EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2402

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2402 tat-12 ta' Ottubru 2015 li jirrevedi l-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tal-elettriku u s-sħana bl-applikazzjoni tad-Direttiva 2012/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/877/UE

OJ L 333, 19.12.2015, p. 54–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2402/oj

19.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 333/54


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2402

tat-12 ta' Ottubru 2015

li jirrevedi l-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tal-elettriku u s-sħana bl-applikazzjoni tad-Direttiva 2012/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/877/UE

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (1), u b'mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 14(10) tagħha,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), il-Kummissjoni, permezz tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2011/877/UE (3), stabbilixxiet valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata ta' elettriku u sħana, bħala matriċi ta' valuri ddiferenzjati b'fatturi rilevanti, inkluż is-sena tal-kostruzzjoni u t-tipi ta' fjuwil. Dawn il-valuri huma applikabbli sal-31 ta' Diċembru 2015.

(2)

Il-Kummissjoni rrevediet il-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tal-elettriku u tas-sħana, billi qieset id-dejta mill-użu operattiv taħt kundizzjonijiet realistiċi, mogħtija mill-Istati Membri u l-partijiet interssati. Bħala riżultat tal-iżviluppi fl-aħjar teknoloġija disponibbli u ekonomikament ġustifikabbli, osservati matul il-perjodu 2011 sa 2015, id-distinzjoni miżjuda fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/877/UE fir-rigward tas-sena tal-kostruzzjoni ta' unità ta' koġenerazzjoni għandha tinżamm f'rabta mal-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tal-elettriku.

(3)

Ir-reviżjoni tal-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza kkonfermat li abbażi tal-esperjenza u l-analiżi ta' dan l-aħħar, il-fatturi ta' korrezzjoni marbuta mas-sitwazzjoni klimatika, kif stipulat fid-Deċiżjoni 2011/877/UE, għandhom japplikaw biss għal impjanti li jużaw fjuwils gassużi.

(4)

Dik ir-reviżjoni kkonfermat, abbażi tal-esperjenza u l-analiżi ta' dan l-aħħar, li l-applikazzjoni tal-fatturi ta' korrezzjoni għal telf evitat mill-grilja stabbiliti fid-Deċiżjoni 2011/877/UE għandha tkompli. Sabiex jirriflettu aħjar it-telf evitat, il-limiti tal-vultaġġ użati u l-valur tal-fatturi ta' korrezzjoni jeħtieġ li jiġu aġġornati.

(5)

Dik ir-reviżjoni tat evidenza li tindika li l-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tas-sħana għandhom jiġu mmodifikati f'xi każijiet. Sabiex jiġu evitati xi bidliet retroattivi fl-iskemi eżistenti, is-sett ġdid ta' referenzi se japplika biss mill-2016, filwaqt li għall-impjanti mibnija qabel dik id-data se jinżamm s-sett eżistenti ta' valuri. Ebda fattur ta' korrezzjoni marbut mas-sitwazzjoni tal-klima ma kien meħtieġ għax it-termodinamika għall-ġenerazzjoni tas-sħana mill-fjuwil ma tiddipendix fuq it-temperatura ambjentali. Barra minn hekk ma hemmx bżonn ta' fatturi ta' korrezzjoni għal telf tas-sħana tal-grilja, billi s-sħana tintuża dejjem ħdejn is-sit tal-produzzjoni.

(6)

Dik ir-reviżjoni pproduċiet evidenza li tindika li l-valuri ta' referenza tal-effiċjenza tal-enerġija ta' bojlers li jiġġeneraw fwar jew ilma sħun għandhom jiġu differenzjati.

(7)

Id-dejta mill-użu operattiv taħt kundizzjonijiet realistiċi wriet titjib statistikament sinifikanti tal-prestazzjoni reali tal-impjanti l-iktar żviluppati li jużaw ċerti tipi ta' fjuwils matul il-perjodu rivedut.

(8)

Il-kundizzjonijiet stabbli għall-investiment fil-koġenerazzjoni u l-fiduċja kontinwa tal-investitur huma meħtieġa, għaldaqstant huwa xieraq li jiġu ffissati l-valuri armonizzati ta' referenza għall-elettriku u s-sħana.

