EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0955

2014/955/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 18 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2000/532/KE dwar il-lista ta' skart skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Test b'rilevanza għaż-ŻEE

OJ L 370, 30.12.2014, p. 44–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/955/oj

30.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 370/44


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-18 ta' Diċembru 2014

li temenda d-Deċiżjoni 2000/532/KE dwar il-lista ta' skart skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2014/955/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(1) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE (2) stabbilixxiet lista tal-Unjoni ta' skart perikoluż (minn issa 'l quddiem “lista ta' skart”), u dik id-Deċiżjoni nbidlet bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE (3).

(2)

Id-Direttiva 2008/98/KE tistipula li l-attribut tal-proprjetajiet perikolużi H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 u H 14 għandu jsir abbażi tal-kriterji stabbiliti permezz tal-Anness VI tad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE (4).

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) ħa post id-Direttiva 67/548/KEE b'effett mill-1 ta' Ġunju 2015, u b'hekk timxi mal-progress tekniku u xjentifiku. B'deroga, id-Direttiva 67/548/KEE tista' tapplika għal xi taħlitiet sal-1 ta' Ġunju 2017, jekk dawn ikunu ġew klassifikati, tikkettati u imballati f'konformità mad-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u mqiegħda fis-suq qabel l-1 ta' Ġunju 2015.

(4)

Ir-rekwiżiti tad-Deċiżjoni 2000/532/KE għall-klassifikazzjoni tal-iskart bħala perikoluż fir-rigward tal-proprjetajiet perikolużi H 3 sa H 8, H 10 u H 11 jeħtieġ li jiġu adattati għall-progress tekniku u xjentifiku u, fejn xieraq, jiġu allinjati mal-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar il-kimiki. Dawn ir-rekwiżiti ġew inklużi fl-Anness III tad-Direttiva 2008/98/KE.

(5)

L-Anness tad-Deċiżjoni 2000/532/KE li jistabbilixxi l-lista ta' skart jeħtieġ li jiġi emendat sabiex jiġi allinjat mat-terminoloġija użata fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Huwa xieraq li wieħed jirreferi għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 440/2008 (7) jew metodi ta' ttestjar u linji ta' gwida rikonoxxuti internazzjonalment meta l-attribuzzjoni ta' proprjetajiet perikolużi titmexxa permezz tat-twettiq ta' test.

(6)

Il-proprjetajiet li jagħmlu skart perikoluż huma ddefiniti b'mod preċiż fl-Anness III tad-Direttiva 2008/98/KE. Għaldaqstant, il-karatteristiċi li l-iskart irid ikollu biex jitqies bħala skart perikoluż fir-rigward ta' H 3 sa H 8, H 10 u H 11 li kienu inklużi fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 2000/532/KE ma għadhomx meħtieġa.

(7)

Ir-rekwiżiti tal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 2000/532/KE huma inklużi fl-Artikoli 7(2) u (3) tad-Direttiva 2008/98/KE. Għaldaqstant, dawn ma għadhomx meħtieġa.

(8)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stipulat fl-Artikolu 39 tad-Direttiva 2008/98/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2000/532/KE hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikoli 2 u 3 jitħassru.

(2)

L-Anness ta' din id-Deċiżjoni jieħu post l-Anness.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandha tapplika mill-1 ta' Ġunju 2015.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Diċembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE tat-22 ta' Diċembru 1994 li tistabbilixxi lista ta' skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar skart perikoluż (ĠU L 356, 31.12.1994, p. 14).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE tat-3 ta' Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li tistabilixxi lista ta' skart skond l-Artikolu 1(a) tad- Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabilixxi lista ta' skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar skart perikoluż (ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta' Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta' sustanzi perikolużi (ĠU 196, 16.8.1967, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

(6)  Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 1999 li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikettjar tal-preparazzjonjijiet perikolużi (ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) nru 440/2008 tat-30 ta' Mejju 2008 li jistabbilixxi metodi ta' ttestjar skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 142, 31.5.2008, p. 1).


ANNESS

LISTA TA' SKART IMSEMMI FL-ARTIKOLU 7 TAD-DIRETTIVA 2008/98/KE

DEFINIZZJONIJIET

Għall-finijiet ta' dan l-Anness, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1.

“sustanza perikoluża” tfisser sustanza klassifikata bħala perikoluża peress li tissodisfa l-kriterji stabbiliti fil-partijiet 2 sa 5 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

2.

“metall tqil” tfisser kull kompost ta' antimonju, arseniku, kadmju, kromju (VI), ram, ċomb, merkurju, nikil, selenju, tellurju, tallju u landa, kif ukoll dawn il-materjali f'sura metallika, sa kemm dawn huma klassifikati bħala sustanzi perikolużi;

3.

“poliklorobifenili u polikloroterfenili” (“PCBs”) tfisser PCBs kif definiti fl-Artikolu 2(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 96/59/KE (1);

4.

“metalli ta' tranżizzjoni” tfisser kwalunkwe mill-metalli li ġejjin: kwalunkwe kompost ta' skandju, vanadju, manganiż, kobalt, ram, ittriju, nijobju, afnju, tungstenu, titanju, kromju, ħadid, nikil, żingu, żirkonju, molibdenu u tantalju, kif ukoll dawn il-materjali f'sura metallika, sa kemm dawn huma klassifikati bħala sustanzi perikolużi;

5.

“stabbilizzazzjoni” tfisser proċessi li jibdlu l-perikolożità tal-kostitwenti fl-iskart u jibdlu skart perikoluż fi skart mhux perikoluż;

6.

“solidifikazzjoni” tfisser proċessi li jibdlu biss l-istat fiżiku tal-iskart billi jużaw addittivi mingħajr ma jibdlu l-proprjetajiet kimiki tal-iskart;

7.

“skart parzjalment stabbilizzat” tfisser skart li jkun fih, wara l-proċess ta' stabbilizzazzjoni, kostitwenti perikolużi li ma nbidlux kompletament f'kostitwenti mhux perikolużi u li jistgħu jiġu rilaxxati fl-ambjent fuq terminu qasir, medju jew twil.

VALUTAZZJONI U KLASSIFIKAZZJONI

1.   Valutazzjoni ta' proprjetajiet perikolużi tal-iskart

Meta ssir valutazzjoni tal-proprjetajiet perikolużi tal-iskart, għandhom japplikaw il-kriterji stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva 2008/98/KE. Għall-proprjetajiet perikolużi HP 4, HP 6 u HP 8, għandhom japplikaw għall-valutazzjoni l-valuri ta' limitu għal sustanzi individwali kif indikat fl-Anness III tad-Direttiva 2008/98/KE. Fejn sustanza hija preżenti fl-iskart taħt il-valur ta' limitu tagħha, din ma għandhiex tkun inkluża fi kwalunkwe kalkolu ta' livell limitu. Fejn proprjetà perikoluża ta' skart tkun ġiet evalwata permezz ta' test u permezz tal-użu ta' konċentrazzjonijiet ta' sustanzi perikolużi kif indikat fl-Anness III tad-Direttiva 2008/98/KE, ir-riżultati tat-test għandhom jipprevalu.

2.   Klassifikazzjoni ta' skart bħala perikoluż

Kwalunkwe skart immarkat b'asterisk (*) fil-lista ta' skart għandu jitqies bħala skart perikoluż skont id-Direttiva 2008/98/KE, sakemm ma jkunx japplika l-Artikolu 20 ta' dik id-Direttiva.

Għal dak l-iskart li għalih jistgħu jiġu assenjati kodiċi ta' skart perikoluż u mhux perikoluż, għandu japplika dan li ġej:

Entrata fil-lista armonizzata ta' skart immarkat bħala perikoluż, b'referenza speċifika jew ġenerali għal “sustanzi perikolużi”, hija f'lokha biss għal skart meta dak l-iskart ikun fih sustanzi perikolużi relevanti li jikkawżaw l-iskart li juri waħda jew aktar mill-proprjetajiet perikolużi HP 1 sa HP 8 u/jew HP 10 sa HP 15 kif imniżżlin fl-Anness III tad-Direttiva 2008/98/KE. Il-valutazzjoni tal-proprjetà perikoluża HP 9 “infettuż” għandha ssir skont il-leġiżlazzjoni relevanti jew id-dokumenti ta' referenza fl-Istati Membri.

Proprjetà perikoluża tista' tiġi vvalutata bl-użu tal-konċentrazzjoni ta' sustanzi fl-iskart kif speċifikat fl-Anness III tad-Direttiva 2008/98/KE jew, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, billi jitwettaq test f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 440/2008 jew metodi ta' ttestjar u linji gwida oħra rikonoxxuti internazzjonalment, filwaqt li jitqies l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 fir-rigward tal-ittestjar fuq annimali u bnedmin.

Skart li fih poliklorodibenżo-p-diossini u poliklorodibenżofurani (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trikloro- 2,2-bis (4-klorofenil)etan), il-klordan, l-eżakloroċikloeżani (inkluż il-lindan), id-dieldrin, l-endrin, l-ettaklor, l-eżaklorobenżen, il-klordekon, l-aldrina, il-pentaklorobenżin, il-mirex, it-tossafen eżabromobifenil u/jew PCB li jaqbeż il-limiti ta' konċentrazzjoni indikati fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) għandu jiġi kklassifikat bħala perikoluż.

Il-limiti ta' konċentrazzjoni definiti fl-Anness III tad-Direttiva 2008/98/KE ma japplikawx għal ligi ta' metalli puri fis-sura massiva tagħhom (mhux kontaminati b'sustanzi perikolużi). Dawk il-ligi tal-iskart li huma meqjusin bħala skart perikoluż huma speċifikament enumerati f'din il-lista u mmarkati b'asterisk (*).

Fejn applikabbli, in-noti li ġejjin inklużi fl-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 jista' jitqiesu meta jiġu stabbiliti l-proprjetajiet perikolużi ta' skart:

1.1.3.1. Noti b'rabta mal-identifikazzjoni, il-klassifikazzjoni u t-tikkettar ta' sustanzi: In-noti B, D, F, J, L, M, P, Q, R, u U.

1.1.3.2. Noti b'rabta mal-klassifikazzjoni u t-tikkettar tat-taħlitiet: In-noti 1, 2, 3 u 5.

Wara li jiġu evalwati l-proprjetajiet perikolużi għal skart skont dan il-metodu, għandha tiġi assenjata entrata xierqa perikoluża jew mhux perikoluża mil-lista ta' skart.

L-entrati l-oħra kollha fil-lista armonizzat ta' skart huma meqjusa bħala mhux perikolużi.

LISTA TA' SKART

It-tipi differenti ta' skart fil-lista huma definiti b'mod sħiħ permezz tal-kodiċi ta' sitt ċifri għall-iskart u t-titoli tal-kapitoli ta' żewġ ċifri u erba' ċifri rispettivament. Dan ifisser li għandhom jittieħdu l-istadji segwenti biex jiġi identifikat l-iskart fil-lista:

Identifika s-sors li jiġġenera l-iskart fil-Kapitoli 01 sa 12 jew 17 sa 20 u identifika l-kodiċi xierqa ta' sitt ċifri tal-iskart (esklużi l-kodiċi ta' dawn il-kapitoli li jispiċċaw b'99). Innota li unità ta' produzzjoni speċifika jista' jkollha bżonn li tikklassifika l-attivitajiet tagħha f'diversi kapitoli. Pereżempju, manifattur tal-karrozzi jista' jsib l-iskart tiegħu mniżżel fil-Kapitoli 12 (skart mill-iffurmar u mit-trattament tal-wiċċ ta' metalli), 11 (skart inorganiku li fih metalli minn trattament tal-metall u mill-kisi tal-metalli) u 08 (skart mill-użu tal-kisi), skont l-istadji differenti tal-proċess.

