EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0168

Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta' Jannar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 60, 2.3.2013, p. 52–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 166 - 242

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj

2.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 60/52


REGOLAMENT (UE) Nru 168/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta' Jannar 2013

dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-Att leġiżlattiv ingħadda lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Waqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Is-suq intern huwa magħmul minn żona mingħajr fruntieri interni li fiha jrid jiġi żgurat il-moviment ħieles tal-prodotti, tal-persuni, tas-servizzi u tal-kapital. Għal dak il-għan, ġiet stabbilita sistema tal-approvazzjonijiet tat-tip tal-KE għal vetturi b’żewġ jew tliet roti mid-Direttiva 2002/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bħal dawn. Dawn il-prinċipji għandhom jibqgħu japplikaw għal dan ir-Regolament u l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament.

(2)

Is-suq intern għandu jkun ibbażat fuq regoli trasparenti, sempliċi u konsistenti li jipprovdu ċertezza u ċarezza legali, liema regoli jistgħu jibbenefikaw minnhom kemm in-negozji kif ukoll il-konsumaturi.

(3)

Bil-għan li l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip tiġi ssimplifikata u aċċellerata, iddaħħal approċċ regolatorju ġdid fil-leġiżlazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi tal-UE, fejn il-leġiżlatur fil-proċedura leġiżlattiva ordinarja jistipula biss ir-regoli u l-prinċipji fundamentali u jiddelega t-tfassil tad-dettalji tekniċi l-oħra lill-Kummissjoni. Fir-rigward tar-rekwiżiti sostantivi, dan ir-Regolament għandu għalhekk jistipula biss id-dispożizzjonijiet fundamentali dwar is-sikurezza funzjonali u r-rendiment ambjentali, u jagħti lill-Kummissjoni s-setgħa li tistipula l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.

(4)

Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara għal miżuri fil-livell nazzjonali jew f’dak tal-Unjoni rigward l-użu ta’ vetturi tal-kategorija L fit-triq, bħal pereżempju r-rekwiżiti għal-liċenzji tas-sewqan speċifiċi, il-limitazzjonijiet tal-veloċità massima jew il-miżuri li jirregolaw l-aċċess għal ċerti toroq.

(5)

Is-sorveljanza tas-suq fis-settur tal-vetturi, u partikolarment is-settur tal-vetturi tal-kategorija L, għandha tittejjeb billi d-dispożizzjonijiet legali li jirregolaw il-konformità tal-produzzjoni u jispeċifikaw l-obbligi tal-operaturi ekonomiċi fil-katina tal-provvista jiġu msaħħa. Partikolarment, ir-rwol u r-responsabbiltajiet tal-awtoritajiet fl-Istati Membri li jieħdu ħsieb l-approvazzjoni tat-tip u s-sorveljanza tas-suq għandhom jiġu ċċarati, u r-rekwiżiti marbuta mal-kompetenza, l-obbligi u r-rendiment tas-servizzi tekniċi li jwettqu testijiet għall-approvazzjonijiet tat-tip tal-vetturi għandhom jiġu msaħħa. Il-konformità mar-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip u tal-konformità tal-produzzjoni tal-leġiżlazzjoni li tirregola s-settur tal-vetturi għandhom jibqgħu r-responsabbiltà tal-awtoritajiet tal-approvazzjoni, filwaqt li s-sorveljanza tas-suq tista’ tkun kompetenza maqsuma bejn awtoritajiet nazzjonali differenti. Għandhom jiġu applikati koordinazzjoni u monitoraġġ effikaċi fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak nazzjonali biex jiġi żgurat li l-awtoritajiet ta’ approvazzjoni u tas-sorveljanza tas-suq japplikaw il-miżuri l-ġodda b’mod effikaċi.

(6)

L-obbligi tal-awtoritajiet nazzjonali stabbiliti fid-dispżizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar is-sorveljanza tas-suq huma aktar speċifiċi mid-dispożizzjonijiet korrispondenti tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti (4).

(7)

Dan ir-Regolament għandu jkun fih rekwiżiti sostantivi għall-ħarsien tal-ambjent u s-sikurezza funzjonali tal-vettura. L-elementi ewlenin tar-rekwiżiti relevanti ta’ dan ir-Regolament huma bbażati fuq ir-riżultati tal-istima tal-impatt tal-4 ta’ Ottubru 2010 u l-analiżi mwettqa mill-Kummissjoni tal-għażliet differenti billi jiġu elenkati l-vantaġġi u l-iżvantaġġi possibbli f’termini ta’ aspetti ekonomiċi, ambjentali, tas-sikurezza u tas-soċjetà. L-aspetti kwalitattivi u kwantitattivi ġew inklużi t-tnejn f’dik l-analiżi. Wara li tqabblu l-għażliet differenti, l-għażliet preferuti ġew identifikati u intgħażlu biex jiffurmaw il-bażi għal dan ir-Regolament.

(8)

Dan ir-Regolament jimmira li jistipula regoli armonizzati għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi tal-kategorija L, bil-għan li jiżgura t-tħaddim tas-suq intern. Il-vetturi tal-kategorija L huma vetturi b’żewġ, tliet jew erba’ roti bħal vetturi motorizzati b’żewġ roti, ir-triċikli u l-kwadriċikli. Barra minn hekk, l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament huma li jiġi ssimplifikat il-qafas legali attwali, li jitnaqqsu l-emissjonijiet minn vetturi tal-kategorija L, biex b’hekk is-sehem tal-emissjonijiet mill-vetturi tal-kategorija L mill-emissjonijiet kumplessivi tat-triq isir iktar proporzjonat, li jiżdied il-livell kumplessiv tas-sikurezza, li jsiru adattamenti għall-progress tekniku u li jissaħħu r-regoli dwar is-sorveljanza tas-suq.

(9)

Biex jiġi żgurat livell għoli ta’ sikurezza funzjonali ta-vetturi, sikurezza okkupazzjonali u protezzjoni ambjentali, ir-rekwiżiti tekniċi u l-istandards ambjentali li japplikaw għall-vetturi, għas-sistemi, għall-komponenti u għall-unitajiet tekniċi separati fir-rigward tal-approvazzjoni tat-tip għandhom jiġu armonizzati.

(10)

L-għanijiet ta’ dan ir-Regolament ma għandhomx ikunu affettwati mit-twaħħil ta’ ċerti sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati wara li l-vetturi li jkunu tqiegħdu fis-suq, ġew irreġistrati jew iddaħħlu fis-servizz. Għalhekk, għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex ikun żgurat li s-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati li jistgħu jitwaħħlu fil-vetturi, u li jistgħu jfixklu b’mod sinifikanti t-tħaddim tas-sistemi li huma essenzjali għall-protezzjoni ambjentali jew is-sikurezza funzjonali, huma soġġetti għal kontroll minn awtorità approvata qabel ma jitqiegħdu fis-suq, jiġu rreġistrati jew jiddaħħlu fis-servizz.

(11)

Id-Direttiva 95/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta’ Frar 1995 dwar il-veloċità massima ddisinjata, it-torque massimu u l-qawwa massima netta tal-magna ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta (5) tagħti l-għażla lill-Istati Membri li jirrifjutaw ir-reġistrazzjoni inizjali u kull reġistrazzjoni sussegwenti fit-territorju tagħhom ta’ vetturi b’potenza netta massima ta’ iktar minn 74 kW. Il-korrelazzjoni antiċipata bejn is-sikurezza u l-limitazzjoni tal-potenza assoluta ma setgħetx tiġi kkonfermata f’diversi studji xjentifiċi. Għal din ir-raġuni u sabiex jitneħħew l-ostakli interni għall-kummerċ fis-suq tal-Unjoni, dik l-għażla ma għandhiex tinżamm. Miżuri ta’ sikurezza oħrajn li huma iktar effettivi għandhom jiġu introdotti biex jgħinu fit-tnaqqis tal-għadd kbir ta’ fatalitajiet u korrimenti fost is-sewwieqa u l-passiġġieri ta’ vetturi b’żewġ roti f’inċidenti tat-triq fl-Unjoni.

(12)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti ambjentali għal żewġ stadji, bit-tieni stadju (Euro 5) obbligatorju għat-tipi ġodda ta’ vetturi sa mill-1 ta’ Jannar 2020, biex b’hekk joħloq prevedibbiltà fl-ippjanar għall-manufatturi u għall-industrija tal-forniment. Abbażi ta’ data disponibbli fil-futur, studju tal-impatt ambjentali meħtieġ minn dan ir-Regolament jipprovdi rfid addizzjonali permezz ta’ mmudellar, analiżi tal-fattibbiltà teknika u tal-kosteffikaċja bbażati fuq id-data l-aktar reċenti f’dak iż-żmien. Barra minn hekk, l-istudju għandu inter alia jivvaluta l-fattibbiltà u l-kosteffikaċja tar-rekwiżiti tal-ittestjar tal-konformità interna, emissjonijiet off-cycle u limitu tan-numru tal-emissjonijiet partikulati għal ċerti (sotto)kategoriji. Abbażi tar-riżultati tal-istudju, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tressaq proposta li tintroduċi dawn l-elementi l-ġodda f’leġiżlazzjoni futura dwar l-approvazzjoni tat-tip li tkun applikabbli wara l-istadji stipulati f’dan ir-Regolament.

(13)

Is-sistema tal-approvazzjonijiet tat-tip tal-UE hija intiża biex tippermetti lil kull Stat Membru jikkonferma li kull tip ta’ vettura jkun għadda mill-kontrolli pprovduti f’dan ir-Regolament u fl-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament, u li l-manifattur tiegħu jkun kiseb ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip. Barra minn hekk, il-manifatturi jobbligahom joħorġu ċertifikat tal-konformità għal kull vettura prodotta skont l-approvazzjoni tat-tip. Meta vettura tkun akkumpanjata mit-tali ċertifikat għandha tkun permessa li ssir disponibbli fis-suq u tiġi rreġistrata għall-użu fl-Unjoni kollha.

(14)

Biex jiġi żgurat li l-proċedura għall-monitoraġġ tal-konformità tal-produzzjoni, li hija waħda mill-elementi bażiċi tas-sistema tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, tkun ġiet implimentata kif suppost u tkun qed tiffunzjona tajjeb, il-manifatturi għandhom jiġu mmonitorjati regolarment mill-awtorità kompetenti jew minn servizz tekniku kwalifikat adegwatament magħżul għal dak il-għan.

(15)

Dan ir-Regolament jikkostitwixi ġabra speċifika ta’ rekwiżiti ta’ sikurezza u ħarsien ambjentali. Għaldaqstant, huwa importanti li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet biex ikun żgurat li, fil-każijiet fejn vettura tkun ta’ riskju serju għall-utenti jew għall-ambjent, il-manifattur jew kwalunkwe operatur ekonomiku fil-katina tal-provvista, ikun ħa miżuri protettivi effettivi, inkluż l-irtirar tal-vetturi, skont it-tifsira tal-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom għalhekk ikunu jistgħu jivvalutaw jekk dawk il-miżuri humiex biżżejjed.

(16)

F’ċerti każijiet limitati, huwa f’loku li tkun prevista l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal serjejiet żgħar. Sabiex jiġi evitat l-abbuż, kwalunkwe proċedura simplifikata għal vetturi ta’ serje żgħira għandha tiġi ristretta għal każi ta’ produzzjoni limitata ħafna. Għalhekk jeħtieġ definizzjoni preċiża tal-kunċett ta’ serje żgħira f’termini ta’ numru ta’ vetturi prodotti.

(17)

L-Unjoni hija parti kontraenti fil-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti rigward l-adozzjoni ta’ rekwiżiti tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u partijiet li jistgħu jkunu ffittjati u/jew ikunu użati ma’ vetturi bir-roti u l-kundizzjonijiet għal rikonoxximent reċiproku tal-approvazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi ta’ dawn ir-rekwiżiti (“Ftehim Rivedut tal-1958”) (6). Sabiex il-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip tiġi ssimplifikata f’konformità mar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport ippubblikat mill-Kummissjoni fl-2006 bl-isem “CARS 21: Sistema Regolatorja Kompetittiva għall-Karozzi għas-seklu 21”, jixraq li jiġu revokati d-direttivi separati kollha mingħajr ma jitnaqqas il-livell ta’ protezzjoni. Ir-rekwiżiti stabbiliti f’dawk id-Direttivi għandhom jingħaddu għal dan ir-Regolament jew l-atti delegati tiegħu adottati skont dan ir-Regolament u għandhom jiġu ssostitwiti, fejn hu xieraq, b’referenzi għar-regolamenti tal-kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE) korrispondenti li l-Unjoni tkun ivvutat favur jew li magħhom l-Unjoni tkun aderiet u li huma annessi mal-Ftehim Rivedut tal-1958. Biex jitnaqqas il-piż amministrattiv tal-proċess tal-approvazzjoni tat-tip, il-manifatturi tal-vetturi għandhom ikunu jistgħu ifittxu approvazzjoni tat-tip skont dan ir-Regolament, fejn ikun xieraq, direttament permezz tal-ksib ta’ approvazzjoni skont ir-regolamenti rilevanti tal-UNECE msemmija fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament jew fl-atti delegati adottati skont dan ir-Regolament.

(18)

Konsegwentement, ir-regolamenti tal-UNECE u l-emendi tagħhom li l-Unjoni Ewropea tkun ivvotat favurihom, b’applikazzjoni tad-Deċiżjoni 97/836/KE, għandhom ikunu inkorporati fil-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE. Għaldaqstant, għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta l-adattamenti meħtieġa għall-Annessi ta’ dan ir-Regolament jew għall-atti ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament.

(19)

Hemm bżonn ta’ aċċess bla restrizzjonijiet għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, bl-użu ta’ format standardizzat li jista’ jintuża biex terġa’ tinkiseb l-informazzjoni teknika u l-kompetizzjoni effettiva fis-suq biex jittejjeb il-mod kif jaħdem is-suq intern, partikolarment fir-rigward tal-moviment liberu ta’ merkanzija, il-libertà ta’ stabbiliment u l-libertà li jiġu provduti servizzi. Proporzjon kbira ta’ din l-informazzjoni hija relatata ma’ sistemi djanjostiċi abbord u mal-interazzjoni tagħhom ma’ sistemi ta’ vetturi oħra. Ta’ min wieħed jistabbilixxi speċifikazzjonijiet tekniċi li l-websajts tal-manifatturi għandhom isegwu, flimkien ma’ miżuri fil-mira biex jiġi żgurat aċċess raġonevoli għall-impriżi ta’ daqs żgħir u medju.

(20)

Sabiex ikunu żgurati l-istess kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat implimentattivi. Dawk is-setgħat implimentattivigħandhom jiġu eżerċitati b’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (7).

(21)

Sabiex dan ir-Regolament jiġi ssupplimentat b’dettalji tekniċi ulterjuri, il-Kummissjoni għandha tiġi ddelegata s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ rekwiżiti dwar il-prestazzjoni ambjentali u ta’ propulsjoni, is-sikurezza funzjonali u l-kostruzzjoni tal-vetturi. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż ma’ esperti. Meta tkun qiegħda tipprepara u tfassal atti delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(22)

L-Istati Membri għandhom jistipulaw regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur ta’ dan ir-Regolament u l-atti delegati jew ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament u jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawn il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(23)

Biex tkun tista’ tivvaluta u tiddeċiedi jekk it-tagħmir b’ċerti sistemi avvanzati ta’ brejkijiet għandux jiġi estiż għal kategoriji addizzjonali ta’ muturi, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fuq il-bażi, inter alia, ta’ data dwar l-inċidenti tat-triq provduta mill-Istati Membri.

(24)

Filwaqt li xejn f’dan ir-Regolament ma jżomm lill-Istati Membri milli jibqgħu japplikaw is-sistemi individwali rispettivi tagħhom ta’ approvazzjoni, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operat ta’ dawn is-sistemi nazzjonali, abbażi ta’ informazzjoni provduta mill-Istati Membri, bil-għan li terġa tiġi kkunsidrata l-mistoqsija dwar jekk għandhiex titressaq proposta leġiżlattiva għall-armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni tas-sistema individwali ta’ approvazzjoni.

(25)

Fil-kuntest tar-reviżjoni tad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (8), id-delinjazzjoni bejn dan ir-Regolament u d-Direttiva 2007/46/KE għandha titqies fid-dawl tal-esperjenza miksuba mill-Istati Membri bl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari gall-iżgurar ta’ kompetizzjoni ġusta bejn il-kategoriji ta’ vetturi.

(26)

F’ġieħ iċ-ċarezza, il-prevedibbiltà, ir-razzjonalità u s-semplifikazzjoni u biex jitnaqqas il-piż għall-manufatturi tal-vetturi, dan ir-regolament għandu jkun fih biss għadd limitat ta’ stadji implimentattivi għall-introduzzjoni ta’ livelli ġodda ta’ emissjonijiet u rekwiżiti tas-sikurezza. L-industrija għandha tingħata żmien suffiċjenti biex tadatta għad-dispożizzjonijiet il-ġodda stipulati f’dan ir-Regolament u għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u għad-dispożizzjonijiet amministrattivi stipulati fl-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament. Id-definizzjoni f’waqta tar-rekwiżiti hija essenzjali sabiex jiġi żgurat ħin suffiċjenti ħalli l-manifatturi jkunu jistgħu jiżviluppaw, jittestjaw u jimplimentaw soluzzjonijiet tekniċi għall-produzzjoni tal-vetturi u biex il-manifatturi u l-awtoritajiet tal-approvazzjoni fl-Istati Membri jistabbilixxu s-sistemi amministrattivi meħtieġa.

(27)

Id-Direttiva 2002/24/KE u d-Direttivi separati imsemmijin f’dik id-Direttiva ġew emendati sostanzjalment bosta drabi. Fl-interessi taċ-ċarezza, ir-razzjonalità u s-simplifikazzjoni, id-Direttiva 2002/24/KE u d-Direttivi separati imsemmijin f’dik id-Direttiva għandhom jiġu revokati u sostitwiti b’Regolament wieħed u b’għadd żgħir ta’ atti delegati u ta’ implimentazzjoni. L-adozzjoni ta’ Regolament tiżgura li d-dispożizzjonijiet ikunu applikabbli direttament u jkunu jistgħu jiġu aġġornati b’mod iktar rapidu u effiċjenti biex iqisu aħjar il-progress tekniku.

(28)

Id-Direttivi li ġejjin għandhom jiġu revokati:

Id-Direttiva 2002/24/KE,

Id-Direttiva tal-Kunsill 93/14/KEE tal-5 ta’ April 1993 dwar l-ibbrejkjar tal-vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta (9),

Id-Direttiva tal-Kunsill 93/30/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 dwar l-apparati li jagħtu twissija li tinstema’ għal vetturi b’ żewġ jew tliet roti (10),

Id-Direttiva tal-Kunsill 93/33/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 dwar l-apparat protettiv maħsuba biex jipprevjenu l-użu mhux awtorizzat ta’ vetturi b’żewġ jew bi tliet roti (11),

Id-Direttiva 93/93/KEE tal-Kunsill tad-29 ta’ Ottubru 1993 dwar il-massa u dimensjonijiet ta’ vetturi b’żewġ jew bi tliet roti (12),

Id-Direttiva 95/1/KE,

Id-Direttiva 97/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 1997 dwar ċerti komponenti u karatteristiċi ta’ vetturi ta’ żewġ jew tliet roti b’mutur (13),

Id-Direttiva 2000/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Marzu 2000 dwar indikaturi ta’ veloċità għal vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta (14),

Id-Direttiva 2002/51/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 dwar it-tnaqqis tal-livell ta’ emissjonijiet li jniġġsu minn vetturi bil-mutur b’żewġ roti u bi tlieta (15),

Id-Direttiva 2009/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 li għandha x’taqsam mal-ispazju għall-immuntar tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ jew tliet roti (16),

Id-Direttiva 2009/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar l-installazzjoni ta’ apparati tad-dawl u li jagħmlu sinjal bid-dawl fuq vetturi bil-mutur b’żewġ jew bi tliet roti (17),

Id-Direttiva 2009/78/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar stands ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti (18),

Id-Direttiva 2009/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar imqabad tal-idejn għall-passiġġieri għal vetturi bil-mutur b’żewġ roti (19),

Id-Direttiva 2009/80/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar l-identifikazzjoni ta’ kontrolli, tell-tales u indikaturi għal vetturi bil-mutur b’żewġ jew bi tliet roti (20),

Id-Direttiva 2009/139/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar markar statutorju għal vetturi bil-mutur b’żewġ jew tliet roti (21).

(29)

Ladarba l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu stabbiliti regoli armonizzati uniformi fuq ir-rekwiżiti amministrattivi u tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi tal-kategorija L u s-sorveljanza tas-suq ta’ tali vetturi, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċenti mill-Istati Membri, u għalhekk jistgħu, minħabba l-iskala u l-effetti tagħom, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT, AMBITU U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti amministrattivi u tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati l-ġodda kollha msemmija fl-Artikolu 2(1).

Dan ir-Regolament ma japplikax għall-approvazzjoni ta’ vetturi individwali. Madankollu, Stati Membri li jagħtu tali approvazzjonijiet individwali għandhom jaċċettaw kwalunkwe approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati mogħtija skont dan ir-Regolament minflok skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali rilevanti.

2.   Din id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti għas-sorveljanza tas-suq tal-vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati li jkunu soġġetti għalll-approvazzjoni taħt dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament jistabbilixxi wkoll ir-rekwiżiti għas-sorveljanza tas-suq tal-partijiet u t-tagħmir għal tali vetturi.

3.   Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza tat-toroq.

Artikolu 2

Ambitu

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-vetturi b’żewġ jew tliet roti jew kwadriċikli kollha kif kategorizzati fl-Artikolu 4 u l-Anness I (“vetturi tal-kategorija L”), li huma maħsuba biex jivvjaġġaw fit-toroq pubbliċi inklużi dawk fejn ikunu ddisinjati u mibnija fi stadju wieħed jew f’iktar, u għas-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati, kif ukoll il-partijiet u t-tagħmir iddisinjati u mibnija għal dawn il-vetturi.

Dan ir-Regolament japplika wkoll għall-muturi Enduro (L3e-AxE (x = 1, 2 jew 3)), muturi Trial (L3e-AxT (x = 1, 2 jew 3)) u quads tqal għal kull tip ta’ terren (L7e-B) kif kategorizzati fl-Artikolu 4 u fl-Anness I.

2.   Dan ir-Regolament ma japplikax għall-vetturi li ġejjin:

(a)

vetturi li l-ogħla veloċità li li huma ddisinjati għaliha ma teċċedix is-6 km/siegħa;

(b)

vetturi maħsuba esklussivament għall-użu minn persuni b’diżabilità fiżika;

(c)

vetturi maħsuba esklussivament għall-kontroll minn persuni mexjin;

(d)

vetturi maħsuba esklussivament għall-użu fil-kompetizzjonijiet;

(e)

vetturi ddisinjati u mibnija għall-użu mis-servizzi armati, mid-difiża ċivili mis-servizzi tan-nar, mill-forzi responsabbli għaż-żamma tal-ordni pubbliku u mis-servizzi medikali ta’ emerġenza;

(f)

vetturi agrikoli jew tal-foresterija soġġetti għar-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ tal-5 ta’ Frar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (22), magni soġġetti għad-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1997 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta’ l-Istati Membri fir-rigward tal-miżuri kontra l-emissjoni ta’ inkwinanti ta’ gass u partikolati minn magni tal-kombustjoni interna li għandhom jigu installati f’makkinarju mobbli mhux tat-triq (23) u d-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar il-makkinarju (24) u vetturi motorizzati soġġetti għad-Direttiva 2007/46/KE;

(g)

vetturi li huma maħsuba primarjament għall-użu mhux fit-triq u ddisinjati biex jimxu fuq uċuħ bla tarmak;

(h)

roti bil-pedali assistiti u li huma mgħammra b’mutur elettriku awżiljarju b’potenza nominali kontinwa massima ta’ anqas minn jew ugwali għal 250 W, u fejn l-output tal-mutur jieqaf meta ċ-ċiklist ma jibqax jippedala u, jekk le, jonqos progressivament u fl-aħħar jieqaf qabel ma l-vettura tilħaq veloċità ta’ 25 km fis-siegħa;

(i)

vetturi awtoekwilibrati;

(j)

vetturi li mhux mgħammra b’mill-inqas post wieħed bilqiegħda;

(k)

vetturi mgħammra bi kwalunkwe pożizzjoni bilqiegħda tas-sewwieq jew rikkieb b’għoli tal-punt-R ≤ 540 mm fil-każ tal-kategoriji L1e, L3e u L4e jew ≤ 400 mm fil-każ tal-kategoriji L2e, L5e, L6e u L7e.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament u l-atti elenkati fl-Anness II, ħlief kif stipulat fihom, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“approvazzjoni tat-tip” tfisser il-proċedura li biha Stat Membru jiċċertifika li tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u r-rekwiżiti tekniċi rilevanti;

(2)

“ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip” tfisser id-dokument li bih l-awtorità tal-approvazzjoni uffiċjalment tiċċertifika li tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata hu approvat;

(3)

“approvazzjoni tat-tip għall-vettura sħiħa” tfisser approvazzjoni tat-tip li biha awtorità tal-approvazzjoni tiċċertifika li tip ta’ vettura mhux sħiħa, sħiħa jew ikkompletata jissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u r-rekwiżiti tekniċi rilevanti;

(4)

“approvazzjoni tat-tip tal-UE” tfisser il-proċedura li biha awtorità tal-approvazzjoni tiċċertifika li tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u r-rekwiżiti tekniċi rilevanti;

(5)

“ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE” tfisser iċ-ċertifikat ibbażat fuq il-mudell stabbilit fl-att ta’ implimentazzjoni adottat skont dan ir-Regolament jew il-formola ta’ komunikazzjoni stabbilita fir-regolamenti rilevanti tal-UNECE msemmija f’dan ir-Regolament jew fl-atti delegati adottati skont dan ir-Regolament;

(6)

“approvazzjoni tat-tip tas-sistema” tfisser approvazzjoni tat-tip li biha awtorità tal-approvazzjoni tiċċertifika li sistema integrata f’vettura ta’ tip speċifiku tissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u r-rekwiżiti tekniċi rilevanti;

(7)

“approvazzjoni tat-tip ta’ unità teknika separata” tfisser approvazzjoni tat-tip li biha awtorità tal-approvazzjoni tiċċertifika li unità teknika separata tissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u r-rekwiżiti tekniċi rilevanti f’rabta ma’ tip speċifikat wieħed jew iktar ta’ vetturi;

(8)

“approvazzjoni tat-tip ta’ komponent” tfisser approvazzjoni tat-tip li biha awtorità tal-approvazzjoni tiċċertifika li komponent, indipendentement minn vettura, jissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u r-rekwiżiti tekniċi rilevanti;

(9)

“approvazzjoni tat-tip nazzjonali” tfisser proċedura tal-approvazzjonijiet tat-tip stabbilita mil-liġi nazzjonali ta’ Stat Membru, u l-validità tal-approvazzjoni tkun limitata għat-territorju ta’ dak l-Istat Membru;

(10)

“ċertifikat ta’ konformità” tfisser id-dokument li jinħareġ mill-manufattur, li jiċċertifika li vettura prodotta tikkonforma għat-tip ta’ vettura approvat;

(11)

“vettura bażi” tfisser kwalunkwe vettura li tintuża fl-istadju tal-bidu ta’ proċess f’diversi stadji tal-approvazzjoni tat-tip;

(12)

“vettura mhux kompluta” tfisser kwalunkwe vettura li jonqosha mill-inqas stadju ieħor biex tkun kompluta u tissodisfa r-rekwiżiti tekniċi rilevanti ta’ dan ir-Regolament;

(13)

“vettura kkompletata” tfisser vettura li tirriżulta mill-proċess f’diversi stadji tal-approvazzjoni tat-tip u li tissodisfa r-rekwiżiti tekniċi rilevanti ta’ dan ir-Regolament;

(14)

“vettura kompluta” tfisser kwalunkwe vettura li ma għandhiex bżonn tiġi kkompletata biex tissodisfa r-rekwiżiti tekniċi rilevanti ta’ dan ir-Regolament;

(15)

“sistema” tfisser assemblaġġ ta’ apparat ikkombinat biex iwettaq funzjoni speċifika waħda jew aktar f’vettura u li huwa soġġett għar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jew fi kwalunkwe wieħed mill-atti delegati jew ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament;

(16)

“komponent” tfisser apparat li huwa soġġett għar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jew ta’ kwalunkwe wieħed mill-atti delegati jew ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament, li jkun maħsub biex ikun parti minn vettura u li tista’ tingħatalu approvazzjoni tat-tip indipendentement minn vettura skont dan ir-Regolament u l-atti delegati jew ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament fejn dawk l-atti jiddisponu espressament għal dan;

(17)

“unità teknika separata” tfisser apparat soġġett għar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jew kwalunkwe wieħed mill-atti delegati jew ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament u li hija maħsuba biex tkun parti minn vettura u tista’ tingħatalha approvazzjoni tat-tip separatament, iżda biss f’relazzjoni ma’ tip jew tipi speċifikat(i) ta’ vettura fejn dawk l-atti jiddisponu espressament għal dan;

(18)

“komponenti” tfisser oġġetti użati għall-armar ta’ vettura kif ukoll komponenti ta’ rikambju;

(19)

“tagħmir” tfisser kwalunkwe oġġetti apparti komponenti li jistgħu jiġu miżjuda jew installati fuq vettura;

(20)

“komponenti jew tagħmir oriġinali” tfisser komponenti jew tagħmir manifatturati skont l-ispeċifikazzjonijiet u l-istandards ta’ produzzjoni pprovduti mill-manifattur tal-vettura għall-produzzjoni ta’ komponenti jew tagħmir għall-assemblaġġ tal-vettura partikolari; dan jinkludi l-komponenti jew tagħmir manifatturati fl-istess linja ta’ produzzjoni bħal dawn il-komponenti jew tagħmir; sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju, teżisti l-preżunzjoni li komponenti jew tagħmir huma komponenti jew tagħmir oriġinali jekk il-manifattur jiċċertifika li l-komponenti jew tagħmir huma ta’ kwalità identika għall-komponenti użati fl-assemblaġġ tal-vettura inkwistjoni u ġew manifatturati skont l-ispeċifikazzjonijiet u l-istandards ta’ produzzjoni tal-manifattur tal-vettura;

(21)

“komponenti ta’ rikambju” tfisser oġġetti li jiġu installati ġo vettura jew fuq vettura sabiex jiġu mibdula l-komponenti oriġinali ta’ dik il-vettura, inklużi prodotti bħal lubrikanti li huma meħtieġa għall-użu ta’ vettura, bl-eċċezzjoni tal-fjuwil;

(22)

“Sikurezza funzjonali” tfisser in-nuqqas ta’ riskju inaċċettabbli ta’ korriment fiżiku jew ta’ ħsara lil saħħet il-persuni jew għall-proprjetà minħabba perikli li jirriżultaw minn operar ħażin ta’ sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati mekkaniċi, elettriċi u/jew elettroniċi;

(23)

“Sistema avvanzata ta’ brejkijiet” tfisser sistema ta’ brejkijiet anti-lock, sistema kombinata ta’ bbrejkjar jew it-tnejn;

(24)

“sistema tal-brejkijiet anti-lock” tfisser sistema li tinduna b’meta r-rota tiżżerżaq u awtomatikament timmodula l-pressjoni u tipproduċi l-forza tal-ibbrejkjar mar-rota/roti biex tillimita l-ammont ta’ żerżiq;

(25)

“sistema kombinata ta’ bbrejkjar” tfisser:

(a)

għall-kategoriji ta’ vetturi L1e u L3e: sistema ta’ brejkijiet ta’ servizz fejn mill-inqas żewġ brejkijiet fuq roti differenti jiġu operati mill-attwazzjoni ta’ kontroll wieħed;

(b)

għall-kategorija ta’ vetturi L4e: sistema ta’ brejkijiet fejn il-brejkijiet fuq mill-inqas ir-roti ta’ quddiem u ta’ wara jiġu operati mill-attwazzjoni ta’ kontroll wieħed (jekk ir-rota ta’ wara u s-side-car jiġu bbrejkjati mill-istess sistema tal-brejkijiet, dan jitqies bħala l-brejk ta’ wara);

(c)

għall-kategoriji ta’ vetturi L2e, L5e, L6e u L7e: sistema ta’ brejkijiet ta’ servizz fejn il-brejkijiet fuq ir-roti kollha jiġu operati mill-attwazzjoni ta’ kontroll wieħed;

(26)

“dawl li jixgħel b’mod awtomatiku” tfisser sistema tad-dawl li tixgħel meta s-swiċċ tal-ignition jew is-swiċċ li jixgħel u jitfi l-magna jkun fil-pożizzjoni ta’ tħaddim;

(27)

“tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis” tfisser dawk il-komponenti ta’ vettura li jikkontrollaw jew jillimitaw l-emissjonijiet mill-egżost u/jew l-evaporazzjoni;

(28)

“Tagħmir sostitut għall-kontroll tat-tniġġis” tfisser tagħmir ta’ kontroll tat-tniġġis jew assemblaġġ ta’ tagħmir ta’ dan it-tip maħsub biex jissostitwixxi tagħmir oriġinali għall-kontroll tat-tniġġis u li jista’ jiġi approvat bħala unità teknika separata;

(29)

“pożizzjoni bilqiegħda” tfisser:

(a)

sedil li fuqu joqgħod jew is-sewwieq jew passiġġier u li jintuża billi l-persuna tpoġġi fuqu b’riġlejha fuq kull ġenb; jew

(b)

kwalunkwe sedil li jista’ jakkomoda minimu ta’ persuna waħda tad-daqs ta’ manikin antropomorfiku ta’ raġel adult tal-50 perċentil, fil-każ tas-sewwieq;

(30)

“magna li taqbad bil-kompressjoni” jew “magna CI” tfisser magna tal-kombustjoni li taħdem skont il-prinċipji tal-proċess tal-kombustjoni taċ-ċiklu “Diesel”;

(31)

“magna positive ignition” jew “magna PI” tfisser magna tal-kombustjoni li taħdem skont il-prinċipji tal-proċess tal-kombustjoni taċ-ċiklu “Otto”;

(32)

“vettura ibrida” tfisser vettura b’mill-inqas żewġ konvertituri tal-enerġija differenti u żewġ sistemi tal-ħżin tal-enerġija differenti (fil-vettura) għall-fini tal-propulsjoni tal-vettura;

(33)

“vettura tal-elettriku ibrida” tfisser vetturali, għall-iskop tal-propulsjoni mekkanika, tieħu l-enerġija miż-żewġ sorsi ta’ enerġija/qawwa li ġejjin li jinħażnu fuq il-vettura:

(a)

fjuwil li jiġi kkunsmat;

(b)

batterija, kapaċitatur, volant/ġeneratur jew tagħmir ieħor li jaħżen l-enerġija elettrika/il-qawwa.

