Help Print this page 

Document 32016L2258

Title and reference
Direttiva tal-Kunsill (UE) 2016/2258 tas-6 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-aċċess mill-awtoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus
  • In force
OJ L 342, 16.12.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2258/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/1


DIRETTIVA TAL-KUNSILL (UE) 2016/2258

tas-6 ta' Diċembru 2016

li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-aċċess mill-awtoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari l-Artikoli 113 u 115 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Filwaqt li jaġixxi skont proċedura leġislattiva speċjali,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2014/107/UE (3), li temenda d-Direttiva 2011/16/UE (4), tapplika mill-1 ta' Jannar 2016 għal 27 Stat Membru u mill-1 ta' Jannar 2017 għall-Awstrija. Dik id-Direttiva timplimenta l-Istandard globali għall-Iskambju Awtomatiku ta' Informazzjoni dwar Kontijiet Finanzjarji fi Kwistjonijiet tat-Taxxa fl-Unjoni u b'dan il-mod tiżgura li informazzjoni dwar Detenturi ta' Kontijiet Finanzjarji tiġi rapportata lill-Istat Membru fejn id-Detentur tal-Kontijiet ikun residenti.

(2)

Id-Direttiva 2011/16/UE tistipula li, fejn id-Detentur ta' Kont ikun struttura intermedjarja, l-Istituzzjonijiet Finanzjarji għandhom jinvestigaw dik l-istruttura, u jidentifikaw u jirrapportaw dwar is-sidien benefiċjarji tagħha. Dak l-element importanti fl-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva jibbaża ruħu fuq informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus (“AML”) miksuba bis-saħħa tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) għall-identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji.

(3)

Biex jiġi żgurat il-monitoraġġ effettiv tal-applikazzjoni minn Istituzzjonijiet Finanzjarji tal-proċeduri ta' diliġenza dovuta stabbiliti fid-Direttiva 2011/16/UE, l-awtoritajiet tat-taxxa jeħtieġu li jkollhom aċċess għall-informazzjoni dwar l-AML. Fin-nuqqas ta' tali aċċess, dawk l-awtoritajiet ma jkunux jistgħu jimmonitorjaw, jikkonfermaw u jikkontrollaw li l-Istituzzjonijiet Finanzjarji jkunu qed japplikaw tajjeb id-Direttiva 2011/16/UE billi jidentifikaw b'mod korrett u jirrapportaw dwar is-sidien benefiċjarji ta' strutturi intermedjarji.

(4)

Id-Direttiva 2011/16/UE tinkludi skambji ta' informazzjoni u forom ta' kooperazzjoni amministrattiva oħrajn bejn l-Istati Membri. L-aċċess għall-informazzjoni dwar l-AML miżmuma mill-entitajiet bis-saħħa tad-Direttiva (UE) 2015/849 fil-qafas tal-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni jiżgura li l-awtoritajiet tat-taxxa ikunu f'pożizzjoni aħjar biex jonoraw l-obbligi tagħhom taħt id-Direttiva 2011/16/UE u biex jikkumbattu l-evażjoni u l-frodi tat-taxxa b'mod aktar effettiv.

(5)

Huwa għalhekk meħtieġ li jiġi żgurat li l-awtoritajiet tat-taxxa jkunu jistgħu jkollhom aċċess għall-informazzjoni, il-proċeduri, id-dokumenti u l-mekkaniżmi dwar l-AML sabiex iwettqu dmirijiethom fil-monitoraġġ tal-applikazzjoni korretta tad-Direttiva 2011/16/UE u għall-funzjonament ta' kull forma ta' kooperazzjoni amministrattiva prevista f'dik id-Direttiva.

(6)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Fejn din id-Direttiva tirrikjedi li l-aċċess għad-data personali minn awtoritajiet tat-taxxa jiġi pprovdut bil-liġi, dan mhux neċessarjament jirrikjedi att tal-Parlament, mingħajr preġudizzju għall-ordni kostituzzjonali tal-Istat Membru kkonċernat. Madankollu, tali liġi għandha tkun ċara u preċiża, u l-applikazzjoni tagħha għandha tkun ċara u prevedibbli għall-persuni soġġetti għaliha, skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

(7)

Billi l-objettiv ta' din id-Direttiva, jiġifieri l-kooperazzjoni amministrattiva effiċjenti bejn l-Istati Membri u l-monitoraġġ effettiv tagħha taħt kondizzjonijiet kompatibbli mal-funzjonament tajjeb tas-suq intern, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista', minħabba l-uniformità u l-effikaċja meħtieġa, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, konformement mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Konformement mal-prinċipju ta' proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-objettiv.

(8)

Il-proċeduri ta' diliġenza dovuta tal-konsumatur imwettqa minn Istituzzjonijiet Finanzjarji taħt id-Direttiva 2011/16/UE diġà bdew, u l-ewwel skambji ta' informazzjoni għandhom jiġu ffinalizzati sa Settembru 2017. Għalhekk, sabiex jiġi żgurat li l-monitoraġġ effettiv tal-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva isir mingħajr dewmien, din id-Direttiva emendatorja għandha tidħol fis-seħħ u tiġi trasposta kemm jista' jkun malajr u mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2018.

(9)

Id-Direttiva 2011/16/UE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 22 tad-Direttiva 2011/16/UE, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“(1a)   Għall-finijiet tal-implimentazzjoni u l-infurzar tal-liġijiet tal-Istati Membri li jagħtu effett lil din id-Direttiva u sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tal-kooperazzjoni amministrattiva li din tistabbilixxi, l-Istati Membri għandhom jipprevedu bil-liġi l-aċċess mill-awtoritajiet tat-taxxa għall-mekkaniżmi, il-proċeduri, id-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 13, 30, 31 u 40 tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1).

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2017, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikun hemm konformità ma' din id-Direttiva. Huma għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni b'dan.

Għandhom japplikaw dawk il-miżuri mill-1 ta' Jannar 2018.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill--Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

P. KAŽIMÍR


(1)  Opinjoni tat-22 ta' Novembru 2016 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Opinjoni tad-19 ta' Ottubru 2016 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2014/107/UE tad-9 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (ĠU L 359, 16.12.2014, p. 1).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE tal-15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE (ĠU L 64, 11.3.2011, p. 1).

(5)  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).


Top