Jekk ma tkunx tista' tinstab ebda kodiċi xierqa tal-iskart fil-Kapitoli 01 sa 12 jew 17 sa 20, il-Kapitoli 13, 14 u 15 għandhom jiġu eżaminati biex jiġi identifikat l-iskart.

Jekk ma japplika ebda waħda minn dawn il-kodiċi tal-iskart, l-iskart irid jiġi identifikat skont il-Kapitolu 16.

Jekk l-iskart ma jkunx lanqas fil-Kapitolu 16, il-kodiċi 99 (skart mhux speċifikat mod ieħor) għandu jintuża fit-taqsima tal-lista li tikkorrispondi mal-attività identifikata fl-ewwel stadju.

INDIĊI

Kapitoli tal-lista

01

Skart li jirriżulta mill-esplorazzjoni, it-tħaffir ta' minjieri, it-tħaffir ta' barrieri, u t-trattament fiżiku u kimiku ta' minerali

02

Skart mill-agrikoltura, l-ortikultura, l-akkwakultura, il-forestrija, il-kaċċa u s-sajd, il-preparazzjoni u l-ipproċessar tal-ikel

03

Skart mill-ipproċessar tal-injam u mill-produzzoni ta' pannelli u għamara, polpa, karti u kartun

04

Skart mill-industriji tal-ġild, is-suf u t-tessuti

05

Skart mir-raffinar taż-żejt, mill-purifikazzjoni tal-gass naturali u mit-trattament pirolitiku tal-faħam

06

Skart minn proċessi kimiki inorganiċi

07

Skart minn proċessi kimiki organiċi

08

Skart mill-manifattura, il-formulazzjoni, il-provvista u l-użu (MFPU) ta' kisjiet (żebgħa, verniċ u enamel li għandu mill-ħġieġ), adeżivi, siġillanti u linka tal-istampar

09

Skart mill-industrija fotografika

10

Skart minn proċessi termali

11

Skart mit-trattament kimiku tal-uċuħ u mill-kisi ta' metalli u materjali oħra; idrometallurġija mingħajr ħadid

12

Skart mill-ifformar u mit-trattament fiżiku u mekkaniku tal-uċuħ tal-metalli u l-plastik

13

Skart miż-żejt u skart ta' karburanti likwidi (għajr għaż-żjut alimentari, 05 u 12)

14

Skart ta' solventi organiċi, refriġeranti u propellanti (għajr għal 07 u 08)

15

Skart mill-ippakkjar; assorbenti, pezez għall-imsieħ, materjali tal-filtri u ħwejjeġ protettivi mhux speċifikati b'mod ieħor

16

Skart mhux speċifikat b'mod ieħor fil-lista

17

Skart mill-bini u t-twaqqigħ (inkluża l-ħamrija mħammla minn siti kontaminati)

18

Skart mill-kura tas-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali u/jew minn riċerka relatata (għajr għal skart tal-kċina u ta' ristoranti li ma jirriżultax mill-kura immedjata tas-saħħa)

19

Skart minn impjanti għall-immaniġġjar tal-iskart, minn impjanti ta' trattament ta' skart tal-ilma lil hinn mis-sit u mill-preparazzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bnedmin u ta' ilma għall-użu industrijali

20

Skart muniċipali (skart mid-djar u skart simili kummerċjali, industrijali u istituzzjonali) li jinkludi frazzjonijiet miġbura separatament


01

SKART LI JIRRIŻULTA MILL-ESPLORAZZJONI, IT-TĦAFFIR TAL-MINJIERI, IT-TĦAFFIR TAL-BARRIERI, U T-TRATTAMENT FIŻIKU U KIMIKU TAL-MINERALI

01 01

skart mit-tħaffir ta' minerali

01 01 01

skart mit-tħaffir għall-minerali li fihom il-metalli

01 01 02

skart mit-tħaffir għall-minerali li ma fihomx metalli

01 03

skart mill-ipproċessar fiżiku u kimiku ta' minerali li fihom il-metall

01 03 04*

rmied tat-tlissija li jiġġenera l-aċidu mill-iproċessar tal-minerali tas-sulfur

01 03 05*

rmied tat-tlissija ieħor li fih sustanzi perikolużi

01 03 06

rmied tat-tlissija ieħor għajr għal dak imsemmi f'01 03 04 u 01 03 05

01 03 07*

skart ieħor li fih sustanzi perikolużi mill-iproċessar fiżiku u kimiku ta' minerali li fihom il-metall

01 03 08

skart f'għamla ta' trab u għabra għajr għal dak imsemmi f'01 03 07

01 03 09

tajn aħmar mill-produzzjoni tal-alumina għajr għall-iskart imsemmi f'01 03 10

01 03 10*

tajn aħmar mill-produzzjoni tal-alumina li jkun fih sustanzi perikolużi għajr għall-iskart imsemmi f'01 03 07

01 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

01 04

skart mill-ipproċessar fiżiku u kimiku ta' minerali li ma fihomx il-metall

01 04 07*

skart li fih sustanzi perikolużi mill-ipproċessar fiżiku u kimiku ta' minerali li ma fihomx il-metall

01 04 08

skart taż-żrar u blat imfarrak għajr għal dak imsemmi f'01 04 07

01 04 09

skart tar-ramel u tat-tafal

01 04 10

skart f'għamla ta' trab u għabra għajr għal dak imsemmi f'01 04 07

01 04 11

skart mill-ipproċessar tal-potassju u tal-melħ tal-blat għajr għal dak imsemmi f'01 04 07

01 04 12

rmied tat-tlissija u skart ieħor mill-ħasil u t-tindif tal-minerali għajr għal dawk imsemmija f'01 04 07 u 01 04 11

01 04 13

skart mit-tqattigħ u sserrar tal-ġebel għajr għal dak imsemmi f'01 04 07

01 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

01 05

tajn mit-tħaffir u skart ieħor mit-tħaffir

01 05 04

skart u tajn tat-tħaffir fl-ilma ħelu

01 05 05*

tajn u skart tat-tħaffir li fih iż-żejt

01 05 06*

tajn tat-tħaffir u skart ieħor tat-tħaffir li fih sustanzi perikolużi

01 05 07

skart u tajn tat-tħaffir li fih il-barit għajr għal dak imsemmi f'01 05 05 u 01 05 06

01 05 08

skart u tajn tat-tħaffir li fih il-klorur għajr għal dak imsemmi f'01 05 05 u 01 05 06

01 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

02

SKART MILL-AGRIKOLTURA, L-ORTIKULTURA, L-AKKWAKULTURA, IL-FORESTRIJA, IL-KAĊĊA U S-SAJD, IL-PREPARAZZJONI U L-IPPROĊESSAR TAL-IKEL

02 01

skart mill-agrikoltura, l-ortikultura, l-akkwakultura, il-forestrija, il-kaċċa u s-sajd

02 01 01

ħama li jirriżulta mill-ħasil u mit-tindif

02 01 02

skart tat-tessut tal-annimali

02 01 03

skart tat-tessut tal-pjanti

02 01 04

skart tal-plastik (għajr għall-ippakkjar)

02 01 06

rawt, awrina u demel tal-annimali (inkluż it-tiben maħmuġ), effluwent, miġbur separatament u ttrattat lil hinn mis-sit

02 01 07

skart mill-forestrija

02 01 08*

skart agrokimiku li fih sustanzi perikolużi

02 01 09

skart agrokimiku għajr għal dak imsemmi f'02 01 08

02 01 10

metall mormi

02 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

02 02

skart mill-preparazzjoni u l-ipproċessar ta' laħam, ħut u ikel ieħor li jkun ġej mill-annimali

02 02 01

ħama li jirriżulta mill-ħasil u mit-tindif

02 02 02

skart tat-tessut tal-annimali

02 02 03

materjali mhux tajbin għall-konsum jew għall-ipproċessar

02 02 04

ħama mit-trattament ta' effluwent fis-sit

02 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

02 03

skart mill-preparazzjoni u l-ipproċessar tal-frott, il-ħaxix, iċ-ċereali, iż-żjut alimentari, il-kawkaw, il-kafè, it-te u t-tabakk; il-produzzjoni tal-marmellati; il-produzzjoni tal-ħmira u tal-estratti tal-ħmira, il-preparazzjoni u l-fermentazzjoni tal-melassa

02 03 01

ħama li jirriżulta mill-proċessi tal-ħasil, tat-tindif, tat-tqaxxir, taċ-ċentrifugazzjoni u tas-separazzjoni

02 03 02

skart minn aġenti għall-preservazzjoni

02 03 03

skart mill-estrazzjoni tas-solventi

02 03 04

materjali mhux tajbin għall-konsum jew l-ipproċessar

02 03 05

ħama mit-trattament ta' effluwent fis-sit

02 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

02 04

skart mill-ipproċessar taz-zokkor

02 04 01

ħamrija mill-ħasil u t-tindif tal-pitravi

02 04 02

karbonat tal-kalċju mhux skont l-ispeċifikazzjoni

02 04 03

ħama mit-trattament ta' effluwent fis-sit

02 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

02 05

skart mill-industrija tal-prodotti tal-ħalib

02 05 01

materjali mhux tajbin għall-konsum jew l-ipproċessar

02 05 02

ħama mit-trattament ta' effluwent fis-sit

02 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

02 06

skart mill-industriji tal-ħami u d-dolċerija

02 06 01

materjali li mhumiex tajbin għall-konsum jew l-ipproċessar

02 06 02

skart minn aġenti għall-preservazzjoni

02 06 03

ħama mit-trattament ta' effluwent fis-sit

02 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

02 07

skart mill-produzzjoni ta' xorb alkoħoliku u mhux alkoħoliku (għajr għall-kafè u l-kawkaw)

02 07 01

skart mill-ħasil, mit-tindif u mir-riduzzjoni mekkanika tal-materja prima

02 07 02

skart minn distillazzjoni tal-ispirti

02 07 03

skart minn trattament kimiku

02 07 04

materjali li mhumiex tajbin għall-konsum jew l-ipproċessar

02 07 05

ħama mit-trattament ta' effluwent fis-sit

02 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

03

SKART MILL-IPPROĊESSAR TAL-INJAM U MILL-PRODUZZONI TA' PANNELLI U GĦAMARA, POLPA, KARTI U KARTUN

03 01

Skart mill-ipproċessar tal-injam u l-produzzjoni ta' pannelli u għamara

03 01 01

skart tal-qoxra tas-siġar u tas-sufra

03 01 04*

serratura, ċana, tqattigħ, injam, ċippbord u fuljetta li fihom sustanzi perikolużi

03 01 05

serratura, ċana, tqattigħ, injam, ċippbord u fuljetta għajr għal dawk imsemmija f'03 01 04

03 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

03 02

skart mill-preservazzjoni tal-injam

03 02 01*

preservattivi organiċi tal-injam mhux aloġenati

03 02 02*

preservattivi tal-injam organoklorinati

03 02 03*

preservattivi tal-injam organometalliċi

03 02 04*

preservattivi tal-injam inorganiċi

03 02 05*

preservattivi oħra tal-injam li fihom sustanzi perikolużi

03 02 99

preservattivi tal-injam mhux speċifikati mod ieħor

03 03

skart mill-produzzjoni u l-ipproċessar tal-polpa, il-karti u l-kartun

03 03 01

skart tal-qoxra tas-siġar u tal-injam

03 03 02

ħama tal-likur aħdar (mill-fdalijiet tal-likur tat-tisjir)

