Help Print this page 

Document 32015L1480

Title and reference
Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/1480 tat-28 ta' Awwissu 2015 li temenda diversi annessi tad-Direttivi 2004/107/KE u 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw il-metodi ta' referenza, il-validazzjoni tad-dejta u s-siti tal-punti ta' ġbir ta' kampjuni għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja fl-ambjent (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
  • In force
OJ L 226, 29.8.2015, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1480/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

29.8.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 226/4


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1480

tat-28 ta' Awwissu 2015

li temenda diversi annessi tad-Direttivi 2004/107/KE u 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw il-metodi ta' referenza, il-validazzjoni tad-dejta u s-siti tal-punti ta' ġbir ta' kampjuni għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja fl-ambjent

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2004/107/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(15) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 28(1) tagħha,

Billi:

(1)

F'konformità mal-Artikolu 4(15) tad-Direttiva 2004/107/KE, kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 219/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), il-Kummissjoni hija b'dan mogħtija s-setgħa li temenda ċerti dispożizzjonijiet tal-Annessi IV u V.

(2)

L-Anness IV tad-Direttiva 2004/107/KE jistabbilixxi objettivi tal-kwalità tad-dejta li jeħtieġ li jiġu aġġornati biex ikun hemm aktar ċarezza.

(3)

L-Anness V tad-Direttiva 2004/107/KE jippreskrivi l-metodi ta' referenza għall-istima tal-konċentrazzjonijiet, u dawn il-metodi għandhom jiġu aġġornati sabiex jirriflettu l-iżvilupp tal-istandards rilevanti.

(4)

F'konformità mal-Artikolu 28(1) tad-Direttiva 2008/50/KE, il-Kummissjoni hija b'dan mogħtija s-setgħa li temenda ċerti dispożizzjonijiet tal-Annessi I, III, VI u IX.

(5)

It-taqsima C tal-Anness I tad-Direttiva 2008/50/KE tistabbilixxi kriterji ta' assigurazzjoni tal-kwalità għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja tal-ambjent, li jeħtieġ li jiġu ċċarati u kkumplementati b'konsiderazzjoni tal-programmi ta' assigurazzjoni tal-kwalità organizzati miċ-Ċentru Konġunt ta' Riċerka tal-Kummissjoni u li jintroduċu l-obbligu ta' reviżjoni tas-sistema tal-kontroll tal-kwalità sabiex tiġi żgurata l-preċiżjoni kontinwa tal-istrumenti ta' monitoraġġ.

(6)

It-taqsimiet C u D tal-Anness III tad-Direttiva 2008/50/KE jistabbilixxu kriterji għal-lokazzjoni ta' punti ta' ġbir ta' kampjuni, li jeħtieġ li jiġu ċċarati u kkumplementati fid-dawl tal-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

(7)

It-taqsima A tal-Anness VI tad-Direttiva 2008/50/KE tistabbilixxi l-metodu ta' referenza għall-kejl ta' ċerti sustanzi li jniġġsu, li jeħtieġu li jiġu adattati fid-dawl tal-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u b'kont meħud tal-istandards l-iktar reċenti għall-ġbir ta' kampjuni u l-kejl ta' materja partikulata.

(8)

Skont id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni tat-28 ta' Settembru 2011 dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni (4), l-Istati Membri impenjaw ruħhom li jerfgħu r-responsabbiltà li jakkumpanjaw, f'każijiet ġustifikati, in-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni tagħhom b'dokument wieħed jew aktar li jispjega(w) ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali.

(9)

Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kwalità tal-Arja Ambjentali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Annessi IV u V tad-Direttiva 2004/107/KE huma emendati skont l-Anness I ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

L-Annessi I, III, VI, u IX, tad-Direttiva 2008/50/KE huma emendati skont l-Anness II ta' din id-Direttiva.

