EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0007

Direttiva tal-Kummissjoni 2013/7/UE tal- 21 ta’ Frar 2013 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex il-klorur tal-alkil(C 12-16 )dimetilbenżilammonju jiġi inkluż bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 49, 22.2.2013, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 291 - 294

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; Impliċitament imħassar minn 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/7/oj

22.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 49/66


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2013/7/UE

tal-21 ta’ Frar 2013

li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex il-klorur tal-alkil(C12-16)dimetilbenżilammonju jiġi inkluż bħala sustanza attiva fl-Anness I tagħha

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bl-għan li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE. Dik il-lista tinkludi komposti ta’ ammonju kwaternarju, benżil-C12-16-alkildimetil, kloruri, li huwa sinonimu għal klorur tal-alkil (C12-16) dimetilbenżilammonju.

(2)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, il-klorur tal-alkil (C12-16) dimetilbenżilammonju ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fi prodotti tat-tip 8, preservattivi tal-injam, kif iddefinit fl-Anness V ta’ dik id-Direttiva.

(3)

L-Italja nħatret bħala Stat Membru Rapporteur u fl-14 ta’ Awwissu 2007 ressqet ir-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien ma’ rakkomandazzjoni, lill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 10(5) u (7) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2032/2003 tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1896/2000 (3)

(4)

Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie analizzat mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, is-sejbiet mill-analiżi ġew inkorporati, fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fil-21 ta’ Settembru 2012, f’rapport ta’ valutazzjoni.

(5)

Mill-evalwazzjonijiet li saru, jidher li l-prodotti bijoċidali użati bħala preservattivi tal-injam u li fihom il-klorur tal-alkil (C12-16) dimetilbenżilammonju jistgħu jiġu preżunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE. Għalhekk huwa xieraq li l-klorur tal-alkil (C12-16) dimetilbenżilammonju jiġi inkluż għall-użu fil-prodotti tat-tip 8 fl-Anness I ta’ dik id-Direttiva.

(6)

Ma ġewx evalwati l-użi u x-xenarji ta’ esponiment potenzjali kollha fil-livell tal-Unjoni. Ma ġiex ivvalutat pereżempju l-użu minn utenti mhux professjonali, u lanqas ma ġie evalwat l-esponiment tal-ikel jew tal-għalf. Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri jkunu meħtieġa jivvalutaw dawk l-użi jew ix-xenarji ta’ esponiment u dawk ir-riskji għall-popolazzjonijiet umani u l-kompartimenti ambjentali li għadhom ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji li saret fil-livell tal-Unjoni, u li, meta jkunu qed jagħtu l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti, jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi sabiex ir-riskji identifikati jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli.

(7)

Fid-dawl tar-riskji identifikati għas-saħħa tal-bniedem, huwa xieraq li jkun meħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri operattivi sikuri, li l-prodotti jintużaw b’tagħmir personali protettiv adegwat, u li l-prodotti ma jiġux applikati fuq injam li jista’ jidħol f’kuntatt dirett mat-tfal, sakemm ma jkunx jista’ jintwera fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott illi r-riskji jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli.

(8)

Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-ambjent, huwa xieraq li jkun meħtieġ li l-applikazzjoni industrijali jew professjonali titwettaq f’żona iżolata jew fuq bażi iebsa impermeabbli b’ħitan ta’ protezzjoni, li hekk kif l-injam jiġi ttrattat jinħażen fuq bażi iebsa impermeabbli, biex jiġu evitati rilaxxi diretti fil-ħamrija jew l-ilma, u li kwalunkwe rilaxx mill-applikazzjoni tal-prodotti użati bħala preservattivi tal-injam u li fihom il-klorur tal-alkil (C12-16) dimetilbenżilammonju jinġabar għall-użu mill-ġdid jew għar-rimi.

