EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1907R(01)

Corrigendum għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni ( ĠU L 396, 30.12.2006 )

OJ L 136, 29.5.2007, p. 3–280 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/corrigendum/2007-05-29/oj

29.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 136/3


Corrigendum għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni

( Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, L 396 tat-30 ta' Diċembru 2006 )

Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandu jaqra hekk:

REGOLAMENT (KE) NRU 1907/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-18 ta' Diċembru 2006

dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkonsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkonsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkonsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

Dan ir-Regolament għandu jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent kif ukoll il-moviment liberu ta' sustanzi, waħedhom, fi preparati u f'oġġetti, filwaqt li jiġu mtejba l-kompetittività u l-innovazzjoni. Dan ir-Regolament għandu wkoll jippromwovi l-iżvilupp ta' metodi alternattivi għall-istima ta' perikli ta' sustanzi.

(2)

Il-funzjonament effiċjenti tas-suq intern tas-sustanzi jista' jinkiseb biss jekk ir-rekwiżiti għas-sustanzi ma jvarjawx b'mod sinifikattiv minn Stat Membru għal ieħor.

(3)

Għandu jkun żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent fl-approssimazzjoni tal-leġislazzjoni dwar is-sustanzi, bil-għan li jinkiseb żvilupp sostenibbli. Dik il-leġislazzjoni għandha tkun applikata b'mod non-diskriminatorju kemm jekk is-sustanzi jkunu kummerċjalizzati fis-suq intern kif ukoll jekk internazzjonalment skond l-impenji internazzjonali tal-Komunità.

(4)

Skond il-pjan ta' implementazzjoni adottat fl-4 ta' Settembru 2002 fis-Summit Dinji ta' Johannesburg dwar l-iżvilupp sostenibbli, l-Unjoni Ewropea qed timmira li, sa l-2020, is-sustanzi kimiċi jiġu prodotti u użati b'modi li jwasslu għall-minimizzazzjoni ta' l-effetti negattivi sinifikattivi fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent.

(5)

Dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għal-leġislazzjoni Komunitarja dwar il-post tax-xogħol u l-ambjent.

(6)

Dan ir-Regolament għandu jikkontribwixxi għat-twettiq ta' l-Approċċ Strateġiku għall-Immaniġġar Internazzjonali ta' Sustanzi Kimiċi (SAICM) adottat fis-6 ta' Frar 2006 f'Dubai.

(7)

Sabiex tkun ippreżervata l-integrità tas-suq intern u sabiex ikun żgurat livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem, speċjalment is-saħħa tal-ħaddiema, u l-ambjent, jeħtieġ li jiġi żgurat li l-manifattura ta' sustanzi fil-Komunità tikkonforma mal-liġi Komunitarja, anke jekk dawk is-sustanzi jiġu esportati.

(8)

Għandu jittieħed kont speċjali ta' l-impatt potenzjali ta' dan ir-Regolament fuq intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u l-ħtieġa li tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni kontrihom.

(9)

Il-valutazzjoni ta' l-operazzjoni ta' l-erba' strumenti legali prinċipali li jirregolaw is-sustanzi kimiċi fil-Komunità, jiġifieri d-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta' Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettar ta' sustanzi perikolużi (4), id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE tas-27 ta' Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri relatati mar-restrizzjonijiet dwar il-marketing u l-użu ta' ċerti sustanzi u preparati perikolużi (5), id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 1999 li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikettjar tal-preparazzjonjijiet perikolużi (6) u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 tat-23 ta' Marzu 1993 dwar il-valutazzjoni u l-kontroll tar-riskji ta' sustanzi eżistenti (7) identifikat numru ta' problemi fil-funzjonament tal-leġislazzjoni Komunitarja dwar sustanzi kimiċi, li jirriżultaw f'differenzi bejn il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi fl-Istati Membri li jolqtu b'mod dirett il-funzjonament tas-suq intern f'dan il-qasam, u l-ħtieġa li jsir aktar sabiex jiġu protetti s-saħħa pubblika u l-ambjent skond il-prinċipju prekawzjonali.

(10)

Is-sustanzi taħt sorveljanza doganali li jkunu f'ħażna temporanja, f'żoni liberi jew ġewwa mħażen liberi bl-iskop li ji esportati mill-ġdid jew li jkunu fi transitu ma jkunux qegħdin jiġu użati fis-sens ta' dan ir-Regolament u għaldaqstant għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta' l-applikazzjoni tiegħu. It-trasport ta' sustanzi perikolużi u ta' preparati perikolużi permezz tal-ferrovija, fit-triq, f'kanali ta' l-ilma interni, bil-baħar jew bl-ajru għandu jiġi eskluż ukoll mill-kamp ta' l-applikazzjoni tiegħu billi diġà hemm leġislazzjoni speċifika li tapplika għal tali trasport.

(11)

Sabiex tkun żgurata l-funzjonalità u sabiex jinżammu l-inċentivi għar-riċiklaġġ u l-irkupru ta' l-iskart, l-iskart ma għandux ikun kunsidrat bħala sustanzi, preparati jew oġġetti fis-sens ta' dan ir-Regolament.

(12)

Objettiv importanti tas-sistema l-ġdida li għandha tiġi stabbilita b'dan ir-Regolament huwa l-inkoraġġiment u f'ċerti każijiet l-assigurazzjoni tas-sostituzzjoni eventwali ta' sustanzi li jħassbu serjament b'sustanzi jew teknoloġiji anqas perikolużi fejn ikun hemm disponibbli alternattivi ekonomikament u teknikament vijabbli. Dan ir-Regolament ma jolqotx l-applikazzjoni ta' Direttivi dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-ambjent, speċjalment id-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati ma' l-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (is-Sitt Direttiva individwali fis-sens ta' l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE) (8) u d-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji relatati ma' l-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fis-sens ta' l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (9) li taħthom min iħaddem huwa obbligat jelimina s-sustanzi perikolużi, kull meta dan ikun teknikament possibbli, jew li jissostitwixxi s-sustanzi perikolużi b'sustanzi anqas perikolużi.

(13)

Dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għall-projbizzjonijiet u r-restrizzjonijiet stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE tas-27 ta' Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar prodotti kosmetiċi (10) sa fejn sustanzi jintużaw u jiġu kummerċjalizzati bħala ingredjenti kosmetiċi u li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-irtirar gradwali ta' ttestjar fuq annimali vertebrati bil-għan li tkun protetta s-saħħa tal-bniedem kif speċifikat fid-Direttiva 76/768/KEE għandu jseħħ fir-rigward l-użi ta' dawk is-sustanzi fil-kosmetiċi.

(14)

Dan ir-Regolament sejjer jiġġenera informazzjoni dwar sustanzi u l-użi tagħhom. L-informazzjoni disponibbli, inkluża dik ġenerata permezz ta' dan ir-Regolament, għandha tintuża mill-atturi relevanti fl-applikazzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli, pereżempju dik dwar prodotti, u strumenti volontarji Komunitarji, bħas-sistema ta' l-ekotikkettar. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra fir-reviżjoni u l-iżvilupp tal-leġiżlazzjoni Komunitarja relevanti u ta' strumenti volontarji kif l-informazzjoni ġenerata minn dan ir-Regolament għandha tintuża, u teżamina possibbiltajiet għat-twaqqif ta' marka ta' kwalità Ewropea.

(15)

Hemm il-bżonn li jkun żgurat l-immaniġġar effettiv ta' l-aspetti tekniċi, xjentifiċi u amministrattivi ta' dan ir-Regolament fil-livell Komunitarju. Għaldaqstant għandha tinħoloq entità ċentrali sabiex twettaq dan ir-rwol. Studju ta' fattibbiltà dwar ir-rekwiżiti tar-riżorsi għal entità ċentrali kkonkluda li entità ċentrali indipendenti kienet toffri numru ta' vantaġġi għall-perjodu fit-tul fuq l-għażliet l-oħra. Għandha għaldaqstant tiġi stabbilita Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”).

(16)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi dmirijiet u obbligi speċifiċi għal manifatturi, importaturi u utenti “downstream” ta' sustanzi waħedhom, fi preparati u f'oġġetti. Dan ir-Regolament huwa msejjes fuq il-prinċipju li l-industrija għandha timmanifattura, timporta jew tuża sustanzi jew tqegħidhom fis-suq b'tali responsabbiltà u attenzjoni li jkunu meħtieġa sabiex ikun żgurat li, taħt kondizzjonijiet raġonevolment prevedibbli, is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent ma jkunux milquta ħażin.

(17)

L-informazzjoni kollha disponibbli u relevanti dwar sustanzi waħedhom, fi preparati u f'oġġetti għandha tinġabar sabiex tgħin fl-identifikazzjoni ta' proprjetajiet perikolużi, u għandhom jingħataw rakkomandazzjonijiet dwar miżuri ta' l-immaniġġar tar-riskji b'mod sistematiku, permezz tal-katini ta' provvista, skond kif ikun raġonevolment meħtieġ, sabiex jiġu evitati effetti ħżiena fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent. Barra minn hekk, għandha tkun inkoraġġuta, fejn xieraq, il-komunikazzjoni ta' pariri tekniċi fil-katini ta' provvista sabiex jiġi appoġġat l-immaniġġar tar-riskji.

(18)

Ir-responsabbiltà għall-immaniġġar tar-riskji tas-sustanzi għandha tkun fuq il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jimmanifatturaw, jimportaw, iqiegħdu fis-suq jew jużaw dawn is-sustanzi. L-informazzjoni dwar l-implementazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha tkun aċċessibbli faċilment, b'mod partikolari għall-SMEs.

(19)

Għalhekk, id-dispożizzjonijiet tar-reġistrazzjoni jeħtieġu li l-manifatturi u l-importaturi jiġġeneraw data dwar is-sustanzi li huma jiffabrikaw jew jimportaw, li jużaw din id-data sabiex jagħmlu stima tar-riskji relatati ma' dawn is-sustanzi u li jiżviluppaw u jirrakkomandaw miżuri adatti ta' l-immaniġġar tar-riskji. Sabiex jiġi żgurat li huma fil-fatt jissodisfaw dawn l-obbligi, kif ukoll għal raġunijiet ta' trasparenza, ir-reġistrazzjoni għandha teħtieġ li huma jippreżentaw dossier li jkun fih din l-informazzjoni kollha lill-Aġenzija. Is-sustanzi reġistrati għandhom ikunu permessi jiċċirkolaw fis-suq intern.

(20)

Huwa meħtieġ li d-dispożizzjonijiet dwar il-valutazzjoni jipprovdu għal segwitu tar-reġistrazzjoni, billi jippermettu kontrolli dwar jekk ir-reġistrazzjonijiet ikunux konformi mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u jekk ikun meħtieġ billi jippermettu l-ġenerazzjoni ta' aktar informazzjoni dwar il-proprjetajiet tas-sustanzi. Huwa meħtieġ li jekk l-Aġenzija f'koperazzjoni ma' l-Istati Membri tikkonsidra li hemm raġunijiet sabiex sustanza tkun kunsidrata bħala waħda li tikkostitwixxi riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, l-Aġenzija tassigura, wara li tkun inkludiet is-sustanza fil-pjan ta' azzjoni Komunitarju rikorrenti għall-valutazzjoni ta' sustanzi, filwaqt li sserraħ fuq l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri, li din is-sustanza tiġi valutata.

(21)

Għalkemm l-informazzjoni mogħtija dwar is-sustanzi permezz tal-valutazzjoni għandha tintuża l-ewwel mill-manifatturi u l-importaturi sabiex jimmaniġġaw ir-riskji relatati mas-sustanzi tagħhom, tista' tintuża wkoll sabiex jinbdew il-proċeduri ta' awtorizzazzjoni jew ta' restrizzjonijiet taħt dan ir-Regolament jew il-proċeduri ta' l-immaniġġar ta' riskji taħt xi liġi Komunitarja oħra. Għaldaqstant għandu jkun żgurat li din l-informazzjoni tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti u tkun tista' tintuża minnhom għall-iskop ta' tali proċeduri.

(22)

Id-dispożizzjonijiet ta' l-awtorizzazzjoni għandhom jiżguraw il-funzjonament korrett tas-suq intern filwaqt li jiġi żgurat li r-riskji minn sustanzi ta' tħassib serju ħafna jkunu kontrollati adegwatament. Għandhom jingħataw mill-Kummissjoni awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq u l-użu jekk ir-riskji li jkunu ġejjin mill-użu tagħhom ikunu biss kontrollati tajjeb, fejn dan ikun possibbli, jew l-użu jista' jiġi ġustifikat għal raġunijiet soċjo-ekonomiċi u ma jkun hemm l-ebda alternattiva adatta, li tkun ekonomikament u teknikament vijabbli.

(23)

Id-dispożizzjonijiet tar-restrizzjonijiet għandhom jippermettu l-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' sustanzi li jippreżentaw riskji li jeħtieġu jiġu indirizzati, sabiex isiru suġġetti għall-projbizzjonijiet totali jew parzjali jew restrizzjonijiet oħra, ibbażati fuq stima ta' dawk ir-riskji.

(24)

Bħala preparazzjoni għal dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tat bidu għal Proġetti ta' Implementazzjoni tar-REACH (RIPs), li jinvolvu esperti relevanti minn gruppi interessati. Uħud minn dawn il-proġetti jimmiraw li jiżviluppaw abbozz ta' linji gwida li għandu jgħin lill-Kummissjoni, l-Aġenzija, l-Istati Membri, il-manifatturi, l-importaturi u l-utenti “downstream” tas-sustanzi sabiex jissodisfaw, f'termini konkreti, l-obbligi tagħhom taħt dan ir-Regolament. Din il-ħidma għandha tgħin lill-Kummisjoni u l-Aġenzija sabiex jagħmlu disponibbli gwida teknika adegwata, fi żmien xieraq, fir-rigward tat-termini perentorji introdotti minn dan ir-Regolament.

(25)

Ir-responsabbiltà ta' l-istima tar-riskji u l-perikli ta' sustanzi għandha tingħata, fl-ewwel post, lill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jimmanifatturaw jew jimportaw is-sustanzi, iżda biss meta jagħmlu dan fi kwantitajiet li jaqbżu ċertu volum, sabiex ikunu jistgħu jġorru l-piż assoċjat. Persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jittrattaw il-kimiċi għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji ta' l-immaniġġar tar-riskji skond l-istima tar-riskji tas-sustanzi u jgħaddu rakkomandazzjonijiet relevanti tul il-katina tal-provvista. Dan jinkludi d-deskrizzjoni, id-dokumentazzjoni u n-notifika b'mod adatt u trasparenti tar-riskji li jirriżultaw mill-produzzjoni, l-użu u r-rimi ta' kull sustanza.

(26)

Sabiex iwettqu valutazzjonijiet tas-sigurtà ta' sustanzi kimiċi b'mod effettiv, il-manifatturi u l-importaturi ta' sustanzi għandhom jiksbu informazzjoni dwar dawn is-sustanzi, jekk hemm bżonn billi jwettqu testijiet ġodda.

(27)

Għall-finijiet ta' l-infurzar u l-valutazzjoni u għal raġunijiet ta' trasparenza, l-informazzjoni dwar dawn is-sustanzi, kif ukoll informazzjoni relatata, inkluża dik dwar miżuri ta' l-immaniġġar tar-riskji, għandha normalment tiġi preżentata lill-awtoritajiet.

(28)

Ir-riċerka u l-iżvilupp xjentifiċi normalment isiru fi kwantitajiet taħt it-tunnellata metrika kull sena. M'hemmx il-bżonn li tali riċerka u żvilupp jkunu eżentati għaliex mhuwiex meħtieġ li s-sustanzi f'dawk il-kwantitajiet ikunu reġistrati fi kwalunkwe każ. Madankollu, sabiex tkun imħeġġa l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp orjentati lejn il-prodotti u l-proċessi għandhom ikunu eżentati mill-obbligu li jkunu reġistrati għal ċertu perjodu ta' żmien fejn is-sustanza ma tkunx maħsuba sabiex titqiegħed fis-suq għal numru indefinit ta' konsumaturi għaliex l-applikazzjoni tagħha fi preparati jew oġġetti tkun għadha teħtieġ riċerka u żvilupp ulterjuri li jsiru mir-reġistrant potenzjali nnifsu jew f'koperazzjoni ma' numru limitat ta' klijenti magħrufa. Barra minn hekk, huwa xieraq li l-utenti “downstream” li jużaw s-sustanza għall-finijiet ta' riċerka u żvilupp orjentati lejn prodotti u proċessi jingħataw eżenzjoni simili, sakemm ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent ikunu kontrollati b'mod adegwat skond ir-rekwiżiti tal-leġislazzjoni għall-protezzjoni tal-ħaddiema u l-ambjent.

(29)

Ladarba l-produtturi u l-importaturi ta' oġġetti għandhom ikunu responsabbli mill-oġġetti tagħhom, jixraq li jiġi impost rekwiżit ta' reġistrazzjoni fuq sustanzi li huma maħsuba li jiġu rilaxxati minn oġġetti u li ma kienux reġistrati għal dak l-użu. L-Aġenzija għandha tiġi notifikata fil-każ ta' sustanzi ta' tħassib serju ħafna li jkunu preżenti f'oġġetti 'l fuq minn limiti operattivi ta' tunnellaġġ u ta' konċentrazzjoni, fejn l-espożizzjoni għas-sustanza ma tistax tiġi eskluża u fejn is-sustanza ma tkunx ġiet reġistrata minn xi persuna għal dan l-użu. L-Aġenzija għandha jkollha wkoll is-setgħa li titlob li tiġi preżentata reġistrazzjoni jekk ikollha xi raġuni sabiex tissuspetta li r-rilaxx ta' sustanza mill-oġġett jista' jkun ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent u s-sustanza tkun preżenti f'dawk l-oġġetti fi kwantitajiet ta' aktar minn tunnellata metrika minn kull produttur jew importatur kull sena. L-Aġenzija għandha tikkonsidra l-bżonn għal proposta għal restrizzjoni fejn tikkonsidra li l-użu ta' tali sustanzi f'oġġetti ikunu ta' riskju, għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, li ma jkunx kontrollat adegwatament.

(30)

Ir-rekwiżiti sabiex isiru valutazzjonijiet tas-sigurtà tas-sustanzi kimiċi mill-manifatturi u l-importaturi għandhom ikunu definiti fid-dettall f'anness tekniku sabiex ikunu jistġhu jwettqu l-obbligi tagħhom. Sabiex isir il-qsim ġust tal-piż mal-konsumaturi tagħhom, il-manifatturi u l-importaturi fil-valutazzjoni tagħhom tas-sigurtà tas-sustanzi kimiċi għandhom jindirizzaw mhux biss l-użu tagħhom u l-użi li għalihom huma jqiegħdu s-sustanzi tagħhom fis-suq, iżda wkoll l-użi kollha li l-klijenti tagħhom jitolbuhom jindirizzaw.

(31)

Il-Kummissjoni, f'koperazzjoni mill-qrib ma' l-industrija, l-Istati Membri u partijiet interessati relevanti oħra, għandha tiżviluppa gwida sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti taħt dan ir-Regolament relatati ma' preparati (b'mod partikolari fir-rigward ta' skedi ta' data ta' sigurtà li jinkorporaw xenarji ta' espożizzjoni) inkluża l-valutazzjoni ta' sustanzi inkorporati fi preparati speċjali – bħal metalli inkorporati f'liegi. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tieħu kont sħiħ tal-ħidma li tkun twettqet fi ħdan il-qafas tal-Proġetti ta' Implementazzjoni ta' REACH (RIPs) u għandha tinkludi l-gwida meħtieġa dwar din il-kwistjoni fil-pakkett ta' gwida globali ta' REACH. Din il-gwida għandha tkun disponibbli qabel il-bidu tal-funzjonament ta' dan ir-Regolament.

(32)

M'hemmx bżonn li ssir valutazzjoni tas-sigurtà tas-sustanzi kimiċi għas-sustanzi fi preparati f'ċerti konċentrazzjonijiet żgħar ħafna li jitqiesu li ma jagħtux lok għal tħassib. Is-sustanzi fi preparati f'tali konċentrazzjonijiet baxxi għandhom ikunu wkoll eżentati mill-awtorizzazzjoni. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw bl-istess mod għall-preparati li jkunu taħlitiet solidi ta' sustanzi sakemm tingħata forma speċifika lil tali preparat li tibdilha f'oġġett.

(33)

Il-preżentazzjoni konġunta u l-kondiviżjoni ta' l-informazzjoni dwar sustanzi għandhom ikunu previsti sabiex tiżdied l-effiċjenza tas-sistema ta' reġistrazzjoni, sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż u sabiex jitnaqqas l-ittestjar fuq l-annimali vertebrati. Wieħed minn grupp ta' reġistranti multipli għandu jippreżenta l-informazzjoni f'isem l-oħrajn skond regoli li jiżguraw li tingħata l-informazzjoni meħtieġa kollha, filwaqt li dawn ir-regoli jippermettu l-qsim tal-piż ta' l-ispejjez. Reġistrant għandu jkun jista' jippreżenta informazzjoni direttament lill-Aġenzija f'ċerti każijiet speċifikati.

(34)

Ir-rekwiżiti għall-ġenerazzjoni ta' l-informazzjoni dwar sustanzi għandhom ikunu gradati skond il-volumi tal-manifattura jew l-importazzjoni ta' sustanza, għaliex dawn jagħtu indikazzjoni tal-potenzjal għall-espożizzjoni tal-bniedem u ta' l-ambjent għas-sustanzi, u għandhom ikunu deskritti fid-dettall. Sabiex jitnaqqas l-impatt eventwalment possibbli fuq sustanzi ta' volum baxx, l-informazzjoni tossikoloġika u ekotossikoloġika ġdida għandha tkun meħtieġa biss għal sustanzi ta' prijorità bejn tunnellati metrika waħda u għaxar tunnellati metriċi. Għal sustanzi oħra f'dik il-firxa ta' kwantità għandu jkun hemm inċentivi li jħeġġu lill-manifatturi u lill-importaturi jipprovdu din l-informazzjoni.

(35)

L-Istati Membri, l-Aġenzija u l-partijiet interessati kollha għandhom jieħdu kont sħiħ tar-riżultati tar-RIPs, b'mod partikolari fir-rigward tar-reġistrazzjoni ta' sustanzi li jeżistu fin-natura.

(36)

Jeħtieġ li tiġi kkunsidrata l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 2(7)(a) u (b) u ta' l-Anness XI għal sustanzi li ġejjin minn proċessi mineraloġiċi, u r-reviżjoni ta' l-Annessi IV u V għandha tieħu kont sħiħ ta' dan.

(37)

Jekk it-testijiet isiru, huma għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti relevanti ta' protezzjoni ta' l-annimali tal-laboratorju, disposti fid-Direttiva tal-Kunsill 86/609/EEC ta' l-24 ta' Novembru 1986 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar il-protezzjoni ta' l-annimali użati għal għanijiet sperimentali u għanijiet oħra xjentifiċi (11), u, fil-każ ta' testijiet ekotossikoloġiċi u tossikoloġiċi, il-prattika tajba fil-laboratorju, disposti fid-Direttiva 2004/10/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu ma' l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' prattika tajba tal-laboratorju u l-verifikazzjoni ta' l-applikazzjonijiet tagħhom għal provi fuq sustanzi kimiċi (12).

(38)

Għandha tkun ammessa wkoll il-ġenerazzjoni ta' informazzjoni permezz ta' mezzi alternattivi li joffru ekwivalenza għal testijiet preskritti u metodi ta' ttestjar, per eżempju meta din l-informazzjoni tiġi minn mudelli validi ta' attività ta' struttura kwalitattiva jew kwantitattiva jew minn sustanzi bi struttura relatata. Għal dan il-għan l-Aġenzija, f'koperazzjoni ma' l-Istati Membri u partijiet interessati, għandha tiżviluppa linji gwida adatti. Għandu jkun possibbli ukoll li ma tingħatax ċerta informazzjoni jekk tista' tingħata ġustifikazzjoni xierqa. Abbażi ta' esperjenza miksuba permezz tar-RIPs, għandhom ikunu żviluppati kriterji li jiddefinixxu x'jikkostitwixxi tali ġustifikazzjoni.

(39)

Sabiex jgħinu lill-kumpanniji, u b'mod partikolari lill-SMEs, sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' dan ri-Regolament, l-Istati Membri, minbarra d-dokumenti ta' gwida operattivi provduti mill-Aġenzija, għandhom jistabbilixxu uffiċċji nazzjonali ta' l-informazzjoni.

(40)

Il-Kummissjoni, l-Istati Membri, l-industrija u partijiet interessati oħrajn għandhom ikomplu jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta' metodi ta' ttestjar alternattivi fil-livelli internazzjonali u nazzjonali inklużi metodoloġiji appoġġati mill-kompjuter, metodoloġiji in vitro, skond kif ikun xieraq, dawk ibbażati fuq it-tossikoġenomika, u metodoloġiji relevanti oħrajn. L-istrateġija Komunitarja sabiex tippromwovi metodi ta' ttestjar alternattivi hija prijorità u l-Kummissjoni għandha tiżgura li fi ħdan il-Programmi Qafas ta' Riċerka futuri tagħha u f'inizjattivi bħall-Pjan ta' Azzjoni Komunitarju dwar il-Ħarsien u l-Benessri ta' l-Annimali 2006 sa 2010 din tibqa' tema ta' prijorità. Għandu jsir tentattiv sabiex il-partijiet interessati jipparteċipaw u li jsiru inizjattivi li jinvolvu kull parti interessata.

(41)

Għal raġunijiet ta' funzjonalità u minħabba n-natura speċjali tagħhom, ir-rekwiżiti speċifiċi tar-reġistrazzjoni għandhom ikunu stabbiliti għas-sustanzi intermedji. Il-polimeri għandhom ikunu eżentati mir-reġistrazzjoni u l-valutazzjoni sakemm dawk li jeħtieġu r-reġistrazzjoni minħbba r-riskji għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent jistgħu jintgħażlu b'mod prattiku u kost-effettiv fuq il-bażi ta' kriterji tekniċi sodi u kriterji xjentifiċi validi.

(42)

Sabiex ikun evitat li jintefa' piż żejjed fuq l-awtoritajiet u fuq persuni fiżiċi jew ġuridiċi minħabba x-xogħol li jiġi mir-reġistrazzjoni tas-sustanzi ta' introduzzjoni gradwali u li diġà qegħdin fis-suq intern, dik ir-reġistrazzjoni għandha tinfirex fuq perjodu adegwat ta' żmien, mingħajr ma jiġi introdott dewmien bla bżonn. Għaldaqstant għandhom jiġu stabbiliti termini perentorji għar-reġistrazzjoni ta' dawn is-sustanzi.

(43)

Id-data għas-sustanzi li dwarhom tkun diġà saret notifika skond id-Direttiva 67/548/KEE għandha tiddaħħal gradwalment fis-sistema u għandha tiġi miżjuda meta jintlaħaq il-limitu kwantitattiv ta' tunnellaġġ li jkun imiss.

(44)

Sabiex tiġi provduta sistema armonizzata u sempliċi, ir-reġistrazzjonijiet kollha għandhom jiġu preżentati lill-Aġenzija. Sabiex ikun żgurat approċċ konsistenti u użu effiċjenti tar-riżorsi, din għandha twettaq kontroll tal-kompletezza fuq ir-reġistrazzjonijiet kollha u tieħu responsabbiltà għal kwalunkwe rifjut finali tar-reġistrazzjonijiet.

(45)

L-Inventarju Ewropew ta' Sustanzi Kimiċi Kummerċjali Eżistenti (EINECS) inkluda ċerti sustanzi kumplessi f'entrata waħdanija. Is-sustanzi UVCB (sustanzi ta' kompożizzjoni mhux magħrufa jew varjabbli, prodotti kumplessi ta' reazzjoni jew materjali bijoloġiċi) jistġhu jiġu reġistrati bħala sustanza waħdanija taħt dan ir-Regolament, minkejja l-kompożizzjoni varjabbli tagħhom, sakemm il-proprjetajiet perikolużi ma jkunux sinifikattivament differenti u tkun tixraqilhom l-istess klassifikazzjoni.

(46)

Sabiex ikun żgurat li l-informazzjoni miġbura permezz tar-reġistrazzjoni tinżamm aġġornata, għandu jiġi introdott l-obbligu fuq ir-reġistranti li jinformaw lill-Aġenzija b'ċerti tibdiliet fl-informazzjoni.

(47)

Skond id-Direttiva 86/609/KEE huwa meħtieġ li jiġi sostitwit, imnaqqas jew perfezzjonat l-ittestjar fuq annimali vertebrati. L-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha tkun ibbażata fuq l-użu ta' metodi ta' ttestjar alternattivi li jkunu adatti għall-istima ta' perikli għas-saħħa u għall-ambjent ta' kimiki, kull meta jkun possibbli. L-użu ta' annimali għandu jiġi evitat billi jsir użu ta' metodi alternattivi validati mill-Kummissjoni jew minn korpi internazzjonali, jew rikonoxxuti mill-Kummissjoni jew mill-Aġenzija bħala adegwati sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' informazzjoni skond dan ir-Regolament. Għal dan il-għan, huwa kunsiljabbli li l-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati relevanti, tipproponi li temenda r-Regolament futur tal-Kummissjoni dwar metodi ta' ttestjar jew dan ir-Regolament, fejn jixraq, sabiex jiġi sostitwit, mnaqqas jew perfezzjonat l-ittestjar fuq l-annimali. Il-Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom jiżguraw li t-tnaqqis fl-ittestjar fuq l-annimali ikun konsiderazzjoni ewlenija fl-iżvilupp u fiż-żamma ta' gwida aġġornata għall-partijiet interessati u fil-proċeduri ta' l-Aġenzija nnifisha.

(48)

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni sħiħa u kompluta tar-regoli Komunitarji dwar il-kompetizzjoni.

(49)

Sabiex ikun evitat xogħol doppju, u b'mod partikolari sabiex jitnaqqas l-ittestjar li jinvolvi l-annimali vertebrati, id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta' reġistrazzjonijiet u aġġornamenti għandhom jeħtieġu l-kondiviżjoni ta' informazzjoni fejn din tkun mitluba minn kwalunkwe reġistrant. Jekk l-informazzjoni tikkonċerna annimali vertebrati, ir-reġistrant għandu jkun obbligat jitlobha.

(50)

Huwa fl-interess pubbliku li tkun żgurata ċ-ċirkolazzjoni l-aktar rapida possibbli tar-riżultati tat-testijiet fuq is-saħħa tal-bniedem jew dwar il-perikli ambjentali ta' ċerti sustanzi għal dawk il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jużawhom, sabiex jiġi limitat kwalunkwe riskju assoċjat ma' l-użu tagħhom. Il-kondiviżjoni ta' l-informazzjoni għandha sseħħ fejn din tkun mitluba minn kwalunkwe reġistrant, b'mod partikolari fil-każ ta' informazzjoni li tinvolvi t-testijiet fuq l-annimali vertebrati taħt kondizzjonijiet li jiżguraw kumpens ġust għall-kumpannija li tkun wettqet it-testijiet.

(51)

Sabiex tissaħħaħ il-kompetittività ta' l-industrija Komunitarja u sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament ikun applikat bl-iktar mod effiċjenti possibbli, huwa xieraq li tiġi prevista l-kondiviżjoni ta' data bejn reġistranti abbażi ta' kumpens ġust.

(52)

Sabiex ikun hemm rispett għad-drittijiet leġittimi tal-proprjetà ta' dawk li jiġġeneraw id-data ta' l-ittestjar, il-proprjetarju ta' din id-data għandu, għal perjodu ta' 10 snin, ikun jista' jitlob kumpens minn dawk ir-reġistranti li jgawdu minn dik id-data.

(53)

Sabiex reġistrant potenzjali ta' sustanza ta' introduzzjoni gradwali jkun jista' jipproċedi bir-reġistrazzjoni tiegħu, anke jekk ma jistax jilħaq ftehim ma' reġistrant preċedenti, l-Aġenzija, fuq talba, għandha tippermetti l-użu ta' kwalunkwe sommarju jew sommarju robust ta' studju ta' testijiet li jkun diġà ġie preżentat. Ir-reġistrant li jirċievi din id-data għandu jkun obbligat li jħallas kontribuzzjoni għall-ispejjez lill-proprjetarju tad-data. Għal sustanzi mhux ta' introduzzjoni gradwali, l-Aġenzija tista' titlob prova li reġistrant potenzjali ħallas lill-proprjetarju ta' xi studju qabel ma' l-Aġenzija tagħti permess lir-reġistrant potenzjali sabiex juża dik l-informazzjoni fir-reġistrazzjoni tiegħu.

(54)

Sabiex ikun evitat xogħol doppju, b'mod partikolari sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni ta' ttestjar, ir-reġistranti ta' sustanzi ta' introduzzjoni gradwali għandhom jirreġistraw minn qabel mill-aktar fis possibbli ma' database mmexxija mill-Aġenzija. Għandha tiġi stabbilita sistema sabiex tipprovdi għat-twaqqif ta' Fora ta' Skambju ta' Informazzjoni dwar Sustanzi (SIEF) sabiex tgħin fl-iskambju ta' informazzjoni dwar sustanzi li ġew reġistrati. Il-parteċipanti fis-SIEF għandhom jinkludu l-partijiet relevanti kollha li jippreżentaw informazzjoni lill-Aġenzija dwar l-istess sustanza ta' introduzzjoni gradwali. Għandhom jinkludu kemm ir-reġistranti potenzjali, li għandhom jipprovdu u jiġu provduti bi kwalunkwe informazzjoni relevanti għar-reġistrazzjoni tas-sustanzi tagħhom, kif ukoll parteċipanti oħrajn, li jistgħu jirċievu kumpens finanzjarju għall-istudji li huma jkollhom fil-pussess tagħhom iżda ma jkunux intitolati li jitolbu informazzjoni. Sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel ta' dik is-sistema, huma għandhom jissodisfaw ċerti obbligi. Jekk membru ta' SIEF ma jissodisfax l-obbligi tiegħu, huwa għandu jiġi penalizzat għaldaqstant iżda l-membri l-oħra għandhom ikunu jistgħu jkomplu jippreparaw ir-reġistrazzjoni tagħhom. F'każijiet fejn sustanza ma kinitx reġistrata minn qabel, għandhom jittieħdu miżuri sabiex jgħinu lill-utenti “downstream” isibu sorsi alternattivi ta' forniment.

(55)

Il-manifatturi u importaturi ta' sustanza waħedha jew fi preparat għandhom ikunu inkoraġġuti jikkomunikaw ma' l-utenti“ downstream” tas-sustanza dwar jekk ikollhomx l-intenzjoni jirreġistraw is-sustanza. Tali informazzjoni għandha tingħata lil utent “downstream” fi żmien suffiċjentement qabel l-iskadenza tar-reġistrazzjoni relevanti jekk il-manifattur jew l-importatur ma jkollux l-intenzjoni jirreġistra s-sustanza, sabiex jippermetti lill-utent “downstream” ifittex sorsi alternattivi ta' provvista.

(56)

Parti mir-responsabbiltà tal-manifatturi jew importaturi għall-immaniġġar tar-riskji ta' sustanzi hija l-komunikazzjoni ta' informazzjoni dwar dawn is-sustanzi lil professjonisti oħra bħall-utenti “downstream” jew id-distributuri. Addizzjonalment, il-produtturi jew importaturi ta' oġġetti għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-użu sikur ta' oġġetti lill-utenti industrijali u professjonali, u lill-konsumaturi meta din tiġi mitluba. Din ir-responsabbiltà importanti għandha tapplika wkoll tul il-katina ta' provvista kollha sabiex l-atturi kollha jkunu jistgħu jissodisfaw ir-responsabbiltà tagħhom fir-rigward ta' l-immaniġġar ta' riskji li jkunu ġejjin mill-użu ta' sustanzi.

(57)

Ladarba l-iskeda eżistenti ta' data ta' sigurtà diġà qiegħda tintuża bħala għodda ta' komunikazzjoni fil-katina tal-provvista ta' sustanzi u preparati, jixraq li tkun żviluppata aktar u ssir parti integrali mis-sistema stabbilita minn dan ir-Regola

(58)

Sabiex ikun hemm katina ta' responsabbiltajiet, l-utenti “downstream” għandhom ikunu responsabbli għall-istima tar-riskji li jkunu ġejjin mill-użu tagħhom tas-sustanzi jekk dak l-użu ma jkunx kopert minn skeda ta' data ta' sigurtà li tasal mingħand il-fornituri tagħhom, ħlief jekk l-utent “downstream” konċernat jieħu aktar miżuri protettivi minn dawk rakkomandati mill-fornitur tiegħu jew jekk il-fornitur tiegħu ma kienx obbligat li jagħmel stima ta' dawk ir-riskji jew jagħtih l-informazzjoni dwar dawk ir-riskji. Għall-istess raġuni, l-utenti “downstream” għandhom jimmaniġġaw ir-riskji li jiġu mill-użu tagħhom tas-sustanzi. Barra minn hekk, huwa xieraq li kwalunkwe produttur jew importatur ta' oġġett li jkun fih sustanza ta' tħassib serju ħafna għandu jipprovdi informazzjoni suffiċjenti sabiex jippermetti użu mingħajr periklu ta' tali oġġett.

(59)

Ir-rekwiżiti sabiex isiru valutazzjonijiet tas-sigurtà ta' sustanzi kimiċi minn utenti “downstream” għandhom jiġu stipulati wkoll fid-dettall sabiex dawn ikunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom. Dawn ir-rekwiżiti għandhom japplikaw biss għal kwantità li teċċedi kwantità totali ta' aktar minn tunnellata metrika ta' sustanza jew preparat. Fi kwalunkwe każ, madankollu, l-utenti “downstream” għandhom jikkonsidraw l-użu tas-sustanza u jidentifikaw u japplikaw miżuri adatti ta' l-immaniġġar tar-riskji. L-utenti “downstream” għandhom jirraportaw ċerta informazzjoni bażika dwar l-użu lill-Aġenzija.

(60)

Għall-finijiet ta' infurzar u valutazzjoni, l-utenti “downstream” tas-sustanzi għandhom ikunu meħtieġa li jirrapportaw lill-Aġenzija ċerta informazzjoni bażika jekk l-użu tagħhom ikun barra l-kondizzjonijiet tax-xenarju ta' espożizzjoni dettaljati fl-Iskeda ta' Data ta' Sigurtà komunikata mill-manifattur jew l-importatur oriġinali tagħhom u sabiex iżommu din l-informazzjoni rapportata aġġornata.

(61)

Għal raġunijiet ta' funzjonalità u proporzjonalità, jixraq li jkunu eżentati minn dawn ir-rapporti l-utenti “downstream” li jużaw kwantitajiet baxxi ta' sustanza.

(62)

Il-komunikazzjoni 'l fuq u 'l isfel fil-katina ta' provvista għandha tkun faċilitata. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa sistema li tikkategorizza deskrizzjonijiet ġenerali qosra ta' użi b'kont meħud tar-riżultati tar-RIPs.

(63)

Jeħtieġ ukoll li jkun żgurat li l-ġenerazzjoni ta' informazzjoni tkun imfassla għall-bżonnijiet ta' l-informazzjoni reali. Għal dan il-għan, il-valutazzjoni għandha teħtieġ li l-Aġenzija tiddeċiedi dwar il-programmi ta' ttestjar proposti mill-manifatturi u mill-importaturi. F'koperazzjoni ma' l-Istati Membri, l-Aġenzija għandha tagħti prijorità lil ċerti sustanzi, per eżempju dawk li dwarhom jista' jkun hemm tħassib serju ħafna.

(64)

Sabiex ikunu impediti t-testijiet, li ma jkunux meħtieġa, fuq l-annimali, il-partijiet interessati għandhom ikollhom perjodu ta' 45 ġurnata li matulhom jistgħu jipprovdu informazzjoni u studji validi xjentifikament li jindirizzaw l-'end-point', tas-sustanza u tal-periklu, li jkun indirizzat mill-proposta ta' ttestjar. L-informazzjoni u l-istudji li jkunu xjentifikament validi riċevuti mill-Aġenzija għandhom jitqiesu għal deċiżjonijiet dwar proposti ta' ttestjar.

(65)

Minbarra dan, jeħtieġ li titrawwem fiduċja fil-kwalità ġenerali tar-reġistrazzjonijiet u li jkun żgurat li l-pubbliku kollu kif ukoll kull min għandu interess fl-industrija tas-sustanzi kimiċi jkunu fiduċjużi li l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi qegħdin jissodisfaw l-obbligi tagħhom. Bl-istess mod ikun xieraq li jsir provvediment sabiex jiġi reġistrat liema informazzjoni ġiet riveduta minn assessur li jkollu esperjenza adegwata, u sabiex tiġi kontrollata mill-Aġenzija perċentwali ta' reġistrazzjonijiet għall-konformità.

(66)

L-Aġenzija għandha jkollha wkoll is-setgħa li titlob aktar informazzjoni mill-manifatturi, mill-importaturi u mill-utenti “downstream” dwar is-sustanzi suspettati li jkunu ta' riskju għas-saħħa jew għall-ambjent, anke minħabba l-preżenza tagħhom f'volumi kbar fis-suq intern, abbażi ta' valutazzjonijiet li jkunu saru. Abbażi tal-kriterji għall-prijoritizzazzjoni tas-sustanzi żviluppati mill-Aġenzija f'koperazzjoni ma' l-Istati Membri għandu jiġi stabbilit pjan ta' azzjoni rikorrenti Komunitarju għall-valutazzjoni tas-sustanzi, ibbażat fuq il-valutazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri tas-sustanzi inklużi fih. Jekk l-użu ta' sustanzi intermedji iżolati fuq il-post joħloq riskju ekwivalenti għal-livell tat-tħassib relatat ma' l-użu ta' sustanzi suġġetti għall-awtorizzazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jitolbu aktar informazzjoni, meta dan jiġi ġustifikati.

(67)

Ftehim kollettiv fi ħdan il-Kumitat ta' l-Istati Membri ta' l-Aġenzija dwar l-abbozzi tad-deċiżjonijiet tiegħu għandu jipprovdi l-bażi għal sistema effiċjenti li tirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà, filwaqt li ssostni is-suq intern. Jekk wieħed jew aktar Stati Membri jew l-Aġenzija ma jaqblux ma' xi abbozz ta' deċiżjoni, dan l-abbozz għandu jkun suġġett għal proċedura ċentralizzata. Jekk il-Kumitat ta' l-Istati Membri jonqos milli jilħaq ftehim unanimu, il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni skond proċedura tal-Kumitat.

(68)

Il-valutazzjoni tista' twassal għall-konklużjoni li jkollha tittieħed azzjoni skond il-proċeduri ta' restrizzjoni jew ta' awtorizzazzjoni jew li għandha tiġi kunsidrata l-azzjoni ta' l-immaniġġar tar-riskji fil-qafas ta' liġi adatta oħra. L-informazzjoni dwar il-progress tal-proċedimenti ta' valutazzjoni għandha għaldaqstant tkun pubblika.

(69)

Sabiex jiġi żgurat livell suffiċjentement għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, inkluża l-kunsiderazzjoni ta' gruppi relevanti ta' popolazzjonijiet umani u possibbilment ta' ċerti sub-popolazzjonijiet vulnerabbli, u ta' l-ambjent, is-sustanzi ta' tħassib serju ħafna għandhom, konformement mal-prinċipju tal-prekawzjoni, ikunu suġġetti għal attenzjoni bir-reqqa. L-awtorizzazzjoni għandha tingħata fejn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li japplikaw għal awtorizzazzjoni juru lill-awtorità awtorizzanti li r-riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent li jirriżultaw mill-użu tas-sustanza huma kontrollati tajjeb. Inkella, tista' xorta waħda tingħata l-awtorizzazzjoni għall-użu jekk jintwera li l-benefiċċji soċjo-ekonomiċi huma akbar mir-riskju li jkun ġej mill-użu tas-sustanza u li ma jkunx hemm sustanzi jew teknoloġiji alternattivi li jkunu ekonomikament jew teknikament vijabbli. B'kont meħud tal-funzjonament korrett tas-suq intern, jixraq li l-Kummissjoni tkun l-awtorità awtorizzanti.

(70)

Għandhom jiġu impediti l-effetti ħżiena fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent minn sustanzi li jkunu ta' tħassib kbir ħafna permezz ta' l-applikazzjoni ta' miżuri adegwati ta' mmaniġġar tar-riskji sabiex ikun żgurat li kwalunkwe riskji mill-użu ta' sustanza ikunu kontrollati b'mod xieraq, u bil-għan li ssir sostituzzjoni gradwali ta' dawn is-sustanzi b'sustanza aktar sikura u adegwata. Għandhom ikunu applikati miżuri ta' l-immaniġġar tar-riskji sabiex ikun żgurat, meta sustanzi jkunu manifatturati, mqiegħda fis-suq u użati, li l-espożizzjoni għal dawn is-sustanzi, inklużi tnixxijiet, emissjonijiet u telf, matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu, ikunu inqas minn dawk il-limiti li jekk jinqabżu, iseħħu effetti ħżiena. Għal kull sustanza li għaliha ngħatat awtorizzazzjoni, u għal kwalunkwe sustanza oħra li għaliha mhux possibbli li jiġi stabbilit livell sikur ta' espożizzjoni, għandhom dejjem jittieħdu miżuri sabiex jiġu minimizzati, sakemm ikun possibbli mil-lat tekniku u prattiku, l-espożizzjoni u l-emissjonijiet bil-għan li tiġi minimizzata l-possibbiltà ta' effetti ħżiena. Għandhom ikunu identifikati il-miżuri li jiżguraw kontroll adegwat fi kwalunkwe Rapport dwar is- Sigurtà Kimika. Dawn il-miżuri għandhom jiġu applikati u, fejn xieraq, jiġu rakkomandati lill-partijiet oħrajn tul il-katina tal-provvista.

(71)

Jistgħu jiġu żviluppati metodoloġiji sabiex jiġu stabbiliti limiti għal sustanzi karċinoġeniċi u mutaġeniċi b'kont meħud tar-riżultati tar-RIPs. L-Anness relevanti jista' jiġi emendat abbażi ta' dawn il-metodoloġiji sabiex jiġi permess l-użu ta' limiti operattivi fejn xieraq filwaqt li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent.

(72)

Bħala sostenn ta' l-għan tas-sostituzzjoni eventwali ta' sustanzi ta' tħassib serju ħafna b' sustanzi jew teknoloġiji alternattivi adatti, l-applikanti kollha għal awtorizzazzjonijiet għandhom jipprovdu analiżi ta' alternattivi fid-dawl tar-riskji tagħhom u tal-fattibbiltà teknika u ekonomika tas-sostituzzjoni, inkluża informazzjoni dwar kwalunkwe riċerka u żvilupp li l-applikant ikun qiegħed jaghmel jew ikollu l-ħsieb li jagħmel. Barra minn hekk, l-awtorizzazzjonijiet għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni limitata biż-żmien li l-perjodi tagħha jiġu determinati fuq bażi ta' każ b'każ u li għandhom normalment ikunu suġġetti għal kondizzjonijiet, inkluż il-monitoraġġ.

(73)

Is-sostituzzjoni ta' sustanza waħedha, fi preparat jew f'oġġett għandha tkun meħtieġa meta l-manifattura, l-użu jew it-tqegħid fis-suq ta' dik is-sustanza jkunu l-kawża ta' periklu mhux aċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, b'kont meħud tad-disponibbiltà ta' sustanzi u teknoloġiji alternattivi adegwati li jkunu aktar sikuri, u l-benefiċċji soċjoekonomiċi mill-użu ta' sustanzi li jinvolvu riskju mhux aċċettabbli.

(74)

Is-sostituzzjoni ta' sustanza li tkun ta' tħassib kbir b'sustanzi jew teknoloġiji alternattivi adegwati li jkunu aktar sikuri għandha tiġi kkunsidrata minn dawk kollha li japplikaw għal awtorizzazzjonijiet għall-użu ta' tali sustanzi waħedhom, fi preparati jew għall-inkorporazjoni ta' sustanzi f'oġġetti billi jagħmlu analiżi ta' l-alternattivi, tar-riskji involuti fl-użu ta' kwalunkwe alternattiv u l-fattibbiltà teknika u ekonomika tas-sostituzzjoni.

(75)

Il-possibbiltà li jiġu introdotti restrizzjonijiet fuq il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' sustanzi perikolużi, preparati u oġġetti tapplika għas-sustanzi kollha li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'eżenzjonijiet żgħar. Għandha titkompla l-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq u fuq l-użu ta' sustanzi li jkunu karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, tal-kategorija 1 u 2, għall-użu minn konsumaturi ta' dawn is-sustanzi waħedhom jew fi preparati.

(76)

L-esperjenza fil-livell internazzjonali turi li sustanzi b'karatteristiċi li jagħmulhom persistenti, disposti li jkunu bijo-akkumulattivi u tossiċi, jew persistenti ħafna u disposti ħafna li jkunu bijo-akkumulattivi, iwasslu għal tħassib serju ħafna, filwaqt li ġew żviluppati l-kriterji li jippermettu l-identifikazzjoni ta' dawn is-sustanzi. Għal ċerti sustanzi oħra, it-tħassib huwa serju biżżejjed sabiex jiġu indirizzati bl-istess mod fuq bażi ta' każ b'każ. Il-kriterji fl-Anness XIII għandhom jiġu riveduti b'kont meħud ta' l-esperjenza attwali u kwalunkwe esperjenza ġdida fl-identifikazzjoni ta' dawn is-sustanzi, u jekk ikun xieraq, jiġu emendati bil-għan li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent.

(77)

Minħabba kunsiderazzjonijiet ta' funzjonalità u ta' l-prattikabbiltà, kemm fir-rigward ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi, li jkollhom jippreparaw fajls ta' applikazzjoni u jieħdu l-miżuri adatti ta' l-immaniġġar ta' riskji, u fir-rigward ta' l-awtoritajiet, li jkollhom jipproċessaw l-applikazzjonijiet ta' l-awtorizzazzjoni, numru limitat biss ta' sustanzi għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta' l-awtorizzazzjoni fl-istess ħin u għandhom jiġu stabbiliti limiti ta' żmien realistiċi għall-applikazzjonijiet, filwaqt li jippermettu li ċertu użi jkunu eżentati. Is-sustanzi identifikati bħala li jissodisfaw il-kriterji għal awtorizzazzjoni għandhom ikunu inklużi f'lista ta' kandidati sabiex eventwalment ikunu inklużi fil-proċedura ta' awtorizzazzjoni. F'din il-lista, għandhom ikunu identifikati b'mod ċar is-sustanzi fil-programm ta' ħidma ta' l-Aġenzija.

(78)

L-Aġenzija għandha tagħti parir dwar il-prijoritizzazzjoni ta' sustanzi li jridu jsiru suġġetti għall-proċedura ta' awtorizzazzjoni, sabiex ikun żgurat li d-deċiżjonijiet jirriflettu l-bżonnijiet tas-soċjetà kif ukoll il-konoxxenza u l-iżviluppi xjentifiċi.

(79)

Projbizzjoni totali fuq sustanza tkun tfisser li l-ebda wieħed mill-użi tagħha ma jista' jkun awtorizzat. Għaldaqstant ma jkunx hemm raġuni li tkun permessa l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni. F'tali każijiet is-sustanza għandha titneħħa mil-lista ta' sustanzi li għalihom jistgħu jiġu preżentati applikazzjonijiet u li jistgħu jiġu miżjuda mal-lista ta' sustanzi ristretti.

(80)

Għandha tkun żgurata l-interazzjoni adegwata bejn id-dispożizzjonijiet dwar l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni sabiex ikunu preżervati l-funzjonament effiċjenti tas-suq intern u l-protezzjoni tas-saħħa, is-sigurtà u l-ambjent. Ir-restrizzjonijiet li jeżistu meta s-sustanza in kwistjoni tiġi miżjuda mal-lista tas-sustanzi li għalihom jistgħu jiġu preżentati applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni, għandhom jinżammu għal dik is-sustanza. L-Aġenzija għandha tikkonsidra jekk ir-riskju minn sustanzi fl-oġġetti jkunx kontrollat b'mod adegwat, u, jekk le, tipprepara dossier dwar l-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet ulterjuri għal sustanzi li l-użu tagħhom jeħtieġ awtorizzazzjoni.

(81)

Sabiex ikun provdut approċċ armonizzat għall-awtorizzazzjoni ta' l-użi ta' sustanzi partikolari, l-Aġenzija għandha tagħti opinjonijiet dwar ir-riskji li jirriżultaw minn dawk l-użi, inkluż jekk is-sustanza hix ikkontrollata b'mod adegwat jew le u dwar kwalunkwe analiżi soċjo-ekonomika preżentata lilha minn terzi. Dawn l-opinjonijiet għandhom jitqiesu mill-Kummissjoni meta din tkun qed tikkunsidra tagħtix awtorizzazzjoni jew le.

(82)

Sabiex jippermettu l-monitoraġġ u l-infurzar effettivi tar-rekwiżit ta' awtorizzazzjoni, l-utenti “downstream” li jgawdu minn awtorizzazzjoni mogħtija lill-fornitur tagħhom għandhom jinfurmaw lill-Aġenzija dwar l-użu, minnhom, tas-sustanza.

(83)

Huwa xieraq f'dawn iċ-ċirkostanzi li d-deċiżjonijiet finali li jagħtu jew jirrifjutaw awtorizzazzjonijiet jiġu adottati mill-Kummissjoni skond proċedura regolatorja sabiex tkun permessa l-analiżi ta' l-implikazzjonijiet usa' fl-Istati Membri u sabiex dawn ta' l-aħħar jiġu assoċjati aktar mill-qrib mad-deċiżjonijiet.

(84)

Sabiex titħaffef is-sistema attwali l-proċedura ta' restrizzjoni għandha tkun ristrutturata u d-Direttiva 76/769/KEE, li ġiet emendata b'mod sostanzjali u adattata diversi drabi, għandha tiġi sostitwita. Sabiex ikun ċar u bħala punt ta' tluq għal din il-proċedura ġdida aċċelerata ta' restrizzjoni, ir-restrizzjonijiet kollha żviluppati taħt dik id-Direttiva għandhom ikunu inkorporati f'dan ir-Regolament. Fejn ikun xieraq, l-applikazzjoni ta' l-Anness XVII ta' dan ir-Regolament għandha tiġi ffaċilitata minn gwida żviluppata mill-Kummissjoni.

