EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0438

Regolament (UE) Nru 438/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 19 ta’ Mejju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 998/2003 dwar il-ħtiġiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets

OJ L 132, 29.5.2010, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 23 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Imħassar b' 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/438/oj

29.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/3


REGOLAMENT (UE) Nru 438/2010 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-19 ta’ Mejju 2010

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 998/2003 dwar il-ħtiġiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 43(2) u 168(4)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jistabbilixxi l-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets u r-regoli li japplikaw għall-kontrolli fuq tali moviment.

(2)

L-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 jistabbilixxi dispożizzjonijiet applikabbli għall-moviment bejn l-Istati Membri ta’ klieb, qtates u nemsijiet kif elenkat fil-Partijiet A u B tal-Anness I ta’ miegħu. Skont l-Artikolu 5(1)(a) ta’ dak ir-Regolament, dawk il-pets għandhom jiġu identifikati permezz ta’ sistema ta’ identifikazzjoni elettronika (transponder). Għal perijodu tranżitorju ta’ tmien snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dak ir-Regolament, dawk il-pets għandhom jitqiesu bħala identifikati wkoll meta jkollhom tattwaġġ li jkun jista’ jinqara bla diffikultà.

(3)

L-Artikoli 4(1) u 14 tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 jipprevedu li, meta t-transponder ma jikkonformax mal-Istandard ISO 11784 jew mal-Anness A tal-Istandard ISO 11785, is-sid jew il-persuna fiżika responsabbli mill-pet f’isem is-sid tipprovdi l-mezzi meħtieġa sabiex jinqara t-transponder kull meta ssir spezzjoni.

(4)

Sabiex jiġu evitati kull disturbi bla bżonn, b’mod partikolari fir-rigward tal-movimenti tal-pets minn pajjiżi terzi, jeħtieġ li r-referenzi għal dawk l-Istandards tal-ISO isiru aktar preċiżi qabel ma jsir obbligatorju l-użu tat-transponders. Minħabba fin-natura teknika ta’ dawk ir-referenzi, jixraq li dawn jiġu inklużi f’Anness għar-Regolament (KE) Nru 998/2003 u li jiġu emendati l-Artikoli 4 u 14 ta’ dak ir-Regolament kif meħtieġ.

(5)

Barra minn dan, l-Artikolu 5(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 jipprevedi li l-klieb, il-qtates u n-nemsijiet ikunu akkumpanjati minn passaport maħruġ minn veterinarju awtorizzat mill-awtorità kompetenti, li jiċċertifika t-tilqim validu kontra r-rabbja, skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-laboratorju tal-manifattura, imwettaq fuq l-annimal inkwistjoni, b’tilqima ta’ kontra r-rabbja inattivata ta’ mill-inqas unità antiġenika waħda f’kull doża (l-istandard tad-WHO). Mindu ġie adottat ir-Regolament (KE) Nru 998/2003, saru disponibbli wkoll tilqimiet rikombinanti għall-għanijiet ta’ tilqim kontra r-rabbja.

(6)

Sabiex jiġi permess il-moviment, b’mod partikolari minn pajjiżi terzi, tal-klieb, tal-qtates u tan-nemsijiet imlaqqma bit-tilqimiet rikombinanti, għandhom jissawru dispożizzjonijiet ukoll sabiex jiġi awtorizzat, għall-għan tar-Regolament (KE) Nru 998/2003, l-użu ta’ tilqimiet ta’ dan it-tip skont ċerti ħtiġiet tekniċi stabbiliti fl-Anness għal dak ir-Regolament.

(7)

Jekk ikunu amministrati fi Stat Membru, it-tilqimiet għandhom ikunu ngħataw awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew skont id-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji (4) jew skont ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (5).

(8)

Jekk ikunu amministrati f’pajjiż terz, it-tilqimiet għandhom ikunu konformi mal-istandards minimi għas-sikurezza kif stabbilit fil-Kapitolu rilevanti tal-Manwal tat-Testijiet Djanjostiċi u t-Tilqimiet għall-Annimali li Jgħixu fuq l-Art maħruġ mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE).

