Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0639

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 639/2014 tal-11 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lil bdiewa skont skemi ta’ appoġġ fi ħdan il-qafas tal-politika agrikola komuni u li jemenda l-Anness X ta’ dak ir-Regolament

OJ L 181, 20.6.2014, p. 1–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/639/oj

20.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 181/1


REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 639/2014

tal-11 ta’ Marzu 2014

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lil bdiewa skont skemi ta’ appoġġ fi ħdan il-qafas tal-politika agrikola komuni u li jemenda l-Anness X ta’ dak ir-Regolament

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lil bdiewa skont skemi ta’ appoġġ fi ħdan il-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 4(3), 8(3), 9(5), 35(1), (2) u (3), 36(6), 39(3), 43(12), 44(5), 45(5) u (6), 46(9), 50(11), 52(9), 57(3), 58(5), 59(3), 67(1) u (2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 ħassar u ssostitwixxa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (2). Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jistabbilixxi qafas legali ġdid li jikkonsisti f’sistema ġdida ta’ appoġġ dirett, inkluż pagament bażiku għall-bdiewa u skemi oħrajn ta’ appoġġ. Dan jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta atti delegati u ta’ implimentazzjoni. Sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel tal-iskemi fil-qafas legali l-ġdid, ċerti regoli jridu jiġu adottati permezz ta’ dawn l-atti. Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv, dawn ir-regoli għandhom ikunu sempliċi u faċli biex jiġu kkontrollati. Dawk l-atti għandhom jieħdu post ir-regoli stabbiliti fir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1120/2009 (3) u (KE) Nru 1121/2009 (4).

(2)

Jeħtieġ li dak il-qafas jiġi ssupplimentat b’dan ir-Regolament fir-rigward ta’ ċerti dispożizzjonijiet ġenerali, l-iskema ta’ pagament bażiku, l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja, il-pagament għall-bdiewa li jsegwu prattiki agrikoli li huma ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent, il-pagament għall-bdiewa żgħażagħ li għadhom jibdew l-attività agrikola tagħhom, l-appoġġ akkoppjat volontarju, il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ tal-qoton u b’rabta man-notifiki meħtieġa fir-rigward ta’ kull skema ta’ appoġġ.

(3)

Bil-għan li tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-aġġustamenti tal-pagamenti diretti fir-rigward tad-dixxiplina finanzjarja, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli ġenerali dwar is-sekwenza għall-kalkolu ta’ tali tnaqqis fir-rigward tat-tnaqqis skont ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(4)

F’konformità mal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (6), jixraq li jiġi ċċarat li l-Istati Membri, meta jiġu biex jadottaw miżuri għall-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, għandhom jużaw is-setgħa diskrezzjonali tagħhom filwaqt li josservaw ċerti prinċipji, inkluż, b’mod partikolari, il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni.

(5)

L-appoġġ minbarra l-appoġġ akkoppjat għandu jirrispetta r-rekwiżiti li għandhom jitqiesu bħala appoġġ għad-dħul diżakkopjat fis-sens tal-“Kaxxa l-Ħadra” tal-Ftehim dwar l-Agrikoltura konkluż matul il-Laqgħat ta’ negozjati kummerċjali multilaterali tal-Urugwaj (7), u l-appoġġ akkoppjat għandu jirrispetta r-rekwiżiti li għandhom jitqiesu li jaqgħu taħt il-“Kaxxa l-Blu” ta’ dak il-Ftehim.

(6)

F’konformità mal-Artikolu 4(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, “attività agrikola” ma teħtieġx il-produzzjoni, it-trobbija jew it-tkabbir ta’ prodotti agrikoli. Il-bdiewa minflok jistgħu jżommu żona agrikola fi stat li jkun tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni mingħajr azzjoni preparatorja li tmur lil hinn mill-metodi u l-makkinarji agrikoli tas-soltu jew, f’żoni agrikoli miżmuma b’mod naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni, iwettqu ċerta attività minima. Billi ż-żewġ attivitajiet tal-aħħar, it-tnejn jeħtieġu ċerta azzjoni min-naħa tal-bidwi, jeħtieġ li jiġi stabbilit qafas tal-Unjoni li fi ħdanu l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kriterji ulterjuri għal dawn l-attivitajiet.

(7)

Għal raġunijiet ambjentali, id-definizzjoni ta’ “bwar permanenti” fl-Artikolu 4(1)(h) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tinkludi wkoll speċi li mhumiex erbaċej bħal arbuxxelli u/jew siġar, li jistgħu jintużaw għar-ragħa, sakemm il-ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu predominanti fl-art relevanti. Għaldaqstant jeħtieġ li jiġi stabbilit kriterju sabiex jiġi stabbilit f’liema każijiet il-ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

(8)

Din id-definizzjoni ta’ “bwar permanenti” tippermetti lill-Istati Membri li jikkunsidraw ukoll bħala bur permanenti art li tista’ tintuża għar-ragħa u li tifforma parti minn prattiki lokali stabbiliti fejn ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor tradizzjonalment mhumiex predominanti f’żoni tar-ragħa. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu stipulati l-kriterji li abbażi tagħhom jistgħu jiġu ddeterminati tali prattiki lokali stabbiliti.

(9)

F’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw bħala bur permanenti art li tista’ tintuża għar-ragħa u li tifforma parti minn prattiki lokali stabbiliti fejn ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor tradizzjonalment mhumiex predominanti f’żoni tar-ragħa. Tali bwar permanenti jistgħu jkunu soġġetti għal koeffiċjent ta’ tnaqqis skont l-Artikolu 32(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni proporzjonata ta’ dik id-dispożizzjoni, ikun xieraq li tingħata l-possibbiltà li ssir distinzjoni bejn il-kategoriji differenti ta’ żoni sabiex jiġu applikati koeffiċjenti ta’ tnaqqis differenti għal tali kategoriji.

(10)

L-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jeħtieġ li ma jingħata ebda pagament dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, li ż-żoni agrikoli tagħhom huma prinċipalment żoni miżmuma b’mod naturali fi stat xieraq għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u li ma jwettqux, f’dawn iż-żoni, l-attività minima ddefinita mill-Istati Membri. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġi ddeterminat meta tali żoni għandhom jiġu kkunsidrati bħala l-parti ewlenija tal-art agrikola ta’ bidwi u li jiġi ċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dik id-dispożizzjoni.

(11)

Skont l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-entitajiet li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-hekk imsejħa lista negattiva għandhom jitqiesu bdiewa attivi jekk ikunu kapaċi jagħtu prova li huma jissodisfaw wieħed mill-kriterji elenkati f’dik id-dispożizzjoni. Wieħed minn dawn il-kriterji jikkonsisti fil-wiri li l-ammont annwali tal-pagamenti diretti huwa mill-anqas 5 % tar-rikavati totali miksuba minn attivitajiet mhux agrikoli. Għaldaqstant jeħtieġ li jiġu stipulati dispożizzjonijiet sabiex jiġi stabbilit jekk ir-rikavati jkunux ġejjin minn attivitajiet agrikoli jew minn attivitajiet mhux agrikoli.

(12)

Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dwar kif l-ammont annwali tal-pagamenti diretti għandu jiġi ddeterminat għall-finijiet tal-Artikolu 9(2) u, fejn xieraq, tal-Artikolu 9(3), kif ukoll għall-għanijiet tal-Artikolu 9(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, li jeżenta ċerti bdiewa mill-applikazzjoni tal-Artikolu 9(2) u (3) ta’ dak ir-Regolament. Biex ikun żgurat it-trattament ugwali tal-bdiewa fil-Bulgarija, fil-Kroazja u fir-Rumanija, fejn il-pagamenti diretti huma soġġetti għal dħul gradwali, f’dawk l-Istati Membri l-ammont annwali ta’ pagamenti diretti għandu jkun ibbażat fuq l-ammonti finali li għandhom jingħataw fl-aħħar tal-proċess ta’ dħul gradwali.

(13)

F’konformità mal-Artikolu 9(2) u, fejn ikun applikabbli, l-Artikolu 9(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-bdiewa jistgħu jiġu esklużi mill-appoġġ meta l-attivitajiet agrikoli tagħhom huma insinifikanti jew meta l-miri prinċipali tan-negozju jew tal-kumpanija tagħhom ma jikkonsistux fl-eżerċitar ta’ attività agrikola. Jeħtieġ li jiġu ddefiniti ċerti kriterji f’dan ir-rigward, filwaqt li l-Istati Membri jingħataw possibbiltà li jistabbilixxu kriterji alternattivi sabiex jimmiraw attivitajiet agrikoli li huma biss marġinali.

(14)

Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jistipula ħafna possibbiltajiet għall-allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament lill-bdiewa. Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, għandu jiġi stipulat li, f’każ ta’ wirt attwali jew antiċipat, jew wirt revokabbli antiċipat, fużjonijiet jew qsim ta’ azjenda, l-għadd u l-valur tad-drittijiet għall-pagament li għandhom jiġu rċevuti huma stabbiliti skont l-istess kundizzjonijiet daqs li kieku japplikaw għall-bidwi li oriġinarjament kien imexxi l-azjenda. Barra minn hekk, huwa meħtieġ li jiġu pprovduti regoli biex jiġi stabbilit in-numru ta’ drittijiet għall-pagament li għandhom jiġu allokati fil-każ ta’ azjendi li jirriżultaw minn qasma fejn dawn l-azjendi jkunu jinsabu fi Stati Membri li japplikaw l-Artikolu 24(4) jew (5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013. Għal raġunijiet ta’ aspettattivi leġittimi tal-bdiewa, bidliet fl-istatus legali ta’ bidwi ma għandhomx ikollhom impatt fuq l-għadd jew il-valur ta’ drittijiet għall-pagament li l-bidwi jista’ jirċievi fejn tali bidwi jibqa’ f’kontroll tal-azjenda f’termini ta’ ġestjoni, benefiċċji u riskji finanzjarji.

(15)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali u sabiex tkun żgurata l-ġestjoni tajba tad-drittijiet għall-pagament, huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li huma biss dawk l-ettari eliġibbli li huma stabbiliti skont il-punt (23)(a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 640/2014 (8) li għandhom jitqiesu għall-allokazzjoni u l-attivazzjoni tad-drittijiet għall-pagament.

(16)

F’konformità mal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (9), id-drittijiet għall-pagament għandhom jingħataw lill-persuna li għandha s-setgħa li tieħu d-deċiżjonijiet, il-benefiċċji u r-riskji finanzjarji marbuta mal-attività agrikola fuq l-art li għaliha qed tintalab din l-allokazzjoni. Huwa xieraq li jiġi ċċarat li dan il-prinċipju japplika b’mod partikolari meta ettaru eliġibbli huwa soġġett għal applikazzjoni għal allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament minn aktar minn bidwi wieħed.

(17)

L-Artikolu 24(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jippermetti li l-Istati Membri japplikaw koeffiċjent ta’ tnaqqis għal ċerti ettari eliġibbli taħt bwar permanenti li jinsabu f’żoni b’kundizzjonijiet klimatiċi diffiċli, speċjalment minħabba l-altitudni u limitazzjonijiet naturali oħra. Biex tkun żgurata l-applikazzjoni proporzjonata ta’ dik id-dispożizzjoni, huwa xieraq li jiġi stabbilit qafas għall-applikazzjoni ta’ tali koeffiċjent ta’ tnaqqis, b’mod partikolari fir-rigward tal-limiti għal dak it-tnaqqis.

(18)

L-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013jistabbilixxi l-prinċipju bażiku li bdiewa attivi biss jistgħu jirċievu pagamenti diretti. Barra minn hekk, l-Artikolu 24(9) ta’ dak ir-Regolament jippermetti lill-Istati Membri jiffissaw daqs minimu għal kull azjenda għall-allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament. Huwa xieraq li dawn id-dispożizzjonijiet jitqiesu wkoll fil-kuntest tad-determinazzjoni tal-valur tad-drittijiet għall-pagament.

(19)

Meta l-appoġġ mogħti għas-sena kalendarja 2014 jitqies skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 biex jiġi ddeterminat il-valur ta’ unità inizjali ta’ drittijiet għall-pagament, għandu jiġi ċċarat li l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jqisux il-miżuri kollha elenkati f’dik id-dispożizzjoni. Biex tiġi evitata kwalunkwe penali mhux dovuta għall-bdiewa, l-ammonti ta’ referenza relevanti għad-determinazzjoni tal-valur ta’ drittijiet għall-pagament ma għandhomx jinkludu kwalunkwe tnaqqis jew esklużjonijiet stabbiliti skont il-Kapitolu 4 tat-Titolu II tar-Regolament (KE) Nru 73/2009. Huwa xieraq li jiġi speċifikat kif dak l-appoġġ għandu jitqies u li jiġu stabbiliti kriterji oħra meħtieġa biex tiġi rispettata n-natura diżakkoppjata ta’ ċerti skemi li jistgħu jitqiesu.

(20)

Barra minn hekk, bil-għan li jiġi determinat il-valur ta’ unità inizjali ta’ drittijiet għall-pagament, jeħtieġ li jiġi ċċarat li fl-Artikolu 26(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, id-drittijiet għall-pagament miżmumin minn bidwi jinkludu wkoll dawk id-drittijiet għall-pagament li huma mikrija lil bidwi ieħor fid-data tas-sottomissjoni ta’ applikazzjoni mil-lokatur għall-2014.

(21)

Biex ikun jista’ jsir tbassir ta’ appoġġ għad-dħul għall-bdiewa, huwa xieraq li tiġi stabbilita data ta’ skadenza sa meta l-Istati Membri jeħtiġilhom jistabbilixxu u jikkomunikaw lill-bdiewa l-valur definittiv u l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament fejn il-bdiewa kienu mgħarrfin abbażi ta’ dejta provviżorja.

(22)

Għall-finijiet tal-Artikolu 26 jew tal-Artikolu 40(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, meta bidwi jkun affettwat minn force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali matul is-sena ta’ referenza msemmija f’dawk l-Artikoli, huwa xieraq li jiġi stabbilit il-valur tad-drittijiet għall-pagament abbażi tal-aħħar sena mhux affettwata minn force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jitħallew jistabbilixxu ċertu limitu f’termini ta’ impatt ta’ force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali fuq l-appoġġ dirett riċevut fis-sena ta’ referenza sabiex inaqqsu l-piż amministrattiv.

(23)

Għall-bejgħ jew kiri ta’ azjenda jew parti minnha li seħħ fil-perjodu qabel id-data tal-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għall-allokazzjoni ta’ drittijiet fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema, għandu jiġi pprovdut li l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-bdiewa jistgħu jittrasferixxu b’kuntratt id-drittijiet għall-pagament li għandhom jiġu allokati flimkien mal-azjenda jew parti minnha. Skont it-tali klawsola ta’ kuntratt privat, id-drittijiet għall-pagament għandhom jiġu allokati lill-bejjiegħ jew lil-lokatur, rispettivament, u ttrasferiti direttament lix-xerrej jew lil-lokatarju rispettivament, li se jgawdi, fejn japplika, mit-teħid tal-pagamenti li rċieva l-bejjiegħ jew il-lokatur, rispettivament, għall-2014 jew mill-valur tad-drittijiet li kellu l-bejjiegħ jew il-lokatur fl-2014 kif imsemmi fl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 bħala referenza għall-valur tal-unità inizjali tad-drittijiet ta’ pagament. Għandu jiġi ċċarat ukoll li l-Artikolu 34(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 ma għandux jiġi applikat għal tali trasferimenti.

(24)

Fir-rigward tal-kalkolazzjoni tal-valur tal-unità tad-drittijiet għall-pagament, għandhom jiġu stabbiliti regoli ċari dwar kif iċ-ċifri jitqarrbu lejn l-iktar numru viċin, dwar il-possibbiltà li d-drittijiet eżistenti għall-pagament jinqasmu meta d-daqs tal-ħabel art li jiġi ddikjarat jew trasferit mad-dritt ikun jammonta biss għal frazzjoni ta’ ettari, u dwar il-possibbiltà li jkun hemm fużjoni ta’ drittijiet u frazzjonijiet.

(25)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, huwa xieraq li tiġi stabbilita data ta’ skadenza sa meta għandhom jitwaqqfu r-reġjuni li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 34(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

(26)

Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi għall-ġestjoni tar-riżervi reġjonali.

(27)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji u perċentwali massimi għall-applikazzjoni tal-Artikolu 34(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 biex jiġi evitat li kwalunkwe tnaqqis skont dik id-dispożizzjoni jirriżulta fi xkiel sostanzjali jew projbizzjoni ta’ trasferiment ta’ drittijiet għall-pagament.

(28)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, huwa xieraq li tiġi ċċarata d-determinazzjoni tal-ammont li jista’ jitreġġa’ lura lejn ir-riżerva nazzjonali jew reġjonali skont l-Artikolu 28 jew 40(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 meta jiġu stabbiliti d-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena ta’ implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament bażiku.

(29)

L-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jipprovdi għall-każijiet obbligatorji u fakultattivi ta’ allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament mir-riżerva nazzjonali jew reġjonali. Huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli għall-kalkolu tal-għadd u l-valur tad-drittijiet għall-pagament li għandhom jiġu allokati b’tali mod u li jiġi stipulat li l-prijoritajiet stabbiliti fl-Artikolu 30(6) ta’ dak ir-Regolament mhumiex imxejna permezz tad-deċiżjonijiet li l-Istati Membri huma awtorizzati li jieħdu skont l-Artikolu 30(7) u (10) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013. Bl-istess mod, l-applikazzjoni tal-Artikolu 30(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandha tkun koerenti mal-Artikolu 24(6) u (7) ta’ dak ir-Regolament u mar-regoli dwar it-tbatija f’dan ir-Regolament. Sabiex tiġi żgurata n-natura diżakkoppjata tal-iskema ta’ pagament bażiku, il-kalkolu tal-għadd u l-valur tad-drittijiet għall-pagament skont ir-riżerva nazzjonali jew reġjonali ma għandhomx ikunu bbażati fuq kriterji speċifiċi għas-settur wara d-data ffissata mill-Istat Membru f’konformità mal-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1122/2009 (10) għas-sena ta’ pretensjoni 2013.

(30)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali u biex jiġi żgurat it-trattament ugwali tal-bdiewa li għadhom jibdew l-attività agrikola tagħhom, huwa xieraq li jiġi ċċarat il-kunċett ta’ “bdiewa li għadhom jibdew l-attività agrikola tagħhom” imsemmi fl-Artikolu 30(11)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

(31)

Meta Stati Membri jallokaw drittijiet għall-pagament skont l-Artikolu 30(7)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-valur ta’ tali drittijiet għandu jiġi kkalkulat skont l-Artikolu 25 jew 40 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

(32)

L-Artikolu 24(3) sa (7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jipprovdi lill-Istati Membri b’għadd ta’ possibbiltajiet biex jillimitaw l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament li għandhom jiġu allokati lill-bdiewa. Għaldaqstant, xi bdiewa jista’ jkollhom proporzjon għoli ta’ ettari eliġibbli li mhumiex koperti minn drittijiet għall-pagament li jistgħu jwasslu għal każijiet ta’ tbatija hekk kif ċerti skemi ta’ appoġġ li huma addizzjonali għall-iskema ta’ pagament bażiku, b’mod partikolari l-pagament għall-prattiki agrikoli li huma ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent, huma bbażati fuq l-ettari eliġibbli ddikjarati għall-attivazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament. Għaldaqstant, għandu jiġi ċċarat li l-Istati Membri għandhom il-possibbiltà li jallokaw drittijiet għall-pagament mir-riżerva nazzjonali jew reġjonali meta bidwi jiġi affettwat b’mod sinifikanti mil-limitazzjonijiet previsti fl-Artikolu 24(3) sa (7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013. Peress li ċerti oqsma mhumiex soġġetti għall-obbligi ta’ approċċ aktar ekoloġiku jew jinvolvu biss spejjeż limitati ta’ konformità mal-approċċ ekoloġiku, l-Istati Membri għandhom jitħallew ukoll jiddeċiedu li ma jinkludux dawn l-oqsma meta jiddeċiedu dwar il-każijiet ta’ tbatija.

(33)

Skont l-Artikolu 21(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, id-drittijiet għall-pagament fil-pussess ta’ bidwi (sjieda jew kirja) iżjed mill-ettari eliġibbli għad-dispożizzjoni tiegħu għandhom jiskadu. Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, huwa xieraq li tiġi ċċarata l-ordni ta’ prijorità ta’ skadenza ta’ dawk id-drittijiet għall-pagament u li jiġu ddefiniti aktar regoli dwar l-implimentazzjoni. Barra minn hekk huwa xieraq li l-Istati Membri jingħataw il-possibbiltà li jqisu din id-dispożizzjoni anke fil-kuntest tad-determinazzjoni tal-valur tad-drittijiet għall-pagament.

(34)

Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jistipula li l-pagament bażiku f’xi Stati Membri jista’ jiġi implimentat fil-forma tal-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja sa mhux aktar tard mill-2020. Wara li ġie kkunsidrat il-fatt li l-pagament uniku skont l-erja għal kull ettaru huwa kkalkulat kull sena u li l-eliġibbiltà għall-pagament bażiku hija prekundizzjoni għall-aċċess għall-biċċa l-kbira tal-iskemi l-oħra ta’ pagament dirett u għaldaqstant intrinsikament konnessi magħhom, huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li huma biss dawk l-ettari eliġibbli, li huma ddeterminati skont il-punt (23)(a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 640/2014 li għandhom jitqiesu għall-finijiet tal-iskemi relevanti.

(35)

Stat Membru li japplika l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja u li japplika l-iskema ta’ pagament bażiku sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2018 jista’ jiddivrenzja l-pagament uniku skont l-erja għal kull ettaru filwaqt li jqis xi pagamenti mogħtija għas-sena kalendarja 2014. Għall-finijiet ta’ dak id-divrenzjar, huwa xieraq li jiġi speċifikat kif dawk il-pagamenti għandhom jitqiesu u li jiġu stabbiliti kriterji oħra meħtieġa biex tiġi rispettata n-natura diżakkoppjata ta’ xi skemi. Barra minn hekk, meta bidwi kien affettwat minn force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali li jaffettwaw is-sena kalendarja 2014, huwa xieraq li jiġi stabbilit id-divrenzjar abbażi tal-aħħar sena mhux affettwata minn force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali. Madankollu l-Istati Membri għandhom jitħallew jistabbilixxu ċertu limitu f’termini ta’ impatt ta’ force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali fuq l-appoġġ dirett riċevut fis-sena ta’ referenza sabiex inaqqsu l-piż amministrattiv. Barra minn hekk, għall-finijiet ta’ ċertezza legali, għandhom jiġu provduti regoli għall-każ ta’ wirt attwali jew antiċipat.

(36)

Il-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-għoti tal-pagament għal prattiki agrikoli li huma ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent (pagament għal “approċċ aktar ekoloġiku”). Ir-rekwiżiti marbuta mal-pagament għal approċċ aktar ekoloġiku kif stipulat fl-att bażiku huma ġġeneralizzati (applikabbli li jsegwu l-istess mudell għall-benefiċjarji kollha) u jipprovdu għal azzjonijiet mhux kuntrattwali, li jiżguraw globalment li l-agrikoltura tal-UE tkun ibbażata fuq prattiki li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti tal-kundizzjonalità. Dawn il-prinċipji stabbiliti fl-att bażiku għandhom jitqiesu meta jiġu speċifikati r-regoli ddettaljati li jikkonċernaw il-prattiki għal approċċ aktar ekoloġiku.

(37)

Sabiex ikun hemm livell xieraq ta’ assigurazzjoni fir-rigward tal-obbligi stipulati mill-Artikolu 43(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 dwar prattiki ekwivalenti koperti minn skemi ta’ ċertifikazzjoni nazzjonali jew reġjonali, għandhom jiġu stabbiliti kriterji fir-rigward tal-ħatra ta’ awtoritajiet pubbliċi jew privati ta’ ċertifikazzjoni.

