EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0068

Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 24 ta’ Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 260, 30.9.2008, p. 13–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 136 - 182

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj

30.9.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 260/13


DIRETTIVA 2008/68/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-24 ta’ Settembru 2008

dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 71 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

It-trasport ta’ oġġetti perikolużi bit-triq, bil-ferrovija jew fuq il-passaġġi ta’ l-ilma interni jġib miegħu riskju konsiderevoli ta’ inċidenti. Għandhom għalhekk jittieħdu miżuri sabiex jiżguraw li dan it-trasport jitwettaq bl-aħjar kondizzjonijiet ta’ sikurezza.

(2)

Ġew stabbiliti regoli uniformi dwar it-trasport ta’ oġġetti perikolużi bit-triq u bil-ferrovija permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 94/55/KE tal-21 ta’ Novembru 1994 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri fir-rigward tat-trasport tal-merkanzija perikoluża bit-triq (3) u tad-Direttiva tal-Kunsill 96/49/KE tat-23 ta’ Lulju 1996 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri fir-rigward tat-trasport ta’ merkanzija perikoluża bil-ferrovija (4), rispettivament.

(3)

Sabiex titwaqqaf sistema komuni li tkopri l-aspetti kollha tat-trasport ta’ oġġetti perikolużi fuq l-ilmijiet interni navigabbli, id-Direttivi 94/55/KE u 96/49/KE għandhom jinbiddlu b’Direttiva waħdanija li tistipula wkoll id-dispożizzjonijiet b’rabta ma’ passaġġi ta’ l-ilma interni.

(4)

Il-maġġoranza ta’ l-Istati Membri huma partijiet kontraenti fil-Ftehim Ewropew dwar it-trasport internazzjonali ta’ oġġetti perikolużi bit-triq (“ADR”), huma suġġetti għar-Regolamenti dwar it-trasport internazzjonali ta’ oġġetti perikolużi bil-ferrovija (“RID”) u, sa fejn ikun rilevanti, fil-Ftehim Ewropew dwar it-trasport internazzjonali ta’ oġġetti perikolużi fuq Passaġġi ta’ l-Ilma Interni (“ADN”).

(5)

L-ADR, l-RID u l-ADN jistipulaw regoli uniformi għat-trasport internazzjonali sikur ta’ oġġetti perikolużi. Regoli bħal dawn għandhom ukoll jiġu estiżi għat-trasport nazzjonali sabiex jarmonizzaw fil-Komunità il-kondizzjonijiet li fihom l-oġġetti perikolużi jiġu trasportati, u sabiex ikun żgurat il-funzjonament kif imiss tas-suq komuni tat-trasport.

(6)

Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għat-trasport ta’ l-oġġetti perikolużi f’ċerti ċirkostanzi eċċezzjonali marbuta man-natura tal-vetturi jew bastimenti involuti, jew man-natura limitata tat-trasport użat.

(7)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva lanqas għandhom japplikaw għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi taħt ir-responsabbiltà jew is-superviżjoni diretta u fiżika tal-forzi armati. It-trasport ta’ oġġetti perikolużi li jsir minn kuntratturi kummerċjali li jaħdmu għall-forzi armati għandu, madanakollu, jaqa’ fl-ambitu ta’ din id-Direttiva ħlief jekk id-dmirijiet kuntrattwali tagħhom jitwettqu taħt ir-responsabbiltà jew is-superviżjoni diretta u fiżika tal-forzi armati.

(8)

Stat Membru li ma jkollux sistema ferrovjarja, u l-ebda prospett immedjat li jkollu waħda, ikun sottopost għal obbligu sproporzjonat u bla fini kieku kellu jittrasponi u jimplementa d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva fir-rigward tat-trasport ferrovjarju. Għalhekk, sakemm ma jkollux sistema ferrovjarja, tali Stat Membru għandu jiġi eżentat mill-obbligu li jittrasponi u jimplementa din id-Direttiva f’dak li għandu x’jaqsam mat-trasport ferrovjarju.

(9)

Kull Stat Membru għandu jżomm id-dritt li jeżenta mill-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, it-trasport ta’ oġġetti perikolużi fuq passaġġi ta’ l-ilma interni, jekk il-passaġġi ta’ l-ilma interni fit-territorju tiegħu ma jkunux magħquda, permezz ta’ passaġġi ta’ l-ilma interni, ma’ passaġġi ta’ l-ilma interni ta’ Stati Membri oħrajn, jew jekk ma jinġarrux oġġetti perikolużi fuqhom.

(10)

Mingħajr preġudizzju għal-liġi Komunitarja u għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Anness I, Taqsima I.1 (1.9), l-Anness II, Taqsima II.1 (1.9) u l-Anness III, Taqsima III.1 (1.9), għandu jkun possibbli għall-Istati Membri, għal raġunijiet ta’ sikurezza tat-trasport, li jżommu jew jistabbilixxu dispożizzjonijiet f’oqsma li m’humiex koperti minn din id-Direttiva. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu speċifiċi u definiti b’mod ċar.

(11)

Kull Stat Membru għandu jżomm id-dritt li jirregola jew li jipprojbixxi t-trasport ta’ oġġetti perikolużi fit-territorju tiegħu, għal raġunijiet li m’humiex ta’ sikurezza, bħalma huma raġunijiet ta’ sigurtà nazzjonali jew ta’ protezzjoni ambjentali.

(12)

Huwa meħtieġ li jkun permess l-użu ta’ mezzi ta’ trasport reġistrati f’pajjiżi terzi għat-trasport internazzjonali ta’ oġġetti perikolużi fit-territorji ta’ l-Istati Membri, suġġett għall-konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ l-ADR, l-RID jew l-ADN u ta’ din id-Direttiva.

(13)

Kull Stat Membru għandu jkollu l-possibbiltà li japplika regoli iktar stretti għall-operazzjonijiet tat-trasport nazzjonali mwettqa minn mezzi ta’ trasport reġistrati jew li qed joperaw fit-territorju tiegħu.

(14)

L-armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet li huma fis-seħħ għat-trasport nazzjonali ta’ oġġetti perikolużi m’għandhiex timpedixxi milli jitqiesu ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi. Din id-Direttiva għandha għalhekk tagħti il-possibbiltà lill-Istati Membri sabiex jagħtu ċerti derogi skond ċerti kondizzjonijiet identifikati. Derogi bħal dawn għandhom ikunu elenkati f’din id-Direttiva bħala “derogi nazzjonali”.

(15)

Sabiex ikunu indirizzati sitwazzjonijiet mhux tas-soltu u eċċezzjonali, l-Istati Membri għandhom ikollhom id-dritt li jagħtu awtorizzazzjonijiet individwali li jippermettu t-trasport ta’ oġġetti perikolużi fit-territorju tagħhom, li kieku kienu jkunu pprojbiti minn din id-Direttiva.

(16)

Fid-dawl tal-livell ta’ l-investiment meħtieġ f’dan is-settur, l-Istati Membri għandhom ikunu permessi jżommu fuq bażi temporanja ċerti dispożizzjonijiet nazzjonali speċifiċi li jikkonċernaw ir-rekwiżiti ta’ kostruzzjoni relatati ma’ mezzi tat-trasport jew ma’ tagħmir u li jikkonċernaw it-trasport permezz taċ-Channel Tunnel. L-Istati Membri għandhom ukoll ikunu permessi li jżommu u jadottaw dispożizzjonijiet għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi bil-ferrovija bejn Stati Membri u Stati li huma partijiet kontraenti ta’ l-Organizzazzjoni għall-Koperazzjoni tal-Ferroviji (“OSJD”) sakemm ir-regoli ta’ l-Anness II mal-Ftehim dwar it-Trasport Internazzjonali ta’ Oġġetti bil-Ferrovija (“SMGS”) u d-dispożizzjonijiet tat-Taqsima II.1 ta’ l-Anness II ma’ din id-Direttiva, u permezz tagħhom l-RID, ikunu ġew armonizzati. Fi żmien għaxar snin mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-konsegwenzi ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u, jekk ikun meħtieġ, tressaq proposti xierqa. Dispożizzjonijiet bħal dawn għandhom ikunu elenkati f’din id-Direttiva bħala “dispożizzjonijiet tranżizzjonali addizzjonali”.

(17)

Huwa meħtieġ li jkun possibli l-Annessi tad-Direttiva jiġu adattati malajr għall-progress xjentifiku u tekniku inkluż l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda għall-insegwiment u t-traċċar, partikolarment sabiex jitqiesu dispożizzjonijiet ġodda inkorporati fl-ADR, fl-RID u fl-ADN. L-emendi għall-ADR, għall-RID u għall-ADN u l-adattazzjonijiet korrispondenti għall-Annessi għandhom jidħlu fis-seħħ fl-istess waqt. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Istati Membri b’appoġġ finanzjarju kif jixraq għat-traduzzjoni ta’ l-ADR, l-RID u l-ADN u kwalunkwe emenda għalihom fil-lingwi uffiċjali tagħhom.

(18)

Il-miżuri meħtieġa għall-implementazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom ikunu adottati konformement mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (5).

(19)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadatta l-Annessi ma’ din id-Direttiva għall-progress xjentifiku u tekniku. Billi dawn il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma maħsuba sabiex jemendaw jew iħassru elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, jew sabiex jissupplimentaw din id-Direttiva biż-żieda ta’ elementi ġodda mhux essenzjali, dawn għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(20)

Huwa meħtieġ ukoll li l-Kummissjoni tkun tista’ tirrivedi l-listi tad-derogi nazzjonali u li tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ emerġenza fl-eventwalità ta’ xi aċċident jew inċident.

(21)

Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, il-limiti ta’ żmien li normalment japplikaw għall-proċedura regolatorja bi skrutinju għandhom jitnaqqsu għall-adozzjoni ta’ l-adattamenti ta’ l-Annessi għall-progress xjentifiku u tekniku.

(22)

Ladarba l-għanijiet ta’ din id-Direttiva, jiġifieri l-iżgurar ta’ l-applikazzjoni uniformi ta’ regoli tas-sikurezza armonizzati fil-Komunità u livell għoli ta’ sikurezza għall-operazzjonijiet ta’ trasport nazzjonali u internazzjonali, ma jistgħux jintlaħqu suffiċjentement mill-Istati Membri, u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti ta’ din id-Direttiva, jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(23)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva huma mingħajr preġudizzju għall-impenn li assumew il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, skond il-miri stabbiliti fil-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Ambjent u l-iżvilupp (UNCED) f’Rio de Janeiro f’Ġunju ta’ l-1992, sabiex jaħdmu għall-armonizzazzjoni ta’ sistemi għall-klassifikazzjoni ta’ sustanzi perikolużi.

(24)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva huma mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni Komunitarja li tirregola l-kondizzjonijiet tas-sikurezza li taħthom għandhom jiġu trasportati aġenti bijoloġiċi u organiżmi ġenetikament modifikati, irregolati skond id-Direttiva tal-Kunsill 90/219/KEE tat-23 ta’ April 1990 dwar l-użu fil-magħluq ta’ mikro-organiżmi modifikati ġenetikament (6), id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament (7), u d-Direttiva 2000/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Settembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati ma’ l-espożizzjoni għal aġenti bijoloġiċi fuq il-post tax-xogħol (8).

(25)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet Komunitarji oħra fl-oqsma tas-sikurezza u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol u tal-protezzjoni ta’ l-ambjent; partikolarment id-Direttiva Kwadru dwar is-sikurezza u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol, id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (9), u d-Direttivi subordinati għaliha.

(26)

Id-Direttiva 2006/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni (10), tipprevedi li bastimenti li jkollhom ċertifikat, maħruġ skond ir-Regolament għat-trasport ta’ sustanzi perikolużi fuq ir-Rhine, jistgħu jġorru oġġetti perikolużi fit-territorju Komunitarju kollu skond il-kondizzjonijiet stipulati fl-istess ċertifikat. B’konsegwenza ta’ l-adozzjoni ta’ din id-Direttiva, id-Direttiva 2006/87/KE għandha tiġi emendata sabiex tħassar dik id-dispożizzjoni.

(27)

Huwa meħtieġ li jingħata perjodu tranżizzjonali ta’ mhux aktar minn sentejn għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva fir-rigward tat-trasport ta’ oġġetti perikolużi permezz ta’ passaġġi ta’ l-ilma interni sabiex jingħata żmien biżżejjed għall-adattament ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali, għat-twaqqif ta’ oqfsa legali u għat-taħriġ ta’ persunal. Għandu jingħata perjodu tranżizzjonali ġenerali ta’ ħames snin għaċ-ċertifikati kollha tal-vapuri u ta’ persunal li jkunu nħarġu qabel jew matul il-perjodu tranżizzjonali għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva fir-rigward tat-trasport ta’ oġġetti perikolużi permezz ta’ passaġġi ta’ l-ilma interni, sakemm ma jkunx indikat perjodu iqsar ta’ validità fiċ-ċertifikat.

(28)

Id-Direttivi 94/55/KE u 96/49/KE għandhom għalhekk jiġu mħassra. Għal raġunijiet ta’ ċarezza u razzjonalità, huwa wkoll meħtieġ li jiġu mħassra d-Direttiva tal-Kunsill 96/35/KE tat-3 ta’ Ġunju 1996 dwar il-ħatra u l-kwalifiki vokazzjonali ta’ konsulenti dwar is-sigurtà għat-trasport ta’ l-oġġetti perikolużi bit-triq, bil-ferrovija u bil-passaġġi fuq l-ilma interni (11), id-Direttiva 2000/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2000 dwar il-ħtiġijiet minimi għall-eżami tal-konsulenti tas-sigurtà dwar it-trasport ta’ l-oġġetti perikolużi bit-triq, bil-ferrovija jew bil-passaġġi fuq l-ilma interni (12), id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/263/KE ta’ l-4 ta’ Marzu 2005 li tawtorizza l-Istati Membri jadottaw ċerti derogi skond id-Direttiva tal-Kunsill 94/55/KE fir-rigward tat-trasport ta’ l-oġġetti perikolużi bit-triq (13), u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/180/KE ta’ l-4 ta’ Marzu 2005 li tawtorizza l-Istati Membri jadottaw ċerti derogi skond id-Direttiva tal-Kunsill 96/49/KE fir-rigward tat-trasport ta’ l-oġġetti perikolużi bil-ferrovija (14).

(29)

Konformement mal-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet (15), l-Istati Membri huma mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom, li jillustraw, sa fejn ikun possibbli, il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva għandha tapplika għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi bit-triq, bil-ferrovija jew fuq passaġġi ta’ l-ilma interni fl-Istati Membri jew bejniethom, inkluż l-attivitajiet tat-tagħbija u l-ħatt, trasferimenti lejn jew minn mezz ieħor tat-trasport u waqfiet meħtieġa skond iċ-ċirkostanzi tat-trasport.

Iżda ma għandhiex tapplika għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi:

(a)

b’vetturi, vaguni jew bastimenti li jappartjenu lil jew huma fir-responsabbiltà tal-forzi armati;

(b)

b’bastimenti tal-baħar f’żoni marittimi li jiffurmaw parti minn passaġġi ta’ l-ilma interni;

(ċ)

b’laneċ li jaqsmu biss passaġġi ta’ l-ilma interni jew port; jew

(d)

imwettaq fil-perimetru ta’ żona magħluqa.

2.   It-Taqsima II.1 ta’ l-Anness II m’għandhiex tapplika għal Stati Membri li m’għandhomx sistema ferrovjarja, sakemm l-ebda sistema bħal din ma titwaqqaf fit-territorju tagħhom.

3.   Fi żmien sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx it-Taqsima III.1 ta’ l-Anness III għal waħda minn dawn ir-raġunijiet:

(a)

ma għandhomx passaġġi ta’ l-ilma interni;

(b)

il-passaġġi ta’ l-ilma interni tagħhom m’humiex magħquda, permezz ta’ passaġġi ta’ l-ilma inteni, ma’ permezz ta’ passaġġi ta’ l-ilma inteni ta’ Stati Membri oħra; jew

(ċ)

ma jiġux trasportati oġġetti perikolużi fuq il-permezz ta’ passaġġi ta’ l-ilma inteni tagħhom.

Jekk Stat Membru jiddeċiedi li ma japplikax id-dispożizzjonijiet ta’ l-Anness III, Taqsima III.1, hu għandu jgħarraf b’dik id-deċiżjoni lill-Kummissjoni, li għandha tgħarraf b’dan lill-Istati Membri.

4.   L-Istati Membri jistgħu jistipulaw rekwiżiti speċifiċi ta’ sikurezza għat-trasport nazzjonali u internazzjonali ta’ oġġetti perikolużi fit-territorju tagħhom, fir-rigward ta’:

(a)

it-trasport ta’ oġġetti perikolużi permezz ta’ vetturi, vaguni u bastimenti ta’ passaġġi ta’ l-ilma interni mhux koperti minn din id-Direttiva;

(b)

l-użu ta’ rotot preskritti;

(ċ)

regoli speċjali għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi fuq ferroviji tal-passiġġieri.

Huma għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b’dawn id-dispożizzjonijiet u l-ġustifikazzjonijiet tagħhom.

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra skond il-każ.

5.   L-Istati Membri jistgħu jirregolaw jew jipprojibixxu, strettament għal raġunijet li ma jkunux ta’ sikurezza waqt it-trasport, it-trasport ta’ oġġetti perikolużi fit-territorju tagħhom.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva:

(1)

“ADR” tfisser il-Ftehim Ewropew dwar it-trasport internazzjonali ta’ oġġetti perikolużi bit-triq, konkluż f’Ġinevra fit-30 ta’ Settembru 1957, kif emendat;

(2)

“RID” tfisser il-Ftehim Ewropew dwar it-trasport internazzjonali ta’ oġġetti perikolużi bil-ferrovija, muri bħala l-Appendiċi C mal-Konvenzjoni dwar it-trasport internazzjonali bil-ferrovija (COTIF) konkluż f’Vilnius fit-3 ta’ Ġunju 1999, kif emendat;

(3)

“ADN” tfisser il-Ftehim Ewropew dwar it-trasport internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi fuq passaġġi ta’ l-ilma interni, konkluż f’Ġinevra fis-26 ta’ Mejju 2000, kif emendat;

(4)

“vettura” tfisser kull vettura bil-mutur maħsuba għall-użu fit-triq, li jkollha ta’ lanqas erba’ roti u maħsuba għal veloċità massima li taqbeż l-25 km/h, flimkien mal-karrijiet tagħha, u bl-eċċezzjoni ta’ vetturi li jimxu fuq il-linji tal-ferrovija, makkinarju mobbli u tratturi agrikoli jew tal-foresterija li ma jivvjaġġawx b’veloċità li tisboq l-40 km fis-siegħa meta jkunu qed jittrasportaw oġġetti perikolużi;

(5)

“vagun” tfisser kwalunkwe vettura ferrovjarja, mingħajr il-faċilità ta’ awtopropulsjoni, li tinstaq fuq ir-roti tagħha fuq il-linji ferrovjarji u li tkun użata għall-ġarr ta’ oġġetti;

(6)

“bastiment” tfisser kwalunkwe bastiment ta’ passaġġi ta’ l-ilma interni jew tal-baħar.

Artikolu 3

Dispożizzjonjiet ġenerali

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 6, l-oġġetti perikolużi ma għandhomx jiġu trasportati jekk dan ikun projbit mill-Anness I, Taqsima I.1, l-Anness II, Taqsima II.1, jew l-Anness III, Taqsima III.1

2.   Mingħajr preġudizzju għar-regoli ġenerali dwar l-aċċess għas-suq jew ir-regoli ġenerali applikabbli għat-trasport ta’ oġġetti, it-trasport ta’ oġġetti perikolużi għandu jiġi awtorizzat, suġġett għall-konformità mal-kondizzjonijiet stipulati fl-Anness I, Taqsima I.1, l-Anness II, Taqsima II.1 u l-Anness III, Taqsima III.1

Artikolu 4

Pajjiżi terzi

It-trasport ta’ oġġetti perikolużi bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi għandu jiġi awtorizzat kemm-il darba jkun konformi mar-rekwiżiti ta’ l-ADR, l-RID jew l-ADN, ħlief jekk ikun indikat mod ieħor fl-Annessi.

Artikolu 5

Restrizzjonijiet minħabba raġunijiet ta’ sikurezza tat-trasport

1.   L-Istati Membri jistgħu, minħabba raġunijiet ta’ sikurezza tat-trasport, japplikaw dispożizzjonijiet, bl-eċċezzjoni tar-rekwiżiti ta’ kostruzzjoni, aktar stretti dwar it-trasport nazzjonali ta’ oġġetti perikolużi permezz ta’ vetturi, vaguni u bastimenti ta’ passaġġi ta’ l-ilma interni reġistrati jew li jitqiegħdu fiċ-ċirkolazzjoni fit-territorju tagħhom.