03 03 05

ħama mit-tneħħija tal-linka mir-riċiklaġġ tal-karti

03 03 07

skart separat mekkanikament mill-ippulpjar tal-karti u l-kartun

03 03 08

skart wara l-għażla tal-karti u tal-kartun għar-riċiklaġġ

03 03 09

skart tat-tajn tal-ġir

03 03 10

rimi mill-fibri, ħama mill-fibri, il-mili u l-kisjiet mis-separazzjoni mekkanika

03 03 11

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'03 03 10

03 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

04

SKART MILL-INDUSTRIJI TAL-ĠILD, IL-PELLIĊĊA U T-TESSUTI

04 01

skart industriji tal-ġilda u l-pelliċċa

04 01 01

skart magħmul minn fdalijiet ta' laħam mneħħijin minn mal-ġlud, u tal-ġir waqt il-proċess tal-kunzatura

04 01 02

skart tat-trattament bil-ġir waqt il-proċess tal-kunzatura

04 01 03*

skart mit-tneħħija taż żejt li fih is-solventi mingħajr fażi likwida

04 01 04

likur tal-kunzatura li fih il-kromju

04 01 05

likur tal-kunzatura li ma fihx il-kromju

04 01 06

ħama, partikolarment mit-trattament fis-sit tal-effluwent li fih il-kromju

04 01 07

ħama, partikolarment mit-trattament tal-effluwent fis-sit mingħajr kromju

04 01 08

skart ta' ġidla li tkun għaddiet mill-proċess tal-kunzatura (materjal blu li jintuża fil-pjanċi, serratura, tqattigħ, trab tal-baff) li fih il-kromju

04 01 09

skart ta' wara l-proċessi tal-illostrar, il-preservazzjoni u l-finitura

04 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

04 02

skart mill-industrija tat-tessuti

04 02 09

skart minn materjali komposti (tessut imxarrab, elastomeru, plastomeru)

04 02 10

materjal organiku minn prodotti naturali (eż. grass, xama')

04 02 14*

skart mill-finitura li fih solventi organiċi

04 02 15

skart mill-finitura għajr għal dak imsemmi f'04 02 14

04 02 16*

żebgħa u pigmenti li fihom sustanzi perikolużi

04 02 17

żebgħa u pigmenti għajr għal dawk imsemmija f'04 02 16

04 02 19*

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

04 02 20

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'04 02 19

04 02 21

skart minn fibra tad-drappijiet mhux proċessata

04 02 22

skart minn fibra tat-tessuti proċessata

04 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

05

SKART MIR-RAFFINAR TAŻ-ŻEJT, MILL-PURIFIKAZZJONI TAL-GASS NATURALI U MIT-TRATTAMENT PIROLITIKU TAL-FAĦAM

05 01

skart mir-raffinazzjoni taż-żejt

05 01 02*

ħama tat-tneħħija tal-melħ

05 01 03*

ħama tal-qiegħ tat-tankijiet

05 01 04*

ħama alkil aċidu

05 01 05*

żejt imxerred

05 01 06*

ħama żejtni mix-xogħol ta' manutenzjoni tal-impjanti jew tat-tagħmir

05 01 07*

qatran aċiduż

05 01 08*

qatran ieħor

05 01 09*

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

05 01 10

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'05 01 09

05 01 11*

skart mit-tindif tal-karburant b'bażijiet

05 01 12*

aċidi li fihom iż-żejt

05 01 13

ħama tal-ilma tad-dħul fil-bojlers

05 01 14

skart minn kolonni li jiffriskaw

05 01 15*

tafal tal-filtru eżawrit

05 01 16

skart li fih il-kubrit mill-proċess tat-tneħħija tal-kubrit miż-żejt

05 01 17

Bitum

05 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

05 06

Skart mit-trattament pirolitiku tal-faħam

05 06 01*

qatran aċiduż

05 06 03*

qatran ieħor

05 06 04

skart minn kolonni li jiffriskaw

05 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

05 07

Skart mill-purifikazzjoni u trasportazzjoni ta' gass naturali

05 07 01*

skart li fih il-merkurju

05 07 02

skart li fih il-kubrit

05 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06

SKART MINN PROĊESSI KIMIKI INORGANIĊI

06 01

skart mill-manifattura, formulazzjoni, provvista u użu (MFPU) ta' aċidi

06 01 01*

aċidu sulfuriku u aċidu sulfuruż

06 01 02*

aċidu idrokloriku

06 01 03*

aċidu idrofloriku

06 01 04*

aċidu fosforiku u fosforuż

06 01 05*

aċidu nitriku u aċidu nitruż

06 01 06*

aċidi oħra

06 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 02

skart mill-MFPU tal-bażijiet

06 02 01*

idrossidu tal-kalċju

06 02 03*

idrossidu tal-ammonju

06 02 04*

idrossidu tas-sodju u l-potassju

06 02 05*

bażijiet oħra

06 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 03

skart mill-MFPU ta' imluħa u s-soluzzjonijiet tagħhom u l-ossidi metalliċi

06 03 11*

imluħa solidi u soluzzjonijiet li fihom iċ-ċjanur

06 03 13*

imluħa solidi u soluzzjonijiet li fihom metalli ta' densità għolja

06 03 14

imluħa solidi u soluzzjonijiet għajr għal dawk imsemmija f'06 03 11 u 06 03 13

06 03 15*

ossidi tal-metall li fihom metalli tqal

06 03 16

ossidi tal-metall għajr għal dawk imsemmija f'06 03 15

06 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 04

skart li fih il-metall għajr għal dak imsemmi f' 06 03

06 04 03*

skart li fih l-arseniku

06 04 04*

skart li fih il-merkurju

06 04 05*

skart li fih metalli tqal oħra

06 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 05

ħama mit-trattament ta' effluwent fis-sit

06 05 02*

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

06 05 03

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'06 05 02

06 06

skart mill-MFPU ta' kimiki tal-kubrit, proċessi kimiki tal-kubrit u proċessi ta' tneħħija tal-kubrit

06 06 02*

skart li fih sulfuri perikolużi

06 06 03

skart li fih is-sulfur għajr għal dak imsemmi f'06 06 02

06 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 07

skart minn MFPU ta' aloġeni u proċessi kimici tal-aloġeni

06 07 01*

skart li fih l-asbestos mill-elettroliżi

06 07 02*

karbonju attivat mill-produzzjoni tal-kloru

06 07 03*

ħama tas-sulfat tal-barju li fih il-merkurju

06 07 04*

soluzzjonijiet u aċidi, pereżempju aċidu tal-kuntatt

06 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 08

skart minn MFPU ta' siliċju u derivattivi tas-siliċju

06 08 02*

skart li fih il-klorosilani perikolużi

06 08 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 09

skart mill-MFPU ta' kimiki mill-fosfru u proċessi kimiki tal-fosfru

06 09 02

gagazza tal-fosfru

06 09 03*

skart tar-reazzjonijiet bbażat fuq il-kalċju li fih jew li hu kkontaminat b'sustanzi perikolużi

06 09 04

skart tar-reazzjonijiet bbażati fuq il-kalċju għajr għal dak imsemmi f'06 09 03

06 09 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 10

skart mill-MFPU ta' kimiki tan-nitroġenu, proċessi kimiki tan-nitroġenu u manifattura ta' fertilizzant

06 10 02*

skart li fih sustanzi perikolużi

06 10 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 11

skart mill-manifattura ta' pigmenti inorganiċi u sustanzi li jippannaw

06 11 01

skart tar-reazzjonijiet bbażati fuq il-kalċju mill-produzzjoni tad-diossidu tat-titanju

06 11 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 13

skart minn proċessi kimiki inorganiċi mhux speċifikati mod ieħor

06 13 01*

prodotti inorganiċi għall-ħarsien tax-xtieli, aġenti li jippriżervaw l-injam u bijoċidi oħra.

06 13 02*

karbonju attivat eżawrit (għajr għal 06 07 02)

06 13 03

iswed tal-karbonju

06 13 04*

skart mill-ipproċessar tal-asbestos

06 13 05*

nugrufun

06 13 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

07

SKART MINN PROĊESSI KIMIKI ORGANIĊI

07 01

skart mill-manifattura, formulazzjoni, provvista u użu (MFPU) ta' kimiki organiċi bażiċi

07 01 01*

likwidi tal-ħasil u likuri primarji milwiema

07 01 03*

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 01 04*

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 01 07*

il-fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u r-residwi ta' reazzjonijiet

07 01 08*

fdalijiet tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet oħrajn

07 01 09*

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti aloġenati

07 01 10*

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti oħra

07 01 11*

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

07 01 12

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'07 01 11

07 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

07 02

skart mill-MFPU ta' plastik, gomma sintetika u fibri magħmula mill-bniedem

07 02 01*

likwidi tal-ħasil u likuri primarji milwiema

07 02 03*

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri omm

07 02 04*

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 02 07*

fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet

07 02 08*

fdalijiet tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet oħrajn

07 02 09*

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti aloġenati

07 02 10*

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti oħra

07 02 11*

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

07 02 12

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'07 02 11

07 02 13

skart tal-plastik

07 02 14*

skart minn addittivi li fihom sustanzi perikolużi

07 02 15

skart mill-addittivi għajr għal dawk imsemmija f'07 02 14

07 02 16*

skart li fih siliċju perikoluż

07 02 17

skart li fih is-siliċju għajr għal dawk imsemmija f'07 02 16

07 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

07 03

Skart mill-MFPU ta' kuluri organiċi u pigmenti (għajr għal 06 11)

07 03 01*

likwidi tal-ħasil u likuri primarji milwiema

07 03 03*

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 03 04*

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 03 07*

fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet

07 03 08*

fdalijiet tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet oħrajn

07 03 09*

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti aloġenati

07 03 10*

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti oħra

07 03 11*

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

07 03 12

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'07 03 11

07 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

07 04

skart mill-MFPU ta' prodotti organiċi għall-ħarsien tax-xtieli (għajr għal 02 01 08 u 02 01 09), aġenti għall-ippreservar tal-injam (għajr għal 03 02) u bijoċidi oħra

07 04 01*

likwidi tal-ħasil u likuri primarji milwiema

07 04 03*

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 04 04*

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 04 07*

fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet

07 04 08*

fdalijiet tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet oħrajn

07 04 09*

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti aloġenati

07 04 10*

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti oħra

07 04 11*

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

07 04 12

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'07 04 11

07 04 13*

skart solidu li fih sustanzi perikolużi

07 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

07 05

skart mill-MFPU ta' farmaċewtiċi

07 05 01*

likwidi tal-ħasil u likuri primarji milwiema

07 05 03*

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 05 04*

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 05 07*

il-fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u r-residwi ta' reazzjonijiet

07 05 08*

fdalijiet tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet oħrajn

07 05 09*

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti aloġenati

07 05 10*

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti oħra

07 05 11*

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

07 05 12

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'07 05 11

07 05 13*

skart solidu li fih sustanzi perikolużi

07 05 14

skart solidu għajr għal dak imsemmi f'07 05 13

07 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

07 06

skart mill-MFPU ta' xaħmijiet, grass, sapun, deterġenti, diżinfettanti u kożmetiċi

