Help Print this page 

Document 32015R1221

Title and reference
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1221 tal-24 ta' Lulju 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, biex dan jiġi addattat għall-progress tekniku u xjentifiku (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
  • In force
OJ L 197, 25.7.2015, p. 10–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1221/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 197/10


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1221

tal-24 ta' Lulju 2015

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, biex dan jiġi addattat għall-progress tekniku u xjentifiku

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 37(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 fiha żewġ listi ta' klassifikazzjoni u ttikkettar armonizzati ta' sustanzi perikolużi. It-Tabella 3.1 telenka l-klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati ta' sustanzi perikolużi abbażi tal-kriterji stipulati fil-Partijiet 2 sa 5 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. It-Tabella 3.2 telenka l-klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati ta' sustanzi perikolużi bbażati fuq il-kriterji stipulati fl-Anness VI tad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE (2).

(2)

Tressqu proposti għall-klassifikazzjoni u t-ttikkettar armonizzati ġodda jew aġġornati ta' ċerti sustanzi lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Abbażi tal-opinjonijiet dwar dawk il-proposti li ħareġ il-Kumitat għall-Istima tar-Riskji tal-ECHA, u l-kummenti li waslu mingħand il-partijiet ikkonċernati, jixraq li jiġu introdotti jew aġġornati klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati ta' ċerti sustanzi billi jiġi emendat l-Anness VI ta' dak ir-Regolament.

(3)

Fir-rigward tas-sustanza l-aċidu nitriku … % (Numru KE: 231-714-2), saret disponibbli dejta xjentifika ġdida għall-klassi ta' periklu “tossiċità akuta”, li tissuġġerixxi li l-klassifikazzjoni ta' din il-klassi ta' periklu kif irrakkomandat fl-opinjoni tal-RAC, li hi bbażata fuq dejta eqdem, tista' ma tkunx addattata. Għaldaqstant, din il-klassi ta' periklu ma għandhiex tiġi inkluża fl-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 sakemm l-RAC ma jkunx ta opinjoni dwar l-informazzjoni l-ġdida, waqt li klassijiet ta' periklu oħra koperti mill-opinjoni iktar bikrija tal-RAC għandhom jiġu inklużi.

(4)

Fir-rigward tas-sustanza fenol dodeċil-, f'fergħat (numru KE: 310-154-3), l-RAC (il-Kumitat għall-Istima tar-Riskji) jinsab fil-proċess li jadotta opinjoni ġdida għal-limiti tal-konċentrazzjoni speċifiċi li għandhom jiġu applikati għall-klassi ta' periklu “tossiċità għar-riproduzzjoni”. Għaldaqstant, din il-klassi ta' periklu ma għandhiex tiġi inkluża fl-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 sakemm ma tiġix iffinalizzata dik l-opinjoni.

(5)

Il-konformità mal-klassifikazzjonijiet armonizzati l-ġodda ma għandhiex tkun meħtieġa minnufih, peress li jeħtieġ ċertu perjodu ta' żmien biex il-fornituri jkunu jistgħu jaddattaw it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet għall-klassifikazzjonijiet il-ġodda u biex ibigħu l-ħażniet eżistenti. Barra minn hekk, jeħtieġ ċertu perjodu ta' żmien biex l-operaturi jikkonformaw mal-obbligi ta' reġistrazzjoni li jirriżultaw mill-klassifikazzjonijiet armonizzati l-ġodda għal sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, il-kategoriji 1 A u 1B (Tabella 3.1) u l-kategoriji 1 u 2 (Tabella 3.2), jew bħala tossiċi ħafna għall-organiżmi akkwatiċi li jistgħu jikkawżaw effetti fit-tul fl-ambjent akkwatiku, b'mod partikolari b'dawk stipulati fl-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(6)

Skont id-dispożizzjonijiet tranżitorji tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 li jippermettu l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet il-ġodda fi stadju aktar bikri fuq bażi volontarja, il-fornituri għandu jkollhom il-possibbiltà li japplikaw il-klassifikazzjonijiet ġodda armonizzati u li skont dan jadattaw it-ttikkettar u l-imballaġġ fuq bażi volontarja qabel l-iskadenza għall-konformità.

