EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1012

Regolament (UE) 2016/1012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi għat-tnissil, kummerċ u dħul fl-Unjoni ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil, ħnieżer tat-tnissil ibridi u tal-prodotti ġerminali tagħhom u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 652/2014, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE u 90/425/KEE u jħassar ċerti atti fil-qasam tat-tnissil tal-annimali (“ir-Regolament dwar it-Tnissil tal-Annimali”) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

OJ L 171, 29.6.2016, p. 66–143 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/oj

29.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 171/66


REGOLAMENT (UE) 2016/1012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-8 ta' Ġunju 2016

dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi għat-tnissil, kummerċ u dħul fl-Unjoni ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil, ħnieżer tat-tnissil ibridi u tal-prodotti ġerminali tagħhom u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 652/2014, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE u 90/425/KEE u jħassar ċerti atti fil-qasam tat-tnissil tal-annimali (“ir-Regolament dwar it-Tnissil tal-Annimali”)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 42 u l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

It-tnissil ta' annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina, f'termini ekonomiċi u soċjali, tokkupa post strateġiku fl-agrikoltura fl-Unjoni u tikkontribwixxi għall-wirt kulturali tal-Unjoni. Din l-attività agrikola, li tikkontribwixxi għas-sigurtà tal-ikel fl-Unjoni, hija għajn ta' dħul għall-komunità agrikola. It-tnissil ta' annimali ta' dawk l-ispeċi jiġipromoss billi jiġi nkuraġġit l-użu ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil jew ħnieżer tat-tnissil ibridi ta' kwalità ġenetika għolja reġistrata.

(2)

Konsegwentement, bħala parti mill-politika agrikola tagħhom, l-Istati Membri, għamlu ħilithom b'mod konsistenti, biex jippromwovu il-produzzjoni ta' bhejjem b'karatteristiki ġenetiċi partikolari billi jiffissaw standards, u xi kultant jagħmlu dan permezz ta' investiment pubbliku. Id-disparitajiet bejn dawk l-istandards, għandhom il-potenzjal li joħolqu ostakli tekniċi għall-kummerċ tal-annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom, kif ukoll ostakli tekniċi għad-dħul tagħhom fl-Unjoni.

(3)

Il-qafas legali għal-liġi tal-Unjoni dwar it-tnissil ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina u ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi hija pprovduta mill-Direttivi 88/661/KEE (3),89/361/KEE (4), 90/427/KEE tas- (5), 91/174/KEE (6), 94/28/KE (7) u 2009/157/KE (8) leġis. L-għan ta' dawn id-Direttivi kien l-iżvilupp tat-tnissil tal-bhejjem fl-Unjoni, filwaqt li fl-istess ħin jiġi rregolat il-kummerċ u d-dħul fl-Unjoni ta' annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom, biex b'hekk tinżamm il-kompetittività tas-settur tal-annimali għat-tnissil tal-Unjoni.

(4)

Id-Direttivi tal-Kunsill 87/328/KEE (9), 90/118/KEE (10) u 90/119/KEE (11) ġew adottati biex jipprevjenu lill-Istati Membrimilli jżommu jew jadottaw regoli nazzjonalirelatati mal-aċċettazzjoni għal finijiet tat-tnissil ta' annimali għat-tnissil tal-ispeċi bovina u porċina u mal-produzzjoni u l-użu tas-semen, l-ooċiti u l-embrijuni tagħhom li jistgħu jikkostitwixxu projbizzjoni jew restrizzjoni fuq il-kummerċ jew ostakolu għalih, kemm jekk fil-każ ta' servizz naturali, inseminazzjoni artifiċjali jew fil-każ ta' ġbir ta' semen, ooċiti jew embrijuni.

(5)

Abbażi tad-Direttivi 88/661/KEE, 89/361/KEE, 90/427/KEE, 91/174/KEE, 94/28/KE u 2009/157/KE msemmijin fil-Premessa 3, il-Kummissjoni, wara li kkonsultat mal-Istati Membri permezz tal-Kumitat Żootekniku Permanenti mwaqqaf bi qbil mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 77/505/KEE (12), adottat għadd ta' deċiżjonijiet li jistipulaw kriterji speċifiċi skont l-ispeċi għall-approvazzjoni jew ir-rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet tat-tnissil u assoċjazzjonijiet ta' nissiela, għad-dħul ta' annimali għat-tnissil fir-reġistri tal-imrieħel, tal-bhejjem u taż-żwiemel tar-razza, għall-aċċettazzjoni ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ovina u kaprina għat-tnissil u l-inseminazzjoni artifiċjali, għall-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika tal-annimali għat-tnissil tal-ispeċijiet bovina, porċina, ovina u kaprina u għall-istabbiliment ta' ċertifikati ta' pedigree jew żootekniċi għall-kummerċ fl-annimali għat-tnissil u fil-prodotti ġerminali tagħhom.

(6)

Il-Kummissjoni stabbiliet ukoll lista ta' korpi tat-tnissil f'pajjiżi terzi u ċ-ċertifikati mudell ta' pedigree jew żootekniċi għad-dħul fl-Unjoni ta' annimali għat-tnissil u s-semen, l-ooċiti u l-embrijuni tagħhom.

(7)

Id-Direttivi 88/661/KEE, 89/361/KEE, 90/427/KEE, 91/174/KEE, 94/28/KE u 2009/157/KE jixxiebhu ħafna fl-istruttura u l-kontenut. Diversi minn dawk id-Direttivi ġew emendati matul iż-żmien. Fl-interess tas-simpliċità u l-konsistenza tal-liġi tal-Unjoni, ikun xieraq li jiġu ssimplifikati r-regoli tal-Unjoni stipulati f'dawk id-Direttivi.

(8)

Matul l-aħħar għoxrin sena, il-Kummissjoni kellha twieġeb għal għadd sinifikanti ta' lmenti mqajma, minn nissiela u minn operaturi li jwettqu programmi ta' tnissil,relatati mat-traspożizzjoni u l-interpretazzjoni nazzjonali tal-atti legali tal-Unjoni dwar it-tnissil tal-annimali fi Stati Membri differenti. Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni uniformi tar-regoli tal-Unjoni dwar annimali għat-tnissil u sabiex jiġu evitati l-ostakoli għall-kummerċ f'annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom li jiġu minn diverġenzi fit-traspożizzjoni nazzjonali ta' dawk id-Direttivi, il-kondizzjonijiet żootekniċi u tat-tnissil għall-kummerċ fl-annimali għat-tnissil u fil-prodotti ġerminali tagħhom u għad-dħul tagħhom fl-Unjoni għandhom jiġu stipulati f'Regolament.

(9)

Barra minn hekk, l-esperjenza wriet li, sabiex titħaffef l-applikazzjoni tar-regoli previsti f'dawk id-Direttivi, formulazzjoni iktar preċiża ta' kliem jeħtieġ li jintuża f'għadd ta' dispożizzjonijiet tagħhom flimkien ma' terminoloġija konsistenti li tkun standard fl-Istati Membri kollha. Għal finijiet ta' ċarezza u konsistenza tal-liġi tal-Unjoni, ikun jixraq ukoll li jingħataw aktar definizzjonijiet, inkluża definizzjoni ta' “razza”.

(10)

L-isforzi biex tinkiseb il-kompetittività fis-settur tat-tnissil tal-annimali m'għandhomx iwasslu għall-għajbien ta' razez b'karatteristiċi li jkunu adatti għal kuntesti bijofiżiċi partikolari. Jekk il-popolazzjoni tagħhom tkun żgħira wisq, razez lokali jistgħu jkunu f'riskju li jitilfu d-diversità ġenetika. Bħala parti importanti mill-bijodiversità agrikola, ir-riżorsi ġenetiċi tal-annimali jipprovdu bażi essenzjali għall-iżvilupp sostenibbli tas-settur tal-bhejjem u joffru opportunitajiet biex l-annimali jiġu adattati għal ambjenti, kondizzjonijiet tal-produzzjoni u d-domanda tas-suq u tal-konsumatur li qed jinbidlu. L-atti legali tal-Unjoni dwar it-tnissil ta' annimali għalhekk għandha tikkontribwixxi għall-preservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi tal-annimali, għall-protezzjoni tal-bijodiversità u għall-produzzjoni ta' prodotti reġjonali tipiċi ta' kwalità li joqogħdu fuq il-karatteristiċi ereditarji speċifiċi ta' razez lokali ta' annimali domestiċi. L-atti legali tal-Unjoni għandhom ukoll jippromwovu programmi vijabbli ta' tnissil għat-titjib tar-razez, u partikolarment fil-każ ta' razez li jkunu fil-periklu ta' estinzjoni jew ikunu razez awtoktoni li ma jinstabux spiss fl-Unjonigħall-preservazzjoni tar-razez u l-preservazzjoni tad-diversità ġenetika fir-razez innifishom u bejn razza u oħra.

(11)

Permezz tal-għażla u tat-tnissil inkiseb progress sinifikanti fl-iżvilupp tal-karatteristiċi relatati mal-produttività tal-annimali fl-irziezet, ħaġa li wasslet għat-tnaqqis tal-ispejjeż tal-produzzjoni fil-livell tal-irziezet. Madankollu, f'xi każijiet dan wassal, għal effetti sekondarji mhux mixtieqa li qajjem tħassib f'soċjetà dwar il-benessri tal-annimali u l-kwistjonijiet relatati mal-ambjent. L-applikazzjoni tal-ġenomika u l-użu tat-teknoloġiji avvanzati ta' informazzjoni, bħat-“trobbija bi preċiżjoni tal-bhejjem” (precision livestock farming) li tippermetti li settijiet kbar ta' data dwar karatteristiċi alternattivi,li huma relatati direttament jew indirettament mal-benessri tal-annimali u ma' kwistjonijiet ta' sostenibilità jiġu rrekordjati, għandhom potenzjal konsiderevoli biex jiġi indirizzat it-tħassib fis-soċjetà u biex jintlaħqu l-objettivi tat-trobbija sostenibbli tal-annimali f'termini ta' effiċjenza mtejba fl-użu tar-riżorsi, u r-reżiljenza mtejba u s-saħħa tal-annimali. Il-ġbir ta' data dwar dawn il-karatteristiċi alternattivi għandu jikseb importanza fil-qafas ta' programmi ta' tnissil u għandu jingħata prominenza akbar fid-definizzjoni ta' objettivi ta' għażla. F'dan il-kuntest, ir-riżorsi ġenetiċi ta' razez fil-periklu għandhom jitqiesu bħala riserva ta' ġeni li potenzjalment jistgħu jikkontribwixxu biex jintlaħqu dawn l-għanijiet ta' benessri tal-annimali u ta' sostenibilità.

(12)

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-annimali għat-tnissil tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u tal-ispeċi ekwina u l-prodotti ġerminali tagħhom fejn ikun maħsub li dawn l-annimali jew il-frieħ li jirriżultaw minn dawk il-prodotti ġerminali jiddaħħlu bħala annimali ta' razza pura għat-tnissil fi ktieb tat-tnissil jew reġistrati bħala ħnieżer tat-tnissil ibridi, f'reġistru tat-tnissil, b'mod partikolari bil-ħsieb ta' kummerċ fl-Unjoni, inkluż fi Stat Membru, jew tad-dħul fl-Unjoni ta' dawn l-annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom.

(13)

It-terminu “annimal tat-tnissil” jew “annimal ta' razza pura għat-tnissil” ma għandux jinftiehem bħala li jkopri biss annimali li għadhom ikollhom il-funzjoni riproduttiva tagħhom. Fil-fatt, l-annimali kastrati jistgħu jikkontribwixxu bir-rekords ġenealoġiċi u żootekniċi tagħhom lejn il-valutazzjoni tal-kwalità ġenetika tal-popolazzjoni għat-tnissil u b'hekk għall-integrità tal-klassifikazzjonijiet tal-annimali għat-tnissil ibbażati fuq dawn ir-riżultati. Skont l-objettivi tal-programm ta' tnissil, nuqqas ta' jew telf ta' data li jirriżultaw minn l-esklużjoni espliċita ta' annimali kastrati minn dħul fi ktieb jew reġistru tat-tnissil x'aktarx li jippreġudikaw ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-kwalità ġenetika tal-annimali għat-tnissil li huma ġenetikament relatati ma' dawk ta' annimali kastrati.

(14)

L-għan tar-regoli dwar annimali ta' razza pura għat-tnissil stabbiliti f'dan ir-Regolament għandu jkun li jagħtu aċċess għall-kummerċ abbażi ta' prinċipji maqbula applikabbli għar-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil li jiġġestixxu razez u għall-approvazzjoni tal-programmi ta' tnissil rispettivi tagħhom. Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi wkoll regoli li jirregolaw id-dħul ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil fit-taqsima ewlenija tal-kotba tat-tnissil u, meta huma jkunu jeżistu, fil-klassijiet differenti ta' mertu tat-taqsima ewlenija. Huwa għandu jistabbilixxi wkoll regoli għall-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika u regoli għall-aċċettazzjoni ta' annimali għat-tnissil kif ukoll il-kontenut taċ-ċertifikati żootekniċi.

(15)

Bl-istess mod, l-għan tar-regoli dwar il-ħnieżer tat-tnissil ibridi stabbiliti f'dan ir-Regolament għandu jkun li jagħtu aċċess għall-kummerċ abbażi ta' prinċipji maqbula applikabbli għar-rikonoxximent ta' entitajiet tat-tnissil li jimmaniġġjaw razez, linji jew inkroċji fir-razez differenti tal-ispeċi porċina u għall-approvazzjoni tal-programmi ta' tnissil tagħhom. Dan ir-Regolament għandu wkoll jistabbilixxi regoli li jirregolaw ir-reġistrazzjoni tal-ħnieżer tat-tnissil ibridi fir-reġistri tat-tnissil. Huwa għandu jistabbilixxi wkoll regoli għall-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika u regoli għall-aċċettazzjoni tal-ħnieżer tat-tnissil ibridi kif ukoll il-kontenut taċ-ċertifikati żootekniċi.

(16)

Mhuwiex xieraq li kwistjonijiet relatati mal-klonazzjoni jiġu trattati f'dan ir-Regolament.

(17)

Peress li l-objettivi ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li jkun żgurat approċċ armonizzat għall-kummerċ u d-dħul fl-Unjoni ta' annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom, kif ukoll għall-kontrolli uffiċjali li jkun meħtieġ li jsiru għall-programmi ta' tnissil imwettqin minn soċjetajiet tat-tnissil u entitatjiet tat-tnissil, ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu pjuttost, minħabba l-effett, il-kumplessità, il-karattru transkonfinali u internazzjonali tagħhom, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif imsemmi fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb dak il-għan.

(18)

Il-kwalità tas-servizzi pprovduti mis-soċjetajiet tat-tnissil u l-entitajiet tat-tnissil u l-mod kif huma jevalwaw u jikklassifikaw l-annimali għat-tnissil għandhom impatt fuq il-kwalità u l-eżattezza tal-informazzjoni żooteknika u ġenealoġika miġbura jew determinata fir-rigward ta' dawk l-annimali u l-valur tagħhom fis-suq. Konsegwentement, għandhom jiġu stabbiliti regoli għar-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil u l-approvazzjoni tal-programmi tagħhom ta' tnissil abbażi ta' kriterji armonizzati tal-Unjoni. Dawk ir-regoli għandhom jkopru wkoll is-superviżjoni tagħhom mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri sabiex ikun żgurat li r-regoli stabbiliti mis-soċjetajiet tat-tnissil u l-entitajiet tat-tnissil ma jwasslux għal disparitajiet bejn il-programmi ta' tnissil, b'hekk jinħolqu ostakoli tekniċi għall-kummerċ fl-Unjoni.

(19)

Proċeduri simili għal dawk stabbiliti fid-Direttivi 88/661/KEE, 89/361/KEE, 90/427/KEE, 91/174/KEE, 94/28/KE u 2009/157/KE għall-elenkar tas-soċjetajiet tat-tnissil rikonoxxuti u l-entitajiet tat-tnissil, inklużi l-aġġornament, it-trażmissjoni u l-pubblikazzjoni tal-listi, għandhom ikunu previsti f'dan ir-Regolament.

(20)

Il-programmi ta' tnissil fuq annimali ta' razza pura għat-tnissil jitwettqu bl-għan ġenerali li jitjiebu, b'mod sostenibbli l-karatteristiċi, tal-produzzjoni u tan-nonproduzzjoni tal-annimali ta' razza jew biex tiġi preservata razza. Dawk il-programmi ta' tnissil għandhom ikopru numru kbir biżżejjed ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil miżmuma minn nissiela li, permezz tat-tnisssil u tal-għażla jippromwovu u jiżviluppaw karatteristiċi mixtieqa f'dawk l-annimali jew jiggarantixxu l-preservazzjoni tar-razza, skont l-objettivi li huma aċċettati komunement min-nissiela parteċipanti. Bl-istess mod, il-programmi ta' tnissil li jikkonċernaw ħnieżer tat-tnissil ibridi jitwettqu bil-fini li jiżviluppaw karatteristiċi mixtieqa permezz ta' tnissil inkroċjat intenzjonat bejn razez differenti, linji jew inkroċji ta' ħnieżer. It-tnissil tal-annimali (annimali ta' razza pura jew ibridi) li jieħdu sehem fi programm ta' tnissil jiddaħħlu fi ktieb jew reġistru tat-tnissil, inkluż informazzjoni dwar l-axxendenti tagħhom, u, skont l-objettivi tat-tnissil stabbiliti fil-programm ta' tnissil, isirilhom kontroll tal-prestazzjoni jew kwalunkwe evalwazzjoni oħra li jirriżulta fir-reġistrar tad-data dwar il-karatteristiċi b'rabta mal-objettivi ta' dak il-programm ta' tnissil. Meta dan ikun speċifikat fil-programm ta' tnissil, l-evalwazzjoni ġenetika ssir sabiex jiġi stmat il-valur tat-tnissil tal-bhejjem li jistgħu jiġu kklassifikati skont dan. Dawk il-valuri tat-tnissil u r-riżultati tal-kontroll tal-prestazzjoni, kif ukoll l-informazzjoni ġenealoġika, jiffurmaw il-bażi għat-tnissil u l-għażla.

(21)

Id-dritt ta' rikonoxximent bħala soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil li tissodisfa l-kriterji stabbiliti għandu jkun prinċipju fundamentali tal-liġi tal-Unjoni dwar it-tnissil ta' annimali u tas-suq intern. Il-protezzjoni tal-attività ekonomika ta' soċjetà tat-tnissil eżistenti rikonoxxuta m'għandhiex tiġġustifika r-rifjut min-naħa tal-awtorità kompetenti li tirrikonoxxi soċjetà tat-tnissil oħra għall-istess razza jew il-ksur tal-prinċipji li jirregolaw is-suq intern. L-istess jgħodd għall-approvazzjoni ta' programm ta' tnissil ieħor, jew għall-approvazzjoni tal-estensjoni ġeografika ta' programm eżistenti ta' tnissil, li jitwettaq fuq l-istess razza jewfuq annimali għat-tnissil tal-istess razza li jistgħu jintgħażlu minn fost il-popolazzjoni tat-tnissil tas-soċjetà tat-tnissil li diġà qed twettaq programm ta' tnissil għaldik r-razza. Madankollu, meta fi Stat Membru soċjetà tat-tnissil rikonoxxuta, waħda jew iktar diġà qed twettaq programm ta' tnissil approvat għal razza speċifika, l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru għandha, f'ċerti każijiet speċifiċi, titħalla tirrifjuta milli tapprova programm ta' tnissil ieħor għall-istess razza, anke jekk dak il-programm ta' tnissil jissodisfa r-rekwiżiti kollha meħtieġa għall-approvazzjoni. Raġuni waħda għar-rifjut tista' tkun li l-approvazzjoni ta' programm ta' tnissil ieħor għall-istess razza jikkomprometti l-preservazzjoni ta' dik ir-razza jew id-diversità ġenetika fi ħdan dik ir-razza f'dak l-Istat Membru. B'mod partikolari, il-preservazzjoni ta' dik ir-razza tista' tiġi kompromessa bħala riżultat tal-frammentazzjoni tal-popolazzjoni tat-tnissil li possibilment twassal għal livell ogħla ta' tnissil bejn annimali tal-istess demm, għal żieda fl-inċidenza ta' difetti ġenetiċi osservati, għal telf fil-potenzjal tal-għażla jew aċċess imnaqqas tan-nissiela għal annimali ta' razza pura għat-tnissil jew għall-prodotti ġerminali tagħhom. Raġuni oħra għar-rifjut tista' tkun marbuta mal-inkonsistenzi fil-karatteristiċi definiti tar-razza jew fl-objettivi prinċipali ta' dawk il-programmi ta' tnissil. Fil-fatt, indipendentement mill-għan tal-programm ta' tnissil, jiġifieri l-preservazzjoni tar-razza jew it-titjib tar-razza, l-awtorità kompetenti għandha tkun tista' tirrifjuta l-approvazzjoni ta' programm ta' tnissil ieħor għall-istess razza meta d-differenzi bejn l-objettivi ewlenin taż-żewġ programmi ta' tnissil jew bejn l-elementi essenzjali tal-karatteristiċi tar-razza definiti f'dawk il-programmi ta' tnissil, jistgħu jirriżultaw f'telf ta' effiċjenza f'termini ta' progress ġenetiku għal dawk l-objettivi jew dawk il-karatteristiċi jew kwalunkwe karatteristiċi korrelatati, jew meta skambju ta' annimali bejn iż-żewġ popolazzjonijiet ta' tnissil ikollu riskju ta' għażla jew ta' tnissil żejda ta' dawk il-karatteristiċi essenzjali għall-popolazzjoni inizjali ta' tnissil. Fl-aħħar nett, fil-każ ta' razza fil-periklu jew razza awtoktona li mhux komuni li tinstab f'territorju wieħed jew aktar tal-Unjoni, awtorità kompetenti għandha wkoll titħalla tirrifjuta l-approvazzjoni ta' programm ta' tnissil ieħor għall-istess razza għar-raġuni li dak il-programm ta' tnissil ieħor jista' jostakola l-implimentazzjoni effettiva tal-programm ta' tnissil eżistenti, b'mod partikolari minħabba nuqqas ta' koordinazzjon, u skambju ta' informazzjoni ġenealoġika u żooteknika li jirriżultaw f'nuqqas ta' benefiċċji minn evalwazzjoni komuni tad-data miġbura dwar dik ir-razza. F'każ ta' rifjut tal-approvazzjoni ta' programm ta' tnissil, l-awtorità kompetenti għandha dejjem tipprovdi spjegazzjoni raġunata lill-applikanti u tagħtihom id-dritt li jappellaw kontra dak ir-rifjut.

(22)

In-nissiela għandu jkollhom id-dritt li jfasslu u jimplimentaw programm ta' tnissil għall-użu tagħhom stess, mingħajr ma' dak il-programm ta' tnissil ma jkollu jkun approvat mill-awtoritajiet kompetenti. Madankollu, kull Stat Membru jew l-awtoritajiet kompetenti tiegħu għandhom iżommu l-possibilità li jirregolaw dawk l-attivitajiet, b'mod partikolari hekk kif tali programm ta' tnissil iwassal għal tranżazzjonijiet kummerċjali fir-rigward ta' annimali għat-tnissil jew tal-prodotti ġerminali tagħhom jew jipperikola programm ta' tnissil approvat diġà eżistenti għal għal dik l-istess razza.

(23)

Jekk l-għan tal-programm ta' tnissil huwa li jippreserva r-razza, ir-rekwiżiti tal-programm ta' tnissil jistgħu jiġu kkumplimentati minn miżuri ta' preservazzjoni ex situ u in situ jew kwalunkwe għodda oħra għall-monitoraġġ tal-istatus tar-razza li tiżgura preservazzjoni sostenibbli u fit-tul ta' dik ir-razza. Għandu jkun possibbli li dawk il-miżuri jiġu stipulati fil-programm ta' tnissil.

(24)

L-assoċjazzjonijiet tan-nissiela, l-organizzazzjonijiet tat-tnissil, inklużi l-organizzazzjonijiet tat-tnissil li huma mpriżi privati, jew il-korpi pubbliċi, għandhom jiġu rikonoxxuti biss bħala soċjetajiet tat-tnissil meta jkollhom nissiela li jieħdu sehem fil-programmi ta' tnissil tagħhom u meta huma jiżguraw li dawk in-nissiela jkollhom il-libertà fl-għażla u fit-tnissil tal-annimali ta' razza pura għat-tnissil tagħhom, id-dritt li jiddaħħlu frieħ li jitnisslu minn dawk l-annimali fil-kotba tat-tnissil tagħhom u l-possibilità ta' sjieda ta' dawk l-annimali.

(25)

Qabel l-implimentazzjoni ta' bidliet fil-programm ta' tnissil approvat, soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil għandhom jissottomettu dawk il-bidliet lill-awtorità kompetenti li tkun irrikonoxxiet lil dik is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil. Sabiex jiġi evitat piż amministrattiv mhux meħtieġ għall-awtorità kompetenti u għas-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil, dawk il-bidliet biss li aktarx li jaffettwaw sostanzjalment il-programm ta' tnissil għandhom jiġu kkomunikati mis-soċjetà tat-tnissil jew mill-entità tat-tnissil lill-awtorità kompetenti. Dawk il-bidliet għandhom, b'mod partikolari, jkopru l-estensjoni tat-territorju ġeografiku, bidliet fl-għan jew fl-objettivi tal-għażla u t-tnissil tal-programm ta' tnissil, bidliet fid-deskrizzjoni tal-karatteristiċi tar-razza jew fid-delegazzjoni ta' kompiti lil partijiet terzi, kif ukoll bidliet kbar fis-sistema ta' reġistrazzjoni ta' pedigrees jew fil-metodi użati għall-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika u kwalunkwe bidla oħra li l-awtorità kompetenti tikkunsidra bħala modifika sostanzjali tal-programm ta' tnissil. Irrispettivament mit-tressiq obbligatorju ta' bidliet sinifikanti lill-awtorità kompetenti, is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil, għandhom fuq talba tal-awtorità kompetenti, jipprovduha b' verżjoni aġġornata tal-programm ta' tnissil.

(26)

Meta jkun hemm ħtieġa rikonoxxuta li jinżamm jew li jiġi promoss l-iżvilupp ta' razza f'ċertu territorju jew fil-każ ta' razza fil-periklu, l-awtorità kompetenti għandu jkollha l-possibilità li twettaq, fuq bażi temporanja, programm ta' tnissil għal dik ir-razza, sakemm l-ebda programm ta' tnissil ma jkun diġa effettivament fis-seħħ għal dik ir-razza. Awtorità kompetenti li twettaq tali programm ta' tnissil madankollu, m'għandhiex jkollha aktar dik il-possibilità jekk huwa possibbli għall-programm ta' tnissil li jiġi mgħoddi lil operatur li jissodisfa r-rekwiżiti meħtieġa għall-implimentazzjoni korretta ta' dak il-programm ta' tnissil.

(27)

Minħabba li l-preservazzjoni ta' razez fil-periklu ta' estinzjoni tirrikjedi l-istabbiliment u r-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil b'għadd limitat ta' annimali għat-tnissil li jipparteċipaw fil-programmi ta' tnissil tagħhom, id-daqs tal-popolazzjoni tat-tnissil m'għandux, b'mod ġenerali, jitqies bħala rekwiżit essenzjali għar-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil li jiġġestixxu razez fil-periklu ta' estinzjoni jew għall-approvazzjoni tal-programmi ta' tnissil tagħhom, b'mod partikolari billi r-rikonoxximent isir fil-livell nazzjonali.

(28)

Għandhom jiġu stipulati regoli speċifiċi f'dan ir-Regolament, b'mod partikolari dawk dwar il-promozzjoni mit-taqsima supplimentari għat-taqsima ewlenija u dwar derogi għall-kontroll tal-ittestjar tal-prestazzjoni u tal-evalwazzjoni ġenetika,sabiex jitqies l-istatus speċifiku tar-razez fil-periklu ta' estinzjoni.

(29)

L-Unjoni hija parti kontraenti għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, approvata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/626/KEE (13), li għandha l-objettivi, b'mod partikolari, tal-preservazzjoni tad-diversità bijoloġika, l-użu sostenibbli tal-elementi tagħha u l-kondivizjoni ġusta u ekwitabbli tal-vantaġġi li jirriżultaw mill-użu tar-riżorsi ġenetiċi. Din il-Konvenzjoni tippreċiża li l-partijiet kontraenti għandhom drittijiet sovrani fuq ir-riżorsi bijoloġiċi tagħhom u li huma responsabbli mill-preservazzjoni tad-diversità bijoloġika tagħhom u mill-użu sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tagħhom. L-Unjoni hija wkoll parti mill-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess għar-Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li jirriżultaw mill-Użu tagħhom fl-Unjoni għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, approvata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/283/UE (14). Dan ir-Regolament, għalhekk, għandu jqis, meta applikabbli, il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, kif ukoll il-Protokoll ta' Nagoya u għandu japplika mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) Nru 511/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15)

(30)

Is-soċjetajiet tat-tnissil u l-entitajiet tat-tnissil rikonoxxuti fi Stat Membru wieħed għandu jkollhom il-possibilità jimplimentaw il-programm ta' tnissil approvat tagħhom fi Stat Membru ieħor wieħed jew aktar biex ikun żgurat l-aqwa użu possibbli fl-Unjoni ta' annimali għat-tnissil ta' valur ġenetiku għoli. Għal dan il-għan proċedura simplifikata ta' notifika għandha tiżgura li l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor tkun taf bl-intenzjoni li jitwettqu attivitajiet transkonfinali. Madankollu, iċ-ċaqliq staġjonali ta' annimali għat-tnissil fi ħdan il-fruntieri ta' Stat Membru jew li jseħħ f'diversi Stati Membri, m'għandux jinvolvi b'mod mandatorju l-estensjoni tat-territorju ġeografiku.

(31)

Il-kooperazzjoni transkonfinali bejn is-soċjetajiet tat-tnissil u bejn l-entitajiet tat-tnissil li jkunu jixtiequ jidħlu fiha għandha tiġi ffaċilitata, filwaqt li tiġi żgurata l-intraprenditorija libera u l-eliminazzjoni ta' ostakoli għall-moviment liberu tal-annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom.

(32)

Billi awtorità kompetenti jista' jkollha tapprova diversi programmi ta' tnissil li jitwettqu minn soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil rikonoxxuta minnha u billi awtorità kompetenti jista' jkollha tapprova l-estensjoni fit-territorji tagħha ta' programmi ta' tnissil li jitwettqu minn soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil rikonoxxuti fi Stat Membru ieħor, ir-rikonoxximent tas-soċjetà tat-tnissil jew tal-entità tat-tnissil għandu jkun separat mill-approvazzjoni tal-programmi ta' tnissil tagħha. Madankollu, meta tevalwa applikazzjoni għar-rikonoxximent bħala soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil, l-awtorità kompetenti għandha wkoll tingħata applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' mill-inqas programm ta' tnissil wieħed.

(33)

Minn diversi lmenti li l-Kummissjoni kellha tittratta fis-snin preċedenti, jidher li dan ir-Regolament għandu jipprovdi regoli ċari li jirregolaw ir-relazzjoni bejn is-soċjetà tat-tnissil li tistabbilixxi reġistru tad-dixxendenti għal razza partikolari ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina u s-soċjetà tat-tnissil li tiddikjara li tkun stabilixxiet il-ktieb tat-tnissil tal-oriġini ta' dik ir-razza.

(34)

Huwa meħtieġ li tkun iċċarata r-relazzjoni bejn nissiela u soċjetajiet tat-tnissil b'mod partikolari biex ikun żgurat id-dritt tagħhom li jieħdu sehem fil-programm ta' tnissil fit-territorju ġeografiku li jkunu ġew approvati għaliha u, meta tkun prevista s-sħubija, li jkun żgurat li dawk in-nissiela għandhom id-dritt li jkunu membri. Is-soċjetajiet tat-tnissil għandu jkollhom regoli fis-seħħ biex jiġi riżolt it-tilwim ma' nissiela li jieħdu sehem fi programm ta' tnissil tagħhom u biex jiżguraw li dawk in-nissiela jkunu ttrattati b'mod ugwali. Huma għandhom ukoll jistabbilixxu d-drittijiet u l-obbligi tagħhom stess kif ukoll dawk tan-nissiela li jieħdu sehem fil-programmi ta' tnissil tagħhom.

(35)

In-nissiela li l-annimali għat-tnissil tagħhom jiġu mċaqalqa staġjonalment ġewwa l-fruntiera ta' Stat Membru jew żona bejn il-fruntieri nazzjonali għandu jkollhom id-dritt li jkomplu jipparteċipaw fil-programm ta' tnissil sakemm il-kwartieri ġenerali tal-azjenda tagħhom tkun tinsab fit-territorju ġeografiku ta' dak il-programm ta' tnissil.

(36)

Is-sitwazzjoni speċifika prevalenti fis-settur tal-ħnieżer tat-tnissil ibridi għandha titqies f'dan ir-Regolament. Il-parti l-kbira ta' impriżi privati fis-settur tal-ħnieżer tat-tnissil ibridi għandhom sistemi ta' produzzjoni magħluqa u jiġġestixxu l-istokk tat-tnissil tagħhom stess. Għalhekk għandu jsir provvediment għal għadd ta' derogi għal dawn l-impriżi, b'mod partikolari fir-rigward tal-parteċipazzjoni minn nissiela fil-programm ta' tnissil u d-dritt biex jirreġistraw ħnieżer tat-tnissil ibridi fir-reġistri tat-tnissil.

(37)

Id-definizzjoni ta' “ħanżir tat-tnissil ibridu” tkopri annimali mill-livelli kollha fil-piramida tat-tnissil u l-għażla, li huma użati għall-ottimizzazzjoni tat-tnissil inkroċjat billi jitħalltu l-assi speċifiċi ta' ġenotipi differenti tagħhom u jisfruttaw l-effetti tal-eterożi. Skont il-livell tal-piramida tat-tnissil u l-għażla, “ħanżir tat-tnissil ibridu” tkopri razez, linji jew inkroċji. Għalhekk, mhux l-annimali kollha huma neċessarjament “ibridi” fis-sens tradizzjonali.

(38)

L-esperjenza miksuba, partikolarment fl-applikazzjoni tad-Direttiva 90/427/KEE, u limitatament anqas tad-Direttivi 89/361/KEE u 2009/157/KE, tindika li hemm ħtieġa ta' aktar regoli preċiżi għar-riżoluzzjoni effettiva ta' tilwimiet bejn in-nissiela min-naħa l-waħda u s-soċjetajiet tat-tnissil min-naħa l-oħra abbażi ta' regoli ta' proċedura u drittijiet u dmirijiet deskritti tan-nissiela li jkunu stabbiliti b'mod ċar. Dan jinkiseb bl-aħjar mod jekk il-kwistjonijiet jiġu riżolti fis-sistema legali tal-Istati Membri fejn jitfaċċjaw.

(39)

Is-soċjetajiet tat-tnissil li jistabbilixxu u jżommu kotba tat-tnissil għal annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina, kif ukoll entitajiet tat-tnissil, minbarra mpriżi privati li joperaw f'sistemi magħluqa ta' produzzjoni, li jistabbilixxu u jżommu reġistri ta' razez għal ħnieżer tat-tnissil ibridi, għandhom idaħħlu annimali għat-tnissil fil-kotba tat-tnissil jew jirreġistrawhom fir-reġistri tat-tnissil mingħajr diskriminazzjoni fir-rigward tal-Istat Membru ta' oriġini tal-annimali jew ta' sidhom u, fejn dan ikun previst fil-programm ta' tnissil, għandhom jikklassifikaw lil dawk l-annimali skont il-merti tagħhom.

(40)

Is-soċjetajiet tat-tnissil għandhom ukoll jitħallew jistabbilixxu taqsimiet supplimentari għar-reġistrazzjoni tal-annimali li ma jissodisfawx il-kriterji ta' parentela iżda li huma ġudikati mis-soċjetajiet tat-tnissil li jikkonformaw mal-karatteristiċi tat-tnissil stabbiliti fil-programm ta' tnissil tar-razza kkonċernata, bil-għan li dawk l-annimali jitnisslu sussegwentement ma' annimali ta' razza pura għat-tnissil li jappartjenu għar-razza koperta mill-programm ta' tnissil sabiex il-wild jiġi promoss għat-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil. Ir-regoli speċifiċi għall-promozzjoni tal-wild ta' dawk l-annimali għat-taqsima ewlenija ta' ktieb tat-tnissil għandhom jiġu stabbiliti fil-livell tal-Unjoni.

(41)

Il-promozzjoni tal-frieħ għat-taqsima ewlenija ta' kotba tat-tnissil għandha tkun permessa biss permezz ta' linja femminili, ħlief fil-każ tal-ispeċi ekwina. Madankollu, għal razza fil-periklu ta' estinzjoni tal-ispeċi bovina, porċina, ovina u dik kaprina u għal razez “b'saħħithom” ta' nagħaġ li għalihom m'hemmx biżżejjed annimali maskili riproduttivi ta' razza pura, l-Istati Membrigħandu jkollhom il-possibilta' li jawtorizzaw li s-soċjetajiet tat- tnissil japplikaw regoli inqas stretti għall-promozzjoni tal-wild ta' dawk l-annimali rreġistrati f'taqsimiet supplimentari għat-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil sabiex ikun evitat id-deterjorament ulterjuri tad-diversità ġenetika ta' dawk ir-razez. Bl-istess mod, għandhom jiġu pprovduti regoli speċjali li jippermettu r-rikostruzzjoni ta' razez li jkunu sparixxew jew li jinsabu f'periklu serju li jisparixxu. L-Istati Membri li jagħmlu użu minn tali derogi għandhom jevalwaw b'attenzjoni l-istatus tar-riskju ta' dawk il-popolazzjonijiet ta' tnissil u jiżguraw ġestjoni sikura tar-riżorsi ġenetiċi.

