EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0092

Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 26, 28.1.2012, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 027 P. 3 - 23

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj

28.1.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 26/1


DIRETTIVA 2011/92/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-13 ta’ Diċembru 2011

dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent

(kodifikazzjoni)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 192(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (3) ġiet emendata kemm-il darba (4) b'mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kkodifikata.

(2)

Skont l-Artikolu 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent hija msejsa fuq il-prinċipju ta’ prekawzjoni u fuq il-prinċipji li għandha tittieħed azzjoni preventiva, li l-ħsara lill-ambjent għandha, bħala prijorità, tissewwa f'ras il-għajn u li min iniġġes għandu jħallas. Effetti fuq l-ambjent għandhom jitqiesu kemm jista' jkun kmieni fil-proċessi tal-ippjanar tekniku u tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

(3)

Il-prinċipji tal-istima ta’ effetti ambjentali għandhom ikunu armonizzati, b'mod partikolari sa fejn jirreferu għall-proġetti li għandhom ikunu suġġetti għal stima, l-obbligi prinċipali tal-iżviluppaturi u l-kontenut tal-istima. L-Istati Membri jistgħu jippreskrivu regoli iktar stretti sabiex iħarsu l-ambjent.

(4)

Iktar minn hekk, huwa meħtieġ li jinkiseb wieħed mill-objettivi tal-Unjoni fl-isfera tal-ħarsien tal-ambjent u l-kwalità tal-ħajja.

(5)

Il-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni tinkludi dispożizzjonijiet li jgħinu lill-awtoritajiet pubbliċi u korpi oħra biex jieħdu deċiżjonijiet li jista' jkollhom effett sinifikanti fuq l-ambjent kif ukoll fuq is-saħħa u l-ġid personali.

(6)

Prinċipji ġenerali għall-istima ta’ effetti ambjentali għandhom ikunu stabbiliti bil-ħsieb li jissupplixxu u jikkoordinaw proċeduri ta’ kunsens għall-iżvilupp li jirregolaw proġetti pubbliċi u privati li aktarx jista'jikollhom effett qawwi fuq l-ambjent.

(7)

Kunsens għall-iżvilupp għal proġetti pubbliċi u privati li aktarx ikollhom effett sinifikanti fuq l-ambjent għandu jingħata biss wara li tkun saret stima minn qabel tal-effetti ambjentali sinifikanti probabbli ta’ dawk il-proġetti. Dik l-istima għandha titmexxa fuq il-bażi tal-informazzjoni xierqa mogħtija mill-iżviluppatur, li tista' tkun supplementata mill-awtoritajiet u mill-pubbliku li x'aktarx ikun ikkonċernat bil-proġett inkwistjoni.

(8)

Proġetti li jappartienu lil ċerti tipi għandhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent u dawk il-proġetti għandhom, bħala regola, jkunu suġġetti għal stima sistematika.

(9)

Proġetti ta’ tipi oħra jista' ma jkollomx effetti sinifikanti fuq l-ambjent f'kull każ u dawk il-proġetti għandhom ikunu stmati fejn l-Istati Membri jaħsbu li x'aktarx li jkollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent.

(10)

L-Istati Membri jistgħu jwaqqfu livelli jew kriterji bil-għan li jistabbilixxu liema minn dawn il-proġetti għandhom jiġu soġġetti għal stima fuq il-bażi tal-importanza tal-effetti tagħhom fuq l-ambjent. L-Istati Membri ma għandhomx ikunu meħtieġa li jeżaminaw proġetti li jaqgħu taħt dawk il-livelli jew 'il barra minn dawk il-kriterji fuq il-bażi ta’ każ b'każ.

(11)

Huma u jistabbilixxu tali livelli jew kriterji jew jeżaminaw il-proġetti fuq il-bażi ta’ każ b'każ, bil-għan li jistabbilixxu liema proġetti għandhom ikunu soġġetti għal stima fuq il-bażi tal-effetti sinifikanti tagħhom fuq l-ambjent, l-Istati Membri għandhom iqisu l-kriterji rilevanti tal-għażla stabbiliti f'din id-Direttiva. B'mod konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-Istati Membri huma fl-aħjar pożizzjoni biex japplikaw dawk il-kriterji f'okkażjonijiet speċifiċi.

(12)

Għal proġetti li huma suġġetti għal stima, ċertu ammont minimu ta’ informazzjoni għandu jingħata, dwar il-proġett u l-effetti tiegħu.

(13)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita proċedura sabiex tgħin lill-iżviluppatur jikseb opinjoni mingħand l-awtoritajiet kompetenti dwar il-kontenut u d-daqs tat-tagħrif li għandu jiġi elaborat u fornit għall-istima. L-Istati Membri, fil-qafas ta’ din il-proċedura, jistgħu jeħtieġu li l-iżviluppatur jipprovdi, fost ħwejjeġ oħra, alternattivi għall-proġetti li għalihom ikun beħsiebu jissottometti applikazzjoni.

(14)

L-effetti ta’ proġett fuq l-ambjent għandhom ikunu stmati biex iqisu itħassib għall-ħarsien tas-saħħa umana, issir kontribuzzjoni permezz ta’ ambjent aħjar għall-kwalità tal-ħajja, tkun żgurata żamma tad-diversità ta’ speċji u tinżamm il-kapaċità reproduttiva tal-ekosistema bħala riżors bażiku għall-ħajja.

(15)

Huwa xieraq li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet imsaħħa li jirrigwardaw l-istima tal-impatt fuq l-ambjent f'kuntest transkonfinali sabiex jitqiesu l-iżviluppi fuq livell internazzjonali. Il-Komunità ffirmat il-Konvenzjoni dwar l-Istima tal-Impatt fuq l-Ambjent f'Kuntest Transkonfinali fil-25 ta’ Frar 1991, u rratifikatha fl-24 ta’ Ġunju 1997.

(16)

Il-parteċipazzjoni pubblika effettiva fit-teħid tad-deċiżjonijiet tgħin lill-pubbliku li jesprimi, u lil min jagħmel id-deċiżjoni li jqis, l-opinjonijiet u t-tħassib li jistgħu jkunu rilevanti għal dawn id-deċiżjonijiet, biex b'hekk jiżdiedu l-kontabbiltà u t-trasparenza tal-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u jikkontribwixxu għall-konoxxenza tal-pubbliku tal-kwistjonijiet ambjentali u l-appoġġ għad-deċiżjonijiet meħuda.

(17)

Il-parteċipazzjoni, inkluża l-parteċipazzjoni mill-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u l-gruppi, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippomwovu l-protezzjoni ambjentali, għandha għalhekk tiġi inkoraġġita, inkluża, fost ħwejjeġ oħra, l-edukazzjoni tal-pubbliku li tippromwovi l-ambjent.

(18)

Il-Komunità Ewropea ffirmat il-Konvenzjoni tal-UN/ECE dwar Aċċess għat-Tagħrif, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali (“il-Konvenzjoni ta’ Århus”) fil-25 ta’ Ġunju 1998 u rratifikatha fis-17 ta’ Frar 2005.

(19)

Fost l-objettivi tal-Konvenzjoni ta’ Århus hemm ix-xewqa li jiġu ggarantiti d-drittijiet tal-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet f'materji ambjentali sabiex jikkontribwixxu għall-protezzjoni tad-dritt għall-għixien f'ambjent li huwa adegwat għas-saħħa u l-ġid personali.

(20)

L-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni ta’ Århus jipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika fid-deċiżjonijiet dwar l-attivitajiet speċifiċi elenkati fl-Anness I tagħha u dwar l-attivitajiet mhux hekk elenkati li jista' jkollhom effett sinifikanti fuq l-ambjent.

(21)

L-Artikolu 9(2) u (4) tal-Konvenzjoni ta’ Århus jipprovdi aċċess għall-proċeduri ġudizzjarji jew proċeduri oħra sabiex tiġi kkontestata l-legalità sostantiva jew proċedurali tad-deċiżjonijiet, l-atti jew l-omissjonijiet soġġetti għad-dispożizzjonijiet dwar il-parteċipazzjoni tal-pubbliku tal-Artikolu 6 ta’ dik il-Konvenzjoni.

(22)

Madankollu, din id-Direttiva m'għandhiex tkun applikata għal proġetti li d-dettalji tagħhom huma adottati b'att leġiżlattiv nazzjonali speċifiku, ladarba l-objettivi ta’ din id-Direttiva, inkluża dik li tiġi ssupplimentata l-informazzjoni, jinkisbu permezz tal-proċess leġiżlattiv.

(23)

Barra min hekk, jista' jkun xieraq f'każijiet eċċezzjonali li proġett speċifiku jkun eżentat mill-proċeduri ta’ stima preskritti b'din id-Direttiva, suġġett għal forniment ta’ informazzjoni xierqa lill-Kummissjoni u lill-pubbliku konċernat.

(24)

Ġaladarba l-objettivi ta’ din id-Direttiva ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri u għaldaqstant, minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.

(25)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-trażpożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fl-Anness V, Parti B,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

1.   Din id-Direttiva għandha tapplika għall-istima tal-effetti ambjentali ta’ dawk il-proġetti pubbliċi u privati li aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent.

