Help Print this page 

Document 32015R2422

Title and reference
Regolament (UE, Euratom) 2015/2422 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 li jemenda l-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
  • In force
OJ L 341, 24.12.2015, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2422/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

24.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 341/14


REGOLAMENT (UE, Euratom) 2015/2422 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta' Diċembru 2015

li jemenda l-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 254 u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 281 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 106a(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-talba tal-Qorti tal-Ġustizzja,

Wara li kkunsidraw l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea (1),

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

B'konsegwenza tal-espansjoni progressiva tal-kompetenza tal-Qorti Ġenerali sa minn meta nħolqot, l-għadd ta' kawżi li qed jitressqu quddiemha issa qed jiżdied b'mod kostanti.

(2)

Attwalment, it-tul ta' żmien tal-proċedimenti ma jidhirx li hu aċċettabbli mill-perspettiva tal-partijiet fil-kawża, b'mod partikolari fid-dawl tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali.

(3)

Is-sitwazzjoni li l-Qorti Ġenerali tinsab fiha għandha kawżi relatati, inter alia, maż-żieda kwantitattiva u tal-varjetà tal-atti tal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, kif ukoll mal-volum u l-kumplessità tal-kawżi mressqa quddiem il-Qorti Ġenerali, b'mod partikolari fl-oqsma tal-kompetizzjoni, tal-għajnuna mill-Istat u l-proprjetá intellettwali.

(4)

Il-possibilità li jiġu stabbiliti qrati kif previst fl-Artikolu 257 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) ma ġietx applikata.

(5)

Konsegwentement, miżuri xierqa ta' natura organizzattiva, strutturali u proċedurali, inkluża, b'mod partikolari, żieda fl-għadd ta' Mħallfin, għandhom jittieħdu sabiex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni. L-użu tal-possibilità prevista fit-Trattati li jiżdied l-għadd ta' Mħallfin tal-Qorti Ġenerali għandu jippermetti tnaqqis fi żmien qasir kemm tal-volum tal-kawżi pendenti kif ukoll tat-tul ta' żmien eċċessiv tal-proċedimenti quddiem il-Qorti Ġenerali.

(6)

Meta wieħed iqis l- evoluzzjoni tal-volum ta' xogħol tal-Qorti Ġenerali, l-għadd ta' Mħallfin għandu jiġi ffissat għal 56 fi tmiem proċess fi tliet stadji, żewġ Imħallfin maħtura fuq proposta minn kull wieħed mill-Istati Membri, bil-fehim li fl-ebda mument ma jista' jkun hemm aktar minn żewġ Imħallfin li jippresjedu fil-Qorti Ġenerali maħtura fuq proposta mill-istess Stat Membru.

(7)

Il-kumitat previst fl-Artikolu 255 tat-TFUE jqis, b'mod partikolari, l-indipendenza, l-imparzjalità, it-tagħrif espert u l-idoneità professjonali u personali tal-kandidati.

(8)

Sabiex jitnaqqas b'mod rapidu l-għadd kbir ta' kawżi pendenti, tnax-il Imħallef addizzjonali għandhom jieħdu l-kariga mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

(9)

F'Settembru 2016, il-kompetenza fil-prim istanza f'kawżi tas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea u s-seba' postijiet ta' Mħallfin fit- Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (“Tribunal għas-Servizz Pubbliku”) għandhom jiġu trasferiti għall-Qorti Ġenerali, abbażi tat-talba leġiżlattiva diġà mħabbra mill-Qorti tal-Ġustizzja. Dik it-talba se tqis il-modalitajiet tat-trasferiment tas-seba' postijiet ta' Mħallfin fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, inklużi l-persunal u r-riżorsi.

(10)

F'Settembru 2019, id-disa' Mħallfin li jifdal għandhom jieħdu l-kariga. Sabiex tiġi żgurata l-kosteffettività, dan ma għandux jinvolvi r-reklutaġġ ta' segretarji legali addizzjonali jew persunal ieħor ta' appoġġ. Miżuri ta' riorganizzazzjoni interna fl-istituzzjoni għandhom jiżguraw li jsir użu effiċjenti tar-riżorsi umani eżistenti, li għandhom ikunu ugwali għall-Imħallfin kollha, mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet meħuda mill-Qorti Ġenerali dwar l-organizzazzjoni interna tagħha.

(11)

Huwa ta' importanza kbira li jiġi żgurat il-bilanċ bejn is-sessi fil-Qorti Ġenerali. Sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, sostituzzjonijiet parzjali f'dik il-Qorti għandhom jiġu organizzati b'tali mod li l-gvernijiet tal-Istati Membri gradwalment jibdew jinnominaw żewġ Imħallfin għall-istess sostituzzjoni parzjali bl-għan li għaldaqstant jintgħażlu mara u raġel, ladarba l-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fit-Trattati jiġu rispettati.

(12)

Huwa meħtieġ li d-dispożizzjonijiet tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar is-sostituzzjoni parzjali ta' Mħallfin u Avukati Ġenerali li sseħħ kull tliet snin jiġu adattati f'dan is-sens.

