Help Print this page 

Document 32009R0607

Title and reference
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009 tal- 14 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, termini tradizzjonali, it-tikkettar u l-preżentazzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid.
  • In force
OJ L 193, 24.7.2009, p. 60–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 177 - 256

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/607/oj
Multilingual display
Text

24.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 193/60


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 607/2009

tal-14 ta’ Lulju 2009

li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, termini tradizzjonali, it-tikkettar u l-preżentazzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid.

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 tad-29 ta’ April 2008 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1493/1999, (KE) Nru 1782/2003, (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 3/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2392/86 u (KE) Nru 1493/1999 (1), u b’mod partikulari l-Artikoli 52, 56, 63 u 126(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Kapitolu IV tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid.

(2)

Biex jiġi żgurat li d-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi rreġistrati fil-Komunità jilħqu l-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 479/2008, l-applikazzjonijiet iridu jiġu eżaminati mill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat, fil-kuntest ta' proċedura nazzjonali ta' oġġezzjoni premilinari. Għandhom isiru kontrolli sussegwenti biex jiżguraw li l-applikazzjonijiet jilħqu l-kundizzjonijiet stabbiliti b’dan ir-Regolament, li l-approċċ fl-Istati Membri jkun uniformi, u li r-reġistrazzjonijiet tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi ma jagħmlux ħsara lil partijiet terzi. B'riżultat ta' dan, ir-regoli dettaljati tal-implimentazzjoni dwar il-proċeduri ta’ applikazzjoni, eżaminari, oġġezzjoni u kanċellazzjoni għad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid għandhom jiġu stabbiliti.

(3)

Għandhom jiġu definiti l-kundizzjonijiet li bihom persuna naturali jew legali tista' tapplika għar-reġistrazzjoni. Għandha tingħata attenzjoni partikulari għad-definizzjoni taż-żona kkonċernata, billi tiġi kkunsidrata ż-żona tal-produzzjoni u l-karatteristiċi tal-prodott. Kwalunkwe produttur stabbilit fiż-żona ġeografika demarkata għandu jkun jista' juża l-isem reġistrat sakemm il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott jintlaħqu. Id-demarkazzjoni taż-żona għandha tkun dettaljata, preċiża u mhux ambigwa ħalli l-produtturi, l-awtoritajiet kompetenti u l-entitajiet tal-kontroll ikunu jistgħu jaċċertaw ruħhom jekk l-operat hux qed isir fi ħdan iż-żona ġeografika demarkata.

(4)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli speċifiċi dwar ir-reġistrazzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi.

(5)

Il-fatt li l-imballaġġ ta’ prodotti tas-settur tal-inbid b’denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika jiġi ristrett għal żona ġeografika demarkata, jew operazzjonijiet marbuta mal-preżentazzjoni tal-oġġett, iwassal għal restrizzjoni fil-moviment ħieles tal-oġġetti u fil-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi. Fid-dawl tal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, restrizzjonijiet bħal dawn jistgħu jiġu imposti biss jekk ikunu neċessarji, proporzjonati u xierqa għall-protezzjoni tar-reputazzjoni tad-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika. Kwalunkwe restrizzjoni għandha tkun iġġustifikata mill-perspettiva tal-moviment ħieles tal-oġġetti u l-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi.

(6)

Għandhom isiru dispożizzjonijiet dwar il-kundizzjoni relatata mal-produzzjoni fiż-żona demarkata. Fil-fatt, fil-Komunità jeżisti għadd limitat ta’ derogi.

(7)

Id-dettalji li juru r-rabta mal-karatteristiċi taż-żona ġeografika u l-influwenza tagħhom fuq il-prodott finali għandhom jiġu definiti wkoll.

(8)

Id-dħul f’reġistru Komunitarju tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi għandu jipprovdi wkoll l-informazzjoni lil dawk involuti fil-kummerċ u lill-konsumaturi. Sabiex jiġi żgurat li huwa aċċessibbli għal kulħadd, għandu jkun disponibbli elettronikament.

(9)

Sabiex jiġi ppreservat il-karattru partikolari tal-inbejjed b’denominazzjonijiet tal-oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti u sabiex titqarreb il-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri bl-għan li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet indaqs għall-kompetizzjoni fi ħdan il-Komunità, għandu jiġi stabbilit qafas legali Komunitarju li jirregola l-kontrolli fuq inbejjed bħal dawn, li magħhom iridu jikkonformaw d-dispożizzjonijiet speċifiċi adottati mill-Istati Membri. Kontrolli bħal dawn għandhom jagħmluha possibbli li jtejbu t-traċċabbiltà tal-prodotti inkwistjoni u li jispeċifikaw l-aspetti li għandhom ikopru l-kontrolli. Sabiex jiġu eliminati distorsjonijiet tal-kompetizzjoni, il-kontrolli għandhom isiru fuq bażi kontinwa minn entitajiet indipendenti.

(10)

Sabiex jiġi żgurat li r-Regolament (KE) Nru 479/2008 jiġi implimentat b’mod konsistenti, iridu jitfasslu mudelli għall-applikazzjonijiet, l-oġġezzjonijiet, l-emendi u l-kanċellazzjonijiet.

(11)

Il-Kapitolu V tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 jistabbilixxi r-regoli ġenerali rigward l-użu ta’ termini tradizzjonali protetti b’rabta ma’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid.

(12)

L-użu, ir-regolament u l-protezzjoni ta' ċerti termini (minbarra d-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi) biex jiddeskrivu prodotti fis-settur tal-inbid huma prattika li ilha stabbilita fil-Komunità. Termini tradizzjonali bħal dawn joħolqu produzzjoni jew metodu ta' maturazzjoni jew kwalità, kulur jew tip ta' post jew avveniment partikolari marbut mal-istorja tal-inbid fl-imħuħ tal-konsumaturi. Sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u biex jiġi evitat li l-konsumaturi jiġu mqarrqa, għandu jiġi stabbilit qafas komuni rigward id-definizzjoni, l-għarfien, il-protezzjoni u l-użu ta’ termini tradizzjonali bħal dawn.

(13)

L-użu ta’ termini tradizzjonali fuq prodotti ta' pajjiżi terzi jitħalla sakemm huma jissodisfaw l-istess kundizzjonijiet jew kundizzjonijiet ekwivalenti għal dawk mitluba mill-Istati Membri sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi ma jiġux imqarrqa. Iktar minn hekk, minħabba li diversi pajjiżi terzi ma għandhomx l-istess livell ta’ regoli ċentralizzati bħas-sistema legali komunitarja, għandhom jiġu stabbiliti xi rekwiżiti għall-‘organizzazzjonijiet professjonali rappreżentattivi’ tal-pajjiżi terzi biex ikunu żgurati l-istess garanziji bħal dawk li hemm dispożizzjoni dwarhom fir-regoli Komunitarji.

(14)

Il-Kapitolu VI tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 jistabbilixxi r-regoli ġenerali għat-tikkettar u l-preżentazzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid.

(15)

Ċerti regoli dwar it-tikkettar ta’ oġġetti tal-ikel huma stabbiliti fl-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE (2), fid-Direttiva tal-Kunsill 89/396/KEE tal-14 ta' Ġunju 1989 dwar l-indikazzjonijiet jew il-marki li jidentifikaw il-lott li għalih jappartjieni oġġett tal-ikel (3), fid-Direttiva 2000/13/KE (4) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u fid-Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi regoli dwar kwantitajiet nominali għal prodotti imballati minn qabel (5). Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għall-prodotti fis-settur tal-inbid, minbarra meta huma espressament esklużi mid-Direttivi kkonċernati.

(16)

Ir-Regolament (KE) Nru 479/2008 jarmonizza t-tikkettar għall-prodotti kollha fis-settur tal-inbid u jħalli l-użu ta' termini oħrajn minbarra dawk koperti espressament mil-leġiżlazzjoni tal-Komunità, sakemm ikunu eżatti.

(17)

Ir-Regolament (KE) Nru 479/2008 jipprovdi l-kundizzjonijiet li jridu jiġu stabbiliti għall-użu ta’ ċerti termini li jirreferu, fost oħrajn, għall-provenjenza, il-bottiljatur, il-produttur, l-importatur eċċ. Għal xi termini minn dawn, ir-regoli Komunitarji huma neċessarji għat-tħaddim sew tas-suq intern. Regoli bħal dawn għandhom, b'mod ġenerali, ikunu bbażati fuq id-dispożizzjonijiet eżistenti. Għal termini oħrajn, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli għall-inbid magħmul fit-territorju tagħhom — li għandhom ikunu kompatibbli mal-liġi tal-Komunità — sabiex dawk ir-regoli jkunu jistgħu jiġu adottati kemm jista' jkun viċin tal-produttur. It-trasparenza ta’ regoli bħal dawn għandha madankollu tkun assigurata.

(18)

Sabiex ikunu megħjuna l-konsumaturi, ċertu tagħrif obbligatorju għandu jiġi miġbur f'qasam viżwali wieħed fuq il-kontenitur, u għandhom jiġu stipulati limiti ta' tolleranza għall-indikazzjoni tal-qawwa alkoħolika attwali u jitqies il-karattru speċifiku tal-prodotti kkonċernati.

(19)

Ir-regoli eżistenti dwar l-użu tal-indikazzjonijiet jew il-marki fuq it-tikkettar li jidentifikaw il-lott li għalih jappartjeni oġġett tal-ikel urew li huma siewja u għalhekk għandhom jinżammu.

(20)

It-termini li jirreferu għall-produzzjoni organika tal-għeneb huma kkontrollati biss mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi (6) u japplikaw għall-prodotti kollha fis-settur tal-inbid.

(21)

L-użu ta' kapsuli bbażati fuq iċ-ċomb biex jgħattu l-mezzi tal-għeluq tal-kontenituri li jżommu l-prodotti koperti bir-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandu jibqa’ pprojbit, sabiex jiġi evitat kwalunkwe riskju, l-ewwelnett, ta' kontaminazzjoni, b'mod partikulari permezz ta' kuntatt aċċidentali ma' kapsuli bħal dawn u, it-tieninett, ta' tniġġiż tal-ambjent mill-iskart li jkun fih iċ-ċomb minn xi kapsuli bħal dawn.

(22)

Fl-interessi tat-traċċabbilità u t-trasparenza tal-prodott, għandhom jiġu introdotti regoli ġodda dwar “l-indikazzjoni tal-provenjenza”.

(23)

L-użu ta' indikazzjonijiet relatati mal-varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid u l-vendemmja (vintage year) għall-inbejjed mingħajr denominazzjoni tal-oriġini u indikazzjoni ġeografika jeħtieġu regoli speċifiċi dwar l-implimentazzjoni.

(24)

L-użu ta' ċerti tipi ta' fliexken għal ċerti prodotti huwa prattika li ilha stabbilita fil-Komunità u l-pajjiżi terzi. Fliexken bħal dawn jistgħu joħolqu ċerti karatteristiċi jew ċertu oriġini ta’ prodotti fl-imħuħ tal-konsumaturi minħabba l-użu tagħhom li ilu stabbilit. Għalhekk, tipi ta’ fliexken bħal dawn għandhom jiġu riservati għall-inbejjed inkwistjoni.

(25)

Ir-regoli għat-tikkettar ta' prodotti fis-settur tal-inbid minn pajjiżi terzi li jiċċirkolaw fis-suq tal-Komunità għandhom ikunu armonizzati wkoll sa fejn ikun possibbli bl-approċċ stabbilit għall-prodotti fis-settur tal-inbid tal-Komunità sabiex jiġi evitat li l-konsumaturi jiġu mqarrqa u l-kompetizzjoni ma tkunx ġusta għall-produtturi. Madankollu, id-differenzi fil-kundizzjonijiet tal-produzzjoni, it-tradizzjonijiet fil-produzzjoni tal-inbid u l-leġiżlazzjoni fil-pajiżi terzi għandhom jiġu kkunsidrati

(26)

Fid-dawl tad-differenzi bejn prodotti koperti b’dan ir-Regolament u s-swieq tagħhom, u l-aspettattivi tal-konsumaturi, ir-regoli għandhom ivarjaw skont il-prodotti kkonċernati, b’mod partikulari għal ċerti dettalji fakultattivi użati għall-inbejjed mingħajr denominazzjoni tal-oriġini u indikazzjoni ġeografika protetta li madankollu juru l-ismijiet tal-varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid u l-vendemmji jekk jikkonformaw ma’ akkreditazzjoni ta’ ċertifikazzjoni (imsejħa “inbejjed b’isem il-varjetà”). Għalhekk, sabiex jiġu distinti, fi ħdan il-kategorija tal-inbejjed mingħajr DPO/IĠP, dawk l-inbejjed li jaqgħu fis-sottokategorija “inbejjed b’isem il-varjetà” minn dawk li ma jibbenefikawx minn din il-libertà, għandhom jiġu speċifikati regoli stabbiliti dwar l-użu ta’ dettalji fakultattivi għall-inbejjed b’denominazzjonijiet tal-oriġini u b’indikazzjonijiet ġeoġrafiċi protetti minn banda, u mill-banda l-oħra għall-inbejjed mingħajr denominazzjoni tal-oriġini u indikazzjoni ġeografika protetta, b'kunsiderazzjoni għall-fatt li jkopru wkoll l-“inbejjed b’isem il-varjetà”.

(27)

Il-miżuri biex titħaffef it-tranżizzjoni mil-leġiżlazzjoni ta' qabel tas-settur tal-inbid għal dan ir-Regolament (partikolarment għandu jiġi adottat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid (7), sabiex jiġu evitati piżijiet bla ħtieġa fuq l-operaturi. Sabiex l-operaturi ekonomiċi stabbiliti fil-Komunità u f’pajjiżi terzi jitħallew jikkonformaw mar-rekwiżiti tat-tikkettar, għandu jingħata perjodu tranżitorju għall-adazzjoni. Għalhekk, għandhom jitwettqu d-dispożizzjonijiet biex jiżguraw li l-prodotti bit-tikketta skont ir-regoli eżistenti jistgħu jibqgħu jiġu kkummerċjalizzati matul il-perjodu tranżitorju.

(28)

Minħabba piżijiet amministrattivi, ċerti Stati Membri ma jistgħux jintroduċu l-liġijiet, ir-regolament, jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw mal-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 sal-1 ta’ Awwissu 2009. Sabiex jiġi żgurat li l-operaturi ekonomiċi u l-awtoritajiet kompetenti ma jiġux preġudikati b’din id-data tal-għeluq, għandu jingħata perjodu tranżitorju u għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet tranżitorji.

(29)

Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe regoli speċifiċi nnegozjati skont il-ftehimiet ma' pajjiżi terzi konklużi skont il-proċedura li hemm dispożizzjoni dwarha fl-Artikolu 133 tat-Trattat.

(30)

Ir-regoli dettaljati ġodda għall-implimentazzjoni tal-Kapitoli IV, V u VI tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandhom jissostitwixxu l-leġiżlazzjoni eżistenti, billi jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 1493/1999. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1607/2000 tal-24 ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid b’mod partikolari t-Titolu rrelatat ma’ l-inbid ta’ kwalità ffabbrikat f’reġjuni speċifikati (8) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 753/2002 tad-29 ta’ April 2002 li jistabbilixxi ċerti regoli biex japplika r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 fir-rigward tad-deskrizzjoni, id-denominazzjoni, il-preżentazzjoni u l-protezzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid (9) għandu għalhekk jitħassar.

(31)

L-Artikolu 128 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 iħassar il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Kunsill fis-settur tal-inbid, inkluż dik li għandha x'taqsam mal-aspetti koperti b’dan ir-Regolament. Sabiex jiġu evitati kwalunkwe diffikultajiet kummerċjali, sabiex titħalla ssir transizzjoni sew għall-operaturi ekonomiċi u sabiex l-Istati Membri jkollhom perjodu raġonevoli biex jadottaw għadd ta' miżuri implimentattivi, jeħtieġ li jiġu stabbiliti perjodi tranżitorji.

(32)

Ir-regoli dettaljati li hemm dispożizzjoni dwarhom f’dan ir-Regolament għandhom jibdew japplikaw mill-istess data li fiha jibdew japplikaw il-Kapitoli IV, V u VI tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

(33)

Il-miżuri li hemm dispożizzjoni dwarhom f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET INTRODUTTORJI

Artikolu 1

Is-suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 b'mod partikulari rigward:

(a)

id-dispożizzjonijiet li jinsabu fil-Kapitolu IV ta’ dak it-Titolu li jirreferu għad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti tal-prodotti msemmijin fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008;

(b)

id-dispożizzjonijiet li jinsabu fil-Kapitolu V ta’ dak it-Titolu li jirreferu għat-termini tradizzjonali tal-prodotti msemmijin fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008;

(c)

id-dispożizzjonijiet li jinsabu fil-Kapitolu VI ta’ dak it-Titolu li jirreferu għat-tikkettar u l-preżentazzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid.

KAPITOLU II

ID-DENOMINAZZJONIJIET TAL-ORIĠINI U L-INDIKAZZJONIJIET ĠEOGRAFIĊI PROTETTI

TAQSIMA 1

Applikazzjoni għall-protezzjoni

Artikolu 2

L-applikant

1.   Produttur wieħed jista’ jkun applikant fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 37(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 jekk jintwera li:

(a)

il-persuna inkwistjoni hija l-uniku produttur fiż-żona ġeografika demarkata, u

(b)

meta ż-żona ġeografika demarkata rilevanti hija mdawra b’żoni b’denominazzjonijiet tal-oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi, din iż-żona rilevanti għandha karatteristiċi li huma differenti b’mod sostanzjali minn dawk taż-żoni demarkati tal-madwar jew il-karatteristiċi tal-prodott ikunu differenti minn dawk tal-prodott miksub fiż-żoni demarkati tal-madwar.

2.   Stat Membru jew pajjiż terz, jew l-awtorità rispettiva tagħhom ma jistgħux ikunu applikanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

Artikolu 3

Applikazzjoni għall-protezzjoni

Applikazzjoni għall-protezzjoni għandha tikkonsisti mid-dokumenti meħtieġa skont l-Artikoli 35 u 36 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, u kopja elettronika tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott u d-dokument waħdieni.

Applikazzjoni għall-protezzjoni, kif ukoll id-dokument waħdieni, għandhom jitfasslu skont il-mudelli stabbiliti fl-Annessi I u II għal dan ir-Regolament rispettivament.

Artikolu 4

Isem

1.   L-isem li għandu jiġi protett għandu jiġi rreġistrat biss bil-lingwa/i użata/i biex tiddeskrivi/jiddeskrivu l-prodott inkwistjoni fiż-żona ġeografika demarkata.

2.   L-isem għandu jiġi rreġistrat bl-ortografija/i oriġinali tiegħu.

Artikolu 5

Id-demarkazzjoni taż-żona ġeografika

Iż-żona għandha tiġi ddemarkata b’mod dettaljat, preċiż u mhux ambigwu.

Artikolu 6

Il-produzzjoni taż-żona ġeografika demarkata

1.   Għall-fini tal-applikazzjoni tal-Artikolu 34(1)(a)(iii) u (b)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 u ta’ dan l-Artikolu “l-produzzjoni” tkopri l-operażżjonijiet kollha involuti, mill-qtugħ tal-għeneb sat-tlestija tal-proċess tal-produzzjoni tal-inbid, bl-eċċezzjoni ta’ kwalunkwe proċess ta’ wara l-produzzjoni.

2.   Għall-prodotti b’indikazzjoni ġeografika protetta, il-porzjon tal-għeneb, sa 15 %, li jista’ joriġina barra miż-żona ġeografika demarkata kif ipprovdut fl-Artikolu 34(1)(b)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, għandu jiġi mill-Istat Membru jew mill-pajjiż terz ikkonċernat li fih tinsab iż-żona demarkata.

3.   Permezz tad-deroga mill-Artikolu 34(1)(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, japplika l-Anness III, Parti B, paragrafu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2009 (10) dwar il-prattiki u r-restrizzjonijiet tal-produzzjoni tal-inbid.

4.   Permezz tad-deroga mill-Artikolu 34(1)(a)(ii) u (1)(b)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, u bil-kundizzjoni li l-ispeċifikazzjoni tal-prodott tipprovdi hekk, prodott b'denominazzjoni tal-oriġini u indikazzjoni ġeografika protetti jista’ jsir inbid jew:

(a)

f’żona qrib ħafna taż-żona demarkata kkonċernata, jew

(b)

f’żona li tinsab fi ħdan l-istess unità amministrattiva jew fi ħdan żona amministrattiva ġara, b’konformità mar-regoli nazzjonali, jew;

(c)

fil-każ ta' denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika transkonfinali, jew meta jeżisti ftehim dwar il-miżuri ta’ kontroll bejn żewġ Stati Membri jew iktar jew bejn Stat Membru wieħed jew iktar u pajjiż terz wieħed jew iktar, prodott b’denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika jista’ jsir inbid f’żona li tinsab qrib ħafna taż-żona demarkata inkwistjoni.

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 34(1)(b)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, u bil-kundizzjoni li l-ispeċifikazzjoni tal-prodott tipprovdi hekk, inbejjed b'indikazzjoni ġeografika protetta jistgħu jibqgħu jsiru nbid lil hinn minn żoni li huma qrib ħafna taż-żona demarkata inkwistjoni sal-31 ta’ Diċembru 2012.

Permezz tad-deroga mill-Artikolu 34(1)(a)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, u bil-kundizzjoni li l-ispeċifikazzjoni tal-prodott tipprovdi hekk, prodott jista’ jsir inbid frizzanti jew inbid semi-frizzanti b’denominazzjoni tal-oriġini protetta li mhijiex qrib ħafna taż-żona demarkata inkwistjoni jekk din il-prattika kienet tintuża qabel l-1 ta’ Marzu 1986.

Artikolu 7

Rabta

1.   Id-dettalji li juru r-rabta ġeografika msemmija fl-Artikolu 35(2)(g) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandhom jispjegaw sa fejn il-karatteristiċi taż-żona ġeografika demarkata jistgħu jinfluwenzaw il-prodott finali.

F’każ ta’ applikazzjonijiet li jkopru kategoriji differenti ta’ prodotti tad-dwieli, id-dettalji li juru r-rabta għandhom jintwerew għal kull prodott tad-dwieli kkonċernat.

2.   F’każ ta’ denominazzjoni tal-oriġini, l-ispeċifikazzjoni tal-prodott għandha tistabbilixxi:

(a)

id-dettalji taż-żona ġeografika, u b’mod partikulari l-fatturi naturali u umani, rilevanti għal din ir-rabta;

(b)

id-dettalji tal-kwalità jew il-karatteristiċi tal-prodott li jirriżultaw essenzjalment jew esklussivament mill-ambjent ġeografiku;

(c)

deskrizzjoni tal-interazzjoni kawżali bejn id-dettalji msemmijin fil-punt (a) u dawk imsemmijin fil-punt (b).

3.   F’każ ta’ indikazzjoni ġeografika, l-ispeċifikazzjoni tal-prodott għandha tistabbilixxi:

(a)

id-dettalji taż-żona ġeografika rilevanti għar-rabta;

(b)

id-dettalji tal-kwalità, ir-reputazzjoni u karatteristiċi speċifiċi oħrajn tal-prodott li jirriżultaw mill-oriġini ġeografika tiegħu;

(c)

deskrizzjoni tal-interazzjoni kawżali bejn id-dettalji msemmijin fil-punt (a) u dawk imsemmijin fil-punt (b).

4.   L-ispeċifikazzjoni tal-prodott għal indikazzjoni ġeografika għandha tindika jekk huwiex ibbażat fuq kwalità speċifika jew reputazzjoni jew karatteristiċi oħrajn marbutin mal-oriġini ġeografika tiegħu.

Artikolu 8

L-imballaġġ fiż-żona ġeografika demarkata

Jekk speċifikazzjoni tal-prodott tindika li l-imballaġġ tal-prodott għandu jsir fi ħdan iż-żona ġeografika demarkata jew f’żona qrib ħafna taż-żona demarkata inkwistjoni, skont rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 35(2)(h) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, għandha tingħata ġustifikazzjoni għal dan ir-rekwiżit fir-rigward tal-prodott ikkonċernat.

TAQSIMA 2

Il-proċedura ta' eżaminazzjoni tal-Kommissjoni

Artikolu 9

Il-wasla tal-applikazzjoni

1.   L-applikazzjoni għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni bil-miktub jew permezz tal-posta elettronika. Id-data tas-sottomissjoni ta’ applikazzjoni għall-Kummissjoni għandha tkun id-data ta' meta l-applikazzjoni tidħol fir-reġistru tal-posta tal-Kummissjoni. Din id-data hija disponibbli għall-pubbliku permezz ta’ mezzi xierqa.

2.   Il-Kummissjoni għandha timmarka d-dokumenti li jiffurmaw l-applikazzjoni bid-data tal-wasla u bin-numru tal-fajl allokat għall-applikazzjoni.

L-Istat Membru jew l-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni għandu jirċievi dikjarazzjoni tal-wasla li għall-inqas tindika dan li ġej:

(a)

in-numru tal-fajl;

(b)

l-isem li se jiġi rreġistrat;

(c)

l-għadd ta’ paġni rċevuti; u

(d)

id-data tal-wasla tal-applikazzjoni.

Artikolu 10

Is-sottomissjoni ta’ applikazzjoni transkonfinali

1.   Fil-każ ta’ talba transkonfinali, tista’ tiġi sottomessa applikazzjoni konġunta għal isem li jirreferi għal żona ġeografika transkonfinali b’iktar minn grupp wieħed ta’ produtturi li jirrappreżentaw dik iż-żona.

2.   Meta l-Istati Membri biss huma kkonċernati, il-proċedura nazzjonali preliminari msemmija fl-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 tapplika fl-Istati Membri kollha kkonċernati.

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 38(5) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, applikazzjoni transkonfinali għandha tintbagħat lill-Kummissjoni minn Stat Membru wieħed f’isem l-oħrajn, u għandha tinkludi awtorizzazzjoni minn kull Stat Membru ieħor ikkonċernat li tawtorizza lill-Istat Membru jibgħat l-applikazzjoni biex jaġixxi f’ismu.

3.   Meta applikazzjoni transkonfinali tinvolvi pajjiżi terzi biss, l-applikazzjoni għandha tintbagħat lill-Kummissjoni jew minn wieħed mill-gruppi applikanti f’isem l-oħrajn jew minn wieħed mill-pajjiżi terzi f'isem l-oħrajn u għandha tinkludi:

(a)

l-elementi li jagħtu prova li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 34 u 35 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 qed jiġu ssodisfati;

(b)

il-prova tal-protezzjoni fil-pajjiżi terzi kkonċernati; u

(c)

awtorizzazzjoni minn kull pajjiż terz ieħor ikkonċernat, kif imsemmi fil-paragrafu 2.

4.   Meta applikazzjoni transkonfinali tinvolvi mill-inqas Stat Membru wieħed u mill-inqas pajjiż terz wieħed, il-proċedura nazzjonali preliminari msemmija fl-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 tapplika fl-Istati Membri kollha kkonċernati. L-applikazzjoni għandha tintbagħat lill-Kummissjoni minn wieħed mill-Istati Membri jew mill-pajjiżi terzi jew minn wieħed mill-gruppi applikanti tal-pajjiżi terzi u għandha tinkludi:

(a)

l-elementi li jagħtu prova li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 34 u 35 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 qed jiġu ssodisfati;

(b)

il-prova tal-protezzjoni fil-pajjiżi terzi kkonċernati; u

(c)

awtorizzazzjoni minn kull Membru Stat jew pajjiż terz ieħor ikkonċernat, kif imsemmi fil-paragrafu 2.

5.   L-Istat Membru, il-pajjiżi terzi jew gruppi ta’ produtturi stabbiliti fil-pajjiżi terzi li jibagħtu applikazzjoni transkonfinali lill-Kummissjoni kif imsemmi fil-paragrafi 2, 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu, isiru d-destinatarji ta’ kwalunkwe notifikazzjoni jew deċiżjoni maħruġa mill-Kummissjoni.

Artikolu 11

L-ammissibbiltà

1.   Għall-finijiet biex jiġi ddeterminat jekk applikazzjoni għall-protezzjoni hijiex ammissibbli, il-Kummissjoni għandha tivverifika li l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni stabbilita fl-Anness I imtliet u li d-dokumenti ta’ evidenza ġew mehmużin mal-applikazzjoni.

2.   Kwalunkwe applikazzjoni għar-reġistrazzjoni li titqies ammissibbli għandha tiġi nnotifikata lill-Istat Membru jew l-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni.

Jekk l-applikazzjoni ma tkunx imtliet jew imtliet parzjalment biss, jew jekk id-dokumenti ta’ evidenza msemmijin fil-paragrafu 1 ma ġewx ippreżentati fl-istess ħin mal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jew hemm xi wħud neqsin, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-applikant kif meħtieġ u għandha tistiednu jirranġa n-nuqqasijiet innutati f’perjodu ta' xahrejn. Jekk in-nuqqasijiet ma jiġux irranġati qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmien, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta l-applikazzjoni bħala inammissibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inammissibbiltà għandha tiġi nnotifikata lill-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni.

Artikolu 12

L-iskrutinju tal-kundizzjonijiet tal-validità

1.   Jekk applikazzjoni ammissibbli għall-protezzjoni ta’ denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika ma tilħaqx ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 34 u 35 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru jew l-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni dwar ir-raġunijiet għaċ-ċaħda tal-applikazzjoni, tistabbilixxi data tal-għeluq għall-irtirar jew l-emendi tal-applikazzjoni jew għas-sottomissjoni tal-kummenti.

2.   Jekk l-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni ma jirrimedjawx għall-ostakoli għar-reġistrazzjoni sad-data tal-għeluq, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta l-applikazzjoni skont l-Artikolu 39(3) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

3.   Kwalunkwe deċiżjoni li tirrifjuta id-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika kkonċernata għandha tittieħed mill-Kummissjoni abbażi tad-dokumenti u l-informazzjoni disponibbli għaliha. Deċiżjoni bħal din dwar ir-rifjutar għandha tiġi nnotifikata lill-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni.

TAQSIMA 3

Il-proċeduri ta’ oġġezzjoni

Artikolu 13

Il-proċedura nazzjonali ta' oġġezzjoni f’każ ta’ applikazzjonijiet transkonfinali

Għall-finijiet tal-Artikolu 38(3) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 meta applikazzjoni transkonfinali tinvolvi Stat Membru biss jew mill-inqas Stat Membru wieħed u mill-inqas pajjiż terz wieħed, il-proċedura ta’ oġġezzjoni għandha tiġi applikta fl-Istati Membri kkonċernati kollha.

Artikolu 14

Is-sottomissjoni ta’ oġġezzjonijiet skont il-proċedura tal-Kummissjoni

1.   L-oġġezzjonijiet li jissemmew fl-Artikolu 40 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandhom jitfasslu abbażi tal-forma stabbilita fl-Anness III għal dan ir-Regolament. L-oġġezzjoni għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni bil-miktub jew permezz tal-posta elettronika. Id-data tas-sottomissjoni ta’ oġġezzjoni għall-Kummissjoni għandha tkun id-data ta' meta l-oġġezzjoni tidħol fir-reġistru tal-posta tal-Kummissjoni. Din id-data hija disponibbli għall-pubbliku permezz ta’ mezzi xierqa.

2.   Il-Kummissjoni għandha timmarka d-dokumenti li jiffurmaw l-oġġezzjoni bid-data tal-wasla u bin-numru tal-fajl allokat għall-oġġezzjoni.

Il-persuna li toġġezzjona għandha tirċievi dikjarazzjoni tal-wasla li għall-inqas tindika dan li ġej:

(a)

in-numru tal-fajl,

(b)

l-għadd ta’ paġni rċevuti, u

(c)

id-data tal-wasla tat-talba.

Artikolu 15

L-ammissibbiltà skont il-proċedura tal-Kummissjoni

1.   Għall-finijiet biex jiġi ddeterminat jekk oġġezzjoni hijiex ammissibbli, skont l-Artikolu 40 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, il-Kummissjoni għandha tivverifika li l-oġġezzjoni ssemmi d-dritt(ijiet) preeżistenti ddikjarat(i) u r-raġuni(jiet) għall-oġġezzjoni u li tasal għand il-Kummissjoni sad-data tal-għeluq.

2.   Jekk l-oġġezzjoni tkun ibbażata fuq l-eżistenza tar-reputazzjoni u r-rikonoxximent ta' marka kummerċjali preċedenti, skont l-Artikolu 43(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, l-oġġezzjoni għandha tkun akkumpanjata mill-prova tat-tressiq, ir-reġistrazzjoni jew l-użu ta’ dik il-marka kummerċjali preċedenti, bħaċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni jew prova tal-użu tagħha, u prova tar-reputazzjoni u r-rikonoxximent tagħha.

3.   Kwalunkwe oġġezzjoni sostanzjata b'mod xieraq għandu jkun fiha d-dettalji tal-fatti, l-evidenza u l-kummenti sottomessi b'appoġġ għall-oġġezzjoni, akkumpanjati mid-dokumenti ta' evidenza rilevanti.

L-informazzjoni u l-evidenza li għandhom jiġu ppreżentati b’appoġġ għall-użu ta’ marka kummerċjali preċedenti għandhom jinkludu d-dettalji tal-post, it-tul ta’ żmien, id-daqs u n-natura tal-użu tal-marka kummerċjali preċedenti, u tar-reputazzjoni u r-rikonoxximent tagħha.

4.   Jekk id-dettalji tad-dritt(ijiet) preeżistenti ddikjarat(i), ir-r-raġuni(jiet), il-fatti, l-evidenza jew il-kummenti, jew id-dokumenti ta’ evidenza, kif imsemmi fil-paragrafi 1 sa 3, ma ġewx ippreżentati fl-istess ħin mal-oġġezzjoni jew hemm xi ftit neqsin, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-opponent kif meħtieġ u għandha tistiednu jirranġa n-nuqqasijiet innutati f’perjodu ta' xahrejn. Jekk in-nuqqasijiet ma jiġux irranġati qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmien, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta l-oġġezzjoni bħala inammissibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inammissibbiltà għandha tiġi nnotifikata lill-persuna li toġġezzjona u lill-Istat Membru jew l-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni.

5.   Oġġezzjoni li titqies ammissibbli għandha tiġi nnotifikata lill-Istat Membru jew l-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni.

Artikolu 16

L-iskrutinju ta’ oġġezzjoni skont il-proċedura tal-Kummissjoni

1.   Jekk il-Kummissjoni ma tkunx irrifjutat l-oġġezzjoni skont l-Artikolu 15(4), għandha tikkomunika l-oġġezzjoni lill-Istat Membru jew l-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni u għandha tistiednu jressaq l-osservazzjonijiet fi żmien xahrejn mid-data tal-ħruġ ta’ komunikazzjoni bħal din. Kwalunkwe osservazzjonijiet irċevuti fi żmien dan il-perjodu ta’ xahrejn għandhom jiġu kkomunikati lill-persuna li toġġezzjona.

Matul l-iskrutinju ta’ oġġezzjoni, il-Kummissjoni għandha titlob lill-partijiet biex jekk ikun xieraq jissottomettu l-kummenti dwar il-komunikazzjonijiet rċevuti mill-partijiet l-oħrajn f’perjodu ta’ xahrejn mid-data tal-ħruġ ta’ talba bħal din.

2.   Jekk l-Istat Membru jew l-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni jew il-persuna li toġġezzjona ma tressaq l-ebda osservazzjonijiet bi tweġiba, jew ma tirrispettax l-iskadenzi, il-Kummissjoni tiddeċiedi dwar l-oppożizzjoni.

3.   Kwalunkwe deċiżjoni li tirrifjuta jew tirreġistra d-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika kkonċernata għandha tittieħed mill-Kummissjoni abbażi tal-evidenza disponibbli għaliha. Id-deċiżjoni dwar ir-rifjutar għandha tiġi nnotifikata lill-persuna li toġġezzjona u lill-Istat Membru jew l-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni.

4.   Fil-każ ta’ ħafna persuni li joġġezzjonaw, wara eżami preliminari ta’ oġġezzjoni waħda bħal din jew iktar, jista’ ma jkunx possibbli li l-applikazzjoni tiġi aċċettata għar-reġistrazzjoni; f’każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-proċeduri l-oħrajn ta’ oġġezzjoni. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-persuni l-oħrajn li joġġezzjonaw bi kwalunkwe deċiżjoni li taffetwhom li ttieħdet matul il-proċedura.

Meta tiġi rrifjutata applikazzjoni, il-proċeduri ta’ oġġezzjoni li ġew sospiżi għandhom jitqiesu magħluqin u l-persuni kkonċernati li joġġezzjonaw għandhom jiġu infurmati kif xieraq.

TAQSIMA 4

Protezzjoni

Artikolu 17

Deċiżjoni dwar il-protezzjoni

1.   Sakemm l-applikazzjonijiet għall-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi jiġu rrifjutati skont l-Artikoli 11, 12, 16 u 28, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li tipproteġi d-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi.

2.   Id-deċiżjonijiet dwar il-protezzjoni meħuda skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandhom jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 18

Ir-reġistru

1.   Il-Kummissjoni għandha żżomm ir-“Reġistru tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti” kif ipprovdut fl-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, minn issa ’l quddiem imsejjaħ “ir-Reġistru”.