(85)

Fir-rigward ta' l-Anness XVII, l-Istati Membri għandhom jitħallew iżommu għal perjodu transizzjonali restrizzjonijiet aktar stretti, sakemm dawk ir-restrizzjonijiet ikunu ġew notifikati skond it-Trattat. Dan għandu jikkonċerna sustanzi waħedhom, sustanzi fi preparati u sustanzi f'oġġetti, li l-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu tagħhom ikunu ristretti. Il-Kummissjoni għandħa tfassal u tippubblika inventarju ta' dawn ir-restrizzjonijiet. Dan jipprovdi opportunità għall-Kummissjoni sabiex tirrivedi l-miżuri konċernati bil-ħsieb tal-possibbiltà ta' armonizzazzjoni.

(86)

Għandha tkun ir-risponsabbiltà tal-manifattur, ta' l-importatur u ta' l-utent “downstream” li jidentifikaw il-miżuri adatti ta' l-immaniġġar tar-riskji meħtieġa sabiex jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent mill-manifattura, mit-tqegħid fis-suq jew mill-użu ta' sustanza waħidha, fi preparat jew f'oġġett. Madankollu, għandhom jiġu stabbiliti restrizzjonijiet adegwati fejn dan ma jkunx meqjus suffiċjenti jew fejn tkun ġustifikata l-leġislazzjoni Komunitarja.

(87)

Sabiex ikun hemm protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, ir-restrizzjonijiet fuq il-manifattura, it-tqegħid fis-suq jew l-użu ta' sustanza waħidha, fi preparat jew f'oġġett jistgħu jinkludu kwalunkwe kondizzjoni, jew projbizzjoni, fir-rigward tal-manifattura, tat-tqegħid fis-suq jew ta' l-użu. Għaldaqstant jeħtieġ li ssir lista ta' dawn ir-restrizzjonijiet u ta' kull emenda li ssirilhom.

(88)

Sabiex tkun preparata proposta ta' restrizzjonijiet u sabiex din il-leġislazzjoni tiffunzjona b'mod effettiv, għandu jkun hemm koperazzjoni, koordinazzjoni u informazzjoni tajbin bejn l-Istati Membri, l-Aġenzija, il-korpi oħra Komunitarji, il-Kummissjoni u l-partijiet interessati.

(89)

Sabiex l-Istati Membri jingħataw l-opportunità li jippreżentaw proposti sabiex jindirizzaw riskju speċifiku għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent, huma għandhom jippreparaw dossier konformi mar-rekwiżiti dettaljati. Id-dossier għandu jesponi l-ġustifikazzjoni għal azzjoni fil-Komunità kollha.

(90)

Sabiex jkun hemm approċċ armonizzat fir-rigward tar-restrizzjonijiet, l-Aġenzija għandha twettaq rwol ta' koordinatur ta' din il-proċedura, per eżempju billi taħtar ir-rapporteurs relevanti u tivverifika l-konformità mar-rekwiżiti ta' l-Annessi relevanti. L-Aġenzija għandha żżomm lista ta' sustanzi li għalihom ikun qiegħed jiġi preparat dossier ta' restrizzjonijiet.

(91)

Sabiex il-Kummissjoni tingħata l-opportunità li tindirizza riskju speċifiku għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent li jeħtieġ jiġi indirizzat mal-Komunità kollha, għandha tkun f'pożizzjoni fejn tista' tafda lill-Aġenzija bil-preparazzjoni tad-dossier ta' restrizzjonijiet.

(92)

Għal raġunijiet ta' trasparenza, l-Aġenzija għandha tippubblika d-dossier relevanti inklużi r-restrizzjonijiet proposti filwaqt li titlob kummenti.

(93)

Sabiex tiffinalizza l-proċedura fiż-żmien debitu, l-Aġenzija għandha tippreżenta l-opinjonijiet tagħha dwar l-azzjoni ssuġġerita u l-impatt tagħha fuq il-bażi ta' abbozz ta' opinjoni preparata minn rapporteur.

(94)

Sabiex titħaffef il-proċedura għar-restrizzjonijiet, il-Kummissjoni għandha tipprepara l-abbozz ta' l-emenda tagħha f'limitu speċifiku ta' żmien minn meta tirċievi l-opinjonijiet ta' l-Aġenzija.

(95)

L-Aġenzija għandha tkun ċentrali sabiex tiżgura li l-liġi dwar is-sustanzi kimiċi kif ukoll il-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet u l-bażi xjentifika sottostanti għaliha jkunu kredibbli għall-partijiet interessati kollha u għall-pubbliku. L-Aġenzija ghandha jkollha wkoll rwol ċentrali fil-koordinazzjoni tal-komunikazzjoni u fl-implementazzjoni fir-rigward ta' dan ir-Regolament. Il-kunfidenza fl-Aġenzija ta' l-istituzzjonijiet tal-Komuntià, l-Istati Membri, il-pubbliku ġenerali u l-partijiet interessati hija għaldaqstant essenzjali. Għal din ir-raġuni, jeħtieġ li jkunu żgurati l-indipendenza, il-kapaċitajiet xjentifiċi, tekniċi u regolatorji għolja, it-trasparenza u l-effiċjenza tagħha.

(96)

L-istruttura ta' l-Aġenzija għandha tkun adattata għall-kompiti li jkollha twettaq. L-esperjenza ma' aġenziji Komunitarji simili toffri gwida f'dan ir-rigward iżda l-istruttura għandha tkun adattata sabiex tissodisfa l-ħtiġijiet speċifiċi ta' dan ir-Regolament.

(97)

Il-komunikazzjoni effettiva ta' informazzjoni dwar riskji kimiċi u kif dawn jistgħu jkunu mmaniġġati hija parti essenzjali mis-sistema stabbilita minn dan ir-Regolament. Għandha titqies l-aħjar prattika mis-settur tal-kimiċi u minn setturi oħrajn fil-preparazzjoni ta' gwida mill-Aġenzija lill-partijiet interessati kollha.

(98)

Fl-interess ta' l-effiċjenza, il-persunal tas-Segreterjat ta' l-Aġenzija għandu jwettaq kompiti essenzjalment amministrattivi-tekniċi u xjentifiċi mingħajr ma jirrikorri għar-riżorsi xjentifiċi u tekniċi ta' l-Istati Membri. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiżgura l-eżekuzzjoni effiċjenti tal-kompiti ta' l-Aġenzija b'mod indipendenti. Sabiex ikun żgurat li l-Aġenzija twettaq ir-rwol tagħha, il-kompożizzjoni tal-Bord tat-Tmexxija għandha tkun imfassla sabiex tirrappreżenta kull Stat Membru, il-Kummissjoni, u partijiet interessati oħra maħtura mill-Kummissjoni sabiex ikun żgurat li l-involviment ta' kull min ikun konċernat u tal-Parlament Ewropew, u sabiex ikun żgurat l-ogħla standard ta' kompetenza u firxa wiesgħa ta' kompetenza relevanti fis-sigurtà tas-sustanzi kimiċi jew fir-regolamentazzjoni tas-sustanzi kimiċi, filwaqt li jkun żgurat li jkun hemm il-kompetenza relevanti fil-qasam tal-materji finanzjarji u legali.

(99)

L-Aġenzija għandha jkollha l-mezzi li twettaq il-kompiti kollha meħtieġa sabiex hija twettaq ir-rwol tagħha.

(100)

Regolament tal-Kummissjoni għandu jispeċifika l-istruttura u l-ammonti ta' ħlasijiet, inklużi l-ispeċifikazzjoni taċ-ċirkostanzi li taħthom jiġi trasferit proporzjon tal-ħlasijiet lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru relevanti.

(100)

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkollu s-setgħat neċessarji sabiex jistabbilixxi l-budget, jikkontrolla l-implementazzjoni tiegħu, jagħmel ir-regoli interni, jadotta r-regolamenti finanzjarji u jaħtar id-Direttur Eżekuttiv.

(102)

Permezz ta' Kumitat ta' l-Istima tar-Riskji u Kumitat ta' Analiżi Soċjo-ekonomika, l-Aġenzija għandha tibda' twettaq ir-rwol tal-Kumitati Xjentifiċi addetti mal-Kummissjoni fl-għoti ta' opinjonijiet xjentifiċi fl-ambitu tal-kompetenza tagħha.

(103)

Permezz ta' Kumitat ta' l-Istati Membri, l-Aġenzija għandha timmira li tilħaq ftehim fost l-awtoritajiet ta' l-Istati Membri dwar kwistjonijiet speċifiċi li jitolbu approċċ armonizzat.

(104)

Jeħtieġ li tkun żgurata l-koperazzjoni mill-qrib bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet kompetenti li jaħdmu fl-Istati Membri sabiex l-opinjonijiet xjentifiċi tal-Kumitat ta' l-Istima tar-Riskji u l-Kumitat ta' Analiżi Soċjo-ekonomika jkunu bbażati fuq il-kompetenza xjentifika u teknika adatta l-aktar wiesgħa possibbli li tkun disponibbli fi ħdan il-Komunità. Għall-istess għan, il-Kumitati għandhom ikunu jistgħu jserrħu fuq kompetenzi partikolari addizzjonali.

(105)

Fid-dawl tar-responsabbiltà miżjuda ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi sabiex jiżguraw l-użu mingħajr periklu ta' sustanzi kimiċi jeħtieġ li jkun imsaħħaħ l-infurzar. L-Aġenzija għandha għaldaqstant tipprovdi Forum għall-Istati Membri sabiex jiskambjaw informazzjoni, u jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom, dwar l-infurzar tal-leġislazzjoni dwar sustanzi kimiċi. Il-koperazzjoni informali attwali bejn l-Istati Membri f'dan ir-rigward għandha tibbenefika minn qafas aktar formali.

(106)

Għandu jiġi stabbilit Bord ta' l-Appell fi ħdan l-Aġenzija sabiex jiggarantixxi l-ipproċessar ta' appelli minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika milquta minn deċiżjonijiet meħuda mill-Aġenzija.

(107)

L-Aġenzija għandha tkun finanzjata parzjalment mill-ħlasijiet magħmula minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi u parzjalment mill-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej. Il-proċedura tal-budget tal-Komunità għandha tibqa' tapplika fir-rigward ta' kwalunkwe sussidju li jista' jkun addebitat lill-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej. Minbarra dan, il-verifika tal-kontijiet għandha ssir mill-Qorti ta' l-Awdituri skond l-Artikolu 91 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tat-23 ta' Diċembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanazjarju applikabbli għall-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (13).

(108)

Fejn il-Kummissjoni u l-Aġenzija jqisu li jkun xieraq, għandu jkun possibbli għar-rappreżentanti ta' pajjiżi terzi li jipparteċipaw fil-ħidma ta' l-Aġenzija.

(109)

L-Aġenzija għandha tikkontribwixxi, permezz tal-koperazzjoni ma' organizzazzjonijiet li jkollhom interess fl-armonizzazzjoni tar-regolamenti internazzjonali, għar-rwol tal-Komunità u l-Istati Membri f'tali attivitajiet ta' armonizzazzjoni. Sabiex tippromwovi kunsens internazzjonali wiesa' l-Aġenzija għandha tieħu kont ta' standards internazzjonali eżistenti u emerġenti fir-regolamentazzjoni ta' sustanzi kimiċi bħas-Sistema Globalment Armonizzata (GHS) tal-klassifikazzjoni u l-ittikkettar ta' sustanzi kimiċi.

(110)

L-Aġenzija għandha tipprovdi l-infrastruttura meħtieġa sabiex persuni fiżiċi jew ġuridiċi jissodisfaw l-obbligi tagħhom skond id-dispożizzjonijiet dwar il-kondiviżjoni ta' data.

(111)

Huwa importanti li tkun evitata l-konfużjoni bejn il-missjoni ta' l-Aġenzija u l-missjonijiet rispettivi ta' l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (EMEA) stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u għall-użu veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (14), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà ta' l-ikel (15), u l-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà, l-Iġjene u l-Protezzjoni tas-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 2003 (16). Konsegwentement, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi regoli ta' proċedura fejn tkun meħtieġa l-koperazzjoni ma' l-EFSA jew mal-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol. Dan ir-Regolament għandu, diversament, ikun mingħajr preġudizzju għall-kompetenza mogħtija lill-EMEA, l-EFSA u l-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol mil-leġislazzjoni Komunitarja.

(112)

Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tas-suq intern għas-sustanzi waħedhom jew fi preparati, filwaqt li fl-istess ħin ikun żgurat livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent, għandhom jiġu stabbiliti regoli għal inventarju ta' klassifikazzjoni u ttikkettar.

(113)

Il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar għal kwalunkwe sustanza suġġetta għal reġistrazzjoni jew koperta mill-Artikolu 1 tad-Direttiva 67/548/KEE u mqiegħda fis-suq għandhom għaldaqstant ikunu notifikati lill-Aġenzija sabiex ikunu inklużi fl-inventarju.

(114)

Sabiex tkun żgurata protezzjoni armonizzata għall-pubbliku ġenerali, u, b'mod partikolari, għall-persuni li jiġu f'kuntatt ma' ċerti sustanzi, u l-funzjonament korrett ta' leġislazzjoni Komunitarja oħra li tibbaża fuq il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar, għandu jiġi reġistrat f'inventarju l-klassifikazzjoni skond id-Direttiva 67/548/KEE u d-Direttiva 1999/45/KE bil-qbil tal-manifatturi u ta' l-importaturi ta' l-istess sustanza, jekk possibbli, kif ukoll id-deċiżjonijiet meħuda f'livell Komunitarju sabiex ikunu armonizzati l-klassifikazzjoni u l-ittikkettar ta' xi sustanzi. Dan għandu jieħu kont sħiħ tax-xogħol u l-esperjenza akkumulati in konnessjoni ma' l-attivitajiet taħt id-Direttiva 67/548/KEE, inklużi l-klassifikazzjoni u l-ittikkettar ta' sustanzi speċifiċi jew ta' gruppi ta' sustanzi elenkati fl-Anness I ma' din id-Direttiva.

(115)

Ir-riżorsi għandhom jiffukaw fuq is-sustanzi li dwarhom ikun hemm tħassib l-aktar serju. Għaldaqstant sustanza għandha tiżdied ma' l-Anness 1 mad-Direttiva 67/548/KEE jekk tissodisfa l-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġenika, mutaġenika jew tossika għar-riproduzzjoni, Kategoriji 1, 2 jew 3, bħala sensibilizzatur respiratorju, jew fir-rigward ta' effetti oħra fuq bażi ta' każ b'każ. Għandha jsir provvediment li jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti jippreżentaw proposti lill-Aġenzija. L-Aġenzija għandha tagħti l-opinjoni tagħha dwar il-proposta filwaqt li l-partijiet konċernati għandhom ikollhom l-opportunità li jikkummentaw. Sussegwentement il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni.

(116)

Ir-rapporti regolari mill-Istati Membri u l-Aġenzija dwar il-funzjonament ta' dan ir-Regolament ikunu mezz indispensabbli ta' monitoraġġ ta' l-implementazzjoni ta' dan ir-Regolament kif ukoll tax-xejriet f'dan il-qasam. Il-konklużjonijiet magħmula mir-riżultati fir-rapporti għandhom ikunu għodda utli u prattika sabiex jiġi rivedut ir-Regolament u, fejn ikun hemm bżonn, sabiex jiġu formulati proposti għal emendi.

(117)

Iċ-ċittadini ta' l-UE għandhom ikollhom aċċess għall-informazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi li jistgħu jkunu esposti għalihom, sabiex jippermetulhom jagħmlu deċiżjonijiet informati dwar l-użu, minnhom, tas-sustanzi kimiċi. Mezz trasparenti sabiex isir dan ikun li jingħataw aċċess liberu u faċli għad-data bażika miżmuma fid-database ta' l-Aġenzija, inklużi profili fil-qosor ta' proprjetajiet perikolużi, ir-rekwiżiti ta' l-ittikkettar u l-leġislazzjoni Komunitarja relevanti inkluż l-użu awtorizzat u l-miżuri ta' l-immaniġġar tar-riskji. L-Aġenzija u l-Istati Membri għandhom jippermettu aċċess għal informazzjoni skond id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar aċċess pubbliku għal tagħrif ambjentali (17) u tirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (18), u skond il-Konvenzjoni UNECE dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja f'Materji Ambjentali, li għaliha hija Parti l-Komunità Ewropea.

(118)

L-iżvelar ta' l-informazzjoni taħt dan ir-Regolament huwa suġġett għal rekwiżiti speċifiċi tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001. Dak ir-Regolament jistipula skadenzi perentorji għar-rilaxx ta' informazzjoni kif ukoll garanziji proċedurali, inkluż id-dritt ta' l-appell. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta l-arranġamenti prattiċi għall-applikazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti għall-Aġenzija.

(119)

Minbarra l-parteċipazzjoni tagħhom fl-implementazzjoni tal-leġislazzjoni Komunitarja, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru għandhom, minħabba l-viċinanza tagħhom mal-partijiet interessati fl-Istati Membri, ikollhom rwol fl-iskambju ta' l-informazzjoni dwar ir-riskji tas-sustanzi u dwar l-obbligi tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi skond il-leġislazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi. Fl-istess ħin, il-koperazzjoni mill-qrib bejn l-Aġenzija, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri hija neċessarja sabiex ikunu żgurati l-koerenza u l-effiċjenza tal-proċess ta' komunikazzjoni globali.

(120)

Sabiex is-sistema stabbilita minn dan ir-Regolament taħdem b'mod effettiv, għandu jkun hemm koperazzjoni, koordinazzjoni u skambju ta' informazzjoni tajbin bejn l-Istati Membri, l-Aġenzija u l-Kummissjoni rigward l-infurzar.

(121)

Sabiex tkun żgurata l-konformità ma' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miżuri effettivi ta' monitoraġġ u kontroll. L-ispezzjonijiet neċessarji għandhom ikunu ppjanati, imwettqa u r-riżultati tagħhom għandhom ikunu rapportati.

(122)

Sabiex ikunu żgurati t-trasparenza, l-imparzjalità u l-konsistenza fil-livell ta' l-attivitajiet ta' l-infurzar mill-Istati Membri, jeħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu qafas xieraq għal sanzjonijiet bl-iskop li jiġu imposti sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u disważivi, peress li n-nuqqas ta' konformità jista' jirriżulta fi ħsara lis-saħħa tal-bniedem u lill-ambjent.

(123)

Il-miżuri neċessarji għall-implementazzjoni ta' dan ir-Regolament u ċerti emendi li jsirulu għandhom ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implementazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (19).

(124)

B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa sabiex temenda, f'ċerti każi, l-Annessi, sabiex tistipula regoli dwar metodi ta' ttestjar, sabiex tvarja l-perċentwali ta' dossiers magħżula għal valutazzjoni ta' konformità u sabiex timmodifika l-kriterji għall-għażla tagħhom, u sabiex tistabbilixxi l-kriterji għad-definizzjoni ta' ġustifikazzjoni adegwata li l-ittestjar ma jkunx teknikament possibbli. Ladarba dawn il-miżuri għandhom kamp ta' applikazzjoni ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament jew sabiex jissupplimentaw dan ir-Regolament billi jżidu elementi ġodda mhux essenzjali għalih, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(125)

Huwa essenzjali li s-sustanzi kimiċi jkunu regolati b'mod effetiv u fiż-żmien dovut matul it-transizzjoni għall-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u, b'mod partikolari, matul il-perjodu tal-bidu ta' l-Aġenzija; għaldaqstant għandu jsir provvediment sabiex il-Kummissjoni tipprovdi l-appoġġ neċessarju għat-twaqqif ta' l-Aġenzija, inklużi l-konklużjoni ta' kuntratti u l-ħatra ta' Direttur Eżekuttiv ad interim sakemm il-Bord tat-Tmexxija ta' l-Aġenzija jkun jista' jaħtar Direttur Eżekuttiv huwa stess.

(126)

Sabiex jittieħed vantaġġ sħiħ mill-ħidma mwettqa taħt ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 kif ukoll taħt id-Direttiva 76/769/KEE u sabiex jiġi evitat li din il-ħidma tintilef, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li matul il-perjodu tal-bidu tibda r-restrizzjonijiet ibbażati fuq dik il-ħidma mingħajr ma ssegwi l-proċedura sħiħa ta' restrizzjonijiet disposta f'dan ir-Regolament. Għandhom jintużaw dawk l-elementi kollha, hekk kif dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ, sabiex ikunu appoġġati miżuri tat-tnaqqis tar-riskji.

(127)

Jixraq li d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament jidħlu fis-seħħ ftit ftit sabiex iwittu t-transizzjoni għas-sistema l-ġdida. Minbarra dan, id-dħul fis-seħħ gradwali tad-dispożizzjonijiet għandu jippermetti l-partijiet kollha involuti, l-awtoritajiet, il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi kif ukoll lil partijiet interessati, jiffukaw ir-riżorsi fil-preparazzjoni għal dmirijiet ġodda f'waqthom.

(128)

Dan ir-Regolament jissostitwixxi d-Direttiva 76/769/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 91/155/KEE (20), id-Direttiva tal-Kummissjoni 93/67/KEE (21), id-Direttiva tal-Kummissjoni 93/105/KE (22), id-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/21/KE (23), ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 tat-23 ta' Marzu 1993 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1488/94 (24). Dawn id-Direttivi u Regolamenti għandhom għalhekk jiġu mħassra.

(129)

Għall-finijiet ta' konsistenza, id-Direttiva 1999/45/KE li diġà tindirizza materji koperti minn dan ir-Regolament għandha tkun emendata.

(130)

Ladarba l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu stabbiliti regoli għal sustanzi u li tiġi stabbilita Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ma jistgħux jintlaħqu suffiċjentement mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TrattatSkond il-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(131)

Ir-Regolament josserva d-drittijiet u l-prinċipji fundamentali li huma rikonoxxuti b'mod partikolari fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea (25). B'mod partikolari, ifittex li jiżgura konformità sħiħa mal-prinċipji ta' protezzjoni ambjentali u żvilupp sostenibbli garantiti mill-Artikolu 37 ta' dik il-Karta,

ADDOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

WERREJ

TITOLU 1

KWISTJONIJIET ĠENERALI 18

Kapitolu 1

Għan, kamp ta' applikazzjoni u applikazzjoni 18

Kapitolu 2

Definizzjonijiet u dispożizzjoni ġenerali 19

TITOLU II

REĠISTRAZZJONI TA' SUSTANZI 22

Kapitolu 1

Obbligu ġenerali tar-reġistrazzjoni u rekwiżiti ta' l-informazzjoni 22

Kapitolu 2

Sustanzi meqjusa bħala reġistrati 27

Kapitolu 3

L-obbligu tar-reġistrazzjoni, u r-rekwiżiti ta' l-informazzjoni għal ċerti tipi ta' sustanzi intermedji 28

Kapitolu 4

Dispożizzjonijiet komuni għar-reġistrazzjonijiet kollha 29

Kapitolu 5

Dispożizzjonijiet transizzjonali applikabbli għal sustanzi ta' introduzzjoni gradwali u għal sustanzi notifikati 31

TITOLU III

Il-KONDIVIŻJONI TA' DATA U L-EVITAR TA' TTESTJAR BLA BŻONN 32

Kapitolu 1

Objettivi u regoli ġenerali 32

Kapitolu 2

Regoli għal sustanzi li ma jkunux ta' introduzzjoni gradwali u għal reġistranti ta' sustanzi ta' introduzzjoni gradwali li ma rreġistrawx minn qabel 32

Kapitolu 3

Regoli għal sustanzi ta' introduzzjoni gradwali 33

TITOLU IV

INFORMAZZJONI FIL-KATINA TAL-PROVVISTA 35

TITOLU V

UTENTI DOWNSTREAM 37

TITOLU VI

VALUTAZZJONI 39

Kapitolu 1

Valutazzjoni tad-dossier 39

Kapitolu 2

Valutazzjoni tas-sustanza 40

Kapitolu 3

Valutazzjoni ta' sustanzi intermedji 42

Kapitolu 4

Dispożizzjonijiet komuni 42

TITOLU VII

AWTORIZZAZZJONI 44

Kapitolu 1

Ir-rekwiżit ta' awtorizzazzjoni 44

Kapitolu 2

L-għoti ta' awtorizzazzjonijiet 46

Kapitolu 3

Awtorizzazzjonijiet fil-katina tal-provvista 50

TITOLU VIII

RESTRIZZJONIJIET TAL-MANIFATTURA, TAT-TQEGĦID FIS-SUQ U TA' L-UŻU TA' ĊERTI SUSTANZI U PREPARATI PERIKOLUŻI 50

Kapitolu 1

Kwistjonijiet ġenerali 50

Kapitolu 2

Il-proċess tar-restrizzjonijiet 50

TITOLI IX

ĦLASIJIET U SPEJJEŻ 52

TITOLU X

L-Aġenzija 53

TITOLU XI

INVENTARJU TAL-KLASSIFIKAZZJONI U TA' L-ITTIKKETTAR 63

TITOLU XII

INFORMAZZJONI 64

TITOLU XIII

AWTORITAJIET KOMPETENTI 66

TITOLU XIV

INFURZAR 66

TITOLU XV

DISPOŻIZZJONIJIET TRANSIZZJONALI U FINALI 66

ANNESS I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-VALUTAZZJONI TA' SUSTANZI U GĦALL-PREPARAZZJONI TA' RAPPORTI DWAR IS-SIGURTÀ KIMIKA 72

ANNESS II

GWIDA GĦAT-TFASSIL TA' SKEDI TA' DATA TA' SIGURTÀ 84

ANNESS III

KRITERJI GĦAL SUSTANZI REĠISTRATI FI KWANTITAJIET BEJN 1 U 10 TUNNELLATI METRIĊI 93

ANNESS IV

EŻENZJONIJIET MILL-OBBLIGU TA' REĠISTRAZZJONI SKOND L-ARTIKOLU 2(7)(a) 94

ANNESS V

EŻENZJONIJIET MILL-OBBLIGU TA' REĠISTRAZZJONI SKOND L-ARTIKOLU 2(4) (b) 98

ANNESS VI

REKWIŻITI TA' INFORMAZZJONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 10 99

ANNESS VII

REKWIŻITI TA' INFORMAZZJONI STANDARD GĦAL SUSTANZI MANIFATTURATI JEW IMPORTATI FI KWANTITAJIET TA' TUNNELLATA METRIKA JEW AKTAR 103

ANNESS VIII

REKWIŻITI TA' INFORMAZZJONI STANDARD ADDIZZJONALI GĦAL SUSTANZI MANIFATTURATI JEW IMPORTATI FI KWANTITAJIET TA' 10 TUNNELLATI METRIĊI JEW AKTAR 107

ANNESS IX

REKWIŻITI ADDIZZJONALI TA' INFORMAZZJONI STANDARD GĦAL SUSTANZI MANIFATTURATI JEW IMPORTATI FI KWANTITAJIET TA' 100 TUNNELLATA METRIKA JEW AKTAR 111

ANNESS X

REKWIŻITI ADDIZZJONALI TA' INFORMAZZJONI STANDARD GĦAL SUSTANZI MANIFATTURATI JEW IMPORTATI FI KWANTITAJIET TA' 1 000 TUNNELLATA METRIKA JEW AKTAR 116

ANNESS XI

REGOLI ĠENERALI GĦALL-ADATTAMENT TAR-REĠIM TA' TTESTJAR STANDARD PREVIST FL-ANNESSI VII SA X 119

ANNESS XII

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI GĦAL UTENTI “DOWNSTREAM” GĦALL-VALUTAZZJONI TA' SUSTANZI U GĦALL-PREPARAZZJONI TA' RAPPORTI TA' SIGURTÀ KIMIKA 122

ANNESS XIII

KRITERJI GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI TA' SUSTANZI PERSISTENTI, BIJO-AKKUMULATTIVI U TOSSIĊI, U SUSTANZI PERSISTENTI ĦAFNA U BIJO-AKKUMULATTIVI ĦAFNA 124

ANNESS XIV

LISTA TA' SUSTANZI SUĠĠETTI GĦAL AWTORIZZAZZJONI 125

ANNESS XV

DOSSIERS 126

ANNESS XVI

ANALIŻI SOĊJO-EKONOMIKA 128

ANNESS XVII

RESTRIZZJONIJIET FUQ IL-MANIFATTURA, FUQ IT-TQEGĦID FIS-SUQ U FUQ L-UŻU TA' ĊERTI SUSTANZI, PREPARATI U OĠĠETTI PERIKOLUŻI 129

TITOLU I

KWISTJONIJIET ĠENERALI

KAPITOLU 1

Għan, kamp ta' applikazzjoni u applikazzjoni

Artikolu 1

Għan u Kamp ta' Applikazzjoni

1.   L-għan ta' dan ir-Regolament huwa li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent, inkluża l-promozzjoni ta' metodi alternattivi għall-istima ta' perikli ta' sustanzi, kif ukoll il-moviment liberu tas-sustanzi fis-suq intern filwaqt li tittejjeb il-kompetittività u l-innovazzjoni.

2.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi dispożizzjonijiet dwar sustanzi u preparati fis-sens ta' l-Artikolu 3. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw għall-manifattura, għat-tqegħid fis-suq jew għall-użu ta' tali sustanzi waħedhom, fi preparati jew f'oġġetti u għat-tqegħid fis-suq ta' preparati.

3.   Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq il-prinċipju li hija r-responsabbiltà tal-manifatturi, ta' l-importaturi u ta' l-utenti “downstream” li jiżguraw li huma jimmanifatturaw, iqiegħdu fis-suq, jew jużaw tali sustanzi li ma jolqtux b'mod ħażin is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent. Id-dispożizzjonijiet tiegħu huma msejsa fuq il-prinċipju tal-prekawzjoni.

Artikolu 2

Applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament ma japplikax għal:

(a)

sustanzi radjuattivi taħt il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom tat-13 ta' Mejju 1996 li tistabbilixxi standards bażiċi ta' sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema u tal-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li jiġu minn radjazzjoni jonizzanti (26);

(b)

sustanzi waħedhom, fi preparat jew f'oġġett, li jkunu suġġetti għal sorveljanza doganali, sakemm ma jkunu sottoposti għal ebda trattament jew proċessar, u li jkunu f'ħażna temporanja, jew f'żona ħielsa jew maħżen ħieles bl-iskop ta' l-esportazzjoni mill-ġdid, jew fi transitu;

(ċ)

sustanzi intermedji mhux iżolati;

(d)

it-trasport ta' sustanzi perikolużi u sustanzi perikolużi fi preparati perikolużi permezz tal-ferrovija, fit-triq, f'passaġġi fuq l-ima interni, bil-baħar jew bl-ajru.

2.   L-iskart kif definit fid-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (27), mhuwiex sustanza, preparat jew oġġett fis-sens ta' l-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament.

3.   L-Istati Membru jistgħu jippermettu eżenzjonijiet minn dan ir-Regolament f'każijiet speċifiċi għal ċerti sustanzi, waħedhom, fi preparat jew f'oġġett, fejn dan ikun meħtieġ fl-interessi tad-difiża.

4.   Dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għal dawn li ġejjin:

(a)

il-leġislazzjoni Komunitarja dwar il-post tax-xogħol u l-ambjent, inklużi d-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (28), id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis (29), id-Direttiva 98/24/KE, id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma (30) u d-Direttiva 2004/37/KE

(b)

id-Direttiva 76/768/KEE fir-rigward ta' l-ittestjar li jinvolvi annimali vertebrati fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' dik id-Direttiva.

5.   Id-dispożizzjonijiet tat-Titoli II, V, VI u VII ma għandhomx japplikaw meta s-sustanza tintuża:

(a)

fi prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem jew għall-użu veterinarju fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, tad-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunita' rigward il-prodotti mediċinali veterinarji (31) u d-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (32);

(b)

f'ikel jew f'għalf skond ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 inkluż l-użu:

(i)

bħala addittiv fi prodotti ta' l-ikel fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 89/107/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardaw l-addittivi ma' l-ikel awtorizzati għall-użu fl-oġġetti ta' l-ikel maħsuba għall-konsum mill-bniedem (33);

(ii)

bħala sustanza li tagħti t-togħma fi prodotti ta' l-ikel fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 88/388/KEE tat-22 ta' Ġunju 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-taħwir għall-użu fl-oġġetti ta' l-ikel u mal-materjali mis-sors għall-produzzjoni tagħhom (34) u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/217/KE tat-23 ta' Frar 1999 li taddotta reġistru ta' sustanzi tat-taħwir wżati ġewwa jew fuq oġġetti ta' l-ikel imfassal f'applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (35);

(iii)

bħala addittiv f'għalf fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fl-għalf ta' l-annimali (36);

(iv)

fin-nutrizzjoni ta' l-annimali fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 82/471/KEE tat-30 ta' Ġunju 1982 li tikkonċerna ċerti prodotti wżati fin-nutrizzjoni ta' l-annimali (37).

6.   Id-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV ma għandhomx japplikaw għall-preparati li ġejjin fl-istat lest, maħsub għall-utent finali:

(a)

prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem jew għall-użu veterinarju, fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 u tad-Direttiva 2001/82/KE u kif definit fid-Direttiva 2001/83/KE;

(b)

prodotti kosmetiċi kif definiti fid-Direttiva 76/768/KEE;

(ċ)

apparati mediċi li huma invażivi jew użati f'kuntatt fiżiku dirett mal-ġisem tal-bniedem sa fejn miżuri Komunitarji jkunu jistabbilixxu dispożizzjonijiet għall-klassifikazzjoni u l-ittikkettar ta' sustanzi u preparati perikolużi li jiżguraw l-istess livell ta' għoti u protezzjoni ta' informazzjoni bħad-Direttiva 1999/45/KE;

(d)

ikel jew prodotti ta' l-għalf konformi mar-Regolament (KE) Nru 178/2002 inkluż l-użu:

(i)

bħala addittiv fi prodotti ta' l-ikel fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 89/107/KEE;

(ii)

bħala sustanza li tagħti t-togħma fi prodotti ta' l-ikel fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 88/388/KEE u d-Deċiżjoni 1999/217/KE;

(iii)

bħala addittiv f'għalf fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003;

(iv)

fin-nutrizzjoni ta' l-annimali fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 82/471/KEE.

7.   Li ġejjin għandhom jiġu eżentati mit-Titoli II, V u VI:

(a)

sustanzi inklużi fl-Anness IV, billi hemm magħrufa informazzjoni suffiċjenti dwar dawn is-sustanzi sabiex ikunu kunsidrati bħala sustanzi li jikkawżaw riskju minimu minħabba l-proprjetajiet intrinsiċi tagħhom;

(b)

sustanzi koperti mill-Anness V, billi r-reġistrazzjoni hija meqjusa bħala mhux adegwata jew mhux meħtieġa għal dawn is-sustanzi u l-eżenzjoni tagħhom minn dawn it-Titoli ma tippreġudikax l-għanijiet ta' dan ir-Regolament;

(ċ)

sustanzi waħedhom jew fi preparati, reġistrati skond it-Titolu II, esportati mill-Komunità minn attur fil-katina tal-provvista u importati mill-ġdid fil-Komunità mill-istess attur jew attur ieħor fl-istess katina tal-provvista li juri li:

(i)

is-sustanza li qiegħda tiġi importata mill-ġdid tkun l-istess bħas-sustanza esportata;

(ii)

huwa ġie provdut bl-informazzjoni skond l-Artikoli 31 jew 32 dwar is-sustanza esportata.

(d)

sustanzi, waħedhom, fi preparati jew f'oġġetti, li ġew reġistrati skond it-Titolu II u li huma rkuprati fil-Komunità jekk:

(i)

is-sustanza li tirriżulta mill-proċess ta' rkupru tkun l-istess bħas-sustanza li ġiet reġistrata skond it-Titolu II; u

(ii)

l-informazzjoni meħtieġa taħt l-Artikoli 31 jew 32 relatata mas-sustanza li ġiet reġistrata skond it-Titolu II tkun disponibbli lill-istabbiliment li jwettaq l-irkupru.

8.   Is-sustanzi intermedji iżolati fuq il-post u s-sustanzi intermedji iżolati trasportati għandhom jiġu eżentati:

(a)

mill-Kapitolu 1 tat-Titolu II, bl-eċċezzjoni ta' l-Artikoli 8 u 9; u

(b)

mit-Titolu VII.

9.   Id-dispożizzjonijiet tat-Titoli II u VI ma għandhomx japplikaw għall-polimeri.

KAPITOLU 2

Definizzjonijiet u dispożizzjoni ġenerali

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

1.

sustanza: tfisser element kimiku u l-komposti tiegħu fl-istat naturali jew miksub bi kwalunkwe proċess ta' manifattura, inkluż kwalunkwe addittiv meħtieġ sabiex jippriżerva l-istabbiltà tiegħu u kwalunkwe impurità li tiġi mill-proċess użat, iżda eskluż kwalunkwe solvent li jista' jiġi separat mingħajr ma tkun milquta l-istabbiltà tas-sustanza jew tinbidel il-kompożizzjoni tagħha;

2.

preparat: tfisser taħlita jew soluzzjoni komposta minn żewġ sustanzi jew aktar;

3.

oġġett: tfisser prodott li waqt il-produzzjoni jingħata forma, wiċċ jew disinn speċjali li jiddeterminaw il-funzjoni tiegħu sa grad akbar milli tagħmel il-kompożizzjoni kimika tiegħu;

4.

produttur ta' oġġett: tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tipproduċi jew timmonta oġġett fi ħdan il-Komunità;

5.

polimeru: tfisser sustanza li tikkonsisti minn molekuli karatterizzati minn sekwenza ta' tip wieħed jew aktar ta' unitajiet monomeriċi. Tali molekuli għandhom ikollhom firxa ta' piżijiet molekulari fejn id-differenzi fil-piż molekulari jkun attribwibbli primarjament għad-differenzi fin-numru ta' unitajiet monomeriċi. Polimeru jkun fih dan li ġej:

(a)

maġġoranza ta' piż sempliċi ta' molekuli li jkun fih ta' l-anqas tliet unitajiet monomeriċi li jkunu marbuta b'mod kovalenti ma' ta' l-anqas unità monomerika oħra jew sustanza reattiva oħra;

(b)

anqas minn maġġoranza sempliċi ta' piż ta' molekuli ta' l-istess piż molekulari.

Fil-kuntest ta' din id-definizzjoni 'unità monomerika' tfisser il-forma li ġiet suġġetta għal reazzjoni ta' sustanza monomerika f'polimeru;

6.

monomeru: tfisser sustanza li kapaċi tifforma rabtiet kovalenti ma' sekwenza ta' molekuli simili jew dissimili taħt il-kondizzjonijiet tar-reazzjoni relevanti tal-formazzjoni tal-polimeri użati għall-proċess partikolari;

7.

reġistrant: tfisser il-manifattur jew l-importatur ta' sustanza jew il-produttur jew l-importatur ta' oġġett li jippreżenta reġistrazzjoni għal sustanza;

8.

manifattura: tfisser il-produzzjoni jew l-estrazzjoni ta' sustanzi fl-istat naturali;

9.

manifattur: tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fil-Komunità li timmanifattura xi sustanza fil-Komunità;

10.

importazzjoni: tfisser l-introduzzjoni fiżika fit-territorju doganali tal-Komunità;

11.

importatur: tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fil-Komunità li tkun responabbli għall-importazzjoni;

12.

tqegħid fis-suq: tfisser li tipprovdi jew li tagħmel disponibbli lil terzi, kemm bi ħlas jew mingħajr ħlas. L-importazzjoni għandha titqies bħala tqegħid fis-suq;

13.

utent “downstream”: tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fil-Komunità, minbarra l-manifattur jew l-importatur, li juża sustanza, kemm waħidha jew fi preparat, fl-attivitajiet industrijali jew professjonali tiegħu. Id-distributur jew il-konsumatur mhumiex utenti downstream. Re-importatur eżentat skond l-Artikolu 2(7)(ċ) għandu jitqies bħala utent downstream;

14.

distributur: tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fil-Komunità, inkluż bejjiegħ bl-imnut, li jaħżen u jqiegħed fis-suq sustanza, waħidha jew fi preparat, għal terzi biss;

15.

sustanza intermedja: tfisser sustanza li tkun manifatturata għal u kkonsmata fi jew użata għal proċessar kimiku sabiex tinbidel f'sustanza oħra (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ sintesi):

(a)

sustanza intermedja mhux iżolata tfisser sustanza intermedja li matul sintesi ma titneħħiex intenzjonalment (ħlief għall-kampjunament) mill-apparat li fih issir is-sintesi. Dan l-apparat jinkludi r-reċipjent tar-reazzjoni, l-apparat anċillari tiegħu, u kwalunkwe apparat li minnu jgħaddu s-sustanza jew sustanzi matul proċess ta' fluss kontinwu jew ta' lottijiet kif ukoll is-sistema tal-pajpijiet għat-trasferiment minn reċipjent għal ieħor għall-iskop ta' l-istadju li jmiss tar-reazzjoni, iżda jeskludi t-tankijiet jew ir-reċipjenti l-oħrajn li fihom jinħażnu s-sustanzi wara l-manifattura;

(b)

sustanza intermedja iżolata fuq il-post tfisser sustanza intermedja li ma tissodisfax il-kriterji ta' sustanza intermedja mhux iżolata u fejn il-manifattura tas-sustanza intermedja u s-sintesi ta' sustanza jew sustanzi oħra minn dik is-sustanza intermedja ssir fl-istess post, operata minn entità ġuridika waħda jew aktar;

(ċ)

sustanza intermedja iżolata trasportata tfisser sustanza intermedja li ma tissodisfax il-kriterji ta' sustanza intermedja mhux iżolata u trasportata bejn jew provduta lil postijiet oħra;

16.

post: tfisser lok uniku fejn, jekk ikun hemm aktar minn manifattur wieħed ta' sustanza jew sustanzi, ikunu kondiviżi ċerti infrastruttura u faċilitajiet;

17.

atturi: fil-katina tal-provvista tfisser il-manifatturi u/jew l-importaturi u/jew l-utenti “downstream” kollha f'katina ta' provvista;

18.

aġenzija: tfisser l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi kif stabbilita minn dan ir-Regolament

19.

awtorità: kompetenti tfisser l-awtorità jew l-awtoritajiet jew il-korpi stabbiliti mill-Istati Membri sabiex iwettqu l-obbligi li jirriżultaw minn dan ir-Regolament;

20.

sustanza ta' introduzzjoni gradwali: tfisser sustanza li tissodisfa mill-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

(a)

tkun elenkata fl-Inventarju Ewropew ta' sustanzi Kimiċi Kummerċjali Eżistenti (EINECS);

(b)

kienet manifatturata fil-Komunità, jew fil-pajjiżi li saru Membri ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 1995 jew fl-1 ta' Mejju 2004, iżda mhux imqiegħda fis-suq mill-manifattur jew l-importatur, mill-inqas darba fil-15-il sena qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, sakemm il-manifattur jew l-importatur ikollu prova dokumentata ta' dan;

(ċ)

tqiegħdet fis-suq fil-Komunità, jew fil-pajjiżi li ssieħbu ma' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 1995 jew fl-1 ta' Mejju 2004, qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament mill-manifattur jew l-importatur u kienet meqjusa bħala notifikata skond l-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 67/548/KEE, iżda ma tissodisfax id-definizzjoni ta' polimeru kif disposta f'dan ir-Regolament, sakemm il-manifattur jew l-importatur ikollu prova dokumentata ta' dan.

21.

sustanza notifikata: tfisser sustanza li għaliha tkun ġiet preżentata notifika u li tkun tista' titqiegħed fis-suq skond id-Direttiva 67/548/KEE;

22.

riċerka u żvilupp orjentati lejn prodotti u proċessi: tfisser kwalunkwe żvilupp xjentifiku relatat l-iżvilupp ta' prodott, ma' l-iżvilupp ulterjuri ta' sustanza, waħidha, fi preparati jew f'oġġetti li fil-kors tiegħu jintużaw provi pilota ta' l-impjant jew tal-produzzjoni sabiex jiġi żviluppat il-proċess tal-produzzjoni u/jew sabiex jiġu ttestjati l-oqsma ta' l-applikazzjoni tas-sustanza;

23.

riċerka u żvilupp xjentifiċi: tfisser kwalunkwe sperimentazzjoni xjentifika, analiżi jew riċerka kimika li ssir taħt kondizzjonijiet kontrollati f'volum ta' anqas minn tunnellata metrika fis-sena;

24.

użu: tfisser kwalunkwe proċessar, formulazzjoni, konsum, ħażna, żamma, trattament, mili f'kontenituri, trasferiment minn kontenitur għall-ieħor, taħlit, produzzjoni ta' oġġett jew kwalunkwe utilizzazzjoni oħra;

25.

użu tar-reġistrant stess: tfisser użu industrijali jew professjonali mir-reġistrant;

26.

użu identifikat: tfisser l-użu ta' sustanza waħidha jew fi preparat, jew użu ta' preparat, maħsub minn attur fil-katina tal-provvista, inkluż l-użu minnu stess, jew li ġie mgħarraf lilu bil-miktub minn utent “downstream” immedjat;

27.

rapport sħiħ ta' studju: tfisser deskrizzjoni sħiħa u komprensiva ta' l-attività mwettqa sabiex tiġi ġġenerata l-informazzjoni. Dan ikopri d-dokument xjentifiku sħiħ kif pubblikat fil-letteratura li tiddeskrivi l-istudju li sar jew ir-rapport sħiħ, preparat mill-entità ta' l-ittestjar, li jiddeskrivi l-istudju li sar;

28.

sommarju robust ta' l-istudju: tfisser sommarju dettaljat ta' l-objettivi, tal-metodi, tar-riżultati u tal-konklużjonijiet ta' rapport sħiħ ta' studju li jagħti informazzjoni suffiċjenti sabiex issir valutazzjoni indipendenti ta' l-istudju li jimminimizza l-bżonn ta' konsultazzjoni tar-rapport sħiħ ta' l-istudju;

29.

sommarju ta' l-istudju: tfisser sommarju ta' l-objettivi, tal-metodi, tar-riżultati u tal-konklużjonijiet ta' rapport sħiħ ta' l-istudju, li jipprovdi informazzjoni suffiċjenti sabiex issir valutazzjoni tar-relevanza ta' l-istudju;

30.

fis-sena: tfisser f'kull sena kalendarja, ħlief jekk jiġi indikat mod ieħor. Għal sustanzi introdotti gradwalment li jkunu ġew importati jew manifatturati għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi, il-kwantitajiet fis-sena għandhom jiġu kkalkulati fuq il-bażi tal-produzzjoni medja jew tal-volum ta' importazzjonijiet għat-tliet snin kalendarji preċedenti;

31.

restrizzjoni: tfisser kwalunkwe kondizzjoni għal jew projbizzjoni tal-manifattura, l-użu jew it-tqegħid fis-suq;

32.

fornitur: ta' sustanza jew preparat tfisser kwalunkwe manifattur, importatur, utent “downstream” jew distributur li jqiegħed fis-suq sustanza, waħidha jew fi preparat, jew preparat;

33.

fornitur ta' oġġett: tfisser kwalunkwe produttur jew importatur ta' oġġett, distributur jew attur ieħor fil-katina ta' forniment li jqiegħdu oġġett fis-suq.

34.

riċevitur ta' sustanza jew ta' preparat: tfisser utent “downstream” jew distributur li jiġi fornut b'sustanza jew preparat;

35.

riċevitur ta' oġġett: tfisser utent industrijali jew professjonali jew distributur li jiġi fornut b'oġġett iżda ma jinkludix il-konsumaturi.

36.

SME: tfisser intrapriżi żgħar u ta' daqs medju kif definiti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju (38);

37.

xenarju ta' espożizzjoni: tfisser il-grupp ta' kondizzjonijiet, inklużi kondizzjonijiet operattivi u miżuri ta' l-immaniġġar tar-riskji, li jiddeskrivu kif is-sustanza tiġi manifatturata jew użata matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħha u kif il-manifattur jew l-importatur jikkontrolla, jew jirrakkomanda lill-utenti “downstream” sabiex jikkontrollaw, l-espożizzjoni għall-bniedem u l-ambjent. Dawn ix-xenarji ta' espożizzjoni jistgħu jkopru proċess jew użu speċifiku wieħed jew diversi proċessi jew użi kif meħtieġ;

38.

kategorija ta' użu u ta' espożizzjoni: tfisser xenarju ta' espożizzjoni li jkopri firxa wiesgħa ta' proċessi jew użi, fejn il-proċessi jew użi jkunu komunikati, bħala minimu, f'termini ta' deskrizzjoni ġenerali qasira dwar l-użu;

39.

sustanzi li jinsabu fin-natura: tfisser sustanza li teżisti bħala tali b'mod naturali, mhux proċessata jew proċessata biss b'mezzi manwali, mekkaniċi jew gravitazzjonali, bit-taħlil fl-ilma, bil-flotazzjoni, bl-estrazzjoni bl-ilma, bid-distillazzjoni bil-fwar jew billi tissaħħan biss sabiex jitneħħa l-ilma, jew li tiġi estratta mill-arja bi kwalunkwe mezz;

40.

sustanza mhux modifikata b'mod kimiku: tfisser sustanza li l-istruttura kimika tagħha tibqa' mhux mibdula, anke jekk tkun għaddiet minn proċess jew trattament kimiku, jew trasformazzjoni mineraloġika fiżika, per eżempju sabiex jitneħħew l-impuritajiet;

41.

liga: tfisser materjal metalliku, omoġenju fuq skala makroskopika, li jikkonsisti f'żewġ elementi jew aktar magħqudin b'tali mod li ma jistgħux jiġu sseparati malajr b'mezzi mekkaniċi.

Artikolu 4

Dispożizzjoni ġenerali

Kwalunkwe manifattur, importatur, jew fejn relevanti utent downstream, jista', waqt li jżomm responsabbiltà sħiħa għall-konformità ma' l-obbligi tiegħu taħt dan ir-Regolament, jaħtar terz bħala rappreżentant tiegħu għall-proċedimenti kollha taħt l-Artikolu 11, l-Artikolu 19, it-Titolu III u l-Artikolu 51 li jinvolvu diskussjonijiet ma' manifatturi, importaturi, jew fejn relevanti utenti downstream. F'dawn il-każijiet, l-identità ta' manifattur jew importatur jew utent “downstream” li jkun ħatar rappreżentant ma għandhiex normalment tiġi żvelata mill-Aġenzija lil manifatturi, importaturi, jew fejn relevanti utenti “downstream” oħrajn.

TITOLU II

REĠISTRAZZJONI TA' SUSTANZI

KAPITOLU 1

Obbligu ġenerali ta' reġistrazzjoni u rekwiżiti ta' l-informazzjoni

Artikolu 5

Ebda data, ebda suq

Suġġett għall-Artikoli 6, 7, 21 u 23, is-sustanzi waħedhom, fi preparati jew f'oġġetti ma għandhomx jiġu manifatturati fil-Komunità jew imqegħdin fis-suq sakemm ma jkunux ġew reġistrati skond id-dispożizzjonijiet relevanti ta' dan it-Titolu fejn dan ikun meħtieġ.

Artikolu 6

Obbligu ġenerali sabiex ikunu reġistrati sustanzi waħedhom jew fi preparati

1.   Ħlief fejn dan ir-Regolament jgħid mod ieħor, kull manifattur jew importatur ta' sustanza, waħidha jew fi preparat wieħed jew aktar, fi kwantitajiet ta' tunnellata metrika jew aktar kull sena għandu jippreżenta reġistrazzjoni lill-Aġenzija.

2.   Għall-monomeri li jintużaw bħala sustanzi intermedji iżolati fuq il-post jew sustanzi intermedji iżolati trasportati, l-Artikoli 17 u18 ma għandhomx japplikaw.

3.   Kull manifattur jew importatur ta' polimeru għandu jippreżenta reġistrazzjoni lill-Aġenzija għas-sustanza jew sustanzi monomeriċi jew kwalunkwe sustanza oħra, li ma jkunux diġà ġew reġistrati minn attur 'il fuq fil-katina tal-provvista, jekk ikunu sodisfatti iż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-polimeru fih 2 % piż b'piż (w/w) jew aktar ta' tali sustanza jew sustanzi monomeriċi jew sustanzi oħra fil-forma ta' unitajiet monomeriċi u sustanza jew sustanzi kimikament marbuta;

(b)

il-kwantità totali ta' tali sustanza jew sustanzi monomeriċi jew sustanzi oħra tikkostitwixxi tunnellata metrika jew aktar kull sena.

4.   Il-preżentazzjoni għal reġistrazzjoni għandha tkun akkumpanjata mill-ħlas meħtieġ skond it-Titolu IX.

Artikolu 7

Reġistrazzjoni u notifika ta' sustanzi f'oġġetti

1.   Kull produttur jew importatur ta' oġġetti għandu jippreżenta reġistrazzjoni lill-Aġenzija għal kull sustanza li jkun hemm f'dawk l-oġġetti, jekk ikunu sodisfatti ż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

is-sustanza tkun preżenti f'dawk l-oġġetti fi kwantitajiet li jikkostitwixxu total ta' aktar minn tunnellata metrika kull produttur jew importatur kull sena;

(b)

is-sustanza tkun intiża li tiġi rilaxxata taħt kondizzjonijiet ta' l-użu li jkunu normalment jew raġonevolment prevedibbli.

Il-preżentazzjoni għal reġistrazzjoni għandha tkun akkumpanjata mill-ħlas meħtieġ skond it-Titolu IX.

2.   Kull produttur jew importatur ta' oġġetti għandu jinnotifika lill-Aġenzija, skond il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, jekk sustanza tissodisfa l-kriterji fl-Artikolu 57 u tkun identifikata skond l-Artikolu 59(1), jekk ikunu sodisfatti ż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

is-sustanza tkun preżenti f'dawk l-oġġetti fi kwantitajiet li jikkostitwixxu total ta' aktar minn tunnellata metrika kull produttur jew importatur kull sena;

(b)

is-sustanza tkun preżenti f'dawk l-oġġetti f'konċentrazzjoni ta' aktar minn 0,1 % piż b'piż (w/w).

