Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1509

Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1509 tat-30 ta' Awwissu 2017 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 329/2007

OJ L 224, 31.8.2017, p. 1–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1509/oj

31.8.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 224/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2017/1509

tat-30 ta' Awwissu 2017

dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 329/2007

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 215 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/849 tas-27 ta' Mejju 2016 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea u li tħassar id-Deċiżjoni 2013/183/PESK (1),

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fl-14 ta' Ottubru 2006, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (“KSNU”) adotta r-Riżoluzzjoni 1718 (2006) li fiha kkundanna t-test nukleari li sar mir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (ir-“RDPK”) fid-9 ta' Ottubru 2006, u ddetermina li kien hemm theddida ċara għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali, u esiġa lill-Istati Membri kollha tan-NU japplikaw għadd ta' miżuri restrittivi kontra r-RDPK. Ir-Riżoluzzjonijiet sussegwenti tal-KSNU (UNSCRs) 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) u 2371 (2017) komplew jestendu dawn il-miżuri restrittivi.

(2)

F'konformità ma' dawn il-UNSCRs, id-Deċiżjoni (PESK) 2016/849 tipprevedi b'mod partikolari restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' ċerti prodotti, servizzi u teknoloġija li jistgħu jikkontribwixxu għall-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva (Programmi tal-armi ta' qerda massiva (AQM), kif ukoll embargo fuq prodotti ta' lussu kif ukoll iffriżar tal-assi ta' persuni, entitajiet u korpi li ġew marbuta mal-programmi tal-AQM. Miżuri oħra huma mmirati lejn is-settur tat-trasport, inklużi l-ispezzjonijiet tal-merkanzija u projbizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-bastimenti u l-inġenji tal-ajru tar-RDPK, mas-settur finanzjarju, bħall-provvista ta' ċerti servizzi finanzjarji, u l-qasam diplomatiku, biex jiġi evitat li jkun hemm abbuż tal-privileġġi u l-immunitajiet.

(3)

Barra minn hekk, il-Kunsill adotta diversi miżuri restrittivi addizzjonali tal-UE li jikkumplimentaw u jsaħħu l-miżuri restrittivi bbażati fuq in-NU. Għal dan il-għan, il-Kunsill estenda l-embargo tal-armi, ir-restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni, estenda l-lista ta' persuni u ta' entitajiet soġġetti għall-iffriżar tal-assi u introduċa projbizzjonijiet fuq it-trasferimenti tal-fondi u l-investiment.

(4)

L-adozzjoni ta' regolament fit-tifsira tal-Artikolu 215 tat-Trattat fil-livell tal-Unjoni hija neċessarja sabiex jingħata effett lill-miżuri restrittivi msemmija fuq, partikolarment bil-għan li tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tagħhom mill-operaturi ekonomiċi fl-Istati Membri kollha.

(5)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 329/2007 (2) ġie emendat bosta drabi. Minħabba l-għadd ta' emendi introdotti, jixraq li l-miżuri kollha jiġu kkonsolidati f'regolament ġdid li jħassar u jissostitwixxi r-Regolament (KE) Nru 329/2007.

(6)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tippubblika l-lista ta' prodotti u teknoloġiji li ser tiġi adottata mill-Kumitat tal-KSNU li ġie stabbilit skont il-paragrafu 12 tal-UNSCR 1718 (2006) (“Kumitat tas-Sanzjonijiet”) jew mill-KSNU u, jekk ikun xieraq, li żżid il-kodiċijiet tan-nomenklatura min-Nomenklatura Magħquda kif stabbiliti fl-Anness I għar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 (3).

(7)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata wkoll is-setgħa li temenda l-lista ta' prodotti ta' lussu jekk dan ikun meħtieġ fid-dawl ta' kwalunkwe definizzjoni jew linji gwida li l-Kumitat tas-Sanzjonijiet jista' jniedi biex jiffaċilita l-implimentazzjoni tar-restrizzjonijiet rigward prodotti ta' lussu, waqt li jitqiesu l-listi ta' prodotti ta' lussu prodotti f'ġurisdizzjonijiet oħra.

(8)

Is-setgħa li jiġu emendati l-listi fl-Annessi XIII, XIV, XV, XVI u XVII għal dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi eżerċitata mill-Kunsill, fid-dawl tat-theddida speċifika għall-paċi internazzjonali u s-sigurtà maħluqa mir-RDPK, u sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mal-proċess għall-emendar u r-rieżami tal-Annessi I, II, III, IV u V għad-Deċiżjoni (PESK) 2016/849.

(9)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li temenda l-lista ta' servizzi, b'kont meħud tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri kif ukoll kwalunkwe definizzjoni jew linja gwida li tista' tinħareġ mill-Kummissjoni tal-Istatistika tan-Nazzjonijiet Uniti, jew sabiex jiżdiedu numri ta' referenza meħuda mis-sistema tal-Klassifika Ċentrali tal-Prodotti għall-prodotti u s-servizzi promulgati mill-Kummissjoni tal-Istatistika tan-Nazzjonijiet Uniti.

(10)

Ir-riżoluzzjoni UNSCR 2270 (2016) tfakkar li t-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (Financial Action Task Force, “FATF”) talbet lill-pajjiżi japplikaw miżuri mtejba ta' diliġenza dovuta u kontromiżuri effettivi biex jipproteġu l-ġurisdizzjonijiet tagħhom mill-attività finanzjarja illeċita tar-RDPK, u titlob lill-Istati Membri tan-NU japplikaw ir-Rakkomandazzjoni 7 tal-FATF, in-Nota Interpretattiva tagħha u l-gwida relatata sabiex jimplimentaw b'mod effettiv is-sanzjonijiet finanzjarji mmirati relatati mal-proliferazzjoni.

(11)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari d-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust u d-dritt għall-protezzjoni tad-data personali. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jiġi applikat skont dawk id-drittijiet.

(12)

Għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, u sabiex jinħoloq l-ogħla livell ta' ċertezza legali fl-Unjoni, l-ismijiet u data rilevanti oħra dwar persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi li l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi tagħhom għandhom jiġu ffriżati skont dan ir-Regolament, jenħtieġ li jiġu ppubblikati. Kwalunkwe pproċessar ta' data personali ta' persuni fiżiċi skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5),

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

Definizzjonijiet

Artikolu 1

Dan ir-Regolament għandu japplika:

(a)

fit-territorju tal-Unjoni;

(b)

abbord kull inġenju tal-ajru jew bastiment fil-ġurisdizzjoni ta' xi Stat Membru;

(c)

għal kull persuna fit-territorju tal-Unjoni jew lil hinn minnu li tkun ċittadina ta' Stat Membru;

(d)

għal kull persuna, entità jew korp ġuridiku, ġewwa jew barra mit-territorju tal-Unjoni, li jkunu inkorporati jew kostitwiti skont il-liġi ta' Stat Membru;

(e)

għal kull persuna, entità jew korp ġuridiku fir-rigward ta' kwalunkwe kummerċ imwettaq, kollu kemm hu jew parti minnu, fl-Unjoni.

Artikolu 2

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“fergħa” ta' istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu tfisser post ta' negozju li jifforma parti legalment dipendenti minn istituzzjoni finanzjarja jew ta' kreditu u li jwettaq direttament it-tranżazzjonijiet kollha, jew parti minnhom, inerenti fin-negozju ta' istituzzjonijiet finanzjarji jew ta' kreditu;

(2)

“servizzi ta' senserija” tfisser:

(a)

in-negozjar jew l-arranġament ta' tranżazzjonijiet għax-xiri, għall-bejgħ jew għall-provvista ta' prodotti u ta' teknoloġija jew ta' servizzi finanzjarji u tekniċi, inkluż minn pajjiż terz lejn kwalunkwe pajjiż terz ieħor; jew

(b)

il-bejgħ jew ix-xiri ta' prodotti u teknoloġija, jew ta' servizzi finanzjarji u tekniċi, inkluż fejn jinsabu f'pajjiżi terzi għat-trasferiment tagħhom għal pajjiż terz ieħor;

(3)

“pretensjoni” tfisser kull talba, kemm jekk asserita bi proċeduri legali kif ukoll jekk le, skont jew b'rabta ma' kuntratt jew tranżazzjoni, u b'mod partikolari tinkludi:

(a)

pretensjoni għall-eżekuzzjoni ta' kull obbligu li jirriżulta minn kuntratt jew tranżazzjoni, jew b'rabta ma' wieħed minnhom;

(b)

pretensjoni għall-proroga jew għall-ħlas ta' bond, garanzija finanzjarja jew indennizz ta' kull forma;

(c)

pretensjoni għal kumpens fir-rigward ta' kuntratt jew tranżazzjoni;

(d)

kontropretensjoni;

(e)

talba għar-rikonoxximent jew l-infurzar, inkluż bil-proċedura ta' exequatur, ta' sentenza, deċiżjoni arbitrali jew deċiżjoni ekwivalenti, irrispettivament minn fejn issir jew tingħata;

(4)

“awtoritajiet kompetenti” tirreferi għall-awtoritajiet kompetenti kif identifikati fuq is-siti web elenkati fl-Anness I;

(5)

“kuntratt jew tranżazzjoni” tfisser kwalunkwe tranżazzjoni ta' liema forma tkun u tkun xi tkun il-liġi applikabbli, kemm jekk tikkonsisti f'kuntratt wieħed jew aktar jew f'obbligi simili magħmula bejn l-istess partijiet jew differenti; għal dan l-iskop, “kuntratt” tinkludi bond, garanzija jew indennità, b'mod partikolari garanzija finanzjarja jew indennità finanzjarja, u kreditu, kemm jekk legalment indipendenti kif ukoll jekk le, kif ukoll kull dispożizzjoni relatata li taqa' taħt it-tranżazzjoni jew b'konnessjoni magħha;

(6)

“istituzzjoni ta' kreditu” tfisser istituzzjoni ta' kreditu kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), inkluż il-fergħat tagħha, kif definiti fil-punt (17) tal-Artikolu 4(1) ta' dak ir-Regolament, li tinsab fl-Unjoni, kemm jekk l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun jinsab fl-Unjoni jew f'pajjiż terz;

(7)

“missjonijiet diplomatiċi, karigi konsulari u l-membri tagħhom” għandha l-istess tifsira bħal fil-Konvenzjoni ta' Vjenna tal-1961 dwar ir-Relazzjonijiet Diplomatiċi u l-Konvenzjoni ta' Vjenna tal-1963 dwar ir-Relazzjonijiet Konsulari, u tinkludi wkoll missjonijiet tar-RDPK għal organizzazzjonijiet internazzjonali ospitati fl-Istati Membri u l-membri tar-RDPK ta' dawk il-missjonijiet;

(8)

“riżorsi ekonomiċi” tfisser assi ta' kull xorta, tanġibbli jew intanġibbli, mobbli jew immobbli, reali jew potenzjali, li mhumiex fondi iżda li jistgħu jintużaw għall-akkwist ta' fondi, prodotti jew servizzi, inklużi bastimenti bħal bastimenti marittimi;

(9)

“istituzzjoni finanzjarja” tfisser

(a)

intrapriża, għajr istituzzjoni ta' kreditu, li twettaq azzjoni waħda jew aktar minn dawk elenkati fil-punti (2) sa (12), (14) u (15) tal-Anness I għad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), inkluż l-attivitajiet ta' uffiċċji ta' kambju tal-munita (bureaux de change);

(b)

impriża tal-assigurazzjoni kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 13 tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), sa fejn hija twettaq attivitajiet tal-assigurazzjoni tal-ħajja koperti minn dik id-Direttiva;

(c)

ditta ta' investiment kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9);

(d)

intrapriża ta' investiment kollettiv li tikkummerċjalizza l-unitajiet jew l-ishma tagħha;

(e)

intermedjarja tal-assigurazzjoni kif definita fil-punt (5) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) fejn taġixxi fir-rigward tal-assigurazzjoni tal-ħajja u servizzi oħra relatati mal-investiment, bl-eċċezzjoni ta' intermedjarju marbut ta' assigurazzjoni kif definit fil-punt (7) ta' dak l-Artikolu;

(f)

fergħat, meta jinsabu fl-Unjoni, ta' istituzzjonijiet finanzjarji kif imsemmija fil-punti minn (a) sa (e), kemm jekk l-uffiċċju prinċipali tagħhom ikunu jinsab fi Stat Membru kif ukoll jekk ikun jinsab f'pajjiż terz;

(10)

“iffriżar ta' riżorsi ekonomiċi” tfisser il-prevenzjoni tal-użu ta' riżorsi ekonomiċi għall-akkwist ta' fondi, prodotti jew servizzi b'kull mod, inkluż, iżda mhux limitat għall-bejgħ, il-kiri jew l-użu tagħhom bħala ipoteka;

(11)

“iffriżar ta' fondi” tfisser il-prevenzjoni ta' kwalunkwe moviment, trasferiment, alterazzjoni, użu ta', aċċess għal, jew negozju b'fondi bi kwalunkwe mod li jirriżulta f'xi bidla fil-volum, fl-ammont, fil-lok, fid-dritt tal-proprjetà, fil-pussess, fil-karattru, fid-destinazzjoni tagħhom jew f'bidla oħra li tippermetti l-użu tal-fondi, inkluża l-immaniġġar ta' portafoll;

(12)

“fondi” tfisser assi finanzjarji u benefiċċji ta' kull xorta, li jinkludu lil dawn li ġejjin, iżda mhumiex limitati għalihom:

(a)

flus kontanti, ċekkijiet, pretensjonijiet fuq flus, kambjali, ordnijiet ta' flus u strumenti oħra ta' ħlas;

(b)

depożiti ma' istituzzjonijiet finanzjarji jew entitajiet oħra, bilanċi fuq kontijiet, dejn u obbligi ta' dejn;

(c)

titoli u strumenti ta' dejn innegozjati pubblikament u privatament, inkluż l-istokks u l-ishma, iċ-ċertifikati li jirrappreżentaw titoli, bonds, noti, warrants, obbligazzjonijiet (debentures) u kuntratti tad-derivattivi;

(d)

imgħax, dividendi jew introjtu ieħor minn assi jew valur li jirriżulta minnhom jew li huwa ġġenerat minnhom;

(e)

kreditu, dritt ta' tpaċija, garanziji, garanziji tal-eżekuzzjoni jew impenji finanzjarji oħra;

(f)

ittri ta' kreditu, poloz tat-tagħbija, poloz ta' bejgħ;

(g)

dokumenti li jagħtu prova ta' interess f'fondi jew riżorsi finanzjarji;

(13)

“assigurazzjoni” tfisser intrapriża jew impenn fejn persuna fiżika jew ġuridika waħda jew aktar ikunu obbligati, bi ħlas, li jipprovdu lil persuna waħda oħra jew aktar, fil-każ tal-materjalizzazzjoni ta' riskju, b'indennizz jew benefiċċju kif determinat mill-intrapriża jew l-impenn;

(14)

“servizzi ta' investiment” tfisser is-servizzi u l-attivitajiet li ġejjin:

(a)

ir-riċeviment u t-trażmissjoni tal-ordnijiet b'rabta ma' strument finanzjarju wieħed jew iktar;

(b)

l-eżekuzzjoni tal-ordnijiet f'isem il-klijenti;

(c)

in-negozju li jsir minn xi ħadd għal rasu;

(d)

l-immaniġġar tal-portafolli;

(e)

konsulenza dwar l-investiment;

(f)

is-sottoskrizzjoni ta' strumenti finanzjarji u/jew it-tqegħid tal-istrumenti finanzjarji fuq bażi ta' impenn sod;

(g)

it-tqegħid ta' strumenti finanzjarji mhux fuq bażi ta' impenn sod;

(h)

kull servizz relatat mal-ammissjoni għan-negozjar f'suq regolat jew negozjar f'faċilità multilaterali tan-negozjar;

(15)

“riċevitur” tfisser persuna fiżika jew ġuridika li tkun ir-riċevitur maħsub tat-trasferiment tal-fondi;

(16)

“pagatur” tfisser persuna li jkollha kont tal-pagamenti u tippermetti trasferiment ta' flus minn dak il-kont tal-pagamenti, jew, fejn ma jkun hemm l-ebda kont tal-pagamenti, li tagħti ordni għat-trasferiment ta' fondi;

(17)

“fornitur tas-servizzi ta' pagament” tfisser il-kategoriji ta' fornitur tas-servizzi ta' pagament imsemmijin fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11), persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jibbenefikaw minn eżenzjoni skont l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/64/KE u persuni ġuridiċi li jibbenefikaw minn eżenzjoni skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12), li jipprovdu servizzi għat-trasferiment ta' fondi;

(18)

“riassigurazzjoni” tfisser l-attività li tikkonsisti f'li jiġu aċċettati r-riskji mgħoddija minn intrapriża ta' assigurazzjoni jew minn intrapriża ta' riassigurazzjoni oħra, jew fil-każ tal-assoċjazzjoni ta' sottoskritti magħrufa bħala Lloyd's, l-attività tikkonsisti fl-aċċettazzjoni ta' riskji, mgħoddija minn kwalunkwe membru ta' Lloyd's, minn intrapriżi ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni għajr mill-assoċjazzjoni ta' assiguraturi magħrufa bħala Lloyd's;

(19)

“servizzi inċidentali għal” tfisser servizzi mogħtija fuq bażi ta' tariffa jew kuntratt minn unitajiet involuti prinċipalment fil-produzzjoni ta' oġġetti li jistgħu jiġu ttrasportati, kif ukoll servizzi li tipikament ikunu relatati mal-produzzjoni ta' tali oġġetti;

(20)

“sid ta' bastiment” tfisser is-sid irreġistrat ta' bastiment li jbaħħar, jew kwalunkwe persuna oħra bħall-bareboat charterer, li huwa responsabbli għall-operat tal-bastiment:

(21)

“assistenza teknika” tfisser kull appoġġ tekniku relatat ma' tiswijiet, żvilupp, manifattura, muntaġġ, ittestjar, manutenzjoni, jew kull servizz tekniku ieħor, u tista' tieħu forom bħal istruzzjoni, pariri, taħriġ, trażmissjoni ta' tagħrif prattiku jew ħiliet jew servizzi ta' konsulenza; inklużi forom verbali ta' assistenza;

(22)

“territorju tal-Unjoni” tfisser it-territorji tal-Istati Membri li għalihom huwa applikabbli t-Trattat, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fit-Trattat, inkluż l-ispazju tal-ajru tagħhom;

(23)

“trasferiment ta' fondi” tfisser:

(a)

kull tranżazzjoni li mill-inqas parzjalment hija imwettqa b'mezzi elettroniċi f'isem pagatur permezz ta' fornitur tas-servizzi ta' pagament, bil-għan li l-fondi jkunu disponibbli għal benefiċjarju permezz ta' fornitur tas-servizzi ta' pagament, irrispettivament jekk il-pagatur u l-benefiċjarju humiex l-istess persuna u irrispettivament minn jekk il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-pagatur u dak tal-benefiċjarju humiex l-istess, inklużi:

(i)

trasferiment ta' kreditu kif definit fil-punt (1) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 260/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13);

(ii)

debitu dirett kif definit fil-punt (2) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 260/2012;

(iii)

ħlas ta' flus kif definit fil-punt (13) tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2007/64/KE, kemm nazzjonali jew transfruntier;

(iv)

trasferiment li jsir bl-użu ta' kard tal-ħlas, strument ta' flus elettroniċi, jew telefown ċellulari, jew kwalunkwe apparat diġitali jew apparat tal-IT ieħor b'karatteristiċi simili mħallas minn qabel jew li jitħallas wara; u

(b)

kull tranżazzjoni b'mezzi mhux elettroniċi bħal flus kontanti, ċekkijiet jew ordnijiet ta' kontabbiltà, bil-ħsieb li fondi jsiru disponibbli lil min jitħallas irrispettivament minn jekk dak li jħallas u dak li jitħallas ikunux l-istess persuna.

(24)

“bastiment bl-ekwipaġġ mir-RDPK” tfisser:

(a)

bastiment li l-ekwipaġġar tiegħu huwa kkontrollat minn:

(i)

persuna fiżika li jkollha n-nazzjonalità tar-RDPK; jew

(ii)

persuna ġuridika, entità jew korp inkorporati jew kostitwiti skont il-liġi tar-RDPK;

(b)

bastiment bl-ekwipaġġ magħmul kompletament minn ċittadini tar-RDPK.

KAPITOLU II

Restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni u l-importazzjoni

Artikolu 3

1.   Għandu jkun ipprojbit:

(a)

il-bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni, diretti jew indiretti, tal-prodotti u t-teknoloġija, inkluż software, elenkati fl-Anness II, kemm jekk joriġinaw fl-Unjoni kif ukoll jekk le, lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-RDPK jew għall-użu fiha;

(b)

il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta' fjuwil għall-avjazzjoni, direttament jew indirettament, kif elenkat fl-Anness III lir-RDPK jew it-trasport lill-RDPK ta' fjuwil għall-avjazzjoni abbord il-bastimenti jew l-ajruplani li jtajru l-bandiera ta' Stati Membri, kemm jekk joriġina fit-territorji ta' Stati Membri kif ukoll jekk le;

(c)

l-importazzjoni, ix-xiri jew it-trasferiment, direttament jew indirettament, tal-prodotti u t-teknoloġija elenkati fl-Anness II mir-RDPK, kemm jekk joriġinaw mir-RDPK, kif ukoll jekk le;

(d)

l-importazzjoni, ix-xiri jew it-trasferiment, direttament jew indirettament, tad-deheb, mineral tat-titanju, mineral tal-vanadju u minerali terrestri rari, kif elenkati fl-Anness IV, mir-RDPK, kemm jekk joriġinaw mir-RDPK, kif ukoll jekk le;

(e)

l-importazzjoni, ix-xiri jew it-trasferiment, direttament, il-faħam, il-ħadid jew il-mineral tal-ħadid, kif elenkati fl-Anness V, mir-RDPK, kemm jekk joriġinaw mir-RDPK, kif ukoll jekk le;

(f)

l-importazzjoni, ix-xiri jew it-trasferiment, direttament jew indirettament, mir-RDPK ta' prodotti petrolifiċi, kif elenkati fl-Anness VI, kemm jekk joriġinaw fir-RDPK, kif ukoll jekk le; u

(g)

l-importazzjoni, ix-xiri jew it-trasferiment, direttament jew indirettament, ta' ram, nikil, fidda u żingu kif elenkati fl-Anness VII, mir-RDPK, kemm jekk joriġinaw fir-RDPK, kif ukoll jekk le;

2.   It-Taqsima I tal-Anness II għandha tinkludi kull oġġett, materjal, tagħmir, prodotti u teknoloġija, inkluż softwer, li huma oġġetti jew teknoloġija b'użu doppju kif definit fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 (14).

It-Taqsima II tal-Anness II għandha tinkludi oġġetti, materjali, tagħmir, prodotti u teknoloġija oħrajn li jistgħu jikkontribwixxu għall-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

It-Taqsima III tal-Anness II għandha tinkludi ċerti komponenti ewlenin għas-settur tal-missili ballistiċi.

It-Taqsima IV tal-Anness II għandha tinkludi oġġetti, materjali, tagħmir, prodotti u teknoloġija marbuta mal-armi ta' qerda massiva nnominati, skont il-paragrafu 25 tal-UNSCR 2270 (2016).

It-Taqsima V tal-Anness II għandha tinkludi oġġetti, materjali, tagħmir, prodotti u teknoloġija marbuta mal-armi ta' qerda massiva nnominati, skont il-paragrafu 4 tal-UNSCR 2321 (2016).

L-Anness III għandu jinkludi l-fjuwil għall-avjazzjoni msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1.

L-Anness IV għandu jinkludi d-deheb, il-mineral tat-titanju, il-mineral tal-vanadju u l-minerali terrestri rari msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1.

L-Anness V għandu jinkludi l-faħam, il-ħadid u l-mineral tal-ħadid imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1.

L-Anness VI għandu jinkludi l-prodotti petrolifiċi msemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 1.

L-Anness VII għandu jinkludi r-ram, in-nikil, il-fidda u ż-żingu msemmija fil-punt (g) tal-paragrafu 1.

3.   Il-projbizzjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ma għandhiex tapplika fir-rigward tal-bejgħ jew il-forniment ta' fjuwil għall-avjazzjoni lill-inġenji tal-ajru ċivili tal-passiġġieri barra r-RDPK esklużivament għall-konsum matul it-titjira tagħhom lejn ir-RDPK u r-ritorn tagħhom lejn l-ajruport ta' oriġini.

Artikolu 4

1.   B'deroga mill-punt (b) tal-Artikolu 3(1), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, jistgħu jawtorizzaw il-bejgħ, il-forniment jew it-trasferiment tal-fjuwil tal-avjazzjoni, dment li l-Istat Membru jkun kiseb l-approvazzjoni bil-quddiem mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet b'mod eċċezzjonali skont il-każ individwali għat-trasferiment lejn ir-RDPK ta' tali prodotti għal ħtiġijiet umanitarji vverifikati bħala essenzjali u soġġetti għal arranġamenti speċifiċi għall-monitoraġġ effettiv tal-kunsinna u l-użu.

2.   B'deroga mill-punt (e) tal-Artikolu 3(1), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw:

(a)

l-importazzjoni, ix-xiri jew it-trasferiment ta' faħam, sakemm l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru jkunu ddeċidew, fuq il-bażi ta' informazzjoni kredibbli, li l-vjeġġ oriġina barra r-RDPK u ġie ttrasportat minn ġewwa r-RDPK biss għal esportazzjoni mill-Port ta' Rajin (Rason), li l-Istat Membru rilevanti jkun innotifika lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet minn qabel b'tali tranżazzjonijiet, u li t-tranżazzjonijiet ma jkunux relatati mal-ġenerazzjoni ta' introjtu għall-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva u attivitajiet oħra pprojbiti mill-UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) jew 2321 (2016) jew minn dan ir-Regolament;

(b)

tranżazzjonijiet li jirrigwardaw il-ħadid u l-mineral tal-ħadid li jiġi stabbilit li huma esklużivament għal skopijiet ta' għajxien u li ma jkunux relatati mal-ġenerazzjoni ta' introjtu għall-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva jew ma' attivitajiet oħra pprojbiti mill-UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) jew 2321 (2016) jew minn dan ir-Regolament; u

(c)

tranżazzjonijiet li jirrigwardaw il-faħam li jiġi stabbilit li huma esklużivament għal skopijiet ta' għajxien dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin kollha:

(i)

it-tranżazzjonijiet ma jkunux relatati mal-ġenerazzjoni ta' introjtu għall-programmi nukleari jew tal-missili ballistiċi tar-RDPK jew ma' attivitajiet oħrajn ipprojbiti mill-UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) jew 2321 (2016);

(ii)

it-tranżazzjonijiet ma jkunux jinvolvu individwi jew entitajiet li huma assoċjati mal-programmi nukleari jew ta' missili ballistiċi tar-RDPK jew attivitajiet oħrajn ipprojbiti mill-UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) jew 2321 (2016), inklużi l-persuni, l-entitajiet u l-korpi elenkati fl-Anness XIII, jew individwi jew entitajiet li jaġixxu f'isimhom jew taħt id-direzzjoni tagħhom, jew entitajiet li huma l-proprjetà tagħhom jew ikkontrollati minnhom, direttament jew indirettament, jew individwi jew entitajiet li jgħinu fl-evażjoni tas-sanzjonijiet; u

(iii)

il-Kumitat tas-Sanzjonijiet ma jkunx innotifika lill-Istati Membri li l-limitu aggregat annwali jkun intlaħaq.

