EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0216

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 216/2013 tas- 7 ta’ Marzu 2013 dwar il-pubblikazzjoni elettronika ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

OJ L 69, 13.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 7 - 9

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/oj

13.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 69/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 216/2013

tas-7 ta’ Marzu 2013

dwar il-pubblikazzjoni elettronika ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 352 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew,

Filwaqt li jaġixxi skont proċedura leġislattiva speċjali,

Billi:

(1)

L-Artikolu 297 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jitratta l-pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ‘il quddiem “il-Ġurnal Uffiċjali”) u d-dħul fis-seħħ tal-atti legali tal-Unjoni.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1/1958 (1), inklużi emendi sussegwenti magħmulin fih, jistabbilixxi l-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

(3)

L-edizzjoni stampata tal-Ġurnal Uffiċjali, disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, hija attwalment l-unika pubblikazzjoni li torbot legalment, għalkemm hija disponibbli wkoll fuq l-Internet.

(4)

Id-Deċiżjoni 2009/496/KE, Euratom tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni, tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti tal-Awdituri, tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-26 ta’ Ġunju 2009 dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (2) tiżgura li l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jippermetti li l-istituzzjonijiet jissodisfaw l-obbligu tagħhom li jippubblikaw it-testi leġislattivi.

(5)

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea iddeċidiet, fil-Kawża C-161/06 Skoma-Lux sro v Celní ředitelství Olomouc (3), li l-atti legali tal-Unjoni mhumiex infurzabbli kontra l-individwi jekk ma jkunux ġew ippubblikati b’mod korrett fil-Ġurnal Uffiċjali u li l-fatt li dawn l-atti jkunu disponibbli onlajn mhuwiex ugwali għal pubblikazzjoni valida fil-Ġurnal Uffiċjali fin-nuqqas ta’ kwalunkwe regola f’dak ir-rigward fil-liġi tal-Unjoni.

(6)

Jekk il-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali fil-forma elettronika kellha tikkostitwixxi pubblikazzjoni valida, ikun possibbli l-aċċess aktar malajr u aktar ekonomiku għal-liġi tal-Unjoni. Madankollu, iċ-ċittadini għandhom ikomplu jkollhom il-possibbiltà li jottjenu verżjoni stampata tal-Ġurnal Uffiċjali mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet.

(7)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata “Aġenda Diġitali għall-Ewropa” tenfasizza li l-aċċess għall-kontenut legali online jiffavorixxi l-iżvilupp tas-suq intern diġitali, li jwassal għal benefiċċji ekonomiċi u soċjali.

(8)

Ir-regoli li jiżguraw l-awtentiċità, l-integrità u l-inalterabbiltà tal-pubblikazzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali għandhom għalhekk jiġu stabbiliti.

(9)

Dan ir-Regolament għandu wkoll jistabbilixxi regoli applikabbli f’każijiet fejn, minħabba ċirkostanzi mhux previsti u eċċezzjonali, ma jkunx possibbli li tiġi ppubblikata u ssir disponibbli l-edizzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali.

(10)

Id-Direttiva 1999/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 1999 dwar qafas Komunitarju għall-firem elettroniċi (4) tistabbilixxi l-effetti legali tal-firem elettroniċi bħala mezz ta’ awtentikazzjoni. Għall-finijiet tal-iżgurar tal-awtentiċità, l-integrità u l-inalterabbiltà tal-edizzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali, firma elettronika avvanzata bbażata fuq ċertifikat kwalifikat u maħluqa b’tagħmir li joħloq firem siguri skont dik id-Direttiva tipprovdi garanziji biżżejjed għall-pubbliku. Għandu jkun possibbli li il-Ġurnal Uffiċjali ffirmat b’mod elettroniku jiġi vverifikat b’mezzi faċilment disponibbli.

(11)

L-aċċess għas-sit elettroniku EUR-Lex għandu jiġi żgurat f’konformità mal-impenji għall-ħarsien ta’ persuni b’diżabbiltà skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/48/KE tas-26 ta’ Novembru 2009 dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà (5).

(12)

Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkiseb l-għan li jippermetti liċ-ċittadini kollha Ewropej li joqogħdu fuq il-pubblikazzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali, peress li l-ambitu tiegħu huwa limitat biex jagħmel din il-pubblikazzjoni awtentika, bl-istess mod bħalma hija llum il-pubblikazzjoni stampata.

