Help Print this page 

Document 32012R0826

Title and reference
Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 826/2012 tad- 29 ta’ Ġunju 2012 li jissuplimenta r-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar ir-rekwiżiti tan-notifika u d-divulgazzjoni fir-rigward tal-pożizzjonijiet bin-nieqes netti, id-dettalji tal-informazzjoni li għandha tiġi provduta lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq fir-rigward tal-pożizzjonijiet bin-nieqes netti u l-metodu għall-kalkolu tal-fatturat li jiddetermina l-ishma eżentati Test b’relevanza għaż-ŻEE
  • In force
OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 251/1


REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 826/2012

tad-29 ta’ Ġunju 2012

li jissuplimenta r-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar ir-rekwiżiti tan-notifika u d-divulgazzjoni fir-rigward tal-pożizzjonijiet bin-nieqes netti, id-dettalji tal-informazzjoni li għandha tiġi provduta lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq fir-rigward tal-pożizzjonijiet bin-nieqes netti u l-metodu għall-kalkolu tal-fatturat li jiddetermina l-ishma eżentati

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu (1), u b 'mod partikolari l-Artikoli 9(5), 11(3) u 16(3) tiegħu,

Wara konsultazzjoni mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data,

Billi:

(1)

Dan ir-Regolament għandu l-għan li jistabbilixxi reġim uniformi għas-sottomissjoni tan-notifiki u l-informazzjoni minn investituri lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jew minn dawn l-awtoritajiet kompetenti lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (minn hawn’il quddiem imsejħa “l-Awtorità”). Peress li l-kalkolu tal-fatturat li jiddetermina ishma eżentati huwa marbut mill-qrib ukoll mal-għoti ta' informazzjoni dwar ishma fejn iċ-ċentru prinċipali tan-negozjar tagħhom huwa fl-Unjoni, huwa għandu jkun ukoll kopert minn dan ir-Regolament. Biex jiżguraw koerenza bejn tali dispożizzjonijiet, li għandhom jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u biex jiffaċilitaw perspettiva komprensiva u aċċess kumpatt għalihom minn persuni suġġetti għal dawk l-obbligi, huwa mixtieq li jkunu inklużi l-istandards tekniċi regolatorji kollha meħtieġa mir-Regolament (UE) Nru 236/2012 f' Regolament wieħed.

(2)

Fir-rigward tan-notifiki ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti fuq ishma, dejn sovran u swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrana skoperti u d-divulgazzjoni lill-pubbliku ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikanti fuq ishma, għandhom ikunu speċifikati regoli uniformi rigward id-dettalji tal-informazzjoni, inkluż l-istandard komuni biex jintuża fin-notifika sabiex jiżguraw konsistenza fl-applikazzjoni tar-rekwiżiti ta' notifika fl-Unjoni, biex titrawwem l-effiċjenza fil-proċess tar-rappurtar u biex tiġi pprovduta informazzjoni komparabbli għall-pubbliku.

(3)

Biex tiżgura l-identifikazzjoni xierqa tad-detenturi tal-pożizzjoni, in-notifika għandha, fejn disponibbli, tinkludu kodiċi li jista' jikkomplementa l-isem tad-detentur tal-pożizzjoni. Sakemm ikun disponibbli identifikatur globali ta’ entità legali rikonoxxut pubblikament, uniku u robust, huwa neċessarju li joqgħodu fuq il-kodiċjiet eżistenti li xi detenturi tal-pożizzjoni jista’ jkollhom, bħal tal-Kodiċi tal-Identifikazzjoni tal-Bank.

(4)

Bl-iskop li twettaq id-dmirijiet tagħha skont dan ir-Regolament u skont ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (2), l-Awtorità għandha tingħata tagħrif mill-awtoritajiet kompetenti fuq bażi trimestrali fir-rigward tan-notifika tal-pożizzjonijiet bin-nieqes netti fuq ishma, dejn sovran u swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani skoperti, kif ukoll b’tagħrif addizzjonali dwar l-pożizzjonijiet bin-nieqes netti fuq talba tagħha.

(5)

Sabiex tali informazzjoni tintuża b’mod effiċjenti, b'mod partikolari rigward l-objettiv li jkun żgurat il-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni, l-informazzjoni trimestrali għandha tkun standardizzata, stabbli maż-żmien u jkollha dettaljar suffiċjenti, fil-forma ta' xi dejta aggregata kuljum, li tippermetti l-Awtorità biex jipproċessawha u biex tagħmel riċerka u analiżi.