Din id-definizzjoni tinkludi wkoll vetturi li jieħdu l-enerġija minn fjuwil li jiġi kkunsmatbiss għall-fini tal-iċċarġjar tat-tagħmir tal-enerġija elettrika/ħżin tal-enerġija,

(34)

“propulsjoni” tfisser magna tal-kombustjoni, magna elettrika, kwalunkwe applikazzjoni ibrida jew taħlita ta’ dawn it-tipi ta’ magni jew kull tip ieħor ta’ magni;

(35)

“potenza nominali kontinwa massima” tfisser il-potenza massima fuq tletin minuta fl-output shaft ta’ mutur elettriku kif stipulat fir-regolament Nru 85 tal-UNECE;

(36)

“potenza netta massima” tfisser il-potenza massima ta’ magna tal-kombustjoni disponibbli fuq il-bank tal-prova fi tmiem il-crankshaft jew komponent ekwivalenti;

(37)

“tagħmir ta’ invalidazzjoni” jfisser kull element tad-disinn li jħoss it-temperatura, il-veloċità tal-vettura, il-veloċità tal-magna u/jew it-tagħbija, il-ger tat-trażmissjoni, il-vakwu fil-manifold jew kull parametru ieħor bl-iskop li jattiva, jimmodula, jittardja jew iwaqqaf it-tħaddim ta’ kwalunkwe parti mis-sistema tal-kontroll tal-emissjonijiet u tal-posttrattament tal-egżost u li tnaqqas l-effettività tas-sistema tal-kontroll tal-emissjonijiet f’kondizzjonijiet li wieħed raġonevolment jistenna li jiltaqa’ magħhom waqt it-tħaddim u l-użu normali tal-vettura;

(38)

“durabilità” tfisser il-kapaċità tal-komponenti u s-sistemi li jservu sabiex il-prestazzjoni ambjentali kif stipulata fl-Artikolu 23 u l-Anness V jkunu jistgħu jintlaħqu wara l-kilometraġġ kif definit fl-Anness VII u sabiex is-sikurezza funzjonali tal-vettura tkun żgurata, jekk il-vettura tintuża f’ċirkostanzi normali jew f’dawk intiżi u ssirilha manutenzjoni skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur;

(39)

“kapaċità tal-magna” tfisser:

(a)

għal magni bil-pistins alternattivi, il-volum nominali tal-magna biċ-ċilindri miftuħa kemm jista’ jkun (swept volume);

(b)

għal magni bil-pistins iduru (Wankel), id-doppju tall-volum nominali tal-magna;

(40)

“emissjonijiet tal-evaporazzjoni” tfisser il-fwar tal-idrokarburi mitlufa mit-tank tal-fjuwil u s-sistema tal-forniment ta’ vettura motorizzata u mhux dawk mill-emissjonijiet tal-egżost;

(41)

“it-test SHED” tfisser test tal-vettura f’dar issiġillata għad-determinazzjoni tal-evaporazzjoni, fejn isir test speċjali tal-emissjonijiet tal-evaporazzjoni;

(42)

“sistema tal-fjuwil f’għamla ta’ gass” tfisser sistema komposta mit-tank tal-ħżin tal-fjuwil f’għamla ta’ gass, il-provvista tal-fjuwil, il-komponenti tad-dożaġġ u l-kontroll mgħammra f’magna sabiex jippermettu lill-magna li taħdem bl-LPG, is-CNG jew l-idroġenu bħala applikazzjoni li taħdem b’tip wieħed, żewġ tipi jew diversi tipi ta’ fjuwil;

(43)

“sustanzi gassużi li jniġġsu” tfisser l-emissjonijiet ta’ gass mill-egżost ta’ monossidu tal-karbonju (CO), ta’ ossidi tan-nitroġenu (NOx), espressi f’ekwivalenti ta’ dijossidu tan-nitroġenu (NO2), u ta’ l-idrokarburi (HC);

(44)

“emissjonijiet tal-egżost” tfisser l-emissjoni ta’ sustanzi gassużi li jniġġsu u partikoli mill-egżost tal-vettura;

(45)

“partikoli” tfisser il-komponenti tal-gass tal-egżost li jitneħħew mill-gass dilwit tal-egżost f’temperatura massima ta’ 325 K (52 °C) permezz tal-filtri deskritti fil-proċedura tat-test għall-verifika tal-emissjonijiet medji tal-egżost;

(46)

“Ċiklu dinji armonizzat tal-Ittestjar tal-Muturi” jew “WMTC” tfisser iċ-ċiklu armonizzat tal-ittestjar fil-laboratorju għall-emissjonijiet (WMTC) kif definit mir-Regolament tekniku globali tal-UNECE Nru 2;

(47)

“manifattur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tkun responsabbli lejn l-awtorità tal-approvazzjoni għall-aspetti kollha tal-approvazzjoni tat-tip, il-proċess tal-awtorizzazzjoni, għall-iżgurar tal-konformità tal-produzzjoni u li huma wkoll responsabbli għas-sorveljanza tas-suq għall-vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati prodotti, kemm jekk il-persuna fiżika jew ġuridika tkun jew ma tkunx involuta direttament fl-istadji kollha tad-disinn u tal-bini tal-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata li tkun is-suġġett tal-proċess tal-approvazzjoni;

(48)

“rappreżentant tal-manifattur” tfisser kull persuna naturali jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li tiġi maħtura mill-manifattur biex tirrappreżenta l-manifattur quddiem l-awtorità tal-approvazzjoni jew l-awtorità ta’ sorveljanza tas-suq u biex taġixxi f’isem il-manifattur fi kwistjonijiet koperti minn dan ir-Regolament;

(49)

“importatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni, li tqiegħed vettura, sistema, komponent, unità teknika separata, parti jew tagħmir minn pajjiż terz;

(50)

“distributur” tfisser kull persuna naturali jew ġuridika fil-katina tal-provvista, minbarra l-manifattur jew l-importatur, li jagħmel disponibbli vettura, sistema, komponent, unità teknika separata, parti jew tagħmir fis-suq;

(51)

“operatur ekonomiku” tfisser il-manifattur, ir-rappreżentant tal-manifattur, l-importatur jew id-distributur;

(52)

“reġistrazzjoni” tfisser l-awtorizzazzjoni amministrattiva għad-dħul fis-servizz fit-triq ta’ vettura, li tinvolvi l-identifikazzjoni tal-vettura u l-ħruġ ta’ numru tas-serje għaliha, li għandu jkun magħruf bħala n-numru tar-reġistrazzjoni, kemm jekk ikun permanenti, temporanju jew għal żmien qasir;

(53)

“dħul fis-servizz” tfisser l-ewwel użu fl-Unjoni, għall-iskop intenzjonat, ta’ vettura, sistema, komponent, unità teknika separata, parti jew tagħmir;

(54)

“tqiegħed fis-suq” tfisser li vettura, sistema, komponent, unità teknika separata, parti jew tagħmir issir disponibbli għall-ewwel darba fl-Unjoni;

(55)

“tqegħid għad-disponibilità fis-suq” tfisser kwalunkwe forniment ta’ vettura, sistema, komponent, unità teknika separata, parti jew tagħmir għad-distribuzzjoni jew l-użu fis-suq fl-andament ta’ attività kummerċjali, sew jekk bi ħlas sew b’xejn;

(56)

“awtorità tal-approvazzjoni” tfisser l-awtorità ta’ Stat Membru, stabbilita jew maħtura mill-Istat Membru, u nnotifikata lill-Kummissjoni mill-Istat Membru, bil-kompetenza għall-aspetti kollha tal-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata għall-proċess ta’ awtorizzazzjoni, għall-ħruġ u, jekk meħtieġ, l-irtirar jew ir-rifjut ta’ ċertifikati tal-approvazzjoni biex taġixxi bħala l-punt tal-kuntatt għall-awtoritajiet tal-approvazzjoni ta’ Stati Membri oħra, biex taħtar is-servizzi tekniċi u biex tiżgura li l-manifattur jissodisfa l-obbligi tiegħu rigward il-konformità tal-produzzjoni;

(57)

“awtorità tas-sorveljanza tas-suq” tfisser awtorità ta’ kull Stat Membru responsabbli għat-twettiq tas-sorveljanza tas-suq fit-territorju tiegħu;

(58)

“sorveljanza tas-suq” tfisser l-attivitajiet imwettqa u l-miżuri meħudha mill-awtoritajiet pubbliċi biex jiżguraw li l-vetturi, is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati disponibbli fis-suq ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni ta’ armonizzazzjoni tal-Unjoni u ma jipperikolawx is-saħħa, is-sikurezza jew kwalunkwe aspett ieħor tal-protezzjoni tal-interess pubbliku;

(59)

“awtorità nazzjonali” tfisser awtorità tal-approvazzjoni jew kull awtorità oħra involuta fi, u responsabbli għal, is-sorveljanza ta-suq, il-kontroll tal-fruntiera jew ir-reġistrazzjoni fi Stat Membru fir-rigward ta’ vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati, partijiet jew tagħmir;

(60)

“servizz tekniku” tfisser organizzazzjoni jew korp magħżul mill-awtorità tal-approvazzjoni ta’ Stat Membru bħala laboratorju tal-ittestjar biex jitwettqu t-testijiet, jew bħala korp għall-valutazzjoni tal-konformità biex iwettaq il-valutazzjoni tal-bidu u testijiet jew spezzjonijiet oħra, f’isem l-awtorità tal-approvazzjoni, filwaqt li l-awtorità ta’ approvazzjoni tkun tista’ taqdi dawk il-funzjonijiet hija stess;

(61)

“ittestjar intern” tfisser it-twettiq ta’ testijiet fil-faċilitajiet tiegħu stess, ir-reġistrazzjoni tar-riżultati tat-testijiet u t-tressiq ta’ rapport, inkluż il-konklużjonijiet, lill-awtorità tal-approvazzjoni minn manifattur li jkun ġie maħtur bħala servizz tekniku sabiex jevalwa l-konformità ma’ ċerti rekwiżiti;

(62)

“metodu ta’ ttestjar virtwali” tfisser simulazzjonijiet bil-kompjuter, inklużi kalkoli, biex juru jekk vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jissodisfawx ir-rekwiżiti tekniċi ta’ att delegat adottati skont l-Artikolu 32(6) mingħajr ma jkun meħtieġ l-użu ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata fiżiċi;

(63)

“sistema dijanjostika abbord jew sistema OBD” tfisser sistema li kapaċi tidentifika dik il-parti li x’aktarx tkun qed taħdem ħażin permezz ta’ kodiċijiet ta’ difetti maħżuna f’memorja tal-kompjuter;

(64)

“informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi” tfisser kull informazzjoni meħtieġa għad-dijanjożi, għall-manutenzjoni, għall-ispezzjoni, għall-monitoraġġ perjodiku, għat-tiswija, għar-riprogrammazzjoni jew għar-riinizjalizzazzjoni tal-vettura u li l-manifatturi jagħtu lin-negozjanti u lis-sewwejja awtorizzati tagħhom, inklużi l-emendi u s-supplimenti sussegwenti għal tali informazzjoni; din l-informazzjoni tinkludi l-informazzjoni kollha meħtieġa biex vettura tiġi mgħammra b’komponenti jew tagħmir;

(65)

“operatur indipendenti” tfisser impriżi li mhumiex bejjiegħa awtorizzati u dawk li jsewwu li huma direttament jew indirettament involuti fit-tiswija u l-manutenzjoni ta’ vetturi, b’mod partikolari dawk li jsewwu, manifatturi jew distributuri ta’ tagħmir tat-tiswija, għodda jew komponenti ta’ rikambju, pubblikaturi ta’ informazzjoni teknika, assoċjazzjonijiet tal-karozzi, operaturi tal-assistenza fit-triq, operaturi li joffru servizzi ta’ spezzjoni u ttestjar, operaturi li joffru taħriġ għall-istallaturi, il-manifatturi u dawk li jsewwu t-tagħmir fir-rigward ta’ vetturi li jaħdmu bi fjuwil alternattiv;

(66)

“sewwej awtorizzat” tfisser fornitur ta’ servizzi ta’ tiswijja u manteniment għal vetturi li joperaw fi ħdan is-sistema ta’ distribuzzjoni stabbilita minn fornitur ta’ vetturi;

(67)

“vettura ta’ tmiem is-serje” tfisser kwalunkwe vettura li hi parti minn stokk li ma jistax isir disponibbli fis-suq jew ma jistax jibqa’ jkun disponibbli fis-suq, u lanqas ma jista’ jiġi rreġistrat jew imdaħħal fis-servizz minħabba d-dħul fis-seħħ ta’ rekwiżiti tekniċi ġodda li għalihom ma ġiex approvat;

(68)

“vettura b’żewġ roti motorizzata” jew “PTW” tfisser vettura b’żewġ roti motorizzata, inklużi r-roti motorizzati b’żewġ roti, il-mopeds b’żewġ roti u l-muturi b’żewġ roti;

(69)

“triċiklu motorizzat” tfisser vettura motorizzata bi tliet roti li tissodisfa l-kriterji ta’ klassifikazzjoni għall-vetturi tal-kategorija L5e;

(70)

“kwadriċklu” tfisser vettura b’erba’ roti li tissodisfa l-kriterji ta’ klassifikazzjoni għal vetturi tal-kategorija L6e jew L7e;

(71)

“vettura awtoekwilibranti” tfisser kunċett ta’ vettura li huwa bbażat fuq ekwilibriju inerenti instabbli u li jeħtieġ sistema ta’ kontroll awżiljarju biex jinżamm il-bilanċ, u li jinkludi vetturi motorizzati b’rota waħda jew vetturi motorizzati b’żewġ roti paralleli;

(72)

“roti doppji” tfisser żewġ roti mmuntati fuq l-istess fus, li jitqiesu bħala rota waħda, u li d-distanza bejn iċ-ċentri taż-żoni ta’ kuntatt mal-art tagħhom tkun inqas minn 460 mm;

(73)

“tip ta’ vettura” tfisser grupp ta’ vetturi, inkluż varjanti jew verżjonijiet ta’ kategorija partikolari, li ma jvarjawx f’mill-inqas l-aspetti essenzjali li ġejjin:

(a)

il-kategorija u s-subkategorija;

(b)

il-manifattur;

(c)

ix-chassis, il-qafas, is-subqafas, il-qiegħ jew l-istruttura li magħha huma mqabbda l-komponenti maġġuri;

(d)

l-ispeċifikazzjoni tat-tip mogħtija mill-manifattur;

(74)

“varjant” tfisser vettura tal-istess tip fejn:

(a)

il-karatteristiċi bażiċi tal-forma tal-istruttura jkunu l-istess;

(b)

il-propulsjoni u l-konfigurazzjoni tal-propulsjoni jkunu l-istess;

(c)

jekk magna tal-kombustjoni tkun parti mill-propulsjoni, iċ-ċiklu operattiv tal-magna jkun l-istess;

(d)

in-numru u l-arranġament taċ-ċilindri jkunu l-istess;

(e)

it-tip ta’ gearbox jkun l-istess;

(f)

id-differenza fil-massa f’kundizzjoni ta’ sewqan bejn il-valur l-iktar baxx u l-ogħla valur ma teċċedix 20 % tal-valur l-iktar baxx;

(g)

id-differenza fil-massa massima permessibbli bejn il-valur l-iktar baxx u l-ogħla valur ma teċċedix 20 % tal-valur l-iktar baxx;

(h)

id-differenza fil-kapaċità taċ-ċilindru tal-unità tal-potenza (fil-każ ta’ unità ta’ kombustjoni) bejn il-valur l-iktar baxx u l-ogħla valur ma teċċedix 30 % tal-valur l-iktar baxx; kif ukoll

(i)

id-differenza fil-produzzjoni tal-potenza tal-unità tal-potenza bejn il-valur l-iktar baxx u l-ogħla valur ma teċċedix 30 % tal-valur l-iktar baxx;

(75)

“verżjoni ta’ varjant” tfisser vettura li tikkonsisti minn taħlita ta’ elementi murija fil-pakkett informattiv imsemmi fl-Artikolu 29(10);

(76)

“magna tal-kombustjoni esterna” tfisser magna termika li fiha l-kompartimenti tal-kombustjoni u l-espansjoni huma fiżikament separati u fejn fluwidu intern tal-ħidma jissaħħan bil-kombustjoni f’sors estern; is-sħana mill-kombustjoni esterna tespandi fluwidu intern tal-ħidma li mbagħad, billi jespandi u jaġixxi fuq il-mekkaniżmu tal-magna, jipproduċi ċ-ċaqliq u l-ħidma utli;

(77)

“grupp tal-propulsjoni” tfisser il-komponenti u s-sistemi ta’ vettura li jiġġeneraw il-potenza u jwassluha sal-wiċċ tat-triq, inklużi l-magna/i, is-sistemi tal-ġestjoni tal-magna jew kull modulu ieħor ta’ kontroll, it-tagħmir tal-kontrol tal-protezzjoni kontra t-tniġġis ambjentali inklużi l-emissjonijiet ta’ sustanzi ta’ tniġġis u sistemi għat-taffija tal-ħoss, it-trażmissjoni u l-kontroll tagħha, jew id-drive shaft jew belt drive jew chain drive, id-differentials, il-final drive u t-tajer tar-rota mdawra (radius);

(78)

“vettura li tieħu fjuwil wieħed” tfisser vettura li hija ddisinjata biex primarjament taħdem b’tip wieħed ta’ fjuwil;

(79)

“vettura li tieħu fjuwil gassuż wieħed” tfisser vettura li tieħu fjuwil wieħed li primarjament taħdem bl-LPG, bl-NG/bil-bijometanu, jew bl-idroġenu imma jista’ anki jkollha sistema tal-petrol għal finijiet ta’ emerġenza jew biex tistartja biss, fejn it-tank tal-petrol ma jkunx jesa’ aktar minn 5 litri ta’ petrol;

(80)

“E5” tfisser taħlita ta’ fjuwil ta’ 5 % etonal anidru u 95 % petrol;

(81)

“LPG” tfisser gass likwifikat tal-petroleum li huwa kompost mill-propanu u l-butanu likwifikat bil-ħżin taħt pressjoni;

(82)

“NG” tfisser gass naturali b’kontenut għoli ħafna ta’ metanu;

(83)

“bijometan” tfisser gass naturali rinnovabbli magħmul minn sorsi organiċi li jibda bħala “bijogass” iżda li mbagħad jitnaddaf bi proċess imsejjaħ “mill-bijogass għall-bijometan” li jwarrab l-impuritajiet fil-bijogass bħalma huma d-diossidu tal-karbonju, is-silossani u s-solfuri (H2S);

(84)

“vettura li tieħu żewġ fjuwils” tfisser vettura b’żewġ sistemi separati ta’ ħżin tal-fjuwil li tista’ taħdem għal parti mill-ħin b’żewġ fjuwils differenti u hija ddisinjata biex taħdem bi fjuwil wieħed kull waqt partikolari;

(85)

“vettura li tieħu żewġ fjuwils gassużi” tfisser vettura li tieħu żewġ fjuwils li tista’ taħdem bil-petrol u tista’ wkoll taħdem jew bl-LPG, bl-NG/bil-bijometanu jew bl-idroġenu;

(86)

“vettura bi fjuwil flessibbli” tfisser vettura b’sistema waħda ta’ ħżin tal-fjuwil li tista’ taħdem b’taħlitiet differenti ta’ żewġ fjuwils jew aktar;

(87)

“E85” tfisser taħlita ta’ fjuwil ta’ 85 % etonalu anidru u 15 % petrol;

(88)

“vettura bi fjuwil flessibbli li tieħu l-etanolu” tfisser vettura bi fjuwil flessibbli li tista’ taħdem bil-petrol jew b’taħlita ta’ petrol u etanolu b’sa 85 % kontenut ta’ etanolu;

(89)

“H2NG” tfisser taħlita ta’ fjuwil komposta mill-idroġenu u l-gass naturali;

(90)

“vettura bi fjuwil flessibbli li tieħu l-H2NG” tfisser vettura bi fjuwil flessibbli li tista’ taħdem b’taħlitiet differenti tal-idroġenu u l-NG/bijometanu;

(91)

“vettura bi fjuwil flessibbli li tieħu l-bijodiżil” tfisser vettura bi fjuwil flessibbli li tista’ taħdem bid-diżil minerali jew b’taħlita ta’ diżil minerali u bijodiżil;

(92)

“B5” tfisser taħlita ta’ fjuwil b’sa 5 % bijodiżil u 95 % diżil tal-petroleum;

(93)

“bijodiżil” tfisser fjuwil tad-diżil abbażi taż-żejt veġetali jew tax-xaħam li jikkonsisti f’alkil esteri ta’ katina twila prodotti b’mod sostenibbli;

(94)

“vettura purament tal-elettriku” tfisser vettura li taħdem permezz ta’:

(a)

sistema li tikkonsisti f’apparat jew apparati tal-ħżin tal-enerġija, apparat jew apparati għat-trasformazzjoni tal-potenza elettrika u magna jew magni elettriċi li jikkonvertu l-enerġija elettrika maħżuna f’enerġija mekkanika mwassla sar-roti għall-propulsjoni tal-vettura;

(b)

propulsjoni elettrika awżiljari armati fuq vettura ddisinjata biex taħdem bil-pedali;

(95)

“vettura b’ċellola tal-fjuwil tal-idroġenu” tfisser vettura mħaddma minn ċellola tal-fjuwil li tikkonverti l-enerġija kimika mill-idroġenu f’enerġija elettrika, għall-propulsjoni tal-vettura;

(96)

“punt R” jew “punt ta’ referenza ta’ pożizzjoni bilqiegħda” tfisser punt ta’ disinn definit mill- manifattur tal-vettura għal kull pożizzjoni bilqiegħda u stabbilit fir-rigward tas-sistema tridimensjonali ta’ referenza;

Ir-referenzi f’dan ir-Regolament għal rekwiżiti, proċeduri jew arranġamenti stipulati f’dan ir-Regolament għandhom jinqraw bħala referenzi għal dawk ir-rekwiżiti, proċeduri jew arranġamenti stipulati kemm f’dan ir-Regolament kif ukoll fl-atti delegati jew ta’ implimentazzjoni adottati taħt dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Kategoriji ta’ vetturi

1.   Vetturi tal-kategorija L jinkludu vetturi motorizzati b’żewġ, tliet u erba’ roti kif ikkategorizzati f’dan l-Artikolu u fl-Anness I, inkluż roti motorizzati, mopeds b’żewġ jew tliet roti, muturi b’żewġ jew tliet roti, muturi bis-sidecar, quads tat-triq ħfief jew tqal, u kwadrimobbli ħfief jew tqal.

2.   Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, il-kategoriji u s-subkategoriji tal-vetturi li ġejjin għandhom japplikaw, kif deskritt fl-Anness I:

(a)

vettura tal-kategorija L1e (vettura motorizzata ħafifa b’żewġ roti), subkategorizzata fi:

(i)

Vettura L1e-A (rota motorizzata);

(ii)

Vettura L1e-B (moped b’żewġ roti);

(b)

vettura tal-kategorija L2e (moped bi tliet roti) subkategorizzata fi:

(i)

vettura L2e-P (moped bi tliet roti iddisinjat għat-trasport tal-passiġġieri);

(ii)

vettura L2e-U (moped bi tliet roti iddisinjat għal-finijiet utilitarji);

(c)

vettura tal-kategorija L3e (mutur b’żewġ roti), subkategorizzat fi:

(i)

ir-rendiment tal-mutur (25), subkategorizzat iktar fi:

vettura L3e-A1 (mutur b’rendiment baxx),

Vettura L3e-A2 (mutur b’rendiment medju),

Vettura L3e-A3 (mutur b’rendiment għoli);

(ii)

użu speċjali:

mutur Enduro L3e-A1E, L3e-A2E jew L3e-A3E,

mutur Trial L3e-A1T, L3e-A2T jew L3e-A3T;

(d)

vettura tal-kategorija L4e (mutur b’żewġ roti bis-side-car);

(e)

vettura tal-kategorija L5e (triċiklu motorizzat), subkategorizzat fi:

(i)

vettura L5e-A (triċiklu), vettura ddisinjata prinċipalment għat-trasport tal-passiġġieri;

(ii)

vettura L5e-B (triċiklu kummerċjali), triċiklu utilitarju ddisinjata esklussivament għall-ġarr tal-oġġetti;

(f)

vettura tal-kategorija L6e (quad ħafif), subkategorizzat fi:

(i)

vettura L6e-A (quad tat-triq ħafif);

(ii)

vettura L6e-B (kwadrimobbli ħafif), subkategorizzat iktar fi:

vettura L6e-BU (kwadrimobbli ħafif għal finijiet utilitarji): vettura utilitarja ddisinjata esklussivament għall-ġarr tal-oġġetti,

vettura L6e-BP (kwadrimobbli ħafif għall-ġarr tal-passiġġieri): vettura ddisinjata primarjament għall-ġarr tal-passiġġieri;

(g)

vettura tal-kategorija L7e (kwadriċikli tqal), subkategorizzati fi:

(i)

vettura L7e-A (quad tat-triq tqil), subkategorizzat fi:

L7e-A1: Quad A1 tat-triq,

L7e-A2: Quad A2 tat-triq;

(ii)

vettura L7e-B (quad għal kull tip ta’ terren tqil), subkategorizzat fi:

L7e-B1: quad għal kull tip ta’ terren,

L7e-B2: buggy ġenb ma’ ġenb;

(iii)

vettura L7e-Ce (kwadrimobbli tqil), subkategorizzat fi:

vettura L7e-CU: (kwadrimobbli ħafif għal finijiet utilitarji) vettura utilitarja ddisinjata esklussivament għall-ġarr tal-oġġetti,

vettura L7e-CP: (kwadrimobbli ħafif għall-ġarr tal-passiġġieri) vettura ddisinjata primarjament għall-ġarr tal-passiġġieri.

3.   Il-vetturi tal-kategorija L elenkati fil-paragrafu 2 huma kklassifikati ulterjormanet skont il-propulsjoni tal-vettura:

(a)

propulsjoni b’magna tal-kombustjoni interna:

compression ignition (CI),

positive ignition (PI);

(b)

propulsjoni b’magna tal-kombustjoni esterna, turbina jew magna bil-pistins rotanti, li biha, għall-iskop tal-konformità mar-rekwiżiti ambjentali u tas-sikurezza funzjonali, vettura mgħammra b’dan it-tip ta’ propulsjoni titqies l-istess bħal vettura bil-propulsjoni ta’ magna ta’ kombustjoni interna PI;

(c)

propulsjoni b’magna li taħdem b’arja diġà kkumpressata u ma tarmix livelli ogħla ta’ sustanzi li jniġġsu u/jew gassijiet inerti mil-livelli preżenti fl-arja normalment, u fir-rigward tar-rekwiżiti tas-sikurezza u l-ħżin u l-provvista tal-fjuwil, din il-vettura titqies bħal vettura li topera bil-gass;

(d)

propulsjoni b’magna elettrika;

(e)

vettura ibrida li tgħaqqad kull konfigurazzjoni ta’ propulsjoni msemmija fil-punti (a), (b), (c) jew (d) ta’ dan il-paragrafu jew kull taħlita multipla ta’ dawn il-konfigurazzjonijiet ta’ propulsjoni inkluż magni multipli tal-kombustjoni u/jew elettriċi.

4.   Fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-vetturi tal-kategorija L fil-paragrafu 2, vettura li ma taqax taħt ċerta kategorija billi teċċedi għall-inqas wieħed mill-kriterji stipulati għal dik il-kategorija, taqa’ fil-kategorija li jmiss li tissodisfa l-kriterji tagħha. Dan japplika għall-gruppi li ġejjin ta’ kategoriji u subkategoriji:

(a)

il-kategorija L1e bis-subkategoriji tagħha L1e-A u L1e-B u l-kategorija L3e bis-subkategoriji tagħha L3e-A1, L3e-A2 u L3e-A3;

(b)

il-kategorija L2e u l-kategorija L5e bis-subkategoriji tagħha L5e-A u L5e-B;

(c)

il-kategorija L6e bis-subkategoriji tagħha L6e-A u L6e-B u l-kategorija L7e bis-subkategoriji tagħha L7e-A, L7e-B u L7e-C;

(d)

kull sekwenza loġika oħra ta’ kategoriji u/jew subkategoriji proposta mill-manifattur u approvata mill-awtorità tal-approvazzjoni.

5.   Minkejja l-kriterji ta’ (sub)kategorizzazzjoni stabbilit fil-paragrafi 1 sa 4 ta’ dan l-Artikolu u fl-Anness I, għandhom japplikaw kategoriji addizzjonali kif stabbilit fl-ANness V, biex il-proċeduri ta’ ttestjar ambjentali jkunu armonizzati fil-livell internazzjonali b’referenza għar-regolamenti tal-UNECE u għar-regolamenti globali tekniċi tal-UNECE.

Artikolu 5

Determinazzjoni tal-massa f’kundizzjoni ta’ sewqan

1.   Il-massa f’kundizzjoni ta’ sewqan ta’ vettura tal-kategorija L għandha tiġi ddeterminata billi titkejjel il-massa tal-vettura mhux mgħobbija u lesta għall-użu normali u għandha tinkludi l-massa ta’:

(a)

l-likwidi;

(b)

t-tagħmir standard bi qbil mal-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur;

(c)

l-fjuwil fit-tankijiet tal-fjuwil mimlijin sa tal-anqas 90 % tal-kapaċità tagħhom.

Għall-iskopijiet ta’ dan il-punt:

(i)

jekk il-propulsjoni tal-vettura ssir permezz ta’ “fjuwil likwidu” dan għandu jitqies bħala l-“fjuwil”;

(ii)

jekk il-propulsjoni tal-vettura ssir permezz ta’ “taħlita ta’ fjuwil/żejt” likwida:

jekk il-fjuwil għall-propulsjoni tal-vettura u ż-żejt tal-lubrikazzjoni jitħalltu minn qabel din il-“premixxela” għandha titqies bħala l-“fjuwil”,

jekk il-fjuwil għall-propulsjoni tal-vettura u ż-żejt tal-lubrikazzjoni jinħażnu separatament allura biss il-’fjuwil’ għall-propulsjoni tal-vettura għandu jitqies bħala l-’fjuwil’; jew

(iii)

jekk il-propulsjoni ta’ vettura ssir permezz ta’ fjuwil gassuż, fjuwil gassuż likwifikat jew inkella arja kumpressata, il-massa tal-’fjuwil’ fit-tank(ijiet) tal-fjuwil gassuż tista’ tiġi ffissata bħala 0 kg;

(d)

l-body, il-kabina, il-bibien; u

(e)

l-ħġieġ, il-coupling, ir-roti sper kif ukoll l-għodod.

2.   Il-massa f’kundizzjoni ta’ sewqan ta’ vettura tal-kategorija L għandha teskludi l-massa ta’:

(a)

s-sewwieq (75 kg) u tal-passiġġier (65 kg);

(b)

l-magni jew tat-tagħmir installati fl-erja tal-pjattaforma tat-tagħbija;

(c)

fil-każ ta’ vettura ibrida jew purament elettrika, l-batteriji ta’ propulsjoni;

(d)

fil-każ ta’ vetturi li jieħdu fjuwil wieħed, żewġ fjuwils jew fjuwils multipli, sistema tal-fjuwil gassuż kif ukoll it-tankijiet ta’ ħżin tal-fjuwil gassuż; u

(e)

fil-każ ta’ propulsjoni bl-arja prekumpressata, t-tankijiet ta’ ħżin tal-arja kumpressata.

KAPITOLU II

OBBLIGI ĠENERALI

Artikolu 6

Obbligi tal-Istati Membri

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu jew jaħtru awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip kompetenti fi kwistjonijiet li jirrigwardaw l-approvazzjoni u l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq kompetenti fi kwistjonijiet li jirrigwardaw is-sorveljanza tas-suq skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bit-twaqqif u l-ħatra ta’ tali awtoritajiet.

L-att ta’ notifika tal-awtoritajiet ta’ approvazzjoni u tas-sorveljanza tas-suq għandu jinkludi l-isem, l-indirizz, inkluż l-indirizz elettroniku, u l-qasam ta’ responsabbiltà tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista u d-dettalji tal-awtoritajiet tal-approvazzjoni fis-sit elettroniku tagħha.

2.   L-Istati Membri għandhom jippermettu t-tqegħid fis-suq, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-servizz biss ta’ dawk il-vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

3.   L-Istati Membri m’għandhomx jipprojbixxu, jillimitaw jew jimpedixxu t-tqegħid fis-suq, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-servizz ta’ vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati għal raġunijiet relatati ma’ aspetti tal-kostruzzjoni u l-funzjonament tagħhom koperti minn dan ir-Regolament, jekk huma jissodisfaw ir-rekwiżiti tiegħu.

4.   L-Istati Membri għandhom jorganizzaw u jwettqu sorveljanza tas-suq u kontrolli tal-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jidħlu fis-suq skont il-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 765/2008.

Artikolu 7

Obbligi tal-awtoritajiet tal-approvazzjoni

1.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom jiżguraw li l-manifatturi li japplikaw għall-approvazzjoni tat-tip jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont dan ir-Regolament.

2.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom japprovaw biss dawk il-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Miżuri tas-sorveljanza tas-suq

1.   Għal vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati li għandhom approvazzjoni tat-tip, l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għandhom iwettqu, fuq skala adegwata, kontrolli xierqa tad-dokumenti, filwaqt li jqisu l-prinċipji stabbiliti l-valutazzjoni tar-riskju, l-ilmenti u informazzjoni oħra.

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jistgħu jesiġu li l-operaturi ekonomiċi jagħmlu tali dokumentazzjoni u informazzjoni disponibbli skont kif ikun meqjus meħtieġ biex iwettqu l-attivitajiet tagħhom.

Fejn l-operaturi ekonomiċi jippreżentaw ċertifikati ta’ konformità, l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għandhom iqisu debitament dawn iċ-ċerifikati.

2.   Għall-komponenti u tagħmir għajr dawk koperti bil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, għandu japplika fl-intier tiegħu l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 765/2008.

Artikolu 9

Obbligi tal-manifatturi

1.   Il-manifatturi għandhom jiżguraw li meta l-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati jitqiegħdu fis-suq jew jiddaħħlu fis-servizz, dawn ikunu manifatturati u approvati skont ir-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament u l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament.

2.   Fil-każ ta’ approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji, kull manifattur għandu jkun responsabbli għall-approvazzjoni u l-konformità tal-produzzjoni tas-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati miżjuda fl-istadju tat-tlestija tal-vettura mmaniġġata mill-manifattur. Kull manifattur li jimmodifika komponenti jew sistemi diġà approvati fl-istadji ta’ qabel għandu jkun responsabbli għall-approvazzjoni u l-konformità tal-produzzjoni ta’ dawk il-komponenti u s-sistemi modifikati.

3.   Il-manifatturi li jimmodifikaw il-vettura mhux kompleta b’tali mod li hija tikkwalifika bħala kategorija differenti ta’ vettura, bil-konsegwenza li r-rekwiżiti legali li diġà jkunu ġew evalwati fi stadju preċedenti ta’ approvazzjoni jinbidlu, għandhom ukoll ikunu responsabbli mill-konformità mar-rekwiżiti applikabbli għall-kategorija ta’ vetturi li fiha tikkwalifika l-vettura modifikata.

4.   Għall-iskopijiet tal-approvazzjoni ta’ vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati koperti minn dan ir-Regolament, manifatturi stabbiliti barra mill-Unjoni għandhom jaħtru rappreżentant wieħed stabbilit fl-Unjoni biex jirrappreżentahom quddiem l-awtorità tal-approvazzjoni.

5.   Manifatturi stabbiliti lil hinn mill-Unjoni għandhom, barra minn hekk, jaħtru rappreżentant wieħed stabbilit fi ħdan l-Unjoni għall-finijiet ta’ sorveljanza tas-suq, li jista’ jkun ir-rappreżentant li hemm referenza għalih fil-paragrafu 4 jew rappreżentant addizzjonali.

6.   Il-manifatturi għandhom ikunu responsabbli lejn l-awtorità tal-approvazzjoni għall-aspetti kollha tal-proċess tal-approvazzjoni u biex tiġi żgurata l-konformità tal-produzzjoni, kemm jekk il-manifattur ikun involut direttament fl-istadji kollha tal-bini ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata kif ukoll jekk le.

7.   Skont dan ir-Regolament u l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament, il-manifatturi għandhom jiżguraw li hemm proċeduri fis-seħħ biex il-produzzjoni tas-serje tibqa’ f’konformità mat-tip approvat. It-tibdiliet fid-disinn ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jew fil-karatteristiċi u tibdiliet fir-rekwiżiti li għalihom vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jkunu ddikjarati li jikkonformaw magħhom għandhom jitqiesu skont il-Kapitolu VI.

8.   Barra mill-marki statutorji u l-marki tal-approvazzjoni tat-tip imwaħħla mal-vetturi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati tagħhom skont l-Artikolu 39, il-manifatturi għandhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat jew il-marka kummerċjali rreġistrata u l-indirizz fl-Unjoni li fih jistgħu jiġu kkuntattjati dwar il-vetturi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati tagħhom magħmula disponibbli fis-suq jew, fejn dan ma jkunx possibbli, fuq l-ippakkjar jew f’dokument li jakkumpanja l-komponent jew l-unità teknika separata.

9.   Il-manifatturi għandhom jiżguraw li, filwaqt li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tkun taħt ir-responsabbiltà tagħhom, il-kundizzjonijiet tal-ħżin jew tat-trasport ma jippreġudikawx il-konformità tagħha mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Obbligi tal-manifatturi rigward prodotti tagħhom li ma jkunux konformi jew li jippreżentaw riskju serju

1.   Il-manifatturi li jqisu jew għandhom għalfejn jaħsbu li l-vettura, komponent jew unità teknika separata tagħhom li tqiegħdet fis-suq jew iddaħħlet fis-servizz mhijiex konformi ma’ dan ir-Regolament jew l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament għandhom minnufih jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex dik il-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tinġieb f’konformità, tiġi rtirata jew imsejħa lura, skont kif ikun xieraq.

