EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0003

Deċiżjoni (UE) 2016/456 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-4 ta' Marzu 2016 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għal investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi tal-Bank Ċentrali Ewropew, fir-rigward tal-prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta' kull attività illegali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni (BĊE/2016/3)

OJ L 79, 30.3.2016, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj

30.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 79/34


DEĊIŻJONI (UE) 2016/456 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-4 ta' Marzu 2016

dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għal investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi tal-Bank Ċentrali Ewropew, fir-rigward tal-prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta' kull attività illegali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni (BĊE/2016/3)

(riformulazzjoni)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 12.3 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) u (7) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 jipprovdi li l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (iktar 'il quddiem “l-Uffiċċju”) għandu jibda u jmexxi investigazzjonijiet amministrattivi kontra l-frodi (iktar 'il quddiem “investigazzjonijiet interni”) fi ħdan l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji stabbiliti mit-Trattati, jew fuq il-bażi tagħhom, bl-iskop li jiġu miġġielda l-frodi, il-korruzzjoni u kull attività illegali oħra li hija ta' ħsara għall-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej. Għal dan il-għan, huwa jinvestiga kwistjonijiet serji li jkollhom x'jaqsmu mat-twettiq ta' dmirijiet professjonali li jkunu jikkostitwixxu nuqqas ta' ħarsien tal-obbligi tal-uffiċjali u qaddejja oħrajn tal-Unjoni li jistgħu jirriżultaw fi proċedimenti dixxiplinarji jew kriminali, skont ma jkun il-każ, jew nuqqas ekwivalenti fil-qadi tad-dmirijiet min-naħa ta' membri ta' istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji mhux suġġetti għar-Regolamenti tal-Persunal ta' Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' qaddejja oħrajn tal-Unjoni (iktar 'il quddiem ir-“Regolamenti tal-Persunal”).

(2)

Għall-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) dawn id-dmirijiet u obbligi professjonali, b'mod partikolari l-obbligi li għandhom x'jaqsmu mal-imġieba professjonali u s-segretezza professjonali, huma mniżżla (a) fil-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għall-Persunal tal-Bank Ċentrali Ewropew, u (b) fir-Regoli tal-Persunal tal-Bank Ċentrali Ewropew, u (c) fl-Anness IIb mal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg dwar il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għal Żmien Qasir, u (d) fir-Regoli tal-Bank Ċentrali Ewropew dwar l-Impjieg għal żmien qasir; u aktar gwida tinsab (e) fil-Kodiċi tal-Kondotta tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-Membri tal-Kunsill Governattiv (2), (f) fil-Kriterji Supplimentari tal-Kodiċi tal-Etika għall-Membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (3), u (g) fil-Kodiċi tal-Kondotta għall-Membri tal-Bord SUperviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew (4) (li iktar 'il quddiem flimkien jissejħu il-“kundizzjonijiet tal-impjieg tal-BĊE”).

(3)

L-Artikolu 4(1) tar-Regolament OLAF jipprovdi li b'rabta mal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u l-ġlieda kontra l-frodi u kwalunkwe attività illegali oħra li huma ta' detriment għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni, l-Uffiċċju għandu “jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi fl- istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji” skont il-kundizzjonijiet stipulati fir-Regolament OLAF u fid-deċiżjonijiet adottati minn kull istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija. L-Artikolu 4(7) tar-Regolament OLAF jipprovdi li kull istituzzjoni, korp, uffiċċju u aġenzija għandu jew għandha tadotta deċiżjoni li “għandha tinkludi, b'mod partikolari, regola dwar id-dmir min-naħa tal-uffiċjali, l-aġenti oħrajn, il-membri ta' istituzzjonijiet jew korpi, kapi ta' uffiċċji jew aġenziji, jew membri tal-persunal li jikkooperaw u jipprovdu l-informazzjoni lill-Uffiċċju, filwaqt li jiżguraw il-kunfidenzjalità tal-investigazzjoni interna”. Skont il-każistika tal-Unjoni, l-Uffiċċju jista' jiftaħ investigazzjoni biss fuq il-bażi ta' suspetti li jkunu serji biżżejjed (5).

