Help Print this page 

Document 32015L0863

Title and reference
Direttiva ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/863 tal-31 ta' Marzu 2015 li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista ta' sustanzi restritti (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

C/2015/2067
  • In force
OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2015/863/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

4.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 137/10


DIRETTIVA TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/863

tal-31 ta' Marzu 2015

li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista ta' sustanzi restritti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-8 ta' Ġunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku, (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 6(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2011/65/UE tistipula r-regoli dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (EEE) bil-għan li tikkontribwixxi għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, inkluż l-irkupru u r-rimi mingħajr preġudizzju għall-ambjent tal-iskart EEE.

(2)

Id-Direttiva 2011/65/EU tipprojbixxi l-użu taċ-ċomb, tal-merkurju, tal-kadmju, tal-kromju eżavalenti, tal-bifenili polibrominati (PBB) u tal-eteri tad-difenil polibrominat (PBDE) fit-tagħmir elettriku u elettroniku imqiegħed fis-suq tal-Unjoni. L-Anness II għal din id-Direttiva jelenka dawk is-sustanzi ristretti.

(3)

Hekk kif tkun qed titwettaq ir-rieżami perjodiku tal-lista ta' sustanzi soġġetti għar-restrizzjoni tal-użu fl-Anness II għandhom jiġu kkunsidrati prioritarji dawk ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent ġejjin mill-użu tal-eżobromċiklodekan (HBCDD), tal-ftalat ta' bis(2-etileżil) (DEHP), tal-butilbenżilftalat (BBP) u tad-dibutilftalat (DBP). Għal fini ta' restrizzjonijiet ulterjuri, is-sustanzi li kienu suġġetti għal evalwazzjonijiet preċedenti għandhom jerġgħu jiġu investigati.

(4)

Skont l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2011/65/UE, il-partijiet interessati, inklużi operaturi ekonomiċi, riċiklaturi, operaturi tat-trattament, organizzazzjonijiet ambjentali u assoċjazzjonijiet tal-impjegati u tal-konsumaturi, ġew ikkonsultati u saret valutazzjoni bir-reqqa.

(5)

Il-ftalat ta' bis(2-etileżil) (DEHP), il-butilbenżilftalat (BBP), id-dibutilftalat (DBP) u d-diisobutilftalat (DIBP) huma sustanzi ta' tħassib serju ħafna (SVHC). Id-DIBP huwa sustanza li tista' tintuża bħala sostitut għad-DBP u kien soġġett għal valutazzjonijiet preċedenti mwettqa mill-Kummissjoni. L-evidenza disponibbli tindika li dawn l-erba' sustanzi, meta jintużaw fl-EEE, jista' jkollhom impatt negattiv fuq ir-riċiklaġġ u fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent waqt l-operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-iskart tal-EEE.

(6)

Hemm disponibbli għad-DEHP, il-BBP, id-DBP u d-DIBP sostituti li għandhom impatti anqas negattivi fil-biċċa l-kbira tal-EEE. L-użu ta' dawk is-sustanzi f'tagħmir elettriku u elettroniku (EEE) għandu għalhekk jiġi ristrett. Id-DEHP, il-BBP u d-DBP diġà huma ristretti permezz tal-annotazzjoni 51 tal-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), b'tali mod li l-ġugarelli li fihom id-DEHP, il-BBP u d-DBP f'konċentrazzjoni ta' iktar minn 0,1 % skont il-piż tal-materjal plastifikat, ikkalkolati għat-tliet ftalati b'mod kumulattiv, ma jistgħux jitqiegħdu fis-suq tal-UE. Sabiex tiġi evitata r-regolamentazzjoni doppja, ir-restrizzjoni permezz tal-annotazzjoni 51 tal-Anness XVII ta' dak ir-Regolament għandha għalhekk tkompli tkun l-unika restrizzjoni applikabbli għad-DEHP, il-BBP u id-DBP fil-ġugarelli.

