Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1327

Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1327 tal-31 ta' Lulju 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

OJ L 206, 1.8.2015, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1327/oj

1.8.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 206/18


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2015/1327

tal-31 ta' Lulju 2015

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 215 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK tas-26 ta' Lulju 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK (1),

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012 (2) jagħti effett lill-miżuri previsti fid-Deċiżjoni 2010/413/PESK.

(2)

Fil-31 ta' Lulju 2015, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2015/1336 (3) li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK li tipprovdi għal ċerti miżuri skont ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (UNSCR) 2231 (2015) li tapprova l-Pjan ta' Azzjoni Komprensiv Konġunt (PAKK) dwar il-kwistjoni nukleari tal-Iran u li jipprovdu għal azzjonijiet li jseħħu skont il-PAKK.

(3)

Il-UNSCR 2231 (2015) tipprevedi b'mod partikolari li l-miżuri imposti fir-Riżoluzzjonijiet 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) u 1929 (2010) ma japplikawx, taħt ċerti kundizzjonijiet, għal attivitajiet mill-Istati parteċipanti fil-PAKK, jew mill-Istati Membri tan-NU li jaġixxu f'koordinazzjoni magħhom, relatati direttament mal-modifika ta' żewġ kaskati fil-faċilità ta' Fordow għall-produzzjoni tal-isotopi stabbli, l-esportazzjoni ta' uranju arrikit tal-Iran 'il fuq minn 300 kilogramm bi skambju għal uranju naturali, jew l-immodernizzar tar-reattur ta' Arak abbażi tad-disinn kunċettwali miftiehem u, sussegwentement, abbażi tad-disinn finali miftiehem ta' reattur bħal dan.

(4)

Il-UNSCR 2231(2015) tistabbilixxi ulterjorment li l-miżuri imposti fir-Riżoluzzjonijiet 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) u 1929 (2010) ma japplikawx sal-punt meħtieġ biex jitwettqu, taħt ċerti kundizzjonijiet, it-trasferimenti u l-attivitajiet relatati mal-implimentazzjoni ta' ċerti impenji relatati man-nukleari speċifikati fil-PAKK, meħtieġa għat-tħejjija għall-implimentazzjoni tal-PAKK, jew determinati mill-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU stabbilit skont il-UNSCR) 1737 (2006) li jkunu konsistenti mal-objettivi tal-UNSCR 2231 (2015).

(5)

Hemm bżonn ta' azzjoni regolatorja fil-livell tal-Unjoni sabiex il-miżuri jiġu implimentati, partikolarment bil-għan li tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tagħhom mill-operaturi ekonomiċi fl-Istati Membri kollha.

(6)

Ir-Regolament (UE) Nru 267/2012 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fir-Regolament (UE) Nru 267/2012, jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 43b

1.   Minkejja kull dispożizzjoni oħra f'dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw il-provvista, il-bejgħ jew it-trasferiment ta' oġġetti, materjali, apparat, prodotti u teknoloġija, u l-provvista ta' kull servizz ta' assistenza teknika, taħriġ, assistenza finanzjarja, investiment, senserija, jew kwalunkwe servizz ieħor, meta jqisuhom bħala direttament relatati ma':

(a)

il-modifika ta' żewġ kaskati fil-faċilità ta' Fordow għall-produzzjoni tal-isotopi stabbli;

(b)

l-esportazzjoni tal-uranju arrikkit tal-Iran 'il fuq minn 300 kilogramm bi skambju għal uranju naturali; jew

(c)

l-immodernizzar tar-reattur ta' Arak abbażi tad-disinn kunċettwali miftiehem u, sussegwentement, abbażi tad-disinn finali miftiehem ta' reattur bħal dan.

2.   L-awtorità kompetenti li tagħti awtorizzazzjoni skont il-paragrafu 1 għandha tiżgura li:

(a)

kull attività ssir b'mod strett skont il-Pjan ta' Azzjoni Komprensiv Konġunt tal-14 ta' Lulju 2015 (‘PAKK’);

(b)

ir-rekwiżiti, skont il-każ, speċifikati fis-subparagrafu 22(c) tal-UNSCR 2231 (2015) ikunu ġew issodisfati; u

(c)

tkun akkwistat, u tkun fil-pożizzjoni li teżerċitaw b'mod effettiv id-dritt għall-verifika tal-użu aħħari u tal-post tal-użu aħħari ta' kull oġġett fornut.

3.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika:

(a)

lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u, meta tkun kostitwita, lill-Kummissjoni Konġunta, kif adatt, għaxart ijiem qabel l-għoti tal-awtorizzazzjoni;

(b)

lill-IAEA fi żmien għaxart ijiem mill-provvista, il-bejgħ jew trasferiment, fil-każ ta' oġġetti, materjali, apparat, prodotti u teknoloġija pprovduti speċifikati fis-subparagrafu 22(e) ta' UNSCR 2231 (2015).

4.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tiegħu li jagħti awtorizzazzjoni skont dan l-Artikolu minn tal-inqas għaxart ijiem qabel l-għoti tal-awtorizzazzjoni.

Artikolu 43c

1.   Minkejja kull dispożizzjoni oħra f'dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw, każ b'każ, trasferimenti u attivitajiet, sa fejn ikun neċessarju għall-eżekuzzjoni tagħhom, li jkunu:

(a)

direttament marbuta mal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet relatati man-nukleari speċifikati fil-paragrafi 15.1 sa 15.11 tal-Anness V tal-PAKK;

(b)

meħtieġa għall-preparazzjoni għall-implimentazzjoni tal-PAKK; jew

(c)

stabbiliti mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet, kif adatt, bħala li huma konsistenti mal-għanijiet tal-UNSCR 2231 (2015).

2.   L-Istat Membru kkonċernat għandu, kif adatt, jippreżenta l-awtorizzazzjonijiet proposti lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet għall-approvazzjoni.

3.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tiegħu li jagħti awtorizzazzjoni skont dan l-Artikolu minn tal-inqas għaxart ijiem qabel l-għoti tal-awtorizzazzjoni.”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta' Lulju 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

J. ASSELBORN


(1)  ĠU L 195, 27.7.2010, p. 39.

(2)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012 tat-23 ta' Marzu 2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 961/2010 (ĠU L 88, 24.3.2012, p. 1).

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/1336 tal-31 ta' Lulju 2015 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ara l-paġna 66 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).


Top