Help Print this page 

Document 32014R1348

Title and reference
Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1348/2014 tas- 17 ta' Diċembru 2014 dwar ir-rappurtar tad-dejta li jimplimenta l-Artikolu 8(2) u 8(6) tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa Test b'rilevanza għaż-ŻEE
  • In force
OJ L 363, 18.12.2014, p. 121–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 363/121


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1348/2014

tas- 17 ta' Diċembru 2014

dwar ir-rappurtar tad-dejta li jimplimenta l-Artikolu 8(2) u 8(6) tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(2) u l-Artikolu 8(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Is-sorveljanza effettiva tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa teħtieġ monitoraġġ regolari tad-dettalji tal-kuntratti, inklużi tal-ordnijiet sabiex isir in-negozju kif ukoll id-dejta dwar il-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet tal-produzzjoni, il-ħżin, il-konsum jew it-trażmissjoni tal-elettriku u tal-gass naturali.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 jeżiġi li l-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (“l-Aġenzija”) stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 713/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) tagħmel monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa fl-Unjoni. Sabiex l-Aġenzija taqdi dmirha, trid tingħata settijiet kompluti ta' informazzjoni rilevanti fil-ħin dovut.

(3)

Il-parteċipanti fis-suq għandhom regolarment jirrappurtaw id-dettalji tal-kuntratti tal-enerġija bl-ingrossa lill-Aġenzija, kemm fejn għandu x'jaqsam il-forniment tal-elettriku u tal-gass naturali, kif ukoll it-trasport ta' dawk il-prodotti. Il-kuntratti biex jiġu bbilanċjati s-servizzi, il-kuntratti bejn membri differenti tal-istess grupp ta' kumpaniji, u l-kuntratti għall-bejgħ tal-prodott ta' faċilitajiet żgħar tal-produzzjoni tal-enerġija għandhom jiġu rrappurtati lill-Aġenzija biss fuq talba motivata tagħha fuq bażi ad hoc.

(4)

B'mod ġenerali, iż-żewġ firmatarji tal-kuntratt għandhom jirrappurtaw id-dettalji meħtieġa tal-kuntratt konkluż. Sabiex ir-rappurtar ikun iżjed faċli, il-partijiet għandhom ikunu jistgħu jirrappurtaw f'isem xulxin, jew jużaw is-servizzi ta' partijiet terzi għal dan il-għan. Minkejja dan, u biex jitħaffef il-ġbir tad-dejta, id-dettalji tal-kuntratti tat-trasport miksuba permezz tal-allokazzjoni tal-kapaċità primarja minn operatur tas-sistema ta' trażmissjoni (“TSO”) għandhom jiġu rrappurtati biss mit-TSO rispettiv. Id-dejta li tiġi rrappurtata għandha tinkludi wkoll talbiet għall-kapaċità milħuqa u mhux milħuqa.

(5)

Sabiex l-abbużi tas-suq jinkixfu b'mod effikaċi, huwa importanti li apparti d-dettalji tal-kuntratti, l-Aġenzija tkun tista' tagħmel moniteraġġ tal-ordnijiet sabiex isir in-negozju li jitqiegħdu fis-swieq organizzati. Billi wieħed ma jistennix li għall-parteċipanti fis-suq se tkun ħaġa faċli li jirreġistraw din id-dejta, l-ordnijiet mqabbla u mhux mqabbla għandhom jiġu rrappurtati permezz tas-suq organizzat fejn tqiegħdu jew permezz ta' partijiet terzi li jkunu jistgħu jipprovdu din l-informazzjoni.

(6)

Sabiex jiġi evitat ir-rappurtar doppju, l-Aġenzija għandha tiġbor id-dettalji tad-derivati relatati mal-kuntratti għall-forniment jew it-traspor tal-elettriku jew tal-gass naturali li jkunu ġew irrappurtati, bi qbil mar-regolamenti finanzjarji rilevanti, lir-repożitorji tan-negozju jew lir-regolaturi finanzjarji minn dawk is-sorsi. Minkejja dan, is-swieq organizzati, is-sistemi ta' tqabbil jew ta' rappurtar tan-negozju, li jkunu rrappurtaw id-dettalji ta' dawn id-derivati skont regoli finanzjarji, skont il-ftehim li jkollhom, għandhom ikunu jistgħu jirrappurtaw l-istess informazzjoni lill-Aġenzija wkoll.

(7)

Ir-rappurtar effiċjenti u l-monitoraġġ immirat jirrikjedu li ssir distinzjoni bejn kuntratti standard u dawk mhux standard. Billi l-prezzijiet ta' kuntratti standard iservu wkoll bħala prezzijiet ta' referenza għal kuntratti mhux standard, l-Aġenzija għandha tirċievi l-informazzjoni dwar il-kuntratti standard kuljum. Għandu jkun possibbli li d-dettalji tal-kuntratti mhux standard jiġu rrappurtati sa xahar wara li jiġu konklużi.

(8)

Il-parteċipanti fis-suq għandhom jirrappurtaw ukoll, fuq bażi regolari, id-dejta marbuta mad-disponibbiltà u l-użu tal-infrastruttura tal-produzzjoni u trasport tal-enerġija inkluż dik dwar il-gass naturali likwifikat (“LNG”) u l-faċilitajiet tal-ħżin, lill-Aġenzija u fuq talba tagħhom, lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Sabiex jitnaqqas il-piż tar-rappurtar minn fuq il-parteċipanti fis-suq u biex isir l-aħjar użu tas-sorsi tad-dejta eżistenti, fejn hu possibbli r-rappurtar għandu jinvolvi t-TSOs, in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Elettriku (“l-ENTSO għall-Elettriku”), in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass (“l-ENTSO għall-Gass”), l-operaturi tas-sistema tal-LNG u l-operaturi tas-sistema tal-ħżin tal-gass naturali. Skont l-importanza u d-disponibbiltà tad-dejta, ir-regolarità tar-rappurtar tista' tvarja bil-biċċa l-kbira tad-dejta tiġi rrappurtata kuljum.. Ir-rekwiżiti tar-rappurtar għandhom jirrispettaw l-obbligu tal-Aġenzija li ma tqiegħedx għad-dispożizzjoni tal-publiku informazzjoni sensittiva minn perspettiva kummerċjali, u li tippubblika jew tiżvela biss informazzjoni li x'aktarx ma toħloqx distorzjoni tal-kompetizzjoni fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa.

(9)

Huwa importanti li l-partijiet li jirrappurtaw ikollhom għarfien ċar tad-dettalji tal-informazzjoni li jeħtiġilhom jirrappurtaw. Għaldaqstant, l-Aġenzija għandha tispjega l-kontenut tal-informazzjoni li għandha tiġi rrappurtata f'manwal għall-utenti. L-Aġenzija trid tiżgura wkoll li l-informazzjoni tiġi rrappurtata f'formati elettroniċi li huma faċilment aċċessibbli għall-partijiet li jirrappurtaw.

(10)

Sabiex żgur ikun hemm trasferiment kontinwu u sikur ta' settijiet ta' dejta kompleti, il-partijiet li jirrappurtaw għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti bażiċi fejn tidħol il-kapaċità tagħhom li jawtentikaw is-sorsi tad-dejta, biex jivverifikaw il-korrettezza u kompletezza tad- d-dejta u biex jiżguraw il-kontinwità kummerċjali. L-Aġenzija għandha tivvaluta l-konformità ma' dawn ir-rekwiżiti tal-partijiet li jkunu qed jirrappurtaw. Il-valutazzjoni għandha tiżgura trattament proporzjonat ta' partijiet terzi professjonali li jirrappurtaw id-dejta tal-parteċipanti fis-suq u tal-parteċipanti fis-suq li jirrappurtaw id-dejta tagħhom.

(11)

It-tip ta' dejta li għandha tiġi rrappurtata u s-sors tagħha jistgħu jinfluwenzaw ir-riżorsi u l-ħin li jridu jinvestu l-partijiet li jirrappurtaw biex jitħejjew għall-preżentazzjoni tad-dejta. Pereżempju, it-tlestija ta' proċeduri għar-rappurtar ta' kuntratti standard li jkunu saru fi swieq organizzati tieħu inqas ħin mit-twaqqif ta' sistemi għar-rappurtar ta' kuntratti li mhumiex standard jew għar-rappurtar ta' ċertu dejta fundamentali. Għaldaqstant, l-obbligu tar-rappurtar għandu jiddaħħal bil-mod il-mod, u jibda bit-trażmissjoni ta' dejta fundamentali disponibbli fuq il-pjattaformi tat-trasparenza tal-ENTSO għall-Elettriku u tal-ENTSO għall-Gass, kif ukoll kuntratti standard li jsiru fi swieq organizzati. Imbagħad għandu jibda jsir ir-rappurtar tal-kuntratti mhux standard, b'mod li jirrifletti ż-żmien miżjud meħtieġ biex jitlestew il-proċeduri għar-rappurtar. Ir-rappurtar gradwali tad-dejta jgħin lill-Aġenzija wkoll talloka r-riżorsi aħjar u titħejja biex tirċievi l-informazzjoni.

(12)

Il-miżuri li huma stabbiliti f'dan ir-Regolament jikkonformaw mal-opinjoni tal-Kumitat maħtur skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli għall-forniment tad-dejta lill-Aġenzija bl-implimentazzjoni tal-Artikolu 8(2) u (6) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1227/2011. Huwa jiddefinixxi d-dettalji ta' prodotti tal-enerġija bl-ingrossa u ta' dejta fundamentali li għandhom jiġu rrappurtati. Huwa jistabbilixxi wkoll il-mezzi xierqa għar-rappurtar tad-dejta, inkluż l-iskedar u r-regolarità tar-rapporti tad-dejta.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 u fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 984/2013 (3).