2.   Denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika li ġiet aċċettata, għandha tiddaħħal fir-Reġistru.

Fil-każ ta’ ismijiet rreġistrati skont l-Artikolu 51(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, il-Kummissjoni għandha ddaħħal id-dejta li hemm dispożizzjoni dwarha fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, bl-eċċezzjoni tal-punt (f), fir-Reġistru.

3.   Il-Kummissjoni għandha ddaħħal id-dejta li ġejja fir-Reġistu:

(a)

l-isem irreġistrat tal-prodott(i);

(b)

reġistru tal-fatt li l-isem huwa protett bħala indikazzjoni ġeografika jew denominazzjoni tal-oriġini;

(c)

isem il-pajjiż jew il-pajjiżi tal-oriġini;

(d)

id-data tar-reġistrazzjoni;

(e)

referenza għall-istrument legali li jirreġistra l-isem;

(f)

referenza għad-dokument waħdieni.

Artikolu 19

Protezzjoni

1.   Il-protezzjoni ta’ denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika għandha tibda mid-data li tiddaħħal fir-Reġistru.

2.   Fil-każ ta’ użu illegali ta’ denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom, b’inizjattiva tagħhom stess, skont l-Artikolu 45(4) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, jew fuq talba ta’ parti, jieħdu l-passi meħtieġa biex iwaqqfu dan l-użu illegali u jevitaw kwalunkwe kummerċjalizzazzjoni jew esportazzjoni tal-prodott inkwistjoni.

3.   Il-protezzjoni ta’ denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika għandha tapplika għad-denominazzjoni kollha inkluż l-elementi kostituttivi jekk jiġi pprovdut li huma distintivi. Element mhux distintiv jew ġeneriku ta’ denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta ma għandux jiġi protett.

TAQSIMA 5

Emendi u kanċellazzjonijiet

Artikolu 20

Emenda fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott jew fid-dokument waħdieni

1.   Applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-emendi fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott sottomessa minn applikant kif imsemmi fl-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 ta’ denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta, għandha titfassal skont l-Anness IV għal dan ir-Regolament.

2.   Għall-finijiet biex jiġi ddeterminat jekk applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-emendi fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott skont l-Artikolu 49(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 hijiex ammissibbli, il-Kummissjoni għandha tivverifika li ntbagħtet l-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 35(2) ta’ dak ir-Regolament u applikazzjoni mimlija kif imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 49(2), l-ewwel sentenza, tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, l-Artikoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 u 18 ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw mutandis mutadis.

4.   Emenda hija kkunsidrata minuri jekk:

(a)

ma tikkonċernax il-karatteristiċi essenzjali tal-prodott;

(b)

ma tbiddilx ir-rabta;

(c)

ma tinkludix bidla fl-isem jew fi kwalunkwe parti tal-isem tal-prodott;

(d)

ma taffetwax iż-żona ġeografika demarkata;

(e)

ma twassalx għal kwalunkwe restrizzjonijiet oħrajn fuq il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott.

5.   Meta applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-emendi fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott tiġi sottomessa minn applikant li mhuwiex l-applikant inizjali, il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-applikazzjoni lill-applikant inizjali.

6.   Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li taċċetta emenda fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott li taffetwa jew tinkludi emenda fl-informazzjoni rreġistrata fir-Reġistru, għandha tħassar id-dejta oriġinali mir-Reġistru u ddaħħal id-dejta l-ġdida b’effett mid-data li fiha d-deċiżjoni rilevanti tidħol fis-seħħ.

Artikolu 21

Sottomissjoni ta’ talba għall-kanċellazzjoni

1.   Talba għall-kanċellazzjoni skont l-Artikolu 50 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandha titfassal skont il-forma stabbilita fl-Anness V għal dan ir-Regolament. It-talba għall-kanċellazzjoni għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni bil-miktub jew permezz tal-posta elettronika. Id-data tas-sottomissjoni tat-talba għall-kanċellazzjoni għall-Kummissjoni għandha tkun id-data ta' meta t-talba tidħol fir-reġistru tal-posta tal-Kummissjoni. Dik id-data hija disponibbli għall-pubbliku permezz ta’ mezzi xierqa.

2.   Il-Kummissjoni għandha timmarka d-dokumenti li jiffurmaw it-talba għall-kanċellazzjoni bid-data tal-wasla u bin-numru tal-fajl allokat għat-talba għall-kanċellazzjoni.

L-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni għandu jirċievi dikjarazzjoni tal-wasla li għall-inqas tindika:

(a)

in-numru tal-fajl;

(b)

l-għadd ta’ paġni rċevuti; u

(c)

id-data tal-wasla tat-talba.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 ma japplikawx meta l-kanċellazzjoni tkun mibdija mill-Kummissjoni.

Artikolu 22

L-ammissibbiltà

1.   Għall-finijiet biex jiġi ddeterminat jekk talba għall-kanċellazzjoni hijiex ammissibbli, skont l-Artikolu 50 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, il-Kummissjoni għandha tivverifika li t-talba:

(a)

issemmi l-interess leġittimu, ir-raġunijiet u l-ġustifikazzjoni tal-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni;

(b)

tispjega r-raġuni għall-kanċellazzjoni; u

(c)

tirreferi għal stqarrija mill-Istat Membru jew pajjiż terz fejn tinsab ir-residenza jew l-uffiċċju reġistrat tal-awtur tat-talba li tappoġġja t-talba għall-kanċellazzjoni.

2.   Kwalunkwe talba għall-kanċellazzjoni għandu jkun fiha d-dettalji tal-fatti, l-evidenza u l-kummenti sottomessi b'appoġġ għall-kanċellazzjoni, akkumpanjati mid-dokumenti ta' evidenza rilevanti.

3.   Jekk l-informazzjoni dettaljata dwar ir-raġunijiet, il-fatti, l-evidenza u l-kummenti, kif ukoll id-dokumenti ta' evidenza msemmijin fil-paragrafi 1 u 2, ma ġewx ippreżentati fl-istess ħin mat-talba għall-kanċellazzjoni, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni kif meħtieġ u għandha tistiednu jirranġa n-nuqqasijiet innutati f’perjodu ta' xahrejn. Jekk in-nuqqasijiet ma jiġux irranġati qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmien, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta t-talba bħala inammissibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inammissibbiltà għandha tiġi nnotifikata lill-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni u lill-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew l-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni.

4.   Kwalunkwe talba għall-kanċellazzjoni li titqies ammissibbli, kif ukoll proċedura ta’ kanċellazzjoni b’inizjattiva tal-Kummissjoni stess, għandha tiġi nnotifikata lill-Istat Membru jew l-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew l-applikanti stabbiliti fil-pajjiż terz li d-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika tagħhom hija affetwata mill-kanċellazzjoni.

Artikolu 23

L-iskrutinju ta’ kanċellazzjoni

1.   Jekk il-Kummissjoni ma tkunx irrifjutat it-talba għall-kanċellazzjoni skont l-Artikolu 22(3), għandha tikkomunika l-kanċellazzjoni lill-Istat Membru jew l-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew il-produtturi kkonċernati stabbiliti fil-pajjiż terz inkwistjoni u għandha tistidinhom biex iressqu l-osservazzjonijiet fi żmien xahrejn mid-data tal-ħruġ ta’ komunikazzjoni bħal din. Kwalunkwe osservazzjonijiet rċevuti fi żmien dan il-perjodu ta’ xahrejn għandhom jiġu kkomunikati, fejn meħtieġ, lill-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni.

Matul l-iskrutinju ta’ kanċellazzjoni, il-Kummissjoni għandha titlob lill-partijiet biex jekk ikun xieraq jissottomettu l-kummenti dwar il-komunikazzjonijiet irċevuti mill-partijiet l-oħrajn f’perjodu ta’ xahrejn mid-data tal-ħruġ ta’ talba bħal din.

2.   Jekk l-Istat Membru jew l-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni jew l-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni ma jressaq l-ebda osservazzjonijiet bi tweġiba, jew ma jirrispettax il-perjodi taż-żmien, il-Kummissjoni tiddeċiedi dwar il-kanċellazzjoni.

3.   Kwalunkwe deċiżjoni li tħassar id-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika kkonċernata għandha tittieħed mill-Kummissjoni abbażi tal-evidenza disponibbli għaliha. Għandha tikkonsidra jekk il-konformità mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott għal prodott fis-settur tal-inbid b’denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta ma għadhiex ikar possibbli jew ma tistax tibqa' tiġi garantita, partikolarment jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 ma għadhomx jiġu ssodisfati jew ma jistgħux jibqgħu jiġu ssodisfati fil-futur qarib.

Deċiżjoni bħal din dwar il-kanċellazzjoni għandha tiġi nnotifikata lill-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni u lill-Istat Membru jew l-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni.

4.   Fil-każ ta’ diversi talbiet għall-kanċellazzjoni, wara eżami preliminari ta’ talba għall-kanċellazzjoni waħda bħal din jew iktar, jista’ ma jkunx possibbli li jiġi aċċettat li titkompla tiġi protetta denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta, f’liema każ il-Kummissjoni tista' tissospendi l-proċeduri ta’ kanċellazzjoni l-oħrajn. F’dan il-każ, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awturi l-oħrajn tat-talbiet għall-kanċellazzjoni bi kwalunkwe deċiżjoni li taffetwhom li ttieħdet matul il-proċedura.

Meta titħassar denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta, il-proċeduri ta’ kanċellazzjoni li ġew sospiżi għandhom jitqiesu magħluqin u l-awturi kkonċernati tat-talba għall-kanċellazzjoni għandhom jiġu infurmati kif xieraq.

5.   Meta kanċellazzjoni tidħol fis-seħħ, il-Kummissjoni għandha tħassar l-isem mir-Reġistru.

TAQSIMA 6

Il-kontrolli

Artikolu 24

Dikjarazzjoni mill-operaturi

Kull operatur li jixtieq jipparteċipa fil-produzzjoni jew l-imballaġġ kollu jew parti minnu ta’ prodott b’denominazzjoni tal-oriġini jew b’indikazzjoni ġeografika protetta, għandu jiġi ddikjarat mal-awtorità kompetenti tal-kontroll imsemmija fl-Artikolu 47 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

Artikolu 25

Verifikazzjoni annwali

1.   Il-verifikazzjoni annwali li ssir mill-awtorità kompetenti tal-kontroll kif imsemmi fl-Artikolu 48(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandha tikkonsisti minn:

(a)

l-ittestjar organolettiku u analitiku għall-prodotti koperti b’denominazzjoni tal-oriġini;

(b)

jew ittestjar analitiku biss jew ittestjar organolettiku u analitiku għall-prodotti koperti b’denominazzjoni tal-oriġini; u

(c)

kontroll fuq il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott.

Il-verifikazzjoni annwali għandha ssir fl-Istati Membri li fihom saret il-produzzjoni skont l-ispeċifikazzjoni tal-prodott u għandha ssir jew permezz ta’:

(a)

kontrolli każwali bbażati fuq analiżi tar-riskju, jew

(b)

teħid ta’ kampjuni, jew

(c)

sistematikament.

Fil-każ ta’ kontrolli każwali, l-Istati Membri għandhom jagħżlu għadd minimu ta' operaturi li se jkunu soġġetti għal dawk il-kontrolli.

Fil-każ tat-teħid tal-kampjuni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li bin-numru tagħhom, in-natura u l-frekwenza tal-kontrolli jkunu rappreżentattivi għaż-żona ġeografika demarkata kkonċernata kollha u jikkorrispondu mal-volum tal-prodotti fis-settur tal-inbid ikkummerċjalizzati jew miżmuma bil-ħsieb li jiġu kkummerċjalizzati.

Il-kontrolli każwali jistgħu jingħaqdu mat-teħid ta’ kampjuni.

2.   L-ittestjar imsemmi fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu, il-punti (a) u (b) għandu jsir fuq it-teħid ta’ kampjuni anonimi, juri li l-prodott ittestjat jikkonforma mal-karatteristiċi u l-kwalitajiet deskritti fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott għad-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika rilevanti, u jsir fi kwalunkwe stadju fil-proċess tal-produzzjoni, inkluż ukoll l-istadju tal-imballaġġ, jew iktar tard. Kull kampjun li jittieħed għandu jkun rappreżentattiv tal-inbejjed rilevanti miżmuma mill-operatur.

3.   Għall-finijiet tal-iċċekkjar tal-konformità mal-ispeċifikazzjoni tal-prodotti msemmijin fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu, il-punt (c), l-awtorità tal-kontroll għandha tiċċekkja:

(a)

il-post fejn jaħdmu l-operaturi, li jikkonsisti mill-iċċekkjar li l-operaturi jkunu attwalment kapaċi jilħqu l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott; u

(b)

il-prodotti fi kwalunkwe stadju tal-proċess tal-produzzjoni, inkluż l-istadju tal-imballaġġ, abbażi ta' pjan ta' spezzjoni li huwa mfassal bil-quddiem mill-awtorità tal-kontroll u li l-operaturi huma konxji minnu, li jkopri kull stadju tal-produzzjoni tal-prodott.

4.   Il-verifikazzjoni annwali għandha tiżgura li prodott ma jistax juża d-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika protetta relatata miegħu sakemm:

(a)

ir-riżultati tal-ittestjar imsemmijin fil-paragrafu 1, is-subparagrafu 1, il-punti (a) u (b) u fil-paragrafu 2 jagħtu prova li l-prodott inkwistjoni jikkonforma mal-valuri tal-limitu u għandu l-karatteristiċi xierqa kollha tad-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika kkonċernata;

(b)

il-kundizzjonijiet l-oħrajn imsemmijin fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott jintlaħqu, kif jidher mill-kontrolli li saru skont il-proċeduri stabbiliti fil-paragrafu 3.

5.   Kwalunkwe prodott li ma jilħaqx il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu jista’ jitqiegħed fis-suq, imma mingħajr id-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika protetta, sakemm ir-rekwiżiti legali l-oħrajn jkunu sodisfatti

6.   Fil-każ ta’ denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta transkonfinali, il-verifikazzjoni tista' ssir minn awtorità tal-kontroll jew ta’ xi Stati Membru affetwat minn din id-denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika.

7.   Fil-każ fejn verifikazzjoni annwali ssir fl-istadju tal-imballaġġ tal-prodott fit-territorju ta’ Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru fejn saret il-produzzjoni, japplika l-Artikolu 84 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2008 (11).

8.   Il-paragrafi 1 sa 7 japplikaw għall-inbejjed li juru denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika, li d-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika kkonċernata tagħhom tilħaq ir-rekwiżiti kif imsemmi fl-Artikolu 38(5) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

Artikolu 26

L-ittestjar analitiku u organolettiku

L-ittestjar analitiku u organolettiku msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 skont tal-Artikolu 25(a) u (b) jikkonsisti minn:

(a)

analiżi tal-inbid inkwistjoni li tkejjel il-kwalitajiet karatteristiċi li ġejjin:

(i)

iddeterminati abbażi tal-analiżi fiżika u kimika:

qawwa alkoħolika totali u attwali;

zokkrijiet totali espressi f'termini ta’ fruttożju u glukożju (inkluż kwalunkwe sukrożju, fil-każ ta’ nbid semi-frizzanti u nbid frizzanti);

aċidità totali;

aċidità volubbli;

dijossidu tal-kubrit totali.

(ii)

iddeterminati abbażi ta’ analiżi addizzjonali:

id-dijossidu tal-karbonju (inbejjed semi-frizzanti u frizzanti, pressjoni żejda f'bar ta’ temperatura ta’ 20 °C);

kwalunkwe kwalitajiet karatteristiċi oħrajn li hemm dispożizzjoni dwarhom fil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri jew fl-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott ta’ denominazzjonijiet tal-oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi protetti kkonċernati.

(b)

test organolettiku li jkopri l-apparenza viżiva, ir-riħa u t-togħma.

Artikolu 27

Kontrolli fuq prodotti li joriġinaw f’pajjiżi terzi

Jekk l-inbejjed tal-pajjiż terz jibbenefikaw mill-protezzjoni ta’ denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta, il-pajjiż terz ikkonċernat għandu jibgħat lill-Kummissjoni, fuq talba tagħha, informazzjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti msemmijin fl-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 u dwar l-aspetti koperti mill-kontroll, kif ukoll prova li l-inbid inkwistjoni jissodisfa l-kundizzjonijiet tad-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika rilevanti.

TAQSIMA 7

Il-konverżjoni għal indikazzjoni ġeografika

Artikolu 28

Talba

1.   Stat Membru jew awtorità ta’ pajjiż terz jew applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni jista’ jitlob għal konverżjoni ta' denominazzjoni tal-oriġini protetta f’indikazzjoni ġeografika protetta jekk il-konformità mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott ta’ denominazzjoni tal-oriġini protetta ma għadhiex possibbli jew ma tistax tibqa' tiġi garantita.

It-talba għall-konverżjoni sottomessa lill-Kummissjoni għandha titfassal skont il-mudell stabbilit fl-Anness VI għal dan ir-Regolament. It-talba għall-konverżjoni għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni bil-miktub jew permezz tal-posta elettronika. Id-data tas-sottomissjoni tat-talba għall-konverżjoni għall-Kummissjoni hija d-data ta' meta t-talba tidħol fir-reġistru tal-posta tal-Kummissjoni.

2.   Jekk it-talba għall-konverżjoni f’indikazzjoni ġeografika ma tilħaqx ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 34 u 35 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru jew l-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni dwar ir-raġunijiet għaċ-ċaħda, u għandha tistiednu jirtira jew jemenda t-talba jew jissottometti l-kummenti f’perjodu ta’ xahrejn.

3.   Jekk l-ostakoli għall-konverżjoni f’indikazzjoni ġeografika ma jitranġawx mill-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew mill-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni qabel ma jiskadi l-limitu taż-żmien, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta t-talba.

4.   Kwalunkwe deċiżjoni li tirrifjuta it-talba għall-konverżjoni għandha tittieħed mill-Kummissjoni abbażi tad-dokumenti u l-informazzjoni disponibbli għaliha. Deċiżjoni bħal din dwar ir-rifjutar għandha tiġi nnotifikata lill-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni.

5.   L-Artikoli 40 u 49(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 ma għandhomx japplikaw.

KAPITOLU III

TERMINI TRADIZZJONALI

TAQSIMA 1

L-applikazzjoni

Artikolu 29

L-applikanti

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jew tal-pajjiżi terzi jew l-organizzazzjonijiet professjonali rappreżentattivi stabbiliti f’pajjiżi terzi jistgħu jissottomettu applikazzjoni għall-protezzjoni ta’ termini tradizzjonali lill-Kummissjoni fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 54(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

2.   “Organizzazzjoni professjonali rappreżentattiva” għandha tfisser kwalunkwe organizzazzjoni tal-produtturi jew assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi li addottat l-istess regoli, li topera f’żona waħda jew iktar tal-inbid speċifikata tad-denominazzjoni tal-oriġini jew tal-indikazzjoni ġeografika fejn fl-isħubija tagħha tinkludi mill-inqas żewġ terzi tal-produtturi fiż-żona/i tad-denominazzjoni tal-oriġini jew tal-indikazzjoni ġeografika speċifika li fiha/fihom topera u tkopri għal mill-inqas żewġ terzi tal-produzzjoni ta’ dik iż-żona. Organizzazzjoni professjonali rappreżentattiva tista’ tressaq applikazzjoni għall-protezzjoni għall-inbejjed li tipproduċi hija biss.

Artikolu 30

Applikazzjoni għall-protezzjoni

1.   L-applikazzjoni għall-protezzjoni ta’ terminu tradizzjonali għandha tikkonforma mal-mudell stabbilit fl-Anness VII u għandha tkun akkumpanjata minn kopja tar-regoli li jirregolaw l-użu tat-terminu kkonċernat.

2.   Fil-każ ta’ applikazzjoni mressqa minn organizzazzjoni professjonali rappreżentattiva stabbilita f’pajjiż terz, għandhom jiġu kkomunikati wkoll id-dettalji tal-organizzazzjoni professjonali rappreżentattiva. Din l-informazzjoni, inklużi d-dettalji rilevanti tal-membri tal-organizzazzjoni professjonali rappreżentattiva, kif xieraq, huma elenkati fl-Anness XI.

Artikolu 31

Il-lingwa

1.   It-terminu li se jiġi protett għandu jkun jew:

(a)

bil-lingwa/i uffiċjali, bil-lingwa/i reġjonali tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz minn fejn joriġina t-terminu, jew;

(b)

bil-lingwa użata fil-kummerċ għal dan it-terminu.

It-terminu użat f’ċerti lingwi għandu jirreferi għal prodotti speċifiċi msemmijin fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

2.   It-terminu għandu jiġi rreġistrat bl-ortografija/i oriġinali tiegħu.

Artikolu 32

Regoli dwar it-termini tradizzjonali tal-pajjiżi terzi

1.   L-Artikolu 54(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 japplika mutatis mutandis għat-termini li tradizzjonalment jintużaw f’pajjiżi terzi b’konnessjoni ma’ prodotti fis-settur tal-inbid b’indikazzjonijiet ġeografiċi tal-pajjiżi terzi kkonċernati.

2.   Inbejjed li joriġinaw f’pajjiżi terzi li t-tikketti tagħhom juru indikazzjonijiet tradizzjonali differenti mit-termini tradizzjonali elenkati fl-Anness XII, jistgħu jużaw dawn l-indikazzjonijiet tradizzjonali fuq it-tikketti tal-inbid skont ir-regoli applikabbli fil-pajjiżi terzi kkonċernati, inkluż dawk li jaslu mill-organizzazzjonijiet professjonali rappreżentattivi.

TAQSIMA 2

Proċedura ta’ eżaminazzjoni

Artikolu 33

It-tressiq tal-applikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha timmarka d-dokumenti li jiffurmaw l-applikazzjoni bid-data tal-wasla tagħha u bin-numru tal-fajl tal-applikazzjoni. L-applikazzjoni għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni bil-miktub jew permezz tal-posta elettronika. Id-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-Kummissjoni għandha tkun id-data ta' meta l-applikazzjoni tidħol fir-reġistru tal-posta tal-Kummissjoni. Din id-data u t-terminu tradizzjonali huma disponibbli għall-pubbliku permezz ta’ mezzi xierqa.

L-applikant għandu jirċievi dikjarazzjoni tal-wasla li għall-inqas tindika:

(a)

in-numru tal-fajl;

(b)

it-terminu tradizzjonali;

(c)

l-għadd tad-dokumenti rċevuti; u

(d)

id-data tal-wasla.

Artikolu 34

L-ammissibbiltà

Il-Kummissjoni tivverifika li l-formola ta’ applikazzjoni timtela kollha u tkun akkumpanjata mid-dokumentazzjoni mitluba kif ipprovdut fl-Artikolu 30.

Jekk il-formola ta’ applikazzjoni ma tkunx imtliet kollha jew id-dokumentazzjoni tkun nieqsa jew mhux kompluta, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-applikant kif meħtieġ u għandha tistiednu jirranġa n-nuqqasijiet innutati f’perjodu ta' xahrejn. Jekk in-nuqqasijiet ma jiġux irranġati qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmien, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta l-applikazzjoni bħala inammissibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inammissibbiltà għandha tiġi nnotifikata lill-applikant.

Artikolu 35

Il-kundizzjonijiet ta’ validità

1.   L-għarfien ta’ terminu tradizzjonali għandu jiġi aċċettat jekk:

(a)

jissodisfa d-definizzjoni kif stabbilita fl-Artikolu 54(1)(a) jew (b) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 u l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 31 ta’ dan ir-Regolament;

(b)

it-terminu jikkonsisti esklussivament jew minn:

(i)

isem li tradizzjonalment jintuża fil-kummerċ f’parti kbira tat-territorju tal-Komunità jew tal-pajjiż terz ikkonċernat, biex jiddistingwi kategoriji speċifiċi tal-prodotti tad-dwieli msemmijin fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, jew;

(ii)

isem ta’ fama li tradizzjonalment jintuża fil-kummerċ mill-inqas fit-territorju tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz ikkonċernat, biex jiddistingwi kategoriji speċifiċi tal-prodotti tad-dwieli msemmijin fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, jew;

(c)

it-terminu għandu:

(i)

ma jkunx ġeneriku;

(ii)

ikun definit u rregolat fil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru, jew;

(iii)

ikun soġġett għall-kundizzjonijiet ta’ użu kif ipprovdut fir-regoli applikabbli għall-produtturi tal-inbid fil-pajjiżi terzi kkonċernati, inklużi dawk li jaslu mill-organizzazzjonijiet professjonali rappreżentattivi.

2.   Għall-fini tal-paragrafu (1), il-punt (b), użu tradizzjonali jfisser:

(a)

mill-inqas ħames snin fil-każ ta’ termini mressqin bil-lingwa/i msemmija/in fl-Artikolu 31(a) ta’ dan ir-Regolament,

(b)

mill-inqas ħmistax-il sena fil-każ ta’ termini mressqin bil-lingwa msemmija fl-Artikolu 31(a) ta’ dan ir-Regolament,

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu (1), il-punt (c)(i), “ġeneriku” ifisser l-isem ta’ terminu tradizzjonali għalkemm huwa relatat ma’ metodu ta’ produzzjoni jew metodu ta’ maturazzjoni speċifiku, jew il-kwalità, il-kulur, it-tip ta’ post, jew xi karatteristika marbuta mal-istorja tal-prodott tad-dwieli, sar l-isem komuni tal-prodott tad-dwieli inkwistjoni fil-Komunità.

4.   Il-kundizzjoni elenkata fil-paragrafu 1(b) ta’ dan l-Artikolu ma tapplikax għat-termini tradizzjonali msemmijin fl-Artikolu 54(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

Artikolu 36

Ir-raġunijiet għaċ-ċaħda

1.   Jekk applikazzjoni għal terminu tradizzjonali ma tilħaqx id-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 54(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 u r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 31 u 35, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-applikant dwar ir-raġunijiet għaċ-ċaħda, tistabbilixxi data tal-għeluq ta’ xahrejn mid-data tal-ħruġ ta’ komunikazzjoni bħal din, għall-irtirar jew l-emendi tal-applikazzjoni jew għas-sottomissjoni tal-kummenti.

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar il-protezzjoni bbażata fuq l-informazzjoni disponibbli għaliha.

2.   Jekk l-ostakoli ma jiġux irranġati mill-applikant fi żmien id-data tal-għeluq imsemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta l-applikazzjoni. Kwalunkwe deċiżjoni li tirrifjuta t-terminu tradizzjonali kkonċernat għandha tittieħed mill-Kummissjoni abbażi tad-dokumenti u l-informazzjoni disponibbli għaliha. Deċiżjoni bħal din dwar ċaħda għandha tiġi nnotifikata lill-applikant.

TAQSIMA 3

Il-proċeduri ta’ oġġezzjoni

Artikolu 37

Sottomissjoni ta’ talba ta’ oġġezzjoni

1.   Fi żmien xahrejn mid-data tal-pubblikazzjoni li hemm dispożizzjoni dwarha fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 33, kwalunkwe Stat Membru jew pajjiż terz, jew kwalunkwe persuna naturali jew legali li għandha interess leġittimu, tista’ toġġezzjona għall-għarfien propost billi tressaq talba ta’ oġġezzjoni.

2.   It-talba ta’ oġġezzjoni għandha titfassal abbażi tal-forma stabbilita fl-Anness VIII u għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni bil-miktub jew permezz tal-posta elettronika. Id-data tas-sottomissjoni tat-talba ta’ oġġezzjoni għall-Kummissjoni hija d-data ta' meta t-talba tidħol fir-reġistru tal-posta tal-Kummissjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha timmarka d-dokumenti li jiffurmaw it-talba ta’ oġġezzjoni bid-data tal-wasla u bin-numru tal-fajl allokat għat-talba għall-oġġezzjoni.

Il-persuna li toġġezzjona għandha tirċievi dikjarazzjoni tal-wasla li għall-inqas tindika dan li ġej:

(a)

in-numru tal-fajl;

(b)

l-għadd ta’ paġni rċevuti; u

(c)

id-data tal-wasla tat-talba.

Artikolu 38

L-ammissibbiltà

1.   Għall-finijiet biex jiġi ddeterminat jekk oġġezzjoni hijiex ammissibbli, il-Kummissjoni għandha tivverifika li t-talba għall-oġġezzjoni ssemmi d-dritt(ijiet) preeżistenti ddikjarat(i) u r-raġuni(jiet) għall-oġġezzjoni u li tasal għand il-Kummissjoni sad-data tal-għeluq li hemm dispożizzjoni dwarha fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 37.

2.   Jekk l-oġġezzjoni tkun ibbażata fuq l-eżistenza tar-reputazzjoni u r-rikonoxximent ta' marka kummerċjali preċedenti, skont l-Artikolu 41(2), it-talba ta’ oġġezzjoni għandha tkun akkumpanjata mill-prova tat-tressiq, ir-reġistrazzjoni jew l-użu ta’ dik il-marka kummerċjali preċedenti, bħaċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni u prova tar-reputazzjoni u l-għarfien tagħha.

3.   Kwalunkwe talba ta’ oġġezzjoni sostanzjata b'mod xieraq għandu jkun fiha d-dettalji tal-fatti, l-evidenza u l-kummenti sottomessi b'appoġġ għall-oġġezzjoni, akkumpanjati mid-dokumenti ta' evidenza rilevanti.

L-informazzjoni u l-evidenza li għandhom jiġu ppreżentati b’appoġġ għall-użu ta’ marka kummerċjali preċedenti għandhom jinkludu d-dettalji tal-post, it-tul ta’ żmien, id-daqs u n-natura tal-użu tal-marka kummerċjali preċedenti, u tar-reputazzjoni u r-rikonoxximent tagħha.

4.   Jekk id-dettalji tad-dritt(ijiet) preeżistenti ddikjarati, ir-raġuni(jiet), il-fatti, l-evidenza jew il-kummenti, jew id-dokumenti ta’ evidenza, kif imsemmi fil-paragrafi 1 sa 3, ma ġewx ippreżentati fl-istess ħin mat-talba ta’ oġġezzjoni jew hemm xi ftit neqsin, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-opponent kif meħtieġ u għandha tistiednu jirranġa n-nuqqasijiet innutati f’perjodu ta' xahrejn. Jekk in-nuqqasijiet ma jiġux irranġati qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmien, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta t-talba bħala inammissibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inammissibbiltà għandha tiġi nnotifikata lill-persuna li toġġezzjona u lill-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni professjonali rappreżentattiva stabbilita fil-pajjiż terz inkwistjoni.

5.   Kwalunkwe talba li titqies ammissibbli għandha tiġi nnotifikata lill-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni professjonali rappreżentattiva stabbilita fil-pajjiż terz inkwistjoni.

Artikolu 39

L-iskrutinju ta’ oġġezzjoni

1.   Jekk il-Kummissjoni ma tkunx irrifjutat it-talba ta’ oppożizzjoni skont l-Artikolu 38(4), għandha tikkomunika l-oġġezzjoni lill-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni professjonali rappreżentattiva kkonċernata stabbilita fil-pajjiż terz inkwistjoni u għandha tistidinhom biex iressqu l-osservazzjonijiet fi żmien xahrejn mid-data tal-ħruġ ta’ komunikazzjoni bħal din. Kwalunkwe osservazzjonijiet irċevuti fi żmien dan il-perjodu ta’ xahrejn għandhom jiġu kkomunikati lill-persuna li toġġezzjona.

Matul l-iskrutinju tagħha ta’ oġġezzjoni, il-Kummissjoni għandha titlob lill-partijiet biex jekk ikun xieraq jissottomettu l-kummenti dwar il-komunikazzjonijiet irċevuti mill-partijiet l-oħrajn f’perjodu ta’ xahrejn mid-data tal-ħruġ ta’ talba bħal din.

2.   Jekk l-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni professjonali rappreżentattiva stabbilita fil-pajjiż terz inkwistjoni jew il-persuna li toġġezzjona ma tressaq l-ebda osservazzjonijiet bi tweġiba, jew ma tirrispettax il-perjodi taż-żmien, il-Kummissjoni tiddeċiedi dwar l-oppożizzjoni.

3.   Kwalunkwe deċiżjoni li tirrifjuta jew tirrikonoxxi t-terminu tradizzjonali kkonċernat għandha tittieħed mill-Kummissjoni abbażi tal-evidenza disponibbli għaliha. Għandha tikkunsidra jekk il-kundizzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 40(1), jew stabbiliti fl-Artikoli 41(3) jew 42 mhumiex qed jiġu ssodisfati. Id-deċiżjoni dwar iċ-ċaħda għandha tiġi nnotifikata lill-persuna li toġġezzjona u lill-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni professjonali rappreżentattiva stabbilita fil-pajjiż terz inkwistjoni.

4.   Fil-każ ta’ diversi talbiet ta’ oġġezzjoni, wara eżami preliminari ta’ talba ta’ oġġezzjoni waħda bħal din jew iktar, jista’ ma jkunx possibbli li l-applikazzjoni tiġi aċċettata għall-għarfien; f’każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-proċeduri l-oħrajn ta’ oġġezzjoni. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-persuni l-oħrajn li joġġezzjonaw bi kwalunkwe deċiżjoni li taffetwhom li ttieħdet matul il-proċedura.

Meta tiġi rrifjutata applikazzjoni, il-proċeduri ta’ oġġezzjoni li ġew sospiżi għandhom jitqiesu magħluqin u l-persuni kkonċernati li joġġezzjonaw għandhom jiġu infurmati kif xieraq.

TAQSIMA 4

Protezzjoni

Artikolu 40

Protezzjoni ġenerali

1.   Jekk applikazzjoni tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 54(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 u fl-Artikoli 31 u 35 u ma tiġix irrifjutata skont l-Artikoli 38 u 39, it-terminu tradizzjonali għandu jkun elenkat fl-Anness XII għal dan ir-Regolament.

2.   It-termini tradizzjonali elenkati fl-Anness XII, huma protetti biss bil-lingwa u għall-kategoriji tal-prodotti tad-dwieli ddikkjarati fl-applikazzjoni, kontra:

(a)

kwalunkwe użu ħażin, anke jekk it-terminu protett huwa akkumpanjat minn espressjoni bħalma hija “stil”, “tip”, “metodu”, “kif magħmul fi”, “imitazzjoni”, “togħma”, “bħal” jew simili;

(b)

kwalunkwe indikazzjoni oħra falza jew qarrieqa f'dak li hija n-natura, il-karatteristiċi jew il-kwalitajiet essenzjali tal-prodott, fl-imballaġġ ta' ġewwa jew ta' barra, fil-materjal tal-pubbliċità jew fid-dokumenti li għandhom x'jaqsmu miegħu;

(c)

kwalunkwe prattika oħra li tista’ tqarraq bil-konsumatur, b’mod partikulari biex tagħti l-impressjoni li l-inbid jikkwalifika għat-terminu tradizzjonali protett.

Artikolu 41

Ir-relazzjoni mal-marki kummerċjali

1.   Meta terminu tradizzjonali jkun protett skont dan ir-Regolament, ir-reġistrazzjoni tal-marka kummerċjali, li tikkorrispondi għal waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 40, għandha tiġi rrifjutata jekk l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-marka kummerċjali ma tirrigwardax inbejjed kwalifikati biex jużaw terminu tradizzjonali bħal dan u tiġi sottomessa wara d-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-protezzjoni ta’ terminu tradizzjonali lill-Kummissjoni u t-terminu tradizzjonali jiġi protett sussegwentement.

Il-marki kummerċjali rreġistrati bi ksur tal-ewwel subparagrafu għandhom jiġu ddikjarati invalidi mal-applikazzjoni skont il-proċeduri applikabbli kif speċifikat bid-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) jew bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 (13).

2.   Marka kummerċjali, li tikkorrispondi ma’ waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 40 ta’ dan ir-Regolament, u li ġiet applikata, irreġistrata jew stabbilita bl-użu, jekk hemm dispożizzjoni dwar dik il-possibbiltà fil-leġiżlazzjoni kkonċernata, fit-territorju tal-Komunità qabel l-4 ta’ Mejju 2002 jew qabel id-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-protezzjoni tat-terminu tradizzjonali għall-Kummissjoni, tista’ tkompli tintuża u tiġġedded minkejja l-protezzjoni tat-termini tradizzjonali.

F’każijiet bħal dan, l-użu tat-terminu tradizzjonali għandu jkun permess flimkien mal-marka kummerċjali rilevanti.

3.   Isem ma għandux jiġi protett bħala terminu tradizzjonali fejn, fid-dawl tar-reputazzjoni u r-rikonoxximent ta' marka kummerċjali, protezzjoni bħal din tista' tqarraq bil-konsumatur f’dak li għandu x’jaqsam mal-identità vera, in-natura, il-karatteristiċi jew il-kwalità tal-inbid.

Artikolu 42

Omonimi

1.   Terminu, li għalih tintbagħat applikazzjoni, u li jkun interament jew parzjalment omonimu ma' dak ta' terminu tradizzjonali li diġà huwa protett taħt dan il-Kapitoli, għandu jiġi protett b'kunsiderazzjoni xierqa għall-użu lokali u tradizzjonali u r-riskju ta' konfużjoni.

