Help Print this page 

Document 32015R0830

Title and reference
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/830 tat-28 ta' Mejju 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

C/2015/3522
  • In force
OJ L 132, 29.5.2015, p. 8–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/830/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

29.5.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/830

tat-28 ta' Mejju 2015

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 131 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 jistipula r-rekwiżiti għall-kumpilazzjoni tal-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza, użati biex tingħata informazzjoni dwar sustanzi u taħlitiet kimiċi fl-Unjoni Ewropea.

(2)

Is-Sistema Globalment Armonizzata tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikettar ta' Sustanzi Kimiċi (GHS), żviluppata fi ħdan l-istruttura tan-Nazzjonijiet Uniti, tistabbilixxi kriterji armonizzati fuq livell internazzjonali għall-klassifikazzjoni u t-tikkettar ta' sustanzi kimiċi u r-regoli għal skedi tad-dejta dwar is-sikurezza.

(3)

Ir-rekwiżiti għall-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandhom jiġu adattati skont il-ħames reviżjoni tar-regoli għall-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza tal-GHS.

(4)

Fl-1 ta' Ġunju 2015, se jidħlu fis-seħħ f'daqqa żewġ emendi konfliġġenti tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, waħda permezz tal-Artikolu 59(5) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u l-oħra permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 453/2010 (3). Sabiex tiġi evitata konfużjoni dwar liema verżjoni tal-Anness II tapplika, jinħtieġ li din il-verżjoni emendata tal-Anness tinbidel b'Anness II ġdid.

(5)

Jekk l-operaturi ekonomiċi li diġà lestew l-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza jkun jeħtiġilhom jaġġornawhom minnufih skont l-Anness II emendat tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, dan ikun piż sproporzjonat. Għaldaqstant, għal xi żmien partikolari, l-operaturi għandhom jitħallew jibqgħu jużaw dawk l-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza li jkunu ngħataw lir-riċevituri qabel l-1 ta' Ġunju 2015.

(6)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, kif emendat bl-Artikolu 59(5) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 453/2010, għandu jinbidel bit-test stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 31(9) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, l-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza li jkunu ngħataw lir-riċevituri qabel l-1 ta' Ġunju 2015 jistgħu jibqgħu jintużaw u sal-31 ta' Mejju 2017 m'għandhomx għalfejn jikkonformaw mal-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan japplika mill-1 ta' Ġunju 2015.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Mejju 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

(3)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 453/2010 tal-20 ta' Mejju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 133, 31.5.2010, p. 1).


ANNESS

“ANNESS II

REKWIŻITI GĦAT-TFASSIL TAL-ISKEDI TAD-DEJTA DWAR IS-SIKUREZZA

PARTI A

0.1.   Introduzzjoni

0.1.1.   Dan l-Anness jistipula r-rekwiżiti li l-fornitur għandu jilħaq għall-kumpilazzjoni ta' skeda tad-dejta dwar is-sikurezza li tingħata għal sustanza jew taħlita skont l-Artikolu 31.

0.1.2.   L-informazzjoni mogħtija fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni fir-rapport dwar is-sikurezza kimika, meta dan ikun meħtieġ. Fil-każ li jitlesta rapport dwar is-sikurezza kimika, ix-xenarji rilevanti ta' esponiment għandhom jitqiegħdu f'anness tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

0.2.   Rekwiżiti ġenerali għat-tfassil ta' skeda tad-dejta dwar is-sikurezza

0.2.1.   L-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tippermetti li l-utenti jieħdu l-miżuri meħtieġa relatati mal-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza umana fuq il-post tax-xogħol, u l-ħarsien tal-ambjent. Min jimla l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandu jikkunsidra li skeda tad-dejta dwar is-sikurezza trid tinforma lill-udjenza tagħha bil-perikli ta' sustanza jew taħlita u trid tagħti informazzjoni dwar il-ħażna, il-ġestjoni u r-rimi bla periklu tas-sustanza jew it-taħlita.

0.2.2.   L-informazzjoni mogħtija fl-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza għandha wkoll tikkonforma mar-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva 98/24/KE. B'mod partikolari, mill-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza, min iħaddem għandu jkun jista' jiddetermina jekk fuq il-post tax-xogħol hemmx xi aġenti kimiċi perikolużi, u jkun jista' jistma kull riskju għas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema meta dawn jintużaw.

0.2.3.   L-informazzjoni fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tkun miktuba b'mod ċar u konċiż. L-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tħejjiha persuna kompetenti li tikkunsidra r-rekwiżiti u l-għarfien speċifiċi tal-utenti indirizzati, sa fejn dawn ikunu magħrufa. Il-fornituri ta' sustanzi u taħlitiet għandhom jiżguraw li dawn il-persuni kompetenti jkunu ħadu taħriġ xieraq, inkluż taħriġ ta' aġġornament.

0.2.4.   Il-lingwaġġ użat fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandu jkun sempliċi, ċar u preċiż, u jkun jevita l-lingwaġġ speċjalizzat, l-akronimi u t-taqsiriet. Ma għandhomx jintużaw dikjarazzjonijiet bħal ‘jista' jkun perikoluż’, ‘mingħajr effetti fuq is-saħħa’, ‘bla periklu fil-biċċa l-kbira tal-kundizzjonijiet ta' użu’ jew ‘bla periklu’ jew xi dikjarazzjoni oħra li tindika li s-sustanza jew it-taħlita mhix perikoluża jew xi dikjarazzjoni oħra li tkun inkonsistenti mal-klassifikazzjoni ta' dik is-sustanza jew taħlita.

0.2.5.   Id-data ta' kumpilazzjoni tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tinkiteb fl-ewwel paġna. Meta skeda tad-dejta dwar is-sikurezza tkun ġiet riveduta u l-verżjoni l-ġdida u riveduta tingħata lill-benefiċjarji, fit-Taqsima 16 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandhom jitniżżlu l-bidliet għall-attenzjoni tal-benefiċjarji, sakemm ma jkunux ġew indikati bandoħra. Għall-iskedi riveduti tad-dejta dwar is-sikurezza, fl-ewwel paġna għandhom jidhru d-data tal-kumpilazzjoni identifikata bħala ‘Reviżjoni: (data)’ kif ukoll in-numru tal-verżjoni, in-numru tar-reviżjoni, id-data tas-sostituzzjoni jew xi indikazzjoni oħra ta' liema verżjoni nbidlet.

0.3.   Il-format tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

0.3.1.   L-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza m'għandhiex tul fiss, iżda dan għandu jkun proporzjonat mal-periklu tas-sustanza jew it-taħlita u l-informazzjoni disponibbli.

0.3.2.   Il-paġni kollha ta' skeda tad-dejta dwar is-sikurezza, inkluż kull Anness, għandhom ikunu numerati u għandu jkollhom indikazzjoni tat-tul tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza (pereżempju ‘paġna 1 minn 3’) jew inkella indikazzjoni dwar jekk hemmx paġna wara (pereżempju ‘Ikompli fil-paġna li ġejja’ jew ‘Tmiem l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza’).

0.4.   Il-kontenut tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

L-informazzjoni mitluba minn dan l-Anness għandha tiġi inkluża fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza, meta applikabbli u disponibbli, fis-subtaqsimiet rilevanti stipulati fil-Parti B. L-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza m'għandux ikollha subtaqsimiet vojta.

0.5.   Rekwiżiti oħra ta' informazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' proprjetajiet tas-sustanzi u t-taħlitiet, xi mindaqqiet jista' jkun jinħtieġ li tiġi inkluża informazzjoni rilevanti u disponibbli addizzjonali fis-subtaqsimiet rilevanti.

L-informazzjoni addizzjonali dwar is-sikurezza u dwar l-ambjent tinħtieġ biex tindirizza l-ħtiġijiet tal-baħħara u ħaddiema oħra tat-trasport bl-ingrossa ta' oġġetti perikolużi bil-baħar jew fuq passaġġi tal-ilma interni jew bastimenti tat-tankijiet permezz tal-passaġġi tal-ilma interni soġġetti għall-IMO jew għal regolamenti nazzjonali. Is-Subtaqsima 14.7 tħeġġeġ l-inklużjoni tal-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni bażika meta dan it-tip ta' merkanziji jkunu ttrasportati bl-ingrossa skont l-Anness II tal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis mill-Vapuri, l-1973, kif mibdula mill-Protokoll tal-1978 relatat magħha (MARPOL) (1) u l-Kodiċi Internazzjonali għall-Bini u t-Tagħmir ta' Vapuri li jġorru Kimiki Perikolużi fil-Massa (il-Kodiċi Internazzjonali għat-Trasport ta' Volumi Kbar ta' Kimika jew il-Kodiċi IBC). (2). Barra minn hekk, il-bastimenti li jġorru żejt jew karburant taż-żejt, kif definit fl-Anness I tal-MARPOL, bl-ingrossa jew karburant tal-bastimenti għall-forniment, huma mitluba li qabel it-tagħbija jingħataw ‘skeda tad-dejta dwar is-sikurezza tal-materjali’ skont ir-riżoluzzjoni tal-Kumitat għas-Sikurezza Marittima (l-MSC) tal-IMO imsejħa ‘Rakkomandazzjonijiet għall-Iskedi tad-Dejta dwar is-sSikurezza tal-Materjali (MSDS) għall-Anness I tal-MARPOL dwar Merkanzija ta' Żejt u Karburant taż-Żejt’ (MSC.286(86)). Għalhekk, sabiex ikun hemm skeda tad-dejta dwar is-sikurezza unika u armonizzata għall-użu marittimu u mhux marittimu, meta xieraq fl-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza jistgħu jiddaħħlu d-dispożizzjonijiet addizzjonali tar-Riżoluzzjoni MSC.286(86) għat-trasport marittimu tal-merkanziji u ż-żjut tal-karburant tal-baħar tal-Anness I tal-MARPOL.

0.6.   Unitajiet

Għandhom jintużaw l-unitajiet ta' kejl kif stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE. (3).

0.7.   Każijiet speċjali

L-iskedi tad-dejta dwar is-sikurezza għandhom ikunu mitluba wkoll għall-każijiet speċjali elenkati fil-paragrafu 1.3 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 li għalihom hemm derogi tat-tikkettar.

1.    TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tippreskrivi l-mod kif għandha tiġi identifikata s-sustanza jew it-taħlita u l-mod kif l-użi rilevanti identifikati, l-isem tal-fornitur tas-sustanza jew tat-taħlita u l-informazzjoni bid-dettalji tal-kuntatt tal-fornitur tas-sustanza jew it-taħlita inkluż kuntatt ta' emerġenza għandhom jingħataw fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

1.1.   Identifikatur tal-prodott

Fil-każ ta' sustanza, l-identifikatur tal-prodott għandu jingħata skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, filwaqt li fil-każ ta' taħlita għandu jingħata skont l-Artikolu 18(3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, kif stipulat fit-tikketta bl-ilsna uffiċjali tal-Istati Membri fejn titqiegħed fis-suq is-sustanza jew it-taħlita, sakemm l-Istati Membri kkonċernati ma jkunux jistipulaw mod ieħor.

Għal sustanzi soġġetti għal reġistrazzjoni, l-identifikatur tal-prodott għandu jkun konsistenti ma' dak pprovvdut fir-reġistrazzjoni u għandu jiġi indikat ukoll in-numru tar-reġistrazzjoni assenjat skont l-Artikolu 20(3) ta' dan ir-Regolament.

