Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0058

Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/58/UE tas-16 ta' April 2014 li tistabbilixxi, skont id-Direttiva 2007/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, sistema ta' traċċabilità ta' oġġetti pirotekniċi (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

OJ L 115, 17.4.2014, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/58/oj

17.4.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 115/28


DIRETTIVA TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 2014/58/UE

tas-16 ta' April 2014

li tistabbilixxi, skont id-Direttiva 2007/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, sistema ta' traċċabilità ta' oġġetti pirotekniċi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2007/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Mejju 2007 dwar it-tqegħid fis-suq ta' oġġetti pirotekniċi (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 18(2)(a) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2007/23/KE tistipula regoli għas-sikurezza ta' oġġetti pirotekniċi fis-suq tal-Unjoni u tipprovdi għat-twaqqif ta' sistema ta' traċċabilità fil-livell tal-Unjoni.

(2)

Sabiex tiġi żgurata t-traċċabilità ta' oġġetti pirotekniċi, dawn għandhom ikunu ttikkettjati b'numru ta' reġistrazzjoni abbażi ta' sistema ta' numerazzjoni uniformi. Korpi notifikati għandhom iżommu reġistru bin-numri tar-reġistrazzjoni li jassenjaw meta jwettqu l-valutazzjoni ta' konformità. Sistema bħal din se tiggarantixxi l-identifikazzjoni ta' oġġetti pirotekniċi u l-manifatturi tagħhom fl-istadji kollha tal-katina tal-provvista. Il-manifatturi u l-importaturi għandhom iżommu rekords tan-numri ta' reġistrazzjoni tal-oġġetti pirotekniċi li hemm disponibbli fis-suq u jpoġġu din l-informazzjoni disponibbli għall-awtoritajiet rilevanti jekk jitolbuha.

(3)

Is-sistema ta' numerazzjoni uniformi hija bbażata fuq l-elementi li diġà ġew applikati skont standards armonizzati eżistenti u għalhekk se toħloq ftit piż żejjed fuq l-operaturi ekonomiċi.

(4)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit mid-Direttiva 2007/23/KE,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Numru ta' reġistrazzjoni

1.   L-oġġetti pirotekniċi għandhom jiġu ttikkettjati b'numru ta' reġistrazzjoni li jkun jikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

in-numru ta' identifikazzjoni b'erba' ċifri tal-korp notifikat li jkun ħareġ iċ-ċertifikat tal-eżaminazzjoni tat-tip tal-KE skont il-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 9(a) tad- Direttiva 2007/23/KE (Modulu B), jew ċertifikat tal-konformità skont il-proċedura tal-verifiki tal-konformità msemmija fl-Artikolu 9(b) tad-Direttiva 2007/23/KE (Modulu G) jew l-approvazzjoni tas-sistema ta' kwalità skont il-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 9(c) tad-Direttiva 2007/23/KE (Modulu H);

(b)

il-kategorija tal-oġġett pirotekniku li għalih il-konformità hija ċċertifikata f'format imqassar, b'ittri kbar:

F1, F2, F3 jew F4 għal-logħob tan-nar tal-kategorija 1, 2, 3 u 4 rispettivament;

T1 jew T2 għal oġġetti pirotekniċi teatrali tal-kategorija T1 u T2 rispettivament;

P1 jew P2 għal oġġetti pirotekniċi oħra tal-kategorija P1 u P2 rispettivament;

(c)

in-numru tal-ipproċessar użat mill-korp notifikat għall-oġġett pirotekniku.

2.   Ir-reġistrazzjoni għandha tkun strutturata kif ġej: “XXXX — YY — ZZZZ…”, fejn XXXX tirreferi għall-punt (a) tal-paragrafu 1, YY tirreferi għall-punt (b) tal-paragrafu 1 u ZZZZ… tirreferi għall-punt (c) tal-paragrafu 1.

Artikolu 2

Obbligi tal-korpi notifikati

1.   Il-korpi notifikati li jwettqu l-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2007/23/KE għandhom iżommu reġistru ta' oġġetti pirotekniċi, li għalihom ikunu ħarġu ċertifikati ta' eżaminazzjoni tat-tip tal-KE skont il-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 9(a) tad-Direttiva 2007/23/KE (Modulu B), jew ċertifikati ta' konformità skont il-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 9(b) tad-Direttiva 2007/23/KE (Modulu G) jew approvazzjonijiet tas-sistema ta' kwalità skont il-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 9(c) tad-Direttiva 2007/23/KE (Modulu H); fil-format stipulat fl-Anness ta' din id-Direttiva.

Ir-reġistru ta' oġġetti pirotekniċi għandu jkun fih mill-inqas l-informazzjoni dwar il-punti stipulati fl-Anness. Dik l-informazzjoni għandha tinżamm għal mill-inqas 10 snin mid-data li fiha l-korpi notifikati jkunu ħarġu ċ-ċertifikati jew approvazzjonijiet msemmija fl-ewwel sottoparagrafu.

Il-korpi notifikati għandhom regolarment jaġġornaw ir-reġistru u jagħmluh disponibbli għall-pubbliku fuq l-Internet.

2.   Fil-każ li n-notifika ta' korp ta' valutazzjoni ta' konformità tiġi rtirata, dak il-korp għandu jittrasferixxi r-reġistru lil korp ieħor notifikat jew lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 3

Obbligi tal-manifatturi u importaturi

Il-manifatturi u l-importaturi ta' oġġetti pirotekniċi għandhom:

(a)

iżommu rekord tan-numri kollha ta' reġistrazzjoni tal-oġġetti pirotekniċi manifatturati jew importati minnhom flimkien mal-isem kummerċjali tagħhom, it-tip ġeneriku u s-sottotip, jekk applikabbli, u s-sit ta' manifattura għal mill-inqas 10 snin wara li l-oġġett ikun tqiegħed fis-suq;

(b)

it-trasferiment tar-rekord lill-awtoritajiet kompetenti f'każ li l-manifattur jew l-importatur iwaqqaf l-attività tiegħu;

(c)

jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri kollha, fuq talba raġunata tagħhom, l-informazzjoni msemmija fil-punt (a).

Artikolu 4

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mit-30 ta' April 2015, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Għandhom jikkomunikaw it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.

Għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mis-17 ta' Ottubru 2016.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 6

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' April 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 154, 14.6.2007, p. 1.


ANNESS

Format tar-reġistru msemmi fl-Artikolu 2(1)

Numru tar-Reġistrazzjoni

Data tal-ħruġ taċ-ċeritifikat tal-eżami tat-tip KE (Modulu B), ċertifikat ta' konformità (Modulu G) jew approvazzjoni tas-sistema ta' kwalità (Modulu H) u data ta' skadenza fejn applikabbli

Il-manifattur

It-tip ta' prodott (ġeneriku) u s-subtip jekk applikabbli

Modulu tal-konformità tal-fażi tal-produzzjoni (1)

Il-korp notifikat li jwettaq il-valutazzjoni ta' konformità tal-fażi tal-produzzjoni (1)

Informazzjoni Addizzjonali

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Għandu dejjem jimtela jekk hija r-responsabbiltà tal-korp notifikat li jwettaq il-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 9(a) tad-Direttiva 2007/23/KE (Modulu B). Mhux meħtieġ għall-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 9(b) u (c) (Moduli G u H). L-informazzjoni għandha tingħata (fejn magħrufa) jekk ikun involut korp notifikat ieħor.


Top