07 06 01*

likwidi tal-ħasil u likuri primarji milwiema

07 06 03*

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 06 04*

solventi organiċi, likwidi tal-ħasil u likuri primarji oħra

07 06 07*

fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet

07 06 08*

fdalijiet tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet oħrajn

07 06 09*

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti aloġenati

07 06 10*

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti oħra

07 06 11*

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

07 06 12

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'07 06 11

07 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

07 07

Skart mill-MFPU ta' kimiki u prodotti kimiċi mhux speċifikati mod ieħor

07 07 01*

likwidi tal-ħasil u likuri primarji milwiema

07 07 03*

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 07 04*

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 07 07*

fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet

07 07 08*

fdalijiet tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet oħrajn

07 07 09*

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti aloġenati

07 07 10*

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti oħra

07 07 11*

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

07 07 12

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'07 07 11

07 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

08

SKART MILL-MANIFATTURA, IL-FORMULAZZJONI, IL-PROVVISTA U L-UŻU (MFPU) TA' SUSTANZI TAL-KISI (ŻEBGĦA, VERNIĊ U ENEMEL LI GĦANDU MILL-ĦĠIEĠ), ADEŻIVI, SIĠILLANTI U LINKA TAL-ISTAMPAR

08 01

Skart mill-MFPU u tneħħija ta' żebgħa u verniċ

08 01 11*

skart taż-żebgħa u l-verniċ li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 01 12

skart miż-żebgħa u l-verniċ għajr għal dak imsemmi f'08 01 11

08 01 13*

ħama miż-żebgħa jew il-verniċ li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 01 14

ħama miż-żebgħa jew il-verniċ għajr għal dak imsemmi f'08 01 13

08 01 15*

ħama milwiem li fih iż-żebgħa jew il-verniċ li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 01 16

ħama milwiem li fih iż-żebgħa jew verniċ għajr għal dak imsemmi f'08 01 15

08 01 17*

skart mit-tneħħija taż-żebgħa jew il-verniċ li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 01 18

skart mit-tneħħija taż-żebgħa jew il-verniċ għajr għal dak imsemmi f'08 01 17

08 01 19*

sospensjonijiet milwiema taż-żebgħa jew tal-verniċ li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 01 20

sospensjonijiet milwiema li fihom iż-żebgħa jew il-verniċ għajr għal dawk imsemmija f'08 01 19

08 01 21*

skart ta' sustanzi li jneħħu ż-żebgħa jew il-verniċ

08 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

08 02

skart mill-MFPU ta' sustanzi tal-kisi oħra (inklużi materjali taċ-ċeramika)

08 02 01

trab li jgħatti l-iskart

08 02 02

ħama bbażata fuq l-ilma li fih materjali taċ-ċeramika

08 02 03

sospensjonijiet li fihom materjali taċ-ċeramika

08 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

08 03

Skart mill-MFPU tal-linka tal-istampar

08 03 07

ħama milwiem li fih il-linka

08 03 08

skart likwidu milwiem li fih il-linka

08 03 12*

skart ta' linka li fiha sustanzi perikolużi

08 03 13

skart ta' linka għajr għal dik imsemmija f'08 03 12

08 03 14*

ħama tal-linka li fih sustanzi perikolużi

08 03 15

ħama tal-linka għajr għal dak imsemmi f'08 03 14

08 03 16*

likwidi li jħollu l-iskart

08 03 17*

skart tat-toner tal-istampar li fih sustanzi perikolużi

08 03 18

toner tal-istampar mormi għajr għal dak imsemmi f'08 03 17

08 03 19*

żejt tat-tixrid

08 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

08 04

Skart mill-MFPU ta' adeżivi u siġillanti (inklużi prodotti siġillanti kontra l-ilma)

08 04 09*

skart ta' adeżivi u siġillanti li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 04 10

skart ta' adeżivi u siġillanti għajr għal dawk imsemmija f'08 04 09

08 04 11*

ħama adeżiv jew siġillanti li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 04 12

ħama adeżiv jew siġillanti għajr għal dak imsemmi f'08 04 11

08 04 13*

ħama milwiem li fih adeżivi jew siġillanti li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 04 14

ħama milwiem li fih adeżivi jew siġillanti għajr dawk imsemmija f'08 04 13

08 04 15*

skart likwidu milwiem li fih adeżivi jew siġillanti li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 04 16

skart likwidu milwiem li fih adeżivi jew siġillanti għajr għal dak imsemmi f'08 04 15

08 04 17*

żejt tar-raża

08 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

08 05

skart mhux speċifikat b'mod ieħor f'08

08 05 01*

skart tal-isoċjanati

09

SKART MILL-INDUSTRIJA FOTOGRAFIKA

09 01

skart mill-industrija fotografika

09 01 01*

kimiki tal-iżvilupp u tal-attivazzjoni magħmulin minn bażi ta' ilma

09 01 02*

kimiki tal-iżvilupp li jitrasferixxu l-istampa minn folja magħmulin minn bażi ta' ilma

09 01 03*

soluzzjonijiet tal-iżvilupp ibbażati fuq solvent

09 01 04*

soluzzjonijiet li jistabbilizzaw l-iskart

09 01 05*

soluzzjonijiet tal-bliċ u likwidi tal-bliċ li jistabbilizzaw l-iskart

09 01 06*

skart li fih il-fidda mit-trattament fis-sit ta' skart tal-fotografija

09 01 07

film u karta fotografika li fihom il-fidda jew komposti tal-fidda

09 01 08

film u karta fotografika ħielsa mill-fidda jew komposti tal-fidda

09 01 10

kameras li jintużaw darba bla batteriji

09 01 11*

kameras li jintużaw darba bil-batteriji f'16 06 01, 16 06 02 jew 16 06 03

09 01 12

kameras li jintużaw darba bil-batteriji għajr għal dawk imsemmija f'09 01 11

09 01 13*

skart likwidu milwiem mir-reklamazzjoni fis-sit tal-fidda għajr għal dak imsemmi f'09 01 06

09 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10

SKART MINN PROĊESSI TERMALI

10 01

skart minn impjanti tal-enerġija u impjanti ta' kombustjoni oħra (għajr għal 19)

10 01 01

rmied tal-qiegħ, gagazza u trab tal-bojler (eskluż it-trab mill-bojlers imsemmi f'10 01 04)

10 01 02

rmied li jtir tal-faħam

10 01 03

rmied li jtir tal-pit u tal-injam mhux trattat

10 01 04*

rmied żejtni li jtir u trab tal-bojler

10 01 05

skart ibbażat fuq il-kalċju li jirriżulta bħala reazzjoni għat-tneħħija tal-kubrit mill-gass taċ-ċmieni f'sura solida

10 01 07

skart ibbażat fuq il-kalċju li jirriżulta bħala reazzjoni għat-tneħħija tal-kubrit mill-gass taċ-ċmieni f'sura ta' ħama

10 01 09*

aċidu sulfuriku

10 01 13*

rmied li jtir minn idrokarburi emulsjonati użati bħala karburant

10 01 14*

rmied tal-qiegħ, gagazza u trab tal-bojlers mill-koinċinerazzjoni li fihom sustanzi perikolużi

10 01 15

rmied tal-qiegħ, gagazza u trab tal-bojler mill-koinċinerazzjoni għajr għal dawk imsemmija f'10 01 14

10 01 16*

rmied li jtir mill-koinċinerazzjoni li fih sustanzi perikolużi

10 01 17

rmied li jtir mill-koinċinerazzjoni għajr għal dak imsemmi f'10 01 16

10 01 18*

skart mit-tindif tal-gass li fih sustanzi perikolużi

10 01 19

skart mit-tindif tal-gass għajr għal dak imsemmi f'10 01 05, 10 01 07 u 10 01 18

10 01 20*

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

10 01 21

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'10 01 20

10 01 22*

ħama milwiem mit-tindif tal-bojlers li fih sustanzi perikolużi

10 01 23

ħama milwiem mit-tindif tal-bojler għajr għal dak imsemmi f'10 01 22

10 01 24

ramel minn saffi fluwidi

10 01 25

skart mill-ħżin tal-karburant u mill-preparazzjoni tal-impjanti tal-elettriku mħaddma bil-faħam

10 01 26

skart mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 02

Skart mill-industrija tal-ħadid u l-azzar

10 02 01

skart mill-ipproċessar tal-gagazza

10 02 02

gagazza mhux proċessata

10 02 07*

skart solidu mit-trattament tal-gass li fih sustanzi perikolużi

10 02 08

skart solidu mit-trattament bil-gass għajr għal dak imsemmi f'10 02 07

10 02 10

mwieżen tal-mitħna

10 02 11*

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 02 12

skart mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma għajr għal dak imsemmi f'10 02 11

10 02 13*

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass li fihom sustanzi perikolużi

10 02 14

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass għajr għal dawk imsemmija f'10 02 13

10 02 15

ħama u ċapep tal-filtru oħra

10 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 03

skart minn metallurġija termali tal-aluminju

10 03 02

fdalijet tal-anodi

10 03 04*

gagazzi tal-produzzjoni primarja

10 03 05

skart tal-aluminju

10 03 08*

fdalijiet tal-melħ minn produzzjoni sekondarja

10 03 09*

ħmieġ iswed tal-metalli minn produzzjoni sekondarja

10 03 15*

xkumi li jaqbdu jew li jipproduċu, malli jmissu mal-ilma, gassijiet li jaqbdu fi kwantitajiet perikolużi

10 03 16

xkumi għajr għal dawk imsemmija f'10 03 15

10 03 17*

skart li fih il-qatran mill-manifattura tal-anodi

10 03 18

skart bil-karbonju mill-manifattura tal-anodi għajr għal dak imsemmi f'10 03 17

10 03 19*

trab tal-gass taċ-ċmieni li fih sustanzi perikolużi

10 03 20

trab tal-gass taċ-ċmieni għajr għal dak imsemmi f'10 03 19

10 03 21*

frak u trab ieħor (inkluż trab tal-mitħna bil-boċċi) li fih sustanzi perikolużi

10 03 22

frak u trab ieħor (inkluż trab tal-mitħna bil-boċċi) għajr għal dak imsemmi f'10 03 21

10 03 23*

skart solidu mit-trattament tal-gass li fih sustanzi perikolużi

10 03 24

skart solidu mit-trattament bil-gass għajr għal dak imsemmi f'10 03 23

10 03 25*

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass, li fihom sustanzi perikolużi

10 03 26

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament bil-gass għajr għal dawk imsemmija f'10 03 25

10 03 27*

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 03 28

skart mit-trattament tal-iffriskar tal-ilma għajr għal dak imsemmi f'10 03 27

10 03 29*

skart mit-trattament tal-gagazzi tal-melħ u ħmieġ iswed tal-metalli li fih sustanzi perikolużi

10 03 30

skart mit-trattament tal-gagazzi tal-melħ u ħmieġ iswed tal-metalli għajr għal dak imsemmi f'10 03 29

10 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 04

skart minn metallurġija termali taċ-ċomb

10 04 01*

gagazzi minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 04 02*

ħmieġ tal-metalli u xkumi minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 04 03*

arsenat tal-kalċju

10 04 04*

trab tal-gass taċ-ċmieni

10 04 05*

frak u trab ieħor

10 04 06*

skart solidu mit-trattament tal-gass

10 04 07*

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass

10 04 09*

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 04 10

skart mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma għajr għal dak imsemmi f'10 04 09

10 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 05

skart minn metallurġija termali taż-żingu

10 05 01

gagazzi minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 05 03*

trab tal-gass taċ-ċmieni

10 05 04

frak u trab ieħor

10 05 05*

skart solidu mit-trattament tal-gass

10 05 06*

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass

10 05 08*

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 05 09

skart mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma għajr għal dak imsemmi f'10 05 08

10 05 10*

ħmieġ tal-metalli u xkumi li jaqbdu jew li jipproduċu, malli jmissu mal-ilma, gassijiet li jaqbdu fi kwantitajiet perikolużi