2.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

(a)

“proġett” tfisser:

l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’ kostruzzjoni jew ta’ stallazzjonijiet jew skemi oħra,

interventi oħra fil-madwar u fil-pajsaġġ naturali inklużi dawk li jinvolvu l-estrazzjoni ta’ riżorsi naturali;

(b)

“żviluppatur” tfisser l-applikant għal awtorizzazzjoni għal proġett privat jew l-awtorità pubblika li tibda proġett;

(c)

“kunsens għall-iżvilupp” tfisser id-deċiżjoni tal-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti li tagħti d-dritt lill-iżviluppatur biex jipproċedi bil-proġett;

(d)

“pubbliku” tfisser persuna jew iktar naturali jew legali, u, skont il-leġiżlazzjoni jew il-prassi nazzjonali, l-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet jew il-gruppi tagħhom;

(e)

“pubbliku kkonċernat” tfisser il-pubbliku affettwat jew x'aktarx li jiġi affettwat bil-proċeduri dwar it-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent imsemmija fl-Artikolu 2(2) jew li għandu interess fihom. Għall-għanijiet ta’ din id-definizzjoni, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-protezzjoni tal-ambjent u jissodisfaw kull rekwiżit taħt il-liġijiet nazzjonali għandhom jitqiesu li għandhom interess;

(f)

“awtorità jew awtoritajiet kompetenti” tfisser dik l-awtorità jew dawk l-awtoritajiet li l-Istati Membri jaħtru bħala responsabbli sabiex iwettqu d-dmirijiet li joħorġu minn din id-Direttiva.

3.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, fuq il-bażi ta’ każ b'każ jekk hekk ipprovvdut taħt il-liġi nazzjonali, li ma japplikawx din id-Direttiva għall-proġetti li jaqdu l-għanijiet tad-difiża nazzjonali, jekk jidhrilhom li tali applikazzjoni jkollha effett negattiv fuq dawk il-għanijiet.

4.   Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal proġetti li d-dettalji tagħhom huma adottati b'att leġiżlattiv nazzjonali speċifiku, ladarba l-għanijiet ta’ din id-Direttiva, inkluża dik li tiġi ssupplimentata l-informazzjoni, jinkisbu permezz tal-proċess leġiżlattiv.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li, qabel ma jingħata l-kunsens, il-proġetti li x'aktarx ikun sejjer ikollhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent bis-saħħa, fost ħwejjeġ oħra, tan-natura, id-daqs u l-lokalizzazzjoni tagħhom ikunu soġġetti għar-rekwiżit li jkun hemm kunsens għall-iżvilupp u stima rigward l-effetti tagħhom. Dawk il-proġetti huma ddefiniti fl-Artikolu 4.

2.   L-istima tal-impatt fuq l-ambjent tista' tkun integrata fil-proċeduri eżistenti għal kunsens għal proġetti fl-Istati Membri, jew, fin-nuqqas ta’ dan, fi proċeduri oħra jew fi proċeduri li għandhom ikunu stabbiliti biex ikun hemm konformità mal-għanijiet ta’ din id-Direttiva.

3.   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu proċedura waħdiena sabiex iwettqu r-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva u r-rekwiżiti tad-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-kontrolli integrati tat-tniġġiż (5).

4.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7, l-Istati Membri jistgħu, f'każijiet eċċezzjonali, jeżentaw proġett speċifiku fl-intier tiegħu jew f'parti minnu mid-dispożizzjonijiet preskritti f'din id-Direttiva.

F'dak il-każ, l-Istati Membri għandhom:

(a)

jikkunsidraw jekk għamla oħra ta’ stima tkunx approprjata;

(b)

jagħmlu disponibbli għall-pubbliku kkonċernat it-tagħrif miksub taħt għamliet oħra tal-istima msemmija fil-punt (a), it-tagħrif li jkollu x'jaqsam mad-deċiżjoni dwar l-għotja tal-eżenzjoni u r-raġunijiet għaliex tkun ġiet mogħtija;

(c)

jinformaw lill-Kummissjoni, qabel ma jingħata kunsens, bir-raġunijiet li jiġġustifikaw l-eżenzjoni mogħtija, u jipprovduha bl-informazzjoni li jkunu għamlu disponibbli, fejn japplika, liċ-ċittadini tagħhom stess.

Il-Kummissjoni għandha immedjatament tibgħat id-dokumenti li tkun irċeviet lill-Istati Membri l-oħra.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta ta’ kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan il-paragrafu.

Artikolu 3

L-istima dwar l-impatt fuq l-ambjent għandha tidentifika, tiddeskrivi u tistma b'manjiera xierqa, fid-dawl ta’ kull każ individwali u b'mod konformi mal-Artikoli 4 sa 12, l-effetti diretti u indiretti ta’ proġett fuq il-fatturi li ġejjin:

(a)

il-bniedem, il-fawna u l-flora;

(b)

il-ħamrija, l-ilma, l-arja, il-klima u l-pajsaġġ;

(c)

il-beni materjali u l-wirt kulturali;

(d)

l-interazzjoni bejn il-fatturi msemmija fil punti (a), (b) u (c).

Artikolu 4

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 2(4), il-proġetti mniżżla fl-Anness I għandhom jiġu soġġetti għall-stima b'mod konformi mal-Artikoli 5 sa 10.

2.   Bla ħsara għall-Artikolu 2(4), għall-proġetti mniżżla fil-lista fl-Anness II, Stati Membri għandhom jistabbilixxu jekk il-proġett għandux jiġi soġġett għal stima b'mod konformi mal-Artikoli 5 sa 10. L-Istati Membri għandhom jagħmlu dik id-determinazzjoni permezz ta':

(a)

eżami każ b'każ,

jew

(b)

livelli jew kriterji stabbiliti mill-Istat Membru.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċidu li japplikaw iż-żewġ proċeduri msemmija fil-punti (a) u (b).

3.   Meta jitwettaq eżami każ b'każ jew jiġu stabbiliti l-livelli jew il-kriterji għall-għan tal-paragrafu 2, għandhom jitqiesu l-kriterji tal-għażla rilevanti stabbiliti fl-Anness III.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dak li jkun ġie stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti skont il-paragrafu 2 ikun disponibbli għall-pubbliku.

Artikolu 5

1.   Fil-każ ta’ proġetti li, skont l-Artikolu 4, iridu jiġu soġġetti għal stima dwar l-impatt fuq l-ambjent b'mod konformi ma’ dan l-Artikolu u l-Artikoli 6 sa 10, l-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-iżviluppatur iforni f'għamla xierqa t-tagħrif speċifikat fl-Anness IV sa fejn:

(a)

l-Istati Membri jikkunsidraw li t-tagħrif ikun rilevanti għal stadju partikolari tal-proċedura tal-kunsens u għall-karatteristiċi speċifiċi ta’ proġett partikolari jew ta’ tip ta’ proġett u dwar il-karatteristiċi ambjentali li x'aktarx jiġu affettwati;

(b)

l-Istati Membri jikkunsidraw li żviluppatur jista' raġjonevolment ikun meħtieġ li jiġbor dan it-tagħrif u jagħti każ, fost ħwejjeġ oħra, tal-għarfien u l-metodi ta’ stima attwali.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li, jekk l-iżviluppatur hekk jitlob qabel jissottometti applikazzjoni għall-kunsens għall-iżvilupp, l-awtorità kompetenti għandha tagħti parir dwar it-tagħrif li għandu jiġi fornit mill-iżviluppatur b'mod konformi mal-paragrafu 1. L-awtorità kompetenti għandha tikkonsulta mal-iżviluppatur u mal-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) qabel ma tagħti l-opinjoni tagħha. Il-fatt li l-awtorità tkun tat opinjoni skont dan il-paragrafu ma jipprekludihiex milli sussegwentement teħtieġ li l-iżviluppatur jissottometti aktar tagħrif.

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-awtoritajiet kompetenti jagħtuhom tali opinjoni, irrispettivament minn jekk l-iżviluppatur jitlobx dan.

3.   It-tagħrif li għandu jiġi pprovvdut mill-iżviluppatur b'mod konformi mal-paragrafu 1 għandu mill-inqas jinkludi:

(a)

deskrizzjoni tal-proġett li tinkludi tagħrif dwar is-sit, id-disinn u d-daqs tal-proġett;

(b)

deskrizzjoni tal-miżuri previsti sabiex jevitaw, inaqqsu u, jekk ikun possibbli, jirrimedjaw effetti negattivi sinifikanti;

(c)

id-data meħtieġa biex jidentifikaw u jistmaw l-effetti ewlenin li l-proġett x'aktarx li jkun sejjer ikollu fuq l-ambjent;

(d)

il-punti prinċipali tal-alternattivi ewlenin studjati mill-iżviluppatur u indikazzjoni tar-raġunijiet prinċipali għall-għażla tiegħu, fid-dawl tal-effetti fuq l-ambjent;

(e)

sommarju mhux tekniku tat-tagħrif imsemmi fil-punti (a) sa (d).

