Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0480

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 480/2012 tas- 7 ta’ Ġunju 2012 li jiftaħ u jipprovdi għat-tmexxija ta’ kwota ta’ tariffa għal ross miksur (broken rice) ta’ kodiċi NK 10064000 għal produzzjoni ta’ tħejjijiet tal-ikel ta’ kodiċi NM 19011000

OJ L 148, 8.6.2012, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 245 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/480/oj

8.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 148/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 480/2012

tas-7 ta’ Ġunju 2012

li jiftaħ u jipprovdi għat-tmexxija ta’ kwota ta’ tariffa għal ross miksur (broken rice) ta’ kodiċi NK 1006 40 00 għal produzzjoni ta’ tħejjijiet tal-ikel ta’ kodiċi NM 1901 10 00

(kodifikazzjoni)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1095/96 tat-18 ta’ Ġunju 1996 dwar l-implimentazzjoni tal-konċessjonijiet dikjarati fl-iskeda CXL imfassla bħala riżultat tal-konklużjoni tan-negozjati tal-FĠKT (GATT) XXIV.6 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 1 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2058/96 tat-28 ta’ Ottubru 1996 li jiftaħ u jipprovdi għat-tmexxija ta’ kwota ta’ tariffa għal ross miksur (“broken rice”) ta’ kodiċi NK 1006 40 00 għal produzzjoni ta’ tħejjijiet tal-ikel ta’ kodiċi NM 1901 10 (2) ġie emendat kemm-il darba (3) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

Fost il-konċessjonijiet mogħtija hemm kwota annwali ta’ 1 000 tunnellati metriċi bla dazju ta’ ross miksur ta’ kodiċi NM 1006 40 00 għal produzzjoni ta’ tħejjijiet tal-ikel ta’ kodiċi NM 1901 10 00.

(3)

Għandu jingħad li r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1342/2003 tat-28 ta’ Lulju 2003 li jistabbilixxi regoli speċjali u dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ ċereali u ross (4) japplika għal importazzjonijiet skont dan ir-Regolament.

(4)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b’sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni (5) b’mod partikolari regoli dettaljati relatati mal-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni, l-istatus tal-applikanti, kif ukoll il-ħruġ tal-liċenzji. Dak ir-Regolament jillimita l-perijodu ta’ validità tal-liċenzji tal-importazzjoni għall-aħhar jum tal-perijodu ta’ kwota tariffarja u japplika mingħajr preġudizzju għall-kundizzjonijiet addizzjonali jew derogi stabbiliti mir-regolamenti settorjali.

(5)

Sabiex titjieb l-amministrazzjoni tal-kwota tariffarja miftuħa taħt dan ir-Regolament, huwa neċessarju li l-operaturi jibqgħu jingħataw il-permess li jippreżentaw aktar minn applikazzjoni waħda għal liċenzja għal kull perijodu ta’ kwota u għalhekk li ssir deroga mill-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006. Minbarra hekk, sabiex jitjieb il-kontroll ta’ din il-kwota, kif ukoll biex tiġi armonizzata u ssimplifikata l-amministrazzjoni tagħha, għandu jiġi stabbilit li l-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni jsiru kull ġimgħa.

(6)

Biex ikun assigurat li l-kwota tkun sew, regoli speċifiċi dwar sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet u ħruġ ta’ liċenzji huma meħtieġa. Dawk ir-regoli jew iżidu ma’ jew jidderogaw mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2008 tat-23 ta’ April 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni u ta’ ċertifikati ta’ iffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli (6).

(7)

Dispożizzjonijiet speċifiċi huma meħtieġa biex ikun assigurat li ross miksur importat ma jitbiegħedx mill-użu preskritt. Eżenzjoni mid-dazju għandha għalhekk tkun taħt kondizzjoni ta’ sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni mill-importatur rigward l-użu tar-ross u depożitu ta’ garanzija ugwali għad-dazju li mhux mitlub ħlas tiegħu. Tmexxija tal-kwota teħtieġilha li jkun hemm żmien raġonevoli għal ipproċessar. Il-kunsinna tal-prodotti teħtieġ kopja tal-kontroll T5 li trid issir fl-Istat Membru fejn tkun dieħla l-kunsinna għal ċirkolazzjoni ħielsa skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (7), bħala l-mezz xieraq biex tingħata prova ta’ pproċessar. Meta jsir ipproċessar fl-Istat Membru fejn tkun dieħla l-kunsinna għal ċirkolazzjoni libera, prova ta’ pproċessar tista’ tingħata permezz ta’ dokument nazzjonali ekwivalenti.

