EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0728(01)

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad- 29 ta’ Novembru 2010 li tistabbilixxi kwestjonarju li għandu jintuża għar-rappurtar dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (IPPC) (notifikata bid-dokument numru C(2010) 8308) (Test b’relevanza għaż-ŻEE) (2010/728/UE)

OJ L 313, 30.11.2010, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; Imħassar b' 32011D0631

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/728/oj

30.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 313/13


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-29 ta’ Novembru 2010

li tistabbilixxi kwestjonarju li għandu jintuża għar-rappurtar dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (IPPC)

(notifikata bid-dokument numru C(2010) 8308)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/728/UE)

Il-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 17 tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 17(3) tad-Direttiva 2008/1/KE jitlob li r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva u l-effikaċja tagħha mqabbla mal-istrumenti ambjentali l-oħra tal-UE jiġu stabbiliti skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE (2).

(2)

L-Artikolu 17(1) tad-Direttiva 2008/1/KE jipprovdi għall-integrazzjoni tar-rapport dwar id-dejta rappreżentattiva disponibbli dwar il-valuri ta’ limiti mar-rapport ġenerali tal-implimentazzjoni.

(3)

Id-Direttiva 91/692/KEE titlob illi r-rapport ikun imsejjes fuq kwestjonarju jew punti prinċipali magħmula mill-Kummissjoni bl-assistenza tal-Kumitat stabbilit fl-Artikolu 6 tad-Direttiva.

(4)

L-ewwel rapport kopra l-perjodu mill-2000 sal-2002 inklużi.

(5)

It-tieni rapport kopra l-perjodu mill-2003 sal-2005 inklużi.

(6)

It-tielet rapport kopra l-perjodu mill-2006 sal-2008 inklużi.

(7)

Ir-raba’ rapport se jkopri l-perjodu mill-2009 sal-2011 inklużi.

(8)

Fid-dawl tal-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 2008/1/KE u fl-użu tal-kwestjonarji preċedenti, il-kwestjonarju għall-perjodu mill-2009 sal-2011 jeħtieġ li jiġi adattat. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/194/KE (3) għandha tiġi sostitwita.

(9)

Il-miżuri previsti b’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni espressa mill-Kumitat skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva 91/692/KEE;

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   L-Istati Membri għandhom jużaw l-kwestjonarju stabbilit fl-Anness għar-rappurtar dwar l-implementazzjoni tad-Direttiva 2008/1/KE.

2.   Ir-rapporti li għandhom jitressqu għandhom ikopru l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2009 sal-31 ta’ Diċembru 2011.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni 2006/194/KE tħassret.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Janez POTOČNIK

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8.

(2)  ĠU L 377, 31.12.1991, p. 48.

(3)  ĠU L 70, 9.3.2006, p. 65.


ANNESS

PARTI 1

KWESTJONARJU DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAD-DIRETTIVA 2008/1/KE DWAR IL-PREVENZJONI U L-KONTROLL INTEGRATI TAT-TNIĠĠIS (IPPC)

Noti ġenerali:

Dan ir-raba’ kwestjonarju skont id-Direttiva 2008/1/KE jkopri l-perjodu mill-2009 sal-2011. Fid-dawl tal-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tad-Direttiva u l-informazzjoni diġà miksuba permezz tal-ewwel tliet kwestjonarji, il-kwestjonarju preżenti jiffoka fuq il-bidliet u l-progress li sar mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni proprja tad-Direttiva. Fir-rigward tal-aspetti tat-traspożizzjoni, il-Kummissjoni se ssegwi l-azzjonijiet meħtieġa kollha biex tiżgura t-traspożizzjoni kompleta u propja tad-Direttiva fil-liġijiet nazzjonali, partikolarment permezz ta’ segwitu bir-reqqa tal-proċeduri dwar ksur legali.

Dan il-kwestjonarju ma jbiddilx ħafna mill-aspetti li jinsabu fid-Deċiżjoni 2006/194/KE sabiex jiżgura l-kontinwità u jippermetti li jsiru paraguni diretti mar-reazzjonijiet preċedenti. F’dawk il-każijiet fejn il-mistoqsijiet huma simili għal dawk tal-kwestjonarji preċedenti, tista’ ssir referenza sempliċiment għat-tweġibiet preċedenti fejn is-sitwazzjoni ma nbidlitx. Jekk kien hemm żviluppi ġodda, dawn għandhom jiġu deskritti fi tweġiba ġdida.

