EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0002

Direttiva tal-Kummissjoni 2009/2/KE tal- 15 ta’ Jannar 2009 li temenda, bil-għan li tadattaha għall-progress tekniku, għall-31 darba, id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettjar ta’ sustanzi perikolużi (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

OJ L 11, 16.1.2009, p. 6–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 85 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Impliċitament imħassar minn 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/2/oj

16.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 11/6


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2009/2/KE

tal-15 ta’ Jannar 2009

li temenda, bil-għan li tadattaha għall-progress tekniku, għall-31 darba, id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettjar ta’ sustanzi perikolużi

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettjar ta’ sustanzi perikolużi (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 28 tagħha,

Billi:

(1)

L-Artikolu 4.3 tad-Direttiva 67/548/KEE jistipula l-kriterji u l-proċedura li għandha tiġi segwita biex ikunu armonizzati l-klassifikazzjoni u t-tikkettjar tas-sustanzi. Il-Paragrafi 4.1.3, 4.1.4 u 4.1.5 tal-Anness VI għad-Direttiva 67/548/KEE lill-industrija jobbligawha li tipprovdi informazzjoni lill-Istati Membri, u lill-Istati Membri jobbligawhom li b’urġenza jagħmlu proposti għall-klassifikazzjoni u t-tikkettjar armonizzati, meta ssir disponibbli informazzjoni li tiġġustifika li sustanza tissodisfa l-kriterji bħala kimika mutaġenika, karċinoġenika jew tossika għar-riproduzzjoni.

(2)

L-Anness I għad-Direttiva 67/548/KEE fih lista ta' sustanzi perikolużi, flimkien ma' dettalji tal-klassifikazzjoni u t-tikkettjar ta' kull sustanza. Din il-lista jeħtiġilha tiġi aġġornata biex tinkludi sustanzi ġodda nnotifikati u sustanzi eżistenti oħra, kif ukoll biex tadatta ċerti entrati għall-progress tekniku. Barra minn hekk, f’dak l-Anness, jeħtieġ li l-entrati għal ċerti sustanzi jitħassru.

(3)

L-Anness I għad-Direttiva 67/548/KEE diġà fih bosta entrati ta’ gruppi, b’mod partikolari għal metalli li huma vvalutati skond approċċ ta’ raggruppament u applikazzjoni kollettiva abbażi ta’ analoġija bejn is-sustanzi.

(4)

L-Anness I għad-Direttiva 67/548/KEE ukoll fih ċerti gruppi li fihom il-membri ta’ grupp huma identifikati u fejn il-klassifikazzjoni kienet idderivata bl-użu ta’ approċċi ta’ raggruppament u applikazzjoni kollettiva, b’mod partikolari il-frazzjonijiet u l-gassijiet tal-petroleum.

(5)

L-Anness VI għad-Direttiva 67/548/KEE jistipula li d-dejta meħtieġa għall-klassifikazzjoni u t-tikkettjar tista’ tinkiseb minn għadd ta’ sorsi differenti, inklużi r-riżultati vvalidati ta’ relazzjonijiet bejn l-istruttura u l-attività, kif ukoll il-ġudizzju espert.

(6)

Il-klassifikazzjoni tal-komposti tan-nikil elenkati f’din id-Direttiva tibbaża fuq l-effetti li joriġinaw mill-jone Ni(2+) kif ukoll fuq id-dejta disponibbli għall-komposti tan-nikil. Il-klassifikazzjonijiet kienu dderivati bir-raggruppament tal-komposti tan-nikil tqlegħdu f'kategoriji abbażi tas-solubbiltà fl-ilma (eż. il-gruppi ta’ komposti tan-nikil li huma insolubbli, parzjalment solubbli u solubbli rispettivament). Is-solubbiltà fl-ilma ntużat bħala kriterju inizjali għad-definizzjoni ta’ dawn il-kategoriji, abbażi tal-argument li sustanzi tan-nikil b’solubbiltà simili fl-ilma jindikaw bijodisponibbiltà simili tal-jone Ni(2+), kif ukoll tossiċità sistemika simili. Dan jiġġustifika applikazzjoni kollettiva fi ħdan il-gruppi, mis-sustanzi li għalihom id-dejta disponibbli tal-ittestjar turi effett sistemiku speċifiku għal dawk is-sustanzi li għalihom ma teżistix dejta ta’ dan it-tip. Għal xi effetti, l-applikazzjoni kollettiva bejn il-gruppi hija ġġustifikata, minħabba li effetti simili jkunu ġew osservati fil-firxa kollha tas-solubbiltà fl-ilma. Pereżempju, studji epidemjoloġiċi juru li sew il-komposti solubbli tan-nikil kif ukoll dawk insolubbli (fit-truf opposti tal-firxa tas-solubbiltà) għandhom effetti karċinoġeniċi fl-apparat tan-nifs. Għaldaqstant, hemm raġunijiet sodi li jirfdu l-konklużjoni li l-komposti parzjalment solubbli (f’nofs din il-firxa) għandhom effetti karċinoġeniċi simili.

(7)

Bħala parti mill-valutazzjoni tal-informazzjoni kollha disponibbli għall-komposti tan-nikil, is-solubbiltà fl-ilma tista’ tintuża bħala approssimazzjoni għall-bijodisponibbiltà sistemika tal-jone Ni(2+) għal bosta effetti u sustanzi.

(8)

Il-klassifikazzjoni u t-tikkettjar tas-sustanzi li jissemmew f'din id-Direttiva għandhom jiġu riveduti fid-dawl tal-għarfien xjentifiku ġdid li jinkiseb. F’dan ir-rigward, partikolarment fil-qies tal-fatt li l-industrija tan-nikil dan l-aħħar issottomettiet informazzjoni preliminari, parzjali u mhux ivvalutata mill-pari, għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-eżitu tad-diskussjonijiet, fi ħdan l-Aġenzija Internazzjonali tar-Riċerka fuq il-Kanċer tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, dwar il-karċinoġeniċità tas-sustanzi tan-nikil, jew għal kwalunkwe sejbiet xjentifiċi ġodda rilevanti, jew għal interpretazzjonijiet tad-dejta użati biex jistabbilixxu l-klassifikazzjonijiet għall-komposti tan-nikil inklużi f’din id-Direttiva.

(9)

Il-miżuri pprovduti f'din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat għall-Adattament mal-Progress Tekniku tad-Direttivi għat-Tneħħija tal-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ f'Sustanzi u Preparazzjonijiet Perikolużi,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 67/548/KEE hija emendata kif ġej: L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)

L-entrati li jikkorrispondu mal-entrati stipulati fl-Anness 1A għal din id-Direttiva għandhom jinbidlu bl-entrati stipulati f’dak l-Anness;

(b)

L-entrati stipulati fl-Anness 1B għal din id-Direttiva għandhom jiddaħħlu skond l-ordni tal-entrati stipulati fl-Anness I għad-Direttiva 67/548/KEE;

(ċ)

L-entrati fl-Anness 1C għal din id-Direttiva għandhom jitħassru.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva l-iktar tard sal-1 ta' Ġunju 2009. Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet, flimkien ma’ tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir tali referenza.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 15 ta’ Jannar 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU 196, 16.8.1967, p. 1.


ANNESS 1A

Nru ta’ l-indiċi

Isem kimiku

Noti marbuta mas-sustanzi

Nru KE

Nru CAS

Klassifikazzjoni

Tikkettjar

Limiti ta’ Konċentrazzjoni

Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet

001-002-00-4

idrur tal-litju aluminju

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

borat tad-dibutilin idroġenu

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

imluħ taċ-ċjanur tal-idroġenu bl-eċċezzjoni ta' ċjanuri kumplessi bħal pereżempju ferroċjanuri, ferriċjanuri u ossiċjanur merkuriku u dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

dijuron (ISO);

3-(3,4-diklorofenil)-1,1-dimetilurea

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mankożeb (ISO);

kumpless (polimeriku) tal-manganiż etilenebis(ditijokarbamat) mal-melħ taż-żingu

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

manganiż etilenebis(ditijokarbamat) (polimeriku)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

karbosulfan (ISO);

2,3-diidro-2,2-dimetil-7-benzofuril [(dibutilammino)tijo]metilkarbamat

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfurakarb (ISO);

etil N-[2,3-diidro-2,2-dimetilbenżofuran-7-ilossikarbonil(metil)amminotijo]-N-iżopropil-β-alaninat

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

diossidu tan-nitroġenu; [1]

tetraossidu tad-dinitroġenu [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malatajon (ISO);

1,2-bis(etossikarbonil)etil O,O-dimetil fosforoditijoat;

[li fih ≤ 0.03 % iżomalatajon]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

fossim (ISO);

α-(dietossifosfinotijoilimino) fenilaċetonitril

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

tris(2-kloroetil)fosfat

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

ammonju tal-glufosinat (ISO);

2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

sulfid tad-disodju;

sulfid tas-sodju

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

perklorat tal-ammonju;