(8)

Għalkemm l-għan tal-garanzija huwa li jkun assigurat pagament għal dejn ġdid li qed jidher fl-importazzjoni, għandu jkun hemm flessibilità fir-rigward tar-rilaxx tal-garanzija.

(9)

Garanzija għal-liċenzji tal-importazzjoni ta’ EUR 25 għal kull tunnellata għandha tkun biżżejjed għat-tmexxija xierqa tal- kwota.

(10)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tat-Tmexxija għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADDOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kwota ta’ tariffa annwali ta’ bla dazju ta’ 1 000 tunnellati metriċi ta’ ross miksur ta’ kodiċi NM 1006 40 00 għal użu fil-produzzjoni ta’ tħejjijiet tal-ikel ta’ kodiċi NM 1901 10 00 qed tinfetaħ skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Il-kwota għandha n-numru ta’ ordni 09.4079.

Ir-Regolamenti (KE) Nru 1342/2003, (KE) Nru 1301/2006 u (KE) Nru 376/2008 għandhom japplikaw għall-kwota msemmija fl-ewwel paragrafu, ħlief jekk ikun hemm xi dispożizzjonijiet kontrarji stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Artikolu 2

1.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għandhom ikunu għal kwantità ta’ mhux anqas minn 5 tunnellati u mhux aktar minn 500 tunnellata.

Kull applikazzjoni għal liċenzja għandha tindika kwantità f’kilogrammi (mingħajr deċimali).

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għandhom jiġu ddepożitati għand l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kull nhar ta’ Ġimgħa, mhux aktar tard mis-13.00, ħin ta’ Brussell.

2.   B’deroga mill-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, l-applikant jista’ jippreżenta aktar minn applikazzjoni waħda għal kull perijodu ta’ kwota. Madankollu, l-applikant jista’ jippreżenta biss applikazzjoni waħda għal liċenzja kull ġimgħa.

3.   Kaxxa 7 tal-applikazzjoni għal liċenzja u l-liċenzja ta’ importazzjoni għandha turi l-pajjiż li jesporta u l-kelma “iva” għandha tkun immarkata b’salib.

4.   Applikazzjonijiet għal liċenzja u liċenzji għandu jkun fihom:

(a)

fil-kaxxa 20 waħda mill-annotazzjonijiet imniżżla fl-Anness I;

(b)

fil-kaxxa 24, waħda mill-annotazzjonijiet imniżżla fl-Anness II.

5.   B’deroga mill- Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003, il-garanzija għal- liċenzji tal-importazzjoni msemmija f’dan ir-Regolament għandha tkun ta’ EUR 25 kull tunnellata metrika.

Artikolu 3

1.   Meta l-kwantitajiet li għalihom isiru applikazzjonijiet matul ġimgħa jaqbżu l-kwantità tal-kwota disponibbli, il-Kummissjoni, skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, sa mhux aktar tard mir-raba’ jum tax-xogħol wara l-aħħar jum għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal dik il-ġimgħa, kif imsemmi fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 2(1) ta’ dan ir-Regolament, għandha tiffissal-koeffiċjent ta’ allokazzjoni tal-kwantiajiet li għalihom ikunu saru l-applikazzjonijiet matul dik il-ġimgħa, u tissospendi t-tressiq ta’ applikazzjonijiet għal liċenzji ġodda tal-importazzjoni sa tmiem il-perjodu tal-kwota.

L-applikazzjonijiet imressqa fir-rigward tal-ġimgħa kurrenti għandhom jitqiesu inammissibbli.

L-Istati Membri għandhom jippermettu li l-operaturi, fi żmien jumejn tax-xogħol mid-data tal-pubblikazzjoni tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni li jistabbilixxi l-koeffiċjent ta’ allokazzjoni, jirtiraw l-applikazzjonijiet li għalihom il-kwantità li l-liċenzja jkollha tinħareġ għaliha tkun anqas minn 20 tunnellata.

2.   Il-liċenzja ta’ importazzjoni għandha tinħareġ fit-tmien jum tax-xogħol wara l-aħħar jum għat-tressiq tal-applikazzjonijiet.

Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jibagħtu elettronikament lill-Kummissjoni:

(a)

sa mhux aktar tard minn nhar it-Tnejn ta’ wara l-aħħar jum għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji, qabel is-18.00 ħin ta’ Brussell, it-tagħrif rigward l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni, imsemmija fl-Artikolu 11(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, b’turija tal-kwantitajiet totali li jkunu jirrigwardaw dawn l-applikazzjonijiet;

(b)

sa mhux aktar tard mit-tieni jum tax-xogħol wara l-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni, it-tagħrif rigward il-liċenzji li jkunu nħarġu, imsemmija fl-Artikolu 11(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, b’turija tal-kwantitajiet totali li għalihom ikunu nħarġu l-liċenzji tal-importazzjoni, kif ukoll il-kwantitajiet li għalihom l-applikazzjonijiet għal-liċenzji jkunu ġew irtirati skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(1) ta’ dan ir-Regolament;

(c)

sa mhux aktar tard mill-aħħar jum ta’ kull xahar, il-kwantitajiet totali li fil-fatt ikunu ġew rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera b’applikazzjoni tal- kwota kkonċernata matul it-tieni xahar preċedenti. Jekk ma tkun ġiet rilaxxata l-ebda kwantità għaċ-ċirkolazzjoni libera matul dawn ix-xhur, għandha tintbagħat notifika f’dan is-sens, bil-kelma “xejn”. Madankollu, din in-notifika ma tibqax rikjesta fit-tielet xahar wara d-data ta’ limitu tal-validità tal-liċenzji.

Artikolu 5

1.   Eżenzjoni minn dazju tad-dwana għandha tkun soġġetta għal:

(a)

sottomissjoni mad-dħul għaċ-ċirkolazzjoni libera ta’ dikjarazzjoni bil-miktub mill-importatur li l-prodotti kollha mdaħħla jkunu proċessati kif indikat fl-kaxxa 20 tal-liċenzja fi żmien sitt xhur tad-data minn meta kien aċċettat id-dħul għaċ-ċirkolazzjoni libera;

(b)

depożitu mill-importatur, mad-dħul għaċ-ċirkolazzjoni libera, ta’ garanzija għal ammont ugwali għad-dazju tad-dwana għal ross miksur iffissat fl-Artikolu 140 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (8).

2.   Mad-dħul għaċ-ċirkolazzjoni libera, l-importatur għandu bħala l-lok għall-ipproċessar jew l-isem ta’ intrapriża tal-ipproċessar u Stat Membru jew mhux aktar minn ħames impjanti differenti ta’ pproċessar. Kunsinna tar-ross tkun teħtieġ kopja ta’ kontroll T5 li ssir fl-Istat Membru minn fejn tkun telqet li, skont Regolament (KEE) Nru 2454/93, tkun ukoll tikkostitwixxi prova ta’ pproċessar.

Iżda, fejn isir ipproċessar fl-Istat Membru li fih isir id-dħul għaċ-ċirkolazzjoni libera, prova ta’ pproċessar tista’ tkun dokument nazzjonali ekwivalenti.

3.   Il-kopja ta’ kontroll T5 għandu jkun fiha:

(a)

fil-kaxxa 104, waħda mill-annotazzjonijiet imniżżla fl-Anness III;

(b)

fil-kaxxa 107, waħda mill-annotazzjonijiet imniżżla fl-Anness IV.

4.   Ħlief f’każijiet ta’ force majeure l-garanzija msemmija fil-paragrafu 1(b) għandha tiġi rilaxxata meta l-importatur jagħti prova lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih isir id-dħul għaċ-ċirkolazzjoni libera li r-ross kollu li ddaħħal kien proċessat għall-prodott muri fil-liċenzja tal-importazzjoni. L-ipproċessar jitqies li jkun sar meta l-prodott ikun manifatturat jew f’wieħed jew f’aktar mill-impjanti tal-ipproċessar tal-intrapriża msemmija fil-paragrafu 2 li jkunu fl-Istat Membru hemmhekk imsemmi, jew fl-impjant tal-ipproċessar jew wieħed mill-impjanti tal-ipproċessar imsemmija f’dak il-paragrafu, fil-limitu ta’ żmien indikat fil-paragrafu 1(a).

Fejn ross imdaħħal għaċ-ċirkolazzjoni libera ma jkunx ġie pproċessat fiż-żmien speċifikat, il-garanzija rilaxxata għandha titnaqqas bi 2 % għal kull jum li bih ikun inqabeż il-limitu taż-żmien.

5.   Prova tal-ipproċessar għandha tingħata lill-awtorità kompetenti fi żmien sitt xhur wara l-limitu ta’ żmien għall-ipproċessar.

Jekk ma tingħatax prova fil-limitu ta’ żmien imniżżel f’dan il-paragrafu, il-garanzija msemmija fil-paragrafu 1(b), fejn applikabbli mingħajr il-perċentwali msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 4, għandha titnaqqas bi 2 % għal kull jum li bih jinqabeż il-limitu taż-żmien.

L-ammont tal-garanzija li ma jkunx rilaxxat jintilef bħala dazji tad-dwana.