Waqt li tkun qed twieġeb il-kwestjonarju dwar mistoqsijiet speċifiċi dwar ir-regoli ġenerali vinkolanti, jew linji gwida uffiċjali maħruġa minn entitajiet amministrattivi, jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni deskrittiva dwar it-tip ta’ regoli jew linji gwida u ħolqiet virtwali jew mezzi oħra ta’ aċċess għalihom, kif xieraq.

Il-Kummissjoni biħsiebha tuża l-pjattaforma tar-ReportNet (jew is-suċċessur tiegħu jekk dan ikun il-każ) biex tagħmel Għodda Elettronika ta’ Rappurtar msejsa fuq dan il-kwestjonarju disponibbli għall-Istati Membri. Skont dan, il-Kummissjoni tirrakkomanda bis-sħiħ l-użu tiegħu biex jintlaħqu dawn ir-rekwiżiti tar-rappurtar sabiex jitnaqqsu l-piżijiet u tissawwar analiżi tar-reazzjonijiet

1.   Deskrizzjoni ġenerali

1.1.

Saru xi bidliet sinifikanti mill-aħħar perjodu ta’ rappurtar (mill-2006 sal-2008) fil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew subnazzjonali u għas-sistema/i għall-għoti tal-permessi li jimplimentaw id-Direttiva 2008/1/KE? Jekk iva, iddeskrivi dawn il-bidliet u r-raġunijiet għalihom, u pprovdi referenzi għal-leġiżlazzjoni l-ġdida.

1.2.

Fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 2008/1/KE, l-Istati Membri għaddew minn xi diffikultajiet minħabba d-disponnibilità jew il-kapaċità limitata tar-riżorsi tal-persunal? Jekk iva, iddeskrivi dawn id-diffikultajiet kif ukoll xi pjan biex jiġu indirizzati.

2.   Għadd ta’ stallazzjonijiet u permessi (l-Artikolu 2(3) u 2(4) u l-Artikolu 4)

2.1.

Agħti d-dettalji tal-għadd ta’ stallazzjonijiet kif definiti bid-Direttiva 2008/1/KE u l-permessi bit-tip ta’ attività fi tmiem il-perjodu ta’ rappurtar, billi tuża l-mudell u n-noti stabbiliti fil-Parti 2.

2.2.

Identifikazzjoni tal-stallazzjonijiet tal-IPPC. Jekk disponibbli, jekk jogħġbok ipprovdi ħolqa għall-informazzjoni aġġornata aċċessibbli mill-pubbliku li jkun fiha l-ismijiet, il-post u l-attività ewlenija (l-Anness I) tal-istallazzjonijiet tal-IPPC fl-Istat Membru tiegħek. Jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli pubblikament, jekk jogħġbok ressaq lista tal-istallazzjonijiet individwali kollha fi tmiem il-perjodu ta’ rappurtar (ismijiet, postijiet u attività ewlenija tal-IPPC). Jekk din il-lista mhijiex disponibbli, jekk jogħġbok ipprovdi spjegazzjoni dwar għaliex huwa hekk.

3.   Applikazzjonijiet għall-permessi (l-Artikolu 6)

3.1.

Iddeskrivi xi regoli ġenerali vinkolanti, dokumenti ta’ gwida jew formoli ta’ applikazzjoni prodotti biex ikun żgurat li l-applikazzjonijiet fihom l-informazzjoni kollha meħtieġa bl-Artikolu 6, jew b’mod ġenerali jew dwar kwistjonijiet speċifiċi (eż. metodoloġija għall-valutazzjoni ta’ emissjonijiet sinifikanti mill-istallazzjonijiet).

4.   Koordinazzjoni tal-proċedura u l-kundizzjonijiet għall-għoti tal-permessi (l-Artikoli 7 u 8)

4.1.

Iddeskrivi xi bidliet li saru mill-aħħar perjodu ta’ rappurtar fl-istruttura ta’ organizzazzjoni tal-proċeduri għall-għoti tal-permessi, partikolarment dwar il-livelli ta’ awtoritajiet kompetenti u distribuzzjoni ta’ kompetenzi.

4.2.