[li fih ≥ 80 % ta' partikoli ta' 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

dikromat tas-sodju

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

ossidu tal-kobalt

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

sulfur tal-kobalt

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

monossidu tan-nikil; [1]

ossidu tan-nikil; [2]

bunsenit [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

diossidu tan-nikil

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

triossidu tad-dinikil

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

sulfur tan-nikil (II); [1]

sulfur tan-nikil; [2]

millerit [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

disulfur tat-trinikil;

subsulfur tan-nikil; [1]

heazlewoodite [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

diidrossidu tan-nikil; [1]

idrossidu tan-nikil [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

trisodju(2-(α-(3-(4-kloro-6-(2-(2-(vinilsulfonil)etossi)etilammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)-2-ossido-5-sulfonatofenilażo)benżilidenidrażin)-4-sulfonatbenżoat)ram(II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

aċidu tal-arseniku u l-imluħ tiegħu bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

komposti tas-selenju bl-eċċezzjoni tas-sulfoselenid tal-kadmju u dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

nitrat tal-fidda

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

ċieżatin (ISO);

idrossitriċikloeżilstannan;

idrossidu tat-tri(ċikloeżil)landa

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

aċetat tal-fentin (ISO);

aċetat tat-trifeniltin

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10% ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

idrossidu tal-fentin (ISO);

idrossidu tat-trifeniltin

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

komposti tat-tributilin, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

komposti tat-trifentilin, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

metansulfonat tal-landa (II)

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jodossibenżin

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

jodossibenżoat tal-kalċju

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

merkurju

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

diklorur tal-merkurju;

klorur tal-merkurju

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

komposti tal-uranju bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

Taħlita ta’: (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-diossan-5,2′-norkaran);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-diossan-5,2′-norkaran)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoform;

tribromometan

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-dikloropropen; [1]

(Z)-1,3-dikloropropen [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-jodpropen;

jodur tal-allil

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-metilpropan-2-ol;

alcohol terz-butil

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

alkoħol tal-furfuril

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

ossidu tal-etilen;

ossiran

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

eteru tal-bis(2-kloroetil)

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

nitrat taċ-ċelluloża;

nitroċelluloża

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

eteru tal-bis(2-klorometil);

ossibis(klorometan)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-metossi-2-propanol;

eteru tal-metil glikol monopropilen

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epossi-4-epossietilċikloeżan;

diepossidu tal-4-vinilċikloeżin

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimetil-1,3,5-triossan;

paraldeide

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraossaċikloottan;

metaldeide

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-metil-2-pirrolidon;

1-metil-2-pirrolidon

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

imluħ tal-aċidu ossaliku bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

klorur tal-benżojl

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

aċetat tat-2-etossietil;

aċetat tal-etilglikol

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

aċidu 4-kloro-o-tolilossiaċetiku acid

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

imluħ u esteri tal-MCPA

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

benżoat tal-benżil

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

aċidu malejku

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

anidridu suċċiniku

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

kloroformat tal-propil;

aċidu kloroformiku propilester;

kloroformat tal-n-propil

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

aċetat tat-2-metossi-1-metiletil

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

aidu glutamiku, prodotti tar-reazzjoni ma' N-(C12-14-alkil)propilendiammina

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

klopiralid (ISO);

aċidu 3,6-dikloropiridin-2-karbossiliku

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

akrilat tat-terz-butil

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

Taħlita ta’: saliċilati tal-kalċju (C10-14 bil-friegħi u C18-30 alkilati);

fenati tal-kalċju (C10-14 bil-friegħi u C18-30 alkilati);

fenati sulfurizzati tal-kalċju (C10-14 bil-friegħi u C18-30 alkilati)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-butironitril

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

ossalonitril;

ċjanoġenu

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotoluen; [1]

dinitrotoluen [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-ażodi(formammid)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

6-ammino-4-idrossi-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftilażo)-1-naftilażo]naftalen-2,7-disulfonat tat-tetralitju

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diaċetilbenżidin

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

ċikloeżilammina

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2% ≤ C < 5%: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

etildimetilammina

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-metil-m-fenilendiammina;

2,4-toluendiammina

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

metenammina;

eżametilentetrammina

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

diammina tal-metil-fenilen;

diamminotoluen;

[prodott tekniku - taħlita ta' diammina tal-4-metil-m-fenilen (Nru tal-KE 202-453-1) u metil tat-2-metil-m-fenilen (Nru tal-KE 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

idroġenusulfat tal-idrossilammonju;

fosfat tal-idrossilammina; [2]

diidroġenufosfat tal-idrossilammina; [3]

4-metilbenżinsulfonat tal-idrossilammina [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolilfluwanid (ISO);

dikloro-N-[(dimetilammino)sulfonil]fluworo-N-(p-tolil)metansulfenammid;

[li fihom ≥ 0.1 % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' anqas minn 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

metil iżocċjanat

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

imluħ tal-aċidu tijoċjaniku, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

etil-2-(iżoċjanatsulfonil)benżoat

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

imluħ alkalini u imluħ tal-ert alkalini, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

tijoċjanat tat-tallju

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

imluħ tal-metall tal-aċidu tijoċjaniku, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

bis(trifluworometilsulfonil)imid tal-litju

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

Taħlita ta’: 2,2′-bis(terz-pentilperossi)-p-diiżopropilbenżin;

2,2′-bis(terz-pentilperossi)-m-diiżopropilbenżin

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

Suf minerali, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness;

[Fibri (tas-silikat) tal-ħġieġ magħmulin mill-bniedem b'orjentazzjoni aleatorja b'kontenut ta' ossidu alkalin u ossidu tal-ert alkalin (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ta' aktar minn 18 % skond il-piż]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

Fibri taċ-Ċeramika Refrattarji, Fibri għal-Skopijiet Speċjali, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati x'imkien ieħor f'dan l-Anness;

[Fibri (tas-silikat) tal-ħġieġ magħmulin mill-bniedem b'orjentazzjoni aleatorja b'kontenut ta' ossidu alkalin u ossidu tal-ert alkalin (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) ta' 18 % jew inqas skond il-piż]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


ANNESS 1B

Nru ta’ l-indiċi

Isem kimiku

Noti marbuta mas-sustanzi

Nru KE

Nru CAS

Klassifikazzjoni

Tikkettjar

Limiti ta’ Konċentrazzjoni

Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet

003-003-00-5

(2-metilpropil)litju;

iżobutillitju

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

dietilmetossiboran

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

aċidu 4-formilfenilboroniku

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

perborat tas-sodju; [1]

aċidu perboriku, melħ tas-sodju; [2]

aċidu perboriku, melħ tas-sodju, monoidrat; [3]

perossometaborat tas-sodju; [4]

aċidu perboriku (HBO(O2)), melħ tas-sodju, monoidrat; [5]

perossoborat tas-sodju;

[li fihom < 0,1 % (w/w) ta’ partikoli b’dijametru ajrudinamiku ta’ anqas minn 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

perborat tas-sodju; [1]

aċidu perboriku, melħ tas-sodju; [2]

aċidu perboriku, melħ tas-sodju, monoidrat; [3]

perossometaborat tas-sodju; [4]

aċidu perboriku (HBO(O2)), melħ tas-sodju, monoidrat; [5]

perossoborat tas-sodju;

[li fihom ≥ 0,1 % (w/w) ta’ partikoli b’dijametru ajrudinamiku ta’ anqas minn 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

aċidu perboriku (H3BO2(O2)), melħ tal-monosodju, triidrat; [1]

aċidu perboriku, melħ tas-sodju, tetraidrat; [2]

aċidu perboriku (HBO(O2)), melħ tas-sodju, tetraidrat; [3]

perossoborat eżaidrat tas-sodju;

[li fihom < 0,1 % (w/w) ta’ partikoli b’dijametru ajrudinamiku ta’ anqas minn 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

aċidu perboriku (H3BO2(O2)), melħ tal-monosodju, triidrat; [1]

aċidu perboriku, melħ tas-sodju, tetraidrat; [2]

aċidu perboriku (HBO(O2)), melħ tas-sodju, tetraidrat; [3]

perossoborat eżaidrat tas-sodju;

[li fihom ≥ 0,1 % (w/w) ta’ partikoli b’dijametru ajrudinamiku ta’ anqas minn 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenil-3-(p-toluensulfonil)urea

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

terz-butil (1R,5S)-3-ażabiċiklo[3.1.0]eż-6-ilkarbamat

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluensulfonil)-N′-(3-(p-toluensulfonilossi)fenil)urea;

3-({[(4-metilfenil)sulfonil]karbamojl}ammino)fenil 4-metilbenżinsulfonat

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

taħlita ta’: N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-fenilurea];

N-(4-[[4-[[(fenilammino)karbonil]ammino]fenilmetil]fenil]-N′-ċikloeżilurea;

N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-ċikloeżilurea]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-eżil-N-etossikarboniltijokarbamat

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-ottil]urea

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

idrossidu tad-dietildimetilammonju

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

aluminju-manjeżju-karbonat-idrossidu-perklorat-idrat

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-etossifenil)(3-(4-fluworo-3-fenossifenil)propil)dimetilsilan

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-butanon-O,O′,O′′-(fenilsililidin)triossim

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietossisilil)propil)ottantijoat

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetilbut-2-il)-trimetossisilan

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimetilsilil)amminopropilmetildietossisilan

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

taħlita ta’: O,O′,O′′,O′′′-silantetrajl tetrakis(4-metil-2-pentanon ossim) (3 sterjoiżomeri)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

prodott tar-reazzjoni ta’ silika amorfu (50-85 %), butil (1-metilpropil) manjeżju (3-15 %), tetraetil ortosilikat (5-15 %) u tetraklorur tat-titanju (5-20 %)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-aċetossi-3′-metossifenil) propil]trimetossisilan

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

silikat tal-fluworid tal-manjeżju-sodju

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol-difosfit;

3,9-bis[2,4-bis(1-metil-1-feniletil)fenossi]-2,4,8,10-tetraossa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodeċildifenil fosfat

