Help Print this page 

Document 32014R0605

Title and reference
Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 605/2014 tal- 5 ta' Ġunju 2014 li jemenda, għall-finijiet tal-introduzzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' periklu u prekawzjoni fil-lingwa Kroata u tal-adattament tagħha għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet Test b'rilevanza għaż-ŻEE
  • In force
OJ L 167, 6.6.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/605/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 167/36


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 605/2014

tal-5 ta' Ġunju 2014

li jemenda, għall-finijiet tal-introduzzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' periklu u prekawzjoni fil-lingwa Kroata u tal-adattament tagħha għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat l-Att dwar il-kundizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja u l-aġġustamenti fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 50 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 37(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 487/2013 (3) jemenda xi wħud mit-tabelli tal-lingwi għad-dikjarazzjonijiet ta' periklu inklużi fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u xi wħud mit-tabelli tal-lingwi għad-dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni inklużi fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament. Bl-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Lulju 2013, jeħtieġ li kull dikjarazzjoni dwar periklu u prekawzjoni stipulati bir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 487/2013 jkunu disponibbli bil-lingwa Kroata wkoll. Dan ir-Regolament jintroduċi l-aġġustamenti meħtieġa fit-tabelli tal-lingwi.

(2)

Il-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 fiha żewġ listi ta' klassifikazzjoni u ttikkettar armonizzati ta' sustanzi perikolużi. It-tabella 3.1 telenka l-klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati ta' sustanzi perikolużi abbażi tal-kriterji stipulati fil-Partijiet 2 sa 5 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. It-tabella 3.2 telenka l-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati ta' sustanzi perikolużi abbażi tal-kriterji stipulati fl-Anness VI tad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE (4).

(3)

Tressqu proposti għall-klassifikazzjoni u t-ttikkettar armonizzati ġodda u aġġornati ta' ċerti sustanzi lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Abbażi tal-opinjonijiet dwar dawn il-proposti maħruġa mill-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju tal-ECHA, kif ukoll tal-kummenti li waslu mill-partijiet ikkonċernati, huwa xieraq li jiġu introdotti, jitneħħew jew jiġu aġġornati l-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati ta' ċerti sustanzi billi jiġi emendat l-Anness VI ta' dak ir-Regolament.

(4)

Il-konformità mal-klassifikazzjonijiet armonizzati l-ġodda ma għandhiex tkun meħtieġa minnufih, peress li jeħtieġ ċertu perjodu ta' żmien biex il-fornituri jkunu jistgħu jadattaw it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet għall-klassifikazzjonijiet il-ġodda u biex ibigħu l-ħażniet eżistenti. Barra minn hekk, jeħtieġ ċertu perjodu ta' żmien biex l-fornituri jikkonformaw mal-obbligi ta' reġistrazzjoni li jirriżultaw mill-klassifikazzjonijiet armonizzati l-ġodda għal sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, il-kategoriji 1 A u 1 B (Tabella 3.1) u l-kategoriji 1 u 2 (Tabella 3.2), jew bħala tossiċi ħafna għall-organiżmi akkwatiċi li jistgħu jikkawżaw effetti fit-tul fl-ambjent akkwatiku, b'mod partikolari b'dawk stipulati fl-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(5)

Skont id-dispożizzjonijiet tranżitorji tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 li jippermettu l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet il-ġodda fi stadju aktar bikri fuq bażi volontarja, il-fornituri għandu jkollhom il-possibbiltà li japplikaw il-klassifikazzjonijiet ġodda armonizzati u li skont dan jadattaw it-ttikkettar u l-imballaġġ fuq bażi volontarja qabel l-iskadenza għall-konformità.

(6)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

L-Anness III huwa emendat skont l-Anness I ta' dan ir-Regolament.

(2)

L-Anness IV huwa emendat skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

(3)

L-Anness VI huwa emendat skont l-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

1.   B'deroga mill-Artikolu 3(2), is-sustanzi u t-taħlitiet jistgħu, qabel l-1 ta' Diċembru 2014 u l-1 ta' Ġunju 2015 rispettivament, jiġu kklassifikati, ittikkettati u ppakkjati skont dan ir-Regolament.