2.   Jekk, fl-eventwalità ta’ xi aċċident jew inċident fit-territorju tiegħu, Stat Membru jqis li d-dispożizzjonijiet ta’ sikurezza applikabbli nstabu li ma kinux biżżejjed sabiex jillimitaw il-perikli involuti fl-operazzjoni tat-trasport u jekk ikun hemm bżonn urġenti sabiex tittieħed azzjoni, dak l-Istat Membru għandu jgħarraf lill-Kummissjoni, fl-istadju ta’ l-ippjanar, bil-miżuri li huwa jipproponi li jieħu.

Konformement mal-proċeduri msemmija fl-Artikolu 9(2), il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tawtorizzax l-implimentazzjoni tal-miżuri kkonċernati u dwar it-tul tal-validità ta’ dik l-awtorizzazzjoni.

Artikolu 6

Derogi

1.   L-Istat Membri jistgħu jawtorizzaw l-użu ta’ ilsna oħra barra dawk previsti fl-Annessi għall-operazzjonijiet ta’ trasport imwettqa fit-territorji tagħhom.

2.

(a)

Mingħajr preġudizzju għas-sikurezza, l-Istati Membri jistgħu jitolbu derogi mill-Anness I, Taqsima I.1, l-Anness II, Taqsima II.1 u l-Anness III, Taqsima III.1 għat-trasport fit-territorji tagħhom ta’ kwantitajiet żgħar ta’ ċerti oġġetti perikolużi, bl-eċċezzjoni ta’ sustanzi ta’ livell medju jew għoli ta’ radjuattività, kemm-il darba l-kondizzjonijiet għal tali trasport ma jkunux aktar stretti mill-kondizzjonijiet stipulati f’dawk l-Annessi.

(b)

Mingħajr preġudizzju għas-sikurezza, l-Istati Membri jistgħu jitolbu wkoll derogi mill-Anness I, Taqsima I.1, l-Anness II, Taqsima II.1 u l-Anness III, Taqsima III.1 għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi fit-territorju tagħhom għal dan li ġej:

(i)

trasport lokali fuq distanzi qosra, jew

(ii)

trasport lokali bil-ferrovija fuq rotot identifikati partikolari, li jifforma parti minn proċess industrijali definit, u li jkun ikkontrollat mill-qrib f’kondizzjonijiet speċifikati b’mod ċar.

Il-Kummissjoni għandha f’kull każ teżamina jekk il-kondizzjonijiet stipulati fis-subparagrafi (a) u (b) ġewx sodisfatti u għandha tiddeċiedi, konformement mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(2), jekk tawtorizzax id-deroga u iżżidhiex mal-lista tad-derogi nazzjonali fl-Anness I, Taqsima I.3, fl-Anness II, Taqsima II.3 jew l-Anness III, Taqsima III.3.

3.   Id-derogi skond il-paragrafu 2 għandhom ikunu validi għal perjodu li ma jeċċedix sitt snin mid-data ta’ l-awtorizzazzjoni, liema perjodu għandu jiġi stabbilit fid-deċiżjoni ta’ l-awtorizzazzjoni. Fir-rigward tad-derogi eżistenti fl-Anness I, Taqsima I.3, l-Anness II, Taqsima II.3 u l-Anness III, Taqsima III.3, id-data ta’ awtorizzazzjoni għandha titqies li hija it-30 ta’ Ġunju 2009. Jekk ma jkunx indikat mod ieħor, id-derogi għandhom ikunu validi għal perjodu ta’ sitt snin.

Id-derogi għandhom jiġu applikati mingħajr diskriminazzjoni.

4.   Jekk Stat Membru jitlob l-estensjoni ta’ awtorizzazzjoni għal deroga, il-Kummissjoni għandha tanalizza d-deroga kkonċernata.

Jekk ma tiġix adottata l-ebda emenda għall-Anness I, Taqsima I.1, l-Anness II, Taqsima II.1 u l-Anness III, Taqsima III.1 li tolqot is-suġġett tad-deroga, il-Kummissjoni filwaqt li taġixxi skond l-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(2), għandha ġġedded l-awtorizzazzjoni għal perjodu ieħor li ma jeċċedix sitt snin mid-data ta’ l-awtorizzazzjoni, li għandha tiġi stipulata fid-deċiżjoni ta’ l-awtorizzazzjoni.

Jekk tiġi adottata emenda għall-Anness I, Taqsima I.1, l-Anness II, Taqsima II.1 u l-Anness III, Taqsima III.1 li tolqot is-suġġett tad-deroga, il-Kummissjoni filwaqt li taġixxi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(2), tista’:

(a)

tiddikjara d-deroga bħala skaduta u tneħħiha mill-Anness rilevanti;

(b)

tnaqqas l-ambitu ta’ l-awtorizzazzjoni u temenda l-Anness rilevanti skond dan;

(ċ)

iġġedded l-awtorizzazzjoni għal perjodu ieħor li ma jeċċedix sitt snin mid-data ta’ l-awtorizzazzjoni, u tali perjodu għandu jiġi stipulat fid-deċiżjoni ta’ l-awtorizzazzjoni.

5.   Kull Stat Membru jista’, b’mod eċċezzjonali u kemm-il darba s-sikurezza ma tiġix kompromessa, joħroġ awtorizzazzjoni individwali sabiex jitwettqu operazzjonijiet tat-trasport ta’ oġġetti perikolużi fit-territorju tiegħu li huma projbiti minn din id-Direttiva jew sabiex jitwettqu tali operazzjonijiet skond kondizzjonijiet differenti minn dawk stipulati f’din id-Direttiva, bil-kondizzjoni li dawk l-operazzjonijiet ikunu definiti b’mod ċar u limitati fiż-żmien.

Artikolu 7

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

1.   Fit-territorji rispettivi tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jżommu d-dispożizzjonijiet elenkati fl-Anness I, Taqsima I.2., fl-Anness II, Taqsima II.2. u fl-Anness III, Taqsima III.2.

L-Istati Membri li jżommu tali dispożizzjonijiet għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b’dan. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istati Membri l-oħra.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 1(3), l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma japplikawx id-dispożizzjonijiet ta’ l-Anness III, Taqsima III.1 sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2011. F’dan il-każ, l-Istat Membru kkonċernat għandu, fir-rigward ta’ passaġġi ta’ l-ilma interni, jkompli japplika d-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 96/35/KE u 2000/18/KE applikabbli fit-30 ta’ Ġunju 2009.

Artikolu 8

Adattamenti

1.   L-emendi meħtieġa sabiex jadattaw l-Annessi mal-progress xjentifiku u tekniku, inkluż l-użu tat-teknoloġiji għall-insegwiment u t-traċċar, fl-oqsma koperti minn din id-Direttiva, partikolarment sabiex jitqiesu l-emendi għall-ADR, l-RID u l-ADN, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 9(3).

2.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi sostenn finanzjarju, kif ikun meħtieġ, lill-Istati Membri għat-traduzzjoni ta’ l-ADR, ta’ l-RID u ta’ l-ADN u tal-modifiki tagħhom għall-lingwa uffiċjali.

Artikolu 9

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn Kumitat dwar it-trasport ta’ oġġetti perikolużi.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu msemmi fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun wieħed ta’ tliet xhur.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u (5)(b) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-limiti ta’ żmien stipulati fl-Artikolu 5a (3)(c) u (4)(b) u (e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu ta’ xahar, xahar u xahrejn rispettivament.

Artikolu 10

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-30 ta’ Ġunju 2009. Huma għandhom jinformaw lill-Kummissjoni minnufih dwarhom.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom ikun fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 11

Emenda

L-Artikolu 6 tad-Direttiva 2006/87/KE huwa b’dan imħassar.

Artikolu 12

Tħassir

1.   Id-Direttivi 94/55/KE, 96/49/KE, 96/35/KE u 2000/18/KE huma b’dan imħassra b’effett mit-30 ta’ Ġunju 2009.

Iċ-ċertifikati maħruġa skond id-dispożizzjonijiet tad-Direttivi mħassra għandhom jibqgħu validi sad-dati ta’ l-iskadenza tagħhom.

2.   Id-Deċiżjonijiet 2005/263/KE u 2005/180/KE huma b’dan imħassra.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 14

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, 24 ta’ Settembru 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J.-P. JOUYET


(1)  ĠU C 256, 27.10.2007, p. 44.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 (ĠU C 187E, 24.7.2008, p. 148), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta' 7 ta' April 2008 (ĠU C 117E, 14.5.2008, p. 1), u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2008 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  ĠU L 319, 12.12.1994, p. 7.

(4)  ĠU L 235, 17.9.1996, p. 25.

(5)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  ĠU L 117, 8.5.1990, p. 1.

(7)  ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.

(8)  ĠU L 262, 17.10.2000, p. 21.

(9)  ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1.

(10)  ĠU L 389, 30.12.2006, p. 1.

(11)  ĠU L 145, 19.6.1996, p. 10.

(12)  ĠU L 118, 19.5.2000, p. 41.

(13)  ĠU L 85, 2.4.2005, p. 58.

(14)  ĠU L 61, 8.3.2005, p. 41.

(15)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.


ANNESS I

TRASPORT BIT-TRIQ

I.1.   ADR

Fl-Annessi A u B ma’ l-ADR, kif applikabbli b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009, huwa mifhum li l-frażi “parti kontraenti” tiġi mibdula bil-frażi “Stat Membru” kif xieraq.

I.2.   Dispożizzjonijiet transizzjonali addizzjonali

1.

L-Istati Membri jistgħu jżommu d-derogi adottati abbażi ta’ l-Artikolu 4 tad-Direttiva 94/55/KE sal-31 ta’ Diċembru 2010, jew, sa meta l-Anness I, Taqsima I.1, jiġi emendat, sabiex jirrifletti r-Rakkomandazzjonijiet tan-NU dwar it-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi msemmija f’dak l-Artikolu, jekk dan iseħħ qabel.

2.

Fil-limiti tat-territorju tiegħu kull Stat Membru jista’ jawtorizza l-użu ta’ tankijiet u vetturi mibnija qabel l-1 ta’ Jannar 1997 li ma jikkonformawx ma’ din id-Direttiva, iżda li ġew prodotti b’konformità ma’ rekwiżiti nazzjonali fis-seħħ fil-31 ta’ Diċembru 1996, sakemm tali tankijiet u vetturi jinżammu fil-livelli ta’ sikurezza meħtieġa.

Tankijiet u vetturi prodotti fl-1 ta’ Jannar 1997, jew wara, li ma jikkonformawx ma’ din id-direttiva imma li kienu nbnew skond ir-rekwiżiti tad-Direttiva 94/55/KE fis-seħħ fid-data tal-kostruzzjoni tagħhom, jistgħu jibqgħu jintużaw għat-trasport nazzjonali.

3.

Fil-limiti tat-territorju tiegħu kull Stat Membru fejn it-temperatura ambjentali regolarment tkun inqas minn – 20 °C, jistgħu jimponu standards iktar stretti fir-rigward tat-temperatura operattiva ta’ materjali użati fl-ippakkjar bil-plastik, tankijiet u t-tagħmir tagħhom maħsubin għall-użu fit-trasport nazzjonali ta’ oġġetti perikolużi bit-triq sakemm it-temperaturi ta’ referenza, xierqa għal żoni klimatiċi speċifiċi, jiġu inkorporati fl-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva.

4.

Fil-limiti tat-territorju tiegħu kull Stat Membru jista’ jżomm id-dispożizzjonijiet nazzjonali barra dawk fl-Anness fir-rigward tat-temperatura ta’ referenza għat-trasport fit-territorju tiegħu ta’ gassijiet likwefatti jew taħlitiet ta’ gassijiet likwefatti, sakemm dispożizzjonijiet relatati mat-temperaturi approprjati ta’ referenza għal żoni klimatiċi indikati jkunu inkorporati fl-istandards Ewropej u msemmija fl-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva.

5.

Għal operazzjonijiet ta’ trasport imwettqa minn vetturi reġistrati fi ħdan it-territorju tiegħu, kull Stat Membru jista’ jżomm id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni nazzjonali tiegħu fis-seħħ fil-31 ta’ Diċembru 1996 marbuta mal-wiri jew it-tpoġġija ta’ kodiċi ta’ azzjoni ta’ l-emerġenza, jew it-tabella tal-perikli, minflok in-numru ta’ l-identifikazzjoni tal-periklu stipulat fl-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva.

6.

L-Istati Membri jistgħu jżommu restrizzjonijiet fuq it-trasport ta’ sustanzi li jkun fihom id-diossini u l-furani (furans) applikabbli fil-31 ta’ Diċembru 1996.

I.3.   Derogi nazzjonali

Derogi għall-Istati Membri għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi fit-territorju tagħhom abbażi ta’ l-Artikolu 6(2) ta’ din id-Direttiva.

Numerazzjoni tad-derogi: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = Triq

a/bi/bii = Artikolu 6(2) a/bi/bii

MS = Taqsira għal Stat Membru

nn = numru ta’ l-ordni

Abbażi ta’ l-Artikolu 6(2)(a) ta’ din id-Direttiva

BE il-Belġju

RO–a–BE–1

Suġġett: Klassi 1 – Kwantitajiet żgħar.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 1.1.3.6

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: 1.1.3.6 tillimita l-kwantità ta’ splussiv għall-minjieri li jista’ jiġi trasportat f’vettura ordinarja għal 20 kg.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: L-operaturi ta’ ċentri ’l bogħod minn żoni ta’ provvista jistgħu jkunu awtorizzati li jġorru 25 kg ta’ dinamita jew splussivi qawwija u mhux aktar minn 300 detonatur f’vetturi bil-mutur ordinarji, suġġett għal kondizzjonijiet li għandhom ikunu stabbiliti mis-servizz dwar l-isplussivi.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Article 111 de l’arrêté royal de 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–BE–2

Suġġett: It-trasport ta’ kontenituri vojta mhux imnaddfa li fihom kien hemm prodotti ta’ klassijiet differenti.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4.1.1.6

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Indikazzjoni fuq id-dokument tat-trasport “pakketti vojta mhux imnaddfa li fihom kien hemm prodotti ta’ klassijiet differenti”.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Deroga 6-97.

Kummenti: Deroga reġistrata mill-Kummissjoni Ewropea bħala Nru 21 (skond l-Artikolu 6(10) tad-Direttiva 94/55/KE).

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–BE-3

Suġġett: Adozzjoni ta’ l-RO–a–UK–4.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali:

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

DE il-Ġermanja

RO–a–DE–1

Suġġett: L-ippakkjar imħallat u t-tagħbija mħallta ta’ partijiet tal-karozzi bil-klassifikazzjoni 1.4G flimkien ma’ ċerti oġġetti perikolużi (n4).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 4.1.10 u 7.5.2.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet dwar il-pakketti mħallta u tagħbija mħallta.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: NU 0431 u NU 0503 jistgħu jiġi mgħobbija flimkien ma’ ċerti oġġetti perikolużi (prodotti marbuta mal-manifattura tal-karozzi) f’ċerti ammonti, kif imniżżla fid-deroga. Il-valur ta’ 1 000 (komparabbli mal-punt 1.1.3.6.4) m’għandu qatt jinqabeż.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Kummenti: Din id-deroga hija meħtieġa sabiex partijiet tal-karozzi għas-sikurezza jkunu jistgħu jitqassmu malajr, skond id-domanda lokali; minħabba l-varjetà kbira fl-għażla ta’ prodotti, il-ħażna ta’ dawn minn garaxxijiet lokali mhijiex komuni.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–DE–2

Suġġett: Deroga mill-ħtieġa sabiex ikun hemm dokument tat-trasport u dikjarazzjoni tal-m’ hu għal ċerti kwantitajiet ta’ oġġetti perikolużi, kif imfisser fil-punt 1.1.3.6 (n1).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4.1.1.1 u 5.4.1.1.6

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: il-kontenut tad-dokument tat-trasport.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Għall-klassijiet kollha barra l-Klassi 7: mhu meħtieġ ebda dokument tat-trasport, jekk il-kwantità ta’ l-oġġetti trasportati ma taqbiżx il-kwantitajiet stipulati f’1.1.3.6.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Kummenti: L-informazzjoni mogħtija fl-immarkar u l-ittikkettar tal-pakketti tkun ikkunsidrata bħala waħda suffiċjenti għat-trasport nazzjonali, peress li d-dokument tat-trasport mhux dejjem ikun meħtieġ fejn tkun involuta d-distribuzzjoni lokali.

Id-deroga reġistrata mill-Kummissjoni Ewropea bħala Nru 22 (skond l-Artikolu 6(10) tad-Direttiva 94/55/KE).

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–DE-3

Suġġett: It-trasport ta’ l-istandards tal-kejl u pompi tal-karburant (imbattla, mhux imnaddfa).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: Dispożizzjonijiet għan-numru NU 1202, 1203 u 1223.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Ippakkjar, immarkar, dokumenti, struzzjonijiet tat-trasport u l-ipproċessar, struzzjonijiet għall-ekwipaġġ tal-vettura.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Speċifikazzjoni tar-regolamenti applikabbli u dispożizzjonijiet anċillari għall-applikazzjoni tad-deroga; sa 1 000 l: kumparabbli ma’ pakketti vojta, mhux imnaddfa; aktar minn 1 000 l: Konformità ma’ ċerti regolamenti għat-tankijiet; trasport vojt u mhux imnaddaf biss;

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Kummenti: Lista Nru 7, 38, 38a.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–DE–5

Suġġett: Awtorizzazzjoni għall-pakkettar ikkumbinat.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 4.1.10.4 MP2

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Projbizzjoni tal-pakkettar ikkumbinat.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Klassijiet 1.4S, 2, 3 u 6.1; awtorizzazzjoni ta’ pakkettar ikkumbinat ta’ oġġetti fil-Klassi 1.4S (skrataċ għal armi żgħar), aerosols (Klassi 2) u materjali tat-tindif u trattamenti, fil-Klassi 3 u 6.1 (in-numri NU elenkanti) kif lesti għal bejgħ f’pakketti kkumbinati fil-grupp II ta’ l-ippakkettar u fi kwantitajiet żgħar.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Kummenti: Listi Nru 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

DK id-Danimarka

RO–a–DK–1

Suġġett: It-trasport bit-triq ta’ pakketti li fihom ikun hemm skart jew fdalijiet ta’ sustanzi perikolużi miġbura minn djar u ċerti impriżi sabiex jintremew.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4 u 8.2

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva:

Il-prinċipji għall-klassifikazzjoni. Dispożizzjonijiet għall-ippakkjar imħallat. Dispożizzjonijiet ta’ l-immarkar u t-tikkettar Id-dokument tat-trasport

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: il-pakketti interni li fihom ikun hemm skart jew fdalijiet ta’ sustanzi kimiċi miġbura minn djar jew ċerti impriżi jista’ jiġu ppakkjati flimkien f’ċertu tip ta’ pakketti esterni approvati min-NU. Il-kontenut ta’ kull pakkett intern m’għandux ikun aktar minn 5 kg jew 5 litri. Derogi mid-dispożizzjonijiet dwar il-klassifikazzjoni, immarkar u tikkettar, dokumentazzjoni u taħriġ.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Kummenti: Mhuwiex possibbli li ssir klassifikazzjoni eżatta u jiġu applikati d-dispożizzjonijiet ta’ l-ADR kollha meta jinġabru skart jew fdalijiet ta’ sustanzi kimiċi, minn djar u ċerti impriżi, sabiex jintremew. L-iskart tipikament jintrema f’pakketti li jinbiegħu mill-ħwienet bl-imnut.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–DK–2

Suġġett: It-trasport bit-triq li jkun jinkludi l-pakketti ta’ sustanzi splussivi u l-pakketti ta’ detonaturi fuq l-istess vettura.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 7.5.2.2

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet għall-pakkettar imħallat.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Ir-regoli ta’ l-ADR għandhom jitħarsu meta jkunu qed jiġu trasportati oġġetti perikolużi bit-triq.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Kummenti: Hemm ħtieġa prattika sabiex fl-istess vettura jkunu jistgħu jiġu ppakkjati sustanzi splussivi flimkien ma’ detonaturi meta dawn l-oġġetti jkunu qed jiġu trasportati mill-maħżen lejn il-post tax-xogħol u lura.

