Help Print this page 

Document 32014L0067

Title and reference
Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta' Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta' servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern ( “ir-Regolament tal-IMI” ) Test b'rilevanza għaż-ŻEE
  • In force
OJ L 159, 28.5.2014, p. 11–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/67/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

28.5.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 159/11


DIRETTIVA 2014/67/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta' Mejju 2014

dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta' servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (“ir-Regolament tal-IMI”)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 53(1) u l-Artikolu 62 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Il-moviment liberu tal-ħaddiema, il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà tal-prestazzjoni ta' servizzi huma prinċipji fundamentali tas-suq intern fl-Unjoni mnaqqxa fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). L-implimentazzjoni ta' dawk il-prinċipji hija żviluppata aktar mill-Unjoni bil-għan li jkunu ggarantiti kondizzjonijiet ekwi għan-negozju u rispett għad-drittijiet tal-ħaddiema.

(2)

Il-libertà li jiġu pprovduti servizzi tinkludi d-dritt tal-impriżi li jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor, fejn jistgħu jistazzjonaw lill-ħaddiema tagħhom temporanjament sabiex jipprovdu dawk is-servizzi hemmhekk. Jeħtieġ, għall-fini tal-istazzjonament tal-ħaddiema, li din il-libertà tkun distinta mill-moviment liberu tal-ħaddiema, li jagħti lil kull ċittadin id-dritt li jmur liberament fi Stat Membru ieħor biex jaħdem u jirrisjedi hemm għal dak l-iskop u jipproteġih mid-diskriminazzjoni fir-rigward ta' impjieg, remunerazzjoni u kondizzjonijiet oħra tax-xogħol u l-impjieg meta mqabbla maċ-ċittadini ta' dak l-Istat Membru.

(3)

Fir-rigward ta' ħaddiema stazzjonati temporanjament sabiex iwettqu xogħol ħalli jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor li mhux dak li normalment iwettqu xogħlhom fih, id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) tistabbilixxi nukleu ta' termini u kondizzjonijiet tal-impjieg definiti b'mod ċar li jeħtieġ li jiġu rispettati mill-fornitur ta' servizzi fl-Istat Membru li fih iseħħ l-istazzjonament biex jiġi żgurat il-ħarsien minimu tal-ħaddiema stazzjonati kkonċernati.

(4)

Il-miżuri kollha introdotti minn din id-Direttiva għandhom ikunu ġustifikati u proporzjonati sabiex ma joħolqux piżijiet amministrattivi jew ma jillimitawx il-potenzjal li l-impriżi, b'mod partikolari l-impriżi ta' daqs żgħir u medju (SMEs), għandhom biex joħolqu impjiegi ġodda, filwaqt li jipproteġu l-ħaddiema stazzjonati.

(5)

Sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-Direttiva 96/71/KE, mingħajr ma jintefgħu piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa fuq il-fornituri ta' servizzi, huwa essenzjali li l-elementi fattwali msemmija fid-dispożizzjonijiet dwar l-identifikazzjoni ta' stazzjonament ġenwin u dwar il-prevenzjoni tal-abbuż u l-evażjoni tar-regoli f'din id-Direttiva jiġu meqjusa bħala indikattivi u mhux eżawrjenti. B'mod partikolari, m'għandux ikun hemm rekwiżit li jitlob li kull element għandu jkun issodisfat f'kull każ ta' stazzjonament.

(6)

Minkejja l-fatt li l-valutazzjoni tal-elementi fattwali indikattivi għandha tkun adottata għal kull każ speċifiku u tikkunsidra l-ispeċifiċitajiet tas-sitwazzjoni, is-sitwazzjonijiet li jirrapreżentaw l-istess elementi fattwali m'għandhomx iwasslu għal apprezzament jew valutazzjoni legali differenti mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri differenti.

(7)

Sabiex jiġu pprevenuti, evitati u miġġielda l-abbuż u l-evażjoni tar-regoli applikabbli mill-impriżi li jieħdu vantaġġ b'mod mhux xieraq jew b'qerq mil-libertà ta' prestazzjoni ta' servizzi mnaqqxa fit-TFUE u/jew tal-applikazzjoni tad-Direttiva 96/71/KE, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-kunċett ta' stazzjonament għandhom jitjiebu u għandhom jiġu introdotti fil-livell tal-Unjoni elementi aktar uniformi li jiffaċilitaw interpretazzjoni komuni.

(8)

Għalhekk, l-elementi fattwali kostitwenti li jikkaratterizzaw in-natura temporanja inerenti fil-kunċett ta' stazzjonament, u l-kondizzjoni li min jimpjega huwa ġenwinament stabbilit fl-Istat Membru li minnu joriġina l-istazzjonament, jeħtieġ li jkunu eżaminati mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti u, fejn meħtieġ, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru ta' stabbiliment.

(9)

Meta jitqies id-daqs tal-fatturat li jseħħ minn impriża fi Stat Membru ta' stabbiliment sabiex ikun determinat jekk dik l-impriża ġenwinament twettaqx attivitajiet sostanzjali, għajr ġestjoni purament interna u/jew attivitajiet amministrattivi, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu d-differenzi fil-kapaċità tal-akkwist tal-muniti.

(10)

L-elementi stabbilit f'din id-Direttiva dwar l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' stazzjonament jistgħu wkoll jassistu l-awtoritajiet kompetenti biex jidentifikaw ħaddiema dikjarati b'mod qarrieqi bħala ħaddiema li jaħdmu għal rashom. Skont id-Direttiva 96/71/KE, id-definizzjoni rilevanti ta' ħaddiem hija dik li tapplika fil-liġi tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jiġi stazzjonat il-ħaddiem. Kjarfika ulterjuri u monitoraġġ imtejjeb tal-istazzjonament mill-awtoritajiet kompetenti jista' jsaħħaħ iċ-ċertezza legali u jipprovdi għodda utli li tikkontribwixxi għall-ġlieda effettiva ta' impjieg indipendenti fittizju u tiżgura li l-ħaddiema stazzjonati ma jkunux dikjarati bħala li jaħdmu għal rashom b'mod qarrieqi, b'hekk tgħin biex timpedixxi, tevita u tiġġieled l-evażjoni tar-regoli applikabbli.

(11)

Fejn ma jkunx hemm sitwazzjoni ta' stazzjonament ġenwin u jinħoloq konflitt fil-liġijiet, għandha tingħata attenzjoni xierqa lid-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) (“Ruma I”) jew il-Konvenzjoni ta' Ruma (6) li għandhom l-għan li jiżguraw li l-impjegati ma jkunux imċaħħda mill-protezzjoni mogħtija lilhom mid-dispożizzjonijiet li ma jistgħux ikunu derogati minn ftehim jew li jistgħu jkunu derogati biss għall-benefiċċju tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm dispożizzjonijiet li jipproteġu b'mod xieraq lill-ħaddiema li ma jkunux stazzjonati b'mod ġenwin.

(12)

In-nuqqas ta' ċertifikat dwar il-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali applikabbli msemmija fir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) jistgħu jkunu indikazzjoni li s-sitwazzjoni m'għandhiex tkun karatterizzata bħala waħda ta' stazzjonament temporanju fi Stat Membru li mhuwiex dak li fih il-ħaddiem ikkonċernat abitwalment jaħdem fil-qafas tal-prestazzjoni ta' servizzi.

(13)

Bħal fil-każ tad-Direttiva 96/71/KE, din id-Direttiva ma għandhiex tkun ta' preġudizzju għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8).

(14)

Ir-rispett għad-diversità tas-sistemi nazzjonali tar-relazzjonijiet industrijali kif ukoll l-awtonomija tal-imsieħba soċjali hija espliċitament rikonoxxuta mit-TFUE.

(15)

F'ħafna Stati Membri, l-imsieħba soċjali għandhom rwol importanti fil-kuntest tal-istazzjonament tal-ħaddiema għall-prestazzjoni tas-servizzi billi huma jistgħu, b'konformità mal-liġi u/jew il-prassi nazzjonali, jiddeterminaw il-livelli differenti, b'mod alternattiv jew simultanju, tar-rati ta' pagi minimi applikabbli. L-imsieħba soċjali għandhom jikkomunikaw u jagħtu informazzjoni dwar dawk ir-rati.

(16)

L-Infurzar u l-implimentazzjoni adegwati u effettivi huma elementi ewlenin fil-ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati u fl-iżgurar ta' kondizzjonijiet ugwali għall-fornituri ta' servizzi, filwaqt li infurzar dgħajjef ixekkel l-effettività tar-regoli tal-Unjoni applikabbli f'dan il-qasam. Kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, u fejn rilevanti, l-awtoritajiet reġjonali u lokali, hija għalhekk essenzjali, mingħajr ma jiġi njorat ir-rwol importanti tal-ispettorati tax-xogħol u l-imsieħba soċjali f'dan ir-rigward. Il-fiduċja reċiproka, l-ispirtu ta' kooperazzjoni, djalogu kontinwu u ftehim reċiproku huma essenzjali f'dan ir-rigward.

(17)

Proċeduri ta' monitoraġġ effettivi fl-Istati Membri huma essenzjali għat-tisħiħ tad-Direttiva 96/71/KE u ta' din id-Direttiva u għalhekk għandhom jiġu stabbiliti fl-Unjoni kollha.

(18)

Diffikultajiet fl-aċċess għall-informazzjoni dwar it-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg huma ħafna drabi r-raġuni li minħabba fiha regoli eżistenti mhumiex applikati mill-fornituri ta' servizz. L-Istati Membri għandhom għalhekk jiżguraw li din l-informazzjoni tkun disponibbli b'mod ġenerali, mingħajr ħlas u li aċċess effettiv għaliha jkun ipprovdut, mhux biss għal dawk li jipprovdu s-servizzi minn Stati Membri oħra, iżda wkoll għall-ħaddiema stazzjonati kkonċernati.

(19)

Fejn it-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg jiġu stabbiliti fi ftehimiet kollettivi li ġew iddikjarati applikabbli b'mod universali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw, filwaqt li jirrispettaw l-awtonomija tal-imsieħba soċjali, li dawk il-ftehimiet kollettivi jkunu disponibbli b'mod ġenerali, aċċessibbli u trasparenti.

(20)

Sabiex titjieb l-aċċessibilità għall-informazzjoni, għandu jiġi stabbilit sors wieħed ta' informazzjoni fl-Istati Membri. Kull Stat Membru għandu jipprovdi websajt nazzjonali uffiċjali unika, skont l-istandards tal-aċċessibbiltà tal-web, u mezz xieraq ieħor ta' komunikazzjoni. Il-websajt nazzjonali uffiċjali unika għandha, bħala minimu, tkun fil-forma ta' portal tal-websajt u għandha sservi bħala l-passaġġ jew il-punt tad-dħul u għandha tipprovdi konnessjonijiet ċari u preċiżi għas-sorsi rilevanti tal-informazzjoni kif ukoll informazzjoni fil-qosor dwar il-kontenut tal-websajt u l-konnessjonijiet imsemmija fiha. Tali websajts għandhom jinkludu, b'mod partikolari, kwalunkwe websajt stabbilita skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni bil-għan li tkun promossal-intraprenditorija u/jew l-iżvilupp tal-prestazzjoni tas-servizzi transkonfinali. Stati Membri ospitanti għandhom jipprovdu informazzjoni dwar il-perijodi stabbiliti fil-liġi nazzjonali tagħhom li permezz tagħhom il-fornituri ta' servizz jeħtieġ iżommu dokumenti wara l-perijodu ta' stazzjonament.

