Help Print this page 

Document 32011D0291

Title and reference
2011/291/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 26 ta’ April 2011 dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema “Lokomotivi u vetturi ferrovjarji għat-trasport tal-passiġġieri” tas-sistema konvenzjonali trans-Ewropea tal-ferroviji (notifikata bid-dokument numru C(2011) 2737) Test b’relevanza għaż-ŻEE
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Imħassar b' 32014R1302
OJ L 139, 26.5.2011, p. 1–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 009 P. 156 - 306

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/291/oj
Multilingual display
Text

26.5.2011   

MT EN

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 139/1


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-26 ta’ April 2011

dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema “Lokomotivi u vetturi ferrovjarji għat-trasport tal-passiġġieri” tas-sistema konvenzjonali trans-Ewropea tal-ferroviji

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 2737)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/291/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi,

(1)

Skont l-Artikolu 2(e) u l-Anness II tad-Direttiva 2008/57/KE, is-sistema ferrovjarja tinqasam f'subsistemi strutturali u funzjonali, inkluża subsistema tal-vetturi ferrovjarji.

(2)

Permezz tad-Deċiżjoni C (2006) 124 finali tad-9 ta’ Frar 2007, il-Kummissjoni tat mandat lill-Aġenzija Ewropea għall-Ferroviji (l-Aġenzija) biex tiżviluppa speċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabilità (TSI) skont id-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2001 fuq l-interoperabilità tas-sistema konvenzjonali trans-Ewropea tal-ferroviji (2). Skont it-termini ta’ dak il-mandat, l-Aġenzija ntalbet tfassal l-abbozzi ta’ TSI relatati mal-vetturi tal-passiġġieri u mal-lokomottivi u l-unitajiet tat-trazzjoni, b'rabta mas-subsistema tal-vetturi ferrovjarji tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali.

(3)

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabilità (TSI – Technical Specifications for Interoperability) huma speċifikazzjonijiet adottati skont id-Direttiva 2008/57/KE. It-TSI li għandhom jitfasslu minn din id-Deċiżjoni għandhom ikopru s-subsistema tal-vetturi ferrovjarji sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti essenzjali u tiġi żgurata l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja.

(4)

It-TSI dwar il-vetturi ferrovjarji li se titfassal minn din id-Deċiżjoni ma titrattax għal kollox ir-rekwiżiti essenzjali kollha. Skont l-Artikolu 5(6) tad-Direttiva 2008/57/KE, aspetti tekniċi li mhumiex koperti għandhom ikunu identifikati bħala punti miftuħa.

(5)

It-TSI dwar il-vetturi ferrovjarji għandha tirreferi għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/713/UE tad-9 ta’ Novembru 2010 dwar moduli għall-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità, l-idoneità għall-użu u għall-verifika tal-KE li għandhom jintużaw fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabilità adottati skont id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(6)

Skont l-Artikolu 17(3) tad-Direttiva 2008/57/KE, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar il-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità u għall-verifika li għandhom jintużaw għall-każijiet speċifiċi, kif ukoll dwar l-entitajiet responsabbli mit-twettiq ta’ dawn il-proċeduri.

(7)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/163/KE tal-20 ta’ Diċembru 2007 dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà (STI) [TSI] rigward is-sikurezza fil-mini ferrovjarji fis-sistema konvenzjonali trans-Ewropea tal-ferroviji u ta’ veloċità għolja (4), tinkludi fl-ambitu tagha xi rekwiżiti tal-vetturi ferrovjarji li joperaw fis-sistema ferrovjarja konvenzjonali. Id-Deċiżjoni 2008/163/KEE għandha għalhekk tiġi emendata.

(8)

It-TSI dwar il-vetturi ferrovjarji għad-dispożizzjonijiet ta’ TSI rilevanti oħra li jistgħu jkunu applikabbli għas-subsistemi tal-vetturi ferrovjarji.

(9)

It-TSI dwar il-vetturi ferrovjarji ma għandhiex timponi l-użu ta’ teknoloġiji jew soluzzjonijiet tekniċi speċifiċi għajr fejn dan ikun strettament meħtieġ għall-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea.

(10)

Skont l-Artikolu 11(5) tad-Direttiva 2008/57/KE, it-TSI dwar il-vetturi ferrovjarji għandha tippermetti, għal perjodu limitat, li l-kostitwenti tal-interoperabilità jkunu inkorporati f'subsistemi mingħajr ċertifikazzjoni, jekk jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

(11)

Sew biex tiġi inkoraġġita l-innovazzjoni, kif ukoll biex titqies l-esperjenza miksuba, din id-Deċiżjoni għandha tkun suġġetta għal reviżjoni perjodika.

(12)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 21 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE (5),

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Ispeċifikazzjoni Teknika għall-Interoperabilità (“TSI”) marbuta mas-subsistema “Lokomotivi u vetturi ferrovjarji għat-trasport tal-passiġġieri” tas-sistema konvenzjonali trans-Ewropea tal-ferroviji kif stipulat fl-Anness hija b'hekk adottata.

Artikolu 2

1.   It-TSI stipulata fl-Anness għandha tapplika għall-vetturi ferrovjarji ġodda kollha tas-sistema konvenzjonali trans-Ewropea tal-ferroviji kif iddefinita fl-Anness I għad-Direttiva 2008/57/KE. L-ambitu ġeografiku u tekniku ta’ din id-Deċiżjoni huwa stipulat fit-Taqsimiet 1.1 u 1.2 tal-Anness.

It-TSI stipulata fl-Anness għandha wkoll tapplika għall-vetturi ferrovjarji eżistenti meta tkun suġġetta għat-tiġdid jew l-immodernizzar skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2008/57/KE.

2.   Sal-1 ta’ Ġunju 2017, l-applikazzjoni ta’ din it-TSI m'għandhiex tkun obbligatorja għall-vetturi ferrovjarji li ġejjin:

(a)

proġetti fi stadju avvanzat ta’ żvilupp, kif imsemmi fil-klawżola 7.1.1.2.2 tat-TSI stipulata fl-Anness,

(b)

kuntratti li qegħdin jitwettqu, kif imsemmi fil-klawżola 7.1.1.2.3 tat-TSI stipulata fl-Anness,

(c)

Vetturi ferrovjarji ta’ disinn eżistenti, kif imsemmi fil-klawżola 7.1.1.2.4 tat-TSI stipulata fl-Anness,

Artikolu 3

1.   Fir-rigward ta’ dawk il-kwistjonijiet ikklassifikati bħala punti miftuħa stipulati fit-TSI għall-Anness, il-kundizzjonijiet li għandhom ikunu sodisfatti għall-verifika tal-interoperabbiltà skont l-Artikolu 17(2) tad-Direttiva 2008/57/KE għandhom ikunu dawk ir-regoli tekniċi applikabbli li jintużaw fl-Istat Membru li jawtorizza t-tqegħid fis-servizz tas-subsistema koperta b'din id-Deċiżjoni.

2.   Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur min-notifika ta’ din id-Deċiżjoni:

(a)

ir-regoli tekniċi applikabbli msemmija fil-paragrafu 1;

(b)

il-proċeduri tal-valutazzjoni tal-konformità u tal-verifika li għandhom jiġu applikati rigward l-applikazzjoni tar-regoli tekniċi msemmija fil-paragrafu 1;

(c)

l-entitajiet li jaħtar biex iwettqu l-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità u għall-verifika tal-punti mhux konklużi msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Fir-rigward tar-regoli nazzjonali applikabbli għall-vetturi kategorizzati għall-użu nazzjonali fit-taqsima 4.2.3.5.2.2, japplika wkoll il-paragrafu 2 ta’ dan l-artikolu.

Artikolu 4

1.   Fir-rigward ta’ dawk il-kwistjonijiet li jkunu kklassifikati bħala każijiet speċifiċi stipulati fit-Taqsima 7 tat-TSI tal-Anness, il-kundizzjonijiet li għandhom ikunu ssodisfati għall-verifika tal-interoperabilità skont l-Artikolu 17(2) tad-Direttiva 2008/57/KE għandhom ikunu dawk ir-regoli tekniċi applikabbli li jintużaw fl-Istat Membru li jawtorizza t-tqegħid fis-servizz tas-subsistema koperta b'din id-Deċiżjoni.

2.   Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur min-notifika ta’ din id-Deċiżjoni:

(a)

ir-regoli tekniċi applikabbli msemmija fil-paragrafu 1;

(b)

il-proċeduri tal-valutazzjoni tal-konformità u tal-verifika li għandhom jiġu applikati rigward l-applikazzjoni tar-regoli tekniċi msemmija fil-paragrafu 1;

(c)

l-entitajiet li jaħtar biex iwettqu l-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità u għall-verifika tal-każijiet speċifiċi msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 5

Il-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità, l-idoneità għall-użu u għall-verifika tal-KE stipulati fil-Kapitolu 6 tat-TSI tal-Anness għandhom ikunu bbażati fuq il-moduli ddefiniti fid-Deċiżjoni 2010/713/UE.

Artikolu 6

1.   Ċertifikat KE ta’ verifika għal subsistema li fiha kostitwenti tal-interoperabilità li m'għandhomx Dikjarazzjoni KE tal-konformità jew tal-idoneità għall-użu jista' jinħareġ waqt perjodu ta’ transizzjoni ta’ sitt snin mid-data tal-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, bil-kundizzjoni li jiġu sodisfatti d-dispożizzjonijiet stipulati fit-Taqsima 6.3 tal-Anness.

2.   Il-produzzjoni jew l-immodernizzar/tiġdid tas-subsistema bl-użu ta’ kostitwenti tal-interoperabilità mhux iċċertifikati għandha titlesta fil-perjodu ta’ tranżizzjoni, inkluż it-tqegħid fis-servizz.

3.   Waqt il-perjodu ta’ tranżizzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a)

r-raġunijiet għan-non-ċertifikazzjoni tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà jiġu identifikati kif xieraq fil-proċedura ta’ verifika msemmija fil-paragrafu 1;

(b)

id-dettalji tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà li ma jiġux iċċertifikati u r-raġunijiet għalfejn ma ġewx iċċertifikati, inkluż l-applikazzjonijiet tar-regoli nazzjonali indikati fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2008/57/KE, jiġu inklużi mill-Awtoritajiet Nazzjonali tas-Sikurezza fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

4.   Wara l-perjodu ta’ tranżizzjoni, u bl-eċċezzjonijiet li t-Taqsima 6.3.3 tippermetti għall-manutenzjoni, il-kostitwenti tal-interoperabilità għandhom ikunu koperti permezz tad-Dikjarazzjoni tal-KE tal-konformità u/jew idoneità għall-użu qabel ma jkunu jistgħu jiddaħħlu fis-subsistema.

Artikolu 7

Fir-rigward tal-vetturi ferrovjarji kkonċernati minn proġetti fi stadju avvanzat ta’ żvilupp, kull Stat Membru għandu jikkomunika lill-Kummissjoni fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni, lista ta’ proġetti li qed iseħħu fit-territorju tiegħu u li qegħdin fi stat avvanzat ta’ żvilupp.

Artikolu 8

Emendi għad-Deċiżjoni 2008/163/KE

Id-Deċiżjoni 2008/163/KE hija emendata kif ġej:

(1)

It-test li ġej jiddaħħal fit-tieni paragrafu tal-punt 4.2.5.1 Material properties for rolling stock:

“In addition, the requirements of clause 4.2.10.2 (Material requirements) of the CR LOC&PAS TSI shall apply to CR rolling stock”. [l-Anness mhux disponibbli bil-Malti]

(2)

Il-punt 4.5.2.4 hu mibdul b'dan li ġej:

“4.2.5.4

Fire barriers for passenger rolling stock

The requirements of clause 4.2.7.2.3.3 (Fire resistance) of the high speed RST TSI apply to HS rolling stock.

The requirements of clause 4.2.7.2.3.3 (Fire resistance) of the high speed RST TSI and the requirements of clause 4.2.10.5 (Fire barriers) of the conventional LOC&PAS TSI apply to CR rolling stock.”[l-Anness mhux disponibbli bil-Malti]

(3)

Il-punt 4.5.2.7 hu mibdul b'dan li ġej:

“4.2.5.7

Communication means on trains

The requirements of clause 4.2.5.1 (Public address system) of the high speed RST TSI apply to HS rolling stock.

The requirements of clause 4.2.5.2 (Public address system: audible communication system) of the conventional LOC&PAS TSI apply to CR rolling stock.”[l-Anness mhux disponibbli bil-Malti]

(4)

Il-punt 4.5.2.8 hu mibdul b'dan li ġej:

“4.2.5.8

Emergency brake override

The requirements in clause 4.2.5.3 (Passenger alarm) of the high speed RST TSI apply to HS rolling stock.

The requirements in clause 4.2.5.3 (Passenger alarm: functional requirements) of the conventional LOC&PAS TSI apply to CR rolling stock.”[l-Anness mhux disponibbli bil-Malti]

(5)

Il-punt 4.2.5.11.1 jinbidel b'dan li ġej:

“4.2.5.11.1

Passengers' emergency exits

The requirements in clause 4.2.7.1.1 (Passengers' emergency exits) of the high speed RST TSI apply to HS rolling stock.

The requirements in clause 4.2.10.4 (Passenger evacuation) of the conventional LOC&PAS TSI apply to CR rolling stock.”[l-Anness mhux disponibbli bil-Malti]

Artikolu 9

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta’ Ġunju 2011.

Artikolu 10

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ April 2011.

Għall-Kummissjoni

Siim KALLAS

Viċi-President


(1)  ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1.

(3)  ĠU L 319, 4.12.2010, p. 1.

(4)  ĠU L 64, 7.3.2008, p. 1.

(5)  ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6.

(6)  ĠU L 164, 30.4.2004, p. 44.


ANNEX

DIRECTIVE 2008/57/EC ON THE INTEROPERABILITY OF THE RAIL SYSTEM WITHIN THE COMMUNITY

TECHNICAL SPECIFICATION FOR INTEROPERABILITY

‘Rolling stock’ subsystem for conventional rail ‘Locomotives and passenger rolling stock’

1.

INTRODUCTION 15

1.1.

Technical scope 15

1.2.

Geographical scope 15

1.3.

Content of this TSI 16

1.4.

Referenced documents 16

2.

ROLLING STOCK SUBSYSTEM AND FUNCTIONS 17

2.1.

The rolling stock subsystem as part of the conventional rail system 17

2.2.

Definitions related to rolling stock 18

2.3.

Rolling stock in the scope of this TSI 19

3.

ESSENTIAL REQUIREMENTS 21

3.1.

General 21

3.2.

Elements of the rolling stock subsystem corresponding to the essential requirements 21

3.3.

Essential requirements not covered by this TSI 25

3.3.1.

General requirements, requirements related to maintenance and operation 25

3.3.2.

Requirements specific to other subsystems 26

4.

CHARACTERISATION OF THE ROLLING STOCK SUBSYSTEM 26

4.1.

Introduction 26

4.1.1.

General 26

4.1.2.

Description of the rolling stock subject to the application of this TSI 26

4.1.3.

Main categorisation of the rolling stock for application of TSI requirements 26

4.1.4.

Categorisation of the rolling stock for fire safety 27

4.2.

Functional and technical specification of the subsystem 27

4.2.1.

General 27

4.2.1.1.

Breakdown 27

4.2.1.2.

Open points 28

4.2.1.3.

Safety aspects 28

4.2.2.

Structure and mechanical parts 29

4.2.2.1.

General 29

4.2.2.2.

Mechanical interfaces 29

4.2.2.2.1.

General and definitions 29

4.2.2.2.2.

Inner coupling 29

4.2.2.2.3.

End coupling 30

4.2.2.2.4.

Rescue coupling 30

4.2.2.2.5.

Staff access for coupling and uncoupling 31

4.2.2.3.

Gangways 31

4.2.2.4.

Strength of vehicle structure 32

4.2.2.5.

Passive safety 32

4.2.2.6.

Lifting and jacking 33

4.2.2.7.

Fixing of devices to car body structure 33

4.2.2.8.

Staff and freight access doors 33

4.2.2.9.

Mechanical characteristics of glass (other than windscreens) 34

4.2.2.10.

Load conditions and weighted mass 34

4.2.3.

Track interaction and gauging 34

4.2.3.1.

Gauging 34

4.2.3.2.

Axle load and wheel load 35

4.2.3.2.1.

Axle load parameter 35

4.2.3.2.2.

Wheel load 35

4.2.3.3.

Rolling stock parameters which influence ground based systems 35

4.2.3.3.1.

Rolling stock characteristics for the compatibility with train detection systems 35

4.2.3.3.1.1.

Rolling stock characteristics for compatiblility with train detection system based on track circuits 35

4.2.3.3.1.2.

Rolling stock characteristics for compatiblility with train detection system based on axle counters 36

4.2.3.3.1.3.

Rolling stock characteristics for compatibility with loop equipment 37

4.2.3.3.2.

Axle bearing condition monitoring 37

4.2.3.4.

Rolling stock dynamic behaviour 37

4.2.3.4.1.

Safety against derailment running on twisted track 37

4.2.3.4.2.

Running dynamic behaviour 37

4.2.3.4.2.1.

Limit values for running safety 38

4.2.3.4.2.2.

Track loading limit values 39

4.2.3.4.3.

Equivalent conicity 39

4.2.3.4.3.1.

Design values for new wheel profiles 39

4.2.3.4.3.2.

In-service values of wheelset equivalent conicity 40

4.2.3.5.

Running gear 40

4.2.3.5.1.

Structural design of bogie frame 40

4.2.3.5.2.

Wheelsets 41

4.2.3.5.2.1.

Mechanical and geometric characteristics of wheelsets 41

4.2.3.5.2.2.

Mechanical and geometrical characteristics of wheels 42

4.2.3.5.2.3.

Variable gauge wheelsets 44

4.2.3.6.

Minimum curve radius 44

4.2.3.7.

Life guards 44

4.2.4.

Braking 45

4.2.4.1.

General 45

4.2.4.2.

Main functional and safety requirements 45

4.2.4.2.1.

Functional requirements 45

4.2.4.2.2.

Safety requirements 46

4.2.4.3.

Type of brake system 47

4.2.4.4.

Brake command 48

4.2.4.4.1.

Emergency braking command 48

4.2.4.4.2.

Service braking command 48

4.2.4.4.3.

Direct braking command 48

4.2.4.4.4.

Dynamic braking command 48

4.2.4.4.5.

Parking braking command 49

4.2.4.5.

Braking performance 49

4.2.4.5.1.

General requirements 49

4.2.4.5.2.

Emergency braking 49

4.2.4.5.3.

Service braking 50

4.2.4.5.4.

Calculations related to thermal capacity 51

4.2.4.5.5.

Parking brake 51

4.2.4.6.

Wheel rail adhesion profile — Wheel slide protection system 51

4.2.4.6.1.

Limit of wheel rail adhesion profile 51

4.2.4.6.2.

Wheel slide protection system 52

4.2.4.7.

Dynamic brake — Braking system linked to traction system 52

4.2.4.8.

Braking system independent of adhesion conditions 53

4.2.4.8.1.

General 53

4.2.4.8.2.

Magnetic track brake 53

4.2.4.8.3.

Eddy current track brake 53

4.2.4.9.

Brake state and fault indication 53

4.2.4.10.

Brake requirements for rescue purposes 54

4.2.5.

Passenger related items 54

4.2.5.1.

Sanitary systems 55

4.2.5.2.

Public address system: audible communication system 56

4.2.5.3.

Passenger alarm: functional requirements 56

4.2.5.4.

Safety instructions to passengers — Signs 58

4.2.5.5.