Mingħajr ma jintlaqtu l-obbligi tal-utenti downstream stipulati fl-Artikolu 39 ta' dan ir-Regolament, fornitur li huwa distributur jew utent downstream jista' jħalli barra dik il-parti tan-numru tar-reġistrazzjoni li tirreferi għar-reġistrant individwali ta' sottomissjoni konġunta, bil-kundizzjoni li:

(a)

dan il-fornitur jerfa' r-responsabbiltà li jagħti n-numru sħiħ tar-reġistrazzjoni malli jintalab għal skopijiet ta' infurzar jew, jekk in-numru sħiħ tar-reġistrazzjoni ma jkunx disponibbli għalih, li jibgħat it-talba lill-fornitur tiegħu skont il-punt (b); u

(b)

dan il-fornitur jipprovdi n-numru sħiħ tar-reġistrazzjoni lill-awtorità tal-Istat Membru responsabbli għall-infurzar (‘l-awtorità tal-infurzar’) fi żmien sebat ijiem malli jintalab, jew direttament mingħand l-awtorità tal-infurzar inkella mingħand id-destinatarju tiegħu, jew jekk in-numru sħiħ tar-reġistrazzjoni mhuwiex disponibbli għalih, dan il-fornitur għandu jgħaddi t-talba lill-fornitur tiegħu fi żmien sebat ijiem minn meta tasallu t-talba u fl-istess waqt jinforma lill-awtorità tal-infurzar b'dan.

Tista' tingħata skeda tad-dejta dwar is-sikurezza waħda li tkun tkopri aktar minn sustanza jew taħlita waħda diment li l-informazzjoni f'dik l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza tkun tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan l-Anness għal kull waħda minn dawk is-sustanzi jew taħlitiet.

Mezzi oħra ta' identifikazzjoni

Jistgħu jingħataw ismijiet jew sinonimi oħra li bihom hija tikkettata s-sustanza jew it-taħlita jew li bihom hija spiss magħrufa, bħalma huma ismijiet alternattivi, numri, kodiċi tal-prodotti tal-kumpanija, jew identifikaturi uniċi oħra.

1.2.   Użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u l-użi mhux rakkomandati

Tal-inqas għandhom jiġu indikati l-użi rilevanti identifikati għad-destinatarji tas-sustanza jew it-taħlita. Dan għandu jsir permezz ta' deskrizzjoni qasira ta' dak li s-sustanza jew it-taħlita hija maħsuba li tagħmel, bħal pereżempju ‘twaqqaf it-tixrid tan-nar’, ‘antiossidant’.

Meta applikabbli, għandhom jiġu ddikjarati l-użi li l-fornitur iwissi kontrihom u r-raġunijiet għaliex iwissi kontrihom. Din ma hemmx għalfejn tkun lista eżawrjenti.

Fejn ikun jinħtieġ rapport dwar is-sikurezza kimika, l-informazzjoni f'din is-subtaqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tkun konsistenti mal-użi identifikati fir-rapport dwar is-sikurezza kimika u x-xenarji ta' esponiment mir-rapport dwar is-sikurezza kimika stipulat fl-anness tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

1.3.   Id-dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

Għandu jiġi identifikat il-fornitur, kemm jekk huwa l-manifattur, l-importatur, l-unika rappreżentant, l-utent downstream jew id-distributur. Għandhom jingħataw ukoll l-indirizz sħiħ u n-numru tat-telefown tal-fornitur kif ukoll indirizz elettroniku ta' persuna kompetenti responsabbli mill-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

Barra minn hekk, jekk il-fornitur ma jkunx jinsab fl-Istat Membru fejn is-sustanza jew it-taħlita titqiegħed fis-suq u dan ikun innomina persuna responsabbli għal dak l-Istat Membru, għandhom jingħataw l-indirizz sħiħ u n-numru tat-telefown ta' dik il-persuna responsabbli.

Għar-reġistranti, l-informazzjoni għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni dwar l-identità tal-manifattur jew l-importatur mogħtija fir-reġistrazzjoni.

Meta jkun inħatar rappreżentant uniku, jistgħu jingħataw ukoll id-dettalji tal-manifattur jew tal-formulatur li mhuwiex fl-Unjoni.

1.4.   Numru tat-telefown ta' emerġenza

Għandhom jingħataw referenzi għas-servizzi ta' informazzjoni ta' emerġenza. Jekk jeżisti korp konsultattiv fl-Istat Membru fejn is-sustanza jew it-taħlita titqiegħed fis-suq (dan jista' jkun korp responsabbli li jirċievi informazzjoni relatata mas-saħħa msemmi fl-Artikolu 45 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008), għandu jingħata n-numru tat-telefown tiegħu u dan għandu jkun biżżejjed. Jekk id-disponibilità ta' servizzi bħal dawn tkun limitata għal xi restrizzjoni, pereżempju s-sigħat tal-operat, jew jekk ikun hemm limiti fuq tipi speċifiċi ta' informazzjoni mogħtija, dan għandu jiġi ddikjarat b'mod ċar.

2.    TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza tiddeskrivi l-perikli tas-sustanza jew it-taħlita u l-informazzjoni xierqa ta' twissija assoċjata ma' dawk il-perikli.

2.1.   Klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita

Għandha tingħata l-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita li toħroġ meta jiġu applikati l-kriterji tal-klassifikazzjoni li hemm fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Meta l-fornitur ikun innotifika informazzjoni fir-rigward tas-sustanza għall-inventarju tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar skont l-Artikolu 40 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, il-klassifikazzjoni mogħtija fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tkun l-istess bħall-klassifikazzjoni mogħtija f'dik in-notifika.

Jekk it-taħlita ma tkunx tissodisfa l-kriterji għall-klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, dan għandu jiġi ddikjarat b'mod ċar.

L-informazzjoni dwar is-sustanzi fit-taħlita tingħata skont is-Subtaqsima 3.2.

Jekk il-klassifikazzjoni, inkluż id-dikjarazzjonijiet tal-periklu, ma tkunx inkitbet b'mod sħiħ, għandha ssir referenza għat-Taqsima 16, fejn għandu jingħata t-test sħiħ ta' kull klassifikazzjoni, inkluża kull dikjarazzjoni tal-periklu.

Għandhom jiġu mniżżlin l-iktar effetti fiżiċi, sanitarji u ambjentali ħżiena importanti skont it-Taqsimiet minn 9 sa 12 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza, b'tali mod li persuni bla għarfien espert fil-qasam ikunu jistgħu jidentifikaw il-perikli tas-sustanza jew it-taħlita.

2.2.   Elementi tat-tikketta

Abbażi tal-klassifikazzjoni, fuq it-tikketta għandhom jingħataw tal-inqas dawn l-elementi skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008: stampa/stampi ta' periklu, kliem ta' sinjal, dikjarazzjonijiet ta' periklu u dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni. Riproduzzjoni grafika tal-pittogramma sħiħa tal-periklu bajda u sewda jew riproduzzjoni grafika tas-simbolu biss jistgħu jiġu sostitwiti bl-istampa bil-kulur prevista fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

Għandhom jingħataw l-elementi applikabbli tat-tikketta skont l-Artikolu 25 u l-Artikolu 32(6) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

2.3.   Perikli oħra

Għandha tingħata informazzjoni dwar jekk is-sustanza jew it-taħlita tissodisfax il-kriterji għal PBT jew vPvB skont l-Anness XIII.

Għandha tingħata informazzjoni dwar perikli oħra li ma jirriżultawx fil-klassifikazzjoni iżda li jistgħu jikkontribwixxu għall-perikli globali tas-sustanza jew it-taħlita, bħalma huma l-formazzjoni ta' elementi li jniġġsu l-arja waqt it-twebbis jew l-ipproċessar, il-ħolqien ta' ħafna trab, proprjetajiet splussivi li ma jissodisfawx il-kriterji tal-klassifikazzjoni ta' parti 2, it-Taqsima 2.1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, perikli ta' splużjoni tat-trab, transensitizzazzjoni, soffokazzjoni, iffriżar, qawwa kbira għax-xamm jew it-togħma, jew effetti ambjentali bħal perikli għall-organizmi li jgħixu fil-ħamrija, jew il-potenzjal ta' ħolqien ta' ożonu fotokimiku. Id-dikjarazzjoni ‘Jekk tixxerred, tista' tifforma taħlita ta' trab splussiv fl-arja’ hija xierqa fil-każ ta' periklu ta' splużjoni tat-trab.

3.    TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddeskrivi l-identità kimika tal-ingredjenti tas-sustanza jew it-taħlita, inklużi l-impuritajiet u l-addittivi ta' stbbiltà kif stipulat hawn taħt. Għandha tiġi indikata informazzjoni xierqa u disponibbli dwar il-kimika tas-superfiċje.

3.1.   Sustanzi

L-identità kimika tal-kostitwent ewlieni tas-sustanza għandha tingħata billi jingħata tal-inqas identifikatur tal-prodott jew wieħed mill-mezzi l-oħra ta' identifikazzjoni mogħtija fis-subtaqsima 1.1.

L-identità kimika ta' kull impurità, addittiv ta' stabbilizzazzjoni jew kostitwent individwali ieħor minbarra l-kostitwent ewlieni, li hija min-naħa tagħha klassifikata u li tikkontribwixxi għall-klassifikazzjoni tas-sustanzi għandha tingħata kif ġej:

(a)

l-identifikatur tal-prodott skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(b)

jekk l-identifikatur tal-prodott mhuwiex disponibbli, wieħed mill-ismijiet l-oħra (l-isem tas-soltu, l-isem kummerċjali, it-taqsira) jew numri ta' identifikazzjoni.

Il-fornituri tas-sustanzi jistgħu jagħżlu li jelenkaw ukoll il-kostitwenti kollha inklużi dawk mhux klassifikati.

Din is-subtaqsima tista' tintuża wkoll biex tagħti informazzjoni dwar sustanzi multikostitwenti.

3.2.   Taħlitiet

Għandhom jingħataw l-identifikatur tal-prodott, il-konċentrazzjoni jew il-meded ta' konċentrazzjoni tal-inqas għas-sustanzi kollha msemmija fil-punti 3.2.1 jew 3.2.2. Il-fornituri tat-taħlitiet jistgħu jagħżlu li minbarra hekk jelenkaw is-sustanzi kollha fit-taħlita, inklużi s-sustanzi li ma jikkonformawx mal-kriterji għall-klassifikazzjoni. L-informazzjoni għandha tippermetti li d-destinatarju jidentifika mill-ewwel il-perikli tas-sustanzi fit-taħlita. Il-perikli tat-taħlita nnifisha għandhom jingħataw fit-Taqsima 2.

Il-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi f'taħlita għandhom jiġu deskritti b'mod wieħed minn dawn it-tnejn li ġejjin:

(a)

il-perċentwali eżatta f'ordni tal-ikbar l-ewwel mil-lat ta' massa jew volum, jekk teknikament possibbli;

(b)

il-meded ta' perċentwali f'ordni tal-ikbar l-ewwel mil-lat ta' massa jew volum, jekk teknikament possibbli.

Meta tintuża medda ta' perċentwali, il-perikli għas-saħħa u l-ambjent għandhom jiddeskrivu l-effetti tal-ogħla konċentrazzjonijiet ta' kull ingredjent.

Jekk l-effetti tat-taħlita bħala entità sħiħa huma disponibbli, din l-informazzjoni għandha tiġi inkluża fit-Taqsima 2.

Meta l-użu ta' isem kimiku alternattiv ikun permess skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, dak l-isem jista' jintuża.

