Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0473

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 473/2009 tal- 25 ta’ Mejju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u r-Regolament 1290/2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni

OJ L 144, 9.6.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 174 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Impliċitament imħassar minn 32013R1305 U 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/473/oj

9.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/3


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 473/2009

tal-25 ta’ Mejju 2009

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u r-Regolament 1290/2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikoli 36 u 37 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Il-Kunsill Ewropew, fil-laqgħa tiegħu fil-11 u t-12 ta’ Diċembru 2008, approva Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku (PEIE), li jipprevedi l-bidu ta’ azzjonijiet prijoritarji biex l-ekonomiji tal-Istati Membri jkunu jistgħu jaġġustaw b’rata aktar mgħaġġla għall-isfidi attwali. Il-PEIE huwa bbażat fuq sforz ekwivalenti totalment għal madwar 1,5 % tal-PDG tal-Unjoni Ewropea, ċifra li tammonta għal madwar EUR 200 biljun.

(2)

Minn dan l-ammont, EUR 1 020 miljun għandhom ikunu disponibbli għall-Istati Membri kollha permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) bil-għan li jiġi żviluppat l-Internet tal-broadband f’żoni rurali u li jissaħħu l-operazzjonijiet marbuta mal-prijoritajiet stabbiliti fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 16a(1) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 (2) (minn hawn ‘il quddiem “sfidi ġodda”).

(3)

Huma meħtieġa diversi emendi għar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, sabiex jiġi stabbilit il-qafas legali biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw l-ammont ta’ EUR 1 020 miljun, f’kontinwità mal-emendi introdotti bir-Regolament (KE) Nru 74/2009 (3) li jippermetti l-użu mill-Istati Membri ta’ ammonti li jirriżultaw minn modulazzjoni obbligatorja miżjuda u fondi mhux użati ġġenerati skont l-Artikolu 136 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett skont il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa (4) dwar operazzjonijiet marbuta mal-isfidi ġodda.

(4)

Minħabba l-piż partikolari fil-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej tar-riżorsi msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/436/KE, l-Euratom tas-7 ta’ Ġunju 2007 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej (5), huwa adatt li jkompli jiġi previst, b’mod eċċezzjonali, li l-Kunsill, waqt li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummisjoni, jadotta d-deċiżjoni meħtieġa dwar l-ammont tal-appoġġ Komunitarju għall-iżvilupp rurali għall-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2007 sal-31 ta’ Diċembru 2013, it-tqassim annwali tiegħu kif ukoll l-ammont minimu li għandu jkun ikkonċentrat fir-reġjuni eliġibbli taħt l-Objettiv ta’ Konverġenza.

(5)

Minħabba r-riżorsi addizzjonali li għandhom isiru disponibbli bħala appoġġ Komunitarju għall-iżvilupp rurali taħt il-PEIE, huwa meħtieġ li l-Istati Membri jirrivedu l-Pjan Strateġiku Nazzjonali (NSP) tagħhom. Peress li l-Istati Membri kollha ser jirċievu fondi addizzjonali mill-2009, kollha għandhom ikunu meħtieġa li jirrivedu l-NSP tagħhom sal-15 ta’ Lulju 2009.

(6)

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-12 ta’ Diċembru 2008 jfakkru l-appoġġ tal-Kunsill Ewropew għall-PEIE, b’mod partikolari, l-iżvilupp tal-Internet tal-broadband, inkluż f’żoni li mhumiex moqdija tajjeb. Minħabba li ż-żoni rurali kemm-il darba jbatu minn nuqqasijiet fl-aċċess għall-Internet, l-appoġġ għall-infrastrutturi tal-broadband fiż-żoni rurali għandu jissaħħaħ bl-appoġġ tal-FAEŻR. Minħabba l-importanza ta’ din il-prijorità, l-Istati Membri, skont il-ħtiġijiet tagħhom, fil-programmi tagħhom għandhom jipprevedu l-operazzjonijiet marbuta ma’ din il-prijorità sa tmiem l-2009. Lista tat-tipi ta’ operazzjonijiet marbuta mal-infrastrutturi tal-broadband għandha tiġi stabbilita sabiex tgħin lill-Istati Membri jidentifikaw l-operazzjonijiet rilevanti fil-kuntest tal-qafas legali għall-iżvilupp rurali.

(7)

Peress li l-fondi addizzjonali mill-PEIE ser isiru disponibbli għall-Istati Membri kollha fl-2009 u l-2010, l-Istati Membri kollha fil-programmi tagħhom tal-iżvilupp rurali għandhom jipprevedu tipi ta’ operazzjonijiet relatati mal-isfidi l-ġodda diġà mill-2009.