(21)

Ħaddiema stazzjonati għandu jkollhom id-dritt li jirċievu mill-Istat Membru ospitanti l-informazzjoni ġenerali dwar il-liġi u/jew il-prassi nazzjonali li tkun applikabbli għalihom.

(22)

Il-kooperazzjoni amministrattiva u l-għajnuna reċiproka bejn l-Istati Membri għandha tkun konformi mar-regoli dwar il-protezzjoni ta' data personali stabbiliti fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9), u f'konformità mar-regoli nazzjonali tal-protezzjoni tad-data li jimplimentaw il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Fir-rigward tal-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI), għandha wkoll tkun konformi mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).

(23)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni ġusta tar-regoli sostantivi dwar it-termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg li jridu jiġu rrispettati fir-rigward tal-ħaddiema stazzjonati, u biex tiġi kkontrollata l-konformità magħhom, l-Istati Membri għandhom japplikaw biss ċerti rekwiżiti amministrattivi u miżuri ta' kontroll lill-impriżi li jistazzjonaw ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni tas-servizzi. Skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, tali rekwiżiti u miżuri jistgħu jiġu ġġustifikati minn raġunijiet prevalenti ta' interess ġenerali, li jinkludu l-protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-ħaddiema, dment li huma xierqa biex jiżguraw il-kisba tal-objettiv mixtieq u ma jmorrux lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkiseb. Tali rekwiżiti u miżuri jistgħu jiġu imposti biss dment li l-awtoritajiet kompetenti ma jistgħux iwettqu l-kompitu superviżorju tagħhom b'mod effettiv mingħajr l-informazzjoni mitluba u/jew miżuri anqas restrittivi ma jiżgurawx li l-objettivi tal-miżuri ta' kontroll nazzjonali meqjusa meħtieġa jintlaħqu.

(24)

Fornitur ta' servizz għandu jiżgura li l-identità tal-ħaddiema stazzjonati inkluża fid-dikjarazzjoni magħmula mill-fornitur ta' servizz sabiex ikunu possibbli kontrolli fattwali fil-post tax-xogħol tkun verifikabbli mill-awtoritajiet kompetenti għaż-żmien kollu tal-istazzjonament.

(25)

Fornitur tas-servizz stabbilit fi Stat Membru ieħor għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru ospitanti mingħajr dewmien dwar kull bidla importanti li ssir lill-informazzjoni li tinsab fid-dikjarazzjoni magħmula mill-fornitur ta' servizz sabiex ikun possibbli jsiru kontrolli fattwali fil-post tax-xogħol.

(26)

L-obbligu li jkunu komunikati rekwiżiti amministrattivi u miżuri ta' kontroll lill-Kummissjoni m'għandux jikkostitwixxi proċess ta' awtorizzazzjoni ex-ante.

(27)

Sabiex tkun żgurata applikazzjoni aħjar u aktar uniformi tad-Direttiva 96/71/KE kif ukoll l-infurzar tagħha fil-prattika, u biex jonqsu, kemm jista' jkun, id-differenzi fil-livell ta' applikazzjoni u infurzar mal-Unjoni kollha, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jitwettqu spezzjonijiet effettivi u adegwati fit-territorju tagħhom, b'hekk jikkontribwixxu, inter alia, għall-ġlieda kontra x-xogħol mhux dikjarat fil-kuntest tal-istazzjonament, filwaqt li jikkunsidraw ukoll inizjattivi legali oħra biex jindirizzaw aħjar din il-kwistjoni.

(28)

L-Istati Membri għandhom jipprovdu, fejn applikabbli, bi qbil mal-liġi u/jew il-prassi nazzjonali, l-impriża spezzjonata b'dokument ta' wara l-ispezzjoni jew ta' kontroll li jinkludi kull informazzjoni rilevanti bi qbil mal-liġi u l-prassi nazzjonali.

(29)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm il-persunal meħtieġ bil-ħiliet u l-kwalifiki meħtieġa biex jagħmlu l-kontrolli effettivi u biex ikunu jistgħu jirrispondu mingħajr dewmien żejjed għal talbiet ta' informazzjoni, kif previst f'din id-Direttiva, mill-Istat Membru ospitanti jew mill-Istat Membru ta' stabbiliment.

(30)

L-ispettorati tax-xogħol, l-imsieħba soċjali u istituzzjonijiet oħra ta' monitoraġġ huma ta' importanza kbira f'dan ir-rigward u għandhom jibqgħu jkollhom rwol kruċjali.

(31)

Sabiex tiġi ttrattata b'mod flessibbli d-diversità tas-swieq tax-xogħol u tas-sistemi tar-relazzjonijiet industrijali, bħala eċċezzjoni, il-maniġment u l-ħaddiema u/jew aġenti u/jew istituzzjonijiet oħrajn jistgħu jimmonitorjaw ċerti termini u kondizzjonijiet tal-impjieg tal-ħaddiema stazzjonati, sakemm huma joffru lill-persuni kkonċernati grad ekwivalenti ta' protezzjoni u jeżerċitaw il-monitoraġġ tagħhom b'mod mhux diskriminatorju u oġġettiv.

(32)

L-awtoritajiet ta' ispezzjoni tal-Istati Membri u korpi rilevanti oħra ta' monitoraġġ u infurzar għandhom jagħmlu użu mill-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni stipulati fil-liġi rilevanti biex jivverifikaw jekk ir-regoli applikabbli għall-ħaddiema stazzjonati ġewx irrispettati.

(33)

L-Istati Membri huma b'mod partikolari mħeġġa jintroduċu approċċ iktar integrat għall-ispezzjonijiet tax-xogħol. Il-ħtieġa li jiġu żviluppati standards komuni sabiex jiġu stabbiliti metodi, prattiki u standards minimi komparabbli fil-livell tal-Unjoni għandhom jiġu eżaminati bl-istess mod. Madankollu, jeħtieġ li l-iżvilupp ta' standards komuni ma għandux iwassal biex l-Istati Membri jkunu mfixkla milli jiġġieldu b'mod effettiv kontra x-xogħol mhux iddikjarat.

(34)

Biex jiġi ffaċilitat l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE u tiġi żgurata applikazzjoni aktar effettiva tagħha, għandu jkun hemm mekkaniżmi effettivi ta' kwerela li permezz tagħhom il-ħaddiema stazzjonati jistgħu jressqu kwereli fi proċedimenti direttament jew, bl-approvazzjoni tagħhom, permezz ta' partijiet terzi nnominati rilevanti, bħal trejdjunjins jew assoċjazzjonijiet oħra kif ukoll istituzzjonijiet komuni ta' imsieħba soċjali. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali ta' proċedura dwar ir-rappreżentanza u d-difiża fil-qrati u għall-kompetenzi u drittijiet oħra ta' trejdjunjins u rappreżentanti oħra tal-impjegati skont il-liġi u/jew il-prassi nazzjonali.

(35)

Għall-fini li jiġi żgurat li ħaddiem stazzjonat jirċievi l-paga ġusta u dment li l-konċessjonijiet speċifiċi għall-istazzjonar jistgħu jitqiesu parti mir-rati minimi tal-paga, dawn il-konċessjonijiet għandhom jitnaqqsu mill-pagi biss jekk il-liġi nazzjonali, il-ftehimiet kollettivi u/jew il-prassi tal-Istat Membru ospitanti jipprevedu dan.

(36)

Il-konformità mar-regoli applikabbli fil-qasam tal-istazzjonament fil-prattika u l-protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-ħaddiema f'dan ir-rigward hija ta' importanza partikolari fil-katini ta' subkuntrattar u għandha tiġi żgurata permezz ta' miżuri adatti f'konformità mal-liġi u/jew il-prassi nazzjonali u f'konformita' mal-liġi tal-Unjoni. Tali miżuri jistgħu jinkludi l-introduzzjoni fuq bażi volontarja, wara konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali rilevanti, ta' mekkaniżmu ta' responsabbiltà diretta tas-subkuntrattur, minbarra jew minflok ir-responsabbilità ta' min iħaddem, fir-rigward ta' kwalunkwe remunerazzjoni netta pendenti li tikkorrispondi mar-rati minimi ta' paga u/jew kontribuzzjonijiet dovuti lil fondi komuni jew istituzzjonijiet ta' imsieħba soċjali regolati bil-liġi jew bi ftehimiet kollettivi sakemm dawn ikunu koperti mill-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE. Madankollu, l-Istati Membri jibqgħu liberi li jipprevedu regoli aktar stretti dwar ir-responsabbiltà skont il-liġi nazzjonali jew li jmorru lil hinn skont il-liġi nazzjonali fuq bażi mhux diskriminatorja u proporzjonata.

(37)

L-Istati Membri li introduċew miżuri biex jiżguraw konformità mar-regoli applikabbli fil-katini ta' subkuntrattar għandu jkollhom il-possibbiltà li jipprevedu li (sub)kuntrattur m'għandux ikun responsabbli f'ċirkostanzi speċifiċi jew li r-responsabbiltà tagħhom tista' tkun limitata f'każijiet fejn il-miżuri ta' diliġenza meħtieġa jkunu ttieħdu minn dak il(is)-(sub)kuntrattur. Dawk il-miżuri għandhom jiġu definiti mil-liġi nazzjonali, filwaqt li jqisu ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-Istat Membru kkonċernat, u jistgħu jinkludu fost l-oħrajn miżuri meħuda mill-kuntrattur fir-rigward tad-dokumentazzjoni tal-konformità ma' rekwiżiti amministrattivi u miżuri ta' kontroll sabiex jiġi żgurat il-monitoraġġ effettiv tal-konformità mar-regoli applikabbli dwar l-istazzjonament tal-ħaddiema.

(38)

Hija kwistjoni ta' tħassib li għad hemm ħafna diffikultajiet biex l-Istati Membri jirkupraw penali u/jew multi amministrattivi transkonfinali u għalhekk ir-rikonoxximent reċiproku tal-penali u/jew multi amministrattivi jeħtieġ ikunu indirizzati.

(39)

Id-diskrepanzi bejn is-sistemi tal-Istati Membri għall-infurzar ta' penali u/jew multi amministrattivi f'sitwazzjonijiet transkonfinali huma ta' preġudizzju għat-tħaddim tajjeb tas-suq intern u hemm riskju li jkun diffiċli ħafna, jekk mhux impossibbli, li jiġi żgurat li l-ħaddiema stazzjonati jgawdu minn livell ekwivalenti ta' protezzjoni mal-Unjoni kollha.

(40)

L-infurzar effettiv tar-regoli sostantivi li jirregolaw l-istazzjonament tal-ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni tas-servizzi għandu jkun żgurat b'azzjoni speċifika li tiffoka fuq l-infurzar transkonfinali ta' penali u/jew multi amministrattivi finanzjarji imposti. L-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri f'dan il-qasam hija għalhekk prerekwiżit essenzjali sabiex jiġi żgurat livell ogħla, aktar ekwivalenti u komparabbli ta' protezzjoni għat-tħaddim tajjeb tas-suq intern.

