EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0870

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/870 tal-5 ta' Ġunju 2015 li jemenda, fir-rigward il-kummerċ fl-ispeċijiet tal-fawna u l-flora selvaġġi, ir-Regolament (KE) Nru 865/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97

C/2015/3691

OJ L 142, 6.6.2015, p. 3–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/870/oj

6.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 142/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/870

tal-5 ta' Ġunju 2015

li jemenda, fir-rigward il-kummerċ fl-ispeċijiet tal-fawna u l-flora selvaġġi, ir-Regolament (KE) Nru 865/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 19(2), (3) u (4) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex jiġu implimentati ċerti riżoluzzjonijiet adottati fis-sittax-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) (mit-3 sal-14 ta' Marzu 2013), minn hawn 'il quddiem “il-Konvenzjoni”, ċerti dispożizzjonijiet għandhom jiġu emendati u għandhom jiżdiedu iktar dispożizzjonijiet mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 (2).

(2)

B'mod partikolari, skont ir-Riżoluzzjoni CITES Conf. 16.8, għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet speċifiċi maħsuba biex jissimplifikaw iċ-ċaqliq transfruntiera mhux kummerċjali ta' strumenti mużikali.

(3)

L-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 865/2006 flimkien mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 792/2012 (3), wriet li xi dispożizzjonijiet fih għandhom jiġu emendati sabiex jiġi żgurat li r-Regolament jiġi implimentat fl-Unjoni b'mod armonizzat u effiċjenti. Dan huwa l-każ b'mod partikolari fir-rigward tal-ewwel introduzzjoni fl-Unjoni ta' trofej tal-kaċċa ta' kampjuni ta' xi speċijiet jew popolazzjonijiet elenkati fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97, li dwarhom hemm tħassib rigward is-sostenibbiltà ta' kummerċ fi trofej tal-kaċċa jew li għalihom hemm indikazzjonijiet ta' kummerċ illegali sinifikanti. F'każijiet bħal dawn, huwa meħtieġ kontroll aktar strett tal-importazzjonijiet fl-Unjoni u d-deroga stipulata fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 338/97 għal affarijiet tad-dar u dawk personali għalhekk ma għandhiex tapplika. L-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 865/2006 uriet ukoll li kien meħtieġ li l-permessi ta' importazzjoni ma jinħarġux mill-Istati Membri f'każijiet fejn, minkejja talba għal dan il-għan, ma jiksbux l-informazzjoni sodisfaċenti mill-pajjiż ta' esportazzjoni jew ta' esportazzjoni mill-ġdid rigward il-legalità tal-kampjuni li għandhom jiġu importati fl-UE.

(4)

Fis-sittax-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni, ġew aġġornati r-referenzi standard għan-nomenklatura. Dawn ir-referenzi jintużaw biex jindikaw l-ismijiet xjentifiċi tal-ispeċijiet fil-permessi u ċ-ċertifikati. Għaldaqstant dawk il-bidliet għandhom jiġu riflessi fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 865/2006.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 865/2006 għandu jiġi emendat skont dan.

(6)

Peress li dan ir-Regolament għandu jintuża flimkien mar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 792/2012, huwa importanti li ż-żewġ Regolamenti japplikaw mill-istess ġurnata.

(7)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kummerċ tal-Fawna u l-Flora Selvaġġi.

(8)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/56 (4) ġie adottat mingħajr sottomissjoni tal-abbozz tal-miżura għall-iskrutinju tal-Kunsill. Sabiex isir rimedju għal din l-ommissjoni, il-Kummissjoni tħassar ir-Regolament (UE) 2015/56 u tibdlu bir-Regolament preżenti li ġie sottomess bħala abbozz għall-iskrutinju tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. L-atti adottati skont ir-Regolament (UE) 2015/56 jibqgħu validi.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 865/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 1 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-punt (1) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(1)

‘data tal-akkwist’ tfisser id-data meta l-kampjun ikun ittieħed minn ambjent selvaġġ, twieled fil-magħluq jew tnissel artifiċjalment, jew, jekk din id-data ma tkunx magħrufa, l-aktar data bikrija li tista' tiġi ppruvata, li fiha il-kampjun kien għall-ewwel darba fil-pussess ta' xi persuna;”

;

(b)

Il-punt (6) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(6)

‘wirja li tivvjaġġa’ tfisser ġbir ta' kampjuni, ċirklu, menagerie, wirja ta' pjanti, orkestra jew wirja f'mużew li tintuża għal wiri kummerċjali għall-pubbliku;”

.

