EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0003

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/3 tat- 30 ta' Settembru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta’ divulgazzjoni għal strumenti finanzjarji strutturati Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 2, 6.1.2015, p. 57–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/3/oj

6.1.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 2/57


REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/3

tat-30 ta' Settembru 2014

li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta’ divulgazzjoni għal strumenti finanzjarji strutturati

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar l-aġenziji li jiggradaw il-kreditu (1), u b’mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 8b(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 8b tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009, l-investituri għandhom jirċievu biżżejjed informazzjoni dwar il-kwalità u l-prestazzjoni tal-assi sottostanti tagħhom bil-ħsieb li tippermettilhom li jwettqu valutazzjoni infurmata tal-affidabbiltà kreditizja ta’ strumenti finanzjarji strutturati. Dan inaqqas ukoll id-dipendenza tal-investituri fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u għandu jiffaċilita l-ħruġ ta’ klassifikazzjonijiet tal-kreditu mhux mitluba.

(2)

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-istrumenti finanzjarji kollha jew assi oħra li jirriżultaw minn tranżazzjoni jew skema ta’ titolizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1)(61) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) bil-kundizzjoni li l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser, ikun stabbilit, u għal dak l-għan ikollu s-sede statutorja tiegħu, fl-Unjoni. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jkopri biss strumenti finanzjarji jew assi oħra li jirriżultaw minn tranżazzjoni jew skema li biha r-riskju ta’ kreditu assoċjat mal-iskopertura jew grupp ta’ skoperturi jkun segmentat u li jkollu l-karatteristiċi msemmija f’dak l-Artikolu. Għalhekk, f’konformità ma’ dak ir-Regolament, skopertura li toħloq obbligu ta’ pagament dirett għal tranżazzjoni jew skema użata biex tiffinanzja jew topera assi fiżiċi m’għandhiex titqies bħala skopertura għal titolizzazzjoni, anke jekk it-tranżazzjoni jew skema għandha obbligi ta’ pagament ta’ senjorità differenti.

(3)

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament m’għandux ikun limitat għall-ħruġ ta’ strumenti finanzjarji strutturati li jikkwalifikaw bħala titoli, iżda għandu jinkludi wkoll strumenti finanzjarji u assi oħra li jirriżultaw minn tranżazzjoni jew skema ta’ titolizzazzjoni, bħal strumenti tas-suq tal-flus, inklużi programmi ta’ karti kummerċjali garantiti minn assi. Barra minn hekk, dan ir-Regolament għandu japplika għal strumenti finanzjarji strutturati bi u mingħajr klassifikazzjonijiet ta’ kreditu assenjati minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrata fl-Unjoni. Tranżazzjonijiet privati u tranżazzjonijiet bilaterali għandhom ikunu wkoll fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, kif ukoll tranżazzjonijiet li ma humiex offruti lill-pubbliku jew ammessi għall-kummerċ f’suq regolat.

(4)

Dan ir-Regolament fih formoli standard ta’ divulgazzjoni għal numru ta’ kategoriji ta’ klassi tal-assi. Mingħajr preġudizzju għall-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u sakemm l-obbligi ta’ rappurtar ikunu ġew żviluppati mill-ESMA u adottati mill-Kummissjoni, dawk il-formoli standard ta’ divulgazzjoni u l-obbligi ta’ rappurtar kollha skont dan ir-Regolament għandhom japplikaw biss għal strumenti finanzjarji strutturati li jkunu garantiti minn assi sottostanti li huma inklużi fil-lista ta’ kategoriji ta’ klassi ta’ assi sottostanti speċifikati f’dan ir-Regolament u li, barra minn hekk, mhumiex ta’ natura privata jew bilaterali.

(5)

Meta jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament, l-emittenti, l-oriġinaturi u l-isponsers għandhom jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni li tirregola l-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tas-sorsi ta’ informazzjoni jew l-ipproċessar tad-dejta personali sabiex jiġi evitat ksur potenzjali ta’ din il-leġiżlazzjoni.

(6)

L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser jistgħu jaħtru entità responsabbli għar-rappurtar tal-informazzjoni għall-websajt li għandu jiġi stabbilit mill-ESMA skont l-Artikolu 8b(4) tar- Regolament (KE) Nru 1060/2009 (Is-sit tal-SFIs). L-esternalizzazzjoni tal-obbligu ta’ rappurtar lil entità oħra, pereżempju lil serviser, għandha tkun possibbli wkoll. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-emittent, l-oriġinaturi u l-isponsers taħt dan ir-Regolament.

(7)

Għadd ta’ struzzjonijiet tekniċi tar-rappurtar dwar, fost l-oħrajn, it-trażmissjoni jew il-format tal-fajls li għandhom jiġu sottomessi mill-emittenti, l-oriġinaturi u l-finanzjaturi għandu jkun ikkomunikat mill-ESMA fuq is-sit tagħha. L-ESMA għandha tikkomunika dawk l-istruzzjonijiet tekniċi tar-rapportar fiż-żmien dovut qabel id-data tal-applikazzjoni tal-obbligi ta’ rappurtar stabbiliti f’dan ir-Regolament, sabiex tippermetti lill-emittenti, l-oriġinaturi, l-isponsors u partijiet oħra involuti biex jingħataw biżżejjed żmien biex jiżviluppaw sistemi u proċeduri adegwati skont l-istruzzjonijiet tekniċi pprovduti mill-ESMA.

(8)

L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont dan ir-Regolament għandha tinġabar f’format standard sabiex tippermetti l-ipproċessar awtomatiku tad-dejta fuq is-sit tal-SFIs. L-informazzjoni għandha wkoll tiġi ppubblikata f’format li huwa faċilment aċċessibbli għal kull utent tas-sit tal-SFIs. l-ESMA għandha tiżgura li l-awtoritajiet settorjali kompetenti jkollhom aċċess għas-sit tal-SFIs sabiex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009.

(9)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomess lill-Kummissjoni mill-ESMA, skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(10)

L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqhom dan ir-Regolament huwa bbażat, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

(11)

Huwa neċessarju żmien biżżejjed sabiex jippermetti lill-emittenti, l-oriġinaturi u l-finanzjaturi ta’ strument finanzjarju strutturat stabbilit fl-Unjoni biex jadattaw u jieħdu l-passi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament u biex jtippermetti l-ESMA biex tiżviluppa s-sit tal-SFIs li fuqu għandu jseħħ l-iżvelar tal-informazzjoni meħtieġa minn dan ir-Regolament. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2017. Madankollu, l-ESMA għandha tikkomunika fil-ħin struzzjonijiet tekniċi tar-rapportar meħtieġa qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Dan huwa meħtieġ sabiex jippermetti lill-emittenti, l-oriġinaturi u l-finanzjaturi ta’ strument finanzjarju strutturat stabbilit fl-Unjoni biex jingħataw biżżejjed żmien biex jiżviluppaw sistemi u proċeduri adegwati skont dawn l-istess struzzjonijiet tekniċi bil-ħsieb li tiġi żgurata l-kompletezza u rapportar korrett u li jitqiesu żviluppi ulterjuri fis-swieq finanzjarji fl-Unjoni,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kamp ta’ Applikazzjoni

Dan ir-Regolament japplika għal strumenti finanzjarji strutturati, fejn l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser ikun stabbilit fl-Unjoni u li jinħarġu wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Entità li tirrapporta

1.   L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser ta’ strument finanzjarju strutturat jistgħu jinnominaw waħda jew diversi entitajiet ta’ rappurtar li jippubblikaw l-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikoli 3 u 4, u l-Artikolu 5(3) ta’ dan ir-Regolament fuq is-sit imsemmi fl-Artikolu 8b(4) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 (‘is-sit tal-SFIs”). Dawk l-entitajiet jippubblikaw l-informazzjoni meħtieġa fuq is-sit tal-SFIs skont l-Artikoli 4 sa 7 ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser ta’ strument finanzjarju strutturat li jkun innomina l-entità jew entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 jinnotifika lill-ESMA mingħajr dewmien żejjed b’ kull entità maħtura skont dan il-paragrafu. Din il-ħatra tkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-emittent, l-oriġinatur u l-isponser sabiex jikkonformaw mal-Artikolu 8b tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009.

Artikolu 3

Informazzjoni li għandha tiġi rrapportata

Fejn strument finanzjarju strutturat ikun garantit minn kwalunkwe mill-assi sottostanti msemmija fl Artikolu 4, l-entità li tirrapporta tipprovdi l-informazzjoni li ġejja fuq is-sit tal-SFIs:

(a)

l-informazzjoni dwar il-livell ta’ self permezz ta’ formoli standard ta’ divulgazzjoni inklużi fl-Annessi I sa VII;

(b)

fejn applikabbli għal strument finanzjarju strutturat, id-dokumenti li ġejjin, inkluż deskrizzjoni dettaljata tal-kaskata ta’ ħlasijiet tal-istrument finanzjarju strutturat:

(i)

id-dokument ta’ offerta finali jew il-prospett, flimkien mad-dokumenti ta’ tranżazzjoni tal-għeluq, inkluż kwalunkwe dokumenti pubbliċi referenzjati fil-prospett jew li jirregolaw il-ħidma tat-tranżazzjoni u jeskludu l-opinjonijiet legali;

(ii)

il-ftehim ta’ bejgħ ta’ assi, ċessjoni, novazzjoni jew ftehim ta’ trasferiment u kwalunkwe dikjarazzjoni rilevanti ta’ fiduċja;

(iii)

l-vijabilità, l-vijabilità ta’ sostenn, l-amministrazzjoni u l-ftehimiet ta’ mmaniġjar ta’ flus;

(iv)

l-att fiduċjarju, l-att ta’ sigurtà, il-ftehim tal-aġenzija, il-ftehim kont tal-bank, il-kuntratt tal-investiment garantit, it-termini, il-qafas tal-fiduċjarja ewlenin, jew il-ftehim tad-definizzjonijiet ewlieni inkorporati;

(v)

kwalunkwe ftehimiet bejn il-kredituri rilevanti, dokumentazzjoni ta’ tpartit, ftehimiet ta’ self subordinat, ftehimiet ta’ self għall-ftuħ u ftehimiet dwar il-faċilità ta’ likwidità;

(vi)

kwalunkwe dokumentazzjoni sottostanti oħra li hija essenzjali għall-fehim tat-tranżazzjoni;

(c)

Fejn prospett ma jkunx tfassal f’konformità mad-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), sommarju ta’ tranżazzjoni jew ħarsa ġenerali lejn il-karatteristiċi ewlenin ta’ strument finanzjarju strutturat, inklużi:

(i)

Struttura tan-negozjar;

(ii)

il-karatteristiċi tal-assi, il-flussi tal-flus, it-tisħiħ tal-kreditu u l-fatturi ta’ appoġġ ta’ likwidità;

(iii)

id-drittijiet tal-vot tad-detentur tan-nota, ir-relazzjoni bejn id-detenturi tan-nota u kredituri ipotekarji oħra fi tranżazzjoni;

(iv)

lista tal-iskattaturi u l-avvenimenti kollha msemmija fid-dokumenti pprovduti fis-sit tal-SFIs skont il-punt (b) li jista’ jkollhom impatt materjali fuq il-prestazzjoni tal-istrumenti finanzjarji strutturati;

(v)

id-disinni ta’ strutturi li fihom ħarsa ġenerali tat-tranżazzjoni, il-flussi ta’ flus u l-istruttura tas-sjieda;

(d)

Ir-rapporti tal-investitur, li jkun fihom l-informazzjoni inkluża fl-Anness VIII.

Artikolu 4

Assi sottostanti

Ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 3 japplikaw għal strumenti finanzjarji strutturati garantiti mill-assi sottostanti li ġejjin

(a)

ipoteki residenzjali: din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati tinkludi strumenti finanzjarji strutturati garantiti minn ipoteki primi u mhux primi u self fuq l-ekwità ta’ dar. Għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati. Għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness I tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

(b)

ipoteki kummerċjali: din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati tinkludi strumenti finanzjarji strutturati garantiti minn self għal proprjetà kummerċjali jew uffiċċji, selfa għal sptar, residenzi tal-kura, faċilitajiet tal-ħżin, self għal lukandi, faċilitajiet ta’ infermerija, self industrijali, u proprjetajiet multifamiljari. Għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness II tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

(c)

self lil intrapriżi żgħar u medji: għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness III tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

(d)

self għal karozza: għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness IV tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

(e)

self għal konsum: għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness V tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

(f)

self fuq il-karti tal-kreditu: għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness VI tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

(g)

self għal individwi u/jew negozji: għal din il-klassi ta’ strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness VII tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

Artikolu 5

Frekwenza tar-rapportar

1.   L-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 3(a) u (d) tkun disponibbli fuq bażi trimestrali, mhux aktar tard minn xahar wara d-data li fiha hu dovut il-ħlas ta’ imgħax fuq l-istrument finanzjarju strutturat inkwistjoni.

2.   L-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 3(b) u (c) tkun disponibbli mingħajr dewmien wara l-ħruġ ta’ strument finanzjarju strutturat.

3.   Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2:

(a)

fejn ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) dwar abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) japplikaw ukoll fir-rigward ta’ strument finanzjarju strutturat, kwalunkwe żvelar ta’ informazzjoni skont dak l-Artikolu sussegwentement jiġi wkoll ippubblikat mingħajr dewmien fuq is-sit tal-SFIs mill-entità relatriċi;

(b)

fejn il-punt (a) ma japplikax, l-entità li tirrapporta tagħmel dan mingħajr dewmien dwar kwalunkwe tibdil sinifikanti fis-sit tal-SFIs jew avveniment fi kwalunkwe mill-każijiet li ġejjin:

(i)

ksur tal-obbligi stabbiliti fid-dokumenti pprovduti skont l-Artikolu 3(b);

(ii)

karatteristiċi strutturali li jista’ jkollhom impatt materjali fuq il-prestazzjoni tal-istrument finanzjarju strutturat;

(iii)

il-karatteristiċi ta’ riskju tal-istrumenti finanzjarju strutturat u tal-assi sottostanti.

Artikolu 6

Proċeduri ta’ rapportar

1.   L-entità relatriċi tissottometti fajls tad-data skont is-sistema ta’ rappurtar tas-sit tal-SFIs u l-istruzzjonijiet tekniċi li għandhom jiġu pprovduti mill-ESMA fuq is-sit tagħha.

2.   L-ESMA tippubblika dawk l-istruzzjonijiet tekniċi fuq is-sit tagħha mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 2016.

3.   L-entità relatriċi taħżen il-fajls mibgħuta lil u li jaslu lis-sit tal-SFIs f’forma elettronika għal mill-inqas ħames snin. Fuq talba, dawn il-fajls ikunu disponibbli mill-entità li tirrapporta jew l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser lill-awtoritajiet settorjali kompetenti kif definit fl-Artikolu 3(1)(r) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009.

4.   Fejn l-entità relatriċi jew l-emittent, l-oriġinatur jew l-isponser, jidentifikaw żbalji fattwali fid-dejta li tkun ġiet ipprovduta lis-sit tal-SFIs jikkoreġu d-dejta rilevanti mingħajr dewmien żejjed.

Artikolu 7

Ir-rapportar bejn id-data tad-dħul fis-seħħ u d-data ta’ applikazzjoni

1.   Fir-rigward ta’ strumenti finanzjarji strutturati maħruġa fil-perjodu ta’ żmien bejn id-data tad-dħul fis-seħħ u d-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, l-emittent, l-oriġinatur u l-isponser jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ rappurtar stabbiliti f’dan ir-Regolament biss fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji strutturati li jkunu għadhom pendenti fid-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser ma jkunux meħtieġa li jakkumulaw l-informazzjoni meħtieġa skont dan ir-Regolament bejn id-data tad-dħul fis-seħħ u d-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Japplika mill-1 ta’ Jannar 2017.

Madankollu, l-Artikolu 6(2) japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Settembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 302, 17.11.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(4)  Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 64).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1).


ANNESS I

Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati abbażi ta’ ipoteki residenzjali

ASSI:

Isem tal-Attribut

Statiku/Dinamiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Data tal-Maturità tal-Pula

Dinamiku

Data

Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll. Id-dati kollha jieħdu l-format ta’ SSSS-XX-JJ.

Identifikatur tal-Pula

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur tal-pula jew tal-portafoll/isem tat-tranżazzjoni.

Identifikatur tas-selfa

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku (ID) għal kull selfa. L-ID tas-selfa ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranżazzjoni.

Oriġinatur

Statiku

Test

Il-mutwanti li avvanza s-selfa oriġinali.

Identifikatur tas-Serviser

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa.

Identifikatur tal-mutwatarju

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku (ID) għal kull mutwatarju (li ma jurix l-isem reali) - biex jippermetti li mutwatarji b’selfiet multipli fil-pula jiġu identifikati (pereż. avvanzi ulterjuri/tieni rahan jintwerew bħala entrati separati). L-ID tal-mutwatarju ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranżazzjoni.

Identifikatur tal-Proprjetà

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku għal kull proprjetà biex jippermetti li jiġu identifikati proprjetajiet b’selfiet multipli fil-pula (pereż. avvanzi ulterjuri/tieni rahan jintwerew bħala entrati separati).

Informazzjoni dwar il-mutwatarju

Stat ta’ Impjieg tal-Mutwatarju

Statiku

Lista

L-istat ta’ impjieg tal-applikant primarju.

Introjtu Primarju

Statiku

Numeriku

Introjtu primarju gross annwali sottoskritt tal-mutwatarju (mhux kera).

Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju

Statiku

Lista

Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.

Karatteristiċi tas-selfa

Data tal-Oriġini tas-Selfa

Statiku

Data/Numeriku

Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa.

Data tal-Maturità tas-Selfa

Dinamiku

Data/Numeriku

Id-data tal-maturità tas-selfa.

Għan

Statiku

Lista

Għan tas-selfa.

Terminu tas-Selfa

Statiku

Numeriku

Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta’ xhur).

Denominazzjoni tal-Munita tas-Selfa

Statiku

Lista

Id-denominazzjoni tal-munita tas-selfa.

Bilanċ Oriġinali

Statiku

Numeriku

Bilanċ oriġinali tas-selfa (inklużi t-tariffi).

Bilanċ Kurrenti

Dinamiku

Numeriku

Ammont tas-selfa pendenti fid-data tal-maturità tal-pula. Dan għandu jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bl-ipoteka u se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-tranżazzjoni.

Metodu ta’ Ripagament

Statiku

Lista

Tip ta’ ripagament tal-kapital.

Frekwenza tal-Pagament

Statiku

Lista

Frekwenza tal-pagamenti dovuti, jiġifieri l-għadd ta’ xhur bejn il-pagamenti.

Pagament Dovut

Dinamiku

Numeriku

Pagament kuntrattwali perjodiku dovut (il-pagament dovut jekk ma jkunx hemm fis-seħħ arranġament ieħor ta’ pagament).

Tip ta’ Pagament

Statiku

Lista

Tip ta’ pagament tal-kapital.

Rata tal-Imgħax

Tip ta’ Rata tal-Imgħax

Statiku

Lista

Tip ta’ rata tal-imgħax.

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Dinamiku

Lista

Indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti (ir-rata ta’ referenza li magħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax tal-ipoteka).

Rata tal-Imgħax Kurrenti

Dinamiku

Numeriku

Rata tal-imgħax kurrenti (%).

Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Dinamiku

Numeriku

Marġini tar-rata tal-imgħax kurrenti (għal self b’rata fissa dan huwa l-istess bħar-rata tal-imgħax kurrenti, għal self b’rata varjabbli, dan huwa l-marġini fuq (jew taħt jekk l-input ikun fin-negattiv) ir-rata tal-indiċi).

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Dinamiku

Numeriku

L-intervall f’xhur li bih tiġi aġġustata r-rata tal-imgħax (għal self b’rata varjabbli).

Marġini ta’ Reviżjoni 1

Dinamiku

Numeriku

Il-marġini (%) għas-selfa fl-ewwel data ta’ reviżjoni.

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1

Dinamiku

Data/Numeriku

Id-data meta terġa’ tinbidel ir-rata tal-imgħax (pereż. jinbidel il-marġini ta’ skont, jintemm il-perjodu fiss, is-selfa terġa’ tiġi ffissata, eċċ. Din mhijiex id-data tal-risettjar LIBOR li jmiss).

Marġini ta’ Reviżjoni 2

Dinamiku

Numeriku

Il-marġini (%) għas-selfa fit-tieni data ta’ reviżjoni.

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2

Dinamiku

Data/Numeriku

Id-data tat-tieni bidla fir-rata tal-imgħax.

Marġini ta’ Reviżjoni 3

Dinamiku

Numeriku

Il-marġini (%) għas-selfa fit-tielet data ta’ reviżjoni.

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3

Dinamiku

Data/Numeriku

Id-data tat-tielet bidla fir-rata tal-imgħax.

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

Dinamiku

Lista

Indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss.

Proprjetà u Kollateral Addizzjonali

Kodiċi Postali tal-Proprjetà

Statiku

Test/Numeriku

Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel żewġ jew tliet karattri.