Il-manifattur għandu minnufih jinforma lill-awtorità ta’ approvazzjoni li tkun ħarġet l-approvazzjoni, filwaqt li jagħti dettalji, b’mod partikolari, tan-nonkonformita u ta’ kwalunkwe miżuri korrettivi li jkunu ttieħdu.

2.   Meta l-vettura, sistema, komponent, unità teknika separata, parti jew tagħmir tippreżenta riskju serju, il-manifatturi għandhom minnufih jinfurmaw b’dan lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni u tas-sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri fejn il-vettura, sistema, komponent, unità teknika separata, parti jew tagħmir tkun saret disponibbli fis-suq jew iddaħħlet fis-servizz, u jagħtu d-dettalji, partikolarment tan-nuqqas ta’ konformità u kull miżura korrettiva li tkun ittieħdet.

3.   Il-manifatturi għandhom iżommu l-pakkett ta’ informazzjoni li hemm referenza għalih fl-Artikolu 29(10) u, barra minn hekk, il-manifattur tal-vettura għandu jżomm kopja taċ-ċertifikati ta’ konformità li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 38 għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet tal-approvazzjoni għal perjodu ta’ 10 snin wara t-tqegħid fis-suq ta’ vettura, u għal perjodu ta’ ħames snin għal sistema, komponent jew unità teknika separata.

4.   Il-manifatturi għandhom, wara talba motivata minn awtorità nazzjonali, jipprovdu lil dik l-awtorità permezz tal-awtorità ta’ approvazzjoni kopja taċ-ċertifikat tal-UE ta’ approvazzjoni tat-tip jew l-awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 51(1) li turi l-konformità tal-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata, bi lsien li jista’ jinftiehem faċilment minn dik l-awtorità. Il-manifatturi għandhom jikkooperaw mal-awtorità nazzjonali dwar kwalunkwe azzjoni meħuda f’konformità mal-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 biex jiġu eliminati r-riskji ppreżentati mill-vetturi, is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati tagħhom li jkunu tqiegħdu fis-suq, ġew irreġistrati jew iddaħħlu fis-servizz.

Artikolu 11

Obbligi tar-rappreżentanti tal-manifattur fir-rigward tas-sorveljanza tas-suq

Ir-rappreżentant tal-manifattur għas-sorveljanza tas-suq għandu jwettaq il-ħidmiet speċifikati fil-mandat li jkun irċieva mill-manifattur. Dak il-mandat għandu jippermetti li rappreżentant għall-inqas jagħmel dan li ġej:

(a)

ikollu aċċess għall-fajl tal-informazzjoni li hemm referenza għalih fl-Artikolu 27 u ċ-ċertifikati ta’ konformità li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 38 biex ikunu jistgħu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet tal-approvazzjoni għal perjodu ta’ 10 snin wara t-tqegħid fis-suq tal-vettura, u għal perjodu ta’ ħames snin wara t-tqeigħid fis-suq ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata.

(b)

isegwi rikjesta motivata minn awtorità tal-approvazzjoni, jipprovdi lil dik l-awtorità bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex tintwera l-konformità tal-produzzjoni ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata;

(c)

jikkoopera mal-awtoritajiet tal-approvazzjoni jew tas-sorveljanza tas-suq, fuq it-talba tagħhom, dwar kull azzjoni meħuda biex telimina r-riskju serju li jirrappreżentaw vetturi, sistemi, komponenti, unitajiet tekniċi separati, partijiet jew tagħmir koperti mill-mandat tagħhom.

Artikolu 12

Obbligi tal-importaturi

1.   L-imporaturi għandhom iqiegħdu fis-suq biss vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati konformi li jew ikunu ngħataw l-approvazzjoni tat-tip tal-UE jew ikunu ssodisfaw ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni nazzjonali, jew partijiet jew tagħmir għalkollox soġġetti għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 765/2008.

2.   Qabel ma jqiegħdu fis-suq vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata b’approvazzjoni tat-tip, l-importaturi għandhom jiżguraw li hemm pakkett ta’ informazzjoni konformi mal-Artikolu 29(10), u li s-sistema, il-komponent jew l-unità teknika separata għandha l-marka tal-approvazzjoni tat-tip meħtieġa u hija konformi mal-Artikolu 9(8). Fil-każ ta’ vettura, l-importatur għandu jivverifika li l-vettura jkollha magħha ċ-ċertifikat ta’ konformità meħtieġ.

3.   Meta importaturi jqisu jew ikollhom għalfejn jaħsbu li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata, parti jew tagħmir ma tkunx konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, u partikolarment li ma tikkonformax mal-approvazzjoni tat-tip tagħha, huma ma għandhomx iqiegħdu fis-suq, jippermettu li tidħol fis-servizz jew jirreġistraw il-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata sakemm tinġieb f’konformità. Barra minn hekk, meta jqisu jew ikollhom għalfejn jaħsbu li l-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata, parti jew tagħmir tippreżenta riskju serju, għandhom jinfurmaw lill-manifattur u lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq b’dan. Għal vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati ta’ tip approvat, għandhom ukoll jinformaw b’dan lill-awtorita ta’ approvazzjoni li tkun ħarġet l-approvazzjoni.

4.   L-importaturi għandhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew il-marka kummerċjali reġistrata tagħhom u l-indirizz fejn ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati fuq il-vettura, sistema, komponent, unità teknika separata, parti jew tagħmir, jew, jekk dan ma jkunx possibbli fuq l-ippakkjar tagħha jew f’dokument li jakkumpanja s-sistema, il-komponent, l-unità teknika separata, il-parti jew it-tagħmir.

5.   L-importaturi għandhom jiżguraw li l-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tkun akkumpanjata mill-istruzzjonijiet u l-informazzjoni, kif rikjest skont l-Artikolu 55, fil-lingwa jew lingwi uffiċjali tal-Istati Membri kkonċernati.

6.   L-importaturi għandhom jiżguraw li, filwaqt li l-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tkun taħt ir-responsabbiltà tagħhom, il-kundizzjonijiet ta’ ħżin jew trasport ma jippreġudikawx il-konformità tiegħu mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament.

7.   Meta jitqies meħtieġ fir-rigward tar-riskji serji preżentati minn vettura, sistema, komponent, unità teknika separata, parti jew tagħmir, l-impurtaturi, għall-finijiet tal-protezzjoni tas-saħħa u tas-sikurezza tal-konsumaturi, għandhom jinvestigaw u, jekk ikun meħtieġ, iżommu reġistru ta’ lmenti u ta’ teħid lura ta’ vetturi, sistemi, komponenti, unitajiet tekniċi separati, partijiet jew tagħmir u għandhom iżommu lid-distributuri infurmati dwar dan il-monitoraġġ.

Artikolu 13

Obbligi tal-manifatturi rigward prodotti tagħhom li ma jkunux konformi jew li jippreżentaw riskju serju

1.   L-importaturi li jqisu jew għandhom għalfejn jaħsbu li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tagħhom li jkunu qiegħdu fis-suq mhijiex konformi ma’ dan ir-Regolament għandhom minnufih jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex dik il-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tinġieb f’konformità, tiġi rtirata jew tissejjaħ lura, skont kif ikun xieraq.

2.   Fejn vettura, sistema, komponent, unità teknika separata, parti jew tagħmir jippreżentaw riskju serju, l-importaturi għandhom minnufih jinfurmaw lill-manifattur u lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni u tas-sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri fejn ikunu qiegħduhom fis-suq. L-importatur għandu wkoll jinfurmahom b’kull azzjoni meħuda u jagħti dettalji, partikolarment dwar ir-riskju serju u kull miżura korrettiva li tkun ittieħdet mill-manifattur.

3.   L-importaturi għandhom, għal perjodu ta’ 10 snin wara t-tqegħid fis-suq tal-vettura u għal perjodu ta’ mill-inqas ħames snin mid-dħul fis-suq ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata, iżommu kopja taċ-ċertifikat ta’ konformità għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet tal-approvazzjoni u tas-sorveljanza tas-suq u jiżguraw li l-pakkett ta’ informazzjoni li hemm referenza għalih fl-Artikolu 29(10) ikun jista’ jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ dawn l-awtoritajiet meta dawn jitolbuh.

4.   L-importaturi għandhom, fuq talba motivata minn awtorità nazzjonali, jipprovdulha l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex tintwera l-konformità ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata, bi lsien li jinftiehem faċilment minn dik l-awtorità. L-importaturi għandhom jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, fuq talba tagħha, dwar kwalunkwe azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji li tirrappreżenta vettura, sistema, komponent, unità teknika separata, parti jew tagħmir li jkunu qiegħdu fis-suq.

Artikolu 14

Obbligi tad-distributuri

1.   Meta jkunu qed jagħmlu vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata, parti jew tagħmir disponibbli fis-suq, id-distributuri għandhom jaġixxu bl-attenzjoni dovuta fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

2.   Qabel it-tqegħid għad-disponibilità fis-suq, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-servizz ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata, id-distributuri għandhom jivverifikaw li l-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jkollhom l-immarkar statutorju jew il-marka tal-approvazzjoni tat-tip meħtieġa, li jkunu akkumpanjati mid-dokumenti meħtieġa u minn struzzjonijiet u informazzjoni dwar is-sikurezza fil- lingwa jew lingwi uffiċjali tal-Istat Membru li fih il-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata għandha titqiegħed għad-disponibilità fis-suq jew tiddaħħal fis-servizz, u li l-importatur u l-manifattur ikunu mxew mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 12(2) u (4) u l-Artikolu 39(1) u (2).

3.   Id-distributuri għandhom jiżguraw li, filwaqt li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tkun taħt ir-responsabbiltà tagħhom, il-kundizzjonijiet tal-ħżin jew tat-trasport ma jippreġudikawx il-konformità tagħha mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Artikolu 15

Obbligi tad-distributuri rigward prodotti tagħhom li ma jkunux konformi jew li jippreżentaw riskju serju

1.   Meta d-distributuri jqisu jew ikollhom għalfejn jaħsbu li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata ma tkunx konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, ma għandhomx jagħmlu disponibbli fis-suq, jirreġistraw jew idaħħlu fis-servizz il-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata sakemm ma inġiebet f’konformità.

2.   Id-distributuri li jqisu jew għandhom għalfejn jaħsbu li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tagħhom li jkunu għamlu disponibbli fis-suq jew irreġistraw jew li jkunu responsabbli għad-dħul tagħhom fis-servizz, ma tkunx konformi ma’ dan ir-Regolament, għandhom jinfurmaw lill-manifattur jew lir-rappreżentant tal-manifattur sabiex jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex dik il-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tinġieb f’konformità jew tissejjaħ lura, jekk ikun xieraq, f’konformità mal-Artikolu 10(1) jew l-Artikolu 13(1).

3.   Fejn il-vettura, is-sistema, il-komponent, l-unità teknika separata, il-parti jew it-tagħmir tippreżenta riskju serju, id-distributuri għandhom minnufih jinfurmaw lill-manifattur, lill-importatur u lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni u tas-sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri fejn ikunu qiegħduhom fis-suq. Id-distributur għandu wkoll jinfurmahom b’kull azzjoni meħuda u jagħti dettalji, partikolarment dwar ir-riskju serju u kull miżura korrettiva li tkun ittieħdet mill-manifattur.

4.   Id-distributuri għandhom, fuq talba motivata ta’ awtorità nazzjonali, jiżguraw li l-manifattur jipprovdi lill-awtorità nazzjonali l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 10(4) jew li l-importatur jipprovdi lill-awtorità nazzjonali l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 13(3). Għandhom jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, fuq talba tagħha, rigward kwalunkwe azzjoni meħuda f’konformità mal-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 biex jiġu eliminati r-riskji ppreżentati mill-vettura, is-sistema, il-komponent, l-unità teknika separata, il-parti jew it-tagħmir li huma jkunu għamlu disponibbli fis-suq.

Artikolu 16

Każijiet fejn l-obbligi tal-manifatturi japplikaw għall-importaturi u d-distributuri

Importatur jew distributur għandu jitqies manifattur għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament u għandu jkun soġġett għall-obbligi tal-manifattur skont l-Artikolu 9 sa 11, fejn l-importatur jew id-distributur jagħmel disponibbli fis-suq, jirreġistra jew ikun responsabbli għad-dħul fis-servizz ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata taħt ismu jew il-marka kummerċjali tiegħu jew jimmodifika vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata b’tali mod li tista’ tiġi affettwata l-konformità mar-rekwiżiti applikabbli.

Artikolu 17

Identifikazzjoni ta’ operaturi ekonomiċi

L-operaturi ekonomiċi għandhom, jekk mitluba, jidentifikaw dan li ġej lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni u tas-sorveljanza tas-suq, għal perjodu ta’ 10 snin fil-każ ta’ vettura u għal ħames snin fil-każ ta’ sistema, komponent, unità teknika separata, parti jew tagħmir:

(a)

kull operatur ekonomiku li jkun fornilhom vettura, sistema, komponent, unità teknika separata, parti jew tagħmir;

(b)

kull operatur ekonomiku li jkunu fornewlu vettura, sistema, komponent, unità teknika separata, parti jew tagħmir.

KAPITOLU III

REKWIŻITI SOSTANTIVI

Artikolu 18

Rekwiżiti sostantivi ġenerali

1.   Vetturi tal-kategorija L u sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal dawn il-vetturi għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti elenkati fl-Anness II sa VII applikabbli għall-kategoriji/għas-subkategoriji tal-vettura.

2.   Vetturi tal-kategorija L jew is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati tagħhom, li l-kompatibilità elettromanjaetika tagħhom hija indirizzata bis-sħiħ fl-atti delegati imsemmijin fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu rigward il-bini tal-vetturi u l-atti ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament, m’għandhomx ikunu soġġetti għad-Direttiva 2004/108/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-kompatibilità elettromanjetika (26).

3.   Sabiex tikkompleta r-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi tal-kategorija L stipulati f’dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 75 rigward ir-rekwiżiti tekniċi dettaljati u l-proċeduri tal-ittestjar kif mogħtija fil-qosor fl-Anness II(A), (B) u (C), biex b’hekk tiżgura livell għoli ta’ sikurezza u protezzjoni ambjentali kif definiti fid-dispożizzjonijiet relevanti ta’ dan ir-Regolament. L-ewwel tali att delegat għandu jiġi adottat sal-31 ta’ Diċembru 2014.

Artikolu 19

Projbizzjoni tal-apparat ta’ invalidazzjoni

L-użu ta’ apparat ta’ invalidazzjoni li jnaqqas l-effikaċja tas-sikurezza, il-kompatibilità elettromanjetika, is-sistema dijanjostika abbord, is-sistemi tat-tnaqqis tal-istorbju jew tas-sistemi ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu għandu jiġi pprojbit. Element tad-disinn ma għandux jitqies bħala apparat ta’ invalidazzjoni jekk kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin tiġi sodisfatta:

(a)

il-bżonn tal-apparat huwa ġġustifikat għal raġunijiet ta’ protezzjoni tal-magna mill-ħsara jew inċidenti u għat-tħaddim fis-sigurtà tal-vettura;

(b)

it-tagħmir ma jaħdimx għajr għall-ħtiġijiet tal-istartjar tal-magna;

(c)

il-kundizzjonijiet tat-tħaddim huma inklużi sa punt sostanzjali fil-proċeduri tat-test għall-verifika tal-konformità tal-vettura ma’ dan ir-Regolament u mal-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament.

Artikolu 20

Miżuri li jirrigwardaw il-modifiki għall-grupp tal-propulsjoni tal-vetturi għall-manifatturi

1.   Il-manifatturi tal-vetturi għandhom jgħammru l-vetturi tal-kategorija L bl-eċċezzjoni tas-subkategoriji L3e-A3 u L4e-A3, b’karatteristiċi ddeżinjati biex jipprevjenu t-tbagħbis tal-grupp tal-propulsjoni tal-vettura, permezz ta’ serje ta’ rekwiżiti u speċifikazzjonijiet tekniċi bil-għan:

(a)

tal-prevenzjoni tal-modifiki li jistgħu jippreġudikaw is-sikurezza, partikolarment billi jiżdied ir-rendiment tal-vettura bit-tbagħbis tal-grupp tal-propulsjoni sabiex jiżdied it-torque/massimu u/jew il-potenza u/jew l-ogħla veloċità li l-vettura ġiet iddisinjata għaliha li jkunu ġew stabbiliti debitament tul il-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip kif segwita mill-manifattur tal-vettura; u/jew

(b)

tal-prevenzjoni tal-ħsara lill-ambjent.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 75 rigward ir-rekwiżiti speċifiċi dwar il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 u biex tiffaċilita l-konformità mal-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu. L-ewwel ġabra ta’ dawk l-atti delegati għandha tiġi adottata sal-31 ta’ Diċembru 2014.

3.   Wara modifika tal-grupp tal-propulsjoni, vettura għandha tikkonforma mar-rekwiżiti tekniċi tal-kategorija u s-subkategorija inizjali tal-vetturi, jew jekk applikabbli, il-kategorija u s-subkategorija l-ġdida tal-vetturi, li kienu fis-seħħ meta l-vettura oriġinali tkun tqiegħdet fis-suq, ġiet irreġistrata jew iddaħħlet fis-servizz, inklużi l-aħħar emendi lir-rekwiżiti.

Fejn il-manifattur tal-vettura jiddisinja l-grupp tal-propulsjoni ta’ tip ta’ vettura b’tali mod li jippermetti l-modifikazzjoni tagħha bl-effett li vettura ma tibqax konformi mat-tip approvat, iżda tikkorrispondi għal varjant jew verżjoni addizzjonali, il-manifattur tal-vettura għandu jinkludi fl-applikazzjoni l-informazzjoni relevanti għal kul varjant jew verżjoni maħluqa b’dan il-mod u kull varjant jew verżjoni għandu jikseb approvazzjoni tat-tip espliċita. Jekk il-vettura modifikatataqa’ f’kategorija jew f’subkategorija ġdida, għandha ssir applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip ġdida.

4.   Bla preġudizzju għall-paragrafu 1, biex jiġu evitati modifiki jew aġġustamenti b’effetti ħżiena fuq is-sikurezza funzjonali jew fuq il-prestazzjoni ambjentali tal-vettura, il-manifattur għandu jagħmel ħiltu li jipprevjeni, permezz tal-aqwa prattika tal-inġinerija, li tali modifiki jew aġġustamenti jkunu teknikament possibbli, għajr jekk dawn il-modifiki jew aġġustamenti jkunu espliċitament dikjarati u inklużi fil-fajl tal-informazzjoni u b’hekk ikunu koperti mill-approvazzjoni tat-tip.

Artikolu 21

Rekwiżiti ġenerali għas-sistemi dijanjostiċi abbord

1.   Vetturi tal-kategorija L għandhom ikunu mgħammra b’sistema OBD li tikkonforma mar-rekwiżiti funzjonali u mal-proċeduri tal-ittestjar kif stabbiliti fl-atti delegati adottati skont il-paragrafu 5 u mid-dati ta’ applikazzjoni stipulati fl-Anness IV.

2.   Mid-dati stipulati fil-punt 1.8.1 tal-Anness IV, il-kategoriji/is-subkategoriji ta’ vetturi L3e, L4e, L5e-A L6e-A u L7e-A għandhom ikunu mgħammra b’sistema OBD tal-istadju I li timmonitorja għal kwalunkwe falliment taċ-ċirkwit elettriku u tal-elettronika tas-sistema tal-kontroll tal-emissjonijiet u tirraporta dawk il-fallimenti li jirriżultaw fi qbiż tal-livelli ta’ limitu tal-emissjonijiet kif stabbiliti fl-Anness VI (B1).

3.   Mid-dati stipulati fil-punt 1.8.2 tal-Anness IV, il-kategoriji/is-subkategoriji tal-vetturi L3e sa L7e għandhom ikunu mgħammra b’sistema OBD tal-istadju I li timmonitorja għal kwalunkwe falliment taċ-ċirkwit elettriku u tal-elettronika tas-sistema tal-kontroll tal-emissjonijiet u li tiġi skattata meta jkunu qed jinqabżu l-livelli ta’ limitu tal-emissjonijiet kif stabbiliti fl-Anness VI (B2). Sistemi OBD tal-istadju I għal dawk il-kategoriji/is-subkategoriji tal-vetturi għandhom ukoll jirrapportaw l-iskattar ta’ kwalunkwe mod ta’ operazzjoni li jnaqqas it-torque tal-magna b’mod sinifikanti.

4.   Mid-dati stipulati fil-punt 1.8.3 tal-Anness IV u soġġett għall-Artikolu 23(5), il-kategoriji/is-subkategoriji ta’ vetturi L3e, L5e-A L6e-A u L7e-A għandhom minn barra hekk ikunu mgħammra b’sistema OBD tal-istadju II li timmonitorja u tirraporta fallimenti u degradazzjoni tas-sistema tal-kontroll tal-emissjonijiet li jirriżultaw fi qbiż tal-livelli ta’ limitu tal-emissjonijiet kif stabbiliti fl-Anness VI (B2).

5.   Sabiex tarmonizza r-rappurtar tas-sistema OBD dwar fallimenti tas-sikurezza funzjonali jew tas-sistema tal-kontroll tal-emissjonijiet u tiffaċilita t-tiswija effikaċi u effiċjenti ta’ vettura, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 75 rigward ir-rekwiżiti tekniċi dettaljati marbuta mas-sistema dijanjostika abbord, inklużi r-rekwiżiti OBD funzjonali u l-proċeduri tat-test għal dawk is-suġġetti elenkati fil-paragrafi 1 sa 4 u kif li hemm referenza għalih fl-Anness II (C) 11 u t-test ta’ tip VIII li hemm referenza għalih fl-Anness V.

Artikolu 22

Rekwiżiti għas-sikurezza funzjonali tal-vetturi

1.   Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-vetturi jiġu ddisinjati, mibnija u mmuntati b’mod li jiġi minimizzat ir-riskju ta’ korriment għall-okkupanti tal-vettura u għal utenti oħra tat-triq.

2.   Il-manifattur għandu jiżgura li s-sikurezza funzjonali tal-vettura tibqa’ matul il-ħajja normali tal-vettura jekk din tintuża taħt kundizzjonijiet normali u ssirilha manutenzjoni skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur. Il-manifattur għandu jagħti dikjarazzjoni fil-fajl tal-informazzjoni li tikkonferma li l-felħan tul iż-żmien tas-sistemi, il-partijiet u t-tagħmir li jkunu kritiċi għas-sikurezza funzjonali jkun żgurat permezz ta’ ttestjar adegwat u l-użu ta’ prattiki tajba tal-inġinerija.

3.   Il-manifatturi għandhom jiżguraw li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati jikkonformaw mar-rekwiżiti rilevanti stipulati fl-Annessi II u VII u jikkonformaw mal-proċeduri tat-test u r-rekwiżiti tar-rendiment kif stipulati f’att delegat adottat skont il-paragrafu 5.

4.   Komponenti ta’ vetturi li r-riskji tagħhom ta’ natura elettrika huma indirizzati bis-sħiħ fl-atti delegati jew ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament, m’għandhomx ikunu soġġetti għad-Direttiva 2006/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mat-tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ (27).

5.   Sabiex jiġi żgurat li jintlaħaq livell għoli ta’ sikurezza funzjonali, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 75 dwar ir-rekwiżiti speċifiċi elenkati fl-Anness II (B) rigward is-sikurezza funzjonali tal-vetturi u, fejn applikabbli, tibbaża fuq ir-rekwiżiti msaħħa tas-sikurezza funzjonali stabbiliti fl-Anness VIII. L-ewwel ġabra ta’ dawk l-atti delegati għandha tiġi adottata sal-31 ta’ Diċembru 2014.

6.   Il-Kummissjoni għandha tadotta fit-tieni pass, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2020, att delegat skont l-Artikolu 75, sabiex tarmonizza r-rekwiżiti u t-testijiet tul il-ħajja normali għall-iżgurar tal-integrità strutturali tal-vettura kif stabbiliti fl-Anness II (B) 17.

7.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex tistabbilixxi mudell għad-dikjarazzjoni tal-manifattur. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2).

Artikolu 23

Rekwiżiti għar-rendiment ambjentali

1.   Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-vetturi jiġu ddisinjati, mibnija u mmuntati b’mod li l-impatt fuq l-ambjent jiġi mminimizzat. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-vetturi bl-approvazzjoni tat-tip jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-rendiment ambjentali kif stipulat fl-Annessi II, V u VI u u fi ħdan il-kilometraġġ ta’ durabilità kif stabbilit fl-Anness VII.

2.   Il-manifatturi għandhom jiżguraw li vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati jikkonformaw mal-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tat-testijiet kif stipulat fl-Anness V fi ħdan id-dati ta’ applikazzjoni stabbiliti fl-Anness IV li għandhom jiġu stipulati f’att delegat adottat skont il-paragrafu 12 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Il-manifatturi għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-verifika tar-rekwiżiti tad-durabilità jiġu sodisfatti. Il-manifattur għandu jagħżel waħda mill-proċeduri tat-test tat-durabilità li ġejjin li għandha tintuża biex tingħata evidenza lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip li r-rendiment ambjentali ta’ vettura bl-approvazzjoni tat-tip għandu d-durabilità:

(a)

ittestjar tad-durabilità reali b’akkumulazzjoni tal-kilometraġġ sħiħ:

Il-vetturi tat-test għandhom jakkumulaw fiżikament id-distanza sħiħa stabbilita fl-Anness VII(A) u għandhom jiġu ttestjati skont il-proċedura stipulata fit-test tat-tip V kif stipulat fl-att delegat adottat skont il-paragrafu 12 ta’ dan l-Artikolu. Ir-riżultati tat-test tal-emissjonijiet sal-ilħiq tad-distanza sħiħa u inkluża dik id-distanza sħiħa stabbilita fl-Anness VII(A) għandhom ikunu aktar baxxi mil-limiti ambjentali stipulati fl-Anness VI(A);

(b)

ittestjar tad-durabilità reali b’akkumulazzjoni tal-kilometraġġ parzjali:

Il-vetturi tat-test għandhom jakkumulaw fiżikament minimu ta’ 50 % tad-distanza sħiħa stabbilita fl-Anness VII(A) u għandhom jiġu ttestjati skont il-proċedura stipulata fit-test tat-tip V kif stipulat fl-att delegat adottat skont il-paragrafu 12 ta’ dan l-Artikolu. Kif speċifikat f’dak l-att, ir-riżultati tat-testijiet għandhom jiġu estrapolati sad-distanza sħiħa stabbilita fl-Anness VII(A). Sew ir-riżultati tat-test kif ukoll ir-rżultati tal-estrapolazzjoni għandhom ikunu aktar baxxi mil-limiti ambjentali stipulati fl-Anness VI(A);

(c)

proċedura matematika tad-durabilità:

Għal kull kostitwent tal-emissjonijiet, il-prodott tal-multiplikazzjoni tal-fattur ta’ deterjorament stabbilit fl-Anness VII(B)u r-riżultat tat-test ambjentali ta’ vettura li tkun akkumulat aktar minn 100 km wara li tkun tħaddmet għall-ewwel darba fi tmiem il-linja ta’ produzzjoni għandu jkun aktar baxxi mil-limitu ambjentali stipulat fl-Anness VI(A).

4.   Sal-1 ta’ Jannar 2016, il-Kummissjoni għandha twettaq studju komprensiv tal-effett ambjentali. L-istudju għandu jevalwa l-kwalità tal-arja u s-sehem tas-sustanzi li jniġġsu għall-vetturi tal-kategorija L u għandu jkopri r-rekwiżiti tat-tipi ta’ testijiet I, IV, V, VII u VIII elenkati fl-Anness V.

Hija għandha tiġbor u tevalwa l-aħħar data xjentifika, is-sejbiet tar-riċerka xjentifika, l-immudellar u l-effiċjenza tal-ispejjeż bil-ħsieb li jiġu stabbiliti miżuri politiċi definittivi bil-konferma u l-istabbiliment finali tal-infurzar ta’ Euro 5 stipulati fl-Anness IV u r-rekwiżiti ambjentali Euro 5 stipulati fl-Annessi V, fl-Anness VI (A2), (B2) u (C2) fir-rigward tal-kilometraġġi ta’ durabilità u fatturi ta’ deterjorament ta’ Euro 5.

5.   Abbażi tas-sejbiet li għalihom hemm referenza fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni għandha sal-31 ta’ Diċembru 2016 tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar li ġej:

(a)

id-dati tal-infurzar tal-livell Euro 5 msemmija fl-Anness IV;

(b)

il-limiti tal-emissjonijiet Euro 5 msemmija fl-Anness VI(A2) u l-limiti OBD fl-Anness VI(B2);

(c)

li t-tipi ta’ vetturi l-ġodda kollha fil-kategoriji/fis-subkategoriji L3e, L5e, L6e-A u L7e-A għandhom, barra mill-istadju I tal-OBD, jiġu mgħammra bl-istadju II tal-OBD fil-livell Euro 5;

(d)

l-kilometraġġi tad-durabilità għal-livell Euro 5 msemmija fl-Anness VII(A) u l-fatturi ta’ deterjorament għal-livell Euro 5 msemmija fl-Anness VII(B).

Il-Kummissjoni għandha tagħmel kalunkwe proposta leġiżlattiva fid-dawl ta’ dak ir-rapport.

6.   Abbażi tar-riżultati tal-istudju tal-effett ambjentali, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 75 li jistipula liema mill-kategoriji/mis-subkategoriji L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B u L7e-C għal-livell Euro 5 għandhom ikunu soġġetti għall-ittestjar SHED jew għall-ittestjar tal-permeazzjoni tat-tank tal-fjuwil u tat-tubi, bil-limiti tat-test elenkati fl-Anness VI(C2).

7.   Il-manifatturi għandhom jiżguraw li vetturi tal-kategorija L jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ittestjar applikabbli rigward ir-rendiment ambjentali għall-approvazzjoni u l-estensjonijiet kif stabbilit fl-Anness V (A).

8.   Fir-rigward tal-ittestjar tat-tip I, il-limitu tal-emissjonijiet relevanti għal test tat-tip I għall-muturi L3e-AxE (Enduro, x = 1, 2 jew 3) u L3e-AxT (Trial, x = 1, 2 jew 3) gandu jkun is-somma ta’ L2 (THC) u L3 (NOx) tal-Anness VI (A). Ir-riżultati tat-test tal-emissjonijiet (NOx + THC) għandu jkun anqas minn jew ugwali għal dan il-limitu (L2 + L3).

9.   Il-vetturi tal-kategorija L4e għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ambjentali stipulati fl-Anness V għall-vetturi tal-kategorija L3e; fejn għat-testijiet tat-tipi I, IV, VII u VIII tal-Anness V jew jiġi ttestjat l-assemblaġġ komplut tal-vettura motorizzata ta’ bażi armata bis-side-car jew inkella tiġi ttestjata biss il-vettura motorizzata ta’ bażi mingħajr is-side-car skont kif ikun f’loku.

10.   Il-manifatturi għandhom jiżguraw li kull tagħmir sostitut għall-kontroll tat-tniġġis li jitqiegħed fis-suq jew ikun se jiddaħħal fis-servizz fl-Unjoni jkollu l-approvazzjoni tat-tip skont dan ir-Regolament.

11.   Ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1 u 10 għandhom japplikaw għall-vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati skont l-Anness II.

12.   Sabiex ikun żgurat livell għoli ta’ protezzjoni ambjentali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 75 rigward l-ispeċifikazjonijiet tekniċi dettaljati dwar ir-rekwiżiti ambjentali għas-suġġetti li għalihom hemm referenza fil-paragrafi 1, 2, 3, 6 u 7 ta’ danl-Artikolu inklużi l-proċeduri tal-ittestjar.

Artikolu 24

Rekwiżiti ambjentali addizzjonali fir-rigward tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra, il-konsum tal-fjuwil u l-konsum tal-enerġija elettrika u d-distanza bl-elettriku

1.   L-emissjonijiet tad-CO2 (id-diossidu tal-karbonju) għandhom jiġu determinati fiċ-ċiklu applikabbli tat-testijiet tal-laboratorju għall-emissjonijiet mill-manifattur u għandhom jiġu rrappurtati mill-manifattur lill-awtorità tal-approvazzjoni. Il-konsum tal-fjuwil u/jew il-konsum tal-enerġija elettrika u d-distanza bl-elettriku għandhom jiġu kkalkulati jew abbażi tar-riżultati tat-testijiet tal-laboratorju dwar l-emissjonijiet għall-approvazzjoni tat-tip jew jitkejlu, attestati mis-servizz tekniku, u jiġi rrappurtati lill-awtorità tal-approvazzjoni.

2.   Ir-riżultat tal-kejl tad-CO2, il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-enerġija elettrika u d-distanza bl-elettriku ikkalkulati jew imkejla għandhom jiġu inklużi fil-fajl tal-informazzjoni kif speċifikat fl-att ta’ implimentazzjoni msemmi fl-Artikolu 27(4) u l-informazzjoni relevanti għandha wkoll tiġi indikata fuq iċ-ċertifikat tal-konformità

Barra mill-indikazzjoni fuq iċ-ċertifikat tal-konformità, il-manifatturi għandhom jiżguraw li d-data dwar l-emissjonijiet tad-CO2, il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-enerġija elettrika u d-distanza bl-elettriku jingħataw lix-xerrej tal-vettura fil-waqt tax-xiri ta’ vettura ġdida, f’għamla li jqisu xierqa.

3.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa i tadotta atti delegati skont l-Artikolu 75 rigward proċeduri tal-ittestjar tat-testijiet tat-tip VII dwar il-kalkolu tal-kejl tal-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-enerġija elettrika u d-distanza bl-elettriku u dwar il-metodi tal-kejl.

KAPITOLU IV

PROĊEDURI TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-UE

Artikolu 25

Proċeduri għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE

1.   Huwa u japplika għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura kompluta, il-manifattur jista’ jagħżel waħda minn dawn il-proċeduri:

(a)

approvazzjoni tat-tip pass pass;

(b)

approvazzjoni tat-tip fi stadju wieħed;

(c)

approvazzjoni tat-tip imħallta.

Barra minn hekk, ilmanifattur tal-kategoriji ta’ vetturi kif stabbilit fil-paragrafu 5 jista’ jagħżel approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji.

Biss il-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip fi stadju wieħed hija applikabbli għall-approvazzjoni tat-tip ta’ sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati.

2.   L-approvazzjoni tat-tip pass pass għandha tikkonsisti fil-ġbir fi stadji ta’ sett sħiħ ta’ ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE għas-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati li huma parti mill-vettura, u li jwassal, fl-aħħar stadju, għall-approvazzjoni tal-vettura sħiħa.

3.   L-approvazzjoni tat-tip fi stadju wieħed għandha tikkonsisti fl-approvazzjoni ta’ vettura sħiħa permezz ta’ operazzjoni waħda.

4.   L-approvazzjoni tat-tip imħallta hija proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip pass pass li għaliha approvazzjoni tas-sistema waħda, jew aktar, tintlaħaq matul l-istadju finali tal-approvazzjoni tal-vettura sħiħa, mingħajr ma jkun meħtieġ li jinħarġu ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE għal dawk is-sistemi.

5.   Fil-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji, awtorità tal-approvazzjoni waħda jew iktar jiċċertifikaw li, skont kemm tkun kompluta, tip ta’ vettura mhux kompluta jew ikkompletata jissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u r-rekwiżiti tekniċi rilevanti ta’ dan ir-Regolament.

L-approvazzjoni f’diversi stadji għandha tingħata fir-rigward ta’ tip ta’ vettura mhux kompluta jew ikkompletata li jikkonforma mad-dettalji fil-fajl ta’ informazzjoni previst fl-Artikolu 27 u li jissodisfa r-rekwiżiti tekniċi speċifikati fl-atti regolatorji rilevanti elenkati fl-Anness II, wara li jitqies l-istat ta’ tlestija tal-vettura.

6.   L-approvazzjoni tat-tip għall-istadju finali tal-ikkompletar għandha tingħata biss wara li l-awtorità tal-approvazzjoni tkun ivverifikat li t-tip ta’ vettura approvat fl-aħħar stadju jissodisfa f’dak il-waqt ir-rekwiżiti tekniċi kollha applikabbli. Dak għandu jinkludi verifika dokumentali tar-rekwiżiti kollha koperti minn approvazzjoni tat-tip għal vettura mhux lesta mogħtija matul proċedura ta’ diversi stadji, anke meta tkun ingħatat għal kategorija jew sottokategorija differenti ta’ vettura.