(8)

L-obbligu li sal-15 ta’ Lulju 2009 għandom jiġu ppreżentati programmi riveduti tal-iżvilupp rurali għandu, għalhekk, japplika għall-Istati Membri kollha.

(9)

Minħabba l-użu addizzjonali, speċifiku u vinkolanti tar-riżorsi finanzjarji, li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-modulazzjoni obbligatorja skont ir-Regolament (KE) Nru 73/2009, tal-ammonti ġġenerati skont l-Artikolu 136 ta’ dak ir-Regolament u tal-ammonti li għandhom isiru disponibbli bħala appoġġ Komunitarju għall-iżvilupp rurali skont il-PEIE, il-bilanċ stabbilit bejn l-objettivi ta’ appoġġ għall-iżvilupp rurali m’għandux ikun affettwat minn dawk ir-riżorsi finanzjarji.

(10)

Iż-żoni rurali ta’ spiss tonqoshom l-infrastruttura tal-broadband, kemm fuq skala żgħira kif ukoll fuq skala akbar. Din tal-aħħar tista’ tkun kruċjali biex jinqdew żoni rurali anqas aċċessibbli. Sabiex jiġi żgurat l-użu l-aktar effikaċi tar-riżorsi disponibbli u sabiex ikun jista’ jseħħ l-iżvilupp sostantiv tal-Internet tal-broadband fiż-żoni rurali, l-operazzjonijiet pertinenti għandhom jitqiesu bħala eliġibbli mingħajr limitu fid-daqs tal-infrastruttura relatata. Għalhekk, il-limitu li jeżisti fid-daqs għall-infrastruttura tas-servizzi bażiċi għall-ekonomija u l-popolazzjoni rurali m’għandux japplika għall-operazzjonijiet relatati mal-infrastrutturi tal-broadband.

(11)

Sabiex jinkisbu l-objettivi speċifiċi ta’ politika li jissaħħu l-operazzjonijiet relatati mal-isfidi l-ġodda u li jiġu żviluppati l-infrastrutturi tal-Internet tal-broadband, huwa meħtieġ li jkun ipprovdut li r-riżorsi finanzjarji li jsiru disponibbli bħala appoġġ Komunitarju għall-iżvilupp rurali taħt il-PEIE, għandhom jintużaw għal ċerti għanijiet speċifiċi u li dan l-obbligu għandu jiġi kkombinat mal-obbligu eżistenti għall-ammonti li jirriżultaw mill-modulazzjoni obbligatorja u l-ammonti ġġenerati taħt l-Artikolu 136 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(12)

Minħabba l-importanza tal-operazzjonijiet tal-broadband fil-livell Komunitarju, iż-żieda tal-kontribut tal-FAEŻR previst fir-Regolament (KE) Nru 74/2009 għandha tapplika wkoll għal tali tipi ta’ operazzjonijiet biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tagħhom.

(13)

Sabiex jiġu faċilitati l-Istati Membri li huma partikolarment affettwati mill-kriżi ekonomika u li għandhom diffikultajiet biex jipprovdu r-riżorsi finanzjarji nazzjonali biex jintużaw il-fondi disponibbli tal-FAEŻR, għandhom ikunu permessi rati ogħla ta’ kofinanzjament eċċezzjonalment fl-2009.

(14)

Ladarba l-miżuri previsti fl-emendi proposti ma jippreġudikawx l-aspettattivi leġittimi tal-operaturi ekonomiċi u għandhom ikopru l-2009, dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2009.

(15)

Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 għandu jiġi emendat kif meħtieġ.

(16)

Sabiex ikun żgurat li jittieħed kont tal-PEIE għad-dixxipplina baġitarja, hu meħtieġ li jiġu adatti d-dispożizzjonijiet dwar il-livell massimu tal-baġit għan-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) imsemmija fl-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005 (6) billi jittieħed ukoll kont tas-somom iffissatti skont l-Intestatura 2 għall-iżvilupp rurali taħt il-pakkett ta’ rkupru skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/434/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2006/493/KE li tistabbilixxi l-ammont ta’ appoġġ Komunitarju għall-iżvilupp rurali għall-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2007 sal-31 ta’ Diċembru 2013, it-tqassim annwali tiegħu u l-ammont minimu li għandu jiġi kkonċentrat f’reġjuni eliġibbli taħt l-Objettiv ta’ Konverġenza (7) u l-ammont għal proġetti fil-qasam tal-enerġija li jista’ jiġi deċiż skont il-proċedura stabbilita fid-Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-finanzjament ta’ proġetti fil-qasam tal-enerġija u l-Internet tal-broadband kif ukoll il-Verifika tas-Saħħa tal-PAK fil-qafas tal-Pjan Ewropew ta’ Rilanċ Ekonomiku (8). Ir-Regolament (KE) Nru 1290/2005 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

l-Artikolu 12a jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 12a

Reviżjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jirrivedu, skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(1), il-pjani ta’ strateġija nazzjonali tagħhom skont ir-reviżjoni tal-linji gwida strateġiċi Komunitarji kif imsemmija fl-Artikolu 10.