(6)

L-Awtorità mhijiex f’pożizzjoni li tiddetermina minn qabel l-informazzjoni speċifika li tista' teħtieġ minn awtorità kompetenti peress li dik l-informazzjoni, tista’ tiġi determinata biss fuq bażi ta' każ b'każ u tista’ tinkludi input differenti bħalma huma d-dejta aggregata jew individwali dwar pożizzjonijiet bin-nieqes netti jew dwar pożizzjonijiet skoperti fis-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu. Madankollu, huwa importanti li tkun stabbilita informazzjoni ġenerali li għandha tkun ipprovduta f'dan ir-rigward.

(7)

Għall-iskopijiet tal-kalkolu tal-fatturat, kemm fl-Unjoni kif ukoll f’ċentri tan-negozjar barra l-Unjoni, biex ikun determinat iċ-ċentru prinċipali tan-negozjar ta' sehem, kull awtorità kompetenti relevanti jeħtieġ li tiddetermina s-sorsi rilevanti ta' informazzjoni biex tidentifika u tkejjel in-negozjar fuq sehem speċifiku. Bħalissa la hemm rekwiżiti ta’ rappurtar ta’ tranżazzjonijiet armonizzati fl-Unjoni għal ishma ammessi biss fuq faċilitajiet tal-kummerċ multilaterali u lanqas standards internazzjonali fir-rigward ta’ statistika kummerċjali dwar ishma individwali fiċ-ċentri tan-negozjar, li jistgħu juru varjazzjonijiet rilevanti. Għalhekk, huwa neċessarju li titħalla xi ftit flessibbiltà lill-awtoritajiet kompetenti biex iwettqu dak il-kalkolu.

(8)

Sabiex tkun żgurata l-konsistenza, id-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandha tkun l-istess bħal dik tar-Regolament (UE) Nru 236/2012. Madankollu, sabiex il-persuni naturali u ġuridiċi jkollhom biżżejjed ħin biex jipproċessaw il-lista ta’ ishma eżentati skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012, il-preparazzjoni ta' dik il-lista u l-pubblikazzjoni sussegwenti tagħha fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità għandha ssir biżżejjed qabel id-data tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 236/2012. Għalhekk, il-metodu stipulat għall-kalkolu tal-fatturat biex ikun determinat iċ-ċentru prinċipali tan-negozjar ta’ sehem,għandu japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

(9)

Peress li r-Regolament (UE) Nru 236/2012 irrikonoxxa li standards tekniċi vinkolanti għandhom ikunu adottati qabel ma dak ir-Regolament ikun jista’ jkun applikat b’mod utli, u peress li huwa essenzjali li jkunu speċifikati qabel l-1 ta’ Novembru 2012, l-elementi mhux essenzjali meħtieġa biex tkun faċilitata l-konformità mill-parteċipanti tas-suq ma’ dak ir-Regolament u l-infurzar mill-awtoritajiet kompetenti, jeħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu

(10)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomess mill-Awtorità lill-Kummissjoni.

(11)

L-Awtorità wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw is-segwenti:

(a)

id-dettalji tal-informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet bin-nieqes netti li għandha tiġi pprovduta lill-awtoritajiet kompetenti u divulgati lill-pubbliku minn persuna naturali jew ġuridika skont l-Artikoli 9(5) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012;

(b)

id-dettalji tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (minn hawn ’il quddiem l-“ESMA”) mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012;

(c)

il-metodu għall-kalkolu tal-fatturat li jiddetermina ċ-ċentru prinċipali tan-negozjar ta’ sehem skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012.

KAPITOLU II

DETTALJI TAL-INFORMAZZJONI DWAR IL-POŻIZZJONIJIET BIN-NIEQES NETTI BIEX JIĠU NNOTIFIKATI U DIVULGATI

[L-ARTIKOLU 9 TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 236/2012]

Artikolu 2

Notifika tal-pożizzjonijiet bin-nieqes netti f'ishma, dejn sovran u swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani skoperti lill-awtoritajiet kompetenti

1.   Notifika magħmula skont l-Artikolu 5(1), l-Artikolu 7(1) jew l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 għandha jkollha l-informazzjoni speċifikata fit-Tabella 1 tal-Anness I għal dan ir-Regolament.