3.   Il-paragrafu 2 ma għandux japplika fejn il-produttur jew importatur jista' jeskludi l-espożizzjoni għall-bnedmin jew għall-ambjent taħt kondizzjonijiet ta' l-użu li jkunu normalment jew raġonevolment prevedibbli inkluż ir-rimi. F'dawn il-każijiet, il-produttur jew importatur għandu jipprovdi istruzzjonijiet adatti lir-riċevitur ta' l-oġġett.

4.   L-informazzjoni li trid tiġi notifikata għandha tinkludi dan li ġej:

(a)

l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-produttur jew l-importatur kif speċifikat fit-Taqsima 1 ta' l-Anness VI, bl-eċċezzjoni tas-siti tagħhom stess ta' l-użu;

(b)

in-numru jew numri ta' reġistrazzjoni msemmija fl-Artikolu 20(1), jekk disponibbli;

(ċ)

l-identità tas-sustanza kif speċifikat fit-Taqsimiet 2.1 sa 2.3.4 ta' l-Anness VI;

(d)

il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew sustanzi kif speċifikat fit-Taqsimiet 4.1 u 4.2 ta' l-Anness VI;

(e)

deskrizzjoni fil-qosor ta' l-użu/i tas-sustanza jew sustanzi fl-oġġett kif speċifikat fit-Taqsima 3.5 ta' l-Anness VI u ta' l-użi ta' l-oġġett jew oġġetti;

(f)

il-limiti tat-tunnellaġġ tas-sustanza jew sustanzi, bħal tunnellata metrika waħda sa għaxar tunnellati metriċi, għaxar tunnellati metriċi sa mitt tunnellata metrika, et cetera.

5.   L-Aġenzija tista' tieħu deċiżjonijiet li jesiġu li l-produtturi jew l-importaturi ta' oġġetti jippreżentaw reġistrazzjoni, skond dan it-Titolu, għal kwalunkwe sustanza f'dawk l-oġġetti, jekk ikunu sodisfatti il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

is-sustanza tkun preżenti f'dawk l-oġġetti fi kwantitajiet li jikkostitwixxu total ta' aktar minn tunnellata metrika kull produttur jew importatur kull sena;

(b)

l-Aġenzija ikollha raġuni sabiex tissuspetta li:

(i)

is-sustanza tkun rilaxxata mill-oġġetti, u

(ii)

ir-rilaxx tas-sustanza mill-oġġetti jirrappreżenta riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent;

(ċ)

is-sustanza ma tkunx suġġetta għall-paragrafu 1.

Il-preżentazzjoni għal reġistrazzjoni għandha tkun akkumpanjata mill-ħlas meħtieġ skond it-Titolu IX.

6.   Il-paragrafi 1 sa 5 ma għandhomx japplikaw għal sustanzi li diġà ġew reġistrati għal dak l-użu.

7.   Mill-1 ta' Ġunju 2011 il-paragrafi 2, 3 u 4 għandhom japplikaw sitt xhur wara li sustanza tiġi identifikata skond l-Artikolu 59(1).

8.   Kwalunkwe miżura għall-implementazzjoni tal-paragrafi 1 sa 7 għandha tiġi adottata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(3).

Artikolu 8

Rappreżentant uniku ta' manifattur mhux Komunitarju

1.   Persuna fiżika jew ġuridika stabbilita barra l-Komunità li timmanifattura xi sustanza waħidha, fi preparati jew f'oġġetti, li tifformula preparat jew tipproduċi oġġett li jiġi importat fil-Komunità tista' bi ftehim reċiproku taħtar persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fil-Komunità sabiex twettaq, bħala l-uniku rappreżentant tagħha, l-obbligi imposti fuq l-importaturi taħt dan it-Titolu.

2.   Ir-rappreżentant għandu jikkonforma wkoll ma' l-obbligi l-oħrajn kollha ta' l-importaturi taħt dan ir-Regolament. Għal dan il-għan, huwa għandu jkollu esperjenza suffiċjenti fit-trattament prattiku ta' sustanzi u ta' l-informazzjoni relatata magħhom u, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 36, għandu jżomm disponibbli, u aġġornata, informazzjoni dwar il-kwantitajiet importati u l-klijenti li lilhom ikun sar bejgħ, kif ukoll informazzjoni dwar il-provvista ta' l-aħħar aġġornament ta' l-iskeda ta' data ta' sigurtà imsemmija fl-Artikolu 31.

3.   Jekk rappreżentant jiġi maħtur skond il-paragrafi 1 u 2, il-manifattur mhux Komunitarju għandu javża lill-importatur jew importaturi fl-istess katina ta' provvista bil-ħatra. Dawn l-importaturi għandhom jitqiesu bħala utenti “downstream” għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Eżenzjoni mill-obbligu ġenerali ta' reġistrazzjoni għar-riċerka u żvilup orjentati lejn prodotti u proċessi (PPORD)

1.   L-Artikoli 5, 6, 7, 17, 18 u 21 ma għandhomx japplikaw għal perjodu ta' ħames snin għal sustanza manifatturata fil-Komunità jew importata għall-finijiet ta' riċerka u żvilupp orjentati lejn prodotti u proċessi minn manifattur jew importatur jew produttur ta' oġġetti, waħdu jew f'koperazzjoni ma' klijenti elenkati u fi kwantità li tkun limitata għall-fini tar-riċerka u ta' l-iżvilupp orjentati lejn prodotti u proċessi.

2.   Għall-fini tal-paragrafu 1, il-manifattur jew l-importatur jew il-produttur ta' oġġetti għandu javża lill-Aġenzija bl-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-identità tal-manifattur jew ta' l-importatur jew tal-produttur ta' oġġetti kif speċifikat fit-Taqsima 1 ta' l-Anness VI;

(b)

l-identità tas-sustanza, kif speċifikat fit-Taqsima 2 ta' l-Anness VI;

(ċ)

il-klassifikazzjoni tas-sustanza, kif speċifikat fit-Taqsima 4 ta' l-Anness VI, jekk hemm;

(d)

il-kwantità stmata kif speċifikat fit-Taqsima 3.1 ta' l-Anness VI;

(e)

il-lista ta' klijenti msemmija fil-paragrafu 1, inkluż l-ismijiet u l-indirizzi tagħhom.

In-notifika għandha tkun akkumpanjata mill-ħlas meħtieġ skond it-Titolu IX.

Il-perjodu stabbilit fil-paragrafu 1 għandu jibda mal-wasla tan-notifika għand l-Aġenzija.

3.   L-Aġenzija għandha tivverifika l-kompletezza ta' l-informazzjoni provduta min-notifikatur u għandu japplika l-Artikolu 20(2) adattat kif meħtieġ. L-Aġenzija għandha tassenja numru lin-notifika u data tan-notifika, li għandha tkun id-data tar-riċevuta tan-notifika għand l-Aġenzija, u għandha minnufih tibgħat dak in-numru u d-data lill-manifattur, jew lill-importatur, jew lill-produttur ta' oġġetti, konċernat. L-Aġenzija għandha tibgħat din l-informazzjoni lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat jew Stati Membri konċernati.

4.   L-Aġenzija tista' tiddeċiedi li timponi kondizzjonijiet bl-iskop li tiżgura li s-sustanza jew il-preparat jew l-oġġett li fih tkun inkorporata s-sustanza jiġu trattati biss mill-persunal tal-klijenti elenkati, imsemmija fil-paragrafu 2(e) f'kondizzjonijiet raġonevolment kontrollati, skond ir-rekwiżiti tal-leġislazzjoni għall-protezzjoni tal-ħaddiema u ta' l-ambjent, u ma jkunux disponibbli għall-pubbliku ġenerali f'ebda waqt la waħidhom, lanqas fi preparat jew oġġett, u li l-kwantitajiet li jifdal jinġabru mill-ġdid sabiex jintremew wara l-perjodu ta' l-eżenzjoni.

F'tali każijiet, l-Aġenzija tista' titlob lin-notifikatur jipprovdi informazzjoni addizzjonali li tkun meħtieġa.

5.   Fin-nuqqas ta' xi indikazzjoni għall-kuntrarju, il-manifattur jew l-importatur tas-sustanza jew il-produttur jew l-importatur ta' oġġetti jista' jimmanifattura jew jimporta s-sustanza jew jipproduċi jew jimporta l-oġġetti mhux qabel ġimagħtejn wara n-notifika.

6.   Il-manifattur jew l-importatur jew il-produttur ta' oġġetti għandu jikkonforma ma' kwalunkwe kondizzjoni imposta mill-Aġenzija skond il-paragrafu 4.

7.   L-Aġenzija tista' tiddeċiedi li testendi l-perjodu ta' l-eżenzjoni ta' ħames snin b'perjodu massimu ieħor ta' ħames snin jew fil-każ ta' sustanzi li jkollhom jintużaw esklussivament fl-iżvilupp ta' prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem jew għall-użu veterinarju, jew għal sustanzi li ma jitqiegħdux fis-suq, għal perjodu massimu ieħor ta' għaxar snin, fuq talba jekk il-manifattur jew l-importatur il-produttur ta' oġġetti jista' juri li tali estensjoni tkun ġustifikata mill-programm ta' riċerka u ta' żvilupp.

8.   L-Aġenzija għandha minnufih tikkomunika kwalunkwe abbozz ta' deċiżjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru li fih isir il-manifattura, l-importazzjoni, il-produzzjoni jew ir-riċerka orjentata lejn prodotti u proċessi.

Meta tieħu d-deċiżjonijiet previsti fil-paragrafi 4 u 7, l-Aġenzija għandha tieħu kont ta' kwalunkwe kumment li jkun sar minn tali awtoritajiet kompetenti.

9.   L-Aġenzija u l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri konċernati għandhom dejjem iżommu bħala kunfidenzjali l-informazzjoni preżentata skond il-paragrafi 1 sa 8.

10.   Jista' jitressaq appell, skond l-Artikoli 91, 92 u 93, mid-deċiżjonijiet ta' l-Aġenzija skond il-paragrafi 4 u 7 ta' d, an l-Artikolu.

Artikolu 10

Informazzjoni li għandha tiġi preżentata għall-finijiet ġenerali ta' reġistrazzjoni

Reġistrazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 6 jew mill-Artikolu 7(1) jew (5) għandha tinkludi l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

dossier tekniku li jinkludi:

(i)

l-identità tal-manifattur(i) jew importatur(i) kif speċifikat fit-Taqsima 1 ta' l-Anness IV;

(ii)

l-identità tas-sustanza kif speċifikat fit-Taqsima 2 ta' l-Anness IV;

(iii)

informazzjoni dwar il-manifattura u l-użu(i) tas-sustanza kif speċifikat fit-Taqsima 3 ta' l-Anness VI; din l-informazzjoni għandha tirrapreżenta l-użu jew użi identifikati kollha mir-reġistrant. Din l-informazzjoni tista' tinkludi, jekk ir-reġistrant iqis dan ikun xieraq, il-kategoriji relevanti ta' użu u espożizzjoni;

(iv)

il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanza kif speċifikat fit-Taqsima 4 ta' l-Anness VI;

(v)

gwida dwar l-użu sikur tas-sustanza kif speċifikat fit-Taqsima 5 ta' l-Anness VI;

(vi)

sommarji ta' studju ta' l-informazzjoni derivata mill-applikazzjoni ta' l-Annessi V sa XI;

(vii)

sommarji robusti ta' studju ta' l-informazzjoni derivata mill-applikazzjoni ta' l-Annessi V sa XI, jekk meħtieġa taħt l-Anness I;

(viii)

indikazzjoni ta' liema informazzjoni preżentata taħt (iii), (iv), (vi), (vii) jew taħt is-subparagrafu (b) ġiet riveduta minn assessur magħżul mill-manifattur jew l-importatur u li jkollu l-esperjenza adegwata;

(ix)

proposti għall-ittestjar fejn elenkati fl-Annessi IX u X;

(x)

għal sustanzi fi kwantitajiet ta' minn 1 sa 10 tunnellati metriċi, informazzjoni dwar l-espożizzjoni kif speċifikat fit-Taqsima 6 ta' l-Anness IV;

(xi)

talba dwar liema informazzjoni fl-Artikolu 119(2) il-manifattur jew l-importatur iqis li ma għandhiex tkun disponibbli fuq l-Internet skond l-Artikolu 77(2)(e), inkluża ġustifikazzjoni dwar ir-raġuni għaliex il-pubblikazzjoni tista' tkun ta' ħsara għall-interessi kummerċjali tiegħu jew ta' kwalunkwe parti oħra konċernata.

Ħlief fil-każijiet koperti mill-Artikolu 25(3), mill-Artikolu 27(6) jew mill-Artikolu 30(3), ir-reġistrant għandu jkollu pussess leġittimu ta' jew ikollu permess sabiex jirriferi għar-rappori sħiħ ta' l-istudju, imqassar taħt (vi) u (vii) għall-iskop ta' reġistrazzjoni

(b)

rapport ta' sigurtà kimika meta meħtieġ taħt l-Artikolu 14, fil-format speċifikat fl-Anness I. It-Taqsimiet relevanti ta' dan ir-rapport jistgħu jinkludu, jekk meqjus xieraq mir-reġistrant, il-kategoriji relevanti ta' użu u espożizzjoni.

Artikolu 11

Preżentazzjoni konġunta ta' data minn reġistranti multipli

1.   Meta sustanza tkun intiża li tkun manifatturata fil-Komunità minn manifattur wieħed jew aktar u/jew importata minn importatur wieħed jew aktar, u/jew tkun suġġetta għar-reġistrazzjoni skond l-Artikolu 7, għandu japplika dan li ġej.

Suġġett għall-paragrafu 3, l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 10(a)(iv), (vi), (vii) u (ix), u kwalunkwe indikazzjoni relevanti taħt l-Artikolu 10(a)(viii) għandha l-ewwel tiġi preżentata mir-reġistrant wieħed li jaġixxi bil-ftehim tar-reġistrant(i) l-ieħor/l-oħrajn li jagħtu l-kunsens tagħhom (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “ir-reġistrant prinċipali”).

Kull reġistrant għandu sussegwentement jippreżenta separatament l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 10(a)(i), (ii), (iii) u (x), u kull dikjarazzjoni relevanti taħt l-Artikolu 10(a)(viii).

Ir-reġistranti jistgħu jiddeċiedu huma stess jekk jippreżentawx l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 10(a)(v) u (b) u kwalunkwe indikazzjoni relevanti taħt l-Artikolu 10(a)(viii) separatament jew jekk għandux ikun manifattur jew importatur wieħed li jippreżenta din l-informazzjoni għan-nom ta' l-oħrajn.

2.   Kull reġistrant jeħtieġ li jikkonforma biss mal-paragrafu 1 fir-rigward tal-punti ta' informazzjoni speċifikati fl-Artikolu 10(a)(iv), (vi), (vii) u (ix) li huma meħtieġa għall-finijiet ta' reġistrazzjoni fil-limiti tat-tunnellaġġ tiegħu skond l-Artikolu 12.

3.   Reġistrant jista' jippreżenta separatament l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 10(a)(iv), (vi), (vii) jew (ix) jekk:

(a)

tkun spiża sproporzjonata għalih li jippreżenta din l-informazzjoni b'mod konġunt; jew

(b)

il-preżentazzjoni konġunta ta' l-informazzjoni twassal għal żvelar ta' informazzjoni li huwa jikkonsidra kummerċjalment sensittiva u li aktarx tikkawżalu ħsara kummerċjali sostanzjali; jew

(ċ)

huwa ma jaqbilx mar-reġistrant prinċipali dwar l-għażla ta' din l-informazzjoni.

Jekk ikunu japplikaw il-punti (a), (b) jew (ċ), ir-reġistrant għandu jippreżenta flimkien mad-dossier, spjegazzjoni għaliex l-ispejjeż ikunu sproporzjonati, għaliex l-iżvelar ta' l-informazzjoni aktarx kien se jwassal għal ħsara kummerċjali sostanzjali jew in-natura tan-nuqqas ta' ftehim, skond il-każ.

4.   Il-preżentazzjoni għal reġistrazzjoni għandha tkun akkumpanjata mill-ħlas meħtieġ skond it-Titolu IX.

Artikolu 12

Informazzjoni li għandha tiġi preżentata skond it-tunnellaġġ

1.   Id-dossier tekniku msemmi fl-Artikolu 10(a) għandu jinkludi taħt il-punti (vi) u (vii) ta' dik id-dispożizzjoni l-informazzjoni kollha fiżikokimika, tossikoloġika u ekotossikoloġika li tkun relevanti u disponibbli għar-reġistrant u bħala minimu dan li ġej:

(a)

l-informazzjoni speċifikata fl-Anness VII għal sustanzi li m'humiex ta' introduzzjoni gradwali, u għal sustanzi ta' introduzzjoni gradwali li jissodisfaw wieħed mill-kriterji jew it-tnejn speċifikati fl-Anness III, manifatturati jew importati fi kwantitajiet ta' tunnellata metrika waħda jew aktar fis-sena għal kull manifattur jew importatur;

(b)

l-informazzjoni dwar il-proprjetajiet fiżikokimiċi speċifikati fl-Anness VII, Taqsima 7 għal sustanzi ta' introduzzjoni gradwali manifatturati jew importati fi kwantitajiet ta' tunnellata metrika jew aktar fis-sena għal kull manifattur jew importatur li ma jissodisfaw l-ebda kriterju speċifikat fl-Anness III;

(ċ)

l-informazzjoni speċifikata fl-Annessi VII u VIII għal sustanzi manifatturati jew importati fi kwantitajiet ta' 10 tunnellati metriċi jew aktar kull sena għal kull manifattur jew importatur;

(d)

l-informazzjoni speċifikata fl-Annessi VII u VIII u l-proposti dwar ittestjar għall-għoti ta' l-informazzjoni speċifikata fl-Anness X għal sustanzi manifatturati jew importati fi kwantitajiet ta' 100 tunnellata metrika jew aktar kull sena kull manifattur jew importatur;

(e)

l-informazzjoni speċifikata fl-Annessi VII u VIII u l-proposti dwar ittestjar għall-għoti ta' l-informazzjoni speċifikata fl-Annessi IX u X għal sustanzi manifatturati jew importati fi kwantitajiet ta' 1 000 tunnellata metrika jew aktar kull sena għal kull manifattur jew importatur.

2.   Malli l-kwantità ta' sustanza għal kull manifattur jew importatur li tkun diġà ġiet reġistrata tilħaq il-limitu operattiv ta' tunnellaġġ li jkun imiss, il-manifattur jew l-importatur għandu jinforma immedjatament lill-Aġenzija dwar l-informazzjoni addizzjonali li huwa jkun jeħtieġ taħt il-paragrafu 1. L-Artikolu 26(3) u (4), għandu japplika adattat skond il-bżonn.

3.   Dan l-Artikolu għandu japplika għal produtturi ta' oġġetti u adattat kif meħtieġ.

Artikolu 13

Rekwiżiti ġenerali għall-ġenerazzjoni ta' informazzjon dwar il-proprjetajiet intrinsiċi ta' sustanzi

1.   Minbarra b'testijiet, l-informazzjoni dwar il-proprjetajiet intrinsiċi tas-sustanzi tista' tiġi ġenerata permezz ta' mezzi oħra, sakemm jintlaħqu l-kondizzjonijiet stipulati fl-Anness XI. B'mod partikolari għat-tossiċità fir-rigward tal-bniedem, għandha tkun ġenerata informazzjoni kull meta jkun possibbli permezz ta' mezzi diversi minn testijiet fuq l-annimali vertebrati, permezz ta' l-użu ta' metodi alternattivi, pereżempju metodi in vitro, jew ta' mudelli tar-relazzjoni struttura-attività kwalitattiva jew kwantitattiva jew minn informazzjoni minn sustanzi relatati strutturalment (raggruppament jew read-across), sakemm ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet disposti fl-Anness XI. L-ittestjar skond l-Anness VIII, Taqsima 8.6 u 8.7, l-Anness IX u l-Anness X jista' jiġi ommess fejn dan ikun ġustifikat permezz ta' informazzjoni dwar l-espożizzjoni u miżuri implementati ta' l-immaniġġar tar-riskji kif speċifikat fl-Anness XI, Taqsima 3.

2.   Dawn il-metodi għandhom ikunu riveduti u mtejba regolarment bil-għan li jitnaqqas l-ittestjar fuq l-annimali vertebrati u jitnaqqas in-numru ta' annimali involuti. Il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati relevanti, għandha, mill-aktar fis, tagħmel proposta, jekk ikun il-każ, sabiex jiġi emendat ir-Regolament tal-Kummissjoni dwar metodi ta' ttestjar adottat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(4), u l-Annessi ta' dan ir-Regolament, jekk relevanti, sabiex jiġi sostitwit, imnaqqas jew perfezzjonat l-ittestjar fuq l-annimali. L-emendi għal dak ir-Regolament tal-Kummissjoni għandhom jiġu adottati skond il-proċedura speċifikata fil-paragrafu 3 u l-emendi għall-Annessi ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 131.

3.   Fejn ikunu meħtieġa testijiet fuq sustanzi sabiex tiġi ġenerata informazzjoni dwar il-proprjetajiet intrinsiċi tas-sustanzi, dawn għandhom isiru skond il-metodi tat-test disposti f'Regolament tal-Kummissjoni jew skond metodi ta' ttestjar oħra internazzjonali rikonoxxuti bħala adegwati mill-Kummissjoni jew mill-Aġenzija . Il-Kummissjoni għandha tadotta dak ir-Regolament, imfassal sabiex jemenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissuplimentah, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(4).

L-informazzjoni dwar il-proprjetajiet intrinsiċi tas-sustanzi tista' tiġi ġenerata skond il-metodi tat-testijiet oħrajn sakemm ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet disposti fl-Anness XI.

4.   It-testijiet u l-analiżi ekotossikoloġiċi u tossikoloġiċi għandhom isiru b'konformità mal-prinċipji tal-prattika tajba fil-laboratorju previsti fid-Direttiva 2004/10/KEE jew ma' standards internazzjonali oħrajn rikonoxxuti bħala ekwivalenti mill-Kumissjoni jew mill-Aġenzija u mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 86/609/KEE, jekk applikabbli.

5.   Jekk sustanza tkun diġà ġiet reġistrata, reġistrant ġdid għandu jkollu d-dritt li jagħmel referenza għall-istudji sommarji jew l-istudji sommarji robusti, għall-istess sustanza preżentata preċedentement, sakemm huwa jkun jista' juri li s-sustanza li huwa issa jkun qiegħed jirreġistra tkun l-istess bħal dik li reġistrata qabel, inkluż il-grad tal-purità u n-natura ta' l-impuritajiet, u li r-reġistrant jew reġistranti preċedenti taw permess sabiex issir referenza għar-rapporti sħaħ ta' studju għall-iskop tar-reġistrazzjoni.

Reġistrant ġdid ma għandux jagħmel referenza għal tali studji sabiex jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa fit-Taqsima 2 ta' l-Anness VI.

Artikolu 14

Ir-rapport ta' sigurtà kimika u l-obbligi ta' l-applikazzjoni u r-rakkomandazjoni ta' miżuri tat-tnaqqis tar-riskji

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 tad-Direttiva 98/24/KE, għandha ssir valutazzjoni tas-sigurtà kimika u jitlesta rapport ta' sigurtà kimika għas-sustanzi kollha suġġetti għar-reġistrazzjoni skond dan il-Kapitolu jekk ir-reġistrant jimmanifattura jew jimporta tali sustanzi fi kwantitajiet ta' 10 tunnellati metriċi jew aktar kull sena għal kull reġistrant.

Ir-rapport ta' sigurtà kimika għandu jiġbor il-valutazzjoni tas-sigurtà kimika li għandha ssir skond il-paragrafi 2 sa 7 u ma' l-Anness 1 għal kull sustanza waħidha jew fi preparat jew f'oġġett jew grupp ta' sustanzi.

2.   Valutazzjoni ta' sigurtà kimika skond il-paragrafu 1 ma għandhiex bżonn issir għal sustanza li tkun preżenti fi preparat jekk il-konċentrazzjoni tas-sustanza fil-preparat tkun inqas mill-inqas waħda ta' kwalunkwe minn dawn li ġejjin:

(a)

il-konċentrazzjonijiet applikabbli definiti fit-Tabella ta' l-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 1999/45/KE;

(b)

il-limiti tal-konċentrazzjonijiet mogħtija fl-Anness I mad-Direttiva 67/548/KEE;

(ċ)

il-limiti ta' konċentrazzjoni mogħtija fil-Parti B ta' l-Anness II mad-Direttiva 1999/45/KE;

(d)

il-limiti ta' konċentrazzjoni mogħtija fil-Parti B ta' l-Anness III mad-Direttiva 1999/45/KE;

(e)

il-limiti ta' konċentrazzjoni mogħtija f'entrata miftiehma fil-klassifikazzjoni u fl-inventarju ta' l-ittikkettar stabbilit taħt it-Titolu XI ta' dan ir-Regolament;

(f)

0,1 % piż b'piż (w/w), jekk is-sustanza tissodisfa l-kriterji fl-Anness XIII ta' dan ir-Regolament.

3.   Il-valutazzjoni tas-sigurtà kimika ta' sustanza għandha tinkludi dawn l-istadji li ġejjin:

(a)

stima tal-periklu għas-saħħa tal-bniedem;

(b)

stima tal-periklu fiżikokimiku;

(ċ)

stima tal-periklu għall-ambjent;

(d)

stima tal-persistenza, bijo-akkumulazzjoni u tossiċità (PBT) u tal-persistenza għolja u bijo-akkumulazzjoni għolja (vPvB).

4.   Jekk, bħala riżultat ta' l-istadji (a) sa (d) tal-paragrafu 3, ir-reġistrant jikkonkludi li s-sustanza tilħaq il-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala perikoluża skond id-Direttiva 67/548/KEE jew tkun stmata bħala PBT jew vPvB, il-valutazzjoni tas-sigurtà kimika għandha tinkludi dawn l-istadji addizzjonali li ġejjin:

(a)

stima ta' l-espożizzjoni li tinkludi l-ġenerazzjoni ta' xenarju jew xenarji ta' espożizzjoni (jew l-identifikazzjoni ta' kategoriji relevanti ta' użu u espożizzjoni jekk ikun il-każ) u stima ta' l-espożizzjoni;

(b)

karatterizzazzjoni tar-riskji.

Ix-xenarji ta' espożizzjoni (fejn ikun il-każ, il-kategoriji ta' l-użu u ta' espożizzjoni), l-istima ta' espożizzjoni u l-karatterizzazzjoni tar-riskji għandhom jindirizzaw l-użi kollha identifikati mir-reġistrant.

5.   Ir-rapport ta' sigurtà kimika ma għandux bżonn jikkonsidra r-riskji għas-saħħa tal-bniedem minn dawn it-tipi ta' użu finali li ġejjin:

(a)

użu f'materjali f'kuntatt ma' l-ikel li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) 1935/2004 tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba sabiex jiġu f'kuntatt ma' l-ikel (39);

(b)

fi prodotti kosmetiċi jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 76/768/KEE (40).

6.   Kull reġistrant għandu jidentifika u japplika l-miżuri adatti sabiex jikkontrolla adegwatament ir-riskji identifikati fil-valutazzjoni tas-sigurtà kimika, u fejn ikun adatt, jirrakkomandahom fl-iskeda ta' data ta' sigurtà li huwa jipprovdi skond l-Artikolu 31.

7.   Kull reġistrant mitlub li jagħmel valutazzjoni tas-sigurtà kimika għandu jżomm ir-rapport ta' sigurtà kimika disponibbli u aġġornat.

KAPITOLU 2

Sustanzi meqjusa bħala reġistrati

Artikolu 15

Sustanzi fi protezzjoni tal-pjanti u prodotti bijoċidali

1.   Is-sustanzi attivi u ko-formulanti manifatturati jew importati għall-użu fi prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti biss u inklużi fl-Anness I mad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (41) jew fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3600/92 (42), fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 703/2001 (43), fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1490/2002 (44), jew fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/565/KE (45) u għal kwalunkwe sustanza li għaliha tkun ittieħdet Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-kompletezza tad-dossier skond l-Artikolu 6 tad-Direttiva 91/414/KEE għandhom jitqiesu bħala reġistrati u r-reġistrazzjoni bħala kompletata għall-manifattura jew importazzjoni għall-użu bħala prodott ta' protezzjoni tal-pjanti u għaldaqstant bħala li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Kapitoli 1 u 5 ta' dan it-Titolu.

2.   Is-sustanzi attivi manifatturati jew importati għall-użu fi prodotti bijoċidali biss u inklużi fl-Annessi I, IA jew IB mad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (46) jew fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2032/2003 (47) dwar it-tieni fażi tal-programm ta' ħidma ta' għaxar snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE, sad-data tad-deċiżjoni msemmija fit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE, għandhom jitqiesu bħala reġistrati u r-reġistrazzjoni bħala kompletata għall-manifattura jew importazzjoni għall-użu fi prodott bijoċidali u għalhekk bħala konformi mar-rekwiżiti tal-Kapitoli 1 u 5 ta' dan it-Titolu.

Artikolu 16

Dmirijiet tal-Kummissjoni, ta' l-Aġenzija u tar-reġistranti ta' sustanz meqjusa bħala reġistrati

1.   Il-Kummissjoni jew il-korp Komunitarju relevanti għandu jagħmel disponibbli lill-Aġenzija l-informazzjoni ekwivalenti għal dik meħtieġa mill-Artikolu 10 għal sustanzi meqjusa bħala reġistrati skond l-Artikolu 15. L-Aġenzija għandha tinkludi din l-informazzjoni jew referenza għaliha fid-databases tagħha u tinnotifika lill-Awtoritajiet kompetenti b'dan sa l-1 ta' Diċembru 2008.

2.   L-Artikoli 21, 22, 25 sa 28 ma għandhomx japplikaw għall-użi ta' sustanzi meqjusa bħala reġistrati skond l-Artikolu 15.

KAPITOLU 3

L-obbligu ta' reġistrazzjoni, u r-rekwiżiti ta' l-informazzjoni għal ċerti tipi ta' sustanzi intermedji

Artikolu 17

Reġistrazzjoni ta' sustanzi intermedji iżolati fuq il-post

1.   Kull manifattur ta' sustanza intermedja iżolata fuq il-post fi kwantitajiet ta' tunnellata metrika jew aktar kull sena għandu jippreżenta reġistrazzjoni lill-Aġenzija għas-sustanza intermedja iżolata fuq il-post.

2.   Ir-reġistrazzjoni għal sustanza intermedja iżolata fuq il-post għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja, sal-punt li l-manifattur ikun jista jippreżentaha mingħajr ebda ttestjar ieħor:

(a)

l-identità tal-manifattur kif speċifikat fit-Taqsima 1 ta' l-Anness VI;

(b)

l-identità tas-sustanza intermedja kif speċifikat fit-Taqsimiet 2.1 sa 2.3.4 ta' l-Anness VI;

(ċ)

il-klassifikazzjoni tas-sustanza intermedja kif speċifikat fit-Taqsima 4 ta' l-Anness VI;

(d)

kwalunkwe informazzjoni eżistenti disponibbli dwar il-proprjetajiet fiżikokimiċi, relatati mas-saħħa tal-bniedem jew ambjentali tas-sustanza intermedja. Fejn ikun disponibbli rappori sħiħ ta' l-istudju, għandu jiġi preżentat sommarju ta' l-istudju;

(e)

deskrizzjoni ġenerali qasira dwar l-użu, kif speċifikat fit-Taqsima 3.5 ta' l-Anness VI;

(f)

dettalji tal-miżuri applikati ta' l-immaniġġar tar-riskji.

Ħlief fil-każijiet koperti mill-Artikolu 25(3), mill-Artikolu 27(6) jew mill-Artikolu 30(3), ir-reġistrant għandu jkollu pussess leġittimu ta' jew ikollu permess sabiex jirriferi għar-rapport sħiħ ta' l-istudju imqassar taħt (d) għall-iskop ta' reġistrazzjoni.

Ir-reġistrazzjoni għandha tkun akkumpanjata mill-ħlas meħtieġ skond it-Titolu XI.

3.   Il-paragrafu 2 għandu japplika biss għal sustanzi intermedji iżolati fuq il-post jekk il-manifattur jikkonferma li s-sustanza tiġi manifatturata u użata biss taħt kondizzjonijiet strettament kontrollati billi tinżamm rigorożament kontenuta b'mezzi tekniċi matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tagħha. Għandhom jintużaw teknoloġiji proċedurali u ta' kontroll sabiex tiġi minimizzata l-emissjoni u kwalunkwe espożizzjoni li tirriżulta.

Jekk dawn il-kondizzjonijiet ma jkunux sodisfatti, ir-reġistrazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 10.

Artikolu 18

Reġistrazzjoni ta' sustanzi intermedji iżolati trasportati

1.   Kull manifattur jew importatur ta' sustanza intermedja iżolata trasportata fi kwantitajiet ta' tunnellata metrika jew aktar kull sena għandu jippreżenta reġistrazzjoni lill-Aġenzija għas-sustanza intermedja iżolata trasportata.

2.   Ir-reġistrazzjoni għal sustanza intermedja iżolata trasportata għandha tinkludi l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

l-identità tal-manifattur jew l-importatur kif speċifikat fit-Taqsima 1 ta' l-Anness VI;

(b)

l-identità tas-sustanza intermedja kif speċifikat fit-Taqsimiet 2.1 sa 2.3.4 ta' l-Anness VI;

(ċ)

il-klassifikazzjoni tas-sustanza intermedja kif speċifikat fit-Taqsima 4 ta' l-Anness VI;

(d)

kwalunkwe informazzjoni eżistenti disponibbli dwar il-proprjetajiet fiżikokimiċi, relatati mas-saħħa tal-bniedem jew ambjentali tas-sustanza kimika. Fejn ikun disponibbli rapport sħiħ ta' l-istudju, għandu jiġi preżentat sommarju ta' l-istudju;

(e)

deskrizzjoni ġenerali qasira dwar l-użu, kif speċifikat fit-Taqsima 3.5 ta' l-Anness VI;

(f)

informazzjoni dwar il-miżuri ta' l-immaniġġar tar-riskji applikati u rakkomandati lill-utent skond il-paragrafu 4.

Ħlief fil-każijiet koperti mill-Artikolu 25(3), mill-Artikolu 27(6) jew mill-Artikolu 30(3), ir-reġistrant għandu jkollu pussess leġittimu ta' jew ikollu permess sabiex jirriferi għar-rapport sħiħ ta' l-istudju imqassar taħt (d) għall-iskop ta' reġistrazzjoni.

Ir-reġistrazzjoni għandha tkun akkumpanjata mill-ħlas meħtieġ skond it-Titolu XI.

3.   Ir-reġistrazzjoni għal sustanza intermedja iżolata trasportata fi kwantitajiet ta' aktar minn 1 000 tunnellata metrika kull sena għal kull manifattur jew importatur għandha tinkludi l-informazzjoni speċifikata fl-Anness VII flimkien ma' l-informazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu 2.

Għall-ġenerazzjoni ta' din l-informazzjoni, għandu japplika l-Artikolu 13.

4.   Il-paragrafi 2 u 3 għandhom japplikaw biss għal sustanzi intermedji iżolati trasportati jekk il-manifattur jew l-importatur jikkonferma huwa stess jew jiddikjara li jkun irċieva konferma mill-utent li s-sintesi ta' sustanza oħra jew sustanzi oħrajn minn dik intermedja sseħħ f'siti oħrajn taħt il-kondizzjonijiet strettament kontrollati li ġejjin:

(a)

is-sustanza tinżamm rigorożament kontenuta b'mezzi tekniċi matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tagħha inklużi l-manifattura, il-purifikazzjoni, it-tindif u l-manutenzjoni ta' tagħmir, il-kampjunament, l-analiżi, it-tagħbija u l-ħatt ta' apparat jew bastimenti, ir-rimi ta' skart jew il-purifikazzjoni u l-ħażna;

(b)

għandhom jintużaw teknoloġiji proċedurali u ta' kontroll sabiex jiġu minimizzati l-emissjoni u kwalunkwe espożizzjoni li tirriżulta;

(ċ)

ikun biss persunal imħarreġ sew u awtorizzat li jimmaniġġa s-sustanza;

(d)

fil-każ ta' xogħlijiet ta' tindif u ta' manutenzjoni, jiġu applikati proċeduri speċjali bħal tindif u ħasil qabel il-ftuħ u d-dħul fis-sistema;

(e)

f'każ ta' xi inċident u fejn jinħoloq l-iskart, jintużaw teknoloġiji proċedurali u/jew ta' kontroll sabiex jiġu minimizzati l-emissjonijiet u l-espożizzjoni li tirriżulta matul proċeduri ta' purifikazzjoni jew tindif u manutenzjoni;

(f)

il-proċeduri ta' maniġġar ta' sustanzi huma dokumentati tajjeb u sorveljati b'mod strett mill-operatur tas-sit.

Jekk il-kondizzjonijiet disposti fl-ewwel subparagrafu ma jkunux sodisfatti, ir-reġistrazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 10.

Artikolu 19

Il-preżentazzjoni konġunta ta' data dwar sustanzi intermedji iżolati minn reġistranti multipli

1.   Meta sustanza intermedja iżolata fuq il-post jew sustanza intermedja iżolata trasportata tkun intiża sabiex tiġi manifatturata fil-Komunità minn manifattur wieħed jew aktar u/jew importata minn importatur wieħed jew aktar, għandu japplika dan li ġej.

Suġġett għall-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 17(2) (ċ) u (d) u fl-Artikolu 18(2) (ċ) u (d) għandha l-ewwel tiġi preżentata minn manifattur wieħed jew importatur li jaġixxi bil-ftehim ta' manifatturi jew importaturi oħrajn li jagħtu l-kunsens tagħhom (“ir-reġistrant prinċipali”).

Kull reġistrant għandu sussegwentement jippreżenta separatament l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 17(2)(a) (b) (e) u (f) u l-Artikolu 18(2)(a) (b), (e) u (f).

2.   Manifattur jew importatur jista' jippreżenta separatament l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 17(2)(ċ) or (d) and 18(2)(ċ) jew (d) jekk:

(a)

tkun tinvolvi spiża sproporzjonata għalih jekk jippreżentaha konġuntament; jew

(b)

il-preżentazzjoni konġunta ta' l-informazzjoni twassal għal żvelar ta' informazzjoni li huwa jikkonsidra sensittiva kummerċjalment u li aktarx tikkawżalu ħsara kummerċjali sostanzjali; jew

(ċ)

huwa ma jaqbilx mar-reġistrant prinċipali dwar l-għażla ta' din l-informazzjoni.

Jekk il-paragrafi (a), (b) jew (ċ) japplikaw, il-manifattur jew l-importatur għandu jippreżenta flimkien mad-dossier, spjegazzjoni għaliex l-ispejjeż ikunu sproporzjonati, għaliex l-iżvelar ta' l-informazzjoni aktarx kienet se jwassal għal ħsara kummerċjali sostanzjali, jew in-natura tan-nuqqas ta' ftehim, skond il-każ.

3.   Il-preżentazzjoni għal reġistrazzjoni għandha tkun akkumpanjata mill-ħlas meħtieġ skond it-Titolu IX.

KAPITOLU 4

Dispożizzjonijiet komuni għar-reġistrazzjonijiet kollha

Artikolu 20

Dmirijiet ta' l-Aġenzija

1.   L-Aġenzija għandha tassenja numru ta' preżentazzjoni lil kull reġistrazzjoni, li għandu jintuża għall-korrispondenza kollha rigward ir-reġistrazzjoni sakemm ir-reġistrazzjoni titqies li tkun kompletata, u data ta' preżentazzjoni, li għandha tkun id-data tar-riċevuta tar-reġistrazzjoni għand l-Aġenzija.

2.   L-Aġenzija għandha twettaq kontroll tal-kompletezza ta' kull reġistrazzjoni sabiex tiżgura li l-elementi kollha meħtieġa taħt l-Artikoli 10 u 12 jew taħt l-Artikoli 17 u 18, kif ukoll il-ħlas għar-reġistrazzoni msemmi fl-Artikolu 6(4), fl-Artikolu 7(1) u (5), fl-Artikolu 17(2) jew fl-Artikolu 18(2), ġew provduti. Il-kontroll tal-kompletezza ma għandux jinkludi valutazzjoni tal-kwalità jew adegwatezza ta' kwalunkwe data jew ġustifikazzjoni mogħtija.

L-Aġenzija għandha twettaq il-kontroll tal-kompletezza fi żmien 3 gimgħat mid-data tal-preżentazzjoni, jew fi żmien 3 xhur mill-iskadenza tat-terminu perentorju relevanti ta' l-Artikolu 23, fir-rigward tar-reġistrazzjonijiet ta' sustanzi ta' introduzzjoni gradwali u preżentati matul il-perjodu ta' xahrejn immedjatament qabel dik l-iskadenza.

Jekk ir-reġistrazzjoni ma tkunx kompleta, l-Aġenzija għandha tavża lir-reġistrant, qabel l-iskadenza tal-perjodu ta' 3 ġimgħat jew ta' 3 xhur imsemmi fit-tieni subparagrafu, rigward liema informazzjoni oħra tkun meħtieġa sabiex ir-reġistrazzjoni titlesta, filwaqt li tistabbilixxi terminu perentorju raġonevoli għal dan. Ir-reġistrant għandu jlesti r-reġistrazzjoni tiegħu u jibgħatha lill-Aġenzija fit-terminu perentorju stabbilit. L-Aġenzija għandha tikkonferma d-data tal-preżentazzjoni ulterjuri ta' l-informazzjoni lir-reġistrant. L-Aġenzija għandha twettaq kontroll tal-kompletezza ulterjuri, filwaqt li tikkonsidra l-informazzjoni ulterjuri li tkun ingħatat.

L-Aġenzija għandha tiċħad ir-reġistrazzjoni jekk ir-reġistrant jonqos li jlesti r-reġistrazzjoni fit-terminu perentorju stabbilit. Il-ħlas għar-reġistrazzjoni ma jiġix rimburżat f'dawn il-każijiet.

3.   Ladarba r-reġistrazzjoni tkun kompletata, l-Aġenzija għandha tassenja numru ta' reġistrazzjoni lis-sustanza konċernata u data ta' reġistrazzjoni, li għandha tkun l-istess bħad-data tal-preżentazzjoni. L-Aġenzija għandha, mingħajr dewmien, tibgħat in-numru tar-reġistrazzjoni u d-data tar-reġistrazzjoni lir-reġistrant konċernat. In-numru tar-reġistrazzjoni għandu jintuża fil-korrispondenza sussegwenti kollha li tirrigwarda r-reġistrazzjoni.

4.   L-Aġenzija għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru relevanti fi żmien 30 jum mid-data tal-preżentazzjoni, li l-informazzjoni li ġejja tkun disponibbli fid-database ta' l-Aġenzija:

(a)

id-dossier tar-reġistrazzjoni flimkien man-numru tal-preżentazzjoni jew tar-reġistrazzjoni,

(b)

id-data tal-preżentazzjoni jew tar-reġistrazzjoni,

(ċ)

ir-riżultat tal-kontroll ta' kompletezza u

(d)

kwalunkwe talba għal aktar informazzjoni u t-terminu perentorju stabbilit skond it-tielet subparagrafu tal-paragrafu 2.

L-Istat Membru relevanti għandu jkun l-Istat Membru li fih issir il-manifattura jew fejn ikun stabbilit l-importatur.

Jekk il-manifattur ikollu siti ta' produzzjoni f'aktar minn Stat Membru wieħed, l-Istat Membru relevanti għandu jkun dak li fih ikun stabbilit l-uffiċċju prinċipali tal-manifattur. Għandhom ukoll jiġu notifikati l-Istati Membri l-oħrajn fejn ikunu stabbiliti s-siti ta' produzzjoni.

L-Aġenzija għandha tinnotifika minnufih lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat jew Stati Membri relevanti meta kwalunwke informazzjoni ulterjuri preżentata mir-reġistrant tkun disponibbli fid-database ta' l-Aġenzija.

5.   Jista' jitressaq appell, skond l-Artikoli 90, 91 u 92, mid-deċiżjonijiet ta' l-Aġenzija taħt il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

6.   Meta tiġi preżentata informazzjoni addizzjonali, għal sustanza partikolari, lill-Aġenzija minn reġistrant ġdid, l-Aġenzija għandha tinnotifika lir-reġistranti eżistenti li din l-informazzjoni tkun disponibbli fid-database għall-finijiet ta' l-Artikolu 22.

Artikolu 21

Il-manifattura u l-importazzjoni ta' sustanzi

1.   Reġistrant jista' jibda jew ikompli l-manifattura jew l-importazzjoni ta' sustanza, jew il-produzzjoni jew l-importazzjoni ta' oġġett, jekk ma jkunx hemm indikazzjoni għall-kuntrarju mill-Aġenzija skond l-Artikolu 20(2) fi żmien 3 ġimgħat wara d-data tal-preżentazzjoni, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 27(8).

Fil-każ ta' reġistrazzjonijiet ta' sustanzi ta' introduzzjoni gradwali, tali reġistrant jista' jkompli bil-manifattura jew l-importazzjoni tas-sustanza, jew bil-produzzjoni jew l-importazzjoni ta' oġġett, jekk ma jkun hemm ebda indikazzjoni għall-kuntrarju mill-Aġenzija skond l-Artikolu 20(2) fit-tliet ġimgħat wara d-data tal-preżentazzjoni jew jekk preżentata fil-perjodu ta' xahrejn qabel l-iskadenza tat-terminu perentorju relevanti ta' l-Artikolu 23, jekk ma jkun hemm ebda indikazzjoni għall-kuntrarju mill-Aġenzija skond l-Artikolu 20(2) fit-tliet xhur minn dik l-iskadenza, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 27(8).

Fil-każ ta' aġġornament ta' reġistrazzjoni skond l-Artikolu 22 reġistrant jista' jkompli l-manifattura jew l-importazzjoni tas-sustanza, jew il-produzzjoni jew importazzjoni ta' l-oġġett jekk ma jkunx hemm indikazzjoni għall-kuntrarju mill-Aġenzija skond l-Artikolu 20(2) fit-3 ġimgħat wara d-data ta' l-aġġornament, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 27(8).

2.   Jekk l-Aġenzija tkun avżat lir-reġistrant li huwa meħtieġ jippreżenta informazzjoni ulterjuri skond it-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 20(2), ir-reġistrant jista' jibda l-manifattura jew l-importazzjoni ta' sustanza, jew il-produzzjoni jew l-importazzjoni ta' oġġett, jekk ma jkunx hemm indikazzjoni għall-kuntrarju mill-Aġenzija, fit-tliet ġimgħat wara li l-Aġenzija tirċievi l-informazzjoni ulterjuri meħtieġa sabiex titlesta r-reġistrazzjoni tiegħu, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 27(8).

3.   Jekk reġistrant ewlieni jippreżenta xi partijiet tar-reġistrazzjoni għan-nom ta' wieħed jew iżjed reġistranti oħra, kif previst fl-Artikoli 11 jew 19, kwalunkwe wieħed minn dawk ir-reġistranti l-oħrajn jista' jimmanifattura jew jimporta s-sustanza jew jipproduċi jew jimporta l-oġġetti biss wara li jiskadi l-limitu ta' żmien stabbilit fil-paragrafu 1 jew 2 ta' dan l-Artikolu u sakemm ma jkunx hemm indikazzjoni għall-kuntrarju mill-Aġenzija fir-rigward tar-reġistrazzjoni tar-reġistrant ewlieni li jaġixxi għan-nom ta' oħrajn u fir-rigward tar-reġistrazzjoni tiegħu stess.

Artikolu 22

Obbligi ulterjuri tar-reġistranti

1.   Wara r-reġistrazzjoni, reġistrant għandu jkun responsabbli, bl-inizjattiva tiegħu stess, mill-aġġornament tar-reġistrazzjoni tiegħu mingħajr dewmien żejjed bl-informazzjoni relevanti ġdida u mill-preżentazzjoni tagħha lill-Aġenzija fil-każijiet li ġejjin:

(a)

kwalunkwe bidla fl-istat tiegħu, bħala manifattur, importatur jew produttur ta' oġġetti, jew fl-identità tiegħu, bħall-isem jew l-indirizz tiegħu;

(b)

kwalunkwe bidla fil-kompożizzjoni tas-sustanza kif mogħtija fit-Taqsima 2 ta' l-Anness VI;

(ċ)

bidliet fil-kwantitajiet annwali jew totali manifatturati jew importati minnu jew fil-kwantitajiet ta' sustanzi preżenti f'oġġetti prodotti jew importati minnu jekk dawn jirriżultaw f'bidla fil-limiti tat-tunnellaġġ, inkluż il-waqfien tal-manifattura jew l-importazzjoni;

(d)

użi ġodda identifikati u użi ġodda li ngħata parir kontrihom kif imsemmi fit-Taqsima 3.7 ta' l-Anness IV li għalihom tiġi manifatturata jew importata s-sustanza;

(e)

informazzjoni ġdida dwar ir-riskji tas-sustanza għas-saħħa tal-bniedem u/jew għall-ambjent li huwa jista' raġonevolment ikun sar jaf dwarhom li twassal għal bidliet fl-iskeda ta' data ta' sigurtà jew fir-rapport ta' sigurtà kimika;

(f)

kwalunkwe bidla fil-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanza;

(g)

kwalunkwe aġġornament jew emenda tar-rapport ta' sigurtà kimika jew tat-Taqsima 5 ta' l-Anness VI;

(h)

fejn ir-reġistrant jidentifika l-ħtieġa li jwettaq test elenkat fl-Anness IX jew fl-Anness X, fejn f'dan il-każ ikollha tiġi żviluppata proposta ta' ttestjar;

(i)

kwalunkwe bidla fl-aċċess mogħti għall-informazzjoni fir-reġistrazzjoni.

L-Aġenzija għandha tikkomunika din l-informazzjoni lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru relevanti.

2.   Reġistrant għandu jippreżenta lill-Aġenzija aġġornament tar-reġistrazzjoni li jkun fih l-informazzjoni meħtieġa mid-deċiżjoni li tkun saret skond l-Artikoli 40, 41 jew 46 jew b'kont meħud ta' deċiżjoni li tkun saret skond l-Artikoli 60 u 73, fit-terminu perentorju speċifikat f'dik id-deċiżjoni. L-Aġenzija għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru relevanti li l-informazzjoni tkun disponibbli fid-database tagħha.

3.   L-Aġenzija għandha twettaq kontroll tal-kompletezza skond l-Artikolu 20(2) l-ewwel u t-tieni subparagrafi ta' kull reġistrazzjoni aġġornata. F'każijiet fejn l-aġġornament ikun konformi ma' l-Artikolu 12(2) u mal-paragrafu 1(ċ) ta' dan l-Artikolu l-Aġenzija għandha tivverifika l-kompletezza ta' l-informazzjoni mogħtija mir-reġistrant u għandu japplika l-Artikolu 20(2) adattat kif meħtieġ.

4.   F'każijiet koperti mill-Artikoli 11 jew 19, kull reġistrant għandu jibgħat separatament l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 1(ċ) ta' dan l-Artikolu.

5.   Aġġornament għandu jkun akkumpanjat mill-parti relevanti tal-ħlas meħtieġ skond it-Titolu IX.

KAPITOLU 5

Dispożizzjonijiet transizzjonali applikabbli għal sustanzi ta' introduzzjoni gradwali u għal sustanzi notifikati

Artikolu 23

Dispożizzjonijiet speċifiċi għal sustanzi ta' introduzzjoni gradwali

1.   L-Artikolu 5, l-Artikolu 6, l-Artikolu 7(1), l-Artikolu 17, l-Artikolu 18 u l-Artikolu 21 ma għandhomx japplikaw sa l-1 ta' Diċembru 2010 għas-sustanzi li ġejjin:

(a)

sustanzi ta' introduzzjoni gradwali klassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, tal-Kategorija 1 jew 2, skond id-Direttiva 67/548/KEE u manifatturati fil-Komunità jew importati, fi kwantitajiet li jilħqu tunnellata metrika jew aktar fis-sena kull manifattur jew kull importatur, mill-inqas darba wara l-1 ta' Ġunju 2007;

(b)

sustanzi ta' introduzzjoni gradwali klassifikati bħala tossiċi ħafna għall-organiżmi akkwatiċi li jistgħu jikkaġunaw effetti ħżiena għal perjodu twil fl-ambjent akkwatiku (R50/53) skond id-Direttiva 67/548/KEE, u manifatturati fil-Komunità jew importati fi kwantitajiet li jilħqu l-100 tunnellata metrika jew aktar fis-sena kull manifattur jew kull importatur, mill-inqas darba wara l-1 ta' Ġunju 2007;

(ċ)

sustanzi ta' introduzzjoni gradwali manifatturati fil-Komunità jew importati, fi kwantitajiet li jilħqu 1 000 tunnellata metrika jew aktar fis-sena kull manifattur jew kull importatur, mill-inqas darba wara l-1 ta' Ġunju 2007;

2.   L-Artikolu 5, l-Artikolu 6, l-Artikolu 7(1), l-Artikolu 17, l-Artikolu 18 u l-Artikolu 21 ma għandhomx japplikaw sa l-1 ta' Ġunju 2013 għal sustanzi ta' introduzzjoni gradwali manifatturati fil-Komunità jew importati, fi kwantitajiet li jilħqu 100 tunnellata metrika jew aktar fis-sena kull manifattur jew kull importatur, mill-inqas darba wara l-1 ta' Ġunju 2007.

3.   L-Artikolu 5, l-Artikolu 6, l-Artikolu 7(1), l-Artikolu 17, l-Artikolu 18 u l-Artikolu 21 ma għandomx japplikaw sa l-1 ta' Ġunju 2018 għal sustanzi ta' introduzzjoni gradwali manifatturati fil-Komunità jew importati, fi kwantitajiet li jilħqu tunnellata metrika jew aktar fis-sena kull manifattur jew kull importatur, mill-inqas darba wara l-1 ta' Ġunju 2007.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 sa 3, tista' tiġi preżentata reġistrazzjoni fi kwalunkwe żmien qabel l-iskadenza relevanti.