(41)

L-adozzjoni ta' regoli komuni li jipprovdu l-għajnuna u l-appoġġ reċiproċi speċifiċi li jridu jintużaw għal miżuri ta' infurzar u spejjeż assoċjati għal affarijiet bħal dawn, kif ukoll l-adozzjoni ta' rekwiżiti uniformi għan-notifika ta' deċiżjonijiet marbuta ma' penali u/jew multi amministrattivi imposti għan-nonosservanza tad-Direttiva 96/71/KE kif ukoll ta' din id-Direttiva, għandhom isolvu għadd ta' problemi ta' infurzar transkonfinali prattiċi u jiggarantixxu notifika aħjar u infurzar aħjar ta' deċiżjonijiet bħal dawn li jkunu ġejjin minn Stat Membru ieħor.

(42)

Jekk jirriżulta li l-fornitur ta' servizz mhuwiex fil-fatt stabbilit fl-Istat Membru ta' stabbiliment jew li l-indirizz jew id-data tal-kumpanija huma foloz, l-awtoritajiet kompetenti m'għandhomx iwaqqfu l-proċess fuq bażi formali iżda jinvestigaw aktar il-kwistjoni sabiex jistabbilixxu l-identità tal-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli għall-istazzjonament.

(43)

Ir-rikonoxximent ta' deċiżjonijiet li jimponu penali u/jew multa amministrattiva u t-talbiet biex tinġabar tali penali u/jew multa għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju ta' fiduċja reċiproka. Għal dak il-għan, ir-raġunijiet għan-nuqqas ta' rikonoxximent jew rifjut ta' rkupru ta' penali u/jew multa amministrattiva għandhom ikunu limitati għall-minimu meħtieġ.

(44)

Minkejja l-istabbiliment ta' regoli aktar uniformi fir-rigward tal-infurzar transkonfinali ta' penali u/jew multi amministrattivi u l-ħtieġa għal aktar kriteriji komuni għal proċeduri ta' segwitu aktar effettivi f'każ ta' nuqqas ta' ħlas tagħhom, dawn ma għandhomx jaffettwaw il-kompetenzi tal-Istati Membri biex jiddeterminaw is-sistema tagħhom ta' penali, sanzjonijiet u multi jew il-miżuri ta' rkupru disponibbli skont il-liġi nazzjonalitagħhom. Għaldaqstant, l-istrument li jippermetti l-infurzar jew l-eżekuzzjoni ta' tali penali u/jew multi jista', jekk adatt, u filwaqt li tiġi meqjusal-liġi nazzjonali u/jew il-prassi fl-Istat Membru mitlub, jiġi kompletat u akkumpanjat minn titolu, jew sostitwit bih, li jippermetti l-infurzar jew l-eżekuzzjoni tiegħu fl-Istat Membru mitlub.

(45)

Ir-regoli aktar uniformi ma għandux ikollhom l-effett li jemendaw jew jimmodifikaw l-obbligu għar-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-konvenuti kif ukoll il-prinċipji legali fundamentali li japplikaw għalihom kif imnaqqxa fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), bħad-dritt li jiġu mismugħa u d-dritt għal rimedju effettiv, id-dritt għal proċess ġust jew il-prinċipju “ne bis in idem”.

(46)

Din id-Direttiva ma għandhiex fil-mira tagħha li tistabbilixxi regoli armonizzati għall-kooperazzjoni ġudizzjarja, għall-ġuriżdizzjoni, jew ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, jew li tittratta l-liġi applikabbli.

(47)

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri adatti f'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-obbligi stipulati f'din id-Direttiva, inklużi proċeduri amministrattivi u ġudizzjarji, u għandhom jipprovdu għal penali effettivi, dissważivi u proporzjonati għal kwalunkwe ksur tal-obbligi skont din id-Direttiva.

(48)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-protezzjoni ta' data personali (l-Artikolu 8), il-libertà tal-għażla ta' impjieg u d-dritt tax-xogħol, (l-Artikolu 15), il-libertà ta' tmexxija ta' negozju (l-Artikolu 16), id-dritt għan-negozjar u azzjoni kollettiva (l-Artikolu 28), kondizzjonijiet tax-xogħol ekwi u ġusti (l-Artikolu 31), id-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust (l-Artikolu 47), il-preżunzjoni ta' innoċenza u d-drittijiet tad-difiża (l-Artikolu 48) u d-dritt li ma tkunx ipproċessat darbtejn għall-istess reat (ne bis in idem) (l-Artikolu 50), u trid tiġi implimentata skont dawk id-drittijiet u l-prinċipji.

(49)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni aħjar u aktar uniformi tad-Direttiva 96/71/KE, huwa adatt li tiġi prevista sistema ta' skambju ta' informazzjoni elettronika biex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni amministrattiva u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jużaw is-IMI kemm jista' jkun. Madankollu, dak m'għandux iżomm l-applikazzjoni ta' ftehimiet bilaterali eżistenti u futuri jew arranġamenti dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-assistenza reċiproka.

(50)

Billi l-għan ta' din id-Direttiva, jiġifieri li jitwaqqaf qafas komuni ta' sett ta' dispożizzjonijiet xierqa, miżuri u mekkaniżmi ta' kontroll meħtieġa għal implimentazzjoni, applikazzjoni u infurzar aħjar u aktar uniformi tad-Direttiva 96/71/KE fil-prattika, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jista' għaldaqstant, minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TUE. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dan l-objettiv,

(51)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat skont l-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u ta opinjoni fid-19 ta' Lulju 2012 (12),

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

1.   Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni ta' sett ta' dispożizzjonijiet xierqa, miżuri u mekkaniżmi ta' kontroll meħtieġa għal implimentazzjoni, applikazzjoni u infurzar aħjar u aktar uniformi tad-Direttiva 96/71/KE fil-prattika, inklużi miżuri ta' prevenzjoni u sanzjoni ta' abbuż u evażjoni tar-regoli applikabbli, u hi mingħajr preġudizzju għall-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 96/71/KE.

Din id-Direttiva għandha l-għan li tiggarantixxi r-rispett għal livell xieraq ta' ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati għall-prestazzjoni transkonfinali ta' servizzi, b'mod partikolari l-infurzar tat-termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg li japplikaw fl-Istat Membru fejn għandu jiġi provdut is-servizz skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE, filwaqt li tiffaċilita l-eżerċizzju tal-libertà ta' prestazzjoni tas-servizzi għal fornituri ta' servizz u b'hekk tappoġġa l-funzjonament tas-suq intern.

2.   Din id-Direttiva ma għandha taffettwa bl-ebda mod l-eżerċizzju tad-drittijiet fundamentali kif rikonoxxuti fl-Istati Membri u fil-livell tal-Unjoni, inkluż id-dritt jew il-libertà tal-istrajk jew ta' azzjonijiet oħra koperti bis-sistemi speċifiċi ta' relazzjonijiet industrijali fl-Istati Membri, f'konformità mal-liġi u/jew il-prassi nazzjonali. Lanqas ma taffettwa d-dritt li wieħed jinnegozja, jikkonkludi u jinforza ftehimiet kollettivi u li jieħu azzjoni kollettiva f'konformità mal-liġi u l-prassi nazzjonali.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“awtorità kompetenti” tfisser awtorita' jew korp, li jista' jinkludi l-uffiċċju/i ta' kollegament kif imsemmija fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE, maħtura minn Stat Membru biex iwettqu l-funzjonijiet imniżżla fid-Direttiva 96/71/KE u f'din id-Direttiva;

(b)

“awtorità li tagħmel talba” tfisser l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru li tagħmel talba għal għajnuna, informazzjoni, notifika jew irkupru ta' penali jew multa kif imsemmi fil-Kapitolu VI;

(c)

“awtorità li ssirilha t-talba” tfisser l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru li lilha ssir talba għal għajnuna, informazzjoni, notifika jew irkupru ta' penali jew multa kif imsemmi fil-Kapitlu VI.

Artikolu 3

Awtoritajiet kompetenti u tal-uffiċċji ta' kollegament

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom, f'konformità mal-liġi u/jew mal-prassi nazzjonali, jaħtru awtorità kompetenti waħda jew aktar, li tista' tinkludi l-uffiċċju/i ta' kollegament imsemmija fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE. Meta jkunu qed jaħtru l-awtoritajiet kompetenti tagħhom l-Istati Membri għandhom debitament iqisu l-ħtieġa li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-data ta' informazzjoni skambjata u d-drittijiet legali ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jistgħu jiġu affettwati. L-Istati Membri għandhom finalment jibqgħu inkarigati mis-salvagwardja tal-protezzjoni tad-data u d-drittjiet legali ta' persuni milquta u għandhom iwaqqfu mekkaniżmi adatti f'dan ir-rigward.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw id-dettalji ta' kuntatt tal-awtoritajiet kompetenti lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra. Il-Kummissjoni għandha tippubblika u taġġorna regolarment il-lista tal-awtoritajiet kompetenti u tal-uffiċċji ta' kollegament.

L-Istati Membri l-oħra u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jirrispettaw l-għażla ta' awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru.

Artikolu 4

Identifikazzjoni ta' stazzjonament ġenwin u l-prevenzjoni tal-abbuż u l-evażjoni tar-regoli

1.   Għall-fini tal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħmlu valutazzjoni ġenerali tal-elementi kollha fattwali li huma meqjusa neċessarji, inklużi, b'mod partikolari, dawk stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu. Dawk l-elementi huma maħsuba biex jgħinu lill-awtoritajiet kompetenti meta jwettqu verifiki u kontrolli u meta jkollhom raġuni biex jemmnu li ħaddiem jista' ma jikkwalifikax għal ħaddiem stazzjonat skont id-Direttiva 96/71/KE. Dawk l-elementi huma fatturi indikattivi fl-evalwazzjoni komplessiva li għandha ssir u għalhekk ma għandhomx jitqiesu b'mod iżolat.

2.   Sabiex jiġi determinat jekk impriża twettaqx attivitajiet sostanzjali b'mod ġenwin, għajr attivitajiet biss ta' ġestjoni interni u/jew amministrattivi, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħmlu valutazzjoni ġenerali tal-elementi kollha fattwali li jikkaratterizzaw dawk l-attivitajiet, filwqt li jqisu skadenza ta' żmien aktar wiesa', imwettqa minn impriża fl-Istat Membru ta' stabbiliment u, fejn neċessarju, fl-Istat Membru ospitanti. Dawn l-elementi jistgħu jinkludu, b'mod partikolari:

(a)

il-post fejn l-impriża għandha l-uffiċċju rreġistrat u l-amministrazzjoni tagħha, tokkupa l-ispazju ta' uffiċċju, tħallas it-taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u, fejn ikun applikabbli, skont il-liġi nazzjonali għandha l-liċenzja professjonali jew hija rreġistrata mal-kamra tal-kummerċ jew entitajiet professjonali;

(b)

il-post fejn jiġu reklutati l-ħaddiema stazzjonati u li minnu jiġu stazzjonati;

(c)

il-liġi applikabbli għall-kuntratti konklużi mill-impriża mal-ħaddiema tagħha, minn naħa, u mal-klijenti tagħha, min-naħa l-oħra;

(d)

il-post fejn l-impriża twettaq l-attività sostanzjali ta' negozju tagħha u fejn timpjega persunal amministrattiv;

(e)

l-għadd ta' kuntratti mwettqa u/jew id-daqs ta' fatturat imwettaq fl-Istat Membru ta' stabbiliment, filwaqt li tiġi meqjusa s-sitwazzjoni speċifika ta' impriżi, fosthom, impriżi li għadhom kif ġew stabbiliti u SMEs.

