EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0159

Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/159 tas- 27 ta' Jannar 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2532/98 dwar il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet

ĠU L 27, 3.2.2015, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/159/oj

3.2.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 27/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2015/159

tas-27 ta' Jannar 2015

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2532/98 dwar il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 132(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 34.3 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (2),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea (3),

Filwaqt li jaġixxi skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 129(4) tat-Trattat u l-Artikolu 41 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2532/98 (4) huwa bbażat fuq l-Artikolu 132(3) TFUE u l-Artikolu 34.3 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (minn hawn 'il quddiem l-“Istatut” ) li jagħtu s-setgħa lill-Kunsill jistabbilixxi l-limiti u l-kondizzjonijiet għall-Bank Ċentrali Ewropew (minn hawn 'il quddiem il-“BĊE”) li jimponi multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali fuq l-impriżi li jonqsu milli jikkonformaw mal-obbligi li jinsabu taħt ir-regolamenti u d-deċiżjonijiet tiegħu. Il-kontenut tar-Regolament (KE) Nru 2532/98 għandu, għalhekk, ikun limitat għall-ksur ta' regolamenti u deċiżjonijiet adottati mill-BĊE. F'każ ta' ksur tal-liġi direttament applikabbli tal-Unjoni, minbarra regolamenti u deċiżjonijiet adottati mill-BĊE, id-dispożizzjonijiet rilevanti stabbiliti mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 (5) għandhom japplikaw.

(2)

Il-BĊE applika r-Regolament (KE) Nru 2532/98 biex jimponi sanzjonijiet f'diversi oqsma tal-kompetenza tiegħu, inkluż b'mod partikolari l-implimentazzjoni tal-politika monetarja tal-Unjoni, l-operat tas-sistemi ta' ħlas u l-ġbir tal-informazzjoni statistika.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2013 ta lill-BĊE xi kompiti superviżorji u ta l-jedd lil dan tal-aħħar biex jimponi fuq l-istituzzjonijiet tal-kreditu li huwa jissorvelja: (a) penali pekunjarji amministrattivi meta dawn l-istituzzjonijiet jiksru rekwiżit taħt liġi direttament applikabbli tal-Unjoni li fir-rigward tagħha s-sanzjonijiet pekunjarji amministrattivi għandhom isiru disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti taħt il-liġi rilevanti tal-Unjoni; u (b) sanzjonijiet f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 2532/98 f'każ ta' ksur ta' regolamenti jew deċiżjonijiet tal-BĊE (minn issa 'l quddiem imsemmija b'mod konġunt “penali amministrattivi”).

(4)

L-Artikolu 18(7) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jipprovdi li għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti mogħtija lilu b'dak ir-Regolament, f'każ ta' ksur ta' regolamenti jew deċiżjonijiet tal-BĊE, il-BĊE jista' jimponi sanzjonijiet skont ir-Regolament (KE) Nru 2532/98.

(5)

F'dan ir-rigward, ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 2532/98 mhumiex koerenti ma' firxa wiesgħa ta' dispożizzjonijiet li jinsabu fir-Regolament (UE) Nru 1024/2013 li huma direttament rilevanti għas-setgħat tal-BĊE li jimponi sanzjonijiet fil-każ ta' ksur ta' regolament u deċiżjoni tal-BĊE. Huwa għalhekk neċessarju li jiġu identifikati r-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 2532/98 li għandhom jiġu emendati, fejn issir referenza għall-impożizzjoni ta' sanzjonijiet mill-BĊE f'każ ta' ksur ta' regolamenti jew deċiżjonijiet tal-BĊE b'rabta mal-kompiti superviżorji tiegħu.