10 05 11

ħmieġ tal-metalli u xkumi għajr għal dawk imsemmija f'10 05 10

10 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 06

skart minn metallurġija termali tar-ram

10 06 01

gagazzi minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 06 02

ħmieġ tal-metalli u xkumi minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 06 03*

trab tal-gass taċ-ċmieni

10 06 04

frak u trab ieħor

10 06 06*

skart solidu mit-trattament tal-gass

10 06 07*

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass

10 06 09*

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 06 10

skart mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma għajr għal dak imsemmi f'10 06 09

10 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 07

skart minn metallurġija termali tal-fidda, id-deheb u l-platinu

10 07 01

gagazzi minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 07 02

ħmieġ tal-metalli u xkumi minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 07 03

skart solidu mit-trattament tal-gass

10 07 04

frak u trab ieħor

10 07 05

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass

10 07 07*

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 07 08

skart mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma għajr għal dak imsemmi f'10 07 07

10 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 08

skart minn metallurġiji termali oħra mhux ferrużi

10 08 04

frak u trab

10 08 08*

gagazza tal-melħ minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 08 09

gagazzi oħra

10 08 10*

ħmieġ tal-metalli u xkumi li jaqbdu jew li jipproduċu, malli jmissu mal-ilma, gassijiet li jaqbdu fi kwantitajiet perikolużi

10 08 11

ħmieġ tal-metalli u ragħwiet għajr għal dawk imsemmija f'10 08 10

10 08 12*

skart li fih il-qatran mill-manifattura tal-anodi

10 08 13

skart li fih il-karbonju mill-manifattura tal-anodi għajr għal dak imsemmi f'10 08 12

10 08 14

ruttam tal-anodi

10 08 15*

trab tal-gass taċ-ċmieni li fih sustanzi perikolużi

10 08 16

trab tal-gass taċ-ċmieni għajr għal dak imsemmi f'10 08 15

10 08 17*

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass taċ-ċmieni li fihom sustanzi perikolużi

10 08 18

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament bil-gass taċ-ċmieni għajr għal dawk imsemmija f'10 08 17

10 08 19*

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 08 20

skart mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma għajr għal dak imsemmi f'10 08 19

10 08 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 09

skart għat-tidwib ta' biċċiet tal-metall mhux ferrużi

10 09 03

gagazza tal-fran

10 09 05*

forom mit-tidwib tal-metall u forom tal-metall li ma għaddewx mill-proċess tat-tferrigħ li fihom sustanzi perikolużi

10 09 06

forom mit-tidwib tal-metall u forom tal-metall li ma għaddewx mill-proċess tat-tferrigħ għajr għal dawk imsemmija f'10 09 05

10 09 07*

forom għat-tidwib tal-metall u forom tal-metall li għaddew mill-proċess tat-tferrigħ, li fihom sustanzi perikolużi

10 09 08

forom għat-tidwib tal-metall u forom tal-metall li għaddew mill-proċess tat-tferrigħ għajr għal dawk imsemmija f'10 09 07

10 09 09*

trab tal-gass taċ-ċmieni, li fih sustanzi perikolużi

10 09 10

trab tal-gass taċ-ċmieni għajr għal dak imsemmi f'10 09 09

10 09 11*

frak ieħor li fih sustanzi perikolużi

10 09 12

frak ieħor għajr għal dak imsemmi f'10 09 11

10 09 13*

skart ta' sustanzi li jgħaqqdu li fihom sustanzi perikolużi

10 09 14

sustanzi li jgħaqqdu l-iskart għajr għal dawk imsemmija f'10 09 13

10 09 15*

aġent li jindika qasma fl-iskart li fiha sustanzi perikolużi

10 09 16

aġent li jindika qasma fl-iskart għajr għal dak imsemmi f'10 09 15

10 09 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 10

skart għat-tidwib ta' biċċiet tal-metall mhux ferrużi

10 10 03

gagazza tal-fran

10 10 05*

forom għat-tidwib tal-metall u forom tal-metall li ma għaddewx mill-proċess tat-tferrigħ, li fihom sustanzi perikolużi

10 10 06

forom għat-tidwib tal-metall u forom tal-metall li ma għaddewx mill-proċess tat-tferrigħ, għajr għal dawk imsemmija f'10 10 05

10 10 07*

forom għat-tidwib tal-metall u forom tal-metall li għaddew mill-proċess tat-tferrigħ, li fihom sustanzi perikolużi

10 10 08

forom għat-tidwib tal-metall u forom tal-metall li għaddew mill-proċess tat-tferrigħ, għahr għal dawk imsemmija f'10 10 07

10 10 09*

trab tal-gass taċ-ċmieni li fih sustanzi perikolużi

10 10 10

trab tal-gass taċ-ċmieni għajr għal dak imsemmi f'10 10 09

10 10 11*

frak ieħor li fih sustanzi perikolużi

10 10 12

frak ieħor għajr għal dak imsemmi f'10 10 11

10 10 13*

skart ta' sustanzi li jgħaqqdu li fihom sustanzi perikolużi

10 10 14

sustanzi li jgħaqqdu l-iskart għajr għal dawk imsemmija f'10 10 13

10 10 15*

aġent li jindika qasma fl-iskart li fih sustanzi perikolużi

10 10 16

aġent li jindika qasma fl-iskart għajr għal dak imsemmi f'10 10 15

10 10 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 11

skart mill-manifattura ta' ħġieġ u prodotti tal-ħġieġ

10 11 03

skart tal-materjali tal-fibra bbażati fuq il-ħġieġ

10 11 05

frak u trab

10 11 09*

skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-ipproċessar termali li fih sustanzi perikolużi

10 11 10

skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-ipproċessar termali għajr għal dak imsemmi f'10 11 09

10 11 11*

skart ta' ħġieġ f'forma ta' frak żgħir u trab tal-ħġieġ li fih metalli tqal (pereżempju mit-tubi tar-raġġi katodiċi)

10 11 12

skart ta' ħġieġ żejjed għajr għal dak imsemmi f'10 11 11

10 11 13*

ħama tal-lostru u t-tħin tal-ħġieġ li fih sustanzi perikolużi

10 11 14

ħama tal-lostru u t-tħin tal-ħġieġ għajr għal dak imsemmi f'10 11 13

10 11 15*

skart solidu mit-trattament tal-gass taċ-ċmieni li fih sustanzi perikolużi

10 11 16

skart solidu mit-trattament tal-gass taċ-ċmieni għajr għal dak imsemmi f'10 11 15

10 11 17*

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass taċ-ċmieni li fihom sustanzi perikolużi

10 11 18

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament bil-gass taċ-ċumnija għajr għal dawk imsemmija f'10 11 17

10 11 19*

skart solidu mit-trattament tal-effluwent fis-sit li fih sustanzi perikolużi

10 11 20

skart solidu mit-trattament ta' effluwent fis-sit għajr għal dak imsemmi f'10 11 19

10 11 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 12

skart mill-manifattura ta' oġġetti taċ-ċeramika, briks, madum u prodotti tal-kostruzzjoni

10 12 01

skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-ipproċessar termali

10 12 03

frak u trab

10 12 05

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass

10 12 06

il-forom skartati

10 12 08

skart taċ-ċeramika, briks, madum u prodotti tal-kostruzzjoni (wara l-ipproċessar termali)

10 12 09*

skart solidu mit-trattament tal-gass li fih sustanzi perikolużi

10 12 10

skart solidu mit-trattament bil-gass għajr għal dak imsemmi f'10 12 09

10 12 11*

skart mill-proċess tal-ħġieġ li fih il-metalli tqal

10 12 12

skart mill-proċess tal-ħġieġ għajr għal dak imsemmi f'10 12 11

10 12 13

ħama mit-trattament tal-effluwent fis-sit

10 12 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 13

skart mil-manifattura ta' siment, ġir u ġibs u oġġetti u prodotti magħmulin minnhom

10 13 01

skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-ipproċessar termali

10 13 04

skart mill-kalċinazzjoni u l-idratazzjoni tal-ġir

10 13 06

frak u trab (għajr għal 10 13 12 u 10 13 13)

10 13 07

ħama u residwi tal-filtrazzjoni mit-trattament tal-gass

10 13 09*

skart li fih l-asbestos mill-manifattura tal-asbestos-siment

10 13 10

skart mill-manifattura tas-siment-asbestos għajr għal dak imsemmi f'10 13 09

10 13 11

skart minn materjali komposti bbażati fuq is-siment għajr għal dak imsemmi f'10 13 09 u 10 13 10

10 13 12*

skart solidu mit-trattament tal-gass, li fih sustanzi perikolużi

10 13 13

skart solidu mit-trattament bil-gass għajr għal dak imsemmi f'10 13 12

10 13 14

skart tal-konkrit u ħama tal-konkrit

10 13 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 14

skart minn krematorji

10 14 01*

skart mit-tindif tal-gass li fih il-merkurju

11

SKART MIT-TRATTAMENT KIMIKU TAL-UĊUĦ U MILL-KISI TA' METALLI U MATERJALI OĦRA; IDROMETALLURĠIJA MHUX FERRUŻA

11 01

skart minn trattament kimiku tal-uċuħ u l-kisi ta' metalli u materjali oħra (pereżempju proċessi galvaniċi, proċessi tal-kisi biż-żingu, proċessi ta' tindif tal-uċuħ tal-metalli, l-inċiżjoni, il-fosforizzar, it-tneħħija tal-grass permezz tal-alkali, l-anodizzazzjoni)

11 01 05*

aċidi għat-tindif tal-uċuħ tal-metalli

11 01 06*

aċidi mhux speċifikati

11 01 07*

bażijiet għat-tindif tal-ucuħ tal-metalli

11 01 08*

ħama li jipproduċi l-fosfat

11 01 09*

ħama u ċapep tal-filtru li fihom sustanzi perikolużi

11 01 10

ħama u ċapep tal-filtru għajr għal dawk imsemmija f'11 01 09

11 01 11*

likwidi tat-tlaħliħ milwiema li fihom sustanzi perikolużi

11 01 12

likwidi tat-tlaħliħ milwiema għajr għal dawk imsemmija f'11 01 11

11 01 13*

skart wara t-tneħħija tal-grass li fihom sustanzi perikolużi

11 01 14

skart mit-tneħħija tal-grass għajr għal dak imsemmi f'11 01 13

11 01 15*

kimiki elwati u ħama mis-sistemi tal-membrana jew tal-iskambju tal-joni li fihom sustanzi perikolużi

11 01 16*

reżini tal-iskambju tal-joni saturati jew eżawriti

11 01 98*

skart ieħor li fih sustanzi perikolużi

11 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

11 02

skart minn proċessi idrometallurġiċi mhux ferrużi

11 02 02*

ħama mill-idrometallurġija taż-żingu (inklużi l-ġarożit, il-goetit)

11 02 03

skart mill-produzzjoni tal-anodi għall-proċessi elettrolitiċi milwiema

11 02 05*

skart mill-proċessi idrometallurġiċi tar-ram li fih sustanzi perikolużi

11 02 06

skart mill-proċessi tal-idrometallurġija tar-ram għajr għal dak imsemmi f'11 02 05

