Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0512

Regolament (UE) Nru 512/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 16 ta’ April 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 912/2010 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS

OJ L 150, 20.5.2014, p. 72–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/512/oj

20.5.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 150/72


REGOLAMENT (UE) Nru 512/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ April 2014

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 912/2010 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 172 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trasmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Jirriżulta mid-dispożizzjonijiet ikkombinati tal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u l-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 912/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) li l-Aġenzija Ewropea GNSS (l- “Aġenzija”) għandha tiżgura l-akkreditament tas-sigurtà tas-sistemi Ewropej ta’ navigazzjoni bis-satellita (is- “sistemi”) u, għal dak il-għan, tagħti bidu għall-implimentazzjoni ta’ proċeduri ta’ sigurtà u t-twettiq ta’ awditjar tas-sigurtà u tissorveljahom.

(2)

Is-sistemi huma ddefiniti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013. Dawn huma sistemi kumplessi u l-istabbiliment u l-funzjonament tagħhom jinvolvu għadd kbir ta’ partijiet interessati bi rwoli differenti. F’dan il-kuntest, huwa kruċjali li l-informazzjoni klassifikata tal-UE tiġi ttrattata u mħarsa mill-partijiet interessati kollha involuti fl-implimentazzjoni tal-programmi Galileo u EGNOS (il-“programmi”) f’konformità mal-prinċipji bażiċi u l-istandards minimi stipulati fir-regoli ta’ sigurtà tal-Kummissjoni u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata tal-UE u li l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013, li jiggarantixxi livell ta’ protezzjoni ugwali għall-informazzjoni klassifikata tal-UE, japplika, fejn ikun il-każ, għall-partijiet interessati kollha involuti fl-implimentazzjoni tal-programmi.

(3)

Il-partijiet interessati li jipparteċipaw fil-proċess ta’ akkreditament tas-sigurtà u li huma affettwati minnu huma l-Istati Membri, il-Kummissjoni, l-Aġenziji rilevanti tal-Unjoni, l-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA) u l-partijiet involuti fl-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/552/PESK (5).

(4)

Meta jitqiesu l-ispeċifiċità u l-kumplessità tas-sistemi, il-korpi differenti involuti fl-implimentazzjoni tagħhom u l-varjetà tal-utenti potenzjali, l-akkreditament tas-sigurtà għandu jiġi ffaċilitat b’konsultazzjoni adatta mal-partijiet rilevanti kollha, bħal awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri u ta’ pajjiżi terzi li joperaw netwerks konnessi mas-sistema stabbilita skont il-programm Galileo għall-provvista tas-Servizz Pubbliku Regolat (PRS), awtoritajiet rilevanti oħra tal-Istati Membri, l-ESA jew, jekk previst fi ftehim internazzjonali, pajjiżi terzi li jospitaw l-istazzjonijiet terrestri tas-sistemi.

(5)

Sabiex tippermetti l-prestazzjoni adatta tal-kompiti relatati mal-akkreditament tas-sigurtà, huwa kruċjali li l-Kummissjoni tipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jitwettqu dawn il-kompiti. Huwa importanti wkoll li l-attivitajiet tal-akkreditament tas-sigurtà jkunu kkoordinati mal-ħidma tal-korpi responsabbli mill-ġestjoni tal-programmi f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1285/2013 u entitajiet oħra responsabbli għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tas-sigurtà.

(6)

Il-valutazzjoni tar-riskju u l-approċċ maniġerjali li għandhom japplikaw għandhom isegwu l-aħjar prassi. Dan għandu jinkludi l-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ sigurtà skont il-kunċett tad-difiża fil-fond. Dan għandu jieħu kont tal-probabbiltà tal-okkorrenza tar-riskju jew avveniment li kien hemm biża’ li seta’ jseħħ. Dan għandu jkun ukoll proporzjonat, adatt u kosteffettiv, b’kont meħud tal-ispiża tal-implimentazzjoni ta’ miżuri biex jittaffa r-riskju meta mqabbel mal-benefiċċju sussegwenti ta’ sigurtà. Id-difiża fil-fond għandha l-għan li ttejjeb is-sigurtà tas-sistemi bl-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ sigurtà tekniċi u nontekniċi organizzati bħala saffi multipli ta’ difiża.

(7)

L-iżvilupp, inklużi l-attivitajiet rilevanti ta’ riċerka assoċjati, u l-manifattura tar-riċevituri tal-PRS u tal-moduli ta’ sigurtà tal-PRS tikkostitwixxi attivitajiet partikolarment sensittivi. Għalhekk huwa essenzjali li l-proċeduri jiġu stabbiliti biex jiġu awtorizzati l-produtturi tar-riċevituri tal-PRS u tal-moduli ta’ sigurtà tal-PRS.

(8)

Barra minn hekk, meta jitqies l-għadd potenzjalment għoli ta’ netwerks u tagħmir konnessi mas-sistema stabbilita taħt il-programm Galileo, b’mod partikolari għall-użu tal-PRS, il-prinċipji ta’ akkreditament tas-sigurtà ta’ dawn in-netwerks u tagħmir għandhom jiġu ddefiniti fl-istrateġija ta’ akkreditament tas-sigurtà, sabiex tiġi żgurata l-omoġeneità tal-akkreditament mingħajr ma jidħol fuq il-kompetenza tal-entitajiet nazzjonali tal-Istati Membri kompetenti fi kwistjonijiet ta’ sigurtà. L-applikazzjoni ta’ dawk il-prinċipji għandha tippermetti l-ġestjoni konsistenti tar-riskji u t-tnaqqis għall-ħtieġa li l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni jiġu eskalati fil-livell ta’ sistema, li jkollu impatt negattiv fuq l-ispejjeż, l-iskeda u l-provvista ta’ servizzi.

(9)

Il-prodotti u miżuri li jipproteġu kontra sinjali elettromanjetiċi mhux intenzjonali (jiġifieri kontra s-smigħ bil-moħbi elettroniku) u tal-prodotti kriptografiċi użati biex tiġi pprovduta s-sigurtà għas-sistemi għandhom jiġu evalwati u approvati mill-entitajiet nazzjonali kompetenti f’materji ta’ sigurtà tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-kumpanija li qed timmanifattura tali prodotti. B’rabta mal-prodotti kriptografiċi, dawk l-evalwazzjoni u approvazzjoni għandhom jiġu kkomplementati f’konformità mal-prinċipji kif jinsabu fil-punti 26 sa 30 tal-Anness IV tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE (6). L-awtorità responsabbli għall-akkreditament tas-sigurtà tas-sistemi għandha tapprova l-għażla ta’ dawn il-prodotti u miżuri approvati filwaqt li tieħu kont tar-rekwiżiti globali tas-sigurtà tas-sistemi.

(10)

Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010, u b’mod partikolari l-Kapitolu III, espliċitament jistabbilixxi l-kondizzjonijiet li taħthom l-Aġenzija għandha tissodisfa l-missjoni tagħha f’dak li jirrigwarda l-akkreditament tas-sigurtà tas-sistemi. B’mod partikolari, huwa jistipula, bħala prinċipju, li d-deċiżjonijiet ta’ akkreditament tas-sigurtà jittieħdu b’mod indipendenti mill-Kummissjoni u mill-entitajiet responsabbli għall-implimentazzjoni tal-programmi u li l-awtorità ta’ akkreditament tas-sigurtà tas-sistemi għandha tkun korp indipendenti fi ħdan l-Aġenzija li tieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b’mod indipendenti.

(11)

F’konformità ma’ dan il-prinċipju, ir-Regolament (UE) Nru 912/2010 jistabbilixxi l-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà tas-sistemi tal-GNSS Ewropej (il- “Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà”) li, flimkien mal-Bord Amministrattiv u mad-Direttur Eżekuttiv, jikkostitwixxi wieħed mit-tliet korpi tal-Aġenzija. Il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jwettaq il-kompiti fdati lill-Aġenzija marbuta mal-akkreditament ta’ sigurtà u huwa awtorizzat li, f’isem l-Aġenzija, jieħu d-deċiżjonijiet rigward l-akkreditament ta’ sigurtà. Huwa għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu u jaħtar lill-president tiegħu.

(12)

Ladarba l-Kummissjoni, f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1285/2013, għandha tiżgura s-sigurtà tal-programmi, inkluża s-sigurtà tas-sistemi u l-funzjonament tagħhom, l-attivitajiet tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandhom jiġu limitati għall-attivitajiet ta’ akkreditament ta’ sigurtà tas-sistemi u għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-kompiti u r-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni. Dan għandu japplika b’mod partikolari rigward il-kompiti u r-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013 u l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni Nru 1104/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), inkluża l-adozzjoni ta’ kwalunkwe dokument b’rabta mas-sigurtà permezz ta’ att delegat, att ta’ implimentazzjoni jew mod ieħor f’konformità ma’ dawk l-Artikoli. Mingħajr preġudizzju għal dawk il-kompiti u responsabbiltajiet tal-Kummissjoni, fid-dawl tal-għarfien espert partikolari tiegħu, il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu madankollu, fil-qasam tal-kompetenza tiegħu, jkun intitolat jagħti parir lill-Kummissjoni dwar it-tfassil tal-abbozz ta’ testi għall-atti msemmija f’dawk l-Artikoli.

(13)

Għandu jkun żgurat li l-attivitajiet marbuta mal-akkreditament tas-sigurtà jitwettqu mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi nazzjonali u l-prerogattivi tal-Istati Membri fir-rigward tal-akkreditament ta’ sigurtà.

(14)

Fir-rigward tas-sigurtà, it-termini “awditjar” u testijiet” jistgħu jinkludu valutazzjonijiet ta’ sigurtà, ispezzjonijiet, analiżi, awditjar u testijiet.

(15)

Sabiex iwettaq l-attivitajiet tiegħu b’mod effiċjenti u effettiv, il-Bord tal-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà għandu jkun jista’ jwaqqaf korpi subordinati adatti li jaġixxu fuq l-istruzzjonijiet tiegħu. B’mod partikolari huwa għandu jwaqqaf bord li jgħinu fit-tħejjija tad-deċiżjonijiet tiegħu.

(16)

Għandu jitwaqqaf grupp ta’ esperti tal-Istati Membri taħt is-superviżjoni tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà biex iwettaq il-kompiti tal-Awtorità ta’ Distribuzzjoni Kripto (ADK) marbuta mal-ġestjoni tal-materjal kriptografiku tal-UE. Dak il-grupp għandu jiġi stabbilit fuq bażi temporanja biex tiġi żgurata l-kontinwità tal-ġestjoni ta’ kwistjonijiet ta’ komunikazzjoni dwar is-sigurtà matul il-fażi ta’ implimentazzjoni tal-programm Galileo. Għandha tiġi applikata fit-tul soluzzjoni sostenibbli għat-twettiq ta’ tali kompiti operattivi meta s-sistema stabbilita taħt il-programm Galileo tkun operattiva b’mod sħiħ.

(17)

Ir-Regolament (UE) Nru 1285/2013 jiddefinixxi l-arranġamenti tal-governanza pubblika għall-programmi matul is-snin 2014-2020. Huwa jagħti r-responsabbiltà globali għall-programmi lill-Kummissjoni. Barra minn hekk, huwa jestendi l-kompiti assenjati lill-Aġenzija u jipprevedi, b’mod partikolari, li l-Aġenzija jkollha rwol ewlieni fl-isfruttar tas-sistemi u fil-massimizzazzjoni tal-benefiċċji soċjoekonomiċi tagħhom.