Tip ta’ Proprjetà

Statiku

Lista

Tip ta’ proprjetà.

Proporzjon Selfa għall-Valur Oriġinali

Statiku

Numeriku

Proporzjon tas-Selfa għall-Valur (LTV) oriġinali sottoskritta tal-oriġinatur. Għal selfiet tat-tieni rahan dan ikun l-LTV kombinat jew totali.

Ammont tal-Valwazzjoni

Statiku

Numeriku

Valur tal-proprjetà fid-data tal-aħħar avvanz tas-selfa qabel titolizzazzjoni. Ammonti tal-valwazzjoni jkunu fl-istess munita bħas-selfa.

Tip ta’ Valwazzjoni Oriġinali

Statiku

Lista

Tip ta’ valwazzjoni fl-oriġini.

Data tal-Valwazzjoni

Statiku

Data/Numeriku

Data tal-aħħar valwazzjoni tal-proprjetà meta jsir l-aħħar avvanz ta’ selfa qabel titolizzazzjoni.

Proporzjon attwali tas-Selfa għall-Valur

Dinamiku

Numeriku

Proporzjon attwali tas-Selfa għall-Valur (LTV) tal-oriġinatur. Għal selfiet tat-tieni rahan dan ikun l-LTV kombinat jew totali.

Ammont Attwali tal-Valwazzjoni

Dinamiku

Numeriku

L-ammont l-aktar riċenti tal-valwazzjoni (jekk pereżempju fil-pussess mill-ġdid kien hemm valwazzjonijiet multipli, dan jirrifletti l-aktar wieħed baxx). Ammonti tal-valwazzjoni jkunu fl-istess munita bħas-selfa.

Tip ta’ Valwazzjoni Attwali

Dinamiku

Lista

Tip ta’ valwazzjoni attwali.

Data tal-Valwazzjoni Attwali

Dinamiku

Data/Numeriku

Data tal-aktar valwazzjoni riċenti.

Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni

Status tal-Kont

Dinamiku

Lista

Status attwali tal-kont.

Bilanċ tal-Arretrati

Dinamiku

Numeriku

Bilanċ attwali tal-arretrati. Arretrati definiti bħala: pagamenti dovuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM il-pagamenti totali riċevuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM kwalunkwe ammont kapitalizzat. Dan ma jinkludi l-ebda tariffa applikata għall-kont.

Għadd ta’ Xhur f’Arretrati

Dinamiku

Numeriku

Għadd ta’ xhur f’arretrati għal din is-selfa (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.

Arretrati Xahar Ilu

Dinamiku

Numeriku

Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-‘bilanċ tal-arretrati’) għax-xahar ta’ qabel.

Arretrati Xahrejn Ilu

Dinamiku

Numeriku

Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-‘bilanċ tal-arretrati’) xahrejn ilu.

Litigazzjoni

Dinamiku

Iva/Le

Immarka biex tindika li huma fis-seħħ proċeduri ta’ litigazzjoni.

Data tat-Tifdija

Dinamiku

Data/Numeriku

Data li fiha jinfeda l-kont.

Inadempjenza jew Preklużjoni

Dinamiku

Numeriku

Ammont totali ta’ inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.

Data tal-Inadempjenza jew tal-Preklużjoni

Dinamiku

Numeriku

Data tal-inadempjenza jew tal-preklużjoni.

Limitu l-baxx tal-Prezz tal-Bejgħ

Dinamiku

Numeriku

Prezz miksub għall-bejgħ ta’ proprjetà fil-każ ta’ preklużjoni, arrodontit għall-eqreb 10k.

Telf mill-Bejgħ

Dinamiku

Numeriku

Telf totali wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital).

Irkupri Kumulattivi

Dinamiku

Numeriku

Irkupri kumulattivi – rilevanti biss għal każijiet b’telf.


INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut

Statiku/Dinamiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Attributi f’Dejta fuq Livell ta’ Titolu jew Bond

Data tar-Rapport

Dinamiku

Data

Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni. Id-dati kollha jieħdu l-format ta’ SSSS-XX-JJ.

Emittent

Statiku

Test

Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.

Prelevamenti taħt il-Faċilità ta’ Likwidità

Dinamiku

Iva/Le

Ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taħt il-faċilità ta’ likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax.

Attributi f’Dejta fuq Livell tal-Kollateral

Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi

Dinamiku

Iva/Le

Status ta’ diversi kejlijiet u proporzjonijiet tad-delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf u kejlijiet u proporzjonijiet simili tal-kollateral fir-rigward tal-amortizzament bikri tagħhom jew livelli oħra ta’ avvenimenti ta’ skattar, bħal fid-data tad-determinazzjoni attwali. Seħħ xi avveniment ta’ skattar?

Rata Medja ta’ Prepagament Kostanti

Dinamiku

Numeriku

Ir-rapport għandu jinkludi l-veloċita tar-Rata Kostanti ta’ Prepagament (CPR) Medja (Avg) tas-selfiet ipotekarji residenzjali sottostanti. F’xi ġuriżdizzjonijiet, il-pula ipotekarja tista’ tinkludi wkoll selfiet kummerċjali. Il-veloċità Avg CPR hija l-ammont espress bħala l-perċentwali annwalizzat tal-kapital prepagat lil hinn mill-repagamenti skedati. Il-veloċità Avg CPR tiġi kalkulata billi l-ewwel il-Bilanċ tal-Kapital tas-Selfa Ipotekarja Residenzjali Attwali (jiġifieri l-bilanċ attwali) jiġi diviż bil-Bilanċ tal-Kapital tas-Selfa Ipotekarja Residenzjali Skedat u bis-suppożizzjoni li ma sarux prepagamenti (jiġifieri li tħallsu biss ripagamenti skedati). Il-kwozjent imbagħad jittella’ esponenzjalment, fejn l-esponent ikun tnax diviż bin-numru ta’ xhur mill-ħruġ. Naqqas dan ir-riżultat minn wieħed u mbagħad immultiplikah b’mija (100) sabiex tiddetermina l-veloċità tal-Avg CPR. Dan il-kalkolu huwa espress kif ġej:

Formula

Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni

Punt ta’ Kuntatt

Statiku

Test

Isem tad-dipartiment jew il-persuna/i ta’ kuntatt tas-sorsi ta’ informazzjoni.

Informazzjoni ta’ Kuntatt

Statiku

Test

Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.


INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut

Statiku/Dinamiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Attributi fil-Livell tas-Segment

Isem il-Klassi tal-Bond

Statiku

Test/Numeriku

Id-designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment tal-RMBS li jkollu l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1, eċċ.

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

Statiku

Test/Numeriku

Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkunx hemm ISIN, allura kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wieħed, daħħalhom delimitati b’virgola.

Data tal-Pagament tal-Imgħax

Dinamiku

Data

Data perjodika li fiha jkun skedat li jseħħ pagament tal-imgħax lid-detenturi ta’ segment speċifiku ta’ strument finanzjarju strutturat abbażi ta’ ipoteka residenzjali.

Data tal-Pagament tal-Kapital

Dinamiku

Data

Data perjodika li fiha jkun skedat li jseħħ pagament tal-kapital lid-detenturi ta’ segment speċifiku ta’ strument finanzjarju strutturat abbażi ta’ ipoteka residenzjali.

Munita

Statiku

Test

Unità(jiet) tal-kambju li fihom jiġu rrappurtati l-bilanċ(i) u l-pagamenti f’livell ta’ titolu.

Rata ta’ Referenza

Statiku

Lista

Indiċi tal-imgħax ta’ referenza bażi kif definit fid-dokument tal-offerta (pereż. Euribor tielet xhur) applikabbli għal segment speċifiku ta’ strument finanzjarju strutturat abbażi ta’ ipoteka residenzjali.

Data tal-Ħruġ tal-Bonds

Statiku

Data

Data li fiha nħarġu l-bonds.


ANNESS II

Dejta fil-Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati abbażi ta’ ipoteki kummerċjali

SELFA:

Isem tal-Attribut

Statiku/Dinamiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Identifikaturi tas-Selfa

Identifikatur tal-Pula tat-Tranżazzjoni

Statiku

Test/Numeriku

Isem uniku tat-tranżazzjoni jew tan-negozju mwettaq.

Data tal-Maturità tal-Pula

Dinamiku

Data

Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll attwali.

Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Data

Data tal-ħruġ tan-negozju mwettaq - L-ewwel data tal-elenkar tal-bond

Termini tas-Selfa Oriġinali

Identifikatur tal-Grupp

Statiku

Test/Numeriku

Kodiċi alfanumeriku assenjat lil kull grupp tas-selfa fi ħdan ħarġa.

Identifikatur tas-Serviser tas-Selfa

Statiku

Test/Numeriku

L-istring ta’ identifikazzjoni unika tas-serviser tas-selfa assenjat lis-selfa.

Identifikatur tas-Selfa fiċ-Ċirkolari tal-Offerta

Statiku

Test/Numeriku

Numru uniku taċ-ċirkolari tal-offerta jew il-prospett jew isem is-selfa tat-tranżazzjoni assenjat lis-selfa fi ħdan it-tranżazzjoni jew il-pula.

Sponsor tas-Selfa

Statiku

Test/Numeriku

Sponsor tas-selfa.

Data tal-Oriġini tas-Selfa

Statiku

Data

Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa.

Munita tas-Selfa

Statiku

Lista

Denominazzjoni tal-munita tas-selfa.

Bilanċ Sħiħ tas-Selfa fid-Data tal-Oriġini

Statiku

Numeriku

Bilanċ sħiħ tas-selfa fl-oriġini li jirrappreżenta 100 % faċilità sħiħa, jiġifieri l-ammont titolizzat u mhux titolizzat/possedut u mhux possedut (fil-munita tas-selfa).

Terminu Oriġinali tas-Selfa

Statiku

Numeriku

Terminu kuntrattwali (f’xhur) fid-data tal-Oriġini.

Data tal-Bidu tal-Amortizzament

Statiku

Data

Data meta se jibda l-amortizzament fuq is-selfa sħiħa (din tista’ tkun data qabel id-data tat-titolizzazzjoni).

Kodiċi tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax

Statiku

Lista

Indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti (ir-rata ta’ referenza li magħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax tal-ipoteka).

Rata tal-Imgħax Oriġinali fuq is-Selfa

Statiku

Numeriku

Rata tal-imgħax komprensiva fuq is-selfa fid-data tal-oriġini. Jekk segmenti multipli b’rati tal-imgħax differenti, allura tapplika rata medja ponderata.

L-Ewwel Data Dovuta tal-Pagament tal-Imgħax

Statiku

Data

Data ta’ meta kien dovut l-ewwel pagament tal-imgħax wara d-data tal-oriġini.

Pajjiż tas-Selfa

Statiku

Lista

Pajjiż tas-Selfa.

Għan tas-Selfa

Statiku

Lista

Għan tas-selfa.

Garanzija Ipotekarja

Statiku

Iva/Le

Is-selfa hija ggarantit b’ipoteki fuq il-proprjetajiet?

Statistika tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Proporzjon ta’ Selfa għall-Valur għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Proporzjon ta’ Selfa għall-Valur għas-selfa (sħiħa) fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)

Statiku

Numeriku

Kalkolu tal-proporzjon ta’ kopertura tal-imgħax fit-titolizzazzjoni għas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.

Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)

Statiku

Numeriku

Kalkolu tal-proporzjon ta’ kopertura tas-servizz tad-dejn fit-titolizzazzjoni għas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.

Proporzjon ta’ Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni għall-Valur (Selfa A)

Statiku

Numeriku

Fil-Proporzjon tas-Selfa għall-Valur (LTV) fit-titolizzazzjoni għas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.

Bilanċ tal-Kapital Impenjat fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Bilanċ impenjat, inklużi kwalunkwe ammonti mhux prelevati, tas-selfa sħiħa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Bilanċ Attwali tal-Kapital fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa Sħiħa)

Statiku

Numeriku

Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-selfa sħiħa fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif identifikat fiċ-ċirkolari tal-offerta.

Pagament Perjodiku tal-Kapital u l-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

L-ammont skedat ta’ kapital u mgħax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa li jmiss fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Rata tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Rata tal-imgħax totali (eż. Libor + Marġini) li qiegħda tintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax dovut fuq is-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Gradazzjoni tal-Imposta fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Lista

Il-garanzija mogħtija lit-Titolizzazzjoni hija garanzija tal-ewwel gradazzjoni?

Terminu li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Għadd ta’ xhur li fadal (eskluża kwalunkwe opzjoni ta’ estensjoni) sal-maturità tas-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Terminu ta’ Amortizzament li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Għadd ta’ xhur li fadal sal-maturità tas-selfa mit-terminu ta’ amortizzament. Jekk l-amortizzament ma jkunx beda fid-Data tat-Titolizzazzjoni, dan ikun anqas mit-Terminu li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Data tal-Maturità tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Data

Data tal-maturità tas-selfa kif definita fil-ftehim tas-selfa. Din ma tikkunsidra l-ebda data tal-maturità estiża li tista’ tkun permessa skont il-ftehim tas-selfa, iżda d-data tal-maturità inizjali.

Bilanċ Attwali tal-Kapital fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)

Statiku

Numeriku

Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-selfa tan-Nota A fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif identifikat fiċ-ċirkolari tal-offerta.

Opzjoni ta’ Estensjoni

Dinamiku

Iva/Le

Indika jekk hemmx opzjoni biex jiġi estiż it-terminu tas-self u tittawwal id-data tal-maturità.

Durata tal-Iqsar Opzjoni ta’ Estensjoni

Statiku

Numeriku

Durata f’xhur tal-iqsar opzjoni ta’ estensjoni disponibbli għas-selfa.

Natura tal-opzjoni ta’ estensjoni

Statiku

Lista

Tip ta’ opzjoni ta’ estensjoni.

Dettalji tal-Kollateral

Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Għadd ta’ proprjetajiet li jservu bħala garanzija għas-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data tal-maturità tal-Pula

Dinamiku

Numeriku

Għadd ta’ proprjetajiet li jservu ta’ garanzija għas-selfa fid-data tal-maturità tal-pula.

Proprjetajiet Kollateralizzati għas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Test/Numeriku

Daħħal l-identifikaturi uniċi tal-proprjetà (PC1) tal-proprjetajiet li servew bħala garanzija għas-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Proprjetajiet Kollateralizzati għas-Selfa fid-data tal-maturità tal-Pula

Dinamiku

Test/Numeriku

Daħħal l-identifikaturi uniċi tal-proprjetà (PC1) tal-proprjetajiet li jservu bħala garanzija għas-selfa fid-data tal-maturità.

Dettalji tal-Patt tas-Selfa

Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax (Selfa Sħiħa)

Statiku

Lista

Jekk jogħġbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju tal-ICR fil-livell tas-selfa sħiħa, il-metodu tal-kalkolu inferit.

Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selfa Sħiħa)

Statiku

Lista

Jekk jogħġbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju DSCR fil-livell tas-selfa sħiħa, il-metodu tal-kalkolu inferit.

Metodu tal-proporzjon Selfa għall-Valur (Sħiħa)

Statiku

Lista

Jekk jogħġbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju LTV fil-livell tas-selfa sħiħa, il-metodu tal-kalkolu inferit.

Kodiċi tal-Patt Finanzjarju (Sħiħ) ieħor

Statiku

Lista

Jekk ikun hemm kodiċi ieħor meħtieġ għar-rekwiżit tal-patt finanzjarju ICR jew DSCR fil-livell tas-selfa sħiħa.

Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax (Selfa A)

Statiku

Lista

Jekk jogħġbok iddefinixxi l-metodu tal-kalkolu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax tal-Selfa A.

Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selfa A)

Statiku

Lista

Jekk jogħġbok iddefinixxi l-metodu tal-kalkolu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn tas-Selfa A.

Metodu tal-proporzjon tas-Selfa għall-Valur (Selfa A)

Statiku

Lista

Jekk jogħġbok iddefinixxi l-Metodu tal-kalkolu tal-proporzjon tas-Selfa għall-Valur tas-Selfa A.

Statistika Sottostanti dwar il-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Introjtu fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Introjtu totali sottoskritt mis-sorsi kollha għal proprjetà kif deskritt fiċ-ċirkolari tal-offerta. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda, għodd flimkien il-valuri tal-proprjetajiet.

Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Spejjeż operazzjonali totali sottoskritti għall-proprjetajiet kif deskritt fiċ-ċirkolari tal-offerta. Dawn jistgħu jinkludu taxxi fuq il-proprjetà immobbli, l-assigurazzjoni, il-ġestjoni, l-utilitajiet, il-manutenzjoni u t-tiswijiet u l-kostijiet diretti tal-proprjetà għal sid il-kera; nefqiet kapitali u l-kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni huma esklużi.

NOI fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Introjtu tnaqqas minnu l-Ispejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Attribut “Introjtu fid-Data tat-Titolizzazzjoni” tnaqqas minnu “Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni”). Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda, għodd flimkien il-valuri.

Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (b’kuntrast mat-tiswijiet u l-manutenzjoni) jekk identifikati fiċ-ċirkolari tal-offerta.

NCF fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

NOI tnaqqas minnu n-Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Attribut “NOI fid-Data tat-Titolizzazzjoni” tnaqqas minnu n-“Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni”).

Munita tar-Rappurtar Finanzjarju fit-Titolizzazzjoni

Statiku

Lista

Munita użata fir-rappurtar finanzjarju inizjali tal-Attributi “Introjtu fid-Data tat-Titolizzazzjoni” – “NCF fid-Data tat-Titolizzazzjoni”.

Indikatur ICR/DSCR fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Lista

Kif tiġi kkalkulata/applikata d-DSCR meta selfa jkollha aktar minn proprjetà waħda.

Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Valwazzjoni tal-proprjetajiet li jiggarantixxu s-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Jekk ikun hemm diversi proprjetajiet għodd il-valur tal-proprjetajiet.

Munita tal-Valwazzjoni tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Lista

Munita tal-valwazzjoni fil-“Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni”.

Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Data

Id-data meta tħejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-ċirkolari tal-offerta. Għal proprjetajiet multipli, jekk ikun hemm diversi dati, ħu l-aktar data riċenti.

Okkupanza Ekonomika fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Il-perċentwal ta’ spazju li jista’ jinkera b’lokazzjoni ffirmata fis-seħħ fid-Data tat-Titolizzazzjoni jekk divulgat fiċ-ċirkolari tal-offerta (l-inkwilini jistgħu ma jkunux f’okkupanza iżda jkunu qegħdin iħallsu l-kera). Jekk ikun hemm diversi proprjetajiet uża medja ponderata billi tuża l-kalkolu {% Attwalment Allokat (Prop)*(Okkupanza)} għal kull proprjetà.

Ammonti Miżmuma Escrow fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Bilanċ totali tal-kontijiet ta’ riżerva debitati legalment fil-livell tas-self fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Ġbir ta’ Escrows

Statiku

Iva/Le

Daħħal Iva jekk xi pagamenti jkunu miżmuma f’kontijiet ta’ riżerva biex ikopru pagamenti tal-lokazzjoni, assigurazzjoni jew taxxi (mhux manutenzjoni, titjib, nefqiet kapitali, eċċ.) kif mitlub skont il-ftehim tas-selfa, jekk dan ma jsirx daħħal Le.

Ġbir ta’ Riżervi Oħra

Statiku

Iva/Le

Hemm xi ammonti għajr it-taxxi fuq iċ-ċens jew l-assigurazzjoni miżmuma f’kontijiet ta’ riżerva kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim tas-selfa għat-titjib tal-inkwilini, kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni jew entrati simili fir-rigward tal-proprjetà relatata jew sabiex jiġi pprovdut kollateral addizzjonali għal tali selfa?

Escrow Miżmum Wara Avveniment Skattatur

Statiku

Iva/Le

Il-ftehim tas-selfa jitlob li jsiru ammonti ta’ riżerva wara s-seħħ ta’ xi avveniment skattar?

Skattatur sabiex Jinżamm l-Escrow

Statiku

Lista

Tip ta’ avveniment skattatur.

Ammonti ta’ Escrow/Riżervi fil-Mira

Statiku

Numeriku

Ammonti ta’ Escrow/riżervi fil-mira.

Kundizzjonijiet għar-Rilaxx ta’ Kontijiet Escrow

Statiku

Test

Kundizzjonijiet għar-rilaxx tal-kont escrow.

Kundizzjonijiet tar-Riżerva tal-Flus ta’ Prelevament

Statiku

Lista

Meta tista’ tintuża r-Riżerva tal-Flus.

Munita tal-Escrows

Statiku

Lista

Munita tal-pagamenti tal-Escrow. Attributi “Ammonti Miżmuma f’Escrow fid-Data tat-Titolizzazzjoni” u “Ammonti ta’ Escrow/Riżervi fil-Mira”.

Raggruppament tas-Self u Dettalji tas-Sostituzzjonijiet

Selfa b’Kollateral Inkroċjat

Statiku

Iva/Le

Indika jekk din hijiex selfa b’kollateral inkroċjat (Eżempju: is-selfiet 1 u 44 għandhom kollateral inkroċjat bħas-selfiet 4 u 47).