11 02 07*

skart ieħor li fih sustanzi perikolużi

11 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

11 03

ħama u solidi mill-proċessi tal-ittemprar

11 03 01*

skart li fih iċ-ċjanur

11 03 02*

skart ieħor

11 05

skart minn proċessi sħan tal-iggalvanizzar

11 05 01

żingu iebes

11 05 02

irmied taż-żingu

11 05 03*

skart solidu mit-trattament tal-gass

11 05 04*

fluss eżawrit

11 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

12

SKART MILL-IFFURMAR U T-TRATTAMENT FIŻIKU U MEKKANIKU TAL-UĊUĦ TAL-METALLI U L-PLASTIK

12 01

skart mill-iffurmar u t-trattament fiżiku u mekkaniku tal-uċuħ tal-metalli u plastik

12 01 01

limatura u serratura tal-metall ferruż

12 01 02

trab u frak tal-metall ferruż

12 01 03

limatura u serratura ta' metall mhux ferruż

12 01 04

trab u frak ta' metall mhux ferruż

12 01 05

ċana u serratura tal-plastik

12 01 06*

żjut tal-magni bbażati fuq il-minerali li fihom l-aloġeni (ħlief l-emulsjonijiet u s-soluzzjonijiet)

12 01 07*

żjut tal-magni bbażati fuq il-minerali mingħajr aloġeni (ħlief l-emulsjonijiet u s-soluzzjonijiet)

12 01 08*

emulsjonijiet u s-soluzzjonijiet tal-magni li fihom l-aloġeni

12 01 09*

emulsjonijiet u s-soluzzjonijiet tal-magni ħielsa mill-aloġeni

12 01 10*

żjut sintetiċi tal-magni

12 01 12*

xama' u xaħmijiet eżawriti

12 01 13

skart tal-iwweldjar

12 01 14*

ħama tal-makkinarju li fih sustanzi perikolużi

12 01 15

ħama tal-makkinarju għajr għal dak imsemmi f'12 01 14

12 01 16*

skart tal-materjal tal-blast li fih sustanzi perikolużi

12 01 17

skart tal-materjal tal-blast għajr għal dak imsemmi f'12 01 16

12 01 18*

ħama tal-metall (ħama ta' wara t-tħin, it-tisnin u l-lostru) li fih ż-żejt

12 01 19*

żejt tal-magni faċilment bijodegradabbli

12 01 20*

oġġetti użati għat-tħin eżawriti u materjali tat-tħin li fihom sustanzi perikolużi

12 01 21

oġġetti tat-tħin eżawriti u materjali tat-tħin għajr għal dawk imsemmija f'12 01 20

12 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

12 03

skart tal-proċessi ta' tneħħija tal-grass mill-ilma u l-fwar (għajr għal 11)

12 03 01*

likwidi tal-ħasil milwiema

12 03 02*

skart li jirriżulta mit-tneħħija taż-żjut bil-fwar

13

SKART TAŻ-ŻEJT U SKART TA' KARBURANTI LIKWIDI (għajr għal żjut alimentari, u dawk fil-kapitli 05, 12 u 19)

13 01

skart ta' żjut idrawliċi

13 01 01*

żjut idrawliċi li fihom il-PCBs

13 01 04*

emulsjonijiet li fihom il-kloru

13 01 05*

emulsjonijiet ħielsa mill-kloru

13 01 09*

żjut idrawliċi bbażati fuq il-minerali u li fihom il-kloru

13 01 10*

żjut idrawliċi bbażati fuq il-minerali u ħielsa mill-kloru

13 01 11*

żjut idrawliċi sintetiċi

13 01 12*

żjut idrawliċi faċilment bijodegradabbli

13 01 13*

żjut idrawliċi oħra

13 02

skart ta' żjut tal-magni, il-gerijiet u l-lubrikazzjoni

13 02 04*

żjut tal-magni, il-gerijiet u l-lubrikazzjoni bbażati fuq il-minerali u li fihom il-kloru

13 02 05*

żjut tal-magni, il-gerijiet u l-lubrikazzjoni bbażati fuq il-minerali u ħielsa mill-kloru

13 02 06*

żjut sintetiċi għall-magni, il-gerijiet u l-lubrikazzjoni

13 02 07*

żjut faċilment bijodegradabbli tal-magni, il-gerijiet u l-lubrikazzjoni

13 02 08*

żjut oħra tal-magni, il-gerijiet u l-lubrikazzjoni

13 03

skart ta' żjut iżolanti u trażmitturi tas-sħana

13 03 01*

żjut iżolanti u trażmitturi tas-sħana li fihom il-PCBs

13 03 06*

żjut iżolanti u trażmitturi tas-sħana bbażati fuq il-minerali u li fihom il-kloru għajr għal dawk imsemmija f'13 03 01

13 03 07*

żjut iżolanti u trażmitturi tas-sħana bbażati fuq il-minerali u ħielsa mill-kloru

13 03 08*

żjut iżolanti u trażmitturi tas-sħana sintetiċi

13 03 09*

żjut faċilment bijodegradabbli iżolanti u trażmitturi tas-sħana

13 03 10*

żjut iżolanti u trażmitturi tas-sħana oħra

13 04

żjut tas-sentina

13 04 01*

żjut tas-sentina min-navigazzjoni fix-xmajjar u l-kanali

13 04 02*

żjut tas-sentina mill-katusi tal-mollijiet

13 04 03*

żjut tas-sentina min-navigazzjoni oħra

13 05

kontenut ta' separaturi taż-żejt/l-ilma

13 05 01*

solidi minn kmamar tal-frak għat-trattament tad-dranaġġ u separaturi taż-żejt/ilma

13 05 02*

ħama minn separaturi taż-żejt/l-ilma

13 05 03*

ħama minn kolletturi

13 05 06*

żejt minn separaturi taż-żejt/l-ilma

13 05 07*

ilma żejtni minn separaturi taż-żejt/l-ilma

13 05 08*

taħlitiet ta' skart minn kompartimenti ta' separazzjoni tal-frak u separaturi taż-żejt/ilma

13 07

skart ta' karburanti likwidi

13 07 01*

żejt tal-fjuwil u diżil

13 07 02*

Petrol

13 07 03*

karburant ieħor (inkluż it-taħlitiet)

13 08

skart ta' żejt mhux speċifikat b'mod ieħor

13 08 01*

ħama jew emulsjonijiet li jneħħu l-melħ

13 08 02*

emulsjonijiet oħra

13 08 99*

skart li mhux speċifikat mod ieħor

14

SKART TA' SOLVENTI ORGANIĊI, REFRIĠERANTI U PROPELLANTI (għajr għal 07 u 08)

14 06

skart ta' solventi organiċi, refriġeranti u propellanti tar-ragħwa/aerosol

14 06 01*

klorofluworokarbonji, HCFC, HFC

14 06 02*

solventi aloġenati oħra u taħlitiet ta' solventi

14 06 03*

solventi u taħlitiet ta' solventi oħra

14 06 04*

ħama jew skart solidu li fih solventi aloġenati

14 06 05*

ħama jew skart solidu li fih solventi oħra

15

Skart mill-ippakkjar; ASSORBENTI, PEZEZ GĦALL-IMSIEĦ, MATERJALI TAL-FILTRI U ĦWEJJEĠ PROTETTIVI MHUX SPEĊIFIKATI B'MOD IEĦOR

15 01

materjal tal-ippakkjar (li jinkludi skart ta' materjal tal-ippakkjar muniċipali miġbur separatament)

15 01 01

ippakkjar tal-karti u l-kartun

15 01 02

ippakkjar tal-plastik

15 01 03

ippakkjar tal-injam

15 01 04

ippakkjar metalliku

15 01 05

ippakkjar kompost

15 01 06

ippakkjar imħallat

15 01 07

ippakkjar tal-ħġieġ

15 01 09

ippakkjar tat-tessut

15 01 10*

ippakkjar li fih ir-residwi ta' sustanzi perikolużi jew li hu kkontaminat bihom

15 01 11*

ippakkjar tal-metall li fih matriċi poruża solida u perikoluża (pereżempju l-asbestos), inklużi kontenituri tal-pressjoni battala

15 02

assorbenti, materjali tal-filtri, pezez għall-imsieħ u ħwejjeġ protettivi

15 02 02*

assorbenti, materjali filtranti (inklużi l-filtri taż-żejt mhux speċifikati mod ieħor), pezez għall-imsieħ, ilbies protettiv ikkontaminat b'sustanzi perikolużi

15 02 03

assorbenti, materjali tal-filtru, pezez għall-imsieħ u lbies protettiv għajr għal dawk imsemmija f'15 02 02

16

SKART MHUX SPEĊIFIKAT B'MOD IEĦOR FIL-LISTA

16 01

vetturi li ma għadhomx jintużaw minn mezzi tat-trasport differenti (li jinkludi makkinarju sabiex jinsaq fuq art imħarbta) u skart miż-żarmar ta' vetturi li ma għadhomx jintużaw u l-manutenzjoni ta' vetturi (għajr għal 13, 14, 16 06 u 16 08)

16 01 03

tajers li spiċċaw

16 01 04*

vetturi li spiċċaw

16 01 06

vetturi li ma għadhomx jintużaw, li ma fihom la likwidi u lanqas komponenti perikolużi oħra

16 01 07*

filtri taż-żejt

16 01 08*

komponenti li fihom il-merkurju

16 01 09*

komponenti li fihom il-PCBs

16 01 10*

komponenti esplożivi (pereżempju air bags)

16 01 11*

pedds tal-brejkijiet li fihom l-asbestos

16 01 12

pedds tal-brejkijiet għajr għal dawk imsemmija f'16 01 11

16 01 13*

fluwidi tal-brejkijiet

16 01 14*

fluwidi antikonġelanti li fihom sustanzi perikolużi

16 01 15

fluwidi antikonġelanti għajr għal dawk imsemmija f'16 01 14

16 01 16

tankijiet għall-gass likwidifikat

16 01 17

metall ferruż

16 01 18

metall mhux ferruż

16 01 19

Plastik

16 01 20

Ħġieġ

16 01 21*

komponenti perikolużi għajr għal dawk imsemmija f'16 01 07 sa 16 01 11 u 16 01 13 u 16 01 14

16 01 22

komponenti mhux speċifikati mod ieħor

16 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

16 02

skart minn apparat elettriku u elettroniku

16 02 09*

transformers u kapasiters li fihom il-PCBs

16 02 10*

tagħmir mormi li fih jew li hu kkontaminat bil-PCBs għajr għal dak imsemmi f'16 02 09

16 02 11*

tagħmir mormi li fih il-klorofluworokarbonji, HCFC, HFC

16 02 12*

tagħmir mormi li fih l-asbestos ħieles

16 02 13*

apparat mormi li fih komponenti perikolużi (3) għajr għal dak imsemmi f'16 02 09 sa 16 02 12

16 02 14

apparat mormi għajr għal dak imsemmi f'16 02 09 sa 16 02 13

16 02 15*

komponenti perikolużi mneħħija minn apparat mormi

16 02 16

komponenti mneħħija minn tagħmir mormi għajr għal dawk imsemmija f'16 02 15

16 03

gruppi ta' prodotti barra mill-ispeċifikazzjoni u prodotti mhux użati

16 03 03*

skart inorganiku li fih sustanzi perikolużi

16 03 04

skart inorganiku għajr għal dak imsemmi f'16 03 03

16 03 05*

skart organiku li fih sustanzi perikolużi

16 03 06

skart organiku għajr għal dak imsemmi f'16 03 05

16 03 07*

merkurju metalliku

16 04

skart ta' splussivi

16 04 01*

skart tal-munizzjon

16 04 02*

skart tal-logħob tan-nar

16 04 03*

skart ieħor tal-isplussivi

16 05

gassijiet f'kontenituri tal-pressa u kimiki mormija

16 05 04*

gassijiet f'kontenituri tal-pressjoni (inklużi l-aloni) li fihom sustanzi perikolużi

