Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0649

Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 4 ta’ Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi perikolużi Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 201, 27.7.2012, p. 60–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 237 - 283

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj

27.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 201/60


REGOLAMENT (UE) Nru 649/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-4 ta’ Lulju 2012

dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi perikolużi

(riformulazzjoni)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 192(1) u l-Artikolu 207 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 689/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi perikolużi (3) ġie emendat b'mod sostanzjali diversi drabi. Minħabba li jeħtieġ isiru aktar emendi, ir-Regolament (KE) Nru 689/2008 għandu jiġi mfassal mill-ġdid fl-interess taċ-ċarezza.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 689/2008 jimplimenta l-Konvenzjoni ta’ Rotterdam dwar il-Kunsens Infurmat minn Qabel għal ċerti sustanzi kimiċi u pestiċidi fil-kummerċ internazzjonali (4), (“il-Konvenzjoni”), li daħlet fis-seħħ fl-24 ta’ Frar 2004, u tissostitwixxi r-Regolament (KE) Nru 304/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni tal-kimiċi perikolużi (5).

(3)

Għal raġunijiet ta’ ċarezza u konsistenza ma’ leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni, għandhom jiġu introdotti jew iċċarati ċerti definizzjonijiet u t-terminoloġija għandha tkun allinjata ma’ dik użata fir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH), u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (6) tal-Kummissjoni, minn naħa, u r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (7) min-naħa l-oħra. Huwa xieraq li jiġi żgurat li dan ir-Regolament jirrifletti d-dispożizzjonijiet tranżitorji tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, sabiex tiġi evitata kwalunkwe inkonsistenza bejn l-iskeda ta’ applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament u dan ir-Regolament.

(4)

Il-Konvenzjoni tippermetti li l-Partijiet jieħdu azzjoni li tħares b'mod aktar strett is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent milli tesiġi l-Konvenzjoni, sakemm azzjoni bħal din tkun konsistenti mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni u tirrispetta d-dritt internazzjonali. Huwa xieraq u meħtieġ, sabiex jiġi żgurat livell ogħla ta’ ħarsien tal-ambjent u tal-pubbliku ġenerali tal-pajjiżi importaturi, li jsir aktar xogħol milli jirrikjedu d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni f'ċerti rigwardi.

(5)

Rigward il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-Konvenzjoni, huwa essenzjali li jkun hemm punt ta’ kuntatt waħdieni għall-interazzjoni tal-Unjoni mas-Segretarjat tal-Konvenzjoni (is-“Segretarjat”)u mal-Partijiet l-oħrajn fil-Konvenzjoni kif ukoll ma’ pajjiżi oħrajn. Il-Kummissjoni għandha taġixxi bħala dak il-punt ta’ kuntatt.

(6)

Hemm il-ħtieġa li jiġu żgurati l-koordinazzjoni u l-ġestjoni effikaċi tal-aspetti tekniċi u amministrattivi ta’ dan ir-Regolament fil-livell tal-Unjoni. L-Istati Membri u l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (“l-Aġenzija”) għandhom il-kompetenza u l-esperjenza fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-sustanzi kimiċi u l-ftehimiet internazzjonali dwar is-sustanzi-kimiċi. L-Istati Membri u l-Aġenzija għandhom għalhekk iwettqu kompiti fir-rigward tal-aspetti amministrattivi, tekniċi u xjentifiċi tal-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni permezz ta’ dan ir-Regolament, kif ukoll l-iskambju tal-informazzjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni, l-Istati Membri, u l-Aġenzija, għandhom jikkooperaw sabiex jimplimentaw b'mod effettiv l-obbligi internazzjonali tal-Unjoni skont il-Konvenzjoni.

(7)

Fid-dawl li ċerti kompiti tal-Kummissjoni għandhom jiġu ttrasferiti lill-Aġenzija, il-Bażi ta’ Data Ewropea dwar l-Esportazzjoni u l-Importazzjoni tas-sustanzi Kimiċi Perikolużi inizjalment Il-Bażi ta’ Data stabbilita mill-Kummissjoni għandha tiġi żviluppata aktar u miżmuma mill-Aġenzija.

(8)

L-esportazzjonijiet ta’ sustanzi kimiċi perikolużi li huma pprojbiti jew imrażżna strettament fl-Unjoni għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal proċedura ta’ notifika tal-esportazzjoni komuni. Għalhekk, is-sustanzi kimiċi perikolużi, kemm fil-forma ta’ sustanzi waħidhom jew f'taħlitiet jew f'oġġetti, li ġew ipprojbiti jew strettament imrażżna mill-Unjoni bħala prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti, bħala forom oħrajn ta’ pestiċidi, jew bħala sustanzi kimiċi industrijali għall-użu minn utenti professjonali jew mill-pubbliku, għandhom ikunu soġġetti għal regoli dwar notifiki ta’ esportazzjoni simili għal dawk li japplikaw għal dawn is-sustanzi kimiċi meta jkunu pprojbiti jew strettament imrażżna f'waħda minn, jew fiż-żewġ kategoriji ta’ użu stabbiliti fil-Konvenzjoni, jiġifieri bħala pestiċidi jew sustanzi kimiċi għall-użu industrijali. Minbarra dan, is-sustanzi kimiċi soġġetti għall-proċedura internazzjonali tal-Kunsens Informat minn Qabel (prior informed consent - PIC) (“il-proċedura PIC”) għandhom ukoll ikunu soġġetti għall-istess regoli dwar notifiki ta’ esportazzjoni. Dik il-proċedura tan-notifika tal-esportazzjoni komuni għandha tapplika għall-esportazzjonijiet tal-Unjoni lejn il-pajjiżi terzi kollha, kemm jekk huma jew mhumiex Partijiet għalil-Konvenzjoni jew jipparteċipawx fil-proċeduri tagħhom. L-Istati Membri għandhom jitħallew iżommu tariffi amministrattivi, sabiex ikopru l-ispejjeż tagħhom biex iwettqu din il-proċedura.

(9)

L-esportaturi u l-importaturi għandhom jiġu obbligati jipprovdu informazzjoni dwar il-kwantitajiet tas-sustanzi kimiċi fil-kummerċ internazzjonali koperti minn dan ir-Regolament sabiex l-impatt u l-effettività tal-arranġamenti stabbiliti fihom ikunu jistgħu jiġu ssorveljati u evalwati.

(10)

Notifiki lis-Segretarjat tal-azzjonijiet regolatorji finali tal-Unjoni jew tal-Istati Membri li jipprojbixxu jew irażżnu strettament is-sustanzi kimiċi, bil-għan tal-inklużjoni tagħhom fil-proċedura tal-PIC, għandhom jingħataw lill-Kummissjoni fil-każijiet fejn l-kriterji stabbiliti fil-Konvenzjoni f'dan ir-rigward, jintlaħqu. Informazzjoni addizzjonali biex issostni dawn in-notifiki għandha tiġi mfittxija fejn meħtieġ.

(11)

F'każijiet fejn l-azzjonijiet regolatorji finali tal-Unjoni jew tal-Istati Membri ma jikkwalifikawx għal notifika minħabba li ma jilħqux il-kriterji stipulati fil-Konvenzjoni, l-informazzjoni dwar l-azzjonijiet għandha xorta tintbagħat lis-Segretarjat u lill-Partijiet l-oħrajn fil-Konvenzjoni fl-interess tal-iskambju tal-informazzjoni.

(12)

Huwa wkoll meħtieġ li jiġi żgurat li l-Unjoni tieħu deċiżjonijiet dwar l-importazzjoni lejn l-Unjoni ta’ sustanzi kimiċi li huma soġġetti għall-proċedura tal-PIC. Dawn id-deċiżjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni u jqisu l-projbizzjonijiet jew it-trażżin strett impost mill-Istati Membri. Fejn huwa ġġustifikat, għandhom jiġu proposti emendi għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(13)

Huma meħtieġa arranġamenti sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri u l-esportaturi jkunu konxji mid-deċiżjonijiet tal-pajjiżi importaturi fir-rigward ta’ sustanzi kimiċi li huma soġġetti għall-proċedura tal-PIC, u li l-esportaturi jħarsu dawk id-deċiżjonijiet. Barra minn hekk, sabiex jiġu prevenuti esportazzjonijiet mhux mixtieqa, l-ebda sustanza kimika pprojbita jew imrażżna strettament fl-Unjoni li tissodisfa l-kriterji għan-notifika taħt il-Konvenzjoni jew li tkun soġġetta għall-proċedura tal-PIC ma għandha tiġi esportata mingħajr ma jkun intalab u nkiseb il-kunsens espliċitu tal-pajjiż li qed jimporta, kemm jekk dak il-pajjiż ikun Parti fil-Konvenzjoni kif ukoll jekk ma jkunx. Fl-istess ħin, eżenzjoni minn dan l-obbligu tkun xierqa fir-rigward tal-esportazzjonijiet ta’ ċerti sustanzi kimiċi lejn pajjiżi membri tal-Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni u Żvilupp Ekonomiku (OECD) sakemm jiġu sodisfatti ċerti kondizzjonijiet. Barra minn hekk, hija meħtieġa proċedura sabiex jiġu ttrattati l-każijiet li fihom, minkejja l-isforzi raġjonevoli kollha, ma tkun inkisbet l-ebda tweġiba mill-pajjiż importatur, sabiex l-esportazzjonijiet ta’ ċerti sustanzi kimiċi jkunu jistgħu jipproċedu fuq bażi temporanja u skont kondizzjonijiet speċifikati. Jeħtieġ ukoll li jsir provvediment għal reviżjoni perjodika tal-każijiet kollha bħal dawn kif ukoll ta’ dawk li fihom jinkiseb il-kunsens espliċitu.

(14)

Huwa wkoll importanti li s-sustanzi kimiċi kollha esportati jkollhom żmien xieraq kemm idumu tajbin sabiex ikunu jistgħu jintużaw b'mod effettiv u sikur. F'dawk li huma pestiċidi, b'mod partikolari, u speċjalment dawk esportati lejn il-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, huwa essenzjali li tkun pprovduta informazzjoni dwar kondizzjonijiet xierqa tal-ħażna u li jintużaw pakketti u daqsijiet xierqa ta’ kontenituri biex jiġi evitat illi jinħolqu ħażniet skaduti.

(15)

Oġġetti li jkun fihom sustanzi kimiċi ma jaqgħux fl-ambitu tal-Konvenzjoni. Madankollu jidher xieraq illi l-oġġetti li jkun fihom sustanzi kimiċi, kif definit f'dan ir-Regolament, li jistgħu jiġu rrilaxxati taħt ċerti kondizzjonijiet ta’ użu jew rimi li huma pprojbiti jew imrażżna strettament fl-Unjoni f'waħda jew aktar mill-kategorji ta’ użu stabbiliti fil-Konvenzjoni jew huma soġġetti għall-proċedura tal-PIC għandhom ikunu soġġetti għar-regoli dwar in-notifiki tal-esportazzjoni. Barra minn hekk, ċerti sustanzi kimiċi u oġġetti li jkun fihom sustanzi kimiċi speċifiċi li jaqgħu barra mill-ambitu tal-Konvenzjoni iżda jagħtu lok għal tħassib partikolari m'għandhomx jiġu esportati.

(16)

Skont il-Konvenzjoni, għandha tingħata informazzjoni dwar il-movimenti ta’ tranżitu ta’ sustanzi kimiċi soġġetti għall-proċedura tal-PIC lill-Partijiet għall-Konvenzjoni li jitolbu tali informazzjoni.

(17)

Ir-regoli tal-Unjoni dwar l-ippakkjar u t-tikkettar u informazzjoni oħra dwar is-sikurezza għandhom japplikaw għas-sustanzi kimiċi kollha meta dawn ikunu maħsuba għall-esportazzjoni lejn Partijiet u pajjiżi oħrajn sakemm dawk id-dispożizzjonijiet ma jkunux f'kunflitt ma’ kwalunkwe rekwiżit speċifiku ta’ dawk il-pajjiżi filwaqt li jitqiesu l-istandards internazzjonali rilevanti. Peress li r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġodda dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-ippakkjar tas-sustanzi u t-taħlitiet kimiċi, għandha tiġi inkluża referenza għal dak ir-Regolament, f' dan ir-Regolament

(18)

Sabiex jiġi żgurat kontroll u infurzar effettiv, l-Istati Membri għandhom jaħtru awtoritajiet bħall-awtoritajiet tad-dwana li għandu jkollhom ir-responsabbiltà li jikkontrollaw l-importazzjoni u l-esportazzjoni tas-sustanzi kimiċi koperti minn dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni, bl-appoġġ tal-Aġenzija, u l-Istati Membri għandhom rwol ewlieni u għandhom jaġixxu b'mod immirat u kkoordinat. L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal penali xierqa fil-każ ta’ ksur.

(19)

Sabiex jiġi ffaċilitat il-kontroll tad-dwana u sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv kemm għall-esportaturi kif ukoll għall-awtoritajiet, għandha tiġi stabbilita sistema ta’ kodiċijiet li għandhom jintużaw fid-dikjarazzjonijiet tal-esportazzjoni. Kodiċijiet speċjali għandhom jintużaw ukoll, kif meħtieġ, għas-sustanzi kimiċi esportati għal għan ta’ riċerka jew analiżi fi kwantitajiet li mhux probabbli li jaffettwaw is-saħħa umana jew l-ambjent u li fi kwalunkwe każ ma jeċċedux 10 kg minn kull esportatur lejn kull pajjiż importatur għal kull sena kalendarja.

(20)

L-iskambju tal-informazzjoni, ir-responsabbiltà maqsuma u l-isforzi kooperattivi bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha u l-pajjiżi terzi għandhom jiġu promossi bi skop li tiġi żgurata ġestjoni tajba tas-sustanzi kimiċi, kemm jekk dawk il-pajjiżi terzi jkunu Partijiet fil-Konvenzjoni kif ukoll jekk le. B'mod partikolari, l-assistenza teknika lill-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u pajjiżi li għandhom ekonomiji fi transizzjoni għandha tiġi fornita direttament mill-Kummissjoni u l-Istati Membri, jew indirettament permezz ta’ appoġġ għall-proġetti minn organizzazzjonijiet mhux governattivi, speċjalment assistenza li għandha l-għan li tippermetti lil dawk il-pajjiżi jimplimentaw il-Konvenzjoni, u b'hekk ma tħallix li s-sustanzi kimiċi jkollhom effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

(21)

Għandu jkun hemm sorveljanza regolari tal-operazzjoni tal-proċeduri jekk għandhom ikunu effettivi. Għal dan l-iskop, l-Istati Membri u l-Aġenzija għandhom jagħtu rapporti regolari f'forma standardizzata lill-Kummissjoni, li għandha regolarment tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(22)

Noti tekniċi ta’ gwida għandhom jitħejjew mill-Aġenzija bħala għajnuna għall-awtoritajiet nominati, inklużi dawk bħall-awtoritajiet tad-dwana li jikkontrollaw l-esportazzjoni, l-esportaturi u l-importaturi fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(23)

Sabiex dan ir-Regolament ikun adattat għall-progress tekniku, is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“TFUE”) għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-inklużjoni ta’ sustanzi kimiċi fil-Parti 1 jew 2 tal-Anness I, u emendi oħrajn ta’ dak l-Anness, l-inklużjoni ta’ sustanzi kimiċi fil-Parti 1 jew 2 tal-Anness V u emendi oħrajn ta’ dak l-Anness, u emendi għall-Annessi II, III, IV u VI. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(24)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, is-setgħat tal-implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri fuq l-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (8).

(25)

Minħabba li l-objettivi ta’ dan ir-Regolament, b’ mod partikolari li tiġi żgurata l-implimentazzjoni koerenti u effikaċi tal-obbligi tal-Unjoni skont il-Konvenzjoni, ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri u għalhekk jistgħu, minħabba n-neċessità li jiġu armonizzati r-regoli dwar l-importazzjonijet u l-esportazzjonijiet tas-sustanzi kimiċi, jintlaħqu aħjar fuq livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri bi qbil mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huma meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(26)

Ir-Regolament (KE) Nru 689/2008 hu mħassar.