(13)

Kif diġà ħabbret il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, bħala segwitu għar-riforma tal-Qorti Ġenerali, hija se tippreżenta ċ-ċifri annwali tal-attività ġudizzjarja tagħha u, jekk ikun meħtieġ, tissuġġerixxi miżuri xierqa. Fit-tieni u t-tielet stadji tat-tkabbir tal-Qorti Ġenerali, se ssir evalwazzjoni tas-sitwazzjoni tal-Qorti Ġenerali li, jekk ikun meħtieġ, tista' twassal għal ċerti aġġustamenti, b'mod partikolari f'termini ta' nefqa amministrattiva tal-Qorti.

(14)

Il-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea b'dan qiegħed jiġi emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 9 jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 9

Meta, kull tliet snin, ikun hemm sostituzzjoni parzjali tal-Imħallfin, għandhom jiġu sostitwiti nofs l-Imħallfin. Jekk l-għadd ta' Mħallfin ikun numru bil-fard, l-għadd ta' Mħallfin li jiġu sostitwiti għandu jkun alternat bejn in-numru li jmiss li jkun akbar minn nofs l-għadd ta' Mħallfin u n-numru li jmiss li jkun inqas minn nofs.

L-ewwel paragrafu għandu japplika wkoll meta kull tliet snin jiġu sostitwiti parzjalment l-Avukati Ġenerali.”.

(2)

L-Artikolu 48 jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 48

Il-Qorti Ġenerali għandha tikkonsisti minn:

(a)

40 Imħallef mill-25 ta' Diċembru 2015;

(b)

47 Imħallef mill-1 ta' Settembru 2016;

(c)

żewġ Imħallfin għal kull Stat Membru mill-1 ta' Settembru 2019.”.

Artikolu 2

Il-mandat tal-Imħallfin addizzjonali tal-Qorti Ġenerali li għandhom jinħatru taħt l-Artikolu 48 tal-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkun kif ġej:

(a)

Il-mandat ta' sitta mit-tnax-il Imħallef addizzjonali li għandhom jinħatru mill-25 ta' Diċembru 2015 għandu jintemm fil-31 ta' Awwissu 2016. Dawk is-sitt Imħallfin għandhom jintgħażlu b'tali mod li l-gvernijiet ta' sitt Stati Membri jinnominaw żewġ Imħallfin għas-sostituzzjoni parzjali tal-Qorti Ġenerali fl-2016. Il-mandat tas-sitt Imħallfin l-oħra għandu jintemm fil-31 ta' Awwissu 2019;

(b)

Il-mandat ta' tlieta mis-seba' Mħallfin addizzjonali li għandhom jinħatru mill-1 ta' Settembru 2016 għandu jintemm fil-31 ta' Awwissu 2019. Dawk it-tliet Imħallfin għandhom jintgħażlu b'tali mod li l-gvernijiet ta' tliet Stati Membri jinnominaw żewġ Imħallfin għas-sostituzzjoni parzjali tal-Qorti Ġenerali fl-2019. Il-mandat tal-erba' Mħallfin l-oħra għandu jintemm fil-31 ta' Awwissu 2022;

(c)

Il-mandat ta' erba' mid-disa' Mħallfin addizzjonali li għandhom jinħatru mill-1 ta' Settembru 2019 għandu jintemm fil-31 ta' Awwissu 2022. Dawk l-erba' Mħallfin għandhom jintgħażlu b'tali mod li l-gvernijiet ta' erba' Stati Membri jinnominaw żewġ Imħallfin għas-sostituzzjoni parzjali tal-Qorti Ġenerali fl-2022. Il-mandat tal-ħames Imħallfin l-oħra għandu jintemm fil-31 ta' Awwissu 2025.

Artikolu 3

1.   Sas-26 ta' Diċembru 2020, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tfassal rapport, bl-użu ta' konsulent estern, għall-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-funzjonament tal-Qorti Ġenerali.

B'mod partikolari, dak ir-rapport għandu jiffoka fuq l-effiċjenza tal-Qorti Ġenerali, il-ħtieġa u l-effikaċja taż-żieda għal 56 Imħallef, l-użu u l-effikaċja tar-riżorsi u l-istabbiliment ulterjuri ta' awli speċjalizzati u/jew tibdiliet strutturali oħrajn.

Fejn ikun xieraq, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tressaq talbiet leġiżlattivi sabiex temenda l-Istatut tagħha kif meħtieġ.

2.   Sas-26 ta' Diċembru 2017, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tfassal rapport għall-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar tibdiliet possibbli fid-distribuzzjoni tal-kompetenza għas-sentenzi preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, meta xieraq, b'talbiet leġiżlattivi.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta' Diċembru 2015.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

N. SCHMIT


(1)  L-Opinjoni tat-30 ta' Settembru 2011 (ĠU C 335, 16.11.2011, p. 20) u l-Opinjoni tat-12 ta' Novembru 2015 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' April 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u l-Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tat-23 ta' Ġunju 2015 (ĠU C 239, 21.7.2015, p. 14). Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Ottubru 2015 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 2015.


Top