Selfa Sostitwita

Dinamiku

Iva/Le

Din is-selfa hija sostitut għal selfa oħra f’data wara d-Data tat-Titolizzazzjoni?

Data tas-Sostituzzjoni

Dinamiku

Data

Jekk is-selfa kienet sostitwita wara d-Data tat-Titolizzazzjoni, id-data ta’ dik is-sostituzzjoni.

Ġranet ta’ Grazzja Permessi

Statiku

Numeriku

Għadd ta’ ġranet wara li jkun dovut il-pagament li fih il-mutwanti ma jiddebitax penali għal pagament tard jew jirrapporta l-pagament bħala tard.

Indikatur ta’ Finanzjament Addizzjonali

Statiku

Lista

Is-selfa sħiħa kellha finanzjament addizzjonali/dejn intermedju?

Dettalji tar-Rata tal-Imgħax tas-Selfa (fid-Data tat-Titolizzazzjoni)

Tip ta’ Rata tal-Imgħax

Statiku

Lista

Tip ta’ rata tal-imgħax applikata għas-selfa.

Kodiċi tal-Metodu tad-Dovuti tal-Imgħax

Statiku

Lista

Konvenzjoni tal-‘ġranet’ użata biex jiġi kkalkulat l-imgħax.

Imgħax f’Arretrati

Statiku

Iva/Le

L-imgħax dovut fuq is-selfa huwa mħallas f’arretrati?

Tip ta’ Amortizzament tas-Selfa A (jekk applikabbli)

Statiku

Lista

Tip ta’ amortizzament tas-Selfa A.

Dettalji tal-Amortizzament tas-Selfa Sħiħa (fid-Data tat-Titolizzazzjoni)

Tip ta’ Amortizzament tas-Selfa Sħiħa (jekk applikabbli)

Statiku

Lista

Tip ta’ amortizzament tas-selfa sħiħa.

Imgħax Dovut Permess

Statiku

Iva/Le

Id-dokumenti tas-selfa jippermettu li l-imgħax dovut jiġi akkumulat u kapitalizzat?

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

Statiku

Data

Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selfa.

Data tat-Tmiem tal-Manteniment tar-Rendiment

Statiku

Data

Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selfa mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament jew manteniment tar-rendiment. Data li warajha selfa tista’ tiġi prepagata mingħajr manteniment tar-rendiment.

Data tat-Tmiem tal-Primjum għall-Prepagament

Statiku

Data

Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selfa mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

Deskrizzjoni tat-Termini tal-Prepagament

Statiku

Test/Numerika

Għandha tirrifletti l-informazzjoni fiċ-ċirkolari tal-offerta. Pereżempju, jekk it-termini tal-prepagament ikunu l-pagament ta’ tariffa ta’ 1 % fl-ewwel sena, 0,5 % fit-tieni sena u 0,25 % fit-tielet sena tas-selfa, dan jista’ jintwera fiċ-ċirkolari tal-offerta bħala: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).

In-Nuqqas ta’ Pagamenti fuq Pretensjonijiet ta’ Gradazzjoni Preċedenti jikkostitwixxu Inadempjenza tas-Selfa?

Statiku

Iva/Le

In-Nuqqas ta’ Pagamenti fuq Pretensjonijiet ta’ Gradazzjoni Preċedenti jikkostitwixxu Inadempjenza tas-Selfa?

In-Nuqqas ta’ pagamenti fuq Selfiet ta’ Gradazzjoni Ugwali jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?

Statiku

Iva/Le

In-Nuqqas ta’ Pagamenti fuq Selfiet ta’ Gradazzjoni Ugwali jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?

Dettalji tal-Iħħeġġjar tas-Selfa (fid-Data tat-Titolizzazzjoni)

Limitu Massimu fuq ir-Rata tal-Ħajja tas-Selfa

Statiku

Numeriku

Ir-rata massima li l-mutwatarju jrid iħallas fuq selfa b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim tas-selfa.

Limitu Minimu fuq ir-Rata tal-Ħajja tas-Selfa

Statiku

Numeriku

Rata minima li l-mutwatarju jrid iħallas fuq selfa b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim tas-selfa.

Tip ta’ Swap fil-Livell tas-Selfa

Statiku

Lista

Iddeskrivi t-tip ta’ swap fil-livell tas-selfa li japplika.

Fornitur tal-Iswap tas-Selfa

Dinamiku

Test

Isem il-fornitur tal-iswap tas-selfa.

Tip ta’ Swap fil-Livell tar-Rata tal-Imgħax tas-Selfa

Statiku

Lista

Iddeskrivi t-tip ta’ swap fir-rata tal-imgħax li tapplika għas-selfa.

Tip ta’ Swap fil-Livell tal-Munita tas-Selfa

Statiku

Lista

Iddeskrivi t-tip ta’ swap tar-rati tal-kambju.

Rata tal-Kambju għal Swap fil-Livell tas-Selfa

Statiku

Numeriku

Ir-rata tal-kambju li ġiet stabbilita għal swap fil-livell tal-munita tas-selfa.

Data tal-Bidu tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa

Statiku

Data

Data tal-Bidu tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa.

Data tat-Tmiem tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa

Statiku

Data

Data tat-Tmiem tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa.

Obbligu tal-Mutwatarju li Jħallas Breakage fuq l-Iswap fil-Livell tas-Selfa

Statiku

Lista

Kemm il-Mutwatarju huwa obbligat li jħallas spejjeż tal-breakage lill-fornitur tal-iswap tas-selfa.

Dettalji tal-Aġġustamenti fir-Rata tas-Selfa (fid-data tat-Titolizzazzjoni)

Frekwenza tal-Pagament

Statiku

Lista

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax u tal-amortizzament fuq is-Selfa skont id-dokumenti oriġinali tas-selfa.

Frekwenza tar-Risettjar tar-Rata

Statiku

Lista

Frekwenza li biha r-rata tal-imgħax tiġi risettjata skont id-dokumenti oriġinali tas-selfa.

Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagament

Statiku

Lista

Frekwenza li biha l-pagament tal-P&I jiġi risettjat skont id-dokumenti oriġinali tas-selfa.

L-Istorja tal-Indiċi fi Ġranet

Statiku

Numeriku

Għadd ta’ ġranet meta tiġi ssettjata r-rata tal-imgħax qabel id-data tal-pagament tal-imgħax (eż. Euribor issettjat jumejn qabel id-data tal-pagament tal-imgħax).

Data tad-Determinazzjoni tal-Indiċi

Statiku

Data

Jekk il-Ftehim tas-Selfa jistipula dati speċifiċi biex jiġi ssettjat l-indiċi, daħħal id-data tad-determinazzjoni tal-indiċi li jmiss.

Dettalji tas-Sindakazzjoni u l-Parteċipazzjoni tas-Selfa

Struttura tas-Selfa

Statiku

Lista

Uża l-Kodiċi tal-Istruttura tas-Selfa biex tiddeskrivi xi struttura tapplika għal din is-selfa, pereż. selfa sħiħa, qsim A/B, sindakata.

Selfa Sindakata

Statiku

Iva/Le

Is-selfa hija parti minn selfa sindakata?

Perċentwal tal-Faċilità tas-Selfa Totali li qed jiġi Titolizzat

Statiku

Numeriku

Perċentwal tas-selfa totali f’titolizzazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Drittijiet tal-Parti Kontrollanti għad-Deċiżjonijiet Materjali

Statiku

Iva/Le

Is-sid ta’ kwalunkwe parteċipazzjoni għajr l-emittent għandu d-dritt jieħu deċiżjonijiet maġġuri?

Bank Aġent tas-Sindakazzjoni

Statiku

Test

Bank Aġent.

Dettalji Mixxellanji dwar is-Selfa

Rimedju għall-Ksur tal-Patt Finanzjarju

Statiku

Lista

Rimedju għall-ksur tal-patt finanzjarju.

Oriġinatur tas-Selfa

Statiku

Test

Isem tal-oriġinatur/Mutwanti li biegħ is-selfa lill-Emittent. Isem l-entità finalment responsabbli għar-rappreżentazzjonijiet u l-garanziji tas-selfa.

Penali għas-Sottomissjoni ta’ Informazzjoni Finanzjarja

Statiku

Lista

Indikatur għall-penali għan-nuqqas tal-mutwatarju li jissottometti l-informazzjoni finanzjarja meħtieġa (Dikjarazzjoni Op., Skeda, eċċ.) skont id-dokumenti tas-selfa.

Rikors tas-Selfa

Statiku

Iva/Le

Hemm rikors għal parti oħra (pereż. garanti) f’każ li l-mutwatarju ma jirrispettax obbligu skont il-ftehim tas-selfa?

Kodiċi tal-Arrodontiment

Statiku

Lista

Metodu għall-arrodontiment tar-rata tal-imgħax.

Inkrement tal-Arrodontiment

Statiku

Numeriku

Perċentwal inkrementali li bih rata tal-indiċi tiġi arrodontita sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax kif stabbilita fil-ftehim tas-selfa.

Isem is-Serviser Speċjali fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Test

Isem tas-Serviser Speċjali fid-data tat-Titolizzazzjoni.

Standard tas-Servizzjar

Statiku

Lista

Standard tas-Servizzjar (Għażla). Is-serviser tas-selfa jisservizzja s-Selfa Sħiħa (kemm il-komponenti A kif ukoll B) jew biss il-komponent A jew B?

Dettalji tad-Data tal-Pagament

Data tal-Pagament tas-Selfa

Dinamiku

Data

Id-data li l-kapital u l-imgħax jitħallsu lill-Emittent, din normalment tkun id-data tal-pagament tal-imgħax tas-selfa.

Data tal-Pagament sħiħ

Dinamiku

Data

Data li fiha l-pagamenti kollha jkunu tħallsu b’mod sħiħ mingħajr nuqqasijiet. Fuq selfa produttiva din tkun id-Data tal-Pagament tas-Selfa immedjatament qabel id-data mdaħħla fl-attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.

Data tar-Risettjar tar-Rata tal-Indiċi

Dinamiku

Data

Għas-self b’rata aġġustabbli, id-data li jmiss meta r-rata tal-imgħax ikun imissha tinbidel. Għas-self b’rata fissa, daħħal id-data tal-pagament tal-imgħax li jmiss.

Data tal-Aġġustament tal-Pagament li Jmiss

Dinamiku

Data

Għas-self b’rata aġġustabbli, id-data li jmiss meta l-ammont tal-kapital u/jew l-imgħax skedat ikun imissu li jinbidel. Għas-self b’rata fissa, daħħal id-data tal-pagament li jmiss.

Data tal-Maturità tas-Selfa

Dinamiku

Data

Id-data tal-maturità attwali tas-selfa kif definita fil-ftehim tas-selfa. Din ma tqis l-ebda estensjoni approvata tad-data tal-maturità li tista’ tkun permessa skont il-ftehim tas-selfa.

Data tal-Pagament li Jmiss tas-Selfa

Dinamiku

Data

Id-data tal-pagament li jmiss tas-selfa.

Dettalji tar-Rata

Rata tal-Indiċi Attwali (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Ir-rata tal-indiċi użata sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax attwali tas-selfa sħiħa. Ir-rata tal-imgħax (qabel il-marġini) użata sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (Sħiħa) fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.

Rata tal-Marġini Attwali (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Il-marġini użat sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax attwali tas-selfa sħiħa. Il-marġini jintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (Sħiħa) fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.

Rata tal-Imgħax Attwali (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Ir-rata tal-imgħax totali li qiegħda tintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (Sħiħa) fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa” (somma tal-Attribut “Rata tal-Indiċi Attwali (Selfa Sħiħa)” u “Rata tal-Marġini Attwali (Selfa Sħiħa)” għas-self b’rata varjabbli).

Rata tal-Imgħax Attwali (Selfa A)

Dinamiku

Numeriku

Ir-rata grossa fis-sena użata biex jiġi kkalkulat l-imgħax skedat tal-perjodu attwali fuq il-porzjon A tas-selfa.

Rata tal-Indiċi li Jmiss (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Ir-rata tal-indiċi tal-perjodu li jmiss użata biex tiġi determinata r-rata tal-imgħax attwali tas-selfa sħiħa. Ir-rata tal-imgħax (qabel il-marġini) użata sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax imħallas abbażi tal-Bilanċ Reali fit-Tmiem tas-Selfa (Selfa Sħiħa) “Bilanċ Reali fit-Tmiem tas-Selfa (Selfa Sħiħa)”.

Rata tal-Inadempjenza Attwali (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

L-imgħax totali li qed jintuża biex jiġi kkalkulat l-imgħax fuq l-inadempjenza mħallas fid-data tal-pagament tas-selfa fl-attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.

Dettalji tal-Kapital

Bilanċ tal-Ftuħ tal-Bidu Attwali (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Bilanċ pendenti fil-bidu tal-perjodu attwali. Il-bilanċ pendenti tas-selfa fil-bidu tal-perjodu tal-imgħax użat sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa”.

Ammont Skedat tal-Kapital (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Pagament tal-kapital skedat dovut fuq is-selfa għall-perjodu attwali. Il-pagament tal-kapital li hu dovut jitħallas lill-Emittent fid-Data tal-Pagament tas-Selfa fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa” eż. amortizzament iżda mhux prepagamenti.

Bilanċ Skedat tat-Tmiem Attwali (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Il-bilanċ tal-kapital skedat pendenti tas-selfa fit-tmiem tal-perjodu attwali wara l-amortizzament iżda qabel kwalunkwe prepagament. Il-bilanċ kapitali tas-selfa li jkun pendenti wara l-pagament tal-kapital skedat iżda qabel kwalunkwe prepagament (Attribut “Bilanċ tal-Ftuħ tal-Bidu Attwali (Selfa Sħiħa)” tnaqqas minnu l-“Ammont tal-Kapital Skedat (Selfa Sħiħa)”).

Ġbir tal-Kapital Mhux Skedat (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Pagamenti mhux skedati tal-kapital riċevuti matul il-perjodu attwali. Pagamenti oħra tal-kapital riċevuti matul il-perjodu tal-imgħax li se jintużaw biex titħallas is-selfa. Dan jista’ jirrigwarda rikavati minn bejgħ, prepagamenti volontarji, jew ammonti ta’ likwidazzjoni.

Aġġustamenti Oħra tal-Kapital (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Aġġustamenti tal-kapital mhux skedati għall-perjodu tal-imgħax, mhux assoċjati ma’ moviment ta’ flus. Kwalunkwe ammont ieħor li jwassal biex il-bilanċ tas-selfa jitnaqqas jew jiżdied fil-perjodu attwali li mhuwiex ikkunsidrat bħala Ġbir tal-Kapital Mhux Skedat u mhuwiex Kapital Skedat.

Kapital reali mħallas

Dinamiku

Numeriku

Il-kapital reali mħallas mill-aktar IPD riċenti.

Bilanċ tat-Tmiem tas-Selfa Reali (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Il-bilanċ pendenti reali tal-kapital fit-tmiem il-perjodu attwali. Il-bilanċ reali tas-selfa pendenti għall-perjodu tal-imgħax li jmiss wara l-pagamenti kollha tal-kapital.

Bilanċ tal-Bidu Attwali (Selfa A)

Dinamiku

Numeriku

Il-bilanċ pendenti (Selfa A) fil-bidu tal-perjodu attwali. Il-bilanċ pendenti tas-Selfa A fil-bidu tal-perjodu tal-imgħax użat sabiex jiġi kkalkulat l-imgħax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.

Ġbir tal-Kapital Totali (Selfa A)

Dinamiku

Numeriku

Il-pagamenti kollha tal-kapital (Selfa A) riċevuti matul il-perjodu attwali. Il-pagament kapitali tas-Selfa A dovut li jitħallas lill-Emittent fid-Data tal-Pagament tas-Selfa fl-Attribut “Data tal-Pagament tas-Selfa” eż. amortizzament iżda mhux prepagamenti.

Bilanċ tat-Tmiem tas-Selfa Reali (Selfa A)

Dinamiku

Numeriku

Il-bilanċ pendenti reali tal-kapital (Selfa A) fit-tmiem tal-perjodu attwali. Il-bilanċ tal-kapital tas-Selfa A li jkun pendenti wara l-pagament skedat tal-kapital.

Bilanċ Impenjat Mhux Prelevat tal-Faċilità tas-Selfa (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Il-faċilità li tifdal tas-selfa sħiħa totali (dejn superjuri)/Bilanċ mhux prelevat fi tmiem il-perjodu. Il-faċilità li tifdal tas-selfa sħiħa totali (dejn superjuri) fi tmiem id-Data tal-Pagament tal-Imgħax li l-mutwatarju għadu jista’ jippreleva.

Dettalji tal-Imgħax

Ammont ta’ Mgħax Skedat Dovut (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Imgħax gross għall-perjodu bis-suppożozzjoni tal-ebda prepagament fil-perjodu attwali għas-selfa sħiħa. L-imgħax totali dovut li jitħallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa, bis-suppożizzjoni li ma jsir l-ebda prepagament matul il-perjodu tal-imgħax. L-imgħax għandu jkun ibbażat fuq ir-rata sottostanti skont il-ftehim tas-selfa.

Eċċess/Nuqqas ta’ Mgħax fuq il-Prepagament

Dinamiku

Numeriku

In-nuqqas jew l-eċċess ta’ pagament tal-imgħax reali mill-pagament tal-imgħax skedat għall-perjodu attwali li ma jkunx relatat ma’ inadempjenza tas-selfa. Jirriżulta minn prepagament riċevut f’data għajr data skedata ta’ pagament dovut.

Aġġustament Ieħor tal-Imgħax

Dinamiku

Numeriku

Attribut ieħor għal Aġġustamenti Oħra tal-Kapital (Attribut “Aġġustamenti Oħra tal-Kapital (Selfa Sħiħa)”) biex jintwerew l-aġġustamenti mhux skedati tal-imgħax għall-perjodu tal-ġbir relatat.

Amortizzament Negattiv

Dinamiku

Numeriku

Amortizzament negattiv/imgħax differit/imgħax kapitalizzat mingħajr penali.

Imgħax Reali Mħallas (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Imgħax reali tas-Selfa Sħiħa mħallas fil-perjodu attwali. Ammont totali ta’ mgħax imħallas mill-mutwatarju matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.

Imgħax Attwali Mħallas (Selfa A)

Dinamiku

Numeriku

Ammont totali ta’ mgħax imħallas għas-Selfa A matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.

Imgħax Reali ta’ Inadempjenza

Dinamiku

Numeriku

Imgħax reali ta’ inadempjenza fuq is-selfa sħiħa mħallas fil-perjodu attwali. L-ammont totali ta’ mgħax ta’ inadempjenza mħallas mill-mutwatarju matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-data tal-pagament tas-selfa.

Imgħax Differit (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Imgħax differit fuq is-selfa sħiħa. L-imgħax differit huwa l-ammont li l-imgħax li mutwatarju jkun meħtieġ iħallas fuq selfa ipotekarja jkun anqas mill-ammont ta’ mgħax dovut fuq il-bilanċ pendenti tal-kapital.

Imgħax Kapitalizzat (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Imgħax kapitalizzat fuq is-selfa sħiħa. Imgħax kapitalizzat huwa meta l-imgħax jiġi miżjud mal-bilanċ tas-selfa fit-tmiem tal-perjodu tal-imgħax skont il-ftehim tas-selfa.

Dettalji tal-Kapital u l-Imgħax

Kapital u Mgħax Totali Skedati Dovuti (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

Il-pagament skedat tal-kapital u l-imgħax dovut fuq is-selfa għall-perjodu attwali għall-Emittent (selfa sħiħa). Il-kapital u l-imgħax totali skedat dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (somma tal-Attributi “Ammont ta’ Kapital Skedat (Selfa Sħiħa)” u “Ammont ta’ Mgħax Skedat Dovut (Selfa Sħiħa)”) - tista’ tintuża għall-kalkoli tad-DSCR.

Nuqqasijiet Totali fil-Kapital u l-Imgħax Pendenti (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

L-ammonti kumulattivi pendenti ta’ Kapital u Mgħax dovuti fuq is-selfa fi tmiem il-perjodu attwali. L-ammont kumulattiv ta’ kwalunkwe kapital u mgħax mhux imħallsa fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.

Ammonti Totali Pendenti Oħra

Dinamiku

Numeriku

L-ammonti kumulattivi pendenti fuq is-selfa (eż. primjum tal-assigurazzjoni, ċnus, cap ex) fi tmiem il-perjodu attwali li jkunu tħallsu mill-Emittent/Serviser. L-ammont kumulattiv ta’ kwalunkwe avvanzi għall-protezzjoni tal-proprjetà jew somom oħra li jkunu ġew avvanzati mis-Serviser jew l-Emittent u jkunu għadhom ma ġewx rimborżati mill-mutwatarju.

Ammont Kumulattiv Pendenti

Dinamiku

Numeriku

Is-somma tal-Attribut “Nuqqasijiet Totali fil-Kapital u l-Imgħax Pendenti (Selfa Sħiħa)” u “Ammonti Totali Pendenti Oħra”.

Skattatur tal-Amortizzament Milħuq

Dinamiku

Iva/Le

L-iskattatur tal-amortizzament intlaħaq?