Meta l-leġislazzjoni Daniża dwar it-trasport ta’ l-oġġetti perikolużi tiġi emendata, l-awtoritajiet Daniżi se jippermettu dan it-tip ta’ trasport b’dawn il-kondizzjonijiet:

(1)

Ikunu qed jiġi trasportati mhux aktar minn 25 kg ta’ sustanzi splussivi taħt il-Grupp D.

(2)

Ikunu qed jiġi trasportati mhux aktar minn 200 biċċa ta’ detonaturi taħt il-Grupp B.

(3)

Id-detonaturi u sustanzi splussivi għandhom ikunu ppakkjati separatament f’pakketti ċċertifikati min-NU skond r-regoli li hemm fid-Direttiva 2000/61/KE li temenda d-Direttiva 94/55/KE.

(4)

Id-distanza bejn l-ippakkettar li jkun fih id-detonaturi u dak li jkun fih sustanzi splussivi għandha tkun minn ta’ l-anqas metru. Id-distanza għandha titħares anki wara ż-żamma ħesrem tal-brejkijiet. Il-pakketti li fihom ikun hemm sustanzi splussivi u dawk li jkun fihom id-detonaturi għandhom jitpoġġew b’tali mod li dawn ikunu jistgħu jitneħħew malajr mill-vettura.

(5)

Għandhom jitħarsu r-regoli l-oħra kollha dwar it-trasport ta’ l-oġġetti perikolużi bit-triq.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

FI il-Finlandja

RO–a–FI–1

Suġġett: Trasport ta’ oġġetti perikolużi f’ċerti ammonti bix-xarabankijiet u materjali radjuattivi b’attività baxxa fi kwantitajiet żgħar għall-kura tas-saħħa u r-riċerka

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 4.1, 5.4

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet għall-pakkettar, dokumentazzjoni

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: It-trasport ta’ oġġetti perikolużi, f’ċerti ammonti taħt il-limitu ta’ 1.1.3.6 b’piż nett massimu ta’ mhux aktar minn 200 kg, fix-xarabankijiet huwa permess mingħajr l-użu tad-dokument tat-trasport u mingħajr ma jintlaħqu r-rekwiżiti tal-pakkettar kollha. Waqt it-trasport ta’ materjali radjuattivi ta’ attività baxxa sa massimu ta’ 50 kg għall-kura tas-saħħa u għar-riċerka, il-vettura ma tinħtieġx li tkun immarkata jew mgħammra skond l-ADR.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–FI–2

Suġġett: Deskrizzjoni tat-tankijiet vojta mogħtija fid-dokument tat-trasport.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4.1.1.6

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet speċjali għall-pakketti vojta u mhux imnaddfa, vetturi, kontejners, tankijiet, vetturi tal-batteriji u kontenituri ta’ gass ta’ elementi multipli (“MEGCs”).

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Fil-każ ta’ vetturi bit-tank vojta u mhux imnaddfa li fihom jinġarru żewġ jew aktar sustanzi bin-numri NU 1202, 1203 u 1223, id-deskrizzjoni fid-dokumenti tat-trasport tista’ timtela bil-kliem “L-aħħar tagħbija” flimkien ma’ isem il-prodott bl-aktar temperatura baxxa sabiex jieħu n-nar. “Vettura bit-tank vojta, 3, l-aħħar tgħabbija: NU 1203 Motor spirit, II”.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–FI–3

Suġġett: Tikkettar u mmarkar ta’ l-unità ta’ trasport għall-isplussivi.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.3.2.1.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet ġenerali għall-immarkar tal-pjanċi lewn oranġjo.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Unitajiet ta’ trasport li jittrasportaw (normalment f’vannijiet) ammonti żgħar ta’ splussivi (sa massimu ta’ 1 000 kg (netti)) għall-barrieri u siti tax-xogħol jistgħu jiġu ttikkettati fuq quddiem u wara, bl-użu tal-pjanċi skond il-mudell Nru 1.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

FR Franza

RO–a–FR–1

Suġġett: It-trasport ta’ tagħmir radjografiku tar-raġġi gamma li huwa portabbli u mobbli (18).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: l-Annessi A u B

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva:

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: It-trasport ta’ tagħmir radjografiku tar-raġġi gamma minn utenti f’vetturi speċjali huwa eżentat iżda suġġett għal regoli speċifiċi.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route - Artikolu 28.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–FR–2

Suġġett: It-trasport ta’ skart li joriġina minn attivitajiet ta’ kura li jinvolvu riskju ta’ infezzjoni u ttrattat bħala partijiet anatomiċi koperti min-NU 3291 b’piż ta’ inqas minn jew ugwali għal 15 kg.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: l-Annessi A u B

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ l-ADR għat-trasport ta’ skart li joriġina minn attivitajiet ta’ kura li jinvolvu riskji ta’ infezzjonijiet u ttrattat bħala partijiet anatomiċi koperti min-NU 3291 b’piż ta’ inqas minn jew ugwali għal 15 kg.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route - Artikolu 12.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–FR–3

Suġġett: It-trasport ta’ sustanzi perikolużi f’vetturi pubbliċi li jġorru l-passiġġieri (18).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 8.3.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: It-trasport ta’ passiġġieri u sustanzi perikolużi.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: It-trasport ta’ sustanzi perikolużi f’vetturi tat-trasport pubbliku awtorizzat bħala bagalja ta’ l-idejn (hand luggage): japplikaw biss id-dispożizzjonijiet marbuta ma’ l-ippakkjar, l-immarkar u t-tikkettar ta’ pakketti kif stabbilit fil-punt 4.1, 5.2 u 3.4.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route - Artikolu 21.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

Kummenti: Fil-bagalja ta’ l-idejn huwa permess li jkun hemm oġġetti perikolużi li jkunu biss għal użu personali jew inkella għall-użu professjonali. Għal kull vjaġġ jistgħu jiġu trasportati fl-ammonti meħtieġa kontenituri ta’ gass li jiġi trasportat għal pazjenti li jbatu minn problemi respiratorji.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–FR–4

Suġġett: Awtodeskrizzjoni tat-trasport ta’ kwantitajiet żgħar ta’ oġġetti perikolużi (18).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4.1.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: L-obbligu li jkun hemm dokument tat-trasport.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Awtodeskrizzjoni tat-trasport ta’ kwantitajiet żgħar ta’ oġġetti perikolużi li ma jaqbżux il-limiti stabbiliti fil-punt 1.1.3.6. mhix suġġetta għall-obbligu li jkun hemm dokument tat-trasport kif hemm stabbilit fil-punt 5.4.1.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route - Artikolu 23-2.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

IE - l-Irlanda

RO–a–IE–1

Suġġett: Eżenzjoni mir-rekwiżit ta’ 5.4.0 ta’ l-ADR għal dokument tat-trasport għall-ġarr tal-perstiċidi tal-Klass 3 ta’ l-ADR, elenkati fil-punt 2.2.3.3 bħala pestiċidi FT2 (temperatura sabiex jieħu n-nar < 23 °C) u l-Klassi 6.1 ta’ l-ADR, elenkati fil-punt 2.2.61.3 bħala pestiċidi likwidi T6 (b’temperatura sabiex jieħu n-nar ta’ anqas minn 23 °C), fejn il-kwantitajiet ta’ oġġetti perikolużi li qed jinġarru ma jaqbżux il-kwantitajiet stipulati fil-punt 1.1.3.6 ta’ l-ADR

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Rekwiżiti għal dokument tat-trasport.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Id-dokument tat-trasport mhux meħtieġ għall-ġarr tal-pestiċidi tal-Klassi 3 ta’ l-ADR u 6.1, fejn il-kwantità ta’ l-oġġetti perikolużi li tkun qed tinġarr ma taqbiżx il-kwantitajiet stipulati fil-punt 1.1.3.6 ta’ l-ADR.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Regulation 89(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Kummenti: Rekwiżiti onerużi, bla bżonn għat-trasport lokali u t-tqassim ta’ tali pestiċidi.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–IE–2

Suġġett: L-eżenzjoni minn uħud mid-dispożizzjoni ta’ l-ADR dwar il-pakkettar, l-immarkar u t-tikkettar tal-ġarr, lejn l-eqreb kwartieri militari għar-rimi, fi kwantitajiet żgħar (taħt il-limiti fil-punt 1.1.3.6) ta’ oġġetti pirotekniċi bil-kodiċi tal-klassikazzjoni 1.3G, 1.4G u 1.4S tal-Klassi 1 ta’ l-ADR, li juru n-numri rispettivi ta’ l-identitifikazzjoni tas-sustanza NU0092, NU0093, NU0403 jew NU0404.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 u 6.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Rimi ta’ materjal pirotekniku skadut.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Id-dispożizzjonijiet ta’ l-ADR dwar il-pakkettar, l-immarkar u t-tikkettar tal-ġarr ta’ materjal pirotekniku skadut, li juri n-numru NU rispettivi NU0092, NU0093, NU0403, NU0404, lejn l-eqreb kwartieri militari ma japplikawx sakemm id-dispożizzjonijiet ġenerali għall-ippakkettar ta’ l-ADR jitħarsu u fid-dokument tat-trasport tkun inkluża informazzjoni addizzjonali. Tapplika biss għat-trasport lokali, għall-eqreb kwartieri militari, ta’ kwantitajiet żgħar minn dan il-materjal pirotekniku skadut, għal rimi sikur.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Kummenti: Il-ġarr fi kwantitajiet żgħar ta’ murtali skaduti għall-emerġenza fuq il-baħar speċjalment minn sidien ta’ dgħajjes għad-delizju u fornituri marittimi, lejn kwartieri militari sabiex jintremew ħoloq diffikultajiet, partikolarment fir-rigward tar-rekwiżiti għall-pakkettar. Id-deroga għall-kwantitajiet żgħar (anqas minn dawk speċifikati fil-punt 1.1.3.6) għat-trasport lokali.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–IE–3

Suġġett: Eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ 6.7 u 6.8, fir-rigward tat-trasport bit-triq ta’ tankijiet tal-ħażna mhux imnaddfa u nominalment vojta (għall-ħżin f’postijiet fissi), għall-finijiet ta’ tindif, tiswija, ittestjar jew skreppjar.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 6.7 u 6.8

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Rekwiżiti għad-disinn, il-kostruzzjoni, l-ispezzjoni u l-ittestjar tat-tankijiet.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ 6.7 u 6.8 ta’ l-ADR għat-trasport bit-triq ta’ tankijiet tal-ħażna mhux imnaddfa u nominalment vojta (għall-ħżin f’postijiet fissi), għall-finijiet ta’ tindif, tiswija, ittestjar jew skreppjar, bil-kondizzjoni li (a) sa l-aktar li jkun jista’ raġonevolment jitneħħa, il-pajpijiet li kienu konnessi mat-tank jkunu tneħħew; (b) titwaħħal fit-tank valvola ta’ ħelsien mill-pressjoni adatta, li tibqa’ operattiva matul it-trasport; u (c) mingħajr preġudizzju għall-kondizzjoni (b) l-aperturi kollha fit-tank u fil-pajpijiet mwaħħla magħhom ġew issiġillati sabiex jipprevjenu kull ħruġ ta’ oġġetti perikolużi, sakemm ikun raġonevolment fattibbli.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Emenda proposta għal Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Kummenti: Dawn it-tankijiet jintużaw għall-ħżin ta’ sustanzi fi stabbilimenti fissi u mhux għat-trasport ta’ oġġetti. Dawn ikun fihom kwantitajiet żgħar ħafna ta’ oġġetti perikolużi waqt li huma (it-tankijiet) ikunu trasportati lejn stabbilimenti differenti għat-tindif, tiswija, eċċ.

Preċedentement skond l-Artikolu 6(10) tad-Direttiva 94/55/KE.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–IE–4

Suġġett: Eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ 5.3, 5.4, Parti 7 u Anness B ta’ l-ADR, fir-rigward tat-trasport taċ-ċilindri tal-gass li jintużaw f’distributi awtomatiċi (ta’ xorb) meta huma ttrasportati fuq l-istess vettura tax-xorb (li għalihom għandhom jintużaw).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: Kapitoli 5.3, 5.4, Parti 7 u Anness B

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: L-immarkar tal-vetturi, il-dokumentazzjoni tat-trasport u d-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir u l-operazzjonijiet ta’ trasport.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ 5.3, 5.4, il-Parti 7 u l-Anness B ta’ l-ADR, fir-rigward taċ-ċilindri tal-gass li jintużaw f’distributi awtomatiċi ta’ xorb, meta dawn iċ-ċilindri tal-gass huma ttrasportati fuq l-istess vettura tax-xorb (li għalihom għandhom jintużaw).

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Emenda proposta għal Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Kummenti: L-attivitajiet prinċiplai jikkonsistu fit-tqassim ta’ pakketti ta’ xorb, li mhumiex sustanzi ta’ l-ADR, flimkien ma’ kwantitajiet żgħar ta’ ċilindri li jkun fihom il-gass assoċjat magħhom.

Preċedentement skond l-Artikolu 6(10) tad-Direttiva 94/55/KE.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–IE–5

Suġġett: Eżenzjoni, għat-trasport nazzjonali fit-territorju ta’ l-Irlanda, mir-rekwiżiti dwar il-kostruzzjoni u ttestjar ta’ kontenituri, u mid-dispożizzjonijiet dwar l-użu tagħhom li jinsabu fi 6.2. e 4.1. ta’ l-ADR u applikabbli għal ċilindri u krietel tal-kompressjoni għall-gassijiet tal-Klassi 2, li wettqu trasport multimodali, inkluż it-trasport marittimu, sakemm (i) dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni nbnew, ġew ittestjati u użati skond il-kodiċi IMDG, (ii) dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni ma jimtlewx mill-ġdid fl-Irlanda, iżda ttieħdu lura nominalment vojta lejn il-pajjiż ta’ l-oriġini tat-trasport multimodali, u (iii) dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni tqassmu lokalment f’kwantitajiet żgħar.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 1.1.4.2, 4.1 u 6.2

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet dwar it-trasport multimodali, inkluż it-trasport marittimu, dwar l-użu ta’ ċilindri u krietel tal-kompressjoni għall-gassijiet tal-Klassi 2 ta’ l-ADR, u dwar il-kostruzzjoni u ttestjar ta’ dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni għall-gassijiet tal-Klassi 2 ta’ l-ADR.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Id-dispożizzjonijiet ta’ 4.1. u 6.2 ma japplikawx għaċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni għall-gassijiet tal-Klassi 2 ta’ l-ADR, sakemm (i) dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni nbnew u ġew ittestjati skond il-kodiċi IMDG, (ii) dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni ntużaw skond il-kodiċi IMDG, (iii) dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni ntbagħtu lura lill-kunsinnatur permezz ta’ trasport multimodali, inkluż it-trasport marittimu, (iv) dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni ntbagħtu lura lill-utent finali fi vjaġġ wieħed, li sar f’ġurnata, mid-destinatarju tat-trasport multimodali inkluż it-trasport marittimu (imsemmi fi (iii)), (v) dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni ma jimtlewx mill-ġdid fl-Istat u meħuda lura nominalment vojta lill-pajjiż ta’ l-oriġini tat-trasport multimodali (imsemmi fi (iii)) u (vi) dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni tqassmu lokalment fl-Istat fi kwantitajiet żgħar.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Emenda proposta għal Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Kummenti: Il-gassijiet li jinsabu f’dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni għandhom speċifikazzjonijiet, rikjesti mill-utenti finali, li tirriżulta mill-ħtieġa li jiġu impurtati minn barra ż-żona ADR. Ladarba użati, dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni nominalment vojta jeħtieġ jittieħdu lura lill-pajjiż ta’ l-oriġini, sabiex jimtlew mill-ġdid b’gassijiet espressament speċifikati, u ma għandhomx jimtlew mill-ġdid fl-Irlanda u lanqas f’ebda parti oħra taż-żona ADR. Minkejja mhumiex konformi ma’ l-ADR, huma konformi għall-finijiet tal-kodiċi IMDG u aċċettati minnu. It-trasport multimodali, li jibda minn barra ż-żona ADR, huwa maħsub sabiex jintemm fl-istabbilimenti ta’ l-importatur, minn fejn iċ-ċilindri u l-krietel tal-kompressjoni huma maħsuba sabiex jitqassmu lill-utenti finali lokalment, fuq it-territorju ta’ l-Irlanda, u fi kwantitajiet żgħar. Dan it-trasport fuq it-territorju ta’ l-Irlanda għandu jsir fir-rispett ta’ l-Artikolu 6(9) tad-Direttiva 94/55/KE.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

LT il-Litwanja

RO–a–LT–1

Suġġett: Adozzjoni tal-RO–a–UK-6.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje”.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

UK ir-Renju Unit

RO–a–UK–1

Suġġett: It-trasport ta’ ċerti oġġetti b’radjuattività baxxa bħal arloġġi, strumenti li jindunaw bid-duħħan, boxxli (E1).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: Ħafna mir-rekwiżiti ta’ l-ADR

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Rekwiżiti għat-trasport ta’ materjal tal-Klassi 7.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Eżenzjoni totali mid-dispożizzjonijiet tar-regolamenti nazzjonali għal ċerti prodotti kummerċjali li jkun fihom kwantitajiet limitati ta’ materjal radjuattiv. (Tagħmir luminuż maħsub sabiex jintlibes minn bniedem; fi kwalunkwe vettura jew vettura ferrovjarja ta’ mhux iktar minn 500 detettur tad-duħħan għall-użu domestiku b’attività individwali li ma taqbiżx l-40 kBq; jew fi kwalunkwe vettura jew vettura ferrovjarja mhux aktar minn ħames biċċiet tagħmir tad-dawl bil-gass tat-tritju b’attività individwali li ma taqbiżx l-10 GBq).

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Kummenti: Din id-deroga hija miżura ta’ terminu qasir, li ma tibqax tinħtieġ aktar meta emendi simili għar-regoli ta’ l-Aġenzija Internazzjonali dwar l-Enerġija Atomika (IAEA) jiġu inkorporati fl-ADR.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–UK–2

Suġġett: Eżenzjoni mir-rekwiżit li jinżamm dokument tat-trasport għal ċerti kwantitajiet ta’ oġġetti perikolużi (minbarra mill-Klassi 7) kif ddefinit fil-1.1.3.6 (E2).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 1.1.3.6.2 u 1.1.3.6.3

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Eżenzjonijiet minn ċerti rekwiżiti għal ċerti kwantitajiet għal kull unità ta’ trasport.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Id-dokument tat-trasport ma jkunx meħtieġ għal kwantitajiet limitati, bl-eċċezzjoni fejn dawn jiffurmaw parti minn tagħbija akbar.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Kummenti: Din l-eżenzjoni hija adatta għat-trasport nazzjonali, meta d-dokument tat-trasport mhuwiex dejjem xieraq fil-każijiet li jinvolvu d-distribuzzjoni lokali.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–UK–3

Suġġett: Eżenzjoni mir-rekwiżit għall-vetturi li jġorru materjal ta’ radjuattività b’livell baxx sabiex iġorru tagħmir ta’ kontra n-nar (E4).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 8.1.4

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Rekwiżit għall-vetturi li jġorru fuqhom apparat għat-tifi tan-nar.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Jitneħħa r-rekwiżit sabiex jinġarr tagħmir għat-tifi tan-nar (NU 2908, 2909, 2910 u 2911).

Jipprevedi rekwiżit inqas strett meta jinġarr biss għadd żgħir ta’ pakketti.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Kummenti: It-trasport ta’ tagħmir tat-tifi tan-nar huwa fil-prattika irrilevanti għat-trasport ta’ NU 2908, 2909, 2910, NU 2911, li ħafna drabi jistgħu jinġarru f’vetturi żgħar.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–UK–4

Suġġett: It-tqassim ta’ oġġetti f’pakketti interni lill-bejjiegħa bl-imnut jew l-utenti (bl-esklużjoni ta’ dawk tal-Klassijiet 1, 4.2, 6.2 u 7) minn depożitu ta’ distribuzzjoni lokali lill-bejjiegħa bl-imnut jew l-utenti u mill-bejjiegħa ta’ l-imnut lill-utenti finali (N1).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 6.1.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Ir-rekwiżiti għall-kostruzzjoni u l-ittestjar tal-pakkettar.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Il-pakketti ma jeħtiġux li jkollhom il-marka RID/ADR jew NU u lanqas immarkati b’mod ieħor jekk ikun fihom oġġetti previsti fix-Schedule 3.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Kummenti: Ir-rekwiżiti ta’ l-ADR mhumiex xierqa għall-aħħar stadji ta’ trasport minn ċentru ta’ distribuzzjoni għal għand il-bejjiegħ bl-imnut jew l-utent jew inkella mill-bejjiegħ bl-imnut għal għand l-utent finali. L-għan ta’ din id-deroga huwa li tippermetti li l-kontenituri ta’ ġewwa ta’ l-oġġetti għat-tqassim għall-bejgħ bl-imnut jinġarru fl-aħħar parti tal-vjaġġ tad-distribuzzjoni lokali mingħajr il-pakkettar ta’ barra.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–UK–5

Suġġett: sabiex ikun hemm “kwantità massima totali” differenti “għal kull unità ta’ trasport” għall-oġġetti tal-Klassi 1 fil-kategoriji 1 u 2 tat-Tabella f’1.1.3.6.3 (N10).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 1.1.3.6.3 u 1.1.3.6.4

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Eżenzjonijiet marbuta mal-kwantitajiet li jkunu trasportati għal kull unità ta’ trasport.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Jistabbilixxi r-regoli dwar l-eżenzjonijiet għal kwantitajiet limitati u tagħbija mħallta ta’ splussivi.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Kummenti: Li jitħallew limiti differenti ta’ kwantità għall-oġġetti tal-Klassi 1, jiġifieri “50” għall-kategorija 1 u “500” għall-kategorija 2. Sabiex tkun tista’ tiġi kkalkolata tagħbija mħallta, il-fatturi tal-multiplikazzjoni għandhom jinqraw “20” għall-kategorija tat-trasport 1 u “2” għall-kategorija tat-trasport 2.