(18)

F’dan il-kuntest ġdid, huwa essenzjali li jiġi żgurat li l-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà jkun jista’ jwettaq il-kompitu fdata lilu b’mod kompletament indipendenti, b’mod partikolari vis-à-vis il-korpi u l-attivitajiet l-oħra tal-Aġenzija u biex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta’ interess. Għalhekk huwa essenzjali li tkompli s-separazzjoni, fi ħdan l-Aġenzija stess, tal-attivitajiet marbuta mal-akkreditament tas-sigurtà tal-attivitajiet l-oħra tagħha, bħall-ġestjoni taċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sigurtà Galileo, il-kontribuzzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni tas-sistemi u l-attivitajiet kollha li l-Kummissjoni tista’ tafda lill-Aġenzija permezz ta’ delega, b’mod partikolari dawk marbuta mal-isfruttar tas-sistemi. Għal dak il-għan, il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà u l-persunal tal-Aġenzija taħt il-kontroll tiegħu għandhom iwettqu l-ħidma tagħhom b’mod li jiżgura l-awtonomija u l-indipendenza tagħhom fir-rigward tal-attivitajiet l-oħra tal-Aġenzija. Qsim strutturali tanġibbli u effettiv għandu jiġi żviluppat fi ħdan l-Aġenzija bejn id-diversi attivitajiet tagħha sal-1 ta’ Jannar 2014. Ir-regoli interni tal-Aġenzija dwar il-persunal għandhom jiżguraw ukoll l-awtonomija u l-indipendenza tal-persunal li jwettaq l-attivitajiet ta’ akkreditament ta’ sigurtà vis-à-vis persunal li jwettaq attivitajiet oħra tal-Aġenzija.

(19)

Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010 għandu għalhekk jiġi emendat sabiex jiżdiedu l-awtonomija u s-setgħat tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà u tal-president tiegħu, u sabiex fil-parti l-kbira dik l-awtonomija u dawk is-setgħat jiġu allinjati mal-awtonomija u s-setgħat tal-Bord Amministrattiv u tad-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija rispettivament, filwaqt li jipprovdi l-obbligu ta’ kooperazzjoni bejn il-korpi differenti tal-Aġenzija.

(20)

Meta jinħatru l-membri tal-Bordijiet u meta jiġu eletti l-President u l-Viċi President tagħhom, għandu jittieħed kont tal-importanza tar-rappreżentazzjoni bilanċjata tas-sessi, fejn ikun il-każ. Barra minn hekk, għandu jittieħed kont ukoll ta’ ħiliet rilevanti maniġerjali, amministrattivi u baġitarji.

(21)

Huwa l-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, pjuttost milli l-Bord Amministrattiv, li għandu jħejji u japprova dik il-parti tal-programmi ta’ ħidma tal-Aġenzija li tiddeskrivi l-attivitajiet operattivi marbuta mal-akkreditament ta’ sigurtà tas-sistemi kif ukoll il-parti tar-rapport annwali dwar l-attivitajiet u l-prospetti tal-Aġenzija marbuta mal-attivitajiet ta’ akkreditament ta’ sigurtà tas-sistemi. Huwa għandu jippreżentahom fil-ħin lill-Bord Amministrattiv sabiex ikunu integrati fil-programm ta’ ħidma u fir-rapport annwali tal-Aġenzija. Huwa għandu wkoll jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq il-President tiegħu.

(22)

Rigward il-President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, ikun xieraq li jiġi fdat, fir-rigward tal-attivitajiet ta’ akkreditament ta’ sigurtà, rwol komparabbli ma’ dak eżerċitat mid-Direttur Eżekuttiv fir-rigward tal-attivitajiet l-oħra tal-Aġenzija. Għalhekk, minbarra l-funzjoni ta’ rappreżentant tal-Aġenzija diġà prevista fir-Regolament (UE) Nru 912/2010, il-President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jmexxi l-attivitajiet ta’ akkreditament ta’ sigurtà taħt id-direzzjoni tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà u jiżgura l-implimentazzjoni ta’ dik il-parti tal-programmi ta’ ħidma tal-Aġenzija marbuta mal-akkreditament. Huwa għandu wkoll, fuq stedina tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, il-President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jippreżenta rapport dwar it-twettiq tal-missjonijiet tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtàu jagħmel dikjarazzjoni quddiemhom.

(23)

Għandhom jiġu stabbiliti proċeduri adatti fil-każ li l-Bord Amministrattiv ma japprovax il-programmi ta’ ħidma tal-Aġenzija, sabiex jiġi żgurat li l-proċess ta’ akkreditament ta’ sigurtà ma jiġix affettwat u jista’ jitwettaq mingħajr diskontinwità.

(24)

Minħabba l-involviment ta’ għadd ta’ pajjiżi terzi u l-involviment potenzjali ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali fil-programmi, inklużi fi kwistjonijiet ta’ sigurtà, għandu jiġi previst b’mod espliċitu li rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali u dawk ta’ pajjiżi terzi, b’mod partikolari l-Isvizzera li magħha għandu jiġi konkluż ftehim ta’ Kooperazzjoni (8), ikunu jistgħu jipparteċipaw, fuq bażi eċċezzjonali u taħt ċerti kondizzjonijiet, fil-ħidma tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà. Tali kondizzjonijiet għandhom jiġu speċifikati fi ftehim internazzjonali f’konformità mal-Artikolu 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) li għandu jiġi konkluż mal-Unjoni, filwaqt li jittieħed kont ta’ kwistjonijiet ta’ sigurtà u, b’mod partikolari, il-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE. Il-Ftehim ta’ Kooperazzjoni dwar Navigazzjoni bis-Satellita bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Renju tan-Norveġja (9), kif ukoll il-Protokolli 31 u 37 tal-Ftehim tal-EEA diġà jipprevedu qafas għall-parteċipazzjoni tan-Norveġja. B’kont meħud tal-għarfien espert partikolari tiegħu, għandu jkun possibbli li jiġi kkonsultat il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, fil-qasam tal-kompetenza tiegħu, qabel jew matul in-negozjar ta’ tali ftehimiet internazzjonali.

(25)

Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010 għandu jiġi allinjat mal-prinċipji li jinsabu fl-approċċ komuni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-aġenziji deċentralizzati, adottata mit-tliet istituzzjonijiet fil-5 ta’ Lulju, is-26 ta’ Ġunju u t-12 ta’ Ġunju 2012 rispettivament, b’mod partikolari fir-rigward tar-regoli għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv, il-mandati tal-membri tal-Bord Amministrattiv u tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà u dawk tal-presidenti tagħhom, l-eżistenza ta’ programm ta’ ħidma pluriennali, is-setgħat tal-Bord Amministrattiv rigward il-ġestjoni tal-persunal, il-valutazzjoni u r-reviżjoni ta’ dak ir-Regolament, il-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kunflitti ta’ interess u t-trattament tal-informazzjoni mhux ikklassifikata iżda sensittiva. Il-proċess għall-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma pluriennali għandu jitwettaq f’konformità sħiħa mal-prinċipji tal-kooperazzjoni sinċiera u b’kont meħud tal-limiti taż-żmien relatati ma’ tali programmi ta’ ħidma.

(26)

B’referenza għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess, huwa essenzjali li l-Aġenzija tistabbilixxi u żżomm reputazzjoni għall-imparzjalità, l-integrità u standards professjonali għoljin. Qatt ma għandu jkun hemm xi raġuni leġittima biex jiġi ssuspettat li d-deċiżjonijiet jistgħu jiġu influwenzati minn interessi konfliġġenti mar-rwol tal-Aġenzija bħala korp li jservi l-Unjoni kollha jew minn interessi privati jew affiljazzjonijiet ta’ kwalunkwe membru tal-persunal tal-Aġenzija, ta’ kwalunkwe espert nazzjonali sekondat, jew ta’ kwalunkwe membru tal-Bord Amministrattiv jew tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, li joħolqu, jew ikollhom il-potenzjal li joħolqu, kunflitt mal-qadi tajjeb tad-dmirijiet uffiċjali tal-persuna kkonċernata. Il-Bord Amministrattiv u l-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandhom għalhekk jadottaw regoli komprensivi dwar kunflitti ta’ interess li jkopru l-Aġenzija kollha. Dawk ir-regoli għandhom jieħdu kont tar-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Qorti tal-Awdituri fir-Rapport Speċjali tagħha Nru 15 tal-2012 li tħejja fuq it-talba tal-Parlament Ewropew, u tal-ħtieġa li jiġi evitat il-kunflitti ta’ interess bejn il-Membri tal-Bord Amministrattiv u l-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà.

(27)

Sabiex jiġi żgurat l-operat trasparenti tal-Aġenzija, għandhom jiġu ppubblikati r-regoli ta’ proċedura tagħha. Madankollu, bħala eċċezzjoni, ċertu interess pubbliku u privat għandu jiġi protett. Sabiex tiġi żgurata t-tmexxija bla xkiel tal-programmi, il-programmi ta’ ħidma pluriennali u annwali u r-rapport annwali għandhom ikunu kemm jista’ jkun iddettaljati. B’konsegwenza ta’ dan, huma jista’ jkun fihom materjali li huwa sensittiv mill-perspettiva ta’ relazzjonijiet ta’ sigurtà jew kuntrattwali. Għalhekk għandu jkun adatt li jiġi ppubblikat biss sommarju eżekuttiv ta’ dawk id-dokumenti. Fl-interess tat-trasparenza, dawk is-sommarji għandhom madankollu jkunu kompleti kemm jista’ jkun.

(28)

Għandu jiġi enfasizzat ukoll li l-programmi ta’ ħidma tal-Aġenzija għandhom jiġu stabbiliti abbażi ta’ proċess ta’ ġestjoni tal-prestazzjoni, inklużi l-indikaturi ta’ prestazzjoni, għall-valutazzjoni effettiva u effiċjenti tar-riżultati miksuba.

(29)

Il-programmi ta’ ħidma tal-Aġenzija għandu jkun fihom ukoll il-programmazzjoni ta’ riżorsi, inklużi r-riżorsi umani u finanzjarji assenjati lil kull attività filwaqt li jittieħed kont tal-fatt li l-ispiża assoċjata mar-rekwiżiti tal-persunal ġdid tal-Aġenzija għandha tiġi kkumpensata parzjalment bi tnaqqis adatt fil-pjan ta’ stabbiliment tal-Kummissjoni matul l-istess perijodu, jiġifieri mill-2014 sal-2020.

(30)

Mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni politika fir-rigward tas-sede tal-aġenziji tal-Unjoni fir-rigward ta’ jekk hijiex ħaġa tajba l-firxa ġeografika u għall-objettivi stabbiliti mill-Istati Membri fir-rigward tas-sede l-ġdid tal-aġenziji, kif tinsab fil-konklużjonijiet tar-Rappreżentanti tal-Istati Membri, meta ltaqgħu fil-livell ta’ Kap ta’ Stat jew ta’ Gvern fi Brussell fit-13 ta’ Diċembru 2013, u mfakkra fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 2008, għandha jittieħed kont ta’ kriterji objettivi fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet għall-għażla ta’ post għall-uffiċċji lokali tal-Aġenzija. Dawk il-kriterji jinkludu l-aċċessibbiltà tal-bini, l-eżistenza ta’ infrastrutturi tal-edukazzjoni adatti għat-tfal tal-membri tal-persunal u tal-esperti nazzjonali sekondati, l-aċċess għas-suq tax-xogħol, għas-sistema tas-sigurtà soċjali u għas-sistema tas-saħħa għall-familji tal-membri tal-persunal u tal-esperti nazzjonali sekondati., kif ukoll spejjeż ta’ implimentazzjoni u operattivi.

