Help Print this page 

Document 32008D0742

Title and reference
Deċiżjoni Nru 742/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta’ Lulju 2008 dwar il-parteċipazzjoni tal-Komunità fi programm ta’ riċerka u żvilupp mibdi minn diversi Stati Membri li għandu l-għan li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta’ persuni mdaħħlin fiż-żmien permezz ta’ l-użu ta’ Teknoloġiji ta’ l-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni Ġodda Test b’relevanza għaż-ŻEE
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 49–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 282 - 290

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/742(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 201/49


DEĊIŻJONI Nru 742/2008/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-9 ta’ Lulju 2008

dwar il-parteċipazzjoni tal-Komunità fi programm ta’ riċerka u żvilupp mibdi minn diversi Stati Membri li għandu l-għan li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta’ persuni mdaħħlin fiż-żmien permezz ta’ l-użu ta’ Teknoloġiji ta’ l-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni Ġodda

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 169 u 172, it-tieni paragrafu, tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (1),

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (mill-2007 sa l-2013) (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ is-“Seba’ Programm Kwadru”) (2) tipprovdi għal parteċipazzjoni tal-Komunità fi programmi ta’ riċerka u żvilupp mibdija minn diversi Stati Membri, inkluż il-parteċipazzjoni fl-istrutturi maħluqa għall-eżekuzzjoni ta’ dawn il-programmi, fi ħdan it-tifsira ta’ l-Artikolu 169 tat-Trattat.

(2)

Is-Seba’ Programm Kwadru iddefinixxa sensiela ta’ kriterji għall-identifikazzjoni ta’ oqsma għal tali inizjattivi fl-ambitu ta’ l-Artikolu 169: ir-rilevanza mal-għanijiet Komunitarji, id-definizzjoni ċara ta’ l-għan li għandu jiġi segwit u r-rilevanza tiegħu ma’ l-għanijiet tas-Seba’ Programm Kwadru, il-preżenza ta’ bażi pre-eżistenti (programmi nazzjonali ta’ riċerka eżistenti jew maħsuba), il-valur miżjud Ewropew, massa kritika fir-rigward tad-daqs u l-għadd ta’ programmi involuti u x-xebh bejn l-attivitajiet li jkopru, u l-effiċjenza ta’ l-Artikolu 169 bħala l-mezz l-aktar xieraq għall-ksib ta’ dan il-għan.

(3)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/971/KE tad-19 ta’ Diċembru 2006 dwar “il-Programm Speċifiku ‘Kooperazzjoni’” li jimplimenta s-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea dwar ir-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (mill-2007 sa l-2013) (3) (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Programm Speċifiku ‘Kooperazzjoni’”) tidentifika inizjattiva fl-ambitu ta’ l-Artikolu 169 fil-qasam ta’ l-Ambient Assisted Living bħala wieħed mill-oqsma adattati għall-parteċipazzjoni tal-Komunità fil-programmi nazzjonali ta’ riċerka implimentati b’mod konġunt abbażi ta’ l-Artikolu 169 tat-Trattat.

(4)

Fil-Komunikazzjoni tagħha ta’ l-1 ta’ Ġunju 2005 intitolata “l-i2010 – Soċjetà ta’ Informazzjoni Ewropea għat-tkabbir u l-impjiegi”, il-Kummissjoni pproponiet li tibda inizjattiva prominenti għall-kura ta’ persuni f’soċjetà li qed tixjieħ.

(5)

Fil-Komunikazzjoni tagħha tat-12 ta’ Ottubru 2006 intitolata “Il-ġejjieni demografiku ta’ l-Ewropa – minn sfida għal opportunità”, il-Kummissjoni enfasizzat il-fatt li x-xjuħija demografika hija waħda mill-isfidi li l-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea qegħdin jaffrontaw u li l-użu tat-teknoloġiji ġodda jista jgħin sabiex l-ispejjeż jiġu kkontrollati u sabiex titjieb il-benesseri u tiġi promossa l-parteċipazzjoni fis-soċjetà ta’ l-anzjani, kif ukoll titjieb il-kompetittività ta’ l-ekonomija Ewropea, bħala appoġġ għall-Istrateġija mġedda ta’ Lisbona għat-tkabbir u l-impjiegi.

(6)

B’mod partikulari fil-qasam tat-Teknoloġiji ta’ l-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT), il-popolazzjoni li qed tixjieħ tista’ tiġi meqjusa bħala opportunità għal suq emerġenti għal prodotti u servizzi ġodda li jaqdu l-bżonnijiet tal-persuni mdaħħla fiż-żmien. Madankollu, l-iżvilupp mgħaġġel u l-użu ta’ teknoloġiji ta’ l-ICT m’għandux iwassal għall-esklużjoni u sabiex titwessa’ l-firda diġitali; madanakollu, it-titjib tal-litteriżmu diġitali huwa prekundizzjoni għall-inklużjoni u għall-parteċipazzjoni fis-soċjetà ta’ l-informazzjoni.

(7)

L-inizjattiva preżenti fil-qasam ta’ l-Ambient Assisted Living għandha tieħu kont tar-realtà tas-soċjetà li qed tixjieħ fl-Ewropa, fejn il-persentaġġ tan-nisa huwa ogħla minn dak ta’ l-irġiel, minħabba li l-għomor medju tan-nisa huwa ogħla.

(8)

Ix-xjuħija attiva hija bħala element ċentrali fil-linji gwida mġedda għall-impjieg. L-approċċ ta’ l-UE għax-xjuħija timmira li timmobilizza l-potenzjal sħiħ ta’ persuni ta’ kull età – il-kunċett taċ-ċiklu tal-ħajja – u tenfasizza l-bżonn ta’ bidla mill-istrateġiji għax-xjuħija fframmentati għal dawk komprensivi.