3.2.1.   Għal taħlita li tissodisfa l-kriterji għall-klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, is-sustanzi li ġejjin għandhom jiġu indikati, flimkien mal-konċentrazzjoni jew mal-medda tal-konċentrazzjoni tagħhom fit-taħlita:

(a)

is-sustanzi li jippreżentaw periklu għas-saħħa jew għall-ambjent fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, jekk ikunu preżenti f'konċentrazzjonijiet li jsarrfu daqs jew iktar mill-inqas minn kull wieħed minn dawn li ġejjin:

(ia)

il-valuri ġeneriċi ta' limitu stipulati fit-Tabella 1.1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(ib)

il-limiti ġeneriċi ta' konċentrazzjoni mogħtija fil-partijiet 3 sa 5 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1272/2008, filwaqt li jitqiesu l-konċentrazzjonijiet imsemmija fin-noti ta' ċertu tabelli fil-parti 3 fejn jidħol l-obbligu li skeda tad-dejta dwar is-sikurezza ta' xi taħlita trid issir disponibbli meta tintalab, u għall-periklu ta' aspirazzjoni (it-Taqsima 3.10 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008) ≥ 10 %;

Lista ta' klassijiet tal-periklu, kategoriji tal-periklu u limiti ta' konċentrazzjoni li għalihom sustanza għandha titniżżel bħala sustanza f'taħlita fis-subtaqsima 3.2.

1.1.

Klassi u kategorija ta' periklu

Limitu ta' konċentrazzjoni

(%)

Tossiċità akuta, il-kategorija 1, 2 u 3

≥ 0,1

Tossiċità akuta, il-kategorija 4

≥ 1

Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda, il-kategorija 1, is-subkategoriji 1 A, 1B, 1C u l-kategorija 2

≥ 1

Ħsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn, il-kategorija 1 u 2

≥ 1

Sensitizzazzjoni respiratorja/tal-ġilda

≥ 0,1

Mutaġenità taċ-ċelloli ġerminali, il-kategorija 1 A u1B

≥ 0,1

Mutaġeniċità taċ-ċelloli ġerminali, il-kategorija 2

≥ 1

Karċinoġenità, il-kategorija 1 A, 1B u 2

≥ 0,1

Tossiċità riproduttiva, il-kategorija 1 A, 1B, 2 u effetti fuq jew permezz tat-treddigħ

≥ 0,1

Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) — esponiment uniku, il-kategorija 1 u 2

≥ 1

Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) — esponiment ripetut, il-kategorija 1 u 2

≥ 1

Periklu ta' aspirazzjoni

≥ 10

Perikoluża għall-ambjent akkwatiku — Akuta, il-kategorija 1

≥ 0,1

Perikoluża għall-ambjent akkwatiku — Kronika, il-kategorija 1

≥ 0,1

Perikoluża għall-ambjent akkwatiku — Kronika, il-kategorija 2, 3 u 4

≥ 1

Perikoluża għas-saff tal-ożonu

≥ 0,1

(ii)

il-limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni speċifikati fil-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(iii)

jekk ingħata fattur M (fattur multiplikanti) fil-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, il-valur ġeneriku ta' limitu fit-Tabella 1.1 tal-Anness I ta' dak ir-Regolament, aġġustat bl-użu tal-kalkolu stabbilit fit-Taqsima 4.1 tal-Anness I ta' dak ir-Regolament;

(iv)

il-limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni mogħtija lill-inventarju tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar stabbilit skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(v)

il-limiti ta' konċentrazzjoni stipulati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(vi)

jekk ingħata fattur M lill-inventarju tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar stabbilit skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, il-valur ġeneriku ta' limitu fit-Tabella 1.1 tal-Anness I ta' dak ir-Regolament, aġġustat bl-użu tal-kalkolu stipulat fit-Taqsima 4.1 tal-Anness I ta' dak ir-Regolament.

(b)

sustanzi li għalihom ikun hemm limiti tal-Unjoni dwar l-esponiment fuq il-post tax-xogħol, li ma jkunux diġà inklużi taħt il-punt (a);

(c)

sustanzi li huma persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi jew persistenti ħafna u bijoakkumulattivi ħafna skont il-kriterji stipulati fl-Anness XIII, jew sustanzi inklużi fil-lista stabbilita skont l-Artikolu 59(1), għal raġunijiet għajr il-perikli msemmija fil-punt (a), jekk il-konċentrazzjoni ta' sustanza individwali tkun daqs jew aktar minn 0,1 %.

3.2.2.   Għal taħlita li ma tissodisfax il-kriterji għall-klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, għandhom jiġu indikati s-sustanzi preżenti f'konċentrazzjoni individwali li ssarraf daqs jew iktar mill-konċentrazzjonijiet li ġejjin, flimkien mal-konċentrazzjoni tagħhom jew mal-medda ta' konċentrazzjoni tagħhom:

(a)

1 % mil-lat ta' piż f'taħlitiet mhux gassużi u 0,2 % mil-lat ta' volum f'taħlitiet gassużi għal:

(i)

sustanzi li jippreżentaw periklu għas-saħħa jew għall-ambjent fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008; jew

(ii)

tas-sustanzi li għalihom ġew assenjati limiti ta' esponiment fuq il-post tax-xogħol mill-Unjoni;

(b)

0,1 % mil-lat ta' piż għal sustanzi li huma persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi skont il-kriterji stipulati fl-Anness XIII, persistenti ħafna u bijoakkumulattivi ħafna skont il-kriterji stipulati fl-Anness XII, jew inklużi fil-lista stabbilita skont l-Artikolu 59(1) għal raġunijiet oħra għajr il-perikli msemmija fil-punt (a).

3.2.3.   Għas-sustanzi indikati fis-subtaqsima 3.2, il-klassifikazzjoni tas-sustanza skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, inklużi l-klassijiet tal-periklu u l-kodiċi tal-kategorija kif mogħtija fit-Tabella 1.1 tal-Anness VI għal dak ir-Regolament, u kif ukoll id-dikjarazzjonijiet tal-periklu li jitqassmu skont il-perikli fiżiċi tagħhom, dawk tas-saħħa umana u dawk ambjentali, għandhom jingħataw ukoll. Id-dikjarazzjonijiet ta' periklu ma hemmx għalfejn jinkitbu b'mod sħiħ f'din it-taqsima; il-kodiċi tagħhom għandha tkun biżżejjed. F'każijiet fejn ma jinkitbux b'mod sħiħ, għandha ssir referenza għat-Taqsima 16, fejn it-test sħiħ ta' kull dikjarazzjoni rilevanti ta' periklu għandu jkun elenkat. Jekk is-sustanza ma tissodisfax il-kriterji ta' klassifikazzjoni, għandha tingħata deskrizzjoni tar-raġuni tal-indikazzjoni tas-sustanza fis-subtaqsima 3.2, pereżempju ‘sustanza vPvB mhux klassifikata’ jew ‘sustanza b'limitu ta' esponiment fuq il-post tax-xogħol mill-Unjon’.

3.2.4.   Għas-sustanzi indikati fis-subtaqsima 3.2 għandhom jingħataw l-isem u, jekk ikun disponibbli, in-numru tar-reġistrazzjoni, kif assenjat skont l-Artikolu 20(3) ta' dan ir-Regolament.

Mingħajr ma taffettwa l-obbligi tal-utenti downstream stipulati fl-Artikolu 39 ta' dan ir-Regolament, il-parti tan-numru ta' reġistrazzjoni li tirreferi għar-reġistrant individwali ta' sottomissjoni konġunta tista' titħalla barra mill-fornitur tat-taħlita bil-kundizzjoni li:

(a)

dan il-fornitur jerfa' r-responsabbiltà li jagħti numru sħiħ ta' reġistrazzjoni malli jintalab għal skopijiet ta' infurzar jew, jekk in-numru sħiħ ta' reġistrazzjoni ma jkunx disponibbli għalih, li jibgħat it-talba lill-fornitur tiegħu skont il-punt (b); u

(b)

dan il-fornitur jipprovdi n-numru sħiħ ta' reġistrazzjoni lill-awtorità tal-Istat Membru responsabbli għall-infurzar (minn issa 'l quddiem ‘l-awtorità tal-infurzar’) fi żmien sebat ijiem malli jintalab, jew direttament mill-awtorità tal-infurzar inkella mid-destinatarju tiegħu, jew jekk in-numru sħiħ ta' reġsitrazzjoni mhuwiex disponibbli għalih, dan il-fornitur għandu jgħaddi t-talba lil fornitur tiegħu fi żmien sebat ijiem minn meta tasallu t-talba u fl-istess waqt jinforma l-awtorità tal-infurzar b'dan.

Għandu jingħata n-numru tal-KE, jekk disponibbli, skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008. jistgħu jingħataw ukoll in-numru CAS u l-isem IUPAC, jekk dawn ikunu disponibbli.

Għas-sustanzi indikati f'din is-subtaqsima permezz ta' isem kimiku alternattiv skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, in-numru tar-reġistrazzjoni, in-numru KE u identifikaturi kimiċi preċiżi oħra mhumiex meħtieġa.

4.    TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddeskrivi l-ewwel kura b'tali mod li tista' tinftiehem u tista' tingħata minn persuna mhux imħarrġa mingħajr l-użu ta' tagħmir sofistikat u mingħajr id-disponibbiltà ta' għażla wiesgħa ta' medikamenti. Jekk ikun hemm il-bżonn ta' attenzjoni medika, l-istruzzjonijiet għandhom jiddikjaraw dan, inkluża l-urġenza tagħha.

4.1.   Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

4.1.1.   L-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna għandhom jingħataw permezz tar-rotot rilevanti ta' esponiment. Għandhom jintużaw subdiviżjonijiet biex jindikaw il-proċedura għal kull rotta, pereżempju permezz tan-nifs meħud 'il ġewwa, il-ġilda l-għajnejn jew ġrigħ.

4.1.2.   Għandu jingħata parir dwar jekk:

(a)

ikunx hemm bżonn ta' attenzjoni medika immedjata u jekk wieħed jistax jistenna effetti rritardjati wara l-esponiment;

(b)

huwiex rakkomandat il-moviment tal-individwu espost miż-żona għall-arja friska;

(c)

humiex rakkomandati t-tneħħija u t-trattament tal-ilbies u ż-żraben mill-individwu; u

(d)

huwiex rakkomandat tagħmir personali protettiv għall-persuni li qed jagħtu l-ewwel għajnuna.

4.2.   Iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

Għandha tingħata informazzjoni fil-qosor dwar l-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati, mill-esponiment.

4.3.   Indikazzjoni ta' kull attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Fejn xieraq, għandha tingħata informazzjoni dwar l-ittestjar kliniku u s-sorveljanza medika għal effetti rritardjati, dettalji speċifiċi dwar antidoti (meta magħrufa) u kontraindikazzjonijiet.

Għal xi sustanzi jew taħlitiet, jista' jkun importanti li jiġi enfasizzat li għandhom ikunu disponibbli fuq il-post tax-xogħol mezzi speċjali biex jingħata trattament speċifiku u immedjat.

5.    TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddeskrivi r-rekwiżiti għat-tifi tan-nar ikkawżat mis-sustanza jew it-taħlita, jew li jseħħ fl-akkwati tagħha.

5.1.   Mezzi għat-tifi tan-nar

 

Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar:

Għandha tingħata informazzjoni dwar il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar.

 

Il-mezzi mhux adattati għat-tifi tan-nar:

Għandhom jingħataw indikazzjonijiet jekk hemm xi mezzi għat-tifi tan-nar li mhumiex adattati għal sitwazzjoni partikolari li tinvolvi s-sustanza jew it-taħlita (eż. jiġu evitati tal-mezzi ta' pressjoni għolja li jistgħu jikkawżaw il-formazzjoni ta' taħlita ta' trab potenzjalment splussiv fl-arja).