(9)

Il-valuri ta' referenza għall-produzzjoni separata tas-sħana u tal-elettriku stabbiliti fid-Deċiżjoni 2011/877/KE huma applikabbli sal-31 ta' Diċembru 2015, u mill-1 ta' Jannar 2016 jeħtieġ li jiġu applikati l-valuri ta' referenza ġodda. Sabiex tiġi żgurata l-applikabbiltà tas-sett il-ġdid ta' valuri ta' referenza sa dik id-data, ir-Regolament attwali għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu.

(10)

L-Artikoli 14, 22 u 23 tad-Direttiva 2012/27/UE jagħtu r-responsabbiltà lill-Kummissjoni biex tadotta atti delegati u taġġorna l-valuri ta' referenza armonizzati għall-produzzjoni separata tal-elettriku u s-sħana. Id-delega tar-responsabbiltà għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin sa mill-4 ta' Diċembru 2012. Sabiex tiġi evitata sitwazzjoni fejn ma jkun hemm l-ebda estensjoni tad-delega tar-responsabbiltà lil hinn mill-4 ta' Diċembru 2017, il-valuri ta' referenza stabbiliti f'dan ir-Regolament se jibqgħu applikabbli. Kieku r-responsabbiltajiet delegati ġodda jingħataw lill-Kummissjoni f'dan il-perjodu, l-intenzjoni tal-Kummissjoni tkun li tirrevedi l-valuri ta' referenza stabbiliti f'dan ir-Regolament sa mhux aktar tard minn erba' snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu.

(11)

Id-Direttiva 2012/27/UE għandha l-għan li tippromwovi l-koġenerazzjoni sabiex tiġi ffrankata l-enerġija, għalhekk għandu jkun hemm inċentiv biex jiġu mmodernizzati l-unitajiet ta' koġenerazzjoni iktar qodma għat-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija tagħhom. Għal dawk ir-raġunijiet, u b'mod konsistenti mar-rekwiżit għall-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza li għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipji msemmija fl-Anness II(f) tad-Direttiva 2012/27/UE, il-valuri ta' referenza tal-effiċjenza għall-elettriku applikabbli għal unità tal-koġenerazzjoni għandhom jiżdiedu mill-ħdax-il sena wara s-sena tal-kostruzzjoni tagħha,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Stabbiliment tal-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza

Il-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tal-elettriku u s-sħana għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Anness I u l-Anness II rispettivament.

Artikolu 2

Fatturi ta' korrezzjoni għall-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tal-elettriku

1.   L-Istati Membri għandhom japplikaw il-fatturi ta' korrezzjoni ddefiniti fl-Anness III biex jadattaw il-valuri armonizzati ta' referenza għall-effiċjenza ddefiniti fl-Anness I għas-sitwazzjoni ambjentali medja f'kull Stat Membru.

Jekk fit-territorju ta' Stat Membru d-dejta meteoroloġika uffiċjali turi differenzi fit-temperatura ambjentali annwali ta' 5 °C jew aktar, l-Istat Membru jista', wara li jinnotifika lill-Kummissjoni, juża diversi żoni ta' klima għall-għan tal-ewwel paragrafu billi juża l-metodu ddefinit fl-Anness III.

2.   L-Istati Membri għandhom japplikaw il-fatturi ta' korrezzjoni stabbiliti fl-Anness IV, sabiex jadattaw il-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza stabbiliti fl-Anness I għal telf evitat tal-grilja.

3.   Jekk Stat Membru japplika kemm il-fatturi ta' korrezzjoni ddefiniti fl-Anness III kif ukoll dawk iddefiniti fl-Anness IV, huwa għandu japplika l-Anness III qabel ma japplika l-Anness IV.

Artikolu 3

Applikazzjoni tal-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tal-elettriku

1.   L-Istati Membri għandhom japplikaw il-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza stabbiliti fl-Anness I fir-rigward tas-sena ta' kostruzzjoni ta' unità ta' koġenerazzjoni. Dawn il-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza huma applikabbli għal 10 snin mis-sena ta' kostruzzjoni ta' unità ta' koġenerazzjoni.

2.   Mill-11-il sena wara s-sena ta' kostruzzjoni ta' unità ta' koġenerazzjoni, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-valuri armonizzati ta' referenza tal-effiċjenza li bis-saħħa tal-paragrafu 1 japplikaw għal unità ta' koġenerazzjoni li jkollha 10 snin. Dawn il-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza huma applikabbli għal sena.

3.   Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, is-sena ta' kostruzzjoni ta' unità ta' koġenerazzjoni hija s-sena kalendarja li matulha l-unità tipproduċi l-elettriku għall-ewwel darba.