(9)

Barra minn dan, għandhom jiġu adottati regoli msejsa fuq ix-xjenza ta’ tip simili għal dawk stabbiliti għar-rabbja. Huma għandhom jipprovdu miżuri tas-saħħa preventivi għall-moviment ta’ pets fir-rigward ta’ mard ieħor li jaf jolqot lil dawn l-annimali, f’każijiet fejn dawk il-miżuri preventivi jkunu proporzjonali għar-riskju li jinxtered dak il-mard minħabba t-tali moviment.

(10)

L-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 jipprevedi li d-dħul tal-klieb u l-qtates fl-Irlanda, Malta, l-Iżvezja u r-Renju Unit ikun suġġett għal ħtiġiet addizzjonali, fid-dawl tas-sitwazzjoni partikolari f’dawk l-Istati Membri fir-rigward tar-rabbja. Dik id-dispożizzjoni għandha tiġi applikata bħala miżura tranżitorja sat-30 ta’ Ġunju 2010.

(11)

Skont dawk il-ħtiġiet addizzjonali, il-klieb u l-qtates li jiddaħħlu fit-territorju ta’ dawk l-Istati Membri jeħtieġ li jiġu identifikati permezz ta’ transponder sakemm l-Istat Membru ta’ destinazzjoni ma jirrikonoxxix ukoll li l-annimal jista’ jiġi identifikat permezz ta’ tattwaġġ li jkun jista’ jinqara bla diffikultà. Barra minn hekk, dawk il-ħtiġiet jinkludu titrazzjoni tal-antikorpi obbligatorja qabel id-dħul ta’ dawk il-pets fit-territorju ta’ dawk l-Istati Membri, sabiex jiġi kkonfermat li jkun intlaħaq livell protettiv ta’ antikorpi kontra r-rabbja.

(12)

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ miżuri tas-saħħa preventivi fir-rigward ta’ mard ieħor minbarra r-rabbja, u modifiki ta’ ħtiġiet għall-identifikazzjoni ta’ annimali u għat-tilqim ta’ kontra r-rabbja kif stabbilit fl-Annessi imdaħħlin, skont dan ir-Regolament, fir-Regolament (KE) Nru 998/2003. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti.

(13)

L-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-moviment tal-klieb, il-qtates u n-nemsijiet minn pajjiżi terzi skont is-sitwazzjoni prevalenti tar-rabbja fil-pajjiż terz ta’ oriġini u fl-Istat Membru ta’ destinazzjoni.

(14)

L-Artikolu 8(1)(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 jipprevedi li, f’każijiet fejn il-pets jittieħdu minn ċerti pajjiżi terzi lejn l-Irlanda, Malta, l-Isvezja u r-Renju Unit, għandhom japplikaw il-ħtiġiet addizzjonali previsti fl-Artikolu 6 ta’ dak ir-Regolament. Dawk il-pajjiżi terzi huma elenkati fit-Taqsima 2 tal-Parti B u fil-Parti C tal-Anness II għal dak ir-Regolament.

(15)

L-Artikolu 8(1)(b)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 jipprevedi li, f’każijiet fejn pets jinġarru minn pajjiżi terzi oħra, dawn għandhom jitqiegħdu taħt kwarantina sakemm ma jkunux inġiebu f’konformità mal-ħtiġiet tal-Artikolu 6 ta’ dak ir-Regolament wara li jkunu ddaħħlu fl-Unjoni.

(16)

Barra minn hekk, l-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 jipprevedi li l-Finlandja, l-Irlanda, Malta, l-Isvezja u r-Renju Unit, għal dik li hija ekinokoċċosi, u l-Irlanda, Malta u r-Renju Unit għal dak li huwa qurdien, jistgħu jagħmlu d-dħul ta’ pets fit-territorju tagħhom suġġett għall-konformità mar-regoli speċjali applikabbli fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dak ir-Regolament. Dik id-dispożizzjoni għandha tiġi applikata bħala miżura tranżitorja sat-30 ta’ Ġunju 2010.