5.   Dan l-Artikolu għandu japplika wkoll għal sustanzi reġistrati taħt l-Artikolu 7 adattat kif meħtieġ.

Artikolu 24

Sustanzi notifikati

1.   Notifika skond id-Direttiva 67/548/KEE għandha titqies bħala reġistrazzjoni għall-finijiet ta' dan it-Titolu u l-Aġenzija għandha tassenja numru ta' reġistrazzjoni sa l-1 ta' Diċembru 2008.

2.   Jekk il-kwantità ta' sustanza notifikata manifatturata jew importata kull manifattur jew kull importatur tilħaq il-limitu operattiv li jmiss ta' tunnellaġġ skond l-Artikolu 12, l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa li tikkorrispondi għal dak il-limitu ta' tunnellaġġ, kif ukoll għal-limiti operattivi ta' tunnellaġġ aktar baxxi kollha, għandha tingħata skond l-Artikoli 10 u 12, sakemm ma tkunx diġà ġiet preżentata konformement ma' dawk l-Artikoli.

TITOLU III

IL-KONDIVIŻJONI TA' DATA U L-EVITAR TA' TTESTJAR BLA BŻONN

KAPITOLU 1

Objettivi u regoli ġenerali

Artikolu 25

Objettivi u regoli ġenerali

1.   Sabiex ikun evitat l-ittestjar fuq l-annimali, l-ittestjar fuq annimali vertebrati għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandu jsir biss meta ma jkunx hemm għażla oħra. Ikun meħtieġ ukoll li jittieħdu miżuri li jillimitaw id-duplikazzjoni ta' testijiet oħra.

2.   Il-kondiviżjoni u l-preżentazzjoni konġunta ta' informazzjoni skond dan ir-Regolament għandhom jirrigwardaw data teknika u b'mod partikolari informazzjoni dwar il-proprjetajiet intrinsiċi tas-sustanzi. Ir-reġistranti għandhom jibqgħu lura milli jiskambjaw informazzjoni dwar l-operat tagħhom fis-suq, b'mod partikolari fir-rigward ta' kapaċitajiet produttivi, ta' produzzjoni jew ta' volumi ta' bejgħ, ta' volumi ta' importazzjoni jew ta' ishma tas-suq.

3.   Kwalunkwe sommarju ta' studju jew sommarju robust ta' studju preżentat fil-kuntest ta' reġistrazzjoni taħt dan ir-Regolament mill-inqas 12-il sena qabel jista' jintuża għall-finijiet tar-reġistrazzjoni minn manifattur jew importatur ieħor.

KAPITOLU 2

Regoli għal sustanzi li ma jkunux ta' introduzzjoni gradwali u għal reġistranti ta' sustanzi ta' introduzzjoni gradwali li ma rreġistrawx minn qabel

Artikolu 26

Obbligu ta' riċerka qabel ir-reġistrazzjoni

1.   Kull reġistrant potenzjali ta' sustanza li ma tkunx ta' introduzzjoni gradwali, jew kull reġistrant potenzjali ta' sustanza ta' introduzzjoni gradwali li ma għamilx pre-reġistrazzjoni skond l-Artikolu 28 għandu jsaqsi l-Aġenzija jekk diġà ġietx preżentata reġistrazzjoni għall-istess sustanza. Huwa għandu jippreżenta l-informazzjoni li ġejja kollha lill-Aġenzija ma' din id-domanda:

(a)

l-identità tiegħu kif speċifikat fit-Taqsima 1 ta' l-Anness VI, bl-eċċezzjoni tas-siti ta' użu;

(b)

l-identità tas-sustanza, kif speċifikat fit-Taqsima 2 ta' l-Anness VI;

(ċ)

liema rekwiżiti ta' informazzjoni jitolbu studji ġodda li jinvolvu annimali vertebrati li jkollhom jitwettqu minnu;

(d)

liema rekwiżiti ta' informazzjoni jitolbu studji ġodda oħrajn li jkollhom jitwettqu minnu.

2.   Jekk l-istess sustanza ma tkunx ġiet reġistrata qabel, l-Aġenzija għandha tavża lir-reġistrant potenzjali dwar dan.

3.   Jekk l-istess sustanza tkun ġiet reġistrata anqas minn 12-il sena qabel, l-Aġenzija għandha tavża lir-reġistrant potenzjali mingħajr dewmien bl-ismijiet u l-indirizzi tar-reġistrant jew reġistranti preċedenti u bis-sommarji relevanti ta' studju jew bis-sommarji robusti ta' studju, skond kif ikun il-każ, li diġà ġew preżentati minnhom.

L-istudji li jinvolvu annimali vertebrati ma għandhomx jiġu ripetuti.

Fl-istess waqt l-Aġenzija għandha tavża lir-reġistranti preċedenti bl-isem u l-indirizz tar-reġistrant potenzjali. L-istudji disponibbli għandhom jiġu kondiviżi mar-reġistrant potenzjali skond l-Artikolu 27.

4.   Jekk bosta reġistranti potenzjali jkunu staqsew dwar l-istess sustanza, l-Aġenzija għandha tinforma lir-reġistranti potenzjali kollha mingħajr dewmien bl-isem u bl-indirizz tar-reġistranti potenzjali l-oħrajn.

Artikolu 27

Il-kondiviżjoni ta' data eżistenti fil-każ ta' sustanzi reġistrati

1.   Fejn sustanza tkun ġiet reġistrata anqas minn 12-il sena qabel kif imsemmi fl-Artikolu 26(3), ir-reġistrant potenzjali:

(a)

għandu, f'każ ta' informazzjoni li tinvolvi testijiet fuq annimali vertebrati, u

(b)

jista', f'każ ta' informazzjoni li ma tinvolvix testijiet fuq annimali vertebrati,

jitlob mingħand ir-reġistrant jew reġistranti preċedenti l-informazzjoni li jeħtieġ fir-rigward ta' l-Artikolu 10(a)(vi) i (vii) sabiex jirreġistra.

2.   Meta ssir talba għal informazzjoni skond il-paragrafu 1, ir-reġistrant jew reġistranti potenzjali u dawk preċedenti kif imsemmi fil-paragrafu 1 għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jilħqu ftehim dwar il-kondiviżjoni ta' l-informazzjoni meħtieġa mir-reġistrant jew reġistranti potenzjali fir-rigward ta' l-Artikolu 10(a)(vi) u (vii). Tali ftehim jista' jiġi sostitwit bil-preżentazzjoni tal-kwistjoni lil bord ta' arbitraġġ u bl-aċċettazzjoni tad-deċiżjoni ta' l-arbitraġġ.

3.   Ir-reġistrant preċedenti u r-reġistrant jew reġistranti potenzjali għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jiżguraw li l-ispejjeż tal-kondiviżjoni ta' l-informazzjoni jiġu determinati b'mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju. Dan jista' jiġi faċilitat billi tiġi segwita gwida dwar il-qsim ta' spejjeż ibbażata fuq dawk il-prinċipji u li tiġi adottata mill-Aġenzija skond l-Artikolu 77(2)(g). Ir-reġistranti huma meħtieġa biss li jaqsmu l-ispejjeż ta' l-informazzjoni li huma jkunu meħtieġa jippreżentaw sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti tagħhom ta' reġistrazzjoni.

4.   Mal-ftehim dwar il-kondiviżjoni ta' l-informazzjoni, ir-reġistrant preċedenti għandu jqieġhed għad-dispożizzjoni tar-reġistrant il-ġdid l-informazzjoni miftiehma u għandu jagħti permess lir-reġistrant il-ġdid sabiex jirriferi għar-rapport sħiħ ta' studju tar-reġistrant preċedenti.

5.   Jekk ma jintlaħaqx tali ftehim, ir-reġistrant jew reġistranti potenzjali għandhom javżaw lill-Aġenzija u lir-reġistrant jew reġistranti preċedenti dwar dan mhux inqas minn xahar wara li jirċievu, mill-Aġenzija, l-isem u l-indirizz tar-reġistrant jew reġistranti preċedenti.

6.   Fi żmien xahar minn meta tirċievi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 5, l-Aġenzija għandha tagħti lir-reġistrant potenzjali l-permess li jirriferi għall-informazzjoni mitluba minnu fid-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħu, suġġett għall-kondizzjoni li r-reġistrant potenzjali jipprovdi, fuq talba mill-Aġenzija, prova li ħallas lir-reġistrant(i) preċedenti għal dik l-informazzjoni sehem mill-ispiża involuta. Ir-reġistrant(i) preċedenti għandu jkollu dritt li jitlob mir-reġistrant potenzjali sehem proporzjonali ta' l-ispiża magħmula minnu. Il-kalkolu tas-sehem proporzjonali jista' jkun faċilitat mill-gwida adottata mill-Aġenzija skond l-Artikolu 77(2)(g). Sakemm jagħmel disponibbli r-rapport sħiħ ta' studju lir-reġistrant potenzjali, ir-reġistrant jew reġistranti preċedenti għandhom ikollhom dritt jeżiġu mir-reġistrant potenzjali sehem ugwali ta' l-ispejjeż li jagħmel, li għandu jkun infurzabbli fil-qrati nazzjonali.

7.   Jista' jitressaq appell, skond l-Artikoli 91, 92 u 93, mid-deċiżjonijiet ta' l-Aġenzija skond il-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu.

8.   Il-perjodu ta' stennija tar-reġistrazzjoni skond l-Artikolu 21(1) għar-reġistrant il-ġdid għandu jiġi estiż b'perjodu ta' erba' xhur, jekk ir-reġistrant preċedenti jitlob dan.

KAPITOLU 3

Regoli għal sustanzi ta' introduzzjoni gradwali

Artikolu 28

L-obbligu ta' pre-reġistrazzjoni għal sustanzi ta' introduzzjoni gradwali

1.   Sabiex igawdi mir-reġim transizzjonali previst fl-Artikolu 23 kull reġistrant potenzjali ta' sustanza ta' introduzzjoni gradwali fi kwantitajiet ta' tunnellata metrika jew aktar fis-sena, anke mingħajr intermedji ta' limitazzjoni, għandu jippreżenta l-informazzjoni kollha li ġejja lill-Aġenzija:

(a)

l-isem tas-sustanza kif speċifikat fit-Taqsima 2 ta' l-Anness VI, inklużi in-numri tagħha ta' l-EINECS u tal-CAS jew, jekk mhux disponibbli, kwalunkwe kodiċi ta' identità ieħor;

(b)

ismu u l-indirizz tiegħu u l-isem tal-persuna ta' kuntatt u, fejn xieraq, l-isem u l-indirizz tal-persuna li tirrappreżentah skond l-Artikolu 4 kif speċifikat fit-Taqsima 1 ta' l-Anness VI;

(ċ)

id-data ta' skadenza tat-terminu perentorju previst għar-reġistrazzjoni u l- medda ta' tunnellaġġ;

(d)

l-isem jew ismijiet tas-sustanza jew sustanzi kif speċifikati fit-Taqsima 2 ta' l-Anness VI, inkluż in-numri tagħhom ta' l-EINECS u tal-CAS jew, jekk mhux disponibbli, kwalunkwe kodiċi ieħor ta' identifikazzjoni, li għalihom tkun relevanti l-informazzjoni disponibbli għall-applikazzjoni tat-Taqsimiet 1.3 u 1.5 ta' l-Anness XI.

2.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi preżentata f'perjodu ta' żmien li jibda Fl-1 ta' Ġunju 2008 u jispiċċa fl-1 ta' Diċembru 2008.

3.   Ir-reġistranti li ma jippreżentawx l-informazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-Artikolu 23.

4.   L-Aġenzija għandha, sa l-1 ta' Jannar 2009, tippubblika fil-website tagħha lista tas-sustanzi msemmija fil-paragrafi 1(a) u (d). Dik il-lista għandha tinkludi biss l-ismijiet tas-sustanzi, inklużi n-numri ta' l-EINECs u tal-CAS, jekk ikunu disponibbli, u kodiċi oħrajn ta' identità u l-ewwel skadenza ta' reġistrazzjoni prevista.

5.   Wara l-pubblikazzjoni tal-lista, utent “downstream” ta' sustanza li ma tidherx fil-lista jista' jinnotifika l-Aġenzija bl-interess tiegħu fis-sustanza, bid-dettalji ta' kuntatt tiegħu u bid-dettalji tal-fornitur attwali tiegħu. L-Aġenzija għandha tippubblika fuq il-website tagħha l-isem tas-sustanza u, meta mitluba, tagħti d-dettalji ta' l-utent “downstream” lil reġistrant potenzjali.

6.   Reġistranti potenzjali li jimmanifatturaw jew jimportaw għall-ewwel darba sustanza ta' introduzzjoni gradwali fi kwantitajiet ta' tunnellata metrika jew aktar fis-sena jew jużaw għall-ewwel darba sustanza ta' introduzzjoni gradwali fil-kuntest ta' produzzjoni ta' oġġetti jew jimportaw għall-ewwel darba oġġett li jkollu fih sustanza ta' introduzzjoni gradwali li jkun jeħtieġ reġistrazzjoni, wara l-1 ta' Diċembru 2008, għandhom ikollhom id-dritt jibbenefikaw mill-Artikolu 23 bil-kondizzjoni li jippreżentaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu lill-Aġenzija fi żmien sitt xhur mill-ewwel manifattura, importazzjoni jew użu tas-sustanza fi kwantitajiet ta' tunnellata metrika jew aktar fis-sena u mhux aktar tard minn tnax-il xahar qabel l-skadenza tat-terminu perentorju relevanti fl-Artikolu 23.

7.   Il-manifatturi jew l-importaturi ta' sustanzi ta' introduzzjoni gradwali fi kwantitajiet ta' inqas minn tunnellata metrika fis-sena li jidhru fil-lista pubblikata mill-Aġenzija skond il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, kif ukoll l-utenti “downstream” ta' dawk is-sustanzi u terzi li jkollhom informazzjoni dwar dawk is-sustanzi, jistgħu jippreżentaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew kwalunkwe informazzjoni relevanti oħra lill-Aġenzija għal dawk is-sustanzi, bil-ħsieb li tkun parti mill-forum ta' skambju ta' informazzjoni dwar sustanzi kif imsemmi fl-Artikolu 29.

Artikolu 29

Fora ta' Skambju ta' Informazzjoni dwar Sustanzi

1.   Ir-reġistranti potenzjali, l-utenti “downstream” u l-partijiet terzi kollha li jkunu ppreżentaw informazzjoni lill-Aġenzija skond l-Artikolu 28, jew li l-informazzjoni tagħhom tkun miżmuma mill-Aġenzija skond l-Artikolu 15, għall-istess sustanza ta' introduzzjoni gradwali, jew reġistranti li ppreżentaw reġistrazzjoni għal dik is-sustanza ta' introduzzjoni gradwali qabel l-iskadenza stabbilita fl-Artikolu 23(3) għandhom ikunu parteċipanti f'forum ta' skambju ta' informazzjoni dwar sustanza (SIEF).

2.   L-għan ta' kull SIEF għandu jkun li:

(a)

jiffaċilita għal skopijiet ta' reġistrazzjoni, l-iskambju ta' l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 10(a) (vi) u (vii) bejn reġistranti potenzjali, u b'hekk tiġi evitata d-duplikazzjoni ta' studji; u

(b)

jintlaħaq ftehim bejn reġistranti potenzjali dwar il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar fejn hemm differenza fil-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanza.

3.   Il-parteċipanti fi SIEF għandhom jipprovdu lill-parteċipanti l-oħrajn bi istudji eżistenti, jagħtu risposta għal talbiet minn parteċipanti oħrajn għal informazzjoni, kollettivament jidentifikaw il-ħtiġijiet għal aktar studji għall-finijiet tal-paragrafu 2(a) u jirranġaw sabiex tali studji jitwettqu. Kull SIEF għandu jiffunzjona sa l-1 ta' Ġunju 2018.

Artikolu 30

Kondiviżjoni ta' data li tinvolvi testijiet

1.   Qabel ma jsir l-ittestjar sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ta' informazzjoni għall-finijiet tar-reġistrazzjoni, parteċipant ta' SIEF għandu jara jekk huwiex disponibbli studju relevanti billi jikkomunika fis-SIEF tiegħu. Jekk ikun hemm disponibbli fis-SIEF studju relevanti li jinvolvi l-annimali vertebrati, parteċipant ta' dak is-SIEF għandu jitlob dak l-istudju. Jekk ikun hemm disponibbli fis-SIEF studju relevanti li ma jinvolvix l-annimali vertebrati, parteċipant tas-SIEF jista' jitlob dak l-istudju.

Fi żmien xahar mit-talba, il-proprjetarju ta' l-istudju għandu jagħti prova ta' l-ispiża tiegħu lill-parteċipant jew parteċipanti li jitolbuha. Il-parteċipant jew parteċipanti u l-proprjetarju għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jiżguraw li l-ispejjeż tal-kondiviżjoni ta' l-informazzjoni jiġu determinati b'mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju. Dan jista' jiġi faċilitat billi tiġi segwita gwida dwar il-qsim ta' spejjeż ibbażata fuq dawk il-prinċipji u li tiġi adottata mill-Aġenzija skond l-Artikolu 77(2)(g). Jekk ma jistgħux jilħqu tali ftehim, l-ispiża għandha tinqasam b'mod ugwali. Il-proprjetarju għandu jagħti permess sabiex ikun jista' jsir riferiment għar-rapport sħiħ ta' l-istudju għall-iskop tar-reġistrazzjoni fi żmien ġimagħtejn minn meta jirċievi l-ħlas. Ir-reġistranti huma meħtieġa biss li jaqsmu l-ispejjeż ta' l-informazzjoni li huma meħtieġa jippreżentaw sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti tagħhom ta' reġistrazzjoni.

2.   Jekk studju relevanti li jinvolvi testijiet ma jkunx disponibbli fi ħdan is-SIEF, għandu jsir biss studju wieħed għal kull rekwiżit ta' informazzjoni fi ħdan kull SIEF minn wieħed mill-parteċipanti li jaġixxi għan-nom ta' l-oħrajn. Huma għandhom jieħdu l-passi kollha raġonevoli sabiex jilħqu ftehim f'terminu perentorju stabbilit mill-Aġenzija dwar min għandu jmexxi t-test għan-nom tal-parteċipanti l-oħrajn u jippreżenta sommarju ta' studju jew sommarju robust ta' studju lill-Aġenzija. Jekk ma jintlaħaq ebda ftehim, l-Aġenzija għandha tispeċifika liema reġistrant jew utent “downstream” għandu jwettaq it-test. Il-parteċipanti kollha tas-SIEF li jitolbu studju għandhom jikkontribwixxu għall-ispejjeż ta' l-elaborazzjoni ta' l-istudju b'sehem li jikkorrispondi għan-numru ta' reġistranti potenzjali li jipparteċipaw. Dawk il-parteċipanti li ma jwettqux l-istudju huma stess għandhom ikollhom id-dritt li jirċievu r-rapport sħiħ ta' l-istudju fi żmien ġimagħtejn wara li jsir il-ħlas lill-parteċipant li wettaq l-istudju.

3.   Jekk sid ta' studju kif imsemmi fil-paragrafu 1 li jinvolvi ttestjar fuq annimali vertebrati jirrifjuta li jipprovdi lill-parteċipant jew parteċipanti oħrajn il-prova ta' l-ispiża ta' dak l-istudju jew l-istudju nnifsu, huwa għandu jkun prekluż milli jipproċedi bir-reġistrazzjoni sakemm jipprovdi l-informazzjoni lill-parteċipant jew parteċipanti oħrajn. Il-parteċipant jew parteċipanti oħrajn għandhom jipproċedu bir-reġistrazzjoni mingħajr ma jissodisfaw ir-rekwiżit relevanti ta' l-informazzjoni, filwaqt li jispjegaw ir-raġuni għal dan fid-dossier ta' reġistrazzjoni. L-istudju ma għandux jiġi ripetut sakemm fi żmien 12-il xahar mid-data tar-reġistrazzjoni tal-parteċipant jew parteċipanti oħrajn, il-proprjetarju ta' din l-informazzjoni ma jkunx tahulhom u l-Aġenzija tiddeċiedi li t-test għandu jiġi ripetut minnhom. Madankollu, jekk reġistrazzjoni li fiha din l-informazzjoni tkun diġà ġiet preżentata minn reġistrant ieħor, l-Aġenzija għandha tagħti lill-parteċipant jew parteċipanti oħrajn il-permess sabiex jirriferu għall-informazzjoni fid-dossier jew dossiers tar-reġistrazzjoni tiegħu. Ir-reġistrant l-ieħor għandu jkollu dritt jeżiġi mill-parteċipant jew parteċipanti oħrajn sehem ugwali fl-ispejjeż, sakemm jagħmel ir-rapport sħiħ ta' studju disponibbli lill-parteċipant jew parteċipanti oħrajn, li għandu jkun infurzabbli fil-qrati nazzjonali.

4.   Jekk il-proprjetarju ta' studju kif imsemmi fil-paragrafu 1 li ma jinvolvix ittestjar fuq annimali vertebrati jirrifjuta li jipprovdi l-prova ta' l-ispiża ta' dak l-istudju jew l-istudju nnifsu lil parteċipant jew parteċipanti oħrajn, il-parteċipanti oħrajn tas-SIEF għandhom jipproċedu bir-reġistrazzjoni bħallikieku ma kien disponibbli ebda studju relevanti fis-SIEF.

5.   Jista' jitressaq appell, skond l-Artikoli 91, 92 u 93, mid-deċiżjonijiet ta' l-Aġenzija skond il-paragrafi 2 jew 3 ta' dan l-Artikolu.

6.   Il-proprjetarju ta' l-istudju li jkun irrifjuta li jipprovdi prova ta' l-ispiża jew l-istudju nniffsu, kif imsemmi fil-paragrafu 3 jew 4 ta' dan l-Artikolu, għandu jiġi penalizzat skond l-Artikolu 126.

TITOLU IV

INFORMAZZJONI FIL-KATINA TAL-PROVVISTA

Artikolu 31

Rekwiżiti għal skedi ta' data ta' sigurtà

1.   Il-fornitur ta' sustanza jew preparat għandu jipprovdi lir-riċevitur ta' sustanza jew preparat skeda ta' data ta' sigurtà li tkun imfassla skond l-Anness II:

(a)

fejn sustanza jew preparat jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala perikoluża skond id-Direttivi 67/548/KEE jew 1999/45/KE, jew

(b)

fejn sustanza tkun persistenti, bijo-akkumulattiva u tossika jew persistenti ħafna u bijo-akkumulattiva ħafna skond il-kriterji stabbiliti fl-Anness XIII; jew

(ċ)

fejn sustanza tkun inkluża fil-lista stabbilita skond l-Artikolu 59(1) għal raġunijiet diversi minn dawk imsemmija fil-punti (a) u (b).

2.   Kwalunkwe attur fil-katina tal-provvista li jkun meħtieġ, skond l-Artikoli 14 jew 36, li jwettaq valutazzjoni tas-sigurtà kimika fir-rigward ta' sustanza għandu jiżgura li l-informazzjoni fl-iskeda ta' data ta' sigurtà tkun konsistenti ma' l-informazzjoni f'dik il-valutazzjoni. Jekk l-iskeda ta' data ta' sigurtà tkun ġiet elaborata għal preparat u l-attur fil-katina tal-provvista pprepara valutazzjoni tas-sigurtà kimika għal dak il-preparat, ikun suffiċjenti jekk l-informazzjoni fl-iskeda ta' data ta' sigurtà tkun konsistenti mar-rapport ta' sigurtà kimika għall-preparat minflok mar-rapport ta' sigurtà kimika għal kull sustanza fil-preparat.

3.   Il-fornitur għandu jipprovdi lir-riċevitur fuq talba tiegħu karta tas-sigurtà kompilata skond l-Anness II, fejn preparat ma jilħaqx il-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala perikoluża skond l-Artikoli 5, 6 u 7 tad-Direttiva 1999/45/KE, iżda fih:

(a)

f'konċentrazzjoni individwali ta' ≥ 1 % bil-piż għal preparati mhux gassużi u ≥ 0.2 % bil-volum għal preparati gassużi, mill-inqas sustanza waħda li tkun ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, jew

(b)

f'konċentrazzjoni individwali ta' ≥ 1 % bil-piż għal preparati gassużi, mill-inqas sustanza waħda li tkun persistenti, bijo-akkumulattiva u tossika jew persistenti ħafna u bijo-akkumulattiva ħafna skond il-kriterji previsti fl-Anness XIII jew ġie inkluż għal raġunijiet diversi minn dawk imsemmija fil-punt (a) fil-lista stabbilita skond l-Artikolu 59(1); jew

(ċ)

sustanza li għaliha jkun hemm limiti Komunitarji ta' espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol.

4.   L-iskeda ta' data ta' sigurtà ma għandhiex bżonn tiġi provduta meta s-sustanzi jew il-preparati perikolużi offruti jew mibjugħa lill-pubbliku ġenerali ikun fihom informazzjoni suffiċjenti sabiex jgħinu lill-utenti jieħdu l-miżuri neċessarji fir-rigward tal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, fir-rigward tas-sigurtà u ta' l-ambjent, sakemm ma tkunx mitluba mill-utent “downstream” jew minn distributur.

5.   L-iskeda ta' data ta' sigurtà għandha tingħata f'lingwa uffiċjali ta' l-Istat jew Stati Membri fejn is-sustanza jew preparat jitqiegħdu fis-suq, sakemm l-Istat jew Stati Membri konċernati ma jipprovdux mod ieħor.

6.   L-iskeda ta' data ta' sigurtà għandha tkun datata u għandha tinkludi l-intestaturi li ġejjin:

1.

l-identifikazzjoni tas-sustanza jew preparat u l-identifikazzjoni tal-kumpannija jew intrapriża;

2.

l-identifikazzjoni tal-perikoli;

3.

il-kompożizzjoni tagħha jew informazzjoni dwar l-ingredjenti;

4.

miżuri ta' l-ewwel għajnuna;

5.

miżuri tat-tifi tan-nar;

6.

miżuri tar-rilaxx aċċidentali;

7.

il-maniġġ u l-ħażna;

8.

il-kontrolli ta' l-espożizzjoni jew il-protezzjoni personali;

9.

il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi;

10.

l-istabbiltà u r-reattività;

11.

informazzjoni tossikoloġika;

12.

informazzjoni ekoloġika;

13.

konsiderazzjonijiet dwar ir-rimi;

14.

informazzjoni dwar it-trasport;

15.

informazzjoni regolatorja;

16.

informazzjoni oħra.

7.   Kwalunkwe attur fil-katina tal-provvista li jkun meħtieġ jipprepara rapport ta' sigurtà kimika skond l-Artikolu 14 jew l-Artikolu 37 għandu jqiegħed ix-xenarji relevanti ta' espożizzjoni (inklużi l-kategoriji ta' użu u espożizzjoni fejn ikun il-każ) f'anness ma' l-iskeda ta' data ta' sigurtà li tkopri l-użi identifikati u li jinkludi l-kondizzjonijiet speċifiċi li jirriżultaw mill-applikazzjoni tat-Taqsima 3 ta' l-Anness XI.

Kwalunkwe utent “downstream” għandu jinkludi xenarji relevanti ta' espożizzjoni, u juża informazzjoni oħra relevanti, mill-iskeda ta' data ta' sigurtà fornita lilu meta jikkompila l-iskeda ta' data ta' sigurtà tiegħu stess għal użi identifikati.

Kwalunkwe distributur għandu jgħaddi xenarji relevanti ta' espożizzjoni, u juża informazzjoni relevanti oħra, mill-iskeda ta' data ta' sigurtà fornita lilu meta jikkompila l-iskeda ta' data ta' sigurtà tiegħu stess għal użi li dwarhom ikun għadda informazzjoni skond l-Artikolu 37(2).

8.   Skeda ta' data ta' sigurtà għandha tingħata mingħajr ħlas fuq karta jew b'mod elettroniku.

9.   Il-fornituri għandhom jaġġornaw l-iskeda ta' data ta' sigurtà mingħajr dewmien f'dawn l-okkazzjonijiet:

(a)

malli ssir disponibbli informazzjoni ġdida li tista' tolqot il-miżuri ta' l-immaniġġar tar-riskji, jew informazzjoni ġdida dwar perikli;

(b)

meta tkun ngħatat jew ġiet miċħuda l-awtorizzazzjoni;

(ċ)

meta tiġi imposta restrizzjoni.

Il-verżjoni l-ġdida u datata ta' din l-informazzjoni, identifikata bħala “Reviżjoni: (data)”, għandha tingħata mingħajr ħlas fuq karta jew b'mod elettroniku lir-riċevituri preċedenti kollha li lilhom il-fornituri fornew is-sustanza jew il-preparat fit-tnax-il xahar preċedenti. Kwalunkwe aġġornament wara r-reġistrazzjoni għandu jinkludi n-numru tar-reġistrazzjoni.

Artikolu 32

L-obbligu li l-informazzjoni tiġi kkomunikata 'l isfel fil-katina tal-provvista għal sustanzi waħedhom jew fi preparati li għalihom ma' tkunx meħtieġa skeda ta' data ta' sigurtà

1.   Kwalunkwe fornitur ta' sustanza waħidha jew fi preparat li ma jkunx meħtieġ iforni skeda ta' data ta' sigurtà skond l-Artikolu 31 għandu jipprovdi lir-riċevitur l-informazzjoni li ġejja:

(a)

in-numru jew numri tar-reġistrazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 20(3), jekk disponibbli, għal kwalunkwe sustanza li dwarha tiġi komunikata informazzjoni taħt il-punti (b), (ċ) jew (d) ta' dan il-paragrafu;

(b)

jekk is-sustanza hijiex suġġetta għall-awtorizzazzjoni u d-dettalji ta' kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija jew miċħuda skond it-Titolu VII f'din il-katina tal-provvista;

(ċ)

dettalji ta' kwalunkwe restrizzjoni imposta taħt it-Titolu VIII;

(d)

kwalunkwe informazzjoni oħra li tkun disponibbli u relevanti dwar is-sustanza li tkun meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati u applikati miżuri adegawati ta' l-immaniġġar tar-riskji inklużi kondizzjonijiet speċifiċi li jirriżultaw mill-applikazzjoni tat-Taqsima 3 ta' l-Anness XI.

2.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tingħata mingħajr ħlas fuq karta jew b'mod elettroniku mhux aktar tard mill-ħin ta' l-ewwel kunsinna ta' sustanza waħidha jew fi preparat wara l-1 ta' Ġunju 2007.

3.   Il-fornituri għandhom jaġġornaw din l-informazzjoni mingħajr dewmien f'dawn l-okkażjonijiet li ġejjin:

(a)

malli ssir disponibbli informazzjoni ġdida li tista' tolqot il-miżuri ta' l-immaniġġar tar-riskji, jew informazzjoni ġdida dwar perikli;

(b)

meta tkun ingħatat jew ġiet miċħuda l-awtorizzazzjoni;

(ċ)

meta tiġi imposta restrizzjoni.

Barra minn hekk, l-informazzjoni aġġornata għandha tingħata mingħajr ħlas fuq karta jew b'mod elettroniku lir-riċevituri preċedenti kollha li lilhom il-fornituri fornew is-sustanza jew il-preparat fit-tnax-il xahar preċedenti. Kwalunkwe aġġornament wara r-reġistrazzjoni għandu jinkludi n-numru tar-reġistrazzjoni.

Artikolu 33

L-obbligu ta' komunikazzjoni ta' informazzjoni dwar sustanzi f'oġġetti

1.   Kwalunkwe fornitur ta' oġġett li jkollu fih sustanza li tissodisfa l-kriterji fl-Artikolu 57 u identifikata skond l-Artikolu 59(1) f'konċentrazzjoni ta' aktar minn 0,1 % piż b'piż (w/w) għandu jipprovdi lil min jirċievi l-oġġett b'informazzjoni suffiċjenti, li tkun disponibbli għall-fornitur, sabiex l-oġġett ikun jista' jintuża b'mod sikur inkluż, bħala minimu, l-isem ta' dik is-sustanza.

2.   Fuq talba ta' konsumatur, kwalunkwe fornitur ta' oġġett li jkollu fih sustanza li tissodisfa l-kriterji fl-Artikolu 57 u identifikata skond l-Artikolu 59(1) f'konċentrazzjoni ta' aktar minn 0,1 % piż b'piż (w/w) għandu jipprovdi lill-konsumatur b'informazzjoni suffiċjenti, li tkun disponibbli għall-fornitur, sabiex l-oġġett ikun jista' jintuża b'mod sikur inkluż, bħala minimu, l-isem ta' dik is-sustanza.

L-informazzjoni relevanti għandha tingħata, mingħajr ħlas, fi żmien 45 ġurnata minn meta tkun ġiet riċevuta t-talba.

Artikolu 34

l-obbligu li l-informazzjoni dwar is-sustanzi u l-preparati tiġi kkomunikata 'l fuq fil-katina tal-provvista

Kwalunkwe attur fil-katina tal-provvista ta' sustanza jew preparat għandu jikkomunika l-informazzjoni li ġejja lill-attur jew lid-distributur li jmiss 'il fuq fil-katina tal-provvista:

(a)

informazzjoni ġdida dwar proprjetajiet perikolużi, irrispettivament mill-użi konċernati;

(b)

kwalunkwe informazzjoni oħra li tista' titfa' dubbju dwar l-adegwatezza tal-miżuri ta' l-immaniġġar tar-riskji identifikati fl-iskeda ta' data ta' sigurtà mogħtija lilu, li għandha tiġi komunikata biss għall-użi identifikati.

Id-distributuri għandhom jgħaddu dik l-informazzjoni lill-attur jew lid-distributur li jmiss 'il fuq fil-katina tal-provvista.

Artikolu 35

Aċċess għal informazzjoni għall-ħaddiema

Il-ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom għandhom jingħataw aċċess minn min iħaddimhom għall-informazzjoni provduta skond l-Artikoli 31 u 32 fir-rigward ta' sustanzi jew preparati li huma jużaw jew li għalihom jistgħu jkunu esposti fil-kors tax-xogħol tagħhom.

Artikolu 36

Obbligu li tinżamm l-informazzjoni

1.   Kull manifattur, importatur, utent “downstream” u distributur għandu jiġbor u jżomm disponibbli l-informazzjoni kollha li huwa jkollu bżonn sabiex iwettaq l-obbligi tiegħu taħt dan ir-Regolament għal perjodu ta' mill-inqas 10 snin wara li jkun l-aħħar immanifattura, importa, forna jew uża s-sustanza jew preparat. Dak il-manifattur, importatur, utent “downstream” jew distributur għandu jippreżenta din l-informazzjoni jew jagħmilha disponibbli mingħajr dewmien fuq talba lil kwalunkwe awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru fejn huwa jkun stabbilit jew lill-Aġenzija, mingħajr preġudizzju għat-Titoli II u VI.

2.   F'każ ta' reġistrant, utent “downstream” jew distributur li jieqaf mill-attività tiegħu, jew jittrasferixxi, parzjalment jew totalment, l-operazzjonijiet tiegħu lil terzi, il-parti responsabbli għal-likwidazzjoni ta' l-intrapriża tar-reġistrant, ta' l-utent “downstream” jew tad-distributur jew li tassumi r-responsabbiltà għat-tqegħid fis-suq tas-sustanza jew preparat konċernati, għandha tkun marbuta bl-obbligu fil-paragrafu 1 minflok ir-reġistrant, l-utent “downstream” jew id-distributur.

TITOLU V

UTENTI DOWNSTREAM

Artikolu 37

Valutazzjonijiet tas-sigurtà kimika ta' l-utent “downstream” u l-obbligu li jidentifika, japplika u jirrakkomanda miżuri tat-tnaqqis tar-riskji

1.   Utent “downstream” jew distributur jista' joffri informazzjoni sabiex jgħin fil-preparazzjoni ta' reġistrazzjoni.

2.   Kwalunkwe utent “downstream” għandu jkollu d-dritt li jagħmel użu, bħala minimu d-deskrizzjoni ġenerali qasira ta' użu, magħruf bil-miktub (fuq karta jew b'mod elettroniku) lill-manifattur, lill-importatur jew lill-utent “downstream” jew lid-distributur li jfornih b'sustanza waħidha jew fi preparat bl-iskop li jagħmel minn dan użu identifikat. Meta jagħmel magħruf użu, huwa għandu jipprovdi informazzjoni suffiċjenti sabiex jippermetti lill-manifattur, lill-importatur jew lill-utent “downstream” li jkun forna s-sustanza, jipprepara xenarju ta' espożizzjoni, jew jekk ikun il-każ kategorija ta' użu u ta' espożizzjoni, għall-użu tiegħu fil-valutazzjoni ta' sigurtà kimika tal-manifattur, ta' l-importatur jew ta' l-utent downstream.

Id-distributuri għandhom jgħaddu tali informazzjoni lill-attur jew lid-distributur li jkun imiss 'il fuq fil-katina tal-provvista. L-utenti “downstream” li jkunu rċevew tali informazzjoni jistgħu jippreparaw xenarju ta' espożizzjoni għall-użu jew użi identifikati, jew jgħaddu l-informazzjoni lill-attur li jkun imiss 'il fuq fil-katina tal-provvista.

3.   Għal sustanzi reġistrati, il-manifattur, l-importatur jew l-utent “downstream” għandhom jikkonformaw ma' l-obbligu stabbilit fl-Artikolu 14 qabel ma jerġa' jforni s-sustanza waħidha jew fi preparat lill-utent “downstream” li jagħmel it-talba msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, sakemm it-talba ssir mill-inqas xahar qabel il-provvista, jew fi żmien xahar wara t-talba, skond liema tkun l-aktar tard.

Għal sustanzi ta' introduzzjoni gradwali, il-manifattur, l-importatur jew l-utent “downstream” għandhom jikkonformaw ma' din it-talba u ma' l-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 14 qabel l-iskadenza tat-terminu perentorju relevanti fl-Artikolu 23, sakemm l-utent “downstream” jagħmel it-talba tiegħu mill-inqas tnax-il xahar qabel qabel l-iskadenza ta' dan it-terminu perentorju.

Fejn il-manifattur, l-importatur jew l-utent downstream, wara li jivvaluta l-użu skond l-Artikolu 14, ma jkunx jista' jinkludih bħala użu identifikat għal raġunijiet ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew ta' l-ambjent, huwa għandu jipprovdi lill-Aġenzija u lill-utent “downstream” ir-raġuni jew raġunijiet għal dik id-deċiżjoni bil-miktub mingħajr dewmien u ma għandux iforni s-sustanza lill-utent jew utenti “downstream” mingħajr ma jinkludi dawn ir-raġunijiet fl-informazzjoni msemmija taħt l-Artikolu 31 jew l-Artikolu 32. Il-manifattur jew importatur għandu jinkludi dan l-użu fit-Taqsima 3.7 ta' l-Anness VI fl-aġġornament tiegħu tar-reġistrazzjoni skond l-Artikolu 22(1)(d).

4.   Utent “downstream” ta' sustanza waħidha jew fi preparat għandu jipprepara rapport ta' sigurtà kimika skond l-Anness XII għal kwalunkwe użu barra l-kondizzjonijiet deskritti f'xenarju ta' espożizzjoni jew jekk ikun il-każ għandu jipprepara kategorija ta' użu u ta' espożizzjoni komunikati lilu fi skeda ta' data ta' sigurtà jew għal kwalunkwe użu li kontrih jiġi avżat mill-fornitur tiegħu.

Utent “downstream” ma għandux bżonn jipprepara tali rapport ta' sigurtà kimika f'ebda wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

fejn ma jkunx hemm il-ħtieġa li tiġi komunikata skeda ta' data ta' sigurtà mas-sustanza jew preparat skond l-Artikolu 31;

(b)

fejn ma jkunx hemm il-ħtieġa li jitlesta rapport ta' sigurtà kimika mill-fornitur tiegħu skond l-Artikolu 14;

(ċ)

fejn l-utent “downstream” juża s-sustanza jew il-preparat fi kwantità totali ta' inqas minn tunnellata metrika fis-sena;

(d)

fejn l-utent “downstream” jimplementa jew jirrakkomanda xenarju ta' espożizzjoni li jkun jinkludi bħala minimu l-kondizzjonijiet deskritti fix-xenarju ta' espożizzjoni komunikat lilu fl-iskeda ta' data ta' sigurtà;

(e)

fejn is-sustanza tkun preżenti fi preparat f'konċentrazzjoni aktar baxxa minn kwalunkwe waħda mill-konċentrazzjonijiet previsti fl-Artikolu 14(2);

(f)

fejn l-utent “downstream” ikun qiegħed juża s-sustanza għall-finijiet ta' riċerka u żvilupp orjentati lejn prodotti u proċessi, sakemm ir-riskji potenzjali għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent ikunu kontrollati adegwatament skond ir-rekwiżiti tal-liġi dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema u ta' l-ambjent.

5.   Kwalunkwe utent “downstream” għandu jidentifika, japplika u, fejn ikun kunsiljabbli, jirrakkomanda miżuri adatti sabiex jikkontrolla adegwatament ir-riskji identifikati fi kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

l-iskeda jew skedi ta' data tas-sigurtà mogħtija lilu;

(b)

il-valutazzjoni tas-sigurtà kimika tiegħu stess;

(ċ)

kwalunkwe informazzjoni dwar miżuri ta' l-immaniġġar tar-riskji fornita lilu skond l-Artikolu 32.

6.   Fejn utent “downstream” ma jippreparax rapport ta' sigurtà kimika skond il-paragrafu 4(ċ), huwa għandu jqis l-użu jew użi tas-sustanza u jidentifika u japplika kwalunkwe miżura adatta ta' l-immaniġġar tar-riskji meħtieġa sabiex jiżgura li r-riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent ikunu kontrollati adegwatament. Fejn tkun meħtieġa, din l-informazzjoni għandha tiġi inkluża fi kwalunkwe skeda ta' data ta' sigurtà preparata minnu.

7.   L-utenti “downstream” għandhom iżommu r-rapport ta' sigurtà kimika tagħhom aġġornat u disponibbli.

8.   Mhuwiex meħtieġ li rapport ta' sigurtà kimika preparat skond il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu jinkludi konsiderazzjoni tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem mill-użi finali kif stabbilit fl-Artikolu 14(5).

Artikolu 38

L-obbligu ta' l-utenti “downstream” li jirrapportaw informazzjoni

1.   Qabel ma jibda jew ikompli bl-użu partikolari ta' sustanza li tkun ġiet reġistrata minn attur 'il fuq fil-katina tal-provvista skond l-Artikolu 6 jew l-Artikolu 18, l-utent “downstream” għandu jirrapporta lill-Aġenzija l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, fil-każijiet li ġejjin:

(a)

fejn l-utent “downstream” ikollu jipprepara rapport ta' sigurtà kimika skond l-Artikolu 37(4); jew

(b)

fejn l-utent “downstream” jirrikorri għall-eżenzjonijiet fl-Artikoli 37(4)(ċ) jew (f).

2.   L-informazzjoni rapportata mill-utent “downstream” għandha tinkludi li ġej:

(a)

l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tiegħu kif speċifikat fit-Taqsima 1.1 ta' l-Anness VI;

(b)

in-numru jew numri ta' reġistrazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 20(3), jekk disponibbli;

(ċ)

l-identità tas-sustanza jew sustanzi kif speċifikat fit-Taqsima 2.1 sa 2.3.4 ta' l-Anness VI;

(d)

l-identità tal-manifattur(i) jew importatur(i) jew ta' fornitur ieħor kif speċifikat fit-Taqsima 1.1 ta' l-Anness VI;

(e)

deskrizzjoni ġenerali fil-qosor ta' l-użu jew użi, kif speċifikat fit-Taqsima 3.5 ta' l-Anness VI, u tal-kondizzjonijiet ta' l-użu jew użi;

(f)

ħlief fejn l-utent “downstream” ikun qiegħed jiddipendi fuq l-eżenzjoni taħt l-Artikolu 37(4), proposta għal aktar ittestjar fuq annimali vertebrati, fejn dan jitqies meħtieġ mill-utent “downstream” sabiex ilesti l-valutazzjoni tas-sigurtà kimika tiegħu.

3.   L-utent “downstream” għandu jaġġorna din l-informazzjoni mingħajr dewmien f'każ ta' bidla fl-informazzjoni rapportata skond il-paragrafu 1.

4.   Utent “downstream” għandu jirrapporta lill-Aġenzija jekk il-klassifikazzjoni tiegħu ta' sustanza tkun differenti minn dik tal-fornitur tiegħu.

5.   Ħlief fejn l-utent “downstream” ikun qiegħed jiddipendi fuq l-eżenzjoni taħt l-Artikolu 37(4), m'għandux ikun meħtieġ ir-rapportar skond il-paragrafi 1 sa 4 ta' dan l-Artikolu fir-rigward ta' sustanza, waħidha jew fi preparat, użata mill-utent “downstream” fi kwantitajiet ta' anqas minn tunnellata metrika fis-sena għal dak l-użu partikolari.

Artikolu 39

L-applikazzjoni ta' l-obbligi ta' l-utent downstream

1.   L-utenti “downstream” għandhom ikunu meħtieġa jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' l-Artikolu 37 mhux aktar tard minn tnax-il xahar wara li jirċievu n-numru ta' reġistrazzjoni komunikat lilhom mill-fornituri tagħhom fi skeda ta' data ta' sigurtà.

2.   L-utenti “downstream” għandhom ikunu meħtieġa jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' l-Artikolu 38 mhux aktar tard minn 6 xhur wara li jirċievu n-numru ta' reġistrazzjoni komunikat lilhom mill-fornituri tagħhom fi skeda ta' data ta' sigurtà.

TITOLU VI

VALUTAZZJONI

KAPITOLU 1

Valutazzjoni tad-dossier

Artikolu 40

Eżami tal-proposti ta' ttestjar

1.   L-Aġenzija għandha teżamina kwalunkwe proposta ta' ttestjar esposta f'reġistrazzjoni jew f'rapport ta' l-utent “downstream” għall-għoti ta' l-informazzjoni speċifikata f'Annessi IX u X fir-rigward ta' xi sustanza. Għandha tingħata prijorità lil reġistrazzjonijiet ta' sustanzi li jkollhom jew jista' jkollhom proprjetajiet PBT, vPvB, ta' sensibilizzazzjoni u/jew ta' karċinoġeniċità, mutaġeniċità jew tossiċità għar-riproduzzjoni (CMR), jew ta' sustanzi klassifikati bħala perikolużi skond id-Direttiva 67/548/KEE 'il fuq minn 100 tunnellata metrika fis-sena b'użi li jirriżultaw f'espożizzjoni mifruxa u diffuża.

2.   Għandha tiġi pubblikata informazzjoni dwar proposti ta' ttestjar li jinvolvu testijiet fuq annimali vertebrati fuq il-website ta' l-Aġenzija. L-Aġenzija għandha tippubblika fuq il-website tagħha l-isem tas-sustanza, l-'end point' ta' periklu li għalih ikun propost l-ittestjar fuq vertebrati, u d-data sa meta tkun meħtieġa informazzjoni minn parti terza. Hija għandha tistieden lil partijiet terzi sabiex jippreżentaw, billi jużaw il-format mogħti mill-Aġenzija, informazzjoni u studji xjentifikament validi li jindirizzaw is-sustanza relevanti u l-'end-point' ta' periklu, indirizzati mill-proposta għall-ittestjar, fi żmien 45 ġurnata mid-data ta' pubblikazzjoni. Kull informazzjoni u studji xjentifikament validi riċevuti għandhom jitqiesu mill-Aġenzija meta tipprepara d-deċiżjoni tagħha skond il-paragrafu (3).

3.   Abbażi ta' l-eżami taħt il-paragrafu 1, l-Aġenzija għandha tabbozza waħda mid-deċiżjonijiet li ġejjin u dik id-deċiżjoni għandha tittieħed skond il-proċedura prevista fl-Artikoli 50 u 51:

(a)

deċiżjoni li titlob lir-reġistrant(i) jew l-utent(i) “downstream” konċernati sabiex iwettqu t-test propost u tistabbilixxi terminu perentorju għall-preżentazzjoni tas-sommarju ta' studju, jew tas-sommarju robust ta' studju jekk meħtieġ mill-Anness I;

(b)

deċiżjoni skond il-punt (a), iżda li timmodifika l-kondizzjonijiet li taħthom it-test għandu jitwettaq;

(ċ)

deċiżjoni skond il-punti (a), (b) jew (d) iżda li teħtieġ li r-reġistrant(i) jew lill-utent(i) “downstream” konċernati sabiex iwettqu test wieħed jew aktar addizzjonali f'każijiet ta' non-konformità tal-proposta ta' ttestjar ma' l-Annessi IX, X u XI;

(d)

deċiżjoni li tiċħad il-proposta ta' ttestjar;

(e)

deċiżjoni skond il-punti (a), (b) jew (ċ), jekk diversi reġistranti jew utenti “downstream” ta' l-istess sustanza jkunu ppreżentaw proposti għall-istess test, li tagħtihom l-opportunità li jilħqu ftehim dwar min iwettaq it-test għan-nom tagħhom kollha u li jinformaw lill-Aġenzija dwar dan fi żmien 90 jum. Jekk l-Aġenzija ma tiġix infurmata b'tali ftehim fi żmien 90 jum, hija għandha tagħżel wieħed mir-reġistranti jew utenti “downstream”, kif xieraq, sabiex iwettaq it-test għan-nom tar-reġistranti kollha.

4.   Ir-reġistrant “downstream” għandu jippreżenta din l-informazzjoni lill-Aġenzija fil-limitu tat-terminu perentorju stabbilit.

Artikolu 41

Kontroll tal-konformità tar-reġistrazzjonijiet

1.   L-Aġenzija tista' teżamina kwalunkwe reġistrazzjoni sabiex tivverifika xi waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

li l-informazzjoni fid-dossier jew dossiers tekniċi preżentata skond l-Artikolu 10 tikkonforma mar-rekwiżiti fl-Artikoli 10, 12 u 13 u ma' l-Annessi III u VI sa X;

(b)

li l-adattamenti tar-rekwiżiti standard ta' l-informazzjoni u l-ġustifikazzjonijiet relatati preżentati fid-dossier jew dossiers tekniċi jikkonformaw mar-regoli li jirregolaw tali adattamenti previsti fl-Annessi VII sa X u mar-regoli ġenerali disposti fl-Anness XI;

(ċ)

li kwalunkwe valutazzjoni tas-sigurtà kimika meħtieġa u kwalunkwe rapport ta' sigurtà kimika jikkonforma mar-rekwiżiti ta' l-Anness I u li l-miżuri proposti ta' l-immaniġġar tar-riskji jkunu adegwati;

(d)

li kwalunkwe spjegazzjoni preżentata skond l-Artikolu 11(3) jew l-Artikolu 19(2) għandha bażi oġġettiva.

2.   Il-lista ta' dossiers kontrollati għall-konformità mill-Aġenzija għandhom isiru disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri.

3.   Abbażi ta' l-eżami li jsir skond il-paragrafu 1, l-Aġenzija, fi żmien tnax-il xahar mill-bidu tal-verifika ta' konformità, tista' tipprepara abbozz ta' deċiżjoni li teżiġi li r-reġistrant jew reġistranti jagħtu kwalunkwe informazzjoni meħtieġa sabiex iġibu r-reġistrazzjoni jew reġistrazzjonijiet konformi mar-rekwiżiti relevanti ta' informazzjoni u li tispeċifika termini perentorji adegwati għall-preżentazzjoni ta' informazzjoni ulterjuri. Tali deċiżjoni għandha tittieħed skond il-proċedura prevista fl-Artikoli 50 u 51.

4.   Ir-reġistrant għandu jippreżenta l-informazzjoni meħtieġa lill-Aġenzija sa l-iskadenza tat-terminu perentorju stabbilit.

5.   Sabiex ikun żgurat li d-dossiers tar-reġistrazzjoni jikkonformaw ma' dan ir-Regolament, l-Aġenzija għandha tagħżel perċentwali ta' dawk id-dossiers, mhux aktar baxx minn 5 % tat-total li l-Aġenzija tkun irċeviet għal kull medda ta' tunnellaġġ, għall-kontroll tal-konformità. L-Aġenzija għandha tagħti prijorità, iżda mhux b'mod esklużiv, lil dossiers li jissodisfaw mill-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

(a)

id-dossier ikun fih informazzjoni fl-Artikolu 10(a)(iv), (vi) u/jew (vii) preżentata separatament skond l-Artikolu 11(3s); jew

(b)

id-dossier ikun jirriferi għal sustanza manifatturata jew importata fi kwantitajiet ta' tunnellata metrika jew aktar kull sena u li ma tissodisfax ir-rekwiżiti ta' l-Anness VII li japplikaw taħt l-Artikolu 12(1)(a) jew (b), skond il-każ; jew

(ċ)

id-dossier ikun jirriferi għal sustanza elenkata fil-pjan ta' azzjoni Komunitarju rikorrenti msemmi fl-Artikolu 44(2).

6.   Kwalunkwe parti terza tista' tippreżenta b'mod elettroniku informazzjoni lill-Aġenzija fir-rigward tas-sustanzi li jidhru fuq il-lista msemmija fl-Artikolu 28(5). L-Aġenzija għandha tikkonsidra din l-informazzjoni flimkien ma' l-informazzjoni preżentata skond l-Artikolu 123 meta tikkontrolla u tagħżel id-dossiers.

7.   Il-Kummissjoni tista', wara li tikkonsulta ma' l-Aġenzija, tieħu deċiżjoni sabiex tvarja l-perċentwali tad-dossiers magħżula u temenda jew tinkludi kriterji ulterjuri fil-paragrafu 5 skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(4).

Artikolu 42

Il-verifika ta' l-informazzjoni preżentata u s-segwitu tal-valutazzjoni tad-dossier

1.   L-Aġenzija għandha teżamina kwalunkwe informazzjoni preżentata bħala konsegwenza tad-deċiżjoni meħuda taħt l-Artikolu 40 jew l-Artikolu 41, u għandha tagħmel abbozz ta' kwalunkwe deċiżjoni opportuna skond dawn l-Artikoli, jekk ikun meħtieġ.