5.2.   Perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

Għandha tingħata informazzjoni dwar perikli li jistgħu joriġinaw minn sustanza jew taħlita, bħal prodotti perikolużi ta' kombustjoni li jiffurmaw meta s-sustanza jew it-taħlita tinħaraq, pereżempju ‘jekk tinħaraq, tista' tipproduċi dħaħen tossiċi ta' monossidu tal-karbonju’ jew ‘tipproduċi ossidi tal-kubrit u nitroġenu waqt il-kombustjoni’.

5.3.   Parir lil min jiġġieled in-nar

Għandu jingħata parir dwar kull azzjoni protettiva li trid tittieħed waqt it-tifi tan-nar, pereżemju ‘il-kontenituri għandhom jinżammu friski bi sprej tal-ilma’, u dwar tagħmir protettiv speċjali, bħalma huma bwiez, owverols, ingwanti, protezzjoni tal-għajnejn u l-wiċċ u apparat biex tieħu n-nifs.

6.    TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tirakkomanda r-reazzjoni adattata għal tixrid, nixxigħat jew rilaxxi, biex jiġu evitati jew minimizzati l-effetti ta' ħsara fuq persuni, proprjetà u l-ambjent. Hija għandha tiddistingwi bejn reazzjonijiet għal tixrid kbir u żgħir, fil-każ fejn il-volum tat-tixrid iħalli impatt sinifikanti fuq il-periklu. Jekk il-proċeduri għat-trażżin u l-irkupru jindikaw li tinħtieġ prassi differenti, dawn għandhom jiġu indikati fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

6.1.   Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza

6.1.1.   Għal persunal li mhuwiex persunal ta' emerġenza

Għandu jingħata parir relatat mat-tixrid u r-rilaxx aċċidentali tas-sustanza jew it-taħlita bħalma huma:

(a)

l-ilbies ta' tagħmir protettiv adattat (inkluż tagħmir protettiv personali msemmi fit-Taqsima 8 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza) biex tiġi evitata xi kontaminazzjoni tal-ġilda, l-għajnejn u l-ilbies personali;

(b)

it-tneħħija ta' sorsi li jaqbdu n-nar, il-provvista ta' ventilazzjoni biżżejjed, il-kontroll tat-trab; u

(c)

il-proċeduri ta' emerġenza bħalma hija l-ħtieġa li ż-żona ta' periklu tiġi evakwata jew li tikkonsulta espert.

6.1.2.   Għal min jintervjeni f'emerġenza

Għandu jingħata parir relatat ma' tessut adattat għal ilbies protettiv personali (pereżempju ‘adattat: Butilen’; ‘mhux adattat: PVC’).

6.2.   Prekawzjonijiet ambjentali

Għandu jingħata parir dwar kull prekawzjoni ambjentali li għandha tittieħed relatata mat-tixrid u r-rilaxx aċċidentali tas-sustannza jew it-taħlita, bħal pereżempju li iż-żamma 'l bogħod minn katusi, ilma tal-wiċċ u tal-qiegħ.

6.3.   Metodi u materjal għat-trażżin u t-tindif

6.3.1.   Għandu jingħata parir adattat dwar kif jitrażżan it-tixrid. Tekniki adattati ta' trażżin jistgħu jinkludu xi wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

il-katusi jiġu iżolati jew jitgħattew;

(b)

proċeduri ta' limitazzjoni.

6.3.2.   Għandu jingħata parir adattat dwar kif jitnaddaf it-tixrid. Tekniki adattati ta' tindif jistgħu jinkludu xi wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

tekniki ta' newtralizzazzjoni;

(b)

tekniki ta' dekontaminazzjoni;

(c)

materjali ta' adsorbiment;

(d)

tekniki ta' tindif;

(e)

tekniki ta' vvakumjar;

(f)

tagħmir mitlub għat-trażżin/tindif (inkluż l-użu ta' għodod u tagħmir li ma jisparkjawx fejn applikabbli).

6.3.3.   Għandha tingħata kull informazzjoni oħra relatata ma' tixrid u rilaxxi, inkluż parir dwar trażżin jew tekniki ta' tindif mhux adattati, pereżempju permezz ta' indikazzjonijiet bħal ‘qatt tuża …’.

6.4.   Referenza għal taqsimiet oħra

Fejn xieraq, għandha ssir referenza għat-Taqsimiet 8 u 13.

7.    TAQSIMA 7: Ġestjoni u ħżin

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tipprovdi parir dwar prassi ta' ġestjoni bla periklu. Hija għandha tenfasizza l-prekawzjonijiet li huma adattati għall-użi identifikati msemmija fis-subtaqsima 1.2 u għall-proprjetajiet uniċi tas-sustanza jew it-taħlita.

L-informazzjoni f'din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tirrelata mal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, mas-sikurezza u l-ambjent. Hija għandha tgħin lil min iħaddem biex ifassal proċeduri ta' xogħol u miżuri organizzattivi adegwati skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/24/KE u l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Fejn jinħtieġ rapport dwar is-sikurezza kimika, l-informazzjoni f'din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni mogħtija għall-użi identifikati fir-rapport dwar is-sikurezza kimika u x-xenarji ta' esponiment li juru kontroll tar-riskju mir-rapport dwar is-sikurezza kimika stipulat fl-anness tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

Minbarra l-informazzjoni mogħtija f'din it-taqsima, tista' tinstab informazzjoni relevanti fit-Taqsima 8.

7.1.   Prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

7.1.1.   Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu speċifikati li:

(a)

jippermettu l-ġestjoni bla periklu tas-sustanza jew it-taħlita, bħal trażżin u miżuri li jipprevjenu n-nar kif ukoll il-ġenerazzjoni ta' ajrusols u trab;

(b)

jipprevjenu l-ġestjoni ta' sustanzi jew taħlitiet inkompatibbli;

(c)

jiġbdu l-attenzjoni għall-operazzjonijiet u l-kundizzjonijiet li joħolqu riskji ġodda billi jbiddlu l-proprjetajiet tas-sustanza jew it-taħlita, u l-kontromiżuri xierqa; u

(d)

inaqqsu r-rilaxx tas-sustanza jew it-taħlita fl-ambjent, bħal pereżempju jevitaw it-tixrid jew jinżammu 'l bogħod mill-katusi.

7.1.2.   Għandu jingħata parir dwar l-iġjene ġenerali fuq il-lant tax-xogħol, pereżempju:

(a)

biex persuni ma jiklux, ma jixorbux u ma jpejpux f'żoni tax-xogħol;

(b)

biex persuni jaħslu jdejhom wara l-użu; u

(c)

biex persuni jneħħu l-ilbies u t-tagħmir protettiv kontaminat qabel jidħlu fiż-żoni għall-ikel.

7.2.   Kundizzjonijiet għal ħżin bla periklu, inkluża xi inkompatibbiltà

Il-parir mogħti għandu jkun konsistenti mal-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi deskritti fit-Taqsima 9 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza. Jekk rilevanti, għandu jingħata parir dwar rekwiżiti speċifiċi ta' ħżin inkluż:

(a)

kif tittratta riskji assoċjati ma':

(i)

atmosferi splussivi;

(ii)

kundizzjonijiet korrużivi;

(iii)

perikli ta' fjammabbiltà;

(iv)

sustanzi jew taħlitiet inkompatibbli;

(v)

kundizzjonijiet evaporattivi; u

(vi)

sorsi potenzjali li jaqbdu n-nar (inkluż tagħmir elettriku).

(b)

kif għandhom jiġu kkontrollati l-effetti ta':

(i)

il-kundizzjonijiet tat-temp;

(ii)

il-pressjoni ambjentali;

(iii)

it-temperatura;

(iv)

id-dawl tax-xemx;

(v)

l-umdità; u

(vi)

il-vibrazzjoni;

(c)

il-modi kif għandha tinżamm l-integrità tas-sustanza jew it-taħlita bl-użu ta':

(i)

stabbilizzaturi; u

(ii)

antiossidanti;

(d)

pariri oħra inklużi:

(i)

rekwiżiti ta' ventilazzjoni;

(ii)

tfassil speċifiku għall-kmamar jew kontenituri ta' ħżin (inklużi ħitan ta' konteniment u ventilazzjoni);

(iii)

limiti tal-kwantità f'kundizzjonijiet ta' ħżin (jekk rilevanti); u

(iv)

kompatibbiltajiet ta' ppakkjar.

7.3.   L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Għal sustanzi u taħlitiet imfassla għal użi finali speċifiċi, ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jirrelataw mal-użu jew l-użi identifikati msemmija fis-subtaqsima 1.2 u jkunu dettaljati u operattivi. Jekk xenarju ta' esponiment huwa mehmuż, trid issir referenza għalih jew trid tingħata l-informazzjoni kif mitlub fis-subtaqsimiet 7.1 u 7.2. Jekk operatur fil-katina tal-forniment wettaq valutazzjoni tas-sikurezza kimika għat-taħlita, huwa biżżejjed li l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza u x-xenarji tal-esponiment ikunu konsistenti mar-rapport dwar is-sikurezza kimika għat-taħlita pjuttost milli mar-rapporti dwar is-sikurezza kimika għal kull sustanza fit-taħlita. Jekk teżisti gwida speċifika għall-industrija jew is-settur, tista' ssir referenza dettaljata għaliha (inklużi s-sors u d-data tal-ħruġ).

8.    TAQSIMA 8: Kontrolli tal-espożizzjoni/protezzjoni personali

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddeskrivi l-limiti applikabbli ta' esponiment waqt ix-xogħol.

Fejn jinħtieġ rapport dwar is-sikurezza kimika, l-informazzjoni f'din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni mogħtija għall-użi identifikati fir-rapport dwar is-sikurezza kimika u x-xenarji ta' esponiment li juru kontroll tar-riskju mir-rapport dwar is-sikurezza kimika stipulat fl-anness tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

8.1.   Parametri ta' kontroll

8.1.1.   Meta disponibbli, għandhom jiġu elenkati għas-sustanza jew għal kull waħda mis-sustanzi fit-taħlita, il-valuri nazzjonali ta' limitu li ġejjin, inkluża l-bażi legali ta' kull wieħed minnhom, li bħalissa huma applikabbli fl-Istat Membru li fih qed tingħata l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza. Meta jiġu elenkati l-valuri ta' limitu ta' esponiment, għandha tintuża l-identità kimika kif speċifikat fit-Taqsima 3:

8.1.1.1.

il-valuri nazzjonali tal-limitu ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol li jikkorrispondu għall-valuri ta' limitu ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol tal-Unjoni skont id-Direttiva 98/24/KE, inkluż kull notament kif imsemmi fl-Artikolu 2(3) tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/113/UE (4);

8.1.1.2.

il-valuri nazzjonali tal-limitu ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol li jikkorrispondu għall-valuri ta' limitu tal-Unjoni skont id-Direttiva 2004/37/KE, inkluż kull notament kif imsemmi fl-Artikolu 2(3) tad-Deċiżjoni 2014/113/UE;

8.1.1.3.

kull valur nazzjonali ieħor ta' limitu ta' esponiment fuq il-lant tax-xogħol;

8.1.1.4.

il-valuri nazzjonali tal-limitu bijoloġiku li jikkorrispondu għall-valuri ta' limitu bijoloġiku tal-Unjoni skont id-Direttiva 98/24/KE, inkluż kull notament kif imsemmi fl-Artikolu 2(3) tad-Deċiżjoni 2014/113/UE;

8.1.1.5.

kull valur nazzjonali ieħor ta' limitu bijoloġiku fuq il-lant tax-xogħol.

8.1.2.   Għandha tingħata informazzjoni dwar proċeduri rakkomandati bħalissa ta' monitoraġġ mill-inqas għall-aktar sustanzi rilevanti.

