EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1712

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1712 tas-7 ta' Ġunju 2016 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti tal-investiment, rigward standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw sett minimu ta' informazzjoni dwar kuntratti finanzjarji li għandha tkun fir-rekords dettaljati u ċ-ċirkustanzi li fihom ir-rekwiżit għandu jkun impost (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

C/2016/3356

ĠU L 258, 24.9.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1712/oj

24.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 258/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1712

tas-7 ta' Ġunju 2016

li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti tal-investiment, rigward standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw sett minimu ta' informazzjoni dwar kuntratti finanzjarji li għandha tkun fir-rekords dettaljati u ċ-ċirkustanzi li fihom ir-rekwiżit għandu jkun impost

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE, u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE u 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u, b'mod partikulari, l-Artikolu 71(8) tagħha,

Billi:

(1)

Sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jkunu jistgħu faċilment jaċċessaw l-informazzjoni dwar kuntratti finanzjarji, kif definit fl-Artikolu 2(1)(100) tad-Direttiva 2014/59/UE, fejn il-pjan ta' riżoluzzjoni jew il-pjan ta' riżoluzzjoni tal-grupp applikabbli jipprevedi t-teħid ta' azzjonijiet ta' riżoluzzjoni fir-rigward ta' istituzzjoni jew entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2014/59/UE, dawk l-awtoritajiet għandhom jeħtieġu lill-istituzzjonijiet jew lill-entitajiet iżommu fuq bażi kontinwa sett minimu ta' informazzjoni dwar dawn il-kuntratti. Dak għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-possibilità tal-awtoritajiet kompetenti jew l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni li jitolbu tinżamm informazzjoni addizzjonali f'rekords dettaljati tal-kuntratti finanzjarji u li jimponu dawn ir-rekwiżiti fuq istituzzjonijiet jew entitajiet msemmija oħra msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2014/59/UE meta jkun meħtieġ biex ikun żgurat ippjanar effettiv u komprensiv.

(2)

Sett minimu ta' informazzjoni li tinżamm f'rekords dettaljati tal-kuntratti finanzjarji mill-istituzzjonijiet jew l-entitajiet rilevanti għandhom ikunu ddeterminati b'mod ċar. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-diskrezzjoni tal-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni li jużawha bħala formula jew biex jippreskrivu l-format li fih għandha tiġi provduta l-informazzjoni mitluba fiż-żmien stipulat fit-talba.

(3)

Biex jiġi evitat kull dubju, l-obbligu impost fuq l-istituzzjonijiet jew l-entitajiet relevanti biex iżommu rekords dettaljati tal-kuntratti finanzjarji m'għandux jaffettwa d-dritt tal-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni li jitolbu informazzjoni neċessarja mingħand ir-repożitorji tat-transazzjonijiet skont l-Artikolu 81 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u l-Artikolu 71(7) tad-Direttiva 2014/59/UE.

(4)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat mill-Awtorità Bankarja Ewropea lill-Kummissjoni.

(5)

L-Awtorità Bankarja Ewropea wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħin dwar l-istandards tekniċi regolatorji abbozzati li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Kkonċernati Bankarji stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Obbligi li jinżammu rekords dettaljati tal-kuntratti finanzjarji

1.   Istituzzjoni jew entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2014/59/UE għandha tkun meħtieġa mill-awtorità kompetenti jew l-awtorità tar-riżoluzzjoni li żżomm reġistrazzjonijiet dettaljati ta' kuntratti finanzjarji meta l-pjan ta' riżoluzzjoni jew il-pjan ta' riżoluzzjoni tal-grupp jipprevedi t-teħid ta' azzjonijiet ta' riżoluzzjoni fir-rigward tal-istituzzjoni jew l-entità kkonċernata fil-każ li l-kundizzjonijiet għar-riżoluzzjoni jkunu ssodisfati.

2.   Meta jkun meħtieġ li jsir ippjanar komprensiv u effikaċi, l-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jistgħu jimponu r-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1 fuq l-istituzzjonijiet jew l-entitajiet imsemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2014/59/UE, li ma jkunux koperti mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 2

Sett minimu ta' informazzjoni dwar kuntratti finanzjarji li trid tinżamm f'rekords dettaljati

1.   Istituzzjoni jew entità li hija obbligata żżomm reġistrazzjonijiet dettaljati ta' kuntratti finanzjarji taħt l-Artikolu 1 għandha żżomm fuq bażi kontinwa sett minimu ta' informazzjoni elenkata fl-Anness għal kull kuntratt finanzjarju fir-rekords tagħha.