(17)

L-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 jipprevedi li l-Kummissjoni, wara li taslilha l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) dwar il-ħtieġa li jinżamm it-test seroloġiku, u abbażi tal-esperjenza miksuba u ta’ valutazzjoni tar-riskju, għandha tressaq rapport quddiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, flimkien ma’ proposti xierqa sabiex tiġi ddeterminata s-sistema li għandha tiġi applikata b’effett mill-1 ta’ Lulju 2010 għall-Artikoli 6, 8 u 16 ta’ dak ir-Regolament.

(18)

Sabiex tiddetermina dak ir-reġim, il-Kummissjoni wettqet valutazzjoni tal-impatt imsejsa fuq għadd ta’ konsultazzjonijiet riċenti u fuq ir-rapport tal-Kummissjoni li ġie adottat fit-8 ta’ Ottubru 2007 b’rabta mal-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 u ħadet kont tar-rakkomandazzjonijiet li saru mill-EFSA.

(19)

Fil-11 ta’ Diċembru 2006, l-EFSA adottat opinjoni msejjħa “Il-valutazzjoni tar-risjku tad-dħul tar-rabbja fir-Renju Unit, l-Irlanda, l-Iżvezja u Malta, bħala konsegwenza tat-tneħħija tat-test seroloġiku li jkejjel l-antikorpi protettivi kontra r-rabbja” (6).

(20)

Abbażi ta’ data mill-2005, l-EFSA identifikat li ċerti Stati Membri għandhom prevalenza li ma tistax tiġi injorata ta’ rabbja fil-pets. Barra minn dan, l-EFSA rrakkomandat li jiġu implimentati miżuri li jtaffu r-riskju fir-rigward tal-moviment tal-pets mill-pajjiżi fejn hemm prevalenza li ma tistax tiġi injorata ta’ rabbja fil-pets.

(21)

Ir-rabbja f’dawk l-Istati Membri hija primarjament ta’ natura selvatika. Evidenza minn fuq il-post turi li permezz tal-qirda tar-rabbja selvatika b’riżultat ta’ programmi intensivi ta’ tilqim orali tal-annimali selvaġġi, il-frekwenza tal-preżenza tal-marda fl-annimali domestiċi tittaffa.

(22)

Il-Komunità approvat għadd ta’ programmi għall-eradikazzjoni, il-kontroll u l-monitoraġġ tar-rabbja f’dawk l-Istati Membri, skont l-Artikolu 24(5) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar in-nefqa fil-kamp veterinarju (7). Il-Kummissjoni tipprevedi li ttemm is-sostenn tal-UE għall-programmi nazzjonali fit-territorju ta’ dawk l-Istati Membri sa tmiem l-2011.

(23)

Fid-dawl tal-opinjoni tal-EFSA tal-11 ta’ Diċembru 2006 u tal-programmi sostnuti mill-Komunità għall-eradikazzjoni tar-rabbja f’ċerti Stati Membri, il-miżura tranżitorja prevista fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 għandha tiġi estiża sal-31 ta’ Diċembru 2011.

(24)

Fit-18 ta’ Jannar 2007, l-EFSA adottat opinjoni msejħa “Il-valutazzjoni tar-riskju tad-dħul tal-ekinokoċċosi fir-Renju Unit, l-Irlanda, l-Iżvezja, Malta u l-Finlandja minħabba t-tneħħija tar-regoli nazzjonali” (8).

(25)

Fit-8 ta’ Marzu 2007, l-EFSA adottat opinjoni msejħa “Il-valutazzjoni tar-riskju tad-dħul tal-qurdien fir-Renju Unit, l-Irlanda u Malta minħabba t-tneħħija tar-regoli nazzjonali” (9).

(26)

Dawk l-opinjonijiet juru li d-data disponibbli ma ppermettietx lill-EFSA turi xi status partikolari tal-Istati Membri li japplikaw il-miżuri tranżitorji fir-rigward ta’ ċertu qurdien u d-duda Echinococcus multilocularis u tikkwantifika r-riskju li jiddaħħal il-patoġenu permezz tal-moviment mhux kummerċjali tal-pets.

(27)

Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm konsistenza fir-rigward tal-miżuri tranżitorji, jixraq li l-miżura tranżitorja prevista fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 tiġi estiża sal-31 ta’ Diċembru 2011.