4.   L-Istati Membri għandhom, jekk ikun meħtieġ, jiżguraw li kull awtorità li jkollha f'idejha t-tagħrif rilevanti b'referenza partikolari għall-Artikolu 3, tagħmel dan it-tagħrif disponibbli lill-iżviluppatur.

Artikolu 6

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-awtoritajiet li x'aktarx ikunu kkonċernati mill-proġett minħabba r-responsabbilitajiet ambjentali speċifiċi tagħhom jingħataw l-opportunità li jesprimu l-opinjoni tagħhom dwar it-tagħrif fornit mill-iżviluppatur u fuq it-talba għall-kunsens għall-iżvilupp. Għal dak l-iskop, l-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtoritajiet li għandhom jiġu kkonsultati, jew f'termini ġenerali jew fuq il-bażi ta’ każ b'każ. It-tagħrif miġbur skont l-Artikolu 5 għandu jintbagħat lil dawk l-awtoritajiet. Għandhom jiġu stabbiliti arranġamenti dettaljati mill-Istati Membri dwar il-konsultazzjoni.

2.   Il-pubbliku għandu jiġi mgħarraf, jew b'avviżi pubbliċi jew b'mezzi oħra approprjati bħalma hija l-medja elettronika meta disponibbli, dwar il-materji li ġejjin kmieni fil-proċeduri tat-tfassil tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent imsemmija fl-Artikolu 2(2) u, l-iktar tard, hekk kif it-tagħrif ikun jista' jiġi pprovdut b'mod raġonevoli:

(a)

it-talba għall-kunsens għall-iżvilupp;

(b)

il-fatt li l-proġett huwa soġġett għal proċedura ta’ stima dwar l-impatt fuq l-ambjent u, meta rilevanti, il-fatt li japplika l-Artikolu 7;

(c)

id-dettalji tal-awtoritajiet kompetenti responsabbli mit-teħid tad-deċiżjoni, dawk li mingħandhom jista' jinkiseb tagħrif rilevanti, dawk li lilhom jistgħu jiġu sottomessi kummenti jew mistoqsijiet, u d-dettalji dwar l-iskeda taż-żmien għat-trażmissjoni tal-kummenti jew il-mistoqsijiet;

(d)

in-natura tad-deċiżjonijiet possibbli jew, meta jkun hemm wieħed, l-abbozz tad-deċiżjoni;

(e)

indikazzjoni tad-disponibbiltà tat-tagħrif miġbur skont l-Artikolu 5;

(f)

indikazzjoni dwar iż-żminijiet jew il-postijiet li fihom u l-mezzi li permezz tagħhom it-tagħrif irid jiġi magħmul disponibbli;

(g)

id-dettalji tal-arranġamenti għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku magħmula skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f'termini ta’ żmien raġonevoli, dan li ġej jitpoġġa għad-disponibilità tal-pubbliku kkonċernat:

(a)

kull tagħrif miġbur skont l-Artikolu 5;

(b)

skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, ir-rapporti u l-pariri prinċipali mogħtija lill-awtorità jew lill-awtoritajiet kompetenti fiż-żmien meta jiġi mgħarraf il-pubbliku kkonċernat skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu;

(c)

skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali (6), it-tagħrif għajr dak imsemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu li jkun rilevanti għad-deċiżjoni skont l-Artikolu 8 ta’ din id-Direttiva u li jsir disponibbli biss wara ż-żmien meta l-pubbliku kkonċernat ikun ġie mgħarraf skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Il-pubbliku kkonċernat għandu jingħata opportunitajiet minn kmieni u effettivi sabiex jipparteċipa fil-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent imsemmija fl-Artikolu 2(2) u għandu, għal dan il-għan, ikun intitolat li jesprimi kummenti u opinjonijiet meta l-għażliet kollha jkunu miftuħa lill-awtorità jew lill-awtoritajiet kompetenti qabel tittieħed id-deċiżjoni dwar it-talba għall-kunsens għall-iżvilupp.

5.   L-arranġamenti dettaljati sabiex il-pubbliku jiġi mgħarraf (pereżempju bit-twaħħil tal-kartelluni f'ċertu raġġ jew bil-pubblikazzjoni fil-gazzetti lokali) u sabiex il-pubbliku kkonċernat jiġi kkonsultat (pereżempju b'sottomissjonijiet bil-miktub jew permezz ta’ inkjesta pubblika) għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

6.   Għandhom jiġu pprovduti termini ta’ żmien raġonevoli għall-fażijiet differenti, billi jiġi permess żmien biżżejjed sabiex il-pubbliku jiġi mgħarraf u sabiex il-pubbliku kkonċernat iħejji ruħu u jipparteċipa b'mod effettiv fit-tfassil tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 7

1.   Meta Stat Membru jkun jaf li proġett x'aktarx ikun sejjer ikollu effetti sinifikanti fuq l-ambjent fi Stat Membru ieħor jew meta Stat Membru li x'aktarx ikun sejjer jiġi affettwat b'mod sinifikanti jitlob hekk, l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-proġett ikun maħsub li jitwettaq għandu jibgħat lill-Istat Membru affettwat malajr kemm jista' jkun u mhux iktar tard minn meta jgħarraf lill-pubbliku tiegħu, fost ħwejjeġ oħra:

(a)

deskrizzjoni tal-proġett, flimkien ma’ kull tagħrif disponibbli dwar l-impatt transkonfinali possibbli tiegħu;

(b)

tagħrif dwar in-natura tad-deċiżjoni li tista' tittieħed.

L-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-proġett ikun maħsub li jitwettaq għandu jagħti lill-Istat Membru l-ieħor żmien raġonevoli għalbiex jindika jekk jixtieqx jieħu sehem fil-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent imsemmija fl-Artikolu 2(2), u jista' jinkludi t-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Jekk Stat Membru li jirċievi t-tagħrif skont il-paragrafu 1 jindika li jkun beħsiebu jieħu sehem fil-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent imsemmija fl-Artikolu 2(2), l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-proġett ikun maħsub li jitwettaq għandu, jekk ma jkunx diġà għamel hekk, jibgħat lill-Istat Membru affettwat it-tagħrif meħtieġ li jingħata skont l-Artikolu 6(2) u li jkun sar disponibbli skont il-punti (a) u (b) tal-Artikolu 6(3).

3.   L-Istati Membri kkonċernati, kull wieħed sa fejn jirrigwarda lilu, għandhom ukoll:

(a)

jirranġaw biex it-tagħrif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 ikun magħmul disponibbli, fi żmien raġonevoli, lill-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) u lill-pubbliku kkonċernat fit-territorju tal-Istat Membru li x'aktarx ikun sejjer jiġi affettwat b'mod sinifikanti; u

(b)

jiżguraw li l-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) u l-pubbliku kkonċernat jingħataw opportunità, qabel ma jingħata l-kunsens għall-iżvilupp, li jagħtu l-opinjoni tagħhom fi żmien raġonevoli dwar it-tagħrif fornit lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkun maħsub li jitwettaq il-proġett.

4.   L-Istati Membri kkonċernati għandhom jidħlu f'konsultazzjonijiet rigward, fost ħwejjeġ oħra, l-effetti transkonfinali potenzjali tal-proġett u l-miżuri previsti sabiex inaqqsu jew jeliminaw tali effetti u għandhom jiftiehmu fuq terminu ta’ żmien raġonevoli għat-tul tal-perjodu taż-żmien tal-konsultazzjoni.

5.   L-arranġamenti dettaljati sabiex jiġi implimentat dan l-Artikolu jistgħu jiġu stabbiliti mill-Istati Membri kkonċernati u għandhom ikunu tali li jippermettu lill-pubbliku kkonċernat fit-territorju tal-Istat Membru affettwat li jipparteċipa b'mod effettiv fil-proċeduri tat-tfassil tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent imsemmija fl-Artikolu 2(2) għall-proġett.

Artikolu 8

Għandhom jitqiesu r-riżultati tal-konsultazzjonijiet u tat-tagħrif miġbura skont l-Artikoli 5, 6 u 7 fil-proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp.

Artikolu 9

1.   Meta tittieħed deċiżjoni li jingħata jew jiġi rrifjutat kunsens għall-iżvilupp, l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jgħarrfu lill-pubbliku biha skont il-proċeduri xierqa u għandhom jagħmlu disponibbli lill-pubbliku t-tagħrif li ġej:

(a)

il-kontenut tad-deċiżjoni u kull kondizzjoni mehmuża magħha;

(b)

wara li jkunu eżaminaw it-tħassib u l-opinjonijiet espressi mill-pubbliku kkonċernat, ir-raġunijiet u l-konsiderazzjonijiet ewlenin li fuqhom tkun imsejsa d-deċiżjoni, inkluż it-tagħrif dwar il-proċess tal-parteċipazzjoni tal-pubbliku;

(c)

deskrizzjoni, fejn meħtieġa, tal-miżuri ewlenin sabiex jiġu evitati, imnaqqsa u, jekk possibbli, ikkontrobilanċjati l-effetti negattivi maġġuri.