(2)

Fl-Artikolu 4(1), it-tieni subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

“Madankollu, applikazzjonijiet għall-permessi ta' importazzjoni u esportazzjoni, għal ċertifikati ta' esportazzjonijiet mill-ġdid, għaċ-ċertifikati previsti fl-Artikoli 5(2)(b), 5(3), 5(4), 8(3) u 9(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 338/97, għal ċertifikati ta' proprjetà personali, għal ċertifikati tal-ġabriet tal-kampjuni, għal ċertifikati ta' strumenti mużikali u għaċ-ċertifikati għal wirjiet itineranti kif ukoll għal notifiki ta' importazzjoni, folji u tikketti ta' kontinwazzjoni jistgħu jimtlew bl-idejn, sakemm dan isir b'mod leġibbli, bil-linka u b'ittri kapitali.”

(3)

Fl-Artikolu 7, jiżdied il-paragrafu 6 li ġej:

“6.   Permessi ta' esportazzjoni u ċertifikati ta' esportazzjoni mill-ġdid maħruġa minn pajjiżi terzi għandhom jiġu aċċettati biss jekk l-awtorità kompetenti mill-pajjiż terz ikkonċernat tipprovdi, fejn mitluba tagħmel dan, informazzjoni sodisfaċenti li l-kampjuni nkisbu f'konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tal-ispeċijiet ikkonċernati.”

.

(4)

L-Artikolu 9 jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 9

Kunsinna ta' kampjuni

Bla ħsara għall-Artikoli 31, 38, 44b, 44i u 44p għal kull kunsinna ta' kampjuni mibgħuta bil-baħar flimkien bħala parti minn tagħbija waħda, għandu jinħareġ jew permess ta' importazzjoni, jew notifika ta' importazzjoni, jew permess ta' esportazzjoni jew ċertifikat ta' esportazzjoni mill-ġdid separatament”

.

(5)

L-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:

(a)

it-titlu jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 10

Il-validità tal-permessi għall-importazzjoni u l-esportazzjoni, ta' ċertifikati tal-esportazzjoni mill-ġdid, ta' ċertifikati tal-wirjiet itineranti, ta' ċertifikati ta' proprjetà personali, ta' ċertifikati tal-kollezzjonijiet tal-kampjuni u ta' ċertifikati ta' strumenti mużikali”

;

(b)

il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:

“3.   Il-perjodu ta' validità taċ-ċertifikati tal-wirja li tivvjaġġa u ċ-ċertifikati tal-proprjetà personali maħruġa skont l-Artikoli 30, 37 u 44 rispettivament ma għandux jaqbeż it-tliet snin.”

;

(c)

il-paragrafi 5 u 6 jinbidlu b'dan li ġej:

“5.   Iċ-ċertifikati tal-wirja li tivvjaġġa, iċ-ċertifikati tal-proprjetà personali jew iċ-ċertifikati tal-istrumenti mużikali ma jibqgħux validi jekk il-kampjun jinbiegħ, jintilef, jinqered jew jinsteraq, jew jekk il-proprjetà tal-kampjun tiġi trasferita b'mod ieħor, jew, fil-każ ta' kampjuni ħajjin, jekk dawn ikunu mietu, ħarbu jew ikunu ġew rilaxxati fl-ambjent naturali tagħhom.

6.   Id-detentur għandu mingħajr dewmien żejjed jibgħat lura lill-awtorità ta' ġestjoni emittenti l-oriġinal u l-kopji kollha ta' permess ta' importazzjoni, permess ta' esportazzjoni jew ċertifikat ta' esportazzjoni mill-ġdid, ċertifikat ta' wirjiet itineranti, ċertifikat ta' proprjetà personali, ċertifikat tal-kollezzjoni tal-kampjuni jew ċertifikat ta' strument mużikali li jkun skada jew li mhux qed jintuża aktar jew li ma għadux validu.”

.

(6)

L-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:

“(c)

meta l-kampjuni msemmija fihom ikunu ntilfu, inqerdu jew insterqu;”

;

(b)

fil-paragrafu 2, il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:

“(c)

meta l-kampjuni msemmija fihom ikunu ntilfu, inqerdu jew insterqu;”

.

(7)

Fl-Artikolu 14, it-tieni paragrafu jinbidel b'dan li ġej:

“Madankollu, iċ-ċertifikati ta' oriġini għal kampjuni ta' speċi elenkati fl-Anness Ċ għar-Regolament (KE) Nru 338/97 jistgħu jintużaw għall-introduzzjoni ta' kampjuni fil-Komunità sa 12-il xahar mid-data tal-ħruġ tagħhom, filwaqt li ċ-ċertifikati ta' wirja li tivvjaġġa, iċ-ċertifikati ta' proprjetà personali u ċ-ċertifikati ta' strumenti mużikali jistgħu jintużaw għall-introduzzjoni ta' kampjuni fil-Komunità u għall-iskop tal-applikazzjoni ta' ċertifikati rispettivi skont l-Artikoli 30, 37 u 44h ta' dan ir-Regolament sa tliet snin mid-data tal-ħruġ tagħhom.”