(9)

Bħalissa, għadd ta’ programmi jew attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp fil-qasam ta’ l-ICT għal Xjuħija Tajba mibdija mill-Istati Membri individwali u fuq livell nazzjonali m’humiex ikkoordinati biżżejjed fuq livell Ewropew u ma jippermettux metodu koerenti fuq livell Ewropew għal riċerka u żvilupp ta’ prodotti u servizzi innovattivi għal xjuħija tajba bbażati fuq l-ICT.

(10)

Peress li jixtiequ jaraw metodu koerenti fil-qasam ta’ l-ICT għal Xjuħija Tajba fuq livell Ewropew u sabiex jaġixxu b’mod effettiv, diversi Stati Membri ħadu l-inizjattiva li jistabbilixxu programm konġunt ta’ riċerka u żvilupp intitolat “Ambient Assisted Living” (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ il-“Programm Konġunt AAL”) fil-qasam ta’ l-ICT għal xjuħija tajba fis-soċjetà ta’ l-informazzjoni, sabiex jinkisbu sinerġiji f’termini ta’ ġestjoni u ta’ riżorsi finanzjarji billi jiggarantixxu mekkaniżmu waħdieni u komuni ta’ evalwazzjoni bl-għajnuna ta’ esperti indipendenti fuq il-bażi ta’ prattika stabbilita kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1906/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli dwar il-parteċipazzjoni ta’ l-impriżi, iċ-ċentri tar-riċerka u l-universitajiet f’azzjonijiet koperti mis-Seba’ Programm Kwadru u għat-tixrid tar-riżultati tar-riċerka (2007-2013) (4), u ta’ tagħqid ta’ għarfien espert addizzjonali ma’ riżorsi disponibbli f’diversi pajjiżi madwar l-Ewropa.

(11)

Il-Programm Konġunt AAL għandu l-għan li jindirizza l-isfida tax-Xjuħija Demografika billi jipprovdi l-qafas neċessarju legali u amministrattiv għal kooperazzjoni Ewropea u fuq skala kbira bejn l-Istati Membri dwar riċerka applikata u innovazzjoni fil-qasam ta’ l-ICT għal Xjuħija Tajba f’soċjetà li qed tixjieħ. Il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, Ċipru, il-Lussemburgu, l-Ungerija, l-Olanda, l-Awstrija, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, l-Iżvezja, il-Lussemburgu, l-Olanda, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja, il-Finlandja, l-Isvezja, u r-Renju Unit, (minn hawn ‘il quddiem imsejħa l-“Istati Membri parteċipanti”) u l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera qablu li jikkoordinaw u jimplimentaw flimkien attivitajiet li għandhom l-għan li jikkontribwixxu għall-Programm Konġunt AAL. Il-valur globali tal-parteċipazzjoni tagħhom huwa stmat b’minimu ta’ EUR 150 miljun għat-tul taż-żmien tas-Seba’ Programm Kwadru. Il-parteċipazzjoni ta’ kull wieħed minn dawn il-pajjiżi fil-Programm Konġunt AAL għandha tkun suġġetta għal kontribuzzjoni minima li tkun xierqa fir-rigward tal-bżonn potenzjali tal-komunitajiet nazzjonali tiegħu ta’ riċerka u normalment għandha tkun ta’ mill-inqas EUR 0,2 miljun, jekk il-pajjiż għandu jipparteċipa fil-programm annwali ta’ ħidma.

(12)

Il-Programm Konġunt AAL għandu jippromwovi wkoll il-parteċipazzjoni ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fl-attivitajiet tiegħu b’konformità ma’ l-għanijiet tas-Seba’ Programm Kwadru.

(13)

Sabiex jiżdied l-impatt tal-Programm Konġunt AAL, l-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera ftiehmu dwar il-parteċipazzjoni tal-Komunità fih. Il-Komunità għandha tipparteċipa fil-Programm billi tagħmel kontribuzzjoni finanzjarja ta’ mhux aktar minn EUR 150 miljun. Billi l-Programm Konġunt AAL jilqa’ l-għanijiet speċifiċi tas-Seba’ Programm Kwadru u billi l-qasam ta’ riċerka tal-Programm Konġunt AAL jaqa’ fi ħdan it-tema tat-Teknoloġiji ta’ l-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) tal-Programm Speċifiku “Kooperazzjoni”, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità għandha tittieħed mill-approprjazzjoni allokata fil-baġit għal dik it-tema. Għażliet ulterjuri ta’ finanzjament jistgħu jkunu disponibbli, fosthom mill-Bank Ewropew għall-Investiment (EIB), b’mod partikolari permezz tal-Faċilità Finanzjarja tal-Qsim tar-Riskju, żviluppata b’mod konġunt ma’ l-EIB u mal-Kummissjoni b’konformità ma’ l-Anness III tad-Deċiżjoni 2006/97/KE.

(14)

Is-sostenn finanzjarju tal-Komunità għandu jingħata suġġett għad-definizzjoni ta’ pjan finanzjarju bbażat fuq impenji formali ta’ l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-implimentazzjoni konġunta tal-programmi ta’ riċerka u żvilupp u ta’ attivitajiet mibdija fuq livell nazzjonali u għall-kontribut tagħhom għall-finanzjament ta’ l-eżekuzzjoni konġunta tal-Programm Konġunt AAL.

(15)

L-implimentazzjoni konġunta tal-programmi nazzjonali ta’ riċerka tirrikjedi l-istabbiliment jew l-eżistenza ta’ struttura speċifika ta’ implimentazzjoni, kif ipprovdut fil-Programm Speċifiku “Kooperazzjoni”.

(16)

L-Istati Membri parteċipanti qablu fuq struttura speċifika ta’ implimentazzjoni bħal din għall-implimentazzjoni tal-Programm Konġunt AAL.

(17)

L-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni għandha tkun ir-riċevitur tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità u għandha tiżgura l-eżekuzzjoni effiċjenti tal-Programm Konġunt AAL.