2.   L-istituzzjoni jew l-entità msemmija fil-paragrafu 1 għandha, fuq talba ta' awtorità kompetenti jew awtorità ta' riżoluzzjoni, tagħmel disponibbli u tittrażmetti l-informazzjoni mitluba dwar kuntratti finanzjarji, lill-awtorità li tagħmel it-talba fiż-żmien stabbilit f'dik it-talba.

3.   Fejn xi parti mill-informazzjoni mitluba fl-Anness ma tkunx applikabbli għal ċertu tip ta' kuntratt finanzjarju u l-istituzzjoni jew l-entità msemmija fil-paragrafu 1 tista' turi dan lill-awtorità kompetenti jew lill-awtorità ta' riżoluzzjoni, l-informazzjoni rilevanti għal dik il-kaxxa għandha tiġi eskluża mill-obbligu skont l-Artikolu 1.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Ġunju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANNESS

Is-sett minimu ta' informazzjoni dwar il-kuntratti finanzjarji li għandha tkun inkluża f'reġistri dettaljati

 

Kaxxa

Deskrizzjoni tal-informazzjoni li għandha tinżamm f'reġistri dettaljati tal-kuntratti finanzjarji

Taqsima 1 — Partijiet għall-kuntratt finanzjarju

1

Kronogramma taż-żamma tar-rekords tal-ħin

Id-data u l-ħin tad-dħul tar-reġistrazzjoni.

2

Tip ta' ID tal-kontroparti li tirrapporta

Tip ta' kodiċi użat biex jidentifika l-kontroparti li tirrapporta.

3

ID tal-Kontroparti li Tirrapporta

Kodiċi uniku (Identifikatur tal-Entità Legali (LEI), fejn ikun disponibbli) li jidentifika l-kontroparti li tirrapporta.

4

Tip ta' ID tal-kontroparti l-oħra

Tip ta' kodiċi użat biex jidentifika l-kontroparti l-oħra.

5

ID tal-kontroparti l-oħra

Kodiċi uniku (LEI, fejn disponibbli) li jidentifika lill-kontroparti l-oħra tal-kuntratt finanzjarju. Din il-kaxxa għandha timtela mill-perspettiva tal-kontroparti li tirrapporta. Fil-każ ta' individwu, għandu jintuża kodiċi tal-klijent b'mod konsistenti.

6

Isem tal-kontroparti li tirrapporta.

Isem korporattiv tal-kontroparti li tirrapporta.

Din il-kaxxa tista' titħalla vojta fejn il-LEI jintuża biex jidentifika l-kontroparti li tirrapporta.

7

Domiċilju tal-kontroparti li tirrapporta.

Informazzjoni dwar l-uffiċċju reġistrat, li tikkonsisti fl-indirizz sħiħ, il-belt u l-pajjiż tal-kontroparti li tirrapporta.

Din il-kaxxa tista' titħalla vojta fejn il-LEI jintuża biex jidentifika kontroparti li tirrapporta.

8

Pajjiż tal-Kontroparti l-oħra

Il-kodiċi tal-pajjiż fejn l-uffiċċju reġistrat tal-kontroparti l-oħra jkun jinsab jew, jekk il-kontroparti l-oħra tkun persuna fiżika, il-pajjiż ta' residenza.

9

Liġi Regolatorja

Identifikai l-liġi li tirregola l-kuntratt finanzjarju.

10

Rikonoxximent kuntrattwali — Setgħat ta' valwazzjoni negattiva u ta' konverżjoni (biss għal kuntratti regolati minn liġi ta' pajjiż terz soġġett għall-ħtieġa ta' klawżola kuntrattwali skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 55(1) tad-Direttiva 2014/59/UE)

Il-klawżola kuntrattwali meħtieġa taħt l-Artikolu 55(1) tad-Direttiva 2014/59/UE.

Meta tali klawżola kuntrattwali tkun inkluża fi ftehim prinċipali u tapplika għat-tranżazzjonijiet kollha rregolati minn dak il-ftehim prinċipali, tista' tiġi rreġistrata fil-livell tal-ftehim prinċipali.

11

Rikonoxximent kuntrattwali — Sospensjoni tad-drittijiet tat-terminazzjoni (biss għal kuntratti regolati mil-liġi ta' pajjiż terz)

Il-klawżola kuntrattwali li bih il-kreditur jew parti għall-ftehim li joħloq l-obbligazzjoni jirrikonoxxi s-setgħa tal-awtorità ta' riżoluzzjoni ta' Stat Membru li tissospendi d-drittijiet tat-terminazzjoni.

Fejn tali klawżola kuntrattwali tkun inkluża fi ftehim prinċipali u tapplika għal kull tranżazzjoni rregolat minn dak il-ftehim prinċipali, tista' tiġi rreġistrata fil-livell tal-ftehim prinċipali.