Hemm xi diffikultajiet partikolari biex tiġi żgurata l-koordinazzjoni kompleta tal-proċedura u l-kundizzjonijiet għall-għoti tal-permessi kif mitlub bl-Artikolu 7, speċjalment meta jkun hemm iktar minn awtortità waħda kompetenti involuta? Iddeskrivi xi leġiżlazzjoni jew dokumenti ta’ gwida maħruġa dwar din il-kwistjoni.

4.3.

X’dispożizzjonijiet legali, proċeduri jew gwida qed jintużaw biex ikun żgurat li l-awtoritajiet kompetenti jirrifjutaw li jagħtu permess f’każijiet meta l-istallazzjoni ma tikkonformax mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2008/1/KE? Jekk disponibbli, agħti informazzjoni dwar l-għadd u ċ-ċirkustanzi fejn ġew irrifjutati l-permessi.

5.   Il-konvenjenza u s-suffiċjenza tal-kundizzjonijiet għall-permessi (l-Artikoli 3(1)(d), 3(1)(f), 9, 17(1), 17(2))

5.1.

Iddeskrivi xi regoli ġenerali vinkolanti jew linji gwida speċifiċi għall-awtoritajiet kompetenti li nħarġu mill-kwistjonijiet li ġejjin:

1.

il-proċeduri u l-kriterji biex jiġu stabbiliti valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet u kundizzjonijiet oħra għall-permessi.

2.

il-prinċipji ġenerali biex jiġu determinati l-aqwa tekniki disponibbli.

3.

l-implimentazzjoni tal-Artikolu 9(4).

5.2.

Kwistjonijiet marbuta mad-Dokumenti ta’ Referenza BAT (BREFs) stabbiliti skont l-Artikolu 17(2) tad-Direttiva 2008/1/KE:

1.

F’termini ġenerali, l-informazzjoni ppubblikata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 17(2) hija kkunsidrata b’mod ġenerali jew f’każijiet speċifiċi meta jiġu determinati l-aqwa tekniki disponibbli?

2.

Kif inhuma użati l-BREFs b’mod konkret biex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet għall-permessi?

3.

Il-BREFs (jew parti minnhom) huma tradotti?

4.

Bħala sors tal-informazzjoni sabiex jiġu determinati l-valuri ta’ limiti tal-emissjonijiet, il-parametri ekwivalenti u l-miżuri tekniċi msejsa fuq l-aqwa metodi tekniki disponibbli, kemm hija meħtieġa l-informazzjoni ppubblikata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 17(2)? Kif tista’ tittejjeb?

5.3.

Kwistjonijiet oħra dwar il-kundizzjonijiet għall-permessi:

1.

Is-sistemi ta’ ġestjoni tal-ambjent ġew ikkunsidrati meta ġew stabbiliti l-kundizzjonijiet għall-permessi? Jekk iva, kif?

2.

X’tipi ta’ kundizzjonijiet għall-permessi jew miżuri oħra ġew applikati tipikament għall-finijiet tal-Artikolu 3(1)(f) (restawr tal-post meta l-attivitajiet jitwaqqfu b’mod definit) u kif ġew implimentati fil-prattika?

3.

Tipikament, x’tipi ta’ kundizzjonijiet għall-permessi dwar l-effiċjenza fl-enerġija ġew determinati (l-Artikolu 3(1)(d))?

4.

Intużat il-possibbiltà stabbilita fl-Artikolu 9(3) li tagħżel li ma timponix ir-rekwiżiti dwar l-effiċjenza fl-enerġija u, jekk iva, kif ġiet implimentata?

6.   Dejta rappreżentattiva disponibbli (l-Artikolu 17(1))

6.1.

Ipprovdi d-dejta rappreżentattiva disponibbli fuq il-valuri ta’ limitu stabbiliti għal kategoriji speċifiċi ta’ attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-Direttiva 2008/1/KE u, jekk xieraq, dwar l-aqwa tekniki dispponibbli minn fejn jiġu dawk il-valuri, kif ukoll dwar il-prestazzjoni assoċjata tal-ambjent.

Il-Kummissjoni se tissuġġerixxi gwida għat-tweġibiet ta’ din il-mistoqsija li timmira lejn żewġ setturi partikolari. Id-dejta rrappurtata se tiġi vvalutata biex tqabbel, safejn huwa possibbli, il-valuri ta’ limitu stabbiliti, il-prestazzjoni miksuba u, fejn possibbli, il-livell tal-emissjonjiet marbuta mal-BAT fil-BREFs.