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilen bifosfat

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluworo-N-metil-1-butansulfonammid tat-trifenil(fenilmetil)fosfonju (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

nanofluworo-butan-1-sulfonat tetrabutil fosfonju

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

taħlita ta’: potassju o-toluenfosfonat;

potassju m-toluenfosfonat;

potassju p-toluenfosfonat

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

taħlita ta’: dimetil (2-(idrossimetilkarbamojl)etil)fosfonat;

dietil (2-(idrossimetilkarbamojl)etil)fosfonat;

(2-(idrossimetilkarbamojl)etil)fosfonat tal-metil etil

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

aċidu bis(2,4,4-trimetilpentil)ditijofosfoniku

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

aċidu (4-fenilbutil)fosfoniku

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

kubrit

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

idroklorur tal-1-ammino-2-metil-2-propantijol

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

perklorat tal-ammonju;

[li fih < 80 % ta’ partikoli ta’ 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

ossidu tat-titanju potassju (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimetiletil)-1,1-dimetil-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametil-2,4-ċiklopentadien-1-il]silanaminato(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadien]-titanju

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

trab tan-nikil;

[dijametru tal-partikoli < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

matte tan-nikil

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

sulfat tan-nikil f’forma ta’ tajn u ħama, għall-irfinar elettrolitiku bir-ram, mingħajr ram

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

tajn u ħama, għall – irfinar elettrolitiku bir – ram, mingħajr ram

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

diperklorat tan-nikil;

aċidu perkloriku, melħ tan-nikil(II)

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

bis(sulfat) tad-dipotassju nikil; [1]

bis(sulfat) tan-nikil diammonju [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

bis(sulfammidat) tan-nikil;

sulfamat tan-nikil

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

bis(tetrafluworoborat) tan-nikil

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

diformat tan-nikil; [1]

aċidu formiku, melħ tan-nikil; [2]

aċidu formiku, melħ tan-nikil ram [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5%: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

di(aċetat) tan-nikil; [1]

aċetat tan-nikil [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

dibenżoat tan-nikil

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

bis(4-ċikloeżilbutirat) tan-nikil

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

stearat tan-nikil(II)

ottadekanoat tan-nikil(II)

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

dilattat tan-nikil

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

ottanoat tan-nikil(II)

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

difluworid tan-nikil; [1]

dibromid tan-nikil; [2]

dijodid tan-nikil; [3]

fluworid tal-potassju nikil [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

eżafluworosilikat tan-nikil

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

selenat tan-nikil

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

fosfat tal-idroġenu nikil; [1]

bis(fosfat tad-diidroġenu) nikil; [2]

bis(ortofosfat) tat-trinikil; [3]

difosfat tad-dinikil; [4]

bis(fosfinat) tan-nikil; [5]

fosfinat tan-nikil; [6]

aċidu fosforiku, melħ tal-kalċju nikil; [7]

aċidu difosforiku, melħ tan-nikil(II) [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

eżaċjanoferrat tan-nikil diammonju

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

diċjanid tan-nikil

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

kromat tan-nikil

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

silikat tan-nikil(II); [1]

ortosilikat tan-nikil; [2]

silikat tan-nikil (3:4); [3]

aċidu siliċiku, melħ tan-nikil; [4]

idrossibis[ortosilikat(4-)]trinikilat(3-) tat-triidroġenu [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

eżaċjanoferrat tad-dinikil

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

bis(arsenat) tat-trinikil;

arsenat tan-nikil(II)

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

ossalat tan-nikil; [1]

aċidu ossaliku, melħ tan-nikil [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

tellurid tan-nikil

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

tetrasulfid tat-trinikil

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

bis(arsenit) tat-trinikil

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

periklażi griż tan-nikil kobalt;

C.I. Pigment Iswed 25;

C.I. 77332; [1]

diossidu tan-nikil kobalt; [2]

ossidu tan-nikil kobalt [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

triossidu tal-landa nikil;

stannat tan-nikil

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

dekaossidu tat-triuranju nikil

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

ditijoċjanat tan-nikil

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

dikromat tan-nikil

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1% ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

selenit tan-nikil(II)

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

selenid tan-nikil

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

aċidu siliċiku, melħ tan-nikil ċomb

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

diarsenid tan-nikil; [1]

arsenid tan-nikil [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

priderit isfar ċar tat-titanju barju nikil;

C.I. Pigment Isfar 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

diklorat tan-nikil; [1]

dibromat tan-nikil; [2]

sulfat tal-idroġenu tal-etil, melħ tan-nikil(II) [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

trifluworoaċetat tan-nikil(II); [1]

propjonat tan-nikil(II); [2]

bis(benżinsulfonat) tan-nikil; [3]

ċitrat tal-idroġenu nikil(II); [4]

aċidu ċitriku, melħ tan-nikil ammonju; [5]

aċidu ċitriku, melħ tan-nikil; [6]

bis(2-etileżanoat) tan-nikil; [7]

aċidu 2-etileżanojku, melħ tan-nikil; [8]

aċidu dimetileżanojku, melħ tan-nikil; [9]

iżoottanoat tan-nikil(II); [10]

iżoottanoat tan-nikil; [11]

bis(iżononanoat) tan-nikil; [12]

neononanoat tan-nikil(II); [13]

iżodekanoat tan-nikil(II); [14]

neodekanoat tan-nikil(II); [15]

aċidu neodekanojku, melħ tas-sodju; [16]

neoundekanoat tan-nikil(II); [17]

bis(d-glukonat-O 1,O 2)nikil; [18]

3,5-bis(terz-butil)-4-idrossibenżoat tan-nikil (1:2); [19]

palmitat tan-nikil(II); [20]

(2-etileżanoat-O)(iżononanoat-O)nikil; [21]

(iżononanoat-O)(iżottanoat-O)nikil; [22]

(iżoottanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [23]

(2-etileżanoat-O)(iżodekanoat-O)nikil; [24]

(2-etileżanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [25]

(iżodekanoat-O)(iżottanoat-O)nikil; [26]

(iżodekanoat-O)(iżononanoat-O)nikil; [27]

(iżononanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [28]

aċidi grassi, bi friegħi C6-19, imluħ tan-nikil; [29]

aċidi grassi, C8-18 u C18 mhux saturati, imluħ tan-nikil; [30]

aċidu 2,7-naftalindisulfoniku, melħ tan-nikil(II); [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

sulfit tan-nikil (II); [1]

triossidu tat-tellurju tan-nikil; [2]

tetraossidu tat-tellurju tan-nikil; [3]

fosfat tal-ossidu tal-idrossidu tan-nikil tal-molybdenum [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

borur tan-nikil (NiB); [1]

borur tad-dinikil; [2]

borur tat-trinikil; [3]

borur tan-nikil; [4]

siliċur tad-dinikil; [5]

disiliċur tan-nikil; [6]

fosfur tad-dinikil; [7]

fosfur tal-boron tan-nikil [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

tetraossidu tan-nikil tad-dialuminju; [1]

triossidu tat-titanju tan-nikil; [2]

ossidu tat-titanju tan-nikil; [3]

eżaossidu tad-divanadju tan-nikil; [4]

ottaossidu tan-nikil tad-dimolibdenum tal-kobalt; [5]

triossidu tal-nikil żirkonju; [6]

tetraossidu tan-nikil molibdenu; [7]

tetraossidu tat-tangstin nikil; [8]

olivin, nikil aħdar; [9]

diossidu tan-nikil litju; [10]

ossidu tan-nikil molibdenu; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

ossidu tan-nikil litju kobalt

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

taħlita ta’: kumpless ta’ 2,2′-[[ċis-1,2-ċikloeżandiilbis(nitrilometiliden)]bis[fenolat]](2-)N,N′,O,O′-ram; kumpless;

ta’ 2,2′-[[trans-1,2-ċikloeżandiilbis(nitrilmetilidin)]bis[fenolat]](2-)N,N′,O,O′-ram

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

aluminju-manjeżju-żingu-karbonat-idrossidu

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

tetrażingu(2+)bis(eżaċjanokobalt(3+))diaċetat

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

taħlita ta’: mono-u di-gliċerols taż-żejt tal-kanola

ammidu tal-aċidu taż-żejt tal-kanola tal-1,3-propandiammina,N-[3-(trideċilossi)-propil] bil-friegħi;

N,N-diorgano dithiocarbamate molybdenum complex

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

taħlita ta’: stannan tal-bis[(2-etil-1-ossoeżil)ossi]dioktil;

bis[((2-etil-1-ossoeżil)ossi)dioktilstannil]ossidu;

stannan tal-bis(1-fenil-1,3-dekandionil)dioktil; stannan

tat-((2-etil-1-ossoeżil)ossi)-(1-fenil-1,3-dekandionil)dioktil

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

taħlita ta’: idrossidu tat-tri-p-tolitin;

eża-p-tolil-distannossan

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

triidrat tal-gadolinju(III)sulfit

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

aċidu tal-idrossisulfit platinu (II)

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

soluzzjoni tal-aċidu nitrat/nitriku platinu (IV)

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

barju kalċju ċesju ċomb samarju stronzju bromur klorur fluworid jodur ewropju drogat

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

taħlita ta’: sek-butilfenil(fenil)metan, iżomeri mħallta;

1-(sek-butilfenil(fenil)-2-feniletan, iżomeri mħallta;