Barra minn hekk, għandhom japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“dejta fundamentali” tfisser informazzjoni marbuta mal-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass naturali jew marbuta mal-kapaċità u l-użu tal-faċiliatjiet tal-LNG, inkluż nuqqas ta' disponibbiltà, ippjanat jew mhux ippjanat, ta' dawn il-faċilitajiet;

(2)

“kuntratt standard” tfisser kuntratt li jikkonċerna prodott tal-enerġija bl-ingrossa li jitqiegħed f'suq organizzat, irrispettivament jekk it-tranżazzjoni ssirx jew le f'dak is-suq;

(3)

“kuntratt mhux standard” tfisser kuntratt li jikkonċerna kull prodott tal-enerġija bl-ingrossa li ma jkunx kuntratt standard;

(4)

“suq organizzat” tfisser:

(a)

sistema multilaterali li ġġib flimkien, jew tiffaċiliata li jinġiebu flimkien, interessi multipli ta' xiri u bejgħ ta' partijiet terzi, fil-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa b'mod li jwassal biex isir kuntratt,

(b)

kull sistema jew faċilità oħra fejn l-interessi ta' partijiet terzi multipli fix-xiri u fil-bejgħ ta' prodotti tal-enerġija bl-ingrossa jistgħu jaġixxu b'mod reċiproku li jwassal biex isir kuntratt.

Dawn jinkludu postijiet ta'-skambju tal-elettriku u tal- gass, sensara u persuni oħra li jirranġaw it-tranżazzjonijiet b'mod professjonali, u postijiet tan-negozju kif iddefiniti fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2014/65/UE (4)

(5)

“grupp” għandha tfisser l-istess kif tfisser fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5)

(6)

“kuntratt intragrupp” huwa kuntratt dwar prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li jsir ma' kontraparti oħra li tkun parti mill-istess grupp, sakemm iż-żewġ kontrapartijiet ikunu mdaħħlin b'mod sħiħ fl-istess konsolidazzjoni;

(7)

“bejgħ u xiri privat” tfisser kull tranżazzjoni li ssir barra s-suq organizzat;

(8)

“nominazzjoni” tfisser,

għall-elettriku: in-notifika dwar l-użu ta' kapaċità transżonali minn detentur ta' drittijiet ta' trażmissjoni fiżika u l-kontraparti tiegħu lill-operatur(i) tas-sistema ta' trażmissjoni (TSO) rispettiv(i),

għall-gass naturali: ir-rappurtar minn qabel mill-utent tan-netwerk lit-TSO tal-fluss reali li l-utent tan-netwerk jixtieq idaħħal jew jirtira mis-sistema;

(9)

“enerġija li tibbilanċja” tfisser enerġija li tintuża mit-TSOs biex jibbilanċjaw;

(10)

“kapaċità tal-bilanċ (riżervi)” tfisser il-kapaċità ta' riżerva kkuntrattata;

(11)

“servizzi ta' bbilanċjar” tfisser,

għall-elettriku: l-ibbilanċjar tal-kapaċità jew l-ibbilanċjar tal-enerġija, jew it-tnejn li huma,

għall-gass naturali: servizz fornut lil TSO permezz ta' kuntratt dwar gass li jkun meħtieġ biex jissodisfa varjazzjonijiet ta' terminu qasir fid-domanda jew fil-forniment tal-gass;

(12)

“unità tal-konsum” tfisser riżors li jirċievi l-elettriku jew il-gass naturali għall-użu proprju;

(13)

“unità tal-produzzjoni” tfisser faċilità għall-ġenerazzjoni tal-elettriku kkostitwita minn unità ta' ġenerazzjoni waħda jew minn aggregazzjoni ta' unitajiet ta' ġenerazzjoni;

KAPITOLU II

OBBLIGI TA' RAPPURTAR DWAR IT-TRANŻAZZJONIJIET

Artikolu 3

Lista tal-kuntratti li għandhom jiġu rappurtati

1.   Il-kuntratti li jidhru hawn taħt għandhom jiġu rrappurtati lill-Aġenzija:

(a)

Rigward il-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa b'relazzjoni għall-forniment ta' elettriku jew ta' gass naturali bi twassil fl-Unjoni:

(i)

Kuntratti li jsiru fl-istess jum għall-forniment tal-elettriku jew tal-gass naturali fejn il-konsenja ssir fl-Unjoni, irrispettivament minn fejn u kif dawn jiġu nnegozjati, b'mod partikolari, irrispettivament minn jekk dawn ikunux irkantati jew innegozjati b'mod kontinwu,

(ii)

Kuntratti li jsiru b'jum bil-quddiem għall-forniment tal-elettriku jew tal-gass naturali fejn il-konsenja ssir fl-Unjoni, irrispettivament minn fejn u kif dawn jiġu nnegozjati, b'mod partikolari, irrispettivament minn jekk dawn ikunux irkantati jew innegozjati b'mod kontinwu,

(iii)

Kuntratti li jsiru b'jumejn bil-quddiem għall-forniment tal-elettriku jew tal-gass naturali fejn il-konsenja ssir fl-Unjoni, irrispettivament minn fejn u kif dawn jiġu nnegozjati, b'mod partikolari, irrispettivament minn jekk dawn ikunux irkantati jew innegozjati b'mod kontinwu,

(iv)

Kuntratti ta' tmiem il-ġimgħa għall-forniment tal-elettriku jew tal-gass naturali fejn il-konsenja ssir fl-Unjoni, irrispettivament minn fejn u kif dawn jiġu nnegozjati, b'mod partikolari, irrispettivament minn jekk dawn ikunux irkantati jew innegozjati b'mod kontinwu,

(v)

Kuntratti ta' wara il-jum għall-forniment tal-elettriku jew tal-gass naturali fejn il-konsenja ssir fl-Unjoni, irrispettivament minn fejn u kif dawn jiġu nnegozjati, b'mod partikolari, irrispettivament minn jekk dawn ikunux irkantati jew innegozjati b'mod kontinwu,

(vi)

Kuntratti oħrajn għall-forniment tal-elettriku jew tal-gass naturali bi żmien ta' konsenja ta' aktar minn jumejn, fejn il-konsenja ssir fl-Unjoni, irrispettivament minn fejn u kif dawn jiġu nnegozjati, b'mod partikolari, irrispettivament minn jekk dawn ikunu irkantati jew innegozjati b'mod kontinwu,

(vii)

Kuntratti għall-forniment tal-elettriku jew tal-gass naturali lil unità tal-konsum waħda li jkollha l-kapaċità li tikkonsma 600 GWh/sena jew iżjed,

(viii)

Opzjonijiet (Options), futures, swaps u kull derivat ieħor ta' kuntratti relatati mal-elettriku jew mal-gass naturali, prodotti, innegozjati jew konsenjatifl-Unjoni.

(b)

Il-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa b'relazzjoni mat-trasport ta' elettriku jew ta' gass naturali fl-Unjoni:

(i)

Kuntratti relatati mat-trasport tal-elettriku jew tal-gass naturali fl-Unjoni bejn żewġ postijiet jew żoni tal-offerti jew iżjed li jiġu konklużi b'riżultat ta' allokazzjoni ta' kapaċità espliċita primarja mit-TSO jew f'ismu, li jispeċifikaw id-drittijiet jew l-obbligi ta' kapaċità fiżika jew finanzjarja,

(ii)

Kuntratti relatati mat-trasport tal-elettriku jew tal-gass naturali fl-Unjoni bejn żewġ postijiet jew żoni tal-offerti jew iżjed, li jiġu konklużi bejn parteċipanti fis-swieq sekondarji, li jispeċifikaw id-drittijiet jew l-obbligi ta' kapaċità fiżika jew finanzjarja, inkluż il-bejgħ mill-ġdid u t-trasferiment ta' dawn il-kuntratti,

(iii)

Opzjonijiet (Options), futures, swaps u kull derivat ieħor ta' kuntratti relatati mat-trasport tal-elettriku jew tal-gass naturali fl-Unjoni.

2.   Sabiex tiffaċilita ir-rappurtar, l-Aġenzija għandha tfassal u żżomm lista pubblika ta' kuntratti standard u taġġorna din il-lista fi żmien dovut. Sabiex tiffaċilita r-rappurtar, l-Aġenzija għandha tfassal u tippubblika lista ta' swieq organizzati malli jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament. L-Aġenzija għandha taġġorna din il-lista fil-ħin dovut.

Sabiex jgħinu lill-Aġenzija tissodisfa l-obbligi tagħha skont l-ewwel sottoparagrafu, is-swieq organizzati għandhom jippreżentawlha d-dejta ta' referenza li turi l-identità għal kull prodott tal-enerġija bl-ingrossa li jaċċettaw għan-negozju. L-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata qabel ma jibda' n-negozju f'dak il-kuntratt partikolari, f'format iddefinit mill-Aġenzija. Is-swieq organizzati għandhom jippreżentaw l-aġġornamenti tal-informazzjoni hekk kif isir kull tibdil.

Biex ikun faċilitat ir-rappurtar, klijenti aħħarin li jkunu partijiet għal kuntratt, kif imsemmi fl-Artikolu 3(1)(a)(vii) għandhom jinfurmaw lill-kontraparti tagħhom dwar il-kapaċità teknika tal-unità ta' konsum inkwistjoni li tikkonsma 600 GWh/sena jew iżjed.

Artikolu 4

Lista tal-kuntratti li għandhom jiġu rrapurtati fuq talba tal-Aġenzija

1.   Sakemm ma jkunux konklużi fis-swieq organizzati, il-kuntratti li ġejjin u d-dettalji tat-tranżazzjonijiet relatati ma' dawk il-kuntratti għandhom jiġu rrappurtati biss meta l-Aġenzija tagħmel talba ġustifikata u dan fuq bażi ad hoc:

(a)

Kuntratti intragrupp,

(b)

Kuntratti għall-konsenja fiżika tal-elettriku prodott minn unità waħda tal-produzzjoni b'kapaċità ta' 10 MW jew inqas, jew minn għadd ta' unitajiet tal-produzzjoni b'kapaċità totali flimkien ta' 10 MW jew inqas,

(c)

Kuntratti għall- konsenja fiżika ta' gass naturali prodott minn faċilità waħda tal-produzzjoni b'kapaċità ta' produzzjoni ta' 20 MW jew inqas,

(d)

Kuntratti għall-ibbilanċjar tas-servizzi ta' elettriku u gass naturali.

2.   Il-parteċipanti fis-suq li jkunu qed jieħdu sehem biss fit-tranżazzjonijiet relatati mal-kuntratti msemmijin fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 ma għandomx ikunu meħtieġa jirreġistraw ruħhom mal-awtorità regolatorja nazzjonali skont it-tifsira tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011.

