EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0746

2009/746/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad- 9 ta’ Ottubru 2009 dwar kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għall-programmi ta’ kontroll, ta’ spezzjoni u ta’ sorveljanza tas-sajd tal-Istati Membri għall-2009 (notifikata bid-dokument numru C(2009) 7592)

OJ L 267, 10.10.2009, p. 20–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/746/oj

10.10.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 267/20


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-9 ta’ Ottubru 2009

dwar kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għall-programmi ta’ kontroll, ta’ spezzjoni u ta’ sorveljanza tas-sajd tal-Istati Membri għall-2009

(notifikata bid-dokument numru C(2009) 7592)

(It-testi fl-ilsien Bulgaru, Ċek, Olandiż, Ingliż, Estonjan, Finlandiż, Franċiż, Ġermaniż, Grieg, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol u Żvediż biss huma awtentiċi)

(2009/746/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi il-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 tat-22 ta’ Mejju 2006 li jistabbilixxi miżuri finanzjarji Komunitarji għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd u fil-qasam tal-Liġi tal-Baħar (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 21 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Istati Membri bagħtu lill-Kummissjoni l-programm ta’ kontroll tas-sajd tagħhom għall-2009 flimkien mal-applikazzjonijiet għall-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għall-ispejjeż li se jintefqu fit-twettiq tal-proġetti fit-tali programm.

(2)

L-applikazzjonijiet li jirrigwardaw l-azzjonijiet elenkati fl-Artikolu 8(a) tar-Regolament (KE) Nru 861/2006 jistgħu jikkwalifikaw għall-finanzjament Komunitarju.

(3)

L-applikazzjonijiet għal finanzjament Komunitarju għandhom ikunu konformi mar-regoli stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 391/2007 (2).

(4)

Huwa xieraq li jiġu ffissati l-ammonti massimi u r-rata tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja fil-limiti stabbiliti bl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 861/2006 u li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet li skonthom tista’ tingħata t-tali kontribuzzjoni.

(5)

Sabiex ikun imħeġġeġ l-investiment fl-azzjonijiet prijoritarji ddefiniti mill-Kummissjoni, u fid-dawl tal-impatt negattiv tal-kriżi finanzjarja fuq il-baġits tal-Istati Membri, in-nefqa relatata mas-sistemi ta’ reġistrazzjoni u rappurtar elettroniċi (ERS) u sistemi ta’ monitoraġġ tal-bastimenti (VMS), kif ukoll għall-prevenzjoni ta’ sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat (IUU), għandha tibbenefika minn rata għolja ta’ kofinanzjament, fil-limiti stabbiliti fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 861/2006.

(6)

Sabiex wieħed jikkwalifika għall-kontribuzzjoni, it-tagħmir tal-lokalizzazzjoni awtomatiku għandu jissodisfa r-rekwiżiti ffissati bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2244/2003 tat-18 ta’ Diċembru 2003 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet dettaljati dwar is-Sistemi ta’ Sorveljanza tal-Vapuri [bastimenti] bażata fuq satellita [bbażati fuq is-satelliti] (3).

(7)

Sabiex jikkwalifikaw għall-kontribuzzjoni, it-tagħmir ta’ reġistrazzjoni u rappurtar elettroniku abbord il-bastimenti tas-sajd għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1077/2008 tat-3 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1966/2006 dwar ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar elettroniku tal-attivitajiet tas-sajd u dwar il-mezzi ta’ telerilevament u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1566/2007 (4).

(8)

Il-miżuri provduti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għas-Sajd u l-Akkwakultura,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Deċiżjoni tipprovdi għal kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għall-2009 għall-infiq li daħlu għalih l-Istati Membri fl-2009 huma u jimplimentaw sistemi ta’ kontroll u sorveljanza applikabbli għall-politika komuni dwar is-sajd (PKS), kif jissemma fl-Artikolu 8(a) tar-Regolament (KE) Nru 861/2006. Tistabbilixxi l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għal kull Stat Membru, ir-rata tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja u l-kundizzjonijiet li skonthom tista’ tingħata t-tali kontribuzzjoni.

Artikolu 2

Għeluq tal-impenji pendenti

Il-ħlasijiet kollha li għalihom qed jintalab rimborż għandhom jitħallsu mill-Istat Membru kkonċernat sat-30 ta’ Ġunju 2013. Il-ħlasijiet mħallsa mill-Istat Membru wara din id-data ta’ skadenza ma għandhomx ikunu eliġibbli għar-rimborż. L-approprjazzjonijiet tal-baġit mhux użati relatati ma’ din id-Deċiżjoni għandhom jiġu diżimpenjati sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2014.

