Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2117

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2117 tal-21 ta' Novembru 2017 li tistabbilixxi l-konklużjonijiet tal-aqwa tekniki disponibbli (BAT), skont id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-produzzjoni ta' sustanzi kimiċi organiċi f'volumi kbar (notifikata bid-dokument C(2017) 7469) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )

C/2017/7469

OJ L 323, 7.12.2017, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2117/oj

7.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 323/1


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2117

tal-21 ta' Novembru 2017

li tistabbilixxi l-konklużjonijiet tal-aqwa tekniki disponibbli (BAT), skont id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-produzzjoni ta' sustanzi kimiċi organiċi f'volumi kbar

(notifikata bid-dokument C(2017) 7469)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 13(5) tagħha,

Billi:

(1)

Il-konklużjonijiet tal-aqwa tekniki disponibbli (BAT) huma r-referenza biex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-permessi għall-installazzjonijiet koperti mill-Kapitolu II tad-Direttiva 2010/75/UE u jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu valuri ta' limitu tal-emissjonijiet li jiżguraw li, f'kundizzjonijiet operattivi normali, l-emissjonijiet ma jaqbżux il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-aqwa tekniki disponibbli kif stabbilit fil-konklużjonijiet tal-BAT.

(2)

Fil-5 ta' April 2017, il-forum magħmul minn rappreżentanti tal-Istati Membri, tal-industriji kkonċernati u tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-protezzjoni tal-ambjent u li ġie stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Mejju 2011 (2) għadda lill-Kummissjoni l-opinjoni tiegħu dwar il-kontenut propost tad-dokument ta' referenza tal-BAT għall-produzzjoni ta' sustanzi kimiċi f'volumi kbar. Dik l-opinjoni hija disponibbli għall-pubbliku.

(3)

Il-konklużjonijiet tal-BAT stabbiliti fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni huma l-element ewlieni ta' dak id-dokument ta' referenza tal-BAT.

(4)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 75(1) tad-Direttiva 2010/75/UE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-konklużjonijiet tal-aqwa tekniki disponibbli (BAT) għall-produzzjoni ta' sustanzi kimiċi organiċi f'volumi kbar, kif stabbiliti fl-Anness, huma adottati.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Novembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Karmenu VELLA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Mejju 2011 li tistabbilixxi forum għall-iskambju tal-informazzjoni skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2010/75/UE dwar l-emissjonijiet industrijali (ĠU C 146, 17.5.2011, p. 3).


ANNESS

KONKLUŻJONIJIET TAL-AQWA TEKNIKI DISPONIBBLI (BAT) GĦALL-PRODUZZJONI TA' SUSTANZI KIMIĊI ORGANIĊI F'VOLUMI KBAR

KAMP TA' APPLIKAZZJONI

Dawn il-konklużjonijiet tal-BAT jikkonċernaw il-produzzjoni tas-sustanzi kimiċi organiċi li ġejjin kif speċifikati fit-Taqsima 4.1 tal-Anness I tad-Direttiva 2010/75/UE, jiġifieri:

(a)

idrokarburi sempliċi (lineari jew ċikliċi, saturati jew mhux saturati, alifatiċi jew aromatiċi);

(b)

idrokarburi li jkun fihom l-ossiġnu bħal alkoħol, aldeidi, ketoni, aċidi karbossiliċi, esteri u taħlitiet ta' esteri, aċetati, eteri, perossidi u reżini epossidiċi;

(c)

idrokarburi bil-kubrit;

(d)

idrokarburi tan-nitroġenu bħal ammini, amidi, komposti nitrużi, komposti nitro jew komposti tan-nitrati, nitrili, ċjanati, isoċjanati;

(e)

idrokarburi li jkun fihom il-fosfru;

(f)

idrokarburi aloġeniċi;

(g)

komposti organometalliċi;

(k)

aġenti tensjoattivi u surfattanti.

Dawn il-konklużjonijiet tal-BAT ikopru wkoll il-produzzjoni tal-perossidu tal-idroġenu kif speċifikat fit-Taqsima 4.2(e) tal-Anness I tad-Direttiva 2010/75/UE.

Dawn il-konklużjonijiet tal-BAT ikopru l-kombustjoni ta' karburanti fi fran/ħiters tal-ipproċessar fejn din tifforma parti mill-attivitajiet imsemmija hawn fuq.

Dawn il-konklużjonijiet tal-BAT ikopru l-produzzjoni tas-sustanzi kimiċi msemmija hawn fuq fi proċessi kontinwi fejn il-kapaċità totali ta' produzzjoni ta' dawn is-sustanzi kimiċi taqbeż l-20 kt fis-sena.

Dawn il-konklużjonijiet tal-BAT ma jindirizzawx dawn li ġejjin:

il-kombustjoni ta' karburanti li ma sseħħx f'forn/ħiter tal-ipproċessar jew ossidatur termali/katalitiku; din tista' tkun koperta mill-konklużjonijiet tal-BAT għall-Impjanti Kbar tal-Kombustjoni (IKK);

l-inċinerazzjoni tal-iskart; din tista' tkun koperta mill-konklużjonijiet tal-BAT għall-Inċinerazzjoni tal-Iskart (WI);

il-produzzjoni tal-etanol li sseħħ f'installazzjoni koperta mid-deskrizzjoni tal-attività tat-Taqsima 6.4 (b) (ii) tal-Anness I tad-Direttiva 2010/75/UE jew tkun koperta bħala attività direttament assoċjata ma' installazzjoni bħal din; din tista' tkun koperta mill-konklużjonijiet tal-BAT għall-Industriji tal-Ikel, ix-Xorb u l-Ħalib (FDM).

Konklużjonijiet tal-BAT oħrajn li huma kumplimentari għall-attivitajiet koperti minn dawn il-konklużjonijiet tal-BAT jinkludu dawn li ġejjin:

Sistemi Komuni ta' Trattament/Ġestjoni tal-Ilma Mormi u tal-Gass ta' Skart fis-Settur tal-Kimika (CWW);

Sistemi Komuni ta' Trattament tal-Gass ta' Skart fis-settur tal-Kimika (WGC).

Konklużjonijiet tal-BAT u dokumenti ta' referenza oħrajn li jistgħu jkunu ta' rilevanza għall-attivitajiet koperti minn dawn il-konklużjonijiet tal-BAT huma dawn li ġejjin:

L-Ekonomija u l-Effetti Transmedjali (ECM);

L-Emissjonijiet li ġejjin mill-Ħażna (EFS);

L-Effiċjenza Enerġetika (ENE);

Is-Sistemi Industrijali tat-Tkessiħ (ICS);

L-Impjanti l-Kbar tal-Kombustjoni (IKK);

Ir-Raffinar taż-Żejt Minerali u tal-Gass (REF);

Il-Monitoraġġ tal-Emissjonijiet fl-Arja u fl-Ilma mill-installazzjonijiet rilevanti tad-Direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali (IED) (ROM);

L-Inċinerazzjoni tal-Iskart (WI);

It-Trattament tal-Iskart (WT).

KUNSIDERAZZJONIJIET ĠENERALI

L-Aqwa Tekniki Disponibbli

It-tekniki elenkati u deskritti f'dawn il-konklużjonijiet tal-BAT la huma preskrittivi u lanqas eżawrjenti. Jistgħu jintużaw tekniki oħrajn li jiżguraw mill-inqas livell ekwivalenti ta' ħarsien tal-ambjent.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, il-konklużjonijiet tal-BAT huma ġeneralment applikabbli.

Perjodi ta' kalkolu tal-medja u kundizzjonijiet ta' referenza għall-emissjonijiet fl-arja

Sakemm ma jiġix iddikjarat mod ieħor, il-livelli ta' emissjoni assoċjati mal-aqwa tekniki disponibbli (BAT-AELs) għall-emissjonijiet fl-arja f'dawn il-konklużjonijiet tal-BAT jirreferu għall-valuri ta' konċentrazzjoni espressi bħala massa ta' sustanza emessa skont il-volum tal-gass ta' skart f'kundizzjonijiet standard (gass niexef f'temperatura ta' 273,15 K u bi pressjoni ta' 101,3 kPa) u espressi fl-unità mg/Nm3.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, il-perjodi ta' kalkolu tal-medja assoċjati mal-BAT-AELs għall-emissjonijiet fl-arja huma definiti kif ġej.

Tip ta' kejl

Perjodu li fuqu tiġi kkalkolata l-medja

Definizzjoni

Kontinwu

Medja ta' kuljum

Medja fuq perjodu ta' ġurnata bbażata fuq medji validi ta' kull siegħa jew ta' kull nofs siegħa

Perjodiku

Medja fuq il-perjodu ta' kampjunar

Medja ta' tliet kejlijiet konsekuttivi ta' mill-inqas 30 minuta kull wieħed (1)  (2)

Fejn il-BAT-AELs jirreferu għal tagħbija ta' emissjonijiet speċifika espressa bħala t-tagħbija ta' sustanza emessa għal kull unità tal-output ta' produzzjoni, il-medja tat-tagħbija speċifika ta' emissjonijiet ls tiġi kkalkulata bl-Ekwazzjoni 1:

Ekwazzjoni 1:

Formula

fejn:

n

=

in-numru tal-perjodi ta' kejl;

ci

=

il-konċentrazzjoni medja tas-sustanza matul il-perjodu ta' kejl numru i;

qi

=

ir-rata medja tal-fluss matul il-perjodu ta' kejl numru i;

pi

=

l-output ta' produzzjoni matul il-perjodu ta' kejl numru i.

Livell ta' referenza tal-ossiġenu

Għall-fran/ħiters tal-ipproċessar, il-livell ta' referenza tal-ossiġenu tal-gassijiet ta' skart (OR ) huwa ta' 3 % skont il-volum.

Konverżjoni għal-livell ta' referenza tal-ossiġenu

Il-konċentrazzjoni tal-emissjonijiet fil-livell ta' referenza tal-ossiġenu tiġi kkalkulata bl-Ekwazzjoni 2:

Ekwazzjoni 2:

Formula

fejn:

ER

=

il-konċentrazzjoni tal-emissjonijiet fil-livell ta' referenza tal-ossiġenu OR ;

OR

=

il-livell ta' referenza tal-ossiġenu f'% skont il-volum;

EM

=

il-konċentrazzjoni mkejla tal-emissjonijiet;

OM

=

il-livell tal-ossiġenu mkejjel f'% skont il-volum.

Perjodi ta' kalkolu tal-medja għall-emissjonijiet fl-ilma

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, il-perjodi medji relatati mal-livelli ta' prestazzjoni ambjentali assoċjati mal-aqwa tekniki disponibbli (BAT-AEPLs) għall-emissjonijiet fl-ilma espressi b'konċentrazzjonijiet huma definiti kif ġej.

Perjodu li fuqu tiġi kkalkolata l-medja

Definizzjoni

Medja ta' valuri miksuba matul xahar wieħed

Valur tal-medja ponderata fuq il-fluss minn kampjuni aggregati proporzjonali għall-fluss fuq perjodu ta' 24 siegħa miksuba matul xahar wieħed b'kundizzjonijiet normali tat-tħaddim (3)

Medja ta' valuri miksuba matul sena waħda

Valur tal-medja ponderata fuq il-fluss minn kampjuni aggregati proporzjonali għall-fluss fuq perjodu ta' 24 siegħa miksuba matul sena waħda b'kundizzjonijiet normali tat-tħaddim (3)

Il-konċentrazzjonijiet tal-medja ponderata fuq il-fluss tal-parametru (cw ) jiġu kkalkulati bl-Ekwazzjoni 3:

Ekwazzjoni 3:

Formula

fejn:

n

=

in-numru ta' perjodi ta' kejl;

ci

=

il-konċentrazzjoni medja tal-parametru matul il-perjodu ta' kejl numru i;

qi

=

ir-rata tal-fluss medja matul il-perjodu ta' kejl numru i.

Fejn il-BAT-AEPLs jirreferu għal tagħbija ta' emissjonijiet speċifika espressa bħala t-tagħbija ta' sustanza emessa għal kull unità tal-output ta' produzzjoni, il-medja tat-tagħbija speċifika ta' emissjonijiet tiġi kkalkulata bl-Ekwazzjoni 1.

Akronimi u definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dawn il-konklużjonijiet tal-BAT japplikaw l-akronimi u d-definizzjonijiet li ġejjin.

Terminu użat

Definizzjoni

BAT-AEPL

Livell ta' prestazzjoni ambjentali assoċjat mal-BAT kif deskritt fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/119/UE (4). Il-BAT-AEPLs jinkludu livelli ta' emissjoni assoċjati mal-aqwa tekniki disponibbli (BAT-AELs) kif definiti fl-Artikolu 3(13) tad-Direttiva 2010/75/UE

BTX

Terminu kollettiv għall-benżen, it-toluwen u l-orto-/meta-/para-ksilen jew taħlitiet tagħhom

CO

Monossidu tal-karbonju

Unità tal-kombustjoni

Kwalunkwe apparat tekniku fejn jiġu ossidizzati l-karburanti sabiex tintuża s-sħana li tiġi ġġenerata b'dan il-mod. L-unitajiet tal-kombustjoni jinkludu l-bojlers, il-magni, it-turbini u l-fran/il-ħiters tal-ipproċessar, iżda ma jinkludux l-unitajiet ta' trattament tal-gass ta' skart (pereżempju ossidatur termali/katalitiku użat għat-tnaqqis tal-komposti organiċi)

Kejl kontinwu

Kejl li jsir bl-użu ta' “sistema tal-kejl awtomatizzata” installata b'mod permanenti fuq is-sit

Proċess kontinwu

Proċess li matulu l-materja prima tiddaħħal kontinwament fir-reattur filwaqt li l-prodotti tar-reazzjoni mbagħad jiddaħħlu f'unitajiet ta' separazzjoni u/jew ta' rkupru downstream tar-reattur u konnessi miegħu

Ram

L-ammont totali ta' ram u l-komposti tiegħu, b'mod partikolari f'forma maħlula jew f'partikuli, espress bħala Cu

DNT

Dinitrotoluwen

EB

Etilbenżen

EDC

Diklorur tal-etilen

EG

Glikoli tal-etilen

EO

Ossidu tal-etilen

Etanolammini

Terminu kollettiv għall-monoetanolammina, id-dietanolammina u t-trietanolammina, jew taħlitiet tagħhom

Glikoli tal-etilen

Terminu kollettiv għall-monoetilen glikol, id-dietilen glikol u t-trietilen glikol jew taħlitiet tagħhom

Impjant eżistenti

Impjant li mhuwiex impjant ġdid

Unità eżistenti

Unità li mhijiex unità ġdida

Gass mit-tromba ta' ċumnija

Il-gass tal-egżost ħiereġ minn unità tal-kombustjoni

I-TEQ

Ekwivalenti tossiku internazzjonali – derivat bl-użu tal-fatturi tal-ekwivalenza tossika internazzjonali, kif definiti fil-parti 2 tal-Anness VI tad-Direttiva 2010/75/UE

Olefini inferjuri

Terminu kollettiv għall-etilen, il-propilen, il-butilen u l-butadjen, jew taħlitiet tagħhom

Ammeljorament kbir ta' impjant

Bidla kbira fid-disinn jew fit-teknoloġija ta' impjant b'aġġustamenti jew sostituzzjonijiet maġġuri tal-unitajiet tal-ipproċessar u/jew tat-tnaqqis u t-tagħmir assoċjat

MDA

Metilendifenildiammina

MDI

Metilendifenildiisoċjanat

Impjant tal-MDI

Impjant għall-produzzjoni tal-MDI mill-MDA permezz tal-fosġenazzjoni

Impjant ġdid

Impjant li jingħata l-ewwel permess għas-sit tal-installazzjoni wara l-pubblikazzjoni ta' dawn il-konklużjonijiet tal-BAT jew is-sostituzzjoni sħiħa ta' impjant wara l-pubblikazzjoni ta' dawn il-konklużjonijiet tal-BAT

Unità ġdida

Unità li tingħata l-ewwel permess wara l-pubblikazzjoni ta' dawn il-konklużjonijiet tal-BAT jew sostituzzjoni sħiħa ta' unità wara l-pubblikazzjoni ta' dawn il-konklużjonijiet tal-BAT

Prekursuri ta' NOX

Komposti li fihom in-nitroġenu (pereżempju ammonijaka, gassijiet nitrużi u nitroġenu li fih komposti organiċi) fl-input għat-trattament termali li jwasslu għal emissjonijiet ta' NOX. In-nitroġenu elementari mhux inkluż

PCDD/F

Dibenżo-diossini u furani poliklorinati

Kejl perjodiku

Kejl f'intervalli ta' żmien speċifikati bl-użu ta' metodi manwali jew awtomatizzati

Forn/ħiter tal-ipproċessar

Il-fran jew il-ħiters tal-ipproċessar huma:

l-unitajiet tal-kombustjoni li l-gassijiet mit-tromba taċ-ċumnija tagħhom jintużaw għat-trattament termali ta' oġġetti jew materjal tal-alimentazzjoni permezz tal-kuntatt dirett, pereżempju fi proċessi tat-tnixxif jew f'reatturi kimiċi; jew

unitajiet tal-kombustjoni li s-sħana radjanti u/jew konduttiva tagħhom tiġi trasferita għal oġġetti jew materjal tal-alimentazzjoni minn ġo ħajt solidu mingħajr ma jintuża fluwidu intermedjarju għat-trasferiment tas-sħana, pereżempju fran jew reatturi li jsaħħnu fluss ta' proċess, użati fl-industrija (petro-)kimika, bħall-fran għall-ikkrekkjar bil-fwar.

Ta' min wieħed jinnota li bħala konsegwenza tal-applikazzjoni ta' prattiki tajbin ta' rkupru tal-enerġija, xi wħud mill-fran/ħiters tal-ipproċessar jista' jkollhom sistema assoċjata għall-ġenerazzjoni tal-fwar/elettriku. Din titqies bħala karatteristika integrali tad-disinn tal-forn/ħiter tal-ipproċessar li ma tistax tiġi kkunsidrata weħidha.

Effluwent gassuż tal-proċess

Il-gass li ħiereġ minn proċess li mbagħad jiġi ttrattat għall-irkupru u/jew għat-tnaqqis

NOX

L-ammont totali tal-monossidu tan-nitroġenu (NO) u tad-diossidu tan-nitroġenu (NO2.) espress bħala NO2

Residwi

Sustanzi jew oġġetti ġġenerati mill-attivitajiet koperti mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan id-dokument, bħala skart jew prodotti sekondarji

RTO

Ossidatur termali riġenerattiv

RKS

Riduzzjoni katalitika selettiva

SMPO

Monomer tal-istiren u ossidu tal-propilen

RMKS

Riduzzjoni mhux katalitika selettiva

SRU

Unità ta' rkupru tal-kubrit

TDA

Toluwen diammina

TDI

Toluwen diisoċjanat

Impjant tat-TDI

Impjant għall-produzzjoni tat-TDI mit-TDA permezz tal-fosġenazzjoni

TOC

Karbonju organiku totali espress bħala C; jinkludi l-komposti organiċi kollha (fl-ilma)

Solidi totali sospiżi (TSS)

Il-konċentrazzjoni tal-massa tas-solidi sospiżi kollha, imkejla permezz tal-filtrazzjoni minn ġo filtri tal-fibra tal-ħġieġ u permezz tal-gravimetrija

TVOC

Komposti organiċi volatili totali; it-total tal-komposti organiċi volatili li jitkejlu permezz ta' individwatur tal-jonizzazzjoni bi fjamma (FID) u espressi bħala karbonju totali

Unità

Segment/sottoparti ta' impjant fejn jitwettaq proċess jew operat speċifiku (pereżempju reattur, purifikatur, kolonna ta' distillazzjoni). L-unitajiet jistgħu jkunu unitajiet ġodda jew unitajiet eżistenti

Medja valida ta' kull siegħa jew ta' kull nofs siegħa

Medja ta' kull siegħa (jew ta' kull nofs siegħa) titqies bħala valida meta ma ssir ebda manutenzjoni tas-sistema tal-kejl awtomatizzata jew meta ma jkun hemm ebda ħsara fiha

VCM

Monomer tal-klorur tal-vinil

KOV

Komposti organiċi volatili kif definiti fl-Artikolu 3(45) tad-Direttiva 2010/75/UE

1.   KONKLUŻJONIJIET ĠENERALI TAL-BAT

Il-konklużjonijiet tal-BAT speċifiċi għal kull settur inklużi fit-Taqsimiet 2 sa 11 japplikaw flimkien mal-konklużjonijiet tal-BAT ġenerali mogħtija f'din it-taqsima.