Preċedentement deroga skond l-Artikolu 6(10) tad-Direttiva 94/55/KE.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–UK–6

Suġġett: Iż-żieda tal-massa netta massima ta’ splussiv awtorizzat fuq il-vetturi EX/II (N13).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 7.5.5.2

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Limitazzjonijiet fuq kwantitajiet għal sustanzi u oġġetti splussivi li jkunu ttrasportati.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Limitazzjonijiet fuq kwantitajiet għal sustanzi u oġġetti splussivi li jkunu ttrasportati.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Kummenti: Ir-Regolamenti tar-Renju Unit jippermettu massa netta massima ta’ 5 000 kg fil-vetturi tat-Tip II għall-Gruppi ta’ Kompatibbiltà 1.1C, 1.1D, 1.1E u 1.1J.

Ħafna oġġetti tal-Klassi 1.1C, 1.1D, 1.1E u 1.1J li jittieħdu lejn l-Ewropa jkunu kbar jew goffi, u dawn jaqbżu madwar iż-2,5 m fit-tul. Primarjament dawn ikunu oġġetti li jisplodu u jkunu għall-użu militari. Il-limitazzjonijiet fuq il-kostruzzjoni għall-vetturi EX/III (li jeħtieġu jkunu vetturi magħluqa) jagħmluha ferm diffiċli sabiex dawn l-oġġetti jkunu jistgħu jitgħabbew u jitħattew. Xi oġġetti jista’ jeħtieġu tagħmir speċjalizzat tat-tagħbija u l-ħatt fil-bidu u fit-tmiem tal-vjaġġ. Fil-prattika, iżda, dan it-tagħmir rarament jeżisti. Hemm biss ftit vetturi tat-tip EX/III li qed jintużaw fir-Renju Unit, u dan ikun ferm ta’ piż għall-industrija sabiex issir talba għal aktar vetturi speċjalizzati tat-tip EX/III sabiex dawn jinbnew ħalli jġorru dan it-tip ta’ splussivi.

Fir-Renju Unit, l-isplussivi militari jiġu trasportati l-aktar permezz vetturi kummerċjali u għalhekk ma jistgħux jittieħdu l-vantaġġi mill-eżenzjoni għal vetturi militari li hemm fid-Direttiva Kwadru. sabiex tissolva din il-problema, ir-Renju Unit dejjem ippermetta t-trasport ta’ mhux aktar minn 5 000 kg ta’ dan it-tip ta’ oġġetti fuq vetturi EX/II. Il-limitu li hemm bħalissa mhuwiex dejjem suffiċjenti, għaliex oġġett jista’ jkun fih aktar minn 1 000 kg fi splussivi.

Mill-1950, seħħew biss żewġ inċidenti (it-tnejn li huma fis-snin “50”) li rrigwardaw l-isplużjoni ta’ materjal splussiv b’toqol ta’ aktar minn 5 000 kg. L-inċidenti ġraw mill-ħruq ta’ tajers u minn sistema ta’ l-exhaust sħun li tat in-nar lix-sheeting. In-nirien setgħu tqabbdu b’tagħbija iżgħar. Ma kien hemm l-ebda vittima.

Hemm evidenza empirika li turi li oġġetti splussivi ppakkjati kif suppost ma jkunux jistgħu jisplodu minħabba xi impatt, eż. meta l-vettura tkun involuta f’xi kolliżjoni. L-evidenza minn rapporti militari u minn informazzjoni ġejja minn testijiet li saru fuq l-impatt ta’ missili juru li sabiex ikun hemm splużjoni ta’ skrataċ, irid ikun hemm veloċità ta’ l-impatt ‘il fuq minn dik maħluqa minn drop test ta’ 12-il metru.

L-istandards ta’ sikurezza li hemm bħalissa mhux se jintlaqtu.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–UK–7

Suġġett: Eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ superviżjoni għal kwantitajiet żgħar ta’ ċerti oġġetti tal-Klassi 1 (N12).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 8.4 u 8.5 S1(6)

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Ir-rekwiżiti ta’ superviżjoni għal vetturi li jġorru ċerti kwantitajiet ta’ oġġetti perikolużi.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Tipprevedi pparkjar mingħajr periklu u faċilitajiet ta’ superviżjoni, imma m’ hemmx ħtieġa li ċerta tagħbija tal-Klassi 1 issirilhom superviżjoni kostanti, kif stabbilit fi 8.5 S1(6) ta’ l-ADR.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Kummenti: Ir-rekwiżiti ta’ superviżjoni ta’ l-ADR mhumiex dejjem fattibbli f’kuntest nazzjonali.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–UK–8

Suġġett: It-tnaqqis tar-restrizzjonijiet fuq it-trasport ta’ tagħbija mħallta ta’ splussivi, u ta’ splussivi ma’ oġġetti perikolużi oħra, f’vaguni, vetturi u kontejners (N4/5/6).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 7.5.2.1 u 7.5.2.2

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Ir-restrizzjonijiet fuq ċerti tipi ta’ tagħbija mħallta.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Il-leġislazzjoni nazzjonali hija inqas stretta fejn għandu x’jaqsam it-trasport imħallat ta’ splussivi, bil-kondizzjoni li dan it-trasport ikun jista’ jitwettaq mingħajr riskju.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Kummenti: Ir-Renju Unit jixtieq jippermetti xi varjazzjonijiet fir-regoli tat-taħlit għall-isplussivi ma’ splussivi oħra, kif ukoll ta’ splussivi ma’ oġġetti perikolużi oħra. Kwalunkwe varjazzjoni għandu jkollha limitu ta’ kwantità fuq wieħed jew aktar mill-partijiet kostitwenti tat-tagħbija, u tkun permessa biss jekk “jkunu ttieħdu il-miżuri raġonevolment prattikabbli kollha sabiex jipprevjenu li l-isplussivi jiġu f’kuntatt ma’ kwalunkwe oġġetti minn dawn, jew inkella li jpoġġu tali oġġetti fil-periklu jew li jkunu mhedda minn tali oġġetti”.

Eżempji ta’ varjazzjonijiet li r-Renju Unit jista’ jippermetti huma:

1.

Splussivi li ġew allokati n-numri tal-klassifikazzjoni NU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 jew 0361 jistgħu jiġu trasportati fl-istess vettura ma’ l-oġġetti perikolużi li ġew allokati n-numru tal-klassifikazzjoni NU 1942. Il-kwantità ta’ NU 1942 permessa għat-tagħbija għandha tkun limitata billi titqies bħala splussiv ta’ 1.1D;

2.

Splussivi kklassifikati bin-numri NU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431, u 0453 jistgħu jkunu trasportati fl-istess vettura ma’ oġġetti perikolużi (bl-eċċezzjoni ta’ gassijiet li jieħdu n-nar, sustanzi infettivi u sustanzi tossiċi) tat-tieni kategorija tat-trasport jew oġġetti perikolużi tat-tielet kategorija tat-trasport, jew kull taħlita tagħhom, bil-kondizzjoni li l-massa jew il-volum totali ta’ oġġetti perikolużi tat-tieni kategorija tat-trasport ma’ tisboqx il-500 kg jew 500 litru u l-massa totali netta ta’ dawn l-isplussivi ma tisboqx il-500 kg;

3.

Splussivi ta’ 1.4G jistgħu jkunu trasportati flimkien ma’ likwidi li jaqbdu malajr u gassijiet li jieħdu n-nar fit-tieni kategorija tat-trasport jew ma’ gassijiet li ma jieħdux in-nar u li mhumiex tossiċi fil-kategorija 3 tat-trasport, jew f’xi taħlita tagħhom fl-istess vettura, bil-kondizzjoni li l-massa jew il-volum totali ta’ oġġetti perikolużi kollha f’daqqa ma taqbiżx/jaqbiżx il-200 kg jew 200 litru u l-massa totali netta ta’ splussivi ma taqbiżx l-200 kg;

4.

Oġġetti li jisplodu li ġew allokati n-numri ta’ klassifikazzjoni NU 0106, 0107 jew 0257 jistgħu jiġu trasportati ma’ oġġetti splussivi fil-Grupp ta’ Kompatibbiltà D, E jew F li għalihom dawn huma komponenti. Il-kwantità totali ta’ splussivi tan-numri NU 0106, 0107 jew 0257 ma għandhiex tkun aktar minn 20 kg.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–a–UK–9

Suġġett: Alternattiva sabiex jintwerew il-pjanċi oranġjo għal konsenji żgħar ta’ materjal radjuattiv f’vetturi żgħar.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.3.2

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Il-kriterju sabiex jintwerew il-pjanċi oranġjo f’vetturi żgħar li jkunu qed iġorru materjal radjuattiv.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Tippermetti kwalunkwe deroga approvata b’dan il-proċess. Id-deroga meħtieġa hija:

1.

Il-vetturi għandhom jew:

(a)

ikollhom avviż skond id-dispożizzjonijiet applikabbli ta’ 5.3.2 ta’ l-ADR; jew

(b)

fil-każ ta’ vetturi ta’ inqas minn 3 500 kg bħala toqol, li jkunu qed iġorru inqas minn għaxar kaxxi li jkun fihom materjal mhux fissili jew fissili (mhux radjuattiv), u fejn l-għadd ta’ l-indiċijiet tat-trasport ta’ dawn il-pakki ma jkunx jaqbeż il-valur ta’ 3, jistgħu jġorru alternattivament avviż li jaqbel mar-rekwiżit tal-paragarfu 2.

2.

Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, l-avviż li għandu jintwera fuq il-vettura waqt it-trasport ta’ materjal radjuattiv għandu jkun f’konformità ma’ dan li ġej:

(a)

Għandu jkun mhux inqas minn 12 ċm kwadru. L-ittri kollha ta’ fuq l-avviż għandhom ikunu ta’ lewn iswed, b’tipa grassa, u leġġibbli. L-ittri kollha għandhom ikunu intaljati jew stampati. L-ittri kbar fil-kelma “RADJUATTIV” ma għandhomx ikunu inqas minn 12 mm fl-għoli u l-ittri kbar l-oħra kollha ma għandhomx ikunu inqas minn 5 mm fl-għoli.

(b)

Dan ma għandux jinħaraq b’tali mod u manjiera li l-kliem ta’ fuq l-avviż għandu jibqa’ jinqara anki wara li dan ikun ġie espost għal xi ħruq tal-vettura.

(ċ)

Għandu jitwaħħal tajjeb fuq il-vettura f’pożizzjoni fejn ikun jidher b’mod ċar għas-sewwieq, iżda li ma jtellifx il-vista tiegħu tat-triq, u għandu jkun muri biss meta fuq il-vettura jkun qed jiġi trasportat materjal radjuattiv.

(d)

Għandu jkun f’forma miftiehma, u għandu juri l-isem, l-indirizz u n-numru tat-telefon f’każ ta’ xi emerġenza.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Kummenti: Id-deroga hija meħtieġa għal ċaqliq limitat ta’ kwantitajiet żgħar ta’ materjal radjuattiv, primarjament monodożi ta’ materjal radjuattiv għal pazjenti bejn il-faċilitajiet ta’ l-isptar lokali, fejn jintużaw vetturi żgħar u fejn mhux sempliċi li jitwaħħlu pjanċi oranġjo żgħar. L-esperjenza wriet li għal dawn il-vetturi it-twaħħil ta’ pjanċi oranġjo huwa wieħed problematiku, u huwa diffiċli li dawn jinżammu f’kondizzjonijiet normali ta’ trasport. Il-vetturi għandhom ikunu mmarkati bi pjanċi li juru l-kontenut f’konformità ma’ 5.3.1.5.2 (u normalment 5.3.1.7.4) ta’ l-ADR, u li dawn ikunu jispeċifikaw b’mod ċar il-periklu. Barra minn hekk, għandu jitwaħħal f’post fejn jidher avviż li ma jkunx jista’ jinħaraq u li fuqu jkun hemm l-informazzjoni rilevanti fil-każ ta’ emerġenza. Fil-prattika, se jkun hemm aktar informazzjoni ta’ sikurezza milli skond ir-rekwiżiti ta’ 5.3.2 ta’ l-ADR.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

Abbażi ta’ l-Artikolu 6(3(b)(i) ta’ din id-Direttiva

BE il-Belġju

RO–bi–BE–1

Suġġett: It-trasport fil-viċinanzi ta’ żoni industrijali, inkluż it-trasport fi triq pubblika.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: Annessi A u B.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Annessi A u B.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Id-derogi li jikkonċernaw id-dokumentazzjoni, it-tikkettar u l-immarkar ta’ pakketti, kif ukoll iċ-ċertifikat tas-sewwieq.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Derogi 2-89, 4-97 u 2-2000.

Kummenti: Oġġetti perikolużi trasferiti bejn żewġ siti industrijali

Deroga 2-89: qsim ta’ triq prinċipali pubblika (prodotti kimiċi f’pakketti);

deroga 4-97: distanza ta’ 2 km (lingotti tal-ħadid (pig-iron) f’temperatura ta’ 600 °C).

deroga 2-2000: distanza ta’ madwar 500 m (Kontenitur Gross Intermedju (“IBC”), PG II, III, Klassijiet 3, 5.1, 6.1, 8 u 9).

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–BE–2

Suġġett: Ċaqliq ta’ tankijiet ta’ ħażna li mhumiex maħsuba bħala tagħmir ta’ trasport.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 1.1.3.2. (f)

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Tawtorizza ċ-ċaqliq ta’ tankijiet ta’ ħażna nominalment vojta għat-tindif/tiswija.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Eżenzjoni 6-82, 2-85.

Kummenti: Deroga reġistrata mill-Kummissjoni Ewropea bħala Nru 7 (skond l-Artikolu 6(10) tad-Direttiva 94/55/KE).

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–BE–3

Suġġett: It-taħriġ għas-sewwieqa.

It-trasport lokali ta’ NU 1202, 1203 u 1223 f’pakketti u tankijiet (fil-Belġju, f’raġġ ta’ 75 km mill-post tas-sede prinċipali).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 8.2

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva:

Struttura tat-taħriġ:

1.

Taħriġ dwar “Pakketti”

2.

Taħriġ dwar “Tankijiet”

3.

Taħriġ speċjali Klassi 1

4.

Taħriġ speċjali Klassi 7

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Definizzjonijiet — ċertifikat — ħruġ — duplikati — validità u proroga — organizzazzjoni tal-korsijiet u eżamijiet — derogi — penali — dispożizzjonijiet finali.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Għandha tiġi speċifikata f’regolament imminenti.

Kummenti: Qed jiġi propost li jingħata kors inizjali segwit minn eżami limitat għat-trasport tan-NU 1202, 1203 u 1223 f’pakketti u tankijiet f’raġġ ta’ 75 km mis-sede prinċipali - it-taħriġ għandu jdum skond ir-rekwiżiti ta’ l-ADR – wara ħames snin, is-sewwieq ikun obbligat isegwi kors ta’ aġġornament u li jgħaddi mill-eżami – iċ-ċertifikat jistipola t-“trasport nazzjonali ta’ oġġetti NU 1202, 1203 u 12223 skond l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 2008/68/KE.”

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–BE–4

Suġġett: Trasport ta’ oġġetti perikolużi f’tankijiet sabiex dawn ikunu eliminati permezz ta’ inċinerazzjoni.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 3.2

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Permezz ta’ deroga mit-tabella fil-Kapitolu 3.2, huwa permess l-użu ta’ kontenitur-tank bil-kodiċi L4BH minflok il-kodiċi L4DH għat-trasport ta’ likwidu idroreattiv, tossiku, III, n.o.s. (mhux speċifikati b’mod ieħor) f’kondizzjonijiet speċifiċi.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Deroga 01 – 2002.

Kummenti: Dan ir-regolament jista’ jkun applikat biss għat-trasport ta’ skart perikoluż fuq distanzi qosra.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–BE–5

Suġġett: Trasport ta’ skart perikoluż lejn impjanti ta’ rimi.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.2, 5.4, 6.1 (regolament il-qadim: A5, 2X14, 2X12)

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Klassifikazzjoni, immarkar u rekwiżiti dwar il-pakkettar.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Minflok ma jiġi kklassifikat l-iskart skond l-ADR, dan huwa assenjat lil gruppi differenti (solventi li jaqbdu, żebgħa, aċidi, batteriji, eċċ.) sabiex ikunu evitati reazzjonijiet perikolużi fi ħdan l-istess grupp. Ir-rekwiżiti għall-kostruzzjoni tal-pakketti huma inqas restrittivi.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrête royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Kummenti: Dan ir-regolament jista’ jkun applikat għat-trasport ta’ kwantitajiet żgħar ta’ skart sa l-impjanti tar-rimi.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–BE–6

Suġġett: Adozzjoni ta’ l-RO–bi–SE–5.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali:

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–BE–7

Suġġett: Adozzjoni ta’ l-RO–bi–SE-6.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali:

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–BE–8

Suġġett: Adozzjoni ta’ l-RO–bi–UK–2.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali:

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

DE il-Ġermanja

RO–bi–DE–1

Suġġett: Tneħħija ta’ ċerti indikazzjonijiet fid-dokument tat-trasport (n2).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4.1.1.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Il-kontenut tad-dokument tat-trasport.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Għall-klassijiet kollha barra l-Klassijiet 1 (bl-eċċezzjoni ta’ 1.4S), 5.2 u 7:

Ebda indikazzjoni m’hi meħtieġa fid-dokument tat-trasport:

(a)

għad-destinatarju fil-każ ta’ distribuzzjoni lokali (bl-eċċezzjoni għal tagħbija mimlija u għat-trasport f’ċerti rotot);

(b)

għall-ammont u t-tipi ta’ kaxex, jekk il-punt 1.1.3.6 ma jkunx applikat u jekk il-vettura tkun f’konformità mad-dispożizzjonijiet kollha ta’ l-Annessi A u B;

(ċ)

għal tankijiet vojta u mhux imnaddfa, id-dokument tat-trasport ta’ l-aħħar tagħbija huwa biżżejjed.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Kummenti: L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet kollha ma tkunx fattibbli fit-tip ta’ traffiku kkonċernat.

Id-deroga hija reġistrata mill-Kummissjoni Ewropea bħala Nru 22. (skond l-Artikolu 6(10) tad-Direttiva 94/55/KE).

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–DE–2

Suġġett: Trasport bl-ingrossa ta’ materjal tal-Klassi 9 kontaminat bil-PCB.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 7.3.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Trasport bl-ingrossa.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Awtorizzazzjoni għat-trasport bl-ingrossa f’vetturi interkambjabbli jew kontejners issiġillati kontra t-trab u impermeabbli għal-likwidi.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Kummenti: Deroga 11 limitata sal-31.12.2004; mill-2005, l-istess dispożizzjonijiet fl-ADR u fl-RID.

Ara wkoll il-Ftehim Multilaterali M137.