Artikolu 3

Teknoloġiji ġodda u netwerks tal-IT

1.   L-ispejjeż imġarrba għax-xiri, l-istallazzjoni u l-għajnuna teknika għat-teknoloġija kompjuterizzata u t-twaqqif ta’ netwerks tal-IT sabiex l-iskambju tad-dejta jkun effiċjenti u sikur fir-rigward tal-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza tal-attivitajiet tas-sajd, għandhom jikkwalifikaw għal kontribuzzjoni finanzjarja ta’ 50 % tan-nefqa eliġibbli fil-limiti stipulati fl-Anness I.

2.   Fil-każ ta’ spejjeż fl-ambitu tal-Anness I, marbuta mas-sistema ta’ monitoraġġ tal-bastimenti (VMS), sistemi ta’ reġistrazzjoni u rappurtar elettroniċi (ERS) inkella sajd illegali, mhux regolat u mhux rappurtat, ir-rata ta’ kofinanzjament imsemmija fil-paragrafu 1 hija ta’ 95 %.

Artikolu 4

Tagħmir tal-lokalizzazzjoni awtomatika

1.   L-ispejjeż imġarrba għax-xiri u l-armar abbord ta’ bastimenti tas-sajd ta’ tagħmir għal-lokalizzazzjoni awtomatika li jippermetti li bastimenti jkunu jistgħu jiġu mmonitorjati mill-bogħod minn ċentru tal-monitoraġġ tas-sajd permezz tal-VMS għandhom jikkwalifikaw għal kontribuzzjoni finanzjarja massima ta’ 95 % tal-ispejjeż eliġibbli, fil-limiti stipulati fl-Anness II.

2.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-pargrafu 1 għandha tkun limitata għal EUR 1 500 kull bastiment.

3.   Sabiex jikkwalifikaw għall-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-paragrafu 1, tagħmir tal-lokalizzazzjoni awtomatika għandu jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (KE) Nru 2244/2003.

Artikolu 5

Sistemi ta’ reġistrazzjoni u ta’ rappurtar elettroniċi

L-ispejjeż imġarrba għall-iżvilupp, ix-xiri, l-istallazzjoni u l-għajnuna teknika għall-komponenti meħtieġa għall-ERS, sabiex l-iskambju tad-dejta jkun effiċjenti u sikur fir-rigward tal-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza tal-attivitajiet tas-sajd, għandhom jikkwalifikaw għal kontribuzzjoni finanzjarja ta’ 95 % tan-nefqa eliġibbli fil-limiti stipulati fl-Anness III.

Artikolu 6

Tagħmir ta’ reġistrazzjoni u ta’ rappurtar elettroniku

1.   L-ispejjeż mġarrba għax-xiri u l-armar abbord ta’ bastimenti tas-sajd ta’ tagħmir tal-ERS li jippermetti li l-bastimenti jirreġistraw u jirrappurtaw elettronikament dejta dwar l-attivitajiet tas-sajd lil Ċentru tal-Monitoraġġ tas-Sajd, għandhom jikkwalifikaw għal kontribuzzjoni finanzjarja ta’ 95 % tan-nefqa eliġibbli fil-limiti stipulati fl-Anness IV.

2.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun limitata għal EUR 4 500 kull bastiment, bla ħsara għall-paragrafu 4.

3.   Sabiex jikkwalifika għall-kontribuzzjoni finanzjarja tagħmir tal-ERS għandu jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1077/2008.

4.   Fil-każ ta’ tagħmir li jikkombina l-funzjonijiet ERS u VMS, u li jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (KE) Nru 2244/2003 u (KE) Nru 1077/2008, il-kontribuzzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha tkun limitata għal EUR 6 000.

Artikolu 7

Proġetti pilota

L-ispejjeż imġarrba fuq proġetti piloti fuq teknoloġiji ta’ kontroll ġodda għandhom jikkwalifikaw għal kontribuzzjoni finanzjarja ta’ 95 % tal-ispiża eliġibbli fil-limiti stabbiliti fl-Anness V.

Artikolu 8

Programmi ta’ taħriġ u ta’ skambju

L-ispejjeż imġarrba fuq it-taħriġ u l-programmi ta’ skambju ta’ impjegati taċ-ċivil responsabbli għal xogħlijiet ta’ monitoraġġ, kontroll u sorveljanza fil-qasam tas-sajd għandhom jikkwalifikaw għal kontribuzzjoni ta’ 50 % tan-nefqa eliġibbli fil-limiti stipulati fl-Anness VI.