3.   Sabiex issir evalwazzjoni ta' jekk ħaddiem stazzjonat temporanjament iwettaqx ix-xogħol tiegħu/tagħha fi Stat Membru li mhuwiex dak li fih normalment jaħdem/taħdem, l-elementi kollha fattwali li jikkaratterizzaw dan ix-xogħol u s-sitwazzjoni tal-ħaddiem għandhom jiġu eżaminati.Dawn l-elementi jistgħu jinkludu, b'mod partikolari:

(a)

ix-xogħol li jitwettaq għal perijodu limitat ta' żmien fi Stat Membru ieħor;

(b)

id-data li fiha jibda l-istazzjonament;

(c)

l-istazzjonament iseħħ fi Stat Membru ieħor li mhux dak li fih jew li minnu l-ħaddiem stazzjonat normalment iwettaq ħidmietu skont ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 (Ruma I) u/jew il-Konvenzjoni ta' Ruma;

(d)

il-ħaddiem stazzjonat imurx lura jew hux mistenni li jerġa' jibda jaħdem fl-Istat Membru mnejn ikun ġie stazzjonat wara tmiem ix-xogħol jew il-prestazzjoni ta' servizzi li minħabba fihom huwa kien stazzjonat;

(e)

in-natura tal-attivitajiet,

(f)

il-vjaġġ, l-ikel u l-alloġġ jew l-akkomodazzjoni humiex pprovduti jew hemmx rimborż għalihom minn min iħaddem u jistazzjona l-ħaddiem; u,jekk ikun il-każ, kif dan hu provdut u l-metodu ta' rimborż;

(g)

kwalunkwe,perijodu preċedenti li fih kien imtela l-post mill-istess ħaddiem jew minn ħaddiem ieħor (stazzjonat).

4.   In-nuqqas li jiġu ssodisfati wieħed jew aktar mill-elementi fattwali imniżżla fil-paragrafi 2 u 3 m'għandux jipprekludu b'mod awtomatiku sitwazzjoni milli tiġi karatterizzata bħala stazzjonament. Il-valutazzjoni ta' dawn l-elementi għandhom jiġu adottati għal kull każ speċifiku u għandhom jikkunsidraw l-ispeċifiċitajiet tas-sitwazzjoni.

5.   L-elementi li huma msemmija f'dan l-Artikolu użati mill-awtoritajiet kompetenti fil-valutazzjoni ġenerali ta' sitwazzjoni bħala stazzjonament ġenwin jistgħu wkoll jitqiesu sabiex jiddeterminaw jekk persuna taqax taħt id-definizzjoni applikabbli ta' ħaddiema bi qbil mal-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 96/71/KE. L-Istati Membri għandhom ikunu ggwidati fost l-oħrajn mill-fatti relatati mal-prestazzjoni tax-xogħol, is-subordinazzjoni u r-remunerazzjoni tal-ħaddiem, irrispettivament minn kif ir-relazzjoni hi karatterizzata fi kwalunkwe arranġament, kemm jekk kuntrattwali jew jekk le, li jista' jkun maqbul bejn il-partijiet.

KAPITOLU II

AĊĊESS GĦALL-INFORMAZZJONI

Artikolu 5

Aċċess aħjar għall-informazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li l-informazzjoni dwar it-termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE li jridu jiġu applikati u rrispettati minn min jipprovdi s-servizz hija magħmula disponibbli għal kulħadd bla ħlas b'mod ċar, trasparenti, komprensiv u aċċessibbli faċilment, anki mill-bogħod u b'mezzi elettroniċi, f'formati u skont standards ta' aċċessibilita' tal-web li jiżguraw aċċess għal persuni b'diżabilitajiet u li jiżguraw li l-uffiċċji ta' kollegament jew il-korpi nazzjonali l-oħrajn imsemmija fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE jkunu f'qagħda li jwettqu ħidmiethom b'mod effettiv.

2.   Sabiex ikun hemm iktar titjib fir-rigward tal-aċċess għall-informazzjoni, l-Istati Membri għandhom:

(a)

jindikaw b'mod ċar, iddettaljat u li jista' jintuża minn kulħadd mingħajr diffikultà u f'format aċċessibbli f'websajt nazzjonali uffiċjali unika u permezz ta' mezzi adegwati oħra, liema termini u kondizzjonijiet ta' impjieg u/jew liema partijiet tal-liġi nazzjonali u/jew reġjonali tagħhom għandhom jiġu applikati għall-ħaddiema stazzjonati fit-territorju tagħhom;

(b)

jieħdu l-miżuri meħtieġa biex l-informazzjoni dwar liema ftehimiet kollettivi huma applikabbli u għal min huma applikabbli tkun disponibbli b'mod ġenerali fuq il-websajt nazzjonali uffiċjali unika u permezz ta' mezzi xierqa oħra, u liema termini u kondizzjonijiet ta' impjieg għandhom jiġu applikati minn dawk li jipprovdu s-servizz minn Stati Membri oħra skont id-Direttiva 96/71/KE, inkluż fejn ikun possibbli, konnessjonijiet għal siti elettroniċi eżistenti u punti ta' kuntatt oħra, b'mod partikolari l-imsieħba soċjali rilevanti;

(c)

jagħmlu l-informazzjoni disponibbli għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-servizz mingħajr ħlas fil-lingwa/i uffiċjali tal-Istat Membru ospitanti u fil-lingwi l-aktar rilevanti filwaqt li jqisu t-talbiet tas-suq tax-xogħol tiegħu, l-għażla tibqa' f'idejn l-Istat Membru ospitanti. Dik l-informazzjoni għandha tiġi magħmula disponibbli jekk huwa possibbli fi ktejjeb fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta' xogħol ewlenin applikabbli, inkluża d-deskrizzjoni tal-proċeduri biex jitressqu ilmenti u, fuq talbiet, f'formati aċċessibbli għal persuni b'diżabilitajiet; informazzjoni dettaljata oħra dwar kondizzjonijiet ta' impjieg u soċjali applikabbli għall-ħaddiema stazzjonati, inklużi s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, għandhom ikunu magħmula disponibbli faċilment u mingħajr ħlas;

(d)

itejbu l-aċċessibilità u ċ-ċarezza tal-informazzjoni rilevanti, b'mod partikolari dik ipprovduta fil-websajt nazzjonali uffiċjali unika msemmija fil-punt (a);

(e)

jindikaw persuna ta' kuntatt fl-uffiċċju ta' kollegament inkarigata li tittratta t-talbiet għall-informazzjoni;

(f)

iżommu l-informazzjoni pprovduta fid-dokumenti tal-pajjiż aġġornata.

3.   Il-Kummissjoni għandha tkompli tappoġġa l-Istati Membri fil-qasam tal-aċċess għall-informazzjoni.

4.   Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-prassi nazzjonali inkluż b'rispett sħiħ għall-awtonomija tal-imsieħba soċjali, it-termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi ftehimiet kollettivi skont l-Artikolu 3(1) u (8) ta' dik id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk it-termini u l-kondizzjonijiet ikunu magħmula disponibbli b'mod aċċessibbli u trasparenti għal dawk li jipprovdu s-servizz minn Stati Membri oħra u għall-ħaddiema stazzjonati, u għandhom ifittxu li jinvolvu l-imsieħba soċjali f'dak ir-rigward. L-informazzjoni rilevanti għandha, b'mod partikolari, tkopri r-rati ta' pagi minimi differenti u l-elementi kostitwenti tagħhom, il-metodu użat għall-kalkolu tal-ħlas dovut u, fejn rilevanti, il-kriterji ta' kwalifika għall-klassifikazzjoni fil-kategoriji ta' paga differenti.

5.   L-Istati Membri għandhom jindikaw il-korpi u l-awtoritajiet li jistgħu jipprovdu informazzjoni ġenerali lill-ħaddiema u l-impriżi dwar il-liġi u l-prassi nazzjonali applikabbli għalihom fir-rigward tad-drittijiet u l-obbligi tagħhom fit-territorju tagħhom.

KAPITOLU III

KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 6

Għajnuna reċiproka — prinċipji ġenerali

1.   L-Istati Membri għandhom jaħdmu b'kooperazzjoni ma' xulxin mill-qrib u jipprovdu għajnuna reċiproka mingħajr dewmien biex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar fil-prattika ta' din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE.

2.   Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri għandha b'mod partikolari tikkonsisti fit-tweġib ta' talbiet ta' informazzjoni ġġustifikati mill-awtoritajiet kompetenti u fit-twettiq ta' verifiki, spezzjonijiet u investigazzjonijiet fir-rigward ta' sitwazzjonijiet ta' stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) tad-Direttiva 96/71/KE, inkluż l-investigazzjoni ta' kwalunkwe nuqqas ta' konformità jew abbuż ta' regoli applikabbli dwar l-istazzjonament tal-ħaddiema. Talbiet għall-informazzjoni jinkludu informazzjoni rigward il-possibbiltà ta' rkupru ta' penali u/jew multa amministrattiva, jew in-notifika ta' deċiżjoni li timponi tali penali u/jew multa kif msemmi fil-Kapitolu VI.

3.   Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri tista' tinkludi wkoll li jibagħtu u jipprovdu notifika ta' dokumenti.

4.   Għall-fini li jwieġbu talba għal għajnuna mill-awtoritajiet kompetenti fi Stat Membru ieħor, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri ta' servizzi stabbiliti fit-territorju tagħhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom l-informazzjoni kollha meħtieġa għas-superviżjoni tal-attivitajiet tagħhom skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom.L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa fil-każ li ma tkunx ġiet provduta tali informazzjoni.

5.   F'każ ta' diffikultà biex tiġi sodisfatta xi talba għal informazzjoni jew biex isiru verifiki, spezzjonijiet jew investigazzjonijiet, l-Istat Membru inkwistjoni għandu jgħarraf mingħajr dewmien lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba bil-għan li tinstab soluzzjoni.

Fil-każ ta' xi problemi persistenti fl-iskambju ta' informazzjoni jew rifjut permanenti li tingħata informazzjoni, il-Kummissjoni filwaqt li tkun infurmata, fejn rilevanti permezz tal-IMI, għandha tieħu miżuri xierqa.

6.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni mitluba minn Stati Membri oħrajn jew mill-Kummissjoni b'mezzi elettroniċi fil-limiti ta' żmien li ġejjin:

(a)

f'każijiet urġenti li jitolbu konsultazzjoni ta' reġistri, bħal dawk dwar konferma tar-reġistrazzjoni tal-VAT għall-finijiet ta' kontroll ta' stabbiliment fi Stat Membru ieħor, malajr kemm jista' jkun u sa massimu ta' żewġ ġranet ta' xogħol minn meta jirċievu t-talba.

Ir-raġuni tal-urġenza għandha tkun indikata fit-talba, inklużi xi dettalji biex tiġi sostanzjata dik l-urġenza.