In-notifika għandha ssir bl-użu ta' formola maħruġa mill-awtorità kompetenti rilevanti li għandha tieħu l-format stabbilit fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

2.   Meta l-awtorità kompetenti jkollha stabbiliti sistemi siguri li jippermettulha li tidentifika b’mod sħiħ lill-persuna li tkun tippreżenta n-notifika u d-detentur tal-pożizzjoni, inkluża l-informazzjoni kollha misjuba fl-oqsma 1 sa 7 tat-Tabella 1 tal-Anness I, l-oqsma korrispondenti fil-formola jistgħu jitħallew vojta fil-formola tan-notifika.

3.   Persuna naturali jew ġuridika li tkun ippreżentat in-notifika msemmija fil-paragrafu 1 li fiha żball għandha tibgħat, malli ssir konxja tal-iżball, kanċellazzjoni lill-awtorità kompetenti.

Il-kanċellazzjoni għandha ssir billi tintuża formola maħruġa minn dik l-awtorità kompetenti li għandu jkollha l-format stabbilit fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

Il-persuna naturali jew ġuridika konċernata għandha tissottometti notifika ġdida f’konformità mal-paragrafi 1 u 2 jekk meħtieġ.

Artikolu 3

Divulgazzjoni pubblika ta' informazzjoni dwar pożizzjonijiet bin-nieqes netti f'ishma

Kwalunkwe divulgazzjoni pubblika skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 ta' pożizzjoni bin-nieqes netta f’ishma li tilħaq, jew ladarba tkun laħqet, sussegwentement taqa' taħt livell limitu ta’ notifika [pubblikazzjoni] rilevanti, għandu jkollha l-informazzjoni speċifikata fit-Tabella 2 tal-Anness I għal dan ir-Regolament.

KAPITOLU III

DETTALJI TAL-INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TIĠI PPROVDUTA LILL-AWTORITÀ FIR-RIGWARD L-POŻIZZJONIJIET BIN-NIEQES NETTI

[L-ARTIKOLU 11 TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 236/2012]

Artikolu 4

Informazzjoni perjodika

Skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu lill-Awtorità bl-informazzjoni li ġejja fuq bażi trimestrali:

(a)

il-pożizzjoni bin-nieqes netta aggregata ta’ kuljum fuq kull sehem individwali fl-indiċi tal-ekwità nazzjonali ewlieni kif identifikat mill-awtorità kompetenti rilevanti;

(b)

it-tmiem ta’ kwart ta’ pożizzjoni bin-nieqes netta aggregata għal kull sehem individwali li mhux fl-indiċi msemmi fil-punt (a);

(c)

il-pożizzjoni bin-nieqes netta aggregata kuljum għal kull emittent sovran individwali;

(d)

fejn applikabbli, pożizzjonijiet skoperta aggregati kuljum fuq swaps tal-inadempjenza tal-kreditu ta’ emittent sovran.

Artikolu 5

Informazzjoni fuq talba

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn awtorità kompetenti rilevanti fuq bażi ad hoc skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 għandha tinkludi l-informazzjoni kollha mitluba speċifikata mill-Awtorità li qabel ma kinitx sottomessa mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament.

KAPITOLU IV

IL-METODU TAL-KALKOLU TAL-FATTURAT BIEX IKUN DETERMINAT IĊ-ĊENTRU PRINĊIPALI TAN-NEGOZJAR TA’ SEHEM

[L-ARTIKOLU 16 TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 236/2012]

Artikolu 6

Kalkolu tal-fatturat li jiddetermina ċ-ċentru ewlieni tan-negozjar ta’ sehem

1.   Fil-kalkolu tal-fatturat skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012, awtorità kompetenti relevanti għandha tuża l-aħjar informazzjoni disponibbli, li tista’ tinkludi:

(a)

informazzjoni disponibbli pubblikament;

(b)

dejta tat-tranżazzjoni miksuba skont l-Artikolu 25(3) tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3);

(c)

informazzjoni minn ċentri tan-negozjar fejn ikun innegozjat is-sehem rilevanti;

(d)

informazzjoni provduta minn awtorità kompetenti oħra, inkluża awtorità kompetenti ta' pajjiż terz;

(e)

informazzjoni pprovduta mill-emittent tas-sehem rilevanti;

(f)

informazzjoni minn terzi partijiet oħra, inklużi l-fornituri tad-dejta.