(31)

L-Istati ospitanti għandhom jipprovdu, permezz ta’ arranġamenti speċifiċi, il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-operat tajjeb tal-Aġenzija, bħal faċilitajiet adatti edukattivi u tat-trasport.

(32)

Bid-Deċiżjoni 2010/803/UE (10), ir-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri ddeċidew li l-Aġenzija jkollha s-sede tagħha fi Praga. Il-Ftehim tal-Ospitant bejn ir-Repubblika Ċeka u l-Aġenzija ġie konkluż fis-16 ta’ Diċembru 2011 u daħal fis-seħħ fid-9 ta’ Awwissu 2012. Huwa meqjus li dak il-Ftehim tal-Ospitant u arranġamenti oħra speċifiċi jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 912/2010.

(33)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom jitħarsu permezz ta’ miżuri proporzjonati fiċ-ċiklu kollu tal-infiq, partikolarment permezz tal-prevenzjoni, id-ditezzjoni u l-investigazzjoni tal-irregolaritajiet, it-twettiq ta’ inkjesti, l-irkupru tal-fondi li jintilfu, jitħallsu bi żball jew jintużaw b’mod ħażin u, jekk ikun il-każ, bl-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet.

(34)

Minħabba li l-Artikolu [8] tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013 jipprovdi l-possibbiltà għall-Istati Membri li jipprovdu fondi addizzjonali sabiex jiffinanzjaw ċerti elementi tal-programmi, l-Aġenzija għandha tkun tista’ tagħti kuntratti konġuntement mal-Istati Membri meta dan ikun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tagħha.

(35)

L-Aġenzija għandha tapplika r-regoli tal-Kummissjoni fir-rigward tas-sigurtà ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE. Hija għandha wkoll tistabbilixxi wkoll regoli għat-trattament ta’ informazzjoni mhux klassifikata iżda sensittiva. Dawn ir-regoli għandhom japplikaw biss għat-trattament ta’ tali informazzjoni mill-Aġenzija. L-informazzjoni mhux klassifikata iżda sensittiva hija informazzjoni jew materjal li l-Aġenzija għandha tipproteġi minħabba obbligi legali stipulati fit-Trattati u/jew minħabba s-sensitività tiegħu. Hija tinkludi, iżda mhijiex limitata għaliha, informazzjoni jew materjal kopert mill-obbligu ta’ segretezza professjonali, kif imsemmi fl-Artikolu 339 TFUE, informazzjoni marbuta ma’ kwistjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) jew informazzjoni fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12).

(36)

Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikoli 2 sa 8 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Artikolu 2

Kompiti

Il-kompiti tal-Aġenzija għandhom jiġu stabbiliti fl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*).

Artikolu 3

Korpi

1.   Il-korpi tal-Aġenzija għandhom ikunu:

(a)

il-Bord Amministrattiv;

(b)

id-Direttur Eżekuttiv;

(c)

Il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għas-sistemi Ewropej GNSS (il- ‘Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà’).

2.   Il-korpi tal-Aġenzija għandhom iwettqu l-kompiti tagħhom, kif speċifikat fl-Artikoli 6, 8 u 11, rispettivament.

3.   Il-Bord Amministrattiv u d-Direttur Eżekuttiv, il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà u l-President tiegħu, għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw l-operat tal-Aġenzija u l-koordinazzjoni tal-korpi tagħha f’konformità mal-proċeduri stabbiliti mir-regoli interni tal-Aġenzija, bħar-regoli ta’ proċedura tal-Bord Amministrattiv, ir-regoli ta’ proċedura tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-Aġenzija, ir-regoli ta’ implimentazzjoni tal-istatut tal-persunal u r-regoli li jirregolaw l-aċċess għad-dokumenti.

Artikolu 4

Status legali, uffiċċji lokali

1.   L-Aġenzija għandha tkun korp tal-Unjoni. Hija għandu jkollha personalità ġuridika.

2.   F’kull wieħed mill-Istati Membri, l-Aġenzija għandu jkollha l-kapaċità ġuridika l-aktar estensiva li tingħata lill-persuni ġuridiċi skont il-liġijiet tagħhom. Hija tista’, b’mod partikolari, takkwista jew tiddisponi minn proprjetà mobbli u immobbli u tkun parti fi proċedimenti legali.

3.   L-Aġenzija tista’ tiddeċiedi li tistabbilixxi uffiċċji lokali fl-Istati Membri, soġġett għall-kunsens tagħhom, jew f’pajjiżi terzi li jipparteċipaw fil-ħidma tal-Aġenzija, f’konformità mal-Artikolu 23.

4.   L-għażla tal-post ta’ dawk l-uffiċċji għandha ssir abbażi ta’kriterji oġġettivi definiti sabiex jiżguraw l-operat mingħajr xkiel tal-Aġenzija.

Id-dispożizzjonijiet marbuta mal-istabbiliment u l-operat tal-Aġenzija fl-Istati Membri ospitanti u f’pajjiżi terzi ospitanti u dawk marbuta mal-vantaġġi mogħtija minnhom lid-Direttur Eżekuttiv, lill-membri tal-Bord Amministrattiv u lill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà u lill-persunal tal-Aġenzija u lill-membri tal-familji tagħhom huma soġġetti għal arranġamenti speċifiċi magħmula mill-Aġenzija ma’ dawk l-Istati Membri u pajjiżi. L-arranġamenti speċifiċi għandhom jiġu approvati mill-Bord Amministrattiv.

5.   L-Istati Membri ospitanti u l-pajjiżi terzi ospitanti għandhom jipprovdu, permezz tal-arranġamenti speċifiċi msemmija fil-paragrafu 3, il-kondizzjoniiet meħtieġa għall-operat mingħajr xkiel tal-Aġenzija.

6.   Soġġett għall-punt (f) tal-Artikolu 11a (1), l-Aġenzija għandha tkun irrappreżentata mid-Direttur Eżekuttiv tagħha.

Artikolu 5

Bord Amministrattiv

1.   B’dan huwa stabbilit Bord Amministrattiv sabiex iwettaq il-kompiti elenkati fl-Artikolu 6.

2.   Il-Bord Amministrattiv għandu jkun magħmul minn:

(a)

rappreżentant wieħed maħtur minn kull Stat Membru;

(b)

erba’ rappreżentanti maħtura mill-Kummissjoni;

(c)

rappreżentant wieħed mingħajr dritt għall-vot maħtur mill-Parlament Ewropew.

Il-membri tal-Bord Amministrattiv u dawk tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandhom jinħatru fuq il-bażi tal-livell tal-esperjenza u l-għarfien espert rilevanti tagħhom.

Il-mandat tal-membri tal-Bord Amministrattiv għandu jkun dak ta’ erba’ snin, u jista’ jiġġedded darba. Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom biex jillimitaw it-tibdil tar-rappreżentanti tagħhom fil-Bord Amministrattiv.

Il-President jew il-Viċi President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, rappreżentant tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà (ir-‘RGħ’) u rappreżentant tal-(‘ESA’) għandhom ikunu mistiedna biex jattendu għal-laqgħat tal-Bord Amministrattiv bħala osservaturi, skont il-kondizzjonijiet stipulati fir-regoli ta’ proċedura tal-Bord Amministrattiv.

3.   Fejn ikun il-każ, il-parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti ta’ pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali u l-kondizzjoniet tagħha għandhom jiġu stabbiliti fil-ftehimiet imsemmijin fl-Artikolu 23(1) u għandhom ikunu konformi mar-regoli ta’ proċedura tal-Bord Amministrattiv.

4.   Il-Bord Amministrattiv għandu jaħtar b’vot President u Viċi President minn fost il-membri tiegħu. Il-Viċi President għandu awtomatikament jieħu post il-President meta dan ma jkunx jista’ jaqdi dmirijietu/ha. Il-mandat tal-President u dak tal-Viċi President għandu jkun ta’ sentejn, li jkun jista’ jiġġedded darba, u għandu jiskadi meta tali persuna ma tibqax membru tal-Bord Amministrattiv.

Il-Bord Amministrattiv għandu jkollu s-setgħa li jneħħi mill-kariga lill-President, lill-Viċi President jew lit-tnejn.

5.   Il-laqgħat tal-Bord Amministrattiv għandhom jissejħu mill-President tiegħu.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu normalment jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, sakemm il-President ma jiddeċidix mod ieħor.

Il-Bord Amministrattiv għandu jkollu laqgħa ordinarja darbtejn fis-sena. Barra minn hekk, hu għandu jiltaqa’ fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu jew fuq it-talba ta’ mill-inqas terz tal-membri tiegħu.

Il-Bord Amministrattiv jista’ jistieden lil kwalunkwe persuna li l-opinjoni tagħha tista’ tkun ta’ interess sabiex tattendi l-laqgħat tiegħu bħala osservatur. Il-membri tal-Bord Amministrattiv jistgħu, soġġett għar-regoli ta’ proċedura tiegħu, jiġu assistiti minn konsulenti jew esperti.

Is-segretarjat tal-Bord Amministrattiv għandu jkun ipprovdut mill-Aġenzija.

6.   Ħlief jekk dan ir-Regolament jipprovdi mod ieħor, il-Bord Amministrattiv għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu bmaġġoranza assoluta tal-membri tiegħu li jkollhom id-dritt tal-vot.

Għandh tkun meħtieġa maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri kollha li jkollhom id-dritt tal-vot għall-ħatra u t-tneħħija mill-kariga tal-President u l-Viċi President tal-Bord Amministrattiv kif imsemmi fil-paragrafu 4, u għall-adozzjoni tal-baġit u tal-programmi ta’ ħidma.

7.   Kull rappreżentant tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni għandu jkollu vot wieħed. Id-Direttur Eżekuttiv ma għandux jivvota. Id-deċiżjonijiet ibbażati fuq il-punti (a) u (b) tal-Artikolu 6(2) u l-Artikolu 6(5), bl-eċċezzjoni tal-materji koperti mill-Kapitolu III, ma għandhomx jiġu adottati mingħajr vot favorevoli tar-rappreżentanti tal-Kummissjoni.

Ir-regoli ta’ proċedura tal-Bord Amministrattiv għandhom jistabbilixxu arranġamenti iktar dettaljati tal-votazzjoni, b’mod partikolari l-kondizzjonijiet sabiex membru jaġixxi f’isem membru ieħor.

Artikolu 6

Kompiti tal-Bord Amministrattiv

1.   Il-Bord Amministrattiv għandu jiżgura li l-Aġenzija twettaq il-ħidma fdata lilha, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament, u għandu jieħu kwalunkwe deċiżjoni meħtieġa għal dak il-għan, mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi fdati lill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għall-attivitajiet li jaqgħu taħt il-Kapitolu III.