(4)

Skont il-Premessa 12 tar-Regolament OLAF, l-investigazzjonijiet għandhom isiru skont it-Trattati, b'mod partikolari l-Protokoll Nru 7 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, u għandhom jirrispettaw ukoll ir-Regolamenti dwar il-Persunal, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, b'mod partikolari l-prinċipju tal-ekwità, id-dritt ta' persuni involuti biex jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar il-fatti li jikkonċernawhom u l-prinċipju li l-konklużjonijiet ta' investigazzjoni jistgħu jkunu bbażati biss fuq elementi li jkollhom valur probatorju, kif ukoll prinċipji ġenerali komuni għall-Istati Membri u rikonoxxuti mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, bħal pereżempju, il-kunfidenzjalità tal-pariri legali (privileġġ legali). Għal dak il-għan, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji għandhom jistabbilixxu t-termini u l-kundizzjonijiet li taħthom għandhom jitmexxew investigazzjonijiet interni.

(5)

Id-Deċiżjoni BĊE/2004/11 (6) ġiet adottata biex tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet li taħthom kellhom jitmexxew investigazzjonijiet taħt ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 fi ħdan il-BĊE. Sabiex jitqies il-fatt li r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) ġie mħassar u ssostitwit bir-Regolament OLAF u li korpi ġodda tal-BĊE ġew stabbiliti minn mindu ġiet adottata d-Deċiżjoni BĊE/2004/11, huwa meħtieġ li jiġi rrivedut il-qafas legali attwali.

(6)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 (8) (iktar 'il quddiem ir-“Regolament MSU”) stabbilixxa l-Bord Superviżorju bħala korp intern tal-BĊE sabiex jippjana u jeżegwixxi l-kompiti speċifiċi li jikkonċernaw politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu mogħtija lill-BĊE. [Fuq il-bażi tal-Artikolu 24(1) u l-Artikolu 25(5) tar-Regolament MSU, il-BĊE stabbilixxa Bord Amministrattiv ta' Rieżami (9) u Panel ta' Medjazzjoni (10).] Barra minn hek, fuq il-bażi tal-Artikoli 3(1) u 143(1) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/17) (iktar 'il quddiem ir-“Regolament Qafas tal-MSU”) (11), il-BĊE stabbilixxa timijiet superviżorji konġunti għas-superviżjoni ta' kull entità sinifikanti taħt superviżjoni jew grupp sinifikanti taħt superviżjoni u timijiet ta' spezzjoni fuq il-post. [Sussegwentement, fuq il-bażi tal-Artikoli 9a u 9b tar-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew (12) rispettivament, il-BĊE stabbilixxa Kumitat tal-Etika (13) u Kumitat tal-Verifika.]

(7)

Din id-Deċizjoni għandha tapplika għall-membri tat-timijiet superviżorji konġunti u timijiet ta' spezzjoni fuq il-post li mhumiex soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-BĊE. Il-Membri tal-persunal ta' awtoritajiet kompetenti nazzjonali li huma membri ta' timijiet konġunti superviżorji u timijiet ta' spezzjoni fuq il-post jaqgħu taħt l-isfera ta' kontroll tal-BĊE fi kwistjonijiet relatati mal-ħidma tagħhom dwar kompiti mogħtija lill-BĊE taħt ir-Regolament MSU. L-Artikolu 6(1) tar-Regolament MSU jipprovdi li l-BĊE huwa responsabbli għall-funzjonament effettiv u konsistenti tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU). L-Artikoli 6(1) u 146(1) tar-Regolament Qafas tal-MSU jipprovdu li l-membri ta' timijiet konġunti superviżorji u timijiet ta' spezzjoni fuq il-post huma soġġetti għall-istruzzjonijiet tal-koordinatur rispettiv tat-tim. Dawn id-dispożizzjonijiet huma bbażati fuq l-Artikolu 6(7) tar-Regolament MSU li jagħti s-setgħa lill-BĊE biex jadotta qafas sabiex jorganizza l-arranġamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni fi ħdan l-MSU.