Communication devices for passengers 58

4.2.5.6.

Exterior doors: passenger access to and egress from rolling stock 58

4.2.5.7.

Exterior door system construction 60

4.2.5.8.

Inter-unit doors 60

4.2.5.9.

Internal air quality 60

4.2.5.10.

Body side windows 61

4.2.6.

Environmental conditions and aerodynamic effects 61

4.2.6.1.

Environmental conditions 61

4.2.6.1.1.

Altitude 61

4.2.6.1.2.

Temperature 61

4.2.6.1.3.

Humidity 62

4.2.6.1.4.

Rain 62

4.2.6.1.5.

Snow, ice and hail 62

4.2.6.1.6.

Solar radiation 63

4.2.6.1.7.

Resistance to pollution 63

4.2.6.2.

Aerodynamic effects 63

4.2.6.2.1.

Slipstream effects on passengers on platform 63

4.2.6.2.2.

Slipstream effects on workers at the track side 64

4.2.6.2.3.

Head pressure pulse 64

4.2.6.2.4.

Maximum pressure variations in tunnels 64

4.2.6.2.5.

Cross wind 64

4.2.7.

External lights and visible and audible warning devices 65

4.2.7.1.

External lights 65

4.2.7.1.1.

Head lights 65

4.2.7.1.2.

Marker lights 65

4.2.7.1.3.

Tail lights 65

4.2.7.1.4.

Lamp controls 66

4.2.7.2.

Horn (audible warning device) 66

4.2.7.2.1.

General 66

4.2.7.2.2.

Warning horn sound pressure levels 66

4.2.7.2.3.

Protection 66

4.2.7.2.4.

Horn control 66

4.2.8.

Traction and electrical equipment 66

4.2.8.1.

Traction performance 66

4.2.8.1.1.

General 66

4.2.8.1.2.

Requirements on performance 67

4.2.8.2.

Power supply 67

4.2.8.2.1.

General 67

4.2.8.2.2.

Operation within range of voltages and frequencies 67

4.2.8.2.3.

Regenerative brake with energy to the overhead contact line 67

4.2.8.2.4.

Maximum power and current from the overhead contact line 67

4.2.8.2.5.

Maximum current at standstill for DC systems 68

4.2.8.2.6.

Power factor 68

4.2.8.2.7.

System energy disturbances for ac systems 68

4.2.8.2.8.

Energy consumption measuring function 68

4.2.8.2.9.

Requirements linked to pantograph 68

4.2.8.2.9.1.

Working range in height of pantograph 68

4.2.8.2.9.1.1.

Height of interaction with contact wires (RST level) 68

4.2.8.2.9.1.2.

Working range in height of pantograph (IC level) 68

4.2.8.2.9.2.

Pantograph head geometry (IC level) 68

4.2.8.2.9.2.1.

Pantograph head geometry type 1 600 mm 69

4.2.8.2.9.2.2.

Pantograph head geometry type 1 950 mm 69

4.2.8.2.9.3.

Pantograph current capacity (IC level) 69

4.2.8.2.9.4.

Contact strip (IC level) 69

4.2.8.2.9.4.1.

Contact strip geometry 69

4.2.8.2.9.4.2.

Contact strip material 69

4.2.8.2.9.4.3.

Contact strip characteristics 69

4.2.8.2.9.5.

Pantograph static contact force (IC level) 69

4.2.8.2.9.6.

Pantograph contact force and dynamic behaviour 70

4.2.8.2.9.7.

Arrangement of pantographs (RST level) 70

4.2.8.2.9.8.

Running through phase or system separation sections (RST level) 70

4.2.8.2.9.9.

Insulation of pantograph from the vehicle (RST level) 70

4.2.8.2.9.10.

Pantograph lowering (RST level) 70

4.2.8.2.10.

Electrical protection of the train 71

4.2.8.3.

Diesel and other thermal traction system 71

4.2.8.4.

Protection against electrical hazards 71

4.2.9.

Driver’s cab and driver-machine interface 71

4.2.9.1.

Driver’s cab 71

4.2.9.1.1.

General 71

4.2.9.1.2.

Access and egress 71

4.2.9.1.2.1.

Access and egress in operating conditions 71

4.2.9.1.2.2.

Driver’s cab emergency exit 72

4.2.9.1.3.

External visibility 72

4.2.9.1.3.1.

Front visibility 72

4.2.9.1.3.2.

Rear and side view 72

4.2.9.1.4.

Interior layout 72

4.2.9.1.5.

Driver’s seat 73

4.2.9.1.6.

Driver’s desk — Ergonomics 73

4.2.9.1.7.

Climate control and air quality 73

4.2.9.1.8.

Internal lighting 73

4.2.9.2.

Windscreen 73

4.2.9.2.1.

Mechanical characteristics 73

4.2.9.2.2.

Optical characteristics 74

4.2.9.2.3.

Equipment 74

4.2.9.3.

Driver machine interface 74

4.2.9.3.1.

Driver’s activity control function 74

4.2.9.3.2.

Speed indication 75

4.2.9.3.3.

Driver display unit and screens 75

4.2.9.3.4.

Controls and indicators 75

4.2.9.3.5.

Labelling 75

4.2.9.3.6.

Remote control function from the ground 75

4.2.9.4.

Onboard tools and portable equipment 76

4.2.9.5.

Storage facility for staff personal effects 76

4.2.9.6.

Recording device 76

4.2.10.

Fire safety and evacuation 76

4.2.10.1.

General and categorisation 76

4.2.10.1.1.

Requirements applicable to all units, except freight locomotives and OTMs: 76

4.2.10.1.2.

Requirements applicable to freight locomotives and OTMs: 77

4.2.10.1.3.

Requirements specified in the SRT TSI 77

4.2.10.2.

Material requirements 78

4.2.10.3.

Specific measures for flammable liquids 78

4.2.10.4.

Passenger evacuation 78

4.2.10.5.

Fire barriers 79

4.2.11.

Servicing 79

4.2.11.1.

General 79

4.2.11.2.

Train exterior cleaning 79

4.2.11.2.1.

Cleaning of driver’s cab windscreen 79

4.2.11.2.2.

Exterior cleaning through a washing plant 79

4.2.11.3.

Toilet discharge system 79

4.2.11.4.

Water refilling equipment 80

4.2.11.5.

Interface for water refilling 80

4.2.11.6.

Special requirements for stabling of trains 80

4.2.11.7.

Refuelling equipment 80

4.2.12.

Documentation for operation and maintenance 80

4.2.12.1.

General 80

4.2.12.2.

General documentation 81

4.2.12.3.

Documentation related to maintenance 81

4.2.12.3.1.

The maintenance design justification file 81

4.2.12.3.2.

The maintenance description file 82

4.2.12.4.

Operating documentation 83

4.2.12.5.

Lifting diagram and instructions 83

4.2.12.6.

Rescue related descriptions 83

4.3.

Functional and technical specification of the interfaces 83

4.3.1.

Interface with energy subsystem 83

4.3.2.

Interface with infrastructure subsystem 84

4.3.3.

Interface with operation subsystem 85

4.3.4.

Interface with the control, command and signalling subsystem 86

4.3.5.

Interface with the telematic application for passengers subsystem 86

4.4.

Operating rules 86

4.5.

Maintenance rules 87

4.6.

Professional competencies 87

4.7.

Health and safety conditions 87

4.8.

European register of authorised types of vehicles 88

5.

INTEROPERABILITY CONSTITUENTS 89

5.1.

Definition 89

5.2.

Innovative solution 89

5.3.

Interoperability constituent specification 89

5.3.1.

Rescue couplers 89

5.3.2.

Wheels 90

5.3.3.

WSP (wheel slide protection system) 90

5.3.4.

Head lights 90

5.3.5.

Marker lights 90

5.3.6.

Tail lights 90

5.3.7.

Horns 90

5.3.8.

Pantograph 90

5.3.8.1.

Contact strips 91

5.3.9.

Main circuit breaker 91

5.3.10.

Toilet discharge connection 91

5.3.11.

Inlet connection for water tanks 91

6.

ASSESSMENT OF CONFORMITY OR SUITABILITY FOR USE 92

6.1.

Interoperability constituents 92

6.1.1.

Conformity assessment 92

6.1.2.

Conformity assessment procedures 92

6.1.2.1.

Conformity assessment modules 92

6.1.2.2.

Particular assessment procedures for interoperability constituents 93

6.1.2.2.1.

Wheel slide protection system (clause 5.3.3) 93

6.1.2.2.2.

Head lights (clause 5.3.4) 93

6.1.2.2.3.

Marker lights (clause 5.3.5) 93

6.1.2.2.4.

Tail lights (clause 5.3.6) 93

6.1.2.2.5.

Horn (clause 5.3.7) 93

6.1.2.2.6.

Pantograph (clause 5.3.8) 93

6.1.2.2.7.

Contact strips (clause 5.3.8.1) 94

6.1.2.3.

Project phases where assessment is required 94

6.1.3.

Innovative solutions 95

6.1.4.

Constituent requiring EC declarations against the HS RST TSI and against TSI 95

6.1.5.

Assessment of suitability for use 95

6.2.

Rolling stock subsystem 96

6.2.1.

EC verification (general) 96

6.2.2.

Conformity assessment procedures (modules) 96

6.2.2.1.

Conformity assessment modules 96

6.2.2.2.

Particular assessment procedures for subsystems 96

6.2.2.2.1.

Load conditions and weighted mass (clause 4.2.2.10) 96

6.2.2.2.2.

Gauging (clause 4.2.3.1) 96

6.2.2.2.3.

Wheel load (clause 4.2.3.2.2) 96

6.2.2.2.4.

Braking — safety requirements (clause 4.2.4.2.2) 97

6.2.2.2.5.

Emergency braking (clause 4.2.4.5.2) 98

6.2.2.2.6.

Service braking (clause 4.2.4.5.3) 98

6.2.2.2.7.

Wheel slide protection system (clause 4.2.4.6.2) 98

6.2.2.2.8.

Sanitary systems (clause 4.2.5.1) 98

6.2.2.2.9.

Internal air quality (clause 4.2.5.9 and clause 4.2.9.1.7) 98

6.2.2.2.10.

Slipstream effects on passengers on platform (clause 4.2.6.2.1) 98

6.2.2.2.11.

Slipstream effects on workers at track side (clause 4.2.6.2.2) 99

6.2.2.2.12.

Head pressure pulse (clause 4.2.6.2.3) 99

6.2.2.2.13.

Maximum power and current from the overhead contact line (clause 4.2.8.2.4) 99

6.2.2.2.14.

Power factor (clause 4.2.8.2.6) 99

6.2.2.2.15.

Current collection dynamic behaviour (clause 4.2.8.2.9.6) 99

6.2.2.2.16.

Arrangement of pantographs (clause 4.2.8.2.9.7) 99

6.2.2.2.17.

Windscreen (clause 4.2.9.2) 99

6.2.2.2.18.

Fire barriers (clause 4.2.10.5) 99

6.2.2.3.

Project phases where assessment is required 99

6.2.3.

Innovative solutions 100

6.2.4.

Assessment of documentation requested for operation and maintenance 100

6.2.5.

Units requiring EC certificates against the HS RST TSI and against this TSI 100

6.2.6.

Assessment of units intended to be used in general operation 103

6.2.7.

Assessment of units intended to be used in pre-defined formation(s) 103

6.2.8.

Particular case: Assessment of units intended to be included in an existing fixed formation 103

6.2.8.1.

Context 103

6.2.8.2.

Case of a TSI compliant fixed formation 103

6.2.8.3.

Case of a non-TSI compliant fixed formation 103

6.3.

Subsystem containing interoperability constituents not holding an EC declaration 104

6.3.1.

Conditions 104

6.3.2.

Documentation 104

6.3.3.

Maintenance of the subsystems certified according to clause 6.3.1 104

7.

IMPLEMENTATION 104

7.1.

General rules for implementation 104

7.1.1.

Application to newly built rolling stock 104

7.1.1.1.

General 104

7.1.1.2.

Transition period 105

7.1.1.2.1.

Introduction 105

7.1.1.2.2.

Projects at advanced stage of development 105

7.1.1.2.3.

Contracts in course of performance 105

7.1.1.2.4.

Rolling stock of an existing design 105

7.1.1.3.

Application to OTMs 106

7.1.1.4.

Interface with implementation of other TSIs 106

7.1.2.

Renewal and upgrade of existing rolling stock 106

7.1.2.1.

Introduction 106

7.1.2.2.

Renewal 106

7.1.2.3.

Upgrade 107

7.1.3.

Rules related to the type or design examination certificates 107

7.1.3.1.

Rolling stock subsystem 107

7.1.3.2.

Interoperability constituents 108

7.2.

Compatibility with other subsystems 108

7.3.

Specific cases 108

7.3.1.

General 108

7.3.2.

List of specific cases 109

7.3.2.1.

General specific cases 109

7.3.2.2.

Mechanical interfaces — End coupling (4.2.2.2.3) 109

7.3.2.3.

Gauging (4.2.3.1) 109

7.3.2.4.

Axle bearing condition monitoring (4.2.3.3.2) 110

7.3.2.5.

Rolling stock dynamic behaviour (4.2.3.4) 112

7.3.2.6.

Track loading limit values (4.2.3.4.2.2) 112

7.3.2.7.

Design values for new wheel profiles (4.2.3.4.3.1) 112

7.3.2.8.

Wheelsets (4.2.3.5.2) 114

7.3.2.9.

Geometrical characteristics of wheels (4.2.3.5.2.2) 115

7.3.2.10.

Slipstream effects on passengers on platforms (4.2.6.2.1) 115

7.3.2.11.

Head pressure pulse (4.2.6.2.3) 116

7.3.2.12.

Warning horn sound pressure levels (4.2.7.2.2) 116

7.3.2.13.

Power supply — General (4.2.8.2.1) 116

7.3.2.14.

Operation within range of voltages and frequencies (4.2.8.2.2) 116

7.3.2.15.

Working range in height of pantograph (4.2.8.2.9.1) 116

7.3.2.16.

Pantograph head geometry (4.2.8.2.9.2) 117

7.3.2.17.

Pantograph contact force and dynamic behaviour (4.2.8.2.9.6) 118

7.3.2.18.

Front visibility (4.2.9.1.3.1) 118

7.3.2.19.

Driver’s desk — Ergonomics (4.2.9.1.6) 118

7.3.2.20.

Material requirements (4.2.10.2) 119

7.3.2.21.

Interfaces for water refilling (4.2.11.5) and toilet discharge (4.2.11.3) 119

7.3.2.22.

Special requirement for stabling of trains (4.2.11.6) 121

7.3.2.23.

Refuelling equipment (4.2.11.7) 121

7.4.

Specific environmental conditions 121

7.5.

Aspects that have to be considered in the revision process or in other activities of the Agency 122

7.5.1.

Aspects related to a basic parameter in this TSI 122

7.5.1.1.

Axle load parameter (clause 4.2.3.2.1) 122

7.5.1.2.

Track loading limit value (clause 4.2.3.4.2.2) 123

7.5.1.3.

Aerodynamic effects (clause 4.2.6.2) 123

7.5.2.

Aspects not related to a basic parameter in this TSI but are subject to research projects 123

7.5.2.1.

Additional requirements for security reasons 123

7.5.3.

Aspects relevant for the EU railway system but out of the scope of TSIs 124

7.5.3.1.

Track interaction (clause 4.2.3) — Flange or rail lubrication 124

ANNEX A:

BUFFERS AND SCREW COUPLING SYSTEM 125

A.1.

Buffers 125

A.2.

Screw coupling 125

A.3.

Interaction of draw- and buffing-gear 125

ANNEX B:

LIFTING AND JACKING POINTS 128

B.1.

Definitions 128

B.1.1.

Re-railing 128

B.1.2.

Recovery 128

B.1.3.

Jacking and lifting points 128

B.2.

Impact of re-railing on the design of rolling stock 128

B.3.

Location of jacking points on the structures of vehicles 128

B.4.

Geometry of jacking/lifting points 129

B.4.1.

Permanent built-in jacking/lifting points 129

B.4.2.

Removable jacking/lifting points 129

B.5.

Securing running gears onto the underframe 129

B.6.

Marking of rescue jacking (resp. lifting) points 129

B.7.

Jacking and lifting instructions 129

ANNEX C:

SPECIAL PROVISIONS FOR MOBILE RAILWAY INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE EQUIPMENT 130

C.1.

Strength of vehicle structure 130

C.2.

Lifting and jacking 130

C.3.

Running dynamic behaviour 130

ANNEX D:

ENERGY METER 132

ANNEX E:

ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS OF THE DRIVER 135

ANNEX F:

FRONT VISIBILITY 136

F.1.

General 136

F.2.

Reference position of vehicle in relation to track 136

F.3.

Reference position for the eyes of crew members 136

F.4.

Conditions of visibility 136

ANNEX G:

 

137

ANNEX H:

ASSESSMENT OF THE ROLLING STOCK SUBSYSTEM 138

H.1.

Scope 138

H.2.

Characteristics and modules 138

ANNEX I:

ASPECTS FOR WHICH THE TECHNICAL SPECIFICATION IS NOT AVAILABLE (OPEN POINTS) 145

ANNEX J:

STANDARDS OR NORMATIVE DOCUMENTS REFERRED TO IN THIS TSI 148

1.   INTRODUCTION

1.1.   Technical scope

This technical specification for interoperability (TSI) is a specification by which a particular subsystem is addressed in order to meet the essential requirements and ensure the interoperability of the trans-European conventional rail system as described in Directive 2008/57/EC.

The particular subsystem is the rolling stock of the trans-European conventional rail system referred to in Annex I Section 1 of Directive 2008/57/EC.

This TSI also includes the rolling stock subsystem as defined in Annex II Section 2.6 of Directive 2008/57/EC and the related parts of the energy subsystem (‘onboard part of the electric consumptions measuring equipment’ as defined in Annex II Section 2.2 of Directive 2008/57/EC) which corresponds to the onboard part of the energy structural subsystem.

This TSI is applicable to rolling stock:

which is (or is intended to be) operated on the rail network defined in the Section 1.2 ‘Geographical scope’ of this TSI,

and

which is of one of the following types (as defined in Annex I Section 1.2 of Directive 2008/57/EC):

self-propelling thermal or electric trains,

thermal or electric traction units,

passenger carriages,

mobile railway infrastructure construction and maintenance equipment.

More information about the rolling stock in the scope of this TSI is given in Section 2 of this Annex.

1.2.   Geographical scope

The geographical scope of this TSI is the trans-European conventional rail system network (TEN) as described in Annex I Section 1.1 ‘Network’ of Directive 2008/57/EC.

The requirements for high speed rolling stock designed to operate on the Trans European High-Speed Rail system as provided for in Annex I (2.2) of Directive 2008/57/EC, at maximum speed intended for this high-speed network, are not covered in this TSI.

The additional requirements to this TSI that may be necessary for safe operation on high-speed networks of conventional rolling stock of maximum speed lower than 190 km/h which are in the scope of this TSI (as defined in clause 2.3 below) are identified as an open point in the current version of this TSI.

1.3.   Content of this TSI

In accordance with Article 5(3) of Directive 2008/57/EC this TSI:

(a)

indicates its intended scope (Section 2);

(b)

lays down essential requirements for the concerned rolling stock domain and for its interfaces vis-à-vis other subsystems (Section 3);

(c)

establishes the functional and technical specifications to be met by the subsystem and its interfaces vis-à-vis other subsystems (Section 4);

(d)

determines the interoperability constituents and interfaces which must be covered by European specifications, including European standards, which are necessary to achieve interoperability within the trans-European conventional rail system (Section 5);

(e)

states, in each case under consideration, which procedures are to be used in order to assess the conformity or the suitability for use of the interoperability constituents, on the one hand, or the ‘EC’ verification of the subsystems, on the other hand (Section 6);

(f)

indicates the strategy for implementing this TSI (Section 7);

(g)

indicates for the staff concerned, the professional qualifications and health and safety conditions at work required for the operation and maintenance of the subsystem, as well as for the implementation of this TSI (Section 4).

