EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1881

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad- 19 ta' Diċembru 2006 li tiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti ta’ l-ikel Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

OJ L 364, 20.12.2006, p. 5–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 558–577 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 3 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 3 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 34 - 53

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1881/oj

1.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

558


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1881/2006

tad-19 ta' Diċembru 2006

li tiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti ta’ l-ikel

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/93 tat-8 ta’ Frar 1993 li jistabbilixxi il-proċeduri tal-Komunità għall-kontaminanti fl-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 466/2001 tat-8 ta’ Marzu 2001 li jiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti ta’ l-ikel (2) ġie emendat sostanzjalment ħafna drabi. Huwa neċessarju li jerġgħu jiġu emendati l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti biex tiġi kkunsidrata l-informazzjoni ġdida u l-iżviluppi fil-Codex Alimentarius. Fl-istess ħin, it-test għandu, fejn jixraq, jiġi ċċarat. Ir-Regolament (KE) Nru 466/2001 għandu għalhekk jiġi sostitwit.

(2)

Huwa essenzjali, sabiex issir protezzjoni tas-saħħa pubblika, li l-kontaminanti jinżammu f’livelli li huma aċċettabbli tossikoloġikament.

(3)

Minħabba d-disparitajiet bejn il-liġijiet ta’ l-Istati Membri u r-riskju konsegwenti ta’ tagħwiġ fil-kompetizzjoni, għal uħud mill-kontaminanti huma meħtieġa miżuri Komunitarji sabiex tiġi żgurata l-unità tas-suq filwaqt li jinżamm il-prinċipju tal-proporzjonalità.

(4)

Il-livelli massimi għandhom jiġu ffissati fuq livell strett li jkun jista’ jintlaħaq b’mod raġonevoli permezz ta’ prattiki agrikoli, ta’ sajd u ta’ manufattura tajbin u bil-konsiderazzjoni tar-riskju li huwa relatat mal-konsum ta’ l-ikel. Fil-każ tal-kontaminanti li huma kkunsidrati karċinoġeni ġenotossiċi jew fil-każ fejn l-esponiment kurrenti tal-popolazzjoni jew ta’ gruppi vulnerabbli fil-popolazzjoni huwa qrib jew ogħla mill-konsum tollerabbli, il-livelli massimi għandhom jiġu ffissati fuq livell li jkunu baxxi kemm jista’ jintlaħaq (ALARA). Tali avviċinamenti jaċċertaw li l-operaturi fil-kummerċ ta’ l-ikel japplikaw miżuri għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-kontaminazzjoni sakemm huwa possibbli sabiex jipproteġu s-saħħa pubblika. Aktar minn hekk huwa xieraq għall-protezzjoni tas-saħħa tat-trabi u t-tfal żgħar, li jiffurmaw grupp vulnerabbli, li jiġi stabbilit l-iktar livell baxx, li jista’ jinkiseb permezz tal-għażla stretta tal-materja prima użata fil-manifattura ta’ ikel tat-trabi u l-ikel tat-tfal żgħar. Il-għażla bir-reqqa tal-materja prima hija xierqa wkoll għall-produzzjoni ta’ ċerti oġġetti ta’ l-ikel speċifiċi bħalma huma l-granza għall-konsum mill-bniedem.

(5)

Sabiex il-livelli massimi jkunu jistgħu jiġu applikati għall-oġġetti ta’ l-ikel imnixxfin, ipproċessati u komposti, fejn ma ġew stabbiliti ebda livelli massimi Komunitarji, l-operaturi fil-kummerċ ta’ l-ikel għandhom jipprovdu konċentrazzjoni speċifika u fatturi ta’ dilwizzjoni akkumpanjati minn data sperimentali li tiġġustifika l-fattur propost.

(6)

Sabiex tkun aċċertata l-protezzjoni effiċjenti tas-saħħa pubblika, l-prodotti li fihom il-kontaminanti li huma ogħla mil-livelli massimi m’għandhomx jitqiegħdu fis-suq bħala tali, wara t-taħlit ma’ oġġetti ta’ l-ikel oħrajn jew użati bħala ingredjent f’ikel ieħor.

(7)

Huwa magħruf li lis-issortjar jew trattamenti fiżiċi oħrajn jagħti l-possibbiltà ta’ tnaqqis tal-kontenut ta’ l-alfatossini ta’ konsenji ta’ ġwież ta’ l-art, ġwież, frott imnixxef u qamħirrum. Sabiex jitnaqqsu l-effetti fuq il-kummerċ, jixraq li jiġi permess kontenut ta’ alfatossini ogħla għal dawk il-prodotti li mhumiex maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem jew bħala ingredjent fl-oġġetti ta’ l-ikel. F’dawn il-każi, il-livelli massimi ta’ l-alfatossini għandhom jiġu ffissati bil-konsiderazzjoni ta’ l-effettività tat-trattamenti msemmija hawn fuq għat-tnaqqis tal-kontenut ta’ l-alfatossini fil-ġwież ta’ l-art, fil-ġwież, fil-frott imnixxef u fil-qamħirrum sa livelli li huma taħt il-limiti ta’ kontenut massimu stipulati għal dawk il-prodotti li huma maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem jew għall-użu bħala ingredjent fl-oġġetti ta’ l-ikel.