(8)

Hekk kif jadotta din id-Deċiżjoni, huwa d-dmir tal-BĊE li jiġġustifika kull restrizzjoni dwar investigazzjonijiet interni li jaffettwaw il-kompiti u d-dmirijiet speċifiċi fdati lill-BĊE permezz tal-Artikoli 127 u 128 tar-Regolament MSU. Dawn ir-restrizzjonijiet għandhom jassiguraw il-kunfidenzjalità meħtieġa għal ċerta informazzjoni tal-BĊE u jimplimentaw l-intenzjoni tal-leġiżlatur li jsaħħaħ il-ġlieda kontra l-frodi. Barra minn dawn il-kompiti u dmirijiet speċifiċi, il-BĊE għandu jiġi ttratat, ukoll għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, bħala entità pubblika simili għal istituzzjonijiet u korpi oħrajn tal-Komunità.

(9)

F'kazijiet eċċezzjonali, iċ-ċirkolazzjoni barra l-BĊE ta' parti mill-informazzjoni kunfidenzjali miżmuma minnu biex iwettaq il-kompiti tiegħu tista' ddgħajjef b'mod serju il-ħidma tal-BĊE. F'kazijiet bħal dawn, id-deċizjoni li jingħata aċċess lill-Uffiċċju għal informazzjoni jew li tintbagħat informazzjoni lilu għandha tittieħed mill-Bord Ezekuttiv. L-aċċess għandu jingħata għal informazzjoni li tkun eqdem minn sena f'oqsma bħad-deċiżjonijiet tal-politika monetarja, jew operazzjonijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-ġestjoni ta' riżervi barranin u interventi fis-swieq tal-kambju. Restrizzjonijiet f'oqsma oħra, bħal fir-rigward ta' informazzjoni li tikkonċerna l-kompiti mogħtija lill-BĊE mir-Regolament MSU, dejta li l-BĊE jirċievi mingħand awtoritajiet nazzjonali kompetenti dwar l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja jew istituzzjonijiet ta' kreditu individwali, u informazzjoni dwar il-karatteristiċi tas-sigurtà u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-karti tal-flus tal-euro kurrenti u futuri ma għandux ikollhom limitu temporanju. Għalkemm din id-Deċiżjoni għandha tillimita għal ċerti oqsma speċifiċi ta' attività l-ambitu tal-informazzjoni li ċ-ċirkulazzjoni tagħha barra l-BĊE tista' ddgħajjef b'mod serju l-ħidma tal-BĊE, huwa neċessarju li wieħed jipprovdi għall-possibbiltà li d-Deċiżjoni tiġi adattata sabiex tkopri żviluppi mhux previsti sabiex jiġi żgurat li l-BĊE jkompli jwettaq il-kompiti fdati lilu mit-Trattat.

(10)

Din id-Deċiżjoni għandha tqis li l-membri tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE u l-Kunsill GOvernattiv li mhumiex ukoll membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE jeżerċitaw funzjonijiet nazzjonali minbarra l-funzjonijiet tagħhom fi ħdan is-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali, u li l-membri tal-Bord Superviżorju tal-BĊE, [Panel ta' Medjazzjoni,] timijiet superviżorji komġunti u timijiet ta' spezzjoni fuq il-post li huma rappreżentanti tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri parteċipanti jeżerċitaw ukoll funzjonijiet nazzjonali minbarra l-kompiti tagħhom taħt ir-Regolament MSU. It-twettiq ta' dawn il-funzjonijiet nazzjonali huwa kwistjoni għal-liġi nazzjonali, li taqa' barra mill-iskop tal-investigazzjonijiet interni tal-Uffiċċju. Din id-Deċiżjoni b'hekk għandha tapplika biss għall-attivitajiet professjonali ta' dawk il-persuni mwettqa fil-kapaċità tagħhom bħala membri tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE, il-Kunsill Ġenerali, il-Bord Superviżorju, il-[Panel ta' Medjazzjoni,] it-timijiet superviżorji konġunti u t-timijiet ta' spezzjoni fuq il-post.