7.   Regoli ġenerali vinkolanti (l-Artikolu 9(8))

7.1.

Għal liema kategoriji ta’ stallazzjonijiet u liema rekwiżiti, jekk hemm, ġew stabbiliti regoli ġenerali vinkolanti, kif ipprovdut bl-Artikolu 9(8)? Ipprovdi referenza għar-regoli ġenerali vinkolanti. X’forma jieħdu dawn ir-regoli (eż. min jistabbilixxihom u xi stat legali għandhom)? Meta jiġu applikati dawn ir-regoli, xorta ssir dispożizzjoni biex jiġi kkunsidrati l-fatturi lokali (msemmija fl-Artikolu 9(4))?

7.2.

Jekk magħrufa, kemm-il stallazzjoni (kemm bħala għadd assolut jew bħala perċentwali) kienet soġġetta għal dawn ir-regoli sa tmiem il-perjodu ta’ rappurtar?

8.   Standards ta’ kwalità ambjentali (l-Artikolu 10)

8.1.

Inqalgħu każijiet fejn japplika l-Artikolu 10 u l-użu tal-aqwa tekniki disponibbli mhuwiex biżżejjed biex jissodisfa l-istandard ta’ kwalità ambjentali (kif definit fl-Artikolu 2(7))? Jekk iva, agħti eżempji ta’ dawn il-każijiet u l-miżuri addizzjonali meħuda.

9.   Bidliet għall-istallazzjonijiet (l-Artikoli 12 u 2(10))

9.1.

L-awtorijtajiet kompetenti kif jiddeċiedu fil-prattika, skont l-Artikolu 12, jekk “bidla fl-operat”“jistax ikollha konsegwenzi fuq l-ambjent” (l-Artikolu 2(10)), u jekk din il-bidla hijiex “bidla sostanzjali” li “jista’ jkollha effetti negattivi sinifikanti fuq il-bnedmin jew fuq l-ambjent” (l-Artikolu 2(11))? Agħti referenza għad-dispożizzjonijiet legali, gwida jew proċeduri rilevanti.

10.   Kunsiderazzjoni mill-ġdid u aġġornament tal-kundizzjonijiet għall-permessi (l-Artikolu 13)

10.1.

Il-frekwenza ta’ kunsiderazzjoni mill-ġdid u, fejn meħtieġ, l-aġġornament tal-kundizzjonijiet għall-permessi (l-Artikolu 13) hija speċifikata fil-liġi nazzjonali jew subnazzjonali, jew hija determinata b’mezzi oħra, bħal limiti ta’ ħin fil-permessi? Jekk iva, x’inhuma dawk il-mezzi l-oħra? Agħti referenza għal-leġiżlazzjoni legali, gwida jew proċeduri rilevanti.

10.2.

X’inhi l-frekwenza rappreżentattiva għall-kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-kundizzjonijiet għall-permessi? F’każijiet fejn hemm id-differenzi bejn l-istallazzjonijiet jew is-setturi, ipprovdi informazzjoni illustrattiva jekk disponibbli.

10.3.

F’hiex jikkonsisti l-proċess ta’ kunsiderazzjoni mill-ġdid u l-aġġornament ta’ kundizzjonijiet għall-permessi? Kif inhi implimentata d-dispożizzjoni għall-kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-kundizzjonijiet għall-permessi f’każijiet ta’ bidliet sostanzjali fl-aħjar tekniki implimentati? Agħti referenza għal-leġiżlazzjoni legali, gwida jew proċeduri rilevanti.

11.   Konformità mal-kundizzjonijiet għall-permessi (l-Artikolu 14)

11.1.

Fil-prattika, kif inhu implimentat ir-rekwiżit tal-Artikolu 14 li l-operaturi jinfurmaw b’mod regolari lill-awtoritajiet bir-riżultati tal-monitoraġġ tar-rilaxx? Agħti referenza għal xi regolamenti, proċeduri jew linji gwida speċifiċi għall-awtoritajiet kompetenti dwar dan is-suġġett.

11.2.

Jitressaq rapport ta’ monitoraġġ perjodiku mill-operaturi kollha? Ipprovdi informazzjoni dwar il-frekwenza rappreżentattiva għat-tressiq ta’ din l-informazzjoni. F’każijiet ta’ differenzi bejn is-setturi, ipprovdi informazzjoni illustrattiva, jekk disponibbli.