In accordance with Article 5(5) of Directive 2008/57/EC, provision may be made for specific cases for each TSI; such provisions are indicated in Section 7.

1.4.   Referenced documents

Conventional rail ‘Locomotives and passenger rolling stock’ TSI (CR LOC & PAS TSI): present document.

Legislative measures in force:

Directive 2008/57/EC.

Conventional Rail Control, command and signalling TSI: Commission Decision 2006/679/EC (1), amended by Commission Decisions 2006/860/EC (2), 2007/153/EC (3), 2008/386/EC (4), 2009/561/EC (5) and 2010/79/EC (6).

High-speed RST TSI: Commission Decision 2008/232/EC (7)

Accessibility for people with reduced mobility (PRM) TSI: Commission Decision 2008/164/EC (8).

Safety in railway tunnels (SRT) TSI: Commission Decision 2008/163/EC (9).

Conventional rail noise TSI: Commission Decision 2006/66/EC (10).

Conventional rail freight wagons TSI (CR WAG TSI): Commission Decision 2006/861/EC (11), amended by Commission Decision 2009/107/EC (12).

Conventional rail traffic operation and management (OPE) TSI: Commission Decision 2006/920/EC (13), amended by Decision 2009/107/EC.

Common safety methods (CSM): Commission Regulation (EC) No 352/2009 (14).

Legislative measures under adoption process:

Conventional rail infrastructure TSI (CR INF TSI).

Conventional rail energy TSI (CR ENE TSI).

Description of modules for conformity assessment.

Revision of the operation TSI (Annexes P and T).

Legislative measures under development:

Telematic application for passengers TSI (TAP-TSI).

2.   ROLLING STOCK SUBSYSTEM AND FUNCTIONS

2.1.   The rolling stock subsystem as part of the conventional rail system

The trans-European rail system comprises a high speed rail system and a conventional rail system.

According to Directive 2008/57/EC, the rolling stock subsystem of the trans-European high-speed rail system includes trains designed to operate on the trans-European high speed rail network (HS TEN), composed of lines either dedicated high-speed lines or lines upgraded for high speed (i.e. speed of the order of 200 km/h or more) indicated as such in Annex 1 of Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council  (15).

Note: The HS RST TSI Section 1.1 sets a speed threshold of 190 km/h for the rolling stock in its technical scope.

According to Directive 2008/57/EC, the rolling stock subsystem of the trans European conventional rail system includes all trains likely to travel on all or part of the conventional lines of the TEN; the maximum operational speed of these trains is not specified.

The conventional rail system has been broken down into subsystems as defined in Annex II (section 1) to of Directive 2008/57/EC and listed as follows.

Structural areas:

infrastructure,

energy,

control-command and signalling,

rolling stock.

Functional areas:

traffic operation and management,

maintenance,

telematics applications for passenger and freight services.

With the exception of maintenance, each subsystem is dealt with in specific TSI(s).

The rolling stock subsystem dealt with in this TSI (as defined in Section 1.1) has interfaces with all other subsystems of the conventional rail system mentioned above; these interfaces are considered within the frame of an integrated system, compliant with all relevant TSIs.

Further to the development of the second TSI group there are:

two TSIs describing specific aspects of the railway system and concerning several subsystems, the conventional rail rolling stock being one of them:

(a)

safety in railway tunnels;

(b)

accessibility for people with reduced mobility;

and

two TSIs concerning the conventional rail rolling stock subsystem:

(c)

noise;

(d)

freight wagons.

The requirements concerning the rolling stock subsystem expressed in these four TSIs are not repeated in this TSI.

2.2.   Definitions related to rolling stock

For the purpose of this TSI, the following definitions apply:

 

Train formation:

A ‘unit’ is the generic term used to name the rolling stock which is subject to the application of this TSI, and therefore subject to a certificate of ‘EC’ verification.

A unit may be composed of several ‘vehicles’, as defined in Directive 2008/57/EC, Article 2(c); considering the scope of this TSI, the use of the term ‘vehicle’ in this TSI is limited to the rolling stock subsystem.

A ‘train’ is an operational formation consisting of one or more units.

A ‘passenger train’ is an operational formation accessible to passengers (a train composed of passenger vehicles but not accessible to passengers is not considered as a passenger train).

A ‘fixed formation’ is a train formation that can only be reconfigured within a workshop environment.

A ‘predefined formation(s)’ is a train formation(s) of several units coupled together, which is defined at design stage and can be reconfigured during operation.

‘Multiple operation’: where ‘multiple operation’ is required:

trainsets are designed so that several of them (of the type under assessment) are capable of being coupled together to operate as a single train controlled from 1 driver’s cab,

locomotives are designed so that several of them (of the type under assessment) are capable of being included in a single train controlled from 1 driver’s cab.

‘General operation’: a unit is designed for general operation when the unit is intended to be coupled with other unit(s) in a train formation which is not defined at design stage.

 

Rolling stock:

A —

Self-propelling thermal and/or electric trains:

 

A ‘trainset’ is a fixed formation that can operate as a train; it is by definition not intended to be reconfigured, except within a workshop environment. It is composed of only motored or of motored and non-motored vehicles.

 

‘An electric and/or diesel multiple unit’ is a trainset in which all vehicles are capable of carrying passengers or luggage/mail.

 

A ‘railcar’ is a vehicle that can operate autonomously and is capable of carrying passengers or luggage/mail.

B —

Thermal or electric traction units:

 

A ‘locomotive’ is a traction vehicle (or combination of several vehicles) that is not intended to carry a payload and has the ability to uncouple in normal operation from a train and to operate independently.

 

A ‘shunter’ is a traction unit designed for use only on shunting yards, stations and depots.

 

Traction in a train can also be provided by a powered vehicle with or without driving cab, which is not intended to be uncoupled during normal operation. Such a vehicle is called a ‘power car’ in general or a ‘power head’ when located at one end of the trainset and fitted with a driving cab.

C —

Passenger carriages and other related cars:

 

A ‘coach’ is a non-traction vehicle in a fixed or variable formation capable of carrying passengers (by extension, requirements specified to apply to coaches in this TSI are deemed to apply also to restaurant cars, sleeping cars, couchettes cars, etc.). A coach may be equipped with a driver’s cab; such a coach is then named a ‘driving coach’.

 

A ‘van’ is a non-traction vehicle capable of carrying payload other than passengers, e.g. luggage or mail, intended to be integrated into a fixed or variable formation which is intended to transport passengers. A van may be fitted with a driver’s cab and as such is known as a ‘driving van’.

 

A ‘driving trailer’ is a non-traction vehicle equipped with a driving cab.

 

A ‘car carrier’ is a non-traction vehicle capable of carrying passenger motor cars without their passengers and which is intended to be integrated in a passenger train.

 

A ‘fixed rake of coaches’ is a non-traction formation of several coaches ‘semi-permanently’ coupled together, or which can be reconfigured only when it is out of service.

D —

Mobile railway infrastructure construction and maintenance equipment (or on-track machines)

 

‘On track machines (OTMs)’ are vehicles specially designed for construction and maintenance of the track and infrastructure. OTMs are used in different modes: working mode, transport mode as self-propelling vehicle, transport mode as a hauled vehicle.

 

‘Infrastructure inspection vehicles’ utilised to monitor the condition of the infrastructure are considered as OTMs as defined above.

2.3.   Rolling stock in the scope of this TSI

The scope of this TSI concerning rolling stock, classified according to the types of rolling stock defined in Section 1.1, is detailed as follows:

A —

Self-propelling thermal or/and electric trains:

 

This type includes any passenger train in fixed or pre-defined formation.

 

Thermal or electric traction equipment is installed in some vehicles of the train, and the train is fitted with a driver’s cab.

 

Exclusion from the scope:

 

Rolling stock designed to operate primarily on urban tramway or light rail networks and intended to carry passengers in urban and suburban areas is not in the scope of this TSI in its version.

 

Railcars or electric and/or diesel multiple units intended to operate on explicitly identified local (suburban or regional) networks which are not parts of TEN lines are not in the scope of this TSI in its current version.

 

When these types of rolling stock are intended to operate over very short distances on the TEN lines, due to the local configuration of the railway network, Articles 24 and 25 of Directive 2008/57/EC (referring to national rules) are applicable.

B —

Thermal or electric traction units:

 

This type includes traction vehicles that are not capable of carrying a payload, such as thermal or electric locomotives or power heads.

 

The concerned traction vehicles are intended for freight or/and passenger transport.

 

Exclusion from the scope:

 

Shunters, which are as defined not intended to operate on the main lines of the TEN, are not in the scope of this TSI in its current version.

 

When they intended to operate shunting movements (short distances) on the main lines of the TEN, Articles 24 and 25 of Directive 2008/57/EC (referring to national rules) are applicable.

C —

Passenger carriages and other related cars:

Passenger carriages:

This type includes non-traction vehicles carrying passengers, and operated in a variable formation with vehicles from the category ‘thermal or electric traction units’ defined above to provide the traction function.

Non-passenger carrying vehicles included in a passenger train:

Non-traction vehicles included in passenger trains (e.g. luggage or postal vans, car carriers, vehicles for service…) are in the scope of this TSI, by extension of the concept of passenger carriages.

Exclusion from the scope:

Freight wagons are not in the scope of this TSI; they are covered by the ‘freight wagons’ TSI even when they are included in a passenger train (the train composition is in this case an operational issue).

Vehicles intended to carry road motor vehicles, with persons onboard these road motor vehicles, are not in the scope of this TSI.

D —

Mobile railway infrastructure construction and maintenance equipment:

This type of rolling stock is in the scope of the TSI only when:

it is running on its own rail wheels,

it is designed to be detected by a track based train detection system for traffic management, and

it is in transport (running) configuration on its own rail wheels, self-propelled or hauled.

Working configuration is outside the scope of this TSI.

3.   ESSENTIAL REQUIREMENTS

3.1.   General

According to Article 4(1) of Directive 2008/57/EC, the trans-European conventional rail system, its subsystems and its interoperability constituents shall fulfil the essential requirements set out in general terms in Annex III of Directive 2008/57/EC.

In the scope of this TSI, compliance with the specifications described in Section 4 for the subsystems, or Section 5 for the interoperability constituents and demonstrated by a positive result of the assessment described in Section 6.1 for the conformity and/or suitability for use of the interoperability constituents or Section 6.2 for the verification of the subsystems, ensures fulfilment of the relevant essential requirements quoted in Section 3.2.

Nevertheless, if part of the essential requirements are covered by national rules because of open points declared in the TSI or specific cases described in Section 7.3, the corresponding national rules shall include the conformity assessment, which shall be carried out under the responsibility of the relevant Member State.

3.2.   Elements of the rolling stock subsystem corresponding to the essential requirements

Regarding the rolling stock subsystem, the following table indicates the essential requirements, as defined and numbered in Annex III of Directive 2008/57/EC, that are met by the specifications set out in Section 4 of this TSI.

Rolling stock elements corresponding to essential requirements

Element of the rolling stock subsystem

Ref. clause

Safety

Reliability-availability

Health

Environmental protection

Technical compatibility

Inner coupling

4.2.2.2.2

1.1.3

2.4.1

 

 

 

 

End coupling

4.2.2.2.3

1.1.3

2.4.1

 

 

 

 

Rescue coupling

4.2.2.2.4

 

2.4.2

 

 

2.5.3

Staff access for coupling and uncoupling

4.2.2.2.5

1.1.5

 

2.5.1

 

2.5.3

Gangways

4.2.2.3

1.1.5

 

 

 

 

Strength of vehicle structure

4.2.2.4

1.1.3

2.4.1

 

 

 

 

Passive safety

4.2.2.5

2.4.1

 

 

 

 

Lifting and jacking

4.2.2.6

 

 

 

 

2.5.3

Fixing of devices to car body structure

4.2.2.7

1.1.3

 

 

 

 

Staff and freight access doors

4.2.2.8

1.1.5

2.4.1

 

 

 

 

Mechanical characteristics of glass

4.2.2.9

2.4.1

 

 

 

 

Load conditions and weighted mass

4.2.2.10

1.1.3

 

 

 

 

Gauge — Kinematic gauge

4.2.3.1

 

 

 

 

2.4.3

Axle load

4.2.3.2.1

 

 

 

 

2.4.3

Wheel load

4.2.3.2.2

1.1.3

 

 

 

 

Rolling stock parameters which influence CCS subsystem

4.2.3.3.1

1.1.1

 

 

 

2.4.3

2.3.2

Axle bearing condition monitoring

4.2.3.3.2

1.1.1

1.2

 

 

 

Safety against derailment running on twisted track

4.2.3.4.1

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

Running dynamic behaviour

4.2.3.4.2

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

Limit values for running safety

4.2.3.4.2.1

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

Track loading limit values

4.2.3.4.2.2

 

 

 

 

2.4.3

Equivalent conicity

4.2.3.4.3

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

Design values for new wheel profiles

4.2.3.4.3.1

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

In-service values of wheelset equivalent conicity

4.2.3.4.3.2

1.1.2

1.2

 

 

2.4.3

Structural design of bogie frame

4.2.3.5.1

1.1.1

1.1.2

 

 

 

 

Mechanical and geometrical characteristics of wheelsets

4.2.3.5.2.1

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

Mechanical and geometrical characteristics of wheels

4.2.3.5.2.2

1.1.1

1.1.2

 

 

 

 

Variable gauge wheelsets

4.2.3.5.2.3

1.1.1

1.1.2

 

 

 

 

Minimum curve radius

4.2.3.6

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

Life guards

4.2.3.7

1.1.1

 

 

 

 

Braking — Functional requirements

4.2.4.2.1

1.1.1

2.4.1

2.4.2

 

 

1.5

Braking — Safety requirements

4.2.4.2.2

1.1.1

1.2

2.4.2

 

 

 

Type of brake system

4.2.4.3

 

 

 

 

2.4.3

Emergency braking command

4.2.4.4.1

2.4.1

 

 

 

2.4.3

Service braking command

4.2.4.4.2

 

 

 

 

2.4.3

Direct braking command

4.2.4.4.3

 

 

 

 

2.4.3

Dynamic braking command

4.2.4.4.4

1.1.3

 

 

 

 

Parking braking command

4.2.4.4.5

 

 

 

 

2.4.3

Braking performance -General requirements

4.2.4.5.1

1.1.1

2.4.1

2.4.2

 

 

1.5

Emergency braking

4.2.4.5.2

2.4.1

 

 

 

2.4.3

Service braking

4.2.4.5.3

 

 

 

 

2.4.3

Calculations related to thermal capacity

4.2.4.5.4

2.4.1

 

 

 

2.4.3

Parking brake

4.2.4.5.5

2.4.1

 

 

 

2.4.3

Limit of wheel rail adhesion profile

4.2.4.6.1

2.4.1

1.2

2.4.2

 

 

 

Wheel slide protection system

4.2.4.6.2

2.4.1

1.2

2.4.2

 

 

 

Dynamic brake — Braking systems linked to traction system

4.2.4.7

 

1.2

2.4.2

 

 

 

Braking system independent of adhesion conditions — General

4.2.4.8.1.

 

1.2

2.4.2

 

 

 

Magnetic track brake

4.2.4.8.2.

 

 

 

 

2.4.3

Eddy current track brake

4.2.4.8.3

 

 

 

 

2.4.3

Brake state and fault indication

4.2.4.9

1.1.1

1.2

2.4.2

 

 

 

Brake requirements for rescue purposes

4.2.4.10

 

2.4.2

 

 

 

Sanitary systems

4.2.5.1

 

 

 

1.4.1

 

Public address system: audible communication system

4.2.5.2

2.4.1

 

 

 

 

Passenger alarm: functional requirements

4.2.5.3

2.4.1

 

 

 

 

Safety instructions to passengers — Signs

4.2.5.4

1.1.5

 

 

 

 

Communication devices for passengers

4.2.5.5

2.4.1

 

 

 

 

Exterior doors: access to and egress from Rolling stock

4.2.5.6

2.4.1

 

 

 

 

Exterior doors: system construction

4.2.5.7

1.1.3

2.4.1

 

 

 

 

inter-unit doors

4.2.5.8

1.1.5

 

 

 

 

Internal air quality

4.2.5.9

 

 

1.3.2

 

 

body side windows

4.2.5.10

1.1.5

 

 

 

 

Environmental conditions

4.2.6.1

 

2.4.2

 

 

 

Slipstream effects on passengers on platform

4.2.6.2.1

1.1.1

 

1.3.1

 

 

Slipstream effects on workers at the track side

4.2.6.2.2

1.1.1

 

1.3.1

 

 

Head pressure pulse

4.2.6.2.3

 

 

 

 

2.4.3

Maximum pressure variations in tunnels

4.2.6.2.4

 

 

 

 

2.4.3

Cross wind

4.2.6.2.5

1.1.1

 

 

 

 

Head lights

4.2.7.1.1

 

 

 

 

2.4.3

Marker lights

4.2.7.1.2

1.1.1

 

 

 

2.4.3

Tail lights

4.2.7.1.3

1.1.1

 

 

 

2.4.3

Lamp controls

4.2.7.1.4

 

 

 

 

2.4.3

Horn — General

4.2.7.2.1

1.1.1

 

 

 

2.4.3

2.6.3

Warning horn sound pressure levels

4.2.7.2.2

1.1.1

 

1.3.1

 

 

Protection

4.2.7.2.3

 

 

 

 

2.4.3

Horn control

4.2.7.2.4

1.1.1

 

 

 

2.4.3

Traction performance

4.2.8.1

 

 

 

 

2.4.3

2.6.3

Power supply

4.2.8.2

4.2.8.2.1 to 4.2.8.2.9

 

 

 

 

1.5

2.4.3

2.2.3

Electrical protection of the train

4.2.8.2.10

2.4.1

 

 

 

 

Diesel and other thermal traction system

4.2.8.3

2.4.1

 

 

 

1.4.1

Protection against electrical hazards

4.2.8.4

2.4.1

 

 

 

 

Driver’s cab — General

4.2.9.1.1

Access and egress

4.2.9.1.2

1.1.5

 

 

 

2.4.3

External visibility

4.2.9.1.3

1.1.1

 

 

 

2.4.3

Interior layout

4.2.9.1.4

1.1.5

 

 

 

 

Driver’s seat

4.2.9.1.5

 

 

1.3.1

 

 

Driver’s desk- Ergonomics

4.2.9.1.6

1.1.5

 

1.3.1

 

 

Climate control and air quality

4.2.9.1.7

 

 

1.3.1

 

 

Internal lighting

4.2.9.1.8

 

 

 

 

2.6.3

Windscreen — Mechanical characteristics

4.2.9.2.1

2.4.1

 

 

 

 

Windscreen — Optical characteristics

4.2.9.2.2

 

 

 

 

2.4.3

Windscreen — Equipment

4.2.9.2.3

 

 

 

 

2.4.3

Driver’s activity control function

4.2.9.3.1

1.1.1

 

 

 

2.6.3

Speed indication

4.2.9.3.2

1.1.5

 

 

 

 

Driver display unit and screens

4.2.9.3.3

1.1.5

 

 

 

 

Controls and indicators

4.2.9.3.4

1.1.5

 

 

 

 

Labelling

4.2.9.3.5

 

 

 

 

2.6.3

Remote control function from ground

4.2.9.3.6

1.1.1

 

 

 

 

Onboard tools and portable equipment

4.2.9.4

2.4.1

 

 

 

2.4.3

2.6.3

Storage facility for staff personal effects

4.2.9.5

Recording device

4.2.9.6

 

 

 

 

2.4.4

Fire safety — Material requirements

4.2.10.2

1.1.4

 

1.3.2

1.4.2

 

Specific measures for flammable liquids

4.2.10.3

1.1.4

 

 

 

 

Passenger evacuation

4.2.10.4

2.4.1

 

 

 

 

Fire barriers

4.2.10.5

1.1.4

 

 

 

 

Train exterior cleaning

4.2.11.2

 

 

 

 

1.5

Toilet discharge system

4.2.11.3

 

 

 

 

1.5

Water refilling equipment

4.2.11.4

 

 

1.3.1

 

 

Interface for water refilling

4.2.11.5

 

 

 

 

1.5

Special requirements for stabling of trains

4.2.11.6

 

 

 

 

1.5

Refuelling equipment

4.2.11.7

 

 

 

 

1.5

General documentation

4.2.12.2

 

 

 

 

1.5

Documentation related to maintenance

4.2.12.3

1.1.1

 

 

 

2.5.1

2.5.2

2.6.1

2.6.2

Operating documentation

4.2.12.4

1.1.1

 

 

 

2.4.2

2.6.1

2.6.2

Lifting diagram and instructions

4.2.12.5

 

 

 

 

2.5.3

Rescue related descriptions

4.2.12.6

 

2.4.2

 

 

2.5.3

Note: Only clauses of the Section 4.2 which contain requirements are listed.