(6)

Abbażi tas-setgħa tiegħu li jimplimenta l-kompiti superviżorji allokati lilu mit-Trattati, stabbilita taħt l-Artikolu 34 tal-Protokoll (Nru 4) dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-BĊE adotta r-Regolament (UE) Nru 468/2014 (6). Sabiex jorganizza l-kompitu tal-BĊE li jiżgura konformità mar-regoli li jinsabu taħt il-liġi direttament applikabbli tal-Unjoni, ir-Regolament (UE) Nru 468/2014 jispeċifika wkoll, skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 skont id-drittijiet fundamentali u l-prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-qafas għall-penali amministrattivi stabbilit fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013. Huwa jistabbilixxi wkoll regoli dwar l-impożizzjoni ta' penali amministrattivi fil-każ ta' ksur ta' regolament jew deċiżjoni tal-BĊE. Ir-Regolament (UE) Nru 468/2014 huwa strument li jimplimenta leġislazzjoni sekondarja. Għaldaqstant, f'każ ta' konflitt bejn id-dispożizzjonijiet stipulati f'dak ir-Regolament u d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 2532/98, ir-Regolament (KE) Nru 2532/98 jipprevali.

(7)

Il-BĊE għandu jippubblika d-deċiżjonijiet li jimponu sanzjonijiet f'każ ta' ksur ta' regolament jew deċiżjoni tal-BĊE fil-qasam superviżorju, sakemm din il-pubblikazzjoni ma tipperikolax l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji jew toħloq, sa fejn dan ikun jista' jiġi determinat, dannu sproporzjonat għall-impriża involuta.

(8)

Il-limitu massimu ta' multa li l-BĊE jista' jimponi fuq impriża għal nuqqas ta' konformità ma' regolament jew deċiżjoni tal-BĊE fil-qasam superviżorju ma għandux ivarja mil-limitu massimu ta' multa li l-BĊE jista' jimponi fuq impriża għal ksur ta' liġi tal-Unjoni applikabbli direttament, sabiex tiġi żgurata konsistenza fit-trattament ta' ksur ugwalment serju. Il-multi kollha imposti mill-BĊE fl-eżerċitar tal-kompiti superviżorji tiegħu għandhom għalhekk ikunu soġġetti għall-istess limiti massimi.

(9)

Il-BĊE għandu jkun jista' jimponi ħlasijiet ta' penali perjodiċi fuq impriżi sabiex iġiegħelhom jikkonformaw ma' regolamenti jew deċiżjonijiet tal-BĊE fil-qasam superviżorju, jew sabiex itemm il-ksur kontinwat tagħhom. Il-limitu massimu ta' ħlasijiet ta' penali perjodiċi għandu jkun proporzjonat mal-limitu massimu ta' multi applikabbli fil-qasam superviżorju.

(10)

L-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jistabbilixxi l-prinċipju ta' separazzjoni, li permezz tiegħu l-BĊE jwettaq il-kompiti mogħtija lilu bir-Regolament (UE) Nru 1024/2013 mingħajr preġudizzju għal u separatament mill-kompiti tiegħu relatati mal-politika monetarja u kwalunkwe kompitu ieħor. Dan il-prinċipju għandu jiġi segwit mingħajr restrizzjoni f'kull kompitu mwettaq mill-BĊE. Sabiex jissaħħaħ dan il-prinċipju ta' separazzjoni, ġie stabbilit Bord Superviżorju skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 li, fost l-oħrajn, huwa responsabbli għat-tħejjija ta' abbozzi ta' deċiżjonijiet kompluti għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE fil-qasam superviżorju. Barra minn hekk, id-deċiżjonijiet meħuda mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE huma soġġetti għal reviżjoni mill-Bord Amministrattiv ta' Rieżami, taħt il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013. Meta jitqies il-prinċipju ta' separazzjoni u l-istabbiliment tal-Bord Superviżorju u tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami, għandhom japplikaw żewġ proċeduri distinti: (a) meta l-BĊE jikkontempla l-impożizzjoni ta' penali amministrattiva fl-eżerċitar tal-kompiti superviżorji tiegħu, għandhom jittieħdu deċiżjonijiet f'dan is-sens mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE abbażi ta' abbozz sħiħ ta' deċiżjoni mill-Bord Superviżorju u soġġett għal rieżami mill-Bord Amministrattiv ta' Rieżami; u (b) meta l-BĊE jikkontempla l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet fl-eżerċitar tal-kompiti mhux superviżorji tiegħu, deċiżjonijiet f'dan is-sens jittieħdu mill-Bord Eżekuttiv tal-BĊE u soġġett għal rieżami mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE.