L-approvazzjoni f’diversi stadji msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 għandha tapplika biss għal vetturi tas-subkategoriji L2e -U, L4e, L5e-B, L6e-BU u L7e-CU

7.   L-għażla tal-proċedura tal-approvazzjoni ma għandhiex taffettwa r-rekwiżiti sostantivi applikabbli li t-tip ta’ vettura approvata għandu jikkonforma magħhom fil-waqt tal-ħruġ tal-approvazzjoni tat-tip tal-vettura sħiħa.

8.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 75 dwar arranġamenti dettaljati fir-rigward tal-proċeduri ta’ approvazzjoni tat-tip. L-ewwel ġabra ta’ dawk l-atti delegati għandha tiġi adottata sal-31 ta’ Diċembru 2014.

Artikolu 26

Applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip

1.   Il-manifattur għandu jissottometti l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip lill-awtorità tal-approvazzjoni.

2.   Tista’ ssir biss applikazzjoni waħda fir-rigward ta’ tip partikolari ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata u dan jista’ jsir fi Stat Membru wieħed biss.

3.   Għandha ssir applikazzjoni separata għal kull tip li jrid jiġi approvat.

Artikolu 27

Il-fajl tal-informazzjoni

1.   L-applikant għandu jipprovdi lill-awtorità tal-approvazzjoni b’fajl tal-informazzjoni.

2.   Il-fajl tal-informazzjoni għandu jinkludi dan li ġej:

(a)

dokument ta’ informazzjoni;

(b)

kull data, dijagrammi, ritratti u kull informazzjoni oħra;

(c)

għall-vetturi, indikazzjoni tal-proċedura/i magħżula skont l-Artikolu 25(1);

(d)

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali mitluba mill-awtorità tal-approvazzjoni fil-kuntest tal-proċedura ta’ applikazzjoni.

3.   Il-folder ta’ informazzjoni jista’ jingħata fuq il-karta jew f’format elettroniku kif ammissibbli mis-servizz tekniku u mill-awtorità ta’ approvazzjoni.

4.   Il-Kummissjoni għandha tistabilixxi mudelli għad-dokument ta’ informazzjoni u għall-fajl ta’ informazzjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2). L-ewwel ġabra ta’ dawk l-atti delegati għandha tiġi adottata sal-31 ta’ Diċembru 2014.

Artikolu 28

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-informazzjoni li għandhom jingħataw fl-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip skont proċeduri differenti

1.   Applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip pass pass għandha tkun akkumpanjata minn fajl tal-informazzjoni skont l-Artikolu 27 u mis-sett komplut ta’ ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip rikjesti skont kull att elenkati fl-Anness II.

Fil-każ tal-approvazzjoni tat-tip ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata, skont l-atti applikabbli elenkati fl-Anness II, l-awtorità tal-approvazzjoni għandu jkollha aċċess għall-fajl ta’ informazzjoni relatat sa dakinhar li l-approvazzjoni tingħata jew inkella tiġi rifjutata.

2.   Applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip fi stadju wieħed għandha tkun akkumpanjata minn fajl tal-informazzjoni previst fl-Artikolu 27 li jkun fih l-informazzjoni rilevanti skont l-atti ta’ implimentazzjoni adottati taħt dan ir-Regolament, fir-rigward ta’ dawk l-atti applikabbli.

3.   Fil-każ ta’ proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip imħallta, il-fajl ta’ informazzjoni għandu jkollu miegħu ċertifikat jew ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip meħtieġ(a) skont kull wieħed mill-atti applikabbli elenkati fl-Anness II u għandu jinkludi, dment li ma jiġi ppreżentat l-ebda ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip, l-informazzjoni relevanti skont l-atti ta’ implimentazzjoni adottati taħt dan ir-Regolament, fir-rigward ta’ dawk l-atti applikabbli.

4.   Mingħajr ħsara għall-paragrafi 1, 2 u 3, l-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta għall-finijiet tal-approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji:

(a)

fl-ewwel stadju, dawk il-partijiet tal-fajl tal-informazzjoni u ċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE li huma rilevanti għall-istat tat-tlestija tal-vettura bażi;

(b)

fit-tieni stadju u dawk sussegwenti, dawk il-partijiet tal-fajl tal-informazzjoni u ċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE li huma rilevanti għall-istadju attwali ta’ kostruzzjoni, flimkien ma’ kopja taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-vettura maħruġa fl-istadju preċedenti tal-kostruzzjoni u d-dettalji kollha ta’ kwalunkwe tibdil jew addizzjonijiet li l-manifattur ikun għamel fil-vettura.

L-informazzjoni speċifikata fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu tista’ tingħata f’konformità mal-paragrafu 3.

5.   L-awtorità tal-approvazzjoni tista’, b’talba motivata, titlob lill-manifattur jipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali meħtieġa sabiex tkun tista’ tittieħed deċiżjoni dwar liema testijiet ikunu meħtieġa jew biex jitħaffef it-twettiq ta’ dawk it-testijiet.

KAPITOLU V

TWETTIQ TAL-PROĊEDURI TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-UE

Artikolu 29

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom jagħtu l-approvazzjoni tat-tip tal-UE biss wara li jivverifikaw il-konformità tal-arranġamenti tal-produzzjoni msemmija fl-Artikolu 33 u l-konformità tat-tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata mar-rekwiżiti applikabbli.

2.   Approvazzjonijiet tat-tip tal-UE għandhom jingħataw skont dan il-Kapitolu.

3.   Jekk awtorità tal-approvazzjoni ssib li tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata, għalkemm konformi mad-dispożizzjonijiet meħtieġa, jippreżentaw riskju serju għas-sikurezza jew jistgħu jkunu ta’ dannu gravi għall-ambjent jew għas-saħħa pubblika, hija tista’ tirrifjuta li tagħti l-approvazzjoni tat-tip tal-UE. F’dak il-każ, għandha minnufih tibgħat lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fajl dettaljat li jispjega r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha u li jagħti l-evidenza tal-fatti misjuba.

4.   Iċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE għandhom ikunu nnumerati f’konformità ma’ sistema armonizzata stabbilita mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2). L-ewwel ġabra ta’ dawk l-atti delegati għandha tiġi adottata sal-31 ta’ Diċembru 2014.

5.   L-awtorità tal-approvazzjoni għandha, fi żmien xahar mill-ħruġ taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip, tibgħat lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati Membri l-oħra kopja taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, flimkien mal-annessi, għal kull tip ta’ vettura li tkun approvat permezz ta’ sistema komuni sigura ta’ skambju elettroniku. Il-kopja tista’ wkoll tkun f’għamla ta’ fajl elettroniku sigur.

6.   L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tgħarraf mingħajr dewmien lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati Membri l-oħra dwar ir-rifjut jew l-irtirar ta’ kwalunkwe approvazzjoni ta’ vettura, flimkien mar-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha.

7.   L-awtorità tal-approvazzjoni għandha f’intervalli ta’ tliet xhur tibgħat lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati Membri l-oħra lista tal-approvazzjonijiet tat-tip tal-UE li tkun tat, emendat, irrifjutat jew irtirat matul il-perjodu preċedenti għal sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati.

8.   Jekk jintalab hekk minn awtorità tal-approvazzjoni ta’ Stat Membru ieħor, l-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha, fi żmien xahar minn meta tirċievi dik it-talba, tibgħat kopja taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE mitlub, flimkien mal-annessi permezz ta’ sistema komuni sigura ta’ skambju elettroniku. Il-kopja tista’ wkoll tkun f’għamla ta’ fajl elettroniku sigur.

9.   Jekk il-Kummissjoni titlob hekk, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tibgħat l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 5 sa 8 lill-Kummissjoni wkoll.

10.   L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tiġbor pakkett tal-informazzjoni magħmul mill-fajl tal-informazzjoni akkumpanjat mir-rapporti tat-testijiet u kull dokument ieħor miżjud mis-servizz tekniku jew mill-awtorità tal-approvazzjoni lill-fajl tal-informazzjoni fl-andament tal-funzjonijiet tagħhom. Il-pakkett tal-informazzjoni għandu jkun fih indiċi li jelenka l-kontenut tal-pakkett tal-informazzjoni, innumerat jew immarkat kif xieraq b’tali mod li jidentifika biċ-ċar il-paġni kollha, u l-format ta’ kull dokument għandu jkun b’tali mod li jippreżenta rekord tal-istadji suċċessivi fil-ġestjoni tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, b’mod partikolari d-dati tar-reviżjonijiet u l-aġġornamenti. L-awtorità ta’ approvazzjoni għandha żżomm l-informazzjoni li jkun fih il-pakkett ta’ informazzjoni disponibbli għal perjodu ta’ 10 snin wara tmiem il-validità tal-approvazzjoni kkonċernata.

Artikolu 30

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

1.   Iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE għandu jkun fih dawn li ġejjin bħala annessi:

(a)

il-pakkett ta’ informazzjoni msemmi fl-Artikolu 29(10);

(b)

ir-riżultati tat-testijiet;

(c)

l-isem/ismijiet u kampjun(i) tal-firma/firem tal-persuna/i awtorizzata/i biex tiffirma/jiffirmaw (i)ċ-ċertifikati tal-konformità u dikjarazzjoni tal-pożizzjoni tagħhom fil-kumpanija;

(d)

fil-każ ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ vettura sħiħa, kampjun mimli taċ-ċertifikat ta’ konformità.

2.   Iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE għandu jinħareġ abbażi tal-mudell stipulat mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2). L-ewwel ġabra ta’ dawk l-atti delegati għandha tiġi adottata sal-31 ta’ Diċembru 2014.

3.   Fir-rigward ta’ kull tip ta’ vettura, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha:

(a)

timla s-sezzjonijiet relevanti kollha taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, inkluża l-folja tar-riżultati tat-testijiet mehmuża miegħu;

(b)

tikkompila l-indiċi għall-pakkett ta’ informazzjoni;

(c)

toħroġ iċ-ċertifikat ikkompletat, flimkien mal-annessi tiegħu, lill-applikant mingħajr dewmien.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-mudell għall-folja tar-riżultati tat-testijiet li hemm referenza għaliha fil-punt (a) permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2). L-ewwel ġabra ta’ dawk l-atti delegati għandha tiġi adottata sal-31 ta’ Diċembru 2014.

4.   Fil-każ ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE li fir-rigward tagħha, skont l-Artikolu 40, ġew imposti restrizzjonijiet dwar il-validità tagħha, jew ġew eżentati ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jew l-atti delegati jew ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament, iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE għandu jispeċifika dawk ir-restrizzjonijiet jew l-eżenzjonijiet.

5.   Fil-każ li l-manifattur jagħżel il-proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip imħallta, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha timla l-pakkett ta’ informazzjonibi bir-referenzi għar-rapporti tat-testijiet, stabbiliti permezz tal-att ta’ implimentazzjoni msemmi fl-Artikolu 32(1), li għalih l-ebda ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ma jkun disponibbli.

6.   Meta l-manifattur jagħżel il-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip fi stadju wieħed, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tistabbilixxi r-rekwiżiti jew l-atti applikabbli u tehmeż dik il-lista maċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-mudell għal tali lista permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2). L-ewwel ġabra ta’ dawk l-atti delegati għandha tiġi adottata sal-31 ta’ Diċembru 2014.

Artikolu 31

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati

1.   L-approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha tingħata għal sistema li tikkonforma mad-dettalji fil-fajl tal-informazzjoni u li tissodisfa r-rekwiżiti tekniċi stipulati fl-atti rilevanti elenkati fl-Anness II.

2.   Approvazzjoni tat-tip tal-UE għal komponent jew unità teknika separata għandha tingħata għal komponent jew unità teknika separata li jikkonformaw mad-dettalji fil-fajl tal-informazzjoni u li jissodisfaw ir-rekwiżiti tekniċi stipulati fl-atti rilevanti elenkati fl-Anness II.

3.   Meta komponenti jew unitajiet tekniċi separati, kemm jekk maħsuba għat-tiswija, reviżjoni jew manutenzjoni kif ukoll jekk le, ikunu wkoll koperti b’approvazzjoni tat-tip ta’ sistema fir-rigward ta’ vettura, ma tkun meħtieġa ebda approvazzjoni oħra tal-komponent jew l-unità teknika separata ħlief jekk ikun previst hekk fl-atti rilevanti elenkati fl-Anness II.

4.   Meta komponent jew unità teknika separata twettaq il-funzjoni tagħha jew toffri karatteristika speċifika biss flimkien ma’ partijiet oħra tal-vettura, u b’hekk il-verifika tal-konformità mar-rekwiżiti tkun possibbli biss meta l-komponent jew l-unità teknika separata tkun qed taħdem flimkien ma’ dawk il-partijiet l-oħra tal-vettura, l-ambitu tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE tal-komponent jew tal-unità teknika separata jrid jiġi ristrett kif xieraq.

F’dawn il-każijiet, iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE għandu jispeċifika kwalunkwe restrizzjoni fuq l-użu tal-komponent jew tal-unità teknika separata u għandu jindika l-kundizzjonijiet speċjali għall-assemblaġġ tagħhom.

Meta tali komponent jew unità teknika separata jiġu mmuntati mill-manifattur tal-vettura, il-konformità ma’ kwalunkwe restrizzjoni fuq l-użu applikabbli jew il-kundizzjonijiet għall-assemblaġġ għandha tkun verifikata fil-mument meta l-vettura tiġi approvata.

Artikolu 32

Testijiet meħtieġa għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE

1.   Il-konformità mal-preskrizzjonijiet tekniċi stipulati f’dan ir-Regolament u fl-atti elenkati fl-Anness II għandha tiġi ppruvata permezz ta’ testijiet adatti mwettqa minn servizzi tekniċi maħtura.

Il-proċeduri tat-testijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu u t-tagħmir u l-għodda speċifiċi preskritti għat-twettiq ta’ dawn it-testijiet għandhom jiġu stipulati fl-atti rilevanti elenkati fl-Anness II.

Il-format tar-rapport tat-test għandu jaqdi r-rekwiżiti ġenerali kif stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2). L-ewwel fost dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat sal-31 ta’ Diċembru 2014.

2.   Il-manifattur għandu jagħmel disponibbli lill-awtorità tal-approvazzjoni kemm vetturi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati jkunu meħtieġa skont l-atti rilevanti elenkati fl-Anness II għat-twettiq tat-testijiet meħtieġa.

3.   It-testijiet meħtieġa għandhom jitwettqu fuq vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati li huma rappreżentattivi tat-tip li jrid jiġi approvat.

Madankollu, il-manifattur jista’ jagħżel, bi qbil mal-awtorità tal-approvazzjoni, vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata li, waqt li mhumiex rappreżentattivi tat-tip li jrid jiġi approvat, jgħaqqdu flimkien numru tal-karatteristiċi l-anqas favorevoli fir-rigward tal-livell ta’ rendiment meħtieġ. Jistgħu jintużaw metodi ta’ ttestjar virtwali biex jgħinu fit-teħid ta’ deċiżjoni waqt il-proċess tal-għażla.

4.   Kemm-il darba jkun hemm il-qbil tal-awtorità tal-approvazzjoni, il-metodi tal-ittestjar virtwali jistgħu jintużaw bħala alternattivi għall-proċeduri tat-testijiet imsemmija fil-paragrafu 1 fuq talba tal-manifattur fir-rigward ta’ dawk ir-rekwiżiti stabbiliti fl-atti delegati adottati skont il-paragrafu 6.

5.   Metodi virtwali għall-ittestjar għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-atti delegati adottati skont il-paragrafu 6.

6.   Sabiex ikun żgurat li r-riżultati miksuba mill-ittestjar virtwali jkunu sinifikanti daqs dawk miksuba mill-ittestjar fiżiku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħat li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 75 dwar ir-rekwiżiti li jistgħu jkunu soġġetti għall-ittestjar virtwali u l-kundizzjonijiet li fihom għandu jsir l-ittestjar virtwali. Hija u tadotta dawk l-atti delegati, il-Kummissjoni għandha tieħu bħala bażi r-rekwiżiti u proċeduri provduti fl-Anness XVI tad-Direttiva 2007/46/KE, skont kif ikun xieraq.

Artikolu 33

Konformità ta’ arranġamenti tal-produzzjoni

1.   L-awtorità tal-approvazzjoni li toħroġ approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tivverifika, f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-approvazzjoni ta’ Stati Membri oħra jekk ikun meħtieġ, li saru arranġamenti adegwati biex jiġi żgurat li l-vetturi, is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati fil-produzzjoni jikkonformaw mat-tip approvat.

2.   Awtorità tal-approvazzjoni li tagħti l-approvazzjoni tat-tip lil vettura sħiħa għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiċċekkja li ċ-ċertifikati ta’ konformità maħruġa mill-manifattur huma konformi mal-Artikolu 38. Għal dak il-għan, l-awtorità ta’ approvazzjoni għandha tivverifika li hemm numru biżżejjed ta’ kampjuni ta’ ċertifikati ta’ konformità li huma konformi mal-Artikolu 38 u li l-manifattur għamel l-arranġamenti meħtieġa sabiex jiżgura li d-data mogħtija fiċ-ċertifikati ta’ konformità hija korretta.

3.   Awtorità tal-approvazzjoni li toħroġ approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha tieħu l-miżuri meħtieġa fir-rigward ta’ dik l-approvazzjoni biex tivverifika, jekk ikun meħtieġ, f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-approvazzjoni ta’ Stati Membri oħra, li l-arranġamenti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 jibqgħu jkunu adegwati b’tali mod li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati fil-produzzjoni jibqgħu jikkonformaw mat-tip approvat u li ċ-ċertifikati ta’ konformità jibqgħu konformi mal-Artikolu 38.

4.   Sabiex tivverifika li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tikkonforma mat-tip approvat, l-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tal-UE tista’ twettaq kwalunkwe wieħed mill-kontrolli jew it-testijietmeħtieġa għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE, fuq kampjuni meħuda mill-post tal-manifattur, inkluż il-faċilitajiet tal-produzzjoni.

5.   Meta awtorità tal-approvazzjoni li tati approvazzjoni tat-tip tal-UE tistabbilixxi li l-arranġamenti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 mhumiex applikati, jitbiegħdu sostanzjalment mill-arranġamenti u l-pjanijiet ta’ kontroll miftiehma, ma baqgħux jiġu applikati, jew ma għadhomx meqjusa xierqa, anki jekk il-produzzjoni ma twaqqfitx, din għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura li l-proċedura għall-konformità tal-produzzjoni tiġi segwita kif suppost jew tirtira l-approvazzjoni tat-tip.

6.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li taddotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 75 rigward l-arranġamenti dettaljati fir-rigward tal-konformità tal-produzzjoni. L-ewwel ġabra ta’ dawk l-atti delegati għandha tiġi adottata sal-31 ta’ Diċembru 2014.

KAPITOLU VI

EMENDI LILL-APPROVAZZJONIJIET TAT-TIP TAL-UE

Artikolu 34

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Il-manifattur għandu jgħarraf mingħajr dewmien lill-awtorità tal-approvazzjoni li ħarġet l-approvazzjoni tat-tip tal-UE b’kull bidla fid-dettalji mniżżla fil-pakkett tal-informazzjoni.

Dik l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tiddeċiedi liema mill-proċeduri mniżżla fl-Artikolu 35 għandha tiġi segwita.

Fejn ikun meħtieġ, l-awtorità tal-approvazzjoni tista’ tiddeċiedi, f’konsultazzjoni mal-manifattur, li għandha tinħareġ approvazzjoni tat-tip tal-UE ġdida.

2.   Applikazzjoni għall-emendar ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha tintbagħat esklussivament lill-awtorità tal-approvazzjoni li tkun ħarġet l-approvazzjoni tat-tip tal-UE oriġinali.

3.   Jekk l-awtorità tal-approvazzjoni ssib li, għall-finijiet li ssir emenda, ikunu meħtieġa spezzjonijiet jew testijiet mill-ġdid, din għandha tinforma lill-manifattur kif xieraq.

Il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 35 għandhom japplikaw biss, fuq il-bażi ta’ dawk l-ispezzjonijiet jew it-testijiet, jekk l-awtorità tal-approvazzjoni tikkonkludi li r-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE għadhom jiġu sodisfatti.

Artikolu 35

Reviżjonijiet u estensjonijiet tal-approvazzjonijiet tat-tip tal-UE

1.   Jekk id-dettalji rreġistrati fil-pakkett tal-informazzjoni jkunu nbidlu, mingħajr ma jkun hemm bżonn li jiġu ripetuti l-ispezzjonijiet jew it-testijiet, l-emenda għandha tissemma “reviżjoni”.

F’dawn il-każijiet, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha toħroġ il-paġna riveduta tal-pakkett tal-informazzjoni kif meħtieġ, u timmarka kull paġna riveduta biex turi b’mod ċar in-natura tal-bidla u d-data tal-ħruġ mill-ġdid. Verżjoni konsolidata u aġġornata tal-pakkett tal-informazzjoni, flimkien ma’ deskrizzjoni dettaljata tal-bidliet, għandha titqies li tissodisfa din il-ħtieġa.

2.   L-emenda għandha tissejjaħ “estensjoni” meta d-dettalji rreġistrati fil-pakkett tal-informazzjoni jkunu nbidlu u sseħħ waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

jinħtieġu aktar spezzjonijiet jew testijiet;

(b)

kwalunkwe informazzjoni fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, ħlief għall-annessi tagħha, inbidlet;

(c)

isiru applikabbli rekwiżiti ġodda taħt kwalunkwe att elenkat fl-Anness II applikabbli għat-tip ta’ vettura approvat jew għas-sistema, komponent jew unità teknika separata approvata.

Fil-każ ta’ estensjoni, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha toħroġ ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE rivedut, denotat b’numru tal-estensjoni, inkrimentat skont in-numru ta’ estensjonijiet suċċessivi diġà mogħtija. Iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni għandu juri b’mod ċar ir-raġuni għall-estensjoni u d-data tal-ħruġ mill-ġdid.

3.   Kull meta jinħarġu paġni emendati jew verżjoni aġġornata konsolidata, l-indiċi tal-pakkett tal-informazzjoni mehmuż maċ-ċertifikat tal-approvazzjoni għandu jiġi emendat kif xieraq biex juri d-data tal-aktar estensjoni jew reviżjoni reċenti jew id-data tal-aktar konsolidazzjoni reċenti tal-verżjoni aġġornata.

4.   M’għandha tkun meħtieġa l-ebda emenda għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura jekk ir-rekwiżiti l-ġodda msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 2 ikunu irrilevanti, mill-aspett tekniku, għal dak it-tip ta’ vettura jew jikkonċernaw kategoriji ta’ vettura li mhumiex il-kategorija li tappartjeni għaliha.

Artikolu 36

Ħruġ u notifika tal-emendi

1.   Fil-każ ta’ estensjoni, it-taqsimiet kollha rilevanti taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, l-annessi għalih, u l-indiċi għall-pakkett ta’ informazzjoni għandhom jiġu aġġornati. Iċ-ċertifikat aġġornat u l-annessi tiegħu għandhom jinħarġu lill-applikant mingħajr dewmien.

2.   Fil-każ ta’ reviżjoni, id-dokumenti riveduti jew il-verżjoni aġġornata konsolidata, skont il-każ, inkluż l-indiċi tal-pakkett tal-informazzjoni rivedut, għandhom jinħargu mill-awtorità tal-approvazzjoni lill-applikant mingħajr dewmien.

3.   L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tinnotifika kwalunkwe emenda magħmula lill-approvazzjonijiet tat-tip tal-UE lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati Membri l-oħra skont il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 29.

KAPITOLU VII

VALIDITÀ TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-UE

Artikolu 37

Tmiem tal-validità

1.   L-approvazzjonijiet tat-tip tal-UE għandhom jinħarġu għal perjodu bla limitu.

2.   Approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vettura ma tibqax valida fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

isiru obbligatorji rekwiżiti ġodda fi kwalunkwe att applikabbli għat-tip ta’ vettura approvat għat-tqegħid għad-disponibilità fis-suq, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-servizz ta’ vetturi, u ma jkunx possibbli li l-approvazzjoni tiġi aġġornata;

(b)

il-produzzjoni tal-vettura approvata titwaqqaf b’mod volontarju u definittiv;

(c)

il-validità tal-approvazzjoni tiskadi bis-saħħa ta’ restrizzjoni speċjali skont l-Artikolu 40(6);

(d)

l-approvazzjoni tkun ġiet irtirata skont l-Artikolu 33(5), l-Artikolu 49(1) jew l-Artikolu 52(4).

3.   Meta varjant wieħed biss f’tip jew verżjoni waħda f’varjant ma jibqgħux validi, l-approvazzjoni tat-tip tal-UE tal-vettura kkonċernata għandha titlef il-validità biss sa fejn ikun ikkonċernat il-varjant jew il-verżjoni partikolari.

4.   Meta l-produzzjoni ta’ tip partikolari ta’ vettura titwaqqaf b’mod definittiv, il-manifattur għandu jinnotifika lill-awtorità tal-approvazzjoni li tkun ħarġet l-approvazzjoni tat-tip tal-UE għal dik il-vettura.

Malli tirċievi n-notifika msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-awtorità tal-approvazzjoni li tkun ħarġet l-approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-vettura għandha tinforma lill-awtorità tal-approvazzjoni tal-Istati Membri l-oħra fi żmien xahar.

5.   Mingħajr ħsara għall-paragrafu 4, fil-każijiet meta approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ vettura tkun waslet biex issir invalida, il-manifattur għandu jinnotifika lill-awtorità tal-approvazzjoni li tkun ħarġet l-approvazzjoni tat-tip tal-UE.

L-awtorità tal-approvazzjoni li tkun ħarġet l-approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha mingħajr dewmien tikkomunika l-informazzjoni kollha rilevanti lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati Membri l-oħra sabiex ikun jista’ jiġi applikat, fejn xieraq, l-Artikolu 44.

Din il-komunikazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu għandha tispeċifika, b’mod partikolari, id-data tal-produzzjoni u n-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura tal-aħħar vettura li tkun ġiet prodotta.

KAPITOLU VIII

ĊERTIFIKAT TAL-KONFORMITÀ U MARKI

Artikolu 38

Ċertifikat tal-konformità

1.   Il-manifattur, fil-kapaċità tiegħu bħala d-detentur tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ vettura, għandu jipprovdi ċertifikat tal-konformità bħala dokument fuq il-karta biex jakkumpanja kull vettura, kemm jekk tkun kompluta, mhux kompluta jew ikkompletata, li tiġi manifatturata f’konformità mat-tip ta’ vettura approvat.

Dan iċ-ċertifikat għandu jingħata bla ħlas lix-xerrej flimkien mal-vettura. L-għoti tiegħu ma jistax jiddependi minn rikjesta espliċita jew l-għoti ta’ informazzjoni addizzjonali lill-manifattur.

Fuq talba tas-sid tal-vettura, il-manifattur tal-vettura għandu, matul perjodu ta’ 10 snin wara d-data ta’ produzzjoni tal-vettura, joħroġ lil sid il-vettura duplikat taċ-ċertifikat ta’ konformità, bi ħlas li ma jaqbiżx il-kost tal-ħruġ taċ-ċertifikat. Il-kelma “duplikat” għandha tidher ċar fuq il-wiċċ ta’ kwalunkwe ċertifikat duplikat.

2.   Il-manifattur għandu juża l-mudell taċ-ċertifika tal-konformità adottat mill-Kummissjoni permez ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2). Iċ-ċertifikat tal-konformità għandu jitfassal b’tali mod li ma jippermettix il-falsifikazzjoni. Għal dak il-għan, l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiddisponu li l-karta użata fiċ-ċertifikat għandha tkun protetta b’diversi elementi ta’ sigurta tal-istampa. L-ewwel ġabra ta’ dawk l-atti delegati għandha tiġi adottata sal-31 ta’ Diċembru 2014.

3.   Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu jitfassal b’tal-anqas waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni. Kwalunkwe Stat Membru jista’ jitlob li ċ-ċertifikat ta’ konformità jiġi tradott fil-lingwa jew lingwi uffiċjali tiegħu.

4.   Il-persuni awtorizzati li jiffirmaw iċ-ċertifikati ta’ konformità għandhom ikunu fl-oragnizzazzjoni tal-manifattur u għandhom ikunu awtorizzati debitament mill-maniġment li jingaġġa r-responsabbiltà legali tal-manifattur fir-rigward tad-disinn u l-kostruzzjoni jew tal-konformità tal-produzzjoni tal-vettura.

5.   Iċ-ċertifikat tal-konformità għandu jimtela kollu kemm hu u ma għandux ikun fih restrizzjonijiet rigward l-użu tal-vettura ħlief għal dawk disposti f’dan ir-Regolament jew fl-atti delegati adottati skont dan ir-Regolament.

6.   Fil-każ ta’ vettura mhux kompluta jew ikkompletata, il-manifattur għandu jimla biss dawk il-punti taċ-ċertifikat tal-konformità li ġew miżjuda jew mibdula fl-istadju attwali tal-approvazzjoni u, jekk ikun applikabbli, għandu jehmeż maċ-ċertifikat iċ-ċertifikati tal-konformità kollha pprovduti fl-istadji preċedenti.

7.   Iċ-ċertifikat tal-konformità, għall-vetturi approvati skont l-Artikolu 40(2), għandu jkollu fit-titlu tiegħu l-frażi “Għal vetturi kompluti/ikkompletati, bl-approvazzjoni tat-tip b’applikazzjoni tal-Artikolu 40(4) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (approvazzjoni provviżorja)”.

8.   Iċ-ċertifikat tal-konformità, kif stipulat fl-atti ta’ implimentazzjoni msemmijin fil-paragrafu 2, għal vetturi bl-approvazzjoni tat-tip skont l-Artikolu 42, għandu jkollu fit-titlu tiegħu l-frażi “Għal vetturi kompluti/ikkompletati bl-approvazzjoni tat-tip f’serje żgħira”, u fil-qrib tagħha s-sena tal-produzzjoni segwita minn numru sekwenzjali, bejn 1 u l-limitu indikat fit-tabella fl-Anness III, li tagħti, fir-rigward ta’ kull sena ta’ produzzjoni, il-pożizzjoni ta’ dik il-vettura fis-sekwenza tal-produzzjoni allokata għal dik is-sena.

9.   Bla preġudizzju għall-paragrafu 1, il-manifattur jista’ jittrażmetti ċ-ċertifikat ta’ konformità lill-awtorità ta’ reġistrazzjoni ta’ kwalunkwe Stat Membru.

Artikolu 39

Pjanċa statutorja bl-immarkar xieraq tal-vetturi u l-marka tal-approvazzjoni tat-tip ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati

1.   Il-manifattur ta’ vettura għandu jwaħħal ma’ kull vettura mmanifatturata f’konformità mat-tip approvat, pjanċa statutorja bl-immarkar xieraq rikjest mill-att ta’implimentazzjoni rilevanti adottat skont lil-paragrafu 3.

2.   Il-manifattur ta’ komponent jew unità teknika separata, kemm jekk tkun parti minn sistema kif ukoll jekk le, għandu jwaħħal ma’ kull komponent jew unità teknika separata manifatturata f’konformità mat-tip approvat, il-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE rikjesta mill-att ta’implimentazzjoni adottat skont dan ir-regolament jew ir-regolament tal-UNECE relevanti.

Meta ma tkun meħtieġa l-ebda tali marka tal-approvazzjoni tat-tip, il-manifattur għandu tal-anqas iwaħħal l-isem jew il-marka kummerċjali tal-manifattur, in-numru tat-tip jew numru ta’ identifikazzjoni.

3.   Il-pjanċa statutorja u l-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE għandhom ikunu konformi mal-mudell stabbilit mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2). L-ewwel ġabra ta’ dawk l-atti delegati għandha tiġi adottata sal-31 ta’ Diċembru 2014.

KAPITOLU IX

EŻENZJONIJIET GĦAL TEKNOLOĠIJI ĠODDA JEW KUNĊETTI ĠODDA

Artikolu 40

Eżenzjonijiet għal teknoloġiji ġodda jew kunċetti ġodda

1.   Il-manifattur jista’ japplika għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE fir-rigward ta’ tip ta’ vettura. sistema, komponent jew unità teknika separata li jinkorpora teknoloġiji jew kunċetti ġodda li mhumiex kompatibbli ma’ att wieħed jew iktar elenkati fl-Anness II.

2.   L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tagħti l-approvazzjoni tat-tip tal-UE msemmija fil-paragrafu 1 meta jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

l-applikazzjoni ssemmi r-raġunijiet għaliex it-teknoloġiji jew il-kunċetti kkonċernati jrendu s-sistema, il-komponent jew l-unità teknika separata mhux kompatibbli ma’ att wieħed jew aktar elenkati fl-Anness II;

(b)

l-applikazzjoni tiddeskrivi s-sikurezza u l-implikazzjonijiet ambjentali tat-teknoloġija l-ġdida u l-miżuri meħuda biex ikun żgurat li jkun hemm mill-inqas livell ekwivalenti ta’ sikurezza u ħarsien ambjentali daqs dak mogħti mir-rekwiżiti li tkun qed tintalab eżenzjoni minnhom;

(c)

id-deskrizzjonijiet u r-riżultati tat-testijiet jiġu ppreżentati u jippruvaw li l-kundizzjoni fil-punt (b) hija sodisfatta.

3.   L-għoti ta’ tali approvazzjoni tat-tip tal-UE li teżenta teknoloġiji ġodda jew kunċetti ġodda għandu jkun soġġett għall-awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni. Dik l-awtorizzazjzoni għandha tingħata permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jkun adottat skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2).

4.   Fl-istennija ta’ deċiżjoni dwar l-awtorizzazzjoni mill-Kummisjsoni, l-awtorità tal-approvazzjoni tista’ diġà toħroġ l-approvazzjoni tat-tip tal-UE, iżda din għandha tkun provviżorja, valida biss fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru, għat-tip ta’ vettura koperta mill-eżenzjoni mitluba. L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tinforma lill-Kummissjoni u lil Stati Membri oħra b’dan mingħajr dewmien permezz ta’ fajl bl-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2.

In-natura provviżorja u l-validità territorjali limitata għandhom jidhru fl-intestatura taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip u fl-intestatura taċ-ċertifikat ta’ konformità. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni sabiex tistabbilixxi dispożizzjonijiet għal mudelli armonizzati taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip u ċ-ċertifikat ta’ konformità għall-iskopijiet ta’ dan il-paragrafu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2).

5.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni l-oħra jistgħu jiddeċiedu li jaċċettaw bil-kitba l-approvazzjoni provviżorja msemmija fil-paragrafu 4 fit-territorju tagħhom.

6.   Meta jkun il-każ, l-awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 3 għandha wkoll tispeċifika jekk hijiex soġġetta għal xi restrizzjoni. Fil-każijiet kollha, l-approvazzjoni tat-tip għandha tkun valida għal mill-inqas 36 xahar.

7.   Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tirrifjuta l-awtorizzazzjoni, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha minnufih tinnotifika lid-detentur tal-approvazzjoni tat-tip provviżorja msemmija fil-paragrafu 4 li l-approvazzjoni provviżorja ser tiġi revokata sitt xhur wara d-data tar-rifjut tal-Kummissjoni.

Madankollu, vetturi manifatturati f’konformità mal-approvazzjoni provviżorja qabel ma din ma tibqax valida jistgħu jitqiegħdu fis-suq, jiġu rreġistrati jew jidħlu fis-servizz fi kwalunkwe Stat Membru li jkun aċċetta l-approvazzjoni provviżorja.

Artikolu 41

Adattament sussegwanti ta’ atti delegati u ta’ implimentazzjoni

1.   Fejn il-Kummissjoni tawtorizza l-għoti ta’ eżenzjoni skont l-Artikolu 40, fejn meħtieġ, għandha tieħu l-passi neċessarji minnufih biex tadatta l-atti delegati jew ta’ implimentazzjoni kkonċernati għall-iżviluppi tekniċi.

Fejn l-eżenzjoni skont l-Artikolu 40 tkun marbuta ma’ regolament tal-UNECE, il-Kummissjoni għandha tipproponi emenda lir-regolament tal-UNECE relevanti skont il-proċedura applikabbli taħt il-Ftehim Rivedut 1958.