3.3.   Essential requirements not covered by this TSI

Essential requirements classified as ‘general requirements’ or ‘specific to other subsystems’ in the Annex III of Directive 2008/57/EC have for some of them an impact on; the rolling stock subsystem; those that are not covered, or are covered with limitations within the scope of this TSI are identified below.

3.3.1.   General requirements, requirements related to maintenance and operation

The numbering of the paragraphs and the essential requirements hereunder are those set out in Annex III of Directive 2008/57/EC.

The essential requirements that are not covered within the scope of this TSI are the following:

1.4.   Environmental protection

1.4.1.

‘The environmental impact of establishment and operation of the rail system must be assessed and taken into account at the design stage of the system in accordance with the Community provisions in force.’

This essential requirement is covered by the relevant European provisions in force.

1.4.3.

‘The rolling stock and energy-supply systems must be designed and manufactured in such a way as to be electromagnetically compatible with the installations, equipment and public or private networks with which they might interfere.’

This essential requirement is covered by the relevant European provisions in force.

1.4.4.

‘Operation of the rail system must respect existing regulations on noise pollution.’

This essential requirement is covered by the noise TSI in force.

1.4.5.

‘Operation of the rail system must not give rise to an inadmissible level of ground vibrations for the activities and areas close to the infrastructure and in a normal state of maintenance.’

This essential requirement is covered by the CR Infrastructure TSI (open point in the current version).

2.5.   Maintenance

These essential requirements are relevant within the scope of this TSI according to Section 3.2 of this TSI only for the technical maintenance documentation related to the rolling stock subsystem; they are not in the scope of this TSI regarding maintenance installations.

2.6.   Operation

These essential requirements are relevant within the scope of this TSI according to Section 3.2 of this TSI for the operation documentation related to the rolling stock subsystem (essential requirements 2.6.1 and 2.6.2), and for technical compatibility of the rolling stock with operating rules (essential requirements 2.6.3).

3.3.2.   Requirements specific to other subsystems

Requirements on the relevant other subsystems are necessary to fulfil these essential requirements for the whole railway system.

The requirements on the rolling stock subsystem which contribute to the fulfilment of these essential requirements are mentioned in the Section 3.2 of this TSI, and are those set out in Sections 2.2.3 and 2.3.2 of Annex III to Directive 2008/57/EC.

Other essential requirements are not covered within the scope of this TSI.

4.   CHARACTERISATION OF THE ROLLING STOCK SUBSYSTEM

4.1.   Introduction

4.1.1.   General

The trans-European conventional rail system, to which Directive 2008/57/EC applies and of which the rolling stock subsystem is a part, is an integrated system whose consistency shall be verified. This consistency shall be checked in particular with regard to the specifications of the rolling stock subsystem, its interfaces in relation to the other subsystems of the Conventional Rail system in which it is integrated, as well as the operating and maintenance rules.

The basic parameters of the rolling stock subsystem are defined in the present Section 4 of this TSI.

Except where this is strictly necessary for the interoperability of the trans-European conventional rail network, the functional and technical specifications of the subsystem and its interfaces described in Sections 4.2 and 4.3, do not impose the use of specific technologies or technical solutions.

Innovative solutions, which do not fulfil the requirements specified in this TSI and/or which are not assessable as stated in this TSI, require new specifications and/or new assessment methods. In order to allow technological innovation, these specifications and assessment methods shall be developed by the process ‘innovative solution’ described in Section 6.

Characteristics that need to be listed in the ‘European register of authorised types of vehicles’ are identified in Section 4.8 of this TSI.

4.1.2.   Description of the rolling stock subject to the application of this TSI

Rolling stock subject to the application of this TSI (designated as a unit in the context of this TSI) shall be described in the certificate of ‘EC’ verification, using one of the following characteristics:

Trainset in fixed formation and, when required, predefined formation(s) of several trainsets of the type under assessment for multiple operation.

Single vehicle or fixed rakes of vehicles intended for predefined formation(s)

Single vehicle or fixed rakes of vehicles intended for general operation and when required, predefined formation(s) of several vehicles (locomotives) of the type under assessment for multiple operation.

Note: Multiple operation of the unit under assessment with other types of rolling stock in not in the scope of this TSI.

Definitions related to train formation and units are given in Section 2.2 of this TSI.

When a unit intended for use in fixed or predefined formation(s) is assessed, the formations for which such assessment is valid shall be defined by the party asking for assessment, and stated in the certificate of ‘EC’ verification. The definition of each formation shall include the type designation of each vehicle, the number of vehicles and their arrangement in the formation. Details are given in Section 6.2.

Some characteristics or some assessments of a unit intended to be used in general operation, will require defined limits regarding the train formations. These limits are laid down in Section 4.2 and in clause 6.2.6.

4.1.3.   Main categorisation of the rolling stock for application of TSI requirements

A rolling stock technical categorisation system is used in the following clauses of this TSI to define relevant requirements applicable to a unit.

The technical category(ies) relevant for the unit subject to the application of this TSI shall be identified by the party asking for assessment. This categorisation shall be used by the notified body in charge of the assessment, in order to assess the applicable requirements from this TSI, and shall be stated in the certificate of ‘EC’ verification.

The technical categories of rolling stock are the following:

Unit designed to carry passengers.

Unit designed to carry passenger-related load (luggage, cars, etc.).

Unit fitted with a driver’s cab.

Unit fitted with traction equipment.

Electric unit, defined as a unit supplied with electric energy by an electrification system specified in the CR energy TSI.

Freight locomotive: Unit designed to haul freight wagons.

Passenger locomotive: Unit designed to haul passenger carriages.

Track construction and maintenance equipment (OTMs).

A unit can fall into one or several of the categories above.

Unless stated otherwise in the clauses of the Section 4.2, requirements specified in this TSI apply to all technical categories of rolling stock defined above.

The unit operational configuration shall also be considered when it is assessed; a distinction shall be made between:

a unit that can be operated as a train,

a unit that cannot be operated alone, and that has to be coupled with other unit(s) to be operated as a train (see also clauses 4.1.2, 6.2.6 and 6.2.7).

4.1.4.   Categorisation of the rolling stock for fire safety

In respect of fire safety requirements, three categories of rolling stock are defined and specified in the clause 4.2.10 of this TSI.

In line with the HS RST TSI and SRT TSI, all rolling stock in the scope of this TSI shall be classified into (at least) one of the categories:

Category A fire safety,

Category B fire safety,

Freight locomotive and OTM.

4.2.   Functional and technical specification of the subsystem

4.2.1.   General

4.2.1.1.   Breakdown

In light of the essential requirements in Section 3, the functional and technical specifications of the rolling stock subsystem are grouped and sorted out in the following clauses of this section:

Structures and mechanical parts

Track interaction and gauging

Braking

Passenger related items

Environmental conditions

External lights and audible and visible warning devices

Traction and electrical equipment

Driver’s cab and driver-machine interface

Fire safety and evacuation

Servicing

Documentation for operation and maintenance

For particular technical aspects, the functional and technical specification makes an explicit reference to a clause of an EN standard or other technical document, as allowed by Article 5(8) of Directive 2008/57/EC; these references are listed in the Annex J of this TSI.

Information needed on board for the train staff to be aware of the operational state of the train (normal state, equipment out of order, degraded situation …) are described in the clause dealing with the relevant function, and in clause 4.2.12 ‘documentation requested for the operation and maintenance’.

4.2.1.2.   Open points

When, for a particular technical aspect, the functional and technical specification necessary to meet the essential requirements has not been developed, and therefore is not included in this TSI, this aspect is identified as an open point in the relevant clause; Annex I of this TSI lists all open points, as required in Article 5(6) of Directive 2008/57/EC.

The Annex I mentions also if the open points relate to technical compatibility with the network; for this purpose, the Annex I is split in 3 parts:

General open points that apply to a whole network.

Open points that relate to technical compatibility between the vehicle and the network.

Open points that do not relate to technical compatibility between the vehicle and the network.

As required in Article 17(3) of Directive 2008/57/EC, open points shall be addressed by the application of national technical rules.

4.2.1.3.   Safety aspects

The functions that contribute to meet the essential requirements ‘safety’ are identified in Section 3.2 of this TSI.

Most of the safety requirements related to these functions are covered by the technical specifications expressed in Section 4.2 (e.g. ‘passive safety’, ‘wheels’ …).

For the following safety related functions, the technical specifications need to be completed by requirements expressed in terms of safety requirement, for which the demonstration of compliance may use the principles described in the CSM on RA (similarity with reference system(s), application of codes of practice, probabilistic approach):

Dynamic behaviour (when active control is utilised), as specified in clause 4.2.3.4.2.

Emergency braking performance (including traction cut off), as specified in clause 4.2.4.2, clause 4.2.4.7 and clause 4.2.4.8.1; the safety requirements are specified in clause 4.2.4.2.2.

Parking braking, as specified in clause 4.2.4.2, clause 4.2.4.4.5 and clause 4.2.4.5.5; the safety requirements are specified in clause 4.2.4.2.2.

Brake state and fault indication, as specified in clause 4.2.4.9.

Passenger alarm, as specified in clause 4.2.5.3.

Control of passenger exterior doors, as specified in clause 4.2.5.6.

Electric power supply cut off, as specified in clause 4.2.8.2.10.

Driver’s activity control, as specified in clause 4.2.9.3.1.

Fire barriers (other than full cross section partitions), as specified in clause 4.2.10.5.

Where these functions, identified as safety related, have their safety aspects not sufficiently covered, or no safety specified, this is identified as an open point in the corresponding clause specifying the function.

Software which is used to fulfil safety related functions shall be developed and assessed according to a methodology adequate for safety related software.

This applies to software which has an impact on functions identified as safety related in the Section 4.2 of this TSI.

4.2.2.   Structure and mechanical parts

4.2.2.1.   General

This part addresses requirements relating to the design of vehicle structural body (strength of vehicle structure) and of the mechanical links (mechanical interfaces) between vehicles or between units.

Most of these requirements aim at ensuring the train’s mechanical integrity in operation and rescue operation as well as protecting passenger and staff compartments in the event of collision or derailment.

4.2.2.2.   Mechanical interfaces

4.2.2.2.1.   General and definitions

In order to form a train (as defined in Section 2.2) vehicles are coupled together in a way that enables them to be operated together. The coupling is the mechanical interface that enables this. There are several types of couplings:

‘Inner’ coupling (also called ‘intermediate’ coupling) is the coupling device between vehicles in order to form a unit composed of several vehicles (e.g. a fixed rake of coaches or a trainset).

End coupling (‘external’ coupling) of units is the coupling device used to couple together two (or several) units to form a train. The fitting of end coupling at the end of units is not mandatory. Where there is no coupling at any end of a unit, a device to allow a rescue coupling shall be provided at such end of the unit.

An end coupling can be ‘automatic’, ‘semi-automatic’ or ‘manual’.

In the context of this TSI, a ‘Manual’ coupling is an end coupling system which requires (one or several) person(s) to stand between the units to be coupled or uncoupled for the mechanical coupling of these units.

Rescue coupling is the coupling device that enables a unit to be rescued by a recovery power unit equipped with a ‘standard’ manual coupling as per clause 4.2.2.2.3 where the unit to be rescued is equipped with a different coupling system or is not equipped with any coupling system.

4.2.2.2.2.   Inner coupling

Inner couplings between the different vehicles of a unit shall incorporate a resilient system capable of withstanding the forces due to the intended operating conditions.

Where the inner coupling system between vehicles has a lower longitudinal strength than the end coupling(s) of the unit, provisions shall be made to rescue the unit in case of breakage of any such inner coupling; these provisions shall be described in the documentation required in clause 4.2.12.6.

Articulated units: The joint between two vehicles sharing the same running gear, shall comply with the requirements of Sections 6.5.3 and 6.7.5 of the EN12663-1:2010.

4.2.2.2.3.   End coupling

(a)   End coupling — General

Where an end coupling is provided at any end of a unit, the following requirements apply to all types of end coupling (automatic, semi-automatic or manual):

End couplings shall incorporate a resilient coupling system, capable of withstanding the forces due to the intended operational and rescue conditions.

The type of mechanical coupling together with its nominal maximum design values of tensile and compressive forces shall be recorded in the rolling stock register defined in clause 4.8 of this TSI.

There is no further requirement for automatic and semi-automatic coupling systems in this TSI.

(b)   ‘Manual’ coupling system

The following provisions apply specifically to units fitted with a ‘manual’ coupling system:

The coupling system shall be designed so that no human presence between the units to be coupled/uncoupled is required whilst either one is moving.

Coaches with manual coupling systems shall be fitted with a buffer, draw gear and screw coupling system complying with the requirements of the parts of EN15551:2009 and EN15566:2009 related to passenger coaches; Units other than coaches with manual coupling systems shall be fitted with a buffer, draw gear and screw coupling system complying with the relevant parts of EN15551:2009 and EN15566:2009 respectively.

In all cases, the buffers and the screw coupling shall be installed according to clauses A.1 to A.3 of Annex A.

On all units designed to operate solely on the standard 1 435 mm gauge network, and equipped with manual coupling and UIC pneumatic brake, the following requirements apply:

The dimensions and layout of brake pipes and hoses, couplings and cocks shall meet the requirements stated in the Annex I of the CR WAG TSI. The longitudinal and vertical location of brake pipes and cocks from the buffer plate shall comply with the corresponding requirements set out in UIC leaflet 541-1:Nov 2003 Annex B2 figure 16b or 16c.

Note: They will be subject of an EN standard currently under drafting process.

The lateral location of brake pipes and cocks is permitted to comply with the requirements of UIC 648:Sep 2001.

(c)   Manual coupling system — Compatibility between units designed to be operated on networks with different track gauges

Units designed for operation on networks with several track gauges (e.g. 1 435 mm and 1 520/1 524 mm, or 1 435 mm and 1 668 mm), equipped with ‘Manual’ coupling and UIC pneumatic brake system, shall be compatible with both:

The interface requirements in the clause 4.2.2.2.3 ‘End coupling’ for 1 435 mm networks, and

The associated specific case for the ‘other than 1 435 mm’ network as depicted in clause 7.3 of this TSI.

4.2.2.2.4.   Rescue coupling

At the ends of units not equipped with any end coupling feature, or equipped with a coupling system which is not compatible with the manual coupling system as per clause 4.2.2.2.3 of this TSI, provisions shall be made to enable the recovery of the line in case of breakdown by hauling or propelling the unit to be rescued:

Where the unit to be rescued is fitted with an end coupling: by means of a power unit equipped with the same type of end coupling system, and

By means of a recovery unit i.e. a power unit featuring at each of its ends intended to be used for rescue purposes:

a manual coupling system and pneumatic brake compliant to 4.2.2.2.3 above,

lateral location of brake pipes and cocks according to UIC 648:Sep 2001,

a free space of 395 mm above the centre line of the hook to allow the fitting of the rescue adaptor as described below.

This is achieved either by means of a permanently installed compatible coupling system or through a rescue coupler (also called rescue adaptor).

In such a case, the unit to be assessed shall be designed so that it is possible to carry the rescue coupler onboard.

The rescue coupler shall:

be designed to allow the rescue at a speed of at least 30km/h on railway lines which comply with the CR INF TSI,

be secured after mounting onto the recovery unit in a way that prevents it coming off during the rescue operation,

withstand the forces due to the intended rescuing conditions,

be designed such that it does not require any human presence between the recovery unit and the unit to be rescued whilst either one is moving,

neither the rescue coupler nor any braking hose shall limit the lateral movement of the hook when fitted onto the recovery unit.

The brake interface is covered by the requirements of clause 4.2.4.10 of this TSI.

4.2.2.2.5.   Staff access for coupling and uncoupling

Units shall be designed so that staff are not exposed to undue risk during coupling and uncoupling, or rescue operations.

To comply with this requirement, units fitted with manual coupling systems as per clause 4.2.2.2.3 shall comply with the following requirements (the ‘Bern rectangle’):

The required spaces shown in figure A2 of Annex A shall be free of fixed parts. For this requirement the coupling gear components are in the central position laterally.

Connecting cables and flexible hoses as well as elastic deformable parts of gangways may be inside this space. There shall be no devices under the buffers that hinder the access to the space.

Where a combined automatic and screw coupler is fitted it is permissible for the auto coupler head to infringe the Berne rectangle on the left hand side (as viewed on figure A2) when it is stowed and the screw coupler is in use.

There shall be a handrail under each buffer. The handrails shall withstand a force of 1,5 kN.

4.2.2.3.   Gangways

Where a gangway is provided as a means for passengers to circulate from one coach or one trainset to another, it shall not expose passengers to undue risk.

Where operation with the gangway not being connected is foreseen, it shall be possible to prevent access by passengers to the gangway.

Requirements related to the gangway door when the gangway is not in use are specified in clause 4.2.5.8 ‘Passenger related items — Inter-unit doors’.

Additional requirements are expressed in the PRM TSI (clause 4.2.2.7 of PRM TSI ‘Clearways’).

These requirements do not apply to the end of vehicles where this area is not intended for regular use by passengers.

4.2.2.4.   Strength of vehicle structure

This clause applies to all units.

For mobile railway infrastructure construction and maintenance equipment (OTMs), alternative requirements to those expressed in this clause for static load, category and acceleration are set out in Annex C, clause C.1.

The static and dynamic strength (fatigue) of vehicle bodies is relevant to ensure the safety required for the occupants and the structural integrity of the vehicles in train and in shunting operations.

Therefore, the structure of each vehicle shall comply with the requirements of EN 12663-1:2010 Structural requirements of railway vehicle bodies — Part 1, Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons). The rolling stock categories to be taken into account shall correspond to category L for locomotives and power units and categories PI or PII for all other types of vehicle within the scope of this TSI, as defined in Section 5.2 of EN 12663-1:2010.

In particular, proof of the capacity of the vehicle body to resist lasting deformations and fractures may be demonstrated by calculations or by testing, according to the conditions set up in the clause 9.2.3.1 of EN 12663-1:2010.