8.1.3.   Jekk meta s-sustanza jew it-taħlita tintuża kif suppost jiffurmaw kontaminanti tal-arja, il-valuri applikabbli tal-limitu ta' esponiment waqt xogħol u/jew il-valuri bijoloġiċi ta' limitu għal dawn għandhom jiġu elenkati wkoll.

8.1.4.   Meta jintalab rapport dwar is-sikurezza kimika jew jekk ikun disponibbli DNEL kif imsemmi fit-Taqsima 1.4 tal-Anness I jew PNEC kif imsemmi fit-Taqsima 3.3 tal-Anness I, id-DNELs u l-PNECs rilevanti għas-sustanza għandhom jingħataw għax-xenarji ta' esponiment mir-rapport dwar is-sikurezza kimika stipulat fl-anness tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

8.1.5.   Meta tintuża strateġija ta' kontrolli raggruppati biex issir deċiżjoni dwar miżuri ta' ġestjoni tar-riskju fir-rigward ta' użi speċifiċi, għandu jingħata biżżejjed dettall biex jippermetti l-ġestjoni effettiva tar-riskju. Il-kuntest u l-limitazzjonijiet tar-rakkomandazzjoni speċifika ta' kontrolli raggruppati għandhom ikunu ċari.

8.2.   Kontrolli ta' esponiment

Għandha tingħata l-informazzjoni mitluba fis-subtaqsima attwali, sakemm ma jkunx hemm xenarju ta' esponiment li fih dik l-informazzjoni mehmuż mal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

Meta l-fornitur ma jkunx applika test skont it-Taqsima 3 tal-Anness XI, huwa għandu jindika l-kundizzjonijiet speċifiċi ta' użu li ntrabat fuqhom biex jiġġustifika li jwarrab it-test.

Meta sustanza tkun ġiet irreġistrata bħala sustanza intermedja iżolata (fuq il-post jew trasportata), il-fornitur għandu jindika li din l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza hija konsistenti mal-kundizzjonijiet speċifiċi li tqiesu għall-ġustifikazzjoni tar-reġistrazzjoni skont l-Artikoli 17 jew 18.

8.2.1.   Kontrolli xierqa ta' inġinerija

Id-deskrizzjoni ta' miżuri xierqa ta' kontroll ta' esponiment għandha tirrelata mal-użi identifikati tas-sustanza jew it-taħlita kif imsemmi fis-Subtaqsima 1.2. Din l-informazzjoni għandha tkun biżżejjed biex tippermetti lil min iħaddem li jwettaq valutazzjoni tar-riskju għas-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema li joriġina mill-preżenza tas-sustanza jew it-taħlita skont l-Artikoli 4 sa 6 tad-Direttiva 98/24/KE u l-Artikoli 3 sa 5 tad-Direttiva 2004/37/KE, fejn xieraq.

Din l-informazzjoni għandha tikkumplimenta dik mogħtija diġà fit-Taqsima 7.

8.2.2.   Miżuri individwali ta' protezzjoni, bħalma huwa tagħmir personali protettiv

8.2.2.1.   L-informazzjoni dwar l-użu ta' tagħmir personali protettiv għandha tkun konsistenti ma' prassi tajba ta' iġjene waqt ix-xogħol u flimkien ma' miżuri oħra ta' kontroll, inklużi kontrolli ta' inġinerija, ventilazzjoni u iżolazzjoni. Meta xieraq, għandha ssir referenza għat-Taqsima 5 għal parir speċifiku tat-tagħmir protettiv dwar nar/kimika.

8.2.2.2.   Filwaqt li tiġi kkunsidrata d-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE (5) u b'referenza għall-istandards CEN xierqa, għandhom jingħataw speċifikazzjonijiet dettaljati dwar liema tagħmir għandu jipprovdi protezzjoni adegwata u xierqa, inklużi:

(a)

Protezzjoni tal-għajn/tal-wiċċ

It-tip ta' tagħmir ta' protezzjoni tal-għajn/tal-wiċċ rikjest għandu jiġi speċifikat abbażi tal-periklu tas-sustanza jew it-taħlita u l-potenzja ta' kuntatt, bħalma huma nuċċalijiet tas-sikurezza, goggles tas-sikurezza, maskri tal-protezzjoni tal-wiċċ.

(b)

Protezzjoni tal-ġilda

(i)

Protezzjoni tal-id

It-tip ta' ingwanti li għandhom jintlibsu meta tkun qed tinżamm sustanza jew taħlita għandu jiġi speċifikat b'mod ċar abbażi tal-periklu tas-sustanza jew it-taħlita u l-potenzjal ta' kuntatt u fir-rigward tal-ammont u t-tul ta' ħin ta' esponiment għall-ġilda, inklużi:

it-tip tal-materjal u l-ħxuna tiegħu,

ir-reżistenza tipika jew minima tal-materjal tal-ingwanti.

Jekk meħtieġ għandha tiġi indikata kwalunkwe miżura addizzjonali ta' protezzjoni għall-id.

(ii)

Oħra

Jekk ikun meħtieġ li tiġi protetta parti tal-ġisem apparti l-idejn, it-tip u l-kwalità tat-tagħmir tal-protezzjoni rikjest għandhom jiġu speċifikati, bħalma huma ingwanti twal, bwiez, bodysuit abbażi tal-perikli assoċjati mas-sustanza jew it-taħlita u l-potenzjal ta' kuntatt.

Jekk neċessarju, għandha tiġi indikata kwalunkwe miżura addizzjonali ta' protezzjoni tal-ġilda u miżura speċifika ta' iġjene.

(c)

Protezzjoni respiratorja

Għal gassijiet, fwar, nida jew trab, it-tip ta' tagħmir protettiv li għandu jintuża għandu jkun speċifikat abbażi tal-periklu u l-potenzjal ta' esponiment, inklużi respiraturi li jippurifikaw l-arja, filwaqt li jiġi speċifikat l-element xieraq ta' purifikazzjoni (kontenitur issiġillat jew ċilindru), il-filtri adegwati għal partiċelli minuskoli separati u l-maskri adegwati, jew apparat awtonomu għan-nifs.

(d)

Perikli termiċi

Meta jiġi speċifikat tagħmir protettiv li għandu jintlibes għal materjali li joffru periklu termali, għandha tiġi kkunsidrata b'mod speċjali l-ħadma tat-tagħmir personali protettiv.

8.2.3.   Kontrolli ta' esponiment ambjentali

Għandha tiġi speċifikata l-informazzjoni mitluba mill-impjgatur biex jissodisfa l-impenji tiegħu skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-protezzjoni ambjentali.

Meta jkun rikjest rapport dwar is-sikurezza, għandha tingħata taqsira tal-miżuri tal-ġestjoni tar-riskju li jikkontrollaw b'mod xieraq l-esponiment tal-ambjent għas-sustanza għal xenarji ta' esponiment stipulati fl-anness tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

9.    TAQSIMA 9: Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddeskrivi d-dejta empirika relatata mas-sustanza jew it-taħlita, jekk rilevanti. Għandu japplika l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. L-informazzjoni f'din it-taqsima għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni mogħtija fir-reġistrazzjoni u/jew fir-rapport dwar is-sikurezza kimika fejn mitlub, u flimkien mal-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita.

9.1.   Informazzjoni dwar il-proprjetajiet fiċiżi u kimiċi bażiċi

Il-proprjetajiet li ġejjin għandhom jiġu identifikati b'mod ċar inkluż, fejn xieraq, referenza għall-metodi ta' ttestjar użati u speċifikazzjoni tal-unitajiet xierqa ta' kejl u/jew kundizzjonijiet ta' referenza fejn xieraq. Jekk rilevanti għall-interpretazzjoni tal-valur numeriku, il-metodu ta' determinazzjoni għandu jingħata wkoll (pereżempju l-metodu għall-punt ta' fjammabbiltà, il-metodu open-cup/il-metodu closed-cup):

(a)

Id-dehra:

Għandu jiġi indikat l-istat fiżiku (solidu (inkluża informazzjoni xierqa u disponibbli dwar is-sikurezza rigward il-granulometrija u l-erja speċifika tas-superfiċje jekk mhijiex speċifikata bandoħra f'din l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza), likwidu, gass) u l-lewn tas-sustanza jew it-taħlita kif fornuta;

(b)

Ir-riħa:

Jekk ir-riħa tista' tinxtamm, għandha tingħata deskrizzjoni fil-qosor tagħha;

(c)

Il-limitu massimu tar-riħa;

(d)

Il-pH:

Għandu jiġi indikat il-pH tas-sustanza jew it-taħlita kif fornuta jew tas-soluzzjoni milwiema; fil-każ ta' soluzzjoni milwiema, għandha tiġi indikata l-konċentrazzjoni wkoll;

(e)

Il-punt tat-tidwib/il-punt tal-iffriżar;

(f)

Il-punt inizjali tat-togħlija u l-medda tat-togħlija;

(g)

Il-punt tal-fjammabbiltà;

(h)

Ir-rata tal-evaporazzjoni;

(i)

Il-fjammabbiltà (solidu, gass);

(j)

Il-limiti superjuri/inferjuri tal-fjammabbiltà jew tal-isplużjoni;

(k)

Il-pressjoni tal-fwar;

(l)

Id-densità tal-fwar;

(m)

Id-densità relattiva;

(n)

Is-solubbiltà(jiet);

(o)

Il-koeffiċjent tal-partizzjoni: n-ottanol/ilma;

(p)

It-temperatura tal-awtofjammabbiltà;

(q)

It-temperatura tad-dikompożizzjoni;

(r)

Il-viskożità;

(s)

Il-proprjetajiet splussivi;

(t)

Il-proprjetajiet ossidanti.

Jekk ikun iddikjarat li proprjetà partikolari ma tapplikax, jew jekk l-informazzjoni dwar proprjetà partikolari mhix disponibbli, għandhom jingħataw ir-raġunijiet.

Biex ikunu jistgħu jittieħdu miżuri xierqa ta' kontroll, għandha tingħata l-informazzjoni rilevanti kollha dwar sustanza jew taħlita. L-informazzjoni f'din it-taqsima għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni mogħtija fir-reġistrazzjoni, fejn din tkun metieġa.

Fil-każ ta' taħlita, l-entrati għandhom jindikaw b'mod ċar għal-liema sustanza fit-taħlita tapplika d-dejta, sakemm ma tkunx valida għat-taħlita sħiħa.

9.2.   Informazzjoni oħra

Parametri fiżiċi u kimiċi oħra għandhom jiġu indikati kif meħtieġ, bħalma huma l-kapaċità li titħallat mal-ilma, is-solubbiltà fix-xaħam (is-solvent — żejt li jrid jiġi speċifikat), il-konduttività, jew il-grupp tal-gass. Għandha tiġi indikata informazzjoni xierqa u disponibbli tas-sikurezza dwar il-potenzjal riduzzjoni/ossidazzjoni, il-potenzjal ta' formazzjoni radikali u l-proprjetajiet fotokatalitiċi.

10.    TAQSIMA 10: Stabbiltà u reattività

Din it-taqsima fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddeskrivi l-istabilità tas-sustanza jew it-taħlita u l-possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi li jseħħu f'ċerti kundizzjonijiet ta' użu u wkoll jekk rilaxxati fl-ambjent, inkluża, meta xierqa, referenza għall-metodi tal-ittestjar użati. Jekk ikun iddikjarat li proprjetà partikolari ma tapplikax, jew jekk l-informazzjoni dwar proprjetà partikolari mhiex disponibbli, għandhom jingħataw ir-raġunijiet.