2.   B'deroga mill-Artikolu 3(2), ma għandux jintalab li s-sustanzi kklassifikati, ittikkettati u ppakkjati skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u mqiegħda fis-suq qabel l-1 ta' Diċembru 2014 jerġgħu jiġu ttikkettati u ppakkjati skont dan ir-Regolament sal-1 ta' Diċembru 2016.

3.   B'deroga mill-Artikolu 3(2), ma għandux jintalab li t-taħlitiet ikklassifikati, ittikkettati u ppakkjati skont id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) jew ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u mqiegħda fis-suq qabel l-1 ta' Ġunju 2015 jerġgħu jiġu ttikkettati u ppakkjati skont dan ir-Regolament sal-1 ta' Ġunju 2017.

4.   B'deroga mill-Artikolu 3(3), il-klassifikazzjonijiet armonizzati stipulati fl-Anness III ta' dan ir-Regolament jistgħu jiġu applikati qabel id-data msemmija fl-Artikolu 3(3).

Artikolu 3

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   L-Artikolu 1(1) u (2) għandu japplika fir-rigward ta' sustanzi mill-1 ta' Diċembru 2014 u fir-rigward ta' taħlitiet mill-1 ta' Ġunju 2015.

3.   L-Artikolu 1(3) għandu japplika mill-1 ta' April 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Ġunju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 112, 24.4.2012, p. 21.

(2)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) No 487/2013 tat-8 ta' Mejju 2013 li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 149, 1.6.2013, p. 1).

(4)  Id-Direttiva 67/548/KEE tas-27 ta' Ġunju 1967 tas-27 ta' Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettar ta' sustanzi perikolużi (ĠU L 196, 16.8.1967, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

(6)  Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 1999 li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikettjar tal-preparazzjonjijiet perikolużi (ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1).


ANNESS I

Fil-Parti 3 tal-Anness III, it-Tabella 1.1 hija emendata kif ġej:

(1)

Fil-kodiċi H229, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.”

(2)

Fil-kodiċi H230, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Može eksplozivno reagirati I bez prisustva zraka.”

(3)

Fil-kodiċi H231, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.”


ANNESS II

Il-Parti 2 tal-Anness IV hija emendata kif ġej:

(1)

It-Tabella 1.2 hija emendata kif ġej:

(a)

Fil-kodiċi P210, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.”

(b)

Fil-kodiċi P223: Dan li ġej jidħol wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Spriječiti dodir s vodom.”

(c)

Fil-kodiċi P244, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.”

(d)

Fil-kodiċi P251, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

(e)

Fil-kodiċi P284, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

(2)

It-Tabella 1.3 hija emendata kif ġej:

(a)

Fil-kodiċi P310, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(b)

Fil-kodiċi P311, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(c)

Fil-kodiċi P312: Dan li ġej jidħol wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(d)

Fil-kodiċi P340, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

(e)

Fil-kodiċi P352, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Oprati velikom količinom vode/…”

(f)

Fil-kodiċi P361, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.”

(g)

Fil-kodiċi P362, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Skinuti zagađenu odjeću.”

(h)

Fil-kodiċi P364, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

I oprati je prije ponovne uporabe.”

(i)

Fil-kodiċi P378, jidħol dan li ġej wara l-entrata GA:

 

“HR

Za gašenje rabiti …”

(j)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P301 + P310, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(k)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P301 + P312, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(l)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P302 + P352, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…”

(m)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P303 + P361 + P353, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

(n)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P304 + P340, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

(o)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P308 + P311, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(p)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P342 + P311, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(q)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P361 + P364, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

(r)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P362 + P364, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

(s)

Fil-kodiċijiet ikkombinati P370 + P378, jidħol dan li ġej wara l-entrata li tikkorrispondi għal GA:

 

“HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”


ANNESS III

Il-Parti 3 tal-Anness VI hija emendata kif ġej:

(1)

It-Tabella 1.2 hija emendata kif ġej:

(a)

L-entrata li tikkorrispondi għan-numru tal-indiċi 015-188-00-X hija mħassra.