Artikolu 9

Skemi pilota ta’ spezzjoni u osservazjoni

L-ispejjeż imġarrba fuq skemi pilota ta’ spezzjoni u ta’ osservazzjoni għandhom jikkwalifikaw għal kontribuzzjoni finanzjarja ta’ 50 % tal-ispiża eliġibbli fil-limiti stabbiliti fl-Anness VII.

Artikolu 10

Valutazzjoni tal-ispejjeż

L-ispejjeż imġarrba għall-implimentazzjoni ta’ sistema għall-valutazzjoni tal-ispejjeż imġarrba għall-kontroll tal-Politika Komuni tas-Sajd għandhom jikkwalifikaw għal kontribuzzjoni finanzjarja ta’ 50 % tal-ispiża eliġibbli fil-limiti stabbiliti fl-Anness VIII.

Artikolu 11

Inizjattiva għat-trawwim ta’ kuxjenza dwar ir-regoli tal-PKS

L-ispejjeż imġarrba għal inizjattivi li jinkludu seminars u għodod tal-midja mmirati lejn it-titjib tal-għarfien fost is-sajjieda u entitajiet oħra bħalma huma spetturi, prosekuturi pubbliċi u mħallfin, kif ukoll fost il-pubbliku ġenerali dwar il-ħtieġa li jiġi miġġieled is-sajd irresponsabbli u illegali u dwar l-implimentazzjoni tar-regoli dwar il-politika komuni tas-sajd, għandu jikkwalifika għal kontribuzzjoni finanzjarja ta’ 75 % tan-nefqa eliġibbli fil-limiti stipulati fl-Anness IX.

Artikolu 12

Bastimenti u inġenji tal-ajru tal-għassa tas-sajd

1.   L-ispejjeż marbuta max-xiri u l-modernizzazzjoni tal-bastimenti u l-inġenji tal-ajru użati għall-ispezzjoni u s-sorveljanza tal-attivitajiet tas-sajd mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri se tikkwalifika, fil-limiti stabbiliti fl-Anness X, għal kontribuzzjoni finanzjarja ta’ 50 % tal-ispiża eliġibbli mġarrba mill-Istati Membri.

2.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja speċifikata għal kull Stat Membru fl-Anness X hija kkalkulata abbażi tal-utilizzazzjoni tal-bastimenti u l-inġenji tal-ajru kkonċernati għall-ispezzjoni u s-sorveljanza bħala perċentwal tal-attività totali tagħhom fis-sena, kif dikjarata mill-Istati Membri.

Artikolu 13

Kontribuzzjoni massima totali mill-Komunità għal kull Stat Membru

L-ispejjeż totali ppjanati għal kull Stat Membru, is-sehem eliġibbli tagħhom u l-kontribuzzjoni Komunitarja massima għal kull Stat Membru għall-azzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 3 sa 12 huma dawn li ġejjin:

(f’Eur)

Stat Membru

Spiża ppjanata fil-programm nazzjonali għall-kontroll tas-sajd

Spiża eliġibbli taħt din id-Deċiżjoni

Kontribuzzjoni Komunitarja

Il-Belġju

805 000

805 000

764 750

Il-Bulgarija

352 000

362 000

282 250

Id-Danimarka

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Il-Ġermanja

222 000

278 000

220 000

L-Estonja

706 000

706 000

645 500

L-Irlanda

120 000

90 000

45 000

Il-Greċja

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Spanja

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Franza

2 631 500

2 333 000

1 049 750

L-Italja

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Il-Litwanja

407 900

407 900

378 300

Malta

1 003 475

1 003 475

922 127

L-Olanda

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Il-Polonja

497 713

468 713

416 479

Il-Portugall

783 500

759 250

629 038

Ir-Rumanija

80 000

80 000

62 500

Il-Finlandja

920 000

820 000

659 750

L-Iżvezja

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Ir-Renju Unit

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Total

73 319 466

48 186 908

30 100 000

Artikolu 14

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Renju tal-Olanda, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju tal-Iżvezja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Kummissjoni

Joe BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 160, 14.6.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 97, 12.4.2007, p. 30.

(3)  ĠU L 333, 20.12.2003, p. 17.

(4)  ĠU L 295, 4.11.2008, p. 3.