(11)

[Din id-Deċiżjoni għandha tqis ukoll li l-membri esterni tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami tal-BĊE, il-Kumitat tal-Verifika u l-Kumitat tal-Etika jistgħu jeżerċitaw funzjonijiet oħrajn minbarra l-mandati tagħhom. It-twettiq ta' dawn il-funzjonijiet jaqa' barra mill-iskop tal-investigazzjonijiet interni tal-Uffiċċju. Din id-Deċiżjoni b'hekk għandha tapplika biss għall-attivitajiet professjonali ta' dawk il-persuni mwettqa fil-kapaċità tagħhom bħala membri tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami, il-Kumitat tal-Verifika u l-Kumitat tal-Etika.]

(12)

L-Artikolu 37.1 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (iktar 'il quddiem l-“Istatut”) jipprovdi li l-membri tal-korpi governattivi u l-persunal tal-BĊE huma meħtieġa, anki wara li jkunu ntemmu d-dmirijiet tagħhom, li ma jiżvelawx informazzjoni tat-tip kif koperta mill-obbligu ta' segretezza professjonali. L-Artikolu 27(1) tar-Regolament MSU jipprovdi li l-membri tal-Bord Superviżorju, il-persunal tal-BĊE u persunal issekondat minn Stati Membri parteċipanti li jwettqu dmirijiet superviżorji, anki wara li jkunu ntemmu d-dmirijiet tagħhom, huma soġġetti għall-istess rekwiżiti ta' segretezza professjonali. [Artikolu 22(1) tad-Deċiżjoni BĊE/2014/16 u Artikolu 2(4) tad-Deċiżjoni (UE) 2015/433 (BĊE/2014/59) rispettivament jipprovdu l-istess għal membri tal-Bord ta' Rieżami Amministrattiv tal-BĊE u s-supplenti tagħhom u għal membri tal-Kumitat tal-Etika tal-BĊE. L-Artikolu 6 tal-mandat tal-Kumitat tal-Verifika (14) jiprpovdi li l-membri tal-Kumitat tal-Verifika m'għandu jiżvela ebda informazzjoni ta' natura kunfidenzjali li jsiru jafu biha matul it-twettiq tal-kompiti tagħhom lil persuni jew korpi barra mill-BĊE/Eurosistema.] Taħt l-Artikolu 10 tar-Regolament dwar l-OLAF, l-Uffiċċju u l-impjegati tiegħu huma suġġetti għall-istess kundizzjonijiet ta' kunfidenzjalità u segretezza professjonali bħal dawk applikabbli għall-istaff tal-BĊE skont l-Istatut u l-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-BĊE.

(13)

Taħt l-Artikolu 7(3) tar-Regolament OLAF, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, b'mod konformi mar-regoli nazzjonali, jagħtu l-assistenza meħtieġa sabiex jippermettu lill-persunal tal-Uffiċċju biex iwettqu l-kompiti tagħhom b'mod effettiv. Il-Gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u l-BĊE huma firmatarji tal-Ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali, datat nhar it-18 ta' Settembru, 1998 (15), li jimplimenta l-Protokoll Nru 7 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-BĊE, u li jinkludi dispożizzjonijiet dwar l-invjolabbiltà tal-bini, l-arkivji u l-komunikazzjoni tal-BĊE, u dwar il-privileġġi diplomatiċi u l-immunitajiet tal-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE.

(14)

Minħabba s-sostituzzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 bir-Regolament OLAF u n-numru sostanzjali ta' emendi meħtieġa, id-Deċiżjoni BĊE/2004/11 għandha tiġi mħassra u ssostitwita b'din id-Deċiżjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