1.1.   Monitoraġġ ta' emissjonijiet fl-arja

BAT 1:

Il-BAT tikkonsisti fil-monitoraġġa tal-emissjonijiet inkanalati fl-arja mill-fran/ħiters tal-ipproċessar skont l-istandards EN u tal-inqas bil-frekwenza minima indikata fit-tabella ta' hawn taħt. Jekk ma hemmx standards EN disponibbli, il-BAT hija li jintużaw l-istandards ISO, l-istandards nazzjonali jew standards internazzjonali oħrajn li jiżguraw li tingħata dejta ta' kwalità xjentifika ekwivalenti.

Sustanza/Parametru

Standard(s) (5)

Input termali kklassifikat totali (MWth) (6)

Frekwenza minima tal-monitoraġġ (7)

Monitoraġġ assoċjat ma'

CO

Standards EN ġeneriċi

≥ 50

Kontinwa

Table 2.1,

Table 10.1

EN 15058

10 sa < 50

Darba kull 3 xhur (8)

Trab (9)

Standards EN ġeneriċi u EN 13284-2

≥ 50

Kontinwa

BAT 5

EN 13284-1

10 sa < 50

Darba kull 3 xhur (8)

NH3  (10)

Standards EN ġeneriċi

≥ 50

Kontinwa

BAT 7,

Table 2.1

Ebda standard EN disponibbli

10 sa < 50

Darba kull 3 xhur (8)

NOX

Standards EN ġeneriċi

≥ 50

Kontinwa

BAT 4,

Table 2.1,

Table 10.1

EN 14792

10 sa < 50

Darba kull 3 xhur (8)

SO2  (11)

Standards EN ġeneriċi

≥ 50

Kontinwa

BAT 6

EN 14791

10 sa < 50

Darba kull 3 xhur (8)

BAT 2:

Il-BAT tikkonsisti fil-monitoraġġ tal-emissjonijiet inkanalati fl-arja li mhumiex ġejjin minn fran/ħiters tal-ipproċessar skont l-istandards EN u tal-inqas bil-frekwenza minima indikata fit-tabella ta' hawn taħt. Jekk ma hemmx standards EN disponibbli, il-BAT hija li jintużaw l-istandards ISO, l-istandards nazzjonali jew standards internazzjonali oħrajn li jiżguraw li tingħata dejta ta' kwalità xjentifika ekwivalenti.

Sustanza/Parametru

Proċessi/Sorsi

Standard(s)

Frekwenza minima tal-monitoraġġ

Monitoraġġ assoċjat ma'

Benżen

Gass ta' skart mill-unità għall-ossidazzjoni tal-kumen fil-produzzjoni tal-fenol (12)

Ebda standard EN disponibbli

Darba fix-xahar (13)

BAT 57

Il-proċessi/is-sorsi l-oħra kollha (14)

BAT 10

Cl2

TDI/MDI (12)

Ebda standard EN disponibbli

Darba fix-xahar (13)

BAT 66

EDC/VCM

BAT 76

CO

Ossidatur termali

EN 15058

Darba fix-xahar (13)

BAT 13

Olefini inferjuri (dekokkjar)

Ebda standard EN disponibbli (15)

Darba fis-sena jew darba waqt id-dekokkjar jekk dan isir inqas ta' spiss

BAT 20

EDC/VCM (dekokkjar)

BAT 78

Trab

Olefini inferjuri (dekokkjar)

Ebda standard EN disponibbli (16)

Darba fis-sena jew darba waqt id-dekokkjar jekk dan isir inqas ta' spiss

BAT 20

EDC/VCM (dekokkjar)

BAT 78

Il-proċessi/is-sorsi l-oħra kollha (14)

EN 13284-1

Darba fix-xahar (13)

BAT 11

EDC

EDC/VCM

Ebda standard EN disponibbli

Darba fix-xahar (13)

BAT 76

Ossidu tal-etilen

Ossidu tal-etilen u glikoli tal-etilen

Ebda standard EN disponibbli

Darba fix-xahar (13)

BAT 52

Formaldeid

Formaldeid

Ebda standard EN disponibbli

Darba fix-xahar (13)

BAT 45

Kloruri gassużi, espressi bħala HCl

TDI/MDI (12)

EN 1911

Darba fix-xahar (13)

BAT 66

EDC/VCM

BAT 76

Il-proċessi/is-sorsi l-oħra kollha (14)

BAT 12

NH3

Użu ta' RKS jew RMKS

Ebda standard EN disponibbli

Darba fix-xahar (13)

BAT 7

NOX

Ossidatur termali

EN 14792

Darba fix-xahar (13)

BAT 13

PCDD/F

TDI/MDI (17)

EN 1948 -1, -2 u -3

Darba kull sitt xhur (13)

BAT 67

PCDD/F

EDC/VCM

BAT 77

SO2

Il-proċessi/is-sorsi kollha (14)

EN 14791

Darba fix-xahar (13)

BAT 12

Tetraklorometan

TDI/MDI (12)

Ebda standard EN disponibbli

Darba fix-xahar (13)

BAT 66

TVOC

TDI/MDI

EN 12619

Darba fix-xahar (13)

BAT 66

EO (desorbiment tas-CO2 minn medium ta' purifikazzjoni)

Darba kull sitt xhur (13)

BAT 51

Formaldeid

Darba fix-xahar (13)

BAT 45

Gass ta' skart mill-unità għall-ossidazzjoni tal-kumen fil-produzzjoni tal-fenol

EN 12619

Darba fix-xahar (13)

BAT 57

Gass ta' skart minn sorsi oħra fil-produzzjoni tal-fenol meta ma jingħaqdux ma' flussi oħra tal-gass ta' skart

Darba fis-sena

Gass ta' skart mill-unità għall-ossidazzjoni fil-produzzjoni tal-perossidu tal-idroġenu

Darba fix-xahar (13)

BAT 86

EDC/VCM

Darba fix-xahar (13)

BAT 76

Il-proċessi/is-sorsi l-oħra kollha (14)

Darba fix-xahar (13)

BAT 10

VCM

EDC/VCM

Ebda standard EN disponibbli

Darba fix-xahar (13)

MT 76

1.2.   Emissjonijiet fl-arja

1.2.1.   Emissjonijiet fl-arja minn fran/ħiters tal-ipproċessar

BAT 3:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO u sustanzi mhux maħruqin fl-arja mill-fran/ħiters tal-ipproċessar, il-BAT hija li tiġi żgurata kombustjoni ottimizzata.

Kombustjoni ottimizzata tintlaħaq b'disinn u operat tajjeb tat-tagħmir; dan jinkludi l-ottimizzar tat-temperatura u tat-tul ta' ħin ta' residenza fiż-żona ta' kombustjoni, it-taħlit effiċjenti tal-karburant mal-arja ta' kombustjoni, u l-kontroll tal-kombustjoni. Il-kontroll tal-kombustjoni huwa bbażat fuq monitoraġġ kontinwu u kontroll awtomatizzat tal-adegwatezza tal-parametri tal-kombustjoni (pereżempju O2, CO, il-proporzjon bejn il-karburant u l-arja, u s-sustanzi mhux maħruqa).

BAT 4:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' NOX fl-arja mill-fran/ħiters tal-ipproċessar, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

L-għażla tal-karburant

Ara t-Taqsima 12.3. Din tinkludi l-qlib minn karburanti likwidi għal oħrajn gassużi, bil-kunsiderazzjoni tal-bilanċ ġenerali tal-idrokarburi

Fil-każ tal-impjanti eżistenti, il-qlib minn karburanti likwidi għal oħrajn gassużi jista' jkun ristrett mid-disinn tal-berners

b.

Kombustjoni fi stadji

Il-berners tal-kombustjoni fi stadji, li jikkonsistu mill-injezzjoni fi stadji tal-arja jew tal-karburant fiż-żona viċin il-berner, jilħqu emissjonijiet aktar baxxi ta' NOX. It-tqassim tal-karburant jew tal-arja jnaqqas il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu fiż-żona tal-kombustjoni primarja tal-berner u b'hekk ibaxxi t-temperatura massima tal-fjamma u jnaqqas il-formazzjoni termali ta' NOX

F'każ ta' ammeljorament tal-fran tal-ipproċessar żgħar, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mill-ispazju disponibbli li jillimita l-possibbiltà li tiġi mmodifikata l-introduzzjoni tal-karburant jew tal-arja fi stadji mingħajr ma titnaqqas il-kapaċità

Fejn jidħol l-apparat għall-ikkrekkjar tal-EDC eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mid-disinn tal-forn tal-ipproċessar

c.

Riċirkolazzjoni tal-gass mit-tromba taċ-ċumnija (esterna)

Riċirkolazzjoni ta' parti mill-gass mit-tromba taċ-ċumnija għall-kompartiment ta' kombustjoni sabiex tieħu post parti mill-arja ta' kombustjoni friska, bl-effett li jonqos il-kontenut ta' ossiġenu u b'hekk titbaxxa t-temperatura tal-fjamma

Fil-każ tal-fran/ħiters tal-ipproċessar eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mid-disinn tagħhom.

Mhijiex applikabbli għall-apparat għall-ikkrekkjar tal-EDC eżistenti

d.

Riċirkolazzjoni tal-gass mit-tromba taċ-ċumnija (interna)

Riċirkolazzjoni ta' parti mill-gass mit-tromba taċ-ċumnija fil-kompartiment ta' kombustjoni sabiex tieħu post parti mill-arja ta' kombustjoni friska, bl-effett li jonqos il-kontenut ta' ossiġenu u b'hekk titbaxxa t-temperatura tal-fjamma

Fil-każ tal-fran/ħiters tal-ipproċessar eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mid-disinn tagħhom

e.

Berners b'livell baxx (LNB) jew baxx ħafna (ULNB) ta' emissjonijiet NOX

Ara t-Taqsima 12.3

Fil-każ tal-fran/ħiters tal-ipproċessar eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mid-disinn tagħhom

f.

L-użu ta' dilwenti inerti

Id-dilwenti “inerti”, pereżempju l-fwar, l-ilma, in-nitroġenu, jintużaw bil-għan li titnaqqas it-temperatura tal-fjamma (jew billi jitħalltu minn qabel mal-karburant qabel il-kombustjoni tiegħu jew b'injezzjoni diretta fil-kompartiment ta' kombustjoni). L-injezzjoni ta' fwar tista' żżid l-emissjonijiet ta' CO

Ġeneralment applikabbli

g.

Riduzzjoni katalitika selettiva (RKS)

Ara t-Taqsima 12.1

L-applikabbiltà għall-fran/ħiters tal-ipproċessar eżistenti tista' tkun ristretta mill-ispazju disponibbli

h.

Riduzzjoni mhux katalitika selettiva (RMKS)

Ara t-Taqsima 12.1

L-applikabbiltà għall-fran/ħiters tal-ipproċessar eżistenti tista' tkun ristretta mill-medda tat-temperatura (900–1 050 °C) u mit-tul ta' ħin ta' residenza tas-sustanza li titlob ir-reazzjoni.

Mhijiex applikabbli għall-apparat għall-ikkrekkjar tal-EDC

Livelli ta' emissjoni assoċjati mal-BAT (BAT-AELs): Ara Table 2.1 u Table 10.1.

BAT 5:

Sabiex jiġu evitati jew imnaqqsa l-emissjonijiet ta' trab fl-arja mill-fran/ħiters tal-ipproċessar, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

L-għażla tal-karburant

Ara t-Taqsima 12.3. Din tinkludi l-qlib minn karburanti likwidi għal oħrajn gassużi, bil-kunsiderazzjoni tal-bilanċ ġenerali tal-idrokarburi

Fil-każ tal-impjanti eżistenti, il-qlib minn karburanti likwidi għal oħrajn gassużi jista' jkun ristrett mid-disinn tal-berners

b

Atomizzazzjoni tal-karburanti likwidi

Użu ta' pressjoni għolja biex jitnaqqas id-daqs tal-qtar tal-karburant likwidu. Id-disinn tal-berners li bħalissa jitqies ideali ġeneralment jinkludi l-atomizzazzjoni tal-fwar

Ġeneralment applikabbli

c.

Filtru tad-drapp, taċ-ċeramika jew tal-metall

Ara t-Taqsima 12.1

Mhijiex applikabbli fil-każijiet fejn issir kombustjoni ta' karburanti gassużi biss

BAT 6:

Sabiex jiġu evitati jew imnaqqsa l-emissjonijiet ta' SO2 fl-arja mill-fran/ħiters tal-ipproċessar, il-BAT hija li tintuża waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew it-tnejn li huma.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

L-għażla tal-karburant

Ara t-Taqsima 12.3. Din tinkludi l-qlib minn karburanti likwidi għal oħrajn gassużi, bil-kunsiderazzjoni tal-bilanċ ġenerali tal-idrokarburi

Fil-każ tal-impjanti eżistenti, il-qlib minn karburanti likwidi għal oħrajn gassużi jista' jkun ristrett mid-disinn tal-berners

b.

Purifikazzjoni kawstika

Ara t-Taqsima 12.1

L-applikabbiltà tista' tkun ristretta mill-ispazju disponibbli

1.2.2.   Emissjonijiet fl-arja mill-użu ta' RKS jew RMKS

BAT 7:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' ammonijaka fl-arja li tintuża għar-riduzzjoni katalitika selettiva (RKS) jew għar-riduzzjoni mhux katalitika selettiva (RMKS) għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' NOX, il-BAT hija li jiġi ottimizzat id-disinn u/jew it-tħaddim tal-RKS jew tal-RMKS (pereżempju reaġent ottimizzat għall-proporzjon ta' Nox,x, distribuzzjoni omoġenja tar-reaġent u daqs ottimali tal-qtar tar-reaġent).

Livelli ta' emissjoni assoċjati mal-BAT (BAT-AELs) għall-emissjonijiet minn forn għall-ikkrekkjar tal-olefini inferjuri meta tintuża RKS jew RMKS: Table 2.1.

1.2.3.   Emissjonijiet fl-arja minn proċessi/sorsi oħra

1.2.3.1.   Tekniki għat-tnaqqis tal-emissjonijiet minn proċessi/sorsi oħra

BAT 8:

Sabiex titnaqqas it-tagħbija tas-sustanzi niġġiesa li jintbagħtu għat-trattament finali tal-gass ta' skart u biex tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi, il-BAT hija li għall-flussi ta' effluwenti gassużi tal-proċess tintuża taħlita adegwata tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Irkupru u użu tal-idroġenu eċċessiv jew iġġenerat

Irkupru u użu tal-idroġenu eċċessiv jew dak iġġenerat mir-reazzjonijiet kimiċi (pereżempju għal reazzjonijiet ta' idroġenizzazzjoni). Sabiex jiżdied il-kontenut ta' idroġenu, jistgħu jintużaw tekniki ta' rkupru bħall-adsorbiment bl-inverżjoni tal-pressjoni jew separazzjoni tal-membrana

L-applikabbiltà tista' tkun ristretta fil-każijiet fejn id-domanda għall-enerġija għall-irkupru tkun eċċessiva minħabba kontenut baxx ta' idroġenu jew fejn ma jkunx hemm domanda għall-idroġenu

b.

Irkupru u użu ta' solventi organiċi u ta' materja prima organika li tkun għadha ma rreaġixxietx

Jistgħu jintużaw tekniki ta' rkupru bħall-kompressjoni, il-kondensazzjoni, il-kondensazzjoni krijoġenika, is-separazzjoni b'membrana u l-adsorbiment. L-għażla tat-teknika tista' tkun influwenzata minn kunsiderazzjonijiet tas-sikurezza, pereżempju rigward il-preżenza ta' sustanzi jew kontaminanti oħra

L-applikabbiltà tista' tkun ristretta fil-każijiet fejn id-domanda għall-enerġija għall-irkupru tkun eċċessiva minħabba kontenut organiku baxx

c.

Użu ta' arja użata

Volum kbir mill-arja użata li ġejja minn reazzjonijiet ta' ossidazzjoni jiġi ttrattat u jintuża bħala nitroġenu ta' purità baxxa

Applikabbli biss fejn hemm xi possibbiltajiet ta' użu tan-nitroġenu ta' purità baxxa li ma jikkompromettux is-sikurezza tal-proċess

d.

Irkupru ta' HCl b'purifikazzjoni niedja għall-użu sussegwenti

L-HCl gassuż jiġi assorbit fl-ilma bl-użu ta' purifikatur niedi, u wara dan tista' ssir il-purifikazzjoni (pereżempju bl-użu tal-adsorbiment) u/jew il-konċentrazzjoni (pereżempju bid-distillazzjoni) (ara t-Taqsima 12.1 għad-deskrizzjonijiet tekniċi). L-HCl irkuprat imbagħad jintuża (pereżempju bħala aċidu jew għall-produzzjoni tal-kloru)

L-applikabbiltà tista' tkun ristretta fil-każijiet fejn hemm tagħbija baxxa ta' HCl

e.

Irkupru ta' H2S permezz ta' purifikazzjoni riġenerattiva bl-ammini għall-użu sussegwenti

Il-purifikazzjoni riġenerattiva bl-ammini tintuża għall-irkupru ta' H2S minn flussi ta' effluwenti gassużi tal-proċess u mill-effluwenti gassużi aċidi tal-unitajiet ta' strippaġġ bl-ilma sulfurat. L-H2S imbagħad normalment jinqaleb għal kubrit elementali f'unità ta' rkupru tal-kubrit f'raffinerija (proċess Claus).

Applikabbli biss fil-każijiet fejn tinsab raffinerija fil-viċin

f.

Tekniki li jnaqqsu t-tkaxkir ta' sustanzi solidi u/jew likwidi

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

BAT 9:

Sabiex titnaqqas it-tagħbija tas-sustanzi niġġiesa li jintbagħtu għat-trattament finali tal-gass ta' skart u biex tiżdied l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, il-BAT hija li l-flussi ta' effluwenti gassużi tal-proċess b'valur kalorifiku suffiċjenti jintbagħtu għand unità tal-kombustjoni. Il-BAT 8a u 8b għandhom prijorità meta mqabbla mal-bgħit ta' flussi ta' effluwenti gassużi tal-proċess għand unità tal-kombustjoni.

Applikabbiltà:

Il-bgħit tal-flussi ta' effluwenti gassużi tal-proċess għand unità tal-kombustjoni jista' jkun ristrett minħabba l-preżenza ta' kontaminanti jew minħabba kunsiderazzjonijiet tas-sikurezza.

BAT 10:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet inkanalati ta' komposti organiċi fl-arja, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Kondensazzjoni

Ara t-Taqsima 12.1. Din it-teknika s-soltu tintuża flimkien ma' tekniki għat-tnaqqis ulterjuri

Ġeneralment applikabbli

b.

Adsorbiment

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

c.

Purifikazzjoni niedja

Ara t-Taqsima 12.1

Applikabbli biss għall-komposti organiċi volatili (KOV) li jistgħu jkunu assorbiti f'soluzzjonijiet milwiema

d.

Ossidatur katalitiku

Ara t-Taqsima 12.1

L-applikabbiltà tista' tkun ristretta minħabba l-preżenza ta' sustanzi ta' ħsara katalizzaturi

e.

Ossidatur termali

Ara t-Taqsima 12.1. Minflok ossidatur termali jista' jintuża inċineratur għat-trattament kombinat ta' skart likwidu u gass ta' skart

Ġeneralment applikabbli

BAT 11:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet inkanalati ta' trab fl-arja, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Ċiklun

Ara t-Taqsima 12.1. Din it-teknika tintuża flimkien ma' tekniki għat-tnaqqis ulterjuri

Ġeneralment applikabbli

b.

Preċipitatur elettrostatiku

Ara t-Taqsima 12.1

Għall-unitajiet eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mill-ispazju disponibbli jew minn kunsiderazzjonijiet tas-sikurezza

c.

Filtru tad-drapp

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

d.

Filtru tat-trab f'żewġ stadji

Ara t-Taqsima 12.1

e.

Filtru magħmul miċ-ċeramika jew mill-metall

Ara t-Taqsima 12.1

f.

Purifikazzjoni niedja mit-trab

Ara t-Taqsima 12.1

BAT 12:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-kubrit u gassijiet aċidi oħra (pereżempju HCl) fl-arja, il-BAT hija li tintuża l-purifikazzjoni niedja.

Deskrizzjoni:

Għad-deskrizzjoni tal-purifikazzjoni niedja ara t-Taqsima 12.1

1.2.3.2.   Tekniki għat-tnaqqis tal-emissjonijiet minn ossidatur termali

BAT 13:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' NOX, CO, u SO2 minn ossidatur termali fl-arja, il-BAT hija li tintuża taħlita adegwata tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Sustanza niġġiesa primarjament fil-mira

Applikabbiltà

a.

Tneħħija ta' livelli għolja ta' prekursuri ta' NOX mill-flussi ta' effluwenti gassużi tal-proċess

Il-livelli għoljin ta' prekursuri ta' NOX għandhom jitneħħew (biex jintużaw mill-ġdid, jekk possibbli) qabel it-trattament termali, pereżempju b'purifikazzjoni, kondensazzjoni jew adsorbiment

NOX

Ġeneralment applikabbli

b.