(28)

Ir-Regolament (KE) Nru 998/2003 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 998/2003 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 4(1), it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, meta t-transponder ma jikkonformax mal-ħtiġiet stabbiliti fl-Anness Ia, is-sid jew il-persuna fiżika responsabbli mill-pet f’isem is-sid jeħtieġ li tipprovdi l-mezzi neċessarji sabiex jinqara t-transponder kull meta ssir spezzjoni.”;

(2)

L-Artikolu 5(1) huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-punt (b) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“(b)

għandhom ikunu akkumpanjati minn passaport maħruġ minn veterinarju awtorizzat mill-awtorità kompetenti li jiċċertifika li:

(i)

l-annimal inkwistjoni jkun ingħata tilqima valida kontra r-rabbja skont l-Anness Ib,

(ii)

fejn ikun meħtieġ, ikunu ttieħdu miżuri tas-saħħa preventivi kontra mard ieħor fir-rigward tal-annimal inkwistjoni.”;

(b)

Is-subparagrafu li ġej huwa miżjud:

“Sabiex jiġi żgurat il-kontroll tal-mard l-ieħor minbarra r-rabbja, li x’aktarx jinxtered minħabba l-moviment tal-pets, il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ atti delegati skont l-Artikolu 19b u suġġetti għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 19c u 19d, il-miżuri tas-saħħa preventivi msemmija fil-punt (b)(ii) tal-ewwel subparagrafu. Dawk il-miżuri għandhom ikunu ġġustifikati xjentifikament u għandhom ikunu proporzjonati mar-riskju li dak il-mard jinxtered minħabba dak il-moviment.”;

(3)

Fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(1), il-parti introduttorja u l-ewwel inċiż huma sostitwiti b’dan li ġej:

“(1)   Sal-31 ta’ Diċembru 2011, id-dħul tal-pets elenkati fil-Parti A tal-Anness I fit-territorju tal-Irlanda, Malta, l-Iżvezja u r-Renju Unit għandu jkun suġġett għall-ħtiġiet li ġejjin:

dawn għandhom jiġu identifikati skont il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(1), sakemm, sa tmiem il-perijodu tranżitorju ta’ tmien snin previst fl-Artikolu 4(1), l-Istat Membru ta’ destinazzjoni jirrikonnoxxi wkoll l-identifikazzjoni skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(1), u”;

(4)

L-Artikolu 8(1) huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-punt (a), il-punt (ii) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(ii)

sal-31 ta’ Diċembru 2011, f’wieħed mill-Istati Membri elenkati fil-parti A tal-Anness II, jew direttament jew inkella wara tranżitu f’wieħed mit-territorji elenkati fil-parti B tal-Anness II, jissodisfaw il-ħtiġiet tal-Artikolu 6.”

(b)

Fil-punt (b), il-punt (ii) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(ii)

sal-31 ta’ Diċembru 2011, f’wieħed mill-Istati Membri elenkati fil-parti A tal-Anness II, jew direttament jew inkella wara tranżitu f’wieħed mit-territorji elenkati fil-parti B tal-Anness II, jitpoġġew taħt kwarantina sakemm ma jkunux inġiebu f’konformità mal-ħtiġiet tal-Artikolu 6 wara d-dħul tagħhom fl-Unjoni.”;

(5)

Fl-Artikolu 14, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(1), meta t-transponder ma jkunx konformi mal-ħtiġiet stabbiliti fl-Anness Ia, is-sid jew il-persuna fiżika responsabbli mill-pet f’isem is-sid jeħtieġ li tipprovdi l-mezzi neċessarji sabiex jinqara t-transponder kull meta ssir spezzjoni.”;

(6)

L-Artikolu 16 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 16

Sal-31 ta’ Diċembru 2011, il-Finlandja, l-Irlanda, Malta, l-Iżvezja u r-Renju Unit, għal dik li hija ekinokoċċosi, u l-Irlanda, Malta u r-Renju Unit, għal dak li huwa qurdien, jistgħu jagħmlu d-dħul ta’ pets fit-territorju tagħhom suġġett għal konformità mar-regoli speċjali applikabbli fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.”;

(7)

L-Artikoli li ġejjin huma mdaħħla:

“Artikolu 19a

1.   Sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku, il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-Artikolu 19b u suġġetti għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 19c u 19d, emendi għall-ħtiġiet tekniċi għall-identifikazzjoni kif stabbilit fl-Anness Ia.