(b)

fit-talbiet l-oħra kollha għall-informazzjoni: sa massimu ta' 25 jum ta' xogħol minn meta tasal it-talba, sakemm limitu ta' żmien iqsar ma jiġix miftiehem bi qbil komuni bejn l-Istati Membri.

7.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistri fejn iddaħħlu l-fornituri ta' servizzi, u li jistgħu jiġu kkonsultati mill-awtoritajiet kompetenti fit-territorju tagħhom, jistgħu wkoll ikunu kkonsultati, skont l-istess kondizzjonijiet, mill-awtoritajiet kompetenti ekwivalenti tal-Istati Membri l-oħrajn, għall-finijiet tal-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE, dment li dawn ir-reġistri jkunu elenkati mill-Istati Membri fl-IMI.

8.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni skambjata mill-korpi msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2 jew mibgħuta lilhom għandha tintuża biss fir-rigward tal-kwistjoni(jiet) li għaliha/hom tkun intalbet.

9.   Il-kooperazzjoni amministrattiva reċiproka u l-assistenza għandhom jingħataw bla ħlas.

10.   Talba għall-informazzjoni ma għandhiex tipprekludi lill-awtoritajiet kompetenti milli jieħdu miżuri bi qbil mal-liġi rilevanti nazzjonali u tal-Unjoni biex jinvestigaw u jimpedixxu ksur allegat tad-Direttiva 96/71/KE jew ta' din id-Direttiva.

Artikolu 7

Ir-Rwol tal-Istati Membri fil-qafas tal-kooperazzjoni amministrattiva

1.   Bi qbil mal-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 96/71/KE, matul il-perijodu ta' stazzjonament ta' ħaddiem fi Stat Membru ieħor, l-ispezzjoni tat-termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg li għandhom jiġu ssodisfati skont id-Direttiva 96/71/KE hija r-responsabilità tal-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti f'kooperazzjoni, fejn meħtieġ, ma' dawk tal-Istat Membru ta' stabbiliment.

2.   L-Istat Membru ta' stabbiliment tal-fornitur ta' servizzi għandu jkompli jimmonitorja, jikkontrolla, u jieħu l-miżuri meħtieġa ta' sorveljanza jew ta' infurzar, skont il-liġi, il-prassi u l-proċeduri amministrattivi nazzjonali, fir-rigward tal-ħaddiema stazzjonati fi Stat Membru ieħor.

3.   L-Istat Membru ta' stabbiliment tal-fornitur ta' servizzi għandu jgħin lill-Istat Membru fejn iseħħ l-istazzjonament biex jiżgura konformità mal-kondizzjonijiet applikabbli skont id-Direttiva 96/71/KE u din id-Direttiva. Dik ir-responsabbiltà ma għandha bl-ebda mod tnaqqas il-possibbiltajiet tal-Istat Membru li jkun twettaq l-istazzjonament fih biex jimmonitorja, jikkontrolla jew jieħu l-miżuri meħtieġa ta' sorveljanza jew infurzar f'konformità ma' din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE.

4.   Fejn ikun hemm fatti li jindikaw irregolaritajiet possibbli, Stat Membru għandu, fuq inizjattiva proprja, jikkomunika lill-Istat Membru kkonċernat kull informazzjoni rilevanti mingħajr telf ta' ħin.

5.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti jistgħu jitolbu ukoll lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' stabbiliment, fir-rigward ta' kull każ ta' servizzi pprovduti jew kull fornitur ta' servizzi, biex jipprovdu informazzjoni dwar il-legalità tal-istabbiliment tal-fornitur ta' servizzi, il-kondotta nadifa tal-fornitur ta' servizzi, u l-assenza ta' xi ksur tar-regoli applikabbli. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' stabbiliment għandhom jipprovdu din l-informazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6.

6.   L-obbligi stabbiliti f'dan l-Artikolu ma għandhomx jirriżultaw fi dmir min-naħa tal-Istat Membru ta' stabbiliment li jwettaq verifiki u kontrolli fattwali fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti li fih jiġi provdut is-servizz. Dawn il-verifiki u kontrolli jistgħu, jekk ikun meħtieġ, jitwettqu mill-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti fuq l-inizjattiva tagħhom stess jew fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' stabbiliment, skont l-Artikolu 10 u f'konformità mas-setgħat ta' sorveljanza previsti fil-liġi, il-prassi u l-proċeduri nazzjonali amministrattivi tal-Istat Membru ospitanti u f'konformita' mal-liġi tal-Unjoni.

Artikolu 8

Miżuri ta' akkumpanjament

1.   L-Istati Membri, bl-assistenza tal-Kummissjoni, għandhom jieħdu miżuri ta' akkumpanjament sabiex jiżviluppaw, jiffaċilitaw u jippromovu l-iskambju bejn l-uffiċjali inkarigati mill-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni amministrattiva u l-assistenza reċiproka, kif ukoll il-monitoraġġ tal-konformità u l-infurzar tar-regoli applikabbli. L-Istati Membri jistgħu wkoll jieħdu miżuri ta' akkumpanjament biex jappoġġaw lill-organizzazzjonijiet li jipprovdu l-informazzjoni lill-ħaddiema stazzjonati.

2.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-ħtieġa għall-appoġġ finanzjarju sabiex ittejjeb aktar il-kooperazzjoni amministrattiva u żżid il-fiduċja reċiproka permezz ta' proġetti, inkluż billi tippromovi l- iskambji ta' uffiċjali rilevanti u t-taħriġ, kif ukoll tiżviluppa, tiffaċilita u ġġib 'il quddiem inizjattivi tal-aqwa prassi, inklużi dawk tal-imsieħba soċjali fil-livell tal-Unjoni, bħall-iżvilupp u l-aġġornament ta' bażijiet ta' data jew websajts konġunti li fihom informazzjoni ġenerali jew speċifika għal xi settur dwar termini u kondizzjonijiet ta' impjieg li jridu jiġu rispettati u l-ġabra u l-evalwazzjoni ta' data speċifika komprensiva għall-proċess ta' stazzjonament.

Fejn din tikkonkludi li teżisti tali ħtieġa, il-Kummissjoni għandha tuża, mingħajr preġudizzju għall-prerogattivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fil-proċedura baġitarja, strumenti finanzjarji disponibbli bil-għan li ssaħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva.

3.   Filwaqt li tirrispetta l-awtonomija tal-imsieħba soċjali, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jiżguraw appoġġ adegwat għal inizjattivi rilevanti tal-imsieħbasoċjali fil-livell tal-Unjoni u nazzjonali bil-għan li l-impriżi u l-ħaddiema jkunu infurmati dwar it-termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg applikabbli stabbiliti f'din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE.

KAPITOLU IV

MONITORAĠĠ TAL-KONFORMITÀ

Artikolu 9

Rekwiżiti amministrattivi u miżuri ta' kontroll

1.   L-Istati Membri jistgħu jimponu biss rekwiżiti amministrattivi u miżuri ta' kontroll meħtieġa sabiex jiżguraw monitoraġġ effettiv tal-konformità mal-obbligi stabbiliti f'din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE, dment li dawn ikunu ġustifikati u proporzjonati skont il-liġi tal-Unjoni.

Għal dawn il-finijiet l-Istati Membri jistgħu b'mod partikolari jimponu l-miżuri li ġejjin:

(a)

obbligu fuq fornitur ta' servizzi stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel dikjarazzjoni sempliċi lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali responsabbli mhux aktar tard minn meta tibda l-prestazzjoni tas-servizz, f'(waħda) mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru ospitanti, jew f'lingwa oħra aċċettata mill-Istat Membru ospitanti, li jkun fiha l-informazzjoni rilevanti meħtieġa sabiex tippermetti kontrolli fattwali fuq il-post tax-xogħol, inklużi:

(i)

l-identità tal-fornitur ta' servizz;

(ii)

l-għadd antiċipat ta' ħaddiema stazzjonati identifikabbli b'mod ċar;

(iii)

il-persuni msemmija taħt il-punti (e) u (f);

(iv)

kemm mistenni jdum, it-tbassir tad-data tal-bidu u tat-tmiem tal-istazzjonament;

(v)

l-indirizz(i) tal-post tax-xogħol; u

(vi)

in-natura tas-servizzi li jiġġustifikaw l-istazzjonament;

(b)

obbligu li jinżammu jew ikunu disponibbli u/jew ikunu fil-possess ta' kopji stampati jew b'forma elettronika tal-kuntratt ta' impjieg jew dokument ekwivalenti skont it-tifsira tad-Direttiva 91/533/KEE (13), inkluża, fejn xieraq jew rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dik id-Direttiva, riċevuti tal-paga, reġistri tal-ħinijiet li jindikaw il-bidu, it-tmiem u l-ħin totali tax-xogħol tal-ġurnata u prova ta' ħlas ta' pagi jew kopji ta' dokumenti ekwivalenti matul il-perijodu ta' stazzjonament f'post aċċessibbli u identifikat b'mod ċar fuq it-territorju tiegħu, bħall-post tax-xogħol jew il-post ta' kostruzzjoni, jew għall-ħaddiema mobbli fis-settur tat-trasport il-bażi tal-operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi pprovdut is-servizz;

(c)

obbligu li d-dokumenti msemmija taħt punt (b) jitwasslu, wara l-perijodu ta' stazzjonament, fuq talba tal-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti, fi żmien perijodu ta' żmien raġonevoli;

(d)

obbligu li tiġi pprovduta traduzzjoni tad-dokumenti msemmija fil-punt (b) fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru ospitanti, jew f'lingwa jew lingwi oħra aċċettati mill-Istat Membru ospitanti;

(e)

obbligu li tinħatar persuna li tikkomunika mal-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru ospitanti li fih qed jiġu pprovduti s-servizzi u, li tibgħat u tirċievi dokumenti u/jew avviżi, jekk ikun meħtieġ;

(f)

obbligu li tinħatar persuna ta' kuntatt, jekk ikun meħtieġ, li taġixxi bħala rappreżentant li permezz tagħha l-imsieħba soċjali rilevanti jistgħu jfittxu li jimpenjaw lill-fornitur ta' servizzi biex jidħol f'negozjar kollettiv fl-Istat Membru ospitanti, skont il-liġi u/jew il-prassi nazzjonali, matul il-perijodu li matulu jiġu pprovduti s-servizzi. Dik il-persuna tista' tkun persuna differenti mill-persuna msemmija fil-punt (e) u ma għandhiex għalfejn tkun preżenti fl-Istat Membru ospitanti, imma trid tkun disponibbli fuq talba motivata u ġustifikata;

2.   L-Istati Membri jistgħu jimponu rekwiżiti amministrattivi u miżuri ta' kontroll oħrajn fil-każ fejn jinqalgħu sitwazzjonijiet jew żviluppi ġodda li għalihom ir-rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta' kontroll eżistenti jidhru li mhumiex biżżejjed jew mhumiex effiċjenti sabiex jiżguraw monitoraġġ ta' konformità effettiv mal-obbligi stabbiliti fid-Direttiva 96/71/KE u f'din id-Direttiva, dment li dawn huma ġustifikati u proporzjonati.