L-għażla tal-karburant awżiljari

Ara t-Taqsima 12.3

NOX, SO2

Ġeneralment applikabbli

c.

Berner b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' NOX (LNB)

Ara t-Taqsima 12.1

NOX

Għall-unitajiet eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mid-disinn u/jew mil-limiti operattivi

d.

Ossidatur termali riġenerattiv (RTO)

Ara t-Taqsima 12.1

NOX

Għall-unitajiet eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mid-disinn u/jew mil-limiti operattivi

e.

Ottimizzazzjoni tal-kombustjoni

Jintużaw disinn u tekniki operattivi biex tiġi mmassimizzata t-tneħħija ta' komposti organiċi filwaqt li jiġu mminimizzati l-emissjonijiet ta' CO u NOX fl-arja (pereżempju bil-kontroll tal-parametri tal-kombustjoni bħat-temperatura u t-tul ta' ħin ta' residenza)

CO, NOX

Ġeneralment applikabbli

f.

Riduzzjoni katalitika selettiva (RKS)

Ara t-Taqsima 12.1

NOX

L-applikabbiltà għall-unitajiet eżistenti tista' tkun ristretta mill-ispazju disponibbli

g.

Riduzzjoni mhux katalitika selettiva (RMKS)

Ara t-Taqsima 12.1

NOX

L-applikabbiltà għall-unitajiet eżistenti tista' tkun ristretta mit-tul ta' ħin ta' residenza tas-sustanza li titlob ir-reazzjoni

1.3.   Emissjonijiet fl-ilma

BAT 14:

Sabiex jitnaqqsu l-volum tal-ilma mormi, it-tagħbija tas-sustanzi niġġiesa li jintbagħtu għal trattament finali adegwat (normalmemt trattament bijoloġiku), u l-emissjonijiet fl-ilma, il-BAT hija li tintuża strateġija integrata ta' ġestjoni u trattament tal-ilma mormi li tinkludi taħlita adegwata ta' tekniki integrati fil-proċess, tekniki għall-irkupru tas-sustanzi niġġiesa fis-sors, u tekniki ta' trattament minn qabel, abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-inventarju tal-flussi tal-ilma mormi kif speċifikat fil-konklużjonijiet tas-CWW BAT.

1.4.   Effiċjenza fir-riżorsi

BAT 15:

Sabiex tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi fl-użu tal-katalizzaturi, il-BAT hija li tintuża taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

a.

L-għażla tal-katalizzaturi

Il-katalizzatur għandu jingħażel b'tali mod li jintlaħaq bilanċ kemm jista' jkun tajjeb bejn il-fatturi li ġejjin:

l-attività tal-katalizzatur;

is-selettività tal-katalizzatur;

it-tul ta' ħajja tal-katalizzatur (pereżempju l-vulnerabbiltà għas-sustanzi ta' ħsara katalizzaturi);

l-użu ta' metalli inqas tossiċi.

b.

Ħarsien tal-katalizzatur

Tekniki li jintużaw upstream bil-għan li jħarsu lill-katalizzatur mis-sustanzi ta' ħsara (pereżempju t-trattament minn qabel tal-materja prima)

c.

Ottimizzazzjoni tal-proċess

Kontroll tal-kundizzjonijiet tar-reattur (pereżempju temperatura, pressjoni) sabiex jintlaħaq bilanċ kemm jista' jkun aħjar bejn l-effiċjenza fil-konverżjoni u t-tul ta' ħajja tal-katalizzatur

d.

Monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-katalizzatur

Monitoraġġ tal-effiċjenza fil-konverżjoni sabiex bis-saħħa ta' parametri adegwati jinstabu l-ewwel sinjali tad-diżintegrazzjoni tal-katalizzatur (pereżempju s-sħana li ġejja minn reazzjoni u l-formazzjoni ta' CO2 f'każ ta' reazzjonijiet ta' ossidazzjoni parzjali)

BAT 16:

Sabiex tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi, il-BAT hija li jsir irkupru u użu mill-ġdid tas-solventi organiċi.

Deskrizzjoni:

Is-solventi organiċi użati fi proċessi (pereżempju r-reazzjonijiet kimiċi) jew operazzjonijiet (pereżempju l-estrazzjoni) jiġu rkuprati bl-użu ta' tekniki adegwati (pereżempju d-distillazzjoni jew is-separazzjoni tal-fażi likwida), ippurifikati jekk meħtieġ (pereżempju b'distillazzjoni, adsorbiment, strippaġġ jew filtrazzjoni) u rritornati għall-proċess jew l-operazzjoni. L-ammont irkuprat u użat mill-ġdid huwa speċifiku għall-proċess.

1.5.   Residwi

BAT 17:

Sabiex jiġi evitat jew, fejn dan ma jkunx prattikabbli, imnaqqas l-ammont tal-iskart mibgħut għar-rimi, il-BAT hija li tintuża taħlita adegwata tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

Tekniki għall-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-ġenerazzjoni tal-iskart

a.

Żieda ta' inibituri mas-sistemi ta' distillazzjoni

Għażla (u dożaġġ ottimizzat) ta' inibituri tal-polimerizzazzjoni li jipprevjenu jew inaqqsu l-ġenerazzjoni ta' residwi (pereżempju l-gomma jew il-qatran). L-ottimizzazzjoni tad-dożaġġ jista' jkollha bżonn tikkunsidra l-fatt li tista' twassal għal kontenut ogħla ta' nitroġenu u/jew kubrit fir-residwi u li dan jista' jaffettwa l-użu tagħhom bħala karburant

Ġeneralment applikabbli

b.

Minimizzazzjoni tal-formazzjoni ta' residwi li jagħlu f'temperatura għolja fis-sistemi ta' distillazzjoni

Tekniki li jnaqqsu t-temperaturi u t-tul ta' ħin ta' residenza tas-sustanzi (pereżempju ppakkjar minflok tilari sabiex titnaqqas il-waqgħa fil-pressjoni, u b'hekk it-temperatura; vakwu minflok pressjoni atmosferika għat-tnaqqis tat-temperatura)

Applikabbli biss għall-unitajiet ta' distillazzjoni l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

Tekniki ta' rkupru ta' materjal għall-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ

c.

Irkupru ta' materjal (pereżempju b'distillazzjoni, ikkrekkjar)

Materjali (jiġifieri materja prima, prodotti u prodotti sekondarji) jiġu rkuprati mir-residwi b'iżolament (pereżempju d-distillazzjoni) jew b'konverżjoni (pereżempju kkrekkjar termali/katalitiku, gassifikazzjoni, idroġenizzazzjoni)

Applikabbli biss fejn ikun hemm xi użu għal dan il-materjal irkuprat

d.

Riġenerazzjoni ta' katalizzaturi u adsorbenti

Riġenerazzjoni ta' katalizzaturi u adsorbenti, pereżempju bl-użu ta' trattament termali jew kimiku

L-applikabbiltà tista' tkun ristretta fejn ir-riġenerazzjoni twassal għal effetti transmedjali sinifikanti.

Tekniki għall-irkupru tal-enerġija

e.

Użu tar-residwi bħala karburant

Xi residwi organiċi, pereżempju l-qatran, jistgħu jintużaw bħala karburanti f'unità tal-kombustjoni

L-applikabbiltà tista' tkun ristretta mill-preżenza ta' ċerti sustanzi fir-residwi, u b'hekk mhumiex adatti biex jintużaw f'unità tal-kombustjoni u jridu jintremew

1.6.   Kundizzjonijiet minbarra l-kundizzjonijiet normali tat-tħaddim

BAT 18:

Sabiex jiġu evitati jew imnaqqsa l-emissjonijiet minn ħsarat tat-tagħmir, il-BAT hija li jintużaw it-tekniki kollha mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Identifikazzjoni tat-tagħmir kritiku

It-tagħmir kritiku għall-ħarsien tal-ambjent (“tagħmir kritiku”) huwa identifikat abbażi ta' valutazzjoni tar-riskji (pereżempju permezz ta' analiżi tal-modalitajiet u l-effetti tal-ħsarat)

Ġeneralment applikabbli

b.

Programm ta' affidabbiltà tal-assi għat-tagħmir kritiku

Programm strutturat biex jiġu mmassimizzati d-disponibbiltà u l-prestazzjoni tat-tagħmir, inklużi l-proċeduri operattivi standard, il-manutenzjoni preventiva (pereżempju kontra l-korrużjoni), il-monitoraġġ, ir-reġistrazzjoni ta' inċidenti, u t-titjib kontinwu

Ġeneralment applikabbli

c.

Sistemi ta' riżerva għat-tagħmir kritiku

Il-bini u l-manutenzjoni ta' sistemi ta' riżerva, pereżempju sistemi ta' gass tal-vent, unitajiet tat-tnaqqis

Mhijiex applikabbli jekk tista' tintwera d-disponibbiltà ta' tagħmir adegwat permezz tat-teknika b.

BAT 19:

Sabiex jiġu evitati jew imnaqqsa l-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma li jseħħu waqt kundizzjonijiet mhux normali ta' tħaddim, il-BAT hija li jiġu implimentati miżuri proporzjonati għar-rilevanza ta' rilaxxi potenzjali ta' sustanzi niġġiesa għal dawn li ġejjin:

(i)

l-operazzjonijiet ta' bidu u waqfien;

(ii)

ċirkostanzi oħra (pereżempju xogħlijiet regolari u straordinarji ta' manutenzjoni u ta' tindif tal-unitajiet u/jew tas-sistema ta' trattament tal-gass ta' skart), inklużi dawk li jistgħu jaffettwaw l-operat xieraq tal-installazzjoni.

2.   KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAL-OLEFINI INFERJURI

Il-konklużjonijiet tal-BAT f'din it-taqsima japplikaw għall-produzzjoni tal-olefini inferjuri bl-użu tal-proċess ta' kkrekkjar bil-fwar, u japplikaw b'żieda mal-konklużjonijiet ġenerali dwar il-BAT kif mogħtija fit-Taqsima 1.

2.1.   Emissjonijiet fl-arja

2.1.1.   BAT-AELs għall-emissjonijiet fl-arja minn forn għall-ikkrekkjar tal-olefini inferjuri

Tabella 2.1

BAT-AELs għall-emissjonijiet ta' NOX u NH3 fl-arja minn forn għall-ikkrekkjar tal-olefini inferjuri

Parametru

BAT-AELs (18)  (19)  (20)

(medja ta' kuljum jew medja fuq il-perjodu tat-teħid tal-kampjuni)

(mg/Nm3, f'livell ta' O2 ta' 3 % skont il-volum)

Forn ġdid

Forn eżistenti

NOX

60-100

70-200

NH3

< 5–15 (21)

Il-monitoraġġ assoċjat jinsab fil-BAT 1.

2.1.2.   Tekniki għat-tnaqqis tal-emissjonijiet mid-dekokkjar

BAT 20:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' trab u CO fl-arja mid-dekokkjar mit-tubi tal-apparat għall-ikkrekkjar, il-BAT hija li tintuża taħlita xierqa tat-tekniki għat-tnaqqis tal-frekwenza tad-dekokkjar mogħtija hawn taħt u teknika waħda jew taħlita ta' tekniki għat-tnaqqis mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

Tekniki għat-tnaqqis tal-frekwenza tad-dekokkjar

a.

Materjal tat-tubi li jdewwem il-formazzjoni tal-kokk

Jekk ikun hemm nikil preżenti fil-wiċċ tat-tubi, dan jikkatalizza l-formazzjoni tal-kokk. L-użu ta' materjal b'livell aktar baxx ta' nikil, jew il-kisi tal-wiċċ intern tat-tubi b'materjal inerti jista' għalhekk inaqqas ir-rata tal-formazzjoni tal-kokk

Applikabbli biss għall-unitajiet il-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

b.

Kontaminazzjoni tal-alimentazzjoni ta' materja prima b'komposti tal-kubrit

Billi s-sulfuri tan-nikil ma jikkatalizzawx il-formazzjoni tal-kokk, il-kontaminazzjoni tal-alimentazzjoni b'komposti tal-kubrit, fil-każijiet fejn dawn ma jkunux diġà preżenti fil-livell mixtieq, tista' wkoll tkun ta' għajnuna biex tiddewwem il-formazzjoni tal-kokk, minħabba li din tippromwovi l-passivazzjoni tal-wiċċ tat-tubu

Ġeneralment applikabbli

c.

Ottimizzazzjoni tad-dekokkjar termali

Ottimizzazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' tħaddim, jiġifieri l-fluss tal-arja, it-temperatura u l-kontenut ta' fwar matul iċ-ċiklu tad-dekokkjar, sabiex din tiġi ottimizzata

Ġeneralment applikabbli

Tekniki ta' tnaqqis

d.

Purifikazzjoni niedja mit-trab

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

e.

Ċiklun fin-niexef

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

f.

Kombustjoni tal-gass ta' skart mid-dekokkjar f'forn/ħiter tal-ipproċessar

Il-fluss tal-gass ta' skart mid-dekokkjar jingħadda mill-forn/ħiter tal-ipproċessar waqt id-dekokkjar u hemmhekk issir kombustjoni ulterjuri tal-partiċelli tal-kokk (u tas-CO)

Fil-każ tal-impjanti eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mid-disinn tas-sistema tat-tubi jew minn restrizzjonijiet relatati mal-protezzjoni min-nirien

2.2.   Emissjonijiet fl-ilma

BAT 21:

Sabiex jiġi evitat jew imnaqqas l-ammont ta' komposti organiċi u tal-ilma mormi li jintbagħat għat-trattament tal-ilma mormi, il-BAT hija li jiġi mmassimizzat l-irkupru tal-idrokarburi mill-ilma tat-tberrid tal-istadju primarju tal-frazzjonament u li l-ilma tat-tberrid jerġa' jintuża fis-sistema ta' ġenerazzjoni tal-fwar bid-dilwizzjoni.

Deskrizzjoni:

It-teknika tikkonsisti fl-iżgurar ta' separazzjoni effettiva tal-fażijiet organiċi minn dawk milwiema. L-idrokarburi rkuprati jiġu rriċiklati għall-apparat tal-ikkrekkjar jew jintużaw bħala materja prima fi proċessi kimiċi oħra. L-irkupru organiku jista' jittejjeb, pereżempju bl-użu ta' strippaġġ bil-fwar jew bil-gass, jew bl-użu ta' reboiler. L-ilma tat-tberrid ittrattat jerġa' jintuża fil-qafas tas-sistema ta' ġenerazzjoni tal-fwar bid-dilwizzjoni. Fluss għat-tneħħija tal-ilma tat-tberrid jintrema għat-trattament finali tal-ilma mormi downstream sabiex jiġi evitat il-ġbir tal-imluħa fis-sistema.

BAT 22:

Sabiex il-likwidu ta' purifikazzjoni kawstika użat li joriġina mit-tneħħija ta' H2S mill-gassijiet ikkrekkjati titnaqqaslu t-tagħbija organika li tintbagħat għat-trattament tal-ilma mormi, il-BAT hija li jintuża l-istrippaġġ.

Deskrizzjoni:

Għal deskrizzjoni tal-istrippaġġ, ara t-Taqsima 12.2. L-istrippaġġ tal-likwidi ta' purifikazzjoni jsir bl-użu ta' fluss gassuż li mbagħad jinħaraq (pereżempju fil-forn għall-ikkrekkjar).

BAT 23:

Sabiex jiġi evitat jew imnaqqas l-ammont ta' sulfuri mibgħuta għat-trattament tal-ilma mormi mil-likur ta' purifikazzjoni kawstika użat li joriġina mit-tneħħija ta' gassijiet aċidi mill-gassijiet ikkrekkjati, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Użu ta' materja prima b'livell baxx ta' kubrit fl-alimentazzjoni tal-apparat għall-ikkrekkjar

Użu ta' materja prima li fiha kontenut baxx ta' kubrit jew li saritilha desulfurizzazzjoni

L-applikabbiltà tista' tkun ristretta mill-ħtieġa li l-kubrit jiġi kkontaminat bil-għan li jiġbor inqas kokk

b.

Massimizzazzjoni tal-użu tal-purifikazzjoni bl-ammini għat-tneħħija ta' gassijiet aċidi

Purifikazzjoni tal-gassijiet ikkrekkjati b'solvent riġenerattiv (bl-ammini) għat-tneħħija tal-gassijiet aċidi, primarjament H2S, sabiex titnaqqas it-tagħbija għall-purifikatur kawstiku downstream

Mhijiex applikabbli jekk il-forn għall-ikkrekkjar tal-olefini inferjuri jinsab 'il bogħod minn unità tal-irkupru tal-kubrit (SRU). L-applikabbiltà għall-impjanti eżistenti tista' tkun ristretta mill-kapaċità tal-SRU

c.

Ossidazzjoni

L-ossidazzjoni tas-sulfuri preżenti fil-likwidu ta' purifikazzjoni użat għas-sulfati, pereżempju bl-użu ta' arja bi pressjoni u temperatura għolja (jiġifieri ossidazzjoni bl-arja fl-umdu) jew ta' aġent bħall-perossidu tal-idroġenu

Ġeneralment applikabbli

3.   KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAL-AROMATIĊI

Il-konklużjonijiet tal-BAT f'din it-taqsima japplikaw għall-produzzjoni tal-benżen, it-toluwen, l-orto-, meta- u para-ksilen (ġeneralment magħrufa bħala aromatiċi BTX) u ċ-ċikloeżan mill-prodott sekondarju pygas tal-apparati ta' kkrekkjar bil-fwar u mir-riformat/nafta prodotta f'riformaturi katalitiċi; u japplikaw flimkien mal-konklużjonijiet ġenerali tal-BAT mogħtija fit-Taqsima 1.

3.1.   Emissjonijiet fl-arja

BAT 24:

Sabiex titnaqqas it-tagħbija organika mill-effluwenti gassużi tal-proċess li jintbagħtu għat-trattament finali tal-gass ta' skart u sabiex tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi, il-BAT hija li l-materjal organiku jiġi rkuprat bl-użu tal-BAT 8b jew, fejn dan mhuwiex prattikabbli, li tiġi rkuprata l-enerġija minn dawn l-effluwenti gassużi tal-proċess (ara wkoll BAT 9).

BAT 25:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja ta' trab u komposti organiċi mir-riġenerazzjoni tal-katalizzaturi għall-idroġenizzazzjoni, il-BAT hija li l-effluwent gassuż tal-proċess mir-riġenerazzjoni tal-katalizzaturi jintbagħat għal sistema ta' trattament adegwata.

Deskrizzjoni:

L-effluwent gassuż tal-proċess jintbagħat f'tagħmir għat-tnaqqis tat-trab fin-niedi jew fin-niexef sabiex jitneħħa t-trab, u mbagħad għand unità tal-kombustjoni jew ossidatur termali sabiex jitneħħew il-komposti organiċi bil-għan li jiġu evitati l-emissjonijiet diretti fl-arja jew biex jiġi evitat l-ivvampjar. L-użu ta' tnabar għad-dekokkjar mhuwiex suffiċjenti fih innifsu.

3.2.   Emissjonijiet fl-ilma

BAT 26:

Sabiex jitnaqqas l-ammont ta' komposti organiċi u tal-ilma mormi li jintbagħat għat-trattament tal-ilma mormi mill-unitajiet ta' estrazzjoni tal-aromatiċi, il-BAT hija li jintużaw jew solventi niexfa jew sistema magħluqa għall-irkupru u l-użu mill-ġdid tal-ilma meta jintużaw solventi fin-niedi.

BAT 27:

Sabiex jitnaqqsu l-volum tal-ilma mormi u t-tagħbija organika skarikata għat-trattament tal-ilma mormi, il-BAT hija li tintuża taħlita adegwata tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Ġenerazzjoni ta' vakwu mingħajr ilma

Għandhom jintużaw sistemi ta' pompi mekkaniċi fi proċedura b'ċirkwit magħluq biex b'hekk jiġi skarikat ammont żgħir biss ta' ilma għat-tnaqqis tal-pressjoni, jew għandhom jintużaw pompi li jaħdmu fin-niexef. F'xi każijiet, il-ġenerazzjoni ta' vakwu mingħajr ilma tista' tintlaħaq billi l-prodott jintuża bħala likwidu barriera f'pompa mekkanika li toħloq vakwu, jew bl-użu ta' fluss tal-gass mill-proċess tal-produzzjoni

Ġeneralment applikabbli

b.

Segregazzjoni tas-sorsi ta' effluwenti milwiema

L-effluwenti milwiema mill-impjanti tal-aromatiċi jiġu ssegregati mill-ilma mormi li ġej minn sorsi oħra, sabiex jiġi ffaċilitat l-irkupru ta' materja prima jew ta' prodotti

Għall-impjanti eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mis-sistema ta' drenaġġ speċifika għas-sit

c.