(27)

Huwa xieraq li jiġi pprovdut għall-applikazzjoni deferita ta’ dan ir-Regolament ħalli l-Aġenzija tingħata biżżejjed żmien tħejji għar-rwol il-ġdid tagħha u tippermetti lill-industrija tiffamiljarizza ruħha mal-proċeduri l-ġodda,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għanijiet

1.   L-għanijiet ta’ dan ir-Regolament huma li:

(a)

jimplimenta l-Konvenzjoni ta’ Rotterdam dwar il-Proċedura tal-Kunsens Informat minn Qabel għal Xi Kimiċi u Pestiċidi Perikolużi fil-Kummerċ Internazzjonali, (“il-Konvenzjoni”);

(b)

jippromwovi r-responsabbiltà konġunta u sforzi kooperattivi fil-moviment internazzjonali tas-sustanzi kimiċi perikolużi sabiex jitħarsu s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent mill-ħsara potenzjali;

(c)

jikkontribwixxi għall-użu ta’ sustanzi kimiċi perikolużi li ma jkunx ta’ ħsara għall-ambjent.

L-għanijiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu għandhom jinkisbu billi jiġi ffaċilitat l-iskambju tal-informazzjoni dwar il-karatteristiċi ta’ dawn is-sustanzi kimiċi perikolużi, billi jiġi previst-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-Unjoni dwar l-importazzjoni u l-importazzjoni tagħhom u billi jiġu trażmessi d-deċiżjonijiet lill-Partijiet u lill-pajjiżi l-oħrajn kif xieraq.

2.   Flimkien mal-għanijiet stabbiliti fil-paragrafu 1, dan ir-Regolament għandu jiżgura li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-ippakkjar japplikaw għas-sustanzi kimiċi kollha meta jiġu esportati mill-Istati Membri lejn Partijiet jew pajjiżi, kemm-il darba dawk id-dispożizzjonijiet ma jkunux f'kunflitt ma’ kwalunkwe rekwiżit speċifiku ta’ dawk il-Partijiet jew pajjiżi oħrajn.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għal:

(a)

ċerti sustanzi kimiċi perikolużi li huma soġġetti għall-proċedura tal-kunsens informat minn qabel skont il-Konvenzjoni (il-proċedura “PIC”);

(b)

ċerti sustanzi kimiċi perikolużi li huma pprojbiti jew imrażżna strettament fl-Unjoni jew xi Stat Membru;

(c)

sustanzi kimiċi esportati sa fejn huma kkonċernati l-klassifikar, it-tikkettjar u l-ippakkjar tagħhom.

2.   Dan ir-Regolament m'għandhux japplika għal dawn li ġejjin:

(a)

drogi narkotiċi jew sustanzi psikotropiċi koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 tat-22 ta’ Diċembru 2004 li jistabbilixxi regoli għall-monitoraġġ ta’ kummerċ fil-prekursuri ta’ drogi bejn il-Komunità u pajjiżi terzi (9);

(b)

materjali radjuattivi u sustanzi koperti mid-Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom tat-13 ta’ Mejju 1996 li tistabbilixxi standards bażiċi ta’ sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li jiġu minn radjazzjoni jonizzanti (10);

(c)

skart kopert mid-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart (11);

(d)

armi kimiċi koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b'użu doppju (12);

(e)

ikel u addittivi tal-ikel koperti mir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (13);

(f)

għalf kopert mir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (14) inkluż addittivi, jekk hux ipproċessati, ipproċessati parzjalment kif ukoll jekk le, maħsuba għall-użu fl-għalf orali għall-annimali;

(g)

organiżmi mmodifikati ġenetikament koperti mid-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament (15);

(h)

ħlief sa fejn ikunu koperti rispettivament mill-Artikolu 3(5)(b) ta’ dan ir-Regolament, prodotti mediċinali xierqa u prodotti mediċinali veterinarji koperti bid-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (16) u d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji (17) rispettivament.

3.   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal sustanzi kimiċi esportati għal għan ta’ riċerka jew analiżi fi kwantitajiet li mhux probabbli li jaffettwaw is-saħħa umana jew l-ambjent u li fi kwalunkwe każ ma jeċċedux 10 kg minn kull esportatur lejn kull pajjiż importatur għal kull sena kalendarja.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, l-esportaturi tas-sustanzi kimiċi msemmija fih għandhom jiksbu numru tal-identifikazzjoni ta’ referenza speċjali filwaqt li jużaw il-Bażi ta’ Data msemmi fl-Artikolu 6(1)(a) u jipprovdu dak in-numru tal-identifikazzjoni ta’ referenza fid-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tagħhom.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw dawn id-definizzjonijiet:

(1)

“sustanza kimika” tfisser sustanza, kemm waħedha kif ukoll f'taħlita, jew taħlita, kemm manifatturata kif ukoll miksuba min-natura, iżda ma tinkludix organiżmi ħajjin, li tappartjeni għal kwalunkwe waħda minn dawn il-kategoriji:

(a)

pestiċidi, li jinkludu formulazzjonijiet pestiċidi serjament perikolużi;

(b)

sustanzi kimiċi industrijali;

(2)

“sustanza” tfisser kwalunkwe element kimiku u l-komposti tiegħu kif iddefinit fil-punt 1 tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006;

(3)

“taħlita” tfisser taħlita jew soluzzjoni kif iddefinit fil-punt 8 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(4)

“oġġett” tfisser prodott lest li jkun fih jew li jinkludi kimika li l-użu tagħha ġie pprojbit jew ristrett ferm bil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni f'dak il-prodott partikolari meta dak il-prodott ma jaqax taħt il-punti 2 jew 3;

(5)

“pestiċidi” tfisser kimika f'waħda minn dawn iż-żewġ sottokategoriji li ġejjin:

(a)

pestiċidi użati fi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti koperti mir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (18);

(b)

pestiċidi oħrajn, bħal:

(i)

prodotti bijoċidali taħt id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (19) u;

(ii)

diżinfettanti, insettiċidi u parasitiċidi koperti mid-Direttivi 2001/82/KE u 2001/83/KE;

(6)

“sustanzi kimiċi industrijali” tfisser sustanzi kimiċi f'waħda minn dawn iż-żewġ sottokategoriji li ġejjin:

(a)

sustanzi kimiċi użati mill-professjonisti;

(b)

sustanzi kimiċi għall-użu mill-pubbliku;

(7)

“sustanzi kimiċi soġġetti għal notifika dwar l-esportazzjoni” tfisser kwalunkwe sustanza kimika li hija pprojbita jew imrażżna strettament fl-Unjoni f'waħda jew aktar mill-kategoriji jew sottokategoriji, u kwalunkwe sustanza kimika elenkata fl-1 Parti tal-Anness I li hija soġġetta għall-proċedura tal-PIC;

(8)

“sustanza kimika li tikkwalifika għan-notifika tal-PIC” tfisser kwalunkwe sustanza kimika li hija pprojbita jew imrażżna strettament fl-Unjoni jew fi Stat Membru u f'kategorija waħda jew aktar. Sustanzi kimiċi pprojbiti jew imrażżna strettament fl-Unjoni f'kategorija waħda jew aktar huma elenkati fit-2 Parti tal-Anness I;

(9)

“Sustanza kimika soġġetta għall-proċedura tal-PIC” tfisser kwalunkwe sustanza kimika elenkata fl-Anness III tal-Konvenzjoni u fil-Parti 3 tal-Anness I għal dan ir-Regolament;

(10)

“sustanza kimika pprojbita” tfisser waħda minn dawn it-tnejn:

(a)

sustanza kimika li l-użi kollha tagħha f'waħda jew aktar mill-kategoriji jew sottokategoriji ġew ipprojbiti b'azzjoni regolatorja finali mill-Unjoni, sabiex jitħarsu s-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent;

(b)

sustanza kimika li nċaħditilha l-approvazzjoni għall-ewwel użu jew li ġiet irtirata mill-industrija jew mis-suq tal-Unjoni jew minn konsiderazzjoni ulterjuri fi proċess ta’ notifika, ta’ reġistrazzjoni jew ta’ approvazzjoni u fejn hemm prova li s-sustanza kimika tqajjem tħassib għas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent;

(11)

“sustanza kimika imrażżna strettament” tfisser waħda minn dawn it-tnejn:

(a)

sustanza kimika, li virtwalment għal kull użu tagħha li jaqa' taħt waħda jew aktar mill-kategoriji jew sottokategoriji, ġiet ipprojbita b'azzjoni regolatorja finali tal-Unjoni għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent, iżda li għaliha baqgħu permessi ċerti użi speċifiċi;

(b)

sustanza kimika li, virtwalment għal kull użu tagħha, ġiet irrifjutata għall-approvazzjoni jew ġiet irtirata mill-industrija jew mis-suq tal-Unjoni jew inkella minn konsiderazzjoni ulterjuri fi proċess ta’ notifika, ta’ reġistrazzjoni jew ta’ approvazzjoni, u fejn hemm prova li s-sustanza kimika tqajjem tħassib għas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent;

(12)

“sustanza kimika pprojbita jew imrażżna strettament minn Stat Membru” tfisser kwalunkwe sustanza kimika li hija projbita jew imrażżna strettament b'azzjoni regolatorja finali nazzjonali ta’ Stat Membru;

(13)

“azzjoni regolatorja finali” tfisser att legalement vinkolanti, li l-iskop tiegħu huwa li jipprojbixxi jew irażżan sustanza kimika strettament;

(14)

“formulazzjoni pestiċida perikoluża ħafna” tfisser sustanza kimika fformolata għall-użu bħala pestiċida li tipproduċi effetti gravi fuq is-saħħa jew fuq l-ambjent, osservabbli f'perjodu qasir wara esponiment wieħed jew aktar, taħt il-kondizzjonijiet tal-użu;

(15)

“territorju doganali tal-Unjoni” tfisser it-territorju kif iddefinit fl-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (20);

(16)

“esportazzjoni” tfisser:

(a)

l-esportazzjoni permanenti jew temporanja ta’ sustanza kimika li tissodisfa l-kondizzjonijiet tal-Artikolu 28(2) TFUE;

(b)

l-esportazzjoni mill-ġdid ta’ sustanza kimika li ma tissodisfax il-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 28(2) TFUE li titqiegħed taħt proċedura doganali li ma tkunx il-proċedura ta’ tranżitu estern tal-Unjoni għal merkanzija li tkun għaddejja minn territorju doganali tal-Unjoni;

(17)

“importazzjoni” tfisser l-introduzzjoni fiżika fit-territorju doganali tal-Unjoni ta’ sustanza kimika li titqiegħed taħt proċedura doganali li ma tkunx il-proċedura ta’ tranżitu estern tal-Unjoni għal merkanzija li tkun għaddejja minn territorju doganali tal-Unjoni;

(18)

“esportatur” tfisser kwalunkwe wieħed mill-persuni li ġejjin, kemm jekk naturali kif ukoll jekk legali:

(a)

il-persuna li ssir dikjarazzjoni dwar l-esportazzjoni f'isimha, jiġifieri l-persuna li, fil-ħin meta d-dikjarazzjoni tiġi aċċettata, għandha kuntratt mal-konsenjatarju f'Parti jew pajjiż ieħor u għandha s-setgħa li tiddetermina l-esportazzjoni tas-sustanza kimika 'l barra mit-territorju doganali tal-Unjoni;

(b)

fejn ma jkun sar l-ebda kuntratt għall-esportazzjoni jew jekk id-detentur tal-kuntratt ma jaġixxix f'ismu stess, il-persuna li għandha s-setgħa tiddetermina l-esportazzjoni tas-sustanza kimika 'l barra mit-territorju doganali tal-Unjoni;

(c)

fejn il-benefiċċju ta’ dritt li jiddisponi mis-sustanza kimika jappartjeni lil persuna stabbilita barra l-Unjoni skont il-kuntratt li fuqu hija bbażata l-esportazzjoni, il-parti kontraenti stabbilita fl-Unjoni;

(19)

“importatur” tfisser kwalunkwe persuna naturali jew legali li fil-ħin tal-importazzjoni fit-territorju doganali tal-Unjoni huwa l-konsenjatarju għas-sustanza kimika;

(20)

“Parti fil-Konvenzjoni” jew “Parti” tfisser Stat jew organizzazzjoni reġjonali għall-integrazzjoni ekonomika li aċċettat li tintrabat bil-Konvenzjoni u li għaliha l-Konvenzjoni hija fis-seħħ;

(21)

“pajjiż ieħor” tfisser kwalunkwe pajjiż li mhuwiex Parti;

(22)

“L-Aġenzija” tfisser l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi stabbilita skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006;

(23)

“is-Segretarjat” tfisser is-Segretarjat tal-Konvenzjoni, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f'dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Awtoritajiet Nazzjonali Nominati mill-Istati Membri

Kull Stat Membru għandu jinnomina l-awtorità jew l-awtoritajiet, (“l-awtorità nazzjonali nominata” jew “l-awtoritajiet nazzjonali nominati”), biex iwettqu l-funzjonijiet amministrattivi meħtieġa minn dan ir-Regolament, sakemm ma jkunx diġà għamel hekk qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar din il-ħatra sas-17 ta’ Novembru 2012 sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx diġà pprovduta qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, u għandhom jinfurmaw ukoll lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe bidla fl-awtorità nazzjonali maħtura.

Artikolu 5

Parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-Konvenzjoni

1.   Il-parteċipazzjoni fil-Konvenzjoni għandha tkun responsabilità konġunta tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri, b'mod partikolari fir-rigward tal-assistenza teknika, l-iskambju ta’ informazzjoni u kwistjonijiet relatati ma’ riżoluzzjoni tat-tilwim, parteċipazzjoni f'korpi sussidjarji u votazzjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha taġixxi bħala awtorità nominata komuni għall-funzjonijiet amministrattivi tal-Konvenzjoni b'referenza għall-proċedura tal-PIC f'isem u b'kooperazzjoni mill-qrib u b'konsultazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali nominati tal-Istati Membri.

Il-Kummissjoni għandha, b'mod partikolari, tkun responsabbli għal dan li ġej:

(a)

it-trażmissjoni tan-notifiki tal-Unjoni tal-esportazzjoni lill-Partijiet u lil pajjiżi oħra skont l-Artikolu 8;

(b)

it-tressiq tan-notifiki dwar l-azzjonijiet regolatorji finali rilevanti li jikkonċernaw sustanzi kimiċi li jikkwalifikaw għan-notifika tal-PIC, lis-Segretarjat skont l-Artikolu 11;

(c)

it-trażmissjoni ta’ informazzjoni dwar azzjonijiet regolatorji finali oħra li jinvolvu sustanzi kimiċi li ma jikkwalifikawx għan-notifika tal-PIC skont l-Artikolu 12;

(d)

ir-riċeviment ta’ informazzjoni mis-Segretarjat b'mod aktar ġenerali.

Il-Kummissjoni għandha wkoll tipprovdi lis-Segretarjat b'reazzjonijiet tal-Unjoni dwar l-importazzjoni għas-sustanzi kimiċi soġġetti għall-proċedura tal-PIC skont l-Artikolu 13.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tikkoordina l-kontribut tal-Unjoni fir-rigward tal-kwistjonijiet tekniċi kollha relatati ma’ kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

il-Konvenzjoni;

(b)

it-tħejjija tal-Konferenza tal-Partijiet stabbilita mill-Artikolu 18(1) tal-Konvenzjoni;

(c)

il-Kumitat għar-Reviżjoni tal-Kimika stabbilit skont l-Artikolu 18(6) tal-Konvenzjoni (“il-Kumitat għar-Reviżjoni tal-Kimika”);

(d)

korpi sussidjarji oħrajn tal-Konferenza tal-Partijiet.

3.   Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu l-inizzjattivi meħtieġa sabiex jaċċertaw rappreżentanza xierqa tal-Unjoni fil-korpi varji li jimplimentaw il-Konvenzjoni.