Terminu omonimu li jqarraq bil-konsumaturi f’dak li għandu x’jaqsam man-natura, il-kwalità jew l-oriġini vera tal-prodotti ma għandux jiġi rreġistrat, anke jekk dan it-terminu huwa preċiż.

L-użu ta' terminu omonimu protett għandu jkun soġġett sabiex ikun hemm biżżejjed distinzjoni fil-prattika bejn l-omonimu protett sussegwentement u t-terminu tradizzjonali diġà elenkat fl-Anness XII, filwaqt li jingħata kas tal-ħtieġa li l-produtturi kkonċernati jiġu ttrattati b'mod ekwu u li l-konsumatur ma jiġix mqarraq.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika mutatis mutandis għal termini tradizzjonali protetti qabel l-1 ta' Awwissu 2009, li huma parzjalment omonimi ma’ denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta jew isem ta’ varjetà ta’ għeneb tal-inbid jew is-sinonimu tiegħu elenkat fl-Anness XV.

Artikolu 43

Infurzar tal-protezzjoni

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 55 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, f’każ ta’ użu illegali ta’ termini tradizzjonali protetti, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, b’inizjattiva tagħhom stess jew fuq talba ta’ parti, jieħdu l-miżuri kollha biex iwaqqfu l-kummerċjalizzazzjoni, inkluż kwalunkwe esportazzjoni, tal-prodotti kkonċernati.

TAQSIMA 5

Il-proċedura ta’ kanċellazzjoni

Artikolu 44

Ir-raġunijiet għall-kanċellazzjoni

Ir-raġunijiet għall-kanċellazzjoni ta’ terminu tradizzjonali għandhom ikunu li t-terminu ma għadux jilħaq id-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 54(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 jew ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 31, 35, 40(2), 41(3) jew 42.

Artikolu 45

Sottomissjoni ta’ talba għall-kanċellazzjoni

1.   Talba għall-kanċellazzjoni sostanzjata b'mod xieraq tista’ tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni minn Stat Membru, pajjiż terz jew persuna naturali jew legali li għandha interess leġittimu skont il-forma stabbilita fl-Anness IX. It-talba għall-kanċellazzjoni għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni bil-miktub jew permezz tal-posta elettronika. Id-data tas-sottomissjoni tat-talba għall-kanċellazzjoni għall-Kummissjoni hija d-data ta' meta t-talba tidħol fir-reġistru tal-posta tal-Kummissjoni. Din id-data għandha tkun disponibbli għall-pubbliku permezz ta’ mezzi xierqa.

2.   Il-Kummissjoni għandha timmarka d-dokumenti li jiffurmaw it-talba għall-kanċellazzjoni bid-data tal-wasla u bin-numru tal-fajl allokat għat-talba għall-kanċellazzjoni.

L-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni għandu jirċievi dikjarazzjoni tal-wasla li għall-inqas tindika:

(a)

in-numru tal-fajl;

(b)

l-għadd ta’ paġni rċevuti; u

(c)

id-data tal-wasla tat-talba.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 ma japplikawx meta l-kanċellazzjoni tkun mibdija mill-Kummissjoni.

Artikolu 46

L-ammissibbiltà

1.   Għall-finijiet biex jiġi ddeterminat jekk talba għall-kanċellazzjoni hijiex ammissibbli, il-Kummissjoni għandha tivverifika li t-talba:

(a)

issemmi l-interess leġittimu tal-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni;

(b)

ir-raġuni(jiet) għall-kanċellazzjoni; u

(c)

tirreferi għal stqarrija mill-Istat Membru jew pajjiż terz fejn tinsab ir-residenza jew l-uffiċċju reġistrat tal-awtur tat-talba li tispjega l-interess, ir-raġunijiet u l-ġustifikazzjoni leġittima tal-awtur tal-kanċellazzjoni.

2.   Kwalunkwe talba għall-kanċellazzjoni għandu jkun fiha d-dettalji tal-fatti, l-evidenza u l-kummenti sottomessi b'appoġġ għall-kanċellazzjoni, akkumpanjati mid-dokumenti ta' evidenza rilevanti.

3.   Jekk l-informazzjoni dettaljata dwar ir-raġunijiet, il-fatti, l-evidenza u l-kummenti, kif ukoll id-dokumenti ta' evidenza msemmijin fil-paragrafi 1 u 2, ma ġewx ippreżentati fl-istess ħin mat-talba għall-kanċellazzjoni, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni kif meħtieġ u għandha tistiednu jirranġa n-nuqqasijiet innutati f’perjodu ta' xahrejn. Jekk in-nuqqasijiet ma jiġux irranġati qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmien, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta t-talba bħala inammissibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inammissibbiltà għandha tiġi nnotifikata lill-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni u lill-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew l-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni.

4.   Kwalunkwe talba għall-kanċellazzjoni li titqies ammissibbli, inkluż proċedura ta’ kanċellazzjoni b’inizjattiva tal-Kummissjoni stess, għandha tiġi nnotifikata lill-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew l-awtur tat-talba stabbilit fil-pajjiż terz li t-terminu tradizzjonali tiegħu huwa affetwat mill-kanċellazzjoni.

Artikolu 47

L-iskrutinju ta’ kanċellazzjoni

1.   Jekk il-Kummissjoni ma tkunx irrifjutat it-talba għall-kanċellazzjoni skont l-Artikolu 46(3), għandha tikkomunika t-talba għall-kanċellazzjoni lill-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni u għandha tistiednu jressaq l-osservazzjonijiet fi żmien xahrejn mid-data tal-ħruġ ta’ komunikazzjoni bħal din. Kwalunkwe osservazzjonijiet irċevuti fi żmien dan il-perjodu ta’ xahrejn għandhom jiġu kkomunikati lill-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni.

Matul l-iskrutinju ta’ kanċellazzjoni, il-Kummissjoni għandha titlob lill-partijiet biex jekk ikun xieraq jissottomettu l-kummenti dwar il-komunikazzjonijiet irċevuti mill-partijiet l-oħrajn f’perjodu ta’ xahrejn mid-data tal-ħruġ ta’ talba bħal din.

2.   Jekk l-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew l-applikant stabbilit fil-pajjiż terz inkwistjoni jew l-awtur ta’ talba għall-kanċellazzjoni ma jressaq l-ebda osservazzjonijiet bi tweġiba, jew ma jirrispettax il-perjodi taż-żmien, il-Kummissjoni tiddeċiedi dwar il-kanċellazzjoni.

3.   Kwalunkwe deċiżjoni li tħassar it-terminu tradizzjonali kkonċernat għandha tittieħed mill-Kummissjoni abbażi tal-evidenza disponibbli għaliha. Għandha tikkunsidra jekk il-kundizzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 44 m’għadhomx jiġu ssodisfati.

Deċiżjoni bħal din dwar il-kanċellazzjoni għandha tiġi nnotifikata lill-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni u lill-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz inkwistjoni.

4.   Fil-każ ta’ diversi talbiet għall-kanċellazzjoni, wara eżami preliminari ta’ talba għall-kanċellazzjoni waħda bħal din jew iktar, jista’ ma jkunx possibbli li jiġi aċċettat li jitkompla jiġi protett terminu tradizzjonali, f’liema każ il-Kummissjoni tista' tissospendi l-proċeduri ta’ kanċellazzjoni l-oħrajn. F’dan il-każ, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awturi l-oħrajn tat-talba għall-kanċellazzjoni dwar kwalunkwe deċiżjoni li taffetwhom li ttieħdet matul il-proċedura.

Meta jitħassar terminu tradizzjonali, il-proċeduri ta’ kanċellazzjoni li ġew sospiżi għandhom jitqiesu magħluqin u l-awturi kkonċernati tat-talba għall-kanċellazzjoni għandhom jiġu infurmati kif xieraq.

5.   Meta kanċellazzjoni tidħol fis-seħħ, il-Kummissjoni għandha tneħħi l-isem ikkonċernat mil-lista stabbilita fl-Anness XII.

TAQSIMA 6

Termini tradizzjonali protetti eżistenti

Artikolu 48

Termini tradizzjonali protetti eżistenti

Termini tradizzjonali li huma protetti skont l-Artikoli 24, 28 u 29 tar-Regolament (KE) Nru 753/2002 għandhom jiġu protetti awtomatikament skont dan ir-Regolament, sakemm:

(a)

sal-1 ta’ Mejju 2009 jkun ġie sottomess lill-Kummissjoni sommarju tad-definizzjoni jew tal-kundizzjonijiet tal-użu;

(b)

l-Istati Membri jew il-pajjiżi terzi ma waqfux jipproteġu ċerti termini tradizzjonali.

KAPITOLU IV

TIKKETTAR U PREŻENTAZZJONI

Artikolu 49

Regoli komuni għad-dettalji kollha tat-tikkettar

Ħlief fejn dan ir-Regolament jipprovdi mod ieħor, it-tikkettar tal-prodotti msemmijin fil-paragrafi 1 sa 11, 13, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (minn issa ’l quddiem “prodotti”) ma jistax jiġu miżjud bi kwalunkwe dettalji oħra minbarra dawk li hemm dispożizzjoni dwarhom fl-Artikolu 58 u dawk irregolati fl-Artikolu 59(1) u 60(1) ta’ dak ir-Regolament, sakemm ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-Artikolu 2(1)(a) tad-Direttiva 2000/13/KE.

TAQSIMA 1

Dettalji obbligatorji

Artikolu 50

Preżentazzjoni tad-dettalji obbligatorji

1.   Id-dettalji obbligatorji msemmijin fl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 kif ukoll dawk elenkati fl-Artikolu 59 tiegħu għandhom jidhru fl-istess kamp viżiv fuq il-kontenitur, b’tali mod li jkunu jistgħu jinqraw fl-istess waqt mingħajr ma jkun hemm bżonn li jiddawwar il-kontenitur.

Madankollu, id-dettalji obbligatorji tan-numru tal-lott u dawk imsemmijin fl-Artikoli 51 u 56(4) ta’ dan ir-Regolament jistgħu jidhru 'l barra miż-żona viżiva li fiha jidhru d-dettalji obbligatorji l-oħra.

2.   Id-dettalji obbligatorji msemmijin fil-paragrafu 1 u dawk applikabbli permezz tal-istrumenti legali msemmijin fl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandhom jiġu ppreżentati f’karattri li ma jitħassrux u għandhom ikunu jispikkaw mit-test jew mill-grafika ta’ madwarhom b’mod ċar.

Artikolu 51

Applikazzjoni ta' ċerti regoli orizzontali

1.   Meta wieħed jew iktar mill-ingredjenti elenkati fl-Anness IIIa għad-Direttiva 2000/13/KE jkun preżenti f'wieħed mill-prodotti msemmijin fl-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, għandu jitniżżel fuq it-tikkettar u ppreċedut bit-terminu “fih”. Għas-sulfiti jistgħu jintużaw it-termini li ġejjin: “sulfiti” jew “dijossidu tal-kubrit”.

2.   L-obbligu tat-tikkettar imsemmi fil-paragrafu 1 jista’ jkun akkumpanjat mill-użu tal-piktogramm inkluż fl-Anness X għal dan ir-Regolament.

Artikolu 52

Kummerċjalizzazzjoni u esportazzjoni

1.   Prodotti li t-tikketta jew il-preżentazzjoni tagħhom ma tikkonformax mal-kundizzjonijiet korrispondenti kif stabbiliti f’dan ir-Regolament ma jistgħux jiġu kkumerċjalizzati fil-Komunità jew esportati.

2.   Permezz tad-deroga mill-Kapitoli V u VI tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, meta l-prodotti kkonċernati jkunu se jiġu esportati, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li d-dettalji, li ma jaqblux mar-regoli tat-tikkettar kif ipprovdut fil-leġiżlazzjoni tal-Komunità, jidhru fuq it-tikketta tal-inbejjed għall-esportazzjoni, meta jkunu meħtieġa mil-leġiżlazzjoni tal-pajjiż terz ikkonċernat. Dawn id-dettalji jistgħu jidhru wkoll b’lingwi oħra li mhumiex il-lingwi uffiċjali tal-Komunità.

Artikolu 53

Projbizzjoni ta' kapsuli jew fojl ibbażati fuq iċ-ċomb

Il-mezzi tal-għeluq għall-prodotti kif imsemmi fl-Artikolu 49 ma għandhomx jinħarġu f'kapsuli jew f’fojl ibbażati fuq iċ-ċomb.

Artikolu 54

Qawwa alkoħolika attwali

1.   Il-qawwa alkoħolika attwali bil-volum imsemmi fl-Artikolu 59(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandha tiġi indikata f’unitajiet ta’ perċentwali jew f’nofs unitajiet.

Il-figura għandha tkun segwita b'“% vol”u qabilha jista' jkollha “qawwa alkoħolika attwali”, “alkoħol attwali” jew “alk”.

Mingħajr preġudizzju għat-tolleranzi stabbiliti għall-metodu tal-analiżi ta' referenza użat, il-qawwa murija ma jridx ikun fiha differenza ta' iktar minn 0,5 % vol minn dak mogħti fl-analiżi. Madankollu, il-qawwa alkoħolika ta' prodotti b’denominazzjonijiet tal-oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi protetti maħżuna fi fliexken għal iktar minn tliet snin, inbejjed frizzanti, inbejjed frizzanti ta’ kwalità, inbejjed frizzanti bil-gass, inbejjed semi-frizzanti, inbejjed semi-frizzanti bil-gass, inbejjed likuri u nbejjed minn għeneb misjur iżżejjed, mingħajr preġudizzju għat-tolleranzi stabbiliti għall-metodu tal-analiżi ta' riferenza użat, ma jridx ikun fiha differenza ta' iktar minn 0,8 % vol minn dak mogħti mill-analiżi.

2.   Il-qawwa alkoħolika attwali għandha tidher fuq it-tikketta b'karattri ta' mill-anqas 5 mm għoljin jekk il-volum nominali huwa iktar minn 100 ċl, mill-inqas 3 mm għoljin jekk huwa daqs jew inqas minn 100 ċl imma iktar minn 20 ċl u 2 mm għoljin jekk huwa 20 ċl jew inqas.

Artikolu 55

Indikazzjoni tal-provenjenza

1.   L-indikazzjoni tal-provenjenza kif imsemmi fl-Artikolu 59(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandha tkun indikata kif ġej:

(a)

għall-inbejjed imsemmijin fil-paragrafi 1, 2, 3, 7 sa 9, 15 u 16 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, mingħajr denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta, waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

il-kliem “inbid ta” (…), “magħmul fi (…)” jew “prodott ta” (…), jew espress b’termini ekwivalenti, miżjud bl-isem tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz fejn jinqata’ l-għeneb u jinbidel f’inbid f’dak it-territorju;

Fil-każ ta' nbid transkonfinali magħmul minn ċerti varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid kif imsemmi fl-Artikolu 60(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, jista’ jissemma biss l-isem ta’ Stat Membru wieħed jew iktar u l-isem tal-pajjiż(i) terz(i).

(ii)

jew il-kliem “inbid tal-Komunità Ewropea”, jew espress f’termini ekwivalenti, jew “taħlita ta' nbejjed minn pajjiżi differenti tal-Komunità Ewropea” fil-każ ta’ nbid magħmul minn taħlit ta’ nbejjed li joriġinaw f’għadd ta’ Stati Membri, jew

il-kliem “taħlita ta' nbejjed minn pajjiżi differenti barra mill-Komunità Ewropea” jew “taħlita minn …” li jsemmi l-isminijet tal-pajjiżi terzi inkwistjoni, fil-każ ta’ nbid magħmul minn taħlit ta’ nbejjed li joriġinaw f’għadd ta’ pajjiżi terzi;

(iii)

jew il-kliem “inbid tal-Komunità Ewropea”, jew espress f’termini ekwivalenti, jew “inbid miksub fi (…) minn għeneb maqtugħ (…)”, miżjud bl-ismijiet tal-Istati Membri kkonċernati fil-każ tal-inbejjed magħmulin fi Stat Membru minn għeneb maqtugħ fi Stat Membru ieħor; jew

il-kliem “inbid miksub fi … minn għeneb maqtugħ fi …”, li jsemmi l-ismijiet tal-pajjiżi terzi inkwistjoni, għall-inbejjed magħmulin f'pajjiż terz minn għeneb maqtugħ f’pajjiż terz ieħor.

(b)

għall-inbejjed imsemmijin fil-paragrafi 4, 5 u 6 tal-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, mingħajr denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta, waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

il-kliem “inbid ta (…)”, “magħmul fi (…)”, jew “prodott ta (…)”, jew “sekt ta” (…), jew espress b’termini ekwivalenti, miżjud bl-isem tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz fejn jinqata’ l-għeneb u jinbidel f’inbid f’dak it-territorju;

(ii)

il-kliem “magħmul fi (…)”, jew espress b’termini ekwivalenti, miżjud bl-isem tal-Istat Membru fejn issir it-tieni fermentazzjoni.

(c)

għall-inbejjed b’denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta, il-kliem “inbid ta (…)”, “magħmul fi (…)” jew “prodott ta (…)”, jew espress b’termini ekwivalenti, miżjud bl-isem tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz fejn jinqata’ l-għeneb u jinbidel f’inbid f’dak it-territorju.

Fil-każ ta' denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika transkonfinali, għandu jissemma biss l-isem ta’ Stat Membru wieħed jew iktar u l-isem tal-pajjiż(i) terz(i).

Dan il-paragrafu huwa mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 56 u 67.

2.   L-indikazzjoni tal-provenjenza kif imsemmi fl-Artikolu 59(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, fuq it-tikketti tal-most tal-għeneb, il-most fil-fermentazzjoni, il-most ikkonċentrat jew l-inbid ġdid li għadu qed jiffermenta għandha tiġi indikata kif ġej:

(a)

most ta' (…)” jew “most magħmul fi (…)” jew espress b’termini ekwivalenti, miżjud bl-isem tal-Istat Membru, pajjiż individwali li jagħmel parti mill-Istat Membru fejn jiġi magħmul il-prodott;

(b)

taħlita magħmula mill-prodott ta' żewġ pajjiżi tal-Komunità Ewropea jew iktar” fil-każ ta’ taħlit (coupage) ta’ prodotti magħmulin f’żewġ Stati Membri jew iktar;

(c)

most miksub fi (…) mill-għeneb maqtugħ fi (…)” fil-każ ta' most tal-għeneb li ma sarx fl-Istat Membru fejn inqata’ l-għeneb użat.

3.   Fil-każ tar-Renju Unit, l-isem tal-Istat Membru jista’ jiġi sostitwit bl-isem ta’ pajjiż individwali li jagħmel parti mir-Renju Unit.

Artikolu 56

Indikazzjoni tal-bottiljatur, il-produttur, l-importatur u l-bejjiegħ

1.   Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 59(1)(e) u (f) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 u ta’ dan l-Artikolu:

(a)

bottiljatur” tfisser persuna naturali jew legali jew grupp ta' persuni bħal dawn li jwettqu l-ibbottiljar jew li l-ibbottiljar isir f'isimhom;

(b)

bottiljar” tfisser it-tqiegħed tal-prodott ikkonċernat f’kontenituri ta' kapaċità li ma taqbiżx is-60 litru għall-bejgħ sussegwenti;

(c)

produttur” tfisser persuna naturali jew legali jew grupp ta' persuni bħal dawn li jipproċessaw jew jiġi pproċessat f’isimhom l-għeneb, il-most tal-għeneb u l-inbid f’inbejjed frizzanti, inbid frizzanti bil-gass, inbid frizzanti ta’ kwalità jew inbejjed frizzanti aromatiċi ta’ kwalità;

(d)

importatur” tfisser persuna naturali jew legali jew grupp ta' persuni bħal dawn stabbilit fil-Komunità li jassumu r-responsabbiltà biex idaħħlu fiċ-ċirkolazzjoni oġġetti mhux tal-Komunità fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 4(8) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (14);

(e)

bejjiegħ” tfisser persuna naturali jew legali jew grupp ta' persuni bħal dawn, mhux koperti bid-definizzjoni ta’ produttur, li jixtru u mbagħad idaħħlu fiċ-ċirkolazzjoni nbejjed, inbejjed frizzanti bil-gass, inbid frizzanti ta’ kwalità jew inbejjed frizzanti aromatiċi ta’ kwalità;

(f)

indirizz” tfisser l-indikazzjoni taż-żona amministrattiva lokali u l-Istat Membru fejn jinsab l-uffiċċju ewlieni tal-bottiljatur, tal-produttur, tal-bejjiegħ jew tal-importatur.

2.   L-isem u l-indirizz tal-bottiljatur għandhom jiġu miżjuda jew,

(a)

bil-kliem “bottiljatur” jew “ibbottiljat minn (…)” jew

(b)

bit-termini, li l-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom huma definiti mill-Istati Membri, fejn isir l-ibbottiljar tal-inbejjed b’denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta:

(i)

fuq l-impriża tal-produttur, jew;

(ii)

fl-istabbiliment ta’ gruppp ta' produtturi, jew;

(iii)

f’impriża li tinsab fiż-żona ġeografika demarkata jew qrib ħafna taż-żona ġeografika demarkata kkonċernata.

Fil-każ ta' bbottiljar bil-kuntratt, l-indikazzjoni tal-bottiljatur għandha tkun miżjuda bil-kliem “ibbottiljat għal (…)” jew, meta l-isem, l-indirizz tal-persuna li wettqet l-ibbottiljar ikunu għan-nom ta' parti terza, huma indikati bil-kliem “ibbottiljat għal (…) minn (…)”.

Meta l-ibbottiljar isir f’post differenti minn dak tal-bottiljatur, id-dettalji msemmijin f’dan il-paragrafu għandhom ikunu akkumpanjati minn referenza għall-post eżatt fejn sar l-operat u, jekk sar fi Stat Membru ieħor, l-isem ta’ dak l-Istat.

Fil-każ ta’ kontenituri differenti mill-fliexken, il-kliem “imballatur” jew “imballat minn (…)” għandu jissostitwixxi l-kliem “bottiljatur” u “bbottiljat minn (…)” rispettivament, minbarra meta l-lingwa użata ma tindikax minnha nfisha din id-differenza.

3.   L-isem u l-indirizz tal-produttur jew tal-bejjiegħ għandu jiżdied bil-kliem “produttur” jew “magħmul minn” u “bejjiegħ” jew “mibjugħ minn”, jew ekwivalenti. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-indikazzjoni tal-produttur għandha tkun obbligatorja.

4.   L-isem u l-indirizz tal-importatur għandu jkollhom qabilhom il-kliem “importatur” jew “importat minn (…)”.

5.   L-indikazzjonijiet imsemmijin fil-paragrafi 2, 3 u 4 jistgħu jinġabru flimkien, jekk jikkonċernaw l-istess persuna naturali jew legali.

Waħda minn dawn l-indikazzjonijiet tista’ tiġi sostitwita b’kodiċi ddeterminat mill-Istat Membru fejn għandu l-uffiċċju ewlieni tiegħu l-bottiljatur, il-produttur, l-importatur jew il-bejjiegħ. Il-kodiċi għandu jiġi miżjud b’referenza għall-Istat Membru inkwistjoni. L-isem u l-indirizz ta’ persuna naturali jew legali oħra, involuta fid-distribuzzjoni kummerċjali, minbarra l-bottiljatur, il-produttur, l-importatur jew il-bejjiegħ indikati b’kodiċi għandhom jidhru wkoll fuq it-tikketta tal-inbid tal-prodott ikkonċernat.

6.   Meta l-isem jew l-indirizz tal-bottiljatur, tal-produttur, tal-importatur jew tal-bejjiegħ jikkonsisti minn jew ikun fih denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta, għandha tidher fuq it-tabella:

(a)

b’karattri li mhumiex iktar min-nofs id-daqs ta’ dawk użati jew għad-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika protetta jew għad-denominazzjoni tal-kategorija tal-prodott tad-dwieli kkonċernat, jew;

(b)

billi jintuża kodiċi kif ipprovdut fil-paragrafu 5, it-tieni subparagrafu.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu liema għażla tapplika għall-prodotti li jsiru fit-territorji tagħhom.

Artikolu 57

Indikazzjoni tal-impriża

1.   It-termini li jirreferu għall-impriża elenkata fl-Anness XIII, minbarra l-indikazzjoni tal-isem tal-bottiljatur, il-produttur jew il-bejjiegħ, għandhom jiġu reveduti għall-inbejjed b'denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta sakemm:

(a)

l-inbid isir esklussivament minn għeneb maqtugħ minn vinji sfruttati minn dik l-impriża;

(b)

il-produzzjoni tal-inbid issir kompletament fl-impriża;

(c)

l-Istati Membri jirregolaw l-użu tat-termini rispettivi tagħhom elenkati fl-Anness XIII. Il-pajjiżi terzi jistabbilixxu r-regoli dwar l-użu applikabbli għat-termini rispettivi tagħhom elenkati fl-Anness XIII, inkluż dawk li jaslu mill-organizzazzjonijiet professjonali rappreżentattivi.

2.   L-isem ta’ impriża jista’ jintuża minn operaturi oħrajn involuti fil-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott biss meta l-impriża inkwistjoni taqbel dwar dak l-użu.

Artikolu 58

Indikazzjoni tal-kontenut taz-zokkor

1.   It-termini elenkati fil-Parti A tal-Anness XIV għal dan ir-Regolament, li jindikaw il-kontenut taz-zokkor, għandhom jidhru fuq it-tikketta tal-prodotti li hemm dispożizzjoni għalihom fl-Artikolu 59(1)(g) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

2.   Jekk il-kontenut taz-zokkor tal-prodotti, espress f’termini ta’ fruttożju u glukożju (inkluż kwalunkwe sukrożju), jiġġustifika l-użu ta’ tnejn mit-termini elenkati fil-Parti A tal-Anness XIV, terminu wieħed biss minn dawk it-tnejn għandu jingħażel.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-kundizzjonijiet tal-użu deskritti fil-Parti A tal-Anness XIV, il-kontenut taz-zokkor ma jridx ikun fih differenza ta' iktar minn 3 grammi f’kull litru minn dak li jidher fuq it-tikketta tal-prodott.

Artikolu 59

Id-derogi

Skont l-Artikolu 59(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, it-termini “denominazzjoni tal-oriġini protetta” jistgħu jitneħħew għall-inbejjed li juru d-denominazzjonijiet tal-oriġini protetti li ġejjin, sakemm din il-possibbiltà tkun irregolata fil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri jew fir-regoli applikabbli fil-pajjiż terz ikkonċernat, inklużi dawk li jaslu mill-organizzazzjonijiet professjonali rappreżentattivi.

(a)

Ċipru:

Κουμανδαρία (Commandaria);

(b)

Il-Greċja:

Σάμος (Samos);

(c)

Spanja:

Cava,

Jerez, Xérès jew Sherry,

Manzanilla;

(d)

Franza:

Champagne;

(e)

L-Italja:

Asti,

Marsala,

Franciacorta;

(f)

Il-Portugall:

Madeira jew Madère,

Port jew Porto.

Artikolu 60

Regoli speċifiċi għall-inbid frizzanti bil-gass, inbid semi-frizzanti bil-gass u nbid frizzanti ta' kwalità

1.   It-termini “nbid frizzanti bil-gass” u “nbid semi-frizzanti bil-gass”, kif imsemmi fl-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 479/2008, għandhom jiġu miżjuda b’karattri tal-istess tipa u daqs bil-kliem “miksub biż-żieda tad-dijossidu tal-karbonju” jew “miksub biż-żieda tal-anidridu tal-karbonju”, minbarra meta l-lingwa użata tindika minnha nfisha li ġie miżjud id-dijossidu tal-karbonju.

Il-kliem “miksub biż-żieda tad-dijossidu tal-karbonju” jew “miksub biż-żieda tal-anidridu tal-karbonju” għandu jkun indikat anke fejn japplika l-Artikolu 59(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

2.   Għall-inbejjed frizzanti ta’ kwalità, ir-referenza tal-kategorija tal-prodott tad-dwieli tista’ titneħħa għall-inbejjed li t-tabelli tagħhom jinkludu t-terminu “Sekt”.

TAQSIMA 2

Dettalji fakultattivi

Artikolu 61

Il-vendemmja

1.   Il-vendemmja imsemmija fl-Artikolu 60(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 tista’ tidher fuq it-tikketti tal-prodotti kif imsemmi fl-Artikolu 49 sakemm mill-inqas 85 % tal-għeneb użat biex isir il-prodott inqata’ fis-sena inkwistjoni. Dan ma jinkludix:

(a)

kwalunkwe kwantità ta’ prodotti użati għall-ħlewwa, “dożaġġ (expedition liqueur)” jew “likur tirage”, jew;

(b)

kwalunkwe kwantità ta’ prodott kif imsemmi fl-Anness IV(3)(e) u (f) għar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

2.   Għall-prodotti li tradizzjonalment isiru mill-għeneb maqtugħ f’Jannar jew fi Frar, il-vendemmja li tidher fuq it-tikketta tal-inbejjed għandha tkun dik tas-sena kalendarja ta' qabel.

3.   Prodotti mingħajr denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta għandhom jikkonformaw ukoll mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu u fl-Artikolu 63.

Artikolu 62

Isem il-varjetà ta’ għeneb tal-inbid

1.   L-ismijiet tal-varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid jew is-sinonimi tagħhom imsemmijin fl-Artikolu 60(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 użati għall-produzzjoni ta’ prodotti kif imsemmi fl-Artikolu 49 ta’ dan ir-Regolament jistgħu jidhru fuq it-tikketti tal-prodotti kkonċernati skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (a) u (b) ta’ dan l-Artikolu.

(a)

Għall-inbejjed li jsiru fil-Komunità Ewropea, l-ismijiet tal-varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid jew is-sinonimi tagħhom għandhom jissemmew fil-klassifikazzjoni tal-varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid kif imsemmi fl-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

Għall-Istati Membri eżentati mill-obbligu tal-klassifikazzjoni li hemm dispożizzjoni dwaru fl-Artikolu 24(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, l-ismijiet tal-varjetajiet tal-għeneb tal-inbid jew is-sinonimi tagħhom għandhom jissemmew fil-“Lista internazzjonali tal-varjetajiet tad-dwieli u s-sinonimu tagħhom” mmexxija mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tad-Dielja u l-Inbid (OIV).

(b)

Għall-inbejjed li joriġinaw f’pajjiżi terzi, il-kundizzjonijiet tal-użu tal-ismijiet tal-varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid jew is-sinonimi tagħhom għandhom jikkonformaw mar-regoli applikabbli għall-produtturi tal-inbid fil-pajjiż terz ikkonċernat, inkluż dawk li jaslu mill-organizzazzjonijiet professjonali rappreżentattivi u l-ismijiet tal-varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid jew is-sinonimi tagħhom huma msemmijin f’mill-inqas waħda mil-listi li ġejjin:

(i)

l-Organizzazzjoni Internazzjonali tad-Dielja u l-Inbid (OIV);

(ii)

l-Unjoni għall-Ħarsien tal-Varjetajiet tal-Pjanti (UPOV);

(iii)

il-Bord Internazzjonali għar-Riżorsi Ġenetiċi tal-Pjanti (IBPGR).

(c)

Għal prodotti b’denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta jew b’indikazzjoni ġeografika ta’ pajjiż terz, l-ismijiet tal-varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid jew is-sinonimi tagħhom jistgħu jissemmew:

(i)

jekk tissemma varjetà waħda biss ta’ għeneb tal-inbid jew is-sinonimu tagħha, mill-inqas 85 % tal-prodotti jkunu saru minn dik il-varjetà, mhux inkluż:

kwalunkwe kwantità ta’ prodotti użati għall-ħlewwa, “dożaġġ (expedition liqueur)” jew “likur tirage”, jew;

kwalunkwe kwantità ta’ prodott kif imsemmi fl-Anness IV(3)(e) u (f) għar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

(ii)

jekk jissemmew żewġ varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid jew is-sinonimi tagħhom jew iktar, 100 % tal-prodotti kkonċernati jkunu saru minn dawk il-varjetajiet, mhux inkluż:

kwalunkwe kwantità ta’ prodotti użati għall-ħlewwa, “dożaġġ (expedition liqueur)” jew “likur tirage”, jew;

kwalunkwe kwantità ta’ prodott kif imsemmi fl-Anness IV(3)(e) u (f) għar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

Fil-każ imsemmi fil-punt (ii), il-varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid għandhom jidhru f'ordni dixxendenti tal-proporzjon użat u f'karattri tal-istess daqs.

(d)

Għal prodotti mingħajr denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta, l-ismijiet tal-varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid jew is-sinonimi tagħhom jistgħu jissemmew sakemm ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (a) jew (b), u (c) tal-paragrafu 1 u fl-Artikolu 63 jiġu ssodisfati.

2.   Fil-każ ta' nbejjed frizzanti u nbejjed frizzanti ta' kwalità, l-ismijiet tal-varjetà ta’ għeneb tal-inbid użati biex iżidu d-deskrizzjoni tal-prodott, primarjament “pinot blanc”, “pinot noir”, “pinot meunier” jew “pinot gris” u l-ismijiet ekwivalenti fil-lingwi l-oħrajn tal-Komunità, jistgħu jiġu sostitwiti permezz tas-sinonimu “pinot”.

3.   Permezz tad-deroga mill-Artikolu 42(3) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, l-ismijiet tal-varjetà ta’ għeneb tal-inbid użati u s-sinonimi tagħhom elenkati fil-Parti A tal-Anness XV għal dan ir-Regolament, li jikkonsistu minn jew fihom denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta jistgħu jidhru biss fuq it-tikketta ta' prodott b’denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta jew b’indikazzjoni ġeografika ta’ pajjiż terz jekk kienu awtorizzati skont ir-regolamenti tal-Komunità fis-seħħ fil-11 ta' Mejju 2002 jew fid-data tal-adeżjoni tal-Istati Membri, liema minnhom tiġi l-aħħar.

4.   L-ismijiet tal-varjetà ta’ għeneb tal-inbid u s-sinonimi tagħhom elenkati fil-Parti B tal-Anness XV għal dan ir-Regolament, li parzjalment fihom denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta u jirreferu direttament għall-element ġeografiku tad-denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta inkwistjoni, jistgħu jidhru biss fuq it-tikketta ta’ prodott b’denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta jew b’indikazzjoni ġeografika ta’ pajjiż terz.

Artikolu 63

Regoli speċifiċi dwar il-varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid u l-vendemmji għal inbejjed mingħajr denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta.

1.   L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti responsabbli li tiżgura/jiżguraw ċertifikazzjoni kif ipprovdut fl-Artikolu 60(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15).

2.   Iċ-ċertifikazzjoni tal-inbid, fi kwalunkwe stadju tal-produzzjoni, inkluż matul l-ipproċessar tal-inbid, għandha tiġi żgurata jew permezz ta’:

(a)

l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti msemmijin fil-paragrafu 1; jew,

(b)

korp ta' kontroll wieħed jew iktar fis-sens tal-punt 5 tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 li jopera bħala korp li jiċċertifika l-prodotti skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 5 ta' dak ir-Regolament.

L-awtorità jew l-awtoritajiet imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom joffru garanziji adegwati ta' oġġettività u imparzjalità, u jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom il-persunal kwalifikat u r-riżorsi meħtieġa biex iwettqu x-xogħol tagħhom.

L-entitajiet li jiċċertifikaw imsemmijin fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu għandhom jikkonformaw ma', u mill-1 ta' Mejju 2010 għandhom ikunu akkreditati skont l-istandard Ewropew EN 45011 jew ISO/IEC Gwida 65 (Rekwiżiti ġenerali għal entitajiet li joperaw sistemi ta' ċertifikazzjoni ta' prodott).

L-ispejjeż taċ-ċertifikazzjoni għandhom jiġġarrbu mill-operaturi li huma soġġetti għalihom.

3.   Il-proċedura taċ-Ċertifikazzjoni kif ipprovdut fl-Artikolu 60(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandha tiżgura evidenza amministrattiva li tappoġġa l-eżattezza tal-varjetà/varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid jew il-vendemmja li tidher fuq it-tikketta tal-inbid/inbejjed kkonċernat/i.

Barra minn hekk, l-Istati Membri li jipproduċu jistgħu jiddeċiedu dwar:

(a)

jista’ jsir test organolettiku tal-inbid relatat mar-riħa u t-togħma bl-għan li jivverifika li l-karatteristika essenzjali tal-inbid hija minħabba l-varjetà/varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid użat/i u għandu jikkonċerna kampjuni anonimi;

(b)

test analitiku fil-każ ta’ nbid magħmul minn varjetà waħda ta’ għeneb tal-inbid.

Il-proċedura taċ-ċertifikazzjoni għandha ssir mill-awtorità/awtoritajiet kompetenti jew mill-entità/entitajiet tal-kontroll kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 fl-Istat Membru li fih saret il-produzzjoni.

Iċ-ċertifikazzjoni għandha ssir jew permezz ta':

(a)

kontrolli każwali bbażati fuq analiżi tar-riskju;

(b)

teħid ta’ kampjuni, jew;

(c)

sistematikament.