2.   Il-pjan ta’ strateġija nazzjonali rivedut imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jintbagħat lill-Kummissjoni mhux aktar tard mil-15 ta’ Lulju 2009.”;

(2)

l-Artikolu 16a jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 16a

Operazzjonijiet speċifiċi relatati ma’ ċerti prijoritajiet

1.   Sal-31 ta’ Diċembru 2009, l-Istati Membri, fil-programmi tal-iżvilupp rurali tagħhom, skont il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom, għandhom jipprevedu tipi ta’ operazzjonijiet li għandhom il-prijoritajiet li ġejjin kif deskritti fil-linji gwida strateġiċi Komunitarji u speċifikati aktar fil-pjani ta’ strateġija nazzjonali:

(a)

tibdil fil-klima,

(b)

enerġiji rinovvabbli,

(c)

ġestjoni tal-ilma,

(d)

bijodiversità,

(e)

miżuri anċillari għar-ristrutturar tas-settur tal-ħalib,

(f)

innovazzjoni marbuta mal-prijoritajiet imsemmija fil-punti (a) sa (d),

(g)

infrastruttura tal-Internet tal-broadband fiż-żoni rurali.

It-tipi ta’ operazzjonijiet li għandhom jintrabtu mal-prijoritajiet imsemmija fil-punti (a) sa (f) tal-ewwel subparagrafu għandhom ikunu mmirati lejn il-kisba ta’ effetti bħall-effetti potenzjali msemmija fl-Anness II. Lista indikattiva ta’ tali tipi ta’ operazzjonijiet u l-effetti potenzjali tagħhom tinsab fl-Anness II. Lista ta’ tipi ta’ operazzjonijiet marbuta mal-prijorità msemmija fil-punt (g) tal-ewwel subparagrafu tinsab fl-Anness III.

Il-programmi riveduti tal-iżvilupp rurali, relatata mal-operazzjonijiet imsemmija f’dan il-paragrafu għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mil-15 ta’ Lulju 2009.

2.   Mill-1 ta’ Jannar 2009, għal tipi ta’ operazzjonijiet imsemmija fil-punti (a) sa (f) tal-paragrafu 1, ir-rati tal-intensità tal-għajnuna ffissati fl-Anness I jistgħu jiżdiedu b’10 punti perċentwali.

3.   Sal-31 ta’ Diċembru 2009, kull programm tal-iżvilupp rurali għandu jinkludi wkoll:

(a)

il-lista tat-tipi ta’ operazzjonijiet u l-informazzjoni imsemmija fl-Artikolu 16(c) dwar it-tipi speċifiċi ta’ operazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;

(b)

tabella li tistabbilixxi, għall-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2009 sal-31 ta’ Diċembru 2013, bil-miżura l-kontribut totali tal-Komunità għal tipi ta’ operazzjonijiet imsemmija fil-punti (a) sa (f) tal-paragrafu 1 u l-kontribut Komunitarju għal tipi ta’ operazzjonijiet imsemmija fil-punt (g) tal-paragrafu 1.”;

(3)

fl-Artikolu 17, il-paragrafu 3 jinbidel b’dan li ġej:

“3.   L-ammonti ekwivalenti għal dawk li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-modulazzjoni obbligatorja skont l-Artikolu 69(5a) u mill-2011, flimkien mal-ammonti ġġenerati skont l-Artikolu 136 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 tad- 19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa (*) u l-ammont imsemmi fl-Artikolu 69(2a) ta’ dan ir-Regolament m’għandhomx jitqiesu fil-kontribut totali tal-FAEŻR li minnu l-kontribut finanzjarju Komunitarju minimu għal kull assi jiġi kkalkulat kif previst fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

(*)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.”;"

(4)

fl-Artikolu 56 tinżied is-sentenza li ġejja:

“Il-limitazzjoni fid-daqs għall-infrastruttura m’għandhiex tapplika għall-operazzjonijiet imsemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 16a(1).”;