3.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni b'kull awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 5

1.   Għandu jkun ipprojbit il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, direttament jew indirettament, lir-RDPK ta' kull oġġett, għajr ikel jew mediċina, jekk l-esportatur ikun jaf jew ikollu raġunijiet raġonevoli biex jemmen li:

(a)

l-oġġett ikun destinat direttament jew indirettament għall-forzi armati tar-RDPK; jew

(b)

l-esportazzjoni tal-oġġett tista' tappoġġa jew ittejjeb il-kapaċitajiet operazzjonali tal-forzi armati ta' Stat ieħor barra r-RDPK.

2.   Għandu jkun ipprojbit l-importazzjoni, ix-xiri jew it-trasport mir-RDPK ta' oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 jekk l-esportatur ikun jaf jew ikollu raġunijiet raġonevoli biex jemmen li waħda mir-raġunijiet fil-punt (a) jew (b) tal-paragrafu 1 tkun issodisfata.

Artikolu 6

1.   B'deroga mill-Artikolu 5, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta' oġġett lir-RDPK, jew l-importazzjoni, ix-xiri jew it-trasport mir-RDPK, fejn:

(a)

l-oġġett ma jkunx relatat mal-produzzjoni, l-iżvilupp, il-manutenzjoni jew l-użu ta' prodotti militari, jew l-iżvilupp jew il-manteniment ta' persunal militari, u l-awtorità kompetenti tkun iddeterminat li l-oġġett ma jkunx jikkontribwixxi direttament għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet operazzjonali tal-forzi armati tar-RDPK jew għal esportazzjonijiet li jappoġġaw jew itejbu l-kapaċitajiet operazzjonali ta' forzi armati ta' pajjiż terz ieħor barra r-RDPK;

(b)

il-Kumitat tas-Sanzjonijiet ikun iddetermina li forniment, bejgħ jew trasferiment partikolari ma jmurx kontra l-objettivi tal-UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) jew 2321 (2016); jew

(c)

l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tkun sodisfatta li l-attività tkun esklużivament għal skopijiet li jkunu jew umanitarji jew ta' għajxien, li ma tintużax minn persuni, entitajiet jew korpi tar-RDPK biex jiġġeneraw introjtu, u ma tkun relatata ma' ebda attività pprojbita mill-UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) jew 2321 (2016), dment li l-Istat Membru jinnotifika lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet minn qabel dwar tali determinazzjoni u jinforma lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet dwar il-miżuri meħuda biex tiġi evitata d-devjazzjoni tal-oġġett għal kwalunkwe skop ipprojbit.

2.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tiegħu li jagħti awtorizzazzjoni skont dan l-Artikolu minn tal-inqas ġimgħa qabel l-għoti tal-awtorizzazzjoni.

Artikolu 7

1.   Għandu jkun ipprojbit:

(a)

li tkun ipprovduta, direttament jew indirettament, assistenza teknika u servizzi ta' senserija relatati mal-prodotti u t-teknoloġija elenkati fil-Lista Komuni tal-UE ta' Tagħmir Militari jew fl-Anness II, u relatati mal-provvista, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta' prodotti elenkati fil-Lista Komuni tal-UE ta' Tagħmir Militari jew fl-Anness II, lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-RDPK, jew għall-użu fir-RDPK;

(b)

il-forniment, dirett jew indirett, ta' finanzjament jew assistenza finanzjarja relatati ma' prodotti u teknoloġija elenkati fil-Lista Komuni tal-UE ta' Tagħmir Militari jew fl-Anness II, inklużi partikolarment għotjiet, self u assigurazzjoni ta' kreditu għall-esportazzjoni, kif ukoll assigurazzjoni u riassigurazzjoni, għal kull bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni ta' dawn l-oġġetti, jew għal kull għoti ta' għajnuna teknika relatata lil xi persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-RDPK jew għall-użu fir-RDPK;

(c)

l-akkwist, direttament jew indirettament, ta' assistenza teknika relatata mal-prodotti u t-teknoloġija elenkati fil-Lista Komuni tal-UE ta' Tagħmir Militari jew fl-Anness II, u għall-provvista, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta' prodotti elenkati fil-Lista Komuni tal-UE ta' Tagħmir Militari jew fl-Anness II, minn xi persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-RDPK, jew għall-użu, fir-RDPK;

(d)

l-akkwist, dirett jew indirett, ta' finanzjament jew assistenza finanzjarja relatati ma' prodotti u teknoloġija elenkati fil-Lista Komuni tal-UE ta' Tagħmir Militari jew fl-Anness II, inklużi partikolarment għotjiet, self u assigurazzjoni ta' kreditu għall-esportazzjoni, għal kull bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni ta' dawn l-oġġetti, jew għal kull forniment ta' għajnuna teknika relatata minn xi persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-RDPK jew għall-użu fir-RDPK.

2.   Il-projbizzjonijiet imniżżlin fil-paragrafu 1 ma għandhomx japplikaw għal vetturi mhux ta' kumbattiment manifatturati jew mgħammra b'materjali biex jipprovdu protezzjoni ballistika, maħsubin esklużivament għall-użu protettiv tal-persunal tal-Unjoni u tal-Istati Membri taghħa fir-RDPK.

Artikolu 8

1.   B'deroga mill-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 7(1), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw, bit-termini u l-kundizzjonijiet li jqisu li huma xierqa, il-forniment dirett jew indirett, il-bejgħ, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tal-oġġetti u tat-teknoloġija, inkluż software, imsemmija fil-punt (a) u (b) tal-Artikolu 3(1) jew tal-assistenza jew tas-servizzi ta' senserija msemmija fl-Artikolu 7(1), dment li l-prodotti u t-teknoloġija, l-assistenza jew is-servizzi ta' senserija jkunu għall-finijiet tal-ikel, tal-agrikoltura, mediċi jew għal finijiet umanitarji oħrajn.

2.   B'deroga mill-punt (a) tal-Artikolu 3(1), u l-punti (a) u (b) tal-Artikolu 7(1), l-awtoritajiet kompetenti rilevanti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw it-tranżazzjonijiet imsemmija hemmhekk, taħt tali kundizzjonijiet li huma jikkunsidraw adatti u dment li l-KSNU jkun approva t-talba.

3.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe talba għal approvazzjoni ppreżentata lill-KSNU skont il-paragrafu 3.

4.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni fi żmien erba' ġimgħat bl-awtorizzazzjonijiet mogħtija skont dan l-Artikolu.

Artikolu 9

1.   Flimkien mal-obbligu li l-awtoritajiet doganali kompetenti jiġu pprovduti bl-informazzjoni ta' qabel il-wasla u wara t-tluq kif stabbilit fid-dispożizzjonijiet rilevanti li jirrigwardaw id-dikjarazzjonijiet sommarji tad-dħul u l-ħruġ flimkien mad-dikjarazzjonijiet tad-dwana fir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15), fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 (16) u fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 (17), il-persuna li tipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tiddikjara jekk l-prodotti jkunux koperti mil-Lista Komuni tal-UE ta' Tagħmir Militari jew minn dan ir-Regolament u, meta l-esportazzjoni tagħhom tkun suġġetta għal awtorizzazzjoni, tispeċifika l-prodotti u t-teknoloġija koperti mill-liċenzja tal-esportazzjoni mogħtija.

2.   L-informazzjoni addizzjonali meħtieġa għandha tiġi ppreżentata bl-użu ta' dikjarazzjoni doganali elettronika jew, fin-nuqqas ta' tali dikjarazzjoni, fi kwalunkwe forma oħra elettronika jew miktuba, kif xieraq.

Artikolu 10

1.   Għandu jkun ipprojbit:

(a)

il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, direttament jew indirettament, ta' prodotti ta' lussu lejn ir-RDPK, kif elenkati fl-Anness VIII;

(b)

l-importazzjoni, ix-xiri jew it-trasferiment mir-RDPK, direttament jew indirettament, ta' prodotti ta' lussu, kif elenkati fl-Anness VIII, kemm jekk joriġinaw mir-RDPK, kif ukoll jekk le.

2.   Il-projbizzjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ma għandhiex tapplika għall-oġġetti personali tal-vjaġġaturi jew għal prodotti ta' natura mhux kummerċjali għall-użu personali tal-vjaġġaturi li jkunu fil-bagalji tagħhom.

3.   Il-projbizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx japplikaw għal prodotti li jkunu meħtieġa għal finijiet uffiċjali tal-missjonijiet diplomatiċi jew konsulari tal-Istati Membri fir-RDPK jew ta' organizzazzjonijiet internazzjonali li jgawdu minn immunitajiet skont id-dritt internazzjonali, jew l-effetti personali tal-persunal tagħhom.

4.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw, fil-kundizzjonijiet li jqisu li huma xierqa, tranżazzjoni fir-rigward ta' prodotti msemmija fil-punt (17) tal-Anness VIII dment li l-prodotti jkunu għal finijiet umanitarji.

Artikolu 11

Għandu jkun ipprojbit:

(a)

il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, direttament jew indirettament, ta' deheb, metalli prezzjużi u djamanti, kif elenkat fl-Anness IX, kemm jekk joriġinaw fl-Unjoni kif ukoll jekk le, lil jew għall-Gvern tar-RDPK, il-korpi pubbliċi, korporazzjonijiet u aġenziji tiegħu, il-Bank Ċentrali tar-RDPK u kwalunkwe persuna, entità jew korp li jaġixxu f'isimhom jew taħt id-direzzjoni tagħhom, jew lil kwalunkwe entità jew korp li jappartjenu lilhom jew li jkunu kkontrollati minnhom;

(b)

l-importazzjoni, ix-xiri jew it-trasport, direttament jew indirettament, ta' deheb, metalli prezzjużi u djamanti, kif elenkati fl-Anness IX, kemm jekk joriġinaw fir-RDPK kif ukoll jekk le, mill-Gvern tar-RDPK, mill-korpi pubbliċi, korporazzjonijiet u aġenziji tiegħu, mill-Bank Ċentrali tar-RDPK u minn kull persuna, entità jew korp li jaġixxu f'isimhom jew taħt id-direzzjoni tagħhom, jew minn kull entità jew korp li jappartjenu lilhom jew li jkunu kkontrollati minnhom;

(c)

l-għoti, direttament jew indirettament, ta' assistenza teknika jew ta' servizzi ta' senserija, finanzjament jew assistenza finanzjarja, relatati mal-prodotti msemmija fil-punti (a) u (b), lill-Gvern tar-RDPK, lill-korpi pubbliċi, korporazzjonijiet u aġenziji tiegħu, lill-Bank Ċentrali tar-RDPK u lil kwalunkwe persuna, entità jew korp li jaġixxu f'isimhom jew b'ordni minnhom, jew lil xi entità jew korp li huma proprjetà tagħhom jew ikkontrollati minnhom.

Artikolu 12

Għandu jkun ipprojbit il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, direttament jew indirettament, ta' karti tal-flus u muniti ġodda, li għadhom kemm ġew stampati jew li għadhom ma ħarġux, b'denominazzjoni tar-RDPK, lil jew għal benefiċċju tal-Bank Ċentrali tar-RDPK.

Artikolu 13

Għandu jkun ipprojbit l-importazzjoni, ix-xiri jew it-trasferiment mir-RDPK, direttament jew indirettament, ta' statwi kif elenkati fl-Anness X, kemm jekk joriġinaw mir-RDPK kif ukoll jekk le.

Artikolu 14

B'deroga mill-projbizzjoni fl-Artikolu 13, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni, ix-xiri jew it-trasferiment, dment li l-Istat Membru kkonċernat ikun kiseb l-approvazzjoni bil-quddiem mingħand il-Kumitat tas-Sanzjonijiet, skont il-każ individwali.

Artikolu 15

Għandu jkun ipprojbit il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, b'mod dirett jew indirett, ta' ħelikopters u bastimenti, kif elenkati fl-Anness XI lir-RDPK.

Artikolu 16

B'deroga mill-projbizzjoni fl-Artikolu 15, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw dan il-bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni, dment li l-Istat Membru jkun kiseb l-approvazzjoni bil-quddiem mingħand il-Kumitat tas-Sanzjonijiet skont il-każ individwali.

KAPITOLU III

Restrizzjonijiet fuq Ċerti Attivitajiet Kummerċjali

Artikolu 17

1.   Għandu jkun ipprojbit, fit-territorju tal-Unjoni, li jiġi aċċettat jew approvat l-investiment fi kwalunkwe attività kummerċjali, fejn tali investiment isir minn:

(a)

persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi tal-Gvern tar-RDPK;

(b)

il-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea;

(c)

ċittadini tar-RDPK;

(d)

persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi inkorporati jew kostitwiti skont il-liġi tar-RDPK;

(e)

persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi li jaġixxu f'isem jew taħt id-direzzjoni ta' persuni, entitajiet jew korpi msemmija fil-punti (a) sa (d); u

(f)

persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi proprjetà tal-persuni fiċiżi jew ġuridiċi, entitatjiet jew korpi msemmija fil-punti (a) sa (d), jew ikkontrollati minnhom;

2.   Għandu jkun ipprojbit:

(a)

l-istabbiliment ta' impriża konġunta, jew jittieħed jew jiġi estiż interess proprjetarju, inkluż l-akkwist b'mod sħiħ u l-akkwist ta' ishma u titoli oħrajn ta' natura parteċipattiva, ma' u fi kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp imsemmija fil-paragrafu 1 involuti f'attivitajiet jew programmi tar-RDPK relatati man-nukleari, mal-missili ballistiċi jew armi oħra ta' qerda massiva, jew f'attivitajiet fis-setturi tat-tħaffir tal-minjieri, tar-raffinar, tal-metallurġija kimika u x-xogħol tal-metall u tal-industriji ajruspazjali jew relatati mal-armi konvenzjonali;

(b)

l-għoti ta' fondi jew assistenza finanzjarja lil kull persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp li ssir referenza għalihom fil-punti (d) sa (f) tal-paragrafu 1 jew għall-iskop dokumentat li jiġu ffinanzjati dawk il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi;

(c)

il-provvista ta' servizzi ta' investiment marbuta direttament jew indirettament mal-attivitajiet imsemmija fil-punti (a) u (b) ta' dan il-paragrafu; u

(d)

il-parteċipazzjoni, direttament jew indirettament, f'impriżi konġunti jew fi kwalunkwe arranġament ieħor ta' negozju ma' entitajiet elenkati fl-Anness XIII, kif ukoll ma' persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi li jaġixxu għalihom jew f'isimhom jew taħt id-direzzjoni tagħhom.

Artikolu 18

1.   Għandu jkun ipprojbit:

(a)

l-għoti, direttament jew indirettament, ta' kull servizz inċidentali għall-minjieri jew ta' kull servizz inċidentali għall-manifatturar fl-industrija kimika, tal-minjieri u tar-raffinament, imsemmi fil-parti A tal-Anness XII, lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-RDPK, jew għall-użu fir-RDPK; u

(b)

l-għoti, direttament jew indirettament, ta' servizzi tal-kompjuter u servizzi relatati kif imsemmi fil-parti B tal-Anness XII, lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fil-Korea ta' Fuq, jew għall-użu fir-RDPK.

2.   Il-projbizzjoni fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ma għandhiex tapplika fir-rigward ta' servizzi tal-kompjuter u servizzi relatati, sa fejn tali servizzi jkunu maħsuba biex jintużaw esklużivament għall-iskopijiet uffiċjali ta' missjoni diplomatika jew konsulari jew għal organizzazzjoni internazzjonali li tgawdi minn immunitajiet fir-RDPK skont id-dritt internazzjonali.

3.   Il-projbizzjoni fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ma għandhiex tapplika fir-rigward tal-għoti ta' servizzi tal-kompjuter u servizzi relatati minn korpi pubbliċi jew minn persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi li jirċievu fondi pubbliċi mill-Unjoni jew Stati Membri biex jipprovdu dawn is-servizzi għal skopijiet ta' żvilupp li jindirizzaw direttament il-ħtiġijiet tal-popolazzjoni ċivili jew il-promozzjoni tad-denuklearizzazzjoni.

Artikolu 19

1.   B'deroga mill-punt (a) tal-Artikolu 18(1), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-għoti ta' servizzi inċidentali għall-minjieri u l-għoti ta' servizzi inċidentali għall-manifattura fl-industriji tal-kimiċi, tal-minjieri u tar-raffinament, sa fejn tali servizzi jkunu maħsuba biex jintużaw esklużivament għal skopijiet ta' żvilupp li jindirizzaw direttament il-ħtiġijiet tal-popolazzjoni ċivili jew il-promozzjoni tad-denuklearizzazzjoni.

2.   F'każijiet mhux koperti mill-Artikolu 18(3), u b'deroga mill-punt (b) tal-Artikolu 18(1), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw il-provvista ta' servizzi tal-kompjuter u servizzi relatati, sa fejn dawk is-servizzi jkunu maħsuba biex jintużaw esklużivament għal skopijiet ta' żvilupp li jindirizzaw direttament il-ħtiġijiet tal-popolazzjoni ċivili jew il-promozzjoni tad-denuklearizzazzjoni.

Artikolu 20

1.   Għandu jkun ipprojbit:

(a)

il-kera jew it-tqegħid għad-dispożizzjoni b'mod ieħor ta' proprjetà immobbli, direttament jew indirettament, lil persuni, entitajiet, jew korpi tal-Gvern tar-RDPK, għal kwalunkwe skop għajr attivitajiet diplomatiċi jew konsulari, skont il-Konvenzjoni ta' Vjenna tal-1961 dwar ir-Relazzjonijiet Diplomatiċi u l-Konvenzjoni ta' Vjenna tal-1963 dwar ir-Relazzjonijiet Konsulari;

(b)

il-kera ta' proprjetà immobbli, b'mod dirett jew indirett, mingħand persuni, entitajiet jew korpi tal-Gvern tar-RDPK; u

(c)

l-involviment fi kwalunkwe attività marbuta mal-użu ta' proprjetà immobbli li persuni, entitajiet jew korpi tal-Gvern tar-RDPK jkunu sidien tagħha, jikruha jew ikunu intitolati b'mod ieħor li jużawha, minbarra għall-provvista ta' prodotti u servizzi li:

(i)

huma essenzjali għall-funzjonament ta' missjonijiet diplomatiċi jew karigi konsulari, skont il-Konvenzjonijiet ta' Vjenna tal-1961 u l-1963; u

(ii)

ma jistgħux jintużaw biex jiġi ġġenerat dħul jew qligħ, direttament jew indirettament, għall-Gvern tar-RDPK.

2.   Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu “proprjetà immobbli” tfisser art, bini u partijiet minnhom li jinsabu barra mit-territorju tar-RDPK.

KAPITOLU IV

Restrizzjonijiet fuq Trasferimenti ta' Fondi u fuq Servizzi Finanzjarji

Artikolu 21

1.   Għandu jkun ipprojbit it-trasferimenti ta' fondi lil u mir-RDPK.

2.   Għandu jkun ipprojbit għal istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji li jidħlu jew ikomplu jipparteċipaw fi kwalunkwe tranżazzjoni ma':

(a)

istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji ddomiċiljati fir-RDPK;

(b)

fergħat jew sussidjarji li jaqgħu taħt l-ambitu ta' applikazzjoni tal-Artikolu 1, tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji domiċiljati fir-RDPK;

(c)

fergħat jew sussidjarji li jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 1, tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji domiċiljati fir-RDPK;

(d)

istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji li mhumiex domiċiljati fir-RDPK, li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 1 u li huma kkontrollati minn persuni, entitajiet jew korpi domiċiljati fir-RDPK;

(e)

istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji li mhumiex domiċiljati fir-RDPK jew li ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 1, iżda huma kkontrollati minn persuni, entitajiet jew korpi domiċiljati fir-RDPK.

3.   Il-projbizzjonijiet fil-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw għal kull trasferiment ta' fondi jew tranżazzjoni meħtieġa għall-finijiet uffiċjali ta' missjoni diplomatika jew konsulari ta' Stat Membru fir-RDPK jew organizzazzjoni internazzjonali li tgawdi immunitajiet fir-RDPK f'konformità mad-dritt internazzjonali.

4.   Il-projbizzjonijiet fil-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw għall-ebda waħda minn dawn it-tranżazzjonijiet, sakemm dawn ikunu jinvolvu trasferiment ta' fondi għal ammonti ugwali għal jew inqas minn EUR 15 000 jew ekwivalenti:

(a)

tranżazzjonijiet rigward oġġetti tal-ikel, il-kura tas-saħħa, tagħmir mediku jew għal finijiet agrikoli jew umanitarji;

(b)

tranżazzjonijiet rigward rimessi personali;

(c)

tranżazzjonijiet rigward l-eżekuzzjoni tal-eżenzjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament;

(d)

tranżazzjonijiet marbuta ma' kuntratt kummerċjali speċifiku mhux ipprojbit skont dan ir-Regolament;

(e)

it-tranżazzjonijiet meħtieġa esklużivament għall-implimentazzjoni ta' proġetti ffinanzjati mill-Unjoni jew mill-Istati Membri tagħha għal skopijiet ta' żvilupp li jindirizzaw direttament il-ħtiġijiet tal-popolazzjoni ċivili jew il-promozzjoni tad-denuklearizzazzjoni; u

(f)

tranżazzjonijiet rigward missjoni diplomatika jew konsulari jew organizzazzjoni internazzjonali li tgawdi immunitajiet skont id-dritt internazzjonali, sa fejn tali tranżazzjonijiet ikunu maħsubin biex jintużaw għal skopijiet uffiċjali tal-missjoni diplomatika jew konsulari jew organizzazzjoni internazzjonali.

Artikolu 22

1.   B'deroga mill-projbizzjonijiet fl-Artikolu 21(1) u (2), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw it-tranżazzjonijiet imsemmija fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 21(4) b'valur ta' aktar minn EUR 15 000 jew ekwivalenti.

2.   Ir-rekwiżit għal awtorizzazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 għandu japplika indipendentement minn jekk it-trasferiment tal-fondi jkunx eżegwit f'operazzjoni waħda jew f'diversi operazzjonijiet li jidhru li jkunu marbutin ma' xulxin. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, “l-operazzjonijiet li jidhru marbutin ma' xulxin” jinkludu:

(a)

sensiela ta' trasferimenti konsekuttivi minn jew lejn l-istess istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 21(2), lejn jew mill-istess persuna, entità jew korp mir-RDPK, li jsiru b'konnessjoni ma' obbligu wieħed ta' trasferiment ta' fondi, fejn kull trasferiment individwali jaqa' taħt EUR 15 000, iżda li, fl-aggregat, jissodisfaw il-kriterji għall-awtorizzazzjoni; u

(b)

katina ta' trasferimenti li jinvolvu fornituri differenti ta' servizzi ta' pagament jew persuni fiżiċi jew ġuridiċi, li hija marbuta ma' obbligu wieħed ta' trasferiment ta' fondi.

3.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lil xulxin u lill-Kummissjoni b'kull awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafu 1.

4.   B'deroga mill-projbizzjonijiet fl-Artikolu 21(1) u (2), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw tranżazzjonijiet marbuta ma' pagamenti biex jiġu ssodisfati pretensjonijiet kontra r-RDPK, ċittadini tagħha, jew persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi inkorporati jew kostitwiti skont il-liġi tar-RDPK, u tranżazzjonijiet ta' natura simili li ma jikkontribwixxux għall-attivitajiet ipprojbiti skont dan ir-Regolament, skont il-każ individwali u jekk l-Istat Membru kkonċernat ikun innotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni mill-inqas 10 ijiem bil-quddiem bl-għoti ta' awtorizzazzjoni.

Artikolu 23

1.   L-istituzzjonijiet ta' kreditu u dawk finanzjarji għandhom, fl-attivitajiet tagħhom ma' istituzzjonijiet ta' kreditu u dawk finanzjarji msemmija fl-Artikolu 21(2):

(a)

japplikaw miżuri ta' diliġenza dovuta tal-konsumaturi stabbiliti skont l-Artikoli 13 u 14 tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18);

(b)

jiżguraw il-konformità mal-proċeduri kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu stabbiliti skont id-Direttiva (UE) 2015/849 u r-Regolament (UE) Nru 2015/847 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19);

(c)

jitolbu li l-informazzjoni dwar min qed iħallas kif ukoll informazzjoni dwar il-benefiċjarju li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi tingħata kif meħtieġ skont ir-Regolament (KE) 2015/847, u jirrifjutaw li jipproċessaw it-tranżazzjoni jekk xi informazzjoni minn din tkun nieqsa jew mhux sħiħa;

(d)

iżommu rekords tat-tranżazzjonijiet skont il-punt (b) tal-Artikolu 40 tad-Direttiva (UE) 2015/849;

(e)

fejn ikun hemm motivi raġonevoli ta' suspett li l-fondi jistgħu jikkontribwixxu għall-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew programmi jew attivitajiet relatati ma' armi oħra ta' qerda massiva (“finanzjament tal-proliferazzjoni”), jinnotifikaw minnufih lill-Unità tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) kompetenti kif definit mid-Direttiva (UE) 2015/849 jew lil kwalunkwe awtorità kompetenti oħra maħtura mill-Istat Membru kkonċernat mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7(1) jew l-Artikolu 33 ta' dan ir-Regolament;

(f)

jirraportaw minnufih kull tranżazzjoni suspettuża, inklużi tentattivi ta' tranżazzjonijiet;

(g)

ma jwettqux tranżazzjonijiet li huma raġonevolment jissuspettaw li jistgħu jkunu relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni sakemm ikunu wettqu l-azzjoni meħtieġa b'konformità mal-punt (e) u jkunu kkonformaw ma' kwalunkwe struzzjoni mill-UIF jew l-awtorità kompetenti rilevanti.

2.   Għall-iskopijiet tal-paragrafu 1, l-UIF, jew kwalunkwe awtorità kompetenti oħra li sservi bħala ċentru nazzjonali għar-riċeviment u l-analiżi tat-tranżazzjonijiet suspettużi, għandha tirċievi rapporti dwar il-finanzjament potenzjali tal-proliferazzjoni, u għandha jkollha aċċess, direttament jew indirettament, f'waqtu għall-informazzjoni finanzjarja, amministrattiva u tal-infurzar tal-liġi li tkun teħtieġ biex twettaq sew din il-funzjoni, inkluża l-analiżi tar-rapporti tat-tranżazzjonijiet suspettużi.

Artikolu 24

Għandu jkun ipprojbit għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u dawk finanzjarji:

(a)

li jiftħu kont bankarju ma' istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 21(2);

(b)

li jistabbilixxu relazzjoni bankarja korrispondenti ma' istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 21(2);

(c)

li jiftħu uffiċċji rappreżentattivi fir-RDPK jew jistabbilixxu fergħa jew sussidjarja ġdida fir-RDPK; u

(d)

li jistabbilixxu impriża konġunta ma' istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 21(2), jew jassumu interess proprjetarju fihom.

Artikolu 25

1.   B'deroga mill-projbizzjonijiet fil-punti (b) u (d) tal-Artikolu 24, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw it-tranżazzjonijiet jekk il-Kumitat tas-Sanzjonijiet ikun approvahom bil-quddiem.