(7)

Il-miżuri stabbiliti f'dan ir-Regolament jikkonformaw mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit fl-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 huwa emendat skont l-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

B'deroga mill-Artikolu 3(2), il-klassifikazzjonijiet armonizzati stipulati fl-Anness III ta' dan ir-Regolament jistgħu jiġu applikati qabel id-data msemmija fl-Artikolu 3(2).

Artikolu 3

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   L-Artikolu 1 għandu japplika għas-sustanzi u t-taħlitiet mill-1 ta' Jannar 2017.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Lulju 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/EEC tas-27 ta' Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettar ta' sustanzi perikolużi (ĠU 196, 16.8.1967, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1488/94 kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE u d-Direttivi tal-Kummissjoni 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANNESS

Il-Parti 3 tal-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 hija emendata kif ġej:

(1)

It-Tabella 3.1 hija emendata kif ġej:

(a)

L-entrati li jikkorrispondu man-numri tal-indiċi 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X, u 613-149-00-7 huma sostitwiti mill-entrati korrispondenti li ġejjin:

Numru tal-Indiċi

Identifikazzjoni Kimika Internazzjonali

Numru KE

Numru CAS

Klassifika

Tikkettar

Limiti ta' Konċentrazzjoni Speċifiċi, fatturi-M

Noti

Klassifika tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategoriji

Kodiċi(jiet) tad-dikjarazzjonijiet tal-Periklu

Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal

Kodiċi(jiet) tad-dikjarazzjonijiet tal-Periklu

Suppliment tal-Kodiċi(jiet) tad-dikjarazzjonijiet tal-Periklu

007-004-00-1

aċidu nitriku … %

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1 A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Korrużiv għall-ġilda 1 A; H314: C ≥ 20 %

Korrużiv għall-ġilda 1 B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

015-003-00-2

fosfur tal-kalċju; difosfur tat-trikalċju

215-142-0

1305-99-3

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

031-001-00-4

arsenjur tal-gallju

215-114-8

1303-00-0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H327 (is-sistemi respiratorja u emopojetika)

GHS08

Dgr

H360F

H350

H327 (is-sistemi respiratorja u emopojetika)

 

 

 

050-008-00-3

komposti tat tributiltin, bl-eċċezzjoni ta' dawk li huma speċifikati post ieħor f'dan l-anness

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Jirita l-ġilda 2; H315:C ≥ 1 %

Jirita l-għajnejn 2; H319:C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603-102-00-9

1,2-epossibutan

203-438-2

106-88-7

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

 

 

 

603-197-00-7

tebukonażol (ISO); 1-(4-klorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triażol-1-ilmetil)pentan-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H302

H410

 

M = 1

M = 10

 

606-054-00-7

iżossaflutol (ISO); 5-ċiklopropil-1,2-ossażol-4-il α,α,α-trifluworu-2-meżil-p-tolil keton

141112-29-0

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d***

H410

 

M = 10

M = 100

 

607-197-00-8

aċidu nonanojku

203-931-2

112-05-0

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

613-042-00-5

imażalil (ISO); 1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidażol

252-615-0

35554-44-0

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H332

H318

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H301

H332

H318

H410

 

M = 10

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-ċiklododesil-2,6-dimetilmorfolin

216-474-9

1593-77-7

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (fwied)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (fwied)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

M = 1

 

613-133-00-X

etridjażol (ISO); 5-etossi-3-triklorometil- 1,2,4-tijadiażol

219-991-8

2593-15-9

Carc. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-149-00-7

piridaben (ISO); 2-tert-butil-5-(4-tert-butilbenżiltijo)-4-kloropiridażin-3(2H)-on