(5)

l-Artikolu 69 huwa b’dan emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“2a.   Il-parti tal-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 li tirriżulta miż-żieda tal-impenji globali kif stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/493/KE tat-13 ta’ Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-ammont ta’ appoġġ Komunitarju għall-iżvilupp rurali għall-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2007 sal-31 ta’ Diċembru 2013, it-tqassim annwali tiegħu u l-ammont minimu li għandu jiġi kkonċentrat f’reġjuni eliġibbli taħt l-Objettiv ta’ Konverġenza (**) kif emendata bid-Deċiżjoni 2009/434/KE (***) għandha tkun allokata għal tipi ta’ operazzjonijiet relatati mal-prijoritajiet stabbiliti fl-Artikolu 16a(1) ta’ dan ir-Regolament.

(**)  ĠU L 195, 15.7.2006, p. 22 (MT: ĠU L 335 M, 13.12.2008, p. 370)."

(***)  ĠU L 144, 9.6.2009, p. 25.”;"

(b)

il-paragrafi 5a u 5b jinbidlu b’dan li ġej:

“5a.   Ammont ekwivalenti għall-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-modulazzjoni obbligatorja skont l-Artikolu 9(4) u l-Artikolu 10(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 flimkien ma’, mill-2011, l-ammonti ġġenerati skont l-Artikolu 136 ta’ dak ir-Regolament għandu jintnefaq esklussivament mill-Istati Membri fil-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2010 sal-31 ta’ Diċembru 2015 bħala appoġġ Komunitarju taħt il-programmi attwali tal-iżvilupp rurali għal operazzjonijiet tat-tipi msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 16a(1) ta’ dan ir-Regolament.

Għall-Istati Membri l-ġodda, kif definit fl-Artikolu 2(g) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-perijodu msemmi fl-ewwel subparagrafu ta’ dan l-Artikolu għandu jkun mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-31 ta’ Diċembru 2015.

L-ewwel żewġ subparagrafi m’għandhomx japplikaw għall-Bulgarija u r-Rumanija.

Is-sehem tal-Istati Membri tal-ammont imsemmi fil-paragrafu 2a għandu jintefaq esklussivament mill-Istati Membri fil-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2009 sal-31 ta’ Diċembru 2015 bħala appoġġ Komunitarju taħt il-programmi attwali tal-iżvilupp rurali għal-operazzjonijiet tat-tipi msemmija fl-Artikolu 16a(1).

5b.   Jekk fl-għeluq tal-programm, l-ammont reali tal-kontribuzzjoni Komunitarja li jkun intefaq fuq l-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 16a(1), jkun anqas mill-ammont imsemmi fil-paragrafu 5a ta’ dan l-Artikolu, id-differenza għandha tkun rimborżata mill-Istat Membru lill-baġit ġenerali tal-Komunitjiet Ewropej sal-ammont li bih l-allokazzjonijiet totali disponibbli għall-operazzjonijiet minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 16a (1) jkunu nqabżu.

Barra minn hekk, jekk, fl-għeluq tal-programm, l-ammont reali tal-kontribuzzjoni Komunitarja li jkun intefaq fuq l-operazzjonijiet imsemmija fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 16a (1), ikun anqas mill-ammont imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 5a ta’ dan l-Artikolu, id-differenza għandha tkun rimburżata mill-Istat Membru lill-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej sal-ammont li bih l-ammont tal-kontribuzzjoni Komunitarja li ntefaq fuq l-operazzjonijiet imsemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 16a (1) ikunu qabeż l-allokazzjonijiet disponibbli skont ir-raba’ subparagrafu tal-paragrafu 5a ta’ dan l-Artikolu. Madankollu, jekk l-ammont reali tal-kontribuzzjoni Komunitarja li jintefaq fuq operazzjonijiet minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 16a(1) ikun anqas mill-allokazzjonijiet disponibbli għal dawk it-tipi ta’ operazzjonijiet, l-ammont li għandu jkun rimburżat għandu jitnaqqas b’dik id-differenza.”;

(6)

l-Artikolu 70 jinbidel kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 4, it-tieni subparagrafu jinbidel b’dan li ġej:

“Minkejja l-limiti stabbiliti fil-paragrafu 3, il-kontribuzzjoni tal-FAEŻR tista’ tiżdied sa 90 % għar-reġjuni ta’ konverġenza u għal 75 % għar-reġjuni mhux ta’ konverġenza għall-operazzjonijiet tat-tipi msemmija fl-Artikolu 16a(1), sal-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-modulazzjoni obbligatorja skont l-Artikolu 9(4) u l-Artikolu 10(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, l-ammont imsemmi fl-Artikolu 69(2a) ta’ dan ir-Regolament u, mill-2011, l-ammonti ġġenerati skont l-Artikolu 136 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.”;