2.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika minnufih lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafu 1.

Artikolu 26

Skont ir-rekwiżiti tal-UNSCR 2270 (2016), l-istituzzjonijiet ta' kreditu u dawk finanzjarji għandhom, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Mejju 2016:

(a)

jagħlqu kull kont ma' istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 21(2);

(b)

itemmu kull relazzjoni bankarja korrispondenti ma' istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 21(2);

(c)

jagħlqu uffiċċji rappreżentattivi, fergħat, u sussidjarji fir-RDPK;

(d)

itemmu impriżi konġunti ma' istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 21(2); u

(e)

jirrinunzjaw kwalunkwe interess proprjetarju f'istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 21(2).

Artikolu 27

1.   B'deroga mill-punti (a) u (c) tal-Artikolu 26, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, jistgħu jawtorizzaw lil ċerti uffiċċji ta' rappreżentanza, sussidjarji jew kontijiet biex jibqgħu operattivi, dment li l-Kumitat tas-Sanzjonijiet ikun iddetermina skont il-każ individwali li dawn l-uffiċċji, sussidjarji jew kontijiet ikunu meħtieġa għat-twassil ta' attivitajiet umanitarji jew għall-attivitajiet ta' missjonijiet diplomatiċi fir-RDPK jew għall-attivitajiet tan-NU jew l-aġenziji speċjalizzati tagħha jew organizzazzjonijiet relatati, jew kull skop ieħor konsistenti mal-objettivi tal-UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) jew 2371 (2017).

2.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika minnufih lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafu 1.

Artikolu 28

1.   Għandu jkun ipprojbit għal istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji li jiftħu kont għal missjonijiet diplomatiċi jew uffiċċji konsulari tar-RDPK, u l-membri tagħhom mir-RDPK.

2.   Sa mhux aktar tard mill-11 ta' April 2017, l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji għandhom jagħlqu kull kont f'idejn jew ikkontrollat minn missjoni diplomatika jew uffiċċju konsulari tar-RDPK, u l-membri tagħhom mir-RDPK.

Artikolu 29

1.   B'deroga mill-Artikolu 28(1), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw, fuq talba minn missjoni diplomatika jew uffiċċju konsulari tar-RDPK, jew minn wieħed mill-membri tagħhom, il-ftuħ ta' kont wieħed għal kull missjoni, uffiċċju u membru, sakemm il-missjoni jew uffiċċju jkunu ospitati f'dak l-Istat Membru jew il-membru tal-missjoni jew uffiċċju jkun akkreditat għal dak l-Istat Membru.

2.   B'deroga mill-Artikolu 28(2), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw li kont jibqa' miftuħ, fuq talba minn missjoni jew uffiċċju tar-RDPK, jew minn membru tagħhom, dment li l-Istat Membru jkun iddetermina li:

(i)

il-missjoni jew l-uffiċċju jkunu ospitati f'dak l-Istat Membru jew il-membru ta' dik il-missjoni jew uffiċċju jkun akkreditat għal dak l-Istat Membru; u

(ii)

il-missjoni, uffiċċju jew il-membru tagħhom ma jkollhom l-ebda kont ieħor f'dak l-Istat Membru.

Fil-każ li l-missjoni jew l-uffiċċju tar-RDPK, jew il-membru tagħhom ikollhom aktar minn kont wieħed f'dak l-Istat Membru, il-missjoni, l-uffiċċju, jew il-membru jistgħu jindikaw liema kont għandu jinżamm.

3.   Soġġett għar-regoli applikabbli tal-Konvenzjoni ta' Vjenna tal-1961 dwar ir-Relazzjonijiet Diplomatiċi u l-Konvenzjoni ta' Vjenna tal-1963 dwar ir-Relazzjonijiet Konsulari, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bl-ismijiet u l-informazzjoni ta' identifikazzjoni ta' kwalunkwe membru tal-missjoni diplomatika jew uffiċċju konsulari mir-RDPK akkreditati għal dak l-Istat Membru, mhux aktar tard mit-13 ta' Marzu 2017, u b'aġġornamenti sussegwenti fi żmien ġimgħa.

4.   L-awtoritajiet kompetenti rilevanti tal-Istati Membri jistgħu jgħarrfu lill-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji f'dak l-Istat Membru bl-identità ta' kwalunkwe membru ta' missjoni diplomatika jew uffiċċju konsulari mir-RDPK akkreditat għal dak l-Istat Membru jew għal kwalunkwe Stat Membru ieħor.

5.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 30

Għandu jkun ipprojbit:

(a)

l-awtorizzazzjoni tal-ftuħ ta' uffiċċju rappreżentattiv jew l-istabbiliment ta' fergħa jew sussidjarja fl-Unjoni ta' istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 21(2);

(b)

il-konklużjoni ta' ftehimiet għal, jew f'isem, istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 21(2), li jagħmlu parti mill-ftuħ ta' uffiċċju rappreżentattiv, jew it-twaqqif ta' fergħa jew sussidjarja fl-Unjoni;

(c)

l-għoti ta' awtorizzazzjoni għall-ftuħ u l-eżerċizzju ta' negozju ta' istituzzjoni ta' kreditu jew għal kwalunkwe negozju ieħor li jeħtieġ awtorizzazzjoni minn qabel, minn uffiċċju rappreżentattiv, fergħa jew sussidjarja ta' istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 21(2), jekk l-uffiċċju rappreżentattiv, fergħa jew sussidjarja ma kinux operattivi qabel id-19 ta' Frar 2013;

(d)

l-akkwist jew l-estensjoni ta' parteċipazzjoni jew l-akkwist ta' kwalunkwe interess proprjetarju ieħor f'istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja li tkun fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 1 minn kwalunkwe istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 21(2); u

(e)

l-operazzjoni jew il-faċilitazzjoni tal-operazzjoni ta' uffiċċju rappreżentattiv, fergħa jew sussidjarja ta' istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 21(2).

Artikolu 31

Għandu jkun ipprojbit:

(a)

il-bejgħ jew ix-xiri ta' bonds pubbliċi jew bonds garantiti pubblikament maħruġa wara d-19 ta' Frar 2013, direttament jew indirettament, lil jew mingħand xi wieħed minn dawn li ġejjin:

(i)

ir-RDPK jew il-Gvern tagħha, u l-korpi, il-korporazzjonijiet u l-aġenziji pubbliċi tagħha;

(ii)

il-Bank Ċentrali tar-RDPK;

(iii)

kull istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja msemmija fl-Artikolu 21(2);

(iv)

persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp li jaġixxu f'isem jew taħt id-direzzjoni ta' persuna ġuridika, entità jew korp imsemmija fil-punti (i) jew (ii);

(v)

persuna ġuridika, entità jew korp li jkunu l-proprjetà jew taħt il-kontroll ta' persuna, entità jew korp imsemmija fil-punti (i), (ii) jew (iii);

(b)

l-għoti ta' servizzi ta' senserija fir-rigward ta' bonds pubbliċi jew garantiti pubblikament maħruġa wara d-19 ta' Frar 2013 lil persuna, entità jew korp imsemmija fil-punt (a);

(c)

l-għoti ta' għajnuna lil persuna, entità jew korp imsemmija fil-punt (a) sabiex joħorġu bonds pubbliċi jew garantiti mill-gvern, billi jiġu pprovduti servizzi ta' senserija, reklamar jew xi servizz ieħor fir-rigward ta' tali bonds.

Artikolu 32

Għandu jkun ipprojbit li jingħataw finanzjament jew assistenza finanzjarja għall-kummerċ mar-RDPK, inkluż l-għoti ta' krediti, garanziji jew assigurazzjoni għall-esportazzjoni lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi involuti f'dan il-kummerċ.

Artikolu 33

1.   B'deroga mill-Artikolu 32, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw appoġġ finanzjarju għall-kummerċ mar-RDPK, dment li l-Istat Membru jkun kiseb l-approvazzjoni bil-quddiem mingħand il-Kumitat tas-Sanzjonijiet skont il-każ individwali.

2.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar kull awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafu 1.

KAPITOLU V

Iffriżar ta' Fondi u Riżorsi Ekonomiċi

Artikolu 34

1.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu għall-persuni, l-entitajiet, u l-korpi elenkati fl-Annessi XIII, XV, XVI u XVII jew li huma proprjetà tagħhom jew li huma miżmuma jew ikkontrollati minnhom għandhom jiġu ffriżati.

2.   Il-bastimenti kollha elenkati fl-Anness għandhom jiġu maqbuda.

3.   L-ebda fondi jew riżorsi ekonomiċi ma għandhom ikunu disponibbli, direttament jew indirettament għall-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-entitajiet jew il-korpi elenkati fl-Annessi XIII, XV, XVI u XVII, jew għall-benefiċċju tagħhom.

4.   L-Anness XIII għandu jinkludi l-persuni, l-entitajiet u l-korpi deżinjati mill-KSNU jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet skont il-paragrafu 8(d) tal-UNSCR 1718 (2006) u l-paragrafu 8 tal-UNSCR 2094 (2013).

L-Anness XIV għandu jinkludi l-bastimenti li ġew indikati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet skont il-paragrafu 12 tal-UNSCR 2321 (2016).

L-Anness XV għandu jinkludi l-persuni, l-entitajiet u l-korpi li mhumiex elenkati fl-Anness XIII u XIV, li, f'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 27(1) tad-Deċiżjoni (PESK) 2016/849, jew xi dispożizzjoni ekwivalenti sussegwenti, ġew identifikati mill-Kunsill:

(a)

li huma responsabbli għal, inkluż permezz tal-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva, jew persuni, entitajiet jew korpi li jaġixxu f'isimhom jew skont l-istruzzjonijiet tagħhom, jew persuni, entitajiet jew korpi li huma proprjetà tagħhom jew ikkontrollati minnhom, inkluż permezz ta' mezzi illeċiti;

(b)

li jipprovdu servizzi finanzjarji jew it-trasferiment lejn, permezz ta', jew mit-territorju tal-Unjoni, jew li jinvolvu ċittadini ta' Stati Membri jew entitajiet organizzati skont il-liġijiet tagħhom, jew persuni jew istituzzjonijiet finanzjarji fit-territorju tal-Unjoni, ta' kwalunkwe assi finanzjarji jew assi oħrajn jew riżorsi li jistgħu jikkontribwixxu għall-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva, jew persuni, entitajiet jew korpi li jaġixxu f'isimhom jew fuq l-istruzzjonijiet tagħhom jew persuni, entitajiet jew korpi li jappartjenu lilhom jew li huma kkontrollati minnhom; jew

(c)

li huma involuti, inkluż permezz tal-għoti ta' servizzi finanzjarji, fil-provvista lejn jew mir-RDPK ta' armi u ta' materjali relatati ta' kull tip, jew ta' oġġetti, materjali, tagħmir, prodotti u teknoloġija li jistgħu jikkontribwixxu għall-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

5.   L-Anness XVI għandu jinkludi l-persuni, l-entitajiet jew il-korpi mhux koperti bl-Anness XIII, XIV jew XV li qed jaħdmu f'isem jew fuq l-istruzzjonijiet ta' persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness XIII, XIV jew XV jew lil persuni li jgħinu fl-evażjoni ta' sanzjonijiet jew li jiksru d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

6.   L-Anness XVII għandu jinkludi l-entitajiet jew il-korpi tal-Gvern tar-RDPK, jew tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, il-persuni, l-entitajiet jew il-korpi li jaġixxu f'isimhom jew fuq id-direzzjoni tagħhom, u l-entitajiet jew il-korpi li huma proprjetà tagħhom jew ikkontrollati minnhom, li huma assoċjati mal-programmi tal-armi nukleari jew tal-missili ballistiċi jew attivitajiet oħra tar-RDPK li huma pprojbiti mill-UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) jew 2371 (2017), u li mhumiex koperti mill-Annessi XIII, XIV, XV jew XVI.

7.   L-Annessi XV, XVI u XVII għandhom jiġu rieżaminati regolarment u mill-inqas kull 12-il xahar.

8.   L-Annessi XIII, XIV, XV, XVI u XVII għandhom jinkludu r-raġunijiet għall-elenkar tal-persuni, l-entitajiet, il-korpi jew il-bastimenti elenkati kkonċernati.

9.   L-Annessi XIII, XIV, XV, XVI u XVII għandhom jinkludu wkoll, fejn disponibbli, informazzjoni neċessarja biex jiġu identifikati l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-entitajiet, il-korpi jew il-bastimenti kkonċernati. Fir-rigward tal-persuni fiżiċi, tali informazzjoni tista' tinkludi ismijiet, inklużi psewdonimi, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità, in-numru tal-passaport u tal-karta tal-identità, is-sess, l-indirizz, jekk magħruf, u l-funzjoni jew il-professjoni. Fir-rigward ta' persuni ġuridiċi, entitajiet u korpi, tali informazzjoni tista' tinkludi ismijiet, il-post u d-data tar-reġistrazzjoni, in-numru tar-reġistrazzjoni u l-post tan-negozju.

10.   Il-projbizzjoni fil-paragrafi 1 u 3, sa fejn jirreferu għall-persuni, l-entitajiet jew il-korpi elenkati fl-Anness XVII, ma għandhiex tapplika meta l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi jkunu meħtieġa biex jitwettqu l-attivitajiet tal-missjonijiet tar-RDPK għan-NU u l-aġenziji speċjalizzati tagħha u organizzazzjonijiet relatati jew missjonijiet diplomatiċi u konsulari oħra tar-RDPK, jew meta l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tkun kisbet approvazzjoni minn qabel mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet skont il-każ individwali li l-fondi, l-assi finanzjarji jew ir-riżorsi ekonomiċi huma meħtieġa biex titwassal għajnuna umanitarja, għad-denuklearizzazzjoni jew kwalunkwe għan ieħor konsistenti mal-objettivi tal-UNSCR 2270(2016).

11.   Il-paragrafu 3 ma għandux jimpedixxi lil istituzzjonijiet finanzjarji jew ta' kreditu fl-Unjoni milli jikkreditaw kontijiet iffriżati fejn jirċievu fondi trasferiti minn partijiet terzi fil-kont tal-persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp, sakemm kwalunkwe żieda għal tali kontijiet tiġi ffriżata wkoll. L-istituzzjonijiet finanzjarji jew ta' kreditu għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien lill-awtoritajiet kompetenti b'dawn l-operazzjonijiet.

12.   Dment li kull imgħax, dħul ieħor u pagamenti bħal dawn jiġu ffriżati skont il-paragrafu 1, il-paragrafu 3 ma għandux japplika għaż-żieda ma' kontijiet iffriżati ta':

(a)

imgħax jew dħul ieħor fuq dawk il-kontijiet; u

(b)

pagamenti dovuti skont kuntratti, ftehimiet jew obbligi li jkunu ġew konklużi jew li jkunu nħolqu qabel id-data li fiha l-persuna, l-entità jew il-korp imsemmijin f'dan l-Artikolu jkunu ġew iddeżinjati.

Artikolu 35

1.   B'deroga mill-Artikolu 34, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati jew jagħmlu disponibbli ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi, b'dawk il-kundizzjonijiet li jidhrilhom xierqa, meta l-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu ssodisfati:

(a)

wara li jkun ġie stabbilit li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi kkonċernati jkunu meħtieġa biex jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi elenkati fl-Annessi XIII, XV, XVI jew XVII u tal-membri dipendenti tal-familji ta' tali persuni fiżiċi, inklużi ħlasijiet għal oġġetti tal-ikel, għall-kera jew għall-ħlas ta' ipoteki, għall-mediċini u għat-trattament mediku, għat-taxxi, għall-primjums tal-assigurazzjoni, u għall-ispejjeż u ħlasijiet tas-servizzi pubbliċi u li jkunu maħsuba esklużivament għal:

(i)

onorarji professjonali raġonevoli u għar-rimborż ta' spejjeż imġarrba assoċjati mal-forniment ta' servizzi legali; jew

(ii)

onorarji jew imposti għal servizzi għall-kustodja normali jew għall-manutenzjoni ta' fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati; u

(b)

fejn l-awtorizzazzjoni tkun tikkonċerna persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness XIII, l-Istat Membru kkonċernat ikun innotifika lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet b'dik id-determinazzjoni u bl-intenzjoni tiegħu li jagħti awtorizzazzjoni, u l-Kumitat tas-Sanzjonijiet ma jkunx oġġezzjona għal dik l-azzjoni fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol min-notifika.

2.   B'deroga mill-Artikolu 34, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati jew jagħmlu disponibbli ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, wara li jkunu ddeterminaw li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi jkunu meħtieġa għal spejjeż straordinarji, dment li:

(a)

fejn l-awtorizzazzjoni tikkonċerna persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness XIII, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet ikun ġie notifikat dwar din id-determinazzjoni mill-Istat Membru kkonċernat u li d-determinazzjoni tkun ġiet approvata minn dak il-Kumitat;

(b)

fejn l-awtorizzazzjoni tkun tikkonċerna persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness XV, XVI jew XVII, l-Istat Membru kkonċernat ikun innotifka lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bir-raġunijiet għaliex iqis li għandha tingħata awtorizzazzjoni speċifika, mill-anqas ġimagħtejn qabel l-awtorizzazzjoni.

3.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika minnufih lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 36

1.   B'deroga mill-Artikolu 34, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, meta jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi jkunu s-soġġett ta' deċiżjoni ġudizzjarja, amministrattiva jew arbitrali stabbilita qabel id-data li fiha jkunu ġew innominati l-persuna, l-entità jew il-korp imsemmijin fl-Artikolu 34, jew ta' rabta ġudizzjarja, amministrattiva jew arbitrali mogħtija qabel dik id-data;

(b)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi għandhom jintużaw esklużivament biex jissodisfaw il-pretensjonijiet magħmula bis-saħħa ta' tali deċiżjoni jew rikonoxxuti bħala validi b'tali impenn, fil-limiti stabbiliti mil-liġijiet u r-regolamenti applikabbli li jirregolaw id-drittijiet tal-persuni li għandhom tali pretensjonijiet;

(c)

id-deċiżjoni jew l-impenn ma jkunux għall-benefiċċju ta' persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness XIII, XV, XVI jew XVII;

(d)

ir-rikonoxximent tad-deċiżjoni jew tal-impenn ma jkunx imur kontra l-politika pubblika fl-Istat Membru kkonċernat;

(e)

id-deċiżjoni jew ir-rabta fir-rigward tal-persuni, l-entitajiet u l-korpi elenkati fl-Anness XIII ikunu ġew innotifikati mill-Istat Membru kkonċernat lill-Kumitat dwar is-Sanzjonijiet.

2.   B'deroga mill-Artikolu 34, u bil-kundizzjoni li pagament minn persuna, entità jew korp elenkati fl-Anness XV, XVI jew XVII ikun dovut skont kuntratt jew ftehim li ġie konkluż minn, jew obbligu li nħoloq għall-persuna, l-entità jew il-korp konċernat, qabel id-data li fiha dawk il-persuna, l-entità jew il-korp kienu ġew innominati, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw, bil-kundizzjonijiet li huma jqisu xierqa, ir-rilaxx ta' ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, bil-kundizzjoni li l-awtorità kompetenti kkonċernata tkun iddeterminat li:

(a)

il-kuntratt ma jkun relatat mal-ebda oġġett, tħaddim, servizz jew tranżazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 3(1), l-Artikolu 3(3) jew l-Artikolu 7; u

(b)

il-ħlas ma jiġix riċevut direttament jew indirettament minn persuna, entità jew korp imsemmija fl-Anness XV, XVI jew XVII.

3.   L-Istat Membru kkonċernat għandu, mill-anqas għaxart ijiem qabel jagħti kull awtorizzazzjoni skont il-paragrafu 2, jinnotifika lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni b'dik id-determinazzjoni u bl-intenzjoni tiegħu li jagħti awtorizzazzjoni.

Artikolu 37

Il-projbizzjonijiet fl-Artikolu 34(1) u (3) ma għandhomx japplikaw fir-rigward ta' fondi u riżorsi ekonomiċi li jappartjenu jew li huma magħmula disponibbli lill-Foreign Trade Bank jew lill-Korean National Insurance Company (KNIC) sa fejn tali fondi u riżorsi ekonomiċi jkunu maħsuba esklużivament għall-finijiet uffiċjali ta' missjoni diplomatika jew konsulari fir-RDPK, jew għal attivitajiet ta' assistenza umanitarja li jitwettqu min-Nazzjonijiet Uniti, jew f'koordinazzjoni magħha.

KAPITOLU VI

Restrizzjonijiet fuq it-Trasport

Artikolu 38

1.   Il-merkanzija, inkluż il-bagalji personali u tal-istiva, li tinsab fl-Unjoni jew li tgħaddi mill-Unjoni, inkluż l-ajruporti, il-portijiet u ż-żoni ħielsa, kif imsemmija fl-Artikoli minn 243 sa 249 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013, għandha tkun soġġetta għal spezzjoni biex jiġi żgurat li ma jkunx fiha oġġetti pprojbiti mill-UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), jew minn dan ir-Regolament meta:

(a)

il-merkanzija tkun toriġina mir-RDPK;

(b)

il-merkanzija tkun iddestinata għar-RDPK;

(c)

is-senserija tal-merkanzija tkun saret, jew il-merkanzija tkun ġiet iffaċilitata mir-RDPK jew minn ċittadini tagħha, jew minn individwi jew entitajiet li jaġixxu f'isimhom jew taħt id-direzzjoni tagħhom, jew minn entitajiet li huma proprjetà tagħhom jew ikkontrollati minnhom;

(d)

is-senserija tal-merkanzija tkun saret jew il-merkanzija tkun ġiet iffaċilitata minn persuni, entitajiet jew korpi elenkati fl-Anness XIII;

(e)

il-merkanzija tkun qed tiġi ttrasportata fuq bastiment bil-bandiera tar-RDPK jew f'inġenju tal-ajru rreġistrat fir-RDPK, jew fuq bastiment jew inġenju tal-ajru bla stat.

2.   Fejn il-merkanzija li tinsab fl-Unjoni jew li tgħaddi mill-Unjoni, inkluż minn ajruporti, portijiet u żoni ħielsa, ma tkunx fil-kamp ta' applikazzjoni tal-paragrafu 1, għandha tkun soġġetta għall-ispezzjoni fejn ikun hemm raġunijiet raġonevoli biex wieħed jemmen li jista' jkun hemm fiha oġġetti li l-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment, jew l-esportazzjoni tagħhom huma pprojbiti minn dan ir-Regolament fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(a)

il-merkanzija tkun toriġina fir-RDPK;

(b)

il-merkanzija tkun iddestinata għar-RDPK; jew

(c)

is-senserija tal-merkanzija tkun saret, jew il-merkanzija tkun ġiet iffaċilitata mir-RDPK jew minn ċittadini tagħha, jew minn individwi jew entitajiet li jaġixxu f'isimhom.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-invjolabbiltà u l-protezzjoni ta' bagalji diplomatiċi u konsulari stipulati fil-Konvenzjoni ta' Vjenna tal-1961 dwar ir-Relazzjonijiet Diplomatiċi u l-Konvenzjoni ta' Vjenna tal-1963 dwar ir-Relazzjonijiet Konsulari.

4.   Il-forniment ta' servizzi ta' bunkering jew ta' servizzi ta' forniment għall-bastimenti, jew kwalunkwe servizz ieħor għall-bastimenti, lil bastimenti tar-RDPK huwa pprojbit fejn il-fornituri tas-servizz ikollhom informazzjoni, inkluż mingħand l-awtoritajiet kompetenti tad-dwana fuq il-bażi tal-informazzjoni ta' qabel il-wasla u ta' qabel it-tluq imsemmija fl-Artikolu 9(1), li tipprovdi bażi raġonevoli biex wieħed jemmen li l-bastimenti qed iġorru oġġetti li l-forniment, il-bejgħ, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tagħhom huma pprojbiti skont dan ir-Regolament, sakemm il-forniment ta' dawn is-servizzi ma jkunx neċessarju għal skopijiet umanitarji.

Artikolu 39

1.   Għandu jkun ipprojbit li jingħata aċċess għall-portijiet fit-territorju tal-Unjoni lil kwalunkwe bastiment:

(a)

li huwa proprjetà tar-RDPK, jew operat jew ekwipaġġat minnha;

(b)

li huwa bil-bandiera tar-RDPK;

(c)

fejn ikun hemm raġunijiet raġonevoli biex wieħed jemmen li jkun proprjetà ta' jew ikkontrollat, direttament jew indirettament, minn persuna jew entità elenkata fl-AnnessXIII, XV, XVI jew XVII;

(d)

fejn ikun hemm raġunijiet raġonevoli biex wieħed jemmen li jkun fih oġġetti li l-forniment, il-bejgħ, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tagħhom tkun ipprojbita skont dan ir-Regolament;

(e)

li jkun irrifjuta li jiġi spezzjonat wara li tali spezzjoni tkun ġiet awtorizzata mill-Istat tal-bandiera tal-bastiment jew mill-Istat tar-reġistrazzjoni;

(f)

ikun mingħajr nazzjonalità u li jkun irrifjuta li jiġi spezzjonat skont l-Artikolu 38(1); jew

(g)

li jkun elenkat fl-Anness XIV.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika:

(a)

fil-każ ta' emerġenza;

(b)

meta l-bastiment ikun qed jirritorna lejn il-port ta' oriġini tiegħu;

(c)

fil-każ li bastiment ikun dieħel f'port għal spezzjoni meta dik tkun tikkonċerna bastiment fil-kamp ta' applikazzjoni tal-punti (a) sa (e) tal-paragrafu 1.

Artikolu 40

1.   B'deroga mill-projbizzjoni fl-Artikolu 39(1), meta dik tkun tikkonċerna bastiment fil-kamp ta' applikazzjoni tal-punti (a) sa (e), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw dak il-bastiment biex jidħol fil-port jekk:

(a)

il-Kumitat tas-Sanzjonijiet ikun iddetermina minn qabel li dan ikun meħtieġ għal skopijiet umanitarji jew għal kwalunkwe skop ieħor konsistenti mal-objettivi tal-UNSCR 2270 (2016); jew

(b)

l-Istat Membru jkun iddetermina minn qabel li dan ikun meħtieġ għal skopijiet umanitarji jew għal kwalunkwe skop ieħor konsistenti mal-objettivi ta' dan ir-Regolament.

2.   B'deroga mill-projbizzjoni fil-punt (f) tal-Artikolu 39(1), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw li bastiment jidħol fil-port jekk il-Kumitat tas-Sanzjonijiet ikun ta direzzjoni biex dan isir.

Artikolu 41

1.   Għandu jkun ipprojbit li inġenji tal-ajru operati minn trasportaturi tar-RDPK jew li joriġinaw mir-RDPK jitilqu mit-territorju tal-Unjoni, jinżlu fih jew itiru minn fuqu.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika:

(a)

meta l-inġenju tal-ajru jagħmel inżul għal spezzjoni;

(b)

fil-każ ta' nżul ta' emerġenza.