Din id-Deċiżjoni tapplika għal:

membri tal-Kunsill Governattiv u tal-Kunsilli Ġenerali tal-BĊE, fi kwistjonijiet relatati mal-funzjoni tagħhom bħala membri ta' dawn il-korpi responsabbli għat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-BĊE,

membri tal-Bord Ezekuttiv tal-BĊE,

membri tal-Bord Superviżorju tal-BĊE, fi kwistjonijiet relatati mal-funzjoni tagħhom bħala membri ta' dak il-korp,

membri tal-Bord ta' Rieżami Amministrattiv tal-BĊE, fi kwistjonijiet relatati mal-funzjoni tagħhom bħala membri ta' dak il-korp,

membri tal-Panel ta' Medjazzjoni tal-BĊE, fi kwistjonijiet relatati mal-funzjoni tagħhom bħala membri ta' dak il-korp,

membri tal-Kumitat tal-Verifika tal-BĊE, fi kwistjonijiet relatati mal-funzjoni tagħhom bħala membri ta' dak il-korp,

membri tal-Kumitat tal-Etika tal-BĊE, fi kwistjonijiet relatati mal-funzjoni tagħhom bħala membri ta' dak il-korp,

membri tal-korpi governattivi jew kwalunkwe membru tal-persunal tal-banek ċentrali nazzjonali jew l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, li jipparteċipaw fil-laqgħat tal-Kunsill Governattiv u l-Kunsill Ġenerali tal-BĊE, kif ukoll tal-Bord Superviżorju, bħala supplenti u/jew li jakkumpanjaw persuni fi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dik il-funzjoni.

(iktar 'il quddiem imsejħa flimkien bħala “parteċipanti fil-korpi responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet u korpi oħrajn”), u

membri tal-persunal permanenti jew temporanji tal-BĊE, li huma suġġetti għall-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-BĊE,

persuni li jaħdmu għall-BĊE mhux fuq il-bażi ta' kuntratt ta' impjieg, inklużi membri tal-persunal ta' awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jkunu membri ta' timijiet superviżorji konġunti u timijiet ta' spezzjoni fuq il-post, fi kwistjonijiet relatati mal-ħidma tagħhom għall-BĊE,

(iktar 'il quddiem imsejħa flimkien bħala “persuni relevanti”).

Artikolu 2

Dmir ta' kooperazzjoni mal-Uffiċċju

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet relevanti tat-Trattati, il-Protokoll Nru 7 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, l-Istatut u r-Regolamenti tal-Persunal, b'rispett sħiħ għad-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali u l-prinċipji ġenerali komuni għall-Istati Membri u soġġett għall-proċeduri stipulati fir-Regolament OLAF u għar-regoli stipulati f'din id-Deċiżjoni, il-parteċipanti fil-korpi responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet u korpi oħrajn u persuni relevanti għandhom jikkooperaw mal-Uffiċċju u jipprovdulu informazzjoni, waqt li tiġi żgurata l-kunfidenzjalità ta' investigazzjoni interna.

Artikolu 3

Dmir li tiġi rrapportata kwalunkwe informazzjoni dwar attività illegali

1.   Persuni relevanti li jsiru jafu b'informazzjoni li tagħti lok għal suspett dwar l-eżistenza ta' każijiet possibbli ta' frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom jipprovdu mingħajr dewmien dik l-informazzjoni jew lid-Direttur għall-Verifika Interna, jew lill-ogħla maniġer inkwarigat mill-qasam ta' ħidma tagħhom, jew inkella lill-membru tal-Bord Eżekuttiv li jkollu responsabbiltà ewlenija għall-qasam ta' ħidma tagħhom. Dawn il-persuni tal-aħħar għandhom jibagħtu minnufih l-evidenza lid-Direttur Ġenerali tas-Segretarjat. Persuni relevanti bl-ebda mod ma għandhom isofru trattament inġust jew diskriminatorju bħala riżultat li jkunu kkommunikaw l-informazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu.

2.   Parteċipanti fil-korpi responsabbli għat-teħid tad-deċiżjonijiet li jsiru jafu b' xi informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinfurmaw lid-Direttur Ġenerali tas-Segretarjat jew lill-President.

3.   Meta d-Direttur Ġenerali tas-Segretarjat jew, meta jkun xieraq, il-President jirċievi informazzjoni skont il-paragrafi 1 jew 2, huma għandhom, suġġett għall-Artikolu 4 ta' din id-Deċiżjoni, jibgħatuha mingħajr dewmien lill-Uffiċċju u jinfurmaw lid-Direttorat tal-Verifika Interna u, fejn xieraq, lill-President.