Artikolu 6

Kompiti tal-Aġenzija

1.   L-Aġenzija għandha, barra mill-kompiti allokati lilha skont l-Artikoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,18, 19, 20, 21, 22 u 25, twettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

iżżomm, tiżviluppa aktar u taġġorna regolarment bażi ta’ data dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni tas-sustanzi kimiċi perikolużi (“il-Bażi ta’ Data”);

(b)

tpoġġi l-Bażi ta’ Data għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fuq il-websajt tagħha;

(c)

fejn xieraq, tipprovdi, bl-approvazzjoni tal-Kummissjoni u wara konsultazzjonijiet mal-Istati Membri, assistenza teknika u gwida xjentifika u għodod għall-industrija sabiex tiżgura l-applikazzjoni effikaċi ta’ dan ir-Regolament;

(d)

tipprovdi, bl-approvazzjoni tal-Kummissjoni, lill-awtoritajiet nazzjonali nominati tal-Istati Membri assistenza teknika u gwida xjentifika sabiex tiżgura l-applikazzjoni effikaċi ta’ dan ir-Regolament;

(e)

fuq talba mill-esperti tal-Istati Membru jew tal-Kummissjoni tal-Kumitat għar-Reviżjoni tal-Kimika, u fi ħdan ir-riżorsi disponibbli, tieħu sehem fit-tfassil ta’ dokumenti ta’ gwida għat-teħid tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7 tal-Konvenzjoni u dokumenti tekniċi oħra relatati mal-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni;

(f)

meta tintalab, tipprovdi lill-Kummissjoni b'input tekniku u xjentifiku u tgħinha sabiex tiżgura l-implimentazzjoni effikaċi ta’ dan ir-Regolament;

(g)

meta tintalab, tipprovdi lill-Kummissjoni b'input tekniku u xjentifiku u tgħinha teżerċita r-rwol tagħha bħala l-awtorità nominata komuni tal-Unjoni.

2.   Is-Segretarjat tal-Aġenzija għandu jwettaq il-kompiti allokati lill-Aġenzija skont dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Is-sustanzi kimiċi soġġetti għan-notifika dwar l-esportazzjoni, is-sustanzi kimiċi li jikkwalifikaw għan-notifika tal-PIC u s-sustanzi kimiċi soġġetti għall-proċedura tal-PIC

1.   Is-sustanzi kimiċi suġġetti għan-notifika tal-esportazzjoni, is-sustanzi kimiċi li jikkwalifikaw għan-notifika tal-PIC u s-sustanzi kimiċi suġġetti għall-proċedura tal-PIC rispettivament għandhom ikunu kif elenkati fl-Anness I.

2.   Is-sustanzi kimiċi elenkati fl-Anness I għandhom jiġu assenjati lil grupp wieħed jew aktar minn tliet gruppi ta’ sustanzi kimiċi, stabbiliti bħala Partijiet 1, 2 u 3 ta’ dak l-Anness.

Is-sustanzi kimiċi elenkati f'Parti 1 tal-Anness I għandhom ikunu soġġetti għall-proċedura ta’ notifika ta’ esportazzjoni stabbilita fl-Artikolu 8, b'informazzjoni ddettaljata dwar l-identità tas-sustanza, dwar il-kategorija u/jew sottokategorija tal-użu, soġġetta għar-restrizzjonijiet, it-tip ta’ restrizzjonijiet u, fejn xieraq, aktar informazzjoni b'mod partikolari dwar l-eżenzjonijiet mir-rekwiżiti dwar in-notifika tal-esportazzjoni.

Is-sustanzi kimiċi elenkati fil-Parti 2 tal-Anness I għandhom, minbarra li jkunu soġġetti għal notifika ta’ esportazzjoni stabbilita fl-Artikolu 8, jikkwalifikaw għall-proċedura tan-notifika tal-PIC stabbilita fl-Artikolu 11, b'informazzjoni dettaljata mogħtija dwar l-identità tas-sustanza u l-kategorija tal-użu.

Is-sustanzi kimiċi elenkati fil-Parti 3 tal-Anness I għandhom ikunu soġġetti għall-proċedura tal-PIC mal-kategorija tal-użu mogħtija, u fejn xieraq, aktar informazzjoni b'mod partikolari dwar kwalunkwe rekwiżiti dwar in-notifika tal-esportazzjoni.

3.   Il-listi stipulati fl-Anness I għandhom jitqiegħdu disponibbli pubblikament permezz tal-Bażi ta’ Data.

Artikolu 8

Notifiki tal-Esportazzjoni mibgħuta lil Partijiet u pajjiżi oħrajn

1.   Fil-każ ta’ sustanzi elenkati f'Parti 1 tal-Anness I jew taħlitiet li fihom sustanzi bħal dawn f'konċentrazzjoni li twassal għal obbligi ta’ tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 ikunx fihom sustanzi oħra jew le, għandhom japplikaw il-paragrafi 2 sa 8 ta’ dan l-Artikolu indipendentement mill-użu intiż tas-sustanza kimika fil-Parti jew pajjiż ieħor li jimporta.

2.   Meta esportatur ikollu jesporta sustanza kimika elenkata fil-paragrafu 1 mill-Unjoni lejn Parti jew pajjiż ieħor fid-data meta jsir soġġett għal dan ir-Regolament jew wara, l-esportatur għandu jinnotifika lill-awtorità nazzjonali nominata tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit (“l-Istat Membru tal-esportatur”), mhux aktar tard minn 35 jum qabel id-data mistennija tal-esportazzjoni. Wara dan l-esportatur għandu jinnotifika lill-awtorità nazzjonali nominata dwar l-ewwel esportazzjoni tas-sustanza kimika kull sena kalendarja mhux aktar tard minn 35 jum qabel ma ssir l-esportazzjoni. In-notifiki għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti għall-informazzjoni stipulati fl-Anness II u għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri permezz tal-Bażi ta’ Data.

L-awtorità nazzjonali nominata mill-Istat Membru tal-esportatur għandha tivverifika l-konformità tal-informazzjoni mal-Anness II u jekk in-notifika tkun kompleta tibgħatha lill-Aġenzija mhux aktar tard minn 25 jum qabel id-data mistennija tal-esportazzjoni.

L-Aġenzija għandha f'isem il-Kummissjoni, tittrasmetti n-notifika lill-awtorità nazzjonali nominata tal-Parti li timporta jew l-awtorità kompetenti ta’ pajjiż ieħor li jimporta u tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura li huma jirċievu dik in-notifika mhux aktar tard minn 15-il jum qabel l-ewwel esportazzjoni maħsuba tas-sustanza kimika u wara dan mhux aktar tard minn 15-il jum qabel l-ewwel esportazzjoni tas-sustanza kimika f'kull sena kalendarja sussegwenti.

L-Aġenzija għandha tirreġistra kull notifika ta’ esportazzjoni u tassenjalha numru ta’ identifikazzjoni għal referenza fil-Bażi ta’ Data. L-Aġenzija għandha wkoll tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u l-awtoritajiet nazzjonali maħtura tal-Istati Membri, kif xieraq lista aġġornata tas-sustanzi kimiċi kkonċernati u l-Partijiet importaturi u l-pajjiżi l-oħra għal kull sena kalendarja permezz tal-Bażi ta’ Data.

3.   Jekk l-Aġenzija ma tirċevix mill-Parti li timporta jew pajjiż ieħor rikonoxximent tal-irċevuta tal-ewwel notifika dwar l-esportazzjoni li tkun saret wara li s-sustanza kimika tiġi inkluża fil-Parti 1 tal-Anness I fi żmien 30 jum mit-trażmissjoni ta’ tali notifika, għandha f'isem il-Kummissjoni, tressaq it-tieni notifika. L-Aġenzija għandha f'isem il-Kummissjoni tagħmel sforzi raġjonevoli biex tiżgura li l-awtorità nazzjonali nominata tal-Parti li timporta jew l-awtorità kompetenti tal-pajjiż ieħor li jimporta tirċievi t-tieni notifika.

4.   Notifika ġdida tal-esportazzjoni għandha ssir f' konformita'mal-paragrafu 2 għal esportazzjonijiet li jsiru wara d-dħul fis-seħħ ta’ emendi għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-marketing, użu jew tikkettjar tas-sustanzi inkwistjoni jew kull meta l-kompożizzjoni tat-taħlitiet inkwistjoni tinbidel b'mod li t-tikkettjar ta’ dawn it-taħlitiet jinbidel. In-notifika l-ġdida għandha tħares ir-rekwiżiti għall-informazzjoni stipulati fl-Anness II u għandha tindika li hija reviżjoni tan-notifika ta’ qabel.

5.   Meta l-esportazzjoni ta’ sustanza kimika hija marbuta ma’ sitwazzjoni ta’ emerġenza fejn kwalunkwe dewmien jista' jqiegħed fil-periklu s-saħħa pubblika jew l-ambjent fil-Parti li timporta jew pajjiż importatur ieħor, tista' tingħata eżenzjoni totali jew parzjali mir-rekwiżiti tal-paragrafi 2, 3 u 4, fuq talba motivata mill-esportatur jew mill-Parti li timporta jew pajjiż ieħor u għad-diskrezzjoni tal-awtorità nazzjonali nominata tal-Istat Membru tal-esportatur, f'konsultazzjoni mal-Kummissjoni assistita mill-Aġenzija. Deċiżjoni dwar it- talba titqies li tkun ittieħdet f'konsultazzjoni mal-Kummissjoni jekk ma jkunx hemm risposta dissendenti mill-Kummissjoni fi żmien 10 ijiem minn meta l-awtorità nazzjonali nominata mill-Istat Membru tkun bgħatitilha d-dettalji tat-talba.

6.   Mingħajr preġudizzju għall-obbligi stipulati fl-Artikolu 19(2), l-obbligi stipulati fil-paragrafi 2, 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu għandhom jieqfu meta jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

is-sustanza kimika tkun saret sustanza kimika soġġetta għall-proċedura PIC;

(b)

il-pajjiż importatur li jkun Parti fil-Konvenzjoni jkun wieġeb skont l-Artikolu 10(2) tal-Konvenzjoni lis-Segretarjat dwar l-għoti, jew le, tal-kunsens għall-importazzjoni tas-sustanza kimika, u

(c)

il-Kummissjoni tkun ġiet infurmata bit-tweġiba mis-Segretarjat u ressqet din l-informazzjoni lill-Istati Membri u lill-Aġenzija.

Minkejja l-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, l-obbligi stipulati fil-paragrafi 2, 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx jiefqu meta l-pajjiż importatur li jkun Parti fil-Konvenzjoni jesiġi espliċitament li jitkomplew in-notifiki dwar l-esportazzjoni mill-Partijiet li jesportaw, pereżempju permezz tad-deċiżjoni tiegħu dwar l-importazzjoni jew mod ieħor.

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi stipulati fl-Artikolu 19(2), l-obbligi stipulati fil-paragrafi 2, 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu għandhom ukoll jieqfu meta jiġu ssodisfati iż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-awtorità nazzjonali nominata tal-Parti li timporta jew l-awtorità kompetenti ta’ pajjiż importatur ieħor irrinunzjat għar-rekwiżit li tiġi notifikata qabel l-esportazzjoni tas-sustanza kimika; u

(b)

il-Kummissjoni rċeviet din l-informazzjoni mis-Segretarjat jew mill-awtorità nazzjonali nominata tal-Parti li timporta jew mill-awtorità kompetenti ta’ pajjiż importatur ieħor u għaddietha lill-Istati Membri u lill-Aġenzija, li għamlitha disponibbli permezz tal-Bażi ta’ Data.

7.   Il-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali nominata rilevanti tal-Istati Membri, l-Aġenzija u l-esportaturi għandhom, fuq talba, ifornu lill-Partijiet li jimportaw u pajjiżi importaturi oħra b'informazzjoni ulterjuri disponibbli dwar is-sustanzi kimiċi esportati.

8.   L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu, b'mod trasparenti, sistemi li jobbligaw lill-esportaturi biex iħallsu tariffa amministrattiva għal kull notifika tal-esportazzjoni li ssir u għal kull talba għal kunsens espliċitu li ssir, li tikkorrispondi għall-ispejjeż li jġarrbu marbuta mal-proċeduri stipulati fil-paragrafi 2 u 4 ta’ dan l-Artikolu u fl-Artikolu 14(6) u (7).

Artikolu 9

Notifiki tal-esportazzjoni rċevuti milll-Partijiet u pajjiżi oħrajn

1.   Notifiki tal-esportazzjoni rċevuti mill-Aġenzija mingħand l-awtorità nazzjonali nominata ta’ Partijiet jew l-awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi oħrajn dwar l-esportazzjoni lejn l-Unjoni ta’ sustanza kimika li l-manifattura, l-użu, it-trattament, il-konsum, it-trasport u il-bejgħ tagħha huma soġġetti għal projbizzjoni jew restrizzjonijiet iebsa taħt il-leġiżlazzjoni ta’ dik il-Parti jew dak il-pajjiż ieħor għandhom ikunu disponibbli permezz tal-Bażi ta’ Data fi żmien 15-il jum minn meta l-Aġenzija tirċievi tali notifika.

L-Aġenzija għandha f'isem il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-wasla tal-ewwel notifika ta’ esportazzjoni rċevuta għal kull sustanza kimika minn kull Parti jew pajjiż ieħor.

L-awtorità nazzjonali nominata tal-Istat Membru li jirċievi dik l-importazzjoni għandha tirċievi kopja ta’ kwalunkwe notifika rċevuta mill-Aġenzija, fi żmien 10 ijiem, mir-riċezzjoni flimkien ma’ kull informazzjoni disponibbli. L-Istati Membri l-oħrajn għandhom ikunu intitolati li jirċievu kopja fuq talba.

2.   Meta l-Kummissjoni jew l-awtoritajiet nazzjonali nominati tal-Istati Membri jirċievu kwalunkwe notifika ta’ esportazzjoni direttament jew indirettament mill-awtoritajiet nazzjonali nominati ta’ Partijiet jew awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi oħrajn, għandhom jibagħtu dawn in-notifiki minnufih lill-Aġenzija flimkien mal-informazzjoni kollha disponibbli.

Artikolu 10

Informazzjoni dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi

1.   Kull esportatur ta’ wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)

sustanzi elenkati fl-Anness I,

(b)

taħlitiet li jkun fihom dawn is-sustanzi f'konċentrazzjoni li twassal għal obbligi ta’ tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 ikunux preżenti jew le kwalunkwe sustanzi oħra.

(c)

oġġetti li jkun fihom sustanzi elenkati fil-Parti 2 jew 3 tal-Anness I f'forma li għadha ma rreaġġietx jew taħlitiet li fihom sustanzi bħal dawn f'konċentrazzjoni li twassal għal obbligi ta’ tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, ikunx fihom sustanzi oħra jew le,

għandu fl-ewwel tliet xhur ta’ kull sena jinforma lill-awtorità nazzjonali nominata tal-Istat Membru tal-esportatur rigward il-kwantità tas-sustanza kimika, bħala sustanza u kif tinsab f'taħlitiet jew f'oġġetti, mibgħuta lil kull Parti jew pajjiż ieħor matul is-sena ta’ qabel. Dik l-informazzjoni għandha tingħata flimkien ma’ lista tal-ismijiet u l-indirizzi ta’ kull persuna fiżika jew ġuridika li timporta s-sustanza kimika f' Parti jew f' pajjiż ieħor li saret konsenja lilu matul l-istess perjodu. Din l-informazzjoni għandha telenka l-esportazzjonijiet b'mod separat skont l-Artikolu 14(7).

Kull importatur fl-Unjoni għandu jagħti l-informazzjoni ekwivalenti għall-kwantitajiet importati lejn l-Unjoni.

2.   Fuq talba mill-Kummissjoni, assistita mill-Aġenzija, jew mill-awtorità nazzjonali nominata tal-Istat Membru tagħha, l-esportatur jew importatur għandu jipprovdi kull informazzjoni oħra dwar il-kimika li huwa meħtieġ sabiex jiġi implimentat dan ir-Regolament.