Artikolu 5

Dettalji tal-kuntratti li jinkludu ordnijiet tan-negozjar li għandhom jiġu rrappurtati

1.   L-informazzjoni li għandha tiġi rrappurtata skont l-Artikolu 3 għandha tinkludi:

(a)

b'rabta mal-kuntratti standard għall-forniment tal-elettriku jew tal-gass naturali, id-dettalji stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness,

(b)

b'rabta mal-kuntratti mhux standard għall-forniment tal-elettriku jew tal-gass naturali, id-dettalji stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness,

(c)

b'rabta mal-kuntratti standard u mal-kuntratti mhux standard għat-trasport tal-elettriku, id-dettalji stabbiliti fit-Tabella 3 tal-Anness,

(d)

b'rabta mal-kuntratti standard u mal-kuntratti mhux standard għat-trasport tal-gass naturali, id-dettalji stabbiliti fit-Tabella 4 tal-Anness.

Id-dettalji tat-tranżazzjonijiet li jsiru fil-qafas ta' kuntratti mhux standard li jispeċifikaw mill-inqas volum u prezz iddefiniti għandhom jiġu rrappurtati skont it-Tabella 1 tal-Anness.

2.   L-Aġenzija għandha tispjega d-dettalji tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 li għandha tiġi rrappurtata f'manwal għall-utenti, u wara li tikkonsulta mal-partijiet rilevanti, tagħmlu disponibbli għall-publiku meta jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament. L-Aġenzija għandha tikkonsulta mal-partijiet rilevanti dwar aġġornamenti materjali tal-manwal tal-utenti.

Artikolu 6

Mezzi ta' rappurtar tat-tranżazzjonijiet

1.   Il-parteċipanti fis-suq għandhom jirrappurtaw id-dettalji tal-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa nnegozjati fis-swieq organizzati lill-Aġenzija, permezz tas-suq organizzat ikkonċernat, jew permezz ta' sistemi ta' rikonċiljazzjoni jew ta' rappurtar tan-negozju, dan jinkludi l-ordnijiet rikonċiljati u mhux rikonċiljati.

Is-suq organizzat fejn ġie nnegozjat il-prodott tal-enerġija bl-ingrossa jew fejn saret l-ordni, fejn il-parteċipant fis-suq jitlob dan, għandu joffri ftehim dwar ir-rappurtar tad-dejta.

2.   It-TSOs jew partijiet terzi li jaġixxu f'isimhom għandhom jirrappurtaw id-dettalji tal-kuntratti msemmijin fl-Artikolu 3(1)(b)(i), inkluż l-ordnijiet rikonċiljati u mhux rikonċiljati.

3.   Il-parteċipanti fis-suq jew partijiet terzi li jaġixxu f'isimhom għandhom jirrappurtaw id-dettalji tal-kuntratti msemmijin fl-Artikolu 3(1)(a), 3(1)(b)(ii) u 3(1)(b)(iii) li jkunu ġew iffinalizzati barra suq organizzat.

4.   L-informazzjoni relatata ma' prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li tkun ġiet irrappurtata skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament u tal-Kunsill (6) jew skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) għandha tingħata lill-Aġenzija permezz ta':

(a)

repożitorji tat-tranżazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012,

(b)

il-mekkaniżmi ta' rappurtar imsemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014,

(c)

l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014,

(d)

l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq,

skont ir-rilevanza.

5.   Fejn il-persuni jkunu rrappurtaw id-dettalji tat-tranżazzjonijiet skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 jew l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-obbligi tagħhom relatati mar-rappurtar ta' dawk id-dettalji skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 jitqiesu bħala sodisfatti.

6.   Bi qbil mat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 u mingħajr ħsar għall-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, is-swieq organizzati, jew is-sistemi ta' rikonċiljazzjoni tan-negozju jew tar-rappurtar għandhom ikunu jistgħu jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu direttament lill-Aġenzija.

7.   F'każ fejn parti terza tirrapporta f'isem wieħed mill-kontrapartijiet jew f'isem it-tnejn li huma, jew jekk kontraparti tirrapporta d-dettalji ta' kuntratt f'isimha u f'isem il-kontraparti tagħha wkoll, ir-rapport għandu jkun fih id-dejta rilevanti għal kull waħda mill-kontrapartijiet u sett komplut ta' dettalji li kienu jiġu rrappurtati kieku l-kuntratti ġew irrappurtati minn kull kontraparti b'mod separat.

8.   L-Aġenzija tista' titlob l-informazzjoni addizzjonali u l-kjarifiki marbuta mad-dejta rrappurtata mingħand il-parteċipanti fis-suq u mingħand il-partijiet li jirrappurtaw.

Artikolu 7

Meta għandhom jiġu rrappurtati t-tranżazzjonijiet

1.   Id-dettalji tal-kuntratti standard u ta' ordnijiet sabiex isir in-negozjar, anki dawk tal-irkantijiet, għandhom jiġu rrappurtati kemm jista' jkun malajr, iżda mhux aktar tard minn jum tax-xogħol wara li jiġi konkluż il-kuntratt.

Kull modifika, jew it-terminazzjoni tal-kuntratt konkluż jew ordni sabiex isir in-negozjar, għandhom jiġu rrappurtati kemm jista' jkun malajr, iżda mhux aktar tard minn l-ewwel jum tax-xogħol wara l-modifika jew it-terminazzjoni.

2.   Fil-każ ta' swieq tal-irkantijiet fejn l-ordnijiet ma jintwerewx pubblikament, għandhom jiġu rrappurtati kuntratti konklużi u ordnijiet finali biss. Dawn għandhom jiġu rrappurtati mhux aktar tard mill-ewwel jum tax-xogħol ta' wara l-irkant.

3.   L-ordnijiet li jsiru fis-servizzi tas-senserija bil-leħen u li ma jidhrux fuq l-iskrins elettroniċi jridu jiġu rrappurtati biss fuq talba tal-Aġenzija.

4.   Id-dettalji tal-kuntratti mhux standard, inkluż kull modifika jew it-terminazzjoni tal-kuntratt u t-tranżazzjonijiet imsemmija fit-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 5(1) għandhom jiġu rappurtati mhux aktar tard minn xahar wara l-konklużjoni, il-modifika jew it-terminazzjoni tal-kuntratt.

5.   Id-dettalji tal-kuntratti msemmijin fl-Artikolu 3(1)(b)(i) għandhom jiġu rrappurtati kemm jista' jkun malajr, iżda mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol wara li jkunu disponibbli r-riżultati tal-allokazzjoni. Kull modifika, jew it-terminazzjoni tal-kuntratti ffinalizzati, għandhom jiġu rrappurtati kemm jista' jkun malajr, iżda mhux aktar tard minn l-ewwel jum tax-xogħol wara l-modifika jew it-terminazzjoni.

6.   Id-dettalji tal-kuntratti tal-enerġija bl-ingrossa, li jkunu ġew konklużi qabel id-data ta' meta jsir applikabbli l-obbligu tar-rappurtar u li jkunu għadhom ma ġewx irrappurtati sa dik id-data, għandhom jiġu rrappurtati lill-Aġenzija fi żmien 90 jum wara li l-obbligu tar-rappurtar isir applikabbli għal dawk il-kuntratti.

Id-dettalji li jridu jiġu rappurtati għandhom jinkludu biss id-dejta li tista' tinħareġ mir-rekords eżistenti tal-parteċipant fis-suq. Dawn iridu jkunu magħmulin mill-inqas mid-dejta msemmija fl-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) u fl-Artikolu 40(2) tad-Direttiva 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9).

KAPITOLU III

IR-RAPPURTAR TAD-DEJTA FUNDAMENTALI

Artikolu 8

Ir-regoli għar-rappurtar tad-dejta fundamentali dwar l-elettriku

1.   F'isem il-parteċipanti fis-suq, l-ENTSO għall-elettriku għandu jirrapporta l-informazzjoni lill-Aġenzija dwar il-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-produzzjoni, għall-konsum u għat-trażmissjoni tal-elettriku, inkluż nuqqas ta' disponibbiltà ppjanat u mhux ippjanat ta' dawn il-faċilitajiet, kif imsemmi fl-Artikoli 6 sa 17 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2013 (10). L-informazzjoni għandha tiġi rrappurtata permezz tal-pjattaforma ċentrali għat-trasparenza tal-informazzjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 543/2013.

2.   L-ENTSO għall-elettriku għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Aġenzija l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 minnufih malli din tkun disponibbli fil-pjattaforma ċentrali għat-trasparenza tal-informazzjoni.

L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) Nru 543/2013 għandha tingħata lill-Aġenzija f'forma diżaggregata u tinkludi l-isem u l-post tal-unità tal-konsum imsemmija, mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li jmiss.

L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 16(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 543/2013 għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Aġenzija mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li jmiss.

3.   It-TSOs għall-elettriku jew il-partijiet terzi f'isimhom għandhom jirrappurtaw lill-Aġenzija u,, lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, fuq talba tagħhom, bi qbil mal-Artikolu 8(5) tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011, in-nominazzjonijiet finali bejn iż-żoni tal-offerti, u jispeċifikaw l-identità tal-parteċipanti fis-suq involuti u l-kwantità ppjanata. L-informazzjoni għandha tkun disponibbli mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li jmiss.

Artikolu 9

Ir-regoli għar-rappurtar tad-dejta fundamentali dwar il-gass

1.   F'isem il-parteċipanti fis-suq, l-ENTSO għall-gass għandu jirrapporta l-informazzjoni lill-Aġenzija dwar il-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għat-trażmissjoni, tal-gass naturali, inkluż id-disponibbiltà ppjanata u mhux ippjanata ta' dawn il-faċilitajiet, kif imsemmi fil-punti 3.3(1) u 3.3(5) tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11). L-informazzjoni għandha tkun disponibbli permezz tal-pjattaforma ċentrali għall-Unjoni kollha kif imsemmi fil-punt 3.1.1(1)(h) tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2009.

L-ENTSO tal-gass għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Aġenzija l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sottoparagrafu minnufih malli din tkun disponibbli fil-pjattaforma ċentrali tal-Unjoni.

2.   It-TSOs tal-gass jew il-partijiet terzi f'isimhom għandhom jirrappurtaw lill-Aġenzija u, fuq talba tagħhom, lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali,, bi qbil mal-Artikolu 8(5) tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011, in-nominazzjonijiet ta' jum minn qabel u n-nominazzjonijiet mill-ġdid finali tal-kapaċitajiet ibbukkjati, u jispeċifikaw l-identità tal-parteċipanti fis-suq involuti u l-kwantitàjiet allokati. L-informazzjoni għandha tkun disponibbli mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li jmiss.