(11)

Minħabba l-kumplessità tal-investigazzjoni ta' ksur fil-qasam superviżorju, is-setgħa li jiġu imposti u infurzati sanzjonijiet relatati mal-kompiti superviżorji tal-BĊE għandha tkun soġġetta għal limiti ta' żmien itwal minn dawk ipprovduti għal sanzjonijiet relatati mal-kompiti mhux superviżorji tal-BĊE. Is-sospensjoni u l-interruzzjoni ta' dawn il-limiti ta' żmien għandhom ikunu rregolati kif meħtieġ, waqt li jitqies ukoll il-fatt li jista' jkun hemm trikkib bejn il-proċeduri ta' ksur fil-qasam superviżorju u investigazzjonijiet u proċedimenti kriminali li jkunu bbażati fuq l-istess fatti.

(12)

Ir-Regolament (KE) Nru 2532/98 għandu għalhekk jiġi emendat kif xieraq,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi

Ir-Regolament (KE) Nru 2532/98 huwa emendat kif ġej:

1.

L-Artikolu 1 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 6 jinbidel b'dan li ġej:

“6.

‘ħlasijiet ta penali perjodiċi’ għandha tfisser ammonti ta' flus li, fil-każ ta' ksur kontinwat, impriża tkun obbligata li tħallas jew bħala kastig, jew bil-għan li ġġiegħel lill-persuni kkonċernati biex jikkonformaw mar-regolamenti u deċiżjonijiet superviżorji tal-BĊE. Il-ħlasijiet ta' penali perjodiċi għandhom jiġu kkalkulati għal kull jum sħiħ ta' ksur kontinwat:

(a)

wara notifika lill-impriża ta' deċiżjoni li teħtieġ it-terminazzjoni ta' tali ksur skont il-proċedura stabbilita fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(1); jew

(b)

meta l-ksur kontinwat jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 18(7) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 (*) skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 4b ta' dan ir-Regolament;

(*)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).”"

(b)

il-punt 7 jinbidel b ' dan li ġej:

“7.

‘sanzjonijiet’ tfisser multi u ħlasijiet ta' penali perjodiċi.”

.

2.

Jiżdied l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 1a

Prinċipji ġenerali u kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-impożizzjoni mill-BĊE ta' sanzjonijiet fuq impriżi għal nuqqas ta' konformità mal-obbligi li jirriżultaw minn deċiżjonijiet jew regolamenti tal-BĊE.

2.   Ir-regoli li japplikaw għall-impożizzjoni mill-BĊE, fl-eżerċitar tal-kompiti superviżorji tiegħu, ta' sanzjonijiet fil-każ ta' ksur ta' regolament jew deċiżjoni tal-BĊE għandhom jidderogaw mir-regoli stabbiliti fl-Artikoli 2 sa 4 sal-punt stabbilit fl-Artikoli 4a sa 4c.

3.   Il-BĊE għandu jippubblika kwalunkwe deċiżjoni li timponi sanzjonijiet fuq impriża fil-każ ta' ksur ta' regolament jew deċiżjoni tal-BĊE, fil-qasam superviżorju, kemm jekk din id-deċiżjoni tkun ġiet appellata kif ukoll jekk le.

Il-BĊE għandu jwettaq tali pubblikazzjoni fuq il-websajttiegħu mingħajr dewmien bla bżonn, u wara li d-deċiżjoni tkun ġiet notifikata lill-impriża kkonċernata. Il-pubblikazzjoni għandha tinkludi informazzjoni dwar it-tip u n-natura tal-ksur u l-identità tal-impriża kkonċernata, sakemm il-pubblikazzjoni b'dan il-mod:

(a)

tipperikola l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji jew investigazzjoni kriminali li tkun għaddejja; jew

(b)

toħloq, sa fejn tista' tiġi stabbilita, ħsara sproporzjonata lill-impriża kkonċernata.

F'dawn iċ-ċirkostanzi, id-deċiżjonijiet li jirrigwardaw sanzjonijiet għandhom jiġu ppubblikati fuq bażi anonimizzata. Alternattivament, meta tali ċirkostanzi aktarx jintemmu f'perijodu ta' żmien raġonevoli, il-pubblikazzjoni taħt dan il-paragrafu tista' tiġi posposta għal tali perijodu ta' żmien.