2.   Meta l-valutazzjoni tad-dossier titlesta, l-Aġenzija għandha tinnotifika lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri dwar l-informazzjoni miksuba u dwar kwalunkwe konklużjoni li tkun saret. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jużaw l-informazzjoni miksuba minn din il-valutazzjoni għall-finijiet ta' l-Artikolu 45(5), l-Artikolu 59(3) u l-Artikolu 69(4). L-Aġenzija għandha tuża l-informazzjoni miksuba minn din il-valutazzjoni għall-finijiet ta' l-Artikolu 44.

Artikolu 43

Proċedura u perjodi ta' żmien għall-eżami tal-proposti ta' ttestjar

1.   Fil-każ ta' sustanzi li ma jkunux ta' introduzzjoni gradwali, l-Aġenzija għandha tipprepara abbozz ta' deċiżjoni skond l-Artikolu 40(3) fi żmien 180 jum minn meta tirċievi reġistrazzjoni jew rapport ta' utent “downstream” li jkun fih proposta ta' ttestjar.

2.   Fil-każ ta' sustanzi ta' introduzzjoni gradwali, l-Aġenzija għandha tipprepara l-abbozzi ta' deċiżjonijiet skond l-Artikolu 40(3):

(a)

sa l-1 ta' Diċembru 2012 għar-reġistrazzjonijiet kollha li tkun irċeviet sa l-1 ta' Diċembru 2010 li jkun fihom proposti għall-ittestjar sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' informazzjoni fl-Annessi IX u X;

(b)

sa l-1 ta' Ġunju 2016 għar-reġistrazzjonijiet kollha li tkun irċeviet sa l-1 ta' Ġunju 2013 li jkun fihom proposti għall-ittestjar sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' informazzjoni fl-Anness IX biss;

(ċ)

sa l-1 ta' Ġunju 2022 għal kwalunkwe reġistrazzjoni li jkun fiha proposti ta' ttestjar riċevuti sa l-1 ta' Ġunju 2018 .

3.   Wara li l-lista tad-dossiers tar-reġistrazzjoni tiġi valutata skond l-Artikolu 40, din għandha ssir disponibbli lill-Istati Membri.

KAPITOLU 2

Valutazzjoni tas-sustanza

Artikolu 44

Kriterji għall-valutazzjoni tas-sustanza

1.   Sabiex jiġi żgurat approċċ armonizzat, l-Aġenzija għandha, f'koperazzjoni ma' l-Istati Membri, tiżviluppa kriterji għall-prijoritizzazzjoni tas-sustanzi bl-iskop ta' valutazzjoni ulterjuri. Il-prijoritizzazzjoni għandha ssir permezz ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju. Il-kriterji għandhom jikkonsidraw:

(a)

informazzjoni tal-periklu, pereżempju s-similarità strutturali tas-sustanza ma' sustanzi magħrufa li jkunu ta' tħassib jew ma' sustanzi li jkunu persistenti u li aktarx jagħmlu bijoakkumulazzjoni, li tissuġġerixxu li s-sustanza jew waħda jew aktar mill-prodotti ta' trasformazzjoni tagħha jkollhom proprjetajiet ta' tħassib jew ikunu persistenti u li aktarx jagħmlu bijoakkumulazzjoni;

(b)

informazzjoni dwar espożizzjoni;

(ċ)

it-tunnellaġġ, inkluż it-tunnellaġġ aggregat mir-reġistrazzjonijiet preżentati minn diversi reġistranti.

2.   L-Aġenzija għandha tuża l-kriterji fil-paragrafu 1 sabiex tikkompila abbozz ta' pjan ta' azzjoni Komunitarju rikorrenti li għandu jkopri perjodu ta' 3 snin u għandu jispeċifika s-sustanzi li jkollhom jiġu valutati kull sena. Is-sustanzi għandhom jiġu inklużi, jekk ikun hemm raġunijiet, sabiex jiġi meqjus (jew abbażi ta' valutazzjoni ta' dossier imwettqa mill-Aġenzija jew abbażi ta' kwalunkwe sors ieħor adegwat, inkluża l-informazzjoni fid-dossier tar-reġistrazzjoni) li ċerta sustanza tikkostitwixxi riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent. L-Aġenzija għandha tippreżenta l-ewwel abbozz tal-pjan ta' azzjoni rikorrenti lill-Istati Membri sa l-1 ta' Diċembru 2011. L-Aġenzija għandha tippreżenta abbozzi ta' aġġornamenti annwali għall-pjan ta' azzjoni rikorrenti lill-Istati Membri sat-28 ta' Frar ta' kull sena.

L-Aġenzija għandha tadotta l-pjan ta' azzjoni Komunitarju rikorrenti abbażi ta' opinjoni mill-Kumitat ta' l-Istati Membri stabbilit taħt l-Artikolu 75(1)(e) (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat ta' l-Istati Membri”) u għandha tippubblika l-pjan fil-website tagħha, waqt li tidentifika l-Istat Membru li jwettaq il-valutazzjoni tas-sustanzi elenkati fih hekk kif determinat skond l-Artikolu 45.

Artikolu 45

Awtorità kompetenti

1.   L-Aġenzija għandha tkun responsabbli sabiex tikkoordina l-proċess ta' valutazzjoni tas-sustanza u tiżgura li s-sustanzi fil-pjan ta' azzjoni Komunitarju rikorrenti jiġu valutati. Meta tagħmel dan, l-Aġenzija għandha tiddipendi fuq l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri. Fit-twettiq ta' valutazzjoni ta' sustanza, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jaħtru korp ieħor sabiex jaġixxi għan-nom tagħhom.

2.   Stat Membru jista' jagħżel sustanza jew sustanzi mill-abbozz ta' pjan ta' azzjoni Komunitarju rikorrenti, bil-ħsieb li jsir awtorità kompetenti għall-finijiet ta' l-Artikoli 45, 47 u 48. Fil-każ ta' sustanza mill-abbozz ta' pjan ta' azzjoni Komunitarju rikorrenti li ma tkunx magħżula minn xi Stat Membru, l-Aġenzija għandha tiżgura li s-sustanza tiġi valutata.

3.   F'każijiet fejn żewġ Stati Membri jew aktar ikunu esprimew interess fil-valutazzjoni ta' l-istess sustanza u ma jistgħux jaqblu dwar min għandu jkun l-awtorità kompetenti, l-awtorità kompetenti għall-finijiet ta' l-Artikoli 46, 47 u 48 għandha tiġi determinata skond il-proċedura li ġejja.

L-Aġenzija għandha tirriferi l-kwistjoni lill-Kumitat ta' l-Istati Membri, sabiex jiftiehmu dwar liema awtorità tkun l-awtorità kompetenti, b'kont meħud tal-Istat Membru fejn jinsabu l-manifattur(i) jew l-importatur(i), il-proporzjonijiet rispettivi tal-prodott gross domestiku totali Komunitarju, in-numru ta' sustanzi li diġà jkunu qegħdin jiġu valutati minn Stat Membru u l-kompetenza esperta disponibbli.

Jekk, fi żmien 60 jum mir-referenza, il-Kumitat ta' l-Istati Membri jilħaq ftehim unanimu, l-Istati Membri konċernati għandhom jaddottaw sustanzi għall-valutazzjoni skond dan.

Jekk il-Kumitat ta' l-Istati Membri jonqos milli jilħaq ftehim unanimu, l-Aġenzija għandha tippreżenta l-opinjonijiet konfliġġenti lill-Kummissjoni, li għandha tistabbilixxi liema awtorità għandha tkun l-awtorità kompetenti, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(3), u l-Istati Membri konċernati għandhom jadottaw sustanzi għall-valutazzjoni skond dan.

4.   L-awtorità kompetenti identifikata skond il-paragrafi 2 u 3 għandha tivvaluta s-sustanzi allokati skond dan il-Kapitolu.

5.   Stat Membru jista' jinnotifika lill-Aġenzija fi kwalunkwe waqt dwar sustanza li ma tkunx fil-pjan ta' azzjoni Komunitarju rikorrenti, kull meta jkollu informazzjoni li tindika li s-sustanza tkun prijoritarja għall-valutazzjoni. L-Aġenzija għandha tiddeċiedi jekk iżżidx din is-sustanza fil-pjan ta' azzjoni Komunitarju rikorrenti abbażi ta' opinjoni mill-Kumitat ta' l-Istati Membri. Jekk is-sustanza tiġi miżjuda fil-pjan ta' azzjoni Komunitarju rikorrenti, l-Istat Membru proponenti, jew Stat Membru ieħor li jaqbel, għandu jivvaluta dik is-sustanza.

Artikolu 46

Talbiet għal aktar informazzjoni u verifika ta' l-informazzjoni preżentata

1.   Jekk l-awtorità kompetenti tqis li jkun hemm il-ħtieġa ta' aktar informazzjoni, inkluża, jekk ikun il-każ, informazzjoni mhux meħtieġa fl-Annessi VII sa X, din għandha tipprepara abbozz ta' deċiżjoni, li tagħti r-raġunijiet, li titlob lir-reġistrant jew reġistranti sabiex jippreżentaw informazzjoni ulterjuri u li tistabbilixxi terminu perentorju għall-preżentazzjoni tagħha. Għandu jiġi mfassal abbozz ta' deċiżjoni fi żmien tnax-il xahar mill-pubblikazzjoni tal-pjan ta' azzjoni Komunitarju rikorrenti fil-website ta' l-Aġenzija għas-sustanzi li jkunu jridu jiġu valutati dik is-sena. Id-deċiżjoni għandha tittieħed skond il-proċedura prevista fl-Artikoli 50 u 52.

2.   Ir-reġistrant għandu jippreżenta din l-informazzjoni lill-Aġenzija sa l-iskadenza tat-terminu perentorju stabbilit.

3.   L-awtorità kompetenti għandha teżamina kwalunkwe informazzjoni preżentata, u għandha tagħmel abbozz ta' kwalunkwe deċiżjoni adatta skond dan l-Artikolu, jekk meħtieġ, fi żmien tnax-il xahar minn meta tiġi preżentata l-informazzjoni.

4.   L-awtorità kompetenti għandha tlesti l-attivitajiet ta' valutazzjoni tagħha fi żmien tnax-il xahar mill-bidu tal-valutazzjoni tas-sustanza jew fi żmien tnax-il xahar minn meta tkun ġiet preżentata l-informazzjoni taħt il-paragrafu 2, u tinnotifika lill-Aġenzija b'dan. Jekk jinqabeż dan it-terminu perentorju, il-valutazzjoni għandha titqies bħala lesta.

Artikolu 47

Koerenza ma' l-attivitajiet l-oħra

1.   Valutazzjoni ta' sustanza għandha tkun ibbażata fuq l-informazzjoni relevanti kollha preżentata dwar dik is-sustanza partikolari u dwar kwalunkwe valutazzjoni preċedenti taħt dan it-Titolu. Fejn informazzjoni dwar il-proprjetajiet intrinsiċi ta' sustanza tkun ġiet ġenerata b'referenza għal sustanza jew sustanzi relatati strutturalment, il-valutazzjoni tista' tkopri wkoll dawn is-sustanzi relatati. F'każijiet fejn preċedentement tkun ittieħdet deċiżjoni fuq valutazzjoni skond l-Artikolu 51 jew l-Artikolu 52, kwalunkwe abbozz ta' deċiżjoni li jeħtieġ informazzjoni ulterjuri taħt l-Artikolu 46 jista' jiġi ġustifikat biss minn bidla fiċ-ċirkostanzi jew fil-konoxxenza miksuba.

2.   Sabiex ikun żgurat approċċ armonizzat għal talbiet għal informazzjoni ulterjuri, l-Aġenzija għandha tissorvelja l-abbozz ta' deċiżjonijiet taħt l-Artikolu 46 u għandha tiżviluppa kriterji u prijoritajiet. Fejn ikun kunsiljabbli, għandhom jiġu adottati miżuri implementattivi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(3).

Artikolu 48

Segwitu għall-valutazzjoni ta' sustanza

Ladarba l-valutazzjoni ta' sustanza tkun tlestiet, l-awtorità kompetenti għandha tikkonsidra kif tuża l-informazzjoni miksuba minn din il-valutazzjoni għall-finijiet ta' l-Artikolu 59(3), l-Artikolu 69(4) u l-Artikolu 115(1). L-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-Aġenzija bil-konklużjonijiet tagħha dwar jekk, jew kif, tintuża l-informazzjoni miksuba. L-Aġenzija għandha mbagħad tinforma lill-Kummissjoni, lir-reġistrant u lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħrajn.

KAPITOLU 3

Valutazzjoni ta' sustanzi intermedji

Artikolu 49

Aktar informazzjoni dwar sustanzi intermedji iżolati fuq il-post

Għal sustanzi intermedji iżolati fuq il-post li jintużaw f'kondizzjonijiet strettament kontrollati, la dossier u lanqas il-valutazzjoni tas-sustanza. Madankollu, fejn l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkun jinsab is-sit tikkonsidra li jinħoloq riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent ekwivalenti għal-livell ta' tħassib li jiġi mill-użu ta' sustanzi li jissodisfaw il-kriterji fl-Artikolu 57, mill-użu ta' sustanza intermedja iżolata fuq il-post u li dak ir-riskju ma jkunx kontrollat adegwatament, hija tista':

(a)

titlob lir-reġistrant jippreżenta aktar informazzjoni relatata direttament mar-riskju identifikat. Din it-talba għandha jkollha magħha ġustifikazzjoni bil-miktub;

(b)

teżamina kwalunkwe informazzjoni mogħtija u, jekk meħtieġ, tirrakkomanda kwalunkwe miżura adatta għat-tnaqqis tar-riskji sabiex tindirizza r-riskji identifikati fir-rigward ta' dan is-sit.

Il-proċedura msemmija fl-ewwel paragrafu tista' ssir biss mill-awtorità kompetenti msemmija hemmhekk. L-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-Aġenzija bir-riżultati ta' tali valutazzjoni, u din imbagħad għandha tinforma lill-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri oħrajn u tagħmel ir-riżultati disponibbli għalihom.

KAPITOLU 4

Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 50

Id-drittijiet tar-reġistranti u ta' l-utenti downstream

1.   L-Aġenzija għandha tinnotifika kwalunkwe abbozz ta' deċiżjoni taħt l-Artikoli 40, 41 jew 46 lir-reġistrant(i) jew lill-utent(i) “downstream” konċernati, u tgħarrafhom dwar id-dritt tagħhom li jikkummentaw fi żmien 30 jum minn meta jirċevuha. Jekk ir-reġistrant(i) jew l-utent(i) “downstream” konċernati jixtiequ jikkummentaw, għandhom jipprovdu l-kummenti tagħhom lill-Aġenzija. L-Aġenzija mbagħad għandha tinforma lill-awtorità kompetenti dwar il-preżentazzjoni tal-kummenti mingħajr dewmien. L-awtorità kompetenti (għal deċiżjonijiet meħuda taħt l-Artikolu 46) u l-Aġenzija (għal deċiżjonijiet meħuda taħt l-Artikoli 40 u 41) għandhom jikkunsidraw kwalunkwe kumment riċevut u jistgħu jemendaw l-abbozz ta' deċiżjoni skond il-każ.

2.   Jekk reġistrant jieqaf mill-manifattura jew mill-importazzjoni tas-sustanza, jew mill-produzzjoni jew importazzjoni ta' oġġett, jew l-utent “downstream” ma jibqax jużah, huwa għandu javża lill-Aġenzija dwar dan il-fatt bil-konsegwenza li l-volum reġistrat fir-reġistrazzjoni tiegħu, jekk ikun il-każ, għandu jinbidel għal żero u ma tkun tista' tintalab ebda informazzjoni oħra fir-rigward ta' dik is-sustanza, sakemm ir-reġistrant ma jinnotifikax il-bidu mill-ġdid tal-manifattura jew ta' l-importazzjoni tas-sustanza jew tal-produzzjoni jew l-importazzjoni ta' l-oġġett, jew sakemm l-utent “downstream” ma jinnotifikax li reġa' beda jużah. L-Aġenzija għandha tinforma lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fih ikun jinsab ir-reġistrant jew l-utent “downstream”.

3.   Ir-reġistrant jista' jieqaf mill-manifattura jew mill-importazzjoni tas-sustanza jew il-produzzjoni jew l-importazzjoni ta' oġġett, jew l-utent “downstream” jista' jieqaf jużah, hekk kif jirċievi l-abbozz ta' deċiżjoni. F'tali każijiet, ir-reġistrant jew l-utent “downstream” għandu javża lill-Aġenzija dwar dan il-fatt bil-konsegwenza li r-reġistrazzjoni tiegħu, jew ir-rapport, m'għandhomx jibqgħu aktar validi, u ma tkun tista' tintalab ebda informazzjoni oħra fir-rigward ta' dik is-sustanza, sakemm huwa ma jippreżentax reġistrazzjoni ġdida jew rapport ġdid. L-Aġenzija għandha tinforma lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fih ikun jinsab ir-reġistrant jew l-utent “downstream”.

4.   Minkejja l-paragrafi 2 u 3, tista' tintalab aktar informazzjoni skond l-Artikolu 46 f'xi wieħed jew fiż-żewġ każijiet li ġejjin:

(a)

fejn l-awtorità kompetenti tipprepara dossier skond l-Anness XV u tikkonkludi li jkun hemm riskju potenzjali għal perjodu fit-tul għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent li jiġġustifika l-bżonn ta' aktar informazzjoni;

(b)

fejn l-espożizzjoni għas-sustanza manifatturata jew importata mir-reġistrant jew għas-sustanza fl-oġġett magħmul jew impurtat mir-reġistrant(i), jew għas-sustanza użata mill-utent(i) “downstream” tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għal dak ir-riskju.

Il-proċedura fl-Artikoli 69 sa 73 għandha tapplika mutatis mutandis.

Artikolu 51

L-adozzjoni ta' deċiżjonijiet fil-kuntest tal-valutazzjoni ta' dossier

1.   L-Aġenzija għandha tinnotifika l-abbozz tagħha ta' deċiżjoni skond l-Artikoli 40 jew 41, flimkien mal-kummenti tar-reġistrant, lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri.

2.   Fi żmien 30 jum miċ-ċirkolazzjoni, l-Istati Membri jistgħu jipproponu emendi għall-abbozz ta' deċiżjoni lill-Aġenzija.

3.   Jekk l-Aġenzija ma tirċievi ebda proposta, hija għandha tieħu d-deċiżjoni fil-verżjoni notifikata taħt il-paragrafu 1.

4.   Jekk l-Aġenzija tirċievi proposta għal emenda, hija tista' timmodifika l-abbozz ta' deċiżjoni. L-Aġenzija għandha tirriferi abbozz ta' deċiżjoni, flimkien ma' kwalunkwe emenda proposta, lill-Kumitat ta' l-Istati Membri fi żmien ħmistax-il jum mit-tmiem tal-perjodu ta' 30 jum imsemmi fil-paragrafu 2.

5.   L-Aġenzija għandha minnufih tikkomunika kwalunkwe proposta għal emenda lil kwalunkwe reġistrant jew utent “downstream” konċernat u tippermetilhom jagħmlu kummenti fi żmien 30 jum. Il-Kumitat ta' l-Istati Membri għandu jieħu kont ta' kwalunkwe kumment li jirċievi.

6.   Jekk, fi żmien 60 jum mir-riferiment, il-Kumitat ta' l-Istati Membri jilħaq ftehim unanimu dwar l-abbozz ta' deċiżjoni, l-Aġenzija għandha tieħu d-deċiżjoni skond il-każ.

7.   Jekk il-Kumitat ta' l-Istati Membri ma jirnexxilux jasal għal ftehim unanimu, il-Kummissjoni għandha tipprepara abbozz ta' deċiżjoni li għandha tittieħed skond il-proċedura prevista fl-Artikolu 133(3).

8.   Jista' jitressaq appell, skond l-Artikoli 91, 92 u 93, mid-deċiżjonijiet ta' l-Aġenzija skond il-paragrafi 3 u 6 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 52

L-adozzjoni ta' deċiżjonijiet fil-kuntest tal-valutazzjoni ta' sustanzi

1.   L-awtorità kompetenti għandha tiċċirkola l-abbozz tagħha ta' deċiżjoni skond l-Artikolu 46, flimkien ma' kwalunkwe kumment mir-reġistrant jew l-utent downstream, lill-Aġenzija u lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħrajn.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 51(2) sa (8) għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 53

Qsim ta' spejjeż għal testijiet mingħajr ftehim bejn ir-reġistranti u/jew l-utenti downstream

1.   Fejn reġistranti jew utenti “downstream” ikunu meħtieġa li jwettqu test bħala riżultat ta' deċiżjoni meħuda taħt dan it-Titolu, dawk ir-reġistranti jew utenti “downstream” għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jilħqu ftehim dwar min iwettaq it-test għan-nom tar-reġistranti jew l-utenti “downstream” l-oħrajn u sabiex jinfurmaw lill-Aġenzija dwar dan fi żmien 90 jum. Jekk l-Aġenzija ma tiġix infurmata b'tali ftehim fi żmien 90 jum, hija għandha tinnomina wieħed mir-reġistranti jew mill-utenti “downstream” sabiex iwettaq it-test għan-nom ta' kollha kemm huma.

2.   Jekk reġistrant jew utent “downstream” iwettaq test għan-nom ta' oħrajn, hum'għandhom kollha jaqsmu l-ispiża ta' l-istudju b'mod ugwali.

3.   Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1, ir-reġistrant jew l-utent “downstream” li jwettaq it-test għandu jipprovdi lil kull wieħed mill-oħrajn konċernati kopja tar-rapport sħiħ ta' studju.

4.   Il-persuna li twettaq u tippreżenta l-istudju għandha jkollha dritt ta' pretensjoni fil-konfront ta' l-oħrajn skond il-każ. Kwalunkwe persuna konċernata għandha jkollha dritt li tagħmel talba sabiex twaqqaf persuna oħra milli timmanifattura, timporta jew tqiegħed is-sustanza fis-suq jekk dik il-persuna l-oħra jew tonqos milli tħallas is-sehem tagħha ta' l-ispiża jew milli toffri garanzija għal dak l-ammont jew tonqos milli tgħaddi kopja tar-rapport sħiħ ta' l-istudju li jkun sar. It-talbiet kollha għandhom ikunu infurzabbli fil-qrati nazzjonali. Kwalunkwe persuna tista' tagħżel li tippreżenta it-talbiet tagħha għal rimunerazzjoni lil bord ta' arbitraġġ u taċċetta d-deċiżjoni ta' arbitraġġ.

Artikolu 54

Il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar il-valutazzjoni

Sat-28 ta' Frar ta' kull sena, l-Aġenzija għandha tippubblika fil-website tagħha rapport dwar il-progress li jkun sar matul is-sena kalendarja preċedenti fir-rigward tal-qadi ta' l-obbligi tagħha dwar il-valutazzjoni. Dan ir-rapport għandu jinkludi, partikolarment, rakkomandazzjonijiet lil reġistranti potenzjali sabiex titjieb il-kwalità tar-reġistrazzjonijiet futuri.

TITOLU VII

AWTORIZZAZZJONI

KAPITOLU 1

Ir-rekwiżit ta' awtorizzazzjoni

Artikolu 55

L-iskop ta' l-awtorizzazzjoni u kunsiderazzjonijiet dwar sostituzzjoni

L-iskop ta' dan it-Titolu huwa li jiżgura l-funzjonament korrett tas-suq intern filwaqt li jiżgura li r-riskji mis-sustanzi ta' tħassib serju ħafna jiġu kontrollati tajjeb u li dawn is-sustanzi eventwalment jiġu sostitwiti progressivament minn sustanzi jew teknoloġiji alternattivi adatti fejn dawn ikunu ekonomikament u teknikament vijabbli. Għal dan l-iskop il-manifatturi, l-importaturi u l-utenti“ downstream” kollha li japplikaw għal awtorizzazzjoni għandhom janalizzaw jekk hemmx alternattivi u jikkunsidraw ir-riskji tagħhom u kemm is-sostituzzjoni tista' tkun ekonomikament vijabbli.

Artikolu 56

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Manifattur, importatur jew utent “downstream” m'għandux iqiegħed fis-suq sustanza għall-użu jew jużaha huwa stess jekk dik is-sustanza tkun inkluża fl-Anness XIV, sakemm:

(a)

l-użu jew użi ta' dik is-sustanza waħidha jew fi preparat jew l-inkorporazzjoni ta' sustanza f'oġġett li għalih is-sustanza titqiegħed fis-suq jew li għalih huwa juża s-sustanza huwa stess ġew awtorizzati skond l-Artikoli 60 sa 64; jew

(b)

l-użu jew użi ta' dik is-sustanza waħidha, fi preparat jew l-inkorporazzjoni ta' sustanza f'oġġett li għalih is-sustanza titqiegħed fis-suq jew li għalih huwa juża s-sustanza huwa stess ġew awtorizzati mir-rekwiżit ta' l-awtorizzazzjoni fl-Anness IV stess skond l-Artikolu 58(2); jew

(ċ)

id-data msemmija fl-Artikolu 58(1)(ċ)(i) ma ntlaħqitx; jew

(d)

tkun intlaħqet id-data msemmija fl-Artikolu 58(1)(ċ)(i) u huwa għamel applikazzjoni tmintax-il xahar qabel dik id-data iżda għadha ma tteħditx deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni; jew

(e)

f'każijiet fejn is-sustanza titqiegħed fis-suq, tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni għal dak l-użu lill-utent “downstream” immedjat tiegħu.

2.   Utent “downstream” jista' juża s-sustanza li tissodisfa l-kriterji previsti fil-paragrafu 1 sakemm l-użu jkun skond il-kondizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni mogħtija lil attur 'il fuq fil-katina tal-provvista tiegħu għal dak l-użu.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx japplikaw għall-użu ta' sustanzi f'riċerka u żvilupp xjentifiċi. L-Anness XIV għandu jispeċifika jekk il-paragrafi 1 u 2 japplikawx għar-riċerka u l-iżvilupp orjentati lejn prodotti u proċessi, kif ukoll il-kwantità massima eżentata.

4.   Il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx japplikaw għall-użi li ġejin ta' sustanzi:

(a)

użi fi prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 91/414/KEE;

(b)

użi fi prodotti bijoċidali fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 98/8/KE;

(ċ)

użu bħala karburant tal-muturi kopert mid-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 1998 dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil (48);

(d)

użi bħala karburant f'impjanti fissi jew mobbli tal-kombustjoni ta' prodotti taż-żejt minerali u użu bħala karburant f'sistemi magħluqa.

5.   Fil-każ ta' sustanzi li jkunu suġġetti għall-awtorizzazzjoni għaliex ikunu jissodisfaw il-kriterji fl-Artikolu 57(a), (b) jew (ċ) biss jew għaliex ikunu identifikati skond l-Artikolu 57(f) biss minħabba l-periklu għas-saħħa tal-bniedem, il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikoli m'għandhomx japplikaw għall-użi li ġejjin:

(a)

użi fi prodotti kosmetiċi fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 76/768/KEE;

(b)

użi f'materjal f'kuntatt ma' l-ikel fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004.

6.   Il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx japplikaw għall-użu ta' sustanzi meta dawn ikunu preżenti fi preparati:

(a)

għal sustanzi msemmija fl-Artikolu 57(d), (e) u (f), taħt limitu ta' konċentrazzjoni ta' 0,1 % piż b'piż (w/w);

(b)

għas-sustanzi l-oħrajn kollha, taħt il-limiti ta' konċentrazzjoni l-aktar baxxi speċifikati fid-Direttiva 1999/45/KE jew fl-Anness mad-Direttiva 67/548/KEE li jirriżultaw fil-klassifikazzjoni tal-preparat bħala perikoluża.

Artikolu 57

Sustanzi li għandhom jiġu inklużi fl-Anness XIV

Is-sustanzi li ġejjin jistgħu jiġu inklużi fl-Anness XIV skond il-proċedura prevista fl-Artikolu 58:

(a)

sustanzi li jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġeni fil-kategorija 1 jew 2 skond id-Direttiva 67/548/KEE;

(b)

sustanzi li jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala mutaġeniċi fil-kategorija 1 jew 2 skond id-Direttiva 67/548/KEE;

(ċ)

sustanzi li jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala tossiċi għar-riproduzzjoni kategorija 1 jew 2 skond id-Direttiva 67/548/KEE;

(d)

sustanzi li jkunu persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi skond il-kriterji previsti fl-Anness XIII ta' dan ir-Regolament;

(e)

sustanzi li jkunu persistenti ħafna u bijoakkumulattivi ħafna skond il-kriterji previsti fl-Anness XIII ta' dan ir-Regolament;

(f)

sustanzi – bħal dawk li jkollhom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrina jew dawk li jkollhom proprjetajiet persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi jew proprjetajiet persistenti ħafna u bijoakkumulattivi ħafna, li ma jissodisfawx il-kriterji fil-punti (d) jew (e) – li dwarhom ikun hemm provi xjentifiċi ta' probabbiltà ta' effetti serji fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent li jagħtu lok għal livell ta' tħassib ekwivalenti għal dak relatat ma' sustanzi oħrajn elenkati fil-punti (a) sa (e) u li jkunu identifikati fuq bażi każ b'każ skond il-proċedura prevista fl-Artikolu 59.

Artikolu 58

L-inklużjoni ta' sustanzi fl-Anness XIV

1.   Kull meta tittieħed deċiżjoni sabiex jiġu inklużi fl-Anness XIV sustanzi msemmija fl-Artikolu 57, din id-deċiżjoni għandha tittieħed skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(4). Għandha tispeċifika għal kull sustanza:

(a)

l-identità tas-sustanza kif speċifikat fit-Taqsima 2 ta' l-Anness VI;

(b)

il-proprjetà jew proprjetajiet intrinsiċi tas-sustanza msemmija fl-Artikolu 57;

(ċ)

l-arranġamenti transizzjonali:

(i)

id-data jew dati minn meta t-tqegħid fis-suq u l-użu tas-sustanza għandhom ikunu projbiti sakemm ma tkunx ingħatat awtorizzazzjoni (minn hawn 'il quddiem imsejħa “d-data jew dati tat-terminazzjoni”) li għandha tieħu kont, fejn xieraq, taċ-ċiklu ta' produzzjoni speċifikat għal dak l-użu;

(ii)

id-data jew dati mill-inqas tmintax-il xahar qabel id-data jew dati tat-terminazzjoni sa liema data jew dati għandhom jaslu l-applikazzjonijiet jekk l-applikant jixtieq li jkompli juża s-sustanza jew iqiegħdha fis-suq għal ċerti użi wara d-data jew dati tat-terminazzjoni; tali użu kontinwat għandu jkun permess wara d-data tat-terminazzjoni sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni;

(d)

il-perjodi ta' reviżjoni għal ċerti użi, jekk ikun il-każ;

(e)

l-użi jew kategoriji ta' użi eżentati mir-rekwiżit ta' l-awtorizzazzjoni, jekk ikun hemm, u l-kondizzjonijiet għal dawn l-eżenzjonijiet, jekk ikun hemm.

2.   Jistgħu jiġu eżentati użi jew kategoriji ta' użu mir-rekwiżit ta' l-awtorizzazzjoni sakemm, abbażi tal-leġiżlazzjoni speċifika Komunitarja eżistenti li timponi rekwiżiti minimi dwar il-protezzjoni tas-saħħa jew ta' l-ambjent għall-użu ta' sustanza, ir-riskju jkun kontrollat adegwatament. Fit-twaqqif ta' tali eżenzjonijiet, għandu jittieħed kont, partikolarment, tal-proporzjonalità tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent relatata man-natura tas-sustanza, bħal meta r-riskju jkun modifikat mill-forma fiżika.

3.   Qabel tittieħed deċiżjoni sabiex jiġu inklużi sustanzi fl-Annessi XIV, l-Aġenzija għandha, b'kont meħud ta' l-opinjoni tal-Kumitat ta' l-Istati Membri, tirrakkomanda s-sustanzi prijoritarji li għandhom jiġu inklużi u tispeċifika għal kull sustanza l-punti previsti fil-paragrafu 1. Normalment għandha tingħata prijorità lil sustanzi:

(a)

bi proprjetajiet PBT jew vPvB; jew

(b)

ta' użu mxerred ħafna; jew

(ċ)

ta' volumi kbar.

In-numru tas-sustanzi inklużi fl-Anness XIV u d-dati speċifikati taħt il-paragrafu 1 għandhom jieħdu kont ukoll tal-kapaċità ta' l-Aġenzija li tittratta l-applikazzjonijiet fiż-żmien previst. L-Aġenzija għandha tinkludi l-ewwel rakkomandazzjoni tagħha ta' sustanzi prijoritarji fl-Anness XIV sa l-1 ta' Ġunju 2009. L-Aġenzija għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet ulterjuri mill-inqas kull sentejn bil-ħsieb li jiġu inklużi aktar sustanzi fl-Anness XIV.

4.   Qabel ma' l-Aġenzija tibgħat ir-rakkomandazzjoni tagħha lill-Kummissjoni għandha tagħmilha disponibbli għall-pubbliku fil-website tagħha, b'indikazzjoni ċara tad-data ta' pubblikazzjoni, b'kont meħud ta' l-Artikoli 118 u 119 dwar l-aċċess għall-informazzjoni. L-Aġenzija għandha tistieden lill-partijiet kollha interessati sabiex jippreżentaw kummenti fi żmien 3 xhur mid-data tal-pubblikazzjoni, b'mod partikolari dwar l-użi li għandhom ikunu eżentati mir-rekwiżit ta' l-awtorizzazzjoni.

L-Aġenżija għandha taġġorna r-rakkomandazzjoni tagħha, b'kont meħud tal-kummenti li tirċievi.

5.   Suġġett għall-paragrafu 6, wara li tiġi inkluża sustanza fl-Anness XIV, din is-sustanza m'għandhiex tkun suġġetta għal restrizzjonijiet ġodda taħt il-proċedura esposta fit-Titolu VIII li jkopri r-riskji għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent mill-użu tas-sustanza waħidha, fi preparat jew l-inkorporazzjoni ta' sustanza f'oġġett, li jkunu ġejjin mill-proprjetajiet intrinsiċi speċifikati fl-Anness XIV.

6.   Sustanza elenkata fl-Anness XIV tista' tkun suġġetta għal restrizzjonijiet ġodda taħt il-proċedura esposta fit-Titolu VIII li jkopri r-riskji għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent mill-preżenza tas-sustanza f'oġġett jew oġġetti.

7.   Is-sustanzi li fir-rigward tagħhom ġie projbit l-użu kollu taħt it-Titolu VIII jew taħt xi leġiżlazzjoni Komunitarja oħra m'għandhomx jiġu inklużi fl-Anness XIV, jew għandhom jitneħħew minnu.

8.   Is-sustanzi li minħabba informazzjoni ġdida ma jkunux jissodisfaw aktar il-kriterji ta' l-Artikolu 57, għandhom jitneħħew mill-Anness XIV skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(4).

Artikolu 59

L-identifikazzjoni ta' sustanzi msemmija fl-Artikolu 57

1.   Il-proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 sa 10 ta' dan l-Artikolu għandha tapplika għall-iskop ta' identifikazzjoni ta' sustanzi li jissodisfaw il-kriterji msemmija fl-Artikolu 57 u t-twaqqif ta' lista ta' kandidati għall-inklużjoni eventwali fl-Anness XIV. L-Aġenzija għandha tindika f'din il-lista s-sustanzi li jkunu fil-pjan ta' ħidma tagħha skond l-Artikolu 83(3)(e).

2.   Il-Kummissjoni tista' titlob lill-Aġenzija sabiex tipprepara dossier skond it-Taqsimiet relevanti ta' l-Anness XV għas-sustanzi li fl-opinjoni tagħha jissodisfaw il-kriterji previsti fl-Artikolu 57. Id-dossier jista' jkun limitat, jekk ikun il-każ, għal referenza għal xi inklużjoni fl-Anness I mad-Direttiva 67/548/KEE. L-Aġenzija għandha tagħmel dan id-dossier disponibbli lill-Istati Membri.

3.   Kwalunkwe Stat Membru jista' jipprepara dossier skond l-Anness XV għal sustanzi li fl-opinjoni tiegħu jissodisfaw il-kriterji previsti fl-Artikolu 57 u jgħaddih lill-Aġenzija. Id-dossier jista' jkun limitat, jekk ikun il-każ, għal referenza għal xi inklużjoni fl-Anness I mad-Direttiva 67/548/KEE. L-Aġenzija għandha tagħmel dan id-dossier disponibbli lill-Istati Membri l-oħrajn fi żmien 30 jum mir-riċezzjoni tiegħu.

4.   L-Aġenzija għandha tippubblika fil-website tagħha avviż li ġie preparat dossier skond l-Anness XV fir-rigward ta' sustanza. L-Aġenzija għandha tistieden lill-partijiet kollha interessati sabiex jippreżentaw il-kummenti tagħhom lill-Aġenzija fil-limiti tat-terminu perentorju speċifikat.

5.   Fi żmien 60 jum miċ-ċirkolazzjoni, l-Istati Membri l-oħrajn jew l-Aġenzija jistgħu jikkummentaw fuq l-identifikazzjoni tas-sustanza fir-rigward tal-kriterji fl-Artikolu 57 fid-dossier lill-Aġenzija.

6.   Jekk l-Aġenzija ma tirċievi jew tagħmel l-ebda kumment, din għandha tinkludi din is-sustanza fil-lista msemmija fil-paragrafu 1. L-Aġenzija tista' tinkludi din is-sustanza fir-rakkomandazzjonijiet tagħha taħt l-Artikolu 58(3).

7.   Meta tagħmel jew tirċievi kummenti, l-Aġenzija għandha tibgħat id-dossier lill-Kumitat ta' l-Istati Membri fi żmien ħmistax-il jum mit-tmiem tal-perjodu ta' 60 jum imsemmi fil-paragrafu 5.

8.   Jekk, fi żmien 30 jum mir-riferiment, il-Kumitat ta' l-Istati Membri jilħaq ftehim unanimu dwar l-identifikazzjoni, l-Aġenzija għandha tinkludi s-sustanza fil-lista msemmija fil-paragrafu 1. L-Aġenzija tista' tinkludi dik is-sustanza fir-rakkomandazzjonijiet tagħha taħt l-Artikolu 58(3).

9.   Jekk il-Kumitat ta' l-Istati Membri ma jirnexxilux jasal għal ftehim unanimu, il-Kummissjoni għandha tipprepara abbozz ta' proposta dwar l-identifikazzjoni tas-sustanza fi żmien 3 xhur minn meta tirċievi l-opinjoni tal-Kumitat ta' l-Istati Membri. Għandha tittieħed deċiżjoni finali dwar l-identifikazzjoni tas-sustanza skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(3).

10.   L-Aġenzija għandha tippubblika u taġġorna l-lista msemmija fil-paragrafu 1 fil-website tagħha mingħajr dewmien wara li tkun ittieħdet deċiżjoni dwar l-inklużjoni ta' sustanza.

KAPITOLU 2

L-għoti ta' awtorizzazzjonijiet

Artikolu 60

L-għoti ta' awtorizzazzjonijiet

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għat-tehid ta' deċiżjonijiet dwar l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet skond dan it-Titolu.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, għandha tingħata awtorizzazzjoni jekk ir-riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent mill-użu tas-sustanza li jkun ġej mill-proprjetajiet intrinsiċi speċifikati fl-Anness XIV ikun kontrollat adegwatament skond it-Taqsima 6.4 ta' l-Anness I u kif dokumentat fir-rapport ta' sigurtà kimika ta' l-applikant, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-opinjoni tal-Kumitat għall-Istima tar-Riskji imsemmi fl-Artikolu 64(4) (a). Meta tagħti l-awtorizazzjoni, u fi kwalunkwe kondizzjonijiet imposti fiha, il-Kummissjoni għandha tieħu kont ta' kull tnixxija, emissjoni u telf, inklużi r-riskji minn użu b'diffużjoni jew dispersjoni, li jkun magħruf fiż-żmien tad-deċiżjoni.

Il-Kummissjoni m'għandhiex tikkonsidra r-riskji għas-saħħa tal-bniedem mill-użu ta' sustanza f'apparat mediku regolat mid-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE tal-20 ta' Ġunju 1990 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward il-mezzi mediċi attivi li jiddaħħlu f'xi parti tal-ġisem (49), id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi (50), jew mid-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 1998 dwar tagħmir mediku dijanjostiku in vitro (51).

3.   Il-paragrafu 2 m'għandux japplika għal:

(a)

sustanzi li jissodisfaw il-kriterji fl-Artikolu 57(a), (b), (ċ) jew (f) li fir-rigward tagħhom ma jkunx possibbli li jiġi determinat limitu operattiv skond it-Taqsima 6.4 ta' l-Anness I;

(b)

sustanzi li jissodisfaw il-kriterji fl-Artikolu 57(d) jew (e).

(ċ)

sustanzi identifikati fl-Artikolu 57(f) li jkollhom proprjetajiet bijoakkumulativi u tossiċi persistenti jew proprjetajiet persistenti ħafna u bijoakkumulativi ħafna.

4.   Jekk ma tistax tingħata awtorizzazzjoni skond il-paragrafu 2 jew għal sustanzi elenkati fil-paragrafu 3, tista' tingħata awtorizzazzjoni biss jekk jintwera li l-benefiċċji soċjo-ekonomiċi jkunu akbar mir-riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent mill-użu tas-sustanza, u jekk ma jkunx hemm sustanzi jew teknoloġiji alternattivi adatti. Din id-deċiżjoni għandha tittieħed wara konsiderazzjoni ta' l-elementi kollha li ġejjin, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-opinjoni tal-Kumitat għall-Istima tar-Riskji u tal-Kumitat għall-Analiżi Soċjo-ekonomika imsemmija fl-Artikolu 64(4) (a) u (b):

(a)

ir-riskju preżentat mill-użu tas-sustanza, inkluż kemm huma adatti u effettivi l-miżuri għall-immaniġġar tar-riskji proposti;

(b)

il-benefiċċji soċjo-ekonomiċi mill-użu tagħha u l-implikazzjonijiet soċjo-ekonomiċi ta' rifjut ta' awtorizzazzjoni, kif muri mill-applikant jew partijiet interessati oħra;

(ċ)

l-analiżi ta' l-alternattivi preżentati mill-applikant skond l-Artikolu 62(4)(e) jew kwalunkwe pjan għal sostituzzjoni preżentat mill-applikant skond l-Artikolu 62(4)(ea) u kwalunkwe kontribut ta' terzi mogħtija taħt l-Artikolu 64(2);

(d)

informazzjoni disponibbli dwar ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent ta' kwalunkwe sustanza jew teknoloġija alternattiva.

5.   Fl-eżami jekk ikunux disponibbli sustanzi jew teknoloġiji alternattivi adegwati, l-aspetti kollha relevanti għandhom jiġu kkunsidrati mill-Kummissjoni, inklużi:

(a)

jekk it-trasferiment għal alternattivi jirriżultawx, kollox meqjus, f'riskji anqas għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent, b'kont meħud ta' l-adegwatezza u l-effikaċja tal-miżuri ta' l-immaniġġar tar-riskji;

(b)

l-affidabbiltà teknika u ekonomika ta' l-alternattivi għall-applikant.

6.   M'għandux ikun awtorizzat użu jekk dan inaqqas ir-restrizzjoni prevista fl-Anness XVII.

7.   Għandha tingħata awtorizzazzjoni biss jekk l-applikazzjoni ssir skond ir-rekwiżiti ta' l-Artikolu 62.

8.   L-awtorizzazzjonijiet għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni ta' żmien limitat, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe deċiżjoni dwar perjodu futur ta' reviżjoni u għandhom normalment ikunu suġġetti għal kondizzjonijiet, inkluż il-monitoraġġ. It-tul taż-żmien limitat għar-reviżjoni għal kwalunkwe awtorizzazzjoni għandu jiġi determinat fuq bażi ta' każ b'każ, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-informazzjoni kollha relevanti, inklużi l-elementi elenkati fil-paragrafu 4(a) sa (d), skond kif ikun il-każ.

9.   L-awtorizzazzjoni għandha tispeċifika:

(a)

il-persuna jew il-persuni li lilhom tingħata l-awtorizzazzjoni;

(b)

l-identità tas-sustanza jew sustanzi;

(ċ)

l-użu jew l-użi li għalihom tingħata l-awtorizzazzjoni;

(d)

kwalunkwe kondizzjoni li taħtha tingħata l-awtorizzazzjoni;

(e)

il-perjodu ta' reviżjoni ta' żmien limitat;

(f)

kwalunkwe arranġament ta' monitoraġġ.

10.   Minkejja kull kondizzjoni ta' awtorizzazzjoni, id-detentur għandu jiżgura li l-livell ta' espożizzjoni jitnaqqas kemm jista' jkun teknikament u prattikament possibbli.

Artikolu 61

Reviżjoni ta' awtorizzazzjonijiet

1.   L-awtorizzazzjonijiet mogħtija skond l-Artikolu 60 għandhom jitqiesu bħala validi sakemm il-Kummissjoni tiddeċiedi li temenda jew tirtira l-awtorizzazzjoni fil-kuntest ta' reviżjoni, sakemm id-detentur ta' l-awtorizzazzjoni jippreżenta rapport ta' reviżjoni mill-inqas tmintax-il xahar qabel ma jiskadi l-perjodu ta' reviżjoni ta' żmien limitat. Minflok ma jerġa' jippreżenta l-elementi kollha ta' l-applikazzjoni oriġinali għall-awtorizzazzjoni kurrenti, id-detentur ta' awtorizzazzjoni jista' jibgħat in-numru biss ta' l-awtorizzazzjoni kurrenti, suġġett għat-tieni, it-tielet u r-raba' subparagrafi.

Detentur ta' awtorizzazzjoni mogħtija skond l-Artikolu 60 għandu jippreżenta aġġornament ta' l-analiżi ta' alternattivi msemmija fl-Artikolu 62(4)(e), inkluża informazzjoni rigward riċerka relevanti u attività għall-iżvilupp mill-applikant, fejn applikabbli, u ta' kwalunkwe pjan ta' sostituzzjoni ppreżentat skond l-Artikolu 62(4)(f). Jekk l-aġġornament ta' l-analiżi ta' alternattivi juri li hemm disponibbli alternattiva xierqa skond l-elementi msemmija fl-Artikolu 60(5), huwa għandu jippreżenta pjan għas-sostituzzjoni, inkluż skeda kronoloġika għall-azzjoni proposta mill-applikant. Jekk id-detentur ma jistax juri li r-riskju jkun kontrollat adegwatament, huwa għandu jippreżenta wkoll aġġornament ta' l-analiżi soċjo-ekonomika, ta' analiżi ta' l-alternattivi u pjan ta' sostituzzjoni li jkun hemm fl-applikazzjoni oriġinali.

Jekk huwa issa jista' juri li r-riskju jkun kontrollat b'mod adegwat, huwa għandu jibgħat aġġornament tar-rapport ta' sigurtà kimika.

Jekk ikunu nbidlu xi elementi oħrajn ta' l-applikazzjoni oriġinali, huwa għandu jibgħat ukoll aġġornamenti ta' dawn l-element jew elementi.

Meta tiġi ppreżentata informazzjoni aġġornata skond dan il-paragrafu, kull deċiżjoni sabiex tiġi emendata jew irtirata awtorizzazzjoni fil-kuntest tar-reviżjoni għandha tittieħed skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 64 applikata mutatis mutandis.

2.   L-awtorizzazzjonijiet jistgħu jiġu riveduti fi kwalunkwe waqt jekk:

(a)

iċ-ċirkostanzi ta' l-awtorizzazzjoni oriġinali jinbidlu b'mod li jolqot ir-riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, jew l-impatt soċjo-ekonomiku; jew,

(b)

issir disponibbli informazzjoni ġdida dwar sostituti possibbli.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi terminu perentorju raġonevoli sa meta d-detentur jew detenturi ta' l-awtorizzazzjoni jistgħu jippreżentaw aktar informazzjoni meħtieġa għar-reviżjoni u tindika sa meta hija tkun sejra tieħu deċiżjoni skond l-Artikolu 64.

3.   Fid-deċiżjoni tar-reviżjoni tagħha l-Kummissjoni tista', jekk ikunu nbidlu ċ-ċirkustanzi u filwaqt li tieħu kont tal-prinċipju ta' proporzjonalità, temenda jew tirtira l-awtorizzazzjoni, jekk taħt iċ-ċirkostanzi mibdula din ma tkunx ingħatat jew jekk ikunu saru disponibbli alternattivi adegwati skond l-Artikolu 60(5). F'dan il-każ ta' l-aħħar il-Kummissjoni għandha tesiġi li d-detentur ta' l-awtorizzazzjoni jippreżenta pjan ta' sostituzzjoni jekk dan ma jkunx digà għamlu bħala parti mill-applikazzjoni jew l-aġġornament.

F'każijiet fejn hemm riskju serju u immedjat għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, il-Kummissjoni tista' tissospendi l-awtorizzazzjoni sakemm ikun hemm reviżjoni, filwaqt li jittieħed kont tal-prinċipju ta' proporzjonalità.

4.   Jekk ma' jintlaħaqx standard tal-kwalità ta' l-ambjent kif imsemmi fid-Direttiva 96/61/KE, l-awtorizzazzjonijiet mogħtija għall-użu tas-sustanza konċernata jistgħu jiġu riveduti.

5.   Jekk l-objettivi ambjentali kif imsemmija fl-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE ma jintlaħqux, l-awtorizzazzjonijiet mogħtija għall-użu tas-sustanza konċernata fil-baċin tax-xmara relevanti jistgħu jiġu riveduti.

6.   Jekk l-użu ta' sustanza jkun sussegwentement projbit jew ristrett b'xi mod ieħor fir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 850/2004 tad-29 ta' April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti (52) li jemenda d-Direttiva 79/117/KE, il-Kummissjoni għandha tirtira l-awtorizzazzjoni għal dak l-użu.

Artikolu 62

Applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet

1.   Għandha ssir applikazzjoni għal awtorizzazzjoni lill-Aġenzija.

2.   Applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni jistgħu jsiru mill-manifattur(i), importatur(i) u/jew utent(i) “downstream” tas-sustanza. Jistgħu jsiru applikazzjonijiet minn persuna waħda jew aktar.

3.   Jistgħu jsiru applikazzjonijiet għal sustanza waħda jew aktar, li jissodisfaw id-definizzjoni ta' grupp ta' sustanzi fit-Taqsima 1.5 ta' l-Anness XI, għal użu wieħed jew aktar. Jistgħu jsiru applikazzjonijiet għall-użu personali ta' l-applikant(i) u/jew għall-użu li għalih huwa għandu ħsieb li jqiegħed is-sustanza fis-suq.

4.   Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-identità tas-sustanza jew sustanzi, kif imsemmi fit-Taqsima 2 ta' l-Anness VI;

(b)

l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna jew persuni li jagħmlu l-applikazzjoni;

(ċ)

talba għal awtorizzazzjoni, li tispeċifika għal liema użu qed tintalab l-awtorizzazzjoni u li tkopri l-użu tas-sustanza fi preparati u/jew l-inkorporazzjoni tas-sustanza f'oġġetti, fejn dan ikun relevanti;

(d)

jekk mhux diġà preżentati bħala parti mir-reġistrazzjoni, rapport dwar is-sigurtà tas-sustanza kimika skond l-Anness I li jkopri r-riskji għas-saħħa tal-bniedem u/jew għall-ambjent mill-użu tas-sustanza jew sustanzi mill-proprjetajiet intrinsiċi speċifikati fl-Anness XIV;

(e)

analiżi ta' l-alternattivi li tikkonsidra r-riskji tagħhom u l-fattibbiltà teknika u ekonomika tas-sostituzzjoni u li tinkludi, jekk applikabbli, informazzjoni dwar riċerka relevanti u dwar attività ta' żvilupp mill-applikant;

f)

fejn l-analiżi msemmija fil-punt (e) turi li hemm alternattivi xierqa, skond l-elementi msemmija fl-Artikolu 60(5), pjan ta' sostituzzjoni li jinkludi skeda kronoloġika għall-azzjonijiet proposti mill-applikant.

5.   L-applikazzjoni tista' tinkludi:

(a)

analiżi soċjo-ekonomika li tkun saret skond l-Anness XVI;

(b)

ġustifikazzjoni sabiex ma jiġux kunsidrati r-riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent ġejjin minn:

(i)

emissjonijiet ta' sustanza minn installazzjoni li għaliha ngħata permess skond id-Direttiva 96/61/KE; jew

(ii)

rimi ta' sustanza minn sors li jaqa' taħt ir-rekwiżit ta' regolamentazzjoni minn qabel imsemmi fl-Artikolu 11(3)(g) tad-Direttiva 2000/60/KE u l-leġiżlazzjoni adottata taħt l-Artikolu 16 ta' dik id-Direttiva.

6.   L-applikazzjoni m'għandhiex tinkludi r-riskji għas-saħħa tal-bniedem li ġejjin mill-użu ta' sustanza f'apparat mediku regolata mid-Direttivi 90/385/KEE, 93/42/KEE jew 98/79/KE.

7.   Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għandha tkun akkumpanjata mill-ħlas meħtieġ skond it-Titolu IX.

Artikolu 63

Applikazzjonijiet sussegwenti għal awtorizzazzjoni

1.   Jekk tkun saret applikazzjoni għall-użu ta' sustanza, applikant sussegwenti jista' jirriferi għall-partijiet relevanti ta' l-applikazzjoni preċedenti preżentata skond l-Artikolu 62(4)(d), (e) u (f) u (5)(a), sakemm l-applikant sussegwenti jkollu l-permess mill-applikant preċedenti sabiex jirriferi għal dawn il-partijiet ta' l-applikazzjoni.