Artikolu 3

Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom jinqraw flimkien ma' dawk tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), b'mod partikolari fir-rigward tal-akkreditazzjoni ta' korpi tal-evalwazzjoni tal-konformità, u ma jintroduċu ebda deroga jew eċċezzjoni tar-Regolament imsemmi hawn fuq.

Artikolu 4

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2016. Għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir din ir-referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni it-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 5

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 6

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Awwissu 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 23, 26.1.2005, p. 3.

(2)  ĠU L 152, 11.6.2008, p. 1.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 219/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 li jadatta numru ta' atti soġġetti għall-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE fir-rigward tal-proċedura regolatorja bi skrutinju — Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju — Parti Tnejn (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 109).

(4)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30),


ANNESS I

Id-Direttiva 2004/107/KE hija emendata kif ġej:

(1)

It-taqsima I tal-Anness IV hija emendata kif ġej:

(a)

it-tabella tinbidel b'dan li ġej:

 

“(Benżo(a)piren)

Arseniku, kadmju u nikil

Idrokarboni aromatiċi poliċikliċi barra mill-benżo(a)pirene, gassuż totali merkurju

Depożizzjoni totali

Inċertezza

 

 

 

 

Kejl fiss u indikattiv

50 %

40 %

50 %

70 %

Immudellar

60 %

60 %

60 %

60 %

Ġbir minimu ta' dejta

90 %

90 %

90 %

90 %

Kopertura minima ta' ħin

 

 

 

 

Kejl fiss (1)

33 %

50 %

 

 

Kejl indikattiv (1)  (2)

14 %

14 %

14 %

33 %

(b)

fit-tielet paragrafu titħassar is-sentenza li ġejja:

“Il-ġbir ta' kampjuni (huwa wkoll rakkomandabbli) tul erbgħa u għoxrin siegħa għall-kejl ta' konċentrazzjonijiet ta' arseniku, kadmju u nikil.”

(c)

wara t-tielet paragrafu jiddaħħal it-test li ġej:

“Id-dispożizzjonijiet dwar kampjuni individwali fil-paragrafu preċedenti japplikaw ukoll għall-arseniku, il-kadmju, in-nikil u l-merkurju fi stat gassuż totali. Barra minn hekk, il-ġbir ta' sottokampjuni ta' filtri PM10 għall-metalli għal analiżi sussegwenti huwa permess, sakemm ikun hemm evidenza li s-sottokampjun huwa rappreżentattiv tal-kunsinna kollha u li ma tiġix kompromessa s-sensittività tad-detezzjoni bi tqabbil mal-objettivi rilevanti tal-kwalità tad-dejta. Bħala alternattiva għall-ġbir ta' kampjuni ta' kuljum, il-ġbir ta' kampjuni ta' kull ġimgħa għall-metalli f'PM10 huwa permess, sakemm il-karatteristiċi ta' ġbir ma jiġux kompromessi.”

(2)

It-taqsimiet I sa IV tal-Anness V jinbidlu b'dan li ġej:

“I.   Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u l-analiżi tal-arseniku, il-kadmju u n-nikil fl-arja tal-ambjent

Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni tal-arseniku, il-kadmju u n-nikil fl-arja tal-ambjent huwa dak deskritt f'EN 12341:2014. Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-arseniku, il-kadmju u n-nikil fl-arja tal-ambjent huwa dak deskritt f'EN 14902:2005 ‘Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għall-kejl tal-Pb,Cd,As, u Ni fil-frazzjoni ta' PM10tal-materja partikolata sospiża’.

Stat Membru jista' wkoll juża kull metodu ieħor li hu jista' juri li jagħti riżultati ekwivalenti għall-metodu ta' hawn fuq.

II.   Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u l-analiżi tal-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi fl-arja tal-ambjent

Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni tal-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi fl-arja tal-ambjent huwa deskritt f'EN 12341:2014. Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-benżo(a)piren fl-arja tal-ambjent huwa dak deskritt f'EN 15549:2008 ‘Il-kwalità tal-arja — Il-metodu standard għall-kejl tal-konċentrazzjoni tal-benżo(a)piren fl-arja tal-ambjent’. Fin-nuqqas ta' metodu standardizzat CEN għall-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi l-oħra msemmija fl-Artikolu 4(8), l-Istati Membri jistgħu jużaw metodi standard nazzjonali jew metodi tal-ISO bħall-istandard tal-ISO 12884.