L-informazzjoni għandha tingħata dwar il-punti li ġejjin tas-sistema ta' trażmissjoni.

(a)

il-punti ta' interkonnessjoni kollha,

(b)

il-punti tad-dħul tal-faċilitajiet ta' produzzjoni, fosthom il-pajpijiet tal-gass upstream,

(c)

il-punti tal-ħruġ konnessi ma' klijent wieħed,

(d)

il-punti tad-dħul u tal-ħruġ tal-ħażna,

(e)

għall-faċilitajiet tal-LNG,

(f)

għaċ-ċentri fiżiċi u virtwali.

3.   L-operaturi tas-sistemi tal-LNG kif iddefiniti fl-Artikolu 2(12) tad-Direttiva 2009/73/KE għandhom jirrappurtaw lill-Aġenzija u, fuq talba tagħhom, lill-awtoritajiet nazzjonali regolatorji, l-informazzjoni li ġejja dwar kull faċilità tal-LNG:

(a)

il-kapaċità teknika, kuntrattata u disponibbli ta' kuljum tal-faċilità tal-LNG,

(b)

il-prodott li toħroġ il-faċilità tal-LNG u l-inventarju tagħha ta' kull jum,

(c)

avviżi dwar nuqqas ta' disponibbiltà tal-faċilità tal-LNG, ppjanata u mhux ippjanata, inkluż il-ħin li jinħareġ l-avviż u l-kapaċitajiet ikkonċernati.

4.   L-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 3 għandha tingħata mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li jmiss.

L-informazzjoni u l-aġġornamenti tagħha msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 3 għandhom jingħataw minnufih malli jkunu disponibbli.

5.   Il-parteċipanti fis-suq jew l-Operaturi tas-Sistema LNG f'isimhom għandhom jirrappurtaw l-informazzjoni li ġejja għal kull faċilità tal-LNG lill-Aġenzija u, fuq talba tagħhom, lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali ukoll:

(a)

rigward il-ħatt u t-tagħbija mill-ġdid:

(i)

id-data tal-ħatt jew tat-tagħbija mill-ġdid,

(ii)

il-volumi li jinħattu jew li jitgħabbew mill-ġdid għal kull bastiment,

(iii)

l-isem tal-klijent aħħari,

(iv)

l-isem u d-daqs tal-bastiment li qed juża l-faċilità.

(b)

il-ħatt u t-tagħbija ta' kull jum ippjanati fil-faċilità tal-LNG għax-xahar li ġej, tispeċifika il-parteċipant fis-suq u isem il-klijent aħħari (jekk dan ikun differenti mill-parteċipant fis-suq).

6.   L-informazzjoni msemmija fil-punti (a) tal-paragrafu 5 għandha tingħata mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li jmiss wara l-ħatt jew it-tagħbija mill-ġdid.

L-informazzjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 5 għandha tkun disponibbli xahar qabel dak li għalih tirreferi.

7.   L-operaturi tas-sistema tal-ħżin kif iddefinit fl-Artikolu 2(10) tad-Direttiva 2009/73/KE għandhom jirrappurtaw l-informazzjoni li ġejja, permezz ta' pjattaforma komuni, lill-Aġenzija u, fuq talba tagħhom, anki lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta' kull faċilità tal-ħżin jew, fil-każ ta' faċilitajiet li jaħdmu bħala gruppi, ta' kull grupp ta' faċilitajiet tal-ħżin:

(a)

il-kapaċità teknika, kuntrattata u disponibbli tal-faċilità tal-ħżin,

(b)

l-ammont ta' gass li jifdal fl-istokk fi tmiem il-jum tal-gass, dħul (injezzjonijiet) u ħruġ (ġbid) għall-kull jum tal-gass,

(c)

avviżi dwar nuqqas ta' disponibbiltà il-faċilità tal-ħżin,ppjanata u mhux ippjanata, inkluż il-ħin li jinħareġ l-avviż u l-kapaċitajiet ikkonċernati.

8.   L-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 7 għandha tkun disponibbli mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li jmiss.

L-informazzjoni u l-aġġornamenti tagħha msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 7 għandhom jingħataw minnufih malli jkunu disponibbli.

9.   Il-parteċipanti fis-suq jew, l-Operaturi tas-Sistema tal-Ħżin f'isimhom, għandhom jirrappurtaw lill-Aġenzija u, fuq talba tagħhom lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, dwar l-ammont ta' gass li jkun ħażen il-parteċipant fis-suq fi tmiem il-jum tal-gass. Din l-informazzjoni għandha tintbagħat mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li jmiss.

Artikolu 10

Il-proċeduri tar-rappurtar

1.   Il-parteċipanti fis-suq li jagħtu informazzjoni privileġġata fuq il-websajt tagħhom, jew il-fornituri tas-servizz li jagħtu din l-informazzjoni f'isem il-parteċipanti fis-suq, għandhom jipprovdu l-web feeds biex l-Aġenzija tkun tista' tiġbor din id-dejta b'mod effiċjenti.

2.   Meta jkun qed jirrapporta l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 6, 8 u 9, inkluż l-informazzjoni privileġġata, il-parteċipant fis-suq għandu jidentifika ruħu, jew għandu jiġi identifikat mit-terza parti li tkun qed tirrapporta f'ismu, permezz tal-kodiċi ta' reġistrazzjoni tal-ACER li jkun irċieva l-parteċipant fis-suq, jew il-kodiċi uniku tal-parteċipant fis-suq li jkun ipprovda hu meta rreġistra skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011.

3.   Wara li tikkonsulta mal-partijiet rilevanti, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi l-proċeduri, l-istandards u l-formati elettroniċi bbażati fuq l-istandards stabbiliti tal-industrija għar-rappurtar tal-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 6, 8 u 9. L-Aġenzija għandha tikkonsulta mal-partijiet rilevanti dwar aġġornamenti materjali tal-proċeduri, l-istandards u l-formati elettroniċi msemmija.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 11

Ir-rekwiżiti tekniċi u organizzattivi u r-responsabbiltà għar-rappurtar tad-dejta

1.   Sabiex tiżgura li jsir skambju u maniġġar tal-informazzjoni effiċjenti, effikaċi u sikur, wara li tikkonsulta mal-partijiet rilevanti, l-Aġenzija għandha tiżviluppa r-rekwiżiti tekniċi u organizzattivi għall-preżentazzjoni tad-dejta. L-Aġenzija għandha tikkonsulta mal-partijiet rilevanti dwar aġġornamenti materjali ta' dawn ir-rekwiżiti.

Ir-rekwiżiti għandhom:

(a)

jiżguraw is-sigurtà, il-konfidenzjalità u kompletezza tal-informazzjoni,

(b)

jippermettu l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbalji fir-rapporti tad-dejta,

(c)

jippermettu l-awtentikazzjoni tas-sors tal-informazzjoni,

(d)

jiżguraw il-kontinwità kummerċjali.

L-Aġenzija għandha tivvaluta jekk il-partijiet li jkunu qed jirrappurtaw jikkonformawx mar-rekwiżiti. Il-partijiet li jkunu qed jirrappurtaw, li jikkonformaw mar-rekwiżiti, għandhom jiġu rreġistrati mill-Aġenzija. L-entitajiet elenkati fl- Artikolu 6(4), jitqiesu li jkunu ssodisfaw ir-rekwiżiti elenkati fit-tieni sottoparagrafu.

2.   Il-persuni li huma meħtieġa jirrappurtaw id-dejta msemmija fl-Artikoli 6, 8 u 9 għandhom ikunu responsabbli biex jiżguraw li din tkun kompleta, preċiża u li tingħata fil-ħin lill-Aġenzija, u, fejn ikun meħtieġ lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

F'każ li persuna msemmija fl-ewwel sottoparagrafu tirrapporta din id-dejta permezz ta' terza parti, din il-persuna ma tinżammx responsabbli jekk id-dejta tat-terza parti ma tkunx kompleta, preċiża jew ma tingħatax fil-ħin. F'dawk il-każijiet it-terza parti għandha tinżamm responsabbli għal dawk in-nuqqasijiet, mingħajr ħsara għall-Artikoli 4 u 18 tar-Regolament 543/2013 dwar is-sottomissjoni tad-dejta fis-swieq tal-elettriku.

Il-persuni msemmijin fl-ewwel sottoparagrafu madankollu għandhom jieħdu l-passi biex jivverifikaw li d-dejta li jippreżentaw permezz tat-terza parti tkun kompleta u preċiża, u li din tasal fil-ħin.

Artikolu 12

Id-dħul fis-seħħ u miżuri oħrajn

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   L-obbligi ta' rappurtar stipulati fl-Artikolu 9(1) għandhom japplikaw mis-7 ta' Ottubru 2015.

L-obbligi ta' rappurtar stipulati fl-Artikoli 6(1) minbarra b'rabta mal-kuntratti msemmijin fl-Artikolu 3(1)(b) għandhom japplikaw mis-7 ta' Ottubru 2015.

L-obbligi ta' rappurtar stipulati fl-Artikolu 8(1) għandhom japplikaw mis-7 ta' Ottubru 2015 iżda mhux qabel ma tibda titħaddem il-pjattaforma ċentrali għat-trasparenza tal-informazzjoni skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 543/2013.

L-obbligi ta' rappurtar stipulati fl-Artikoli 6(2) 6(3), 8(3), 9(2), 9(3), 9(5), 9(7) u 9(9) għandhom japplikaw mis-7 ta' Ottubru 2016.

L-obbligi ta' rappurtar stipulati fl-Artikoli 6(1) b'rabta mal-kuntratti msemmijin fl-Artikolu 3(1)(b) għandhom japplikaw mis-7 ta' Ottubru 2016.

3.   Mingħajr ħsara għat-tieni u l-ħames sottoparagrafi tal-paragrafu 2, l-Aġenzija tista' tagħmel ftehimiet ma' swieq organizzati, u tinnegozja sistemi ta' rikonċiljazzjoni jew tar-rappurtar biex tikseb id-dettalji ta' kuntratti qabel ma jsir applikabbli l-obbligu ta' rappurtar.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Diċembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 713/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 li jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ĠU L 211, 14.8.2009, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 984/2013 tal-14 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi Kodiċi tan-Netwerk dwar il-Mekkaniżmi ta' Allokazzjoni tal-Kapaċità fis-Sistemi ta' Trażmissjoni tal-Gass u li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 273, 15.10.2013, p. 5).