Artikolu 42

B'deroga mill-Artikolu 41, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw inġenju tal-ajru jitlaq mit-territorju tal-Unjoni, jinżel fih jew itir minn fuqu jekk dawk l-awtoritajiet kompetenti jkunu ddeterminaw minn qabel li dan huwa meħtieġ għal skopijiet umanitarji jew għal kwalunkwe skop ieħor konsistenti mal-objettivi ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 43

Għandu jkun ipprojbit:

(a)

il-kiri jew noleġġ ta' bastimenti jew inġenji tal-ajru jew l-għoti ta' servizzi tal-ekwipaġġ lir-RDPK, lil persuni jew entitajiet elenkati fl-Anness XIII, XV, XVI jew XVII, lil kwalunkwe entità oħra tar-RDPK, lil kwalunkwe persuna jew entità oħra li tkun assistiet fil-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) jew 2371 (2017) jew kwalunkwe persuna jew entità li taġixxi f'isimhom jew taħt id-direzzjoni ta' kwalunkwe tali persuna jew entità, u entitajiet li huma proprjetà tagħhom jew huma kkontrollati minnhom;

(b)

l-akkwist ta' servizzi tal-ekwipaġġ ta' bastimenti jew ta' inġenji tal-ajru mir-RDPK;

(c)

is-sjieda, il-kiri, it-tħaddim, l-assigurazzjoni jew l-għoti ta' servizzi ta' klassifikazzjoni tal-bastimenti jew servizzi assoċjati, lil kwalunkwe bastiment bil-bandiera tar-RDPK;

(d)

ir-reġistrazzjoni jew iż-żamma fuq ir-reġistru ta' kwalunkwe bastiment li huwa proprjetà, kkontrollat jew operat mir-RDPK jew minn ċittadini tar-RDPK, jew li jkun ġie dereġistrat minn Stat ieħor skont il-paragrafu 24 tal-UNSCR 2321 (2016); jew

(e)

l-għoti ta' servizzi ta' assigurazzjoni jew ta' riassigurazzjoni lil bastimenti li huma proprjetà tar-RDPK jew ikkontrollati jew operati minnha.

Artikolu 44

1.   B'deroga mill-projbizzjoni fil-punt (a) tal-Artikolu 43, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tista' tawtorizza l-kiri, in-noleġġ jew il-forniment ta' servizzi ta' ekwipaġġ, dment li l-Istat Membru jkun kiseb l-approvazzjoni bil-quddiem mingħand il-Kumitat tas-Sanzjonijiet skont il-każ individwali.

2.   B'deroga mill-projbizzjonijiet fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 43, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, jistgħu jawtorizzaw is-sjieda, il-kiri, l-operat, jew l-għoti ta' servizzi ta' klassifikazzjoni tal-bastimenti jew ta' servizzi assoċjati lil kwalunkwe bastiment li jtajjar il-bandiera tar-RDPK, jew ir-reġistrazzjoni, jew iż-żamma fuq ir-reġistru, ta' kwalunkwe bastiment li huwa proprjetà tar-RDPK jew ta' ċittadini tar-RDPK, jew ikkontrollat jew operat minnhom, dment li l-Istat Membru jkun kiseb l-approvazzjoni bil-quddiem mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet skont il-każ individwali.

3.   B'deroga mill-projbizzjonijiet fil-punt (e) tal-Artikolu 43, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, jistgħu jawtorizzaw il-forniment ta' servizzi ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni, dment li l-Kumitat tas-Sanzjonijiet ikun stabbilixxa bil-quddiem skont il-każ individwali li l-bastiment ikun involut f'attivitajiet esklużivament għal skopijiet ta' għajxien li mhux se jintużaw minn individwi jew entitajiet tar-RDPK biex jiġġeneraw dħul jew esklużivament għal finijiet umanitarji.

4.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni b'kull awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafi 1, 2 u 3.

KAPITOLU VII

Dispożizzjonijiet Ġenerali u Finali

Artikolu 45

B'deroga mill-projbizzjonijiet li jirriżultaw mill-UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) jew 2371 (2017), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw kwalunkwe attività jekk il-Kumitat tas-Sanzjonijiet ikun stabbilixxa, skont il-każ individwali, li hija meħtieġa biex tiġi ffaċilitata l-ħidma ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u mhux governattivi li jwettqu attivitajiet ta' assistenza u għajnuna fir-RDPK li jkunu ta' benefiċċju għall-popolazzjoni ċivili tar-RDPK, skont il-paragrafu 46 tar-Riżoluzzjoni tal-UNSCR 2321 (2016).

Artikolu 46

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li:

(a)

temenda l-Anness I abbażi tal-informazzjoni fornita mill-Istati Membri;

(b)

temenda l-Partijiet II, III, IV u V tal-Anness II u l-Annessi VI, VII, IX, X u XI abbażi ta' determinazzjonijiet magħmula jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet jew mill-KSNU u taġġorna l-kodiċijiet tan-nomenklatura min-Nomenklatura Magħquda kif stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87;

(c)

temenda l-Anness VIII sabiex tirfina jew tadatta l-lista ta' prodotti inklużi fiha, filwaqt li tqis kwalunkwe definizzjoni jew linji gwida li jistgħu jkunu ppromulgati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet jew sabiex taġġorna l-kodiċijiet tan-nomenklatura meħuda min-Nomenklatura Magħquda kif stabbilita fl-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87;

(d)

temenda l-Annessi III, IV u V abbażi tad-determinazzjonijiet li jkunu saru jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet jew mill-KSNU, jew deċiżjonijiet meħuda dwar dawn l-Annessi fid-Deċiżjoni (PESK) 2016/849;

(e)

temenda l-Anness XII biex tiġi rfinuta jew adattata l-lista ta' servizzi inkluża fih, b'kont meħud tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri kif ukoll kwalunkwe definizzjoni jew linja gwida li tista' tinħareġ mill-Kummissjoni tal-Istatistika tan-Nazzjonijiet Uniti, jew sabiex jiżdiedu numri ta' referenza meħuda mis-sistema tal-Klassifika Ċentrali tal-Prodotti għall-prodotti u s-servizzi promulgata mill-Kummissjoni tal-Istatistika tan-Nazzjonijiet Uniti.

Artikolu 47

1.   Fejn il-Kunsill tas-Sigurtà jew il-Kumitat tas-Sanzjonijiet jinkludi fil-lista persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp, il-Kunsill għandu jinkludi tali persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fl-Anness XIII u XIV.

2.   Fejn il-Kunsill jiddeċiedi li jissoġġetta persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp għall-miżuri msemmija fl-Artikolu 34(1), (2) jew (3), huwa għandu jemenda l-Annessi XV, XVI u XVII kif meħtieġ.

3.   Il-Kunsill għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu lill-persuna fiżika jew ġuridika, lill-entità jew lill-korp imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, inklużi r-raġunijiet għall-elenkar, direttament, jekk l-indirizz ikun magħruf, jew permezz ta' pubblikazzjoni ta' avviż, fejn jagħti lil tali persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp opportunità biex jippreżentaw osservazzjonijiet.

4.   Fejn jiġu ppreżentati osservazzjonijiet, jew tiġi ppreżentata evidenza sostanzjali ġdida, il-Kunsill għandu jagħmel rieżami tad-deċiżjoni tiegħu u jinforma lill-persuna fiżika jew ġuridika, lill-entità jew lill-korp imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 kif meħtieġ.

5.   Fejn in-Nazzjonjiet Uniti tiddeċiedi li tneħħi persuna fiżika jew ġuridika, entità, jew korp mil-lista jew li temenda d-data ta' identifikazzjoni ta' persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkat, il-Kunsill għandu jemenda l-Annessi XIII u XIV kif meħtieġ.

Artikolu 48

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom immedjatament jinnotifikaw lil xulxin bil-miżuri meħuda skont dan ir-Regolament u għandhom jipprovdu lil xulxin bi kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti konnessa ma' dan ir-Regolament li tkun għad-dispożizzjoni tagħhom, b'mod partikolari informazzjoni dwar problemi ta' ksur u ta' infurzar u sentenzi mogħtija mill-qrati nazzjonali.

Artikolu 49

1.   L-Istati Membri għandhom jaħtru lill-awtoritajiet kompetenti msemmijin f'dan ir-Regolament u jidentifikawhom fis-siti web elenkati fl-Anness I jew permezz ta' dawn is-siti web.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti tagħhom mingħajr dewmien wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u għandhom jinnotifikawha dwar kwalunkwe emenda sussegwenti.

Artikolu 50

1.   Mingħajr preġudizzju għar-regoli applikabbli dwar ir-rappurtar, il-kunfidenzjalità u s-segretezza professjonali, il-persuni fiżiċi u ġuridiċi, l-entitajiet u l-korpi għandhom:

(a)

ifornu immedjatament kull informazzjoni li tiffaċilita l-konformità ma' dan ir-Regolament, bħall-kontijiet u l-ammonti ffriżati skont l-Artikolu 34 lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, fejn ikunu residenti jew fejn ikunu ċjinsabu, u għandhom jittrażmettu minnufih din l-informazzjoni, direttament jew permezz tal-Istati Membri rilevanti lill-Kummissjoni u;

(b)

jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti fi kwalunkwe verifika ta' din l-informazzjoni.

2.   Kull informazzjoni addizzjonali li l-Kummissjoni tirċievi direttament għandha ssir disponibbli minnufih għall-Istat Membru kkonċernat.

3.   Kull informazzjoni mogħtija jew milqugħa skont dan l-Artikolu għandha tintuża biss għall-għanijiet li għalihom tkun ngħatat jew ġiet milqugħa

Artikolu 51

Il-Kummisjoni għandha tipproċessa d-data personali sabiex twettaq il-kompiti li għandha tagħmel skont dan ir-Regolament u skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Artikolu 52

Għandha tkun ipprojbita l-parteċipazzjoni, konxja u b'intenzjoni, f'attivitajiet li għandhom l-għan jew l-effett li jevitaw il-projbizzjonijiet li jinsabu f'dan ir-Regolament.

Artikolu 53

1.   Ebda pretensjoni b'konnessjoni ma' kwalunkwe kuntratt jew tranżazzjoni fejn il-prestazzjoni tagħhom tkun ġiet affettwata, direttament jew indirettament, b'mod sħiħ jew parzjalment, mill-miżuri imposti skont dan ir-Regolament, inklużi pretensjonijiet għal indennizz jew kwalunkwe pretensjoni oħra ta' dan it-tip, bħal pretensjoni għal kumpens jew pretensjoni taħt garanzija, b'mod partikolari pretensjoni għal estensjoni jew ħlas ta' bond, garanzija jew indennizz, b'mod partikolari garanzija finanzjarja jew indennizz finanzjarju, ta' kull għamla, ma għandha tiġi ssodisfata, jekk din issir minn:

(a)

persuni, entitajiet jew korpi deżinjati elenkati fl-Anness XIII, XV, XVI jew XVII, jew is-sidien ta' bastimenti elenkati fl-Anness XIV;

(b)

kwalunkwe persuna oħra, entità jew korp mir-RDPK, inkluż il-Gvern tar-RDPK u l-korpi, il-korporazzjonijiet u l-aġenziji pubbliċi tiegħu;

(c)

kwalunkwe persuna, entità jew korp li jaġixxu permezz ta' waħda mill-persuni, entitajiet jew korpi msemmija fil-punti (a) u (b) jew f'isimhom.

2.   L-eżekuzzjoni ta' kuntratt jew tranżazzjoni għandha tkun ikkunsidrata bħala affettwata mill-miżuri imposti minn dan ir-Regolament meta l-eżistenza jew il-kontenut tal-pretensjoni jirriżultaw direttament jew indirettament minn dawn il-miżuri.

3.   F'kull proċediment għall-infurzar ta' pretensjoni, l-obbligu biex ikun ippruvat il-fatt li l-ilqugħ tat-talba ma jkunx ipprojbit mill-paragrafu 1 għandu jkun fuq il-persuna li tkun qed titlob l-infurzar ta' dik il-pretensjoni.

4.   Dan l-Artikolu huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-persuni, l-entitajiet u l-korpi msemmija fil-paragrafu 1 għal rieżami ġudizzjarju tal-legalità tan-nuqqas ta' prestazzjoni ta' obbligi kuntrattwali skont dan ir-Regolament.

Artikolu 54

1.   L-iffriżar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi jew ir-rifjut li tali fondi jew riżorsi ekonomiċi jsiru disponibbli, imwettaq in buona fede fuq il-bażi li tali azzjoni tkun konformi ma' dan ir-Regolament, ma għandux joħloq responsabbiltà ta' kwalunkwe tip min-naħa tal-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp li jkunu qed jimplimentawh, jew id-diretturi jew l-impjegati tagħhom, sakemm ma jiġix ippruvat li l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi jkunu ġew iffriżati jew miżmuma b'riżultat ta' negliġenza.

2.   Azzjonijiet minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi ma għandhomx jagħtu lok għal kwalunkwe tip ta' responsabbiltà min-naħa tagħhom, jekk ma kinux jafu, u ma kellhomx kawża raġonevoli biex jissuspettaw, li l-azzjonijiet tagħhom imorru kontra l-miżuri stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Artikolu 55

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar dawk ir-regoli mingħajr dewmien wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u għandhom jinnotifikawha dwar kull emenda sussegwenti.

Artikolu 56

Ir-Regolament (KE) Nru 329/2007 huwa b'dan imħassar. Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinqraw bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 57

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Awwissu 2017.

Għall-Kunsill

Il-President

M. MAASIKAS


(1)  ĠU L 141, 28.5.2016, p. 79.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 329/2007 tas-27 ta' Marzu 2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (ĠU L 88, 29.3.2007, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87, tat-23 ta' Lulju 1987, dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(5)  Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(6)  Ir-Regolament (UE) 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

(7)  Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

(8)  Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).

(9)  Id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1).

(10)  Id-Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2002 dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni (ĠU L 9, 15.1.2003, p. 3).

(11)  Id-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern (ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1).

(12)  Id-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi (ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7).

(13)  Ir-Regolament (UE) Nru 260/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u tan-negozju għat-trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti bl-euro u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009 (ĠU L 94, 30.3.2012, p. 22).

(14)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal- 5 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju (ĠU L 134, 29.5.2009, p.1).

(15)  Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).

(16)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 tat-28 ta' Lulju 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 1).

(17)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 558).

(18)  Id-Direttiva (UE) 2015-849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).

(19)  Ir-Regolament (UE) 2015/847 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1781/2006 (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 1).


ANNESS I

Siti web għall-informazzjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikoli 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 u 50 u indirizz għan-notifiki lill-Kummissjoni Ewropea

IL-BELĠJU

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

Il-BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ID-DANIMARKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

IL-ĠERMANJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

L-ESTONJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

L-IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

IL-GREĊJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANZA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije

L-ITALJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

ĊIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

IL-LATVJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

IL-LITWANJA

http://www.urm.lt/sanctions

IL-LUSSEMBURGU

http://www.mae.lu/sanctions

L-UNGERIJA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

IN-NETHERLANDS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

L-AWSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

IL-POLONJA

http://www.msz.gov.pl

IL-PORTUGALL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

IR-RUMANIJA

http://www.mae.ro/node/1548

IS-SLOVENJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

IS-SLOVAKKJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

IL-FINLANDJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

L-IŻVEZJA

http://www.ud.se/sanktioner

IR-RENJU UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizz għan-notifiki lill-Kummissjoni Ewropea:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Posta elettronika: relex-sanctions@ec.europa.eu


ANNESS II

Prodotti u teknoloġija msemmija fil-punt (a) tal-Artikoli 3(1) u fl-Artikolu 7

PARTI I

Il-prodotti kollha u t-teknoloġija elenkati fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

PARTI II

Oġġetti, materjali, tagħmir, prodotti u teknoloġija oħra li jistgħu jikkontribwixxu għall-programmi tar-RDPK marbutin mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

Sakemm ma jkunx iddikjarat b'mod ieħor, in-numri ta' referenza li jidhru fil-kolonna intitolata “Deskrizzjoni” jirreferu għad-deskrizzjonijiet tal-oġġetti u t-teknoloġija b'użu doppju stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

“Numru ta' referenza li jidher fil-kolonna intitolata Oġġett relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009” ifisser li l-karatteristiċi tal-oġġett deskritt fil-kolonna “Deskrizzjoni” huma barra mill-parametri tad-deskrizzjoni tal-annotazzjoni b'użu doppju li għaliha qed issir referenza.

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn ‘virgoletti singoli’ jingħataw f'nota teknika mal-punt rilevanti.

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn “virgoletti doppji” jinsabu fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

NOTI ĠENERALI

L-iskop tal-projbizzjonjiet imsemmija f'dan l-Anness ma għandux jiġi ffrustrat mill-esportazzjoni tal-ebda prodott mhux ipprojbit (inkluż impjant) li fihom komponent wieħed jew aktar li huma pprojbiti meta l-komponent jew il-komponenti pprojbiti jkunu l-element prinċipali tal-prodott u jistgħu faċilment jitneħħew jew jintużaw għal finijiet oħrajn.

NB: Waqt li jiġi vvalutat jekk il-komponent jew il-komponenti pprojbiti għandhomx jitqiesu bħala l-element prinċipali, huwa meħtieġ li jintiżnu l-fatturi tal-kwantità, tal-valur u tal-għarfien teknoloġiku u ċirkostanzi speċjali oħrajn li jistgħu jistabbilixxu l-komponent jew il-komponenti pprojbiti bħala l-element prinċipali tal-prodott li qed jiġu akkwistati.

Il-prodotti speċifikati f'dan l-Anness jinkludu prodotti kemm ġodda kif ukoll użati.

NOTA ĠENERALI DWAR IT-TEKNOLOĠIJA (NĠT)

(Li għandha tinqara flimkien mal-Parti C.)

Il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tat-“teknoloġija” li huma “meħtieġa” għall-“iżvilupp”, għall-“produzzjoni” jew għall-“użu” ta' prodotti li l-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tagħhom huma pprojbiti fil-Parti A (Prodotti) hawn taħt, huma pprojbiti skont id-dispożizzjonijiet tal-Parti B.

It-“teknoloġija”“meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta' prodotti pprojbiti tibqa' taħt projbizzjoni anke meta tkun applikabbli għal prodotti mhux ipprojbiti.

Il-projbizzjonijiet ma japplikawx għal dik it-“teknoloġija” li hija l-minimu meħtieġ għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni (iċċekkjar) u t-tiswija ta' dawk il-prodotti li mhumiex ipprojbiti.

Il-projbizzjonijiet fuq trasferiment ta' “teknoloġija” ma japplikawx għall-informazzjoni “ta' dominju pubbliku”, għal “riċerka xjentifika bażika” jew għall-informazzjoni minima meħtieġa għall-applikazzjonijiet ta' privattivi.

A.   PRODOTTI

MATERJALI, FAĊILITAJIET U TAGĦMIR NUKLEARI

II.A0.

Prodotti

Nru

Deskrizzjoni

Entrata relatata mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.A0.001

Lampi tal-katodju, vojta minn ġewwa, kif ġej:

a.

Lampi tal-jodju bil-katodu vojt bi twieqi tas-siliċju pur jew tal-kwarz;

b.

Lampi bil-katodu vojt tal-uranju.

 

II.A0.002

Iżolaturi Faraday li jaqgħu fi ħdan medda ta' tul ta' mewġ ta' bejn 500 nm — 650 nm.

 

II.A0.003

Retikoli ottiċi fi ħdan medda ta' tul ta' mewġ ta' bejn 500 nm — 650 nm.

 

II.A0.004

Fibbri ottiċi fi ħdan medda ta' tul ta' mewġ ta' bejn 500 nm — 650 nm miksijin b'saffi mhux riflettenti fil-medda ta' tul ta' mewġ ta' bejn 500 nm — 650 nm u li jkollhom dijametru ċentrali akbar minn 0,4 mm iżda ma jeċċedix 2 mm.

 

II.A0.005

Komponenti ta' kontenituri ta' reatturi nukleari u tagħmir tal-ittestjar, minbarra dawk speċifikati f'0A001, kif ġej:

a.

Siġilli;

b.

Komponenti interni;

c.

Apparat ta' ssiġillar, ittestjar u kejl.

0A001

II.A0.006

Sistemi ta' sejba nukleari, minbarra dawk speċifikati f'0A001.j. jew 1A004.c., għas-sejba, l-identifikazzjoni jew il-kwantifikazzjoni ta' materjali radjuttivi jew radjazzjoni ta' oriġini nukleari u komponenti ddisnjati apposta għal dan.

N.B: Għal tagħmir personali rreferi għal I.A1.004 hawn taħt.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Valvi ssiġillati bil-minfaħ minbarra dawk speċifikati f'0B001.c.6, 2A226 jew 2B350, magħmulin minn lega tal-aluminju jew stainless steel tat-tip 304, 304L jew 316L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Mirja tal-lejżer, barra minn dawk speċifikati f'6A005.e, li jikkonsistu f'substrati b'koeffiċjent ta' espansjoni termali ta' bejn 10-6 K-1 jew inqas f'20 °C (eż. silika fuża jew żaffir).

Din l-entrata ma tkoprix sistemi ottiċi ddiżinjati speċjalment għal applikazzjonijiet ta' astronomija, minbarra jekk il-mirja jkun fihom silika fuża.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Lentijiet tal-lejżer, barra minn dawk speċifikati f'6A005.e.2, li jikkonsistu f'substrati b'koeffiċjent ta' espansjoni termali ta' bejn 10-6 K-1 jew inqas f'20 °C (eż. silika fuża).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Pajpijiet, sistemi ta' pajpijiet, flanġijiet, aċċessorji magħmula minn jew miksija bin-nikil, jew lega tan-nikil, li jkun fiha minn 40 % nikil bil-piż, barra minn dawk speċifikati f'2B350.h.1

2B350

II.A0.011

Pompi tal-vakum, barra minn dawk speċifikati f'0B002.f.2 jew 2B231, kif ġej:

a.

Pompi turbomolekulari li jkollhom rata ta' fluss ta', jew akbar minn 400 l/s;

b.

Pompi roughing tal-vakum tat-tip tal-għeruq li għandhom rata ta' fluss aspirattiva volumetrika akbar minn 200 m3/h;

c.

Kumpressuri tax-xott f'forma ta' spiral bil-minfaħ u pompi vojta minn ġewwa f'forma ta' spiral bil-minfaħ.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Magħlaq protett għall-manipulazzjoni, il-ħażna u ż-żamma ta' sustanzi radjuattivi (ċelloli jaħarqu)

0B006

II.A0.013

‘Uranju naturali’ jew ‘uranju eżawrit’ jew torju fil-forma ta' metall, liga, kompost kimiku jew konċentrat u kull materjal ieħor li fih wieħed jew iktar minn dawn is-sustanzi msemmija, barra minn dawk speċifikati f'0C001.

0C001

II.A0.014

Kmamar tad-detonazzjoni li jifilħu jassorbu splużjoni ekwivalenti għal aktar minn 2,5 kg ta' TNT.

 

MATERJALI SPEĊJALI U TAGĦMIR RELATAT

II.A1.

Prodotti

Nru

Deskrizzjoni

Entrata relatata mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.A1.001

Aċidu fosforiku ta' bis(2-etileżil) (HDEHP jew D2HPA) Numru tal-Astratti Kimiċi (CAS): [CAS 298-07-7] solvent fi kwalunkwe kwantità, b'purità ta' aktar minn 90 %.

 

II.A1.002

Gass fluworin CAS: [7782-41-4], b'purezza mill-inqas ta' 95 %.

 

II.A1.003

Siġilli u gaskits f'forma ta' ċrieki, b'dijametru intern ta' 400 mm u anqas, magħmula minn kwalunkwe wieħed mill-materjali li ġejjin:

a.

Kopolimeri ta' fluworur tal-vinilidin li għandhom 75 % jew aktar ta' struttura kristallina beta mingħajr tiġbid;

b.

Polimidi fluworurati li fihom 10 % bħala piż skont il-piż jew aktar ta' fluworu kkombinat;

c.

Elastomeri tal-fosfażin fluworurat li fihom skont il-piż 30 % jew aktar ta' fluworu kkombinat;

d.

Poliklorotrifloretilene (PCTFE, e.g. Kel-F ®);

e.

Fluworoelastomeri (eż., Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

Politetrafluworoetilen (PTFE).

1A001

II.A1.004

Tagħmir personali għas-sejba ta' radjazzjoni ta' oriġini nukleari, minbarra dak speċifikat f'1A004.c., inklużi dożimetri personali.

1A004.c.

II.A1.005

Ċelluli elettrolitiċi għall-produzzjoni tal-fluworu, minbarra dawk speċifikati f'1B225, b'kapaċità ta' produzzjoni ikbar minn 100 g ta' fluworu fis-siegħa.

1B225

II.A1.006

Katalizzaturi, minbarra dawk speċifikati f'1A225 jew 1B231, li fihom il-platinu, il-palladju jew ir-rodju, li jistgħu jintużaw għall-promozzjoni tar-reazzjoni ta' skambju iżotopiku tal-idroġenu bejn l-idroġenu u l-ilma għall-irkupru tat-tritju mill-ilma tqil jew għall-produzzjoni ta' ilma tqil.

1A225

1B231

II.A1.007

Aluminju u l-legi tiegħu, barra minn dawk speċifikati f'1C002.b.4. jew 1C202.a., f'forma mhux maħduma jew semifabbrikata b'waħda minn dawn il-karatteristiċi:

a.

‘Kapaċi għal’ saħħa tensili aħħarija ta' 460 MPa jew aktar f'293 K (20 °C); jew

b.

B'reżistenza għat-tensjoni ta' 415 MPa jew aktar f'298 K (25 °C).

Il-frażi ligi ‘kapaċi għal’ tinkorpora ligi qabel jew wara li jiġu ttrattati bis-sħana.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Metalli manjetiċi, ta' kull tip u ta' kull forma, minbarra dawk speċifikati f'1C003.a. li jkollhom ‘permeabbiltà inizjali relattiva’ ta' 120 000 jew aktar u ħxuna ta' bejn 0,05 mm u 0,1 mm.

Il-kejl tal-permeabilità relattiva inizjali jrid isir fuq materjali kompletament ittemprati.

1C003.a.

II.A1.009

‘Materjali fibrużi u bil-filamenti’ jew prepregs, minbarra dawk speċifikati f'1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. jew 1C210.b., kif ġej:

a.

‘Materjali fibrużi jew filamentari’ tal-aramid li għandhom waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.A

‘Modulus speċifiku’ ta' aktar minn 10 × 106 m; jew

2.A

‘reżistenza għat-tensjoni speċifika’ ta' aktar minn 17 × 104 m;

b.

‘Materjali fibrużi jew filamentari’ tal-ħġieġ li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.A

‘Modulus speċifiku’ ta' aktar minn 3,18 × 106 m; jew

2.A

‘reżistenza għat-tensjoni speċifika’ ta' aktar minn 76,2 × 103 m;

c.

‘Ħjut’, ‘rovings’, ‘irmunkar’ jew ‘rutelli’ kontinwi li għandhom fihom reżina tat-termoset wiesa' 15-il mm jew inqas (prepregs), magħmula minn ‘materjali fibrużi jew filamentari’ tal-ħġieġ minbarra dawk speċifikati f'I.A1.010.a. hawn taħt;

d.

‘Materjali fibrużi jew filamentari’ tal-karbonju;

e.

‘Ħjut’, ‘faxex tal-fibra’, ‘wajers’, jew ‘tejps’ kontinwament imprenjati bir-reżina fformata bis-sħana, magħmula minn ‘materjali fibrużi jew filamentari’ tal-karbonju;

f.