Stat Membru jista' wkoll juża kull metodu ieħor li hu jista' juri li jagħti riżultati ekwivalenti għall-metodu ta' hawn fuq.

III.   Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u l-analiżi tal-merkurju fl-arja tal-ambjent

Il-metodu ta' referenza għall-kejl ta' konċentrazzjonijiet tal-merkurju gassuż totali fl-arja tal-ambjent huwa dak deskritt f'EN 15852:2010 ‘Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għad-determinazzjoni tal-merkurju gassuż totali’.

Stat Membru jista' wkoll juża kull metodu ieħor li hu jista' juri li jagħti riżultati ekwivalenti għall-metodu ta' hawn fuq.

IV.   Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u l-analiżi tad-depożizzjoni tal-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi

Il-metodu ta' referenza għad-determinazzjoni tad-depożizzjoni tal-arseniku, il-kadmju u n-nikil huwa dak deskritt f'EN 15841:2009 ‘Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għad-determinazzjoni tal-arseniku, il-kadmju, iċ-ċomb u n-nikil fid-depożizzjoni atmosferika’.

Il-metodu ta' referenza għad-determinazzjoni tad-depożizzjoni tal-merkurju huwa dak deskritt f'EN 15853:2010 ‘Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għad-determinazzjoni tad-depożizzjoni tal-merkurju’.

Il-metodu ta' referenza għad-determinazzjoni tad-depożizzjoni ta' benżo(a)piren u l-idrokarboni poliċikliċi l-oħra msemmija fl-Artikolu 4(8) huwa dak deskritt f'EN 15980: 2011, ‘Il-kwalità tal-arja. Determinazzjoni tad-depożizzjoni ta' benż[a]antraċen, benżo[b]fluworanten, benżo[j]fluworanten, benżo[k]fluworanten, benżo[a]piren, dibenż[a,h]antraċen u indeno[1,2,3-cd]piren’.”


(1)  Imqassam matul in-sena b'mod li jkun rappreżentattiv ta' kundizzjonijet varji fir-rigward tal-klima u l-attivitajiet antropoġeniċi.

(2)  Il-kejl indikattiv huwa kejl li jsir b'regolarità mnaqqsa iżda li jissodisfa l-għanijiet l-oħra dwar il-kwalità tad-dejta.”


ANNESS II

Id-Direttiva 2008/50/KE hija emendata kif ġej:

(1)

It-taqsima C tal-Anness I għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“C.   Assigurazzjoni tal-kwalità għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja tal-ambjent. Validazzjoni tad-dejta

1.

Sabiex tkun żgurata l-preċiżjoni tal-kejl u l-konformità mal-objettivi tal-kwalità tad-dejta, stipulati fit-Taqsima A, l-awtoritajiet kompetenti adatti u l-korpi maħtura skont l-Artikolu 3 għandhom jiżguraw li:

(i)

il-kejl kollu li jsir fir-rigward tal-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja tal-ambjent skont l-Artikoli 6 u 9 jkun traċċabbli skont ir-rekwiżiti stabbiliti tal-istandard armonizzat għal-laboratorji ta' ttestjar u kkalibrar,

(ii)

l-istituzzjonijiet li jħaddmu n-networks u l-istazzjonijiet individwali jkollhom sistema stabbilita ta' assigurazzjoni tal-kwalità u ta' kontroll tal-kwalità li taħseb għal manutenzjoni regolari li tiżgura l-preċiżjoni kontinwa tal-apparat ta' kejl. Is-sistema tal-kwalità għandha tiġi riveduta kif meħtieġ u għall-inqas kull ħames snin mil-Laboratorju ta' Referenza Nazzjonali rilevanti