The load conditions to be considered shall be in accordance with clause 4.2.2.10 of this TSI.

The assumptions for aerodynamic loading shall be those described in clause 4.2.6.2.3 of this TSI.

Joining techniques are covered by the above requirements. A verification procedure shall exist to ensure at the production phase that no defect may decrease the mechanical characteristics of the structure.

4.2.2.5.   Passive safety

Except for units not intended to carry passengers or staff during operation and except for OTMs, this requirement is applicable to all units.

In addition, units which cannot operate up to the collision speeds specified under any of the collision scenarios below are exempted from the provisions related to that collision scenario.

Passive safety is aimed at complementing active safety when all other measures have failed.

For this purpose, the mechanical structure of vehicles shall provide protection of the occupants in the event of a collision by providing means of:

limiting deceleration,

maintaining survival space and structural integrity of the occupied areas,

reducing the risk of overriding,

reducing the risk of derailment,

limiting the consequences of hitting a track obstruction.

To meet these functional requirements, units shall comply with the detailed requirements specified in the standard EN15227:2008 related to crashworthiness design category C-I (as per table 1 of EN15227:2008 Section 4), unless specified otherwise below.

The following four reference collision scenarios shall be considered:

Scenario 1: A front end impact between two identical units,

Scenario 2: A front end impact with a freight wagon,

Scenario 3: An impact of the unit with a large road vehicle on a level crossing,

Scenario 4: An impact of the unit into a low obstacle (e.g. car on a level crossing, animal, rock etc.).

These scenarios are described in table 2 of Section 5 of EN15227:2008.

Within the scope of the present TSI, table 2 application rules are completed by the following:

The application of requirements related to scenarios 1 and 2 to heavy haul locomotives used only for freight operations and fitted with centre couplers conforming to the Willison (e.g. SA3) or Janney (AAR standard) principle which are intended to operate on the CR TEN lines is an open point.

The assessment of conformity of locomotives with central cabs with the requirements related to scenario 3 is an open point.

The present TSI specifies crashworthiness requirements applicable within its scope; therefore, Annex A of EN 15227:2008 shall not apply. The requirements of Section 6 of EN15227:2008 shall be applied in relation to the above given reference collision scenarios.

To limit the consequences of hitting a track obstruction, the leading ends of locomotives, power heads, driving coaches and trainsets shall be equipped with an obstacle deflector. The requirements with which obstacle deflectors shall comply are defined in EN15227:2008 §5 table 3 and Section 6.5.

4.2.2.6.   Lifting and jacking

Except for OTMs (mobile railway infrastructure construction and maintenance equipment), this clause applies to all units.

Provisions concerning the lifting and jacking of OTMs are specified in Annex C, clause C.2.

It shall be possible to safely lift or jack each vehicle composing the unit, for recovery purposes (following derailment or other accident or incident), and for maintenance purposes.

It shall also be possible to lift or jack any end of the vehicle (including its running gear) with the other end resting on the remaining running gear(s).

To this purpose, designated and marked lifting/jacking points shall be provided.

The geometry and location of the lifting points shall be compliant with Annex B.

Marking of lifting points shall be made by signs compliant with Annex B.

The structure shall resist to the loads specified in EN 12663-1:2010 (section 6.3.2 and 6.3.3).

In particular, proof of the capacity of the vehicle body to resist lasting deformations and fractures may be demonstrated by calculations or by testing, according to the conditions set up in clause 9.2.3.1 of EN 12663-1:2010.

4.2.2.7.   Fixing of devices to car body structure

Except for OTMs (mobile railway infrastructure construction and maintenance equipment), this clause applies to all units.

Provisions concerning the structural strength of OTMs are specified in Annex C, clause C.1.

To reduce the consequences of an accident, fixed devices including those inside the passenger areas, shall be attached to the car body structure in a way that prevents these fixed devices becoming loose and presenting a risk of passenger injuries or lead to a derailment. To this aim, attachments of these devices shall be designed according to Section 6.5.2 of the EN 12663-1:2010 for categories defined in clause 4.2.2.4 above.

4.2.2.8.   Staff and freight access doors

The doors for use of passengers are covered by the clause 4.2.5 of this TSI: ‘Passenger related items’. Cab doors are addressed in clause 4.2.9 of this TSI.

This clause addresses doors for freight use and for use of train crew other than cab doors.

Vehicles fitted with a compartment dedicated to train crew or freight shall be equipped with a device to close and lock the doors. The doors shall remain closed and locked until they are intentionally released.

4.2.2.9.   Mechanical characteristics of glass (other than windscreens)

Where glass is used in glazing (including mirrors), it shall be either laminated or toughened glass which is in accordance with a relevant national or international standard with regard to the quality and area of use, thereby minimising the risk to passenger and staff being injured by breaking glass.

4.2.2.10.   Load conditions and weighted mass

The following load conditions defined in clause 3.1 of the standard EN 15663:2009 shall be determined:

Design mass under exceptional payload.

Design mass under normal payload.

Design mass in working order.

The hypothesis taken for arriving at the load conditions above shall be in line with the standard EN 15663:2009 (long distance train, other train, payload per m2 in standing and service areas); they shall be justified and documented in the general documentation described in clause 4.2.12.2.

For OTMs, different load conditions (minimum mass, maximum mass) may be used, in order to take into account optional onboard equipment.

For each load condition defined above, the following information shall be provided in the technical documentation described in clause 4.2.12:

Total vehicle mass (for each vehicle of the unit).

Mass per axle (for each axle).

Mass per wheel(for each wheel).

The load condition ‘design mass in working order’ shall be measured by vehicle weighing. It is permissible to derive the other load conditions by calculation.

Where a vehicle is declared as conformant to a type (in accordance with clauses 6.2.2.1 and 7.1.3), the weighted total vehicle mass in the load condition ‘design mass in working order’ shall not exceed by more than 3 % the declared total vehicle mass for that type which is reported in the type or design examination certificate of ‘EC’ verification.

The design mass of the unit in working order, the design mass of the unit under normal payload and the highest axle load of the individual axles for each one of the 3 load cases shall be recorded in the rolling stock register defined in clause 4.8 of this TSI.

4.2.3.   Track interaction and gauging

4.2.3.1.   Gauging

The gauge is an interface between the unit (vehicle) and the infrastructure described by a common reference contour and associated rules for the calculation. The gauge is a performance parameter specified in clause 4.2.2 of the CR INF TSI and depends on the category of line.

The kinematic reference contour with its associated rules describes the outer dimensions of the unit; it shall be within one of the reference profiles GA, GB or GC (according to clause 4.2.2 of the CR INF TSI). The assumed sway (or flexibility) coefficient for the gauge calculation shall be justified by calculation or measurements as set out in EN 15273-2:2009.

For electric units, the pantograph gauge shall be verified by calculation according to clause A.3.12 of EN 15273-2:2009 to ensure that the pantograph envelope complies with the mechanical kinematic pantograph gauge which in itself is determined according to Annex E of CR ENE TSI, and depends on the choice made for the pantograph head geometry: the two permitted possibilities are defined in clause 4.2.8.2.9.2 of this TSI.

The voltage of the power supply is considered in the infrastructure gauge in order to ensure the proper insulation distances between the pantograph and fixed installations.

The pantograph sway as specified in clause 4.2.14 of CR energy TSI and used for the mechanical kinematic gauge calculation shall be justified by calculations or measurements as set out in EN 15273-2:2009.

The reference contour (i.e. gauge) that the unit complies with (GA, GB or GC) shall be recorded in the rolling stock register defined in clause 4.8 of this TSI.

Any gauge, with a kinematic reference profile smaller than GC, may also be recorded in the register together with the harmonised applicable gauge (GA, GB or GC), provided it is assessed using the kinematic method.

4.2.3.2.   Axle load and wheel load

4.2.3.2.1.   Axle load parameter

The axle load is an interface between the unit and the infrastructure. The axle load is a performance parameter of the infrastructure specified in clause 4.2.2 of the CR INF TSI and depends on the Category of Line. It has to be considered in combination with the axle spacing, with the train length and with the maximum allowed speed for the unit on the considered line.

The following characteristics to be used as an interface to the infrastructure shall be part of the general documentation produced when the unit is assessed, and described in clause 4.2.12.2:

The mass per axle (for each axle) for the 3 load conditions (as defined and required to be part of the documentation in clause 4.2.2.10).

The position of the axles along the unit (axle spacing).

The length of the unit.

The maximum design speed (as required to be part of the documentation in clause 4.2.8.1.2).

Use of this information at operational level for compatibility check between rolling stock and infrastructure (outside the scope of this TSI):

The axle load of each individual axle of the unit to be used as interface parameter to the infrastructure has to be defined by the Railway Undertaking as required in clause 4.2.2.5 of the CR OPE TSI, considering the expected load for the intended service (not defined when the unit is assessed). The axle load in load condition ‘design mass under exceptional payload’ represents the maximum possible value of the axle load mentioned above.

4.2.3.2.2.   Wheel load

The ratio of wheel load difference per axle qj, shall be evaluated by wheel load measurement, considering the load condition ‘design mass in working order’. Wheel load difference higher than 5 % of the axle load are allowed only if demonstrated as acceptable by the test to prove safety against derailment on twisted track specified in the clause 4.2.3.4.1 of this TSI.

4.2.3.3.   Rolling stock parameters which influence ground based systems

4.2.3.3.1.   Rolling stock characteristics for the compatibility with train detection systems

The set of rolling stock characteristics for compatibility with train detection target systems are given in clauses 4.2.3.3.1.1, 4.2.3.3.1.2 and 4.2.3.3.1.3.

The set of characteristics the rolling stock is compatible with shall be recorded in the rolling stock register as defined in clause 4.8 of this TSI.

4.2.3.3.1.1.   ROLLING STOCK CHARACTERISTICS FOR COMPATIBILITY WITH TRAIN DETECTION SYSTEM BASED ON TRACK CIRCUITS

Vehicle geometry

The maximum distance between 2 consecutive axles is specified in CR CCS TSI Annex A Appendix 1 clause 2.1.1.

The maximum distance between buffer end and first axle is specified in CR CCS TSI Annex A Appendix 1 clause 2.1.2 (distance b1 in figure 6).

Vehicle design

The minimum axle load in all load conditions is specified in CR CCS TSI Annex A Appendix 1 clauses 3.1.1 and 3.1.2.

The electrical resistance between the running surfaces of the opposite wheels of a wheelset is specified in CR CCS TSI Annex A Appendix 1 clause 3.5.1 and the method to measure is specified in the same Appendix clause 3.5.2.

For electric units equipped with a pantograph and supplied with power supply 1 500 V DC or 3 000 V DC(see clause 4.2.8.2.1), the minimum impedance between pantograph and each wheel of the train is specified in CR CCS TSI Annex A Appendix 1 clause 3.6.1

Isolating emissions

The limitations of use of sanding equipment are given in CR CCS TSI Annex A Appendix 1 clauses 4.1.1 and 4.1.2.

The use of composite brake blocks is an open point in the CR CCS TSI.

EMC

The electromagnetic interference limit levels rising from traction currents are an open point in the CR CCS TSI.

4.2.3.3.1.2.   ROLLING STOCK CHARACTERISTICS FOR COMPATIBILITY WITH TRAIN DETECTION SYSTEM BASED ON AXLE COUNTERS (16)

Vehicle geometry

The maximum distance between 2 consecutive axles is specified in CR CCS TSI Annex A Appendix 1 clause 2.1.1.

The minimum distance between 2 consecutive axles of the train is specified in CR CCS TSI Annex A Appendix 1 clause 2.1.3.

At the end of a unit intended to be coupled, the minimum distance between end and first axle of the unit is half of the value specified in CR CCS TSI Annex A Appendix 1 clause 2.1.3.

The maximum distance between end and first axle is specified in CR CCS TSI Annex A Appendix 1 clause 2.1.2 (distance b1 in figure 6).

The minimum distance between end axles of a unit is specified in CR CCS TSI Annex A Appendix 1 clause 2.1.4

Wheel geometry

Wheel geometry is specified in the clause 4.2.3.5.2.2 of the present TSI.

The minimum wheel diameter (speed dependant) is specified in CR CCS TSI Annex A Appendix 1 clause 2.2.2.

Vehicle design

The metal-free space around wheels is an open point in the CR CCS TSI.

The characteristics of the wheel material regarding magnetic field is specified in CR CCS TSI Annex A Appendix 1 clause 3.4.1.

EMC

The electromagnetic interference limit levels rising from the use of eddy current or magnetic track brakes are an open point in the CR CCS TSI.

4.2.3.3.1.3.   ROLLING STOCK CHARACTERISTICS FOR COMPATIBILITY WITH TRAIN DETECTION SYSTEM BASED ON LOOP EQUIPMENT

Vehicle design

The metal-mass of vehicles is an open point in the CR CCS TSI.

4.2.3.3.2.   Axle bearing condition monitoring

The axle bearing condition monitoring shall be made possible.

This is permitted to be achieved either by onboard equipment or by using track side equipment.

The requirement for onboard equipment is an open point in this TSI.

In case of monitoring of axle bearing by trackside equipment, the rolling stock shall comply with the following requirements:

The zone visible to the trackside equipment on rolling stock shall be the area as defined in EN 15437-1:2009 clauses 5.1 and 5.2.

The range of working temperature of the axle bearing is an open point.

Note: See also clause 4.2.3.5.2.1 regarding axle boxes.

4.2.3.4.   Rolling stock dynamic behaviour

4.2.3.4.1.   Safety against derailment running on twisted track

The unit (or vehicles composing the unit) shall be designed to ensure safe running on twisted track, taking into account specifically the transition phase between canted and level track and cross level deviations. The compliance with this requirement shall be verified by the procedure defined in clause 4.1 of EN 14363:2005.

For OTMs safety against derailment when running on track twists is permitted to be proved by an approved calculation method. If this is not possible, tests according to the requirements of EN 14363:2005 shall be carried out.

For running on track twists the testing conditions according to EN 14363:2005, clause 4.1 apply for machines with bogies as well as with individual wheel sets.

4.2.3.4.2.   Running dynamic behaviour

(a)   Introduction

This clause 4.2.3.4.2 is applicable to units designed for a speed higher than 60 km/h.

It is not applicable to OTMs (mobile railway infrastructure construction and maintenance equipment); requirements for OTMs are set out in Annex C, clause C.3.

The dynamic behaviour of a vehicle has a strong influence on safety against derailment, running safety and track loading. It is a safety related function, which is covered by the technical requirements of this clause; when software is utilised, the safety level to be considered for developing the software is an open point.

(b)   Requirements

In order to verify the running dynamic characteristics of a unit (running safety and track loading), the process sets out in EN 14363:2005 clause 5 and in addition for tilting trains in EN 15686:2010 shall be followed, with the amendments expressed below (in this clause and its sub clauses). The parameters described in clauses 4.2.3.4.2.1 and 4.2.3.4.2.2 shall be assessed using criteria defined in EN 14363:2005.

As an alternative to performing on-track tests on two different rail inclinations, as set out in paragraph 5.4.4.4 in EN 14363:2005 it is permitted to perform tests on only one rail inclination if demonstrated that the tests cover the range of contact conditions defined below:

The parameter equivalent conicity tan γe for tangent track and large radius curves shall be distributed so that tan γe = 0,2 ± 0,05 occurs in a range of the amplitude (y) of the wheelset’s lateral displacement between +/- 2 and +/- 4 mm for a minimum of 50 % of track sections.

The instability criterion in EN14363:2005 shall be assessed for low-frequency body motions on at least two track sections with equivalent conicities less than 0,05 (mean value over the track section).

The instability criterion in EN14363:2005 shall be assessed on at least two track sections with equivalent conicities in accordance with the following table 1:

Table 1

Conditions for contact conditions in relation to on-track testing

Maximum vehicle speed

Equivalent conicity

60 km/h < V ≤ 140 km/h

≥ 0,50

140 km/h < V ≤ 200 km/h

≥ 0,40

200 km/h < V ≤ 230 km/h

≥ 0,35

230 km/h < V ≤ 250 km/h

≥ 0,30

In addition to the requirements concerning the test report given in clause 5.6 of EN 14363:2005, the test report shall include information on:

The track quality on which the unit was tested on, recorded by the monitoring of a consistent set of some of the parameters set out in EN 13848-1:2003/A1:2008, the selected set of parameters depending on available measurement means.

The equivalent conicity that the unit was tested for.

The test report shall be part of the documentation described in clause 4.2.12.

(c)   Quality of the track for tests and on-track tests:

Tests conditions: EN14363 defines test conditions for on-track tests which have been agreed as a reference. However these test conditions are not always achievable, due to constraints related to the zone where the test is performed, in the following areas:

Track geometric quality.

Combinations of speed, curvature, cant deficiency (clause 5.4.2 of EN 14363).

Regarding the track geometric quality, the specification of a reference track for tests, including limits of the track quality parameters which are defined in EN 13848-1, is an open point. Therefore, national rules apply for the definition of these limits, which shall be expressed in consistency with EN 13848-1, in order to be able to evaluate if a test already performed is acceptable.

4.2.3.4.2.1.   LIMIT VALUES FOR RUNNING SAFETY

The limit values for running safety which the unit shall meet are specified in EN 14363:2005 clause 5.3.2.2, and additionally for tilting trains in EN 15686:2010, with the following modification of the quotient of guiding force and wheel force (Y/Q):

 

When the quotient of guiding force and wheel force (Y/Q) limit is exceeded, it is allowed to recalculate the Y/Q estimated maximum value according to the following process:

create an alternative test zone made up of all track sections with 300 m ≤ R ≤ 500 m,

for the statistical processing per section, use xi (97,5 %) instead of xi (99,85 %),

for statistical processing per zone, replace k = 3 (when using one-dimensional method) or student coefficient t (N-2; 99 %) (when using two-dimensional method) by student coefficient t (N-2; 95 %).

 

Both results (before and after recalculation) shall be recorded in the test report.

4.2.3.4.2.2.   TRACK LOADING LIMIT VALUES

Except for the quasi static guiding force Yqst, the limit values for track loading which the unit shall meet when testing with the normal method, are specified in EN 14363:2005 clause 5.3.2.3.

The quasi static guiding force Yqst limits are specified below.

The quasi-static guiding force Yqst limit value shall be evaluated for curve radii 250 ≤ R < 400 m.

The limit value for unrestricted operation of the rolling stock on the TEN network (as defined in TSIs) shall be: (Yqst)lim = (30 + 10500/Rm) kN.

Where: Rm = mean radius of the track sections retained for the evaluation (in metres).

When this limit value is exceeded due to high friction conditions, it is permitted to recalculate the estimated value of Yqst on the zone after replacing the individual (Yqst)i values on the track sections ‘i’ where (Y/Q)ir (mean value of Y/Q ratio on the inner rail over the section) exceeds 0,40 by: (Yqst)i - 50[(Y/Q)ir - 0,4].The values of the Yqst, Qqst and mean curve radius (before and after recalculation) shall be recorded in the test report.

In case the Yqst value exceeds the limit value expressed above, the operational performance of the rolling stock (e.g. maximum speed) may be limited by the infrastructure, considering track characteristics (e.g. curve radius, cant, rail height).

Note: The limit values specified in EN 14363:2005 are applicable for axle loads in the range of those mentioned in the clause 4.2.2 of the CR INF TSI; for track designed for higher axle loads, harmonised track loading limits values are not defined.

4.2.3.4.3.   Equivalent conicity

The range of values of speed and equivalent conicity for which the unit is designed to be stable shall be specified and recorded in the technical documentation. These values shall be respected for design and in-service conditions.