.

(8)

Il-Kapitolu VIIIb li ġej jiddaħħal wara l-Artikolu 44ġ:

“KAPITOLU VIIIb

ĊERTIFIKAT TA' STRUMENT MUŻIKALI

Artikolu 44h

Ħruġ

1.   L-Istati Membri jistgħu joħorġu ċertifikat ta' strument mużikali għal moviment transkonfinali mhux kummerċjali ta' strumenti mużikali għal finijiet li jinkludu, iżda mhux limitati għal, użu personali, il-prestazzjoni, il-produzzjoni (reġistrazzjonijiet), xandir, tagħlim, wiri jew kompetizzjoni, fejn dawn l-istrumenti jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a)

ikunu ġejjin minn speċi elenkati fl-Annessi A, B jew Ċ tar-Regolament (KE) Nru 338/97, minbarra eżemplari ta' speċi elenkati fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97 li jkunu nkisbu wara li l-ispeċi ġiet inkluża fl-Appendiċi tal-Konvenzjoni;

(b)

il-kampjun użat fil-manifattura tal-istrument mużikali ġie akkwistat b'mod legali;

(c)

l-istrument mużikali jiġi identifikat kif xieraq.

2.   Folja ta' kontinwazzjoni għandha tiġi mehmuża maċ-ċertifikat sabiex tintuża skont l-Artikolu 44 m.

Artikolu 44i

Użu

Iċ-ċertifikat jista' jintuża f'wieħed mill-modi li ġejjin:

(a)

bħala permess ta' importazzjoni skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 338/97;

(b)

bħala permess ta' esportazzjoni jew ċertifikat ta' esportazzjoni mill-ġdid, skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 338/97.

Artikolu 44j

Awtorità emittenti

1.   L-awtorità ta' ġestjoni tal-Istat tar-residenza tas-soltu tal-applikant għandha tkun l-awtorità emittenti għal ċertifikat ta' strument mużikali.

2.   Iċ-ċertifikat ta' strument mużikali għandu jinkludi t-test li ġej fil-kaxxa 23 jew f'anness xieraq għaċ-ċertifikat:

‘Validu għal movimenti transkonfinali multipli. L-oriġinal għandu jinżamm mid-detentur.

L-istrument mużikali kopert minn dan iċ-ċertifikat, li jippermetti diversi movimenti transkonfinali, huwa għal użu mhux kummerċjali għal skopijiet inklużi, iżda mhux limitati għal, użu personali, il-prestazzjoni, il-produzzjoni (reġistrazzjonijiet), xandir, tagħlim, wiri jew kompetizzjoni. L-istrument mużikali kopert b'dan iċ-ċertifikat ma jistax jinbiegħ u l-pussess tiegħu ma jistax jiġi ttrasferit waqt li huwa barra mill-Istat li fih inħareġ iċ-ċertifikat.

Dan iċ-ċertifikat irid jintbagħat lura lill-awtorità ta' ġestjoni tal-Istat li jkun ħareġ iċ-ċertifikat qabel l-iskadenza taċ-ċertifikat.

Dan iċ-ċertifikat mhuwiex validu sakemm ma jkunx akkumpanjat minn folja ta' kontinwazzjoni, li għandha tiġi ttimbrata u ffirmata minn uffiċjal tad-dwana f'kull punt ta' qsim tal-fruntiera.’

.

Artikolu 44k

Rekwiżiti għall-kampjuni

Meta kampjun ikun kopert minn ċertifikat ta' strument mużikali, għandhom jiġu ssodisfati r-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

l-istrument mużikali jrid jiġi rreġistrat mill-awtorità amministrattiva emittenti;

(b)

l-istrument mużikali jrid jiġi rritornat lill-Istat Membru li fih ikun ġie rreġistrat qabel id-data tal-iskadenza taċ-ċertifikat;

(c)

il-kampjun ma jistax jinbiegħ u l-pussess tiegħu ma jistax jiġi ttrasferit waqt li jkun barra mill-Istat tar-residenza tas-soltu tal-applikant għajr soġġett għall-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44n;

(d)

l-istrument mużikali jrid jiġi identifikat kif xieraq.