2.   Jekk tkun ingħatat awtorizzazzjoni għall-użu ta' sustanza, applikant sussegwenti jista' jirriferi għall-partijiet relevanti ta' l-applikazzjoni preċedenti tad-detentur preżentata skond l-Artikolu 62(4)(d), (e) u (f) u (5)(a), sakemm l-applikant sussegwenti jkollu l-permess mid-detentur ta' l-awtorizzazzjoni sabiex jirriferi għal dawn il-partijiet ta' l-applikazzjoni.

3.   Qabel ma jirriferi għal xi applikazzjoni ta' qabel skond il-paragrafi 1 u 2, l-applikant sussegwenti għandu jaġġorna l-informazzjoni ta' l-applikazzjoni oriġinali skond kif ikun meħtieġ.

Artikolu 64

Proċedura għal deċiżjonijiet ta' awtorizzazzjoni

1.   L-Aġenzija għandha tgħarraf id-data tar-riċezzjoni ta' l-applikazzjoni. Il-Kumitati ta' l-Aġenzija għall-Istima tar-Riskji u ta' Analiżi Soċjo-ekonomika għandhom jagħtu l-abbozzi ta' l-opinjonijiet tagħhom fi żmien għaxar xhur mid-data tar-riċezzjoni ta' l-applikazzjoni.

2.   L-Aġenzija għandha tagħmel disponibbli fil-website tagħha informazzjoni ġenerali dwar l-użi, filwaqt li jittieħed kont ta' l-Artikoli 118 u 119 dwar l-aċċess għall-informazzjoni, li għalihom tkun irċeviet applikazzjonijiet u għal reviżjonijiet ta' awtorizzazzjonijiet, b'terminu perentorju li fih tista' tiġi preżentata l-informazzjoni dwar sustanzi jew teknoloġiji alternattivi minn terzi interessati.

3.   Meta jipprepara l-opinjoni tiegħu, kull Kumitat imsemmi fil-paragrafu 1 għandu l-ewwel jivverifika li l-applikazzjoni tinkludi l-informazzjoni kollha speċifikata fl-Artikolu 62 li tkun relevanti għall-kompetenza tiegħu. Jekk ikun meħtieġ, il-Kumitati għandhom, f'konsultazzjoni ma' xulxin, jagħmlu talba konġunta lill-applikant għal informazzjoni addizzjonali sabiex l-applikazzjoni tiġi konformi mar-rekwiżiti ta' l-Artikolu 62. Il-Kumitat ta' l-Analiżi Soċjo-ekonomika jista', jekk iqis li jkun meħtieġ, jeżiġi mill-applikant jew jitlob lil terzi jippreżentaw, f'perjodu ta' żmien speċifikat, informazzjoni addizzjonali dwar sustanzi jew teknoloġiji alternattivi possibbli. Kull Kumitat għandu wkoll jieħu kont ta' kwalunkwe informazzjoni mogħtija minn terzi.

4.   L-abbozzi ta' opinjonijiet għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin:

(a)

Kumitat ta' l-Istima tar-Riskji: stima tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem u/jew għall-ambjent li ġej mill-użu(i) tas-sustanza, inklużi l-adegwatezza u l-effikaċja tal-miżuri għall-immaniġġar tar-riskji, kif deskritt fl-applikazzjoni u, jekk relevanti, stima tar-riskji minn alternattivi possibbli;

(b)

Il-Kumitat ta' l-Analiżi Soċjo-ekonomika: valutazzjoni tal-fatturi soċjo-ekonomiċi u d-disponibbiltà, l-idoneità u l-fattibbiltà teknika ta' alternattivi assoċjati ma' l-użu jew użi tas-sustanza kif deskritt fl-applikazzjoni, fejn applikazzjoni ssir skond l-Artikolu 62 u ta' kwalunkwe kontribuzzjonijiet ta' partijiet terzi preżentati skond il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

5.   L-Aġenzija għandha tibgħat dawn l-abbozzi ta' opinjonijiet lill-applikant sa tmiem it-terminu perentorju dispost fil-paragrafu 1. Fi żmien xahar minn meta jirċievi l-abbozz ta' opinjoni, l-applikant jista' jagħti notifika bil-miktub li huwa jixtieq jikkummenta. L-abbozz ta' opinjoni għandu jiġi meqjus bħala riċevut sebat ijiem wara li l-Aġenzija tkun bagħtitu.

Jekk l-applikant ma jixtieqx jikkummenta, l-Aġenzija għandha tibgħat dawn l-opinjonijiet lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-applikant, fi żmien ħmistax-il jum mill-aħħar tal-perjodu li fih l-applikant jista' jikkummenta, jew fi żmien ħmistax-il jum mir-riċezzjoni tan-notifika mingħand l-applikant li huwa ma jkollux il-ħsieb li jikkummenta.

Jekk l-applikant jixtieq jikkummenta, huwa għandu jibgħat l-argumentazzjoni tiegħu bil-miktub lill-Aġenzija fi żmien xahrejn mir-riċezzjoni ta' l-abbozz ta' opinjoni. Il-Kumitati għandhom iqisu l-kummenti u jadottaw l-opinjonijiet finali tagħhom fi żmien xahrejn mir-riċezzjoni ta' l-argumentazzjoni bil-miktub, filwaqt li jieħdu kont ta' din l-argumentazzjoni fejn ikun il-każ. Fi żmien ħmistax-il jum ieħor l-Aġenzija għandha tibgħat l-opinjonijiet, bl-argumentazzjoni bil-miktub mehmuża, lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-applikant.

6.   L-Aġenzija għandha tiddetermina skond l-Artikoli 118 u 119 liema partijiet ta' l-opinjonijiet tagħha u liema partijiet ta' kwalunkwe anness magħhom għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku fil-website tagħha.

7.   F'każijiet koperti mill-Artikolu 63(1), l-Aġenzija għandha tittratta l-applikazzjonijiet flimkien, sakemm ikunu jistgħu jintlaħqu l-limiti taż-żmien għall-ewwel applikazzjoni.

8.   Il-Kummissjoni għandha tipprepara l-abbozz ta' deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni fi żmien 3 xhur mir-riċezzjoni ta' l-opinjonijiet mill-Aġenzija. Għandha tittieħed deċiżjoni finali li tagħti jew tiċħad l-awtorizzazzjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(3).

9.   Għandhom jiġu pubblikati s-sommarji tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni, inkluż in-numru ta' l-awtorizzazzjoni, u r-raġunijiet għad-deċiżjoni, b'mod partikolari fejn jeżistu alternattivi xierqa, fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u għandhom isiru disponibbli b'mod pubbliku f'database stabbilita u miżmuma aġġornata mill-Aġenzija.

10.   F'każijiet koperti mill-Artikolu 63(2), it-terminu perentorju dispost fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu jitqassar għal ħames xhur.

KAPITOLU 3

Awtorizzazzjonijiet fil-katina tal-provvista

Artikolu 65

L-obbligu tad-detenturi ta' awtorizzazzjonijiet

Id-detenturi ta' awtorizzazzjoni, kif ukoll l-utenti “downstream” imsemmija fl-Artikolu 56(2) li jinkludu s-sustanzi fi preparat, għandhom jinkludu n-numru ta' l-awtorizzazzjoni fuq it-tikketta qabel ma jqiegħdu s-sustanza jew preparat li jkun fihom is-sustanza fis-suq għal użu awtorizzat mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 67/548/KEE u d-Direttiva 1999/45/KE. Dan għandu jsir mingħajr dewmien ladarba in-numru ta' l-awtorizzazzjoni jkun sar disponibbli għall-pubbliku skond l-Artikolu 64(9).

Artikolu 66

Utenti downstream

1.   L-utenti “downstream” li jużaw sustanza skond l-Artikolu 56(2) għandhom jinnotifikaw lill-Aġenzija fi żmien 3 xhur mill-ewwel provvista tas-sustanza.

2.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u żżomm aġġornat reġistru ta' l-utenti “downstream” li jkunu għamlu notifika skond il-paragrafu 1. L-Aġenzija għandha tagħti aċċess għal dan ir-reġistru lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri.

TITOLU VIII

RESTRIZZJONIJIET TAL-MANIFATTURA, TAT-TQEGĦID FIS-SUQ U TA' L-UŻU TA' ĊERTI SUSTANZI U PREPARATI PERIKOLUŻI

KAPITOLU 1

Kwistjonijiet ġenerali

Artikolu 67

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Sustanza waħidha, fi preparat jew f'oġġett, li għaliha fih restrizzjoni l-Anness XVII m'għandhiex tkun manifatturata, mqiegħda fis-suq jew użata għajr jekk tkun tikkonforma mal-kondizzjonijiet ta' dik ir-restrizzjoni. Dan m'għandux japplika għall-manifattura, it-tqegħid fis-suq jew l-użu ta' sustanza fir-riċerka u l-iżvilupp xjentifiku. L-Anness XVII għandu jispeċifika jekk ir-restrizzjoni għandhiex tapplika għar-riċerka u l-iżvilupp orjentati lejn prodotti u proċessi, kif ukoll il-kwantità massima eżentata.

2.   Il-paragrafu 1 m'għandux japplika għall-użu ta' sustanzi fi prodotti kosmetiċi, kif definit mid-Direttiva 76/768/KEE, fir-rigward tar-restrizzjonijiet li jindirizzaw ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem fil-kamp ta' l-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva.

3.   Sa l-1 ta' Ġunju 2013, Stat Membru jista' jżomm kwalunkwe restrizzjoni eżistenti u aktar stretta fir-rigward ta' l-Anness XVII fuq il-manifattura, it-tqegħid fis-suq jew l-użu ta' sustanza, sakemm dawk ir-restrizzjonijiet ikunu ġew notifikati skond it-Trattat. Il-Kummissjoni għandha tikkompila u tippubblika inventarju ta' dawn ir-restrizzjonijiet sa l-1 ta' Ġunju 2009.

KAPITOLU 2

Proċess ta' restrizzjonijiet

Artikolu 68

Introduzzjoni ta' restrizzjonijiet ġodda u l-emendament ta' restrizzjonijiet attwali

1.   Meta jkun hemm riskju mhux aċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent li jkun ġej mill-manifattura, użu jew tqegħid fis-suq ta' sustanzi, li jkun jeħtieġ li jiġi indirizzat fuq bażi Komunitarja, l-Anness XVII għandu jiġi emendat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(4) bl-adozzjoni ta' restrizzjonijiet ġodda, jew bl-emenda tar-restrizzjonijiet attwali fl-Anness XVII, għall-manifattura, użu jew tqegħid fis-suq ta' sustanzi waħedhom, fi preparati jew f'oġġetti, skond il-proċedura prevista fl-Artikoli 69 sa 73. Kwalunkwe deċiżjoni bħal din għandha tieħu kont ta' l-impatt soċjo-ekonomiku tar-restrizzjoni, inkluża d-disponibbiltà ta' alternattivi.

L-ewwel subparagrafu m'għandux japplika għall-użu ta' sustanza bħala sustanza intermedja iżolata fuq il-post.

2.   Għal sustanza waħidha, fi preparat jew f'oġġett, li tissodisfa l-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, kategoriji 1 u 2, u li tista' tintuża mill-konsumatur u li għaliha jkunu proposti mill-Kummissjoni restrizzjonijiet ta' l-użu mill-konsumatur, l-Anness XVII għandu jiġi emendat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(4). L-Artikoli 69 sa 73 m'għandhomx japplikaw.

Artikolu 69

Preparazzjoni ta' proposta

1.   Jekk il-Kummissjoni tikkonsidra li l-manifattura, it-tqegħid fis-suq jew l-użu ta' sustanza waħidha, fi preparat jew f'oġġett ikunu jikkostitwixxu riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent li ma jkunx kontrollat adegwatament u li jkun jeħtieġ li jiġi indirizzat, hija għandha titlob lill-Aġenzija sabiex tlesti dossier li jikkonforma mar-rekwiżiti ta' l-Anness XV.

2.   Wara d-data msemmija fl-Artikolu 58(1)(ċ)(i) għal sustanza elenkata fl-Anness XIV, l-Aġenzija għandha tikkonsidra jekk l-użu ta' dik is-sustanza f'oġġetti jikkostitwixxix riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent li ma jkunx suffiċjentement kontrollat. Jekk l-Aġenzija tikkonsidra li r-riskju mhuwiex kontrollat suffiċjentement, hija għandha tipprepara dossier li jikkonforma mar-rekwiżiti ta' l-Anness XV.

3.   Fi żmien 12-il xahar mir-riċezzjoni tat-talba mill-Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 1 u jekk dan id-dossier juri li tkun meħtieġa azzjoni fuq skala Komunitarja, lil hinn minn kull miżura oħra diġà meħuda, l-Aġenzija għandha tissuġġerixxi restrizzjonijiet, sabiex jinbeda l-proċess tar-restrizzjonijiet.

4.   Jekk Stat Membru jikkonsidra li l-manifattura, it-tqegħid fis-suq jew l-użu ta' sustanza waħidha, fi preparat jew f'oġġett ikunu jikkostitwixxu riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent li ma jkunx kontrollat adegwatament u li jkun jeħtieġ li jiġi indirizzat, huwa għandu jinnotifika lill-Aġenzija li huwa jipproponi li jlesti dossier li jikkonforma mar-rekwiżiti tat-Taqsimiet relevanti ta' l-Anness XV. Jekk is-sustanza ma tkunx fil-lista miżmuma mill-Aġenzija msemmija fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, l-Istat Membru għandu jipprepara dossier li jikkonforma mar-rekwiżiti ta' l-Anness XV fi żmien 12-il xahar min-notifika lill-Aġenzija. Jekk id-dossier juri tkun meħtieġa azzjoni fuq skala Komunitarja, lil hinn minn kwalunkwe miżura diġà fis-seħħ, l-Istat Membru għandu jippreżentah lill-Aġenzija fil-format previst fl-Anness XV, sabiex jinbeda l-proċess ta' restrizzjonijiet.

L-Aġenzija jew l-Istati Membri għandhom jagħmlu referenza għal kwalunkwe dossier, rapport ta' sigurtà kimika jew stima tar-riskji preżentati lill-Aġenzija jew lill-Istat Membru skond dan ir-Regolament. L-Aġenzija jew l-Istati Membri għandhom jagħmlu referenza wkoll għal kwalunkwe stima relevanti tar-riskji preżentata għall-finijiet ta' Regolamenti jew Direttivi Komunitarji oħrajn. Għal dan il-għan, korpi oħrajn, bħal aġenziji, stabbiliti taħt il-liġi Komunitarja u li jwettqu xogħol simili għandhom, fuq talba, jipprovdu informazzjoni lill-Aġenzija jew lill-Istat Membru konċernat.

Il-Kumitat ta' l-Istima tar-Riskji u l-Kumitat ta' Analiżi Soċjo-ekonomika għandhom jikkontrollaw jekk id-dossier preżentat jikkonformax mar-rekwiżiti ta' l-Anness XV. Fiż-żmien 30 jum mir-riċezzjoni, il-Kumitat rispettiv għandu javża lill-Aġenzija jew lill-Istat Membru u jissuġġerixxi restrizzjonijiet, dwar jekk id-dossier jikkonformax jew le. Jekk id-dossier ma jikkonformax, ir-raġunijiet għandhom jingħataw lill-Aġenzija jew lill-Istat Membru bil-miktub fi żmien 45 jum mir-riċezzjoni tiegħu. L-Aġenzija jew l-Istat Membru għandu jġib id-dossier konformi fi żmien 60 jum mid-data tar-riċezzjoni tar-raġunijiet mill-Kumitati, inkella tiġi terminata l-proċedura taħt dan il-Kapitolu. L-Aġenzija għandha tippubblika mingħajr dewmien l-intenzjoni tal-Kummissjoni jew ta' Stat Membru li jsejħu għal proċedura ta' restrizzjoni għal sustanza u għandha tavża lil dawk li ppreżentaw reġistrazzjoni għal dik is-sustanza.

5.   L-Aġenzija għandha żżomm lista ta' sustanzi li dwarhom ikun ippjanat jew ikun qiegħed isir dossier, li jikkonforma mar-rekwiżiti ta' l-Anness XV, mill-Aġenzija jew mill-Istat Membru għall-finijiet ta' xi restrizzjoni proposta. Jekk sustanza tinsab fuq il-lista, m'għandu jiġi preparat ebda dossier ieħor bħal dan. Jekk ikun propost minn Stat Membru jew mill-Aġenzija li għandha tiġi eżaminata mill-ġdid restrizzjoni eżistenti elenkata fl-Anness XVII, għandha tittieħed deċiżjoni dwar jekk dan għandux isir, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(2) ibbażata fuq prova preżentata mill-Istat Membru jew mill-Aġenzija.

6.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 118 u 119, l-Aġenzija għandha tagħmel disponibbli għall-pubbliku fil-website tagħha d-dossiers kollha li jikkonformaw ma' l-Anness XV inklużi r-restrizzjonijiet suġġeriti skond il-paragrafi 3 u 4 ta' dan l-Artikolu mingħajr dewmien, b'indikazzjoni ċara tad-data tal-pubblikazzjoni. L-Aġenzija għandha tistieden lill-partijiet interessati kollha sabiex jippreżentaw individwalment jew konġuntament fi żmien 6 xhur mid-data tal-pubblikazzjoni:

(a)

kummenti dwar id-dossiers u r-restrizzjonijiet suġġeriti;

(b)

analiżi soċjo-ekonomika jew informazzjoni li tista' tikkontribwixxi għal waħda mir-restrizzjonijiet suġġeriti, b'eżami tal-vantaġġi u ta' l-iżvantaġġi tar-restrizzjonijiet proposti. Għandha tikkonforma mar-rekwiżiti fl-Anness XVI.

Artikolu 70

L-opinjoni ta' l-Aġenzija: Kumitat ta' l-Istima tar-Riskji

Fi żmien 9 xhur mid-data tal-pubblikazzjoni msemmija fl-Artikolu 69(6), il-Kumitat ta' l-Istima tar-Riskji għandu jifformula opinjoni dwar jekk ir-restrizzjonijiet proposti humiex adegwati sabiex inaqqsu r-riskju għas-saħħa tal-bniedem u/jew għall-ambjent, ibbażata fuq il-konsiderazzjoni tiegħu tal-partijiet relevanti tad-dossier. Din l-opinjoni għandha tieħu kont tad-dossier ta' l-Istat Membru jew tad-dossier preparat mill-Aġenzija fuq talba tal-Kummissjoni, u l-ideat tal-partijiet interessati msemmija fl-Artikolu 69(6)(a).

Artikolu 71

L-opinjoni ta' l-Aġenzija: Il-Kumitat ta' Analiżi Soċjo-ekonomika

1.   Fi żmien 12-il xahar mid-data tal-pubblikazzjoni msemmija fl-Artikolu 69(6), il-Kumitat ta' Analiżi Soċjo-ekonomika għandu jifformula opinjoni dwar ir-restrizzjonijiet proposti bbażata fuq il-konsiderazzjoni tiegħu tal-partijiet relevanti tad-dossier u l-impatt soċjo-ekonomiku. Huwa għandu jipprepara abbozz ta' opinjoni dwar ir-restrizzjonijiet proposti u dwar l-impatt soċjo-ekonomiku relatat, filwaqt li jittieħed kont ta' l-analiżi jew l-informazzjoni skond l-Artikolu 69(6)(b), jekk ikun hemm. L-Aġenzija għandha tippubblika l-abbozz ta' opinjoni fil-website mingħajr dewmien. L-Aġenzija għandha tistieden lill-partijiet interessati sabiex jagħtu l-kummenti tagħhom dwar l-abbozz ta' opinjoni mhux aktar tard minn 60 jum mill-pubblikazzjoni ta' dak l-abbozz ta' opinjoni.

2.   Il-Kumitat ta' Analiżi Soċjo-ekonomika għandu mingħajr dewmien jadotta l-opinjoni tiegħu, filwaqt li jittieħed kont fejn xieraq ta' aktar kummenti li jaslu sat-terminu perentorju stabbilit. Din l-opinjoni għandha tieħu kont tal-kummenti u l-analiżi soċjo-ekonomika ta' partijiet interessati preżentati taħt l-Artikolu 69(6)(b) u taħt il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

3.   Fejn l-opinjoni tal-Kumitat ta' l-Istima tar-Riskji tvarja b'mod sinifikattiv mir-restrizzjonijiet proposti, l-Aġenzija tista' tipposponi l-iskadenza tat-terminu perentorju għall-opinjoni tal-Kumitat ta' Analiżi Soċjo-ekonomika b'massimu ta' 90 jum.

Artikolu 72

Il-preżentazzjoni ta' opinjoni lill-Kummissjoni

1.   L-Aġenzija għandha tippreżenta lill-Kummissjoni mingħajr dewmien l-opinjonijiet tal-Kumitati ta' l-Istima tar-Riskji u ta' Analiżi Soċjo-ekonomika dwar restrizzjonijiet proposti għal sustanzi waħedhom, fi preparati jew f'oġġetti. Jekk wieħed jew iż-żewġ Kumitati ma jifformulawx opinjoni sa l-iskadenza tat-terminu perentorju dispost fl-Artikolu 70 u fl-Artikolu 71(1) l-Aġenzija għandha tavża lill-Kummissjoni b'dan, u tagħti r-raġunijiet.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 118 u 119 l-Aġenzija għandha tippubblika l-opinjonijiet taż-żewġ Kumitati fil-website tagħha mingħajr dewmien.

3.   Fuq talba l-Aġenzija għandha tipprovdi lill-Kummissjoni u/jew lill-Istat Membru d-dokumenti u l-prova kollha mogħtija lilha jew meqjusa minnha.

Artikolu 73

Deċiżjoni tal-Kummissjoni

1.   Jekk il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 68 ikunu sodisfatti, il-Kummissjoni għandha tipprepara abbozz ta' l-emenda għall-Anness XVII, fi żmien 3 xhur mir-riċezzjoni ta' l-opinjoni tal-Kumitat għall-Analiżi Soċjo ekonomika jew sat-tmiem tat-terminu perentorju stabbilit taħt l-Artikolu 71 jekk dak il-Kumitat ma jiffurmax opinjoni, skond liema jkun l-aktar kmieni.

Fejn l-abbozz ta' l-emenda ma jaqbilx mal-proposta oriġinali jew jekk ma jiħux kont ta' l-opinjonijiet mill-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha tehmeż f'anness spjegazzjoni dettaljata tar-raġunijiet għad-differenzi.

2.   Għandha tittieħed deċiżjoni finali skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(4). Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-abbozz ta' l-emenda lill-Istat Membru mill-inqas 45 jum qabel il-votazzjoni.

TITOLU IX

ĦLASIJIET U SPEJJEŻ

Artikolu 74

Ħlasijiet u spejjeż

1.   Il-ħlasijiet meħtieġa skond l-Artikolu 6(4), 7 l-Artikolu (1) u (5), l-Artikolu 9(2), l-Artikolu l-Artikolu 11(4), l-Artikolu 17(2), l-Artikolu 18(2), l-Artikolu 19(3), l-Artikolu 22(5), l-Artikolu 62(7) u l-Artikolu 92(3) għandhom jiġu speċifikati f'Regolament tal-Kummissjoni adottat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(3) sa l-1 ta' Ġunju 2008.

2.   M'hemmx bżonn li jsir ħlas għar-reġistrazzjoni ta' sustanza fi kwantità ta' bejn 1 u 10 tunnellati metriċi fejn id-dossier tar-reġistrazzjoni jkun fih l-informazzjoni kollha fl-Anness VII.

3.   L-istruttura u l-ammont tal-ħlasijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jieħdu kont tax-xogħol meħtieġ minn dan ir-Regolament li jrid jitwettaq mill-Aġenzija u l-awtorità kompetenti u għandu jiġi ffissat f'tali livell sabiex ikun żgurat li d-dħul derivat minnhom meta kkombinat ma' sorsi oħrajn tad-dħul ta' l-Aġenzija skond l-Artikolu 96(1) ikun suffiċjenti sabiex ikopri l-ispiża tas-servizzi mogħtija. Il-ħlasijiet stabbiliti għar-reġistrazzjoni għandhom jikkunsidraw x-xogħol li jista' jsir skond it-Titolu VI.

Fil-każ ta' l-Artikolu 6(4), l-Artikolu 7(1) u (5), l-Artikolu 9(2), l-Artikolu 11(4), l-Artikolu 17(2) u l-Artikolu 18(2), l-istruttura u l-ammont tal-ħlasijiet għandhom jieħdu kont ta' il-limiti tat-tunnellaġġ tas-sustanza li tkun qiegħda tiġi reġistrata.

Fil-każijiet kollha għandu jiġi stabbilit ħlas imnaqqas għall-SMEs.

Fil-każ ta' l-Artikolu 11(4), l-istruttura u l-ammont tal-ħlasijiet għandhom jieħdu kont ta' l-informazzjoni ġietx preżentata konġuntament jew separatament.

Fil-każ ta' talba magħmula taħt l-Artikolu 10(a)(xi), l-istruttura u l-ammont tal-ħlasijiet għandhom jieħdu kont ta' ix-xogħol meħtieġ mill-Aġenzija fil-valutazzjoni tal-ġustifikazzjoni.

4.   Ir-Regolament imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jispeċifika ċ-ċirkostanzi li taħthom jiġi trasferit proporzjon tal-ħlasijiet lill-Awtorità Kompetenti ta' l-Istat Membru relevanti.

5.   L-Aġenzija tista' tiġbor spejjeż għal servizzi oħrajn provduti minnha.

TITOLU X

L-Aġenzija

Artikolu 75

Stabbiliment u reviżjoni

1.   Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi hija b'dan stabbilita għall-finijiet tal-ġestjoni u f'xi każijiet għat-twettiq ta' l-aspetti tekniċi, xjentifiċi u amministrattivi ta' dan ir-Regolament u sabiex tiġi żgurata konsistenza fil-livell Komunitarju fir-rigward ta' dawn l-aspetti.

2.   L-Aġenzija għandha tkun suġġetta għal reviżjoni sa l-1 ta' Ġunju 2012.

Artikolu 76

Kompożizzjoni

1.   L-Aġenzija għandha tkun komposta minn:

(a)

Bord ta' Tmexxija, li għandu jwettaq ir-responsabbiltajiet previsti fl-Artikolu 78;

(b)

Direttur Eżekuttiv, li għandu jwettaq ir-responsabbiltajiet previsti fl-Artikolu 83;

(ċ)

Kumitat ta' l-Istima tar-Riskji, li għandu jkun responsabbli sabiex jipprepara l-opinjoni ta' l-Aġenzija dwar valutazzjonijiet, applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, proposti għal restrizzjonijiet u proposti għal klassifikazzjoni u ttikkettar taħt it-Titolu XI u kwalunkwe domanda oħra li tinqala' mill-funzjonament ta' dan ir-Regolament rigward ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent;

(d)

Kumitat ta' Analiżi Soċjo-ekonomika, li għandu jkun responsabbli sabiex jipprepara l-opinjoni ta' l-Aġenzija dwar applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni, proposti għal restrizzjonijiet, u kwalunkwe domanda oħra li tinqala' mill-funzjonament ta' dan ir-Regolament relatat ma' l-impatt soċjo-ekonomiku ta' l-azzjoni leġiżlattiva eventwalment possibbli dwar sustanzi;

(e)

Kumitat ta' l-Istati Membri, li għandu jkun responsabbli sabiex isolvi diverġenzi potenzjali ta' opinjonijiet dwar abbozzi ta' deċiżjonijiet proposti mill-Aġenzija jew l-Istati Membri taħt it-Titolu VI u proposti għall-identifikazzjoni ta' sustanzi ta' tħassib serju ħafna sabiex jiġu suġġetti għall-proċedura ta' awtorizzazzjoni taħt it-Titolu VII;

(f)

Forum għall-Iskambju ta' Informazzjoni dwar l-Infurzar (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Forum”) li għandu jikkoordina netwerk ta' awtoritajiet, ta' l-Istati Membri, responsabbli għall-infurzar ta' dan ir-Regolament;

(g)

Segretarjat, li għandu jaħdem taħt it-tmexxija tad-Direttur Eżekuttiv u jipprovdi appoġġ tekniku, xjentifiku u amministrattiv lill-Kumitati u lill-Forum u jiżgura koordinazzjoni adegwata bejniethom. Għandu jagħmel ukoll ix-xogħol meħtieġ mill-Aġenzija taħt il-proċeduri għall-pre-reġistrazzjoni, reġistrazzjoni u valutazzjoni kif ukoll għall-preparazzjoni ta' gwida, għall-manutenzjoni tad-database u għall-għoti ta' informazzjoni;

(h)

Bord ta' l-Appell, li għandu jiddeċiedi dwar appelli mid-deċiżjonijiet meħuda mill-Aġenzija.

2.   Il-Kumitati msemmija fil-punti (ċ), (d) u (e) tal-paragrafu 1 (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Kumitati”) u l-Forum jistgħu kull wieħed iwaqqfu gruppi ta' ħidma. Għal dan l-iskop huma għandhom jadottaw, skond ir-regoli ta' proċedura tagħhom, arranġamenti preċiżi għad-delegazzjoni ta' ċerti kompiti lil dawn il-gruppi ta' ħidma.

3.   Il-Kumitati u l-Forum jistgħu, jekk iqisu li jkun xieraq, ifittxu konsulenza dwar kwistjonjiet importanti ta' natura ġenerali, xjentifika jew etika, mingħand sorsi adegwati ta' kompetenza.

Artikolu 77

Kompiti

1.   L-Aġenzija għandha tipprovdi lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-Komunità bl-aqwa parir xjentifiku u tekniku possibbli għal kwistjonijiet dwar sustanzi kimiċi li jaqgħu fl-ambitu tal-mandat tagħha u li jiġu riferiti lilha skond id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

2.   Is-Segretarjat għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

iwettaq il-kompiti assenjati lilu taħt it-Titolu II; inkluża l-faċilitazzjoni tar-reġistrazzjoni effiċjenti ta' sustanzi importati, b'mod konsistenti ma' l-obbligi kummerċjali internazzjonali tal-Komunità fir-rigward ta' pajjiżi terzi;.

(b)

iwettaq il-kompiti assenjati lilu taħt it-Titolu III;

(ċ)

iwettaq il-kompiti assenjati lilu taħt it-Titolu VI;

(d)

iwettaq il-kompiti assenjati lilu taħt it-Titolu VIII;

(e)

jistabbilixxi u jżomm database(s) b'informazzjoni dwar is-sustanzi reġistrati kollha, l-inventarju tal-klassifikazzjoni u l-ittikkettar u l-lista armonizzata tal-klassifikazzjoni u l-ittikkettar. Huwa għandu jagħmel l-informazzjoni identifikata fl-Artikolu 119(1) u (2) fid-databases pubblikament disponibbli, mingħajr ħlas, fuq l-Internet ħlief fejn talba magħmula taħt l-Artikolu 10(a)(xi) tkun kunsidrata ġustifikata. L-Aġenzija għandha tagħmel informazzjoni oħra fid-databases disponibbli meta tintalab skond l-Artikolu 118;

(f)

jagħmel disponibbli għall-pubbliku l-informazzjoni fir-rigward ta' liema sustanzi jkunu qegħdin jiġu, jew ġew, valutati fi żmien 90 jum mir-riċezzjoni ta' l-informazzjoni fl-Aġenzija, skond l-Artikolu 119(1);

(g)

jipprovdi gwida u strumenti tekniċi u xjentifiċi fejn ikun meħtieġ għall-funzjonament ta' dan ir-Regolament b'mod partikolari sabiex jassisti l-iżvilupp ta' rapporti ta' sigurtà kimika (skond l-Artikolu 14, l-Artikolu 31(1) u l-Artikolu 37(4)) u għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10(a)(viii), l-Artikolu 11(3) u l-Artikolu 19(2) mill-industrija u b'mod speċjali mill-SMEs; u gwida teknika u xjentifka għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 7 mill-produtturi u l-importaturi ta' oġġetti;

(h)

jipprovdi gwida teknika u xjentifika dwar il- funzjonament ta' dan ir-Regolament għall-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri u jipprovdi appoġġ liċ-ċentri ta' assistenza stabbiliti taħt it-Titolu XIII;

(i)

jipprovdi gwida għall-partijiet interessati inklużi l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri dwar il-komunikazzjoni lill-pubbliku ta' informazzjoni dwar ir-riskji u l-użu sikur ta' sustanzi, waħedhom, fi preparati jew f'oġġetti.

(j)

jipprovdi parir u assistenza lill-manifatturi u lill-importaturi li jirreġistraw sustanza skond l-Artikolu 12(1);

(k)

jipprepara informazzjoni ta' spjegazzjoni dwar dan ir-Regolament għal partijiet interessati oħra;

(l)

fuq talba tal-Kummissjoni, jipprovdi sostenn tekniku u xjentifiku għal passi sabiex tittejjeb il-koperazzjoni bejn il-Komunità, l-Istati Membri tagħha, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u pajjiżi terzi dwar kwistjonijiet xjentifiċi u tekniċi rigward is-sigurtà ta' sustanzi, kif ukoll il-parteċipazzjoni attiva fl-assistenza teknika u f'attivitajiet ta' l-iżvilupp ta' kapaċitajiet fl-amministrazzjoni tajba ta' sustanzi kimiċi f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw;

(m)

iżomm Manwal ta' Deċiżjonijiet u Opinjonijiet ibbażati fuq il-konklużjonijiet tal-Kumitat ta' l-Istati Membri dwar l-interpretazzjoni u l-implementazzjoni ta' dan ir-Regolament;

(n)

jagħti notifika tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Aġenzija;

(o)

jipprovdi formati għall-preżentazzjoni ta' informazzjoni lill-Aġenzija.

3.   Il-Kumitati għandhom iwettqu l-kompiti li ġejjin:

(a)

iwettqu l-kompiti assenjati lilhom taħt it-Titolu VI;

(b)

fuq talba tad-Direttur Eżekuttiv, jipprovdu sostenn tekniku u xjentifiku għal passi sabiex tittejjeb il-koperazzjoni bejn il-Komunità, l-Istati Membri tagħha, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u pajjiżi terzi dwar kwistjonijiet xjentifiċi u tekniċi rigward is-sigurtà ta' sustanzi, kif ukoll parteċipazzjoni attiva fl-assistenza teknika u f'attivitajiet ta' l-iżvilupp ta' kapaċitajiet fl-amministrazzjoni tajba ta' sustanzi kimiċi f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw;

(ċ)

fuq it-talba tad-Direttur Eżekuttiv, jippreparaw opinjonijiet dwar kwalunkwe aspett ieħor fir-rigward tas-sigurtà ta' sustanzi waħidhom, fi preparati jew f'oġġetti.

4.   Il-Forum għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

ixerred tagħrif dwar prattika tajba u jenfasizza l-problemi fil-livell Komunitarju;

(b)

jipproponi, jikkoordina u jivvaluta proġetti armonizzati ta' infurzar u ispezzjonijiet konġunti;

(ċ)

jikkoordina l-iskambju ta' spetturi;

(d)

jidentifika strateġiji ta' infurzar, kif ukoll l-aħjar prattika fl-infurzar;

(e)

jiżviluppa metodi ta' ħidma u strumenti għall-użu ta' l-ispetturi lokali;

(f)

jiżviluppa proċedura ta' skambju elettroniku ta' informazzjoni;

(g)

iżomm kuntatti ma' l-industrija, filwaqt li jqis b'mod partikolari l-ħtiġijiet speċifiċi ta' l-SMEs, u partijiet interessati oħra, inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali relevanti, skond kif ikun meħtieġ;

(h)

jeżamina proposti għal restrizzjonijiet bil-ħsieb li jagħti l-pariri tiegħu dwar l-infurzabbiltà.

Artikolu 78

Is-setgħat tal-Bord ta' Tmexxija

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jaħtar id-Direttur Eżekuttiv skond l-Artikolu 84 u uffiċjal tal-kontabbiltà skond l-Artikolu 43 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2343/2002.

Għandu jadotta:

(a)

sat-30 ta' April ta' kull sena, ir-rapport ġenerali ta' l-Aġenzija għas-sena preċedenti;

(b)

sal-31 ta' Ottubru ta' kull sena il-programm ta' ħidma ta' l-Aġenzija għas-sena li tkun ġejja;

(ċ)

il-budget finali ta' l-Aġenzija skond l-Artikolu 96 qabel il-bidu tas-sena finanzjarja, u jaġġustah, fejn ikun meħtieġ, skond il-kontribut tal-Komunità u kwalunkwe dħul ieħor ta' l-Aġenzija;

(d)

programm pluriennali ta' ħidma, li għandu jiġi rivedut regolarment.

Għandu jadotta r-regoli u l-proċeduri interni ta' l-Aġenzija. Dawn ir-regoli għandhom ikunu pubbliċi.

Għandu jwettaq l-obbligi tiegħu fir-rigward tal-budget ta' l-Aġenzija skond l-Artikoli 96, 97 u 103.

Għandu jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-Direttur Eżekuttiv.

Għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Għandu jaħtar il-President, il-membri u l-membri supplenti tal-Bord ta' l-Appell skond l-Artikolu 89.

Għandu jaħtar il-membri tal-kumitati ta' l-Aġenzija kif stabbilit fl-Artikolu 85.

Għandu jgħaddi annwalment kwalunkwe informazzjoni relevanti għar-riżultati tal-proċeduri ta' valutazzjoni skond l-Artikolu 96(6).

Artikolu 79

Il-kompożizzjoni tal-Bord ta' Tmexxija

1.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu jkun magħmul minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru u massimu ta' 6 rappreżentanti maħtura mill-Kummissjoni, inklużi 3 individwi mill-partijiet interessati mingħajr drittijiet ta' votazzjoni, kif ukoll żewġ persuni indipendenti maħtura mill-Parlament Ewropew.

Kull Stat Membru għandu jinnomina membru għall-Bord ta' Tmexxija. Il-membri hekk nominati għandhom jiġu maħtura mill-Kunsill.

2.   Il-membri għandhom jiġu maħtura abbażi ta' l-esperjenza u l-kompetenza relevanti tagħhom fil-qasam tas-sigurtà kimika jew fir-regolamentazzjoni ta' sustanzi kimiċi filwaqt li jkun żgurat li jkun hemm kompetenza relevanti fost il-membri tal-bord fl-oqsma ta' kwistjonijiet ġenerali, finanzjarji u legali.

3.   It-tul taż-żmien tal-mandat għandu jkun ta' erba' snin. Il-mandat jista' jiġi mġedded darba. Madankollu, għall-ewwel mandat, il-Kummissjoni għandha tidentifika nofs il-membri maħturin minnha, u l-Kunsill jidentifika 12-il membru maħtur minnu li għalihom dan il-perjodu għandu jkun ta' 6 snin.

Artikolu 80

Il-Presidenza tal-Bord ta' Tmexxija

1.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu jaħtar President u Deputat President minn fost il-membri li jkollhom id-dritt tal-vot. Id-Deputat President għandu jieħu post il-President b'mod awtomatiku jekk dan ma jkunx jista' jwettaq id-dmirijiet tiegħu.

2.   Il-mandati tal-President u tad-Deputat President għandhom ikunu ta' sentejn u għandhom jiskadu meta dawn jieqfu milli jkunu membri tal-Bord ta' Tmexxija. Il-mandat jista' jiġġedded darba.

Artikolu 81

Il-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija

1.   Il-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija għandhom jissejħu bl-istedina tal-President tiegħu jew fuq talba ta' mill-inqas terz tal-membri tal-Bord.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu sehem fil-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija, mingħajr id-drittijiet ta' votazzjoni.

3.   Il-Presidenti tal-Kumitati u l-President tal-Forum, kif imsemmi fl-Artikolu 76(1)(ċ) sa (f), għandhom id-dritt li jattendu l-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija mingħajr id-dritt tal-vot.

Artikolu 82

Votazzjoni fil-Bord ta' Tmexxija

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta regoli ta' proċedura għall-votazzjoni, inklużi l-kondizzjonijiet għal membru sabiex jivvota għan-nom ta' membru ieħor. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jaġixxi b'żewġ terzi ta' maġġoranza tal-membri kollha bid-dritt li jivvutaw.

Artikolu 83

Id-dmirijiet u s-setgħat tad-Direttur Eżekuttiv

1.   L-Aġenzija għandha titmexxa mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, li għandu jwettaq id-dmirijiet tiegħu fl-intererssi tal-Komunità, u indipendentement minn kwalunkwe interess speċifiku.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ir-rappreżentant legali ta' l-Aġenzija. Huwa għandu jkun responsabbli:

(a)

mill-amministrazzjoni ta' kuljum ta' l-Aġenzija;

(b)

mit-tmexxija tar-riżorsi kollha ta' l-Aġenzija li jkunu neċessarji sabiex din twettaq il-kompiti tagħha;

(ċ)

sabiex jiżgura li jkun hemm konformità mill-Aġenzija mal-limiti ta' żmien stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Komunitarja għall-adozzjoni ta' l-opinjonijiet;

(d)

sabiex jiżgura koordinazzjoni adegwata u f'waqtha bejn il-Kumitati u l-Forum;

(e)

sabiex jikkonkludi u jamministra kuntratti meħtieġa ma' fornituri tas-servizz;

(f)

mill-preparazzjoni tal-prospett tad-dħul u ta' l-infiq u l-implementazzjoni tal-budget ta' l-Aġenzija skond l-Artikoli 96 u 97;

(g)

minn kull kwistjoni tal-persunal;

(h)

sabiex jipprovdi s-segretarjat għall-Bord ta' Tmexxija;

(i)

sabiex jipprepara l-abbozzi ta' l-opinjonijiet tal-Bord ta' Tmexxija dwar ir-regoli ta' proċedura proposti tal-Kumitati u tal-Forum;

(j)

sabiex jagħmel arranġamenti, fuq talba mill-Bord ta' Tmexxija, għall-eżekuzzjoni ta' kwalunkwe funzjoni ulterjuri (li taqa' taħt fl-ambitu ta' l-Artikolu 77) assenjata lill-Aġenzija b'delegazzjoni mill-Kummissjoni;

(k)

sabiex jistabbilixxi u jżomm djalogu regolari mal-Parlament Ewropew;

(l)

sabiex jiddetermina t-termini u l-kondizzjonijiet għall-użu ta' pakketti tas-software;

(m)

sabiex tiġi rettifikata deċiżjoni magħmula mill-Aġenzija konsegwentement għal appell u wara li jiġi kkonsultat il-President tal-Bord ta' l-Appell.

3.   Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta dan li ġej lill-Bord ta' Tmexxija għall-approvazzjoni:

(a)

abbozz ta' rapport li jkopri l-attivitajiet ta' l-Aġenzija fis-sena preċedenti, inkluża informazzjoni dwar in-numru ta' dossiers tar-reġistrazzjoni riċevuti, in-numru tas-sustanzi valutati, in-numru ta' l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni riċevuti, in-numru ta' proposti għal restrizzjonijiet riċevuti mill-Aġenzija u li dwarhom ingħatat opinjoni, il-ħin meħud għat-tlestija tal-proċeduri assoċjati, u s-sustanzi awtorizzati, id-dossiers miċħuda, is-sustanzi ristretti; l-ilmenti riċevuti u l-azzjoni meħuda; rijassunt ta' l-attivitajiet tal-Forum;

(b)

abbozz tal-programm ta' ħidma għas-sena li tmiss;

(ċ)

l-abbozz tal-kontijiet annwali;

(d)

l-abbozz ta' l-estimi finanzjarji għas-sena li ġejja;

(e)

abbozz ta' programm ta' ħidma pluriennali.

Id-Direttur Eżekuttiv, wara l-approvazzjoni mill-Bord ta' Tmexxija, għandu jressaq il-programm ta' ħidma għas-sena li tkun ġejja u l-programm ta' ħidma pluriennali lill-Istati Membri, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u għandu jippubblikahom.

Id-Direttur Eżekuttiv, wara l-approvazzjoni mill-Bord ta' Tmexxija, għandu jressaq ir-rapport ġenerali ta' l-Aġenzija lill-Istati Membri, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Qorti ta' l-Awdituri, u għandu jippubblikah.

Artikolu 84

Il-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv

1.   Id-Direttur Eżekuttiv ta' l-Aġenzija għandu jinħatar mill-Bord Maniġerjali fuq il-bażi ta' lista ta' kandidati proposta mill-Kummissjoni wara sejħa għal espressjonijiet ta' interess pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u f'rivisti oħrajn jew f'siti ta' l-Internet.

Id-Direttur Eżekuttiv ta' l-Aġenzija għandu jinħatar abbażi ta' mertu u ta' ħiliet dokumentati ta' amministrazzjoni u tat-tmexxija, kif ukoll abbażi ta' l-esperjenza relevanti tiegħu fl-oqsma tas-sigurtà jew regolamentazzjoni tas-sustanzi kimiċi. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri kollha li jkollhom id-dritt tal-vot.

Is-setgħa tat-tneħħija tad-Direttur Eżekuttiv għandha tkun tal-Bord ta' Tmexxija, skond l-istess proċedura.

Qabel ma jinħatar, il-kandidat magħżul mill-Bord Maniġerjali għandu jiġi mistieden kemm jista' jkun malajr sabiex jagħmel stqarrija quddiem il-Parlament Ewropew u sabiex iwieġeb mistoqsijiet mill-Membri tal-Parlament.

2.   Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta' 5 snin. Dan jista' jiġġedded mill-Bord ta' Tmexxija darba għall-perjodu ieħor sa 5 snin.

Artikolu 85

It-twaqqif tal-Kumitati

1.   Kull Stat Membru jista' jinnomina kandidati sabiex iservu bħala membri tal-Kumitat ta' l-Istima tar-Riskji. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jwaqqaf lista ta' persuni nominati, li għandha tkun pubblikata fil-website ta' l-Aġenzija, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 88(1). Il-Bord ta' Tmexxija għandu jaħtar lill-membri tal-Kumitat minn din il-lista, inkluż mill-inqas membru wieħed iżda mhux aktar minn tnejn mill-persuni nominati minn kull Stat Membru li jkun innomina kandidati. Il-Membri għandhom jiġu maħtura għar-rwol u l-esperjenza tagħhom fit-twettiq tal-kompiti speċifikati fl-Artikolu 76(3).

2.   Kull Stat Membru jista' jaħtar kandidati sabiex iservu bħala membri tal-Kumitat ta' l-Analiżi Soċjo-ekonomika. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jwaqqaf lista ta' persuni nominati, li għandha tkun pubblikata fil-website ta' l-Aġenzija, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 88(1) . Il-Bord ta' Tmexxija għandu jaħtar il-membri tal-Kumitat minn din il-lista, inkluż mill-inqas membru wieħed iżda mhux aktar minn tnejn mill-persuni nominati minn kull Stat Membru li jkun innomina kandidati. Il-Membri għandhom jiġu maħtura għar-rwol u l-esperjenza tagħhom fit-twettiq tal-kompiti speċifikati fl-Artikolu 77(3).

3.   Kull Stat Membru għandu jaħtar membru wieħed għall-Kumitat ta' l-Istati Membri.

4.   Il-Kumitati għandhom jimmiraw li jkollhom firxa wiesgħa ta' kompetenzi relevanti fost il-membri tagħhom. Għal dan il-għan kull Kumitat jista' jeleġġi massimu ta' ħames membri addizzjonali magħżulin abbażi tal-kompetenza speċifika tagħhom.

Il-membri tal-Kumitati għandhom jinħatru għal perjodu ta' 3 snin li jista' jiġġedded.

Il-membri tal-Bord ta' Tmexxija ma jistgħux ikunu membri tal-Kumitati.

Il-membri ta' kull Kumitat jistgħu jkunu akkumpanjati minn konsulenti dwar materji xjentifiċi, tekniċi jew regolatorji.

Id-Direttur Eżekuttiv jew ir-rappreżentant tiegħu u r-rappreżentanti tal-Kummissjoni għandhom ikollhom id-dritt li jattendu l-laqgħat kollha tal-Kumitati u l-gruppi ta' ħidma li jissejħu mill-Aġenzija jew tal-kumitati tagħha bħala osservaturi. Dawk li jkollhom interess jistgħu jkunu mistiedna sabiex jattendu laqgħat ukoll bħala osservaturi, kif jixraq, fuq talba tal-membri tal-Kumitat, jew tal-Bord ta' Tmexxija.

5.   Il-membri ta' kull Kumitat maħtura wara n-nomina minn Stat Membru għandhom jiżguraw li jkun hemm koordinazzjoni adegwata bejn il-kompiti ta' l-Aġenzija u l-ħidma ta' l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru tagħhom.

6.   Il-membri tal-Kumitati għandhom ikollhom l-appoġġ tar-riżorsi xjentifiċi u tekniċi disponibbli għall-Istati Membri. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jipprovdu riżorsi xjentifiċi u tekniċi adegwati lill-membri tal-Kumitati li huma jkunu nnominaw. Kull awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru għandha taġevola l-attivitatjiet tal-Kumitati u tal-gruppi ta' ħidma tagħhom.

7.   L-Istati Membri għandhom jibqgħu lura milli jagħtu lill-membri tal-Kumitat ta' l-Istima tar-Riskji jew tal-Kumitat ta' l-Analiżi Soċjo-Ekonomika, jew lill-konsulenti u esperti xjentifiċi u tekniċi tagħhom, kwalunkwe istruzzjoni li tkun inkompatibbli mal-kompiti individwali ta' dawk il-persuni jew mal-kompiti, responsabbiltajiet u indipendenza ta' l-Aġenzija.

8.   Fil-preparazzjoni ta' opinjoni, kull Kumitat għandu jagħmel dak li jista' sabiex jilħaq konsensus. Jekk tali konsensus ma jkunx jista' jintlaħaq, l-opinjoni għandha tikkonsisti mill-pożizzjoni tal-maġġoranza tal-membri, inklużi r-raġunijiet għaliha. Il-pożizzjoni jew pożizzjonijiet tal-minoranza, inklużi r-raġunijiet għalihom, għandhom jiġu ppubblikati wkoll.

9.   Kull Kumitat għandu jabbozza proposta għar-regoli ta' proċedura tiegħu stess, li trid tiġi approvata mill-Bord ta' Tmexxija fi żmien 6 xhur mill-ewwel ħatra tal-Kumitati.

Dawn ir-regoli għandhom b'mod partikolari jistabbilixxu l-proċeduri għas-sostituzzjoni tal-membri, il-proċeduri għad-delegazzjoni ta' ċertu kompiti għall-gruppi ta' ħidma, il-ħolqien ta' gruppi ta' ħidma u t-twaqqif ta' proċedura għall-adozzjoni urġenti ta' opinjonijiet. Il-President ta' kull Kumitat għandu jkun impjegat ta' l-Aġenzija.

Artikolu 86

It-twaqqif tal-Forum

1.   Kull Stat Membru għandu jaħtar, għal perjodu ta' 3 snin li jiġġedded, membru wieħed għall-Forum. Il-membri għandhom jintgħażlu għar-rwol u l-esperjenza tagħhom fl-infurzar tal-liġijiet tas-sustanzi kimiċi u għandhom iżommu l-kuntatti relevanti ma' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru.

Il-Forum għandu jimmira li jkollu firxa wiesgħa ta' kompetenzi relevanti fost il-membri tiegħu. Għal dan il-għan il-Forum jista' jagħżel b'mod konġunt massimu ta' ħames membri addizzjonali magħżulin abbażi tal-kompetenza speċifika tagħhom. Dawn il-membri għandhom jinħatru għal perjodu ta' 3 snin, li jista' jiġġedded. Il-membri tal-Bord Maniġerjali ma jistgħux ikunu membri tal-Forum.

Il-membri tal-Forum jistgħu jkunu akkumpanjati konsulenti dwar materji xjentifiċi u tekniċi.

Id-Direttur Eżekuttiv ta' l-Aġenzija jew ir-rappreżentant tiegħu u r-rappreżentanti tal-Kummissjoni għandhom ikollhom id-dritt li jattendu l-laqgħat kollha tal-Forum u tal-gruppi ta' ħidma tiegħu. Dawk li jkollhom interess jistgħu jkunu mistiedna sabiex jattendu laqgħat ukoll bħala osservaturi, kif jixraq, fuq talba tal-membri tal-Forum, jew tal-Bord ta' Tmexxija.

2.   Il-membri tal-Forum maħtura minn Stat Membru għandhom jiżguraw li jkun hemm koordinazzjoni adegwata bejn il-kompiti tal-Forum u x-xogħol ta' l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru tagħhom.

3.   Il-membri tal-Forum għandhom ikollhom l-appoġġ tar-riżorsi xjentifiċi u tekniċi disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri. Kull awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru għandha taġevola l-attivitatjiet tal-Forum u tal-gruppi ta' ħidma tiegħu. L-Istati Membri għandhom jibqgħu lura milli jagħtu lill-membri tal-Forum, jew lill-konsulenti u l-esperti xjentifiċi u tekniċi tagħhom, kwalunkwe istruzzjoni li tkun inkompatibbli mal-kompiti individwali ta' dawk il-persuni jew mal-kompiti u r-responsabbiltajiet tal-Forum.

4.   Il-Forum għandu jabbozza proposta għar-regoli ta' proċedura tiegħu stess li trid tiġi approvata mill-Bord ta' Tmexxija fi żmien 6 xhur mill-ewwel ħatra tal-Forum.

Dawn ir-regoli għandhom, b'mod partikolari, jistabbilixxu l-proċeduri għall-ħatra u għall-bidla tal-President u għall-bidla tal-membri, u l-proċeduri għad-delegazzjoni ta' ċerti kompiti lill-gruppi ta' ħidma.