(18)

Sabiex il-Programm Konġunt AAL jiġi implimentat b’mod effiċjenti, l-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni għandha tipprovdi appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi parteċipanti fil-Programm Konġunt AAL li jintgħażlu wara sejħiet għal proposti.

(19)

Il-kontribuzzjoni Komunitarja għandha tkun suġġetta għall-impenn ta’ riżorsi mill-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera u għall-ħlas effettiv tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji tagħhom.

(20)

Il-Komunità għandu jkollha d-dritt li tnaqqas, iżżomm jew ittemm il-kontribuzzjoni finanzjarja tagħha jekk il-Programm Konġunt AAL jiġi implimentat b’mod inadegwat, parzjalment jew b’mod tardiv, f’konformità mat-termini stabbiliti bi ftehim li għandhom jiġu konklużi bejn il-Komunità u l-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni li tistabbilixxi l-arranġamenti dettaljati għall-kontribuzzjoni Komunitarja.

(21)

Kull Stat Membru għandu jkun jista’ jieħu sehem fil-Programm Konġunt AAL.

(22)

F’konformità mas-Seba’ Programm Kwadru, il-Komunità għandha jkollha d-dritt li tiftiehem il-kundizzjonijiet relatati mal-kontribuzzjoni finanzjarja tagħha lill-Programm Konġunt AAL f’dak li jirrigwarda l-parteċipazzjoni fih ta’ kwalunkwe pajjiż asssoċjat mas-Seba’ Programm Kwadru jew, fejn ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-Programm Konġunt AAL, ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li jkun issieħeb fil-Programm matul l-implimentazzjoni tiegħu, skond din id-Deċiżjoni.

(23)

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa għall-prevenzjoni ta’ irregolaritajiet u frodi u l-passi neċessarji għall-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsin jew użati ħażin skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (5), ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (6), u r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-25 ta’ Mejju 1999, dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) (7).

(24)

F’konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli ghall-bagit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (8) (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ ir-“Regolament Finanzjarju”) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolamenti Finanzjaru għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (9) (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ ir-“Regoli ta’ l-Implimentazzjoni”), il-kontribuzzjoni Komunitarja għandha tiġi ġestita fil-qafas ta’ ġestjoni ċentralizzata indiretta skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 54(2)(c) u 56 tar-Regolament Finanzjarju, u l-Artikolu 35, 38(2) u 41 tar-Regoli ta’ l-Implimentazzjoni.

(25)

Huwa essenzjali li l-attivitajiet tar-riċerka li jitwettqu taħt il-Programm Konġunt AAL jikkonformaw mal-prinċipji bażilari ta’ l-etika, inkluż dawk riflessi fl-Artikolu 6 tat-Trattat ta’ l-Unjoni Ewropea u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea, u jsegwu l-prinċipji ta’ mainstreaming u ugwaljanza bejn is-sessi. It-twettiq tal-Programm għandu jieħu kont ukoll tal-promozzjoni tar-rwol tan-nisa fix-xjenza u fir-riċerka.

(26)

Il-Programm Konġunt AAL għandu jimmira wkoll lejn il-promozzjoni ta’ aċċess ekwu u simplifikat għall-prodotti u s-servizzi relevanti bbażati fuq l-ICT fl-Istati Membri kollha.

(27)

Il-Kummissjoni għandha tmexxi valutazzjoni interim, sa l-2010, li tivvaluta l-kwalità u l-effiċjenza ta’ l-implimentazzjoni tal-Programm Konġunt AAL u l-progress li sar f’dawk li huma għanijiet stabbiliti. Din l-evalwazzjoni għandha tieħu kont ukoll tal-ħtieġa għal evalwazzjonijiet interim oħra li għandhom isiru qabel l-evalwazzjoni finali fl-aħħar ta’ l-2013,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Fl-implimentazzjoni tas-Seba’ Programm Kwadru, il-Komunità għandha tagħmel kontribuzzjoni finanzjarja lill-programm ta’ riċerka u żvilupp Ambient Assisted Living (il-Programm Konġunt AAL) mibdi b’mod konġunt mill-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, Ċipru, il-Lussemburgu, l-Ungerija, l-Olanda, l-Awstrija, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja, il-Finlandja, l-Iżvezja u r-Renju Unit (l-Istati Membri Parteċipanti) kif ukoll l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera.

2.   Il-Komunità għandha tħallas kontribuzzjoni finanzjarja li tammonta għal massimu ta’ EUR 150 miljun għat-tul taż-żmien tas-Seba’ Programm Kwadru għall-implimentazzjoni tal-Programm Konġunt AAL, f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fl-Anness I, li jifforma parti integrali minn din id-Deċiżjoni.

3.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità għandha titħallas mill-approprjazzjoni fil-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea allokata taħt it-tema tat-Teknoloġiji ta’ l-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) tal-Programm Speċifiku “Kooperazzjoni”.

Artikolu 2

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità għandha tkun suġġetta għal:

(a)

dimostrazzjoni mill-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera li l-Programm Konġunt AAL kif deskritt fl-Anness I jiġi stabbilit b’mod effiċjenti;

(b)

l-istabbiliment formali jew in-nomina mill-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera, jew l-organizzazjonijiet nominati mill-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera, ta’ struttura ta’ implimentazzjoni speċifika b’personalità legali, li tkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Programm Konġunt AAL u għar-riċeviment, l-allokazzjoni u s-sorveljanza tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità fil-qafas ta’ ġestjoni ċentralizzata indiretta skond l-Artikolu 54(2)(c) u 56 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikoli 35, 38(2), u 41 tar-Regoli ta’ Implimentazzjoni;

(ċ)

l-istabbiliment tal-mudell ta’ tmexxija xieraq u effiċjenti għall-Programm Konġunt AAL f’konformità mal-linji gwida stabbiliti fl-Anness II li huwa parti integrali ta’ din id-Deċiżjoni;