ANNESS I

TEKNOLOĠIJI ĠODDA U NETWERKS TAL-IT

(f’Eur)

Stat Membru u l-kodiċi tal-proġett

L-ispiża ppjanata fil-programm nazzjonali għall-kontroll tas-sajd

L-ispiża eliġibbli taħt din id-Deċiżjoni

Kontribuzzjoni Komunitarja

Il-Bulgarija

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Subtotal

140 000

150 000

117 750

Id-Danimarka

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Subtotal

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Il-Ġermanja

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Subtotal

106 000

162 000

121 500

L-Estonja

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Subtotal

650 000

650 000

595 000

L-Irlanda

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Subtotal

90 000

60 000

30 000

Il-Greċja

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Subtotal

1 710 000

368 000

64 400

Spanja

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Subtotal

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Franza

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Subtotal

803 500

660 000

330 000

L-Italja

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Subtotal

220 000

55 000

27 500

Il-Litwanja

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Subtotal

27 000

27 000

25 650

L-Olanda

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Subtotal

625 000

595 000

565 250

Il-Polonja

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Subtotal

133 000

104 000

70 000

Il-Portugall

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Subtotal

478 000

453 750

338 813

Ir-Rumanija

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Subtotal

15 000

15 000

7 500

Il-Finlandja

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Subtotal

235 000

235 000

117 500

L-Iżvezja

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Subtotal

525 000

525 000

453 750

Ir-Renju Unit

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Subtotal

335 348

306 991

211 499

Total

10 472 451

8 648 885

6 252 408


ANNESS II

TAGĦMIR TAL-LOKALIZZAZZJONI AWTOMATIKA

(f’Eur)

Stat Membru u l-kodiċi tal-proġett

L-ispiża ppjanata fil-programm nazzjonali għall-kontroll tas-sajd

L-ispiża eliġibbli taħt din id-Deċiżjoni

Kontribuzzjoni Komunitarja

Spanja

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Subtotal

179 656

179 656

130 174

Franza

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Subtotal

1 323 000

1 323 000

441 000

Malta

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Subtotal

22 000

22 000

7 500

Total

1 524 656

1 524 656

578 674


ANNESS III

SISTEMI TA’ REĠISTRAZZJONI U TA’ RAPPURTAR ELETTRONIĊI

(f’Eur)

Stat Membru u l-kodiċi tal-proġett

L-ispiża ppjanata fil-programm nazzjonali għall-kontroll tas-sajd

L-ispiża eliġibbli taħt din id-Deċiżjoni

Kontribuzzjoni Komunitarja

Il-Belġju

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Subtotal

580 000

580 000

551 000

Il-Bulgarija

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Subtotal

105 000

105 000

99 750

Id-Danimarka

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Subtotal

268 352

268 352

254 935

Spanja

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Subtotal

356 059

348 628

331 199

Il-Litwanja

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Subtotal

353 000

353 000

335 350

Malta

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Subtotal

199 975

199 975

189 977

L-Olanda

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Subtotal

240 000

240 000

228 000

Il-Polonja

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Subtotal

169 713

169 713

161 229

Il-Portugall

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Subtotal

305 500

305 500

290 225

Il-Finlandja

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Subtotal

550 000

550 000

522 500

L-Iżvezja

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Subtotal

300 000

300 000

285 000

Total

3 427 599

3 420 168

3 249 165


ANNESS IV

TAGĦMIR TA' REĠISTRAZZJONI U TA' RAPPURTAR ELETTRONIKU

(f’Eur)

Stat Membru u l-kodiċi tal-proġett

L-ispiża ppjanata fil-programm nazzjonali għall-kontroll tas-sajd

L-ispiża eliġibbli taħt din id-Deċiżjoni

Kontribuzzjoni Komunitarja

Il-Belġju

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Subtotal

225 000

225 000

213 750

Id-Danimarka

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Subtotal

134 176

134 176

127 468

Il-Ġermanja

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Subtotal

90 000

90 000

85 500

L-Estonja

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Subtotal

50 000

50 000

47 500

Il-Greċja

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Subtotal

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Spanja

ES/09/14

2 000 000

0

0

Subtotal

2 000 000

0

0

Franza

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Subtotal

225 000

225 000

213 750

Malta

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Subtotal

763 200

763 200

715 500

L-Olanda

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Subtotal

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Il-Polonja

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Subtotal

195 000

195 000

185 250

Ir-Rumanija

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Subtotal

50 000

50 000

47 500

L-Iżvezja

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Subtotal

500 000

500 000

475 000

Ir-Renju Unit

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Subtotal

418 896

418 896

397 952

Total

13 961 272

11 961 272

8 365 170


ANNESS V

PROĠETTI PILOTA

(f’Eur)