‘Ħjut’, ‘faxex tal-fibra’, ‘wajers’, jew ‘tejps’ kontinwi tal-poliakrilonitril (PAN);

g.

‘Materjali fibrużi jew filamentari’ para-armidi (Kevlar ® u tipi oħrajn ta' fibri tat-tip Kevlar ®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Fibri imprenjati mir-reżina jew miż-żift/qatran (preimprenjati), fibri tal-metall jew miksija bil-karbonju (preformati) jew ‘preformati tal-fibri tal-karbonju’, kif ġej:

a.

Magħmula mill-‘materjali fibrużi jew filamentari’ speċifikati f'I.A1.009 hawn fuq;

b.

‘Materjali fibrużi jew filamentari’ tal-karbonju imprenjati b'‘matriċi’ tar-reżina epossidika (preimprenjati), speċifikati f'1C010.a, 1C010.b jew 1C010.c, għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' inġenji tal-ajru, fejn id-daqs tal-folji inividwali mhuwiex aktar minn 50 cm × 90 cm;

c.

Preimprenjati speċifikati f'1C010.a, 1C010.b jew 1C010.c, meta imprenjati b'reżini fenoliċi jew epossidiċi li jkollhom temperatura tat-tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg) inqas minn 433 K (160 °C) u temperatura tal-kura aktar baxxa mit-temperatura tat-tranżizzjoni tal-ħġieġ.

1C010

1C210

II.A1.011

Komposti taċ-ċeramika bil-karbur tas-siliċju rinfurzati, li jistgħu jintużaw għall-ponot ta' quddiem, il-vetturi tad-dħul fl-atmosfera u l-portelli taż-żennuni, li jistgħu jintużaw fil-‘missili’, minbarra dawk speċifikati f'1C107.

1C107

II.A1.012

Mhux użat.

 

II.A1.013

Tantalu, karbajd tat-tantalu, tungstenu, karbajd tat-tungstenu u liga tagħhom, minbarra dawk speċifikati f'1C226, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a.

F'forom li għandhom simetrija ċilindrika vojta jew sferika (inkluż partijiet taċ-ċilindru) b'dijametru fuq in-naħa ta' ġewwa bejn 50 mm u 300 mm; u

b.

Massa ta' aktar minn 5 kg.

1C226

II.A1.014

‘Trabijiet elementali’ tal-kobalt, tan-neodimju jew tas-samarju jew liga jew taħlitiet tagħhom li fihom tal-inqas 20 % f'piż tal-kobalt, in-neodimju jew is-samarju, b'daqs tal-partikola inqas minn 200 μm.

‘Trab elementali’ tfisser trab ta' purità għolja ta' element wieħed.

 

II.A1.015

Fosfat tat-tributyl pur (TBP) [CAS Nru 126-73-8] jew kwalunkwe taħlita b'kontenut ta' TBP ta' aktar minn 5 % bil-piż.

 

II.A1.016

Azzar maraging, minbarra dawk speċifikati f'1C116 jew 1C216.

1

Il-frażi azzar maraging ‘kapaċi għal’ tinkorpora azzar maraging qabel jew wara t-tisħin.

2.

Azzar tal-maraging huma liga tal-ħadid ġeneralment karatterizzati minn kontenut għoli ta' nikil, kontenut baxx ħafna ta' karbonju u l-użu ta' elementi ta' sostituzzjoni jew preċipitati sabiex jipproduċu t-tisħiħ u t-twebbis biż-żmien tal-liga.

1C116

1C216

II.A1.017

Metalli, trabijiet u materjal tal-metall kif ġej:

a.

Tungstenu u liga tat-tungstenu, minbarra dawk speċifikati f'1C117, fil-forma ta' partiċelli sferiċi jew partikoli atomizzati uniformi b'dijametru ta' 500 μm (mikrometru) jew inqas b'kontenut ta' tungstenu ta' 97 % bil-piż jew ikbar;

b.

Molibdenu u liga tal-molibdenu, minbarra dawk speċifikati f'1C117, fil-forma ta' partiċelli sferiċi jew partikoli atomizzati uniformi b'dijametru ta' 500 μm jew inqas b'kontenut ta' molibdenu ta' 97 % bil-piż jew ikbar;

c.

Materjali tat-tungstenu fil-forma solida, minbarra dawk speċifikati f'1C226 b'kompożizzjonijiet materjali kif ġej:

1.

Tungstenu jew ligi li fihom piż ta' 97 % jew aktar ta' tungstenu;

2.

Ramm infiltrat bit-tungstenu li fih piż ta' 80 % jew iktar ta' tungstenu; jew

3.

Tungstenu infiltrat bil-fidda li fih 80 % f'piż jew aktar ta' tungstenu.

1C117

1C226

II.A1.018

Ligi manjetiċi rotob, minbarra dawk speċifikati f'1C003, b'kompożizzjoni kimika kif ġej:

a.

Kontenut ta' ħadid bejn 30 % u 60 %; u

b.

Kontenut tal-kobalt bejn 40 % u 60 %.

1C003

II.A1.019

Mhux użat.

 

II.A1.020

Grafit, minbarra dak speċifikat f'0C004 jew 1C107.a., iddisinjat jew speċifikat biex jintuża fil-Magni tal-Fabbriki għall-Elettroerożjoni (EDM — Electrical Discharge Machining).

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Ligi tal-azzar fil-forma ta' folja jew pjanċa, li jkollhom waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

a.

Ligi tal-azzar ‘kapaċi għal’ limitu ta' reżistenza għat-tensjoni ta' 1 200 MPa jew aktar f'293 K (20 °C); jew

b.

Azzar antiossidanti dupleks stabilizzat bin-nitroġenu.

Nota: il-frażi ligi ‘kapaċi għal’ tinkorpora ligi qabel jew wara li jiġu ttrattati bis-sħana.

Nota teknika: ‘azzar antiossidanti dupleks stabilizzat bin-nitroġenu’ għandu mikrostruttura ta' żewġ fażijiet li tikkonsisti minn frak ta' azzar ferritiku u awstenitiku biż-żieda tan-nitroġenu biex jistabbilizza l-mikrostruttura.

1C116

1C216

II.A1.022

Materjal Kompożitu tal-Karbonju-Karbonju.

1A002.b.1

II.A1.023

Ligi tan-nikil f'forma mhux maħduma jew semifabbrikata, li jkollhom 60 % f'piż jew aktar nikil.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Ligi tat-titanju f'forma ta' folja jew pjanċa ‘jifilħu’ limitu ta' reżistenza għat-tensjoni ta' 900 MPa jew aktar f'293 K (20 °C).

Nota: il-frażi ligi ‘kapaċi għal’ tinkorpora ligi qabel jew wara li jiġu ttrattati bis-sħana.

1C002.b.3

II.A1.025

ligi tat-Titanju, minbarra dawk speċifikati f'1C002 u 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Żirkonju u ligi taż-żirkonju, minbarra dawk speċifikati f'1C011, 1C111 u 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Materjali splussivi minbarra dawk speċifikati f'1C239, jew materjali jew taħlitiet li aktar minn 2 % tal-piż tagħhom huwa tali materjal splussivi, b'densità kristallina ogħla minn 1,5 g/cm3 u li għandhom veloċità ta' detonazzjoni ogħla minn 5 000  m/s.

1C239

IPPROĊĊESSAR TA' MATERJALI

II.A2.

Prodotti

Nru

Deskrizzjoni

Entrata relatata mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.A2.001

Sistemi ta' prova ta' vibrazzjoni, tagħmir u komponenti tagħhom, minbarra dawk speċifikati f'2B116:

a.

Sistemi għat-test tal-vibrazzjoni li jużaw metodi ta' retroazzjoni jew ta' ċirkwit magħluq u li jinkorporaw kontrollur diġitali, li kapaċi jivvibraw sistema b'aċċellerazzjoni daqs jew akbar minn 0,1g rms bejn 0,1 Hz u 2 kHz u jagħtu forza daqs jew akbar minn 50 kN, imkejla b' ‘mejda vojta’;

b.

Kontrolluri diġitali, ikkombinati ma' ‘softwer’ iddisinjat speċjalment għall-ittestjar tal-vibrazzjoni, b' “faxxa tal-frekwenza ta' kontroll f'ħin reali” ikbar minn 5 kHz iddisinjati għall-użu mas-sistemi tal-ittestjar tal-vibrazzjoni speċifikati f'a.;

‘Faxxa tal-frekwenza ta' kontroll f'ħin reali’ hija ddefinita bħala r-rata massima fejn kontrollur jista' juża ċikli ta' kampjuni, ipproċessar ta' data u trasmissjoni ta' sinjali ta' kontroll.

c.

Magni li jagħtu mbuttatura b'vibrazzjoni (unitajiet ta' vibrazzjoni), b'amplifikaturi assoċjati jew mingħajr, li jifilħu jagħtu forza ta' 50 kN jew aktar, imkejla b'‘mejda vojta’, u li jistgħu jintużaw fis-sistemi tal-ittestjar tal-vibrazzjoni speċifikati f'a.;

d.

Strutturi li jsostnu l-parti għall-ittestjar u unitajiet elettroniċi mfassla sabiex jgħaqqdu unitajiet ta' vibrazzjoni multipli f'sistema li tiflaħ tipprovdi forza effettiva kombinata daqs jew akbar minn 50 kN, imkejla b'‘mejda vojta’, u li jistgħu jintużaw fis-sistemi ta' vibrazzjoni speċifikati f'a.

‘mejda vojta’ tfisser mejda ċatta, jew wiċċ, mingħajr muntaġġi jew tagħmir imwaħħal.

2B116

II.A2.002

Għodda tal-magni, minbarra dawk speċifikati f'2B001 jew 2B201 u kwalunkwe taħlita tagħhom, għat-tneħħija (jew il-qtugħ) ta' metalli, ċeramika jew ‘kompożiti’ li, skont l-ispeċifikazzjoni teknika tal-manifattur, jistgħu jkunu mgħammra b'apparat elettroniku għall-‘kontroll numeriku’, li jkollhom preċiżjoni ta' pożizzjonar ta' daqs jew inqas (aħjar) minn 30 μm skont ISO 230/2 (1988) (1) jew ekwivalenzi nazzjonali fuq kwalunkwe assi lineari.

2B001

2B201

II.A2.002a

Komponenti u kontrolli numeriċi, iddisinjati apposta għall-magni tal-għodod speċifikati f' 2B001, 2B201 jew I.A2.002 hawn fuq.

 

II.A2.003

Magni tal-ibbilanċjar u tagħmir relatat, kif ġej:

a.

Magni tal-ibbilanċjar, magħmula jew modifikati għal apparat dentali jew mediku ta' xorta oħra, li jkollhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.

Ma jifilħux jibbilanċjaw skrejjen/assemblaġġi li għandhom massa akbar minn 3 kg;

2.

Kapaċi jibbilanċjaw rotors / assemblaġġi f'veloċità akbar minn 12 500  rpm;

3.

Kapaċi jikkoreġu żbilanċ f'żewġ pjani jew aktar; u

4.

Kapaċi jibbilanċjaw sa żbilanċ speċifiku residwu ta' 0,2 g mm għal kull kg ta' massa tal-iskrun;

b.

Irjus indikaturi mfassla jew modifikati għall-użu mal-magni speċifikati f'a hawn fuq.

‘L-irjus indikaturi’ huma kultant magħrufa bħala strumentazzjoni tal-ibbilanċjar.

2B119

II.A2.004

Manipulaturi minn distanza li jistgħu jintużaw biex jipprovdu azzjonijiet minn distanza f'operazzjonijiet ta' separazzjoni radjukimika jew ċelluli jaħarqu, minbarra dawk speċifikati f'2B225, li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

a.

Jifilħu jippenetraw 0,3 m jew aktar f'ħajt ta' ċellula taħraq (operazzjoni tat-tip minn ġol-ħajt);jew

b.

Jifilħu jgħaddu minn fuq naħa għal oħra ta' ħajt ta' cellula taħraq bi ħxuna ta' 0,3 m jew aktar (operazzjoni tat-tip minn fuq il-ħajt).

Manipulaturi minn distanza jbiddlu l-azzjonijiet ta' operatur uman għal driegħ li jaħdem minn distanza u muntaġġ terminali. Dawn jistgħu jkunu tat-tip prinċipali / sekondarju (master / slave) jew imħaddma b'joystick jew tastiera.

2B225

II.A2.005

Fran għat-trattament bis-sħana f'atmosfera kkontrollata jew fran tal-ossidazzjoni kapaċi li jaħdmu f'temperaturi ta' aktar minn 400 °C.

Dan il-punt ma jkoprix tunnel kilns li jimxu fuq roller jew permezz ta' karozza, tunnel kilns b'conveyor belt, kilns tat-tip li jiġu mbuttati jew shuttle kilns, imfassla b'mod speċjali għall-produzzjoni tal-ħġieġ, ċeramika għall-mejda jew ċeramika strutturali.

2B226

2B227

II.A2.006

Mhux użat.

 

II.A2.007

‘Apparat maħsub biex jaqbad il-pressjoni’, minbarra dawk definiti f'2B230, li hu kapaċi jkejjel pressjoni assoluta fi kwalunkwe punt tal-iskala 0 sa 200 kPa u li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a.

Elementi sensibbli għall-pressjoni magħmula jew protetti minn‘Materjali reżistenti għat-tmermir mill-eżafluworidu tal-uranju (UF6)’, u

b.

Li jkollu waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

Skala sħiħa ta' inqas minn 200 kPa u ‘preċiżjoni’ ta' aħjar minn ± 1 % ta' skala sħiħa; jew

2.

Skala sħiħa ta' 200 kPa jew aktar u ‘preċiżjoni’ ta' aħjar minn 2 kPa.

Għall-iskopijiet ta' 2B230, ‘preċiżjoni’ tinkludi n-non-linearità, l-isteresi u r-ripetibbiltà f'temperatura ambjentali.

2B230

II.A2.008

Kuntatturi likwidu-likwidu (mixxelaturi separaturi, kolonni pulsati, kolonni pjanċa, kuntatturi ċentrifugi); u distributuri tal-likwidu, distributuri tal-fwar jew oġġetti għall-kollezzjoni ta' likwidu ddisinjati għal tali tagħmir fejn kull superfiċi li jkollha kuntatt dirett mal-kimika/kimiċi li qed tkun/ikunu proċessata/proċessati hi magħmula minn kwalunkwe mill-materjali li ġejjin:

a.

Ligi b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromu skont il-piż;

b.

Fluworopolimeri;

c.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enamel jew kisja tal-ħġieġ);

d.

Grafit jew ‘grafit tal-karbonju’;

e.

Nikil jew ligi b'aktar minn 40 % nikil f'piż;

f.

Tantalu jew ligi tat-tantalu;

g.

Titanju jew ligi tat-titanju;

h.

Żirkonju jew ligi taż-żirkonju; jew

i.

Azzar inossidabbli.

‘Grafit tal-karbonju’ hu kompożizzjoni ta' karbonju u grafit amorfu, li fiha l-kontenut ta' grafit hu ta' 8 % jew aktar fil-piż.

2B350.e.

II.A2.009

Tagħmir industrijali u l-komponenti tiegħu, minbarra dawk speċifikati fi 2B350.d., kif ġej:

Tagħmir għat-trasferiment tas-sħana jew kondensaturi b'erja tal-wiċċ għat-trasferiment tas-sħana akbar minn 0,05 m2 u inqas minn 30 m2; u tubi, pjanċi, bobini jew blokok (qlub) iddisinjati għal tali tagħmir għat-trasferiment tas-sħana jew kondensaturi, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f'kuntatt dirett mal-fluwidu/i huma magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

a.

Ligi b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromu skont il-piż;

b.

Fluworopolimeri;

c.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enamel jew kisja tal-ħġieġ);

d.

Grafit jew ‘grafit tal-karbonju’;

e.

Nikil jew ligi b'aktar minn 40 % nikil f'piż;

f.

Tantalu jew ligi tat-tantalu;

g.

Titanju jew ligi tat-titanju;

h.

Żirkonju jew ligi taż-żirkonju;

i.

Karbur tas-siliċju;

j.

Karbur tat-titanju; jew

k.

Azzar inossidabbli.

Din l-entrata ma tkoprix ir-radjaturi tal-vetturi.

Il-materjali użati għal gaskits u siġilli u twettiq ieħor ta' funzjonijiet ta' ssiġillar ma jiddeterminawx l-istatus ta' kontroll tat-tagħmir għat-trasferiment tas-sħana.

2B350.d.

II.A2.010

Pompi b'siġilli multipli jew bla siġill, minbarra dawk speċifikati fi 2B350.i, adatti għal fluwidi li jnawru, jew pompi tal-vakwu u kejsings (pump bodies), kisi ta' kejsings, disk b'għadd ta' pali ffittjati miegħu storjat f'kàver biex jiċċirkola l-ilma minflok b'pompa għal ġol-ġakits taċ-ċilindri, rotors jew pompi tal-merżuq biż-żennuna mfassla għal pompi bħal dawn, fejn kull wiċċ li jkollu kuntatt dirett mal-kimika/kimiki li qed tkun/ikunu proċessata/proċessati hi magħmula minn kwalunkwe wieħed mill-materjali li ġejjin:

a.

Ligi b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromu skont il-piż;

b.

Ċeramika;

c.

Ferrosiliċju;

d.

Fluworopolimeri;

e.

Ħġieġ (inkluża kisjiet vitrifikati jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

f.

Grafit jew ‘grafit tal-karbonju’;

g.

Nikil jew ligi b'aktar minn 40 % nikil f'piż;

h.

Tantalu jew ligi tat-tantalu;

i.

Titanju jew ligi tat-titanju;

j.

Żirkonju jew ligi taż-żirkonju;

k.

Nijobju (kolumbju) jew ligi tan-nijobju;

l.

Azzar inossidabbli;

m.

Ligi tal-aluminju; jew

n.

Lastku.

Il-materjali użati għal gaskits u siġilli u implimentazzjonijiet oħrajn ta' funzjonijiet ta' ssiġillar ma jiddeterminawx l-istatus ta' kontroll tal-pompa. It-terminu ‘lastku’ jinkludi t-tipi kollha ta' lastku naturali jew sintetiku.

2B350.i.

II.A2.011

‘Separaturi ċentrifugi’, minbarra dawk speċifikati fi 2B352.c., b'kapaċità ta' separazzjoni kontinwa mingħajr propagazzjoni ta' aerosols u manufatturati minn:

a.

Ligi b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromu skont il-piż;

b.

Fluworopolimeri;

c.

Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enamel jew kisja tal-ħġieġ);

d.

Nikil jew ligi b'aktar minn 40 % nikil f'piż;

e.

Tantalu jew ligi tat-tantalu;

f.

Titanju jew ligi tat-titanju; jew

g.

Żirkonju jew ligi taż-żirkonju.

‘Separaturi ċentrifugi’ jinkludu d-dikanters.

2B352.c.

II.A2.012

Filtri tal-metall miksijin bil-ġir, minbarra dawk speċifikati fi 2B352.d., magħmulin min-nikil ligi tan-nikil b'aktar minn 40 % ta' nikil fil-piż.

2B352.d.

II.A2.013

Magni spin-forming u magni flow-forming, minbarra dawk speċifikati fi 2B009, 2B109 jew 2B209 u komponenti ddisinjati speċjalment għalihom.

Għall-iskopijiet ta' dan il-punt, magni li jikkombinaw il-funzjonijiet ta' spin-forming u flow-forming jitqiesu bħala magni flow-forming.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Tagħmir u reaġenti, minbarra dawk speċifikati f'2B350 jew 2B352, kif ġej:

a.

Kontenituri użati għall-fermentazzjoni (fermenters) li kapaċi jikkultivaw ‘mikro organiżmi’ jew viruses patoġeniċi, jew kapaċi jipproduċu t-tossina, mingħajr il-propagazzjoni ta' aerosols, u li għandhom kapaċità totali ta' 10 l jew aktar;

b.

Aġitaturi għal fermenters kif imsemmi fil-paragrafu a. ta' hawn fuq;

Fermentaturi jinkludu bijoreatturi, kemostati u sistemi ta' fluss kontinwu.

c.

Tagħmir tal-laboratorju kif ġej:

1.

Tagħmir ta' reazzjoni katina bil-polimerażi (PCR)

2.

Tagħmir ta' ssekwenzjar ġenetiku

3.

Sintetizzaturi ġenetiċi;

4.

Tagħmir ta' elettroporazzjoni,

5.

Reaġenti speċifiċi assoċjati mat-tagħmir f'I.A2.014.c. numri 1. sa 4. hawn fuq;

d.

Filtri, mikrofiltri, nanofiltri jew ultrafiltri li jintużaw fil-bijoloġija industrijali jew tal-laboratorju għal filtraġġ kontinwu, minbarra filtri ddisinjati jew modifikati speċjalment għal skopijiet mediċi jew għall-produzzjoni ta' ilma ċar u li jistgħu jintużaw fil-qafas ta' proġetti appoġġjati mill-UE jew mill-NU;

e.

Ultraċentrifugi, skrejjen u adapters għal ċentrifugi;

f.

Tagħmir ta' krijodessikazzjoni

2B350

2B352

II.A2.015

Tagħmir, minbarra dak speċifikat f'2B005, 2B105 jew 3B001.d., għad-depożitu ta' strati metalliċi kif ġej, u komponenti ddisinjati speċjalment u aċċessorji għalih:

a.

Tagħmir tal-produzzjoni għad-depożizzjoni kimika f'fażi ta' fwar (CVD);

b.

Tagħmir tal-produzzjoni għad-depożizzjoni fiżika f'fażi ta' fwar (PVD);

c.

Tagħmir tal-produzzjoni għad-depożizzjoni permezz tat-tisħin induttiv jew bir-reżistenza.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Tankijiet jew kontejners miftuħin, b'aġitaturi jew mingħajrhom, b'volum intern totali (ġeometriku) ta' aktar minn 0,5 m3 (500 litru), fejn l-uċuħ kollha li jiġu f'kuntatt dirett mal-kimika/kimiki li jkunu qegħdin jiġu pproċessati jew miżmuma jkunu magħmula minn kwalunkwe mill-materjali li ġejjin:

a.

Ligi b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromu skont il-piż;

b.

Fluworopolimeri;

c.

Ħġieġ (inkluż kisjiet vitrifikati jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

d.

Nikil jew ligi b'aktar minn 40 % nikil f'piż;

e.

Tantalu jew ligi tat-tantalu;

f.

Titanju jew ligi tat-titanju;

g.

Żirkonju jew ligi taż-żirkonju.

h.

Nijobju (kolumbju) jew ligi tan-nijobju;

i.

Azzar inossidabbli.

j.

Injam; jew

k.

Lastku.

It-terminu ‘lastku’ jinkludi t-tipi kollha ta' lastku naturali jew sintetiku.

2B350

ELETTRONIKA

II.A3.

Prodotti

Nru

Deskrizzjoni

Entrata relatata mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.A3.001

Provvisti ta' enerġija ta' kurrent dirett ta' qawwa għolja, minbarra dawk speċifikati f'0B001.j.5. jew 3A227, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a.

Kapaċi li jipproduċu kontinwament, fuq perjodu ta' ħin ta' tmien sigħat, 10 kV jew aktar, bi produzzjoni ta' kurrent ta' 5 kW jew aktar bl-isweeping jew mingħajru; u

b.

Stabilità tal-kurrent jew tal-vultaġġ aħjar minn 0,1 % tul perjodu ta' ħin ta' erba' sigħat.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Spettrometri tal-massa, minbarra dawk speċifikati f'0B002.g. jew 3A233, li kapaċi jkejlu joni ta' 200 unit ta' massa atomika jew iktar u li għandhom riżoluzzjoni li hija aħjar minn 2 partijiet f'200, kif ġej, u sorsi ta' joni għalihom:

a.

Spettrometri tal-massa bil-plażma b'akkoppjament induttiv (ICP/MS);

b.

Spettrometri tal-massa li jitfgħu dawl inkandexxenti (GDMS);

c.

Spettrometri tal-massa b'jonizzazzjoni termika (TIMS);

d.

Spettrometri tal-massa b'bumbardament ta' elettroni li għandhom kamra tas-sors mibnija minn, miksija bi jew ibbanjata b'‘materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-uranju eżafluworidu UF6’;

e.

Spettrometri tal-massa b'raġġi molekulari li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

Kamra tas-sors mibnija minn, miksija bi jew ibbanjata b'azzar li ma jissaddadx jew molibdenu u mgħammra bi trappola tal-kesħa li kapaċi tkessaħ sa 193 K (– 80 °C) jew anqas; jew

2.

Kamra tas-sors mibnija minn, miksija bi jew ibbanjata b'materjali reżistenti għall-UF6;

f.

Spettrometri tal-massa mgħammra b'sors tal-joni ta' ħafna żidiet ta' fluworin iddisinnjati għal aktinidi jew fluworidi aktinidi.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Apparat li jbiddel il-frekwenza jew ġeneraturi, minbarra dawk speċifikati f'0B001.b.13. jew 3A225, li jkollu dawn il-karatteristiċi kollha li ġejjin, u komponenti u softwer ddisinjati speċjalment għalihom:

a.

Ħruġ multifażi li jiflaħ jipprovdi qawwa ta' 40 W jew aktar;

b.

Kapaċi jaħdmu fil-medda ta' frekwenzi bejn 600 u 2 000  Hz; u

c.

Għandu kontroll tal-frekwenza aħjar (anqas) minn minn 0,1 %.

1.

Apparat li jbiddel il-frekwenza huwa magħruf ukoll bħala konverturi, inverturi, ġeneraturi, tagħmir tal-ittestjar elettroniku, provvisti AC power, apparat għat-trażmissjoni tal-forza f'makkinarju jew apparat għat-trażmissjoni tal-frekwenza.

2.

Il-funzjonalità speċifikata f'dan il-punt tista' tkun sodisfatta b'ċertu tagħmir li jkun jinsab fis-suq bħala: tagħmir għall-ittestjar elettroniku, provvisti AC power, apparat għat-trażmissjoni tal-forza f'makkinarju jew apparat għat-trażmissjoni tal-frekwenza.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spettrometri u diffrattometri, imfasslin għat-test indikattiv jew l-analiżi kwantitattiva tal-kompożizzjoni elementali tal-metalli jew il-ligi mingħajr dekompożizzjoni kimika tal-materjal.

 

SENSURI U LEJŻERS

II.A6.

Prodotti

Nru

Deskrizzjoni

Entrata relatata mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.A6.001

Vireg ta' granat tal-ittriju aluminju (YAG).

 

II.A6.002

Tagħmir u komponenti ottiċi, minbarra dawk speċifikati f'6A002 jew 6A004.b. kif ġej:

Ottiċi tal-infraaħmar bit-tul ta' mewġ li jvarja bejn 9 μm u 17 μm u komponenti tagħhom, inkluż il-komponenti tat-tellurur tal-kadmju (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Sistemi ta' korretturi tal-fronti tal-mewġ, minbarra l-mirja speċifikati f'6A004.a., 6A005.e. jew 6A005.f., biex jintużaw f'raġġ tal-lejżer b'dijametru ta' aktar minn 4 mm, u elementi magħmula speċifikament għalihom, inkluż sistemi ta' kontroll, sensuri ta' fronti tal-fażi u 'mirja deformabbli' inkluż mirja bimorf.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

‘Lejżers’ tal-argon jonizzat, minbarra dawk speċifikati f'0B001.g.5., 6A005.a.6. u/jew 6A205.a., li għandhom saħħa tal-ħruġ medja daqs jew ikbar minn 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

‘Lejżers’ semikondutturi, minbarra dawk speċifikati f'0B001.g.5., 0B001.h.6. jew 6A005.b., u komponenti tagħhom, kif ġej:

a.