(38)

Sabiex jiġi rrispettat il-prinċipju li ma jkunx hemm finanzjament doppju, jeħtieġ li jiġu previsti regoli għall-kalkolu tal-pagamenti għal ċerti impenji speċifiċi li jkopru l-prattiki msemmija fil-punti 3 u 4 tat-Taqsima I u l-punt 7 tat-Taqsima III tal-Anness IX tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013. Billi dawn l-impenji jikkonċernaw prattiki ekwivalenti li jippermettu lill-bdiewa jieħdu impenji bħal dawn biex jissodisfaw obbligu wieħed jew aktar sabiex jirċievu l-pagament “ekoloġiku” li huwa msemmi fil-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-pagamenti għal dawk l-impenji, meta mqabbla mal-pagament normali previst fl-Artikolu 28(6) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11), għandhom jitnaqqsu bl-ammont li għandu jiġi kkalkolat abbażi tal-livell ta’ pagament ekoloġiku fl-Istat Membru jew fir-reġjun ikkonċernat jew f’każijiet speċifiċi bbażati fuq il-pagament għal approċċ aktar ekoloġiku individwali tal-bidwi.

(39)

L-Artikolu 44 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jistipula l-obbligi fir-rigward tal-għadd ta’ għelejjel u l-ishma relattivi ta’ għelejjel fuq art li tinħarat. Jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli li jikkonċernaw il-kalkoli preċiżi tal-ishma ta’ għelejjel differenti.

(40)

Għandhom jiġu stipulati regoli dwar il-perjodu li se jitqies għall-kalkolu tal-ishma relattivi ta’ għelejjel, u se jitqies iż-żmien prattiku għal attivitajiet tal-kultivazzjoni tal-għelejjel u l-bżonn li tiġi permessa amministrazzjoni sempliċi.

(41)

Għal raġunijiet ta’ ċarezza għall-bdiewa u l-Istati Membri u sabiex jingħata kontribut għall-protezzjoni tal-elementi tal-pajsaġġ li jinsabu f’għelieqi li jinħartu, jeħtieġ li tiġi ċċarata s-sitwazzjoni fir-rigward taż-żona okkupata mill-karatteristiċi tal-pajsaġġ.

(42)

Għall-finijiet tal-kalkolu tal-ishma ta’ għelejjel differenti, jeħtieġ ukoll li jiġu stipulati regoli supplimentari għall-każijiet speċifiċi ta’ żrigħ imħallat f’ringieli speċifiċi, żrigħ bil-ftit u l-użu ta’ taħlitiet ta’ żrieragħ.

(43)

L-Artikolu 45(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jistipula obbligi li l-għan tagħhom huwa li jippreservaw żoni ta’ bwar permanenti li jikkontribwixxu l-aktar għall-protezzjoni tal-ambjent u b’mod partikolari għas-sekwestru tal-karbonju, il-bijodiversità u l-protezzjoni tal-ħamrija. Tali bwar permanenti li jikkostitwixxu f’żoni ta’ interess ambjentali għoli, jinsabu fin-netwerk ta’ Natura 2000 iżda anka barra minnu. Għal dawk li jinsabu barra, huwa meħtieġ li tiġi żgurata l-protezzjoni effettiva tagħhom, biex jiġi stabbilit qafas għall-Istati Membri għad-deżinjazzjoni tagħhom li għandu jippermetti li dawn iqisu l-kundizzjonijiet fl-Istat Membru u għandu jibni fuq is-sinerġija ma’ politiki ambjentali eżistenti.

(44)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar il-konverżjoni mill-ġdid taż-żoni ta’ bwar permanenti sabiex jipprovdu għall-protezzjoni matul is-snin ta’ dawn iż-żoni, f’każ ta’ ksur tal-protezzjoni stretta mill-bidwi.

(45)

L-Artikolu 45(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jipprovdi għall-protezzjoni tal-ishma ta’ bur permanenti meta mqabbel maż-żona agrikola kollha. Sabiex jintlaħaq dan l-iskop, l-Istati Membri jridu jsegwu mill-qrib l-evoluzzjoni tas-sehem tal-bur permanenti. Għandhom jitħallew jistabbilixxu sistema ta’ awtorizzazzjoni bil-quddiem. Il-konverżjonijiet mill-ġdid individwali u l-projbizzjoni ta’ aktar konverżjonijiet għandhom jinħtieġu f’każ ta’ tnaqqis ta’ aktar minn 5 %. Għal raġunijiet ta’ ċarezza u sabiex ikun hemm implimentazzjoni proporzjonata, għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar il-bdiewa u ż-żoni li huma soġġetti għal awtorizzazzjonijiet u konverżjonijiet mill-ġdid.

(46)

Sabiex ikun hemm użu effettiv tal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni għall-konverżjoni ta’ bwar permanenti, l-Istati Membri għandhom jingħataw il-flessibbiltà li jagħżlu żoni jew gruppi ta’ bdiewa bi prijorità għall-għoti tal-awtorizzazzjoni bbażata fuq kriterji oġġettivi.

(47)

Għandhom jiġu pprovduti regoli dwar il-metodu biex jiġi determinat il-proporzjon ta’ bur permanenti ma’ art agrikola sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn żoni ta’ bwar permanenti jingħaddu darbtejn minħabba l-prattika li l-bur isir fuq rotazzjoni twila u sabiex jiġu evitati li l-konverżjonijiet minn bdiewa żgħar u organiċi, li huma eżentati minn obbligi li jikkonvertu mill-ġdid, ikollhom impatt dirett fuq l-obbligu tal-konverżjoni mill-ġdid ta’ bdiewa oħra. L-Istati Membri għandhom jitħallew jadattaw il-proporzjon ta’ referenza tagħhom f’każijiet iġġustifikati.

(48)

L-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jelenka l-karatteristiċi u ż-żoni li jistgħu jiġu applikati mill-Istati Membri bħala żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika. Jeħtieġ li jiġu stipulati aktar kriterji biex jiġu kkwalifikati dawk il-katatteristiċi u ż-żoni bħala żoni ta’ konċentrazzjoni ekoloġika. Sabiex jintlaħaq l-objettiv tal-bijodiversità, dawk il-kriterji għandhom jiżguraw is-salvagwardja u t-titjib tal-bijodiversità fl-irziezet. Dawk il-kriterji għandhom jikkunsidraw ukoll l-isforzi li diġà jkunu saru mill-bdiewa.

(49)

F’art mistrieħa, ir-rekwiżit li ma jkunx hemm produzzjoni, li jirriżulta fil-limitazzjoni tal-applikazzjoni tal-pestiċidi jew tal-fertilizzanti, ma għandux jeskludi azzjonijiet volontarji bħaż-żrigħ ta’ taħlitiet ta’ fjuri slavaġ biex jitjiebu l-benefiċċji tal-bijodiversità. Għandu jiġi ċċarat li l-art li titħalla mistrieħa għal aktar minn ħames snin għall-finijiet tar-rekwiżit ta’ żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika għandha tibqa’ art tajba biex tinħarat u ma taqax taħt id-definizzjoni ta’ bur permanenti.

(50)

Fir-rigward ta’ raba’ mtarraġ, minħabba d-diversità fil-kostruzzjoni tagħhom madwar l-Unjoni, għandu jkun f’idejn l-Istati Membri biex jiddefinixxu l-kundizzjonijiet iddettaljati bbażati fuq l-ispeċifiċitajiet nazzjonali jew reġjonali, filwaqt li jqisu l-valur tagħhom għall-bijodiversità.

(51)

Għall-finijiet ta’ ċarezza, il-karatteristiċi tal-pajsaġġ li jgħoddu bħala żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika għandhom jiġu elenkati u r-rabta mal-karatteristiċi li diġà huma protetti fl-Istati Membri skont il-kundizzjonalità għandha tiġi ċċarata. Għal xi wħud mill-karatteristiċi, għandu jiġi stabbilit daqs minimu jew massimu sabiex jgħin fl-identifikazzjoni tagħhom u jgħin fil-garanzija li ż-żona hija b’mod predominanti waħda agrikola.

(52)

L-artijiet ta’ lqugħ, li għandhom ikunu qrib id-dawra ta’ barra tal-għelieqi li jinħartu tul il-kanali tal-ilma jew fl-għelieqi li jinsabu aktar ‘il fuq f’telgħa, huma ta’ benefiċċju minħabba li jnaqqsu l-iskular tas-sustanzi niġġiesa lejn l-ilmijiet tal-wiċċ. Fl-interess tal-benefiċċji tal-bijodiversità, għandu jiġi stipulat li dawk iż-żoni kollha meqjusin bħala żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika ma għandhomx jintużaw għall-produzzjoni, u dan jevita wkoll l-użu tal-pestiċidi u jillimita l-applikazzjoni tal-fertilizzanti. Sabiex ikomplu jitjiebu l-benefiċċji tal-bijodiversità, azzjonijiet volontarji bħaż-żrigħ ta’ taħlitiet ta’ fjuri slavaġ ma għandhomx jiġu esklużi. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu huma stess jekk l-artijiet ta’ lqugħ jistgħux jintużaw bħala mriegħi u jekk jistax jinqata’ ħaxix biex jintuża bħala foraġġ.

(53)

Fir-rigward tal-ettari agroforestali, għandu jiġi ċċarat li ż-żoni li għandhom jiġu kkunsidrati huma ż-żoni ta’ art li tinħarat li jinsabu f’żona taħt sistema agroforestali li tkun għadha tissodisfa l-kundizzjonijiet li skonthom tkun qed tirċievi jew tkun irċiviet appoġġ għall-iżvilupp rurali. L-Istati Membri li jagħżlu dawk iż-żoni li jissodisfaw l-obbligu taż-żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika għandhom jikkunsidraw l-objettiv tal-bijodiversità meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet addizzjonali biex jirċievu l-appoġġ għat-twaqqif ta’ sistemi agroforestali fil-programmi ta’ żvilupp rurali tagħhom.

(54)

Fir-rigward tal-istrixxi ta’ ettari eliġibbli tul it-truf tal-foresti, għandu jkun f’idejn l-Istati Membri li jiddeċiedu jekk jistabbilixxux rekwiżit li ma ssirx kultivazzjoni li jevita l-użu ta’ inputs fi strixxa stabbilita maġenb il-foresta, sabiex tinħoloq tranżizzjoni ta’ lqugħ għall-foresta li jmiss. Rekwiżit bħal dan se jipprovdi valur ogħla għaż-żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika, li għandu jiġi rifless f’valur divrenzjat għall-fattur ta’ ponderazzjoni għal dan it-tip ta’ żona.

(55)

L-użu limitat tal-inputs meħtieġa għall-kultivazzjoni tal-imsaġar ta’ newba qasira jirriżulta f’benefiċċji indiretti għall-bijodiversità. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jistipulaw il-kundizzjonijiet li japplikaw għal dan it-tip ta’ żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika, billi jispeċifikaw lista ta’ speċijiet ta’ siġar li jistgħu jintużaw u r-regoli fir-rigward tal-użu tal-inputs.

(56)

Sabiex jippermettu implimentazzjoni li hija adatta għall-kundizzjonijiet nazzjonali u għall-aħjar użu tal-kapaċità tal-għelejjel li jikbru malajr u l-kopertura veġetali biex jassorbu n-nitroġenu residwu b’mod effettiv u bil-għan li jevitaw li jkun hemm ħamrija mikxufa u li t-tniġġis tal-ilma ta’ taħt l-art jinfirex, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu dati għaż-żrigħ ta’ dawn il-koperturi. L-għelejjel li jikbru malajr jew il-koperturi veġetali għandhom jiġu stabbiliti billi tinżera’ taħlita ta’ speċijiet ta’ għelejjel jew permezz taż-żrigħ tal-ħaxix wara l-għelejjel prinċipali, biex jiġi ottimizzat ir-riżultat agronomiku u ambjentali fir-rigward tal-bijodiversità. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-KAAT 4 kif imsemmi fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, id-dati li warajhom ikunu permessi l-qerda bil-magni tal-għelejjel li jikbru malajr u l-kopertura veġetali.

(57)

Fir-rigward tal-għelejjel li jassimilaw in-nitroġenu, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli li jipprevjenu li t-tkabbir ta’ għelejjel li jassimilaw in-nitroġenu f’żoni ta’ konċentrazzjoni ekoloġika jwassal għal lixxivjazzjoni miżjuda tan-nitroġenu u deterjorament fil-kwalità tal-ilma, li ma jkunux kompatibbli mal-objettivi tad-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE (12) u d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) u jikkompromettu l-għan tal-bijodiversità. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu wkoll il-lista ta’ għelejjel li jassimilaw in-nitroġenu li jitqiesu li jikkontribwixxu biex titjieb il-bijodiversità.

(58)

Sabiex il-benefiċċji tal-eżistenza ta’ żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika fuq l-art li tinħarat jiġu massimizzati u biex jiġi żgurat li ż-żoni ta’ konċentrazzjoni ekoloġika jkopru l-perċentwal stipulat fl-Artikolu 46(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandu jiġi stipulat b’mod ċar, fl-interess ta’ ġestjoni effiċjenti, li l-karatteristika ta’ ħabel art jew ta’ pajsaġġ ma għandhiex tingħadd darbtejn fl-istess sena biex ikun hemm konformità mar-rekwiżit ta’ żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika.

(59)

L-Artikolu 46(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jippermetti li l-Istati Membri jimplimentaw sa 50 % tar-rekwiżit taż-żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika individwali fil-livell reġjonali. Sabiex jiġi żgurat li implimentazzjoni reġjonali bħal din tintroduċi benefiċċji addizzjonali mil-lat ambjentali u dak tal-pajsaġġ u tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Infrastruttura Ekoloġika (14), għandhom jiġu introdotti regoli dwar il-karatteristiċi li jistgħu jintużaw biex jinbnew żoni kontigwi ta’ konċentrazzjoni ekoloġika. Ir-regoli għandhom jiġu stipulati wkoll fir-rigward tal-għażla taż-żoni bil-għan li jinħolqu sinerġiji fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni agrikoli u ambjentali.

(60)

Għall-finijiet tad-deċiżjoni li għandha tittieħed mill-Istati Membri li tagħti l-possibbiltà lill-bdiewa li jimplimentaw b’mod kollettiv nofs l-obbligu individwali tagħhom fir-rigward taż-żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika, kif inhu stipulat fl-Artikolu 46(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandhom jiġu introdotti regoli li huma simili għar-regoli dwar l-implimentazzjoni reġjonali fir-rigward tal-karatteristiċi li jistgħu jintużaw biex jinbew żoni kontigwi ta’ konċentrazzjoni ekoloġika biex jiġi ggarantit valur miżjud għall-ambjent u biex issir kontribuzzjoni għat-tisħiħ tal-infrastruttura ekoloġika. Ir-regoli dwar il-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati mill-bdiewa għandhom jistipulaw li l-azjendi tagħhom jeħtieġu li jkunu viċin ħafna, filwaqt li jħallu l-flessibbiltà għall-Istati Membri biex jikkunsidraw strutturi amministrattivi differenti. Għall-finijiet taċ-ċarezza legali, għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar il-kontenut tal-ftehim bil-miktub li għandu jiġi konkluż bejn il-parteċipanti bil-għan li jiġu stabbiliti d-drittijiet u l-obbligi ta’ kull wieħed minnhom.

(61)

Fir-rigward tal-possibbiltà li ċerti Stati Membri jeżentaw il-bdiewa f’żoni b’ħafna siġar mill-obbligu taż-żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika, għandhom jiġu stabbiliti regoli li jipprovdu ċarezza fir-rigward tal-metodi u d-dejta li jridu jintużaw għall-kalkolu tal-proporzjon tal-foresta meta mqabbel mal-erja tal-wiċċ totali tal-art u l-proporzjon tal-foresta meta mqabbel mal-art agrikola.

(62)

Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jistipula l-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà għall-pagamenti lill-bdiewa żgħażagħ. B’mod partikolari, il-pagament huwa soġġett għall-kundizzjonijiet li l-bidwi żagħżugħ, bħala l-kap tal-azjenda, ikun qiegħed jistabbilixxi azjenda agrikola għall-ewwel darba, jew diġà jkun stabbilixxa tali azjenda matul il-ħames snin ta’ qabel l-ewwel applikazzjoni għall-pagament, u li l-bidwi ma jkollux aktar minn 40 sena fis-sena li fiha jressaq l-ewwel applikazzjoni għall-pagament. Fil-każ ta’ persuni ġuridiċi huwa xieraq li dawn il-kundizzjonijiet jiġu ssodisfati minn kull persuna fiżika li teżerċita kontroll effettiv u fit-tul fuq il-persuna ġuridika kif definit mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. (15). Huwa wkoll meħtieġ li jiġu ċċarati liema kundizzjonijiet għandhom jiġu ssodisfati mill-persuna ġuridika u mill-persuna/i fiżika/fiżiċi fil-kontroll ta’ dik il-persuna ġuridika.

(63)

Sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni possibbli tal-pagament lill-bdiewa żgħażagħ, għandu jiġi stipulat li l-pagament jingħata lil persuna ġuridika biss sakemm mill-inqas persuna fiżika waħda li jkollha l-kontroll fuq il-persuna ġuridika fl-ewwel sena tal-applikazzjoni għall-iskema tibqa’ f’dan il-kontroll. Għall-finijiet biex jiġi ddeterminat il-perjodu massimu għall-pagament skont l-Artikolu 50(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli għal każijiet fejn persuna ġuridika hija kkontrollata minn aktar minn persuna fiżika waħda.

(64)

Bil-ħsieb li tiġi evitata d-diskriminazzjoni bejn persuni ġuridiċi u grupp ta’ persuni fiżiċi li japplikaw għall-iskema tal-bdiewa żgħażagħ, għandhom jiġu applikati regoli ekwivalenti għal grupp ta’ persuni fiżiċi kif imsemmi fl-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jekk l-applikazzjonijiet għall-pagament bażiku u l-iskema tal-bdiewa żgħażagħ isiru minn dak il-grupp u mhux mill-membri individwali tiegħu.

(65)

Il-Kapitolu 1 tat-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jipprevedi l-possibbiltà li jingħata appoġġ akkoppjat volontarju lill-bdiewa. Il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-appoġġ imsemmi f’dan il-Kapitolu għandhom jiġu stabbiliti.

(66)

Skont l-Artikolu 52(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-appoġġ akkoppjat volontarju jista’ jingħata biss lil dawk is-setturi jew lil dawk ir-reġjuni ta’ Stat Membru fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi agrikoli speċifiċi jgħaddu minn ċerti diffikultajiet u jkunu partikolarment importanti għal raġunijiet ekonomiċi u/jew soċjali u/jew ambjentali. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 52(5) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-appoġġ akkoppjat volontarju jista’ jingħata biss safejn ikun meħtieġ li jinħoloq inċentiv għaż-żamma tal-livelli attwali ta’ produzzjoni fir-reġjuni jew setturi kkonċernati. L-appoġġ akkoppjat għandu jieħu l-għamla ta’ pagament annwali u għandu jingħata skont il-limiti kwantitattivi definiti u għandu jkun ibbażat fuq żoni u rendimenti fissi jew fuq numru fiss ta’ annimali. Sabiex jiġi żgurat li l-miżuri taħt appoġġ akkoppjat volontarju huma mmirati u ġestiti tajjeb filwaqt li sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jfasslu appoġġ akkoppjat volontarju skont il-ħtiġijiet tagħhom, għandha ssir dispożizzjoni li tagħti lill-Istati Membri r-responsabbilità li jiddefinixxu r-reġjuni u/jew it-tipi ta’ biedja eliġibbli għall-appoġġ u biex jistabbilixxu limiti kwantitattivi, kif ukoll il-livell xieraq ta’ appoġġ. Madankollu, sabiex jiġu evitati d-distorsjonijiet fis-suq, il-pagamenti ma għandhomx ikunu bbażati fuq iċ-ċaqliq tal-prezzijiet tas-suq jew ikunu ekwivalenti għal sistema ta’ pagamenti ta’ kumpens fejn appoġġ agrikolu domestiku jitħallas mill-Istati Membri lill-bdiewa abbażi tad-differenzi bejn il-prezz fil-mira u l-prezz tas-suq domestiku.

(67)

Skont il-Memorandum ta’ Qbil bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar iż-żerriegħa taż-żejt fi ħdan il-qafas tal-GATT (16), għandha tiġi ffissata żona bażi separata għal produtturi li jibbenefikaw minn pagamenti għaż-żerriegħa taż-żejt li hemm referenza għalihom fl-Anness ta’ dak il-Memorandum ta’ Qbil. Minħabba li ż-żrieragħ taż-żejt huma inklużi fil-lista ta’ setturi u produzzjonijiet eliġibbli għal appoġġ volontarju akkoppjat, huwa xieraq li f’din l-iskema ta’ appoġġ tiġi introdotta żona massima fil-livell tal-Unjoni għaż-żerriegħa taż-żejt imsemmija f’dak il-Memorandum ta’ Qbil biex tiġi żgurata konformità ma’ dan l-impenn internazzjonali. Fil-każ ta’ qbiż tal-limiti ta’ din iż-żona massima, l-Istati Membri għandhom jaġġustaw iż-żona nnotifikata billi japplikaw koeffiċjent ta’ tnaqqis ikkalkulat u kkomunikat lilhom mill-Kummissjoni.

(68)

Skont l-Artikolu 52(8) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, hija meħtieġa konsistenza bejn l-appoġġ speċifiku mogħti skont dak l-Artikolu u miżuri oħra ta’ appoġġ tal-Unjoni jew miżuri ffinanzjati b’għajnuniet mill-Istat. Għall-ġestjoni tajba tal-iskemi u sabiex jiġi evitat kwalunkwe finanzjament doppju, miżuri simili ma għandhomx jiġu ffinanzjati darbtejn, kemm taħt appoġġ akkoppjat volontarju u kif ukoll taħt skemi oħra ta’ għajnuna mill-Unjoni. Minħabba d-diversità tal-għażliet disponibbli għall-Istati Membri meta jimplimentaw l-appoġġ akkoppjat volontarju, dawn għandhom ikunu responsabbli biex jiżguraw tali konsistenza fi ħdan il-qafas stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u f’konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament

(69)

Skont l-Artikolu 55(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-Kummissjoni għandha tapprova d-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 53(4) jew, fejn xieraq, fl-Artikolu 53(6)(a) ta’ dak ir-Regolament, fejn tintwera waħda minn ċerti ħtiġijiet fir-reġjun jew fis-settur ikkonċernat. Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni korretta ta’ dak l-Artikolu, għandha ssir dispożizzjoni għall-ispeċifikar tal-kriterji applikabbli għal dawk il-ħtiġijiet.

(70)

Il-Kapitolu 2 tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1307/2013 jistipula l-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ tal-qoton. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi regoli u kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ art agrikola u l-varjetajiet għall-finijiet ta’ dak il-pagament. Barra minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar ir-rekwiżiti tal-eliġibbiltà. Huwa rekwiżit oġġettiv meta l-art għandha tiġi miżrugħa b’tali mod li tinkiseb densità minima ta’ tħawwil li trid tiġi ffissata mill-Istati Membri abbażi ta’ kundizzjonijiet tal-ħamrija u tal-klima u karatteristiċi reġjonali speċifiċi. L-istabbiliment ta’ regoli speċifiċi dwar il-prattiki agronomiċi għandu jitħalla f’idejn l-Istati Membri.

(71)

L-Istati Membri għandhom japprovaw l-organizzazzjonijiet interprofessjonali tal-produtturi tal-qoton abbażi tal-kriterji oġġettivi relatati mad-daqs u mal-organizzazzjoni interna tagħhom. Id-daqs ta’ organizzazzjoni interprofessjonali għandu jiġi stabbilit, waqt li jitqies ir-rekwiżit li l-impriża membru tal-ħalġ tkun tista’ tilqa’ kunsinna ta’ biżżejjed kwantitajiet ta’ qoton mhux maħluġ.

(72)

Sabiex jiġu evitati kumplikazzjonijiet fil-ġestjoni tal-iskema ta’ għajnuna, produttur jista’ ma jkunx membru ta’ aktar minn organizzazzjoni interprofessjonali waħda. Għal dik ir-raġuni, meta produttur li jkun jagħmel parti minn organizzazzjoni interprofessjonali jintrabat li jforni l-qoton li jkun ipproduċa, għandu jfornih biss lil impriża tal-ħalġ li tkun tagħmel parti mill-istess organizzazzjoni.