2.   L-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jgħarrfu lil kull Stat Membru li jkun ġie kkonsultat skont l-Artikolu 7, billi jibagħtulu t-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

L-Istati Membri kkonsultati għandhom jiżguraw li dan it-tagħrif jiġi magħmul disponibbli f'manjiera approprjata lill-pubbliku kkonċernat fit-territorju tagħhom.

Artikolu 10

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva ma għandhomx jaffettwaw l-obbligu tal-awtoritajiet kompetenti li jirrispettaw il-limitazzjonijiet imposti bil-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali u bil-prassi legali aċċettati rigward il-kunfidenzjalità kummerċjali u industrijali, inkluża l-proprjetà intellettwali, u s-salvagwardja tal-interess pubbliku.

Fejn japplika l-Artikolu 7, it-trażmissjoni tat-tagħrif lil Stat Membru ieħor u r-riċezzjoni tat-tagħrif minn Stat Membru ieħor għandhom ikunu soġġetti għal-limitazzzjonijiet fis-seħħ fl-Istat Membru fejn jiġi propost il-proġett.

Artikolu 11

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, skont is-sistema legali nazzjonali rilevanti, il-membri tal-pubbliku kkonċernat:

(a)

li jkollhom interess suffiċjenti, jew alternattivament,

(b)

li jsostnu l-ksur ta’ dritt, meta l-liġi amministrattiva proċedurali ta’ Stat Membru teħtieġ dan bħala pre-kondizzjoni,

ikollhom aċċess għal proċedura ta’ stħarriġ quddiem qorti tal-ġustizzja jew korp ieħor indipendenti u imparzjali stabbilit bil-liġi sabiex jikkontestaw il-legalità sostantiva jew proċedurali tad-deċiżjonijiet, l-atti jew l-omissjonijiet soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva dwar il-parteċipazzjoni tal-pubbliku.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu f'liema stadju jistgħu jiġu kkontestati d-deċiżjonijiet, l-atti jew l-omissjonijiet.

3.   Dak li jikkostitwixxi interess suffiċjenti u l-ksur ta’ dritt għandu jiġi stabbilit mill-Istati Membri, b'mod konsistenti mal-objettiv li jingħata aċċess wiesa' għall-ġustizzja lill-pubbliku kkonċernat. Għal dak il-fini, l-interess ta’ kull organizzazzjoni mhux governattiva li tissodisfa r-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 1(2) għandu jitqies suffiċjenti għall-għan tal-punt (a) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Tali organizzazzjonijiet għandhom jitqiesu wkoll li għandhom drittijiet li jistgħu jinkisru għall-għan tal-punt (b) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-artikolu ma għandhomx jeskludu l-possibbiltà ta’ proċedura ta’ stħarriġ preliminari quddiem awtorità amminisrattiva u ma għandhomx jaffettwaw ir-rekwiżit tal-eżawriment tal-proċeduri ta’ stħarriġ amministrattiv qabel ir-rikors għall-proċeduri ta’ stħarriġ ġudizzjarju, meta jeżisti tali rekwiżit taħt il-liġi nazzjonali.

Kull proċedura bħal din għandha tkun ġusta, retta, f'waqtha u ma tiswiex tant li tkun projbittiva.

5.   Sabiex iżidu l-effettività tad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jitpoġġew għad-disponibbilità tal-pubbliku tagħrif prattiku dwar l-aċċess għall-proċeduri ta’ stħarriġ amministrattiv u ġudizzjarju.

Artikolu 12

1.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jgħaddu lil xulxin informazzjoni dwar l-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

2.   B'mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b'kull kriterju u/jew livell adottat għall-għażla tal-proġetti inkwistjoni, b'mod konformi mal-Artikolu 4(2).

3.   Fuq il-bażi ta’ dak l-iskambju ta’ informazzjoni, il-Kummissjoni għandha, jekk dan ikun meħtieġ, tibgħat proposti addizzjonali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, bil-ħsieb li tiżgura li din id-Direttiva tiġi applikata b'mod suffiċjenti b'manjiera koordinata.

Artikolu 13

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 14

Id-Direttiva 85/337/KEE, kif emendata mid-Direttivi mniżżla fl-Anness V, Parti A, hija mħassra, mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fl-Anness V, Parti B.

Referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VI.

Artikolu 15

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 16

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, it-13 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

M. SZPUNAR


(1)  ĠU C 248, 25.8.2011, p. 154.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta’ 13 ta’ Settembru 2011 (għadhu mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2011.

(3)  ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.

(4)  Ara l-Anness VI, Parti A.

(5)  ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8.

(6)  ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.


ANNESS I

PROĠETTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 4(1)

1.

Raffineriji taż-żejt mhux maħdum (għajr l-impriżi li jiffabbrikaw biss lubrikanti miż-żejt mhux maħdum) u stallazzjonijiet għall-gassifikazzjoni u l-likwefazzjoni ta’ 500 tunnellata metrika kuljum jew iktar ta’ faħam jew blat tafli bituminuż.

2.

(a)

Power stations termali u stallazzjonijiet oħra ta’ kombustjoni bi ħruġ ta’ sħana ta’ 300 megawatt jew iktar;

(b)

Power stations nukleari u reatturi oħra nukleari inklużi l-iżmantellament jew l-għeluq ta’ tali power stations jew reatturi nukleari (1) (għajr l-istallazzjonijiet tar-riċerka għall-produzzjoni u l-konverżjoni ta’ materjali fissili u fertili, li l-qawwa massima tagħhom ma taqbiżx il-kilowatt 1 ta’ tagħbija kontinwa termali).

3.

(a)

Stallazzjonijiet għall-ipproċessar mill-ġdid ta’ karburant nukleari irradjat;

(b)

Stallazzjonijiet intiżi:

(i)

għall-produzzjoni jew l-arrikkiment tal-karburant nukleari,

(ii)

għall-ipproċessar tal-karburant nukleari irradjat jew ta’ skart radjoattiv ta’ livell għoli,

(iii)

għar-rimi finali ta’ karburant nukleari irradjat,

(iv)

għar-rimi finali tal-iskart radjoattiv biss,

(v)

għall-ħażna (ippjanata għal iktar minn 10 snin) tal-karburanti nukleari irradjati jew ta’ skart radjoattiv biss f’sit differenti mis-sit tal-produzzjoni.

4.

(a)

Xogħlijiet integrati għat-tidwib tal-bidu tal-ħadid fondut u tal-azzar;

(b)

Stallazzjonijiet għall-produzzjoni ta’ metalli mhux tal-ħadid mhux maħduma minn metalli, ikkonċentrati jew materja prima sekondarja bi proċessi metallurġiċi, kimiċi jew elettrolitiċi.

5.

Stallazzjonijiet għall-estrazzjoni tal-asbestos u għall-ipproċessar u t-trasformazzjoni tal-asbestos u prodotti li jkun fihom l-asbestos: għall-prodotti tas-siment tal-asbestos, bi produzzjoni annwali ta’ iktar minn 20 000 tunnellata metrika ta’ prodotti lesti, għall-materjal tal-għorik (frizzjoni), bi produzzjoni annwali ta’ iktar minn 50 tunnellata metrika ta’ prodotti lesti, u għal użi oħra tal-asbestos, b’utilizzazzjoni ta’ iktar minn 200 tunnellata metrika fis-sena.

6.

Stallazzjonijiet kimiċi integrati, jiġifieri dawk l-istallazzjonijiet għall-manifattura fuq skala industrijali tas-sustanzi li jużaw proċessi ta’ konverżjoni kimika, li fihom numru ta’ unitajiet jiġu mqiegħda ħdejn xulxin biex jidher il-kuntrast ta’ bejniethom u huma funzjonalment marbuta ma’ xulxin u li huma:

(a)

għall-produzzjoni ta’ kimiċi organiċi bażiċi;

(b)

għall-produzzjoni ta’ kimiċi inorganiċi bażiċi;

(c)

għall-produzzjoni ta’ fertilizzanti artifiċjali bbażat fuq il-fosfru, in-nitroġenu jew il-putassju (fertilizzanti artifiċjali sempliċi jew kompost);

(d)

għall-produzzjoni ta’ prodotti bażiċi għas-saħħa tal-pjanti u ta’ bijoċidi;

(e)

għall-produzzjoni ta’ prodotti farmaċewtiċi bażiċi li jużaw proċess kimiku jew bijoloġiku;

(f)

għall-produzzjoni tal-isplussivi.

7.

(a)

Il-bini ta’ linji tal-ferrovija għat-traffiku fuq distanzi twal u ta’ ajruporti (2) b’tul bażiku tar-runway ta’ 2 100 m jew iktar;

(b)

Il-bini ta’ awtostradi u toroq li jgħaqqdu bliet direttament u bil-ħeffa (3);

(c)

Il-bini ta’ triq ġdida ta’ erba’ korsiji jew iktar, l-allinjament mill-ġdid u/jew it-twessigħ ta’ triq eżistenti ta’ żewġ korsiji jew iktar sabiex tipprovdi għal erba’ korsiji jew iktar, fejn din it-triq ġdida jew sezzjoni tat-triq allinjata mill-ġdid u/jew imwessgħa tkun iktar min 10 km jew f’ tul iktar li ma jaqta’ xejn.