(d)

it-twettiq effiċjenti ta’ l-attivitajiet taħt il-Programm Konġunt AAL deskritti fl-Anness I permezz ta’ l-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni, li tinvolvi li jiġu magħmula sejħiet għal proposti għall-konċessjoni tal-għotjiet;

(e)

l-impenji ta’ l-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera sabiex jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-Programm Konġunt AAL u l-ħlas effettiv tal-kontribuzzjoni finanzjarja, b’mod partikolari l-finanzjament tal-parteċipanti fil-proġetti magħżulin wara s-sejħiet għal proposti magħmula taħt il-Programm;

(f)

konformità mar-regoli Komunitarji għall-għajnuna ta’ l-Istat, u b’mod partikolari r-regoli stabbiliti fil-Qafas Komunitarju għall-Għajnuna ta’ l-Istat għal Riċerka, Żvilupp u Innovazzjoni (10);

(g)

l-iżgurar ta’ livell għoli ta’ eċċellenza xjentifika u ta’ osservanza ta’ prinċipji etiċi skond il-prinċipji ġenerali tas-Seba’ Programm Kwadru; u l-integrazzjoni u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u l-iżvilupp sostenibbli; kif ukoll

(h)

il-formulazzjoni ta’ dispożizzjonijiet li jirregolaw id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali li jirriżultaw mill-attivitajiet li twettqu taħt il-Programm Konġunt AAL u l-implimentazzjoni u l-koordinazzjoni tal-programmi ta’ riċerka u żvilupp u attivitajiet mibdija fuq livell nazzjonali mill-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera b’tali mod li jimmiraw għall-promozzjoni tal-ħolqien ta’ tali għarfien u għall-appoġġ ta’ l-użu u t-tixrid fuq firxa wiesgħa tal-għarfien li jkun inħoloq.

Artikolu 3

Fl-implimentazzjoni tal-Programm Konġunt AAL, l-għoti ta’ sostenn finanzjarju mill-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni lil partijiet terzi, u b’mod partikolari is-sostenn finanzjarju pprovdut lil parteċipanti fi proġetti magħżula wara sejħiet għal proposti għall-konċessjoni tal-għotjiet, għandhom ikunu suġġetti għal trattament ugwali u trasparenza, prevedibilità għall-applikanti u għal evalwazzjoni indipendenti. Is-sostenn finanzjarju lil partijiet terzi għandu jingħata abbażi ta’ eċċellenza xjentifika ta’ l-impatt soċjo-ekonomiku fuq livell Ewropew u fuq ir-relevanza ta’ l-għanijiet ġenerali tal-Programm Konġunt AAL, skond il-prinċipji u l-proċeduri stabbiliti fl-Anness I.

Artikolu 4

L-arranġamenti għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità u r-regoli li għandhom x’jaqsmu mar-responsabbiltà finanzjarja u d-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali kif ukoll ir-regoli dettaljati għall-proviżjoni ta’ appoġġ finanzjarju mill-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni lil partijiet terzi għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ ftehim ġenerali li għandu jiġi konkluż bejn il-Kummissjoni, għan-nom tal-Komunità, u l-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni, u l-ftehim finanzjarji annwali.

Artikolu 5

Jekk il-Programm Konġunt AAL ma jiġix implimentat jew jiġi implimentat b’mod inadegwat, parzjalment jew b’mod tardiv, il-Komunità tista’ tnaqqas, iżżomm jew ittemm il-kontribuzzjoni finanzjarja tagħha skond l-implimentazzjoni attwali tal-Programm Konġunt AAL.

Jekk l-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera ma jikkontribwixxux, jew jikkontribwixxu parzjalment jew b’mod tardiv għall-finanzjament tal-Programm Konġunt AAL, il-Komunità tista’ tnaqqas il-kontribuzzjoni finanzjarja tagħha skond l-ammont ta’ fondi pubbliċi allokati lill-Istati Membri parteċipanti, lill-Iżrael, lin-Norveġja u lill-Iżvizzera skond it-termini stipulati fil-ftehim li għandu jsir bejn il-Kummissjoni u l-istruttura ta’ implimentazzjoni speċifika.

Artikolu 6

Matul l-implimentazzjoni tal-Programm Konġunt AAL, l-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera għandhom jieħdu l-miżuri leġislattivi, regolatorji, amministrattivi jew miżuri oħra meħtieġa sabiex jipproteġu l-interessi finanzjarji tal-Komunità. B’mod partikolari, l-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera għandhom jieħdu l-passi neċesssarji sabiex jiżguraw irkupru sħiħ ta’ kwalunkwe ammonti dovuti lill-Komunità b’konformità ma’ l-Artikoli 54(2)(c) tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikoli 38(2) tar-Regoli ta’ Implimentazzjoni.

Artikolu 7

Il-Kummissjoni u l-Qorti ta’ l-Awdituri jistgħu, permezz ta’ l-uffiċjali jew l-aġenti tagħhom, iwettqu l-verifiki u l-ispezzjonijiet kollha meħtieġa sabiex jiżguraw it-tmexxija xierqa tal-fondi tal-Komunità u jipproteġu l-interessi finanzjarji tal-Komunità kontra l-frodi jew l-irregolarità. Għall-finijiet ta’ dan, l-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera u/jew l-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni għandhom, fi żmien xieraq, jagħmlu disponibbli lill-Kummissjoni u l-Qorti ta’ l-Awdituri d-dokumenti kollha rilevanti.

Artikolu 8

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-informazzjoni kollha rilevanti lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti ta’ l-Awdituri. L-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera huma mistiedna jippreżentaw lill-Kummissjoni, permezz ta’ l-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni, kwalunkwe tagħrif addizzjonali meħtieġ mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Qorti ta’ l-Awdituri li jikkonċerna l-ġestjoni finanzjarja ta’ l-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni li hija konsistenti mar-rekwiżiti ġenerali għar-rappurtaġġ stabbiliti fl-Artikolu 12(1).