‘Lejżers’ individwali semikondutturi li jipproduċu qawwa ta' aktar minn 200 mW kull wieħed, fi kwantitajiet ta' aktar minn 100;

b.

Arranġamenti individwali ta' “lejżers” semikondutturi b'qawwa medja tal-ħruġ iżjed minn 20 W.

1.

‘Lejżers’ semikondutturi normalment jissejħu dijodi tal-‘lejżer’.

2.

Din l-entrata ma tkoprix dijodi tal-“lejżer” b'tul ta' mewġ fil-limitu ta' 1,2 μm —2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

‘Lejżers’ b'semikondutturi sintonizzabbli u armaturi ta' ‘lejżers’ b'semikondutturi sintonizzabbli, minbarra dawk speċifikati f'0B001.h.6. jew 6A005.b., ta' tul ta' mewġ bejn 9 μm u 17 μm, kif ukoll kolonni ta' armaturi ta' ‘lejżers’ b'semikondutturi li fihom mill-anqas armatura ‘lejżer’ waħda b'semikondutturi sintonizzabbli ta' dak it-tul ta' mewġ.

‘Lejżers’ semikondutturi normalment jissejħu dijodi tal-‘lejżer’.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

‘Lejżers’‘sintonizzabbli’ fi stat solidu, minbarra dawk speċifikati f'0B001.g.5., 0B001.h.6. jew 6A005.c.1., u komponenti tagħhom iddisinjati għalihom b'mod speċjali, kif ġej:

a.

Lejżers taż-żaffir titanju;

b.

Lejżers bl-alessandrite.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

‘Lejżers’ (minbarra dawk tal-ħġieġ) drogat bin-neodimju, minbarra dawk speċifikati f'6A005.c.2.b., li għandhom tul ta' mewġa tal-ħruġ ta' aktar minn 1,0 μm iżda li ma jaqbiżx 1,1 μm u enerġija tal-ħruġ li taqbeż 10 J kull polz.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Komponenti ta' akustiċiottiċi, kif ġej:

a.

Tubi għall-immaġni u għodda għall-immaġni fl-istat solidu li għandhom frekwenza ta' rikorrenza daqs jew akbar minn 1 kHz;

b.

Provvisti ta' frekwenza ta' rikorrenza;

c.

Ċelloli ta' Pockels.

6A203.b.4.

II.A6.010

Kameras reżistenti għar-radjazzjoni, jew lentijiet għalihom, barra minn dawk speċifikati f'6A203.c., iddisinjati apposta jew previsti bħala reżistenti għal doża ta' radjazzjoni totali ogħla minn 50 × 103 Gy (silikon) (5 × 106 rad (silikon)) mingħajr degradazzjoni operattiva.

Il-kliem Gy (silikon) jirriferixxu għall-enerġija f'Joules għal kull kilogram li hija assorbita minn kampjun mhux miksi tas-silikon absorbed espost għar-radjazzjoni ionizzanti.

6A203.c.

II.A6.011

Oxxillaturi u amplifikaturi lejżer bl-impulsi bil-koloranti, minbarra dawk speċifikati f'0B001.g.5., 6A005 u jew 6A205.c., li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a.

Jaħdmu f'tul ta' mewġ bejn 300 nm u 800 nm;

b.

Jipproduċu qawwa medja ta' aktar minn 10 W iżda mhux aktar minn 30 W;

c.

Rata ta' repetizzjoni ogħla minn 1 kHz; u

d.

Wisa' tal-impuls inqas minn 100 ns.

Din l-entrata ma tkoprix l-oxxillaturi b'modalità waħda.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

‘Lejżers’ bl-impulsi tad-dijossidu, minbarra dawk speċifikati f'0B001.h.6., 6A005.d. jew 6A205.d., li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a.

Jaħdmu f'tul ta' mewġ bejn 9 μm u 11 μm;

b.

Rata ta' repetizzjoni ogħla minn 250 Hz;

c.

Jipproduċu qawwa medja ta' aktar minn 100 W iżda mhux aktar minn 500 W; u

d.

Wisa' tal-impuls inqas minn 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Lejżers, minbarra dawk speċifikati f'6A005 u 6A205.

6A005

6A205

NAVIGAZZJONI U AVJONIĊI

II.A7.

Prodotti

Nru

Deskrizzjoni

Entrata relatata mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.A7.001

Sistemi inerzjali ta' navigazzjoni u komponenti mfassla b'mod speċifiku għalihom, kif ġej:

a.

Sistemi ta' navigazzjoni inerzjali ċċertifikati għall-użu fuq‘inġenji tal-ajru ċivili’ mill-awtoritajiet ċivili ta' Stat parteċipant fil-Ftehim ta' Wassenaar, u l-komponenti mfassla b'mod speċjali għalihom, kif ġej:

1.

Sistemi inerzjali ta' navigazzjoni (INS) (gimballed jew strapdown) u tagħmir inerzjali, iddisinjat għal ‘inġenji tal-ajru’, vetturi tal-art, bċejjeċ tat-tbaħħir (tal-wiċċ jew ta' taħt wiċċ l-ilma) jew‘vetturi spazjali’ għall-attitudni, il-gwida jew il-kontroll, u li għandhom xi wieħed mill-karatteristiċi li ġejjin, u komponenti ddisinjati apposta għalihom:

a.

Żball ta' navigazzjoni (liberu inerzjali) sussegwenti għal allinjament normali ta' 0,8 mili nawtiċi fis-siegħa (nm/hr)‘CEP’ (Probabbiltà ta' Żball Ċirkulari) jew anqas (aħjar); jew

b.

Speċifikati sabiex jaħdmu f'livelli ta' aċċellerazzjoni lineari ogħla minn 10 g;

2.

Sistemi Inerzjali Ibridi ta' Navigazzjoni integrati f'Sistema/i Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) jew f'Sistema/i ta'‘Navigazzjoni b'Riferiment għal Bażijiet ta' Data’ (‘DBRN’) għall-attitudni, il-gwida jew il-kontroll, sussegwenti għal allinjament normali u bi preċiżjoni tal-pożizzjonament tan-navigazzjoni INS, wara telf tal-GNSS jew id-‘DBRN’ għal perjodu sa erba' minuti, ta' inqas (aħjar) minn 10 metri‘Probabbiltà ta' Żball Ċirkulari’ (CEP);

3.

Tagħmir inerzjali għall-Indikazzjoni tal-Ażimut, ir-Rotta, jew it-Tramuntana li għandhom xi wieħed minn dawn il-karatteristiċi li ġejjin, u komponenti mfassala b'mod speċifiku għalihom:

a.

Iddisinjat biex ikollu preċiżjoni tal-Indikazzjoni tal-Ażimut, ir-Rotta, jew it-Tramuntana ugwali għal, jew inqas (aħjar) minn 6 minuti ta' arkata RMS f'latitudni ta' 45 grad; jew

b.

Iddisinjat għal livell ta' skoss nonoperattiv ta' 900 g jew aktar għal durata ta' 1 msec jew iżjed.

b.

Sistemi ta' teodolit li jinkorporaw tagħmir inerzjali ddisinjat apposta għal skopijiet ta' surveying ċivili u ddisinjat sabiex ikollu preċiżjoni tal-indikazzjoni tal-Ażimut, ir-Rotta, jew it-Tramuntana ugwali għal, jew inqas (aħjar) minn 6 minuti ta' arkata RMS f'latitudni ta' 45 grad, u komponenti ddisinjati apposta għalihom.

c.

Tagħmir inerzjali jew tagħmir ieħor li juża l-aċċellerometri speċifikati f'7A001 jew 7A101, fejn dawn l-aċċellerometri jkunu ddisinjati speċjalment u żviluppati bħala sensuri MWD (Measurement While Drilling — Kejl Waqt it-Tħaffir) għal użu f'operazzjonijiet ta' servizzi tal-bjar.

Il-parametri ta' a.1. u a.2. huma applikabbli għall-kwalunkwe waħda mill-kondizzjonijiet ambjentali li ġejjin:

1.

Vibrazzjoni każwali tad-dħul ta' manjitudni globali ta' 7,7 g rms fl-ewwel nofs siegħa u durata totali tat-test ta' siegħa u nofs għal kull assi f'kull wieħed mit-tliet assi perpendikolari, meta l-vibrazzjoni każwali tissodisfa dan kollu li ġej:

a.

Densità ta' qawwa kostanti spektrali (PSD) valur ta' 0,04 g2/Hz fuq interval ta' frekwenza ta' 15 sa 1 000  Hz; u

b.

Il-PSD tonqos mal-frekwenza minn 0,04 g2/Hz sa 0,01 g2/Hz tul intervall ta' frekwenza minn 1 000 sa 2 000  Hz;

2.

Rata ta' roll u tgħawwiġ (yaw) daqs + 2,62 radian/s (150 deg/s) jew aktar; jew

3.

Skont l-istandards nazzjonali ekwivalenti għal 1. jew 2. hawn fuq.

1.

a.2. jirreferi għal sistemi li fihom jinbnew l-INS u għajnuniet oħra ta' navigazzjoni indipendenti, f'unit waħda (ġewwa fih) sabiex tintlaħaq prestazzjoni mtejba.

2.

‘Probabbiltà ta' Żball Ċirkulari’ (CEP) — F'distribuzzjoni normali ċirkolari, ir-raġġ taċ-ċirku li fih 50 fil-mija tal-kejl individwali li jkunu qed jittieħdu, jew ir-raġġ taċ-ċirku li fih hemm probabbiltà ta' lokalizzazzjoni ta' 50 fil-mija.

7A001

7A003

7A101

7A103

AJRUSPAZJU U PROPULSJONI

II.A9.

Prodotti

Nru

Deskrizzjoni

Entrata relatata mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.A9.001

Skorfini splussivi.

 

II.A9.002

Magna b'kombustjoni interna (jiġifieri tat-tip pistuni fuq sistema ta' assi jew pistuni ċirkolari), iddisinjati jew modifikati għal ‘inġenji tal-ajru’ bl-iskrejjen jew ‘inġenji tal-ajru eħfef mill-arja’ u l-komponenti ddisinjati speċjalment għalihom.

 

II.A9.003

Trakkijiet, minbarra dawk speċifikati f'9A115, b'aktar minn fus motorizzat wieħed u tagħbija li ma taqbiżx il-5 tunnellati.

Din l-entrata tinkludi trejlers ċatti, semitrejlers u trejlers oħrajn.

9A115

B.   SOFTWER

Nru

Deskrizzjoni

Entrata relatata mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.B.001

Softwer meħtieġ għall-iżvilupp, il-produzzjoni jew l-użu ta' oġġetti fil-Parti A. (Prodotti).

 

C.   TEKNOLOĠIJA

Nru

Deskrizzjoni ta' oġġetti, materjali, tagħmir, prodotti u teknoloġija

Entrata relatata mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

II.C.001

Teknoloġija meħtieġa għall-iżvilupp, il-produzzjoni jew l-użu ta' oġġetti fil-Parti A. (Prodotti).

 

PARTI III

Ċerti komponenti ewlenin għas-settur tal-missili ballistiċi.

NOTA TA' SPJEGAZZJONI

Il-kodiċijiet tan-nomenklatura ttieħdu min-Nomenklatura Magħquda kif definita fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana u kif stabbilit fl-Anness I tiegħu, li huma validi fiż-żmien tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament u, mutatis mutandis, kif emendati bil-leġiżlazzjoni sussegwenti.

7601

Aluminju mhux maħdum

7602

Skart u fdal tal-aluminju

7603

Trabijiet u qxur ta' aluminju

7604

Biċċiet sħaħ ta' aluminju, vireg u profili

7605

Wajer ta' aluminju

7606

Pjanċi, folji, u strixxi tal-aluminju, eħxen minn 0,2 mm

7608

Tubi u pajpijiet ta' aluminju

7609

Tagħmir għal tubi u pajpijiet ta' aluminju (pereżempju, igganċjar, liwjiet minkeb, sleeves)

7614

Wajer bis-swiegli, kejbils, ċineg immaljati u bħalhom, ta' aluminju, mhux insulati għall-elettriku

PARTI IV

Oġġetti marbuta ma' armi ta' qerda massiva, materjali, tagħmir, prodotti u teknoloġija kif identifikati u ddeżinjati skont il-paragrafu 25 tar-Riżoluzzjoni 2270 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (2016).

NOTA TA' SPJEGAZZJONI

Il-kodiċijiet tan-nomenklatura ttieħdu min-Nomenklatura Magħquda kif definita fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana u kif stabbilit fl-Anness I tiegħu, li huma validi fiż-żmien tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament u, mutatis mutandis, kif emendati bil-leġiżlazzjoni sussegwenti.

(a)   Oġġetti nukleari u / jew li jistgħu jintużaw bħala Missili

(1)   Kalamiti forma ta' ċirku

Materjali tal-kalamita permanenti li għandhom dawn il-karatteristiċi li ġejjin:

i.

Kalamita forma ta' ċirku b'relazzjoni bejn id-dijametru ta' barra u dak ta' ġewwa ta' 1,6:1 jew iżgħar; u

ii.

Magħmula minn xi wieħed mill-materjali manjetiċi li ġejjin: aluminju-nikil-kobalt, ferriti, samarju-kobalt, jew neodimju-ħadid-boron.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

(2)   Azzar Maraging

Azzar maraging li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

i.

“kapaċi għal” reżistenza għat-tensjoni aħħarija ta' 1 500 MPa jew aktar f'293 K (20 °C).

ii.

F'bar jew tubu, b'dijametru estern ta' 75 mm jew aktar.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

(3)   Materjali ta' ligi manjetiċi f'folji jew strixxa rqiqa li għandhom iż-żewġ karasteristiċi li ġejjin:

(a)

Ħxuna ta' 0,05 mm jew inqas; jew għoli ta' 25 mm jew inqas, u

(b)

Magħmula minn xi wieħed mill-materjali manjetiċi li ġejjin: ħadid-kromu-kobalt, ħadid-kobalt-vanadju ħadid-kromu-kobalt-vanadjew, jew ħadid-kromu.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

(4)   Apparat li jbiddel il-frekwenza (magħrufa wkoll bħala konvertituri jew invertituri)

Apparat li jbiddel il-frekwenza, minbarra dawk speċifikati fl-entrati 0B001.b.13 jew 3A225 tal-Anness II, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin, u softwer iddiżinjat apposta għalhekk:

i.

Output tal-frekwenza multifażi;

ii.

Kapaċi jipprovdi qawwa ta' 40 W jew aktar; u

iii.

Kapaċi jaħdem kullimkien (f'kwalunkwe punt wieħed jew aktar) fil-medda ta' frekwenzi ta' bejn 600 u 2 000 Hz.

Noti Tekniċi:

(1)

Apparat li jbiddel il-frekwenza huwa magħruf ukoll bħala konvertituri jew invertituri.

(2)

Il-funzjonalità speċifikata hawn fuq tista' tkun issodisfata b'ċertu tagħmir deskritt jew ikkumerċjalizzat bħala tagħmir għall-ittestjar elettroniku, provvisti tal-elettriku AC, unitajiet ta' kontroll għall-muturi b'veloċità varjabbli, jew unitajiet ta' kontroll bi frekwenza varjabbli.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

(5)   Ligi tal-aluminju ta' saħħa kbira

Ligi tal-aluminju li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

i.

“kapaċi għal” limitu ta' reżistenza għat-tensjoni ta' 415 MPa jew aktar f'temperatura ta' 293 K (20 °C); u

ii.

F'bar jew tubu, b'dijametru estern ta' 75 mm jew aktar.

Nota Teknika:

Il-frażi “kapaċi għal” tinkorpora ligi tal-aluminju qabel jew wara li jiġu ttrattati bis-sħana.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

(6)   Materjali Fibrużi jew Filamentari

“Materjali fibrużi jew filamentari”, jew preimprenjati, kif ġej:

i.

“Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju, tal-aramid jew tal-ħġieġ li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

(1)

“Modulu speċifiku” ta' iktar minn 3,18 × 106 m; u

(2)

“Reżistenza għat-tensjoni speċifika” ta' iktar minn 76,2 × 103 m;

ii.

Preimprenjati: “Ħjut”, “rovings”, “tows” jew “tejps” kontinwi imprenjati bir-reżina fformati bis-sħana b'wisa' ta' 30 mm jew inqas, magħmula minn “materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju, tal-aramid jew tal-ħġieġ ikkontrollati f'(a) hawn fuq.

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

(7)   Magni għat-Tkebbib tal-Filamenti u Tagħmir Relatat

Magni għat-tkebbib tal-filamenti u tagħmir relatat, kif ġej:

i.

Magni għat-tkebbib tal-filamenti li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(1)

Għandhom movimenti għall-ippożizzjonar, it-tgeżwir, u t-tkebbib ta' fibri, koordinati u programmati fuq żewġ assi jew aktar;

(2)

Mfasslin apposta sabiex jiffabbrikaw strutturi jew laminati komposti minn “materjali fibrużi jew filamentari”; u

(3)

Kapaċi jkebbu tubi ċilindriċi ta' dijametru ta' 75 mm jew akbar;

ii.

Kontrolli ta' koordinazzjoni u ta' pprogrammar għall-magni tat-tkebbib tal-filamenti speċifikati f'(a) hawn fuq;

iii.

Mandrini għall-magni għat-tkebbib tal-filamenti speċifikati f'(a) hawn fuq.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

(8)   Magni flow-forming

Kif deskritt f'INFCIRC/254/Rev.9/Part2 u S/2014/253.

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

(9)   Tagħmir għal iwweldjar bil-lejżer

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

(10)   Għodod tal-magni CNC b'4 u 5 assi

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

(11)   Apparat għall-qtugħ bil-plażma

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

(12)   Idruri metalliċi bħall-idrur taż-żirkonju

ex 2850 00 20

(b)   Oġġetti li jistgħu jintużaw għall-armi kimiċi / bijoloġiċi

(1)

Sustanzi kimiċi addizzjonali adattati għall-produzzjoni ta' aġenti tal-gwerra kimika:

Deskrizzjoni tal-prodott

 

Kodiċi NM

Metall tas-sodju (7440-23-5)

 

2805 11 00

Triossidu tal-kubrit (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Klorur tal-aluminju (7446-70-0)

 

2827 32 00

Bromur tal-potassju (7758-02-3)

 

2827 51 00

Bromur tas-sodju (7647-15-6)

 

2827 51 00

Diklorometan (75-09-2)

 

2903 12 00

Bromur tal-isopropil (75-26-3)

ex

2903 39 19

Eteru tal-isopropil (108-20-3)

ex

2909 19 90

Monoisopropilammina (75-31-0)

ex

2921 19 99

Trimetilammina (75-50-3)

ex

2921 11 00

Tributilammina (102-82-9)

ex

2921 19 99

Trietilammina (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-Dimetilanilina (121-69-7)

ex

2921 42 00

Piridina (110–86–1)

ex

2933 31 00

(2)

Kontenituri għar-reazzjonijiet, reatturi, aġitaturi, tagħmir għat-trasferiment tas-sħana, kondensaturi, pompi, valvoli, tankijiet tal-ħżin, kontenituri, riċevituri, u kolonni tad-distillazzjoni jew tal-assorbiment li jissodisfaw il-parametri ta' prestazzjoni deskritti f'S/2006/853 u f'S/2006/853/corr.1.

Pompi b'siġill singlu bir-rata tal-fluss massima speċifikata tal-manifattur akbar minn 0,6 m3/siegħa u kejsings (pump bodies), kisi ta' kejsings preformati, impellers, rotors jew żennuni tal-jet pumps iddiżinjati għal pompi bħal dawn, fejn kull wiċċ li jkollu kuntatt dirett mal-kimika / kimiki li qed tkun / ikunu proċessata / proċessati huwa magħmul minn kwalunkwe wieħed mill-materjali li ġejjin:

(a)

nikil jew ligi b'aktar minn 40 % nikil f'piż;

(b)

ligi b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju skont il-piż;

(c)

fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b'aktar minn 35 % fluworu skont il-piż);

(d)

ħġieġ (inkluż kisi vitrifikat jew tal-enemel jew kisja tal-ħġieġ);

(e)

grafit jew grafit tal-karbonju;

(f)

tantalu jew ligi tat-tantalu;

(g)

titanju jew ligi tat-titanju;

(h)

żirkonju jew ligi taż-żirkonju;

(i)

ċeramiki;

(j)

ferrosiliċju (ligi tal-ħadid b'livell għoli ta' siliċju); jew

(k)

nijobju (kolumbju) jew ligi tan-nijobju;

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

(3)

Kmamar tal-arja nadifa konvenzjonali jew bi fluss tal-arja turbolenti u unitajiet b'fann awtonomu u b'filtru HEPA jew ULPA li jistgħu jintużaw għal faċilitajiet ta' konteniment tat-tip P3 jew P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4)

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

PARTI V

Oġġetti marbuta ma' armi ta' qerda massiva, materjali, tagħmir, prodotti u teknoloġija kif identifikati u ddeżinjati skont il-paragrafu 4 tar-Riżoluzzjoni 2321 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (2016).

NOTA TA' SPJEGAZZJONI

Numru ta' referenza li jidher fil-kolonna intitolata Entrata relatata mill-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 jew mill-Parti II tal-Anness II għal dan ir-Regolament (prodotti u teknoloġija) ifisser li l-karatteristiċi tal-oġġett deskritt fil-kolonna ‘Deskrizzjoni’ huma barra mill-parametri tad-deskrizzjoni tal-prodotti u t-teknoloġija li għalihom qed issir referenza.

Oġġetti nukleari u / jew li jistgħu jintużaw bħala Missili

Deskrizzjoni

Entrata relatata mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 jew mill-Parti II tal-Anness II għal dan ir-Regolament

Iżoċjanati (TDI (Toluwen diiżoċjanat), MDI (Metilen bis (iżoċjanat tal-fenil)), IPDI (diiżoċjanat tal-isoforon), HNMDI jew HDI (Diiżoċjanat tal-eżametilin), u DDI (diiżoċjanat tad-dimeril) u tagħmir tal-produzzjoni.

 

Nitrat tal-ammonju, verżjoni kimikament pura jew f'fażi stabbilizzata (PSAN).

 

Kompartimenti tal-ittestjar mhux distruttivi b'dimensjoni interna kritika ta' 1 m jew aktar.

 

Turbopompi għal magni rokit likwidi jew ibridi

9A006

Sustanzi Polimeriċi (Polietere Terminat tal-Idrossi (HTPE), Etere Kaprolattam Terminat tal-Idrossi (HTCE), Polipropilenglikol (PPG), Adipat tal-polidietileneglikol (PGA) u Polietilenglikol (PEG)).

 

Subsistemi ta' Kontromiżura u Għajnuniet għal Penetrazzjoni (pereżempju disturbaturi, chaff, distrazzjonijiet) imfassla biex jissaturaw, iħawdu, jew jevadu sistemi ta' difiża kontra l-missili.

 

Folji tal-ibbrejżjar tal-metall tal-manganiż.

 

Magni idroformaturi.

 

Fran ta' trattament termali — Temperatura > 850 grad C u dimensjoni waħda > 1m

II.A2.005, 2B226, 2B227

Magni għall-elettroerożjoni (EDM)

2B001.d

Magni tal-iwweldjar bil-frizzjoni u t-tħawwid.

 

Immudellar u softwer tad-disinn relatat mal-immudellar ta' analiżi ajrudinamika u termodinamika ta' sistemi ta' rokits u vetturi tal-ajru mingħajr ekwipaġġ.

 

Kameras tal-immaġni ta' veloċità għolja ħlief dawk użati f'sistemi ta' immaġni għal skop mediku

6A003.a.2

Trakkijiet, b'6 fusi jew aktar.

9A115 u II.A9.003

Oġġetti li jistgħu jintużaw għall-armi kimiċi / bijoloġiċi

Deskrizzjoni

Entrata relatata mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 jew mill-Parti II tal-Anness II għal dan ir-Regolament

1.

Għatjiet għad-dħaħen immuntati fl-art (li tista' tidħol fihom) b'wisa' nominali minima ta' 2,5 metri.

2B352

2.

Magni ċentrifugi b'funzjonament mhux kontinwu b'kapaċità minimali ta' 4 L jew aktar, li jistgħu jintużaw ma' materjali bijoloġiċi.

II.A2.014.e., 2B350, 2B352

3.

Fermentaturi b'volum interni ta' 10-20 L (.01-.02 metri kubi), li jistgħu jintużaw ma' metrjali bijoloġiċi

2B352 u II.A2.014.a.


(1)  Manifatturi li jikkalkulaw il-preċiżjoni tal-pożizzjoni skont l-ISO 230/2 (1997) għandhom jikkonsultaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih huma stabbiliti.


ANNESS III

Fjuwil tal-avjazzjoni msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 3(1)

NOTA TA' SPJEGAZZJONI

Il-kodiċijiet tan-nomenklatura ttieħdu min-Nomenklatura Magħquda kif definita fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana u kif stabbilit fl-Anness I tiegħu, li huma validi fiż-żmien tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament u, mutatis mutandis, kif emendati bil-leġiżlazzjoni sussegwenti.

Kodiċi

Deskrizzjoni

Minn 2710 12 31 sa 2710 12 59

Petrol

2710 12 70

Karburant għall-avjazzjoni tat-tip nafta

2710 19 21

Fjuwil tal-ġettijiet tat-tip tal-pitrolju

2710 19 25

Fjuwil tar-rokits tal-pitrolju


ANNESS IV

Deheb, minerali tat-titanju, minerali tal-vanadju u minerali terrestri rari msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 3(1)

NOTA TA' SPJEGAZZJONI

Il-kodiċijiet tan-nomenklatura ttieħdu min-Nomenklatura Magħquda kif definita fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana u kif stabbilit fl-Anness I tiegħu, li huma validi fiż-żmien tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament u, mutatis mutandis, kif emendati bil-leġiżlazzjoni sussegwenti.

Kodiċi

Deskrizzjoni

ex ex 2530 90 00

Metalli ta' minerali terrestri rari

ex ex 26 12

Monażiti u minerali oħra li jintużaw biss jew prinċipalment għall-estrazzjoni tal-uranju u tat-torju

ex ex 2614 00 00

Minerali tat-titanju

ex ex 2615 90 00

Minerali tal-vanadju

2616 90 00 10

Minerali u konċentrati tad-deheb


ANNESS V

Faħam, ħadid u minerali tal-ħadid imsemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 3(1)

NOTA TA' SPJEGAZZJONI

Il-kodiċijiet tan-nomenklatura ttieħdu min-Nomenklatura Magħquda kif definita fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana u kif stabbilit fl-Anness I tiegħu, li huma validi fiż-żmien tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament u, mutatis mutandis, kif emendati bil-leġiżlazzjoni sussegwenti.