8.

(a)

Passaġġi interni navigabbli u portijiet għan-navigazzjoni f’passaġġi interni li jippermettu l-passaġġ ta’ bastimenti ta’ ‘l fuq minn 1 350 tunnellata metrika;

(b)

Portijiet kummerċjali, mollijiet għat-tagħbija u l-ħatt, imgħaqqda mal-art u ‘l barra mill-portijiet (minbarra mollijiet tal-laneċ) li jistgħu jieħdu bastimenti ta’ iktar minn 1 350 tunnellata metrika.

9.

Stallazzjonijiet tar-rimi tal-iskart għall-inċinerazzjoni, it-trattament kimiku definit fl-Anness I tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart (4) taħt l-intestatura D9, jew radam tal-iskart perikoluż, kif definit fil-punt 2 tal-Artikolu 3 ta’ dik id-Direttiva.

10.

Stallazzjonijiet għar-rimi tal-iskart għall-inċinerazzjoni jew it-trattament kimiku definit fl-Anness I tad-Direttiva 2008/98/KE taħt l-intestatura D9 tal-iskart mhux perikoluż b’kapaċità li taqbeż il-100 tunnellata metrika kuljum.

11.

L-estrazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art jew skemi ta’ introduzzjoni mill-ġdid b’mod artifiċjali tal-ilma ta’ taħt l-art fejn il-volum annwali ta’ ilma estratt jew introdott mill-ġdid huwa ekwivalenti għal jew jaqbeż il-10 miljun metru kubu.

12.

(a)

Xogħlijiet għat-trasferiment tar-riżorsi tal-ilma bejn il-baċini tax-xmajjar fejn dak it-trasferiment jimmira li jipprevjeni nuqqasijiet possibbli ta’ ilma u fejn l-ammont ta’ ilma ttrasferit jaqbeż il-100 miljun metru kubu fis-sena;

(b)

Fil-każi l-oħra kollha, ix-xogħlijiet għat-trasferiment tar-riżorsi tal-ilma bejn il-baċini tax-xmajjar fejn il-fluss medju fuq ħafna snin tal-baċin minn fejn l-ilma jiġi estratt jaqbeż il-2 000 miljun metru kubu fis-sena u fejn l-ammont tal-ilma ttrasferit jaqbeż il-5 % ta’ dak il-fluss.

Fiż-żewġ każi huma esklużi t-trasferimenti tal-ilma tax-xorb bil-pajpijiet.

13.

Impjanti għat-trattament tal-ilma mormi b’kapaċità li taqbeż l-ekwivalenti ta’ popolazzjoni ta’ 150 000 kif definit fil-punt 6 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta’ Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi (5).

14.

L-estrazzjoni tal-petrolju u tal-gass naturali għal għanijiet kummerċjali fejn l-ammont estratt jaqbeż il-500 tunnellata metrika kuljum fil-każ tal-petrolju u l-500 000 metru kubu kuljum fil-każ tal-gass.

15.

Digi u stallazzjonijiet oħra maħsuba biex iżommu lura jew jaħżnu l-ilma permanentement, fejn l-ammont tal-ilma ġdid jew addizzjonali miżmum lura jew maħżun jaqbeż il-10 miljuni metru kubu.

16.

Pipelines b’dijametru ta’ aktar minn 800 mm u tul ta’ aktar minn 40 km:

(a)

għat-trasport ta’ gass, żejt, sustanzi kimiċi;

(b)

għat-trasport ta’ nixxigħat tad-dijossidu tal-karbonju (CO2) għall-finijiet ta’ ħżin ġeoloġiku, inklużi l-istazzjonijiet tal-kompressjoni assoċjati.

17.

Stallazzjoni għat-tkabbir intensiv tat-tjur jew tal-ħnieżer b’iktar minn:

(a)

85 000 post għall-kapuċċelli, 60 000 post għat-tiġieġ;

(b)

3 000 post għall-ħnieżer ta’ produzzjoni (ta’ iktar minn 30 kg); jew

(c)

900 post għall-majjaliet.

18.

Impjanti industrijali għall-produzzjoni ta’:

(a)

polpa mill-injam tas-siġar jew minn materjali fibrużi simili;

(b)

karta u kartun b’kapaċità ta’ produzzjoni li taqbeż il-200 tunnellata metrika kuljum.

19.

Il-barrieri u x-xogħol fil-minjieri miftuħa fejn il-wiċċ tal-art jaqbeż il-25 ettaru, jew l-estrazzjoni tal-pit, fejn il-wiċċ tal-art fuq il-post jaqbeż il-150 ettaru.

20.

Il-bini ta’ kejblijiet tal-elettriku fil-għoli b’voltaġġ ta’ 220 kV jew iktar u tul ta’ iktar minn 15-il km.

21.

Stallazzjonijiet għall-ħażna tal-petrolju, tal-petrokimika jew ta’ prodotti kimiċi b’kapaċità ta’ 200 000 tunnellata metrika jew iktar.

22.

Siti tal-ħżin taħt id-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju (6).

23.

Stallazzjonijiet għall-ġbir tan-nixxiegħat tas-CO2 għall-finijiet tal-ħżin ġeoloġiku taħt id-Direttiva 2009/31/KE minn stallazzjonijiet koperti minn dan l-Anness, jew fejn il-ġbir totali annwali tas-CO2 ikun ta’ 1,5 mega tunnellati jew aktar.

24.

Kull bidla jew estensjoni tal-proġetti elenkati f’dan l-Anness meta tali bidla jew estensjoni fiha nfisha tilħaq il-livelli, jekk ikun hemm, iddikjarati f’dan l-Anness.


(1)  Power stations nukleari u reatturi nukleari oħra ma jibqgħux jikkostitwixxu tali stallazzjonijiet meta jkunu ġew imwarrba permanentement minn fuq is-sit tal-istallazzjoni l-karburant nukleari kollu u elementi oħra kkontaminati bir-radjoattività.

(2)  Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, “ajruport” ifisser ajruport li huwa konformi mad-definizzjoni tal-Konvenzzjoni ta’ Chicago tal-1944 li twaqqaf l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (Anness 14).

(3)  Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, “triq li tgħaqqad bliet direttament u bil-ħeffa” tfisser triq li tikkonforma mad definizzjoni fil-Ftehim Ewropew dwar l-Arterji Prinċipali tat-Traffiku Internazzjonali tal-15 ta’ Novembru 1975.

(4)  ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.

(5)  ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40.

(6)  ĠU L 140, 5.6.2009, p. 114.


ANNESS II

IL-PROĠETTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 4(2)

1.   IL-BIEDJA, IS-SILVIKULTURA U L-AKKWAKULTURA

(a)

Proġetti għall-bini mill-ġdid ta’ oqsma rurali;

(b)

Proġetti għall-użu ta’ raba’ mhux ikkultivat jew ta’ żoni semi-naturali bil-għan ta’ biedja intensiva;

(c)

Proġetti għall-immaniġġjar tal-ilma għall-biedja, inklużi t-tisqija u proġetti għat-tnixxif ta’ artijiet mgħaddra;

(d)

L-afforestazzjoni u d-deforestazzjoni tal-bidu bil-għan ta’ qlib għal użu ieħor tal-art;

(e)

Stallazzjonijiet għat-tkabbir b’mod intensiv tal-annimali tal-irziezet (proġetti mhux inklużi fl-Anness I);

(f)

Tkabbir tal-ħut b’mod intensiv;

(g)

Riklamazzjoni tal-art mill-baħar.

2.   L-INDUSTRIJA TAL-ESTRAZZJONI

(a)

Barrieri, minjieri miftuħa u l-estrazzjoni tal-pit (proġetti mhux inklużi fl-Anness I);

(b)

Minjieri taħt l-art;

(c)

L-estrazzjoni tal-minerali bit-taħmil mill-baħar jew mix-xmajjar;

(d)

Tħaffir fil-fond bil-berrini, b’mod partikolari:

(i)

tħaffir ġeotermiku,

(ii)

tħaffir għall-ħażna ta’ materjal ta’ skart nukleari,

(iii)

tħaffir għall-provvisti tal-ilma,

minbarra tħaffir sabiex tiġi investigata l-istabbilità tal-ħamrija;

(e)

Stallazzjonijiet industrijali fuq il-wiċċ tal-art għall-estrazzjoni tal-faħam, tal-petrolju, tal-gass naturali u tal-minerali, kif ukoll tal-blat tafli bituminuż.