Artikolu 9

Kull Stat Membru jista’ jissieħeb fil-Programm Konġunt AAL skond il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2(e) sa (h).

Artikolu 10

Kull pajjiż terz jista’ jissieħeb fil-Programm Konġunt AAL skond il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2(e) sa (h) u, sakemm tali parteċipazzjoni tkun koperta bil-ftehim internazzjonali rilevanti u sakemm sew il-Kummissjoni u sew l-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera jaqblu ma’ dan.

Artikolu 11

Il-kundizzjonijiet relatati mal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni, fil-Programm Konġunt AAL, ta’ kwalunkwe pajjiż assoċjat mas-Seba’ Programm Kwadru jew, fejn ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-Programm Konġunt AAL, ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor, jista’ jiġi miftiehem mal-Komunità abbażi tar-regoli stabbiliti f’din id-Deċiżjoni u ta’ kwalunkwe regoli ta’ implimentazzjoni u arranġamenti.

Artikolu 12

1.   Ir-rapport annwali tas-Seba’ Programm Kwadru ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill f’konformità ma’ l-Artikolu 173 tat-Trattat għandu jinkludi rapport dwar l-attivitajiet tal-Programm Konġunt AAL.

2.   Valutazzjoni interim tal-Programm Konġunt AAL għandu jsir mill-Kummissjoni sentejn wara l-bidu tal-Programm, iżda f’kwalunkwe każ mhux aktar tard mill-2010. Jekk jitqies li dan ikun meħtieġ wara l-ewwel reviżjoni interim, jistgħu jsiru valutazzjonijiet interim ulterjuri.

Il-valutazzjoni interim għandha tkopri l-progress lejn l-għanijiet stabbiliti fl-Anness I tal-Programm Konġunt AAL, inkluż ir-rakkomandazzjonijiet dwar il-mezzi l-aktar xierqa sabiex titjieb aktar l-integrazzjoni, il-kwalità u l-effiċjenza ta’ l-implimentazzjoni, inkluż l-integrazzjoni xjentifika, ġestjonarja u finanzjarja tal-Programm Konġunt AAL u jekk il-livell ta’ kontribuzzjoni finanzjarja ta’ l-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera huwiex wieħed xieraq fl-isfond ta’ domanda potenzjali mid-diversi komunitajiet nazzjonali tar-riċerka. Għandu jittieħed kont ta’ l-esperjenza minn programmi konġunti oħra li jkunu twettqu skond l-Artikolu 169 tat-Trattat.

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-valutazzjoni interim, flimkien ma’ l-osservazzjonijiet tagħha u, fejn xieraq, proposti għall-adattament ta’ din id-Deċiżjoni, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3.   Fi tmiem is-sena 2013, il-Kummissjoni għandha tikkonkludi evalwazzjoni finali tal-Programm Konġunt AAL. Għandhom jiġu ppreżentati r-riżultati ta’ l-evalwazzjoni finali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 13

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 14

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, 9 ta’ Lulju 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J.-P. JOUYET


(1)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Marzu 2008 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta’ Ġunju 2008.

(2)  ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1.

(3)  ĠU L 400, 30.12.2006, p. 86.

(4)  ĠU L 391, 30.12.2006, p. 1.

(5)  ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1233/2007 (ĠU L 279, 23.10.2007, p. 10).

(6)  ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2.

(7)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1.

(8)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1525/2007 (ĠU L 343, 27.12.2007, p. 9).

(9)  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 478/2007 (ĠU L 111, 28.4.2007, p. 13).

(10)  ĠU C 323, 30.12.2006, p. 1.


ANNESS I

PREŻENTAZZJONI TA’ L-GĦANIJIET, L-ATTIVITAJIET U L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGRAMM KONĠUNT AAL

I.   Miri Speċifiċi

Il-programm konġunt AAL għandu l-għanijiet speċifiċi kif ġej:

It-trawwim tal-ħruġ ta’ prodotti, servizzi u sistemi għal xjuħija tajba fid-dar, fil-komunità u fuq ix-xogħol li jkunu innovattivi u bbażati fuq l-ICT, li b’hekk itejbu l-kwalità tal-ħajja, l-awtonomija, il-parteċipazzjoni fil-ħajja soċjali, il-ħiliet u l-impjegabilità ta’ persuni mdaħħla fiż-żmien, u t-tnaqqis fl-ispejjeż tal-kura tas-saħħa u dik soċjali. Dan jista’ jiġi bbażat per eżempju fuq utilizzazzjoni innovattiva tat-teknoloġija ta’ l-ICT, metodi ġodda għall-interazzjoni mal-klijenti jew tipi ġodda ta’ katini ta’ valur għas-servizzi ta’ ħajja indipendenti. Ir-riżultati tal-Programm Konġunt AAL jistgħu jintużaw ukoll minn gruppi oħra ta’ persuni, prinċipalment dawk b’diżabilitajiet.

Il-ħolqien ta’ massa kritika ta’ riċerka, żvilupp u innovazzjoni fuq il-livell ta’ l-UE fit-teknoloġiji u s-servizzi għal xjuħija tajba fis-soċjetà ta’ l-informazzjoni, inkluż l-istabbiliment ta’ ambjent li jiffavorixxi l-parteċipazzjoni ta’ SMEs fil-Programm.

It-titjib fil-kundizzjonijiet għall-esplojtazzjoni industrijali tar-riżultati tar-riċerka billi jiġi pprovdut qafas koerenti Ewropew għall-iżvilupp ta’ metodi komuni inklużi standards minimi komuni u għall-iffaċilitar tal-lokalizzazzjoni u l-adattament ta’ soluzzjonijiet komuni li jkunu kompatibbli ma’ preferenzi soċjali u aspetti regolatorji diverġenti fuq livell nazzjonali jew reġjonali madwar l-Ewropa.