(73)

Għall-fini ta’ monitoraġġ tal-applikazzjoni korretta tar-regoli stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u ta’ evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-politika, hemm bżonn li jiġu stabbiliti obbligi ta’ notifika għall-Istati Membri, b’mod partikolari fir-rigward tal-informazzjoni li trid tiġi notifikata minnhom dwar id-deċiżjonijiet li ħadu skont it-Titoli II sa V ta’ dak ir-Regolament.

(74)

B’mod iktar partikolari fir-rigward tal-appoġġ akkoppjat volontarju, hemm bżonn li jiġi speċifikat iktar il-kontenut tal-informazzjoni li trid tiġi notifikata mill-Istati Membri sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni korretta tar-regoli dwar dak l-appoġġ u biex it-tali notifiki jsiru effiċjenti, b’tali mod li l-Kummissjoni tkun tista’ tivverifika li l-Istati Membri jirrispettaw ir-rekwiżiti dwar il-konsistenza u n-nonkumulazzjoni tal-appoġġ kif ukoll il-perċentwali massimi tal-livelli massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 53 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u l-ammonti totali relatati meta jitfasslu l-miżuri ta’ appoġġ.

(75)

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jagħtu għajnuna nazzjonali skont ċerti kundizzjonijiet. Sabiex jiġi vverifikat li din l-għajnuna tingħata fil-limiti stabbiliti, jixraq li jiġi stabbilit obbligu li l-Kummissjoni tingħata rapporti annwali dwar ċerti dettalji fuq l-għajnuna mogħtija.

(76)

Meta jixraq, il-Kummissjoni għandha tiġi mgħarrfa b’kull deċiżjoni li tirriżulta minn reviżjoni ta’ deċiżjonijiet notifikati skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jew dan ir-Regolament, sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ timmonitorja l-applikazzjoni korretta u l-impatt ta’ din ir-reviżjoni. Għaldaqstant, hemm bżonn li jiġu stabbiliti regoli dwar l-obbligi ta’ notifika f’dak ir-rigward.

(77)

L-Anness X tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jinkludi tabella maħsuba biex tistabbilixxi l-fatturi ta’ konverżjoni u ta’ ponderazzjoni msemmija fl-Artikolu 46(3) ta’ dak ir-Regolament għat-tipi differenti ta’ żoni ta’ konċentrazzjoni ekoloġika. Meta ġie adottat ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013, dik it-tabella tħalliet vojta. Għaldaqstant, dak l-Anness jeħtieġ li jiġi adattat. Il-fatturi ta’ konverżjoni għandhom jiġu bbażati fuq l-esperjenza miksuba bil-kejl u l-ispeċifiċitajiet tal-karatteristiċi. Il-fatturi ta’ ponderazzjoni għandhom jikkonsistu minn tliet valuri differenti, li jirrikonoxxu d-differenzi f’termini ta’ importanza għall-bijodiversità. Għalhekk, l-Anness X tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandu jiġi emendat kif xieraq. Għall-fini tal-kalkolu taż-żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika, il-fatturi ta’ konverżjoni u ponderazzjoni għandhom japplikaw ukoll għal fatturi konvertiti bi prattiki ekwivalenti dment li dawn ikunu l-istess bħall-karatteristiċi elenkati f’dak l-Anness.

(78)

Għal raġunijiet ta’ ċarezza u ċertezza legali, ir-Regolamenti (KE) Nru 1120/2009 u 1121/2009 għandhom jitħassru.

(79)

Dan ir-Regolament għandu japplika fir-rigward ta’ applikazzjonijiet ta’ għajnuna relatati mas-snin kalendarji sussegwenti s-sena kalendarja 2014,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU 1

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI U DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

TAQSIMA 1

Kamp ta’ applikazzjoni u prinċipji ġenerali

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi dispożizzjonijiet li jissupplimentaw ċerti elementi mhux essenzjali tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward ta’:

(a)

id-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-pagamenti diretti;

(b)

l-iskema ta’ pagament bażiku;

(c)

l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja;

(d)

il-pagament lill-bdiewa li jsegwu prattiki agrikoli li huma ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent;

(e)

il-pagament lill-bdiewa żgħażagħ li għadhom jibdew l-attività agrikola tagħhom;

(f)

l-appoġġ akkoppjat volontarju;

(g)

il-pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ tal-qoton;

(h)

l-obbligi ta’ notifika tal-Istati Membri.

Artikolu 2

Prinċipji ġenerali

1.   L-Istati Membri għandhom jimplimentaw dan ir-Regolament f’konformità ma’ kriterji oġġettivi u b’tali mod li jiżguraw it-trattament ugwali tal-bdiewa u sabiex jevitaw distorsjonijiet tas-suq u tal-kompetizzjoni, filwaqt li jippromwovu ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-azzjoni dwar il-klima.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet kollha għall-appoġġ implimentati skont dan ir-Regolament ikunu verifikabbli u kontrollabbli.

3.   L-Istati Membri għandhom jimplimentaw dan ir-Regolament:

(a)

fir-rigward tal-appoġġ, minbarra l-appoġġ akkoppjat, li jirrispetta r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1, 5 u 6 tal-Anness 2 għall-Ftehim dwar l-Agrikoltura; u

(b)

fir-rigward tal-appoġġ akkoppjat, li jirrispetta r-rekwiżiti tal-Artikolu 6(5) tal-Ftehim dwar l-Agrikoltura.

Artikolu 3

Tnaqqis minħabba d-dixxiplina finanzjarja

It-tnaqqis minħabba d-dixxiplina finanzjarja pprovdut fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandu jiġi applikat għat-total tal-pagamenti mill-iskemi differenti ta’ appoġġ dirett elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 li kull bidwi għandu dritt għalihom wara l-applikazzjoni tal-irtirar u l-penali amministrattivi relatati mal-pagamenti diretti skont il-Kapitolu IV tat-Titolu II tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 640/2014 u qabel l-applikazzjoni tal-penali amministrattivi fir-rigward tal-kundizzjonalità skont il-Kapitolu II tat-Titolu IV ta’ dak ir-Regolament ta’ Delega.

TAQSIMA 2

Dispożizzjonijiet relatati ma’ definizzjonijiet fir-Regolament (UE) Nru 1307/2013

Artikolu 4

Qafas għall-kriterji dwar iż-żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni

1.   Għall-finijiet tal-punt (ii) tal-Artikolu 4(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-kriterji li l-bdiewa għandhom jissodisfaw sabiex itemmu l-obbligu li jżommu ż-żona agrikola fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni mingħajr azzjoni preparatorja li tmur lil hinn mill-metodi u l-makkinarji agrikoli tas-soltu, għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri b’wieħed miż-żewġ modi li ġejjin jew bit-tnejn li huma:

(a)

L-Istati Membri jeħtieġu li bidwi jwettaq mill-anqas attività annwali waħda. Meta jkunu ġġustifikati minħabba raġunijiet ambjentali, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jirrikonoxxu wkoll attivitajiet li jitwettqu biss darba kull sentejn;

(b)

L-Istati Membri jistabbilixxu l-karatteristiċi li għandhom jiġu ssodisfati minn żona agrikola sabiex tkun tista’ titqies li hija miżmuma fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni.

2.   Meta jistabbilixxu l-kriterji msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jiddistingwu bejn tipi ta’ żoni agrikoli differenti.

Artikolu 5

Qafas għall-attivitajiet minimi f’żoni agrikoli miżmuma b’mod naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni

Għall-finijiet tal-punt (iii) tal-Artikolu 4(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-attività minima li trid tiġi stabbilita mill-Istati Membri li għandha titwettaq f’żoni agrikoli miżmuma b’mod naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni għandha tkun mill-anqas attività annwali waħda mwettqa minn bidwi. Fejn ikun ġustifikat minħabba raġunijiet ambjentali, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jirrikonoxxu wkoll attivitajiet li jitwettqu biss darba kull sentejn.

Artikolu 6

Predominanza ta’ ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor f’każ ta’ bur permanenti

Għall-finijiet tal-Artikolu 4(1)(h) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor għandhom jitqiesu li jibqgħu predominanti meta jkopru aktar minn 50 % taż-żona eliġibbli fil-livell tal-ħabel art skont it-tifsira tal-Artikolu 67(4)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 7

Prattiki lokali stabbiliti fil-każ ta’ bur permanenti

Għall-finijiet tal-Artikolu 4(1)(h) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-prattiki lokali stabbiliti għandhom ikunu kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin jew taħlita tagħhom:

(a)

prattiki għal ragħa tal-bhejjem li għandhom natura tradizzjonali u li jiġu applikati b’mod komuni fiż-żoni kkonċernati;

(b)

prattiki li huma importanti għall-konservazzjoni tal-ħabitats elenkati fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (17) u tal-bijotopi u l-ħabitats koperti bid-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18).

Artikolu 8

Koeffiċjent ta’ tnaqqis skont l-Artikolu 32(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

Huma u japplikaw l-Artikolu 32(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għal bwar permanenti li jistgħu jintużaw għar-ragħa u li jiffurmaw parti mill-prattiki lokali stabbiliti fejn il-ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor, tradizzjonalment mhumiex predominanti f’żoni tar-ragħa, l-Istati Membri jistgħu jiddistingwu bejn kategoriji differenti ta’ żoni sabiex japplikaw koeffiċjenti ta’ tnaqqis differenti għal kategoriji bħal dawn.

Artikolu 9

Produzzjoni tal-qanneb

Għall-finijiet tal-Artikolu 32(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-eliġibbiltà ta’ żoni użati għall-produzzjoni tal-qanneb għandha tkun soġġetta għall-użu ta’ żerriegħa tal-varjetajiet elenkati fil-“Katalgu Komuni ta’ Varjetajiet ta’ Speċi ta’ Pjanti Agrikoli” fil-15 ta’ Marzu tas-sena li għaliha qiegħed jingħata l-pagament u ppubblikat f’konformità mal-Artikolu 17 tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE (19). Iż-żerriegħa għandha tkun ċertifikata f’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE (20).

TAQSIMA 3

Bidwi attiv

Artikolu 10

Każijiet meta ż-żoni agrikoli huma prinċipalment żoni miżmuma b’mod naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 persuna fiżika jew ġuridika, jew grupp ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, għandhom jitqiesu li għandhom żoni agrikoli li huma prinċipalment żoni miżmuma b’mod naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni, fejn tali żoni jirrappreżentaw aktar minn 50 % taż-żona agrikola kollha ddikjarata f’konformità mal-Artikolu 72(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

2.   L-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 ma għandux japplika għal persuna fiżika jew ġuridika, jew għal grupp ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jwettqu, f’żoni miżmuma b’mod naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni, attività agrikola skont it-tifsira tal-punt (i) tal-Artikolu 4(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Artikolu 11

Rikavati miksuba minn attivitajiet mhux agrikoli

1.   Għall-finijiet tal-punt (a) tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u, fejn xieraq, l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament, ir-rikavati miksuba minn attivitajiet agrikoli għandhom ikunu dawk ir-rikavati li l-bidwi kisibhom mill-attività agrikola tiegħu skont it-tifsira tal-Artikolu 4(1)(c) ta’ dak ir-Regolament fl-azjenda tiegħu, inkluż l-appoġġ tal-Unjoni mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), kif ukoll kwalunkwe għajnuna nazzjonali mogħtija għal attivitajiet agrikoli, għajr pagamenti diretti nazzjonali komplementari skont l-Artikoli 18 u 19 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Ir-rikavati mill-ipproċessar ta’ prodotti agrikoli tal-azjenda skont it-tifsira tal-Artikolu 4(1)(d) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandhom jitqiesu bħala rikavati minn attivitajiet agrikoli sakemm il-prodotti pproċessati jibqgħu s-sjieda tal-bidwi u li tali pproċessar jirriżulta fi prodott agrikolu ieħor skont it-tifsira tal-Artikolu 4(1)(d) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Kwalunkwe rikavati oħrajn għandhom jitqiesu li huma rikavati minn attivitajiet mhux agrikoli.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, “rikavati” tfisser ir-rikavati gross qabel it-tnaqqis ta’ spejjeż u taxxi relatati.

3.   L-appoġġ tal-Unjoni msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi kkalkolat:

(a)

fil-Bulgarija u fir-Rumanija, għas-sena 2015, abbażi tal-ammont relevanti stipulat fil-punt A tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013;

(b)

fil-Kroazja, għal kull sena msemmija fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, abbażi tal-ammont stipulat fil-punt A tal-Anness VI ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 12

Ammont ta’ pagamenti diretti msemmija fl-Artikolu 9(2) u (4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u fl-Artikolu 13(2) ta’ dan ir-Regolament

1.   L-ammont annwali tal-pagamenti diretti ta’ bidwi msemmi fil-punt (a) tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u, fejn xieraq, fl-Artikolu 13(2) ta’ dan ir-Regolament, għandu jkun l-ammont totali tal-pagamenti diretti li għalihom kien intitolat il-bidwi skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għall-iktar sena fiskali riċenti li għaliha hemm disponibbli evidenza dwar ir-rikavati minn attivitajiet mhux agrikoli. Dak l-ammont għandu jiġi kkalkulat mingħajr ma titqies l-applikazzjoni tal-Artikoli 63 u 91(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Meta l-iktar sena fiskali riċenti msemmija fl-ewwel subparagrafu tkun l-2014 jew qabel, l-ammont annwali tal-pagamenti diretti għandu jkun l-ammont totali tal-pagamenti diretti li kien intitolat għalihom il-bidwi skont ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 qabel it-tnaqqis u l-esklużjonijiet previsti fl-Artikoli 21 u 23 ta’ dak ir-Regolament.

2.   Meta bidwi ma jkunx issottometta applikazzjoni għall-għajnuna għal pagamenti diretti skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 fl-iktar sena fiskali riċenti msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-ammont totali tal-pagamenti diretti msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 billi jimmultiplikaw in-numru ta’ ettari eliġibbli ddikjarati minn dak il-bidwi fis-sena li fiha ssottometta l-applikazzjoni għall-għajnuna skont l-Artikolu 72(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 bil-pagament ta’ appoġġ dirett medju nazzjonali għal kull ettaru għas-sena msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1.

Il-pagament ta’ appoġġ dirett medju nazzjonali għal kull ettaru msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jiġi stabbilit b’diviżjoni tal-livell massimu nazzjonali stipulat fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għal dik is-sena bin-numru totali ta’ ettari eliġibbli ddikjarati f’dak l-Istat Membru għal dik is-sena skont l-Artikolu 72(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Meta s-sena msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 tkun l-2014 jew qabel, il-pagament ta’ appoġġ dirett medju nazzjonali għal kull ettaru msemmi fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandu jiġi stabbilit b’diviżjoni tal-livell massimu nazzjonali stipulat fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 ta’ dik is-sena bin-numru totali ta’ ettari eliġibbli ddikjarati f’dak l-Istat Membru għal dik is-sena skont l-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

3.   L-ammont annwali tal-pagamenti diretti ta’ bidwi msemmi fl-Artikolu 9(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandu jkun l-ammont totali ta’ pagamenti diretti li għalihom kien intitolat il-bidwi skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 qabel l-applikazzjoni tal-Artikoli 63 u 91(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għas-sena ta’ qabel.

Meta s-sena msemmija fl-ewwel subparagrafu tkun l-2014, l-ammont ta’ pagamenti diretti għandu jkun l-ammont totali tal-pagamenti diretti għas-sena 2014 li kien intitolat għalihom il-bidwi skont ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 qabel it-tnaqqis u l-esklużjonijiet stipulati fl-Artikoli 21 u 23 ta’ dak ir-Regolament.

4.   Meta bidwi ma jkunx issottometta applikazzjoni għall-għajnuna għal pagamenti diretti skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għas-sena ta’ qabel kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-ammont totali tal-pagamenti diretti msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3 billi jimmultiplikaw in-numru ta’ ettari eliġibbli ddikjarati minn dak il-bidwi fis-sena li fiha ssottometta l-applikazzjoni għall-għajnuna skont l-Artikolu 72(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 bil-pagament ta’ appoġġ dirett medju nazzjonali għal kull ettaru għas-sena ta’ qabel.

Il-pagament ta’ appoġġ dirett medju nazzjonali għal kull ettaru msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jiġi stabbilit b’diviżjoni tal-livell massimu nazzjonali stipulat fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għal dik is-sena bin-numru totali ta’ ettari eliġibbli ddikjarati f’dak l-Istat Membru għal dik is-sena skont l-Artikolu 72(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Meta s-sena ta’ qabel imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3 tkun l-2014, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-ammont annwali tal-pagamenti diretti ta’ dak il-bidwi billi jimmultiplikaw in-numru ta’ ettari eliġibbli ddikjarati minn dak il-bidwi għas-sena 2015 f’konformità mal-Artikolu 72(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 bil-pagament ta’ appoġġ dirett medju nazzjonali għal kull ettaru għas-sena 2014.

Il-pagament ta’ appoġġ dirett medju nazzjonali għal kull ettaru għas-sena 2014 għandu jiġi stabbilit b’diviżjoni tal-livell massimu nazzjonali tas-sena 2014 stipulat fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 bin-numru totali ta’ ettari eliġibbli ddikjarati f’dak l-Istat Membru għas-sena 2014 skont l-Artikolu 19(1)(a) ta’ dak ir-Regolament.

5.   L-ammont totali ta’ pagamenti diretti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandu jiġi kkalkolat:

(a)

fil-Bulgarija u fir-Rumanija, għas-sena 2015, abbażi tal-ammont relevanti stipulat fil-punt A tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013;

(b)

fil-Kroazja, għal kull sena msemmija fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, abbażi tal-ammont stipulat fil-punt A tal-Anness VI ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 13

Kriterji sabiex jiġi ppruvat li l-attivitajiet agrikoli mhumiex insinifikanti u li l-miri prinċipali ta’ negozju jew ta’ kumpanija jikkonsistu fl-eżerċitar ta’ attività agrikola

1.   Għall-finijiet tal-punt (b) tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-attivitajiet agrikoli mhumiex insinifikanti jekk ir-rikavati totali miksuba mill-attivitajiet agrikoli skont it-tifsira tal-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament matul l-aktar sena fiskali riċenti li għaliha tali evidenza tkun disponibbli jirrappreżentaw mill-inqas terz tar-rikavati totali miksuba fl-iktar sena fiskali riċenti li għaliha tali evidenza tkun disponibbli.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jistabbilixxu l-limitu għar-rikavati totali miksuba mill-attivitajiet agrikoli f’livell aktar baxx minn terz dment li dan il-limitu aktar baxx ma jippermettix li persuni fiżiċi jew ġuridiċi b’attivitajiet agrikoli marġinali jitqiesu bħala bdiewa attivi.

B’deroga mill-ewwel u t-tieni subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu kriterji alternattivi li jippermettu li entità turi li l-attivitajiet agrikoli tagħha mhumiex insinifikanti skont il-punt (b) tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

2.   Għall-finijiet tal-punt (a) tal-Artikolu 9(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-attivitajiet agrikoli jiffurmaw biss parti insinifikanti tal-attivitajiet ekonomiċi ġenerali ta’ persuna fiżika jew ġuridika, jew grupp ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, billi jużaw il-metodi li ġejjin:

(a)

l-ammont annwali tal-pagamenti diretti jkun inqas minn 5 % tar-rikavati totali miksuba minn attivitajiet mhux agrikoli skont it-tifsira tal-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament matul l-aktar sena fiskali riċenti li għaliha tali evidenza tkun disponibbli;

(b)

l-ammont totali ta’ rikavati miksuba minn attivitajiet agrikoli skont it-tifsira tal-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament fl-aktar sena fiskali riċenti li għalihom tkun disponibbli tali evidenza huwa aktar baxx minn limitu li għandu jkun deċiż mill-Istati Membri u li ma għandux jaqbeż terz tal-ammont totali ta’ rikavati miksuba fl-aktar sena fiskali riċenti li għalihom hija disponibbli tali evidenza.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu kriterji alternattivi li permezz tagħhom l-attivitajiet agrikoli għandhom jitqiesu insinifikanti skont il-punt (a) tal-Artikolu 9(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

3.   Għall-finijiet tal-punt (c) tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u, fejn xieraq, il-punt (b) tal-Artikolu 9(3) ta’ dak ir-Regolament, attività agrikola għandha titqies li tkun il-mira prinċipali ta’ negozju jew ta’ kumpanija ta’ persuna ġuridika jekk tkun elenkata bħala mira prinċipali ta’ negozju jew ta’ kumpanija fir-reġistru uffiċjali tan-negozju jew fi kwalunkwe evidenza uffiċjali ekwivalenti ta’ Stat Membru. Fil-każ ta’ persuna fiżika, għandha tintalab evidenza ekwivalenti.

Fejn tali reġistri ma jeżistux, l-Istati Membri għandhom jużaw evidenza ekwivalenti.

B’deroga mill-ewwel u t-tieni subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu kriterji alternattivi li permezz tagħhom, attività agrikola għandha titqies bħala n-negozju ewlieni jew il-mira tal-kumpanija ta’ persuna fiżika jew ġuridika skont il-punt (c) tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(2) u, fejn xieraq, skont il-punt (b) tal-Artikolu 9(3) ta’ dak ir-Regolament.

KAPITOLU 2

SKEMA TA’ PAGAMENT BAŻIKU U SKEDA TA’ PAGAMANT UNIKU SKONT L-ERJA

TAQSIMA 1

Regoli għall-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament bażiku stipulati fit-Taqsimiet 1, 2, 3 u 5 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

Subtaqsima 1

L-ewwel allokazzjoni tad-drittijiet għall-pagament

Artikolu 14

Każijiet ta’ wirt, bidliet fl-istatus legali jew fid-denominazzjoni u fużjonijiet u qsim

1.   Meta bidwi jkun irċieva l-azjenda, jew parti mill-azjenda, b’wirt attwali jew antiċipat, huwa għandu jkun intitolat li jitlob, f’ismu, l-għadd u l-valur tad-drittijiet għall-pagament li għandhom jiġu allokati għall-azjenda riċevuta, jew parti minn dik l-azjenda, taħt l-istess kundizzjonijiet tal-bidwi li oriġinarjament kien imexxi l-azjenda.

F’każijiet ta’ wirt revokabbli antiċipat, id-drittijiet għall-pagament għandhom jiġu allokati biss għall-ereditarju tagħhom bħala tali fid-data msemmija fl-Artikolu 24(1) jew 39(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

2.   Bidla ta’ denominazzjoni ma għandu jkollha l-ebda impatt fuq l-għadd u l-valur ta’ drittijiet għall-pagament li għandhom jiġu allokati.

Bidla fl-istatus legali ma għandu jkollha l-ebda impatt fuq l-għadd u l-valur tad-drittijiet għall-pagament li għandhom jiġu allokati jekk il-bidwi li kellu l-kontroll tal-azjenda oriġinali f’termini ta’ ġestjoni, benefiċċji u riskji finanzjarji jamministra wkoll l-azjenda l-ġdida.

3.   Fużjoni jew qasma ma għandu jkollha l-ebda impatt fuq l-għadd totali u l-valur ta’ drittijiet għall-pagament li għandhom jiġu allokati għall-azjenda(i).