3.   L-INDUSTRIJA TAL-ENERĠIJA

(a)

Stallazzjonijiet industrijali għall-produzzjoni tal-elettriku, il-fwar u l-misħun (proġetti mhux inklużi fl-Anness I);

(b)

Stallazzjonijiet industrijali għall-ġarr tal-gass, il-fwar u l-misħun; it-trasmissjoni tal-enerġija elettrika permezz ta’ kejblijiet fil-għoli (proġetti mhux inklużi fl-Anness I);

(c)

Il-ħażna fuq l-art tal-gass naturali;

(d)

Il-ħażna taħt l-art ta’ gassijiet kombustibbli;

(e)

Il-ħażna fuq l-art tal-karburanti fossili;

(f)

Il-bini industrijali ta’ blokki/briksijiet tal-faħam u tal-linjit;

(g)

Stallazzjonijiet għall-ipproċessar u l-ħażna ta’ skart radjoattiv (għajr jekk inkluż fl-Anness I);

(h)

Stallazzjonijiet għall-produzzjoni tal-enerġija idro-elettrika;

(i)

Stallazzjonijiet li jużaw il-qawwa tar-riħ għall-produzzjoni tal-enerġija (oqsma ta’ mtieħen tar-riħ);

(j)

Stallazzjonijiet għall-ġbir tan-nixxiegħat tas-CO2 għall-finijiet tal-ħżin ġeoloġiku taħt id-Direttiva 2009/31/KE minn stallazzjonijiet mhux koperti mill-Anness I ta’ din id-Direttiva.

4.   IL-PRODUZZJONI U L-IPPROĊESSAR TAL-METALLI

(a)

Stallazzjonijiet għall-produzzjoni tal-ħadid fondut u tal-azzar (fużjoni primarja u sekondarja) inkluż it-tidwib kontinwu;

(b)

Stallazzjonijiet għall-ipproċessar tal-metalli tal-ħadid;

(i)

fabbriki tar-rumblar bis-sħana,

(ii)

postijiet tax-xogħol tal-ħadid bil-mazez,

(iii)

l-applikazzjoni ta’ kisjiet protettivi bil-metall fużjonat;

(c)

Funderiji tal-metalli tal-ħadid;

(d)

Stallazzjonijiet għat-tidwib, inkluż l-għemil tal-illiġi, ta’ metalli mhux tal-ħadid, minbarra l-metalli prezzjużi, inklużi prodotti rkuprati (raffinazzjoni, titwib bil-forġa, eċċ.);

(e)

Stallazzjonijiet għat-trattament fuq l-art tal-metalli u ta’ materjali tal-plastika li jużaw proċessi kimiċi jew tal-elettrolisi;

(f)

Il-manifattura u l-immuntar ta’ vetturi bil-mutur u l-manifattura tal-magni tal-vetturi bil-mutur;

(g)

Tarzni;

(h)

Stallazzjonijiet għall-bini u t-tiswija ta’ vetturi tal-ajru;

(i)

Il-manifattura ta’ tagħmir tal-ferroviji;

(j)

It-tagħwiġ tal-metall (“swaging”) bl-isplussivi;

(k)

Stallazzjonijiet għall-infurnar u s-sinterizzazzjoni ta’ minerali metalliċi.

5.   L-INDUSTRIJA MINERARJA

(a)

Fran tal-kokk (distillazzjoni tal-faħam niexef);

(b)

Stallazzjonijiet għall-manifattura tas-siment;

(c)

Stallazzjonijiet għall-produzzjoni tal-asbestos u l-manifattura ta’ prodotti tal-asbestos (proġetti mhux inklużi fl-Anness I);

(d)

Stallazzjonijiet għall-manifattura tal-ħġieġ inkluża l-fibra tal-ħġieġ (“glass fibre”);

(e)

Stallazzjonijiet għat-tidwib ta’ sustanzi minerali inkluża l-produzzjoni tal-fibra tal-ħġieġ;

(f)

Il-manifattura ta’ prodotti taċ-ċeramika, b’mod partikolari madum tal-bjut, blokok, briksijiet refrattorji, madum, xogħol tal-fuħħar u porċellana.

6.   L-INDUSTRIJA KIMIKA (PROĠETTI MHUX INKLUŻI FL-ANNESS I)

(a)

It-trattament ta’ prodotti intermedji u l-produzzjoni ta’ oġġetti tal-kimika;

(b)

Il-produzzjoni tal-pestiċidi u ta’ prodotti farmaċewtiċi, żebgħa u verniċ, elastomeri u perossidi;

(c)

Faċilitajiet għall-ħażna tal-petrolju, ta’ prodotti petrokimiċi u kimiċi.

7.   L-INDUSTRIJA TAL-IKEL

(a)

Il-manifattura ta’ żjut u xaħmijiet mill-ħxejjex tal-ikel u mill-annimali;

(b)

L-imballaġġ u t-tqegħid fil-landi ta’ prodotti mill-annimali u mill-ħxejjex tal-ikel;

(c)

Il-manifattura ta’ prodotti tal-ħalib;

(d)

Il-manifattura tal-birra u tal-maltu;

(e)

Il-manifattura tal-ħelu u x-xiroppi;

(f)

Stallazzjonijiet għall-qtil tal-annimali;

(g)

Stallazzjonijiet għall-manifattura tal-lamtu artifiċjali;

(h)

Fabbriki tal-ikel tal-ħut u taż-żejt tal-ħut;

(i)

Fabbriki taz-zokkor.

8.   L-INDUSTRIJI TAT-TESSUTI, TAL-INJAM U TAL-KARTA

(a)

Impjanti industrijali għall-produzzjoni tal-karta u l-kartun (proġetti mhux inklużi fl-Anness I);

(b)

Impjanti għat-trattament minn qabel (xogħlijiet bħall-ħasil, il-bliċjar, merċerizzazzjoni) jew għall-għoti tal-kulur lill-fibri jew lit-tessuti;

(c)

Impjanti għall-ikkunzar tal-ġlud;

(d)

Stallazzjonijiet għall-ipproċessar u l-produzzjoni taċ-ċellulosi.

9.   L-INDUSTRIJA TAL-LASTIKU

Il-manifattura u t-trattament ta’ prodotti bbażati fuq l-elastomeri.

10.   PROĠETTI TA’ INFRASTRUTTURA

(a)

Proġetti ta’ żvilupp ta’ oqsma industrijali;

(b)

Proġetti ta’ żvilupp urban, inkluż il-bini ta’ ċentri kummerċjali u ta’ parkeġġi għall-karozzi;

(c)

Il-bini ta’ ferroviji u ta’ faċilitajiet għat-trasbord intermodali, u ta’ terminali intermodali (proġetti mhux inklużi fl-Anness I);

(d)

Il-bini ta’ ajrudromi (proġetti mhux inklużi fl-Anness I);

(e)

Il-bini ta’ toroq, portijiet u stallazjonijiet tal-portijiet, inklużi menqiet għall-bastimenti tas-sajd (proġett mhux inklużi fl-Anness I);

(f)

Il-bini ta’ passaġġi interni navigabbli mhux inklużi fl-Anness I, il-bini ta’ kanali u xogħlijiet għall-ilqugħ tal-ilma mill-ħamliet;

(g)

Digi u stallazzjonijiet oħra ddisinjati bil-ħsieb li jżommu l-ilma jew jaħżnuh fuq bażi fit-tul (proġetti mhux inklużi fl-Anness I);

(h)

Linji tat-tramm, ferroviji fil-għoli jew taħt l-art, linji tal-kejblijiet fil-għoli jew linji simili ta’ tip partikolari, użati esklużivament jew fil-biċċa l-kbira għat-trasport tal-passiġġieri;

(i)

Stallazzjonijiet ta’ oleodotti u gassdotti u linji ta’ pajpijiet għat-trasport ta’ nixxigħat ta’ CO2 għall-finijiet ta’ ħżin ġeoloġiku (proġetti mhux inklużi fl-Anness I);

(j)

Stallazzjonijiet ta’ akkwedotti fuq distanzi twal;

(k)

Xogħol kostali biex jikkumbatti l-erożjoni u xogħlijiet marittimi kapaċi li jibdlu l-kosta permezz tal-bini ta’, pereżempju, digi, mollijiet, pontijiet u xogħlijiet oħra ta’ difiża kontra l-baħar, għajr il-manutenzjoni u l-bini mill-ġdid ta’ xogħlijiet minn dawn;

(l)

L-estrazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art u skemi ta’ introduzzjoni mill-ġdid b’mod artifiċjali tal-ilma ta’ taħt l-art mhux inklużi fl-Anness I;

(m)

Xogħlijiet għat-trasferiment tar-riżorsi tal-ilma bejn il-baċini tax-xmajjar mhux inklużi fl-Anness I.

11.   PROĠETTI OĦRA

(a)

Korsi permanenti tat-tiġrija tal-vetturi bil-mutur u tal-prova tagħhom;

(b)

Stallazzjonijiet għar-rimi tal-iskart (proġetti mhux inklużi fl-Anness I);

(c)

Impjanti għat-trattament tal-ilma mormi (proġetti mhux inklużi fl-Anness I);

(d)

Siti għad-depożitu tat-tjun;

(e)

Il-ħażna tal-ħadid għall-iskart, inklużi l-vetturi skartati;

(f)

Bankijiet tax-xogħol għall-magni, it-turbini u r-reatturi;

(g)

Stallazzjonijiet għall-manifattura ta’ fibri minerali artifiċjali;

(h)

Stallazzjonijiet għall-irkupru jew il-qerda ta’ sustanzi splussivi;

(i)

Postijiet tan-negozju tal-ġebel mill-bini maħtut.