Fil-każ ta’ kontrolli każwali, għandhom ikunu bbażati fuq pjan ta’ kontroll stabbilit minn qabel mill-awtorità/awtoritajiet li jkopri diversi stadji tal-produzzjoni ta’ prodott. L-operaturi għandhom ikunu jafu bil-pjan ta’ kontroll. L-Istati Membri għandhom jagħżlu b’mod każwali l-għadd minimu ta’ operaturi li se jkunu soġġetti għal dan il-kontroll.

Fil-każ tat-teħid tal-kampjuni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw illi bin-numru tagħhom, in-natura u l-frekwenza tal-kontrolli, huma jkunu rappreżentattivi għat-territorju kollu tagħhom u jikkorrispondu mal-volum tal-prodotti tas-settur tal-inbid kkummerċjalizzati jew miżmum bil-ħsieb li jiġu kkummerċjalizzati.

Il-kontrolli każwali jistgħu jingħaqdu mat-teħid ta’ kampjuni.

4.   Fir-rigward tal-Artikolu 60(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, l-Istati Membri li jipproduċu għandhom jiżguraw li l-produtturi tal-inbid inkwistjoni jkunu approvati mill-Istat Membru li fih issir il-produzzjoni.

5.   Fir-rigward tal-kontrolli, inkluż it-traċċabbilità, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-Titolu V tar-Regolament (KE) Nru 555/2008 u r-Regolament (KE) Nru 606/2009 japplikaw.

6.   Fil-każ ta' nbejjed transkonfinali kif imsemmi fl-Artikolu 60(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, iċ-ċertifikazzjoni tista’ ssir minn waħda mill-awtoritajiet tal-Istati Membri kkonċernati.

7.   Għall-inbejjed magħmulin skont l-Artikolu 60(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jużaw it-termini “nbid b’isem il-varjetà” miżjuda mal-isem/ismijiet ta’:

(a)

l-Istat(i) Membru/i kkonċernati;

(b)

il-varjetà/varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid.

Għall-inbejjed mingħajr denominazzjoni tal-oriġini protetta, l-indikazzjoni ġeografika protetta jew l-indikazzjoni ġeografika magħmula f’pajjiżi terzi li fuq it-tikketta turi l-isem ta’ varjetà waħda jew iktar ta’ għeneb tal-inbid jew il-vendemmja, il-pajjiżi terzi jistgħu jiddeċiedu li jużaw it-terminu “nbejjed b’isem il-varjetà” flimkien mal-isem/ismijiet tal-pajjiż(i) terz(i) kkonċernat(i).

Fil-każ tal-indikazzjoni tal-isem/ismijiet tal-Istat(i) Membru/i jew il-pajjiż(i) terz(i), l-Artikolu 55 ta’ dan ir-Regolament ma għandux japplika.

8.   Il-paragrafi 1 sa 6 japplikaw għal prodotti magħmulin minn għeneb maqtugħ mill-2009, inkluż is-sena 2009.

Artikolu 64

Indikazzjoni tal-kontenut taz-zokkor

1.   Ħlief fejn l-Artikolu 58 ta’ dan ir-Regolament jipprovdi mod ieħor, il-kontenut taz-zokkor espress bħala fruttożju u glukożju kif ipprovdut fil-Parti B tal-Anness XIV għal dan ir-Regolament, jista’ jidher fuq it-tikketta tal-prodotti kif imsemmi fl-Artikolu 60(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

2.   Jekk il-kontenut taz-zokkor tal-prodotti jiġġustifika l-użu ta’ tnejn mit-termini elenkati fil-Parti B tal-Anness XIV għal dan ir-Regolament, terminu wieħed biss minn dawn it-termini jista’ jingħażel.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-kundizzjonijiet tal-użu deskritti fil-Parti B tal-Anness XIV għal dan ir-Regolament, il-kontenut taz-zokkor ma jridx ikun fih differenza ta' iktar minn gramma waħda f’kull litru minn dak li jidher fuq it-tikketta tal-prodott.

4.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għall-prodotti msemmijin fil-paragrafi 3, 8 u 9 tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 sakemm l-Istati Membri jew il-pajjiżi terzi jirregolaw il-kundizzjonijiet tal-użu tal-indikazzjoni tal-kontenut taz-zokkor.

Artikolu 65

Indikazzjoni tas-simboli tal-Komunità

1.   Is-simboli tal-Komunità msemmijin fl-Artikolu 60(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 jistgħu jidhru fuq it-tikketti tal-inbejjed kif stabbilit fl-Anness V għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2006 (16). Minkejja l-Artikolu 59, l-indikazzjonijiet “DENOMINAZZJONI PROTETTA TAL-ORIĠINI” u “INDIKAZZJONI ĠEOGRAFIKA PROTETTA” fi ħdan is-simboli jistgħu jiġu sostitwiti b’termini ekwivalenti b'lingwa uffiċjali oħra tal-Komunità, kif stabbilit fl-Anness msemmi qabel.

2.   Meta s-simboli Komunitarji jew l-indikazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 60(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 jidhru fuq it-tikketta ta’ prodott, għandhom ikunu akkumpanjati mid-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika protetta korrispondenti.

Artikolu 66

Termini li jirriferu għal ċerti metodi ta' produzzjoni

1.   Skont l-Artikolu 60(1)(f) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, inbejjed ikkummerċjalizzati fil-Komunità jistgħu juru indikazzjonijiet li jirreferu għal certi metodi ta’ produzzjoni, fost oħrajn, dawk li huma stabbiliti fil-paragrafi 2, 3, 4, 5 u 6 ta’ dan l-Artikolu.

2.   L-indikazzjonijiet elenkati fl-Anness XVI huma l-uniċi termini li jistgħu jintużaw biex jiddeskrivu nbid b’denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta jew b’indikazzjoni ġeografika ta’ pajjiż terz li ġie ffermentat jew immaturat f’kontenitur tal-injam. Madankollu, l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi jistgħu jistabbilixxu indikazzjonijiet oħrajn ekwivalenti għal dawk stabbiliti fl-Anness XVI għal inbejjed bħal dawn.

L-użu ta’ waħda mill-indikazzjonijiet imsemmijin fl-ewwel subparagrafu għandu jitħalla meta l-inbid ikun ġie mqaddem f’kontenitur tal-injam skont ir-regoli nazzjonali fis-seħħ, anki meta l-proċess ta’ maturazzjoni jitkompla f’tip ieħor ta’ kontenitur.

L-indikazzjonijiet imsemmijin fl-ewwel subparagrafu ma jistgħux jintużaw biex jiddeskrivu nbid li ġie magħmul bl-għajnuna ta’ laqx tal-ballut, anki flimkien mal-użu ta’ kontenitur jew kontenituri tal-injam.

3.   L-espressjoni “ffermentat fil-flixkun” tista’ tintuża biss biex tiddeskrivi nbejjed frizzanti bid-denominazzjonijiet tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta ta’ pajjiż terz jew inbejjed frizzanti ta’ kwalità sakemm:

(a)

il-prodott ikun sar frizzanti permezz tat-tieni fementazzjoni alkoħolika fi flixkun;

(b)

it-tul tal-proċess tal-produzzjoni, inkluż il-proċess ta' maturazzjoni fl-impriża fejn kien sar il-prodott, ikkalkulat mill-bidu tal-proċess tal-fermentazzjoni imfassal biex il-cuvée jsir frizzanti, ma kienx inqas minn disa' xhur;

(c)

il-proċess ta' fermentazzjoni mfassal biex jagħmel il-cuvée frizzanti u l-preżenza tal-cuvée fuq il-karfa ikun dam mill-inqas 90 jum; u

(d)

il-prodott ikun ġie sseparat mill-karfa permezz ta' filtrar skont il-metodu ta' tisfija jew permezz ta' tiswib.

4.   L-espressjonijiet “iffermentat fil-flixkun permezz tal-metodu tradizzjonali” jew “metodu tradizzjonali” jew “metodu klassiku” jew “metodu tradizzjonali klassiku” jistgħu jintużaw biss biex jiddeskrivu nbejjed frizzanti b’denominazzjonijiet tal-oriġini protetti jew b’indikazzjoni ġeografika ta’ pajjiż terz jew inbejjed frizzanti ta’ kwalità sakemm il-prodott:

(a)

ikun sar frizzanti permezz tat-tieni fermentazzjoni alkoħolika fil-flixkun;

(b)

baqa’ f'kuntatt mal-karfa mingħajr interruzzjoni għal mill-anqas disa' xhur fl-istess impriża mill-ħin meta kien ġie kkostitwit il-cuvée;

(c)

ġie sseparat mill-karfa permezz ta' tiswib.

5.   L-espressjoni “Crémant” tista’ tintuża biss għal inbejjed frizzanti ta’ kwalità bojod jew “rosé” b’denominazzjonijiet tal-oriġini protetti jew b’indikazzjoni ġeografika ta’ pajjiż terz jekk:

(a)

l-għeneb jinqata’ bl-idejn;

(b)

l-inbid huwa magħmul minn most miksub billi jingħasru għenieqed biz-zkuk jew għeneb bla zokk. Il-kwantità ta’ most miksub ma għandhiex taqbeż il-100 litru għal kull 150 kg ta’ għeneb;

(c)

il-kontenut massimu tad-dijossidu tal-kubrit ma jaqbiżx il-150 mg/l;

(d)

il-kontenut taz-zokkor mhuwiex inqas minn 50 g/l;

(e)

l-inbid ikun konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 4; u

(f)

mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 67, it-terminu “Crémant” għandu jkun indikat fuq it-tikketti ta’ nbejjed frizzanti ta’ kwalità flimkien mal-isem tal-unità ġeografika sottostanti għaż-żona demarkata tad-denominazzjoni tal-oriġini protetta jew l-indikazzjoni ġeografika tal-pajjiż terz inkwistjoni.

Il-punti (a) u (f) ma japplikawx għall-produtturi li huma s-sidien ta’ marki kummerċjali li fihom it-terminu “crémant” rreġistrat qabel l-1 ta’ Marzu 1986.

6.   Ir-referenzi għall-produzzjoni organika tal-għeneb huma rregolati bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (17).

Artikolu 67

Isem unità ġeografika iżgħar jew ikbar miż-żona sottostanti għad-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika jew ir-referenzi taż-żona ġeografika

1.   Fir-rigward tal-Artikolu 60(1)(g) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 u mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 55 u 56 ta’ dan ir-Regolament, l-isem ta’ unità ġeografika u r-referenzi ta’ żona ġeografika jistgħu jidhru biss fuq tikketti ta’ nbejjed b’denominazzjoni tal-oriġini jew b’indikazzjoni ġeografika protetta jew b’indikazzjoni ġeografika ta’ pajjiż terz.

2.   Għall-użu tal-isem ta’ unità ġeografika iżgħar miż-żona sottostanti għad-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika, iż-żona tal-unità ġeografika inkwistjoni għandha tiġi definita sew. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli dwar l-użu ta’ dawn l-unitajiet ġeografiċi. Mill-inqas 85 % tal-għeneb li minnu jsir l-inbid, joriġina f’dik l-unità ġeografika iżgħar. Il-15 % tal-għeneb li jibqa’ għandu joriġina fiż-żona ġeografika demarkata tad-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika kkonċernata.

Fil-każ ta’ marki kummerċjali reġistrati jew marki kummerċjali stabbiliti bl-użu qabel il-11 ta’ Mejju 2002 li fihom jew jikkonsistu minn isem ta’ unità ġeografika iżgħar miż-żona sottostanti għad-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika jew ir-referenzi taż-żona ġeografika tal-Istati Membri kkonċernati, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx ir-rekwiżiti stabbiliti fit-tielet u r-raba’ sentenza tal-ewwel subparagrafu.

3.   Isem unità ġeografika iżgħar jew ikbar miż-żona sottostanti għad-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika jew ir-referenzi taż-żona ġeografika għandu jikkonsisti minn:

(a)

lokalità jew grupp ta' lokalitajiet;

(b)

żona amministrattiva lokali jew parti minnha;

(c)

subreġjun vitikulturali jew parti minnu;

(d)

żona amministrattiva.

TAQSIMA 3

Regoli dwar ċerti forom u għeluq speċifiċi ta’ fliexken u dispożizzjonijiet addizzjonali stabbiliti mill-Istati Membri produtturi

Artikolu 68

Il-kundizzjonijiet tal-użu ta’ ċerti forom speċifiċi ta' fliexken

Biex flixkun jikkwalifika għad-dħul fil-lista ta’ tipi speċifiċi ta’ fliexken stabbilita fl-Anness XVII irid jilħaq ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

irid ikun ilu jintuża esklussivament, ġenwinament u tradizzjonalment fl-aħħar 25 sena għal inbid b’denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika partikolarment protetta, u

(b)

l-użu tiegħu għandu joħloq lill-konsumaturi nbid b’denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika partikolarment protetta.

L-Annex XVII jindika l-kundizzjonijiet li jirregolaw l-użu tat-tipi speċifiċi ta’ fliexken rikonoxxuti.

Artikolu 69

Regoli dwar il-preżentazzjoni għal ċerti prodotti

1.   Inbid frizzanti, inbid frizzanti ta’ kwalità u nbid frizzanti aromatiku ta’ kwalità biss għandhom jiġu kkummerċjalizzati jew esportati fi fliexken tal-ħġieġ tat-tip tal-“inbid frizzanti” magħluqin bi:

(a)

għal fliexken b’volum nominali iktar minn 0,20 litru: tapp f'forma ta' faqqiegħ magħmul mis-sufra jew minn materjal ieħor li jista' jinġieb f'kuntatt ma' prodotti tal-ikel, miżmum f'postu minn qafla, u mgħotti, jekk dan ikun meħtieġ, b’għatu u miksi bil-fojl li jgħatti t-tapp kompletament u parti mill-għonq tal-flixkun jew l-għonq kollu;

(b)

għal fliexken b’kontenut ta’ volum nominali li ma jaqbiżx iż-0.20 litru: kwalunkwe għeluq ieħor adattat.

2.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li r-rekwiżit stabbilit fil-paragrafu 1 japplika għal:

(a)

prodotti li tradizzjonalment jitpoġġew fi fliexken bħal dawn u li:

(i)

huma elenkati fl-Artikolu 25(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008,

(ii)

huma elenkati fil-paragrafi 7, 8 u 9 tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 479/2008,

(iii)

huma elenkati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/1991 (18), jew

(iv)

għandhom qawwa alkoħolika attwali b'volum ta' mhux iktar minn 1,2 % vol;

(b)

prodotti oħrajn li huma differenti minn dawk imsemmijin fil-punt (a), sakemm ma jqarqux bil-konsumaturi fir-rigward tan-natura reali tal-prodott.

Artikolu 70

Dispożizzjonijiet addizzjonali stabbiliti mill-Istati Membri produtturi relatati mat-tikkettar u l-preżentazzjoni

1.   Għall-inbejjed b’denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta magħmulin fit-territorju tagħhom, id-dettalji msemmijin fl-Artikoli 61, 62 u 64 sa 67 jistgħu jsiru obbligatorji, projbiti jew limitati fir-rigward tal-użu tagħhom billi jintroduċu kundizzjonijiet stretti iktar minn dawk stabbiliti f’dan il-Kapitolu permezz tal-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott korrispondenti ta’ dawk l-inbejjed.

2.   Fir-rigward ta’ nbejjed mingħajr denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta magħmulin fit-territorju tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li d-dettalji msemmijin fl-Artikoli 64 u 66 għandhom ikunu obbligatorji.

3.   Għall-finijiet ta’ kontroll, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jiddefinixxu u jirregolaw dettalji oħrajn differenti minn dawk elenkati fl-Artikoli 59(1) u 60(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għall-inbejjed magħmulin fit-territorji tagħhom.

4.   Għall-finijiet ta’ kontroll, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jagħmlu l-Artikoli 58, 59 u 60 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 applikabbli għall-inbejjed ibbottiljati fit-territoji tagħhom imma li għadhom ma ġewx ikkummerċjalizzati jew esportati.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI, TRANŻITORJI U FINALI

Artikolu 71

Ismijiet ta’ nbid protetti skont ir-Regolament (KE) Nru 1493/1999

1.   Il-Kummissjoni għandha timmarka kwalunkwe dokument li tirċievi mingħand l-Istati Membri skont l-Artikolu 51(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, dwar denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika kif imsemmi fl-Artikolu 51(3) ta’ dak ir-Regolament, bid-data tal-wasla u bin-numru tal-fajl.

L-Istat Membru kkonċernat għandu jirċievi dikjarazzjoni tal-wasla li għall-inqas tindika:

(a)

in-numru tal-fajl,

(b)

l-għadd ta' dokumenti rċevuti; u

(c)

id-data tal-wasla tad-dokumenti.

Id-data tas-sottomissjoni għall-Kummissjoni għandha tkun id-data ta' meta d-dokumenti jidħlu fir-reġistru tal-posta tal-Kummissjoni.

2.   Kwalunkwe deċiżjoni li tħassar denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika kkonċernata skont l-Artikolu 51(4) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 għandha tittieħed mill-Kummissjoni abbażi tad-dokumenti disponibbli għaliha skont l-Artikolu 51(2) ta' dak ir-Regolament.

Artikolu 72

Tikkettar temporanju

1.   Permezz tad-deroga mill-Artikolu 65 ta’ dan ir-Regolament, inbejjed li juru denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika, li d-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika kkonċernata tilħaq ir-rekwiżiti kif imsemmijin fl-Artikolu 38(5) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, għandhom jiġu ttikkettati skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu IV ta' dan ir-Regolament.

2.   Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li ma tagħtix denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, inbejjed ittikkettati skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom jitneħħew mis-suq jew jerġgħu jiġu ttikkettati skont il-Kapitolu IV ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 73

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

1.   Ismijiet ta’ nbid rikonoxxuti mill-Istati Membri bħala denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika sal-1 ta’ Awwissu 2009, li ma ġewx ippubblikati mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 54(5) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 jew l-Artikolu 28 tar-Regolament (KE) Nru 753/2002, għandhom ikunu soġġetti għall-proċedura li hemm dispożizzjoni dwarha fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

2.   Kwalunkwe emenda fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott rigward ismijiet tal-inbid protetti skont l-Artikolu 51(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, jew ismijiet tal-inbid mhux protetti skont l-Artikolu 51(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008, li ma kinitx ippreżentata lill-Istat Membru l-iktar tard fl-1 ta’ Awwissu 2009, għandha tkun soġġetta għall-proċedura msemmija fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 jekk ikun hemm deċiżjoni ta’ approvazzjoni mill-Istat Membru u fajl tekniku li hemm dispożizzjoni għalihom fl-Artikolu 35(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 kkommunikat lill-Kummissjoni l-iktar tard fil-31 ta’ Diċembru 2011.

3.   L-Istati Membri li ma ntroduċewx il-liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet neċessarji biex jikkonformaw mal-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 sal-1 ta’ Awwissu 2009, għandhom jagħmlu dan sal-1 ta’ Awwissu 2010. Sadanittant, l-Artikoli 9, 10, 11 u 12 japplikaw mutadis mutandis bħala “proċedura nazzjonali preliminari” msemmija fl-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 fl-Istati Membri kkonċernati.

4.   Inbejjed li jitpoġġew fis-suq jew jiġu ttikkettati qabel il-31 ta' Diċembru 2010, li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet rilevanti applikabbli qabel l-1 ta' Awwissu 2009 jistgħu jiġu kkummerċjalizzati sakemm tispiċċa l-ħażna.

Artikolu 74

Tħassir

B’dan qed jiġu rrevokati r-Regolamenti (KE) Nru 1607/2000 u (KE) Nru 753/2002.

Artikolu 75

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' ġurnata ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċcjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Awwissu 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 148, 6.6.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 40, 11.2.1989, p. 1.

(3)  ĠU L 186, 30.6.1989, p. 21.

(4)  ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29.

(5)  ĠU L 247, 21.9.2007, p. 17.

(6)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(7)  ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1.

(8)  ĠU L 185, 25.7.2000, p. 17.

(9)  ĠU L 118, 4.5.2002, p. 1.

(10)  Ara paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(11)  ĠU L 170, 30.6.2008, p. 1.

(12)  ĠU L 299, 8.11.2008, p. 25.

(13)  ĠU L 11, 14.1.1994, p. 1.

(14)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

(15)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

(16)  ĠU L 369, 23.12.2006, p. 1.

(17)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(18)  ĠU L 149, 14.6.1991, p. 1.


ANNESS I

APPLIKAZZJONI GĦAR-REĠISTRAZZJONI TA’ DENOMINAZZJONI TAL-ORIĠINI JEW INDIKAZZJONI ĠEOGRAFIKA

Id-data tal-wasla (ĠĠ/XX/SSSS) …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-għadd ta’ paġni (inkluż din il-paġna) …

Il-lingwa użata għas-sotomissjoni tal-applikazzjoni …

In-numru tal-fajl …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-applikant

Isem il-persuna legali jew naturali …

L-indirizz sħiħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

L-istatus legali, id-daqs u l-kompożizzjoni (fil-każ ta' persuni legali) …

In-nazzjonalità …

Tel, feks, e-mail …

L-intermedjarju

L-Istat(i) Membru/i (*)

L-awtorità tal-pajjiż terz (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

L-isem/ismijiet tal-intermedjarju/i …

L-indirizz(i) sħiħ/sħaħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

Tel, feks, e-mail …

L-isem li se jiġi rreġistrat 

Denominazzjoni tal-oriġini (*)

Indikazzjoni ġeografika (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

L-evidenza tal-protezzjoni fil-pajjiż terz …

Il-kategoriji tal-prodotti tad-dwieli 

[fuq karta separata]

L-ispeċifikazzjoni tal-prodott

L-għadd ta' paġni …

L-isem/ismijiet tal-intermedjarju/i …

Firma/firem …


ANNESS II

DOKUMENT WAĦDIENI

Id-data tal-wasla (ĠĠ/XX/SSSS) …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-għadd ta’ paġni (inkluż din il-paġna) …

Il-lingwa użata għas-sotomissjoni tal-applikazzjoni …

In-numru tal-fajl …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-applikant

Isem il-persuna legali jew naturali …

L-indirizz sħiħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

L-istatus legali (fil-każ ta' persuni legali) …

In-nazzjonalità …

L-intermedjarju

L-Istat(i) Membru/i (*)

L-awtorità tal-pajjiż terz (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

L-isem/ismijiet tal-intermedjarju/i …

L-indirizz(i) sħiħ/sħaħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

L-isem li se jiġi rreġistrat 

Denominazzjoni tal-oriġini (*)

Indikazzjoni ġeografika (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

Deskrizzjoni tal-inbid/inbejjed (1) …

Indikazzjoni tat-termini tradizzjonali, kif imsemmijin fl-Artikolu 54(1)(a)  (2) , li huma marbutin ma’ din id-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika …

Prattiki enoloġiċi speċifiċi  (3) …

Żona demarkata …

Rendiment massimu għal kull ettaru …

Varjetajiet awtorizzati ta' għeneb tal-inbid …

Ir-rabta maż-żona ġeografika  (4) …

Iktar kundizzjonijiet  (3) …

Referenza għall-ispeċifikazzjoni tal-prodott


(1)  Inkluż referenza għall-prodotti koperti bl-Artikolu 33(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

(2)  L-Artikolu 54(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008.

(3)  Fakultattiv.

(4)  Iddeskrivi n-natura speċifika tal-prodott u ż-żona ġeografika u r-rabta kawżali bejn it-tnejn.


ANNESS III

TALBA GĦALL-OĠĠEZZJONI GĦAL DENOMINAZZJONI TAL-ORIĠINI JEW INDIKAZZJONI ĠEOGRAFIKA

Id-data tal-wasla (ĠĠ/XX/SSSS) …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-għadd ta’ paġni (inkluż din il-paġna) …

Il-lingwa tat-talba għall-oġġezzjoni …

In-numru tal-fajl …

[timtela mill-Kummissjoni]

Il-persuna li toġġezzjona

Isem il-persuna legali jew naturali …

L-indirizz sħiħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

In-nazzjonalità …

Tel, feks, e-mail …

L-intermedjarju

L-Istat(i) Membru/i (*)

L-awtorità tal-pajjiż terz (fakultattiva) (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

L-isem/ismijiet tal-intermedjarju/i …

L-indirizz(i) sħiħ/sħaħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

L-isem oġġezzjonat 

Denominazzjoni tal-oriġini (*)

Indikazzjoni ġeografika (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

Id-drittijiet preċedenti

Denominazzjoni tal-oriġini protetta (*)

Indikazzjoni ġeografika protetta (*)

Indikazzjoni ġeografika nazzjonali (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

Isem …

In-numru tar-reġistrazzjoni …

Id-data tal-wasla (ĠĠ/XX/SSSS) …

Marka kummerċjali

Sinjal …

Lista ta’ prodotti u servizzi …

In-numru tar-reġistrazzjoni …

Id-data tar-reġistrazzjoni …

Il-pajjiż tal-oriġini …

Ir-reputazzjoni/il-fama(*) …

[(*) ħassar kif jixraq]

Ir-raġunijiet għall-oġġezzjoni

L-Artikolu 42(1) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008) (*)

L-Artikolu 42(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008) (*)

L-Artikolu 43(2) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008) (*)

L-Artikolu 45(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

L-Artikolu 45(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

L-Artikolu 45(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008) (*)

L-Artikolu 45(2)(d) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

Spjegazzjoni tar-raġuni(jiet) …

Isem il-firmatarju …

Firma …


ANNESS IV

APPLIKAZZJONI GĦAL EMENDA GĦAL DENOMINAZZJONI TAL-ORIĠINI JEW INDIKAZZJONI ĠEOGRAFIKA

Id-data tal-wasla (ĠĠ/XX/SSSS) …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-għadd ta’ paġni (inkluż din il-paġna) …

Il-lingwa tal-emenda …

In-numru tal-fajl …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-intermedjarju

L-Istat(i) Membru/i (*)

L-awtorità tal-pajjiż terz (fakultattiva) (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

L-isem/ismijiet tal-intermedjarju/i …

L-indirizz(i) sħiħ/sħaħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

Tel, feks, e-mail …

Isem 

Denominazzjoni tal-oriġini (*)

Indikazzjoni ġeografika (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

L-intestatura tal-ispeċifikazzjoni affetwata mill-emenda

Isem protett (*)

Deskrizzjoni tal-prodott (*)

Prattiċi enoloġiċi użati (*)

Żona ġeografika (*)

Rendiment għal kull ettaru (*)

Il-varjetajiet użati ta’ għeneb tal-inbid użat (*)

Rabta (*)

Ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet tal-kontroll (*)

Oħrajn (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

Emenda

Emenda għall-ispeċifikazzjoni tal-prodott li ma twassalx għal emenda fid-dokument waħdieni (*)

Emenda għall-ispeċifikazzjoni tal-prodott li twassal għal emenda fid-dokument waħdieni (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

Emeda minuri (*)

Emeda maġġuri (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

Spjegazzjoni tal-emenda …

Dokument waħdieni emendat

[fuq karta separata]

Isem il-firmatarju …

Firma …


ANNESS V

TALBA GĦALL-KANĊELLAZZJONI DWAR DENOMINAZZJONI TAL-ORIĠINI JEW INDIKAZZJONI ĠEOGRAFIKA

Id-data tal-wasla (ĠĠ/XX/SSSS) …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-għadd ta’ paġni (inkluż din il-paġna) …

L-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni …

In-numru tal-fajl …

[timtela mill-Kummissjoni]

Il-lingwa tat-talba għall-kanċellazzjoni …

Isem il-persuna legali jew naturali …

L-indirizz sħiħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

In-nazzjonalità …

Tel, feks, e-mail …

L-isem kontestat 

Denominazzjoni tal-oriġini (*)

Indikazzjoni ġeografika (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

L-interess leġittimu tal-awtur tat-talba …

Dikjarazzjoni mill-Istat Membru jew mill-pajjiż terz …

Ir-raġunijiet għall-kanċellazzjoni

L-Artikolu 34(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

L-Artikolu 34(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

L-Artikolu 35(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

L-Artikolu 35(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

L-Artikolu 35(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008) (*)

L-Artikolu 35(2)(d) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

L-Artikolu 35(2)(e) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

L-Artikolu 35(2)(f) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

L-Artikolu 35(2)(g) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

Artikolu 35(2)(h) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

L-Artikolu 35(2)(i) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

Prova tar-raġuni(jiet) …

Isem il-firmatarju …

Firma …


ANNESS VI

TALBA GĦAL KONVERŻJONI TA’ DENOMINAZZJONI TAL-ORIĠINI PROTETTA F’INDIKAZZJONI ĠEOGRAFIKA

Id-data tal-wasla (ĠĠ/XX/SSSS) …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-għadd ta’ paġni (inkluż din il-paġna) …

Il-lingwa użata għas-sotomissjoni tal-applikazzjoni …

In-numru tal-fajl …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-applikant

Isem il-persuna legali jew naturali …

L-indirizz sħiħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż)

L-istatus legali, id-daqs u l-kompożizzjoni (fil-każ ta' persuni legali) …

In-nazzjonalità …

Tel, feks, e-mail …

L-intermedjarju

L-Istat(i) Membru/i (*)

L-awtorità tal-pajjiż terz (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

L-isem/ismijiet tal-intermedjarju/i …

L-indirizz(i) sħiħ/sħaħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

Tel, feks, e-mail …

L-isem li se jiġi rreġistrat 

L-evidenza tal-protezzjoni fil-pajjiż terz …

Il-kategoriji tal-prodott

[fuq karta separata]

L-ispeċifikazzjoni tal-prodott

L-għadd ta' paġni …

L-isem/ismijiet tal-intermedjarju/i …

Firma/firem …


ANNESS VII

APPLIKAZZJONI GĦAR-RIKONOXXIMENT TA’ TERMINU TRADIZZJONALI

Id-data tal-wasla (ĠĠ/XX/SSSS) …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-għadd ta’ paġni (inkluż din) …

Il-lingwa tal-applikazzjoni …

In-numru tal-fajl …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-applikant

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru (*)

L-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz (*)

Organizzazzjoni professjonali rappreżentattiva (*)

[(*) biex tinqata’ l-indikazzjoni bla użu]

L-indirizz (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

Entità legali (fil-każ ta’ organizzazzjoni professjonali rappreżentattiva biss) …

In-nazzjonalità …

Tel, feks, e-mail …

Denominazzjoni 

Terminu tradizzjonali skont l-Artikolu 54(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

Terminu tradizzjonali skont l-Artikolu 54(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

[(*) biex tinqata’ l-indikazzjoni bla użu]

Il-lingwa

L-Artikolu 31(a) (*)

L-Artikolu 31(b) (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

Il-lista ta’ denominazzjonijiet tal-oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi protetti kkonċernati …

Il-kategoriji tal-prodotti tad-dwieli …

Definizzjoni …

Kopja tar-regoli

[trid tiġi mehmuża]

Isem il-firmatarju …

Firma …


ANNESS VIII

TALBA GĦALL-OĠĠEZZJONI GĦAL TERMINU TRADIZZJONALI

Id-data tal-wasla (ĠĠ/XX/SSSS) …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-għadd ta’ paġni (inkluż din il-paġna) …

Il-lingwa tat-talba għall-oġġezzjoni …

In-numru tal-fajl …

[timtela mill-Kummissjoni]

Il-persuna li toġġezzjona

Isem il-persuna legali jew naturali …

L-indirizz sħiħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

In-nazzjonalità …

Tel, feks, e-mail …

L-intermedjarju

L-Istat(i) Membru/i (*)

L-awtorità tal-pajjiż terz (fakultattiva) (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

L-isem/ismijiet tal-intermedjarju/i …

L-indirizz(i) sħiħ/sħaħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

It-terminu tradizzjonali oġġezzjonat …

Id-drittijiet preċedenti

Denominazzjoni tal-oriġini protetta (*)

Indikazzjoni ġeografika protetta (*)

Indikazzjoni ġeografika nazzjonali (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

Isem …

In-numru tar-reġistrazzjoni …

Id-data tal-wasla (ĠĠ/XX/SSSS) …

Marka kummerċjali

Sinjal …

Lista ta’ prodotti u servizzi …

In-numru tar-reġistrazzjoni …

Id-data tar-reġistrazzjoni …

Il-pajjiż tal-oriġini …

Ir-reputazzjoni/il-fama(*) …

[(*) ħassar kif jixraq]

Ir-raġunijiet għall-oġġezzjoni

L-Artikolu 31 (*)

L-Artikolu 35 (*)

L-Artikolu 40(2)(a) (*)

L-Artikolu 40(2)(b) (*)

L-Artikolu 40(2)(c) (*)

L-Artikolu 41(3) (*)

L-Artikolu 42(1) (*)

L-Artikolu 42(2) (*)

L-Artikolu 54 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008

[(*) ħassar kif jixraq]

Spjegazzjoni tar-raġuni(jiet) …

Isem il-firmatarju …

Firma …


ANNESS IX

TALBA GĦALL-KANĊELLAZZJONI TA’ TERMINU TRADIZZJONALI

Id-data tal-wasla (ĠĠ/XX/SSSS) …

[timtela mill-Kummissjoni]

L-għadd ta’ paġni (inkluż din il-paġna) …

L-awtur tat-talba għall-kanċellazzjoni …

In-numru tal-fajl …

[timtela mill-Kummissjoni]

Il-lingwa tat-talba għall-kanċellazzjoni …

Isem il-persuna legali jew naturali …

L-indirizz sħiħ (in-numru u l-isem tat-triq, il-belt/ir-raħal u l-kodiċi postali, il-pajjiż) …

In-nazzjonalità …

Tel, feks, e-mail …

It-terminu tradizzjonali kontestat …

L-interess leġittimu tal-awtur tat-talba …

Dikjarazzjoni mill-Istat Membru jew mill-pajjiż terz …

Ir-raġunijiet għall-kanċellazzjoni

L-Artikolu 31 (*)

L-Artikolu 35 (*)

L-Artikolu 40(2)(a) (*)

L-Artikolu 40(2)(b) (*)

L-Artikolu 40(2)(c) (*)

L-Artikolu 41(3) (*)

L-Artikolu 42(1) (*)

L-Artikolu 42(2) (*)

L-Artikolu 54 tar-Regolament (KE) Nru 479/2008 (*)

[(*) ħassar kif jixraq]

Prova tar-raġuni(jiet) …

Isem il-firmatarju …

Firma …


ANNESS X

IS-SIMBOLU MSEMMI FL-ARTIKOLU 51(2)

Image

ANNESS XI

LISTA TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET RAPPREŻENTATTIVI TAL-KUMMERĊ IMSEMMIJIN FL-ARTIKOLU 30(2) U L-MEMBRI TAGĦHOM

Pajjiż terz

Isem tal-organizzazzjoni professjonali rappreżentattiva

Membri tal-organizzazzjoni professjonali rappreżentattiva

L-Afrika t’Isfel

South African Fortified Wine Producers Association (SAFPA)

Allesverloren Estate

Axe Hill

Beaumont Wines

Bergsig Estate

Boplaas Wine Cellar

Botha Wine Cellar

Bredell Wines

Calitzdorp Wine Cellar

De Krans Wine Cellar

De Wet Co-op

Dellrust Wines

Distell

Domein Doornkraal

Du Toitskloof Winery

Groot Constantia Estate

Grundheim Wine Cellar

Kango Wine Cellar

KWV International

Landskroon Wine

Louiesenhof

Morgenhog Estate

Overgaauw Estate

Riebeek Cellars

Rooiberg Winery

Swartland Winery

TTT Cellars

Vergenoegd Wine Estate

Villiera Wines

Withoek Estate


ANNESS XII

LISTA TA' TERMINI TRADIZZJONALI KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 40

Termini tradizzjonali

Lingwa

Inbejjed (1)

Taqsira tad-definizzjoni/tal-kundizzjonijiet tal-użu (2)

Pajjiżi terzi kkonċernati

PARTI A —   Termini tradizzjonali kif imsemmijin fl-Artikolu 54(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008

IL-BELĠJU

Appellation d'origine contrôlée

Franċiż

DPO

(1, 4)

Termini tradizzjonali użati minflok “denominazzjoni tal-oriġini protetta”

 

Gecontroleerde oorsprongsbenaming

Olandiż

DPO

(1, 4)

 

Landwijn

Olandiż

IĠP

(1)

Termini tradizzjonali użati minflok “indikazzjoni ġeografika protetta”

 

Vin de pays

Franċiż

IĠP

(1)

 


IL-BULGARIJA

Гарантирано наименование запроизход (ГНП)

(denominazzjoni tal-oriġini garantita)

Bulgaru

DPO

(1, 3, 4)

Termini tradizzjonali użati minflok “denominazzjoni tal-oriġini protetta” jew “indikazzjoni ġeografika protetta”

14.4.2000

 

Гарантирано и контролиранонаименование за произход (ГКНП)

(denominazzjoni tal-oriġini garantita u kontrollata)

Bulgaru

DPO

(1, 3, 4)

 

Благородно сладко вино (БСВ) (inbid ħelu nobbli)

Bulgaru

DPO

(3)

 

 

Pегионално вино

(Inbid Reġjonali)

Bulgaru

IĠP

(1, 3, 4)

 

 


IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti

Ċek

DPO

(4)

L-inbid, ikklassifikat mill-Awtorità Ċeka għall-Ispezzjoni Agrikola u tal-Ikel, huwa magħmul mill-għeneb maqtugħ minn vinji demarkati fiż-żona kkonċernata. Il-produzzjoni tal-inbid użat għall-manifattura ta’ nbid frizzanti ta’ kwalità magħmul f’reġjun speċifiku sar fiż-żona vitikulturali. Fiż-żona demarkata ma nqabiżx ir-rendiment għal kull ettaru skont: l-inbid jikkonforma mar-rekwiżiti rigward il-kwalità stabbiliti mir-regolament legali implimentattiv.