Artikolu 44l

Applikazzjonijiet

1.   Applikant għal ċertifikat ta' strument mużikali għandu jipprovdi informazzjoni kif stabbilit fl-Artikoli 44h u 44k u, fejn xieraq, jimla l-kaxex 1, 4 u minn 7 sa 23 tal-formola tal-applikazzjoni u l-kaxex 1, 4 u minn 7 sa 22 tal-oriġinali u l-kopji kollha taċ-ċertifikat.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li għandha timtela biss formola ta' applikazzjoni, f'liema każ tali applikazzjoni tista' tkun għal aktar minn ċertifikat wieħed.

2.   L-applikazzjoni mimlija kif xieraq għandha tintbagħat lill-awtorità ta' ġestjoni tal-Istat Membru ta' residenza tas-soltu tal-applikant, flimkien mal-informazzjoni meħtieġa u l-evidenza dokumentata li dik l-awtorità tikkunsidra bħala meħtieġa sabiex tkun tista' tiddetermina jekk ċertifikat għandux joħroġ.

Trid tingħata raġuni għal ommissjoni ta' informazzjoni mill-applikazzjoni.

3.   Meta ssir applikazzjoni għal ċertifikat relatat ma' kampjuni li għalihom applikazzjoni bħal din tkun ġiet miċħuda qabel, l-applikant għandu jinforma lill-awtorità ta' ġestjoni b'dan il-fatt.

Artikolu 44m

Dokumenti li għandhom jingħataw mid-detentur lill-uffiċċju doganali

Fil-każ tal-introduzzjoni fl-Unjoni, tal-importazzjoni, l-esportazzjoni jew l-esportazzjoni mill-ġdid ta' kampjun kopert minn ċertifikat ta' strument mużikali maħruġ skont l-Artikolu 44j, id-detentur taċ-ċertifikat, għal finijiet ta' verifika għandu jibgħat l-oriġinal ta' dak iċ-ċertifikat u l-oriġinal u kopja tal-folja ta' kontinwazzjoni, lil uffiċċju doganali magħżul skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 338/97.

L-uffiċċju doganali, wara li jimla l-folja ta' kontinwazzjoni, għandu jibgħat lura d-dokumenti oriġinali lid-detentur, japprova l-kopja tal-folja ta' kontinwazzjoni u jibgħat dik il-kopja approvata lill-awtorità ta' ġestjoni rilevanti skont l-Artikolu 45.

Artikolu 44n

Il-bejgħ ta' kampjuni koperti

Meta d-detentur ta' ċertifikat ta' proprjetà personali maħruġ skont l-Artikolu 44j ta' dan ir-Regolament juri x-xewqa li jbiegħ il-kampjun, huwa għandu l-ewwel jibgħat iċ-ċertifikat lill-awtorità ta' ġestjoni emittenti u, meta l-kampjun ikun jappartjeni għal speċi elenkata fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97, għandu japplika mal-awtorità kompetenti għal ċertifikat skont l-Artikolu 8(3) ta' dak ir-Regolament.

Artikolu 44o

Sostituzzjoni

Ċertifikat ta' strument mużikali li jkun intilef, insteraq jew inqered jista' jiġi sostitwit biss mill-awtorità li tkun ħarġitu.

Id-dokument ta' sostituzzjoni għandu jkollu l-istess numru, jekk possibbli, u l-istess data ta' validità tad-dokument oriġinali, u fil-kaxxa 23 għandu jinkludi waħda mid-dikjarazzjonijiet li ġejjin:

‘Dan iċ-ċertifikat huwa kopja vera tal-oriġinali.’, jew ‘Dan iċ-ċertifikat jikkanċella u jissostitwixxi l-oriġinal bin-numru xxxx maħruġ fi xx/xx/xxxx.’

Artikolu 44p

Introduzzjoni ta' strumenti mużikali fl-Unjoni permezz ta' ċertifikati maħruġa minn pajjiżi terzi

L-introduzzjoni fl-Unjoni ta' strument mużikali ma għandhiex teħtieġ il-preżentazzjoni ta' permess ta' importazzjoni jew permess ta' dokument ta' esportazzjoni sakemm huwa kopert minn ċertifikat ta' strument mużikali maħruġ minn pajjiż terz taħt kundizzjonijiet simili għal dawk stipulati fl-Artikoli 44h u 44j. L-esportazzjoni mill-ġdid ta' dak l-istrument mużikali ma għandhiex teħtieġ il-preżentazzjoni ta' ċertifikat ta' esportazzjoni mill-ġdid.”