Artikolu 87

Rapporteurs tal-Kumitati u l-użu ta' esperti

1.   Fejn, skond l-Artikolu 77, Kumitat ikun meħtieġ jieħu deċiżjoni, jipprovdi opinjoni jew iqis jekk dossier ta' Stat Membru jikkonformax mar-rekwiżiti ta' l-Anness XV, huwa għandu jaħtar wieħed mill-membri tiegħu bħala rapporteur. Il-Kumitat konċernat jista' jaħtar membru ieħor sabiex iservi bħala ko-rapporteur. Għal kull każ, ir-rapporteurs u l-ko-rapporteurs għandhom jimpenjaw irwieħhom li jaġixxu fl-interessi tal-Komunità u għandhom jagħmlu dikjarazzjoni ta' impenn sabiex iwettqu l-obbligi tagħhom u dikjarazzjoni ta' interessi bil-miktub. Membru ta' Kumitat m'għandux jinħatar rapporteur għal każ partikolari jekk huwa juri xi interess li jista' jkun ta' preġudizzju għall-konsiderazzjoni indipendenti ta' dak il-każ. Il-Kumitat konċernat jista' jibdel ir-rapporteur jew il-ko-rapporteur b'ieħor mill-membri tiegħu fi kwalunkwe waqt, jekk, pereżempju, dawn ma jkunux kapaċi jissodisfaw l-obbligi tagħhom fil-limiti ta' żmien preskritti, jew jekk jiġi żvelat interess li jista' jkun ta' preġudizzju.

2.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Aġenzija l-ismijiet ta' l-esperti b'esperjenza ppruvata fil-kompiti meħtieġa mill-Artikolu 77, li jkunu disponibbli sabiex iservu fil-gruppi ta' ħidma tal-Kumitati, flimkien ma' indikazzjoni tal-kwalifiki u ta' l-oqsma ta' kompetenza tagħhom.

L-Aġenzija għandha żżomm lista aġġornata ta' esperti. Il-lista għandha tinkludi l-esperti msemmija fl-ewwel subparagrafu u l-esperti l-oħrajn identifikati b'mod dirett mis-Segretarjat.

3.   L-għoti ta' servizzi mill-membri tal-Kumitati jew minn kwalunkwe espert li jservi fi grupp ta' ħidma tal-Kumitati jew tal-Forum, jew li jwettaq kwalunkwe kompitu ieħor għall-Aġenzija, għandha tkun reġolata minn kuntratt bil-miktub bejn l-Aġenzija u l-persuna konċernata jew, fejn xieraq, bejn l-Aġenzija u min iħaddem il-persuna konċernata.

Il-persuna konċernata, jew min jimpjegaha, għandhom jiġu rimunerati mill-Aġenzija skond l-iskala ta' ħlasijiet li għandha tiddaħħal fl-arranġamenti finanzjarji stabbiliti mill-Bord ta' Tmexxija. Fejn l-persuna konċernata tonqos milli twettaq l-obbligi tagħha, id-Direttur Eżekuttiv għandu d-dritt li jwaqqaf jew jissospendi l-kuntratt jew li jżomm ir-rimunerazzjoni.

4.   L-għoti ta' servizzi li għalihom ikun hemm diversi fornituri potenzjali jistà jeħtieġ sejħa għal espressjoni ta' interess:

(a)

jekk il-kuntest xjentifiku u tekniku jkun jippermetti, u

(b)

jekk ikun kompatibbli mad-dmirijiet ta' l-Aġenzija, partikolarment il-ħtieġa li jiġi provdut livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta l-proċeduri adatti fuq proposta mid-Direttur Eżekuttiv.

5.   L-Aġenzija tista' tuża s-servizzi ta' l-esperti għat-twettiq ta' kompiti speċifiċi oħrajn li għalihom hija tkun responsabbli.

Artikolu 88

Il-kwalifiki u l-interessi

1.   L-ismijiet tal-membri tal-Kumitati u tal-Forum għandhom ikunu magħrufa pubblikament. Il-membri individwali jistgħu jitolbu li l-ismijiet tagħhom ma jixxandrux jekk huma jemmnu li din il-pubblikazzjoni tista' tpoġġihom f'riskju. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiddeċiedi jekk jaqbilx ma' tali talbiet. Meta tixxandar kull ħatra, il-kwalifiki professjonali ta' kull membru għandhom ikunu speċifikati.

2.   Il-Membri tal-Bord ta' Tmexxija, id-Direttur Eżekuttiv u l-membri tal-Kumitati u tal-Forum għandhom jagħmlu dikjarazzjoni ta' impenn sabiex iwettqu d-dmirijiet tagħhom u dikjarazzjoni ta' interessi li jkunu jistgħu jitqiesu ta' preġudizzju għall-indipendenza tagħhom. Dawn id-dikjarazzjonijiet għandhom isiru kull sena bil-miktub, u mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, għandhom jitniżżlu f'reġistru li jinżamm mill-Aġenzija u li jkun aċċessibbli għall-pubbliku, meta jintalab, fl-uffiċċju ta' l-Aġenżija.

3.   F'kull laqgħa tagħhom, il-membri tal-Bord ta' Tmexxija, id-Direttur Eżekuttiv, il-membri tal-Kumitati u tal-Forum u kwalunkwe espert li jipparteċipa fil-laqgħa għandhom jiddikjaraw kwalunkwe interess li jista' jitqies ta' preġudizzju għall-indipendenza tagħhom fir-rigward ta' kwalunkwe punt fuq l-aġenda. Kull min jiddikjara tali interessi m'għandu jipparteċipa fl-ebda votazzjoni fuq il-punt relevanti ta' l-aġenda.

Artikolu 89

It-twaqqif tal-Bord ta' l-Appell

1.   Il-Bord ta' l-Appell għandu jikkonsisti minn President u żewġ membri oħra.

2.   Il-President u ż-żewġ membri għandhom ikollhom persuni supplenti li jirrappreżentawhom fl-assenza tagħhom.

3.   Il-President, il-membri l-oħrajn u l-persuni supplenti għandhom jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija abbażi ta' lista ta' kandidati proposta mill-Kummissjoni wara sejħa għal espressjoni ta' interess pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u f'rivisti oħrajn jew f'siti ta' l-Internet. Huma għandhom jinħatru abbażi ta' l-esperjenza relevanti u l-kompetenza tagħhom fil-qasam tas-sigurtà kimika, fix-xjenzi naturali jew fi proċeduri regolatorji u ġudizzjarji minn lista ta' kandidati kwalifikati adottata mill-Kummissjoni.

Il-Bord ta' Tmexxija jista' jaħtar membri addizzjonali u s-supplenti tagħhom, fuq rakkomandazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv, billi tiġi segwita l-istess proċedura, jekk dan ikun meħtieġ sabiex jiġi żgurat li l-appelli jistgħu jiġu proċessati b'rata sodisfaċenti.

4.   Il-kwalifiki meħtieġa għall-membri tal-Bord ta' l-Appell għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(3).

5.   Il-President u l-membri għandhom ikollhom drittijiet ugwali ta' votazzjoni.

Artikolu 90

Il-Membri tal-Bord ta' l-Appell

1.   Il-mandat tal-membri tal-Bord ta' l-Appell, anke dak tal-President u tas-supplenti, għandhom ikunu ta' 5 snin. Dan jista' jittawwal darba.

2.   Il-Membri tal-Bord ta' l-Appell għandhom ikunu indipendenti. Meta jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom huma m'għandhom ikunu marbuta b'ebda istruzzjoni.

3.   Il-membri tal-Bord ta' l-Appell ma jistgħu jwettqu ebda dmir ieħor fl-Aġenzija.

4.   Il-membri tal-Bord ta' l-Appell ma jistgħux jitneħħew mill-uffiċċju jew mill-lista matul il-mandat rispettiv tagħhom, għajr jekk ikun hemm raġunijiet serji għal tali tneħħija u l-Kummissjoni, wara li tikseb l-opinjoni tal-Bord ta' Tmexxija, tieħu din id-deċiżjoni.

5.   Il-Membri tal-Bord ta' l-Appell ma jistgħu jieħdu sehem fl-ebda proċedimenti ta' appell jekk ikollhom xi interess personali fihom, jew jekk qabel kienu involuti bħala rappreżentanti ta' waħda mill-partijiet fil-proċedimenti, jew jekk ipparteċipaw fid-deċiżjoni appellata.

6.   Jekk membru tal-Bord ta' l-Appell iqis għar-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 5 li huwa m'għandux jieħu sehem fi proċediment speċifiku ta' appell, huwa għandu javża lill-Bord ta' l-Appell b'dan. Tista' ssir oġġezzjoni għall-Membri tal-Bord minn kwalunkwe parti fil-proċedimenti ta' appell fuq kwalunkwe waħda mir-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 5, jew abbażi ta' suspett ta' parzjalità. L-ebda oġġezzjoni ma tista' tkun ibbażata fuq iċ-ċittadinanza tal-membri.

7.   Il-Bord ta' l-Appell għandu jiddeċiedi dwar l-azzjoni li għandha tittieħed fil-każijiet speċifikati fil-paragrafi 5 u 6 mingħajr il-parteċipazzjoni tal-membri konċernati. Għall-finijiet tat-teħid ta' din id-deċiżjoni, il-membru konċernat għandu jiġi sostitwit fil-Bord ta' l-Appell minn supplenti.

Artikolu 91

Deċiżjonijiet suġġetti għall-appell

1.   Jista' jitressaq appell mid-deċiżjonijiet ta' l-Aġenzija li jittieħdu skond l-Artikoli 9 u 20, l-Artikolu 27(6), l-Artikolu 30(2), u (3) u l-Artikolu 51.

2.   Appell li jiġi preżentat skond il-paragrafu 1 għandu jkollu effett sospensiv.

Artikolu 92

Persuni li jkollhom id-dritt ta' appell, termini perentorji, ħlasijiet u forma

1.   Kull persuna fiżika jew ġuridika tista' tappella kontra deċiżjoni indirizzata lil dik il-persuna, jew kontra deċiżjoni li, għalkemm indirizzata lil persuna oħra, tikkonċerna b'mod dirett u individwali lil ta' qabel.

2.   L-appell, flimkien mad-dikjarazzjonijiet tar-raġunijiet tiegħu, għandu jsir bil-miktub lill-Aġenzija fi żmien 3 xhur min-notifika tad-deċiżjoni lill-persuna konċernata, jew fin-nuqqas tagħha, mill-jum li fiha saret magħrufa lil din ta' l-aħħar, għajr jekk ikun provdut mod ieħor f'dan ir-Regolament.

3.   Jista' jintalab ħlas mill-persuni li jappellaw kontra deċiżjoni ta' l-Aġenzija, skond it-Titolu IX.

Artikolu 93

L-eżami u deċiżjonijiet fuq appell

1.   Jekk, wara konsultazzjoni mal-President tal-Bord ta' l-Appell, id-Direttur Eżekuttiv jikkonsidra li l-appell ikun ammissibbli u fondat huwa jista' jirrettifika d-deċiżjoni fi żmien 30 jum wara l-preżentazzjoni ta' l-appell skond l-Artikolu 92(2).

2.   F'każijiet diversi minn dawk imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-President tal-Bord ta' l-Appell għandu jeżamina jekk l-appell huwiex ammissibbli fi żmien 30 jum minn meta jiġi preżentat l-appell skond l-Artikolu 92(2). F'każ affermattiv, l-appell għandu jintbagħat lill-Bord ta' l-Appell għall-eżami tar-raġunijiet. Il-partijiet fil-proċeduri ta' l-appell għandhom ikollhom id-dritt li jagħmlu preżentazzjoni orali matul il-proċedura.

3.   Il-Bord ta' l-Appell jista' jeżerċita kwalunkwe setgħa li jkollu fil-limiti tal-kompetenza ta' l-Aġenzija jew jibgħat il-każ lill-korp kompetenti ta' l-Aġenzija għal azzjoni ulterjuri.

4.   Il-proċeduri tal-Bord ta' l-Appell għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(3).

Artikolu 94

Azzjonijiet quddiem il-Qorti ta' Prim' Istanza u l-Qorti tal-Ġustizzja

1.   Tista' tinġieb azzjoni quddiem il-Qorti ta' Prim' Istanza jew il-Qorti tal-Ġustizzja, skond l-Artikolu 230 tat-Trattat, li tikkontesta deċiżjoni meħuda mill-Bord ta' l-Appell jew, f'każijiet fejn ma jkunx hemm dritt ta' appell quddiem il-Bord, mill-Aġenzija.

2.   Jekk l-Aġenzija tonqos milli tieħu deċiżjoni, jistgħu jiġu istitwiti proċedimenti kontriha, talli tkun naqset milli taġixxi, quddiem il-Qorti ta' Prim' Istanza jew il-Qorti tal-Ġustizzja skond l-Artikolu 232 tat-Trattat.

3.   L-Aġenzija għandha tieħu l-miżuri neċessarji sabiex tikkonforma mad-deċiżjoni tal-Qorti ta' Prim' Istanza jew il-Qorti tal-Ġustizzja.

Artikolu 95

Konflitti ta' opinjoni ma' korpi oħrajn

1.   L-Aġenzija għandha tieħu ħsieb li tiżgura l-identifikazzjoni bikrija ta' sorsi potenzjali ta' konflitt bejn l-opinjonijiet tagħha u dawk ta' korpi oħrajn stabbiliti taħt il-liġi Komunitarja, inklużi l-Aġenziji Komunitarji, li jwettqu xi kompitu simili fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' interess komuni.

2.   Fejn l-Aġenzija tidentifika sors potenzjali ta' konflitt, hija għandha tikkuntattja l-korp konċernat sabiex tiżgura li kwalunkwe informazzjoni relevanti, xjentifika jew teknika, tiġi kundiviża u sabiex tidentifika l-punti xjentifiċi jew tekniċi li jkunu potenzjalment kontenzjużi.

3.   Fejn hemm konflitt fundamentali dwar punti xjentifiċi jew tekniċi u l-korp konċernat ikun Aġenzija tal-Komunità jew kumitat xjentifiku, l-Aġenzija u l-korp konċernat għandhom jaħdmu flimkien sabiex isolvu l-konflitt jew sabiex jippreżentaw dokument konġunt lill-Kummissjoni li jiċċara l-punti xjentifiċi u/jew tekniċi tal-kunflitt.

Artikolu 96

Il-budget ta' l-Aġenzija

1.   Id-dħul ta' l-Aġenzija għandu jikkonsisti fi:

(a)

sussidju mill-Komunità, li jiddaħħal fil-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (Taqsima tal-Kummissjoni);

(b)

il-ħlasijiet mill-intrapriżi;

(ċ)

kull konribut volontarju mill-Istati Membri.

2.   L-infiq ta' l-Aġenzija għandu jinkludi l-ispejjeż tal-persunal u dawk amministrattivi, infrastrutturali u operattivi.

3.   Sa mhux aktar tard mill-15 ta' Frar ta' kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jipprepara abbozz tal-budget preliminari li jkopri n-nefqa operattiva u l-programm tax-xogħol antiċipat għas-sena finanzjarja ta' wara, u għandu jibgħat dan l-abbozz preliminari lill-Bord ta' Tmexxija flimkien ma' pjan ta' stabbiliment flimkien ma' lista provviżorja ta' postijiet.

4.   Għandu jkun hemm bilanċ bejn id-dħul u l-infiq.

5.   Kull sena l-Bord ta' Tmexxija, abbażi ta' abbozz imfassal mid-Direttur Eżekuttiv, għandu jipproduċi stima ta' dħul u nfieq għall-Aġenzija għas-sena finanzjarja ta' wara. Din l-istima, li għandha tinkludi abbozz ta' pjan ta' stabbiliment, għandha tintbagħat lill-Kummissjoni mill-Bord ta' Tmexxija sa mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu.

6.   L-istima għandha tintbagħat mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-awtorità tal-budget”) flimkien ma' l-abbozz preliminari tal-budget tal-Komunitajiet Ewropej.

7.   Abbażi ta' l-istima, il-Kummissjoni għandha ddaħħal fl-abbozz tal-budget preliminari tal-Komunitajiet Ewropej l-estimi li hija tqis meħtieġa għall-pjan ta' stabbiliment u l-ammont tas-sussidju li għandu jiġi addebitat lill-budget ġenerali, li hija għandha tressaq quddiem l-awtorità tal-budget skond l-Artikolu 272 tat-Trattat.

8.   L-awtorità tal-budget għandha tawtorizza l-approprjazzjonijiet għas-sussidju lill-Aġenzija.

L-awtorità tal-budget għandha tadotta l-pjan ta' stabbiliment għall-Aġenzija.

9.   Il-budget ta' l-Aġenzija għandu jkun adottat mill-Bord ta' Tmexxija. Għandu jsir finali wara l-adozzjoni finali tal-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej. Fejn ikun il-każ, għandu jiġi aġġustat kif meħtieġ.

10.   Kwalunkwe modifika lill-budget, inkluż il-pjan ta' stabbiliment, għandha ssegwi l-proċedura msemmija hawn fuq.

11.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu, mingħajr dewmien, jinnotifika lill-awtorità tal-budget dwar il-ħsieb tiegħu li jimplementa kwalunkwe proġett li jista' jkollu implikazzjonijiet finanzjarji sinifikattivi għall-finanzjament tal-budget tiegħu, b'mod partikolari kwalunkwe proġett li jirrigwarda l-kiri jew ix-xiri ta' proprjetà immobbli. Huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar dan.

Fejn fergħa ta' l-awtorità tal-budget tkun innotifikat il-ħsieb tagħha li tagħti opinjoni, hija għandha tibgħat l-opinjoni tagħha lill-Bord ta' Tmexxija fi żmien sitt ġimgħat mid-data tan-notifika tal-proġett.

Artikolu 97

L-implementazzjoni tal-budget ta' l-Aġenzija

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jwettaq il-kompiti ta' l-uffiċjal awtorizzanti u għandu jimplementa l-budget ta' l-Aġenzija.

2.   Is-sorveljanza ta' l-impenn u l-ħlas ta' l-infiq kollu ta' l-Aġenzija u ta' l-istabbiliment u l-irkupru tad-dħul kollu ta' l-Aġenzija għandu jsir mill-Uffiċjali tal-Kontabbiltà ta' l-Aġenzija.

3.   Sa mhux aktar tard mill-1 ta' Marzu wara kull sena finanzjarja, l-uffiċjal tal-kontabbiltà ta' l-Aġenzija għandu jikkomunika l-kontijiet provviżorji lill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni flimkien ma' rapport dwar l-amministrazzjoni tal-budget u tal-finanzi għal dik is-sena finanzjarja. L-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni għandu jikkonsolida l-kontijiet provviżorji ta' l-istituzzjonijiet u tal-korpi deċentralizzati skond l-Artikolu 128 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (53).

4.   Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu wara kull sena finanzjarja, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni għandu jgħaddi l-kontijiet provviżorji ta' l-Aġenzija lill-Qorti ta' l-Awdituri, flimkien ma' rapport dwar l-amministrazzjoni tal-budget u tal-finanzi għal dik is-sena finanzjarja. Ir-rapport dwar l-amministrazzjoni tal-budget u tal-finanzi għal dik is-sena finanzjarja għandu wkoll jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.   Mar-riċezzjoni ta' l-osservazzjonijiet tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar il-kontijiet provviżorji ta' l-Aġenzija, skond l-Artikolu 129 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002, id-Direttur għandu jfassal il-kontijiet finali ta' l-Aġenzija taħt ir-responsabbiltà tiegħu u jibgħathom lill-Bord ta' Tmexxija għal opinjoni.

6.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu jippreżenta opinjoni dwar il-kontijiet finali ta' l-Aġenzija.

7.   Sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju tas-sena ta' wara, id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat il-kontijiet finali, flimkien ma' l-opinjoni tal-Bord ta' Tmexxija, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti ta' l-Awdituri.

8.   Il-kontijiet finali għandhom jiġu pubblikati.

9.   Id-Direttur għandu jibgħat lill-Qorti ta' l-Awdituri tweġiba għall-osservazzjonijiet tagħha sa mhux aktar tard mit-30 ta' Settembru. Huwa għandu jibgħat ukoll din it-tweġiba lill-Bord ta' Tmexxija.

10.   Il-Parlament Ewropew, fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill, għandu, qabel it-30 ta' April tas-sena N + 2, jagħti kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv fir-rigward ta' l-implementazzjoni tal-budget għas-sena N.

Artikolu 98

Il-ġlieda kontra l-frodi

1.   Fil-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u attivitajiet illegali oħra, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) (54) għandhom japplikaw mingħajr restrizzjonijiet għall-Aġenzija.

2.   L-Aġenzija għandha tkun marbuta bil-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Komunità Ewropea u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej dwar investigazzjonijiet interni mmexxija mill-Uffiċju ta' Kontra l-Frodi Ewropew (OLAF) (55) u għandha toħroġ, mingħajr dewmien, id-dispożizzjonijiet adatti applikabbli għall-persunal kollu tagħha.

3.   Id-deċiżjonijiet dwar il-finanzjament u l-ftehim implementattivi u l-istrumenti li jirriżultaw minnhom għandhom jistipulaw b'mod espliċitu li l-Qorti ta' l-Awdituri u l-OLAF jistgħu jwettqu, jekk ikun meħtieġ, kontrolli fuq il-post ta' dawk li jirċievu l-fondi mill-Aġenzija u ta' l-aġenti responsabbli għall-allokazzjoni tagħhom.

Artikolu 99

Regoli finanzjarji

Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-Aġenzija għandhom jiġu adottati mill-Bord ta' Tmexxija wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni. Dawn ma jistgħux joħorġu mil-limiti tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2343/2002 għajr jekk ikun meħtieġ b'mod speċifiku għall-operat ta' l-Aġenzija u bil-kunsens minn qabel tal-Kummissjoni.

Artikolu 100

Il-personalità ġuridika ta' l-Aġenzija

1.   L-Aġenzija għandha tkun korp tal-Komunità u għandha jkollha personalità ġuridika. F'kull Stat Membru hija għandha tgawdi l-aktar kapaċità ġuridika estensiva konċessa lil persuni ġuridiċi taħt il-liġijiet tagħhom. B'mod partikolari hija tista' takkwista u tiddisponi minn proprjetà mobbli u immobbli u tkun parti fi proċedimenti ġuridiċi.

2.   L-Aġenzija għandha tkun rappreżentata mid-Direttur Eżekuttiv tagħha.

Artikolu 101

Ir-responsabbiltà ta' l-Aġenzija

1.   Ir-responsabbiltà kuntrattwali ta' l-Aġenzija għandha tkun regolata bil-liġi li tapplika għall-kuntratt in kwistjoni. Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha jkollha ġurisdizzjoni skond kwalunkwe klawsola ta' arbitraġġ stipulata f'kuntratt konkluż mill-Aġenzija.

2.   F'każ ta' responsabbiltà mhux kuntrattwali, l-Aġenzija għandha, skond il-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet ta' l-Istati Membri, tagħti kumpens għal kwalunkwe ħsara kkawżata minnha jew mill-impjegati tagħha fit-twettiq ta' l-obbligi tagħhom.

Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha jkollha ġurisdizzjoni fi kwalunkwe kwistjoni relatata ma' kumpens għal tali danni.

3.   Ir-responsabbiltà personali finanzjarja u dixxiplinarja ta' l-impjegati tagħha lejn l-Aġenzija għandha tkun regolata mir-regoli relevanti li japplikaw għall-persunal ta' l-Aġenzija.

Artikolu 102

Privileggi u immunitajiet ta' l-Aġenzija

Il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej għandu japplika għall-Aġenzija.

Artikolu 103

Regoli u regolamenti tal-persunal

1.   Il-persunal ta' l-Aġenzija għandu jkun suġġett għar-Regolamenti u r-Regoli applikabbli għall-uffiċjali u l-impjegati l-oħrajn tal-Komunitajiet Ewropej. Fir-rigward tal-persunal tagħha, l-Aġenzija għandha teżerċita s-setgħat li jkunu saru ta' l-awtorità li taħtar.

2.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu, bi ftehim mal-Kummissjoni, jadotta d-dispożizzjonijiet implementattivi neċessarji.

3.   Il-Persunal ta' l-aġenzija għandu jikkonsisti minn uffiċjali assenjati jew sekondati mill-Kummissjoni jew Stati Membri fuq bażi temporanja u minn impjegati oħrajn reklutati mill-Aġenzija kif meħtieġ sabiex twettaq il-kompiti tagħha. L-Aġenzija għandha tirrekluta l-persunal tagħha abbażi ta' pjan tal-persunal li għandu jiġi inkluż fil-programm ta' ħidma pluriennali msemmi fl-Artikolu 78(d).

Artikolu 104

Ilsna

1.   Ir-Regolament Nru 1 tal-15 ta' April 1958 li jiddetermina l-ilsna li għandhom jiġu użati fil-Komunità Ewropea (56) għandu japplika għall-Aġenzija.

2.   Is-servizzi ta' traduzzjoni meħtieġa għall-funzjonament ta' l-Aġenzija għandhom jiġu provduti miċ-Ċentru ta' Traduzzjoni tal-korpi ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 105

L-obbligu ta' kunfidenzjalità

Il-membri tal-Bord ta' Tmexxija, il-membri tal-Kumitati u tal-Forum, l-esperti u l-uffiċjali u l-impjegati l-oħrajn ta' l-Aġenzija, għandhom ikunu meħtieġa, anke wara t-terminazzjoni tad-dmirijiet tagħhom, ma jiżvelawx informazzjoni tat-tip kopert mill-obbligu tas-segretezza professjonali.

Artikolu 106

Il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi

Il-Bord ta' Tmexxija jista', bi ftehim mal-Kumitat relevanti jew mal-Forum, jistieden lir-rappreżentanti ta' pajjiżi terzi sabiex jipparteċipaw fix-xogħol ta' l-Aġenzija.

Artikolu 107

Il-parteċipazzjoni ta' organizzazzjonijiet internazzjonali

Il-Bord ta' Tmexxija jista', bi ftehim mal-Kumitat relevanti jew mal-Forum, jistieden rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet internazzjonali b'interessi fil-qasam tar-regolamentazzjoni ta' sustanzi kimiċi sabiex jipparteċipaw bħala osservaturi fix-xogħol ta' l-Aġenzija.

Artikolu 108

Kuntatti ma' organizzazzjonijiet li jkollhom interess

Il-Bord ta' Tmexxija għandu, bi ftehim mal-Kummissjoni, jiżviluppa kuntatti adegwati bejn l-Aġenzija u l-organizzazjzonijiet relevanti li jkollhom interess.

Artikolu 109

Regoli dwar it-trasparenza

Sabiex tkun żgurata t-trasparenza, il-Bord ta' Tmexxija għandu, abbażi ta' proposta mid-Direttur Eżekuttiv u bi ftehim mal-Kummissjoni, jadotta regoli sabiex jiżgura d-disponibbiltà għall-pubbliku ta' informazzjoni regolatorja, xjentifika jew teknika, dwar is-sigurtà ta' sustanzi waħidhom, fi preparati jew f'oġġetti, li ma tkunx informazzjoni ta' natura kunfidenzjali.

Artikolu 110

Relazzjonijiet ma' korpi Komunitarji relevanti

1.   L-Aġenzija għandha tikkopera ma' korpi oħrajn tal-Komunità sabiex tiżgura appoġġ reċiproku fil-qadi tad-dmirijiet rispettivi tagħhom b'mod partikolari sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tax-xogħol.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv, wara li jikkonsulta mal-Kumitat ta' l-Istima tar-Riskji u l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà ta' l-Ikel, għandu jistabbilixxi regoli ta' proċedura dwar sustanzi li dwarhom ġiet mitluba opinjoni f'kuntest ta' sigurtà ta' l-ikel. Dawn ir-regoli ta' proċedura għandhom ikunu adottati mill-Bord ta' Tmexxija, bi ftehim mal-Kummissjoni.

Dan it-Titolu m'għandux jolqot b'mod ieħor il-kompetenzi mogħtija lill-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Ikel.

3.   Dan it-Titolu m'għandux jolqot il-kompetenzi mogħtija lill-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini.

4.   Id-Direttur Eżekuttiv, wara li jkun ikkonsulta l-Kumitat ta' l-Istima tar-Riskji, il-Kumitat ta' l-Analiżi Soċjo-ekonomika u l-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà, l-Iġene u l-Protezzjoni tas-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol, għandu jistabbilixxi r-regoli ta' proċedura dwar il-kwistjonijiet tal-protezzjoni tal-ħaddiema. Dawn ir-regoli ta' proċedura għandhom ikunu adottati mill-Bord ta' Tmexxija, bi ftehim mal-Kummissjoni.

Dan it-Titolu m'għandux jolqot il-kompetenzi mogħtija lill-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà, l-Iġene u l-Protezzjoni tas-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol u lill-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol.

Artikolu 111

Formati u software għall-preżentazzjoni ta' informazzjoni lill-Aġenzija

L-Aġenzija għandha tispeċifika l-formati u tagħmilhom disponibbli mingħajr ħlas, u pakketti ta' software u tagħmilhom disponibbli fil-website tagħha għal kwalunkwe preżentazzjoni lill-Aġenzija. Stati Membri, manifatturi, importaturi, distributuri jew utenti “downstream” għandhom jużaw dawn il-formati u pakketti fil-preżentazzjonijiet tagħhom lill-Aġenzija skond dan ir-Regolament. B'mod partikolari, l-Aġenzija għandha tagħmel disponibbli l-istrumenti tas-software sabiex tiffaċilita l-preżentazzjoni ta' l-informazzjoni kollha relatati ma' sustanzi reġistrati skond l-Artikolu 12(1).

Għall-finijiet ta' reġistrazzjoni, il-format tad-dossier tekniku msemmi fl-Artikolu 10(a) għandu jkun IUCLID. L-Aġenzija għandha tikkoordina l-iżvilupp ulterjuri ta' dan il-format ma' l-Organizzazzjoni għall-Koperazzjoni Ekonomika u għall-Iżvilupp sabiex tiżgura armonizzazzjoni massima.

TITOLU XI

INVENTARJU TAL-KLASSIFIKAZZJONI U TA' L-ITTIKKETTAR

Artikolu 112

Il-kamp ta' applikazzjoni

Din it-Titolu għandu japplika għal:

(a)

sustanzi suġġetti għar-reġistrazzjoni;

(b)

sustanzi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 1 tad-Direttiva 67/548/KEE, li jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala perikolużi skond dik id-Direttiva, u li jitqiegħdu fis-suq jew waħidhom, jew fi preparat 'il fuq mil-limiti ta' konċentrazzjoni speċifikati fid-Direttiva 1999/45/KE, fejn relevanti, li tirriżulta fil-klassifikazzjoni tal-preparat bħala perikoluż.

Artikolu 113

L-obbligu ta' notifika lill-Aġenzija

1.   Kwalunkwe manifattur, produttur ta' oġġetti jew importatur, jew grupp ta' manifatturi jew ta' produtturi ta' oġġetti jew ta' importaturi, li jqiegħdu fis-suq sustanza fil-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 112, għandhom jinnotifikaw lill-Aġenzija bl-informazzjoni li ġejja sabiex tiġi inkluża fl-inventarju skond l-Artikolu 114, għajr jekk tiġi preżentata bħala parti mir-reġistrazzjoni:

(a)

l-identità jew identitajiet tal-manifattur(i), tal-produttur(i) ta' oġġetti jew ta' l-importatur(i) responsabbli għat-tqegħid fis-suq tas-sustanza jew sustanzi kif speċifikat fit-Taqsima 1 ta' l-Anness VI;

(b)

l-identità tas-sustanza jew sustanzi kif speċifikat fit-Taqsimiet 2.1 sa 2.3.4 ta' l-Anness VI;

(ċ)

il-klassifikazzjoni tal-periklu tas-sustanza jew sustanzi, li tirriżulta mill-applikazzjoni ta' l-Artikoli 4 u 6 tad-Direttiva 67/548/KEE;

(d)

it-tikketta tal-periklu għas-sustanza jew sustanzi, li tirriżulta mill-applikazzjoni ta' l-Artikoli 23 (ċ) sa (f) tad-Direttiva 67/548/KEE;

(e)

il-limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni, fejn japplikaw, li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta' l-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 67/548/KEE u l-Artikoli 4 sa 7 tad-Direttiva 1999/45/KE.

2.   Fejn l-obbligu taħt il-paragrafu 1 jirriżulta f'entrati differenti fl-inventarju għall-istess sustanza, in-notifikanti u r-reġistranti għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jilħqu ftehim dwar l-entrata li tiddaħħal fl-inventarju.

3.   L-informazzjoni elenkata fil-paragrafu 1 għandha tkun aġġornata min-notifikanti kull meta:

(a)

tiġi ġenerata kwalunkwe informazzjoni xjentifika jew teknika ġdida li tirriżulta f'bidla fil-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanza;

(b)

in-notifikanti u r-reġistranti ta' entrati differenti għal sustanza waħda jiftehmu dwar l-entrata skond il-paragrafu 2.

Artikolu 114

L-inventarju tal-klassifikazzjoni u ta' l-ittikkettar

1.   Għandu jkun stabbilit u miżmum mill-Aġenzija f'forma ta' database inventarju tal-klassifikazzjoni u ta' l-ittikkettar, li jelenka l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 113(1), kemm għal informazzjoni notifikata taħt l-Artikolu 113(1) kif ukoll għal informazzjoni preżentata bħala parti minn reġistrazzjoni. L-informazzjoni f'din id-database identifikata fl-Artikolu 119(1) għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku. L-Aġenzija għandha tagħti aċċess għad-data l-oħra dwar kull sustanza fl-inventarju lin-notifikanti u lir-reġistranti li ppreżentaw informazzjoni dwar dik is-sustanza skond l-Artikolu 29(1).

L-Aġenzija għandha taġġorna l-inventarju meta hija tirċievi informazzjoni aġġornata skond l-Artikolu 113(3).

2.   Minbarra l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-Aġenzija għandha tirreġistra l-informazzjoni li ġejja, fejn xieraq, għal kull entrata:

(a)

jekk, fir-rigward ta' kull entrata, hemmx klassifikazzjoni u ttikkettar armonizzati fil-livell Komunitarju bl-inklużjoni fl-Anness I mad-Direttiva 67/548/KEE;

(b)

jekk, fir-rigward ta' l-entrata, tkunx entrata konġunta bejn reġistranti ta' l-istess sustanza skond l-Artikolu 11(1);

(ċ)

jekk l-entrata tkunx differenti minn entrata oħra fl-inventarju għall-istess sustanza;

(d)

in-numru jew numri relevanti ta' reġistrazzjoni, jekk disponibbli.

Artikolu 115

Armonizzazzjoni tal-klassifikazzjoni u ta' l-ittikkettar

1.   Il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati fil-livell Komunitarju għandhom, mill-1 ta' Ġunju 2007, normalment jiżdiedu ma' l-Anness I mad-Direttiva 67/548/KEE għall-klassifikazzjoni ta' sustanza bħala karċinoġenika, mutaġenika jew tossika għall-kategoriji ta' riproduzzjoni 1, 2 jew 3, jew bħala sensibilizzatur respiratorju. Il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati għal effetti oħrajn jistgħu ukoll jiżdiedu ma' l-Anness I mad-Direttiva 67/548/KEE każ b'każ jekk tkun provduta ġustifikazzjoni li turi l-bżonn ta' azzjoni fil-livell Komunitarju. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru jistgħu jippreżentaw proposti lill-Aġenzija għall-klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati skond l-Anness XV.

2.   Il-Kumitat ta' l-Istima tar-Riskji għandu jadotta opinjoni dwar il-proposta, u jagħti lill-partijiet konċernati l-opportunità li jikkummentaw. L-Aġenzija għandha tibgħat din l-opinjoni u kwalunkwe kumment lill-Kummissjoni, li għandha tieħu deċiżjoni skond l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 67/548/KEE.

Artikolu 116

Arranġamenti transizzjonali

L-obbligi previsti fl-Artikolu 113 għandhom japplikaw mill-1 ta' Diċembru 2010.

TITOLU XII

INFORMAZZJONI

Artikolu 117

Rapportar

1.   Kull ħames snin, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni rapport dwar il-funzjonament ta' dan ir-Regolament fit-territorji rispettivi tagħhom, inklużi t-Taqsimiet dwar il-valutazzjoni u l-infurzar kif deskritt fl-Artikolu 127.

L-ewwel rapport għandu jiġi preżentat sa l-1 ta' Ġunju 2010.

2.   Kull ħames snin, l-Aġenzija għandha tibgħat lill-Kummissjoni rapport dwar it-tħaddim ta' dan ir-Regolament. Fir-rapport tagħha l-Aġenzija għandha tinkludi informazzjoni dwar il-preżentazzjoni konġunta ta' informazzjoni skond l-Artikolu 11 u rijassunt ta' l-ispjegazzjonijiet mogħtija sabiex saret preżentazzjoni separata ta' l-informazzjoni.

L-ewwel rapport għandu jiġi preżentat sa l-1 ta' Ġunju 2011.

3.   Kull tliet snin, l-Aġenzija, skond l-objettiv tal-promozzjoni ta' metodi ta' ttestjar li ma jsirx fuq l-annimali, għandha tippreżenta rapport lill-Kummissjoni dwar l-istatus ta' l-implimentazzjoni u l-użu ta' metodi ta' ttestjar mhux fuq l-annimali u dwar l-strateġiji għall-ittestjar użati sabiex tinkiseb informazzjoni dwar proprjatjiet intrinsiċi u l-istima ta' riskji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

L-ewwel rapport għandu jiġi preżentat sa l-1 ta' Ġunju 2011.

4.   Kull ħames snin, il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport ġenerali dwar:

(a)

l-esperjenza miksuba mill-funzjonament ta' dan ir-Regolament, inkluża l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 u 3, u

(b)

l-ammont u t-tqassim ta' fondi li tkun ipprovdiet il-Kummissjoni għall-iżvilupp u l-valutazzjoni ta' metodi ta' ttestjar alternattiv.

L-ewwel rapport għandu jiġi preżentat sa l-1 ta' Ġunju 2012.

Artikolu 118

Aċċess għall-informazzjoni

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu japplika għad-dokumenti li jkunu f'idejn l-Aġenzija.

2.   L-iżvelar ta' l-informazzjoni li ġejja għandu normalment jitqies bħala preġudizzjevoli għall-protezzjoni ta' l-interessi kummerċjali tal-persuna konċernata:

(a)

id-dettalji tal-kompożizzjoni sħiħa ta' preparat;

(b)

mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7(6) u l-Artikolu 64(2) l-użu, il-funzjoni jew l-applikazzjoni preċiżi ta' sustanza jew preparat, inkluża informazzjoni dwar l-użu preċiż tagħha bħala sustanza intermedja.

(ċ)

it-tunnellaġġ preċiż tas-sustanza jew preparat manifatturati jew imqegħdin fis-suq;

(d)

ir-rabtiet bejn manifattur jew importatur u d-distributuri u l-utenti “downstream” tagħhom.

Fejn tkun essenzjali azzjoni urġenti sabiex tiġi protetta s-saħħa u s-sigurtà tal-bniedem jew l-ambjent, bħal f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza, l-Aġenzija tista' tiżvela l-informazzjoni msemmija f'dan il-paragrafu.

3.   Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta l-arranġamenti prattiċi għall-implementazzjoni tar-Regolament (KE) Nru1049/2001, inklużi l-appelli jew rimedji meħtieġa għar-reviżjoni ta' caħda sħiħa jew parzjali ta' talba għall-kunfidenzjalità, sa l-1 ta' Ġunju 2008.

4.   Id-deċiżjonijiet meħuda mill-Aġenzija skond l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jkunu l-oġġett ta' lment lill-Ombudsman jew ta' azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 195 u 230 tat-Trattat rispettivament.

Artikolu 119

Aċċess pubbliku elettroniku

1.   L-informazzjoni li ġejja miżmuma mill-Aġenzija dwar sustanzi kemm jekk waħidhom, fi preparat jew f'oġġetti, għandha tkun disponibbli għall-pubbliku, mingħajr ħlas, fuq l-Internet skond l-Artikolu 77(2)(e):

(a)

l-isem fin-Nomenklatura IUPAC, għal sustanzi perikolużi fis-sens tad-Direttiva 67/548/KEE, mingħajr preġudizzju għall- paragrafu 2(f) u (g);

(b)

jekk applikabbli, l-isem tas-sustanza kif mogħti fl-EINECs;

(ċ)

il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanza;

(d)

data fiżikokimika dwar is-sustanza u dwar il-passaġġi, u d-destin, tagħha fl-ambjent;

(e)

ir-riżultat ta' kull studju tossikoloġiku u ekotossikoloġiku;

(f)

kwalunkwe livell ta' l-ebda effett derivat (DNEL) jew konċentrazzjoni ta' bla effett previst (PNEC) stabbiliti skond l-Anness I;

(g)

l-istruzzjonijiet ta' gwida dwar is-sigurtà fl-użu kif previst skond it-Taqsima 4 u 5 ta' l-Anness VI;

(h)

metodi analitiċi jekk mitluba skond l-Anness IX jew X li jagħmlu possibbli l-iskoperta ta' sustanza perikoluża meta mormija fl-ambjent kif ukoll id-determinazzjoni ta' l-espożizzjoni diretta għall-bniedem.

2.   L-informazzjoni li ġejja dwar sustanzi kemm jekk waħedhom, fi preparat jew f'oġġetti, għandha tkun disponibbli għall-pubbliku, mingħajr ħlas, fuq l-Internet skond l-Artikolu 77(2)(e) ħlief fejn parti li tippreżenta l-informazzjoni tippreżenta ġustifikazzjoni skond l-Artikolu 10(a)(xi), aċċettata bħala valida mill-Aġenzija, dwar ir-raġuni għaliex tali pubblikazzjoni tkun potenzjalment ta' ħsara għall-interessi kummerċjali tar-reġistrant jew għal kwalunkwe parti oħra konċernata:

(a)

jekk essenzjali għall-klassifikazzjoni u l-ittikkettar, il-grad ta' purezza tas-sustanza u l-identità ta' l-impuritajiet u/jew l-addittivi li jkunu magħrufin bħala perikolużi;

(b)

it-total ta' medda ta' tunnellaġġ (jiġifieri, tunnellata metrika waħda sa għaxar tunnellati metriċi, għaxar tunnellati metriċi sa mitt tunnellata metrika, mitt tunnellata metrika sa elf tunnellata metrika jew aktar minn elf tunnellata metrika) li fihom sustanza partikolari tkun ġiet reġistrata;

(ċ)

is-sommarji ta' l-istudju jew is-sommarji robusti ta' l-istudju ta' l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1(d) u (e);

(d)

l-informazzjoni, minbarra dik elenkata fil-paragrafu 1, li tinsab fl-iskeda ta' data ta' sigurtà.

(e)

l-isem/ismijiet kummerċjali tas-sustanza;

(f)

l-isem fin-Nomenklatura IUPAC, għal sustanzi perikolużi li m'humiex ta' introduzzjoni gradwali fis-sens tad-Direttiva 67/548/KEE, għal perjodu ta' sitt snin;

(g)

l-isem fin-Nomenklatura IUPAC, għal sustanzi perikolużi fis-sens tad-Direttiva 67/548/KEE li jintużaw biss bħala wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(i)

bħala sustanzi intermedji;

(ii)

għall-użu tar-riċerka xjentifika u l-izvilupp;

(iii)

għal riċerka u żvilupp orjentati lejn prodotti u proċessi.

Artikolu 120

Koperazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali

Minkejja l-Artikoli 118 u 119, l-informazzjoni riċevuta għand l-Aġenzija taħt dan ir-Regolament tista' tiġi żvelata lil kwalunkwe gvern jew awtorità nazzjonali ta' pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali skond ftehim konkluż bejn il-Komunità u l-parti terza konċernata taħt ir-Regolament (KE) Nru 304/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi (57) jew skond l-Artikolu 181a (3) tat-Trattat, sakemm ikunu sodisfatti ż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-iskop tal-ftehim ikun il-koperazzjoni dwar l-implementazzjoni jew l-amministrazzjoni tal-liġijiet dwar is-sustanzi kimiċi koperti minn dan ir-Regolament;

(b)

il-parti terza tipproteġi l-informazzjoni kunfidenzjali kif ikun miftiehem bejn iż-żewġ naħat.

TITOLU XIII

AWTORITAJIET KOMPETENTI

Artikolu 121

Ħatra

L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtorità kompetenti jew l-awtoritajiet kompetenti responsabbli sabiex iwettqu l-kompiti assenjati lill-awtoritajiet kompetenti taħt dan ir-Regolament u sabiex jikkoperaw mal-Kummissjoni u ma' l-Aġenzija fl-implementazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jipprovdu riżorsi adegwati għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti sabiex jippermettulhom, flimkien ma' kull riżors ieħor disponibbli, iwettqu l-kompiti tagħhom taħt dan ir-Regolament b'mod tempestiv u effettiv.

Artikolu 122

Koperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkoperaw ma' xulxin fit-twettiq tal-kompiti tagħhom taħt dan ir-Regolament u għandhom jagħtu lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħrajn l-appoġġ kollu li jkun meħtieġ u utli għal dan il-għan.

Artikolu 123

Il-komunikazzjoni lill-pubbliku ta' informazzjoni dwar ir-riskji ta' sustanzi

L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom javżaw lill-pubbliku ġenerali dwar ir-riskji minn sustanzi fejn dan jitqies meħtieġ għat-tħaris tas-saħħa tal-bniedem jew ta' l-ambjent. L-Aġenzija, b'konsultazzjoni ma awtoritajiet kompetenti u partijiet ineressati u filwaqt li tirriferi kif xieraq għall-aħjar prattika relevanti, għandha tipprovdi gwida għall-komunikazzjoni ta' informazzjioni dwar ir-riskji u l-użu sikur ta' sustanzi kimiċi, waħidhom, jew fi preparati jew f'oġġetti, bil-ħsieb li tikkoordina l-Istati Membri f'dawn l-attivitajiet.

Artikolu 124

Responsabbiltajiet oħrajn ta' l-awtoritajiet kompetenti

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippreżentaw b'mod elettroniku kwalunkwe informazzjoni disponibbli lill-Aġenzija li huma jżommu dwar sustanzi reġistrati b'mod skond l-Artikolu 12(1) li d-dossiers tagħhom ma jkunx fihom l-informazzjoni sħiħa msemmija fl-Anness VII, b'mod partikolari jekk attivitajiet ta' infurzar jew ta' sorveljanza jkunu identifikaw suspetti ta' riskju. L-awtorità kompetenti għandha taġġorna din l-informazzjoni kif xieraq.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu uffiċċji nazzjonali ta' informazzjoni sabiex jipprovdu parir lill-manifatturi, lill-importaturi, lill-utenti “downstream” u lil kwalunkwe parti oħra interessata dwar ir-responsabbiltajiet u l-obbligi rispettivi tagħhom taħt dan ir-Regolament b'mod partikolari fir-rigward tar-reġistrazzjoni ta' sustanzi skond l-Artikolu 12(1), flimkien mad-dokumenti operattivi ta' gwida provduti mill-Aġenzija skond l-Artikolu 77(2)(f).

TITOLU XIV

INFURZAR

Artikolu 125

Kompiti ta' l-Istati Membri

L-Istati Membri għandhom iżommu sistema ta' kontrolli uffiċjali u attivitajiet oħrajn kif xieraq għaċ-ċirkostanzi.

Artikolu 126

Penali għan-nuqqas ta' konformità

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet dwar il-penali li japplikaw għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn ikunu implementati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux aktar tard mill-1 ta' Diċembru 2008 u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar kwalunkwe emenda sussegwenti fir-rigward tagħhom.

Artikolu 127

Rapport

Ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 117(1) għandu, fir-rigward ta' infurzar, jinkludi r-riżultati ta' l-ispezzjonijiet uffiċjali, is-sorveljanza li tkun saret, il-penali previsti u l-miżuri l-oħrajn li ttieħdu skond l-Artikoli 125 u 126 matul il-perjodu preċedenti rapportat. Il-kwistjonijiet komuni li jridu jiġu koperti fir-rapporti għandhom jiġu miftiehma mill-Forum. Il-Kummissjoni għandha tagħmel dawn ir-rapporti disponibbli lill-Aġenzija u lill-Forum.

TITOLU XV

DISPOŻIZZJONIJIET TRANSIZZJONALI U FINALI

Artikolu 128

Moviment liberu

1.   Suġġett għall-paragrafu 2, l-Istati Membri m'għandhomx jipprojbixxu, jirrestrinġu jew jimpedixxu l-manifattura, l-importazzjoni, it-tqegħid fis-suq jew l-użu ta' sustanza, waħidha, fi preparat jew f'oġġett, li taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, li tikkonforma ma' dan ir-Regolament u, fejn ikun il-każ, ma' l-atti Komunitarji adottati fl-implementazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2.   Xejn f'dan ir-Regolament m'għandu jimpedixxi l-Istati Membri milli jżommu jew jistabbilixxu regoli nazzjonali sabiex jipproteġu lill-ħaddiema, lis-saħħa tal-bniedem u lill-ambjent li japplikaw fil-każijiet fejn dan ir-Regolament ma jarmonizzax ir-rekwiżiti dwar il-manifattura, t-tqegħid fis-suq jew l-użu.

Artikolu 129

Dispożizzjoni ta' salvagwardja

1.   Fejn Stat Membru jkollu raġunijiet ġustifikabbli sabiex jemmen li tkun essenzjali azzjoni urġenti sabiex tipproteġi s-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent fir-rigward ta' sustanza, waħidha, fi preparat jew f'oġġett, anke jekk tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, dan jista' jieħu l-miżuri provviżorji adegwati. L-Istat Membru għandu jinforma minnufih lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija u lill-Istati Membri l-oħrajn b'dan, waqt li jagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu u jippreżenta l-informazzjoni xjentifika jew teknika li fuqha l-miżura provviżorja tkun ibbażata

2.   Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni konformement mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(3) fi żmien 60 jum minn meta tirċievi l-informazzjoni mill-Istat Membru. Id-deċizjoni għandha:

(a)

tawtorizza l-miżura provviżorja għal perjodu ta' żmien definit fid-deċiżjoni; jew

(b)

titlob lill-Istat Membru li jħassar il-mizura provviżorja.

3.   Jekk, f'każ ta' deċiżjoni kif imsemmi fil-paragrafu 2(a), il-miżura provviżorja meħuda mill-Istat Membru tikkonsisti f'restrizzjoni tat-tqegħid fis-suq jew ta' l-użu ta' sustanza, l-Istat Membru konċernat għandu jibda l-proċedura Komunitarja ta' restrizzjoni billi jippreżenta lill-Aġenzija dossier, konformement ma' l-Anness XV, fi żmien 3 xhur mid-data tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

4.   F'każ ta' deċiżjoni kif imsemmi fil-paragrafu 2(b), il-Kummissjoni għandha tqis jekk dan ir-Regolament ikollux bżonn jiġi adattat.

Artikolu 130

Dikjarazzjoni tar-raġunijiet għad-deċiżjonijiet

L-awtoritajiet kompetenti, l-Aġenzija u l-Kummissjoni għandhom jagħtu r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet kollha li huma jieħdu taħt dan ir-Regolament.

Artikolu 131

Emendi għall-Annessi

L-Annessi jistgħu jiġu emendati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(3a).

Artikolu 132

Leġislazzjoni implementattiva

Il-miżuri neċessarji sabiex jingħataw effikaċement effett id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu adottati konformement mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(3).

Artikolu 133

Proċedura ta' Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn Kumitat.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu previst fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun 3 xhur

4.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa 4, u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

5.   Il-Kumitat għandu jadotta r-Regoli ta' Proċedura tiegħu.

Artikolu 134

Preparazzjoni għat-twaqqif ta' l-Aġenzija

1.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-appoġġ meħtieġ għat-twaqqif ta' l-Aġenzija.

2.   Għal dak il-għan, sa meta id-Direttur Esekuttiv jibda jaqdi dmirijietu konsegwentement għall-ħatra tiegħu mill-Bord ta' Tmexxija ta' l-Aġenzija skond l-Artikolu 83, il-Kummissjoni, f'isem l-Aġenzija, u bl-użu tal-budget provdut għal din ta' l-aħħar, tista'

(a)

taħtar persunal, inkluża persuna li għandha twettaq il-funzjonijiet amministrattivi tad-Direttur Esekuttiv fuq bażi interim; u

(b)

tikkonkludi kuntratti oħra.

Artikolu 135

Miżuri transizzjonali dwar sustanzi notifikati

1.   It-talbiet lin-notifikanti sabiex jipprovdu aktar informazzjoni lill-awtorità kompetenti skond l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 67/548/KEE, għandhom jiġu kunsidrati bħala deċiżjonijiet adottati konformement ma' l-Artikolu 51 ta' dan ir-Regolament.

2.   It-talbiet lin-notifikanti sabiex jipprovdu aktar informazzjoni lill-awtorità kompetenti skond l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 67/548/KEE, għandhom jiġu kunsidrati bħala deċiżjonijiet adottati konformement ma' l-Artikolu 52 ta' dan ir-Regolament.

Tali sustanza għandha tkun meqjusa bħala inkluża fil-pjan ta' azzjoni rikorrenti Komunitarju konformement ma' l-Artikolu 44(2) ta' dan ir-Regolament u għandha tkun meqjusa bħala magħżula konformement ma' l-Artikolu 45(2) ta' dan ir-Regolament mill-Istat Membru li l-awtorità kompetenti tiegħu tkun talbet aktar informazzjoni konformement ma' l-Artikolu 7(2) u l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 67/548/KEE.

Artikolu 136

Miżuri transizzjonali dwar sustanzi eżistenti

1.   It-talbiet lil manifatturi u lil importaturi sabiex jippreżentaw informazzjoni lill-Kummissjoni magħmula minn Regolament tal-Kummissjoni fl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KEE) Nru 793/93, għandhom jiġu kunsidrati bħala deċiżjonijiet adottati konformement ma' l-Artikolu 52 ta' dan ir-Regolament.

L-awtorità kompetenti għas-sustanza għandha tkun l-awtorita' kompetenti mill-Istat Membru identifikat bħala rapporteur konformement ma' l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KEE) Nru 793/93 u għandha twettaq il-kompiti ta' l-Artikolu 46(3) u l-Artikolu 48 ta' dan ir-Regolament.

2.   It-talbiet lil manifatturi u lil importaturi sabiex jippreżentaw informazzjoni lill-Kummissjoni magħmula mir-Regolament tal-Kummissjoni fl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KEE) Nru 793/93, għandhom jiġu kunsidrati bħala deċiżjonijiet adottati konformement ma' l-Artikolu 52 ta' dan ir-Regolament. L-Aġenzija għandha tidentifika l-awtorità kompetenti għas-sustanza sabiex twettaq il-kompiti ta' l-Artikolu 46(3) u l-Artikolu 48 ta' dan ir-Regolament.