2.   Hekk kif l-atti rilevanti jkunu ġew emendati, kwalunkwe restrizzjoni fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza l-eżenzjoni għandha titneħħa minnufih.

Jekk il-passi meħtieġa biex jiġu adattati l-atti delegati jew implimentattivi ma jkunux ittieħdu, il-Kummissjoni tista’, fuq talba tal-Istat Membru li jkun ħareġ l-approvazzjoni, b’deċiżjoni fil-forma ta’ att implimetattiv adottat skont il-proċedura ta’ eżami li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 73(2), tawtorizza lill-Istat Membru li jestendi l-approvazzjoni tat-tip.

KAPITOLU X

VETTURI PRODOTTI F’SERJE ŻGĦIRA

Artikolu 42

Approvazzjoni nazzjonali tat-tip ta’ serje żgħira.

1.   Il-manifattur jista’ japplika għall-approvazzjoni tat-tip nazzjonali ta’ serje żgħira ta’ tip ta’ vettura fi ħdan limiti kwantitattivi annwali stabbiliti fl-Anness III. Dawn il-limiti għadhom japplikaw għat-tqegħid għad-disponibilità fis-suq, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-servizz ta’ vetturi tat-tip approvat fis-suq ta’ kull Stat Membru f’sena partikulari.

2.   Għat-tip ta’ vettura li hemm referenza għalih flil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jagħtu deroga għal dispożizzjoni jew dispożizzjonijiet ta’ att jew atti delegati elenkati fl-Anness II, sakemm dawn jistipulaw rekwiżiti alternattivi relevanti.

“Rekwiżiti alternattivi” tfisser dispożizzjonijiet amministrattivi u rekwiżti tekniċi li għandhom l-għan li jiżguraw livell ta’ sikurezza stradali, protezzjoni ambjentali u sikurezza okkupazzjonali li hu ekwivalenti fl-ogħla grad prattikabbli għal-livell previst mid-dispożizzjonijiet ta’ att delegat wieħed jew iżjed elenkati fl-Anness II.

Għat-tip ta’ vetturi msemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jidderogaw minn dispożizzjoni jew dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jew tal-atti ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament.

Stat Membru jista’ jidderoga mid-dispożizzjonijiet imsemmija f’dan il-paragrafu biss jekk ikollu motivi raġonevoli biex jagħmel hekk.

3.   Għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi nazzjonali skont dan l-Artikolu, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li għandhom approvazzjoni tat-tip skont l-atti elenkati fl-Anness II għandhom jiġu aċċettati.

4.   Iċ-ċertifikat għall-approvazzjoni tat-tip għal vetturi bl-approvazzjoni tat-tip skont dan l-Artikolu għandhom jitfasslu skont il-mudell li għalih jirreferi l-Artikolu 30(2), iżda ma għandux ikollhom it-titlu “Ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ vettura” u għandhom jispeċifikaw il-kontenut tad-derogi mogħtija skont il-paragrafu 2. Iċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip għandhom jiġu nnumerati skont is-sistema ta’ numerazzjoni li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 29(4).

5.   Iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip għandu jispeċifika n-natura tad-derogi mogħtija skont l-ewwel u t-tielet subparagrafi tal-paragrafu 2.

6.   Il-validità tal-approvazzjoni tat-tip ta’ serje żgħira għandha tkun ristretta għat-territorju tal-Istat Membru li l-awtorità tal-approvazzjoni tiegħu tkun ħarġet l-approvazzjoni.

7.   Madankollu, jekk il-manifattur jitlob dan, kopja taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip u l-annessi tiegħu għandha tintbagħat bil-posta rreġistrata jew elettronika lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati Membri magħżula mill-manifattur.

8.   Fi żmien tliet xhur mill-wasla tat-talba msemmija fil-paragrafu 7, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati Membri magħżula mill-manifattur għandhom jiddeċiedu jekk jaċċettawx l-approvazzjoni tat-tip jew le. Għandhom jikkomunikaw formalment id-deċiżjoni tagħhom lill-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali ta’ serje żgħira.

9.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati Membri għandhom jaċċettaw l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali sakemm ma jkollhomx motivi raġonevoli biex jemmnu li r-rekwiżiti tekniċi nazzjonali li skonthom ġiet approvata l-vettura mhumiex ekwivalenti għal tagħhom.

10.   Fuq it-talba ta’ applikant li jixtieq iqiegħed fis-suq jew jirreġistra vettura b’approvazzjoni tat-tip ta’ serje żgħira fi Stat Membru ieħor l-awtorita ta’ approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip ta’ serje żgħira nazzjonali għandha tipprovdi lill-awtorità nazzjonali tal-Istat Membru l-ieħor kopja taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip inkluż il-pakkett tal-informazzjoni. Għandhom japplikaw il-paragrafi 8 u 9.

KAPITOLU XI

TQEGĦID GĦAD-DISPONIBILITÀ FIS-SUQ, REĠISTRAZZJONI JEW DĦUL FIS-SERVIZZ

Artikolu 43

Tqegħid għad-disponibilità fis-suq, reġistrazzjoni jew dħul fis-servizz

Bla preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 46 u 47, il-vetturi li għalihom l-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ vettura sħiħa hija mandatorja jew li għalihom il-manifattur ikun kiseb din l-approvazzjoni tat-tip skont dan ir-Regolament, għandhom jitqiegħdu għad-disponibilità fis-suq, jiġu rreġistrati jew jiddaħħlu fis-servizz biss jekk ikollhom ċertifikat tal-konformità validu maħruġ skont l-Artikolu 38.

Fil-każ li vetturi tali ma jkunux ikkompletati, it-tqegħid għad-disponibilità fis-suq jew id-dħul fis-servizz ta’ dawn il-vetturi huwa permess, iżda l-awtoritajiet responsabbli għar-reġistrazzjoni tal-vetturi tal-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw li jippermettu r-reġistrazzjoni u l-użu fuq it-triq ta’ dawn il-vetturi.

Artikolu 44

Tqegħid għad-disponibilità fis-suq, reġistrazzjoni jew dħul fis-servizz ta’ vetturi ta’ tmiem is-serje

1.   Soġġett għal-limiti tat-tmiem tas-serje u l-limitu taż-żmien speċifikat fil-paragrafi 2 u 4, il-vetturi li jikkonformaw ma’ tip ta’ vetturi li l-approvazzjoni tat-tip tal-UE ma għadhiex valida skont l-Artikolu 37 jistgħu jitqiegħdu għad-disponibilità fis-suq, jiġu rreġistrati jew jiddaħħlu fis-servizz.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika biss għal vetturi fit-territorju tal-Unjoni li kienu koperti b’approvazzjoni tat-tip tal-UE valida fil-waqt tal-produzzjoni tagħhom, iżda li kienu tqiegħdu għad-disponibilità fis-suq, ġew reġistrati jew iddaħħlu fis-servizz qabel ma dik l-approvazzjoni tat-tip tal-UE tilfet il-validità tagħha.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika, fil-każ ta’ vetturi kompluti, għal perjodu ta’ 24 xahar mid-data li fiha skadiet il-validità tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE u, fil-każ ta’ vetturi kkompletati, għal perjodu ta’ 30 xahar minn dik id-data.

3.   Manifattur li jixtieq igawdi mill-paragrafu 1 għandu jibgħat talba lill-awtorità kompetenti ta’ kull Stat Membru fejn il-vetturi kkonċernati għandhom jitqiegħdu għad-disponibilità fis-suq, jiġu rreġistrati jew jiddaħħlu fis-servizz. It-talba għandha tispeċifika kull raġuni teknika jew ekonomika li minħabba fiha dawk il-vetturi mhumiex konformi mar-rekwiżiti l-ġodda tal-approvazzjoni tat-tip.

L-awtorità nazzjonali kkonċernata għandha tiddeċiedi, fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi t-talba, jekk tippermettix ir-reġistrazzjoni ta’ dawk il-vetturi fit-territorju tagħha, u f’liema kwantità.

4.   L-ammont ta’ vetturi ta’ tmiem is-serje ma għandux jisboq 10 % tal-għadd ta’ vetturi rreġistrati fis-sentejn ta’ qabel jew 100 vettura kull Stat Membru, liema minnhom ikun ogħla.

5.   Entrata speċjali li tikkwalfika l-vetturi bħala vetturi “ta’ tmiem is-serje” għandha ssir fuq iċ-ċertifikat ta’ konformità tal-vetturi li jitqiegħdu fis-servizz b’din il-proċedura.

6.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-għadd ta’ vetturi li għandhom jitqiegħdu għad-disponibilità fis-suq, jiġu rreġistrati jew jiddaħħlu fis-servizz skont il-proċedura stipulata f’dan l-Artikolu jiġi sorveljat b’mod effettiv.

7.   Dan l-Artikolu għandu japplika biss għat-twaqqif minħabba t-terminazzjoni tal-validità tal-approvazzjoni tat-tip fil-każ imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 37(2)(a).

Artikolu 45

Tqegħid għad-disponibilità fis-suq jew dħul fis-servizz ta’ komponenti u unitajiet tekniċi separati

1.   Il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati jistgħu jitqiegħdu għad-disponibilità fis-suq jew jiddaħħlu fis-servizz biss jekk dawn jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-atti rilevanti elenkati fl-Anness II u jkunu mmarkati kif suppost skont l-Artikolu 39.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati li huma speċifikament mibnija jew imfassla għal vetturi ġodda li mhumiex koperti minn dan ir-Regolament.

3.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jippermettu t-tqegħid għad-disponibilità fis-suq jew id-dħul fis-servizz ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati li ġew eżentati minn waħda jew aktar mid-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament skont l-Artikolu 40 jew li huma maħsuba għall-immuntar fuq vetturi koperti bl-approvazzjonijiet mogħtija skont l-Artikoli 42 li jirrigwardaw il-komponent jew l-unità teknika separata kkonċernata.

4.   B’deroga mill-paragrafu 1, u sakemm mhux previst mod ieħor f’dan ir-Regolament jew f’wieħed mill-atti delegati adottati skont dan ir-Regolament, l-Istati Membri jistgħu jippermettu l-t-tqegħid għad-disponibilità fis-suq jew id-dħul fis-servizz ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati li huma maħsuba għall-immuntar fuq vetturi li, fil-waqt tat-tqegħid għad-disponibilità fis-suq jew tad-dħul tagħhom fis-servizz, ma kinux obbligati li jkollhom l-approvazzjoni tat-tip skont dan ir-Regolament jew id-Direttiva 2002/24/KE.

KAPITOLU XII

KLAWSOLI TA’ SALVAGWARDJA

Artikolu 46

Il-proċedura biex jiġu trattati vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jippreżentaw riskju serju fil-livell nazzjonali

1.   Fejn l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq ta’ Stat Membru wieħed ikunu ħadu azzjoni skont l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008, jew fejn ikollhom raġuni biżżejjed biex jaħsbu li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata koperti minn dan ir-Regolament tippreżenta riskju serju għas-saħħa jew għas-sikurezza ta’ persuni jew għal aspetti oħra tal-protezzjoni tal-interess pubbliku koperti minn dan ir-Regolament, l-awtorità tal-approvazzjoni li ħarġet l-approvazzjoni għandha twettaq evalwazzjoni fir-rigward tal-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata kkonċernata li tkopri r-rekwiżiti kollha stabbiliti minn dan ir-Regolament. L-operaturi ekonomiċi rilevanti għandhom jikkoperaw bis-sħiħ mal-awtoritajiet tal-approvazzjoni u/jew tas-sorveljanza tas-suq.

Fejn, matul dik l-evalwazzjoni, l-awtorità tal-approvazzjoni li ħarġet l-approvazzjoni ssib li l-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata ma tkunx konformi mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament, għandha mingħajr dewmien tesiġi li l-operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-miżuri korrettivi adegwati kollha biex il-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata issir konformi ma’ dawk ir-rekwiżiti, biex il-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tiġi rtirata mis-suq, jew tissejjaħ lura f’perjodu ta’ żmien raġonevoli, li jkun jaqbel man-natura tar-riskju.

L-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 għandu japplika għall-miżuri msemmija fit-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu.

2.   Fejn l-awtoritajiet tal-approvazzjoni jqisu li n-nuqqas ta’ konformità ma jkunx limitat għat-territorju nazzjonali, għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bir-riżultati tal-evalwazzzjoni u bl-azzjonijiet rikjesti mill-operatur ekonomiku.

3.   L-operatur ekonomiku għandu jiżgura li l-azzjoni korrettiva xierqa tittieħed fir-rigward tal-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jkun qiegħed għad-disponibilità fis-suq, irreġistra jew ikun responsabbli għad-dħul fis-servizz tagħhom fl-Unjoni kollha.

4.   Meta l-operatur ekonomiku ma jiħux azzjoni korrettiva adegwata fil-perjodu msemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex jipprojbixxu jew jirrestrinġu t-tqegħid għad-disponibilità fis-suq, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-servizz ta’ vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li mhumiex konformi fis-suq nazzjonali tagħhom, jew jirtirawhom minn dak is-suq jew isejħulhom lura.

5.   L-awtoritajiet nazzjonali għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar dawk il-miżuri previsti fil-paragrafu 4.

L-informazzjoni mogħtija għandha tinkludi d-dettalji disponibbli kollha, partikolarment id-data neċessarja għall-identifikazzjoni tal-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata mhux konformi, l-oriġini tagħha, in-natura tal-allegat nuqqas ta’ konformità u r-riskju involut, in-natura u t-tul tal-miżuri nazzjonali meħuda u l-argumenti mressqa mill-operatur ekonomiku rilevanti. B’mod partikolari, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom jindikaw jekk in-nuqqas ta’ konformità jkunx dovut għal waħda jew oħra minn dawn ir-raġunijiet li ġejjin:

(a)

il-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata ma tissodisfax ir-rekwiżiti marbuta mas-saħħa u s-sikurezza tal-persuni, il-ħarsien tal-ambjent jew ma’ aspetti oħra tal-ħarsien tal-interessi pubbliċi koperti minn dan ir-Regolament;

(b)

nuqqasijiet fl-atti rilevanti elenkati fl-Anness II.

6.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra fi żmien xahar b’kull miżura adottata u kull informazzjoni addizzjonali għad-dispożizzjoni tagħhom marbuta man-nuqqas ta’ konformità tal-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata kkonċernata, u, fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil mal-miżura nazzjonali notifikata, dwar l-oġġezzjonijiet tagħhom.

7.   Jekk, fi żmien xahar minn meta tasal l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 6 ta’ dan l-Artikolu, tkun saret oġġezzjoni minn Stat Membru jew mill-Kummissjoni dwar miżura meħuda mill-Istat Membru, dik il-miżura għandha tkun evalwata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 47.

8.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu miżuri restrittivi xierqa fir-rigward tal-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata kkonċernata, bħall-irtirar tal-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata mis-suq tagħhom, mingħajr dewmien.

Artikolu 47

Proċedura ta’ salvagwardja tal-Unjoni

1.   Fejn, matul il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 46(3) u (4), jitqajmu oġġezzjonijiet kontra miżura meħuda minn Stat Membru, jew fejn il-Kummissjoni tqis li miżura nazzjonali tkun kontra l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tevalwa l-miżura nazzjonali wara l-tikkonsulta mal-Istati Membri u mal-operatur ekonomiku jew operaturi ekonomiċi rilevanti. Fuq il-bażi tar-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni, skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2), dwar jekk il-miżura nazzjonali titqiesx bħala ġustifikata jew le.

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika d-deċiżjoni tagħha lill-Istati Membri kollha u lill-operatur ekonomiku jew l-operaturi ekonomiċi rilevanti.

2.   Jekk il-miżura nazzjonali titqies ġustifikata mill-Kummissjoni, l-Istati Membri kollha għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata mhux konformi tiġi rtirata mis-suq tagħhom, u għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan. Jekk il-miżura nazzjonali titqies li ma tkunx ġustifikata, l-Istat Membru kkonċernat għandu jirtira jew jadatta l-miżura, skont id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Fejn il-miżura nazzjonali titqies ġustifikata u tiġi attribwita għan-nuqqasijiet f’dan ir-Regolament jew fl-atti delegati jew ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tipproponi miżuri xierqa kif ġej:

(a)

fejn għandhom x’jaqsmu atti delegati jew ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tipproponi l-emendi meħtieġa għall-att ikkonċernat;

(b)

fejn għandhom x’jaqsmu r-regolamenti tal-UNECE, il-Kummissjoni għandha tipproponi abbozz tal-emendi meħtieġa għar-regolamenti rilevanti tal-UNECE skont il-proċedura applikabbli tal-Ftehim tal-1958 Rivedut.

Artikolu 48

Vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati konformi li huma ta’ riskju serju

1.   Fejn, wara li tkun għamlet evalwazzjoni skont l-Artikolu 46(1), Stat Membru jsib li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati, għalkemm ikunu konformi mar-rekwiżiti applikabbli jew ikollhom il-marki kif suppost, jirrappreżentaw riskju serju għas-sikurezza jew jistgħu jagħmlu ħsara serja lill-ambjent jew lis-saħħa pubblika, għandu jesiġi li l-operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-miżuri xierqa biex jiżgura li l-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata kkonċernata, meta titqiegħed għad-disponibilità fis-suq, tiġi rreġistrata jew wara d-dħul tagħha fis-servizz, ma tibqax tirrappreżenta dak ir-riskju, li tirtira l-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata mis-suq jew tissejjaħ lura f’perjodu raġonevoli, fi proporzjon man-natura tar-riskju. L-Istat Membru jista’ jirrifjuta li jirreġistra tali vetturi sa meta l-manifattur tal-vettura jieħu l-miżuri kollha xierqa.

2.   Għal vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata kif imsemmi fil-paragrafu 1, l-operatur ekonomiku għandu jiżgura li tittieħed azzjoni korrettiva fir-rigward ta’ dawn il-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati imqiegħda għad-disponibilità fis-suq, irreġistrati jew imdaħħla fis-servizz fl-Unjoni.

3.   L-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 1 għandu fi żmien xahar jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bid-dettalji disponibbli, partikolarment id-data meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata kkonċernata, l-oriġini u l-katina tal-provvista tal-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata, in-natura tar-riskju involut u n-natura u t-tul tal-miżuri nazzjonali meħuda.

4.   Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta minnufih lill-Istati Membri u l-operatur (jew operaturi) ekonomiku rilevanti u, b’mod partikolari, l-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip u għandha tevalwa l-miżuri nazzjonali meħuda. Fuq il-bażi ta’ dik l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni dwar jekk il-miżura nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 titqiesx ġustifikata jew le, u, fejn neċessarju, tipproponi miżuri xierqa.

5.   Il-Kummissjoni għandha tindirizza d-deċiżjoni tagħha lill-Istati Membri kollha u għandha tikkomunikaha minnufih lilhom u lil operatur(i) ekonomiku/ċi rilevanti.

Artikolu 49

Vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati mhux konformi mat-tip approvat

1.   Fejn vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati ġodda akkumpanjati b’ċertifikat tal-konformità jew li għandhom fuqhom marka tal-approvazzjoni ma jikkonformawx mat-tip approvat, l-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha tieħu l-miżuri meħtieġa, inkluż l-irtirar tal-approvazzjoni tat-tip, biex tiżgura li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati fil-produzzjoni, skont il-każ, jinġiebu f’konformità mat-tip approvat.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, id-devjazzjonijiet mid-dettalji fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE jew fil-pakkett tal-informazzjoni għandhom jitqiesu li huma nuqqas ta’ konformità mit-tip approvat.

3.   Jekk awtorità tal-approvazzjoni turi li vetturi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati ġodda akkumpanjati minn ċertifikat tal-konformità jew li għandhom marka tal-approvazzjoni maħruġa fi Stat Membru ieħor, mhumiex konformi mat-tip approvat, din tista’ jitlob lill-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tal-UE biex tivverifika li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati fil-produzzjoni jibqgħu jikkonformaw mat-tip approvat. Mal-wasla ta’ talba bħal din, l-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha tieħu l-azzjoni meħtieġa malajr kemm jista’ jkun u mhux iktar tard minn tliet xhur mid-data tat-talba.

4.   L-awtorità tal-approvazzjoni għandha titlob lill-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tal-UE għal sistema, komponent, unità teknika separata jew vettura mhux kompluta biex tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tiżgura li vetturi fi produzzjoni jinġiebu mill-ġdid f’konformità mat-tip approvat fil-każijiet li ġejjin:

(a)

għal approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ vettura, fejn in-nuqqas ta’ konformità ta’ vettura jkun attribwibbli esklussivament għan-nuqqas ta’ konformità ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata;

(b)

għal approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji, fejn in-nuqqas ta’ konformità ta’ vettura kkompletata jkun attribwibbli esklussivament għan-nuqqas ta’ konformità ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata li tkun parti mill-vettura mhux kompluta, jew għan-nuqqas ta’ konformità tal-vettura mhux kompluta nfisha.

5.   Mal-wasla ta’ talba bħal din, l-awtorità tal-approvazzjoni konċernata għandha tieħu l-azzjoni meħtieġa, jekk hemm bżonn flimkien mal-awtorità tal-approvazzjoni li jagħmel it-talba, malajr kemm jista’ jkun u mhux iktar tard minn tliet xhur mid-data tat-talba.

6.   Fejn jiġi stabbilit nuqqas ta’ konformità, l-awtorità tal-approvazzjoni tal-Istat Membru li ta l-approvazzjoni tat-tip tal-UE għas-sistema, il-komponent jew l-unità teknika separata jew għal vettura mhux kompluta, għandha tieħu l-miżuri stabbiliti fil-paragrafu 1.

L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom jinfurmaw lil xulxin fi żmien xahar bi kwalunkwe rtirar ta’ approvazzjonijiet tat-tip tal-UE u bir-raġunijiet għal dan.

7.   Jekk l-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tal-UE toġġezzjona għan-nuqqas ta’ konformità nnotifkata lilha, l-Istati Membri konċernati għandhom jaħdmu biex isolvu l-kwistjoni. Il-Kummissjoni għandha tinżamm infurmata u, fejn meħtieġ, għandha tagħmel konsultazzjonijiet xierqa bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni.

Artikolu 50

Tqegħid fis-suq u dħul fis-servizz ta’ partijiet jew tagħmir li jistgħu jippreżentaw riskju serju għall-funzjonament korrett ta’ sistemi essenzjali

1.   Partijiet jew tagħmir li jistgħu jippreżentaw riskju serju għall-funzjonament korrett ta’ sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq, jiġu rreġistrati jew jidħlu fis-servizz u għandhom ikunu pprojbiti, sakemm ma jkunux ġew awtorizzati minn awtorità tal-approvazzjoni skont l-Artikolu 51(1) u (4).

2.   Biex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex tfassal lista ta’ tali paritjiet jew tagħmir fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, u b’mod partikolari tal-informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri, rigward:

(a)

is-serjetà tar-riskju għas-sikurezza jew għall-prestazzjoni ambjentali tal-vetturi mmuntati bil-partijiet u t-tagħmir inkwistjoni;

(b)

l-effett possibbli fuq il-konsumaturi u l-manifatturi tas-suq sekondarju tal-impożizzjoni skont dan l-Artikolu ta’ rekwiżit possibbli ta’ awtorizzazzjoni għal partijiet jew tagħmir.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2).

3.   Il-paragrafu 1 m’għandux japplika għal partijiet jew tagħmir oriġinali u għal partijiet jew tagħmir li għandhom l-approvazzjoni tat-tip skont id-dispożizzjonijiet ta’ wieħed mill-atti elenkati fl-Anness II, għajr meta l-approvazzjoni tirrigwarda aspetti differenti minn dawk koperti fil-paragrafu 1.

Il-paragrafu 1 m’għandux japplika għal partijiet jew tagħmir prodotti esklussivament għall-vetturi tat-tlielaq mhux intenzjonati għall-użu fit-toroq pubbliċi. Jekk partijiet jew tagħmir inklużi f’lista stabbilita permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 2 ikollhom użu doppju għat-tlielaq u għall-użu fit-toroq, dawk il-partijiet jew tagħmir ma jistgħux jitqiegħdu għad-disponibilità tal-pubbliku ġenerali għall-użu f’vetturi tat-triq sakemm ma jikkonformawx mar-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu. Fejn ikun f’loku, il-Kummissjoni għandha tadotta dispożizzjonijiet biex jiġu identifikati l-partijiet jew it-tagħmir imsemmija f’dan il-paragrafu.

4.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 75 rigward ir-rekwiżiti li għandhom jissodisfaw il-partijiet jew it-tagħmir li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Dawn ir-rekwiżiti jistgħu jkunu bbażati fuq l-atti elenkati fl-Anness II jew jistgħu jikkonsistu f’paragun tal-partijiet jew tat-tagħmir mal-prestazzjoni ambjentali jew ta’ sikurezza tal-vettura oriġinali, jew ta’ kwalunkwe parti tagħha, kif xieraq. Fi kwalunkwe każ, ir-rekwiżiti għandhom jiżguraw li l-partijiet jew it-tagħmir ma jfixklux il-funzjonament ta’ dawk is-sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha.

Artikolu 51

Partijiet jew tagħmir li jistgħu jirrappreżentaw riskju serju għall-funzjonament korrett ta’ sistemi essenzjali – rekwiżiti relatati

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 50(1), il-manifattur ta’ partijiet jew tagħmir għandu jissottometti lill-awtorità tal-approvazzjoni applikazzjoni flimkien ma’ rapport ta’ test abbozzat minn servizz tekniku magħżul li jiċċertifika li l-partijiet jew it-tagħmir li għalihom qed tintalab l-awtorizzazzjoni jkunu konformi mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 50(4). Il-manifattur għandu jibgħat biss applikazzjoni waħda għal kull tip għal kull part lil awtorità tal-approvazzjoni waħda biss.

Jekk jintalab hekk mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor, l-awtorità tal-approvazzjoni li tkun ħarġet l-approvazzjoni tat-tip għandha, fi żmien xahar minn meta tirċievi dik it-talba, tibgħat lil tal-ewwel kopja taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip mitlub, flimkien mal-annessi, permezz ta’ sistema komuni sigura ta’ skambju elettroniku. Il-kopja tista’ wkoll tkun f’għamla ta’ fajl elettroniku sigur.

2.   L-applikazzjoni għandha tinkudi d-dettalji tal-manifattur ta’ partijiet jew tagħmir, it-tip, in-numri tal-identifikazzjoni u tal-parti tal-partijiet jew it-tagħmir, isem il-manifattur tal-vettura, it-tip tal-vettura u, jekk ikun il-każ, is-sena meta nbniet jew kull informazzjoni oħra li tippermetti l-identifikazzjoni tal-vettura li fiha għandhom jiġu mmuntati l-partijiet jew it-tagħmir.

Meta l-awtorità tal-approvazzjoni tkun sodisfatta, wara li tkun ikkunsidrat ir-rapport tat-testijiet u evidenza oħra, li l-partijiet jew it-tagħmir ikkonċernati jikkonformaw mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 50(4), hi għandha tawtorizza li l-partijiet jew it-tagħmir jitqiegħdu fis-suq tal-Unjoni u jiddaħħlu fis-servizz soġġetti għat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu.

L-awtorità tal-approvazzjoni għandha toħroġ ċertifikat lill-manifattur mingħajr dewmien.

3.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni sabiex tistabilixxi mudell u sistema ta’ numerazzjoni għaċ-ċertifikat imsemmi fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2).

4.   Il-manifattur għandu jinforma mingħajr dewmien lill-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-awtorizzazjzoni bi kwalunkwe bidla li taffettwa l-kundizzjonijiet li fihom tkun ingħatat. Dik l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tiddeċiedi jekk l-awtorizzazjzoni għandhiex tiġi riveduta jew maħruġa mill-ġdid u jekk hemmx bżonn isiru testijiet oħra.

Il-manifattur għandu jkun responsabbli biex jiżgura li l-partijiet jew it-tagħmir huma prodotti u jibqgħu jiġu prodotti taħt il-kondizzjonijiet li taħthom ingħatat l-awtorizzazzjoni.

5.   Qabel tagħti kwalunkwe awtorizzazzjoni, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tivverifika l-eżistenza ta’ arranġamenti u proċeduri sodisfaċenti biex jiġi żgurat il-kontroll effettiv tal-konformità tal-produzzjoni.

Fejn l-awtorità tal-approvazzjoni ssib li l-kundizzjonijiet għall-ħruġ tal-awtorizzazzjoni mhumiex iżjed sodisfatti, hi għandha titlob lill-manifattur jieħu l-miżuri neċessarji biex jiżgura li l-partijiet jew it-tagħmir jerġgħu jinġiebu f’konformità. Jekk meħtieġ għandha tirtira l-awtorizzazzjoni.

6.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni minn Stati Membri differenti għandhom iressqu kull nuqqas ta’ ftehim fir-rigward tal-awtorizzazjzoni msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2 għall-attenzjoni tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri xierqa sabiex issolvi n-nuqqas ta’ ftehim, inkluż fejn meħtieġ, titlob l-irtirar tal-awtorizzazzjoni, wara li tkun ikkonsultat mal-awtoritajiet tal-approvazzjoni.

7.   Sakemm tiġi stabbilita l-lista msemmija fl-Artikolu 50(2), l-Istati Membri jistgħu jżommu dispożizzjonijiet nazzjonali li jirrigwardaw partijiet jew tagħmir li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament korrett ta’ sistemi essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew ir-rendiment ambjentali tagħha.

Artikolu 52

Ġbir lura ta’ vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati

1.   Fejn manifattur li jkun ingħata approvazzjoni tat-tip tal-UE għal vettura sħiħa jkun obbligat, skont ir-Regolament (KE) Nru 765/2008, jiġbor lura l-vetturi li jkunu tqiegħdu fis-suq, ġew irreġistrati jew li kien responsabbli għad-dħul fis-servizz tagħhom, minħabba li sistema, komponent jew unità teknika separata mwaħħla fil-vettura tirrappreżenta riskju serju għas-sikurezza, is-saħħa pubblika jew il-ħarsien ambjentali, tkunx jew le approvata kif suppost ma’ dan ir-Regolament, jew minħabba li part li mhux soġġetta għal rekwiżiti speċifiċi skont il-leġiżlazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip tirrappreżenta riskju serju għas-sikurezza, is-saħħa pubblika jew il-ħarsien ambjentali, dak il-manifattur għandu jinforma minnufih lill-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tagħha.

2.   Fejn manifattur ta’ sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati, li jkun ingħata approvazzjoni tat-tip tal-UE, ikun obbligat skont ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 li jiġbor lura s-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati li jkunu tqiegħdu fis-suq, jew li kien responsabbli għad-dħul fis-servizz tagħhom, minħabba li dawn jirrappreżentaw riskju serju għas-sikurezza, is-sikurezza fuq ix-xogħol, is-saħħa pubblika jew il-ħarsien ambjentali, ikunux approvati kif suppost skont dan ir-Regolament jew le, il-manifattur għandu minnufih jinforma lill-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni.

3.   Il-manifattur għandu jipproponi lill-awtorità tal-approvazzjoni sett ta’ rimedji xierqa biex ir-riskju serju msemmi fil-paragrafi 1 u 2 jiġi newtralizzat. L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tikkomunika l-miżuri proposti lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati Membri l-oħra mingħajr dewmien.

L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom jiżguraw li r-rimedji jiġu implimentati b’mod effikaċi fit-territorji rispettivi tagħhom.

4.   Jekk ir-rimedji jitqiesu li mhux biżżejjed jew li ma ġewx implimentati malajr biżżejjed, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tinforma mingħajr dewmien lill-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tal-UE.

L-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha mbagħad tinforma lill-manifattur. Jekk il-manifattur ma jipproponix u ma jimplimentax miżuri korrettivi effettivi, l-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha tieħu l-miżuri protettivi kollha meħtieġa, inkluż l-irtirar tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE. Fil-każ tal-irtirar tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha fi żmien xahar minn tali rtirar tinnotifika b’dan lill-manifattur, lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni b’ittra rreġistrata jew b’mezz elettroniku ekwivalenti.

Artikolu 53

Notifika ta’ deċiżjonijiet u rimedji disponibbli

1.   Id-deċiżjonijiet kollha meħuda skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u d-deċiżjonijiet kollha li jirrifjutaw jew jirtiraw approvazzjoni tat-tip tal-UE, li jirrifjutaw ir-reġistrazzjoni, li jipprojbixxu jew jirrestrinġu t-tqegħid fis-suq, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-servizz ta’ vettura jew li jirrikjedu l-irtirar mis-suq ta’ vettura għandhom jiddikjaraw fid-dettall ir-raġunijiet li fuqhom huma bbażati.

2.   Kwalunkwe deċiżjoni tali għandha tiġi nnotifikata lill-parti konċernata, li għandha, fl-istess waqt, tiġi infurmata bir-rimedji disponibbli għaliha skont il-liġijiet fis-seħħ fl-Istat Membru kkonċernat u bil-limiti ta’ żmien permessi għall-eżerċizzju ta’ tali rimedji.

KAPITOLU XIII

REGOLAMENTI INTERNAZZJONALI

Artikolu 54

Ir-Regolamenti UNECE meħtieġa għal approvazzjoni tat-tip tal-UE

1.   Ir-regolamenti tal-UNECE jew l-emedni tagħhom li l-Unjoni ivvutat favur jew li għalihom l-Unjoni aderiet u li huma elenkati f’dan ir-Regolament jew fl-atti delegati adottati skont dan ir-Regolament għandhom ikunu parti mir-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ vettura.

2.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati Membri għandhom jaċċettaw approvazzjonijiet mogħtija skont dawk ir-regolamenti tal-UNECE msemmija fil-paragrafu 1 u, fejn applikabbli, il-marki ta’ approvazzjoni relevanti, minflok l-approvazzjonijiet u l-marki tal-approvazzjoni korrispondenti mogħtija skont dan ir-Regolament u l-atti delegati adottati skont dan ir-Regolament.

3.   Fejn l-Unjoni tkun ivvotat favur regolament tal-UNECE jew emendi tiegħu għall-iskop tal-approvazzjon tat-tip tal-UE ta’ vettura, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 75 biex tagħmel obbligatorji r-regolament tal-UNECE jew l-emendi tiegħu u biex temenda dan ir-Regolament jew temenda l-atti delegati adottati skont dan ir-Regolament, kif ikun xieraq.

Dak l-att delegat għandu jispeċifika d-dati tal-applikazzjoni obbligatorja tar-Regolament tal-UNECE jew tal-emendi tiegħu u għandu jinkludi dispożizzjonjiet tranżizzjonali fejn xieraq.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegat separati li jirriflettu l-applikazzjoni obbligatorja tar-regolamenti tal-UNECE.

KAPITOLU XIV

FORNIMENT TA’ INFORMAZZJONI TEKNIKA

Artikolu 55

Informazzjoni intiża għall-utenti

1.   Il-manifattur ma jista jforni ebda informazzjoni teknika relatata mad-dettalji pprovduti f’dan ir-Regolament, fl-atti delegati jew atti ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament, li tiddevja mid-dettalji approvati mill-awtorità tal-approvazzjoni.

2.   Fejn att delegat jew att ta’ implimentazzjoni adottat skont dan ir-Regolament hekkjipprovdi, il-manifattur għandu jagħmel disponibbli lill-utenti l-informazzjoni u l-istruzzjonijiet meħtieġa rilevanti kollha li jiddeskrivu kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet speċjali marbuta mal-użu ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata.

3.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tingħata fil- lingwa jew lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn il-vettura għandha titqiegħed fis-suq, tiġi rreġistrata jew tiddaħħal fis-servizz. Għandha tiġi pprovduta, wara aċċettazzjoni mill-awtorità tal-approvazzjoni, fil-manwal tas-sid.

Artikolu 56

Informazzjoni intiża għal manifatturi ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati

1.   Il-manifattur tal-vettura għandu jagħmel disponibbli lill-manifatturi tal-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati, d-dettalji kollha meħtieġa għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati, jew biex tinkiseb awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 50, inkluż, fejn applikabbli, dijagrammi msemmija fl-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament.