(9)

L-Artikolu 56 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

“Għall-finijiet tal-punt (a), kundizzjonijiet ikkontrollati tirreferi għal ambjent mhux naturali li huwa mmanipulat b'mod intensiv minn intervent uman, li jista' jinkludi, iżda mhuwiex limitat għal, kultivazzjoni tar-raba', fertilizzazzjoni, kontroll ta' ħaxix ħażin, tisqija jew xogħol fl-imxietel bħal tqegħid fil-qsari, tħawwil fil-ħmiemel u protezzjoni mit-temp. Għal unitajiet tassonomiċi ta' produzzjoni ta' injam tal-agar, li huma kkultivati minn żrieragħ, qtugħ, tilqim, tirqid (marcoting-air-layering), qasmiet, tessuti kallużi jew tessuti oħrajn tal-pjanti, spori jew tnissil ieħor ‘taħt kundizzjonijiet ikkontrollati’ tirreferi għal pjantaġġuni tas-siġar, inkluż ambjent ieħor mhux naturali li huwa mmanipulat permezz ta' intervent uman għal skopijiet ta' produzzjoni ta' pjanti jew partijiet u derivati tal-pjanti.”

;

(b)

jiżdied il-paragrafu 3 li ġej:

“3.   Siġar ta' unitajiet tassonomiċi ta' produzzjoni ta' injam tal-agar imkabbra fil-kultivazzjoni bħal:

(a)

ġonna (dar u/jew ġnien tal-komunità);

(b)

pjantaġġun tal-Istat, privat jew tal-produzzjoni komunitarja, jew speċi monospeċifika jew imħallta,

għandu jitqies bħala li jitnissel artifiċjalment skont il-paragrafu 1.”

.

(10)

L-Artikolu 57 huwa emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħal il-paragrafu 3a li ġej:

“3a.   Permezz ta' deroga minn paragrafu 3, l-ewwel introduzzjoni fl-Unjoni ta' trofej tal-kaċċa ta' kampjuni ta' speċi jew il-popolazzjonijiet elenkati fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97 u fl-Anness XIII ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu soġġetti għall-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 338/97.”

;

(b)

fil-paragrafu 5, jiżdied il-punt(g) li ġej:

“(g)

kampjuni ta' injam tal-agar (Aquilaria spp. u Gyrinops spp.) — sa 1 kg ta' laqx tal-injam, 24 ml ta' żejt, u żewġ settijiet ta' żibeġ jew kuruni tar-rużarju (jew żewġ ġiżirajjen jew brazzuletti) kull persuna.”

.

(11)

L-Artikolu 58 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 3, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Id-dispożizzjonijiet fis-subparagrafu preċedenti ma japplikawx għall-esportazzjoni mill-ġdid ta' qarn tar-rinoċeronti jew l-avorju tal-iljunfanti f'affarijiet tad-dar jew personali; għal dawn il-kampjuni għandha tkun meħtieġa l-preżentazzjoni ta' ċertifikat ta' esportazzjoni mill-ġdid lid-dwana.”

;

(b)

il-paragrafi 3a u 4 jinbidlu b'dan li ġej:

“3a.   L-esportazzjoni mill-ġdid, minn persuna li ma tirrisjedix normalment fl-Unjoni, ta' affarijiet personali jew tad-dar akkwistati barra l-Istat tar-residenza tas-soltu tiegħu/tagħha, inklużi trofej tal-kaċċa personali, li huma eżemplari tal-ispeċijiet elenkati fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97 għandha tiġi soġġetta għall-preżentazzjoni lid-dwana ta' ċertifikat ta' esportazzjoni mill-ġdid. L-istess rekwiżit japplika għall-esportazzjoni mill-ġdid bħala affarijiet personali jew tad-dar tal-qarn tar-rinoċeronti jew l-avorju tal-iljunfanti minn kampjuni minn popolazzjonijiet elenkati fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97.

4.   B'deroga mill-paragrafi 2 u 3 l-esportazzjoni jew l-esportazzjoni mill-ġdid tal-oġġetti elenkati fil-punti (a) sa (g) tal-Artikolu 57(5) ma għandhomx jeħtieġu l-preżentazzjoni ta' dokument ta' esportazzjoni mill-ġdid.”

.

(12)

L-Artikolu 58a huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, il-frażi inizjali tinbidel b'dan li ġej:

“1.   Attivitajiet kummerċjali għal eżemplari ta' speċijiet elenkati fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97 li jiddaħħlu fl-Unjoni skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 338/97 jistgħu jiġu awtorizzati minn awtorità ta' ġestjoni ta' Stat Membru skont il-kundizzjonijiet li ġejjin:”

;

(b)

il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:

“2.   Għandhom jiġu pprojbiti attivitajiet kummerċjali għal eżemplari ta' speċijiet elenkati fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97 li kienu introdotti fl-Unjoni skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 338/97, jew għal kampjuni ta' speċijiet elenkati fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni jew fl-Anness C1 tar-Regolament (KEE) Nru 3626/82 u introdotti fl-Unjoni bħala affarijiet personali u domestiċi.”

.