Separazzjoni tal-fażi likwida bi rkupru ta' idrokarburi

Is-separazzjoni tal-fażijiet organiċi minn dawk milwiema b'disinn u b'operat adegwat (pereżempju tul ta' ħin suffiċjenti ta' residenza tas-sustanzi, detezzjoni u kontroll tal-limitu tal-fażi) bil-għan li jiġi evitat kwalunkwe tkaxkir ta' materjal organiku mhux maħlul

Ġeneralment applikabbli

d

Strippaġġ bi rkupru ta' idrokarburi

Ara t-Taqsima 12.2. L-istrippaġġ jista' jintuża fi flussi individwali jew konġunti

L-applikabbiltà tista' tkun ristretta meta l-konċentrazzjoni ta' idrokarburi tkun baxxa

e.

Użu mill-ġdid tal-ilma

Jekk isir trattament ulterjuri ta' xi flussi tal-ilma mormi, l-ilma mill-istrippaġġ jista' jintuża bħala ilma għall-ipproċessar jew għall-alimentazzjoni tal-bojlers billi jieħu post sorsi oħra tal-ilma

Ġeneralment applikabbli

3.3.   Effiċjenza fir-riżorsi

BAT 28:

Bil-għan li jsir użu effiċjenti mir-riżorsi, il-BAT hija li jiġi mmassimizzat l-użu tal-idroġenu koprodott, pereżempju minn reazzjonijiet ta' dealkilazzjoni, bħala reaġent kimiku jew karburant bl-użu tal-BAT 8a. jew, fejn dan ma jkunx prattikabbli, irkupru tal-enerġija minn dawn il-ventijiet tal-proċess (ara l-BAT 9).

3.4.   Effiċjenza fl-użu tal-enerġija

BAT 29:

Sabiex l-enerġija tintuża b'mod effiċjenti meta jsir użu mid-distillazzjoni, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Ottimizzazzjoni tad-distillazzjoni

Għal kull kolonna ta' distillazzjoni, jiġu ottimizzati l-għadd ta' tilari, il-proporzjon tar-rifluss, il-post tal-alimentazzjoni u, għad-distillazzjonijiet estrattivi, il-proporzjon bejn is-solventi u l-alimentazzjoni

Għall-unitajiet eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mid-disinn, mill-ispazju disponibbli u/jew mil-limiti operattivi

b.

Irkupru ta' sħana mill-fluss gassuż ta' fuq nett tal-kolonna

Tintuża s-sħana mill-kondensazzjoni li ġejja mill-kolonni ta' distillazzjoni tat-toluwen u tal-ksilen għall-provvista ta' sħana xi mkien ieħor fl-installazzjoni

c.

Kolonna unika tad-distillazzjoni estrattiva

F'sistema tad-distillazzjoni estrattiva konvenzjonali, is-separazzjoni titlob sekwenza magħmula minn żewġ passi ta' separazzjoni (jiġifieri l-kolonna ta' distillazzjoni ewlenija b'kolonna sekondarja jew apparat għall-istrippaġġ). F'kolonna unika tad-distillazzjoni estrattiva, is-separazzjoni tas-solvent issir f'kolonna ta' distillazzjoni iżgħar inkorporata fil-qafas tal-ewwel kolonna

Applikabbli biss għall-impjanti l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti.

L-applikabbiltà tista' tkun ristretta għall-unitajiet iżgħar ta' kapaċità għax it-tagħqid flimkien ta' għadd ta' operazzjonijiet f'biċċa waħda ta' tagħmir jista' jillimita l-operabbiltà

d.

Kolonna tad-distillazzjoni b'ħajt diviżorju

F'sistema tad-distillazzjoni konvenzjonali, is-separazzjoni ta' taħlita minn tliet komponenti fil-frazzjonijiet puri tagħha titlob sekwenza diretta magħmula minn mill-inqas żewġ kolonni ta' distillazzjoni (jew kolonni ewlenin flimkien ma' dawk sekondarji). B'kolonnab'ħajt b'ħajt diviżorju, is-separazzjoni tista' ssir f'biċċa waħda ta' apparat

e.

Distillazzjoni b'akkoppjament termiku

Jekk id-distillazzjoni titwettaq f'żewġ kolonni, il-flussi ta' enerġija fiż-żewġ kolonni jistgħu jingħaqdu flimkien. Il-fwar minn fuq nett tal-ewwel kolonna jiddaħħal fi skambjatur tas-sħana fil-bażi tat-tieni kolonna

Applikabbli biss għall-impjanti l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti.

L-applikabbiltà tiddependi mill-pjan ta' kostruzzjoni tal-kolonni ta' distillazzjoni u l-kundizzjonijiet tal-ipproċessar, pereżempju l-pressjoni waqt l-operat

3.5.   Residwi

BAT 30:

Sabiex jiġi evitat jew imnaqqas l-ammont ta' tafal użat li jintbagħat għar-rimi, il-BAT hija li tintuża waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew it-tnejn li huma.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Idroġenizzazzjoni selettiva tar-riformat jew tal-pygas

Il-kontenut ta' olefini tar-riformat jew tal-pygas għandu jitnaqqas bl-idroġenizzazzjoni. B'materji primi għalkollox idroġenizzati, l-apparat għat-trattament tat-tafal ikollu ċikli operatorji itwal

Applikabbli biss għall-impjanti li jużaw materji primi b'kontenut għoli ta' olefini

b.

L-għażla tal-materjal tat-tafal

Għandu jintuża tafal li jibqa' tajjeb għall-użu kemm jista' jkun skont il-kundizzjonijiet speċifiċi tiegħu (jiġifieri billi jkollu proprjetajiet tal-wiċċ/strutturali li jżidu t-tul taċ-ċiklu operatorju), jew inkella għandu jintuża materjal sintetiku li jaqdi l-istess funzjoni bħat-tafal, iżda li jista' jiġi rriġenerat

Ġeneralment applikabbli

4.   KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAL-ETILBENŻEN U L-MONOMER TAL-ISTIREN

Il-konklużjonijiet tal-BAT f'din it-taqsima japplikaw għall-produzzjoni tal-etilbenżen bl-użu ta' proċess ta' alkilazzjoni jew biż-żeolit jew bl-AlCl3 bħala katalizzatur; u l-produzzjoni tal-monomer tal-istiren jew b'deidroġenizzazzjoni tal-etilbenżen jew flimkien mal-ossidu tal-propilen; u japplikaw flimkien mal-konklużjonijiet ġenerali tal-BAT mogħtija fit-Taqsima 1.

4.1.   L-għażla tal-proċess

BAT 31:

Sabiex jiġu evitati jew imnaqqsa l-emissjonijiet ta' komposti organiċi u gassijiet aċidi fl-arja, il-ġenerazzjoni ta' ilma mormi u l-ammont ta' skart mibgħut għar-rimi mill-alkilazzjoni tal-benżen mal-etilen, il-BAT għall-impjanti ġodda u l-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti hija li jintuża l-proċess ta' alkilazzjoni biż-żeolit bħala katalizzatur.

4.2.   Emissjonijiet fl-arja

BAT 32:

Sabiex titnaqqas it-tagħbija tal-HCl mibgħut għat-trattament finali tal-gass ta' skart mill-unità ta' alkilazzjoni fil-qafas tal-proċess ta' produzzjoni tal-etilbenżen bl-AlCl3 bħala katalizzatur, il-BAT hija li tintuża purifikazzjoni kawstika.

Deskrizzjoni:

Għad-deskrizzjoni tal-purifikazzjoni kawstika ara t-Taqsima 12.1

Applikabbiltà:

Applikabbli biss għall-impjanti eżistenti li jużaw il-proċess ta' produzzjoni tal-etilbenżen bl-AlCl3 bħala katalizzatur.

BAT 33:

Sabiex titnaqqas it-tagħbija ta' trab u HCl mibgħuta għat-trattament finali tal-gass ta' skart minn operazzjonijiet ta' bdil ta' katalizzaturi fil-qafas tal-proċess ta' produzzjoni tal-etilbenżen bl-AlCl3 bħala katalizzatur, il-BAT hija li tintuża purifikazzjoni niedja u li mbagħad il-likwidu ta' purifikazzjoni użat jintuża bħala ilma għall-ħasil fis-sezzjoni tal-ħasil tar-reatturi fl-istadju ta' wara l-alkilazzjoni.

Deskrizzjoni:

Għad-deskrizzjoni tal-purifikazzjoni niedja ara t-Taqsima 12.1.

BAT 34:

Sabiex titnaqqas it-tagħbija organika mibgħuta għat-trattament finali tal-gass ta' skart mill-unità ta' ossidazzjoni fil-proċess tal-produzzjoni ta' SMPO, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Tekniki li jnaqqsu t-tkaxkir ta' sustanzi likwidi

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

b.

Kondensazzjoni

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

c.

Adsorbiment

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

d.

Purifikazzjoni

Ara t-Taqsima 12.1Il-purifikazzjoni titwettaq b'solvent adattat (pereżempju l-etilbenżen kiesaħ li jiġi rriċirkolat) għall-assorbiment tal-etilbenżen, li jiġi rriċiklat għar-reattur

Għall-impjanti eżistenti, l-użu tal-fluss irriċirkolat tal-etilbenżen jista' jkun ristrett mid-disinn tal-impjant

BAT 35:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' komposti organiċi fl-arja mill-unità ta' idroġenizzazzjoni tal-aċetofenon fil-qafas tal-proċess tal-produzzjoni ta' SMPO, waqt kundizzjonijiet ta' tħaddim mhux normali (pereżempju bħal avvenimenti li jseħħu waqt il-bidu), il-BAT hija li l-effluwent gassuż tal-proċess jintbagħat għal sistema ta' trattament adattat.

4.3.   Emissjonijiet fl-ilma

BAT 36:

Sabiex titnaqqas il-ġenerazzjoni tal-ilma mormi mid-deidroġenizzazzjoni tal-etilbenżen u biex jiġi mmassimizzat l-irkupru tal-komposti organiċi, il-BAT hija li tintuża taħlita adegwata tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Separazzjoni ottimizzata tal-fażi likwida

Is-separazzjoni tal-fażijiet organiċi minn dawk milwiema b'disinn u b'operat adegwat (pereżempju tul ta' ħin suffiċjenti ta' residenza tas-sustanzi, detezzjoni u kontroll tal-limitu tal-fażi) bil-għan li jiġi evitat kwalunkwe tkaxkir ta' materjal organiku mhux maħlul

Ġeneralment applikabbli

b.

Strippaġġ bil-fwar

Ara t-Taqsima 12.2

Ġeneralment applikabbli

c.

Adsorbiment

Ara t-Taqsima 12.2

Ġeneralment applikabbli

d.

Użu mill-ġdid tal-ilma

Il-kondensati mir-reazzjoni jistgħu jintużaw bħala ilma għall-ipproċessar jew għall-alimentazzjoni tal-bojlers wara l-istrippaġġ bil-fwar (ara t-teknika b.) u l-adsorbiment (ara t-teknika c.)

Ġeneralment applikabbli

BAT 37:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' perossidi organiċi fl-ilma mill-unità ta' ossidazzjoni fil-qafas tal-proċess tal-produzzjoni ta' SMPO u għall-ħarsien tal-impjant ta' trattament bijoloġiku tal-ilma mormi downstream, il-BAT hija li l-ilma mormi li fih il-perossidi organiċi jiġi ttrattat minn qabel bl-użu tal-idroliżi qabel ma jingħaqad ma' flussi oħra tal-ilma mormi u jiġi skarikat għat-trattament bijoloġiku finali.

Deskrizzjoni:

Għad-deskrizzjoni tal-idroliżi, ara t-Taqsima 12.2.

4.4.   Effiċjenza fir-riżorsi

BAT 38:

Sabiex il-komposti organiċi mid-deidroġenizzazzjoni tal-etilbenżen jiġu rkuprati qabel l-irkupru tal-idroġenu (ara l-BAT 39), il-BAT hija li tintuża waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew it-tnejn li huma.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Kondensazzjoni

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

b.

Purifikazzjoni

Ara t-Taqsima 12.1. L-assorbent jikkonsisti f'solventi organiċi kummerċjali (jew qatran mill-impjanti tal-etilbenżen) (ara l-BAT 42b). Il-KOV huma rkuprati bl-istrippaġġ mil-likwidu ta' purifikazzjoni

BAT 39:

Sabiex tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi, il-BAT hija li jsir irkupru tal-idroġenu koprodott mid-deidroġenizzazzjoni tal-etilbenżen u li jintuża jew bħala reaġent kimiku jew bħala karburant għall-kombustjoni tal-effluwent tad-deidroġenizzazzjoni (pereżempju fis-superheater tal-fwar).

BAT 40:

Sabiex tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi tal-unità ta' idroġenizzazzjoni tal-aċetofenon fil-qafas tal-proċess tal-produzzjoni ta' SMPO, il-BAT hija li jiġi mminimizzat l-idroġenu eċċessiv bl-użu tal-BAT 8a. Jekk il-BAT 8a ma tkunx applikabbli, il-BAT hija li jsir irkupru tal-enerġija (ara l-BAT 9).

4.5.   Residwi

BAT 41:

Sabiex jitnaqqas l-ammont ta' skart mibgħut għar-rimi min-newtralizzazzjoni ta' katalizzaturi użati fil-qafas tal-proċess ta' produzzjoni tal-etilbenżen bl-AlCl3 bħala katalizzatur, il-BAT hija li jiġu rkuprati l-komposti organiċi residwi bl-istrippaġġ u mbagħad tiġi kkonċentrata l-fażi milwiema bil-għan li jinkiseb AlCl3 bħala prodott sekondarju adattat għall-użu.

Deskrizzjoni:

L-ewwel jintuża l-istrippaġġ bil-fwar għat-tneħħija tal-KOV, imbagħad is-soluzzjoni katalitika użata tiġi kkonċentrata bl-evaporazzjoni sabiex minnha jinkiseb AlCl3 bħala prodott sekondarju adattat għall-użu. Il-fażi ta' tifwir tiġi kkondensata biex minnha tinkiseb soluzzjoni tal-HCl li tiġi rriċiklata bil-għan li tiddaħħal fil-proċess.

BAT 42:

Sabiex jiġi evitat jew imnaqqas l-ammont ta' skart tal-qatran mibgħut għar-rimi mill-unità ta' distillazzjoni għall-produzzjoni tal-etilbenżen, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Irkupru ta' materjal (pereżempju b'distillazzjoni, ikkrekkjar)

Ara BAT 17c

Applikabbli biss fejn ikun hemm xi użu għal dan il-materjal irkuprat

b.

Użu tal-qatran bħala assorbent għall-purifikazzjoni

Ara t-Taqsima 12.1. Għandu jintuża l-qatran bħala assorbent fil-purifikaturi li jintużaw fil-produzzjoni tal-monomer tal-istiren bid-deidroġenizzazzjoni tal-etilbenżen, minflok solventi organiċi kummerċjali (ara l-BAT 38b). L-ammont ta' użu possibbli tal-qatran jiddependi mill-kapaċità tal-purifikatur

Ġeneralment applikabbli

c.

Użu tal-qatran bħala karburant

Ara BAT 17e

Ġeneralment applikabbli

BAT 43:

Sabiex titnaqqas il-ġenerazzjoni tal-kokk (li hu kemm sustanza ta' ħsara għall-katalizzaturi kif ukoll skart) mill-unitajiet li jipproduċu l-monomer tal-istiren bid-deidroġenizzazzjoni tal-etilbenżen, il-BAT hija li t-tħaddim isir bl-inqas pressjoni possibbli li tkun sikura u prattikabbli.

BAT 44:

Sabiex jitnaqqas l-ammont tar-residwi organiċi mibgħuta għar-rimi mill-produzzjoni tal-monomer tal-istiren, inkluża l-produzzjoni tiegħu flimkien mal-ossidu tal-propilen, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Żieda ta' inibituri mas-sistemi ta' distillazzjoni

Ara BAT 17a

Ġeneralment applikabbli

b.

Minimizzazzjoni tal-formazzjoni ta' residwi li jagħlu f'temperatura għolja fis-sistemi ta' distillazzjoni

Ara BAT 17b

Applikabbli biss għall-unitajiet ta' distillazzjoni l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

c.

Użu tar-residwi bħala karburant

Ara BAT 17e

Ġeneralment applikabbli

5.   KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAL-FORMALDEID

Il-konklużjonijiet tal-BAT f'din it-taqsima japplikaw flimkien mal-konklużjonijiet ġenerali tal-BAT mogħtija fit-Taqsima 1.

5.1.   Emissjonijiet fl-arja

BAT 45:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' komposti organiċi fl-arja mill-produzzjoni tal-formaldeid u sabiex isir użu effiċjenti mill-enerġija, il-BAT hija li tintuża teknika waħda minn dawk mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Il-fluss tal-gass ta' skart għandu jintbagħat għand unità tal-kombustjoni

Ara l-BAT 9

Applikabbli biss għall-proċess tal-fidda

b.

Ossidatur katalitiku bl-irkupru tal-enerġija

Ara t-Taqsima 12.1. L-enerġija tiġi rkuprata f'għamla ta' fwar

Applikabbli biss għall-proċess tal-ossidi tal-metall. L-abbiltà ta' rkupru tal-enerġija tista' tkun ristretta fl-impjanti awtonomi żgħar

c.

Ossidatur termali bl-irkupru tal-enerġija

Ara t-Taqsima 12.1. L-enerġija tiġi rkuprata f'għamla ta' fwar

Applikabbli biss għall-proċess tal-fidda


Tabella 5.1

BAT-AELs għall-emissjonijiet ta' TVOC u formaldeid fl-arja mill-produzzjoni tal-formaldeid

Parametru

BAT-AEL

(medja ta' kuljum jew medja fuq il-perjodu tat-teħid tal-kampjuni)

(mg/Nm3, mingħajr korrezzjoni rigward il-kontenut ta' ossiġenu)

TVOC

< 5–30 (22)

Formaldeid

2-5

Il-monitoraġġ assoċjat jinsab fil-BAT 2.

5.2.   Emissjonijiet fl-ilma

BAT 46:

Sabiex tiġi evitata jew imnaqqsa l-ġenerazzjoni tal-ilma mormi (pereżempju mit-tindif, it-tixrid u l-kondensati) u t-tagħbija organika skarikata għat-trattament ulterjuri tal-ilma mormi, il-BAT hija li tintuża waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew it-tnejn li huma.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Użu mill-ġdid tal-ilma

Il-flussi milwiema (pereżempju mit-tindif, it-tixrid u l-kondensati) jiġu rriċirkolati u mdaħħla fil-proċess, primarjament għall-aġġustament tal-konċentrazzjoni tal-prodotti tal-formaldeid. L-ammont ta' użu mill-ġdid li jista' jsir mill-ilma jiddependi mill-konċentrazzjoni mixtieqa ta' formaldeid

Ġeneralment applikabbli

b.

Trattament kimiku minn qabel

Konverżjoni tal-formaldeid f'sustanzi oħra inqas tossiċi, pereżempju b'żieda tas-sulfit tas-sodju jew bl-ossidazzjoni

Applikabbli biss għall-effluwenti li, minħabba l-kontenut tagħhom tal-formaldeid, jista' jkollhom effett negattiv fuq it-trattament bijoloġiku tal-ilma mormi downstream

5.3.   Residwi

BAT 47:

Sabiex jitnaqqas l-ammont tal-iskart mibgħut għar-rimi li fih il-paraformaldeid, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Minimizzazzjoni tal-ġenerazzjoni tal-paraformaldeid

Il-formazzjoni tal-paraformaldeid tiġi mminimizzata billi jittejbu t-tisħin, l-iżolament u ċ-ċirkolazzjoni tal-flussi

Ġeneralment applikabbli

b.

Irkupru ta' materjal

Il-paraformaldeid jiġi rkuprat billi jinħall fl-ilma sħun fejn isirulu idroliżi u depolimerizzazzjoni sabiex tinkiseb soluzzjoni tal-formaldeid, jew jerġa' jintuża mill-ewwel fi proċessi oħrajn

Mhijiex applikabbli fejn il-paraformaldeid irkuprat ma jistax jintuża minħabba kontaminazzjoni tiegħu

c.

Użu tar-residwi bħala karburant

Il-paraformaldeid jiġi rkuprat u jintuża bħala karburant

Applikabbli biss fejn ma tistax tiġi applikata t-teknika b.

6.   KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAL-OSSIDU TAL-ETILEN U TAL-GLIKOLI TAL-ETILEN

Il-konklużjonijiet tal-BAT f'din it-taqsima japplikaw flimkien mal-konklużjonijiet ġenerali tal-BAT mogħtija fit-Taqsima 1.

6.1.   L-għażla tal-proċess

BAT 48:

Sabiex jitnaqqsu l-konsum tal-etilen u l-emissjonijiet fl-arja ta' komposti organiċi u CO2, il-BAT għall-impjanti l-ġodda u l-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti hija li minflok l-arja jintuża l-ossiġenu għall-ossidazzjoni diretta tal-etilen f'ossidu tal-etilen.