F’każ ta’ qasma, meta Stat Membru japplika l-Artikolu 24(4) jew (5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, in-numru ta’ drittijiet għall-pagament li għandhom jiġu allokati lil kull azjenda li jirriżultaw mill-qasma, għandu jiġi stabbilit billi n-numru ta’ ettari eliġibbli għad-dispożizzjoni tal-azjenda l-ġdida rilevanti jiġi mmultiplikat bit-tnaqqis medju fin-numru ta’ drittijiet li l-azjenda oriġinali kienet tkun soġġetta għalihom skont l-Artikolu 24(4) jew (5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, għandhom japplikaw it-tifsiriet li ġejjin:

(a)

“fużjoni” tfisser il-fużjoni ta’ żewġ bdiewa separati jew aktar skont it-tifsira tal-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 f’bidwi wieħed ġdid skont it-tifsira ta’ dak l-Artikolu kontrollat, f’termini ta’ ġestjoni, benefiċċji u riskji finanzjarji, mill-bdiewa li oriġinarjament kienu jmexxu l-azjendi jew waħda minnhom;

(b)

“qasma” tfisser il-qasma ta’ bidwi wieħed skont it-tifsira tal-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 f’:

(i)

mill-inqas żewġ bdiewa separati ġodda skont it-tifsira ta’ dak l-Artikolu fejn mill-anqas wieħed minnhom jibqa’ kkontrollat, f’termini ta’ ġestjoni, benefiċċji u riskji finanzjarji, b’mill-inqas wieħed mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li oriġinarjament kienu jmexxu l-azjenda;

(ii)

il-bidwi oriġinali u mill-inqas bidwi separat wieħed ġdid skont it-tifsira ta’ dak l-Artikolu.

Artikolu 15

Stabbiliment ta’ ettari eliġibbli għall-finijiet tal-Artikoli 24(2) u 39(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

1.   Bil-għan li jiġi stabbilit l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament li għandhom jiġu allokati skont l-Artikoli 24(2) u 39(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 f’każijiet fejn l-ebda force majeure u ċirkustanza eċċezzjonali ma tkun magħrufa, dawk l-ettari eliġibbli biss għandhom jitqiesu li huma determinati f’konformità mal-punt (23)(a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 640/2014.

2.   Meta ettaru eliġibbli msemmi fil-paragrafu 1 ikun soġġett għal applikazzjoni għal allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament minn żewġ applikanti jew aktar, id-deċiżjoni lil min għandu jiġi allokat id-dritt għall-pagament għandha tkun ibbażata fuq il-kriterju ta’ min ikollu s-setgħa tat-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tal-attivitajiet agrikoli eżerċitati fuq dak l-ettaru u min igawdi mill-benefiċċji u jġorr ir-riskji finanzjarji marbutin ma’ dawn l-attivitajiet.

Artikolu 16

Limitazzjoni skont l-Artikolu 24(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

1.   Kwalunkwe tnaqqis skont l-Artikolu 24(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 ma għandux jaqbeż il-85 % tal-għadd ta’ drittijiet għall-pagament li jikkorrispondu għall-ettari eliġibbli ta’ bwar permanenti li jinsabu f’żoni b’kundizzjonijiet klimatiċi diffiċli.

2.   Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-koeffiċjent tat-tnaqqis stipulat fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu, abbażi ta’ limitazzjonijiet naturali msemmija fl-Artikolu 24(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, jagħmlu distinzjoni bejn il-kategoriji ta’ żoni b’kundizzjonijiet klimatiċi diffiċli sabiex japplikaw koeffiċjenti ta’ tnaqqis differenti għal tali kategoriji.

Artikolu 17

Determinazzjoni tal-valur tad-drittijiet għall-pagament skont l-Artikoli 26 u 40 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

1.   Sabiex jiġu determinati l-pagamenti diretti relevanti jew il-valur tad-drittijiet relatati mas-sena 2014 kif imsemmi fl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandhom jitqiesu biss il-pagamenti lil jew il-valur tad-drittijiet ta’ dawk il-bdiewa li huma intitolati li jingħataw pagamenti diretti skont l-Artikoli 9 u 24(9) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 fis-sena 2015.

Bil-għan li jkunu determinati l-pagamenti diretti relevanti relatati mas-sena ta’ qabel l-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament bażiku kif imsemmi fl-Artikolu 40(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandhom jitqiesu biss il-pagamenti lil dawk il-bdiewa li huma intitolati li jingħataw pagamenti diretti skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 fl-ewwel sena ta’ implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament bażiku.

2.   Għall-finijiet tal-Artikolu 26(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a)

ir-referenza għall-miżuri speċifiċi ta’ appoġġ stipulati fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 68(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Istati Membri jikkunsidraw miżura waħda biss jew għadd ta’ miżuri implimentati skont dawk il-miżuri speċifiċi ta’ appoġġ;

(b)

l-appoġġ mogħti lil xi bidwi għas-sena kalendarja 2014 bħala parti minn skema waħda ta’ appoġġ imsemmija fl-Artikolu 26(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandu jiġi kkalkulat mingħajr ma jitqies kwalunkwe tnaqqis jew esklużjoni stipulat fil-Kapitolu 4 tat-Titolu II tar-Regolament (KE) Nru 73/2009;

(c)

f’konformità ma’ kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu fuq il-livell ta’ appoġġ li għandu jitqies għal skema waħda jew iktar minn dawk elenkati fl-Artikolu 26(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 applikati mill-Istat Membru kkonċernat.

Meta jiġi applikat dan il-paragrafu, l-Istati Membri ma għandhomx jipperikolaw il-karattru diżakkoppjat tal-appoġġ mogħti skont l-Artikolu 68(1)(c) u l-Artikoli 126, 127 u 129 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

3.   Għall-finijiet tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 26(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-appoġġ mogħti għas-sena kalendarja 2014 skont l-Artikoli 72a u 125a tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandu jiġi kkalkolat mingħajr ma jitqies xi tnaqqis jew esklużjoni stipulat fil-Kapitolu 4 tat-Titolu II tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

4.   Ir-referenza fl-Artikolu 26(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għal drittijiet għall-pagament miżmuma minn bidwi għandha tinkludi wkoll dawk id-drittijiet għall-pagament li huma mikrija mill-bidwi lil bidwi ieħor fid-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni tiegħu għas-sena 2014.

Artikolu 18

Stabbiliment definittiv tal-valur u l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament

Fejn l-informazzjoni lill-bdiewa msemmija fl-Artikolu 25(10) jew fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 40(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 hija bbażata fuq dejta provviżorja, il-valur definittiv u l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament għandhom jiġu stabbiliti u kkomunikati lilhom wara li jkunu saru l-kontrolli kollha neċessarji skont l-Artikolu 74 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, u fi kwalunkwe każ sal-1 ta’ April tas-sena ta’ wara l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament bażiku mill-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 19

Stabbiliment tal-valur ta’ drittijiet għall-pagament fil-każ ta’ każijiet ta’ tbatija

1.   Jekk wieħed jew bosta mill-pagamenti diretti msemmija fl-Artikolu 26 jew 40(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 b’rabta mas-sena 2014 jew mas-sena ta’ qabel l-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament bażiku, rispettivament, ikunu aktar baxxi mill-ammonti korrispondenti fis-sena ta’ qabel is-snin affetwati minn force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali, il-valur ta’ unità inizjali għandu jiġi stabbilit abbażi tal-ammonti riċevuti minn dak il-bidwi fis-sena ta’ qabel is-snin affetwati minn force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali.

2.   l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jillimitaw l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għal każijiet li fihom il-pagamenti diretti b’rabta mas-sena 2014 jew mas-sena ta’ qabel l-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament bażiku, rispettivament, huma inqas minn ċertu perċentwal tal-ammonti korrispondenti fis-sena ta’ qabel is-snin affettwati minn force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali. Dan il-perċentwal ma għandux ikun inqas minn 85 %.

Artikolu 20

Klawsola dwar kuntratt privat f’każ ta’ bejgħ

1.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li, f’każ ta’ bejgħ ta’ azjenda jew parti minnha, il-bdiewa jistgħu, permezz ta’ kuntratt iffirmat sa mhux aktar tard mid-data għall-applikazzjoni għall-allokazzjoni tad-drittijiet għall-pagament iffissata mill-Kummissjoni abbażi tal-Artikolu 78(b) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, li jittrasferixxu flimkien mal-azjenda jew parti minnha d-drittijiet għall-pagament korrispondenti li għandhom jiġu allokati. F’dak il-każ, id-drittijiet għall-pagament għandhom jiġu allokati lill-bejjiegħ u trasferiti direttament lix-xerrej li jgawdi, fejn japplika, mit-teħid tal-pagamenti li rċieva l-bejjiegħ għall-2014 jew il-valur tad-drittijiet li kellu fl-2014 kif imsemmi fl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 bħala referenza għall-istabbiliment tal-valur ta’ unità inizjali ta’ dawk id-drittijiet ta’ pagamenti.

Tali trasferiment għandu jeħtieġ li l-bejjiegħ jikkonforma mal-Artikolu 24(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u li x-xerrej jikkonforma mal-Artikolu 9 ta’ dak ir-Regolament.

Tali bejgħ ma għandux jitqies bħala trasferiment mingħajr art skont it-tifsira tal-Artikolu 34(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika mutatis mutandis għall-Istati Membri li japplikaw t-Taqsima 5 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Artikolu 21

Klawsola dwar kuntratt privat f’każ ta’ kiri

1.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li, f’każ ta’ kiri ta’ azjenda jew parti minnha, il-bdiewa jistgħu, permezz ta’ kuntratt iffirmat qabel id-data msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 20(1), jikru flimkien mal-azjenda jew parti minnha d-drittijiet għall-pagament korrispondenti li għandhom jiġu allokati. F’dak il-każ, id-drittijiet għall-pagament għandhom jiġu allokati lil-lokatur u mikrija direttament lil-lokatarju li jgawdi, fejn japplika, mit-teħid tal-pagamenti li rċieva l-lokatur għall-2014 jew il-valur tad-drittijiet li kellu fl-2014 kif imsemmi fl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 bħala referenza għall-istabbiliment tal-valur ta’ unità inizjali ta’ dawk id-drittijiet ta’ pagamenti.

Tali trasferiment għandu jeħtieġ li l-lokatur ikun konformi mal-Artikolu 24(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, li l-lokatarju jikkonforma mal-Artikolu 9 ta’ dak ir-Regolament u li l-kuntratt tal-kera jiskadi wara l-aħħar data għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni skont l-iskema ta’ pagament bażiku.

Tali kirja ma għandhiex titqies bħala trasferiment mingħajr art skont it-tifsira tal-Artikolu 34(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika mutatis mutandis għall-Istati Membri li japplikaw t-Taqsima 5 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Artikolu 22

Benefiċjarji skont l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

Għall-finijiet tal-ewwel inċiż tal-punt (a)(i) tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 24(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, “patata tal-ikel” u “patata taż-żriegħ” għandhom ifissru patata tal-kodiċi NM 0701 għajr għal dawk maħsuba għall-manifattura tal-lamtu tal-patata.

Subtaqsima 2

Attivazzjoni u trasferiment ta’ drittijiet

Artikolu 23

Kalkolu tal-valur ta’ unità ta’ drittijiet għall-pagament

1.   Id-drittijiet għall-pagament għandhom, fl-ewwel stadju, jiġu kkalkulati sa tliet deċimali u, fit-tieni stadju, jitqarrbu ‘l fuq jew ‘l isfel lejn it- tieni deċimali. Jekk il-kalkolu jagħti riżultat fejn it-tielet deċimali jkun 5, is-somma għandha tiġi mqarrba ‘l fuq għat-tieni deċimali.

2.   Jekk bidwi jittrasferixxi frazzjoni ta’ dritt, il-valur ta’ dik il-frazzjoni għandu jiġi kkalkulat proporzjonalment għal kull sena relevanti li jkun baqa’ kif imsemmi fl-Artikolu 25 jew 40 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

3.   L-Istati Membri jistgħu jimmodifikaw drittijiet għall-pagament permezz ta’ fużjoni tal-frazzjonijiet ta’ drittijiet li huma s-sjieda tal-bidwi. Il-valur ta’ drittijiet fużi għandu jiġi determinat għal kull sena relevanti li jkun baqa’ kif imsemmi fl-Artikoli 25 jew 40 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 billi żżid il-valur tal-frazzjonijiet.

Artikolu 24

Rekwiżiti għall-attivazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament

1.   Id-drittijiet għall-pagament jistgħu jiġu ddikjarati għall-pagament darba fis-sena mill-bidwi li jkollu pussess tagħhom (sjieda jew kirja) mhux aktar tard mid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni unika.

Madankollu, fejn bidwi juża l-possibbiltà li jemenda l-applikazzjoni unika f’konformità mar-regoli stabbiliti mill-Kummissjoni abbażi tal-Artikolu 78(b) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, jista’ jiddikjara wkoll għall-pagament dawk id-drittijiet għall-pagament li jkollu pussess tagħhom (sjieda jew kirja) fid-data tan-notifika tiegħu dwar l-emendi lill-awtorità kompetenti, sakemm id-drittijiet għall-pagament inkwistjoni ma jkunux dikjarati għall-pagament minn bidwi ieħor għall-istess sena.

Meta l-bidwi jikseb drittijiet għall-pagament permezz ta’ trasferiment mingħand bidwi ieħor u meta dak il-bidwi l-ieħor kien diġà ddikjara dawk id-drittijiet għall-pagament, id-dikjarazzjoni addizzjonali ta’ dawk id-drittijiet għall-pagament mid-destinatarju tat-trasferiment għandha tkun ammissibbli biss jekk minn jittrasferixxi jkun diġà għarraf lill-awtorità kompetenti bit-trasferiment f’konformità mar-regoli stabbiliti mill-Kummissjoni abbażi tal-Artikolu 34(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u jreġġa’ lura dawk id-drittijiet għall-pagament mill-applikazzjoni unika tiegħu stess, fil-limiti ta’ żmien għall-emendar tal-applikazzjoni unika ffissata mill-Kummissjoni abbażi tal-Artikolu 78(b) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

2.   Meta bidwi, wara li jkun iddikjara l-ħbula art li jikkorrispondu għad-drittijiet għall-pagament disponibbli tiegħu kollha skont l-Artikolu 33(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 li huma espressi bħala numri sħaħ, xorta jiddisponi minn ħabel art li jammonta għal frazzjoni ta’ ettaru, jista’ jiddikjara dritt ieħor għall-pagament f’numru sħiħ li għandu jagħtih id-dritt għal pagament kkalkulat pro rata skont id-daqs tal-ħabel art. Id-dritt għall-pagament għandu jitqies bħala attivat b’mod sħiħ għall-finijiet tal-Artikolu 31(1)(b) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 25

Trasferiment ta’ drittijiet

1.   Id-drittijiet għall-pagament jistgħu jiġu trasferiti f’kull żmien tas-sena.

2.   Meta Stat Membru juża l-għażla stipulata fl-Artikolu 34(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandu jiddefinixxi r-reġjuni msemmija f’dik id-dispożizzjoni fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-Artikolu 34(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u mhux aktar tard minn xahar qabel id-data ffissata mill-Istat Membru f’konformità mal-Artikolu 33(1) ta’ dak ir-Regolament.

Subtaqsima 3

Riżervi nazzjonali jew reġjonali

Artikolu 26

Retromutazzjoni għar-riżerva nazzjonali jew reġjonali bħala riżultat ta’ żamma fuq trasferiment ta’ drittijiet għall-pagament

Meta Stat Membru juża l-għażla stipulata fl-Artikolu 34(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, jista’ jagħżel, f’konformità ma’ kriterji oġġettivi u b’tali mod li jiżgura t-trattament ugwali bejn il-bdiewa u li tiġi evitata d-distorsjoni tas-suq u tal-kompetizzjoni, li jreġġa’ lura lejn ir-riżerva nazzjonali jew reġjonali sa 30 % tal-valuri ta’ unità annwali ta’ kull dritt għall-pagament trasferit mingħajr l-ettari korrispondenti eliġibbli, skont it-tifsira tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, jew l-ammont ekwivalenti espress fl-għadd ta’ drittijiet għall-pagament.

Permezz ta’ deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal retromutazzjoni sa 50 % tal-valur tal-unità annwali ta’ kull dritt għall-pagament jew l-ammont ekwivalenti mogħti f’numru ta’ drittijiet għall-pagament kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu matul l-ewwel tliet snin tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament bażiku.

Artikolu 27

Applikazzjoni tal-klawsola dwar profitt mhux mistenni

Għall-finijiet tal-Artikoli 28 u 40(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, iż-żieda fil-valur tad-drittijiet għall-pagament imsemmija f’dawk id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu determinati billi jitqabbel il-valur tad-drittijiet għall-pagament tal-bidwi li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikolu 25(4) u l-Artikolu 26 jew l-Artikolu 40(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, rispettivament, wara l-bejgħ jew il-kiri msemmi fl-Artikolu 28 jew 40(5) ta’ dak ir-Regolament, rispettivament, bil-valur tad-drittijiet għall-pagament tal-bidwi li jirriżulta mingħajr il-bejgħ jew il-kiri.

Artikolu 28

Stabbiliment tad-drittijiet għall-pagament mir-riżerva nazzjonali jew reġjonali skont l-Artikolu 30(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 30(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, meta bidwi żagħżugħ jew bidwi li jibda l-attività agrikola tiegħu japplika għal drittijiet għall-pagament mir-riżerva nazzjonali jew reġjonali filwaqt li ma jkollu fil-pussess tiegħu l-ebda dritt għall-pagament (bi sjieda jew kirja), għandu jirċievi għadd ta’ drittijiet għall-pagament li jkunu daqs l-għadd ta’ ettari eliġibbli li jkollu fil-pussess tiegħu (bi sjieda jew kirja) fl-aħħar data għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tiegħu għall-allokazzjoni jew żieda fil-valur tad-drittijiet għall-pagament iffissati mill-Kummissjoni abbażi tal-Artikolu 78(b) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

2.   Meta bidwi żagħżugħ jew bidwi li jibdabl-attività agrikola tiegħu japplika għal drittijiet għall-pagament mir-riżerva nazzjonali jew reġjonali filwaqt li diġà jkollu fil-pussess tiegħu drittijiet għall-pagament (bi sjieda jew kirja), għandu jirċievi għadd ta’ drittijiet għall-pagament li jkunu daqs l-għadd ta’ ettari eliġibbli li jkollu fil-pussess tiegħu (bi sjieda jew kirja) fl-aħħar data għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tiegħu msemmija fil-paragrafu 1 li għaliha ma jkollu l-ebda dritt għall-pagament (bi sjieda jew kirja).

Meta l-valur tad-drittijiet li l-bidwi diġà jkollu (sjieda jew kirja) huwa taħt il-medja nazzjonali jew reġjonali msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 30(8) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-valuri ta’ unità annwali ta’ dawk id-drittijiet jistgħu jiżdiedu sal-medja nazzjonali jew reġjonali kif stipulat fl-Artikolu 30(10) ta’ dak ir-Regolament.

Madankollu, fl-Istati Membri li japplikaw iż-żieda msemmija fl-Artikolu 30(10) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għall-finijiet tal-Artikolu 30(7) ta’ dak ir-Regolament, iż-żieda msemmija fit-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandha tkun obbligatorja f’dak l-Istat Membru. Tali żieda għandha tkun f’livell li jikkorrispondi għall-ogħla livell ta’ żieda applikata għall-finijiet tal-Artikolu 30(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

3.   Fl-Istati Membri li japplikaw l-Artikolu 24(6) jew (7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-limitazzjonijiet tal-allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament stabbiliti f’dawn id-dispożizzjonijiet jistgħu jiġu applikati mutatis mutandis għall-allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament skont l-Artikolu 30(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li meta l-applikazzjoni ta’ limitazzjoni waħda jew għadd ta’ limitazzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu tillimita l-għadd totali ta’ drittijiet għall-pagament li diġà huma fil-pussess tal-bidwi u li għadhom kemm jiġu allokati mir-riżerva għal inqas minn perċentwal fiss tal-ettari eliġibbli tiegħu fis-sena li fiha japplika għall-allokazzjoni tad-drittijiet għall-pagament mir-riżerva, dak il-bidwi għandu jingħata numru addizzjonali ta’ drittijiet għall-pagament li jikkorrispondu għal sehem fl-għadd totali tal-ettari eliġibbli tiegħu ddikjarati fl-applikazzjoni tiegħu għal dik is-sena skont l-Artikolu 72(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Dan il-perċentwal fiss imsemmi fit-tieni subparagrafu ta’ dan l-Artikolu għandu jiġi kkalkolat skont il-metodu msemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 31(2) ta’ dan ir-Regolament.

Is-sehem tal-għadd totali ta’ ettari eliġibbli tal-bidwi msemmija fit-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandu jiġi kkalkolat bħala nofs id-differenza fil-punti perċentwali bejn il-perċentwal fiss imsemmi fit-tielet subparagrafu ta’ dan il-paragrafu u s-sehem ta’ drittijiet għall-pagament fil-pussess tal-bidwi fl-ettari eliġibbli tiegħu ddikjarati skont l-Artikolu 72(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 fl-applikazzjoni tiegħu għas-sena msemmija fit-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu. Għall-finijiet ta’ dan is-subparagrafu, “id-drittijiet għall-pagament tal-bidwi” tfisser id-drittijiet għall-pagament li l-bidwi diġà għandu u li għandhom jiġu allokati mill-ġdid mir-riżerva.

Meta jikkalkulaw l-għadd ta’ ettari eliġibbli msemmija fit-tieni, it-tielet u r-raba’ subparagrafi ta’ dan il-paragrafu, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jinkludu l-ebda erja okkupata minn għelejjel permanenti, minn bwar permanenti li jkunu jinsabu f’żoni b’kundizzjonijiet klimatiċi diffiċli kif imsemmi fl-Artikolu 24(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jew minn żoni rikonoxxuti bħala bwar permanenti skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

L-Istati Membri li jużaw il-possibbiltà pprovduta fl-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 li japplikaw l-iskema ta’ pagament bażiku fil-livell reġjonali jistgħu jibbażaw il-metodu ta’ kalkolu msemmi fit-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu fuq l-għadd totali allokat/iddikjarat fl-2015 fir-reġjun relevanti.

Bil-għan li jkun determinat il-livell limitu fit-tieni subparagrafu, l-art miksuba jew mikrija mill-bidwi wara d-19 ta’ Ottubru 2011 ma għandhiex titqies.

4.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, għandhom jitqiesu biss dawk il-bdiewa li għadhom jibdew l-attività agrikola tagħhom u li bdew l-attività agrikola tagħhom fis-sena kalendarja 2013 jew kwalunkwe sena aktar tard u li jressqu applikazzjoni għall-pagament bażiku mhux aktar tard minn sentejn wara s-sena kalendarja li fiha bdew l-attività agrikola tagħhom.

Artikolu 29

Stabbiliment tad-drittijiet għall-pagament mir-riżerva nazzjonali jew reġjonali skont l-Artikolu 30(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 30(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, meta drittijiet għall-pagament ġodda jiġu allokati kif stipulat fl-Artikolu 30(10) ta’ dak ir-Regolament, dawn għandhom ikunu allokati skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu u skont il-kriterji oġġettivi stabbiliti mill-Istat Membru inkwistjoni.

2.   Meta bidwi li ma jkollu l-ebda dritt għall-pagament (bi sjieda jew kirja) ikun intitolat, skont l-Artikolu 30(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, li jirċievi drittijiet għall-pagament mir-riżerva nazzjonali jew reġjonali u japplika għaliha, għandu jirċievi għadd ta’ drittijiet għall-pagament sal-għadd ta’ ettari eliġibbli li jkunu fil-pussess tiegħu (bi sjieda jew kirja) sal-aħħar data għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 28(1).

3.   Meta bidwi li jkollu drittijiet għall-pagament (bi sjieda jew kirja) ikun intitolat, skont l-Artikolu 30(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, li jirċievi drittijiet għall-pagament mir-riżerva nazzjonali jew reġjonali u japplika għaliha, għandu jirċievi għadd ta’ drittijiet għall-pagament sal-għadd ta’ ettari eliġibbli li jkunu fil-pussess tiegħu (bi sjieda jew kirja) sal-aħħar data għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 28(1) li għaliha ma jkollu l-ebda dritt għall-pagament (bi sjieda jew kirja).

Meta l-valur tad-drittijiet li l-bidwi diġà jkollu (sjieda jew kirja) huwa taħt il-medja nazzjonali jew reġjonali msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 30(8) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-valuri ta’ unità annwali ta’ dawk id-drittijiet jistgħu jiżdiedu sal-medja nazzjonali jew reġjonali kif stipulat fl-Artikolu 30(10) ta’ dak ir-Regolament.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-Istati Membri ma għandhomx jistabbilixxu kriterji b’rabta mal-produzzjoni jew dejta oħra speċifika għas-settur għal perjodu wara d-data ffissata mill-Istat Membru f’konformità mal-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009 għas-sena ta’ pretensjoni 2013.