10.1.   Reattività

10.1.1.   Għandhom jiġu deskritti l-perikli ta' reattività tas-sustanza jew it-taħlita. Meta disponibbli, għandha tingħata dejta speċifika tat-test għas-sustanza jew it-taħlita bħala entità sħiħa. Minkejja dan, l-informazzjoni tista' tkun ibbażata wkoll fuq dejta ġenerali għall-klassi jew il-familja ta' sustanza jew taħlita jekk dejta bħal din tirrappreżenta b'mod adegwat il-periklu antiċipat tas-sustanza jew it-taħlita.

10.1.2.   Jekk id-dejta għat-taħlitiet ma tkunx disponibbli, għandha tingħata d-dejta dwar sustanzi fit-taħlita. Fid-determinazzjoni tal-inkompatibbiltà, għandhom jiġu kkunsidrati l-kontenituri u l-kontaminanti li s-sustanza jew it-taħlita tista' tkun esposta għalihom matul it-trasport, il-ħażna u l-użu.

10.2.   Stabbiltà kimika

Għandu jiġi indikat jekk is-sustanza jew it-taħlita hiex stabbli jew instabbli f'akkwati normali u f'kundizzjonijiet antiċipati ta' ħażna u ġestjoni ta' temperatura u pressjoni. Għandu jiġi deskritt kwalunkwe stabbilizzatur li huwa, jew jeħtieġ li jkun, użat biex tinżamm l-istabbiltà kimika tas-sustanza jew it-taħlita. Għandu jiġi indikat is-sinifikat ta' sikurezza ta' kwalunkwe bidla fl-apparenza fiżika tas-sustanza jew it-taħlita.

10.3.   Possibbiltà ta' reazzjonijiet ta' periklu

Jekk rilevanti, għandu jiġi ddikjarat jekk is-sustanza jew it-taħlita hiex se tirreaġixxi jew tippolimerizza, u b'hekk tirrilaxxa pressjoni jew sħana eċċessiva, jew toħloq kundizzjonijiet oħra ta' periklu. Għandhom jiġu deskritti l-kundizzjonijiet li fihom jistgħu jseħħu r-reazzjonijiet perikolużi.

10.4.   Kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Għandhom jiġu elenkati l-kundizzjonijiet bħalma huma t-temperatura, il-pressjoni, id-dawl, it-trawma, l-iskarika tal-istatika, il-vibrazzjonijiet jew il-pressjonijiet fiżiċi l-oħra li jistgħu jirriżultaw f'sitwazzjoni ta' periklu u jekk xieraq għandha tingħata deskrizzjoni qasira tal-miżuri li għandhom jittieħdu għall-ġestjoni tar-riskji assoċjati ma' perikli bħal dawn.

10.5.   Materjali inkompatibbli

Għandhom jiġu elenkati l-familji tas-sustanzi jew tat-taħlitiet jew tas-sustanzi speċifiċi, bħalma huma l-ilma, l-arja, l-aċti, il-bażijiet, l-aġenti tal-ossidazzjoni, li magħhom tista' tirreaġixxi s-sustanza jew it-taħlita biex tipproduċi sitwazzjoni perikoluża (bħal splużjoni, rilaxx ta' materjali tossiċi jew fjammabbli, jew liberazzjoni ta' sħana eċċessiva) u jekk xieraq għandha tingħata deskrizzjoni qasira tal-miżuri li għandhom jittieħdu għall-ġestjoni tar-riskji assoċjati ma' perikli bħal dawn.

10.6.   Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

Għandhom jiġu elenkati l-prodotti magħrufa u raġonevolment antiċipati ta' dekompożizzjoni bħala riżultat tal-użu, l-ħżin, it-tixrid u t-tisħin. Il-prodotti perikolużi tal-kombustjoni għandhom jiġu inklużi fit-Taqsima 5 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

11.    TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika

Din it-taqsima fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza hija maħsuba primarjament għall-użu mill-professjonisti mediċi, il-professjonisti tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol u t-tossikologi. Għandha tingħata deskrizzjoni konċiża iżda kompluta u komprensibbli tal-effetti (fuq is-saħħa) tossikoloġiċi varji u d-dejta disponibbli użata biex tidentifika dawk l-effetti, inkluż fejn xieraq informazzjoni dwar tossikokinetika, il-metaboliżmu u d-distribuzzjoni. L-informazzjoni f'din it-taqsima għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni mogħtija fir-reġistrazzjoni u/jew fir-rapport dwar is-sikurezza kimika fejn mitlub, u flimkien mal-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita.

11.1.   Informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi

Il-klassijiet rilevanti ta' periklu, li għalihom għandha tingħata informazzjoni, huma:

(a)

tossiċità akuta;

(b)

korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda;

(c)

ħsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn;

(d)

sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda;

(e)

mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali;

(f)

karċinoġeniċità;

(g)

tossiċità riproduttiva;

(h)

tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)- esponiment uniku;

(i)

tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)- esponiment ripetut;

(j)

periklu ta' aspirazzjoni.

Dawn il-perikli għandhom dejjem jiġu elenkati fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

Għal sustanzi suġġetti għal reġistrazzjoni, għandhom jingħataw sommarji qosra tal-informazzjoni derivata mill-applikazzjoni tal-Annessi VII sa XI, inkluża, meta xierqa, referenza għall-metodi ta' ttestjar użati. Għal sustanzi soġġetti għal reġistrazzjoni, l-informazzjoni għandha tinkludi wkoll ir-riżultat tat-tqabbil tad-dejta disponibbli mal-kriterji mogħtija fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 għal CMR, il-kategoriji 1 A u 1B, wara l-punt 1.3.1 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.

11.1.1.   L-informazzjoni għandha tingħata għal kull klassi ta' periklu jew diffrenzjar. Jekk ikun iddikjarat li s-sustanza jew it-taħlita mhiex klassifikata għal klassi partikolari ta' periklu jew diffrenzjar, l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddikjara b'mod ċar jekk dan hux dovut minħabba nuqqas ta' dejta, impossibilità teknika li tinkiseb id-dejta, dejta inkonklussiva jew dejta konklussiva għalkemm mhiex biżżejjed għall-klassifikazzjoni; fil-każ tal-aħħar, l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza, għandha tispeċifika ‘abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex issodisfati’.

11.1.2.   Id-dejta inkluża f'din is-subtaqsima għandha tapplika għas-sustanza jew it-taħlita kif imqiegħda fis-suq. Fil-każ ta' taħlita, id-dejta għandha tiddeskrivi l-proprjetajiet tossikoloġiċi tat-taħlita bħala entità sħiħa, ħlief jekk japplika l-Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Jekk disponibbli, għandhom jingħataw ukoll il-proprjetajiet tossikoloġiċi rilevanti tas-sustanzi perikolużi f'taħlita, bħalma huma l-LD50, l-istimi tat-tossiċità akuta jew l-LC50.

11.1.3.   Meta jkun hemm ammont sostanzjali tad-dejta tat-test dwar is-sustanza jew it-taħlita, jista' jkun meħtieġ li r-riżultati jingħataw f'sommarju tal-istudji kritiċi użati, pereżempju permezz ta' rotta ta' esponiment.

11.1.4.   Meta l-kriterji ta' klassifikazzjoni għal klassi partikolari ta' periklu ma jiġux sodisfatti, għandha tingħata informazzjoni li tappoġġa din il-konklużjoni.

11.1.5.   Informazzjoni dwar rotot probabbli ta' esponiment

Għandha tingħata informazzjoni dwar rotot probabbli ta' esponiment u l-effetti tas-sustanza jew it-taħlita permezz ta' kull rotta possibbli ta' esponiment, jiġifieri, permezz ta' ġrigħ (meta tinbela'), min-nifs, jew esponiment tal-għajnejn/tal-ġilda. Jekk l-effetti fuq is-saħħa ma jkunux magħrufa, dan għandu jiġi ddikjarat.

11.1.6.   Sintomi relatati mal-karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tossikoloġi

Għandhom jiġu deskritti l-effetti potenzjali ta' ħsara u s-sintomi assoċjati mal-esponiment għas-sustanza jew it-taħlita u l-ingredjenti jew il-prodotti sekondarji tagħha. Għandha tingħata informazzjoni disponibbli dwar is-sintomi relatati mal-karatteristiċi, fiżiċi, kimiċi u tossikoloġiċi tas-sustanza jew it-taħlita wara esponiment. Għandhom jiġu deskritti l-ewwel sintomi fl-iktar livelli baxxi ta' esponiment u jibqgħu sejrin sal-konsegwenzi ta' esponiment qawwi, pereżempju ‘jistgħu jseħħu wġigħ ta' ras u sturdament, li jwasslu għal ħass ħażin jew telf mis-sensi; dożi kbar jistgħu jirriżultaw f'koma jew mewt’.

11.1.7.   Effetti rritardjati u immedjati kif ukoll effetti kroniċi minn esponiment li jifrex fuq medda qasira u medda twila ta' żmien

Għandha tingħata informazzjoni dwar jekk għandhomx jiġu mistennija effetti rritardjati jew immedjati wara esponiment li jifrex fuq medda qasira jew medda twila ta' żmien. Għandha tingħata wkoll informazzjoni dwar effetti akuti u kroniċi relatati mal-esponiment uman għas-sustanza jew it-taħlita. Fejn mhijiex disponibbli dejta umana, għandu jingħata sommarju tad-dejta tal-annimali u l-ispeċi għandha tiġi identifikata b'mod ċar. Għandu jiġi indikat jekk id-dejta tossikoloġika hijiex ibbażata fuq dejta umana jew inkella fuq dejta tal-annimali.

11.1.8.   L-effetti interattivi

Għandha tiġi inkluża informazzjoni dwar interazzjonijiet jekk rilevanti u disponibbli.

11.1.9.   In-nuqqas ta' dejta speċifika

Mhux dejjem jista' jkun possibbli li tinkiseb informazzjoni dwar il-perikli ta' sustanza jew taħlita. F'każijiet fejn id-dejta dwar is-sustanza jew it-taħlita speċifika ma tkunx disponibbli, tista' tintuża dejta dwar sustanzi jew taħlitiet simili, jekk xieraq, bil-kundizzjoni li s-sustanza jew it-taħlita simili rilevanti tkun identifikata. Fejn ma tintużax dejta speċifika, jew meta dejta ma tkunx disponibbli, dan għandu jiġi ddikjarat b'mod ċar

11.1.10.   Taħlitiet

Għal effett speċifiku fuq is-saħħa, jekk taħlita ma tkunx ġiet ittestjata bħala entità sħiħa għall-effett tagħha fuq is-saħħa, għandha tingħata informazzjoni rilevanti fuq is-sustanzi elenkati fit-Taqsima 3.

11.1.11.   Taħlita b'paragun mal-informazzjoni tas-sustanza

11.1.11.1.   Is-sustanzi f'taħlita jistgħu jinteraġixxu ma' xulxin fil-ġisem li jirriżulta f'rati differenti ta' assorbiment, ta' metaboliżmu u ta' ekskrezzjoni. Bħala riżultat, l-azzjonijiet tossiċi jistgħu jinbidlu u t-tossiċità tat-taħlita tista' tkun differenti minn dik tas-sustanzi fiha. Dan għandu jiġi kkunsidrat meta tingħata l-informazzjoni tossikoloġika f'din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

11.1.11.2.   Jeħtieġ li jitqies jekk il-konċentrazzjoni ta' kull sustanza hiex biżżejjed biex tikkontribwixxi għall-effetti globali ta' saħħa tat-taħlita. L-informazzjoni dwar effetti tossiċi għandha tiġi ppreżentata għal kull sustanza, minbarra għall-każijiet li ġejjin:

(a)

Jekk l-informazzjoni hija duplikata, din għandha tiġi elenkata b'kollox darba biss għat-taħlita, pereżempju meta żewġ sustanzi jikkawżaw ir-rimettar u d-dijarea t-tnejn li huma;

(b)

jekk ikun improbabbli li dawn l-effetti jseħħu fil-konċentrazzjonijiet preżenti, bħal meta irritant minuri jiġi dilwit f'inqas minn ċerta konċentrazzjoni f'soluzzjoni mhux irritanti;

(c)

meta informazzjoni jew interazzjonijiet bejn is-sustanzi f'taħlita mhumiex disponibbli, ma għandhomx isiru assunzjonijiet u minflok għandhom jiġu elenkati l-effetti fuq is-saħħa ta' kull sustanza b'mod separat.