(42)

Meta jkun meħtieġ li tinħoloq razza ġdida billi jiġu assoċjati l-karatteristiċi ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil minn razez differenti jew billi jitħalltu annimali bi grad suffiċjenti ta' xebħ fiżiku li diġà jirriproduċu bi stabilità ġenetika suffiċjenti biex huma jitqiesu li evolvew f'razza ġdida, is-soċjetajiet tat-tnissil għandhom jingħataw il-possibilità li jistabbilixxu kotba tat-tnissil u li jwettqu programmi ta' tnissil għal dawk ir-razez ġodda.

(43)

Xejn f'dan ir-Regolament m'għandu jipprevjeni annimali rreġistrati fit-taqsima supplimentari ta' ktieb tat-tnissil ta' razza partikolari milli jaqgħu taħt l-ambitu tal-impenji tal-miżura agroambjentali tal-klima msemmija fl-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16) u li għalhekk ikunu eliġibbli għal appoġġ mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali taħt il-programmi ta' żvilupp rurali tagħhom.

(44)

Għall-annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina, is-soċjetajiet tat-tnissil għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu regoli fil-programmi ta' tnissil tagħhom li jipprojbixxu jew jillimitaw l-użu ta' ċerti tekniki ta' riproduzzjoni u ta' ċerti annimali ta' razza pura għat-tnissil, inkluż l-użu tal-prodotti ġerminali tagħhom. Is-soċjetajiet tat-tnissil għandhom, per eżempju, ikunu jistgħujitolbu li l-wild jirriżulta minn tgħammir naturali biss. Is-soċjetajiet tat-tnissil li jagħmlu użu minn din il-projbizzjoni jew limitazzjoni għandhom jistabbilixxu dawn ir-regoli fil-programm ta' tnissil tagħhom bi qbil mar-regoli stabbiliti mis-soċjetà tat-tnissil li tkun qed iżżomm il-ktieb tat-tnissil tal-oriġini.

(45)

L-annimali ta' razza pura għat-tnissil li jiddaħħlu fil-kotba tat-tnissil għandhom ikunu identifikati bi qbil mar-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17).

(46)

Fil-każ ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina, ir-Regolament (UE) 2016/429 li l-awtoritajiet kompetenti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali għall-annimali tal-ispeċi ekwina, għandhom joħorġu dokument ta' identifikazzjoni permanenti unikuli għandu jkun speċifikat iktar mill-Kummissjoni permezz ta' atti delegati. Sabiex iċ-ċertifikat żootekniku jkun armonizzat kemm jista' jkun ma' dak id-dokument ta' identifikazzjoni uniku għat-tul tal-ħajja fir-rigward tal-kontenut u l-proċedura amministrattiva, is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-format u l-kontenut ta' dokument ta' identifikazzjoni uniku għat-tul tal-ħajja għall-annimali tal-ispeċi ekwina.

(47)

L-eliġibilità ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina li jikkompetu internazzjonalment hija rregolata minn ftehimiet internazzjonali privati. Minħabba d-dimensjoni internazzjonali tal-industrija ekwina, il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati u ta' implimentazzjoni rilevanti, għandha tqis dawn il-ftehimiet, sabiex tinżamm l-eliġibilità ta' dawk l-annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina li jikkompetu fil-livell internazzjonali.

(48)

L-aċċettazzjoni ta' annimali għat-tnissil għal finijiet ta' tnissil, u b'mod partikolari għal servizz naturali jew għal riproduzzjoni assistita għandha tkun irregolata fil-livell tal-Unjoni biex jiġu evitati l-ostakoli għall-kummerċ, b'mod partikolari meta tali annimali għat-tnissil ikun sarilhom kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika magħmulin b'konformità mar-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament u b'mod partikolari fl-Anness III.

(49)

Huwa mifhum li l-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom ma m'għandhomx jużaw dan ir-Regolament sabiex jipprojbixxu, jirristrinġu jew jimpedixxu l-użu ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil jew il-prodotti ġerminali tagħhom għall-produzzjoni ta' annimali li ma jkunux maħsuba li jintużaw jew jiġu rreġistrati bħala annimali għat-tnissil fi ktieb tat-tnissil jew reġistru tat-tnissil.

(50)

Filwaqt li r-regoli għall-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika ġew stabbiliti fil-livell tal-Unjoni għal annimali għat-tnissil tal-ispeċi bovina, porċina, ovina u dik kaprina li ġew ittestjati għal ċertu għadd ta' karatteristiċi, id-diversi rekwiżiti għal razez, użanzi u għażliet differenti ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina sal-lum ma ħallewx li dawn jiġu armonizzati. Minflok, ir-regoli speċifiċi għar-razza għall-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika bħalissa huma stabbiliti mir-reġistru taż-żwiemel tar-razza dwar l-oriġini tar-razza.

(51)

Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi, l-avvanzi xjentifiċi jew il-ħtieġa li jiġu ppreservati r-riżorsi ġenetiċi ta' siwi, is-setgħata' adozzjoni ta' atti taħt l-Artikolu 290 TFUE għandha tingħata lill-Kummissjonibiex temenda l-Anness III għal dan ir-Regolament. Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-Kummissjoni biex tkun tista' tistabbilixxi regoli uniformi u aktar dettaljati għall-kontroll tal-prestazzjoni u għall-evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina, ovina u dik kaprina.

(52)

Għandu jkun possibli li l-kontroll tal-prestazzjoni jew l-evalwazzjoni ġenetika jsiru minn parti terza magħżula mis-soċjetà tat-tnissil jew mill-entità tat-tnissil jew minn korp pubbliku anke awtorità li teżerċita din il-missjoni bħala kompitu sovran. Dik il-parti terza tista' tkun awtorizzata u evalwata mill-awtorità kompetenti fil-kuntest tal-approvazzjoni tal-programm ta' tnissil. Soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil li jesternalizzaw il-kontroll tal-prestazzjoni jew l-evalwazzjoni ġenetika għandhom, sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor mill-Istat Membru rilevanti jew mill-awtoritajiet kompetenti tiegħu, jibqgħu responsabbli biex jiżguraw il-konformità mar-rekwiżiti applikabbli għal dawk l-attivitajiet u għandhom jispeċifikaw it-terza parti nominata fil-programm ta' tnissil tagħha.

(53)

Skont, fost affarijiet oħra, l-ispeċi jew ir-razza, jista' jkun hemm bżonn ta' armonizzazzjoni jew titjib tal-metodi ta' kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil użati mis-soċjetajiet tat-tnissil jew mill-parti terza nominata minnhom. Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-Kummissjoni biex tkun tista' tinnomina ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea. Sabiex, fejn meħtieġ, jiġi modifikat il-kompitu ta' dawn iċ-ċentri ta' referenza, is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti taħt l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tingħata lill-Kummissjoni. Dawk iċ-ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea għandhom jikkwalifikaw għall-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18). Fil-każ ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina, dawn il-kompiti jitwettqu miċ-Ċentru Interbull, sottokumitat permanenti tal-Kumitat Internazzjonali għar-Reġistrazzjoni tal-Annimali (International Committee for Animal Recording — ICAR), li huwa ċ-ċentru ta' referenza tal-Unjoni Ewropea innominat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 96/463/KE (19).

(54)

Minbarra, sabiex jiġu appoġġjati s-soċjetajiet tat-tnissil li jiġġestixxu r-razez fil-periklu ta' estinzjoni, meta jkun hemm ħtieġa rikonoxxuta, setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-Kummissjoni biex tkun tista' tinnomina ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea inkarigati bil-kompitu speċifiku tal-promozzjoni tal-istabbiliment jew l-armonizzazzjoni tal-metodi użati minn dawk is-soċjetajiet tat-tnissil. Sabiex, fejn meħtieġ, jiġi modifikat il-kompitu ta' dawn iċ-ċentri ta' referenza, is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti taħt l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha ukoll tiġi delegata lill-Kummissjoni. Meta tinnomina dawk iċ-ċentri u tiddeskrivi l-kompiti tagħhom, il-Kummissjoni għandha tqis kif jixraq l-attivitajiet tal-Punt Fokali Reġjonali Ewropew (ERFP) għar-riżorsi ġenetiċi tal-annimali li ġie stabbilit fil-qafas tal-Pjan ta' Azzjoni Globali għar-Riżorsi Ġenetiċi tal-Annimali fl-Ewropa u tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO). Il-metodi stabbiliti minn dawn iċ-ċentri m'għandhomx ikunu vinkolanti.

(55)

In-nissiela li jieħdu sehem fi programm ta' tnissil għandu jkollhom id-dritt li jirċievu ċertifikati żootekniċi għall-annimali għat-tnissil tagħhom koperti minn dak il-programm ta' tnissil u l-prodotti ġerminali ta' dawk l-annimali. Iċ-ċertifikati żootekniċi għandhom jakkumpanjaw lill-annimali għat-tnissil jew il-prodotti ġerminali tagħhom meta dawn jiġu nnegozjati jew jidħlu fl-Unjoni fid-dawl ta' dħul jew reġistrazzjoni ta' dawk l-annimali jew tal-wild magħmul minn dawk il-prodotti ġerminali f'kotba tat-tnissil jew f'reġistri tat-tnissil oħra. Iċ-ċertifikati żootekniċi għandhom jgħarrfu lin-nissiel bil-kwalità ġenetika u tal-pedigree tal-annimali miksuba. Tali ċertifikati għandhom, pereżempju, jinħarġu, meta jkun meħtieġ, biex jakkumpanjaw annimali għat-tnissil għal skopijiet ta' wirjiet jew meta jitpoġġew fi stazzjonijiet tal-ittestjar jew f'ċentri ta' inseminazzjoni artifiċjali.

(56)

Għandu jiġi mifhum li dan ir-Regolament ma jipprojbixxix li l-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jirrikjedu li, meta jiġi nnegozjat, is-semen ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina intiżi għall-inseminazzjoni artifiċjali fid-dawl tal-produzzjoni ta' annimali li m'humiex intiżi biex isiru annimali ta' razza pura għat-tnissil ikun akkumpanjat minn informazzjoni dwar il-kwalità u l-pedigree ta' dak l-annimal. B'mod ġenerali, billi dawn il-prodotti ġerminali ta' annimali għat-tnissil, u b'mod partikolari s-semen, u l-informazzjoni relatata dwar iċ-ċertifikati żootekniċi jsiru disponibbli wkoll għall-operaturi li jirriproduċu annimali mingħajr l-intenzjoni li l-wild tagħhom jiddaħħal fi ktieb tat-tnissil, huwa ttamat li l-kompetittività tas-settur tat-trobbija tal-bhejjem tal-Unjoni jista' jiġi mtejjeb.

(57)

Id-dħul fl-Unjoni u l-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi ta' annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom huma importanti għall-agrikoltura tal-Unjoni. Id-dħul fl-Unjoni ta' annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom, għalhekk, għandhom isiru b'kondizzjonijiet li huma komparabbli mar-regoli applikabbli għall-kummerċ fl-Unjoni. Madankollu, l-annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom għandhom ikunu intitolati għall-inklużjoni fit-taqsima ewlenija ta' ktieb tat-tnissil jew ta' reġistru tat-tnissil fl-Unjoni kemm-il darba l-livell tal-kontrolli imwettqa fil-pajjiż terz esportatur jiżgurawa l-istess ċertezza ta' dettalji tar-razza, u riżultati tal-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika bħal dawk tal-Unjoni u kemm-il darba dawk il-korpi tat-tnissil li jipprovdu dawk id-dettalji u riżultati jiddaħħlu f'lista miżmuma mill-Kummissjoni. Barra minn dan, il-korpi tat-tnissil fil-pajjiżi terzi għandhom, bħala kwistjoni ta' reċiproċità, jaċċettaw l-annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom mis-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil rispettivi rikonoxxuti fl-Unjoni.

(58)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (20) jipprovdi li l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi nomenklatura ta' merkanzija, jiġifieri “in-Nomenklatura Magħquda”, jew fil-forma mqassra “NM”, li tissodisfa f'daqqa r-rekwiżiti tat-Tariffa Doganali Komuni, l-istatistika tal-kummerċ barrani tal-Komunità u politiki oħra tal-Unjoni dwar l-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta' oġġetti. L-Anness I ta' dak ir-Regolament jelenka l-kodiċijiet tan-NM għall-annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina u ta' semen bovin u jindika li dawn huma eżentati mir-rata konvenzjonali ta' dazji. F'dak il-każ, dawk l-annimali u l-prodotti ġerminali tagħhom għandu jkollhom magħhom iċ-ċertifikat żootekniku xieraq biex tkun ikkonfermata l-klassifikazzjoni tagħhom bħala annimali ta' razza pura għat-tnissil jew bħala prodotti ġerminali tagħhom. Fil-każ ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil, dawn għandu wkoll jkollhom magħhom dokument li jindika li huma se jiddaħħlu fi ktieb tat-tnissil minn soċjetà tat-tnissil jew se jiġu rreġistrati f'reġistru tat-tnissil miżmum minn entità tat-tnissil.

(59)

Malli jidħlu fl-Unjoni dawk l-annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom għandhom jagħmlu l-kontrolli veterinarji skont id-Direttivi tal-Kunsill 91/496/KEE (21) u 97/78/KE (22). Fil-każ ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil għandhom isirulhom ukoll il-kontrolli meħtieġa għall-applikazzjoni tal-eżenzjoni tar-rata konvenzjonali tad-dazju għal annimali ta' razza pura għat-tnissil.

(60)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dwar kontrolli uffiċjali mwettqa għall-verifika tal-konformità mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament u dwar attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti skont dan ir-Regolament li huma adattati għas-settur tat-tnissil tal-annimali. L-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom il-possibilità li jwettqu kontrolli uffiċjali fuq l-operaturi kollha li huma soġġetti għar-regoli ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari fuq soċjetajiet tat-tnissil, entitajiet tat-tnissil, partijiet terzi li jwettqu kontrolli tal-prestazzjoni jew evalwazzjonijiet ġenetiċi, fuq ċentri ta' ġbir u ħżin tas-semen, fuq ċentri ta' ħżin tal-embrijuni, u fuq timijiet ta' ġbir jew produzzjoni tal-embrijuni.

(61)

L-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu kontrolli uffiċjali sabiex jivverifikaw il-konformità mar-regoli stipulati f'dan ir-Regolament u r-rekwiżiti stabbiliti fil-programm ta' tnissil approvat. Dawk il-kontrolli jistgħu jinkludu l-ispezzjoni ta' tagħmir użat għall-kontroll tal-prestazzjoni jew għall-verifika tal-proċeduri stabbiliti għar-reġistrazzjoni tad-data żootekniċi u dwar it-tnissil jew l-eżami ta' dokumenti jew sistemi użati għall-ħżin u l-ipproċessar ta' tali data miġbura dwar l-annimali għat-tnissil. Dak l-eżami jista' jqis il-verifiki tal-kwalità jew is-sistemi ta' kontroll għall-iżgurar tal-preċiżjoni tad-data rreġistrati bħal kontrolli tal-parentela li jsiru sabiex tiġi vverifikata r-razza tal-annimal. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħmlu kontrolli uffiċjali fil-binjiet u l-uffiċċji u fuq it-tagħmir tan-nissiela, is-soċjetajiet tat-tnissil jew l-entitajiet tat-tnissil kif ukoll fuq l-annimali għat-tnissil jew il-prodotti ġerminali miġbura minn dawk l-annimali għat-tnissil koperti mill-programm ta' tnissil.

(62)

Fejn, f'dan ir-Regolament, issir referenza għal “attivitajiet uffiċjali oħra”, dan, għandu jiġi nterpretat li jkopri r-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil, l-approvazzjoni ta' programmi ta' tnissil jew il-provvediment ta' assistenza lil Stati Membri oħra u lil pajjiżi terzi.

(63)

Għall-applikazzjoni effettiva tar-regoli tal-Unjoni dwar l-annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom stipulati f'dan ir-Regolament, huwa meħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jikkooperaw bejniethom u jipprovdu assistenza amministrattiva kull meta jkun meħtieġ. Skont dan, għandhom jiġu stabbiliti regoli ġenerali f'dan ir-Regolament dwar l-assistenza amministrattiva u l-kooperazzjoni, simili għal dawk stabbiliti bħalissa fit-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (23), bl-adattamenti meħtieġa.

(64)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-Kummissjoni biex tadotta, fejn ikun hemm evidenza li f'pajjiż terz ikun hemm nuqqas serjuu mifrux ta'konformità mal-liġital-Unjoni dwar it-tnissil ta' annimali, miżuri speċjali biex tillimita l-impatt ta' tali nuqqas ta' konformità.

(65)

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandu jkollhom ukoll is-setgħat meħtieġa biex jinforzaw r-regoli żootekniċi u ġenealoġiċi dwar l-annimali għat-tnissil stipulati f'dan ir-Regolament, inkluża s-sospensjoni tal-approvazzjoni ta' programm ta' tnissil jew l-irtirar tar-rikonoxximent ta' soċjetà tat-tnissil jew ta' entità tat-tnissil fil-każ ta' nonkonformità mar-regoli stipulati f'dan ir-Regolament.

(66)

Il-Kummissjoni għandha twettaq kontrolli fl-Istati Membri kif jixraq, fost l-oħrajn fid-dawl tar-riżultati tal-kontrolli uffiċjali mwettqin mill-Istati Membri, biex tiżgura l-applikazzjoni tar-regoli stipulati f'dan ir-Regolament fl-Istati Membri kollha.

(67)

Il-Kummissjoni għandha twettaq kontrolli f'pajjiżi terzi kif xieraq, bil-ħsieb li tistabbilixxi lista ta' korpi tat-tnissil mill-pajjiżi terzi li minnhom għandu jiġi permess id-dħul fl-Unjoni ta' annimali għat-tnissil u s-semen, l-ooċiti u l-embrijuni tagħhom, bil-ħsieb tat-tfassil tal-kondizzjonijiet għad-dħul tagħhom fl-Unjoni u bil-ħsieb li tiksebl-informazzjoni żooteknika u ġenealoġika relatata mal-funzjonament ta' ftehimiet ta' ekwivalenza.Il-Kummissjoni għandha wkoll twettaq kontrolli fil-pajjiżi terzi meta dan ikun iġġustifikat minn kwalunkwe problema rikorrenti jew emerġenti fir-rigward tal-annimali għat-tnissil jew tal-prodotti ġerminali tagħhom.

(68)

Il-verifika tal-konformità mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament permezz ta' kontrolli uffiċjali hija ta' importanza fundamentali biex jiġi żgurat li, madwar l-Unjoni, l-objettivi ta' dan ir-Regolament jintlaħqu b'mod effettiv. In-nuqqasijiet fis-sistema ta' kontroll ta' Stat Membru jistgħu, f'ċerti każijiet, ifixklu serjament l-ilħiq ta' dawk l-objettivi, u jistgħu jwasslu għal sitwazzjonijiet ta' nuqqas serju u mifrux ta' konformità ma' dawn ir-regoli. Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha tkun tista' tirreaġixxi għan-nuqqasijiet serji fis-sistema ta' kontrolli ta' Stat Membri billi tadotta miżuri applikabbli sakemm l- Istat Membru kkonċernat jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jirrimedja t-tfixkil. Tali miżuri jistgħu jinkludu l-projbizzjoni jew l-infurzar ta' kondizzjonijiet speċjali għall-kummerċ ta' annimali għat-tnissil jew tal-prodotti ġerminali tagħhom jew kwalunkwe miżura oħra li l-Kummissjoni jidhrilha li tkun xierqa biex jiġi indirizzat dak il-ksur mifrux.

(69)

Peress li d-Direttivi 88/661/KEE, 89/361/KEE, 90/427/KEE, 94/28/KE u 2009/157/KE għandhom jiġu mħassra u sostitwiti b'dan ir-Regolament, huwa wkoll meħtieġ li jiġu revokati l-atti tal-Kummissjoni adottati skont dawk id-Direttivi u li jiġu sostitwiti, fejn meħtieġ, jew b'atti delegati jew b'atti ta' implimentazzjoni adottati skont is-setgħat rispettivi mogħtija f'dan ir-Regolament. Għaldaqstant, dawk l-atti tal-Kummissjoni għandhom jiġu mħassra u fejn meħtieġ, sostitwiti.

(70)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni xierqa ta' dan ir-Regolament u biex dan jiġi ssupplimentat, jew biex jiġu emendati l-Annessi tiegħu, is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti taħt l-Artikolu 290 TFUE għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-istipular tar-rekwiżiti għall-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika, il-kompiti taċ-ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea u r-rekwiżiti għalihom, u l-kontenut u l-format taċ-ċertifikati żootekniċi.

(71)

Meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016 (24). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

(72)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament dwar formuli mudell għall-informazzjoni li għandha tingħata mill-Istati Membri lill-pubbliku dwar il-listi ta' soċjetajiet tat-tnissil u ta' entitajiet tat-tnissil rikonoxxuti, il-metodi għall-verifika tal-identità ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil, il-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika, in-nomina ta' ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea, il-formuli mudell tad-dokument ta' identifikazzjoni permanenti uniku għall-equidae, il-mudelli għaċ-ċertifikati żootekniċi li għandhom jakkumpanjaw l-annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom, ir-rikonoxximent tal-ekwivalenza tal-miżuri applikati f'pajjiżi terzi, tfixkil serju fis-sistema ta' kontroll ta' Stat Membru u l-istabbiliment ta' miżuri speċjali dwar id-dħul fl-Unjoni ta' annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom, setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-Kummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (25). Meta l-Kumitat Permanenti dwar iż-Żooteknika ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni m'għandhiex tadotta l-att ta' implimentazzjoni.

(73)

Ir-regoli stabbiliti fid-Direttivi 87/328/KEE, 88/661/KEE, 89/361/KEE, 90/118/KEE, 90/119/KEE, 90/427/KEE, 91/174/KEE, 94/28/KE u 2009/157/KE u fid-Deċiżjoni 96/463/KE għandhom jiġu sostitwiti bir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament u f'atti delegati u ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni adottati skont is-setgħat mogħtija minn dan ir-Regolament. Għaldaqstant, dawk l-atti legali għandhom, għalhekk, jitħassru.

(74)

Id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li ġejjin li jikkonċernaw inter alia kriterji speċifiċi għall-ispeċi għall-approvazzjoni jew ir-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil u ta' entitajiet tat-tnissil, id-dħul ta' annimali għat-tnissil f'kotba tat-tnissil, l-aċċettazzjoni ta' tnissil u l-inseminazzjoni artifiċjali, għall-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika ġew adottati skont id-Direttivi 88/661/KEE, 89/361/KEE, 90/427/KEE, 94/28/KE u 2009/157/KE: id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 84/247/KEE (26), 84/419/KEE (27), 89/501/KEE (28), 89/502/KEE (29), 89/504/KEE (30), 89/505/KEE (31), 89/507/KEE (32), 90/254/KEE (33), 90/255/KEE (34), 90/256/KEE (35), 90/257/KEE (36), 92/353/KEE (37), 96/78/KE (38) u 2006/427/KE (39). Dan ir-Regolament għandu jipprovdi regoli li jissostitwixxu dawk stipulati f' dawk id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni.

(75)

Regoli simili għal dawk stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 92/354/KEE (40) għandhom jiġu stipulati f'dan ir-Regolament.

(76)

L-atti tal-Kummissjoni li ġejjin ġew adottati skont id-Direttivi 88/661/KEE, 89/361/KEE, 90/427/KEE, 94/28/KE u 2009/157/KE. Id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 89/503/KEE (41), 89/506/KEE (42), 90/258/KEE (43), 96/79/KE (44), 96/509/KE (45) 96/510/KE (46) u 2005/379/KE (47), u Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/262 (48),. Dan ir-Regolament għandu jipprevedi regoli li jissostitwixxu dawk stipulati f'dawk l-atti legali tal-Kummissjoni.

(77)

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza ġuridika u biex tiġi evitata duplikazzjoni, l-atti leġali tal-Kummissjoni msemmija fil-Premessi 74, 75 u 76 għandhom jiġu mħassra miid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Barra minn dan, il-Kummissjoni għandha, tal-anqas 18-il xahar qabel id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, tadotta atti ta' implimentazzjoni dwar il-formuli mudell għall-preżentazzjoni tal-informazzjoni li għandha tiġi nkluża fil-listi ta' soċjetajiet tat-tnissil jew entitajiet ta' tnissil rikonoxxuti li għandha tiġi magħmula pubblika mill-Istati Membri, kif ukoll il-formuli mudell għaċ-ċertifikati żootekniċi għall-annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom ikunu applikabbli sad-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(78)

Sabiex tkun żgurata tranżizzjoni bla xkiel għall-organizzazzjonijiet tan-nissiela, l-organizzazzjonijiet tat-tnissil, l-assoċjazzjonijiet tan-nissiela, l-impriżi privati jew organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet oħra li jkunu ġew approvati jew rikonoxxuti b'limitu ta' żmien jew mingħajru skont l-atti revokati permezz ta' dan ir-Regolament u għall-programmi ta' tnissil imwettqa minn dawk l-operaturi, dawk l-operaturi u l-programmi ta' tnissil tagħhom għandhom jitqiesu bħala li ġew rikonoxxuti jew approvati skont dan ir-Regolament. Konsegwentement, dawk l-operaturi m'għandhomx ikunu soġġetti għall-proċeduri ta' rikonoxximent, ta' approvazzjoni u ta' notifika tal-estensjoni tat-territorju ġeografiku lil Stati Membri oħra stabbiliti f'dan ir-Regolament, għalkemm id-dispożizzjonijiet l-oħra tar-Regolament għandhom ikunu applikabbli għalihom. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk l-operaturi jkunu konformi mar-regoli kollha previsti f'dan ir-Regolament, b'mod partikolari billi jwettqu kontrolli uffiċjali bbażati fuq ir-riskju fuqhom. F'każ ta' nuqqas ta' konformità, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li dawk l-operaturi jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jirrimedjaw dak in-nuqqas ta'konformità u, fejn meħtieġ, għandhom jissospendu jew jirtiraw ir-rikonoxximent ta' dawk l-operaturi jew l-approvazzjoni tal-programmi ta' tnissil tagħhom.

(79)

Il-Kummissjoni reċentement adottat proposta għal Regolament ġdid dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra. Dak ir-Regolament il-ġdid huwa intiż biex iħassar ir-Regolament (KE) Nru 882/2004, id-Direttiva tal-Kunsill 89/608/KEE (49), id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE (50), u d-Direttivi tal-Kunsill 91/496/KEE u 97/78/KE. Huwa maħsub ukoll sabiex jinkorpora, bl-adattamenti meħtieġa, wħud mir-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 882/2004 u f'dawk id-Direttivi. Madankollu, it-tnissil tal-annimali mhux intiż li jaqa' fl-ambitu ta' dak ir-Regolament il-ġdid. Għal skopijiet ta' ċarezza u ċertezza legali, u sakemm jiġu revokati d-Direttivi 89/608/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE u 97/78/KE permezz ta' dak ir-Regolament il-ġdid, jeħtieġ li jitħassru r-referenzi għal “żootekniċi” mid-Direttivi 89/608/KEE u 90/425/KEE, filwaqt li d-Direttivi 91/496/KEE u 97/78/KE ma jeħtiġux din l-emenda. Id-Direttivi 89/608/KEE u 90/425/KEE għandhom għalhekk jiġu emendati kif meħtieġ.

(80)

Sad-data tal-applikazzjoni tal-Artikolu 110 tar-Regolament (UE) 2016/429, is-soċjetajiet tat-tnissil li jwettqu programmi approvati ta' tnissil fuq annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina għandhom jitħallew ikomplu joħorġu dokumenti ta' identifikazzjoni għal dawk l-annimali ta' razza pura għat-tnissil f'konformità mal-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 90/427/KEE.

(81)

Dan ir-Regolament għandu jkun applikabbli mill-ewwel jum tat-tmienja u għoxrin xahar wara d-data li fiha jidħol fis-seħħ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet Ġenerali

Artikolu 1

Suġġett u Ambitu

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi:

(a)

regoli żootekniċi u tat-tnissil għall-kummerċ ta' annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali, u għad-dħul tagħhom fl-Unjoni;

(b)

regoli għar-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil u għall-approvazzjoni tal-programmi ta' tnissil tagħhom;

(c)

id-drittijiet u l-obbligi tan-nissiela, tas-soċjetajiet tat-tnissil u tal-entitajiet tat-tnissil;

(d)

regoli għad-dħul ta' annimali għat-tnissil f'kotba tat-tnissil u f'reġistri ta' tnissil u għall-aċċettazzjoni għal tnissil ta' annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom;

(e)

regoli għall-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika ta' annimali għat-tnissil;

(f)

regoli għall-ħruġ ta' ċertifikati żootekniċi għal annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom;

(g)

regoli għat-twettiq ta' kontrolli uffiċjali, u b'mod partikolari dawk fuq soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil, u regoli għat-twettiq ta' attivitajiet uffiċjali oħra;

(h)

regoli għall- għajnuna amministrattiva u l-kooperazzjoni u regoli għall-infurzar mill-Istati Membri;

(i)

regoli għat-twettiq ta' kontrolli mill-Kummissjoni fl-Istati Membri u f'pajjiżi terzi.

2.   Dan ir-Regolament japplika għal annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom meta dawk l-annimali jew il-frieħ li jirriżultaw minn dawk il-prodotti ġerminali jkunu maħsuba biex jiddaħħlu bħala annimali ta' razza pura għat-tnissil jew jiġu reġistrati bħala ħnieżer tat-tnissil ibridi f'reġistru tat-tnissil.

3.   Dan ir-Regolament ma japplikax għal annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom meta dawk l-annimali u l-prodotti ġerminali kompetenti.jkunu maħsuba għall-esperimenti tekniċi jew xjentifiċi mwettqa taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet

4.   L-Artikolu 9(4), l-Artikolu 13, l-Artikolu 14(3) u (4), l-Artikoli 23 u 24, Artikolu 28(2) u Artikolu 36(1) ma japplikawx għal impriżi privati, rikonoxxuti bħala entitajiet tat-tnissil, li joperaw f'sistemi ta' produzzjoni magħluqa.

5.   Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tal-Istati Membri li jieħdu miżuri nazzjonali biex jirregolaw it-twettiq ta' programmi ta' tnissil li ma ġewx approvati skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“annimal” tfisser annimal domestiku ta':

(a)

l-ispeċijiet bovini (Bos taurus, Bos indicus u Bubalus bubalis),

(b)

l-ispeċi porċina (Sus scrofa),

(c)

l-ispeċi ovina (Ovis aries),

(d)

l-ispeċi kaprina (Capra hircus); jew

(e)

l-ispeċijiet ekwini (Equus caballus u Equus asinus);

(2)

“razza” tfisser popolazzjoni ta' annimali uniformi biżżejjed sabiex titqies li hi distinta minn annimali oħrajn tal-istess speċi minn grupp wieħed jew aktar ta' nissiela li qablu li jdaħħlu lil dawk l-annimali f'kotba tat-tnissil bid-dettalji ta' axxendenti magħrufa tagħhom, bil-għan li jiġu riprodotti l-karatteristiċi tagħhom li jkunu ntirtu permezz ta' riproduzzjoni, skambju u għażla fil-qafas ta' programm ta' tnissil;

(3)

“annimal tat-tnissil” tfisser annimal tat-tnissil ta' razza pura jew ħanżir tat-tnissil ibridu;

(4)

“prodotti ġerminali” tfisser semen, ooċiti u embrijuni miġburin jew prodotti minn annimali għat-tnissil għall-fini ta' riproduzzjoni assistita;

(5)

“soċjetà tat-tnissil” tfisser kwalunkwe assoċjazzjoni ta' nissiela, organizzazzjoni tat-tnissil jew korp pubbliku, minbarra l-awtoritajiet kompetenti, li jkunu rikonoxxuti mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru skont l-Artikolu 4(3) biex iwettqu programm ta' tnissil fuq annimali ta' razza pura għat-tnissil imdaħħlin fil-ktieb/kotba tat-tnissil li huma jżommu jew jistabbilixxu;

(6)

“entità tat-tnissil” tfisser kwalunkwe assoċjazzjoni ta' nissiela, organizzazzjoni tat-tnissil, impriża privata li joperaw f'sistema ta' produzzjoni magħluqa jew korp pubbliku, minbarra l-awtoritajiet kompetenti, li jkunu rikonoxxuti mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru skont l-Artikolu 4(3) biex iwettqu programm ta' tnissil fuq ħnieżer tat-tnissil ibridi reġistrati fir-reġistru/i tat-tnissil li huma jżommu jew jistabbilixxu;

(7)

“korp tat-tnissil” tfisser kwalunkwe assoċjazzjoni ta' nissiela, organizzazzjoni tat-tnissil, impriża privata, organizzazzjoni ta' trobbija tal-bhejjem jew servizz uffiċjali f'pajjiż terz li, fir-rigward ta' annimali domestiċi tat-tnissil ta' razza pura tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina jew tal-ispeċi ekwina jew tal-ħnieżer tat-tnissil ibridi, ikunu ġew aċċettati minn dak il-pajjiż terz b'konnessjoni mad-dħul fl-Unjoni ta' annimali għat-tnissil għal tnissil;

(8)

“awtoritajiet kompetenti” tfisser l-awtoritajiet ta' Stat Membru li huma responsabbliskont dan ir-Regolament, għal:

(a)

ir-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil u l-approvazzjoni tal-programmi ta' tnissil li huma jwettqu fuq annimali għat-tnissil;

(b)

kontrolli uffiċjali fuq l-operaturi;

(c)

l-għoti ta' assistenza lil Stati Membri oħra u lil pajjiżi terzi fil-każ li jinkixef li jkun hemm każijiet ta' nonkonformità;

(d)

attivitajiet uffiċjali barra minn dawk imsemmija fil-punti (a) u (c).

(9)

“annimal ta' razza pura għat-tnissil” tfisser annimal li jkun imdaħħal jew reġistrat u eliġibbli għal dħul fit-taqsima ewlenija ta' ktieb tat-tnissil;

(10)

“ħanżir tat-tnissil ibridu” tfisser annimal tal-ispeċi porċina reġistrat f'reġistru tat-tnissil, li jitnissel minn tnissil inkroċjat deliberat jew jintuża għal tnissil inkroċjat deliberat bejn:

(a)

ħnieżer tat-tnissil ta' razza pura ta' razez jew linji differenti;

(b)

ħnieżer tat-tnissil li huma stess jitnisslu minn inkroċju (ibridu) bejn razez jew linji differenti;

(c)

ħnieżer tat-tnissil li jappartjenu għal kategorija waħda jew l-oħra msemmija f'(a) jew (b);

(11)

“linja” tfisser sottopopolazzjoni ġenetikament stabbli u uniformi ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil ta' razza partikolari;

(12)

“ktieb tat-tnissil” tfisser:

(a)

kull ktieb tal-merħla u kull reġistru għaż-żwiemel tar-razza, fajl jew midjum ta' data li jinżamm minn soċjetà tat-tnissil li jikkonsisti fit-taqsima ewlenija u, fejn is-soċjetà tat-tnissil tiddeċiedi hekk, taqsima supplimentari waħda jew aktar għal annimali tal-istess speċi li ma jkunux eliġibbli għal dħul fit-taqsima ewlenija;

(b)

fejn xieraq, kwalunkwe ktieb korrispondenti miżmum minn korp tat-tnissil;

(13)

“taqsima ewlenija” tfisser it-taqsima ta' ktieb tat-tnissil li fiha jiddaħħlu jew ikunu rreġistrati annimali ta' razza pura għat-tnissil u eliġibbli għal dħul b'dettalji tal-axxendenti tagħhom u, fejn ikun japplika, tal-merti tagħhom;

(14)

“klassi” tfisser diviżjoni orizzontali tat-taqsima ewlenija li fiha jiddaħħlu annimali għat-tnissil ta' razza pura skont il-merti tagħhom;

(15)

“mertu” tfisser karatteristika kwantifikabbli li tintiret jew karatteristika ġenetika ta' annimal tat-tnissil;

(16)

“valur tat-tnissil” tfisser stima tal-effett mistenni tal-ġenotip ta' annimal tat-tnissil fuq karatteristika partikolari tal-frieħ tiegħu;

(17)

“reġistru tat-tnissil” tfisser:

(a)

kwalunkwe fajl jew midjum ta' data li jinżamm minn entità tat-tnissil li fih ikunu rreġistrati ħnieżer tat-tnissil ibridi b'dettalji tal-axxendenti tagħhom;

(b)

fejn xieraq, kwalunkwe reġistru korrispondenti miżmum minn korp tat-tnissil;

(18)

“kontroll uffiċjali” tfisser kwalunkwe tip ta' kontroll li l-awtoritajiet kompetenti jwettqu sabiex jivverifikaw il-konformità mar-regoli stipulati f'dan ir-Regolament;

(19)

“attivitajiet uffiċjali oħra” tfisser kwalunkwe attività barra minn kontroll uffiċjali li ssir minn awtoritajiet kompetenti skont dan ir-Regolament sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni tar-regoli stipulati f'dan ir-Regolament;

(20)

“ċertifikat żootekniku” tfisser ċertifikati tat-tnissil, attestazzjonijiet u dokumentazzjoni kummerċjali li jinħarġu f'format stampat jew elettroniku għal annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom u li jagħtu informazzjoni dwarpedigree, identifikazzjoni u, fejn ikun disponibbli, riżultati tal-ittestjar tal-prestazzjoni jew l-evalwazzjoni ġenetika;

(21)

“li jidħlu fl-Unjoni” jew “dħul fl-Unjoni” tfisser l-azzjoni li biha annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom jinġiebu f'wieħed mit-territorji elenkati fl-Anness VI minn barra dawk it-territorji bl-esklużjoni ta' tranżitu;

(22)

“kummerċ” tfisser l-azzjoni ta' xiri, bejgħ, skambju jew b'xi mod ieħor akkwist jew rilaxx ta' annimali jew tal-prodotti ġerminali tagħhom fl-Unjoni, inkluż fi ħdan Stat Membru;

(23)

“operatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika soġġetta għar-regoli previsti f'dan ir-Regolament, bħal soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil, partijiet terzi li ġew nominati minn soċjetajiet tat-tnissil jew minn entitajiet tat-tnissil skont l-Artikolu 27(1)(b), ċentri ta' ġbir u ħażna ta' semen, ċentri tal-ħażna tal-embrijuni, timijiet ta' ġbir jew produzzjoni tal-embrijuni u nissiela;

(24)

“razza fil-periklu ta' estinzjoni” tfisser razza lokali, rikonoxxuta minn Stat Membru bħala mhedda, adattata b'mod ġenetiku għal waħda jew aktar mis-sistemi jew ambjenti tradizzjonali ta' produzzjoni f'dak l-Istat Membru u fejn l-istatus ta' fil-periklu ta' estinzjoni jkun xjentifikament stabbilit minn korp li għandu l-ħiliet u l-għarfien meħtieġa fil-qasam tar-razez fil-periklu;

(25)

“impriża privata li topera f'sistema ta' produzzjoni magħluqa” tfisser impriża privata bi programm ta' tnissil fejn l-ebda nissiela ma jieħdu sehem jew li fihnumru ristrett ta' nissiela jieħdu sehem li huma marbuta li jaċċettaw il-provvista ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi jew li jipprovdui ħnieżer tat-tnissil ibridi;

(26)

“programm ta' tnissil” tfisser sett ta' azzjonijiet sistematiċi, inkluż ir-reġistrar, l-għażla, it-tnissil u l-iskambju ta' annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom, imfassla u implimentati biex jippreservaw jew itejbu l-karatteristiċi fenotipiċi u/jew ġenotipiċi mixtieqa fil-popolazzjoni tat-tnissil fil-mira.