4.   Fil-każijiet li fihom parteċipant fil-korpi responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet u korpi oħrajn jew persuna relevanti ikolhom evidenza konkreta li ssostni l-possibbilità tal-eżistenza ta' xi każ ta' frodi jew ta' korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra fi ħdan it-tifsira tal-paragrafu 1, u fl-istess ħin, ikollhom raġunijiet ġustifikati biex jikkunsidraw li l-proċedura prevista fil-paragrafi ta' hawn fuq f'dak il-każ speċifiku tkun ser timpedixxi r-rapportar kif suppost ta' dik l-informazzjoni ill-Uffiċċju, huma jistgħu jirrapportaw direttament lill-Uffiċċju mingħajr ma jkunu suġġetti għall-Artikolu 4.

Artikolu 4

Kooperazzjoni mal-Uffiċċju dwar informazzjoni sensittiva

1.   F'każijiet eċċezzjonali, li fihom iċ-ċirkolazzjoni ta' ċerta informazzjoni barra l-BĊE tistà tostakola b'mod serju l-ħidma tal-BĊE, id-deċiżjoni dwar jekk jingħatax l-aċċess lill-Uffiċċju għal dik l-informazzzjoni jew jekk għandhiex tintbgħatlu dik l-informazzjoni għandha titttieħed mill-Bord Eżekuttiv. Dan għandu japplika għal informazzjoni dwar deċiżjonijiet ta' politika monetarja, jew għal operazzjonijiet relatati mal-ġestjoni ta' riżervi barranin u interventi fi swieq tal-kambju, dejjem jekk dik l-informazzjoni ma tkunx eqdem minn sena; informazzjoni dwar il-kompiti mogħtija lill-BĊE mir-Regolament MSU; dejta li jirċievi l-BĊE mingħand l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti dwar l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja jew l-istituzzjonijiet ta' kreditu individwali; u informazzjoni dwar il-karatteristiċi tas-sigurtà u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-karti tal-flus euro.

2.   Kull deċiżjoni tal-Bord Eżekuttiv bħal din għandha tqis l-aspetti kollha relevanti, bħall-grad tas-sensittività tal-informazzjoni mitluba mill-Uffiċċju għall-investigazzjoni, l-importanza tagħha għall-investigazzjoni u s-serjetà tas-suspett kif ippreżentat mill-Uffiċċju, mill-parteċipant fil-korpi responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet u korpi oħrajn jew mill-persuna relevanti lill-President, u l-grad tar-riskju għall-ħidma tal-BĊE fil-futur. Jekk l-aċċess ma jingħatax, id-deċizjoni għandha tagħti r-raġunijiet għal dan. Fir-rigward tad-dejta li l-BĊE jirċievi dwar l-istabbiltà tas- sistema finanzjarja jew istituzzjonijiet ta' kreditu individwali, il-Bord Eżekuttiv jista' jiddeċiedi li ma jagħtix aċċess lill-Uffiċċju, jekk huwa jew l-awtorità nazzjonali kompetenti jidhrilhom li l-iżvelar tal-informazzjoni kkonċernata jpoġġi l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja jew l-istituzzjoni ta' kreditu individwali f'riskju.

3.   F'każijiet eċċezzjonali sewwa li jikkonċernaw l-informazzjoni relatata mal-qasam partikolari tal-attività tal-BĊE, u li tkun ta' sensittività ekwivalenti għall-kategoriji ta' informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-Bord Eżekuttiv jistà jiddeċiedi b'mod proviżorju li ma jagħtix lill-Uffiċċju l-aċċess għal dik l-informazzjoni. Il-paragrafu 2 għandu japplika għal dawn id-deċizjonijiet, li għandhom ikunu validi għal massimu ta' sitt xhur. Wara dan iz-zmien, l-Uffiċċju għandu jingħata aċċess għall-informazzjoni konċernata, ħlief jekk il-Kunsill Governattiv sadanittant ikun emenda d-Deċiżjoni prezenti biż-żieda tal-kategorija tal-informazzjoni kkonċernata għall-kategoriji koperti bil-paragrafu 1.