16 05 05

gassijiet f'kontenituri tal-pressjoni għajr għal dawk imsemmija f'16 05 04

16 05 06*

kimiki tal-laboratorju magħmulin minn, jew li fihom, sustanzi perikolużi inklużi taħlitiet ta' kimiki tal-laboratorju

16 05 07*

kimiki inorganici mormija magħmulin minn, jew li fihom, sustanzi perikolużi

16 05 08*

kimiki organiċi mormija magħmulin minn, jew li fihom, sustanzi perikolużi

16 05 09

kimiki mormija għajr għal dawk imsemmija f'16 05 06, 16 05 07, jew 16 05 08

16 06

batteriji u akkumulaturi

16 06 01*

batteriji taċ-ċomb

16 06 02*

batteriji Ni-Cd

16 06 03*

batteriji li fihom il-merkurju

16 06 04

batteriji alkalini (għajr għal 16 06 03)

16 06 05

batteriji u akkumulaturi oħra

16 06 06*

elettrolit miġbur separatament mill-batteriji u mill-akkumulaturi

16 07

skart minn tank tat-transport, tank tal-ħażna u tindif tal-kartelli (għajr għal 05 u 13)

16 07 08*

skart li fih iż-żejt

16 07 09*

skart li fih sustanzi perikolużi oħra

16 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

16 08

katalizzaturi eżawriti

16 08 01

katalisti eżawriti li fihom id-deheb, il-fidda, ir-renju, ir-rodju, il-palladju, l-iridju jew il-platinu (għajr għal 16 08 07)

16 08 02*

katalisti eżawriti li fihom metalli tat-tranżizzjoni perikolużi jew komposti tal-metalli tat-tranżizzjoni perikolużi

16 08 03

katalisti eżawriti li fihom il-metalli tat-tranżizzjoni jew il-metalli komposti tat-tranżizzjoni mhux speċifikati mod ieħor

16 08 04

katalisti fluwidi eżawriti li jfaqqgħu l-katalisi

16 08 05*

katalisti eżawriti li fihom l-aċidu fosforiku

16 08 06*

likwidi eżawriti użati bħala katalisti

16 08 07*

katalisti eżawriti kkontaminati b'sustanzi perikolużi

16 09

sustanzi ta' ossidizzar

16 09 01*

permanganati, pereżempju permanganat tal-potassju

16 09 02*

kromati, pereżempju l-kromat tal-potassju, jew id-dikromat tal-potassju jew tas-sodju

16 09 03*

perossidi, pereżempju l-perossidu tal-idroġenu

16 09 04*

sustanzi li jikkawżaw l-ossidazzjoni, mhux speċifikati mod ieħor

16 10

skart ta' likwidi milwiema destinati għat-trattament lil hinn mis-sit

16 10 01*

skart likwidu milwiem li fih sustanzi perikolużi

16 10 02

skart likwidu milwiem għajr għal dak imsemmi f'16 10 01

16 10 03*

konċentrati milwiema li fihom sustanzi perikolużi

16 10 04

konċentrati milwiema għajr għal dawk imsemmija f'16 10 03

16 11

skart ta' materjal refrattarju u tal-kisi

16 11 01*

materjal refrattarju u tal-kisi bbażat fuq il-karbonju minn proċessi metallurġiċi li fihom sustanzi perikolużi

16 11 02

materjal refrattarju u tal-kisi bbażat fuq il-karbonju minn proċessi metallurġiċi għajr għal dawk imsemmija f'16 11 01

16 11 03*

materjal ieħor refrattarju u tal-kisi minn proċessi metallurġiċi li fihom sustanzi perikolużi

16 11 04

materjal ieħor refrattarju u tal-kisi minn proċessi metallurġiċi għajr għal dak imsemmi f'16 11 03

16 11 05*

materjal ieħor refrattarju u tal-kisi minn proċessi metallurġiċi li fihom sustanzi perikolużi

16 11 06

materjal refrattarju u tal-kisi minn proċessi mhux metallurġiċi, għajr għal dak imsemmi f'16 11 05

17

SKART MILL-KOSTRUZZJONI U T-TWAQQIGĦ (INKLUŻA L-ĦAMRIJA MĦAFFRA MINN SITI IKKONTAMINATI)

17 01

konkos, briks, madum u ċeramiki

17 01 01

Konkrit

17 01 02

Briks

17 01 03

madum u ċeramika

17 01 06*

taħlitiet ta', jew frazzjonijiet separati ta', konkrit, briks, madum u ċeramika li fihom sustanzi perikolużi

17 01 07

taħlitiet ta' konkrit, briks, madum u ċeramika għajr għal dawk imsemmija f'17 01 06

17 02

injam, ħġieġ u plastik

17 02 01

Injam

17 02 02

Ħġieġ

17 02 03

Plastik

17 02 04*

ħġieġ, plastik u injam li fihom jew li huma kkontaminati b'sustanzi perikolużi

17 03

taħlitiet bituminużi, qatran u prodotti bil-qatran

17 03 01*

taħlitiet bituminużi li fihom il-qatran tal-faħam

17 03 02

taħlitiet bituminużi għajr għal dawk imsemmija f'17 03 01

17 03 03*

qatran tal-faħam u prodotti li fihom il-qatran

17 04

metalli (li jinkludi il-ligi tagħhom)

17 04 01

ram, bronż, ram isfar

17 04 02

Aluminju

17 04 03

Ċomb

17 04 04

Żingu

17 04 05

ħadid u azzar

17 04 06

Landa

17 04 07

metalli mħallta

17 04 09*

skart metalliku kkontaminat b'sustanzi perikolużi

17 04 10*

kejbils li fihom iż-żejt, il-qatran tal-faħam u sustanzi oħra perikolużi

17 04 11

kejbils għajr għal dawk imsemmija f'17 04 10

17 05

ħamrija (inkluż ħamrija mħaffra minn siti kontaminati), ġebel u skart tat-tħammil

17 05 03*

ħamrija u ġebel li fihom sustanzi perikolużi

17 05 04

ħamrija u ġebel għajr għal dawk imsemmija f'17 05 03

17 05 05*

skart tat-tħammil li fih sustanzi perikolużi

17 05 06

skart tal-ħama għajr għal dak imsemmi f'17 05 05

17 05 07*

żrar għall-binarji li fihom sustanzi perikolużi

17 05 08

żrar għall-binarji għajr għal dak imsemmi f'17 05 07

17 06

materjali tal-kostruzzjoni li fihom materjali iżolanti u sustanzi li fihom l-asbestos

17 06 01*

materjali iżolanti li fihom l-asbestos

17 06 03*

materjali oħra iżolanti magħmulin minn sustanzi perikolużi jew li fihom sustanzi perikolużi

17 06 04

materjali iżolanti għajr għal dawk imsemmija f'17 06 01 u 17 06 03

17 06 05*

materjali tal-kostruzzjoni li fihom l-asbestos

17 08

materjal tal-kostruzzjoni bbażati fuq il-ġipsum

17 08 01*

materjali tal-kostruzzjoni bbażati fuq il-ġipsum u li huma kkontaminati b'sustanzi perikolużi

17 08 02

materjali tal-kostruzzjoni bbażati fuq il-ġipsum għajr għal dawk imsemmija f'17 08 01

17 09

skart ieħor tal-bini u t-twaqqigħ

17 09 01*

skart tal-bini u t-twaqqigħ li fih il-merkurju

17 09 02*

skart tal-bini u t-twaqqigħ li fih il-PCB (pereżempju sustanzi li jagħlqu l-ilma li fihom il-PCB, pavimenti abbażi tar-reżina li fihom il-PCB, unitajiet bil-ħġieġ li fihom il-PCB, kapasiters li fihom il-PCB)

17 09 03*

skart ieħor tal-bini u t-twaqqigħ (inkluż skart imħallat) li fih sustanzi perikolużi

17 09 04

skart imħallat tal-bini u tt-twaqqigħ għajr għal dak imsemmi f'17 09 01, 17 09 02 u 17 09 03

18

SKART MILL-KURA TAS-SAĦĦA TAL-BNIEDEM JEW TAL-ANNIMALI U/JEW MINN RIĊERKA RELATATA (għajr għal skart tal-kċina u ta' ristoranti li ma jirriżultax mill-kura immedjata tas-saħħa)

18 01

skart minn kura tat-twelid, dijanjożi, trattament jew prevenzjoni tal-mard fil-bnedmin

18 01 01

oġġetti li jaqtgħu (għajr għal 18 01 03)

18 01 02

partijiet tal-ġisem u organi inklużi l-boroż tad-demm u d-demm priservat (għajr għal 18 01 03)

18 01 03*

skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu huwa suġġett għal rekwiżiti speċjali għall-prevenzjoni tal-mard

18 01 04

skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu mhuwiex suġġett għal rekwiżiti speċjali għall-prevenzjoni tal-mard (pereżempju faxex, forom tal-ġibs, lożor, ħwejjeġ li jintremew, ħrieqi)

18 01 06*

kimiki magħmulin minn, jew li fihom, sustanzi perikolużi

18 01 07

kimiki għajr għal dawk imsemmija f'18 01 06

18 01 08*

mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi

18 01 09

mediċini għajr għal dawk imsemmija f'18 01 08

18 01 10*

skart tal-amalgama mill-kura tas-snien

18 02

skart minn riċerka, dijanjożi, trattament jew prevenzjoni ta' mard li jinvolvi l-annimali

18 02 01

oġġetti li jaqtgħu (ħlief 18 02 02)

18 02 02*

skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu huwa soġġett għal rekwiżiti speċjali għall-prevenzjoni tal-mard

18 02 03

skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu mhux soġġett għal rekwiżiti speċjali biex ma jinxteridx il-mard

18 02 05*

kimiki magħmulin minn, jew li jkun fihom, sustanzi perikolużi

18 02 06

kimiki għajr għal dawk imsemmija f'18 02 05

18 02 07*

mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi

18 02 08

mediċini għajr għal dawk imsemmija f'18 02 07

19

SKART MINN FAĊILITAJIET TA' ĠESTJONI TAL-ISKART, IMPJANTI GĦAT-TRATTAMENT TA' ILMA MORMI LI MA JKUNUX FIS-SIT U L-PREPARAZZJONI TA' ILMA MAĦSUB GĦALL-KONSUM MILL-BNIEDEM U ILMA GĦALL-UŻU INDUSTRIJALI

19 01

skart mill-inċinerazzjoni jew il-piroliżi

19 01 02

materjali tal-ħadid imneħħija mill-irmied tal-qiegħ

19 01 05*

ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass

19 01 06*

skart likwidu milwiem mit-trattament tal-gass u skart ieħor likwidu milwiem

19 01 07*

skart solidu mit-trattament tal-gass

19 01 10*

karbonju attivat eżawrit mit-trattament tal-gass mit-tromba taċ-ċumnija

19 01 11*

irmied tal-qiegħ u gagazza li fihom sustanzi perikolużi

19 01 12

rmied tal-qiegħ u gagazza għajr għal dawk imsemmija f'19 01 11

19 01 13*

rmied li jtir li fih sustanzi perikolużi

19 01 14

rmied li jtir għajr għal dak imsemmi f'19 01 13

19 01 15*

trab mill-bojlers li fih sustanzi perikolużi

19 01 16

trab tat-tank għajr għal dak imsemmi f'19 01 15

19 01 17*

skart mill-piroliżi, li fih sustanzi perikolużi

19 01 18

skart tat-tħassir kimiku kkawżat mis-sħana għajr għal dak imsemmi f'19 01 17

19 01 19

ramel minn saffi fluwidi

19 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

19 02

skart minn trattamenti fiżiko/kimiċi ta' skart (inkluż id-dekromatizzazzjoni, id-deċjanurizzazzjoni, in-newtralizzazzjoni)