Jekk ikun hemm appell pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward ta' deċiżjoni li timponi sanzjoni, il-BĊE għandu, mingħajr dewmien żejjed, jippubblika wkoll fuq il-websajt uffiċjali tiegħu informazzjoni dwar l-istatus tal-appell inkwistjoni u l-eżitu tiegħu.

Il-BĊE għandu jiżgura li l-informazzjoni ppubblikata taħt dan il-paragrafu tibqa' fuq il-websajt uffiċjali tiegħu mill-inqas għal ħames snin.”

.

3.

Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“4.   Kull meta l-ksur jikkonsisti minn nuqqas li jitwettaq dmir, l-applikazzjoni ta' sanzjoni ma għandhiex teżenta lill-impriża mit-twettiq tagħha, ħlief jekk id-deċiżjoni adottata skont l-Artikolu 3(4) jew l-Artikolu 4b tiddikjara l-kontra b'mod espliċitu.”

;

4.

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

l-ewwel sentenza tal-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.   Id-deċiżjoni dwar jekk għandhiex tinbeda jew le l-proċedura ta' ksur għandha tittieħed mill-BĊE, huwa u jaġixxi fuq l-inizjattiva tiegħu stess jew fuq il-bażi ta' mozzjoni f'dan is-sens indirizzata lilu mill-bank ċentrali nazzjonali tal-Istat Membru li taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu jkun seħħ il-ksur allegat.”

;

(b)

il-paragrafu 10 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“10.   Jekk ksur ikollu x'jaqsam esklussivament ma' kompitu fdat lis-SEBĊ jew lill-BĊE taħt it-Trattat u l-Istatut, il-proċedura ta' ksur għandha tinfetaħ biss fuq il-bażi ta' dan ir-Regolament, irrispettivament mill-eżistenza ta' xi liġi jew regolament nazzjonali li jistgħu jipprovdu għal proċedura separata. Jekk ksur ikollu x'jaqsam ukoll ma' qasam wieħed jew iktar li mhumiex fil-kompetenza tas-SEBĊ jew tal-BĊE, id-dritt li tinfetaħ il-proċedura ta' ksur fuq il-bażi ta' dan ir-Regolament għandu jkun indipendenti minn kull dritt ta' kull awtorità nazzjonali kompetenti li tiftaħ proċeduri separati dwar tali oqsma li mhumiex fil-kompetenza tas-SEBĊ jew il-BĊE. Din id-dispożizzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-liġi kriminali u tal-liġi nazzjonali li għandha x'taqsam ma' kompetenzi superviżorji prudenzjali fi Stati Membri parteċipanti, skont ir-Regolament (UE) Nru 1024/2013.”

.

5.

Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 4a

Regoli speċifiċi li jirrigwardaw il-limiti massimi tas-sanzjonijiet imposti mill-BĊE fl-eżerċitar tal-kompiti superviżorji tiegħu

1.   Permezz ta' deroga mill-Artikolu 2(1), f'każ ta' ksur relatat ma' deċiżjonijiet u regolamenti adottati mill-BĊE fl-eżerċitar tal-kompiti superviżorji tiegħu, il-limiti li fi ħdanhom il-BĊE jista' jimponi multi u ħlasijiet ta' penali perjodiċi għandhom ikunu skont kif ġej.

(a)

għal multi, il-limitu massimu għandu jkun id-doppju tal-ammont ta' profitti miksuba jew telf evitat minħabba l-ksur meta dan ikun jista' jiġi ddeterminat, jew 10 % tal-fatturat annwali totali tal-impriża.

(b)

għal ħlasijiet ta' penali perjodiċi, il-limitu massimu għandu jkun 5 % tal-fatturat medju ta' kuljum għal kull jum tal-ksur. Ħlasijiet ta' penali perjodiċi jistgħu jiġu imposti fir-rigward ta' perjodu massimu ta' sitt xhur mid-data stipulata fid-deċiżjoni li timponi l-ħlas ta' penali perjodiku.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1:

1.