 

Jakostní víno

Ċek

DPO

(1)

L-inbid, ikklassifikat mill-Awtorità Ċeka għall-Ispezzjoni Agrikola u tal-Ikel, huwa magħmul mill-għeneb maqtugħ minn vinji demarkati fiż-żona kkonċernata. Ir-rendiment għal kull ettaru ma tjiebx, l-għeneb li minnu jsir l-inbid, jilħaq kontenut taz-zokkor mill-inqas 15 NM. L-għeneb maqtugħ u l-produzzjoni tal-inbid, bl-eċċezzjoni tal-ibbottiljar, isir fir-reġjun tal-inbid ikkonċernat, u l-inbid jikkonforma mar-rekwiżiti rigward il-kwalità stabbilita mir-regolament legali implimentattiv.

 

Jakostní víno odrůdové

Ċek

DPO

(1)

L-inbid ikklassifikat mill-Awtorità Ċeka għall-Ispezzjoni Agrikola u tal-Ikel magħmul minn għeneb, polpa, most tal-inbid, inbid magħmul mill-għeneb maqtugħ minn vinji demarkati jew permezz ta’ taħlit ta’ nbejjed ta’ kwalità, u mhux iktar minn tliet varjetajiet.

 

Jakostní víno známkové

Ċek

DPO

(1)

L-inbid, ikklassifikat mill-Awtorità Ċeka għall-Ispezzjoni Agrikola u tal-Ikel, magħmul mill-għeneb, polpa, most tal-inbid, possibilment minn inbid magħmul mill-għeneb maqtugħ minn vinja demarkata.

 

Jakostní víno s přívlastkem, miżjud bi:

Kabinetní víno

Pozdní sběr

Výběr z hroznů

Výběr z bobulí

Výběr z cibéb

Ledové víno

Slámové víno

Ċek

DPO

(1)

Inbid, ikklassifikat mill-Awtorità Ċeka għall-Ispezzjoni Agrikola u tal-Ikel, magħmul mill-għeneb, polpa, most tal-inbid, possibilment minn inbid magħmul mill-għeneb maqtugħ minn vinja demarkata fiż-żona jew is-subżona kkonċernata; fejn ma nqabiżx ir-rendiment għal kull ettaru; l-inbid ġie magħmul minn għeneb, li l-oriġini, il-kontenut taz-zokkor u l-piż tiegħu, jekk ikun meħtieġ il-varjetà jew it-taħlit tal-varjetajiet, jew infezzjoni mill-moffa griża Botrytis cinerea P. f’forma ta’ moffa nobbli ġew ivverifikati mill-Ispezzjoni u jikkonformaw mar-rekwiżiti għal tip partikolari ta’ nbid ta’ kwalità b’ attributi, jew permezz tat-taħlit ta’ nbejjed ta’ kwalità ma’ attributi. L-inbid jikkonforma mar-rekwiżiti rigward il-kwalità stabbiliti mir-regolament legali implimentattiv. L-inbid ġie kklassifikat mill-Ispezzjoni bħala nbid ta’ kwalità b’wieħed mill-attributi li ġejjin:

“Kabinetní víno” jista’ jsir biss mill-għeneb li l-kontenut taz-zokkor tiegħu jilħaq mill-inqas 19° NM,

“Pozdní sběr” jista’ jsir biss mill-għeneb li l-kontenut taz-zokkor tiegħu jilħaq mill-inqas 21° NM,

“Výběr z hroznů” jista’ jsir biss mill-għeneb li l-kontenut taz-zokkor tiegħu jilħaq mill-inqas 24° NM,

“Výběr z bobulí” jitħalla jsir biss mill-frott iż-żgħir magħżul, li laħaq kontenut taz-zokkor mill-inqas 27° NM,

“Výběr z cibéb” jitħalla jsir biss mill-frott iż-żgħir magħżul affetwat minn moffa nobbli jew minn frott żgħir misjur iżżejjed, li laħaq kontenut taz-zokkor mill-inqas 32°NM,

“Ledové víno” jitħalla jsir biss mill-għeneb, li nqata' f'temperaturi ta' –7  °C jew inqas u waqt li kien qed jinqata’ u jiġi pproċessat inżamm iffriżat u l-inbid miksub għandu juri kontenut taz-zokkor mill-inqas 27° NM,

“Slámové víno” jitħalla jsir biss mill-għeneb, li qabel l-ipproċessar kien maħżun fuq it-tiben jew il-qasab, jekk meħtieġ imdendel f’kamra ventilata għal perjodu ta’ mill-inqas tliet xhur, u l-inbid miksub għandu jkollu kontenut taz-zokkor mill-inqas 27° NM.

 

Pozdní sběr

Ċek

DPO

(1)

Inbid, ikklassifikat mill-Awtorità Ċeka għall-Ispezzjoni Agrikola u tal-Ikel, magħmul mill-għeneb maqtugħ minn vinja demarkata fiż-żona kkonċernata. Ir-rendiment għal kull ettaru ma tjiebx, l-għeneb li minnu jsir l-inbid, laħaq kontenut taz-zokkor mill-inqas 21° NM. L-għeneb maqtugħ u l-produzzjoni tal-inbid, bl-eċċezzjoni tal-ibbottiljar, saru fir-reġjun tal-inbid ikkonċernat, u l-inbid jikkonforma mar-rekwiżiti rigward il-kwalità stabbilita mir-regolament legali implimentattiv.

 

Víno s přívlastkem, miżjud bi:

Kabinetní víno

Pozdní sběr

Výběr z hroznů

Výběr z bobulí

Výběr z cibéb

Ledové víno

Slámové víno

Ċek

DPO

(1)

Inbid, ikklassifikat mill-Awtorità Ċeka għall-Ispezzjoni Agrikola u tal-Ikel, magħmul mill-għeneb, polpa, most tal-inbid, possibilment minn inbid magħmul mill-għeneb maqtugħ minn vinja demarkata fiż-żona jew is-subżona kkonċernata; fejn ma nqabiżx ir-rendiment għal kull ettaru; l-inbid ġie magħmul minn għeneb, li l-oriġini, il-kontenut taz-zokkor u l-piż tiegħu, jekk ikun meħtieġ il-varjetà jew it-taħlit tal-varjetajiet, jew infezzjoni mill-moffa griża Botrytis cinerea P. f’forma ta’ moffa nobbli ġew ivverifikati mill-Ispezzjoni u jikkonformaw mar-rekwiżiti għal tip partikolari ta’ nbid ta’ kwalità b’attributi, jew permezz tat-taħlit ta’ nbejjed ta’ kwalità ma’ attributi. L-inbid jikkonforma mar-rekwiżiti rigward il-kwalità stabbiliti mir-regolament legali implimentattiv. L-inbid ġie kklassifikat mill-Ispezzjoni bħala nbid ta’ kwalità b’wieħed mill-attributi li ġejjin:

“Kabinetní víno” jista’ jsir biss mill-għeneb li l-kontenut taz-zokkor tiegħu jilħaq mill-inqas 19° NM,

“Pozdní sběr” jista’ jsir biss mill-għeneb li l-kontenut taz-zokkor tiegħu jilħaq mill-inqas 21° NM,

“Výběr z hroznů” jista’ jsir biss mill-għeneb li l-kontenut taz-zokkor tiegħu jilħaq mill-inqas 24° NM,

“Výběr z bobulí” jitħalla jsir biss mill-frott iż-żgħir magħżul, li laħaq kontenut taz-zokkor mill-inqas 27° NM,

“Výběr z cibéb” jitħalla jsir biss mill-frott iż-żgħir magħżul affetwat minn moffa nobbli jew minn frott żgħir misjur iżżejjed, li laħaq kontenut taz-zokkor mill-inqas 32° NM,

“Ledové víno” jitħalla jsir biss mill-għeneb, li nqata' f'temperaturi ta' –7  °C jew inqas u waqt li kien qed jinqata’ u jiġi pproċessat inżamm iffriżat u l-inbid miksub għandu juri kontenut taz-zokkor mill-inqas 27° NM,

“Slámové víno” jitħalla jsir biss mill-għeneb, li qabel l-ipproċessar kien maħżun fuq it-tiben jew il-qasab, jekk meħtieġ imdendel f’kamra ventilata għal perjodu ta’ mill-inqas tliet xhur, u l-inbid miksub għandu jkollu kontenut taz-zokkor mill-inqas 27° NM.

 

Jakostní likérové víno

Ċek

DPO

(3)

Inbid, ikklassifikat mill-Awtorità Ċeka għall-Ispezzjoni Agrikola u tal-Ikel, magħmul mill-għeneb maqtugħ minn vinji kkonċernati fir-reġjun speċifiku. Ir-rendiment għal kull ettaru ma nqabiżx. Il-produzzjoni saret fir-reġjun tal-inbid speċifiku, fejn kien inqata’ l-għeneb. L-inbid jikkonforma mar-rekwiżiti rigward il-kwalità stabbiliti mir-regolament legali implimentattiv

 

Zemské víno

Ċek

IĠP

(1)

Inbid magħmul mill-għeneb maqtugħ fit-territorju tar-Repubblika Ċeka, li huwa adattat għall-produzzjoni ta’ nbid ta’ kwalità fir-reġjun speċifiku, jew mill-varjetajiet li huma introdotti fil-lista tal-varjetajiet fir-regolament legali implimentattiv, jista’ jiġi ttikkettat biss bl-indikazzjoni ġeografika stabbilita mir-regolament legali implimentattiv; għall-produzzjoni tal-inbid b’indikazzjoni ġeografika jista’ jintuża biss għeneb, li minnu sar l-inbid, u li l-kontenut taz-zokkor tiegħu laħaq għall-inqas 14° NM u li nqata’ fl-unità ġeografika, li turi l-indikazzjoni ġeografika skont dan il-paragrafu u tikkonforma mar-rekwiżiti rigward il-kwalità stabbilita mhuwiex permess l-użu ta’ isem ta’ unità ġeografika oħra li hija differenti minn dik imsemmija fir-regolament legali implimentattiv.

 

Víno origininální certifikace (VOC jew V.O.C.)

Ċek

DPO

(1)

L-inbid għandu jsir fl-istess territorju jew f'territorju iżgħar mir-reġjun tal-inbid; il-produttur għandu jkun membru tal-assoċjazzjoni, li hija awtorizzata tagħti d-denominazzjoni tal-inbid biċ-ċertifikazzjoni oriġinali skont l-att; l-inbid li għall-inqas jikkonforma mar-rekwiżiti tal-kwalità skont dan l-att, l-inbid jikkonforma mal-kundizzjonijiet stabbiliti fid-deċiżjoni dwar il-permess li tingħata d-denominazzjoni tal-oriġini; barra minn hekk, l-inbid għandu jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti b’dan l-att għal tipi partikolari ta’ nbid.

 


ID-DANIMARKA

Regional vin

Daniż

IĠP

(1, 3, 4)

Inbid jew inbid frizzanti li jsir id-Danimarka skont ir-regoli stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. L-‘inbid reġjonali’ jkun għadda minn valutazzjoni organolettika u analitika. In-natura u l-karattru tiegħu jitnisslu parzjalment miż-żona tal-produzzjoni, mill-għeneb li jintuża u mill-ħila tal-produttur u ta’ dak li jagħmel l-inbid.

 


IL-ĠERMANJA

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)), miżjud bi:

Kabinett

Spätlese

Auslese

Beerenauslese

Trockenbeerenauslese

Eiswein

Ġermaniż

DPO

(1)

Kategoriji globali għall-inbejjed b’attributi speċjali li laħqu ċertu piż minimu ta’ most u li ma jiġux arrikkiti (la miżjudin u lanqas arrikkiti b’most tal-għeneb konċentrat), miżjudin b’waħda minn dawn l-indikazzjonijiet:

(Kabinett): L-ewwel livell ta’ kwalità tal-inbejjed ta’ kwalità b’attributi speċjali (Prädikatsweine); L-inbejjed Kabinett huma ħfief u fini, jilħqu 67 sa 85 grad Öchsle, jiddependi mill-varjetà tal-għenba u r-reġjun fejn tikber;

(Spätlese): Inbid ta’ kwalità b’attribut speċjali li l-piż tal-most tiegħu huwa bejn 76 u 95 grad Öchsle, jiddependi mill-varjetà tal-għenba u r-reġjun fejn tikber; l-għenba għandha tinqata’ tard u għandha tkun misjura kompletament; Inbejjed Spätlese għandhom togħma intensa (mhux neċessarjament ħelwa);

(Auslese): Magħmul minn għeneb misjur kompletament magħżul individwalment li jista’ jiġi kkonċentrat minn botrytis cinerea li l-piż tal-most tiegħu huwa bejn 85 u 100 grad Öchsle, jiddependi mill-varjetà tal-għenba u r-reġjun fejn tikber;

(Beerenauslese): Magħmul minn frott żgħir misjur kompletament u magħżul apposta li grazzi għall-botrytis cinerea (moffa nobbli) għandu konċentrazzjoni taz-zokkor għolja; maqtugħ l-iktar ftit taż-żmien wara l-qtugħ normali. Il-piż tal-most għandu jvarja bejn 110 u 125 grad Öchsle, jiddependi mill-varjetà tal-għenba u r-reġjun fejn tikber: inbejjed ta’ ħlewwa u preservazzjoni kbira;

(Trockenbeerenauslese): Livell suprem ta’ nbejjed ta’ kwalità b’attributi speċjali (Prädikatswein), li l-piż tal-most tagħhom jaqbeż 150 grad Öchsle. L-inbejjed ta’ dik il-kategorija huma magħmulin minn għeneb misjur iżżejjed, magħżul b’attenzjoni u li l-meraq tiegħu ġie kkonċentrat mill-botrytis cinerea (moffa nobbli). Il-frott iż-żgħir huwa mkemmex bħaż-żbib. L-inbejjed li jirriżultaw joffru ħafna ħlewwa u għandhom ftit alkoħol;

(Eiswein): L-Eiswein għandu jsir minn għeneb maqtugħ meta tagħmel ħafna ġlata f’temperaturi ta’ inqas minn –7  gradi Celsius; jingħasar waqt li jkun friżat; inbid uniku ta’ kwalità superjuri b’konċentrazzjonijiet għoljin estremament ta’ ħlewwa u aċidità

 

Qualitätswein, kemm jekk miżjud u kemm jekk le bi b.A. (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

Ġermaniż

DPO

(1)

Inbid ta’ kwalità minn reġjuni demarkati, li għadda minn eżaminazzjoni analitika u organolettika u li ssodisfa l-kundizzjonijiet tal-maturità tal-għeneb (il-piż tal-most tal-inbid/Öchslegrade)

 

Qualitätslikörwein, kemm jekk miżjud u kemm jekk le bi b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete) (**)

Ġermaniż

DPO

(3)

Inbid likuri ta’ kwalità minn reġjuni demarkati, li għadda minn eżaminazzjoni analitika u organolettika u li ssodisfa l-kundizzjonijiet tal-maturità tal-għeneb (il-piż tal-most tal-inbid/Öchslegrade)

 

Qualitätsperlwein, kemm jekk miżjud u kemm jekk le bi b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete) (**)

Ġermaniż

DPO

(8)

Inbid semi-frizzanti ta’ kwalità minn reġjuni demarkati, li għadda minn eżaminazzjoni analitika u organolettika u li ssodisfa l-kundizzjonijiet tal-maturità tal-għeneb (il-piż tal-most tal-inbid/Öchslegrade)

 

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete) (**)

Ġermaniż

DPO

(4)

Inbid frizzanti ta’ kwalità ta’ reġjuni demarkati

 

Landwein

Ġermaniż

IĠP

(1)

Inbid superjuri minħabba l-piż tal-most daqsxejn ogħla tiegħu

 

Winzersekt (**)

Ġermaniż

DPO

(1)

Inbid frizzanti ta’ kwalità magħmul f’żoni vitikulturali speċifikati miksub minn għeneb maqtugħ fl-istess stabbiliment vitikulturali li fih il-manifattur jipproċessa l-għeneb f’inbid bl-intenzjoni li jipproduċi nbejjed frizzanti ta’ kwalità magħmulin f’żona vitikulturali tad-dwieli; japplika wkoll għal gruppi ta’ produtturi.

 


IL-GREĊJA

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(denominazzjoni tal-oriġini ta' kwalità għolja)

Grieg

DPO

(1, 3, 4, 15, 16)

L-isem ta’ reġjun jew post speċifiku, li ġie rikonoxxut amministrattivament, biex jiddeskrivi nbejjed li jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

jiġu magħmulin minn għeneb mill-aqwa varjetajiet tad-dwieli li jappartjenu għall-Vitis vinifera, li jiġu esklussivament minn din iż-żona ġeografika u li l-produzzjoni tagħhom issir fi ħdan din iż-żona,

jiġu magħmulin minn għeneb minn vinji ta’ rendiment baxx għal kull ettaru,

il-kwalità u l-karatteristiċi tagħhom huma essenzjalment jew esklussivament ġejjin mill-ambjent ġeografiku partikolari bil-fatturi naturali u umani inerenti tiegħu.

[L.D. 243/1969 u L.D. 427/76 dwar it-titjib u l-protezzjoni tal-produzzjoni vitikulturali]

 

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(denominazzjoni tal-oriġini kkontrollata)

Grieg

DPO

(3, 15)

Barra mir-rekwiżiti indispensabbli tal-“appellation d’origine de qualité supérieure”, l-inbejjed li jappartjenu għal din il-kategorija għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

jiġu magħmulin minn għeneb mill-aqwa vinji, b’rendiment baxx għal kull ettaru, ikkultivat f’ħamrija xierqa għall-produzzjoni ta’ nbejjed ta’ kwalità,

jikkonformaw ma’ ċerti rekwiżiti dwar is-sistema taż-żbir tal-vinji u l-kontenut minimu ta’ most fiz-zokkor.

[L.D. 243/1969 u L.D. 427/76 dwar it-titjib u l-protezzjoni ta’ produzzjoni vitikulturali]

 

Οίνος γλυκός φυσικός

(inbid ħelu naturali)

Grieg

DPO

(3)

Inbejjed li jappartjenu għall-kategorija ta’ nbejjed “appellation d'origine contrôlée” jew “appellation d’origine de qualité supérieure” u barra minn hekk jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

ġejjin minn most tal-għeneb li għandu qawwa alkoħolika naturali inizjali b’volum ta’ mhux inqas minn 12 %,

għandhom qawwa alkoħolika attwali b'volum ta' mhux inqas minn 15 % u mhux iktar minn 22 %,

għandhom qawwa alkoħolika totali ta' mhux inqas minn 17,5 % vol.

[L.D. 212/1982 dwar ir-Reġistrazzjoni ta’ Nbejjed b’Denominazzjoni tal-Oriġini “Samos”]

 

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(inbid naturalment ħelu)

Grieg

DPO

(3, 15, 16)

Inbejjed li jappartjenu għall-kategorija ta’ nbejjed “appellation d'origine contrôlée” jew “appellation d’origine de qualité supérieure” u barra minn hekk jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

jiġu magħmulin minn għeneb li jitħalla fix-xemx jew fid-dell,

jiġu magħmulin mingħajr arrikkiment,

għandhom qawwa alkoħolika naturali ta' inqas minn 17 % vol. (jew 300 gramma zokkor għal kull litru).

[L.D. 212/1982 dwar ir-Reġistrazzjoni ta’ Nbejjed b’Denominazzjoni tal-Oriġini “Samos”]

 

ονομασία κατά παράδοση

(denominazzjoni tradizzjonali)

Grieg

IĠP

(1)

Inbejjed magħmulin esklussivament fit-territorju ġeografiku tal-Greċja u barra minn hekk:

għall-inbejjed bid-denominazzjoni tradizzjonali Retsina, jiġu magħmulin minn most tal-għeneb trattat bir-reżina miż-żnuber tal-Aleppo, u

għall-inbejjed bid-denominazzjoni tradizzjonali Verntea, jiġu magħmulin minn għeneb mill-vinji tal-gżira Zakynthos u jilħqu ċertu termini dwar il-varjetajiet tal-għenba użata, ir-rendiment għal kull ettaru tal-vinji u l-kontenut tal-most fiz-zokkor.

[P.D. 514/1979 dwar il-produzzjoni, il-kontroll u l-protezzjoni ta’ nbejjed tar-reżina u M.D. 397779/92 dwar id-definizzjoni tar-rekwiżiti għall-użu tal-indikazzjoni “Verntea Traditional Designation of Zakynthos”]

 

τοπικός οίνος

(inbid tal-pajjiż)

Grieg

IĠP

(1, 3, 4, 11, 15, 16)

L-indikazzjoni li tirreferi għal reġjun jew post speċifiku li ġie rikonoxxut amministrattivament, biex jiddeskrivi nbejjed li jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

għandhom kwalità speċifika, reputazzjoni jew karatteristiċi oħrajn li jistgħu jkunu attribwiti għall-oriġini tagħhom,

mill-inqas 85 % tal-għeneb użat għall-produzzjoni tagħhom jiġi esklussivament minn din iż-żona ġeografika u l-produzzjoni tagħhom issir f’din iż-żona ġeografika,

miksubin minn varjetajiet tad-dwieli li ġew klassifikati fiż-żona speċifika,

jiġu magħmulin minn għeneb minn vinji li jinsabu f’ħamrija xierqa għall-vitikulturi b’rendiment baxx għal kull ettaru,

għandhom qawwa alkoħolika naturali u attwali definita għal kull wieħed minnhom.

[C.M.D. 392169/1999 Regoli ġenerali dwar l-użu tat-terminu Nbid Reġjonali biex jiddeskrivu nbid tal-mejda, kif emendat mis-C.M.D. 321813/2007].

 


SPANJA

Denominación de origen (DO)

Spanjol

DPO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Isem ta’ reġjun, żona, lokalità jew post demarkat li ġie rikonoxxut amministrattivament biex jidentifika nbejjed li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

jiġu elaborati fir-reġun, iż-żona, il-lokalità jew il-post demarkat bl-għeneb mingħandhom,

igawdu prestiġju għoli fil-kummerċ minħabba l-oriġini tagħhom, u

il-kwalità u l-karatteristiċi tagħhom huma minħabba, fundamentalment u esklussivament, il-karatteristiċi ġeografiċi li jinkludu karatteristiċi ekonomiċi u umani.

(il-Liġi 24/2003 tad-Dwieli u l-Inbid; rekwiżiti legali oħrajn huma stabbiliti fil-leġiżlazzjoni msemmija qabel u f’leġiżlazzjonijiet oħrajn)

Iċ-Ċili

Denominación de origen calificada (DOCa)

Spanjol

DPO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Barra mir-rekwiżiti indispensabbli għad-“denominación de origen”, id-“denominacion de origen calificada” għandha tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

ikunu għaddew mill-inqas għaxar snin mir-rikonoxximent tagħha bħala “denominación de origen”,

il-prodotti protetti jiġu kkummerċjalizzati esklussivament ibbottiljati minn fabbriki tal-inbid reġistrati u li jinsabu fiż-żona ġeografika delimitata, u

iż-żona kkunsidrata biex tipproduċi nbejjed bid-dritt għad-denominazzjoni tal-oriġini deskritta hija delimitata mill-komunità.

(il-Liġi 24/2003 tad-Dwieli u l-Inbid; rekwiżiti legali oħrajn huma stabbiliti fil-liġi msemmija qabel u f’leġiżlazzjonijiet oħrajn)

 

Vino de calidad con indicación geográfica

Spanjol

DPO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Inbid elaborat f’reġjun, żona, lokalità jew post demarkat magħmul minn għeneb li oriġina f’dak it-territorju, li l-kwalità, ir-reputazzjoni u l-karatteristiċi tiegħu huma minħabba l-fattur ġeografiku jew uman jew minħabba t-tnejn li huma, li jikkonċerna l-produzzjoni tal-għenba, l-elaborazzjoni tal-inbid jew il-maturazzjoni tiegħu. Dawn l-inbejjed huma identifikati permezz tat-termini “vino de calidad de”, segwiti bl-isem tar-reġjun, iż-żona, il-lokalità jew il-post demarkat fejn isiru u jiġu elaborati.

(il-Liġi 24/2003 tad-Dwieli u l-Inbid; rekwiżiti legali oħrajn huma stabbiliti fil-liġi msemmija qabel u f’leġiżlazzjonijiet oħrajn)

 

Vino de pago

Spanjol

DPO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Jidentifika post jew sit rurali b’karatteristiċi ta’ ħamrija partikolari u mikroklima li jagħmluh differenti u distint minn oħrajn fil-madwar, magħruf b’isem marbut tradizzjonalment u marbut ħafna mal-kultura tal-vinji li minnhom jinkisbu nbejjed b'karatteristiċi u kwalitajiet waħdanin u li l-estensjoni massima tagħhom hija limitata bir-regoli stabbiliti mill-amministrazzjoni kompetenti, bil-karatteristiċi ta' kull reġjun. L-estensjoni ma tistax tkun daqs u lanqas superjuri għall-ebda mit-termini muniċipali li jinsabu fit-territorju jew territorji, jekk ikun hemm iktar minn wieħed. Wieħed jifhem li teżisti rabta kbira mal-kultura tal-vinji, meta isem il-“pago” normalment jiġi użat fil-kummerċ biex jidentifika nbejjed miksubin minnu waqt perjodu minimu ta’ ħames snin. L-għeneb kollu li huwa destinat għall-“vino de pago” għandu jiġi minn vinji li jinsabu f’dak il-“pago” u l-inbid għandu jkun elaborat, biex jinħażen u, fil-każ tiegħu, jimmatura f’forma separata minn inbid ieħor.

(il-Liġi 24/2003 tad-Dwieli u l-Inbid; rekwiżiti oħrajn huma stabbiliti fil-liġi msemmija qabel u f’leġiżlazzjonijiet oħrajn)

 

Vino de pago calificado

Spanjol

DPO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

F’każ fejn it-totalità tal-“pago” tkun inkluża fl-ambitu territorjali ta’ denominazzjoni tal-oriġini kwalifikata, tista’ tiġi identifikata bħala “wine of pago calificado”, u l-inbid magħmul fiha dejjem għandu jkun “of pago calificado”, jekk jissodisfa r-rekwiżiti mitluba għall-inbejjed tad-denominazzjoni tal-oriġini kwalifikata u jkun reġistrat fiha.

(il-Liġi 24/2003 tad-Dwieli u l-Inbid; rekwiżiti legali oħrajn huma stabbiliti fil-liġi msemmija qabel u f’leġiżlazzjonijiet oħrajn)

 

Vino de la tierra

Spanjol

IĠP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Rekwiżiti għall-użu tat-terminu tradizzjonali “vino de la tierra” akkumpanjat b’indikazzjoni ġeografika:

1. Fir-regolament tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti msemmijin fl-Artikolu 1 għandhom għall-inqas jiġu kkunsidrati l-aspetti li ġejjin:

(a)

il-kategorija jew il-kategoriji tal-inbid li għalihom japplika dak imsemmi,

(b)

isem l-indikazzjoni ġeografika li se tintuża,

(c)

il-fruntiera preċiża taż-żona ġeografika,

(d)

indikazzjoni tal-varjetajiet ta’ għeneb li se jintużaw,

(e)

il-gradwazzjoni alkoħolika volumettrika naturali minima tat-tipi differenti ta’ nbid bid-dritt li jissemmew,

(f)

apprezzament jew indikazzjoni tal-karatteristiċi organolettiċi,

(g)

is-sistema ta’ kontroll applikabbli għall-inbejjed, li għandha ssir minn entità pubblika jew privata.

2. L-użu ta’ indikazzjoni ġeografika li tidentifika nbejjed ta’ taħlita ta’ nbid li ġej minn għeneb maqtugħ f’żoni ta’ produzzjoni differenti se jitħalla jekk minimu ta’ 85 perċentwali tal-inbid jiġi miż-żona ta’ produzzjoni li juża l-isem tagħha.

(il-Liġi 24/2003 tad-Dwieli u l-Inbid; Id-Digriet 1126/2003)

 

Vino dulce natural

Spanjol

DPO

(3)

(l-Anness III, il-punt B(6) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2009)

 

Vino Generoso

Spanjol

DPO

(3)

(l-Anness III, il-punt B(8) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2009)

Iċ-Ċili

Vino Generoso de licor

Spanjol

DPO

(3)

(l-Anness III, il-punt B(10) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2009)

 


FRANZA

Appellation d'origine contrôlée

Franċiż

DPO

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16)

Isem ta’ lokalità użat biex jiddeskrivi prodott li joriġina f’dik il-lokalità, liema kwalità jew karatteristiċi huma essenzjalment jew esklussivament minħabba ambjent ġeografiku partikolari bil-fatturi naturali u umani inerenti tiegħu, dan il-prodott għandu fama stabbilita sew u l-produzzjoni tiegħu hija sottomessa għall-proċeduri ta’ ftehim li jikkonsistu mill-approvazzjoni tal-partijiet interessati, il-kontroll tal-kundizzjonijiet tal-produzzjoni u l-kontroll tal-prodotti.

L-Alġerija

L-Iżvizzera

It-Tuneżija

Appellation 606/2009 contrôlée

Franċiż

 

Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure

Franċiż

 

Vin doux naturel

Franċiż

DPO

(3)

Inbid li jgħaddi minn mutazzjoni (mutated wine), jiġifieri l-fermentazzjoni alkoħolika tiegħu titwaqqaf minħabba żieda ta’ alkoħol tal-inbid newtrali. Dan il-proċess jimmira li jżid il-qawwa alkoħolika tal-inbid filwaqt li jżomm il-most bħala parti miz-zokkrijiet naturali tal-għenba.

Jiddependi mit-tip ta’ nbid ħelu naturali elaborat, abjad, aħmar jew rosé, it-tibdil isir fi stadju determinat tal-fermentazzjoni alkoħolika, bil-maċerazzjoni jew mingħajrha.

 

Vin de pays

Franċiż

IĠP

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16)

Inbejjed tal-mejda personalizzati b’sors ġeografiku (il-kunċett ta’ territorju). “Vin de pays” għandu jiġi esklussivament miż-żona tal-produzzjoni li għandu isimha. L-inbid ikkonforma mal-kundizzjonijiet stretti tal-produzzjoni stabbiliti bid-digriet, bħar-rendiment massimu, il-grad alkoħoliku minimu, il-varjetajiet tal-għenba u r-regoli analitiċi stretti.

 


L-ITALJA

Denominazione di origine controllata (D.O.C.)

Taljan

DPO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16)

“Denominazzjoni tal-oriġini tal-inbejjed huwa l-isem ġeografiku ta’ żona vitikulturali kkaratterizzata bi produzzjonijiet speċifiċi u t-terminu jintuża biex jiddeskrivi prodotti ta’ kwalità famużi, li l-karatteristiċi tagħhom huma minħabba l-ambjent ġeografiku u l-fattur uman”. Il-liġi msemmija qabel tgħid li għad-denominazzjonijiet Taljani, jintuża t-terminu tradizzjonali speċifiku “D.O.C.” sabiex ikun ċar il-kunċett ta' hawn fuq ta' denominazzjoni tal-oriġini kwalitattiva u tradizzjonali ħafna.

[Il-Liġi Nru 164 tal-10.2.1992]

 

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

Ġermaniż

 

Denominazione di origine controllata e garanttia (D.O.C.G.)

Taljan

DPO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16)

Hija simili għad-definizzjoni D.O.C., imma fiha wkoll il-kelma “Garantita” u allura tingħata lil inbejjed li għandhom valur partikolari, li ġew rikonoxxuti bħala nbejjed DOC sa mill-inqas ħames snin. Huma jiġu kkummerċjalizzati f’kontenituri li għandhom kapaċità ta’ mhux iktar minn 5 litri u li huma ttikkettati b’marka ta’ identifikazzjoni tal-Gvern biex jipprovdu garanzija aħjar lill-konsumaturi.

[Il-Liġi Nru 164 tal-10.2.1992]

 

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

Ġermaniż

 

Vino dolce naturale

Taljan

DPO

(1, 3, 11, 15)

Terminu tradizzjonali użat biex jiddeskrivi u jikkwalifika xi nbejjed, estratti minn għeneb imqadded, li fihom ċertu livell ta’ zokkrijiet residwi magħmulin mill-għeneb, mingħajr proċessi ta’ arrikkiment.

L-użu huwa awtorizzat minn digriet speċifiku dwar inbejjed differenti

 

Indicazione geografica tipica (IGT)

Taljan

IĠP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16)

Terminu esklussivament Taljan stabbilit fil-Liġi Nru 164 tal-10 ta’ Frar 1992 biex jiddeskrivi nbejjed Taljani li għandhom indikazzjoni ġeografika, li n-natura speċifika u l-livill ta’ kwalità tagħhom huma minħabba ż-żona ġeografika tal-produzzjoni tal-għeneb.

 

Landwein

Ġermaniż

 

Vin de pays

Franċiż

 


ĊIPRU

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας

Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

(Denominazzjoni tal-Oriġini Kontrollata)

Grieg

DPO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Tidentifika nbejjed bid-DPO

Κ.Δ.Π.403/2005 Αρ.4025/19.8.2005/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι)

Κ.Δ.Π.212/2005 Αρ.3896/26.04.2005/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι)

Κ.Δ.Π.706/2004 Αρ.3895/27.08.2004/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι)

 

Τοπικός Οίνος

(Inbid Reġjonali)

Grieg

IĠP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Jidentifika nbejjed bl-IĠP

Κ.Δ.Π. 704/2004 Αρ.3895/27.8.2004/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)

 


IL-LUSSEMBURGU

Crémant de Luxembourg

Franċiż

DPO

(4)

[Regolament tal-Gvern tal-4 ta’ Jannar 1991] L-istandards ewlenin li għandhom jiġu osservati huma dawn li ġejjin:

l-għeneb għandu jinqata’ bl-idejn u jingħażel partikolarment għall-produzzjoni tal-Crémant;

il-cuvée ta’ nbejjed bażiċi għandu jikkonforma mal-istandards ta’ kwalità applikabbli għall-inbejjed ta’ kwalità;

huwa magħmul minn most miksub billi jingħasar għeneb sħiħ, u fir-rigward ta' nbejjed frizzanti bojod jew “rosé”, il-kwantità tal-most miksub ma taqbiżx il-100 litru għal kull 150 kg ta' għeneb;

huwa jifferementa fil-flixkun bil-metodu tradizzjonali;

il-kontenut massimu tad-dijossidu tal-kubrit ma jaqbiżx il-150 mg/l;

il-pressjoni minima tad-dijossidu tal-karbonju mhijiex inqas minn 4 atmosferi f’20 °C;

il-kontenut taz-zokkor huwa inqas minn 50 g/l.

 

Marque nationale, miżjud bi:

appellation contrôlée

appellation d'origine contrôlée

Franċiż

DPO

(1, 4)

(W):

Il-“Marque nationale” (is-siġill nazzjonali ta’ approvazzjoni) għall-inbejjed tad-denominazzjoni “Moselle luxembourgeoise” ġie stabbilit bir-regolament tal-Gvern tat-12 ta’ Marzu 1935. L-iskrizzjoni “Marque nationale — appellation contrôlée” fuq it-tikketta rettangolari mwaħħla fuq wara tal-flixkun tiċċertifika l-produzzjoni kkontrollata mill-istat u l-kwalità tal-inbid. Tinħareġ mill-uffiċċju tal-Marque nationale. Inbejjed ta’ oriġini Lussemburgiża biss li ma tħalltux ma’ nbejjed barranin u li jikkonformaw mar-rekwiżiti nazzjonali u Ewropej jistgħu jirrikorru għal din id-denominazzjoni. Huwa obbligatorju wkoll li l-inbejjed li jkollhom din it-tikketta jridu jiġu kkummerċjalizzati fi fliexken u l-għeneb għandu jinqata’ u jsir inbid fi ħdan iż-żona ta’ produzzjoninazzjonali biss. L-inbejjed jiġu eżaminati sistematikament b’ittestjar analitiku u organolettiku.

(SW):

Il-“Marque nationale” tal-inbejjed frizzanti tal-Lussemburgu ġie stabbilit bir-regolament tal-Gvern tat-18 ta’ Marzu 1988, u jiggarantixxi:

li l-inbid frizzanti jinkiseb esklussivament minn inbejjed adattati biex jiġu magħmulin inbejjed ta’ kwalità tal-Moselle tal-Lussemburgu;

li jikkorrispondi mal-kriterji tal-kwalità stipulati mir-regolamenti nazzjonali u tal-Komunità Ewropea;

li jinsab taħt il-kontroll tal-Istat.