(iii)

jkun stabbilit proċess ta' assigurazzjoni tal-kwalità/kontroll tal-kwalità fir-rigward tal-proċess tal-ġbir tad-dejta u r-rappurtar u li l-istituzzjonijiet maħtura għal dan il-kompitu jipparteċipaw b'mod attiv fil-programmi rispettivi ta' assigurazzjoni tal-kwalità li jkopru l-Unjoni kollha,

(iv)

il-Laboratorji Nazzjonali ta' Referenza huma maħtura mill-awtorità kompetenti xierqa jew korp maħtur skont l-Artikolu 3 u huma akkreditati għall-metodi ta' referenza msemmija fl-Anness VI, għall-inqas għal dawk is-sustanzi li jniġġsu li għalihom il-konċentrazzjonjiet huma ogħla mil-limitu ta' taħt tal-valutazzjoni, skont l-istandard rilevanti armonizzat għal-laboratorji tal-ittestjar u l-ikkalibrar, li r-referenza għalihom ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 2(9) tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq. Dawn il-laboratorji għandhom ikunu responsabbli mill-koordinazzjoni fit-territorju tal-Istati Membri tal-programmi ta' assigurazzjoni tal-kwalità madwar l-Unjoni kollha li għandhom ikunu organizzati miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni u għandhom ikunu wkoll responsabbli biex jikkoordinaw, fuq livell nazzjonali, l-użu adegwat tal-metodi ta' referenza u t-turija tal-ekwivalenza tal-metodi li mhumiex tar-referenza. Il-Laboratorji ta' Referenza Nazzjonali li jorganizzaw l-interparagun fuq il-livell nazzjonali għandhom ukoll ikunu akkreditati skont l-istandard rilevanti armonizzat għall-ittestjar tal-profiċjenza.

(v)

il-Laboratorji Nazzjonali ta' Referenza, jieħdu sehem għall-inqas darba kull tliet snin fil-programmi li jsiru fl-Unjoni kollha għall-assigurazzjoni tal-kwalità organizzati miċ-Ċentru Konġunt ta' Riċerka tal-Kummissjoni. Jekk din il-parteċipazzjoni tipproduċi riżultati mhux sodisfaċenti, il-laboratorju nazzjonali għandu juri fil-parteċipazzjoni fl-interparagun li jkun imiss miżuri ta' rimedju sodisfaċenti, u jipprovdi rapport liċ-Ċentru Konġunt ta' Riċerka dwar dawn.

(vi)

il-laboratorji nazzjonali ta' referenza jappoġġaw ix-xogħol magħmul min-Netwerk Ewropew ta' Laboratorji Nazzjonali ta' Referenza stabbiliti mill-Kummissjoni.

2.

Id-dejta kollha rrappurtata skont l-Artikolu 27 għandha titqies bħala valida minbarra dejta meqjusa bħala proviżorja.”

(2)

L-Anness III huwa emendat kif ġej:

(a)

It-Taqsima C hija emendata kif ġej:

(i)

l-ewwel u t-tieni inċiżi tal-paragrafu 1 jinbidlu b'dan li ġej:

“—

il-fluss madwar is-sonda kampjunarja tad-dħul ma għandux ikun imfixkel (b'mod ġenerali jkun ħieles f'ark ta' mill-anqas 270° jew 180° għall-punti tal-ġbir ta' kampjuni fil-linja tal-bini) bla ebda xkiel għall-fluss tal-arja qrib id-dħul (normalment xi ftit metri lil hinn mill-bini, il-gallariji, is-siġar u xkiel ieħor u tal-anqas 0,5 m mill-eqreb bini fil-każ ta' punti ta' ġbir ta' kampjuni li jirrappreżentaw il-kwalità tal-arja fil-linja tal-bini),

b'mod ġenerali, il-punt tad-dħul fejn isir il-ġbir ta' kampjun għandu jkun ta' bejn 1,5 m (iż-żona tan-nifs) u 4 m 'il fuq mill-art. Għażla ta' siti aktar fl-għoli tista' tkun xierqa jekk l-istazzjon ikun jirrappreżenta żona kbira u kull deroga għandha tiġi dokumentata bis-sħiħ.”;