3.   Kull Stat Membru għandu jipprovdi lill-Aġenzija kull sena b'informazzjoni aggregata skont l-Anness III. L-Aġenzija għandha tqassar dik l-informazzjoni fuq livell tal-Unjoni u tagħmel l-informazzjoni mhux kunfidenzjali disponibbli pubblikament permezz tal-Bażi ta’ Data.

Artikolu 11

Notifika ta’ sustanzi kimiċi pprojbiti jew imrażżna strettament taħt il-Konvenzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika bil-miktub lis-Segretarjat dwar is-sustanzi kimiċi elenkati fil-Parti 2 tal-Anness I, li jikkwalifikaw għal notifika tal-PIC.

2.   Kull meta aktar sustanzi kimiċi jiżdiedu mal-Parti 2 tal-Anness 1 skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 23(2), il-Kummissjoni għandha tinnotifika dawk is-sustanzi kimiċi lis-Segretarjat. Dik in-notifika tal-PIC għandha titressaq mill-aktar fis possibbli wara l-adozzjoni tal-azzjoni regolatorja finali fil-livell tal-Unjoni rilevanti li tipprojbixxi jew trażżan is-sustanza kimika strettament, u mhux aktar tard minn 90 jum wara d-data meta l-azzjoni regolatorja finali għandha tiġi applikata.

3.   In-notifika tal-PIC għandha tipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha rikjesta fl-Anness IV.

4.   Meta tistabbilixxi l-prijoritajiet għan-notifiki, il-Kummissjoni għandha tqis jekk is-sustanza kimika hijiex diġà elenkata fil-Parti 3 tal-Anness I, sa fejn jistgħu jintlaħqu r-rekwiżiti dwar l-informazzjoni stabbiliti fl-Anness IV, il-gravità tar-riskji ppreżentati mis-sustanza kimika, b'mod partikolari għall-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw.

Fejn sustanza kimika tikkwalifika għan-notifika tal-PIC, iżda l-informazzjoni mhijiex biżżejjed biex tilħaq ir-rekwiżiti tal-Anness IV, l-esportaturi jew l-importaturi identifikati għandhom, fuq talba mill-Kummissjoni, jipprovdu l-informazzjoni kollha rilevanti għad-dispożizzjoni tagħhom, inkluża dik minn programmi oħra nazzjonali jew internazzjonali għall-kontroll tas-sustanzi kimiċi fi żmien 60 ġurnata mit-talba.

5.   Il-Kummissjoni għandha tavża lis-Segretarjat bil-miktub meta azzjoni regolatorja finali nnotifikata skont il-paragrafi 1 jew 2 tiġi mmodifikata mill-aktar fis possibbli wara l-adozzjoni tal-azzjoni regolatorja finali l-ġdida, u mhux aktar tard minn 60 jum wara d-data meta l-azzjoni regolatorja finali l-ġdida għandha tiġi applikata.

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha li kienet disponibbli fil-ħin meta n-notifika inizjali saret taħt il-paragrafi 1 jew 2 rispettivament.

6.   Fuq talba minn kwalunkwe Parti jew mis-Segretarjat, il-Kummissjoni għandha tipprovdi aktar informazzjoni dwar is-sustanza kimika jew l-azzjoni regolatorja finali, sa fejn huwa prattikabbli.

L-Istati Membri u l-Aġenzija għandhom, fuq talba, jassistu lill-Kummissjoni kif meħtieġ fil-ġbir ta’ dik l-informazzjoni.

7.   Il-Kummissjoni għandha tibgħat minnufih lill-Istati Membri u lill-Aġenzija informazzjoni li tirċievi mis-Segretarjat dwar sustanzi kimiċi nnotifikati bħala pprojbiti jew imrażżna strettament minn Partijiet oħrajn.

Fejn xieraq il-Kummissjoni għandha tevalwa, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u l-Aġenzija, il-ħtieġa li tipproponi miżuri fuq livell tal-Unjoni għall-prevenzjoni ta’ riskji inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent fl-Unjoni.

8.   Meta Stat Membru jieħu azzjoni regolatorja nazzjonali finali skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni rilevanti biex jipprojbixxi jew irażżan sustanza kimika strettament, għandu jagħti l-informazzjoni rilevanti lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri. Fi żmien erba' ġimgħat, minn meta l-informazzjoni tkun saret disponibbli, l-Istati Membri jistgħu jibagħtu l-kummenti fuq notifika tal-PIC possibbli, inkluż, b'mod partikolari, informazzjoni dwar il-pożizzjoni regolatorja nazzjonali dwar is-sustanza kimika, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, li taw l-azzjoni regolatorja nazzjonali finali. Wara konsiderazzjoni tal-kummenti, l-Istat Membru li ssottometta għandu jinforma lill-Kummissjoni jekk din għandhiex:

(a)

tagħmel in-notifika tal-PIC lis-Segretarjat, skont dan l-Artikolu; jew

(b)

tagħti l-informazzjoni lis-Segretarjat, skont l-Artikolu 12.

Artikolu 12

Informazzjoni li għandha tiġi trażmessa lis-Segretarjat dwar sustanza kimika pprojbita jew imrażżna strettament li ma tikkwalifikax għan-notifika tal-PIC

Fil-każ fejn, is-sustanzi kimiċi huma elenkata biss fil-Parti 1 tal-Anness I, jew wara li tkun waslet l-informazzjoni minn Stat Membru skont il-punt (b) tal-Artikolu 11(8), il-Kummissjoni għandha tipprovdi lis-Segretarjat b'informazzjoni dwar l-azzjonijiet regolatorji finali rilevanti, sabiex l-informazzjoni tkun tista' titqassam lill-Partijiet l-oħrajn għall-Konvenzjoni kif xieraq.

Artikolu 13

Obbligi marbuta mal-importazzjoni tas-sustanzi kimiċi

1.   Il-Kummissjoni għandha tibgħat minnufih lill-Istati Membri u lill-Aġenzija kwalunkwe dokument ta’ gwida għad-deċiżjonijiet li tirċievi mis-Segretarjat.

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, tadotta deċiżjoni dwar l-importazzjoni, fil-forma ta’ reazzjoni dwar l-importazzjoni finali jew temporanja f'isem l-Unjoni dwar l-importazzjoni fil-futur tas-sustanza kimika kkonċernata. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 27(2). Il-Kummissjoni għandha tikkomunika d-deċiżjoni lis-Segretarjat mill-aktar fis possibbli, u mhux aktar tard minn disa' xhur wara d-data tat-trażmissjoni tad-dokument ta’ gwida għad-deċiżjonijiet mis-Segretarjat.

Meta sustanza kimika ssir soġġetta għal restrizzjonijiet addizzjonali jew emendati taħt leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, tadotta deċiżjoni riveduta dwar l-importazzjoni. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 27(2). Il-Kummissjoni gaħndha tikkomunikaha lis-Segretarjat.

2.   F'każ ta’ sustanza kimika pprojbita jew imrażżna strettament minn Stat Membru wieħed jew aktar, il-Kummissjoni għandha, fuq talba bil-miktub tal-Istati Membri kkonċernati, tqis l-informazzjoni fid-deċiżjoni tagħha dwar l-importazzjoni.

3.   Deċiżjoni dwar l-importazzjoni skont il-paragrafu 1 għandha tirrigwarda l-kategorija jew kategoriji speċifikati għas-sustanza kimika fid-dokument ta’ gwida għad-deċiżjonijiet.

4.   Meta tikkomunika d-deċiżjoni tagħha dwar l-importazzjoni lis-Segretarjat, il-Kummissjoni għandha tipprovdi deskrizzjoni tal-miżura leġiżlattiva jew amministrattiva li hija bbażata fuqha.

5.   Kull awtorità nazzjonali nominata fl-Unjoni mill-Istati Membri għandha tqiegħed id-deċiżjonijiet dwar l-importazzjoni skont il-paragrafu 1 għad-dispożizzjoni ta’ dawk ikkonċernati fi ħdan il-kompetenza tagħha, skont il-miżuri leġiżlattivi jew amministrattivi tagħha. L-Aġenzija għandha tagħmel pubbliċi d-deċiżjonijiet tal-importazzjoni taħt il-paragrafu 1 permezz tal-Bażi ta’ Data.

6.   Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tevalwa, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u l-Aġenzija, il-ħtieġa li tipproponi miżuri fuq livell tal-Unjoni għall-prevenzjoni ta’ riskji inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent fl-Unjoni, filwaqt li tieħu kont tal-informazzjoni li tinsab fid-dokument ta’ gwida għad-deċiżjonijiet.

Artikolu 14

Obbligi relatati ma’ esportazzjonijiet ta’ sustanzi kimiċi minbarra n-notifika dwar l-esportazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tibgħat minnufih lill-Istati Membri, l-Aġenzija u l-għaqdiet Ewropej tal-industrija, l-informazzjoni li tirċievi, kemm f'forma ta’ ċirkolari jew mod ieħor, mis-Segretarjat dwar is-sustanzi kimiċi soġġetti għall-proċedura tal-PIC u d-deċiżjonijiet tal-Partijiet li jimportaw dwar kondizzjonijiet tal-importazzjoni fuq dawn is-sustanzi kimiċi. Għandha wkoll tibgħat minnufih lill-Istati Membri u l-Aġenzija informazzjoni dwar kwalunkwe każ ta’ nuqqas li tiġi trażmessa tweġiba skont l-Artikolu 10(2) tal-Konvenzjoni. L-Aġenzija għandha tassenja lil kull deċiżjoni dwar l-importazzjoni numru ta’ identifikazzjoni ta’ referenza u żżomm l-informazzjoni kollha dwar tali deċiżjonijiet disponibbli pubblikament permezz tal-Bażi ta’ Data, u tagħti informazzjoni lil kwalunkwe persuna meta tintalab tipprovdiha.

2.   Il-Kummissjoni għandha tassenja kull sustanza kimika elenkata fl-Anness I, klassifika fin-Nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-klassifiki għandhom jiġu rriveduti kif meħtieġ fid-dawl ta’ kwalunkwe tibdiliet li jkunu saru lin-nomenklatura tas-Sistema Armonizzata tal-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana jew lin-Nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea għas-sustanzi kimiċi kkonċernati.

3.   Kull Stat Membru għandu jikkomunika l-informazzjoni u d-deċiżjonijiet mibgħuta mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 1 lil dawk affettwati fil-ġurisdizzjoni tiegħu.

4.   L-esportaturi għandhom josservaw id-deċiżjonijiet f' kull reazzjoni dwar l-importazzjoni mhux aktar tard minn sitt xhur wara li s-Segretarjat ikun għarraf għall-ewwel darba lill-Kummissjoni dwar tali deċiżjonijiet skont il-paragrafu 1.

5.   Il-Kummissjoni assistita mill-Aġenzija, kif ukoll l-Istati Membri għandhom javżaw u jassistu lill-Partijiet importaturi, fuq talba u kif xieraq, fil-ksib ta’ aktar informazzjoni meħtieġa biex iħejju tweġiba lis-Segretarjat dwar l-importazzjoni ta’ sustanza kimika speċifika.

6.   Sustanzi elenkati fil-Parti 2 jew 3 tal-Anness I jew taħlitiet li fihom sustanzi bħal dawn f'konċentrazzjoni li twassal għall-obbligi ta’ tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 ikunx fihom sustanzi oħra jew le, indipendentement mill-użu intiż fil-Parti ta’ importazzjoni jew -pajjiż ieħor, m'għandhomx jiġu esportati jekk ma tkunx ġiet ssodisfata waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikun intalab mill-esportatur, u ngħata l-kunsens espliċitu li jimporta, mill-awtorità nazzjonali nominata tal-Istat Membru tal-esportatur, b'konsultazzjoni mal-Kummissjoni, assistita mill-Aġenzija,u l-awtorità nazzjonali nominata tal-Parti li timporta jew awtorità kompetenti f'pajjiż ieħor li jimporta;

(b)

fil-każ ta’ sustanzi kimiċi elenkati fil-Parti 3 tal-Anness I, l-aħħar ċirkolari maħruġa mis-Segretarjat skont il-paragrafu 1 tindika li l-Parti li timporta tat il-kunsens tagħha għall-importazzjoni.

Fil-każ ta’ sustanzi kimiċi elenkati f'Parti 2 tal-Anness I li huma għall-esportazzjoni lejn pajjiżi OECD, l-awtorità nazzjonali nominata tal-Istat Membru tal-esportatur tista', fuq talba tal-esportatur, f'konsultazzjoni mal-Kummissjoni u fuq il-bażi ta’ kull każ għalih, tiddeċiedi li l-ebda kunsens espliċitu m'huwa meħtieġ jekk is-sustanza kimika, fil-waqt tal-importazzjoni fil-pajjiż OECD kkonċernat, hija lliċenzjata, irreġistrata jew awtorizzata f'dak il-pajjiż OECD

Fejn ikun intalab il-kunsens espliċitu skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu jekk l-Aġenzija ma tkunx irċeviet tweġiba għat-talba fi żmien 30 jum, l-Aġenzija għandha f'isem il-Kummissjoni tibgħat tfakkira sakemm il-Kummissjoni jew l-awtorità nazzjonali nominata tal-Istat Membru tal-esportatur ma tkunx irċeviet tweġiba u bagħtitha lill-Aġenzija. Fejn jixraq, jekk tkun għadha ma waslitx tweġiba fi żmien 30 jum ieħor, l-Aġenzija tista' tibgħat tfakkiriet ulterjuri kif meħtieġ.

7.   Fil-każ ta’ sustanzi kimiċi elenkati fil-Parti 2 jew fil-Parti 3 tal-Anness I, l-awtorità nazzjonali nominata tal-Istat Membru tal-esportatur tista', f'konsultazzjoni mal-Kummissjoni megħjuna mill-Aġenzija u fuq il-bażi ta’ kull każ għalih u abbażi tat-tieni subparagrafu, tiddeċiedi li l-esportazzjoni tista' tipproċedi, jekk ma teżisti l-ebda evidenza minn sorsi uffiċjali li l-parti li timporta jew pajjiż ieħor ħadu azzjoni regolatorja finali li tipprojbixxi jew trażżan strettament l-użu tas-sustanza kimika u jekk wara l-isforzi raġjonevoli kollha, l-ebda tweġiba għal talba għall-kunsens espliċitu skont il-punt (a) tal-paragrafu 6 ma tkun waslet fi żmien 60 jum u fejn tkun ġiet issodisfata waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

teżisti evidenza minn sorsi uffiċjali fil-Parti li timporta jew pajjiż ieħor li s-sustanza kimika hija lliċenzjata, irreġistrata jew awtorizzata; jew

(b)

l-użu maħsub iddikjarat fin-notifika ta’ esportazzjoni u kkonfermat bil-miktub mill-persuna fiżika jew ġuridika li timporta s-sustanza kimika f' Parti jew f' pajjiż ieħor, mhuwiex fil-kategorija li fiha s-sustanza kimika hija elenkata fil-Parti 2 jew 3 tal-Anness I, kif ukoll teżisti evidenza minn sorsi uffiċjali li fl-aħħar 5 snin is-sustanza kimika kienet qed tintuża, jew tiġi importata fil-Parti ta’ importazzjoni jew ' pajjiż ieħor kkonċernat.

Fil-każ tas-sustanzi kimiċi mniżżla fil-Parti 3 tal-Anness I, esport ibbażat fuq is-sodisfazzjon tal-kundizzjoni taħt il-punt (b) ma jistax jipproċedi jekk is-sustanza kimika ma tkunx ġiet ikklassifikata f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 bħala karċinoġena fil-kategorija 1 A jew 1B, jew mutaġenika fil-kategorija 1 A jew 1B, jew tossika għar-riproduzzjoni fil-kategorija 1 A jew 1B jew is-sustanza kimika tissodisfa l-kriterji tal-Anness XIII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 li hi persistenti u bijoakkumulattiva jew tossika jew persistenti u bijoakkumulattiva ħafna.