Lista Nru 4*.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–DE–3

Suġġett: Trasport ta’ skart perikoluż ippakkjat.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 1 sa 5

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Klassifikazzjoni, pakkettar u mmarkar.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Klassijiet 2 sa 6.1, 8 u 9: Pakkettar ikkumbinat u trasport ta’ skart perikoluż f’pakketti u IBCs; l-iskart għandu jkun ppakkjat f’pakketti interni (waqt il-ġbir) u maqsum f’kategoriji speċifiċi ta’ skart (biex ikunu evitati reazzjonijiet perikolużi fi ħdan grupp); użu ta’ struzzjonijiet speċjali bil-miktub relatati mal-kategoriji ta’ skart u bħala kopja ta’ kargu; ġbir ta’ skart domestiku u tal-laboratorji, eċċ.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Kummenti: Lista Nru 6*.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

DK id-Danimarka

RO–bi–DK–1

Suġġett: NU 1202, 1203, 1223 u Klassi 2 – ebda dokument tat-trasport.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4.1.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Id-dokument tat-trasport huwa meħtieġ.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Id-dokument tat-trasport mhuwiex meħtieġ għat-trasport ta’ prodotti ta’ żejt minerali tal-Klassi 3, ta’ l-oġġetti NU 1202, 1203 e 1223 u ta’ gassijiet tal-Klassi 2 fir-rigward tad-distribuzzjoni (oġġetti li jridu jiġu kkonsenjati lil destinatarju wieħed jew aktar u ġbir ta’ oġġetti mibgħuta lura f’sitwazzjonijiet analogi) jekk l-istruzzjonjiet bil-miktub, barra l-informazzjoni meħtieġa mill-ADR, ikun fihom l-informazzjoni dwar in-numru NU, l-isem u l-klassi.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Bekendtgørelse nr. 729 af 15 ta’ Awwissu 2001 om vejtransport af farligt gods.

Kummenti: Ir-raġuni li tiġġustifika din id-deroga nazzjonali hija li l-iżvilupp ta’ tagħmir elettroniku jagħmel possibbli, pereżempju, li kumpaniji taż-żejt li jagħmlu użu kontinwu minnu sabiex jibagħtu lill-vetturi informazzjoni dwar il-klijentela. Peress li din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli fil-bidu tal-vjaġġ u din tgħaddi għand il-vettura matul il-vjaġġ, ma jkunx possibbli li jimtlew id-dokumenti tat-trasport qabel ma jibda l-vjaġġ. Dawn it-tipi ta’ trasport huma ristretti għal żoni limitati.

Bħalissa teżisti deroga għad-Danimarka għal dispożizzjoni analoga skond l-Artikolu 6(10) tad-Direttiva 94/55/KE.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

EL il-Greċja

RO–bi–EL–1

Suġġett: Deroga għar-rekwiżiti ta’ sikurezza għal tankijiet fissi (vetturi bit-tank), reġistrati qabel il-31 ta’ Diċembru 2001, għat-trasport lokali jew kwantitajiet żgħar ta’ xi kategoriji ta’ oġġetti perikolużi.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Ir-rekwiżiti għall-kostruzzjoni, tagħmir, l-approvazzjoni tat-tip, spezzjonijiet u testijiet, u mmarkar ta’ tankijiet fissi (vetturi bit-tank), tankijiet li jistgħu jitneħħew u kontenituri-tank u partijiet tat-tank interkambjabbli, bil-partijiet ta’ barra magħmula minn materjal metalliku, u vetturi-batterija u kontenituri għall-gass b’element multepliċi (multiple element gas containers MEGCs).

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Dispożizzjoni tranżitorja: Tankijiet fissi (vetturi bit-tank), tankijiet li jistgħu jitneħħew u kontenituri-tank li l-ewwel reġistrazzjoni saret fil-Greċja bejn l-1 ta’ Jannar 1985 u l-31 ta’ Diċembru 2001 jistgħu jintużaw sal-31 ta’ Diċembru 2010. Din id-dispożizzjoni tranżitorja tikkonċerna vetturi għat-trasport tal-materjal perikoluż li ġej (NU: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Din il-modalità ta’ trasport hija maħsuba għal kwantitajiet żgħar jew bħala trasport lokali għal vetturi reġistrati matul il-perjodu msemmi hawn fuq. Din id-dispożizzjoni tranżitorja għandha tidħol fis-seħħ għall-vetturi bit-tank adattati skond:

1.

Il-paragrafi ta’ l-ADR dwar l-ispezzjonijiet u t-testijiet: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211 151, 211 152, 211 153, 211 154).

2.

Il-ħxuna minima tal-qoxra ta’ barra tkun 3 mm għal tankijiet li jkollhom kompartimenti b’kapaċità sa 3 500 litru u minn talanqas 4 mm ħxuna ta’ ħadid azzarjat għal tankijiet b’kompartimenti ta’ kapaċità sa 6 000 litru, indipendentement mit-tip jew ħxuna tal-ħitan diviżorji.

3.

Jekk il-materjal użat ikun aluminju jew metall ieħor, it-tankijiet għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-ħxuna u speċifikazzjonijiet tekniċi oħra li jkunu ġejjin minn disinji tekniċi approvati mill-awtorità lokali tal-pajjiż fejn dawn ikunu ġew reġistrati qabel. F’każ li ma jkunx hemm disinji tekniċi, it-tankijiet għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 6.8.2.1.17 (211 127).

4.

It-tankijiet għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-paragrafi marġinali 211 128, 6.8.2.1.28 (211 129), paragrafu 6.8.2.2 bis-subparagrafi 6.8.2.2.1 u 6.8.2.2.2 (211 130, 211 131).

B’mod aktar preċiż, il-vetturi bit-tank b’massa ta’ inqas minn 4 tunnellati li jintużaw għat-trasport lokali ta’ nafta (gas oil) biss (NU 1202), u reġistrati għall-ewwel darba qabel il-31 ta’ Diċembru 2002, bil-ħxuna tal-qoxra tagħhom li tkun inqas minn 3 mm, jistgħu jintużaw biss jekk ikunu mibdula f’konformità mal-paragrafu marġinali 211 127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. (Ir-rekwiżiti għall-kostruzzjoni, it-tagħmir, l-ispezzjonijiet u t-testijiet fuq tankijiet fissi (vetturi bit-tank), tankijiet li jistgħu jitneħħew li jkunu fiċ-ċirkolazzjoni, għal xi kategoriji ta’ oġġetti perikolużi).

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO-bi–EL–2

Suġġett: Deroga mir-rekwiżiti ta’ bażi marbuta mal-kostruzzjoni tal-vetturi maħsuba għat-trasport lokali ta’ oġġetti perikolużi reġistrati għall-ewwel darba qabel il-31 ta’ Diċembru 2001.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Rekwiżiti li jikkonċernaw il-kostruzzjoni ta’ vetturi ta’ bażi.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Id-deroga tapplika għal vetturi maħsuba għat-trasport lokali ta’ oġġetti perikolużi (kategoriji NU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 u 3257), li ġew reġistrati għall-ewwel darba qabel il-31 ta’ Diċembru 2001.

Il-vetturi msemmija hawn fuq għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti ta’ 9 (9.2.1 sa 9.2.6) ta’ l-Anness B mad-Direttiva 94/55/KE bl-eċċezzjonijiet li ġejjin:

Huwa meħtieġ li jkunu rispettati r-rekwiżiti ta’ 9.2.3.2. biss jekk il-vettura tkun mgħammra mill-manifattur b’sistema ABS (anti-lock braking system) u jekk ġiet applikata sistema EBS (endurance braking system) skond id-definizzjoni ta’ 9.2.3.3.1, iżda mhux neċessarjament konformi ma’ 9.2.3.3.2. u 9.2.3.3.3.

L-enerġija elettrika għat-takografu għandha tkun provduta permezz ta’ lqugħ ta’ sikurezza mqabbda direttament mal-batterija (paragrafu marġinali 220 514) u t-tagħmir elettriku tal-mekkaniżmu li jerfa’ fus ta’ karru (bogie axle) għandu jkun installat fejn ġie oriġinalment installat mill-manifattur tal-vettura u għandu jkun protett f’kaxxa siġillata (paragrafu marġinali 220 517).

Fl-ispeċifiku, il-vetturi bit-tank b’volum massimu inqas minn 4 tunnellati maħsuba għat-trasport lokali ta’ diżil għat-tisħin (NU: 1202) għandhom jisoddisfaw ir-rekwiżiti ta’ 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3. u 9.2.4.5, iżda mhux neċessarjament l-oħrajn.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων. (Rekwiżiti tekniċi ta’ vetturi li huma diġà fiċ-ċirkolazzjoni, maħsuba għat-trasport lokali ta’ ċerti kategoriji ta’ oġġetti perikolużi.)

Kummenti: L-għadd tal-vetturi msemmija fuq huwa żgħir, meta mqabbel ma’ l-għadd totali ta’ vetturi reġistrati diġà, u barra minn hekk dawn huma maħsuba biss għat-trasport lokali. L-għamla tad-deroga mitluba, id-daqs tal-flotta tal-vetturi inkwistjoni, kif ukoll it-tip ta’ oġġetti li jiġu trasportati ma joħolqux problemi ta’ sikurezza fit-triq.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

ES Spanja

RO–bi–ES–1

Suġġett: Tagħmir speċjali għad-distribuzzjoni ta’ ammonja anidra (anhydrous ammonia).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 6.8.2.2.2.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: sabiex ikun evitat kwalunkwe telf tal-kontenut fl-eventwalità ta’ ħsara lill-istrutturi esterni (pajpijiet, tagħmir laterali ta’ għeluq [lateral shut-off devices]), il-valvola interna ta’ għeluq u fejn hi mqiegħda għandhom ikunu protetti kontra l-possibbiltà li jitqaċċtu f’każ ta’ forza qawwija esterna jew ikunu ddisinjati sabiex jirreżistu għal dawn il-forzi. It-tagħmir għall-mili u għat-tbattil (inklużi l-flanġi jew tappijiet bil-kamin) u kuperċi protettivi għandhom ikunu protetti kontra ftuħ mhux intenzjonali.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: It-tankijiet użati fl-agrikoltura għad-distribuzzjoni u l-applikazzjoni ta’ ammonja anidra li bdew jaħdmu qabel l-1 ta’ Jannar 1992 jistgħu jkunu mgħammra b’tagħmir ta’ sikurezza esterna, minklok interna, bil-kondizzjoni li joffru protezzjoni talanqas ekwivalenti għal dik mogħtija mill-ħajt tat-tank.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Real Decreto 2115/1998. Anejo 1. Apartado 3.

Kummenti: Qabel l-1 ta’ Jannar 1992, tip ta’ ta mgħammar b’tagħmir ta’ sikurezza esterna ntuża biss fl-agrikoltura għall-applikazzjoni ta’ ammonja anidra direttament fl-għelieqi. Tankijiet varji ta’ dan it-tip għadhom jintużaw illum. Dawn it-tankijiet rarament jiċċirkolaw b’tagħbija fuq it-toroq, iżda jintużaw biss għall-fertilizzanti f’azjendi agrikoli kbar.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

FI il-Finlandja

RO–bi–FI–1

Suġġett: Modifika ta’ l-informazzjoni fid-dokument tat-trasport għas-sustanzi splussivi.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4.1.2.1 (a)

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet speċjali għall-Klassi 1.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Fid-dokument tat-trasport huwa permess li jintuża n-numru tad-detonaturi (1 000 detonatur jikkorrispondu għal 1 kg splossivi) minklok il-massa effettiva netta tas-sustanzi splussivi.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Kummenti: L-informazzjoni titqies suffiċjenti għat-trasport nazzjonali. Din id-deroga hija applikata prinċipalment għall-finijiet ta’ l-użu ta’ splussivi fis-settur tal-minjieri fir-rigward ta’ kwantitajiet żgħar trasportati lokalment.

Id-deroga hija reġistrata mill-Kummissjoni Ewropea bħala Nru 31.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

FR Franza

RO–bi–FR–1

Suġġett: L-użu ta’ dokumenti marittimi bħala dokumenti tat-trasport għal vjaġġi qosra wara li titħatt it-tagħbija minn fuq il-bastiment.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: L-informazzjoni li għandha tidher fid-dokument użat bħala dokument tat-trasport ta’ oġġetti perikolużi.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Id-dokument marittimu għandu jintuża bħala dokument tat-trasport f’raġġ ta’ 15 km.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route - Artikolu 23-4.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–FR–2

Suġġett: It-trasport ta’ oġġetti tal-Klassi 1 flimkien ma’ materjal perikoluż fi klassijiet oħra (91).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 7.5.2.1.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Il-projbizzjoni kontra t-tagħbija flimkien ta’ pakketti b’tikketti differenti ta’ periklu.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Il-possibbiltà li jiġu trasportati flimkien detonaturi sempliċi jew assemblati u oġġetti li mhumiex fil-Klassi 1, iżda suġġett għal ċerti kondizzjonijiet u għal distanzi ta’ mhux inqas minn jew ugwali għal 200 km fi Franza.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route - Artikolu 26.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–FR–3

Suġġett: It-trasport ta’ tankijiet fissi ta’ ħażna ta’ gass ta’ żejt likwefatt (LPG) (18).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: Annessi A u B.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: It-trasport ta’ tankijiet fissi ta’ ħażna ta’ LPG huwa suġġett għal regoli speċifiċi. Japplikaw biss għal distanzi qosra.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route - Artikolu 30.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–FR–4

Suġġett: Kondizzjonijiet speċifiċi dwar it-taħriġ għas-sewwieqa u l-approvazzjoni ta’ vetturi użati għal trasport agrikolu (distanzi qosra).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 6.8.3.2; 8.2.1 u 8.2.2

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Tagħmir għat-tankijiet u taħriġ għas-sewwieqa.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali:

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-approvazzjoni tal-vetturi.

Taħriġ speċjali għas-sewwieqa.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route - Artikolu 29-2 - Anness D4.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

IE - l-Irlanda

RO-bi–IE–1

Suġġett: Eżenzjoni mir-rekwiżit tal-punt 5.4.1.1.1. li jkun indikat: (i) l-isem u l-indirizz tad-destinatarji, (ii) in-numru u d-deskrizzjoni tal-pakketti, u (iii) il-kwantità totali ta’ oġġetti perikolużi fid-dokument tat-trasport, meta jiġu trasportati lill-utenti finali pitrolju, diżil jew gass ta’ żejt likwefatt li jkollhom in-numru ta’ identifikazzjoni tas-sustanza NU 1223, 1202 u 1965.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dokumentazzjoni.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: F’każ ta’ trasport lejn l-utent finali ta’ pitrolju, diżil jew gass ta’ żejt likwefatt li jkollhom in-numru ta’ identifikazzjoni tas-sustanza NU 1223, NU 1202 u NU 1965, kif speċifikat fl-Appendiċi B.5. ta’ l-Annes B ta’ l-ADR, mhuwiex meħtieġ li jkun inkluż fuq l-unità ta’ trasport l-isem u l-indirizz tad-destinatarju, in-numru u d-deskrizzjoni tal-pakketti, kontenituri jew reċipjenti intermedjarji bl-ingrossa, u lanqas il-kwantità totali ta’ oġġetti trasportati.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Regulation 82(2) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Kummenti: Meta jiġi kkonsenjat iż-żejt għat-tisħin tad-djar lill-klijenti domestiċi, hija prattika komuni li “jimtela” t-tank ta’ ħżin tal-klijent – b’hekk il-kwantità konsenjata ma tkunx magħrufa u lanqas l-għadd ta’ klijenti moqdija (fi vjaġġ wieħed) mhu magħruf meta li t-tank mimli jibda jqassam. F’każ ta’ konsenja ta’ ċilindri ta’ LPG għal konsum domestiku, hija prattika komuni li ċ-ċilindri vojta jinbidlu b’ċiċlindri mimlija – b’hekk l-għadd ta’ klijenti u l-kwantità rċevuta mhumiex magħrufa mill-bidu ta’ l-operazzjone tat-trasport.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–IE–2

Suġġett: Eżenzjoni sabiex tippermetti li d-dokument tat-trasport, meħtieġ fi 5.4.1.1.1, ikun dak użat għall-aħħar tagħbija f’każ ta’ trasport ta’ tankijiet vojta mhux imnaddfa.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dokumentazzjoni.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Għal dak li għandu x’jaqsam mat-trasport ta’ tankijiet vojta mhux imnaddfa, id-dokument tat-trasport ta’ l-aħħar tagħbija huwa biżżejjed.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Regulation 82(3) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Kummenti: B’mod partikolari fil-każ ta’ konsenji ta’ petrol jew diżil lil pompi tal-petrol, il-vettura bit-tank tirritorna direttament lejn id-depożitu tal-karburant (biex terġa’ timtela għal konsenji oħra) immedjatament wara li kkonsenjat it-tagħbija lill-aħħar klijent.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–IE–3

Suġġett: Eżenzjoni sabiex tippermetti t-tagħbija u l-ħatt ta’ oġġetti perikolużi, suġġetti għad-dispożizzjoni speċjali CV1 fil-punt 7.5.11. jew S1 fil-punt 8.5, f’post pubbliku mingħajr awtorizzazzjoni speċjali mill-awtoritajiet kompetenti.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 7.5 u 8.5

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet addizzjonali dwar it-tagħbija, il-ħatt u l-ipproċessar.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: It-tagħbija u l-ħatt ta’ oġġetti perikolużi f’post pubbliku huwa permess mingħajr awtorizzazzjoni speċjali mill-awtoritajiet kompetenti, b’deroga mir-rekwiżiti tal-punt 7.5.11. jew 8.5.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Regulation 82(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Kummenti: Għat-trasport nazzjonali fit-territorju statali, din id-dispożizzjoni tirrappreżenta obbligu oneruż ħafna għall-awtoritajiet kompetenti.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–IE–4

Suġġett: Eżenzjoni sabiex tippermetti t-trasport f’tankijiet ta’ matriċi ta’ emulsjonijiet splussivi (Emulsion Explosive Matrix), bin-numru ta’ l-identifikazzjoni NU 3375.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 4.3

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Użu ta’ tankijiet, eċċ.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Tippermetti t-trasport f’tankijiet ta’ matriċi ta’ emulsjonijiet splussivi, bin-numru ta’ l-identifikazzjoni NU 3375.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Regulation 82(6) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Kummenti: Il-matriċi, minkejja li kklassifikata bħala solidu, mhijiex fi trab u lanqas fi ħbub.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–IE–5

Suġġett: Eżenzjoni mill-“projbizzjoni ta’ tagħbija mħallta” tal-punt 7.5.2.1. għall-oġġetti tal-Grupp ta’ Kompatibbiltà B u s-sustanzi u l-oġġetti tal-Grupp ta’ Kompatibbiltà D fuq l-istess vettura ma’ oġġetti perikolużi, f’tankijiet, tal-Klassijiet 3, 5.1 u 8.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 7.5

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet dwar it-tagħbija, il-ħatt u l-immaniġġjar.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Pakketti li jkun fihom oġġetti tal-Grupp ta’ Kompatibbiltà B ta’ l-ADR Klassi 1 u pakketti li jkun fihom sustanzi u oġġetti tal-Grupp ta’ Kompatibbiltà D ta’ l-ADR Klassi 1 jisgħu jkunu trasportati fuq l-istess vettura ma’ oġġetti perikolużi tal-Klassijiet 3, 5.1 jew 8 ta’ ADR bil-kondizzjoni li (a) dawn il-pakketti tal-Klassi 1 ta’ l-ADR ikunu trasportati f’kontenituri/kompartimenti separati b’disinn approvat u fir-rispett tal-kondizzjonijiet meħtieġa, mill-awtoritajiet kompetenti, u (b) dawn is-sustanzi tal-Klassijiet 3, 5.1 jew 8 ta’ l-ADR ikunu trasportati f’reċipjenti konformi mar-rekwiżiti imposti mill-awtorità kompetenti fir-rigward tad-disinn, kostruzzjoni, ittestjar, eżami, tħaddim u użu.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Regulation 82(7) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Kummenti: Ikun permess, f’kondizzjonijiet approvati mill-awtorità kompetenti, it-tagħbija ta’ oġġetti u sustanzi tal-Klassi 1 tal-Grupp ta’ Kompatibbiltà B u D fuq l-istess vettura ma’ oġġetti perikolużi, f’tankijiet, tal-Klassijiet 3, 5.1. u 8 - (jiġifieri “Trakkijiet b’pompa”).