Artikolu 4

Applikazzjoni tal-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tas-sħana

1.   L-Istati Membri għandhom japplikaw il-valuri ta' referenza armonizzati stabbiliti fl-Anness II fir-rigward tas-sena ta' kostruzzjoni ta' unità ta' koġenerazzjoni.

2.   Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, is-sena ta' kostruzzjoni ta' unità ta' koġenerazzjoni hija s-sena ta' kostruzzjoni għall-fini tal-Artikolu 3.

Artikolu 5

L-immodernizzar ta' unità ta' koġenerazzjoni

Jekk il-kost ta' investiment marbut mal-immodernizzar ta' unità ta' koġenerazzjoni jaqbeż 50 % tal-kost ta' investiment ta' unità ġdida ta' koġenerazzjoni komparabbli, is-sena kalendarja li matulha l-unità ta' koġenerazzjoni modernizzata tipproduċi għall-ewwel darba l-elettriku għandha tiġi kkunsidrata bħala s-sena ta' kostruzzjoni tal-unità ta' koġenerazzjoni mmodernizzata għall-finijiet tal-Artikoli 3 u 4.

Artikolu 6

Taħlita ta' fjuwils

Jekk l-unità ta' koġenerazzjoni titħaddem b'aktar minn tip ta' fjuwil wieħed, il-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata għandha tiġi applikata proporzjonalment għal medja ppeżata tal-użu tal-enerġija tal-fjuwils diversi.

Artikolu 7

Tħassir

Id-Deċiżjoni 2011/877/UE titħassar.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament japplika mill-1 ta' Jannar 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Ottubru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1.

(2)  Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 fuq il-promozzjoni ta' koġenerazzjoni bbażata fuq id-domanda għal sħana utli fis-suq intern tal-enerġija, li temenda d-Direttiva 92/42/KEE (ĠU L 52, 21.2.2004, p. 50).

(3)  Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/877/UE tad-19 ta' Diċembru 2011 li tistabbilixxi valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza għal produzzjoni separata ta' elettriku u sħana bl-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/74/KE 2007/74/KE (ĠU L 343, 23.12.2011, p. 91).


ANNESS I

Valuri armonizzati ta' referenza tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tal-elettriku

(imsemmija fl-Artikolu 1)

Fit-tabella hawn taħt il-valuri ta' referenza armonizzati tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tal-elettriku huma bbażati fuq il-valur kalorifiku nett u l-kundizzjonijiet standard tal-ISO (15 °C temperatura ambjentali, 1,013 bar, 60 % umdità relattiva).

Kategorija

Tip ta' fjuwil

Sena ta' kostruzzjoni

Qabel l-2012

2012-2015

Mill-2016

Solidi

S1

Faħam iebes inkluż l-antraċite, faħam bituminuż, faħam sub-bituminus, kokk, semi-kokk, kokk pet

44,2

44,2

44,2

S2

Linjite, mattunelli tal-linjite, żejt tax-shale

41,8

41,8

41,8

S3

Pit, mattunelli tal-pit

39,0

39,0

39,0

S4

Injam u bijomassa solida oħra inkluż gerbub tal-injam u mattunelli, laqx tal-injam imnixxef, skart tal-injam nadif u xott, qxur tal-ġewż u għadam taż-żebbuġ u ġebel ieħor.

33,0

33,0

37,0

S5

Bijomassa solida oħra inkluż l-injam kollu mhux inkluż taħt S4 u likur iswed u kannella.

25,0

25,0

30,0

S6

Skart industrijali u muniċipali (mhux rinnovabbli) u skart rinnovabbli/bijodegradabbli

25,0

25,0

25,0

Likwidi

L7

Żejt tal-fjuwil tqil, żejt tal-gass/tad-diżil, prodotti oħrajn taż-żejt

44,2

44,2

44,2

L8

Bijolikwidi inkluż bijometanol, bijoetanol, bijobutanol, bijodiżil u bijolikwidi oħra

44,2

44,2

44,2

L9

Likwidi ta' skart inkluż skart bijodegradabbli u mhux rinnovabbli (inkluż xaħam, xaħam tad-dam u qamħ li jkun diġà ntuża).