6.2.   Emissjonijiet fl-arja

BAT 49:

Sabiex isir irkupru tal-etilen u tal-enerġija u sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' komposti organiċi fl-arja mill-impjant tal-EO, il-BAT hija li jintużaw iż-żewġ tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

Tekniki ta' rkupru ta' materjal organiku għall-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ

a.

Użu tal-adsorbiment bl-inverżjoni tal-pressjoni jew is-separazzjoni b'membrana għall-irkupru ta' etilen mit-tneħħija tas-sustanzi inerti

Bit-teknika tal-adsorbiment bl-inverżjoni tal-pressjoni, il-molekuli tal-gass fil-mira (l-etilen f'dan il-każ) jiġu adsorbiti fuq sustanza solida (pereżempju passatur molekulari) taħt pressjoni għolja, u mbagħad desorbiti għall-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ, f'forma aktar ikkonċentrata, taħt pressjoni aktar baxxa.

Għas-separazzjoni b'membrana, ara t-Taqsima 12.1

L-applikabbiltà tista' tkun ristretta fil-każijiet fejn id-domanda għall-enerġija hija eċċessiva minħabba fluss baxx tal-massa tal-etilen

Tekniki ta' rkupru tal-enerġija

b.

Il-fluss għat-tneħħija tas-sustanzi inerti għandu jintbagħat għand unità tal-kombustjoni

Ara l-BAT 9

Ġeneralment applikabbli

BAT 50:

Sabiex jitnaqqsu l-konsum tal-etilen u tal-ossiġenu kif ukoll l-emissjonijiet ta' CO2 fl-arja mill-unità tal-EO, il-BAT hija li tintuża taħlita tat-tekniki msemmija fil-BAT 15 u li jintużaw inibituri.

Deskrizzjoni:

Iż-żieda ta' ammonti żgħar ta' inibitur tal-organokloru (bħall-klorur tal-etil jew id-dikloroetan) mal-alimentazzjoni tar-reattur, sabiex jitnaqqas il-proporzjon tal-etilen ossidat għalkollox f'diossidu tal-karbonju. Il-parametri adegwati għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-katalizzatur jinkludu s-sħana kkawżata mir-reazzjoni u l-formazzjoni ta' CO2 għal kull tunnellata tal-etilen imdaħħal.

BAT 51:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' komposti organiċi fl-arja mid-desorbiment tas-CO2 mill-mezz ta' purifikazzjoni użat fl-impjant tal-EO, il-BAT hija li tintuża taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

Tekniki integrati fil-proċess

a.

Desorbiment tas-CO2 fi stadji

It-teknika tikkonsisti fit-twettiq f'żewġ stadji minflok f'wieħed tad-depressurizzazzjoni meħtieġa biex jinħeles id-diossidu tal-karbonju mill-medium ta' assorbiment. Dan jippermetti l-iżolament għar-riċirkolazzjoni potenzjali ta' fluss inizjali rikk f'idrokarburi li jħalli għat-trattament ulterjuri fluss tad-diossidu tal-karbonju relattivament nadif.

Applikabbli biss għall-impjanti l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

Tekniki ta' tnaqqis

b.

Ossidatur katalitiku

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

c.

Ossidatur termali

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli


Tabella 6.1

BAT-AEL għall-emissjonijiet ta' komposti organiċi fl-arja mid-desorbiment tas-CO2 mill-mezz ta' purifikazzjoni użat fl-impjant tal-EO

Parametru

BAT-AEL

TVOC

1–10 g/t ta' EO prodott (23)  (24)  (25)

Il-monitoraġġ assoċjat jinsab fil-BAT 2.

BAT 52:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-EO fl-arja, il-BAT hija li tintuża purifikazzjoni niedja għall-flussi ta' gass ta' skart li fihom l-EO.

Deskrizzjoni:

Għad-deskrizzjoni tal-purifikazzjoni niedja ara t-Taqsima 12.1. Purifikazzjoni bl-ilma bil-għan li jitneħħa l-EO mill-flussi tal-gass ta' skart qabel rilaxx dirett jew qabel tnaqqis ulterjuri tal-komposti organiċi.

BAT 53:

Sabiex jiġu evitati jew imnaqqsa l-emissjonijiet ta' komposti organiċi fl-arja mit-tkessiħ tal-assorbent tal-EO fl-unità ta' rkupru tal-EO, il-BAT hija li tintuża teknika waħda minn dawk mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Tkessiħ indirett

Użu ta' sistemi ta' tkessiħ indirett (bi skambjaturi tas-sħana) minflok sistemi ta' tkessiħ miftuħa

Applikabbli biss għall-impjanti l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

b.

Tneħħija kompleta tal-OE bl-istrippaġġ

Żamma ta' kondizzjonijiet ta' tħaddim adegwati u użu ta' monitoraġġ onlajn tal-operat tal-apparat għall-istrippaġġ tal-EO bil-għan li jiġi żgurat l-istrippaġġ tal-EO kollu; u provvista ta' sistemi ta' protezzjoni adegwati biex jiġu evitati l-emissjonijiet ta' EO waqt kundizzjonijiet mhux normali ta' tħaddim

Applikabbli biss fejn ma tistax tiġi applikata t-teknika a.

6.3.   Emissjonijiet fl-ilma

BAT 54:

Sabiex jitnaqqas il-volum tal-ilma mormi u sabiex titnaqqas it-tagħbija organika skarikata għat-trattament finali tal-ilma mormi mill-purifikazzjoni tal-prodott, il-BAT hija li tintuża waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew it-tnejn li huma.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Użu tas-sustanzi mneħħija mill-impjant tal-EO fl-impjant tal-EG

Il-flussi għat-tneħħija ta' sustanzi mill-impjant tal-EO jintbagħtu għall-proċess tal-EG minflok li jiġu skarikati bħala ilma mormi. L-ammont tas-sustanzi mneħħija li jistgħu jerġgħu jintużaw fil-proċess tal-EG jiddependi minn kunsiderazzjonijiet relatati mal-kwalità tal-prodott.

Ġeneralment applikabbli

b.

Distillazzjoni

Id-distillazzjoni hija teknika użata biex wieħed jissepara komposti b'punt tat-togħlija differenti permezz tal-evaporazzjoni parzjali u r-rikondensazzjoni.

It-teknika tintuża fl-impjanti tal-EO u l-EG sabiex jiġu kkonċentrati flussi milwiema għall-irkupru tal-glikoli jew sabiex ikunu permess ir-rimi tagħhom (pereżempju bl-inċinerazzjoni minflok ma jiġu skarikati bħala ilma mormi), jew sabiex ikun jista' jsir użu mill-ġdid/riċiklaġġ parzjali tal-ilma.

Applikabbli biss għall-impjanti l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

6.4.   Residwi

BAT 55:

Sabiex jitnaqqas l-ammont ta' skart organiku mibgħut għar-rimi mill-impjant tal-EO u l-EG, il-BAT hija li tintuża taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Ottimizzazzjoni tar-reazzjoni tal-idroliżi

Ottimizzazzjoni tal-proporzjon bejn l-ilma u l-EO kemm biex jintlaħaq livell aktar baxx ta' produzzjoni tal-glikoli tqal bħala prodotti sekondarji kif ukoll biex tiġi evitata domanda eċċessiva għall-enerġija għat-tneħħija tal-ilma tal-glikoli. Il-proporzjon ideali jiddependi mil-livell ippjanat tal-produzzjoni ta' diglikoli tal-etilen u triglikoli tal-etilen

Ġeneralment applikabbli

b.

Iżolament għall-użu tal-prodotti sekondarji fl-impjanti tal-EO

Fil-każ tal-impjanti tal-EO, il-frazzjoni organika kkonċentrata li tinkiseb wara t-tneħħija tal-ilma mill-effluwent likwidu mill-irkupru tal-EO tiġi distillata sabiex tagħti glikoli b'katina qasira siewja kif ukoll residwu itqal

Applikabbli biss għall-impjanti l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

c.

Iżolament għall-użu tal-prodotti sekondarji fl-impjanti tal-EG

Fil-każ tal-impjanti tal-EG, il-frazzjoni tal-glikoli b'katina itwal tista' jew tintuża kif inhi jew tiġi frazzjonata aktar sabiex jinkisbu glikoli ta' valur

Ġeneralment applikabbli

7.   KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAL-FENOL

Il-konklużjonijiet tal-BAT f'din it-taqsima japplikaw għall-produzzjoni tal-fenol mill-kumen, u japplikaw b'żieda mal-konklużjonijiet ġenerali dwar il-BAT kif mogħtija fit-Taqsima 1.

7.1.   Emissjonijiet fl-arja

BAT 56:

Sabiex tiġi rkuprata l-materja prima u biex titnaqqas it-tagħbija organika mibgħuta għat-trattament finali tal-gass ta' skart mill-unità għall-ossidazzjoni tal-kumen, il-BAT hija li tintuża taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

Tekniki integrati fil-proċess

a.

Tekniki li jnaqqsu t-tkaxkir ta' sustanzi likwidi

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

Tekniki ta' rkupru ta' materjal organiku għall-użu mill-ġdid

b.

Kondensazzjoni

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

c.

Adsorbiment (riġenerattiv)

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

BAT 57:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' komposti organiċi fl-arja, il-BAT hija li għall-gass ta' skart mill-unità għall-ossidazzjoni tal-kumen tintuża t-teknika d mogħtija hawn taħt. Għal kull fluss tal-gass ta' skart individwali jew konġunt ieħor, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Il-fluss tal-gass ta' skart għandu jintbagħat għand unità tal-kombustjoni

Ara l-BAT 9

Applikabbli biss fejn ikun hemm xi użu għall-gass ta' skart bħala karburant gassuż

b.

Adsorbiment

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

c.

Ossidatur termali

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

d.

Ossidatur termali riġenerattiv (RTO)

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli


Tabella 7.1

BAT-AELs għall-emissjonijiet ta' TVOC u benżen fl-arja mill-produzzjoni tal-fenol

Parametru

Sors

BAT-AEL

(medja ta' kuljum jew medja fuq il-perjodu tat-teħid tal-kampjuni)

(mg/Nm3, mingħajr korrezzjoni rigward il-kontenut ta' ossiġenu)

Kondizzjonijiet

Benżen

Unità għall-ossidazzjoni tal-kumen

< 1

Il-BAT-AEL japplika jekk l-emissjoni taqbeż 1 g/h

TVOC

5-30

Il-monitoraġġ assoċjat jinsab fil-BAT 2.

7.2.   Emissjonijiet fl-ilma

BAT 58:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' perossidi organiċi fl-ilma mill-unità ta' ossidazzjoni u, jekk meħtieġ, għall-ħarsien tal-impjant ta' trattament bijoloġiku tal-ilma mormi downstream, il-BAT hija li l-ilma mormi li fih il-perossidi organiċi jiġi ttrattat minn qabel bl-użu tal-idroliżi qabel ma jingħaqad ma' flussi oħra tal-ilma mormi u jiġi skarikat għat-trattament bijoloġiku finali.

Deskrizzjoni:

Għad-deskrizzjoni tal-idroliżi, ara t-Taqsima 12.2. L-ilma mormi (primarjament mill-kondensaturi u r-riġenerazzjoni tal-adsorbenti, wara separazzjoni tal-fażijiet) jiġi ttrattat b'metodu termali (f'temperaturi li jaqbżu l-100 °C u b'pH għoli) jew katalitiku għad-dekompożizzjoni tal-perossidi organiċi f'komposti mhux ekotossiċi u bijodegradabbli b'mod eħfef.

Tabella 7.2

BAT-AEPL għall-perossidi organiċi fl-iżbokk tal-unità ta' dekompożizzjoni tal-perossidi

Parametru

BAT-AEPL

(valur medju minn mill-inqas tliet kampjuni istantanji meħuda f'intervalli ta' mill-inqas nofs siegħa)

Monitoraġġ assoċjat

Total tal-perossidi organiċi espressi bħala idroperossidu tal-kumen

< 100 mg/l

Ebda standard EN disponibbli. Il-frekwenza minima tal-monitoraġġ hija ta' darba kuljum u tista' titnaqqas għal erba' darbiet fis-sena jekk titnwera prestazzjoni adegwata tal-idroliżi b'kontroll tal-parametri tal-proċess (pereżempju pH, temperatura u tul ta' ħin ta' residenza tas-sustanzi)

BAT 59:

Sabiex titnaqqas it-tagħbija organika skarikata mill-unità ta' qsim u ta' distillazzjoni għal trattament ulterjuri tal-ilma mormi, il-BAT hija li jiġu rkuprati l-fenol u komposti organiċi oħra (pereżempju l-aċetun) bl-użu ta' estrazzjoni segwita minn strippaġġ.

Deskrizzjoni:

Irkupru tal-fenol minn flussi tal-ilma mormi li fihom il-fenol b'aġġustament tal-pH għal < 7, segwit minn estrazzjoni b'solvent adattat u strippaġġ tal-ilma mormi bil-għan li jitnaqqsu r-residwi tas-solvent u komposti oħra b'punt tat-togħlija baxx (pereżempju l-aċetun). Għad-deskrizzjoni tat-trattament, ara t-Taqsima 12.2.

7.3.   Residwi

BAT 60:

Sabiex jiġi evitat jew imnaqqas l-ammont ta' qatran mibgħut għar-rimi mill-purifikazzjoni tal-fenol, il-BAT hija li tintuża waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew it-tnejn li huma.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Irkupru ta' materjal

(pereżempju b'distillazzjoni, ikkrekkjar)

Ara BAT 17c. Għanda tintuża distillazzjoni għall-irkupru tal-kumen, ta' α-metilstiren fenol, eċċ.

Ġeneralment applikabbli

b.

Użu tal-qatran bħala karburant

Ara BAT 17e.

Ġeneralment applikabbli

8.   KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAL-ETANOLAMMINI

Il-konklużjonijiet tal-BAT f'din it-taqsima japplikaw flimkien mal-konklużjonijiet ġenerali tal-BAT mogħtija fit-Taqsima 1.

8.1.   Emissjonijiet fl-arja

BAT 61:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-ammonijaka fl-arja u l-konsum tal-ammonijaka mill-proċess tal-produzzjoni ta' etanolammini milwiema, il-BAT hija li tintuża sistema ta' purifikazzjoni niedja f'diversi stadji.

Deskrizzjoni:

Għad-deskrizzjoni tal-purifikazzjoni niedja ara t-Taqsima 12.1. L-ammonijaka li tkun għadha ma rreaġixxiet tiġi rkuprata mill-effluwent gassuż tal-apparat għall-istrippaġġ tal-ammonijaka u wkoll mill-unità ta' evaporazzjoni b'purifikazzjoni niedja f'mill-inqas żewġ stadji, segwita mir-riċiklaġġ tal-ammonijaka biex terġa' tiddaħħal fil-proċess.

8.2.   Emissjonijiet fl-ilma

BAT 62:

Sabiex jiġu evitati jew imnaqqsa l-emissjonijiet ta' komposti organiċi fl-arja u l-emissjonijiet ta' sustanzi organiċi fl-ilma minn sistemi b'vakwu, il-BAT hija li tintuża teknika waħda jew taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Ġenerazzjoni ta' vakwu mingħajr ilma

Użu ta' pompi li jaħdmu fin-niexef, pereżempju pompi ta' spustament pożittiv

Għall-impjanti eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mid-disinn u/jew mil-limiti operattivi

b.

Użu ta' pompi b'vakwu b'ċirku tal-ilma bir-riċirkolazzjoni tal-ilma taċ-ċirku

L-ilma li jintuża bħala l-likwidu li jissiġilla l-pompa jiġi rriċirkolat lejn il-kejsing tal-pompa permezz ta' ċirku magħluq li minnu jitneħħew biss ammonti żgħar mil-likwidu, b'tali mod li tiġi mminimizzata l-ġenerazzjoni tal-ilma mormi

Applikabbli biss fejn ma tistax tiġi applikata t-teknika a.

Mhijiex applikabbli għad-distillazzjoni tat-trietanolammina

c.

Użu mill-ġdid ta' flussi milwiema fil-proċess li ġejjin minn sistemi b'vakwu

Flussi milwiema li ġejjin minn pompa b'ċirku tal-ilma jew tagħmir li jiskarika l-fwar jitreġġgħu lura għall-proċess sabiex isir irkupru tal-materjal organiku u użu mill-ġdid tal-ilma. Il-livell sa fejn l-ilma jista' jintuża mill-ġdid huwa ristrett mid-domanda għall-ilma li tikkaratterizza l-proċess

Applikabbli biss fejn ma tistax tiġi applikata t-teknika a

d.

Kondensazzjoni ta' komposti organiċi (ammini) upstream mis-sistemi operati bil-vakwu

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

8.3.   Konsum ta' materja prima

BAT 63:

Sabiex l-ossidu tal-etilen jintuża b'mod effiċjenti, il-BAT hija li tintuża taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Użu tal-ammonijaka eċċessiva

Iż-żamma ta' livell għoli ta' ammonijaka fit-taħlita għar-reazzjoni hija mod effettiv biex wieħed jiżgura l-konverżjoni għal prodotti tal-ossidu tal-etilen kollu

Ġeneralment applikabbli

b.

Ottimizzazzjoni tal-kontenut tal-ilma fir-reazzjoni

L-ilma jintuża biex ikunu aċċelerati r-reazzjonijiet ewlenin mingħajr ma tinbidel id-distribuzzjoni tal-prodott u mingħajr reazzjonijiet sekondarji sinifikanti li jwasslu għall-ħolqien ta' glikoli mill-ossidu tal-etilen

Applikabbli biss għall-proċess milwiem

c.

Għandhom jiġu ottimizzati l-kondizzjonijiet ta' tħaddim tal-proċess

Għandhom jiġu ddeterminati u miżmuma l-aħjar kondizzjonijiet possibbli għat-tħaddim (pereżempju temperatura, pressjoni, tul ta' ħin ta' residenza tas-sustanza) sabiex tiġi mmassimizzata l-konverżjoni tal-ossidu tal-etilen għat-taħlita mixtieqa ta' mono-, di- u trietanolammini

Ġeneralment applikabbli

9.   KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAT-TOLUWEN DIISOĊJANAT (TDI) U L-METILENDIFENILDIISOĊJANAT(MDI)

Il-konklużjonijiet tal-BAT f'din it-taqsima jkopru l-produzzjoni ta' dawn li ġejjin:

dinitrotoluwen (DNT) mit-toluwen;

Toluwen diammina (TDA) mid-DNT;

TDI mit-TDA;

metilendifenildiammina (MDA) mill-anilina;

MDI mill-MDA;

u japplikaw flimkien mal-konklużjonijiet ġenerali tal-BAT mogħtija fit-Taqsima 1.

9.1.   Emissjonijiet fl-arja

BAT 64:

Sabiex titnaqqas it-tagħbija ta' komposti organiċi, NOX, prekursuri ta' NOX u SOX mibgħuta għat-trattament finali tal-gass ta' skart (ara l-BAT 66) mill-impjanti ta' DNT, TDA u MDA, il-BAT hija li tintuża taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Kondensazzjoni

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

b.

Purifikazzjoni niedja

Ara t-Taqsima 12.1. F'ħafna każijiet, l-effiċjenza tal-purifikazzjoni titjieb b'reazzjoni kimika tas-sustanza niġġiesa assorbita (ossidazzjoni parzjali tal-NOX bi rkupru tal-aċidu nitriku, it-tneħħija ta' aċidi b'soluzzjoni kawstika, it-tneħħija ta' ammini b'soluzzjonijiet aċidi, ir-reazzjoni tal-anilina mal-formaldeid f'soluzzjoni kawstika)

c.

Riduzzjoni termali

Ara t-Taqsima 12.1.

L-applikabbiltà għall-unitajiet eżistenti tista' tkun ristretta mill-ispazju disponibbli

d.

Riduzzjoni katalitika

Ara t-Taqsima 12.1.

BAT 65:

Sabiex titnaqqas it-tagħbija ta' HCl u fosġen mibgħuta għat-trattament finali tal-gass ta' skart u biex tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi, il-BAT hija li jiġu rkuprati l-HCl u l-fosġen mill-flussi ta' effluwenti gassużi tal-proċess li ġejjin mill-impjanti tat-TDI u/jew tal-MDI bl-użu ta' taħlita adegwata tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Assorbiment tal-HCl bil-purifikazzjoni niedja

Ara BAT 8d.

Ġeneralment applikabbli

b.

Assorbiment tal-fosġen bil-purifikazzjoni

Ara t-Taqsima 12.1. Il-fosġen eċċessiv jiġi assorbit bl-użu ta' solvent organiku u jitreġġa' lura għall-proċess

Ġeneralment applikabbli

c.

Kondensazzjoni tal-HCl/fosġen

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

BAT 66:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja ta' komposti organiċi (inklużi l-idrokarburi klorurati), HCl u kloru, il-BAT hija li l-flussi konġunti tal-gass ta' skart jiġu ttrattati bl-użu ta' ossidatur termali u mbagħad b'purifikazzjoni kawstika.