(8)

Sabiex jinġieb fis-seħħ l-infurzar effettiv tal-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti f’ċerti oġġetti ta’ l-ikel, jixraq li jiġu pprovduti dispożizzjonijiet xierqa ta’ tikkettjar għal dawn il-każi.

(9)

Minħabba l-kondizzjonijiet klimatiċi ta’ ċerti Stati Membri, huwa diffiċli li jiġi aċċertat li l-livelli massimi ma jiġux maqbuża għall-ħass frisk u għall-ispinaċi friski. Dawn l-Istati Membri għandhom jingħataw permess għal perijodu temporanju sabiex ikomplu jawtorizzaw il-bejgħ fis-suq tal-ħass frisk u ta’ l-ispinaċi frisk ikkoltivat u maħsub għall-konsum fit-territorju tagħhom b’kontenut ta’ nitrat li huwa ogħla mil-livelli massimi. Il-produtturi tal-ħass u ta’ l-ispinaċi stabbiliti fl-Istati Membri li ngħataw dawn l-awtorizzazzjonijiet imsemmija għandhom progressivament jimmodifikaw il-metodi agrikoli tagħhom billi japplikaw il-prattiki ta’ agrikoltura tajba rrakkomandati fuq livell nazzjonali.

(10)

Ċerti speċi ta’ ħut li joriġinaw mir-reġjun Baltiku jistgħu jinkludu livelli għoljin ta’ dijossini u ta’ PCBs li jixbħu lid-dijossini. Proporzjonijiet sinifikanti ta’ dawn l-ispeċi ta’ ħut mir-reġjun Baltiku mhux ser jikkonformaw mal-livelli massimi u għalhekk ser jiġu esklużi mid-dieta. Hemm indikazzjonijiet li l-esklużjoni tal-ħut mid-dieta jista’ jkollha impatt sanitarju negattiv fuq ir-reġjun Baltiku.

(11)

L-Iżvezja u l-Baltiku għandhom sistema fis-seħħ li għandha l-kapaċità li taċċerta li l-konsumaturi huma infurmati sew dwar ir-rakkomandazzjonijet ta’ dieta li jikkonċernaw ir-restrizzjonijiet fuq il-konsum ta’ ħut mir-reġjun Baltiku permezz ta’ gruppi identifikabbli tal-popolazzjoni sabiex jevitaw ir-riskji sanitarji potenzjali. Għalhekk, jixraq li tingħata deroga lill-Finlandja u l-Iżvezja sabiex jitqiegħdu fis-suq għall-perijodu temporanju ċerti speċi ta’ ħut li joriġinaw mir-reġjun Baltiku u li huma maħsuba għall-konsum fit-territorju tagħhom b’livelli ta’ dijossini u ta’ PCBs li jixbħu d-dijossini li huwa ogħla minn dawk stipulati f’dan ir-Regolament. Il-miżuri neċessarji għandhom jiġu implimentati sabiex ikun aċċertat li l-ħut u l-prodotti tal-ħut ma jikkonformawx mal-livelli massimi ma jitqiegħdux fis-suq fi Stati Membri oħrajn. Il-Finlandja u l-Iżvezja jirrappurtaw kull sena lill-Kummissjoni r-riżultati tal-monitoraġġ tagħhom tal-livelli tad-dijossini u tal-PCBs li jixbħu lid-dijossini mir-reġjun Baltiku u l-miżuri għat-trażżin ta’ l-esponiment tal-bniedem għad-dijossini u għall-PCBs li jixbħu d-dijossini mir-reġjun Baltiku.

(12)

Sabiex ikun aċċertat il-livelli massimi jiġu infurzati b’mod uniformi, l-istess kriterji ta’ kampjunar u l-istess kriterji ta’ rendiment fl-analiżi għandhom jiġu applikati mill-awtoritajiet kompetenti fil-Komunità. Huwa għaldaqstant importanti li r-riżultati analitiċi jiġu rrappurtati u interpretati b’mod uniformi. Il-miżuri fir-rigward tal-kampjunar u ta’ l-analiżi speċifikati f’dan ir-Regolament jipprovdu għal regoli uniformi dwar rappurtar u interpretazzjoni.