Artikolu 3

Regoli żootekniċi u tat-tnissil għall-kummerċ ta' annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom, u għad-dħul tagħhom fl-Unjoni

1.   Il-kummerċ u d-dħul fl-Unjoni ta' annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom ma għandhomx ikunu pprojbiti, ristretti jew imfixklin minħabba raġunijiet żootekniċi jew tat-tnissil minbarra dawk ir-raġunijiet li jirriżultaw mir-regoli previsti f'dan ir-Regolament.

2.   In-nissiela tal-annimali għat-tnissil, is-soċjetajiet tat-tnissil u l-entitajiet tat-tnissil ma jiġux iddiskrimati kontra abbażi tal-pajjiż tal-oriġini tagħhom jew tal-pajjiż ta' oriġini tal-annimali għat-tnissil tagħhom jew il-prodotti ġerminali ta' dawn.

KAPITOLU II

Ir-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil fl-Istati Membri u l-approvazzjoni tal-programmi ta' tnissil

Taqsima 1

Ir-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil

Artikolu 4

Ir-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil

1.   Fir-rigward ta' annimali għat-tnissil ta' razza pura, assoċjazzjonijiet tan-nissiela, organizzazzjonijiet jew korpi pubbliċi tat-tnissil jistgħu japplikaw lill-awtoritajiet kompetenti għar-rikonoxximent bħala soċjetà tat-tnissil.

Fir-rigward ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi, assoċjazzjonijiet tan-nissiela, organizzazzjonijiet jew impriżi privati tat-tnissil li joperaw f'sistema ta' produzzjoni magħluqa jew korpi pubbliċi jistgħu japplikaw lill-awtoritajiet kompetenti għar-rikonoxximent bħala entità tat-tnissil.

2.   L-applikazzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1 għandhom isiru bil-miktub, jew f'format stampat jew f'forma elettronika.

3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jevalwaw l-applikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1. Huma għandhom jirrikonoxxu bħala soċjetà tat-tnissil kwalunkwe applikant imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, u bħala entità tat-tnissil kwalunkwe applikant msemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 li jikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

ikollu l-uffiċċju ewlieni tiegħu fit-territorju tal-Istat Membru fejn tkun tinsab l-awtorità kompetenti;

(b)

juri fl-applikazzjoni tiegħu li huwa jkunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Parti 1 tal-Anness I għall-programmi ta' tnissil tagħhom fir-rigward ta' liema jkun biħsiebu japplika għal approvazzjoni skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12;

(c)

l-applikazzjoni tagħhom ikun fiha, fir-rigward ta' kull wieħed minn dawk il-programmi ta' tnissil ippjanati, abbozz tal-programm ta' tnissil li għandu jinkludi t-tagħrif stipulat fil-Parti 2 tal-Anness I, u, barra minn hekk fil-każ ta' annimali ekwini ta' razza pura għat-tnissil, fil-Parti 3 tal-Anness I;

(d)

meta jressaq l-applikazzjoni tiegħu imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, huwa jressaq applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' mill-inqas wieħed minn dawk il-programmi ta' tnissil ippjanati skont l-Artikolu 8(2).

Artikolu 5

Rifjut tar-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 4(1),meta l-awtorità competenti jkollha l-intenzjoni li tirrifjuta li tirrikonoxxi applikant bħala soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil, hija għandha tipprovdi lil dak l-applikant bi spjegazzjoni motivata għal dan. Dak l-applikant għandu jkollu d-dritt li jitlob li l-awtorità kompetenti tikkunsidra mill-ġdid dak ir-rifjut intenzjonat fi żmien 60 jum mid-data tal-irċevuta tal-ispjegazzjoni motivata, jew fi żmien iqsar fejn ir-regoli nazzjonali ma jipprovdux għal skadenzi iqsar.

2.   Meta, fid-dawl tal-kunsiderazzjoni mill-ġdid imsemmija fl-ewwel paragrafu, l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tikkonferma r-rifjut tagħha, hija għandha tipprovdi lill-applikant spjegazzjoni motivata tad-deċiżjoni tagħha li tirrifjuta rikonoxximent fi żmien 90 jum minn meta tkun irċeviet it-talba tal-applikant għal kunsiderazzjoni, jew fi żmien iqsar fejnir-regoli nazzjonali ma jipprovdux għal limiti ta' żmien iqsar. Fl-istess waqt, l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħha li tirrifjuta rikonoxximent u r-raġunijiet tagħha għal dan.

Artikolu 6

Sottomissjoni ta' programmi ta' tnissil modifikati fil-każ ta' rifjut u rtirar tar-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil jew entitajiet tat-tnissil fin-nuqqas ta' programmi ta' tnissil approvati

1.   Fejn l-awtorità kompetenti li rrikonoxxiet soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil skont l-Artikolu 4(3) tirrifjuta li tapprova programm ta' tnissil imressaq minn dik is-soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil skont l-Artikolu 8, dik is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil għandu jkollha l-possibbiltà li tissottometti verżjoni modifikata ta' dak il-programm ta' tnissil fi żmien sitt xhur wara dak ir-rifjut.

2.   L-awtorità kompetenti għandha tirtira r-rikonoxximent minn dik is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil jekk, sa tmiem il-perjodu msemmi filparagrafu 1 ta' dan l-Artikolu, ma tkun ġiet imressqa ebda verżjoni modifikata tal-programm ta' tnissil u fejn dik is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil m'għandha ebda programm ta' tnissil ieħor approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12.

Artikolu 7

Lista ta' soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil rikonoxxuti

1.   L-Istati Membri għandhom ifasslu u jżommu aġġornata lista ta' soċjetajiet tat-tnissil u ta' entitajiet tat-tnissil li l-awtorità kompetenti tagħhom tkun irrikonoxxiet skont l-Artikolu 4(3) u li jkollhom mill-inqas programm ta' tnissil wieħed li ġie approvat skont l-Artikolu 8(3). L-Istati Membri għandhom jagħmlu dik il-lista disponibbli pubblikament.

2.   Il-lista msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-isem, id-dettalji ta' kuntatt u, fejn disponibbli, is-sit tal-Internet tas-soċjetà tat-tnissil jew tal-entità tat-tnissil;

(b)

għal kull soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil fuq dik il-lista:

(i)

fil-każ ta' annimali ta' razza pura tat-tnissil, l-isem tar-razza jew, fil-każ ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi, l-isem tar-razza, linja jew inkroċju, koperti minn kull programm ta' tnissil approvati skont l-Artikolu 8(3), u, fejn is-soċjetà tat-tnissil tagħmel użu mid-derogi msemmija fl-Artikolu 19 jew il-punt 2 tal-Kapitolu III tal-Parti 1 tal-Anness II, referenza għal dawn id-derogi;

(ii)

it-territorju ġeografiku fejn kull wieħed mill-programmi ta' tnissil tagħha għandu jitwettaq;

(iii)

fil-każ ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina, fejn applikabbli, l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tas-soċjetà tat-tnissil li żżomm ir-reġistru għaż-żwiemel tar-razza dwar l-oriġini tar-razza;

(iv)

għal kull programm ta' tnissil tagħha, fejn disponibbli, referenza għal websajt fejn wieħed jista' jaċċedi informazzjoni dwar dawk il-programmi ta' tnissil.

3.   L-Istati Membri għandhom jinkludu wkoll fil-lista prevista fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu kwalunkwe awtorità kompetenti li twettaq programm ta' tnissil skont l- Artikolu 38.

4.   Meta r-rikonoxximent ta' soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil ikun irtirat bi qbil mal-punt (e) tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 47(1) jew l-approvazzjoni ta' programm ta' tnissil tkun ġiet sospiża jew irtirata skont il-punt (d) tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 47(1), l-Istati Membri għandhom, mingħajr dewmien żejjed, jindikaw dik is-sospensjoni jew l-irtirar fil-lista prevista fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Fejn, għal perjodu ta' 24 xahar, dak ir-rikonoxximent jibqa' rtirat jew dik l-approvazzjoni tibqa' sospiża jew irtirata, l-Istati Membri għandhom definittivament ineħħu dik is-soċjetà tat-tnissil, entità tat-tnissil jew programm ta' tnissil mil-lista msemmija fil-paragrafu 1.

5.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni, li jistabilixxu l-formuli mudell għall-preżentazzjoni tal-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fil-listi ta' soċjetajiet tat-tnissil rikonoxxuti u ta' entitajiet tat-tnissil msemmijin fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 62(2).

Taqsima 2

Approvazzjoni ta' programmi ta' tnissil

Artikolu 8

Approvazzjoni ta' programmi ta' tnissil imwettqin minn soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil

1.   Soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil għandha tressaq l-applikazzjonijiet tagħha għall- approvazzjoni tal-programm ta' tnissil tagħha lill-awtorità kompetenti li tkun irrikonoxxiet lil dik is-soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil f'konformita' mal-Artikolu 4(3).

2.   L-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun bil-miktub, f'format stampat jew f'forma elettronika.

3.   L-awtorità kompetenti msemmija fil-paragrafu 1 għandha tevalwa dawn il-programmi ta' tnissil u tapprovahom, bil-kundizzjoni li:

(a)

jinkludu wieħed jew aktar mill-għanijiet li ġejjin:

(i)

fil-każ ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil:

it-titjib tar-razza;

il-preservazzjoni tar-razza;

l-ippjanar ta' razza ġdida;

ir-rikostruzzjoni ta' razza;

(ii)

fil-każ ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi:

it-titjib tar-razza, linja jew l-inkroċju;

il-ħolqien ta' razza ġdida, linja jew l-inkroċju;

(b)

jiddeskrivu fid-dettall l-objettivi ta' għażla u trobbija;

(c)

jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Parti 2 tal-Anness I, u minbarra dan, fil-każ ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina, fil-Parti 3 tal-Anness I.

4.   Is-soċjetajiet tat-tnissil jew l-entitajiet tat-tnissil jistgħu jagħtu kuntratt lil parti terza b'rabta ma' attivitajiet tekniċi speċifiċi relatati mal-ġestjoni tal-programmi ta' tnissil tagħhom, inklużi kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika, sakemm:

(a)

is-soċjetajiet u l-entitajiet tat-tnissil jibqgħu responsabbli lejn l-awtorità kompetenti biex jiżguraw konformità mar-rekwiżiti msemmijin fil-Partijiet 2 u 3 tal-Anness I;

(b)

ma jkunx hemm konflitt ta' interessi bejn dik il-parti terza u l-attivitajiet ekonomiċi ta' nissiela li jieħdu sehem fil-programm ta' tnissil;

(c)

dik il-parti terza tissodisfa r-rekwiżiti kollha meħtieġa biex twettaq dawk l-attivitajiet;

(d)

dawk is-soċjetajiet tat- tnissil u entitajiet ta' tnissil jispeċifikaw l-attivitajiet li biħsiebhom jiddelegaw u l-isem u d-dettalji ta' kuntatt ta' dawk il-partijiet terzi fl-applikazzjonijiet tagħhom imsemmija fil-paragrafu 2.

5.   Meta, għal mill-anqas 24 xahar, ma jkunx hemm nissiela li jkollhom stabbilimenti bl-annimali għat-tnissil, li jinsabu f'parti partikolari tat-territorju ġeografiku li qegħdin jieħdu sehem fi programm ta' tnissil approvat skont il-paragrafu 3, l-awtorità kompetenti msemmija fil-paragrafu 1 tista' teħtieġ li s-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil ikkonċernati jaġġustaw t-territorju ġeografiku tal-programm ta' tnissil tagħhom sabiex ma jinkludix dik il-parti partikolari.

Artikolu 9

Tibdil għal programm ta' tnissil approvat

1.   Qabel l-implimentazzjoni ta' kwalunkwe bidla sinifikanti relatata mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 8(3) fil-programm ta' tnissil tagħha approvat skont dik id-dispożizzjoni, soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil għandha tinnotifika b'dak it-tibdil lill-awtorità kompetenti li rrikonoxxiet is-soċjetà tat- tnissil jew l-entità tat-tnissil skont l-Artikolu 4(3).

2.   In-notifika għandha tkun bil-miktub, jew f'format stampat jew f'forma elettronika.

3.   Sakemm l-awtorità kompetenti indikat mod ieħor fi żmien 90 jum mid-data tan-notifika, dawn il-bidliet għandhom jitqiesu li ġew approvati.

4.   Is-soċjetajiet tat-tnissil u l-entitajiet tat-tnissil għandhom jinformaw b'mod trasparenti u f'waqtu lin-nissiela li jieħdu sehem fil-programm ta' tnissil tagħhom bil-bidliet fil-programm ta' tnissil tagħhom li ġew approvati skont il-paragrafu 3.

Artikolu 10

Derogi għall-Artikolu 8(3) dwar l-approvazzjoni ta' programmi ta' tnissil

1.   B'deroga mill-Artikolu 8(3), l-awtorità kompetenti li tkun irrikonoxxiet soċjetà tat- tnissil skont l-Artikolu 4(3) tista' tirrifjuta li tapprova programm ta' tnissil ta' dik is-soċjetà tat-tnissil li jkun konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Parti 2 tal-Anness I, u barra minn hekk fil-każ ta' tnissil ta' annimali ta' razza pura tal-ispeċi ekwina, il-Parti 3 tal-Anness I, għar-raġuni li dak il-programm ta' tnissil jikkomprometti programm ta' tnissil imwettaq minn soċjetà tat-tnissil oħra għall-istess razza li diġà ġie approvat minn dak l-Istat Membru f'dak li jirrigwarda mill-inqas waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

l-elementi essenzjali tal-karatteristiċi tat-tnissil jew l-objettivi ewlenin ta' dak il-programm ta' tnissil;

(b)

il-preservazzjoni ta' dik ir-razza jew tad-diversità ġenetika fi ħdan dik ir-razza; jew

(c)

meta l-għan ta' dak il-programm ta' tnissil tkun il-preservazzjoni ta' dik ir-razza, l-implimentazzjoni effettiva tal-programm ta' tnissil:

(i)

fil-każ ta' razza fil-periklu; jew

(ii)

fil-każ ta' razez awtoktoni li mhux komuni li jinstabu f'wieħed jew aktar mit-territorji tal-Unjoni.

2.   Għall-fini tal-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha tqis kif imiss il-kriterji li ġejjin:

(a)

l-għadd ta' programmi ta' tnissil diġà approvati għal dik ir-razza f'dak l-Istat Membru;

(b)

id-daqs tal-popolazzjoni għat-tnissil koperti minn dawk il-programmi ta' tnissil;

(c)

l-input ġenetiku possibbli minn programmi ta' tnissil imwettqa minn soċjetajiet tat-tnissil oħra għall-istess razza fi Stati Membri oħra jew minn korpi tat-tnissil f'pajjiżi terzi.

Artikolu 11

Rifjut tal-approvazzjoni ta' programmi ta' tnissil

Meta l-awtorità kompetenti li rrikonoxxiet soċjetà tat- tnissil jew entità tat-tnissil skont l-Artikolu 4(3) tirrifjuta li tapprova programm ta' tnissil imressaq minn tali soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil skont l-Artikolu 8(1) jew tirrifjuta li tapprova it-tibdil għal programm ta' tnissil notifikat skont l-Artikolu 9(1), hija għandha tipprovdi lil dik is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil bi spjegazzjoni motivata għar-rifjut tagħha.

Artikolu 12

In-notifika u l-approvazzjoni ta' programmi ta' tnissil imwettqin fl-Istati Membri barra mill-Istat Membru li fih is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil tkun rikonoxxuta

1.   Meta soċjetà jew entità tat-tnissil tkun biħsiebha twettaq programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3) ukoll fuq annimali għat-tnissil miżmuma fi Stat Membru ieħor barra mill-Istat Membru fejn is-soċjetà ta' tnissil jew l-entità tat-tnissil tkun rikonoxxuta skont l-Artikolu 4(3) (għall-fini ta' dan l-Artikolu, “l-Istat Membru l-ieħor”), dik is-soċjetà ta' tnissil jew l-entità tat-tnissil għandha tinnotifika l-estensjoni maħsuba tat-territorju ġeografiku tagħha lill-awtorità kompetenti li rrikonoxxiet is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil skont l-Artikolu 4(3).

2.   L-awtorità kompetenti li rrikonoxxiet lil dik is-soċjetà tat-tnissil jew l-entita tat-tnissil skont l-Artikolu 4(3) għandha:

(a)

tinnotifika lill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor ta' lanqas 90 jum qabel id-data li fiha jkun maħsub li jinbeda l-programm ta' tnissil f'dak l-Istat Membru l-ieħor, u, fuq talba tal-awtorità notifikata, tipprovdi traduzzjoni ta' dik in-notifika b'waħda mil-lingwi uffiċjali ta' dak l-Istat Membru l-ieħor;

(b)

fuq talba tal-awtorità notifikata, tipprovdi, ta' lanqas 60 jum qabel id-data li fiha jkun maħsub li jinbeda l-programm ta' tnissil f'dak l-Istat Membru l-ieħor, kopja tal-programm ta' tnissil kif approvat skont l-Artikolu 8(3) akkumpanjata, jekk dan ikun mitlub minn dik l-awtorità, bi traduzzjoni b'waħda mil-lingwi uffiċjali ta' dak l-Istat Membru l-ieħor li għandha tingħata mis-soċjetà tat-tnissil jew mill-entità tat-tnissil li tkun qed tapplika.

3.   L-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor tista', fi żmien 90 jum mid-data tal-irċevuta tan-notifika msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 2, tirrifjuta li tapprova li jsir il-programm ta' tnissil fit-territorju tagħha, meta:

(a)

programm ta' tnissil approvat ikun diġà qed isir f'dak l-Istat Membru l-ieħor fuq annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-istess razza; and

(b)

l-approvazzjoni ta' programm ta' tnissil ieħor tkun ta' ħsara għall-programm ta' tnissil imwettaq minn soċjetà tat-tnissil oħra għall-istess razza li diġà ġie approvat minn dak l-Istat Membru l-ieħor f'dak li jirrigwarda mill-anqas waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

l-elementi essenzjali tal-karatteristiċi tat-tnissil jew l-objettivi ewlenin ta' dak il-programm ta' tnissil;

ii)

il-preservazzjoni ta' dik ir-razza jew tad-diversità ġenetika fi ħdan dik ir-razza;

(iii)

meta l-għan tal-programm ta' tnissil għall-preservazzjoni ta' dik ir-razza, l-implimentazzjoni effettiva tal-programm ta' tnissil:

fil-każ ta' razza fil-periklu ta' estinzjoni; or

fil-każ ta' razez awtoktoni li mhux komuni li jinstabu f'wieħed jew aktar mit-territorji tal-Unjoni.

4.   L-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor għandha tinforma lill-awtorità kompetenti li rrikonoxxiet s-soċjetà tat- tnissil jew l-entità tat-tnissil skont l-Artikolu 4(3)dwar ir-riżultat tan-notifika prevista fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u, fejn hija rrifjutat l-approvazzjoni għat-twettiq fit-territorju tagħha tal-programm ta' tnissil, għandha tipprovdi spjegazzjoni motivata għar-rifjut tagħha.

5.   Nuqqas mill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor milli twieġeb għan-notifika msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 2 fi żmien 90 jum mid-data li tkun irċeviet in-notifika jikkostitwixxi approvazzjoni.

6.   L-awtorità kompetenti li rrikonoxxiet s-soċjetà tat- tnissil jew l-entità tat-tnissil skont l-Artikolu 4(3) għandha tgħarraf lis-soċjetà tat-tnissil jew lill-entità tat-tnissil bir-riżultat tan-notifika pprovduta fil-punt (a) tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu mingħajr dewmien bla bżonn u, fil-każ ta' rifjut, għandha tipprovdi lil dik is-soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil bi spjegazzjoni motivata għal dak ir-rifjut kif imsemmi fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu.

7.   Meta l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor tirrifjuta approvazzjoni skont il-paragrafu 3, hija għandha tgħarraf lill-Kummissjoni bir-rifjut tagħha flimkien ma' dikjarazzjoni tar-raġunijiet għal dak ir-rifjut.

8.   Meta l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor tirrifjuta l-approvazzjoni skont il-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu u s-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil li biħsiebha twettaq il-programm ta' tnissil f'dak l-Istat Membru titlob eżami mill-ġdid ta' dan ir-rifjut, l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor u l-awtorità kompetenti li rrikonoxxiet s-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil skont l-Artikolu 4(3) għandhom jikkooperaw ma' xulxin fir-rigward ta' dik it-talba għal konsiderazzjoni mill-ġdid.

9.   L-awtorità kompetenti li rrikonoxxiet s-soċjetà tat- tnissil jew l-entità tat-tnissil skont l-Artikolu 4(3) għandha tinforma lill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor bil-bidliet fi programmi ta' tnissil approvati skont l-Artikolu 9(3).

10.   Fuq talba mill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor, is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil li joperaw f'konformità ma' dan l-Artikolu fit-territorju ta' dak l-Istat Membru l-ieħor għandhom jipprovdu informazzjoni aġġornata lil dik l-awtorità kompetenti b'mod partikolari fir-rigward tan-numru ta' nissiela u annimali għat-tnissil li fuqhom hija twettaq il-programm ta' tnissil f'dak it-territorju. Kwalunkwe tali talba għandha ssir bl-istess mod bħal talbiet għal soċjetajiet ta' tnissil jew entità tat-tnissil rikonoxxuti f'dak l-Istat Membru l-ieħor.

11.   L-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor tista' tirtira l-approvazzjoni tal-programm ta' tnissil imsemmi f'dan l-Artikolu, meta, għall-anqas 12-il xahar, ma jkun hemm l-ebda nissiel fit-territorju ta' dak l-Istat Membru l-ieħorli jipparteċipa f'dak il-programm ta' tnissil.

KAPITOLU III

Id-drittijiet u l-obbligi tan-nissiela, tas-soċjetajiet tat-tnissil u l-entitajiet tat-tnissil

Artikolu 13

Id-drittijiet tan-nissiela li jipparetċipaw fi programmi ta' tnissil approvati skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12

1.   In-nissiela għandu jkollhom id-dritt li jieħdu sehem fi programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli l-Artikolu 12, sakemm:

(a)

l-annimali għat-tnissil tagħhom jinsabu fit-territorju ġeografiku ta' dak il-programm ta' tnissil;

(b)

l-annimali għat-tnissil tagħhom jappartjenu, fil-każ ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil, għal dik ir-razza, jew fil-każ ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi, għar-razza, linja jew inkroċju, koperti minn dak il-programm ta' tnissil.

2.   In-nissiela li jieħdu sehem fi programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3) u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12 għandu jkollhom id-dritt:

(a)

li l-annimali ta' razza pura għat-tnissil tagħhom jiddaħħlu fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil stabbilit għar-razza mis-soċjetà tat-tnissil skont l-Artikoli 18 u 20;

(b)

li l-annimali tagħhom jiġu rreġistrati fit-taqsima supplimentari tal-ktieb tat-tnissil stabbilit għar-razza mis-soċjetà tat-tnissil skont l-Artikolu 20;

(c)

li l-ħnieżer tat-tnissil ibridi tagħhom jiġu rreġistrati f'reġistru tat-tnissil stabbilit għar-razza, linja jew għall-inkroċju minn entità tat-tnissil skont l-Artikoli 23;

(d)

li jieħdu sehem f'kontroll tal-prestazzjoni u f'evalwazzjoni ġenetika skont l-Artikolu 25;

(e)

li jingħataw ċertifikat żootekniku skont l-Artikoli 30(1) u (4);

(f)

fuq talba, li jiġu pprovduti, b'riżultati aġġornati tal-kontroll tal-prestazzjoni u tal-evalwazzjoni ġenetika għall-annimali għat-tnissil tagħhom, meta dawk ir-riżultati jkunu disponibbli;

(g)

li jkollhom aċċess għas-servizzi l-oħra kollha pprovduti b'rabta ma' dak il-programm ta' tnissil lin-nissiela li jieħdu sehem fih mis-soċjetà jew mill-entità tat-tnissil li twettaq dak il-programm ta' tnissil.

3.   Minbarra d-drittijiet stipulati fil-paragrafi 1 u 2, meta r-regoli tas-soċjetà jew entità tat-tnissil jipprovdu għal sħubija, in-nissiela msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkollhom ukoll id-dritt:

(a)

li jkunu membri ta' dik is-soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil;

(b)

li jipparteċipaw fid-definizzjoni u l-iżvilupp tal-programm ta' tnissil skont ir-regoli ta' proċedura msemmija fil-Punt B(1)(b) tal-Parti 1 tal-Anness I.

Artikolu 14

Drittijiet u obbligi tas-soċjetajiet tat-tnissil u tal-entitajiet tat-tnissil

1.   Fir-rigward tal-programmi ta' tnissil tagħhom approvati skont l-Artikoli 8(3) u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, soċjetajiet u entitajiet tat-tnissil għandu jkollhom id-dritt li jiddefinixxi u li jwettqu tali programmi tat-tnissil li jkunu awtonomi, bil-kundizzjoni li dawn jikkonformaw ma' dan ir-Regolament u kull kundizzjoni tal-approvazzjoni tagħhom;

2.   Is-soċjetajiet tat-tnissil jew l-entitajiet tat-tnissil għandu jkollhom id-dritt li jeskludu nissiela mill-parteċipazzjoni fi programm ta' tnissil meta dawk in-nissiela jonqsu milli jikkonformaw mar-regoli ta' dak il-programm ta' tnissil jew mal-obbligi stabbiliti fir-regoli ta' proċedura msemmija fil-punt B(1)(b) tal-Parti 1 tal-Anness I.

3.   Minbarra d-dritt imsemmi fil-paragrafu 2, is-soċjetajiet tat-tnissil u l-entitajiet tat-tnissil li jipprovdu għal sħubija għandu jkollhom id-dritt li jeskludu nissiela minn sħubija meta dawk in-nissiela jonqsu milli jkunu konformi mal-obbligi tagħhom stabbiliti fir-regoli ta' proċedura imsemmija fil-Punt B(1)(b) tal-Parti 1 tal-Anness I.

4.   Is-soċjetajiet tat-tnissil u l-entitajiet tat-tnissil għandhom, mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-qrati, ir-responsabbiltà li jsolvu tilwim li jista' jinqala' bejn nissiela, u bejn nissiela u s-soċjetà jew entità tat-tnissil fil-proċess tat-twettiq ta' programmi ta' tnissil approvati skont l-Artikolu 8(3), u fejn applikabbli skont l-Artikolu 12, skont ir-regoli ta' proċedura imsemmija fil-punt B(1)(b) tal-Parti 1 tal-Anness I.

KAPITOLU IV

Dħul ta' annimali għat-tnissil f'kotba tat-tnissil u f'reġistri tat-tnissil u aċċettazzjoni għal tnissil

Taqsima 1

Dħul ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil f'kotba tat-tnissil u aċċettazzjoni għal tnissil

Artikolu 15

Struttura ta' kotba tat-tnissil

Il-kotba tat-tnissil għandhom ikunu magħmulin minn taqsima ewlenija u, fejn speċifikat fil-programm ta' tnissil approvat skont l- Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, taqsima supplimentari waħda jew aktar.

Artikolu 16

Taqsima ewlenija ta' kotba tat-tnissil

1.   Meta jiġu stabbiliti kriterji jew proċeduri differenti minn soċjetajiet tat-tnissil għad-dħul ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil fi klassijiet differenti, dawk is-soċjetajiet tat-tnissil jistgħu jiddividu it-taqsima ewlenija tal-kotba tat-tnissil fi klassijiet:

(a)

skont il-merti ta' dawk l-annimali u jissuddividu dawn il-klassijiet skont l-età jew is-sess tagħhom; or

(b)

skont l-età jew is-sess ta' dawk l-annimali sakemm dawk il-klassijiet ikunu wkoll suddiviżi skont il-merti tagħhom.

Dawk il-kriterji u proċeduri jistgħu jeħtieġu li l-annimal tat-tnissil ta' razza pura jsirlu kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika kif imsemmi fl-Artikolu 25 jew kwalunkwe valutazzjoni oħra deskritta fil-programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), jew, fejn applikabbli, l-Artikolu 12 qabel ma jiddaħħal fi klassi speċifika tat-taqsima ewlenija.

2.   Fejn il-programm ta' tnissil jistabbilixxi kundizzjonijiet għad-dħul fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil minbarra dawk stabbiliti fil-Kapitolu I tal-Parti 1 tal-Anness II, is-soċjetà tat-tnissil li twettaq dak il-programm ta' tnissil għandha tistabbilixxi, f'dik it-taqsima ewlenija, mill-inqas klassi waħda li fiha għandhom jiddaħħlu annimali ta' razza pura għat-tnissil li jissodisfaw biss il-kundizzjonijiet tal-Kapitolu I tal-Parti 1 tal-Anness II u l-Artikolu 21, meta ssir applikazzjoni min-nissiel.

Artikolu 17

Taqsimiet supplimentari ta' kotba tat-tnissil

Is-soċjetajiet tat-tnissil jistgħu jistabbilixxu taqsima supplimentari waħda jew aktar fil-ktieb tat-tnissil għal annimali tal-istess speċi li ma jkunux eliġibbli għal dħul fit-taqsima ewlenija, bil-kondizzjoni li skont ir-regoli stabbiliti fil-programm ta' tnissil il-frieħ ta' dawk l-annimali jitħallew jiddaħħlu fit-taqsima ewlenija b'mod konformi mar-regoli stabbiliti:

(a)

fil-każ ta' annimali nisa tal-ispeċi bovina, porċina, ovina u kaprina, fil-punt 1(a) tal-Kapitolu III tal-Parti 1 tal-Anness II;

(b)

fil-każ ta' annimali li jappartjenu għal speċijiet f'periklu ta' estinzjoni tal-ispeċi bovina, porċina, ovina u kaprina jew tar-razez “b'saħħithom” ta' nagħaġ, fil-punt 2 tal-Kapitolu III tal-Parti 1 tal-Anness II; jew

(c)

fil-każ ta' annimali rġiel u nisa tal-ispeċi ekwina, fil-punt 1(b) tal-Kapitolu III tal-Parti 1 tal-Anness II.

Artikolu 18

Dħul ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil

1.   Is-soċjetajiet tat-tnissil għandhom, fuq talba tan-nissiela, idaħħlu jew jirreġistraw għal dħul fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil tagħhom kwalunkwe annimal ta' razza pura għat-tnissil tar-razza koperta mill-programm ta' tnissil tagħhom, sakemm dawk l-annimali jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitolu I tal-Parti 1 tal-Anness II u, fejn applikabbli, sakemm dawk l-annimali jkunu l-frieħ ta' annimali għat-tnissil jew jirriżultaw minn mill-prodotti ġerminali tagħhom, skont ir-regoli previsti fl-Artikolu 21.

2.   Is-soċjetajiet tat-tnissil m'għandhomx jirrifjutaw id-dħul fit-taqsima ewlenija tal-kotba tat-tnissil tagħhom ta' annimal ta' razza pura tat-tnissil minħabba li jkun diġà mdaħħal fit-taqsima ewlenija ta' ktieb tat-tnissil tal-istess razza jew, fil-każ ta' programm tal-inkroċjar tar-razez imwettaq fuq annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina ta' razza differenti stabbilita minn soċjetà tat-tnissil oħra rikonoxxuta skont l-Artikolu 4(3) jew minn korp tat-tnissil f'pajjiż terz inkluż fil-lista prevista fl-Artikolu 34.

3.   Meta t-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil tkun diviża fi klassijiet, l-annimali ta' razza pura għat-tnissil li jissodisfaw il-kriterji għad-dħul fit-taqsima ewlenija għandhom jiddaħħlu mis-soċjetà tat-tnissil fil-klassi li tkun taqbel mal-merti ta' dawk l-annimali ta' razza pura għat-tnissil.

Artikolu 19

Derogi mir-rekwiżiti għad-dħul ta' annimali fit-taqsima ewlenija ta' kotba tat-tnissil fil-każ tal-ħolqien ta' razza ġdida jew tar-rikostruzzjoni ta' razza

1.   B'deroga għall-Artikolu 18(1), meta soċjetà tat-tnissil twettaq programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, għal razza li għaliha ma jeżistix ktieb tat-tnissil fi kwalunkwe Stat Membru jew pajjiż terz inkluż fil-lista provduta fl-Artikolu 34, dik is-soċjetà tat-tnissil tista' ddaħħal, fit-taqsima ewlenija ta' dak il-ktieb tat-tnissil ġdid li jkun ġie stabbilit, annimali ta' razza pura għat-tnissil jew dixxendenti ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil ta' razez differenti jew kwalunkwe annimal li jitqies mis-soċjetà tat-tnissil li jkun konformi mal-karatteristiċi ta' dik ir-razza ġdida u, fejn applikabbli, jissodisfa r-rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni stabbiliti fil-programm ta' tnissil.

Is-soċjetajiet tat-tnissil li jagħmlu użu minn din id-deroga għandhom:

(a)

jistabbilixxu fil-programm ta' tnissil tagħhom, perjodu għall-istabbiliment tal-ktieb tat-tnissil ġdid, adegwat għall-intervall ġenerazzjonali tal-ispeċi jew ir-razza kkonċernata;

(b)

jagħmlu referenza għal kwalunkwe ktieb tat-tnissil eżistenti li fih ikunu ddaħħlu l-annimali ta' razza pura għat-tnissil jew missierhom u ommhom iddaħħlu għall-ewwel darba wara t-twelid, flimkien man-numru ta' reġistrazzjoni oriġinali f'dak il-ktieb tat-tnissil;

(c)

fis-sistema tagħhom ta' reġistrazzjoni ta' pedigrees, jidentifikaw l-annimali li huma meqjusa minnhom bħala materjal primarju tar-razza.

2.   Meta soċjetà tat-tnissil tkun biħsiebha tibni mill-ġdid razza li sparixxiet jew li tkun tinsab f'periklu serju li tgħib, Stat Membru jew, jekk jiġi deċiż hekk, l-awtorità kompetenti, jistgħu jawtorizzaw lil dik is-soċjetà tat-tnissil iddaħħal fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil dixxendenti ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tar-razza li għandha tinbena mill-ġdid jew annimali ta' razza pura għat-tnissil jew dixxendenti ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil ta' razez oħra li jidħlu fir-rikostruzzjoni ta' dik ir-razza jew kwalunkwe annimal li jitqies mis-soċjetà tat-tnissil li jkun konformi mal-karatteristiċi tar-razza li għandha tinbena mill-ġdid u li, fejn applikabbli, jissodisfa r-rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni stabbiliti fil-programm ta' tnissil sakemm:

(a)

perjodu għall-istabbiliment mill-ġdid ta' dak il-ktieb tat-tnissil, xieraq għar-razza kkonċernata, jiġi stabbilit fil-programm ta' tnissil;

(b)

fejn applikabbli, issir referenza għal kwalunkwe ktieb tat-tnissil li fih dawk l-annimali ta' razza pura għat-tnissil jew axxendenti ddaħħlu flimkien man-numru ta' reġistrazzjoni oriġinali f'dak il-ktieb tat-tnissil;

(c)

l-annimali li huma kkunsidrati minn dik is-soċjetà tat-tnissil bħala l-istokk għar-rikostruzzjoni tar-razza huma identifikati fis-sistema ta' reġistrazzjoni ta' pedigrees.

3.   Soċjetà tat-tnissil li trid tagħmel użu mid-deroga msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew mid-deroga msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandha tistabbilixxi pjan dettaljat għall-ħolqien jew rikostruzzjoni tar-razza fil-programm ta' tnissil tagħha msemmi fl- Artikolu 8(1).

4.   Sa tmiem il-perjodi msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u l-punt (a) tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti għandha tagħmel il-kontrolli uffiċjali msemmijin fl-Artikolu 43.