3.   Xejn minn dan l-Artikolu ma għandu jaffettwa obbligi oħra li ġejjin mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, inklużi dawk li ġejjin mid-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE (14) u r-Regolament (KE) Nru 883/2004, u/jew dawk taħt il-liġi nazzjonali dwar il-protezzjoni jew l-impjieg ta' ħaddiema dment li dawn tal-aħħar huma ugwalment applikabbli għal impriżi stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat u li huma ġustifikati u proporzjonati.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri u l-formalitajiet marbuta mal-istazzjonament tal-ħaddiema skont dan l-Artikolu jistgħu jitwettqu b'mod li jkun faċli għall-utent mill-impriżi, mill-bogħod u kemm jista' jkun b'mezzi elettroniċi.

5.   L-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni u jgħarrfu lill-fornituri ta' servizzi bi kwalunkwe miżura msemmija fil-paragrafi 1 u 2 li japplikaw jew li tkun ġiet implimentata minnhom. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika dawk il-miżuri lill-Istati Membri l-oħrajn. L-informazzjoni għall-fornituri ta' servizzi għandha tkun magħmula disponibbli b'mod ġenerali fuq sit tal-Internet nazzjonali wieħed fl-aktar lingwa/i rilevanti, kif determinat mill-Istat Membru.

Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2 mill-qrib, tevalwa l-konformità tagħhom mal-liġi tal-Unjoni u għandha, fejn xieraq, tieħu l-miżuri meħtieġa skont il-kompetenzi tagħha skont it-TFUE.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta regolarment lill-Kunsill dwar il-miżuri kkomunikati mill-Istati Membri u, fejn xieraq, dwar is-sitwazzjoni attwali tal-valutazzjoni u/jew analiżi tagħha.

Artikolu 10

Spezzjonijiet

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm verifiki u mekkaniżmi ta' monitoraġġ xierqa u effettivi previsti f'konformita' mal-liġi u l-prassi nazzjonali u li l-awtoritajiet maħtura taħt il-liġi nazzjonali jwettqu spezzjonijiet effettivi u adatti fit-territorju tagħhom sabiex jikkontrollaw u jimmonitorjaw il-konformità mad-dispożizzjonijiet u r-regoli stabbiliti fid-Direttiva 96/71/KE, filwaqt li jqisu d-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-Direttiva u b'hekk jiggarantixxu l-applikazzjoni tajba u l-infurzar tagħhom. Irrispettivament mill-possibbiltà li jitwettqu kontrolli każwali, l-ispezzjonijiet għandhom jissejsu fuq evalwazzjoni tar-riskju mill-awtoritajiet kompetenti. L-evalwazzjoni tar-riskju tista' tidentifika s-setturi ta' attività li fihom l-impjieg tal-ħaddiema stazzjonati għall-prestazzjoni tas-servizzi huwa kkonċentrat fit-territorju tagħhom. Meta ssir tali evalwazzjoni tar-riskju, it-twettiq ta' proġetti infrastrutturali kbar, l-eżistenza ta' sekwenzi twal ta' sottokuntratturi, il-prossimità ġeografika, il-problemi speċjali u l-ħtiġijiet ta' setturi speċifiċi, ksur tal-liġi fil-passat, kif ukoll il-vulnerabbiltà ta' ċerti gruppi ta' ħaddiema jistgħu, b'mod partikolari, jiġu kkunsidrati.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ispezzjonijiet u l-kontrolli ta' konformità skont dan l-Artikolu ma jkunux diskriminatorji u/jew sproporzjonati, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

3.   Jekk tintalab xi informazzjoni matul l-ispezzjonijiet u fid-dawl tal-Artikolu 4, l-Istat Membru ospitanti u l-Istat Membru ta' stabbiliment għandhom jaġixxu skont ir-regoli dwar il-kooperazzjoni amministrattiva. B'mod partikolari, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkooperaw skont ir-regoli u l-prinċipji stipulati fl-Artikoli 6 u 7.

4.   Fl-Istati Membri fejn, skont il-liġi u/jew il-prassi nazzjonali, it-twaqqif tat-termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg tal-ħaddiema stazzjonati msemmija fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE, u b'mod partikolari r-rati minimi ta' paga, inkluż il-ħin tax-xogħol, jitħalla f'idejn il-maniġment u l-ħaddiema huma jistgħu, fil-livell xieraq u suġġett għall-kondizzjonijiet stipulati mill-Istati Membri, jimmonitorjaw l-applikazzjoni tat-termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg rilevanti tal-ħaddiema stazzjonati kemm-il darba livell xieraq ta' ħarsien ekwivalenti għal dak li jirriżulta mid-Direttiva 96/71/KE u din id-Direttiva jiġi ggarantit.

5.   L-Istati Membri fejn l-ispettorati tax-xogħol ma għandhomx kompetenza fir-rigward tal-kontroll u l-monitoraġġ tal-kondizzjonijiet tax-xogħol u/jew it-termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg tal-ħaddiema stazzjonati jistgħu, f'konformità mal-liġi u/jew il-prassi nazzjonali, jistabbilixxu, jimmodifikaw jew iżommu arranġamenti li jiggarantixxu r-rispett ta' dawn it-termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg, dment li l-arranġamenti joffru lill-persuni kkonċernati grad adegwat ta' protezzjoni ekwivalenti għal dak li jirriżulta mid-Direttiva 96/71/KE u din id-Direttiva.

KAPITOLU V

L-INFURZAR

Artikolu 11

Difiża tad-drittijiet — faċilitar ta' ilmenti — ħlasijiet b'lura

1.   Għall-infurzar tal-obbligi skont id-Direttiva 96/71/KE, b'mod partikolari l-Artikolu 6 tagħha, u din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li hemm mekkaniżmi effettivi li permezz tagħhom il-ħaddiema stazzjonati jistgħu jressqu l-ilmenti direttament kontra dawk li jimpjegawhom, kif ukoll id-dritt li jibdew proċedimenti ġudizzjarji jew amministrattivi, ukoll fl-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkunu jew kienu stazzjonati l-ħaddiema, fej tali ħaddiema jikkunsidraw li ġarrbu telf jew dannu bħala riżultat ta' nuqqas ta' applikazzjoni tar-regoli, anke wara li tkun spiċċat ir-relazzjoni li fiha jiġi allegat li sar in-nuqqas.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika mingħajr preġudizzju għall-ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-Istati Membri kif stabbilit, b'mod partikolari, fl-istrumenti rilevanti tal-liġi tal-Unjoni u/jew il-konvenzjonijiet internazzjonali.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-trejdjunjins u partijiet terzi oħrajn, bħal assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet u entitajiet legali oħra li għandhom, skont il-kriterji stabbiliti taħt il-liġi nazzjonali tagħhom, interess leġittimu li jiżguraw li din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE jiġu osservati, jistgħu jkunu involuti, għan-nom jew b'sostenn tal-ħaddiema stazzjonati jew ta' min jimpjegahom, u bl-approvazzjoni tagħhom, f'kull proċediment ġudizzjarju jew amministrattiv, bl-objettiv ta' implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE u/jew l-infurzar tal-obbligi skont din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE.

4.   Il-paragrafi 1 u 3 għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għal:

(a)

regoli nazzjonali dwar skadenzi ta' preskrizzjoni jew limiti ta' żmien biex iressqu azzjonijiet bħal dawn, sakemm huma ma jkunux meqjusa li jistgħu jagħmlu virtwalment impossibbli jew eċċessivament diffiċli l-eżerċizzju ta' dawk id-drittijiet;

(b)

kompetenzi oħrajn u drittijiet kollettivi ta' imsieħba soċjali, impjegati u rappreżentanti ta' min iħaddem, fejn applikabbli, skont il-liġi u/jew il-prassi nazzjonali;

(c)

regoli nazzjonali ta' proċedura dwar ir-rappreżentanza u d-difiża fil-qrati.

5.   Ħaddiema stazzjonati li jressqu proċedimenti ġudizzjarji jew amministrattivi skont it-tifsira tal-paragrafu 1 għandhom ikunu protetti kontra kwalunkwe trattament mhux favorevoli minn min iħaddimhom.

6.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li min jimpjega l-ħaddiem stazzjona huwa responsabbli għal kwalunkwe intitolament dovut li jirriżulta mir-relazzjoni kuntrattwali bejn min iħaddem u dak il-ħaddiem stazzjonat.

L-Istati Membri għandhom b'mod partikolari jiżguraw li jkun hemm il-mekkaniżmi meħtieġa biex ikun żgurat li l-ħaddiema stazzjonati jkunu jistgħu jirċievu:

(a)

kull remunerazzjoni netta mhux imħallsa li skont it-termini u l-kondizzjonijiet applikabbli ta' impjieg koperti bl-Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE kellha tkun dovuta;

(b)

kwalunkwe ħlas b'lura ta' remunerazzjoni mhux imħallsa jew rimborż ta' taxxi jew kontribuzzjoni ta' sigurtà soċjali miżmuma b'mod mhux dovut mis-salarji tagħhom;

(c)

rimborż ta' spejjeż eċċessivi, fir-rigward tar-remunerazzjoni netta jew il-kwalità tal-akkomodazzjoni, miżmuma jew imnaqqsa mill-pagi għall-akkomodazzjoni pprovduta minn min iħaddem.

(d)

fejn rilevanti, il-kontribuzzjonijiet ta' min iħaddem minħabba fondi komuni jew istituzzjonijiet tal-imsieħba soċjali, miżmuma mingħajr ħtieġa mis-salarji tagħhom.

Dan il-paragrafu għandu japplika wkoll f'każijiet fejn il-ħaddiema stazzjonati reġgħu lura mill-Istat Membru li fih seħħ l-istazzjonament.

Artikolu 12

Ir-Responsabbiltà tas-Subkuntrattar

1.   Sabiex jindirizzaw il-frodi u l-abbuż, l-Istati Membru jistgħu, wara li jikkonsultawil-imsieħba soċjali rilevanti, f'konformità mal-liġi u/jew il-prassi nazzjonali, jieħdu miżuri addizzjonali fuq bażi mhux diskriminatorja u proporzjonata sabiex jiżguraw li fil-katini ta' subkuntrattar il-kuntrattur li tiegħu min jimpjega/fornitur ta' servizzi kopert mill-Artikolu 1(3) tad-Direttiva 96/71/KE huwa subkuntrattur dirett tiegħu jista', flimkien ma' min iħaddem jew minfloku, jinżamm responsabbli mill-ħaddiem stazzjonat fir-rigward ta' kwalunkwe remunerazzjoni netta pendenti li tikkorrispondi għar-rati minimi ta' paga u/jew kontribuzzjonijiet dovuti lill-fondi komuni jew istituzzjonijiet tal-imsieħba soċjali sakemm dawn huma koperti mill-Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE.

2.   Rigward l-attivitajiet imsemmijin fl-Anness għad-Direttiva 96/71/KE, l-Istati Membri għandhom jipprovdu miżuri li jiżguraw li fil-katini ta' subkuntrattar, il-ħaddiema stazzjonati jkunu jistgħu jżommu responsabbli lill-kuntrattur li min iħaddem huwa subkuntrattur dirett tiegħu, flimkien ma' min iħaddem jew minfloku, għar-rispett tad-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati msemmijin fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

3.   Ir-responsabbiltà msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tkun limitata għad-drittijiet tal-ħaddiema li nkisbu skont ir-relazzjoni kontrattwali bejn il-kuntrattur u s-subkuntratturi tiegħu.