The equivalent conicity shall be calculated in accordance with EN15302:2008 for the amplitude (y) of the wheelset’s lateral displacement:

y = 3 mm,

if (TG – SR) ≥ 7 mm

Formula

,

if 5 mm ≤ (TG – SR) < 7 mm

y = 2 mm,

if (TG – SR) < 5 mm

where TG is the track gauge and SR is the distance between the active faces of the wheelset ( see figure 1).

Units equipped with independently rotating wheels are exempt from the requirements in clause 4.2.3.4.3 of this TSI.

4.2.3.4.3.1.   DESIGN VALUES FOR NEW WHEEL PROFILES

This section defines verifications to be performed by calculations in order to ensure that a ‘new wheel’ profile and the distance between active faces of the wheels is suitable for tracks of the TEN network which comply to the CR Infrastructure TSI.

Wheel profile and the distance between active faces of the wheels (Dimension SR in figure 1, § 4.2.3.5.2.1) shall be selected to ensure that the equivalent conicity limit set out in table 2 is not exceeded when the designed wheelset is modelled passing over the representative sample of track test conditions as specified in table 3.

Table 2

Equivalent conicity design limit values

Maximum vehicle operating speed

(km/h)

Equivalent conicity limit values

Test conditions

(see table 3)

≤ 60

N/A

N/A

> 60 and ≤ 190

0,30

All

> 190

Values specified in the HS RST TSI apply

Conditions specified in the HS RST TSI apply


Table 3

Track test conditions for equivalent conicity representative of the TEN network

Test condition number

Rail head profile

Rail inclination

Track gauge

1

Rail section 60 E 1 defined in EN 13674-1:2003

1 in 20

1 435  mm

2

Rail section 60 E 1 defined in EN 13674-1:2003

1 in 40

1 435  mm

3

Rail section 60 E 1 defined in EN 13674-1:2003

1 in 20

1 437  mm

4

Rail section 60 E 1 defined in EN 13674-1:2003

1 in 40

1 437  mm

5

Rail section 60 E 2 defined in EN 13674-1:2003/A1:2007

1 in 40

1 435  mm

6

Rail section 60 E 2 defined in EN 13674-1:2003/A1:2007

1 in 40

1 437  mm

7

Rail section 54 E1 defined in EN13674-12003

1 in 20

1 435  mm

8

Rail section 54 E1 defined in EN13674-12003

1 in 40

1 435  mm

9

Rail section 54 E1 defined in EN13674-12003

1 in 20

1 437  mm

10

Rail section 54 E1 defined in EN13674-12003

1 in 40

1 437  mm

The requirements of this clause are deemed to have been met by wheelsets having unworn S1002 or GV 1/40 wheel profiles, as defined in EN13715:2006 with spacing of active faces between 1 420 mm and 1 426 mm.

4.2.3.4.3.2.   IN-SERVICE VALUES OF WHEELSET EQUIVALENT CONICITY

In order to control rolling stock running stability, it is necessary to control the in-service values of the equivalent conicity. Target in-service values of wheelset conicity for interoperable rolling stock shall be defined together with target in-service values of the track conicity.

The ‘in-service values of the track conicity’ is an open point in the CR infrastructure TSI; therefore, the ‘in-service values of wheelset conicity’ is an open point in this TSI.

This clause is excluded from the assessment made by a notified body.

When a unit is operated on a given line, the equivalent conicity in-service values shall be maintained considering the specified limits for the unit (see clause 4.2.3.4.3) and local conditions of the network.

4.2.3.5.   Running gear

4.2.3.5.1.   Structural design of bogie frame

For units which include a bogie frame, the integrity of the structure of a bogie frame, all attached equipment and body to bogie connection shall be demonstrated based on methods as set out in clause 9.2 of EN 13749:2005. The design of the bogie shall be based on the information as specified in clause 7 of EN 13749:2005.

Note: A classification of the bogie according to clause 5 of EN 13749:2005 is not required.

In the application of the load cases referred to in the clauses of the standard mentioned above, the exceptional payload shall be taken as the ‘design mass under exceptional payload’ and the service (fatigue) load shall be taken as the ‘design mass under normal payload’ as set out in clause 4.2.2.10 of this TSI.

The hypothesis taken to evaluate the loads due to bogie running (formulas and coefficients) in line with the standard EN 13749:2005 Annex C shall be justified and documented in the technical documentation described in clause 4.2.12.

4.2.3.5.2.   Wheelsets

For the purpose of this TSI, wheelsets are defined to include main parts (axle and wheels) and accessories parts (axle bearings, axle boxes, gearboxes and brake discs). The wheelset shall be designed and manufactured with a consistent methodology using a set of load cases consistent with load conditions defined in clause 4.2.2.10 of this TSI.

4.2.3.5.2.1.   MECHANICAL AND GEOMETRIC CHARACTERISTICS OF WHEELSETS

Mechanical behaviour of wheelsets:

 

The mechanical characteristics of the wheelsets shall ensure the safe movement of rolling stock.

 

The mechanical characteristics cover:

assembly,

mechanical resistance and fatigue characteristics.

 

The demonstration of compliance for assembly shall be based on EN13260:2009 clauses 3.2.1 and 3.2.2, which define limit values for the axial force and for fatigue, and associated verification tests.

Mechanical behaviour of axles:

 

In addition to the requirement on the assembly above, the demonstration of compliance for mechanical resistance and fatigue characteristics of the axle shall be based on EN13103:2009 clauses 4, 5 and 6 for non-powered axles, or EN13104:2009 clauses 4, 5 and 6 for powered axles.

 

The decision criteria for the permissible stress is specified in EN 13103:2009 clause 7 for non-powered axles, or EN 13104:2009 clause 7 for powered axles.

 

The fatigue characteristics of the axle (considering the design, the manufacturing process and the different critical axle areas) shall be verified by a fatigue type test of 10 million load cycles.

Verification of the manufactured axles:

 

A verification procedure shall exist to ensure at the production phase that no defects may decrease the mechanical characteristics of the axles.

 

The tensile strength of the material in the axle, the resistance to impact, the surface integrity, the material characteristics and the material cleanliness shall be verified.

 

The verification procedure shall specify the batch sampling used for each characteristic to be verified.

Mechanical behaviour of the axle boxes:

 

The axle box shall be designed with consideration of mechanical resistance and fatigue characteristics. Temperature limits reached in service shall be defined and recorded in the technical documentation described in clause 4.2.12 of this TSI.

 

Axle bearing condition monitoring is defined in clause 4.2.3.3.2 of this TSI.

Geometrical dimensions of wheelsets:

 

The geometric dimensions of the wheelsets, as defined in figure 1 shall be compliant with limit values specified in table 4. These limit values shall be taken as design values (new wheelset) and as in-service limit values (to be used for maintenance purposes; see also clause 4.5).

Table 4

In-service limits of the geometric dimensions of wheelsets

Designation

Wheel diameter D

(mm)

Minimum value

(mm)

Maximum value

(mm)

Requirements linked to subsystem

Front-to-front dimension (SR)

(Distance between active faces)

SR = AR+Sd(left wheel)+Sd(right wheel)

D > 840

1 410

1 426

760 < D ≤ 840

1 412

330 ≤ D ≤ 760

1 415

Back to back distance (AR)

D > 840

1 357

1 363

760 < D ≤ 840

1 358

330 ≤ D ≤ 760

1 359

 

The dimension AR is measured at the height of the top of rail. The dimensions AR and SR shall be complied with in laden and tare conditions. Smaller tolerances within the above limits may be specified by the manufacturer in the maintenance documentation for in-service values.

Figure 1

Symbols for wheelsets

Image

4.2.3.5.2.2.   MECHANICAL AND GEOMETRICAL CHARACTERISTICS OF WHEELS

The characteristics of the wheels ensure the safe movement of rolling stock and contribute to the guidance of the rolling stock.

Mechanical behaviour:

 

The mechanical characteristics of the wheel shall be proven by mechanical strength calculations, taking into account three load cases: straight track (centred wheelset), curve (flange pressed against the rail), and negotiating of points and crossings (inside surface of flange applied to the rail), as specified in EN 13979-1:2003 clauses 7.2.1 and 7.2.2.

 

For forged and rolled wheels, the decision criteria are defined in EN 13979-1:2003/A1:2009 clause 7.2.3; where the calculation show values beyond the decision criteria, a bench test according EN 13979-1:2003/A1:2009 clause 7.3 is required to be performed to demonstrate compliance.

 

For forged and rolled wheels, the fatigue characteristics (considering also the surface roughness) shall be verified by a fatigue type test of 10 million load cycles with a fatigue stress in the web of less than 450 MPa (for machined webs) and 315 MPa (for unmachined webs), with a probability of 99,7 %. The fatigue stress criteria are applicable to steel grades ER6, ER7, ER8 and ER9; for other steel grades the decision criteria shall be extrapolated from the known criteria of the other materials.

 

Other types of wheels are permitted for vehicles restricted to national use. In that case the decision criteria and the fatigue stress criteria shall be specified in national rules. Those national rules shall be notified by Member States in accordance with Article 3.

Thermo-mechanical behaviour:

 

If the wheel is used to brake a unit with blocks acting on the wheel running surface, the wheel shall be thermo mechanically proven by taking into account the maximum braking energy foreseen. A type test, as described in EN 13979-1:2003/A1:2009 clause 6.2 shall be performed in order to check that the lateral displacement of the rim during braking and the residual stress are within tolerance limits specified.

 

For forged and rolled wheels the decision criteria for residual stresses are specified for wheel material grades ER 6 and ER 7 in EN 13979-1:2003/A1:2009 clause 6.2.2; for other steel grades the decision criteria for residual stresses shall be extrapolated from the known criteria of the materials ER 6 and ER 7. A second test according to EN 13979-1:2003/A1:2009 clause 6.3 is permitted to be performed if the design residual stress is exceeded in the primary test. In this case, a field braking test according to EN 13979-1:2003/A1:2009 clause 6.4 shall also be performed.

 

Other types of wheels are permitted for vehicles restricted to national use. In that case the thermo-mechanical behaviour due to the use of brake blocks shall be specified in national rules. Those national rules shall be notified by Member States in accordance with Article 3.

Verification of the manufactured wheels:

 

A verification procedure shall exist to ensure at the production phase that no defects may decrease the mechanical characteristics of the wheels.

 

The tensile strength of the material in the wheel, the hardness of the running surface, the fracture toughness, resistance to impact, the material characteristics and the material cleanliness shall be verified.

 

The verification procedure shall specify the batch sampling used for each characteristic to be verified.

Geometrical dimensions:

The geometrical dimensions of the wheels as defined in figure 2 shall be compliant with limit values specified in table 5. These limit values shall be taken as design values (new wheel) and as in-service limit values (to be used for maintenance purposes; see also clause 4.5).

Table 5

In-service limits of the geometric dimensions of wheel

Designation

Wheel diameter D

(mm)

Minimum value

(mm)

Maximum value

(mm)

Width of the rim (BR + Burr)

D ≥ 330

133

145

Thickness of the flange (Sd)

D > 840

22

33

760 < D ≤ 840

25

330 ≤ D ≤ 760

27,5

Height of the flange (Sh)

D > 760

27,5

36

630 < D ≤ 760

29,5

330 ≤ D ≤ 630

31,5

Face of flange (qR)

≥ 330

6,5

 

Figure 2

Symbols for wheels

Image

Units equipped with independently rotating wheels shall, in addition to the requirements in this clause dealing with wheels, meet the requirements in this TSI for geometrical characteristics of wheelsets defined in clause 4.2.3.5.2.1.

4.2.3.5.2.3.   VARIABLE GAUGE WHEELSETS

This requirement is applicable to units equipped with variable gauge wheelsets with changeover between the European standard nominal track gauge and another track gauge.

The changeover mechanism of the wheelset shall ensure the safe locking in the correct intended axial position of the wheel.

External visual verification of the state of the locking system (locked or unlocked) shall be possible.

If the wheelset is equipped with brake equipment, the position and locking in the correct position of this equipment shall be ensured.

The conformity assessment of the requirements specified in this clause is an open point.

4.2.3.6.   Minimum curve radius

The minimum curve radius to be negotiated shall be:

150 m for all units

4.2.3.7.   Life guards

This requirement applies to units fitted with a driving cab.

The wheels shall be protected against damages caused by minor items on the rails. This requirement can be met by life guards in front of the wheels of the leading axle.

The height of the lower end of the life guard above the plain rail shall be:

30 mm minimum in all conditions,

130 mm maximum in all conditions,

taking into account in particular wheel wear and suspension compression.

If an obstacle deflector specified in clause 4.2.2.5 has its lower edge at less than 130 mm above the plain rail in all conditions, it fulfils the functional requirement of the life guards and therefore it is permissible not to fit life guards.

A life guard shall be designed to withstand a minimum longitudinal force without permanent deformation of 20 kN. This requirement shall be verified by a calculation.

A life guard shall be designed so that, during plastic deformation, it does not foul the track or running gear and that contact with the wheel tread, if it occurs, does not pose a risk of derailment.

4.2.4.   Braking

4.2.4.1.   General

The purpose of the train braking system is to ensure that the train’s speed can be reduced or maintained on a slope, or that the train can be stopped within the maximum allowable braking distance. Braking also ensures the immobilisation of a train.

The primary factors that influence the braking performance are the braking power (braking force production), the train mass, the train rolling resistance, the speed, the available adhesion.

Individual unit performance for units operated in various train formations is defined so that the overall braking performance of the train can be derived.

The braking performance is determined by deceleration profiles (deceleration = F (speed) and equivalent response time).

Stopping distance, brake weight percentage (also called ‘lambda’ or ‘braked mass percentage’), braked mass are also used, and can be derived (directly or via stopping distance) from deceleration profiles by a calculation.

The braking performance could vary with the load of the train or vehicle.

The minimum train braking performance required to operate a train on a line at an intended speed is dependent on the line characteristics (signalling system, maximum speed, gradients, line safety margin) and is a characteristic of the infrastructure.

The train or vehicle main data characterising the braking performance is defined in the clause 4.2.4.5 of this TSI.

This interface between Infrastructure and Rolling stock is covered by the clause 4.2.2.6.2 of the CR OPE TSI.

4.2.4.2.   Main functional and safety requirements

4.2.4.2.1.   Functional requirements

The following requirements apply to all units.

Units shall be equipped with:

a main brake function used during operation for service and emergency braking,

a parking brake function used when the train is parked, allowing the application of a brake force without any available energy on board for an unlimited period of time.

The main brake system of a train shall be:

continuous: the brake application signal is transmitted from a central command to the whole train by a control line,

automatic: an inadvertent disruption (loss of integrity) of the control line leads to brake activation on all vehicles of the train.

The main brake function may be complemented by additional brake systems described in clause 4.2.4.7 (dynamic brake — braking system linked to traction system) and/or clause 4.2.4.8 (braking system independent of adhesion conditions).

The dissipation of the braking energy shall be considered in the design of the braking system, and shall not cause any damage to the components of the braking system in normal operation conditions; this shall be verified by a calculation as specified in clause 4.2.4.5.4 of this TSI.

The temperature reached around the brake components shall also be considered in the design of the rolling stock.

The design of the brake system shall include means for monitoring and tests as specified in clause 4.2.4.9 of this TSI.

The requirements below in this clause 4.2.4.2.1 apply to units that can be operated as a train.

The braking performance shall be ensured in consistence with safety requirements expressed in clause 4.2.4.2.2 in case of inadvertent disruption of the brake control line, and in the event of the braking energy supply being disrupted, the power supply failing or other energy source failure.

In particular, there shall be sufficient braking energy available on board the train (stored energy), distributed along the train consistent with the design of the brake system, to ensure the application of the required brake forces.

Successive applications and releases of the brake shall be considered in the design of the braking system (inexhaustibility).

In case of unintentional train separation, the two parts of the train shall be brought to a standstill; the braking performances on the two parts of the train are not required to be identical to the braking performance in normal mode.

In the event of the braking energy supply being disrupted or the power supply failing, it shall be possible to hold in a stationary position a unit with maximum load (design mass under exceptional payload) on a 35‰ gradient by using the friction brake of the main brake system alone, for at least two hours.

The unit braking control system shall have three control modes:

emergency braking: application of a predefined brake force in the shortest time in order to stop the train with a defined level of brake performance,

service braking: application of an adjustable brake force in order to control the speed of the train, including stop and temporary immobilisation,

parking braking: application of a brake force to maintain the train (or the vehicle) in permanent immobilisation in a stationary position, without any available energy on board.

A brake application command, whatever its control mode, shall take control of the brake system, even in case of active brake release command; this requirement is permitted not to apply when intentional suppression of the brake application command is given by the driver (e.g. passenger alarm override, uncoupling …).

For speeds higher that 5 km/h, the maximum jerk due to the use of brakes shall be lower than 4 m/s3.

The jerk behaviour may be derived from the calculation and from the evaluation of the deceleration behaviour as measured during the brake tests.

4.2.4.2.2.   Safety requirements

The braking system is the means to stop a train, and therefore contributes to the safety level of the railway system.

In particular, the emergency braking system and performance are rolling stock characteristics used by the CCS subsystem.

The functional requirements expressed in clause 4.2.4.2.1 contribute to ensure safe functioning of the braking system; nevertheless, a risk approach is necessary to evaluate the braking performance, as many components are involved.

The hazards considered, and the corresponding safety requirements that shall be met are expressed in the table 6 below.

Table 6

Braking system — safety requirements

 

 

Safety requirement to be met

 

Hazard

Severity/Consequence to be prevented

Minimum allowable number of combinations of failures

No 1

Applies to units fitted with a cab (brake command)

After activation of an emergency brake command no deceleration of the train due to failure in the brake system (complete and permanent loss of the brake force).

Note: Activation by the driver or by the CCS system to be considered. Activation by passengers (alarm) not considered.

Catastrophic

2 (no single failure is accepted)

No 2

Applies to units equipped with traction equipment

After activation of an emergency brake command, no deceleration of the train due to failure in the traction system (Traction force ≥ Brake force).

Catastrophic

2 (no single failure is accepted)

No 3

Applies to all units

After activation of an emergency brake command, the stopping distance is longer than the one in normal mode due to failure(s) in the brake system.

Note: The performance in the normal mode is defined in clause 4.2.4.5.2.

NA

Single failures leading to an increase of the stopping distance of more than 5 % shall be identified, and the increase of the stopping distance shall be determined

No 4

Applies to all units

After activation of a parking brake command, no parking brake force applied (complete and permanent loss of the parking brake force).

NA

2 (no single failure is accepted)

The ‘catastrophic consequence’ is defined in CSM, Article 3(23).

Additional brake systems shall be considered in the safety study under the conditions specified in clauses 4.2.4.7 and 4.2.4.8.

4.2.4.3.   Type of brake system

Units designed and assessed to be operated in general operation (various formations of vehicles from different origins; train formation not defined at design stage) shall be fitted with a brake system with a brake pipe compatible with the UIC brake system. To this end, the clause 5.4 ‘UIC brake system’ of the standard EN 14198:2004 ‘Requirements for the brake system of trains hauled by a locomotive’ specifies the principles to be applied.

This requirement is set to ensure technical compatibility of the brake function between vehicles of various origins in a train.

There is no requirement on the type of brake system for units (trainsets or vehicles) assessed in fixed or predefined formation.

4.2.4.4.   Brake command

4.2.4.4.1.   Emergency braking command

This clause applies to units fitted with a driver’s cab.

At least two independent emergency brake command devices shall be available, allowing the activation of the emergency brake by a simple and single action from the driver in his normal driving position, using one hand.

The sequential activation of these two devices may be considered in the demonstration of compliance to the safety requirement No 1 of table 6 of clause 4.2.4.2.2.