11.3.

Jekk għadha ma ġietx imressqa fir-rappurtar skont ir-Rakkomandazzjoni li tipprovdi kriterji minimi għal spezzjonijiet ambjentali fl-Istati Membri, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni disponibbli dwar stallazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 2008/1/KE, dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:

1.

l-elementi ewlenin li tista’ tikkostitwixxi spezzjoni ambjentali li ssir permezz tal-Awtoritajiet Kompetenti (deskrizzjoni)

2.

l-għadd totali ta’ żjajjar ta’ siti minn awtoritajiet kompetenti matul il-perjodu ta’ rappurtar (għadd)

3.

l-għadd totali ta’ stallazzjonijiet meta dawn iż-żjajjar ta’ siti jsiru matul il-perjodu ta’ rappurtar (għadd)

4.

l-għadd totali ta’ żjajjar ta’ siti li matulhom sar il-kejl tal-emissjonijiet u/jew il-kampjuni tal-iskart minn jew f’isem l-awtoritajiet kompetenti matul il-perjodu ta’ rappurtar (għadd)

5.

it-tipi ta’ azzjonijiet (eż. sanzjonijiet jew miżuri oħra) li ttieħdu b’riżultat ta’ aċċidenti, inċidenti u nuqqas ta’ konformità mal-kundizzjonijiet għall-permessi matul il-perjodu ta’ rappurtar (deskrizzjoni)

12.   Informazzjoni u parteċipazzjoni tal-pubbliku (l-Artikoli 15, 16)

12.1.

X’bidliet sinifikanti kien hemm, jekk fil-fatt kien hemm, mill-aħħar perjodu ta’ rappurtar fit-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni li tipprovdi l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-proċedura għall-permessi, kif meħtieġ bid-Direttiva 2008/1/KE (l-Artikoli 15 u 16)? X’kien l-effett ta’ dawn ir-rekwiżiti fuq l-awtoritajiet kompetenti, l-applikanti għall-permessi u l-pubbliku konċernat?

13.   Kooperazzjoni transkonfinali (l-Artikolu 18)

13.1.

Kien hemm waqtiet fil-perjodu ta’ rappurtar fejn intużaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 18 fir-rigward tal-informazzjoni u l-kooperazzjoni transkonfinali? Ipprovdi eżempji illustrattivi tal-proċeduri ġenerali li ntużaw.

14.   Effikaċja tad-Direttiva

14.1.

Ġeneralment, l-Istati Membri kif jaraw l-effikaċja tad-Direttiva 2008/1/KE, inter alia fil-paragun ma’ strumenti ambjentali tal-UE oħra? Imsejsa fuq studji u analiżi rilevanti, jekk disponibbli, x’kienu l-benefiċċji u l-ispejjeż ambjentali stmati (inklużi l-ispejjeż amministrattivi u ta’ konformità) tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2008/1/KE? Agħti referenza għal dawn l-istudji u l-analiżi.

15.   Kummenti ġenerali

15.1.

Jeżistu xi kwistjonijiet partikolari dwar l-implimentazzjoni li joħolqu tħassib fl-Istat Membru tiegħek? Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika.

PARTI 2

MUDELL GĦAT-TWEĠIBA GĦALL-MISTOQSIJA 2.1

TIP TA’ STALLAZZJONI

A.

STALLAZZJONIJIET

B.

BIDLIET SOSTANZJALI

C.

PERMESS KUNSIDERAZZJONI MILL-ĠDID U AĠĠORNAMENT

Kodiċi

Attività ewlenija operata fl-istallazzjoni kif stabbilita fl-Anness I għad-Direttiva 2008/1/KE

1.

Għadd ta’ stallazzjonijiet

2.

Għadd ta’ stallazzjonijiet koperti b’permess li huwa f’konformità kompleta mad-Direttiva dwar l-IPPC

3.

Għadd ta’ bidliet sostanzjali meħuda matul il-perjodu ta’ rappurtar mingħajr permess skont l-Artikolu 12(2)

4.

Għadd ta’ stallazzjonijiet li għalihom ġie kkunsidrat mill-ġdid il-permess tal-IPPC matul il-perjodu ta’ rappurtar skont l-Artikolu 13

5.

Għadd ta’ stallazzjonijiet li għalihom ma ġiex aġġornat il-permess tal-IPPC matul il-perjodu ta’ rappurtar skont l-Artikolu 13

1.