‘fatturat annwali’ tfisser il-fatturat annwali tal-impriża kkonċernata fis-sena finanzjarja preċedenti, kif iddefinit fil-liġi tal-Unjoni rilevanti, u fejn dan ma jkunx disponibbli, skont il-kontijiet finanzjarji annwali l-aktar reċenti li jkunu disponibbli ta' dik il-persuna. Meta l-impriża kkonċernata tkun sussidjarja ta' impriża parent, il-fatturat totali annwali rilevanti għandu jkun il-fatturat totali annwali li jirriżulta mill-kontijiet finanzjarji annwali kkonsolidati l-aktar reċenti li jkunu disponibbli fis-sena finanzjarja preċedenti, u fejn dan ma jkunx disponibbli, skont il-kontijiet finanzjarji annwali l-aktar reċenti li jkunu disponibbli ta' dik il-persuna;

2.

‘fatturat medju ta' kuljum’ ifisser il-fatturat annwali, kif iddefinit taħt il-punt (a), diviż bi 365.

Artikolu 4b

Regoli proċedurali speċifiċi għal sanzjonijiet imposti mill-BĊE fl-eżerċitar tal-kompiti superviżorji tiegħu

1.   B'deroga mill-Artikolu 3(1) sa (8) ta' dan ir-Regolament, ir-regoli stabbiliti f'dan l-Artikolu għandhom japplikaw għal ksur relatat ma' deċiżjonijiet u regolamenti adottati mill-BĊE fl-eżerċitar tal-kompiti superviżorji tiegħu.

2.   Meta l-BĊE, fit-twettiq tal-kompiti tiegħu taħt ir-Regolament (UE) Nru 1024/2013, iqis li hemm raġuni għaliex ikun hemm suspett li ksur wieħed jew aktar ta' regolament jew deċiżjoni tal-BĊE kif imsemmi fl-Artikolu 18(7) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 qed jiġu jew ġew imwettqa minn impriża li għandha l-uffiċċju prinċipali tagħha fi Stat Membru taż-żona tal-euro, il-BĊE għandu jeżerċita l-investigazzjonijiet rilevanti skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin.

3.   Malli titlesta investigazzjoni u qabel ma titħejja u tiġi ppreżentata proposta għal abbozz sħiħ ta' deċiżjoni lill-Bord Superviżorju, il-BĊE fil-kapaċità tiegħu li jinvestiga ksur fil-qasam tas-superviżjoni għandu jinnotifika bil-miktub lill-impriża kkonċernata dwar is-sejbiet skont l-investigazzjoni mwettqa u dwar kwalunkwe oġġezzjoni li tkun tqajmet kontrihom.

Fin-notifika msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-BĊE fil-kapaċità tiegħu li jinvestiga ksur fil-qasam tas-superviżjoni għandu jinforma lill-impriża kkonċernata dwar id-dritt tagħha li tagħmel sottomissjonijiet bil-miktub lill-BĊE dwar ir-riżultati fattwali u l-oġġezzjonijiet li tqajmu kontra l-entità kif stipulat fih, inklużi d-dispożizzjonijiet individwali li allegatament inkisru, u għandu jiffissa limitu ta' żmien raġonevoli biex isiru sottomissjonijiet bħal dawn. Il-BĊE m'għandux ikun obbligat jikkunsidra s-sottomissjonijiet bil-miktub li jsiru wara li jkun skada l-limitu ta' żmien stabbilit mill-BĊE fil-kapaċità tiegħu li jinvestiga ksur fil-qasam tas-superviżjoni.

Il-BĊE fil-kapaċità tiegħu li jinvestiga ksur fil-qasam tas-superviżjoni jista' wkoll, wara notifika f'konformità mal-ewwel subparagrafu, jistieden lill-impriża kkonċernata biex tattendi seduta ta' smigħ orali. Il-partijiet soġġetti għall-investigazzjoni jistgħu jkunu rrappreżentati u/jew assistiti minn avukati jew persuni kkwalifikati oħrajn matul is-seduta. Is-seduti ma għandhomx ikunu pubbliċi.

Għandu jkun garantit id-dritt ta' aċċess għall-fajl mill-impriża kkonċernata taħt investigazzjoni. Dan m'għandux jestendi għal informazzjoni kunfidenzjali.

4.   Il-Bord Superviżorju għandu jipproponi abbozz sħiħ ta' deċiżjoni lill-Kunsill Governattiv, li tiddetermina jekk l-impriża kkonċernata wettqitx ksur u li tispeċifika s-sanzjonijiet li għandhom jiġu imposti, jekk ikun hemm, skont il-proċedura taħt l-Artikolu 26(8) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013.