5.   Fejn razza tkun qed tiġi kreata jew rikostitwita f'konformita' ma' dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu dik l-informazzjoni pubblikament disponibbli billi jinkludu indikazzjoni dwar dan fil-lista msemmija fl-Artikolu 7.

Artikolu 20

Reġistrar ta' annimali f'taqsimiet supplimentari u promozzjoni tal-frieħ tagħhom għat-taqsima ewlenija

1.   Meta jiġu stabbiliti taqsimiet supplimentari minn soċjetà tat-tnissil skont l-Artikolu 17, dik is-soċjetà tat-tnissil għandha, meta jkun hemm applikazzjoni minn nissiela, tirreġistra, fit-taqsimiet supplimentari adegwati msemmija fl-Artikolu 17, annimali tal-ispeċijiet koperti mill-programm ta' tnissil tagħha li ma jkunux eliġibbli għal dħul fit-taqsima ewlenija, bil-kondizzjoni li dawk l-annimali jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu II tal-Parti 1 tal-Anness II.

2.   Is-soċjetajiet tat-tnissil għandhom, fuq applikazzjoni min-nissiela, idaħħlu l-frieħ tal-annimali msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu fit-taqsima ewlenija imsemmija fl-Artikolu 16 u għandhom iqisu li l-frieħ ikunu magħmula minn annimali ta' razza pura għat-tnissil, bil-kondizzjoni li l-frieħ jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu III tal-Parti 1 tal-Anness II.

Artikolu 21

Aċċettazzjoni għar-riproduzzjoni ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom

1.   Soċjetà tat-tnissil li twettaq programm ta' tnissil approvat skont l- Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12 għal razza għandha taċċetta:

(a)

għal servizz naturali, kwalunkwe annimal ta' razza pura għat-tnissil ta' dik ir-razza;

(b)

għal inseminazzjoni artifiċjali, is-semen miġbur minn annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina li jkunu ġew soġġetti għal evalwazzjoni ġenetika skont l-Artikolu 25;

(c)

għal inseminazzjoni artifiċjali, is-semen miġbur minn annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċijiet porċina, ovina jew kaprina li jkunu ġew soġġetti għal kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika skont l-Artikolu 25;

(d)

għal inseminazzjoni artifiċjali, is-semen miġbur minn annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina li jkun sarilhom, meta jkun meħtieġ skont il-programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika skont l-Artikolu 25;

(e)

għal trasferiment ta' embrijuni, ooċiti miġburin u użati għall-produzzjoni in vitro ta' embrijuni derivati in vivo u embrijuni mnisslin bl-użu tas-semen imsemmi fil-punt (b) jew (c) ta' dan il-paragrafu, sakemm dawk l-ooċiti u l-embrijuni ikunu nġabru minn annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċijiet bovina, porċina, ovina jew kaprina li jkunu ġew soġġetti għal kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika skont l-Artikolu 25;

(f)

għal trasferiment ta' embrijuni, ooċiti miġburin u użati għall-produzzjoni in vitro ta' embrijuni derivati in vivo u embrijuni mnisslin bl-użu tas-semen imsemmija fil-punt (d) ta' dan il-paragrafu, sakemm dawk l-ooċiti u embrijuni jkunu nġabru minn annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina li jkun sarilhom, meta jkun meħtieġ skont il-programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika skont l-Artikolu 25;

(g)

għall-ittestjar ta' annimali rġiel ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina, porċina, ovina u kaprina, is-semen miġbur minn annimali ta' razza pura għat-tnissil li ma sarilhomx kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika bil-kundizzjoni li dan il-materjal jintuża biss għall-iskop ta' ttestjar ta' dawk l-annimali rġiel ta' razza pura għat-tnissil fil-limiti tal-kwantitajiet meħtieġa biex jippermettu lil dik is-soċjetà tat-tnissil twettaq dawn it-testijiet f'konformità mal-Artikolu 25.

2.   Fil-każ ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina, b'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, soċjetà tat-tnissil tista' tipprojbixxi jew tillimita l-użu ta' teknika ta' riproduzzjoni waħda jew iktar imsemmija f'dak il-paragrafu jew l-użu ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil għal waħda jew aktar minn dawk it-tekniki ta' riproduzzjoni, inkluż l-użu tal-prodotti ġerminali tagħhom, dment li tali projbizzjoni jew limitazzjoni tkun speċifikata fil-programm ta' tnissil tagħha approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12.

Kwalunkwe tali projbizzjoni jew limitazzjoni speċifikati fl-ewwel subparagrafu li huma speċifikati fil-programm ta' tnissil tas-soċjetà tat-tnissil li stabbilixxiet il-ktieb tat-tnissil ta' oriġini tar-razza skont il-punt 3(a) tal-Parti 3 tal-Anness I għandha tkun vinkolanti għall-programmi ta' tnissil ta' soċjetajiet tat-tnissil li jistabbilixxu l-kotba ta' tnissil filjali tal-istess razza skont il-punt 3(b) tal-Parti 3 tal-Anness I.

3.   Fil-każ ta' razza fil-periklu, soċjetà tat-tnissil tista' tipprojbixxi jew tillimita l-użu ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil ta' dik ir-razza tal-annimali, inkluż l-użu tal-prodotti ġerminali tagħha, meta tali użu jista' jkun ta' ħsara għall-preservazzjoni ta' dik ir-razza jew għad-diversità ġenetika tagħha.

4.   Is-semen imsemmi fil-punt (g) tal-paragrafu 1 miġbur minn annimali rġiel ta' razza pura għat-tnissil li huma mdaħħlin fit-taqsima ewlenija ta' ktieb tat-tnissil stabbilit minn soċjetà tat-tnissil li twettaq programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli l-Artikolu 12, għandu jkun aċċettat minn soċjetà tat-tnissil li twettaq programm ta' tnissil approvat għall-istess razza fl-istess Stat Membru jew fi Stat Membru ieħor bl-istess kondizzjonijiet u limiti tal-kwantitajiet għall-kontroll tal-prestazzjoni u, fejn ikun applikabbli, l-evalwazzjoni ġenetikabħal dawk applikati għal annimali rġiel ta' razza pura għat-tnissil tagħha stess.

5.   Għall-fini tal-paragrafi 1 u 4, il-prodotti ġerminali ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil msemmija f'dawk il-paragrafi għandhom jinġabru, jiġu prodotti, ikunu pproċċessati u jinħażnu f'ċentru ta' ġbir u ħżin ta' semen, jew minn tim ta' ġbir jew produzzjoni ta' embrijuni, approvat għal kummerċ fl-Unjoni ta' dawn il-komoditajiet skont il-liġi tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali.

6.   B'deroga mill-paragrafu 5, Stat Membru jista' jawtorizza l-ġbir, il-produzzjoni, l-ipproċessar u l-ħżin għall-użu fit-territorju ta' dak l-Istat Membru ta' prodotti ġerminali ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil f'ċentru ta' ġbir jew ħżin ta' semen, f'ċentru ta' ħżin tal-embrijuni, tim ta' ġbir jew ta' produzzjoni tal-embrijuni jew minn persunal kwalifikat b'mod speċifiku, approvat skont il-leġiżlazzjoni ta' dak l-Istat Membru.

7.   Permezz ta' deroga mill-punti (b), (c) u (e) tal-paragrafu 1, fejn l-għan tal-programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, huwa il-preservazzjoni tar-razza jew il-preservazzjoni tad-diversità ġenetika eżistenti fir-razza, il-kontroll tal-prestazzjoni jew l-evalwazzjoni ġenetika għandhom isiru biss fejn dak il-programm ta' tnissil ikun jeħtieġ tali kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika.

Artikolu 22

Metodi ta' kontroll tal-identità

1.   Fejn annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprina u tal-ispeċi ekwina jintużaw għall-ġbir ta' semen għal inseminazzjoni artifiċjali, is-soċjetajiet tat- tnissil għandhom jeżiġu li dawk l-annimali ta' razza pura jkunu identifikati b'analiżi tal-grupp tad-demm tagħhom, jew bi kwalunkwe metodu ieħor adatt li jipprovdi mill-anqas l-istess grad ta' ċertezza bħal analiżi tad-DNA.

2.   Meta l-annimali għat-tnissil tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u tal-ispeċi ekwina huma użati għall-ġbir ta' ooċiti u embrijuni, u meta l-annimali għat-tnissil tal-ispeċi porċina huma użati għall-ġbir ta' semen għal inseminazzjoni artifiċjali, is-soċjetajiet u l-entitajiet tat-tnissil jistgħu jitolbu li dawk l-annimali għat-tnissil jiġu identifikati permezz ta' wieħed mill-metodi msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Fuq talba ta' Stat Membru jew ta' assoċjazzjoni Ewropea għall-annimali għat-tnissil tal-ispeċi konċernata, il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni, sakemm huma joffru metodi għall-kontroll tal-identità ta' annimali għat-tnissil li jipprovdu mill-anqas l-istess grad ta' ċertezza bħall-analiżi tal-grupp tad-demm ta' dawk l-annimali għat-tnissil, billi jitqiesu avvanzi tekniċi u r-rakkomandazzjonijiet taċ-ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea msemmija fl-Artikolu 29, l-ICAR jew tal-International Society for Animal Genetics (ISAG).Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 62(2).

Taqsima 2

Reġistrazzjoni ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi f'reġistri tat-tnissil u aċċettazzjoni għal tnissil

Artikolu 23

Reġistrazzjoni ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi f'reġistri tat-tnissil

1.   L-entitajiet tat-tnissil għandhom, fuq talba tan-nissiela tagħhom, jirreġistraw fir-reġistru tat-tnissil tagħhom kwalunkwe ħanżir tat-tnissil ibridu tal-istess razza, linja jew inkroċju li jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-Parti 2 tal-Anness II.

2.   L-entitajiet tat-tnissil m'għandhomx jirrifjutaw li jirreġistraw fir-reġistri tat-tnissil tagħhom kwalunkwe ħanżir tat-tnissil ibridu li jkun ġie reġistrat mal-Parti 2 tal-Anness II f'reġistru tat-tnissil stabbilit għall-istess razza, linja jew inkroċju minn entità tat-tnissil rikonoxxut skont l-Artikolu 4(3) fl-istess Stat Membru jew fi Stat Membru differenti.

Artikolu 24

Aċċettazzjoni ta' ħnieżer għat-tnissil ibridi u l-prodotti ġerminali tagħhom għat-tnissil

1.   Entità tat-tnissil li twettaq programm ta' tnissil, approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, dwar ħnieżer tat-tnissil ibridi ta' razza, linja jew inkroċju għandu jaċċetta:

(a)

għal servizz naturali, kwalunkwe ħanżir tat-tnissil ibridu tal-istess razza, linja jew inkroċju kif definit f'dak il-programm ta' tnissil;

(b)

għal inseminazzjoni artifiċjali, is-semen miġbur minn ħnieżer tat-tnissil ibridi li jkunu ġew soġġetti, meta meħtieġ mill-programm ta' tnissil, approvat skont l-Artikolu 8(3),u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, għal kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika skont l-Artikolu 25;

(c)

għal trasferiment ta' embrijuni, ooċiti miġburin u użati għall-produzzjoni in vitro ta' embrijuni derivati in vivo u embrijuni mnisslin bl-użu ta' semen imsemmi fil-punt (b), sakemm dawk l-ooċiti u l-embrijuni li jkunu nġabru minn ħnieżer tat-tnissil ibridi li jkunu ġew soġġetti, fejn meħtieġ skont il-programm ta' tnissil, approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, għal kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika skont l-Artikolu 25;

(d)

għall-kontroll ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi, is-semen miġbur minn dawk il-ħnieżer tat-tnissil ibridi li ma sarulhomx kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika, bil-kondizzjoni li s-semen jintuża biss għall-iskop ta' kontrolli ta' dawk il-ħnieżer tat-tnissil ibridi fil-limiti tal-kwantita' meħtieġa għal dik l-entità tat-tnissil biex twettaq tali kontrolli skont l-Artikolu 25.

2.   Il-ħnieżer irġiel tat-tnissil ibridi li jkunu reġistrati f'reġistru tat-tnissil stabbilit minn entità tat-tnissil li twettaq programm ta' tnissil, approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, u l-prodotti ġerminali tagħhom, għandhom jiġu aċċetatti minn entità tat-tnissil oħra li twettaq programm ta' tnissil fuq l-istess razza, linja jew inkroċju fl-istess Stat Membru jew fi Stat Membru ieħor bl-istess kondizzjonijiet u limiti kwantitattivi għall-kontrolli tal-prestazzjoni, u, fejn applikabbli, għall-evalwazzjoni ġenetika, kif applikati għall-ħnieżer tat-tnissil ibridi tiegħu stess.

3.   Għall-fini tal-paragrafu 1 u 2, il-prodotti ġerminali tal-annimali ta' razza pura għat-tnissil imsemmija f'dawk il-paragrafi għandhom jinġabru, jiġu prodotti, jiġu pproċessati u jinħażnu minn ċentru ta' ġbir u ħżin ta' semen, jew minn tim ta' ġbir jew ta' produzzjoni ta' embrijuni, approvat uffiċjalment għall-kummerċ fl-Unjoni ta' dawn il-komoditajiet skont il-liġi tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali.

4.   B'deroga mill-paragrafu 3, Stat Membru jista' jawtorizza għall-ġbir, il-produzzjoni, l-ipproċessar u l-ħżin għall-użu fit-territorju ta' dak l-Istat Membru prodotti ġerminali ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi f'ċentru ta' ġbir u ħżin ta' semen f' ċentru ta' ħżin ta' embrijuni, tim ta' ġbir jew ta' produzzjoni tal-embrijuni jew minn persunal kwalifikat b'mod speċifiku, approvat skont il-leġiżlazzjoni ta' dak l-Istat Membru.

KAPITOLU V

Kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika

Artikolu 25

Metodi għall-kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika

Fejn soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil, jew parti terza nnominataskont l-Artikolu 27(1)(b), twettaq kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika ta' annimali għat-tnissil, dik is-soċjetà tat-tnissil, entità tat-tnissil jew parti terza għandha tiżgura li tali kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika jitwettqu skont regoli stabbiliti:

(a)

fil-każ ta' anninali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina, porċina, ovina u kaprina u fil-każ ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi, fl-Anness III;

(b)

fil-każ ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina, il-programm ta' tnissil imwettaq minn dik is-soċjetà tat-tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12.

Artikolu 26

Setgħat iddelegati u setgħat ta' implimentazzjoni rigward ir-rekwiżiti tal-metodi użati għall-kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika

1.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 61 rigward l-emendi għall-Anness III fir-rigward ta' kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina, ovina u kaprina meħtieġa biex jittieħed kont ta':

(a)

avvanzi xjentifiċi;

(b)

żviluppi tekniċi; jew

(c)

il-ħtiġijiet għall-preservazzjoni ta' riżorsi ġenetiċi ta' siwi.

2.   Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni, li jistabbilixxu regoli uniformi għall-kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina, ovina u kaprina msemmija f'dan l-Artikolu, inklużi l-interpretazzjoni tar-riżultati tagħhom. Meta tagħmel dan, hija għandha tqies l-avvanzi xjentifiċi u tekniċi jew r-rakkomandazzjonijiet taċ-ċentri ta' referenza rilevanti tal-Unjoni Ewropea msemmija fl-Artikolu 29(1) jew, fin-nuqqas tagħhom, il-prinċipji maqbula mill-ICAR. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 62(2).

Artikolu 27

Twettiq ta' kontrolli tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika

1.   Meta l-kontrolli tal-prestazzjoni jew l-evalwazzjoni ġenetika jseħħu skont il-programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u meta applikabbli, l-Artikolu 12, is-soċjetajiet u entitajiet tat-tnissil għandhom:

(a)

iwettqu dak il-kontroll tal-prestazzjoni jew l-evalwazzjoni ġenetika huma stess; jew

(b)

jaħtru partijiet terzi li lilhom għandhom jiġu esternalizzati dak il-kontroll tal-prestazzjoni jew l-evalwazzjoni ġenetika.

2.   Stat Membru, jew, jekk dak l-Istat Membru jiddeċiedi hekk, l-awtoritajiet kompetenti tiegħu, jistgħu jeħtieġu li, sabiex il-partijiet terzi jinħatru skont il-punt (b) tal-paragrafu 1, dawk il-partijiet terzi għandhom ikunu ġew awtorizzati biex iwettqu kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika ta' annimali għat-tnissil minn dak l-Istat Membru, jew, l-awtoritajiet kompetenti tiegħu, ħlief meta l-parti terza maħtura f'dak il-każ ma tkunx korp pubbliku soġġett għal kontroll minn dak l-Istat Membru, jew l-awtoritajiet kompetenti tiegħu.

3.   Stat Membru, jew, jekk dak l-Istat Membru jiddeċiedi hekk, l-awtoritajiet kompetenti tiegħu, li jagħmlu użu mid-dispożizzjoni msemmija fil-paragrafu 2, għandhom jiżguraw li tingħata awtorizzazzjoni lill-partijiet terzi msemmija f'dak il-paragrafu, jekk huma għandhom:

(a)

il-faċilitajiet u t-tagħmir meħtieġa sabiex iwettqu kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika;

(b)

persunal ikkwalifikat kif xieraq; u

(c)

il-kapaċità sabiex iwettqu kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika skont l-Artikolu 25.

4.   B'deroga mill-Artikolu 8(4)(a), Stat Membru jew l-awtorità kompetenti tagħha jistgħu jiddeċiedu li parti terza li tkun awtorizzata skont is-subparagrafu 2 ta' dan l-Artikolu, jew il-korp pubbliku maħtur suġġett għall-kontroll mill-Istat Membru jew l-awtoritajiet kompetenti tiegħu msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, għandhom ikunu responsabbli għall-awtorità kompetenti biex jiżguraw konformità mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament applikabbli għal dak il-kontroll tal-prestazzjoni jew dik l-evalwazzjoni ġenetika esternalizzata.

5.   Soċjetajiet tat-tnissil jew entitajiet tat-tnissil li jwettqu huma stess kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika jew partijiet terzi nominati minn soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil skont il-punt (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew awtorizzati minn Stat Membru jew l-awtoritajiet kompetenti tiegħu kif imsemmi fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jistgħu jimpenjaw ruħhom li josservaw r-regoli u standards stabbiliti mill-ICAR jew jistgħu jipparteċipaw f'attivitajiet imwettqa minn ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea msemmija fl-Artikolu 29.

Ir-riżultati ta' dawn l-impenji jew parteċipazzjoni f'attivitajiet bħal dawn jistgħu jiġu kkunsidrati mill-awtoritajiet kompetenti meta jiġu rikonoxxuti dawk is-soċjetajiet jew entitajiet tat-tnissil, meta tingħata approvazzjoni lill-programmi ta' tnissil tagħhom, meta jiġu awtorizzati dawk il-partijiet terzi jew jitwettqu kontrolli uffiċjali fuq dawk l-operaturi.

6.   Is-soċjetajiet tat-tnissil u l-entitajiet tat-tnissil għandhom jagħmlu disponibbli pubblikament l-informazzjoni dettaljata dwar dawk li jwettqu l-kontroll tal-prestazzjoni jew l-evalwazzjoni ġenetika.

Artikolu 28

Obbligi ta' soċjetajiet u entitajiet tat-tnissil u ta' partijiet terzi li jwettqu kontrolli tal-prestazzjoni jew valutazzjoni ġenetika

1.   Meta soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil twettaq kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika ta' annimali għat-tnissil jew testernalizza dawn l-attivitajiet lil parti terza skont l-Artikolu 27(1)(b), dik is-soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil għandha, fuq talba mill-awtorità kompetenti msemmija fl- Artikolu 8(3), jew, fejn applikabbli, fl-Artikolu 12(5), tipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

ir-rekords tad-data kollha li jirriżultaw minn kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika b'rabta ma' annimali għat-tnissil minn proprjetà li tinsab fit-territorju fejn dik l-awtorità kompetenti topera;

(b)

dettalji tal-metodi ta' reġistrazzjoni għal karatteristiċi;

(c)

dettalji tal-mudell ta' deskrizzjoni ta' prestazzjoni użat għall-analiżi tar-riżultati tal-kontroll tal-prestazzjoni;

(d)

dettalji tal-metodi ta' statistika użati għall-analiżi tar-riżultati tal-kontroll tal-prestazzjoni għal kull karatteristika evalwata;

(e)

dettalji tal-parametri ġenetiċi użati għal kull karatteristika evalwata, inkluż, fejn applikabbli, dettalji tal-evalwazzjoni ġenomika.

2.   Is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil jew, fuq talba minn dik is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil, il-parti terza maħtura minn dik is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil skont l-Artikolu 27(1)(b), għandhom jagħmlu r-riżultati tal-evalwazzjoni ġenetika ta' annimali għat-tnissil li s-semen tagħhom jintuża għal inseminazzjoni artifiċjali skont l-Artikolu 21(1)(b), (c) u (d) u l-Artikolu 24(1)(b) disponibbli pubblikament u għandhom jżommuhom aġġornati.

KAPITOLU VI

Ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 29

Ċentri ta' Referenza tal-Unjoni Ewropea

1.   Fejn hemm ħtieġa rikonoxxuta għall-promozzjoni tal-armonizzazzjoni jew titjib tal-metodi ta' kontrolli ta' prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil użati minn soċjetajiet tat-tnissil jew minn partijiet terzi nnominati minn soċjetajiet tat-tnissil skont l-Artikolu 27(1)(b), il-Kummissjoni tista'tadotta atti ta' implimentazzjoni, li jinnominaw iċ-ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea responsabbli għall-kontribut xjentifiku u tekniku għall-armonizzazzjoni jew it-titjib ta' dawk il-metodi.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 62(2).

2.   Fejn ikun hemm il-ħtieġa li jiġi promoss l-istabbiliment jew l-armonizzazzjoni tal-metodi użati minn soċjetajiet tat-tnissil, partijiet terzi nominati minn soċjetajiet tat-tnissil skont l-Artikolu 27(1)(b), l-awtoritajiet kompetenti jew awtoritajiet oħra tal-Istati Membri, għall-preservazzjoni ta' razez fil-periklu jew il-preservazzjoni tad-diversità ġenetika eżistenti fi ħdan dawk ir-razez, il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni sabiex jinnominaw iċ-ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea responsabbli għal kontribut xjentifiku u tekniku għall-istabbiliment jew l-armonizzazzjoni ta' dawk il-metodi. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 62(2).

3.   In-nominazzjonijiet previsti fil-paragrafi 1 u 2 għandhom isegwu proċess ta' selezzjoni pubblika u għandhom ikunu limitati fiż-żmien jew jiġu riveduti regolarment.

4.   Ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea nnominati skont l-paragrafu 1 jew 2 ta' dan l-Artikolu għandhom:

(a)

ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness IV; u

(b)

ikunu responsabbli għall-kompiti:

(i)

fil-każ ta' ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea nnominati skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, stipulati fil-punt 2 tal-Anness IV;

(ii)

fil-każ ta' ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea nnominati skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu stipulati fil-punt 3 tal-Anness IV;

jekk dawk il-kompiti huma inklużi fil-programmi ta' ħidma annwali jew pluriennali taċ-ċentri ta' referenza stabbiliti f'konformità mal-objettivi u l-prijoritajiet tal-programmi ta' ħidma rilevanti adottati mill-Kummissjoni skont l- Artikolu 36 tar-Regolament (UE) Nru 652/2014.

5.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 61 biex temenda:

(a)

ir-rekwiżiti għal ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness IV;

(b)

il-kompiti ta' ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea stabbiliti fil-punti 2 u 3 tal-Anness IV.

L-atti delegati previsti f'dan il-paragrafu għandhom iqisu kif imiss:

(a)

l-ispeċi ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil li għalihom il-metodu ta' kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika għandhom jiġu armonizzati jew imtejba u l-avvanzi xjentifiċi u tekniċi fil-qasam ta' kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika; jew

(b)

ir-razez fil-periklu li għalihom il-metodi ta' preservazzjoni ta' dawk ir-razez jew il-preservazzjoni tad-diversità ġenetika fi ħdan dawk ir-razez għandhom jiġu stabbiliti jew armonizzati u avvanzi xjentifiċi u tekniċi f'dawk l-oqsma.

6.   Ċentri ta' Referenza tal-Unjoni Ewropea magħżula skont il-paragrafu 1 jew 2 għandhom ikunu soġġetti għal kontrolli tal-Kummissjoni għall-verifika li:

(a)

ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness IV;

(b)

jissodisfaw il-kompiti:

(i)

fil-każ ta' ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea magħżula skont il-paragrafu 1, stipulati fil-punt 2 tal-Anness IV;

(ii)

fil-każ ta' ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea magħżula skont il-paragrafu 2, stipulati fil-punt 3 tal-Anness IV.

Jekk ir-riżultati ta' dan il-kontroll jiżvelaw li ċentru ta' referenza tal-Unjoni Ewropea ma jkunx konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness IV jew ma jissodisfax il-kompiti stabbiliti fil-punt 2 jew 3 tal-Anness IV, il-Kummissjoni tkun tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni, li jnaqqsu l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mogħtija skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 652/2014 jew jirtiraw in-nomina bħala ċentru ta' referenza tal-Unjoni Ewropea. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl- Artikolu 62(2).

KAPITOLU VII

Ċertifikati żootekniċi

Artikolu 30

Il-ħruġ, il-kontenut u l-format ta' ċertifikati żootekniċi li jakkumpanjaw annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom

1.   Fejn nissiela li jieħdu sehem fi programm tat-tnissil li kien approvat skont l-Artikolu 8 u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, jitolbu ċertifikati żootekniċi għall-annimali għat-tnissil tagħhom jew prodotti ġerminali tagħhom, is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil li twettaq dak il-programm ta' tnissil għandha toħroġ dawn iċ-ċertifikati.

2.   Ċertifikati żootekniċi li jakkumpanjaw annimali għat-tnissil jew prodotti ġerminali tagħhom għandhom jinħarġu biss minn:

(a)

soċjetajiet tat-tnissil jew entitajiet tat-tnissil li jwettqu programmi ta' tnissil approvati skont l-Artikolu 8 u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, fuq dawk l-annimali għat-tnissil;

(b)

l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 8(3) jew, fejn applikabbli, l-Artikolu 12(2)(a), jekk dawk l-awtoritajiet jiddeċiedu hekk; jew

(c)

korpi tat-tnissil inklużi fil-lista prevista fl-Artikolu 34 li jwettqu programmi ta' tnissil fuq dawk l-annimali għat-tnissil.

3.   Is-soċjetajiet tat-tnissil jew l-entitajiet tat-tnissil għandhom jiżguraw trażmissjoni f'waqtha ta' ċertifikati żootekniċi.

4.   Fejn annimali għat-tnissil li jkunu ddaħħlu fi ktieb tat-tnissil minn soċjetà tat-tnissil jew jiġu rreġistrati f'reġistru tat-tnissil miżmum minn entità tat-tnissil, jew il-prodotti ġerminali tagħhom jiġu nnegozjati u fejn dawk l-annimali għat-tnissil jew il-wild prodott minn dawk il-prodotti ġerminali, huma maħsuba biex jiddaħħlu jew jiġu rreġistrati fi ktieb tat-tnissil jew reġistru tat-tnissil, dawk l-annimali għat-tnissil, jew il-prodotti ġerminali, għandhom ikunu akkumpanjati minn ċertifikat żootekniku.

Is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil minn fejn jintbagħtu l-annimali għat-tnissil, jew tal-prodotti ġerminali tagħhom, li jżommu l-ktieb tat-tnissil jew ir-reġistru fejn dawk l-annimali għat-tnissil jiddaħħlu jew ikunu rreġistrati għandhom joħorġu ċertifikat żootekniku.

5.   Fejn annimali għat-tnissil li ġew imdaħħla fi ktieb tat-tnissil jew reġistrati f'reġistru tat-tnissil miżmum minn korp tat-tnissil inkluż fil-lista prevista fl-Artikolu 34, jew il-prodotti ġerminali tagħhom, jiddaħħlu fl-Unjoni u fejn dawk l-annimali għat-tnissil,jew il-frieħ prodotti minn dawk il-prodotti ġerminali huma maħsuba biex jiddaħħlu fi ktieb tat-tnissil miżmum minn soċjetà tat-tnissil jew reġistrati f'reġistru tat-tnissil miżmum minn entità tat-tnissil, dawk l-annimali għat-tnissil jew il-prodotti ġerminali tagħhom, għandhom ikunu akkumpanjati minn ċertifikat żootekniku.

Dak iċ-ċertifikat żootekniku għandu jinħareġ mill-korp tat-tnissil elenkat skont l-Artikolu 34 li jkun qed iżomm il-ktieb tat-tnissil jew ir-reġistru tat-tnissil fejn dawk l-annimali għat-tnissil jiddaħħlu jew ikunu rreġistrati, jew mis-servizz uffiċjali tal-pajjiż li jibgħat l-annimali jew il-prodotti.

6.   Iċ-ċertifikati żootekniċi msemmija fil-paragrafi 4 u 5 għandhom:

(a)

jinkludu l-informazzjoni stabbilita fil-Partijiet u l-Kapitoli rilevanti tal-Anness V;

(b)

ikunu konformi mal-formuli mudell korrispondenti ta' ċertifikati żootekniċi msemmijin fl-atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-paragrafu 10.

7.   Soċjetà tat-tnissil jew korp tat-tnissil li jagħmlu kontrolli tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika jew it-tnejn skont il-programm tat-tnissil tagħhom jew jesternalizzaw dawn l-attivitajiet lil partijiet terzi, fil-każ ta' entità tat-tnissil skont l-Artikolu 27(1)(b) għandhom jindikaw fiċ-ċertifikat żootekniku maħruġ għal annimal ta' razza pura għat-tnissil jew għall-prodotti ġerminali tiegħu:

(a)

ir-riżultati ta' dak il-kontroll tal-prestazzjoni;

(b)

riżultati aġġornati ta' dik l-evalwazzjoni ġenetika; u

(c)

difetti ġenetiċi u pekuljaritajiet ġenetiċi b'rabta ma' dak il-programm tat-tnissil li jolqtu lil dak l-annimal għat-tnissil jew id-donaturi ta' dawk il-prodotti ġerminali.

8.   Entità tat-tnissil jew korp tat-tnissil li twettaq kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika, jew it-tnejn,skont il-programm tat-tnissil tagħha, jew li testernalizza dawn l-attivitajiet lil partijiet terzi, fil-każ ta' operazzjoni tat-tnissil skont l-Artikolu 27(1)(b), għandha, fejn meħtieġ li jagħmlu hekk minn dak il-programm tat-tnissil, tindika fiċ-ċertifikat żootekniku maħruġ għal ħanżir tat-tnissil ibridu jew għall-prodotti ġerminali tiegħu:

(a)

ir-riżultati ta' dak il-kontroll tal-prestazzjoni;

(b)

ir-riżultati aġġornati ta' dik l-evalwazzjoni ġenetika; u

(c)

id-difetti ġenetiċi u l-pekuljaritajiet ġenetiċi b'rabta ma' dak il-programm tat-tnissil li jolqtu lil dak l-annimal għat-tnissil jew id-donaturi ta' dawk il-prodotti ġerminali.

9.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa litadotta atti delegati skont l-Artikolu 61 biex temenda l-kontenut ta' ċertifikati żootekniċi stipulati fl-Anness V, sabiex taġġornahom biex jittieħed kont ta':

(a)

avvanzi xjentifiċi;

(b)

żviluppi tekniċi;

(c)

il-funzjonament tas-suq intern; jew

(d)

il-ħtiġijiet għall-preservazzjoni ta' riżorsi ġenetiċi ta' siwi.

10.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni, li jistipulaw il-formuli mudell taċ-ċertifikati żootekniċi għal annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 62(2).

Artikolu 31

Derogi mir-rekwiżiti dwar il-ħruġ, il-kontenut u l-format ta' ċertifikati żootekniċi għall-kummerċ ta' annimali għat-tnissil u il-prodotti ġerminali tagħhom

1.   B'deroga mill-Artikolu 30(2)(a), l-awtorità kompetenti tista' tawtorizza li prodotti ġerminali jridu jkunu akkumpanjati minn ċertifikat żootekniku maħruġ fuq il-bażi ta' informazzjoni riċevuta mingħand is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil, minn ċentru ta' ġbir jew ħżin ta' semen, jew minn tim ta' ġbir jew produzzjoni ta' embrijuni, approvat għall-kummerċ fi ħdan l-Unjoni f'dawk il-prodotti ġerminali skont liġi tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali.

2.   B'deroga mill-Artikolu 30(6)(b), l-awtorità kompetenti tista' tawtorizza li l-formoli msemmija fl-Artikolu 30(6)(b) ma jintużawx sakemm:

(a)

fil-każ ta' annimali għat-tnissil tal-ispeċi bovina, porċina, ovina u kaprina, l-informazzjoni stabbilita fil-Kapitolu I tal-Parti 2 tal-Anness V jew tal-Kapitolu I tal-Parti 3 tal-Anness V tkun inkluża f'dokumenti oħra li jakkumpanjaw dawk l-annimali għat-tnissil, maħruġa mis-soċjetà tat-tnissil jew mill-entità tat-tnissil;

(b)

fil-każ ta' prodotti ġerminali ta' annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina:

(i)

l-informazzjoni relatata mad-donaturi ta' dawk il-prodotti ġerminali tkun inkluża f'dokumenti oħra jew f'kopji taċ-ċertifikat żootekniku oriġinali li jakkumpanja dawk il-prodotti ġerminali jew, qabel jew wara li jintbagħtu dawk il-prodotti ġerminali, fuq talba, hija tiġi magħmula disponibbli mis-soċjetà tat-tnissil jew mill-entità tat-tnissil jew operaturi oħra msemmija fil-paragrafu 1;

(ii)

l-informazzjoni relatata ma' semen, ooċiti jew embrijuni tkun inkluża f'dokumenti oħra li jakkumpanjaw dak is-semen, l-ooċiti jew l-embrijuni, maħruġa mis-soċjetà tat-tnissil jew mill-entità tat-tnissil jew l-operaturi l-oħra msemmija fil-paragrafu 1.

3.   B'deroga mill-Artikolu 30(7)(a) u (b) u l-Artikolu 30(8)(a) u (b), fejn ir-riżultati tal-kontroll tal-prestazzjoni jew l-evalwazzjoni ġenetika jkunu disponibbli pubblikament fuq websajt, soċjetajiet tat-tnissil, entitajiet tat-tnissil jew l-operaturi l-oħra msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jistgħu, fiċ-ċertifikat żootekniku jew fid-dokumenti msemmija fil-paragrafu 2(a) ta' dan l-Artikolu, jirreferu għall-websajt minn fejn wieħed ikun jista' jara dawk ir-riżultati.

Artikolu 32

Derogi mir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-format ta' ċertifikati żootekniċi maħruġa għal annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina

1.   B'deroga mill-Artikolu 30(6), fil-każ ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina, l-informazzjoni stabbilita fil-Kapitolu I tal-Parti 2 tal-Anness V għandha tkun inkluża f'dokument ta' identifikazzjoni permanenti uniku għall-equidae. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 61 dwar il-kontenut u l-format ta' tali dokumenti ta' identifikazzjoni.

2.   Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni, tfassal formuli mudell ta' dokument ta' identifikazzjoni permanenti uniku għall-equidae. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 62(2).

3.   Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, fejn riżultati aġġornati ta' kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika huma disponibbli pubblikament fuq websajt, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw in-non-inklużjoni tal-informazzjoni stabbilita fil-punt (1)(m) tal-Kapitolu I tal-Parti 2 tal-Anness V fid-dokument imsemmi fil-paragrafu 1 bil-kundizzjoni li s-soċjetà tat-tnissil tirreferi għal dik il-websajt f'dak id-dokument.

4.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw li l-informazzjoni stabbilita fil-punti (1)(m) u (n) tal-Kapitolu I tal-Parti 2 tal-Anness V tiġi inkluża f'dokumenti oħra maħruġa mis-soċjetà tat-tnissil għall-annimali ta' razza pura għat-tnissil imdaħħlin fi ktieb tat-tnissil miżmum minn dik is-soċjetà tat-tnissil.

Artikolu 33

Derogi mir-rekwiżiti dwar il-ħruġ, il-kontenut u l-format ta' ċertifikati żootekniċi għad-dħul fl-Unjoni ta' annimali għat-tnissil u prodotti ġerminali tagħhom

1.   Permezz ta' deroga mill-Artikolu 30(2)(c) u (5), prodotti ġerminali jistgħu jkunu akkumpanjati minn ċertifikat żootekniku maħruġ f'isem il-korp tat-tnissil fuq il-bażi tal-informazzjoni riċevuta minn dak tal-korp tat-tnissil, minn ċentru ta' ġbir jew ħżin ta' semen, jew minn tim ta' ġbir jew ta' produzzjoni ta' embrijuni, approvat għad-dħul fl-Unjoni ta' dawk il-prodotti ġerminali skont liġi tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali.

2.   B'deroga mill-Artikolu 30(6)(b), il-formoli mudell imsemmija fl-Artikolu 30(6)(b) ma għandhomx għalfejn jiġu użati jekk:

(a)

l-informazzjoni stabbilita fil-Partijiet u l-Kapitoli rilevanti tal-Anness V tkun inkluża f'dokumenti oħra li jakkumpanjaw l-annimal għat-tnissil jew il-prodotti ġerminali tiegħu;

(b)

il-korp tat-tnissil li jwettaq il-programm ta' tnissil jew operatur ieħor imsemmi fil-paragrafu 1, jipprovdi lista eżawrjenti ta' dawk id-dokumenti, jiddikjara li l-informazzjoni stabbilita fil-Partijiet u l-Kapitoli rilevanti tal-Anness V tkun inkluża f'dawk id-dokumenti u jiċċertifikaw il-kontenut ta' dawk id-dokumenti.