11.1.12.   Informazzjoni oħra

L-informazzjoni rilevanti l-oħra fuq effetti negattivi tas-saħħa għandha tiġi inkluża anki jekk ma tkunx mitluba mill-kriterji tal-klassifikazzjoni.

12.    TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tipprovdi l-informazzjoni biex tkun tista' ssir l-evalwazzjoni l-impatt ambjentali tas-sustanza jew it-taħlita fejn tiġi rilaxxata fl-ambjent. Is-Subtaqsimiet 12.1 sa 12.6 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandhom jagħtu sommarju qasir tad-dejta inkluża, fejn disponibbli, id-dejta rilevanti tat-test u għandhom jindikaw b'mod ċar l-ispeċi, il-mezzi, l-unitajiet, it-tul ta' żmien tat-test u l-kundizzjonijiet tat-test. Din l-informazzjoni tista' tgħin fil-ġestjoni tat-tixrid, u l-evalwazzjoni tal-prassi ta' trattament tal-iskart, fil-kontroll ta' rilaxx, fil-miżuri ta' rilaxx aċċidentali u fit-trasport. Għandhom jiġu indikati r-raġunijiet fil-każ li jkun iddikjarat li proprjetà partikolari ma tapplikax (għaliex id-dejta disponibbli turi li s-sustanza jew it-taħlita ma tissodisfax il-kriterji għall-klassifikazzjoni) jew fil-każ li l-informazzjoni dwar proprjetà partikolari am tkunx disponibbli. Barra minn hekk, jekk sustanza jew taħlita mhiex klassifikata għal raġunijiet oħra (pereżempju, minħabba impossibbiltà teknika li tinġabar id-dejta jew dejta inkonklużiva), dan għandu jiġi ddikjarat b'mod ċar fuq l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

Xi proprjetajiet bħall-bijoakkumulazzjoni, il-persistenza u d-degradabbiltà, huma speċifiċi għal sustanza partikolari, u din l-informazzjoni għandha tingħata fejn disponibbli u fejn ikun xieraq, għal kull sustanza rilevanti fit-taħlita (jiġifieri dawk li huma mitluba li jiġu elenkati fit-Taqsima 3 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza u jkunu ta' periklu għall-ambjent jew sustanzi PBT/vPvB). Għandha tingħata wkoll informazzjoni għal prodotti ta' trasformazzjoni perikoluża li toriġina mid-degradazzjoni ta' sustanzi jew taħlitiet.

L-informazzjoni f'din it-taqsima għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni mogħtija fir-reġistrazzjoni u/jew fir-rapport dwar is-sikurezza kimika fejn mitlub, u flimkien mal-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita.

12.1.   Tossiċità

Meta din tkun disponibbli, għandha tingħata informazzjoni dwar it-tossiċità bl-użu ta' dejta minn testijiet magħmula fuq organiżmi tal-ilma u/jew tal-art. Din għandha tinkludi dejta rilevanti disponibbli dwar it-tossiċità akkwatika, kemm akuta kif ukoll kronika għall-ħut, il-krustaċji, l-alga u l-pjanti akkwatiċi l-oħra. Barra minn hekk, għandha tiġi inkluża meta tkun disponibbli, dejta dwar it-tossiċità tal-mikrorganiżmi u l-makrorganiżmi tal-ħamrija u organiżmi oħra ambjentalment rilevanti, bħall-għasafar, in-naħal u l-pjanti. Fejn is-sustanza jew it-taħlita jkollha effetti inibitorji fuq l-attività tal-mikrorganiżmi, għandu jissemma l-impatt possibbli fuq l-impjanti tat-trattament tad-drenaġġ.

Għal sustanzi suġġetti għal reġistrazzjoni, għandhom jiġu inklużi sommarji ta' informazzjoni derivata mill-applikazzjoni tal-Annessi VII sa XI ta' dan ir-Regolament.

12.2.   Persistenza u degradabbiltà

Il-persistenza u d-degradabilità huma l-potenzjal li sustanza, jew li s-sustanzi xierqa f'taħlita, jiddegradaw fl-ambjent permezz tal-bijodegradazzjoni jew inkella bi proċessi oħra bħall-ossidizzazzjoni jew l-idrolożi. Meta disponibbli, għandhom jingħataw ir-riżultati tat-testijiet rilevanti biex jivvalutaw il-persistenza u d-degradabilità. Jekk id-degradazzjoni qed tiġi kkwotata fil-forma ta' nofs ħajjiet, irid jiġi indikat jekk dawn in-nofs ħajjiet jirreferux għal mineralizzazzjoni inkella għal degradazzjoni primarja. Għandu jissemma wkoll il-potenzjal tas-sustanza, jew ta' ċerti sustanzi f'taħlita, li jiddegradaw fl-impjanti tat-trattament tad-drenaġġ.

Din l-informazzjoni għandha tingħata meta disponibbli u xierqa, għal kull sustanza individwali fit-taħlita li mitluba li tiġi elenkata fit-Taqsima 3 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

12.3.   Potenzjal bijoakkumulattiv

Il-potenzjal bijoakkumulattiv huwa l-potenzjal tas-sustanza, jew ta' ċerti sustanzi f'taħlita, li jakkumulaw f'bijota u, eventwalment jgħaddu mill-katina tal-ikel. Għandhom jingħataw ir-riżultati tat-testijiet rilevanti biex jiġi vvalutat il-potenzjal bijoakkumulattiv. Dawn għandhom jinkludu referenza għall-koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma (Kow) u l-fattur ta' bijokonċentrazzjoni (BCF), jekk disponibbli.

Din l-informazzjoni għandha tingħata meta disponibbli u xierqa, għal kull sustanza individwali fit-taħlita li mitluba tiġi elenkata fit-Taqsima 3 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

12.4.   Mobbiltà fil-ħamrija

Il-mobbiltà fil-ħamrija hija l-potenzjal tas-sustanza jew il-komponenti ta' taħlita, jekk rilaxxati fl-ambjent, li jiċċaqilqu taħt forzi naturali għall-ilma tal-pjan jew għal distanza mil-lok tar-rilaxx. Meta disponibbli, għandu jingħata l-potenzjal għall-mobbiltà fil-ħamrija. L-informazzjoni dwar il-mobbiltà fil-ħamrija tista' tiġi determinata mid-dejta rilevanti tal-mobbiltà bħalma huma l-istudji tal-assorbiment jew l-istudji tal-iskular, id-distribuzzjoni magħrufa jew imbassra għal kompartimenti ambjentali, jew it-tensjoni tal-wiċċ. Pereżempju, il-valuri Koc jistgħu jitbassru mill-koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma (Kow). L-iskular u l-mobbiltà jistgħu jitbassru minn mudelli.

Din l-informazzjoni għandha tingħata meta disponibbli u xierqa, għal kull sustanza individwali fit-taħlita li mitluba tiġi elenkata fit-Taqsima 3 tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

Fejn teżisti dejta esperimentali, dik id-dejta, b'mod ġenerali, għandha tieħu preċedenza fuq mudelli u tbassir.

12.5.   Riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

Meta jinħtieġ rapport dwar is-sikurezza kimika, għandhom jingħataw ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB kif stipulat fir-rapport dwar is-sikurezza kimika.

12.6.   Effetti l-oħra ta' ħsara

Meta tkun disponibbli, għandha tiġi inkluża informazzjoni dwar kwalunkwe effett ieħor ta' ħsara fuq l-ambjent, pereżempju d-destin ambjentali (l-esponiment), il-potenzjal tal-ħolqien ta' ożonu fotokimiku, il-potenzjal tat-tnaqqis tal-ożonu, il-potenzjal tal-effett ta' tħarbit endokrinali u/jew il-potenzjal tat-tisħin globali.

13.    TAQSIMA 13: Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tipprovdi informazzjoni għall-ġestjoni xierqa tal-iskart tas-sustanza jew it-taħlita u/jew il-kontenitur tagħha, biex tgħin fid-determinazzjoni ta' alternattivi ta' ġestjoni tal-iskart bla periklu u ambjentalment preferiti, f'konsistenza mar-rekwiżiti skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) mill-Istat Membru li fih l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza qed tiġi fornuta. L-informazzjoni rilevanti għas-sikurezza tal-persuni li jwettqu attivitajiet ta' ġestjoni tal-iskart għandha tikkomplimenta l-informazzjoni mogħtija fit-Taqsima 8.

Fejn jinħtieġ rapport dwar is-sikurezza kimika u fejn tkun twettqet analiżi tal-isadju tal-iskart, l-informazzjoni dwar il-miżuri ta' ġestjoni tal-iskart għandha tkun konsistenti mal-użi identifikati fir-rapport dwar is-sikurezza kimika u x-xenarji ta' esponiment mir-rapport dwar is-sikurezza kimika stipulat fl-anness tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza.

13.1.   Metodi ta' trattament tal-iskart

Din is-subtaqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha:

(a)

tispeċifika l-kontenituri u l-metodi tat-trattament tal-iskart inklużi l-metodi xierqa tat-trattament tal-iskart kemm tas-sustanza jew it-taħlita kif ukoll għal kwalunkwe ippakkjar kontaminat (pereżempju l-inċinerazzjoni, ir-riċiklaġġ, ir-rimi fir-radam);

(b)

tispeċifika proprjetajiet fiżiċi/kimiċi li jistgħu jaffettwaw alternattivi ta' trattament tal-iskart;

(c)

tevita r-rimi tad-drenaġġ;

(d)

fejn xieraq, tidentifika prekawzjoni speċjali għal xi alternattiva rakkomandata tat-trattament tal-iskart.

Għandha ssir referenza għal dispożizzjoni tal-Unjoni dwar l-iskart jew, fin-nuqqas ta' dawn, għal dispożizzjoni nazzjonali jew reġjonali fis-seħħ.

14.    TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tagħti l-informazzjoni bażika ta' klassifikazzjoni għat-trasport/trasport bil-baħar ta' sustanzi jew taħlitiet imsemmija fit-Taqsima 1 bit-triq, il-ferrovija, il-baħar, il-passaġġi fuq l-ilma intern jew bl-ajru. Meta informazzjoni bħal din ma tkunx disponibbli jew rilevanti dan għandu jiġi ddikjarat.

Fejn rilevanti, f'din it-taqsina għandha tingħata informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni ta' trasport għal kull wieħed mir-Regolamenti Mudelli tan-NU: il-Ftehim Ewropew dwar it-Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti Perikolużi bit-Triq (ADR) (7), ir-Regolamenti dwar it-Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti Perikolużi bil-Ferrovija (RID) (8) u l-Ftehim Ewropew dwar it-Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti Perikolużi fuq Passaġġi fuq l-Ilma Interni (ADN) (9), li kollha kemm huma ġew implimentati permezz tad-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10), kif ukoll il-Kodiċi Marittimu Internazzjonali tal-Merkanzija Perikoluża (IMDG) (11) (baħar) u l-Istruzzjonijiet Tekniċi għat-Trasport Sikur ta' Oġġetti Perikolużi bl-Ajru (ICAO) (12) (ajru).