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–IE–6

Suġġett: Eżenzjoni mir-rekwiżiti tal-punt 4.3.4.2.2, li jeħtieġ li l-pajpijiet flessibbli għall-mili u t-tbattil li huma mqabbda permanentement mat-tank tal-vettura għandhom ikunu vojta matul it-trasport.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 4.3

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Użu ta’ vetturi b’tank.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Irkiekel tal-manek flessibbli (inkluż pajpijiet fissi relatati magħhom) imwaħħla mal-vetturi b’tank użati għad-distribuzzjoni bl-imnut ta’ prodotti taż-żejt bin-numru ta’ identifikazzjoni tas-sustanzi NU 1202, NU 1223, NU 1011 u NU 1978 mhumiex meħtieġa li jkunu vojta matul it-trasport bit-triq bil-kondizzjoni li jiġu adottati miżuri adegwati sabiex it-telf ta’ kontenut ikun prevenut.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Regulation 82(8) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Kummenti: Il-manek flessibbli mwaħħla ma’ vetturi b’tank għall-konsenji domestiċi għandhom jibqgħu mimlija f’kwalunkwe mument anki matul it-trasport. Is-sistema tat-tbattil huwa magħruf bħala “sistema ta’ kejl bil-linja umda” li teħtieġ li l-manka tat-tank għandu jkun mimli u l-arloġġ jaħdem, sabiex jiggarantixxu li l-klijent jirċievi l-kwantità ta’ prodott korretta.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–IE–7

Suġġett: Eżenzjoni minn xi rekwiżiti ta’ 5.4.0, 5.4.1.1.1. u 7.5.11. ta’ l-ADR għat-trasport bl-ingrossa ta’ fertilizzanti bin-nitrat ta’ l-ammonju NU 2067 mill-portijiet għad-destinatarji.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4.0, 5.4.1.1.1 u 7.5.11

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Ir-rekwiżit għal dokument tat-trasport separat, bil-kwantità totali eżatta u d-dettalji tat-tagħbija, għal kull vjaġġ ta’ trasport u r-rekwiżiti għall-vettura sabiex titnaddaf qabel u wara l-vjaġġ.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Deroga proposta sabiex jitħallew il-modifiki tar-rekwiżiti ta’ l-ADR dwar id-dokument tat-trasport u t-tindif tal-vettura; sabiex jitqiesu l-aspetti prattiċi tat-trasport bl-ingrossa bejn il-port u d-destinatarju.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Emenda proposta għal Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Kummenti: Id-dispożizzjonijiet ta’ l-ADR jeħtieġu (a) dokument tat-trasport separat, li fih il-massa totali ta’ l-oġġetti perikolużi trasportati għat-tagħbija partikolari, u (b) id-dispożizzjoni speċjali “CV24” dwar it-tindif tal-vettura għal kull tagħbija trasportata bejn il-port u d-destinatarju matul il-ħatt minn bastiment li jġorr merkanzija bl-ingrossa. Billi t-trasport huwa lokali u jikkonċerna l-ħatt minn bastiment li jġorr merkanzija bl-ingrossa, li jinvolvi tagħbija multepliċi għat-trasport [fl-istess ġurnata jew fi ġranet wara xulxin] ta’ l-istess sustanza bejn il-bastimenti u d-destinatarji, dokument tat-trasport wieħed biss li jindika l-massa totali approssimattiva ta’ kull tagħbija għandu jkun biżżejjed u ma għandhiex tkun neċessarja l-konformità mar-rekwiżit tad-Dispożizzjoni Speċjali “CV24”.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

LT il-Litwanja

RO–bi–LT–1

Suġġett: Adozzjoni ta’ l-RO–bi–EL-1.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje”.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–LT–2

Suġġett: Adozzjoni ta’ l-RO–bi–EL–2.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje”.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

NL l-Olanda

RO–bi–NL–1

Suġġett: Skema ta’ l-2002 għat-trasport ta’ skart domestiku perikoluż.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 1.1.3.6; 3.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3; 7.5.4; 7.5.7; 8.1.2.1, (a) u (b); 8.1.5, (c); 8.3.6.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva:

1.1.3.6: Eżenzjonijiet marbuta mal-kwantitajiet li jiġu trasportati għal kull unità ta’ trasport.

3.3: Dispożizzjonijiet speċjali applikabbli għal sustanzi jew oġġetti speċifiċi.

4.1.4:Lista bl-istruzzjonijiet għall-ippakkjar; 4.1.6: Rekwiżiti speċjali ta’ ppakkjar għal oġġetti tal-Klassi 2;

4.1.8: Rekwiżiti speċjali ta’ ppakkjar għal sustanzi li jistgħu jwasslu għal xi infezzjoni; 4.1.10: Rekwiżiti speċjali għal ippakkjar kollettiv.

5.2.2: Tikkettar ta’ pakketti ta’ trasport; 5.4.0: L-oġġetti trasportati fl-ambitu ta’ l-iskema ta’ l-ADR għandhom ikunu akkumpanjati mid-dokumentazzjoni prevista f’dan il-kapitolu, jekk applikabbli, sakemm tingħata eżenzjoni skond 1.1.3.1. sa 1.1.3.5; 5.4.1: dokument ta’ tranżitu għal oġġetti perikolużi flimkien ma’ informazzjoni relatata; 5.4.3: struzzjonijiet bil-miktub.

7.5.4: Prekawzjonijiet dwar ikel, oġġetti oħra ta’ konsum u għalf; 7.5.7: l-ipproċessar u l-istivar.

8.1.2.1: Barra mid-dokumentazzjoni meħtieġa skond il-liġi, id-dokumenti li ġejjin għandhom ikunu abbord l-unità ta’ trasport: (a) id-dokumenti ta’ tranżitu msemmija fil-punt 5.4.1 u li jkunu jkopru l-oġġetti perikolużi kollha li qed jiġu trasportati u, jekk applikabbli, iċ-ċertifikat tat-tagħbija tal-kontejner kif imfisser fil-punt 5.4.2; (b) l-istruzzjonijiet bil-miktub kif stabbilit fil-punt 5.4.3, li jittrattaw l-oġġetti perikolużi kollha li qed jiġu trasportati; 8.1.5: kull unità ta’ trasport li ġġorr oġġetti perikolużi għandha tkun mgħammra: (c) bl-apparat meħtieġ li jippermetti t-twettiq ta’ miżuri supplimentari u speċjali kif indikat fl-istruzzjonijiet bil-miktub imsemmija fi 5.4.3.

8.3.6: Il-magna titħalla mqabbda matul it-tagħbija u l-ħatt.

Id-dispożizzjonijiet ta’ l-ADR li ġejjin ma għandhomx japplikaw:

(a)

1.1.3.6;

(b)

3.3;

(ċ)

4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;

(d)

5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;

(e)

7.5.4; 7.5.7;

(f)

8.1.2.1. (a) u (b); 8.1.5. (c); 8.3.6.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Kummenti: L-iskema tfasslet b’tali mod sabiex ċittadini privati jkunu jistgħu jippreżentaw “skart kimiku żgħir” f’sit wieħed. Dan japplika għal fdalijiet bħal ma huma, l-fdalijiet miż-żebgħa. Il-livell ta’ periklu jitnaqqas għall-minimu permezz ta’ l-għażla tal-mezzi ta’ trasport, li tinvolvi, fost affarijiet oħra, l-użu ta’ elementi speċjali ta’ trasport u avviżi li jipprojbixxu t-tipjip, liema avviżi jkunu jidhru b’mod ċar mill-pubbliku.

Minħabba l-kwantitajiet limitati offruti u n-natura speċjalizzata tal-pakketti, dan l-Artikolu jeskludi għadd ta’ Taqsimiet ta’ l-ADR. L-iskema tipprevedi regoli supplimentari oħra.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–NL–2

Suġġett: Skema ta’ l-2002 għat-trasport ta’ skart domestiku perikoluż.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 1.1.3.6.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Eżenzjonijiet marbuta mal-kwantitajiet li jiġu trasportati għal kull unità ta’ trasport.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali:

Kemm iċ-ċertifikat ta’ kompetenza professjonali tas-sewwieq kif ukoll in-nota msemmija fl-Artikolu 16(1)(b) jinsabu abbord il-vettura. Is-sewwieq tal-vettural għandu l-kwalifika għat-“trasport ta’ skart perikoluż” maħruġa mis-CCV (Bord ta’ ċertifikazzjoni tas-sewwieqa).

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Kummenti: Minħabba l-firxa wiesgħa ta’ skart domestiku perikoluż involut, l-operatur tat-trasport għandu jkollu ċertifikat ta’ kompetenza professjonali, minkejja l-kwantitajiet żgħar ta’ skart ippreżentati. Rekwiżit addizzjonali jipprevedi li l-operatur tat-trasport ikun kiseb il-kwalifika għat-trasport ta’ skart perikoluż.

Waħda mir-raġunijiet għal dan huwa sabiex ikun żgurat li l-operatur tat-trasport ma jkunx jista’, pereżempju, jippakkja aċidi u bażijiet flimkien, u li dan ikun jaf kif jaġixxi kif suppost għal xi inċidenti.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–NL–3

Suġġett: Skema ta’ l-2002 għat-trasport ta’ skart domestiku perikoluż.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 1.1.3.6.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Eżenzjonijiet marbuta mal-kwantitajiet li jiġu trasportati għal kull unità ta’ trasport.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali:

Dawn li ġejjin iridu jkunu abbord il-vettura: b. struzzjonijiet bil-miktub u informazzjoni miġbura f’konformità ma’ l-anness għall-att li jistabbilixxi din l-iskema.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Kummenti: Peress li l-iskema teskludi l-eżenzjoni minn 1.1.3.6 ta’ l-iskema ta’ l-ADR, l-istruzzjonijiet bil-miktub għandhom jakkumpanjaw ukoll kwantitajiet żgħar. Din hija meħtieġa minħabba l-firxa wiesgħa ta’ skart perikoluż li jkun ippreżentat u l-fatt li dawk li jippreżentaw l-iskart (ċittadini privati) ma jkunux familjari mal-livell ta’ periklu involut.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–NL–4

Suġġett: Skema ta’ l-2002 għat-trasport ta’ skart domestiku perikoluż.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 6.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet dwar il-kostruzzjoni u l-ittestjar tal-pakketti.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali:

1.

L-iskart domestiku perikoluż għandu jkun ippreżentat biss f’pakketti ssiġillati ermetikament xieraq għas-sustanza inkwistjoni, u:

(a)

għal oġġetti li jkunu ġejjin mill-kategorija 6.2: pakkett bil-garanzija li ma jpoġġix f’riskju meta jkun ippreżentat;

(b)

għal skart domestiku perikoluż ta’ oriġini industrijali: kaxxa li jkollha kapaċità ta’ mhux aktar minn 60 litru, li fiha s-sustanzi ta’ l-iskart ġew separati f’konformità mal-kategorija ta’ periklu (kga-box).

2.

M’hemmx skart domestiku perikoluż fuq il-parti ta’ barra tal-pakkett.

3.

Isem is-sustanza għandu jkun indikat fuq il-pakkett.

4.

Għal kull ġbir, kaxxa waħda biss fit-tifsira tal-paragrafu 1(b) għandha tiġi aċċettata.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Kummenti: Dan l-Artikolu jirriżulta mill-Artikolu 3, li taħtu ċerti dispożizzjonijiet ta’ l-ADR huma dikjarati mhux applikabbli. Fl-ambitu ta’ din l-iskema, pakketti approvati kif previst fi 6.1. ta’ l-ADR mhumiex meħtieġa. Dan minħabba l-kwantitajiet limitati ta’ sustanzi perikolużi involuti. Minflok, hemm għadd ta’ regoli stabbiliti fl-Artikolu 6, inkluż rekwiżit li jeħtieġ li sustanzi perikolużi għandhom ikunu trasportati f’kontenituri ssiġillati sabiex dawn ma jkunux jistgħu jnixxu mill-pakketti tagħhom.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–NL–5

Suġġett: Skema ta’ l-2002 għat-trasport ta’ skart domestiku perikoluż.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 6.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet dwar il-kostruzzjoni u l-ittestjar tal-pakketti.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali:

Il-vettura għandha kompartiment tat-tagħbija separat mill-kabina tas-sewwieq permezz ta’ ħajt solidu oħxon jew, inkella, kompartiment tat-tagħbija li ma jiffurmax parti integrali mill-vettura.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Kummenti: Fl-ambitu ta’ din l-iskema, pakketti approvati kif stipulat fi 6.1. ta’ l-ADR mhumiex meħtieġa. Dan minħabba l-kwantitajiet limitati ta’ sustanza perikoluża involuta. Għalhekk, dan l-Artikolu għandu rekwiżit addizzjonali maħsub sabiex jipprevjeni milli d-duħħan tossiku jidħol fil-kompartiment tas-sewwieq.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–NL–6

Suġġett: Skema ta’ l-2002 għat-trasport ta’ skart domestiku perikoluż.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 6.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet dwar il-kostruzzjoni u l-ittestjar tal-pakketti.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali:

Il-kompartiment tat-tagħbija ta’ vettura magħluqa jkollha estrattur ta’ l-arja, li jinżamm dejjem mixgħul, fuq in-naħa ta’ fuq u jkun mgħammar b’aperturi minn taħt.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Kummenti: Fl-ambitu ta’ din l-iskema, pakketti approvati kif stipulat fi 6.1. ta’ l-ADR mhumiex meħtieġa. Dan minħabba l-kwantitajiet limitati ta’ sustanza perikoluża involuta. Għalhekk, dan l-Artikolu fih rekwiżit addizzjonali maħsub sabiex jipprevjeni l-akkumulazzjoni ta’ duħħan tossiku fil-kompartiment tat-tagħbija.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–NL–7

Suġġett: Skema ta’ l-2002 għat-trasport ta’ skart domestiku perikoluż.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 6.1.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet dwar il-kostruzzjoni u l-ittestjar tal-pakketti.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali:

1.

Il-vettura hija mgħammra b’unitajiet li, waqt it-trasport:

(a)

protetti miċ-ċaqliq aċċidentalment; kif ukoll

(b)

ikunu ssiġillati b’għatu u protetti kontra xi ftuħ aċċidentali.

2.

Il-paragrafu 1(b) ma japplikax tul it-tranżitu għal raġunijiet ta’ ġbir jew meta l-vettura tkun wieqfa fil-postijiet tal-ġbir.

3.

Fil-vettura għandu jkun hemm żona biżżejjed imdaqqsa sabiex l-iskart domestiku perikoluż jintgħażel u jkun iddepożitat fl-unitajiet differenti.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Kummenti: Fl-ambitu ta’ din l-iskema, pakketti approvati kif stipulat fi 6.1. ta’ l-ADR mhumiex meħtieġa. Dan minħabba l-kwantitajiet limitati ta’ sustanza perikoluża involuta. Dan l-Artikolu jara li jipprovdi garanzija waħda bl-użu ta’ unitajiet għall-ħażna tal-pakketti, li b’hekk ikun żgurat metodu xieraq ta’ ħażna għal kull kategorija ta’ oġġetti perikolużi.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–NL–8

Suġġett: Skema ta’ l-2002 għat-trasport ta’ skart domestiku perikoluż.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 6.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet dwar il-kostruzzjoni u l-ittestjar tal-pakketti.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali:

1.

L-iskart domestiku perikoluż jiġi trasportat esklussivament f’elementi.

2.

Hemm element separat għal sustanzi u oġġetti f’kull klassi.

3.

Fejn għandhom x’jaqsmu s-sustanzi u l-oġġetti tal-Klassi 8, hemm elementi separati għall-aċidi, il-bażijiet u l-batteriji.

4.

Il-laned ta’ l-isprej jistgħu jitpoġġew f’kaxxi tal-kartun li jingħalqu, sakemm dawn il-kaxxi jiġu trasportati f’konformità ma’ l-Artikolu 9(1).

5.

Jekk ikunu nġabru fire extinguishers tal-Klassi 2, dawn jistgħu jitpoġġew fl-istess element bħal-laned ta’ l-isprej iżda mhux ippakkjati f’kaxxi tal-kartun.

6.

B’deroga mill-Artikolu 9(1), l-ebda għatu mhu meħtieġ għat-trasport ta’ batteriji, sakemm dawn jitpoġġew fl-element b’tali mod u manjiera li l-fetħiet kollha tal-batteriji jkunu magħluqa u jħarsu ‘l fuq.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Kummenti: Dan l-Artikolu jirriżulta mill-Artikolu 3 li taħtu ċerti dispożizzjonijiet ta’ l-ADR huma dikjarati mhux applikabbli. Fl-ambitu ta’ din l-iskema, pakketti approvati kif stipulat fi 6.1. ta’ l-ADR mhumiex meħtieġa. L-Artikolu 14 jistipula rekwiżiti għall-elementi għall-ħżin temporanju ta’ skart domestiku perikoluż.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–NL–9

Suġġett: Skema ta’ l-2002 għat-trasport ta’ skart domestiku perikoluż.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 6.1.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet dwar il-kostruzzjoni u l-ittestjar tal-pakketti.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali:

1.

L-elementi, jew il-kaxxi maħsuba għat-trasport ta’ laned tal-isprej, għandhom ikunu mmarkati sew kif ġej:

(a)

għal sprejs tal-Klassi 2 dawn iridu jkunu f’kaxxi tal-kartun: il-kelma “SPUITBUSSEN” [laned ta’ l-isprej];

(b)

għal fire extinguishers u laned tal-isprej tal-Klassi 2: it-tikketta Nru 2.2;

(ċ)

għal fire extinguishers u laned tal-isprej tal-Klassi 3: it-tikketta Nru 3;

(d)

għal skart miż-żebgħa tal-Klassi 4.1: it-tikketta Nru 4.1;

(e)

għal sustanzi noċivi tal-Klassi 6.1: it-tikketta Nru 6.1;

(f)

għal oġġetti tal-Klassi 6.2: it-tikketta Nru 6.2;

(g)

għal sustanzi u oġġetti kawstiċi tal-Klassi 8: it-tikketta Nru 8; u aktar minn hekk:

(h)

għal sustanzi alkalini: il-kelma “BASEN” [bażijiet];

(i)

għal sustanzi aċidi: il-kelma “ZUREN” [aċidi];

(j)

għal batteriji: il-kelma “ACCU’S” [batteriji].

2.

L-istess tikketti u kliem iridu jkunu jidhru sew fuq l-ispazji li jingħalqu fil-vettura fejn l-elementi jkunu jistgħu jitpoġġew.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Kummenti: Dan l-Artikolu jirriżulta mill-Artikolu 3 li taħtu ċerti dispożizzjonijiet ta’ l-ADR huma dikjarati mhux applikabbli. Fl-ambitu ta’ din l-iskema, pakketti approvati kif stipulat fi 6.1. ta’ l-ADR mhumiex meħtieġa. L-Artikolu 15 jistipula rekwiżiti għall-identifikazzjoni ta’ l-elementi għall-ħżin temporanju ta’ skart domestiku perikoluż.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–NL–10

Suġġett: Skema ta’ l-2002 għat-trasport ta’ skart domestiku perikoluż.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 7.5.4.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Prekawzjonijiet dwar l-ikel, oġġetti oħra ta’ konsum u għalf.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali:

1.

It-trasport ta’ ikel għall-bnedmin u għalf fl-istess waqt bħala skart domestiku perikoluż huwa pprojbit.

2.

Il-vettura għandha tkun wieqfa matul il-ġbir.

3.

Fuq il-vettura għandu jintuża dawl safrani jteptep waqt li din tkun qed timxi jew tkun wieqfa għall-ġbir.

4.

Waqt il-ġbir f’post fiss, indikat għal dan il-għan, il-magna għandha tintefa u, b’deroga mill-paragrafu 3, id-dawl iteptep jista’ jintefa.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Kummenti: Il-projbizzjoni li hemm fi 7.5.4 ta’ l-ADR hija estiża hawnhekk għaliex, minħabba l-firxa wiesgħa ta’ sustanzi preżentati, kważi dejjem hemm preżenti xi sustanzi tal-Klassi 6.1.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–NL–11

Suġġett: Skema ta’ l-2002 għat-trasport ta’ skart domestiku perikoluż.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 7.5.9.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Projbizzjoni fuq it-tipjip.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: L-avviżi bil-kelma “Tpejjipx” għandhom ikunu jidhru b’mod ċar fuq il-ġnub u n-naħa ta’ wara tal-vettura.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Kummenti: Peress li l-iskema tkopri il-preżentazzjoni ta’ sustanzi perikolużi minn ċittadini privati, l-Artikolu 9.4 jistipula li l-avviż “Tpejjipx” għandu jkun jidher b’mod ċar.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–NL–12

Suġġett: Skema ta’ l-2002 għat-trasport ta’ skart domestiku perikoluż.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 8.1.5.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Tagħmir ta’ tipi varji.