1-(sek-butilfenil-1-feniletan, iżomeri mħallta

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

ċikloeżadeka-1,9-dien

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

taħlita ta’: endo-2-metil-esso-3-metil-esso-2-[(esso-3-metilbiċiko[2.2.1]ett-esso-2-il)metil]biċiklo[2.2.1]ettan;

;esso-2-metil-esso-3-metil-endo-2-[(endo-3-metilbiċiklo[2.2.1]ett-esso-2-il)metil]biċiklo[2.2.1]ettan

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-eżil-biċiklo[2.2.1]ett-2-en

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

taħlita ta’: 5-endo-butil-biċiklo[2.2.1]ett-2-en;

5-esso-butil-biċiklo[2.2.1]ett-2-en (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluworo-1-butansulfinat tas-sodju

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-bromo-4,6-difluworoanilin

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluworo-4-jodo-1-buten

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluworofenil)metanol

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

klorur tat-2,3-epossipropiltrimetilammonju...%;

klorur tat-trimetilammonju gliċidil...%

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-eżaidro-4,6,6,7,8,8-eżametilindeno[5,6-c]piran;

galassolid;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-metossi-2-metilbutan;

eteru tal-metil terz-amil

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diiżopropossiċikloeżan

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

bis(tetrafluworoborat) tal-1-idrossi-4-fluworo-1,4-diażonjabiċiklo[2.2.2]ottan

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

ċis-1-ammino-2,3-diidro-1H-inden-2-ol

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-terz-butilfenil 2-butil-2-etil-1,3-propandiolfosfit

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benżil[2-(2-metossifenossi)etil]ammino}-3-(9H-karbażol-4-ilossi)propan-2-ol

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-ammino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluworo-1,1-etandiol, idroklorur;

[li fih < 0,1 % 4-kloroanilin (Nru tal-KE 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-ammino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluworo-1,1-etandiol, idroklorur;

[li fih ≥ 0,1 % 4-kloroanilin (Nru tal-KE 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R, 9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimetilammino-3-idrossi-6-metiltetraidropiran-2-il)ossi]-2-etil-3,4,12-triidrossi-9-metossi-3,5,7,9,11,13-eżametil-6,14-osso-1-ossaċiklotetradekan

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

ċiklopentanol tat-2-ċiklopentiliden;

1,1′-bi(ċiklopentiliden)-2-ol

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-etossi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluworo-2-(trifluworometil)-eżan

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

erythromycin A9-oxime (E);

erythromycin A9-oxime (E); (3R,4S,5S,6R,7R, 9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6,-didesossi-3-C-metil-3-O-metil-α-l-ribo-eżopiranosil)ossi)-14-etil-7,12,13-triidrossi-3,5,7,9,11,13-eżametil-6-((3,4,6-tridesossi-3-dimetilammino-β-d-ksiloeżapiranosil)ossi)ossaċiklotetradekan-2-ona-10-ossim (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′(4-(4-metossifenil)-1,3,5-triażin-2,4-diil)bisbenżin-1,3-diol

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

eteru tal-α-idro-ω-[[[(1,1-dimetiletil)diossi]karbonil]ossi]-poli[ossi(metil-1,2-etandiil)] ma’ 2,2-bis(idrossimetil)-1,3-propandiol (4:1);

prodott tar-reazzjoni ta’: eteru tal-α-idro-ω-((klorokarbonil)ossi)-poli(ossi(metil-1,2-etandiil)) ma’ 2,2-bis(idrossimetil)-1,3-propandiol ma’ 1,1-dimetiletilperossalat tal-potassju

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluworo-3,4-diidro-2-ossiranil-2H-1-benżopiran;

6-fluworo-2-(2-ossiranil)kroman

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

(Z)-3-kloro-3-(4-klorofenil)-1-idrossi-2-propen-1-sulfonat tas-sodju

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-eżametildekaidro-2H-indeno[4,5-b]furan

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenil-1,2-propandiol

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-eżametil-9-[1-(4-ossiranilmetossi-fenil)-etossi]-1,5-diossa-9-aża-spiro[5.5]undekan

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

taħlita ta’: 4-(1,3a,4,6,7,7a-eżaidro-4,7-metanoinden-5-iliden)-3-metilbutan-2-ol;

4-(3.3a,4,6,7,7a-eżaidro-4,7-metanoinden-5-iliden)-3-metilbutan-2-ol;

1-(1.3a,4,6,7,7a-eżaidro-4,7-metanoinden-5-iliden)pentan-3-ol;

1-(3.3a,4,6,7,7a-eżaidro-4,7-metanoinden-5-iliden)pentan-3-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-eżaidro-1H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-eżaidro-3H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-metossi-2,2,7,7-tetrametiltriċiklo[6.2.1.0(1,6)]undek-5-en

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabromobisfenol-A;

2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-iżopropilidendifenol

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol;

4-terz-ottilfenol

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenolftalin

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benżotriażol-2-il-4-metil-6-(2-metilallil)fenol

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenilen-bis(1-metiletiliden))bis-fenol

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluworo-3-trifluworometilfenol

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bis(4-idrossifenil)-1-feniletan

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-kloro-6-fluworo-fenol

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

polimeru tal-4,4′-sulfonilbisfenil mal-klorur tal-ammonju (NH4Cl), il-pentaklorofosforan u l-fenol

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-etossi-2,3-difluworobenżin

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

taħlita ta’: 1,2-naftokinonediażid-5-sulfonilklorur (jew aċidu sulfoniku)monoester ma’ 4,4′-(1-(4-(1-(4-idrossifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenol;

1,2-naftokinonediażid-5-sulfonilklorur (jew aċidu sulfoniku)diester ma’ 4,4′-(1-(4-(1-(4-idrossifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenol;

1,2-naftokinonediażid-5-sulfonilklorur (jew aċidu sulfoniku)triester ma’ 4,4′-(1-(4-(1-(4-idrossifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenol

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-metil-5-terz-butiltijofenol

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-kloro-2-kinolinil)vinil]benżaldeide;

3-[(E)-2-(7-kloro-2-kinolil)vinil]benżaldeide

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-metil-5-fenilpentan-1-al

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-diidrossi-5-nitrobenżaldeide

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-ċiklopropil-3-(2-metiltijo-4-trifluworometilfenil)-1,3-propandion

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benżilimidażolidin-2,4-dion

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis(2,3-diidrossipropilammino)antrakinone

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenilen)bis[5-kloro-1H-iżoindol]-1,3(2H)-dion

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-ammino-[2S-di(metilfenil)ammino]-1,6-difenil-4Z-eżen-3-on;

(2S,4Z)-5-ammino-2-(dibenżilammino)-1,6-difenileż-4-en-3-on

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-diossa-spiro[4.5]deċ-8-il)-ċikloeżanon

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

3-(1,2-etandiilaċetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion ċikliku

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epossiandrost-4-en-3,17-dion

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-trien-3,17-dion

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

ċikloeżadekanon

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S, 24R)-6,18-dibenżil-3,9,15,21-tetraiżobutil-4,10,12,16,22,24-eżametil-1,7,13,19-tetraossa-4,10,16,22-tetraażaċiklo-tetrakosan-2,5,8,11,14,17,20,23-ottaon

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimetil-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benżo[1,4]tijażiniliden]-3,3′-dion

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butil-5-nitrobenżofuran-3-il)[4-(3-dibutilamminopropossi)fenil]metanon

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-diklorofenil)-3,4-diidro-2H-naftalen-1-on

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-idrossi-1-(4-(4-(2-idrossi-2-metilpropjonil)benżil)fenil)-2-metilpropan-1-on

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

sodju 3-(metossikarbonil)-4-osso-3,4,5,6-tetraidro-2-piridinolat

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

taħlita ta’: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 u 10-etiliden-3-ossatriċiklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etiliden-3-ossatriċiklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etiliden-3-ossatriċiklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

etil 7-kloro-1-(2,4-difluworofenil)-6-fluworo-1,4-diidro-4-osso-1,8-naftiridin-3-carbossilat

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

bisulfit tas-sodju menadjon;

aċidu 2-naftalinsulfoniku,1,2,3,4-tetraidro-2-metil-1,4-diosso-, melħ tas-sodju

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

bisulfit tan-nikotinammid menadjon;

aċidu 1,2,3,4-tetraidro-2-metil-1,4-diossonaftalin-2-sulfoniku, kompost ma’ nikotin-3-ammid (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

nitrilotriaċetat tat-trisodju

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemektin (ISO);

[taħlita ta’ milbemiċin A3 (Nru CAS 51596-10-2) u milbemiċin A4 (Nru CAS 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-etileżil-2-etileżanoat

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

ftalat tad-diiżobutil

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

aċidu sulfoniku perfluworoottan;

aċidu ettadekafluworoottan-1-sulfoniku; [1]

sulfonat tal-perfluworoottan potassju;

ettadekafluworoottan-1-sulfonat tal-potassju; [2]

sulfonat tal-perfluworoottan dietanolammina; [3]

sulfonat tal-perfluworoottan ammonju;

ettadekafluworoottansulfonat tal-ammonju; [4]

sulfonat tal-perfluworoottan litju;

ettadekafluworoottansulfonat tal-litju [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

klodinafop-proparġil (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

1-(2,4-diklorofenil)-5-(triklorometil)-1H-1,2,4-triażol-3-carbossilat tal-etil

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

4-nitrobenżinsulfonat tal-[(4S,5S)-4-benżil-2-osso-5-ossażolidinil]metil 4-nitrobenżinsulfonat