2.   Il-Bord Amministrattiv għandu wkoll:

(a)

jadotta, sat-30 ta’ Ġunju tal-ewwel sena tal-qafas finanzjarju pluriennali previst fl-Artikolu 312 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-programm ta’ ħidma pluriennali tal-Aġenzija għall-perijodu kopert mill-qafas finanzjarju pluriennali wara li tkun ġiet inkluża fih, mingħajr ebda tibdil, il-parti żviluppata mill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà f’konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 11(4) u wara li jkun irċieva l-opinjoni tal-Kummissjoni. Il-Parlament Ewropew għandu jiġi kkonsultat dwar dan il-programm ta’ ħidma pluriennali, dment li l-għan ta’ din il-konsultazzjonijiet ikun skambju ta’ fehmiet u l-eżitu ma jkunx vinkolanti fuq l-Aġenzija;

(b)

jadotta, sal-15 ta’ Novembru ta’ kull sena, il-programm ta’ ħidma tal-Aġenzija għas-sena ta’ wara, wara li tkun ġiet inkluża fih, mingħajr ebda tibdil, il-parti żviluppata mill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà f’konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 11(4) u wara li jkun irċieva l-opinjoni tal-Kummissjoni;

(c)

iwettaq il-funzjonijiet baġitarji stipulati fl-Artikolu 13(5), (6), (10) u (11) u l-Artikolu 14(5);

(d)

jissorvelja l-operat taċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sigurtà Galileo kif imsemmi fil-punt (a)(ii) tal-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013;

(e)

jadotta arranġamenti għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**), f’konformità mal-Artikolu 21 ta’ dan ir-Regolament;

(f)

japprova l-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 23(2), wara li jikkonsulta mal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà dwar dawk id-dispożizzjonijiet ta’ dawn l-arranġamenti dwar l-akkreditament ta’ sigurtà;

(g)

jadotta l-proċeduri tekniċi meħtieġa biex iwettaq il-kompiti tiegħu;

(h)

jadotta r-rapport annwali dwar l-attivitajiet u l-prospetti tal-Aġenzija, wara li tkun ġiet inkluża fih mingħajr ebda tibdil il-parti abbozzata mill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà f’konformità mal-punt (c) tal-Artikolu 11(4) u jibagħtu, sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju, lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni, u l-Qorti tal-Awdituri;

(i)

jiżgura s-segwitu adegwat tal-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-valutazzjonijiet u l-awditjar msemmija fl-Artikolu 26, kif ukoll dawk li jirriżultaw mill-investigazzjonijiet imwettqa mill-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi (OLAF) u tar-rapporti kollha tal-awditjar intern jew estern u jittrasmetti lill-awtorità baġitarja kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar ir-riżultati tal-proċeduri ta’ evalwazzjoni;

(j)

jiġi kkonsultat mid-Direttur Eżekuttiv dwar il-ftehimiet ta’ delega msemmija fl-Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013 qabel ma jiġu ffirmati;

(k)

japprova, fuq il-bażi ta’ proposta mid-Direttur Eżekuttiv, l-arranġamenti ta’ ħidma bejn l-Aġenzija u l-ESA msemmija fl-Artikolu 14(4) tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013;

(l)

japprova, fuq il-bażi ta’ proposta tad-Direttur Eżekuttiv, strateġija kontra l-frodi;

(m)

japprova, fejn meħtieġ, u fuq il-bażi ta’ proposti mid-Direttur Eżekuttiv, l-istrutturi organizzattivi tal-Aġenzija.

(n)

jadotta u jippubblika r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

3.   Fir-rigward tal-persunal tal-Aġenzija, il-Bord Amministrattiv għandu jeżerċita s-setgħat mogħtija mir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (***) (“Regolamenti tal-Persunal”) fuq l-awtorità tal-ħatra u mill-Kondizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħrajn fuq l-awtorità mogħtija s-setgħa li tikkonkludi l-kuntratti tal-impjieg (“is-setgħat tal-awtorità tal-ħatra”).

Il-Bord Amministrattiv jadotta f’konformità mal-proċedura prevista fl-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, deċiżjoni bbażata fuq l-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u fuq l-Artikolu 6 tal-Kondizzjonijiet tal-Impieg għall-aġenti l-oħra li tiddelega is-setgħat ta’ ħatra rilevanti lid-Direttur Eżekuttiv u tiddefinixxi l-kondizzjonijiet li bihom din id-delegazzjoni tal-kompetenzi tista’ tiġi sospiża. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta lura lill-Bord Amministrattiv dwar l-eżerċizzju ta’ dawk is-setgħat delegati. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun awtorizzat li jissottodelega dawn is-setgħat.

Skont it-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, fil-każ ta’ ċirkustanzi eċċezzjonali, il-Bord Amministrattiv jista’, permezz ta’ deċiżjoni, jissospendi temporanjament id-delega tas-setgħat tal-awtorita’ tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u ta’ dawk sottodelegati minn dan tal-aħħar, u jeżerċitahom hu stess jew jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil xi membru tal-persunal ieħor minbarra d-Direttur Eżekuttiv.

Madankollu, b’deroga mit-tieni subparagrafu, il-Bord tad-Diretturi għandu jiddelega lill-president tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà s-setgħat imsemmija fl-ewwel paragrafu f’dak li jirrigwarda r-reklutaġġ, il-valutazzjoni u l-klassifikazzjoni mill-ġdid tal-persunal involut fl-attivitajiet koperti mill-Kapitolu III kif ukoll il-miżuri dixxiplinarji li għandhom jittieħdu kontra tali persunal.

Il-Bord Amministrattiv għandu jadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni tar-Regolament tal-Persunal u l-kondizzjonijiet applikabbli għall-aġenti l-oħrajn skont il-proċedura prevista mill-Artikolu 110 tar-Regolament tal-Persunal. F’dak li jirrigwarda r-reklutaġġ, l-evalwazzjoni, ir-riklassifikazzjoni tal-persunal involut fl-attivitajiet koperti fil-Kapitolu III u l-miżuri dixxiplinari li għandhom jittieħdu fil-konfront tiegħu, għandu qabel jitqiesu l-osservazzjonijiet tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà.

Għandu jadotta wkoll deċiżjoni li tistipula regoli dwar l-issekondar ta’ esperti nazzjonali lill-Aġenzija. Qabel ma jadotta dik id-deċiżjoni, il-Bord Amministrattiv għandu jikkonsulta mal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà fir-rigward tal-issekondar ta’ esperti nazzjonali involuti fl-attivitajiet tal-akkreditament ta’ sigurtà msemmija fil-Kapitolu III u għandu jqis b’mod dovut l-osservazzjonijiet tiegħu.

4.   Il-Bord Amministrattiv għandu jaħtar id-Direttur Eżekuttiv u jista’ jestendi jew itemm il-mandat tiegħu skont l-Artikolu 15b(3) u (4).

5.   Il-Bord Amministrattiv għandu jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-Direttur Eżekuttiv fir-rigward tal-prestazzjoni tiegħu/tagħha, b’mod partikolari fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ sigurtà li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Aġenzija, ħlief fir-rigward ta’ attivitajiet imwettqa f’konformità mal-Kapitolu III.

Artikolu 7

Direttur Eżekuttiv

L-Aġenzija għandha tiġi ġġestita mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, li għandu jwettaq dmirijietu taħt is-superviżjoni tal-Bord Amministrattiv, mingħajr preġudizzju għas-setgħat mogħtija skont l-Artikoli 11 u 11a lill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà u lill-President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà rispettivament.

Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni u tal-Bord Amministrattiv, id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun indipendenti fit-twettiq tad-doveri tiegħu jew tagħha u la għandu jfittex u lanqas jieħu struzzjonijiet mingħand xi gvern jew minn xi korp ieħor.

Artikolu 8

Kompiti tal-Direttur Eżekuttiv

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jirrappreżenta lill-Aġenzija, bl-eċċezzjoni tal-attivitajiet u d-deċiżjonijiet meħuda f’konformità mal-Kapitoli II u III u jiffirma l-ftehimiet ta’ delega msemmija fl-Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013, f’konformità mal-punt (j) tal-Artikolu 6(2)ta’ dan ir-Regolament;

(b)

iħejji l-arranġamenti ta’ ħidma bejn l-Aġenzija u l-ESA msemmija fl-Artikolu 14(4) tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013 u jippreżentahom lill-Bord Amministrattiv f’konformità mal-punt (k) tal-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament u jiffirmahom wara li jirċievi l-approvazzjoni tal-Bord Amministrattiv;

(c)

jipprepara l-ħidma tal-Bord Amministrattiv u jipparteċipa, mingħajr id-dritt tal-vot, fil-ħidma tal-Bord Amministrattiv, soġġett għat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(5);

(d)

jimplimenta d-deċiżjonijiet meħuda mill-Bord Amministrattiv;

(e)

jipprepara l-programmi ta’ ħidma pluriennali u annwali tal-Aġenzija u jippreżentahom lill-Bord Amministrattiv għall-approvazzjoni, minbarra l-partijiet ippreparati u adottati mill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà f’konformità mal-punti (a) u (b) tal-Artikolu 11(4);

(f)

jimplimenta l-programmi ta’ ħidma pluriennali u annwali, minbarra l-partijiet implimentati mill-President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà f’konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 11a(1);

(g)

jipprepara rapport ta’ progress dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma annwali u, fejn rilevanti, tal-programm ta’ ħidma pluriennali għal kull laqgħa tal-Bord Amministrattiv, li jkun fih, mingħajr ebda tibdil, is-sezzjoni mħejjija mill-President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, f’konformità mal-punt (d) tal-Artikolu 11a(1);

(h)

jipprepara r-rapport annwali dwar l-attivitajiet u l-prospetti tal-Aġenzija minbarra s-sezzjoni ppreparata u adottata mill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà f’konformità mal-punt (c) tal-Artikolu 11(4) dwar l-attivitajiet koperti mil-Kapitolu III, u jippreżentah lill-Bord Amministrattiv għall-approvazzjoni;

(i)

jieħu l-miżuri kollha meħtieġa, inkluż l-adozzjoni ta’ struzzjonijiet amministrattivi interni u l-pubblikazzjoni ta’ avviżi, sabiex jiżgura li l-funzjonament tal-Aġenzija f’konformità ma’ dan ir-Regolament;

(j)

ifassal abbozz ta’ dikjarazzjoni tad-dħul pproġettat u l-ħruġ tal-Aġenzija f’konformità mal-Artikolu 13, u jimplimenta l-baġit f’konformità mal-Artikolu 14;

(k)

jiżgura li l-Aġenzija, bħala l-operatur taċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ tas-Sigurtà Galileo, tkun kapaċi tirrispondi għal struzzjonijiet previsti skont l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/552/PESK (****) u li twettaq ir-rwol tagħha kif imsemmi fl-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni Nru 1104/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*****);

(l)

jiżgura ċ-ċirkolazzjoni tal-informazzjoni kollha rilevanti, b’mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà, bejn il-korpi tal-Aġenzija msemmija fl-Artikolu 3(1) ta’ dan ir-Regolament;

(m)

jikkomunika lill-Kummissjoni l-fehma tal-Aġenzija dwar speċifikazzjonijiet tekniċi u operattivi meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-evoluzzjonijiet tas-sistemi msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 12(3) tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013, inkluża għad-definizzjoni tal-proċeduri ta’ aċċettazzjoni u rieżami, u l-attivitajiet ta’ riċerka li jappoġġaw dawk l-evoluzzjonijiet;

(n)

iħejji, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà dwar materji marbuta ma’ attivitajiet ta’ akkreditament ta’ sigurtà koperti fil-Kapitolu III ta’ dan ir-Regolament, l-istrutturi organizzattivi tal-Aġenzija u jippreżentahom għall-approvazzjoni lill-Bord Amministrattiv;

(o)

jeżerċita, fir-rigward tal-persunal tal-Aġenzija, is-setgħat imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(3), sal-punt li dawk is-setgħat għandhom jiġu ddelegati lilu f’konformità mat-tieni subparagrafu tiegħu;