12

Rikonoxximent kuntrattwali — Setgħat tar-riżoluzzjoni (biss għal kuntratti regolati mil-liġi ta' pajjiż terz)

It-terminu kuntrattwali, jekk hemm, li bih il-kreditur jew parti għall-ftehim li joħloq l-obbligazzjoni jirrikonoxxi s-setgħa tal-awtorità tar-riżoluzzjoni ta' Stat Membru li tapplika s-setgħat tar-riżoluzzjoni minbarra dawk identifikati fil-kaxxi 10 u 11.

Fejn tali klawżola kuntrattwali tkun inkluża fi ftehim prinċipali u tapplika għal kull tranżazzjoni rregolata minn dak il-ftehim prinċipali, tista' tiġi rreġistrata fil-livell tal-ftehim prinċipali.

13

Linji ta' negozju ewlenin

Jidentifika liema linja ta' negozju ewlenija jew linji ta' negozju ewlenin tirrigwarda l-kuntratt finanzjarju, jekk ikun hemm.

14

Il-valur tal-kuntratt.

Valwazzjoni skont is-suq ta' kuntratt finanzjarju, jew valutazzjoni skont mudell użat fl-applikazzjoni tal-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u rappurtat b'applikazzjoni tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u delegat u regolamenti ta' implimentazzjoni adottati fih. Għandha tintuża l-valwazzjoni tas-CCP għal tranżazzjoni kklerjata.

15

Munita tal-valur

Il-munita użata għall-valwazzjoni tal-kuntratt finanzjarju.

16

Kronogramma tal-valwazzjoni

Id-data u l-ħin tal-aħħar valwazzjoni

Għal valwazzjoni skont il-valur tas-suq, id-data u l-ħin tal-pubblikazzjoni tal-prezzijiet ta' referenza għandhom jiġu rrappurtati.

17

Tip ta' valwazzjoni

Indika jekk il-valwazzjoni twettqitx skont il-valur tas-suq jew skont mudell jew ġietx ipprovduta mis-CCP.

18

Kollateralizzazzjoni

Indika jekk jeżistix ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet. Fejn il-kuntratti finanzjarji huma koperti mir-rekwiżiti ta' rappurtar skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u delegat u regolamenti ta' implimentazzjoni adottati fih, informazzjoni fuq kollateralizzazzjoni għandha tkun provduta kif meħtieġ minn dawk ir-rekwiżiti.

19

Portafoll tal-kollateral

Indika jekk il-kollateralizzazzjoni twettqitx fuq bażi ta' portafoll. Portafoll tfisser il-kollateral ikkalkulat fuq il-bażi tal-pożizzjonijiet netti li jirriżultaw minn sett ta' kuntratti, minflok għal kull tranżazzjoni.

20

Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral

Jekk il-kollateral jiġi rrapportat fuq bażi ta' portafoll, il-portafoll għandu jiġi identifikat b'kodiċi uniku determinat mill-kontroparti li tirrapporta.

21

Il-marġni inizjali depożitat

Il-valur tal-marġni inizjali depożitat mill-kontroparti li tirrapporta lill-kontroparti l-oħra.

Meta l-marġni inizjali jiġi depożitat fuq bażi ta' portafoll, din il-kaxxa għandha tinkludi l-valuri ġenerali tal-marġni inizjali depożitat għall-portafoll.

22

Il-munita tal-marġni inizjali depożitat

Speċifika l-munita tal-marġni inizjali depożitat

23

Marġni tal-varjazzjoni depożitat

Il-valur tal-marġni tal-varjazzjoni ddepożitat, inkluż il-flus saldati, mill-kontroparti li tirrapporta lill-kontroparti l-oħra.

Fejn il-marġni tal-varjazzjoni huwa depożitat fuq bażi ta' portafoll, din il-kaxxa għandha tinkludi l-valuri ġenerali tal-marġni tal-varjazzjoni depożitat għall-portafoll.

24

Il-munita tal-marġni tal-varjazzjoni depożitat

Speċifika l-munita tal-marġni tal-varjazzjoni depożitat

25

Il-marġni inizjali riċevut

Il-valur tal-marġni inizjali riċevut mill-kontroparti li tirrapporta lill-kontroparti l-oħra.

Meta l-marġni inizjali jiġi riċevut fuq bażi ta' portafoll, din il-kaxxa għandha tinkludi l-valuri ġenerali tal-marġni inizjali riċevut għall-portafoll.

26

Il-munita tal-marġni inizjali riċevut

Speċifika l-munita tal-marġni inizjali riċevut

27

Il-marġni ta' varjazzjoni riċevut

Il-valur tal-marġni tal-varjazzjoni riċevut, inkluż il-flus imħallsa, mill-kontroparti li tirrapporta lill-kontroparti l-oħra.