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

prodott taż-żieda tal-aċidu 4-osso-4-(p-tolil)butiriku mal-4-etilmorfolin

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

aċidu aċetiku tat-[[2-metil-1-(1-ossopropossi)propossi](4-fenilbutil)fosfinil]

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

aċidu akriliku, ester tat-3-(trimetossisilil)propil

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

taħlita ta’: osso(fenil)aċetat tat-2-(2-((osso(fenil)aċetil)ossi)etossi)etil;

osso(fenil)aċetat tat-(2-(2-idrossietossi)etil)

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetil-propil)fenossi)-propil]-1-idrossi-5-(2-metilpropil-ossikarbonilammino)-naftammid

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

5-{[4-kloro-6-(1-naftilammino)-1,3,5-triażin-2-il]ammino}-4-idrossi-3-[(E)-(4-metossi-2-sulfonatofenil)diażenil]-2,7-naftalindisulfonat tat-trisodju

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-aċetossipropjonilklorur;

aċetat tal-(1S)-2-kloro-1-metil-2-ossoetil

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

N-(3-propjonat)-l-aspartat tat-trisodju

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

propjonat tal-1-bromo-2-metilpropil

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

8-ammino-5-{4-[2-(sulfonatoetossi)sulfonil]fenilażo}naftalin-2-sulfonat tad-disodju

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

ester tat-2-butiloktil aċidu 2-idrossibenżojku

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

aċetat tat-2-(2-osso-5-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,3-diidro-1-benżofuran-3-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

aċidu 2-(formilammino)-3-tijofenkarbossiliku;

aċidu 2-formammido)-3-tijofenkarbossiliku

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-tritijaundekametilen-1,11-dimetakrilat

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimetil (2S)-2-idrossisuċċinat

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

metil 2,2-dimetil-6-metilenċikloeżxankarbossilat

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

2-(4-fluworo-6-(metil-(2-(sulfatetilsulfonil)etil)ammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)-5-idrossi-6-(4-metil-2-sulfonatofenilażo)naftalin-1,7-disulfonat tat-tetrasodju

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

aċidu d-eritro-eżanojku 2,4-dideossi-3,5-O-(1-metiletiliden)-1,1-dimetiletilester;

terz-butil 2-[(4R,6S)-6-(idrossimetil)-2,2-dimetil-1,3-diossan-4-il]aċetat

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-aċetossi-2-(R,S)butirilossimetil-1,3-ossatijolan

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(klorokarbonil)-2-metilfenil]aċetat

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-metil-1,5-pentandiammina-1,3-benżindikarbossilat

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

2-(nonanojlossi)benżinsulfonat tas-sodju

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

idroklorur ta’ N 2-dodekanojl-l-arċininat

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

3-(4-(7-aċetilammino-1-idrossi-3-sulfonatonaftalin-2-ilażo)-5-metossi-2-sulfonatfenilażo)-7-(4-ammino-3-sulfonatofenilammino)-4-idrossinaftalin-2-sulfonat tat-tetrakis(bis(2-idrossietil)metilammonju)

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-idrossi-γ-butirolatton

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

6,8-dikloroottanoat tal-etil

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

melħ tas-sodju tal-aċidu 4-ammino-3,6-bis[[5-[[4-kloro-6-[(2-metil-4-sulfofenil)ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]-2-sulfofenil]ażo]-5-idrossi-2,7-naftalindisulfoniku

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

7-(4-(4-(3-(2-sulfatoetansulfonil)fenilammino)-6-(4-(2-sulfatoetansulfonil)fenilammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)-2-ureidofenilażo)naftalen-1,3,6-trisulfonat tal-pentasodju

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

aċidu 3,10-diammino-6,13-dikloro-2-((6-(((4-(1,1-dimetiletil)fenil)sulfonil)ammino)-2-nafthalenil)sulfonil)-4,11-trifenodiossażindisulfoniku, melħ tas-sodju potassju litju

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

aċidu sulfonil]enil]ażo]fenil]-3-amminopropanojku N-[5-[[4-[[3-[(amminokarbonil)ammino]-4-[(3,6,8-trisulfonatonaftalen-2-il)ażo]fenil]ammino]-6-kloro-1,3,5-triażin-2-il]ammino]-2-sulfonat-4-[[4-[[-2-(ossisulfonat)etil] tal-pentasodju

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-fluworo-6-(2-(2-vinilsulfoniletossi)etilammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino]fenilażo]fenilażo}naftalen-4,6,8-trisulfonat, melħ tat-trisodju

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimetiletil 4′-(bromometil)bifenil-2-carbossilat

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

2-(aċetilammino)-3-kloropropjonat tal-metil

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

naftalen-2,6-dikarbossilat tal-bis(2-etileżil)

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

benżoat tat-2-klorosulfonil-4-(metansulfonilamminometil

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-metil-2-etil-but-2-enoat

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

aċidu (2S)-5-(benżilossi)-2-(1,3-diosso-1,3-diidro-2H-iżoindol-2-il)-5-ossopentanojku

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

karbonat tal-kloro-1-etilċikloeżil

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-iżopropil-5-carbossi-1,3-diossan

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

(9-aċetossi-3,8,10-trietil-7,8,10-trimetil-1,5-diossa-9-aża-spiro[5.5]undek-3-il)ottadekanoat tal-metil

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

ossalat tal-ammonju dibutil-3-(4-(5-ammonjo-2-butil)benżofuran-3-il)karbonil)fenossi)propil;

(5-ammino-2-butilbenżofuran-3-il) [4-(3-dibutilamminopropossi)fenil]metanon, diossalat

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

1,4-ċikloeżandikarbossilat tad-dietil

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

taħlita ta’: (2-benżojl)benżoat tat-2-idrossi-3-(metakrilojlossi)propil;

(2-benżojl)benżoat tal-1-idrossimetil-2-(metakrilojlossi)etil;

(2-benżojl)benżoat tal-x-idrossi-i-(metakrilojlossi)propil(jew -etil)

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

tożilat tal-1-etil-5,6,7,8-tetraidrokwinolinju

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

taħlita ta’: aċidu ċis-9-ottadekendiojku;

aċidu ċis-9-ċis-12-ottadekadiendiojku;

aċidu eżadekandiojku;

aċidu ottadekandiojku

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

taħlita ta’: aċidu 2-metilnonandiojku;

aċidu 2,4-dimetil-4-metossikarbonilundekandiojku;

aċidu 2,4,6-trimetil-4,6-dimetossikarboniltridekandiojku;

aċidu 8,9-dimetil-8,9-dimetossikarbonileżadekandiojku

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-diossopirrolidin-1-il N-{[metil[[2-(1-metiletil)-4-tijażolil]metil]ammino]karbonil}-l-valinat

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

taħlita ta’: (2R,3R)-3-iżopropilbiċiklo[2.2.1]ett-5-en-2-karbossilat tal-etil;

(2S,3S)-3-iżopropilbiċiklo[2.2.1]ett-5-en-2-karbossilat tal-etil

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

taħlita ta’: di(aċetat) tat-3-{5-[3-(4-{1,6-diidro-2-idrossi-4-metil-1-[3-(metilammonjo)propil]-6-osso-3-piridilażo}benżammido)fenilażo]-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil}propil(metil)ammonju; di(aċetat);

tat-3-{5-[4-(3-{1,6-diidro-2-idrossi-4-metil-1-[3-(metilammonjo)propil]-6-osso-3-piridilażo}benżammido)fenilażo]-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil}propil(dimetil)ammonju; di(aċetat);

tat-3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetilammonjo)propil]-1,6-diidro-2-idrossi-4-metil-6-osso-3-piridilażo}benżammido)fenilażo]-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil}propil(dimetil)ammonju

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

terz-butil(6-{2-[4-(4-fluworofenil)-6-iżopropil-2-[metil(metilsulfonil)ammino]pirimidin-5-il]vinil}(4S,6S)-2,2-dimetil[1,3]diossan-4-il)aċetat

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

taħlita ta’: aċidu 9-nonil-10-ottil-19-karbonilossieżadeċilnonadekanojku; aċidu

9-nonil-10-ottil-19-karbonilossiottadeċilnonadekanojku;

9-nonil-10-ottilnonadekandioat tad-dieżadeċil;

1-ottadeċil, 9-nonil-10-ottilnonadekandioat tad-dieżadeċil tad-19-eżadeċil;

9-nonil-10-ottilnonadekandioat tad-diottadeċil

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

taħlita kumplessa ta’ gomma rosin Ċiniża li wara tgħaddi minn reazzjoni mal-aċidu akriliku

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

taħlita ta’: 3-((1E)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilċiklopropancarbossilat tal-metil;

3-((1Z)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilċiklopropancarbossilat tal-metil (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

alkeni, C12-14, prodotti tal-idroformilazzjoni, residwi tad-distillazzjoni, C-(sulfobutandioati tal-idroġenu), imluħ tad-disodju

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

2-kokojlossietansulfonat tal-ammonju

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diażo-5,5′,6,6′-tetraidro-5,5′-diosso)[metilen-bis(5-(6-diażo-5,6-diidro-5-osso-1-naftilsulfonilossi)-6-metil-2-fenilen]di(naftalen-1-sulfonat)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

taħlita ta’: 2-{3,6-bis-[(2-etilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,3-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2.5-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (2-10 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2-etilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2-etilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,5-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2-etilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2.3-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (7-20 %)

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilammino]-ksantilju-9-il}-benżinsulfonat (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-ċikloeża-1,4-dienil-1-metossikarbonil-metilammonjuklorur