 


L-UNGERIJA

Minőségi bor

Ungeriż

DPO

(1)

Ifisser “inbid ta’ kwalità” u jidentifika nbejjed tad-DPO

 

Védett eredetű bor

Ungeriż

DPO

(1)

Jidentifika nbid b’oriġini protetta

 

Tájbor

Ungeriż

IĠP

(1)

Ifisser “inbid ta’ kontea” u jidentifika nbejjed tal-IĠP

 


MALTA

Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata (D.O.K.)

Malti

DPO

(1)

[Il-Gazzetta tal-Gvern Nru. 17965 tal-5 ta’ Settembru 2006]

 

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.G.T.)

Malti

IĠP

(1)

[Il-Gazzetta tal-Gvern Nru. 17965 tal-5 ta’ Settembru 2006]

 


L-OLANDA

Landwijn

Olandiż

IĠP

(1)

L-għeneb jinqata’ u dan l-inbid isir fit-territorju Olandiż. L-isem tal-provinċja fejn jinqata’ l-għeneb jista’ jissemma fuq it-tikketta. Il-volum minimu ta’ alkoħol naturali f’dan l-inbid għandu jkun 6,5 % jew iktar. Għall-produzzjoni ta’ dan l-inbid fl-Olanda għandhom jintużaw biss il-varjetajiet ta’ għeneb elenkati f’lista nazzjonali.

 


L-AWSTRIJA

Districtus Austriae Controllatus (DAC)

Latin

DPO

(1)

Il-kundizzjonijiet għal dawn l-inbejjed ta’ kwalità (eżempju l-varjetajiet, it-togħma, il-kontenut tal-alkoħol) huma stabbiliti mill-Kumitat Reġjonali,

 

Prädikatswein jew Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, kemm jekk miżjud u kemm jekk le bi:

Ausbruch/Ausbruchwein

Auslese/Auslesewein

Beerenauslese/Beerenauslesewein

Kabinett/Kabinettwein

Schilfwein

Spätlese/Spätlesewein

Strohwein

Trockenbeerenauslese

Eiswein

Ġermaniż

DPO

(1)

Dawn l-inbejjed huma nbejjed ta’ kwalità u bażikemant huma definiti permezz tal-kontenut ta’ zokkor naturali tal-kundizzjonijiet tal-għeneb u tal-qtugħ. Mhu permess l-ebda arrikkiment u l-ebda ħlewwa.

Ausbruch/Ausbruchwein: Minn għeneb misjur iżżejjed u nfettat mill-botrytis b’kontenut minimu ta’ zokkor naturali ta’ 27° Klosterneuburger Mostwaage (KMW); għal estrazzjoni aħjar, jista’ jiżdied most jew inbid frisk.

Auslese/Auslesewein: Minn għeneb magħżul b’mod strett b’kontenut minimu ta’ zokkor naturali ta’ 21° KMW.

Beerenauslese/Beerenauslesewein: Minn għeneb magħżul misjur iżżejjed u/jew infettat mill-botrytis b’kontenut minimu ta’ zokkor naturali ta’ 25° KMW.

Kabinett/Kabinettwein: Minn għeneb li mmatura kompletament b’kontenut minimu ta’ zokkor naturali ta’ 17° KMW.

Schilfwein, Strohwein: L-għeneb għandu jinħażen u jitnixxef b’mod naturali fuq il-qasab jew it-tiben għal mill-inqas 3 xhur qabel jingħasar; il-kontenut minimu ta’ zokkor għandu jkun 25° KMW.

Spätlese/Spätlesewein: Minn għeneb li mmatura kompletament b’kontenut minimu ta’ zokkor naturali ta’ 19° KMW.

(Trockenbeerenauslese): Il-maġġoranza tal-għeneb għandha tkun infettata bil-botrytis u għeneb imnixxef b’mod naturali b’kontenut minimu taz-zokkor ta’ 30° KMW.

Eiswein: L-għeneb għandu jiġi ffriżat b’mod naturali waqt li jkun qed jinqata’ u jingħasar u għandu jkollu kontenut minimu taz-zokkor ta’ 25° KMW.

 

Qualitätswein jew Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Ġermaniż

DPO

(1)

Minn għeneb li mmatura kompeltament u ċertu varjetajiet b’kontenut minimu taz-zokkor ta’ 15° KMW u rendiment massimu ta’ 6 750  l/ettaru. L-inbid jista’ jinbiegħ biss b’numru tal-kontroll tal-inbid ta’ kwalità.

 

Landwein

Ġermaniż

IĠP

(1)

Minn għeneb li mmatura kompeltament u ċertu varjetajiet b’kontenut minimu ta’ zokkor naturali ta’ 14° KMW u rendiment massimu ta’ 6 750  litru għal kull ettaru.

 


IL-PORTUGALL

Denominação de origem (D.O.)

Portugiż

DPO

(1, 3, 4, 8)

Isem ġeografiku ta’ reġjun jew post speċifiku, jew isem tradizzjonali, assoċjat ma’ oriġini ġeografika jew le, użat biex jiddeskrivi jew jidentifika prodott li oriġina minn għeneb minn dak ir-reġjun jew minn post speċifiku li l-kwalità jew il-karatteristiċi tiegħu huma essenzjalment u esklussivament minħabba fatturi ġeografiċi partikolari, bil-fatturi naturali u umani inerenti tiegħu, u li l-produzzjoni tiegħu sseħħ fi ħdan dik iż-żona jew reġjun ġeografiku demarkat.

[Decreto-Lei no 212/2004, de 23.8.2004]

 

Denominação de origem controlada (D.O.C.)

Portugiż

DPO

(1, 3, 4, 8)

It-tikkettar ta’ prodotti tal-inbid intitolati għal denominazzjoni tal-oriġini jista’ jinkludi dawn li ġejjin: “Denominação de Origem Controlada” jew “DOC”.

[Decreto-Lei no 212/2004, de 23.8.2004]

 

Indicação de proveniência regulamentada (I.P.R.)

Portugiż

DPO

(1, 3, 4, 8)

Isem ta’ pajjiż jew reġjun jew post speċifiku, jew isem tradizzjonali, assoċjat ma’ oriġini ġeografika jew le, użat biex jiddeskrivi jew jidentifika prodott tal-inbid li għall-inqas 85 % minnu oriġina minn għeneb maqtugħ fi ħdan dik iż-żona fil-każ ta’ post jew reġjun speċifiku, li r-reputazzjoni, il-kwalità speċifika jew karatteristiċi oħrajn tiegħu jistgħu jkunu attribwiti għall-oriġini ġeografika u li l-produzzjoni tiegħu sseħħ fi ħdan dik iż-żona jew reġjun ġeografiku demarkat.

[Decreto-Lei no 212/2004, de 23.8.2004]

 

Vinho doce natural

Portugiż

DPO

(3)

Inbid b’ħafna zokkor, magħmul minn għeneb maqtugħ tard jew affetwat mit-tħassir nobbli.

[Portaria no 166/1986, de 26.6.1986]

 

Vinho generoso

Portugiż

DPO

(3)

L-inbejjed likuri li tradizzjonalment isiru fir-reġjuni demarkati ta’ Douro, Madeira, Setúbal u Carcavelos, rispettivament imsejħin Port Wine jew Porto, u t-traduzzjoni tagħhom f’lingwi oħrajn, Madeira Wine jew Madeira, u t-traduzzjoni tagħhom f’lingwi oħrajn, Moscatel de Setúbal jew Setúbal u Carcavelos.

[Decreto-Lei no 166/1986, de 26.6.1986]

 

Vinho regional

Portugiż

IĠP

(1)

It-tikkettar ta’ prodotti tal-inbid intitolati għal indikazzjoni ġeogragika jista’ jinkludi dawn li ġejjin: “Vinho Regional” jew “Vinho da Região de”.

[Decreto-Lei no 212/2004, de 23.8.2004]

 


IR-RUMANIJA

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), miżjud bi:

Cules la maturitate deplină — C.M.D.

Cules târziu — C.T.

Cules la înnobilarea boabelor — C.I.B.

Rumen

DPO

(1, 3, 8, 15, 16)

L-inbejjed li juru denominazzjoni tal-oriġini huma nbejjed magħmulin minn għeneb miksub minn żoni delimitati kkaratterizzati mill-kundizzjonijiet tal-klima, tal-ħamrija u tal-espożizzjoni li huma favorevoli għall-kwalità tal-qtugħ u jirrispettaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

l-għeneb li minnu jsir l-inbid jiġi esklussivament miż-żona delimitata rispettiva;

(b)

il-produzzjoni ssir fiż-żona ġeografika rispettiva;

(c)

il-kwalità u l-karatteristiċi tal-inbid huma essenzjalment jew esklussivament minħabba ambjent ġeografiku partikolari bil-fatturi naturali u umani inerenti tiegħu;

(d)

l-inbejjed jinkisbu minn varjetajiet ta' dwieli li jappartjenu għall-ispeċi Vitis vinifera.

Skont l-istadju tal-maturazzjoni tal-għeneb u l-karatteristiċi tal-kwalità fil-qtugħ, l-inbejjed li juri denominazzjoni tal-oriġini jiġu kklassifikati kif ġej:

(a)

DOC — CMD — inbid li juri denominazzjoni tal-oriġini miksub minn għeneb maqtugħ li mmatura kompletament;

(b)

DOC — CT — inbid li juri denominazzjoni tal-oriġini miksub minn għeneb maqtugħ tard;

(c)

DOC — CIB — inbid li juri denominazzjoni tal-oriġini miksub minn għeneb maqtugħ meta l-għeneb ikun sar nobbli;

 

Vin spumant cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

Rumen

DPO

(5, 6)

Inbejjed frizzanti, li juru denominazzjoni tal-oriġini protetta huma magħmulin minn varjetajiet rakkomandati għal din it-tip ta’ produzzjoni, li jitkabbru f’vinji delimitati fejn l-inbid isir materja prima u li jiġi pproċessat kompletament sakemm jinbiegħ fi ħdan iż-żona awtorizzata biss.

 

Vin cu indicație geografică

Rumen

IĠP

(1, 4, 9, 15, 16)

Inbejjed li juru indikazzjoni ġeografika huma magħmulin minn għeneb maqtugħ minn vinji speċifiċi f’żoni delimitati u jirrispettaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

għandhom kwalità, reputazzjoni jew karatteristiċi speċifiċi attribwibbli għal dik l-oriġini ġeografika rispettiva;

(b)

mill-anqas 85 % tal-għeneb li jintuża fil-produzzjoni tal-inbid jiġi esklussivament minn din iż-żona ġeografika;

(c)

il-produzzjoni ssir f'din iż-żona ġeografika;

(d)

inbejjed miksubin minn varjetajiet ta' dwieli li jappartjenu għall-Vitis vinifera jew li jiġu minn taħlita bejn il-Vitis vinifera u speċijiet oħrajn tal-ġenus Vitis.

Il-qawwa alkoħolika attwali għandu jkollha minimu b’volum ta’ 9,5 % fil-każ ta’ nbejjed magħmulin fiż-żona vitikulturali B u mill-inqas b’volum ta’ 10,0 % għaż-żoni vitikulturali CI u CII. Il-qawwa alkoħolika totali ma għandhiex taqbeż il-volum ta’ 15 %.

 


IS-SLOVENJA

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), kemm jekk miżjud u kemm jekk le bil-Mlado vino

Sloven

DPO

(1)

Inbid minn għeneb li mmatura kompletament b’kontenut minimu ta’ alkoħol naturali b’volum ta’ 8,5 % (b’volum ta’ 9,5 % fiż-żona CII) u rendiment massimu ta’ 8 000  litru għal kull ettaru. Huwa obbligatorju li ssir evalwazzjoni analitika u organolettika.

 

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

Sloven

DPO

(1)

Inbid miksub mill-ewwel u t-tieni fermentazzjoni alkoħolika b’qawwa alkoħolika attwali minima b’volum ta’ 10 % li għall-qawwa alkoħolika totali tal-cuvée ma tkunx inqas minn volum ta’ 9 %.

 

Penina

Slovenian

 

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

Sloven

DPO

(1)

Il-kundizzjonijiet għal dawn l-inbejjed ta’ kwalità huma stabbiliti mir-Regoli tal-Ministru abbażi tar-rapport dettaljat tal-esperti (eżempju l-varjetajiet, il-kontenut tal-alkoħol, ir-rendiment, eċċ.)

 

Renome

Sloven

 

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), kemm jekk miżjud u kemm jekk le bi:

Pozna trgatev

Izbor

Jagodni izbor

Suhi jagodni izbor

Ledeno vino

Arhivsko vino (Arhiva)

Slamnovino (vino iz sušenega grozdja)

Sloven

DPO

(1)

Inbid minn għeneb li mmatura kompletament b’kontenut minimu ta’ zokkor naturali b’volum ta’ 83ograd Oechsle u rendiment minimu ta’ 8 000  litru għal kull ettaru. Mhu permess l-ebda arrikkiment, ħlewwa, aċidifikazzjoni u deaċidifikazzjoni. Huwa obbligatorju li ssir evalwazzjoni analitika u organolettika.

Pozna trgatev: minn għeneb misjur iżżejjed u/jew infettat mill-botrytis b’kontenut minimu ta’ zokkor naturali ta’ 92 grad Oechsle;

Izbor: minn għeneb misjur iżżejjed u/jew infettat mill-botrytis b’kontenut minimu ta’ zokkor naturali ta’ 108 grad Oechsle;

Jagodni izbor: minn għeneb misjur iżżejjed u/jew infettat mill-botrytis b’kontenut minimu ta’ zokkor naturali ta’ 128 grad Oechsle;

Suhi jagodni izbor: minn għeneb misjur iżżejjed u/jew infettat mill-botrytis b’kontenut minimu ta’ zokkor naturali ta’ 154 grad Oechsle;

Ledeno vino: l-għeneb għandu jiġi ffriżat b’mod naturali waqt li jkun qed jinqata’ u jingħasar u għandu jkollu kontenut minimu taz-zokkor ta’ 128 grad Oechsle;

Arhivsko vino (arhiva): inbid immaturat minn għeneb li mmatura kompletament b’kontenut minimu ta’ zokkor naturali ta’ 83ograd Oechsle;

Slamno vino (vino iz sušenega grozdja): l-għeneb għandu jinħażen u jitnixxef b’mod naturali fuq il-qasab jew it-tiben qabel jingħasar.

 

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)

Sloven

DPO

(1)

Inbid miksub mill-ewwel u t-tieni fermentazzjoni alkoħolika b’qawwa alkoħolika attwali minima b’volum ta’ 10,5 % li għall-qawwa alkoħolika totali tal-cuvée ma tkunx inqas minn volum ta’ 9,5 %.

 

Penina

Sloven

 

Deželno vino s priznano geografsko oznako (Deželno vino PGO), kemm jekk miżjud u kemm jekk le bil-Mlado vino

Sloven

IĠP

(1)

Inbid minn għeneb li mmatura kompletament b’kontenut ta’ alkoħol naturali minimu b’volum ta’ 8,5 % u rendiment massimu ta’ 12 000  litru għal kull ettaru. Huwa obbligatorju li ssir evalwazzjoni analitika u organolettika.

 


IS-SLOVAKKJA

Akostné víno

Slovakk

DPO

(1)

Inbid ikklassifikat mill-Istitut tal-Kontroll bħala nbid ta’ varjetà ta’ kwalità jew inbid ta’ marka ta’ kwalità, magħmul minn għeneb li l-kontenut ta’ zokkor naturali tiegħu huwa mill-inqas 16° NM u r-rendiment massimu għal kull ettaru ma jinqabiżx u l-inbid jikkonforma mar-rekwiżiti tal-kwalità ddeterminati minn regolament speċjali.

 

Akostné víno s prívlastkom, miżjud bi:

Kabinetné

Neskorý zber

Výber z hrozna

Bobuľovývýber

Hrozienkový výber

Cibébový výber

L'adový zber

Slamové víno

Slovakk

DPO

(1)

Inbid ikklassifikat mill-Istitut tal-Kontroll bħala nbid ta’ kwalità bl-attribut, jikkonforma mar-rekwiżiti tal-kwalità ddeterminati minn regolament speċjali, ir-rendiment massimu għal kull ettaru ma jinqabiżx, il-varjetà tad-dielja, l-oriġini tal-għeneb, il-kontenut taz-zokkor naturali tiegħu, il-piż u l-kundizzjoni tas-saħħa jiġu ċċertifikati minn ħaddiem tal-istitut tal-Kontroll qabel l-ipproċessar, tiġi osservata l-projbizzjoni fuq iż-żieda fil-qawwa alkoħolika naturali bil-volum u l-aġġustament taz-zokkor residwu.

Akostné víno s prívlastkom jinqasam fi:

kabinetné víno magħmul minn għeneb li mmatura kompletament u li għandu kontenut ta’ zokkor naturali ta’ mill-inqas 19° NM,

neskorý zber magħmul minn għeneb li mmatura kompletament u li għandu kontenut ta’ zokkor naturali ta’ mill-inqas 21° NM,

výber z hrozna magħmul minn għeneb li mmatura kompletament u li għandu kontenut ta’ zokkor naturali ta’ mill-inqas 23° NM miksub minn għenieqed magħżulin b’attenzjoni.

bobuľový výber magħmul minn għenieqed tal-għeneb misjurin iżżejjed magħżulin bl-idejn li minnhom tneħħa bl-idejn il-frott iż-żgħir li kien għadu ma sarx u li ma kienx tajjeb, li għandu kontenut ta’ zokkor naturali ta’ mill-inqas 26° NM,

hrozienkový výber magħmul esklussivament minn frott żgħir u għeneb naturali misjur iżżejjed magħżul bl-idejn, li l-kontenut ta’ zokkor tiegħu huwa mill-inqas 28° NM,

cibébový výber magħmul esklussivament minn frott żgħir u għeneb misjur iżżejjed magħżul bl-idejn raffiniti bl-effett tal-Botrytis cinerea Persoon, li l-kontenut ta’ zokkor tiegħu huwa mill-inqas 28° NM,

ľadové víno magħmul minn għeneb maqtugħ f’temperatura ta’ 7 oC taħt iż-żero u inqas u l-għeneb jibqa’ friżat waqt il-qtugħ u l-ipproċessar u l-most miksub ikollu kontenut ta’ zokkor naturali ta’ mill-inqas 27° NM,

slamové víno magħmul minn għeneb misjur sew u qabel l-ipproċessar kien maħżun fuq it-tiben jew il-qasab, possibilment tħalla mdendel mal-ħbula għal mill-inqas tliet xhur u l-kontenut ta’ zokkor naturali tal-most miksub kien mill-inqas 27° NM.

 

Esencia

Slovakk

DPO

(1)

Inbid magħmul minn fermentazzjoni bil-mod jew inbid free-run miksub minn cibebas magħżulin separatament mill-vinji demarkati ta’ Tokajská vinohradnícka oblasť. L-essenza għandu jkollha mill-inqas 450 g/l ta’ zokkor naturali u 50 g/l ta’ estratt mingħajr zokkor. Għandu jimmatura għal mill-inqas tliet snin, u għal mill-inqas sentejn minnhom irid ikun f’bettija tal-injam.

 

Forditáš

Slovakk

DPO

(1)

Inbid magħmul mill-fermentazzjoni alkoħolika tal-most jew inbid tal-istess vendemmja mill-vinja demarkata ta’ Tokajská vinohradnícka oblasť imxerred fuq il-wine marc rapes minn cibebas. Għandu jimmatura għal mill-inqas sentejn, u għal mill-inqas sena minnhom irid ikun f’bettija tal-injam.

 

Mášláš

Slovakk

DPO

(1)

Inbid magħmul mill-fermentazzjoni alkoħolika tal-most jew inbid tal-istess vendemmja mill-vinja demarkata ta’ Tokajská vinohradnícka oblasť imxerred fuq in-naqal tal-fermentazzjoni tas-Samorodné or Výber. Għandu jimmatura għal mill-inqas sentejn, u għal mill-inqas sena minnhom irid ikun f’bettija tal-injam.

 

Pestovateľský sekt (***)

Slovakk

DPO

(4)

Il-kundizzjonijiet bażiċi tal-produzzjoni jilħqu l-kundizzjoni għall-produzzjoni ta’ nbejjed frizzanti ta’ kwalità u l-aħħar fażi tal-proċess tar-rendiment tal-inbid frizzanti ssir minn dak li jikkultiva l-għeneb għall-inbid minn fejn jiġi l-għeneb li jintuża għall-produzzjoni Il-komponenti waħdanin tal-cuvée tal-pestovateľský sekt għandhom ikunu minn żona vitikulturali waħda.

 

Samorodné

Slovakk

DPO

(1)

Inbid magħmul mill-fermentazzjoni alkoħolika mill-varjetajiet tal-għeneb Tokaj fiż-żona vitikulturali ta’ Tokajská vinohradnícka oblasť mill-vinja demarkata, jekk il-kundizzjonijiet għall-ħolqien tal-massa tas-cibebas mhumiex favorevoli. L-iktar kmieni li jista’ jitqiegħed fiċ-ċirkolazzjoni huwa wara sentejn ta’ maturazzjoni, u għal mill-inqas sena minnhom irid ikun f’bettija tal-injam.

 

Sekt vinohradníckej oblasti (***)

Slovakk

DPO

(4)

Inbid frizzanti miksub mill-fermentazzjoni primarja jew sekondarja ta’ nbid ta’ kwalità minn għeneb imkabbar f'għelieqi vitikulturali f'żoni vitikulturali u esklussivament fiż-żona vitikulturali fejn jitkabbar l-għeneb għar-rendiment tiegħu jew f’żoni ġirien immedjati. Il-kundizzjonijiet bażiċi tal-produzzjoni jilħqu l-kundizzjoni għall-inbejjed frizzanti ta’ kwalità.

 

Výber (3)(4)(5)(6) putňový

Slovakk

DPO

(1)

Inbid magħmul b’fermentazzjoni alkoħolika wara li jixxerred is-cibebas bil-most li jkollu kontenut ta’ zokkor ta’ mill-inqas 21 NM mill-vinja demarkata ta’ Tokajská vinohradnícka oblasť jew b’inbid li għandu l-istess kwalità u l-istess vendemmja mill-vinja demarkata ta’ Tokajská vinohradnícka oblasť. Skont l-ammont ta’ cibebas miżjud, it-Tokajský výber għandu jinqasam f’minn 3 sa 6 putňový. Výber għandu jimmatura għal mill-inqas tliet snin, u għal mill-inqas sentejn minnhom irid ikun f’bettija tal-injam.

 

Výberová esencia

Slovakk

DPO

(1)

Inbid magħmul mill-fermentazzjoni alkoħolika tas-cibebas. Waqt il-qtugħ, l-għeneb jingħażel separatament, u jitferra’ awtomatikament wara l-ipproċessar mill-most mill-vinja demarkata ta’ Tokajská vinohradnícka oblasť jew mill-inbid tal-istess vendemmja li fih mill-inqas 180 g/l ta’ zokkor naturali u 45 g/l ta’ estratt mingħajr zokkor. Għandu jimmatura għal mill-inqas tliet snin, u għal mill-inqas sentejn minnhom irid ikun f’bettija tal-injam.

 


IR-RENJU UNIT

quality (sparkling) wine

Ingliż

DPO

(1, 4)

Inbid jew inbid frizzanti li jsir l-Ingilterra jew Wales skont ir-regoli stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali f’dawk il-pajjiżi. Inbejjed ikkummerċjalizzati bħala nbid ta’ kwalità (“quality wine”) għaddew minn valutazzjoni organolettika u analitika. In-natura u l-karattru speċifiku tiegħu jitnisslu parzjalment miż-żona tal-produzzjoni, mill-kwalità tal-għeneb użat u mill-ħila tal-produttur u ta’ dak li jagħmel l-inbid.

 

Regional (sparkling) wine

Ingliż

IĠP

(1, 4)

Inbid jew inbid frizzanti li jsir l-Ingilterra jew Wales skont ir-regoli stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali f’dawk il-pajjiżi. L-‘inbid reġjonali (“regional wine”) jkun għadda minn valutazzjoni organolettika u analitika. In-natura u l-karattru tiegħu jitnisslu parzjalment miż-żona tal-produzzjoni, mill-għeneb li jintuża u mill-ħila tal-produttur u ta’ dak li jagħmel l-inbid.

 

PARTI B —   Termini tradizzjonali kif imsemma fl-Artikolu 54(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 479/2008

IL-BULGARIJA

Колекционно

(kollezzjoni)

Bulgaru

DPO

(1)

Inbid li jissodisfa l-kundizzjonijiet ta’ “riżerva speċjali” (“special reserve”) u li jimmatura fil-fliexken għal mill-inqas sena, u li l-kwantità tiegħu ma taqbiżx nofs il-lott tar-“riżerva speċjali”.

 

Ново

(żagħżugħ)

Bulgaru

DPO/IĠP

(1)

L-inbid ġie magħmul kompletament minn għeneb miksub minn qtugħ wieħed u li ġie bbottiljat sal-aħħar tas-sena. Jista’ jinbiegħ bl-indikazzjoni “ġdid” sal-1 ta’ Marzu tas-sena ta’ wara. Fdan il-każ, fuq it-tikketti għandha tiddaħħal ukoll bilfors l-indikazzjoni “terminu ta’ bejgħ — l-1 ta’ Marzu 606/2009”. Wara li jgħaddi ż-żmien tat-terminu indikat hawn fuq, l-inbid ma jistax jiġi kkummerċjalizzat u ppreżentat bħala “ġdid” u l-kwantitajiet tal-inbid li jibqa’ fin-netwerk kummerċjali, wara l-31 ta’ Marzu tas-sena korrispondenti għandhom bilfors jerġgħu jiġu ttikkettati b’konformità mar-rekwiżiti tal-ordinanza.

 

Премиум

(primjum)

Bulgaru

IĠP

(1)

Inbid magħmul minn varjetà waħda ta’ għeneb li għandha l-ogħla kwalità tal-qtugħ kollu. Il-kwantità magħmula ma taqbiżx 1/10 tal-qtugħ kollu.

 

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(ballut prim)

Bulgaru

DPO

(1)

Inbid li mmatura fi btieti ġodda tal-ballut b’volum sa 500 l.

 

Премиум резерва

(riżerva primjum)

Bulgaru

IĠP

(1)

Inbid magħmul minn varjetà waħda ta’ għeneb, li jirrappreżenta kwantità priservata mill-aqwa lott tal-qtugħ.

 

Резерва

(riżerva)

Bulgaru

DPO/IĠP

(1)

Inbid magħmul minn varjetà waħda ta’ għeneb, li mmatura għal mill-inqas sena minn Novembru tas-sena tal-qtugħ.

 

Розенталер

(Rosenthaler)

Bulgaru

DPO

(1)

Inbid magħmul minn varjetajiet rakkomandati ta’ għeneb b’kontenut taz-zokkor mhux inqas minn 22 perċentwali tal-piż. L-inbid għandu qawwa alkoħolika ta’ mill-inqas 11. Il-karatteristiċi tiegħu huma minħabba ż-żieda tal-most tal-għeneb jew il-most tal-għeneb ikkonċentrat mill-inqas 30 jum qabel id-dożaġġ.

 

Специална селекция

(għażla speċjali)

Bulgaru

DPO

(1)

Inbid magħmul minn varjetà waħda ta’ għeneb jew li huwa taħlita, li mmatura għal mill-inqas sentejn wara d-data ta' skadenza mniżżla fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott.

 

Специална резерва

(riżerva speċjali)

Bulgaru

DPO

(1)

Inbid magħmul minn varjetà waħda ta’ għeneb jew li huwa taħlita, li mmatura għal mill-inqas sena fi btieti tal-ballut wara d-data ta' skadenza mniżżla fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott.

 


IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Archivní víno

Ċek

DPO

(1)

Inbid li tpoġġa fiċ-ċirkolazzjoni mill-inqas tliet snin wara s-sena tal-qtugħ.

 

Burčák

Ċek

DPO

(1)

Most tal-għeneb li ffermenta parzjalment, fejn il-kontenut attwali tal-alkoħol huwa ogħla minn perċentawli wieħed tal-volum u iktar baxx minn tlieta minn ħamsa tal-kontenut totali tal-alkoħol.

 

Klaret

Ċek

DPO

(1)

Inbid magħmul minn għeneb iswed mingħajr fermentazzjoni fil-qoxra.

 

Košer, Košer víno

Ċek

DPO

(1)

Inbid li ġie magħmul bil-metodi liturġiku fis-sena tar-regoli tal-Kongregazzjoni Lhudija.

 

Labín

Ċek

IĠP

(1)

Inbid minn għeneb iswed, li ġie magħmul mingħajr fermentazzjoni fil-qoxra fir-reġjun tal-inbid Ċek.

 

Mladé víno

Ċek

DPO

(1)

Inbid offrut lill-konsumatur finali għall-konsum, l-iktar tard sal-aħħar tas-sena kalendarja, li fiha nqata’ l-għeneb użat għall-produzzjoni ta’ dan l-inbid.

 

Mešní víno

Ċek

DPO

(1)

Inbid li ġie magħmul bil-metodu liturġiku u li jikkonforma mal-kundizzjonijiet għall-użu waqt l-atti liturġiċi fi ħdan il-qafas taċ-ċelebrazzjoni tal-Knisja Kattolika.

 

Panenské víno, Panenská sklizeň

Ċek

DPO

(1)

L-inbid joriġina mill-ewwel qtugħ tal-vinja; minħabba li l-ewwel qtugħ tal-vinja huwa kkunsidrat il-qtugħ li jsir fit-tielet sena tal-pjantazzjoni tal-vinja.

 

Pěstitelský sekt (****)

Ċek

DPO

(4)

Inbid frizzanti kklassifikat mill-Awtorità Ċeka għall-Ispezzjoni Agrikola u tal-Ikel, li jikkonforma mar-rekwiżiti tar-regolamenti tal-Komunità Ewropea għall-inbid frizzanti ta’ kwalità magħmul f’reġjun speċifiku minn għeneb mill-vinji ta’ dak li jikkultiva l-għeneb.

 

Pozdní sběr

Ċek

DPO

(1)

Inbid ikklassifikat mill-Awtorità Ċeka għall-Ispezzjoni Agrikola u tal-Ikel, li huwa magħmul mill-għeneb maqtugħ minn vinji demarkati fiż-żona kkonċernata. Ir-rendiment għal kull ettaru ma nqabiżx, l-għeneb li minnu jsir l-inbid, laħaq kontenut taz-zokkor mill-inqas 21 NM. L-għeneb maqtugħ u l-produzzjoni tal-inbid, bl-eċċezzjoni tal-ibbottiljar, saru fir-reġjun tal-inbid ikkonċernat, u l-inbid jikkonforma mar-rekwiżiti rigward il-kwalità stabbilita mir-regolament legali implimentattiv.

 

Premium

Ċek

DPO

(1)

Inbid bl-attributi tat-tipi — għażla ta’ għeneb, għażla ta’ frott żgħir jew għażla ta’ frott żgħir imqadded — ġie magħmul minn għeneb, li għall-inqas 30 % minnu kien affetwat mill-moffa nobbli Botrytis cinerea P.

 

Rezerva

Ċek

DPO

(1)

Inbid immaturat għal mill-inqas 24 xahar f’bettija tal-injam u fi flixkun sussegwentament. Filwaqt li l-inbid aħmar għandu jinżamm fil-bettija għal mill-inqas 12-il xahar, l-inbid abjad jew rosé għandu jinżamm għal għal 6 xhur.

 

Růžák, Ryšák

Ċek

DPO

(1)

Inbid magħmul mit-taħlita tal-għeneb jew mill-most tal-għeneb minn għeneb abjad u jekk meħtieġ minn għeneb aħmar jew iswed.

 

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

Ċek

DPO

(1)

Waqt il-produzzjoni, l-inbid ikun tħalla fuq il-karfa għal mill-inqas sitt xhur.

 


IL-ĠERMANJA

Affentaler

Ġermaniż

DPO

(1)

Terminu tal-oriġini għal inbid aħmar ta’ kwalità u Prädikatswein tal-varjetà ta’ għeneb tal-inbid Blauer Spätburgunder mit-territorji ta’ Altschweier, Bühl, Eisental u Neusatz tal-belt ta’ Bühl, Bühlertal, kif ukoll it-territorju Neuweier tal-belt Baden-Baden.

 

Badisch Rotgold

Ġermaniż

DPO

(1)

Inbid magħmul billi għeneb tal-inbid abjad, mgħaffeġ ukoll, jitħallat ma’ għeneb tal-inbid aħmar li joriġina fiż-żona vitikulturali speċifikata ta’ Baden.

 

Classic (Klassic)

Ġermaniż

DPO

(1)

Inbid aħmar jew inbid abjad ta’ kwalità magħmul esklussivament minn għeneb minn varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid klassifikati tipiċi tar-reġjun; Il-most użat fil-produzzjoni għandu qawwa alkoħolika naturali minima li għall-inqas ikollha volum ta’ 1 % ogħla mill-qawwa alkoħolika naturali minima preskritta għaż-żona vitikulturali li minnha nqata’ l-għeneb; qawwa alkoħolika totali b’volum ta’ mill-inqas 11,5 %; il-kontenut taz-zokkor residwu ma jaqbiżx il-15 g/l u ma jaqbiżx id-doppju tal-kontenut tal-aċidità totali; indikazzjoni ta’ varjetà waħda ta’ għeneb tal-inbid, indikazzjoni taż-żminijiet tal-qtugħ u tal-għasir, imma l-ebda indikazzjoni tat-togħma.

 

Ehrentrudis

Ġermaniż

DPO

(1)

Stqarrija dwar l-oriġini għall-inbejjed ta’ kwalità u tal-ogħla kwalità tat-tip ta’ nbid rosé mill-varjetà ta’ għeneb tal-inbid Blauer Spätburgunder miż-żona ta’ Tuniberg.

 

Federweisser

Ġermaniż

DPO/IĠP

(1)

Most tal-għeneb li ffermenta parzjalment mill-Ġermanja b’indikazzjoni ġeografika jew minn Stati oħrajn tal-UE; indikazzjonijiet ġeografiċi li jisselfu miż-żona vitikulturali “vin de pays”; “Federweißer”: fl-iktar denominazzjoni komuni għal most tal-għeneb li ffermenta parzjalment bil-ħsieb tad-diversità reġjonali tad-denominazzjonijiet.

 

Hock

Ġermaniż

DPO

(1)

Inbid abjad b’indikazzjoni ġeografika miż-żona vitikulturali tar-Rhine u kontenut taz-zokkor residwu fil-firxa tal-“inbid ta’ ħlewwa medja”; l-istorja tat-terminu: Il-Hock tradizzjonalment huwa denominazzjoni Anglo-Amerikana għall-inbid tar-Rhine, u jista’ jmur lura għall-isem tal-post “Hochheim” (fiż-żona vitikulturali ta’ Main, Rheingau).

 

Liebfrau(en)milch

Ġermaniż

DPO

(1)

Isem tradizzjonali ta’ nbid abjad Ġermaniż ta’ kwalità, li mill-inqas 70 fil-mija jikkonsisti minn taħlita ta’ Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau jew Kerner mir-reġjun ta’ Nahe, Rheingau, Rheinhessen jew Pfalz. Il-kontenut taz-zokkor residwu fi ħdan il-firxa ta’ nbejjed ta’ “ħlewwa medja” magħmul kważi esklussivament għall-esportazzjoni.

 

Riesling-Hochgewächs (*****)

Ġermaniż

DPO

(1)

Inbid abjad ta’ kwalità, li huwa magħmul esklussivament minn għeneb tal-varjetà ta’ għeneb tal-inbid Riesling, il-most użat għall-produzzjoni għandu qawwa alkoħolika naturali li għall-inqas għandha volum ta’ 1,5 % ogħla mill-qawwa alkoħolika naturali minima preskritta għaż-żona vitikulturali speċifikata jew parti minnha li minnha nqata’ l-għeneb, u li kisbet numru ta’ kwalità ta’ mill-inqas 3,0 fit-test ta’ kwalità.

 

Schillerwein

Ġermaniż

DPO

(1)

Inbid miż-żona vitikulturali speċifikata ta’ Württemberg; inbid ta’ kwalità ta’ kulur pallidu għal aħmar ileqq, magħmul billi għeneb tal-inbid abjad, mgħaffeġ ukoll, jitħallat ma’ għeneb tal-inbid aħmar, mgħaffeġ ukoll. “Schillersekt b.A.” jew “Schillerperlwein b.A.” huwa permess jekk ix-Schillerwein ikun l-inbid bażiku

 

Weissherbst

Ġermaniż

DPO

(1)

Inbid ta’ kwalità magħmul f’żona vinikulturali speċifikata jew Prädikatswein (inbid b’attributi speċjali) li huwa magħmul minn varjetà waħda ta’ għeneb tal-inbid aħmar u mill-inqas 95 fil-mija minn most magħsur bil-mod; il-varjetà ta’ għeneb tal-inbid għandha tkun indikata b’konnessjoni mad-denominazzjoni Weißherbst bl-istess tipa, daqs u kulur; tista’ tintuża wkoll ma’ nbid frizzanti domestiku ta’ kwalità magħmul minn inbid li jista’ juri d-denominazzjoni “Weißherbst”.