One of these devices shall be a red punch button (mushroom push button).

The emergency brake position of these two devices when activated shall be self locking by a mechanical device; unlocking this position shall be possible only by an intentional action.

The activation of the emergency brake shall also be possible by the Control-Command and signalling onboard system, as defined in the CR CCS TSI.

Unless the command is cancelled, the emergency brake activation shall lead permanently, automatically and in less than 0.25 seconds to the following actions:

transmission of an emergency brake command along the train by the brake control line at a defined transmission speed, which shall be higher than 250 metres/second,

cut-off of all tractive effort in less than 2 second; this cut-off shall not be able to be reset until the traction command is cancelled by the driver,

a inhibition of all ‘release brake’ commands or actions.

4.2.4.4.2.   Service braking command

This clause applies to units fitted with a driver’s cab.

The service brake function shall allow the driver to adjust (by application or release) the brake force between a minimum and a maximum value in a range of at least 7 steps (including brake release and maximum brake force), in order to control the speed of the train.

Only one service braking command shall be active in a train. To meet this requirement, it shall be possible to isolate the service braking function of the other service braking command(s) of the unit(s) part of a train formation, as defined for fixed and predefined formations.

When the speed of the train is higher than 15 km/h, the service brake activation shall lead automatically to the cut-off of all tractive effort; this cut-off shall not be reset until the traction command is cancelled by the driver.

Note: A friction brake may be used intentionally at speed higher than 15 km/h with traction for specific purpose (de-icing, cleaning of brake components …); it shall not be possible to use these particular functionalities in case of service brake activation.

4.2.4.4.3.   Direct braking command

Locomotives (units designed to haul freight wagons or passenger carriages) assessed for general operation shall be fitted with a direct brake system.

The direct brake system shall allow the application of a brake force on the concerned unit(s) only, with other unit(s) of the train remaining without brake applied.

4.2.4.4.4.   Dynamic braking command

If a unit is equipped with a dynamic brake system:

It shall be possible for the driver to prevent the use of regenerative braking on electric units so that there is no return of energy to the overhead contact line when driving on a line which does not allow that (see CR ENE TSI clause 4.2.7).

See also clause 4.2.8.2.3 for regenerative brake.

It is permitted to use a dynamic brake independently from other brake systems, or together with other brake systems (blending).

4.2.4.4.5.   Parking braking command

This clause applies to all units.

The parking braking command shall lead to the application of a defined brake force for an unlimited period of time, during which a lack of any energy on board may occur.

It shall be possible to release the parking brake at standstill in any situation, including for rescue purposes.

For units assessed in fixed or pre-defined formations, and for locomotives assessed for general operation, the parking brake command shall be activated automatically when the unit is switched off.

For other units, the parking brake command shall be either activated manually, or activated automatically when the unit is switched off.

Note: The application of the parking brake force may depend on the service brake status; it shall be effective when the energy on board to apply the service brake is going to decrease or is lost.

4.2.4.5.   Braking performance

4.2.4.5.1.   General requirements

The unit (trainset or vehicle) braking performance (deceleration = F(speed ) and equivalent response time) shall be determined by calculation as defined in the standard EN14531-6:2009, considering a level track.

Each calculation shall be performed for wheel diameters corresponding to new, half-worn and worn wheels, and shall include the calculation of the required wheel rail adhesion level (see clause 4.2.4.6.1).

The friction coefficients used by friction brake equipments and considered in the calculation shall be justified (see standard EN14531-1:2005 clause 5.3.1.4).

The braking performance calculation shall be performed for the two control modes: emergency brake and maximum service brake.

The braking performance calculation shall be performed at design stage, and shall be revised (correction of parameters) after the physical tests required in the clauses 6.2.2.2.5 and 6.2.2.2.6, in order to be consistent with test results.

The final braking performance calculation (consistent with test results) shall be part of the technical documentation specified in clause 4.2.12.

The maximum average deceleration developed with all brakes in use, including the brake independent of wheel/rail adhesion, shall be lower than 2,5 m/s2; this requirement is linked to the longitudinal resistance of the track (interface with infrastructure; see CR INF TSI clause 4.2.7.2).

4.2.4.5.2.   Emergency braking

Response time:

 

For units assessed in fixed formation(s) or pre-defined formation(s), the equivalent response time (*) and the delay time (*) evaluated on the total emergency braking force developed in case of the emergency brake command shall be lower than the following values:

Equivalent response time: 5 seconds

Delay time: 2 seconds

 

For units designed and assessed for general operation, the response time shall be as specified for the UIC brake system (see also clause 4.2.4.3: the brake system shall be compatible with the UIC brake system).

Calculation of the deceleration:

 

For all units, the emergency braking performance calculation shall be performed in accordance with standard EN 14531-6:2009; the deceleration profile and stopping distances at the following initial speeds (if lower than the maximum speed): 30 km/h; 80 km/h; 120 km/h; 140 km/h; 160 km/h; 200 km/h shall be determined.

 

The standards EN 14531-1:2005 clause 5.12 specifies how other parameters (brake weight percentage (lambda), braked mass) can be derived from the calculation of the deceleration or from the stopping distance of the unit.

 

For units designed and assessed for general operation, the brake weight percentage (lambda) shall also be determined.

The emergency braking performance calculation shall be performed with a brake system in two different modes:

Normal mode: no failure in the brake system and nominal value of the friction coefficients (corresponding to dry conditions) used by friction brake equipment. This calculation provides the braking performance normal mode.

Degraded mode: corresponding to the failures considered in clause 4.2.4.2.2, hazard No 3, and nominal value of the friction coefficients used by friction brake equipment. Degraded mode shall consider possible single failures; to that end, the emergency braking performance shall be determined for the case of single point failures leading to an increase of the brake distance of more that 5 %, and the associated single failure shall be clearly identified (component involved and failure mode, failure rate if available).

Degraded conditions: In addition, the emergency braking performance calculation shall be performed with reduced values of the friction coefficient, with consideration of limit values for temperature and humidity (see standard EN14531-1:2005 clause 5.3.1.4).

Note: These different modes and conditions have to be considered particularly when advanced control command and signalling systems (such as ETCS) are implemented, aiming at optimising the railway system.

The emergency braking performance calculation shall be performed for the three load conditions defined in clause 4.2.2.10 as:

minimum load: ‘design mass in working order’,

normal load: ‘design mass under normal payload’,

maximum load: ‘design mass under exceptional payload’.

For each load condition, the lowest result (i.e. leading to longest stopping distance) of the ‘emergency braking performance in normal mode’ calculations at the design maximum speed (revised according to the results of tests required below) shall be recorded in the rolling stock register defined in clause 4.8 of this TSI.

4.2.4.5.3.   Service braking

Calculation of the deceleration:

For all units, the service braking performance calculation shall be performed in accordance with standard EN 14531-6:2009 with a brake system in normal mode, with nominal value of the friction coefficients used by friction brake equipment for the load condition ‘design mass under normal payload’ at the design maximum speed.

Maximum service braking performance:

When the service braking has higher design performance capability than the emergency braking, it shall be possible to limit the maximum service braking performance (by design of the braking control system, or as a maintenance activity) at a level lower than the emergency braking performance.

Note: A Member State may ask the emergency braking performance to be at a higher level than the maximum service braking performance for safety reasons, but in any case it cannot prevent the access to a railway undertaking using a higher maximum service braking performance, unless that Member State is able to demonstrate that the national safety level is endangered.

4.2.4.5.4.   Calculations related to thermal capacity

This clause applies to all units.

For OTMs, it is allowed to verify this requirement by temperature measurements on wheels and brake equipment.

The brake energy capacity shall be verified by calculation showing that the braking system is designed to withstand the dissipation of the braking energy. The reference values used in this calculation for the components of the braking system that dissipate energy shall either be validated by a thermal test or by previous experience.

This calculation shall include the scenario consisting of 2 successive emergency brake applications from the maximum speed (time interval corresponding to the time needed to accelerate the train up to the maximum speed) on level track for the load condition ‘design mass under exceptional payload’.

In case of unit that cannot be operated alone as a train, the time interval between 2 successive emergency brake applications used in the calculation shall be reported.

The maximum line gradient, associated length and operating speed for which the brake system is designed in relation with brake thermal energy capacity shall also be defined by a calculation for the load condition ‘design mass under exceptional payload’, with the service brake being used to maintain the train at a constant operating speed.

The result (maximum line gradient, associated length and operating speed) shall be recorded in the rolling stock register defined in clause 4.8 of this TSI.

The following ‘reference case’ for the slope to be considered is suggested: maintain the speed of 80 km/h on a slope of 21 ‰ constant gradient over a distance of 46 km. If this reference case is used, the rolling stock register shall only mention the compliance to it.

4.2.4.5.5.   Parking brake

Performance:

 

A unit (train or vehicle) in load condition ‘design mass in working order’ without any power supply available, and stationary permanently on a 35 ‰ gradient, shall be kept immobilised.

 

Immobilisation shall be achieved by means of the parking brake function, and additional means (e.g. scotches) in case where the parking brake is unable to achieve the performance on its own; the required additional means shall be available on board the train.

Calculation:

The unit (train or vehicle) parking brake performance shall be calculated as defined in the standard EN14531-6:2009. The result (gradient where the unit is kept immobilised by the parking brake alone) shall be recorded in the rolling stock register defined in clause 4.8 of this TSI.

4.2.4.6.   Wheel rail adhesion profile — Wheel slide protection system

4.2.4.6.1.   Limit of wheel rail adhesion profile

The braking system of a unit shall be designed so that the service brake performance without dynamic brake and the emergency brake performance do not assume a calculated wheel/rail adhesion in the speed range > 30 km/h higher than the following values:

0,15 for locomotives, for units designed to carry passengers assessed for general operation, and for units assessed in fixed or pre-defined formation(s) having more than 7 and less than 16 axles,

0,13 for units assessed in fixed or pre-defined formation(s) having 7 axles or less,

0,17 for units assessed in fixed or pre-defined formation(s) having 20 axles or more. This minimum number of axles may be reduced to 16 axles if the test required in Section 4.2.4.6.2 related to the efficiency of the WSP system provides positive result; otherwise 0,15 shall be used as limited value of wheel rail adhesion between 16 and 20 axles.

The above requirement shall also apply for a direct brake command described in clause 4.2.4.4.3.

The design of a unit shall not assume wheel/rail adhesion higher than 0,12 when calculating the parking brake performance.

These limits of wheel rail adhesion shall be verified by calculation with the smallest wheel diameter, and with the 3 load conditions considered in clause 4.2.4.5.

All values of adhesion shall be rounded to two decimal places.

4.2.4.6.2.   Wheel slide protection system

A wheel slide protection system (WSP) is a system designed to make the best use of available adhesion by a controlled reduction and restoration of the brake force to prevent wheelsets from locking and uncontrolled sliding, thereby minimising the extension of stopping distances and possible wheel damage.

Requirements on the presence and use of a WSP system on the unit:

Units designed for maximum service speed higher than 150 km/h shall be fitted with a wheel slide protection system.

Units equipped with brake blocks on wheel running surface with a brake performance which assumes a calculated wheel/rail adhesion higher than 0,12 shall be fitted with a wheel slide protection system.

Units not equipped with brake blocks on wheel running surface with a brake performance which assumes a calculated wheel/rail adhesion higher than 0,11 shall be fitted with a wheel slide protection system.

The requirement on the wheel slide protection system above shall apply to the two brake modes: emergency brake and service brake.

It shall also apply to the dynamic brake system, which is part of the service brake, and can be part of the emergency brake (see clause 4.2.4.7).

Requirements on the WSP system performance:

For units equipped with a dynamic braking system, a WSP system (if present according to the point above) shall control the dynamic brake force; when this WSP system is not available, the dynamic brake force shall be inhibited, or limited in order not to lead a wheel/rail adhesion demand higher than 0,15.

The wheel slide protection system shall be designed according to EN 15595:2009 clause 4, and verified according to the methodology defined in EN 15595:2009 clauses 5 and 6; when reference is made to the clause 6.2 of EN 15595:2009 ‘overview of required test programmes’, only the clause 6.2.3 applies, and it applies to all types of units.

If a unit is equipped with a WSP, a test shall be done to verify the efficiency of the WSP system (maximum extension of the stopping distance compared to stopping distance on dry rail) when integrated in the unit.

The relevant components of the wheel slide protection system shall be considered in the safety analysis of the emergency brake function required in clause 4.2.4.2.2.

4.2.4.7.   Dynamic brake — Braking system linked to traction system

Where the braking performance of the dynamic brake or of braking system linked to the traction system is included in the performance of the emergency braking in normal mode defined in clause 4.2.4.5.2, the dynamic brake or the braking system linked to traction shall be:

commanded by the main brake system control line (see clause 4.2.4.2.1),

included in the safety analysis required by the safety requirement No 3 set out in clause 4.2.4.2.2 for the emergency brake function,

subject to a safety analysis covering the hazard ‘after activation of an emergency command, complete loss of the brake force’.

Note: For electric units, this analysis shall cover failures leading to absence onboard the unit of the voltage delivered by the external power supply.

4.2.4.8.   Braking system independent of adhesion conditions

4.2.4.8.1.   General

Brake systems able to develop a brake force applied on the rail, independent of the wheel/rail adhesion condition, are a means of providing additional braking performance when the requested performance is higher than the performance corresponding to the limit of the available wheel rail adhesion (see clause 4.2.4.6).

It is permissible to include the contribution of brakes independent of wheel/rail adhesion in the braking performance in normal mode defined in clause 4.2.4.5 for the emergency brake; in such a case, the brake system independent of adhesion condition shall be:

commanded by the main brake system control line (see clause 4.2.4.2.1),

included in the safety analysis required by the safety requirement No 3 set out in clause 4.2.4.2.2 for the emergency brake function,

subject of a safety analysis covering the hazard ‘after activation of an emergency command, complete loss of the brake force’.

4.2.4.8.2.   Magnetic track brake

Requirements on magnetic brakes specified by the CCS subsystem are referenced in clause 4.2.3.3.1 of this TSI.

A magnetic track brake is allowed to be used as an emergency brake, as mentioned in the CR INF TSI, clause 4.2.7.2.

The geometrical characteristics of the end elements of the magnet in contact with the rail shall be as specified for one of the types described in Appendix 3 of UIC 541-06:Jan 1992.

4.2.4.8.3.   Eddy current track brake

This section covers only eddy current track brake developing a brake force between the rolling stock and the rail.

Requirements on eddy current track brakes specified by the CCS subsystem are referenced in clause 4.2.3.3.1 of this TSI.

According to the CR INF TSI, clause 4.2.7.2, the conditions for use of eddy current track brake are not harmonised.

Therefore, requirements to be met by eddy current track brake are an open point.

4.2.4.9.   Brake state and fault indication

Information available to train staff shall allow the identification of degraded conditions concerning the rolling stock (brake performance lower that the performance required), for which specific operating rules apply.

To that end, it shall be possible at certain phases during operation for the train staff to identify the status (applied or released or isolated) of the main (emergency and service) and parking brake systems, and the status of each part (including one or several actuators) of these systems that can be controlled and/or isolated independently.

If the parking brake always depends directly on the state of main brake system, it is not required to have an additional and specific indication for the parking brake system.

The phases that shall be considered during operation are standstill and running.

When at a standstill, train staff shall be able to check from inside and/or outside of the train:

the continuity of the train brake control command line,

the availability of the braking energy supply along the train,

the status of the main brake and parking brake systems and the status of each part (including one or several actuators) of these systems that can be controlled and/or isolated separately (as described above in the first paragraph of this clause), excepted for dynamic brake and braking system linked to traction systems.

When running, the driver shall be able to check from the driving position in the cab:

the status of the train brake control command line,

the status of the train brake energy supply,

the status of the dynamic brake and braking system linked to traction system if it is taken into account in the brake performance,

the status applied or released of at least one part (actuator) of the main brake system which is controlled independently (e.g. a part which is installed on the vehicle fitted with an active cab).

The function providing the information described above to the train staff is a safety related function, as it is used for the train staff to evaluate the braking performance of the train. Where local information is provided by indicators, the use of harmonised indicators ensures the required safety level. Where a centralised control system allowing the train staff to perform all checks from one location (i.e. inside the drivers cab) is provided, the safety level for this control system is an open point.

Applicability to units intended for general operation:

 

Only functionalities that are relevant to the design characteristics of the unit (e.g. presence of a cab, …) shall be considered.

 

The signals transmission required (if any) between the unit and the other coupled unit(s) in a train for the information regarding the brake system to be available at train level shall be documented, taking into account functional aspects.

 

This TSI does not impose any technical solution regarding physical interfaces between units.

4.2.4.10.   Brake requirements for rescue purposes

All brakes (emergency, service, parking) shall be fitted with devices allowing their release and isolation. These devices shall be accessible and functional whether the train or vehicle is: powered, non-powered or immobilised without any available energy on board.

It shall be possible to rescue a train with no energy available on board by a rescue power unit equipped with a pneumatic brake system compatible with the UIC brake system (brake pipe as braking control command line), and to have a part of the brake system of the rescued train controlled by means of an interface device.

Note: See clause 4.2.2.2.4 of this TSI for mechanical interface.

The braking performance developed by the rescued train in this particular operating mode shall be evaluated by a calculation, but is not required to be the same as the braking performance described in clause 4.2.4.5.2. The calculated braking performance shall be part of the technical documentation specified in clause 4.2.12.

This requirement does not apply to units which are operated in a train formation of less than 200 tons (load condition ‘design mass in working order’).

4.2.5.   Passenger related items

For information purposes only, the following non-exhaustive list gives an overview of the basic parameters covered by the PRM TSI, which are applicable to conventional units which are intended to carry passengers:

seats, including priority seats,

wheelchair spaces,

exterior doors, including dimensions, obstacle detectors, controls,

interior doors, including controls, dimensions,

toilets,

clearways,

lighting,

customer information,

floor height changes,

handrails,

wheelchair Accessible sleeping accommodation,

step position for vehicle access and egress, including steps and boarding aids.

Additional requirements are specified below in this clause.

The passenger related parameters which are specified in the SRT TSI clauses 4.2.5.7 (Communication means on trains) and 4.2.5.8 (Emergency brake override), differ from some of the requirements in the present TSI. For this, the TSIs shall be applied as follows:

SRT TSI clause 4.2.5.7 (Communication means on trains) shall be substituted by clause 4.2.5.2 (Public address system: audible communication system) of the present TSI for conventional rolling stock.

SRT TSI clause 4.2.5.8 (Emergency brake override) shall be substituted by 4.2.5.3 (Passenger alarm: functional requirements) of the present TSI for conventional rolling stock.

Note: Refer to clause 4.2.10.1.3 of the present TSI for other interface information between the present TSI and the SRT TSI.

4.2.5.1.   Sanitary systems

If a water tap is provided in a unit and unless the water is provided from the tap in accordance with the Drinking water Directive (Council Directive 98/83/EC (17) a visual sign shall clearly indicate that the water provided at the tap is not drinkable.

Sanitary systems (toilets, washrooms, bar/restaurant facilities) where fitted shall not allow the release of any material that may be detrimental to the health of people or to the environment.

Released materials (treated water) shall be conformant to the applicable European regulations under the Water Framework Directive:

The bacterial content of water discharged from sanitary systems shall not at any time exceed the bacterial content value for Intestinal enterococci and Escherichia coli bacteria specified as ‘good’ for inland waters in European Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council (18) concerning the management of bathing water quality.

The treatment processes shall not introduce substances that are identified in annex I of Directive 2006/11/EC of the European Parliament and of the Council (19) on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community.