(p)

jadotta, wara approvazzjoni mill-Bord Amministrattiv, il-miżuri meħtieġa biex jistabbilixxi uffiċċji lokali fl-Istati Membri jew f’pajjiżi terzi f’konformità mal-Artikolu 4(3);

(q)

jiżgura li jiġu pprovduti s-segretarjat u r-riżorsi kollha meħtieġa għall-funzjonament adatt lill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, lill-korpi msemmija fl-Artikolu 11(11) u lill-President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà;

(r)

jipprepara pjan ta’ azzjoni għall-iżgurar tas-segwitu tal-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjonijiet u l-awditjar msemmija fl-Artikolu 26, bl-eċċezzjoni tat-taqsima tal-pjan ta’ azzjoni dwar l-attivitajiet kopert mill-Kapitolu III, u jippreżenta, wara li jkun inkorpora, mingħajr ebda tibdil, it-taqsima mfassla mill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, rapport ta’ progress darbtejn fis-sena lill-Kummissjoni, li għandu wkoll jiġi ppreżentat lill-Bord Amministrattiv għall-informazzjoni;

(s)

jieħu l-miżuri li ġejjin għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni:

(i)

miżuri ta’ prevenzjoni kontra l-frodi, il-korruzzjoni jew kwalunkwe attività oħra illegali u għandu jagħmel użu minn miżuri superviżorji effikaċi;

(ii)

fejn jinstabu l-irregolaritajiet, jirkupra l-ammonti li ma kellhomx jitħallsu u, fejn ikun il-każ, japplikaw penalitajiet amministrattivi u finanzjarji effikaċi, proporzjonati u diżważivi;

(t)

ifassal strateġija kontra l-frodi għall-Aġenzija li hija proporzjonata għar-riskju ta’ frodi, li tieħu f’kunsiderazzjoni analiżi bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-miżuri li għandhom jiġu implimentati u li tieħu kont tas-sejbiet u r-rakomandazzjonijiet li jirriżultaw mill-investigazzjonijiet tal-OLAF u jippreżentaha lill-Bord Amministrattiv għall-approvazzjoni.

(*)  Regolament (UE) Nru 1285/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 dwar l-implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni tas-sistemi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-satellita u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 876/2002 u r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 1)."

(**)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43)."

(***)  Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1)."

(****)  Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/552/PESK tat-12 ta’ Lulju 2004 dwar aspetti tal-operazzjoni tas-sistema Ewropea tar-radjunavigazzjoni bis-satellita li jaffettwaw is-sigurtà tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 246, 20.7.2004, p. 30)."

(*****)  Deċiżjoni Nru 1104/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar ir-regoli ta’ aċċess għas-servizz pubbliku regolat offrut mis-sistema dinjija ta’ navigazzjoni bis-satellita li ġiet stabbilita taħt il-programm Galileo (ĠU L 287, 4.11.2011, p. 1).”;"

(2)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 8a

Programmi ta’ ħidma u rapport annwali

1.   Il-programm ta’ ħidma pluriennali tal-Aġenzija msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 6(2) għandu jistabbilixxi l-azzjonijiet li għandhom jitwettqu mill-Aġenzija matul il-perijodu kopert mill-qafas finanzjarju pluriennali previst fl-Artikolu 312 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, inklużi l-azzjonijiet marbuta mar-relazzjonijiet internazzjonali u mal-komunikazzjoni li tagħhom hija responsabbli. Dan il-programm għandu jistabbilixxi programmar strateġiku ġenerali, inkluż l-objettivi, l-istadji l-aktar importanti, ir-riżultati mistennija u l-indikaturi tal-prestazzjoni, u l-programmar tar-riżorsi, inklużi r-riżorsi umani u finanzjarji allokati għal kull attività. Għandu jqis l-evalwazzjonijiet u l-awditjar msemmija fl-Artikolu 26 ta’ dan ir-Regolament. Għal finijiet ta’ informazzjoni, il-programm ta’ ħidma pluriennali għandu jinkludi wkoll deskrizzjoni tat-trasferiment ta’ kompiti fdati lill-Aġenzija mill-Kummissjoni, inklużi l-kompiti tal-ġestjoni tal-programm imsemmija fl-Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013.

2.   Il-programm ta’ ħidma annwali msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament għandu jkun ibbażat fuq il-programm ta’ ħidma pluriennali. Huwa għandu jistabbilixxi l-azzjonijiet li għandhom jitwettqu mill-Aġenzija matul is-sena li ġejja, inklużi l-azzjonijiet marbuta mar-relazzjonijiet internazzjonali u mal-komunikazzjoni li tagħhom hija responsabbli. Il-programm ta’ ħidma pluriennali għandu jinkludi objettivi dettaljati u riżultati mistenniija, inklużi indikaturi tal-prestazzjoni. Huwa għandu jindika b’mod ċar liema huma l-kompiti li żdiedu, inbidlu jew tħassru bi tqabbil mas-sena finanzjarja ta’ qabel u t-tibdiliet fl-indikaturi tal-prestazzjoni u l-valuri tal-miri tagħhom. Dan il-programm għandu wkoll jistabbilixxi r-riżorsi umani u finanzjarji allokati għal kull attività. Għal finijiet ta’ informazzjoni, għandu jinkludi l-kompiti fdati lill-Aġenzija mill-Kummissjoni permezz ta’ ftehim ta’ delega, skont il-każ, skont l-Artikolu 14(2) tar- Regolament (UE) Nru 1285/2013.

3.   Wara l-adozzjoni mill-Bord Amministrattiv, id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat il-programmi ta’ ħidma pluriennali u annwali lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, u għandu jippublika sommarju eżekuttiv tagħhom.

4.   Ir-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 8(h) ta’ dan ir-Regolament għandu jinkludi informazzjoni dwar:

(a)

l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ ħidma pluriennali u annwali, inkluż fir-rigward tal-indikaturi tal-prestazzjoni;

(b)

l-implimentazzjoni tal-baġit u l-pjan ta’ politika dwar il-persunal;

(c)

is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll intern tal-Aġenzija u l-progress miksub fl-implimentazzjoni tas-sistemi u t-tekniki ta’ ġestjoni tal-proġetti msemmija fl-Artikolu 11(e) tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013;

(d)

kwalunkwe miżura biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tal-Aġenzija;

(e)

is-sejbiet tal-awditu intern u estern u s-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-awditu u għar-rakkomandazzjoni tar-rilaxx;

(f)

id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv.

Sommarju eżekuttiv tar-rapport annwali għandu jsir pubbliku.”;

(3)

Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   F’konformità mal-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013, kull meta s-sigurtà tal-Unjoni jew tal-Istati Membri tista’ tiġi affettwata mill-funzjonament tas-sistemi, għandhom japplikaw il-proċeduri stabbiliti fl-Azzjoni Konġunta 2004/552/PESK.”;

(4)

L-Artikoli 10 u 11 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Artikolu 10

Prinċipji Ġenerali

L-attivitajiet ta’ akkreditament ta’ sigurtà għas-sistemi tal-GNSS Ewropej imsemmija f’dan il-Kapitolu għandhom jitwettqu f’konformità mal-prinċipji li ġejjin:

(a)

attivitajiet u deċiżjonijiet dwar l-akkreditament ta’ sigurtà għandhom jitwettqu f’kuntest ta’ responsabbiltà kollettiva għas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri;

(b)

għandhom isiru sforzi sabiex id-deċiżjonijiet jittieħdu bil-kunsens;

(c)

l-attivitajiet dwar l-akkreditament ta’ sigurtà għandhom jitwettqu bl-użu ta’ approċċ tal-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-riskju, filwaqt li jiġu kkunsidrati r-riskji għas-sigurtà tas-sistemi Ewropej GNSS kif ukoll l-impatt fuq l-ispejjeż jew l-iskeda ta’ kwalunkwe miżura biex jiġu mitigati r-riskji, b’kont meħud tal-objettiv li ma jitnaqqasx il-livell ġenerali tas-sigurtà tas-sistemi;

(d)

id-deċiżjonijiet dwar l-akkreditament ta’ sigurtà għandhom jitħejjew u jitwettqu minn professjonisti li huma debitament kwalifikati fil-qasam tal-akkreditament ta’ sistemi kumplessi, li jkollhom livell adegwat ta’ approvazzjoni tas-sigurtà, u li għandhom jaġixxu b’mod oġġettiv;

(e)

għandhom isiru sforzi sabiex jiġu kkonsultati l-partijiet rilevanti kollha b’interess fi kwistjonijiet ta’ sigurtà;

(f)

l-attivitajiet ta’ akkreditament ta’ sigurtà għandhom jitwettqu mill-partijiet interessati rilevanti kollha skont strateġija ta’ akkreditament ta’ sigurtà mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-Kummissjoni Ewropea kif definit fir-Regolament (UE) Nru 1285/2013;

(g)

id-deċiżjonijiet dwar l-akkreditament ta’ sigurtà, b’segwitu għall-proċess definit fl-istrateġija rilevanti għall-akkreditament ta’ sigurtà, għandhom ikunu bbażati fuq deċiżjonijiet lokali dwar l-akkreditament ta’ sigurtà meħuda mill-awtoritajiet nazzjonali għall-akkreditament ta’ sigurtà rispettivi tal-Istati Membri;

(h)

proċess ta’ monitoraġġ permanenti, trasparenti u li jinftiehem kompletament għandu jiżgura li r-riskji tas-sigurtà għal sistemi tal-GNSS Ewropej ikunu magħrufa, li l-miżuri tas-sigurtà huma definiti biex inaqqsu tali riskji sa livell aċċettabbli fid-dawl tal-ħtiġijiet tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha u għat-tmexxija mingħajr xkiel tal-programmi u li dawk il-miżuri jiġu applikati f’konformità mal-kunċett tad-difiża profonda. L-effettività ta’ tali miżuri għandha tiġi evalwata kontinwament. Il-proċess relatat mal-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-riskju għandu jitmexxa bħala proċess iterattiv b’mod konġunt mill-partijiet interessati tal-programmi;

(i)

id-deċiżjonijiet tal-akkreditament ta’ sigurtà għandhom jittieħdu b’mod strettament indipendenti, inkluż fir-rigward tal-Kummissjoni u ta’ korpi oħra responsabbli għall-implimentazzjoni tal-programmi u għall-provvista ta’ servizzi, kif ukoll fir-rigward tad-Direttur Eżekuttiv u l-Bord Amministrattiv tal-Aġenzija;

(j)

l-attivitajiet tal-akkreditament ta’ sigurtà għandhom jitwettqu b’konsiderazzjoni xierqa għall-ħtieġa ta’ koordinament adegwat, bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet responsabbli għall-implimentazzjoni tal-provvisti tas-sigurtà;

(k)

l-informazzjoni klassifikata tal-UE għandha tiġi ttrattata u mħarsa mill-partijiet interessati kollha involuti fl-implimentazzjoni tal-programmi f’konformità mal-prinċipji bażiċi u l-istandards minimi stabbiliti mir-regoli rispettivi ta’ sigurtà tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata tal-UE.

Artikolu 11

Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà

1.   Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għas-sistemi tal-GNSS Ewropej (il-‘Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà’) huwa b’dan stabbilit biex iwettaq il-kompiti elenkati f’dan l-Artikolu.