14.1.   Numru tan-NU

Għandu jingħata n-numru tan-NU (jiġifieri n-numru ta' identifikazzjoni b'erba' ċifri tas-sustanza, taħlita jew l-artikolu preċedut mill-ittri ‘NU’) mir-Regolamenti Mudell tan-NU.

14.2.   Isem proprju tal-kumpanija ta' trasport

Għandu jingħata l-isem proprju tal-kumpanija ta' trasport mir-Regolamenti Mudell tan-NU, sakemm ma jkunx deher bħala identifikatur tal-prodott fis-Subtaqsima 1.1

14.3.   Klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport

Għandha tingħata l-klassi tal-periklu tat-trasport (u riskji sussidjarji) assenjati lis-sustanzi jew it-taħlitiet abbażi tal-periklu predominanti li jippreżentaw skont ir-Regolamenti Mudell NU.

14.4.   Grupp tal-ippakkjar

Għandu jingħata n-numru tal-grupp tal-ippakkjar mir-Regolamenti Mudell tan-NU, jekk applikabbli. In-numru tal-grupp tal-ippakkjar huwa assenjat lil ċerti sustanzi skont il-grad tagħhom ta' periklu.

14.5.   Perikli ambjentali

Għandu jiġi indikat jekk is-sustanza jew it-taħlita hijiex ambjentalment perikoluża skont il-kriterji tar-Regolamenti Mudell tan-NU (kif riflessi fil-Kodiċi IMDG, l-ADR, l-RID u l-ADN) u/jew tniġġisx il-baħar skont il-Kodiċi IMDG. Jekk is-sustanza jew it-taħlita tkun awtorizzata, jew maħsuba għat-trasport f' bastimenti tat-tankijiet permezz tal-passaġġi fuq l-ilma intern, għandu jiġi indikat jekk is-sustanza jew it-taħlita hijiex ambjentalment perikoluża fil-bastimenti tat-tankijiet skont l-ADN biss.

14.6.   Prekawzjonijiet speċjali għall-utent

Għandha tingħata informazzjoni dwar kwalunkwe prekawzjoni speċjali li l-utent għandu jew irid jieħu jew inkella jkun konxju minnha fir-rigward tat-trasport jew tal-ġarr kemm 'il ġewwa kif ukoll 'il barra mill-proprjetà tiegħu.

14.7.   Trasport bl-ingrossa skont l-Anness II tal-MARPOL u l-Kodiċi IBC

Din is-subtaqsima tapplika biss meta l-merkanzija tkun maħsuba biex tinġarr bl-ingrossa skont l-istrumenti tal-IMO li ġejjin: l-Anness II tal-MARPOL u l-Kodiċi IBC.

L-isem tal-prodott għandu jingħata (jekk l-isem ikun differenti minn dak mogħti fis-Subtaqsima 1.1) kif mitlub mid-dokument ta' trażbord u skont l-isem użat fil-listi ta' ismijiet ta' prodotti mogħtija fil-kapitoli 17 jew 18 tal-Kodiċi IBC jew l-aħħar edizzjoni tal-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Ambjent Marittimu tal-IMO (MEPC).2/Ċirkulari. (13) Għandhom jiġu indikati t-tip ta' bastiment mitlub u l-kategorija tat-tniġġis.

15.    TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tiddeskrivi l-informazzjoni regolatorja l-oħra dwar is-sustanza jew it-taħlita li ma tkunx ingħatat fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza (pereżempju jekk is-sustanza jew it-taħlita hiex soġġetta għar-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14), ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) jew ir-Regolament (KE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16)).

15.1.   Regolamenti/leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

Għandha tingħata informazzjoni dwar id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent (pereżempju l-kategorija Seveso/is-sustanzi msemmija fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE (17)) jew informazzjoni dwar l-istatus regolatorju nazzjonali tas-sustanza jew it-taħlita (inklużi s-sustanzi fit-taħlita), inkluż parir dwar l-azzjoni li għandha tittieħed mir-riċevitur bħala riżultat ta' dawk id-dispożizzjonijiet. Jekk rilevanti, għandha ssir referenza għal-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri rilevanti li jimplimentaw dawk id-dispożizzjonijiet u kull miżura nazzjonali oħra li tista' tkun rilevanti.

Jekk is-sustanza jew it-taħlita koperta minn din l-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza hija soġġetta għal dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent f'livell tal-Unjoni (pereżempju awtorizzazzjonijiet mogħtija taħt it-Titolu VII jew restrizzjonijiet taħt it-Titolu VIII) dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu ddikjarati.

15.2.   Valutazzjoni tas-sikurezza kimika

Din is-subtaqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tindika jekk il-fornitur ikunx wettaq valutazzjoni tas-sikurezza kimika għas-sustanza jew it-taħlita.

16.    TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra

Din it-taqsima tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tinkludi inflormazzjoni oħra li mhix inkluża fit-Taqsimiet 1 sa 15, fosthom l-informazzjoni dwar ir-reviżjoni tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza bħal:

(a)

fil-każ ta' skeda riveduta tad-dejta dwar is-sikurezza, indikazzjoni ċara ta' fejn saru t-tibdiliet fil-verżjoni preċedenti tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza, sakemm ma tkunx ingħatat indikazzjoni ta' dan it-tip xi mkien ieħor fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza, bi spjegazzjoni tat-tibdiliet, jekk xieraq. Fornitur ta' sustanza jew taħlita għandu jkun kapaċi jipprovdi spjegazzjoni għat-tibdiliet jekk din tintalab;

(b)

kjavi jew tifsira għat-taqsiriet u l-akronomi użati fl-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza;

(c)

referenzi ewlenin tal-letteratura u s-sorsi għad-dejta;

(d)

fil-każ tat-taħlitiet, indikazzjoni ta' liema metodu ta' valutazzjoni tal-informazzjoni minn fost il-metodi msemmija fl-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 intuża għall-iskop tal-klassifikazzjoni;

(e)

lista bid-dikjarazzjonijiet tal-periklu, u/jew bid-dikjarazzjonijiet tal-prekawzjoni rielvanti. Ikteb it-test sħiħ ta' kull dikjarazzjoni li ma tkunx inkitbet kompletament fit-Taqsimiet 2 sa 15;

(f)

parir dwar xi taħriġ adattat għall-ħaddiema biex jiżguraw il-protezzjoni tas-saħħa umana u l-ambjent.

PARTI B

L-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza għandha tinkludi s-16-il intestatura li ġejjin skont l-Artikolu 31(6) u flimkien magħhom is-subintestaturi elenkati wkoll minbarra t-Taqsima 3, fejn is-Subtaqsimiet 3.1 jew 3.2 biss jeħtieġ li jiġu inklużi kif xieraq:

TAQSIMA 1:

Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża

1.1.

L-identifikatur tal-prodott

1.2.

L-użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u l-użi mhux rakkomandati

1.3.

Id-dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

1.4.

In-numru tat-telefown ta' emerġenza

TAQSIMA 2:

Identifikazzjoni tar-riskji

2.1.

Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita

2.2.

L-elementi tat-tikketta

2.3.

Il-perikli l-oħra

TAQSIMA 3:

Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

3.1.

Is-sustanzi

3.2.

It-taħlitiet

TAQSIMA 4:

Miżuri tal-ewwel għajnuna

4.1.

Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

4.2.

L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

4.3.

L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

TAQSIMA 5:

Miżuri għat-tifi tan-nar

5.1.

Il-mezzi għat-tifi tan-nar

5.2.

Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

5.3.

Il-parir lil min jiġġieled in-nar

TAQSIMA 6:

Miżuri għar-rilaxx aċċidentali

6.1.

Il-prekawzjonijiet personali, it-tagħmir protettiv u l-proċeduri ta' emerġenza

6.2.

Il-prekawzjonijiet ambjentali

6.3.

Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif

6.4.

Ir-referenza għal taqsimiet oħra

TAQSIMA 7:

Ġestjoni u ħżin

7.1.

Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

7.2.

Il-kundizzjonijiet għal ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibbiltà

7.3.

L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

TAQSIMA 8:

Kontrolli tal-esposizzjoni/il-protezzjoni personali

8.1.

Il-parametri ta' kontroll

8.2.

Il-kontrolli ta' esponiment

TAQSIMA 9:

Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

9.1.

L-informazzjoni dwar il-proprjetajiet fiċiżi u kimiċi bażiċi

9.2.

Informazzjoni oħra

TAQSIMA 10:

Stabbiltà u reattività

10.1.

Ir-reattività

10.2.

L-istabbiltà kimika

10.3.

Il-possibbiltà ta' reazzjonijiet ta' periklu

10.4.

Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

10.5.

Il-materjali inkompatibbli

10.6.

Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

TAQSIMA 11:

Informazzjoni tossikoloġika

11.1.

L-informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi

TAQSIMA 12:

Informazzjoni ekoloġika

12.1.

It-tossiċità

12.2.

Il-persistenza u d-degradabbiltà

12.3.

Il-potenzjal bijoakkumulattiv

12.4.

Il-mobbiltà fil-ħamrija

12.5.

Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

12.6.

L-effetti l-oħra ta' ħsara

TAQSIMA 13:

Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

13.1.

Il-metodi ta' trattament tal-iskart

TAQSIMA 14:

Informazzjoni dwar it-trasport

14.1.

In-numru tan-NU

14.2.

L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU

14.3.

Il-klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport

14.4.

Il-grupp tal-ippakkjar

14.5.

Il-perikli ambjentali

14.6.

Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent

14.7.

It-trasport bl-ingrossa skont l-Anness II tal-MARPOL u l-Kodiċi IBC

TAQSIMA 15:

Informazzjoni regolatorja

15.1.

Ir-regolamenti/il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

15.2.

Il-valutazzjoni tas-sikurezza kimika

TAQSIMA 16:

Informazzjoni oħra.”

(1)  Il-MARPOL — Edizzjoni konsolidata tal-2006, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  Il-Kodiċi IBC, edizzjoni tal-2007, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE tal-20 ta' Diċembru 1979 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar l-unitajiet ta' kejl u dwar it-tħassir tad-Direttiva 71/354/KEE (ĠU L 39, 15.2.1980, p. 40).

(4)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/113/UE tat-3 ta' Marzu 2014 li tistabbilixxi Kumitat Xjentifiku għal-Limiti tal-Espożizzjoni għal Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol u li tħassar id-Deċiżjoni 95/320/KE 2014/113/UE (ĠU L 62, 4.3.2014, p. 18).

(5)  Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE tal-21 ta' Diċembru 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward l-apparat personali protettiva (ĠU L 399, 30.12.1989, p. 18).

(6)  Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

(7)  Il-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti, il-verżjoni applikabbli mill-1 ta' Jannar 2015, ISBN-978-92-1-139149-7.

(8)  L-Anness I tal-Appendiċi B (Regoli Uniformi dwar il-Kuntratt għat-Trasport Internazzjonali tal-Oġġetti bil-Ferrovija) tal-Konvenzjoni li tirrigwarda t-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija, il-verżjoni bid-dħul fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2009.

(9)  Il-verżjoni kif riveduta mill-1 ta' Jannar 2007.

(10)  Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13).

(11)  L-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali, edizzjoni 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, edizzjoni 2007-2008.

(13)  MEPC.2/Ċirkulari, Kategorizzazzjoni proviżorja ta' sustanzi likwidi, il-verżjoni 19, effettiva mis-17 ta' Diċembru 2013.

(14)  Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (ĠU L 286, 31.10.2009, p. 1).

(15)  Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti u li jemenda d-Direttiva 79/117/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7).

(16)  Regolament (KE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 60).

(17)  Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta' perikoli ta' aċċidenti kbar fl-użu ta' sustanzi perikolużi (ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13).


Top