2.   Fid-determinazzjoni ta’ x’jikkostitwixxi l-aħjar informazzjoni disponibbli, l-awtorità kompetenti rilevanti għandha tiżgura safejn ikun raġonevolment possibbli li:

(a)

tuża l-informazzjoni disponibbli pubblikament bi preferenza għal sorsi oħra ta’ informazzjoni;

(b)

l-informazzjoni tkopri sessjonijiet tan-negozjar kollha matul il-perjodu relevanti, irrispettivament jekk sehem kienx innegozjat matul is-sessjonijiet kollha;

(c)

tranżazzjonijiet li jkunu waslu u li huma inklużi fil-kalkoli jingħaddu darba biss;

(d)

tranżazzjonijiet rapportati permezz ta’ ċentru tan-negozjar iżda eżegwiti lil hinn minnu ma ġewx magħduda.

3.   L-għadd ta’ skambji ta' sehem f‘ċentru tan-negozjar għandu jitqies li huwa żero meta s-sehem ma jkunx għadu ammess għan-negozjar f’dak iċ-ċentru tan-negozjar anki jekk is-sehem kien ammess għan-negozjar f’dak iċ-ċentru tan-negozjar matul il-perjodu ta’ kalkolu rilevanti.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Novembru 2012, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 6 li għandu japplika mid-data msemmija fl-ewwel paragrafu.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Ġunju 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 86, 24.3.2012, p. 1.

(2)  ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84.

(3)  ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1.


ANNESS I

TABELLA 1

Lista ta’ oqsma għall-fini ta’ notifika (l-Artikolu 2)

Identifikatur tal-qasam

Deskrizzjoni

1.

Id-detentur tal-pożizzjoni

Għal persuni naturali: l-isem u l-kunjom

Għal persuni ġuridiċi: l-isem sħiħ inkluż il-forma legali kif stipulat fir-reġistru fejn huwa inkorporat, jekk applikabbli

2.

Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-persuna ġuridika

Kodiċi ta’ Identifikazzjoni tal-Bank, jekk disponibbli

3.

L-indirizz tad-detentur tal-pożizzjoni

L-indirizz sħiħ (eż. it-triq, in-numru tat-triq, il-kodiċi postali, il-belt, l-istat/il-provinċja) u l-pajjiż

4.

Id-dettalji tal-kuntatt tad-detentur tal-pożizzjoni

In-numru tat-telefown, in-numru tal-feks (jekk disponibbli), l-indirizz tal-posta elettronika

5.

Il-persuna li tirrapporta

Għal persuni naturali: l-isem u l-kunjom

Għal persuni ġuridiċi: l-isem sħiħ inkluż il-forma legali kif stipulat fir-reġistru fejn huwa inkorporat, jekk applikabbli

6.

L-indirizz tal-persuna li tirrapporta

L-indirizz sħiħ (eż. it-triq, in-numru tat-triq, il-kodiċi postali, il-belt, l-istat/il-provinċja) u l-pajjiż, meta dawn huma differenti minn tad-detentur tal-pożizzjoni

7.

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna li tirrapporta

In-numru tat-telefown, in-numru tal-feks (jekk disponibbli), l-indirizz tal-posta elettronika, meta dawn huma differenti minn tad-detentur tal-pożizzjoni

8.

Id-data tar-rapport

Id-data li fiha tiġi sottomessa n-notifika skont l-istandard ISO 8601: 2004(ssss-xx-jj)

9.

L-identifikazzjoni tal-emittent

Għal ishma: isem sħiħ tal-kumpanija li jkollha l-ishma ammessi għan-negozjar f’ċentru tan-negozjar

Għal dejn sovran: isem sħiħ tal-emittent

Għal swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani skoperti: l-isem sħiħ tal-emittent sovran

10.

ISIN

Għal ishma biss: ISIN tal-klassi ewlenija tal-ishma ordinarji tal-emittent. Jekk m'hemmx ishma ordinarji ammessi għan-negozjar, l-ISIN tal-klassi tal-ishma ta' preferenzja (jew il-klassi ewlenija tal-ishma ta’ preferenzja ammessi għan-negozjar jekk hemm diversi klassijiet ta' ishma bħal dawn)

11.

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi ta’ żewġ ittri għall-pajjiż emittent sovran skont l-istandard ISO 3166-1

12.

Id-data tal-pożizzjoni

Id-data li fiha nħolqot, inbidlet jew waqfet li tkun miżmuma l-pożizzjoni. Format skont l-istandard ISO 8601:2004 (ssss-xx-jj)

13.

Il-perċentwali tal-pożizzjoni bin-nieqes netta.

Għal ishma biss: il-perċentwali (imqarreb sa 2 punti deċimali) tal-kapital azzjonarju maħruġ, espress f’termini assoluti, mingħajr sinjali “ + ” jew “ –”

14.