3.   B'deroga mill-Artikolu 30(7)(a) u (b) u l-Artikolu 30(8)(a) u (b), fejn ir-riżultati tal-kontroll tal-prestazzjoni jew l-evalwazzjoni ġenetika jkunu disponibbli pubblikament fuq websajt, soċjetajiet tat-tnissil jew operaturi l-oħra msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jistgħu, fiċ-ċertifikat żootekniku jew fid-dokumenti l-oħra msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, jirreferu għall-websajt minn fejn wieħed ikun jista' jara dawk ir-riżultati.

KAPITOLU VIII

Dħul fl-Unjoni ta' annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom

Artikolu 34

Elenkar ta' korpi tat-tnissil

1.   Il-Kummissjoni għandha żżomm, taġġorna u tippubblika lista ta' korpi tat-tnissil.

2.   Il-Kummissjoni għandha tinkludi biss fil-lista pprovduta fil-paragrafu 1 korp tat-tnissil li dwaru tkun irċeviet minn awtorità kompetenti tal-pajjiż terz dokumentazzjoni li turi li l-korp tat-tnissil jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

iwettaq programm ta' tnissil li jkun ekwivalenti għal programmi ta' tnissil approvati skont l-Artikolu 8(3) imwettaq minn soċjetajiet tat-tnissil fuq l-istess razza jew imwettaq minn entitajiet tat-tnissil fuq l-istess razza, linja jew inkroċju fir-rigward ta':

(i)

id-dħul ta' annimali għat-tnissil f'kotba tat-tnissil jew ir-reġistrazzjoni tagħhom f'reġistri ta' tnissil;

(ii)

l-aċċettazzjoni ta' annimali għat-tnissil;

(iii)

l-użu ta' prodotti ġerminali ta' annimali għat-tnissil għall-kontrolli u t-tnissil;

(iv)

il-metodi użati għall-kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika;

(b)

ikollu superviżjoni jew ikun ikkontrollat minn servizz uffiċjali f'dak il-pajjiż terz;

(c)

ikun adotta regoli ta' proċedura biex jiġi żgurat li annimali għat-tnissil imdaħħlin f'kotba tat-tnissil minn soċjetajiet tat-tnissil jew irreġistrati f'reġistri tat-tnissil minn entitajiet tat-tnissil, u l-frieħ prodotti minn prodotti ġerminali ta' tali annimali għat-tnissil jiddaħħlu jew ikunu eliġibbli għal dħul mingħajr diskriminazzjoni fuq abbażi tal-pajjiż ta' oriġini tagħhom,fil-każ ta'annimali ta' razza pura għat-tnissil, fil-ktieb tat-tnissil tal-istess razza jew fil-każ ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi, fir-reġistru tal-istess razza, linja jew inkroċju, miżmuma minn dak tal-korp tat-tnissil.

3.   Il-Kummissjoni għandha wkoll tinkludi fil-lista prevista fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, referenza għal dawk il-pajjiżi terzi li għandhom miżuri f'posthom li huma meqjusa bħala ekwivalenti skont l-Artikolu 35, inkluża referenza għal kull korp tat-tnissil f'dawk il-pajjiżi terzi.

4.   Il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tneħħi mil-lista kwalunkwe korpi tat-tnissil li ma jibqgħux jissodisfaw mill-inqas waħda mir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 2.

Artikolu 35

Ekwivalenza ta' miżuri applikati għat-tnissil ta' annimali f'pajjiżi terzi

1.   Il-Kummissjoni tista'tadotta atti ta' implimentazzjoni, li jirrikonoxxu li miżuri applikati f'pajjiż terz ikunu ekwivalenti għal dawk meħtieġa minn dan ir-Regolament b'rabta ma' dawn li ġejjin:

(a)

ir-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil u ta' entitajiet tat-tnissil imsemmijin fl-Artikolu 4;

(b)

l-approvazzjoni tal-programmi ta' tnissil ta' soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil imsemmijin fl-Artikolu 8;

(c)

id-dħul ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil f'kotba tat-tnissil u r-reġistrazzjoni ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi f'reġistri previsti fl-Artikoli 18, 20 u 23;

(d)

l-aċċettazzjoni ta' annimali għat-tnissil għal tnissil previst fl-Artikoli 21, 22 u 24;

(e)

l-użu ta' prodotti ġerminali ta' annimali għat-tnissil għal kontrolli u tnissil previsti fl-Artikoli 21 u 24;

(f)

il-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika previsti fl-Artikolu 25;

(g)

il-kontrolli uffiċjali fuq operaturi previsti fl- Artikolu 43.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 62(2).

2.   L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu adottati abbażi ta':

(a)

eżami bir-reqqa tal-informazzjoni u d-data mogħtija mill-pajjiż terz li qiegħed ifittex li jkollu l-miżuri tiegħu rikonoxxuti bħala ekwivalenti għal dawk meħtieġa minn dan ir-Regolament;

(b)

meta jkun xieraq, ir-riżultat sodisfaċenti ta' kontroll magħmul mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 57.

3.   L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jistipulaw l-arrangamenti dettaljati li jirregolaw id-dħul ta' annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom fl-Unjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat u jistgħu jinkludu:

(a)

il-format u l-kontenut ta' ċertifikati żootekniċi li jakkumpanjaw dawn l-annimali għat-tnissil jew il-prodotti ġerminali tagħhom;

(b)

rekwiżiti speċifiċi applikabbli għad-dħul fl-Unjoni ta' dawk l-annimali għat-tnissil jew tal-prodotti ġerminali tagħhom u l-kontrolli uffiċjali li għandhom isiru fuq dawk l-annimali għat-tnissil jew il-prodotti ġerminali tagħhom mad-dħul fl-Unjoni;

(c)

meta jkun meħtieġ, proċeduri għat-tfassil u l-emendar ta' listi ta' korpi tat-tnissil li jinsabu fil-pajjiż terz ikkonċernat, li minnu d-dħul fl-Unjoni ta' annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom jkun permess.

4.   Il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien mhux dovut tadotta atti ta' implimentazzjoni li jirrevokaw l-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 meta xi waħda mill-kondizzjonijiet għar-rikonoxximent tal-ekwivalenza ta' miżuri stabbiliti fiż-żmien tal-adozzjoni tagħhom ma tibqax tiġi sodisfatta. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 62(2).

Artikolu 36

Dħul f'kotba tat-tnissil jew reġistrazzjoni f'reġistri ta' tnissil ta' annimali għat-tnissil u l-wild prodott minn prodotti ġerminali li daħlu fl-Unjoni

1.   Meta ssir applikazzjoni min-nissiel, soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil għandha ddaħħal fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil jew fir-reġistru tat-tnissil tagħha kwalunkwe annimali għat-tnissil li daħlu fl-Unjoni u l-wild prodott minn prodotti ġerminali li daħlu fl-Unjoni fejn:

(a)

dak l-annimal għat-tnissil jew id-donaturi ta' dawk il-prodotti ġerminali jiddaħħlu fi ktieb tat-tnissil jew jiġu rreġistrati f'reġistru tat-tnissil miżmum minn korp tat-tnissil fil-pajjiż terz minn fejn ikunu ntbagħtu;

(b)

dawk il-prodotti ġerminali jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 21(1) jew (2), fejn dak huwa rekwiżit tal-programm ta' tnissil magħmul minn dik is-soċjetà tat-tnissil jew dik l-entità tat-tnissil;

(c)

dak l-annimal tat-tnissil jissodisfa l-karatteristiċi tar-razza jew, fil-każ ta' ħanżir tat-tnissil ibridu, il-karatteristiċi tar-razza, il-linja jew l-inkroċju stabbiliti fil-programm ta' tnissil imwettaq minn dik is-soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil;

(d)

il-korp tat-tnissil imsemmi fil-punt (a) huwa inkluż fil-lista ta' korpi tat-tnissil previsti fl-Artikolu 34.

2.   L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti ma għandhomx jipprojbixxu, jirrestrinġu jew jimpedixxu, għal raġunijiet żootekniċi jew ġenealoġiċi, d-dħul fl-Unjoni ta' annimali għat-tnissil jew tal-prodotti ġerminali tagħhom u l-użu sussegwenti ta' dawk l-annimali jew il-prodotti ġerminali tagħhom, meta dawk l-annimali għat-tnissil jew id-donaturi ta' dawk il-prodotti ġerminali jiddaħħlu fi ktieb tat-tnissil jew jiġu reġistrati f'reġistru tat-tnissil miżmum minn korp tat-tnissil inkluż fil-lista ta' korpi tat-tnissil stabbilita skont l-Artikolu 34.

Artikolu 37

Verifiki tad-dritt għar-rata konvenzjonali tad-dazju għal annimali ta' razza pura għat-tnissil li jidħlu fl-Unjoni

1.   Fejn l-operatur responsabbli għall-konsenja ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil jitlob l-applikazzjoni tar-rata konvenzjonali tad-dazju għal annimali ta' razza pura għat-tnissil prevista fir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 dwar l-annimali ta' dik il-konsenja:

(a)

dawk l-annimali għandhom ikunu akkumpanjati minn:

(i)

iċ-ċertifikat żootekniku kif imsemmi fl- Artikolu 30(5) jew l-Artikolu 32;

(ii)

dokument li jindika li huma għandhom jiddaħħlu fi ktieb tat-tnissil miżmum minn soċjetà tat-tnissil jew ikunu rreġistrati f'reġistru tat-tnissil miżmum minn entità tat-tnissil;

(b)

għandhom jitwettqu verifiki fuq dik il-konsenja fil-post ta' spezzjoni mal-fruntiera li fih isiru l-verifiki ta' dokumenti, ta' identità u verifiki fiżiċi msemmija fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 91/496/KEE

2.   Il-fini tal-verifiki previsti fil-punt (b) tal-paragrafu 1 għandhu jkun li jivverifika li:

(a)

il-konsenja tkun akkumpanjata mid-dokumenti msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1;

(b)

il-kontenut u t-tikkettar tal-konsenja tikkorrispondi mal-informazzjoni mogħtija fid-dokumenti msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1.

KAPITOLU IX

L-awtoritajiet kompetenti li jwettqu programm ta' tnissil fuq annimali ta' razza pura

Artikolu 38

L-awtoritajiet kompetenti li jwettqu programm ta' tnissil fuq annimali ta' razza pura għat-tnissil

1.   Jekk, f'territorju fejn topera l-awtorità kompetenti, m'hemm l-ebda organizzazzjoni tat-tnissil, assoċjazzjoni ta' nissiela jew korp pubbliku li jwettaq programm ta' tnissil fuq annimali ta' razza pura għat-tnissil li jappartjenu għal razza ta' annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina jew ekwina jistgħu jiddeċiedu li jwettqu programm ta' tnissil għal dik ir-razza, sakemm:

(a)

hemm il-ħtieġa li tinżamm dik ir-razza jew li tiġi stabbilita dik ir-razza fl-Istat Membru jew fit-territorju fejn dik l-awtorità kompetenti topera; jew

(b)

dik ir-razza hija razza fil-periklu.

2.   Awtorità kompetenti li twettaq programm ta' tnissil f'konformità ma' dan l-Artikolu għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura li dan ma jkollu l-ebda effett negattiv fuq il-possibbiltà:

(a)

li organizzazzjonijiet tat-tnissil, assoċjazzjonijiet tan-nissiela jew korpi pubbliċi jiġu rikonoxxuti bħala soċjetajiet tat-tnissil skont l-Artikolu 4(3);

(b)

li soċjetajiet tat-tnissil ikollhom il-programmi ta' tnissil tagħhom approvati skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12.

3.   Fejn awtorità kompetenti twettaq programm ta' tnissil fuq annimali ta' razza pura għat-tnissil, dik l-awtorità kompetenti:

(a)

għandu jkollha persunal biżżejjed ikkwalifikat suffiċjentement u faċilitajiet u tagħmir adegwati biex timplimenta b'mod effiċjenti dak il-programm ta' tnissil;

(b)

kapaċi tagħmel il-verifiki meħtieġa biex tirreġistra l-pedigree tal-annimali għat-tnissil koperti minn dak il-programm ta' tnissil;

(c)

għandu jkollha popolazzjoni kbira biżżejjed ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil u numru suffiċjenti ta' nissiela fit-territorju ġeografiku kopert minn dak il-programm ta' tnissil;

(d)

kapaċi tiġġenera, jew tkun iġġenerat għalihom, u tkun kapaċi tuża data miġbura dwar annimali ta' razza pura għat-tnissil metieġa biex jitwettaq dak il-programm ta' tnissil;

(e)

tkun adottat regoli ta' proċedura:

(i)

li jirregolaw ir-riħoluzzjoni ta' tilwim ma' nissiela li jieħdu sehem f'dak il-programm ta' tnissil;

(ii)

li jiżguraw trattament ugwali tan-nissiela li jipparteċipaw f'dak il-programmi ta' tnissil;

(iii)

li jistabbilixxu d-drittijiet u l-obbligi tan-nissiela li jipparteċipaw fi programmi ta' tnissil.

4.   Il-programm ta' tnissil imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jinkludi:

(a)

l-informazzjoni dwar l-għan tiegħu li għandu jkun il-preservazzjoni tar-razza, it-titjib tar-razza, il-ħolqien ta' razza ġdida jew ir-rikostruzzjoni ta' razza, jew kwalunkwe taħlita ta'waħda minn dawn;

(b)

l-isem tar-razza koperta minn dak il-programm ta' tnissil biex tiġi evitata konfużjoni ma' annimali simili ta' razza pura għat-tnissil ta' razez oħra mdaħħlin f'kotba tat-tnissil oħra eżistenti;

(c)

il-karatteristiċi dettaljati tar-razza, inkluża indikazzjoni ta' elementi essenzjali, koperti minn dak il-programm ta' tnissil;

(d)

l-informazzjoni dwar it-territorju ġeografiku fejn dan jitwettaq;

(e)

l-informazzjoni dwar is-sistema għall-identifikazzjoni ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil li trid tiżgura li annimali ta' razza pura għat-tnissil jiddaħħlu biss fil-ktieb tat-tnissil meta jkunu identifikati individwalment u skont il-liġi tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali fir-rigward tal-identifikazzjoni u tar-reġistrazzjoni ta' annimali tal-ispeċi konċernata;

(f)

l-informazzjoni dwar is-sistema ta' reġistrazzjoni ta' pedigrees ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil imdaħħla jew reġistrati u eliġibbli għad-dħul f'kotba tat-tnissil;

(g)

l-objettivi tal-għażla u tat-tnissil tal-programm ta' tnissil, inkluża indikazzjoni tal-objettivi ewlenin ta' dak il-programm ta' tnissil, u, fejn applikabbli, il-kriterji dettaljati ta' evalwazzjoni relatati ma' dawk l-objettivi għall-għażla ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil;

(h)

fejn il-programm ta' tnissil jitlob kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika:

(i)

l-informazzjoni dwar is-sistemi użata biex jiġu ġġenerati, irreġistrati, ikkomunikati u użati r-riżultati ta' kontroll tal-prestazzjoni;

(ii)

l-informazzjoni dwar is-sistemi tal-evalwazzjoni ġenetika u, fejn applikabbli, għall-evalwazzjoni ġenomika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil;

(i)

fejn taqsimiet supplementari huma stabbiliti, kif previst fl-Artikolu 17, jew fejn is-sezzjoni ewlenija hi sottodiviża fi klassijiet kif previst fl-Artikolu 16, ir-regoli għad-diviżjoni tal-ktieb tat-tnissil u l-kriterji jew il-proċeduri applikati għar-reġistrazzjoni tal-annimali f'dawk it-taqsimiet jew il-klassifikazzjoni tagħhom f'dawk il-klassijiet;

(j)

fejn, fil-każ ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina, il-programm ta' tnissil jipprojbixxi jew jillimita l-użu ta' teknika ta' riproduzzjoni waħda jew aktar jew l-użu ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil għal teknika ta' riproduzzjoni waħda jew iktar imsemmija fl-Artikolu 21(2), informazzjoni dwar tali projbizzjonijiet jew limitazzjonijiet;

(k)

fejn l-awtorità kompetenti testernalizza attivitajiet tekniċi speċifiċi relatati mal-ġestjoni tal-programm ta' tnissil lil partijiet terzi, l-informazzjoni dwar dawk l-attivitajiet u l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-partijiet terzi nominati;

5.   Fejn awtorità kompetenti twettaq programm ta' tnissil fuq annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina, ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti 1, 2, 3, 4(a), 4(c) tal-Parti 3 tal-Anness I għandhom japplikaw b'żieda ma' dawk stipulati fil-paragrafi 3 u 4.

6.   Fejn awtorità kompetenti twettaq programm ta' tnissil fuq annimali ta' razza pura għat-tnissil, dik l-awtorità kompetenti għandha tinforma b'mod trasparenti u f'waqtu lin-nissiela li jieħdu sehem f'dak il-programm ta' tnissil dwar kwalunkwe tibdil fih.

7.   Fejn awtorità kompetenti twettaq programm ta' tnissil fuq annimali ta' razza pura għat-tnissil, l-Artikoli 3, 13 sa 22, 25, 27, l-Artikolu 28(2), l-Artikoli 30, 31, 32 u l-Artikolu 36(1) għandhom japplikaw mutatis mutandis.

KAPITOLU X

Kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra, assistenza amministrattiva, kooperazzjoni u infurzar mill-Istati Membri

Artikolu 39

Ħatra tal-awtoritajiet kompetenti

1.   L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtoritajiet kompetenti bir-responsabbiltà għat-twettiq ta' kontrolli uffiċjali għall-verifika tal-konformità tal-operaturi mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament, u għat-twettiq ta' attivitajiet uffiċjali oħra biex tiġi żgurata l-applikazzjoni ta' dawk ir-regoli.

2.   Kull Stat Membru għandu:

(a)

ifassal u jżomm aġġornata lista tal-awtoritajiet kompetenti maħtura skont il-paragrafu 1,inkluż id-dettalji ta' kuntatt tagħhom;

(b)

jispeċifika fil-lista prevista fil-punt (a) l-indirizz fejn iridu jintbagħtu li ġejjin:

(i)

in-notifiki msemmija fl-Artikolu 12; jew

(ii)

l-informazzjoni, it-talbiet jew in-notifiki msemmija fl-Artikoli 48 u 49.

(c)

jagħmel il-lista msemmija fil-punt (a) disponibbli għall-pubbliku fuq websajt u jinnotifika din il-websajt lill-Kummissjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha tfassal u żżomm aġġornata lista tal-websajts imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 2 u tagħmel din il-lista disponibbli pubblikament.

Artikolu 40

Konformità mill-awtoritajiet kompetenti li jwettqu programmi ta' tnissil

B'deroga mill-Kapitolu, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jivverifikaw li l-awtoritajiet kompetenti li jwettqu programmi ta' tnissil skont l-Artikolu 38, jikkonformaw mar-regoli stabbiliti f'dak l-Artikolu.

Artikolu 41

Obbligi ġenerali tal-awtoritajiet kompetenti

L-awtoritajiet kompetenti:

(a)

għandu jkollhom proċeduri jew arranġamenti, jew it-tnejn, stabbiliti biex jiżguraw u jivverifikaw l-effettività, l-adegwatezza, l-imparzjalità, il-kwalità u l-konsistenza tal-kontrolli uffiċjali u tal-attivitajiet uffiċjali oħra li jwettqu;

(b)

għandu jkollhom proċeduri jew arranġamenti, jew it-tnejn, stabbiliti biex jiżguraw li l-persunal li jwettaq il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra jkunu ħielsa minn kull kunflitt ta' interess fir-rigward tal-operaturi li fir-rigward tagħhom huma jwettqu dawk il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra;

(c)

ikollhom, jew għandu jkollhom aċċess għal għadd suffiċjenti ta' persunal ikkwalifikat b'mod adegwat, imħarreġ u b'esperjenza, sabiex il-kontrolli uffiċjali u l-attivitajiet uffiċjali l-oħra jkunu jistgħu jitwettqu b'mod effiċjenti u effettiv;

(d)

għandu jkollhom faċilitajiet u tagħmir adegwat u miżmuma sew biex jiżguraw li l-persunal tagħhom ikun jista' jwettaq il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra b'mod effiċjenti u effettiv;

(e)

għandu jkollhom is-setgħat legali biex iwettqu kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra, u biex jieħdu l-azzjoni prevista f'dan ir-Regolament;

(f)

għandu jkollhom proċeduri legali stabbiliti biex jiġi żgurat li l-persunal tagħhom ikollu aċċess għall-proprjetà, u għad-dokumenti u sistemi kompjuterizzati għall-ġestjoni tal-informazzjoni miżmuma minn operaturi, bil-għan li jkun jistgħu jwettqu l-kompiti tagħhom kif xieraq.

Artikolu 42

Obbligi ta' kunfidenzjalità tal-awtoritajiet kompetenti

1.   Mingħajr preġudizzju għal sitwazzjonijiet fejn l-iżvelar tagħhahuwa meħtieġ mill-atti legali tal-Unjoni jew il-liġi nazzjonali, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jesiġu li l-membri tal-persunal tagħhom li jintrabtu li ma jiżvelawx lil partijiet terzi informazzjoni miksuba waqt il-qadi tal-kompiti tagħhom fil-kuntest ta' kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra, li hija, min-natura tagħha koperta bil-kunfidenzjalità professjonali, sakemm ma jkunx hemm interess pubbliku prevalenti fl-iżvelar tagħha.

2.   Informazzjoni koperta mill-kunfidenzjalità professjonali, għandha tinkludi tagħrif li l-iżvelar tiegħu jimmina:

(a)

l-iskop ta' kontrolli jew investigazzjonijiet uffiċjali;

(b)

il-protezzjoni ta' interessi kummerċjali ta' operatur jew kwalunkwe persuna oħra fiżika jew ġuridika;

(c)

il-protezzjoni ta' proċedimenti fil-qrati u parir legali.

Artikolu 43

Regoli dwar kontrolli uffiċjali

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu kontrolli uffiċjali fuq operaturi bi frekwenza adegwata, filwaqt li jqisu:

(a)

ir-riskju ta' nuqqas ta' konformità mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament;

(b)

ir-reġistrazzjonijiet l-imgħoddija ta' operaturi fir-rigward tar-riżultati tal-kontrolli uffiċjali magħmulin fir-rigward tagħhom u l-konformità tagħhom mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament;

(c)

l-affidabbiltà u r-riżultati tal-kontrolli mwettqa mill-operaturi, jew minn partijiet terzi fuq talba tagħhom, għall-iskop li tiġi vverifikata l-konformità mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament;

(d)

kwalunkwe informazzjoni li tista' tindika nuqqas ta' konformità mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament.

2.   L-awtorità kompetenti għandha tagħmel kontrolli uffiċjali skont proċeduri dokumentati li għandhom jinkludu istruzzjonijiet għal persunal li jagħmel kontrolli uffiċjali.

3.   Kontrolli uffiċjali għandhom isiru wara li l-operatur jkun ġie notifikat minn qabel sakemm ma jkunx hemm raġunijiet biex il-kontrolli uffiċjali jsiru mingħajr avviż minn qabel.

4.   Il-kontrolli uffiċjali għandhom, sa fejn hu possibbli, jsiru b'mod li l-piż jiġi minimizzat fuq l-operaturi mingħajr ma dan jolqot ħażin il-kwalità ta' dawk il-kontrolli uffiċjali.

5.   L-awtorità kompetenti għandha tagħmel kontrolli uffiċjali bl-istess mod irrispettivament minn jekk l-annimali għat-tnissil jew il-prodotti ġerminali tagħhom:

(a)

joriġinawx fl-Istat Membru fejn isiru l-kontrolli uffiċjali jew fi Stat Membru ieħor; jew

(b)

jidħlux fl-Unjoni.

Artikolu 44

Transparenza ta' kontrolli uffiċjali

L-awtorità kompetenti għandha tagħmel kontrolli uffiċjali b'livell għoli ta' trasparenza u għandha tagħmel informazzjoni rilevanti dwar l-organizzazzjoni u t-twettiq ta' kontrolli uffiċjali disponibbli pubblikament.

Artikolu 45

Dokumentazzjoni bil-miktub ta' kontrolli uffiċjali

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom ifasslu dokumentazzjoni bil-miktub ta' kull kontroll uffiċjali li jwettqu.

Din id-dokumentazzjoni bil-miktub għandu jkun fiha:

(a)

deskrizzjoni tal-iskop tal-kontroll uffiċjali;

(b)

il-metodi ta' kontroll applikati;

(c)

ir-riżultati tal-kontroll uffiċjali;

(d)

fejn xieraq, l-azzjoni li l-awtoritajiet kompetenti jobbligaw lill-operaturi jieħdu bħala riżultat tal-kontroll uffiċjali.

2.   Sakemm l-iskopijiet ta' investigazzjonijiet ġudizzjarji jew il-protezzjoni ta' proċedimenti tal-qorti jirrikjedu mod ieħor, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu lill-operaturi li kienu ġew soġġetti għal kontroll uffiċjali b'kopja ta' dokumentazzjoni bil-miktub imsemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 46

Obbligi tal-operaturi soġġetti għal kontrolli uffiċjali jew attivitajiet uffiċjali oħra

1.   Sa fejn ikun meħtieġ biex isiru kontrolli uffiċjali jew attivitajiet uffiċjali oħra, l-operaturi għandhom, meta mitluba biex jagħmlu dan mill-awtoritajiet kompetenti, jagħtu lill-persunal ta' dawk l-awtoritajiet kompetenti l-aċċess meħtieġ għal:

(a)

it-tagħmir tagħhom, il-proprjetà u postijiet oħra taħt il-kontroll tagħhom;

(b)

is-sistemi ta' ġestjoni ta' informazzjoni kompjuterizzata tagħhom;

(c)

l-annimali għat-tnissil tagħhom u l-prodotti ġerminali tagħhom taħt il-kontroll tagħhom;

(d)

id-dokumenti tagħhom u kull informazzjoni oħra rilevanti.

2.   Matul il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra, l-operaturi għandhom jassistu lil u jikkooperaw mal-persunal tal-awtoritajiet kompetenti fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Artikolu 47

Azzjonijiet f'każ ta' nuqqas ta' konformità stabbilita

1.   Meta tkun ġiet stabbilita nuqqas ta' konformità, l-awtoritajiet kompetenti għandhom:

(a)

jieħdu kwalunkwe azzjoni meħtieġa biex tkun determinata l-oriġini u l-gravità ta' dik in-nonkonformità u biex jiġu stabbiliti r-responsabbiltajiet tal-operaturi kkonċernati;

(b)

jieħdu miżuri xierqa biex jiżguraw li l-operaturi kkonċernati jirrimedjaw in-nonkonformità u ma jħallux li terġa' sseħħ.

Meta jiddeċiedu x'miżuri għandhom jieħdu, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu n-natura tan-nonkonformità u r-rekord li kellhom fl-imgħoddi l-operaturi kkonċernati fir-rigward ta' konformità.

B'mod partikolari l-awtoritajiet kompetenti għandhom, skont kif xieraq:

(a)

jordnaw li s-soċjetà tat-tnissil tipposponi d-dħul fil-kotba tat-tnissil ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil jew li l-entità tat-tnissil tipposponi r-reġistrazzjoni f'reġistri tat-tnissil ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi;

(b)

jordnaw li l-annimali għat-tnissil jew il-prodotti ġerminali tagħhom ma għandhomx jintużaw għat-tnissil f'konformità ma' dan ir-Regolament;

(c)

jissospendu l-ħruġ ta' ċertifikati żootekniċi mis-soċjetà tat-tnissil jew mill-entità tat-tnissil;

(d)

jissospendu jew jirtiraw l-approvazzjoni ta' programm ta' tnissil magħmul minn soċjetà tat-tnissil jew entità tat-tnissil, fejn l-attivitajiet ta' dik is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil ripetutament, kontinwament jew ġeneralment jonqsu milli jkunu konformi mar-rekwiżiti tal-programm ta' tnissil approvat skont l- Artikolu 8(3) u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12;

(e)

jirtiraw ir-rikonoxximent tas-soċjetà tat-tnissil jew tal-entità tat-tnissil mogħti skont l-Artikolu 4(3), fejn dik is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil ripetutament, kontinwament jew ġeneralment jonqsu milli jkunu konformi mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 4(3);

(f)

jieħdu kwalunkwe miżuri oħra li lhuma jqisu li jkunu xierqa biex jiżguraw konformità mar-regoli msemmijin f'dan ir-Regolament.

2.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu lill-operaturi kkonċernati, jew lir-rappreżentanti tagħhom:

(a)

b'notifika bil-miktub dwar id-deċiżjoni tagħhom rigward l-azzjoni jew il-miżura li għandha tittieħed skont il-paragrafu 1, flimkien mar-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni;

(b)

b'informazzjoni dwar kwalunkwe dritt ta' appell kontra tali deċiżjonijiet, u dwar il-proċedura applikabbli u t-termini ta' żmien.

3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jimmonitorjaw is-sitwazzjoni u għandhom jimmodifikaw, jissospendu jew jirtiraw l-miżuri li huma jkunu ħadu skont dan l-Artikolu, skont il-gravità tan-nonkonformità u u l-eżistenza ta' evidenza ċara ta' ritorn għall-konformità.

4.   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-operaturi konċernati għandhom iġarrbu l-ispejjeż kollha jew parti minnhom magħmula skont dan l-Artikolumill-awtoritajiet kompetenti konċernati.

Artikolu 48

Kooperazzjoni u assistenza amministrattiva

1.   Fejn in-nuqqas ta' konformità joriġina fi, jestendi għal jew jaffetwa aktar minn Stat Membru wieħed, l-awtoritajiet kompetenti f'dawk l-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma' xulxin kif ukoll jipprovdu lil xulxin b'assistenza amministrattiva biex jiżguraw l-applikazzjoni korretta tar-regoli previsti f'dan ir-Regolament.

2.   Il-kooperazzjoni u l-assistenza amministrattiva previsti fil-paragrafu 1 jistgħu jinkludu:

(a)

it-talba motivata minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru (“l-awtorità kompetenti rikjedenti”) għal informazzjoni minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru ieħor (“l-awtorità kompetenti rikjesta”) li hija meħtieġa sabiex jiġu mwettqa kontrolli uffiċjali jew biex jingħatalhom segwitu;

(b)

fil-każ ta' nuqqas ta' konformità li jista' jkollu implikazzjonijiet fi Stati Membri oħra, in-notifika lill-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati Membri l-oħra mill-awtorità kompetenti konxji min-nuqqas ta' konformità;

(c)

l-għoti, mill-awtorità kompetenti rikjesta, ta' informazzjoni u d-dokumenti meħtieġa lill-awtorità kompetenti rikjedenti, mingħajr dewmien żejjed meta l-informazzjoni u d-dokumenti rilevanti jsiru disponibbli;

(d)

it-twettiq ta' investigazzjonijiet jew kontrolli uffiċjali mill-awtorità kompetenti rikjesta li huma meħtieġa biex:

(i)

lill-awtorità kompetenti rikjedenti tingħata l-informazzjoni u d-dokumenti kollha meħtieġa, inkluża informazzjoni dwar ir-riżultati ta' tali investigazzjonijiet jew kontrolli uffiċjali u, fejn xieraq, il-miżuri meħuda;

(ii)

tiġi verifikata, fejn ikun meħtieġ fuq il-post, il-konformità, fi ħdan il-ġuriżdizzjoni tagħhom, mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament;

(e)

bi ftehim bejn l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati, il-parteċipazzjoni minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru f'kontrolli uffiċjali fuq il-post li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru ieħor iwettqu.

3.   Fejn kontrolli uffiċjali mwettqa fuq annimali għat-tnissil jew fuq il-prodotti ġerminali tagħhom li joriġinaw fi Stat Membru ieħor juru istanzi ripetuti ta' nuqqas ta' konformità mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li jkun wettaq dawk il-kontrolli uffiċjali għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra mingħajr dewmien żejjed.

4.   Dan l-Artikolu għandu japplika mingħajr preġudizzju għal regoli nazzjonali li huma:

(a)

applikabbli għall-ħruġ ta' dokumenti li jkunu l-oġġett ta', jew relatati ma' proċedimenti ġudizzjarji;

(b)

li jkollhom bħala għan il-ħarsien ta' interessi kummerċjali vestiti f'persuni fiżiċi jew ġuridiċi.

5.   Il-komunikazzjoni kollha bejn awtoritajiet kompetenti skont dan l-Artikolu għandhom ikunu bil-miktub, kemm fuq il-karta kif ukoll f'forma elettronika.

Artikolu 49

Notifika lill-Kummissjoni u tal-Istati Membri fuq abbażi ta' informazzjoni mogħtija minn pajjiżi terzi

1.   Fejn l-awtoritajiet kompetenti jirċievu informazzjoni minn pajjiż terz li tindika nuqqas ta' konformità mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament, huma għandhom, mingħajr dewmien bla bżonn:

(a)

jinnotifikaw tali informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra magħrufa li huma kkonċernati minn dik in-nonkonformità;

(b)

fejn tali informazzjoni tkun jew tista' tkun rilevanti fil-livell tal-Unjoni, jikkomunikaw tali informazzjoni lill-Kummissjoni.

2.   Informazzjoni miksuba permezz ta' kontrolli uffiċjali jew investigazzjonijiet magħmulin skont dan ir-Regolament tista' tkun ikkomunikata lill-pajjiż terz imsemmi fil-paragrafu 1, bil-kondizzjoni li:

(a)

l-awtoritajiet kompetenti li jkunu taw l-informazzjoni jagħtu l-kunsens tagħhom għal tali komunikazzjoni;

(b)

ikun hemm konformità ma' regoli rilevanti tal-Unjoni u nazzjonali applikabbli għall-komunikazzjoni ta' data personali lil pajjiżi terzi.

Artikolu 50

Assistenza koordinata u segwitu mill-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tikkoordina l-miżuri u l-azzjonijiet meħudin mill-awtoritajiet kompetenti skont dan il-Kapitolu meta:

(a)

l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni tindika l-eżistenza tal-attivitajiet li jkunu, jew li jidhru, ta' nuqqas ta' konformità mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament u li jikkonċernaw iktar minn Stat Membru wieħed;

(b)

l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri kkonċernati ma jkunux jistgħu jaqblu dwar azzjonijiet xierqa biex jindirizzaw in-nonkonformità mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament.

2.   Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista':

(a)

titlob li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati mill-attivitajiet li huma, jew li jidhru li huma, nonkonformi mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament, jipprovduha b'rapport dwar il-miżuri li huma jkunu ħadu;

(b)

b'kollaborazzjoni mal-Istati Membri kkonċernati mill-attivitajiet li huma, jew li jidhru li huma, nonkonformi mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament, tibgħat tim ta' spezzjoni biex jagħmel kontroll tal-Kummissjoni fuq il-post;

(c)

titlob li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' dispaċċ u, fejn xieraq, fi Stati Membri oħra kkonċernati, jintensifikaw b'mod xieraq il-kontrolli uffiċjali tagħhom u jipprovduha b'rapport dwar il-miżuri li huma jkunu ħadu;

(d)

tissottometti informazzjoni dwar każijiet bħal dawn lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 62(1), flimkien ma' proposta għal miżuri biex jiġu rimedjati l-każijiet ta' nonkonformità msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;

(e)

tieħu kwalunkwe miżuri oħra xierqa.

Artikolu 51

Prinċipju ġenerali għall-finanzjament ta' kontrolli uffiċjali

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm riżorsi finanzjarji adegwati disponibbli biex l-awtoritajiet kompetenti jkollhom il-persunal u riżorsi oħra meħtieġa għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali u tal-attivitajiet uffiċjali oħra.

Artikolu 52

Pieni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu pieni applikabbli għal vjolazzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu applikati. Dawk il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux aktar tard mill-1 ta' Novembru 2018 u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien bi kwalunkwe emenda sussegwenti li teffettwahom.

KAPITOLU XI

Kontrolli tal-Kummissjoni

Taqsima 1

Kontrolli tal-Kummissjoni fl-Istati Membri

Artikolu 53

Kontrolli tal-Kummissjoni fl-Istati Membri

1.   L-esperti tal-Kummissjoni jistgħu, fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, jagħmlu kontrolli fl-Istati Membri, kif xieraq, sabiex:

(a)

jivverifikaw l-applikazzjoni tar-regoli previsti f'dan ir-Regolament;

(b)

jivverifikaw prattiki ta' infurzar u l-funzjonament ta' sistemi ta' kontroll uffiċjali u tal-awtoritajiet kompetenti li joperawhom;

(c)

jinvestigaw u jiġbru informazzjoni:

(i)

dwar problemi importanti jew li jseħħu sikwit rigward l-applikazzjoni jew l-infurzar tar-regoli previsti f'dan ir-Regolament;

(ii)

dwar problemi li jinqalgħu jew żviluppi ġodda b'relazzjoni ma' prattiki partikolari ta' operaturi.

2.   Il-kontrolli previsti fil-paragrafu 1 għandhom jiġu organizzati f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.

3.   Il-kontrolli previsti fil-paragrafu 1 jistgħu jinkludu verifiki mwettqa fuq il-post b'kooperazzjoni mal-pawtoritajiet kompetenti li jwettqu kontrolli uffiċjali.

4.   L-esperti tal-Istati Membri jistgħu jassistu lill-esperti tal-Kummissjoni. L-esperti tal-Istati Membri li jakkumpanjaw esperti tal-Kummissjoni għandhom jingħataw l-istess drittijiet ta' aċċess bħal dawk l-esperti tal-Kummissjoni.