Kodiċi

Deskrizzjoni

ex ex 26 01

Mineral tal-ħadid

2701

Faħam; briquettes, ovojdi u karburanti simili solidi manifatturati mill-faħam

2702

Lignite, mgħaqqad jew le, ħlief ġett

2703

Pit (inkluż skart tal pit), mgħaqqad jew le

2704 00 10

Kokk u semi-kokk tal-faħam, ta' lignite u tal-pît, mgħaqqad jew le; karbonju tal-istorta

7201

Ħadid mhux maħdum għadu ħiereġ mill-kalkara (pig iron) u spiegeleisen f'biċċiet tawwalin, blokok jew forom oħrajn primarji

7202

Ligi tal-ħadid

7203

Prodotti tal-ħadid magħmulin bit-tnaqqis dirett tal-minerali tal-ħadid u ta' prodotti oħrajn tal-ħadid poruż (spongy), f'ċapep, gerbub jew forom simili; ħadid b'purità minima bil-piż ta' 99,94 %, f'għoqod, gerbub jew forom simili

7204 10 00

Skart u fdal ta' ħadid fondut

ex ex 7204 30 00

Skart u fdal ta' ħadid jew azzar bil-landa

ex ex 7204 41

Skart u fdal oħrajn: Rbaba tat-torn, qxur, frak, skart tal-qtugħ, serratura, trab tal-illimar, skart tal-pressa u tifrik, f'qatet jew le

ex ex 7204 49

Skart u fdal oħrajn: Oħrajn

ex ex 7204 50 00

Skart u fdal oħrajn: It-tidwib mill-ġdid tal-ingotti tar-ruttam

ex ex 7205 10 00

Qmuħ

ex ex 7205 29 00

Trabijiet, ħlief dawk tal-azzar illigat

ex ex 7206 10 00

Ingotti

ex ex 7206 90 00

Oħrajn

ex ex 72 07

Prodotti nofshom lesti ta' ħadid jew ta' azzar mhux liga

ex ex 72 08

Prodotti ta' ħadid jew ta' azzar mhux liga rrumblati ċatt, wisgħin 600 mm jew aktar, irrumblati bis-sħana, mhux miksijin, indurati jew mgħottijin

ex ex 72 09

Prodotti ta' ħadid jew ta' azzar mhux-liga rrumblati ċatt, wisgħin 600 mm jew aktar, irrumblati fil-kiesaħ (imnaqqsin bla sħana), mhux miksijin, indurati jew mgħottijin

ex ex 72 10

Prodotti tal-ħadid jew tal-azzar mhux liga, irrumblati ċatti, wisgħin 600 mm jew aktar, miksijin, indurati jew mgħottijin

ex ex 72 11

Prodotti tal-ħadid jew tal-azzar mhux liga, irrumblati ċatti, wisgħin 600 mm jew aktar, miksijin, indurati jew mgħottijin

ex ex 72 12

Prodotti tal-ħadid jew tal-azzar mhux liga, irrumblati ċatti, wisgħin 600 mm jew aktar, miksijin, indurati jew mgħottijin

ex ex 72 14

Staneg u vireg oħra tal-ħadid jew tal-azzar li mhuwiex liga, mhux iktar maħdum minn mikwija bis-sħana, irrumblati jew estrużi bis-sħana, iżda inklużi dawk milwija wara r-rumblar

ex ex 72 15

Staneg jew vireg oħra tal-ħadid jew tal-azzar mhux liga

ex ex 72 16

Angoli, forom u qatgħat ta' ħadid jew azzar mhux-liga

ex ex 72 17

Wajer tal-ħadid jew tal-azzar mhux liga


ANNESS VI

Persuni fiżiċi msemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 3(1)

NOTA TA' SPJEGAZZJONI

Il-kodiċijiet tan-nomenklatura ttieħdu min-Nomenklatura Magħquda kif definita fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana u kif stabbilit fl-Anness I tiegħu, li huma validi fiż-żmien tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament u, mutatis mutandis, kif emendati bil-leġiżlazzjoni sussegwenti.

 

2707

Żjut u prodotti oħrajn mid-distillazzjoni ta' qatrani tal-faħam f'temperatura għolja; prodotti simili li fihom il-piż tal-kostitwenti aromatiċi jaqbeż dak kostitwenti mhux aromatiċi.

 

2709

Żjut minerali (petroleum) u żjut miksubin minn minerali bituminużi, mhux raffinati

 

2710

Żjut minerali (petroleum) u żjut miksubin minn minerali bituminużi, ħlief dawk mhux raffinati; preparazzjonijiet li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra, li fihom 70 % jew aktar tal-piż żjut minerali (petroleum) jew żjut miksubin minn minerali bituminużi, meta dawn iż-żjut ikunu l-kostitwenti bażiċi tal-preparazzjoni; żjut għar-rimi

 

2711

Gassijiet minerali (petroleum) u idrokarbonji oħrajn bil-gass

 

2712 10

Vażelina

 

2712 20

Xema' bajda (tal-parafina) li fiha anqas minn 0,75 % żejt bil-piż

Ex

2712 90

Oħrajn

 

2713

Kokk taż-żejt minerali (petroleum), qatran taż-żejt minerali (petroleum) u fdalijiet oħrajn ta' żjut minerali (petroleum) jew ta' żjut miksubin minn minerali bituminużi

Ex

2714

Qatran u asfalt, naturali; “shale” tal-qatran jew taż-żejt u ramel taż-żift; asfaltiti u blat asfaltiku

Ex

2715

Taħlitiet bituminużi bbażati fuq asfalt naturali, fuq qatran naturali, fuq qatran ta' żejt minerali (petroleum), fuq żift minerali jew fuq qatran (tar pitch) minerali (pereżempju gomom/siment bituminużi, cut-backs)

 

 

Li fihom żjut minerali (petroleum) jew żjut magħmulin minn minerali bituminużi

 

3403 11

– –

Preparazzjonijiet għat-trattament ta' materjali tessili, ġlud, ferijiet u materjali oħrajn

 

3403 19

– –

Oħrajn

 

 

Oħrajn

Ex

3403 91

– –

Preparazzjonijiet għat-trattament ta' materjali tessili, ġlud, ferijiet u materjali oħrajn

Ex

3403 99

– –

Oħrajn

 

 

– – – – –

Prodotti jew preparazzjonijiet kimiċi, magħmula primarjament minn komposti organiċi, li mhumiex imsemmija jew inklużi band'oħra

Ex

3824 99 92

– – – – – –

Fil-forma likwida f'20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –

Oħrajn

Ex

3824 99 96

– – – – –

Oħrajn

 

3826 00 10

Esteri mono-alkali ta' aċidi xaħmin li fihom 96,5 % jew aktar bil-volum ta' esteri (FAMAE)

 

3826 00 90

Oħrajn


ANNESS VII

Ram, nikil, fidda u żingu imsemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 3(1)

NOTA TA' SPJEGAZZJONI

Il-kodiċijiet tan-nomenklatura ttieħdu min-Nomenklatura Magħquda kif definita fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana u kif stabbilit fl-Anness I tiegħu, li huma validi fiż-żmien tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament u, mutatis mutandis, kif emendati bil-leġiżlazzjoni sussegwenti.

Ram

 

2603

Minerali u konċentrati tar-ram

 

74

Ram u oġġetti magħmula minnu

 

8536 90 95 30

Kuntatti tar-rivets

magħmulin mir-ram

ippjastrati b'liga tan-nikil tal-fidda AgNi10 jew bil-fidda li fiha, skont il-piż, 11,2 % (± 1,0 %) ta' ossidu tal-landa u ta' ossidu tal-indju meħudin flimkien

bi ħxuna tal-pjastrament ta' 0,3 mm (– 0/+ 0,015mm)

ex

8538 90 99

Partijiet tar-ram tajbin għal użu biss jew prinċipalment mal-apparat taħt l-intestatura 8535 , 8536 jew 8537

 

8544 11

Wajer tat-tkebbib tar-ram

 

 

Kondutturi elettriċi oħrajn tar-ram, għal voltaġġ li ma jaqbiżx l-1 000  V:

ex

8544 42

– –

Mgħammrin b'konnekters

ex

8544 49

– –

Oħrajn

 

 

Kondutturi elettriċi oħrajn, għal vultaġġ ogħla minn 1 000  V:

 

8544 60 10

– –

B'kondutturi tar-ram

Nikil

 

2604

Minerali u konċentrati tan-nikil

 

 

Ligi tal-ħadid:

 

7202 60

Ferro-nikil

 

 

Wajer tal-istainless steel:

 

7223 00 11

– –

Li fihom bil-piż 28 % jew aktar iżda mhux aktar minn 31 % ta' nikil u 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 22 % ta' kromju

 

75

Nikil u oġġetti magħmula minnu

 

8105 90 00 10

Stangi jew wajers magħmula mill-kobalt illigat li fihom, bil-piż:

35 % (± 2 %) kobalt,

25 % (± 1 %) nikil,

19 % (± 1 %) kromu u

7 % (± 2 %) ħadid

li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet tal-materjal AMS 5842, tat-tip użat fl-industrija aerospazjali

Fidda

 

2616 10

Minerali u konċentrati tal-fidda

Żingu

 

2608

Minerali u konċentrati taż-żingu

 

79

Żingu u oġġetti magħmula minnu


ANNESS VIII

Prodotti ta' lussu msemmija fl-Artikolu 10

NOTA TA' SPJEGAZZJONI

Il-kodiċijiet tan-nomenklatura ttieħdu min-Nomenklatura Magħquda kif definita fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana u kif stabbilit fl-Anness I tiegħu, li huma validi fiż-żmien tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament u, mutatis mutandis, kif emendati bil-leġiżlazzjoni sussegwenti.

(1)   Żwiemel ta' razza pura

 

0101 21 00

Annimali ta' razza pura għar-razza

ex

0101 29 90

Oħrajn

(2)   Kavjar u sostituti tal-kavjar

 

1604 31 00

Kavjar

 

1604 32 00

Sostituti tal-kavjar

(3)   Tartuf u preparazzjonijiet tiegħu

 

0709 59 50

Tartuf

ex

0710 80 69

Oħrajn

ex

0711 59 00

Oħrajn

ex

0712 39 00

Oħrajn

ex

2001 90 97

Oħrajn

 

2003 90 10

Tartuf

ex

2103 90 90

Oħrajn

ex

2104 10 00

Sopop u brodi u preparazzjonijiet tagħhom

ex

2104 20 00

Preparazzjonijiet tal-ikel komposti omoġenizzati

ex

2106 00 00

Preparazzjonijiet tal-ikel li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra

(4)   Inbejjed ta' kwalità għolja (inklużi l-inbejjed spumanti), spirti u xorb li fih l-alkoħol

 

2204 10 11

Xampanja

 

2204 10 91

Asti Spumante

ex

2204 10 93

Oħrajn

ex

2204 10 94

B'indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)

ex

2204 10 96

Inbejjed varjetali oħra

ex

2204 10 98

Oħrajn

ex

2204 21 00

F'kontenituri li jesgħu 2 litri jew inqas

ex

2204 29 00

Oħrajn

ex

2205 00 00

Vermut u inbid ieħor ta' għeneb frisk imħawrin bi pjanti jew sustanzi aromatiċi

ex

2206 00 00

Xorb ieħor iffermentat (bħala eżempju, sidru, perry, mead); taħlit ta' xorb iffermentat u taħlit ta' xorb iffermentat u xorb mhux alkoħoliku, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra

ex

2207 10 00

Alkoħol etiliku mhux żnaturat ta' saħħa alkoħolika bil-volum ta' 80 % vol jew aktar

ex

2208 00 00

Alkoħol etiliku mhux żnaturat b'qawwa alkoħolika bil-volum ta' inqas minn 80 % vol; spirti, likuri u xorb ieħor spirituż

(5)   Sigarri u cigarillos ta' kwalità għolja

ex

2402 10 00

Sigarri, cheroots u cigarillos, li fihom tabakk

ex

2402 90 00

Oħrajn

(6)   Fwejjaħ ta' lussu, fwejjaħ tat-twaletta u kosmetiċi, inklużi prodotti tas-sbuħija u make-up

ex

3303 00 00

Fwejjaħ u ilmijiet tat-twaletta

ex

3304 00 00

Preparazzjonijiet tas-sbuħija jew tal-mejkapp u preparazzjonijiet għall-kura tal-ġilda (ħlief medikamenti), inklużi preparazzjonijiet għall-ilqugħ jew għas-smurija tal-ġilda mix-xemx; preparazzjonijiet għat-trattament tal-idejn u għat-trattament tas-saqajn

ex

3305 00 00

Preparazzjonijiet għal użu fuq ix-xagħar

ex

3307 00 00

Preparazzjonijiet għal qabel, waqt jew wara t-tqaxxir tal-leħja, deodoranti personali, preparazzjonijiet għall-banju, preparazzjonijiet għat-tneħħija tax-xagħar u fwejjaħ oħrajn, preparazzjonijiet kosmetiċi jew tat-twaletta, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra; deodorizzanti ppreparati għal kmamar, imfewħin jew bi proprjetajiet disinfettanti jew le

ex

6704 00 00

Parrokki, daqniet foloz, ħuġbejn u xagħar ta' xfar l-għajnejn, trofof marbutin minn tarf wieħed u bħalhom, ta' xagħar uman jew ta' annimali jew ta' materjali ta' tessuti; oġġetti ta' xagħar uman mhux speċifikati jew inklużi band'oħra

(7)   Ġilda ta' kwalità għolja, sruġ u oġġetti għas-safar, boroż tal-idejn u oġġetti simili

ex

4201 00 00

Oġġetti tas-sarraġ u xedd għal kull annimal (inklużi tiranti, ċineg, protezzjoni għall-irkubbtejn, sarimi, drapp għas-sarġ, boroż għas-sarġ, kowtijiet għal klieb u bħalhom), ta' kull materjal

ex

4202 00 00

Bagolli, valiġġi, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, basktijiet tal-iskola, kaxex għan-nuċċalijiet, kaxex għat-trombi, kaxex tal-kamera, kaxex ta' strumenti tal-mużika, kaxex ta' xkubetti, stoċċijiet tal-pistola u kontenituri simili; bagalji għas-safar, boroż iżolati għal ikel jew xorb, boroż tat-twaletta, barżakki, boroż tal-idejn, boroż tax-xiri, kartieri, portmonijiet, kaxex għall-mapep, kaxex għas-sigarretti, boroż tat-tabakk, boroż tal-għodda, boroż tal-isports, kaxex tal-fliexken, kaxex għall-ġojjelli, kaxex tat-terra, kaxex tal-pożati u kontenituri bħalhom, tal-ġilda jew ta' ġilda artifiċjali, ta' folji tal-plastiks, ta' materjali tessili, ta' fibra vulkanizzata jew tal-kartun, jew kollha jew prinċipalment miksijin b'dawn il-materjali jew bil-karta

ex

4205 00 90

Oħrajn

ex

9605 00 00

Settijiet tal-ivjaġġar għat-twaletta personali, tal-ħjata jew għat-tindif taż-żraben jew tal-ħwejjeġ

(8)   Ħwejjeġ ta' kwalità għolja, aċċessorji tal-ilbies u żraben (mingħajr ma jittieħed kont tal-materjal tagħhom)

ex

4203 00 00

Oġġetti ta' lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, tal-ġilda jew ta' ġilda artifiċjali

ex

4303 00 00

Oġġetti ta' ħwejjeġ, aċċessorji ta' lbies u oġġetti oħrajn tal-fer

ex

6101 00 00

Surtù, car coats, kapep, imnatar, anoraks (inklużi ġkieket tal-iskijar), wind-cheaters, ġkieket għar-riħ u oġġetti simili tal-irġiel jew tas-subien, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, ħlief dawk ta' titlu 6103

ex

6102 00 00

Surtù, car coats, kapep, imnatar, anoraks (inklużi ġkieket tal-iskijar), wind-cheaters, ġkieket għar-riħ u oġġetti simili tan-nisa jew tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, ħlief dawk ta' titlu 6104

ex

6103 00 00

Ilbiesi sħaħ, ensembles, ġkieket, blejżers, qliezet, owverols b'vavalor u ċineġ, qliezet li jaslu u jintrabtu taħt l-irkoppa (breeches) u xorzijiet (ħlief malji tal-għawm) tal-irġiel jew tas-subien, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

ex

6104 00 00

Ilbiesi sħaħ, ensembles, ġkieket, blejżers, ilbiesi, dbielet, dbielet maqsuma, qliezet, overolls b'bavalor u ċineġ, qliezet li jaslu u jintrabtu taħt l-irkoppa (breeches) u xortsijiet (ħlief malji tal-għawm) tan-nisa jew tal-bniet, maħdum bil-labar jew bil-ganċ

ex

6105 00 00

Qomos tal-irġiel jew tas-subien, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

ex

6106 00 00

Blawżijiet, qomos u qomos-blawżijiet tan-nisa jew tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

ex

6107 00 00

Qliezet ta' taħt, briefs, qomos tas-sodda, piġami, ġagagi tal-banju, blużi ta' ġewwa u oġġetti simili tal-irġiel jew tas-subien, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

ex

6108 00 00

Ilbiesi ta' taħt, dbielet ta' taħt, briefs, qliezet ta' taħt, ilbiesi tas-sodda, piġami, négligés, ġagagi tal-banju, blużi ta' ġewwa u oġġetti simili tan-nisa jew tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

ex

6109 00 00

T-shirts, flokkijiet ta' taħt taċ-ċingi u flokkijiet ta' taħt oħra, maħduma bil-labar jew bil-ganċ

ex

6110 00 00

Ġerżijiet, pulowvers, kardigans, sdieri u oġġetti simili, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

ex

6111 00 00

Ħwejjeġ u aċċessorji ta' ħwejjeġ ta' trabi, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

ex

6112 11 00

Tal-qoton

ex

6112 12 00

Ta' fibri sintetiċi

ex

6112 19 00

Ta' materjali ta' tessuti oħrajn

 

6112 20 00

Ilbiesi tal-iskijar

 

6112 31 00

Ta' fibri sintetiċi

 

6112 39 00

Ta' materjali ta' tessuti oħrajn

 

6112 41 00

Ta' fibri sintetiċi

 

6112 49 00

Ta' materjali ta' tessuti oħrajn

ex

6113 00 10

Ta' drappijiet maħdumin bil-labar jew bil-ganċ ta' titlu 5906

ex

6113 00 90

Oħrajn

ex

6114 00 00

Ħwejjeġ oħrajn, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

ex

6115 00 00

Pantyhose, tajts, kalzetti, kalzetti qosra u maljerija oħra, inklużi maljerija b'kompressjoni gradwata (pereżempju, kalzetti għal vini varikożi) u lbies għar-riġlejn maħdumin bil-labar jew bil-ganċ mingħajr qigħan imwaħħlin

ex

6116 00 00

Ingwanti, ingwanti li jgħattu erba' swaba' biss (mittens) u ingwantili jgħattu nofs is-swaba' biss (mitts), maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

ex

6117 00 00

Aċċessorji oħrajn ta' lbies manifatturati, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ; biċċiet ta' ħwejjeġ jew ta' aċċessorji tal-ħwejjeġ maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

ex

6201 00 00

Surtù, car coats, kapep, imnatar, anoraks (inklużi ġkieket tal-iskijar), wind-cheaters, ġkieket għar-riħ u oġġetti simili tal-irġiel jew tas-subien, ħlief dawk ta' titlu 6203

ex

6202 00 00

Surtù, car coats, kapep, imnatar, anoraks (inklużi ġkieket tal-iskijar), wind-cheaters, ġkieket għar-riħ u oġġetti simili tan-nisa jew tal-bniet, ħlief dawk ta' titlu 6204

ex

6203 00 00

Ilbiesi sħaħ, ensembles, ġkieket, blejżers, qliezet, owverols b'vavalor u ċineġ, qliezet li jaslu u jintrabtu taħt l-irkoppa (breeches) u xorzijiet (ħlief malji tal-għawm) tal-irġiel jew tas-subien

ex

6204 00 00

Ilbiesi sħaħ, ensembles, ġkieket, blejżers, ilbiesi, dbielet, dbielet mifrudin, qliezet, owverols b'vavalor u ċineġ, qliezet li jaslu u jintrabtu taħt l-irkoppa (breeches) u xorzijiet (ħlief malji tal-għawm) tan-nisa jew tal-bniet

ex

6205 00 00

Qomos tal-irġiel u tas-subien

ex

6206 00 00

Blawżijiet, qomos u qomos-blawżijiet tan-nisa jew tal-bniet

ex

6207 00 00

Flokkijiet ta' taħt taċ-ċingi u flokkijiet ta' taħt oħrajn, qliezet ta' taħt, briefs, qomos tas-sodda, piġami, ġagagi tal-banju, blużi ta' ġewwa u oġġetti simili tal-irġiel jew tas-subien

ex

6208 00 00

Flokkijiet ta' taħt taċ-ċingi u flokkijiet ta' taħt oħrajn, ilbiesi ta' taħt, dbielet ta' taħt, briefs, qliezet ta' taħt, ilbiesi tas-sodda, piġami, négligés, ġagagi tal-banju, blużi ta' ġewwa u oġġetti simili tan-nisa jew tal-bniet

ex

6209 00 00

Ħwejjeġ u aċċessorji ta' ħwejjeġ ta' trabi

ex

6210 10 00

Ta' drappijiet ta' titlu 5602 jew 5603

 

6210 20 00

Ħwejjeġ oħrajn, tat-tip deskritt f'subtitli 6201 11 sa 6201 19

 

6210 30 00

Ħwejjeġ oħrajn, tat-tip deskritt f'subtitli 6202 11 sa 6202 19

ex

6210 40 00

Ħwejjeġ oħrajn tal-irġiel jew tas-subien

ex

6210 50 00

Ħwejjeġ oħrajn tan-nisa jew tal-bniet

 

6211 11 00

Tal-irġiel jew tas-subien

 

6211 12 00

Tan-nisa jew tal-bniet

 

6211 20 00

Ilbiesi tal-iskijar

ex

6211 32 00

Tal-qoton

ex

6211 33 00

Ta' fibri magħmulin mill-bniedem

ex

6211 39 00

Ta' materjali ta' tessuti oħrajn

ex

6211 42 00

Tal-qoton

ex

6211 43 00

Ta' fibri magħmulin mill-bniedem

ex

6211 49 00

Ta' materjali ta' tessuti oħrajn

ex

6212 00 00

Riċipettijiet, ċinet, kurpetti, ċineg, suspenders, takkalji u oġġetti simili u partijiet tagħhom, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ jew le

ex

6213 00 00

Imkatar

ex

6214 00 00

Xalel, xarpi, maflers, mantilji, velijiet u bħalhom

ex

6215 00 00

Ingravajjet, ċfuf u mkatar tal-għonq

ex

6216 00 00

Ingwanti, ingwanti li jgħattu erba' swaba biss (mittens) u ingwanti li jgħattu nofs is-swaba' biss (mitts)

ex

6217 00 00

Aċċessorji oħrajn tal-ħwejjeġ manifatturati; Biċċiet ta' ilbiesi jew ta' aċċessorji ta' ilbies, ħlief dawk ta' titlu 6212

ex

6401 00 00

Ilbies għar-riġlejn li minnu ma jgħaddix ilma bil-qigħan ta' barra u l-uċuħ tal-lastiku jew tal-plastiks, li l-uċuħ tagħhom la huma mwaħħlin lanqas immuntati mal-qiegħ bi ħjata, imsiemer irbattuti (rivets), imsiemer, viti, tappijiet jew proċessi simili

ex

6402 20 00

Ilbies għar-riġlejn b'uċuħ ta' ċineg jew strixxi immuntati mal-qiegħ permezz ta' tappijiet

ex

6402 91 00

Jgħatti l-għaksa

ex

6402 99 00

Oħrajn

ex

6403 19 00

Oħrajn

ex

6403 20 00

Ilbies għar-riġlejn b'qigħan ta' barra tal-ġilda, u b'uċuħ li jikkonsistu f'ċineg tal-ġilda matul wiċċ is-sieq u madwar is-saba' l-kbir

ex

6403 40 00

Ilbies ieħor għar-riġlejn, li fih maskaretta protettiva ta' metall

ex

6403 51 00

Jgħatti l-għaksa

ex

6403 59 00

Oħrajn

ex

6403 91 00

Jgħatti l-għaksa

ex

6403 99 00

Oħrajn

ex

6404 19 10

Papoċċi u lbies tar-riġlejn ieħor ta' ġewwa

ex

6404 20 00

Ilbies għar-riġlejn bil-qigħan ta' barra tal-ġilda jew ta' kompożizzjoni ta' ġilda

ex

6405 00 00

Ilbies ieħor għar-riġlejn

ex

6504 00 00

Kpiepel u ilbies ieħor tar-ras, tat-tibna jew magħmulin bl-immuntar ta' strixxi ta' xi materjal, inforrati jew mirqumin jew le

ex

6505 00 10

Tal-feltru tal-fer jew tal-feltru tas-suf u fer, magħmul mill-qofsa tal-kpiepel, barnużi jew plateaux ta' titlu 6501 00 00

ex

6505 00 30

Brieret bil-pizz

ex

6505 00 90

Oħrajn

ex

6506 99 00

Ta' materjali oħrajn

ex

6601 91 00

B'lasta teleskopika

ex

6601 99 00

Oħrajn

ex

6602 00 00

Bsaten għall-mixi, bsaten siġġu, swat, frosti u bħalhom

ex

9619 00 81

Ħrieqi u qliebi għat-trabi

(9)   Twapet, raggs u tapezzeriji minsuġa bl-idejn, magħmula bl-idejn jew le, b'valur ta' aktar minn EUR 473 (1)

ex

5701 00 00

Twapet u kisi tal-art ieħor ta' tessuti, bl-għoqiedi, manifatturati jew le

ex

5702 10 00

“Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” u twapet simili minsuġin bl-idejn

ex

5702 20 00

Kisi tal-art tal-fibri tal-ġewż tal-Indi (kajjar)

ex

5702 31 80

Oħrajn

ex

5702 32 00

Ta' materjali tessili magħmulin mill-bniedem

ex

5702 39 00

Ta' materjali ta' tessuti oħrajn

ex

5702 41 90

Oħrajn

ex

5702 42 00

Ta' materjali tessili magħmulin mill-bniedem

ex

5702 50 00

Oħrajn, mhux tal-pil, mhux manifatturati

ex

5702 91 00

Ta' suf jew xagħar fin ta' annimali

ex

5702 92 00

Ta' materjali tessili magħmulin mill-bniedem

ex

5702 99 00

Ta' materjali ta' tessuti oħrajn

ex

5703 00 00

Twapet u kisi tal-art ieħor ta' tessuti, bil-bżiebeż, manifatturati jew le

ex

5704 00 00

Twapet u kisi tal-art ieħor ta' tessuti, tal-feltru, mingħajr bżiebeż jew trofof, manifatturati jew le

ex

5705 00 00

Twapet oħrajn u kisi tal-art ieħor ta' tessuti, manifatturati jew le

ex

5805 00 00

Tapizzeriji maħdumin bl-idejn tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u bħalhom, u tapizzeriji maħdumin bil-labra (pereżempju, petit point, pont xewka), manifatturati jew le

(10)   Perli, ħaġar prezzjuż u semiprezzjuż, oġġetti bil-perli, ġawhar, oġġetti magħmula minn arġentiera jew minn min jaħdem id-deheb

 