12.   IT-TURIŻMU U L-ĦIN LIBERU

(a)

Korsi għall-ġiri bl-iski, seġġjoviji u funikulari u żviluppi assoċjati;

(b)

Marini;

(c)

Villaġġi għall-vaganzi u kumplessi ta’ lukandi’l barra miż-żoni urbani u l-iżviluppi assoċjati magħhom;

(d)

Siti permanenti għall-kampeġġ u siti għall-karavanijiet;

(e)

Theme parks.

13.

(a)

Kull bidla jew estensjoni tal-proġetti mniżżla fl-Anness I jew f’dan l-Anness, diġà awtorizzati, imwettqa jew fil-proċess tat-twettiq, li jista’ jkollhom effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent (bidla jew estensjoni mhux inkluża fl-Anness I);

(b)

Il-proġetti fl-Anness I, magħmula esklużivament jew fil-biċċa l-kbira tagħhom għall-iżvilupp u l-eżami ta’ metodi jew prodotti ġodda u li ma jkunux ilhom użati għal iktar minn sentejn.


ANNESS III

IL-KRITERJI TAL-GĦAŻLA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 4(3)

1.   KARATTERISTIĊI TAL-PROĠETTI

Il-karatteristiċi tal-proġetti għandhom jiġu kkunsidrati billi jitqiesu, b’mod partikolari:

(a)

id-daqs tal-proġett;

(b)

il-kumulazzjoni ma’ proġetti oħra;

(c)

l-użu tar-riżorsi naturali;

(d)

il-produzzjoni tal-iskart;

(e)

it-tniġġis u l-irritazzjonijiet;

(f)

ir-riskju ta’ inċidenti, filwaqt li jitqiesu b’mod partikolari s-sustanzi u t-teknoloġiji użati.

2.   IL-LOKALIZZAZZJONI TAL-PROĠETTI

Trid tiġi kkunsidrata s-sensittività ambjentali ta’ żoni ġeografiċi li x’aktarx jiġu affettwati mill-proġetti, filwaqt li jitqiesu b’mod partikolari:

(a)

l-użu eżistenti tal-art;

(b)

l-abbundanza relattiva, il-kwalità u l-ħila tar-riġenerazzjoni tar-riżorsi naturali fiż-żona;

(c)

il-kapaċità ta’ assorbiment tal-ambjent naturali, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari lil żoni li ġejjin:

(i)

l-artijiet mistgħadra,

(ii)

iż-żoni kostali,

(iii)

il-firxiet ta’ art muntanjuża u miksija bil-foresti,

(iv)

ir-riżervi naturali u ġonna kbar,

(v)

iż-żoni kklassifikati jew protetti skont il-leġislazzjoni tal-Istati Membri; żoni ta’ protezzjoni speċjali ddisinjati mill-Istati Membri skont id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (1) u d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (2),

(vi)

iż-żoni li fihom il-livelli stabbiliti ta’ kwalità ambjentali preskritti mil-liġijiet tal-Unjoni jkunu diġà ġew maqbuża,

(vii)

iż-żoni b’densità għolja ta’ popolazzjoni,

(viii)

il-pajsaġġi ta’ sinifikat storiku, kulturali jew arkeoloġiku.

3.   IL-KARATTERISTIĊI TAL-IMPATT POTENZJALI

L-effetti sinifikanti potenzjali tal-proġetti għandhom jiġu kkunsidrati f’relazzjoni mal-kriterji stabbiliti fil-punti 1 u 2, u billi jitqiesu b’mod partikolari:

(a)

il-firxa tal-impatt (iż-żona ġeografika u d-daqs tal-popolazzjoni affettwata);

(b)

in-natura transkonfinali tal-impatt;

(c)

il-kobor u l-kumplessità tal-impatt;

(d)

il-probabbiltà tal-impatt;

(e)

it-tul taż-żmien, il-frekwenza u r-riversibbiltà tal-impatt.


(1)  ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7.

(2)  ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.


ANNESS IV

IT-TAGĦRIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 5(1)

1.

Id-deskrizzjoni tal-proġett, inklużi b’mod partikolari:

(a)

deskrizzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi tal-proġett kollu u tar-rekwiżiti tal-użu tal-art matul il-fażijiet tal-kostruzzjoni u tax-xogħlijiet;

(b)

deskrizzjoni tal-karatteristiċi ewliena tal-proċessi tal-produzzjoni, pereżempju, in-natura u l-kwantità tal-materjali użati;

(c)

stima, skont it-tip u l-kwantità, tal-fdalijiet u l-emissjonijiet mistennija (tniġġis tal-ilma, tal-arja u tal-ħamrija, ħoss, vibrazzjoni, dawl, sħana, radjazzjoni, eċċ.) li jirriżultaw mix-xogħlijiet tal-proġett propost.

2.

Il-punti prinċipali tal-alternattivi ewliena studjati mill-iżviluppatur u indikazzjoni tar-raġunijiet prinċipali għall-għażla tiegħu, filwaqt li jitqiesu l-effetti fuq l-ambjent.

3.

Id-deskrizzjoni tal-aspetti tal-ambjent li x’aktarx jiġu affettwati b’mod sinifikanti mill-proġett propost, inklużi, b’mod partikolari, il-popolazzjoni, il-fawna, il-flora, il-ħamrija, l-ilma, l-arja, il-fatturi klimatiċi, il-beni materjali, inklużi l-wirt arkitettoniku u arkeoloġiku, il-pajsaġġ u l-inter-relazzjonijiet bejn il-fatturi msemmija hawn fuq.

4.

Id-deskrizzjoni (1) tal-effetti x’aktarx sinifikanti tal-proġett propost fuq l-ambjent li jirriżultaw minn:

(a)

l-eżistenza tal-proġett;

(b)

l-użu tar-riżorsi naturali;

(c)

l-emissjoni ta’ oġġetti ta’ tniġġis, il-ħolqien ta’ irritazzjonijiet u l-eliminazzjoni tal-iskart.

5.

Id-deskrizzjoni mill-iżviluppatur tal-metodi tat-tbassir użati biex jiġu stmati l-effetti fuq l-ambjent imsemmija fil-punt 4.

6.

Id-deskrizzjoni tal-miżuri previsti sabiex jipprevjenu, inaqqsu u fejn possibbli jikkontrobilanċjaw kull effett negattiv sinifikanti fuq l-ambjent.

7.

Sommarju mhux tekniku tat-tagħrif ipprovvdut skont l-intestaturi 1 sa 6.

8.

Indikazzjoni ta’ kull diffikultà (defiċjenzi tekniċi jew nuqqas ta’ kompetenza fis-sengħa) li jiltaqa’ magħha l-iżviluppatur fil-ġbir tat-tagħrif meħtieġ.


(1)  Din id-deskrizzjoni għandha tkopri l-effetti diretti u kull effett indirett, sekondarju, kumulattiv, għal żmien qasir, medju jew twil, permanenti u temporanju, pożittiv u negattiv tal-proġett.


ANNESS V

PARTI A

Direttiva mħassra flimkien ma’ lista tal-emendi suċċessivi tagħha

(imsemmija fl-Artikolu 14)

Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE

(ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40)

 

Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE

(ĠU L 73, 14.3.1997, p. 5)

 

Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17)

Artikolu 3 biss

Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 140, 5.6.2009, p. 114)

Artikolu 31 biss

PARTI B

Lista tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali

(imsemmija fl-Artikolu 14)

Direttiva

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

85/337/KEE

fit-3 ta’ Lulju 1988.

97/11/KE

fl-14 ta’ Marzu 1999.

2003/35/KE

fil-25 ta’ Ġunju 2005.

2009/31/KE

fil-25 ta’ Ġunju 2011.


ANNESS VI

Tabella ta’ Korrelazzjoni

Direttiva 85/337/KEE

Din id-Direttiva

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(2), l-ewwel subparagrafu

Article 1(2), il-kliem introduttorju

Artikolu 1(2), it-tieni subparagrafu, il-kliem introduttorju

Article 1(2)(a), il-kliem introduttorju

Artikolu 1(2), it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 1(2), punt (a), l-ewwel inċiż

Artikolu 1(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 1(2), punt (a), it-tieni inċiż

Artikolu 1(2), it-tielet subparagrafu

Artikolu 1(2), punt (b)

Artikolu 1(2), ir-raba' subparagrafu

Artikolu 1(2), punt (c)

Artikolu 1(2), il-ħames subparagrafu

Artikolu 1(2), punt (d)

Artikolu 1(2), is-sitt subparagrafu

Artikolu 1(2), punt (e)

Artikolu 1(3)

Artikolu 1(2), punt (f)

Artikolu 1(4)

Artikolu 1(3)

Artikolu 1(5)

Artikolu 1(4)

Artikolu 2(1)

Artikolu 2(1)

Artikolu 2(2)

Artikolu 2(2)

Artikolu 2(2a)

Artikolu 2(3)

Artikolu 2(3)

Artikolu 2(4)

Artikolu 3, il-kliem introduttorju

Artikolu 3, il-kliem introduttorju

Artikolu 3, l-ewwel inċiż

Artikolu 3, punt (a)

Artikolu 3, it-tieni inċiż

Artikolu 3, punt (b)

