Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1748 tat-30 ta' Settembru 2015 li jidderoga fir-rigward tas-sena tat-talba 2015 mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 75(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li jikkonċerna l-livell ta' ħlasijiet bil-quddiem għal pagamenti diretti kif ukoll għal miżuri ta' żvilupp rurali relatati mal-erja u mal-annimali u mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 75(2) ta' dak ir-Regolament fir-rigward ta' pagamenti diretti
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 256/9


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1748

tat-30 ta' Settembru 2015

li jidderoga fir-rigward tas-sena tat-talba 2015 mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 75(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li jikkonċerna l-livell ta' ħlasijiet bil-quddiem għal pagamenti diretti kif ukoll għal miżuri ta' żvilupp rurali relatati mal-erja u mal-annimali u mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 75(2) ta' dak ir-Regolament fir-rigward ta' pagamenti diretti

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 75(3)(b) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 75(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, mis-16 ta' Ottubru sat-30 ta' Novembru, l-Istati Membri jistgħu jħallsu bil-quddiem sa 50 % fir-rigward ta' pagamenti diretti skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u sa 75 % għal miżuri ta' appoġġ relatati mal-erja u mal-annimali skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. (3).

(2)

L-Artikolu 75(2) tar- Regolament (UE) Nru 1306/2013 jipprovdi li pagamenti msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, inkluż ħlasijiet bil-quddiem għall-pagamenti diretti, m'għandhomx isiru qabel ma jiġu ffinalizzati l-verifiki amministrattivi u fuq il-post li għandhom jitwettqu skont l-Artikolu 74 ta' dak ir-Regolament. Madankollu, fir-rigward ta' miżuri ta' appoġġ relatati mal-erja u mal-annimali fil-qafas tal-iżvilupp rurali, l-Artikolu 75(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jippermetti li l-ħlasijiet bil-quddiem isiru wara li jkunu ġew iffinalizzati l-verifiki amministrattivi skont l-Artikolu 59(1) ta' dak ir-Regolament.

(3)

Il-gravità tas-sitwazzjoni ekonomika f'ċerti setturi agrikoli, b'mod partikolari fis-suq tal-ħalib, ħolqot diffikultajiet finanzjarji serji u problemi ta' likwidità għall-benefiċjarji. Din is-sitwazzjoni tikkoinċidi mal-ewwel sena ta' implimentazzjoni tal-iskemi l-ġodda ta' pagament dirett. Minħabba d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom l-Istati Membri fl-implimentazzjoni prattika ta' dawk l-iskemi, dawn ittardjaw fl-amministrazzjoni tagħhom tal-applikazzjoni unika, l-applikazzjonijiet għall-għajnuna u t-talbiet għall-ħlas u l-applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-drittijiet għall-pagamenti jew għaż-żieda fil-valur tad-drittijiet għall-pagament skont l-iskema ta' pagament bażiku. B'konsegwenza ta' dan, il-verifiki meħtieġa x'aktarx li jitlestew aktar tard mis-soltu u l-pagamenti lill-benefiċjarji x'aktarx jiġu diferiti.

(4)

Minħabba n-natura eċċezzjonali ta' dawn iċ-ċirkostanzi f'daqqa u minħabba d-diffikultajiet finanzjarji li jirriżultaw għall-benefiċjarji, huwa neċessarju li jittaffew dawn id-diffikultajiet billi jsir possibbli għall-benefiċjarji li jassorbu t-telf sakemm tintlaħaq stabilizzazzjoni tas-swieq.

(5)

Huwa għalhekk iġġustifikat li tingħata deroga mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 75(1) tar- Regolament (UE) Nru 1306/2013, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħtu livell ogħla ta' ħlasijiet bil-quddiem lill-benefiċjarji għas-sena tat-talba 2015.

(6)

Il-prinċipju tal-ħlas ta' pagamenti diretti biss wara li jkunu saru verifiki amministrattivi u fuq il-post huwa l-pedament tal-assigurazzjoni miksuba mis-sistema integrata ta' amministrazzjoni u kontroll. Madankollu, fid-dawl tad-diffikultajiet serji li jiltaqgħu magħhom il-benefiċjarji, huwa meħtieġ, bħala miżura eċċezzjonali għas-sena tat-talba 2015, li ssir deroga mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 75(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 li tippermetti ħlas bil-quddiem għal pagamenti diretti li jsiru wara li jkunu tlestew il-verifiki amministrattivi msemmija fl-Artikoli 28 u 29 tar-Regolament (UE) Nru 809/2014 (4). Madankollu, huwa essenzjali li din id-deroga ma tfixkilx il-ġestjoni finanzjarja soda u r-rekwiżit ta' livell suffiċjenti ta' assigurazzjoni. Għaldaqstant, l-Istati Membri li jagħmlu użu minn din id-deroga għandhom ir-responsabbiltà li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu evitati ħlasijiet żejda u li kwalunkwe ammont mhux dovut jiġi irkuprat malajr u effettivament. Barra minn hekk, l-użu ta' din id-deroga għandu jkun kopert minn dikjarazzjoni tal-ġestjoni msemmija fl-Artikolu 7(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għas-sena finanzjarja 2016.

(7)

Fid-dawl tal-gravità tad-diffikultajiet finanzjarji li bħalissa qed jiġu ffaċċjati mill-benefiċjarji, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu.

(8)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli, il-Kumitat għall-Pagamenti Diretti u l-Kumitat għall-Iżvilupp Rurali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B'deroga mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 75(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, fir-rigward tas-sena tat-talba 2015, l-Istati Membri jistgħu jħallsu bil-quddiem sa 70 % fir-rigward ta' pagamenti diretti elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u sa 85 % għall-appoġġ mogħti fil-qafas tal-iżvilupp rurali kif imsemmi fl-Artikolu 67(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 2

B'deroga mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 75(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, fir-rigward tas-sena tat-talba 2015, l-Istati Membri jistgħu jħallsu bil-quddiem fir-rigwrd tal-pagamenti diretti elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 wara li jkunu ġew iffinalizzati l-verifiki amminstrattivi kif imsemmija fl-Artikolu 74 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 3

Għal Stati Membri li japplikaw l-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament, għas-sena finanzjarja 2016 id-dikjarazzjoni ta' ġestjoni skont l-Artikolu 7(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għandha tinkludi konferma li kienu evitati ħlasijiet żejda lill-benefiċjarji u li l-ammonti mhux dovuti ġew irkuprati malajr u effettivament, abbażi tal-verifika tal-informazzjoni kollha meħtieġa.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Settembru 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 809/2014 tas-17 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistema integrata ta' amministrazzjoni u kontroll, tal-miżuri tal-iżvilupp rurali u tal-kundizzjonalità (ĠU L 227, 31.7.2014, p. 69).


Top