Artikolu 6

B’deroga mill- Artikolu 7(4) tar-Regolament (KE) Nru 376/2008, il-kwantità mdaħħla għaċ-ċirkolazzjoni libera ma tistax taqbeż dik imdaħħla fil-kaxxi 17 u 18 tal-liċenzja ta’ importazzjoni. Iċ-ċifra “0” għandha għaldaqstant tiddaħħal fil-kaxxa 19 tal-liċenzja.

Artikolu 7

Ir-Regolament (KE) Nru 2058/96 huwa mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VI.

Artikolu 8

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Ġunju 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 146, 20.6.1996, p. 1.

(2)  ĠU L 276, 29.10.1996, p. 7.

(3)  Ara l-Anness V.

(4)  ĠU L 189, 29.7.2003, p. 12.

(5)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13 (ĠU L 330M, 9.12.2008, p. 387).

(6)  ĠU L 114, 26.4.2008, p. 3.

(7)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.

(8)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.


ANNESS I

Annotazzjonijiet fl-Artikolu 2(4)(a)

:

bil-Bulgaru

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

bl-Ispanjol

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

biċ-Ċek

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

bid-Daniż

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

bil-Ġermaniż

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

bl-Estonjan

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

bil-Grieg

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

bl-Ingliż

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

bil-Franċiż

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

bit-Taljan

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

bil-Latvjan

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

bil-Litwan

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

bl-Ungeriż

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

bil-Malti

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

bl-Olandiż

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

bil-Pollakk

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

bil-Portugiż

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

bir-Rumen

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

bis-Slovakk

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

bis-Sloven

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

bil-Finlandiż

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

bl-Isvediż

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ANNESS II

Annotazzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2(4)(b)

:

bil-Bulgaru

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

bl-Ispanjol

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

biċ-Ċek

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

bid-Daniż

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

bil-Ġermaniż

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

bl-Estonjan

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

bil-Grieg

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

bl-Ingliż

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

bil-Franċiż

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

bit-Taljan

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

bil-Latvjan

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

bil-Litwan

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

bl-Ungeriż

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

bil-Malti

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

bl-Olandiż

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

bil-Pollakk

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

bil-Portugiż

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

bir-Rumen

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

bis-Slovakk

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

bis-Sloven

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

bil-Finlandiż

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

bl-Isvediż

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


ANNESS III

Annotazzjonijiet fl-Artikolu 5(3)(a)

:

bil-Bulgaru

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

bl-Ispanjol

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

biċ-Ċek

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

bid-Daniż

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

bil-Ġermaniż

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

bl-Estonjan

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

bil-Grieg

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

bl-Ingliż

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

bil-Franċiż

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

bit-Taljan

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

bil-Latvjan

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

bil-Litwan

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

bl-Ungeriż

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

bil-Malti

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

bl-Olandiż

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

bil-Pollakk

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

bil-Portugiż

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

bir-Rumen

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

bis-Slovakk

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

bis-Sloven

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

bil-Finlandiż

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

bl-Isvediż

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ANNESS IV

Annotazzjonijiet stipulati fl-Artikolu 5(3)(b)

:

bil-Bulgaru

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

bl-Ispanjol

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

biċ-Ċek

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

bid-Daniż

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

bil-Ġermaniż

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

bl-Estonjan

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

bil-Grieg

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

bl-Ingliż

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

bil-Franċiż

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

bit-Taljan

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

bil-Latvjan

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

bil-Litwan

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

bl-Ungeriż

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

bil-Malti

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

bl-Olandiż

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

bil-Pollakk

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

bil-Portugiż

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

bir-Rumen

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

bis-Slovakk

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

bis-Sloven

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

bil-Finlandiż

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

bl-Isvediż

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


ANNESS V

Regolament imħassar flimkien ma’ lista tal-emendi suċċessivi tiegħu

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2058/96

(ĠU L 276, 29.10.1996, p. 7)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1950/2005

(ĠU L 312, 29.11.2005, p. 18)

Artikolu 5 u Anness IV biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1996/2006

(ĠU L 398, 30.12.2006, p. 1)

Artikolu 7 u Anness VI biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2019/2006

(ĠU L 384, 29.12.2006, p. 48)

Artikolu 1 biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1456/2007

(ĠU L 325, 11.12.2007, p. 76)

Artikolu 1 biss


ANNESS VI

Tabella ta’ korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 2058/96

Dan ir-Regolament

Artikoli 1 sa 5

Artikoli 1 sa 5

Artikolu 6(1)

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 7

Artikolu 8

Annessi I sa IV

Annessi I sa IV

Anness V

Anness VI


Top