Tip ta’ Amortizzament Attwali

Dinamiku

Lista

It-tip ta’ amortizzament li japplika għas-Selfa A.

Kapital u Mgħax Totali Skedati Mħallsa (Selfa A)

Dinamiku

Numeriku

Pagament skedat tal-Kapital u l-Imgħax dovut fuq is-Selfa A għall-perjodu attwali għall-Emittent.

Dettalji Finanzjarji tal-Aktar YTD Riċenti

Ksur fir-Rappurtar mill-Mutwatarju

Dinamiku

Iva/Le

Il-Mutwatarju qed jikser l-obbligu tiegħu li jibgħat rapporti lis-serviser tas-selfa jew lill-mutwanti?

Dħul l-Aktar Riċenti

Dinamiku

Numeriku

Dħul totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta’ qabel) għall-proprjetajiet kollha.

L-Aktar Proporzjon ta’ Selfa għall-Valur Riċenti (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

L-aktar proporzjon ta’ Selfa għall-Valur (LTV) riċenti għas-selfa (sħiħa) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selfa.

L-Aktar Proporzjon Riċenti ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

L-aktar Proporzjon Riċenti ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (DSCR) għas-selfa (sħiħa) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selfa.

L-Aktar Proporzjon Riċenti ta’ Kopertura tal-Imgħax (Selfa Sħiħa)

Dinamiku

Numeriku

L-aktar Proporzjon riċenti ta’ Kopertura tal-Imgħax (ICR) għas-selfa (sħiħa) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selfa.

L-Aktar Proporzjon Riċenti ta’ Kopertura tal-Imgħax (Selfa A)

Dinamiku

Numeriku

L-aktar kalkolu tal-proporzjon ta’ kopertura tal-imgħax riċenti għas-Selfa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.

L-Aktar Proporzjon Riċenti ta’ Servizz tad-Dejn (Selfa A)

Dinamiku

Numeriku

L-aktar kalkolu tal-proporzjon ta’ kopertura tas-servizz tad-dejn riċenti għas-Selfa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.

L-Aktar Proporzjon ta’ Selfa għall-Valur Riċenti (Selfa A)

Dinamiku

Numeriku

L-aktar proporzjon ta’ Selfa għall-Valur (LTV) riċenti għas-Selfa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.

Dettalji tar-Riservi u l-Escrows

Bilanċ Totali tar-Riservi

Dinamiku

Numeriku

Bilanċ totali tal-kontijiet ta’ riserva fil-livell tas-selfa fid-Data tal-Pagament tas-Selfa. Jinkludi l-Manutenzjoni, it-Tiswijiet u Ambjentali, eċċ. (ma jinkludix ir-riservi għat-Taxxa u l-Assigurazzjoni. Jinkludi l-LC’s għar-riservi. Għandu jimtela jekk l-Attribut “Ġbir ta’ Riservi Oħra” fl-Arranġament tas-Selfa jkun “Iva”.

Seħħ Avveniment ta’ Skattar tal-Escrows

Dinamiku

Iva/Le

Daħħal Iva jekk ikun seħħ avveniment li wassal biex jiġu stabbiliti ammonti ta’ riserva. Daħħal Le jekk il-pagamenti jinbnew bħala kundizzjoni normali tal-ftehim tas-selfa.

Ammonti Miżjuda mal-Escrows fil-Perjodu Attwali

Dinamiku

Numeriku

L-ammont li jkun ġie miżjud ma’ kwalunkwe escrow jew riserva matul il-Perjodu Attwali.

Munita tal-Bilanċ tar-Riservi

Dinamiku

Lista

Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet ta’ riserva.

Munita tal-Escrows

Statiku

Lista

Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet escrow.

Dettalji tal-Likwidazzjoni u tal-Prepagament

Data tal-Likwidazzjoni/Prepagament

Dinamiku

Data

Id-data li fiha jiġi riċevut pagament mhux skedat ta’ kapital jew rikavati minn likwidazzjoni.

Kodiċi tal-Likwidazzjoni/Prepagament

Dinamiku

Lista

Il-kodiċi assenjat għal kwalunkwe pagament mhux skedat ta’ kapital jew rikavati minn likwidazzjoni riċevut matul il-perjodu tal-ġbir.

Dettalji tal-Iħħeġġjar fil-Livell tal-Mutwatarju

Isem il-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)

Dinamiku

Test

L-isem tal-fornitur tal-Iswap għas-selfa jekk il-Mutwatarju jkollu l-kuntratt dirett mal-kontroparti tal-iswap.

Klassifikazzjoni Reali tal-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)

Dinamiku

Test/Numeriku

Identifika l-klassifikazzjonijiet tal-Kontroparti tal-Iswap fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.

Avveniment ta’ Terminazzjoni Sħiħa jew Parzjali tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa għall-Perjodu Attwali (Livell tal-Mutwatarju)

Dinamiku

Lista

Jekk l-iswap tas-selfa tkun ġiet itterminata matul il-perjodu attwali, identifika r-raġuni.

Pagament Nett Perjodiku dovut lill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)

Dinamiku

Numeriku

L-ammont ta’ pagament magħmul mill-mutwatarju lill-kontroparti tal-iswap fid-Data tal-Pagament tas-Selfa kif mitlub mill-kuntratt tal-Iswap.

Pagament Nett Perjodiku dovut mill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)

Dinamiku

Numeriku

L-ammont ta’ pagament magħmul mill-kontroparti tal-iswap lill-mutwatarju fid-Data tal-Pagament tas-Selfa kif mitlub mill-kuntratt tal-Iswap.

Kostijiet tal-Breakage dovuti lill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa

Dinamiku

Numeriku

L-ammont ta’ kwalunkwe pagament dovut mill-mutwatarju lill-kontroparti tal-iswap għat-terminazzjoni sħiħa jew parzjali tal-Iswap.

Nuqqas fil-Pagament tal-Kostijiet tal-Breakage fuq Swap fil-Livell tas-Selfa

Dinamiku

Numeriku

L-ammont ta’ kwalunkwe nuqqas, jekk ikun hemm, fil-kostijiet tal-breakage li jirriżultaw mit-terminazzjoni sħiħa jew parzjali tal-iswap, imħallsa mill-mutwatarju.

Kostijiet tal-Breakage dovuti mill-Kontroparti tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa

Dinamiku

Numeriku

L-ammont ta’ kwalunkwe qligħ imħallas mill-kontroparti tal-iswap lill-mutwatarju mat-terminazzjoni sħiħa jew parzjali.

Data tar-Risettjar li Jmiss għall-Iswap fil-Livell tas-Selfa

Dinamiku

Data

Data tar-risettjar li jmiss fuq l-iswap fil-livell tas-selfa.

Dettalji tal-Iswap

Dinamiku

Test

Dettalji tal-Iswap.

Dettalji tal-Istatus ta’ Selfa Delinkwenti

Status tal-Proprjetajiet

Dinamiku

Lista

Status tal-proprjetajiet.

Status tas-Selfa

Dinamiku

Lista

Status tas-selfa (jiġifieri attwali, nuqqas ta’ pagament, eċċ.). Jekk selfa jkollha diversi Kodiċijiet tal-Istatus skattati, is-Serviser għandu d-diskrezzjoni jiddetermina liema kodiċi ġie rrappurtat.

Data tal-Bidu tal-Infurzar

Dinamiku

Data

Data li fiha l-proċeduri ta’ preklużjoni jew amministrazzjoni jew il-proċeduri ta’ infurzar alternattiv kienu mibdija kontra jew maqbula mill-mutwatarju.

Kodiċi tal-Istrateġija tas-Soluzzjoni

Dinamiku

Lista

Strateġija tas-soluzzjoni.

Twaqqit Mistenni tal-Irkupri

Dinamiku

Numeriku

Twaqqit tal-irkupru mistenni f’xhur.

F’Insolvenza

Dinamiku

Iva/Le

Status ta’ Insolvenza tas-Selfa (jekk f’insolvenza “Iva”, inkella “Le”).

Data tal-Insolvenza

Dinamiku

Data

Data tal-Insolvenza.

Data tal-Pussess tal-Proprjetà

Dinamiku

Data

Data li fiha nkiseb it-titolu għal (jew forma alternattiva ta’ kontroll effettiv u l-abilità ta’ disponiment minn) il-proprjetà tal-kollateral.

Rikavati Netti Riċevuti mal-Likwidazzjoni

Dinamiku

Numeriku

Ir-rikavati netti riċevuti mal-likwidazzjoni użati sabiex jiġi determinat it-telf għall-Emittent skont id-Dokumenti tat-Tranżazzjoni. L-ammont tar-rikavati netti riċevuti mill-bejgħ, dan se jiddetermina jekk hemmx telf jew nuqqas fuq is-selfa.

Spiża tal-Likwidazzjoni

Dinamiku

Numeriku

Spejjeż assoċjati mal-likwidazzjoni li għandhom jitnaqqsu mill-assi l-oħra tal-emittent sabiex jiġi determinat it-telf skont id-Dokumenti tat-Tranżazzjoni. Ammont ta’ kwalunkwe spiża ta’ likwidazzjoni li se jitħallsu mir-rikavat nett tal-bejgħ sabiex jiġi determinat jekk hux se jkun hemm xi telf.

Telf Realizzat għat-Titolizzazzjoni

Dinamiku

Numeriku

Bilanċ pendenti tas-selfa (flimkien mal-Ispejjeż tal-Likwidazzjoni) tnaqqas minnu r-Rikavati netti Riċevuti mil-Likwidazzjoni. L-ammont ta’ kwalunkwe telf għall-Emittent wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-likwidazzjoni mir-rikavati netti tal-bejgħ.

Għadd ta’ xhur f’Arretrati

Dinamiku

Numeriku

L-għadd ta’ xhur li din is-selfa tkun f’arretrati fit-tmiem tal-perjodu attwali skont id-definizzjoni tal-emittent.

Ammont tal-Inadempjenza

Dinamiku

Numeriku

Ammont totali ta’ inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.

Irkupri Kumulattivi

Dinamiku

Numeriku

L-irkupri totali li jinkludu r-rikavati kollha mill-bejgħ.

Status ta’ Servizzjar Speċjali

Dinamiku

Iva/Le

Is-selfa qiegħda attwalment tiġi servizzjata b’mod speċjali mid-Data tal-Pagament tas-Selfa?

Data tal-Inadempjenza

Dinamiku

Data

Data tal-inadempjenza tas-selfa.

Munita tal-Likwidazzjoni

Dinamiku

Lista

Denominazzjoni tal-munita tal-likwidazzjoni.

Munita tat-Telf

Dinamiku

Lista

Denominazzjoni tal-munita tat-telf.

Munita tal-Inadempjenza/Arretrati

Dinamiku

Lista

Denominazzjoni tal-munita tal-Inadempjenza/Arretrati.

Dettalji tal-Modifika tas-Selfa

Kunsens tan-Noteholders

Dinamiku

Iva/Le

Huwa meħtieġ il-kunsens tan-Noteholders f’ristrutturar?

Laqgħa Skedata man-Noteholders

Dinamiku

Data

Għal liema data hija skedata l-laqgħa li jmiss tan-noteholders?

L-Aħħar Data tal-Bejgħ tas-Selfa

Dinamiku

Data

Data li fiha s-selfa nbiegħet lill-Emittent, jekk is-selfa kienet parti mit-titolizzazzjoni oriġinali, f’dak il-każ din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.

Data tat-Titolizzazzjoni tal-Aħħar Proprjetà

Dinamiku

Data

Data li fiha l-aħħar proprjetà jew proprjetajiet kienu kkontribwiti għal din it-titolizzazzjoni. Jekk kienu sostitwiti xi proprjetajiet, daħħal id-data tal-aħħar sostituzzjoni. Jekk il-proprjetajiet kienu parti mit-tranżazzjoni oriġinali, din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.

Data tas-Suppożizzjoni

Dinamiku

Data

Id-data li fiha l-assenjazzjoni/novazzjoni jew suppożizzjoni kienet esegwita mill-mutwatarju l-ġdid.

Data tal-Ammont ta’ Tnaqqis tal-Valutazzjoni

Dinamiku

Data

Data li fiha ġie kkalkulat u approvat l-Ammont ta’ Tnaqqis tal-Valutazzjoni (kalkolu inizjali jew aġġornat mid-data).

Data tal-Aħħar Modifika

Dinamiku

Data

L-aħħar data effettiva li fiha ġiet modifikata s-selfa.

Kodiċi tal-Modifika

Dinamiku

Lista

Tip ta’ modifika.

Rata tal-Pagament Modifikata

Dinamiku

Numeriku

Jekk is-selfa kienet ristrutturata (probabbilment waqt proċess ta’ soluzzjoni), u l-iskeda ta’ amortizzament ġiet emendata, f’dak il-każ għandu jiddaħħal l-ammont il-ġdid, espress bħala perċentwal tal-bilanċ tas-selfa.

Rata tal-Imgħax fuq is-Self Modifikata

Dinamiku

Numeriku

Jekk is-selfa kienet ristrutturata (probabbilment waqt proċess ta’ soluzzjoni), u r-rata tal-imgħax/marġini kienu emendati, f’dak il-każ għandha tiddaħħal ir-rata l-ġdida.

Dettalji tas-Servizzjar Speċjali

Lista ta’ sorveljanza tas-Serviser

Dinamiku

Data

Data tad-Determinazzjoni li fiha selfa tpoġġiet fuq il-Lista ta’ sorveljanza. Jekk selfa tneħħiet mil-Lista ta’ Sorveljanza f’perjodu preċedenti u issa se terġa’ titpoġġa, uża d-data tad-dħul il-ġdida.

L-Aktar Data Riċenti tat-Trasferiment lis-Serviser Speċjali

Dinamiku

Data

Data li fiha selfa kienet trasferita lis-Serviser speċjali wara avveniment ta’ trasferiment tas-servizzjar. Nota: Jekk is-selfa għandha trasferimenti multipli, din għandha tkun l-aħħar data trasferita lis-servizzjar speċjali.

L-Aktar Data Riċenti tar-Ritorn lis-Serviser Primarju

Dinamiku

Data

Id-data li fiha selfa ssir “selfa ipotekarja korretta”, li hija d-data meta s-selfa kienet ritornata lis-Serviser ewlieni/primarju mis-Serviser speċjali.

Determinat Nuqqas ta’ Potenzjal ta’ Rkupru

Dinamiku

Iva/Le

Indikatur (Iva/Le) ta’ jekk is-Serviser/Speċjali jkunx iddetermina li se jkun hemm nuqqas fl-irkupru ta’ kwalunkwe avvanz li jkun għamel u l-bilanċ tas-selfa pendenti u kwalunkwe ammont dovut fuq is-selfa mir-rikavati mal-bejgħ jew il-likwidazzjoni tal-proprjetà jew is-Selfa.

Data tal-Ksur tal-Selfa

Dinamiku

Data

Id-data li fiha seħħ il-ksur. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wieħed, id-data tal-ewwel ksur.

Data tal-Kura għall-Ksur tas-Selfa

Dinamiku

Data

Data li fiha ssewwa l-ksur. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wieħed, id-data li fiha ssewwa l-aħħar ksur.

Kodiċi tal-Kriterji tal-Lista ta’ Sorveljanza

Dinamiku

Lista

Kodiċi tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Serviser. Jekk japplikaw diversi kriterji, jekk jogħġbok elenka l-aktar kodiċi detrimentali.

Munita tat-Tariffi

Dinamiku

Lista

Denominazzjoni tal-munita tat-tariffi.

Dettalji tas-Serviser Speċjali

Isem is-Serviser Speċjali

Dinamiku

Test

Isem tas-Serviser Speċjali.

Bidla fis-Serviser Speċjali?

Dinamiku

Iva/Le

Kien hemm bidla fis-Serviser Speċjali mill-aħħar perjodu tar-rappurtar?

Involviment ta’ Mutwanti ta’ Gradazzjoni tal-Infurzar Oħrjan

Dinamiku

Iva/Le

Hemm involut xi mutwanti ta’ gradazzjoni ieħor fl-infurzar?

Dettalji tal-Istatus tas-Selfa Inadempjenti

Inadempjenza jew Preklużjoni

Dinamiku

Iva/Le

Is-selfa attwalment tinsab f’inadempjenza jew preklużjoni?

Raġuni tal-Inadempjenza

Dinamiku

 

Raġuni għall-inadempjenza.

Ksur tal-Patt/Skattatur

Dinamiku

Lista

Tip ta’ Ksur tal-Patt/Skattatur.

Informazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital

Speċifika l-konformità tal-Oriġinatur ma’ waħda minn erba’ opzjonijiet ta’ żamma

Dinamiku

Lista

Tip ta’ żamma.

Miżmum mill-Oriġinatur

Dinamiku

Numeriku

L-interess ekonomiku nett miżmum mill-oriġinatur f’termini perċentwali (%) skont l-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment (CRR)


PROPRJETÀ:

Isem tal-Attribut

Statiku/Dinamiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Dettalji tal-Kollateral tal-Proprjetà

Identifikatur tal-Proprjetà

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku għall-proprjetà. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda (bħal blokk ta’ appartamenti), dan għandu jkun identifikatur uniku li jidentifikahom b’mod kollettiv.

Raggruppament ta’ Selfiet b’Kollateral Inkroċjat ta’ Proprjetà

Dinamiku

Test/Numeriku

Jekk jogħġbok daħħal l-Identifikaturi tas-Selfa fiċ-Ċirkolari tal-Offerta, jekk proprjetà waħda tiggarantixxi diversi selfiet fit-tranżazzjoni jew il-pula, f’dak il-każ issepara l-ID b’virgoli.

Isem il-Proprjetà

Statiku

Test/Numeriku

Isem tal-proprjetà li sservi bħala garanzija għas-selfa. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda (bħal blokk ta’ appartamenti), dan għandu jkun l-isem li jidentifikahom b’mod kollettiv.

Indirizz tal-Proprjetà

Statiku

Test/Numeriku

Indirizz tal-proprjetà li sservi bħala garanzija għas-selfa.

Belt jew Raħal tal-Proprjetà

Statiku

Test

Isem tal-belt jew ir-raħal fejn tinsab il-proprjetà.

Kodiċi Postali tal-Proprjetà

Statiku

Test/Numeriku

Kodiċi postali primarju tal-proprjetà. Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel 2 - 4 karattri.

Pajjiż tal-Proprjetà

Statiku

Lista

Pajjiż fejn tinsab il-proprjetà.

Kodiċi tat-Tip ta’ Proprjetà

Statiku

Lista

Ir-referenza tat-tip jew użu tal-proprjetà definita fir-rapport tal-valwazzjoni jew fid-dokumentazzjoni tal-offerta.

Sena tal-Bini

Statiku

Data

Is-sena li nbniet il-proprjetà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument tal-offerta.

Sena Meta Ġiet Rinnovata l-Aħħar

Dinamiku

Data

Is-sena meta tlesta l-aħħar rinnovament maġġuri/kostruzzjoni ġdida fuq il-proprjetà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument tal-offerta.

Metri Kwadri Netti fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Dinamiku

Numeriku

L-erja netta totali li tista’ tinkera tal-proprjetajiet f’metri kwadri li sservi bħala garanzija għas-selfa skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti. Għal proprjetajiet multipli, għodd flimkien l-erja.

Erja tal-Art Interna Netta Validata

Dinamiku

Iva/Le

Il-valwatur ivverifika l-erja interna netta tal-art tal-proprjetà?

Numru ta’ Unitajiet/Sodod/Kmamar

Statiku

Numeriku

Għat-tip ta’ proprjetà Multifamilji, daħħal in-numru ta’ unitajiet, għal Ospitalità/Lukandi/Kura tas-Saħħa - sodod, għal Parks tal-Karavans - unitajiet, kmamar tal-Akkomodazzjoni, Unitajiet ta’ Awtoħażna. Għal proprjetajiet Multipli, jekk ikunu kollha tal-istess tip, għodd flimkien il-valuri.

Status tal-Proprjetà

Dinamiku

Lista

L-aktar status riċenti tas-selfa tal-proprjetà.

Forma tat-Titolu tal-Proprjetà

Statiku

Lista

Forma rilevanti tat-titolu tal-proprjetà. Lokazzjoni fuq l-art biss, li fiha l-mutwatarju ġeneralment ikun is-sid ta’ bini jew ikun meħtieġ li jibni kif speċifikat fil-lokazzjoni.

Skadenza tal-Fond Lokatizju tal-Proprjetà

Statiku

Data

Ipprovdi l-eqreb data meta jiskadi l-interess tal-fond lokatizju.

Ċens Pagabbli

Dinamiku

Numeriku

Jekk il-proprjetà hija fond lokatizju, jekk jogħġbok ipprovdi l-kera attwali annwali tal-fond lokatizju pagabbli lil-lokatur.

Data tal-Aħħar Valwazzjoni

Dinamiku

Data

Data tal-aħħar valwazzjoni tal-proprjetà.

L-Aktar Valwazzjoni Riċenti

Dinamiku

Numeriku

L-aktar valwazzjoni riċenti tal-proprjetà.