Artikolu 5

Assistenza mill-BĊE f'investigazzjonijiet interni

1.   Meta jingħata bidu għal investigazzjoni interna tal-BĊE, l-aġenti tal-Uffiċċju għandhom jingħataw aċċess għall-bini tal-BĊE mill-maniġer inkarigat mis-sigurtà tal-BĊE wara li tiġi ppreżentata awtorizzazzjoni bil-miktub li turi l-identità tagħhom, il-kapaċità tagħhom bħala aġenti tal-Uffiċċju, u awtorizzazzjoni bil-miktub maħruġa mid-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju li tindika s-suġġett u l-iskop tal-investigazzjoni, il-bażijiet legali għat-tmexxija tal-investigazzjoni u s-setgħat investigattivi li jirriżultaw minn dawk il-bażijiet. Il-President, il-Viċi President u d-Direttur tal-Verifika Interna għandhom jiġu infurmati minnufih.

2.   Id-Direttorat tal-Verifika Interna għandu jassisti lill-Uffiċċju fl-organizzazzjoni prattika tal-investigazzjonijiet.

3.   Il-parteċipanti fil-korpi responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet u korpi oħrajn u persuni relevanti għandhom jipprovdu kwalunkwe informazzjoni mitluba lill-aġenti tal-Uffiċċju li jkunu qed imexxu xi investigazzjoni, ħlief jekk l-informazzjoni tista' tkun sensittiva fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 4, f'liema każ il-Bord Eżekuttiv għandu jiddeċiedi jekk l-informazzjoni għandhiex tingħata jew le. Id-Direttorat tal-Verifika Interna għandu jirreġistra l-informazzjoni kollha mogħtija.

Artikolu 6

Informazzjoni lil partijiet ikkonċernati

1.   Meta jirriżulta li parteċipant fil-korpi responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet u korpi oħrajn jew persuna relevanti tista' tkun implikata fi frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(1), il-parti kkonċernata għandha tiġi infurmata fil-pront sakemm dan ma jkunx ta' ħsara għall-investigazzjoni (16). Fi kwalunkwe każ, wieħed ma jistax jasal għal konklużjonijiet li jirreferu bl-isem għal parteċipant fil-korpi responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet u korpi oħrajn jew persuna relevanti mingħajr ma tingħata l-opportunità lill-persuni kkonċernati sabiex jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar il-fatti kollha li għandhom x'jaqsmu magħhom, inklużi kwalunkwe provi li jeżistu kontrihom. Il-partijiet interessati għandhom id-dritt li jibqgħu siekta, sabiex ma jinkriminawx lilhom infushom u sabiex jingħataw assistenza legali personali.

2.   Fil-każijiet li jeħtieġu ż-żamma tas-segretezza assoluta għall-iskop tal-investigazzjoni u li jeħtieġu l-użu ta' proċeduri investigattivi li jaqgħu fi ħdan l-eżenzjoni ta' xi awtorità ġudizzjarja nazzjonali, il-ħarsien tal-obbligu li jiġi mistieden parteċipant fil-korpi responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet u korpi oħrajn jew persuna relevanti biex jesprimu l-fehmiet tagħhom jista' jiġi ddiferit għal perijodu ta' żmien limitat bi qbil mal-President jew mal-Viċi President.

Artikolu 7

Informazzjoni dwar l-għeluq tal-investigazzjoni mingħajr ma tittieħed azzjoni ulterjuri

Jekk, wara investigazzjoni interna, ma jkun jista' jitressaq ebda kaz kontra parteċipant fil-korpi responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet u korpi oħrajn jew persuna relevanti li kontrihom ikunu saru allegazzjonijiet, l-investigazzjoni interna għandha tingħalaq, mingħajr ma tittieħed azzjoni ulterjuri, b'deċiżjoni tad-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju, li għandu jinforma bil-miktub lill-parteċipant fil-korpi responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet u korpi oħrajn jew persuna relevanti.