(4)  Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349)

(5)  Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84)

(7)  Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

(8)  Id-Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali u li tħassar id-Direttiva 2003/55/KE (ĠU L 211, 14.8.2009, p. 94).

(9)  Id-Direttiva 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u li temenda d-Direttiva 2003/54/KE (ĠU L 211, 14.8.2009, p. 55).

(10)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2013 tal-14 ta' Ġunju 2013 dwar is-sottomissjoni u l-pubblikazzjoni ta' data (dejta) fis-swieq tal-elettriku u li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 163, 15.6.2013, p. 1).

(11)  Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta' trażmissjoni tal-gass naturali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005 (ĠU L 211, 14.8.2009, p. 36).


ANNESS

DETTALJI TAL-KUNTRATTI LI JRIDU JIĠU RRAPPURTATI

Tabella 1

Dettalji li jridu jiġu rrappurtati tal-kuntratti standard għall-provvista tal-elettriku u tal-gass

(Formola standard għar-rappurtar)

Nru tal-attribut

Identifikatur tal-attribut

Deskrizzjoni

Partijiet fil-kuntratt

1

Identifikazzjoni tal-parteċipant fis-suq jew tal-kontraparti

Il-parteċipant fis-suq jew il-kontraparti li f'isimhom huwa rrappurtat ir-rekord tat-tranżazzjoni għandhom jiġu identifikati b'kodiċi uniku.

2

Tip ta' kodiċi użat fl-attribut 1

Il-kodiċi tar-reġistrazzjoni tal-ACER, l-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Enerġija (EIC), in-Numru tal-Post Globali (GLN/GSI).

3

Identifikazzjoni tan-negozjant u/jew tal-parteċipant fis-suq jew ta' kontraparti kif identifikati fis-suq organizzat

Il-username tal-login jew il-kont ta' negozjar tan-negozjant u/jew tal-parteċipant fis-suq jew ta' kontraparti kif speċifikat minn sistema teknika tas-suq organizzat.

4

Identifikazzjoni tal-parteċipant fis-suq l-ieħor jew tal-kontraparti l-oħra

Il-kodiċi uniku li jidentifika lill-kontraparti l-oħra tal-kuntratt.

5

Tip ta' kodiċi użat fl-attribut 4

Il-kodiċi tar-reġistrazzjoni tal-ACER, l-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Enerġija (EIC), in-Numru tal-Post Globali (GLN/GSI).

6

Identifikazzjoni tal-entità li tirrapporta

L-identifikazzjoni tal-entità li tirrapporta.

7

Tip ta' kodiċi użat fl-attribut 6

Il-kodiċi tar-reġistrazzjoni tal-ACER, l-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Enerġija (EIC), in-Numru tal-Post Globali (GLN/GSI).

8

Identifikazzjoni tal-benefiċjarju

Jekk il-benefiċjarju tal-kuntratt, kif imsemmi fl-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011, ikun kontraparti ta' dan il-kuntratt, l-attribut għandu jitħalla vojt. Jekk il-benefiċjarju tal-kuntratt ma jkunx kontraparti ta' dan il-kuntratt, il-kontraparti tar-rapportar trid tidentifika lil dan il-benefiċjarju b'kodiċi uniku.

9

Tip ta' kodiċi użat fl-attribut 8

Il-kodiċi tar-reġistrazzjoni tal-ACER, l-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Enerġija (EIC), in-Numru tal-Post Globali (GLN/GSI).

10

Kapaċità ta' negozjar tal-parteċipant fis-suq jew tal-kontraparti fl-attribut 1

Tidentifika jekk il-kontraparti tar-rapportar ikkonkludietx il-kuntratt bħala prinċipal għan-nom tagħha stess (għan-nom tagħha stess jew għan-nom ta' klijent) jew bħala aġent għan-nom ta' u f'isem klijent.

11

Indikatur ta' xiri/bejgħ

Jidentifika jekk il-kuntratt tal-parteċipant fis-suq jew tal-kontraparti identifikati fl-attribut 1 kienx ta' xiri jew ta' bejgħ.

12

Inizjatur/aggressur

Meta n-negozju jsir permezz ta' pjattaforma sensara elettronika jew bl-użu tal-leħen, l-inizjatur ikun il-parti li qiegħdet l-ordni tal-kumpanija fis-suq l-ewwel, u l-aggressur huwa l-parti li jibda t-tranżazzjoni.

Dettalji tal-ordni

13

Identifikazzjoni tal-ordni

L-ordni għandha tiġi identifikata bl-użu ta' kodiċi uniku li hu l-identifikatur mogħti mis-suq jew minn kontrapartijiet.

14

Tip ta' ordni

It-tip ta' ordni kif iddefinit mill-funzjonalità li jagħti s-suq organizzat.

15

Kundizzjoni tal-ordni

Kundizzjoni speċjali biex twettaq l-ordni

16

Status tal-ordni

L-istatus tal-ordni, pereżempju jekk l-ordni tkunx attiva jew diżattivata.

17

Volum minimu tal-eżekuzzjoni

Il-Volum Minimu tal-Eżekuzzjoni — Kwalunkwe kwantità minima/volum minimu ta' eżekuzzjoni ddefinit(a).

18

Limitu tal-prezz

Il-prezz iddefinit tal-limitu biex ordni tiskatta jew ordni biex twaqqaf it-telf.

19

Volum mhux żvelat

Il-volum tal-ordni li ma jiġix żvelat fis-suq

20

Tul tal-ordni

It-tul tal-ordni huwa t-tul ta' żmien li l-ordni tibqa' teżisti fis-sistema sakemm titneħħa/tiġi kkanċellata, sakemm ma tiġix eżegwita.

Dettalji tal-kuntratt

21

Identifikazzjoni tal-kuntratt

Il-kuntratt għandu jiġi identifikat permezz ta' kodiċi uniku li jidentifikah u li jingħatalu mis-suq jew mill-kontrapartijiet.

22

Isem tal-kuntratt

L-isem tal-kuntratt kif identifikat mis-suq organizzat.

23

Tip ta' kuntratt

It-tip ta' kuntratt.

24

Prodott tal-enerġija

Il-klassifikazzjoni tal-prodott ta' enerġija.

25

Indiċi tal-iffissar jew prezz ta' referenza

Indiċi tal-iffissar li jistabbilixxi l-prezz tal-kuntratt jew il-prezz ta' referenza għad-derivati.

26

Metodu ta' saldu

Kif jiġi saldat il-kuntratt, huwiex saldat fiżikament bi flus kontanti, skont l-għażla, jew mod ieħor.

27

Identifikazzjoni fis-suq organizzat/OTC

Jekk il-parteċipant fis-suq juża suq organizzat biex jeżegwixxi l-kuntratt, dan is-suq organizzat għandu jiġi identifikat b'kodiċi uniku.

28

Sigħat ta' negozjar tal-kuntratt

Is-sigħat ikkuntrattati li waqthom isir in-negozju fis-suq

29

L-aħħar data u ħin tan-negozjar

L-aħħar data u ħin tan-negozjar tal-kuntratt irrappurtat.

Dettalji tat-tranżazzjoni

30

Kronogramma tat-tranżazzjoni

Id-data u l-ħin tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt jew tat-tressiq tal-ordni, jew ta' modifika, kanċellazzjoni jew terminazzjoni tagħhom.

31

Identifikazzjoni unika tat-tranżazzjoni

Identifikatur uniku ta' tranżazzjoni kif assenjat mis-suq organizzat tal-eżekuzzjoni, jew miż-żewġ parteċipanti fis-suq f'każ ta' kuntratti bilaterali, biex jitqabblu ż-żewġ naħat tat-tranżazzjoni.

32

Identifikazzjoni marbuta mat-tranżazzjoni

L-identifikatur marbut mat-tranżazzjoni għandu jidentifika l-kuntratt li huwa assoċjat mal-eżekuzzjoni.

33

Identifikazzjoni marbuta mal-ordni

L-identifikatur marbut mal-ordni għandu jidentifika l-ordni li hija assoċjata mal-eżekuzzjoni.

34

Senserija bil-leħen (Voice-brokered)

Jindika jekk it-tranżazzjoni kinitx permezz ta' senserija bil-leħen; “Y” jekk iva, jitħalla vojt jekk le.

35

Prezz

Il-prezz għal kull unità.

36

Valur tal-indiċi

Il-valur tal-indiċi tal-iffissar.

37

Munita tal-prezz

Il-mod li bih jiġi espress il-prezz.

38

Ammont nozzjonali

Il-valur tal-kuntratt.

39

Munita nozzjonali

Il-munita tal-ammont nozzjonali.

40

Kwantità/volum

L-għadd totali ta' unitajiet inklużi fil-kuntratt jew fl-ordni.

41

Kwantità totali nozzjonali tal-kuntratt

L-għadd totali ta' unitajiet ta' prodott tal-enerġija bl-ingrossa.

42

Unità tal-kwantità għall-attributi 40 u 41

L-unità tal-kejl użata fl-attributi 40 u 41.

43

Data tat-terminazzjoni

Id-data li fiha jintemm il-kuntratt irrappurtat. Jekk din id-data ma tkunx differenti mid-data ta' meta jintemm il-forniment, dan l-attribut għandu jitħalla vojt.

Dettalji tal-Opzjoni

44

Tip ta' opzjoni

Jindika jekk l-opzjoni tistax tiġi eżerċitata biss f'data fissa (stil Ewropew u Ażjatiku), f'sensiela ta' dati speċifikati minn qabel (Bermudan) jew fi kwalunkwe ħin matul il-kuntratt attiv (Stil Amerikan).

45

Tip ta' opzjoni

Jindika jekk l-opzjoni tkunx waħda ta' xiri, opzjoni put jew oħrajn.

46

Data tal-eżerċizzju tal-opzjoni

Id-data jew id-dati ta' meta tiġi eżerċitata opzjoni. Jekk ikun hemm iżjed minn waħda, jistgħu jintużaw aktar attributi.

47

Prezz tal-eżerċitar ta' opzjoni

Il-prezz tal-eżerċitar tal-opzjoni.

Profil tal-konsenja

48

Post jew żona tal-konsenja

Il-Kodiċi (jiet) EIC tal-punt(i) tal-konsenja jew taż-żona(i) tas-suq.

49

Data tal-bidu tal-konsenja

Id-data ta' meta tibda l-konsenja

50

Data ta' meta jieqaf il-forniment

Id-data ta' meta tieqaf il-konsenja

51

Tul ta' żmien

It-tul ta' żmien tal-konsenja.