Stat Membru u l-kodiċi tal-proġett

L-ispiża ppjanata fil-programm nazzjonali għall-kontroll tas-sajd

L-ispiża eliġibbli taħt din id-Deċiżjoni

Kontribuzzjoni Komunitarja

Il-Bulgarija

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Subtotal

25 000

25 000

23 750

Spanja

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Subtotal

96 887

96 887

92 043

L-Iżvezja

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Subtotal

240 000

240 000

228 000

Total

361 887

361 887

343 793


ANNESS VI

PROGRAMMI TA’ TAĦRIĠ U TA’ SKAMBJU

(f’Eur)

Stat Membru u l-kodiċi tal-proġett

L-ispiża ppjanata fil-programm nazzjonali għall-kontroll tas-sajd

L-ispiża eliġibbli taħt din id-Deċiżjoni

Kontribuzzjoni Komunitarja

Il-Bulgarija

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Subtotal

70 000

70 000

35 000

Il-Ġermanja

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Subtotal

26 000

26 000

13 000

L-Estonja

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Subtotal

6 000

6 000

3 000

L-Irlanda

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Subtotal

30 000

30 000

15 000

Spanja

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Subtotal

118 610

118 610

59 305

Franza

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Subtotal

115 000

115 000

57 500

L-Italja

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Subtotal

8 149 925

936 340

468 170

Il-Litwanja

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Subtotal

14 500

14 500

7 250

Malta

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Subtotal

18 300

18 300

9 150

L-Olanda

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Subtotal

115 000

115 000

57 500

Il-Finlandja

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Subtotal

30 000

30 000

15 000

L-Iżvezja

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Subtotal

50 000

50 000

25 000

Ir-Renju Unit

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Subtotal

290 498

183 575

91 793

Total

9 033 833

1 713 325

856 668


ANNESS VII

SKEMI PILOTA TA’ SPEZZJONI U OSSERVAZJONI

(f’Eur)

Stat Membru u l-kodiċi tal-proġett

L-ispiża ppjanata fil-programm nazzjonali għall-kontroll tas-sajd

L-ispiża eliġibbli taħt din id-Deċiżjoni

Kontribuzzjoni Komunitarja

Ir-Renju Unit

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Subtotal

66 023

11 384

5 692

Total

66 023

11 384

5 692


ANNESS VIII

ANALIŻI U VALUTAZZJONI TAL-ISPIŻA

(f’Eur)

Stat Membru u l-kodiċi tal-proġett

L-ispiża ppjanata fil-programm nazzjonali għall-kontroll tas-sajd

L-ispiża eliġibbli taħt din id-Deċiżjoni

Kontribuzzjoni Komunitarja

Il-Bulgarija

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Subtotal

12 000

12 000

6 000

Total

12 000

12 000

6 000


ANNESS IX

INIZJATTIVA GĦAT-TRAWWIM TA’ KUXJENZA DWAR IR-REGOLI TAL-PKS

(f’Eur)

Stat Membru u l-kodiċi tal-proġett

L-ispiża ppjanata fil-programm nazzjonali għall-kontroll tas-sajd

L-ispiża eliġibbli taħt din id-Deċiżjoni

Kontribuzzjoni Komunitarja

Spanja

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Subtotal

165 518

165 518

124 139

Franza

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Subtotal

15 000

10 000

7 500

L-Italja

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Subtotal

570 000

370 000

277 500

Il-Litwanja

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Subtotal

13 400

13 400

10 050

Il-Finlandja

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Subtotal

5 000

5 000

4 750

L-Iżvezja

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Subtotal

100 000

100 000

75 000

Ir-Renju Unit

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Subtotal

89 134

34 150

25 614

Total

958 052

698 068

524 553


ANNESS X

BASTIMENTI U INĠENJI TAL-AJRU TAL-GĦASSA

(f’Eur)

Stat Membru u l-kodiċi tal-proġett

L-ispiża ppjanata fil-programm nazzjonali għall-kontroll tas-sajd

L-ispiża eliġibbli taħt din id-Deċiżjoni

Kontribuzzjoni Komunitarja

Il-Greċja

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Subtotal

7 647 000

1 050 000

525 000

Spanja

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Subtotal

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Franza

FR/09/09

150 000

0

0

Subtotal

150 000

0

0

L-Italja

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Subtotal

10 650 000

5 000 000

2 500 000

L-Olanda

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Subtotal

365 000

0

0

Ir-Rumanija

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Subtotal

15 000

15 000

7 500

Il-Finlandja

FI/09/07

100 000

0

0

Subtotal

100 000

0

0

Ir-Renju Unit

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Subtotal

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Total

33 501 693

19 835 263

9 917 877


Top