(9)

Ġew identifikati riskji inaċċettabbli għall-ambjent f’sitwazzjonijiet fejn l-injam ittrattat bil-Klorur tal-alkil (C12-16) dimetilbenżilammonju kien espost kontinwament għall-elementi tat-temp jew ta’ spiss kien issoġġettat għat-tixrib (klassi tal-użu 3 kif iddefinit mill-OECD (4)), kien intuża għall-bini fuq barra li jkun qrib jew fuq l-ilma (ix-xenarju ta’ “pont” fil-klassi tal-użu 3, kif iddefinit mill-OECD (5)) jew li ġie f’kuntatt dirett mal-ilma ħelu (il-klassi tal-użu 4b kif iddefinit mill-OECD (6)). Huwa għalhekk xieraq li jkun meħtieġ li l-prodotti ma jkunux awtorizzati għat-trattament tal-injam intenzjonat għal dawk l-użi, sakemm ma tiġix ippreżentata dejta li turi li l-prodott se jissodisfa r-rekwiżiti kemm tal-Artikolu 5 kif ukoll tal-Anness VI tad-Direttiva 98/8/KE, fejn meħtieġ bl-applikazzjoni tal-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji.

(10)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu applikati b’mod simultanju fl-Istati Membri kollha sabiex jiġi żgurat trattament ugwali fis-suq tal-Unjoni tal-prodotti bijoċidali tal-prodotti tat-tip 8 li fihom is-sustanza attiva klorur tal-alkil (C12-16) dimetilbenżilammonju, u wkoll biex jiġi ffaċilitat it-tħaddim tajjeb tas-suq tal-prodotti bijoċidali inġenerali.

(11)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE, sabiex l-Istati Membri u l-partijiet interessati jkunu jistgħu jitħejjew biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda involuti u biex jiġi żgurat li l-applikanti li ħejjew id-dossiers ikunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-perjodu ta’ 10 snin ta’ protezzjoni tad-dejta, li skont l-Artikolu 12(1)(c)(ii) tad-Direttiva 98/8/KE, jibda mid-data tal-inklużjoni.

(12)

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu raġonevoli biex jimplimentaw l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE.

(13)

Id-Direttiva 98/8/KE għalhekk għandha tiġi emendata skont dan.

(14)

F’konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta’ Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni (7), l-Istati Membri ntrabtu li jakkumpanjaw, f’każijiet ġustifikati, in-notifika tal-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom b’dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti ta’ strumenti ta’ traspożizzjoni nazzjonali.

(15)

Il-miżuri stipulati f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Frar 2015.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir din ir-referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-kamp kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Frar 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.

(3)  ĠU L 307, 24.11.2003, p. 1.

(4)  Serje ta’ dokumenti tal-OECD dwar ix-xenarju tal-emissjonijiet, Numru 2, Emission Scenario Document for Wood Preservatives, il-parti 2, p. 64.

(5)  Ibid.

(6)  Ibid.

(7)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANNESS

Fl-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE, għandha tiżdied l-entrata li ġejja:

Nru

Isem Komuni

Isem tal-IUPAC

Numri tal-Identifikazzjoni

Grad minimu tal-purezza tas-sustanza attiva (*)

Data tal-inklużjoni

Skadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3), sakemm ma tapplikax waħda mill-eċċezzjonijiet indikati fin-nota ta’ qiegħ il-paġna għal din l-intestatura (**)

Data ta’ skadenza tal-inklużjoni

Tip ta’ prodotti

Dispożizzjonijiet speċifiċi (***)