Artikolu 3, it-tielet inċiż

Artikolu 3, punt (c)

Artikolu 3, ir-raba' inċiż

Artikolu 3, punt (d)

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 5(1)

Artikolu 5(1)

Artikolu 5(2)

Artikolu 5(2)

Artikolu 5(3), il-kliem introduttorju

Artikolu 5(3), il-kliem introduttorju

Artikolu 5(3), l-ewwel inċiż

Artikolu 5(3), punt (a)

Artikolu 5(3), it-tieni inċiż

Artikolu 5(3), punt (b)

Artikolu 5(3), it-tielet inċiż

Artikolu 5(3), punt (c)

Artikolu 5(3), ir-raba' inċiż

Artikolu 5(3), punt (d)

Artikolu 5(3), il-ħames inċiż

Artikolu 5(3), punt (e)

Article 5(4)

Article 5(4)

Artikolu 6

Artikolu 6

Artikolu 7(1), il-kliem introduttorju

Artikolu 7(1), l-ewwel subparagrafu, il-kliem introduttorju

Artikolu 7(1), punt (a)

Artikolu 7(1), l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 7(1), punt (b)

Artikolu 7(1), l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 7(1), il-kliem finali

Artikolu 7(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(2)-7(5)

Artikolu 7(2)-7(5)

Artikolu 8

Artikolu 8

Artikolu 9(1), il-kliem introduttorju

Artikolu 9, il-kliem introduttorju

Artikolu 9(1), l-ewwel inċiż

Artikolu 9(1), punt (a)

Artikolu 9(1), it-tieni inċiż

Artikolu 9(1), punt (b)

Artikolu 9(1), it-tielet inċiż

Artikolu 9(1), punt (c)

Artikolu 9(2)

Artikolu 9(2)

Artikolu 10

Artikolu 10

Artikolu 10a, l-ewwel paragrafu

Artikolu 11(1)

Artikolu 10a, it-tieni paragrafu

Artikolu 11(2)

Artikolu 10a, it-tielet paragrafu

Artikolu 11(3)

Artikolu 10a, ir-raba' u l-ħames paragrafi

Artikolu 11(4), l-ewwel u t-tieni subparagrafi

Artikolu 10a, is-sitt paragrafu

Artikolu 11(5)

Artikolu 11(1)

Artikolu 12(1)

Artikolu 11(2)

Artikolu 12(2)

Artikolu 11(3)

Artikolu 11(4)

Artikolu 12(3)

Artikolu 12(1)

Artikolu 12(2)

Artikolu 13

Artikolu 14

Artikolu 15

Artikolu 14

Artikolu 16

Anness I, punt 1

Anness I, punt 1

Anness I, punt 2, l-ewwel inċiż

Annex I, point 2(a)

Anness I, punt 2, it-tieni inċiż

Anness I, punt 2(b)

Anness I, punt 3(a)

Anness I, punt 3(a)

Anness I, punt 3(b), il-kliem introduttorju

Anness I, punt 3(b), il-kliem introduttorju

Anness I, punt 3(b), l-ewwel inċiż

Anness I, punt 3(b)(i)

Anness I, punt 3(b), it-tieni inċiż

Anness I, punt 3(b)(ii)

Anness I, punt 3(b), it-tielet inċiż

Anness I, punt 3(b)(iii)

Anness I, punt 3(b), ir-raba' inċiż

Anness I, punt 3(b)(iv)

Anness I, punt 3(b), il-ħames inċiż

Anness I, punt 3(b)(v)

Anness I, punt 4, l-ewwel inċiż

Anness I, punt 4(a)

Anneaa I, punt 4, it-tieni inċiż

Anness I, punt 4(b)

Anness I, punt 5

Anness I, punt 5

Anness I, punt 6, il-kliem introduttorju

Anness I, punt 6, il-kliem introduttorju

Anness I, punt 6(i)

Anness I, punt 6(a)

Anness I, punt 6(ii)

Anness I, punt 6(b)

Anness I, punt 6(iii)

Anness I, punt 6(c)

Anness I, punt 6(iv)

Anness I, punt 6(d)

Anness I, punt 6(v)

Anness I, punt 6(e)

Anness I, punt 6(vi)

Anness I, punt 6(f)

Anness I, punti 7-15

Anness I, punti 7-15

Anness I, punt 16, il-kliem introduttorju

Anness I, punt 16, il-kliem introduttorju

Anness I, punt 16, l-ewwel inċiż

Anness I, punt 16(a)

Anness I, punt 16, it-tieni inċiż

Anness I, punt 16(b)

Anness I, punti 17-21

Anness I, punti 17-21

Anness I, punt 22

Anness I, punt 24

Anness I, punt 23

Anness I, punt 22

Anness I, punt 24

Anness I, punt 23

Anness II, punt 1

Anness II, punt 1

Anness II, punt 2(a), (b) u (c)

Anness II, punt 2(a), (b) u (c)

Anness II, punt 2(d), il-kliem introduttorju

Anness II, puntt 2(d), il-kliem introduttorju

Anness II, punt 2(d), l-ewwel inċiż

Annex II, punt 2(d)(i)

Anness II, punt 2(d), it-tieni inċiż

Anness II, punt 2(d)(ii)

Anness II, punt 2(d), it-tielet inċiż

Anness II, punt 2(d)(iii)

Anness II, point 2(d), il-kliem finali

Anness II, punt 2(d), il-kliem finali

Anness II, punt 2(e)

Anness II, punt 2(e)

Anness II, punti 3-12

Anness II, punti 3-12

Anness II, punt 13, l-ewwel inċiż

Anness II, punt 13(a)

Anness II, punt 13, it-tieni inċiż

Anness II, punt 13(b)

Anness III, punt 1, il-kliem introduttorju

Anness III, punt 1, il-kliem introduttorju

Anness III, punt 1, l-ewwel inċiż

Annex III, point 1(a)

Anness III, punt 1, it-tieni inċiż

Anness III, punt 1(b)

Anness III, punt 1, it-tielet inċiż

Anness III, punt 1(c)

Anness III, punt 1, ir-raba' inċiż

Anness III, punt 1(d)

Annex III, point 1, il-ħames inċiż

Annex III, point 1(e)

Anness III, punt 1, is-sitt inċiż

Anness III, punt 1(f)

Anness III, punt 2, il-kliem introduttorju

Anness III, punt 2, il-kliem introduttorju

Anness III, punt 2, l-ewwel inċiż

Anness III, punt 2(a)

Anness III, punt 2, it-tieni inċiż

Anness III, punt 2(b)

Anness III, punt 2, it-tielet inċiż, il-kliem introduttorju

Anness III, punt 2(c), il-kliem introduttorju

Anness III, punt 2, it-tielet inċiż, punt (a)

Anness III, punt 2(c)(i)

Anness III, point 2, it-tielet inċiż, punt (b)

Anness III, punt 2(c)(ii)

Anness III, punt 2, it-tielet inċiż, punt (c)

Anness III, punt 2(c)(iii)

Anness III, punt 2, it-tielet inċiż, punt (d)

Anness III, punt 2(c)(iv)

Anness III, punt 2, it-tielet inċiż, punt (e)

Anness III, punt 2(c)(v)

Anness III, punt 2, it-tielet inċiż, punt (f)

Anness III, punt 2(c)(vi)

Anness III, punt 2, it-tielet inċiż, punt (g)

Anness III, punt 2(c)(vii)

Anness III, punt 2, it-tielet inċiż, punt (h)

Anness III, punt 2(c)(viii)

Anness III, punt 3, il-kliem introduttorju

Anness III, punt 3, il-kliem introduttorju

Anness III, punt 3, l-ewwel inċiż

Anness III, punt 3(a)

Anness III, punt 3, it-tieni inċiż

Anness III, punt 3(b)

Anness III, punt 3, it-tielet inċiż

Annex III, punt 3(c)

Anness III, punt 3, ir-raba' inċiż

Anness III, punt 3(d)

Anness III, punt 3, il-ħames inċiż

Anness III, punt 3(e)

Anness IV, punt 1, il-kliem introduttorju

Anness IV, punt 1, il-kliem introduttorju

Anness IV, punt 1, l-ewwel inċiż

Anness IV, punt 1(a)

Anness IV, punt 1, it-tieni inċiż

Anness IV, punt 1(b)

Anness IV, punt 1, it-tielet inċiż

Anness IV, punt 1(c)

Anness IV, punti 2 u 3

Anness IV, punti 2 u 3

Anness IV, punt 4, il-kliem introduttorju

Anness IV, punt 4, l-ewwel subparagrafu, il-kliem introduttorju

Anness IV, punt 4, l-ewwel inċiż

Anness IV, punt 4, l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Anness IV, punt 4, it-tieni inċiż

Anness IV, punt 4, l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Anness IV, punt 4, it-tielet inċiż

Anness IV, punt 4, l-ewwel subparagrafu, punt (c)

Anness IV, punt 4, il-parti finali

Anness IV, punt 5

Anness IV, punt 5

Anness IV, punt 6

Anness IV, punt 6

Anness IV, puunt 7

Anness IV, punt 7

Anness IV, punt 8

Anness V

Anness VI


Top