(ii)

il-ħames inċiż tal-paragrafu 1 jiġi sostitwit b'li ġej:

“—

għas-sustanzi li jniġġsu kollha, is-sondi kampjunarji f'siti bit-traffiku għandhom ikunu mill-anqas 25 m mit-tarf tas-slalep it-toroq ewlenin u mhux aktar minn 10 m mill-bankina. ‘Salib it-toroq’ li għandu jiġi kkunsidrat hawnhekk huwa salib it-toroq li jinterrompi l-fluss tat-traffiku u jikkawża emissjonijiet differenti (stop&go) mill-bqija tat-triq.”;

(iii)

jiżdied il-paragrafu li ġej:

“kwalunkwe devjazzjoni mill-kriterji elenkati f'din it-Taqsima għandha tkun ddokumentata b'mod sħiħ permezz tal-proċeduri deskritti fit-Taqsima D.”;

(b)

It-taqsima D tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“D.   Dokumentazzjoni u reviżjoni tal-għażla tas-siti

L-awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja fiż-żoni u l-agglomerazzjonijiet kollha għandhom jiddokumentaw bis-sħiħ il-proċeduri għall-għażla tas-sit u jirreġistraw l-informazzjoni biex jappoġġaw it-tfassil tan-netwerk u l-għażla tal-post għas-siti ta' monitoraġġ kollha. Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi ritratti compass-point taż-żona madwar is-siti ta' monitoraġġ u u mapep iddettaljati. Fejn jintużaw metodi supplementari ġewwa żona jew agglomerazzjoni, id-dokumentazzjoni għandha tinkludi dettalji ta' dawn il-metodi u informazzjoni dwar kif jiġu sodisfatti l-kriterji elenkati fl-Artikolu 7(3). Id-dokumentazzjoni għandha tiġi aġġornata kif meħtieġ u riveduta talinqas kull ħames (5) snin, biex jiġi żgurat li l-kriterji ta' għażla, id-disinn tan-netwerk u l-postijiet fejn isir il-monitoraġġ tas-siti jibqgħu validi u l-aħjar li jista' jkun tul iż-żmien. Id-dokumentazzjoni għandha tiġi pprovduta lill-Kummissjoni fi żmien tliet (3) xhur minn meta tintalab.”

(3)

L-Anness VI huwa emendat kif ġej:

(a)

It-Taqsima A tinbidel b'dan li ġej:

“A.   Il-metodi ta' referenza għall-valutazzjoni tal-konċentrazzjonijiet tad-dijossidu tal-kubrit, tad-dijossidu tan-nitroġenu u tal-ossidi tan-nitroġenu, tal-materja partikulata (PM10 u PM2,5), taċ-ċomb, tal-benżina, tal-monossidu tal-karbonju u tal-ożonu

1.   Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-konċentrazzjoni tad-dijossidu tal-kubrit

Il-metodu ta' referenza għall-kejl tad-dijossidu tal-kubrit huwa dak deskritt f'EN 14212:2012 ‘Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għall-kejl tad-dijossidu tal-kubrit bil-fluworexxenza ultravjola’.

2.   Il-metodu ta' referenza għall-kejl tad-dijossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu

Il-metodu ta' referenza għall-kejl tad-dijossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu huwa dak deskritt f'EN 14211:2012 ‘Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għall-kejl tal-konċentrazzjoni tad-dijossidu tan-nitroġenu u l-monossidu tan-nitroġenu bil-kemiluminixxenza’.

3.   Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u għall-kejl taċ-ċomb— mhux mibdul

4.   Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u għall-kejl tal-PM10

Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u għall-kejl tal-PM10 huwa dak deskritt f'EN12341:2014 ‘L-arja tal-ambjent — il-metodu standard ta' kejl gravimetriku għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-massa tal-materja partikolata sospiża tal-PM10 jew tal-PM2,5’.