2.   Il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jwettaq il-kompiti tiegħu mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà li ġiet inkarigata biha l-Kummissjoni bir-Regolament (UE) Nru 1285/2013, b’mod partikolari għal kwistjonijiet relatati mas-sigurtà, u mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-Istati Membri fir-rigward tal-akkreditament ta’ sigurtà.

3.   Bħala awtorità ta’ akkreditament ta’ sigurtà, il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu, fir-rigward tal-akkreditament ta’ sigurtà għas-sistemi tal-GNSS Ewropej, ikun responsabbli:

(a)

li jiddefinixxi u japprova strateġija ta’ akkreditament ta’ sigurtà li tistabbilixxi:

(i)

l-ambitu tal-attivitajiet meħtieġa biex jitwettaq u jinżamm l-akkreditament tas-sistemi tal-GNSS Ewropej u l-interkonnessjoni potenzjali tagħhom ma’ sistemi oħrajn;

(ii)

proċess ta’ akkreditament ta’ sigurtà għas-sistemi tal-GNSS Ewropej b’livell ta’ dettall li jkun jaqbel mal-livell meħtieġ ta’ assigurazzjoni u li jiddikjara b’mod ċar il-kondizzjonijiet ta’ approvazzjoni; dak il-proċess għandu jitwettaq f’konformità mar-rekwiżiti rilevanti, b’mod partikolari dawk imsemmija fl-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013;

(iii)

ir-rwol tal-partijiet interessati rilevanti involuti fil-proċess ta’ akkreditament;

(iv)

skeda ta’ akkreditament f’konformità mal-fażijiet tal-programmi, b’mod partikolari fir-rigward tal-użu tal-infrastruttura, il-provvista ta’ servizzi u l-evoluzzjoni;

(v)

il-prinċipji tal-akkreditament ta’ sigurtà għan-netwerks konnessi mas-sistemi u t-tagħmir tal-PRS konness mas-sistema stabbilita skont il-programm Galileo li għandu jsir mill-entitajiet nazzjonali tal-Istati Membri kompetenti fi kwistjonijiet ta’ sigurtà;

(b)

li jieħu deċiżjonijiet dwar l-akkreditament ta’ sigurtà, b’mod partikolari dwar l-approvazzjoni tal-illanċar ta’ satelliti, l-awtorizzazzjoni biex jiġu operati s-sistemi fil-konfigurazzjonijiet differenti tagħhom u għad-diversi servizzi sa u inkluż is-sinjal fl-ispazju, u l-awtorizzazzjoni għall-funzjonament tal-istazzjonijiet tal-art. Fir-rigward tan-netwerks u t-tagħmir tal-PRS konnessi mas-sistema stabbilita skont il-programm Galileo, il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jieħudeċiżjonijiet biss dwar l-awtorizzazzjoni ta’ korpi li jiżviluppaw u jiffabrikaw riċevituri tal-PRS jew moduli ta’ sigurtà tal-PRS, b’kont meħud tal-parir ipprovdut mill-entitajiet nazzjonali kompetenti fil-kwistjonijiet ta’ sigurtà u r-riskji ġenerali ta’ sigurtà;

(c)

jeżamina u, minbarra fir-rigward ta’ dokumenti li għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013 u l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni Nru 1104/2011/UE, japprova d-dokumentazzjoni kollha relatata mal-akkreditament ta’ sigurtà;

(d)

jagħti parir, fil-qasam tal-kompetenza tiegħu, lill-Kummissjoni fl-elaborazzjoni tal-abbozz ta’ testi għal atti msemmija fl-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013 u l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni Nru 1104/2011/UE, inkluż għall-istabbiliment ta’ proċeduri operattivi ta’ sigurtà (SecOps), u jipprovdi dikjarazzjoni bil-pożizzjoni tal-għeluq tiegħu;

(e)

jeżamina u japprova l-valutazzjoni tar-riskju għas-sigurtà żviluppata f’konformità mal-proċess ta’ monitoraġġ imsemmi fl-Artikolu 10(h), b’kont meħud tal-konformità mad-dokumenti msemmija fil-punt (2c) ta’ dan il-paragrafu u dawk żviluppati f’konformità mal-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013 u l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni Nru 1104/2011/UE; jikkoopera mal-Kummissjoni biex jiġu ddefiniti l-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji;

(f)

jivverifika l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ sigurtà relatati mal-akkreditament ta’ sigurtà tas-sistemi tal-GNSS Ewropej billi jwettaq jew jisponsorja valutazzjonijiet ta’ sigurtà, ispezzjonijiet jew analiżi, f’konformità mal-Artikolu 12(b) ta’ dan ir-Regolament;

(g)

japprova l-għażla tal-prodotti approvati u l-miżuri li jipproteġu kontra s-smiegħ bil-moħbi elettroniku (TEMPEST) u tal-prodotti kriptografiċi approvati użati biex tiġi pprovduta sigurtà għas-sistemi tal-GNSS Ewropej;

(h)

japprova, jew fejn ikun rilevanti, jipparteċipa fl-approvazzjoni konġunta, flimkien mal-entità rilevanti kompetenti fi kwistjonijiet ta’ sigurtà, tal-interkonnessjoni tas-sistemi tal-GNSS Ewropej ma’ sistemi oħrajn;

(i)

jaqbel mal-Istat Membru rilevanti dwar il-mudell għall-kontroll tal-aċċess imsemmi fl-Artikolu 12(c);

(j)

abbażi tar-rapporti dwar ir-riskju msemmija fil-paragrafu 11 ta’ dan l-Artikolu, jinforma lill-Kummissjoni dwar il-valutazzjoni ta’ riskju tiegħu u jagħti parir lill-Kummissjoni dwar għażliet għat-trattament ta’ riskju residwu għal deċiżjoni partikolari ta’ akkreditament ta’ sigurtà;

(k)

jassisti lill-Kunsill, f’kollegament mill-qrib mal-Kummissjoni, fl-implimentazzjoni tal-Azzjoni Konġunta 2004/552/PESK fuq talba speċifika tal-Kunsill;

(l)

iwettaq il-konsultazzjonijiet meħtieġa sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu.

4.   Il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu wkoll:

(a)

iħejji u japprova dik il-parti tal-programm ta’ ħidma pluriennali msemmija fl-Artikolu 8a(1), dwar l-attivitajiet operazzjonali koperti minn dan il-Kapitolu u dwar ir-riżorsi finanzjarji u umani meħtieġa għat-twettiq ta’ dawk l-attivitajiet, u jippreżentaha f’ħin adegwat lill-Bord Amministrattiv sabiex din tista’ tiġi integrata fil-programm ta’ ħidma pluriennali;

(b)

iħejji u japprova l-parti tal-programm ta’ ħidma annwali msemmija fl-Artikolu 8a(2), dwar l-attivitajiet operazzjonali koperti minn dan il-Kapitolu u dwar ir-riżorsi finanzjarji u umani meħtieġa għat-twettiq ta’ dawk l-attivitajiet, u jippreżentaha f’ħin adegwat lill-Bord Amministrattiv sabiex din tista’ tiġi integrata fil-programm ta’ ħidma annwali;

(c)

iħejji u japprova dik il-parti tar-rapport annwali msemmija fil-punt (h) tal-Artikolu 6(2) dwar l-attivitajiet u l-prospettivi tal-Aġenzija koperti minn dan il-Kapitolu u dwar ir-riżorsi finanzjarji u umani meħtieġa għat-twettiq ta’ dawk l-attivitajiet u prospettivi, u jippreżentaha f’ħin adegwat lill-Bord Amministrattiv sabiex din tista’ tiġi integrata fir-rapport annwali;

(d)

jadotta u jippubblika r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

5.   Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà kontinwament infurmat dwar l-impatt ta’ kwalunkwe deċiżjoni prevista mill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà dwar it-tmexxija tajba tal-programmi u l-implimentazzjoni ta’ pjani għat-trattament ta’ riskju residwu. Il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jieħu nota ta’ kwalunkwe opinjoni ta’ dan it-tip tal-Kummissjoni.

6.   Id-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandhom ikunu indirizzati lill-Kummissjoni.

7.   Il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jkun magħmul minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru, minn rappreżentant wieħed mill-Kummissjoni u minn rappreżentant tar-Rappreżentant Għoli. L-Istati Membri, il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli għandhom jagħmlu ħilithom biex jillimitaw it-tibdil tar-rappreżentanti rispettivi tagħhom fil-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà. Il-mandat tal-membri tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jkun ta’ erba’ snin u għandu jkun jista’ jiġġedded. Għandu jiġi mistieden rappreżentant tal-ESA biex jattendi l-laqgħat tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà bħala osservatur. Fuq bażi eċċezzjonali, rappreżentanti ta’ pajjiżi terzi jew ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali jistgħu wkoll jiġu mistiedna jattendu dawn il-laqgħat bħala osservaturi għal kwistjonijiet relatati direttament ma’ dawk il-pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali. L-arranġamenti għal tali parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti ta’ pajjiżi terzi jew ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali u l-kondizzjoniet għaliha għandhom jiġu stabbiliti fil-ftehimiet imsemmija fl-Artikolu 23(1) u għandhom ikunu konformi mar-regoli ta’ proċedura tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà.

8.   Il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jaħtar President u Viċi President minn fost il-membri tiegħu b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri kollha li għandhom id-dritt tal-vot. Il-Viċi President għandu awtomatikament jieħu post il-President meta il-President ma jkunx jista’ jaqdi dmirijietu/ma tkunx tista’ taqdi dmirijietha.

Il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jkollu s-setgħa li jneħħi mill-kariga lill-President, lill-Viċi President, jew lit-tnejn. Huwa għandu jadotta d-deċiżjoni ta’ tneħħija b’maġġoranza ta’ żewġ terzi.

Il-mandat tal-President u tal-Viċi President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jkun ta’ sentejn u jista’ jiġġedded għal darba waħda. Il-mandat ta’ kwalunkwe persuna minn dawn għandu jintemm jekk ma tibqax membru tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà.

9.   Il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jkollu aċċess għar-riżorsi umani u dawk materjali kollha meħtieġa biex jipprovdi funzjonijiet ta’ appoġġ amministrattiv adatti u biex ikun jista’, flimkien mal-korpi msemmija fil-paragrafu 11, iwettaq il-kompiti tiegħu b’mod indipendenti, b’mod partikolari meta jittratta fajls, jagħti bidu għal u jimmonitorja l-implimentazzjoni ta’ proċeduri ta’ sigurtà u jwettaq awditjar tas-sigurtà ta’ sistema, iħejji deċiżjonijiet u jorganizza l-laqgħat tiegħu. Għandu wkoll ikollu aċċess għal kull informazzjoni li jkollha l-Aġenzija li hija meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tiegħu, mingħajr preġudizzju għall-prinċipji ta’ awtonomija u ta’ indipendenza msemmija fl-Artikolu 10(i).

10.   Il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà u l-persunal tal-Aġenzija li jkun taħt is-superviżjoni tiegħu għandhom iwettqu x-xogħol tagħhom b’mod li jiżgura l-awtonomija u l-indipendenza fil-konfront ta’ attivitajiet oħrajn tal-Aġenzija, b’mod partikolari fil-konfront tal-attivitajiet operazzjonali marbuta mal-isfruttar tas-sistemi, f’konformità mal-objettivi tal-programm. Għal dak il-għan, għandha tiġi stabbilita fi ħdan l-Aġenzija diviżjoni effettiva fl-organizzazzjoni bejn il-persunal involut f’attivitajiet koperti minn dan il-Kapitolu u l-persunal l-ieħor tal-Aġenzija. Il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jinforma minnufih lid-Direttur Eżekuttiv, lill-Bord Amministrattiv u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe ċirkostanza li tista’ tfixkel l-awtonomija u l-indipendenza tiegħu. Fil-każ li ma jinstab l-ebda rimedju fi ħdan l-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha teżamina s-sitwazzjoni, b’konsultazzjoni mal-partijiet rilevanti. Abbażi tal-eżitu ta’ dak l-eżami, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri adatti ta’ mitigazzjoni li għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija, u għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b’dan.