 


IL-GREĊJA

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Inbejjed magħmulin minn għeneb maqtugħ minn vinji sfruttati minn impriża, fejn hemm bini msejjaħ “Agrepavlis” u l-produzzjoni tal-inbid issir fi ħdan din l-impriża.

 

Αμπέλι

(Ampeli)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Inbejjed magħmulin esklussivament minn għeneb maqtugħ minn vinji sfruttati minn impriża, u l-produzzjoni tal-inbid issir fi ħdan din l-impriża.

 

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Inbejjed magħmulin esklussivament minn għeneb maqtugħ minn vinji sfruttati minn impriża, u l-produzzjoni tal-inbid issir fi ħdan din l-impriża.

 

Αρχοντικό

(Archontiko)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Inbejjed magħmulin minn għeneb maqtugħ minn vinji sfruttati minn impriża, fejn hemm bini msejjaħ “archontiko” u l-produzzjoni tal-inbid issir fi ħdan din l-impriża.

 

Κάβα

(Cava)

Grieg

IĠP

(1, 3, 8, 11, 15, 16)

Inbejjed li jimmaturaw skont kundizzjonijiet kontrollati.

 

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

Grieg

DPO

(3, 15, 16)

Inbejjed magħmulin esklussivament minn għeneb ta’ vinji magħżulin, b’rendiment speċjali baxx għal kull ettaru.

 

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

Grieg

DPO

(1, 3, 15, 16)

Inbejjed magħżulin li għal ħin speċifiku jimmaturaw skont kundizzjonijiet kontrollati.

 

Κάστρο

(Kastro)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Inbejjed magħmulin minn għeneb maqtugħ minn vinji sfruttati minn impriża, fejn hemm bini ta’ fdalijiet ta’ kastell storiku u l-produzzjoni tal-inbid issir f’din l-impriża.

 

Κτήμα

(Ktima)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Inbejjed magħmulin minn għeneb maqtugħ minn vinji sfruttati minn impriża, li tinsab fi ħdan iż-żona vitikulturali protetta rilevanti.

 

Λιαστός

(Liastos)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 15, 16)

Inbejjed magħmulin minn għeneb li jitħalla fix-xemx jew fid-dell sabiex issir deidratazzjoni parzjali.

 

Μετόχι

(Metochi)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Inbejjed magħmulin minn għeneb maqtugħ minn vinji sfruttati minn impriża, li tinsab barra miż-żona tal-monasteru ta’ fejn tkun l-impriża.

 

Μοναστήρι

(Monastiri)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Inbejjed magħmulin minn għeneb maqtugħ minn vinji li jappartjenu għal monasteru

 

Νάμα

(Nama)

Grieg

DPO/IĠP

(1)

Inbejjed ħelwin li jintużaw għall-praċett

 

Νυχτέρι

(Nychteri)

Grieg

DPO

(1)

Inbejjed tad-DPO “Santorini” magħmulin esklussivament fil-gżejjer ta’ “Thira” u “Thiresia”, li jimmaturaw fil-btieti għal mill-inqas tliet xhur

 

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Inbejjed magħmulin minn għeneb maqtugħ minn vinji sfruttati minn impriża, li tinsab f'altitudni ta' iktar minn 550 m

 

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Inbejjed magħmulin esklussivament minn għeneb maqtugħ minn vinji li jinsabu f'altitudni ta' iktar minn 550 m

 

Πύργος

(Pyrgos)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Inbejjed magħmulin minn għeneb maqtugħ minn vinji sfruttati minn impriża, fejn hemm bini msejjaħ “Pyrgos” u l-produzzjoni tal-inbid issir fi ħdan din l-impriża

 

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

Grieg

DPO

(1, 3, 15, 16)

Inbejjed magħżulin li għal ħin partikolari jimmaturaw skont kundizzjonijiet kontrollati.

 

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

Grieg

DPO

(3, 15, 16)

Inbejjed likuri magħżulin li għal ħin partikolari jimmaturaw skont kundizzjonijiet kontrollati.

 

Βερντέα

(Verntea)

Grieg

IĠP

(1)

Inbid ta’ denominazzjoni tradizzjonali magħmul minn għeneb maqtugħ minn vinji tal-gżira Zakynthos fejn issir ukoll il-produzzjoni tal-inbid

 

Vinsanto

Grieg

DPO

(1, 3, 15, 16)

Inbid tad-DPO “Santorini” magħmul fil-kumpless ta’ Santo Erini-Santorini tal-gżejjer ta’ “Thira” u ta’ “Thirasia” minn għeneb li jitħalla fix-xemx.

 


SPANJA

Amontillado

Spanjol

DPO

(3)

Inbid likuri (Vino generoso) tad-DPO xotti “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla-Moriles” ta’ riħa qawwija, b'iċċanfrina, lixx u b'palat mimli ta’ kulur ambra jew kulur id-deheb, li kiseb qawwa alkoħolika bejn 16 u 22o. Immaturat għal mill-inqas sentejn f’kontenitur tal-ballut ta’ kapaċità massima ta’ 1 000  l, bis-sistema “criaderas y soleras”.

 

Añejo

Spanjol

DPO/IĠP

(1)

Inbejjed imqaddmin għal perjodu minimu ta’ erbgħa u għoxrin xahar b'kollox, f’kontenitur tal-ballut ta’ kapaċità massima ta’ 600 l jew ġo flixkun.

 

Spanjol

DPO

(3)

Inbid likuri tad-DPO “Malaga” immaturat għal bejn tlieta sa ħames snin.

 

Chacolí-Txakolina

Spanjol

DPO

(1)

Inbid tad-DPO “Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina”, “Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina” u “Chacolí de Álava-Arabako Txakolina” fundamentalment elaborati mal-varetajiet Ondarrabi Zuri u Ondarrabi Beltza. Inbid b’minimu ta’ qawwa alkoħolika miksuba b’volum ta’ 9,5 % (volum ta’ 11 % għal inbid abjad li ffermenta fil-bettija), massimu ta’ 0,8 mg/l ta' aċidità volatili u massimu ta’ 180 mg/l ta’ kubrit totali(140 mg/l għall-inbid aħmar)

 

Clásico

Spanjol

DPO

(3, 16)

Inbejjed b’iktar minn 45 g/l ta’ residwu ħelu.

Iċ-Ċili

Cream

Ingliż

DPO

(3)

Inbid likuri “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla-Moriles”, “Málaga” u “Condado de Huelva” b’kontenut ta’ zokkor ta’ mill-inqas 60 g/l b’kulur ambra jew kannella jagħti fl-aħmar. Immaturat għal mill-inqas sentejn f’kontenitur tal-ballut, bis-sistema “criaderas y soleras” jew b’waħda mill-“añadas”.

 

Criadera

Spanjol

DPO

(3)

Inbid likuri “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla-Moriles”, “Málaga” u “Condado de Huelva” li huwa mqaddem bis-sistema “criaderas y soleras”, li hija tradizzjonali fiż-żona tiegħu.

 

Criaderas y Soleras

Spanjol

DPO

(3)

Inbid likuri “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla-Moriles”, “Málaga” u “Condado de Huelva” juża skala fejn dawk li jissejħu “criaderas” jitpoġġew fuq xulxin. L-inbid rebbieħ tas-sena jitla’ fl-iskala superjuri tas-sistema u matul perjodu twil ta’ żmien jgħaddi mill-iskali differenti jew mill-“criaderas” permezz ta’ trasferimenti parzjali jew suċċessivi, sakemm jilħaq l-aħħar skala jew is-“solera”, fejn jispiċċa l-proċess tal-maturazzjoni tiegħu.

 

Crianza

Spanjol

DPO

(1)

Inbejjed differenti mill-inbejjed frizzanti, semi-frizzanti jew inbejjed likuri, li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

l-inbejjed ħomor għandu jkollhom perjodu minimu ta’ maturazzjoni ta’ 24 xahar, u għal sitt xhur minnhom iridu jinżammu fi btieti tal-ballut ta’ kapaċità massima ta’ 330 l.

l-inbejjed bojod u rosé għandu jkollhom perjodu minimu ta’ maturazzjoni ta’ 18-il xahar, u għal sitt xhur minnhom iridu jinżammu fi btieti tal-ballut tal-istess kapaċità massima.

 

Dorado

Spanjol

DPO

(3)

Inbejjed likuri tad-DPO “Rueda” u “Malaga” bil-proċess ta’ maturazzjoni.

 

Fino

Spanjol

DPO

(3)

Inbid likuri (vino generoso) tad-DPO “Jerez-Xérès-Sherry” u “Manzanilla Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla Moriles” bil-kwalitajiet li ġejjin: lewn it-tiben, xott, kemxejn morr, b’palat delikat u jfuħ. Immaturat għal mill-inqas sentejn fi “flor” f’kontenitur tal-ballut ta’ kapaċità massima ta’ 1 000  l, bis-sistema “criaderas y soleras”.

 

Fondillón

Spanjol

DPO

(16)

Inbid tad-DPO “Alicante”, elaborat b’għeneb tal-varjetà Monastrell, misjur iżżejjed u b’kundizzjonijiet eċċezzjonali ta’ kwalità u saħħa. Fil-fermentazzjoni tintuża ħmira tal-post biss u l-qawwa alkoħolika miksuba (volum minimu ta’ 16 %) għandha tkun naturali fit-totalità tagħha. Immaturat għal mill-inqas għaxar snin f’kontenituri tal-ballut.

 

Gran reserva

Spanjol

DPO

(1)

Inbejjed differenti mill-inbejjed frizzanti, semi-frizzanti jew inbejjed likuri, li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

l-inbejjed ħomor għandu jkollhom perjodu minimu ta’ maturazzjoni ta’ 60 xahar, u għal 18-il xahar minnhom għandhom jinżammu fi btieti tal-ballut ta’ kapaċità massima ta’ 330 l u għall-kumplament tal-perjodu għandhom jinżammu fi flixkun.

l-inbejjed bojod u rosé għandu jkollhom perjodu minimu ta’ maturazzjoni ta’ 48 xahar, u għal mill-inqas sitt xhur minnhom għandhom jinżammu fi btieti tal-ballut tal-istess kapaċità massima u għall-kumplament tal-perjodu għandhom jinżammu fi flixkun.

 

Spanjol

DPO

(4)

Il-perjodu minimu ta’ maturazzjoni għall-inbejjed frizzanti tad-DPO “Cava” huwa 30 xahar, minn “tiraje” sa “degüelle”.

 

Lágrima

Spanjol

DPO

(3)

Inbid ħelu tad-DPO “Málaga” li fl-elaborazzjoni tiegħu l-most jingħasar bil-piż tal-għeneb stess mingħajr pressjoni mekkanika. Il-maturazzjoni tiegħu għandha ssir għal mill-inqas sentejn bis-sistema “criaderas y soleras” jew b’waħda l-vendemmjimji, f’kontenitur tal-ballut ta’ kapaċità massima ta’ 1 000  l.

 

Noble

Spanjol

DPO/IĠP

(1)

Inbejjed imqaddmin għal perjodu minimu ta’ tmintax-il xahar b'kollox, fi btieti tal-ballut ta’ kapaċità massima ta’ 600 l jew ġo flixkun.

 

Spanjol

DPO

(3)

Inbejjed likuri tad-DPO “Malaga” imqaddmin għal bejn sentejn sa tliet snin.

 

Oloroso

Spanjol

DPO

(3)

Inbid likuri (vino generoso) “Jerez-Xérès-Sherry” u “Manzanilla Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla Moriles” li għandu l-kwalitajiet li ġejjin: b’ħafna togħma, qawwi u bellusi, aromatiku, enerġetiku, bażikament xott, kulur simili għal kannella jagħti fl-aħmar, b’qawwa alkoħolika miksuba ta’ bejn 16 u 22o. Ikun immaturat għal mill-inqas sentejn f’kontenitur tal-ballut ta’ kapaċità massima ta’, bis-sistema

 

Pajarete

Spanjol

DPO

(3)

Inbejjed ħelwin jew ftit ħelwin tad-DPO “Málaga” mqaddmin għal mill-inqas sentejn bis-sistema “criaderas y soleras” jew b’waħda mill-“añadas”, f’kontenitur tal-ballut ta’ kapaċità massima ta’ 1 000  l.

 

Pálido

Spanjol

DPO

(3)

Inbid likuri (vino generoso) “Condado de Huelva” mmaturat għal iktar minn tliet snin bi proċess ta’ maturazzjoni bijoloġiku, b’qawwa alkoħolika miksuba b’ volum ta’ 15-17 %.

 

Spanjol

DPO

(3)

Inbid likuri tad-DPO “Rueda” mmaturat għal iktar minn erba’ snin, bl-aħħar tliet snin fil-ballut.

 

Spanjol

DPO

(3)

Inbid tad-DPO “Málaga” mill-varjetajiet Pedro Ximenez u/jew Moscatel, mingħajr żieda ta’ “arrope” (most mgħolli), mingħajr proċess ta’ maturazzjoni.

 

Palo Cortado

Spanjol

DPO

(3)

Inbid likuri (vino generoso) “Jerez-Xérès-Sherry” u “Manzanilla Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla Moriles” li l-karatteristiċi organolettiċi tiegħu jikkonsistu minn riħa ta’ amontillado u palat u kulur simili għal dawk ta’ oloroso, u b’qawwa alkoħolika miksuba bejn 16 u 22 fil-mija. Immaturat f’żewġ fażijiet: l-ewwel fażi hija bijoloġika, fil-ħmira tal-“flor”, u t-tieni fażi hija ossidattiva.

 

Primero de Cosecha

Spanjol

DPO

(1)

Inbid tad-DPO “Valencia” maqtugħ fl-ewwel għaxart ijiem tal-perjodu tal-qtugħ u bbottiljat matul it-tletin ġurnata ta’ wara. Sabiex jinkiseb il-prodott finali, huwa obbligatorju li fuq it-tikketta jiġi indikat il-qtugħ.

 

Rancio

Spanjol

DPO

(1, 3)

Inbejjed li segwew proċess ta’ maturazzjoni partikolarment ossidattiv, b’tibdil fit-temperatura meta jkunu fil-preżenza tal-arja, f’ippakkjar tal-injam jew f’ippakkjar tal-ħġieġ.

 

Raya

Spanjol

DPO

(3)

Inbid likuri (vino generoso) ta’ “Montilla Moriles” li għandu karatteristiċi simili għall-inbejjed “Oloroso” imma b’inqas togħma u riħa. Immaturat għal mill-inqas sentejn f’kontenitur tal-ballut ta’ kapaċità massima ta’ 1 000  l, bis-sistema “criaderas y soleras”.

 

Reserva

Spanjol

DPO

(1)

Inbejjed differenti mill-inbejjed frizzanti, semi-frizzanti jew inbejjed likuri, li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

l-inbejjed ħomor għandu jkollhom perjodu minimu ta’ maturazzjoni ta’ 36 xahar, u għal 12-il xahar minnhom għandhom jinżammu fi btieti tal-ballut ta’ kapaċità massima ta’ 330 u għall-kumplament tal-perjodu għandhom jinżammu fi flixkun.

l-inbejjed bojod u rosé għandu jkollhom perjodu minimu ta’ maturazzjoni ta’ 24 xahar, u għal mill-inqas sitt xhur minnhom għandhom jinżammu fi btieti tal-ballut tal-istess kapaċità massima u għall-kumplament tal-perjodu għandhom jinżammu fi flixkun.

Iċ-Ċili

Sobremadre

Spanjol

DPO

(1)

Inbejjed bojod “Vinos de Madrid” li, bħala konsegwenza tal-elaborazzjoni speċjali tagħhom, fihom gass tad-dijossidu tal-karbonju li ġej mill-istess fermentazzjoni tal-most mal-“madres” (għeneb imqaxxar jew magħsur).

 

Solera

Spanjol

DPO

(3)

Inbid likuri “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla-Moriles”, “Málaga” u “Condado de Huelva” immaturat bis-sistema “criaderas y soleras”.

 

Superior

Spanjol

DPO

(1)

Inbejjed miksubin b’mill-inqas 85 % tal-varjetajiet preferuti taż-żona demarkata rispettiva.

Iċ-Ċili

L-Afrika t’Isfel

Trasañejo

Spanjol

DPO

(3)

Inbid likuri tad-DPO “Malaga” immaturat għal iktar minn snin.

 

Vino Maestro

Spanjol

DPO

(3)

Inbid tad-DPO “Malaga” li jiġi minn fermentazzjoni inkompleta ħafna minħabba li qabel ma tibda l-fermentazzjoni, il-most jiżdied b’7 % alkoħol tal-inbid. Għalhekk, il-fermentazzjoni ssir bil-mod ħafna u tieqaf meta l-qawwa alkoħolika tilħaq 15-16o, u 160-200 g/l taz-zokkrijiet jibqgħu ma jiffermentawx. Immaturat għal mill-inqas sentejn f’kontenitur tal-ballut ta’ kapaċità massima ta’ 1 000  l, bis-sistema “criaderas y soleras” jew b’waħda mill-“añadas”.

 

Vendimia Inicial

Spanjol

DPO

(1)

Inbid “Utiel–Requena” magħmul minn għeneb maqtugħ fl-ewwel għaxart ijiem tal-perjodu ta’ qtugħ u li jippreżenta titolu alkoħoliku ta’ bejn 10 u 11,5 perċentwali fil-volum. L-attributi speċjali jmorru lura għaż-żgħożija tagħhom meta jintilef ftit gass tad-dijossidu tal-karbonju.

 

Viejo

Spanjol

DPO/IĠP

(1)

Inbid immaturat għal sitta u tletin xahar, b’karattru partikolarment ossidattiv minħabba d-dawl, l-ossiġnu, is-sħana jew mir-rabta flimkien ta’ dawn il-fatturi.

 

Spanjol

DPO

(3)

Inbid likuri (vino generoso) tad-DPO Condado de Huelva, li għandu l-kwalitajiet li ġejjin: b’ħafna togħma, qawwi u bellusi, aromatiku, enerġetiku, bażikament xott, kulur simili għal kannella jagħti fl-aħmar, b’qawwa alkoħolika miksuba ta’ bejn 15 u 22o. Ikun immaturat għal mill-inqas sentejn f’kontenitur tal-ballut ta’ kapaċità massima ta’, bis-sistema

 

Vino de Tea

Spanjol

DPO

(1)

Inbid tas-sottożona tat-Tramuntana tad-DPO “La Palma” mmaturat f’ippakkjar tal-injam Pinus canariensis (“Tea”) għal tul ta’ żmien massimu ta’ sitt xhur. Il-qawwa alkoħolika miksuba għall-inbejjed bojod hija b’volum ta’ 11-14.5 %, għall-inbejjed rosé hija b’volum ta’ bejn 11-13 % u għall-inbejjed ħomor hija b’volum ta’ bejn 12-14 %.

 


FRANZA

Ambré

Franċiż

DPO

(3)

L-Artikolu 7 tad-Digriet tad-29 ta’ Diċembru 1997: DPO “Rivesaltes”: sabiex ikunu intitolati għad-denominazzjoni tal-oriġini kkontrollata “Rivesaltes” flimkien mal-imsemmija “ambré”, l-inbejjed bojod għandhom ikunu tkabbru fil-post f’ambjent ossiġinat sal-1 ta’ Settembru tat-tieni sena ta’ wara s-sena tal-qtugħ.

 

Clairet

Franċiż

DPO

(1)

DPO “Bourgogne”, “Bordeaux”: inbid aħmar ċar jew inbid rosé.

 

Claret

Franċiż

DPO

(1)

DPO “Bordeaux”: espressjoni użata biex tindika nbid aħmar ċar

 

Tuilé

Franċiż

DPO

(3)

L-Artikolu 7 tad-Digriet tad-29 ta’ Diċembru 1997: Sabiex ikunu intitolati għad-denominazzjoni tal-oriġini kkontrollata “Rivesaltes” flimkien mal-imsemmija “tuilé”, l-inbejjed ħomor għandhom ikunu tkabbru fil-post f’ambjent ossiġinat sal-1 ta’ Settembru tat-tieni sena ta’ wara s-sena tal-qtugħ.

 

Vin jaune

Franċiż

DPO

(1)

DPO “Arbois”, “Côtes du Jura”, “L'Etoile”, “Château-Châlon”: prodott tal-inbid magħmul esklussivament b’varjetajiet ta’ għeneb stabbiliti fir-regolament nazzjonali: fermentazzjoni bil-mod, jimmatura f’bettija tal-ballut mingħajr ma jitferra’ għal tul ta’ żmien minimu ta’ sitt snin.

 

Château

Franċiż

DPO

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16)

Espressjoni storika relatata ma’ tip ta’ żona u ma’ tip ta’ nbid, riservata għall-inbejjed li jiġu minn qasam li jeżisti verament jew li jissejjaħ eżattament b’din il-kelma.

Iċ-Ċili

Clos

Franċiż

DPO

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16)

Iċ-Ċili

Cru artisan

Franċiż

DPO

(1)

DPO “Médoc”, “Haut-Médoc”, “Margaux”, “Moulis”, “Listrac”, “St Julien”, “Pauillac”, “St Estèphe”

Espressjoni relatata mal-kwantità ta’ nbid, mal-istorja tiegħu, kif ukoll ma’ tip ta’ żona li toħloq ġerarkija ta’ mertu bejn l-inbejjed li jiġu minn qasam speċifiku.

 

Cru bourgeois

Franċiż

DPO

(1)

DPO “Médoc”, “Haut-Médoc”, “Margaux”, “Moulis”, “Listrac”, “Saint-Julien”, “Pauillac”, “Saint-Estèphe”: Espressjoni relatata mal-kwantità ta’ nbid, mal-istorja tiegħu, kif ukoll ma’ tip ta’ żona li toħloq ġerarkija ta’ mertu bejn l-inbejjed li jiġu minn qasam speċifiku.

Iċ-Ċili

Cru classé, kemm jekk miżjud u kemm jekk le bi Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

Franċiż

DPO

(1)

DPO “Barsac”, “Côtes de Provence”, “Graves”, “Saint-Emilion grand cru”, “Médoc”, “Haut-Médoc”, “Margaux”, “Pessac-Leognan”, “Saint Julien”, “Pauillac”, “Saint Estèphe”, “Sauternes”.

Espressjoni relatata mal-kwantità ta’ nbid, mal-istorja tiegħu, kif ukoll ma’ tip ta’ żona li toħloq ġerarkija ta’ mertu bejn l-inbejjed li jiġu minn qasam speċifiku.

 

Edelzwicker

Ġermaniż

DPO

(1)

DPO tal-inbejjed “Alsace” li jiġu minn varjetà waħda ta’ għeneb jew iktar kif stabbilit fl-ispeċifikazzjonijiet.

 

Grand cru

Franċiż

DPO

(1, 3, 4)

Espressjoni relatata mal-kwalità ta’ nbid, riservata għal inbejjed b’denominazzjonijiet tal-oriġini protetti definiti b’Digriet u meta jkun hemm użu kollettiv ta’ din l-espressjoni b’inkorporazzjoni għal denominazzjoni tal-oriġini.

Iċ-Ċili

L-Iżvizzera

It-Tuneżija

Hors d’âge

Franċiż

DPO

(3)

DPO “Rivesaltes”, “Banyuls”: tista’ tintuża għal inbejjed li għaddew minn maturazzjoni ta’ minimu ta’ ħames snin wara l-elaborazzjoni tagħhom.

 

Passe-tout-grains

Franċiż

DPO

(1)

DPO “Bourgogne” li ġej minn żewġ varjetajiet ta' għeneb kif stabbilit fl-ispeċifikazzjonijiet.

 

Premier Cru

Franċiż

DPO

(1)

Espressjoni relatata mal-kwalità ta’ nbid, riservata għal inbejjed b’denominazzjonijiet tal-oriġini protetti definiti b’Digriet u meta jkun hemm użu kollettiv ta’ din l-espressjoni b’inkorporazzjoni għal denominazzjoni tal-oriġini.

It-Tuneżija

Primeur

Franċiż

DPO

(1)

Inbejjed li d-data tagħhom biex jiġu kkummerċjalizzati lill-konsumaturi hija stabbilita fit-tielet Ħamis ta’ Novembru tas-sena tal-qtugħ.

 

Franċiż

IĠP

(1)

Inbejjed li d-data tagħhom biex jiġu kkummerċjalizzati lill-konsumaturi hija stabbilita fit-tielet Ħamis ta’ Ottubru tas-sena tal-qtugħ.

 

Rancio

Franċiż

DPO

(1, 3)

DPO “Grand Roussillon”, “Rivesaltes”, “Rasteau”, “Banyuls”, “Maury”, “Clairette du Languedoc”: espressjoni relatata ma’ tip ta’ nbid u ma’ metodu partikolari ta’ produzzjoni tal-inbid, riservata għal ftit inbejjed ta’ kwalità bħala riżultat taż-żmien tagħhom u l-kundizzjonijiet relatati mat-territorju.

 

Sélection de grains nobles

Franċiż

DPO

(1)

DPO “Alsace”, “Alsace Grand Cru”, “Condrieu”, “Monbazillac”, “Graves supérieur”, “Bonnezeaux”, “Jurançon”, “Cérons”, “Quarts de Chaume”, “Sauternes”, “Loupiac”, “Côteaux du Layon”, “Barsac”, “Sainte Croix du Mont”, “Côteaux de l'Aubance”, “Cadillac”: inbid li nqata’ u ngħasar bl-idejn permezz ta’ għażliet suċċessivi. L-għan huwa li jingħażel għeneb li jkun misjur iżżejjed, affetwat mill-moffa nobbli jew li d-dielja tiegħu tkun ġiet ikkonċentrata.

 

Sur lie

Franċiż

DPO

(1)

DPO “Muscadet”, “Muscadet Coteaux de la Loire”, “Muscadet-Côtes de Grandlieu”, “Muscadet-Sèvre et Maine”, “Gros Plant du Pays Nantais”: inbid bi speċifikazzjonijiet partikolari (bħar-rendiment, il-qawwa alkoħolika) li jibqa’ fuq il-karfa tiegħu sal-1 ta’ Marzu tas-sena ta’ wara l-vendemmja.

 

Franċiż

IĠP

(1)

IĠP “Vin de pays d'Oc”, “Vin de pays des Sables du Golfe du Lion”: inbid bi speċifikazzjonijiet partikolari li jibqa’ inqas minn xitwa waħda fil-bettija u jinżamm fuq il-karfa tiegħu sakemm jiġi bbottiljat.

 

Vendanges tardives

Franċiż

DPO

(1)

DPO “Alsace”, “Alsace Grand Cru”, “Jurançon”: espressjoni relatata ma’ tip ta’ nbid u ma’ metodu partikolari ta’ produzzjoni, riservata għal inbejjed li jiġu minn qtugħ u għasir ta’ għeneb li mmatura żżejjed u li jirrispetta l-kundizzjonijiet definiti ta’ densità u qawwa alkoħomettrika.

 

Villages

Franċiż

DPO

(1)

DPO “Anjou”, “Beaujolais”, “Côte de Beaune”, “Côtes de Nuits”, “Côtes du Rhône”, “Côtes du Roussillon”, “Mâcon”: espressjoni relatata mal-kwalità ta’ nbid, riservata għal inbejjed b’denominazzjoni tal-oriġini definita b’Digriet u meta jkun hemm użu kollettiv ta’ din l-espressjoni b’inkorporazzjoni għal denominazzjoni tal-oriġini.

 

Vin de paille

Franċiż

DPO

(1)

DPO “Arbois”, “Côtes du Jura”, “L'Etoile”, “Château-Châlon”: espressjoni relatata ma’ metodu ta’ elaborazzjoni li jikkonsisti minn għażla ta' għeneb li ġej minn varjetajiet ta’ għeneb stabbiliti fir-regolament nazzjonali, li jitħalla jinxef fuq sodod tat-tiben jew fuq grada jew jiddendel għal perjodu minimu ta’ sitt ġimgħat. Jimmatura għal minimu ta’ tliet snin mid-data tal-għasir, inkluż il-maturazzjoni ta’ taħt l-injam għal minimu ta’ 18-il xahar.

 


L-ITALJA

Alberata jew vigneti ad alberata

Taljan

DPO

(1)

Terminu partikolari relatat mat-tipoloġija tal-inbid “Aversa”. Jirreferi għat-tradizzjoni antika ħafna tat-tnissil tad-dwieli li minnhom jinkiseb il-prodott.

 

Amarone

Taljan

DPO

(1)

Terminu storiku esklussiv relatat mal-metodu ta’ produzzjoni tat-tipoloġija tal-inbid “Valpolicella”. Sa mill-antikità, dan it-terminu kien jintuża biex jidentifika l-post ta’ oriġini tal-inbid magħmul b’metodu ta’ produzzjoni speċifiku, li juża għeneb imqadded, li huwa bbażat fuq il-fermentazzjoni totali taz-zokkrijiet. Dan jista’ jispjega l-oriġini tal-isem “Amarone”. Huwa terminu partikolari u magħruf sewwa, li jista’ jidentifika l-prodott minnu nnifsu.

 

Ambra

Taljan

DPO

(3)

Terminu relatat mal-metodu ta’ produzzjoni u mal-kulur partikolari ambra fl-isfar, xi ftit jew wisq fond, tat-tipoloġija tal-inbid “Marsala”. Il-kulur partikolari tiegħu joriġina mill-metodu ta’ produzzjoni fit-tul, li jinkludi l-maturazzjoni u l-irfinar li huma proċessi li jimplikaw tnaqqis sinifikanti ta’ ossidu tas-sustanzi tal-polifenoli u tal-kulur.

 

Ambrato

Taljan

DPO

(1, 3)

It-terminu huwa relatat mal-metodu ta’ produzzjoni u mal-kulur partikolari ambra, ftit jew wisq fond, li huwa tipiku għat-tipoloġija tal-inbid “Malvasia from Lipari” u “Vernaccia from Oristano”. Il-kulur partikolari jirriżulta mill-perjodu ta’ produzzjoni fit-tul, li jinkludi l-maturazzjoni u l-irfinar li jimplikaw tnaqqis sinifikanti ta’ ossidu tas-sustanzi tal-polifenoli u tal-kulur.

 

Annoso

Taljan

DPO

(1)

Terminu relatat mat-tipoloġija tal-inbid “Controguerra”. Jirreferi għall-metodu ta’ produzzjoni partikolari li jimplika għeneb imqadded u perjodu obbligatorju ta’ maturazzjoni f’kontenituri tal-injam għal mill-inqas 30 xahar, qabel il-kummerċjalizzazzjoni u l-konsum tal-prodott finali.

 

Apianum

Latin

DPO

(1)

Terminu esklussiv mogħti lill-inbid “Fiano di Avellino”. Dan huwa terminu li għandu oriġini klassika. Ifisser tjubija tal-għeneb għax in-naħal (“api” bit-Taljan) japprezzaw ħafna dan l-għeneb.

 

Auslese

Ġermaniż

DPO

(1)

Ara t-terminu tradizzjonali “scelto”. Terminu esklussiv mogħti lill-inbid “Caldaro” u “Caldaro Classico — Alto Adige”.

 

Buttafuoco

Taljan

DPO

(1, 6)

Terminu esklussiv relatat strettament ma’ tip partikolari ta’ nbid li joriġina mis-subżona tal-inbejjed “Oltrepò Pavese”. Sa minn żmien ilu, dan it-terminu jintuża biex jiddeskrivi prodott partikolari reali li, skont it-tifsira tal-kelma, huwa kapaċi jagħti “sħana partikolari”.

 

Cannellino

Taljan

DPO

(1)

Terminu esklussiv relatat mat-tip ta’ nbejjed “Frascati” u mal-produzzjoni tagħhom. Kien użat għal żmien twil sabiex jidentifika t-tip ta’ nbid imsemmi hawn fuq, magħmul mill-użu ta’ proċess ta’ produzzjoni partikolari li jippermetti li jinkiseb inbid imsejjaħ “abboccato”, li huwa nbid kemxejn ħelu u li jimlilek ħalqek.

 

Cerasuolo

Taljan

DPO

(1)

Terminu tradizzjonali u storiku, relatat strettament mal-inbejjed “Cerasuolo di Vittoria”. Huwa l-parti integrali tal-isem DOCG u jikkostitwixxi l-aspetti mhux ġeografiċi tiegħu. It-terminu huwa relatat mal-produzzjoni tiegħu kif ukoll mal-kulur partikolari tiegħu. It-terminu huwa użat tradizzjonalment ukoll biex jiddeskrivi tip ieħor ta’ nbejjed “Montepulciano d'Abruzzo”, li huwa marbut strettament magħhom.

 

Chiaretto

Taljan

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 5, 6)

Terminu marbut mal-metodu ta’ produzzjoni u mal-kulur partikolari tat-tip ta’ nbid relatat, estratt minn għeneb iswed.

 

Ciaret

Taljan

DPO

(1)

Terminu esklussiv marbut mal-inbejjed “Monferrato”, u relatat mal-kulur partikolari li għandu l-prodott; tradizzjonalment ismu jfisser “aħmar ċar”.

 

Château

Franċiż

DPO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16)

Terminu relatat ma’ isem l-impriża li tipproduċi l-inbid, f’każ li l-għeneb joriġina esklussivament minnha u li l-produzzjoni tal-inbid issir fl-istess impriża.

Iċ-Ċili

Classico

Taljan

DPO

(1, 3, 8, 11, 15, 16)

Terminu stabbilit fil-Liġi nru. 164/1992. Huwa riservat għal inbejjed mhux frizzanti tal-iktar żona tal-oriġini antika li jista’ jatribwixxi regolament awtonomu tad-DPO.

Iċ-Ċili

Dunkel

Ġermaniż

DPO

(1)

Terminu marbut mal-metodu ta’ produzzjoni u mal-kulur tipiku skur tat-tipoloġija korrispondenti tal-inbejjed “Trentino”

 

Multa

Taljan

DPO

(3)

Terminu strettament marbut ma’ waħda mit-tipoloġiji tal-“Marsala”. Jirreferi għall-metodu ta’ produzzjoni speċifiku li jimplika perjodu minimu ta’ maturazzjoni ta’ sena, u mill-inqas 8 xhur minnhom irid ikun fi btieti tal-injam

 

Fior d’Arancio

Taljan

DPO

(1, 6)

Terminu marbut maż-żewġ tipoloġiji “Colli Euganei”: inbejjed frizzanti u “passito” (jiġifieri estratti minn għeneb imqadded). Jirreferi għall-metodu ta’ produzzjoni u għall-karatteristiċi tipiċi aromatiċi tal-prodott, estratti mill-varjetà ta’ għeneb Muscat magħmulin permezz ta’ metodu ta’ produzzjoni b’attenzjoni.

 

Flétri

Taljan

DPO

(1)

Terminu marbut ma’ tipoloġiji speċifiċi ta’ nbid tad-DOC “Valle d'Aosta or Vallée d'Aoste”. Jirreferi għall-metodu ta’ produzzjoni u għall-karatteristiċi tipiċi tal-prodott, li huma riżultat ta’ metodu ta’ produzzjoni b’attenzjoni ta’ għeneb imnixxef parzjalment.

 

Garibaldi Dolce (jew GD)

Taljan

DPO

(3)

Terminu storiku esklussiv marbut ma’ tipoloġija speċifika ta’ DOC superjuri “Marsala”. Fil-bidu, it-terminu kien użat b’unur għal Garibaldi li daq dan l-inbid meta wasal Marsala. Huwa apprezzah minħabba l-karatteristiċi tiegħu għax il-proċess ta’ produzzjoni partikolari jimplika perjodu minimu ta’ maturazzjoni ta’ mill-inqas sentejn fi btieti tal-injam.

 

Governo all’uso toscano

Taljan

DPO/IĠP

(1)

Fil-bidu, it-terminu kien marbut mal-inbejjed tad-DPO “Chianti” u “Chianti Classico”. Wara, l-użu tiegħu ġie estiż għall-inbid tal-IĠP “Colli della Toscana Centrale” magħmul fl-istess żona ta' produzzjoni. Jirreferi għall-proċess ta’ produzzjoni partikolari użat fit-Toscana, li jimplika li fl-aħħar tax-xitwa jiżdied l-għeneb niexef fl-inbid. L-għeneb niexef iżid il-fermentazzjoni.

 

Gutturnio

Taljan

DPO

(1, 8)

Terminu storiku esklussiv marbut ma’ tip ta’ nbid li joriġina mis-subżona tal-inbejjed “Colli Piacentini”. Jirreferi għall-metodu ta’ produzzjoni tal-inbid aħmar ta’ hawn fuq, inbid tipiku ħafna ta’ livell għoli ta’ kwalità. Fil-fatt kien ġie servut f’tazzi tal-fidda, li jissejħu “Gutturnium”.

 

Italia Particolare (jew IP)

Taljan

DPO

(3)

Terminu storiku esklussiv marbut mal-inbejjed “Marsala fine”. Oriġinarjament, il-“Marsala” kien isir esklussivament għas-suq nazzjonali.

 

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

Ġermaniż

DPO

(1)

Żona tradizzjonali tal-produzzjoni ta’ “Caldaro”“Alto Adige” (b’denominazzjoni Santa Maddalena u “Terlano”).

(Ara t-tifsira ta’ “Classico”).