(13)

Fl-Artikolu 66(6), jiżdied it-tieni subparagrafu li ġej:

“Kavjar minn speċijiet differenti ta' Acipenseriformes ma għandux jitħallat f'kontenitur primarju, ħlief fil-każ ta' kavjar ippressat (jiġifieri kavjar magħmul minn bajd mhux iffertilizzat ta' speċi ta' ħuta spatula jew sturjun wieħed jew aktar, li jifdal wara l-ipproċessar u t-tħejjija ta' kavjar ta' kwalità ogħla).”

.

(14)

Fl-Artikolu 72, il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:

“3.   L-Istati Membri jistgħu jkomplu joħorġu permessi ta' importazzjoni u esportazzjoni, ċertifikati ta' esportazzjoni mill-ġdid u ċertifikati tal-wirja li tivjaġġa u ta' sjieda personali fil-formoli pprovduti fl-Annessi I, III u IV, notifikazzjonijiet tal-importazzjoni fil-formola pprovduta fl-Anness II u ċertifikati tal-UE fil-formola pprovduta fl-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 792/2012 għal sena wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/57 (*).

(*)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/57 tal-15 ta' Jannar 2015 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 792/2012 dwar ir-regoli għat-tfassil ta' permessi, ċertifikati u dokumenti oħrajn ipprovduti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom u fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 (ĠU L 10, 16.1.2015, p. 19).”"

(15)

L-Annessi huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Japplika mill-5 ta' Frar 2015.

Ir-Regolament (UE) 2015/56 jitħassar b'effett mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Ġunju 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 61, 3.3.1997, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 tal-4 ta' Mejju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (ĠU L 166, 19.6.2006, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 792/2012 tat-23 ta' Awwissu 2012 li jistipula regoli għat-tfassil ta' permessi, ċertifikati u dokumenti oħrajn ipprovduti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 (ĠU L 242, 7.9.2012, p. 13).

(4)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/56 tal- 15 ta' Jannar 2015 li jemenda, fir-rigward il-kummerċ fl-ispeċijiet tal-fawna u l-flora selvaġġi, ir-Regolament (KE) Nru 865/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 (ĠU L 10, 16.1.2015, p. 1).


ANNESS

L-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 865/2006 huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness VIII jinbidel b'dan li ġej:

“ANNESS VIII

Referenzi standard għan-nomenklatura li għandhom jintużaw skont l-Artikolu 5(4) sabiex jindikaw ismijiet xjentifiċi ta' speċijiet fil-permessi u ċ-ċertifikati

FAWNA

(a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [għall-mammiferi kollha — bl-eċċezzjoni tal-għarfien tal-ismijiet li ġejjin għal forom selvaġġi tal-ispeċi (bi preferenza għall-ismijiet fil-forom domestiċi): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; u bl-eċċezzjoni tal-ispeċi msemmija hawn taħt]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [għal Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. — International Journal of Primatology, 29: 723-741. [għal Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. — International Journal of Primatology, 25: 97-163. [għal Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for ‘tucuxi’ (Sotalia fluviatilis) and ‘costero’ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [għal Sotalia fluviatilis u Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. — Science, 312: 1378-1381. [għal Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22: 55-70. [għal Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. — Primate Conservation, 25: 1-9. [għal Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, 31: 693-714. [għal Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — Amer. J. Primatology,73: 96-107. [għal Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. — International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [għal Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [għal Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [għal Physeter macrocephalus u Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. — Primate Conservation, 23: 55-64. [għal Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. — International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [għal Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [għal Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, 426: 278-281. [għal Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. — Primate Conservation, 20: 29-39. [għal Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [għal Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe u Ovis vignei]

(b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [għal ismijiet fuq livell ta' ordni u ta' familja għall-għasafar]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). [għall-ispeċijiet kollha tal-għasafar — minbarra l-unitajiet tassonomiċi msemmija hawn taħt u għal Lophura imperialis, li l-kampjuni tiegħu għandhom jiġu ttrattat bħala kampjuni ta'L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (disponibbli fuq is-sit elettroniku ta' CITES) [flimkien ma' DICKINSON 2003 għall-ispeċi kollha tal-għasafar — għajr għall-unitajiet tassonomiċi msemmija hawn taħt]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278-286. [għal Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [għal Psittacula intermedia u Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, 22: 85-112. [għal Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. — Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [għal Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123-130. [għal Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815-819. [għal Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [għal Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's ‘Guarouba’ or ‘Perriche jaune’: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). — Zootaxa, 2013: 1-16. [għal Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. — Cotinga, 24: 77-83. [għal Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [għal Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. — Ibis, 144: 665-675. [għal Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). — Auk, 126: 604-612. [għal Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [għal Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). — Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [għal Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [għal Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — Wilson Bulletin, 114: 421-445. [għal Micrastur mintoni]