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

taħlita ta’: 1,4-dimetilċikloeżankarbossilat tal-metil (“para-iżomeru” inklużi l-iżomeri ċis-u trans-)

1,3-dimetilċikloeżankarbossilat tal-metil (“meta-iżomeru” inklużi l-iżomeri ċis-u trans-)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimetil[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetrametossi-2,2′-[N,N′-bis(trifluworaċetil)-S,S′-bi(l-omoċistinil) diimino]dieżanoat

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

imluħ tal-manjeżju, aċidi grassi, C16-18 u C18 mhux saturati, bil-friegħi u lineari

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

imluħ taż-żingu, aċidi grassi, C16-18 u C18 mhux saturati, bil-friegħi u lineari

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

2-(1-dietilamminoidrossifenil)metanojl)benżoat tal-eżil

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

5,5-difenil-2-iżossażolin-3-karbossilat tal-etil

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

idrobromur ta’ (S)-2,2-difenil-2-(3-pirrolidinil)aċetonitril

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-ammino-1-(2,6-dikloro-4-(trifluworometil)fenil)-1H-pirażol-3-karbonitril

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-metil-2-[(2-nitrofenil)ammino]-3-tijofenkarbonitril

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluworo-4-idrossibenżonitril

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-idrossi-3-fenossi-benżinaċetonitril

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

ċjanometiltrimetilammonjumetilsulfat

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

ketown tal-misk;

3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terz-butilaċetofenon;

4′-terz-butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroaċetofenon

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

5-benżammid-4-idrossi-3-(4-metil-2-sulfonatofenilażo)naftalen-2,7-disulfonat tat-trisodju

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-ossibis(benżinsulfonilażid)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

4-[4-[7-(4-karbossilatoanilino)-1-idrossi-3-sulfonato-2-naftilażo]-2,5-dimetossifenilażo]benżoat tat-triammonju

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

aċidu benżin sulfoniku, 3,3′-(metilenbis((diidrossifenilen)ażo))bis-, melħ tas-sodju potassju;

3-[(E)-(6-{3,4-diidrossi-2-[(Z)-(3-sulfonatofenil)diażenil]benżil}-2,3-diidrossifenil)diażenil]benżinsulfonat tas-sodju potassju

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

taħlita tar-reazzjoni ta’: 2,3,4,2′,3′,4′-eżaidrossi-5,5′-diaċetil-difenilmetan u 6-diażo-5,6-diidro-5-osso-1-naftalensulfonilklorur u 3-diażo-3,4-diidro-6-metossi-4-osso-1-naftalensulfonilklorur

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

4-ammino-6-((4-((4-(2,4-diamminofenil)ażo)fenilsulfamojl)fenil)ażo)-5-idrossi-3-((4-nitrofenil)ażo)naftalen-2,7-disulfonat tad-disodju

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

taħlita ta’: 1,1,1-tris(fenil-4′-(3′′-diażo-3′′,4′′-diidro-4′′-osso-naftalen-1′′-sulfonato)etan;

1,1,1-tris(fenil-4′-(6′′-diażo-5′′,6′′-diidro-5′′-osso-naftalen-1′′-sulfonato)etan;

prodott tar-reazzjoni ta’ 1,1,1-tris(p-idrossifenil)etan ma’ 6-diażo-5,6-diidro-5-osso-1-naftilsulfonilklorur u 3-diażo-3,4-diidro-4-osso-1-naftilsulfonilklorur (2:1);

prodott tar-reazzjoni ta’ 1,1,1-tris(p-idrossifenil)etan ma’ 6-diażo-5,6-diidro-5-osso-1-naftilsulfonilklorur u 3-diażo-3,4-diidro-4-osso-1-naftilsulfonilklorur (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

[1,2′-(2-(8-ammino-3,5-disulfonatonaftalen)ażo)-(4′-nitrobenżin)diolat-O,O,N][(Z)-2,2-((fenilkarbamojlprop-1′-enil)ażo)-5-sulfamojlbenżin)diolat-O,O,N]kromat(III) tat-trisodju

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis(((2-(dimetilammonjo)etilossi)karbonil)fen-2-ilażo)benżin-1,3-diolbis(metansulfonat)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

sulfat tat-2,4-bis(((2-(dimetilammonjo)etilossi)karbonil)fen-2-ilażo)benżin-1,3-diol

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

taħlita ta’: 2,2′-dimetil-2,2′-ażobutannitril;

2-metilpentannitril-2-ażo-2′-(2′-metilpropannitril);

2,2′-dimetil-2,2′-ażoettannitril;

2-metilettannitril-2-ażo-2′-(2′-metilpropannitril);

2-metilettannitril-2-ażo-2′-(2′-metilbutannitril)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

taħlita ta’: 4-ammino-6-(5-(2,6-difluworopirimidin-4-ilammino)-2-sulfonatofenilażo)-5-idrossi-3-(4-(sulfatoetilsulfonil)fenilażo)naftalen-2,7-disulfonat tat-tetrasodju;

4-ammino-6-(5-(4,6-difluworopirimidin-4-ilammino)-2-sulfonatofenilażo)-5-idrossi-3-(4-(sulfatoetilsulfonil)fenilażo)naftalen-2,7-disulfonat tat-tetrasodju

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

taħlita ta’: 4-ammino-5-idrossi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)etilsulfonil]fenilażo}naftalen-2,7-disulfonat;

tal-pentasodju; 4-ammino-5-idrossi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tal-pentasodju;

4-ammino-5-idrossi-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo}-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tat-tetrasodju

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

bis[tris(2-idrossietil)ammonju][6-anilino-4′-(4,8-disulfonato-2-naftilażo)-5′-metil-3-sulfonatonaftalen-2-ażobenżin-1,2′-diolat]kuprat(II) tas-sodju

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

taħlita ta’: aċidu 3-[[4-kloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenil)ażo]-8-idrossi-3,6-disulfo-1-naftalenil]ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]-5-[[4-kloro-6-[[8-idrossi-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenil)ażo]-1-naftalenil]ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]benżojku;

aċidu 3,5-bis[[4-kloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenil)ażo]-8-idrossi-3,6-disulfo-1-naftalenil]ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]benżojku

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

5-(2-karbossifenilażo)-6-idrossinaftalen-2-sulfonat tas-sodju

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

taħlita ta’: 2-((1-(2-idrossi-κ-O-5-(2-sulfonatoetansulfonil)fenilażo-κ-N 2)-1-fenilmetil)ażo-κ-N 1)-4-sulfonatobenżoat(5-)-κ-O)kuprat(II) tat-trisodju;

2-((1-(5-etenesulfonil-2-idrossi-κ-O-fenilażo-κ-N 2)-1-fenilmetil)ażo-κ-N 1)-4-sulfonatobenżoat-κ-O-(5-))kuprat(II) tat-trisodju

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

taħlita ta’: 3-(5-(2,6-difluworopirimidin-4-ilammino)-2-sulfonatofenilażo)-5-(4-fluworo-6-morfolin-4-il-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossi-2,7-naftalendisulfonat tat-trisodju;

3-(5-(4,6-difluworopirimidin-2-ilammino)-2-sulfonatofenilażo)-5-(4-fluworo-6-morfolin-4-il-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossi-2,7-naftalendisulfonat tat-trisodju

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

taħlita ta’: 6-ammino-3-((2,5-dietossi-4-(3-fosfonofenil)ażo)fenil)ażo-4-idrossi-2-naftalensulfonat tat-triammonju;

3-((4-((7-ammino-1-idrossi-3-sulfo-naftalen-2-il)ażo)-2,5-dietossifenil)ażo)benżoat tad-diammonju

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

taħlita ta’: aċidu 3-[3-karbamojl-5-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatoossietilsulfonil)anilino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-2-sulfonatofenilażo)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil]propanojku melħ tat-trisodju;

aċidu 3-[3-karbamojl-5-(5-{4-kloro-6-[4-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-2-sulfonatofenilażo)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil]propanojku, melħ tad-disodju

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

taħlita ta’: aċidu 3-[5-(4-etenesulfonilbutirilammino)-2-sulfofenilażo]-5-{4-kloro-[6-(4-(3-ammino-5-idrossi-2,7-disulfonaftalen-4-ilażo)-3-sulfofenilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-4-idrossinaftalen-2,7-disulfoniku, melħ tas-sodju;

aċidu 3-[5-(4-(2-kloroetansulfonil)butirilammino)-2-sulfofenilażo]-5-{4-kloro-[6-(4-(3-ammino-5-idrossi-2,7-disulfonaftalen-4-ilażo)-3-sulfofenilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-4-idrossinaftalen-2,7-disulfoniku, melħ tas-sodju

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

taħlita ta’: 5-{4-kloro-6-[N-etil-(3-(2-sulfonatoossi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossi-3-(4-vinilsulfonil)fenilażo]naftalin-2,7-disulfonat tat-trisodju;

5-{4-kloro-6-[N-etil-(3-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossi-3-[4-(2-(sulfonatoossi)etilsulfonil)fenilażo]naftalin-2,7-disulfonat tat-trisodju;

5-{4-kloro-6-[N-etil-(3-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triażin-2-ilammino)-4-idrossi-3-[4-vinilsulfonil)fenilażo]naftalin-2,7-disulfonat tad-disodju;

5-{4-kloro-6-[N-etil-(3-(2-sulfonatoossi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triażin-2-ilammino)-3-[4-(2-(sulfonatoossi)etilsulfonil)fenilażo]-4-idrossinaftalin-2,7-disulfonat tat-tetrasodju