(b)

L-entrati li jikkorrispondu għan-numri tal-indiċi 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 u 616-035-00-5 jinbidlu bl-entrati korrispondenti li ġejjin:

“006-086-00-6

fenossikarb (ISO); Etil [2-(4-fenossifenossi)etil]karbamat

276-696-7

72490-01-8

Karċ. 2

Akuta Akwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

etefon; 2 aċidu kloreotilfosfoniku

240-718-3

16672-87-0

Toss. Akuta 3

Toss. Akuta 4

Toss. Akuta 4

Korr. tal-ġilda 1C

Kronika Akkwatika 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilin bifosfat

432-770-2

139189-30-3

Sens. Ġilda 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

Etilbenzin

202-849-4

100-41-4

Fjam. Likw. 2

Toss. Akuta 4*

STOT RE 2

Asp. Toss. 1

H225

H332

H372 (organi smigħ)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (organi smigħ)

H304

 

 

 

601-026-00-0

stirene

202-851-5

100-42-5

Fjam. Likw. 3

Repr. 2

Toss. Akuta 4*

STOT RE 1

Irrit. Ġilda 2

Irrit. Għajnejn 2

H226

H361d

H332

H372 (organi smigħ)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (organi smigħ)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetraidro-2-furilmetanol;

tetraidrofurfuril alkoħol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Irrit. Għajnejn 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldeid …%

200-001-8

50-00-0

Karċ. 1B

Muta. 2

Toss. Akuta 3*

Toss. Akuta 3*

Toss. Akuta 3*

Korr. tal-ġilda 1B

Sens. Ġilda 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Korr. tal-ġilda 1B; H314: C ≥ 25 %

Irrit. Ġilda 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Irrit. Għajnejn 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Sens. Ġilda 1; H317: C ≥ 0,2 %

B,D

605-008-00-3

akrolein;

prop-2-enal;

akrilaldeid

203-453-4

107-02-8

Fjam. Likw. 2

Akut Toss. 1

Akut Toss. 2

Akut Toss. 3

Korr. Ġilda 1B

Akut Akwatiku 1

Akut Kroniku 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Korr. tal-ġilda 1-B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

simoksanil (ISO);

2-ċjanu-N-[(etilamino)karbonil]-2-(metossimino)aċetamid

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Toss. Akuta 4

STOT RE 2

Sens. Ġilda 1

Akuta Akwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H361fd

H302

H373 (demm, Timus)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (demm, timus)

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

(c)

L-entrati li ġejjin jidħlu skont l-ordni tal-entrati stabbiliti fit-Tabella 3.1:

“050-028-00-2

2-etilessil 10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditja-4-stannatetradekanoat

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Toss. Akuta 4

STOT RE 1

Sens. Ġilda 1 A

H361d

H302

H372 (Sistema nervuża, sistema immunitarja)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (Sistema nervuża, sistema immunitarja)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimetiltin diklorid

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Toss. Akuta 2

Toss. Akuta 3

Toss. Akuta 3

STOT RE 1

Korr. tal-ġilda 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (Sistema nervuża, sistema immunitarja)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (Sistema nervuża, sistema immunitarja)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinilċikloessin

202-848-9

100-40-3

Karċ. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muskalur; ċis-trikos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Sens. Ġilda 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butilfenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Irrit. Ġilda 2

Ħsara lill-għajnejn. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenproks (ISO); 2- (4-ethossifenil) -2-metilpropil 3-fenossibenzil eter

407-980-2

80844-07-1

Latt.

Akuta Akwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkossidim (ISO); 2-(N-etossipropanimidoil)-3-idrossi-5-mesitilċikloess-2-en-1-on

87820-88-0

Karċ. 2

Toss. Akuta 4

Kronika Akkwatika 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

ċiklossidim (ISO); 2-(N-etossibutanimidoil)-3-idrossi-5-(tetraidro-2H-tiopiran-3-yl)ċikloess-2-en-1-on

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

aċidu benżojku

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Irrit. Ġilda 2

Ħsara lill-għajnejn. 1

H372 (pulmuni) (inilazzjoni)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (pulmuni) (inilazzjoni)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

metil 2,5-diklorobenzoat

220-815-7

2905-69-3

Toss. Akuta 4

STOT SE 3

Kronika Akkwatika 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

Fluazinam (ISO); 3-kloro-N-[3-kloro-2,6-dinitro-4-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluoromethil)piridin-2-amin