4.   L-Istati Membri jistgħu, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, jipprevedu b'mod ugwali regoli dwar ir-responsabbiltà aktar strinġenti skont il-liġi nazzjonali fuq bażi mhux diskriminatorja u proporzjonata fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u l-firxa tar-responsabbiltà tas-subkuntrattar. L-Istati Membri jistgħu wkoll, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, jipprevedu responsabbiltà bħal din fis-setturi li mhumiex dawk imsemmijin fl-Anness għad-Direttiva 96/71/KE.

5.   L-Istati Membri jistgħu fil-każijiet imsemmijin fil-paragrafi 1, 2 u 4 jipprevedu li kuntrattur li jkun wettaq obbligi ta' diliġenza dovuta kif definit mil-liġi nazzjonali ma għandux jinżamm responsabbli.

6.   Minflok ir-regoli dwar ir-responsabbiltà msemmijin fil-paragrafu 2, l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri xierqa ta' infurzar oħrajn, f'konformità mal-liġi u/jew il-prassi tal-Unjoni u nazzjonali, li jippermettu, f'relazzjoni subkuntrattwali diretta, sanzjonijiet effettivi u proporzjonati kontra l-kuntrattur, biex jindirizzaw il-frodi u l-abbuż f'sitwazzjonijiet meta l-ħaddiema jkollhom diffikultajiet biex jiksbu d-drittijiet tagħhom.

7.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar il-miżuri li ttieħdu skont dan l-Artikolu u għandhom jagħmlu l-informazzjoni disponibbli b'mod ġenerali fl-aktar lingwa/i rilevanti, bl-għażla titħalla f'idejn l-Istat Membru.

Fil-każ tal-paragrafu 2, l-informazzjoni provduta lill-Kummissjoni għandha tinkludi l-elementi li jistabbilixxu responsabbiltà fil-ktajjen ta' subkuntrattar.

Fil-każ tal-paragrafu 6, l-informazzjoni provduta lill-Kummissjoni għandha tinkludi l-elementi li jistabbilixxu l-effettività tal-miżuri nazzjonali alternattivi fir-rigward tar-regoli dwar ir-responsabbiltà msemmijin fil-paragrafu 2.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli għall-Istati Membri l-oħrajn.

8.   Il-Kummissjoni għandha timmonitorja mill-qrib l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

KAPITOLU VI

INFURZAR TRANSKONFINALI TA' PENALI U/JEW MULTI AMMINISTRATTIVI FINANZJARJI

Artikolu 13

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għall-mezzi li huma previsti jew li jistgħu jkunu previsti f'leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, il-prinċipji ta' assistenza reċiproka u għarfien reċiproku, kif ukoll il-miżuri u l-proċeduri previsti f'dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għall-infurzar transkonfinali ta' penali u/jew multi amministrattivi finanzjarji imposti fuq fornitur ta' servizzi stabbilit fi Stat Membru, għal nuqqas ta' konformità mar-regoli applikabbli dwar l-istazzjonament ta' ħaddiema fi Stat Membru ieħor.

2.   Dan il-Kapitolu għandu japplika għal penali u/jew multi amministrattivi finanzjarji, inklużi tariffi u soprataxxi, imposti mill-awtoritajiet kompetenti jew ikkonfermati minn korpi amministrattivi jew ġudizzjarji jew, fejn applikabbli, li jirriżultaw minn tribunali industrijali, marbuta man-nonosservanza tad-Direttiva 96/71/KE jew din id-Direttiva.

Dan il-Kapitlu ma għandux japplika għall-infurzar ta' penali li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2005/214/ĠAI (15), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 (16) jew id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/325/KE (17).

Artikolu 14

Ħatra tal-awtoritajiet kompetenti

Kull Stat Membru għandu jgħarraf lill-Kummissjoni permezz tal-IMI dwar liema awtorità jew awtoritajiet, skont il-liġi nazzjonali tiegħu, huma kompetenti għall-fini ta' dan il-Kapitolu. L-Istati Membri jistgħu jaħtru, jekk ikun meħtieġ bħala riżultat tal-organizzazzjoni tas-sistemi interni tagħhom, awtorità ċentrali waħda jew aktar responsabbli mit-trażmissjoni amministrattiva u r-riċeviment ta' talbiet u biex jassistu awtoritajiet rilevanti oħra.

Artikolu 15

Prinċipji ġenerali — għajnuna reċiproka u rikonoxximent

1.   Fuq it-talba tal-awtorità li tagħmel it-talba, l-awtorità li ssirilha t-talba għandha, soġġett għall-Artikoli 16 u 17:

(a)

tirkupra penali u/jew multa amministrattiva li tkun ġiet imposta, skont il-liġijiet u l-proċeduri tal-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba, minn -awtorita' kompetenti jew ikkonfermata minn korp amministrattiv jew ġudizzjarju jew, fejn applikabbli, minn tribunali industrijali u li mhijiex soġġetta għal appell ulterjuri, jew

(b)

tinnotifika deċiżjoni li timponi tali penali u/jew multa.

Barra dan, l-awtorita' li ssirilha t-talba għandha tinnotifika kwalunkwe dokument ieħor rilevanti marbut mal-irkupru ta' tali penali u/jew multa, inkluża s-sentenza jew id-deċiżjoni finali, li tista' tkun fil-forma ta' kopja ċertifikata, li tikkostitwixxi l-bażi legali u t-titolu għall-eżekuzzjoni tat-talba għall-irkupru.

2.   L-awtorità li tagħmel it-talba għandha tiżgura li t-talba għall-irkupru ta' penali u/jew multa amministrattiva jew in-notifika ta' deċiżjoni li timponi tali penali u/jew multa ssir skont il-liġijiet, ir-regolamenti u l-prassi amministrattiva fis-seħħ f'dak l-Istat Membru.

Tali talba għandha ssir biss meta l-awtorità li tagħmel it-talba ma tkunx tista' tirkupra jew tinnotifika f'konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti u l-prassi amministrattivi tagħha.

L-awtorità li tagħmel it-talba ma għandhiex tagħmel talba għall-irkupru ta' piena u/jew multa amministrattiva jew notifika ta' deċiżjoni li timponi tali penali u/jew multa jekk u dment li l-penali u/jew il-multa amministrattiva, kif ukoll it-talba sottostanti u/jew l-istrument li jippermetti l-infurzar tagħha fl-Istat Membru li jagħmel it-talba, huma kkontestati jew irrikużati f'dak l-Istat Membru.

3.   L-awtorità kompetenti li tintalab tirkupra penali u/jew multa amministrattiva jew li jinnotifika deċiżjoni li timponi tali penali u/jew multa li ġiet trażmessa f'konformità ma' dan il-Kapitolu u l-Artikolu 21, għandha tirrikonoxxiha mingħajr ma tintalab ebda formalità ulterjuri u għandha minnufih tieħu l-miżuri kollha meħtieġa għall-eżekuzzjoni tagħha, sakemm l-awtorita' li ssirilha t-talba ma tiddeċidix li tinvoka waħda mir-raġunijiet għal rifjut prevista fl-Artikolu 17.

4.   Għall-fini tal-irkupru ta' penali u/jew multa amministrattiva jew in-notifika ta' deċiżjoni li timponi tali penali u/jew multa, l-awtorità li ssirilha t-talba għandha taġixxi f'konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti u l-prassi amministrattivi nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru li ssirlu t-talba li japplikaw għall-istess ksur jew deċiżjoni jew, fin-nuqqas ta' dawn, ksur jew deċiżjoni simili.

In-notifika ta' deċiżjoni li timponi penali u/jew multa amministrattiva mill-awtorità li ssirilha t-talba u t-talba għall-irkupru għandha, skont il-liġijiet, ir-regolamenti u l-prassi amministrattivi nazzjonali tal-Istat Membru li ssirlu t-talba, titqies li jkollha l-istess effett daqs li kieku saret mill-Istat Membru li għamel it-talba.

Artikolu 16

Talba għal irkupru jew notifika

1.   It-talba tal-awtorità li tagħmel it-talba għall-irkupru ta' penali u/jew multa amministrattiva kif ukoll in-notifika ta' deċiżjoni dwar tali penali u/jew multa għandha ssir mingħajr dewmien bla ħtieġa permezz ta' strument uniformi u għandha tal-anqas tindika:

(a)

l-isem u l-indirizz magħruf tad-destinatarju, u kull data rilevanti jew informazzjoni għall-identifikazzjoni tad-destinatarju,

(b)

sommarju tal-fatti u ċ-ċirkustanzi tal-ksur, in-natura tar-reat u r-regoli applikabbli rilevanti;

(c)

l-istrument li jippermetti l-infurzar fl-Istat Membru li jagħmel it-talba u kull informazzjoni jew dokument rilevanti, inklużi dawk ta' natura ġuridika, li jikkonċernaw it-talba, il-penali u/jew multa amministrattiva sottostanti; kif ukoll

(d)

l-isem, l-indirizz u dettalji oħra ta' kuntatt dwar l-awtorità kompetenti responsabbli għall-evalwazzjoni tal-penali u/jew multa, u, jekk din tkun differenti, l-entità kompetenti fejn tista' tinkiseb aktar informazzjoni dwar il-penali u/jew multa jew il-possibilitajiet ta' kontestazzjoni tal-obbligu tal-ħlas jew tad-deċiżjoni li timponiha.

2.   Barra minn dak li ġie stipulat fil-paragrafu 1, it-talba għandha tindika:

(a)

fil-każ ta' notifika ta' deċiżjoni, l-għan tan-notifika u l-perijodu li fih għandha tiġi effettwata;

(b)

fil-każ ta' talba għall-irkupru, id-data meta s-sentenza jew deċiżjoni saret infurzabbli jew finali, deskrizzjoni tan-natura u l-ammont tal-penali u/jew multa amministrattiva, kwalunkwe dati ta' rilevanza għall-proċess tal-infurzar, inkluż jekk, u jekk ikun il-każ kif, id-deċiżjoni jew sentenza tkun ġiet notifikata lill-konvenut(i) u/jew jekk ingħatatx fil-kontumaċja, konferma mill-awtorità li tagħmel it-talba li l-penali u/jew multa ma tkunx soġġetta għall-ebda appell sussegwenti, u l-pretensjoni sottostanti li dwarha ssir it-talba, u l-komponenti differenti tagħha.

3.   L-awtorità li ssirilha t-talba għandha tieħu l-passi meħtieġa kollha biex tinnotifika lill-fornitur tas-servizzi dwar it-talba għall-irkupru jew dwar id-deċiżjoni li timponi penali u/jew multa amministrattiva u dwar id-dokumenti rilevanti, fejn ikun meħtieġ, skont il-liġi u/jew il-prassi nazzjonali tagħha malajr kemm jista' jkun, u sa mhux aktar tard minn xahar wara li tkun ġiet riċevuta t-talba.

L-awtorità li ssirilha t-talba għandha malajr kemm jista' jkun tinforma lill-awtorità li tagħmel it-talba dwar:

(a)

l-azzjoni meħuda rigward it-talba tagħha għal irkupru u notifika u, aktar speċifikament, tad-data li fiha l-indirizzat kien notifikat;

(b)

ir-raġunijiet għar-rifjut, fil-każ li tirrifjuta li twettaq it-talba għall-irkupru ta' penali u/jew multa amministrattiva jew li tinnotifika deċiżjoni li timponi penali u/jew multa amministrattiva f'konformità mal-Artikolu 17.