2.   Sabiex jittieħed kont tal-iżviluppi xjentifiċi u tekniċi rigward it-tilqim ta’ kontra r-rabbja, il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ atti delegati skont l-Artikolu 19b u suġġett għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 19c u 19d, emendi għall-ħtiġiet tekniċi għat-tilqim ta’ kontra r-rabbja kif stabbilit fl-Anness Ib.

3.   Meta tadotta dawn l-atti delegati, il-Kummissjoni għandha taġixxi f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 19b

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(1) u l-Artikolu 19a għandhom jingħataw lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin wara t-18 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport fir-rigward tas-setgħat delegati mhux aktar tard minn sitt xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delegazzjoni tas-setgħat għandha tiġġedded awtomatikament għal perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jirrevokawha skont l-Artikolu 19c.

2.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-istess ħin lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati tingħata lill-Kummissjoni taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 19c u 19d.

Artikolu 19c

1.   Id-delega ta’ setgħat imsemmijin fl-Artikolu 5(1) u l-Artikolu 19a jistgħu jiġu revokati fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

2.   L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura interna sabiex jiġi deċiż jekk tiġix revokata d-delega ta’ setgħat għandha tagħmel ħilitha sabiex tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni finali, filwaqt li tindika s-setgħat delegati li jistgħu jkunu suġġetti għar-revoka u r-raġunijiet possibbli għal revoka.

3.   Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ġġib fi tmiemha d-delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ immedjatament jew f’data aktar tard speċifikata fid-deċiżjoni. Din m’għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati li jkunu diġà fis-seħħ. Din għandha tkun ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 19d

1.   Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att delegat fi żmien perijodu ta’ xahrejn mid-data tan-notifika.

Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, dan il-perijodu għandu jittawwal b’xahrejn.

2.   Jekk, meta jiskadi dan il-perijodu, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, dan għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-data stabbilita fih.

L-att delegat jista’ jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jidħol fis-seħħ qabel ma jiskadi dak il-perijodu jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma joġġezzjonawx.

3.   Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal att delegat, dan m’għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni li toġġezzjona għandha tiddikjara r-raġunijiet għaliex oġġezzjonat għall-att delegat.”;

(8)

L-Annessi Ia u Ib, kif stabbiliti fl-Anness ma’ dan ir-Regolament, huma mdaħħla.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, id-19 ta’ Mejju 2010.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  ĠU C 318, 23.12.2009, p. 121.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta’ Marzu 2010 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ April 2010.

(3)  ĠU L 146, 13.6.2003, p. 1.

(4)  ĠU L 311, 28.11.2001, p. 1.

(5)  ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1.

(6)  Il-Ġurnal tal-EFSA (2006) 436, p. 1.

(7)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 19.

(8)  Il-Ġurnal tal-EFSA (2006) 441, p. 1.

(9)  Il-Ġurnal tal-EFSA (2007) 469, p. 1.


ANNESS

ANNESS Ia

Ħtiġiet tekniċi għall-identifikazzjoni

Għall-għanijiet tal-Artikolu 4(1), is-sistema standard ta' identifikazzjoni elettronika għandha tkun apparat ta' identifikazzjoni bi frekwenza radju passiva li tista' biss tinqara (‘transponder’):

1.

li tkun konformi mal-Istandard ISO 11784 u li tapplika t-teknoloġija HDX jew FDX-B;

2.

li tkun tista' tinqara permezz ta' apparat tal-qari kompatibbli mal-Istandard ISO 11785.

ANNESS Ib

Ħtiġiet tekniċi għat-tilqima kontra r-rabbja (Imsemmija fl-Artikolu 5(1)(b)(i))

Għall-għanijiet tal-Artikolu 5(1), tilqima kontra r-rabbja għandha titqies bħala valida jekk tikkonforma mal-ħtiġiet li ġejjin:

1.