Billi jiffoka fuq riċerka applikata, il-Programm Konġunt AAL ser jikkomplementa attivitajiet ta’ riċerka aktar fit-tul previsti fis-Seba’ Programm Kwadru, kif ukoll l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni li jiffurmaw parti mill-Programm Kwadru ta’ Kompetittività u Innovazzjoni (mill-2007 sa l-2013) stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill ta’ l-24 ta’ Ottubru 2006 (1), li jiffoka fuq l-applikazzjoni fuq skala kbira ta’ soluzzjonijiet eżistenti.

Permezz ta’ l-attivitajiet tiegħu, il-Programm Konġunt AAL għandu jikkontribwixxi sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta’ l-Istrateġija mġedda ta’ Lisbona u tas-soċjetà bbażata fuq l-għarfien, filwaqt li jiġi evitat li t-teknoloġiji l-ġodda jwasslu għall-esklużjoni soċjali. F’dan il-kuntest, għandu jiġi promoss l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet effettivi meta mqabbla man-nefqa (cost effective) li jistgħu jgħinu sabiex ikun żgurat aċċess ekwitabbli u simplifikat għal prodotti u servizzi relevanti bbażati fuq l-ICT, inkluż aċċess għal servizzi permezz ta’ għażla ta’ mezzi differenti, li jirrispettaw il-privatezza u d-dinjità ta’ l-anzjani fir-reġjuni kollha ta’ l-Ewropa, inklużi l-inħawi rurali u periferali.

Barra minn hekk, il-programm Konġunt AAL, għandu jippromwovi innovazzjoni u finanzjament konġunt mis-settur privat, b’mod partikolari mill-SMEs, għal proġetti relatati mas-suq, għall-adattazzjoni ta’ teknoloġija u soluzzjonijiet żviluppati permezz ta’ proġetti għall-bżonnijiet ta’ l-anzjani bil-għan li tiżdied il-parteċipazzjoni soċjali tagħhom.

Meta jkun possibbli, għandhom ikunu żgurati l-kumplimentarjetà u s-sinerġiji bejn il-Programm Konġunt AAL u programmi oħra fuq livell Komunitarju, nazzjonali u reġjonali.

Għandha tittieħed kunsiderazzjoni xierqa dwar kwistjonijiet possibbli ta’ etika u ta’ privatezza f’konformità ma’ linji gwida internazzjonali.

II.   Attivitajiet

L-attività ewlenija fil-Programm Konġunt AAL tikkonsisti minn attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp u innovazzjoni. Dawn għandhom jiġu implimentati permezz ta’ proġetti transnazzjonali li l-ispejjeż tagħhom jiġu maqsuma u li jinvolvu sħab mill-anqas tliet Stati differenti minn fost l-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera jew pajjiżi parteċipanti oħrajn li jindirizzaw attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp teknoloġiku, dimostrazzjonijiet u disseminazzjoni. Dawn għandhom jiġu mmirati għal riċerka orjentata lejn is-suq, għandhom ikunu ta’ tul ta’ żmien qasir jew medju u għandhom juru kapaċità għall-esplojtazzjoni tar-riżultati tal-proġett matul perjodu ta’ żmien realistiku.

Barra minn hekk, attivitajiet ta’ senserija, ta’ promozzjoni tal-programm u ta’ netwerking jistgħu jiġi implimentati permezz ta’ avvenimenti speċifiċi jew flimkien ma’ avvenimenti eżistenti. Dawn ikunu jinkludu l-organizzazzjoni ta’ workshops u l-istabbiliment ta’ kuntatti ma’ partijiet interessati oħra fil-katina tal-valur.

Il-Programm Konġunt AAL għandu jinvolvi konsultazzjoni ma’ partijiet interessati Ewropej rilevanti oħra (bħal dawk responsabbli għad-deċiżjonijiet mill-ministeri u mill-awtoritajiet tas-settur pubbliku, l-provdituri tas-servizz tas-settur privat u ta’ l-assigurazzjoni kif ukoll rappreżentanti mill-industriji, l-SMEs u l-utenti) dwar il-prijoritajiet ta’ riċerka li għandhom jiġu indirizzati u l-implimentazzjoni tal-programm.

Il-Programm Konġunt AAL għandu jieħu kont ukoll tat-tendenzi demografiċi u tar-riċerka demografika fl-Istati Membri differenti sabiex jiġu pprovduti soluzzjonijiet li jirriflettu l-qagħda soċjali u ekonomika prevalenti fl-Unjoni.

III.   L-implimentazzjoni tal-Programm

Programm ta’ ħidma annwali u sejħiet għal proposti

Il-Programm Konġunt AAL għandu jiġi implimentat abbażi ta’ programmi ta’ ħidma annwali li jidentifikaw is-suġġetti għal sejħiet ta’ proposti li għandhom jiġu miftiehma mal-Kummissjoni bħala bażi għall-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità.

Il-Programm Konġunt AAL għandu joħroġ sejħiet regolari għal proposti f’konformità mal-programm ta’ ħidma miftiehem. Il-proposti għandhom jiġu ppreżentati mill-applikanti fuq livell ċentrali lill-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni (punt ta’ dħul uniku).

Wara t-tmiem ta’ sejħa għal proposti, għandu jsir kontroll ċentrali għall-eliġibilità mill-istruttura ta’ l-implimentazzjoni dedikata f’kooperazzjoni ma’ l-Aġenziji nazzjonali ta’ Ġestjoni tal-Programm. Il-kontroll għandu jsir fuq il-bażi tal-kriterji komuni għall-eliġibilità tal-programm tal-Programm Konġunt AAL ppubblikat mal-programm ta’ ħidma annwali kif stipulat hawn taħt. Kriterji għall-eliġibilità komuni għandhom jinkludu ta’ l-inqas dan li ġej:

tressiq ta’ proposti f’waqthom, kompluti u b’mod elettroniku, u

obbligi rigward il-kompożizzjoni tal-konsorzji.