Bażi tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti

Dinamiku

Lista

Bażi tal-aktar Valwazzjoni riċenti.

Munita taċ-Ċens

Dinamiku

Lista

Munita taċ-Ċens (“Ċens Pagabbli”).

Munita tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti

Dinamiku

Lista

Munita tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti (“L-Aktar Valwazzjoni Riċenti”).

Dettalji tad-Data tat-Titolizzazzjoni

Data tat-Titolizzazzjoni tal-Proprjetà

Statiku

Data

Id-data li fiha l-proprjetà kienet ikkontribwita għal din it-titolizzazzjoni. Jekk din il-proprjetà tkun ġiet sostitwita, daħħal id-data tas-sostituzzjoni. Jekk il-proprjetà kienet parti mit-tranżazzjoni oriġinali, din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.

Perċentwal tas-Selfa Allokat fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Perċentwal tas-selfa allokat attribwibbli għall-proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni meta aktar minn proprjetà waħda tiggarantixxi s-selfa.

Data tal-informazzjoni Finanzjarja fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Data

Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja għall-informazzjoni użata fiċ-ċirkolari tal-offerta (pereż. is-sena sad-data, annwali, kull tliet xhur jew it-12-il xahar ta’ qabel).

Introjtu Operazzjonali Nett fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Dinamiku

Numeriku

Dħul tnaqqas minnu l-Ispejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Statiku

Numeriku

Valwazzjoni tal-proprjetajiet li jiggarantixxu s-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.

Isem il-Valwatur fit-Titolizzazzjoni

Statiku

Test

Isem tad-ditta ta’ valwazzjoni li wettqet il-valwazzjoni tal-proprjetà fit-titolizzazzjoni.

Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Dinamiku

Data

Id-data meta tħejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-ċirkolari tal-offerta.

Valur tal-Possess Vakant fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Dinamiku

Numeriku

Valur tal-Possess Vakant fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Erja Kummerċjali

Dinamiku

Numeriku

L-erja Kummerċjali totali netta li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala garanzija għas-selfa fl-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.

Erja Residenzjali

Dinamiku

Numeriku

L-erja residenzjali totali netta li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala garanzija għas-selfa skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.

Munita tal-informazzjoni Finanzjarja

Dinamiku

Lista

Denominazzjoni tal-munita tas-selfa.

Dettalji Finanzjarji YTD l-Aktar Riċenti tal-Proprjetà

Perċentwal Allokat Attwali tas-Selfa

Dinamiku

Numeriku

Il-perċentwal allokat tas-selfa attribwibbli għall-proprjetà fid-Data tal-Pagament tas-Selfa meta jkun hemm aktar minn proprjetà waħda li tiggarantixxi s-selfa, is-somma tal-perċentwali kollha għandha tkun 100 %. Dan jista’ jkun stipulat fil-Ftehim tas-Selfa.

Ammont Allokat Attwali tat-Tmiem tas-Selfa

Dinamiku

Numeriku

Applika l-perċentwal Allokat Attwali għall-Bilanċ Reali pendenti fuq is-Selfa.

L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tal-Bidu

Dinamiku

Data

L-ewwel jum tal-informazzjoni finanzjarja użata għall-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).

L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tat-Tmiem

Dinamiku

Data

Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja użata għall-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).

L-Aħħar Xahar tas-Sena użat għar-Rappurtar tal-informazzjoni Finanzjarja

Dinamiku

Test/Numeriku

Daħħal ix-xahar li fih se tintemm l-informazzjoni finanzjarja għal kull sena (l-aktar riċenti, ta’ qabel u t-tieni preċedenti).

L-Aktar Indikatur Finanzjarju Riċenti

Dinamiku

Lista

Dan l-attribut jintuża biex jiddeskrivi l-perjodu li għalih hija riflessal-aktar dejta finanzjarja riċenti.

Dħul l-Aktar Riċenti

Dinamiku

Numeriku

Id-dħul totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (eż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetajiet kollha. Għal proprjetajiet multipli, għodd flimkien id-dħul.

Spejjeż Operazzjonali l-Aktar Riċenti

Dinamiku

Numeriku

Spejjeż operazzjonali totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetajiet kollha.

Introjtu Operazzjonali Nett l-Aktar Riċenti

Dinamiku

Numeriku

Dħul totali tnaqqas minnu l-ispejjeż operazzjonali totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Nefqa Kapitali l-Aktar Riċenti

Dinamiku

Numeriku

Nefqa Kapitali Totali (b’differenza mit-tiswijiet u l-manutenzjoni) għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetajiet kollha.

Fluss tal-Flus Nett l-Aktar Riċenti

Dinamiku

Numeriku

Introjtu Operazzjonali Nett Totali tnaqqas minnu l-Ispejjeż Kapitali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Ammont tas-Servizz tad-Dejn l-Aktar Riċenti

Dinamiku

Numeriku

Pagamenti totali skedati tal-kapital u l-imgħax dovuti matul il-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).

DSCR l-Aktar Riċenti (NOI)

Dinamiku

Numeriku

Ikkalkula d-DSCR fuq il-bażi tal-NOI għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il xahar ta’ qabel).

Introjtu Kuntrattwali Annwali mill-Kera

Dinamiku

Numeriku

Introjtu kuntrattwali annwali mill-kera derivat mill-aktar skeda riċenti tal-kirja tal-Mutwatarju.

Dettalji tal-Okkupanza tal-Proprjetà

Okkupanza mid-Data

Dinamiku

Data

Id-data tal-aktar pagament tal-kirja//skeda tal-kirja riċenti riċevut. (għall-proprjetajiet tal-ospitalità (lukandi) u tal-kura tas-saħħa uża l-okkupanza medja għall-perjodu li jirreferu għalih ir-rapporti finanzjarji).

Okkupanza Fiżika fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Dinamiku

Numeriku

Fit-Titolizzazzjoni, il-perċentwal disponibbli ta’ spazju li jista’ jinkera li fil-fatt ikun okkupat (jiġifieri fejn l-inkwilini jkunu realment f’okkupazzjoni u mhux vakati). Għandu jiġi derivat mill-pagament tal-kirjiet jew dokument ieħor li jindika l-okkupanza b’mod konsistenti mal-informazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar riċenti.

Okkupanza Fiżika l-Aktar Riċenti

Dinamiku

Numeriku

L-aktar perċentwal riċenti disponibbli dwar l-ispazju li jista’ jinkera li fil-fatt ikun okkupat (jiġifieri fejn l-inkwilini jkunu realment f’okkupazzjoni u mhux vakati). Għandu jiġi derivat mill-pagament tal-kirjiet jew dokument ieħor li jindika l-okkupanza b’mod konsistenti mal-informazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar riċenti.

Dejta Disponibbli Inkwilin b’Inkwilin

Dinamiku

Iva/Le

L-informazzjoni dwar l-inkwilini hija disponibbli fuq bażi ta’ inkwilin b’inkwilin?

Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni

Dinamiku

Numeriku

Termini medji ponderati tal-lokazzjoni fi snin.

Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni (l-Ewwel Brejk)

Dinamiku

Numeriku

Termini medji ponderati tal-lokazzjoni (fi snin) wara l-opzjonijiet tal-ewwel brejk.

Dettalji tal-Akbar Tliet Inkwilini

Perċentwali tal-Introjtu li jiskadi fi żmien xahar sa 12-il xahar

Dinamiku

Numeriku

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 1 sa 12 xahar.

Perċentwali tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 13-il xahar sa 24 xahar

Dinamiku

Numeriku

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 13 sa 24 xahar.

Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar

Dinamiku

Numeriku

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar.

Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar

Dinamiku

Numeriku

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar.

Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar

Dinamiku

Numeriku

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar.

L-Akbar Inkwilin skont l-introjtu (Nett)

Dinamiku

Test/Numeriku

Isem tal-akbar inkwilin attwali skont il-kera netta.

Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tal-Akbar Inkwilin

Dinamiku

Data

Id-data ta’ skadenza tal-lokazzjoni tal-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).

Kera Pagabbli mill-Akbar Inkwilin

Dinamiku

Numeriku

Kera Annwali pagabbli mill-akbar inkwilin attwali.

It-Tieni l-Akbar Inkwilin skont l-Introjtu (Nett)

Dinamiku

Test/Numeriku

Isem tat-tieni l-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).

Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tat-Tieni l-Akbar Inkwilin

Dinamiku

Data

Data ta’ skadenza tal-lokazzjoni tat-tieni l-akbar inkwilin attwali (kera netta annwali).

Kera Pagabbli mit-Tieni l-Akbar Inkwilin

Dinamiku

Numeriku

Kera Pagabbli mit-tieni l-akbar inkwilin attwali.

It-Tielet l-Akbar Inkwilin skont l-Introjtu (Nett)

Dinamiku

Test/Numeriku

Isem tat-tielet l-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).

Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tat-Tielet l-Akbar Inkwilin

Dinamiku

Data

Data ta’ skadenza tat-tielet l-akbar inkwilin attwali (kera netta annwali).

Kera Pagabbli mit-Tielet l-Akbar Inkwilin

Dinamiku

Numeriku

Kera Pagabbli mit-tielet l-akbar inkwilin attwali.

Munita tal-Kera

Dinamiku

Lista

Denominazzjoni tal-munita tal-kera.

Dettalji tal-Preklużjoni

Data li fiha l-Assi huwa Mistenni li jiġi Riżolt jew Prekluż

Dinamiku

Data

Data estimata li s-Serviser Speċjali jistenna r-riżoluzzjoni. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà waħda, daħħal l-aħħar data mill-proprjetajiet affiljati. Jekk fi preklużjoni = Id-Data Mistennija tal-Preklużjoni u jekk il-Pussess tal-Proprjetà = Id-Data Mistennija tal-Bejgħ.

Data tal-Bidu tal-Proċedimenti tal-Pussess

Dinamiku

Data

Data li fiha l-proċedimenti tal-preklużjoni jew il-proċeduri alternattivi ta’ infurzar kienu mibdija kontra jew maqbula mill-mutwatarju.

Data tar-Riċevitura

Dinamiku

Data

Data li fiha nkiseb it-titolu għal (jew forma alternattiva ta’ kontroll effettiv u l-abilità ta’ disponiment minn) il-proprjetà tal-kollateral.


INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut

Statiku/Dinamiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Dettalji Ġenerali tal-Bonds

Identifikatur tal-Pula tat-Tranżazzjoni

Statiku

Test/Numerika

L-istring ta’ identifikazzjoni unika tat-tranżazzjoni jew tal-pula.

Data tad-Distribuzzjoni

Statiku

Data

Id-data ta’ pagament tal-imgħax u tal-kapital tas-segment tal-bond.

Data tar-Rekord

Statiku

Data

Data li minnha trid tinżamm il-klassi tan-nota sabiex titqies bħala detentur tar-rekord.

Isem il-Klassi tal-Bond

Statiku

Test/Numerika

Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment ta’ strument finanzjarju strutturat abbażi ta’ ipoteka kummerċjali li juri l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1 eċċ.

CUSIP (Regola 144 A)

Statiku

Test/Numerika

Kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titolu assenjat lil kull klassi ta’ nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Kumitat dwar Proċeduri Uniformi għall-Identifikazzjoni tat-Titoli, numru għar-rekwiżiti tar-Regola 144 A jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

Statiku

Test/Numerika

Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta’ nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.

Kodiċi Komuni (Regola 144 A)

Statiku

Test/Numerika

Kodiċi ta’ identifikazzjoni b’disa’ figuri maħruġ b’mod konġunt għal kull klassi ta’ nota jew segment mis-CEDEL u l-Euroclear.

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli (Reg. S)

Statiku

Test/Numerika

Kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta’ nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) għar-rekwiżiti tar-Regolament S jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.

Kodiċi Komuni (Reg. S)

Statiku

Test/Numerika

Kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta’ nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Kumitat dwar Proċeduri Uniformi għall-Identifikazzjoni tat-Titoli, numru għar-rekwiżiti tar-Regolament S jew kodiċi ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.

Data tal-Ħruġ tal-Bond

Statiku

Data

Id-data tal-ħruġ tal-bond.

Data tal-Maturità Legali

Statiku

Data

Data li fiha klassi ta’ nota jew segment speċifiku jridu jitħallsu lura sabiex ma jkunux f’inadempjenza.

Munita

Statiku

Lista

Tip ta’ munita li fiha huwa espress il-valur monetarju tal-klassi tan-nota jew is-segment.

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Statiku

Numeriku

Bilanċ kapitali oriġinali tal-klassi tan-nota jew is-segment speċifiku fid-data tal-ħruġ.

Dettalji tal-Kapital tal-Bonds

Bandiera Nozzjonali

Statiku

Iva/Le

Iva għal Nozzjonali, Le jekk din il-klassi ta’ nota jew segment tkun imgħax biss, jiġifieri strip tal-imgħax biss.

Bilanċ tal-Kapital fil-Bidu

Statiku

Numeriku

Bilanċ pendenti tal-kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fil-bidu tal-perjodu attwali.

Kapital Skedat

Statiku

Numeriku

Il-kapital skedat imħallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.

Kapital Mhux Skedat

Dinamiku

Numeriku

Kapital mhux skedat imħallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.

Distribuzzjoni tal-Kapital Totali

Dinamiku

Numeriku

Kapital totali (skedat u mhux skedat) imħallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.

Tip ta’ Amortizzament

Statiku

Lista

Metodu ta’ amortizzament li bih il-klassi tan-nota jew is-segment jitħallsu perjodikament.

Tul tal-Perjodu tal-Imgħax Biss

Statiku

Numeriku

Tul tal-perjodu ta’ mgħax biss f’xhur.

Imgħax Kapitalizzat

Dinamiku

Numeriku

Kwalunkwe mgħax miżjud mal-bilanċ tal-klassi, inkluż l-amortizzament negattiv.

Telf ta’ Kapital

Dinamiku

Numeriku

Telf totali ta’ kapital għall-perjodu tar-rappurtar.

Telf Kumulattiv ta’ Kapital

Dinamiku

Numeriku

Telf ta’ kapital allokat b’mod kumulattiv sad-data.

Bilanċ tal-Kapital fit-Tmiem

Dinamiku

Numeriku

Bilanċ pendenti ta’ kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fit-tmiem tal-perjodu kurrenti.

Fattur tan-Nota tal-Pagament

Dinamiku

Numeriku

Kapital imħallas fuq il-klassi tan-nota jew is-segment fil-perjodu tar-rappurtar bħala frazzjon tal-bilanċ (inizjali) oriġinali tan-nota jew is-segment (0<x< 1), sa 12-il punt deċimali.

Fattur tan-Nota tat-Tmiem

Dinamiku

Numeriku

Kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fit-tmiem wara l-pagamenti tal-perjodu tar-rappurtar attwali bħala frazzjon tal-bilanċ (inizjali) oriġinali tan-nota jew is-segment (0<x< 1), sa 12-il punt deċimali.

Data tal-Pagament tan-Nota li Jmiss

Dinamiku

Data

Id-data tal-pagament/distribuzzjoni tal-klassi tan-nota jew is-segment fil-perjodu li jmiss.

Dettalji tal-Imgħax tal-Bond

Tip ta’ Rata tal-Indiċi

Statiku

Lista

Indiċi tal-imgħax bażi ta’ referenza kif definit fid-dokument tal-offerta applikabbli għall-klassi tan-nota jew is-segment speċifiċi. Indiċi tar-rata tal-imgħax attwali.

Rata tal-Indiċi Attwali

Dinamiku

Numeriku

Il-valur attwali tar-rata tal-indiċi applikata għall-klassi tan-nota jew is-segment speċifiċi matul il-perjodu tad-dovuti attwali, sa minimu ta’ 5 postijiet deċimali.

Metodu tad-Dovuti

Statiku

Lista

Metodu tad-dovuti li bih jiġu kkalkulati perjodikament il-klassi tan-nota jew is-segment.

Ġranet tad-Dovuti Kurrenti

Dinamiku

Numeriku

Numru ta’ ġranet tad-dovuti applikabbli għall-kalkolu tal-imgħax tar-rimessa fil-perjodu attwali.

Imgħax Dovut

Dinamiku

Numeriku

Ammont ta’ mgħax dovut.

Limitu Massimu Applikabbli fuq il-Fondi Disponibbli

Statiku

Iva/Le

Il-klassi tan-Nota tibbenefika minn mekkaniżmu ta’ Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli (AFC)?

Ammont tat-Tnaqqis fil-Valutazzjoni

Dinamiku

Numeriku

Tnaqqis fil-valutazzjoni attwali allokat għal din il-klassi.

Tnaqqis Kumulattiv fil-Valutazzjoni

Dinamiku

Numeriku

Tnaqqis allokat fil-valutazzjoni kumulattiva totali.

Distribuzzjoni Oħra tal-Imgħax

Dinamiku

Numeriku

Żidiet speċifiċi oħra mal-imgħax.

Nuqqas Attwali fl-Imgħax

Dinamiku

Numeriku

Ammont ta’ nuqqas fl-imgħax għal dan il-perjodu ta’ rappurtar għal din il-klassi.

Nuqqas Kumulattiv fl-Imgħax

Dinamiku

Numeriku

Nuqqas Kumulattiv fl-Imgħax sad-data.

Distribuzzjoni tal-Imgħax Totali

Dinamiku

Numeriku

Pagament totali tal-imgħax magħmul.

Bilanċ tal-Imgħax Mhux Imħallas fil-Bidu

Dinamiku

Numeriku

Nuqqas fl-imgħax pendenti fil-bidu tal-perjodu attwali.

Imgħax Mhux Imħallas għal Terminu Qasir

Dinamiku

Numeriku

Kwalunkwe mgħax differit fil-perjodu attwali u pagabbli fid-Data tal-Pagament li jmiss.

Imgħax Mhux Imħallas għal Terminu fit-Tul

Dinamiku

Numeriku

Kwalunkwe mgħax differit fil-perjodu attwali u pagabbli fid-Data tal-Maturità.

Avveniment ta’ Skattar tal-Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli

Dinamiku

Iva/Le

Ġie skattat xi avveniment ta’ Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli (AFC).

Rata tal-Indiċi tal-Perjodu li Jmiss

Dinamiku

Numeriku

Valur tar-rata tal-Indiċi fil-perjodu li jmiss.

Data tar-Risettjar tal-Indiċi li Jmiss

Dinamiku

Data

Data tar-risettjar tar-Rata tal-Indiċi fil-perjodu li jmiss.

Dettalji tal-Faċilità ta’ Likwidità

Faċilità ta’ Likwidità - Bilanċ tal-Bidu

Dinamiku

Numeriku

Bilanċ inizjali tal-faċilità ta’ likwidità.

Aġġustamenti fil-Faċilità tal-Likwidità

Dinamiku

Numeriku

Kwalunkwe aġġustament fil-faċilità tal-likwidità.

Prelevamenti mill-Faċilità tal-Likwidità

Dinamiku

Numeriku

Ammont prelevat mill-faċilità tal-likwidità.

Ripagamenti lill-Faċilità tal-Likwidità

Dinamiku

Numeriku

Ammonti tar-ripagamenti lill-faċilità tal-likwidità.

Bilanċ tal-Faċilità tal-Likwidità fl-Għeluq

Dinamiku

Numeriku

Bilanċ tal-għeluq.

Munita tal-Faċilità tal-Likwidità

Dinamiku

Lista

Munita tal-faċilità tal-likwidità.


ANNESS III

Dejta f’Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b’self lil intrapriżi żgħar u medji

ASSI:

Isem tal-Attribut

Statiku/Dinamiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Data tal-Maturità tal-Pula

Dinamiku

Data

Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll attwali.

Identifikatur tal-Pula

Statiku

Test/Numeriku

L-istring ta’ identifikazzjoni unika tat-tranżazzjoni jew tal-pula/isem it-tranżazzjoni.

Identifikatur tas-selfa

Statiku

Test/Numeriku

L-identifikatur uniku għal kull selfa.

Oriġinatur

Statiku

Test

Il-mutwanti li avvanza s-selfa oriġinali.

Identifikatur tas-Serviser

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa.

Isem is-Serviser

Dinamiku

Test

Isem is-serviser.

Identifikatur tal-mutwatarju

Statiku

Test/Numeriku

L-identifikatur uniku għal kull mutwatarju - biex jippermetti li jiġu identifikati mutwatarji b’selfiet multipli fil-pula (pereż. aktar avvanzi/selfiet oħra murija bħala entrati separati)

Informazzjoni dwar l-Obbligant

Pajjiż

Statiku

Lista

Pajjiż tal-istabbiliment permanenti.

Kodiċi Postali

Statiku

Test

Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel żewġ jew tliet karattri. Tagħtix il-kodiċi postali sħiħ.

Forma Legali tal-Obbligant/Tip ta’ Negozju

Statiku

Lista

 

Segment tal-Mutwatarju skont Basel III

Statiku

Lista

 

Affiljat tal-Oriġinatur?

Statiku

Iva/Le

Il-mutwatarju huwa affiljat tal-oriġinatur?