Artikolu 54

Rapporti mill-Kummissjoni dwar kontrolli magħmulin mill-esperti tagħha fl-Istati Membri

1.   Il-Kummissjoni għandha:

(a)

tħejji abbozz ta' rapport dwar ir-riżultati li tikseb u r-rakkomandazzjonijiet billi tindirizza n-nuqqasijiet identifikati mill-esperti tagħha matul il-kontrolli previsti fl-Artikolu 53(1);

(b)

tibgħat lill-Istat Membru fejn ikunu saru dawk il-kontrolli kopja tal-abbozz tar-rapport msemmi fil-punt (a), għall-kummenti tiegħu;

(c)

tqis il-kummenti tal-Istat Membru msemmija fil-punt (b) ta' dan il-paragrafu fit-tħejjija tar-rapport finali dwar is-sejbiet li jirriżultaw mill-kontrolli previsti fl-Artikolu 53(1) imwettqa mill-esperti tagħha f'dak l-Istat Membru;

(d)

tagħmel disponibbli pubblikament ir-rapport finali msemmi fil-punt (c) u l-kummenti tal-Istat Membru msemmi fil-punt (b).

2.   Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni tista', fir-rapport finali tagħha imsemmi fil-punt (c) tal- paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, tirrakkomanda azzjoni korrettiva jew preventiva li għandha tittieħed mill-Istati Membri biex jindirizzaw in-nuqqasijiet speċifiċi jew sistemiċi identifikati matul il-kontrolli tal-Kummissjoni mwettqa skont l-Artikolu 53(1).

Artikolu 55

Obbligi tal-Istati Membri fir-rigward ta' kontrolli tal-Kummissjoni

1.   L-Istati Membri għandhom:

(a)

fuq talba tal-esperti tal-Kummissjoni, jipprovdu l-assistenza teknika meħtieġa u d-dokumentazzjoni disponibbli u appoġġ tekniku ieħor biex dawn l-esperti jkunu jistgħu jwettqu l-kontrolli msemmija fl-Artikolu 53(1) b'mod effiċjenti u effettiv;

(b)

jipprovdu l-assistenza meħtieġa biex jiżguraw li l-esperti tal-Kummissjoni jkollhom aċċess għall-proprjetà kollha, inklużi partijiet minnhom, u għall-postijiet oħra, għal tagħmir u għal informazzjoni, inklużi sistemi kompjuterizzati għall-ġestjoni tal-informazzjoni, kif ukoll, fejn ikun xieraq, għal annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom, meħtieġa biex jitwettqu l-kontrolli msemmija fl-Artikolu 53(1).

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu azzjoni xierqa ta' segwitu fid-dawl tar-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fir-rapport finali msemmija fl-Artikolu 54(1)(c) biex jiżguraw konformità mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament.

Artikolu 56

Tħarbit serju fis-sistema ta' kontroll ta' Stat Membru

1.   Fejn il-Kummissjoni jkollha evidenza ta' tħarbit serju fis-sistemi ta' kontroll ta' Stat Membru u fejn tali tħarbit jista' jirriżulta fi ksur mifrux ħafna tar-regoli previsti f'dan ir-Regolament, hija għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu miżura waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)

kundizzjonijiet speċjali għal, jew projbizzjoni fuq il-kummerċ fl-annimali għat-tnissil jew il-prodotti ġerminali tagħhom milqutin mit-tħarbit fis-sistema ta' kontroll uffiċjali;

(b)

kwalunkwe miżuri oħra xierqa temporanji.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni ma jibqgħux japplikaw ladarba dak it-tfixkil ikun ġie eliminat.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 62(2).

2.   Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu adottati biss fejn il-Kummissjoni talbet lill-Istat Membru kkonċernat jirrimedja s-sitwazzjoni f'limitu ta' żmien xieraq u l-Istat Membru jkun naqas milli jagħmel dan.

3.   Il-Kummissjoni għandha timmonitorja s-sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 u għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni, li jemendaw jew iħassru l-miżuri adottati, skont il-mod li bih tiżviluppa s-sitwazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 62(2).

Taqsima 2

Kontrolli tal-Kummissjoni f'pajjiżi terzi

Artikolu 57

Kontrolli tal-Kummissjoni f'pajjiżi terzi

1.   Esperti tal-Kummissjoni jistgħu jagħmlu kontrolli f'pajjiż terz, kif xieraq, sabiex:

(a)

jivverifikaw il-konformità jew l-ekwivalenza tal-leġiżlazzjoni u s-sistemi tal-pajjiż terz mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament;

(b)

jivverifikaw il-kapaċità tas-sistema ta' kontroll tal-pajjiż terz biex jiġi żgurat li konsenji ta' annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom li jidħlu fl-Unjoni jkunu konformi mar-rekwiżiti rilevanti fil-Kapitolu VIII ta' dan ir-Regolament;

(c)

jiġbru informazzjoni u data biex jiċċaraw il-kawżi ta' problemi rikorrenti jew emerġenti fir-rigward ta' annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom minn pajjiż terz li jidħlu fl-Unjoni.

2.   Il-kontrolli tal-Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom iqisu b'mod partikolari:

(a)

il-leġiżlazzjoni żooteknika u ġenealoġika tal-pajjiż terz dwar annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom;

(b)

l-organizzazzjoni tal-awtoritjiet kompetenti tal-pajjiż terz, is-setgħat u l-indipendenza tagħhom, is-superviżjoni li għaliha huma soġġetti u l-awtorità li għandhom biex jinfurzaw il-leġiżlazzjoni applikabbli b'mod effettiv;

(c)

it-taħriġ tal-persunal fil-pajjiż terz responsabbli għat-twettiq tal-kontrolli fuq il-korpi tat-tnissil, jew is-superviżjoni tagħhom;

(d)

ir-riżorsi li huma disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz;

(e)

l-eżistenza u t-tħaddim ta' proċeduri ta' kontroll dokumentati u ta' sistemi ta' kontroll abbażi ta' prijoritajiet;

(f)

kemm ikun hemm kontrolli u l-operazzjoni tagħhom imwettqin mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz fuq annimali għat-tnissil u fuq il-prodotti ġerminali tagħhom li jaslu minn pajjiżi terzi oħra;

(g)

il-garanziji li l-pajjiż terz ikun jista' jagħti dwar il-konformità ma', jew l-ekwivalenza għar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Artikolu 58

Frekwenza u organizzazzjoni ta' kontrolli tal-Kummissjoni f'pajjiżi terzi

1.   Il-frekwenza tal-kontrolli f'pajjiż terz imsemmija fl-Artikolu 57(1) għandha tiġi ddeterminata fuq il-bażi ta':

(a)

il-prinċipji u l-objettivi tar-regoli previsti f'dan ir-Regolament;

(b)

il-volum u n-natura tal-annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom li jidħlu fl-Unjoni minn dak il-pajjiż terz;

(c)

ir-riżultati tal-kontrolli msemmija fl-Artikolu 57(1) li jkunu saru diġà;

(d)

ir-riżultati ta' kontrolli uffiċjali fuq annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom li jidħlu fl-Unjoni mill-pajjiż terz u ta' kull kontroll uffiċjali ieħor imwettaq mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri;

(e)

kwalunkwe informazzjoni oħra li l-Kummissjoni tqis xierqa.

2.   Biex tħaffef l-effiċjenza u l-effikaċja tal-kontrolli previsti fl-Artikolu 57(1), il-Kummissjoni tista', qabel ma tagħmel tali kontrolli, titlob li l-pajjiż terz ikkonċernat jipprovdi:

(a)

l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 34(2); jew l-Artikolu 35(2)(a);

(b)

fejn xieraq u meħtieġ, ir-reġistrazzjonijiet bil-miktub dwar il-kontrolli mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti ta' dak il-pajjiż terz.

3.   Il-Kummissjoni tista' taħtar esperti mill-Istati Membri biex jassistu lill-esperti tagħha stess matul il-kontrolli msemmija fl-Artikolu 57(1).

Artikolu 59

Rapporti mill-Kummissjoni dwar kontrolli magħmulin mill-esperti tagħha f'pajjiżi terzi

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar ir-riżultati li tikseb dwar kull kontroll imwettaq skont l-Artikoli 57 u 58.

Dawn ir-rapporti għandhom, fejn xieraq, jinkludu rakkomandazzjonijiet. Il-Kummissjoni għandha tagħmel dawn ir-rapporti disponibbli pubblikament.

Artikolu 60

L-istabbiliment ta' miżuri speċjali rigward id-dħul fl-Unjoni ta' annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom;

1.   Fejn ikun hemm evidenza li tkun qed isseħħ nonkonformità serja mifruxa mar-regoli previsti f'dan ir-Regolament f'pajjiż terz, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni rigward waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)

il-projbizzjoni tad-dħul fl-Unjoni bħala annimali għat-tnissil jew prodotti ġerminali tagħhom, ta' annimali, jew is-semen, l-ooċiti jew l-embrijuni tagħhom li joriġinaw minn dak il-pajjiż terz;

(b)

il-projbizzjoni tad-dħul f'kotba tat-tnissil miżmuma minn soċjetajiet tat-tnissil jew ir-reġistrazzjoni f'reġistri tat-tnissil miżmuma minn entitajiet tat-tnissil ta' annimali għat-tnissil u l-wild prodotti mill-prodotti ġerminali tagħhom li joriġinaw minn dak il-pajjiż terz.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 62(2).

Flimkien ma', jew minflok dawk l-atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista' tieħu waħda jew aktar minn dan li ġejjin:

(a)

tħassar dak il-pajjiż terz jew il-korpi tat-tnissil ta' dak il-pajjiż terz mil-lista prevista fl-Artikolu 34(1);

(b)

tieħu kwalunkwe miżura oħra xierqa.

2.   L-atti ta' implimentazzjoni u il-miżuri l-oħra msemmiija fil-paragrafu 1 għandhom jidentifikaw l-annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom permezz tal-kodiċijiet tagħhom, fin-Nomenklatura Magħquda.

3.   Fl-adozzjoni tal-atti ta' implimentazzjoni u tal-miżuri l-oħra msemmiija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tqies:

(a)

l-informazzjoni miġbura skont l-Artikolu 58(2);

(b)

kwalunkwe informazzjoni oħra li l-pajjiż terz milqut min-nonkonformità kif previst fil-paragrafu 1 ikun ta;

(c)

fejn ikun meħtieġ, ir-riżultati ta' kontrolli previsti fl-Artikolu 57(1).

4.   Il-Kummissjoni għandha timmonitorja n-nuqqas ta' konformitàimsemmi fil-paragrafu 1 u għandha, f'konformità mal-istess proċedura bħall-adozzjoni, temenda jew tirrevoka l-miżuri adottati, skont kif is-sitwazzjoni tiżviluppa.

KAPITOLU XII

Delegazzjoni u implimentazzjoni

Artikolu 61

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 26(1), 29(5), 30(9) u 32(1) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin mid-19 ta' Lulju 2016. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża taċitament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 26(1), 29(5) u 30(9) u 32(1) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandu jkollha effett fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjal tal-Unjoni Ewropea jew f'data wara speċifikata fih. Hija m'għandha taffettwa l-validità ta' ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Qabel ma' tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.

5.   Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikoli 26(1), 29(5), 30(9) u 32(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn għarrfu lill-Kummissjoni li ma jkunux ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu jista' jkun estiż b'xahrejn b'inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 62

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Żootekniku Permanenti stabbilit bid-Deċiżjoni 77/505/KEE. Dan il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Meta l-kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz ta' att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu.

Artikolu 63

Miżuri tranżitorji relatati mad-data ta' adozzjoni ta' ċerti atti ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-atti ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikoli 7(5) u 30(10) sal-1 ta' Mejju 2017. Skont l-Artikolu 69 dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom japplikaw mill-1 ta' Novembru 2018.

KAPITOLU XIII

Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 64

Revoki u miżuri tranżitorji

1.   Id-Direttivi 87/328/KEE, 88/661/KEE, 89/361/KEE, 90/118/KEE, 90/119/KEE, 90/427/KEE, 91/174/KEE, 94/28/KE u 2009/157/KE u d-Deċiżjoni 96/463/KE huma rrevokati.

2.   Referenzi għad-Direttivi revokati u għad-Deċiżjoni revokata għandhom ikunu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness VII ta' dan ir-Regolament.

3.   L-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 90/427/KEE għandu jkompli japplika sal-21 ta' April 2021.

4.   L-organizzazzjonijiet ta' nissiela, l-organizzazzjonijiet tat-tnissil, l-assoċjazzjonijiet tan-nissiela, l-impriżi privati, organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet oħra li ġew approvati jew rikonoxxuti skont l-atti revokati msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitqiesu li ġew rikonoxxuti f'konformità ma' dan ir-Regolament; fl-aspetti kollha l-oħra, huma għandhom ikunu soġġetti għar-regoli previsti f'dan ir-Regolament.

5.   Programmi ta' tnissil imwettqin minn operaturi msemmija fil-paragrafu 4 għandhom jitqiesu li jkunu ġew approvati f'konformità ma' dan ir-Regolament; fl-aspetti kollha l-oħra, huma għandhom ikunu soġġetti għar-regoli previsti f'dan ir-Regolament.

6.   Fejn operaturi msemmija fil-paragrafu 4 diġà jwettqu programmi ta' tnissil fi Stat Membru għajr l-Istat Membru fejn l-approvazzjoni jew ir-rikonoxximent tagħhom ikun ingħata taħt l-atti revokati msemmija fil-paragrafu 1, dawk l-operaturi għandhom jgħarrfu lill-awtorità kompetenti li tkun tat l-approvazzjoni jew ir-rikonoxximent dwar dawk l-attivitajiet.

L-awtorità kompetenti msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tinforma lill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor dwar it-twettiq ta' dawk l-attivitajiet.

7.   Fejn, qabel id-19 ta' Lulju 2016 operatur imsemmi fil-paragrafu 4 jżomm, skont l-atti revokati msemmija fil-paragrafu 1, ktieb ta' tnissil b'taqsima speċifika fejn annimali ta' razza pura għat-tnissil ta' razza tal-ispeċi porċina minn Stat Membru ieħor jew pajjiż terz li jkollhom karatteristiċi speċifiċi li jiddistingwuhom minn popolazzjoni ta' dik ir-razza koperti mill-programm ta' tnissil imwettaq minn dak l-operatur huma mdaħħla, dan l-operatur jista' jkompli jżomm din it-taqsima speċifika.

Artikolu 65

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 652/2014

L-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 652/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

l-intestatura tinbidel b'dan li ġej:

“Laboratorji u ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea”;

(2)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.   L-għotjiet jistgħu jingħataw lil-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni Ewropea msemmija fl-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 u liċ-ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea msemmija fl-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) 2016/1012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*) għall-ispejjeż li jġarrbu biex jimplimentaw il-programmi ta' ħidma approvati mill-Kummissjoni.

(*)  Ir-Regolament (UE) 2016/1012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 8 ta' Ġunju 2016 dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi għat-tnissil, kummerċ u dħul fl-Unjoni ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil, ħnieżer tat-tnissil ibridi u tal-prodotti ġerminali tagħhom u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 652/2014, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE u 90/425/KEE u li jħassar ċerti atti fil-qasam tat-tnissil tal-annimali (“ir-Regolament dwar it-Tnissil tal-Annimali”) (ĠU L 171, 29.6.2016, p. 66).”;"

(3)

Fil-paragrafu 2, il-punt (a) jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

spejjeż tal-persunal, irrispettivament mill-istatus tagħhom, li jkunu direttament involuti f'attivitajiet tal-laboratorji jew taċ-ċentri, u li jiġu mwettqa fil-kapaċità tagħhom bħala laboratorju jew ta' ċentru ta' referenza tal-Unjoni Ewropea;”.

Artikolu 66

Emendi għad-Direttiva 89/608/KEE

Id-Direttiva 89/608/KEE hija emendata kif ġej:

(1)

It-titolu jinbidel b'dan li ġej;

“Id-Direttiva tal-Kunsill 89/608/KEE tal-21 ta' Novembru 1989 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji”;

(2)

L-Artikolu 1, jinbidel b' li ġej:

“Artikolu 1

Id-Direttiva tistabbilixxi l-modi li bihom l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għas-sorveljanza tal-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji għandhom jikkooperaw ma' dawk tal-Istati Membri l-oħra u mad-dipartimenti rilevanti tal-Kummissjoni biex tiġi żgurata l-konformità ma' tali leġiżlazzjoni.”;

(3)

Fl-Artikolu 2(1), jitħassar it-tieni inċiż;

(4)

Fl-Artikolu 4(1), l-ewwel inċiż, jinbidel b'dan li ġej;

“—

tikkomunika mal-awtorità applikanti t-tagħrif kollu, attestazzjonijiet, dokumenti jew kopji ċertifikati dwar dan fil-pussess tagħha jew li tista tikseb kif stabbilit fil-paragrafu 2 u li jkunu tali li jkunu jippermettulha li tivverifika l-konformita' md-dispożizzjonijiet stipulati fil-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji,”;

(5)

L-Artikolu 5(1), jinbidel b'dan li ġej:

“1.   Fuq it-talba tal-awtorità applikanti, l-awtorità li tirċievi t-talba għandha, waqt li tosserva r-regoli fis-seħħ fl-Istat Membru li fih tkun tinsab, tavża lill-awtorità applikanti jew iġġiegħel li tiġi nnotifikata b'kull strument jew deċiżjoni li toħroġ mill-awtorità kompetenti u li jikkonċernaw l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji.”;

(6)

L-Artikolu 7, jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 7

Fuq it-talba tal-awtorità applikanti, l-awtorità li tirċievi t-talba għandha tipprovdiha b'kull tagħrif rilevanti fil-pussess tagħha jew li tista' tikseb b'mod konformi ma l-Artikolu 4(2), b'mod partikolari fil-forma ta' rapporti jew dokumenti oħra jew kopji ċertifikati ta' jew estratti minn dawk ir-rapporti jew dokumenti, li jikkonċernaw l-operazzjonijiet attwalment mikxufa li jkunu jidhru lill-awtorità applikanti li jkunu kuntrarju għall-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji.”;

(7)

L-Artikolu 8(2), jinbidel b'dan li ġej:

“2.   Meta jkun kkunsidrat utli fir-rigward ta' konformità mal-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji, l-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat membru għandhom:

(a)

safejn hu possibbli jżommu l-għassa li għaliha saret referenza fl-Artikolu 6 jew jirranġaw li tinżamm tali għassa;

(b)

jikkomunikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra konċernati kemm jista' jkun malajr bit-tagħrif kollu disponibbli, b'mod partikolari fil-forma ta' rapporti jew dokumenti oħra jew kopji ta' jew estratti minn dawk ir-rapporti jew dokumenti li jikkonċernaw l-operazzjonijiet li huma jew li jkunu jidhru li huma kuntrarju għall-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji, u b'mod partikolari bil-mezzi jew metodi użati biex jitwettqu dawk l-operazzjonijiet.”;

(8)

L-Artikolu 9 jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 9

1.   L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni malli jkun disponibbli għalihom:

(a)

kull tagħrif li jqiesu utli li jikkonċerna:

oġġetti li jkunu jew li jkun ġie suspettat li kienu is-suġġett ta' transazzjonijiet kuntrarju għall-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji,

il-metodi jew proċessi użati jew li jkunu suspettat li jkunu ġew użati għall-ksur ta' dik il-leġiżlazzjoni;

(b)

kull tagħrif dwar defiċjenzi ta', jew lakuni fi, l-imsemmija leġiżlazzjoni li l-applikazzjoni tagħha jkunu nkixfu jew ġew suġġeriti.

2.   Il-Kummissjoni għandha tikkomunika lill-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru, malli jkun disponibbli għaliha, kull tagħrif li jkun tali li jippermetti il-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji li għandha tiġi infurzata.”;

(9)

L-Artikolu 10, huwa emendat kif ġej;

(a)

fil-paragrafu 1, il-frażi introduttorja tinbidel b'dan li ġej:

“1.   Fejn l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru jsiru jafu b'operazzjonijiet li huma, jew jidhru li huma, kuntrarji għar-regoli dwar kwistjonijiet veterinarji u li huma ta' interess partikolari f'livell tal-Unjoni, u b'mod partikolari:”;

(b)

il-paragrafu 3, jinbidel b'dan li ġej:

“3.   Tagħrif li jirrelata ma' persuni naturali jew legali għandu jiġi kkomunikat kif provdut fil-paragrafu 1 biss sal-limitu strettament meħtieġ biex jippermetti li ħidmiet li huma kuntrarji għal-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji jiġu nnotati.”;

(10)

Fl-Artikolu 11, il-frażi introduttorja tinbidel b'dan li ġej:

“Il-Kummissjoni u l-Istati Membri waqt li jiltaqgħu fil-Kumitat Veterinarju Permanenti għandhom:”;

(11)

Fl-Artikolu 15(2), l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:.

“2.   Il-paragrafu 1 m'għandux jimpedixxi l-użu tat-tagħrif miksub kif previst b'din id-Direttiva f'kull azzjoni legali jew proċedimenti sussegwenti istitwit għan-nuqqas ta' konformità mal-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji jew fil-prevenzjoni u kxif ta' irregolaritajiet ta' detriment għall-fondi tal-Unjoni.”.

Artikolu 67

Emendi għad-Direttiva 90/425/KEE

Id-Direttiva 90/425/KEE hija emendata kif ġej:

(1)

It-titolu, jinbidel b'dan li ġej:

“Id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju applikabbli għall-kummerċ intra-Unjoni ta' ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern”;

(2)

Fl-Artikolu 1, it-tieni paragrafu huwa mħassar;

(3)

L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 2 huwa mħassar;

(b)

il-punt 6, jinbidel b'dan li ġej:

“6.

'awtorità kompetenti' għandha tfisser l-awtorità ċentrali ta' Stat Membru li hi kompetenti li twettaq verifiki veterinarji jew kwalunqwe awtorità li lilha tkun iddelegat dik il-kompetenza;”;

(4)

Fl-Artikolu 3(1), it-tieni subparagrafu tal-punt (d) jinbidel b'dan li ġej:

“Dawk iċ-ċertifikati jew id-dokumenti, maħruġa mill-veterinarju uffiċjali responsabbli għall-azjenda, iċ-ċentru jew l-entità tal-oriġini għandhom jakkumpanjaw l-annimali u l-prodotti lejn id-destinazzjoni tagħhom.”;

(5)

L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, punt (a) jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

il-pussessuri tal-bhejjem ħajjin u l-prodotti msemmija fl-Artikolu 1 jikonformaw mar-rekwiżiti tas-saħħa nazzjonali jew tal-Unjoni msemmija f'din id-Direttiva f'kull stadju tal-produzzjoni u l-bejgħ;”

(b)

il-paragrafu 3, jinbidel b'dan li ġej:;

“3.   L-Istati Membri tat-tluq għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jippenalizzaw kull ksur ta' leġiżlazzjoni veterinarja minn persuna naturali jew ġurika meta jinstab li r-regoli tal-Unjoni ġew miksura, u b'mod partikolari meta jinstab li ċ-ċertifikati, id-dokumenti jew il-marki ta' identifikazzjoni ma jikkorrispondux mal-istatus tal-annimali jew l-ażjendi tagħhom tal-oriġini jew mal-karatteristiċi attwali tal-prodotti.”;

(6)

L-Artikolu 19 huwa mħassar;

(7)

Fl-Anness A, il-Kapitolu II huwa mħassar.

Artikolu 68

Traspożizzjoni

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-leġiżlazzjoni, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw mal-Artikoli 66 u 67 sal-1 ta' Novembru 2018. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk il-miżuri lill-Kummissjoni.

Fejn l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, għandhom jinkludu referenza għal dan ir-Regolament jew ikunu akkumpanjati b'tali referenza meta jiġu ppubblikati uffiċjalment. Huma għandhom jinkludu ukoll dikjarazzjoni li referenzi f' liġijiet eżistenti, regolamenti jew dispożżizzjonijiet amministrattivi għad-Direttivi mħassra minn dan ir-Regolament għandhom jiġu mifhuma bħala referenzi għal dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir tali referenza u kif dik id-dikjarazzjoni tiġi fformulata.

Artikolu 69

Dħul fis-seħħ u applikabbiltà

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjal tal-Unjoni Ewropea.

Tapplika mill-1 ta' Novembru 2018.

L-Artikolu 65 għandu japplika mid-19 ta' Lulju 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, it-8 ta' Ġunju 2016.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

A.G. KOENDERS


(1)  ĠU C 226, 16.7.2014, p. 70.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 (għadha mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2016.

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 88/661/KEE tad-19 ta' Diċembru 1988 dwar l-istandards żootekniċi applikabbli għal tnissil ta' annimali tal-ispeċi tal-majjal (ĠU L 382, 31.12.1988, p. 36).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 89/361/KEE tat-30 ta' Mejju 1989 li tikkonċerna n-nagħaġ u l-mogħoż tar-razza għat-tagħmir (ĠU L 153, 6.6.1989, p. 30).

(5)  Id-Direttiva tal-Kunsill 90/427/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi li jirregolaw kummerċ intra-Komunitarju f'equidae (ĠU L 224, 18.8.1990, p. 55).

(6)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/174/KEE tal-25 ta' Marzu 1991 li tistabbilixxi l-ħtiġiet żootekniċi u tar-razza għall-tqegħid fis-suq tal-annimali ta' razza pura u li temenda d-Direttivi 77/504/KEE u 90/425/KEE (ĠU L 85, 5.4.1991, p. 37).

(7)  Id-Direttiva tal-Kunsill 94/28/KE tat-23 ta' Ġunju 1994 li tniżżel il-prinċipji dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi applikabbli għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi tal-annimali, is-semen, l-ova u l-embrijoni tagħhom, u li temenda d-Direttiva 77/504/KEE dwar l-annimali ta' razza pura tal-ispeċi bovina (ĠU L 178, 12.7.1994, p. 66).

(8)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/157/KE tat-30 ta' Novembru 2009 dwar l-annimali tal-ispeċi tal-bovini ta' razza pura għat-tnissil (ĠU L 323, 10.12.2009, p. 1).

(9)  Id-Direttiva tal-Kunsill 87/328/KEE tat-18 ta' Ġunju 1987 dwar l-aċċettazzjoni għall-iskopijiet tat-tnissil ta' bhejjem tal-ifrat tar-refgħa ta' razza pura (ĠU L 167, 26.6.1987, p. 54).

(10)  Id-Direttiva tal-Kunsill 90/118/KEE tal-5 ta' Marzu 1990 fuq l-aċċettazzjoni ta' nisel pur tal-majjali tal-ifrat (ĠU L 71, 17.3.1990, p. 34).

(11)  Id-Direttiva tal-Kunsill 90/119/KEE tal-5 ta' Marzu 1990 dwar it-tnissil minn razza differenti tal-majjali tal-ifrat (ĠU L 71, 17.3.1990, p. 36).

(12)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 77/505/KEE tal-25 ta' Lulju 1977 li twaqqaf Kumitat Żootekniku Permanenti (ĠU L 206, 12.8.1977, p. 11).

(13)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/626/KEE tal-25 ta' Ottubru 1993 dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni fuq id-Diversità Bioloġika (ĠU L 309, 13.12.1993, p. 1).

(14)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/283/UE tal-14 ta' April 2014 dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu tagħhom għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (ĠU L 150, 20.5.2014, p. 231).

(15)  Ir-Regolament (UE) Nru 511/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar miżuri ta' konformità għall-utenti mill-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu tagħhom fl-Unjoni (ĠU L 150, 20.5.2014, p. 59).

(16)  Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487).

(17)  Ir-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar il-mard trasmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali (“Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali”) (ĠU L 84, 31.3.2016, p. 1).

(18)  Ir-Regolament (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, mas-saħħa tal-annimali u mat-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 98/56/KE, 2000/29/KE u 2008/90/KE, ir-Regolamenti (KE) Nru 178/2002, (KE) Nru 882/2004 u (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 66/399/KEE, 76/894/KEE u 2009/470/KE (ĠU L 189, 27.6.2014, p. 1).

(19)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 96/463/KE tat-23 ta' Lulju 1996 li tinnomina l-korp ta' referenza responsabbli biex jikkollabora ħalli jagħmel l-istess il-metodi tal-ittestjar u l-evalwazzjoni tar-riżultati għal annimali ta' razza pura tal-ispeċi tal-bovini (ĠU L 192, 2.8.1996, p. 19).

(20)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffi u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(21)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/496/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta' kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE (ĠU L 268, 24.9.1991, p. 56).

(22)  Id-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta' Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta' kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (ĠU L 24, 30.1.1998, p. 9).

(23)  Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1).

(24)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(25)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(26)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 84/247/KEE tas-27 ta' April 1984 li tniżżel il-kriterji għall-għarfien tal-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet ta' dawk li jrabbu, u li jżommu jew jistabilixxu kotba tar-razza tal-merħla għall-bovini tal-ifrat ta' razza pura (ĠU L 125, 12.5.1984, p. 58).

(27)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 84/419/KEE tad-19 ta' Lulju 1984 li tistabbilixxi l-kriterji biex ikunu rreġistrati l-ifrat fil-kotba tal-merħliet (ĠU L 237, 5.9.1984, p. 11).

(28)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 89/501/KEE tat-18 ta' Lulju 1989 li tippreskrivi l-kriterji għal approvazzjoni u sorveljanza tal-assoċjazzjonijiet ta' min irabbi u organizzazzjonijiet għat-tinissil li jistabbilixxu jew iżommu kotba tal-merħliet għal majjali ta' razza pura għat-tnissil (ĠU L 247, 23.8.1989, p. 19).

(29)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 89/502/KEE tat-18 ta' Lulju 1989 li tippreskrivi l-kriterji li jirregolaw id-dħul fil-kotba tal-merħliet għal majjali ta' razza pura għat-tnissil (ĠU L 247, 23.8.1989, p. 21).

(30)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 89/504/KEE tat-18 ta' Lulju 1989 li tistipula l-kriterji għall-approvazzjoni u sorveljanza ta' assoċjazzjonijiet ta' min irabbi, organizzazzjonijiet tat-tagħmir u impriżi privati li jwaqqfu jew jistabbilixxu reġistri għal majjal ibridu għat-tnissil (ĠU L 247, 23.8.1989, p. 31).

(31)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 89/505/KEE tat-18 ta' Lulju 1989 li jistipulaw il-kriterji li jirregolaw dħul fir-reġistri għal majjal ibridu għat-tnissil (ĠU L 247, 23.8.1989, p. 33).

(32)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 89/507/KEE tat-18 ta' Lulju 1989 li tistipula metodi għall-immonitorjar tal-qadi u għall-assessjar tal-valur ġenetiku ta' majjali tar-razza u ibridi tat-tnissil (ĠU L 247, 23.8.1989, p. 43).

(33)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 90/254/KEE tal-10 ta' Mejju 1990 li tfassal il-kriterji għall-approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet ta' nissiela liema jistabbilixxu jew iżommu kotba tal-merħliet tan-nagħaġ u l-mogħoż tat-tnissil ta' razza pura (ĠU L 145, 8.6.1990, p. 30).

(34)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 90/255/KEE tal-10 ta' Mejju 1990 li tistabbilixxi l-kriterji għad-dħul regolat fil-kotba tal-merħliet għan-ngħaġ u mogħoż tat-tnissil ta' razza pura (ĠU L 145, 8.6.1990, p. 32).

(35)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 90/256/KEE tal-10 ta' Mejju 1990 li tistabbilixxi metodi għall-munitraġġ tal-kapaċità u għall-valutazzjoni tal-valur ġenetiku tan-ngħaġ u tal-mogħoż tat-tnissil ta' razza pura (ĠU L 145, 8.6.1990, p. 35).

(36)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 90/257/KEE tal-10 ta' Mejju 1990 li tfassal kriterji għall-aċċettazzjoni għal skopijiet tat-tnissil ta' ngħaġ u mogħoż ta' razza pura u l-użu tas-semen, ova jew embryos tagħhom (ĠU L 145, 8.6.1990, p. 38).

(37)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 92/353/KEE tal-11 ta' Ġunju 1992 li tippreskrivi l-kriterji għall-approvazzjoni jew l-għarfien ta' organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet li jżommu jew jistabbilixxu kotba stud għal equidae reġistrati (ĠU L 192, 11.7.1992, p. 63).

(38)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/78/KE tal-10 ta' Jannar 1996 li tistabbilixxi l-kriterji biex jitniżżlu u jiġu reġistrati l-equidae fil-kotba li jkun fihom ir-razez taż-żwiemel għal skopijiet ta' tagħmir (ĠU L 19, 25.1.1996, p. 39).

(39)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/429/KE tal-20 ta' Ġunju 2006 li tistabbilixxi l-metodi ta' monitoraġġ tal-prestazzjoni u l-metodi tal-ivvalutar tal-valur ġenetiku tal-bovini mnissla minn razza pura (ĠU L 169, 22.6.2006, p. 56).

(40)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 92/354/KEE tal-11 ta' Ġunju 1992 li tipprovdi ċerti regoli biex tiġi żgurata l-koordinazzjoni bejn organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet li jżommu jew jistabbilixxu kotba ta' annimali maskili miżmumin għar-razza ta' equidae reġistrati (ĠU L 192, 11.7.1992, p. 66).

(41)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 89/503/KEE tat-18 ta' Lulju 1989 li tippreskrivi ċ-ċertifikat għal ħnieżer tar-razza tat-tagħmir, is-semen, il-bajd (ova) u l-embrijoni tagħhom (ĠU L 247, 23.8.1989, p. 22).

(42)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 89/506/KEE tat-18 ta' Lulju 1989 li tippreskrivi ċ-ċertifikat ta' majjal ibridu għat-tnissil, l-isperma, l-ova u l-embrijuni tagħhom (ĠU L 247, 23.8.1989, p. 34).

(43)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 90/258/KEE tal-10 ta' Mejju 1990 li tfassal għal ċertifikati żootekniċi għal razza ta' ngħaġ u mogħoż tat-tnissil pur, is-semen, bajd u embriji tagħhom (ĠU L 145, 8.6.1990, p. 39).

(44)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/79/KE tat-12 ta' Jannar 1996 li tistabilixxi ċ-ċertifikati żootekniċi tas-semen, tal-ova u tal-embriji mill-ekwidi rreġistrati (ĠU L 19, 25.1.1996, p. 41).

(45)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/509/KE tat-18 ta' Lulju 1996 li tistipula l-ħtiġijiet tal-linja tan-nisel u ħtiġijiet zootekniċi għall-importazzjoni tas-semen ta' ċerti annimali (ĠU L 210, 20.8.1996, p. 47).

(46)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/510/KE tat-18 ta' Lulju 1996 li tippreskrivi ċ-ċertifikati tal-annimali tar-razza u żootekniċi għall-importazzjoni ta' annimali tat-tagħmir, is-semen, il-bajd (ova) u l-embrijoni tagħhom (ĠU L 210, 20.8.1996, p. 53).

(47)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/379/KE tas-17 ta' Mejju 2005 dwar iċ-ċertifikati tal-pedigree u l-partikolaritajiet għall-annimali tat-trobbija ta' razza pura mis-speċi bovina, l-isperma, il-bajd u l-embrijuni tagħhom (ĠU L 125, 18.5.2005, p. 15).

(48)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/262 tas-17 ta' Frar 2015 li jistabbilixxi regoli skont id-Direttivi tal-Kunsill 90/427/KEE u 2009/156/KE fir-rigward tal-metodi għall-identifikazzjoni tal-equidae (Regolament dwar il-Passaport Ekwin) (ĠU L 59, 3.3.2015, p. 1).

(49)  Id-Direttiva tal-Kunsill 89/608/KEE tal-21 ta' Novembru 1989 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-leġislazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji u żootekniċi (ĠU L 351, 2.12.1989, p. 34).

(50)  Id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar, veterinarju u zootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Kommunitarju ta' ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29).


ANNESS I

IR-RIKONOXXIMENT TA' SOĊJETAJIET TAT-TNISSIL U ENTITAJIET TAT-TNISSIL U L-APPROVAZZJONI TA' PROGRAMMI TA' TNISSIL IMSEMMIJA FIL-KAPITOLU II

PARTI 1

Rekwiżiti għar-rikonoxximent ta' soċjetajiet tat-tnissil u ta' entitajiet tat-tnissil kif imsemmi fl-Artikolu 4(3)(b)

A.

Assoċjazzjonijiet tan-nissiela, organizzazzjonijiet tat-tnissil, azjendi privati li joperaw f'sistemi ta' produzzjoni magħluqa u entitajiet pubbliċi għandu:

1.

jkollhom personalità ġuridika skont il-leġiżlazzjoni fis-seħħ fl-Istat Membru fejn issir l-applikazzjoni għal rikonoxximent;

2.

jkollhom biżżejjed persunal ikkwalifikat u faċilitajiet adegwati u tagħmir biex jimplimentaw b'mod effiċjenti l-programmi tat-tnissil li fir-rigward tagħhom beħsiebhom japplikaw għal approvazzjoni skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12;

3.

jkollhom il-kapaċita' li jwettqu l-verifiki meħtieġa biex jirreġistraw il-pedigree tal-annimali għat-tnissil li għandhom jiġu koperti minn dawk il-programmi ta' tnissil;

4.

jkollhom, fir-rigward ta' kull programm ta' tnissil għadd kbir biżżejjed ta' annimali għat-tnissil fit-territorji ġeografiċi li għandhom jiġu koperti mill-programmi ta' tnissil;

5.

ikollhom il-kapaċita' li jiġġeneraw, jew li jkunu diġà ġġeneraw għalihom, u jkollhom il-kapaċita' li jużaw data li tkun inġabret dwar annimali għat-tnissil neċessarji għat-twettiq ta' dawk il-programmi ta' tnissil.

B.