(c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) — Herpetological Journal, 11: 53-68. [għal Calumma vatosoa u Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) — Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [għal Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. — Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [għal Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. — Sauria, 31 (1): 5-14. [għal Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). — Salamandra, 39(3/4): 129-138. [għal Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost- Madagaskars — Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [għal Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) — Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [għall-Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010: A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. — Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [għal Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [għal Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. — African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [għal Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31-32. [għal Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee [għal Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana — Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [għal Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa — Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [għal Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus — Herpetologica 54: 477-492. [għal Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. — Zootaxa, 2982: 40-48. [għal Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [għal Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [għal Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. — Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [għal Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). — Copeia, 4: 894-905. [għal Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [mingħajr l-appendiċi tiegħu; għat-Testudines għall-ismijiet tal-ispeċi u tal-familja — bl-eċċezzjoni taż-żamma tal-ismijiet li ġejjin Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. — Salamandra, 46(3): 167-179. [għal Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. — Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [għal Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. — Zootaxa, 2201: 1-10. [għal Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. — Salamandra, 46: 83-92. [għal Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. — Zootaxa, 2195: 61-68. [għal Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. — Zootaxa, 2269: 32-42. [għal Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. — Salamandra, 42: 129-144. [għal Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [għal Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. — J. Zool. Lond. 247: 225-238. [għal Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier — Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [għal Phelsuma spp., madanakollu, biż-żamma ta' Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species — Herpetological Monographs, 14: 139-185. [għal Morelia clastolepis, Morelia nauta u Morelia tracyae, u l-elevazzjoni għal-livell ta' speċi għal Morelia kinghorni]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba — Journal of Herpetology, 33: 436-441. [għal Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba — Journal of Herpetology, 36:157-161. [għal Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba — Copeia 1999(2): 376-381. [għal Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba — Journal of Herpetology, 35: 615-617. [għal Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). — Copeia, 2009 (3): 572-582. [għal Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [għal Iguanidae għajr għall-għarfien ta' Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense u P. wigginsi bħala speċijiet validi]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. — Sauria, 31: 5-16. [għal Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) — Doriana 7(311): 1-14. [għal Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia — Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [għal Python breitensteini u Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [għal Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae — Das Tierreich, 112, 85 pp. [għal Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo u Furcifer — għajr għall-ispeċi ta' Bradypodion li nbidlet għal Kinyongia u Nadzikambia, għajr għall-għarfien ta' Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi u C. marojezense bħala speċijiet validi]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. — Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [għal Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [għall-Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). — Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [għal Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). — Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [għal Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. — Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [għal Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil — Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [għal Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil — Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [għal Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. — Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [għal Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) — Journal of Herpetology, 35: 353-357. [għal Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [għal Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae and Viperidae — għajr għaż-żamma tal-ġeneri Acrantophis, Sanzinia, Calabaria u Lichanura u l-għarfien ta' Epicrates maurus u Tropidophis xanthogaster bħala speċijiet validi]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. — African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [għal Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — Herpetologica, 60: 117. [għal Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. — Zookeys, 113: 39-71. [għal Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). — Sauria, 31 (2): 41-48. [għal Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. — Tropical Zool., 16:1-12. [għal Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). — Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [għal Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2028: 41-50. [għal Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). — Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [għal Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [għad-delimitazzjoni tal-familji fi ħdan is-Sauria]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). — Zoologica Scripta, 36: 429-442. [għal Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). — Zoologica Scripta, 36:301-310. [għal Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61-68. [għal Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). — Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [għal Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. — Zootaxa, 3022: 39-57. [għal Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. — ZooNova 1 (1): 1-7. [għal Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. — Copeia, 4: 711-734. [għal Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. — In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934-949. Chicago. [għal Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [għal Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). — Zootaxa, 2429: 1-28. [għal Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. — Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [għal Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) — Herpetologica, 56: 257-270. [għal Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). — Hamadryad, 26(2): 283-315. [għal Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. — Zootaxa, 3002: 1-16. [għal Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia — Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [għal Chamaeleo balebicornutus u Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. — Zootaxa, 2226: 43-57. [għal Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2079: 57-68. [għal Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 1426: 68. [għal speling korrett ta' Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. — Zootaxa, 1363: 23-38. [għal Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). — Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [għal Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. — Biol. Lett., published online 8 September 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [għal Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. — Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [għal Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. — Tropical Zool., 20: 1-17. [għal Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). — Sauria, 26 (3): 41-44. [għal Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [għall-ismijiet tal-ordni tat-Testudines, Crocodylia u Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) — resurrection of the genus Saara Gray, 1845. — Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [għal Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) — Toxicon, 34: 339-406. [għal Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix u Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). — Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [għal Python kyaiktiyo]

(d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 5.5 as of December 2011

in combination with BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). — Zootaxa, 3083: 1-120. [għall-ispeċijiet kollha ta' amfibji]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference V. 5.6 (9 January 2013)