Artikolu 8

Tneħħija tal-immunità

Kull talba minn xi pulizija nazzjonali jew minn awtorità ġudizzjarja għat-tneħħija tal-immunità applikabbli min proċedimenti ġudizzjarji ta' xi parteċipant fil-korpi responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet u korpi oħrajn jew persuna relevanti f'każijiet fejn jista' jkun hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li hi ta' ħsara għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandha tintbagħat lid-Direttur-Ġenerali tal-Uffiċċju għall-opinjoni tiegħu. Il-Kunsill Governattiv għandu jiddeċiedi dwar kwalunkwe tneħħija ta' immunità relevanti inkwantu jkunu kkonċernati parteċipanti fil-korpi responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet u korpi oħrajn, u l-Bord Eżekuttiv għandu jiddeċiedi dwar kwalunkwe tneħħija ta' immunità inkwantu jkunu kkonċernati persuni relevanti.

Artikolu 9

Dħul fis-seħħ u revoka

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tieghu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Id-Deċiżjoni BĊE/2004/11 hija mħassra b'effett mill-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3.   Ir-referenzi għal Deċiżjoni BĊE/2004/11 għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Deċiżjoni.

Magħmul fi Frankfurt am Main, l-4 ta' Marzu 2016.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1.

(2)  Kodiċi tal-Kondotta għall-membri tal-Kunsill Governattiv, ĠU C 123, 24.5.2002, p. 9).

(3)  Kriterji Supplimentari tal-Kodiċi tal-Kondotta għall-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (skont l-Artikolu 11.3 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew) (ĠU C 104, 23.4.2010, p. 8).

(4)  Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU C 93, 20.3.2015, p. 2).

(5)  Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Bank Ċentrali Ewropew, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395.

(6)  Deċiżjoni BĊE/2004/11 tat- 3 ta' Ġunju 2004 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għal investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi tal-Bank Ċentrali Ewropew, fir-rigward tal-prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta' kull attività illegali oħra li hi ta' ħsara għall-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 230, 30.6.2004, p. 56).

(7)  Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 1073/1999 (KE) tal-25 ta' Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 91)

(8)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

(9)  Deċiżjoni BĊE/2014/16 tal-14 ta' April 2014 dwar l-istabbiliment ta' Bord Amministrattiv ta' Rieżami u r-Regoli Operattivi tiegħu (ĠU L 175, 14.6.2014, p. 47).

(10)  Regolament (UE) Nru 673/2014 tat- 2 ta' Ġunju 2014 dwar l-istabbiliment ta' Panel ta' Medjazzjoni u r-Regoli ta' Proċedura Tiegħu (BĊE/2014/26) (ĠU L 179, 19.6.2014, p. 72).

(11)  Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-qafas għal kooperazzjoni fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u mal-awtoritajiet nazzjonali ddenominati (Regolament Qafas dwar l-MSU) (BĊE/2014/17) (ĠU L 141, 14.5.2014, p. 1).

(12)  Deċiżjoni BĊE/2004/2 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU L 80, 18.3.2004, p. 33).

(13)  Deċiżjoni (UE) 2015/433 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta' Diċembru 2014 dwar l-istabbiliment ta' Kumitat għall-Etika u r-Regoli tal-Proċedura tiegħu (BĊE/2014/59) (ĠU L 70, 14.3.2015, p. 58).

(14)  Disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE fuq: http://www.ecb.europa.eu/ecb/shared/pdf/corgov/201307_audcomman.en.pdf.

(15)  Ġurnal Uffiċjali Federali (Bundesgesetzblatt) Nru 45, 1998 tas-27.10.1998 u Nru 12, 1999 tas-6.5.1999.

(16)  L-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dak id-dejta (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 13 Volum 026 p. 102 — 124) japplika għal kwalunkwe restrizzjoni fuq l-informazzjoni li għandha tingħata lis-suġġetti tad-dejta f'każ tal-ipproċessar ta' dejta.


Top