Barra mir-rekwiżiti msemmija fil-punt A:

1.

l-assoċjazzjonijiet tan-nissiela, l-organizzazzjonijiet tat-tnissil u l-entitajiet pubbliċi

(a)

għandu jkollhom numru biżżejjed ta' nissiela li jipparteċipaw f'kull wieħed mill-programmi ta' tnissil tagħhom;

(b)

għandhom ikunu adottaw regoli ta' proċedura:

(i)

biex tiġi regolata s-soluzzjoni għat-tilwim ma' nissiela li jieħdu sehem fi programmi ta' tnissil tagħhom;

(ii)

biex ikun żgurat it-trattament ugwali tan-nissiela li jipparteċipaw fil-programmi ta' tnissil tagħhom;

(iii)

li jistipulaw id-drittijiet u l-obbligi tan-nissiela parteċipanti fil-programmi ta' tnissil u tas-soċjetà tat-tnissil jew tal-entità tat-tnissil;

(iv)

li jistipulaw d-drittijiet u l-obbligi ta' nissiela membri fejn is-sħubija tan-nissiela hija prevista;

2.

xejn fir-regoli ta' proċedura msemmija fil-punt 1(b) m'għandu jipprevjeni lin-nissiela milli jipparteċipaw fil-programmi ta' tnissil li:

(a)

jeżerċitaw il-liberta' tal-għażla fl-għażla u fit-tnissil tal-annimali għat-tnissil tagħhom;

(b)

l-ħrief imnissla minn dawk l-annimali għat-tnissil jiddaħħlu fil-kotba tat-tnissil jew jiġu reġistrati fir-reġistri tat-tnissil, f'konformità mar-regoli stipulati fil-Kapitolu IV ta' dan ir-Regolament;

(c)

jkollhom is-sjieda tal-annimali għat-tnissil tagħhom.

PARTI 2

Rekwiżiti għall-approvazzjoni ta' programmi ta' tnissil imwettqin minn soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil kif imsemmi fl-Artikoli 8(3), u, fejn applikabbli, fl-Artikolu 12

1.

Il-programm tat-tnissil imsemmi fl-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, fl-Artikolu 12 għandu jinkludi:

(a)

informazzjoni dwar l-għan tiegħu, li għandha tkun il-preservazzjoni tar-razza, it-titjib tar-razza, il-linja jew l-inkroċju, il-ħolqien ta' razza, linja jew inkroċju ġodda, jew ir-rikostruzzjoni ta' razza, jew taħlita ta' dawn;

(b)

l-isem tar-razza, fil-każ ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil jew, tar-razza, linja jew inkroċju fil-każ ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi, kopert mill-programm ta' tnissil biex tiġi evitata konfużjoni ma' annimali simili tat-tnissil ta' razez, linji jew inkroċjii mdaħħla jew reġistrati f'kotba tat-tnissil jew f'reġistri tat-tnissil eżistenti oħra;

(c)

fil-każ ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil, il-karatteristiċi dettaljati tar-razza koperti mill-programm ta' tnissil, inkluża indikazzjoni ta' karatteristiċi essenzjali;

(d)

fil-każ ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi, il-karatteristiċi dettaljati tar-razza, il-linja jew inkroċju kopert mill-programm ta' tnissil;

(e)

informazzjoni dwar it-territorju ġeografiku fejn dan jitwettaq jew fejn hu intiż li jiġi mwettaq;

(f)

informazzjoni dwar is-sistema għall-identifikazzjoni ta' annimali għat-tnissil, trid tiżgura li annimali jiddaħħlu biss fi ktieb tat-tnissil jew tkun reġistrata f'reġistru tat-tnissil meta jkunu identifikati individwalment u skont liġi tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali fir-rigward tal-identifikazzjoni u tar-reġistrazzjoni ta' annimali tal-ispeċi konċernata;

(g)

informazzjoni dwar is-sistema ta' reġistrazzjoni ta' pedigrees ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil imdaħħla jew reġistrati u eliġibbli għal dħul f'kotba tat-tnissil jew ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi reġistrati f'reġistri tat-tnissil;

(h)

l-objettivi ta' għażla u tat-tnissil tal-programm ta' tnissil, inkluż l-indikazzjoni tal-objettivi ewlenin ta' dak il-programm ta' tnissil u, fejn applikabbli, il-kriterji dettaljati ta' evalwazzjoni, relatati ma' dawk l-objettivi għal-għażla ta' annimali għat-tnissil;

(i)

fil-każ li tkun ġiet stabbilita razza ġdida, jew fil-każ ta' rikostruzzjoni ta' razza, kif imsemmi fl-Artikolu 19, l-informazzjoni dwar iċ-ċirkostanzi dettaljati li jiġġustifikaw l-istabbiliment tar-razza l-ġdida jew ir-rikostruzzjoni ta' dik ir-razza;

(j)

fejn il-programm ta' tnissil jitlob kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika:

(i)

l-informazzjoni dwar is-sistemi użati biex jiġġeneraw, jirreġistraw, jikkomunikaw u jużaw ir-riżultati ta' kontroll tal-prestazzjoni;

(ii)

l-informazzjoni dwar is-sistemi għal-evalwazzjoni ġenetika u fejn ikun applikabbli, għal-evalwazzjoni ġenomika ta' annimali għat-tnissil;

(k)

fejn jiġu stabbiliti taqsimiet supplementari jew fejn it-taqsima ewlenija hi sottodiviża fi klassijiet, ir-regoli għad-diviżjoni tal-ktieb tat-tnissil u tal-kriterji jew proċeduri applikabbli għar-reġistrazzjoni tal-annimali f'dawk it-taqsimiet jew il-klassifikazzjoni tagħhom f'dawk il-klassijiet;

(l)

meta s-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil testernalizza attivitajiet tekniċi speċifiċi relatati mal-ġestjoni tal-programm ta' tnissil lil partijiet terzi, kif imsemmi fl-Artikolu 8(4), l-informazzjoni dwar dawk l-attivitajiet u l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-partijiet terzi magħżula;

(m)

meta s-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil tkun biħsiebha tagħmel użu mid-deroga prevista fl-Artikolu 31(1), informazzjoni dwar iċ-ċentru ta' kollezzjoni jew ħżin tas-semen, jew tat-tim ta' kollezzjoni jew produzzjoni, tal-embrijuni li joħroġ ċertifikati żootekniċi u informazzjoni dwar il-modalitajiet tal-ħruġ ta' dawk iċ-ċertifikati żootekniċi;

(n)

meta l-entità tat-tnissil tiddeċiedi li tindika informazzjoni dwar ir-riżultati ta' kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika, dwar difetti ġenetiċi u dwar pekuljaretajiet ġenetiċi f'ċertifikati żootekniċi maħruġa għal ħnieżer tat-tnissil ibridi tagħha u l-prodotti ġerminali tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 30(8), informazzjoni dwar dik id-deċiżjoni.

2.

Il-programm ta' tnissil għandu jkopri kampjun kbir biżżejjed ta' annimali għat-tnissil u għadd biżżejjed ta' nissiela fi ħdan it-territorju ġeografiku fejn dan jitwettaq jew fejn hu previst li jitwettaq.

PARTI 3

Rekwiżiti addizzjonali għas-soċjetajiet tat-tnissil li jistabilixxu jew iżommu kotba tat-tnissil għal annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina

1.

Barra mir-rekwiżiti ta' identifikazzjoni stipulati fil-punt 1(f) tal-Parti 2, annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina għandhom jiddaħħlu biss fi ktieb tat-tnissil fejn jiġu identifikati permezz ta' ċertifikat ta' kopertura u, fejn meħtieġ mill-programm ta' tnissil, bħala “moħor mhux miftum minn ommu”.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, Stat Membru jew, jekk huwa hekk jiddeċiedi, l-awtorità kompetenti tiegħu, jistgħu jawtorizzaw soċjetà tat-tnissil biex iddaħħal annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina fil-ktieb tat-tnissil miżmum minn dik is-soċjetà tat-tnissil fejn dawk l-annimali jiġu identifikati b'kull metodu ieħor adatt li jipprovdi tal-anqas l-istess grad ta' ċertezza bħal ċertifikat ta' kopertura, bħal kontroll tal-ġenituri bbażat fuq analiżi tad-DNA jew fuq analiżi tal-gruppi tad-demm tagħhom, sakemm din l-awtorizzazzjoni timxi skont il-prinċipji stabbiliti mis-soċjetà tat-tnissil li żżomm il-ktieb tat-tnissil tal-oriġini ta' dik ir-razza.

2.

Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-Parti 2, programmi ta' tnissil approvati skont l-Artikoli 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, imwettqa fuq annimali ta' razza pura għat-tnissil ta' razza tal-ispeċi ekwina għandhom jinkludu:

(a)

fejn applikabbli, il-kondizzjonijiet għal dħul fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil li jappartjenu għal razza oħra jew għal linja ta' stallun speċifika jew ta' familja ta' debba fi ħdan ir-razza l-oħra;

(b)

fejn il-programm ta' tnissil jipprojbixxi jew jillimita l-użu ta' teknika ta' riproduzzjoni waħda jew aktar jew l-użu ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil għal teknika ta' riproduzzjoni waħda jew iktar kif imsemmi fl-Artikolu 21(2), informazzjoni dwar dik il-projbizzjoni jew limitazzjoni;

(c)

ir-regoli fir-rigward tal-ħruġ ta' ċertifikati ta' kopertura, għal użu ta' metodi ta' koperturaxierqa oħrajn imsemmija fil-paragrafu 1, u, fejn ikun meħtieġ mill-programm ta' tnissil, għal-identifikazzjoni bħala “moħor mhux miftum minn ommu”.

3.

Ir-rekwiżiti speċifiċi li ġejjin għandhom japplikaw għal annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina, flimkien ma' dawk stabbiliti fil-punt 1 tal-Partijiet1u 2:

(a)

Meta soċjetà tat-tnissil tiddikjara lill-awtorità kompetenti li dak il-ktieb tat-tnissil li tkun stabbiliet ikun il-ktieb tat-tnissil tal-oriġini tar-razza kopert mill-programm tat-tnissil tagħha, dik is-soċjetà tat-tnissil għandha:

(i)

ikollha fil-possessjoni tagħha reġistrazzjoni storika tal-istabbiliment ta' dak il-ktieb tat-tnissil u tkun għamlet il-prinċipji tal-programm tat-tnissil disponibbli pubblikament;

(ii)

tagħti prova li fiż-żmien tal-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1) ma kien hemm ebda soċjetà tat-tnissil oħra jew entità tat-tnissil li hija rikonoxxuta fl-istess Stat Membru jew fi Stat Membru ieħor jew f'pajjiż terz li jkun stabbilixxa ktieb tat-tnissil għall-istess razza, u li tkun qedtwettaq programm ta' tnissil fuq dik ir-razza abbażi tal-prinċipji msemmija fil-punt (i);

(iii)

tikkoopera mill-qrib mas-soċjetajiet tat-tnissil imsemmija fil-punt (b), u b'mod partikolari tinforma, b'mod trasparenti u f'waqtu, lil dawk is-soċjetajiet tat-tnissil bi kwalunkwe tibdil fil-prinċipji msemmija fil-punt (i);

(iv)

tkun, fejn meħtieġ, stabbiliet, regoli mhux diskriminatorji dwar l-attivitajiet tagħha fir-rigward ta' kotba tat-tnissil stabbiliti għall-istess razza minn korpi tat-tnissilf'pajjiżi terzi li ma jkunux inklużi fil-lista stipulata fl-Artikolu 34.

(b)

Meta soċjetà tat-tnissil tiddikjara lill-awtorità kompetenti li l-ktieb tat-tnissil li tkun stabbiliet ikun reġistru tad-dixxendenti tar-razza, tar-razza koperta mill-programm tat-tnissil tagħha, dik is-soċjetà tat-tnissil għandha:

(i)

tinkorpora fil-programm tat-tnissil tagħha stess il-prinċipji stabbiliti mis-soċjetà tat-tnissil imsemmija fil-punt (a) ta' dan il-paragrafu li żżomm il-ktieb tat-tnissil tal-oriġini tal-istess razza;

(ii)

tagħmel l-informazzjoni dwar l-użu tal-prinċipji msemmija fil-punt (i) u s-sors tagħhom disponibbli pubblikament;

(iii)

ikollha mekkaniżmi stabbiliti biex tiżgura l-aġġustamenti meħtieġa tar-regoli stipulati fil-programm tat-tnissil tagħha, kif imsemmi fl-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli fl-Artikolu 12, għat-tibdiliet magħmulin għal dawk il-prinċipji mis-soċjetà tat-tnissil imsemmija fil-punt (a) ta'dan il-paragrafu li żżomm il-ktieb tat-tnissil tal-oriġini tar-razza.

4.

Id-derogi li ġejjin għandhom japplikaw għar-rekwiżiti għar-rikonoxximent tas-soċjetajiet tat-tnissil għal annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina:

(a)

B'deroga mill-punt B(1)(b) tal-Parti 1, meta, għal razza waħda fit-territorji elenkati fl-Anness VI, jkun hemm diversi soċjetajiet tat-tnissil li jżommu kotba tat-tnissil għal dik ir-razza, u meta l-programmi ta' tnissil tagħhom, imsemmija fl-Artikolu 8(3) jkopru flimkien l-intier tat-territorji kollha elenkati fl-Anness VI, ir-regoli ta' proċedura msemmija fil-punt B(1)(b) tal-Parti 1 magħmula minn dawk is-soċjetajiet tat-tnissil:

(i)

ikunu jistgħu jipprovdu li annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina ta' dik ir-razza jridu jitwieldu f'territorju speċifiku elenkat fl-Anness VI biex jikkwalifikaw għal dħul fil-ktieb tat-tnissil ta' dik ir-razza għal finijiet ta' dikjarazzjoni tat-twelid;

(ii)

għandhom jiżguraw li r-restrizzjoni msemmija fil-punt (i) ma tkunx tapplika għad-dħul fi ktieb tat-tnissil ta' dik ir-razza għal finijiet ta' riproduzzjoni

(b)

B'deroga mill-punt 3(a) ta' din il-Parti, meta l-prinċipji tal-programm tat-tnissil ikunu stabbiliti esklussivament minn organizzazzjoni internazzjonali li tkun topera fuq livell dinji u meta ma jkunx hemm la soċjetà tat-tnissil fi Stat Membru jew korp tat-tnissil f'pajjiż terz li jżommu l-ktieb tat-tnissil tal-oriġini ta' dik ir-razza, l-awtorità kompetenti fi Stat Membru tista' tirrikonoxxi soċjetajiet tat-tnissil li jżommu ktieb tad-dixxendenti tat-tnissil għal dik ir-razza, bil-kondizzjoni li jistipulaw l-objettivi u l-kriterji msemmija fil-punt 1(h) tal-Parti 2 bi qbil mal-prinċipji stabbiliti minn dik l-organizzazzjoni internazzjonali, u li dawk il-prinċipji jkunu:

(i)

magħmula disponibbli minn dik is-soċjetà tat-tnissil lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 4(3) għal finijiet ta' verifika;

(ii)

inkorporati fil-programm tat-tnissil ta' dik is-soċjetà tat-tnissil.

(c)

B'deroga mill-punt 3(b) ta' din il-Parti, soċjetà tat-tnissil li żżomm ktieb tad-dixxendenti tat-tnissil tista' tistabbilixxi klassijiet addizzjonali skont merti, bil-kondizzjoni li l-annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina mdaħħlin fil-klassijiet fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil tal-oriġini tar-razza jew ta' kwalunkwe ktieb tad-dixxendenti tat-tnissil tar-razza jkunu jistgħu jiddaħħlu fil-klassijiet korispondenti tat-taqsima ewlenija tal-ktieb tad-dixxendenti tat-tnissil.


ANNESS II

ENTRATA FIL-KOTBA TAT-TNISSIL U REĠISTRAZZJONI FIR-REĠISTRU TAT-TNISSIL IMSEMMIJA FIL-KAPITOLU IV

PARTI 1

Dħul ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil f'kotba tat-tnissil u reġistrAR tal-annimali f'taqsimiet supplementari

KAPITOLU I

Dħul ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil fit-taqsima ewlenija

1.

Ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 18(1) huma kif ġej:

(a)

l-annimal għandu jissodisfa l-kriterji ta' parentela li ġejjin:

(i)

għall-ispeċi bovina, l-ispeċi porċina, l-ispeċi ovina u l-ispeċi kaprina, l-annimal għandu jkun dixxendenti tal-ġenituri u tan-nanniet li jkunu ġew imdaħħla fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil tal-istess razza;

(ii)

għall-ispeċi ekwina, l-annimal għandu jkun dixxendenti tal-ġenituri li jkunu ġew elenkati fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil tal-istess razza;

(b)

l-annimal għandujkollu l-pedigree tiegħu stabbilit skont ir-regoli stipulati fil-programm tat-tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli,l-Artikolu 12;

(c)

l-annimal għandu jkun identifikat skont il-liġi tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali tal-ispeċi kkonċernata u skont ir-regoli stabbiliti fil-programm tat-tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli,l-Artikolu 12;

(d)

f'każ ta' negozju jew dħul fl-Unjoni ta' annimal u l-post li fih hu maħsub li dak l-annimal se jiddaħħal jew ikun reġistrat biex jiddaħħal fil-ktieb tat-tnissil, dak l-annimal għandu jkun akkumpanjat, minn ċertifikat żootekniku maħruġ skont l-Artikolu 30;

(e)

meta annimal jitnissel minn prodott ġerminali li huwa nnegozjat jew li ddaħħal fl-Unjoni u fejn hu previst li dak l-annimal jiġi mdaħħal jew reġistrat biex jiddaħħal fi ktieb tat-tnissil, dak il-prodott ġerminali għandu jkun akkumpanjat minn ċertifikat żootekniku maħruġ skont l-Artikolu 30.

2.

B'deroga mill-punt 1(a)(ii), ta' dan il-Kapitolu, soċjetà tat-tnissil li tagħmel programm ta' tnissil dwar annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina tista' ddaħħal fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil tagħha annimal tat-tnissil ta' razza pura tal-ispeċi ekwina:

(a)

li, fil-każ ta' inkroċjar tar-razez ikun imdaħħal fit-taqsima ewlenija ta' ktieb tat-tnissil għal razza differenti, bil-kondizzjoni li dik ir-razza l-oħra u l-kriterji għad-dħul ta' dak l-annimal ta' razza pura għat-tnissil ikunu stipulati fil-programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12; jew

(b)

li, fil-każ ta' nisel ta' dixxendenza, tkun tagħmel parti minn linja speċifika ta' stallun jew ta' familja tad-debba ta' razza differenti, bil-kondizzjoni li dawk il-linji u l-familji u l-kriterji għad-dħul ta' annimal ta' razza pura għat-tnissil ikunu stabbiliti fil-programm tat-tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12.

3.

Barra mir-regoli stipulati fil-punt 1(c) ta' dan il-Kapitolu, soċjetà tat-tnissil li ddaħħal fil-ktieb tat-tnissil tagħha annimal ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina li jkun iddaħħal diġà fi ktieb tat-tnissil stabbilit minn soċjetà tat-tnissil oħra, li tkun qed twettaq programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, għandha ddaħħal dak l-annimal ta' razza pura għat-tnissil taħt in-numru tal-identifikazzjoni mogħti lilha skont ir-Regolament (UE) 2016/429, li għandha tiżgura l-uniċità u l-kontinwità tal-identifikazzjoni ta' dak l-annimal, ħlief meta jkun hemm qbil bejn iż-żewġ soċjetajiet tat-tnissil konċernati dwar deroga, taħt l-istess isem, b'indikazzjoni, skont ftehimiet internazzjonali għar-razza konċernata, tal-kodiċi tal-pajjiż tat-twelid.

KAPITOLU II

Reġistrar tal-annimali f'taqsimiet supplimentari

1.

Il-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 20(1) huma kif ġej:

(a)

l-annimal għandu jkun identifikat skont il-liġi tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali tal-ispeċi kkonċernata u skont ir-regoli stabbiliti fil-programm tat-tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u fejn applikabbli, l-Artikolu 12.

(b)

l-annimal għandu jkun ġie meqjus mis-soċjetà tat-tnissil li jkun konformi mal-karatteristiċi tar-razza msemmija fil-punt (1)(c)tal-Parti 2 tal-Anness I;

(c)

l-annimal għandu, fejn applikabbli, jissodisfa mill-inqas ir-rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni stabbiliti fil-programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u fejn applikabbli, l-Artikolu 12, għal dawk il-karatteristiċi ta' anninali ta' razza pura għat-tnissil imdaħħlin fit-taqsima ewlenija jkunu ttestjati skont l-Anness III.

2.

Is-soċjetà tat-tnissil tista' tapplika rekwiżiti differenti għall-konformità mal-karatteristiċi tar-razza msemmija fil-punt 1(b) ta' dan il-Kapitolujew għal rekwiżiti ta' prestazzjoni msemmija fil-punt 1(c) ta' dan il-Kapitolu skont jekk l-annimal:

(a)

ikunx ta' dik ir-razza, għalkemm ma jkollux oriġini magħrufa; or

(b)

inkisibx minn programm tal-inkroċjar tar-razez imsemmi fil-programm tat-tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12.

KAPITOLU III

Titjib fil-kwalità tal-wild ta' annimali reġistrati f'taqsimiet supplimentari fit-taqsima ewlenija

1.

Il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 20(2) huma kif ġej:

(a)

għal annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina u kaprina, l-annimal mara għandha tkun dixxendenti ta':

(i)

omm u nanna materna reġistrati fit-taqsima supplimentari tal-ktieb tat-tnissil tal-istess razza kif imsemmi fl-Artikolu 20(1);

(ii)

missier u żewġ nanniet li jkunu mdaħħlin fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil tal-istess razza.

Nisel tal-ewwel ġenerazzjoni ta' dixxendenti minn annimali nisa msemmija fil-frażi introduttorja tal-ewwel subparagrafu u ta' annimali rġiel ta' razza pura għat-tnissil imdaħħla fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil tal-istess razza għandhom jitqiesu bl-istess mod bħala annimali ta' razza pura għat-tnissil u għandhom jiddaħħlu jew jiġu reġistrati u jkunu eliġibbli għal dħul fit-taqsima ewlenija ta' dak il-ktieb tat-tnissil.

(b)

għal speċi ekwina, l-annimali għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet għal dħul fit-taqsima ewlenija ta' annimali rġiel u nisa dixxendenti minn annimali rreġistrati fit-taqsima supplimentari kif stabbilit fil-programm tat-tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12.

2.

B'deroga mill-punt 1 ta' dan il-Kapitolu u l-punt 1(a)(i) tal-Kapitolu I, Stat Membru jew, jekk huwa hekk jiddeċiedi, l-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 4(3), jistgħu jawtorizzaw soċjetà tat-tnissil li twettaq programm ta' tnissil fuq annimali ta' razza pura għat-tnissil ta' razez fil-periklu ta' estinzjoni tal-ispeċi bovina, porċina, ovina jew kaprina jew razza “b'saħħitha” tar-razza tan-nagħaġ, biex tidħol fit-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil tagħha, annimal dixxendenti minn ġenituri u nanniet imdaħħla jew reġistrati fit-taqsimiet prinċipali jew supplimentari tal-ktieb tat-tnissil ta' dik ir-razza.

Stat Membru jew, jekk huwa hekk jiddeċiedi, l-awtorità kompetenti tiegħu, jistgħu jawtorizzaw soċjetà tat-tnissil biex tagħmel użu minn dik id-deroga, u għandhom jiżguraw li:

(a)

dik is-soċjetà tat-tnissil tkun iġġustifikat il-bżonn li tagħmel użu minn dik id-deroga, b'mod partikolari billi turi bil-provi n-nuqqas ta' annimali rġiel ta' razza pura għat-tnissil ta' dik ir-razza disponibbli għal finijiet ta' tnissil;

(b)

dik is-soċjetà tat-tnissil tkun stabbiliiet taqsima supplimentari waħda jew aktar fil-ktieb tat-tnissil tagħha;

(c)

ir-regoli li bihom is-soċjetà tat-tnissil iddaħħal jew tirreġistra annimali fit-taqsimiet ewlenin jew supplimentari ta' dak il-ktieb tat-tnissil huma stabbiliti fil-programm tat-tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12.

L-Istati Membri li jagħmlu użu minn din id-deroga għandhom jagħmlu pubblikament disponibbli r-razez li jingħataw tali deroga fil-lista msemmija fl-Artikolu 7.

PARTI 2

Reġistrazzjoni ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi f'reġistri ta' razez

Ir-rekwiżiti msemmija fl- Artikolu 23 huma kif ġej:

(a)

il-ħanżir tat-tnissil ibridu għandu jkun dixxendenti tal-ġenituri u nanniet imdaħħla f'kotba tat-tnissil jew reġistrati f'reġistri tat-tnissil;

(b)

il-ħanżir tat-tnissil ibridu għandu jkun identifikat wara t-twelid skont il-liġi tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali tal-ispeċi porċina u skont ir-regoli stabbiliti fil-programm tat-tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u fejn applikabbli l-Artikolu 12;

(c)

il-ħanżir tat-tnissiel ibridu għandu jkollu parentela stabbilita skont ir-regoli stipulati fil-programm tat-tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u fejn applikabbli, l-Artikolu 12;

(d)

il-ħanżir tat-tnissil ibridu għandu jkun akkumpanjat, fejn meħtieġ, minn ċertifikat żootekniku maħruġ skont l-Artikolu 30.


ANNESS III

KONTROLL TAL-PRESTAZZJONI U EVALWAZZJONI ĠENETIKA IMSEMMI FL-ARTIKOLU 25

PARTI 1

Rekwiżiti ġenerali

Meta soċjetajiet tat-tnissil jew entitajiet tat-tnissil, jew partijiet terzi nominati minn dawk is-soċjetajiet tat-tnissil jew minn entitajiet ta' tnissil, skont l-Artikolu 27(1)(b), jagħmlu kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika, huma għandhom jistabbilixxu u jużaw metodi għall-kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika li għandhom ikunu xjentifikament aċċettabbli skont il-prinċipji żootekniċi stabbiliti, u għandhom iqisu, fejn dawn jeżistu:

(a)

tar-regoli u l-istandards stabbiliti miċ-ċentri ta' referenza rilevanti tal-Unjoni Ewropea previsti fl-Artikolu 29(1); jew

(b)

fin-nuqqas ta' dawn ir-regoli u l-istandards, japplikaw il-prinċipji li sar qbil dwarhom mal-ICAR.

PARTI 2

Rekwiżiti għall-kontroll tal-prestazzjoni

1.

Il-kontroll tal-prestazzjoni għandu jitwettaq fuq il-bażi ta' wieħed jew aktar minn dawn l-iskemi ta' kontroll tal-prestazzjoni li ġejjin, stabbiliti skont il-metodi msemmija fil-Parti 1:

(a)

il-kontroll tal-prestazzjoni individwali tal-annimali għat-tnissil infushom jew tal-annimali għat-tnissil fuq il-bażi tal-wild tagħhom, tal-aħwa (“sib”) jew tal-kollaterali fi stazzjonijiet ta' kontroll;

(b)

kontrolli tal-prestazzjoni individwali ta' annimali għat-tnissil infushom jew fuq annimali għat-tnissil fuq il-bażi tal-wild tagħhom, aħwa (“Sib”), il-kollaterali u l-qraba oħra fl-azjendi agrikoli;

(c)

kontroll tal-prestazzjoni permezz ta' data tal-istħarriġ miġbura mill-azjendi agrikoli, punti ta' bejgħ, il-punti tal-qatla jew operaturi oħra;

(d)

kontroll tal-prestazzjoni ta' gruppi kontemporanji ta' annimali għat-tnissil (grupp kontemporanja ta' paragun);

(e)

kwalunkwe skema oħra ta' kontroll tal-prestazzjoni mwettqa skont il-metodi msemmija f'Parti 1.

L-iskemi għall-kontroll tal-prestazzjoni għandhom ikunu stabbiliti b'tali mod li joffru paragun validu bejn l-annimali għat-tnissil. Il-wild, l-aħwa jew il-kollaterali għal kontroll fi stazzjonijiet ta' kontroll jew fl-azjenda agrikola għandhom jintgħażlu b'mod imparzjali u ma għandhomx jiġu trattati b'mod selettiv. F'każ ta' kontrolli f'azjenda agrikola, dawn għanhom jitqassmu fost l-azjendi agrikoli b'tali mod li joffru paragun validu bejn l-annimali għat-tnissil ikkontrollati.

Soċjetajiet tat-tnissil u entitajiet tat-tnissil li jwettqu dawk l-iskemi ta' kontroll tal-prestazzjoni fl-istazzjonijiet tal-kontroll, għandhom, skont il-metodi msemmija fil-Parti 1, jistabbilixxu, protokoll tat-test, f'termini ta' ammissjoni tal-annimali għat-tnissil, informazzjoni dwar l-identità u r-riżultati tal-kontrolli preċedenti rilevanti tal-bhejjem li jipparteċipaw, il-karatteristiċi li għandhom ikunu rreġistrati, il-metodi tal-kontrolli użati u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra.

2.

Is-soċjetajiet tat-tnissil u l-entitajiet tat-tnissil għandhom jiddefinixxu l-programmi ta' tnissil tagħhom approvati skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12, il-karatteristiċi li għandhom ikunu rreġistrati skont l-objettivi ta' għażla stabbiliti f'dawn il-programmi ta' tnissil.

3.

Fejn il-karatteristiċi tal-produzzjoni tal-ħalib għandhom jiġu rreġistrati, għandha tiġi rreġistrata data fuq il-produzzjoni tal-ħalib, il-karatteristiċi tal-kompożizzjoni tal-ħalib u l-karatteristiċi rilevanti oħra stabbiliti fil-metodi msemmija fil-Parti 1. Data addizzjonali tista' tiġi rreġistrata dwar karatteristiċi oħra tal-ħalib jew ta' kwalità tal-ħalib.

4.

Meta jiġu reġistrati l-karatteristiċi tal-produzzjoni tal-laħam, id-data għandha tiġi rreġistrata dwar il-karatteristiċi tal-produzzjoni tal-laħam u ta' karatteristiċi rilevanti oħra stabbiliti fil-metodi msemmija fil-Parti 1. Data addizzjonali tista' tiġi rreġistrata dwar karatteristiċi oħra tal-laħam jew ta' kwalità tal-laħam.

5.

Fejn karatteristiċi oħra apparti dawk imsemmija fil-punti 3 u 4 ta' din il-Parti għandhom ikunu rreġistrati, dawk il-karatteristiċi għandhom jiġu rreġistrati skont il-metodi msemmija fil-Parti 1. Dawn jistgħu jinkludu speċi u karatteristiċi partikolari għar-razza bħal konformazzjoni, fertilità, faċilità ta' ħlas, karatteristiċi relatati mas-saħħa, il-vijabilità tal-ulied, il-lonġevità, il-kwalità tal-fibra, l-effikaċja tal-għalf, id-doċilità, il-karatteristiċi ta' sostenibilità u kwalunkwe karatteristika rilevanti oħra fir-rigward tal-objettivi tal-għażla fil-programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12;

6.

Data li tinġabar dwar il-karatteristiċi msemmija fil-punti 3, 4 u 5 għandha tiġi inkluża biss fl-evalwazzjoni ġenetika meta dik id-data tkun iġġenerata abbażi ta' sistema ta' reġistrazzjoni speċifikata fil-programm tat-tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12.

7.

Għal kull waħda mill-karatteristiċi msemmija fil-punti 3, 4 u 5 għandha tiġi speċifikata informazzjoni dwar l-iskemi ta' kontrolli tal-prestazzjoni applikati, il-protokoll ta' kontroll applikat, u fejn rilevanti, il-metodu applikat għall-ivvalidar tar-riżultati tal-kontroll, għandhom jiġu speċifikati fil-programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3) u fejn applikabbli, l-Artikolu 12.

8.

Meta titwettaq evalwazzjoni ġenetika dwar il-karatteristiċi msemmija fil-punti 3, 4 u 5, ir-reġistrazzjoni ta' dawn il-karatteristiċi għandha tiżgura li, fl-aħħar tal-kontrolli, ikunu jistgħu jiġu stmati valuri ta' tnissil affidabbli għal dawk il-karatteristiċi.

9.

Id-data mill-istħarriġ imsemmija fil-punt 1(c) ta' din il-Parti tista' tiġi rreġistrata u inkluża fl-evalwazzjoni ġenetika biss meta dik id-data tkun ġiet ivvalidata skont il-metodi msemmija fil-Parti 1.

PARTI 3

Rekwiżiti għal evalwazzjoni ġenetika

1.

L-evalwazzjoni ġenetika ta' annimali għat-tnissil għandha tinkludi l-produzzjoni rilevanti u l-karatteristiċi tan-nonproduzzjoni msemmija fil-Parti 2 skont l-objettivi ta' għażla stabbiliti fi programmi ta' tnissil approvati skont l- Artikolu 8(3) u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12.

2.

L-evalwazzjoni ġenetika għandha tinkludi biss il-karatteristiċi msemmija fil-Parti 2 fir-rigward ta' liema r-reġistrazzjoni titwettaq skont il-programm ta' tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3), u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12.

3.

Il-valuri tat-tnissil ta' annimali għat-tnissil għandhom ikunu stmati skont il-metodi msemmija fil-Parti 1 fuq il-bażi ta':

(a)

data miġbura fuq annimali għat-tnissil permezz ta' kontrolli tal-prestazzjoni, msemmija fil-Parti 2;

(b)

informazzjoni ġenomika miġbura fuq annimali għat-tnissil;

(c)

data ġġenerata bi kwalunkwe metodu ieħor skont il-metodi msemmija fil-Parti 1; jew

(d)

taħlita tal-informazzjoni u tad-data, msemmija fil-punti (a), (b) u (c).

4.

Il-metodi ta' statistika applikati għall-evalwazzjoni ġenetika għandhom ikunu konformi mal-metodi msemmija fil-Parti 1. Dawk il-metodi ta' statistika għandhom jiggarantixxu evalwazzjoni ġenetika li mhijiex influenzata mill-effetti ambjentali ewlenin u mill-istruttura tad-data, u li jikkunsidraw l-informazzjoni kollha disponibbli għat-tnissil tal-annimali, il-wild, l-aħwa, il-kollaterali u qraba oħra li jiddependu fuq l-iskema tal-kontroll tal-prestazzjoni.

5.

L-affidabilitajiet ta' kull wieħed mill-valuri ta' tnissil stmati għandhom jiġu kkalkulati skont il-metodi msemmija fil-Parti 1. Meta jiġu ppublikati l-valuri tat-tnissil stmati għal annimali għat-tnissil, għandhom jiġu indikati l-affidabilità ta' dawk il-valuri tat-tnissil ippubblikati u d-data tal-evalwazzjoni.

6.

Annimali rġiel ta' razza pura tat-tnissil tal-ispeċi bovina li s-semen tagħhom huwa intiż għal inseminazzjoni artifiċjali għandhom ikunu suġġetti għal evalwazzjoni ġenetika. Dik l-evalwazzjoni ġenetika għandha titwettaq b'rabta mal-karatteristiċi ta' produzzjoni ewlenin tal-programm ta' tnissil kif stipulat fil-metodi imsemmija fil-Parti 1 u tista' titwettaq fuq karatteristiċi oħra ta' produzzjoni u ta' nuqqas ta' produzzjoni rilevanti stabbiliti fil-metodi msemmija fil-Parti 1. Meta, għal dawk il-karatteristiċi, titwettaq evalwazzjoni ġenetika fuq annimali rġiel ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina li s-semen tagħhom huwa maħsub biex jintuża għall-inseminazzjoni artifiċjali, il-valuri ta' tnissil relatati ma' dawk il-karatteristiċi għandhom jiġu ppubblikati bl-eċċezzjoni ta' dawk b'rabta mal-annimali msemmija fl-Artikolu 21(1)(g) (barrin mhux pruvati).

7.

Għal annimali rġiel ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina li s-semen tagħhom huwa maħsub biex jintuża għall-inseminazzjoni artifiċjali, l-affidabilità minima ta' valuri għat-tnissil għandha tkun mill-inqas:

(a)

fil-każ ta' barrin li jappartjenu għal razez tal-ħalib (inklużi razez għal finijiet doppji), 0,5 għal karatteristiċi ta' produzzjoni tal-ħalib ewlenin jew għal indiċijiet komposti ewlenin għal diversi valuri ta' tnissil stmati għal bosta karatteristiċi individwali;

(b)

fil-każ ta' barrin li jappartjenu għal razez taċ-ċanga (inklużi razez għal finijiet doppji), 0,3 għal karatteristiċi ta' produzzjoni tal-laħam ewlenin jew għal indiċijiet komposti ewlenin għal diversi valuri ta' tnissil stmati għal bosta karatteristiċi individwali.

8.

Ir-rekwiżiti dwar l-affidabilità minima tal-valuri msemmija fil-punt 7 ma għandhomx japplikaw għal annimali rġiel ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina li huma:

(a)

użati bil-għan ta' kontrolli fil-limiti tal-kwantitajiet meħtieġa għal soċjetà tat-tnissil biex jitwettqu dawn it-testijiet kif imsemmi fl-Artikolu 21(1)(g) (barrin mhux pruvati); jew

(b)

il-parteċipazzjoni fi programm ta' tnissil li jeħtieġ kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika u li għandu bħala l-għan tiegħu l-preservazzjoni tar-razza jew il-preservazzjoni tad-diversità ġenetika fi ħdan ir-razza.

9.

annimali rġiel tat-tnissil ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina evalwati ġenomikament għandhom jitqiesu tajbin għal inseminazzjoni artifiċjali jekk l-evalwazzjoni ġenomika tagħhom tkun:

(a)

ivvalidataskont il-metodi msemmija f'Parti 1 għal kull karatteristika ġenomika evalwata;

(b)

validazzjoni mill-ġdid ta' dawn il-karatteristiċi għandha tkun meħtieġa f'intervalli regolari u f'kull żmien meta jkun hemm tibdiliet maġġuri fl-evalwazzjoni ġenomika jew fl-evalwazzjoni ġenetika jew fl-għadd tal-popolazzjoni ta' referenza.