25,0

25,0

29,0

Gassużi

G 10

Gass naturali, LPG, LNG u bijometan

52,5

52,5

53,0

G11

Gassijiet tar-raffinerija, idroġenu u gass ta' sinteżi

44,2

44,2

44,2

G12

Bijogass prodott mid-diġestjoni anerobika, mill-miżbla u t-trattament tad-dranaġġ

42,0

42,0

42,0

G13

Gass tal-ifran tal-kokk, gass tal-kalkara tal-funderija, gass tal-minjieri, u gassijiet irkuprati oħrajn (minbarra gass tar-raffinerija)

35,0

35,0

35,0

Oħrajn r

O14

Sħana ta' skart (inklużi gassijiet tal-egżost ta' proċessi b'temperatura għolja, il-prodott ta' reazzjonijiet kimiċi esotermiċi)

 

 

30,0

O15

Nukleari

 

 

33,0

O16

Termali tax-xemx

 

 

30,0

O17

Ġeotermali

 

 

19,5

O18

Fjuwils oħra mhux imsemmija hawn fuq

 

 

30,0


ANNESS II

Valuri armonizzati ta' referenza tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tas-sħana

(imsemmija fl-Artikolu 1)

Fit-tabella hawn taħt il-valuri armonizzati ta' referenza tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tas-sħana huma bbażati fuq il-valur kalorifiku nett u fuq il-kundizzjonijiet standard tal-ISO (temperatura ambjentali ta' 15 °C, 1,013 bar, umdità relattiva ta' 60 %).

Kategorija

Tip ta' fjuwil:

Sena ta' kostruzzjoni

Qabel l-2016

Wara l-2016

Ilma sħun

Fwar (*)

Użu dirett ta' gassijiet tal-egżost (**)

Ilma sħun

Fwar (*)

Użu dirett ta' gassijiet tal-egżost (**)

Solidi

S1

Faħam iebes inkluż l-antraċite, faħam bituminuż, faħam subbituminus, kokk, semikokk, kokk pet

88

83

80

88

83

80

S2

Linjite, mattunelli tal-linjite, żejt tax-shale

86

81

78

86

81

78

S3

Pit, mattunelli tal-pit

86

81

78

86

81

78

S4

Bijomassa niexfa inkluż l-injam u bijomassa solida oħra inkluż gerbub tal-injam u mattunelli, laqx tal-injam imnixxef, skart tal-injam nadif u xott, qxur tal-ġewż u għadam taż-żebbuġ u ġebel ieħor.

86

81

78

86

81

78

S5

Bijomassa solida oħra inkluż l-injam kollu mhux inkluż taħt S4 u likur iswed u kannella.

80

75

72

80

75

72

S6

Skart industrijali u muniċipali (mhux rinnovabbli) u skart rinnovabbli/bijodegradabbli

80

75

72

80

75

72

Likwidi

L7

Żejt tal-fjuwil tqil, żejt tal-gass/tad-diżil, prodotti oħrajn taż-żejt

89

84

81

85

80

77

L8

Bijolikwidi inkluż bijometanol, bijoetanol, bijobutanol, bijodiżil, u bijolikwidi oħra

89

84

81

85

80

77

L9

Likwidi ta' skart inkluż skart bijodegradabbli u mhux rinnovabbli (inkluż xaħam, xaħam tad-dam u xaħam li jkun diġà ntuża).

80

75

72

75

70

67

Gassużi

G 10

Gass naturali, LPG, LNG u bijometan

90

85

82

92

87

84

G11

Gassijiet tar-raffinerija, idroġenu u gass ta' sinteżi

89

84

81

90

85

82

G12

Bijogass prodott mid-diġestjoni anerobika, mill-miżbla u t-trattament tad-dranaġġ

70

65

62

80

75

72

G13

Gass tal-ifran tal-kokk, gass tal-kalkara tal-funderija, gass tal-minjieri, u gassijiet irkuprati oħrajn (minbarra gass tar-raffinerija)

80

75

72

80

75

72

Oħrajn

O14

Sħana ta' skart (inklużi gassijiet tal-egżost ta' proċessi b'temperatura għolja, il-prodott ta' reazzjonijiet kimiċi esotermiċi)

92

87

O15

Nukleari

92

87

O16

Termali tax-xemx

92

87

O17

Ġeotermali

92

87

O18

Fjuwils oħra mhux imsemmija hawn fuq

92

87


(*)  L-impjanti ma jikkunsidrawx ir-ritorn tal-kondensat fil-kalkoli tagħhom tal-effiċjenzi tas-sħana tas-CHP,il-valuri ta' referenza tal-effiċjenza li jidhru fit-tabella ta' hawn fuq għandhom jiżdiedu b'(5) ħames punti perċentwali.