Kull unità ta’ trasport li ġġorr fuqha oġġetti perikolużi għandha tkun mgħammra bi:

(a)

mill-lanqas stop block wieħed għal kull vettura, b’qies adatt għat-toqol tal-vettura u d-dijametru tar-roti;

(b)

it-tagħmir meħtieġ sabiex jitwettqu l-miżuri ġenerali indikati fl-istruzzjonijiet ta’ sikurezza msemmija fil-punt 5.4.3, b’mod partikolari:

(i)

żewġ sinjali ta’ twissija separati f’pożizzjoni wieqfa (eż. koni li jirriflettu, tabelli trijangoli ta’ twissija ta’ emerġenza, jew dwal iteptpu ta’ lewn safrani, li jkunu indipendenti mill-istallazzjoni elettrika tal-vettura);

(ii)

ġakketta jew ilbies ta’ sikurezza ta’ kwalità tajba (eż. kif deskritt fl-Istandard Ewropew EN 471) għal kull membru ta’ l-ekwipaġġ;

(iii)

torċ ta’ l-idejn (ara wkoll 8.3.4) għal kull membru ta’ l-ekwipaġġ;

(iv)

tagħmir protettiv tan-nifs konformi mar-rekwiżit addizzjonali S7 (ara 8.5), jekk din id-dispożizzjoni addizzjonali tkun tapplika b’mod konformi ma’ l-indikazzjoni li hemm fil-kolonna 19 tat-Tabella A tal-Kapitolu 3.2;

(ċ)

it-tagħmir meħtieġ sabiex ikunu jistgħu jitwettqu l-miżuri addizzjonali u speċjali kif indikat fl-istruzzjonijiet bil-miktub imsemmija fil-punt 5.4.3.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Għandu jkun hemm abbord kitt ta’ sigurtà, aċċessibbli, għal kull membru ta’ l-ekwipaġġ, li jkun jikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

maskli ta’ sikurezza li jagħlqu kompletament;

(b)

maskra protettiva tan-nifs;

(ċ)

ġagagi jew fradal reżistenti għall-aċidi u li ma jgħaddi l-ebda aċidu minnhom;

(d)

ingwanti tal-gomma sintetiċi;

(e)

bwiez jew żraben li ma jgħaddi l-ebda aċidu minnhom u li huma reżistenti għall-aċidi; kif ukoll

(f)

flixkun għat-tlaħliħ ta’ l-għajnejn b’ilma distillat.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Kummenti: Minħabba l-firxa wiesgħa ta’ sustanzi perikolużi ppreżentati, qed ikunu imposti rekwiżiti żejda fuq tagħmir ta’ sikurezza obbligatorju minbarra dawk li hemm fi 8.1.5 ta’ l-ADR.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

SE Żvezja

RO–bi–SE–1

Suġġett: Trasport ta’ skart perikoluż lejn impjanti ta’ rimi ta’ l-iskart perikoluż.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 2, 5.2 u 6.1.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Klassifikazzjoni, immarkar u tikkettar, kif ukoll ir-rekwiżiti għall-kostruzzjoni u l-ittestjar tal-pakketti.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Il-leġislazzjoni tikkonsisti minn rekwiżiti ta’ klassifikazzjoni simplifikati, rekwiżiti inqas stretti għall-kostruzzjoni u l-ittestjar tal-pakketti, tikkettar modifikat u rekwiżit ta’ mmarkar.

Minflok ma l-iskart perikoluż jiġi kklassifikat skond l-ADR, jiġi assenjat lil gruppi differenti ta’ skart. Kull grupp ta’ skart fih sustanzi li jistgħu, skond l-ADR, jiġu ppakkjati f’daqqa (pakkjar imħallat).

Kull pakkett għandu jiġi mmarkat bil-kodiċi tal-grupp ta’ skart rilevanti minflok in-numru NU.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kummenti: Dawn ir-regolamenti jistgħu jintużaw biss għat-trasport ta’ skart perikoluż minn siti ta’ riċiklaġġ pubbliċi lejn impjanti ta’ rimi ta’ skart perikoluż.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–SE–2

Suġġett: L-isem u l-indirizz tad-destinatarju fid-dokument tat-trasport.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4.1.1.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Informazzjoni ġenerali meħtieġa fid-dokument tat-trasport.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Il-leġislazzjoni nazzjonali tgħid li l-isem u l-indirizz tal-kunsinnatur mhumiex meħtieġa jekk il-pakketti vojta u mhux imnaddfa jkunu ritornati bħala parti ta’ sistema ta’ distribuzzjoni.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kummenti: Ħafna drabi pakketti vojta mhux imnaddfa li jiġu rritornati xorta waħda jista’ jkollhom kwantitajiet żgħar ta’ oġġetti perikolużi.

Din id-deroga tintuża primarjament mill-industriji meta jkunu qed jirritornaw kontenituri vojta mhux imnaddfa tal-gass sabiex minflokhom jieħdu oħrajn mimlija.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–SE–3

Suġġett: It-trasport ta’ oġġetti perikolużi fil-viċinanzi ta’ sit(i) industrijali, inkluż it-trasport tagħhom f’toroq pubbliċi bejn diversi partijiet tas-sit(i).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: Annessi A u B.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Ir-rekwiżiti għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi minn toroq pubbliċi.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: It-trasport fil-viċinanzi ta’ sit(i) industrijali, inkluż it-trasport minn toroq pubbliċi bejn diversi partijiet tas-sit(i). Id-derogi jikkonċernaw it-tikkettar u l-immarkar tal-pakketti, id-dokumenti tat-trasport, iċ-ċertifikat tas-sewwieq u ċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni konformement ma’ 9.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kummenti: Jeżistu bosta sitwazzjonijiet li fihom l-oġġetti perikolużi jiġu trasferiti bejn stabbilimenti li jkunu jinsabu fuq in-naħat opposti ta’ triq pubblika. Dan it-tip ta’ trasport ma jikkostitwixxix parti mit-trasport ta’ oġġetti perikolużi minn triq privata, u għalhekk dan għandu jkun assoċjat mar-rekwiżiti reletati. Qabbel ukoll mad-Direttiva 96/49/KE, l-Artikolu 6(14).

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–SE–4

Suġġett: Trasport ta’ oġġetti perikolużi li jkunu ġew konfiskati mill-awtoritajiet.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: Annessi A u B.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Rekwiżiti għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi bit-triq.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Jistgħu ikunu permessi devjazzjonijiet mir-regolamenti jekk dawn ikunu motivati minn raġunijiet ta’ protezzjoni tal-ħaddiema, prevenzjoni ta’ riskji waqt il-ħatt, preżentazzjoni ta’ provi, eċċ.

Devjazzjonijiet mir-regolamenti huma permessi biss jekk jintlaħqu livelli ta’ sikurezza sodisfaċenti matul kondizzjonijiet normali ta’ trasport.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kummenti: Dawn id-derogi jistgħu jiġu applikati biss mill-awtoritajiet li jikkonfiskaw oġġetti perikolużi.

Din id-deroga hija maħsuba għat-trasport lokali, eż. ta’ oġġetti konfiskati mill-pulizija bħal splussivi jew beni misruqa. Il-problema b’dawn it-tipi ta’ oġġetti hija li wieħed qatt ma jista’ jkun żgur mill-klassifikazzjonijiet. Barra minn hekk, dawn l-oġġetti sikwit ma jkunux ippakkjati, immarkati jew tikkettati skond l-ADR. Kull sena, il-pulizija twettaq bosta mijiet ta’ operazzjonijiet ta’ trasport ta’ dan it-tip. Fil-każ ta’ xorb tal-kuntrabandu, dan għandu jiġi trasportat mill-post fejn ikun ġie konfiskat sal-faċilità ta’ ħażna għall-provi, u wara lejn faċilità fejn dan jinqered; dawn l-aħħar tnejn jistgħu jkunu ‘l bogħod minn xulxin. Id-devjazzjonijiet permessi huma: a) mhemmx għalfejn ikun hemm tikketta fuq kull kaxxa, u b) mhemmx għalfejn jintużaw kaxxi approvati. Madankollu, kull pallet li jkollha dawn il-pakketti għandha tkun immarkata korrettament. Ir-rekwiżiti l-oħra kollha għandhom ikunu sodisfatti. Kull sena, isiru madwar 20 operazzjoni ta’ trasport ta’ dan it-tip.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–SE–5

Suġġett: Trasport ta’ oġġetti perikolużi fil-portijiet jew fil-viċinanzi ta’ portijiet.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Id-dokumenti għandhom jiġu jinġarru fuq l-unità ta’ trasport; kull unità ta’ trasport li jkollha oġġetti perikolużi għandha tkun mgħammra bit-tagħmir speċifikat; l-approvazzjoni tal-vettura.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali:

Mhuwiex meħtieġ li jiġu trasportati dokumenti (ħlief għaċ-ċertifikat tas-sewwieq) fuq il-unità ta’ trasport.

Mhuwiex meħtieġ li l-unità tat-trasport tkun mgħammra bit-tagħmir speċifikat fil-punt 8.1.5.

It-tractors jeħtieġu ċertifikat ta’ approvazzjoni.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kummenti: Qabbel id-Direttiva 96/49/KE, l-Artikolu 6(14).

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–SE–6

Suġġett: Iċ-ċertifikat tat-taħriġ ta’ l-ispettur ta’ l-ADR.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 8.2.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Is-sewwieqa tal-vetturi għandhom jattendu korsijiet ta’ taħriġ.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Mhuwiex meħtieġ li l-ispetturi li jkunu wettqu l-ispezzjoni teknika annwali tal-vettura jattendu għall-korsijiet ta’ taħriġ li hemm imsemmija fil-punt 8.2 jew li jkollhom iċ-ċertifikat tat-taħriġ ta’ l-ADR.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kummenti: F’ċerti każijiet, vetturi li jkunu qed jiġu ttestjati permezz ta’ spezzjoni teknika jistgħu jkunu qed iġorru xi oġġetti perikolużi bħala tagħbija, eż. tankijiet vojta mhux imnaddfa.

Ir-rekwiżiti fil-punt 1.3 u 8.2.3 għadhom japplikaw.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–SE-7

Suġġett: Id-distribuzzjoni lokali tan-NU 1202, 1203 u 1223 f’tankers.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Rigward it-tankijiet vojta mhux imnaddfa u għal kontejners-tank, id-deskrizzjoni għandha tkun skond il-punt 5.4.1.1.6. L-isem u l-indirizz ta’ aktar minn destinatarju wieħed jistgħu jitniżżlu f’dokumenti oħra.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Għal tankijiet vojta mhux imnaddfa jew għal kontejners-tank, id-deskrizzjoni fid-dokument tat-trasport f’konformità mal-punt 5.4.1.1.6 mhijiex meħtieġa, jekk l-ammont ta’ sustanzi fil-pjan tat-tagħbija jkun immarkat b’0. L-isem u l-indirizz tad-destinatarji m’hu meħtieġ fl-ebda dokument li jkun hemm abbord il-vettura.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–SE–9

Suġġett: Trasport lokali rigward siti agrikoli jew siti ta’ kostruzzjoni.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 5.4, 6.8 u 9.1.2

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Id-dokument tat-trasport; il-kostruzzjoni ta’ tankijiet; iċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: It-trasport lokali li għandu x’jaqsam ma’ siti agrikoli jew siti ta’ kostruzzjoni mhuwiex meħtieġ li jikkonforma ma’ xi wħud mir-regolamenti:

(a)

id-dikjarazzjoni ta’ oġġetti perikolużi mhijiex meħtieġa.

(b)

tankijiet/kontenituri qodma mhux magħmula b’mod konformi mal-kapitolu 6.8, iżda b’mod konformi ma’ leġislazzjoni nazzjonali aktar antika, u li dawn ikunu mwaħħla fuq vaguni ta’ l-ekwipaġġ, xorta jisgħu jibqgħu jintużaw.

(ċ)

tankijiet eqdem, li ma jkunux jissodisfaw ir-rekwiżiti li hemm fil-punt 6.7 jew 6.8, u li huma maħsuba għat-trasport ta’ sustanzi tan-NU 1268, 1999, 3256 u 3257, b’tagħmir tal-kisi tat-toroq jew mingħajru, xorta jista’ jibqa’ jintuża għat-trasport lokali u fil-viċinanzi ta’ postijiet fejn ikun qed isiru xogħlijiet fuq it-toroq,

(d)

iċ-ċertifikati ta’ l-approvazzjoni għall-ekwipaġġ ta’ vaguni jew tankers b’tagħmir tal-kisi tat-toroq jew mingħajru, mhumiex meħtieġa.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kummenti: Vagun ta’ l-ekwipaġġ huwa tip ta’ karavann li jintuża għax-xogħol mill-ekwipaġġ. Dan ikollu kamra għall-ekwipaġġ u jkun mgħammar b’tank/kontenitur mhux approvat għad-diżil maħsub sabiex iħaddem tratturi tal-foresti.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–SE–10

Suġġett: Trasport ta’ splussivi b’tankijiet.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 4.1.4

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: L-isplussivi jistgħu jkunu ppakkjati skond il-punt 4.1.4.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: L-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tapprova l-vetturi maħsuba għat-trasport ta’ splussivi f’tankijiet. It-trasport f’tankijiet huwa biss permess għal dawk l-isplussivi elenkati fir-regolament jew permezz ta’ awtorizzazzjoni speċjali mill-awtorità kompetenti.

Vettura mgħammra bi splussivi f’tankijiet għandha tkun immarkata u tikkettata skond il-punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. u 5.3.1.4. Vettura waħda biss fl-unità ta’ trasport jista’ jkun fiha oġġetti perikolużi.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg och den svenska förordningen SÄIFS 1993:4.

Kummenti: Dan japplika biss għat-trasport intern u t-trasport huwa, fil-parti l-kbira tiegħu, ta’ natura lokali. Ir-regolamenti kkonċernati kienu fis-seħħ qabel ma l-Iżvezja saret membru ta’ l-Unjoni Ewropea.

Żewġ kumpaniji biss iwettqu trasport ta’ splussivi f’vetturi b’tank. Huwa mistenni li fil-futur qrib isseħħ it-tranżizzjoni għal emulsjonijiet.

Ex deroga Nru 84.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–SE–11

Suġġett: Il-liċenzja tas-sewwieq

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 8.2

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Rekwiżiti dwar it-taħriġ ta’ l-ekwipaġġ tal-vettura.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Mhuwiex permess taħriġ għas-sewwieq għal kwalunkwe vettura msemmija fil-punt 8.2.1.1.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Appendiċi S - Regolamenti speċifiċi għat-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi bit-triq maħruġa skond l-Att tat-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi.

Kummenti: Trasport lokali.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–SE–12

Suġġett: Trasport ta’ logħob tan-nar NU 0335.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: Anness B, 7.2.4, V2 (1)

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet għall-użu ta’ vetturi EX/II u EX/III.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: F’każ ta’ trasport ta’ logħob tan-nar NU 0335, id-Dispożizzjoni Speċjali V2 (1) fil-punt 7.2.4 tapplika biss għal kontenut splussiv nett ta’ iktar minn 3 000 kg (4 000 kg bit-trejler), bil-kondizzjoni li l-logħob tan-nar jiġi assenjat lin-NU 0335 skond it-tabella tal-klassifikazzjoni tal-logħob tan-nar, użata meta ma tkunx disponibbli dejta wara t-test, fil-punt 2.1.3.5.5 ta’ l-erbatax-il edizzjoni rriveduta tar-Rakkomandazzjonijiet dwar it-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi tan-Nazzjonijiet Uniti.

Assenjazzjoni bħal din għandha ssir bi ftehim ma’ l-awtorità kompetenti. Għandha titwettaq verifika ta’ l-assenjazzjoni fuq l-unità ta’ trasport.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Appendiċi S - Regolamenti speċifiċi għat-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi bit-triq maħruġa skond l-Att tat-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi.

Kummenti: It-trasport ta’ logħob tan-nar huwa limitat għal żewġ perjodi qosra fis-sena, meta taqleb is-sena u meta jaqleb ix-xahar bejn April u Mejju. It-trasport mill-kunsinnatur sat-terminals jista’ jsir mill-flotta preżenti tal-vetturi bl-approvazzjoni EX. Madankollu, id-distribuzzjoni kemm tal-logħob tan-nar mit-terminals għaż-żoni ta’ xiri kif ukoll dak li jibqa’ lura fit-terminals huwa limitat minħabba n-nuqqas ta’ vetturi bl-approvazzjoni EX. It-trasportaturi mhumiex interessati li jinvestu f’approvazzjonijiet bħal dawn għax ma jistgħux jirkupraw l-ispejjeż tagħhom. Dan jipperikola l-eżistenza tal-kunsinnaturi tal-logħob tan-nar minħabba li ma jistgħux iqiegħdu l-prodotti tagħhom fis-suq.

Meta tintuża din id-deroga, il-klassifikazzjoni tal-logħob tan-nar għandha ssir abbażi tal-lista li tinsab fir-Rakkomandazjonijiet tan-NU, sabiex tinkiseb il-klassifikazzjoni bl-aġġornament l-iktar reċenti possibbli.

Teżisti eċċezzjoni simili għal-logħob tan-nar NU 0336 imdaħħla fid-dispożizzjoni speċjali 651, 3.3.1 ta’ l-ADR 2005.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

UK ir-Renju Unit

RO–bi–UK–1

Suġġett: Il-passaġġ minn toroq pubbliċi b’vetturi li jġorru oġġetti perikolużi (N8).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: Annessi A u B

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Rekwiżiti għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi minn toroq pubbliċi.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Il-waqfien ta’ l-applikazzjoni tar-regolamenti dwar it-trasport ta’ oġġetti perikolużi bejn proprjetajiet privati separati minn triq. Għall-Klassi 7, din id-deroga ma tapplikax għal ebda dispożizzjoni mir-Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Kummenti: Sitwazzjoni bħal din tista’ sseħħ faċilment meta l-oġġetti jiġu trasferiti bejn proprjetajiet privati li jkunu jinsabu fuq iż-żewġ naħat ta’ triq. Dan ma jkunx jikkostitwixxi fi trasport ta’ oġġetti perikolużi minn triq pubblika fis-sens normali tat-terminu, u l-ebda waħda mid-dispożizzjonijiet tar-regolamenti dwar l-oġġetti perikolużi ma għandha tkun tapplika f’każ bħal dan.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–UK–2

Suġġett: Eżenzjoni mill-projbizzjoni li s-sewwieq jew l-assistent ta’ sewwieq jiftaħ pakketti ta’ oġġetti perikolużi f’katina ta’ distribuzzjoni lokali minn depożitu ta’ distribuzzjoni lokali għal għand il-bejjiegħ bl-imnut jew l-utent finali u mingħand il-bejjiegħ bl-imnut s’għand l-utent finali (barra għall-Klassi 7) (N11).

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 8.3.3

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Projbizzjoni li sewwieq jew assistent ta’ sewwieq jiftaħ pakketti ta’ oġġetti perikolużi.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Il-projbizzjoni ta’ ftuħ ta’ pakketti hija kwalifikata bil-kondizzjoni “Unless authorised to do so by the operator of the vehicle”, (Għajr f’każ ta’ awtorizzazzjoni mill-operatur tal-vettura).

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Kummenti: Jekk dan jinftiehem litteralment, il-mod kif inhi miktuba l-projbizzjoni fl-Anness tista’ twassal sabiex ikun hemm problemi serji għad-distribuzzjoni bl-imnut.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RO–bi–UK–3

Suġġett: Dispożizzjonijiet għal trasport alternattivi għal btieti ta’ l-injam li fihom NU 3065 tal-Grupp ta’ l-ippakkettar III.

Referenza għall-Anness I, Taqsima I.1, ma’ din id-Direttiva: 1.4, 4.1, 5.2 u 5.3.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Rekwiżiti ta’ pakkettar u tikkettar.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Tippermetti it-trasport ta’ xorb alkoħoliku b’kontenut ta’ alkoħol iktar minn 24 %, iżda inqas minn 70 % f’termini ta’ volum (Grupp ta’ l-ippakkettar III) fi btieti ta’ l-injam mingħajr l-approvazzjoni min-NU li ma għandhomx tikketti ta’ periklu, suġġetti għal rekwiżiti aktar stretti għat-tagħbija u għall-vetturi.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Kummenti: Dan huwa prodott ta’ valur għoli suġġett għas-sisa tal-gvern li jrid jitmexxa bejn id-distillerija u l-imħażen marbuta magħha f’vetturi ssiġillati u sikuri li juru s-siġilli tad-dazju ta’ l-Istat. It-tnaqqis tar-rekwiżiti ta’ pakkjar u tikkettar jitqies fir-rekwiżiti addizzjonali sabiex tkun garantita s-sikurezza.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.


ANNESS II

TRASPORT BIL-FERROVIJA

II.1.   RID

L-Anness mar-RID, li jidher fl-Appendiċi C mal-COTIF, kif japplika b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009.

II.2.   Dispożizzjonijiet tranżizzjonali addizzjonali

1.