Artikolu 30

Regoli oħra dwar l-istabbiliment ta’ drittijiet għall-pagament mir-riżerva nazzjonali jew reġjonali

1.   Meta jiżdiedu l-valuri ta’ unità annwali ta’ drittijiet għall-pagament kif imsemmi fl-Artikolu 30(10) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-Istati Membri għandhom iżidu l-valur tal-unità tad-drittijiet li l-bidwi diġà jkollu (sjieda jew kirja) fid-data tal-applikazzjoni għal allokazzjoni ta’ drittijiet mir-riżerva nazzjonali jew reġjonali f’konformità mal-kriterji oġġettivi u b’tali mod li jiżguraw it-trattament ugwali bejn il-bdiewa u li tiġi evitata d-distorsjoni tas-suq u tal-kompetizzjoni.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-Istati Membri ma għandhomx jistabbilixxu kriterji b’rabta mal-produzzjoni jew dejta oħra speċifika għas-settur għal perjodu wara d-data ffissata mill-Istat Membru f’konformità mal-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009 għas-sena ta’ pretensjoni 2013.

Artikolu 31

Każijiet ta’ tbatija

1.   Meta bidwi, bħala riżultat ta’ force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali, twaqqaf milli jagħmel applikazzjoni għal allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament f’konformità mal-Artikolu 24(1) jew 39(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u japplika għal drittijiet għall-pagament mir-riżerva nazzjonali jew reġjonali, għandu jiġi allokat drittijiet għall-pagament f’konformità mal-Artikolu 30(7)(c) ta’ dak ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu valuri ta’ unità annwali tad-drittijiet għall-pagament li għandhom jiġu allokati f’konformità mal-Artikolu 25 jew 40 rispettivament tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u d-deċiżjonijiet meħuda mill-Istat Membru dwar l-alternattivi f’dawk l-Artikoli.

2.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li meta l-applikazzjoni ta’ limitazzjoni waħda jew għadd ta’ limitazzjonijiet tal-allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament stabbiliti fl-Artikolu 24(3) sa (7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tillimita l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament allokati lil bidwi għal inqas minn perċentwal fiss tal-ettari eliġibbli tiegħu, u fejn il-bidwi japplika għal drittijiet għall-pagament mir-riżerva nazzjonali jew reġjonali li bidwi għandu jitqies li jkun f’sitwazzjoni ta’ “żvantaġġ speċifiku” skont l-Artikolu 30(7)(b) ta’ dak ir-Regolament. F’dak il-każ, dak il-bidwi għandu jiġi allokat għadd ta’ drittijiet għall-pagament f’konformità mal-Artikolu 30(7)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 li jikkorrispondu għal sehem fl-għadd totali ta’ ettari eliġibbli dikjarati fl-applikazzjoni tiegħu għall-2015 f’konformità mal-Artikolu 72(1) tar-Regolament Nru 1306/2013.

Il-perċentwal fiss imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jiġi kkalkulat bħala l-għadd totali ta’ drittijiet għall-pagament allokati fl-Istat Membru fl-2015 wara l-applikazzjoni tal-limitazzjonijiet stipulati fl-Artikolu 24(3) sa (7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 diviż bl-għadd totali ta’ ettari eliġibbli ddikjarati fl-Istat Membru fl-2015 f’konformità mal-Artikolu 72(1) tar-Regolament Nru 1306/2013.

Is-sehem tal-għadd totali ta’ ettari eliġibbli tal-bidwi msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jiġi kkalkulat bħala nofs id-differenza f’punti perċentwali bejn il-perċentwal fiss imsemmi fl-ewwel u fit-tieni subparagrafi u s-sehem ta’ drittijiet għall-pagament fil-pussess tal-bidwi fl-ettari eliġibbli tiegħu ddikjarati fl-2015 skont l-Artikolu 72(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Meta jikkalkulaw l-għadd ta’ ettari eliġibbli msemmija fit-tieni, it-tielet u r-raba’ subparagrafi ta’ dan il-paragrafu, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jinkludu ebda erja okkupata minn għelejjel permanenti, minn bwar permanenti li jkunu jinsabu f’żoni b’kundizzjonijiet klimatiċi diffiċli kif imsemmi fl-Artikolu 24(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jew minn żoni rikonoxxuti bħala bwar permanenti skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(2) ta’ dak ir-Regolament.

L-Istati Membri li jużaw il-possibbiltà pprovduta fl-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 li japplikaw l-iskema ta’ pagament bażiku fil-livell reġjonali jistgħu jibbażaw il-metodu ta’ kalkolu msemmi fit-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu fuq l-għadd totali allokat/iddikjarat fl-2015 fir-reġjun relevanti.

Bil-għan li jkun determinat il-livell limitu fl-ewwel subparagrafu, l-art miksuba jew mikrija mill-bidwi wara d-19 ta’ Ottubru 2011 ma għandhiex titqies.

Subtaqsima 4

Stati Membri li japplikaw l-Artikolu 21(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

Artikolu 32

Implimentazzjoni fl-Istati Membri li japplikaw l-Artikolu 21(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

Sakemm ma jintqalx b’mod ieħor f’din is-Subtaqsima, id-dispożizzjonijiet ta’ din it-Taqsima għandhom japplikaw għall-Istati Membri li japplikaw l-Artikolu 21(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Artikolu 33

Applikazzjoni tal-Artikolu 21(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

Bil-għan li jiġi stabbilit liema drittijiet għall-pagament għandhom jiskadu f’konformità mal-Artikolu 21(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandha tingħata prijorità lil dawk id-drittijiet għall-pagament li għandhom l-inqas valur.

Fejn id-drittijiet għall-pagament għandhom l-istess valur, l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament li huma sjieda u l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament mikrija għandhom jitnaqqsu bl-istess proporzjon.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw l-ewwel u t-tieni paragrafi fil-livell reġjonali.

Artikolu 34

Determinazzjoni tal-valur ta’ drittijiet għall-pagament skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għall-Istati Membri li japplikaw l-Artikolu 21(3) ta’ dak ir-Regolament

Bil-għan li jiġi determinat il-valur inizjali tal-valur tal-unità tad-drittijiet għall-pagament, l-Istati Membri li japplikaw l-Artikolu 21(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jistgħu jaġġustaw l-ammont ta’ pagamenti għall-2014 kif imsemmi fl-Artikolu 26(5) ta’ dak ir-Regolament billi jnaqqsu, qabel it-tnaqqis u l-esklużjonijiet, l-ammont li jirriżulta minn drittijiet għall-pagament li jkunu skadew skont l-Artikolu 21(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

TAQSIMA 2

Skema ta’ pagament uniku skont l-erja

Artikolu 35

Ettari eliġibbli fl-Istati Membri li japplikaw l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja

Għall-finijiet tal-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja stipulata fit-Taqsima 4 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, inkluża kwalunkwe referenza fir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għal ettari eliġibbli ddikjarati għall-finijiet ta’ dik l-iskema, dawk l-ettari eliġibbli biss għandhom jiġu meqjusa li huma determinati skont it-tifsira tal-punt (23)(a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 640/2014.

Artikolu 36

Applikazzjoni tal-Artikolu 36(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

1.   Bil-għan li jiġi divrenzjat il-pagament uniku skont l-erja kif stipulat fl-Artikolu 36(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a)

ir-referenza għall-miżuri speċifiċi ta’ appoġġ stipulati fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 68(1) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Istati Membri jikkunsidraw miżura waħda biss jew għadd ta’ miżuri implimentati skont dawk il-miżuri speċifiċi ta’ appoġġ;

(b)

l-Istati Membri jistgħu, f’konformità ma’ kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, jiddeċiedi dwar il-livell ta’ appoġġ biex jiġu kkunsidrati għal wieħed jew aktar mill-iskemi applikati mill-Istat Membru inkwistjoni f’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 36(3) ta’ dak ir-Regolament u, fejn xieraq, mat-tielet subparagrafu ta’ dik id-dispożizzjoni. Madankollu, meta tiġi kkunsidrata l-għajnuna mogħtija taħt l-iskema relevanti fl-2014, l-ammont użat sabiex jiddivrenzjaw il-pagament uniku skont l-erja ma jistax ikun ogħla mill-ammont korrispondenti mogħti lil bidwi individwali taħt tali skema fl-2014;

(c)

meta jitqies l-appoġġ mogħti f’konformità mal-Artikolu 68(1)(c) u l-Artikoli 126, 127 u 129 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, tali divrenzjar ma għandux jipperikola l-karattru diżakkoppjat ta’ dawk l-iskemi.

Din id-divrenzjar għandu jkun disponibbli għall-bdiewa li rċevew fl-2014 l-għajnuna msemmija fit-tieni, it-tielet u r-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 36(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013. L-ammont għal kull ettaru għandu jiġi stabbilit kull sena billi jiġi diviż l-ammont li jiddivrenzja l-pagament uniku skont l-erja disponibbli għal bidwi individwali bin-numru ta’ ettari eliġibbli ddikjarat mill-bidwi skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 72(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

2.   Jekk l-ammont ta’ appoġġ skont skema waħda jew għadd ta’ skemi ta’ appoġġ imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 36(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 b’rabta mal-2014 huwa inqas mill-ammont jew ammonti korrispondenti fis-sena ta’ qabel is-snin affetwati minn force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali, l-Istat Membru għandu jqis l-appoġġ mogħti bħala parti mill-iskemi ta’ appoġġ ikkonċernati fis-sena ta’ qabel is-snin affetwati minn force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jillimitaw l-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu għal każijiet fejn il-pagamenti diretti relatati mal-2014 ikunu aktar baxxi minn ċertu perċentwal tal-ammonti korrispondenti fis-sena ta’ qabel is-snin milquta minn force majeure jew ċirkustanzi eċċezzjonali. Dan il-perċentwal ma għandux ikun inqas minn 85 %.

3.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li f’każ ta’ wirt attwali jew antiċipat, id-divrenzjar tal-pagament uniku skont l-erja għandu jkun disponibbli għall-bidwi li jkun wiret l-azjenda, dment li dan il-bidwi jkun eliġibbli taħt l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja.

Artikolu 37

Produzzjoni tal-qanneb skont l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja

L-Artikolu 9 għandu japplika mutatis mutandis fir-rigward tal-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja.

KAPITOLU 3

APPROĊĊ EKOLOĠIKU

TAQSIMA 1

Ekwivalenza

Artikolu 38

Rekwiżiti applikabbli għall-iskemi ta’ ċertifikazzjoni nazzjonali jew reġjonali

1.   L-Istati Membri li jiddeċiedu li jimplimentaw il-prattiki ekwivalenti msemmija fl-Artikolu 43(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandhom jaħtru awtorità ta’ ċertifikazzjoni pubblika jew privata waħda jew aktar li tiċċertifika li l-bidwi jirrispetta l-prattiki fl-azjenda tiegħu li jikkonformaw mal-Artikolu 43(3) ta’ dak ir-Regolament.

2.   L-awtoritajiet pubbliċi jew privati għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

għandu jkollhom l-għarfien, it-tagħmir u l-infrastruttura meħtieġa biex iwettqu l-kompiti ta’ ċertifikazzjoni;

(b)

għandu jkollhom biżżejjed staff kwalifikat u esperjenzat;

(c)

għandhom ikunu imparzjali u ħielsa minn kwalunkwe kunflitt ta’ interess fir-rigward tal-eżerċizzju tal-kompiti ta’ ċertifikazzjoni.

L-awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni privati għandhom ikunu akkreditati bl-EN ISO/IEC 17021 (Rekwiżiti għal korpi li jipprovdu l-awditjar u ċ-ċertifikazzjoni tas-sistemi ta’ ġestjoni) jew bl-EN ISO/IEC 17065 (Valutazzjoni tal-konformità – Rekwiżiti għall-korpi li jiċċertifikaw il-prodotti, il-proċessi u s-servizzi) fis-settur tal-produzzjoni agrikola. L-akkreditazzjoni għandha titwettaq biss minn korp nazzjonali ta’ akkreditazzjoni fi Stat Membru skont ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21).

3.   Il-ħatra ta’ awtorità ta’ ċertifikazzjoni pubblika jew privata għandha tiġi revokata, meta din ma tissodisfax il-kundizzjonijiet tal-ħatra tagħha stipulati fil-paragrafu 2.

Artikolu 39

Kalkolu tal-ammont imsemmi fl-Artikolu 28(6) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013

1.   Għall-bdiewa li jiddeċiedu li josservaw il-prattiki msemmija fil-punti 3 u 4 tat-Taqsima I u l-punt 7 tat-Taqsima III tal-Anness IX tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u kwalunkwe prattika ekwivalenti oħra miżjuda ma’ dak l-Anness li għaliha jkun meħtieġ kalkolu speċifiku sabiex jiġi evitat il-finanzjament doppju, bħala prattiki ekwivalenti skont l-Artikolu 43(3)(a) ta’ dak ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom inaqqsu mill-ammont ta’ appoġġ għal kull ettaru kkalkolat skont l-Artikolu 28(6) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, ammont li jikkorrispondi għal terz tal-pagament għal approċċ aktar ekoloġiku medju għal kull ettaru fl-Istat Membru jew reġjun ikkonċernat għal kull prattika ekoloġika li l-prattika tkun ekwivalenti għaliha.

Il-pagament għal approċċ aktar ekoloġiku medju għal kull ettaru fl-Istat Membru jew ir-reġjun ikkonċernat għandu jiġi ikkalkolat abbażi tal-perċentwal imsemmi fl-Artikolu 47(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-medja tal-limiti massimi nazzjonali għas-snin mill-2015 sal-2019 stipulati fl-Anness II ta’ dak ir-Regolament u n-numru ta’ ettari eliġibbli ddikjarati skont l-Artikolu 33 jew l-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 fl-2015. L-Istati Membri li jiddeċiedu li jimplimentaw il-prattiki msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu diġà mill-2015, jistgħu jagħtu stima tal-għadd ta’ ettari eliġibbli ddikjarati fl-2015 fuq il-bażi tad-dikjarazzjonijiet li jkunu saru fl-2014 skont l-Artikolu 34(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri li jiddeċiedu li japplikaw it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 43(9) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jistgħu jiddeċiedu li japplikaw it-tnaqqis imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu fuq bażi individwali b’ammont li jikkorrispondi għal terz tal-pagament għal approċċ aktar ekoloġiku medju għal kull ettaru tal-bidwi kkonċernat.

Il-pagament għal approċċ aktar ekoloġiku medju għall-bidwi għandu jiġi kkalkolat abbażi tal-medja tal-pagament individwali kkalkolat skont it-tielet u r-raba’ subparagrafi tal-Artikolu 43(9) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għas-snin bejn l-2015 u l-2019 u l-għadd ta’ ettari eliġibbli ddikjarati mill-bidwi skont l-Artikolu 33 ta’ dak ir-Regolament fl-2015.

TAQSIMA 2

Diversifikazzjoni tal-għelejjel

Artikolu 40

Kalkolu tal-ishma ta’ għelejjel differenti għad-diversifikazzjoni ta’ għelejjel

1.   Għall-fini tal-kalkolu tal-ishma ta’ għelejjel differenti kif inhu stipulat fl-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandu jitqies il-perjodu li huwa l-iktar parti relevanti tal-perjodu ta’ kultivazzjoni u se jitqiesu l-prattiki tradizzjonali ta’ kultivazzjoni fil-kuntest nazzjonali.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-bdiewa ta’ dak il-perjodu fi żmien stipulat. Fil-firxa totali tal-art li tinħarat ta’ kull azjenda, kull ettaru għandu jitqies darba waħda biss f’sena waħda ta’ pretensjoni għall-fini tal-kalkolu tal-ishma ta’ għelejjel differenti.

2.   Għall-kalkolu tal-ishma ta’ għelejjel differenti, iż-żona koperta minn għalla tista’ tinkludi fatturi ta’ pajsaġġ li jiffurmaw parti miż-żona eliġibbli skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 640/2014.

3.   Fuq erja fejn jinżergħu għelejjel mħallta billi jitkabbru fl-istess waqt żewġ għelejjel jew aktar f’ringieli distinti, kull għalla għandha tingħadd bħala għalla distinta meta tkun tkopri mill-inqas 25 % ta’ dik l-erja. Iż-żona koperta mill-għelejjel differenti għandha tiġi kkalkolata b’diviżjoni taż-żona fejn jiġi applikat żrigħ imħallat bin-numru ta’ għelejjel li jgħattu tal-inqas 25 % ta’ dik iż-żona, ikun xi jkun is-sehem propju ta’ għalla f’dik iż-żona.

Rigward iż-żoni fejn jiġi applikat iż-żrigħ imħallat permezz tat-tkabbir ta’ għalla ewlieni li tinżera’ ma’ għalla oħra, iż-żona tiġi kkunsidrata bħala mgħottija biss mill-għalla ewlenija.

Żoni li fihom tinżera’ taħlita ta’ żrieragħ, indipendentament mill-għelejjel speċifiċi inklużi fit-taħlita, għandha titqies li hija koperta b’għalla waħda biss. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 44(4)(d) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, din l-għalla waħidha għandha tissejjaħ “għalla mħallta”. Fejn jista’ jkun stabbilit li l-ispeċijiet inklużi f’taħlitiet differenti ta’ żrieragħ huma differenti minn xulxin, l-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu dawk it-taħlitiet ta’ żrieragħ differenti bħala għelejjel singoli distinti, sakemm dawk it-taħlitiet differenti ta’ żrieragħ ma jintużaw għall-għalla msemmija fl-Artikolu 44(4)(d) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

TAQSIMA 3

Bwar permanenti

Artikolu 41

Qafas għad-deżinjazzjoni ta’ żoni oħra ta’ bwar permanenti sensittivi għall-ambjent barra ż-żoni ta’ Natura 2000

Żoni ta’ bwar permanenti ambjentalment sensittivi barra miż-żoni koperti mid-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE jew mid-Direttiva 2009/147/KE kif imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 45(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandhom jingħażlu abbażi ta’ kriterju wieħed jew iktar minn dawn li ġejjin:

(a)

li jkopru ħamrija organika b’perċentwal għoli ta’ karbonju organiku, bħal mhuma t-torbiera jew l-artijiet mistagħdra;

(b)

li jħaddnu ħabitati elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 92/43/KEE jew li huma protetti taħt leġiżlazzjoni nazzjonali;

(c)

li jħaddnu speċi ta’ pjanti elenkati fl-Anness II tad-Direttiva 92/43/KEE jew li huma protetti taħt leġiżlazzjoni nazzjonali;

(d)

li huma ta’ importanza sinifikanti għal speċi ta’ għasafar selvaġġi elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2009/147/KE;

(e)

li huma ta’ importanza sinifikanti għal speċi ta’ annimali selvaġġi protetti taħt id-Direttiva 92/43/KEE jew li huma protetti taħt leġiżlazzjoni nazzjonali;

(f)

li jkopru bur permanenti ta’ valur naturalistiku għoli kif inhu ddefinit mill-kriterji oġġettivi li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istat Membru;

(g)

li jkopru ħamrija b’riskju għoli ta’ erożjoni.

(h)

li jkunu jinsabu f’żona sensittiva nominata fil-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-baċir idrografiku skont id-Direttiva 2000/60/KE.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li kull sena jżidu żoni magħżula ġodda u għandhom jinfurmaw lill-bdiewa kkonċernati dwar dik id-deċiżjoni fi żmien stipulat.

Artikolu 42

Konverżjoni mill-ġdid f’każ ta’ nuqqas ta’ osservanza tal-obbligu dwar żoni ta’ bwar permanenti sensittivi għall-ambjent

Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (22), fejn bidwi kkonverta jew għażaq bur permanenti li jkun soġġett għall-obbligu msemmi fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 45(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovdi għall-obbligu li jikkonverti ż-żona mill-ġdid f’bur permanenti u, abbażi ta’ każ b’każ, jista’ jagħti istruzzjonijiet preċiżi li l-bidwi kkonċernat għandu jirrispetta dwar kif wieħed għandu jsewwi l-ħsara ambjentali li saret sabiex jerġa’ jistabbilixxi l-istatus ambjentalment sensittiv.

Wara li tiġi stabbilita n-nonkonformità, il-bidwi għandu jiġi informat mingħajr dewmien dwar l-obbligu li jikkonverti mill-ġdid u dwar id-data li qabilha għandu jikkonforma ma’ dan l-obbligu. Dik id-data ma għandhiex tkun iktar tard mid-data għas-sottomissjoni tal-applikazzjoni unika għas-sena ta’ wara, jew fil-każ tal-Isvezja u l-Finlandja, it-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara.

B’deroga mill-Artikolu 4(1)(h) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-art konvertita mill-ġdid għandha tiġi kkunsidrata bħala bur permanenti mill-ewwel jum tal-konverżjoni mill-ġdid tagħha u għandha tkun soġġetta għall-obbligu msemmi fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 45(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Artikolu 43

Kalkolu tal-proporzjon ta’ bur permanenti

1.   Żoni ddikjarati minn bdiewa li qed jipparteċipaw fl-iskema tal-bdiewa żgħar imsemmija fit-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, kif ukoll l-unitajiet ta’ azjenda użati għall-produzzjoni organika skont l-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (23) bla ma jkun inkluż fil-proporzjon taż-żoni ta’ bwar permanenti għaż-żona agrikola totali u l-proporzjon ta’ referenza msemmi fl-Artikolu 45(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

2.   Iż-żoni ddikjarati minn bdiewa fl-2012 bħala art għar-ragħa permanenti li ġiet ikkonvertita f’art għal użi oħra jistgħu jitnaqqsu mill-kalkolu taż-żoni ta’ bwar permanenti skont il-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 45(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, san-numru ta’ ettari ta’ ragħa permanenti jew bur permanenti li l-bdiewa stabbilixxew wara l-2012 u ddikjaraw fl-2015 fuq livell nazzjonali, reġjonali, sottoreġjonali jew tal-azjenda, dment li ġew issodisfati r-regoli eżistenti dwar il-manutenzjoni ta’ ragħa permanenti kif stipulat fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 u fl-Artikolu 93(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Meta jiġi kkalkulat in-numru ta’ ettari ta’ mergħat permanenti jew ta’ bwar permanenti stabbiliti wara l-2012 kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu, ettari ta’ mergħat permanenti jew bwar permanenti biss f’żona agrikola ddikjarata fl-2012, fl-2013 jew fl-2014 skont l-Artikolu 34(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 għandhom jitqiesu.

3.   L-Istati Membri għandhom jadattaw il-proporzjon ta’ referenza jekk jivvalutaw li hemm impatt sinifikanti fuq l-evoluzzjoni tal-proporzjon dovuta għal, b’mod partikolari, bidla fl-erja ta’ produzzjoni organika jew bidla fil-popolazzjoni ta’ parteċipanti fl-iskema tal-bdiewa ż-żgħar. F’sitwazzjonijiet bħal dawn, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bla dewmien dwar l-adattament li sar u l-ġustifikazzjoni għal dak l-adattament.

Artikolu 44

Manutenzjoni tal-proporzjon ta’ bur permanenti

1.   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għall-obbligu individwali tal-bdiewa li ma jikkonvertux erjas ta’ bwar permanenti mingħajr awtorizzazzjoni individwali minn qabel. Il-bdiewa għandhom jiġu mgħarrfa b’dak l-obbligu mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ qabel il-15 ta’ Novembru tas-sena li fiha l-Istat Membru kkonċernat jistabbilixxi hekk. Dak l-obbligu għandu japplika biss għall-bdiewa li huma soġġetti għall-obbligi skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward ta’ żoni ta’ bwar permanenti li mhumiex soġġetti għall-Artikolu 45(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

Il-ħruġ ta’ awtorizzazzjoni jista’ jiddependi fuq l-applikazzjoni ta’ kriterji nondiskriminatorji inkluż kriterji ambjentali. Jekk l-awtorizzazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tkun soġġetta għall-kundizzjoni li għandha tiġi stabbilita żona oħra ta’ numru korrispondenti ta’ ettari ta’ bwar permanenti, dik iż-żona, b’deroga mill-Artikolu 4(1)(h) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandha tiġi kkunsidrata bħala bur permanenti mill-ewwel ġurnata ta’ konverżjoni. Żoni bħal dawn għandhom jintużaw għat-tkabbir ta’ ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor għal mill-inqas ħames snin konsekuttivi wara d-data ta’ konverżjoni, jew, jekk l-Istat Membru jiddeċiedi dan, fejn il-bdiewa jikkonvertu żoni li diġà kienu użati biex jitkabbru ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor f’żoni ta’ bwar permanenti, dawn iż-żoni għandhom jintużaw għat-tkabbir ta’ ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor għan-numru ta’ snin li hemm bżonn sabiex jilħqu l-ħames snin konsekuttivi.