5.   Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u għall-kejl tal-PM2,5

Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u għall-kejl tal-PM2,5 huwa dak deskritt f'EN12341:2014 ‘L-arja tal-ambjent — Il-metodu standard ta' kejl gravimetriku għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-massa tal-materja partikolata sospiża tal-PM10 jew tal-PM2,5’.

6.   Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u għall-kejl tal-benżene — mhux mibdul

7.   Metodu ta' referenza għall-kejl tal-monossidu tal-karbonju

Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-monossidu tal-karbonju huwa dak deskritt f'EN 14626:2012 ‘Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għall-kejl tal-konċentrazzjoni tal-monossidu tal-karbonju bl-ispettroskopija infraħamra mhux dispersiva’.

8.   Metodu ta' referenza għall-kejl tal-ożonu

Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-ożonu huwa dak deskritt f'EN 14625:2012 ‘Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għall-kejl tal-konċentrazzjoni tal-ożonu bil-fotometrija ultravjola’.”;

(b)

It-taqsima D titħassar

(c)

It-taqsima E tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“E.

Huma u juru li t-tagħmir huwa konformi mar-rekwiżiti ta' prestazzjoni tal-metodi ta' referenza elenkati fit-Taqsima A ta' dan l-Anness, l-awtoritajiet kompetenti u l-korpi maħtura skont l-Artikolu 3 għandhom jaċċettaw rapporti ta' testijiet maħruġa fi Stati Membri oħra dment li l-laboratorji tat-testijiet huma akkreditati għall-istandard armonizzat rilevanti għal-laboratorji tal-ittestjar u l-kalibrazzjoni.

Ir-rapporti tat-testijiet dettaljati u r-riżultati kollha tat-testijiet għandhom ikunu disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti l-oħra jew il-korpi maħtura tagħhom. Ir-rapporti tat-testijiet għandhom juru li t-tagħmir jissodisfa r-rekwiżiti tal-prestazzjoni inkluż fejn xi kundizzjonijiet tas-sit u tal-ambjent huma speċifiċi għal xi Stat Membru u huma 'l barra mill-kundizzjonijiet li għalihom it-tagħmir ġie diġà ttestjat u approvat għat-tip fi Stat Membru ieħor.”

(4)

It-taqsima A tal-Anness IX tinbidel b'dan li ġej:

“A.   Numru minimu ta' punti ta' ġbir ta' kampjuni għall-kejl fiss tal-konċentrazzjonijiet tal-ożonu

In-numru minimu tal-punti ta' ġbir ta' kampjuni għall-kejl fiss kontinwu biex tiġi valutata l-konformità mal-valuri fil-mira, l-objettivi għall-perjodu fit-tul u l-informazzjoni u l-limiti minimi ta' allerta fejn tali kejl huwa s-sors uniku ta' informazzjoni.

Popolazzjoni (× 1 000 )

Agglomerazzjoni (1)

Żoni oħra (1)

Sfond rurali

< 250

 

1

Stazzjon wieħed/50 000  km2 bħala densità medja għaż-żoni kollha għal kull pajjiż (2)

< 500

1

2

< 1 000

2

2

< 1 500

3

3

< 2 000

3

4

< 2 750

4

5

< 3 750

5

6

> 3 750

Stazzjon addizzjonali kull żewġ (2) miljun abitant

Stazzjon addizzjonali kull żewġ (2) miljun abitant


(1)  Mill-inqas stazzjon wieħed (1) f'żoni fejn l-espożizzjoni tal-popolazzjoni għall-ogħla konċentrazzjonijiet tal-ożonu hija probabbli li sseħħ. Fl-agglomerazzjonijiet, mill-anqas 50 % tal-istazzjonijiet għandhom ikunu fiż-żoni suburbani.

(2)  Huwa rrakkomandat li jkun hemm stazzjon wieħed (1) għal kull 25 000 km2 għal terran kompless.”


Top