Il-manifattur tal-vettura jista’ jimponi ftehim vinkolanti fuq il-manifatturi ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati biex jipproteġi l-kunfidenzjalità ta’ kwalunkwe informazzjoni li mhix fl-isfera pubblika, inkluża informazzjoni marbuta mad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

2.   Il-manifattur ta’ komponenti jew ta’ unitajiet tekniċi separati, fil-kapaċità tiegħu bħala d-detentur ta’ ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE li, skont l-Artikolu 31(4), jinkludi restrizzjonijiet fuq l-użu jew kundizzjonijiet speċjali ta’ mmuntar jew it-tnejn, għandu jipprovdi l-informazzjoni dettaljata dwar dan lill-manifattur tal-vettura.

Fejn att delegat adottat skont dan ir-Regolament jipprovdi hekk, il-manifattur ta’ komponenti jew ta’ unitajiet tekniċi separati għandu jipprovdi, flimkien mal-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati prodotti, struzzjonijiet rigward ir-restrizzjonijiet tal-użu jew il-kundizzjonijiet speċjali ta’ mmuntar jew it-tnejn.

KAPITOLU XV

AĊĊESS GĦAL INFORMAZZJONI DWAR TISWIJA U MANUTENZJONI

Artikolu 57

Obbligi tal-manifatturi

1.   Il-manifattur għandu jipprovdi aċċess bla restrizzjonijiet għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura lil operaturi indipendenti permezz tal-websajts bl-użu ta’ format standard u mod faċilment aċċessibbli u immedjat. Partikolarment, dan l-aċċess għandu jingħata b’mod li mhuwiex diskriminatorju, meta mqabbel mal-faċilità jew l-aċċess mogħti(ja) lil dealers u sewwejja awtorizzati. Dan l-obbligu ma għandux japplika dment li vettura tkun ġiet approvata bħala vettura ta’ serje żgħira.

2.   Sakemm il-Kummissjoni tadotta standard komuni, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tintbagħat b’mod konsistenti li jista’ jiġi pproċessat mill-operaturi indipendenti bi sforz raġonevoli.

Il-produtturi għandhom jipprovdu wkoll materjal ta’ taħriġ lill-operaturi indipendenti u dealers u sewwejja awtorizzati.

3.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi bħala minimu dawn li ġejjin kollha:

(a)

numru tal-identifikazzjoni mingħajr ekwivoku tal-vettura;

(b)

il-kotba tar-reviżjonijiet inklużi rekords tat-tiswija u l-manutenzjoni u skedi tar-reviżjonijiet;

(c)

manwali tekniċi u informazzjoni dwar ir-reviżjoni teknika;

(d)

l-informazzjoni dwar il-komponenti u d-dijanjosi (bħal-valuri teoretiċi minimi u massimi tal-kejl);

(e)

il-pjanti tal-wiring;

(f)

il-kodiċijiet tad-dijanjostika tal-ħsarat, inklużi kodiċijiet speċifiċi tal-manifattur;

(g)

in-numri ta’ verifika tal-identifikazzjoni u l-kalibrazzjoni tas-software applikabbli għat-tip ta’ vettura;

(h)

l-informazzjoni li tikkonċerna, u li titwassal, permezz ta’ għodda u tagħmir proprjetarji;

(i)

l-informazzjoni tar-reġistrazzjoni tad-data u d-data bidirezzjonali ta’ monitoraġġ u ttestjar;

(j)

unitajiet tax-xogħol.

4.   Dealers u sewwejja awtorizzati fi ħdan is-sistema tad-distribuzzjoni ta’ xi vettura partikolari għandhom jitqiesu bħala operaturi indipendenti għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament safejn jipprovdu servizzi ta’ tiswija jew manutenzjoni ta’ vetturi li fir-rigward tagħhom mhumiex membri tas-sistema ta’ distribuzzjoni tal-manifattur tal-vettura.

5.   L-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura għandha tkun dejjem disponibbli, ħlief kif meħtieġ għall-finijiet tal-manutenzjoni tas-sistema tal-informazzjoni.

6.   Għall-finijiet tal-manifattura u r-reviżjoni ta’ partijiet għall-bdil jew għall-manutenzjoni kompatibbli mal-OBD u għodda għad-dijanjostika u tagħmir tat-testijiet, il-manifatturi għandhom jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura fuq bażi mhux diskriminatorja lil kull manifattur jew sewwej interessat tal-komponenti, għodda għad-dijanjostika jew tagħmir tat-testijiet.

7.   Għall-finijiet tat-tfassil u l-manifattura ta’ tagħmir tal-vetturi għal vetturi bi fjuwil alternattiv, il-manifatturi għandhom jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-informazzjoni ta’ tiswija u ta’ manutenzjoni tal-vettura fuq bażi mhix diskriminatorja lil kwalunkwe manifattur interessat, installatur jew sewwej tat-tagħmir ta’ vetturi bi fjuwil alternattiv.

8.   Meta japplika għall-approvazzjoni tat-tip UE, il-manifattur għandu jipprovdi lill-awtorità tal-approvazzjoni evidenza ta’ konformità ma’ dan ir-Regolament relatata mal-informazzjoni meħtieġa f’dan l-Artikolu.

F’każ li din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament u l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament, fil-waqt li l-manifattur japplika għal approvazzjoni tat-tip tal-UE, il-manifattur għandu jipprovdiha fi żmien sitt xhur mid-data tal-approvazzjoni tat-tip.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex tistabbilixxi mudell ta’ ċertifikat dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar OBD ta’ vettura u informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni ta’ vettura li tagħti tali prova ta’ konformità lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2).

9.   Jekk tali evidenza ta’ konformità ma tiġix ipprovduta sa tmiem il-perjodu msemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 8, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha tieħu l-miżuri xierqa biex tiżgura l-konformità.

10.   Il-manifattur għandu jagħmel l-emendi u s-supplimenti sussegwenti tal-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura disponibbli fil-websajts tiegħu fl-istess waqt li jagħmilhom disponibbli għal dawk awtorizzati li jsewwu.

11.   Fejn ir-rekords tat-tiswija u l-manutenzjoni ta’ vettura jinżammu f’database ċentrali tal-manifattur tal-vettura jew f’ismu, is-sewwejja indipendenti għandu jkollhom aċċess b’xejn għal dawn ir-rekords u għandhom ikunu jistgħu jdaħħlu informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni li jkunu għamlu.

12.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 75 li jistabbilixxu d-dettalji tar-rekwiżiti fir-rigward tal-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni, b’mod partikolari speċifikazzjonijiet tekniċi fir-rigward tal-mod li bih għandha tingħata l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura.

Artikolu 58

Obbligi fir-rigward ta’ diversi detenturi tal-approvazzjoni tat-tip

1.   Fil-każ ta’ approvazzjoni tat-tip pass b’pass jew tal-approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji, il-manifattur responsabbli għall-approvazzjoni tat-tip rispettiva għandu wkoll ikun responsabbli għall-komunikazzjoni tal-informazzjoni dwar it-tiswija marbuta mas-sistema, il-komponent jew l-unità teknika separata partikolari jew mal-istadju partikolari kemm lill-manifattur kif ukoll lill-operaturi indipendenti.

2.   Il-manifattur finali għandu jkun responsabbli għall-għoti tal-informazzjoni dwar il-vettura sħiħa lill-operaturi indipendenti.

Artikolu 59

Ħlasijiet mitluba għall-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura

1.   Il-manifatturi jistgħu jitolbu ħlasijiet raġonevoli u proporzjonati għall-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura koperta minn dan ir-Regolament; Il-ħlas mitlub ma jkunx raġonevoli jew proporzjonat jekk jiskoraġġixxi l-aċċess billi jonqos milli jikkunsidra kemm l-operatur indipendenti jkun se jużah.

2.   Il-manifatturi għandhom jagħmlu l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura disponibbli kuljum, kull xahar u kull sena, bil-ħlasijiet mitluba għall-aċċess ta’ din l-informazzjoni jvarjaw skont il-perjodi rispettivi li għalihom jingħata l-aċċess.

Artikolu 60

Forum dwar l-Aċċess għall-informazzjoni dwar il-Vetturi

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet imwettqa mill-Forum dwar l-Aċċess għall-informazzjoni dwar il-Vetturi stabbilit skont l-Artikolu 13(9) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 tal- 18 ta’ Lulju 2008 li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward ta’ l-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura (28) għandu jiġi estiż għall-vetturi koperti b’dan ir-Regolament.

Abbażi ta’ evidenza ta’ abbuż intenzjonat jew le tal-informazzjoni dwar l-OBD tal-vetturi u tal-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, il-Forum imsemmi fl-ewwel paragrafu għandu jagħti parir lill-Kummissjoni dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu biex ma jsirx użu ħażin tal-informazzjoni bħal dan.

KAPITOLU XVI

GĦAŻLA U NOTIFIKA TAS-SERVIZZI TEKNIĊI

Artikolu 61

Rekwiżiti marbuta mas-servizzi tekniċi

1.   L-awtoritajiet ta’ approvazzjoni responsabbli għall-ħatra għandhom jiżguraw li, qabel ma jaħtru servizz tekniku skont l-Artikolu 63, dak is-servizz tekniku jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 2 sa 9 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 64(1), servizz tekniku għandu jiġi stabbilit skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru u għandu jkollu personalità ġuridika.

3.   Servizz tekniku għandu jkun korp terz indipendenti mill-proċess tad-disinn, il-manifattura, il-forniment jew il-manutenzjoni tal-vettura, is-sistema, il-komponent jew l-unità teknika separata li jkun qed jevalwa.

Korp li jkun parti minn xi assoċjazzjoni kummerċjali jew federazzjoni professjonali li tirrappreżenta l-intrapriżi involuti fid-disinn, il-manifattura, il-provvista, il-muntaġġ, l-użu jew il-manutenzjoni ta’ vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li huwa jevalwa, jittestja jew jispezzjona, jista’, bil-kondizzjoni li l-indipendenza tiegħu u n-nuqqas ta’ kull konflitt ta’ interess jiġu murija, jitqies li jissodisfa r-rekwiżiti tal-ewwel subparagrafu.

4.   Servizz tekniku, l-ogħla livell tal-maniġment tiegħu u l-istaff responsabbli għat-twettiq tal-kategoriji ta’ attivitajiet li għalihom huma maħtura skont l-Artikolu 63(1) ma għandhomx ikunu d-disinjatur, il-manifattur, il-fornitur, jew dak li jagħmel manutenzjoni tal-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jkunu qed jevalwaw, u lanqas jirrappreżentaw il-partijiet li jwettqu dawk l-attivitajiet. Dan ma għandux jipprekludi l-użu ta’ vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li għalihom hemm referenza fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu li jintħieġu għall-operar tas-servizz tekniku jew l-użu ta’ dawn il-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati għall-skopijiet personali.

Servizz tekniku għandu jiżgura li l-attivitajiet tas-sussidjarji jew tas-subappaltaturi tiegħu ma jippreġudikawx il-kunfidenzjalità, l-oġġettività jew l-imparzjalità tal-kategoriji tal-attivitajiet li għalihom ġie maħtur.

5.   Servizz tekniku u l-persunal tiegħu għandhom iwettqu l-kategoriji tal-attivitajiet li ġew maħtura għalihom bl-ogħla livell ta’ integrità professjonali u l-kompetenza teknika meħtieġa fil-qasam speċifiku u għandhom ikunu ħielsa minn kull pressjoni u tentazzjonijiet, partikolarment finanzjarji, li jistgħu jinfluwenzaw il-ġudizzju tagħhom jew ir-riżultati tal-attivitajiet tal-evalwazzjoni, speċjalment pressjonijiet jew tentazzjonijiet li jirriżultaw minn persuni jew gruppi ta’ persuni b’interess fir-riżultati ta’ dawk l-attivitajiet.

6.   Servizz tekniku għandu jkollu l-ħila jwettaq il-kategoriji kollha ta’ attivitajiet li nħatar għalihom skont l-Artikolu 63(1), billi juri għas-sodisfazzjon tal-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra tiegħu, li għandu:

(a)

persunal b’ħiliet adegwati, għarfien tekniku speċifiku u taħriġ vokazzjonali kif ukoll esperjenza suffiċjenti u adatta biex iwettaq il-kompitu;

(b)

deskrizzjonijiet tal-proċeduri relevanti għall-kategoriji tal-attivitajiet li għalihom qed ifittex li jinħatar, li jiżguraw it-trasparenza u r-riproduċibilità ta’ dawk il-proċeduri.

(c)

il-proċeduri għat-twettiq tal-kategoriji tal-attivitajiet li għalihom qed ifittex li jinħatar li jikkunsidraw il-livell ta’ kumplessità tat-teknoloġija tal-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata kkonċernata u jekk il-proċess tal-produzzjoni huwiex wieħed tal-massa jew tas-serje; u

(d)

il-mezzi meħtieġa biex iwettaq b’mod adegwat il-kompiti konnessi mal-kategoriji tal-attivitajiet li għalihom qed ifittex li jinħatar u li għandu aċċess għat-tagħmir u l-faċilitajiet kollha meħtieġa.

Barra minn hekk, għandu juri lill-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra il-konformità tiegħu marl-istandards stipulati fl-atti delegati adottati skont l-Artikolu 65 li jkunu relevanti għall-kategoriji tal-attivitajiet li għalihom ikunu inħatru.

7.   L-imparzjalità tas-servizzi tekniċi, tal-ogħla livell ta’ maniġment tiegħu u l-persunal tal-evalwazzjoni għandha tkun garantita. Ma għandhom jieħdu sehem fl-ebda attività li tista’ tkun f’kunflitt mal-indipendenza tal-ġudizzju jew l-integrità tagħhom f’rabta mal-kategoriji tal-attivitajiet li għalihom huma jinħatru.

8.   Is-servizzi tekniċi għandhom jagħmlu polza tal-assigurazzjoni ta’ responsabbiltà relatata mal-attivitajiet tagħhom sakemm ir-responsabbilta ma jeħodhiex l-Istat Membru skont il-liġijiet nazzjonali, jew sakemm l-Istat Membru nnifsu ma jkunx direttament responsabbli għall-evalwazzjoni tal-konformità.

9.   Il-persunal tas-servizz tekniku għandu josserva s-segretezza professjonali fir-rigward tal-informazzjoni kollha miksuba huma u jwettqu l-kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament jew skont kull dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali li ddaħħlu fis-seħħ, ħlief fir-rigward tal-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra jew fejn rikjest mil-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali. Id-drittijiet tal-proprjetà għandhom ikunu protetti.

Artikolu 62

Sussidjarji tas-servizzi tekniċi u għoti ta’ subappalti minnhom

1.   Servizzi tekniċi jistgħu jagħtu b’subappalt uħud mill-attivitajiet li għalihom inħatru skont l-Artikolu 63(1) jew jafdaw it-twettiq ta’ dawn f’idejn sussidjarju biss bil-qbil tal-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra tagħhom.

2.   Fejn servizz tekniku jagħti b’subappalt xogħlijiet speċifiċi li jkollhom x’jaqsmu mal-kategoriji tal-attivitajiet li għalihom ikun inħatar jew iqabbad sussidjarju, huwa għandu jiżgura li s-subappaltatur jew is-sussidjarju josservaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 61 u għandu jinforma lill-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra b’dan.

3.   Is-servizzi tekniċi għandhom jerfgħu r-responsabbiltà sħiħa tax-xogħlijiet li jkunu saru minn kwalunkwe subappaltatur jew sussidjarju tagħhom, kull meta jiġu stabbiliti.

4.   Is-servizzi tekniċi għandhom iżommu għad-dispożizzjoni tal-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra d-dokumenti rilevanti dwar l-evalwazzjoni tal-kwalifiki tas-subappaltatur jew tas-sussidjarju u tal-komoitit li jkunu wettqu.

Artikolu 63

Ħatra tas-servizzi tekniċi

1.   Is-servizzi tekniċi għandhom jinħatru skont wieħed jew aktar mill-erba’ kategoriji ta’ attivitajiet, skont il-qasam tal-kompetenza tagħhom:

(a)

il-kategorija A, servizzi tekniċi li jwettqu fil-faċilitajiet tagħhom stess it-testijiet imsemmija f’dan ir-Regolament u fl-atti elenkati fl-Anness II;

(b)

il-kategorija B, servizzi tekniċi li jagħmlu superviżjoni tat-testijiet imsemmija f’dan ir-Regolament u fl-atti elenkati fl-Anness II, u dawn it-testijiet isiru fil-faċilitajiet tal-manifattur jew fil-faċilitajiet ta’ parti terza;

(c)

il-kategorija C, servizzi tekniċi li jivvalutaw u jissorveljaw fuq bażi regolari l-proċeduri tal-manifattur biex tiġi kontrollata l-konformità tal-produzzjoni;

(d)

il-kategorija D, servizzi tekniċi li jagħmlu superviżjoni jew iwettqu testijiet jew spezzjonijiet għas-sorveljanza tal-konformità tal-produzzjoni.

2.   Awtorità tal-approvazzjoni tista’ taġixxi bħala servizz tekniku għal waħda jew iżjed mill-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1.

3.   Is-servizzi tekniċi ta’ pajjiż terz, ħlief dawk magħżula skont l-Artikolu 64, jistgħu jiġu notifikati għall-finijiet tal-Artikolu 67, iżda biss jekk aċċettazzjoni ta’ servizzi tekniċi tkun provduta bi ftehim bilaterali bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz ikkonċernat. Dan m’għandux iżomm lil servizz tekniku stabbilit skont il-liġi nazzjonali ta’ Stat Membru bi qbil mal-Artikolu 61(2) milli jistabbilixxi sussidjarji f’pajjiżi terzi, dment li s-sussidjarji jkunu mmaniġġjati u kkontrollati direttament mis-servizz tekniku maħtur.

Artikolu 64

Servizzi tekniċi interni akkreditati tal-manifatttur

1.   Servizz tekniku intern akkreditat ta’ manifattur jista’ jinħatar għall-attivitajiet tal-kategorija A biss fir-rigward tar-rekwiżiti tekniċi li għalihom l-ittestjar intern huwa permess b’att delegat adottat skont dan ir-Regolament. Dak is-servizz tekniku għandu jikkostitwixxi parti separata u distinta mill-impriża u ma għandux jieħu sehem fid-disinn, il-manifattura, il-forniment jew il-manutenzjoni tal-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jevalwa.

2.   Servizz tekniku intern akkreditat għandu jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

minbarra li jkun maħtur mill-awtorità ta’ approvazzjoni ta’ Stat Membru għandu jkun akkreditat minn korp nazzjonali ta’ akkreditament kif definit fil-punt 11 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 u skont l-istandards u l-proċedura li għalihom hemm referenza fl-Artikolu 65 ta’ dan ir-Regolament;

(b)

is-servizz tekniku intern akkreditat u l-persunal tiegħu għandhom ikunu identifikabbli mill-aspett organizzattiv u jkollhom metodi ta’ rappurtar fl-impriża li jkunu jifformaw parti minnha li jassiguraw l-imparzjalità tagħhom u juruha lill-korp nazzjonali rilevanti ta’ akkreditament;

(c)

la s-servizz tekniku intern akkreditat u lanqas il-persunal tiegħu ma għandhom jieħdu sehem fi kwalunkwe attività li tista’ tkun f’kunflitt mal-indipendenza tal-ġudizzju jew l-integrità tagħhom f’rabta mal-kategoriji tal-attivitajiet li għalihom ikunu nħatru;

(d)

is-servizz tekniku intern akkreditat għandu jagħti s-servizzi tiegħu esklussivament lill-impriża li jagħmel parti minnha.

3.   Servizz tekniku intern akkreditat m’għandux jiġi notifikat lill-Kummissjoni, għall-iskopijiet tal-Artikolu 67 iżda l-informazzjoni dwar l-akkreditament tiegħu għandha tingħata mill-impriża li jagħmel parti minnha jew mill-korp nazzjonali ta’ akkreditament lill-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra fuq it-talba ta’ dik l-awtorità

Artikolu 65

Proċeduri għall-istandards ta’ prestazzjoni u ta’ evalwazzjoni tas-servizzi tekniċi

Sabiex ikun żgurat li s-servizzi tekniċi jjissodisfaw l-istess livell għoli ta’ standards tar-rendiment fl-Istati Membri kollha, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 75 rigward l-istandards li s-servizzi tekniċi jkollhom jimxu magħhom u l-proċedura għall-evalwazzjoni tagħhombi qbil mal-Artikolu 66 u l-akkreditament tagħhom bi qbil mal-Artikolu 64.

Artikolu 66

Evalwazzjoni tal-ħiliet tas-servizzi tekniċi

1.   L-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra għandha tfassal rapport ta’ evalwazzjoni li juri li s-servizz tekniku kandidat ġie evalwat għall-konformità tiegħu mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u tal-atti delegati adottati skont dan ir-Regolament. Dan ir-rapport jista’ jinkludi ċertifikat ta’ akkreditament maħruġ minn korp ta’ akkreditament.

2.   L-evalwazzjoni li fuqha r-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 huwa bbażat, għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet stipulati f’att delegat adottat skont l-Artikolu 65. Ir-rapport ta’ evalwazzjoni għandu jiġi rivedut tal-anqas darba kull tliet snin.

3.   Ir-rapport tal-evalwazzjoni għandu jiġi komunikat lill-Kummissjoni fuq talba. F’każijiet bħal dan, u meta l-evalwazzjoni ma tkunx ibbażata fuq ċertifikat tal-akkreditament maħruġ minn korp tal-akkreditament nazzjonali li s-servizz tekniku jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, l-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra għandha tipprovdi lill-Kummissjoni l-evidenza dokumentarja li tattesta l-kompetenza tas-servizz tekniku u l-arranġamenti fis-seħħ biex ikun żgurat li s-servizz tekniku jiġi mmonitorjat regolarment mill-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u l-atti delegati adottati skont dan ir-Regolament.

L-awtorità tal-approvazzjoni tal-ħatra li biħsiebha taġixxi bħala servizz tekniku bi qbil mal-Artikolu 63(2) għandha tiddokumenta l-konformità permezz ta’ evalwazzjoni mwettqa minn awdituri indipendenti mill-attività li tkun qed tiġi evalwata. Dawn l-awdituri jistgħu jkunu mill-istess organizzazzjoni sakemm ikunu ġestiti b’mod separat mill-persunal li jwettaq l-attività evalwata.

4.   Servizz tekniku intern akkreditat għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 67

Proċeduri għan-notifika

1.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-isem, l-indirizz, inkluż l-indirizz elettroniku, il-persuni responsabbli u l-kategorija ta’ attivitajiet fir-rigward ta’ kull servizz tekniku li jkunu ħatru, kif ukoll kull modifika sussegwenti li ssir lil dawk il-ħatriet. In-notifika għandha tgħid għal liema mis-suġġetti elenkati fl-Anness II ġew maħtura s-servizzi tekniċi.

2.   Servizz tekniku jista’ jwettaq l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 63(1) f’isem l-awtorita ta’ approvazzjoni tal-ħatra responsabbli għall-approvazzjoni tat-tip biss jekk ikun ġie nnotifikat minn qabel lill-Kummissjoni skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   L-istess servizz tekniku jista’ jinħatar minn bosta awtoritajiet ta’ approvazzjoni tal-ħatra u jiġi nnotifikat mill-Istati Membri ta’ dawn l-awtoritajiet ta’ approvazzjoni tal-ħatra, irrispettivament mill-kategorija jew kategoriji ta’ attivitajiet li se jwettaq skont l-Artikolu 63(1).

4.   Il-Kummissjoni għandha tiġi notifikata bi kwalunkwe bidla sussegwenti relevanti għall-ħatra.

5.   Meta jeħtieġ tiġi magħżula organizzazzjoni speċifika jew korp kompetenti li jwettaq attività li mhix inkluża ma’ dawk imsemmija fl-Artikolu 63(1) b’applikazzjoni ta’ att elenkat fl-Anness II, in-notifika għandha ssir skont dan l-Artikolu.

6.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika fuq is-sit elettroniku tagħha lista u dettalji tas-servizzi tekniċi notifikati skont dan l-Artikolu.

Artikolu 68

Tibdil fil-ħatriet

1.   Fejn awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra tkun aċċertat ruħha jew tkun ġiet mgħarrfa li servizz tekniku maħtur minnha ma jkunx għadu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament, jew li jkun qed jonqos milli jaqdi l-obbligi tiegħu, l-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra għandha tillimita, tissospendi jew tirtira l-ħatra skont il-każ, skont kemm ikun gravi n-nuqqas li jintlaħqu dawk ir-rekwiżiti jew li jkunu ssodisfati dawk l-obbligi. L-Istat Membru li jkun innotifika dan is-servizz tekniku għandha minnufih tinforma lill-Kummissjoni b’dan. Il-Kummissjoni għandha tibdel l-informazzjoni ppubblikata li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 67(6) skont dan.

2.   Fil-każ li tiġi ristretta, sospiża jew irtirata l-ħatra, jew fejn is-servizz tekniku ma jkunx għadu attiv, l-awtorità ta’ approvazzjon tal-ħatra għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-fajls ta’ dak is-servizz tekniku jiġu pproċessati minn servizz tekniku ieħor jew jinżammu disponibbli għall-awtorità ta’ approvazzjon tal-ħatra jew għall-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq fuq talba tagħhom.

Artikolu 69

Sfida għall-kompetenza tas-servizzi tekniċi

1.   Il-Kummissjoni għandha tinvestiga l-każijiet kollha fejn ikollha dubju jew issir taf b’dubju rigward il-kompetenza ta’ servizz tekniku jew rigward il-kapaċità ta’ servizz tekniku li jkompli jissodisfa r-rekwiżiti u r-responsabbiltajiet li għalihom huwa jkun suġġett.

2.   L-Istat Membru tal-awtorità ta’ approvazzjon tal-ħatra għandu jippreżenta lill-Kummissjoni, fuq talba, l-informazzjoni kollha relatata mal-bażi għall-ħatra jew mal-issuktar tal-ħatra tas-servizz tekniku kkonċernat.

3.   Il-Kummissjoi għandha tiżgura li l-informazzjoni sensittiva kollha miksuba fl-andament tal-investigazzjonijiet tagħha tiġi trattata b’mod kunfidenzjali.

4.   Meta l-Kummissjoni taċċerta li entità notifikata ma tissodisfax, jew ma għadhiex tissodisfa, ir-rekwiżiti għall-ħatra tagħha, għandha tgħarraf lill-Istat Membru tal-awtorità ta’ approvazzjon tal-ħatra b’dan, bil-għan li tistabbilixxi – f’kooperazzjoni ma’ dak l-Istat Membru, il-miżuri korrettivi meħtieġa, u għandha titlob lil dak l-Istat Membru biex jimplimenta dawk il-miżuri korrettivi neċessarji, inkluża l-irtirar tal-ħatra, jekk ikun meħtieġ.

Artikolu 70

Obbligi operazzjonali tas-servizzi tekniċi

1.   Is-swervizzi tekniċi għandhom iwettqu l-kategoriji ta’ attivitajiet li għalihom inħatru f’isem l-awtorità ta; approvazzjoni tal-ħatra u skont il-proċeduri tal-evalwazzjoni u tal-ittestjar provduti f’dan ir-Regolament u fl-atti elenkati fl-Anness II.

Is-servizzi tekniċi għandhom jissorveljaw jew għandhom jagħmlu huma stess it-testijiet meħtieġa għall-approvazzjoni jew l-ispezzjonijiet kif stipulat f’dan ir-Regolament jew f’wieħed mill-atti elenkati fl-Anness II, ħlief fejn huma permessi proċeduri alternattivi. Is-servizzi tekniċi m’għandhomx iwettqu testijiet, evalwazzjonijiet jew spezzjonijiet li ma jkunux inħatru għalihom debitament mill-awtorità ta’ approvazzjoni tagħhom.

2.   Is-servizzi tekniċi għandhom f’kull waqt:

(a)

iħallu lill-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra tagħhom tattesta lis-servizz tekniku waqt l-evalwazzjoni tal-konformità skont ma jkun f’loku; kif ukoll

(b)

bla preġudizzju għall-Artikolu 61(9) u l-Artikolu 71, jagħtu lill-awtorità ta’ approvazzjoni ta’ ħatra tagħhom dik l-informazzjoni dwar il-kategoriji tal-attivitajiet li jaqgħu fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament li tista’ tintalab.

3.   Meta servizz tekniku jsib li r-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament ma ġewx sodisfatti minn manifattur, għandu jirraporta dan lill-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra sabiex din tal-aħħar tobbliga lill-manifattur jieħu l-miżuri korrettivi xierqa u sussegwentement ma toħroġx ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip sakemm il-miżuri korrettivi ma jkunux ittieħdu għas-sodisfazzjoni tal-awtorità ta’ approvazzjoni.

4.   Meta, fl-andament tas-sorveljanza tal-konformità tal-produzzjoni wara l-ħruġ ta’ ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip, servizz tekniku li jkun qed jaġixxi f’isem l-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra jsib li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata ma għadhiex tikkonforma ma’ dan ir-Regolament, għandu jirraporta dan lill-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra. L-awtorità ta’ approvazzjoni tat-tip għandha tieħu l-miżuri xierqa stipulati fl-Artikolu 33.

Artikolu 71

Obbligi ta’ informazzjoni tas-servizzi tekniċi

1.   Is-servizzi tekniċi għandhom jinfurmaw lill-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra tagħhom b’dan li ġej:

(a)

kull nuqqas ta’ konformità li ltaqgħu miegħu u li jista’ jirrikjedi rifjut, restrizzjoni, sospensjoni jew irtirar ta’ ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip;

(b)

kwalunkwe ċirkustanza li għandha effett fuq l-ambitu u l-kundizzjonijiet għall-ħatra tagħhom;

(c)

kwalunkwe talba għall-informazzjoni li rċevew minn awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq rigward l-attivitajiet tagħhom.

2.   Fuq talba mill-awtorità ta’ approvazzjoni tal-ħatra tagħhom, is-servizzi tekniċi għandhom jagħtu informazzjoni dwar l-attivitajiet fl-ambitu tal-ħatra tagħhom u dwar kull attività oħra mwettqa, inklużi attivitajiet transkonfinali u ta’ subappalt.

KAPITOLU XVII

ATTI TA’ IMPLIMENTAZZJONI U ATTI DELEGATI

Artikolu 72

Atti ta’ implimentazzjoni

Għall-finijiet tal-ilħiq tal-objettiv ta’ dan ir-Regolament u sabiex tistabilixxi kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni, skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 73(2), għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu l-miżuri implimentattivi li ġejjin:

(a)

il-mudell tad-dikjarazzjoni tal-manifattur rigward id-duratura tas-sistemi kritiċi tas-sikurezza funzjonali, tal-partijiet u tat-tagħmir imsemmija fl-Artikolu 22(7);

(b)

il-mudelli għad-dokument ta’ informazzjoni u għall-fajl tal-informazzjoni imsemmija fl-Artikolu 27(4);

(c)

is-sistema ta’ numerazzjoni taċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE msemmija fl-Artikolu 29(4);

(d)

il-mudell għaċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE msemmi fl-Artikolu 30(2);

(e)

il-mudell għall-folja tar-riżultat tat-test mehmuż maċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE msemmi fl-Artikolu 30(3);

(f)

il-mudell tal-lista ta’ rekwiżiti jew atti applikabbli msemmija fl-Artikolu 30(6);

(g)

ir-rekwiżiti ġenerali għall-format tar-rapport tat-test imsemmi fl-Artikolu 32(1);

(h)

il-mudell għaċ-ċertifikat tal-konformità msemmi fl-Artikolu 38(2);

(i)

il-mudell għall-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE msemmija fl-Artikolu 39(3);

(j)

l-awtorizzazzjonijiet għall-għoti ta’ approvazzjonijiet tat-tip tal-UE li jeżentaw teknoloġiji ġodda jew kunċetti ġodda msemmija fl-Artikolu 40(3);

(k)

il-mudelli għaċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip u għaċ-ċertifikat ta’ konformità fir-rigward ta’ teknoloġiji ġodda jew kunċetti ġodda msemmija fl-Artikolu 40(4);

(l)

l-awtorizzazzjonijiet lil Stati Membri biex jestendu l-approvazzjoni tat-tip imsemmija fl-Artikolu 41(2);

(m)

il-lista ta’ partijiet u tagħmir imsemmja fl-Artikolu 50(2);

(n)

il-mudell u s-sistma ta’ numerazzjoni għaċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 51(3) kif ukoll l-aspetti kollha marbuta mal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni msemmija f’dak l-Artikolu;

(o)

il-mudell għaċ-ċertifikat li jipprovdi prova tal-konformità lill-awtorità ta’ approvazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 57(8).

Artikolu 73

Proċedura tal-kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Tekniku – Vetturi Motorizzati stabbilit bl-Artikolu 40 tad-Direttiva 2007/46/KE. Dak il-kumitat huwa kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn il-kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni m’għandhiex tadotta l-abbozz ta’ att ta’ implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 74

Emendar tal-Annessi

Bla preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan ir-Regolament relatati mal-emendar tal-Annessi tiegħu, il-Kummissjoni għandha wkoll tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 75, rigward emendi ta’:

(i)

l-Anness II(B) u (C) fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ rekwiżiti addizzjonali tas-sikurezza funzjonali u tal-kostruzzjoni tal-vetturi għas-subkategorija L7e-A kwadriċikli tqal tat-triq;

(ii)

l-Annessi II u V biex tintroduċi referenzi u corrigenda ta’ atti regolatorji;

(iii)

l-Anness V (B) biex tbiddel il-karburanti ta’ referenza applikabbli;

(iv)

l-Anness VI (C) u (D) biex tqis ir-riżultati tal-istudju msemmi fl-Artikolu 23(4) u l-adozzjoni ta’ regolament tal-UNECE.

Artikolu 75

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa li tadotta atti delegati hija kkonferita lill-Kummissjoni soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 18(3), l-Artikolu 20(2), l-Artikolu 21(5), l-Artikolu 22(5) u (6), l-Artikolu 23(6) u (12), l-Artikolu 24(3), l-Artikolu 25(8), l-Artikolu 32(6), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 50(4), l-Artikolu 54(3), l-Artikolu 57(12), l-Artikolu 65 u l-Artikolu 74 għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin minn 22 ta’ Marzu 2013.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 18(3), l-Artikolu 20(2), l-Artikolu 21(5), l-Artikolu 22(5) u (6), l-Artikolu 23(6) u (12), l-Artikolu 24(3), l-Artikolu 25(8), l-Artikolu 32(6), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 50(4), l-Artikolu 54(3), l-Artikolu 57(12), l-Artikolu 65 u l-Artikolu 74 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe waqt mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validtà ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika dan, simultanjament, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 18(3), l-Artikolu 20(2), l-Artikolu 21(5), l-Artikolu 22(5) u (6), l-Artikolu 23(6) u (12), l-Artikolu 24(3), l-Artikolu 25(8), l-Artikolu 32(6), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 50(4), l-Artikolu 54(3), l-Artikolu 57(12), l-Artikolu 65 u l-Artikolu 74 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġietespressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

KAPITOLU XVIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 76

Sanzjonijiet

1.   L-Istati Membri għandhom jiddisponu sanzjonijiet għall-ksur min-naħa tal-operaturi ekonomiċi tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u l-atti delegati jew ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament. Għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li s-sanzjonijiet kollha jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet previsti għandhom ikunu effikaċi, proporzjonati u disważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sat-23 ta’ Marzu 2015 u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull emenda sussegwenti li taffettwahom.

2.   It-tipi ta’ ksur li huma suġġetti għal sanzjoni għandhom jinkludu:

(a)

dikjarazzjonijiet foloz matul il-proċeduri tal-approvazzjoni jew il-proċeduri li jwasslu għal revoka;

(b)

falsifikar tar-riżultati tat-test għall-approvazzjoni tat-tip;

(c)

il-ħabi ta’ data jew speċifikazzjonijiet tekniċi li jistgħu jwasslu għal revoka, rifjut jew irtirar tal-approvazzjoni tat-tip;

(d)

l-użu ta’ tagħmir ta’ invalidazzjoni;

(e)

rifjut tal-għaoti ta’ aċċess għall-informazzjoni;

(f)

li operaturi ekonomiċi jqiegħdu għad-disponibilità fis-suq vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separatai soġġetti għall-approvazzjoni mingħajr tali approvazzjoni jew li operturi eknomiċi jiffalsifikaw dokumenti u mmarkar b’dik l-intenzjoni.

Artikolu 77

Dispożizzjonijiet transitorji

1.   Bla preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħra ta’ dan ir-Regolament, dan ir-Regolament ma għandux jinvalida l-approvazzjoni tat-tip tal-UE mogħtija lil vetturi jew lil sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati qabel l-1 ta' Jannar 2016.