52

Tip ta' load

Identifikazzjoni tal-profil tal-konsenja (base load, peak-load, off-peak, blokka ta' sigħat jew oħrajn)

53

Jiem tal-Ġimgħa

Il-jiem tal-ġimgħa tal-konsenja

54

Intervalli tal-konsenja tal-load

L-intervall ta' ħin għal kull blokka jew għamla.

55

Kapaċità tal-konsenja

In-numru ta' unitajiet inklużi fit-tranżazzjoni, għal kull intervall ta' ħin tal-konsenja.

56

L-unità tal-kwantità użata fl-attribut 55

L-unità tal-kejl użata.

57

Prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta' żmien

Jekk japplika, il-prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta' żmien tal-konsenja.

Informazzjoni dwar iċ-ċiklu tal-ħajja

58

Tip ta' azzjoni

Meta r-rapport ikun fih:

kuntratt jew ordni ta' negozjar għall-ewwel darba, dan jiġi identifikat bħala “ġdid/a”;

modifika tad-dettalji ta' rapport preċedenti, għandu jiġi identifikat bħala “modifika”;

kanċellazzjoni ta' rapport li ġie ppreżentat bi żball, dan għandu jiġi identifikat bħala “żball”;

terminazzjoni ta' kuntratt eżistenti jew ta' ordni tan-negozjar, dan għandu jiġi identifikat bħala “kanċellazzjoni”;


Tabella 2

Dettalji li jridu jiġu rrappurtati tal-kuntratti mhux standard għall-forniment tal-elettriku u tal-gass

(Formola standard tar-rappurtar)

Nru tal-attribut

Identifikatur tal-attribut

Deskrizzjoni

Partijiet fil-kuntratt

1

Identifikazzjoni tal-parteċipant fis-suq jew tal-kontraparti

Il-parteċipant fis-suq jew il-kontraparti li f'isimha huwa rrappurtat ir-rekord tat-tranżazzjoni għandhom jiġu identifikati b'kodiċi uniku.

2

Tip ta' kodiċi użat fl-attribut 1

Il-kodiċi tar-reġistrazzjoni tal-ACER, l-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Enerġija (EIC), in-Numru tal-Post Globali (GS1/GLN).

3

Identifikazzjoni tal-parteċipant fis-suq l-ieħor jew tal-kontraparti l-oħra

Il-kodiċi uniku li jidentifika lill-kontraparti l-oħra tal-kuntratt.

4

Tip ta' kodiċi użat fl-attribut 3

Il-kodiċi tar-reġistrazzjoni tal-ACER, l-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Enerġija (EIC), in-Numru tal-Post Globali (GS1/GLN).

5

Identifikazzjoni tal-entità li tirrapporta

L-identifikazzjoni tal-entità li tirrapporta.

6

Tip ta' kodiċi użat fl-attribut 5

Il-kodiċi tar-reġistrazzjoni tal-ACER, l-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Enerġija (EIC), in-Numru tal-Post Globali (GS1/GLN).

7

Identifikazzjoni tal-benefiċjarju

Jekk il-benefiċjarju tal-kuntratt, kif imsemmi fl-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011, ikun kontraparti ta' dan il-kuntratt, l-attribut għandu jitħalla vojt. Jekk il-benefiċjarju tal-kuntratt ma jkunx kontraparti ta' dan il-kuntratt, il-kontraparti tar-rapportar trid tidentifika lil dan il-benefiċjarju b'kodiċi uniku.

8

Tip ta' kodiċi użat fl-attribut 7

Il-kodiċi tar-reġistrazzjoni tal-ACER, l-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC), il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Enerġija (EIC), in-Numru tal-Post Globali (GS1/GLN).

9

Kapaċità ta' negozjar tal-parteċipant fis-suq jew tal-kontraparti fl-attribut 1

Tidentifika jekk il-kontraparti tar-rapportar ikkonkludietx il-kuntratt bħala prinċipal għan-nom tagħha stess (għan-nom tagħha stess jew għan-nom ta' klijent) jew bħala aġent għan-nom ta' u f'isem klijent.

10

Indikatur ta' xiri/bejgħ

Jidentifika jekk il-kuntratt tal-parteċipant fis-suq jew tal-kontraparti identifikati fl-attribut 1 kienx ta' xiri jew ta' bejgħ.

Dettalji tal-kuntratt

11

Identifikazzjoni tal-kuntratt

Identifikatur uniku għall-kuntratt kif assenjat miż-żewġ parteċipanti fis-suq.

12

Data tal-kuntratt

Id-data li fiha ġie miftiehem il-kuntratt, jew ta' meta saritlu modifikazzjoni, jew ġie kkanċellat jew intemm.

13

Tip ta' kuntratt

It-tip ta' kuntratt.

14

Prodott tal-enerġija

Il-klassifikazzjoni tal-prodott tal-enerġija għall-kuntratt miftiehem.

15

Prezz jew formula tal-prezz

Prezz fiss jew formula ta' prezz użata fil-kuntratt.

16

Ammont nozzjonali stmat

L-ammont nozzjonali stmat tal-kuntratt (jekk japplika).

17

Munita nozzjonali

Il-munita tal-ammont nozzjonali stmat.

18

Kwantità totali nozzjonali tal-kuntratt

l-għadd totali stmat ta' unitajiet ta' prodott tal-enerġija bl-ingrossa. Din hija ċifra kkalkulata.

19

Kapaċità tal-opzjonalità tal-volum

L-għadd ta' unitajiet inklużi fil-kuntratt, għal kull intervall ta' ħin tal-forniment.

20

Unità tal-kwantità nozzjonali

L-unità tal-kejl użata fil-kaxxi 18 u 19.

21

Opzjonalità tal-volum

Il-klassifikazzjoni tal-volum.

22

Frekwenza tal-opzjonalità tal-volum

Il-frekwenza tal-opzjonalità tal-volum: eż. kuljum, kull ġimgħa, kull xahar, kull staġun, kull sena jew oħrajn jekk ikunu disponibbli.

23

Intervalli tal-opzjonalità tal-volum

L-intervall ta' żmien għal kull opzjonalità tal-volum jekk disponibbli.

Dettalji tal-indiċijiet tal-iffissar

24

Tip ta' prezzijiet tal-indiċi

Prezz ikklassifikat bħala fiss, indiċi sempliċi (uniku sottostanti) jew formula ta' prezz kumplessa (sottostanti multipli).

25

Indiċi tal-iffissar

Il-lista ta' indiċijiet li jiddeterminaw il-prezz fil-kuntratt. Għal kull indiċi speċifika l-isem. F'każ ta' basket ta' indiċijiet li ma għandhomx identifikatur uniku, il-basket jew l-indiċi għandu jiġi indikat.

26

Tipi ta' indiċijiet tal-iffissar

Spot, forward, swap, spread, eċċ.

27

Sorsi tal-indiċijiet tal-iffissar

Għal kull Indiċi speċifika isem is-sors tal-pubblikazzjoni.

F'każ ta' basket ta' indiċijiet li ma għandhomx identifikatur uniku, il-basket jew l-indiċi għandu jiġi indikat.

28

L-ewwel data tal-iffissar

l-ewwel data tal-iffissar iddeterminata mill-ewwel data tal-fissazzjonijiet kollha.

29

L-aħħar data tal-iffissar

L-aħħar data tal-iffissar iddeterminata mill-aħħar data tal-fissazzjonijiet kollha.

30

Frekwenza tal-iffissar

Il-frekwenza tal-iffissar: eż. kuljum, kull ġimgħa, kull xahar, kull staġun, kull sena jew oħrajn.

31

Metodu ta' saldu

Kif jiġi saldat il-kuntratt, huwiex saldat fiżikament, bi flus kontanti, bit-tnejn li huma, skont l-għażla, jew mod ieħor.

Dettalji tal-opzjoni

32

Tip ta' opzjoni

Jindika jekk l-opzjoni tistax tiġi eżerċitata f'data fissa (stil Ewropew u Ażjatiku), f'sensiela ta' dati speċifikati minn qabel (Bermudan) jew fi kwalunkwe ħin li matulu il-kuntratt ikun attiv (Stil Amerikan).

33

Tip ta' opzjoni

Jindika jekk l-opzjoni tkunx waħda call (ta' xiri), put(ta' bejgħ) jew oħrajn.

34

Data tal-ewwel eżerċizzju tal-opzjoni

L-ewwel data tal-eżerċizzju ddeterminata mill-ewwel data tal-eżerċizzji kollha.

35

Data tal-aħħar eżerċizzju tal-opzjoni

L-aħħar data tal-eżerċizzju ddeterminata mill-aħħar data tal-eżerċizzji kollha.

36

Frekwenza tal-eżerċizzju tal-opzjoni

Il-frekwenza tal-opzjonalità tal-Volum: eż. kuljum, kull ġimgħa, kull xahar, kull staġun, kull sena jew oħrajn.

37

Indiċi tal-eżerċitar tal-opzjoni

Għal kull Indiċi speċifika l-isem. F'każ ta' basket ta' indiċijiet li ma għandhomx identifikatur uniku, il-basket jew l-indiċi għandu jiġi indikat.

38

Tip ta' indiċi tal-eżerċitar tal-opzjoni

Spot, forward, swap, spread, eċċ.

39

Sors tal-indiċi tal-eżerċitar tal-opzjoni

Għal kull Indiċi speċifika t-tip ta' ffissar. F'każ ta' basket ta' indiċijiet li ma għandhomx identifikatur uniku, il-basket jew l-indiċi għandu jiġi indikat.

40

Prezz tal-eżerċitar ta' opzjoni

Il-prezz tal-eżerċitar tal-opzjoni.

Profil tal-konsenja

41

Post jew żona tal-konsenja

Il-Kodiċi (jiet) EIC tal-punt(i) tal-konsenja jew taż-żona(i) tas-suq.

42

Data tal-bidu tal- konsenja

Id-data u l-ħin tal-bidu tal- konsenja. Għall-kuntratti mwassla fiżikament din tkun id-data kkuntrattata għall-bidu tal-konsenja.

43

Data ta' meta jieqaf il-konsenja

Id-data u l-ħin ta' tmiem tal-konsenja. Għall-kuntratti mwassla fiżikament din tkun id-data kkuntrattata għat-tmiem tal-konsenja.