79622-59-6

Repr. 2

Toss. Akuta 4

Ħsara lill-għajnejn. 1

Sens. Ġilda 1 A

Akuta Akwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penkonazol (ISO); 1- [2- (2,4-diklorofenil) pentil] -1H-1,2,4-triazol

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Toss. Akuta 4

Akuta Akwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpirażammina (ISO); S-allil 5-amino-2-isopropil-4- (2-metilfenil) -3-oxo-2,3-diidro-1H-pirazol-1-carbotioat

473798-59-3

Kronika Akkwatika 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodu-2-propinil butilkarbamat 3-ioduprop-2-in-1-il butilkarbamat

259-627-5

55406-53-6

Toss. Akuta 3

Toss. Akuta 4

STOT RE 1

Ħsara lill-għajnejn. 1

Sens. Ġilda 1

Akuta Akwatika 1

Kronika Akkwatika 1

H331

H302

H372 (larinġi)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (larinġi)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1”

 

(2)

It-Tabella 3.2 hija emendata kif ġej:

(a)

L-entrata li tikkorrispondi għan-numru tal-indiċi 015-188-00-X hija mħassra.

(b)

L-entrati li jikkorrispondu għan-numri tal-indiċi 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 u 616-035-00-5 jinbidlu bl-entrati korrispondenti li ġejjin:

“006-086-00-6

fenossikarb (ISO); etil [2-(4-fenossifenossi)etil]karbamat

276-696-7

72490-01-8

Karċ. Kat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

etefon; 2 aċidu kloreotilfosfoniku

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/38-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilin bifosfat

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

Etilbenzin

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

stirene

202-851-5

100-42-5

Repr. Kat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetraidro-2-furilmetanol;

tetraidrofurfuril alkoħol

202-625-6

97-99-4

Repr. Kat. 2; R61

Repr. Kat. 3; R62

Xi; R36

T +

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldeid …%

200-001-8

50-00-0

Karċ. Kat. 2; R45

Muta. Kat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T +

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B,D

616-035-00-5

simoksanil (ISO);

2-cjano-N-[(etilamino)karbonil]-2-(metossimino)aċetamid

261-043-0

57966-95-7

Repr. Kat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %”

 

(c)

L-entrati li ġejjin jidħlu skont l-ordni tal-entrati stabbiliti fit-Tabella 3.2:

“050-028-00-2

2-etilhessil 10-etil-4,4-dioktil-7-osso-8-ossa-3,5-ditja-4-stannatetradekanoat

260-829-0

57583-35-4

Repr. Kat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T +

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimetiltin diklorid

212-039-2

753-73-1

Repr. Kat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T +

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37-39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinilċikloessin

202-848-9

100-40-3

Karċ. Kat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muskalur; ċis-trikos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butilfenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Kat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37-39-46

 

 

604-091-00-3

etofenproks (ISO); 2-(4-ethossifenil) -2-metilpropil 3-fenossibenzil eter

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkossidim (ISO); 2-(N-etossipropanimidoil)-3-idrossi-5-mesitilċikloess-2-en-1-on

87820-88-0

Karċ. Kat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

ċiklossidim (ISO); 2-(N-etossibutanimidojl)-3-idrossi-5-(tetraidro-2H-tiopiran-3-yl)ċikloess-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Kat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

aċidu benżojku

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T +

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

metil 2,5-diklorobenzoat

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-kloro-N-[3-kloro-2,6-dinitro-4-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluoromethil)piridin-2-amin

79622-59-6

Repr. Kat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37-39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penkonazol (ISO); 1- [2- (2,4-diklorofenil) pentil] -1H-1,2,4-triazol

266-275-6

66246-88-6

Repr. Kat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpirażammina (ISO); S-allil 5-amino-2-isopropil-4- (2-metilfenil) -3-oxo-2,3-diidro-1H-pirazol-1-carbotioat

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propinil butilkarbamat; 3-ioduprop-2-in-1-il butilkarbamat

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)26-39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %”

 


Top