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

esteru ta’ 2,6-bis(2,3,4-triidrossibenżil)-p-kresol ma’ 6-diażo-5,6-diidro-5-osso-1-naftalensulfonat

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

taħlita ta’: bis[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-ażobenżin-1,2′-diolat]kobaltat(III) tal-pentasodju;

[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-ażobenżin-1,2′-diolato][6-anilino-5′-sulfamojl-3-sulfonatonaftalen-2-ażobenżin-1,2′-diolato]kobaltat(III) tat-tetrasodju;

bis[6-anilino-5′-sulfamojl-3-sulfonatonaftalen-2-ażobenżin-1,2′-diolato]kobaltat(III) tat-trisodju

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

taħlita ta’: 4-ammino-5-idrossi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)etilsulfonil]fenilażo}naftalen-2,7-disulfonat tal-pentasodju;

4-ammino-5-idrossi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tal-pentasodju;

4-ammino-5-idrossi-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatoossi)etilsulfonil]fenilażo}-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tat-tetrasodju;

4-ammino-5-idrossi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilażo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tat-trisodju;

4-ammino-5-idrossi-3-[(2-idrossietilsulfonil)-fenilażo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tat-trisodju;

4-ammino-5-idrossi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilażo]-6-[-2-sulfonato-4-(2-idrossietilsulfonil)fenilażo]naftalen-2,7-disulfonat tat-trisodju

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

taħlita ta’: 2-[[8-[[4-kloro-6-[[4-(2-sulfonato etilsulfonil)]fenil]ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino-1-idrossi-3,6-disulfonato-2-naftalenil]ażo]naftalen-1,5-disulfonat tal-pentasodju;

2-[[8-[[4-kloro-6-[[4-[[2-etenil]sulfonil]fenil]ammino]-1,3,5-triażin-2-il]ammino]-1-idrossi-3,6-disulfonato-2-naftalenil]ażo]naftalen-1,5-disulfonat

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

ħadid, kumplessi mal-4-amminobenżinsulfonammid diażotizzat, aċidu 3-amminobenżinsulfoniku diażotizzat, 3-ammino-4-idrossibenżinsulfonammid diażotizzat, 3-ammino-4-idrossi-N-fenilbenżinsulfonammid diażotizzat, aċidu 5-ammino-2-(fenilammino)benżinsulfoniku diażotizzat u resorcinol, imluħ tas-sodju

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

klorur ta’ (3-kloro-2-idrossipropil)trimetilammonju...%

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenil-3,3′,4,4′-tetrajltetraammina;

diamminobenżidin

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pirimetanil (ISO);

N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilin

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

idroklorur tal-piperażin; [1]

diidroklorur tal-piperażin; [2]

fosfat tal-piperażin [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

ċiprodinil (ISO);

4-ċiklopropil-6-metil-N-fenilpyrimidin-2-ammina

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

2-idrossi-2-fenilaċetat ta’ (1S-ċis)-4-(3,4-diklorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-N-metil-1-naftalenammina

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

idroklorur tat-3-(piperażin-1-il)-benżo[d]iżotijażol

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

idroklorur tat-2-etilfenilidrażin

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

klorur ta’ (2-kloroetil)(3-idrossipropil)ammonju

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimetiletil)-1H-pirażol-5-il]-N′-idrossi-4-nitrobenżinkarbossimidammid

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

prodott tar-reazzjoni ta’ difenilammina, fenotijażin, u alkeni, bil-friegħi (C8-10, C9-rikki)

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

diidroklorur tal-4-[(3-klorofenil)(1H-imidażol-1-il)metil]-1,2-benżindiammina

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

klorur tal-kloro-N,N-dimetilformiminjum

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

klorur taċ-ċis-1-(3-kloroallil)-3,5,7-triaża-1-ażonjaadamantan

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidakloprid (ISO);

1-(6-kloropiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidażolidin-2-ilidenammina

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-metossi-6-(3-morfolin-4-il-propossi)-3H-kwinażolin-4-on;

[li fih < 0,5 % formammid (Nru tal-KE 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-metossi-6-(3-morfolin-4-il-propossi)-3H-kwinażolin-4-on;

[li fih ≥ 0,5 % formammid (Nru tal-KE 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

prodotti tar-reazzjoni tad-diiżopropanolammina mal-formaldeide (1:4)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-metossipropil)-4-piperidinammina

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benżil(S)-2-[(2′-ċjanobifenil-4-ilmetil)pentanojlammino]-3-metilbutirat

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

diidroġenufosfat tat-tripropilammonju

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-etil-3-trimetossisilil-2-metil-propanammina

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dikloro-2-fluworo-4-(1,1,2,3,3,3-eżafluworopropossi)anilin

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

aċetat tal-bis(2-idrossietil)-(2-idrossipropil)ammonju

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-kloro-4-[(3-fluworobenżil)ossi]anilin

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bis(tallow idrogenat b’C16-18-alkil)idrossilammina

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

taħlita ta’: 1-[di(4-ottilfenil)amminometil]-5-metil-1H-benżotriażol;

1-[di(4-ottilfenil)amminometil]-4-metil-1H-benżotriażol;

taħlita ta’: N-[(5-metil-1H-benżotriażol-1-il)metil]-4-ottil-N-(4-ottilfenil)anilin;

N-[(4-metil-1H-benżotriażol-1-il)metil]-4-ottil-N-(4-ottilfenil)anilin

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

aċidu (S)-ażetidin-2-carbossiliku 4-ċjanobenżilammid idroklorur

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

taħlita ta’: 2-((4-(5,6-diklorobenżotijażol-2-ilażo)fenil)etilammino)benżoat tal-etil;

2-((4-(6,7-diklorobenżotijażol-2-ilażo)fenil)etilammino)benżoat tal-etil

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

(η-6-2-(2-(1,2-dikarbossilatoetilammino)etilammino)butan-1,4-dioat(4-))ħadid(3+) monoidrat tal-ammonju

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

(żejt tal-kolza)alkil, fluworur tal-bis(2-idrossietil)ammonju

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

aċetat ta’ (R,S)-1-[2-ammino-1(4-metossifenil)etil]ċikloeżanol

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

aċidi grassi, C18-mhux saturati, dimeri, prodotti tar-reazzjoni ma’ 1-piperażinetanammina u żejt tall

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

aċidu 1-ammino-4-[(4-ammino-2-sulfofenil)ammino]-9,10-diidro-9,10-diosso-2-antraċensulfoniku, melħ tad-disodju, prodotti tar-reazzjoni ma’ 2-[[3-[(4,6-dikloro-1,3,5-triażin-2-il)etilammino]fenil]sulfonil]etil idroġenu sulfat, imluħ tas-sodju

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

taħlita ta’: 4-ammino-3-(4-etensulfonil-2-sulfonatofenilażo)-5-idrosi-6-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatoossietansulfonil)fenilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-2-sulfonatofenilażo)naftalen-2,7-disulfonat potassju/sodju;

4-ammino-5-idrossi-6-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatoossietansulfonil)fenilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-2-sulfonatofenilażo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatoossietansulfonil)fenilażo)naftalen-2,7-disulfonat potassju/sodju

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

bromur tal-etidju;

bromur tat-3,8-diammino-1-etil-6-fenilfenantridinju

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

ammid ta’ (R,S)-2-ammino-3,3-dimetilbutan

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

karbażol tat-3-ammino-9-etil;

9-etilkarbażol-3-ilammina

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolilfluwanid (ISO);

dikloro-N-[(dimetilammino)sulfonil]fluworo-N-(p-tolil)metansulfenammid;

[li fihom < 0,1 % (w/w) ta’ partikoli b’dijametru ajrudinamiku ta’ anqas minn 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-on;

propilenurea tad-dimetil

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

kwinolin

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

tritikonażol (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-klorobenżiliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triażol-1-metil)ċiklopentanol

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

kitokonażol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklorofenil)-2-(imidażol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-il]metossi]fenil]piperażin-1-il]etanon

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metkonażol (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-klorobenżil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triażol-1-ilmetil)ċiklopentanol

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-idrossibenżotriażol, anidru; [1]

1-idrossibenżotriażol, monoidrat [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-osso-2-pirażolin-4-iliden)-1-propenil]pirażol-5-olat tal-potassju;

[li fih < 0,5 % N,N-dimetilformammid (Nru tal-KE 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-osso-2-pirażolin-4-iliden)-1-propenil]pirażol-5-olat tal-potassju;

[li fih ≥ 0,5 % N,N-dimetilformammid (Nru tal-KE 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-jodo-4-amminobenżil)-1H-1,2,4-triażol

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

klorur tal-1,3-bis(dimetilkarbamojl)-imidażolju

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-kloro-2-fluworo-5-metilfenil)-1-metil-5-(trifluworometil)-1H-pyrażol

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

idroklorur tal-4-idroxssi-7-(2-amminoetil)-1,3-benżotijażol-2(3H)-on

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-diidro-4-(4-(4-(4-idrossifenil)-1-piperażinil)fenil)-2-(1-metilpropil)-3H-1,2,4-triażol-3-on

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N′′-tris(2-metil-2,3-epossipropil)-peridro-2,4,6-osso-1,3,5-triażin

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

aċidu tat-2-(4-terz-butilfenil)-6-ċjano-5-[bis(etossicarbonilmetil)carbamojlossi]-1H-pirrolo[1,2-b][1,2,4] triażol-7-karbossiliku 2,6-di-terz-butil-4-metilċikloeżilester