Artikolu 17

Raġunijiet għal rifjut

L-awtoritajiet li ssirilhom it-talba m'għandhomx ikunu obbligati jwettqu t-talba għal irkupru jew notifika jekk it-talba ma jkunx fiha l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 16(1) u (2), jew ma tkunx kompluta jew li manifestament ma tikkorrispondix mad-deċiżjoni sottostanti.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet li ssirilhom it-talba jistgħu jirrifjutaw li jwettqu talba għal irkupru fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(a)

b'segwitu tal-mistoqsijiet magħmula mill-awtorità li ssirilha t-talba huwa ovvju li l-ispejjeż previsti u/jew ir-riżorsi meħtieġa għall-irkupru tal-penaliu/jew multa amministrattiva huma sproporzjonati fir-rigward tal-ammont li għandu jiġi rkuprat jew jagħtu lok għal diffikultajiet sinifikanti;

(b)

il-penali u/jew multa finanzjarja ġenerali hija anqas minn EUR 350 jew l-ekwivalent ta' dak l-ammont;

(c)

id-drittijiet fundamentali u l-libertajiet tal-konvenuti u l-prinċipji legali li japplikaw għalihom, kif stabbiliti fil-Kostituzzjoni tal-Istat Membru li ssirlu t-talba mhumiex rispettati.

Artikolu 18

Sospensjoni tal-proċedura

1.   Jekk, waqt il-proċedura tal-irkupru jew notifika, il-penali u/jew multa amministrattiva u/jew il-pretensjoni sottostanti jiġu rikużati jew appellati mill-fornitur ta' servizz konċernat jew minn parti interessata, il-proċedura ta' infurzar transkonfinali tal-penali u/jew multa imposta għandha tiġi sospiża sakemm tittieħed deċiżjoni dwar il-kwistjoni mill-korp kompetenti jew l-awtorità xierqa fl-Istat Membru li jagħmel it-talba.

Kwalunkwe kontestazzjoni jew appell għandu jsir lill-korp jew awtorità kompetenti fl-Istat Membru li jagħmel it-talba.

L-awtorità li tagħmel it-talba għandha mingħajr dewmien tinnotifika din il-kontestazzjoni lill-awtorità li ssirilha t-talba.

2.   Tilwim dwar il-miżuri ta' infurzar li ttieħdu fl-Istat Membru li ssirlu t-talba jew dwar il-validità ta' notifika li tkun saret minn awtorità li ssirilha t-talba għandhom jitressqu quddiem l-entità kompetenti jew l-awtorità ġudizzjarja ta' dak l-Istat Membru skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu.

Artikolu 19

Spejjeż

1.   L-ammonti rkuprati fir-rigward tal-penali u/jew multi msemmija f'dan il-Kapitolu għandhom ikunu dovuti lill-awtorità li ssirilha t-talba.

L-awtorità li ssirilha t-talba għandha tirkupra l-ammonti dovuti fil-munita tal-Istat Membru tagħha, f'konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti u l-proċeduri jew il-prassi amministrattivi li japplikaw għal talbiet simili f'dak l-Istat Membru.

L-awtorità li ssirilha t-talba għandha, jekk ikun meħtieġ, f'konformità mal-liġi u l-prassi nazzjonali tagħha tikkonverti l-penali u/jew multafil-munita tal-Istat li ssirlu t-talba bir-rata tal-kambju applikabbli fid-data meta l-penali u/jew multa tkun ġiet imposta.

2.   L-Istati Membri ma għandhomx jagħmlu talbiet mingħand xulxin għar-rimborż tal-ispejjeż li jirriżultaw minn kwalunkwe assistenza reċiproka li huma jagħtu lil xulxin skont din id-Direttiva jew li jirriżultaw mill-applikazzjoni tagħha.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 20

Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar penali applikabbli fil-każ ta' ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implimentati u li jkun hemm konformità magħhom. Il- penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sat-18 ta' Ġunju 2016. Huma għandhom jinnotifikawlhom mingħajr dewmien kull emenda sussegwenti.

Artikolu 21

Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern

1.   Il-kooperazzjoni amministrattiva u l-għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri stipulati fl-Artikoli 6 u 7, l-Artikolu 10(3), u l-Artikoli 14 sa 18 għandhom jiġu implimentati permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), stabbilita permezz tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012.

2.   L-Istati Membri jistgħu japplikaw ftehimiet jew arranġamenti bilaterali dwar kooperazzjoni amministrattiva u assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet kompetenti tagħhom fir-rigward tal-applikazzjoni u l-monitoraġġ tat-termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg applikabbli għall-ħaddiema stazzjonati msemmija fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE, sa fejn dawn il-ftehimiet jew arranġamenti ma jaffettwawx b'mod ħażin id-drittijiet u l-obbligi tal-ħaddiema u l-impriżi kkonċernati.

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-ftehimiet u/jew arranġamenti bilaterali li huma japplikaw u għandhom jagħmlu t-test ta' dawk il-ftehimiet bilaterali ġeneralment disponibbli.

3.   Fil-kuntest tal-ftehimiet jew arranġamenti bilaterali msemmija fil-paragrafu 2, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom kemm jista' jkun jużaw l-IMI. F'kull każ, fejn awtorità kompetenti f'wieħed mill-Istati Membri kkonċernati jkun uża l-IMI, fejn ikun possibbli din għandha tintuża għal kwalunkwe azzjoni ta' segwitu meħtieġa.

Artikolu 22

Emenda għar-Regolament (UE) Nru 1024/2012

Fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1024/2012 jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“6.

Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (*): Artikolu 4.

7.

Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (‘ir-Regolament tal-IMI’) (**) l-Artikoli 6 u 7, l-Artikolu 10(3), u l-Artikoli 14 sa 18.

Artikolu 23

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sat-18 ta' Ġunju 2016. Huma għandhom minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif isiru tali referenzi għandhom jiġu stipulati mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma se jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 24

Rieżami

1.   Il-Kummissjoni għandha teżamina l-applikazzjoni u l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

Mhux aktar tard mit-18 ta' Ġunju 2019, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni u l-implimentazzjoni tagħha lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u tipproponi, fejn xieraq, emendi u modifiki meħtieġa.

2.   Fir-reviżjoni tagħha l-Kummissjoni għandha, wara konsultazzjoni mal-Istati Membri u, fejn rilevanti, mal-imsieħba soċjali fil-livell tal-Unjoni, b'mod partikolari tivvaluta:

(a)

kemm huma meħtieġa u xierqa l-elementi fattwali għall-identifikazzjoni ta' stazzjonament ġenwin, inklużi l-possibilitajiet li jkunu emendati u definiti elementi eżistenti jew ġodda possibbli li jridu jitqiesu sabiex ikun determinat jekk impriża hijiex ġenwina u jekk ħaddiem stazzjonat temporanjament iwettaqx ix-xogħol tiegħu jew tagħha, kif imsemmi fl-Artikolu 4;

(b)

kemm hi adatta d-data disponibbli relata mal-proċess ta' stazzjonament;

(c)

kemm hija adatta u adegwata l-applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali ta' kontroll fid-dawl tal-esperjenza mas-sistema għall-kooperazzjoni amministrattiva u l-iskambji ta' informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u standardizzati, l-istabbiliment ta' prinċipji komuni jew ta' standards għall-ispezzjonijiet fil-qasam tal-istazzjonament tal-ħaddiema u żviluppi teknoloġiċi, kif imsemmi fl-Artikolu 9;

(d)

miżuri ta' responsabbiltà u/jew ta' infurzar introdotti biex jiżguraw konformità mar-regoli applikabbli u protezzjoni effikaċi tad-drittijiet tal-ħaddiema fil-katini tas-subkuntrattar, kif imsemmi fl-Artikolu 12;

(e)

l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar infurzar transkonfinali ta' penali u multi amministrattivi finanzjarji partikolarment fid-dawl tal-esperjenza mas-sistema u l-effikaċja tagħha, kif imniżżel fil-Kapitlu VI;

(f)

l-użu ta' ftehimiet u arranġamenti bilaterali fir-rigward tal-IMI, filwaqt li jitqies, fejn xieraq, ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 25(1) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012;

(g)

il-possibbiltà ta' aġġustament ta' skadenzi stabbiliti fl-Artikolu 6(6) għall-provvista tal-informazzjoni mitluba mill-Istati Membri jew il-Kummissjoni bl-għan li jitnaqqsu dawk l-iskadenzi, filwaqt li jitqies il-progress milħuq fil-funzjonament u l-użu tal-IMI.

Artikolu 25

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 26

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Mejju 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS


(1)  ĠU C 351, 15.11.2012, p. 61.

(2)  ĠU C 17, 19.1.2013, p. 67.

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta' Mejju 2014.

(4)  Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I) (ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6).

(6)  Il-Konvenzjoni ta' Ruma tad-19 ta' Ġunju 1980 dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali miftuħa għall-firma f'Ruma (80/934/KEE), (ĠU L 266, 9.10.1980, p. 1).

(7)  Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali (ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1).

(8)  Ir-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-kordinazzjoni tal-iskemi ta' sigurtà soċjali (ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1).

(9)  Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(10)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(11)  Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE (“ir-Regolament tal-IMI”) (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1).

(12)  ĠU C 27, 29.1.2013, p. 4.

(13)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE tal-14 ta' Ottubru 1991 dwar l-obbligazzjoni ta' min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet applikabbli għall-kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg (ĠU L 288, 18.10.1991, p. 32).

(14)  Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1).

(15)  Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2005/214/ĠAI tal-24 ta' Frar 2005 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku għal ordnijiet ta' konfiska (ĠU L 76, 22.3.2005, p. 16).

(16)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta' Diċembru 2000 dwar ġuriżdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali (ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1).

(17)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/325/KE tas-27 ta' April 2006 rigward il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (ĠU L 120, 5.5.2006, p. 22).


Dikjarazzjoni konġunta mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-Artikolu 4(3)(g)

Il-fatt li l-impjieg li għalih ikun ġie temporanjament assenjat ħaddiem stazzjonat biex jagħmel xogħlu fil-qafas tal-prestazzjoni ta' servizzi jkun imteliex jew le mill-istess ħaddiem jew ħaddiem (stazzjonat) ieħor matul perijodi preċedenti, jikkostitwixxi biss wieħed mill-elementi possibbli li għandhom jitqiesu meta tkun qed issir valutazzjoni globali tas-sitwazzjoni fil-fatt, fil-każ li jkun hemm dubju.

Is-sempliċi fatt li dan jista' jkun wieħed mill-elementi ma għandu bl-ebda mod jiġi interpretat li qed jimponi projbizzjoni fuq is-sostituzzjoni possibbli ta' ħaddiem stazzjonat minn ħaddiem stazzjonat ieħor jew li qed ifixkel il-possibbiltà li ssir sostituzzjoni bħal din, li tista' tkun inerenti b'mod partikolari għal servizzi pprovduti fuq bażi staġonali, ċiklika jew repetittiva.


Top