(**)  Għandhom jintużaw il-valuri għall-użu diretta jekk it-temperatura tkun ta' 250 °C jew aktar.


ANNESS III

Fatturi ta' korrezzjoni marbuta mas-sitwazzjoni klimatika medja u metodu biex jiġu stabbiliti żoni ta' klima għall-applikazzjoni tal-valuri armonizzati ta' referenza tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tal-elettriku

(imsemmija fl-Artikolu 2(1))

(a)   Fatturi ta' korrezzjoni marbuta mas-sitwazzjoni klimatika medja

Il-korrezzjoni tat-temperatura ambjentali hija bbażata fuq id-differenza bejn it-temperatura medja annwali fi Stat Membru u l-kundizzjonijiet standard atmosferiċi tal-ISO (15 °C).

Il-korrezzjoni għandha tkun kif ġej:

 

telf ta' effiċjenza ta' 0,1 % ta' punt perċentwali għal kull grad 'il fuq minn 15 °C;

 

żieda ta' effiċjenza ta' 0,1 % ta' punt perċentwali għal kull grad taħt 15 °C.

Eżempju:

Meta t-temperatura medja annwali fi Stat Membru hi ta' 10 °C, il-valur ta' referenza ta' unità ta' koġenerazzjoni f'dak l-Istat Membru trid tiżdied b'0,5 % ta' punt perċentwali.

(b)   Il-korrezzjoni tat-temperatura ambjentali tapplika biss għal fjuwils gassużi (G10, G11, G12, G13).

(c)   Metodu biex jiġu stabbiliti ż-żoni klimatiċi:

Il-limiti ta' kull żona klimatika huma kostitwiti minn isotermi (fi gradi Celsius sħaħ) tat-temperatura ambjentali medja annwali b'differenza ta' mill-inqas 4 °C. Id-differenza fit-temperatura bejn it-temperaturi ambjentali medji annwali f'żoni klimatiċi biswit xulxin trid ta' mill-inqas tkun 4 °C.

Eżempju:

Jekk, pereżempju, għal Stat Membru partikolari it-temperatura ambjentali medja annwali hija 12 °C f'ċertu post u 6 °C f'post ieħor fl-istess Stat Membru, l-Istat Membru għandu l-għażla li jdaħħal żewġ żoni klimatiċi, separati b'isoterma ta' 9 °C:

Żona klimatika bejn l-isotermi ta' 9 °C u 13 °C (differenza ta' 4 °C) b'temperatura ambjentali annwali medja ta' 11 °C, u

Żona klimatika oħra bejn l-isotermi ta' 5 °C u 9 °C b'temperatura ambjentali annwali medja ta' 7 °C.


ANNESS IV

Fatturi ta' korrezzjoni għal telf evitat mill-grilja għall-applikazzjoni tal-valuri armonizzati ta' referenza tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tal-elettriku

(imsemmija fl-Artikolu 2(2))

Livell ta' vultaġġ ta' konnessjoni

Fattur ta' korrezzjoni (mhux fil-post)

Fattur ta' korrezzjoni (fil-post)

> 345 kV

1

0,976

≥ 200 — < 345 kV

0,972

0,963

≥ 100 — < 200 kV

0,963

0,951

≥ 50 — < 100 kV

0,952

0,936

≥ 12 — < 50 kV

0,935

0,914

≥ 0,45 — < 12 kV

0,918

0,891

< 0,45 kV

0,888

0,851

Eżempju:

Unità ta' koġenerazzjoni ta' 100 kWel b'magna li tirreċiproka li titħaddem bil-gass naturali tiġġenera elettriku b'vultaġġ ta' 380. Minn dan l-elettriku 85 % jintużaw għall-konsum tal-unità stess u 15 % jmorru fil-grilja. L-impjant imbena fl-2010. It-temperatura ambjentali annwali hi ta' 15 °C (għalhekk ebda korrezzjoni klimatika mhi meħtieġa).

Wara l-korrezzjoni għat-telf tal-grilja, jirriżulta li l-valur ta' referenza tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tal-elettriku f'din l-unità ta' koġenerazzjoni huwa (abbażi tal-medja ppeżata tal-fatturi f'dan l-Anness):

Ref Εη = 52,5 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45,0 %


Top