Fid-deċiżjoni dwar l-esportazzjoni ta’ sustanzi kimiċi elenkati fil-Parti 3 tal-Anness I, l-awtorità nazzjonali nominata tal-Istat Membru tal-esportatur f'konsultazzjoni mal-Kummissjoni megħjuna mill-Aġenzija, għandha tikkunsidra l-impatt possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent li fih tkun se tintuża s-sustanza kimika fil-Parti li timporta jew fil-pajjiż ieħor importatur, u tippreżenta d-dokumentazzjoni relevanti lill-Aġenzija, li għandha ssir disponibbli permezz tal-Bażi ta’ Data.

8.   Il-validità ta’ kull kunsens espliċitu miksub skont il-punt (a) tal-paragrafu 6 jew deċiżjoni biex titwettaq l-esportazzjoni fejn ma jkunx hemm kunsens espliċitu skont il-paragrafu 7 għandha tkun soġġetta għal reviżjoni perjodika mill-Kummissjoni f'konsultazzjoni mal-Istati Membri kkonċernati, kif ġej:

(a)

għal kull kunsens espliċitu miksub skont il-punt (a) tal-paragrafu 6 kunsens espliċitu ġdid għandu jkun meħtieġ sa tmiem it-tielet sena kalendarja wara li jkun ingħata l-kunsens, sakemm it-termini ta’ dak il-kunsens ma jkunux jesiġu mod ieħor;

(b)

sakemm ma tasalx risposta għal talba sadanittant, kull deċiżjoni biex titwettaq l-esportazzjoni fejn ma jkunx hemm kunsens espliċitu skont il-paragrafu 7 għandha tkun għal perjodu massimu validu ta’ 12-il xahar, li meta jiskadu jkun meħtieġ il-kunsens espliċitu.

Fil-każijiet imsemmija fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu, l-esportazzjonijiet jistgħu madankollu jkomplu wara t-tmiem tal-perjodu rilevanti fl-istennija ta’ tweġiba għal talba ġdida għall-kunsens espliċitu għal perjodu addizzjonali ta’ 12-il xahar.

9.   L-Aġenzija għandha tirreġistra t-talbiet kollha għall-kunsens espliċitu, it-tweġibiet miksuba u deċiżjonijiet biex titwettaq l-esportazzjoni fejn ma jkunx hemm kunsens espliċitu, inkluża d-dokumentazzjoni msemmija fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 7, fil-Bażi ta’ Data. Kull kunsens espliċitu li jinkiseb jew deċiżjoni biex titwettaq l-esportazzjoni fejn ma jkunx hemm kunsens espliċitu għandu/ha jiġi/tiġi assenjat/a numru ta’ identifikazzjoni ta’ referenza u għandu/ha jiġi/tiġi elenkat bl-informazzjoni kollha rilevanti dwar kwalunkwe kondizzjoni anċillari, bħad-dati ta’ validità. L-informazzjoni mhux kunfidenzjali għandha ssir disponibbli pubblikament permezz tal-Bażi ta’ Data.

10.   L-ebda sustanza kimika m'għandha tiġi esportata aktar tard minn sitt xhur qabel id-data meta tiskadi, fejn din id-data teżisti jew tista' tiġi kkalkolata mid-data tal-prodouzzjoni, sakemm dan ikun prattiku fid-dawl tal-kwalitajiet intrinsiċi tas-sustanza kimika. B'mod partikolari, fil-każ ta’ pestiċidi, l-esportaturi għandhom jiżguraw li d-daqs u l-ippakkjar tal-kontenituri huma ottimizzati sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju li jinħoloq stokk skadut.

11.   Meta jesportaw il-pestiċidi, l-esportaturi għandhom jiżguraw li t-tikketta jkun fiha informazzjoni speċifika dwar il-kondizzjonijiet tal-ħżin u l-istabilità tal-ħażna taħt il-kondizzjonijiet klimatiċi tal-Parti li timporta jew tal-pajjiż importatur ieħor. Barra minn hekk, għandhom jiżguraw li l-pestiċidi esportati jkunu konformi mal-ispeċifikazzjoni dwar is-safa stabbilita mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Artikolu 15

Esportazzjoni ta’ ċerti sustanzi kimiċi u oġġetti

1.   Oġġetti għandhom ikunu soġġetti għall-proċedura tan-notifika dwar l-esportazzjoni stipulata fl-Artikolu 8 jekk ikun fihom kwalunkwe minn dan li ġej:

(a)

sustanzi elenkati fil-Parti 2 jew 3 tal-Anness I f'forma li għadha ma rreaġġietx;

(b)

taħlitiet li jkun fihom dawn is-sustanzi f'konċentrazzjoni li twassal għal obbligi ta’ tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 ikunux preżenti jew le kwalunkwe sustanzi oħra.

2.   Is-sustanzi kimiċi u l-oġġetti li l-użu tagħhom huwa pprojbit fl-Unjoni għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem jew tal-ambjent, kif elenkati fl-Anness V, m'għandhomx jiġu esportati.

Artikolu 16

Informazzjoni dwar movimenti ta’ tranżitu

1.   Partijiet fil-Konvenzjoni li jeħtieġu informazzjoni dwar il-movimenti ta’ tranżitu ta’ sustanzi kimiċi soġġetti għall-proċedura PIC, flimkien ma’ informazzjoni mitluba minn kull Parti fil-Konvenzjoni permezz tas-Segretarjat, għandhom ikunu kif elenkat fl-Anness VI.

2.   Fejn sustanza kimika elenkata fil-Parti 3 tal-Anness I tiġi trasportata mit-territorju ta’ Parti fil-Konvenzjoni elenkata fl-Anness VI, l-esportatur għandu, sa fejn prattikabbli, jipprovdi lill-awtorità nazzjonali nominata tal-Istat Membru tal-esportatur fejn huwa stabbilit bl-informazzjoni meħtieġa mill-Parti fil-Konvenzjoni skont l-Anness VI mhux aktar tard minn 30 jum qabel ma jseħħ l-ewwel moviment ta’ tranżitu u mhux aktar tard minn tmint ijiem qabel kull moviment ta’ tranżitu sussegwenti.

3.   L-awtorità nazzjonali nominata tal-Istat Membru tal-esportatur għandha tibgħat lill-Kummissjoni u tikkopja lill-Aġenzija l-informazzjoni li tirċievi mill-esportatur skont il-paragrafu 2 flimkien ma’ kull informazzjoni oħra disponibbli.

4.   Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-informazzjoni li tirċievi skont il-paragrafu 3 lill-awtoritajiet nazzjonali nominati tal-Partijiet fil-Konvenzjoni li talbu dik l-informazzjoni, flimkien ma’ kull informazzjoni disponibbli, mhux aktar tard minn 15-il jum qabel l-ewwel tranżitu u qabel kull movement ieħor ta’ tranżitu.

Artikolu 17

Informazzjoni li għandha takkumpanja s-sustanzi kimiċi esportati

1.   Is-sustanzi kimiċi maħsuba għall-esportazzjoni għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet dwar l-ippakkjar u t-tikkettar stabbiliti fi, jew skont, ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, id-Direttiva 98/8/KE u r-Regolament (KE) Nru 1272/2008, jew kwalunkwe leġiżlazzjoni oħra rilevanti tal-Unjoni.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika sakemm dawk id-dispożizzjonijiet ma jkunux kunfliġġenti ma’ xi rekwiżiti speċifiċi tal-Partijiet ta’ importazzjoni jew ta’ pajjiżi oħra.

2.   Fejn xieraq, id-data tal-iskadenza u d-data tal-produzzjoni tas-sustanzi kimiċi msemmija fil-paragrafu 1 jew elenkati fl-Anness I għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta, u jekk meħtieġ, dawn id-dati tal-iskadenza għandhom jingħataw għal żoni klimatiċi differenti.

3.   Skeda tad-data dwar is-sikurezza skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandha takkumpanja s-sustanzi kimiċi msemmija fil-paragrafu 1 meta jiġu esportati. L-esportatur għandu jibgħat din l-iskeda dwar is-sikurezza lil kull persuna fiżika jew ġuridika li timporta s-sustanza kimika f' Parti jew pajjiż ieħor.

4.   L-informazzjoni fuq it-tikketta u fuq l-iskeda dwar is-sikurezza għandha safejn prattikabbli tingħata fil-lingwa/i uffiċjali, jew f'waħda jew aktar mil-lingwi prinċipali, tal-pajjiż destinatarju jew taż-żona tal-użu maħsub.

Artikolu 18

Obbligi tal-awtoritajiet tal-Istati Membri għall-kontroll tal-importazzjoni u l-esportazzjoni

1.   Kull Stat Membru għandu jaħtar awtoritajiet bħall-awtoritajiet tad-dwana li jkollhom ir-responsabbiltà li jikkontrollaw l-importazzjoni u l-esportazzjoni tas-sustanzi kimiċi elenkati fl-Anness I, sakemm ma jkunx diġà għamel hekk qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni, appoġġjata mill-Aġenzija, u l-Istati Membri għandhom jaġixxu b'mod immirat u kkoordinat fil-monitoraġġ tal-konformità tal-esportaturi ma’ dan ir-Regolament.

2.   Il-Forum għall-Iskambju tal-Informazzjoni dwar l-Infurzar stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandu jintuża biex jikkoordina netwerk tal-awtoritajiet tal-Istati Membri responsabbli għall-infurzar ta’ dan ir-Regolament.

3.   Kull Stat Membru għandu, fir-rapporti regolari tiegħu dwar it-tħaddim tal-proċeduri skont l-Artikolu 22(1), jinkludi dettalji tal-attivitajiet tal-awtoritajiet tiegħu f'dak ir-rigward.

Artikolu 19

Obbligi addizzjonali tal-esportaturi

1.   L-esportaturi tas-sustanzi kimiċi soġġetti għall-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 8(2) u (4) għandhom jipprovdu n-numri ta’ identifikazzjoni ta’ referenza applikabbli fid-dikjarazzjonijiet ta’ esportazzjoni tagħhom (kaxxa 44 tad-Dokumenti Amminsitrattivi Uniċi jew element ta’ dejta korrispondenti f'dikjarazzjoni elettronika tal-esportazzjoni) kif imsemmi fl-Artikolu 161(5) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

2.   L-esportaturi tas-sustanzi kimiċi li bl-Artikolu 8(5) jiġu eżentati mill-obbligi stabbiliti fil-paragrafi 2 u 4 ta’ dak l-Artikolu jew tas-sustanzi kimiċi li għalihom dawk l-obbligi jkunu waqfu skont l-Artikolu 8(6) għandhom jiksbu numru ta’ identifikazzjoni ta’ referenza speċjali billi jużaw il-Bażi ta’ Data u jipprovdu dak in-numru ta’ identifikazzjoni ta’ referenza fid-dikjarazzjoni tagħhom tal-esportazzjoni.

3.   Meta mitluba mill-Aġenzija, l-esportaturi għandhom jużaw il-Bażi ta’ Data għas-sottomissjoni tal-informazzjoni meħtieġa sabiex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont dan ir-Regolament.

Artikolu 20

Skambju tal-informazzjoni

1.   Il-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Aġenzija, u l-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw kif xieraq il-provvista ta’ informazzjoni xjentifika, teknika, ekonomika u legali dwar sustanzi kimiċi soġġetti għal dan ir-Regolament, inkluża informazzjoni tossikoloġika, ekotossikoloġika u dwar is-sikurezza.

Il-Kummissjoni, bl-appoġġ tal-Istati Membri u l-Aġenzija kif meħtieġ, għandha tiżgura kif xieraq dan li ġej:

(a)

il-provvediment ta’ informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-pubbliku dwar azzjonijiet regolatorji rilevanti għall-għanijiet fil-Konvenzjoni;

(b)

il-provvediment ta’ informazzjoni għall-Partijiet u pajjiżi oħra direttament jew permezz tas-Segretarjat dwar dawk l-azzjonijiet li sostanzjalment jirrestrinġu użu wieħed jew aktar ta’ sustanza kimika.

2.   Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-Aġenzija għandhom iħarsu l-informazzjoni kunfidenzjali li jirċievu minn Parti jew pajjiż ieħor kif miftiehem reċiprokament.

3.   Fir-rigward tat-trażmissjoni ta’ informazzjoni skont dan ir-Regolament, u mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali (21), tal-anqas l-informazzjoni li ġejja m'għandhiex titqies bħala kunfidenzjali:

(a)

l-informazzjoni speċifikata fl-Anness II u fl-Anness IV;

(b)

l-informazzjoni li tinsab fl-iskedi tad-dejta tas-sikurezza msemmija fl-Artikolu 17(3);

(c)

id-data tal-iskadenza ta’ sustanza kimika;

(d)

id-data tal-produzzjoni ta’ sustanza kimika;

(e)

informazzjoni dwar miżuri prekawzjonali, inklużi l-klassifikazzjoni skont il-periklu, in-natura tar-riskju u l-avviż rilevanti ta’ sikurezza;

(f)

ir-riżultati fil-qosor tat-testijet tossikoloġiċi u ekotossikoloġiċi;

(g)

informazzjoni dwar l-immaniġġjar tal-ippakkjar wara li jkunu tneħħew is-sustanzi kimiċi.

4.   Kumpilazzjoni tal-informazzjoni trażmessa għandha titħejja kull sentejn mill-Aġenzija.

Artikolu 21

L-assistenza teknika

Il-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali nominati tal-Istati Membri u l-Aġenzija għandhom, filwaqt li jqisu partikolarment il-ħtiġijiet tal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u pajjiżi b'ekonomiji fi tranżizzjoni, jikkooperaw fil-promozzjoni tal-għajnuna teknika, inkluż it-taħriġ, għall-iżvilupp tal-infrastruttura, il-kapaċità u l-ħila meħtieġa għall-ġestjoni tajba tas-sustanzi kimiċi matul iċ-ċiklu kollu ta’ ħajjithom.

B'mod partikolari u bl-iskop li dawk il-pajjiżi jkunu jistgħu jimplimentaw il-Konvenzjoni, l-għajnuna teknika għandha tiġi promossa bil-provvista ta’ informazzjoni teknika dwar is-sustanzi kimiċi, bil-promozzjoni tal-iskambju tal-esperti, l-appoġġ għall-istabbiliment jew iż-żamma tal-awtoritajiet nazzjonali nominati u bil-provvista ta’ għarfien tekniku espert għall-identifikazzjoni ta’ formolazzjonijiet ta’ pestiċidi perikolużi u għall-preparazzjoni ta’ notifiki lis-Segretarjat.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu sehem attiv fl-attivitajiet internazzjonali ta’ bini tal-kapaċità fil-ġestjoni tas-sustanzi kimiċi, billi jipprovdu informazzjoni dwar il-proġetti li qed jappoġġaw jew jiffinanzjaw sabiex itejbu l-ġestjoni tas-sustanzi kimiċi fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u pajjiżi b'ekonomiji fi tranżizzjoni. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom ukoll jikkunsidraw li jappoġġaw organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Artikolu 22

Monitoraġġ u rappurtar

1.   Kull tliet snin, l-Istati Membri u l-Aġenzija għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni informazzjoni dwar it-tħaddim tal-proċeduri previsti f'dan ir-Regolament, inklużi kontrolli tad-dwana, ksur, penalitajiet u azzjoni ta’ rimedju, kif xieraq. Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxi minn qabel format komuni għar-rappurtar. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 27(2).

2.   Kull tliet snin, il-Kummissjoni għandha tiġbor rapport dwar il-qadi tal-funzjonijiet provduti f'dan ir-Regolament li hija responsabbli għalihom u għandha tinkorporah f'rapport ta’ sinteżi li jintegra l-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri u l-Aġenzija taħt il-paragrafu 1. Taqsira ta’ dak ir-rapport, li għandha tiġi ppubblikata fuq l-Internet, għandha tintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3.   Fir-rigward tal-informazzjoni provduta skont il-paragrafi 1 u 2, il-Kummissjoni, l-Istati Membri, u l-Aġenzija għandhom josservaw l-obbligi rilevanti biex iħarsu l-kunfidenzjalità u s-sjieda tad-dejta.