It-tilqima kontra r-rabbja għandha:

(a)

tkun tilqima għajr tilqima modifikata bil-virus ħaj u tkun taqa' fi ħdan waħda minn dawn il-kategoriji:

(i)

tilqima inattivata b'tal-anqas unità antiġenika waħda għal kull doża (l-istandard tad-WHO); jew

(ii)

tilqima rikombinanti li tesprimi l-glikoproteina immunizzanti tal-virus tar-rabbja f'vettur tal-virus ħaj;

(b)

jekk tkun amministrata fi Stat Membru, tkun ingħatat awtorizzazzjoni biex titqiegħed fis-suq b'konformità ma':

(i)

id-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji (*); jew;

(ii)

ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (**);

(c)

jekk tkun amministrata f'pajjiż terz, tkun tissodisfa tal-anqas il-ħtiġiet stabbiliti fil-Parti C tal-Kapitolu 2.1.13 tal-Edizzjoni tal-2008 tal-Manwal tat-Testijiet Djanjostiċi u t-Tilqimiet għall-Annimali li Jgħixu fuq l-Art, maħruġ mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali.

2.

Tilqima kontra r-rabbja tista' titqies bħala valida biss jekk tissodisfa l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

it-tilqima tkun ġiet amministrata f'data imniżżla fi:

(i)

it-Taqsima IV tal-passaport; jew

(ii)

it-taqsima adatta taċ-ċertifikat akkumpanjanti dwar saħħet l-annimal;

(b)

id-data msemmija fil-punt (a) ma tistax tkun qabel id-data tal-mikroċippjar imniżżla fi:

(i)

it-Taqsima III(2) tal-passaport; jew

(ii)

it-taqsima adatta taċ-ċertifikat akkumpanjanti dwar saħħet l-annimal;

(c)

iridu tal-anqas ikunu skorrew 21 jum mindu jkun tlesta l-protokoll dwar it-tilqim mitlub mill-manifattur għat-tilqima primarja skont l-ispeċifikazzjoni teknika tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq imsemmija fil-punt 1(b) għat-tilqima kontra r-rabbja fl-Istat Membru jew fil-pajjiż terz li fih tingħata t-tilqima;

(d)

il-perijodu ta' validità tat-tilqima, kif preskritt fl-ispeċifikazzjoni teknika tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għat-tilqima kontra r-rabbja fl-Istat Membru jew il-pajjiż terz fejn tingħata t-tilqima, jeħtieġ li jiddaħħal mill-veterinarju awtorizzat fi:

(i)

it-Taqsima IV tal-passaport; jew

(ii)

it-taqsima adatta taċ-ċertifikat akkumpanjanti dwar saħħet l-annimal;

(e)

tilqima mill-ġdid (booster) għandha titqies bħala tilqima primarja jekk ma tkunx ingħatat fil-perijodu ta' validità msemmi fil-punt (d) ta' tilqima preċedenti.Dikjarazzjoni mill-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar l-Artikolu 290 TFUE

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jiddikjaraw li d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe pożizzjoni futura tal-istituzzjonijiet fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 290 TFUE jew l-atti leġislattivi individwali li fihom tali dispożizzjonijiet.


Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tipproponi reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 fl-intier tiegħu qabel it-30 ta’ Ġunju 2011, u, b’mod partikulari, l-aspetti tal-atti delegati u ta’ implimentazzjoni.


Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni rigward in-notifika tal-atti delegati

“Il-Kummissjoni Ewropea tinnota li minbarra f'każijiet fejn l-atti leġiżlattivi jipprovdu għal proċedura ta' urġenza, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jikkunsidraw li n-notifika tal-atti delegati għandha tikkunsidra l-perjodi tal-vaganzi tal-istituzzjonijiet (fix-xitwa, fis-sajf u waqt l-elezzjonijiet Ewropej), sabiex jiġi żgurat li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu kapaċi jeżerċitaw il-prerogattivi tagħhom fil-limiti tal-ħin stabbiliti fl-atti leġiżlattivi rilevanti, u hija lesta li taġixxi skont dan.”


Top