 

Kretzer

Ġermaniż

DPO

(1)

Terminu li jirreferi għall-metodu ta’ produzzjoni u għall-kulur tipiku rosé.

It-terminu jintuża għat-tipoloġiji tal-inbejjed korrispondenti “Alto Adige”, “Trentino” u “Teroldego rotaliano”.

 

Lacrima

Taljan

DPO

(1)

Terminu marbut strettament mal-isem tal-inbid “Lacrima di Morro d'Alba”, il-parti integrali ta' isem dan l-inbid. Jirreferi għall-metodu ta’ produzzjoni partikolari li l-għasir tal-għeneb tiegħu jwassal għal livell għoli ta’ kwalità.

 

Lacryma Christi

Taljan

DPO

(1, 3, 4, 5)

Terminu storiku esklussiv relatat strettament mal-inbejjed “Vesuvio”. Tradizzjonalment kien marbut ma’ xi tipoloġiji tal-inbejjed imsemmijin hawn fuq (kemm inbejjed normali kif ukoll inbejjed frizzanti/likuri), li huma magħmulin permezz ta’ metodu ta’ produzzjoni partikolari li jimplika għasir tal-għeneb li jwassal għal prodott ta’ livell għoli ta’ kwalità li għandu konnotazzjonijiet reliġjużi.

 

Lambiccato

Taljan

DPO

(1)

Terminu esklussiv relatat ma’ waħda mit-tipoloġiji tal-inbid “Castel San Lorenzo”. Jirreferi għat-tip ta’ prodott u għall-metodu ta’ produzzjoni partikolari, li juża għeneb Muscat u li jimplika l-maċerazzjoni tal-għeneb f’temperatura kkontrollata f’kontenituri speċifiċi, li tradizzjonalment jissejħu “Lambicchi”.

 

London Particolar (jew LP jew Inghilterra)

Taljan

DPO

(3)

Terminu storiku esklussiv marbut mat-tipoloġija tal-inbid “Marsala Superiore”. Dan huwa terminu, jew inizjali, li tradizzjonalment jintuża biex jiddeskrivi prodott intenzjonat għas-suq Ingliż. L-użu tal-lingwa Ingliża huwa tradizzjonali wkoll, u dan jistqarruh l-ispeċifikazzjoni tal-prodott u r-regoli stabbiliti għall-inbejjed “Marsala”. Fil-fatt, kulħadd jaf li l-importanza u r-reputazzjoni ta’ din id-denominazzjoni bħala nbid likuri huma minħabba l-attività tal-produtturi u tan-negozjanti Ingliżi li, sa mill-1773, skoprew il-Marsala, produċew u biegħu dan l-inbid straordinarju, li huwa magħruf sew madwar id-dinja kollha, speċjalment fl-Ingilterra.

 

Occhio di Pernice

Taljan

DPO

(1)

Terminu relatat ma’ xi tipoloġiji tal-inbid “Vin Santo”. Jirreferi għall-metodu ta’ produzzjoni u għall-kulur partikolari. Fil-fatt, il-metodu ta’ produzzjoni partikolari, ibbażat fuq l-użu ta’ għeneb aħmar, jippermetti l-produzzjoni ta’ prodott tipiku ħafna b’kulur straordinarju b’firxa minn roża qawwi sa roża ċar. Huwa dettall ta’ kulur l-għajnejn “Pernice”, li huwa l-għasfur li minnu ħa ismu l-inbid.

 

Oro

Taljan

DPO

(3)

Terminu relatat mal-inbejjed speċifiċi “Marsala”. Jirreferi għall-kulur partikolari u għall-metodu ta’ produzzjoni li jimplika l-projbizzjoni li jintuża most imsajjar. Dan jippermetti li jinkiseb prodott ta’ valur partikolari b’kulur lewn id-deheb, ftit jew wisq qawwi.

 

Passito jew Vino passito jew Vino Passito Liquoroso

Taljan

DPO/IĠP

(1, 3, 15, 16)

Terminu li jirreferi għat-tip ta’ prodott u għall-metodu ta’ produzzjoni korrispondenti. It-termini “passito” jew “vino passito”, u “vino passito liquoroso” huma riservati għal inbejjed normali jew likuri, miksubin mill-fermentazzjoni tal-għeneb permezz ta’ tnixxif naturali jew f’post kundizzjonat skont id-dispożizzjonijiet tal-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott. Il-Liġi nru. 82/2006 wessgħet dan it-terminu għal inbejjed minn għeneb misjur iżżejjed.

 

Ramie

Taljan

DPO

(1)

Terminu esklussiv marbut ma’ waħda mit-tipoloġiji tal-inbid “Pinerolese”. Jirreferi għat-tip ta’ prodott u għall-metodu ta’ produzzjoni korrispondenti, ibbażat fuq għeneb imnixxef parzjalment.

 

Rebola

Taljan

DPO

(1, 15)

Terminu esklussiv marbut ma’ waħda mit-tipoloġiji tal-inbid “Colli di Rimini”. Jirreferi għall-metodu ta’ produzzjoni u għat-tip ta’ prodott, li l-kulur tiegħu jvarja minn lewn id-deheb għal ambra u jinkiseb minn għeneb imnixxef parzjalment.

 

Recioto

Taljan

DPO

(1, 4, 5)

Terminu tradizzjonalment storiku marbut ħafna ma’ isem tliet inbejjed b’denominazzjoni tal-oriġini, magħmulin f’Veneto: DPO “Valpolicella”, “Gambellara” u “Recioto di Soave”, denominazzjonijiet li għalhekk jappartjenu għal żoni ta’ produzzjoni viċin ħafna ta’ xulxin u li għandhom tradizzjonijiet simili, speċjalment fil-provinċji ta’ Verona u Vicenza. L-oriġini tal-isem imur lura sas-seklu ħamsa. F’dak iż-żmien, il-kittieba bukoliċi ddefinixxew dan l-inbid bħala nbid partikolarment ta' valur u famuż li l-produzzjoni tiegħu kienet limitata għall-provinċja ta’ Verona u li ismu oriġina minn “Retia”, ir-reġjun tal-muntanji u l-għoljiet li fi żmien l-antik kiber madwar iż-żona veronese-trentino sal-fruntieri ta’ comasco-valtellinese. Għalhekk, dan it-terminu ilu jintuża minn żminijiet antiki u għadu jintuża biex jidentifika l-inbejjed miksubin grazzi għall-metodu ta’ produzzjoni partikolari li jimplika t-tnixxif tal-għeneb.

 

Riserva

Taljan

DPO

(1, 3, 4, 5, 15, 16)

Inbejjed sottomessi għal ċertu perjodu ta’ maturazzjoni, mill-inqas sentejn għall-inbejjed ħomor u sena għall-inbejjed bojod, b’iktar maturazzjoni fi btieti, stabbiliti speċifikament mill-ispeċifikazzjoni tal-prodott. Barra mill-modalitajiet ordinarji, l-ispeċifikazzjoni tal-prodott trid tistabbilixxi l-obbligu tal-vendemmja fuq it-tabella kif ukoll ir-regoli għaż-żamma tiegħu, f’każ ta' taħlit ta' nbejjed li għandhom vendemmji differenti. Id-DPO tat-tipoloġiji tal-inbejjed frizzanti u likuri tista’ tuża dan it-terminu bil-kundizzjonijiet stabbiliti mill-ispeċifikazzjoni tal-prodott korrispondenti u skont il-liġi komunitarja.

 

Rubino

Taljan

DPO

(1)

Terminu marbut mad-DPO “Cantavenna”. Jirreferi għall-proċess sħiħ u għall-kulur partikolari. It-terminu “Rubino” huwa iktar u iktar konness mat-tipoloġija speċifika tal-inbid tad-DOC “Teroldego Rotaliano”, “Trentino” u “Garda Colli Mantovani”, u jirreferi għall-kulur partikolari li għandu l-prodott.

 

Taljan

DPO

(3)

Terminu marbut mat-tipoloġija tal-inbejjed speċifiċi “Marsala”. Jirreferi għall-proċess partikolari li jimplika l-projbizzjoni tal-użu ta’ most użat. Barra minn hekk, dan l-inbid għandu kulur partikolari aħmar rubin li, wara l-maturazzjoni, jikseb rifless ta’ kulur ambra.

 

Sangue di Giuda

Taljan

DPO

(4, 5, 8)

Terminu storiku esklussiv marbut ma’ tipoloġija ta’ nbid magħmul fit-territorju Oltrepò Pavese. Kien użat għal żmien twil biex jidentifika prodott distint ħafna ta' kulur aħmar, ħelu, frizzanti u eżuberanti, ta’ palat, jiġifieri tant kemm hu ħelu li tibqa’ tixrob minnu mingħajr ma tinduna li jkun qed jieħdok u għalhekk iqarraq bik, bħall-famuż appostlu Ġuda!!

 

Scelto

Taljan

DPO

(1)

Terminu marbut mal-inbejjed “Caldaro”, “Caldaro Classico — Alto Adige” u “Colli del Trasimeno”. Jirreferi għall-prodott speċifiku u għall-metodu ta’ produzzjoni korrispondenti, jibda mill-għażla tal-għeneb (għalhekk jissejjaħ “magħżul”!).

 

Sciacchetrà

Taljan

DPO

(1)

Terminu tradizzjonalment storiku marbut ħafna maċ-“Cinque Terre”. Jirreferi għall-metodu użat biex jinkiseb il-prodott, inkluż l-għasir u l-ħażna tal-għeneb. Fil-fatt, eżattament il-kelma tfisser “agħsar u ħallih mhux mimsus”, metodoloġija użata għal prodotti ta’ kwalità għolja.

 

Sciac-trà

Taljan

DPO

(1)

L-istess bħal ta’ hawn fuq (Schiacchetrà). F’dan il-każ, id-differenza tista’ tiġi attribwita mit-terminu mogħti lil tipoloġija speċifika

 

Spätlese

Ġermaniż

DPO/IĠP

(1, 3, 15, 16)

Ara t-terminu “Għeneb maqtugħ tard” użat fil-provinċja awtonoma ta’ Bolzano.

 

Soleras

Taljan

DPO

(3)

Terminu marbut mat-tipoloġija ta’ nbid likuri speċifiku li jismu “Marsala”. Jirreferi għall-prodott u għall-metodu ta’ produzzjoni partikolari li jimplika perjodu minimu ta’ maturazzjoni ta’ mill-inqas ħames snin fi btieti tal-injam. Mhu permess l-ebda arrikkiment ta’ most imsajjar jew konċentrat. Ir-riżultat huwa prodott pur u naturali li ma fihx elementi miżjudin, lanqas dawk li għandhom oriġini ta’ nbid, ovvjament minbarra l-alkoħol, għax dan huwa nbid likuri.

 

Stravecchio

Taljan

DPO

(3)

Terminu esklussiv marbut mat-tipoloġija unika “Virgin” u/jew “Soleras” tal-“Marsala”. Jirreferi għall-għall-metodu ta’ produzzjoni partikolari li jimplika perjodu minimu ta’ maturazzjoni ta’ mill-inqas għaxar snin fi btieti tal-injam.

 

Strohwein

Taljan

DPO/IĠP

(1, 3, 11, 15, 16)

Ara t-terminu tradizzjonali “Passito”.

Eżattament ifisser “inbid mit-tiben”.

Jirreferi għal inbid speċifiku magħmul fil-provinċja ta’ Bolzano u jikkorrispondi ma’ metodu ta' produzzjoni li jimplika għeneb li wara l-qtugħ jitqiegħed fuq kannizzati tat-tiben biex jinxef skont il-metodu tat-tnixxif stabbilit bl-ispeċifikazzjonijiet varji tal-prodotti.

 

Superiore

Taljan

DPO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16)

Inbejjed li għandhom karatteristiċi ta’ kwalità ogħla u li r-regolamenti tal-produzzjoni tagħhom huma ħafna iktar stretti minn oħrajn. Fil-fatt, l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott jistabbilxxu d-differenzi li ġejjin:

(a)

qawwa alkoħolika naturali tal-għeneb minima iktar minn volum ta’ mill-inqas O.5;

(b)

qawwa alkoħolika tal-konsum totali iktar minn volum ta’ mill-inqas O.5;

San Marino

Superiore Old Marsala

Taljan

DPO

(3)

Terminu relatat mat-tipoloġija tal-“Marsala Superiore”. Jirreferi għall-prodott speċifiku u għall-metodu ta’ produzzjoni partikolari li jimplika perjodu minimu ta’ maturazzjoni ta’ mill-inqas sentejn fi btieti tal-injam. Barra minn hekk, dan huwa isem li fih terminu Ingliż, tradizzjonali għal inbid likuri u rratifikat kemm mill-ispeċifikazzjoni tal-prodott, kif ukoll mil-liġi relatata mal-inbejjed Marsala. L-importanza u l-prestiġju ta’ din id-denominazzjoni huma minħabba l-attività kemm tal-produtturi kif ukoll tan-negozjanti Ingliżi li, sa mill-1773 skoprew, produċew u biegħu dan l-inbid partikolari, li huwa magħruf sew madwar id-dinja kollha, speċjalment fl-Ingilterra.

 

Torchiato

Taljan

DPO

(1)

Terminu esklussiv marbut mal-inbejjed “Colli di Conegliano — Torchiato di Fregona”. Jirreferi għall-karatteristiċi partikolari tal-prodott li jinkiseb grazzi għall-metodu ta’ produzzjoni bir-reqqa li jimplika għasir tal-għeneb bil-mod.

 

Torcolato

Taljan

DPO

(1)

Terminu esklussiv relatat mat-tipoloġija ta’ nbid speċifiku li jismu “Breganze”.

Jirreferi għall-karatteristiċi partikolari tal-prodott li jinkiseb permezz ta’ metodu ta’ produzzjoni b’attenzjoni li jimplika l-użu ta’ għeneb imnixxef parzjalment. Għeneb, li la darba nqata’, iddendel ma’ kannizzati li kienu ġew minsuġin konsegentement u fl-aħħar mill-aħħar iddendlu. B’dan il-mod, l-għeneb daħal fil-proċess ta’ tnixxif.

 

Vecchio

Taljan

DPO

(1, 3)

Terminu relatat mal-inbejjed “Rosso Barletta”, “Aglianico del Vuture”, “Marsala” u “Falerno del Massico”. Jirreferi għall-kundizzjonijiet ta’ maturazzjoni u għall-maturazzjoni sussegwenti u għall-irfinar tal-prodott.

 

Vendemmia Tardiva

Taljan

DPO/IĠP

(1, 3, 15, 16)

Terminu relatat mat-tipoloġija partikolari tal-prodott li jimplika għeneb maqtugħ tard. Il-maturazzjoni u t-tnixxif tal-għeneb taħt diversi kundizzjonijiet ambjentali u klimatiċi jirrendu prodott straordinarju b’attenzjoni partikolari għall-kontenut taz-zokkor u għar-riħa. Ir-riżultat huwa nbid straordinarju ħafna. Dawn l-inbejjed huma kwalifikati wkoll bħala nbejjed ħelwin jew inbejjed tal-“meditazzjoni”.

 

Verdolino

Taljan

DPO/IĠP

(1)

Terminu relatat mal-metodu ta’ produzzjoni u mal-kulur partikolari aħdar.

 

Vergine

Taljan

DPO

(1, 3)

Terminu relatat mal-inbejjed “Marsala”. Jirreferi għall-prodott speċifiku u għall-metodu ta’ produzzjoni partikolari li jimplika perjodu minimu ta’ maturazzjoni ta’ mill-inqas ħames snin fi btieti tal-injam, kif ukoll il-projbizzjoni ta’ żieda ta’ most imsajjar jew konċentrat. Dan ifisser li l-prodott huwa pur, naturali, mingħajr komponenti miżjuda, lanqas dawk li għandhom oriġini ta’ nbid, minbarra l-alkoħol li huwa endemiku għall-inbid likuri.

Barra minn hekk, dan it-terminu huwa relatat mal-inbejjed “Bianco Vergine Valdichiana”. Huwa relatat mal-metodu ta’ produzzjoni tradizzjonali li jimplika fermentazzjoni mingħajr il-qoxra li tirrendi prodott finali pur u naturali.

 

Vermiglio

Taljan

DPO

(1)

Huwa relatat mal-inbejjed “Colli dell’Etruria Centrale”. Jirreferi kemm għall-karatteristiċi partikolari ta’ kwalità, kif ukoll għall-kulur partikolari.

 

Vino Fiore

Taljan

DPO

(1)

Terminu relatat mal-metodu ta’ produzzjoni partikolari ta’ xi nbejjed bojod u rosé. Metodu li jimplika għasir tal-għeneb bil-mod sabiex ir-riżultat ikollu togħma delikata partikolari li tqanqal l-aqwa parti tal-inbid, jiġifieri l-“fjura”.

 

Vino Novello jew Novello

Taljan

DPO/IĠP

(1, 8)

It-terminu huwa relatat mal-metodu ta’ produzzjoni partikolari u mal-perjodu tal-produzzjoni li, huwa stabbilit għall-kummerċjalizzazzjoni u l-konsum fis-6 ta' Novembru ta’ kull sena tal-qtugħ tal-għeneb

 

Vin Santo jew Vino Santo jew Vinsanto

Taljan

DPO

(1)

Terminu tradizzjonalment storiku relatat ma’ xi nbejjed magħmulin fir-reġjuni ta’ Toscana, Marche, Umbria, Emilia Romagna, Veneto u Trentino Alto Adige.

Jirreferi għat-tipoloġija tal-inbid partikolari u l-metodu ta’ produzzjoni korrispondenti u kumpless li jimplika l-ħażna u t-tnixxif tal-għeneb tal-inbid f’postijiet adattati u arjużi għal perjodu twil ta’ maturazzjoni f’kontenituri tradizzjonali tal-injam.

Saru għadd ta’ ipoteżijiet rigward l-oriġini tat-terminu, li ħafna minnhom huma marbutin mal-Medju Evu. L-iktar ipoteżi ta’ min joqgħod fuqha hija marbuta ħafna mal-valur reliġjuż tal-inbid. Dan l-inbid kien ikkunsidrat bħala nbid straordinarju ħafna u kellu virtujiet mirakolużi.

Dan l-inbid kien jintuża ta’ spiss fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Mqaddsa u dan jista’ jispjega t-terminu “Inbid qaddis” (vinsanto).

It-terminu għadu jintuża u jissemma' fid-dettall fl-ispeċifikazzjonijiet tad-DPO, tipoloġija li hija magħrufa sew u apprezzata madwar id-dinja kollha.

 

Vivace

Taljan

DPO/IĠP

(1, 8)

Terminu relatat mal-metodu ta’ produzzjoni u mal-prodott korrispondenti miksub. Dan l-inbid fih tfexfixa, minħabba li fih id-dijossidu tal-karbonju u li huwa r-riżultat ta’ proċess ta’ fermentazzjoni esklussiva u naturali.

 


ĊIPRU

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

(Vinja/i)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

Inbid magħmul minn għeneb maqtugħ minn vinji ta’ mill-inqas ettaru, li jappartjenu għal impriża agrikola. Il-produzzjoni ssir kompletament fl-impriża fi ħdan l-istess żona distrettwali.

WPC — L-att tal-bord 6/2006

(KE382/2007, L95, 5.4.2007)

 

Κτήμα

(Ktima)

(Qasam)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

Inbid magħmul minn għeneb maqtugħ minn vinji ta’ mill-inqas ettaru, li jappartjenu għal impriża agrikola. Il-produzzjoni tal-inbid issir kompletament fl-impriża.

WPC — L-att tal-bord 6/2006

(KE382/2007, L95, 5.4.2007)

 

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Monasteru)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

Inbid magħmul minn għeneb maqtugħ minn vinji ta’ mill-inqas ettaru, li jappartjenu għal impriża agrikola. Fl-istess żona agrikola hemm monasteru. Il-produzzjoni tal-inbid issir kompletament fl-impriża.

WPC — L-att tal-bord 6/2006

(KE382/2007, L95, 5.4.2007)

 

Μονή

(Moni)

(Monasteru)

Grieg

DPO/IĠP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

 


IL-LUSSEMBURGU

Château

Franċiż

DPO

(1)

Terminu relatat ma’ isem l-impriża, sakemm l-għeneb joriġina esklussivament minnha u l-produzzjoni tal-inbid issir minn din l-impriża.

Iċ-Ċili

Grand premier cru

Franċiż

DPO

(1)

Inbejjed li jitħallew jużaw is-siġill nazzjonali “Marque nationale”, jistgħu jużaw ukoll waħda mid-denominazzjonijiet ta’ kwalità addizzjonali: “Vin classé”, “Premier cru” jew “Grand premier cru”, li ilhom jintużaw sa mill-1959. Dawn id-denominazzjonijiet jingħataw il-punti wara li l-kumitat jistma l-inbejjed fuq skala ta’ minn 0 sa 20 punt:

inbejjed li jġibu inqas minn 12-il punt ma jingħatawx klassifikazzjoni uffiċjali u ma jistgħux juru l-“Marque nationale — appellation contrôlée”,

inbejjed li jġibu minimu ta’ 12-il punt huma rikonoxxuti uffiċjalment bħala “Marque nationale — appellation contrôlée”,

inbejjed li jġibu minimu ta’ 14-il punt jitħallew jużaw id-denominazzjoni “Vin classé” flimkien mal-“Marque nationale — appellation contrôlée”,

inbejjed li jġibu minimu ta’ 16-il punt jitħallew jużaw id-denominazzjoni “Premier cru” flimkien mal-“Marque nationale — appellation contrôlée”,

inbejjed li jġibu minimu ta’ 18-il punt jitħallew jużaw id-denominazzjoni “Grand premier cru” flimkien mal-“Marque nationale — appellation contrôlée”,

 

Premier cru

It-Tuneżija

Vin classé

 

Vendanges tardives

Franċiż

DPO

(1)

Jidentifika nbid ta’ qtugħ tard magħmul minn waħda biss mill-varjetajiet Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling jew Gewürztraminer. L-għeneb għandu jinqata’ bl-idejn u l-volum tal-qawwa alkoħolika naturali tar-Riesling huwa stabbilit għal minimu ta’ 95 grad Oechsle u 105 grad Oechsle għall-varjetajiet oħrajn.

(Ir-Regolament tal-Gvern tat-8 ta’ Jannar 2001)

 

Vin de glace

Franċiż

DPO

(1)

Jidentifika “ice wine” magħmul minn għeneb maqtugħ bl-idejn fi stat friżat f’temperaturi ta’ inqas minn jew daqs –7  °C. L-għeneb tal-varjetajiet Pinot blanc, Pinot gris u Riesling biss jista’ jintuża għall-vinifikazzjoni u l-most għandu jkollu minimu ta’ qawwa alkoħolika naturali b’volum ta’ 120 grad Oechsle.

(Ir-Regolament tal-Gvern tat-8 ta’ Jannar 2001)

 

Vin de paille

Franċiż

DPO

(1)

Jidentifika nbid tat-tiben magħmul minn għeneb ta’ waħda mill-varjetajiet Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, jew Gewürztraminer. L-għeneb għandu jinqata’ bl-idejn u jinxtered fuq twapet tat-tiben biex jinxef għal mill-inqas xahrejn. It-tiben jista' jiġi sostitwit bi xkafef moderni. L-għeneb għandu jkollu qawwa alkoħolika naturali minima b’volum ta’ 130 grad Oechsle.

(Ir-Regolament tal-Gvern tat-8 ta’ Jannar 2001)

 


L-UNGERIJA

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

Ungeriż

DPO

(1)

Inbid magħmul billi fil-fermentazzjoni, inbid ġdid, most jew inbid ġdid jitferra fuq il-frott iż-żgħir botritysed (aszú), li jkun imqaddem għal mill-inqas tliet snin (sentejn minnhom fil-bittija) Jiġu stabbiliti wkoll il-livelli tal-kontenut ta’ zokkor u tal-kontenut mingħajr zokkor. Jista’ jintuża biss mad-DPO “Tokaji”.

 

Aszúeszencia

Ungeriż

DPO

(1)

 

Bikavér

Ungeriż

DPO

(1)

Inbid aħmar minn mill-inqas tliet varjetajiet, immaturat f’bettija tal-injam għal mill-inqas 12-il xahar. Jistgħu jiġu stabbiliti iktar speċifikazzjonijiet mir-regolamenti lokali. Jista’ jsir biss f’EGER (DPO: “Egri Bikavér”, “Egri Bikavér Superior”) jew fi Szekszárd (DPO: “Szekszárdi Bikavér”).

 

Eszencia

Ungeriż

DPO

(1)

Il-meraq tal-frott żgħir botritysed (aszú) li jintilef b’mod naturali mit-tankijiet li jitqiegħed fihom meta jkun qed jinqata'. Kontenut ta’ zokkor residwu: mill-inqas 450 g/l. Estratt mingħajr zokkor: mill-inqas 50 g/l. Jista’ jintuża biss mad-DPO “Tokaji”.

 

Fordítás

Ungeriż

DPO

(1)

Inbid magħmul billi jitferra’ fuq polpa aszú magħsura tal-istess vendemmja, immaturat għal mill-inqas sentejn (sena minnhom fil-bettija). Jista’ jintuża biss mad-DPO “Tokaji”.

 

Máslás

Ungeriż

DPO

(1)

Inbid magħmul billi jitferra’ l-inbid fuq il-karfa tal-inbid Tokaji Aszú tal-istess żmien tal-qtugħ, immaturat għal mill-inqas sentejn (sena minnhom fil-bettija).

 

Késői szüretelésű bor

Ungeriż

DPO/IĠP

(1)

Qtugħ tard Il-kontenut taz-zokkor tal-most ikun mill-inqas 204,5 g/l

 

Válogatott szüretelésű bor

Ungeriż

DPO/IĠP

(1)

Inbid magħmul minn frott żgħir magħsur. Il-kontenut taz-zokkor tal-most ikun mill-inqas 204,5 g/l

 

Muzeális bor

Ungeriż

DPO/IĠP

(1)

Inbid immaturat fi flixkun għal mill-inqas ħames snin.

 

Siller

Ungeriż

DPO/IĠP

(1)

Inbid aħmar b’kulur ileqq ħafna minħabba ż-żmien qasir ta’ maċerazzjoni.

 

Szamorodni

Ungeriż

DPO

(1)

Inbid magħmul minn frott żgħir botrytised (aszú) u b’saħħtu, immaturat għal mill-inqas sentejn (sena minnhom fil-bettija). Il-most fih mill-inqas 230,2 gramma zokkor għal kull litru Jista’ jintuża biss mad-DPO “Tokaji”.

 


L-AWSTRIJA

Ausstich

Ġermaniż

DPO/IĠP

(1)

L-inbid għandu jsir minn għeneb ta’ sena ta’ qtugħ waħda u għandu jiġi ttikkettat b’informazzjoni dwar il-kriterji tal-għażla.

 

Auswahl

Ġermaniż

DPO/IĠP

(1)

L-inbid għandu jsir minn għeneb ta’ sena ta’ qtugħ waħda u għandu jiġi ttikkettat b’informazzjoni dwar il-kriterji tal-għażla.

 

Bergwein

Ġermaniż

DPO/IĠP

(1)

L-inbid isir minn għeneb imkabbar f’art imtarrġa jew f’vinji f’għoljiet weqfin b’għolja ta’ iktar minn 26 %.

 

Klassik/Classic

Ġermaniż

DPO

(1)

L-inbid għandu jsir minn għeneb ta’ sena ta’ qtugħ waħda u għandu jiġi ttikkettat b’informazzjoni dwar il-kriterji tal-għażla.

 

Heuriger

Ġermaniż

DPO/IĠP

(1)

L-inbid għandu jinbiegħ lill-bejjiegħ sal-aħħar ta’ Diċembru ta' wara l-qtugħ tal-għeneb u għandu jinbiegħ lill-konsumaturi sal-aħħar ta’ Marzu li jkun imiss.

 

Gemischter Satz

Ġermaniż

DPO/IĠP

(1)

L-inbid għandu jkun taħlita ta’ varjetajiet ta’ nbid abjad u varjetajiet ta’ nbid aħmar differenti.

 

Jubiläumswein

Ġermaniż

DPO/IĠP

(1)

L-inbid għandu jsir minn għeneb ta’ sena ta’ qtugħ waħda u għandu jiġi ttikkettat b’informazzjoni dwar il-kriterji tal-għażla.

 

Reserve

Ġermaniż

DPO

(1)

L-inbid għandu jkollu kontenut alkoħoliku minimu b'volum ta’ 13 %. Għall-inbid aħmar, in-numru tal-kontroll tal-inbid ta’ kwalità jista’ jiġi applikat mhux qabel l-1 ta’ Novembru ta’ wara s-sena tal-qtugħ; għall-inbejjed bojod mhux qabel il-15 ta’ Marzu ta’ wara s-sena tal-qtugħ.

 

Schilcher

Ġermaniż

DPO/IĠP

(1)

L-inbid għandu jsir fi Steiermark minn għeneb tal-varjetà “Blauer Wildbacher” biss imkabbar fir-reġjun vitikulturali ta’ Steirerland.

 

Sturm

Ġermaniż

IĠP

(1)

Most tal-għeneb iffermentat parzjalment b’kontenut ta’ alkoħol minimu b’volum ta’ 1 %. Sturm għandu jinbiegħ bejn Awwissu u Diċembru tas-sena tal-qtugħ u għandu jiffermenta waqt li jkun qed jinbiegħ.

 


IL-PORTUGALL

Canteiro

Portugiż

DPO

(3)

L-inbid jiġi ffortifikat wara l-fermentazzjoni u jinħażen f’bettija, jitqaddem għal perjodu minimu ta’ sentejn, u għandu jidher f’reġistru attwali speċifiku u ma jistax jiġi bbottiljat qabel tliet snin.

[Portaria no 125/98 de 24.7.1998]

 

Colheita Seleccionada

Portugiż

DPO

(1)

Terminu riservat għal inbid b’indikazzjoni ġeografika jew denominazzjoni tal-oriġini, mitfugħ fi fliexken tal-ħġieġ, ta' karatteristiċi organolettiċi distinti, qawwa alkoħolika attwali ogħla b’mill-inqas volum ta’ 1 % mill-minimu stabbilit legalment, għandu jidher f’reġistru speċifiku u l-indikazzjoni tas-sena tal-qtugħ hija obbligatorju.

[Portaria no 924/2004, de 26.7.2004]

 

Crusted/Crusting

Ingliż

DPO

(3)

Inbid port ta’ karatteristiċi organolettiċi eċċezzjonali, li fi żmien l-ibbottiljar ikun aħmar u b’palat qawwi, ta’ riħa u togħma fina miksuba mit-taħlit ta’ nbejjed minn diversi snin sabiex tinkiseb il-komplimentarjetà tal-karatteristiċi organolettiċi, li fi stadju minnhom jifforma depożitu (skorċa) mal-flixkun. Skont il-Port and Douro Wine Institute, dan l-inbid jista’ juża d-denominazzjoni.

[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

 

Escolha

Portugiż

DPO

(1)

Terminu riservat għal inbid b’indikazzjoni ġeografika jew denominazzjoni tal-oriġini, mitfugħ fi fliexken tal-ħġieġ, ta' karatteristiċi organolettiċi distinti, u għandu jidher f’reġistru attwali speċifiku.

[Portaria no 924/2004, de 26.7.2004]

 

Escuro

Portugiż

DPO

(3)

Inbid b’intensità ta’ riħa profonda li tirriżulta mill-bilanċ ta’ kuluri fi skala minn oranġjo sa kannella predominanti, miksub minħabba l-ossidazzjoni tas-sustanzi li jagħtu l-kulur lill-inbid u t-tneħħija tal-materjal żejjed minn ġol-bettija

[Portaria no 125/98 de 24.7.1998]

 

Fino

Portugiż

DPO

(3)

Inbid ta’ kwalità u eleganti b’bilanċ perfett b’bilanċ ta’ freskezza tal-aċidi, il-maturità u r-riħa żviluppati permezz tal-maturazzjoni fil-bettija.

[Portaria no 125/98 de 24.7.1998]

 

Frasqueira

Portugiż

DPO

(3)

Inbid fejn id-denominazzjoni hija assoċjata mas-sena tal-qtugħ, u l-prodott għandu jinkiseb mill-varjetajiet tradizzjonali b’maturazzjoni minima ta’ 20 sena, li jippreżenta kwalità distinta u qabel u wara l-ibbottiljar għandu jidher f’reġistru attwali speċifiku.

[Portaria no 125/98 de 24.7.1998]

 

Garrafeira

Portugiż

DPO/IĠP

(1, 3)

1.

Terminu riservat għal inbid b’indikazzjoni ġeografika jew denominazzjoni tal-oriġini, assoċjat mas-sena tal-qtugħ, b’karatteristiċi organolettiċi distinti, għall-inbid aħmar, il-maturazzjoni minima hija 30 xahar, li f’mill-inqas 12-il xahar minnhom irid ikun fi fliexken tal-ħġieġ, u għall-inbid abjad jew rosé, il-maturazzjoni minima hija 12-il xahar, li f’mill-inqas 6 xhur minnhom irid ikun fi fliexken tal-ħġieġ, u għandu jidher f’reġistru attwali speċifiku.

[Portaria no 924/2004, de 26.7.2004]

2.

Inbid port li, wara stadju fi btieti tal-injam, jintefa’ f’kontenituri tal-ħġieġ għal perjodu minimu ta’ tmien snin, u wara jiġi bbottiljat.

[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

 

Lágrima

Portugiż

DPO

(3)

Inbid port li l-grad ta’ ħlewwa tiegħu għandu jikkorrispondi ma’ densità ta’ 1 034 sa 1 084 f’20o C.

[Decreto-Lei no 166/86, de 26.6.1986]

 

Leve

Portugiż

DPO

(1, 3)

1.

Terminu riservat għall-inbid tar-reġjun Estremadura li għandu qawwa alkoħolika naturali minima mitluba għaż-żona vitikulturali inkwistjoni, massimu ta’ qawwa alkoħolika attwali ta’ volum ta’ 10 %, aċidità fissa espressa f’termini ta’ aċidu tartariku, daqs jew ogħla minn 4,5 g/l, pressjoni massima ta’ 1 bar u l-parametri analitiċi li jibqa’ jkunu jaqblu mal-valuri definiti għall-inbid b’indikazzjoni ġeografika inġenerali.

[Portaria no 1066/2003, de 26.9.2003]

2.

Terminu riservat għall-inbid tar-reġjun Ribatejano li għandu qawwa alkoħolika naturali minima mitluba għaż-żona vitikulturali inkwistjoni, massimu ta’ qawwa alkoħolika attwali ta’ volum ta’ 10,5 %, aċidità fissa espressa f’termini ta’ aċidu tartariku, daqs jew ogħla minn 4 g/l, pressjoni massima ta’ 1 bar u l-parametri analitiċi li jibqa’ jkunu jaqblu mal-valuri definiti għall-inbid b’indikazzjoni ġeografika inġenerali.

[Portaria no 424/2001, de 19.4.2001]

 

Nobre

Portugiż

DPO

(1)

Terminu riservat għad-denominazzjoni tal-oriġini Dão li tilħaq il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-istatut tal-inbid tar-reġjun Dão.

[Decreto-Lei no 376/93, de 5.11.1993]

 

Reserva

Portugiż

DPO

(1, 3, 4)

1.

Terminu riservat għal inbid b’indikazzjoni ġeografika jew denominazzjoni tal-oriġini, mitfugħ fi fliexken tal-ħġieġ, assoċjat mas-sena tal-qtugħ, ta' karatteristiċi organolettiċi distinti, qawwa alkoħolika attwali ogħla mill-minimu stabbilit legalment b’volum ta’ mill-inqas 0,5 %, għandu jidher f’reġistru attwali speċifiku.

2.

Terminu riservat għal inbejjed frizzanti ta’ kwalità, inbejjed frizzanti b’indikazzjoni ġeografika u denominazzjoni tal-oriġini, li jdumu bejn 12 u 24 xahar ibbottiljati qabel ma jsir il-metodu ta' tisfija, degorgement jew it-tneħħija tal-karfa tal-inbid.

3.

Terminu riservat għal inbid likuri b’indikazzjoni ġeografika u denominazzjoni tal-oriġini, mitfugħ fi fliexken tal-ħġieġ, assoċjat mas-sena tal-qtugħ, li ma jistax jinbiegħ qabel tliet snin, għandu jidher f’reġistru attwali speċifiku.

[Portaria no 924/2004, de 26.7.2004]

4.

Inbid port b’karatteristiċi organolettiċi distinti, li għandu kumplessità ta’ riħa u togħma, miksuba permezz tat-taħlit ta' nbejjed ta' stadji varji ta' gradi, li jagħtuh karatteristiċi organolettiċi speċifiċi.

[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

 

Velha reserva (jew grande reserva)

Portugiż

DPO

(1, 3)

Terminu riservat għal inbejjed frizzanti ta’ kwalità, inbejjed frizzanti b’indikazzjoni ġeografika u denominazzjoni tal-oriġini, li jdumu iktar minn 36 xahar ibbottiljati qabel ma jsir il-metodu ta' tisfija, degorgement jew it-tneħħija tal-karfa tal-inbid.

[Portaria no 924/2004, de 26.7.2004]

 

Ruby

Ingliż

DPO