Flimkien ma’ dan, l-istruttura ta’ l-implimentazzjoni speċifika, bl-għajnuna ta’ l-Aġenziji nazzjonali ta’ Ġestjoni tal-Programm, għandha taċċerta skond il-kriterji nazzjonali għall-eliġibilità li dawn ikunu ppubblikati mal-programm ta’ ħidma annwali. Dawn il-kriterji nazzjonali għall-eliġibilità, imsemmija fis-sejħiet rispettivi, għandhom jirrelataw biss għall-istatut legali u finanzjarju tal-parteċipanti individwali u mhux għall-kontenut tal-proposta u għandhom ikopru:

it-tip ta’ parteċipant, bħal ma huma l-istatut u r-raġuni legali,

ir-responsabilità u l-vijabilità bħal ma huma s-saħħa finanzjarja, li jiġu sodisfatti l-obbligi tat-taxxa/soċjali eċċ.

Il-proposti eliġibbli għall-proġetti għandhom jiġu vvalutati u magħżula fuq livell ċentrali bl-għajnuna ta’ l-esperti indipendenti, abbażi ta’ kriterji trasparenti u komuni kif stabbiliti fil-programm ta’ ħidma. Din l-għażla, ladarba adottata mill-Assemblea Ġenerali, għandha torbot lill-Istati Membri parteċipanti u l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera.

L-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni għandha tkun reponsabbli għas-sorveljanza ta’ proġetti, u għandhom jiġu stabbiliti proċeduri operazzjonali komuni għall-ġestjoni kompleta taċ-ċiklu tal-proġett.

Peress li l-affarijiet amministrattivi li jikkonċernaw is-sħab nazzjonali tal-proġett fi ħdan il-proġetti magħżula għandhom jiġu ġestiti mill-Aġenzija nazzjonali tagħhom għall-Ġestjoni tal-Programm, għandhom jiġu applikati l-prinċipji nazzjonali għall-kriterji għall-eliġibilità strettament relatati ma’ l-istatus legali u finanzjarju tal-parteċipanti individwali, kif speċifikat hawn fuq, kif ukoll il-prinċipji amministrattivi nazzjonali.

Fil-każijiet li, fl-istadju ta’ l-għoti ta’ kuntratt, parteċipant jonqos milli jissodisfa wieħed mill-kriterji nazzjonali għall-eliġibilità stipulati hawn fuq, il-Programm Konġunt AAL għandu jiżgura l-eċċellenza xjentifika. Għal din ir-raġuni, tista’ ssir evalwazzjoni ċentrali u indipendenti addizzjonali tal-proposta kkonċernata bl-għajnuna ta’ l-esperti indipendenti għal deċiżjoni tal-Bord Eżekuttiv, sabiex tiġi evalwata l-proposta mingħajr il-parteċipazzjoni tal-parteċipant rispettiv jew, jekk issuġġerit mill-konsorzju tal-proġett, ma’ parteċipant li jeħodlu postu.

Kull pajjiż għandu jiffinanzja lil dawk il-parteċipanti nazzjonali tagħhom li l-proposti tagħhom irnexxew permezz ta’ l-aġenziji nazzjonali. Barra minn hekk dawn għandhom imexxu l-fondi ċentrali mill-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni, abbażi ta’ ftehim li għandu jiġi konkluż bejn l-aġenziji rispettivi u l-parteċipanti nazzjonali tagħhom għal kull proġett.

Sabiex tiġi żgurata l-integrazzjoni xjentifika, maniġerjali u finanzjarja

Il-Programm Konġunt AAL għandu jiżgura l-integrazzjoni xjentifika tal-programmi parteċipanti nazzjonali permezz ta’ l-elaborazzjoni ta’ programmi ta’ ħidma komuni u għandhom jittrattaw suġġetti li jinsabu fil-programmi nazzjonali kollha.

L-integrazzjoni ġestjonarja tal-programmi nazzjonali għandha tiġi żgurata permezz ta’ l-entità legali stabbilita fl-Istati Membri parteċipanti u l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera. Il-ġestjoni tal-Programm Konġunt AAL għandu jinkludi:

organizzazzjoni ċentrali tas-sejħiet tal-proposti;

valutazzjoni ċentrali, indipendenti u trasparenti mill-esperti fuq livell Ewropew ibbażata fuq regoli komuni u kriterji għall-valutazzjoni u l-għażla tal-proposti abbażi ta’ eċċellenza xjentifika;

indirizz wieħed għas-sottomissjoni (sottomissjoni elettronika hija prevista).

Il-Programm Konġunt AAL għandu jsaħħaħ l-integrazzjoni finanzjarja billi:

jiżgura t-twettiq globali ta’ l-impenji nazzjonali għat-tul ta’ l-inizjattiva kif ukoll ta’ l-impenji annwali għal kull programm ta’ ħidma propost;

jiżgura li l-klassifikazzjoni finali tal-proposti miftiehma abbażi tal-valutazzjoni għandha tkun torbot lill-Istati Membri parteċipanti u l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera, kif spjegat hawn fuq, inkluż fl-istadju ta’ l-għoti tal-kuntratt;

jippromwovi flessibilità sa fejn ikun possibbli fir-rigward ta’ l-allokazzjoni fil-baġit nazzjonali għall-ġestjoni ta’ eċċezzjonijiet, eż. billi jiżdiedu l-kontribuzzjonijiet nazzjonali jew il-finanjament transversali.

Bħala parti mill-inizjattiva għandu jsir kull sforz mill-Istati Membri parteċipanti għat-tisħiħ ta’ l-integrazzjoni u sabiex jitwarrbu l-ostakli legali u amministrattivi nazzjonali eżistenti għal kooperazzjoni internazzjonali.