5.   L-impriża kkonċernata għandha jkollha d-dritt li titlob rieżami mill-Bord Amministrattiv ta' Rieżami tad-deċiżjoni meħuda mill-Kunsill Governattiv skont il-paragrafu 4, b'mod konformi mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013.

Artikolu 4c

Limiti ta' żmien speċifiċi għal sanzjonijiet imposti mill-BĊE fl-eżerċitar tal-kompiti superviżorji tiegħu

1.   B'deroga mill-Artikolu 4, id-dritt li tittieħed deċiżjoni li tiġi imposta sanzjoni fil-każ ta' ksur ta' deċiżjoni jew regolament tal-BĊE b'rabta mal-kompiti superviżorji tiegħu, għandu jiskadi ħames snin wara li jkun seħħ il-ksur jew, fil-każ ta' ksur kontinwat, ħames snin wara li jkun intemm il-ksur.

2.   Kwalunkwe azzjoni meħuda mill-BĊE għall-finijiet tal-investigazzjoni jew proċeduri fir-rigward ta' ksur għandha tikkawża l-interruzzjoni tal-limitu ta' żmien stipulat fil-paragrafu 1. L-interruzzjoni tal-perjodu ta' preskrizzjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data meta l-azzjoni tiġi nnotifikata lill-entità taħt superviżjoni kkonċernata. Kull interruzzjoni għandha tikkawża li l-limitu ta' żmien jerġa' jibda mill-ġdid. Madankollu, il-limitu ta' żmien ma għandux jeċċedi perjodu ta' għaxar snin wara li jkun seħħ il-ksur jew, fil-każ ta' ksur kontinwat, għaxar snin wara li jkun waqaf il-ksur.

3.   Il-limiti ta' żmien deskritti fil-paragrafi preċedenti jistgħu jiġu estiżi jekk:

(a)

deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv tkun soġġetta għal reviżjoni quddiem il-Bord Amministrattiv ta' Rieżami jew proċedimenti ta' appell quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea; jew

(b)

proċeduri kriminali jkunu pendenti kontra l-impriża kkonċernata b'rabta mal-istess fatti. F'każ bħal dan, il-limiti ta' żmien deskritti fil-paragrafi preċedenti għandhom jiġu estiżi għall-perjodu ta' żmien meħtieġ sabiex isir rieżami tad-deċiżjoni mill-Bord Amministrattiv ta' Rieżami jew mill-Qorti tal-Ġustizzja jew sakemm jiġu konklużi l-proċeduri kriminali kontra l-impriża kkonċernata.

4.   Id-dritt tal-BĊE li jinforza deċiżjoni li timponi sanzjoni għandu jiskadi ħames snin wara li din id-deċiżjoni tkun ittieħdet. Kwalunkwe azzjoni tal-BĊE li tkun iddisinjata biex tinforza l-ħlas jew it-termini u l-kundizzjonijiet tal-ħlas taħt is-sanzjoni imposta għandha tikkawża l-interruzzjoni tal-perjodu ta' preskrizzjoni għall-infurzar.

5.   Il-perjodu ta' preskrizzjoni għall-infurzar ta' sanzjonijiet għandu jkun sospiż:

(a)

sakemm tkun għaddiet l-iskadenza għall-ħlas tas-sanzjoni imposta;

(b)

jekk l-infurzar tal-ħlas tas-sanzjoni imposta jkun sospiż skont deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv jew tal-Qorti tal-Ġustizzja.”

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha b'konformità mat-Trattati.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' Jannar 2015.

Għall-Kunsill

Il-President

J. REIRS


(1)  ĠU C 144, 14.5.2014, p. 2

(2)  Opinjoni mogħtija fis-26 ta' Novembru 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali)

(3)  Opinjoni mogħtija fit-18 ta' Diċembru 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali)

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2532/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet (ĠU L 318, 27.11.1998, p. 4).

(5)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

(6)  Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi qafas għal kooperazzjoni fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u ma' awtoritajiet nazzjonali nominati (Regolament Qafas tal-MSU) (BĊE/2014/17) (ĠU L 141, 14.5.2014, p. 1).


Top