“64

Klorur tal-alkil (C12-16) dimetilbenżilammonju

(C12-16) ADBAC

Isem tal-IUPAC: Mhux applikabbli

Nru tal-KE: 270-325-2

Nru tal-CAS: 68424-85-1

Piż niexef 940 g/kg

l-1 ta’ Frar 2015

il-31 ta’ Jannar 2017

il-31 ta’ Jannar 2025

8

Il-valutazzjoni tar-riskji fil-livell tal-Unjoni ma kinitx tindirizza l-użi u x-xenarji ta’ esponiment potenzjali kollha; ċerti użi u xenarji ta’ esponiment, bħall-użu minn utenti mhux professjonali u l-esponiment tal-ikel jew tal-għalf, ġew esklużi. Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott tkun qed tiġi vvalutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, fejn rilevanti għall-prodott partikolari, dawk l-użi jew ix-xenarji ta’ esponiment u dawk ir-riskji għall-popolazzjonijiet tal-bniedem u għall-kompartimenti ambjentali li ma ġewx indirizzati b’mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji fil-livell tal-Unjoni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(1)

Għandhom jiġu stabbiliti proċeduri operattivi sikuri għall-utenti industrijali jew professjonali, u l-prodotti għandhom jintużaw flimkien ma’ tagħmir personali protettiv adegwat, sakemm ma jkunx jista’ jintwera fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott illi r-riskji jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli b’mezzi oħrajn;

(2)

Il-prodotti ma għandhomx jintużaw għat-trattament fuq injam li jista’ jiġi f’kuntatt dirett mat-tfal, sakemm ma jkunx jista’ jintwera fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott li r-riskji jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli;

(3)

It-tikketti u, fejn ipprovduti, il-fuljetti tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għandhom jindikaw li l-applikazzjoni industrijali jew professjonali għandha titwettaq f’żona iżolata jew fuq bażi iebsa impermeabbli b’ħitan ta’ protezzjoni, u li hekk kif l-injam jiġi ttrattat dan għandu jinħażen fuq bażi iebsa impermeabbli, biex jiġu evitati rilaxxi diretti fil-ħamrija jew l-ilma, u li kwalunkwe rilaxx mill-applikazzjoni tal-prodott għandu jinġabar għall-użu mill-ġdid jew għar-rimi;

(4)

Il-prodotti ma għandhomx jiġu awtorizzati għat-trattament tal-injam li se jiġi f’kuntatt mal-ilma ħelu jew li se jintużagħall-bini fuq barra ħdejn jew fuq l-ilma, espost kontinwament għat-temp jew soġġettat għat-tixrib frekwenti, sakemm ma tiġix ippreżentata dejta li turi li l-prodotti se jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, fejn meħtieġ bl-applikazzjoni ta’ miżuri xierqa ta’ mitigazzjoni tar-riskji.”


(*)  Il-purezza indikata f’din il-kolonna kienet il-grad minimu ta’ purezza tas-sustanza attiva użata għall-evalwazzjoni li saret skont l-Artikolu 11. Is-sustanza attiva fil-prodott imqiegħed fis-suq tista’ tkun ta’ purezza ugwali jew differenti, jekk tkun ġiet ippruvata teknikament ekwivalenti għas-sustanza evalwata.

(**)  Għall-prodotti li fihom aktar minn sustanza attiva waħda koperti bl-Artikolu 16(2), l-iskadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3) hija dik tal-aħħar sustanza attiva mis-sustanzi attivi tal-prodott li tkun ġiet inkluża f’dan l-Anness. Għall-prodotti li l-ewwel awtorizzazzjoni għalihom tkun ingħatat wara 120 jum qabel l-iskadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3) u tkun ġiet sottomessa applikazzjoni kompluta għal rikonoxximent reċiproku skont l-Artikolu 4(1) fi żmien 60 jum minn meta tkun ingħatat l-ewwel awtorizzazzjoni, l-iskadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3) fir-rigward ta’ dik l-applikazzjoni tiġi estiża għal 120 jum wara d-data minn meta tkun waslet l-applikazzjoni kompluta għal rikonoxximent reċiproku. Għall-prodotti li għalihom Stat Membru jkun ippropona li jidderoga mir-rikonoxximent reċiproku skont l-Artikolu 4(4), l-iskadenza għall-konformità mal-Artikolu 16(3) tiġi estiża għal 30 jum wara d-data tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni adottata skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(4).

(***)  Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top