Tip ta’ Assi

Statiku

Lista

 

Superjorità

Dinamiku

Lista

 

Stima Interna mill-Bank tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza (LGD)

Dinamiku

Numeriku

Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza f’kundizzjonijiet ekonomiċi normali.

Kodiċi Industrijali NACE

Statiku

Test/Numeriku

Kodiċi industrijali NACE tal-mutwatarju.

Karatteristiċi tal-Lokazzjoni

Data tal-Oriġini tas-Selfa

Statiku

Data

Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa.

Data tal-Maturità Finali

Statiku

Data

Data tal-maturità finali tas-selfa.

Munita tad-Denominazzjoni tas-Selfa

Statiku

Lista

Denominazzjoni tas-selfa.

Selfa ħħeġġjata

Dinamiku

Iva/Le

Is-selfa speċifika ġiet iħħeġġjata għar-riskju tal-munita?

Bilanċ Oriġinali tas-Selfa

Statiku

Numeriku

Bilanċ oriġinali totali tas-selfa.

Bilanċ Kurrenti

Dinamiku

Numeriku

Ammont tas-selfa pendenti fid-data tal-maturità tal-pula. Dan għandu jinkludi kwalunkwe ammont li jkun ikklassifikat bħala kapital fit-tranżazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tas-selfa u jkunu parti mill-kapital fit-tranżazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Esklużi kwalunkwe arretrati ta’ mgħax jew ammonti ta’ penali.

Ammont tas-Selfa Titolizzat

Statiku

Numeriku

Bilanċ tas-selfa titolizzata fid-data tal-maturità

Frekwenza tal-Pagament tal-Kapital

Statiku

Lista

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri n-numru ta’ xhur bejn il-pagamenti.

Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax

Statiku

Lista

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri n-numru ta’ xhur bejn il-pagamenti.

Tip ta’ Amortizzament

Dinamiku

Lista

Tip ta’ amortizzament.

Tip ta’ Selfa

Statiku

Lista

 

Ammont Balloon

Dinamiku

Numeriku

L-ammont tal-pagament tal-balloon

Tip ta’ Pagament

Dinamiku

Lista

 

Rata tal-Imgħax

Rata tal-Imgħax Kurrenti

Dinamiku

Numeriku

Rata tal-imgħax attwali (%)

Rata Massima tal-Imgħax

Dinamiku

Numeriku

Limitu massimu tar-rata tal-imgħax (%).

Rata Minima tal-Imgħax

Statiku

Numeriku

Limitu minimu tar-rata tal-imgħax (%).

Tip ta’ Rata tal-Imgħax

Dinamiku

Lista

Tip ta’ Rata tal-Imgħax.

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Dinamiku

Lista

Indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti (ir-rata ta’ referenza li magħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax tal-ipoteka).

Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Dinamiku

Numeriku

Il-marġini tar-rata tal-imgħax attwali (għal self b’rata fissa dan huwa l-istess bħar-rata tal-imgħax attwali, għal self b’rata varjabbli dan huwa l-marġini fuq jew taħt jekk l-input ikun negattiv) ir-rata tal-indiċi.

Perjodu tar-Risettjar tal-Imgħax

Statiku

Lista

 

Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni

Ammont ta’ Arretrati tal-Imgħax

Dinamiku

Numeriku

Bilanċ attwali ta’ arretrati tal-imgħax.

Numru ta’ Ġranet f’Arretrati tal-Imgħax

Dinamiku

Numeriku

Għadd ta’ jiem f’arretrati għal din is-selfa (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.

Ammont ta’ Arretrati tal-Kapital

Dinamiku

Numeriku

Bilanċ attwali ta’ arretrati tal-kapital. Arretrati huma definiti bħala: Pagamenti totali tal-kapital dovut sal-lum TNAQQAS MINNHOM il-pagamenti totali ta’ kapital riċevuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM kwalunkwe ammont kapitalizzat.

Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati tal-Kapital

Dinamiku

Numeriku

Għadd ta’ jiem f’arretrati għal din is-selfa (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.

Inadempjenza jew Preklużjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni

Dinamiku

Iva/Le

Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq is-self skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni.

Inadempjenza jew Preklużjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni ta’ Basel III

Dinamiku

Iva/Le

Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni ta’ Basel III.

Raġuni għall-Inadempjenza (definizzjoni ta’ Basel II)

Dinamiku

Lista

Bl-użu tad-Definizzjoni tar-Raġuni tal-Inadempjenza ta’ Basel II.

Data tal-Inadempjenza

Dinamiku

Data

Data meta seħħet l-inadempjenza fuq is-selfa skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranżazzjoni.

Ammont tal-Inadempjenza

Dinamiku

Numeriku

Ammont totali ta’ inadempjenza (skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranżazzjoni) qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.

Irkupri Kumulattivi

Dinamiku

Numeriku

L-irkupri totali li jinkludu r-rikavati kollha mill-bejgħ. Rilevanti biss għal selfiet li jkunu inadempjenti/ġew preklużi.

Telf Allokat

Dinamiku

Numeriku

Telf allokat sal-lum.

Data Meta Ġie Allokat it-Telf

Dinamiku

Data

Data meta kien allokat it-telf.


PROFIL TAL-AMORTIZZAMENT:

Isem tal-Attribut

Statiku/Dinamiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Bilanċ Pendenti fil-Perjodu 1

Dinamiku

Numeriku

Profil tal-amortizzament b’0 % prepagamenti

Data tal-Bilanċ Pendenti fil-Perjodu 1

Dinamiku

Data

Data assoċjata mal-Bilanċ tal-Perjodu 1

Bilanċ Pendenti fil-Perjodu [2-120]

Dinamiku

Numeriku

Profil tal-amortizzament b’0 % prepagamenti

Data tal-Bilanċ Pendenti fil-Perjodu [2-120]

Dinamiku

Data

Data assoċjata mal-Bilanċ tal-Perjodu [2-120]


KOLLATERAL:

Isem tal-Attribut

Statiku/Dinamiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Kollateral

ID tal-Kollateral

Statiku

Test

Il-kodiċi uniku tal-kollateral għall-entità tal-oriġini.

Identifikatur tas-selfa

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku tas-selfa assoċjat mal-kollateral. Dawn għandhom jaqblu mal-identifikaturi mill-attribut “Identifikatur tas-Selfa”.

Tip ta’ Titolu

Statiku

Lista

Hemm imposta Fissa jew Varjabbli fuq l-assi?

Tip ta’ Kollateral

Statiku

Lista

Tip ta’ Kollateral.

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

Statiku

Numeriku

Valur tal-proprjetà mid-data tal-aħħar avvanz tas-qabel titolizzazzjoni.

Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

Statiku

Data

Data tal-aħħar valwazzjoni tal-proprjetà fil-ħin tal-aħħar avvanz tas-selfa qabel titolizzazzjoni.

Data tal-Valwazzjoni Attwali

Dinamiku

Data

Din għandha tkun id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti.

Tip ta’ Valwazzjoni Oriġinali

Statiku

Lista

Tip ta’ valwazzjoni fl-oriġini.

Gradazzjoni

Dinamiku

Test

 

Kodiċi Postali tal-Proprjetà

Statiku

Test

Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel żewġ jew tliet karattri.

Kanal tal-Oriġini/Bank jew Diviżjoni tal-Arranġament

Statiku

Lista

 

Munita tal-Kollateral

Statiku

Lista

Din għandha tkun il-munita relatata mal-ammont tal-valwazzjoni fil-“Valur tal-Kollateral”.

Numru ta’ Entrati ta’ Kollateral li Jiggarantixxu s-Selfa

Dinamiku

Numeriku

Numru totali ta’ entrati ta’ kollateral li jiggarantixxu s-selfa. In-numru għandu jirrifletti n-numru ta’ rapporti ta’ kollateral sottomessi għas-selfa fil-fajl kurrenti.


INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut

Dinamiku/Statiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Attributi f’Dejta fuq Livell ta’ Titolu jew Bond

Data tar-Rapport

Dinamiku

Data

Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni.

Emittent

Statiku

Test

Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.

Prelevamenti taħt il-Faċilità ta’ Likwidità

Dinamiku

Iva/Le

Jekk it-tranżazzjoni jkollha faċilità ta’ likwidità, ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taħt il-faċilità ta’ likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax.

Attributi f’Dejta fuq Livell tal-Kollateral

Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi

Dinamiku

Iva/Le

Seħħ xi avveniment ta’ skattar? Status ta’ diversi kejlijiet u proporzjonijiet tad-delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf u kejlijiet u proporzjonijiet simili tal-kollateral fir-rigward tal-amortizzament bikri tagħhom jew livelli oħra ta’ avvenimenti ta’ skattar, bħal fid-data tad-determinazzjoni attwali.

Rata Medja ta’ Prepagament Kostanti

Dinamiku

Numeriku

Ir-rapport għandu jinkludi l-veloċità tar-Rata ta’ Prepagament Kostanti (CPR) Medja (Avg) tas-selfiet sottostanti. Il-veloċità tas-CPR Avg hija l-ammont espress bħala perċentwal annwalizzat tal-kapital prepagat lil hinn mir-ripagamenti skedati. Il-veloċità tas-CPR Avg hija kkalkulata billi l-ewwel jiġi diviż il-Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-Selfa (jiġifieri l-bilanċ reali) bil-Bilanċ Skedat tal-Kapital tas-Selfa meta wieħed jassumi li ma saru l-ebda prepagamenti (jiġifieri saru biss ir-ripagamenti skedati). Dan il-kwozjent imbagħad jittella’ esponenzjalment, fejn l-esponent ikun il-kwantità tnax diviża bin-numru ta’ xhur mill-ħruġ. Naqqas dan ir-riżultat minn wieħed u mbagħad immultiplikah b’mija (100) biex tiddetermina l-veloċità tas-CPR Avg.

Attributi għall-Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni

Punt ta’ Kuntatt

Statiku

Test

Isem tad-dipartiment jew il-persuna/i ta’ kuntatt tas-sorsi ta’ informazzjoni.

Informazzjoni ta’ Kuntatt

Statiku

Test

Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.


INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut

Dinamiku/Statiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Attributi fil-Livell tas-Segment

Isem il-Klassi tal-Bond

Statiku

Test/Numerika

Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment ta’ Bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1, Klassi A1 eċċ.

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

Statiku

Test/Numerika

Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta’ SME skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) jew kodiċi uniku ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità oħra.

Data tal-Pagament tal-Imgħax

Dinamiku

Data

Data perjodika li fiha jkun skedat li jseħħ l-aħħar pagament tal-imgħax lid-detenturi ta’ segment speċifiku tal-bonds.

Data tal-Pagament tal-Kapital

Dinamiku

Data

L-aħħar data perjodika li fiha jkun skedat li jseħħ pagament tal-kapital lid-detenturi ta’ segment speċifiku tal-bonds.

Munita tal-Bond

Statiku

Test

Denominazzjoni tal-bonds.

Rata ta’ Referenza

Statiku

Lista

Indiċi tal-imgħax bażi ta’ referenza kif definit fid-dokument tal-offerta (pereż. Euribor tliet xhur) applikabbli għal segment speċifiku tal-bonds.

Maturità Legali

Statiku

Data

Data li qabilha segment speċifiku tal-bonds irid jitħallas lura sabiex ma jkunx f’inadempjenza.

Data tal-Ħruġ tal-Bonds

Statiku

Data

Data li fiha nħarġu l-bonds.


ANNESS IV

Dejta f’Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b’self għal karozza

ASSI:

Isem tal-Attribut

Statiku/Dinamiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Informazzjoni Speċifika għat-Tranżazzjoni

Data tal-Maturità tal-Pula

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi ħdan ir-rapport.

Identifikatur tal-Pula

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur tal-pula jew tal-portafoll/isem tat-tranżazzjoni.

Isem is-Serviser

Dinamiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa jew il-lokazzjoni.

Isem is-Serviser ta’ Riserva

Dinamiku

Test

Isem tas-Serviser ta’ Riserva.

Informazzjoni f’Livell tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni

Identifikatur tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku għas-selfa jew il-lokazzjoni. L-ID ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranżazzjoni.

Oriġinatur

Statiku

Test

Mutwanti li avvanza s-selfa jew il-lokazzjoni oriġinali.

Identifikatur tal-mutwatarju

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku għall-mutwatarju jew il-lokatarju.

Identifikatur tal-Kumpanija tal-Grupp

Dinamiku

Test

Identifikatur uniku tal-kumpanija tal-grupp li jidentifika l-kumpanija prinċipali aħħarija tal-mutwatarju.

Denominazzjoni tal-Munita tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni

Statiku

Lista

Denominazzjoni tal-munita tas-selfa jew tal-lokazzjoni.

Stat ta’ Impjieg tal-Mutwatarju

Statiku

Lista

L-istat ta’ impjieg tal-applikant primarju.

Introjtu Primarju

Statiku

9(11).99

Introjtu gross annwali sottoskritt tal-mutwatarju primarju.

Munita tal-Introjtu Primarju

Statiku

Lista

Denominazzjoni tal-munita tal-introjtu.

Tip ta’ Amortizzament

Dinamiku

Lista

Tip ta’ amortizzament.

Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju

Statiku

Lista

Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.

Reġjun Ġeografiku

Statiku

Lista

Reġjun fejn ikun jinsab il-mutwatarju fis-sottoskrizzjoni.

Data tal-Oriġini

Statiku

SSSS-XX

Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa jew il-bidu tal-lokazzjoni.

Maturità Mistennija tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni

Dinamiku

SSSS-XX

Data mistennija tal-maturità tas-selfa jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

Terminu Oriġinali tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni

Statiku

Numeriku

Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta’ xhur).

Data taż-Żieda fil-Pula

Statiku

SSSS-XX

Data meta s-selfa jew il-lokazzjoni kienet trasferita fl-SPV.

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Statiku

9(11).99

Bilanċ tal-kapital tas-selfa jew il-bilanċ skontat tal-lokazzjoni tal-mutwatarju (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini.

Bilanċ Pendenti Attwali tal-Kapital

Dinamiku

9(11).99

Bilanċ tas-selfa jew tal-lokazzjoni skontata tal-mutwatarju fid-data tal-maturità tal-pula. Dan għandu jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bil-vettura. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ u jkunu parti mill-kapital fit-tranżazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda.

Pagament Skedat Dovut

Dinamiku

9(11).99

Pagament kuntrattwali skedat dovut li jmiss (il-pagament dovut jekk ma jkun hemm fis-seħħ l-ebda arranġament ieħor ta’ pagament).

Frekwenza tal-Pagament Skedat

Dinamiku

Lista

Frekwenza tal-Pagament Skedat.

Ammont ta’ Ħlas Akkont

Statiku

9(11).99

Ammont ta’ depożitu/ħlas akkont fl-oriġini tas-selfa jew il-lokazzjoni (dan għandu jinkludi l-valur tal-vetturi mparta eċċ.)

Proporzjon Selfa għall-Valur Oriġinali

Statiku

9(3).99

LTV tal-vettura fl-oriġini, li tista’ tkun arrodontita sal-eqreb 5 fil-mija.

Tip ta’ Prodott

Statiku

Lista

Tip ta’ Prodott.

Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri

Statiku

9(11).99

Ammont li l-mutwatarju jrid iħallas fit-tmiem tal-lokazzjoni jew is-selfa biex jieħu s-sjieda tal-vettura.

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Statiku

9(2).99

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq is-selfa jew il-lokazzjoni.

Rata tal-Imgħax jew ta’ Skont Attwali

Dinamiku

9(4).9(5)

Rata tal-imgħax jew ta’ skont (%) totali attwali applikabbli għas-selfa jew il-lokazzjoni (tista’ tkun arrodontita għall-eqreb nofs wieħed fil-mija).

Bażi tar-Rata tal-Imgħax Attwali

Dinamiku

Lista

Bażi tar-rata tal-imgħax attwali.

Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Dinamiku

9(4).9(5)

Marġini tar-rata tal-imgħax (%) attwali tas-selfa jew il-lokazzjoni (jista’ jiġi arrodontit għall-eqreb nofs wieħed fil-mija). Għal selfiet b’rata fissa, dan huwa l-istess bħar-Rata tal-Imgħax jew ta’ Skont Attwali. Għal selfiet b’rata varjabbli, dan huwa l-marġini fuq (jew taħt, f’liema każ jiddaħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

Rata ta’ Skont

Statiku

9(4).9(5)

Rata ta’ skont applikata għar-riċevibbli meta jinbiegħ lill-SPV (tista’ tiġi arrodontita għall-eqreb nofs wieħed fil-mija).

Manifattur tal-Karozza

Statiku

Test

Isem kummerċjali tal-manifattur tal-vettura.

Mudell tal-Karozza

Statiku

Test/Numeriku

Isem il-mudell tal-karozza.

Karozza Ġdida jew Użata

Statiku

Lista

Kundizzjoni tal-vettura fil-punt tas-selfa jew fl-oriġini tal-lokazzjoni.

Valur Residwu Oriġinali tal-Vettura

Statiku

9(11).99

Valur residwu stmat tal-vettura, fid-data tas-selfa jew fl-oriġini tal-lokazzjoni. It-tweġiba tista’ tiġi arrodontita.

Valur Residwu Titolizzat

Statiku

9(11).99

Ammont tal-valur residwu li jkun ġie titolizzat biss. It-tweġiba tista’ tiġi arrodontita.

Valur Residwu Aġġornat tal-Vettura

Dinamiku

9(11).99

L-aktar valur residwu stmat riċenti tal-vettura fit-tmiem tal-kuntratt. It-tweġiba tista’ tiġi arrodontita.

Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Vettura

Dinamiku

SSSS-XX

Data meta kienet ikkalkulata l-aktar stima aġġornata riċenti tal-valur residwu tal-vettura. Jekk ma sar l-ebda aġġornament, daħħal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.

Tip ta’ Konsumatur

Statiku

Lista

Forma legali tal-konsumatur.

Metodu ta’ Pagament

Dinamiku

Lista

Metodu ta’ pagament tas-soltu (jista’ jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).

Data tat-Tneħħija mill-Pula

Dinamiku

SSSS-XX

Data li fiha s-selfa jew il-lokazzjoni tneħħiet mill-pula, pereż. mar-riakkwist, tifdija, prepagament jew tmiem tal-proċess ta’ rkupru.

Rata Massima tal-Imgħax

Dinamiku

9(4).9(8)

Jekk hemm limitu massimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi ddebitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu massimu hawnhekk – tinkludix is-simbolu %.

Rata Minima tal-Imgħax

Dinamiku

9(4).9(8)

Jekk hemm limitu minimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi ddebitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu minimu hawnhekk – tinkludix is-simbolu %.

Bilanċ tal-Arretrati

Dinamiku

9(11).99

Bilanċ attwali tal-arretrati.

Numru ta’ Xhur f’Arretrati

Dinamiku

9(5).99

Numru ta’ xhur li s-selfa jew il-lokazzjoni tkun b’lura mid-data tal-maturità tal-pula.

Data tal-Inadempjenza

Dinamiku

SSSS-XX

Data tal-inadempjenza.

Ammont Gross ta’ Inadempjenza

Dinamiku

9(11).99

Ammont gross ta’ inadempjenza fuq dan il-kont.

Prezz tal-Bejgħ

Dinamiku

9(11).99

 

Telf mill-Bejgħ

Dinamiku

9(11).99

Ammont gross ta’ inadempjenza tnaqqas minnu r-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital).

Irkupri Kumulattivi

Dinamiku

9(11).99

Irkupri kumulattivi fuq dan il-kont, wara li jitnaqqsu l-kostijiet.

Data tat-Tifdija

Dinamiku

SSSS-XX

Data li fiha nfeda l-kont jew id-data meta ntemm il-proċess tal-irkupru għas-self inadempjenti.

Telf fil-Valur Residwu

Dinamiku

9(11).99

Telf fil-valur residwu li jirriżulta mal-għoti lura tal-vettura.

Status tal-Kont

Dinamiku

Lista

Stat attwali tal-kont


INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut

Statiku/Dinamiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Informazzjoni f’Livell tal-Bonds

Data tar-Rapport

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni, jiġifieri d-data tas-sottomissjoni tal-mudell mimli tad-dejta fil-livell tas-selfa lir-repożitorju tad-dejta.

Emittent

Statiku

Test

Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.

Il-Kontijiet Kollha ta’ Riserva fil-Mira Bilanċ

Dinamiku

Iva/Le

Il-kontijiet kollha ta’ riserva (riserva ta’ flus, riserva mħallta, riserva ta’ tpaċija, eċċ.) qegħdin fil-livelli meħtieġa tagħhom?

Prelevamenti taħt il-Faċilità ta’ Likwidità

Dinamiku

Iva/Le

Il-faċilità ta’ likwidità ntużat biex tkopri nuqqasijiet fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax?

Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi

Dinamiku

Iva/Le

Seħħ xi avveniment ta’ skattar?

Rata tal-Prepagament Konstanti Annwalizzata

Dinamiku

9(3).99

Rata ta’ Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tar-riċevibbli sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-kapital mhux skedat totali riċevut fl-aktar perjodu riċenti diviż bil-bilanċ tal-kapital fil-bidu tal-perjodu.