Deskrizzjoni:

Il-flussi individwali tal-gass ta' skart minn impjanti ta' DNT, TDA, TDI, MDA u MDI, għat-trattament jingħaqdu flimkien fi fluss wieħed jew f'aktar flussi tal-gass ta' skart. (Ara t-Taqsima 12.1 għad-deskrizzjoni tal-ossidatur termali u l-purifikazzjoni.) Minflok ossidatur termali jista' jintuża inċineratur għat-trattament ta' skart likwidu u gass ta' skart flimkien. Il-purifikazzjoni kawstika hija purifikazzjoni niedja b'sustanza kawstika li tiżdied sabiex titjieb l-effiċjenza fit-tneħħija tal-HCl u l-kloru.

Tabella 9.1

BAT-AELs għall-emissjonijiet ta' TVOC, tetraklorometan, Cl2, HCl u PCDD/F fl-arja mill-proċess tat-TDI/MDI

Parametru

BAT-AEL

(mg/Nm3, mingħajr korrezzjoni rigward il-kontenut ta' ossiġenu)

TVOC

1–5 (26)  (27)

Tetraklorometan

≤ 0,5 g/t MDI prodott (28)

≤ 0,7 g/t TDI prodott (28)

Cl2

< 1 (27)  (29)

HCl

2-10 (27)

PCDD/F

0,025–0,08 ng I-TEQ/Nm3  (27)

Il-monitoraġġ assoċjat jinsab fil-BAT 2.

BAT 67:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja ta' PCDD/F minn ossidatur termali (ara t-Taqsima 12.1) li jittratta flussi ta' effluwenti gassużi tal-proċess li fihom il-kloru u/jew il-komposti klorurati, il-BAT hija li tintuża t-teknika a, segwita, jekk hemm bżonn, bit-teknika b mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Tberrid rapidu

Tkessiħ rapidu tal-gassijiet tal-egżost sabiex tiġi evitata s-sinteżi mill-ġdid ta' PCDD/F

Ġeneralment applikabbli

b.

Injezzjoni tal-karbonju attivat

Tneħħija ta' PCDD/F b'adsorbiment fuq karbonju attivat b'injezzjoni fil-gass tal-egżost, segwita minn tnaqqis tat-trab

Livelli ta' emissjoni assoċjati mal-BAT (BAT-AELs): Ara Table 9.1.

9.2.   Emissjonijiet fl-ilma

BAT 68:

Il-BAT hija l-monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-ilma b'mill-inqas il-frekwenza mogħtija hawn taħt u skont l-istandards EN. Jekk ma hemmx standards EN disponibbli, il-BAT hija li jintużaw l-istandards ISO, l-istandards nazzjonali jew standards internazzjonali oħrajn li jiżguraw li tingħata dejta ta' kwalità xjentifika ekwivalenti.

Sustanza/Parametru

Impjant

Punt għat-teħid tal-kampjuni

Standard(s)

Frekwenza minima tal-monitoraġġ

Monitoraġġ assoċjat ma'

TOC

Impjanti tad-DNT

Żbokk tal-unità tat-trattament minn qabel

EN 1484

Darba fil-ġimgħa (30)

BAT 70

Impjant tal-MDI u/jew TDI

Żbokk tal-impjant

Darba fix-xahar

BAT 72

Anilina

Impjant tal-MDI

Żbokk tat-trattament finali tal-ilma mormi

Ebda standard EN disponibbli

Darba fix-xahar

BAT 14

Solventi klorurati

Impjant tal-MDI u/jew TDI

Diversi standards EN disponibbli (eż. EN ISO 15680)

BAT 14

BAT 69:

Sabiex titnaqqas it-tagħbija ta' nitrit, nitrat u komposti organiċi skarikata mill-impjant tad-DNT għat-trattament tal-ilma mormi, il-BAT tikkonsisti fl-irkupru tal-materja prima, it-tnaqqis fil-volum tal-ilma mormi u l-użu mill-ġdid tal-ilma, b'taħlita adegwata tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Użu ta' aċidu nitriku ta' konċentrazzjoni għolja

Għandu jintuża HNO3 b'konċentrazzjoni għolja (pereżempju madwar 99 %) sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċess u biex jitnaqqas il-volum tal-ilma mormi u t-tagħbija tas-sustanzi niġġiesa

Għall-unitajiet eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mid-disinn u/jew mil-limiti operattivi

b.

Riġenerazzjoni ottimizzata u rkupru ta' aċidu użat

Għandha titwettaq riġenerazzjoni tal-aċidu użat mir-reazzjoni ta' nitrazzjoni b'tali mod li jiġu rkuprati għall-użu mill-ġdid anki l-kontenut ta' ilma u l-kontenut organiku, b'taħlita adegwata ta' evaporazzjoni/distillazzjoni, strippaġġ u kondensazzjoni

Għall-unitajiet eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mid-disinn u/jew mil-limiti operattivi

c.

Użu mill-ġdid tal-ilma għall-ipproċessar għall-ħasil tad-DNT

Għandu jsir użu mill-ġdid, għall-ħasil tad-DNT, tal-ilma għall-ipproċessar li ġej mill-unità ta' rkupru tal-aċidu użat u l-unità ta' nitrazzjoni

Għall-unitajiet eżistenti, l-applikabbiltà tista' tkun ristretta mid-disinn u/jew mil-limiti operattivi

d.

Użu mill-ġdid tal-ilma mill-ewwel stadju ta' ħasil fil-proċess

L-aċidu nitriku u l-aċidu tal-kubrit huma estratti mill-fażi organika bl-użu tal-ilma. L-ilma aċidifikat jitreġġa' lura għall-proċess, għall-użu mill-ġdid dirett jew għall-ipproċessar ulterjuri għall-irkupru tal-materjal

Ġeneralment applikabbli

e.

Użu multiplu u riċirkolazzjoni tal-ilma

Għandu jsir użu mill-ġdid tal-ilma tal-ħasil, tat-tlaħliħ u tat-tindif, pereżempju fil-ħasil kontrokurrenti li jsir f'diversi stadji tal-fażi organika

Ġeneralment applikabbli

Volum tal-ilma mormi assoċjat mal-BAT: Ara Table 9.2.

BAT 70:

Sabiex titnaqqas it-tagħbija ta' komposti organiċi b'livell baxx ta' bijodegradabbiltà skarikati mill-impjant tad-DNT għat-trattament ulterjuri tal-ilma mormi, il-BAT hija li l-ilma mormi jiġi ttrattat minn qabel bl-użu ta' waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt jew it-tnejn li huma.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Estrazzjoni

Ara t-Taqsima 12.2

Ġeneralment applikabbli

b.

Ossidazzjoni kimika

Ara t-Taqsima 12.2


Tabella 9.2

BAT-AEPLs għall-iskariku mill-impjant tad-DNT fl-iżbokk tal-unità tat-trattament minn qabel biex isir trattament ulterjuri tal-ilma mormi

Parametru

BAT-AEPL

(medja tal-valuri miksuba matul xahar wieħed)

TOC

< 1 kg/t DNT, prodott

Volum speċifiku tal-ilma mormi

< 1 m3/t DNT, prodott

Il-monitoraġġ assoċjat għat-TOC jinsab fil-BAT 68.

BAT 71:

Sabiex jitnaqqsu l-ġenerazzjoni tal-ilma mormi u t-tagħbija organika skarikata mill-impjant tat-TDA għat-trattament tal-ilma mormi, il-BAT hija li tintuża taħlita tat-tekniki a., b. u c. segwita mit-teknika d. kif mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Evaporazzjoni

Ara t-Taqsima 12.2

Ġeneralment applikabbli

b.

Strippaġġ

Ara t-Taqsima 12.2

c.

Estrazzjoni

Ara t-Taqsima 12.2

d.

Użu mill-ġdid tal-ilma

Użu mill-ġdid tal-ilma (pereżempju minn kondensati jew mill-purifikazzjoni) fil-proċess jew fi proċessi oħra (pereżempju f'impjant tad-DNT). Il-livell sa fejn l-ilma jista' jintuża mill-ġdid fl-impjanti eżistenti jista' jkun ristrett mil-limiti tekniċi

Ġeneralment applikabbli


Tabella 9.3

BAT-AEPL għall-iskariku għat-trattament tal-ilma mormi minn impjant tad-TDA

Parametru

BAT-AEPL

(medja tal-valuri miksuba matul xahar wieħed)

Volum speċifiku tal-ilma mormi

< 1 m3/t TDA, prodott

BAT 72:

Sabiex tiġi evitata jew imnaqqsa t-tagħbija organika skarikata għat-trattament finali tal-ilma mormi minn impjanti tal-MDI u/jew tat-TDI, il-BAT hija li s-solventi jiġu rkuprati u l-ilma jintuża mill-ġdid, bis-saħħa tal-ottimizzazzjoni tad-disinn u tal-operat tal-impjant.

Tabella 9.4

BAT-AEPL għall-iskariku għat-trattament tal-ilma mormi minn impjant tat-TDI jew l-MDI

Parametru

BAT-AEPL

(medja tal-valuri miksuba matul sena waħda)

TOC

< 0,5 kg/t ta' prodott (TDI jewMDI) (31)

Il-monitoraġġ assoċjat jinsab fil-BAT 68.

BAT 73:

Sabiex titnaqqas it-tagħbija organika skarikata minn impjant tal-MDA għat-trattament ulterjuri tal-ilma mormi, il-BAT hija li jsir irkupru tal-materjal organiku bl-użu ta' teknika waħda mogħtija hawn taħt jew ta' taħlita tagħhom.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Evaporazzjoni

Ara t-Taqsima 12.2. Użata biex tiffaċilita l-estrazzjoni (ara t-teknika b)

Ġeneralment applikabbli

b.

Estrazzjoni

Ara t-Taqsima 12.2. Użata għall-irkupru/għat-tneħħija tal-MDA

Ġeneralment applikabbli

c.

Strippaġġ bil-fwar

Ara t-Taqsima 12.2. Użata għall-irkupru/għat-tneħħija tal-anilini u l-metanol

Rigward il-metanol, l-applikabbiltà tiddependi mill-valutazzjoni tal-possibbiltajiet alternattivi bħala parti mill-istrateġija ta' ġestjoni u trattament tal-ilma mormi

d.

Distillazzjoni

Ara t-Taqsima 12.2. Użata għall-irkupru/għat-tneħħija tal-anilini u l-metanol

9.3.   Residwi

BAT 74:

Sabiex jitnaqqas l-ammont tar-residwi organiċi mibgħuta għar-rimi minn impjant tat-TDI, il-BAT hija li tintuża taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

Tekniki għall-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-ġenerazzjoni tal-iskart

a.

Minimizzazzjoni tal-formazzjoni ta' residwi li jagħlu f'temperatura għolja fis-sistemi ta' distillazzjoni

Ara l-BAT 17b.

Applikabbli biss għall-unitajiet ta' distillazzjoni l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

Tekniki ta' rkupru ta' materjal organiku għall-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ

b.

Irkupru miżjud tat-TDI bis-saħħa tal-evaporazzjoni jew ta' distillazzjoni ulterjuri

Qed isir aktar ipproċessar tar-residwi mid-distillazzjoni sabiex jiġi rkuprat l-ammont massimu ta' TDI li jkun hemm fih, pereżempju bl-użu ta' evaporatur b'rita rqiqa jew unitajiet oħra ta' distillazzjoni qasira, segwiti minn tagħmir li jnixxef.

Applikabbli biss għall-unitajiet ta' distillazzjoni l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

c.

Irkupru tat-TDA b'reazzjoni kimika

Il-qatran jiġi pproċessat għall-irkupru tat-TDA permezz ta' reazzjoni kimika (pereżempju l-idroliżi).

Applikabbli biss għall-impjanti l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

10.   KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAD-DIKLORUR TAL-ETILEN U L-MONOMER TAL-KLORUR TAL-VINIL

Il-konklużjonijiet tal-BAT f'din it-taqsima japplikaw flimkien mal-konklużjonijiet ġenerali tal-BAT mogħtija fit-Taqsima 1.

10.1.   Emissjonijiet fl-arja

10.1.1.   BAT-AEL għall-emissjonijiet fl-arja minn forn għall-ikkrekkjar bl-EDC

Tabella 10.1

BAT-AELs għall-emissjonijiet ta' NOX fl-arja minn forn għall-ikkrekkjar tal-EDC

Parametru

BAT-AELs (32)  (33)  (34)

(medja ta' kuljum jew medja fuq il-perjodu tat-teħid tal-kampjuni)

(mg/Nm3, f'livell ta' O2 ta' 3 % skont il-volum)

NOx

50–100

Il-monitoraġġ assoċjat jinsab fil-BAT 1.

10.1.2.   Tekniki u BAT-AEL għall-emissjonijiet fl-arja minn sorsi oħra

BAT 75:

Sabiex jitnaqqsu t-tagħbija organika mibgħuta għat-trattament finali tal-gass ta' skart u l-konsum ta' materja prima, il-BAT tikkonsisti fl-użu tat-tekniki kollha mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

Tekniki integrati fil-proċess

a.

Kontroll tal-kwalità tal-alimentazzjoni

Għandu jsir kontroll tal-kwalità tal-alimentazzjoni bil-għan li tiġi mminimizzata l-formazzjoni ta' residwi (pereżempju l-kontenut ta' propan u aċetilen; il-kontenut ta' bromu fil-kloru; il-kontenut ta' aċetilen u klorur tal-idroġenu)

Ġeneralment applikabbli

b.

Użu tal-ossiġenu minflok l-arja għall-ossiklorazzjoni

Applikabbli biss għall-impjanti l-ġodda tal-ossiklorinazzjoni jew l-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

Tekniki ta' rkupru ta' materjal organiku

c.

Kondensazzjoni bl-użu ta' ilma mkessaħ jew refriġeranti

Għandha tintuża l-kondensazzjoni (ara t-Taqsima 12.1) bl-ilma mkessaħ jew refriġeranti bħall-ammonijaka jew il-propilen, għall-irkupru ta' komposti organiċi mill-flussi individwali ta' gass tal-vent qabel ma jintbagħtu għat-trattament finali

Ġeneralment applikabbli

BAT 76:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja ta' komposti organiċi (inklużi l-komposti aloġenati), HCl u Cl2, il-BAT hija li l-flussi konġunti tal-gass ta' skart mill-EDC u/jew il-VCM jiġu ttrattati bl-użu ta' ossidatur termali u mbagħad b'purifikazzjoni niedja f'żewġ stadji.

Deskrizzjoni:

Għad-deskrizzjoni tal-ossidatur termali u l-purifikazzjoni niedja u dik kawstika ara t-Taqsima 12.1. L-ossidazzjoni termali tista' titwettaq f'impjant tal-inċinerazzjoni ta' skart likwidu. F'dan il-każ, it-temperatura tal-ossidazzjoni taqbeż l-1 100 °C, b'tul ta' ħin minimu ta' residenza tas-sustanza ta' 2 sekondi, bi tkessiħ rapidu sussegwenti tal-gassijiet tal-egżost sabiex tiġi evitata s-sinteżi mill-ġdid ta' PCDD/F.

Il-purifikazzjoni titwettaq f'żewġ stadji: Purifikazzjoni niedja bl-ilma u, normalment, irkupru tal-aċidu idrokloriku segwit minn purifikazzjoni niedja b'sustanza kawstika.

Tabella 10.2

BAT-AELs għall-emissjonijiet ta' TVOC, it-total ta' EDC u VCM, Cl2, HCl u PCDD/F fl-arja mill-produzzjoni tal-EDC/VCM

Parametru

BAT-AEL

(medja ta' kuljum jew medja fuq il-perjodu tat-teħid tal-kampjuni)

(mg/Nm3, f'livell ta' O2 ta' 11 % skont il-volum)

TVOC

0,5–5

Total ta' EDC u VCM

< 1

Cl2

< 1–4

HCl

2–10

PCDD/F

0,025–0,08 ng I-TEQ/Nm3

Il-monitoraġġ assoċjat jinsab fil-BAT 2.

BAT 77:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja ta' PCDD/F minn ossidatur termali (ara t-Taqsima 12.1) li jittratta flussi ta' effluwenti gassużi tal-proċess li fihom il-kloru u/jew komposti klorurati, il-BAT hija li tintuża t-teknika a, segwita, fil-każ ta' bżonn, mit-teknika b mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Tberrid rapidu

Tkessiħ rapidu tal-gassijiet tal-egżost sabiex tiġi evitata s-sinteżi mill-ġdid ta' PCDD/F

Ġeneralment applikabbli

b.

Injezzjoni tal-karbonju attivat

Tneħħija ta' PCDD/F b'adsorbiment fuq karbonju attivat b'injezzjoni fil-gass tal-egżost, segwita minn tnaqqis tat-trab

Livelli ta' emissjoni assoċjati mal-BAT (BAT-AELs): Ara Table 10.2.

BAT 78:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' trab u CO fl-arja mid-dekokkjar mit-tubi tal-apparat għall-ikkrekkjar, il-BAT hija li tintuża waħda mit-tekniki għat-tnaqqis tal-frekwenza tad-dekokkjar mogħtija hawn taħt u teknika waħda jew taħlita ta' tekniki għat-tnaqqis mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

Tekniki għat-tnaqqis tal-frekwenza tad-dekokkjar

a.

Ottimizzazzjoni tad-dekokkjar termali

Ottimizzazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' tħaddim, jiġifieri l-fluss tal-arja, it-temperatura u l-kontenut ta' fwar matul iċ-ċiklu tad-dekokkjar, sabiex dan jiġi ottimizzat

Ġeneralment applikabbli

b.

Ottimizzazzjoni tad-dekokkjar mekkaniku

Għandu jiġi ottimizzat d-dekokkjar mekkaniku (pereżempju l-jetting bir-ramel) biex jiġi mmassimizzat id-dekokkjar bħal trab

Ġeneralment applikabbli

Tekniki ta' tnaqqis

c.

Purifikazzjoni niedja mit-trab

Ara t-Taqsima 12.1

Applikabbli biss fil-każ tad-dekokkjar termali

d.

Ċiklun

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

e.

Filtru tad-drapp

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

10.2.   Emissjonijiet fl-ilma

BAT 79:

Il-BAT hija l-monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-ilma b'mill-inqas il-frekwenza mogħtija hawn taħt u skont l-istandards EN. Jekk ma hemmx standards EN disponibbli, il-BAT hija li jintużaw l-istandards ISO, l-istandards nazzjonali jew standards internazzjonali oħrajn li jiżguraw li tingħata dejta ta' kwalità xjentifika ekwivalenti.

Sustanza/Parametru

Impjant

Punt għat-teħid tal-kampjuni

Standard(s)

Frekwenza minima tal-monitoraġġ

Monitoraġġ assoċjat ma'

EDC

L-impjanti kollha

Żbokk ta' apparat għall-istrippaġġ tal-ilma mormi

EN ISO 10301

Darba kuljum

BAT 80

VCM

Ram

Impjant ta' ossiklorazzjoni bl-użu ta' disinn b'sodda fluwidizzata

Żbokk ta' trattament minn qabel għat-tneħħija tas-sustanzi solidi

Diversi standards EN disponibbli, pereżempju EN ISO 11885, EN ISO 15586, EN ISO 17294-2

Darba kuljum (35)

BAT 81

PCDD/F

Ebda standard EN disponibbli

Darba kull tliet xhur

Solidi totali sospiżi (TSS)

EN 872

Darba kuljum (35)

Ram

Impjant ta' ossiklorazzjoni bl-użu ta' disinn b'sodda fluwidizzata

Żbokk tat-trattament finali tal-ilma mormi

Diversi standards EN disponibbli,eż. EN ISO 11885, EN ISO 15586, EN ISO 17294-2

Darba fix-xahar

BAT 14 u BAT 81

EDC

L-impjanti kollha

EN ISO 10301

Darba fix-xahar

BAT 14 u BAT 80

PCDD/F

Ebda standard EN disponibbli

Darba kull tliet xhur

BAT 14 u BAT 81

BAT 80:

Sabiex jitnaqqsu t-tagħbija tal-komposti klorurati skarikati għal trattament ulterjuri tal-ilma mormi kif ukoll l-emissjonijiet fl-arja mis-sistema ta' ġbir u trattament tal-ilma mormi, il-BAT hija li jintużaw l-idroliżi u l-istrippaġġ kemm jista' jkun viċin tas-sors.

Deskrizzjoni:

Għad-deskrizzjoni tal-idroliżi u l-istrippaġġ ara t-Taqsima 12.2. L-idroliżi titwettaq b'pH alkalin għad-dekompożizzjoni tal-kloral idrat mill-proċess tal-ossiklorazzjoni. Din tirriżulta fil-formazzjoni tal-kloroform, li mbagħad jitneħħa bi strippaġġ, flimkien mal-EDC u l-VCM.