Artikolu 23

Aġġornament tal-Annessi

1.   Il-lista tas-sustanzi kimiċi fl-Anness I għandha tiġi riveduta mill-Kummissjoni għall-inqas darba kull sena, abbażi tal-iżviluppi fil-liġi tal-Unjoni u taħt il-Konvenzjoni.

2.   Sabiex jiġi determinat jekk azzjoni regolatorja finali fil-livell tal-Unjoni tikkostitwix projbizzjoni jew trażżin strett, l-effett tal-azzjoni għandu jiġi evalwat fil-livell tas-sottokategoriji fi ħdan il-kategoriji “pestiċidi” u “sustanzi kimiċi industrijali”. Jekk l-azzjoni regolatorja finali tipprojbixxi jew trażżan strettament l-użu ta’ sustanza kimika f'waħda mis-sottokategoriji, għandha tiġi inkluża f'Parti 1 tal-Anness I.

Sabiex jiġi determinat jekk azzjoni regolatorja finali fil-livell tal-Unjoni tikkostitwix projbizzjoni jew trażżin strett, b'tali mod li s-sustanza kimika kkonċernata tikkwalifika għan-notifika tal-PIC skont l-Artikolu 11, l-effett ta’ dik l-azzjoni għandu jiġi evalwat fil-livell tal-kategoriji “pestiċidi” u “sustanzi kimiċi industrijali”. Jekk l-azzjoni regolatorja finali tipprojbixxi jew trażżan strettament sustanza kimika f'waħda mill-kategoriji, għandha wkoll tiġi inkluża f'Parti 2 tal-Anness I.

3.   Id-deċiżjoni biex jiġu inklużi s-sustanzi kimiċi fl-Anness I, jew biex tiġi modifikata l-entrata tagħhom fejn xieraq, għandha tittieħed mingħajr dewmien żejjed.

4.   Sabiex dan ir-Regolament jiġi adattat għall-progress tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 26 rigward il-miżuri li ġejjin:

(a)

inklużjoni ta’ sustanza kimika fil-Partijiet 1 jew 2 tal-Anness I skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu wara l-azzjoni regolatorja finali fil-livell tal-Unjoni, u l-emendi oħrajn tal-Anness I, inkluż modifiki għall-entrati eżistenti;

(b)

inklużjoni ta’ sustanza kimika li hija soġġetta għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropewu tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti (22) fil-Parti 1 tal-Anness V;

(c)

inklużjoni ta’ sustanzi kimiċi li diġà huma soġġetti għal projbizzjoni ta’ esportazzjoni fuq il-livell tal-Unjoni fil-Parti 2 tal-Anness V;

(d)

modifiki fl-entrati eżistenti fl-Anness V;

(e)

emendi tal-Annessi II, III, IV u VI.

Artikolu 24

Il-baġit tal-Aġenzija

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, id-dħul tal-Aġenzija għandu jikkonsisti minn:

(a)

sussidju mill-Unjoni, li jiddaħħal fil-baġit ġenerali tal-Unjoni (It-Taqsima tal-Kummissjoni);

(b)

kwalunkwe kontribut volontarju mill-Istati Membri.

2.   Id-dħul u n-nefqa għall-attivitajiet skont dan ir-Regolament u dawk relatati mal-attivitajiet skont Regolamenti oħra għandhom jitqiesu separatament, permezz ta’ taqsimiet differenti fil-baġit tal-Aġenzija.

Id-dħul tal-Aġenzija msemmi fil-paragrafu 1 għandu jintuża biex twettaq il-kompiti tagħha skont dan ir-Regolament.

3.   Il-Kummissjoni għandha teżamina jekk huwiex xieraq li l-Aġenzija titlob tariffa għas-servizzi li tipprovdi lill-esportaturi fi żmien ħames snin mill-1 ta’ Marzu 2014 u, jekk meħtieġ, tissottometti proposta rilevanti.

Artikolu 25

Formati u softwer għas-sottomissjoni tal-informazzjoni lill-Aġenzija

L-Aġenzija għandha tispeċifika formati u pakketti ta’ softwer u tagħmilhom disponibbli mingħajr ħlas fil-websajt tagħha għal kwalunkwe sottomissjoni ta’ informazzjoni lill-Aġenzija. L-Istati Membri u partijiet oħra soġġetti għal dan ir-Regolament għandhom jużaw dawn il-formati u pakketti fis-sottomissjonijiet tagħhom lill-Aġenzija skont dan ir-Regolament.

Artikolu 26

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 23(4) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin mill-1 ta’ Marzu 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 23(4) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe waqt mill-Parlament Europew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

5.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 23(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ [xahrejn] min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’ [xahrejn] fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 27

Il-proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-kumitat imwaqqaf bl-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 28

Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar is-sanzjonijiet li jgħoddu għall-vjolazzjonijiet tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw implimentazzjoni korretta ta’ dawn id-dispożizzjonijiet. Is-sanzjonijiet pprovduti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. Jekk ma jkunux diġà għamlu dan qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Marzu 2014 u għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien kull emenda sussegwenti li taffettwahom.

Artikolu 29

Perjodu tranżitorju dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-ippakkjar tas-sustanzi kimiċi

Referenzi f'dan ir-Regolament għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 għandhom jiġu interpretati, meta jkun xieraq, bħala referenzi għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tapplika skont l-Artikolu 61 ta’ dak ir-Regolament u skont l-iskeda ta’ żmien stipulata fih.

Artikolu 30

Revoka

Ir-Regolament (KE) Nru 689/2008 għandu jiġi revokat b'effett mill-1 ta’ Marzu 2014.

Ir-referenzi għar-Regolament (KE) Nru 689/2008 għandhom jiftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VII.

Artikolu 31

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Marzu 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, l-4 ta’ Lulju 2012.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ĠU C 318, 29.10.2011, p. 163.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-10 ta’ Mejju 2012 (għadha mhijiex ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali).u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2012.

(3)  ĠU L 204, 31.7.2008, p. 1.

(4)  ĠU L 63, 6.3.2003, p. 29.

(5)  ĠU L 63, 6.3.2003, p. 1.

(6)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(7)  ĠU L 353, 31.12. 2008, p. 1.

(8)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

(9)  ĠU L 22, 26.1.2005, p. 1.

(10)  ĠU L 159, 29.6.1996, p. 1.

(11)  ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.

(12)  ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1.

(13)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

(14)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

(15)  ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.

(16)  ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67.

(17)  ĠU L 311, 28.11.2001, p. 1.

(18)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(19)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(20)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

(21)  ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.

(22)  OJ L 158, 30.4.2004, p. 7.


ANNESS I

LISTA TA' SUSTANZI KIMIĊI

(imsemmija fl-Artikolu 7)

PARTI 1

Lista ta’ sustanzi kimiċi li huma soġġetti għall-proċedura ta’ notifika tal-esportazzjoni

(imsemmija fl-Artikolu 8)

Wieħed għandu jinnota li fejn sustanzi kimiċi elenkati f'din il-parti tal-Anness ikunu soġġetti għall-proċedura tal-PIC, l-obbligi tan-notifikazzjoni tal-esportazzjoni stipulati fl-Artikolu 8(2), (3) u (4) m'għandhomx japplikaw bil-kundizzjoni li l-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 8(6) ikunu ġew ssodisfati. Dawn is-sustanzi kimiċi, li huma identifikati permezz tas-simbolu “#” fil-lista hawn isfel, huma elenkati darb'oħra fil-Parti 3 ta’ dan l-Anness għall-faċilitazzjoni tar-referenza.

Wieħed għandu jinnota wkoll li fejn is-sustanzi kimiċi elenkati f'din il-parti tal-Anness jikkwalifikaw għan-notifika tal-PIC minħabba n-natura tal-azzjoni regolatorja finali tal-Unjoni, dawn is-sustanzi kimiċi huma wkoll elenkati fil-Parti 2 tal-Anness. Dawn is-sustanzi kimiċi huma identifikati bis-simbolu “+” fil-lista hawn isfel.

Sustanza Kimika

Nru CAS

Nru Einecs

Kodiċi tan-NM

Sottokategorija (*)

Limitazzjoni tal-użu (**)

Pajjiżi li għalihom mhi meħtieġa l-ebda notifika

1,1,1-Trikloroetan

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2-Dibrometan (Dibromidu tal-etilina) (1)

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

1,2-Dikloroetan (Dikloridu tal-etilina) (1)

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

i(2)

b

Cis-1,3-dikloropropen ((1Z)-1,3-dikloroprop-1-ene)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

1,3-dikloropropen (1)  (2)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

b

 

2-amminobutan

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-Naftilamina (naftalen-2-amina) u l-imluħ + tiegħu (2)

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 u oħrajn

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 u oħrajn

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

2-Naphthyloxyacetic acid

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

b

 

2,4,5-T u l-imluħ u l-esteri tiegħu (1)

93-76-5 u oħrajn

202-273-3 u oħrajn

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

4-Aminobifenil (biphenyl-4-amine) u l-imluħ + tiegħu (2)

92-67-1, 2113-61-3 u oħrajn

202-177-1 u oħrajn

2921 49 80

i(1)

b

 

i(2)

b

4-Nitrobifenil (2)

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

b

 

i(2)

b

Aċefat (2)

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Aċifluworfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Alaklor (2)

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

Aldikarb (2)

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Amitraz (2)

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Anthraquinone (2)

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Komposti tal-arseniku

 

 

 

p(2)

sr

 

Fibri tal-asbestos (2):

1332-21-4 u oħrajn

 

 

 

 

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Crocidolite (1)

12001-28-4

 

2524 10 00

i

b

 

Amosite (1)

12172-73-5

 

2524 90 00

i

b

 

Antophyllite (1)

77536-67-5

 

2524 90 00

i

b

 

Actinolite (1)

77536-66-4

 

2524 90 00

i

b

 

Tremolite (1)

77536-68-6

 

2524 90 00

i

b

 

Chrysotile (2)

12001-29-5 jew 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

 

Atrazine (2)

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

b

 

Ażinfos-etil

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Ażinfosmetil (2)

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

Benfurakarb (2)

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

b

 

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Benżen (3)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

Benzidine u l-imluħ + tiegħu (2)

Derivati tal-benzidine (2)

92-87-5, 36341-27-2 u oħrajn

202-199-1, 252-984-8 u oħrajn

2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

 

 

 

 

 

 

 

Bifentrina

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

Binapacryl (1)

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

b-b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

i(2)

b

Butralin (2)

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

b

 

Il-kadmju u l-komposti tiegħu

7440-43-9 u oħrajn

231-152-8 u oħrajn

8107 3206 49 30 u oħrajn

i(1)

sr

 

Kadusafos (2)

95465-99-9

n.a.

2930 90 85

p(1)

b

 

Kalċiferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

Kaptafol (1)

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Karbaril (2)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b–b

 

Karbofuran (2)

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

Tetraklorur tal-karbonju

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

Karbosulfan (2)

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

Kartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Ċinometijonat

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klorat (2)

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

b

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Klordimeform (1)

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Klorfenapir (2)

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

Klorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Klorobenżilat (1)

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Kloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

Klortal-dimetil (2)

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

b

 

Chlozolinate (2)

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Kolekalċiferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

Kumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Kreożot u sustanzi relatati mal-kreożot

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

b

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Krimidina

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

Ċjanammid (2)

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

Ċjanażina

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Ċjalotrina

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB (Di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane/dioxastannaboretan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

Diażinon (2)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

Diklobenil (2)

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

Dikloran (2)

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

Diklorvos (2)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

Dikofol (2)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dikofol li fih < 78 % p, p′-Dikofol jew 1 g/kg ta’ DDT u komposti relatati + mad-DDT (2)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dimetenammid (2)

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p(1)

b

 

Dinikonażol-M (2)

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p(1)

b

 

Dinitro-orto-kresol (DNOC) u l-imluħ tiegħu (bħalma huma l-imluħ tal-ammonju, tal-potassju u tas-sodju) (1)

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinoseb u l-imluħ u l-esteri tiegħu (1)

88-85-7 u oħrajn

201-861-7 u oħrajn

2908 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

2915 36 00

i(2)

b

Dinoterb (2)

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Difenilammina

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

b

 

Formulazzjonijiet ta’ trab frijabbli li fihom kombinazzjoni ta':

 

 

3808 99 90

 

 

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Benomyl 7 % jew iktar

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

b

 

Carbofuran 10 % jew iktar

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

b

 

u 15 % ta’ Thiram jew iktar (1)

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

Endosulfan (2)

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

Etalfluralin (2)

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p(1)

b

 

Etjon

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Ethoxyquin (2)

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

Ossidu tal-etilena (Oxirane) (1)

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Fenarimol (2)

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

b

 

Fenitrotijon (2)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

Fenpropatrina

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentijon (2)

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

Aċetat tal-fentin (2)

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Idrossidu tal-fentin (2)

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenvalerat

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fluworoaċetammid (1)

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Flurprimidol (2)

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p(1)

b

 

Furatijokarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Guazatine (2)

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Eżakloroetan

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Eżażinon

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminottadina

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Aċidu indolaċetiku (2)

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p(1)

b

 

Isossatijon

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

Malatijon

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

b

 

(a)

Idrażidu malejku u l-imluħ tiegħu, bl-eċċezzjoni tal-imluħ tal-kolin, tal-potassju u tas-sodju

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

(b)

Imluħ tal-kolin, tal-potassju u tas-sodju tal-idrażidu malejku li fihom iktar minn 1 mg/kg ta’ hydrazine ħieles espress fuq il-bażi tal-ekwivalenza aċida

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Komposti tal-merkurju, li jinkludu komposti inorganiċi tal-merkurju, il-komposti alkili tal-merkurju u l-komposti alkilossialkil u arili tal-merkurju għajr il-komposti tal-merkurju elenkati fl-Anness V (1)

62-38-4, 26545-49-3 u oħrajn

200-532-5, 247-783-7 u oħrajn

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Metam

144-54-7

205-632-2

2930 20 00

p(1)

b

 

137-42-8

205-239-0

Metamidofos (2)  (2)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

b

 

Metamidofos (Formulazzjonijiet likwidi tas-sustanza li jinħallu, li jeċċedu s-600 g tal-ingredjent attiv/l) (1)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Metidatjon

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Metomil

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

b

 

Methyl bromide (2)

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

Metil-paratijon (2)  (1)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Metossuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monokrotofos (1)

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

Metan tal-monometil-dibromo-difenil

Isem kummerċjali: DBBT (2)

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

b

 

Metan tal-Monometil-Dikloro-Difenil;

Isem kummerċjali: Ugilec 121 jew Ugilec 21 (2)

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Metan tal-Monometil-Tetraklorodifenil;

Isem kummerċjali: Ugilec 141 (2)

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

Nikotina (2)

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

b

 

Nitrofen (2)

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19  (2)

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, bil-friegħi)

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (isononilfenol),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2, (fenol, nonil-, bil-friegħi),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5(p-nonilfenol) u oħrajn

203-199-4 u oħrajn

 

 

 

 

Nonylphenol ethoxylates (C2H4O)nC15H24O (2)

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 u oħrajn

 

3402 13 00

i(1)

sr

 

p(1)-p(2)

b-b

Etere tal-ottabromodifenil (2)

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

 

Ometoat

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Ossidemeton-metil (2)

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Parakwat (2)

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Paratijon (1)

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Pebulat

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Pentaklorofenol u l-imluħ u l-esteri tiegħu (1)

87-86-5 u oħrajn

201-778-6 u oħrajn

2908 11 00

2908 19 00 u oħrajn

p(1)-p(2)

b-sr

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Sulfonati tal-perfluworoottan

1763-23-1

n.a.

