Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1034

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1034/2013 tal- 24 ta’ Ottubru 2013 li japprova l-fosfid tal-aluminju li jirrilaxxa l-fosfina bħala sustanza attiva għall-użu fi prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 20 Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 283, 25.10.2013, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1034/oj

25.10.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 283/28


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1034/2013

tal-24 ta’ Ottubru 2013

li japprova l-fosfid tal-aluminju li jirrilaxxa l-fosfina bħala sustanza attiva għall-użu fi prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 20

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (1), u partikolarment it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 89(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 (2) jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bil-għan li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Dik il-lista tinkludi l-fosfid tal-aluminju.

(2)

Il-fosfid tal-aluminju ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fi prodotti tat-tip 23, prodotti għall-kontroll ta’ vertebrati oħra, kif iddefiniti fl-Anness V ta’ dik id-Direttiva, li jikkorrispondu għall-prodotti tat-tip 20 kif iddefiniti fl-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(3)

Il-Ġermanja nħatret bħala l-Istat Membru Rapporteur u ressqet ir-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien ma’ rakkomandazzjoni, lill-Kummissjoni fil-23 ta’ Lulju 2010 skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

(4)

Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie analizzat mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, ir-riżultati tal-analiżi ġew inkorporati f’rapport ta’ valutazzjoni fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fis-27 ta’ Settembru 2013.

(5)

Minn dak ir-rapport jidher li wieħed jista’ jistenna li l-prodotti bijoċidali użati għall-prodotti tat-tip 23 u li fihom il-fosfid tal-aluminju jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE.

(6)

Għalhekk huwa xieraq li jiġi approvat il-fosfid tal-aluminju li jirrilaxxa l-fosfina għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 20.

(7)

Billi l-evalwazzjoni ma indirizzatx in-nanomaterjali, l-approvazzjoni m’għandhiex tkopri tali materjali skont l-Artikolu 4(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(8)

Perjodu ta’ żmien raġonevoli għandu jitħalla jgħaddi qabel sustanza attiva tkun approvata, sabiex l-Istati Membri, il-partijiet interessati, u l-Kummissjoni fejn xieraq, jippreparaw irwieħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda kif meħtieġ.

(9)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Skont l-ispeċifikazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness, il-fosfid tal-aluminju li jirrilaxxa l-fosfina għandu jiġi approvat bħala sustanza attiva għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 20.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Ottubru 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid ta’ prodotti bijoċidali fis-suq (ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3).

(3)  Id-Direttiva 98/8/KE KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid ta’ prodotti bijoċidali fis-suq (ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1).


ANNESS

Isem Komuni

Isem tal-IUPAC

Numri ta’ Identifikazzjoni

Grad minimu tal-purezza tas-sustanza attiva (1)

Data tal-approvazzjoni

Data ta’ skadenza tal-approvazzjoni

Tip ta’ prodotti

Kundizzjonijiet speċifiċi (2)

Fosfid tal-aluminju li jirrilaxxa l-fosfina

Isem tal-IUPAC: Fosfid tal-aluminju

Nru tal-KE: 244-088-0

Nru tal-CAS: 20859-73-8

830  gm/kg

fl-1 ta’ Lulju 2015.

fit-30 ta’ Ġunju 2025.

20

Il-valutazzjoni tal-prodott għandha tagħti attenzjoni partikolari lill-espożizzjonijiet, ir-riskji u l-effikaċja marbuta ma’ kwalunkwe użu kopert minn applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni, iżda mhux indirizzati fil-valutazzjoni tar-riskju tas-sustanza attiva fil-livell tal-Unjoni.

L-awtorizzazzjonijiet huma soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(1)

Il-prodotti għandhom jinbiegħu biss lil utenti professjonali mħarrġin apposta u għandhom jintużaw minnhom biss.

(2)

Fid-dawl tar-riskji li ġew identifikati għall-operaturi, jeħtieġ li jiġu applikati miżuri xierqa għat-taffija tar-riskju. Dawn jinkludu, fost l-oħrajn, l-użu ta’ tagħmir protettiv personali, l-użu ta’ applikaturi u l-preżentazzjoni tal-prodott f’forma maħsuba biex titnaqqas l-espożizzjoni tal-operaturi għal livell aċċettabbli.

(3)

Fid-dawl tar-riskji li ġew identifikati għall-ispeċijiet terrestri mhux fil-mira, jeħtieġ li jkunu applikati miżuri xierqa għat-taffija tar-riskju. Dawn jinkludu, fost l-oħrajn, li ma jiġux ittrattati żoni fejn ikunu preżenti mammiferi oħra li jħaffru taħt l-art għajr l-ispeċi fil-mira.


(1)  Il-purezza indikata f’din il-kolonna kienet il-grad minimu ta’ purezza tas-sustanza attiva użata għall-evalwazzjoni li saret skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. Is-sustanza attiva fil-prodott imqiegħed fis-suq tista’ tkun ta’ purezza ugwali jew differenti, jekk tkun ġiet ippruvata teknikament ekwivalenti għas-sustanza attiva evalwata.

(2)  Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni huma disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top