Livelli tal-prestazzjoni ambjentali assoċjati mal-BAT (BAT-AEPLs): Ara Table 10.3.

Livelli ta' emissjoni assoċjati mal-BAT (BAT-AELs) għall-emissjonijiet diretti f'korp tal-ilma riċeventi fl-iżbokk tat-trattament finali: Ara Table 10.5.

Tabella 10.3

BAT-AEPLs għall-idrokarburi klorurati fl-ilma mormi fl-iżbokk ta' apparat għall-istrippaġġ tal-ilma mormi

Parametru

BAT-AEPL

(medja tal-valuri miksuba matul xahar wieħed) (36)

EDC

0,1–0,4 mg/l

VCM

< 0,05 mg/l

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fil-BAT 79.

BAT 81:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' PCDD/F u ram fl-ilma mill-proċess tal-ossiklorazzjoni, il-BAT hija li tintuża t-teknika a. jew, inkella, it-teknika b flimkien ma' taħlita adegwata tat-tekniki c., d. u e. mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

Tekniki integrati fil-proċess

a.

Disinn b'sodda fissa għall-ossiklorazzjoni

Disinn tar-reazzjoni tal-ossiklorazzjoni: fir-reattur b'sodda fissa ssir riduzzjoni tal-partikuli katalitiċi inkorporati fil-fluss gassuż ta' fuq nett

Mhijiex applikabbli għall-impjanti eżistenti bl-użu ta' disinn b'sodda fluwidizzata

b.

Ċiklun jew sistema ta' filtrazzjoni katalitika fin-niexef

Ċiklun jew sistema ta' filtrazzjoni katalitika fin-niexef inaqqsu t-telf ta' katalizzaturi mir-reattur u b'hekk anki t-trasferiment tagħhom għall-ilma mormi

Applikabbli biss għall-impjanti bl-użu ta' disinn b'sodda fluwidizzata

Trattament minn qabel tal-ilma mormi

c.

Preċipitazzjoni kimika

Ara t-Taqsima 12.2. Il-preċipitazzjoni kimika tintuża għat-tneħħija tar-ram maħlul

Applikabbli biss għall-impjanti bl-użu ta' disinn b'sodda fluwidizzata

d.

Koagulazzjoni u flokkulazzjoni

Ara t-Taqsima 12.2

Applikabbli biss għall-impjanti bl-użu ta' disinn b'sodda fluwidizzata

e.

Filtrazzjoni b'membrana (mikrofiltrazzjoni jew ultrafiltrazzjoni)

Ara t-Taqsima 12.2

Applikabbli biss għall-impjanti bl-użu ta' disinn b'sodda fluwidizzata


Tabella 10.4

BAT-AEPLs għall-emissjonijiet fl-ilma mill-produzzjoni tal-EDC permezz tal-ossiklorazzjoni fl-iżbokk ta' trattament minn qabel għat-tneħħija tas-sustanzi solidi fl-impjanti bl-użu ta' disinn b'sodda fluwidizzata

Parametru

BAT-AEPL

(medja tal-valuri miksuba matul sena waħda)

Ram

0,4-0,6 mg/l

PCDD/F

< 0,8 ng I-TEQ/l

Solidi totali sospiżi (TSS)

10–30 mg/l

Il-monitoraġġ assoċjat jinsab fil-BAT 79.

Tabella 10.5

BAT-AELs għall-emissjonijiet diretti ta' ram, EDC u PCDD/F mill-produzzjoni tal-EDC f'korp tal-ilma riċeventi

Parametru

BAT-AEL

(medja tal-valuri miksuba matul sena waħda)

Ram

0,04–0,2 g/t EDC prodott bl-ossiklorazzjoni (37)

EDC

0,01–0,05 g/t EDC purifikat (38)  (39)

PCDD/F

0,1– 0,3 μg I-TEQ/t EDC prodott bl-ossiklorazzjoni

Il-monitoraġġ assoċjat huwa fil-BAT 79.

10.3.   Effiċjenza fl-użu tal-enerġija

BAT 82:

Sabiex l-enerġija tintuża b'mod effiċjenti, il-BAT tikkonsisti fl-użu ta' reattur tat-togħlija għall-klorinazzjoni diretta tal-etilen.

Deskrizzjoni:

Ir-reazzjoni fis-sistema tar-reattur tat-togħlija għall-klorinazzjoni diretta tal-etilen normalment issir f'temperatura ta' bejn 85 °C u 200 °C. B'differenza mill-proċess ta' temperatura baxxa, din tippermetti l-irkupru effettiv u l-użu mill-ġdid tas-sħana mir-reazzjoni (pereżempju għad-distillazzjoni tal-EDC).

Applikabbiltà:

Applikabbli biss għal impjanti ġodda ta' klorinazzjoni diretta.

BAT 83:

Sabiex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija mill-fran għall-ikkrekkjar tal-EDC, il-BAT tikkonsisti fl-użu ta' promoturi għall-konverżjoni kimika.

Deskrizzjoni:

Il-promoturi, bħall-kloru jew speċi oħrajn li jiġġeneraw ir-radikali, jintużaw għat-titjib tar-reazzjoni tal-ikkrekkjar u t-tnaqqis tat-temperatura tar-reazzjoni u b'hekk anki tal-input meħtieġ ta' sħana. Il-promoturi jistgħu jiġu ġġenerati mill-proċess fih innifsu jew inkella jiżdiedu.

10.4.   Residwi

BAT 84:

Sabiex jitnaqqas l-ammont tal-kokk mibgħut għar-rimi mill-impjanti tal-VCM, il-BAT hija li tintuża taħlita tat-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

L-użu ta' promoturi għall-ikkrekkjar

Ara l-BAT 83

Ġeneralment applikabbli

b.

Tberrid rapidu tal-fluss gassuż bl-ikkrekkjar tal-EDC

Il-fluss gassuż mill-ikkrekkjar tal-EDC jitberred b'kuntatt dirett mal-EDC kiesaħ f'torri bil-għan li titnaqqas il-formazzjoni tal-kokk. F'xi każijiet, il-fluss jitkessaħ bi skambju tas-sħana mal-EDC likwidu kiesaħ imdaħħal qabel it-tberrid

Ġeneralment applikabbli

c.

Evaporazzjoni minn qabel tal-alimentazzjoni ta' EDC

Il-formazzjoni tal-kokk titnaqqas bl-evaporazzjoni tal-ECD upstream tar-reattur bil-għan li jitneħħew il-prekursuri tal-kokk li jagħlu f'temperatura għolja

Applikabbli biss għall-impjanti l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

d.

Berners bi fjamma ċatta

Tip ta' berner fil-forn li jnaqqas il-hot spots fil-ħitan tat-tubi tal-apparat għall-ikkrekkjar

Applikabbli biss għall-fran il-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

BAT 85:

Sabiex jitnaqqas l-ammont ta' skart perikoluż li jintbagħat għar-rimi u tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi, il-BAT hija li jintużaw it-tekniki kollha mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Idroġenizzazzjoni tal-aċetilen

Fir-reazzjoni ta' kkrekkjar tal-EDC qed jiġi ġġenerat HCl li jiġi rkuprat bid-distillazzjoni.

L-idroġenizzazzjoni tal-aċetilen preżenti f'dan il-fluss ta' HCl titwettaq bil-għan li titnaqqas il-ġenerazzjoni ta' komposti mhux mixtieqa matul l-ossiklorazzjoni. Huma rrakkomandati valuri tal-aċetilen ta' taħt il-50 ppmv fl-iżbokk tal-unità ta' idroġenizzazzjoni

Applikabbli biss għall-impjanti l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

b.

Irkupru u użu mill-ġdid tal-HCl mill-inċinerazzjoni tal-iskart likwidu

L-HCl jiġi rkuprat minn inċineratur tal-effluwent gassuż permezz ta' purifikazzjoni niedja bl-ilma jew HCl dilwit (ara t-Taqsima 12.1) u jintuża mill-ġdid (pereżempju fl-impjant tal-ossiklorazzjoni)

Ġeneralment applikabbli

c.

Iżolament ta' komposti klorurati għall-użu

L-iżolament u, jekk meħtieġ, il-purifikazzjoni tal-prodotti sekondarji għall-użu (pereżempju monokloroetan u/jew 1,1,2-trikloroetan, dan tal-aħħar għall-produzzjoni ta' 1,1-dikloroetilen)

Applikabbli biss għall-unitajiet ta' distillazzjoni l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

L-applikabbiltà tista' tiġi ristretta min-nuqqas ta' użu disponibbli għal dawn il-komposti

11.   KONKLUŻJONIJIET TAL-BAT GĦALL-PRODUZZJONI TAL-PEROSSIDU TAL-IDROĠENU

Il-konklużjonijiet tal-BAT f'din it-taqsima japplikaw flimkien mal-konklużjonijiet ġenerali tal-BAT mogħtija fit-Taqsima 1.

11.1.   Emissjonijiet fl-arja

BAT 86:

Sabiex jiġu rkuprati s-solventi u jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' komposti organiċi fl-arja mill-unitajiet kollha barra dik ta' idroġenizzazzjoni, il-BAT hija li tintuża taħlita adegwata tat-tekniki mogħtija hawn taħt. Fil-każ tal-użu tal-arja pura fl-unità ta' ossidazzjoni, dan jinkludi mill-inqas it-teknika d. Fil-każ tal-użu tal-ossiġenu pur fl-unità ta' ossidazzjoni, dan jinkludi mill-inqas it-teknika b. bl-użu ta' ilma mkessaħ.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

Tekniki integrati fil-proċess

a.

Ottimizzazzjoni tal-proċess tal-ossidazzjoni

L-ottimizzazzjoni tal-proċess tinkludi pressjoni għolja waqt l-ossidazzjoni u temperatura mnaqqsa ta' ossidazzjoni bil-għan li titnaqqas il-konċentrazzjoni tal-fwar mis-solvent fl-effluwent gassuż tal-proċess

Applikabbli biss għall-unitajiet ta' ossidazzjoni l-ġodda jew għall-ammeljoramenti l-kbar tal-impjanti

b.

Tekniki li jnaqqsu t-tkaxkir ta' sustanzi solidi u/jew likwidi

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

Tekniki ta' rkupru ta' solventi għall-użu mill-ġdid

c.

Kondensazzjoni

Ara t-Taqsima 12.1

Ġeneralment applikabbli

d.

Adsorbiment (riġenerattiv)

Ara t-Taqsima 12.1

Mhijiex applikabbli għall-effluwent gassuż tal-proċess mill-ossidazzjoni bl-ossiġenu pur


Tabella 11.1

BAT-AELs għall-emissjonijiet ta' TVOC fl-arja mill-unità ta' ossidazzjoni

Parametru

BAT-AEL (40)

(medja ta' kuljum jew medja fuq il-perjodu tat-teħid tal-kampjuni) (41)

(mingħajr korrezzjoni rigward il-kontenut ta' ossiġenu)

TVOC

5–25 mg/Nm3  (42)

Il-monitoraġġ assoċjat jinsab fil-BAT 2.

BAT 87:

Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' komposti organiċi fl-arja mill-unità ta' idroġenizzazzjoni waqt operazzjonijiet ta' bidu, il-BAT hija li jintużaw il-kondensazzjoni u/jew l-adsorbiment.

Deskrizzjoni:

Għad-deskrizzjoni tal-kondensazzjoni u l-adsorbiment ara t-Taqsima 12.1.

BAT 88:

Sabiex jiġu evitati l-emissjonijiet tal-benżen fl-arja u l-ilma, il-BAT hija li l-benżen ma jintużax fis-soluzzjoni tal-operat.

11.2.   Emissjonijiet fl-ilma

BAT 89:

Sabiex jitnaqqas il-volum tal-ilma mormi u titnaqqas it-tagħbija organika skarikata għat-trattament tal-ilma mormi, il-BAT hija li jintużaw iż-żewġ tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

Applikabbiltà

a.

Separazzjoni ottimizzata tal-fażi likwida

Is-separazzjoni tal-fażijiet organiċi minn dawk milwiema b'disinn u operat adegwat (pereżempju tul ta' ħin suffiċjenti ta' residenza tas-sustanzi, detezzjoni u kontroll tal-limitu tal-fażi) bil-għan li jiġi evitat kwalunkwe tkaxkir ta' materjal organiku mhux maħlul

Ġeneralment applikabbli

b.

Użu mill-ġdid tal-ilma

Użu mill-ġdid tal-ilma, pereżempju mit-tindif jew mis-separazzjoni tal-fażi likwida. L-ammont tas-sustanzi mneħħija li jistgħu jerġgħu jintużaw fil-proċess jiddependi minn kunsiderazzjonijiet relatati mal-kwalità tal-prodott

Ġeneralment applikabbli

BAT 90:

Sabiex jiġu evitati jew imnaqqsa l-emissjonijiet ta' komposti organiċi diffiċilment bijoeliminabbli, il-BAT hija li tintuża waħda mit-tekniki mogħtija hawn taħt.

Teknika

Deskrizzjoni

a.

Adsorbiment

Ara t-Taqsima 12.2. L-adsorbiment jitwettaq qabel ma jintbagħtu l-flussi tal-ilma mormi għat-trattament bijoloġiku finali

b.

Inċinerazzjoni tal-ilma mormi

Ara t-Taqsima 12.2

Applikabbiltà:

Applikabbli biss għall-flussi tal-ilma mormi li jġorru t-tagħbija organika ewlenija mill-impjant tal-perossidu tal-idroġenu u meta t-tnaqqis tat-tagħbija ta' TOC mill-impjant tal-perossidu tal-idroġenu permezz tat-trattament bijoloġiku jkun ta' inqas minn 90 %.

12.   DESKRIZZJONIJIET TAT-TEKNIKI

12.1.   Tekniki għat-trattament tal-effluwenti gassużi tal-proċess u tal-gassijiet ta' skart

Teknika

Deskrizzjoni

Adsorbiment

Teknika għat-tneħħija ta' komposti minn fluss ta' effluwent gassuż tal-proċess jew tal-gass ta' skart biż-żamma f'wiċċ solidu (is-soltu karbonju attivat). L-adsorbiment jista' jkun riġenerattiv jew mhux riġenerattiv (ara hawn taħt).

Adsorbiment (mhux riġenerattiv)

Fl-adsorbiment mhux riġenerattiv, l-adsorbent użat mhux qed jiġi rriġenerat, iżda jintrema.

Adsorbiment (riġenerattiv)

Adsorbiment segwit minn desorbiment tal-adsorbat, pereżempju bil-fwar (ta' spiss fuq is-sit), għall-użu mill-ġdid jew għar-rimi, filwaqt li l-adsorbent jintuża mill-ġdid. Għal operat kontinwu, normalment jitħaddmu, b'mod parallel, aktar minn żewġ adsorbenti, wieħed minnhom f'modalità ta' desorbiment.

Ossidatur katalitiku

Tagħmir għat-tnaqqis li jossidizza l-komposti kombustibbli fi fluss ta' effluwent gassuż tal-proċess jew tal-gass ta' skart bis-saħħa tal-arja jew tal-ossiġenu f'sodda katalitika. Il-katalizzatur jippremetti l-ossidazzjoni f'temperaturi aktar baxxi u f'tagħmir iżgħar meta mqabbel mal-ossidatur termali.

Riduzzjoni katalitika

L-emissjonijiet ta' NOx jitnaqqsu fil-preżenza ta' katalizzatur u ta' gass għar-riduzzjoni. B'differenza mill-RKS, mhux qed tiżdied ammonijaka u/jew urea.

Purifikazzjoni kawstika

It-tneħħija ta' sustanzi niġġiesa aċidużi minn fluss tal-gass b'purifikazzjoni bl-użu ta' soluzzjoni alkalina.

Filtru taċ-ċeramika/tal-metall

Materjal taċ-ċeramika għall-filtrazzjoni. F'ċirkostanzi fejn għandhom jitneħħew komposti aċidużi bħal HCl, NOX, SOX u d-diossini, mal-materjal għall-filtrazzjoni jiżdiedu katalizzaturi, u tista' tkun meħtieġa l-injezzjoni ta' reaġenti.

Fil-filtri tal-metall, il-filtrazzjoni fil-wiċċ issir b'elementi għall-filtrazzjoni magħmula minn metall poruż sinterizzat.

Kondensazzjoni

Teknika għat-tneħħija tal-fwar ta' komposti organiċi u inorganiċi minn fluss ta' effluwent gassuż tal-proċess jew tal-gass ta' skart billi t-temperatura tiegħu tinġieb taħt il-punt tan-nida tiegħu, bir-riżultat li l-fwar jiġi likwifikat. Skont il-medda tat-temperatura meħtieġa għall-operat, hemm metodi differenti għall-kondensazzjoni, pereżempju l-ilma għat-tberrid, l-ilma mkessaħ (is-soltu għal temperatura ta' madwar 5 °C) jew refriġeranti bħall-ammonijaka jew il-propen.

Ċiklun (niexef jew niedi)

Tagħmir għat-tneħħija tat-trab minn fluss ta' effluwent gassuż tal-proċess jew tal-gass ta' skart bl-użu tal-forza ċentrifuga, normalment f'kompartiment koniku.

Preċipitatur elettrostatiku (niexef jew niedi)

Tagħmir għall-kontroll tal-partikuli li juża forzi elettriċi biex imexxi partiċelli inkorporati fi fluss ta' effluwent gassuż tal-proċess jew tal-gass ta' skart fuq pjanċi tal-kollettur. Il-partiċelli inkorporati jingħataw ċarġ elettriku huma u għaddejjin minn ġo korona li fiha jiċċirkolaw joni gassużi. Elettrodi fiċ-ċentru tal-korsija tal-fluss jinżammu f'vultaġġ għoli u jiġġeneraw il-kamp elettriku li jġiegħel lill-partiċelli jersqu lejn il-ħitan tal-kolletturi.

Filtru tad-drapp

Drapp minsuġ jew bil-feltru poruż li minnu jgħaddu l-gassijiet biex jitneħħew il-partiċelli bl-użu ta' passatur jew mekkaniżmi oħra. Il-filtri tad-drapp jistgħu jkunu f'għamla ta' lożor, skrataċ jew boroż b'xi wħud mill-unitajiet individwali ta' filtru tad-drapp jinsabu f'kompartiment flimkien bħala grupp.

Separazzjoni b'membrana

Il-gass ta' skart jiġi kkompressat u jingħadda minn membrana li taħdem abbażi tal-permeabbiltà selettiva tal-fwar organiku. Il-permeat arrikit jista' jiġi rkuprat b'metodi bħall-kondensazzjoni jew l-adsorbiment, jew jista' jitnaqqas, pereżempju bl-ossidazzjoni katalitika. Dan il-proċess huwa aktar adattat għal konċentrazzjonijiet għoljin ta' fwar. Fil-parti l-kbira tal-każijiet jinħtieġ trattament addizzjonali sabiex jintlaħqu livelli ta' konċentrazzjoni baxxi biżżejjed għall-iskariku.

Filtru għaċ-ċpar

Normalment filtri magħmula minn kuxxinetti f'għamla ta' malji (pereżempju eliminaturi taċ-ċpar, demisters) li s-soltu jikkonsistu f'materjal metalliku jew sintetiku ta' monofilament minsuġ jew maħdum bil-labar, ikkonfigurat b'mod jew każwali jew speċifiku. Filtru għaċ-ċpar ikun qed jopera bil-filtrazzjoni fil-fond, li ssir fil-fond kollu tal-filtru. Il-partiċelli solidi tat-trab jibqgħu fil-filtru sakemm dak ikun issaturat u jkun irid jitnaddaf bl-ifflaxxjar. Meta filtru għaċ-ċpar jintuża biex jiġbor qtar żgħir u/jew aerosols, dawn inaddfu l-filtru hekk kif jitbattlu bħala likwidu. Jaħdem b'mod mekkaniku u jiddependi fuq il-veloċità. Bħala filtri għaċ-ċpar ta' spiss jintużaw anki separaturi angolari bid-difletturi.

Ossidatur termali riġenerattiv (RTO)

Tip speċifiku ta' ossidatur termali (ara hawn taħt) fejn il-fluss tal-gass ta' skart ta' dħul jissaħħan b'sodda ppakkjata biċ-ċeramika billi jgħaddi minnha qabel ma jidħol fil-kompartiment ta' kombustjoni. Il-gassijiet sħan ippurifikati joħorġu minn dan il-kompartiment billi jgħaddu minn sodda jew sodod ippakkjati biċ-ċeramika (imkessħa minn fluss tal-gass ta' skart ta' dħul fiċ-ċiklu ta' kombustjoni preċedenti). Din is-sodda ppakkjata msaħħna mill-ġdid imbagħad terġa' tniedi ċiklu ta' kombustjoni ieħor billi ssaħħan minn qabel fluss tal-gass ta' skart li jkun għadu dieħel. It-temperatura ta' kombustjoni tipika hija ta' bejn 800-1 u 1 000 °C.