19 02 03

skart imħallat minn qabel magħmul biss minn skart mhux perikoluż

19 02 04*

skart imħallat minn qabel li fih mill-inqas skart wieħed perikoluż

19 02 05*

ħama minn trattament fiżiko/kimiku li fih sustanzi perikolużi

19 02 06

ħama mit-trattamenti fiżiċi/kimiċi għajr għal dak imsemmija f'19 02 05

19 02 07*

żejt u konċentrati li jifdal mis-separazzjoni

19 02 08*

skart likwidu kombustibbli li fih sustanzi perikolużi

19 02 09*

skart solidu kombustibbli li fih sustanzi perikolużi

19 02 10

skart kombustibbli għajr għal dak imsemmi f'19 02 08 u 19 02 09

19 02 11*

skart ieħor li fih sustanzi perikolużi

19 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

19 03

skart stabilizzat/issolidifikat

19 03 04*

Skart immarkat bħala perikoluż, parzjalment stabilizzat għajr għal 19 03 08

19 03 05

skart stabilizzat għajr għal dak imsemmi f'19 03 04

19 03 06*

skart immarkat bħala perikoluż, solidifikat

19 03 07

skart solidifikat għajr għal dak imsemmi f'19 03 06

19 03 08*

merkurju parzjalment stabbilizzat

19 04

skart vitrifikat u skart minn tibdil fi ħġieġ

19 04 01

skart vitrifikat

19 04 02*

irmied li jtir u skart ieħor mit-trattament tal-gass taċ-ċmieni

19 04 03*

il-fażi solida mhux vitrifikata

19 04 04

skart likwidu abbażi ta' ilma li jirriżulta minn proċess ta' temprament ta' skart vitrifikat

19 05

skart minn trattament aerobiku tal-iskart solidu

19 05 01

il-frazzjoni mhux ikkompostjata tal-iskart muniċipali u skart simili

19 05 02

il-frazzjoni mhux ikkompostjata ta' skart mill-annimali u l-ħaxix

19 05 03

kompost mhux skont l-ispeċifikazzjoni

19 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

19 06

skart mit-trattament anaerobiku tal-iskart

19 06 03

likur mit-trattament anaerobiku tal-iskart muniċipali

19 06 04

diġestat mit-trattament anaerobiku tal-iskart muniċipali

19 06 05

likur mit-trattament anaerobiku tal-iskart mill-annimali u l-ħaxix

19 06 06

diġestat mit-trattament anaerobiku ta' skart tal-annimali u l-ħaxix

19 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

19 07

sustanzi mil-lissija tal-miżbla

19 07 02*

sustanzi mil-lissija tal-miżbla li fihom sustanzi perikolużi

19 07 03

sustanzi mil-lissija tal-miżbla għajr għal dawk imsemmija f'19 07 02

19 08

skart minn impjanti ta' trattament ta' ilma mormi mhux speċifikati b'mod ieħor

19 08 01

Tgħarbil

19 08 02

skart mit-tneħħija tar-ramel

19 08 05

ħama mit-trattament ta' ilma urban mormi

19 08 06*

reżini tal-bdil tal-joni saturati jew eżawriti

19 08 07*

likwidi u ħama mir-riġenerazzjoni ta' skambjaturi tal-joni

19 08 08*

skart minn sistemi tal-membrana li fih il-metalli tqal

19 08 09

taħlita ta' xaħam u żejt mis-separazzjoni ta' żejt/ilma li fiha biss żejt u xaħmijiet alimentari

19 08 10*

taħlita ta' grass u żejt mis-separazzjoni ta' żejt/ilma għajr għal dawk imsemmija f'19 08 09

19 08 11*

ħama li fih sustanzi perikolużi mit-trattament bijoloġiku ta' ilma industrijali mormi

19 08 12

ħama mit-trattament bijoloġoku ta' ilma industrijali mormi għajr għal dak imsemmi f'19 08 11

19 08 13*

ħama li fih sustanzi perikolużi minn trattament ieħor ta' ilma industrijali mormi

19 08 14

ħama minn trattament ieħor ta' skart industrijali tal-ilma għajr għal dak imsemmi f'19 08 13

19 08 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

19 09

skart mill-preparazzjoni tal-ilma intiż għall-konsum mill-bnedmin jew ilma għall-użu industrijali

19 09 01

skart solidu minn filtrazzjoni primarja u tgħarbil

19 09 02

ħama mill-kjarifikazzjoni tal-ilma

19 09 03

ħama mid-dekarbonizzazzjoni

19 09 04

karbonju attivat eżawrit

19 09 05

reżini tal-bdil tal-joni saturati jew eżawriti

19 09 06

soluzzjonijiet u ħama mir-riġenerazzjoni tal-iskambjaturi tal-joni

19 09 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

19 10

skart minn tqattigħ f'biċċiet żgħar ta' skart li fih il-metall

19 10 01

skart tal-ħadid u l-azzar

19 10 02

skart mhux ferruż

19 10 03*

frazzjoni ħafifa rixa u trab li fih sustanzi perikolużi

19 10 04

frazzjoni ħafifa rixa u trab għajr għal dawk imsemmija f'19 10 03

19 10 05*

frazzjonijiet oħra li fihom sustanzi perikolużi

19 10 06

frazzjonijiet oħra għajr għal dawk imsemmija f'19 10 05

19 11

skart mir- riġenerazzjoni taż-żejt

19 11 01*

tafal tal-filtru eżawrit

19 11 02*

qatran aċiduż

19 11 03*

skart likwidu milwiem

19 11 04*

skart mit-tindif tal-karburant bil-bażijiet

19 11 05*

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

19 11 06

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'19 11 05

19 11 07*

skart mit-tindif tal-gass taċ-ċmieni

19 11 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

19 12

skart mit-trattament mekkaniku tal-iskart (pereżempju l-għażla, it-tgħaffiġ, l-ikkumpattar, it-tiswir f'gerbubiet) mhux speċifikati b'mod ieħor

19 12 01

karta u kartun

19 12 02

metall ferruż

19 12 03

metall mhux ferruż

19 12 04

plastik u gomma

19 12 05

Ħġieġ

19 12 06*

injam li fih sustanzi perikolużi

19 12 07

injam għajr għal dak imsemmi f'19 12 06

19 12 08

Tessuti

19 12 09

minerali (p.eż. ramel, ġebel)

19 12 10

skart kombustibbli (karburant li ġej mill-iskart)

19 12 11*

skart ieħor (inklużi taħlitiet ta' materjali) mit-trattament mekkaniku ta' skart li fih sustanzi perikolużi

19 12 12

skart ieħor (inklużi taħlitiet ta' materjali) mit-trattament mekkaniku ta' skart għajr għal dak imsemmi f'19 12 11

19 13

skart minn ħamrija u rimedjar tal-ilma ta' taħt l-art

19 13 01*

skart solidu mir-rimedjar tal-ħamrija li fih sustanzi perikolużi

19 13 02

skart solidu mit-taqlib tal-ħamrija għajr għal dak imsemmi f'19 13 01

19 13 03*

ħama mir-rimedjar tal-ħamrija li fih sustanzi perikolużi

19 13 04

ħama mir-remedjar tal-ħamrija għajr għal dak imsemmi f'19 13 03

19 13 05*

ħama mir-rimedjar tal-ilma ta' taħt l-art li fih sustanzi perikolużi

19 13 06

ħama mir-remedjar tal-ilma ta' taħt l-art għajr għal dak imsemmi f'19 13 05

19 13 07*

skart likwidu milwiem u konċentrati milwiema li jirriżultaw mir-rimedjar tal-ilma ta' taħt l-art li fihom sustanzi perikolużi

19 13 08

skart likwidu milwiem u konċentrati milwiema mir-remedjar tal-ilma ta' taħt l-art għajr għal dawk imsemmija f'19 13 07

20

SKART MUNIĊIPALI (SKART MID-DJAR U SKART SIMILI KUMMERĊJALI, INDUSTRIJALI U ISTITUZZJONALI) INKLUŻI FRAZZJONIJIET MIĠBURA SEPARATAMENT

20 01

frazzjonijiet miġbura separatament (għajr għal 15 01)

20 01 01

karta u kartun

20 01 02

Ħġieġ

20 01 08

skart bijodegradabbli mill-kċina u l-kantin

20 01 10

Ilbies

20 01 11

Tessuti

20 01 13*

Solventi

20 01 14*

Aċidi

20 01 15*

Alkalini

20 01 17*

fotokimiki

20 01 19*

Pestiċidi

20 01 21*

tubi fluworexxenti u skart ieħor li fih il-merkurju

20 01 23*

tagħmir mormi li jkun fih il-klorofluworokarbonji

20 01 25

żejt u xaħam alimentari

20 01 26*

żejt u xaħam għajr għal dawk imsemmija f'20 01 25

20 01 27*

żebgħa, linka, adeżivi u raża li fihom sustanzi perikolużi

20 01 28

żebgħa, linka, adeżivi u raża għajr għal dawk imsemmija f'20 01 27

20 01 29*

deterġenti li fihom sustanzi perikolużi

20 01 30

deterġenti għajr għal dawk imsemmija f'20 01 29

20 01 31*

mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi

20 01 32

mediċini għajr għal dawk imsemmija f'20 01 31

20 01 33*

batteriji u akkumulaturi inklużi f'16 06 01, 16 06 02 jew 16 06 03 u batteriji u akkumulaturi mhux magħżula li fihom dawn il-batteriji

20 01 34

batteriji u akkumulaturi għajr għal dawk imsemmija f'20 01 33

20 01 35*

tagħmir elettriku u elettroniku mormi għajr għal dak imsemmi f'20 01 21 u 20 01 23 li fih komponenti perikolużi (3)

20 01 36

apparat elettriku u elettroniku mormi għajr għal dak imsemmi f'20 01 21, u 20 01 23 u 20 01 35

20 01 37*

injam li fih sustanzi perikolużi

20 01 38

injam għajr għal dak imsemmi f'20 01 37

20 01 39

Plastik

20 01 40

Metalli

20 01 41

skart mit-tindif taċ-ċmieni

20 01 99

frazzjonijiet oħra mhux speċifikati mod ieħor

20 02

skart minn ġonna u parks (inkluż skart miċ-ċimiterji)

20 02 01

skart bijodegradabbli

20 02 02

ħamrija u ġebel

20 02 03

skart ieħor li mhux bijodegradabbli

20 03

skart muniċipali ieħor

20 03 01

skart muniċipali mħallat

20 03 02

skart mis-swieq

20 03 03

fdalijiet tat-tindif tat-toroq

20 03 04

ħama tat-tank settiku

20 03 06

skart mit-tindif tad-dranaġġ

20 03 07

skart voluminuż

20 03 99

skart muniċipali mhux speċifikat mod ieħor


(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 96/59/KE tas-16 ta' Settembru 1996 dwar ir-rimi ta' polychlorinated biphenyls u polychlorinated terphenyls (PCB/PCT) (ĠU L 243, 24.9.1996, p. 31).

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropewu tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti u li jemenda d-Direttiva 79/117/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7).

(3)  Komponenti perikolużi minn apparat elettriku u elettroniku jistgħu jinkludu akkumulaturi u batteriji msemmija f’16 06 u mmarkati bħala perikolużi; swiċċijiet tal-merkurju, ħġieġ minn tubi ta’ raġġi katodiċi u ħġieġ attivat ieħor, eċċ.


Top