L-ammont ekwivalenti għall-pożizzjoni bin-nieqes netta

Għal ishma: l-għadd totali ta’ ishma ekwivalenti

Għal dejn sovran: l-ammont nominali ekwivalenti f'euro

Għal swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani skoperti: l-ammont nominali ekwivalenti f'euro

Ċifri espressi f'termini assoluti, mingħajr sinjali “ + ” jew “ - ” u l-valuta espressa skont l-istandard ISO 4217

15.

Id-data tan-notifika ta' qabel

Id-data li fiha kienet innotifikata l-aħħar pożizzjoni rrappurtata mid-detentur tal-pożizzjoni fir-rigward tal-istess emittent. Format skont l-istandard ISO 8601:2004 (ssss-xx-jj)

16.

Id-data tal-kanċellazzjoni

Id-data li fiha tiġi sottomessa l-formola tal-kanċellazzjoni biex tiġi kkanċellata notifika żbaljata sottomessa qabel. Format skont l-istandard ISO 8601:2004 (ssss-xx-jj)

17.

Kummenti

Test liberu — mhux obbligatorju


TABELLA 2

Lista ta’ oqsma bl-iskop ta’ divulgazzjoni pubblika (Artikolu 3)

Identifikatur tal-qasam

Deskrizzjoni

1.

Id-detentur tal-pożizzjoni

Għal persuni naturali: l-isem u l-kunjom

Għal persuni ġuridiċi: l-isem sħiħ inkluż il-forma legali kif stipulat fir-reġistru fejn huwa inkorporat, jekk applikabbli

2.

L-isem tal-emittent

l-isem sħiħ tal-kumpanija li jkollha l-ishma ammessi għan-negozjar f’ċentru tan-negozjar

3.

ISIN

ISIN tal-klassi ewlenija tal-ishma ordinarji tal-emittent. Jekk m'hemmx ishma ordinarji ammessi għan-negozjar, l-ISIN tal-klassi tal-ishma ta’ preferenza (jew il-klassi ewlenija tal-ishma ta’ preferenza ammessi għan-negozjar jekk hemm diversi klassijiet ta' ishma bħal dawn)

4.

Il-perċentwali tal-pożizzjoni bin-nieqes netta.

Il-perċentwali (imqarreb sa 2 punti deċimali) tal-kapital azzjonarju maħruġ

5.

Id-data tal-pożizzjoni

Id-data li fiha nħolqot, inbidlet jew waqfet li tkun miżmuma l-pożizzjoni skont l-istandard ISO 8601:2004 (ssss-xx-jj)


ANNESS II

Format tal-formola ta' notifika għall-pożizzjonijiet bin-nieqes netti (L-Artikolu 2)

POŻIZZJONI TAD-DETENTUR

Isem

KUNJOM

Isem sħiħ tal-kumpanija

 

Kodiċi BIC

(jekk id-detentur ikollu wieħed)

 

Pajjiż

 

Indirizz

 

Persuna ta’ kuntatt

Isem

Kunjom

 

Numru tat-telefown

 

Numru tal-feks

 

Indirizz tal-posta elettronika

 


PERSUNA LI TIRRAPPORTA

(jekk differenti):

Isem

KUNJOM

Isem sħiħ tal-kumpanija

 

Pajjiż

 

Indirizz

 

Persuna ta’ kuntatt

Isem

Kunjom

 

Numru tat-telefown

 

Numru tal-feks

 

Indirizz tal-posta elettronika

 


POŻIZZJONI BIN-NIEQES NETTA F’ISHMA

1.

Id-data tar-rapport

(ssss-xx-jj)

 

2.   

L-isem tal-emittent

2.1

Kodiċi ISIN

 

2.2

Isem sħiħ

 

3.

Data tal-pożizzjoni

(ssss-xx-jj)

 

4.   

Il-pożizzjoni bin-nieqes netta wara li jinqabeż il-limitu

4.1

Għadd ta’ ishma ekwivalenti

 

4.2

Il-perċentwal ta’ kapital azzjonarju maħruġ

 

5.

Id-data tan-notifika ta’ qabel

(ssss-xx-jj)

 

6.

Kummenti

 


POŻIZZJONI BIN-NIEQES NETTA FID-DEJN SOVRAN

1.

Id-data tar-rapport

(ssss-xx-jj)

 

2.   