(7)

Sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni u biex jittaffu l-impatti soċjoekonomiċi possibbli, għandu jingħata perijodu transitorju xieraq, li jippermetti lill-operaturi ekonomiċi japplikaw għal eżenzjonijiet mir-restrizzjonijiet fuq is-sustanzi skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2011/65/UE. L-itwal ċikli ta' innovazzjoni għat-tagħmir mediku u għall-istrumenti ta' monitoraġġ u kontroll għandhom jitqiesu meta jkun determinat il-perjodu ta' tranżizzjoni. Ir-restrizzjoni tal-użu tad-DEHP, il-BBP, id-DBP u d-DIBP għandu għalhekk, sa mit-22 ta' Lulju 2021, japplika għal apparat mediku, inkluż l-apparat mediku in vitro, u strumenti ta' monitoraġġ u kontroll, inklużi strumenti ta' monitoraġġ u kontroll industrijali.

(8)

Kwalunkwe adattament tal-Annessi III jew IV tad-Direttiva 2011/65/UE sabiex jiġu eżentati applikazzjonijiet fir-rigward tad-DEHP jew id-DBP għandu jsir b'mod li, sabiex tiġi evitata r-regolamentazzjoni doppja u piż mhux meħtieġ, jiżgura koerenza mal-amministrazzjoni ta' kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 rigward l-inkorporazzjoni ta' dawn is-sustanzi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (EEE). L-operaturi li qed iqisu jekk japplikawx għal eżenzjonijiet skont id-Direttiva 2011/65/UE għandhom ikunu konxji li tali eżenzjonijiet jistgħu jkopru ċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-EEE, inkluż il-perijodu tal-produzzjoni.

(9)

Għaldaqstant, id-Direttiva 2011/65/UE għandha tiġi emendata skont dan,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness II tad-Direttiva 2011/65/UE huwa ssostitwit bit-test fl-Anness ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2016. Għandhom jikkomunikaw it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.

Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mit-22 ta' Lulju 2019.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet primarji tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta' Marzu 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 174, 1.7.2011, p. 88.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANNESS

“ANNEX II

Sustanzi restritti msemmija fl-Artikolu 4(1) u valuri massimi ta' konċentrazzjoni ttollerati skont il-piż f'sustanzi omoġenji

 

Ċomb (0,1 %)

 

Merkurju (0,1 %)

 

Kadmju (0,01 %)

 

Kromju eżavalenti (0,1 %)

 

Bifenili polibrominati (PBB) (0,1 %)

 

Eteri tad-difenil polibrominat (PBDE) (0,1 %)

 

Ftalat ta' bis(2-etileżil) (DEHP) (0,1 %)

 

Butilbenżilftalat (BBP) (0,1 %)

 

Dibutilftalat (DBP) (0,1 %)

 

Diisobutilftalat (DIBP) (0,1 %)

Mit-22 ta' Lulju 2021 għandha tapplika r-restrizzjoni tad-DEHP, il-BBP, id-DBP u d-DIBP għall-apparat mediku, inkluż l-apparat mediku in vitro, u l-istrumenti ta' monitoraġġ u kontroll, inklużi strumenti ta' monitoraġġ u kontroll industrijali.

Ir-restrizzjoni tad-DEHP, il-BBP, id-DBP u d-DIBP m'għandhiex tapplika għall-kejbils jew il-parts tal-bdil għat-tiswija, ir-riutilizzazzjoni, l-aġġornament tal-funzjonalitajiet jew it-titjib tal-prestazzjoni tat-tagħmir elettriku u elettroniku, li jitqiegħed fis-suq qabel it-22 ta' Lulju 2019, u tal-apparat mediku inkluż l-apparat mediku in vitro, u l-istrumenti ta' kontroll u monitoraġġ, inklużi l-istrumenti ta' monitoraġġ u kontroll industrijali, li jitqiegħdu fis-suq qabel it-22 ta' Lulju 2021.

Ir-restrizzjoni tad-DEHP, il-BBP u d-DBP m'għandhiex tapplika għall-ġugarelli li huma diġà suġġetti għar-restrizzjoni tad-DEHP, il-BBP u d-DBP permezz tal-annotazzjoni 51 tal-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.”


Top