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

aċidu 2-eżildekanojku [4-(6-terz-butil-7-kloro-1H-pirażolo[1,5-b][1,2,4]triażol-2-il)fenilkarbamojl]metilester

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

idroklorur tal-11-ammino-3-kloro-6,11-diidro-5,5-diosso-6-metil-dibenżo[c,f][1,2]tijażepin

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatofenil)-4,5-diidro-3-metilkarbamojl-5-ossopirażol-4-iliden]-3-metil-1,3-pentadienil)-3-metilkarbamojl-5-ossidopirażol-1-il)benżin-1,4-disulfonat tal-pentapotassju

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-bromofenil)-2-terz-butil-2H-tetrażol

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

bis-(6-idrossi-4-metil-5-(3-metilimidażolju-1-il)-3-(4-fenilażo)-1H-piridin-2-on)etilen dilattat

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

komponent ewlieni 1 (iżomeru 1): 2-{6-fluworo-4-[3-(2,5-disulfo-fenilażo)-4-idrossi-2-sulfonaft-7-ilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-3-{6-fluworo-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilażo)-4-idrossi-2-sulfonaft-7-ilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-propan melħ tas-sodju;

komponent ewlieni 1 (iżomeru 2): 2-{6-fluworo-4-[3-(2,5-disulfo-fenilażo)-4-idrossi-2-sulfonaft-7-ilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-3-{6-fluworo-4-[3-(2,5-disulfo-fenilażo)-4-idrossi-2-sulfonaft-7-ilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-propan melħ tas-sodju;

komponent ewlieni 2: 2,3-bis-{6-fluworo-4-[3-(2,5-disulfo-fenilażo)-4-idrossi-2-sulfonaft-7-ilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-propan melħ tas-sodju;

komponent ewlieni 3: 2,3-bis-{6-fluworo-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilażo)-4-idrossi-2-sulfonaft-7-ilammino]-1,3,5-triażin-2-ilammino}-propan melħ tas-sodju

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidażol-1-il-ottadekan-2-ol

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimetil-1-{[2-metossi-5-(2-metil-butossikarbonil)fenilkarbamojl]-[2-ottadeċil-1,1-diosso-1,2,4-benżotijadiażin-3-il]metil} imidażol-4,5-dikarbossilat

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

sulfonat tat-2-(5-carbamojl-1-etil-2-idrossi-4-metil-6-osso-1,6-diidro-piridin-3-ilażo)-4-(4-fluworo-6-(4-(2-sulfonilossi-etilsulfonil)-fenilammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)benżin disodju

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridin

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

brumur tal-5,6-diidrossi-2,3-diidro-1H-indolju

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-idrossi-4-ottilossifenil)-2H-benżotriażol

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

karbonat tat-(2,5-diossopirrolidin-1-il)-9H-fluworen-9-ilmetil

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

klotijanidin (ISO);

3-[(2-kloro-1,3-tijażol-5-il)metil]-2-metil-1-nitrogwanidin

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-ammino-5-metiltijażol

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-metil-3-fenil-1-piperażin

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

idroklorur ta’ (-)(3S,4R)-4-(4-fluworofenil)-3-(3,4-metilendiossi-fenossimetil)-N-benżilpiperidin

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

metil-5-nitrofenil-gwanidin

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

monoidroklorur tat-2-(4-metil-2-fenil-1-piperażinil)benżinmetanol

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-piridinil)-1H-imidażol-1-il)butil)-1H-iżoindol-1,3(2H)-dion

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-deċilossażolidin-2-on;

4-deċil-1,3-ossażolidin-2-on

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

tetrapotassju 4-[5-[3-carbossilat-4,5-diidro-5-osso-1-(4-sulfonatfenil)pirażol-4-iliden]-3-(piperidinokarbonil)penta-1,3-dieniliden]-5-idrossi-1-(4-sulfonatfenil)pirażol-3-carbossilat

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimetilpropan tri(3-ażiridinilpropanoat);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-klorofeniliżoċjanat

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-metilen bis(3-kloro-2,6-di-etilfeniliżoċjanat)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-metil-4-nitro-3-propilpirażol-5-carbossammid

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimossistrobin (ISO);

(E)-2-(metossiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-ksililossi)-o-tolyl]acetammide

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutammid (ISO);

(RS)-N-benżil-2-(α,α,α,4-tetrafluworo-m-toliossi)butirammid

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

ċjażofammid (ISO);

4-kloro-2-ċjano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidażol-1-sulfonammid

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutil-(2,5-diidro-5-tijosso-1H-tetrażol-1-il)aċetammid

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimetilkarbamojl-4-(2-sulfonatoethil)piridinju

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimetil-propanammid)]fenilażo-3-(2-kloro-5-(2-(3-pentadeċilfenossi)butilammid)anilin)-1-(2,4,6-triklorofenil)-2-pirażolin-5-on

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-ammino-2-fenilaċetammid

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(para-klorofenil)gliċineammid

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6-tetrametil-1-ossilpiperidin-4-il)aċetammid;

(4-aċetammid-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinil)ossidanil

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

idroklorur tat-2-butil-1,3-diażaspiro[4.4]non-1-en-4-on

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-eżildeċilossi)benżammid

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bis(metossietil)amminoaċetanilid

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butil-(4-metilfenilsulfonil)-ammino)-feniltijo)-5-osso-1-(2,4,6-triklorofenil)-4,5-diidro-1H-pirażol-3-ilammino)-4-klorofenil)tetradekanammid;

N-[3-({4-[(2-{butil[(4-metilfenil)sulfonil]ammino}fenil)tijo]-5-osso-1-(2,4,6-triklorofenil)-4,5-diidro-1H-pirażol-3-il}ammino)-4-klorofenil]tetradekanammid

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bis(2-metossetil)ammino)-2-((2-ċjano-4,6-dinitrofenil)-ażo)fenil)aċetammid

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-kloro-N-(4-metilfenil)aċetammid

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimetilammino)tijoaċetammid idroklorid

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-metildodekan-1-sulfonanilid

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimetilbutiliden)-3-idrossi-2-naftoidrażid

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodeċil-4-methossibenżammid

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-metil-N-(5,8,13,14-tetraidro-5,8,14-triossonaft[2,3-ċ]akridin-6-il)benżammid

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-kloro-1,4-fenilen)bis(3-ossobutanammid)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

ammid tal-aċidu 2-(5,5-dimetil-2,4-diossoossażolidin-3-il)-4,4-dimetil-3-osso-N-(2-metossi-5-ottadekanojlamminofenil)pentanojku

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-[bis-(2-metossi-etil)-ammino]-2-(6-bromo-2-metil-1,3-diosso-2,3-diidro-1H-iżoindol-5-il-ażo)-fenil]aċetammid

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-deċil-4-nitrobenżammid

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-etil-N-metil-N-(3-metilfenil)butanammid

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butossipropil)-1,1-diosso-1,2,4-benżotijadiażin-3-yl]-5′-terz-butil-2-(5,5-dimetil-2,4-diosso-1,3-ossażolidin-3-il)-2′-[(2-etileksil)tijo]aċetanilid

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butil-4,6-diċjano-1,3-diosso-2,3-diidro-1H-iżoindol-5-ilażo)-5-dietilammino-fenil]aċetammid

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-dietossi-N,N-dimetilaċetammid

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

melħ tad-disodju tal-1-idrossi-4-(β-(4-(1-idrossi-3,6-disulfo-8-aċetilammino-2-naftilażo)fenossi)etossi)-N-dodeċil-2-naftammid

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

taħlita ta’: potassju N-[3-(dimetilossidoammino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-eptadekafluoroottan sulfonammidat;

N-[3-(dimetilossidoammino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ettadekafluworooktan sulfonammid

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[12-idrossi-ottadekammid-N-metilen]-benżin

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

taħlita ta’: N,N′-etan-1,2-diilbis(eżanammid);

12-idrossi-N-[2-[(1-ossieżil)ammino]etil]ottadekanammid;

N,N′-etan-1,2-diilbis(12-idrossiottadeknammid)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

aċidu 12-idrossiottadekanojku, prodotti tar-reazzjoni ma’ 1,3-benżindimetanammina u eżametilendiammina

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

taħlita ta’: 2,2′-[(3,3′-dikloro[1,1′-bifenil]-4,4′-dil)bis(ażo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-ossobutanammid];

2-[[3,3′-dikloro-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)ammino]karbonil]-2-ossopropil]ażo][1,1′-bifenil]-4-il]ażo]-N-(2-metilfenil)-3-osso-butanammid;

2-[[3,3′-dikloro-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)ammino]karbonil]-2-ossopropil]ażo][1,1′-bifenil]-4-il]ażo]-N-(2-karbossilfenil)-3-osso-butanammid

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

taħlita ta’: N-[5-[bis-(2-metossi-etil)-ammino]-2-(2-butil-4,6-diċjano-1,3-diosso-2,3-diidro-1H-iżoindol-5-il-ażo)-fenil]-aċetammid;

N-[2-(2-butil-4,6-diċjano-1,3-diosso-2,3-diidro-1H-iżoindol-5-ilażo)-5-dietilammino-fenil]-aċetammid

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-oktilurea]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

taħlita ta’: diidroperossidu tal-1,2-dimetilpropilidin;

1,2-benżindikarbossilat tad-dimetil

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

lakkaż

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


ANNESS 1C

Il-kitbiet fl-Anness I bin-numri li ġejjin miktuba għandhom jitħassru:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.


Top