44

Tip ta' load

Identifikazzjoni tal-profil tal-konsenja (base load, peak-load, off-peak, blokka ta' sigħat jew oħrajn).

Informazzjoni dwar iċ-ċiklu tal-ħajja

45

Tip ta' azzjoni

Meta r-rapport ikun fih:

kuntratt irrappurtat għall-ewwel darba, dan jiġi identifikat bħala “ġdid”;

modifika tad-dettalji ta' kuntratt li jkun ġie rrappurtat qabel, għandu jiġi identifikat bħala “modifika”;

kanċellazzjoni ta' rapport li ġie ppreżentat bi żball, dan għandu jiġi identifikat bħala “żball”;

terminazzjoni ta' kuntratt eżistenti, dan għandu jiġi identifikat bħala “kanċellazzjoni”;


Tabella 3

Dettalji tal-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li jridu jiġu rrappurtati b'rabta ma':

it-trasportazzjoni tal-elettriku — Riżultati tal-allokazzjoni primarja u r-riżultat tal-bejgħ mill-ġdid fis-suq sekondarju u t-trasferiment ta' drittijiet ta' trażmissjoni tal-elettriku fit-tul

Nru tal-attribut

Identifikatur tal-attribut

Deskrizzjoni

Dejta komuni għar-riżultati totali tal-allokazzjoni primarja u d-dokumenti tal-bejgħ mill-ġdid fis-suq sekondarju u tad-drittijiet ta' trasferiment u għad-dokument tal-offerta

1.

Identifikazzjoni tad-dokument

Identifikazzjoni unika tad-dokument li dwaru qed tingћata sensiela kronoloġika ta' dejta.

2.

Verżjoni tad-dokument

Il-verżjoni tad-dokument li qed jintbagħat. Dokument jista' jintbagħat diversi drabi, kull trażmissjoni ta' verżjoni tiġi identifikata b'numru differenti li jibdew minn 1 u jiżdiedu skont is-sekwenza.

3.

Tip ta' Dokument

It-tip ikkodifikat tad-dokument li qed jintbagħat.

4.

Identifikazzjoni ta' min jibgħat

L-identifikazzjoni tal-parti li tibgħat id-dokument u li hija responsabbli għall-kontenut tiegħu (kodiċi EIC).

5.

Rwol ta' min jibgħat

Identifikazzjoni tar-rwol ta' min jibgħat, eż. TSO jew entità oħra li tirrapporta.

6.

Identifikazzjoni tar-riċevitur

L-identifikazzjoni tal-parti li qed tirċievi d-dokument.

7.

Rwol tar-riċevitur

L-identifikazzjoni tar-rwol tar-riċevitur.

8.

Data u ħin tal-ħolqien

Id-data u l-ħin tal-ħolqien tad-dokument, eż. meta t-TSO jew entità oħra li tirrapporta tibgħat it-tranżazzjoni lill-Aġenzija.

9.

Intervall ta' ħin tal-offerti/l-intervall ta' ħin applikabbli

Id-data tal-bidu u d-data tat-tmiem u ż-żmien li jkopri d-dokument.

10

Qasam

Il-qasam kopert fid-dokument.

11.

L-istatus tad-dokument (fejn japplika)

Jidentifika l-istatus tad-dokument.

Sensiela kronoloġika tal-allokazzjonijiet tal-kapaċità (dwar l-allokazzjoni primarja)

12.

Identifikazzjoni tas-sensiela kronoloġika

L-identifikazzjoni li tidentifika unikament is-sensiela kronoloġika.

13.

Identifikazzjoni tad-dokument tal-offerta

L-identifikazzjoni tad-dokument li fih jinsabu r-referenzi tal-offerti jew tal-bejgħ mill-ġdid.

14.

Verżjoni tad-dokument tal-offerta

Il-verżjoni tad-dokument tal-offerta jew tal-bejgħ mill-ġdid li ntbagħtet.

15.

Identifikazzjoni tal-offerta

L-identifikazzjoni tas-sensiela kronoloġika li ntużat fl-offerta oriġinali jew fil-bejgħ mill-ġdid.

Dan huwa numru uniku li huwa assenjat mill-offerent meta għamel l-offerta oriġinali jew il-bejgħ mill-ġdid. Din għandha titħalla vojta jekk ma tkunx applikabbli.

16.

Offerent

L-identifikazzjoni tal-parteċipant fis-suq li jkun għamel offerta għall-kapaċità jew li jkun biegħha mill-ġdid (il-Kodiċi EIC X).

17.

Identifikazzjoni tal-irkant

L-identifikazzjoni li tikkollega allokazzjoni ma' sett ta' speċifikazzjonijiet maħluqa mill-operatur tal-irkant.

18.

Tip ta' negozju

Jidentifika n-natura tas-sensiela kronoloġika.

19.

Żona tad-dħul

Iż-żona fejn għandha titwassal l-enerġija (il-Kodiċi EIC Y).

20.

Żona tal-ħruġ

Iż-żona minn fejn tkun ġejja l-enerġija (il-Kodiċi EIC Y).

21.

Tip ta' kuntratt

It-tip ta' kuntratt jiddefinixxi l-kundizzjonijiet li bihom ġiet allokata u ttrattata l-kapaċità, eż. irkant ta' kuljum, ta' kull ġimgħa, ta' kull xahar, ta' kull sena, kuntratti fit-tul, eċċ.

22.

Identifikazzjoni tal-kuntratt

L-identifikazzjoni kuntrattwali tas-sensiela kronoloġika. Dan irid ikun numru uniku li jkun assenjat mill-operatur tal-irkant u għandu jintuża f'kull referenza għall-allokazzjoni.

23.

Unità tal-kejl tal-kwantitajiet

L-unità ta' kejl li biha tiġi espressal-kwantità fis-sensiela kronoloġika.

24.

Munita (fejn japplika)

Il-munita li biha jiġi espress l-ammont ta' flus..

25.

Unità tal-kejl li biha jiġi espress il-prezz (fejn japplika)

L-unità ta' kejl li biha jiġi espress il-prezz fis-sensiela kronoloġika.

26.

Tip ta' kurva (fejn japplika)

Tiddeskrivi t-tip ta' kurva li qed tingħata għas-sensiela kronoloġika inkwistjoni, eż. blokka ta' daqs varjabbli jew blokka ta' daqs fiss, jew punt.

27.

Klassifikazzjoni tal-kategorija (fejn japplika)

Il-kategorija tal-prodott kif iddefinit mir-regoli tas-suq.

Sensiela kronoloġika tal-irkant mingħajr offerti (dwar l-allokazzjoni primarja)

28.

Identifikazzjoni

L-identifikazzjoni tas-sensiela kronoloġika.

29.

Identifikazzjoni tal-irkant

L-identifikazzjoni tal-irkant fejn ma jkunux waslu offerti.

30.

Klassifikazzjoni tal-kategorija (fejn japplika)

Il-kategorija tal-prodott kif iddefinit mir-regoli tas-suq.

Sensiela kronoloġika tad-drittijiet sekondarji (għad-drittijiet sekondarji)

31.

Identifikazzjoni tas-sensiela kronoloġika

L-identifikazzjoni tas-sensiela kronoloġika.

Dan irid ikun numru uniku li jkun assenjat minn dak li jibgħat għal kull sensiela kronoloġika fid-dokument.

32.

Tip ta' negozju

Jidentifika n-natura tas-sensiela kronoloġika, eż. drittijiet tal-kapaċità, notifikazzjoni tat-trasferiment tal-kapaċità, eċċ.

33.

Żona tad-dħul

Iż-żona fejn għandha titwassal l-enerġija (il-Kodiċi EIC Y).

34.

Żona tal-ħruġ

Iż-żona minn fejn tkun ġejja l-enerġija (il-Kodiċi EIC Y).

35.

Detentur tad-drittijiet

L-identifikazzjoni tal-parteċipant fis-suq li huwa l-proprjetarju, jew li għandu d-dritt li juża d-drittijiet ta' trażmissjoni inkwistjoni (il-Kodiċi EIC X).

36.

Persuna li qed tirċievi (fejn japplika)

L-identifikazzjoni tal-parteċipant fis-suq li lilu ġew ittrasferiti d-drittijiet, jew in-negozjant responsabbli mill-interkonnessjonijiet magħżul mil-persuna li qed tittrasferixi (kif indikat fl-attribut tad-detentur tad-drittijiet) biex juża d-drittijiet (il-Kodiċi EIC X).

37.

Identifikazzjoni tal-kuntratt

L-identifikazzjoni kuntrattwali tas-sensiela kronoloġika. Dan għandu jkun in-numru li ġie assenjat mill-allokatur tal-kapaċità tat-trażmissjoni (eż. TSO jew operatur tal-irkant, jew pjattaforma tal-allokazzjoni).

38.

Tip ta' kuntratt

It-tip ta' kuntratt jiddefinixxi l-kundizzjonijiet li bihom ġew allokati u ttrattati d-drittijiet, eż. irkant ta' kuljum, ta' kull ġimgħa, ta' kull xahar, ta' kull sena, eċċ.

39.

Identifikazzjoni ta' kuntratt preċedenti (fejn japplika)

l-identifikazzjoni ta' kuntratt preċedenti użat biex jidentifika d-drittijiet tat-trasferiment.

40.

Unità tal-kejl tal-kwantitajiet

L-unità ta' kejl li biha tiġi espressal-kwantità fis-sensiela kronoloġika.

41.

Identifikazzjoni tal-irkant (fejn japplika)

L-identifikazzjoni li tikkollega d-drittijiet tal-kapaċità ma' sett ta' speċifikazzjonijiet maħluqa mill-allokatur tal-kapaċità ta' trażmissjoni eż. TSO jew operatur tal-irkant jew pjattaforma tal-allokazzjoni.

42.

Munita (fejn japplika)

Il-munita li biha jiġi espress l-ammont ta' flus.

43.

Unità tal-kejl li biha jiġi espress il-prezz (fejn japplika)

L-unità ta' kejl li biha jiġi espress il-prezz fis-sensiela kronoloġika.

44.

Tip ta' kurva (fejn japplika)

Jiddeskrivi t-tip ta' kurva li qed tingħata għas-sensiela kronoloġika inkwistjoni, eż. blokka ta' daqs varjabbli jew blokka ta' daqs fiss, jew punt.

Perjodu għall-allokazzjoni primarja u l-proċessi sekondarji

45.