7101 00 00

Perli, naturali jew kultivati, maħdumin jew le jew iggradati iżda mhux midmumin, immuntati jew ingastati; perli, naturali jew kultivati, midmumin temporanjament għal konvenjenza fil-ġarr

 

7102 00 00

Djamanti, maħdumin jew le, iżda mhux immuntati jew ingastati

 

7103 00 00

Ħaġar prezzjuż (ħlief djamanti) u ħaġar semi-prezzjuż, maħdum jew iggradat jew le iżda mhux midmum, immuntat jew ingastat; ħaġar prezzjuż mhux iggradat (ħlief djamanti) u ħaġar semi-prezzjuż, midmum temporanjament għal konvenjenza fil-ġarr

 

7104 20 00

Oħrajn, mhux maħdumin jew sempliċiment issegati jew iffurmati ħorox

 

7104 90 00

Oħrajn

 

7105 00 00

Għabra u trab ta' ħaġar prezzjuż jew semi prezzjuż naturali jew artifiċjali

 

7106 00 00

Fidda (inkluża fidda miksija bid-deheb jew platinu), mhux maħduma jew f'għamliet semimanifatturati, jew f'għamla ta' trab

 

7107 00 00

Metalli ta' valur baxx miksijin bil-fidda, mhux maħdumin aktar ħlief semi-manifatturati

 

7108 00 00

Deheb (inkluż deheb miksi bi platinu), mhux maħdum jew f'għamla semi-manifatturata, jew f'għamla ta' trab

 

7109 00 00

Metalli ta' valur baxx jew fidda, miksijin bid-deheb, mhux maħdumin aktar ħlief semi-manifatturati

 

7110 11 00

Mhux maħdum jew f'għamla ta' trab

 

7110 19 00

Oħrajn

 

7110 21 00

Mhux maħdum jew f'għamla ta' trab

 

7110 29 00

Oħrajn

 

7110 31 00

Mhux maħdum jew f'għamla ta' trab

 

7110 39 00

Oħrajn

 

7110 41 00

Mhux maħdum jew f'għamla ta' trab

 

7110 49 00

Oħrajn

 

7111 00 00

Metalli ta' valur baxx, fidda jew deheb, miksijin bil-platinu, mhux maħdumin aktar ħlief semi-manifatturati

 

7113 00 00

Oġġetti ta' ġojjelii u partijiet tagħhom, ta' metall prezzjuż jew ta' metall miksi b'metall prezzjuż

 

7114 00 00

Oġġetti ta' arġentiera jew ta' min jaħdem il-fidda u bċejjeċ tagħhom, ta' metall prezzjuż jew ta' metall miksi b'metall prezzjuż

 

7115 00 00

Oġġetti oħrajn ta' metall prezzjuż jew ta' metall miksi b'metall prezzjuż

 

7116 00 00

Oġġetti ta' perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semiprezzjuż (naturali, artifiċjali jew rikostrutt)

(11)   Muniti u karti ta' flus, mhux valuta legali

ex

4907 00 30

Karti ta' flus

 

7118 10 00

Munita (ħlief munita tad-deheb), li mhix valuta legali

ex

7118 90 00

Oħrajn

(12)   Pożati ta' metall prezzjuż miksija jew indurati b'metall prezzjuż

 

7114 00 00

Oġġetti ta' arġentiera jew ta' min jaħdem il-fidda u bċejjeċ tagħhom, ta' metall prezzjuż jew ta' metall miksi b'metall prezzjuż

 

7115 00 00

Oġġetti oħrajn ta' metall prezzjuż jew ta' metall miksi b'metall prezzjuż

ex

8214 00 00

Oġġetti oħrajn ta' pożati (pereżempju, qattiegħa tax-xagħar, skieken b'xafra wiesgħa tal-biċċiera jew tal-kċina, mannari u skieken tal-ikkapuljat, taljakarti); settijiet u strumenti ta' manikjur jew pedikjur (inklużi limi tad-dwiefer)

ex

8215 00 00

Mgħaref, frieket, kuċċaruni, xkumaturi, cake servers, skieken tal-ħut, skieken tal-butir, pinzetti taz-zokkor u oġġetti simili tal-kċina jew tal-mejda

ex

9307 00 00

Xwabel, xablotti, bajonetti, lanez u armi simili u partijiet tagħhom u inforor u għantijiet għalihom

(13)   Oġġetti tal-mejda tal-porċellana, tal-kina, taċ-ċeramika jew ċaqquf jew oġġetti tal-fuħħar fini' ta' valur ta' aktar minn EUR 95 (2)

ex

6911 00 00

Oġġetti tal-mejda, oġġetti tal-kċina, oġġetti oħrajn tad-dar u oġġetti tat-twaletta, tal-porċellana jew tal-kina

ex

6912 00 23

Oġġetti magħmulin mill-ġebla

ex

6912 00 25

Fuħħar jew fajjenza fina

ex

6912 00 83

Oġġetti magħmulin mill-ġebla

ex

6912 00 85

Fuħħar jew fajjenza fina

ex

6914 10 00

Tal-porċellana jew tal-kina

ex

6914 90 00

Oħrajn

(14)   Oġġetti tal-kristall taċ-ċomb

ex

7009 91 00

Mingħajr gwarniċ

ex

7009 92 00

Bi gwarniċ

ex

7010 00 00

Damiġġani, fliexken, karaffi, vażetti, borom, fjali, impulluzzi u kontenituri oħrajn, ta' ħġieġ, ta' tip użati għall-ġarr jew ippakkjar ta' merkanzija; vażetti tal-ħġieġ għal ippreservar; tappijiet, għotien u tipi ta' għeluq ieħor, ta' ħġieġ

 

7013 22 00

Ta' kristall taċ-ċomb

 

7013 33 00

Ta' kristall taċ-ċomb

 

7013 41 00

Ta' kristall taċ-ċomb

 

7013 91 00

Ta' kristall taċ-ċomb

ex

7018 10 00

Żibeġ tal-ħġieġ, perli artifiċjali, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż artifiċjali u oġġetti żgħar tal-ħġieġ simili

ex

7018 90 00

Oħrajn

ex

7020 00 80

Oħrajn

ex

9405 10 50

Tal-ħġieġ

ex

9405 20 50

Tal-ħġieġ

ex

9405 50 00

Bozoz u tagħmir (fittings) tad-dawl mhux tal-elettriku

ex

9405 91 00

Tal-ħġieġ

(15)   Oġġetti elettroniċi ta' kwalità għolja għall-użu domestiku

ex

8414 51 00

Fannijiet għall-mejda, għall-art, għat-tieqa jew għas-saqaf, b'mutur tal-elettriku fihom stess li ma jitfax iktar minn 125 W

ex

8414 59 00

Oħrajn

ex

8414 60 00

Għata (hoods) b'ġenb orizzontali massimu mhux aktar minn 120 cm

ex

8415 10 00

Tipi għat-twieqi jew għall-ħajt, kollox fihom stess jew sistemi maqsumin (split system)

ex

8418 10 00

Refriġerejters-friżi kombinati, mgħammrin b'bibien ta' barra separati

ex

8418 21 00

Tip bil-kompressur

ex

8418 29 00

Oħrajn

ex

8418 30 00

Friżi tat-tip senduq, ma jesgħux aktar minn 800 litru

ex

8418 40 00

Friżi tat-tip wieqaf, li jesgħu mhux aktar minn 900 litri

ex

8419 81 00

Biex isiru xarbiet sħan jew għat-tisjir jew tisħin ta' ikel

ex

8422 11 00

Ta' tip tad-dar

ex

8423 10 00

Magni ta' użin tal-persuna, inklużi mwieżen għat-trabi; mwieżen tad-dar

ex

8443 12 00

Makkinarju ta' stampar offset, jieħu folji tal-karta, tat-tip tal-uffiċċju (li juża folji b'naħa minnhom li ma taqbiżx it-22 cm u n-naħa l-oħra ma taqbiżx is-36 cm fl-istat tagħhom meta mhux mitwija)

ex

8443 31 00

Magni li jwettqu żewġ funzjonijiet jew aktar ta' stampar, ikkupjar jew trasmissjoni tal-faksimile, li huma kapaċi jaqbdu ma' magna awtomatika tal-ipproċessar ta' data jew ma' netwerk

ex

8443 32 00

Oħrajn, kapaċi jaqbdu ma' magna awtomatika tal-ipproċessar ta' data jew ma' netwerk

ex

8443 39 00

Oħrajn

ex

8450 11 00

Magni kompletament awtomatiċi

ex

8450 12 00

Magni oħrajn, b'magna li tnixxef ċentrifuga mibnija fihom

ex

8450 19 00

Oħrajn

ex

8451 21 00

Kull waħda tesa' mhux aktar minn 10 kg ħwejjeġ xotti

ex

8452 10 00

Magni tal-ħjata ta' tip għad-dar

ex

8470 10 00

Magni li jikkalkulaw elettroniċi li jistgħu jaħdmu mingħajr sors ta' enerġija elettrika estern u magni qies tal-but b'funzjonijiet li jikkalkulaw biex jirrekordjaw, jirriproduċu u juru data

ex

8470 21 00

Li fihom mezz għall-istampar

ex

8470 29 00

Oħrajn

ex

8470 30 00

Magni oħrajn li jikkalkulaw

ex

8471 00 00

Magni awtomatiċi għall-ipproċessar tad-data u unitajiet tagħhom; apparat li jaqra b'sistema manjetika jew ottika, magni biex jittraskrivu data fuq mezzi ta' data f'għamla kkowdjata u magni biex jipproċessaw din id-data, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra

ex

8472 90 40

Magni għall-ipproċessar tal-kliem (word-processing)

ex

8472 90 90

Oħrajn

ex

8479 60 00

Kondizzjonaturi tal-arja evaporattivi

ex

8508 11 00

Ta' qawwa li ma taqbiżx l-1 500  W u li għandhom borża għat-trab jew kapaċità oħra ta' reċipjent li ma taqbiżx l-20 l

ex

8508 19 00

Oħrajn

ex

8508 60 00

Vacuum cleaners oħrajn

ex

8509 40 00

Magni li jitħnu u jħalltu l-ikel; magni li jagħsru l-meraq minn frott jew minn veġetali

ex

8509 80 00

Għodod oħrajn

ex

8516 31 00

Nixxiefa tax-xagħar

ex

8516 50 00

Fran bil-majkrowejv

ex

8516 60 10

Kukers (li fihom għallinqas forn u hob)

ex

8516 71 00

Magni li jagħmlu kafe' jew te'

ex

8516 72 00

Towsters

ex

8516 79 00

Oħrajn

ex

8517 11 00

Settijiet tat-telefown tal-linja b'handsets mingħajr fili

ex

8517 12 00

Telefowns għal netwerks ċellulari jew netwerks oħra bla wajer

ex

8517 18 00

Oħrajn

ex

8517 61 00

Stazzjonijiet bażi

ex

8517 62 00

Magni għar-riċezzjoni, konverżjoni u trasmissjoni jew riġenerazzjoni ta' vuċi, immaġini jew data oħra, inkluż tagħmir għall-qlib tal-linji u routing

ex

8517 69 00

Oħrajn

ex

8526 91 00

Apparat tar-radju għal għajnuna għan-navigazzjoni

ex

8529 10 31

Għal riċezzjoni permezz ta' satellita

ex

8529 10 39

Oħrajn

ex

8529 10 65

Antenni ta' ġewwa għal riċevituri ta' xandir ta' radju jew televiżjoni, inklużi tipi built-in

ex

8529 10 69

Oħrajn

ex

8531 10 00

Allarmi tas-serq jew tan-nar u apparat simili

ex

8543 70 10

Magni tal-elettriku b'funzjonijiet ta' traduzzjoni jew dizzjunarju

ex

8543 70 30

Amplifikaturi tal-antenni

ex

8543 70 50

Sodod għat-tixmix, lampi għat-tixmix u tagħmir simili għat-tixmix

ex

8543 70 90

Oħrajn

 

9504 50 00

Pannelli għall-kontroll (consoles) u magni ta' logħob tal-vidjow, għajr dawk taħt titlu 9504 30

 

9504 90 80

Oħrajn

(16)   Apparat elettriku/elettroniku jew ottiku ta' kwalità għolja għar-reġistrazzjoni u riproduzzjoni tal-ħoss u immaġni

ex

8519 00 00

Tagħmir ta' rrekordjar jew riproduzzjoni tal-ħoss

ex

8521 00 00

Apparat li jirrekordja jew jirriproduċi vidjow, li fihom jew ma fihomx tuner tal-vidjow

ex

8525 80 30

Kameras diġtali

ex

8525 80 91

Jistgħu jirreġistraw biss ħoss u immaġni meħudin b'telekamera

ex

8525 80 99

Oħrajn

ex

8527 00 00

Tagħmir ta' riċezzjoni għax-xandir bir-radju, kemm jekk huwa kkumbinat u kemm jekk mhuwiex, fl-istess kaxxa (housing), ma tagħmir għar-rekordjar jew riproduzzjoni jew arloġġ

ex

8528 71 00

Li mhuwiex iddiżinjat sabiex jinkorpora fih display jew skrin tal-vidjow

ex

8528 72 00

Oħrajn, tal-kulur

ex

9006 00 00

Kameras fotografiċi (ħlief ċinematografiċi); apparat għall-flaxx u bozoz tal-flaxx fotografiċi ħlief bozoz ta' disċarġ tal-intestatura 8539

ex

9007 00 00

Kameras u proġekters ċinematografiċi, b'apparat għal irrekordjar jew riproduzzjoni tal-ħoss jew mingħajru

(17)   Vetturi ta' lussu għat-trasport ta' persuni fuq l-art, fl-ajru jew fuq il-baħar, inklużi teleferiki, liftijiet-siġġu, ski-draglines; mekkaniżmi ta' ġbid għal funikulari, u l-aċċessorji u l-ispare parts tagħhom

ex

4011 10 00

Ta' tip użat f'vetturi bil-mutur (inklużi station wagons u karozzi tat-tlielaq)

ex

4011 20 00

Ta' tip użat f'karozzi tal-linja jew trakkijiet

ex

4011 30 00

Ta' tip użat fuq bċejjeċ tal-ajru

ex

4011 40 00

Ta' tip użat fuq muturi

ex

4011 90 00

Oħrajn

ex

7009 10 00

Mirja biex tara wara għal vetturi

ex

8407 00 00

Magni li jaqbdu bi xrara bil-moviment alternat jew magni rotatorji bil-pistuni b'kombustjoni interna

ex

8408 00 00

Magni li jaqbdu b'kompressjoni bil-pistuni b'kombustjoni interna (magni diżil jew semidiżil)

ex

8409 00 00

Partijiet tajbin għal użu biss jew prinċipalment mal-magni ta' titlu 8407 jew 8408

ex

8411 00 00

Turbo ġettijiet, turbo skrejjen u turbini oħrajn ta' gass.

 

8428 60 00

Teleferiki, liftijiet-siġġu, ski-draglines; mekkaniżmi ta' ġbid għal funikulari

ex

8431 39 00

Partijiet u aċċessorji ta' teleferiki, liftijiet-siġġu, ski-draglines; mekkaniżmi ta' ġbid għal funikulari

ex

8483 00 00

Xaftijiet ta' trasmissjoni (inklużi kamxafts u krankxafts) u krankijiet ħofor tal-berings u berings tax-xaft lixxi; gerijiet u settijiet ta' gerijiet; viti tal-boċċi jew tar-rombli; kaxex tal-gerijiet u oġġetti oħrajn li jibdlu l-veloċità, inklużi torque converters; Volanti (flywheels) u tarjoli, inklużi blokok ta' tarjoli; klaċċijiet u gganċjar tax-xaft (couplings) (inklużi universal joints)

ex

8511 00 00

Tagħmir tal-elettriku biex iqabbad jew jistartja ta' tip użat għal magni b'kombustjoni interna bi tqabbid bix-xrara jew tqabbid bil-kompressjoni (pereżempju, manjeti għat-tqabbid, dinamos bil-manjete, koljaturi tat-tqabbid, sparking plugs u xemgħat inkandexxenti, muturi għall-istartjar); ġeneraturi (pereżempju, dinamos, alternaturi) u cut-outs ta' tip użat flimkien ma' dawn il-magni

ex

8512 20 00

Tagħmir ieħor tad-dawl jew tas-sinjalar viżwali

ex

8512 30 10

Allarmi tas-serq ta' tip użat għal vetturi bil-mutur

ex

8512 30 90

Oħrajn

ex

8512 40 00

Wajpers tal-windskrins, defrostaturi u demisters

ex

8544 30 00

Settijiet ta' sistemi ta' wajers għat-tqabbid jew settijiet oħrajn ta' sistemi ta' wajers ta' tip użat f'vetturi, biċċiet tal-ajru jew bastimenti

ex

8603 00 00

Kowċijiet, vannijiet u trakkijiet li jitħarrku minnhom infushom (self-propelled) ta' ferroviji jew linji tat-tramm, ħlief dawk ta' titlu 8604

ex

8605 00 00

Kowċijiet tal-passiġġieri tal-ferrovija jew tal-linja tat-tramm, ma jitħarrkux minnhom infushom (not self-propelled); vannijiet għall-valiġġi, kowċijiet tal-uffiċċju tal-posta u kowċijiet oħrajn b'għanijiet apposta tal-ferrovija jew tal-linja tat-tramm, ma jitħarrkux minnhom infushom (not self-propelled) (ħlief dawk ta' titlu 8604 )

ex

8607 00 00

Partijiet ta' lokomottivi jew magni u vaguni (rolling-stock) ta' ferroviji jew linji tat-tramm

ex

8702 00 00

Vetturi bil-mutur għat-trasport għal għaxar persuni jew aktar, inkluż ix-xufier

ex

8703 00 00

Karozzi bil-mutur u vetturi oħrajn bil-mutur prinċipalment maħsubin għat-trasport ta' persuni (ħlief dawk ta' titlu 8702 ), inklużi station wagons u karozzi tat-tlielaq, inklużi l-vetturi ta' fuq is-silġ (snowmobiles) li jiswew aktar minn USD 1 782  (3)

ex

8706 00 00

Xażis armati bil-magni, għall-vetturi ta' titli 8701 sa 8705

ex

8707 00 00

Bodis (inklużi kabini), għall-vetturi bil-mutur ta' titli 8701 sa 8705

ex

8708 00 00

Partijiet u aċċessorji tal-vetturi bil-mutur ta' titli 8701 sa 8705

ex

8711 00 00

Muturi (inklużi roti mutur (mopeds)) u roti mgħammrin b'mutur awżiljarju, bis-side-cars jew le; side-cars

ex

8712 00 00

Bajsikils u roti oħrajn (inklużi triċikletti għat-tqassim), mhux immotorizzati

ex

8714 00 00

Partijiet u aċċessorji ta' vetturi ta' titli 8711 sa 8713

ex

8716 10 00

Trejlers u semi-trejlers ta' tip karavana, għal akkomodazzjoni jew ikkampjar

ex

8716 40 00

Trejlers u semi-trejlers oħrajn

ex

8716 90 00

Partijiet

ex

8801 00 00

Blalen tal-ajru u bastimenti tal-ajru diriġibbl; glajders, hangglajders u inġenji oħrajn tal-ajru mingħajr mezz ta' enerġija (non-powered).

ex

8802 11 00

B'piż mingħajr tagħbija mhux aktar minn 2 000  kg

ex

8802 12 00

B'piż mingħajr tagħbija aktar minn 2 000  kg

ex

8802 20 00

Ajruplani u inġenji oħrajn tal-ajru, b'piż mingħajr tagħbija mhux aktar minn 2 000  kg

ex

8802 30 00

Ajruplani u inġenji oħrajn tal-ajru, b'piż mingħajr tagħbija aktar minn 2 000  kg iżda mhux aktar minn 15 000  kg

ex

8802 40 00

Ajruplani u inġenji oħrajn tal-ajru, b'piż mingħajr tagħbija aktar minn 15 000  kg

ex

8803 10 00

Skrejjen u rotors u partijiet tagħhom

ex

8803 20 00

Undercarriages u partijiet tagħhom

ex

8803 30 00

Partijiet oħrajn ta' ajruplani u ħelikopters

ex

8803 90 10

Ta' tajr (kites)

ex

8803 90 90

Oħrajn

ex

8805 10 00

Armar għal illanċjar ta' ajruplani u partijiet tiegħu armar ta' deck-arrestor u armar simili u partijiet tagħhom

ex

8901 10 00

Vapuri ta' kruċiera, dgħajjes għall-eskursjonijiet u bastimenti simili prinċipalment maħsubin għat-trasport ta' persuni; laneċ ta' kull tip

ex

8901 90 00

Bastimenti oħrajn għat-trasport ta' prodotti u bastimenti oħrajn għat-trasport kemm ta' persuni kif ukoll ta' prodotti

ex

8903 00 00

Jottijiet u bastimenti oħrajn għall-passatemp jew sports; dgħajjes tal-qdif u kenuri

(18)   Arloġġi u arloġġi tal-idejn ta' lussu u partijiet tagħhom

 

9101 00 00

Arloġġi tal-idejn, arloġġi tal-but u arloġġi żgħar oħrajn, inklużi stopwatches, bil-kaxxa ta' metall prezzjuż jew ta' metall miksi b'metall prezzjuż

ex

9102 00 00

Arloġġi tal-idejn, arloġġi tal-but u arloġġi oħrajn, inklużi stopwatches, ħlief dawk ta' titlu 9101

ex

9103 00 00

Arloġġi b'mekkaniżmi ta' arloġġ tal-idejn jew tal-but, ħlief arloġġi ta' titlu 9104

ex

9104 00 00

Arloġġi ta' pannella ta' strumenti u arloġġi ta' tip simili għal vetturi, inġenji tal-ajru, inġenji tal-ispazju, jew bastimenti

ex

9105 00 00

Arloġġi oħrajn

ex

9108 00 00

Mekkaniżmi ta' arloġġ tal-idejn jew tal-but, kompluti u immuntati

ex

9109 00 00

Mekkaniżmi ta' arloġġi, kompluti u mmuntati

ex

9110 00 00

Mekkaniżmi sħaħ ta' arloġġ tal-idejn jew ta' arloġġ, mhux immuntati jew immuntati parzjalment (settijiet ta' mekkaniżmu); mekkaniżmi tal-arloġġi jew tal-arloġġi tal-idejn, immuntati; mekkaniżmi ta' arloġġ tal-idejn jew ta' arloġġ mhux irfinuti:

ex

9111 00 00

Kaxex ta' arloġġi tal-idejn u tal-but u partijiet tagħhom

ex

9112 00 00

Kaxex ta' arloġġi u kaxex bħalhom għal prodotti oħrajn ta' dan il-kapitolu, u partijiet tagħhom

ex

9113 00 00

Ċineg ta' arloġġi tal-idejn, bands ta' arloġġi tal-idejn u brazzuletti ta' arloġġi tal-idejn, u partijiet tagħhom:

ex

9114 00 00

Partijiet oħrajn ta' arloġġi jew ta' arloġġi tal-idejn jew tal-but

(19)   Strumenti mużikali ta' kwalità għolja

ex

9201 00 00

Pjanijiet, inklużi pjanijiet awtomatiċi; ċimbli u strumenti oħrajn bit-tastiera u bil-kordi

ex

9202 00 00

Strumenti mużikali oħrajn tal-korda (pereżempju, kitarri, vjolini, arpi)

ex

9205 00 00

Strumenti mużikali oħrajn tan-nifs (pereżempju, orgnijiet bit-tastiera u bil-pajp, akkordjins, klarinetti, trumbetti, ċirimelli), minbarra orgnijiet tal-fieri u orgnijiet mekkaniċi tat-triq

ex

9206 00 00

Strumenti mużikali tal-perkussjoni (pereżempju, tnabar, ksilofoni, ċimbli, kastanjoli, marakas)

ex

9207 00 00

Strumenti mużikali, li l-ħoss tagħhom huwa magħmul, jew għandu jkun amplifikat, bl-elettriku (pereżempju, orgnijiet, kitarri, akkordjins)

(20)   Xogħlijiet tal-arti, biċċiet tal-kollezzjoni u antikitajiet

 

9700 00 00

Xogħlijiet tal-arti, biċċiet tal-kollezzjoni u antikitajiet

(21)   Oġġetti u tagħmir għall-isports, inklużi l-iskijjar, il-golf, l-għadis u sports tal-ilma.

ex

4015 19 00

Oħrajn

ex

4015 90 00

Oħrajn

ex

6210 40 00

Ħwejjeġ oħrajn tal-irġiel jew tas-subien

ex

6210 50 00

Ħwejjeġ oħrajn tan-nisa jew tal-bniet

 

6211 11 00

Tal-irġiel jew tas-subien

 

6211 12 00

Tan-nisa jew tal-bniet

 

6211 20 00

Ilbiesi tal-iskijar

ex

6216 00 00

Ingwanti, ingwanti li jgħattu erba' swaba biss (mittens) u ingwanti li jgħattu nofs is-swaba' biss (mitts)

 

6402 12 00

Stvali għall-iskijar, ilbies tar-riġlejn għal skijar fil-kampanja u stvali tal-bords tas-silġ

ex

6402 19 00

Oħrajn

 

6403 12 00

Stvali għall-iskijar, ilbies tar-riġlejn għal skijar fil-kampanja u stvali tal-bords tas-silġ

 

6403 19 00

Oħrajn

 

6404 11 00

Ilbies tal-isports għar-riġlejn; żraben tat-tennis, żraben tal-baskitbol, żraben tal-ġinnastika, żraben tat-taħriġ u bħalhom

 

6404 19 90

Oħrajn

ex

9004 90 00

Oħrajn

ex

9020 00 00

Apparat ieħor ta' respirazzjoni u askri tal-gass, ħlief maskri protettivi li la fihom partijiet mekkaniċi u lanqas filtri sostitwibbli

 

9506 11 00

Skis

 

9506 12 00

Qfil tal-iski (irbit tal-iski)

 

9506 19 00

Oħrajn

 

9506 21 00

Sailboards

 

9506 29 00

Oħrajn

 

9506 31 00

Stikek, kompluti

 

9506 32 00

Blalen

 

9506 39 00

Oħrajn

 

9506 40 00

Oġġetti u tagħmir għat-tejbiltenis

 

9506 51 00

Rakketti tat-tenis, bl-ispag jew le

 

9506 59 00

Oħrajn

 

9506 61 00

Blalen tal-lawn-tenis

 

9506 69 10

Blalen tal-cricket u tal-pulu

 

9506 69 90

Oħrajn

 

9506 70

Skejz tas-silġ u skejz bir-roti, inklużi stvali tal-iskejzjar bi skejz imwaħħlin

 

9506 91

Oġġetti u tagħmir għal eżerċizzju fiżiku ġenerali, ġinnastika jew atletika

 

9506 99 10

Tagħmir ta' krikit u pulu, ħlief blalen

 

9506 99 90

Oħrajn

 

9507 00 00

Qasab tas-sajd, snanar u tagħmir ieħor tas-sajd bil-lenza; xbieki biex jittella' l-ħut, xbieki għall-friefet u xbieki simili; “għasafar” tan-nasba (ħlief dawk ta' titlu 9208 jew 9705 ) u rekwiżiti simili tal-kaċċa jew tal-isparar

(22)   Oġġetti u tagħmir għall-biljard, bowling awtomatiku, logħob