2904 90 20

i(1)

sr

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

u oħrajn

 

u oħrajn

 

 

 

(X = OH, Melħ tal-metall (O-M+), halide, amide, u derivattivi oħra li jinkludu l-polymers) (2)

 

 

 

 

 

 

Permetrina

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

Fosalon (2)

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

Phosphamidon (formulazzjonijiet tas-sustanza li jinħallu li jeċċedu l-1 000 g tal-ingredjent attiv/l) (1)

13171-21-6 (taħlita, (E)&(Z) iżomeri)

23783-98-4 ((Z)-iżomer)

297-99-4 ((E)-iżomer)

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Bifenili polibrominati (PBB) għajr l-eżabromobifenil (1)

13654-09-6, 27858-07-7 u oħrajn

237-137-2, 248-696-7 u oħrajn

2903 69 90

i(1)

sr

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Terfenili poliklorinati (PCT) (1)

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Proċmidon (2)

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

b

 

Propachlor (2)

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

b

 

Propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

b

 

Profam

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

Propisoklor (2)

86763-47-5

n.a.

2924 29 98

p(1)

b

 

Pirażofos (2)

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Kwintożen (2)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Xillirosid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

Simazine (2)

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Striknina

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

Teknażen (2)

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Ċomb tat-tetraetil (1)

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Ċomb tat-tetrametil (1)

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Sulfat tat-tallju

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

Tijobenkarb (2)

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p(1)

b

 

Tijoċiklam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tijodikarb (2)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Tolilfluwanid (2)

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

b

 

Trijażofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Il-komposti kollha tar-tributyltin, fosthom:

 

 

2931 00 95

p(2)

b

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Tributyltin oxide

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

Tributyltin fluoride

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

Tributyltin methacrylate

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

Tributyltin benzoate

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

Tributyltin chloride

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

Tributyltin linoleate

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

Tributyltin naphthenate (1)

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

Triklorfon (2)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Triċiklażol (2)

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

b

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Trifluralin (2)

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

b

 

Komposti triorganostanniċi għajr il-komposti tat-tributyltin (2)

2931 00 95 u oħrajn

p(2)

sr

 

i(2)

sr

Tris (2,3-Dibromopropyl) Phosphate (1)

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

Jekk jogħġbok irreferi għaċ-ċirkulari PIC fuq www.pic.int/

Tris-aziridinyl-phosphinoxide (1,1′,1′-phosphoryltriaziridine) (2)

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Vamidotijon

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinklożolin (2)

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Żineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 jew 3824 90 97

p(1)

b

 

PARTI 2

Lista tas-sustanzi kimiċi li jikkwalifikaw għan-notifika PIC

(imsemmija fl-Artikolu 11)

Din il-lista tinkludi s-sustanzi kimiċi li jikkwalifikaw għan-notifika PIC. Ma tinkludix sustanzi kimiċi li diġà huma soġġetti għall-proċedura tal-PIC, li huma elenkati fil-Parti 3 ta’ dan l-Anness.

Sustanza Kimika

Nru CAS

Nru Einecs

Kodiċi tan-NM

Kategorija (***)

Limitazzjoni tal-użu (****)

1,3-dikloropropen

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p

b

2-Naftilammina (naftalen-2-ammina) u l-imluħ tiegħu

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 u oħrajn

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 u oħrajn

2921 45 00

i

b

4-Aminobiphenyl (biphenyl-4-amine) u l-imluħ tiegħu

92-67-1, 2113-61-3 u oħrajn

202-177-1 u oħrajn

2921 49 80

i

b

4-Nitrobifenil

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

Aċefat

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

Alaklor

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Aldikarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

Amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

b

Anthraquinone

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

b

Fibri tal-asbestos: Chrysotile

12001-29-5 jew 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

Atrazine

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

b

Azinphos-methyl

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

b

Benfurakarb

82560-54-1

n.a.

2932 99 00

p

b

Benżidina u l-imluħ tiegħu

92-87-5, 36341-27-2 u oħrajn

202-199-1, 252-984-8 u oħrajn

2921 59 90

i

sr

Derivati tal-benżidina

 

 

 

Butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

b

Kadusafos

95465-99-9

n.a.

2930 90 99

p

b

Karbaril

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

Karbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

b

Karbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

b

Klorat

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

b

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Klorfenapir

122453-73-0

 

2933 99 90

p

sr

Klortal-dimetil

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

b

Klożolinat

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

b

Ċjanammid

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

Diażinon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

sr

Diklobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

Dikloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

Dichlorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

sr

Dikofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dikofol li fih < 78 % p, p′-Dikofol jew 1 g/kg ta’ DDT u komposti relatati mad-DDT

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dimetenammid

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p

b

Dinikonażol-M

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p

b

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

Etalfluralin

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p

b

Ethoxyquin

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

b

Fenitrothion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

sr

Fentijon

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

Aċetat tal-fentin

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

Idrossidu tal-fentin

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

Flurprimidol

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p

b

Guazatine

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p

b

Aċidu indolaċetiku

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p

b

Metamidofos (4)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

b

Methyl bromide

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

Paratijon tal-metil (3)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

Metan tal-monometil-dibromo-difenil

Isem kummerċjali: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

Metan tal-Monometil-Dikloro-Difenil;

Isem kummerċjali: Ugilec 121 jew Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

Metan tal-Monometil-Tetraklorodifenil;

Isem kummerċjali: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

Nikotina

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

b

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

2907 13 00

i

sr

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, bil-friegħi),

284-325-5

 

 

 

11066-49-2 (isononilfenol),

234-284-4

 

 

 

90481-04-2, (fenol, nonil-, bil-friegħi),

291-844-0

 

 

 

104-40-5(P-nonilfenol) u oħrajn

203-199-4 u oħrajn

 

 

 

Etossilati tan-nonilfenol (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 u oħrajn

 

3402 13 00

i

sr

p

b

Etere tal-ottabromodifenil

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

Ossidemeton-metil

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

Parakwat

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

b

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Sulfonati tal-perfluworoottan

1763-23-1

n.a.

2904 90 20

i

sr

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, Melħ tal-metall (O-M+), halide, amide, u derivattivi oħra li jinkludu l-polymers)

2795-39-3 u oħrajn

 

2904 90 20 u oħrajn

 

 

Fosalun

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

Proċmidon

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

b

Propachlor

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

b

Propisoklor

86763-47-5

n.a.

2924 29 98

p

b

Pirażofos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

Kwintożen

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

Simazine

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

b

Teknażen

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

Tijobenkarb

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p

b

Tijodikarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

Tolilfluwanid

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

sr

Triklorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

Triċiklażol

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

b

Trifluralin

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

b

Komposti triorganostanniċi għajr il-komposti tat-tributyltin

2931 00 95 u oħrajn

p

sr

Vinklożolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

b

PARTI 3

Lista tas-sustanzi kimiċi li huma soġġetti għall-proċedura PIC

(imsemmija fl-Artikoli 13 u 14)

(Il-kategoriji elenkati huma dawk li jissemmew fil-Konvenzjoni)

Sustanza Kimika

Numru/i CAS rilevanti

Kodiċi tal-HS

Sustanza pura

Kodiċi tal-HS

Taħlitiet li jkun fihom is-sustanza

Kategorija

2,4,5-T u l-imlieħ u l-esteri tiegħu

93-76-5 (4)

2918.91

3808.50

Pestiċida

Aldrin (*****)

309-00-2

2903.52

3808.50

Pestiċida

Binapakril

485-31-4

2916.19

3808.50

Pestiċida

Kaptafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

Pestiċida

Klordan (*****)

57-74-9

2903.52

3808.50

Pestiċida

Klordimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

Pestiċida

Klorobenżilat

510-15-6

2918.18

3808.50

Pestiċida

DDT (*****)

50-29-3

2903.62

3808.50

Pestiċida

Dieldrin (*****)

60-57-1

2910.40

3808.50

Pestiċida

Dinitro-orto-kresol (DNOC) u l-imluħ tiegħu (bħalma huma l-imluħ tal-ammonju, tal-potassju u tas-sodju)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Pestiċida

Dinoseb u l-imlieħ u l-esteri tiegħu

88-85-7 (4)

2908.91

3808.50

Pestiċida

1,2-dibromoetan (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Pestiċida

Diklorur tal-etilen (1,2-dikloroetan)

107-06-2

2903.15

3808.50

Pestiċida

Ossidu tal-etilen

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Pestiċida

Fluworoaċetammid

640-19-7

2924.12

3808.50

Pestiċida

HCH (isomeri mħallta) (*****)

608-73-1

2903.51

3808.50

Pestiċida

Eptaklor (*****)

76-44-8

2903.52

3808.50

Pestiċida

Eżaklorobenżina (*****)

118-74-1

2903.62

3808.50

Pestiċida

Lindan (*****)

58-89-9

2903.51

3808.50

Pestiċida

Komposti tal-merkurju, li jinkludu l-komposti inorganiċi tal-merkurju, il-komposti alkili tal-merkurju u l-komposti arili u alkilossialkili tal-merkurju

10112-91-1, 21908-53-2 u oħrajn

Ara wkoll: http://pic.int/en

2852.00

3808.50

Pestiċida

Monokrotofos

6923-22-4

2924.12

3808.50

Pestiċida

Paratjon

56-38-2

2920.11

3808.50

Pestiċida

Pentaklorofenol u l-imlieħ u l-esteri tiegħu

87-86-5 (4)

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Pestiċida

Tossafen (*****)

8001-35-2

3808.50

Pestiċida

Formulazzjonijiet ta’ trab frijabbli li fihom kombinazzjoni ta': 7 % ta’ Benomyl jew aktar, 10 % ta’ Carbofuran jew aktar u 15 % Thiram jew aktar

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Formulazzjoni ta’ pestiċida perikoluża ħafna

Methamidophos (formulazzjonijiet likwidi tas-sustanza li jinħallu li jeċċedu s-600 g tal-ingredjent attiv/l)

10265-92-6

2930.50

3808.50

Formulazzjoni ta’ pestiċida perikoluża ħafna

Methyl-parathion (konċentrati li jistgħu jiġu emulsifikati b'kontenut ta’ ingredjenti attivi ta’ 19,5 % jew aktar u trabijiet b'kontenut ta’ ingredjenti attivi ta’ 1,5 % jew aktar)

298-00-0

2920.11

3808.50

Formulazzjoni ta’ pestiċida perikoluża ħafna

Phosphamidon (formulazzjonijiet likwidi tas-sustanza li jinħallu li jeċċedu l-1 000 g tal-ingredjent attiv/l)

 

2924.12

3808.50

Formulazzjoni ta’ pestiċida perikoluża ħafna

Taħlita, (E) u (Z) iżomers

13171-21-6

(Z)- iżomer

23783-98-4

(E)- iżomer

297-99-4

Fibri tal-asbestos:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Industrijali

Crocidolite

12001-28-4

2524.10

 

 

Actinolite

77536-66-4

2524.90

 

 

Anthophyllite

77536-67-5

2524.90

 

 

Amosite

12172-73-5

2524.90

 

 

Tremolite

77536-68-6

2524.90

 

 

Bifenili polibrominati (PBB)

 

 

 

 

(eża-) (*****)

36355-01-8

3824.82

Industrijali

(otta-)

27858-07-7

 

 

 

(deka-)

13654-09-6

 

 

 

Bifenili poliklorinati (PCB) (*****)

1336-36-3

3824.82

Industrijali

Terfenili poliklorinati (PCT)

61788-33-8

3824.82

Industrijali

Ċomb tat-tetraetil

78-00-2

2931.00

3811.11

Industrijali

Ċomb tat-tetrametil

75-74-1

2931.00

3811.11

Industrijali

Il-komposti kollha tar-tributyltin, fosthom:

 

2931.00

3808.99

Pestiċida

Tributyltin oxide

56-35-9

2931.00

3808.99

Tributyltin fluoride

1983-10-4

2931.00

3808.99

Tributyltin methacrylate

2155-70-6

2931.00

3808.99

Tributyltin benzoate

4342-36-3

2931.00

3808.99

Tributyltin chloride

1461-22-9

2931.00

3808.99

Tributyltin linoleate

24124-25-2

2931.00

3808.99

Tributyltin naphthenate

85409-17-2

2931.00

3808.99

Fosfat tat-tris (2,3-dibromopropil)

126-72-7

2919.10

3824.83

Industrijali


(*)  Sottokategorija: p(1) – pestiċida fil-grupp ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, p(2) – pestiċidi oħrajn li jinkludu l-bijoċidi; i(1) – sustanza kimika industrijali għall-użu professjonali u i(2) – sustanza kimika industrijali għall-użu mill-pubbliku.

(**)  Limitazzjoni fl-użu: sr – restrizzjoni severa, b – projbizzjoni (għas-sottokategorija jew sottokategoriji kkonċernati) skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(1)  Din l-entrata ma taffettwax l-entrata eżistenti għal cis-1,3-dikloropropen (Nru CAS 10061-01-5).

(2)  Din l-entrata ma taffettwax l-entrata eżistenti għal formulazzjonijiet likwidi solubbli tal-metamidofos li jaqbżu s-600 g ta’ ingredjent attiv kull litru.

(3)  Ħlief karburanti ta’ magni li huma soġġetti għad-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 1998 dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil (ĠU L 350, 28.12.1998, p. 58).

Nru CAS= Numru tar-Reġistru tas-Servizz tat-Taqsiriet tas-Sustanzi Kimiċi.

(1)  

(#)

Sustanza kimika li hija soġġetta jew soġġetta parzjalment għall-proċedura tal-PIC.

(2)  

(+)

Sustanza kimika li tikkwalifika għan-notifika tal-PIC.

(***)  Kategorija: p – pestiċidi; i – sustanza kimika industrijali.

(****)  Limitazzjoni fl-użu: sr – restrizzjoni severa, b – projbizzjoni (għall-kategorija jew kategoriji kkonċernati).Nru CAS = Numru tar-Reġistru tas-Servizz tat-Taqsiriet tas-Sustanzi Kimiċi.

(4)  Din l-entrata ma taffettwax l-entrata fl-Anness I Parti 3 għal formulazzjonijiet likwidi solubbli tal-metamidofos li jaqbżu s-600 g ta’ ingredjent attiv kull litru.

(3)  

(#)

Sustanza kimika li hija soġġetta jew soġġetta parzjalment għall-proċedura PIC.

(*****)  Dawn is-sustanzi huma soġġetti għall-projbizzjoni ta’ esportazzjoni skont l-Artikolu 15(2) ta’, u l-Anness V għal, dan ir-Regolament.

(4)  

(#)

Huma biss in-numri CAS tal-komposti ġenituri li huma elenkati.


ANNESS II

NOTIFIKA TAL-ESPORTAZZJONI

L-informazzjoni li ġejja hija mitluba skont l-Artikolu 8:

1.

Identità tas-sustanzi li għandhom jiġu esportati:

(a)

isem fin-nomenklatura tal-Unjoni Internazzjonali tal-Kimika Pura u Applikata;

(b)

ismijiet oħra (eż. isem ISO, ismijiet komuni, ismijiet kummerċjali u abbrevjazzjonijiet);

(ċ)

Numru EINECS (Inventarju Ewropew ta’ Sustanzi Kimiċi Eżistenti) u numru CAS (Reġistru tas-Servizz tat-Taqsiriet tas-Sustanzi Kimiċi);

(d)

Numru CUS (Inventarju Doganali Ewropew ta’ Sustanzi Kimiċi) u l-Kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda;

(e)

impuritajiet ewlenin tas-sustanza, meta jkunu partikolarment rilevanti.

2.

Identità tat-taħlita li ser tiġi esportata:

(a)

l-isem u/jew id-denominazzjoni kummerċjali tat-taħlita;

(b)

għal kull sustanza elenkata fl-Anness I, perċentwal u dettalji kif speċifikat taħt il-punt 1;

(ċ)

Numru CUS (Inventarju Doganali Ewropew ta’ Sustanzi Kimiċi) u l-Kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda.

3.

Identità tal-prodott li għandu jiġi esportat:

(a)

isem u/jew deskrizzjoni kummerċjali tal-prodott;

(b)

għal kull sustanza elenkata fl-Anness I, il-perċentwal u d-dettalji kif speċifikati fil-punt 1.

4.