2.   Għajr fejn ikun dispost mod ieħor, l-approvazzjonijiet tat-tip tal-UE mogħtija lil vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati taħt l-atti msemmija taħt l-Artikolu 81(1) għandhom jibqgħu validi sad-dati speċifikati fl-Anness IV għat-tipi ta’ vetturi eżistenti.

3.   B’deroga minn dan ir-Regolament, tipi ta’ vetturi ġodda tal-kategoriji L1e, L2e u L6e jew sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati ġodda maħsuba għal tali tipi ta’ vetturi għandhom jibqgħu jingħataw approvazzjoni tat-tip taħt id-Direttiva 2002/24/KE sal-31 ta’ Diċembru 2016.

4.   L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom ikomplu jagħtu estensjoni tal-approvazzjonijiet għall-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati msemmija fil-paragrafu 1 skont id-Direttiva 2002/24/KE u kull waħda mid-direttivi elenkati fl-Artikolu 81(1). Madankollu, tali approvazzjonijiet m’għandhomx jintużaw għall-finijiet tal-ksib ta’ approvazzjoni tat-tip ta’ vettura sħiħa taħt dan ir-Regolament.

5.   B’deroga mid-Direttiva 2002/24/KE, l-approvazzjoni tat-tip għandha tingħata wkoll għal vetturi li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u l-atti delegati adottati skont dan ir-Regolament dwar rekwiżiti ambjentali u tal-propulsjoni kif imsemmi fl-Anness II (A) sal-31 ta’ Diċembru 2015.

L-awtoritajiet nazzjonali m’għandhomx jipprojbixxu, jirrestrinġu jew jimpedixxu r-reġistrazzjoni, it-tqegħid fis-suq jew id-dħul fis-servizzta’ vetturi li jikkonformaw mat-tip approvat.

Artikolu 78

Rapport

1.   Sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-applikazzjoni tal-proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip stipulati f’dan ir-Regolament.

2.   Abbażi tal-informazzjoni fornita fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament Sal-31 ta’ Diċembru 2021. B’mod partikolari, ir-rapport għandu jikkunsidra jekk, fuq il-bażi tal-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, ikunx f’loku li jsir provvediment fil-Kapitolu X wkoll għall-approvazzjoni tat-tip ta’ serja żgħira. Jekk tqis li dan ikun meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tressaq proposta b’dan l-effett.

Artikolu 79

Reviżjoni dwar sistemi ta’ bbrejkjar avvanzati

1.   Sal-31 ta’ Diċembru 2019, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

2.   Dan ir-rapport għandu jeżamina l-immuntar obbligatorju ta’ sistema ta’ brejkijiet anti-lock u sistema ta’ brejkijiet kombinata supplimentari fuq għażla tal-manifattur għall-muturi tas-subkategorija L3e-A1. Għandu jkun ibbażat fuq valutazzjoni tal-fattibbiltà teknika ta’ rekwiżit tali, analiżi tal-kosteffikaċja, analiżi tal-inċidenti tat-triq u konsultazzjoni ta’ persuni interessati relevanti. Barra minn hekk għandu jqis standards Ewropej u internazzjonali relatati eżistenti.

3.   Għall-finijiet tar-rapport previst fil-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Diċembru 2017 statistika dwar l-aċċidenti tat-triq tal-muturi kkonċernati għall-erba’ snin preċedenti li jkunu bbażati fuq il-klassifikazzjoni tal-vetturi kif stabbilita fl-Anness I u t-tip ta’ sistema ta’ bbrejkjar avvanzata mmuntata.

4.   Abbażi tar-riżultati tar-rapport, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tressaq proposta leġiżlattiva dwar l-immuntar obbligatorju ta’ sistema ta’ bbrejkjar avvanzata fis-subkategoriji ta’ vetturi inkwestjoni.

Artikolu 80

Reviżjoni dwar approvazzjonijiet individwali ta’ vetturi

1.   Sal-31 ta’ Diċembru 2022 il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-suġġetti msemmija fil-paragrafu 3.

2.   Ir-rapport għandu jkun ibbażat fuq konsultazzjoni tal-partijiet interessati rilevanti, u għandu jqis l-istandards Ewropej u internazzjonali eżistenti.

3.   Sal-31 ta’ Diċembru 2021, l-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar:

(a)

l-għadd ta’ approvazzjonijiet individwali mogħtija għal kull sena għal vetturi tal-kategorija L qabel l-ewwel reġistrazzjoni tagħhom mill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri mill-1 ta’ Jannar 2016;

(b)

il-kriterji nazzjonali li fuqhom kienu bbażati dawn l-approvazzjonijiet safejn dawn il-kriterji ddevjaw mir-rekwiżiti obbligatorji għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE.

4.   Fejn ikun f’loku, mar-rapport għandu jkun hemm proposti leġiżlattivi, u r-rapport għandu jeżamina l-inklużjoni fir-Regolament ta’ approvazzjonijiet individwali abbażi ta’ rekwiżiti armonizzati.

Artikolu 81

Revoka

1.   Bla preġudizzju għall-Artikolu 77 ta’ dan ir-Regolament, id-Direttiva 2002/24/KE kif ukoll id-Direttivi 93/14/KEE, 93/30/KEE, 93/33/KEE, 93/93/KEE, 95/1/KE, 97/24/KE, 2000/7/KE, 2002/51/KE, 2009/62/KE, 2009/67/KE, 2009/78/KE, 2009/79/KE, 2009/80/KE u 2009/139/KE għandhom jitħassru b’effett mill-1 ta’ Jannar 2016.

2.   Ir-referenzi għad-Direttivi revokati għandhom jittieħdu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u, fir-rigward tad-Direttiva 2002/24/KE, għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness IX.

Artikolu 82

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2016.

Mit 22 ta’ Marzu 2013, l-awtoritajiet nazzjonali m’għandhomx jirrifjutaw li jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-UE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tip ġdid ta’ vettura, jew jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, it-tqegħid fis-suq jew id-dħul fis-servizz ta’ vettura ġdida fejn il-vettura kkonċernata tikkonforma ma’ dan ir-Regolament u l-atti delegati u atti ta’ implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament, jekk manifattur jitlob dan.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-15 ta’ Jannar 2013.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

L. CREIGHTON


(1)  ĠU C 84, 17.3.2011, p. 30.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta’ Novembru 2012 (għad mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2012

(3)  ĠU L 124, 9.5.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.

(5)  ĠU L 52, 8.3.1995, p. 1.

(6)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE (ĠU L 346, 17.12.1997, p. 78).

(7)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

(8)  ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.

(9)  ĠU L 121, 15.5.1993, p. 1.

(10)  ĠU L 188, 29.7.1993, p. 11.

(11)  ĠU L 188, 29.7.1993, p. 32.

(12)  ĠU L 311, 14.12.1993, p. 76.

(13)  ĠU L 226, 18.8.1997, p. 1.

(14)  ĠU L 106, 3.5.2000, p. 1.

(15)  ĠU L 252, 20.9.2002, p. 20.

(16)  ĠU L 198, 30.7.2009, p. 20.

(17)  ĠU L 222, 25.8.2009, p. 1.

(18)  ĠU L 231, 3.9.2009, p. 8.

(19)  ĠU L 201, 1.8.2009, p. 29.

(20)  ĠU L 202, 4.8.2009, p. 16.

(21)  ĠU L 322, 9.12.2009, p. 3.

(22)  Ara paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(23)  ĠU L 59, 27.2.1998, p. 1.

(24)  ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24.

(25)  Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar il-liċenzji tas-sewqan (ĠU L 403, 30.12.2006, p. 18); ara d-definizzjonijiet ta’ prestazzjoni, kategoriji A1 u A2, fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 4(3).

(26)  ĠU L 390, 31.12.2004, p. 24.

(27)  ĠU L 374, 27.12.2006, p. 10.

(28)  ĠU L 199, 28.7.2008, p. 1.


WERREJ

ANNESS I —

Klassifikazzjoni ta’ vetturi

ANNESS II —

Lista eżawrjenti tar-rekwiżiti għall-iskopijiet tal-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi tal-UE

ANNESS III —

Limiti għal serje żgħira

ANNESS IV —

Skeda ta’ żmien għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fir-rigward tal-approvazzjoni tat-tip

ANNESS V (A) —

Testijiet u rekwiżiti ambjentali

ANNESS V (B) —

Applikazzjoni tar-rekwiżiti għat-test tar-rendiment ambjentali għall-approvazzjoni u għall-estensjoni

ANNESS VI —

Valuri ta’ limitu għall-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu, limiti tal-OBD u valuri ta’ limitu għal-livell tal-ħoss għall-approvazzjoni tat-tip u l-konformità tal-produzzjoni

(A)

Limiti tal-emissjonijiet mill-egżost wara li jinxtegħel kiesaħ

(B)

Limiti fuq l-emissjonijiet tas-sistema dijanjostika abbord

(C)

Limiti fuq l-emissjonijiet tal-evaporazzjoni

(D)

Limiti tal-livell tal-ħoss — Euro 4 u Euro 5

ANNESS VII —

Durabilità tat-tagħmir li jikkontrolla t-tniġġis

ANNESS VIII —

Rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali mtejba

ANNESS IX —

Tabella ta’ korrelazzjoni

ANNESS I

Klassifikazzjoni ta’ vetturi

Kategorija

Isem il-kategorija

Kriterji komuni tal-klassifikazzjoni

L1e-L7e

Il-vetturi kollha tal-kategorija L

(1)

tul ≤ 4 000  mm jew ≤ 3 000  mm għal vettura L6e-B, jew ≤ 3 700  mm għal vettura L7e-C, u

(2)

wisa’ ≤ 2 000  mm, jew 1 000  mm għal vettura L1e, jew ≤ 1 500  mm għal vettura L6e-B jew vettura L7e-C u

(3)

għoli ≤ 2 500  mm u


Kategorija

Isem il-kategorija

Kriterji komuni tal-klassifikazzjoni

L1e

Vettura motorizzata b’żewġ roti ħafifa

(4)

żewġ roti u motorizzata bil-propulsjoni kif elenkat fl-Artikolu 4(3) u

(5)

kapaċità tal-magna ≤ 50 cm3 jekk magna tal-kombustjoni interna PI tkun parti mill-konfigurazzjoni tal-propulsjoni tal-vettura u

(6)

l-ogħla veloċità tad-disinn tal-vettura ≤ 45 km/h u

(7)

il-potenza nominali kontinwa massima (1) ≤ 4 000  kW u

(8)

massa massima= massa teknikament permissibbli ddikjarata mill-manifattur u

Subkategoriji

Isem is-subkategorija

Kriterji supplimentari tas-subklassifikazzjoni

L1e-A

Rota motorizzata

(9)

roti ddisinjati għall-qdif bil-pedali mgħammra bi propulsjoni awżiljarja bl-għan primarju li tassisti l-qdif bil-pedali u

(10)

il-produzzjoni tal-propulsjoni awżiljarja tieqaf malli l-vettura tilħaq veloċità ta’ ≤ 25 km/h u

(11)

potenza nominali kontinwa massima jew netta (1) ≤ 1 000  W u

(12)

roti motorizzati bi tliet jew erba’ roti li jikkonformaw mal-kriterji supplimentari speċifiċi (9) sa (11) tas-subklassifikazzjoni huma klassifikati bħal teknikament ekwivalenti għal vettura L1e-A b’żewġ roti.

L1e-B

Moped b’żewġ roti

(9)

kwalunkwe vettura oħra tal-kategorija L1e li ma tistax tiġikklassifikata skont il-kriterji (9) sa (12) ta’ vettura L1e-A.


Kategorija

Isem il-kategorija

Kriterji komuni tal-klassifikazzjoni

L2e

Moped bi tliet roti

(4)

tliet roti u motorizzat bil-propulsjoni kif elenkat fl-Artikolu 4(3) u

(5)

kapaċità tal-magna ≤ 50 cm3 jekk magna tal-kombustjoni interna PI jew kapaċita tal-magna ≤ 500 cm3 jekk magna tal-kombustjoni CI tkun parti mill-konfigurazzjoni tal-propulsjoni tal-vettura u

(6)

l-ogħla veloċità tad-disinn tal-vettura tkun ≤ 45 km/h u

(7)

potenza nominali kontinwa massima jew netta (1) ≤ 4 000  W u

(8)

massa fl-istat operattiv ≤ 270 kg u

(9)

mgħammar b’massimu ta’ żewġ postijiet bilqiegħda, inkluż il-post bilqiegħda tas-sewwieq u

Subkategoriji

Isem is-subkategorija

Kriterji supplimentari tas-subklassifikazzjoni

L2e-P

Moped bi tliet roti għall-ġarr tal-passiġġieri

(10)

vettura L2e għajr dawk li jikkonformaw mal-kriterji speċifiċi ta’ klassifikazzjoni għal vettura L2e-U.

L2e-U

Moped bi tliet roti għal skopijiet utilitarji

(10)

iddisinjati esklussivament għall-ġarr ta’ oġġetti bi spazju tat-tagħbija miftuħ jew magħluq, prattikament ċatt u orizzontali li jissodisfa l-kriterji li ġejjin:

(a)

Formula

or

(b)

erja ekwivalenti tal-ispazju tat-tagħbija kif definit hawn fuq użat għall-installazzjoni ta’ magni u/jew tagħmir.u

(c)

ddisinjat b’erja tal-ispazju tat-tagħbija li hija separata b’mod ċar permezz ta’ partizzjoni riġida mill-erja rriservata għall-okkupanti tal-vettura u

(d)

l-ispazju tat-tagħbija għandu jkun jista’ jġorr volum minimu rappreżentat minn kubu ta’ 600 mm.


Kategorija

Isem il-kategorija

Kriterji komuni tal-klassifikazzjoni

L3e (2)

Muturi b’żewġ roti

(4)

żewġ roti u motorizzat bil-propulsjoni kif elenkat fl-Artikolu 4(3) u

(5)

massa massima= massa teknikament permissibbli ddikjarata mill-manifattur u

(6)

vetturi b’żewġ roti li ma jistgħux jiġu kklassifikati bħala kategorija L1e.

Subkategoriji

Isem is-subkategorija

Kriterji supplimentari tas-subklassifikazzjoni:

L3e-A1

Mutur b’rendiment baxx

(7)

kapaċità tal-magna ≤ 125 cm3 u

(8)

potenza nominali kontinwa massima jew netta (1) ≤ 11 kW u

(9)

proporzjon tal-potenza (1)/piż ≤ 0,1 kW/kg.

L3e-A2

Mutur b’rendiment medju

(7)

potenza nominali kontinwa massima jew netta (1) ≤ 35 kW u

(8)

proporzjon tal-potenza (1)/piż ≤ 0,2 kW/kg u

(9)

mhux derivat minn vettura mgħammra b’magna ta’ iktar mid-doppju tal-potenza tiegħu (1).u

(10)

vettura L3e li ma tistax tiġi kklassifikata taħt kriterji supplimentari tal-klassifikazzjoni (7), (8) u (9) ta’ vettura L3e-A1.

L3e-A3

Mutur b’rendiment għoli

(7)

kull vettura oħra L3e li ma tistax tiġi kklassifikata skont il-kriterji tal-klassifikazzjoni ta’ vetura L3e-A1 jew L3e-A2.


Subsubkategoriji

Isem is-subsubkategorija

Kriterji tas-subsubklassifikazzjoni b’żieda mal-kriterji ta’ subklassifikazzjoni ta’ vetturi L3e-A1, L3e-A2 jew L3e-A3

L3e-AxE

(x=1, 2 jew 3)

Muturi Enduro

(a)

għoli tas-sedil ≥ 900 mm u

(b)

għoli mill-art >310 mm u

(c)

proporzjon tal-ger ġenerali fl-ogħla ger (proporzjon tal-ger primarju x· proporzjon tal-ger sekondarju fl-ogħla veloċità x· proporzjon finali tas-sewqan) ta’ ≥ 6,0 u

(d)

massa fl-istat operattiv miżjud mal-massa tal-batterija ta’ propulsjoni fil-każ ta’ propulsjoni elettrika jew ibrida < 140 kg u

(e)

l-ebda post bilqiegħda għal passiġġier.

L3e-AxT

(x=1, 2 jew 3)

Mutur Trial

(a)

għoli tas-sedil ≤ 700 mm u

(b)

għoli mill-art ≥ 280 mm u

(c)

kapaċità tat-tank tal-fjuwil < 4 litri u

(d)

proporzjon tal-ger ġenerali fl-ogħla ger (proporzjon tal-ger primarju x· proporzjon tal-ger sekondarju fl-ogħla veloċità x· proporzjon finali tas-sewqan)ta’ ≥ 7,5 u

(e)

massa fl-istat operattiv < 100 kg u

(f)

l-ebda post bilqiegħda għal passiġġier.


Kategorija

Isem il-kategorija

Kriterji komuni tal-klassifikazzjoni

L4e

Mutur b’żewġ roti bis-side-car

(4)

vettura bażi motorizzata li tikkonforma mal-kriterji tal-klassifikazzjoni u tas-subklassifikazzjoni għal vettura L3e u

(5)

vettura bażi motorizzata mgħammra b’side-car waħda u.

(6)

b’massimu ta’ erba’ postijiet bilqiegħda, inkluż il-post tas-sewwieq fuq il-mutur b’side-car u

(7)

b’massimu ta’ żewġ postijiet bilqiegħda għall-passiġġieri fis-side-car u

(8)

massa massima= massa teknikament permissibbli ddikjarata mill-manifattur.


Kategorija

Isem il-kategorija

Kriterji komuni tal-klassifikazzjoni

L5e

Triċiklu motorizzat

(4)

tliet roti u motorizzat bil-propulsjoni kif elenkat fl-Artikolu 4(3) u

(5)

massa fl-istat operattiv ≤ 1 000  kg u

(6)

vettura bi tliet roti li tistax tiġi kklassifikata bħala vettura L2e u

Subkategoriji

Isem is-subkategorija

Kriterji supplimentari tas-subklassifikazzjoni

L5e-A

Triċiklu

(7)

vettura L5e għajr dawk konformi mal-kriterji speċifiċi tal-klassifikazzjoni għal vettura L5e-B u

(8)

b’massimu ta’ ħames postijiet bilqiegħda, inkluż il-post bilqiegħda tas-sewwieq.

L5e-B

Triċiklu kummerċjali

(7)

iddisinjata bħala vettura utilitarja u kkaratterizzata minn kompartiment magħluq għas-sewwieq u l-passiġġieri aċċessibbli b’massimu ta’ tlitt iġnub u

(8)

mgħammra b’massimu ta’ 2 postijiet bilqiegħda, inkluż il-post bilqiegħda tas-sewwieq u

(9)

iddisinjata esklussivament għall-ġarr ta’ oġġetti bi spazju għat-tagħbija miftuħ jew magħluq, prattikament ċatt u orizzontali li jissodisfa wieħed mill-kriterji li ġejjin:

(a)

Formula

jew

(b)

spazju għat-tagħbija ekwivalenti kif definit fuq użat għall-installazzjoni ta’ magni u/jew tagħmir u

(c)

ddisinjati b’erja tal-ispazju tat-tagħbija li hija separata b’mod ċar permezz ta’ partizzjoni riġida mill-erja rriservata għall-okkupanti tal-vettura u

(d)

l-ispazju tat-tagħbija għandu jkun jista’ jġorr volum minimu rappreżentat minn kubu ta’ 600 mm.


Kategorija

Isem il-kategorija

Kriterji komuni tal-klassifikazzjoni

L6e

Kwadriċiklu ħafif

(4)

erba’ roti u motorizzat bil-propulsjoni kif elenkat fl-Artikolu 4(3) u

(5)

l-ogħla veloċità tad-disinn tal-vettura ≤ 45 km/h u

(6)

il-massa fl-istat operattiv ≤ 425 kg u,:

(7)

kapaċità tal-magna ≤ 50 cm3 jekk magna PI jew kapaċita tal-magna ≤ 500 cm3 jekk magna CI tkun parti mill-konfigurazzjoni tal-propulsjoni tal-vettura u

(8)

mgħammra b’massimu ta’ 2 postijiet bilqiegħda, inkluż il-post bilqiegħda tas-sewwieq u

Subkategoriji

Isem is-subkategorija

Kriterji supplimentari tas-subklassifikazzjoni

L6e-A

Quad għat-triq ħafif

(9)

vettura L6e li mhux konformi mal-kriterji speċifiċi ta’ klassifikazzjoni għal vettura L6e-B u

(10)

potenza nominali kontinwa massima jew netta (1) ≤ 4 000  W.

L6e-B

Kwadrimobbli ħafif

(9)

kompartiment magħluq għas-sewwieq u l-passiġġieri aċċessibbli b’massimu ta’ tlitt iġnub u

(10)

potenza nominali kontinwa massima jew netta (1) ≤ 6 000  kW u

Subsubkategoriji

Isem is-subsubkategorija

Kriterji ta’ klassifikazzjoni tas-subsubkategorija b’żieda mal-kriterji ta’ subklassifikazzjoni ta’ vettura L6e-B

L6e-BP

Kwadrimobbli għall-ġarr tal-passiġġieri ħafif

(11)

vettura L6e-B primarjamwent iddisinjata għall-ġarr tal-passiġġieri u

(12)

vettura L6e-B għajr dawk li jikkonformaw mal-kriteju speċifiku ta’ klassifikazzjoni għal vettura L6e-BU.

L6e-BU

Kwadrimobbli għal skopijiet utilitarji ħafif

(11)

iddisinjati esklussivament għall-ġarr ta’ oġġetti bi spazju għat-tagħbija miftuħ jew magħluq, bi spezju għat-tagħbija prattikament ċatt u orizzontali li jissodisfa wieħed mill-kriterji li ġejjin:

(a)

Formula

jew

(b)

spazju għat-tagħbija ekwivalenti kif definit fuq għall-installazzjoni ta’ magni u/jew tagħmir u

(c)

ddisinjati b’erja tal-ispazju tat-tagħbija li hija separata b’mod ċar permezz ta’ partizzjoni riġida mill-erja rriservata għall-okkupanti tal-vettura u

(d)

l-ispazju tat-tagħbija għandu jkun jista’ jġorr volum minimu rappreżentat minn kubu ta’ 600 mm.


Kategorija

Isem il-kategorija

Kriterji komuni tal-klassifikazzjoni

L7e

Kwadriċiklu tqil

(4)

erba’ roti u motorizzat bil-propulsjoni kif elenkat fl-Artikolu 4(3) u

(5)

massa fl-istat operattiv:

(a)

≤ 450 kg għall-ġarr tal-passiġġieri;

(b)

≤ 600 kg għall-ġarr tal-oġġetti.

kif ukoll

(6)

vettura L7e li ma tistax tiġi kklassifikata bħala vettura L6e u

Subkategoriji

Isem is-subkategorija

Kriterji supplimentari tas-subklassifikazzjoni:

L7e-A

Quad għat-triq tqil

(7)

vettura L7e li ma tikkonformax mal-kriterji speċifiċi ta’ klassifikazzjoni għal vettura L7e-B jew L7e-C u

(8)

vettura ddisinjata għall-ġarr tal-passiġġieri biss u

(9)

potenza nominali kontinwa massima jew netta (1) ≤ 15 kW u

Subsubkategoriji

Subsubkategorija

Kriterji supplimentari tas-subklassifikazzjoni

L7e-A1

Quad tqil A1 tat-triq

(10)

massimu ta’ 2 postijiet bilqiegħda rekbin b’riġel kull ġenb, inkluż il-post bilqiegħda tas-sewwieq u

(11)

steering permezz ta’ manubriju

L7e-A2

Quad tqil A2 tat-triq

(10)

vettura L7e-A li ma tikkonformax mal-kriterji speċifiċi ta’ klassifikazzjoni għal vettura L7e-A1 u

(11)

massimu ta’ 2 postijiet bilqiegħda mhux rekbin b’riġel kull ġenb, inkluż il-post bilqiegħda tas-sewwieq.

Subkategorija

Isem is-subkategorija

Kriterji supplimentari tas-subklassifikazzjoni:

L7e-B

Quad tqil għal kull tip ta’ terren

(7)

vettura L7e li ma tikkonformax mal-kriterji speċifiċi ta’ klassifikazzjoni għal vettura L7e-C u

(8)

għoli mill-art ≥ 180 mm u

Subsubkategoriji

Isem is-subsubkategorija

Kriterji supplimentari tas-subklassifikazzjoni

L7e-B1

Quad għal kull tip ta’ terren

(9)

massimu ta’ 2 postijiet bilqiegħda rekbin b’riġel kull ġenb, inkluż il-post bilqiegħda tas-sewwieq u

(10)

steering permez ta’ manubriju u

(11)

l-ogħla veloċità tad-disinn tal-vettura ≤ 90 km/h u

(12)

proporzjon tal-bażi tar-rota għall-għoli mill-art <6.

L7e-B2

Buggy ġenb ma’ ġenb

(9)

vettura tal-kategorija L7eB għajr vettura L7e-B1 u

(10)

massimu ta’ tliet postijiet bilqiegħda li minnhom tnejn ikunu pożizzjonati ġenb ma’ ġenb, inkluż il-post bilqiegħda tas-sewwieq u

(11)

potenza nominali kontinwa massima jew netta (1) ≤ 15 kW u

(12)

proporzjon tal-bażi tar-rota għall-għoli mill-art <8


Subsubkategoriji

Isem is-subsubkategorija

Kriterji supplimentari tas-subklassifikazzjoni

L7e-C

Kwadrimobbli tqil

(7)

vettura L7e li ma tikkonformax mal-kriterji speċifiċi ta’ klassifikazzjoni għal vettura L7e-B u

(8)

potenza nominali kontinwa massima jew netta (1) ≤ 15 kW u

(9)

l-ogħla veloċità ta’ disinn tal-vettura ≤ 90 km/h u

(10)

kompartiment magħluq għas-sewwieq u l-passiġġieri aċċessibbli b’massimu ta’ tlitt iġnub u

Subsubkategoriji

Isem is-subsubkategorija

Kriterji ta’ klassifikazzjoni tas-subsubkategorija b’żieda mal-kriterji ta’ subklassifikazzjoni ta’kwadrimobbli tqal L7e-Ce

L7e-CP

Kwadrimobbli tqil għall-ġarr tal-passiġġieri

(11)

vettura L7e-C li ma tikkonformax mal-kriterji speċifiċi ta’ klassifikazzjoni għal vettura L7e-CU u

(12)

massimu ta’ 4 postijiet bilqiegħda mhux rekbin b’riġel kull ġenb, inkluż il-post bilqiegħda tas-sewwieq.

L7e-CU

Kwadrimobbli tqil għal skopijiet utilitarji

(11)

iddisinjati esklussivament għall-ġarr ta’ oġġetti bi spazju għat-tagħbija miftuħ jew magħluq, prattikament ċatt u orizzontali li jissodisfa l-kriterji li ġejjin:

(a)

Formula

jew

(b)

spazju għat-tagħbija ekwivalenti kif definit fuq iddisinjat għall-installazzjoni ta’ magni u/jew tagħmir u.

(c)

ddisinjati b’erja tal-ispazju tat-tagħbija li hija separata b’mod ċar permezz ta’ partizzjoni riġida mill-erja rriservata għall-okkupanti tal-vettura u

(d)

l-ispazju tat-tagħbija għandu jkun jista’ jġorr volum minimu rappreżentat minn kubu ta’ 600 mm u

(12)

massimu ta’ 2 postijiet bilqiegħda mhux rekbin b’riġel kull ġenb, inkluż il-post bilqiegħda tas-sewwieq.

NB: irreferi għall-aħħar tal-Anness VIII għal deskrizzjoni tan-noti tal-Annessi.

ANNESS II

Lista eżawrjenti tar-rekwiżiti għall-iskopijiet tal-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi tal-UE (3)

Nru

Artikolu

Suġġett

Referenza tal-att regolatorju

Kategoriji tal-Vetturi

 

 

 

 

L1e-A

L1e-B

L2e

L3e

L4e

L5e-A

L5e-B

L6e-A

L6e-B

L7e-A

L7e-B

L7e-C

A

REKWIŻITI TAR-RENDIMENT AMBJENTALI U TAL-PROPULSJONI

1

23 & 24

proċeduri tat-testijiet ambjentali marbuta mal-emissjonijiet tal-egżost, l-emissjonijiet tal-evaporazzjoni, l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra u l-konsum tal-fjuwil, fjuwils ta’ referenza

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

l-ogħla veloċità li l-vettura ġiet iddisinjata għaliha, it-torque massimu, il-potenza kontinwa totali tal-magna tal-propulsjoni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

proċeduri tat-test marbuta mal-ħoss

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Nru

Artikolu

Suġġett

Referenza tal-att regolatorju

Kategoriji tal-Vetturi

 

 

 

 

L1e-A

L1e-B

L2e

L3e

L4e

L5e-A

L5e-B

L6e-A

L6e-B

L7e-A1

L7e-A2

L7e-B1

L7e-B2

L7e-C

B

REKWIŻITI TAS-SIKUREZZA FUNZJONALI TAL-VETTURA

1

22

l-apparat ta’ twissija bil-ħoss

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

il-brejkijiet, inkluż sistemi ta’ anti-lock u combined brake

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

is-sikurezza elettrika

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

rekwiżiti għad-dikjarazzjoni tal-manifattur rigward l-ittestjar tad-durabilità tas-sistemi tas-sikurezza funzjonali, il-partijiet u t-tagħmir

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

l-istrutturi protettivi ta’ quddiem u ta’ wara

 

 

IF

 

 

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

6

ħġieġ, wipers u washers tal-windscreen u strumenti li jneħħu l-ġlata u t-titpin minn mal-windscreen;

 

IF

IF

IF

IF

IF

X

IF

X

IF

IF

IF

IF

X

7

kontrolli mħaddma mis-sewwieq, inkluża identifikazzjoni tal-kontrolli, sinjalaturi u indikaturi;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

installazzjoni tad-dwal u tagħmir għas-sinjalazzjoni bid-dawl, inkluż dawl li jixgħel awtomatikament

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

viżibilità għall-wara

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

struttura protettiva għal kontra l-qlib (ROPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

11

ankraġġi ta’ ċintorini tas-sigurtà u ċintorini tas-sigurtà

 

 

IF

 

 

 

X

IF

IF

IF

X

 

X

X

12

il-pożizzjoni bil-qiegħda (saddles u sits)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

karatteristiċi ta’ steer-ability, cornering u turn-ability

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14

installazzjoni ta’ tajers

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

il-pjanċa tal-limitazzjoni tal-veloċità massima tal-vettura u l-post fejn tinsab fuq il-vettura

 

 

IF

 

 

 

IF

IF

IF

IF

IF

X

X

IF

16

protezzjoni tal-okkupant tal-vettura, inkluż il-fittings interni, imserħiet għar-ras u l-bibien tal-vettura

 

 

IF

 

 

IF

IF

IF

IF

 

IF

 

IF

IF

17

potenza nominali kontinwa massima jew netta u/jew limitazzjoni tal-veloċita tal-vettura mid-disinn

X

X

X

IF

IF

 

 

X

X

X

X

X

X

X

18

l-integrità tal-istruttura tal-vettura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


No

Artikolu

Suġġett

Referenza tal-att regolatorju

Kategoriji tal-Vetturi

 

 

 

 

L1e-A

L1e-B

L2e

L3e

L4e

L5e-A

L5e-B

L6e-A

L6e-B

L7e-A1

L7e-A2

L7e-B1

L7e-B2

L7e-C

C

REKWIŻITI TAL-BINI TAL-VETTURA U REKWIŻITI ĠENERALI GĦALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP

1

20

miżuri kontra t-tbagħbis

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

25

arranġamenti għal proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

33

rekwiżiti tal-konformità tal-produzzjoni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

18

strumenti u aċċessorji ta’ akkoppjament

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

5

18

l-istrumenti li ma jħallux użu mhux awtorizzat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

18

il-kompatibilità elettromanjetika (EMC)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

18

Projezzjonijiet fuq barra

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

18

ħżin tal-fjuwil

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

9

18

pjattaformi tat-tagħbija

 

 

IF

 

 

 

X

 

IF

 

 

IF

IF

IF

10

18

il-mases u d-dimensjonijiet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

21

is-sistema dijanjostika abbord

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

18

imqabad għall-idejn u mserħiet għal saqajn il-passiġġier

 

X

IF

IF

IF

IF

IF

X

 

IF

IF

IF

IF

 

13

18

spazju tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14

18

informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

18

stands

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

REKWIŻITI TA’ SERVIZZI TEKNIĊI

16

65

standards ta’ rendiment u evalwazzjoni tas-servizzi tekniċi

 

 

NB: ara l-aħħar tal-Anness VIII għal dehra ġenerali tan-noti għall-Annessi.

ANNESS III

Limiti għal serje żgħira

(Sub)Kategorija tal-vettura

Isem il-(Sub)Kategorija tal-vettura

Serje żgħira

(unitajiet għal kull tip imqiegħed għad-disponibilità fis-suq, reġistrat u mdaħħel fis-servizz kull sena)

L1e-A

Rota motorizzata

50

L1e-B

Moped b’żewġ roti

L2e

Moped bi tliet roti

L3e

Muturi b’żewġ roti

75

L4e

Mutur b’żewġ roti bis-side-car

150

L5e-A

Triċiklu

75

L5e-B

Triċiklu kummerċjali

150

L6e-A

Quad għat-triq ħafif

30

L6e-B

Kwadrimobbli ħafif

150

L7e-A

Quad għat-triq tqil

30

L7e-B

Quad għal kull tip ta’ terren

50

L7e-C

Kwadrimobbli tqil

150

ANNESS IV

Skeda ta’ żmien għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fir-rigward tal-approvazzjoni tat-tip

Punt

Deskrizzjoni

(Sub)kategorija

Tipi ġodda ta’ vetturi obbligatorja

Tipi eżistenti ta’ vetturi obbligatorja

L-aħħar data ta’ reġistrazzjoni ta’ vetturi konformi

1.

Applikazzjoni ta’ att delegat dwar rekwiżiti tar-rendiment ambjentali u ta’ propulsjoni kif elenkati fl-Anness II (A)

 

 

 

 

1.1.

Test at-Tip I, test tal-emissjonijiet tal-egżost wara li l-vettura tinxtegħel kiesħa

1.1.1.

Ċiklu tat-testijiet

1.1.1.1.

Test tat-Tip I, ċiklu tat-testijiet ECE R 47

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.1.2.

Test tat-Tip I, ECE R 40 (b’ċiklu addizzjonali ta’ sewqan urban jekk applikabbli)

L5e-B, L7e-B, L7e-C

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.1.3.

Test tat-Tip I, WMTC, stadju 2

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.1.4.

Test tat-Tip I, ċiklu ta’ ttestjar ibbażat fuq WMTC rivedut

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

1.1.2.

Test tat-Tip I, limiti tal-emissjonijiet tal-egżost

 

1.1.2.1.

Euro 4: Anness VI (A1)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.2.2.

Euro 4: Anness VI (A1)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3.

Euro 5: Anness VI (A2)

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

1.2.

Test tat-Tip II, test tal-emissjonijiet bil-magna mhux fil-gear (naqra rrevjata)/aċċelerazzjoni ħielsa

 

 

 

 

1.2.1.

Test tat-Tip II, test tal-emissjonijiet bil-magna mhux fil-gear (naqra rrevjata)/aċċelerazzjoni ħielsa

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

1.2.2.

Test tat-Tip II, test tal-emissjonijiet bil-magna mhux fil-gear (naqra rrevjata)/aċċelerazzjoni ħielsa

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

1.3.

Test tat-Tip III, żero emissjoni ta’ gassijiet mill-crankcase

 

 

 

 

1.3.1.

Test tat-Tip III, żero emissjoni ta’ gassijiet mill-crankcase

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

1.3.2.

Test tat-Tip III, żero emissjoni ta’ gassijiet mill-crankcase

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

1.4.

Test tat-Tip IV, emissjonijiet evaporattivi

 

1.4.1.

Test tal-permeabilità tat-tank tal-fjuwil

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2017

 

1.4.2.

Test tal-permeabilità tat-tank tal-fjuwil

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2016

 

1.4.3.

Proċedura ta’ test SHED

L3e, L4e, L5e-A L7e-A

1.1.2016

1.1.2017

 

1.4.4.

Proċedura ta’ test SHED

L6e-A

1.1.2017

1.1.2018

 

1.4.5.

Limiti tat-test SHED, Anness VI (C1)

L3e, L4e, L5e-A L7e-A

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.4.6.