Meta l-marġni ta' varjazzjoni jiġi riċevut fuq bażi ta' portafoll, din il-kaxxa għandha tinkludi l-valuri ġenerali tal-marġni ta' varjazzjoni riċevut għall-portafoll.

28

Il-munita tal-marġni ta' varjazzjoni riċevut

Speċifika l-munita tal-marġni ta' varjazzjoni riċevut

Taqsima 2a — Tip ta' kuntratt finanzjarju

29

It-tip ta' kuntratt finanzjarju

Ikklassifika l-kuntratt finanzjarju meħtieġ skont l-Artikolu 2, il-paragrafu 1, il-punt 100 tad-Direttiva 2014/59/UE.

30

Identifikazzjoni tal-kuntratt finanzjarju

ID uniku tat-tranżazzjoni fejn il-kuntratt finanzjarju huwa kopert mir-rekwiżiti ta' rappurtar skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u delegat u regolamenti ta' implimentazzjoni adottati fih. Għal kwalunkwe kuntratt finanzjarju ieħor, ID assenjat mill-kontroparti li tirrapporta.

Taqsima 2b — Dettalji dwar it-tranżazzjoni

31

Data effettiva

Data meta jidħlu fis-seħħ l-obbligi skont il-kuntratt finanzjarju.

32

Data tal-maturità

Data oriġinali tal-iskadenza tal-kuntratt finanzjarju rapportat. Terminazzjoni bikrija ma għandhiex tiġi rrapportata f'din il-kaxxa.

33

Data tat-terminazzjoni

Data tat-terminazzjoni fil-każ ta' terminazzjoni bikrija ta' kuntratt finanzjarju rrappurtat.

Jekk mhux differenti mid-data tal-maturità, din il-kaxxa għandha titħalla vojta.

34

Dritt tat-terminazzjoni

Indika jekk id-dritt ta' terminazzjoni tal-kontroparti l-oħra taħt il-kuntratt finanzjarju rrappurtat huwiex ibbażat fuq l-insolvenza jew il-kondizzjoni finanzjarja tal-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni.

Fejn tali klawżola kuntrattwali tkun inkluża fi ftehim prinċipali u tapplika għal kull tranżazzjoni rregolata minn dak il-ftehim prinċipali, tista' tiġi rreġistrata fil-livell tal-ftehim prinċipali.

35

Tip ta' Ftehim Prinċipali

Referenza għall-isem tal-ftehim prinċipali relevanti, jekk użat għall-kuntratt finanzjarju rapportat (eż. Ftehim Prinċipali ISDA; Ftehim Prinċipali tax-Xiri u l-Bejgħ tal-Enerġija; Ftehim Prinċipali Internazzjonali ForEx; Ftehim Prinċipali Ewropew jew kwalunkwe ftehim prinċipali lokali).

36

Verżjoni tal-Ftehim Prinċipali

Referenza għas-sena tal-verżjoni tal-ftehim prinċipali użat għat-tranżazzjoni rapportata, jekk applikabbli (eż. 1992, 2002, …).

37

Ftehimiet ta' netting

Jekk il-kuntratti finanzjarji huwa parti minn arranġament ta' netting kif definit fl-Artikolu 2(1)(98) tad-Direttiva 2014/59/UE, referenza unika tal-arranġament ta' netting.

38

It-tip ta' obbligazzjoni/pretensjoni

Indika jekk l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn kuntratt finanzjarju humiex:

kompletament esklużi minn rikapitalizzazzjoni interna skont l-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE;

parzjalment esklużi minn rikapitalizzazzjoni interna skont l-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE.

mhux esklużi minn rikapitalizzazzjoni interna skont l-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/59/UE.

Taqsima 2c — Ikklerjar

39

Obbligu tal-ikklerjar

Indika jekk il-kuntratt finanzjarji rrappurtat jappartjenix għal klassi ta' derivattivi OTC li jkun ġie ddikjarat soġġett għall-obbligu tal-ikklerjar u ż-żewġ kontropartijiet tal-kuntratt huma soġġetti għall-obbligu tal-ikklerjar skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012, mal-waqt tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt finanzjarju.

40

Ikklerjat

Indika jekk l-ikklerjar seħħx.

41

Kronogramma tal-ikklerjar

Ħin u data meta seħħ l-ikklerjar.

42

CCP

F'każ ta' kuntratt finanzjarju li ġie kklerjat, il-kodiċi uniku għas-CCP li kklerja l-kuntratt finanzjarju.

43

Intragrupp

Indika jekk il-kuntratt finanzjarju ġiex iffirmat bħala tranżazzjoni intragrupp, kif definit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.


Top