(13)

Għall-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, it-TFUE ma jipprevedix poteri għajr dawk taħt l-Artikolu 352,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-Ġurnal Uffiċjali għandu jiġi ppubblikat fil-forma elettronika, skont dan ir-Regolament, bil-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, il-Ġurnal Uffiċjali ppubblikat fil-forma elettronika biss (minn hawn ‘il quddiem “l-edizzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali) għandu jkun awtentiku u għandu jipproduċi effetti legali.

Artikolu 2

1.   L-edizzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali għandu jkollha firma elettronika avvanzata bbażata fuq ċertifikat kwalifikat u maħluqa b’tagħmir li joħloq firem siguri, skont id-Direttiva 1999/93/KE. Iċ-ċertifikat kwalifikat u t-tiġdid tiegħu għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit elettroniku EUR-Lex sabiex ikun possibbli għall-pubbliku li jivverifika l-firma elettronika avvanzata u l-karattru awtentiku tal-edizzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali.

2.   L-edizzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali għandha turi l-informazzjoni rigward id-data tal-pubblikazzjoni tagħha.

3.   L-edizzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali għandha tkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit elettroniku EUR-Lex f’format li jibqa’ jintuża u għal żmien illimitat. Il-konsultazzjoni tagħha għandha tkun bla ħlas.

Artikolu 3

1.   Fejn mhux possibbli li l-edizzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali tiġi ppubblikata minħabba interruzzjoni mhux prevista u eċċezzjonali fis-sistema tal-informazzjoni fl-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, is-sistema tal-informazzjoni għandha tiġi rrestawrata kemm jista’ jkun malajr.

Il-mument li fih isseħħ tali interruzzjoni għandu jiġi stabbilit mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet.

2.   Fejn ikun meħtieġ li jiġi ppubblikat il-Ġurnal Uffiċjali meta s-sistema ta’ informazzjoni fl-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma tkunx operattiva minħabba interruzzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1, l-edizzjoni stampata biss tal-Ġurnal Uffiċjali għandha tipproduċi effetti legali.

Ladarba s-sistema ta’ informazzjoni tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjoni tkun irrestawrata, il-verżjoni elettronika korrispondenti tal-edizzjoni stampata msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha ssir disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit elettroniku tal-EUR-Lex għall-finijiet ta’ informazzjoni biss u għandha tinkludi avviż dwar dan.

3.   Ladarba s-sistema tal-informazzjoni tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tkun irrestawrata, is-sit elettroniku tal-EUR-Lex għandu jagħti informazzjoni dwar l-edizzjonijiet stampati kollha li jipproduċu effetti legali skont l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2.

Artikolu 4

1.   Fir-rigward tal-edizzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali, l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għandu jkun responsabbli sabiex:

(a)

jippubblikaha u jiggarantixxi l-awtentiċità tagħha;

(b)

jimplimenta, iħaddem u jmantni s-sistema tal-informazzjoni li tipproduċi l-edizzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali, u jtejjeb dik is-sistema f’konformità mal-iżviluppi tekniċi tal-ġejjieni;

(c)

jimplimenta u jestendi l-faċilitajiet tekniċi biex jiżgura l-aċċessibbiltà għall-utenti kollha tal-edizzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali;

(d)

jistabbilixxi s-sigurtà interna u r-regoli ta’ aċċess fir-rigward tas-sistema tal-informazzjoni li tipproduċi l-edizzjoni elettronika tal-Ġurnal Uffiċjali;

(e)

jippreserva u jarkivja l-fajls elettroniċi u jużahom f’konformità mal-iżviluppi teknoloġiċi tal-ġejjieni.

2.   L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għandu jwettaq ir-responsabbiltajiet stabbiliti fil-paragrafu 1 skont id-Deċiżjoni 2009/496/KE, Euratom.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tar-raba’ xahar kalendarju wara l-addozzjoni tiegħu.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Marzu 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

A. SHATTER


(1)  Regolament Nru 1 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea (ĠU 017, 6.10.1958, p. 385/58).

(2)  ĠU L 168, 30.6.2009, p. 41.

(3)  Ġabra 2007, p. I-10841.

(4)  ĠU L 13, 19.1.2000, p. 12.

(5)  ĠU L 23, 27.1.2010, p. 35.


Top