Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0141

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 141/2014 tat- 13 ta’ Frar 2014 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta’ approvazzjoni tas-sustanza attiva żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 44, 14.2.2014, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/141/oj

14.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 44/40


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 141/2014

tat-13 ta’ Frar 2014

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta’ approvazzjoni tas-sustanza attiva żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(2)(c) u l-Artikolu 78(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Is-sustanza attiva “żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol” kienet inkluża fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (2) mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/127/KE (3) f’konformità mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 24b tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2229/2004 (4). Mindu d-Direttiva Nru 91/414/KEE nbidlet bir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, din is-sustanza titqies li ġiet approvata skont dak ir-Regolament u hija elenkata fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (5).

(2)

F’konformità mal-Artikolu 25a tar-Regolament (KE) Nru 2229/2004, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”, ippreżentat lill-Kummissjoni l-opinjoni tagħha dwar l-abbozz tar-rapport ta’ reviżjoni għaż-żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol (6) fis-16 ta’ Diċembru 2011. L-Awtorità wasslet l-opinjoni tagħha dwar iż-żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol lin-notifikatur. Il-Kummissjoni stiedent lin-notifikatur iressaq il-kummenti tiegħu dwar l-abbozz tar-rapport ta’ reviżjoni dwar iż-żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol. L-abbozz tar-rapport ta’ reviżjoni flimkien mal-opinjoni tal-Awtorità ġew riveduti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u l-abbozz tar-rapport ta’ reviżjoni ġie ffinalizzat fit-13 ta’ Diċembru 2013 fil-format tar-rapport ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni għaż-żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol.

(3)

Huwa kkonfermat li s-sustanza attiva żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol għandha titqies bħala approvata skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(4)

Skont l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 flimkien mal-Artikolu 6 tiegħu, kif ukoll fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, huwa meħtieġ li l-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni jiġu emendati. B’mod partikolari, jixraq li tintalab aktar informazzjoni ta’ konferma.

(5)

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 għandu għalhekk jiġi emendat kif xieraq.

(6)

L-Istati Membri għandhom jingħataw iż-żmien biex jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom iż-żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol.

(7)

Għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom iż-żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol, fejn l-Istati Membri jagħtu xi perjodu ta’ grazzja skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, dan il-perjodu għandu jiskadi qabel tmintax-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

(8)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emenda għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

Il-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 hija emendata skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Miżuri tranżizzjonali

L-Istati Membri għandhom, f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, fejn ikun meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet eżistenti tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom iż-żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol bħala sustanza attiva qabel is-6 ta’ Settembru 2014.

Artikolu 3

Perjodu ta’ Grazzja

Kwalunkwe perjodu ta’ grazzja mogħti mill-Istati Membri b’konformità mal-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu jkun qasir kemm jista’ jkun u għandu jiskadi qabel is-6 ta’ Settembru 2015.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ Frar 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(3)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/127/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni ta’ bosta sustanzi attivi (ĠU L 344, 20.12.2008, p. 89).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2229/2004 tat-3 ta’ Diċembru 2004 li jistabbilixxi aktar regoli fid-dettall għall-implimentazzjoni tar-raba’ stadju tal-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 379, 24.12.2004, p. 13).

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(6)  Il-konklużjoni dwar ir-reviżjoni esperta tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol. EFSA Journal 2012;10(1):2506. [43 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2506. Jinsab onlajn: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ANNESS

Fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, ir-ringiela 241 dwar is-sustanza attiva “żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol” għandha tinbidel b’dan li ġej:

Isem

Isem Komuni, Numri ta’ Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“241

Żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol

Nru CAS 84961-50-2 (essenza tal-qronfol)

97-53-0 (Ewġenol — Komponent ewlieni)

Nru CIPAC 906

L-essenza tal-qronfol hija taħlita kumplessa ta’ sustanzi kimiċi.

Il-komponent ewlieni huwa l-ewġenol.

≥ 800 g/kg

Impurità relevanti: metil ewġenol massimu ta’ 0,1 % tal-materjal tekniku

l-1 ta’ Settembru 2009

il-31 ta’ Awwissu 2019

PARTI A

L-użi għal ġewwa bħala funġiċida u batteriċida wara l-ħsad biss jistgħu jkunu awtorizzati.

PARTI B

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar l-essenza tal-qronfol (SANCO/2622/2008), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali għandhom jitqiesu.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-protezzjoni tal-operaturi u l-ħaddiema u jkunu żguri li, fejn ikun meħtieġ, il-kundizzjonijiet tal-użu jinkludu l-applikazzjoni ta’ tagħmir personali protettiv adattat.

In-notifikatur għandu jressaq informazzjoni konfermattiva dwar:

(a)

l-ispeċifikazzjoni teknika;

(b)

dejta li tqabbel is-sitwazzjonijiet ta’ esponiment naturali fl-isfond taż-żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol, l-ewġenol u l-metil ewġenol fir-rigward tal-esponiment mill-użu taż-żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol, bħala prodott għall-protezzjoni tal-pjanti. Din id-data għandha tkopri l-esponiment tal-bniedem.

In-notifikatur għandu jissottometti din l-informazzjoni lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-Awtorità informazzjoni qabel it-30 ta’ April 2016.”


Top