To limit the dispersion of released liquid on the trackside, uncontrolled discharge from any source shall take place downwards only, under the body frame of the vehicle in a distance not greater than 0,7 metres from the longitudinal centre line of the vehicle.

The following shall be provided in the technical documentation described in clause 4.2.12:

the presence and type of toilets in a unit,

the characteristics of the flushing medium, if it is not clean water,

the nature of the treatment system for released water and the standards against which conformity has been assessed.

4.2.5.2.   Public address system: audible communication system

This clause shall substitute SRT TSI clause 4.2.5.7 (Communication means on trains) for conventional rolling stock.

This clause applies to all units designed to carry passengers and units designed to haul passenger trains.

Trains shall be equipped as a minimum with a means of audible communication:

for the train crew to address the passengers in a train,

for the train crew and ground control to communicate between each other.

Note: The specification and assessment of this function are part of the CR CCS TSI, clause 4.2.4 ‘EIRENE functions’,

for internal communication between the train crew and in particular between the driver and staff in the passenger area (if any).

The equipment shall be able to remain on standby independently of the main energy source for at least three hours. During the standby time the equipment shall be able to actually function at random intervals and periods during an accumulated time of 30 minutes.

The communication system shall be designed in such a manner that it continues to operate at least half (distributed throughout the train) of its loudspeakers in the event of a failure in one of its transmission elements or, as an alternative, another means shall be available to inform the passengers in the event of a failure.

Provisions for passengers to contact train crew are prescribed in clause 4.2.5.3 (passenger alarm) and 4.2.5.5 (communication devices for passengers).

Applicability to units intended for general operation:

 

Only functionalities that are relevant to the design characteristics of the unit (e.g. presence of a cab, of a crew interface system, …) shall be considered.

 

The signals transmission required between the unit and the other coupled unit(s) in a train for the communication system to be available at train level shall be implemented and documented, taking into account functional aspects.

 

This TSI does not impose any technical solution regarding physical interfaces between units.

4.2.5.3.   Passenger alarm: functional requirements

This clause shall substitute SRT TSI clause 4.2.5.8 (Emergency brake override) for conventional rolling stock.

This clause is applicable to all units designed to carry passengers and units designed to haul passenger trains.

The passenger alarm is a safety related function, for which the requirements, including safety aspects, are set out in this clause.

General requirements:

 

The passenger alarm shall comply either:

(a)

with the HS RST TSI 2008 clause 4.2.5.3;

(b)

or alternatively, with the provisions described below, which then replace the provisions of the HS RST TSI 2008 for application to units in the scope of this CR LOC & PAS TSI.

 

Alternative provisions for the passenger alarm:

 

Requirements for information interfaces:

With the exception of toilets and gangways, each compartment, each entrance vestibule and all other separated areas intended for passengers shall be equipped with at least one clearly visible and indicated alarm device to inform the driver in the event of a danger.

The alarm device shall be designed so that once activated it cannot be cancelled by passengers.

At the triggering of the passenger alarm, both visual and acoustic signs shall indicate to the driver that one or more passenger alarms have been activated.

A device in the cab shall allow the driver to acknowledge his awareness of the alarm. The driver’s acknowledgement shall be perceivable at the place where the passenger alarm was triggered and shall stop the acoustic signal in the cab.

On the driver’s initiative, the system shall allow a communication link to be established between the driver’s cab and the place where the alarm(s) was/were triggered. The system shall allow the driver to cancel this communication link on his initiative.

A device shall enable the crew to reset the passenger alarm.

 

Requirements for activation of the brake by the passenger alarm:

When the train is stopped at a platform or departing from a platform, activation of a passenger alarm shall lead to a direct application of the service brake or the emergency brake, resulting in a complete stop. In this case, only after the train has come to a complete stop, system shall allow the driver to cancel any automatic braking action initiated by the passenger alarm.

In other situations, 10 +/- 1 seconds after activation of the (first) passenger alarm, at least an automatic service brake shall be initiated unless the passenger alarm is acknowledged by the driver within this time. The system shall allow the driver to override at any time an automatic braking action initiated by the passenger alarm.

 

Criteria for a train departing from a platform:

 

A train is deemed to be departing from a platform during the period of time elapsing between the moment when door status is changed from ‘released’ to ‘closed and locked’ and the moment when the last vehicle has left the platform.

 

This moment shall be detected by an onboard device. If the platform is not physically detected, the train is deemed to have left the platform when:

the speed of the train reaches 15 (+/- 5) km/h, or:

the distance covered is 100 (+/- 20) m,

whichever occurs the first.

 

Safety requirements:

 

The passenger alarm is considered to be a safety related function, for which the required safety level is deemed to be satisfied by the following requirements:

A control system shall permanently monitor the ability of the passenger alarm system to convey the signal.

As alternative, a passenger alarm system with no control system (as described in this bullet point) shall be accepted if it is demonstrated to be compliant with the required safety level; the value of the required safety level is an open point.

Units fitted with a driver’s cab shall be fitted with a device which allows authorised staff to isolate the passenger alarm system.

If the passenger alarm system is not functioning, either after intentional isolation by staff, due to a technical failure, or by coupling the unit with a non-compatible unit, application of the passenger alarm shall result in a direct application of brakes. In this case, the provisions to enable the driver to override the brake is not mandatory.

If the passenger alarm system is not functioning, this shall be permanently indicated to the driver in the active driver’s cab.

 

A train with an isolated passenger alarm system does not meet the minimum requirements for safety and interoperability as defined in this TSI and shall therefore be regarded to as being in degraded mode.

 

Applicability to units intended for general operation:

 

Only functionalities that are relevant to the design characteristics of the unit (e.g. presence of a cab, of a crew interface system, …) shall be considered.

 

The signals transmission required between the unit and the other coupled unit(s) in a train for the passenger alarm system to be available at train level shall be implemented and documented, taking into account functional aspects; it shall be compatible with both solutions (a) and (b) mentioned under ‘General requirements’.

 

This TSI does not impose any technical solution regarding physical interfaces between units.

4.2.5.4.   Safety instructions to passengers — Signs

This clause is applicable to all units designed to carry passengers.

Instructions shall be given to passengers on the use of emergency exits, the activation of passenger alarm, about passenger doors locked out of service, etc. These instructions shall be given according to the provisions of the PRM TSI clauses 4.2.2.8.1 and 4.2.2.8.2.

4.2.5.5.   Communication devices for passengers

This clause applies to all units designed to carry passengers and units designed to haul passenger trains.

Units designed for operation without staff onboard (other than driver) shall be equipped with a ‘call for aid’ device for passengers to communicate to the driver in case of emergency. In this case the system shall allow the communication link to be established on the initiative of the passenger. The system shall allow the driver to cancel this communication link at his initiative. The requirements to the position of the ‘call for aid’ device are the ones applicable for the passenger alarm as defined in clause 4.2.5.3 ‘Passenger alarm: functional requirements’.

The ‘call for aid’ devices shall be compliant with the information and indication requirements as set out for the ‘Emergency call device’ in the PRM TSI clause 4.2.2.8.2.2 ‘Interoperable constituent requirements’.

Applicability to units intended for general operation:

 

Only functionalities that are relevant to the design characteristics of the unit (e.g. presence of a cab, of a crew interface system, …) shall be considered.

 

The signals transmission required between the unit and the other coupled unit(s) in a train for the communication system to be available at train level shall be implemented and documented, taking into account functional aspects.

 

This TSI does not impose any technical solution regarding physical interfaces between units.

4.2.5.6.   Exterior doors: passenger access to and egress from rolling stock

This clause applies to all units designed to carry passengers and units designed to haul passenger trains.

Doors intended for staff and freight are dealt with in clauses 4.2.2.8 and 4.2.9.1.2 of this TSI.

The control of external passenger access doors is a safety related function; the functional requirements expressed in this clause are necessary to ensure the safety level required; the safety level required for the control system described in points D and E below is an open point.

A —   Terminology used:

In the context of this clause a ‘door’ is an external passenger access door, intended primarily for passengers to enter and leave the unit.

A ‘locked door’ is a door held closed by a physical door locking device

A ‘door locked out of service’ is a door immobilised in a closed position by a manually operated mechanical locking device.

A door ‘released’ is a door that is able to be opened by operating the local or, central door control, (where the latter is available).

For the purpose of this clause, a train is at a standstill when the speed has decreased to 3km/h or less.

B —   Door closing and locking

The door control device shall allow the train crew to close and lock all the doors before the train departs.

When the centralised door closing and locking is activated from a local control, adjacent to a door, it is permissible for this door to remain open when the other doors close and lock. The door control system shall allow the staff to close and lock this door subsequently before departure.

The doors shall be kept closed and locked until they are released in accordance with subsection E ‘Door opening’ of this clause. In the event of loss of power to the door controls, the doors shall be kept locked by the locking mechanism.

C —   Locking a door out of service

A manually operated mechanical device shall be provided to enable (the train crew or maintenance staff) to lock a door out of service.

The locking out of service device shall:

isolate the door from any opening command,

lock the door mechanically in the closed position,

indicate the status of the isolation device,

permit the door to be by-passed by the ‘door-closed proving system’.

It shall be possible to indicate a door locked out of service by a clear marking according to PRM TSI §4.2.2.8 ‘Customer Information’.

D —   Information available to the train crew

An appropriate ‘doors-closed proving system’ shall allow the driver to check at any moment whether or not all the doors are closed and locked.

If one or more doors are not locked, this shall be continuously indicated to the driver.

An Indication shall be provided to the driver of any fault of a door closing and/or locking operation.

Audible and visual alarm signal shall indicate to the driver, an emergency opening of one or more doors.

A ‘door locked out of service’ is permitted to be by-passed by the ‘doors-closed proving system’.

E —   Door opening

A train shall be provided with door release controls, which allow the crew or an automatic device associated with the stop at a platform, to control the release of doors separately on each side, allowing them to be opened by passengers or, if available, by a central opening command when the train is at a standstill.

At each door, local opening controls or opening devices shall be accessible for passengers from both the outside and the inside of the vehicle.

F —   Door — Traction interlock

Traction power shall be applied only when all doors are closed and locked. This shall be ensured through an automatic door-traction interlock system. The door-traction interlock system shall prevent traction power being applied when not all of the doors are closed and locked.

The traction interlock system shall be provided with a manual override, intended to be activated by the driver in exceptional situations, to apply traction even when not all of the doors are closed and locked.

G —   Door emergency opening

The requirements of clause 4.2.2.4.2.1 g- of the HS RST TSI:2008 shall apply.

Applicability to units intended for general operation:

Only functionalities that are relevant to the design characteristics of the unit (e.g. presence of a cab, of a crew interface system, …) shall be considered.

The signals transmission required between the unit and the other coupled unit(s) in a train for the door system to be available at train level shall be implemented and documented, taking into account functional aspects.

This TSI does not impose any technical solution regarding physical interfaces between units.

4.2.5.7.   Exterior door system construction

If a unit is fitted with a door intended to be used by passengers to access or egress the train, the following provisions apply:

Doors shall be fitted with transparent windows to allow passengers to identify the presence of a platform.

The outside surface of passenger units shall be designed in such a way that they do not give the possibility for a person to ‘train surf’ when the doors are closed and locked.

As a measure to prevent ‘train surfing’, handholds on the outside surface of the door system shall be avoided or designed so that they cannot be gripped when the doors are closed.

Handrails and handholds shall be fixed so that they can withstand the forces exerted on them during operation.

4.2.5.8.   Inter-unit doors

This clause is applicable to all units designed to carry passengers.

Where a unit is equipped with inter-unit doors at the end of coaches or at unit-ends, they shall be fitted with a device that allows them to be locked (e.g. where a door is not connected by a gangway for use of passengers to an adjacent coach or unit, etc.).

4.2.5.9.   Internal air quality

In regular operation the quantity and quality of air provided inside the area of vehicles occupied by passengers and/or staff shall be such that no risk is developed to the health of passengers or staff additional to those resulting from the external ambient air quality.

A ventilation system shall maintain an acceptable interior CO2 level under operational conditions.

The CO2 level shall not exceed 5 000 ppm in all normal operating conditions.

In case of interruption of the ventilation, due to an interruption of the main power supply or to a breakdown of the system, an emergency provision shall ensure the supply of outside air into all passenger and staff areas.

If this emergency provision is ensured through battery supplied forced ventilation, measurements shall be performed in order to define the duration in which the CO2 level will remain below 10 000 ppm, assuming a passenger load derived from the load condition ‘design mass under normal payload’. The duration shall be recorded in the rolling stock register defined in clause 4.8 of this TSI and shall not be less than 30 minutes.

Train staff shall have the possibility of preventing passengers being exposed to environmental fumes that may be present, especially in tunnels. This requirement shall be satisfied by compliance to clause 4.2.7.11.1 of the HS RST TSI.

4.2.5.10.   Body side windows

Where body side windows can be opened by passengers and cannot be locked by the train staff, the size of the opening shall be limited to such dimensions that it is not possible to pass a ball shaped object with 10 cm diameter through it.

4.2.6.   Environmental conditions and aerodynamic effects

This clause applies to all units.

4.2.6.1.   Environmental conditions

Environmental conditions are physical, chemical or biological conditions external to a product and to which it is subjected to at a certain time.

The design of rolling stock, as well as its constituents shall take into account the environmental conditions to which this rolling stock will be subjected to.

The environmental parameters are described in the clauses below; for each environmental parameter, a nominal range is defined, which is the most commonly encountered in Europe, and is the basis for interoperable rolling stock.

For certain environmental parameters, ranges other than the nominal one are defined; in that case, a range shall be selected for the design of the rolling stock.

For the functions identified in the clauses below, design and/or testing provisions taken to ensure that the rolling stock is meeting the TSI requirements in this range shall be described in the technical documentation.

The selected range(s) shall be recorded in the register of rolling stock, defined in clause 4.8 of this TSI, as a characteristic of the rolling stock.

Depending on the ranges selected, and on provisions taken (described in the technical documentation), relevant operating rules could be necessary to ensure the technical compatibility between the rolling stock and environmental conditions that can be met on parts of the TEN network.

In particular, operating rules are necessary when rolling stock designed for the nominal range is operated on a particular line of the TEN network where the nominal range is exceeded at certain periods of the year.

The ranges, if different than the nominal one, to be selected to avoid any restrictive operating rule(s) linked to a geographical area and climatic conditions, are specified by the Member States and are listed in the clause 7.4.

4.2.6.1.1.   Altitude

Rolling stock shall meet the requirements of this TSI for the selected range as defined in EN 50125-1:1999 clause 4.2.

The selected range shall be recorded in the rolling stock register.

4.2.6.1.2.   Temperature

Rolling shall meet the requirements of this TSI within one (or several) of the climatic zones T1 (– 25 °C to + 40 °C; nominal), or T2 (– 40 °C to + 35 °C) or T3 (– 25 °C to + 45 °C) as defined in EN50125-1:1999 clause 4.3.

The selected temperature zone(s) shall be recorded in the rolling stock register.

The temperature to consider for design purpose of rolling stock constituents shall take into account their integration in the rolling stock.

4.2.6.1.3.   Humidity

Rolling stock shall meet the requirements of this TSI without degradation for humidity levels as defined in EN 50125-1:1999 clause 4.4.

The effect of humidity to consider for design purpose of rolling stock constituents shall take into account their integration in the rolling stock.

4.2.6.1.4.   Rain

Rolling stock shall meet the requirements of this TSI considering a rate of rain as defined in EN 50125-1:1999 clause 4.6.

4.2.6.1.5.   Snow, ice and hail

Rolling stock shall meet the requirements of this TSI without degradation for snow, ice and hail conditions as defined in EN 50125-1:1999 clause 4.7, which correspond to the nominal conditions (range).

The effect of snow, ice and hail to consider for design purpose of rolling stock constituents shall take into account their integration in the rolling stock.

Where more severe ‘snow, ice and hail’ conditions are selected, rolling stock and the parts of the subsystem shall then be designed to meet TSI requirements considering the following scenarios:

Snowdrift (light snow with low water equivalent content), covering the track up to 80 cm continuously above top rail level.

Powder snow, snowfall of large quantities of light snow with low water equivalent content.

Temperature gradient, temperature and humidity variation during one single run causing ice build-ups on the rolling stock.

Combined effect with low temperature according to the temperature zone chosen as defined in clause 4.2.6.1.2.

In relation with clause 4.2.6.1.2 (climatic zone T2) and with the present clause 4.2.6.1.5 (severe conditions for snow, ice and hail) of this TSI, the provisions taken to meet TSI requirements in these severe conditions shall be identified and verified, in particular design and/or testing provisions that are required for the following TSI requirements:

Obstacle deflector as defined in this TSI clause 4.2.2.5: additionally, capability to remove snow in front of the train.

Snow shall be considered as an obstacle to be removed by the obstacle defector; the following requirements are defined in clause 4.2.2.5 (by reference to EN 15227):

‘The obstacle deflector needs to be of sufficient size to sweep obstacles clear of the path of the bogie. It shall be a continuous structure and shall be designed so as not to deflect objects upwards or downwards. Under normal operating conditions, the lower edge of the obstacle deflector shall be as close to the track as the vehicle movements and gauge line will permit.

In plan view the deflector should approximate to a “V” profile with an included angle of not more than 160°. It can be designed with a compatible geometry to function also as a snow plough.’

The forces specified in clause 4.2.2.5 of this TSI are deemed to be sufficient in order to remove the snow.

Running gear as defined in the TSI clause 4.2.3.5: considering snow and ice build up and possible consequence on running stability and brake function.

Brake function and brake power supply as defined in the TSI clause 4.2.4.

Signalling the presence of the train to others as defined in the TSI clause 4.2.7.

Providing a view ahead as defined in the TSI clause 4.2.7.3.1.1 (head lights) and 4.2.9.1.3.1 (front visibility), with windscreen’s equipment as defined in clause 4.2.9.2 functioning.

Providing the driver with acceptable climate for working as defined in the TSI clause 4.2.9.1.7.

The provision adopted shall be documented in the technical documentation described in clause 4.2.12.2 of this TSI.

The selected range for ‘snow, ice and hail’ (nominal or severe) shall be recorded in the rolling stock register.

4.2.6.1.6.   Solar radiation

Rolling stock shall meet the requirements of this TSI for solar radiations as defined in EN 50125-1:1999 clause 4.9.

The effect of solar radiation to consider for design purpose of rolling stock constituents shall take into account their integration in the rolling stock.

4.2.6.1.7.   Resistance to pollution

Rolling stock shall meet the requirements of this TSI considering its environment and the pollution effect created by its interaction with the following list of substances:

Chemically active substances Class 5C2 of EN 60721-3-5:1997.

Contaminating fluids Class 5F2 (electrical engine) of EN 60721-3-5:1997.

Class 5F3 (thermal engine) of EN 60721-3-5:1997.

Biologically active substances Class 5B2 of EN 60721-3-5:1997.

Dust Defined by class 5S2 of EN 60721-3-5:1997.

Stones and other objects: Ballast and other of maximum 15 mm diameter.

Grasses and leaves, pollen, flying insects, fibres etc. (design of ventilation ducts)

Sand according to EN 60721-3-5:1997.

Sea spray according to EN 60721-3-5:1997 Class 5C2.

Note: Reference to standards in this clause is relevant only for the definitions of substances having a polluting effect.

The polluting effect as described above has to be evaluated at the design stage.

4.2.6.2.   Aerodynamic effects

The passing of a train causes an unsteady airflow with varying pressures and flow velocities. These pressure and flow velocity transients have an effect on persons, objects and buildings at the trackside; they have also an effect on the rolling stock.

The combined effect of train speed and air speed causes an aerodynamic rolling moment that can affect the stability of rolling stock.