Purifikazzjoni

Il-purifikazzjoni jew l-assorbiment, hija t-tneħħija ta' sustanzi niġġiesa minn fluss tal-gass permezz ta' kuntatt ma' solvent likwidu li ta' spiss ikun l-ilma (ara “purifikazzjoni niedja”). Tista' tinvolvi reazzjoni kimika (ara “purifikazzjoni kawstika”). F'xi każijiet, il-komposti jistgħu jerġgħu jiġu rkuprati mis-solvent.

Riduzzjoni katalitika selettiva (RKS)

Ir-riduzzjoni tal-emissjonijiet ta' NOX għan-nitroġenu f'sodda katalitika permezz ta' reazzjoni mal-ammonijaka (normalment ipprovduta bħala soluzzjoni milwiema), idealment f'temperatura operattiva ta' madwar 300–450 °C. Jista' jiġi applikat saff wieħed jew aktar saffi ta' katalizzaturi.

Riduzzjoni mhux katalitika selettiva (RMKS)

Ir-riduzzjoni tal-emissjonijiet ta' NOX għan-nitroġenu permezz ta' reazzjoni mal-ammonijaka jew l-urea f'temperatura għolja. Il-medda tat-temperatura operattiva trid tinżamm bejn 900 u 1 050 °C.

Tekniki li jnaqqsu t-tkaxkir ta' sustanzi solidi u/jew likwidi

Tekniki li jnaqqsu l-ġarr ta' qtar żgħir jew partiċelli fi flussi gassużi (pereżempju minn proċessi kimiċi, kondensaturi, kolonni ta' distillazzjoni) b'tagħmir mekkaniku bħall-kompartimenti ta' dikantazzjoni, il-filtri għaċ-ċpar, iċ-ċikluni u s-separaturi.

Ossidatur termali

Tagħmir għat-tnaqqis li jossida l-komposti kombustibbli fi fluss ta' effluwent gassuż tal-proċess jew tal-gass ta' skart billi f'kompartiment ta' kombustjoni jsaħħan dan il-fluss lil hinn mill-punt tal-awtofjammabilità bl-użu tal-arja jew tal-ossiġenu u jżommu f'temperatura għolja għal biżżejjed ħin biex titlesta l-kombustjoni f'diossidu tal-karbonju u ilma.

Riduzzjoni termali

L-emissjonijiet ta' NOX qed jitnaqqsu f'temperaturi għoljin fil-preżenza ta' gass għar-riduzzjoni f'kompartiment ta' kombustjoni addizzjonali fejn iseħħ proċess ta' ossidazzjoni, iżda taħt kundizzjonijiet ta' ossiġenu baxx/nuqqas ta' ossiġenu. B'differenza mill-RMKS, mhux qed tiżdied ammonijaka u/jew urea.

Filtru tat-trab f'żewġ stadji

Tagħmir għat-tisfija b'filtru fuq garża tal-metall. Waqt l-ewwel stadju tal-filtrazzjoni tinġema' pasta tal-filtru u l-filtrazzjoni effettiva sseħħ tul it-tieni stadju. B'mod li jiddependi fuq it-tnaqqis tal-pressjoni madwar il-filtru, is-sistema taqleb bejn iż-żewġ stadji. Is-sistema fiha integrat mekkaniżmu għat-tneħħija tat-trab iffiltrat.

Purifikazzjoni niedja

Ara “purifikazzjoni” hawn fuq. Purifikazzjoni fejn is-solvent użat huwa l-ilma jew soluzzjoni milwiema, pereżempju purifikazzjoni kawstika għat-tnaqqis tal-HCl. Ara wkoll taħt “purifikazzjoni niedja mit-trab”.

Purifikazzjoni niedja mit-trab

Ara “purifikazzjoni niedja” hawn fuq. Il-purifikazzjoni niedja mit-trab tinvolvi s-separazzjoni tat-trab billi l-gassijiet li deħlin jitħalltu b'mod intensiv mal-ilma, l-aktar flimkien mat-tneħħija ta' partiċelli raffi bl-użu tal-forza ċentrifuga. Sabiex jintlaħaq dan, il-gass qed jiġi rrilaxxat 'il ġewwa b'mod tanġenzjali. It-trab solidu li jitneħħa jinġabar fil-qiegħ tal-purifikatur.

12.2.   Tekniki għat-trattament tal-ilma mormi

It-tekniki kollha elenkati hawn taħt jistgħu jintużaw ukoll għall-purifikazzjoni ta' flussi tal-ilma sabiex dan ikun jista' jintuża mill-ġdid/jiġi rriċiklat. Il-parti l-kbira minnhom qed jintużaw wkoll għall-irkupru ta' komposti organiċi minn flussi tal-ilma għall-ipproċessar.

Teknika

Deskrizzjoni

Adsorbiment

Metodu ta' separazzjoni li fih il-komposti (jiġifieri s-sustanzi niġġiesa) f'likwidu (jiġifieri l-ilma mormi) jinżammu f'wiċċ solidu (is-soltu karbonju attivat).

Ossidazzjoni kimika

Il-komposti organiċi jiġu ossidati bl-ożonu jew il-perossidu tal-idroġenu, b'mod fakultattiv bl-appoġġ ta' katalizzaturi jew radjazzjoni UV, sabiex jinbidlu f'komposti inqas ta' ħsara u faċilment bijodegradabbli

Koagulazzjoni u flokkulazzjoni

Il-koagulazzjoni u l-flokkulazzjoni jintużaw għas-separazzjoni tas-solidi sospiżi mill-ilma mormi u ħafna drabi jitwettqu f'passi suċċessivi. Il-koagulazzjoni titwettaq permezz taż-żieda ta' koagulanti b'ċarġ oppost għal dak tas-solidi sospiżi. Il-flokkulazzjoni ssir permezz taż-żieda ta' polimeri, sabiex kolliżjonijiet tal-partiċelli mikroflokkuli jġegħluhom jintrabtu flimkien fi flokkuli ikbar.

Distillazzjoni

Id-distillazzjoni hija teknika biex wieħed jissepara komposti b'punti tat-togħlija differenti permezz tal-evaporazzjoni parzjali u r-rikondensazzjoni.

Id-distillazzjoni tal-ilma mormi hija t-tneħħija ta' kontaminanti li jagħlu f'temperatura baxxa mill-ilma mormi billi jinġiebu fil-fażi ta' tifwir. Id-distillazzjoni ssir b'kolonni attrezzati bil-pjanċi jew b'materjal tal-ippakkjar u kondensatur downstream.

Estrazzjoni

Sustanzi niġġiesa maħlula jiġu trasferiti mill-fażi tal-ilma mormi lejn solvent organiku, pereżempju f'kolonni kontrokurrenti jew sistemi ta' mixxelaturi separaturi. Wara s-separazzjoni tal-fażijiet, is-solvent jiġi ppurifikat, pereżempju b'distillazzjoni, u jitreġġa' lura għall-estrazzjoni. L-estratt li fih is-sustanzi niġġiesa jintrema jew jitreġġa' għall-proċess. It-telf ta' ammonti ta' solvent mal-ilma mormi qed jiġi kkontrollat aktar 'l isfel fil-katina bis-saħħa ta' trattament ulterjuri adegwat (pereżempju strippaġġ).

Evaporazzjoni

L-użu tad-distillazzjoni (ara hawn fuq) għall-konċentrazzjoni ta' soluzzjonijiet milwiema ta' sustanzi li jagħlu f'temperatura għolja għall-użu ulterjuri, l-ipproċessar jew ir-rimi (pereżempju bl-inċinerazzjoni tal-ilma mormi) bit-trasferiment tal-ilma għall-fażi ta' fwar. Is-soltu ssir f'unitajiet multistadju b'vakwu li jitqawwa minn stadju għall-ieħor, bil-għan li titnaqqas id-domanda għall-enerġija. Il-fwar tal-ilma jiġi kkondensat għall-użu mill-ġdid jew ir-rimi.

Filtrazzjoni

Is-separazzjoni tas-solidi minn trasportatur tal-ilma mormi billi dan jingħadda minn ġo medium poruż. Hija tinkludi tipi differenti ta' tekniki, eż. filtrazzjoni bir-ramel, mikrofiltrazzjoni u ultrafiltrazzjoni.

Flotazzjoni

Proċess li fih il-partiċelli solidi jew likwidi jiġu sseparati mill-fażi tal-ilma mormi biż-żieda ta' bżieżaq fini tal-gass, normalment tal-arja. Il-partiċelli li telgħin 'il fuq jakkumulaw f'wiċċ l-ilma u jinġabru bi xkumaturi.

Idroliżi

Reazzjoni kimika li fiha komposti organiċi jew inorganiċi jirreaġixxu mal-ilma, normalment sabiex jinbidlu komposti mhux bijodegradabbli f'oħrajn bijodegradabbli jew tossiċi f'oħrajn mhux tossiċi. Sabiex ir-reazzjoni ssir possibbli jew biex titqawwa, l-idroliżi titwettaq f'temperatura għolja u possibbilment bil-pressjoni (termoliżi) jew biż-żieda ta' alkali jew aċidi qawwija jew bl-użu ta' katalizzatur.

Preċipitazzjoni

Il-konverżjoni ta' sustanzi niġġiesa maħlula (pereżempju joni tal-metall) f'komposti li ma jinħallux, bis-saħħa ta' reazzjoni ma' preċipitanti miżjuda. Sussegwentement, il-preċipitati solidi ffurmati jiġu sseparati permezz ta' sedimentazzjoni, flotazzjoni jew filtrazzjoni.

Sedimentazzjoni

Is-separazzjoni ta' partiċelli sospiżi u ta' materjal sospiż permezz ta' depożitar gravitazzjonali.

Strippaġġ

Il-komposti volatili jitneħħew mill-fażi milwiema bis-saħħa ta' fażi gassuża (pereżempju fwar, nitroġenu jew arja) li tingħadda mil-likwidu u jiġu rkuprati sussegwentement (pereżempju bil-kondensazzjoni) għall-użu ulterjuri jew ir-rimi. L-effiċjenza fit-tneħħija tista' tittejjeb billi tiżdied it-temperatura jew titnaqqas il-pressjoni.

Inċinerazzjoni tal-ilma mormi

L-ossidazzjoni ta' sustanzi niġġiesa organiċi u inorganiċi bl-arja u fl-istess ħin l-evaporazzjoni tal-ilma bi pressjoni normali u temperaturi ta' bejn 730 °C u 1 200 °C. L-inċinerazzjoni tal-ilma mormi normalment tkun awtosuffiċjenti f'livelli ta' domanda kimika ta' ossiġenu li jaqbżu l-50 g/l. F'każ ta' tagħbija organika baxxa, jinħtieġ appoġġ minn karburant awżiljari.

12.3.   Tekniki għat-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-arja mill-kombustjoni

Teknika

Deskrizzjoni

Bl-għażla tal-karburant (awżiljari)

Użu ta' karburant (inkluż dak ta' appoġġ/awżiljari) b'kontenut baxx ta' komposti potenzjalment niġġiesa (pereżempju karburant b'livell aktar baxx ta' kubrit, irmied, nitroġenu, merkurju, fluworu jew kloru).

Berner b'livell baxx (LNB) u baxx ħafna (ULNB) ta' emissjonijiet ta' NOX

It-teknika hija bbażata fuq il-prinċipji tat-tnaqqis tal-ogħla temperatura tal-fjamma, l-ittardjar bit-tlestija xorta waħda tal-kombustjoni u ż-żieda fit-trasferiment tas-sħana (emissività akbar tal-fjamma). Tista' tkun assoċjata ma' disinn modifikat tal-kompartiment ta' kombustjoni tal-forn. Id-disinn ta' berners b'livell baxxi ħafna ta' emissjonijiet ta' NOX (ULNB) jinkludi t-tqassim tal-(arja/)karburant fi stadji u r-riċirkolazzjoni tal-gass tal-egżost/mit-tromba taċ-ċumnija.


(1)  Għal kwalunkwe parametru fejn, minħabba limitazzjonijiet marbuta mat-teħid tal-kampjuni jew mal-limitazzjonijiet analitiċi l-kampjunar ta' kull 30 minuta jkun inadegwat, għandu jiġi allokat perjodu xieraq għat-teħid tal-kampjuni.

(2)  Għall-PCDD/F jintuża perjodu ta' teħid ta' kampjuni ta' bejn 6 u 8 sigħat.

(3)  Il-kampjuni aggregati proporzjonali għall-ħin jistgħu jintużaw sakemm ikun jista' jintwera li l-fluss huwa stabbli biżżejjed.

(4)  Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Frar 2012 li tistipula r-regoli rigward gwida dwar il-ġbir tad-dejta u t-tfassil tad-dokumenti ta' referenza tal-BAT u dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità tagħhom imsemmija fid-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali (ĠU L 63, 2.3.2012, p. 1).

(5)  L-istandards EN ġeneriċi għall-kejl kontinwu huma EN 15267-1, -2, u -3, u EN 14181. L-istandards EN għall-kejl perjodiku huma mogħtija fit-tabella.

(6)  Jirreferi għall-input termali klassifikat totali tal-fran/ħiters tal-ipproċessar kollha konnessi maċ-ċumnija fejn iseħħu l-emissjonijiet.

(7)  Fil-każ tal-fran/ħiters tal-ipproċessar b'input termali klassifikat totali ta' inqas minn 100 MWth imħaddma inqas minn 500 siegħa fis-sena, il-frekwenza tal-monitoraġġ tista' titnaqqas għal mill-inqas darba fis-sena.

(8)  Il-frekwenza minima tal-monitoraġġ għall-kejl perjodiku tista' titnaqqas għal darba kull 6 xhur jekk tinġieb prova li l-livelli ta' emissjoni huma stabbli biżżejjed.

(9)  Il-monitoraġġ tat-trab ma japplikax fil-każijiet fejn issir kombustjoni ta' karburanti gassużi biss.

(10)  Il-monitoraġġ tal-NH3 japplika biss meta tintuża RKS jew RMKS.

(11)  Fil-każ tal-fran/ħiters tal-ipproċessar fejn issir kombustjoni ta' karburanti gassużi u/jew żejt b'kontenut ta' kubrit magħruf u fejn ma ssirx desulfurizzazzjoni tal-gass mit-tromba taċ-ċumnija, minflok monitoraġġ kontinwu jista' jsir jew monitoraġġ perjodiku bi frekwenza minima ta' darba kull tliet xhur jew kalkolu li jiżgura l-provvista ta' dejta ta' kwalità xjentifika ekwivalenti.

(12)  Il-monitoraġġ japplika meta s-sustanza niġġiesa tkun preżenti fil-gass ta' skart abbażi tal-inventarju tal-flussi tal-gass ta' skart kif speċifikati mill-konklużjonijiet dwar l-aqwa tekniki disponibbli għas-sistemi komuni tat-trattament jew tal-ġestjoni tal-ilma mormi u tal-gass ta' skart fis-settur tal-kimika (CWW BAT).

(13)  Il-frekwenza minima tal-monitoraġġ għall-kejl perjodiku tista' titnaqqas għal darba fis-sena jekk tinġieb prova li l-livelli ta' emissjoni huma stabbli biżżejjed.

(14)  Il-proċessi/is-sorsi (l-oħra) kollha fejn is-sustanza niġġiesa tkun preżenti fil-gass ta' skart abbażi tal-inventarju tal-flussi tal-gass ta' skart kif speċifikati mill-konklużjonijiet CWW BAT.

(15)  EN 15058 u l-perjodu ta' teħid ta' kampjuni jinħtieġu adattament sabiex il-valuri mkejla jkunu rappreżentattivi taċ-ċiklu kollu tad-dekokkjar.

(16)  EN 13284-1 u l-perjodu ta' teħid ta' kampjuni jinħtieġu adattament sabiex il-valuri mkejla jkunu rappreżentattivi taċ-ċiklu kollu tad-dekokkjar.

(17)  Il-monitoraġġ japplika fejn il-kloru u/jew komposti klorurati jkunu preżenti fil-gass ta' skart u jiġi applikat trattament termali

(18)  Fejn il-gassijiet mit-tromba taċ-ċumnija ta' żewġt ifran jew aktar jintremew permezz ta' ċumnija komuni, il-BAT-AEL japplika għar-rimi konġunt miċ-ċumnija.

(19)  Il-BAT-AELs ma japplikawx waqt it-tħaddim għad-dekokkjar.

(20)  Ma japplika l-ebda BAT-AEL għas-CO. B'mod indikattiv, il-livell tal-emissjoni ta' CO ġeneralment ikun ta' 10–50 mg/Nm3, espress bħala medja ta' kuljum jew medja fuq il-perjodu tat-teħid tal-kampjuni.

(21)  Il-BAT-AEL japplika biss meta tintuża RKS jew RMKS.

(22)  Il-valuri l-aktar baxxi tal-medda jistgħu jinkisbu bl-użu ta' ossidatur termali fil-proċess tal-fidda.

(23)  Il-BAT-AEL jiġi espress bħala l-medja tal-valuri miksuba tul sena waħda.

(24)  F'każ ta' kontenut sinifikanti ta' metan fl-emissjoni, il-metan immonitorjat skont EN ISO 25140 jew EN ISO 25139 jitnaqqas mir-riżultat.

(25)  L-EO prodott huwa definit bħala t-total tal-EO prodott għall-bejgħ u bħala sustanza intermedjarja.

(26)  Il-BAT-AEL japplika biss għall-flussi konġunti ta' gass ta' skart b'rata tal-fluss ta' > 1 000 Nm3/h.

(27)  Il-BAT-AEL huwa espress bħala medja ta' kuljum jew medja fuq il-perjodu tat-teħid tal-kampjuni.

(28)  Il-BAT-AEL jiġi espress bħala l-medja tal-valuri miksuba tul sena waħda. TDI u/jewMDI prodott jirreferi għall-prodott mingħajr residwi, fis-sens użat biex tiġi definita l-kapaċità tal-impjant.

(29)  Fil-każ ta' valuri ta' NOX li jaqbżu l-100 mg/Nm3 fil-kampjun, il-BAT-AEL jista' jkun ogħla u jammonta għal valur sa 3 mg/Nm3 minħabba interferenzi analitiċi.

(30)  F'każ ta' skariki mhux kontinwi ta' ilma mormi, il-frekwenza minima tal-monitoraġġ hija darba għal kull skariku.

(31)  Il-BAT-AEPL jirreferi għall-prodott mingħajr residwi, fis-sens użat biex tiġi definita l-kapaċità tal-impjant.

(32)  Fejn il-gassijiet mit-tromba taċ-ċumnija ta' żewġt ifran jew aktar jintremew permezz ta' ċumnija komuni, il-BAT-AEL japplika għar-rimi konġunt miċ-ċumnija.

(33)  Il-BAT-AELs ma japplikawx waqt it-tħaddim għad-dekokkjar.

(34)  Ma japplika l-ebda BAT-AEL għas-CO. B'mod indikattiv, il-livell tal-emissjoni ta' CO ġeneralment ikun ta' 5-35 mg/Nm3, espress bħala medja ta' kuljum jew medja fuq il-perjodu tat-teħid tal-kampjuni.

(35)  Il-frekwenza minima tal-monitoraġġ tista' titnaqqas għal darba fix-xahar jekk il-prestazzjoni adegwata rigward it-tneħħija tas-sustanzi solidi u r-ram tiġi kkontrollata b'monitoraġġ ta' spiss ta' parametri oħrajn (pereżempju bil-kejl kontinwu tat-turbidità).

(36)  Il-medja tal-valuri miksuba matul xahar wieħed tiġi kkalkulata mill-medji tal-valuri miksuba matul kull ġurnata (mill-inqas tliet kampjuni istantanji meħuda f'intervalli ta' mill-inqas nofs siegħa).

(37)  Il-valuri l-aktar baxxi tal-medda jinkisbu tipikament meta jintuża d-disinn b'sodda fissa

(38)  Il-medja tal-valuri miksuba matul sena waħda tiġi kkalkulata mill-medji tal-valuri miksuba matul kull ġurnata (mill-inqas tliet kampjuni istantanji meħuda f'intervalli ta' mill-inqas nofs siegħa).

(39)  L-EDC huwa t-total magħmul mill-EDC prodott bl-ossiklorazzjoni u/jew il-klorinazzjoni diretta u l-EDC rritornat għall-purifikazzjoni mill-produzzjoni tal-VCM.

(40)  Il-BAT-AEL ma japplikax meta l-emissjoni tkun taħt il-150 g/h.

(41)  Meta jintuża l-adsorbiment, il-perjodu tat-teħid tal-kampjuni huwa rappreżentattiv ta' ċiklu ta' adsorbiment komplet.

(42)  F'każ ta' kontenut sinifikanti ta' metan fl-emissjoni, il-metan immonitorjat skont EN ISO 25140 jew EN ISO 25139 jitnaqqas mir-riżultat.


Top