IV.   Prinċipji ta’ Finanzjament

Il-kontribuzzjoni tal-Komunità għandha tirrappreżenta perċentwali fiss tal-fondi pubbliċi mill-programmi nazzjonali parteċipanti, iżda fi kwalunkwe każ ma għandhiex teċċedi 50 % tat-total tal-fondi pubbliċi ta’ parteċipant fiproġett magħżul wara sejħa għal proposti taħt il-Programm Konġunt AAL. Dan il-perċentwali fiss għandu jiġi definit fil-ftehim bejn l-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni u l-Kummissjoni u għandu jkun ibbażat fuq l-impenn multiannwali ta’ l-Istati Membri parteċipanti u l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera u l-kontribuzzjoni tal-Komunità.

Mhux aktar minn 6 % tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità għandha tintuża sabiex tikkontribwixxi għall-ispejjeż operattivi globali tal-Programm Konġunt AAL.

L-Istati Membri parteċipanti, l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera għandhom ukoll jikkontribwixxu sabiex jiżguraw it-tħaddim effettiv tal-Programm Konġunt AAL.

Il-proġetti għandhom ikunu kofinanzjati mill-parteċipanti fil-proġett.

V.   Ir-riżultati mistennija mill-implimentazzjoni tal-Programm Konġunt AAL

L-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni għandha tipprovdi rapport annwali, li għandu jagħti ħarsa ġenerali dettaljata lejn l-implimentazzjoni tal-Programm Konġunt AAL (in-numru ta’ proġetti ppreżentati u magħżula għal finanzjament, l-użu ta’ finanzjament Komunitarju, id-distribuzzjoni tal-fondi nazzjonali, it-tip ta’ parteċipanti, l-istatistika tal-pajjiż, l-avvennimenti ta’ senserija u l-attivitajiet ta’ disseminazzjoni, eċċ) u l-progress lejn integrazzjoni msaħħa.

Ir-riżultati mistennija għandhom jiġu deskritti aktar fid-dettall fil-ftehim li jrid jiġi konkluż bejn il-Kummissjoni, għan-nom tal-Komunità, u l-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni.


(1)  ĠU L 310, 9.11.2006, p. 15.


ANNESS II

LINJI TA’ GWIDA GĦALL-ĠESTJONI TAL-PROGRAMM KONĠUNT AAL

L-istruttura organizzazzattiva tal-Programm Konġunt AAL hija kif ġej:

 

L-Assoċjazzjoni AAL, li hija assoċjazzjoni internazzjonali “mhux għall-profitt” stabbilita taħt il-liġi tal-Belġju, tikkostitwixxi l-istruttura speċifika ta’ implimentazzjoni maħluqa mill-Istati Membri parteċipanti u l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera.

 

L-Assoċjazzjoni AAL hija responsabbli għall-attivitajiet kollha tal-Programm Konġunt AAL. Id-dmirijiet ta’ l-Assoċjazzjoni AAL jinkludu l-ġestjoni kuntrattwali u tal-baġit, l-iżvilupp ta’ programmi ta’ ħidma annwali, l-organizzazzjoni ta’ proposti, it-tmexxija ta’ l-evalwazzjoni u l-klassifikazzjoni ta’ proġetti. Barra minn hekk, tagħmel superviżjoni fuq is-sorveljanza tal-proġett u tittrasferixxi l-ħlasijiet assoċjati tal-kontibuzzjonijiet Komunitarji lil aġenziji nazzjonali nnominati tal-programm. Torganizza wkoll attivitajiet ta’ disseminazzjoni.

 

L-Assoċjazzjoni AAL hija mmexxija mill-Assemblea Ġenerali. L-Assemblea Ġenerali, li hija l-korp responsabbli għat-teħid tad-deċiżjonijiet għall-Programm Konġunt AAL, taħtar il-membri tal-Bord Eżekuttiv u tissorvelja l-implimentazzjoni tal-Programm Konġunt AAL, inkluż l-approvazzjoni tal-programm ta’ ħidma annwali, l-allokazzjoni tal-fondi nazzjonali għall-proġetti u l-applikazzjonijiet għal membri ġodda. Ser taħdem fuq il-bażi tal-prinċipju ta’ pajjiż wieħed vot wieħed. Id-deċiżjonijiet jittieħdu b’maġġoranza sempliċi, minbarra d-deċiżjonijiet dwar is-suċċessjoni, l-ammissjoni jew l-esklużjoni tal-membri jew dwar ix-xoljiment ta’ l-Assoċjazzjoni, li għalih jistgħu jiġu stabbiliti rekwiżiti speċifiċi ta’ votazzjoni fl-istatuti ta’ l-Assoċjazzjoni. Il-Kummissjoni għandha l-istatus ta’ osservatur fil-laqgħat ta’ l-Assemblea Ġenerali.

 

Il-Bord Eżekuttiv ta’ l-AAL – li mill-inqas jikkonsisti minn President, Viċi President u teżorier – jiġi elett mill-Assemblea Ġenrali sabiex imexxi r-responsabbiltajiet speċifiċi ta’ ġestjoni bħall-ippjanar tal-baġit, il-persunal u l-kuntratti. Legalment jirrappreżenta l-Assoċjazzjoni u jirrapporta lill-Assemblea Ġenerali.

 

L-Aġenziji nazzjonali għall-Ġestjoni tal-Programm jiġu awtorizzati mill-Istati Membri parteċipanti u l-Iżrael, in-Norveġja u l-Iżvizzera sabiex imexxu x-xogħol assoċjat mal-ġestjoni tal-proġett u ma’ aspetti amministrattivi u legali għas-sħab nazzjonali tal-proġett kif ukoll sabiex jipprovdi appoġġ għall-valutazzjoni u n-negozjar tal-proposti tal-proġett. Jaħdmu taħt is-superviżjoni ta’ l-Assoċjazzjoni AAL.

 

Bord Konsultattiv li jinkludi rappreżentanti mill-industrija u partijiet interessati oħrajn inklużi rappreżentanti ta’ nies ta’ ġenerazzjonijiet differenti, jipprovdi rakkomandazzjonijiet għall-prijoritajiet u suġġetti li għandhom jiġu indirizzati fis-sejħiet għal proposti tal-Programm Konġunt AAL.


Top