2.   Meta jkun stabbilit li l-proporzjon imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 45(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 naqas b’aktar minn 5 % meta mqabbel mal-proporzjon ta’ referenza msemmi f’dak l-Artikolu, l-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovdi għall-obbligu li jikkonverti ż-żoni mill-ġdid fi bwar permanenti u għar-regoli biex tiġi evitata konverżjoni ġdida taż-żoni ta’ bwar permanenti.

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-firxa ta’ bdiewa soġġetti għall-obbligu tal-konverżjoni mill-ġdid minn bdiewa li:

(a)

huma soġġetti għall-obbligi skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward ta’ żoni ta’ bur permanenti li mhumiex soġġetti għall-Artikolu 45(1) ta’ dak ir-Regolament; u

(b)

skont applikazzjonijiet sottomessi b’konformità mal-Artikolu 72 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jew l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 waqt is-sentejn ta’ qabel, jew fl-2015 waqt it-tliet snin ta’ qabel, għandhom żoni agrikoli għad-dispożizzjoni tagħhom li ġew ikkonvertiti minn żoni ta’ bwar permanenti jew minn art b’bur permanenti f’żoni għall-użi oħra.

Fejn il-perjodi msemmija f’punt (b) tat-tieni subparagrafu jinkludu s-snin kalendarji qabel l-2015, l-obbligu tal-konverżjoni mill-ġdid għandhom japplikaw għal żoni li ġew ikkonvertiti f’żoni għal użi oħra minn art b’mergħa permanenti li kienu soġġetti għall-obbligazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 tal-Artikolu 93(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Fid-determinazzjoni ta’ liema bdiewa għandhom jikkonvertu żoni f’żoni ta’ bwar permanenti, l-Istati Membri għandhom l-ewwel jimponu l-obbligu fuq bdiewa li għandhom għad-diżpozzizzjoni tagħhom żona li kienet ikkonvertita minn żona ta’ bur permanenti jew minn art b’bur permanenti f’żona għal użi oħra, bi ksur tar-rekwiżit ta’ awtorizzazzjoni, jekk applikabbli, imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jew tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009. Dawn il-bdiewa għandhom jikkonvertu ż-żona kollha kkonvertita.

3.   Jekk l-applikazzjoni tar-raba’ subparagrafu tal-paragrafu 2 ma twassalx għal żieda fil-proporzjon imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 45(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 li taqbeż il-limitu ta’ 5 %, l-Istati Membri għandhom jipprovdu li bdiewa li għandhom għad-diżpożizzjoni tagħhom żona li kienet ikkonvertita minn żona ta’ bur permanenti jew minn art b’mergħa permanenti f’żona għal użi oħra waqt il-perjodi msemmija fil-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2, għandhom jikkonvertu wkoll perċentwal ta’ dik iż-żona konvertita f’żoni ta’ bwar permanenti jew jistabbilixxu żona oħra li tikkorrispondi ma’ dak il-perċentwal bħala żona ta’ bur permanenti. Dak il-perċentwal għandu jiġi kkalkolat abbażi taż-żona kkonvertita mill-bidwi waqt il-perjodi msemmija fil-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u ż-żona meħtieġa biex il-proporzjon imsemmi fl-Artikolu 45(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jaqbeż il-limitu ta’ 5 %.

Għall-kalkolu tal-perċentwal imsemmi fl-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jeskludu, miż-żona kkonvertita mill-bidwi, dawk iż-żoni li saru bwar permanenti wara l-31 ta’ Diċembru 2015, dment li jwettqu kontroverifiki amministrattivi tal-bur permanenti ddikjarat b’mod annwali fl-applikazzjoni għall-għajnuna ġeospazjali permezz ta’ intersezzjoni spazjali maż-żona ddikjarata bħala żona ta’ ragħa permanenti fl-2015 irreġistrata fis-sistema ta’ identifikazzjoni għal ħbula art agrikoli u li dawk iż-żoni ta’ bwar permanenti ma kinux stabbiliti bħala riżultat ta’ obbligu li tiġi kkonvertita mill-ġdid jew li tiġi stabbilita żona ta’ bur permanenti skont il-paragrafu 2 jew dan il-paragrafu. Madankollu, meta t-tali esklużjoni ma tippermettix li jiżdied il-proporzjon imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 45(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 iktar mil-limitu ta’ 5 %, l-Istati Membri ma għandhomx jeskludu dawk iż-żoni.

Iż-żoni ta’ bwar permanenti jew art b’ragħa permanenti li l-bdiewa ħolqu fil-kuntest tal-impenji skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (24) u r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 ma għandhomx jiġu kkunsidrati fiż-żona kkonvertita mill-bidwi għall-kalkolu tal-perċentwal imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

Il-bdiewa għandhom ikunu mgħarrfa dwar l-obbligu individwali tal-konverżjoni mill-ġdid u dwar ir-regoli biex jevitaw konverżjoni ġdida ta’ bur permanenti, mingħajr dewmien u dejjem qabel il-31 ta’ Diċemrbu tas-sena li fiha jiġi stabbilit it-tnaqqis ta’ aktar minn 5 %. Għandu jitħares l-obbligu ta’ konverżjoni mill-ġdid qabel id-data għas-sottomissjoni tal-applikazzjoni unika għas-sena ta’ wara, jew fil-każ tal-Isvezja u l-Finlandja, it-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara.

B’deroga mill-Artikolu 4(1)(h) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, żoni konvertiti mill-ġdid jew stabbiliti bħala żoni ta’ bwar permanenti għandhom jiġu kkunsidrati bħala bur permanenti mill-ewwel ġurnata tal-konverżjoni mill-ġdid jew tat-twaqqif. Dawk iż-żoni għandhom jintużaw għat-tkabbir ta’ ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor għal mill-inqas ħames snin konsekuttivi wara d-data ta’ konverżjoni tagħhom, jew, jekk l-Istat Membru jiddeċiedi dan, fejn il-bdiewa jikkonvertu żoni li diġà kienu użati biex jitkabbru ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor f’żoni ta’ bwar permanenti, dawn iż-żoni għandhom jintużaw għat-tkabbir ta’ ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor għan-numru ta’ snin li hemm bżonn sabiex jilħqu l-ħames snin konsekuttivi.

TAQSIMA 4

Żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika

Artikolu 45

Aktar kriterji għat-tipi ta’ żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika

1.   Sabiex it-tipi ta’ żoni elenkati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 46(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jikkwalifikaw bħala żoni ta’ konċentrazzjoni ekoloġika, għandhom japplikaw il-paragrafi 2 sa 11 ta’ dan l-Artikolu.

2.   L-art mistrieħa ma għandhiex tintuża għall-produzzjoni agrikola. B’deroga mill-Artikolu 4(1)(h) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, art mistrieħa għall-finijiet tas-sodisfazzjon taż-żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika għal aktar minn ħames snin għandha tibqa’ art li tista’ tinħarat.

3.   Ir-raba’ mtarraġ għandu jkun raba’ mtarraġ li jkun protett skont KAAT 7 kif imsemmi fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 kif ukoll raba’ mtarraġ ieħor. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jikkunsidraw biss bħala żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika raba’ mtarraġ protett skont il-KAAT 7. L-Istati Membri li jiddeċiedu li jikkunsidraw raba’ mtarraġ ieħor għandhom jistabbilixxu kriterji għal dak ir-raba’ mtarraġ ieħor, inkluż it-tul minimu bbażat fuq speċifiċitajiet nazzjonali jew reġjonali.

4.   Il-karatteristiċi tal-pajsaġġ għandhom ikunu għad-dispożizzjoni tal-bidwi u għandhom ikunu dawk protetti taħt il-KAAT 7, l-SMR 2 jew l-SMR 3 kif imsemmija fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 kif ukoll il-karatteristiċi li ġejjin:

(a)

sies tal-ħaxix jew meded art bis-siġar b’wisgħa sa 10 metri;

(b)

siġar iżolati b’dijametru tal-qċaqċet ta’ mill-inqas 4 metri;

(c)

siġar f’linja b’dijametru tal-qċaċet ta’ mill-inqas 4 metri. L-ispazju bejn il-qċaċet ma għandux ikun aktar minn 5 metri;

(d)

siġar fi grupp, li jkunu konnessi b’kopertura tal-qċaċet imrikkbin fuq xulxin, u gruppi żgħar ta’ siġar fl-għelieqi ta’ massimu ta’ 0,3 ettaru fiż-żewġ każijiet;

(e)

ġmiem tal-għelieqi b’wisa’ ta’ bejn metru u 20 metru, li fih ma għandux ikun hemm produzzjoni agrikola;

(f)

għadajjar li jkunu sa massimu ta’ 0,1 ettaru. Ġibjuni li jkunu magħmulin mill-konkrit jew mill-plastik ma għandhomx jiġu kkunsidrati bħala żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika;

(g)

fossijiet b’wisa’ massima ta’ 6 metri, inklużi kanali tal-ilma miftuħin għall-finijiet ta’ irrigazzjoni jew skular. Kanali b’ħitan tal-konkrit ma għandhomx jiġu kkunsidrati bħala żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika.

(h)

ħitan tal-ġebel tradizzjonali.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jillimitaw il-lista ta’ karatteristiċi tal-pajsaġġ għal dawk f’KAAT 7, SMR 2 jew SMR 3 kif imsemmi fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u/jew għal karatteristika waħda jew aktar minn dawk elenkati fil-punt (a) sa (h) tal-ewwel subparagrafu, fejn dan ikun iġġustifikat b’mod xieraq.

Għall-finijiet tal-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jinkludu siġar rikonoxxuti bħala karatteristiċi tal-pajsaġġ siewja b’kopertura tal-quċċata iżgħar minn 4 metri.

Għall-finijiet tal-punt (e) tal-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu wisa’ massimu aktar baxx.

Għall-finijiet tal-punt (f) tal-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu daqs minimu għall-għadajjar u jistgħu jiddeċiedu li biċċa art b’veġetazzjoni riparja tul l-ilma b’wisa’ massimu ta’ 10 metri tiġi inkluża fid-daqs tal-għadira. Jistgħu jistabbilixxu kriterji sabiex jiżguraw li l-għadajjar huma ta’ valur naturali, filwaqt li jqisu r-rwol li l-għadajjar naturali għandhom għall-konservazzjoni tal-ħabitats u l-ispeċijiet.

Għall-finijiet tal-punt (h) tal-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kriterji minimi bbażati fuq speċifiċitajiet nazzjonali jew reġjonali, inkluż limiti fuq id-dimensjonijiet ta’ għoli u wisa’.

5.   L-artijiet ta’ lqugħ għandhom jinkludu biċċiet ta’ art ta’ lqugħ tul mogħdijiet ta’ ilma meħtieġa skont KAAT 1, SMR 1 jew SMR 10 kif imsemmi fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, kif ukoll biċċiet ta’ art ta’ lqugħ oħrajn. Il-wisa’ minima ta’ dawk il-biċċiet ta’ art ta’ lqugħ l-oħrajn għandha tkun stabbilita mill-Istati Membri, iżda ma għandhiex tkun inqas minn metru. Dawn għandhom jinsabu fuq jew maġenb għalqa li tinħarat b’tali mod li t-truf twal tagħhom ikunu paralleli għat-tarf tal-mogħdija tal-ilma jew tal-korp tal-ilma. Tul mogħdijiet tal-ilma, dawn jistgħu jinkludu meded art b’veġetazzjoni riparja b’wisgħa sa 10 metri. Ma għandu jkun hemm ebda produzzjoni agrikola fuq biċċiet ta’ art ta’ lqugħ. Permezz ta’ deroga mir-rekwiżit ta’ ebda produzzjoni, l-Istati Membri jistgħu jippermettu r-ragħa jew il-ħsad, dment li l-biċċiet ta’ art ta’ lqugħ ikunu jistgħu jibqgħu jiġu distinti mill-art agrikola ta’ maġenb.

6.   L-ettari agroforestali tfisser raba’ li tinħarat eleġibbli għall-iskema ta’ pagament bażiku jew għall-iskema ta’ pagament uniku li hemm referenza għaliha fil-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u li tissodisfa l-kundizzjonijiet li skonthom kien jew qiegħed jingħata appoġġ skont l-Artikolu 44 tar-Regolament (UE) Nru 1698/2005 jew l-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

7.   Fir-rigward tal-istrixxi ta’ ettari eliġibbli tul it-trufijiet tal-foresti l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jippermettu l-produzzjoni agrikola jew li jistabbilixxu rekwiżit ta’ ebda produzzjoni agrikola, jew li jipprovdu ż-żewġ għażliet lill-bdiewa. Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li ma jippermettux produzzjoni agrikola, permezz ta’ deroga mir-rekwiżit ta’ ebda produzzjoni, jistgħu jippermettu ragħa jew ħsad, dment li l-biċċa tibqa’ distinta mir-raba’ ta’ maġenb. Il-wisa’ minima ta’ dawk il-biċċiet ta’ art ta’ lqugħ għandha tkun stabbilita mill-Istati Membri, iżda ma għandhiex tkun inqas minn metru. Il-wisa’ massima għandha tkun ta’ 10 metri.

8.   Għal żoni b’imsaġar ta’ newba qasira mingħajr ebda użu ta’ fertilizzant minerali u/jew ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu lista ta’ speċijiet li jistgħu jintużaw għal dak il-għan, billi jagħżlu mil-lista stabbilita skont l-Artikolu 4(2)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-ispeċijiet li huma l-aktar xierqa minn perspettiva ekoloġika, b’hekk jeskludu speċijiet li mhumiex indiġeni b’mod ċar. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-rekwiżiti fir-rigward tal-użu ta’ fertilizzanti minerali u prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, filwaqt li jżommu f’moħħhom l-objettiv ta’ din l-għamla partikolari ta’ żoni ta’ konċentrazzjoni ekoloġika b’mod partikolari biex titħares u tittejjeb il-bijodiversità.

9.   Żoni b’għelejjel li jikbru malajr jew b’kopertura veġetali għandhom jinkludu tali żoni stabbiliti skont ir-rekwiżiti skont SMR 1 kif hemm referenza għalihom fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 kif ukoll żoni oħrajn b’għelejjel li jikbru malajr jew b’kopertura veġetali, bil-kundizzjoni li dawn ikunu stabbiliti biż-żriegħ ta’ taħlita ta’ speċijiet ta’ għelejjel jew billi jinżera’ addizzjonalment ħaxix fl-għelejjel prinċipali. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-lista ta’ taħlitiet ta’ speċijiet ta’ għelejjel li għandhom jintużaw u l-perjodu għaż-żriegħ ta’ għelejjel li jikbru malajr jew ta’ kopertura veġetali, u jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet addizjonali, b’mod partikolari fir-rigward ta’ metodi ta’ produzzjoni. Il-perjodu li għandu jiġi stabbilit mill-Istati Membri ma għandux jaqbeż l-1 ta’ Ottubru.

Żoni b’għelejjel li jikbru malajr jew b’kopertura veġetali ma għandhomx jinkludu żoni b’għelejjel tax-xitwa li jinżergħu fil-ħarifa normalment għall-ħsad jew għar-ragħa. Ma għandhomx jinkludu wkoll iż-żoni koperti minn prattiki ekwivalenti msemmija fil-punti I.3 u 4 tal-Anness IX tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u implimentati permezz tal-impenji msemmija fl-Artikolu 43(3(a) ta’ dak ir-Regolament.

10.   Fiż-żoni b’għelejjel li jassimilaw in-nitroġenu, il-bdiewa għandhom ikabbru dawk l-għelejjel li jassimilaw in-nitroġenu inklużi f’lista stabbilita mill-Istat Membru. Dik il-lista għandha tinkludi l-għelejjel li jassimilaw in-nitroġenu li l-Istat Membru jqis li jikkontribwixxu għall-għan ta’ titjib tal-bijodiversità. Dawk l-għelejjel għandhom ikunu preżenti fl-istaġun ta’ tkabbir. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar fejn jistgħu jitkabbru għelejjel li jassimilaw in-nitroġenu li jikkwalifikaw bħala żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika. Dawn ir-regoli għandhom iqisu l-ħtieġa li jiġu sodisfatti l-objettivi tad-Direttiva 91/676/KEE u d-Direttiva 2000/60/KE, minħabba l-potenzjal li għandhom l-għelejjel li jassimilaw in-nitroġenu biex iżidu r-riskju ta’ lissija ta’ nitroġenu fil-ħarifa. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet addizzjonali, b’mod partikolari fir-rigward ta’ metodi ta’ produzzjoni.

Iż-żoni b’għelejjel li jassimilaw in-nitroġenu ma għandhomx jinkludu ż-żoni koperti minn prattiki ekwivalenti msemmija fil-punti I.3 u 4 tal-Anness IX tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u implimentati permezz tal-impenji msemmija fl-Artikolu 43(3(a) ta’ dak ir-Regolament.

11.   Bidwi jista’ jiddikjara l-istess żona jew karatteristika tal-pajsaġġ darba biss f’sena ta’ pretensjoni sabiex ikun konformi mar-rekwiżit ta’ żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika.

Artikolu 46

Regoli għall-implimentazzjoni reġjonali taż-żoni ta’ konċentrazzjoni ekoloġika

1.   L-Istati Membri li jagħżlu l-implimentazzjoni reġjonali prevista fl-Artikolu 46(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandhom jiddefinixxu r-reġjuni għall-finijiet ta’ dak l-Artikolu. Ir-reġjuni li għandhom jiġu definiti għandhom jikkonsistu minn żoni ġeografiċi uniċi u omoġenji b’kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali simili. Għal dan il-għan, omoġeneità għandha tirreferi għat-tip ta’ ħamrija, l-elevazzjoni, kif ukoll għall-preżenza taż-żoni naturali u seminaturali.

2.   Fir-reġjuni definiti, l-Istati Membri għandhom jagħżlu ż-żoni fejn għandhom jiġu implimentati sa nofs il-punti perċentwali tar-rekwiżit tal-erja ta’ konċentrazzjoni ekoloġika.

3.   Fir-rigward taż-żoni definiti, l-Istati Membri għandhom jipprevedu obbligi speċifiċi għall-bdiewa jew gruppi ta’ bdiewa li jipparteċipaw. Dawk l-obbligi għandhom jiżguraw strutturi kontigwi maġenb żoni ta’ konċentrazzjoni ekoloġika. L-obbligi għall-bdiewa jew il-gruppi ta’ bdiewa li jipparteċipaw għandhom jinkludu rekwiżit li kull bidwi li jipparteċipa għandu jkollu tal-anqas 50 % taż-żona soġġetta għall-obbligu stipulat fl-Artikolu 46(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 fl-art tal-azjenda tiegħu fir-reġjun u skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 46(2) ta’ dak ir-Regolament.

4.   L-obbligi għall-bdiewa jew gruppi ta’ bdiewa li jipparteċipaw għandhom jiżguraw li ż-żoni ta’ konċentrazzjoni ekoloġika kontigwi msemmija fil-paragrafu 3 jikkonsistu f’żona waħda jew aktar minn dawk imsemmija fil-punti (a), (c), (d) u (h) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 46(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

5.   Fl-għażla taż-żoni u l-previżjoni tal-obbligi kif inhu msemmi fil-paragrafi 2 u 3 rispettivament, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw, jekk ikun applikabbli, il-bijodiversità eżistenti nazzjonali jew reġjonali u/jew il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u strateġiji ta’ adattament, il-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-baċiri idrografiċi jew bżonnijiet identifikati bil-għan li tiġi żgurata l-koerenza ekoloġika tan-netwerk Natura 2000, kif inhu msemmi fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 92/43/KEE jew biex jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Infrastruttura Ekoloġika.

6.   Qabel ma jistipulaw l-obbligi għall-bdiewa, l-Istati Membri għandhom jikkonsultaw lill-bdiewa jew lill-gruppi ta’ bdiewa kkonċernati u partijiet interessati oħrajn. Wara konsultazzjoni bħal din, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu pjan dettaljat finalizzat għall-implimentazzjoni reġjonali u għandhom jinfurmaw lill-partijiet interessati li pparteċipaw fil-konsultazzjoni u lill-bdiewa u lill-gruppi ta’ bdiewa kkonċernati b’dan il-pjan, inkluża l-għażla taż-żoni u l-obbligi għall-bdiewa jew il-gruppi ta’ bdiewa li jipparteċipaw u b’mod partikolari l-perċentwal preċiż li kull bidwi individwali għandu jimplimenta fl-azjenda tiegħu stess. L-Istati Membri għandhom jibagħtu dik l-informazzjoni lill-bidwi mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ qabel dik li fiha l-implimentazzjoni reġjonali tkun se tapplika jew għall-ewwel sena ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fil-waqt xieraq biex il-bidwi jkun jista’ jagħmel l-applikazzjoni tiegħu kif xieraq.

Mingħajr preġudizzju għall-pagamenti lill-bdiewa msemmija fl-Artikolu 43(9) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu stipulati l-arranġamenti fir-rigward tal-kumpensi finanzjarji bejn il-bdiewa u fir-rigward tal-penali amministrattivi fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità dwar iż-żoni ta’ konċentrazzjoni ekoloġika kontigwi.

Artikolu 47

Regoli għall-implimentazzjoni kollettiva u l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati minn azjendi li għandhom jitqiesu li jinsabu fil-viċin

1.   L-Istati Membri li jiddeċiedu li jippermettu li ssir implimentazzjoni kollettiva kif inhu stipulat fl-Artikolu 46(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandhom jiddefinixxu l-kriterji li għandhom jintlaħqu mill-azjendi li jitqiesu li jinsabu fil-viċin u li jużaw xi waħda minn dawn:

(a)

bdiewa li 80 % tal-azjenda tagħhom tkun fl-istess muniċipalità;

(b)

bdiewa li 80 % tal-azjenda tagħhom tkun f’żona b’raġġ li jinkludi numru ta’ kilometri li għandu jiġi stabbilit mill-Istati Membri u li jkun sa massimu ta’ 15-il kilometru.

2.   L-Istati Membri li jiddeċiedu li jagħżlu żoni li fihom hija possibbli l-implimentazzjoni kollettiva u li jagħżlu obbligi ta’ impożizzjoni fuq il-bdiewa jew il-gruppi ta’ bdiewa li jipparteċipaw, għandhom jikkunsidraw il-bijodiversità eżistenti nazzjonali jew reġjonali u/jew il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-istrateġiji ta’ adattament, il-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-baċiri idrografiċi jew il-bżonnijiet identifikati bil-għan li tiġi żgurata l-koerenza ekoloġika tan-netwerk Natura 2000 imsemmi fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 92/43/KEE jew li jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-infrastruttura ekoloġika.

3.   L-obbligi għall-bdiewa jew il-gruppi ta’ bdiewa li jipparteċipaw u li huma msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jinkludu l-kundizzjoni li ż-żoni ta’ konċentrazzjoni ekoloġika kontigwi jikkonsistu minn żona waħda jew aktar minn dawk imsemmija fil-punti (a), (c), (d) u (h) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 46(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

4.   Il-bdiewa li jipparteċipaw fl-implimentazzjoni kollettiva għandhom jikkonkludu ftehim bil-miktub li jinkludi d-dettalji dwar l-arranġamenti interni tal-kumpens finanzjarju u dwar il-penali amministrattivi fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità dwar iż-żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika komuni.