Enerġija

 

 

 

 

 

1.1.

Kombustjoni

 

 

 

 

 

1.2.

Raffinar taż-żejt minerali u gass

 

 

 

 

 

1.3.

Fran tal-kokk

 

 

 

 

 

1.4.

Gassifikazzjoni u likwefazzjoni tal-faħam

 

 

 

 

 

2.

Metalli

 

 

 

 

 

2.1.

Inkaljar/tagħqid tal-minerali metalliċi

 

 

 

 

 

2.2.

Produzzjoni ta’ ħadid jew azzar mhux ipproċessati

 

 

 

 

 

2.3 (a)

Magni tar-rumblar bis-sħun (hot-rolling mills)

 

 

 

 

 

2.3 (b)

Ferreriji

 

 

 

 

 

2.3 (c)

Applikazzjoni ta’ passati protettivi tal-metall

 

 

 

 

 

2.4.

Funderiji

 

 

 

 

 

2.5 (a)

Produzzjoni ta’ metalli mhux maħduma mhux tal-ħadid

 

 

 

 

 

2.5 (b)

Tidwib ta’ metalli mhux tal-ħadid

 

 

 

 

 

2.6.

Trattament mill-wiċċ ta’ metalli u materjali tal-plastik

 

 

 

 

 

3.

Minerali

 

 

 

 

 

3.1.

Produzzjoni ta’ siment jew ġir

 

 

 

 

 

3.2.

Produzzjoni ta’ asbestos

 

 

 

 

 

3.3.

Manifattura tal-ħġieġ

 

 

 

 

 

3.4.

Tidwib tal-minerali

 

 

 

 

 

3.5.

Manifattura taċ-ċeramika

 

 

 

 

 

4.

Kimiċi

 

 

 

 

 

4.1.

Produzzjoni ta’ kimiċi organiċi

 

 

 

 

 

4.2.

Produzzjoni ta’ kimiċi inorganiċi

 

 

 

 

 

4.3.

Produzzjoni tal-fertilizzanti

 

 

 

 

 

4.4.

Produzzjoni ta’ prodotti għas-saħħa tal-pjanti/bijoċidi

 

 

 

 

 

4.5.

Produzzjoni tal-farmaċewtiċi

 

 

 

 

 

4.6.

Produzzjoni ta’ splussivi

 

 

 

 

 

5.

Skart

 

 

 

 

 

5.1.

Rimi jew irkupru ta’ skart perikoluż

 

 

 

 

 

5.2.

Ħruq ta’ skart muniċipali

 

 

 

 

 

5.3.

Rimi ta’ skart mhux perikoluż

 

 

 

 

 

5.4.

Miżbliet

 

 

 

 

 

6.

Oħrajn

 

 

 

 

 

6.1 (a)

Produzzjoni tal-polpa

 

 

 

 

 

6.1 (b)

Produzzjoni ta’ karta u kartun

 

 

 

 

 

6.2.

Trattament minn qabel jew tiżbigħ ta’ fibri jew tessuti

 

 

 

 

 

6.3.

Ikkunzar tal-ġlud

 

 

 

 

 

6.4 (a)

Biċċeriji

 

 

 

 

 

6.4 (b)

Trattament u pproċessar ta’ prodotti tal-ikel

 

 

 

 

 

6.4 (c)

Trattament u pproċessar tal-ħalib

 

 

 

 

 

6.5.

Rimi jew riċiklaġġ ta’ karkassi tal-annimali

 

 

 

 

 

6.6 (a)

Trobbija intensiva tat-tjur

 

 

 

 

 

6.6 (b)

Trobbija intensiva ta’ majjali għall-produzzjoni

 

 

 

 

 

6.6 (c)

Trobbija intensiva ta’ ħnieżer femminili

 

 

 

 

 

6.7.

Trattament tal-wiċċ bl-użu ta’ solventi orġaniċi

 

 

 

 

 

6.8.

Produzzjoni tal-karbonju jew elettrografit

 

 

 

 

 

6.9.

Qbid tan-nixxigħat tas-CO2 (Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill)

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

 

 

Noti ta’ spjegazzjoni għall-mudell:

Minbarra fejn indikat mod ieħor, iċ-ċifri għandhom jirriflettu is-sitwazzjoni kif tkun fi tmiem il-perjodu ta’ rappurtar (il-31 ta’ Diċembru 2011).