Riċevibbli Totali Mibjugħa lill-SPV

Dinamiku

9(11).99

Total tal-ammont kapitali ta’ riċevibbli mibjugħa lill-SPV (jiġifieri fl-għeluq u matul il-perjodu ta’ rikostituzzjoni jekk applikabbli) sal-lum.

Inadempjenzi Grossi Kumulattivi – Pula

Dinamiku

9(11).99

Total tal-inadempjenzi grossi kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.

Irkupri Kumulattivi - Pula

Dinamiku

9(11).99

Total tal-irkupri kollha mill-għeluq, wara li jitnaqqsu l-kostijiet, fl-ammont tal-munita.

Data tat-Tmiem tal-Perjodu Ċirkolanti

Dinamiku

SSSS-XX

Data li fiha l-perjodu ċirkolanti jkun mistenni li jintemm, jew fil-fatt ikun intemm.

Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni

Punt ta’ Kuntatt

Statiku

Test/Numeriku

Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta’ informazzjoni.

Informazzjoni ta’ Kuntatt

Statiku

Test/Numeriku

Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.


INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut

Dinamiku/Statiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Informazzjoni f’Livell tas-Segment

Isem il-Klassi tal-Bond

Statiku

Test/Numeriku

Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil dan is-segment ta’ bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1a eċċ.

Numru tal-Identifikazzjoni Internazzjonali tat-Titoli

Statiku

Test/Numeriku

Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkunx hemm ISIN, allura kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wieħed, daħħalhom delimitati b’virgola.

Data tal-Pagament tal-Imgħax

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.

Data tal-Pagament tal-Kapital

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.

Munita tal-Bond

Statiku

Lista

Denominazzjoni ta’ dan is-segment.

Rata ta’ Referenza

Statiku

Lista

Indiċi tal-imgħax bażi ta’ referenza kif definit fid-dokument tal-offerta (pereż. Euribor tliet xhur) applikabbli għal dan is-segment speċifiku.

Maturità Legali

Statiku

SSSS-XX-JJ

Data li qabilha dan is-segment speċifiku jrid jitħallas lura sabiex ma jkunx f’inadempjenza.

Data tal-Ħruġ tal-Bonds

Statiku

SSSS-XX-JJ

Data li fiha nħarġu l-bonds.

Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax

Statiku

Lista

Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallax l-imgħax fuq dan is-segment.


ANNESS V

Dejta f’Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b’selfiet lill-konsumaturi

ASSI:

Isem tal-Attribut

Dinamiku/Statiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Informazzjoni Speċifika għat-Tranżazzjoni

Data tal-Maturità tal-Pula

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

Data tal-maturità tal-Pula jew tal-Portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi ħdan ir-rapport.

Identifikatur tal-Pula

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur tal-Pula jew tal-Portafoll/isem it-tranżazzjoni.

Isem is-Serviser

Dinamiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa.’

Isem is-Serviser ta’ Riserva

Dinamiku

Test

Isem tas-Serviser ta’ Riserva.

Informazzjoni f’Livell tas-Selfa

Identifikatur tas-selfa

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku għal selfa partikolari fil-pula.

Oriġinatur

Statiku

Test

Il-mutwanti li avvanza s-selfa oriġinali.

Identifikatur tal-mutwatarju

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku għal mutwatarju. Dan irid ikun enkriptit (jiġifieri mhux in-numru tal-identifikazzjoni reali) biex tkun żgurta l-anonimità tal-mutwatarju.

Denominazzjoni tal-Munita tas-Selfa

Statiku

Lista

Denominazzjoni tal-munita tas-selfa.

Limitu Totali ta’ Kreditu

Dinamiku

9(11).99

Għal selfiet bi prelevament mill-ġdid flessibbli/karatteristiċi ċirkolanti – l-ammont massimu tas-selfa li potenzjalment jista’ ikun pendenti.

Data tat-Tmiem Ċirkolanti - Selfa

Dinamiku

SSSS-XX

Għal selfiet bi prelevament mill-ġdid flessibbli/karatteristiċi ċirkolanti – id-data meta jkunu mistennija li jiskadu l-karatteristiċi flessibbli, jiġifieri meta se jintemm il-perjodu ċirkolanti.

Stat ta’ Impjieg tal-Mutwatarju

Statiku

Lista

L-istat ta’ impjieg tal-applikant primarju.

Introjtu Primarju

Statiku

9(11).99

Introjtu primarju gross annwali sottoskritt tal-mutwatarju (mhux kera). Għandu jiġi arrodontit għall-eqreb 1 000 unità.

Munita tal-Introjtu Primarju

Statiku

Lista

Denominazzjoni tal-munita tal-introjtu.

Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju

Statiku

Lista

Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.

Reġjun Ġeografiku

Statiku

Lista

Reġjun fejn jinsab il-mutwatarju.

Data tal-Oriġini

Statiku

SSSS-XX

Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa.

Maturità Mistennija tas-Selfa

Dinamiku

SSSS-XX

Data ta’ maturità mistennija tas-selfa.

Terminu Oriġinali tas-Selfa

Statiku

Numeriku

Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta’ xhur).

Data taż-Żieda fil-Pula

Statiku

SSSS-XX

Data meta s-selfa kienet trasferita fl-SPV.

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Statiku

9(11).99

Bilanċ oriġinali tal-kapital tas-selfa (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini.

Bilanċ Pendenti Attwali tal-Kapital

Dinamiku

9(11).99

Il-bilanċ tal-kapital tas-selfa pendenti mid-data tal-maturità tal-pula. Ħalli barra kwalunkwe arretrati ta’ mgħax jew ammonti ta’ penali.

Pagament Skedat Dovut

Dinamiku

9(11).99

Pagament kuntrattwali skedat dovut li jmiss (il-pagament dovut jekk ma jkun hemm fis-seħħ l-ebda arranġament ieħor ta’ pagament).

Frekwenza tal-Pagament Skedat

Dinamiku

Lista

Frekwenza tal-Pagament.

Metodu ta’ Ripagament

Dinamiku

Lista

Tip ta’ ripagament tal-kapital.

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Statiku

9(2).99

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax.

Rata tal-Imgħax Kurrenti

Dinamiku

9(4).9(8)

Rata tal-imgħax attwali totali (%) applikabbli għas-selfa. Tinkludix is-simbolu %.

Bażi tar-Rata tal-Imgħax Attwali

Dinamiku

Lista

Bażi tar-rata tal-imgħax attwali.

Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Dinamiku

9(4).9(5)

Marġini tar-rata tal-imgħax attwali (%) tas-selfa. Għal selfiet b’rata fissa, dan huwa l-istess bħar-Rata tal-Imgħax Attwali.

Għadd ta’ Mutwatarji

Dinamiku

Numeriku

Għadd ta’ mutwatarji għas-selfa.

Perċentwal Prepagamenti permess

Dinamiku

9(3).99

Perċentwal massimu tal-bilanċ pendenti permess kull sena bħala prepagament mingħajr ma tiġġarrab penali. Tinkludix is-simbolu %.

Imposti fuq Ripagament Bikri

Dinamiku

9(3).99

Perċentwal tal-bilanċ pendenti li huwa pagabbli bħala imposta jekk jinqabeż il-limitu ta’ prepagament. Tinkludix is-simbolu %.

Tip ta’ Konsumatur

Statiku

Lista

Tip ta’ konsumatur fl-oriġini.

Metodu ta’ Pagament

Dinamiku

Lista

Metodu ta’ pagament tas-soltu (jista’ jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).

Data tat-Tneħħija mill-Pula

Dinamiku

SSSS-XX

Data li s-selfa tneħħiet mill-pula, pereż. mar-riakkwist, tifdija, prepagament jew tmiem tal-proċess ta’ rkupru.

Impjegat

Statiku

Iva/Le

Il-mutwatarju huwa impjegat tal-oriġinatur?

Rata Massima tal-Imgħax

Dinamiku

9(4).9(8)

Jekk ikun hemm limitu massimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi debitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu massimu hawnhekk.

Rata Minima tal-Imgħax

Dinamiku

9(4).9(8)

Jekk ikun hemm limitu minimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi debitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu minimu hawnhekk.

Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni

Bilanċ tal-Arretrati

Dinamiku

9(11).99

Bilanċ attwali tal-arretrati, definit bħala t-total tal-pagamenti kuntrattwali minimi dovuti iżda mhux imħallsa mill-mutwatarju.

Numru ta’ Xhur f’Arretrati

Dinamiku

9(5).99

Numru ta’ xhur li s-selfa qiegħda b’lura mid-data tal-maturità tal-pula.

Data tal-Inadempjenza

Dinamiku

SSSS-XX

Data tal-inadempjenza.

Ammont Gross ta’ Inadempjenza

Dinamiku

9(11).99

Ammont gross ta’ inadempjenza fuq dan il-kont.

Irkupri Kumulattivi

Dinamiku

9(11).99

Irkupri kumulattivi fuq dan il-kont, wara li jitnaqqsu l-kostijiet.

Data tat-Tifdija

Dinamiku

SSSS-XX

Data li fiha nfeda l-kont jew id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru għas-selfiet inadempjenti.

Status tal-Kont

Dinamiku

Lista

Status attwali tal-kont.

Bilanċ tal-Arretrati Kapitalizzati

Dinamiku

9(11).99

Total ta’ arretrati kapitalizzati sal-lum.

Data tal-Aktar Kapitalizzazzjoni Riċenti tal-Arretrati

Dinamiku

SSSS-XX

L-aktar data riċenti li fiha l-arretrati ġew kapitalizzati fuq dan il-kont.


INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut

Dinamiku/Statiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Informazzjoni f’Livell ta’ Titoli jew Bonds

Data tar-Rapport

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni, jiġifieri d-data tas-sottomissjoni tal-mudell mimli tad-dejta fil-livell tas-selfa lir-repożitorju tad-dejta.

Emittent

Statiku

Test

Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.

Kontijiet Kollha ta’ Riserva fil-Bilanċ fil-Mira

Dinamiku

Iva/Le

Il-kontijiet kollha ta’ riserva (riserva ta’ flus, riserva mħallta, riserva ta’ tpaċija, eċċ.) qegħdin fil-livelli meħtieġa tagħhom?

Prelevamenti taħt il-Faċilità ta’ Likwidità

Dinamiku

Iva/Le

Il-faċilità ta’ likwidità ntużat biex tkopri nuqqasijiet fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax?

Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi

Dinamiku

Iva/Le

Seħħ xi avveniment ta’ skattar?

Rata ta’ Prepagament Kostanti Annwalizzata

Dinamiku

9(3).99

Rata ta’ Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tar-riċevibbli sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-kapital mhux skedat totali riċevut fl-aktar perjodu riċenti diviż bil-bilanċ tal-kapital fil-bidu tal-perjodu. Din imbagħad tiġi annwalizzata kif ġej:

 

1-((1-CPR Perjodika)^numru ta’ perjodi f’sena)

 

Tinkludix is-simbolu %.

Riċevibbli Totali Mibjugħa lill-SPV

Dinamiku

9(11).99

Total tal-ammont kapitali ta’ riċevibbli mibjugħa lill-SPV (jiġifieri fl-għeluq u matul il-perjodu ta’ rikostituzzjoni jekk applikabbli) sal-lum.

Inadempjenzi Grossi Kumulattivi – Pula

Dinamiku

9(11).99

Total tal-inadempjenzi grossi kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.

Irkupri Kumulattivi - Pula

Dinamiku

9(11).99

Total tal-irkupri kollha fil-pula mill-għeluq, wara li jitnaqqsu l-kostijiet, fl-ammont tal-munita.

Data tat-Tmiem tal-Perjodu Ċirkolanti

Dinamiku

SSSS-XX

Data li fiha l-perjodu ċirkolanti tat-tranżazzjoni jkun mistenni li jintemm, jew li fil-fatt ikun intemm.

Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni

Punt ta’ Kuntatt

Statiku

Test/Numeriku

Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta’ informazzjoni.

Informazzjoni ta’ Kuntatt

Statiku

Test/Numeriku

Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.


INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut

Dinamiku/Statiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Informazzjoni f’Livell tas-Segment

Isem il-Klassi tal-Bond

Statiku

Test/Numeriku

Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment ta’ bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1a eċċ.

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

Statiku

Test/Numeriku

Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkun hemm l-ebda ISIN, f’dak il-każ kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wieħed, daħħalhom delimitati b’virgola.

Data tal-Pagament tal-Imgħax

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.

Data tal-Pagament tal-Kapital

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.

Munita tal-Bond

Statiku

Lista

Denominazzjoni ta’ dan is-segment.

Rata ta’ Referenza

Statiku

Lista

Indiċi tal-imgħax ta’ referenza bażi kif definit fil-prospett applikabbli għal dan is-segment speċifiku.

Maturità Legali

Statiku

SSSS-XX-JJ

Data sa meta dan is-segment speċifiku jrid jitħallas lura b’mod sħiħ sabiex ma jkunx f’inadempjenza.

Data tal-Ħruġ tal-Bonds

Statiku

SSSS-XX-JJ

Data li fiha nħarġu l-bonds.

Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax

Statiku

Lista

Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallax l-imgħax fuq dan is-segment.


ANNESS VI

Dejta f’Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b’self fuq il-karti tal-kreditu

ASSI:

Isem tal-Attribut

Dinamiku/Statiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Informazzjoni Speċifika għat-Tranżazzjoni

Data tal-Maturità tal-Pula

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi ħdan ir-rapport.

Identifikatur tal-Pula

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur tal-pula jew tal-portafoll, pereż. Master Issuer plc, jew SPV 2012-1 plc.

Isem is-Serviser

Statiku

Test/Numeriku

Isem tal-entità li tkun qiegħda tisservizzja l-kont.

Isem is-Serviser ta’ Riserva

Dinamiku

Test/Numeriku

Isem tas-serviser ta’ riserva.

Bejjiegħ

Statiku

Test/Numeriku

Isem il-Bejjiegħ.

Tip ta’ Tranżazzjoni

Statiku

Lista

Awtonoma, Fiduċjarja Ewlenija - Kapitalista, Fiduċjarja Ewlenija – Soċjalista jew Oħrajn.

Informazzjoni f’Livell tas-Selfa

Identifikatur tal-Kont

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku għal kont partikolari fil-pula. Irid ikun enkriptit biex jiżgura l-protezzjoni tad-dejta.

Oriġinatur

Statiku

Test/Numeriku

Mutwanti li oriġina l-kont. Jekk ma jkunx magħruf, jekk jogħġbok daħħal Bejjiegħ.

Identifikatur tal-mutwatarju

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku għal mutwatarju partikolari; irid ikun enkriptit biex jiżgura l-protezzjoni tad-dejta. Dan jista’ jkun l-istess bħall-Identifikatur tal-Kont.

Denominazzjoni tal-Munita tar-Riċevibbli

Statiku

Lista

Munita li fiha jkun denominat ir-riċevibbli.

Data taż-Żieda fil-Pula

Statiku

SSSS-XX

Data li fiha l-kont daħal fil-pula.

Stat ta’ Impjieg tal-Mutwatarju

Statiku

Lista

L-istat ta’ impjieg tal-applikant primarju.

Munita tal-Introjtu Primarju

Statiku

Lista

Denominazzjoni tal-munita tal-introjtu primarju.

Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju

Statiku

Lista

Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.

Reġjun Ġeografiku

Dinamiku

Lista

Reġjun fejn jinsab il-mutwatarju.

Impjegat

Statiku

Iva/Le

Il-mutwatarju huwa impjegat tal-oriġinatur jew tal-bejjiegħ?

Data tal-Ftuħ tal-Kont

Statiku

SSSS-XX

Data li fiha nfetaħ il-kont.

Bilanċ Totali Attwali

Dinamiku

9(11).99

X’inhu l-ammont totali attwali dovut mill-mutwatarju (inklużi t-tariffi u l-imgħax kollha) fuq il-kont?

Limitu tal-Kreditu Totali

Dinamiku

9(11).99

X’inhu l-limitu ta’ kreditu tal-mutwatarju fuq il-kont?

Frekwenza tal-Pagament Skedat

Dinamiku

Lista

X’inhi l-frekwenza minima li biha l-mutwatarju huwa obbligat li jagħmel il-pagamenti jekk ikollu bilanċ pendenti.

Pagament Kuntrattwali Minimu li Jmiss

Dinamiku

9(11).99

Pagament minimu skedat li jmiss dovut mill-mutwatarju.

Rendiment Imħallat Attwali

Dinamiku

9(3).99

Rendiment totali medju ponderat li jinkludi t-tariffi kollha applikabbli fl-aħħar data ta’ fatturazzjoni (jiġifieri dan ikun fatturat, mhux rendiment fi flus) (%).

Bażi tar-Rata tal-Imgħax Attwali

Dinamiku

Lista

Bażi tar-rata tal-imgħax attwali.

Status tal-Kont

Dinamiku

Lista

Status attwali tal-kont.

Bilanċ tal-Arretrati

Dinamiku

9(11).99

Bilanċ attwali tal-arretrati, definit bħala t-total tal-pagamenti kuntrattwali minimi dovuti iżda mhux imħallsa mill-mutwatarju.

Bilanċ tal-Arretrati Kapitalizzati

Dinamiku

9(11).99

Total ta’ arretrati kapitalizzati sal-lum.

Data tal-Aktar Kapitalizzazzjoni Riċenti tal-Arretrati

Dinamiku

SSSS-XX

L-aktar data riċenti li l-arretrati kienu kapitalizzati fuq din il-kard.

Numru ta’ Ġranet f’Arretrati

Dinamiku

Numeriku

Numru ta’ ġranet li l-kont ikun b’lura mid-data tal-maturità tal-pula.

Metodu ta’ Pagament

Dinamiku

Lista

Metodu ta’ pagament tas-soltu (jista’ jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).

Data taċ-Charge Off

Dinamiku

SSSS-XX

Data tal-inadempjenza.

Ammont Oriġinali taċ-Charge Off

Dinamiku

9(11).99

Bilanċ totali fuq il-kont fid-data li l-kont ġie charged off.

Irkupri Kumulattivi

Dinamiku

9(11).99

Irkupri kumulattivi – rilevanti biss għal kontijiet li ġew charged-off. Għal kontijiet li ma jkunux ġew charged-off, daħħal 0.


INFORMAZZJONI DWAR IL-PULA U L-BONDS:

Isem tal-Attribut

Dinamiku/Statiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Dejta f’Livell tal-Kollateral (Għandha timtela għall-istrutturi kollha)

Charge Offs Grossi fil-Perjodu

Dinamiku

9(11).99

Valur apparenti taċ-charge offs grossi ta’ kapital (jiġifieri qabel l-irkupri) għall-perjodu. Iċ-charge-off hija skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni, jew inkella skont il-prattika tas-soltu tal-mutwanti.

Irkupri fil-Perjodu

Dinamiku

9(11).99

Irkupri grossi riċevuti matul il-perjodu.

Delinkwenzi 30-59 Ġurnata %

Dinamiku

9(3).99

Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta’ kontijiet (%).

Delinkwenzi 60-89 Ġurnata %

Dinamiku

9(3).99

Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta’ kontijiet (%).

Delinkwenzi 90-119 Ġurnata %

Dinamiku

9(3).99

Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta’ kontijiet (%).

Delinkwenzi 120-149 Ġurnata %

Dinamiku

9(3).99

Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta’ kontijiet (%).

Delinkwenzi 150-179 Ġurnata %

Dinamiku

9(3).99

Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta’ kontijiet (%).

Delinkwenzi 180+ Ġurnata %

Dinamiku

9(3).99

Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta’ kontijiet (%).

Dilwizzjonijiet

Dinamiku

9(11).99

Tnaqqisiet totali fir-riċevibbli tal-kapital matul il-perjodu, jiġifieri inklużi l-pretensjonijiet ta’ frodi.

Ġbir ta’ Dħul fil-Perjodu

Dinamiku

9(11).99

Ġbir trattat bħala dħul fil-perjodu.

Ġbir ta’ Kapital fil-Perjodu

Dinamiku

9(11).99

Ġbir trattat bħala kapital fil-perjodu.

Kwalunkwe Seħħ ta’ Skattar

Dinamiku

Iva/Le

Seħħ xi avveniment ta’ skattar li għadu pendenti? pereż. kwalunkwe avveniment ta’ ħlas, kwalunkwe skattatur ibbażat fuq il-gradazzjoni, l-istatus jew il-valur tad-delinkwenzi, ir-rendiment, il-dilwizzjonijiet, l-inadempjenzi, eċċ. tal-oriġinatur.

Daqs tal-SPV - Valur

Dinamiku

9(11).99

Valur nominali tar-riċevibbli kollha (kapital u imposti) li fihom il-fiduċjarja jew l-SPV ikollhom interess benefiċjarju fid-data tal-maturità.

Daqs tal-SPV - Numru ta’ Kontijiet

Dinamiku

9(11).99

In-numru ta’ kontijiet li fihom il-fiduċjarja jew l-SPV ikollhom interess benefiċjarju fid-data tal-maturità.