11.   Il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jistabbilixxi korpi subordinati speċjali, li jaġixxu fuq l-istruzzjonijiet tiegħu, sabiex jindirizzaw kwistjonijiet speċifiċi. B’mod partikolari, filwaqt li jiżgura l-kontinwità meħtieġa tal-ħidma, huwa għandu jistabbilixxi panel biex iwettaq eżamijiet ta’ analiżi tas-sigurtà u testijiet biex jipproduċi r-rapporti rilevanti dwar ir-riskju sabiex jassistih fit-tħejjija tad-deċiżjonijiet tiegħu. Il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà jista’ jistabbilixxi u jżarma gruppi ta’ esperti sabiex jikkontribwixxu għall-ħidma ta’ dan il-panel.

12.   Mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Istati Membri u l-kompitu tal-Aġenzija msemmija fil-punt (a)(i) tal-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013, matul il-fażi ta’ implimentazzjoni tal-programm Galileo, għandu jiġi stabbilit grupp ta’ esperti tal-Istati Membri taħt is-superviżjoni tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà biex iwettaq il-kompiti tal-Awtorità tad-Distribuzzjoni Kriptografika (CDA) relatati mal-ġestjoni tal-materjal kriptografiku tal-UE b’mod partikolari għal:

(i)

il-ġestjoni tal-kodiċijiet tat-titjiriet u kodiċijiet oħra meħtieġa għall-funzjonament tas-sistema stabbilita skont il-programm Galileo;

(ii)

il-verifika tal-istabbiliment u l-infurzar tal-proċeduri għall-kontabbilità, it-trattament sigur, il-ħżin u d-distribuzzjoni tal-kodiċijiet PRS.

13.   Jekk ma jkunx jista’ jintlaħaq kunsens f’konformità mal-prinċipji ġenerali msemmija fl-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament, il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jieħu deċiżjonijiet abbażi ta’ votazzjoni bil-maġġoranza, kif previst fl-Artikolu 16 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 ta’ dan ir-Regolament. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni u r-rappreżentant tar-RGħ m’għandhomx jivvutaw. Il-President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jiffirma, f’isem il-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, id-deċiżjonijiet adottati mill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà.

14.   Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill infurmati, mingħajr dewmien bla bżonn, dwar l-impatt tal-adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar l-akkreditament ta’ sigurtà dwar it-tmexxija tajba tal-programmi. Jekk il-Kummissjoni tqis li deċiżjoni meħuda mill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà jista’ jkollha effett sinifikanti fuq it-tmexxija tajba tal-programmi, pereżempju fir-rigward ta’ spejjeż, skeda u prestazzjoni, hija għandha tinforma minnufih lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

15.   B’kont meħud tal-fehmiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li għandhom jiġu espressi fi żmien xahar, il-Kummissjoni tista’ tadotta kwalunkwe miżura adegwata f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1285/2013.

16.   Il-Bord Amministrattiv għandu jiġi informat perjodikament dwar l-iżvilupp tal-ħidma tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà.

17.   L-iskeda ta’ żmien għall-ħidma tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandha tirrispetta l-programm ta’ ħidma annwali msemmi fl-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013.”;

(5)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 11a

Kompiti tal-President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà

1.   Il-President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jiġġestjona l-attivitajiet ta’ akkreditament ta’ sigurtà taħt is-superviżjoni tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà;

(b)

jimplimenta l- parti tal-programmi ta’ ħidma pluriennali u annwali tal-Aġenzija koperti minn dan il-Kapitolu taħt is-superviżjoni tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà;

(c)

jikkoopera mad-Direttur Eżekuttiv sabiex jgħinu jħejji l-abbozz tal-pjan ta’ stabbiliment imsemmi fl-Artikolu 13(3) u l-istrutturi organizzattivi tal-Aġenzija;

(d)

jipprepara t-taqsima tar-rapport ta’ progress imsemmi fl-Artikolu 8(f), dwar l-attivitajiet operazzjonali koperti minn dan il-Kapitolu u jippreżentaha f’ħin adegwat lill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà u lid-Direttur Eżekuttiv sabiex din tista’ tiġi integrata fir-rapport ta’ progress;

(e)

jipprepara t-taqsimatar-rapport annwali u tal-pjan ta’ azzjoni msemmija fl-Artikolu 8(h) u (r) rispettivament, dwar l-attivitajiet operazzjonali koperti minn dan il-Kapitolu u jippreżentaha fi żmien adegwat lid-Direttur Eżekuttiv;

(f)

jirrappreżenta lill-Aġenzija fl-attivitajiet u d-deċiżjonijiet koperti minn dan il-Kapitolu;

(g)

jeżerċita, fir-rigward tal-persunal tal-Aġenzija involut fl-attivitajiet li jaqgħu taħt dan il-Kapitolu, is-setgħat imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(3), li huma ddelegati lilu/lilha f’konformità mar-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 6(3).

2.   Għall-attivitajiet koperti minn dan il-Kapitolu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu jitolbu lill-President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà skambju ta’ fehmiet dwar il-ħidma u l-prospetti tal-Aġenzija quddiem dawk l-istituzzjonijiet, inkluż fir-rigward tal-programmi ta’ ħidma pluriennali u annwali.”;

(6)

Fl-Artikolu 12, il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(b)

jippermetti li persuni debitament awtorizzati maħturin mill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, bi qbil ma’ u taħt is-superviżjoni tal-entitajiet nazzjonali kompetenti fi kwistjonijiet ta’ sigurtà, ikollhom aċċess għal kwalunkwe informazzjoni u kwalunkwe żona u/jew sit relatati mas-sigurtà tas-sistemi li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom, f’konformità mal-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali tagħhom, u mingħajr ebda diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità ta’ ċittadini tal-Istati Membri, inkluż għal finijiet ta’ awditjar u testijiet tas-sigurtà kif deċiżi mill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà u tal-proċess ta’ monitoraġġ tar-riskju ta’ sigurtà msemmi fl-Artikolu 10(h). Dawn l-awditjar u t-testijiet għandhom jitwettqu f’konformità mal-prinċipji li ġejjin:

(i)

l-importanza tas-sigurtà u tal-ġestjoni effikaċi tar-riskju fl-entitajiet ispezzjonati għandha tiġi enfasizzata;

(ii)

kontromiżuri għall-mitigazzjoni tal-impatt speċifiku ta’ telf ta’ kunfidenzjalità, integrità jew disponibbiltà ta’ informazzjoni klassifikata għandhom jiġu rrakkomandati.”;

(7)

L-Artikolu 13 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu (3) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu, b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għall-attivitajiet koperti mill-Kapitolu III, ifassal abbozz tal-estimi ta’ dħul u nfiq tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja li jmiss, filwaqt li juri b’mod ċar id-distinzjoni bejn dawk l-elementi tal-abbozz tad-dikjarazzjoni tal-estimi li huma relatati mal-attivitajiet ta’ akkreditament ta’ sigurtà u l-attivitajiet l-oħra tal-Aġenzija. Il-President tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà jista’ jikteb dikjarazzjoni dwar dak l-abbozz u d-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat kemm l-abbozz tal-estimi kif ukoll id-dikjarazzjoni lill-Bord Amministrattiv u lill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, flimkien ma’ abbozz ta’ tabella tal-persunal.”;

(b)

il-paragrafi 5 u 6 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“5.   Kull sena, il-Bord Amministrattiv, abbażi tal-abbozz tal-estimi ta’ dħul u nfiq u f’konsultazzjoni mill-qrib mal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għall-attivitajiet koperti mill-Kapitolu III, għandu jfassal l-estimi ta’ dħul u nfiq tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja li jmiss.

6.   Il-Bord Amministrattiv għandu jibgħat, sal-31 ta’ Marzu, id-dikjarazzjoni tal-estimi, li għandha tinkludi abbozz ta’ tabella tal-persunal flimkien mal-programm ta’ ħidma annwali proviżorju, lill-Kummissjoni u lil pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali li magħhom l-Unjoni tkun ikkonkludiet ftehimiet f’konformità mal-Artikolu 23(1).”;

(8)

Fl-Artikolu 14, il-paragrafu 10 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“10.   Il-Parlament Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, għandu, qabel it-30 ta’ April tas-sena N + 2, jagħti kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena N; minbarra għal dik il-parti tal-implimentazzjoni tal-baġit li tkopri kompiti li huma, skont il-każ, inkarigati lill-Aġenzija skont l-Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) Nru 1285/2013 li għalihom għandha tapplika l-proċedura msemmija fl-Artikoli 164 u 165 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (******).

(******)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).”;"

(9)

Jiddaħħal il-Kapitolu li ġej:

“KAPITOLU IVa

RIŻORSI UMANI

Artikolu 15a

Persunal

1.   Ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għal Aġenti Oħrajn u r-regoli adottati konġuntament mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni għal finijiet tal-applikazzjoni ta’ dawk ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg, għandhom japplikaw għall-persunal impjegat mill-Aġenzija.

2.   Il-persunal tal-Aġenzija għandu jikkonsisti minn aġenti impjegati mill-Aġenzija kif meħtieġ sabiex twettaq il-kompiti tagħha. Dawn għandu jkollhom approvazzjonijiet tas-sigurtà adatti għall-klassifikazzjoni tal-informazzjoni li qed jittrattaw.

3.   Ir-regoli interni tal-Aġenzija, bħar-regoli ta’ proċedura tal-Bord Amministrattiv, ir-regoli ta’ proċedura tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-Aġenzija, ir-regoli għall-applikazzjoni tar-regolamenti tal-persunal u r-regoli għall-aċċess għad-dokumenti, għandhom jiżguraw l-awtonomija u l-indipendenza tal-persunal li jeżerċita l-attivitajiet ta’ akkreditament tas-sigurtà fil-konfront tal-persunal li jeżerċita l-attivitajiet l-oħrajn tal-Aġenzija, skont l-Artikolu 10(i).

Artikolu 15b

Ħatra u Mandat tad-Direttur Eżekuttiv

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi reklutat bħala aġent temporanju tal-Aġenzija f’konformità mal-Artikolu 2(a) tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord Amministrattiv abbażi tal-mertu u tal-ħiliet iċċertifikati fil-qasam tal-amministrazzjoni u l-ġestjoni, kif ukoll tal-kompetenza u l-esperjenza rilevanti, minn lista ta’ kandidati proposta mill-Kummissjoni, wara kompetizzjoni miftuħa u trasparenti li tkun segwiet sejħa għall-espressjoni ta’ interess li tidher f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’pubblikazzjonijiet oħra.

Il-kandidat magħżul mill-Bord Amministrattiv jista’ jiġi mistieden mill-aktar fis biex jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-Parlament Ewropew u biex iwieġeb mistoqsijiet mill-Membri tiegħu.

Għall-fini tal-konklużjoni tal-kuntratt tad-Direttur Eżekuttiv, il-President tal-Bord Amministrattiv għandu jirrappreżenta lill-Aġenzija.