10.

Is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil, jew, fuq talba ta' dik is-soċjetà tat-tnissil jew l-entità tat-tnissil, il-parti terza magħżula minn dik is-soċjetà tat-tnissil, jew l-entità tat-tnissil skont l-Artikolu 27(1)(b), għandhom jagħmlu pubblikament disponibbli l-informazzjoni dwar id-difetti ġenetiċi u l-pekularitajiet ġenetiċi tal-annimali għat-tnissil relatati mal-programm ta' tnissil.


ANNESS IV

ĊENTRI TA' REFERENZA TAL-UNJONI EWROPEA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 29

1.   Ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 29(4)(a)

Iċ-ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea magħżula skont l-Artikolu 29 għandu:

(a)

ikollhom persunal ikkwalifikat kif jixraq;

(i)

li jkollutaħriġ adegwat:

fejn dawk iċ-ċentri jiġu magħżula skont l-Artikolu 29(1), fil-kontroll tal-prestazzjoni u fl-evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil;

fejn dawk iċ-ċentri jiġu magħżula skont l-Artikolu 29(2), fil-preservazzjoni ta' razez fil-periklu;

(ii)

li jkun ġie istruwit jirrispetta n-natura konfidenzjali ta' ċerti suġġetti, riżultati jew komunikazzjonijiet; u

(iii)

li jkollu tagħrif suffiċjenti ta' attivitajiet ta' riċerka f'livell nazzjonali, tal-Unjoni u internazzjonali;

(b)

ikollhom fil-pussess tagħhom, jew ikollhom aċċess għal, infrastruttura, tagħmir u prodotti meħtieġa biex iwettqu l-kompiti:

(i)

fejn dawn iċ-ċentri huma magħżula skont l-Artikolu 29(1), kif imsemmi fil-punt (2); u

(ii)

fejn dawn iċ-ċentri huma magħżula skont l-Artikolu 29(2), kif imsemmi fil-punt (3).

2.   Il-kompiti msemmija fl-Artikolu 29(4)(b)(i) għal ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea magħżula skont l-Artikolu 29(1)

Iċ-ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea magħżula skont l-Artikolu 29(1) għandhom:

(a)

jaħdmu ma' soċjetajiet tat-tnissil u partijiet terzi nominati minn soċjetajiet tat-tnissil skont l-Artikolu 27(1)(b) biex iħaffu l-applikazzjoni uniformi ta' metodi ta' kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika għal annimali ta' razza pura għat-tnissil, kif imsemmi fl-Artikolu 25;

(b)

jgħarrfu lis-soċjetajiet tat-tnissil, partijiet terzi nominati minn dawk is-soċjetajiet tat-tnissil skont l-Artikolu 27(1)(b), jew minn awtoritajiet kompetenti dwar metodi ta' kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil

(c)

jirrevedu regolarment ir-riżultati ta' kontroll tal-prestazzjoni u ta' evalwazzjonijiet ġenetiċi magħmulin minn soċjetajiet tat-tnissil jew minn partijiet terzi nominati minn dawk is-soċjetajiet tat-tnissil skont l-Artikolu 27(1)(b) u d-data li fuqha huma msejsa;

(d)

iqabblu il-metodi ta' kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil;

(e)

meta jintalbu mill-Kummissjoni jew minn Stat Membru:

(i)

jagħtu assistenza fl-armonizzazzjoni tal-metodi ta' kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil;

(ii)

jirrakkomandaw metodi ta' kalkulazzjoni li għandhom jintużaw għall-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil;

(iii)

jistabbilixxu pjattaforma għat-tqabbil tar-riżultati tal-metodi ta' kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil użati fl-Istati Membri, b'mod partikolari billi:

jiżviluppaw protokolli ta' kontroll għall-kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil magħmulin fl-Istati Membri biex itejbu l-komparabbiltà tar-riżultati u l-effikaċja ta' programmi ta' tnissil;

jagħmlu valutazzjoni internazzjonali ta' bhejjem abbażi tar-riżultati konġunti ta' kontroll tal-prestazzjoni u evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil magħmulin fl-Istati Membri u f'pajjiżi terzi;

ixerrdu r-riżultati, ta' dawk il-valutazzjonijiet internazzjonali;

jippubblikaw il-formuli ta' konverżjoni u l-informazzjoni relatata li abbażi tagħhom ġew stabbiliti il-formoli;

(f)

jipprovdu data dwar l-evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil u taħriġ biex jgħinu lil soċjetajiet tat-tnissil jew partijiet terzi nominati minn dawk is-soċjetajiet tat-tnissil, skont l-Artikolu 27(1)(b), li qed jipparteċipaw fi tqabbil internazzjonali tar-riżultati ta' evalwazzjonijiet ġenetiċi;

(g)

jħaffu s-soluzzjoni ta' problemi li jinqalgħu fl-Istati Membri b'rabta mal-evalwazzjoni ġenetika ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil;

(h)

jikkooperaw fl-ambitu tal-kompiti tagħhom ma' organizzazzjonijiet rikonoxxuti fil-livell internazzjonali;

(i)

jipprovdu, fuq talba tal-Kummissjoni, kompetenzi tekniċi lill-Kumitat Żootekniku Permanenti.

3.   Il-kompiti msemmija fl-Artikolu 29(4)(b)(ii) għal ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea maħturin skont l-Artikolu 29(2).

Iċ-Ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea magħżula skont l-Artikolu 29(2) għandhom:

(a)

jaħdmu ma' soċjetajiet tat-tnissil, partijiet terzi nominati minn soċjetajiet tat-tnissil skont l-Artikolu 27(1)(b), mal-awtoritajiet kompetenti u awtoritajiet oħrajn tal-Istati Membri sabiex jiffaċilitaw il-preservazzjoni ta' razez fil-periklu jew il-preservazzjoni tad-diversità ġenetika eżistenti fi ħdan dawk ir-razez;

(b)

jinformaw lis-soċjetajiet tat-tnissil, partijiet terzi maħtura minn dawk is-soċjetajiet tat-tnissil, skont l-Artikolu 27(1)(b), awtoritajiet kompetenti jew awtoritajiet oħra dwar il-metodi użati għall-preservazzjoni ta' razez fil-periklu u l-preservazzjoni tad-diversità ġenetika fi ħdan dawk ir-razez;

(c)

fuq talba tal-Kummissjoni:

(i)

jiżviluppaw jew jarmonizzaw il-metodi użati għal konservazzjoni in situ u ex situ ta' razez fil-periklu jew il-preservazzjoni tad-diversità ġenetika fi ħdan dawk ir-razez jew jipprovdu assistenza f'dan it-tip ta' żvilupp jew ta' armonizzazzjoni;

(ii)

jiżviluppaw il-metodi użati għal karatterizzazzjoni tal-istatus ta' razez fil-periklu b'rabta mad-diversità ġenetika tagħhom jew mal-periklu li jintilfu minħabba l-biedja jew jipprovdu assistenza f'dan it-tip ta' żvilupp;

(iii)

jinkoraġixxu skambji bejn Stati Membri ta' informazzjoni dwar il-preservazzjoni ta' razez fil-periklu jew il-preservazzjoni tad-diversità ġenetika fi ħdan dawk ir-razez;

(iv)

jipprovdu taħriġ b'appoġġ għas-soċjetajiet tat-tnissil jew partijiet terzi nominati minn dawk is-soċjetajiet tat-tnissil skont l-Artikolu 27(1)(b), awtoritajiet kompetenti jew awtoritajiet oħra dwar il-metodi użati għall-preservazzjoni ta' razez fil-periklu u l-preservazzjoni tad-diversità ġenetika fi ħdan dawk ir-razez;

(v)

jikkooperaw fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-kompiti tagħhom ma' organizzazzjonijiet Ewropej u internazzjonali rikonoxxuti;

(vi)

jipprovdu, fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-kompiti tagħhom, kompetenzi tekniċi lill-Kumitat Żootekniku Permanenti.


ANNESS V

INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TINGĦATA FIĊ-ĊERTIFIKATI ŻOOTEKNIĊI IMSEMMI FIl-KAPITOLU VII

PARTI 1

Rekwiżiti ġenerali

It-titolu taċ-ċertifikat żootekniku għandu:

(a)

jindika jekk l-annimal huwiex annimal ta' razza pura għat-tnissil jew jekk huwiex ħanżir tat-tnissil ibridu jew jekk il-prodotti ġerminali joriġinawx minn annimali ta' razza pura għat-tnissil jew minn ħnieżer tat-tnissil ibridi;

(b)

jinkludi referenza għall-ispeċi tassonomiċi;

(c)

jindika jekk il-konsenja tkunx maħsuba għall-kummerċ fl-Unjoni jew għal dħul fl-Unjoni.

(d)

jinkludi referenza għal dan ir-Regolament.

PARTI 2

Ċertifikati żootekniċi għal annimali ta' razza pura għat-tnissil, u l-prodotti ġerminali tagħhom

KAPITOLU I

Ċertifikati żootekniċi msemmija fl-Artikolu 30 għal annimali ta' razza pura għat-tnissil

1.

Ċertifikati żootekniċi msemmija fl-Artikolu 30 għal annimali ta' razza pura għat-tnissil għandu jkollhom l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-isem tas-soċjetà tat-tnissil li toħroġhom, jew, fil-każ ta' dħul fl-Unjoni, tal-annimal ta' razza pura għat-tnissil, l-isem tal-korp tat-tnissil li qed joħroġ iċ-ċertifikat, u fejn ikun disponibbli, referenza għall-websajt ta' dik is-soċjetà tat-tnissil jew tal-korp tat-tnissil;

(b)

l-isem tal-ktieb tat-tnissil;

(c)

fejn applikabbli, il-klassi tat-taqsima ewlenija li fih iddaħħal l-annimal ta' razza pura għat-tnissil;

(d)

l-isem tar-razza tal-annimal ta' razza pura għat-tnissil;

(e)

is-sess tal-annimal ta' razza pura għat-tnissil;

(f)

in-numru tad-dħul fil-ktieb tat-tnissil (“Nru tal-ktieb tat-tnissil”) tal-annimal ta' razza pura għat-tnissil;

(g)

is-sistema ta' identifikazzjoni u n-numru ta' identifikazzjoni indivdwali mogħti lill-annimali ta' razza pura għat-tnissil skont:

(i)

il-liġi tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' annimali tal-ispeċi kkonċernata;

(ii)

fin-nuqqas ta' liġi tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali li jeħtieġu numru ta' identifikazzjoni individwali, skont ir-regoli tal-programm tat-tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3) u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12; jew

(iii)

fil-każ ta' dħul fl-Unjoni ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil, il-leġiżlazzjoni tal-pajjiż terz;

(h)

fejn meħtieġ skont l-Artikolu 22(1) u (2), il-metodu użat għall-kontroll tal-identità tal-annimali ta' razza pura għat-tnissil li jintużaw għall-ġbir ta' semen, ooċiti u embrijuni u r-riżultati tal-verifika ta' dik l-identità;

(i)

id-data u l-pajjiż tat-twelid tal-annimal ta' razza pura għat-tnissil;

(j)

l-isem, l-indirizz u, fejn disponibbli, l-indirizz tal-posta elettronika tan-nissiel (post tat-twelid tal-annimal ta' razza pura għat-tnissil);

(k)

l-isem u l-indirizz u fejn disponibbli, l-indirizz tal-posta elettronika tas-sid;

(l)

il-pedigree:

Missier

Nru tal-ktieb tat-tnissil u taqsima

Nannu patern

Nru tal-ktieb tat-tnissil u taqsima

 

Nanna paterna

Nru tal-ktieb tat-tnissil u taqsima

Omm

Nru tal-ktieb tat-tnissil u taqsima

Nannu matern

Nru tal-ktieb tat-tnissil u taqsima

 

Nanna materna

Nru tal-ktieb tat-tnissil u taqsima

(m)

ir-riżultati disponibbli kollha tal-kontroll tal-prestazzjoni u riżultati aġġornati tal-evalwazzjoni ġenetika inklużi d-data ta' dik l-evalwazzjoni u difetti ġenetiċi u pekularitajiet ġenetiċi fir-rigward tal-programm tat-tnissil li jaffettwaw l-annimal ta' razza pura tat-tnissil innifsu;

(n)

fil-każ ta' annimali nisa tqal, id-data tal-inseminazzjoni jew tat-tgħammir u l-identifikazzjoni tal-annimal raġel li jkun iffertilizza, li tista' tiġi indikata f'dokument separat;

(o)

id-data u l-post taċ-ċertifikat żootekniku u l-isem, kapaċità u firma tal-individwu awtorizzat li jiffirma dak iċ-ċertifikat mis-soċjetà tat-tnissil li toħorġu, jew f'każ ta' dħul fl-Unjoni, ta' annimal ta' razza pura għat-tnissil, mill-korp tat-tnissil; dak l-individwu għandu jkun rappreżentant minn dik is-soċjetà tat-tnissil jew korp tat-tnissil, jew rappreżentant minn awtorità kompetenti, imsemmija fl-Artikolu 30(2)(b).

2.

Meta jinħarġu ċertifikati żootekniċi għal grupp ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi porċina, l-informazzjoni msemmija fil-punt 1 ta' dan il-Kapitolu tista' tkun inkluża f'ċertifikat żootekniku uniku, sakemm dawk l-annimali ta' razza pura għat-tnissil ikollhom l-istess età u jkollhom ġenetikament l-istess omm u l-istess missier.

KAPITOLU II

Ċertifikati żootekniċi, imsemmija fl-Artikolu 30, għal semen ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil

Iċ-ċertifikati żootekniċi, imsemmija fl-Artikolu 30, għal semen ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil għandu jkun fihom l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-informazzjoni kollha msemmija fil-Kapitolu I ta' din il-Parti dwar l-annimal ta' razza pura għat-tnissil li jkun ipprovda s-semen;

(b)

informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni tas-semen, in-numru ta' dożi li jintbagħtu, il-post u d-data ta' meta jkun inġabar, u l-isem, l-indirizz u n-numru ta' approvazzjoni tas-semen jew taċ-ċentru tal-ħżin u l-isem u l-indirizz tad-destinatarju;

(c)

għal semen maħsub għal ittestjar uffiċjali ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil, li ma jkunux sarilhom kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika, in-numru ta' dożi ta' dak is-semen għandu jkun skont il-limiti tal-kwantitajiet imsemmija fl-Artikolu 21(1)(g), l-isem u l-indirizz tas-soċjetà tat-tnissil, jew tal-parti terza nominata minn dik is-soċjetà tat-tnissil skont l-Artikolu 27(1)(b), responsabbli biex tagħmel dak il-kontroll tal-prestazzjoni skont l-Artikolu 25;

(d)

id-data u l-post tal-konsenja taċ-ċertifikat żootekniku u l-isem, kapaċità u firma tal-individwu awtorizzat li jiffirma dak iċ-ċertifikat mis-soċjetà tat-tnissil li toħorġu, jew f'każ ta' dħul fl-Unjoni, ta' semen mill-korp tat-tnissil li toħorġu; dak l-individwu għandu jkun rappreżentant minn dik is-soċjetà tat-tnissil jew korp tat-tnissil jew operatur imsemmi fl-Artikolu 31(1) jew fl-Artikolu 33(1), jew rappreżentant minn awtorità kompetenti, msemmija fl-Artikolu 30(2)(b).

KAPITOLU III

Ċertifikati żootekniċi, imsemmija fl-Artikolu 30, għal ooċiti ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil

Iċ-ċertifikati żootekniċi, imsemmija fl-Artikolu 30, għal ooċiti ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil għandu jkun fihom l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-informazzjoni kollha msemmija fil-Kapitolu I ta' din il-Parti dwar l-annimal mara donatriċi li tkun ipprovdiet l-ooċiti;

(b)

informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni tal-ooċiti, in-numru ta' straws, il-post u d-data ta' meta jkunu nġabru l-isem, l-indirizz u n-numru ta' approvazzjoni tal-ġbir ta' embrijuni jew it-tim ta' produzzjoni u l-isem u l-indirizz tad-destinatarju;

(c)

fejn ikun hemm aktar minn ooċit wieħed f'tubu straw, indikazzjoni ċara tal-għadd ta' ooċiti miġbura mill-istess annimal ta' razza pura għat-tnissil;

(d)

lid-data u l-post tal-konsenja taċ-ċertifikat u l-isem, il-kapaċità u l-firma tal-individwu awtorizzat li jiffirma dak iċ-ċerifikat mis-soċjetà tat-tnissil li toħorġu, jew f'każ ta' dħul fl-Unjoni ta' ooċiti, mill-korp tat-tnissil,li joħorġu; dak l-individwu għandu jkun rappreżentant minn dik is-soċjetà tat-tnissil jew mill-korp tat-tnissil jew minn operatur kif imsemmi fl-Artikolu 31(1) jew fl-Artikolu 33(1), jew rappreżentant minn awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 30(2)(b).

KAPITOLU IV

Ċertifikati żootekniċi, imsemmija fl-Artikolu 30, għal embrijuni ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil

Iċ-ċertifikati żootekniċi, msemmija fl-Artikolu 30, għal embrijuni ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil għandu jkun fihom l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-informazzjoni kollha msemmija fil-Kapitoli I ta' din il-Parti dwar l-annimal mara donatriċi u l-annimal raġel li jkun għammar;

(b)

informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni tal-embrijuni, in-numru ta' straws, il-post u d-data tal-ġbir jew tal-produzzjoni tagħhom, l-isem, l-indirizz u n-numru ta' approvazzjoni tal-ġbir tal-embrijuni jew tim tal-produzzjoni tal-embrijuni u l-isem u l-indirizz tad-destinatarju

(c)

meta jkun hemm aktar minn embrijun wieħed f'tubu straw, indikazzjoni ċara tal-għadd tal-embrijuni li lkoll għandu jkollhom l-istess parentela;

(d)

id-data u l-post tal-konsenja taċ-ċertifikat u l-isem, il-kapaċità u firma tal-individwu awtorizzat li jiffirma dak iċ-ċertifikat mis-soċjetà tat-tnissil li toħorġu, jew f'każ ta' dħul fl-Unjoni ta' embrijuni, mill-korp tat-tnissil toħorġu; dak l-individwu għandu jkun rappreżentant minn dik is-soċjetà tat-tnissil jew korp tat-tnissil jew operatur kif imsemmi fl-Artikolu 31(1) jew fl-Artikolu 33(1), jew rappreżentant minn awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 30(2)(b).

PARTI 3

Ċertifikati żootekniċi, imsemmija fl-Artikolu 30, għal ħnieżer tat-tnissil ibridi u l-prodotti ġerminali tagħhom

KAPITOLU I

Ċertifikati żootekniċi għal ħnieżer tat-tnissil ibridi

1.

Iċ-ċertifikati żootekniċi, imsemmija fl-Artikolu 30, għal ħnieżer tat-tnissil ibridi għandu jkun fihom l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-isem tal-entità tat-tnissil li toħroġhom, jew fil-każ ta' dħul fl-Unjoni, tal-ħanżir tat-tnissil ibridu, l-isem tal-korp tat-tnissil, u fejn ikun disponibbli, referenza għall-websajt ta' dik l-entità tat-tnissil jew tal-korp tat-tnissil;

(b)

l-isem tar-reġistru tat-tnissil;

(c)

l-isem tar-razza, il-linja jew l-inkroċju tal-ħanżir tat-tnissil ibridu u l-ġenituri u n-nanniet ta' dak il-ħanżir;

(d)

is-sess tal-ħanżir tat-tnissil ibridu;

(e)

in-numru tad-dħul fir-reġistru tat-tnissil (“Nru tar-Reġistru tat-tnissil”) tal-ħanżir tat-tnissil ibridu;

(f)

is-sistema ta' identifikazzjoni u n-numru ta' identifikazzjoni individwali mogħti lill-ħanżir tat-tnissil ibridu skont:

(i)

il-liġi tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' annimali tal-ispeċi porċina;

(ii)

fin-nuqqas ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali li jeħtieġu numru ta' identifikazzjoni individwali, skont ir-regoli tal-programm tat-tnissil approvat skont l-Artikolu 8(3) u, fejn applikabbli, l-Artikolu 12; jew

(iii)

fil-każ ta' dħul fl-Unjoni tal-ħanżir tat-tnissil ibridu, skont leġiżlazzjoni tal-pajjiż terz;

(g)

fejn meħtieġ skont l-Artikolu 22(2), il-metodu użat għal verifika tal-identità ta' ħanżir għat-tnissil ibridu u r-riżultati tal-verifika ta' dik l-identità;

(h)

id-data u l-pajjiż tat-twelid tal-ħanżir għat-tnissil ibridu;

(i)

l-isem u l-indirizz u fejn disponibbli, l-indirizz tal-posta elettronika tan-nissiel (post tat-twelid tal-ħanżir għat-tnissil ibridu);

(j)

l-isem u l-indirizz u fejn disponibbli, l-indirizz tal-posta elettronika tas-sid;

(k)

il-pedigree:

Missier

Nru tar-Reġistru tat-tnissil

Ir-razza, linja jew inkroċju

Nannu patern

Nru tar-Reġistru tat-tnissil

Ir-razza, linja jew inkroċju

Nanna paterna

Nru tar-Reġistru tat-tnissil

Ir-razza, linja jew inkroċju

Omm

Nru tar-Reġistru tat-tnissil

Ir-razza, linja jew inkroċju

Nannu matern

Nru tar-Reġistru tat-tnissil

Ir-razza, linja jew inkroċju

Nanna materna

Nru tar-Reġistru tat-tnissil

Ir-razza, linja jew inkroċju

(l)

fejn meħtieġ li jsir dan fil-programm tat-tnissil, ir-riżultati tal-kontrolli tal-prestazzjoni u riżultati aġġornati tal-evalwazzjoni ġenetika jew it-tnejn li huma, inkluża d-data ta' dik l-evalwazzjoni u d-difetti ġenetiċi u l-pekularitajiet ġenetiċi b'rabta mal-programm tat-tnissil li jaffettwaw il-ħanżir tat-tnissil ibridu innifsu jew, sa fejn ikun magħruf, il-wild tiegħu;

(m)

fil-każ ta' annimali nisa tqal, l-informazzjoni dwar id-data tal-inseminazzjoni jew tat-tgħammir tal-annimal kif ukoll l-identifikazzjoni tar-raġel li jkun iffertilizza, li jistgħu jiġu indikati f'dokument separat;

(n)

id-data u l-post tal-konsenja taċ-ċertifikat żootekniku u l-isem, kapaċità u firma tal-individwu awtorizzat li jiffirma dak iċ-ċertifikat mill-entità tat-tnissil li toħorġu jew, fil-każ ta' dħul fl-Unjoni ta' ħanżir tat-tnissil ibridu, mill-korp tat-tnissil li toħorġu; dak l-individwu għandu jkun rappreżentant minn dik l-entità tat-tnissil jew tal-korp tat-tnissil, jew rappreżentant minn awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 30(2)(b).

2.

Meta jinħarġu ċertifikati żootekniċi għal grupp ta' ħnieżer għat-tnissil ibridi, l-informazzjoni msemmija fil-punt 1 ta' dan il-Kapitolu, tista' tkun inkluża f'ċertifikat żootekniku uniku, sakemm dawk il-ħnieżer tat-tnissil ibridi jkollhom l-istess età u jkollhom ġenetikament l-istess omm u l-istess missier.

KAPITOLU II

Ċertifikati żootekniċi, imsemmija fl-Artikolu 30, għal semen ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi

Iċ-ċertifikati żootekniċi, imsemmija fl-Artikolu 30, għal ħnieżer tat-tnissil ibridi għandu jkun fihom l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-informazzjoni kollha msemmija fil-Kapitolu I ta' din il-Parti dwar il-ħanżir tat-tnissil ibridu li jkun ipprovda s-semen;

(b)

informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni tas-semen, in-numru ta' dożi, id-data ta' meta jkun inġabar, l-isem, l-indirizz u n-numru ta' approvazzjoni tal-ġbir tas-semen jew taċ-ċentru tal-ħżin u l-isem u l-indirizz tad-destinatarju;

(c)

għal semen maħsub għal kontroll tal-prestazzjoni jew evalwazzjoni ġenetika ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi, li ma għaddewx tali kontrolli jew evalwazzjoni, l-għadd ta' dożi ta' dak is-semen, li għandu jsir skont il-kwantitajiet tal-kwantitajiet imsemmija fl-Artikolu 24(1)(d), l-isem u l-indirizz tal-entità tat-tnissil, jew parti terza maħtura minn dik l-entità tat-tnissil skont l-Artikolu 27(1)(b), responsabbli għat-twettiq ta' dak il-kontroll skont l-Artikolu 25;

(d)

id-data u l-post tal-konsenja taċ-ċertifikat żootekniku u l-isem, kapaċità u firma tal-individwu awtorizzat li jiffirma dak iċ-ċertifikat mill-operazzjoni tat-tnissil li toħorġu jew, fil-każ ta' dħul fl-Unjoni ta' semen, mill-korp tat-tnissil li toħorġu; dak l-individwu għandu jkun rappreżentant minn dik is-soċjetà tat-tnissil jew korp tat-tnissil jew operatur kif imsemmi fl-Artikolu 31(1) jew l-Artikolu 33(1) jew rappreżentant minn awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 30(2)(b).

KAPITOLU III

Ċertifikati żootekniċi, imsemmija fl-Artikolu 30, għal ooċiti minn ħnieżer tat-tnissil ibridi

Iċ-ċertifikati żootekniċi, imsemmija fl-Artikolu 30, għal ooċiti ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi għandu jkun fihom l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-informazzjoni kollha msemmija fil-Kapitolu I ta' din il-Parti dwar il-ħanżira donatriċi li tkun ipprovdiet l-ooċiti;

(b)

informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni tal-ooċiti, in-numru ta' straws, id-data ta' meta jkunu nġabru, l-isem, l-indirizz u n-numru ta' approvazzjoni tat-tim tal-ġbir u tal-produzzjoni tal-embrijuni u l-isem u l-indirizz tad-destinatarju;

(c)

fejn ikun hemm aktar minn ooċit wieħed f'tubu straw, indikazzjoni ċara tal-għadd ta' ooċiti li lkoll kellhom jinġabru mill-istess ħanżir tat-tnissil ibridu;

(d)

id-data u l-post tal-konsenja taċ-ċertifikat żootekniku u l-isem, kapaċità u firma tal-individwu awtorizzat li jiffirma dak iċ-ċertifikat mill-operazzjoni tat-tnissil li toħorġu jew, fil-każ ta' dħul fl-Unjoni tal-ooċiti, mill-korp tat-tnissil li toħorġu; dak l-individwu għandu jkun rappreżentant minn dik is-soċjetà tat-tnissil jew korp tat-tnissil jew operatur imsemmi fl-Artikolu 31(1) jew l-Artikolu 33(1), jew rappreżentant minn awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 30(2)(b).

KAPITOLU IV

Ċertifikati żootekniċi, imsemmija fl-Artikolu 30, għal embrijuni minn ħnieżer tat-tnissil ibridi

Iċ-ċertifikati żootekniċi, imsemmija fl-Artikolu 30, għal embrijuni ta' ħnieżer tat-tnissil ibridi għandu jkun fihom l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-informazzjoni kollha msemmija fil-Kapitolu I ta' din il-Parti dwar l-annimal mara donatriċi u l-annimal raġel li jkun għammar;

(b)

informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni tal-embrijuni, in-numru ta' straws, il-post u d-data tal-ġbir jew tal-produzzjoni tagħhom, l-isem, l-indirizz u n-numru ta' approvazzjoni tal-ġbir tal-embrijuni jew tim tal-produzzjoni tal-embrijuni u l-isem u l-indirizz tad-destinatarju;

(c)

meta jkun hemm aktar minn embrijun wieħed f'tubu straw, indikazzjoni ċara tal-għadd tal-embrijuni li għandhom l-istess parentela;

(d)

id-data u l-post tal-konsenja taċ-ċertifikat żootekniku u l-isem, kapaċità u firma tal-individwu awtorizzat li jiffirma dak iċ-ċertifikat mill-operazzjoni tat-tnissil li toħorġu jew, fil-każ ta' dħul fl-Unjoni ta' embrijuni, awtorizzat mill-korp tat-tnissil li toħorġu; dak l-individwugħandu jkun rappreżentant minn dik is-soċjetà tat-tnissil jew korp tat-tnissil jew operatur imsemmi fl-Artikolu 31(1) jew l-Artikolu 33(1), jew rappreżentant minn awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 30(2)(b).


ANNESS VI

TERRITORJI MSEMMIJA FIL-PUNT 21 TAL-ARTIKOLU 2

1.

It-territorju tar-Renju tal-Belġju

2.

It-territorju tar-Repubblika tal-Bulgarija

3.

It-territorju tar-Repubblika Ċeka

4.

It-territorju tar-Renju tad-Danimarka bl-eċċezzjoni tal-Gżejjer Faroe u tal-Greenland

5.

It-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja

6.

It-territorju tar-Repubblika tal-Estonja

7.

It-territorju tal-Irlanda

8.

It-territorju tar-Repubblika Ellenika

9.

It-territorju tar-Renju ta' Spanja bl-eċċezzjoni ta' Ceuta u Melilla

10.

It-territorju tar-Repubblika Franċiża

11.

It-territorju tar-Repubblika tal-Kroazja

12.

It-territorju tar-Repubblika Taljana

13.

It-territorju tar-Repubblika ta' Ċipru

14.

It-territorju tar-Repubblika tal-Latvja

15.

It-territorju tar-Repubblika tal-Litwanja

16.

It-territorju tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu

17.

It-territorju tal-Ungerija

18.

It-territorju tar-Repubblika ta' Malta

19.

It-territorju tar-Renju tan-Netherlands fl-Ewropa

20.

It-territorju tar-Repubblika tal-Awstrija

21.

It-territorju tar-Repubblika tal-Polonja

22.

It-territorju tar-Repubblika Portugiża

23.

It-territorju tar-Rumanija

24.

It-territorju tar-Repubblika tas-Slovenja

25.

It-territorju tar-Repubblika Slovakka

26.

It-territorju tar-Repubblika tal-Finlandja

27.

It-territorju tar-Renju tal-Isvezja

28.

It-territorju tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq


ANNESS VII

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Direttiva tal-Kunsill 2009/157/KE

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 2, punti 9 u 12

Artikolu 2(a),(b), (e)

Artikolu 3(1)

Artikolu 2(c)

Artikolu 8(3)

Artikolu 2(d)

Artikolu 4(3)

Artikolu 3

Artikolu 18(1)

Artikolu 4(1)

Artikolu 7(1)

Artikolu 4(2)

Artikolu 7(5)

Artikolu 5

Artikolu 30(1), Artikolu 30(4), l-ewwel subparagrafu, Artikolu 30(6) u l-punt 1(d) tal-Kapitolu I tal-Parti 1 tal-Anness II

Artikolu 6(a)

Artikolu 26(1) u Anness III

Artikolu 6(b)

Parti 1 tal-Anness I

Artikolu 6(c)

Parti 2 tal-Anness I

Artikolu 6(d)

Parti 1 tal-Anness II

Artikolu 6(e)

Artikolu 30(9) u (10) u l-Anness V

Artikolu 7(1)

Artikolu 62(1)

Artikolu 7(2)

Artikolu 62(2)

Artikolu 8

Artikolu 9

Artikolu 10

Artikolu 11


Direttiva tal-Kunsill 87/328/KEE

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 21(1)

Artikolu 2(1)

Artikolu 21(4)

Artikolu 2(2)

Artikoli 12 u 13

Artikolu 2(3)

Artikolu 3

Artikolu 22(1) u (3)

Artikolu 4

Artikolu 21(5)

Artikolu 5

Artikolu 29(1)

Artikolu 6

Artikolu 7


Direttiva tal-Kunsill 96/463/KE

Dan ir-Regolament

Artikolu 1(1)

Artikolu 29(1)

Artikolu 1(2)

Artikolu 29(4)(a) u (b)(i)

Artikolu 2

Anness II

Punti 1 u 2 tal-Anness IV


Direttiva tal-Kunsill 88/661/KEE

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 2, punti 9, 10, 12 u 17

Artikolu 2(1)

Artikolu 3(1), Artikolu 4(3) u Artikolu 8(3)

Artikolu 2(2)

Artikolu 3

Artikolu 21(2)

Artikolu 4(1)

Artikolu 18(1)

Artikolu 4(2)

Artikolu 64(7)

Artikolu 4a, l-ewwel paragrafu

Artikolu 7(1)

Artikolu 4a, it-tieni paragrafu

Artikolu 7(5)

Artikolu 5

Artikolu 30(1), Artikolu 30(4), l-ewwel subparagrafu, Artikolu 30(6) u punt 1(d) tal-Kapitolu I tal-Parti 1 tal-Anness II

Artikolu 6(1)

Artikolu 30(9) u (10), Partijiet 1 u 2 tal-Anness I, Parti 1 tal-Anness II, Anness III u Anness V

Artikolu 6(2)

Artikolu 7(1)

Artikolu 3(1), Artikolu 4(3) u Artikolu 8(3)

Artikolu 7(2)

Artikolu 1(3)

Artikolu 7a

Artikolu 7(1) u (5)

Artikolu 8

Artikolu 25(2)

Artikolu 9

Artikolu 30(1), Artikolu 30(4), l-ewwel subparagrafu, Artikolu 30(6) u punt 1(d) tal- Parti 2 tal-Anness II

Artikolu 10(1)

Artikolu 30(9) u (10), Partijiet 1 u 2 tal-Anness I, Parti 2 tal-Anness II, Anness III u Anness V

Artikolu 10(2)

Artikolu 11(1)

Artikolu 62(1)

Artikolu 11(2)

Artikolu 62(2)

Artikolu 11(3)

Artikolu 62(2)

Artikolu 12

Artikolu 1(3)

Artikolu 13

Artikolu 14


Direttiva tal-Kunsill 90/118/KEE

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 21(1)

Artikolu 2(1)

Artikolu 21(4)

Artikolu 2(2)

Artikolu 12, Artikolu 13 u Artikolu 28(2)

Artikolu 2(3)

Artikolu 14 u Artikolu 28(2)

Artikolu 3

Artikolu 21(5)

Artikolu 4

Artikolu 62(1)

Artikolu 5

Artikolu 6


Direttiva tal-Kunsill 90/119/KEE

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 24(1) u Artikolu 25

Artikolu 2

Artikolu 24(3)

Artikolu 3

Artikolu 4


Direttiva tal-Kunsill 89/361/KEE

Dan ir-Regolament

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(2)

Artikolu 1(3)

Artikolu 2

Artikolu 2, punti 9 and 12

Artikolu 3(1)

Artikolu 3(1), Artikolu 4(3) u Artikolu 8(3)

Artikolu 3(2)

Artikolu 1(3)

Artikolu 4

Partijiet 1 u 2 tal-Anness I, Parti 1 tal-Anness II, Anness III

Artikolu 5

Artikolu 7(1) u (5)

Artikolu 6

Artikolu 30(1), Artikolu 30(4), l-ewwel subparagrafu, Artikolu 30(6) u punt 1(d) tal-Kapitolu I tal-Parti 1 tal-Anness II

Artikolu 7

Artikolu 1(3)

Artikolu 8

Artikolu 62(1)

Artikolu 9

Artikolu 10


Direttiva tal-Kunsill 90/427/KEE

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1(1)

Artikolu 2

Artikolu 2, punti 9 u 12

Artikolu 3, l-ewwel paragrafu

Artikolu 3(1)

Artikolu 3, it-tieni paragrafu

Artikolu 1(3)

Artikolu 4(1)(a)

Partijiet 1 u 3 tal-Anness I

Artikolu 4(1)(b)

Punt 1(c) tal-Kapitolu I tal-Parti 1 tal-Anness II

Artikolu 4(2)

Artikolu 4(3), 19(4), 33, 34(1)(c) Anness I, Parti 1 tal-Anness II, Artikolu 30(9) u (10), Artikolu 32 u l-Anness V

Artikolu 5

Artikolu 7(1) u (5)

Artikolu 6

Punt 3 tal-Kapitolu I tal-Parti 1 tal-Anness II

Artikolu 7

Parti 1 tal-Anness II u Parti 1 tal-Anness III

Artikolu 8(1)

Punt 1(c) tal-Kapitolu I tal-Parti 1 tal-Anness II

Artikolu 8(2)

Artikolu 30(1), Artikolu 30(4), l-ewwel subparagrafu, Artikolu 30(6), Artikolu 32 u l-punt 1(d) tal-Kapitolu I tal-Parti 1 tal-Anness II

Artikolu 9

Artikolu 1(3)

Artikolu 10

Artikolu 62(1)

Artikolu 11

Artikolu 12

Anness


Direttiva tal-Kunsill 91/174/KEE

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3, Artikolu 35(1) u Artikolu 45(1)

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 5

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 8


Direttiva tal-Kunsill 94/28/KE

Dan ir-Regolament

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(2)

Artikolu 1(3)

Artikolu 1(4)

Artikolu 3(1) u Artikolu 36(2)

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 34

Artikolu 4

Artikolu 36(1)(a), (c) u (d) u Artikolu 37(1)(a)

Artikolu 5

Artikolu 36(1)(b) u (d)

Artikolu 6

Artikolu 36(1)(b) u (d)

Artikolu 7

Artikolu 36(1)(b) u (d)

Artikolu 8

Artikolu 39(2)

Artikolu 9(1) u (2)

Artikolu 37(1)(b) u (2)

Artikolu 9(3)

Artikolu 10

Artikoli 57 u 60

Artikolu 11

Artikolu 12

Artikolu 62(1)

Artikolu 13

Artikolu 14

Artikolu 15


Top