405-700-3

96489-71-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 1 000

M = 1 000

 

(b)

L-entrati li ġejjin iddaħħlu skont l-ordni tal-entrati stabbiliti fit-Tabella 3.1:

Numru tal-Indiċi

Identifikazzjoni Kimika Internazzjonali

Numru KE

Numru CAS

Klassifika

Tikkettar

Limiti ta' Konċentrazzjoni Speċifiċi, fatturi-M

Noti

Klassifika tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategoriji

Kodiċi(jiet) tad-dikjarazzjonijiet tal-Periklu

Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal

Kodiċi(jiet) tad-dikjarazzjonijiet tal-Periklu

Suppliment tal-Kodiċi(jiet) tad-dikjarazzjonijiet tal-Periklu

019-003-00-3

potassju (E,E)-eża-2,4-dijenoat

246-376-1

24634-61-5

Eye Irrit. 2

H319

GSH07

Wng

H319

 

 

 

604-092-00-9

fenol, dodesil-, f'fergħat [1];

fenol, 2-dodesil-, f'fergħat;

fenol, 3-dodesil-, f'fergħat;

fenol, 4-dodesil-, f'fergħat;

derivati fenol, (tetrapropenil) [2]

310-154-3 [1]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

Skin Corr. 1C

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

M = 10

M = 10

 

606-148-00-8

karvon (ISO);

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ċikloħessi-2-en-1-on; [1]

d-karvon; (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ċikloħessi-2-en-1-on; [2]

l-karvon; (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ċikloħessi-2-en-1-on [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

606-149-00-3

tembotrijon (ISO); 2-{2-kloro-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluworoetossi)metil]benżojl}ċikloħessan-1,3-dijon

335104-84-2

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (għajnejn, kliewi, fwied)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H373 (għajnejn, kliewi, fwied)

H317

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-707-00-9

fenossaprop-P-etil (ISO); etil (2R)-2-{4-[(6-kloro-1,3-benżossażol-2-il)ossi]fenossi}propanoat

71283-80-2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (kliewi)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (kliewi)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-708-00-4

aċidu oktanojku

204-677-5

124-07-2

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

 

 

 

607-709-00-X

aċidu dekanojku

206-376-4

334-48-5

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

607-710-00-5

1,2-aċidu benżinadikarbossiliku, diħessil ester, f'fergħat u lineari

271-093-5

68515-50-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

607-711-00-0

spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metossi-2-osso-1-ażaspiro[4,5]dec-3-en-4-il etil karbonat

203313-25-1

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H335

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H335

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-712-00-6

aċetat tad-dodemorf; aċetat 4-ċiklododesil-2,6-dimetilmorfolin-4-ium

250-778-2

31717-87-0

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (fwied)

H314

H317

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (fwied)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

 

607-713-00-1

fenilpirossimat (ISO); tert-butil 4-[({(E)-[(1,3-dimetil-5-fenossi-1H-pirażol-4-il)metilene]amino}ossi)metil]benzoat

134098-61-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H330

H317

H400

H410

GHS06 GHS09

Dgr

H301

H330

H317

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

607-714-00-7

trisulfuron-metil; metil 2-({[4-(dimetilamino)-6-(2,2,2-trifluworoetossi)-1,3,5-triazin-2-il]karbamojl}sulfamojl)-3-metilbenzoat

126535-15-7

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-715-00-2

bifenażat (ISO); isopropil 2-(4-metossibifenil-3-il)ħidrażinkarbossilat

442-820-5

149877-41-8

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-319-00-0

imidażol

206-019-2

288-32-4

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

H360D

H302

H314

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H314

 

 

 

613-320-00-6

lenasil (ISO); 3-ċikloħessil-6,7-diħidro-1H-ċiklopenta[d]pirimidin-2,4(3H,5H)-dion