Informazzjoni dwar l-esportazzjoni:

(a)

pajjiż tad-destinazzjoni;

(b)

pajjiż tal-oriġini;

(ċ)

data mistennija tal-ewwel esportazzjoni din is-sena;

(d)

ammont stmat tas-sustanza kimika għall-esportazzjoni lejn il-pajjiż ikkonċernat din is-sena;

(e)

użu intenzjonat fil-pajjiż tad-destinazzjoni, jekk magħruf, inkluża informazzjoni; dwar il-kategorija/i skont il-Konvenzjoni li dan l-użu jaqa’ taħtha;

(f)

isem, indirizz u dettalji rilevanti oħrajn tal-persuna fiżika jew ġuridika li timporta;

(g)

isem, indirizz u dettalji oħrajn rilevanti tal-esportatur.

5.

Awtoritajiet Nazzjonali Nominati:

(a)

l-isem, l-indirizz, telefown u teleks, numru tal-feks jew E-mail tal-awtorità nominata fl-Unjoni li minnha tista’ tinkiseb iktar informazzjoni;

(b)

l-isem, l-indirizz, telefown u teleks, numru tal-feks jew E-mail tal-awtorità nominata fil-pajjiż importatur.

6.

L-informazzjoni dwar prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu, inkluża l-kategorija tat-twissija dwar riskju u sikurezza.

7.

Taqsira tal-proprjetajiet fiżikotossiċi, tossikoloġiċi u ekotossikoloġiċi.

8.

Użu tas-sustanza kimika fl-Unjoni:

(a)

użi, kategorija/i skont il-Konvenzjoni u s-sottokategorija/i tal-Unjoni li huma soġġetti għall-miżuri ta’ kontroll (projbizzjoni jew restrizzjoni severa);

(b)

użi li għalihom is-sustanza kimika mhix ipprojbita jew ristretta severament (kategoriji u sottokategoriji ta’ użi kif iddefiniti fl-Anness I għar-Regolament);

(ċ)

stima, fejn hija disponibbli, tal-kwantitajiet tas-sustanza kimika prodotta, importata, esportata u użata.

9.

Informazzjoni dwar miżuri kawtelatorji biex jitnaqqsu l-esponiment għal u l-emissjoni tas-sustanza kimika.

10.

Taqsira tar-restrizzjonijiet regolatroji u raġunijiet għalihom.

11.

Taqsira dwar l-informazzjoni speċifikata fil-punti 2(a), (c) u (d) tal-Anness IV.

12.

Informazzjoni oħra pprovduta mill-Parti esportatriċi minħabba li hija kkunsidrata ta’ tħassib jew aktar informazzjoni kif speċifikat fl-Anness IV meta din tintalab mill-Parti importatriċi.


ANNESS III

Informazzjoni li għandha tingħata mill-awtoritajiet nazzjonali nominati tal-Istati Membri lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 10

1.

Sommarju tal-kwantitajiet tas-sustanzi kimiċi (fil-forma ta’ sustanzi, taħlitiet u prodotti) soġġetti għall-Anness I u esportati matul is-sena ta’ qabel.

(a)

Sena li fiha saru l-esportazzjonijiet;

(b)

Tabella li turi fil-qosor il-kwantitajiet ta’ sustanzi kimiċi esportati (fil-forma ta’ sustanzi, taħlitiet u prodotti) kif definiti hawn taħt.

Sustanza Kimika

Pajjiż li jimporta

Kwantità tas-sustanza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Lista ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jimportaw sustanzi kimiċi f’Parti jew f’pajjiż ieħor

Sustanza Kimika

Pajjiż li jimporta

Persuna li timporta

Indirizz u dettalji rilevanti oħrajn tal-persuna li timporta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS IV

Notifika lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni dwar sustanza kimika projbita jew imrażżna strettament

REWKIŻITI TA' INFORMAZZJONI GĦAN-NOTIFIKI SKONT L-ARTIKOLU 11

In-notifiki għandhom jinkludu:

1.

proprjetajiet, identifikazzjoni u użi

(a)

isem komuni;

(b)

isem is-sustanza kimika skont nomenklatura magħrufa internazzjonalment (pereżempju l-Unjoni Internazzjonali tal-Kimika Pura u Applikata (IUPAC)), fejn din in-nomenklatura teżisti;

(c)

ismijiet kummerċjali u ismijiet ta’ taħlitiet;

(d)

numri tal-kodiċi: Numru tas-Servizz tat-Taqsiriet tas-Sustanzi Kimiċi (CAS), Sistema tal-Kodiċi Doganali Armonizzat u numri oħrajn;

(e)

informazzjoni dwar klassifika ta’ periklu, fejn is-sustanza kimika hija soġġetta għal rekwiżiti ta’ klassifika;

(f)

użu jew użi tas-sustanza kimika:

fl-Unjoni,

postijiet oħra (jekk magħrufa);

(g)

il-kwalitajiet fiżikokimiċi, tossikoloġiċi u ekotossikoloġiċi;

2.

azzjoni regolatorja finali

(a)

informazzjoni speċifika għall-azzjoni regolatorja finali:

(i)

sommarju tal-azzjoni regolatorja finali;

(ii)

referenza għad-dokument regolatorju;

(iii)

data tad-dħul fis-seħħ tal-azzjoni regolatorja finali;

(iv)

indikazzjoni jekk l-azzjoni regolatorja finali tteħditx abbażi ta’ evalwazzjoni tar-riskju jew periklu u, jekk huwa hekk, informazzjoni dwar tali evalwazzjoni, li tkopri referenza għad-dokumentazzjoni rilevanti;

(v)

raġunijiet għall-azzjoni regolatorja finali rilevanti għas-saħħa tal-bniedem, inkluża s-saħħa tal-konsumaturi u l-ħaddiema, jew l-ambjent;

(vi)

sommarju tal-perikli u r-riskji li jirriżultaw mis-sustanza kimika għas-saħħa tal-bniedem, inkluża s-saħħa tal-konsumaturi u l-ħaddiema, jew l-ambjent u l-effett mistenni tal-azzjoni regolatorja finali;

(b)

kategorija jew kategoriji fejn ittieħdet l-azzjoni regolatorja finali, u għal kull kategorija:

(i)

użu jew użi pprojbiti mill-azzjoni regolatorja finali;

(ii)

użu jew użi li jibqgħu permessi;

(iii)

stima, fejn hija disponibbli, tal-kwantitajiet tas-sustanza kimika prodotta, importata, esportata u użata;

(c)

indikazzjoni, safejn hu possibbli, tar-rilevanza probabbli tal-azzjoni regolatorja finali għal Stati u reġjuni oħrajn;

(d)

informazzjoni oħra rilevanti li tista' tkopri:

(i)

evalwazzjoni tal-effetti soċjoekonomiċi tal-azzjoni regolatorja finali;

(ii)

informazzjoni dwar alternattivi u r-riskji relattivi tagħhom, fejn disponibbli, bħal:

strateġiji integrati għall-ġestjoni tal-pesti;

prassi u proċessi industrijali, inkluża teknoloġija aktar nadifa.


ANNESS V

Sustanzi kimiċi u oġġetti soġġetti għal projbizzjoni ta’ esportazzjoni

(imsemmija fl-Artikolu 15)

PARTI 1

Sustanzi niġġiesa organiċi persistenti kif elenkati fl-Annessi A u B tal-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes (1) skont id-dispożizzjonijiet mniżżla fiha.

Deskrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi/prodott(i) soġġetti għall-projbizzjoni tal-esportazzjoni

Dettalji addizzjonali, fejn rilevanti (eż. isem is-sustanza kimika, Nru KE, Nru CAS, eċċ.)

 

Aldrin

KE Nru 206-215-8,

Nru CAS 309-00-2,

Kodiċi tan-NM 2903 52 00

 

Klordan

KE Nru 200-349-0,

Nru CAS 57-74-9,

Kodiċi tan-NM 2903 52 00

 

Klordekon

Nru KE 205-601-3

Nru CAS 143-50-0

Kodiċi tan-NM 2914 70 00

 

Dieldrin

KE Nru 200-484-5,

Nru CAS 60-57-1,

Kodiċi tan-NM 2910 40 00

 

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorophenyl) ethane

KE Nru 200-024-3,

Nru CAS 50-29-3,

Kodiċi tan-NM 2903 62 00

 

Endrin

KE Nru 200-775-7,

Nru CAS 72-20-8,

Kodiċi tan-NM 2910 90 00

 

Etere tal-ettabromodifenil C12H3Br7O

KE Nru 273-031-2

Nru CAS 68928-80-3 u oħrajn

Kodiċi tan-NM 2909 30 38

 

Eptaklor

KE Nru 200-962-3,

Nru CAS 76-44-8,

Kodiċi tan-NM 2903 52 00

 

Eżabromobifenil

KE Nru 252-994-2

Nru CAS 36355-01-8 u oħrajn

Kodiċi tan-NM 2903 69 90

 

Etere tal-eżabromodifenil C12H4Br6O

KE Nru 253-058-6

Nru CAS 36483-60-0 u oħrajn

Kodiċi tan-NM 2909 30 38

 

Eżaklorobenżen

KE Nru 200-273-9,

Nru CAS 118-74-1,

Kodiċi tan-NM 2903 62 00

 

Eżakloroċikloeżani, inkluż il-lindan

KE Nru 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

Nru CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

Kodiċi tan-NM 2903 51 00

 

Mireks

KE Nru 219-196-6,

Nru CAS 2385-85-5,

Kodiċi tan-NM 2903 59 80

 

Etere tal-pentabromodifenil C12H5Br5O

KE Nru 251-084-2 u oħrajn

Nru CAS 32534-81-9 u oħrajn

Kodiċi tan-NM 2909 30 31

 

Pentaklorobenżen

KE Nru 210-172-5

Nru CAS 608-93-5

Kodiċi tan-NM 2903 69 90

 

Bifenili poliklorinati (PCBs)

KE Nru 215-648-1 u oħrajn,

CAS Nru 1336-36-3 u oħrajn,

Kodiċi tan-NM 2903 69 90

 

Etere tat-tetrabromodifenil C12H6Br4O

KE Nru 254-787-2 u oħrajn

Nru CAS 40088-47-9 u oħrajn

Kodiċi tan-NM 2909 30 38

 

Tossafen (kamfeklor)

KE Nru 232-283-3,

Nru CAS 8001-35-2,

Kodiċi tan-NM 3808 50 00

PARTI 2

Sustanzi kimiċi oħrajn barra s-sustanzi niġġiesa organiċi persistenti kif elenkati fl-Annessi A u B għall-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes skont id-dispożizzjonijiet li fiha.

Deskrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi/prodott(i) soġġetti għall-projbizzjoni tal-esportazzjoni

Dettalji addizzjonali, fejn rilevanti (eż. isem is-sustanza kimika, Nru KE, Nru CAS, eċċ.)

Sapun kożmetiku li fih il-merkurju

Kodiċi NM 3401 11 00 , 3401 19 00 , 3401 20 10 , 3401 20 90 , 3401 30 00

Komposti tal-merkurju għajr komposti esportati għal skopijiet ta’ riċerka u żvilupp, skopijiet mediċi jew ta’ analiżi

Mineral taċ-ċinabru, klorur tal-merkurju (I)(Hg2Cl2, Nru CAS 10112-91-1), ossidu tal-merkurju (II)(HgO, Nru CAS 21908-53-2); Kodiċi tan-NM 2852 00 00

Merkurju metalliku u taħlitiet ta’ merkurju metalliku ma’ sustanzi oħra, inklużi ligi ta’ merkurju, b'konċentrazzjoni ta’ merkurju li tal-anqas tkun ta’ 95 % piż skont il-piż

Nru CAS 7439-97-6

Kodiċi tan-NM 2805 40


(1)  ĠU L 209, 31.7.2006, p. 3.


ANNESS VI

Lista ta’ Partijiet fil-Konvenzjoni li jeħtieġu informazzjoni dwar il-movimenti ta’ tranżitu tas-sustanzi kimiċi soġġetti għall-proċedura PIC

(imsemmija fl-Artikolu 16)

Pajjiż

Informazzjoni meħtieġa

 

 

 

 


ANNESS VII

Tabella ta' korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 689/2008

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1(1)

1(1)

Artikolu 1(2)

1(2)

Artikolu 2

Artikolu 2(1)

2(1)

Artikolu 2(2)

2(2)

2(3)

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 5

Artikolu 5(1)

5(1)

Artikolu 5(2)

5(2)

Artikolu 5(3)

5(3)

Artikolu 6

6(1)

6(2)

Artikolu 7

Artikolu 6(1)

7(1)

Artikolu 6(2)

7(2)

Artikolu 6(3)

7(3)

Artikolu 8

Artikolu 7(1)

8(1)

Artikolu 7(2)

8(2)

Artikolu 7(3)

8(3)

Artikolu 7(4)

8(4)

Artikolu 7(5)

8(5)

Artikolu 7(6)

8(6)

Artikolu 7(7)

8(7)

Artikolu 7(8)

8(8)

Artikolu 9

Artikolu 8(1)

9(1)

Artikolu 8(2)

9(2)

Artikolu 10

Artikolu 9(1)

10(1)

Artikolu 9(2)

10(2)

Artikolu 9(3)

10(3)

Artikolu 11

Artikolu 10(1)

11(1)

Artikolu 10(2)

11(2)

Artikolu 10(3)

11(3)

Artikolu 10(4)

11(4)

Artikolu 10(5)

11(5)

Artikolu 10(6)

11(6)

Artikolu 10(7)

11(7)

Artikolu 10(8)

11(8)

Artikolu 11

Artikolu 12

Artikolu 13

Artikolu 12(1)

13(1)

Artikolu 12(2)

13(2)

Artikolu 12(3)

13(3)

Artikolu 12(4)

13(4)

Artikolu 12(5)

13(5)

Artikolu 12(6)

13(6)

Artikolu 14

Artikolu 13(1)

14(1)

Artikolu 13(2)

14(2)

Artikolu 13(3)

14(3)

Artikolu 13(4)

14(4)

Artikolu 13(5)

14(5)

Artikolu 13(6)

14(6)

Artikolu 13(7)

14(7)

Artikolu 13(8)

14(8)

Artikolu 13(9)

14(9)

Artikolu 13(10)

14(10)

Artikolu 13(11)

14(11)

Artikolu 15

Artikolu 14(1)

15(1)

Artikolu 14(2)

15(2)

Artikolu 16

Artikolu 15(1)

16(1)

Artikolu 15(2)

16(2)

Artikolu 15(3)

16(3)

Artikolu 15(4)

16(4)

Artikolu 17

Artikolu 16(1)

17(1)

Artikolu 16(2)

17(2)

Artikolu 16(3)

17(3)

Artikolu 16(4)

17(4)

Artikolu 18

Artikolu 17(1)

18(1)

18(2)

Artikolu 17(1)

18(3)

Artikolu 19

Artikolu 17(2)

19(1)

19(2)

19(3)

Artikolu 20

Artikolu 19(1)

20(1)

Artikolu 19(2)

20(2

Artikolu 19(3)

20(3)

Artikolu 19(3)

20(4)

Artikolu 20

Artikolu 21

Artikolu 22

Artikolu 21(1)

22(1)

Artikolu 21(2)

22(2)

Artikolu 21(3)

22(3)

Artikolu 23

Artikolu 22(1)

23(1)

Artikolu 22(2)

23(2)

Artikolu 22(3)

23(3)

Artikolu 22(4)

23(4)

Artikolu 24

24(1)

24(2)

24(3)

Artikolu 25

Artikolu 26

26(1)

26(2)

26(3)

26(4)

26(5)

Artikolu 27

Artikolu 24(1)

27(1)

Artikolu 24(2

27(2)

Artikolu 18

Artikolu 28

Artikolu 29

Artikolu 25

Artikolu 30

Artikolu 26

Artikolu 31

Anness I

Anness I

Anness II

Anness II

Anness III

Anness III

Anness IV

Anness IV

Anness V

Anness V

Anness VI

Anness VI


Top