Artikolu 48

Determinazzjoni tal-proporzjon tal-foresta meta mqabbla mal-art agrikola

1.   L-Istati Membri li jiddeċiedu li jimplimentaw l-Artikolu 46(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandhom jistabbilixxu l-perċentwal ta’ foresti meta mqabbla mal-erja tal-wiċċ tal-art totali msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dak il-paragrafu abbażi tad-dejta disponibbli mill-Eurostat. Id-dejta dwar il-foresti għandha tirreferi għad-definizzjonijiet hekk kif inhuma applikati mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti u għandha teskludi ż-żona taħt art bis-siġar oħra. L-erja tal-wiċċ tal-art totali għandha teskludi l-erja taħt l-ilmijiet interni inklużi x-xmajjar u l-lagi.

2.   Il-proporzjon tal-foresta meta mqabbla mal-art agrikola msemmi fl-Artikolu 46(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandu jiġi kkalkolat bl-użu tad-dejta disponibbli mill-Eurostat. Jekk ma jkunx hemm dejta disponibbli mill-Eurostat dwar l-art taħt l-art forestali u agrikola, fl-iskala meħtieġa biex jiġi vvalutat il-proporzjon tal-foresta fuq livell ta’ erja ekwivalenti għal-livell LAU2 jew fil-livell ta’ unità delineata li tkopri żona ġeografika waħda ċara kontigwa li jkollha kundizzjonijiet agrikoli simili, jistgħu jintużaw sorsi ta’ dejta oħrajn.

L-Istati Membri għandhom juru li użaw dejta aġġornata u konsistenti dwar l-art taħt l-art forestali u agrikola, li tirrifletti sa fejn huwa possibbli, is-sitwazzjoni reali.

3.   Id-dejta u l-kalkoli msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu validi għal tliet snin. Wara l-iskadenza ta’ dan il-perjodu, l-Istati Membri li jiddeċiedu li japplikaw ukoll l-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 46(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u jġeddu dak il-perjodu ta’ tliet snin għandhom jikkalkolaw il-proporzjonijiet mill-ġdid skont il-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu bl-użu tal-aktar dejta riċenti disponibbli possibbli.

F’każ li bidliet fil-limiti amministrattivi jaffettaw il-proporzjon imsemmi fil-paragrafu 2, id-dejta u l-kalkoli għandhom jiġu vvalutati mill-ġdid u kull bidla fl-applikazzjoni tal-eżenzjoni għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni.

KAPITOLU 4

PAGAMENT LILL-BDIEWA ŻGĦAŻAGĦ

Artikolu 49

Aċċess ta’ persuni ġuridiċi għall-pagamenti lill-bdiewa żgħażagħ

1.   Il-pagamenti annwali lill-bdiewa żgħażagħ imsemmija fl-Artikolu 50(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandhom jingħataw lil persuna ġuridika irrispettivament mill-forma ġuridika tagħha jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin jiġu ssodisfati:

(a)

il-persuna ġuridika tkun intitolata għal pagament skont l-iskema ta’ pagament bażiku jew l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja msemmija fil-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u jkollha drittijiet għall-pagament attivati jew ettari eliġibbli ddikjarati, kif imsemmi fl-Artikolu 50(4) ta’ dak ir-Regolament;

(b)

bidwi żagħżugħ fis-sens tal-Artikolu 50(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jeżerċita kontroll effettiv u fit-tul fuq il-persuna ġuridika f’termini ta’ deċiżjonijiet relatati mal-ġestjoni, il-benefiċċji u r-riskji finanzjarji fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-persuna ġuridika għall-pagament taħt l-iskema tal-bdiewa żgħażagħ. Meta diversi persuni fiżiċi, inklużi persuni li mhumiex bdiewa żgħażagħ, jieħdu sehem fil-kapital jew fil-ġestjoni tal-persuna ġuridika, il-bidwi żagħżugħ għandu jkun jista’ jeżerċita tali kontroll effettiv u fit-tul waħdu jew b’mod konġunt flimkien ma’ bdiewa oħrajn.

(c)

mill-inqas wieħed mill-bdiewa żgħażagħ li jissodisfa l-kundizzjoni stabbilita fil-punt (b), tissodisfa l-kriterji tal-eliġibbiltà stabbiliti mill-Istati Membri skont l-Artikolu 50(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, jekk hemm, sakemm l-Istati Membri jkunu ddeċidew li dawk il-kriterji għandhom japplikaw għal kull bidwi żagħżugħ bħal dan.

Meta persuna ġuridika tkun ikkontrollata unikament jew b’mod konġunt minn persuna ġuridika oħra, il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu għandhom japplikaw għal kwalunkwe persuna fiżika li jkollha kontroll fuq dik il-persuna ġuridika.

2.   Il-pagament imsemmi fl-Artikolu 50(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 ma għandux jibqa’ jingħata jekk il-bdiewa żgħażagħ kollha li jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 u, fejn xieraq, fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ikunu waqqfu l-kontroll fuq il-persuna ġuridika.

3.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu:

(a)

kwalunkwe referenza fl-Artikolu 50(4) sa (10) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għal “bidwi” għandha tinftiehem bħala referenza għall-persuna ġuridika msemmija f’dan l-Artikolu;

(b)

ir-referenza għall-ewwel sottomissjoni ta’ applikazzjoni għall-iskema ta’ pagament bażiku jew l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja msemmija fl-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandha tinftiehem bħala referenza għall-ewwel applikazzjoni tal-persuna ġuridika għall-pagament taħt l-iskema tal-bdiewa żgħażagħ;

(c)

mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu, ir-referenza fit-tieni sentenza tal-Artikolu 50(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għall-“istabbiliment” għandha tinftiehem bħala referenza għall-istabbiliment mill-bdiewa żgħażagħ li għandhom kontroll fuq il-persuna ġuridika skont il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Fejn diversi bdiewa żgħażagħ, kif imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, ikunu akkwistaw kontroll fuq il-persuna ġuridika f’mumenti differenti ta’ żmien, l-aktar akkwist ta’ kontroll kmieni għandu jitqies bħala l-ħin tal-“istabbiliment” imsemmi fit-tieni sentenza tal-Artikolu 50(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Artikolu 50

Aċċess ta’ grupp ta’ persuni fiżiċi għall-pagamenti lill-bdiewa żgħażagħ

L-Artikolu 49 għandu japplika mutatis mutandis fir-rigward ta’ grupp ta’ persuni fiżiċi kif imsemmi fl-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 li għalihom ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 49(1)(a) ta’ dan ir-Regolament huma ssodisfati fil-livell tal-grupp.

KAPITOLU 5

APPOĠĠ AKKOPPJAT

TAQSIMA 1

Appoġġ akkoppjat volontarju

Artikolu 51

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima, “miżuri ta’ appoġġ akkoppjat” tfisser miżuri li jimplimentaw l-appoġġ volontarju akkoppjat imsemmi fl-Artikolu 52(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Artikolu 52

Prinċipji ġenerali

1.   Ir-reġjuni msemmija fl-Artikolu 52(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandhom jiġu ddefiniti mill-Istati Membri skont kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji bħall-karatteristiċi agronomiċi u soċjoekonomiċi u l-potenzjal agrikolu reġjonali, jew l-istruttura istituzzjonali jew amministrattiva. Reġjuni bħal dawn jistgħu jvarjaw minn reġjuni oħra stabbiliti taħt l-iskemi ta’ appoġġ ipprovduti fir-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

2.   Meta jiddefinixxu t-tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi agrikoli speċifiċi msemmija fl-Artikolu 52(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-Istati Membri għandhom iqisu b’mod partikolari l-istrutturi tal-produzzjoni u l-kundizzjonijiet relevanti tar-reġjun jew tas-settur ikkonċernat.

3.   Għall-finijiet tal-Artikolu 52(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, ċerti tipi ta’ biedja jew setturi agrikoli speċifiċi għandhom jitqiesu li qegħdin f’“diffikultà” jekk ikun hemm riskju ta’ abbandun jew ta’ tnaqqis ta’ produzzjoni minħabba, fost l-oħrajn, il-profitabbiltà dgħajfa tal-attività mwettqa li taffettwa b’mod negattiv il-bilanċ ekonomiku, soċjali jew ambjentali fir-reġjun jew fis-settur ikkonċernat.

Artikolu 53

Kundizzjonijiet għall-għoti tal-appoġġ

1.   L-Istati Membri għandhom jistipulaw kriterji tal-eliġibbiltà għall-miżuri tal-appoġġ akkoppjat f’konformità mal-qafas stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1307/2013 u mal-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

2.   Iż-żoni u r-rendimenti u n-numru ta’ annimali msemmija fl-Artikolu 52(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri fil-livell reġjonali jew fil-livell settorjali. Huma għandhom jirriflettu r-rendimenti massimi, iż-żona kkultivata jew in-numru ta’ annimali milħuqa fir-reġjun jew fis-settur fil-mira f’mill-inqas sena fil-perjodu ta’ ħames snin qabel is-sena tad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 53(1) ta’ dak ir-Regolament.

Il-pagament annwali għandu jkun espress bħala ammont għal kull unità ta’ appoġġ. Dan għandu jirriżulta mill-proporzjon bejn l-ammont stabbilit għall-iffinanzjar tal-miżura kif notifikat skont il-punt (3)(i) tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament u jew iż-żona jew in-numru ta’ annimali eliġibbli għall-appoġġ fis-sena inkwistjoni, jew iż-żona jew in-numru ta’ annimali stabbiliti kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu.

3.   Fejn l-appoġġ akkoppjat tal-miżura jkun jikkonċerna ż-żerriegħa taż-żejt msemmiji fl-Anness tal-Memorandum ta’ Qbil bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika fuq iż-żerriegħa taż-żejt fi ħdan il-qafas tal-GATT, it-total ta’ żoni massimi li għandhom ikunu appoġġjati kif notifikat mill-Istati Membri ma għandux jaqbeż żona massima għall-Unjoni sħiħa għall-fini ta’ żgurar ta’ konformità mal-impenji internazzjonali tagħha.

Fejn tinqabeż iż-żona massima msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jaġġustaw iż-żona notifikata bl-applikazzjoni ta’ koeffiċjent ta’ tnaqqis li jirriżulta mill-proporzjon bejn iż-żona massima u t-total taż-żoni notifikati għall-appoġġ taż-żerriegħa taż-żejt msemmija fl-ewwel subparagrafu.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-koeffiċjent ta’ tnaqqis imsemmi fit-tieni subparagrafu permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati mingħajr l-applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 71(2) jew (3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

4.   Fejn il-miżura tal-appoġġ akkoppjat tkun tikkonċerna annimali bovini u/jew nagħaġ u mogħoż, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu bħala kundizzjoni għall-eliġibbiltà għall-appoġġ, ir-rekwiżiti li l-annimali jiġu identifikati u rreġistrati previsti fir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (25) jew ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 (26) rispettivament.

5.   L-Istati Membri ma jistgħux jagħtu appoġġ akkoppjat relatat maż-żona lil żoni li mhumiex żoni eliġibbli fis-sens tal-Artikolu 32(2), (3) u (4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013. Meta l-Istati Membri jagħtu appoġġ akkoppjat għall-qanneb, għandha tapplika l-kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 32(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u fl-Artikolu 9 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 54

Konsistenza u kumulazzjoni tal-appoġġ

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 52(8) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-miżuri pprovduti fir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 u r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (27) għandhom jitqiesu bħala “miżuri u politiki oħrajn tal-Unjoni”.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-konsistenza bejn:

(a)

miżuri ta’ appoġġ akkoppjat u miżuri implimentati skont miżuri u politiki oħra tal-Unjoni;

(b)

miżuri ta’ appoġġ akkoppjat differenti;

(c)

miżuri ta’ appoġġ akkoppjat u miżuri ffinanzjati mill-għanjuna statali.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri ta’ appoġġ akkoppjat ma jfixklux it-tħaddim tajjeb ta’ miżuri oħra msemmija fl-ewwel subparagrafu.

3.   Meta appoġġ taħt ċertu miżura ta’ appoġġ akkoppjat jista’ jingħata wkoll skont miżura ta’ appoġġ akkoppjat oħra, jew skont miżura implimentata skont miżuri u politiki oħra tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bidwi kkonċernat jista’ jirċievi appoġġ li jimmira għall-għan imsemmi fl-Artikolu 52(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 skont miżura waħda minnhom biss.

Artikolu 55

Kriterji għall-approvazzjoni mill-Kummissjoni

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 55(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandu jeżisti nuqqas ta’ alternattivi jekk:

(a)

l-ebda produzzjoni oħra għajr il-produzzjoni soġġetta għal miżura ta’ appoġġ akkoppjat ma tkun tista’ titwettaq fir-reġjun jew fis-settur fil-mira jew il-kontinwazzjoni ta’ produzzjoni ta’ dan it-tip tkun teħtieġ bidliet sinifikanti fl-istrutturi ta’ produzzjoni; jew

(b)

il-konverżjoni lejn produzzjoni oħra tkun limitata ħafna minħabba n-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ art jew tal-infrastrutturi adattati għal dik il-produzzjoni, it-tnaqqis sinifikanti konsekuttiv fl-għadd ta’ azjendi, il-livell ta’ investimenti meħtieġa li jirriżultaw mill-konverżjoni jew minħabba raġunijiet simili.

2.   Għall-finijiet tal-Artikolu 55(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandu jkun meħtieġ li tiġi pprovduta provvista stabbli lill-industrija lokali tal-ipproċessar meta sospensjoni jew tnaqqis tal-produzzjoni fir-reġjun jew is-settur fil-mira jkun mistenni li jkollu impatt negattiv fuq l-attività u l-vijabbiltà ekonomika relatata jew f’intrapriżi downstream li jiddependu b’mod sinifikanti fuq produzzjoni bħal din, bħal proċessuri ta’ materja prima, biċċeriji jew industriji tal-ikel. Tali intrapriżi downstream jeħtieġ li jkunu lokalizzati fir-reġjun rispettiv jew jeħtieġ li jkunu jiddependu b’mod sinifikanti fuq is-settur għat-tkomplija tal-attività tagħhom.

3.   Għall-finijiet tal-Artikolu 55(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, taqlib kontinwu fis-suq relatat għandu jeżisti fejn il-bdiewa fir-reġjun jew is-settur fil-mira huma affettwati mit-telf ekonomiku li jirriżulta b’mod partikolari minn okkorrenza ta’ tniġġis, kontaminazzjoni jew degradazzjoni fil-kwalità tal-ambjent relatat ma’ avveniment speċifiku ta’ ambitu ġeografiku limitat.

4.   Meta tivvaluta l-livell ta’ appoġġ akkoppjat li jirriżulta mill-miżuri biex jiġi approvat bħala nnotifikat mill-Istat Membru, il-Kummissjoni għandha tqis il-livell ta’ pagamenti diretti akkoppjati mogħtija matul mill-inqas sena fi żmien il-perjodu ta’ referenza 2010-2014 kif imsemmi fl-Artikolu 53(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

TAQSIMA 2

Pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ tal-qoton

Artikolu 56

Awtorizzazzjoni ta’ art agrikola għall-produzzjoni tal-qoton

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kriterji oġġettivi abbażi ta’ liema art agrikola hija awtorizzata skont l-Artikolu 57(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Dawn il-kriterji għandhom ikunu bbażati fuq waħda jew iktar minn dawn li ġejjin:

(a)

l-ekonomija agrikola ta’ dawk ir-reġjuni fejn il-qoton huwa għalla ewlenija;

(b)

il-ħamrija u l-klima fiż-żoni kkonċernati;

(c)

il-ġestjoni tal-ilma għat-tisqija;

(d)

sistemi tan-newba u metodi ta’ kultivazzjoni li l-aktar jipproteġu l-ambjent.

Artikolu 57

Awtorizzazzjoni tal-varjetajiet għaż-żrigħ

Għall-finijiet tal-Artikolu 57(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw il-varjetajiet reġistrati fil-“Katalgu Komuni tal-Varjetajiet ta’ Speċi ta’ Pjanti Agrikoli” li huma pprovduti fid-Direttiva 2002/53/KE li huma adattati għall-bżonnijiet tas-suq.

Artikolu 58

Rekwiżiti tal-eliġibbiltà

Iż-żrigħ taż-żoni msemmija fl-Artikolu 57(1) tar-Regolament (KE) Nru 1307/2013 għandu jsir billi tinkiseb densità minima tat-tħawwil, li għandha tkun stipulata mill-Istat Membru abbażi tal-kundizzjonijiet tal-ħamrija u tat-temp u l-karatteristiċi speċifiċi tar-reġjun, fejn xieraq.

Artikolu 59

Prattiki agronomiċi

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli speċifiċi dwar il-prattiki agronomiċi meħtieġa għaż-żamma u l-ħsad tal-għelejjel f’kundizzjonijiet normali tat-tkabbir.

Artikolu 60

Approvazzjoni ta’ organizzazzjonijiet interprofessjonali

1.   Kull sena, l-Istati Membri għandhom japprovaw għal perjodu ta’ sena, li jibda mhux aktar tard mill-1 ta’ Marzu, kull organizzazzjoni interprofessjonali msemmija fl-Artikolu 59(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 li tapplika biex issir organizzazzjoni approvata bħal din u li:

(a)

tkopri żona totali ta’ mill-inqas 4 000 ettaru kif stabbilit mill-Istat Membru li tissodisfa l-kriterji tal-awtorizzazzjoni stipulati fl-Artikolu 56 ta’ dan ir-Regolament;

(b)

tinkludi mill-inqas impriża tal-ħalġ waħda; u

(c)

adottat regoli interni ta’ ħidma, b’mod partikolari dwar il-kundizzjonijiet tas-sħubija u l-miżati, skont ir-regoli nazzjonali u tal-Unjoni.

2.   Fejn jinstab li organizzazzjoni interprofessjonali approvata ma tirrispettax il-kriterji għall-approvazzjoni stipulati fil-paragrafu 1, l-Istat Membru għandu jirtira l-approvazzjoni sakemm in-nuqqas ta’ rispett tal-kriterji kkonċernati ma jiġix solvut f’perjodu ta’ żmien raġonevoli. Fejn huwa ppjanat li l-approvazzjoni tiġi rtirata, l-Istat Membru għandu jinnotifika dik l-intenzjoni lill-organizzazzjoni interprofessjonali, flimkien mar-raġunijiet għall-irtirar. L-Istat Membru għandu jagħti permess lill-organizzazzjoni tal-produzzjoni biex tissottometti l-osservazzjonijiet tagħha fi żmien speċifikat.

Il-bdiewa membri ta’ organizzazzjoni interprofessjonali approvata li l-approvazzjoni tagħha ġiet irtirata skont l-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandhom jitilfu d-dritt tagħhom għaż-żieda tal-għajnuna prevista fl-Artikolu 60(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Artikolu 61

Obbligi tal-produtturi

1.   Produttur ma għandux ikun membru ta’ aktar minn organizzazzjoni interprofessjonali approvata waħda msemmija fl-Artikolu 59(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

2.   Produttur li huwa membru ta’ organizzazzjoni interprofessjonali għandu jwassal il-qoton tiegħu lil ħallieġ tal-qoton u li jifforma parti mill-istess organizzazzjoni.

3.   Il-parteċipazzjoni ta’ produtturi f’organizzazzjoni interprofessjonali approvata għandha tkun ir-riżultat ta’ sħubija volontarja.

KAPITOLU 6

NOTIFIKI

Artikolu 62

Notifiki relatati mad-definizzjonijiet u dispożizzjonijiet relatati

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 sal-31 ta’ Jannar 2015. Tali notifika għandha tinkludi d-dettalji ta’ tali deċiżjonijiet, il-ġustifikazzjoni tagħhom u l-kriterji oġġettivi li abbażi tagħhom ittieħdu dawn id-deċiżjonijiet.

Artikolu 63

Notifiki relatati mal-koeffiċjent ta’ tnaqqis skont l-Artikolu 32(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 8 sal-31 ta’ Jannar 2015. Tali notifika għandha tinkludi d-dettalji ta’ tali deċiżjonijiet, il-ġustifikazzjoni tagħhom u l-kriterji oġġettivi li abbażi tagħhom ittieħdu dawn id-deċiżjonijiet.

Artikolu 64

Notifiki relatati mal-pagament bażiku

1.   Meta Stat Membru jinnotifika lill-Kummissjoni dwar id-deċiżjonijiet tiegħu skont l-Artikoli 22(2) u (3), 24(10), 29 u 40(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, it-tali notifika għandha tinkludi dettalji dwar tali deċiżjonijiet. Barra minn hekk, għal deċiżjonijiet skont l-Artikoli 24(10), 29 u 40(4) ta’ dak ir-Regolament, għandha tkun inkluża ġustifikazzjoni fejn tkun relevanti.

Meta Stat Membru jinnotifika lill-Kummissjoni dwar id-deċiżjonijiet tiegħu skont l-Artikolu 23(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, tali notifika għandha tinkludi d-dettalji ta’ tali deċiżjonijiet, il-ġustifikazzjoni tagħhom u l-kriterji oġġettivi li fuq il-bażi tagħhom ikunu ttieħdu dawk id-deċiżjonijiet, b’mod partikolari l-kriterji użati għad-definizzjoni tar-reġjuni skont l-Artikolu 23(1) ta’ dak ir-Regolament, il-kriterji użati għad-diviżjoni tal-livelli massimi nazzjonali bejn ir-reġjuni skont l-Artikolu 23(2) ta’ dak ir-Regolament u l-kriterji użati għal kwalunkwe modifiki progressivi annwali skont l-Artikolu 23(3) ta’ dak ir-Regolament.

2.   Meta Stat Membru jiddeċiedi li juża l-għażliet stipulati fl-Artikoli 30(7), 30(11)(b), 32(3)(b), 32(5) u 36(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandu jinnotifika lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Jannar tal-ewwel sena ta’ applikazzjoni ta’ tali deċiżjoni dwar id-dettalji ta’ dawk id-deċiżjonijiet kif ukoll il-ġustifikazzjoni u, fejn relevanti, il-kriterji oġġettivi li fuq il-bażi tagħhom ikunu ttieħdu dawk id-deċiżjonijiet.

F’każ ta’ eżami tad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 30(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Jannar tal-ewwel sena ta’ applikazzjoni ta’ tali deċiżjoni eżaminata.

3.   Meta Stat Membru jiddeċiedi li juża l-għażla stipulata fl-Artikolu 34(3) u (4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, dan għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar id-deċiżjoni tiegħu sal-31 ta’ Jannar tal-ewwel sena ta’ applikazzjoni ta’ tali deċiżjoni.

4.   Meta Stat Membru jiddeċiedi li juża l-għażliet stipulati fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 39(1) u fl-Artikolu 40(2) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandu jinnotifika lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Lulju tas-sena ta’ qabel l-ewwel applikazzjoni ta’ tali deċiżjoni bid-dettalji ta’ dawk id-deċiżjonijiet kif ukoll il-ġustifikazzjoni u, fejn relevanti, il-kriterji oġġettivi li abbażi tagħhom ikunu ttieħdu dawk id-deċiżjonijiet.