L-isem tal-emittent

2.1

Kodiċi tal-pajjiż

 

2.2

Isem sħiħ

 

3.

Id-data tal-pożizzjoni

(ssss-xx-jj)

 

4.

Il-pożizzjoni bin-nieqes netta wara li jinqabeż il-limitu

Ammont nominali ekwivalenti

 

5.

Id-data tan-notifika ta’ qabel

(ssss-xx-jj)

 

6.

Kummenti

 


IL-POŻIZZJONI FI SWAPS TA’ INADEMPJENZA TAL-KREDITU SOVRANI SKOPERTI

1.

Id-data tar-rapport

(ssss-xx-jj)

 

2.   

L-isem tal-emittent

2.1

Kodiċi tal-pajjiż

 

2.2

Isem sħiħ

 

3.

Id-data tal-pożizzjoni

(ssss-xx-jj)

 

4.

Il-pożizzjoni bin-nieqes netta wara li jinqabeż il-limitu

Ammont nominali ekwivalenti

 

5.

Id-data tan-notifika ta’ qabel

(ssss-xx-jj)

 

6.

Kummenti

 


ANNESS III

Format tal-formola tal-kanċellazzjoni għal notifiki żbaljati (l-Artikolu 2)

IL-POŻIZZJONI TAD-DETENTUR

Isem

KUNJOM

Isem sħiħ tal-kumpanija

 

Kodiċi BIC

(jekk id-detentur ikollu wieħed)

 

Pajjiż

 

Indirizz

 

Persuna ta’ kuntatt

Isem

Kunjom

 

Numru tat-telefown

 

Numru tal-feks

 

Indirizz tal-posta elettronika

 


IL-PERSUNA LI TIRRAPPORTA

(jekk differenti)

Isem

KUNJOM

Isem sħiħ tal-kumpanija

 

Pajjiż

 

Indirizz

 

Persuna ta’ kuntatt

Isem

Kunjom

 

Numru tat-telefown

 

Numru tal-feks

 

Indirizz tal-posta elettronika

 


POŻIZZJONI BIN-NIEQES NETTA F’ISHMA KANĊELLATA

1.

Id-data tal-kanċellazzjoni

(ssss-xx-jj)

 

2.   

L-isem tal-emittent

2.1

Kodiċi ISIN

 

2.2

Isem sħiħ

 

3.

Id-data tal-pożizzjoni tan-notifika li qed tkun ikkanċellata

(ssss-xx-jj)

 

4.   

Il-pożizzjoni bin-nieqes netta wara li jinqabeż il-limitu stipulat fin-notifika li qed tkun ikkanċellata

4.1

Għadd ta’ ishma ekwivalenti

 

4.2

Il-perċentwal ta’ kapital azzjonarju maħruġ

 

5.

Id-data tar-rappurtar tan-notifika li qed tkun kanċellata

(ssss-xx-jj)

 

6.

Kummenti

 


POŻIZZJONI BIN-NIEQES NETTA FID-DEJN SOVRAN KANĊELLATA

1.

id-data tal-kanċellazzjoni

(ssss-xx-jj)

 

2.   

L-isem tal-emittent

2.1

Kodiċi tal-pajjiż

 

2.2

Isem sħiħ

 

3.

Id-data tal-pożizzjoni tan-notifika li qed tkun ikkanċellata

(ssss-xx-jj)

 

4.

Il-pożizzjoni bin-nieqes netta wara li jinqabeż il-limitu stipulat fin-notifika li qed tkun ikkanċellata

Ammont nominali ekwivalenti

 

5.

Id-data tar-rappurtar tan-notifika li qed tkun ikkanċellata

(ssss-xx-jj)

 

6.

Kummenti

 


POŻIZZJONI FI SWAPS TA’ INADEMPJENZA TAL-KREDITU SOVRANI SKOPERTI KANĊELLATI

1.

Id-data tal-kanċellazzjoni

(ssss-xx-jj)

 

2.   

L-isem tal-emittent

2.1

Kodiċi tal-pajjiż

 

2.2

Isem sħiħ

 

3.

Id-data tal-pożizzjoni tan-notifika li qed tkun ikkanċellata

(ssss-xx-jj)

 

4.

Il-pożizzjoni bin-nieqes netta wara li jinqabeż il-limitu stipulat fin-notifika li qed tkun ikkanċellata

Ammont nominali ekwivalenti

 

5.

Id-data tar-rappurtar tan-notifika li qed tkun kanċellata

(ssss-xx-jj)

 

6.

Kummenti

 


Top