(b)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“4b.   B’deroga mil-limiti stabbiliti fil-paragrafi 3 u 4, ir-rata tal-kontribuzzjoni tal-FAEŻR tista’ tiżdied b’massimu ta’ 10 punti perċentwali addizzjonali għal nefqa li għandha titħallas mill-Istati Membri fis-sena 2009. Il-limiti stabbiliti fil-paragrafi 3 u 4 għandhom, madankollu, jkunu rispettati għan-nefqa pubblika totali li ssir matul il-perjodu ta’ programmazzjoni.”;

(7)

fl-Anness II, it-titolu jinbidel b’ dan li ġej:

“Lista indikattiva b’tipi ta’ operazzjonijiet u l-effetti potenzjali relatati mal-prijoritajiet imsemmija fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 16a(1).”;

(8)

jiżdied Anness, li t-test tiegħu jinsab fl-Anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 1290/2005 huwa b’dan emendat kif ġej:

Fl-Artikolu 12, il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:

“1.   Il-limitu annwali għan-nefqa tal-FAEG għandu jkun kostitwit bl-ammonti massimi stabbiliti għalih skont il-qafas finanzjarju pluriennali previst fil-Ftehim Interistituzzjonali, nieqes l-ammonti msemmija fil-paragrafu 2, u:

(a)

nieqes l-ammont miżjud għall-Appoġġ għall-Iżvilupp Rurali bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/434/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2006/493/KE li tistabbilixxi l-ammont ta’ appoġġ Komunitarju għall-iżvilupp rurali għall-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2007 sal-31 ta’ Diċembru 2013, it-tqassim annwali tiegħu u l-ammont minimu li għandu jiġi kkonċentrat f’reġjuni eliġibbli taħt l-Objettiv ta’ Konverġenza (****) li mhijiex koperta bil-marġni taħt l-Intestatura 2 tal-qafas finanzjarju tal-Ftehim Interistituzzjonali li jeżisti barra s-sublimitu għan-nefqa tal-FAEG

(b)

nieqes kwalunkwe tnaqqis possibbli tal-limitu tal-Intestatura 2 fir-rigward tal-finanzjament tal-proġetti fil-qasam tal-enerġija, li jista’ jiġi deċiż skont il-proċedura stabbilita fid-Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni ta’ dwar il-finanzjament ta’ proġetti fil-qasam tal-enerġija u l-Internet tal-broadband kif ukoll il-Verifika tas-Saħħa tal-PAK fil-qafas tal-Pjan Ewropew ta’ Rilanċ Ekonomiku (*****).

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, il-25 ta’ Mejju 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

J. ŠEBESTA


(1)  L-Opinjoni tas-6.5.2009 (għadha ma ġietx ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali)

(2)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.

(3)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 100.

(4)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.

(5)  ĠU L 163, 23.6.2007, p. 17.

(6)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.

(7)  Ara paġna 25 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(8)  ĠU C 108, 12.5.2009, p. 1.


ANNESS

“ANNESS III

Lista bit-tipi ta’ operazzjonijiet relatati mal-prijorità msemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 16a(1)

Prijorità: Infrastruttura tal-broadband fiż-żoni rurali

Tipi ta’ operazzjonijiet

Artikoli u miżuri

Il-ħolqien ta’ u l-kapaċità għall-aċċess għall-infrastruttura tal-broadband li tinkludi faċilitajiet għat-twassil tas-servizzi (backhaul) u ta’ tagħmir tal-art (eż. teknoloġiji fissi, teknoloġiċi terrestri bla fili, ibbażati fuq is-satelliti jew kombinazzjoni ta’ teknoloġiji)

Artikolu 56: servizzi bażiċi għall-ekonomija u għall-popolazzjoni rurali

Titjib tal-infrastruttura tal-broadband eżistenti

Artikolu 56: servizzi bażiċi għall-ekonomija u għall-popolazzjoni rurali

Installazzjoni tal-infrastruttura tal-broadband passiva (pereżempju: xogħlijiet ta’ inġinerija ċivili bħal kanali, u elementi ta’ netwerk oħrajn bħal fibra skura eċċ) ukoll f’sinerġija ma’ infrastrutturi oħrajn (netwerks ta’ enerġija, trasport, ilma, dranaġġ eċċ).

Artikolu 56: servizzi bażiċi għall-ekonomija u għall-popolazzjoni rurali”


Top