Daqs tal-SPV - Valur - Kapital Biss

Dinamiku

9(11).99

Valur nominali tar-riċevibbli kollha (kapital biss) li fihom il-fiduċjarja jew l-SPV ikollhom interess benefiċjarju fid-data tal-maturità.

Bilanċ tan-Noti

Dinamiku

9(11).99

Il-valur nominali tan-noti kollha abbażi ta’ assi, kollateralizzati bir-riċevibbli fil-fiduċjarja jew l-SPV.

Interess tat-Trasferitur %

Dinamiku

9(3).99

Interess reali attwali tat-trasferitur fil-fiduċjarja, espress bħala perċentwal.

Ammont tal-Marġni Pożittiv

Dinamiku

9(11).99

L-ammont li jifdal wara l-interess tan-noti u ż-żieda ta’ kwalunkwe kont ta’ riserva.

Data tar-Rapport

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni.

Informazzjoni fil-livell tas-Serje (Għall-fiduċjarji ewlenin biss)

Isem is-Serje

Statiku

Test/Numeriku

Isem is-serje, jekk parti minn fiduċjarja ewlenija.

Interess tal-Investitur Għal Din is-Serje fl-Aħħar tal-Perjodu %

Dinamiku

9(3).9(5)

Interess tal-investitur ta’ din is-serje fil-fiduċjarja, espress bħala perċentwal.

Dħul Allokat Lil Din is-Serje

Dinamiku

9(11).99

Ammont ta’ dħul allokat lil din is-serje mill-fiduċjarja.

Ammont tal-Marġni Pożittiv

Dinamiku

9(11).99

Ammont li jifdal wara li l-ġbir tal-perjodu ġie applikat b’mod sħiħ biex ikopri l-obbligi tal-emittent skont il-kaskata tad-dħul fid-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni.

Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni

Punt ta’ Kuntatt

Statiku

Test/Numeriku

Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta’ informazzjoni.

Informazzjoni ta’ Kuntatt

Statiku

Test/Numeriku

Numru tat-telefon u indirizz elettroniku.


INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut

Dinamiku/Statiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Informazzjoni f’Livell tas-Segment (Għal din is-serje biss)

Isem il-Klassi tal-Bond

Statiku

Test/Numeriku

Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil dan is-segment ta’ bonds li turi l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, pereż. 2012 Klassi A1a eċċ.

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

Statiku

Test/Numeriku

Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkun hemm l-ebda ISIN, f’dak il-każ kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wieħed, daħħalhom delimitati b’virgola.

Data tal-Pagament tal-Imgħax

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.

Data tal-Pagament tal-Kapital

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.

Munita tal-Bond

Statiku

Lista

Denominazzjoni ta’ dan is-segment.

Rata ta’ Referenza

Statiku

Lista

Indiċi tal-imgħax ta’ referenza bażi kif definit fil-prospett jew it-termini finali applikabbli għal dan is-segment speċifiku.

Maturità Legali

Statiku

SSSS-XX-JJ

Data sa meta dan is-segment speċifiku jrid jitħallas lura b’mod sħiħ sabiex ma jkunx f’inadempjenza.

Data tal-Ħruġ tal-Bonds

Statiku

SSSS-XX-JJ

Data li fiha nħareġ dan il-bond.

Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax

Statiku

Lista

Frekwenza li biha l-imgħax ikun dovut jitħallas fuq dan is-segment speċifiku.

Isem tas-Serje

Statiku

Test/Numeriku

Isem is-serje, jekk parti minn fiduċjarja ewlenija. Jekk awtonomu, użu l-Identifikatur tal-Pula.


ANNESS VII

Dejta f’Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati abbażi ta’ lokazzjonijiet lil individwi jew negozji

Isem tal-Attribut

Dinamiku/Statiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Informazzjoni Speċifika għat-Tranżazzjoni

Data tal-Maturità tal-Pula

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

Data tal-maturità tal-Pula jew tal-Portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi ħdan ir-rapport.

Identifikatur tal-Pula

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur tal-Pula jew tal-Portafoll/isem it-tranżazzjoni.

Isem is-Serviser

Dinamiku

Test/Numeriku

Isem is-serviser.

Isem is-Serviser ta’ Riserva

Dinamiku

Test

Isem tas-Serviser ta’ Riserva.

Informazzjoni f’Livell tal-Lokazzjoni

Identifikatur tal-Lokazzjoni

Statiku

Test/Numeriku

L-identifikatur uniku (ID) għal kull Lokazzjoni li għandu jkun enkriptit biex jiżgura l-anonimità. L-ID tal-Lokazzjoni ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranżazzjoni.

Oriġinatur

Statiku

Test

Mutwanti li avvanza l-Lokazzjoni oriġinali. Meta l-oriġinatur oriġinali ma jkunx magħruf, pereżempju fil-każ ta’ fużjonijiet, għandu jiġi pprovdut l-isem il-Bejjiegħ.

Identifikatur tal-Lokatarju

Statiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku (ID) għal kull Lokatarju li għandu jkun enkriptit (ma jurix l-isem reali) biex jiżgura l-anonimità - biex jippermetti li Lokatarji b’Lokazzjonijiet multipli fil-pula jiġu identifikati.

Identifikatur tal-Kumpanija tal-Grupp

Dinamiku

Test/Numeriku

Identifikatur uniku tal-kumpanija tal-grupp.

Denominazzjoni tal-Munita tal-Lokazzjoni

Statiku

Lista

Denominazzjoni tal-munita tal-lokazzjoni.

Pajjiż

Statiku

Lista

Pajjiż tal-istabbiliment permanenti tal-lokatarju.

Reġjun Ġeografiku

Statiku

Lista

Reġjun fejn ikun jinsab l-obbligant fis-sottoskrizzjoni.

Forma Legali tal-Lokatarju/Tip ta’ Negozju

Statiku

Lista

Forma legali tal-lokatarju.

Segment tal-Mutwatarju skont Basel III

Statiku

Lista

Korporazzjoni (1).

Affiljat tal-Oriġinatur?

Statiku

Iva/Le

Il-mutwatarju huwa affiljat tal-oriġinatur?

Sindakata?

Statiku

Iva/Le

Il-lokazzjoni hija sindakata?

Klassifikazzjoni Interna tal-Bank

Dinamiku

99(3).99

Probabilità ta’ Inadempjenza interna tal-Bank fi żmien Sena.

L-Aħħar Analiżi Interna tal-Klassifikazzjoni tal-Obbligant

Dinamiku

SSSS-XX

Data tal-aħħar analiżi interna tal-obbligant kif imsemmija fil-“Klassifikazzjoni Interna tal-Bank”.

Stima Interna mill-Bank tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza (LGD)

Dinamiku

9(3).99

Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza f’kundizzjonijiet ekonomiċi normali. Tinkludix is-simbolu %.

Kodiċi Industrijali NACE

Statiku

Test/Numeriku

Kodiċi industrijali NACE tal-mutwatarju.

Sussidjata

Dinamiku

Iva/Le

Il-lokazzjoni hija sussidjata (safejn taf inti)?

Data tat-Tneħħija mill-Pula

Dinamiku

SSSS-XX

Id-data li l-lokazzjoni tneħħiet mill-pula, pereż. mar-riakkwist, skadenza tat-terminu tal-lokazzjoni, prepagament jew tmiem tal-proċess ta’ rkupru.

Karatteristiċi tal-Lokazzjoni

Data tal-Oriġini tal-Lokazzjoni

Statiku

SSSS-XX

Data tal-oriġini tal-lokazzjoni.

Data tal-Maturità tal-Lokazzjoni

Dinamiku

SSSS-XX

Data ta’ skadenza mistennija tal-maturità tal-lokazzjoni.

Data taż-Żieda fil-Pula

Statiku

SSSS-XX

Data li fiha l-lokazzjoni kienet trasferita fl-SPV. Għal-lokazzjonijiet kollha fil-pula fid-data tal-maturità tal-pula.

Terminu tal-Lokazzjoni

Statiku

99(4).99

Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta’ xhur).

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Statiku

9(11).99

Il-bilanċ Kapitali oriġinali (jew skontat) tal-lokazzjoni (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini.

Bilanċ Pendenti Attwali tal-Kapital

Dinamiku

9(11).99

Bilanċ kapitali (jew skontat) tal-lokazzjoni pendenti fid-data tal-maturità tal-pula, inkluż kwalunkwe ammont li jkun ġie miżjud mal-bilanċ tal-lokazzjoni u li jkun parti mill-kapital fit-tranżazzjoni.

Valur Residwu Titolizzat

Statiku

9(11).99

Ammont tal-valur residwu li jkun ġie titolizzat biss.

Metodu ta’ Ripagament

Statiku

Lista

Tip ta’ ripagament tal-kapital.

Frekwenza tal-Pagament tal-Kapital

Statiku

Lista

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri n-numru ta’ xhur bejn il-pagamenti.

Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax

Statiku

Lista

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri n-numru ta’ xhur bejn il-pagamenti.

Pagament Dovut

Dinamiku

9(11).99

Il-pagament kuntrattwali perjodiku dovut li jmiss (il-pagament dovut jekk ma jkun hemm fis-seħħ l-ebda arranġament ieħor ta’ pagament).

Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri

Statiku

9(11).99

Ammont li l-lokatarju jrid iħallas fi tmiem il-lokazzjoni biex jieħu s-sjieda tal-assi, għajr il-pagament imsemmi fl-attribut “Valur Residwu Titolizzat”.

Ammont ta’ Ħlas Akkont

Statiku

9(11).99

Ammont ta’ depożitu/ħlas akkont fl-oriġini tal-lokazzjoni (dan għandu jinkludi l-valur tat-tagħmir impartat eċċ.).

Tip ta’ Amortizzament

Dinamiku

Lista

Tip ta’ amortizzament.

Metodu ta’ Pagament

Dinamiku

Lista

Metodu ta’ pagament tas-soltu (jista’ jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).

Tip ta’ Prodott

Statiku

Lista

Klassifikazzjoni tal-lokazzjoni, skont id-definizzjonijiet tal-lokatur.

Valur Residwu Aġġornat tal-Assi

Dinamiku

9(11).99

L-aktar valur residwu previst riċenti tal-assi fi tmiem it-terminu tal-lokazzjoni. It-tweġiba tista’ tiġi arrodontita.

Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Assi

Dinamiku

SSSS-XX

Data meta ġiet ikkalkulata l-aktar stima aġġornata riċenti tal-valur residwu tal-assi.

Rata tal-Imgħax

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Statiku

9(2).99

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax.

Rata tal-Imgħax jew ta’ Skont Attwali

Dinamiku

9(4).9(5)

Rata tal-imgħax (%) jew rata ta’ skont attwali totali applikabbli għal-lokazzjoni.

Bażi tar-Rata tal-Imgħax Attwali

Dinamiku

Lista

Bażi tar-rata tal-imgħax attwali.

Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Dinamiku

9(4).9(5)

Marġini tar-rata tal-imgħax attwali tal-lokazzjoni.

Rata ta’ Skont

Statiku

9(4).9(5)

Rata ta’ skont applikata għar-riċevibbli meta nbiegħ lill-SPV.

Rata Massima tal-Imgħax

Dinamiku

9(4).9(8)

Jekk ikun hemm limitu massimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi debitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu massimu hawnhekk.

Rata Minima tal-Imgħax

Dinamiku

9(4).9(8)

Jekk ikun hemm limitu minimu għar-rata tal-imgħax li tista’ tiġi debitata fuq dan il-kont, daħħal dan il-limitu minimu hawnhekk.

Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni

Bilanċ tal-Arretrati

Dinamiku

9(11).99

Bilanċ attwali tal-arretrati. Arretrati huma definiti bħala: Pagamenti totali dovuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM il-pagamenti totali riċevuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM kwalunkwe ammont kapitalizzat. Dan ma jinkludi l-ebda tariffa applikata għall-kont.

Numru ta’ Xhur f’Arretrati

Dinamiku

9(5).99

Numru ta’ xhur li din il-Lokazzjoni qiegħda f’arretrati (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.

Inadempjenza jew Preklużjoni fuq il-Lokazzjoni

Dinamiku

Iva/Le

Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq il-lokazzjoni skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur.

Inadempjenza jew Preklużjoni fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni ta’ Basel III

Dinamiku

Iva/Le

Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni ta’ Basel III.

Raġuni għall-Inadempjenza (definizzjoni ta’ Basel III)

Dinamiku

Lista

Billi tintuża d-definizzjoni ta’ Basel III, ir-raġuni għall-inadempjenza.

Data tal-Inadempjenza

Dinamiku

SSSS-XX

Data li seħħet l-inadempjenza fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranżazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur.

Ammont tal-Inadempjenza

Dinamiku

9(11).99

Ammont totali ta’ inadempjenza (skont id-definizzjoni tat-tranżazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur) qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.

Irkupri Kumulattivi

Dinamiku

9(11).99

Irkupri kumulattivi fuq dan il-kont, wara li jitnaqqsu l-kostijiet.

Telf Allokat

Dinamiku

9(11).99

Telf allokat sal-lum.

Data tat-Tifdija

Dinamiku

SSSS-XX

Data li fiha ġie mifdi l-kont jew id-data meta tlesta l-proċess tal-irkupru għal-lokazzjonijiet inadempjenti.

Data Meta Ġie Allokat it-Telf

Dinamiku

SSSS-XX

Data meta kien allokat it-telf.

Status tal-Kont

Dinamiku

Lista

Status attwali tal-kont.

Arretrati Xahar Ilu

Dinamiku

9(11).99

Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-‘bilanċ tal-arretrati’) għax-xahar ta’ qabel.

Arretrati Xahrejn Ilu

Dinamiku

9(11).99

Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-‘bilanċ tal-arretrati’) xahrejn ilu.

Litigazzjoni

Dinamiku

Iva/Le

Immarka biex tindika l-proċedimenti ta’ litigazzjoni li jkunu għaddejjin (jekk il-kont ikun irkupra u ma jkunx għadu aktar litigat attivament, dan għandu jerġa’ jiġi ssettjat għal Le).

Prezz tal-Bejgħ

Dinamiku

9(11).99

Prezz miksub mal-bejgħ tal-assi fil-każ ta’ preklużjoni, fl-istess denominazzjoni tal-munita bħal-lokazzjoni.

Telf mill-Bejgħ

Dinamiku

9(11).99

Telf totali wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital).

Telf fil-Valur Residwu

Dinamiku

9(11).99

Telf fil-valur residwu li jirriżulta mar-ritorn tal-assi.

Kollateral

Pajjiż tal-Assi

Statiku

Lista

Pajjiż fejn ikun jinsab l-assi.

Manifattur tal-Assi

Statiku

Test

Isem il-manifattur.

Isem l-Assi/Mudell

Statiku

Test

Isem l-assi/mudell.

Assi Ġdid jew Użat

Statiku

Lista

Kundizzjoni tal-assi fil-punt tal-oriġini tal-lokazzjoni.

Valur Residwu Oriġinali tal-Assi

Statiku

9(11).99

Valur residwu stmat tal-assi fid-data tal-oriġini tal-lokazzjoni.

Tip ta’ Assi

Statiku

Lista

Tip ta’ Assi.

Ammont Oriġinali tal-Valwazzjoni

Statiku

9(11).99

Valwazzjoni tal-assi fl-oriġini tal-lokazzjoni.

Tip ta’ Valwazzjoni Oriġinali

Statiku

Lista

Tip ta’ valwazzjoni fl-oriġini tal-lokazzjoni.

Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

Statiku

SSSS-XX

Data tal-valwazzjoni tal-assi fl-oriġini.

Ammont aġġornat tal-Valwazzjoni

Dinamiku

9(11).99

L-aħħar valwazzjoni tal-assi.

Tip ta’ Valwazzjoni aġġornata

Dinamiku

Lista

Tip ta’ valwazzjoni fl-aktar data ta’ valwazzjoni riċenti.

Data tal-Valwazzjoni aġġornata

Dinamiku

SSSS-XX

Data tal-aħħar valwazzjoni tal-assi. Jekk ma tkun saret l-ebda rivalwazzjoni mill-oriġini, daħħal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.


INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut

Dinamiku/Statiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Informazzjoni f’Livell ta’ Titoli jew Bonds

Data tar-Rapport

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni, jiġifieri d-data tas-sottomissjoni tal-mudell mimli tad-dejta fil-livell tas-selfa lir-repożitorju tad-dejta.

Emittent

Statiku

Test

Isem l-emittent u s-serje tal-ħruġ, jekk applikabbli.

Kontijiet Kollha ta’ Riserva fil-Bilanċ fil-Mira

Dinamiku

Iva/Le

Il-kontijiet kollha ta’ riserva (riserva ta’ flus, riserva mħallta, riserva ta’ tpaċija, eċċ.) qegħdin fil-livelli meħtieġa tagħhom?

Prelevamenti taħt il-Faċilità ta’ Likwidità

Dinamiku

Iva/Le

Il-faċilità ta’ likwidità ntużat biex tkopri nuqqasijiet fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax?

Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi

Dinamiku

Iva/Le

Seħħ xi avveniment ta’ skattar?

Rata ta’ Prepagament Kostanti Annwalizzata

Dinamiku

9(3).99

Rata ta’ Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tar-riċevibbli sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-kapital mhux skedat totali riċevut fl-aktar perjodu riċenti diviż bil-bilanċ tal-kapital fil-bidu tal-perjodu.

Riċevibbli Totali Mibjugħa lill-SPV

Dinamiku

9(11).99

Total tal-ammont kapitali ta’ riċevibbli mibjugħa lill-SPV (jiġifieri fl-għeluq u matul il-perjodu ta’ rikostituzzjoni jekk applikabbli) sal-lum.

Inadempjenzi Kumulattivi Grossi – Pula

Dinamiku

9(11).99

Total tal-inadempjenzi grossi kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.

Irkupri Kumulattivi - Pula

Dinamiku

9(11).99

Total tal-irkupri kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.

Data tat-Tmiem tal-Perjodu Ċirkolanti

Dinamiku

SSSS-XX

Data li fiha l-perjodu ċirkolanti jkun mistenni li jintemm, jew fil-fatt ikun intemm.

Informazzjoni ta’ Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranżazzjoni

Punt ta’ Kuntatt

Statiku

Test/Numeriku

Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta’ informazzjoni.

Informazzjoni ta’ Kuntatt

Statiku

Test/Numeriku

Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.


INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut

Dinamiku/Statiku

Tip ta’ Dejta

Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut

Informazzjoni f’Livell tas-Segment

Isem il-Klassi tal-Bond

Statiku

Test/Numeriku

Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil dan is-segment ta’ bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1a eċċ.

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

Statiku

Test/Numeriku

Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkunx hemm ISIN, allura kwalunkwe kodiċi uniku ieħor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra.

Data tal-Pagament tal-Imgħax

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.

Data tal-Pagament tal-Kapital

Dinamiku

SSSS-XX-JJ

L-ewwel data li sseħħ, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.

Munita tal-Bond

Statiku

Lista

Denominazzjoni ta’ dan is-segment.

Rata ta’ Referenza

Statiku

Lista

Indiċi tal-imgħax ta’ referenza bażi kif definit fid-dokument tal-offerta applikabbli għal dan is-segment speċifiku tal-Bond.

Maturità Legali

Statiku

SSSS-XX-JJ

Data li qabilha dan is-segment speċifiku jrid jitħallas lura sabiex ma jkunx f’inadempjenza.

Data tal-Ħruġ tal-Bonds

Statiku

SSSS-XX-JJ

Data li fiha nħarġu l-bonds.

Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax

Statiku

Lista

Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallax l-imgħax fuq dan is-segment.


ANNESS VIII

Rapporti tal-investitur

Rapporti tal-investitur għandhom jinkludu informazzjoni dwar:

(a)

prestazzjoni tal-assi;

(b)

allokazzjoni dettaljata tal-fluss tal-flus;

(c)

lista tal-iskattaturi kollha tat-tranżazzjoni u l-istatus tagħhom;

(d)

lista tal-kontropartijiet kollha involuti fi tranżazzjoni, ir-rwol tagħhom u l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu tagħhom;

(e)

dettalji tal-flus injettati fit-tranżazzjoni mill-oriġinatur/sponsor jew kwalunkwe appoġġ ieħor ipprovdut lit-tranżazzjoni li jinkludi kwalunkwe prelevament taħt jew użu ta’ kwalunkwe likwidità jew appoġġ ta’ kreditu pprovdut minn terza parti;

(f)

ammonti fil-kreditu tal-kuntratt ta’ investiment garantit u kontijiet tal-bank oħra;

(g)

dettalji ta’ kwalunkwe swap (pereż. rati, pagamenti u nozzjonali) u arranġamenti oħra ta’ ħħeġġjar għat-tranżazzjoni, inkluż kwalunkwe posting relatat ta’ kollateral;

(h)

definizzjonijiet ta’ termini ewlenin (bħal delinkwenzi, inadempjenzi u prepagamenti);

(i)

LEI, ISIN u kodiċijiet oħra għall-identifikazzjoni tat-titolu jew tal-entità tal-emittent u l-istrument finanzjarju strutturat;

(j)

dettalji ta’ kuntatt tal-entità li tipproduċi r-rapport tal-investitur.


Top