Intervall ta' ħin

Din l-informazzjoni tagħti d-data u l-ħin tal-bidu u tat-tmiem tal-perjodu rrappurtat.

46.

Riżoluzzjoni

Ir-riżoluzzjoni tiddefinixxi l-għadd ta' perjodi li fih huwa maqsum l-intervall tal-ħin (ISO 8601).

Intervall għall-allokazzjoni primarja u l-proċessi sekondarji

47.

Pożizzjoni

Il-pożizzjoni relattiva ta' perjodu ta' żmien f'intervall.

48.

Kwantità

Il-kwantità li ġiet allokata fl-irkant primarju. Il-kwantità li ġiet assenjata lill-parti nnominata għad-drittijiet sekondarji.

49.

Prezz (fejn japplika)

Il-prezz espress għal kull unità ta' kwantità allokata permezz tal-allokazzjoni primarja. Il-prezz espress għal kull unità ta' kwantità mibjugħa mill-ġdid jew ittrasferita fis-suq sekondarju, fejn japplika.

50.

Kwantità tal-offerta (fejn japplika)

Il-kwantità msemmija fid-dokument oriġinali tal-offerta.

51.

Prezz tal-offerta (fejn japplika)

Il-prezz oriġinali msemmi fl-offerta oriġinali jew fil-bejgħ mill-ġdid, għal kull unità ta' kwantità mitluba.

Raġuni għall-allokazzjoni primarja u l-proċessi sekondarji

52.

Kodiċi tar-raġuni (fejn japplika)

Kodiċi li jipprovdi l-istatus tal-allokazzjoni jew tad-drittijiet.

53.

Test tar-raġuni (fejn japplika)

Spjegazzjoni testwali tal-kodiċi tar-raġuni.

Dokument intestatur tal-offerti u l-attributi tad-dokument tal-offerta għas-swieq organizzati (japplika għan-negozjar sekondarju)

54.

Parti suġġetta

Il-parteċipant fis-suq li f'ismu qed titressaq l-offerta (il-Kodiċi EIC).

55.

Rwol tas-suġġett

Ir-rwol tal-parti suġġetta.

56.

Jista' jinqasam

Indikazzjoni dwar jekk kull element tal-offerta jistax jew le jiġi aċċettat parzjalment.

57.

Identifikazzjoni tal-offerti kkollegati (fejn japplika)

Identifikazzjoni unika assoċjata mal-offerti kkollegati kollha.

58.

Offerta fi blokka

Indikazzjoni li l-valuri fil-perjodu jiffurmaw offerta blokka u li ma jistgħux jinbidlu.


Tabella 4

Dettalji tal-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li jridu jiġu rrappurtati b'rabta mat-trasportazzjoni tal-gass — Allokazzjonijiet tal-kapaċità primarji u sekondarji għall-gass

Nru tal-attribut

Identifikatur tal-attribut

Deskrizzjoni

Dejta komuni tal-proċessi ta' allokazzjoni primarji u sekondarji

1.

Identifikazzjoni ta' min jibgħat

L-identifikazzjoni tal-parti proprjetarja tad-dokument u li hija responsabbli mill-kontenut tiegħu.

2.

Identifikazzjoni tas-suq organizzat

L-identifikazzjoni tas-suq organizzat.

3.

Identifikazzjoni tal-proċess

L-identifikazzjoni tal-irkant jew ta' proċess ieħor kif iddefinit mill-entità li talloka l-kapaċità.

4.

Tip ta' gass

Jidentifika t-tip ta' gass.

5.

Identifikazzjoni tat-tranżazzjoni tat-trasport

Numru ta' identifikazzjoni uniku assenjat għall-allokazzjoni tal-kapaċità kif assenjat mis-suq organizzat jew mit-TSO.

6.

Data u ħin tal-ħolqien

Id-data u l-ħin ta' meta inħolqot it-tranżazzjoni.

7.

Data/Ħin tal-ftuħ tal-irkant

Id-data u l-ħin meta rkant jiftaħ għall-offerti.

8.

Data/Ħin tat-tmiem tal-irkant

Id-data u l-ħin meta rkant jagħlaq għall-offerti.

9.

Tip ta' tranżazzjoni tat-trasport

It-tip jidentifika n-natura tat-tranżazzjoni tat-trasport li għandha tiġi rrappurtata bi qbil mal-istandards kurrenti tal-industrija applikabbli, kif speċifikati mill-kodiċi tan-netwerk tal-gass dwar l-Interoperabbiltà u l-iskambju tad-dejta.

10.

Data u Ħin tal-bidu

Id-data u l-ħin tal-bidu tat-tul ta' żmien tat-tranżazzjoni tat-trasport.

11.

Data u Ħin tat-Tmiem

Id-data u l-ħin tat-tmiem tat-tul ta' żmien tat-tranżazzjoni tat-trasport.

12.

Kapaċità offruta

Il-Kwantità ta' kapaċità disponibbli fl-irkant espressa bl-unità tal-kejl. Rilevanti biss għall-monitoraġġ tal-imġieba waqt l-offerti.

13.

Kategorija tal-kapaċità

Il-kategorija tal-kapaċità li tapplika.

Dejta għar-rappurtar taċ-ċiklu tal-ħajja

14.

Tip ta' azzjoni

Il-kodiċi tal-istatus tar-rapport li għandu jiġi rrappurtat bi qbil mal-istandards kurrenti tal-industrija applikabbli, kif speċifikati mill-kodiċi tan-netwerk tal-gass dwar l-Interoperabbiltà u l-iskambju tad-dejta.

Dejta għar-rappurtar tal-kwantitajiet u l-prezzijiet

15.

Kwantità

L-għadd totali ta' unitajiet allokati mat-tranżazzjoni tat-trasportazzjoni kif espressi bl-unità tal-kejl.

16.

Unità ta' kejl

L-unità tal-kejl użata.

17.

Munita

Il-munita li biha jiġi espress l-ammont ta' flus.

18.

Prezz totali

Il-prezz ta' riżerva fil-ħin tal-irkant u l-primjum jew it-tariffa rregolata f'każ ta' mekkaniżmu ieħor ta' allokazjoni flok l-irkant.

19.

Prezz ta' riżerva fiss jew varjabbli

L-identifikazzjoni tat-tip ta' prezz ta' riżerva.

20.

Prezz ta' riżerva

L-identifikazzjoni tal-prezz ta' riżerva għall-irkant.

21.

Prezz primjum

L-identifikazzjoni tal-prezz primjum għall-irkant.

Dejta biex jiġu identifikati l-post u l-parteċipant fis-suq

22.

Identifikazzjoni tal-punt fin-netwerk

F'sistema ta' netwerk skont il-kodiċi tal-EIC.

23.

Raggruppar

Speċifikazzjoni tar-raggruppar.

24.

Direzzjoni

Speċifikazzjoni tad-direzzjoni.

25.

Identifikazzjoni tat-TSO 1

L-identifikazzjoni tat-TSO li għalih jitwettaq ir-rappurtar tad-dejta.

26.

Identifikazzjoni tat-TSO 2

L-identifikazzjoni tal-kontraoperatur TSO.

27.

Identifikazzjoni tal-parteċipant fis-suq

Il-parteċipant fis-suq li lilu tiġi allokata l-kapaċità.

28.

Grupp ta' bbilanċjar jew kodiċi tal-portafoll

Il-grupp ta' bbilanċjar (jew il-gruppi ta' bbilanċjar, fil-każ ta' prodotti raggruppati) li għalih jappartjeni l-ispeditur jew il-kodiċi tal-portafoll użat mill-espeditur jekk ma jkunx japplika grupp ta' bbilanċjar.

Dejta li tapplika biss għall-allokazzjonijiet sekondarji

29.

Proċedura li tapplika

Speċifikazzjoni tal-proċedura applikabbli.

30.

Ammont massimu tal-offerta

L-ammont massimu li jkun lesta joffri l-persuna li tirċievi t-trasferiment, espress fil-munita, għal kull unità ta' kejl.

31.

Ammont minimu tal-offerta

L-ammont minimu li tkun lesta toffri l-persuna li tirċievi t-trasferiment, espress fil-munita, għal kull unità ta' kejl.

32.

Kwantità massima

Il-kwantità massima li l-persuna li tirċievi t-trasferiment/persuna li tittrasferixxi tkun lesta li tixtri/tbigħ meta tinħoloq il-proposta sabiex issir in- negozju.

33.

Kwantità minima

Il-kwantità minima li l-persuna li tirċievi t-trasferiment/persuna li tittrasferixxi tkun lesta li tixtri/tbigħ meta tinħoloq il-proposta sabiex isir in- negozju.

34.

Prezz li jitħallas lit-TSO (Prezz bażiku)

Japplika biss meta jkun hemm assenjazzjoni espressa bil-munita għal kull unità tal-kejl, li trid tkun f'kWh fis-siegħa (kWh/h).

35.

Prezz li l-persuna li tirċievi t-trasferiment tħallas lill- persuna li tittrasferixxi

Il-prezz li persuna li tirċievi t-trasferiment tħallas lill- persuna li tittrasferixxi espress bil-munita għal kull unità tal-kejl, li trid tkun f'kWh fis-siegħa (kWh/h).

36.

Identifikazzjoni tal- persuna li tittrasferixxi

Il-parteċipant fis-suq li qed iċedi l-kapaċità.

37.

Identifikazzjoni tal- persuna li tirċievi t-trasferiment

Il-parteċipant fis-suq li qed jieħu l-kapaċità.

Attributi għad-dejta li japplikaw biss għall-ordnijiet li jitqiegħdu fl-irkantijiet għall-allokazzjonijiet primarji

38.

Identifikazzjoni tal-offerta

Numru identifikatur tal-offerta kif assenjat mill-entità li tirrapporta.

39.

Numru deċimali tal-irkant

Numru sħiħ li jiżdied kull darba li rkant ma jiksibx riżultat, u li jerġa' jinbeda b'parametri differenti — jibda minn 1. Għandu jitħalla vojt fil-każ ta' rkanti mingħajr sensiliet li jorbtu, jiġifieri rkanti tal-jum ta' qabel.

40.

Prezz tal-offerta

Il-prezz li jiġi offert għal kull unità ta' kapaċità, barra l-prezz ta' riżerva. Espress bil-munita u bl-unità tal-kejl.

41.

Kwantità tal-offerta

Il-kwantità li ssir offerta fuqha espressa bl-unità tal-kejl.


Top