(e)    ELASMOBRANCHII,ACTINOPTERYGII AND SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version downloaded 30 November 2011. [għall-ispeċi kollha ta' klieb il-baħar u ħut, ħlief għall-ġeneru Hippocampus]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Awstralja. — Zootaxa, 2613: 61-68. [għal Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [għal Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [għal Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [għal Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [għal Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies, 42: 284-291. [għal Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM). [għal Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). — Zootaxa, 1963: 54-68. [għal Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). — Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [għal Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. — Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [għal Hippocampus tyro]

(f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention — Biogeographica, 72(3): 133-143. [għal skorpjuni tal-ġeneru Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26-30. [għal Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 as of 7 April 2006 [għal Theraphosidae]

(g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — African Entomology, 13(2): 347-352. [għal Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [għal friefet birdwing tal-ġeneri Ornithoptera, Trogonoptera u Troides]

(h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [għal Hirudo medicinalis u Hirudo verbana]

(i)    ANTHOZOA AND HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEPWCMC 2012.

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press ((reprinted with corrections 1998)] għall-ismijiet ġenereċi tal-pjanti kollha elenkati fl-Appendiċi tal-Konvenzjoni, ħlief jekk sorpassati minn listi standard adottati mill-Konferenza tal-Partijiet).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) għas-sintomi ġeneriċi li ma jissemmewx f'The Plant-Book, ħlief jekk sorpassati minn listi standard adottati mill-Konferenza tal-Partijiet kif jissemma hawn taħt.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), bħala linja gwida meta ssir referenza għall-ismijiet ta' speċijiet ta' Cycadaceae, Stangeriaceae u Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) bħala linja gwida meta ssir referenza għall-ismijiet ta' speċijiet ta' Cyclamen (Primulaceae) u Galanthus u Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) bħala linja gwida meta ssir referenza għall-ismijiet ta' speċijiet ta' Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) bħala linja gwida meta ssir referenza għall-ismijiet ta' speċijiet ta' Dionaea, Nepenthes u Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) u l-aġġornament tiegħu: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] bħala linja gwida meta ssir referenza għall-ismijiet ta' speċijiet ta' Aloe u Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) bħala linja gwida meta ssir referenza għall-ismijiet ta' speċijiet ta' unitajiet tassonomiċi.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) bħala linja gwida meta ssir referenza għall-ismijiet tal-ispeċijiet ta' Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione and Sophronitis (Volume 1, 1995) u Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula u Encyclia (Volume 2, 1997), u Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides u Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda and Vandopsis (Volume 3, 2001); u Aerides, Coelogyne, Comparettia u Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) bħala linja gwida meta ssir referenza għall-ismijiet ta' speċijiet ta' ewforbji sukkulenti.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) bħala linja gwida meta ssir referenza għall-ismijiet ta' speċijiet ta' Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa bħala linja gwida meta ssir referenza għall-ismijiet ta' speċijiet ta' Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Dávila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 bħala linja gwida meta ssir referenza għall-ismijiet ta' speċijiet ta' Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Indirizz tal-awturi: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) bħala linja gwida meta ssir referenza għall-ismijiet ta' speċijiet ta' Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 u l-aġġornamenti tiegħu) ippubblikat mill-UNEP — WCMC jista' jintuża bħala ħarsa informali lejn l-ismijiet xjentifiċi li ġew adottati mill-Konferenza tal-Partijiet għall-ispeċijiet tal-annimali li huma elenkati fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97, u bħala sommarju informali tat-tagħrif li hemm fir-referenzi standard li ġew adottati għan-nomenklatura CITES.”

(2)

L-Anness IX huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt 1 tal-Anness IX, l-entrata “Ċirkli u wirjiet li jivvjaġġaw minn post għal ieħor” tinbidel b'“Q Wirjiet li jivvjaġġaw minn post għal ieħor (ġbir ta' kampjuni, ċirklu, menagerie, wirja ta' pjanti, orkestra jew wirja f'mużew li tintuża għal wirja kummerċjali għall-pubbliku)”;

(b)

fil-punt 2 tal-Anness IX, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

“X

 

Kampjuni li ttieħdu fl-ambjent tal-baħar mhux taħt il-ġurisdizzjoni tal-ebda Stat”

.

(3)

Fl-Anness X, l-entrata “Lophophurus impejanus” tinbidel b' “Lophophorus impejanus”.

(4)

Jiżdied l-Anness XIII li ġej:

“ANNESS XIII

SPEĊIJIET U POPOLAZZJONIJIET LI JISSEMMEW FL-ARTIKOLU 57(3a)

 

Ceratotherium simum simum

 

Hippopotamus amphibius

 

Loxodonta africana

 

Ovis ammon

 

Panthera leo

 

Ursus maritimus”

.

Top