EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0724

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 724/2007 tas- 27 ta’ Frar 2007 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3149/92 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-forniment ta' ikel mill-ħażna ta' intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità

ĠU L 165, 27.6.2007, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; Imħassar b' 32010R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/724/oj

27.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 165/2


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 724/2007

tas-27 ta’ Frar 2007

li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3149/92 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-forniment ta' ikel mill-ħażna ta' intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3730/87 ta' l-10 ta' Diċembru 1987 li jistipula r-regoli ġenerali applikabbli għall-forniment lil ċerti organizzazzjonijiet ta' prodotti ta' l-ikel, minn ħażniet ta' l-intervent maħsuba għad-distribuzzjoni lill-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità (1), u partikolarment l-Artikolu 6 tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea ta' l-1 ta' Jannar 1995 u ta' l-1 ta' Mejju 2004, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3149/92 (2) ma ġiex emendat biex jinkludi fih ir-referenzi għal-lingwi tal-pajjiżi membri ġodda li ssieħbu fid-dati msemmija. Jeħtieġ li dawn ir-referenzi jsiru wkoll bil-lingwi kkonċernati.

(2)

Għall-finijiet ta' konsistenza mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 725/2007 (3) li jemenda r-regolament (KEE) Nru 3149/92 wara s-sħubija tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea, jeħtieġ li dan ir-Regolament japplika sa mill-1 ta' Jannar 2007.

(3)

Ir-Regolament (KEE) Nru 3149/92 għandu għalhekk jiġi emendat.

(4)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni taċ-Ċereali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KEE) Nru 3149/92 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 7(5), it-tielet inċiż, huwa sostitwit bit-test segwenti.

“Id-dikjarazzjoni ta' dispaċċ maħruġa mill-aġenzija ta' l-intervent għandha tinkludi waħda mir-referenzi li jidhru fl-Anness.”

(2)

It-test li jidher fl-Anness ta' dan ir-Regolament għandu jiżdied bħala Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Japplika mill-1 ta’ Jannar 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 27 ta’ Frar 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 352, 15.12.1987, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 2535/95 (ĠU L 260, 31.10.1995, p. 3).

(2)  ĠU L 313, 30.10.1992, p. 50. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 133/2006 (ĠU L 23, 27.1.2006, p. 11).

(3)  Vide paġna 4 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS

“ANNESS

Referenzi msemmija fl-Artikolu 7(5), it-tielet inċiż

Bl-Ispanjol

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

Biċ-Ċek

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

Bid-Daniż

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

Bil-Ġermaniż

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

Bl-Estonjan

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

Bil-Grieg

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

Bl-Ingliż

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

Bil-Franċiż

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

Bit-Taljan

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

Bil-Latvjan

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

Bil-Litwan

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

Bl-Ungeriż

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

Bil-Malti

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

Bl-Olandiż

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

Bil-Pollakk

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

Bil-Portugiż

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

Bis-Slovakk

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

Bis-Sloven

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

Bil-Finlandiż

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

Bl-Iżvediż

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.”


Top