Limiti tat-test SHED, Anness VI (C1)

L6e-A

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.4.7.

Test SHED jew test tal-permeazzjoni tal-fjuwil, fl-istennija ta’ riżultati tal-istudju msemmi fl-Artikolu 23(4) u (5)

L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B, L7e-C

1.1.2020

1.1.2021

 

1.4.8.

Limiti ta’ test SHED, Anness VI (C2), fl-istennija ta’ riżultati tal-istudju msemmi fl-Artikolu 23(4) u (5)

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

1.5.

Test tat-Tip V, ittestjar tad-durabilità (3)

 

 

 

 

1.5.1.

Euro 4 kilometraġġ ta’ durabilità, Annessi VII (A) u (B)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.5.2.

Euro 4 kilometraġġ ta’ durabilità, Annessi VII (A) u (B)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.5.3.

Euro 5 kilometraġġ ta’ durabilità, Annessi VII (A) u (B)

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

1.6.

Ma ġiex attribwit test tat-Tip VI

1.7.

Test tat-Tip VII, emissjonjiet ta’ gassijiet serra/determinazzjoni u rappurtar tal-konsum ta’ fjuwil u enerġija

 

 

 

1.7.1.

Test tat-Tip VII, emissjonjiet ta’ gassijiet serra/determinazzjoni u rappurtar tal-konsum ta’ fjuwil u enerġija

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

1.7.2.

Test tat-Tip VII, emissjonjiet ta’ gassijiet serra/determinazzjoni u rappurtar tal-konsum ta’ fjuwil u enerġija

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

1.8.

Test tat-tip VIII, test ambjentali OBD

 

 

1.8.1.

Rekwiżiti funzjonali tal-OBD stadju I

L3e, L4e, L5e-A, L6e-A L7e-A

1.1.2016; for L6Ae:1.1.2017

1.1.2017; for L6Ae:1.1.2018

31.12.2020

Proċedura tat-test ambjentali OBD stadju I (test tat-tip VII)

Limiti tat-test ambjentali OBD stadju I, Anness VI (B1)

1.8.2.

Rekwiżiti funzjonali tal-OBD stadju I

L3e-L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

Proċedura tat-test ambjentali OBD stadju I (test tat-tip VII)

Limiti tat-test ambjentali OBD stadju I, Anness VI (B2)

1.8.3.

Rekwiżiti funzjonali tal-OBD stadju II, fl-istennija tal-Artikolu 23(4) u (5)

L3e, L5e-A, L6e-A L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

 

Proċedura tat-test ambjentali OBD stadju II (test tat-tip VIII), fl-istennija tal-Artikolu 23(4) u (5)

Limiti tat-test ambjentali OBD stadju II, Anness VI (B2), fl-istennija tal-Artikolu 23(4) u (5)

1.9.

Test tat-tip IX, livelli tal-ħoss (3)

 

 

 

 

1.9.1.

Proċedura tat-test tal-livell tal-ħoss Anness VI (D)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.9.2.

Proċedura tat-test tal-livell tal-ħoss (3) Anness VI (D)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.9.3.

Regolamenti tal-UNECE Nri 9, 41, 63, 92 u l-limiti tal-Anness VI (D)

L1e - L7e

 

 

 

1.9.4.

Regolamenti tal-UNECE Nri 9, 41, 63, 92 u l-valuri ta’ limitu ġodda assoċjati proposti mill-Kummissjoni

L1e - L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

1.10.

Testijiet ta’ rendiment tal-propulsjoni u rekwiżiti rigward il-veloċità massima tad-disinn tal-vettura, it-torque massimu, il-potenza nominali kontinwa massima jew netta l-quċċata tal-potenza massima

 

 

 

 

1.10.1.

Testijiet tar-rendiment tal-propulsjoni u rekwiżiti

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

1.10.2.

Testijiet tar-rendiment tal-propulsjoni u rekwiżiti

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

2.

Applikazzjoni ta’ att delegat għar-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vettura, elementi kif elenkati fl-Anness II (B) (3)

 

 

 

 

2.1.

Applikazzjoni ta’ att delegat għar-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vettura, elementi kif elenkati fl-Anness II (B) (3)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

2.2.

Applikazzjoni ta’ att delegat għar-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vettura, elementi kif elenkati fl-Anness II (B) (3)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

2.3.

Anness VIII, karatteristiċi mtejba ta’ sikurezza (3)

 

 

2.3.1.

Dawl li jixgħel awtomatikament

L1e - L7e

1.1.2016

1.1.2016

 

2.3.2.

Apparat għal-liwi sikur (differential jew ekwivalenti)

L1e - L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

2.3.3.

Armar obbigatorju ta’ Sistemi Avvanzati tal-Ibbrejkjar

L3e

1.1.2016

1.1.2017

3.

Applikazzjoni ta’ att delegat għar-rekwiżiti tal-bini tal-vetturi, elementi kif elenkati fl-Anness II (C) (3)

 

 

 

 

3.1.

Applikazzjoni ta’ att delegat għar-rekwiżiti tal-bini tal-vetturi, elementi kif elenkati fl-Anness II (C) (3)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

3.2.

Applikazzjoni ta’ att delegat għar-rekwiżiti tal-bini tal-vetturi, elementi kif elenkati fl-Anness II (C) (3)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

4.

Applikazzjoni ta’ att delegat għar-rekwiżiti amministrattivi

 

 

 

 

4.1.

Applikazzjoni ta’ att delegat għar-rekwiżiti amministrattivi

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

4.2.

Applikazzjoni ta’ att delegat għar-rekwiżiti amministrattivi

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

NB: irreferi għall-aħħar tal-Anness VIII għal deskrizzjoni tan-noti tal-Annessi.

ANNESS V

(A)   Testijiet u rekwiżiti ambjentali

Il-vetturi tal-kategorija L tista’ tingħatalhom approvazzjoni tat-tip biss jekk jikkonformaw mar-rekwiżiti ambjentali li ġejjin:

Tip ta’ test

Deskrizzjoni

Rekwiżiti: valuri ta’ limitu

Kriterji tas-subklassifikazzjoni b’żieda mal-Artikolu 2 u l-Anness I

Rekwiżiti: proċeduri tal-ittestjar

I

Emissjonijiet mill-egżost wara li jinxtegħel kiesaħ

Anness VI(A)

Ir-egolament tekniku globali tal-UNECE Nru 2, Kapitolu 6.3.

Vetturi tal-kategorija L mgħammra b’magna tal-kombustjoni b’ċilindratura ta’ engine having a displacement < 50 cm3 u li għandhom veloċità vmax < 50 km/h għandhom jiġu attribwiti għal vetturi tal-klassi I.

 

II

PI jew Ibridu (5) mgħammar b’PI: emissjonijiet bil-magna mixgħula u mhux fil-gear u bil-magna naqra rrevjata

CI jew Ibridu b’magna CI: test tal-aċċellerazzjoni ħielsa

Id-Direttiva 2009/40/KE (6)

 

 

III

Emissjonijiet ta’ gassijiet mill-crankcase

Żero emissjonijiet, crankcase magħluq L-emissjonijiet tal-crankcase ma għandhomx jiġu rilaxxati direttament fl-atmosfera ta’ barra minn ebda vettura matul il-ħajja utilitarja tagħha

 

 

IV

Emissjonijiet mill-evaporazzjoni

Anness VI(C)

 

 

V

Durabilità tat-tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis

Annessi VI u VII

 

 

VI

Ma ġiex attribwit test tat-Tip VI

Mhux applikabbli

 

Mhux applikabbli

VII

Emissjonijiet ta’ CO2, konsum ta’ fjuwil u/jew enerġija elettrika u distanza bl-elettriku

Kejl u rappurtar, ebda valur ta’ limitu għall-iskopijiet tal-approvazzjoni tat-tip.

Ir-regolament tekniku globali tal-UNECE Nru 2, Kapitolu 6.3.

Vetturi tal-kategorija L mgħammra b’magna tal-kombustjoni b’ċilindratura ta’ engine having a displacement < 50 cm3 u li għandhom veloċità vmax < 50 km/h għandhom jiġu attribwiti għal vetturi tal-klassi I.

 

VIII

Testijiet ambjentali tas-sistema OBD

Anness VI (B)

Ir-regolament tekniku globali tal-UNECE Nru 2, Kapitolu 6.3.

Vetturi tal-kategorija L mgħammra b’magna tal-kombustjoni b’ċilindratura ta’ engine having a displacement < 50 cm3 u li għandhom veloċità vmax < 50 km/h għandhom jiġu attribwiti għal vetturi tal-klassi I.

 

IX

Il-livell tal-ħoss

Anness VI(D)

Meta r-Regolamenti tal-UNECE Nri 9, 41, 63 jew 92 jissostitwixxu r-rekwiżiti proprjetarji stabbiliti fl-att delegat dwar ir-rekwiżiti ta’ prestazzjoni ambjentali u ta’ propulsjoni, il-kriterji ta’ (sub)klassifikazzjoni stabbiliti f’dawk ir-regolamenti tal-UNECE (Anness 6) għandhom jintgħażlu b’referenza għat-testijiet tat-tip IX għal-livell tal-ħoss.

 

(B)   Applikazzjoni tar-rekwiżiti għat-test tar-rendiment ambjentali għall-approvazzjoni u għall-estensjoni

 

Vetturi b’magni PI inklużi l-ibridi

Vetturi b’magni CI inklużi l-ibridi

Vettura purament elettrika jew vettura ta’ propulsjoni bl-arja kompressa (CA)

Vettura b’ċellola tal-fjuwil tal-idroġenu

Fjuwil wieħed (20)

Żewġ fjuwils

Flessifjuwil

Flessifjuwil

Fjuwil wieħed

Petrol (E5) (21)

LPG

NG/Bijometanu

H2

Petrol (E5)

Petrol (E5)

Petrol (E5)

Petrol (E5)

NG/Bijometanu

Diżil (B5)

Diżil (B5)

LPG

NG/Bijometanu

H2

Etanolu(E85)

H2NG

Bijodiżil

Test tat-Tip I (19)

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(B5 biss)

Iva

Le

Le

Test tat-Tip I (19)

Massa tal-partikoli (Euro5 biss) (6)

Iva

Le

Le

Le

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Le

Iva

(B5 biss)

Iva

Le/Iva għal CA

Le

Test tat-Tip II test (19), inkluża l-opaċità tad-duħħan għal CI biss

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(petrol biss)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(NG/bijometanu biss)

Iva

(B5 biss)

Iva

Le

Le

Test tat-Tip III (19)

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Le

Le

Test tat-Tip IV (19)

Iva

Le

Le

Le

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Le

Le

Le

Le

Le

Test tat-Tip V (19)

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(NG/bijometanu biss)

Iva

(B5 biss)

Iva

Le

Le

Test tat-Tip VII (19)

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

Iva

(konsum tal-enerġija biss)

Iva

(konsum tal-enerġija biss)

Test tat-Tip VIII (19)

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(NG/bijometanu biss)

Iva

(B5 biss)

Iva

Le

Le

Test tat-Tip IX (19)

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Le

Iva għal CA

Le

NB: irreferi għall-aħħar tal-Anness VIII għal deskrizzjoni tan-noti tal-Annessi.

ANNESS VI

Valuri ta’ limitu għall-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu, limiti tal-OBD u valuri ta’ limitu għal-livell tal-ħoss għall-approvazzjoni tat-tip u l-konformità tal-produzzjoni

(A)   Limiti tal-emissjonijiet mill-egżost wara li jinxtegħel kiesaħ

(A1)   Euro 4

Kategorija tal-vettura

Isem il-kategorija tal-vettura

Klassi tal-propulsjoni

Livell Euro

Massa tal-monossidu tal-karbonju

(CO)

Massa tal-idrokarburi totali

(THC)

Massa tal-ossidi tan-nitroġenu

(NOx)

Massa tal- partikuli

(PM)

Ċiklu tat-testijiet

 

 

 

 

L1 (mg/km)

L2 (mg/km)

L3 (mg/km)

L4 (mg/km)

 

L1e-A

Rota motorizzata

PI/CI/Ibridu

Euro 4

560

100

70

 

ECE R47

L1e-B

Moped b’żewġ roti

PI/CI/Ibridu

Euro 4

1 000

630

170

ECE R47

L2e

Moped bi tliet roti

PI/CI/Ibridu

Euro 4

1 900

730

170

ECE R47

L3e

L4e (7)

L5e-A

L7e-A

Mutur b’żewġ roti bis-side-car u mingħajr side-car

Triċiklu

Quad għat-triq tqil

PI/PI Ibridu, vmax < 130 km/h

Euro 4

1 140

380

70

WMTC, stadju 2

PI/PI Ibridu, vmax ≥ 130 km/h

Euro 4

1 140

170

90

WMTC, stadju 2

CI/CI Ibridu

Euro 4

1 000

100

300

80 (8)

WMTC, stadju 2

L5e-B

Triċiklu kummerċjali

PI/PI Ibridu

Euro 4

2 000

550

250

ECE R40

CI/CI Ibridu

Euro 4

1 000

100

550

80 (8)

ECE R40

L6e-A

L6e-B

Quad għat-triq ħafif

Kwadrimobbli ħafif

PI/PI Ibridu

Euro 4

1 900

730

170

 

ECE R47

CI/CI Ibridu

Euro 4

1 000

100

550

80 (8)

ECE R47

L7e-B

L7e-C

Quad għal kull tip ta’ terren tqil

Kwadrimobbli tqil

PI/PI Ibridu

Euro 4

2 000

550

250

ECE R40

CI/CI Ibridu

Euro 4

1 000

100

550

80 (8)

ECE R40


(A2)   Euro 5

Kategorija tal-vettura

Isem il-kategorija tal-vettura

Klassi tal-propulsjoni

Livell Euro (4)

Massa tal-monossidu tal-karbonju

(CO)

Massa tal-idrokarburi totali

(THC)

Massa ta’ idrokarburi mhux tal-metanu

(NMHC)

Massa tal-ossidi tan-nitroġenu

(NOx)

Massa tal- partikuli

(PM)

Ċiklu tat-testijiet

 

 

 

 

L1 (mg/km)

L2A (mg/km)

L2B (mg/km)

L3 (mg/km)

L4 (mg/km)

 

L1e-A

Rota motorizzata

PI/CI/Ibridu

Euro 5

500

100

68

60

4,5 (9)

WMTC rivedut (10)

L1e-B-L7e

Il-vetturi l-oħra kollha tal-kategorija L

PI/ PI Ibridu

Euro 5

1 000

100

68

60

4,5 (9)

WMTC rivedut

CI/CI Ibridu

500

100

68

90

4,5

WMTC rivedut

(B)   Limiti fuq l-emissjonijiet tas-sistema dijanjostika abbord

(B1)   Euro 4, OBD stadju I

Kategorija tal-vettura

Isem il-kategorija tal-vettura

Klassi tal-propulsjoni

Livell Euro

Massa tal-monossidu tal-karbonju

(CO)

Massa tal-idrokarburi totali

(THC)

Massa tal-ossidi tan-nitroġenu

(NOx)

Ċiklu tat-testijiet

 

 

 

 

OT1 (mg/km)

OT2 (mg/km)

OT3 (mg/km)

 

L6e-A

Quad għat-triq ħafif

PI, CI jew Ibridu

Euro 4

3 610

2 690

850

ECE R47

L3e (5)

L4e (7)

L5e-A

L7e-A

Mutur b’żewġ roti bis-side-car u mingħajr side-car

Triċiklu

Quad għat-triq tqil

PI/PI Ibridu vmax < 130 km/h

Euro 4

2 170

1 400

350

WMTC, stadju 2

PI/PI Ibridu vmax ≥ 130 km/h

2 170

630

450

WMTC, stadju 2

CI/CI Ibridu

2 170

630

900

WMTC, stadju 2


(B2)   Euro 5, OBD stadju I u OBD stadju II (4)

Kategorija tal-vettura

Isem il-kategorija tal-vettura

Klassi tal-propulsjoni

Livell Euro

Massa tal-monossidu tal-karbonju

(CO)

Massa ta’ idrokarburi mhux tal-metanu

(NMHC)

Massa tal-ossidi tan-nitroġenu

(NOx)

Massa tal- partikuli

(PM)

Ċiklu tat-testijiet

 

 

 

 

OT1 (mg/km)

OT2 (mg/km)

OT3 (mg/km)

OT4 (mg/km)

 

L3e-L7e (6)

Il-vetturi kollha tal-kategorija L ħlief il-kategoriji L1e u L2e

PI/PI Ibridu

Euro 5

1 900

250

300

50

WMTC rivedut

CI/CI Ibridu

Euro 5

1 900

320

540

50

WMTC rivedut

(C)   Limiti fuq l-emissjonijiet tal-evaporazzjoni

(C1)   Euro 4

Kategorija tal-ettura

Isem il-kategorija tal-vettura

Klassi tal-propulsjoni

Livell Euro

Massa tal-idrokarburi totali (THC)

(mg/test)

Ċiklu tat-testijiet

L3e

L4e (7)

Mutur b’żewġ roti (13) bis-side-car u mingħajr side-car

PI (11)

Euro 4

2 000

SHED

L5e-A

Triċiklu

PI (11)

Euro 4

L6e-A

Quad għat-triq ħafif

PI (11)

Euro 4

L7e-A

Quad għat-triq tqil

PI (11)

Euro 4


(C2)   Euro 5

Klassi tal-vettura (12)

Isem il-kategorija tal-vettura

Klassi tal-propulsjoni

Livell Euro

Test tal-permeazzjoni

(mg/m2/jum)

Massa tal-idrokarburi totali (THC) fit-test SHED

(mg/test)

 

 

 

 

Tank tal-fjuwil

Tubi tal-fjuwil

Vettura

L1e-A

Rota motorizzata

PI (11)

Euro 5

1 500

15 000

1 500

L1e-B

Moped b’żewġ roti

Euro 5

1 500

15 000

1 500

L2e

Moped bi tliet roti

Euro 5

1 500

15 000

1 500

L3e

L4e (7)

Mutur b’żewġ roti bis-side-car u mingħajr side-car

Euro 5

 

 

1 500

L5e-A

Triċiklu

Euro 5

 

 

1 500

L5e-B

Triċiklu kummerċjali

Euro 5

1 500

15 000

1 500

L6e-A

Quad għat-triq ħafif

Euro 5

 

 

1 500

L6e-B

Kwadrimobbli ħafif

Euro 5

1 500

15 000

1 500

L7e-A

Quad għat-triq tqil

Euro 5

 

 

1 500

L7e-.B

Quad għal kull tip ta’ terren

Euro 5

1 500

15 000

1 500

L7e-C

Kwadrimobbli tqil

Euro 5

1 500

15 000

1 500

(D)   Limiti tal-livelli tal-ħoss — Euro 4 u Euro 5

Kategorija tal-vettura

Isem il-kategorija tal-vettura

Euro 4 livell tal-ħoss (14)

(dB(A))

Euro 4 proċedura tat-test (16)

Euro 5 livell tal-ħoss (15)

(dB(A))

Euro 5 proċedura tat-test

L1e-A

Rota motorizzata

63 (14)

Att delegat/Regolament UNECE Nru 63

 

Regolament UNECE Nru 63

L1e-B

Moped b’żewġ roti vmax ≤ 25 km/h

66

Moped b’żewġ roti vmax ≤ 45 km/h

71

L2e

Moped bi tliet roti

76

Att delegat/Regolament UNECE Nru 9

 

Regolament UNECE Nru 9

L3e

Muturi b’żewġ roti

Kapaċità tal-magna: ≤ 80 cm3

75

Att delegat/Regolament UNECE Nru 41

 

Regolament UNECE Nru 41

Muturi b’żewġ roti

80 cm3 < Kapaċità tal-magna ≤ 175 cm3

77

Muturi b’żewġ roti

Kapaċità tal-magna: > 175 cm3

80

L4e

Mutur b’żewġ roti bis-side-car

80

L5e-A

Triċiklu

80

Att delegat/Regolament UNECE Nru 9

 

Regolament UNECE Nru 9

L5e-B

Triċiklu kummerċjali

80

L6e-A

Quad għat-triq ħafif

80

Att delegat/Regolament UNECE Nru 63

 

Regolament UNECE Nru 63

L6e-B

Kwadrimobbli ħafif

80

Att delegat/Regolament UNECE Nru 9

 

Regolament UNECE Nru 9

L7e-A

Quad għat-triq tqil

80

L7e-B

Quad għal kull tip ta’ terren tqil

80

L7e-C

Kwadrimobbli tqil

80

NB: irreferi għall-aħħar tal-Anness VIII għal deskrizzjoni tan-noti tal-Annessi.

ANNESS VII

Durabilità tat-tagħmir li jikkontrolla t-tniġġis

(A)   Durabilità f’kilometraġġ tal-vetturi tal-kategorija L

Kategorija ta’ vettura

Isem il- kategorija tal-vettura

Kilometraġġ ta’ durabilità Euro 4 (km) u kilometraġġ ta’ durabilità Euro 5 (4) (km)

L1e-A

Rota motorizzata

5 500

L3e-AxT (x=1, 2 jew 3)

Mutur Trial b’żewġ roti

L1e-B

Moped b’żewġ roti

11 000

L2e

Moped bi tliet roti

L3e-AxE (x=1, 2 jew 3)

Mutur Enduro b’żewġ roti

L6e-A

Quad għat-triq ħafif

L7e-B

Quad għal kull tip ta’ terren tqil

L3e

Mutur b’żewġ roti bis-side-car u mingħajr side-car

20 000

L4e (7)

(vmax < 130 km/h)

L5e

Triċiklu

L6e-B

Kwadrimobbli ħafif

L7e-C

Kwadrimobbli tqil

L3e

Mutur b’żewġ roti bis-side-car u mingħajr side-car

35 000

L4e (7)

(vmax ≥ 130 km/h)

L7e-A

Quad għat-triq tqil

(B)   Fatturi tad-deterjorament (DF)

Kategorija tal-ettura

Isem il- kategorija tal-vettura

Euro 4

DF (-)

DF (-)

Euro 5

DF+(4) (-)

 

 

CO

HC

NOx

PM

CO

THC

NMHC

NOx

PM (17)(4)

 

 

 

 

 

 

 

PI

CI (18)

PI

CI

PI

CI

CI

L1e-L7e

Kollha

1,3

1,2

1,2

1,1

1,3

1,3

1,1

1,3

1,1

1,3

1,1

1,0

NB: irreferi għall-aħħar tal-Anness VIII għal deskrizzjoni tan-noti tal-Annessi.

ANNESS VIII

Rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali mtejba

Tema

Rekwiżiti

Immuntar mandatorju ta’ sistemi avvanzati tal-brejkijiet

(a)

muturi ġodda(22) tas-subkategorija L3e-A1 li jitqiegħdu għad-disponibilità fis-suq, jiġu rreġistrati u jiddaħħlu fis-servizz għandhom jiġu mgħammra b’sistema ta’ brejkijiet anti-lock jew kombinata jew iż-żewġ tipi ta’ sistemi avvanzati ta’ brejkijiet, fejn l-għażla hija f’idejn il-manifattur tal-vettura;

(b)

muturi ġodda tas-subkategoriji L3e-A2 u L3e-A3 li jitqiegħdu għad-disponibilità fis-suq, jiġu rreġistrati u jiddaħħlu fis-servizz għandhom jiġu mgħammra b’sistema ta’ brejkijiet anti-lock.

Eżenzjoni:

L3e-AxE (x=1, 2 jew 3, muturi Enduro b’żewġ roti) u L3e-AxT (x=1, 2 jew 3, muturi Trial b’żewġ roti) huma eżentati mill-immuntar obbligatorju ta’ sistemi avvanzati ta’ brejkijiet

Teħid sikur tal-kantunieri fuq toroq b’wiċċ iebes

Il-vetturi tal-kategorija L għandhom jinbnew b’tali mod li kull waħda mir-roti tkun tista’ ddur b’veloċitajiet differenti f’kull ħin sabiex ikun hemm cornering bla periklu fuq toroq b’uċuħ ebsin. Jekk vettura tkun mgħammra b’differential li jissakkar, dan għandu jiġi ddisinjat biex normalment ma jkunx imsakkar.

Titjib tal-viżibilità tal-vettura u tas-sewwieq b’dawl li jixgħel awtomatikament

Sabiex ikollhom viżibilità aħjar, il-vetturi tal-kategorija L għandhom jiġu mgħammra b’dan li ġej:

(a)

għal vetturi L1e: apparat ta’ dawl u tas-sinjalar bid-dawl f’konformità mar-regolament tal-UNECE Nru 74 Rev. 2, li jirrikjedi li s-sistema tad-dawl tixgħel awtomatikament;

(b)

għal vetturi L3e: b’għażla tal-manifattur, it-tagħmir tad-dawl jew tas-sinjalar bid-dawl f’konformità mar-regolament tal-UNECE Nru 53 Rev. 2 u l-emendi tiegħu 1 u 2, jew dwal għal binhar apposta (DRL – daylight running lights) li jikkonformaw mar-regolament tal-UNECE Nru 87 Rev. 2 u l-emendi 1 u 2 tiegħu;

(c)

għas-subkategoriji l-oħra kollha ta’ vetturi tal-kategorija L: sistema tad-dawl li tixgħel awtomatikament jew, b’għażla tal-manifattur, dawl għal binhar apposta li jixgħel awtomatikament (23).

(ad Anness II (B) 3) Sikurezza elettrika

Vetturi tal-ketegorija L, fir-rigward tal-power train elettrika meta mgħammra b’mutur(i) tat-trazzjoni mħaddem/mħaddma bl-elettriku u mhux konnessi permanentement mal-grid, kif ukoll il-komponenti u sistemi tagħhom ta’ vultaġġ għoli li huma galvanikament konnessi mal-bus ta’ vultaġġ għoli tal-power train elettrika, għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li jevitaw kwalunkwe riskju għas-sikurezza elettrika, bl-użu tar-rekwiżiti relevanti tar-Regolament tal-UNECE Nru 100 u ISO 13063.

(Anness II (B) 4) Rekwiżiti għad-dikjarazzjoni tal-manifattur rigward l-ittestjar tad-durabilità tas-sistemi funzjonali, il-partijiet u t-tagħmir ta’ importanza kritika għas-sikurezza

il-manifattur tal-vettura għandu jiddikjara li vetturi prodotti f’konformita mal-Artikolu 22(2), għandhom ikunu jifilħu għall-użu normali kif intiżi jagħmlu għal tal-anqas id-distanzamisjuqa kif speċifikat hawn taħt, fi żmien 5 snin wara l-ewwel reġistrazzjoni.

Id-distanza għandha tkun 1.5 darbiet id-distanza kif speċifikata fl-Anness VII f’relazzjoni diretta mal-kategorija ta’ vettura inkwestjoni u l-istadju tal-emissjonijiet (jiġifieri l-livell Euro) skont liema l-vettura tkun se tingħata approvazzjoni tat-tip; madankollu, id-distanza meħtieġa m’għandha taqbeż 60 000  km għall-ebda kategorija ta’ vettura.

(Anness II (B) 5) Rekwiżiti dwar strutturi protettivi fuq quddiem u fuq wara

Vetturi tal-kategorija L, fir-rigward tal-istrutturi ta’ quddiem u wara, għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li jevitaw ponot jaqtgħu jew partijiet li jisporġu ’l barra u li, fil-każ ta’ ħabta, x’aktarx jolqtu utenti tat-triq vulnerabbli jew jaggravaw is-severità ta’ korriment jew il-possibbiltà ta’ ġrieħi għal dawk l-utenti.

Dan huwa applikabbli sew għall-istruttura ta’ quddiem kif ukoll għal dik ta’ wara tal-vettura.

(Anness II (B) 10) Ankraġġi taċ-ċintorin ta’ sikurezza u ċintorini ta’ sikurezza

Rekwiżiti mandatorji għal ankraġġi taċ-ċinotrini ta sikurezza u l-istallazzjoni ta’ ċintorini ta’ sikurezza f’vetturi tal-kategoriji L2e, L5e, L6e u L7e li jkollhom body.

(Anness II (B) 15) Rekwiżiti dwar il-protezzjoni tal-okkupanti ta’ vettura inkluż it-tagħmir intern u l-bibien tal-vettura.

Vetturi tal-kategoriji L2e, L5e, L6e u L7e li jkollhom body għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li jevitaw ponot jaqtgħu jew partijiet li jisporġu ’l barra li x’aktarx jaggravaw b’mod sinifikanti s-severita ta’ korriment għas-sewwieq u l-passiġġieri.

Vetturi mgħammra bil-bibien għandhm ikunu ddisinjati b’tali mod i jiżgura li dawn il-bibein ikunu mibnija bil-lukkketti u ċ-ċappetti relevanti.

(Anness II (B) 17) Rekwiżiti dwar l-integrità tal-istruttura ta’ vettura

Il-manifattur ta’ vettura għandu jiddikjara li, fil-każ li vettura tissejjaħ lura minħabba riskju serju tas-sikurezza, analiżi speċifiċi ta’ strutturi, komponenti u/jew partijiet tal-vettura permezz ta’ kalkoli tal-inġinerija, metodi ta’ ttestjar virtwali u/jew ittestjar strutturali jitqiegħdu immedjatament għad-dispożizzjoni tal-awtorità ta’ approvazzjoni tat-tip u tal-Kummmissjoni fuq talba. Vettura ma tingħatax approvazzjoni tat-tip jekk ikun hemm raġuni għal dubju dwar jekk il-manifattur tal-vettura jkunx fil-qagħda li jipprovdi analiżi ta’ dan it-tip.

NB: irreferi għall-aħħar tal-Anness VIII għal deskrizzjoni tan-noti tal-Annessi.

Noti ta’ spjegazzjoni għal-Annessi I sa VIII

(1)

Il-limiti tal-potenza fl-Anness I huma bbażati fuq il-potenza nominali kontinwa massima għal vetturi bi propulsjoni elettrika u fuq il-potenza netta massima għal vetturi bi propulsjoni b’magna tal-kombustjoni. Il-piż ta’ vettura jitqies li huwa ugwali għall-massa tagħha fl-istat operattiv.

(2)

Is-subklassifikazzjoni ta’ vettura L3e skont jekk l-ogħla veloċità li l-vettura ġiet iddisinjata għaliha huwiex inqas jew daqs 130 km/h jew iktar minn 130 km/h huwa indipendenti mis-subklassifikazzjoni fil-klassijiet tar-rendiment tal-propulsjoni L3e-A1 (għalkemm aktarx ma jilħuqx il-130 km/h), L3e-A2 jew L3e-A3.

(3)

“X” tfisser li dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti mandatorji rigward is-suġġett u l-kategorija kkonċernat(a); ir-rekwiżiti dettaljati huma stabbiliti fl-artikoli riferuti u fid-dokumenti riferuti f’din it-tabella.

“IF” tfisser “jekk immuntat(a/i)”. Jekk is-sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati msemmija fit-tabella jkunu immuntati fil-vettura, minħabba li jkunu mandatorji biss għal uħud mill-vetturi f’din il-kategorija, għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti preskritti fl-atti delegati u ta’ implimentazzjoni. Bl-istess mod, jekk il-manifattur ta’ vettura jagħżel li jgħammar il-vettura b’sistema, komponent jew unità teknika separata fuq bażi volontarja, għandha tissodisfa r-rekwiżiti preskritti fl-atti delegati u ta’ implimentazzjoni.

Fejn kaxxa fit-tabella tibqa’ vojta, dan ifisser li dan ir-Regolament ma jippreskrivix rekwiżiti rigward is-suġġett u l-kategorija kkonċernat(a).

(4)

Irreferi għall-Artikolu 23(4) u (5).

(5)

Jekk il-magna jew magni (ibridi) jkunu mgħammra bil-karatteristika stop/start, il-manifattur għandu jiżgura li l-magna tal-kombustjoni tkun qed taħdem mhux bil-magna fil-gear u bil-magna rrevvjata.. Il-vettura għandha tkun tista’ tgħaddi mit-test tal-aċċellerazzjoni ħielsa għall-propulsjonijiet inkluż magna CI.

(6)

Direttiva 2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 6 ta’ Mejju 2009 dwar testijiet tal-kondizzjoni ta’ vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq (ĠU L 141, 6.6.2009, p. 12).

(7)

Huwa biss il-mutur bażi b’żewġ roti li miegħu għandha titwaħħal is-side-car li għandu jissodifa l-limiti tal-emissjonijiet xierqa.

(8)

CI biss, ukoll jekk eż. kunċett ibridu jinkludi magna CI.

(9)

Applikabbli għall-magni b’injezzjoni diretta tal-petrol (DI) biss.

(10)

L-istudju dwar l-effett ambjentali fl-Artikolu 23(4) u (5) se jirrapporta wkoll dwar il-fattibbiltà li vetturi tal-kategorija L għajr L3e, L5e-A u L7e-A jsirulhom testijiet tal-emissjoni f’WMTC rivedut.

(11)

Magni PI li jaħdmu bil-petrol, b’taħlitiet tal-petrol jew l-etanolu.

(12)

Il-kosteffettività tal-kontroll tal-emissjonijiet mill-evaporazzjoni se tiġi evalwata fl-istudju tal-effetti ambjentali li għandu jsir għall-Kummissjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 23(4) u (5). Il-possibbiltà ta’ tank tal-fjuwil evaporattiv kosteffettiv u ttestjar tal-permeazzjoni tal-forniment tal-fjuwil se tiġi evalwata f’dan l-istudju bħala alternattiva għat-test SHED għall-vetturi tas-subkategorija li ma kinux għadhom soġġetti għat-testijiet tal-emissjonijiet tal-evaporazzjoni, irreferi għall-Artikolu 23(4) u (5).

(13)

vmax ≥ 130 km/h.

(14)

Sakemm l-Unjoni taderixxi għar-regolamenti tal-UNECE Nri 9, 41, 63 u 92 u tadotta dawk ir-regolamenti fil-WP29 tal-UNECE u fl-Unjoni, inkluż il-limiti tal-ħsejjes ekwivalenti assoċjati għall-istadju Euro 4 (kif stipulati fl-Anness 6 tar-Regolament tal-UNECE Nru 41 għal muturi L3e u L4e), il-vetturi tal-kategorija L għandhom jikkonformaw mal-limiti elenkati fl-Anness VI(D). Meta r-regolamenti tal-UNECE Nri 9, 41, 63 u 92 jiġu adottati mill-Unjoni, dawn isiru mandatorji inkluż il-limiti tal-ħsejjes ekwivalenti għal-limiti elenkati fl-Anness VI (D) u jissostitwixxu l-proċeduri tal-ittestjar fl-att delegat rigward ir-rekwiżiti dwar ir-rendiment ambjentali u tal-propulsjoni.

(15)

Il-limiti tal-ħsejjes TBD Euro 5 għandhom jiġu modifikati f’att ta’ kodeċiżjoni separat adottat skont il-proċedura ordinarja leġiżlattiva stipulata fl-Artikolu 294 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(16)

Att delegat adottat taħt dan ir-Regolament fih il-proċeduri tat-testijiet tal-ħsejjes u se jiġi sostitwit mir-regolamenti tal-UNECE Nri 9, 41, 63 u 92.

(17)

Għal magni PI DI u CI biss.

(18)

Applikabbli wkoll għal vetturi ibridi.

(19)

Irreferi għall-Anness V għad-dekrizzjoni tat-tip ta’ test, ir-referenzi għall-valuri ta’ limitu u l-proċeduri għat-testijiet tat-tipi I sa IX.

(20)

Għal vetturi bi propulsjoni elettrika/elettrika ibrida r-rekwiżiti għal vetturi silenzjużi biss.

(21)

Irreferi għall-Anness IV għad-dati ta’ applikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ sikurezza msaħħa.

(22)

Il-vetturi tal-kategorija L4e (muturi bis-side-car) huma esklużi mir-rekwiżiti (a) u (b) dwar l-immuntar mandatorju tas-sistemi avvanzati tal-brejkijiet.

(23)

Biex tibda taħdem magna tal-kombustjoni, is-sistema tad-dawl tista’ tintefa matul il-perjodu ta’ cranking tal-magna għal perjodu konsekuttiv ta’ inqas minn 10 s jew ekwivalenti.

ANNESS IX

Tabella ta’ korrelazzjoni  (1)

(imsemmija fl-Artikolu 81)

Direttiva 2002/24/KE

Dan ir-Regolament

Artikolu 1(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 2(1)

Artikolu 1(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 2(2)

Artikolu 1(1), it-tielet subparagrafu

Artikolu 1(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 1(2) u (3)

Artikolu 2(1), Artikolu 4, Anness I

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3