Il-Bord Amministrattiv għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri tiegħu.

3.   Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta’ ħames snin. Fi tmiem dan il-mandat, il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv b’ kont meħud tal-kompiti u l-isfidi futuri tal-Aġenzija.

Abbażi ta’ proposta tal-Kummissjoni li tieħu kont tal-evalwazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-Bord Amministrattiv jista’ jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba għal perijodu ta’ żmien sa erba’ snin.

Kwalunkwe deċiżjoni li jiġi estiż il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandha tiġi adottata b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri tal-Bord Amministrattiv.

Direttur Eżekuttiv li l-mandat tiegħu ikun ġie estiż ma jistax konsegwentement jipparteċipa fi proċedura tal-għażla għall-istess post.

Il-Bord Amministrattiv għandu jinforma lill-Parlament Ewropew bl-intenzjoni tiegħu li jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv. Qabel l-estensjoni, id-Direttur Eżekuttiv jista’ jiġi mistieden biex jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitati rilevanti tal-Parlament Ewropew u jwieġeb il-mistoqsijiet tal-Membri.

4.   Il-Bord Amministrattiv jista’ jneħħi lid-Direttur Eżekuttiv mill-kariga tiegħu, abbażi ta’ proposta tal-Kummissjoni jew ta’ terz tal-membri tiegħu, permezz ta’ deċiżjoni adottata minn maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri tiegħu.

5.   Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu jitolbu lid-Direttur Eżekuttiv skambju ta’ fehmiet dwar il-ħidma u l-prospetti tal-Aġenzija quddiem dawk l-istituzzjonijiet, inkluż fir-rigward tal-programm ta’ ħidma annwali u pluriennali. Dak l-iskambju ta’ fehmiet m’għandux jittratta materji relatati mal-attivitajiet tal-akkreditament ta’ sigurtà koperti mill-Kapitolu III.

Artikolu 15c

Esperti nazzjonali sekondati

L-Aġenzija tista’ wkoll tagħmel użu mill-esperti nazzjonali. Dawn l-esperti għandu jkollhom approvazzjonijiet tas-sigurtà adatti għall-klassifikazzjoni ta’ informazzjoni li qed jittrattaw. Ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg għal Aġenti Oħrajn ma għandhomx japplikaw għal dan il-persunal.”;

(10)

L-Artikoli 16 u 17 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Artikolu 16

Prevenzjoni ta’ frodi

1.   Sabiex jiġu miġġielda l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attivitajiet oħra illegali, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*******) għandu japplika għall-Aġenzija mingħajr restrizzjonijiet. Għal dak il-għan, l-Aġenzija għandha taderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta’ Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej dwar l-investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) (********)) u għandha tadotta d-dispożizzjonijiet adatti applikabbli għall-persunal tal-Aġenzija u għall-esperti nazzjonali sekondati permezz tad-deċiżjoni mudell fl-Anness ta’ dak il-Ftehim.

2.   Il-Qorti tal-Awdituri għandu jkollha s-setgħa li tissorvelja lill-benefiċjarji tal-finanzjament tal-Aġenzija kif ukoll il-kuntratturi u s-subkuntratturi li jkunu rċevew fondi mill-Unjoni permezz tal-Aġenzija, abbażi ta’ dokumenti pprovduti lilha jew permezz ta’ ispezzjonijiet fuq il-post.

3.   Fir-rigward ta’ għotjiet iffinanzjati jew kuntratti mogħtija mill-Aġenzija, l-OLAF jista’ jwettaq investigazzjonijiet, inklużi verifiki u ispezzjonijiet fuq il-post, f’konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u mar-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96) (*********), sabiex jiġġieled kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra li tagħmel ħsara lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, il-ftehimiet ta’ kooperazzjoni konklużi mill-Aġenzija ma’ pajjiżi terzi mhux membri jew organizzazzjonijiet internazzjonali, kuntratti u ftehimiet tal-għotjiet konklużi mill-Aġenzija ma’ partijiet terzi, u kwalunkwe deċiżjoni ta’ finanzjament li tittieħed mill-Aġenzija għandhom jipprevedu b’mod espliċitu li l-Qorti tal-Awdituri u l-OLAF jistgħu jwettqu verifiki u investigazzjonijiet f’konformità mas-setgħat rispettivi tagħhom.

Artikolu 17

Privileġġi u immunitajiet

Il-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandu japplika għall-Aġenzija u l-persunal tagħha msemmi fl-Artikolu 15a.

(*******)  Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1)."

(********)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 15."

(*********)  Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).”;"

(11)

L-Artikolu 18 jitħassar.

(12)

L-Artikoli 22 u 23 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Artikolu 22

Regoli ta’ sigurtà dwar il-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata jew sensittiva

1.   L-Aġenzija għandha tapplika r-regoli ta’ sigurtà tal-Kummissjoni dwar il-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata.

2.   L-Aġenzija tista’ tistabbilixxi, fir-regoli interni tagħha, dispożizzjonijiet għat-trattament ta’ informazzjoni li ma tkunx klassifikata iżda tkun sensittiva. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom ikopru, fost l-oħrajn, l-iskambju, it-trattament u l-ħżin tagħha.

Artikolu 22a

Konflitt ta’ interess

1.   Il-Membri tal-Bord Amministrattiv u tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, id-Direttur Eżekuttiv, kif ukoll l-esperti nazzjonali sekondati u l-osservaturi għandhom jagħmlu dikjarazzjoni ta’ impenji u dikjarazzjoni ta’ interessi li jindikaw in-nuqqas jew l-eżistenza ta’ kwalunkwe interess dirett jew indirett, li jista’ jitqies li jippreġudika l-indipendenza tagħhom. Dawk id-dikjarazzjonijiet għandhom ikunu preċiżi u kompluti. Dawn għandhom isiru bil-miktub mad-dħul tagħhom fis-servizz u għandhom jiġġeddu kull sena. Dawn għandhom jiġu aġġornati kull meta meħtieġ, b’mod partikolari f’każ ta’ tibdil rilevanti fiċ-ċirkostanzi personali tal-persuni kkonċernati.

2.   Qabel kull laqgħa li jattendu, il-Membri tal-Bord Amministrattiv u tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà, id-Direttur Eżekuttiv, kif ukoll l-esperti nazzjonali sekondati u l-osservaturi u l-esperti esterni li qed jipparteċipaw f’gruppi ta’ ħidma ad hoc għandhom b’mod preċiż u komplut jiddikjaraw in-nuqqas jew l-eżiztenza ta’ kwalunkwe interess li jista’ jitqies li jippreġudika l-indipendenza tagħhom fir-rigward ta’ kwalunkwe punti fuq l-aġenda, u għandhom jastjenu milli jipparteċipaw fid-diskussjoni u l-votazzjoni dwar tali punti.

3.   Il-Bord Amministrattiv u l-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà għandhom jistabbilixxu, fir-regoli ta’ proċedura tagħhom, l-arranġamenti prattiċi għar-regola dwar id-dikjarazzjoni ta’ interess imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 u għall-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kunflitti ta’ interess.

Artikolu 23

Parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali

1.   L-Aġenzija għandha tkun miftuħa għall-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali. Tali parteċipazzjoni u l-kondizzjonijiet għaliha għandhom jiġu stabbiliti fi ftehim bejn l-Unjoni u dak il-pajjiż terz jew dik l-organizzazzjoni internazzjonali, f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

2.   F’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dawk il-ftehimiet, għandhom jiġu żviluppati arranġamenti prattiċi għall-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali fil-ħidma tal-Aġenzija, inklużi arranġamenti relatati mal-parteċipazzjoni tagħhom fl-inizjattivi mwettqa mill-Aġenzija, mal-kontribuzzjonijiet finanzjarji u mal-persunal.

Artikolu 23a

Akkwist konġunt mal-Istati Membri

Għat-twettiq tal-kompiti tagħha, l-Aġenzija għandha tkun awtorizzata li tagħti kuntratti b’mod konġunt mal-Istati Membri f’konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 (**********).

(**********)  Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli ta’ applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).”;"

(13)

L-Artikolu 26 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 26

Reviżjoni, evalwazzjoni u awditu

1.   Sal-31 ta’ Diċembru 2016, u kull ħames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-Aġenzija dwar, b’mod partikolari, l-impatt, l-effikaċja, l-operat tajjeb, il-metodi ta’ ħidma u l-ħtiġijiet tagħha, u l-użu tar-riżorsi fdati lilha. Din l-evalwazzjoni għandha tinkludi b’mod partikolari evalwazzjoni ta’ kwalunkwe bidla fl-iskop jew natura tal-kompiti tal-Aġenzija u tal-impatt finanzjarju ta’ tali bidla. Hija għandha tindirizza l-applikazzjoni tal-politika tal-Aġenzija dwar il-kunflitt ta’ interess u għandha wkoll tirrifletti kwalunkwe ċirkostanza li setgħet inċidiet fuq l-indipendenza u l-awtonomija tal-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà.

2.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar l-evalwazzjoni kif ukoll il-konklużjonijiet tagħha dwarha lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bord Amministrattiv u lill-Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà tal-Aġenzija. Ir-riżultati tal-evalwazzjoni għandhom ikunu ppubblikati.

3.   Evalwazzjoni waħda minn kull tnejn għandha tinkludi analiżi tal-bilanċ tal-Aġenzija fir-rigward tal-objettivi u l-kompiti tagħha. Jekk il-Kummissjoni tqis li ż-żamma tal-Aġenzija ma għadhiex ġustifikata fir-rigward tal-objettivi u l-kompiti li ġew assenjati lilha, il-Kummissjoni tista’, fejn ikun xieraq, tipproponi li jitħassar dan ir-Regolament.

4.   L-awditjar estern dwar il-prestazzjoni tal-Aġenzija jista’ jsir fuq it-talba tal-Bord Amministrattiv jew tal-Kummissjoni.”.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ April 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  ĠU C 198, 10.7.2013, p. 67.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-12 ta’ Marzu 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tal-14 ta’ April 2014.

(3)  Regolament (UE) Nru 1285/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 dwar l-implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni tas-sistemi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-satellita u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 876/2002 u r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 1).

(4)  Regolament (UE) Nru 912/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2010 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS, u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1321/2004 dwar l-istabbiliment ta’ strutturi għat-tmexxija tal-programmi Ewropej ta’ radjunavigazzjoni bis-satellita u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 276, 20.10.2010, p. 11).

(5)  Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/552/PESK tat-12 ta’ Lulju 2004 dwar aspetti tal-operazzjoni tas-sistema Ewropea tar-radjunavigazzjoni bis-satellita li jaffettwaw is-sigurtà tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 246, 20.7.2004, p. 30).

(6)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE tat-23 ta’ Settembru 2013 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 274, 15.10.2013, p. 1).

(7)  Deċiżjoni Nru 1104/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar ir-regoli ta’ aċċess għas-servizz pubbliku regolat offrut mis-sistema dinjija ta’ navigazzjoni bis-satellita li ġiet stabbilita taħt il-programm Galileo (ĠU L 287, 4.11.2011, p. 1).

(8)  ĠU L 15, 20.1.2014, p. 1.

(9)  ĠU L 283, 29.10.2010, p. 12.

(10)  Deċiżjoni 2010/803/UE li ttieħdet bi qbil komuni bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-10 ta’ Diċembru 2010 dwar il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea GNSS (ĠU L 342, 28.12.2010, p. 15).

(11)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

(12)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).


Top