5.   Meta Stat Membru jiddeċiedi li japplika l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja skont l-Artikolu 36(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 dan għandu jinnotifika lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Settembru ta’ kull sena, għas-sena ta’ pretensjoni kkonċernata, tan-numru totali ta’ ettari ddikjarati mill-bdiewa skont l-Aritkolu 36(2) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 65

Notifiki relatati ma’ approċċ aktar ekoloġiku

1.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja:

(a)

sal-15 ta’ Diċembru 2014:

(i)

jekk ikun applikabbli, id-deċiżjoni tagħhom li jikkalkulaw il-pagament li hemm referenza għalih fl-Artikolu 43(9) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 skont it-tielet subparagrafu ta’ dak il-paragrafu;

(ii)

jekk applikabbli, id-deċiżjoni tagħhom li jaħtru aktar żoni ta’ bwar permanenti sensittivi li hemm referenza għalihom fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 45(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013;

(iii)

jekk applikabbli, id-deċiżjoni tagħhom li japplikaw il-bur permanenti msemmi fl-Artikolu 43(9) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 fil-livell reġjonali kif stipulat fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 47(2) ta’ dak ir-Regolament;

(b)

sal-15 ta’ Diċembru tas-sena kkonċernata, id-deċiżjoni biex tingħażel żona ta’ bur permanenti ambjentalment sensittiva ġdida kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 41 ta’ dan ir-Regolament;

(c)

sal-15 ta’ Diċembru ta’ kull sena, għas-sena ta’ pretensjoni kkonċernata:

(i)

in-numru totali ta’ bdiewa li jridu japplikaw tal-inqas obbligu ta’ approċċ aktar ekoloġiku wieħed imsemmi fl-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u n-numru totali ta’ ettari ddikjarat mit-tali bdiewa;

(ii)

in-numru totali ta’ bdiewa eżentati minn prattika waħda jew aktar ta’ approċċ aktar ekoloġiku u n-numru ta’ ettari ddikjarati mit-tali bdiewa, in-numru ta’ bdiewa eżentati mill-prattiki kollha minħabba li jkunu konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, in-numru ta’ bdiewa eżentati mill-obbligu taż-żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika, u n-numru rispettiv ta’ ettari ddikjarati mit-tali bdiewa. Dawk in-numri ma għandhomx jinkludu l-bdiewa li jipparteċipaw fl-iskema tal-bdiewa ż-żgħar;

(iii)

in-numru totali ta’ bdiewa li japplikaw il-miżuri ekwivalenti, li jiddistingwu l-bdiewa li japplikaw l-ekwivalenza skont l-Artikolu 43(3)(a) jew (b) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u n-numru rispettiv ta’ ettari ddikjarat mit-tali bdiewa;

(iv)

in-numru totali ta’ bdiewa soġġetti għad-diversifikazzjoni tal-għelejjel, maqsumin skont in-numru ta’ bdiewa soġġetti għal diversifikazzjoni b’żewġ għelejjel u n-numru ta’ bdiewa soġġetti għal diversifikazzjoni bi tliet għelejjel u inkluż in-numru rispettiv ta’ ettari ta’ art li tista’ tinħarat iddikjarat minn tali bdiewa;

(v)

in-numru totali ta’ bdiewa kkunsidrati għall-kalkolu tal-proporzjon taż-żoni ta’ bwar permanenti meta mqabbla maż-żona agrikola totali u n-numru totali ta’ ettari koperti minn bwar permanenti ddikjarat minn tali bdiewa;

(vi)

in-numru totali ta’ bdiewa li jiddikjaraw bwar permanenti ambjentalment sensittivi, in-numru totali ta’ ettari koperti minn bwar permanenti ambjentalment sensittivi iddikjarati minn tali bdiewa u n-numru totali ta’ ettari ta’ bwar permanenti sensittivi għall-ambjent magħżulin;

(vii)

in-numru totali ta’ bdiewa soġġetti għall-obbligu ta’ żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika, in-numru totali ta’ ettari li jistgħu jinħartu minn tali bdiewa u n-numru totali ta’ ettari ddikjarati bħala żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika qabel l-applikazzjoni tal-fatturi ta’ ponderazzjoni, maqsumin skont it-tip ta’ konċentrazzjoni ekoloġika kif inhu elenkat fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 46(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013;

(viii)

in-numru totali ta’ bdiewa li jimplimentaw l-obbligu taż-żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika fil-livell reġjonali jew kollettiv u n-numru totali ta’ ettari li jistgħu jinħartu ddikjarat minn tali bdiewa;

(d)

sal-15 ta’ Diċembru ta’ kull sena, il-proporzjon ta’ referenza u l-proporzjon annwali ta’ żoni ta’ bwar permanenti meta mqabbla maż-żona agrikola totali, kif ukoll l-informazzjoni dwar l-obbligi stabbiliti fil-livell tal-azjenda skont il-ħames subparagrafu tal-Artikolu 45(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u l-Artikolu 44 ta’ dan ir-Regolament.

2.   Fin-notifika li għandha ssir sal-1 ta’ Awwissu 2014 skont l-Artikolu 46(8) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dan li ġej:

(a)

id-deċiżjoni tagħhom dwar liema żoni elenkati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 46(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandhom jitqiesu bħala żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika, li sal-1 ta’ Ottubru 2014, trid tiġi supplimentata minn informazzjoni dwar it-tali deċiżjonijiet, inkluż dwar il-kundizzjonijiet applikabbli fuq dawk iż-żoni minħabba deċiżjonijiet mill-Istati Membri;

(b)

informazzjoni dettaljata dwar l-użu ta’ fatturi ta’ konverżjoni u ta’ ponderazzjoni li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 46(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

3.   Fin-notifika tagħhom li għandha ssir sal-1 ta’ Awwissu tas-sena ta’ qabel, l-ewwel applikazzjoni tad-deċiżjoni relevanti skont l-Artikolu 46(8) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dan li ġej:

(a)

għall-Istati Membri li jagħżlu l-implimentazzjoni reġjonali msemmija fl-Artikolu 46(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, informazzjoni dwar id-definizzjoni tar-reġjuni, l-għażla taż-żoni, iż-żoni magħżulin għall-finijiet tal-Artikolu 46(4) ta’ dan ir-Regolament, u informazzjoni li tiġġustifika kif din l-implimentazzjoni reġjonali ssostni l-implimentazzjoni ta’ politiki tal-Unjoni dwar l-ambjent, il-klima u l-bijodiversità;

(b)

għall-Istati Membri li jiddeċiedu li jippermettu li tintuża l-implimentazzjoni kollettiva msemmija fl-Artikolu 46(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandhom jinkludu informazzjoni dwar l-għażla taż-żoni u ż-żoni magħżulin għall-fini tal-Artikolu 47(3) ta’ dan ir-Regolament, jekk applikabbli.

4.   Fin-notifika tagħhom li għandha ssir sal-1 ta’ Awwissu tas-sena ta’ qabel l-ewwel applikazzjoni tad-deċiżjoni relevanti skont l-Artikolu 46(8) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-Istati Membri li jissodisfaw il-kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 46(7) ta’ dak ir-Regolament li jiddeċiedu li japplikaw l-eżenzjoni prevista f’dik id-dispożizzjoni għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bid-dettalji ta’ dik id-deċiżjoni, inklużi d-dejta u l-kalkoli li juru li l-kundizzjonijiet kollha għall-eżenzjoni msemmija fl-Artikolu 46(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 huma ssodisfati.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika mutatis mutandis għad-deċiżjonijiet biex tiġi applikata wkoll l-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 46(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u jġeddu l-perjodu ta’ tliet snin kif inhu stipulat fl-Artikolu 48(3) ta’ dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni immedjatament bi kwalunkwe tibdil fl-applikazzjoni tal-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 46(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Artikolu 66

Notifiki relatati mal-pagamenti lill-bdiewa żgħażagħ

1.   Meta Stat Membru jiddeċiedi li japplika l-Artikolu 50(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għall-kalkolu tal-pagament lill-bdiewa żgħażagħ, għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bil-metodu għall-kalkolu tal-pagament magħżul u l-limitu massimu stabbilit skont l-Artikolu 50(9) ta’ dak ir-Regolament sal-31 ta’ Jannar 2015.

2.   Meta Stat Membru jiddeċiedi li jiddefinixxi l-kriterji tal-eliġibbiltà skont l-Artikolu 50(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jew li japplika l-metodu ta’ kalkolu msemmi fl-Artikolu 50(10) ta’ dak ir-Regolament, għandu jinnotifika lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Jannar 2015 dwar it-tali deċiżjoni.

3.   Meta Stat Membru jiddeċiedi li jagħmel użu mill-għażla li jikkalkula mill-ġdid in-numru fiss ta’ ettari kif previst fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 50(10) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandu jinnotifika lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Awwissu tas-sena li għaliha tali kalkulazzjoni mill-ġdid ta’ din it-tali deċiżjoni tapplika u jipprovdi ġustifikazzjoni kif ukoll il-kriterji oġġettivi li skonthom tkun ittieħdet id-deċiżjoni.

Artikolu 67

Notifiki relatati mal-appoġġ akkoppjat volontarju

1.   In-notifiki msemmija fl-Artikolu 54(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandhom jinkludu l-oġġetti elenkati fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

2.   Għal kull miżura ta’ appoġġ akkoppjat u kull wieħed mit-tipi speċifiċi ta’ setturi tal-biedja jew agrikoli speċifiċi, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-għadd totali ta’ benefiċjarji, l-ammont tal-pagamenti li ngħataw kif ukoll iż-żona totali u n-numru totali ta’ annimali li għalihom fil-fatt tħallas l-appoġġ. Dawn in-notifiki għandhom isiru sal-15 ta’ Settembru tas-sena li ssegwi s-sena li għaliha ngħataw il-pagamenti.

Artikolu 68

Notifiki dwar ir-rekwiżiti minimi biex wieħed jirċievi pagamenti diretti

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Awwissu 2014 b’kull deċiżjoni li ħadu skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Artikolu 69

Notifiki dwar il-pagament ta’ distribuzzjoni mill-ġdid

Meta Stat Membru jiddeċiedi li jagħti pagament ta’ distribuzzjoni mill-ġdid skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, in-notifika msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 41(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandu jkun fiha d-dettalji ta’ dik id-deċiżjoni, inklużi d-dettalji u l-ġustifikazzjoni tal-kalkolu tal-pagament ta’ distribuzzjoni mill-ġdid u, fejn xieraq, informazzjoni dwar kull applikazzjoni reġjonali skont l-Artikolu 41(2) ta’ dak ir-Regolament u dwar kwalunkwe gradwazzjoni fi ħdan l-għadd ta’ ettari skont l-Artikolu 41(5) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 70

Notifiki dwar il-pagament għal żoni b’restrizzjonijiet naturali

Meta Stat Membru jiddeċiedi li jagħti pagament għal żoni b’restrizzjonijiet naturali skont il-Kapitolu 4 tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, dan għandu jinnotifika lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Awwissu 2014 b’kull deċiżjoni li ħa skont l-Artikolu 48 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013. Notifika bħal din għandu jkun fiha d-dettalji ta’ din id-deċiżjoni inkluża, fejn ikun xieraq, informazzjoni dwar kull restrizzjoni tal-pagamenti għal ċerti żoni skont l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, dwar kull applikazzjoni tal-limiti massimi msemmija fl-Artikolu 48(4) ta’ dak ir-Regolament u dwar kull applikazzjoni reġjonali skont l-Artikolu 48(5) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 71

Notifiki dwar l-iskema tal-bdiewa żgħar

Meta Stat Membru jiddeċiedi li japplika l-iskema tal-bdiewa żgħar skont it-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, dan għandu jinnotifika lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Awwissu 2014 b’kull deċiżjoni li ħa skont dan it-Titolu.

Notifika bħal din għandu jkun fiha d-dettalji ta’ din id-deċiżjoni, inkluża l-possibbiltà ta’ inklużjoni awtomatika ta’ bdiewa skont l-Artikolu 62(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u l-kalkolu tal-pagament skont l-Artikolu 63 ta’ dak ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni dwar il-finanzjament imsemmija fl-Artikolu 65(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, bla dewmien u sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Diċembru tas-sena kalendarja li magħha jkollu x’jaqsam il-pagament.

Artikolu 72

Applikazzjoni tal-Artikolu 8(1), 41(4) jew 52(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għal membri ta’ persuni ġuridiċi jew gruppi

Meta Stat Membru jiddeċiedi li japplika l-Artikolu 8(4), 41(8) jew 52(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, għandu jinnotifika lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Awwissu 2014 bid-dettalji ta’ dawk id-deċiżjonijiet.

Artikolu 73

Tnaqqis lineari tal-pagamenti

Meta jiġi applikat xi tnaqqis lineari li jissemma fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 7(1), fl-Artikolu 51(2) jew fl-Artikolu 65(2)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-perċentwal ta’ tnaqqis applikat bla dewmien u sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara s-sena kalendarja li matulha ntalbu l-pagamenti diretti mnaqqsa b’mod lineari.

Artikolu 74

Talba għal informazzjoni dwar miżuri li ħadu l-Istati Membri

Meta jkun meħtieġ, sabiex tiżgura l-applikazzjoni korretta tar-regoli stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jew f’dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Istati Membri biex jipprovdu dettalji dwar xi miżuri li ħadu biex jimplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jew dwar kull regola adottata mill-Kummissjoni abbażi ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 75

Rapporti

1.   Meta l-Bulgarija u r-Rumanija jiddeċiedu li jagħtu pagamenti diretti nazzjonali komplementari skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, dawn għandhom iressqu rapport lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju 2016. Għal kull pagament dirett nazzjonali komplementari, ir-rapport għandu jkun fih l-għadd ta’ benefiċjarji, l-ammont totali ta’ pagamenti diretti nazzjonali komplementari li ngħataw, l-ettari li għalihom ingħata l-pagament u r-rata tal-pagament fejn relevanti.

2.   Meta Stat Membru jiddeċiedi li jagħti għajnuna nazzjonali tranżitorja skont l-Artikolu 37(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, dan għandu jressaq rapport annwali lill-Kummissjoni sal-15 ta’ Settembru tas-sena ta’ wara l-implimentazzjoni ta’ dik l-għajnuna nazzjonali tranżitorja. Għal kull settur, ir-rapport għandu jkun fih l-għadd ta’ benefiċjarji, l-ammont ta’ għajnuna nazzjonali tranżitorja li ngħatat, l-ettari, l-għadd ta’ annimali jew unitajiet oħra li għalihom ingħatat l-għajnuna u r-rata ta’ dik l-għajnuna meta relevanti.

Artikolu 76

Notifika tad-deċiżjoni li tirriżulta minn reviżjoni

Meta deċiżjoni notifikata lill-Kummissjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jew dan ir-Regolament tista’ tiġi riveduta, il-Kummissjoni għandha tinnotifika bid-deċiżjoni li tirriżulta mir-reviżjoni fi żmien perjodu ta’ erba’ ġimgħat minn meta tittieħdet din id-deċiżjoni, sakemm ma jkunx stabbilit limitu taż-żmien differenti għal din in-notifika fir-Regolament (UE) Nru 1307/2013.

Din in-notifika għandu jkun fiha d-dettalji tad-deċiżjoni u, meta relevanti, ġustifikazzjoni u l-kriterji oġġettivi li fuqhom issejset din id-deċiżjoni.

KAPITOLU 7

EMENDAR, TĦASSIR U DĦUL FIS-SEĦĦ

Artikolu 77

Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013

L-Anness X tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jiġi sostitwit bit-test stipulat fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 78

Revoka

Ir-Regolamenti (KE) Nru 1120/2009 u (KE) Nru 1121/2009 huma revokati.

Madankollu, huma għandhom ikomplu japplikaw fir-rigward ta’ applikazzjonijiet ta’ għajnuna relatati mas-snin kalendarji qabel is-sena kalendarja 2015.

Artikolu 79

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ ġurnata ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika fir-rigward ta’ applikazzjonijiet ta’ għajnuna relatati mas-snin kalendarji sussegwenti s-sena kalendarja 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Marzu 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1120/2009 tad-29 ta’ Ottubru 2009 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku li hemm provvediment dwarha fit-Titolu III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa (ĠU L 316, 2.12.2009, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1121/2009 tad-29 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tal-iskemi ta’ appoġġ għal bdiewa previsti fit-Titoli IV u V tiegħu (ĠU L 316, 2.12.2009, p. 27).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).

(6)  Ara s-sentenza tal-Qorti tal-25 ta’ Novembru 1986 fil-Każijiet konġunti 201/85 u 202/85, Klensch, [1986] Ġabra 3477, paragrafu 10.

(7)  ĠU L 336, 23.12.1994, p. 22.

(8)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 640/2014 tal-11 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistema integrata u l-amministrazzjoni ta’ kontroll u l-kundizzjonijiet għar-rifjut jew l-irtirar ta’ ħlasijiet u penali amministrattivi applikabbli għall-pagamenti diretti, l-appoġġ għall-iżvilupp rurali u l-kundizzjonalità (ara l-paġna 48 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(9)  Ara s-sentenza tal-Qorti tal-14 ta’ Ottubru 2010 fil-kawża C-61/09 Landkreis Bad Dürkheim [2010] Ġabra I-09763, il-paragrafu 50 et seq.

(10)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1122/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tal-kundizzjonalità, il-modulazzjoni u s-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll, skont l-iskemi ta’ appoġġ għall-bdiewa previsti għal dak ir-Regolament, kif ukoll għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-kundizzjonalità skont l-iskema ta’ appoġġ prevista għas-settur tal-inbid (ĠU L 316, 2.12.2009, p. 65).

(11)  Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013 p. 487).

(12)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEEtat- 12 ta’ Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1).

(13)  Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).

(14)  L-Infrastruttura Ekoloġika (IE) - Insaħħu l-Kapital Naturali tal-Ewropa. COM(2013) 249 final, 6.5.2013.

(15)  Ara s-sentenza tal-Qorti tal-25 ta’ Ottubru 2012 fil-Każ C-592/11, Anssi Ketelae, għadu ma ġiex ippubblikat fil-Ġabra, paragrafu 56.

(16)  ĠU L 147, 18.6.1993, p. 26.

(17)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

(18)  Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

(19)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-varjetajiet komuni ta’ katalgi ta’ speċi ta’ pjanti agrikoli (ĠU L 193, 20.7.2002, p. 1).

(20)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 fuq il-marketing taż-żerriegħa ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra (ĠU L 193, 20.7.2002, p. 74).

(21)  Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).

(22)  Id-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56).

(23)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1).

(24)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta’ Settembru 2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1).

(25)  Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97 (ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1).

(26)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 tas-17 ta’ Diċembru 2003 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali ovini u kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u d-Direttivi 92/102/KEE u 64/432/KEE (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8).

(27)  Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, p. 671).


ANNESS I

Kontenut tal-informazzjoni li għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 67(1)

L-informazzjoni għandha tinkludi:

(1)

l-ammont totali ffissat għall-għajnuna akkoppjata u l-perċentwal relatat tal-limitu massimu nazzjonali li jirreferi għalih l-Artikolu 53 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għal kull sena sal-2020;

(2)

it-titolu ta’ kull miżura ta’ appoġġ;

(3)

deskrizzjoni ta’ kull miżura ta’ appoġġ, li tinkludi mill-anqas:

(a)

ir-reġjun jew is-settur fil-mira;

(b)

it-tipi speċifiċi ta’ biedja u/jew is-setturi agrikoli speċifiċi magħżula kif ukoll deskrizzjoni tad-diffikultajiet li jkun hemm;

(c)

l-importanza ekonomika, soċjali jew ambjentali relatata;

(d)

il-kriterji stabbiliti għall-fini li jiġu definiti s-setturi u l-produzzjonijiet fil-mira msemmija fl-Artikolu 52(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013;

(e)

kwalunkwe implimentazzjoni tad-deroga stabbilita fl-Artikolu 52(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013;

(f)

it-tul taż-żmien tagħha;

(g)

il-kundizzjonijiet applikabbli tal-eliġibbiltà;

(h)

l-ammont ta’ appoġġ stmat għal kull unità kkalkulat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 53(2) ta’ dan ir-Regolament;

(i)

l-ammont iffissat għall-finanzjament;

(j)

il-limitu kwantitattiv applikabbli, jiġifieri ż-żoni u rendimenti fissi jew in-numru fiss ta’ annimali skont l-Artikolu 52(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013;

(k)

fejn xieraq, iż-żona massima stabbilita għall-finijiet ta’ implimentazzjoni tal-appoġġ għaż-żerriegħa taż-żejt imsemmija fl-Artikolu 53(3) ta’ dan ir-Regolament;

(l)

kwalunkwe miżura eżistenti applikata skont skemi oħra ta’ għajnuna mill-Unjoni jew skont miżuri ffinanzjati minn għajnuniet statali fl-istess reġjun jew settur bħala miżura ta’ appoġġ akkoppjat u, fejn ikun meħtieġ, il-kriterji u r-regoli amministrattivi biex jiġi żgurat li appoġġ li jimmira għall-objettiv imsemmi fl-Artikolu 52(5) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 ma jingħatax ukoll skont skemi oħra ta’ appoġġ mill-Unjoni f’konformità mal-Artikolu 52(9) ta’ dak ir-Regolament;

(4)

fejn xieraq, id-deskrizzjoni ddettaljata tas-sitwazzjoni partikolari fir-reġjun jew fis-settur immirat u l-karatteristiċi tat-tipi ta’ biedja jew setturi agrikoli speċifiċi, li jagħmlu l-perċentwal msemmi fl-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 mhux biżżejjed biex jindirizza d-diffikultajiet identifikati u li jiġġustifikaw livell ogħla ta’ appoġġ skont l-Artikolu 54(2) ta’ dak ir-Regolament;

(5)

fejn xieraq, il-prova tal-eżistenza ta’ waħda mill-ħtiġijiet imsemmija fl-Artikolu 55(1)(a), (b), (c) jew (d) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.


ANNESS II

“ANNESS X

Il-konverżjoni u l-fatturi ta’ ponderazzjoni msemmija fl-Artikolu 46(3) (*)

Karatteristiċi

Fattur ta’ konverżjoni

(m/siġra għal m2)

Fattur ta’ ponderazzjoni

Żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika

(jekk jiġu applikati ż-żewġ fatturi)

Art mistrieħa (għal kull 1m2)

mhux applikabbli

1

1 m2

Raba’ mtarraġ (kull 1 m)

2

1

2 m2

Karatteristiċi tal-pajsaġġ:

 

 

 

 

Sies tal-ħaxix/meded art bis-siġar (għal kull 1 m)

5

2

10 m2

Siġra iżolata (għal kull siġra)

20

1,5

30 m2

Siġar f’linja (kull 1 m)

5

2

10 m2

Grupp ta’ siġar/Gruppi żgħar ta’ siġar fl-għelieqi (għal kull 1m2)

mhux applikabbli

1,5

1,5 m2

Ġmiem tal-għalqa (kull 1 m)

6

1,5

9 m2

Għadajjar (għal kull 1m2)

mhux applikabbli

1,5

1,5 m2

Fossijiet (għal kull 1 m)

3

2

6 m2

Ħitan tal-ġebel tradizzjonali (kull 1 m)

1

1

1 m2

Karatteristiċi oħrajn mhux elenkati hawn fuq iżda protetti skont KAAT7, SMR 2 jew SMR 3 (għal kull 1m2)

mhux applikabbli

1

1 m2

Artijiet ta’ lqugħ (kull 1 m)

6

1,5

9 m2

Ettari agroforestali (għal kull 1m2)

mhux applikabbli

1

1 m2

Strixxi ta’ ettari eleġibbli tul trufijiet tal-foresti (kull 1 m)

 

 

 

 

 

Mingħajr produzzjoni

Bil-produzzjoni

6

6

1,5

0,3

9 m2

1,8 m2

Żoni b’imsaġar ta’ newba qasira (għal kull 1m2)

mhux applikabbli

0,3

0,3 m2

Żoni msaġġra kif imsemmi fl-Artikolu 32(2)(b)(ii) (għal kull m2)

mhux applikabbli

1

1 m2

Żoni b’għelejjel li jikbru malajr jew b’kopertura veġetali (għal kull 1m2)

mhux applikabbli

0,3

0,3 m2

Żoni b’għelejjel li jassimilaw in-nitroġenu (għal kull 1m2)

mhux applikabbli

0,3

0,3 m2


(*)  Il-fatturi ta’ konverżjoni u ponderazzjoni għandhom japplikaw ukoll għal karatteristiċi inklużi fil-prattiki ekwivalenti kif stipulat fit-Taqsima III tal-Anness IX li huma l-istess bħall-karatteristiċi elenkati f’dan l-Anness u kif speċifikati fl-Artikolu 45 tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 639/2014 tal-11 ta’ Marzu 2014, li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għall-pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jemenda l-Anness X ta’ dak ir-Regolament (ĠU L 181, 20.6.2014, p. 1), għall-iskop uniku ta’ kalkolu taż-żona ta’ konċentrazzjoni ekoloġika tal-azjenda, kif imsemmi fl-Artikolu 46(1) ta’ dan ir-Regolament.”


Top