L-Istati Membri jistgħu jżommu d-derogi adottati abbażi ta’ l-Artikolu 4 tad-Direttiva 96/49/KE sal-31 ta’ Diċembru 2010, jew, sa meta l-Anness II, Taqsima II.1 jiġi emendat, sabiex jirrifletti r-Rakkomandazzjonijiet tan-NU dwar it-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi msemmija f’dak l-artikolu, jekk dan iseħħ qabel.

2.

Fil-limiti tat-territorju tiegħu kull Stat Membru jista’ jawtorizza l-użu ta’ vaguni u vaguni b’tankijiet ta’ ħxuna ta’ 1 520/1 524 mm mibnija qabel l-1 ta’ Lulju 2005 li ma jikkonformawx ma’ din id-Direttiva, iżda li kienu mibnija skond l-Anness II ma’ l-SMGS jew skond id-dispożizzjonijiet nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru fis-seħħ fit-30 ta’ Ġunju 2005, sakemm dawk il-vaguni huma miżmuma fil-livelli ta’ sikurezza meħtieġa.

3.

Fil-limiti tat-territorju tiegħu kull Stat Membru jista’ jawtorizza l-użu ta’ tankijiet u vaguni mibnija qabel l-1 ta’ Jannar 1997 li ma jikkonformawx ma’ din id-Direttiva, iżda li kienu mibnija skond ir-rekwiżiti nazzjonali fis-seħħ fil-31 ta’ Diċembru 1996, sakemm tali tankijiet u vaguni jinżammu fil-livelli ta’ sikurezza meħtieġa.

Tankijiet u vaguni mibnija fl-1 ta’ Jannar 1997, jew wara, li ma jikkonformawx ma’ din id-Direttiva imma li kienu nbnew skond ir-rekwiżiti tad-Direttiva 96/49/KE li kienu fis-seħħ fid-data tal-kostruzzjoni tagħhom, jistgħu jibqgħu jintużaw għat-trasport nazzjonali.

4.

Fil-limiti tat-territorju tiegħu kull Stat Membru, fejn it-temperatura ambjentali regolament tkun inqas minn – 20 °C, jistgħu jimponu standards iktar stretti fir-rigward tat-temperatura operattiva ta’ materjali użati fl-ippakkjar bil-plastik, tankijiet u t-tagħmir tagħhom maħsubin għall-użu fit-trasport nazzjonali ta’ oġġetti perikolużi bil-ferrovija sakemm id-dispożizzjonijiet dwar it-temperaturi ta’ referenza, xierqa għal żoni klimatiċi speċifiċi, jiġu inkorporati fl-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva.

5.

Fil-limiti tat-territorju tiegħu kull Stat Membru jista’ jżomm id-dispożizzjonijiet nazzjonali barra dawk stabbiliti f’din id-Direttiva fir-rigward tat-temperatura ta’ referenza għat-trasport ta’ gassijiet likwefatti jew taħlitiet ta’ gassijiet likwefatti, sakemm dispożizzjonijiet relatati mat-temperaturi approprjati ta’ referenza għal żoni klimatiċi indikati jkunu inkorporati fl-istandards Ewropej u msemmija fl-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva.

6.

Għall-operazzjonijiet tat-trasport imwettqa minn vaguni reġistrati fit-territorju tiegħu, kull Stat Membru jista’ jżomm id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu fis-seħħ fil-31 ta’ Diċembru 1996 marbuta mal-wiri jew it-tpoġġija ta’ kodiċi ta’ azzjoni ta’ l-emerġenza, jew it-tabella tal-perikli, minflok in-numru ta’ l-identifikazzjoni tal-periklu, previst fl-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva.

7.

Għal trasport mit-Tunnel taħt il-Kanal Ingliż, Franza u r-Renju Unit jistgħu jimponu dispożizzjonijiet iktar stretti minn dawk stabbiliti f’din id-Direttiva.

8.

Stat Membru jista’ jżomm kif inhuma u jiżviluppa dispożizzjonijiet għat-territorju tiegħu għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi bil-ferrovija minn jew lejn il-partijiet kontraenti ta’ l-OSJD. Permezz ta’ miżuri u obbligi xierqa l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiggarantixxu l-manutenzjoni ta’ livell ta’ sikurezza ekwivalenti għal dak previst fl-Anness II, Taqsima II.1

Il-Kummissjoni tiġi infurmata b’dawn id-dispożizzjonijiet u tinforma lill-Istati Membri l-oħra b’dan.

Fi żmien għaxar snin mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni tevalwa l-konsegwenzi tad-dispożizzjonijiet imsemmija f’dan il-paragrafu. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tressaq proposti xierqa flimkien ma’ rapport.

9.

L-Istati Membri jistgħu jżommu restrizzjonijiet nazzjonali fuq it-trasport ta’ sustanzi li jkun fihom id-diossini u l-furani (furans) applikabbli fil-31 ta’ Diċembru 1996.

II.3.   Derogi nazzjonali

Derogi għall-Istati Membri għat-trasport oġġetti perikolużi fit-territorju tagħhom abbażi ta’ l-Artikolu 6(2) ta’ din id-Direttiva.

Numerazzjoni tad-derogi: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = Ferrovija

a/bi/bii = Artikolu 6(2) a/bi/bii

MS = Taqsira għal Stat Membru

nn = numru ta’ l-ordni

Abbażi ta’ l-Artikolu 6(2)(a) ta’ din id-Direttiva

DE Ġermanja

RA–a–DE–2

Suġġett: Awtorizzazzjoni għall-pakketti kkumbinati.

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: 4.1.10.4 MP2

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Projbizzjoni ta’ pakketti kkumbinati.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Klassi 1.4S, 2, 3 u 6.1; awtorizzazzjoni ta’ pakketti kkumbinati ta’ oġġetti fil-Klassi 1.4S (skrataċ għal armi żgħar), aerosols (Klassi 2) u materjali tat-tindif u trattamenti, fil-Klassi 3 u 6.1 (in-numri NU elenkati) kif lesti għal bejgħ f’pakketti kkumbinati fil-grupp tal-pakkettar II u fi kwantitajiet żgħar.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Kummenti: Listi Nru 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

FR Franza

RA–a–FR–1

Suġġett: Trasport ta’ bagalji reġistrati fuq ferroviji tal-passiġġieri.

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: 7.7

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: materjali u oġġetti RID li huma esklużi mit-trasport bħala bagalji.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: materjali u oġġetti RID li jistgħu jinġarru bħala pakketti express jistgħu jinġarru bħala bagalji fuq ferroviji tal-passiġġieri.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – Artikolu 18.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RA–a–FR–2

Suġġett: Pakketti ta’ materjali perikolużi li jinġarru minn passiġġieri fuq il-ferroviji.

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: 7.7

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: materjali u oġġetti RID li huma esklużi mit-trasport bħala bagalji li jinġarru bl-idejn.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: It-trasport bħala bagalji li jinġarru bl-idejn ta’ pakketti ta’ materjali perikolużi maħsub għall-użu personali jew professjonali ta’ passiġġieri huwa awtorizzat f’ċerti kondizzjonijiet: id-dispożizzjonijiet marbuta mal-pakkettar, l-immarkar u t-tikkettar ta’ pakki kif stabbilit f’4.1, 5.2 u 3.4 biss ikunu japplikaw.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer - Artikolu 19.

Kummenti: Għal kull vjaġġ jistgħu jiġu trasportati fl-ammonti meħtieġa kontenituri ta’ gass li jiġi trasportat għal pazjenti li jbatu minn problemi respiratorji.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RA–a–FR–3

Suġġett: Trasport għall-ħtiġijiet tat-trasportatur ferrovjarju.

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: 5.4.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Informazzjoni dwar il-materjali perikolużi li għandha tkun indikata fuq in-nota tal-konsenja.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: It-trasport għall-ħtiġijiet tat-trasportatur ferrovjarju ta’ kwantitajiet li ma jaqbżux il-limiti preskritti fil-punt 1.1.3.6 mhuwiex suġġett għad-dikjarazzjoni dwar it-tagħbija.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer - Artikolu 20.2.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RA–a–FR–4

Suġġett: Eżenzjoni mit-twaħħil ta’ tikketti fuq ċerti vaguni postali.

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: 5.3.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Obbligu tat-twaħħil ta’ tikketti mal-ħitan tal-vaguni.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Dawk il-vaguni postali biss li jġorru aktar minn 3 tunnellati ta’ materjal ta’ l-istess klassi (li mhux dak tal-Klassi 1, 6.2 jew 7) għandhom jitwaħħlulhom tikketti.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer - Artikolu 21.1.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RA–a–FR–5

Suġġett: Eżenzjoni mit-twaħħil ta’ tikketti fuq vaguni li jġorru kontejners żgħar.

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: 5.3.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Obbligu tat-twaħħil ta’ tikketti mal-ħitan tal-vaguni.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Jekk it-tikketti li huma mwaħħla mal-kontejners iż-żgħar jidhru sewwa, il-vaguni ma għandhomx jitwaħħlilhom tikketti.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer - Artikolu 21.2.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RA–a–FR–6

Suġġett: Eżenzjoni mit-twaħħil ta’ tikketti fuq vaguni li jġorru vetturi tat-triq mgħobbija bil-pakketti.

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: 5.3.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Obbligu tat-twaħħil ta’ tikketti mal-ħitan tal-vaguni.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Jekk il-vetturi tat-triq ikollhom tikketti li jikkorrispondu għall-pakketti li hemm fihom, il-vaguni ma għandhomx jitwaħħlilhom tikketti.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de - Artikolu 21.3.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

SE - l-Iżvezja

RA–a–SE–1

Suġġett: Mhuwiex meħtieġ li vagun tal-ferrovija li jkun qed iġorr oġġetti perikolużi, bħala oġġetti express, ikun immarkat b’tikketti.

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: 5.3.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Vaguni tal-ferrovija li jkunu qed iġorru oġġetti perikolużi għandhom ikunu mmarkati bit-tikketti.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Mhuwiex meħtieġ li vagun tal-ferrovija li jkun qed iġorr oġġetti perikolużi, bħala oġġetti express, ikun immarkat b’tikketti.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kummenti: Jeżistu limiti fil-kwantitajiet fl-RID għal oġġetti definiti bħala oġġetti express. Għalhekk, hija kwistjoni li tikkonċerna kwantitajiet żgħar.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

UK ir-Renju Unit

RA–a–UK–1

Suġġett: Trasport ta’ ċerti oġġetti b’radjuattività baxxa bħal arloġġi, detetturi tad-duħħan, boxxli.

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: Ħafna mir-rekwiżiti ta’ l-RID

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Rekwiżiti għat-trasport ta’ materjal tal-Klassi 7.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Eżenzjoni totali mid-dispożizzjonijiet tar-regolamenti nazzjonali għal ċerti prodotti kummerċjali li jkun fihom kwantitajiet limitati ta’ materjal radjuattiv.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Kummenti: Din id-deroga hija miżura għal perjodu ta’ żmien qasir, li ma tkunx aktar meħtieġa meta jiġu inkorporati emendi simili għar-regoli ta’ l-IAEA fl-RID.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RA–a–UK–2

Suġġett: It-tnaqqis tar-restrizzjonijiet fuq it-trasport ta’ tagħbija mħallta ta’ splussivi, u ta’ splussivi ma’ oġġetti perikolużi oħra, f’vaguni, vetturi u kontejners (N4/5/6).

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: 7.5.2.1 u 7.5.2.2

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Ir-restrizzjonijiet fuq ċerti tipi ta’ tagħbija mħallta.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Il-leġislazzjoni nazzjonali hija inqas stretta fejn għandu x’jaqsam it-trasport imħallat ta’ splussivi, bil-kondizzjoni li dan it-trasport ikun jista’ jitwettaq mingħajr riskju.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Kummenti: Ir-Renju Unit jixtieq jippermetti xi varjazzjonijiet fir-regoli tat-taħlit għall-isplussivi ma’ splussivi oħra, kif ukoll ta’ splussivi ma’ oġġetti perikolużi oħra. Kwalunkwe varjazzjoni għandu jkollha limitu ta’ kwantità fuq wieħed jew aktar mill-partijiet kostitwenti tat-tagħbija, u tkun permessa biss jekk “il-miżuri prattiċi kollha jkunu ttieħdu b’mod raġonevoli sabiex jipprevjenu li l-isplussivi jiġu f’kuntatt ma’, jew inkella jpoġġu fil-periklu jew ikunu mhedda minn, dawn l-oġġetti”.

Eżempji ta’ varjazzjonijiet li r-Renju Unit jista’ jippermetti huma:

1.

Splussivi li ġew allokati n-numri tal-klassifikazzjoni NU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 jew 0361 jistgħu jiġu trasportati fl-istess vettura ma’ l-oġġetti perikolużi li ġew allokati fir-rigward tan-numru ta’ klassifikazzjoni NU 1942. Il-kwantità ta’ NU 1942 permessa għat-tagħbija għandha tkun limitata billi titqies bħala splussiv ta’ 1.1D;

2.

Splussivi kklassifikati bin-numri NU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431, u 0453 jistgħu jkunu trasportati fl-istess vettura ma’ oġġetti perikolużi (bl-eċċezzjoni ta’ gassijiet li jaqbdu malajr, sustanzi infettivi u sustanzi tossiċi) tat-tieni kategorija tat-trasport jew oġġetti perikolużi tat-tielet kategorija tat-trasport, jew kull taħlita tagħhom, bil-kondizzjoni li l-massa jew il-volum totali ta’ oġġetti perikolużi tat-tieni kategorija tat-trasport ma taqbiżx/jaqbiżx il-500 kg jew l u l-massa totali netta ta’ dawn l-isplussivi ma taqbiżx il-500 kg;

3.

Splussivi ta’ 1.4G jistgħu jkunu trasportati flimkien ma’ likwidi li jieħdu n-nar u gassijiet li jieħdu n-nar fit-tieni kategorija tat-trasport jew ma’ gassijiet li ma jieħdux in-nar u li mhumiex tossiċi fit-tielet kategorija tat-trasport, jew f’xi taħlita tagħhom fl-istess vettura, bil-kondizzjoni li l-massa jew il-volum totali ta’ oġġetti perikolużi kollha f’daqqa ma taqbiżx/jaqbiżx il-200 kg jew l u l-massa totali netta ta’ splussivi ma taqbiżx l-200 kg;

4.

Oġġetti li jisplodu li ġew allokati n-numri ta’ klassifikazzjoni NU 0106, 0107 jew 0257 jistgħu jiġu trasportati ma’ oġġetti splussivi fil-Grupp ta’ Kumpatibbiltà D, E jew F li għalihom dawn huma komponenti. Il-kwantità totali ta’ splussivi tan-numri NU 0106, 0107 jew 0257 ma għandhiex tkun aktar minn 20 kg.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RA–a–UK–3

Suġġett: Li tkun permessa “kwantità totali massima għal kull unità ta’ trasport” għall-oġġetti tal-Klassi 1 fil-kategoriji 1 u 2 tat-tabella fil-punt 1.1.3.1.

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: 1.1.3.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Eżenzjonijiet relatati man-natura ta’ l-operazzjoni tat-trasport.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: sabiex jiġu preskritti regoli li jirrigwardaw eżenzjonijiet fuq kwantitajiet limitati u tagħbija mħallta ta’ splussivi.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Kummenti: sabiex jiġu permessi limiti differenti ta’ kwantitajiet limitati u fatturi ta’ multiplikazzjoni għat-trasport mħallat ta’ oġġetti tal-Klassi 1, jiġifieri “50” għall-Kategorija 1 u “500” għall-Kategorija 2. Għal raġunijiet ta’ kalkolu tat-tagħbija mħallta, il-fatturi ta’ multiplikazzjoni għandhom jinqraw “20” għall-ewwel Kategorija tat-trasport u “2” għat-tieni Kategorija tat-trasport.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RA–a–UK–4

Suġġett: Adozzjoni ta’ RA–a–FR–6.

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: 5.3.1.3.2.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Tnaqqis tar-rekwiżit ta’ tikkettar għall-ġarr ta’ vettura fuq vettura oħra (piggyback carriage).

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Ir-rekwiżit ta’ tikkettar ma japplikax f’każijiet meta t-tikketti tal-vettura jkunu viżibbli b’mod ċar.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Kummenti: Din minn dejjem kienet dispożizzjoni nazzjonali tar-Renju Unit.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

Abbażi ta’ l-Artikolu 6(2)(b)(i) ta’ din id-Direttiva

DE il-Ġermanja

RA–bi–DE–1

Suġġett: Trasport ta’ materjal kontaminat PCB tal-Klassi 9 bl-ingrossa.

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: 7.3.1.

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Trasport bl-ingrossa.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Awtorizzazzjoni għat-trasport bl-ingrossa f’vetturi interkambjabbli jew kontejner issiġillati kontra t-trab u impermeabbli għal-likwidi.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Kummenti: Deroga 11 limitata sal-31.12.2004; mill-2005, l-istess dispożizzjonijiet fl-ADR u fl-RID.

Ara wkoll il-Ftehim Multilaterali M137.

Lista Nru 4*.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

RA–bi–DE–2

Suġġett: Trasport ta’ skart perikoluż ippakkjat.

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: 1 sa 5

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Klassifikazzjoni, pakkettar u mmarkar.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Klassijiet 2 sa 6.1, 8 u 9: Pakketti kkumbinati u trasport ta’ skart perikoluż f’pakketti u IBCs; l-iskart għandu jkun ppakkjat f’pakketti interni (waqt il-ġbir) u maqsum f’kategoriji speċifiċi ta’ skart (biex ikunu evitati reazzjonijiet perikolużi fi ħdan kategorija ta’ l-iskart); użu ta’ struzzjonijiet speċjali bil-miktub relatati mal-kategoriji ta’ skart u bħala kopja ta’ kargu; ġbir ta’ skart domestiku u tal-laboratorji, eċċ.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Kummenti: Lista Nru 6*.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.

SE - l-Iżvezja

RA–bi–SE–1

Suġġett: Trasport ta’ skart perikoluż għal postijiet fejn jintrema l-iskart perikoluż.

Referenza għall-Anness II, Taqsima II.1 ma’ din id-Direttiva: 2, 5.2 u 6.1

Il-kontenut ta’ l-Anness tad-Direttiva: Klassifikazzjoni, immarkar u tikkettar, kif ukoll ir-rekwiżiti għall-kostruzzjoni u l-ittestjar tal-pakketti.

Il-kontenut tal-leġislazzjoni nazzjonali: Il-leġislazzjoni tikkonsisti minn rekwiżiti ta’ klassifikazzjoni simplifikati, rekwiżiti inqas stretti għall-kostruzzjoni u l-ittestjar tal-pakkettar, tikkettar modifikat u rekwiżit ta’ mmarkar. Minflok ma l-iskart perikoluż jiġi kklassifikat skond l-RID, jiġi assenjat lil gruppi differenti ta’ skart. Kull grupp ta’ skart fih sustanzi li jistgħu, skond l-RID, jiġu ppakkjati f’daqqa (pakkjar imħallat). Kull pakkett għandu jiġi mmarkat bil-kodiċi tal-grupp ta’ skart rilevanti minflok in-numru NU.

Referenza inizjali għal-leġislazzjoni nazzjonali: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kummenti: Dawn ir-regolamenti jistgħu jintużaw biss għat-trasport ta’ skart perikoluż minn siti ta’ riċiklaġġ pubbliċi lejn impjanti ta’ rimi ta’ skart perikoluż.

Data ta’ skadenza: fit-30 ta’ Ġunju 2015.


ANNESS III

TRASPORT FUQ ILMIJIET INTERNI NAVIGABBLI

III.1.   ADN

Regolamenti annessi ma’ l-ADN applikabbli b’effett mill-1 ta’ Lulju 2009, kif ukoll bħala Artikoli 3(f), 3(h), 8(1), 8(3) ta’ l-ADN, mifhum li “Parti Kontraenti” huwa sostitwit bi “Stati Membri” skond kif ikun l-każ.

III.2.   Dispożizzjonijiet tranżizzjonali addizzjonali

1.

L-Istati Membri jistgħu iżommu restrizzjonijiet fuq it-trasport ta’ sustanzi li jkun fihom id-dijossini u l-furani applikabbli fit-30 ta’ Ġunju 2009.

2.

Iċ-ċertifikati skond l-Anness III tat-Taqsima III.1(8.1) maħruġa qabel jew waqt il-perjodu transizzjonali imsemmi fl-Artikolu 7(2) għandhom ikunu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016, ħlief jekk ikun indikat perjodu iqsar ta’ validità fiċ-ċertifikat innifsu.

III.3.   Derogi nazzjonali


Top