218-499-0

2164-08-1

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-klorofenil)-N-{2-[3-metossi-4-(prop-2-in-1-ilossi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-ilossi)aċetamid

374726-62-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N-(2,6-dikloro-3-metilfenil)-5,7-dimetossi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-sulfonamid

139528-85-1

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (għajnejn, kliewi)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (għajnejn, kliewi)

H410

 

M = 1 000

M = 100

 

616-215-00-3

dimetenamid-P (ISO); 2-kloro-N-(2,4-dimetil-3-tijenil)-N-[(2S)-1-metossipropan-2-yl]aċetamid

163515-14-8

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-216-00-9

flonikamid (ISO); N-(ċijanometil)-4-(trifluworometil)piridin-3-karbossamid

158062-67-0

Acute Tox. 4

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

616-217-00-4

sulfossaflor ISO; [metil(osso){1-[6-(trifluworometil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]ċijanamid

946578-00-3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

(2)

It-Tabella 3.2 hija emendata kif ġej:

(a)

L-entrati li jikkorrispondu man-numri tal-indiċi 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X, u 613-149-00-7 huma sostitwiti mill-entrati korrispondenti li ġejjin:

Numru tal-Indiċi

Identifikazzjoni Kimika Internazzjonali

Numru KE

Numru CAS

Klassifika

Tikkettar

Limiti ta' Konċentrazzjoni

Noti

007-004-00-1

aċidu nitriku … %

231-714-2

7697-37-2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8-35

S: (1/2-)26-28- 36/37/39-45-63

O; R8: C ≥ 65 %

C; R35: C ≥ 20 %

C; R34: 5 % ≤ C < 20 %

B

015-003-00-2

fosfur tal-kalċju; difosfur tat-trikalċju

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

Xi; R38-41

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-38-41-50

S:(1/2-)26-28-30-36/37/39-43-45-60-61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

031-001-00-4

arsenjur tal-gallju

215-114-8

1303-00-0

Repr. Cat. 2; R60

Carc. Cat. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45-48/23-60

S: 45-53

 

E

050-008-00-3

komposti tat tributiltin, bl-eċċezzjoni ta' dawk li huma speċifikati post ieħor f'dan l-anness

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53-60-61

S: 45-53-60-61

T; R25: C ≥ 2,5 %

Xn; R22: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

Xn: R21: C ≥ 1 %

T; R48/23/25: C ≥ 1 %

Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 %

Xi; R36/38: C ≥ 1 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

A

1

603-102-00-9

1,2-epossibutan

203-438-2

106-88-7

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Xn; 4021/22

Xi; R36/37/38

F; Xn

R: 11-20/21/22-36/37/38-40-

S: (2-)9-16-29-36/37-46

 

 

603-197-00-7

tebukonażol (ISO); 1-(4-klorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triażol-1-ilmetil)pentan-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

606-054-00-7

iżoxaflutol (ISO); 5-ċikpropil-1,2-ossażol-4-il α, α,α-trifluwor-2-meżil-p-tolil keton

141112-29-0

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53-63

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

607-197-00-8

aċidu nonanojku

203-931-2

112-05-0

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)46-61

 

 

613-042-00-5

imażalil (ISO); 1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidażol

252-615-0

35554-44-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-40-41-51/53

S: (2-)26-36/37/39-46-61

 

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-ċiklododesil-2,6-dimetilmorfolin

216-474-9

1593-77-7

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 34-43-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-133-00-X

etridjażol (ISO); 5-etossi-3-triklorometil- 1,2,4-tijadiażol

219-991-8

2593-15-9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-149-00-7

piridaben (ISO); 2-tert-butil-5-(4-tert-butilbenżiltijo)-4-kloropiridażin-3(2H)-on

405-700-3

96489-71-3

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

(b)

L-entrati li ġejjin iddaħħlu skont l-ordni tal-entrati stabbiliti fit-Tabella 3.2:

Numru tal-Indiċi

Identifikazzjoni Kimika Internazzjonali

Numru KE

Numru CAS

Klassifika

Tikkettar

Limiti ta' Konċentrazzjoni

Noti

019-003-00-3

potassju (E,E)-eża-2,4-dijenoat

246-376-1

24634-61-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)25-46

 

 

604-092-00-9

fenol, dodesil-, f'fergħat [1];

fenol, 2-dodesil-, f'fergħat;

fenol, 3-dodesil-, f'fergħat;

fenol, 4-dodesil-, f'fergħat;

derivati fenol, (tetrapropenil) [2]

310-154-3 [1]-[2]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

606-148-00-8

karvon (ISO);

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ċikloħessi-2-en-1-on; [1]

d-karvon; (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ċikloħessi-2-en-1-on; [2]

l-karvon; (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ċikloħessi-2-en-1-on [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

606-149-00-3

tembotrijon (ISO); 2-{2-kloro-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluworoetossi)metil]benżojl}ċikloħessan-1,3-dijon

 

335104-84-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53-63

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-707-00-9

fenossaprop-P-etil (ISO); etil (2R)-2-{4-[(6-kloro-1,3-benżossażol-2-il)ossi]fenossi}propanoat

71283-80-2

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-708-00-4

aċidu oktanojku

204-677-5

124-07-2

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-709-00-X

aċidu dekanojku

206-376-4

334-48-5

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-710-00-5

1,2-aċidu benżinadikarbossiliku, diħessil ester, f'fergħat u lineari

271-093-5

68515-50-4

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60-61

S: 53-45

 

 

607-711-00-0

spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metossi-2-osso-1-ażaspiro[4,5]dec-3-en-4-il etil karbonat

203313-25-1

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/37

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 36/37-43-50/53-62-63

S: (2-)36/37-60-61

Xi; R43: C ≥ 0,1 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-712-00-6

aċetat tad-dodemorf; aċetat 4-ċiklododesil-2,6-dimetilmorfolin-4-ium

250-778-2

31717-87-0

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi: R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607-713-00-1

fenilpirossimat (ISO); tert-butil 4-[({(E)-[(1,3-dimetil-5-fenossi-1H-pirażol-4-il)metilene]amino}ossi)metil]benzoat

134098-61-6

T+; R26

Xn; R22

R43

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-714-00-7

trisulfuron-metil; metil 2-({[4-(dimetilamino)-6-(2,2,2-trifluworoetossi)-1,3,5-triazin-2-il]karbamojl}sulfamojl)-3-metilbenzoat

126535-15-7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-715-00-2

bifenażat (ISO); isopropil 2-(4-metossibifenil-3-il)ħidrażinkarbossilat

442-820-5

149877-41-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-319-00-0

imidażol

206-019-2

288-32-4

Repr. Cat 2; R61

Xn; R22

C; R34

T; C

R: 22-34-61

S: 53-45

 

 

613-320-00-6

lenasil (ISO); 3-ċikloħessil-6,7-diħidro-1H-ċiklopenta[d]pirimidin-2,4(3H,5H)-dion

218-499-0

2164-08-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-klorofenil)-N-{2-[3-metossi-4-(prop-2-in-1-ilossi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-ilossi)aċetamid

374726-62-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N-(2,6-dikloro-3-metilfenil)-5,7-dimetossi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-sulfonamid

139528-85-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 40-48/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52/53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

616-215-00-3

dimetenamid-P (ISO); 2-kloro-N-(2,4-dimetil-3-tijenil)-N-[(2S)-1-metossipropan-2-il]aċetamid

163515-14-8

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-216-00-9

flonikamid (ISO); N-(ċijanometil)-4-(trifluworometil)piridin-3-karbossamid

158062-67-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

616-217-00-4

sulfossaflor ISO; [metil(osso){1-[6-(trifluworometil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]ċijanamid

946578-00-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 


Top