Il-ġbir tad-dejta f’dan il-mudell se jkun imsejjes fuq l-“għadd ta’ stallazzjonijiet” u l-“għadd ta’ bidliet sostanzjali” li jużaw definizzjonijiet operazzjonali ta’ “stallazzjoni” fl-Artikolu 2(3) u “bidla sostanzjali” fl-Artikolu 2(11) tad-Direttiva 2008/1/KE.

It-“tip ta’ stallazzjoni” tirreferi għall-attività ewlenija li ssir fl-istallazzjoni. L-istallazzjonijiet għandhom jiġu rrappurtati biss taħt attività unika waħdanija, kif ukoll meta diversi attivitajiet tal-IPPC ikunu qed jiġu operati fl-istallazzjoni.

Iktar gwida u spjegazzjoni fir-rigward tad-dejta misjuba fit-Tabella huma mogħtija fin-noti ta’ hawn taħt. L-Istati Membri huma mitluba jimlew it-Tabella safejn huwa possibbli.

A.   GĦADD TA’ STALLAZZJONIJIET

1.

Għadd ta’ stallazzjonijiet tal-IPPC: għadd totali ta’ stallazzjonijiet (kemm eżistenti kif ukoll ġodda) li joperaw fl-Istati Membri fi tmiem il-perjodu ta’ rappurtar minkejja l-istat fl-għoti tal-permess tagħhom.

2.

Għadd ta’ stallazzjonijiet koperti b’permess li huwa f’konformità kompleta mad-Direttiva: għadd totali ta’ stallazzjonijiet tal-IPPC koperti b’permess wieħed jew iktar mogħti(ja) skont id-Direttiva dwar l-IPPC (inklużi l-permessi tal-IPPC li reġgħu ġew ikkunsidrati mill-ġdid/aġġornati) minkejja meta nħareġ/inħarġu l-permess(i) jew jekk il-permess ġiex ikkunsidrat mill-ġdid, aġġornat, jew emendat/imġedded minħabba xi raġuni.

Biex jingħadd l-għadd ta’ stallazzjonijiet li għandhom jiġu rrappurtati, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-istat tal-permess(i) li jkopri/u kull stallazzjoni fi tmiem il-perjodu ta’ rappurtar. Jekk jogħġbok, innota li l-għadd jirreferi għal stallazzjonijiet, mhux permessi (b’rikonoxximent li stallazzjoni waħda tista’ tkun koperta b’diversi permessi jew viċe versa).

Regola ta’ konsistenza: Id-differenza bejn 1 u 2 għandha tindika l-għadd ta’ stallazzjonijiet li għal xi raġuni mhumiex koperti kompletament b’permess tal-IPPC (proċedura mhux konkluża, kopertura mhux kompleta tal-attivitajiet kollha, eċċ …). Meta din iċ-ċifra tkun differenti minn żero, din tindika ksur potenzjali tad-dispożizzjonijiet tal-IPPC.

B.   BIDLIET SOSTANZJALI

3.

Għadd ta’ bidliet sostanzjali meħuda matul il-perjodu ta’ rappurtar mingħajr permess skont l-Artikolu 12(2): għadd ta’ bidliet sostanzjali magħrufa mill-awtoritajiet kompetenti li kienu implimentati effettivament mill-operaturi mingħajr permess kif mitlub mill-Artikolu 12(2).

Meta din iċ-ċifra tkun differenti minn żero, din tindika ksur potenzjali tad-dispożizzjonijiet tal-IPPC.

C.   PERMESS IKKUNSIDRAT MILL-ĠDID U AĠĠORNAT

4.

Għadd ta’ stallazzjonijiet tal-IPPC li għalihom ġie kkunsidrat mill-ġdid il-permess tal-IPPC matul il-perjodu ta’ rappurtar skont l-Artikolu 13: għadd totali ta’ stallazzjonijiet koperti b’permess wieħed jew iktar li ġew ikkunsidrati mill-ġdid skont l-Artikolu 13.

5.

Għadd ta’ stallazzjonijiet tal-IPPC li għalihom ġie aġġornat il-permess tal-IPPC matul il-perjodu ta’ rappurtar skont l-Artikolu 13: għadd totali ta’ stallazzjonijiet koperti b’permess wieħed jew iktar li ġew aġġornati skont l-Artikolu 13.


Top