3.   Stat Membru li r-rapporteur tiegħu ma ressaqx sa l-1 ta' Ġunju 2008 l-istima tar-riskji u, fejn xieraq, l-istrateġija sabiex jiġu limitati r-riskji, konformement ma' l-Artikolu 10(3) tar-Regolament (KEE) Nru 793/9, għandu:

(a)

jiddokumenta l-informazzjoni dwar perikli u riskji konformement ma' l-Anness XV, Parti B ta' dan ir-Regolament;

(b)

japplika l-Artikolu 69(4) ta' dan ir-Regolament abbażi ta' l-informazzjoni msemmija fil-punt (a); u

(ċ)

jipprepara dokumentazzjoni ta' kif huwa jikkonsidra li kwakunkwe riskju ieħor identifikat jeħtieġ jiġi indirizzat minn azzjoni minbarra l-emendament ta' l-Anness XVII ta' dan ir-Regolament.

L-informazzjoni msemmija hawn fuq għandha tiġi preżentata lill-Aġenzija sa l-1 ta' Diċembru 2008.

Artikolu 137

Miżuri transizzjonali dwar restrizzjonijiet

1.   Sa l-1 ta' Ġunju 2010, il-Kummissjoni għandha, jekk meħtieġ, tipprepara abbozz ta' emenda għall-Anness XVII konformement ma' xi waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

kwalunkwe stima tar-riskji u strateġija rakkomandata sabiex jiġu limitati r-riskji li ġew adottati fil-livell Komunitarju konformement ma' l-Artikolu 11 tar-Regolament (KEE) Nru 793/93 sa fejn dan jinkludi proposti għal restrizzjonijiet konformement mat-Titolu VIII ta' dan ir-Regolament iżda li dwarhom ma tkunx għadha ttieħdet deċiżjoni taħt id-Direttiva 76/769/KEE.

(b)

kwalunkwe proposta li tkun ġiet preżentata lill-istituzzjonijiet relevanti, iżda li ma tkunx għadha ġiet adottata, dwar l-introduzzjoni jew l-emendament ta' restrizzjonijiet skond id-Direttiva 76/769/KEE.

2.   Sa l-1 ta' Ġunju 2010, kwalunkwe dossier imsemmi fl-Artikolu 129(3) għandu jiġi preżentat lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha, fejn meħtieġ, tipprepara abbozz ta' emenda għall-Anness XVII.

3.   Kwalunkwe emenda għar-restrizzjonijiet adottata skond id-Direttiva 76/769/KEE mill-1 ta' Ġunju 2007 għandha tiġi inkorporata fl-Anness XVII b'effett mill-1 ta' Ġunju 2009.

Artikolu 138

Reviżjoni

1.   Sa l-1 ta' Ġunju 2019, il-Kummissjoni għandha twettaq reviżjoni bie tivvaluta jekk testendix jew le l-applikazzjoni ta' l-obbligu li titwettaq valutazzjoni tas-sigurtà kimika u li din tiġi dokumentata fir-rapport ta' sigurtà kimika għas-sustanzi mhux koperti minn dan l-obbligu għaliex ma jkunux suġġetti għar-reġistrazzjoni jew suġġetti għar-reġistrazzjoni iżda manifatturati jew importati fi kwantitajiet ta' anqas minn 10 tunnellati metriċi kull sena. Madankollu, għal sustanzi li jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala sustanzi karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, tal-kategorija 1 jew 2, skond id-Direttiva 67/548/KEE, ir-reviżjoni għandha ssir sa l-1 ta' Ġunju 2014. Meta tagħmel ir-reviżjoni, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-fatturi kollha relevanti, inklużi:

(a)

l-ispiża għall-manifatturi u l-importaturi sabiex ifasslu r-rapporti dwar is-sigurtà kimika;

(b)

id-distribuzzjoni ta' l-ispejjeż bejn atturi fil-katina ta' provvista u l-utenti downstream;

(ċ)

il-benefiċċju għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.

Abbażi ta' din ir-reviżjoni, il-Kummissjoni tista', jekk ikun il-każ, tippreżenta proposti leġiżlattivi sabiex testendi dan l-obbligu.

2.   Il-Kummissjoni tista' tippreżenta proposti leġiżlattivi hekk kif jista' jiġi stabbilit mod prattikabbli u effikaċi, għall-ispejjeż magħmula, sabiex jintgħażlu polimeri għar-reġistrazzjoni abbażi ta' kriterji teknikament u xjentifikament validi, u wara li jiġi pubblikat rapport dwar dan li ġej:

(a)

ir-riskji kawżati mill-polimeri b'paragun ma' sustanzi oħra;

(b)

il-ħtieġa, jekk ikun hemm, tar-reġistrazzjoni ta' ċerti tipi ta' polimeri, filwaqt li jittieħed kont tal-kompettività u ta' l-innovazzjoni, fuq naħa waħda, u l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent, fuq in-naħa l-oħra.

3.   Ir-rapport, imsemmi fl-Artikolu 117(3), dwar l-esperjenza miksuba mill-funzjonament ta' dan ir-Regolament, għandu jinkludi reviżjoni tar-rekwiżiti dwar ir-reġistrazzjoni ta' sustanzi manifatturati jew importati biss fi kwantitajiet li jibdew minn tunnellata metrikaw waħda iżda li jkunu anqas minn 10 tunnellati metriċi kull sena kull manifattur jew importatur. Abbażi ta' dik ir-reviżjoni, il-Kummissjoni tista' tippreżenta proposti leġiżlattivi sabiex timmodifika r-rekwiżiti ta' informazzjoni għal sustanzi manifatturati jew importati fi kwantitajiet ta' tunnellata metrika waħda jew aktar sa 10 tunnellati metriċi kull sena kull manifattur jew importatur, filwaqt li jittieħed kont ta' l-aħħar żviluppi, pereżempju fir-rigward ta' ttestjar alternattiv u tar-relazzjonijiet (kwantitattivi) bejn attività u struttura ((Q)SARs).

4.   Il-Kummissjoni għandha twettaq reviżjoni ta' l-Annessi I, IV u V sa …*, bil-ħsieb li tipproponi emendi għalihom, jekk ikun opportun, konformement mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 131.

5.   Il-Kummissjoni għandha twettaq reviżjoni ta' l-Anness XIII sa l-1 ta' Diċembru 2008, sabiex tivvaluta l-adegwatezza tal-kriterjigħall-identifikazzjoni ta' sustanzi li jkunu persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi, jew li jkunu persistenti ħafna u bijoakkumulattivi ħafna, bil-ħsieb li tipproponi emendi għalih, jekk ikun il-każ, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(4).

6.   Sa l-1 ta' Ġunju 2012, il-Kummissjoni għandha twettaq reviżjoni sabiex tqis jekk għandhiex temenda jew le l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni ma' dispożizzjonijiet oħrajn relevanti tal-Kommunità. Fuq il-bażi ta' dik ir-reviżjoni, il-Kummissjoni tista', jekk ikun il-każ, tippreżenta proposta leġiżlattiva.

7.   Sa l-1 ta' Ġunju 2013, il-Kummissjoni għandha twettaq reviżjoni sabiex tqis jekk għandhiex testendi jew le, b'kont meħud ta' l-aħħar żviluppi fil-konoxxenza xjentifika, il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 60(3) għal sustanzi identifikati taħt l-Artikolu 57(f) bħala sustanzi li għandhom proprjetajiet li jikkawżaw l-inabilitazzjoni endokrinali. Fuq il-bażi ta' dik ir-reviżjoni, il-Kummissjoni tista', jekk ikun il-każ, tippreżenta proposta leġiżlattiva.

8.   Sa l-1 ta' 2019, il-Kummissjoni għandha twettaq reviżjoni sabiex tqis jekk għandhiex testendi jew le l-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 33 sabiex ikopri sustanzi perikolużi, b'kont meħud ta' l-esperjenza prattika fl-implimentazzjoni ta' dak l-Artikolu. Fuq il-bażi ta' dik ir-reviżjoni, il-Kummissjoni tista', jekk ikun il-każ, tippreżenta proposta leġiżlattiva għall-estensjoni ta' dak l-obbligu.

9.   Konformement ma' l-objettiv tal-promozzjoni ta' ittestjar li ma jsirx fuq l-annimali u tas-sostituzzjoni, tnaqqis u l-perfezzjonament ta' l-ittestjar fuq l-annimali meħtieġ taħt dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tirrivedi r-rekwiżiti għall-ittestjar taħt it-Taqsima 8.7 ta' l-Anness VIII sa l-1 ta' Ġunju 2019. Fuq il-bażi ta' din ir-reviżjoni, filwaqt li tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa u ta' l-ambjent, il-Kummissjoni tista' tipproponi emenda skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 133(4).

Artikolu 139

Taħsir

Id-Direttiva 91/155/KEE hija b'dan imħassra.

Id-Direttivi 93/105/KEE u 200/21/KE u r-Regolamenti (KEE) Nru 793/93 u (KE) Nru 1488/94 għandhom ikunu mħassra b'effett mill-1 ta' Ġunju 2008.

Id-Direttiva 93/67/KEE għandha titħassar b'effett mill-1 ta' Awwissu 2008.

Id-Direttiva 76/769/KEE għandha titħassar b'effett mill-1 ta' Ġunju 2009.

Ir-referenzi għall-atti mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 140

Emendament tad-Direttiva 1999/45/KE

L-Artikolu 14 tad-Direttiva 1999/45/EC huwa b'dan imħassar.

Artikolu 141

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Ġunju 2007.

2.   It-Titoli II, III, V, VI, VII, XI u XII kif ukoll l-Artikolu 128 u 136 għandhom japplikaw mill-1 ta' Ġunju 2008.

3.   L-Artikolu 135 għandu japplika mill-1 ta' Awwissu 2008.

4.   It-Titolu VIII u l-Anness XVII għandhom japplikaw mill-1 ta' Ġunju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, nhar it-18 ta' Diċembru 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

M. VANHANEN

LISTA TA' ANNESSI

ANNESS I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-VALUTAZZJONI TA' SUSTANZIU GĦALL-PREPARAZZJONI TA' RAPPORTI DWAR IS-SIGURTÀ KIMIKA 72

ANNESS II

GWIDA GĦAT-TFASSIL TA' SKEDI TA' DATA TA' SIGURTÀ 84

ANNESS III

KRITERJI GĦAL SUSTANZI REĠISTRATI FI KWANTITAJIET BEJN 1 U 10 TUNNELLATI METRIĊI 93

ANNESS IV

EŻENZJONIJIET MILL-OBBLIGU TA' REĠISTRAZZJONI SKOND L-ARTIKOLU 2(7)(a) 94

ANNESS V

EŻENZJONIJIET MILL-OBBLIGU TA' REĠISTRAZZJONI SKOND L-ARTIKOLU 2(4) (b) 98

ANNESS VI

REKWIŻITI TA' INFORMAZZJONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 10 99

ANNESS VII

REKWIŻITI TA' INFORMAZZJONI STANDARD GĦAL SUSTANZI MANIFATTURATI JEW IMPORTATI FI KWANTITAJIET TA' TUNNELLATA METRIKA JEW AKTAR 103

ANNESS VIII

REKWIŻITI TA' INFORMAZZJONI STANDARD GĦAL SUSTANZI MANIFATTURATI JEW IMPORTATI FI KWANTITAJIET TA' 10 TUNNELLATI METRIĊI JEW AKTAR 107

ANNESS IX

REKWIŻITI TA' INFORMAZZJONI STANDARD GĦAL SUSTANZI MANIFATTURATI JEW IMPORTATI FI KWANTITAJIET TA' 100 TUNNELLATA METRIKA JEW AKTAR 111

ANNESS X

REKWIŻITI TA' INFORMAZZJONI STANDARD GĦAL SUSTANZI MANIFATTURATI JEW IMPORTATI FI KWANTITAJIET TA' 1 000 TUNNELLATA METRIKA JEW AKTAR 116

ANNESS XI

REGOLI ĠENERALI GĦALL-ADATTAMENT TAR-REĠIM TA' TTESTJAR STANDARD PREVIST FL-ANNESSI VII SA X 119

ANNESS XII

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI GĦAL UTENTI “DOWNSTREAM” GĦALL-VALUTAZZJONI TA' SUSTANZI U GĦALL-PREPARAZZJONI TA' RAPPORTI TA' SIGURTÀ KIMIKA 122

ANNESS XIII

KRITERJI GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI TA' SUSTANZI PERSISTENTI, BIJO-AKKUMULATTIVI U TOSSIĊI, U SUSTANZI PERSISTENTI ĦAFNA U BIJO-AKKUMULATTIVI ĦAFNA 124

ANNESS XIV

LISTA TA' SUSTANZI SUĠĠETTI GĦAL AWTORIZZAZZJONI 125

ANNESS XV

DOSSIERS 126

ANNESS XVI

ANALIŻI SOĊJO-EKONOMIKA 128

ANNESS XVII

RESTRIZZJONIJIET FUQ IL-MANIFATTURA, IT-TQEGĦID FIS-SUQ U L-UŻU TA' ĊERTI SUSTANZI, PREPARATI U OĠĠETTI PERIKOLUŻI 129

ANNESS I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-VALUTAZZJONI TA' SUSTANZIU GĦALL-PREPARAZZJONI TA' RAPPORTI DWAR IS-SIGURTÀ KIMIKA

0.   INTRODUZZJONI

0.1.

Il-fini ta' dan l-Anness huwa li jistabbilixxi kif manifatturi u importaturi għandhom jivvalutaw u jiddokumentaw li r-riskji li joħorġu mis-sustanza li huma jimmanifatturaw jew jimportaw ikunu kontrollati b'mod adegwat waqt il-manifattura u l-użu jew użi tagħhom u li persuni oħrajn iżjed 'l isfel fil-katina tal-provvista jistgħu jikkontrollaw dawn ir-riskji b'mod adegwat. Dan l-Anness għandu japplika wkoll, adattat kif meħtieġ, għal produtturi u importaturi ta' oġġetti meħtieġa sabiex issir valutazzjoni tas-sigurtà kimika bħala parti minn reġistrazzjoni.

0.2.

Il-valutazzjoni ta' sigurtà kimika għandha tiġi preparata minn persuna, jew iżjed, kompetenti li jkollhom esperjenza adegwata u li rċevew taħriġ xieraq, inkluż taħriġ ta' aġġornament.

0.3.

Il-valutazzjoni ta' sigurtà kimika ta' manifattur għandha tindirizza l-manifattura ta' sustanza u l-użi identifikati kollha. Il-valutazzjoni ta' sigurtà ta' importatur għandha tindirizza l-użi identifikati kollha. Għandha tikkonsidra l-użu tas-sustanza waħidha (inkluż kwalunkwe impurità u addittiv ewlenin), fi preparat u f'oġġett, kif definit mill-użi identifikati. Il-valutazzjoni għandha tikkonsidra l-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tas-sustanza li tirriżulta mill-manifattura u użi identifikati. Il-valutazzjoni ta' sigurtà kimika għandha tkun ibbażata fuq tqabbil ta' l-effetti avversi potenzjali ta' sustanza bl-espożizzjoni magħrufa jew raġonevolment prevista tal-bniedem u/jew ta' l-ambjent ma' dik is-sustanza waqt li jittieħed kont ta' miżuri rakkomandati ta' maniġġar tar-riskji u ta' kondizzjonijiet operattivi.

0.4.

Is-sustanzi li probabbilment ikollhom il-proprjetajiet fiżikokimiċi, tossikoloġiċi u ekotossikoloġiċi tagħhom simili jew isegwu proċess regolari bħala riżultat ta' similarità strutturali jistgħu jiġu kunsidrati bħala grupp, jew “kategorija” ta' sustanzi. Jekk il-manifattur jew l-importatur jikkonsidra li l-valutazzjoni tas-sigurtà kimika mwettqa għal sustanza waħda tkun suffiċjenti sabiex tivvaluta u tiddokumenta li r-riskji minn sustanza oħra jew minn grupp jew “kategorija” ta' sustanzi adegwatament kontrollati, huwa jista' juża dik il-valutazzjoni ta' sigurtà kimika għas-sustanzi l-oħra jew għal grupp jew “kategorija” ta' sustanzi . Il-manifattur jew l-importatur għandu jipprovdi ġustifikazzjoni għal dan.

0.5.

Il-valutazzjoni ta' sigurtà kimika għandha tkun ibbażata fuq l-informazzjoni dwar is-sustanza miżmuma fid-dossier tekniku u fuq informazzjoni oħra disponibbli u relevanti. Il-manifatturi jew importaturi li jippreżentaw proposta għall-ittestjar skond l-Annessi IX u X għandhom jirreġistraw dan taħt l-intestatura relevanti tar-rapport ta' sigurtà kimika. L-informazzjoni disponibbli minn valutazzjonijiet imwettqa taħt programmi internazzjonali u nazzjonali oħra għandha tiġi inkluża. Fejn disponibbli u xieraq, il-valutazzjoni mwettqa taħt il-leġislazzjoni Komunitarja (eż. valutazzjonijiet ta' riskju mwettqa taħt ir-Regolament (KEE) 793/93) għandha tittieħed in konsiderazzjoni fl-iżvilupp tar-rapport ta' sigurtà kimika u tiġi rilfessa fih. Id-devjazzjonijiet minn tali valutazzjonijiet għandhom jiġu ġustifikati.

Għalhekk l-informazzjoni li trid tiġi kunsidrata tinkludi informazzjoni relatata mal-perikli tas-sustanza, ma' l-espożizzjoni mill-manifattura jew mill-importazzjoni, ma' l-użi identifikati tas-sustanza, mill-kondizzjonijiet operattivi u mill-miżuri ta' maniġġar tar-riskji applikati jew rakkomandati għal utenti “downstream” li jridu jittieħdu in konsiderazzjoni.

Konformement ma' l-Anness XI, Taqsima 3, f'ċerti każi, jista' ma jkunx neċessarju li tiġi ġġenerata informazzjoni nieqsa, għaliex jistgħu jkunu wkoll suffiċjenti miżuri ta' maniġġar tar-riskji u kondizzjonijiet operattivi li huma neċessarji sabiex jikkontrollaw riskju karaterizzat sew sabiex jkkontrollaw riskji potenzjali oħra, li ma jkollhomx bżonn jiġu karatterizzati preċiżament.

Jekk il-manifattur jew l-importatur jikkonsidra li tkun meħtieġa informazzjoni ulterjuri sabiex jiġi prodott r-rapport ta' sigurtà kimika tiegħu u li din l-informazzjoni tista' tiġi miksuba biss billi jsiru testijiet skond l-Anness IX jew X, huwa għandu jippreżenta proposta għal strateġija ta' ttestjar, li fiha jispjega għaliex hu jikkonsidra li informazzjoni ulterjuri tkun meħtieġa u jirreġistra dan fir-Rapport tas-Sigurtà Kimika taħt l-intestatura xierqa. Waqt li jistenna r-riżultati ta' l-ittestjar ulterjuri, hu għandu jirreġistra fir-rapport tiegħu dwar is-sigurtà kimika u jinkludi fix-xenarju ta' espożizzjoni żviluppat, il-miżuri provviżorji ta' maniġġar tar-riskji li hu stabbilixxa u dawk li hu jirrakkomanda għal utenti “downstream” intiżi sabiex jimmaniġġaw ir-riskji li qed jiġu esplorati.

0.6.

Il-valutazzjoni ta' sigurtà kimika mwettqa minn manifattur jew importatur għal sustanza għandha tinkludi l-istadji li ġejjin skond it-Taqsimiet rispettivi ta' dan l-Anness:

1.

Stima tal-periklu għas-saħħa tal-bniedem

2.

Stima tal-periklu għas-saħħa tal-bniedem tal-proprjetajiet fiżikokimiċi

3.

Stima tal-periklu għall-ambjent;

4.

Stima PBT u vPvB

Jekk bħala riżultat ta' l-istadji 1 sa 4 l-manifattur jew l-importatur jikkonkludi li s-sustanza jew il-preparat jissodisfaw il-kriterji għal klassifikazzjoni bħala perikolużi skond id-Direttiva 67/548/KEE jew id-Direttiva 1999/45/KE jew jiġu stmati bħala PBT jew vPvB, il-valutazzjoni ta' sigurtà kimika għandha tikkonsidra wkoll l-istadji li ġejjin:

5.

Stima ta' espożizzjoni

5.1.

Il-ġenerazzjoni ta' xenarju(i) ta' espożizzjoni jew il-ġenerazzjoni ta' kategoriji ta' użu u espożizzjoni relevanti jekk xieraq

5.2.

Stima ta' espożizzjoni

6.

Karatterizzazzjoni tar-riskji

Għandu jiġi preżentat sommarju ta' l-informazzjoni relevanti kollha użata fl-eżekuzzjoni ta' l-istadji hawn fuq, taħt l-intestatura relevanti tar-Rapport tas-Sigurtà Kimika (Taqsima 7).

0.7.

L-element ewlieni tal-parti ta' espożizzjoni tar-rapport ta' sigurtà kimika tkun id-deskrizzjoni tax-xenarju(i) ta' espożizzjoni implementati għall-produzzjoni mill-manifattur, l-użu mill-manifattur jew mill-importatur, u dawk rakkomandati mill-manifattur jew l-importatur sabiex jiġu implementati għall-użu(i) identifikati.

Xenarju ta' espożizzjoni huwa sett ta' kondizzjonijiet li jiddeskrivu kif is-sustanza tiġi manifatturata jew użata matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħha u kif il-manifattur jew l-importatur jikkontrolla, jew jirrakkomanda utenti “downstream” sabiex jikkontrollaw, l-espożizzjoni tal-bnedmin u ta' l-ambjent. Dawn is-settijiet ta' kondizzjonijiet fihom deskrizzjoni tal-miżuri ta' maniġġar tar-riskji kif ukoll tal-kondizzjonijiet operattivi li l-manifattur jew l-importatur implementa jew jirrakkomanda li jiġu implementati minn utenti downstream.

Jekk is-sustanza titqiegħed fis-suq, ix-xenarju(i) ta' espożizzjoni relevanti, inklużi l-miżuri ta' maniġġar tar-riskji u l-kondizzjonijiet operattivi għandhom jiġu inklużi fl-anness ma' l-iskeda ta' data ta' sigurtà konformement ma' l-Anness II.

0.8.

Il-livell ta' dettall meħtieġ fid-deskrizzjoni ta' xenarju ta' espożizzjoni ivarja sostanzjalment minn każ għal każ, skond l-użu ta' sustanza, il-propjetajiet tagħha ta' periklu u l-ammont ta' informazzjoni disponibbli għall-manifattur u l-importatur. Ix-xenarji ta' espożizzjoni jistgħu jiddeskrivu l-miżuri adegwati ta' maniġġar tar-riskji għal bosta proċessi individwali jew użi ta' sustanza. Ix-xenarju ta' espożizzjoni jista' għalhekk ikopri firxa kbira ta' proċessi jew użi. Ix-xenarji ta' espożizzjoni li jkopru firxa wiesgħa ta' proċessi jew użi jistgħu jiġu msemmija bħala Kategoriji ta' Espożizzjoni. Aċċenn ulterjuri għax-Xenarju ta' Espożizzjoni fl-Anness u fl-Anness II jinkludi l-Kategoriji ta' Espożizzjoni jekk dawn ikunu żviluppati.

0.9.

Fejn ma tkunx neċessarja l-informazzjoni skond l-Anness XI, dan il-fatt għandu jiġi dikjarat taħt l-intestatura xierqa tar-rapport ta' sigurtà kimika u għandha ssir referenza għall-ġustifikazzjoni fid-dossier tekniku. Il-fatt li ma jkunx hemm bżonn informazzjoni għandu jiġi dikjarat ukoll fl-iskeda ta' data ta' sigurtà.

0.10.

Fir-rigward ta' effetti partikolari, bħar-riduzzjoni ta' l-ożon, bħal potenzjal ta' ħolqien ta' l-ożon fotokemikali, bħal riħa qawwija u tniggiż, li għalihom ma jkunux prattikabbli l-proċeduri stabbiliti fit-Taqsimiet 1 sa 6, ir-riskji assoċjati ma' tali effetti għandhom jiġu stmati fuq bażi ta' każ b'każ u l-manifattur jew l-importatur għandu jinkludi deskrizzjoni sħiħa u ġustifikazzjoni ta' tali stimi fir-rapport ta' sigurtà kimika f'sommarju fl-iskeda ta' data ta' sigurtà.

0.11.

Meta ssir stima tar-riskji ta' l-użu ta' sustanza jew aktar inkorporati fi preparat speċjali (per eżempju fil-ligi), għandu jittieħed kont tal-mod li bih is-sustanzi kostitwenti ikunu marbuta fil-matriċi kimika.

0.12.

Fejn il-metodoloġija deskritta f'dan l-Anness ma tkunx adegwata, għandhom jiġu spjegati u ġustifikati fir-rapport ta' sigurtà kimika dettalji ta' metodoloġija alternattiva użata.

0.13.

Il-Parti A tar-rapport ta' sigurtà kimika għandha tinkludi dikjarazzjoni li l-miżuri ta' maniġġar ta' riskji indikati fix-xenarji relevanti ta' espożizzjoni għall-użu(i) tal-manifattur jew l-importatur ikunu implementati mill-manifattur jew mill-importatur u li dawk ix-xenarji ta' espożizzjoni għall-użi identifikati ikunu komunikati lid-distributuri u utenti “downstream” fl-iskedi ta' data ta' sigurtà.

1.   STIMA TAL-PERIKLU GĦAS-SAĦĦA TAL-BNIEDEM

1.0.   Introduzzjoni

1.0.1.

L-objettiv ta' stima tal-periklu għas-saħħa tal-bniedem għandu jkun:

li jiddetermina l-klassifikazzjoni u l-ittikkettar ta' sustanza skond id-Direttiva 67/548/KEE; u

li jiddeduċi livelli ta' espożizzjoni għas-sustanza li fuqhom il-bniedem ma għandux jiġi espost. Dan il-livell ta' espożizzjoni hu magħruf bħala l-Livell Derivat ta' Bla Effett (DNEL)

1.0.2.

L-istima tal-periklu għas-saħħa tal-bniedem għandha tikkonsidra l-profil tossikinetiku (jiġifieri; assorbiment, metaboliżmu, distribuzzjoni u eliminazzjoni) tas-sustanza u l-gruppi ta' effetti, (1) effetti akuti (tossiċità, irritazzjoni u korrosività akuta), (2) sensitizzazzjoni, (3) doża ta' tossiċità ripetuta u (4) effetti CMR (karċinoġeniċità, mutaġeniċità u tossiċità għar-riproduzzjoni). Ibbażati fuq l-informazzjoni kollha disponibbli, għandhom jiġu kunsidrati meta dan ikun meħtieġ effetti oħra.

1.0.3.

L-istima ta' periklu għandha tinkludi l-erba' stadji li ġejjin:

Stadju 1

:

Valutazzjoni ta' informazzjoni mhux ġenerata mill-bniedem

Stadju 2

:

Valutazzjoni ta' informazzjoni ġenerata mill-bniedem

Stadju 3

:

Klassifikazzjoni u Tikkettar

Stadju 4

:

Derivazzjoni ta' DNELs

1.0.4.

L-ewwel tliet stadji għandhom isiru għal kull effett li għalih l-informazzjoni tkun disponibbli u għandhom jiġu reġistrati fit-Taqsima relevanti tar-Rapport tas-Sigurtà Kimika u fejn meħtieġ u skond l-Artikolu 31, f'sommarju fl-Iskeda ta' Data ta' Sigurtà taħt l-intestaturi 2 u 11.

1.0.5.

Għal kwalunkwe effett li għalih ma jkun hemm l-ebda informazzjoni relevanti disponibbli, it-Taqsima relevanti għandha tinkludi s-sentenza “Din l-informazzjoni mhijiex disponibbli”. Il-ġustifikazzjoni, inkluża referenza għal kwalunkwe tfittxija mwettqa fil-letteratura, għandha tkun inkluża fid-dossier tekniku.

1.0.6.

L-istadju 4 ta' l-istima tal-periklu għas-saħħa tal-bniedem għandu jitwettaq billi jiġu integrati r-riżultati mill-ewwel tliet stadji u għandu jiġi inkluż taħt l-intestatura relevanti tar-Rapport tas-Sigurtà Kimika u mqassar fl-iskeda ta' data ta' sigurtà taħt l-intestatura 8.1.

1.1.   

Stadju 1

:

Valutazzjoni ta' informazzjoni mhux ġenerata mill-bniedem

1.1.1.

Il-valutazzjoni ta' informazzjoni mhux ġenerata mill-bniedem għandha tinkludi:

l-identifikazzjoni tal-periklu għall-effett ibbażat fuq l-informazzjoni kollha disponibbli mhux ġenerata mill-bniedem;

id-determinazzjoni tar-relazzjoni bejn id-doża kwantitattiva (konċentrazzjoni) u r-rispons (effett).

1.1.2.

Meta ma jkunx possibbli li tiġi stabbilita r-relazzjoni bejn id-doża kwantitattiva (konċentrazzjoni) u r-rispons (effett), allura dan għandu jkun ġustifikat u għandha tiġi inkluża analiżi semi-kwantitattiva jew kwalitattiva. Per eżempju, għal effetti akuti mhuwiex ġeneralment possibbli li tiġi stabbilita relazzjoni bejn id-doża kwantitattiva (konċentrazzjoni) u r-rispons (effett) abbażi tar-riżultati ta' test magħmul skond il-metodi ta' test stabbiliti f'Regolament tal-Kummissjoni kif speċifikat fl-Artikolu 13(2). F'tali każijiet jkun suffiċjenti li jiġi determinat jekk u għal liema grad is-sustanza jkollha kapaċità inerenti li tikkawża l-effett.

1.1.3.

L-informazzjoni kollha li mhux ġenerata mill-bniedem użata sabiex tivvaluta effett partikolari fuq il-bniedem u sabiex tistabbilixxi r-relazzjoni bejn id-doża kwantitattiva (konċentrazzjoni) u r-rispons (effett), għandha tiġi preżentata fil-qosor, jekk possibbli fil-forma ta' tabella jew tabelli, waqt li tiddistingwi bejn in vitro, in vivo u informazzjoni oħra. Ir-riżultati relevanti tat-test (eż., LD50, NO(A)EL jew LO(A)EL) u l-kondizzjonijiet tat-test (eż., it-tul tat-test, ir-rotta ta' amministrazzjoni) u informazzjoni relevanti oħra għandhom jiġu preżentati f'unitajiet ta' kejl rikonoxxuti internazzjonalment għal dak l-effett.

1.1.4.

Jekk ikun disponibbli studju wieħed allura għandu jiġi preparat sommarju robust għal dak l-istudju. Jekk ikun hemm bosta studji li jindirizzaw l-istess effett, allura, b'kont meħud tal-varjazzjonijiet (eż. kondotta, adegwatezza, relevanza ta' speċijiet ta' test, kwalità ta' riżultati eċċ.), normalment l-istudju jew studji li jagħtu lok għall-akbar tħassib għandhom jiġu użati sabiex jistabbilixxu d-DNELs u għandu jiġi preparat sommarju robust ta' studju għal dak l-istudju jew studji u inkluż bħala parti mid-dossier tekniku. Ikunu meħtieġa sommarji robusti tad-data ewlenija kollha fl-istima tal-periklu. Jekk l-istudju jew studji li jwasslu għall-akbar tħassib ma jkunux użati, dan għandu jkun ġustifikat bi sħiħ u inklużi bħala parti mid-dossier tekniku, mhux biss għall-istudju li jkun qed jiġi użat iżda wkoll għall-istudji kollha li juru tħassib akbar mill-istudju li jkun qed jiġi użat. Huwa importanti, irrispettiv minn jekk il-perikli ġewx identifikati jew le, jittieħed kont tal-validità ta' l-istudju.

1.2.   

Stadju 2

:

Valutazzjoni ta' informazzjoni ġenerata mill-bniedem

Jekk l-ebda informazzjoni ġenerata mill-bniedem ma tkun disponibbli, din il-parti għandha tinkludi d-dikjarazzjoni “L-ebda informazzjoni ġenerata mill-bniedem bniedem m'hija disponibbli”. Madankollu, jekk tkun disponibbli informazzjoni ġenerata mill-bniedem, din għandha tiġi preżentata, possibbilment fil-forma ta' tabella.

1.3.   

Stadju 3

:

Klassifikazzjoni u Tikkettar

1.3.1.

Il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar xierqa żviluppati skond il-kriterji fid-Direttiva 67/548/KEE għandhom jiġu preżentati u ġustifikati. Fejn applikabbli, għandhom jiġu preżentati limiti ta' Konċentrazzjoni Speċifika riżultanti mill-applikazzjoni ta' l-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 67/548/KEE u l-Artikoli 4 sa 7 tad-Direttiva 1999/45/KE, u, jekk mhumiex inklużi fl-Anness I mad-Direttiva 67/548/KEE, ġustifikati. Il-valutazzjoni għandha dejjem tinkludi dikjarazzjoni dwar jekk is-sustanza tissodisfax jew le l-kriterji mogħtija fid-Direttiva 67/548/KEE għal CMR, kategoriji 1 u 2.

1.3.2.

Jekk l-informazzjoni tkun inadegwata sabiex jiġi deċiż jekk sustanza għandhiex tiġi klassifikata għal end-point partikolari, ir-reġistrant għandu jindika u jiġġustifika l-azzjoni jew deċiżjoni li jkun ħa bħala riżultat.

1.4.   

Stadju 4

:

L-identifikazzjoni ta' DNELs

1.4.1.

Fuq il-bażi tar-riżultati ta' l-istadji 1 u 2, għandhom jiġu stabbiliti DNEL jew DNELs għas-sustanza, li jirriflettu r-rotta jew rotot probabbli, it-tul ta' żmien u l-frekwenza ta' espożizzjoni. Għal xi end-points, speċjalment ta' mutaġeniċità u karċinoġeniċità, l-informazzjoni disponibbli ma tistax tippermetti li jiġi stabbilit limitu operattiv, u għalhekk DNEL. Jekk ikun ġustifikat bix-xenarju jew xenarji ta' espożizzjoni, DNEL wieħed jista' jkun suffiċjenti. Madankollu, b'kont meħud ta' l-informazzjoni disponibbli u tax-xenarju jew xenarji ta' espożizzjoni fit-Taqsima 9 tar-Rapport ta' Sigurtà Kimika jista' jkun neċessarju li jiġu identifikati DNELs differenti għal kull popolazzjoni umana relevanti (eż., ħaddiema, konsumaturi u persuni li jistgħu jkunu suġġetti għall-espożizzjoni indirettament permezz ta' l-ambjent) u possibbilment għal ċerti sub-popolazzjonijiet vulnerabbli (eż., tfal, nisa tqal) u għal rotot differenti ta' espożizzjoni. Għandha tingħata ġustifikazzjoni sħiħa li tispeċifika, inter alia, l-għażla ta' l-informazzjoni użata, ir-rotta ta' espożizzjoni (orali, dermali u inalatorja) u t-tul ta' żmien u l-frekwenza ta' l-espożizzjoni għas-sustanza li għaliha d-DNEL ikun validu. Jekk ikun probabbli li tinħoloq iżjed minn rotta waħda ta' espożizzjoni, allura għandu jiġi stabbilit DNEL għal kull rotta ta' espożizzjoni u għall-espożizzjoni mir-rotot kollha kkombinati. Meta jkun qiegħed jiġi stabbilit id-DNEL, għandu jittieħed kont, inter alia, tal-fatturi li ġejjin:

(a)

l-inċertezza li tirriżulta, fost fatturi oħra, mill-varjabbiltà fl-informazzjoni esperimentali u minn varjazzjoni ta' intra- u inter-speċijiet;

(b)

in-natura u s-severità ta' l-effett;

(ċ)

is-sensittività tas-(sub-)popolazzjoni umana li għaliha tapplika l-informazzjoni dwar l-espożizzjoni kwantitattiva u/jew kwalitattiva.

1.4.2.

Jekk ma jkunx possibbli li jiġi identifikat DNEL, dan għandu jiġi dikjarat b'mod ċar u ġustifikat bis-sħiħ.

2.   STIMA TAL-PERIKLU FIŻIKOKIMIKU

2.1.

L-objettiv ta' l-istima tal-periklu għall-proprjetajiet fiżikokimiċi għandu jkun li din tiddetermina l-klassifikazzjoni u l-ittikkettar ta' sustanza skond id-Direttiva 67/548/KEE.

2.2.

Bħala minimu, l-effetti potenzjali għas-saħħa tal-bniedem għandhom jiġu stmati għall-proprjetajiet fiżikokimiċi li ġejjin:

splussività,

fjammabbiltà,

potenzjal ossidizzanti.

Jekk l-informazzjoni tkun inadegwata sabiex jiġi deċiż jekk sustanza għandhiex tiġi klassifikata għal end-point partikolari, ir-reġistrant għandu jindika u jiġġustifika l-azzjoni jew deċiżjoni li jkun ħa bħala riżultat.

2.3.

L-istima ta' kull effett għandha tiġi preżentata taħt l-intestatura relevanti tar-Rapport ta' Sigurtà Kimika (Taqsima 7) u fejn meħtieġ u konformement ma' l-Artikolu 31, f'sommarju fl-iskeda ta' data ta' sigurtà taħt l-intestaturi 2 u 9.

2.4.

Għal kull proprjetà fiżikokimika, il-valutazzjoni għandha tinkludi valutazzjoni tal-kapaċità inerenti tas-sustanza li tikkawża l-effett li jirriżulta mill-manifattura u l-użi identifikati.

2.5.

Il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar xierqa żviluppati skond il-kriterji fid-Direttiva 67/548/KEE għandhom jiġu preżentati u ġustifikati.

3.   STIMA TAL-PERIKLU AMBJENTALI

3.0.   Introduzzjoni

3.0.1.

L-objettiv ta' l-istima tal-periklu ambjentali għandu jkun li din tiddetermina l-klassifikazzjoni u l-ittikkettar ta' sustanza skond id-Direttiva 67/548/KEE u li tidentifika l-konċentrazzjoni tas-sustanza li taħtha ma jkunux mistennija li jseħħu effetti avversi fl-isfera ambjentali konċernata. Din il-konċentrazzjoni hija magħrufa bħala l-Konċentrazzjoni Prevista ta' Bla Effett (PNEC).

3.0.2.

L-istima tal-periklu ambjentali għandha tikkonsidra l-effetti potenzjali fuq l-ambjent, li jinkludu l-kompartimenti (1) akkwatiku (inkluż is-sediment), (3) terrestri u (3) atmosferiku, inklużi l-effetti potenzjali li jistgħu jseħħu (4) permezz ta' l-akkumulazzjoni fil-katina ta' l-ikel. Barra minn hekk, l-effetti potenzjali fuq (5) l-attività mikrobijoloġika ta' sistemi ta' trattament ta' drenaġġ għandha tiġi kunsidrata. L-istima ta' l-effetti fuq kull waħda minn dawn il-ħames sferi ambjentali għandha tiġi preżentata taħt l-intestatura relevanti tar-Rapport ta' Sigurtà Kimika (Taqsima 7) u fejn meħtieġ u skond l-Artikolu 31, f'sommarju fl-Iskeda ta' Data ta' Sigurtà taħt l-intestaturi 2 u 12.

3.0.3.

Għal kwalunkwe sfera ambjentali, li għaliha ma jkun hemm l-ebda informazzjoni relevanti disponibbli, it-Taqsima relevanti tar-rapport ta' sigurtà kimika għandha tinkludi s-sentenza “Din l-informazzjoni mhijiex disponibbli”. Il-ġustifikazzjoni, inkluża referenza għal kwalunkwe tfittxija mwettqa fil-letteratura, għandha tkun inkluża fid-dossier tekniku. Għal kwalunkwe sfera li għaliha l-informazzjoni tkun disponibbli, iżda fejn il-manifattur jew l-importatur jemmen li ma jkunx neċessarju li ssir stima tal-periklu, il-manifattur jew l-importatur għandu jippreżenta ġustifikazzjoni b'referenza għall-informazzjoni pertinenti taħt l-intestatura relevanti tar-Rapport ta' Sigurtà Kimika (Taqsima 7) u fejn meħtieġ u skond l-Artikolu 31, f'sommarju fl-Iskeda ta' Data ta' Sigurtà taħt l-intestatura 12.

3.0.4.

L-istima tal-periklu għandha tinkludi t-tliet stadji li ġejjin, li għandhom ikunu identifikati b'mod ċar bħala tali fir-Rapport ta' Sigurtà Kimika.

Stadju 1

:

Valutazzjoni ta' l-informazzjoni

Stadju 2

:

Klassifikazzjoni u Tikkettar

Stadju 3

:

Derivazzjoni tal-PNEC

3.1.   

Stadju 1

:

Valutazzjoni ta' l-informazzjoni

3.1.1.

Il-valutazzjoni ta' l-informazzjoni kollha disponibbli għandha tinkludi:

l-identifikazzjoni tal-periklu bbażata fuq l-informazzjoni kollha disponibbli;

id-determinazzjoni tar-relazzjoni bejn id-doża kwantitattiva (konċentrazzjoni) u r-rispons (effett).

3.1.2.

Meta mhux possibbli li tiġi stabbilita r-relazzjoni bejn id-doża kwantitattiva (konċentrazzjoni) u r-rispons (effett), allura dan għandu jkun ġustifikat u għandha tiġi inkluża analiżi semi-kwantitattiva jew kwalitattiva.

3.1.3.

L-informazzjoni kollha użata sabiex jiġu stmati l-effetti fi sfera ambjentali speċifika għandha tiġi preżentata fil-qosor, jekk possibbli fil-forma ta' tabella jew tabelli. Ir-riżultati relevanti tat-test (eż., LD50 jew NOEC) u l-kondizzjonijiet tat-test (eż., it-tul tat-test, ir-rotta ta' amministrazzjoni) u informazzjoni relevanti oħra għandha tiġi preżentata, f'unitajiet ta' kejl rikonoxxuti internazzjonalment għal dak l-effett.

3.1.4.

L-informazzjoni kollha użata sabiex jiġu stmati l-konsegwenzi ambjentali tas-sustanza għandha tiġi preżentata fil-qosor, jekk possibbli fil-forma ta' tabella jew tabelli. Ir-riżultati relevanti tat-test u l-kondizzjonijiet tat-test u informazzjoni relevanti oħra għandhom jiġu preżentati, f'unitajiet rikonoxxuti internazzjonalment għal dak l-effett.

3.1.5.

Jekk ikun disponibbli studju wieħed għandu jiġi preparat sommarju robust għal dak l-istudju. Fejn ikun hemm iżjed minn studju wieħed li jindirizza l-istess effett, l-istudju jew studji li jagħtu lok għall-akbar tħassib għandhom jintużaw sabiex tinġibed konklużjoni u għandu jiġi preparat sommarju robust ta' studju għal dak l-istudju jew studji u jiġi inkluż bħala parti mid-dossier tekniku. Is-sommarji robusti tad-data ewlenija kollha jkunu meħtieġa fl-istima tal-periklu. Jekk l-istudju jew studji li jagħtu lok għall-akbar tħassib ma jiġux użati, dan għandu jkun ġustifikat bi sħiħ u inklużi bħala parti mid-dossier tekniku, mhux biss għall-istudju li jkun użat iżda wkoll għall-istudji kollha li juru tħassib ikbar mill-istudju li jkun użat. Għal sustanzi fejn l-istudji kollha disponibbli ma jindikaw l-ebda periklu, għandha ssir valutazzjoni ġenerali tal-validità ta' l-istudji kollha.

3.2.   

Stadju 2

:

Klassifikazzjoni u Tikkettar

3.2.1.

Il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar xierqa żviluppati skond il-kriterji fid-Direttiva 67/548/KEE għandhom jiġu preżentati u ġustifikati. Fejn applikabbli, għandhom jiġu preżentati limiti ta' Konċentrazzjoni Speċifika, riżultanti mill-applikazzjoni ta' l-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 67/548/KEE u l-Artikoli 4 sa 7 tad-Direttiva 1999.45/KE, u, jekk mhumiex inklużi fl-Anness I mad-Direttiva 67/548/KEE, ġustifikati.

3.2.2.

Jekk l-informazzjoni tkun inadegwata sabiex jiġi deċiż jekk sustanza għandhiex tiġi klassifikata għal end-point partikolari, ir-reġistrant għandu jindika u jiġġustifika l-azzjoni jew deċiżjoni li jkun ħa bħala riżultat.

3.3.   

Stadju 3

:

Identifikazzjoni tal-PNEC

3.3.1.

Ibbażata fuq l-informazzjoni disponibbli, għandha tiġi stabbilita l-PNEC għal kull sfera ambjentali. Il-PNEC tista' tiġi kalkolata bl-applikazzjoni ta' fattur adatt ta' valutazzjoni lill-valuri ta' effett (eż. LC50 jew NOEC). Fattur ta' valutazzjoni jesprimi d-differenza bejn il-valuri ta' effetti derivati għal numru limitat ta' speċi mit-testijiet tal-laboratorji u l-PNEC għall-isfera ambjentali (58).

3.3.2.

Jekk ma jkunx possibbli li tiġi derivata l-PNEC, allura dan għandu jiġi dikjarat b'mod ċar u ġustifikat bi sħiħ.

4.   STIMA PBT U vPvB

4.0.   Introduzzjoni

4.0.1.

L-objettiv ta' l-istima PBT u vPvB għandu jkun id-determinazzjoni jekk is-sustanza tissodisfax il-kriterji mogħtija fl-Anness XIII u jekk iva, il-karatterizzazzjoni ta' l-emissjonijiet potenzjali tas-sustanza. Ma jistgħux jiġu mwettqa stima tal-periklu skond it-Taqsimiet 1 u 3 ta' dan l-Anness li jindirizza l-effetti kollha fuq perjodu twil u l-istima ta' espożizzjoni fuq perjodu twil tal-bnedmin u ta' l-ambjent konformement mat-Taqsima 5 (Stima ta' espożizzjoni), stadju 2 (Stima ta' Espożizzjoni), bi kredibbiltà suffiċjenti għal sustanzi li jissodisfaw il-kriterji PBT u vPvB fl-Anness XIII. Għalhekk, tkun meħtieġa stima PBT u vPvB separata.

4.0.2.

L-istima PBT u vPvB għandha tinkludi ż-żewġ stadji li ġejjin, li għandhom ikunu identifikati b'mod ċar bħala tali fil-Parti B, Taqsima 8 tar-Rapport ta' Sigurtà Kimika.

Stadju 1

:

Tqabbil mal-Kriterji

Stadju 2

:

Karatterizzazzjoni ta' l-Emissjoni

L-istima għandha tiġi wkoll sintetizzata fl-Iskeda ta' Data ta' Sigurtà taħt l-intestatura 12.

4.1.   

Stadju 1

:

Tqabbil mal-Kriterji

Din il-parti ta' l-istima PBT u vPvB għandha tinkludi t-tqabbil ta' l-informazzjoni disponibbli, li tkun preżentata bħala parti mid-dossier tekniku, mal-kriterji mogħtija fl-Anness XIII u ma' dikjarazzjoni dwar jekk is-sustanza tissodisfax jew le l-kriterji.

Jekk l-informazzjoni disponibbli ma tkunx suffiċjenti sabiex jiġi deċiż jekk is-sustanza tissodisfax il-kriterji fl-Anness XIII, għandha tiġi kunsidrata fuq bażi ta' każ b'każ prova oħra bħal data ta' monitoraġġ disponibbli għar-reġistrant u li tqajjem livell ekwivalenti ta' tħassib.

Jekk id-dossier tekniku jkun fih biss, għal end-point wieħed jew iżjed, informazzjoni kif meħtieġa fl-Annessi VII u VIII, ir-reġistrant għandu jikkonsidra l-informazzjoni relevanti għal screening għall-proprjetajiet P, B u T sabiex jiġi deċiż jekk ikunx meħtieġ li tiġi ġenerata aktar informazzjoni sabiex tissodisfa l-objettiv ta' l-istima PBT u vPvB. Fil-każ li l-ġenerazzjoni ta' aktar informazzjoni tkun neċessarja u tkun teħtieġ l-ittestjar fuq annimali vertebrati, ir-reġistrant għandu jippreżenta proposta ta' ttestjar. Madankollu, ma jkunx neċessarju li tiġi ġenerata tali informazzjoni ulterjuri jekk ir-reġistrant jimplementa jew jirrakkomanda miżuri suffiċjenti ta' mmaniġġar tar-riskji u kondizzjonijiet operattivi li jippermettu deroga skond l-Anness XI, Taqsima 3 mill-ittestjar relevanti għall-istima PBT u vPvB.

4.2.   

Stadju 2

:

Karatterizzazzjoni ta' l-Emissjoni

Jekk is-sustanza tissodisfa l-kriterji għandha ssir il-karatterizzazzjoni ta' emissjoni li tinkludi l-partijiet relevanti ta' l-istima ta' espożizzjoni kif deskritta fit-Taqsima 5. B'mod partikolari din għandha tinkludi stima ta' l-ammonti tas-sustanza rilaxxati lill-kompartimenti ambjentali differenti matul l-attivitajiet kollha mwettqa mill-manifattur jew l-importatur u l-użi kollha identifikati, u identifikazzjoni tar-rotot probabbli li permezz tagħhom il-bnedmin u l-ambjent ikunu esposti għas-sustanza.

5.   STIMA TA' ESPOŻIZZJONI

5.0.   Introduzzjoni

L-objettiv ta' l-istima ta' espożizzjoni għandu jkun li ssir stima kwantitattiva jew kwalitattiva tad-doża/konċentrazzjoni tas-sustanza li għaliha l-bniedem u l-ambjent ikunu jew jistgħu jkunu esposti. L-istima għandha tikkonsidra l-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tas-sustanza li tirriżulta mill-manifattura u użi identifikati u għandha tkopri kwalunkwe espożizzjoni li tista' tkun relatata mal-perikli identifikati fit-Taqsimijiet 1 sa 4. L-istima ta' espożizzjoni għandha tikkonsisti miż-żewġ stadji li ġejjin, li għandhom jiġu identifikati b'mod ċar fir-Rapport tas-Sigurtà Kimika.

Stadju 1

:

Il-ġenerazzjoni ta' xenarju jew xenarji ta' espożizzjoni jew l-identifikazzjoni ta' kategoriji relevanti ta' użu u espożizzjoni

Stadju 2

:

Stima ta' Espożizzjoni.

Fejn meħtieġ u skond l-Artikolu 31, ix-xenarju ta' espożizzjoni għandu jkun ukoll inkluż f'anness ma' l-Iskeda ta' Data ta' Sigurtà.

5.1.   

Stadju 1

:

Żvilupp ta' xenarji ta' espożizzjoni

5.1.1.

Għandhom jiġu ġenerati xenarji ta' espożizzjoni kif deskritt fit-Taqsimijiet 0.7 u 0.8. Ix-xenarji ta' espożizzjoni huma l-qalba tal-proċess għat-twettiq ta' valutazzjoni ta' sigurta' kimika. Il-proċess ta' valutazzjoni ta' sigurtà kimika jista' jkun iterattiv. L-ewwel valutazzjoni tkun ibbażata fuq l-informazzjoni minima meħtieġa u dik kollha disponnibli dwar il-periklu u fuq l-istima ta' espożizzjoni li tikkorrispondi mal-presunzjonijiet inizjali dwar il-kondizzjonijiet operattivi u l-miżuri ta' maniġġar tar-riskji (xenarju ta' espożizzjoni inizjali). Jekk il-presunzjonijiet inizjali jwasslu għal karatterizzazzjoni ta' riskju li tindika li r-riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent mhumiex kontrollati b'mod adegwat, ikun meħtieġ li jitwettaq proċess iterattiv bl-emendament ta' fattur jew ta' numru ta' fatturi fl-istima tal-periklu jew ta' espożizzjoni bil-għan li jintwera kontroll adegwat. Ir-rifinitura ta' l-istima tal-periklu tista' tkun teħtieġ ġenerazzjoni ta' informazzjoni addizzjonali dwar il-periklu. Ir-rifinitura ta' stima ta' espożizzjoni tista' tinvolvi l-alterazzjoni adegwata tal-kondizzjonijiet operattivi jew ta' miżuri ta' mmaniġġar tar-riskji fix-xenarju ta' espożizzjoni jew stima aktar preċiża ta' espożizzjoni. Ix-xenarju ta' espożizzjoni, li jirriżulta mill-iterazzjoni finali (xenarju finali ta' espożizzjoni), għandu jiġi inkluż fir-Rapport tas-Sigurtà Kimika u mehmuż ma' l-iskeda ta' data ta' sigurtà skond l-Artikolu 31.

Ix-xenarju ta' espożizzjoni finali għandu jiġu preżentat taħt l-intestatura relevanti tar-rapport ta' sigurtà kimika u inkluż f'anness ma' l-iskeda ta' data ta' sigurtà, bl-użu ta' titolu qasir adatt li jagħti deskrizzjoni ġenerali qasira ta' l-użu, konsistenti ma' dawk mogħtija fl-Anness VI Taqsima 3.5. Ix-xenarji ta' espożizzjoni għandhom ikopru kwalunkwe manifattura fil-Komunità u l-użi identifikati kollha.

B'mod partikolari, xenarju ta' espożizzjoni jinkludi, fejn relevanti, deskrizzjoni ta':

 

Kondizzjonijiet operattivi

il-proċessi involuti, inkluża l-forma fiżika li fiha s-sustanza tiġi manifatturata, proċessata u/jew użata.

l-attivitajiet ta' ħaddiema relatati mal-proċessi u d-durata u l-frekwenza ta' l-espożizzjoni tagħhom għas-sustanza;

l-attivitajiet ta' konsumaturi u d-durata u l-frekwenza ta' l-espożizzjoni għas-sustanza;

it-tul ta' żmien u l-frekwenza ta' emissjonijiet tas-sustanza għal kompartimenti ambjentali differenti u s-sistemi ta' trattament ta' drenaġġ u d-dilwizzjoni fil-kompartiment ambjentali riċeventi.

 

Miżuri ta' maniġġar tar-riskji