(13)

Għal ċerti kontaminanti, l-Istati Membri u l-partijiet interessati għandhom jimmonitorjaw u jirrappurtaw il-livelli, kif ukoll il-progress fir-rigward ta’ l-applikazzjoni u l-miżuri preventivi, sabiex jippermettu lill-Kummissjoni li tivvaluta l-ħtieġa ta’ modifika tal-miżuri eżistenti jew tadotta miżuri addizzjonali.

(14)

Kull livell massimu adottat fuq livell Komunitarju jista’ jkun soġġett għal reviżjoni sabiex jittieħdu in konsiderazzjoni l-avvanzi fix-xjenza u l-konoxxenza teknika u t-titjib fil-prattiki tajbin ta’ agrikoltura, sajd u manifattura.

(15)

Il-granza u ż-żrieragħ jistgħu jitqiegħdu fis-suq għall-konsum dirett mill-bniedem u huwa għalhekk xieraq li jiġi stabbilit livell massimu għad-deoxynivalenol u ż-zearalenone għal dawn il-komoditajiet.

(16)

Il-Codex Alimentarius iffissa reċentement il-livell massimu għaċ-ċomb fil-ħut li huwa aċċettat mill-Komunità. Huwa għalhekk xieraq li tiġi mmodifikata d-dispożizzjoni kurrenti għaċ-ċomb fil-ħut kif jixraq.

(17)

Ir-Regolament Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistipula regoli speċifiċi ta’ l-iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (3) jiddefinixxi l-oġġetti ta’ l-ikel li joriġinaw mill-annimali, u b’konsegwenza ta’ dan l-inklużjonijiet fir-rigward ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel li joriġinaw mill-annimali għandhom jiġu emendati f’ċerti każi skond it-terminoloġija użata f’dak ir-Regolament.

(18)

Huwa meħtieġ li jiġi pprovdut li l-livelli massimi tal-kontaminanti ma japplikawx għall-oġġetti ta’ l-ikel li tqiegħdu legalment fuq is-suq Komunitarju qabel id-data ta’ l-applikazzjoni ta’ dawn il-livelli massimi.

(19)

Fir-rigward tan-nitrati, il-ħxejjex huma sors ewlieni għall-konsum uman tan-nitrati. Il-Kumitat Xjentifiku ta’ l-Ikel (SCF) stipula fl-opinjoni tiegħu tat-22 ta’ Settembru 1995 (4) li l-konsum totali tan-nitrati huwa normalment inqas sew mill-konsum aċċettabbli ta’ kuljum (ADI) ta’ 3,65 mg/kg ta’ piż tal-ġisem (bw). Hu rrrakkomanda, madanakollu, t-tkomplija ta’ l-isforzi biex jitnaqqas l-esponiment tan-nitrat minħabba l-ikel u l-ilma.

(20)

Minħabba li l-kondizzjonijiet klimatiċi għandhom influwenza ewlenija fuq il-livelli tan-nitrati f’ċerti ħxejjex bħalma huma l-ħass u l-ispinaċi, livelli massimi differenti għandhom b’hekk jiġu ffissati skond l-istaġjun.

(21)

Fir-rigward ta’ l-alfatossini, l-SCF ta l-opinjoni tiegħu fit-23 ta’ Settembru 1994 li l-alfatossini huma karċinoġeni ġenotossiċi (5). Skond dik l-opinjoni, jixraq li jiġi limitat il-kontenut totali ta’ l-alfatossini ta’ l-ikel (somma ta’ l-alfatosini B1, B2, G1 u G2) kif ukoll il-kontenut ta’ l-alfatossina B1 biss li huwa l-kompost tossiku l-iktar perikoluż. Għall-alfatossina M1 fl-ikel tat-trabi u l-ikel tat-tfal żgħar, tnaqqis possibbli tal-livell kurrenti massimu għandu jiġi kkunsidrat fid-dawl ta’ l-iżviluppi fil-proċeduri analitiċi.

(22)

Fir-rigward ta’ l-Ochratoxin A (OTA), l-SCF adotta opinjoni xjentifika fis-17 ta’ Settembru 1998 (6). Valutazzjoni tal-konsum fid-dieta ta’ l-OTA mill-popolazzjoni tal-Komunità saret (7) fil-qafas tad-Direttiva tal-Kunsill 93/5/KEE tal-25 ta’ Frar 1993 dwar l-assistenza għall-Kummissjoni u l-koperazzjoni mill-Istati Membri fl-eżaminazzjoni xjentifika tal-mistoqsijiet li jirrigwardaw l-ikel (8) (SCOOP). L-Awtorità Ewropea ta’ l-Ikel (EFSA) adottat fuq rikjesta tal-Kummissjoni opinjoni xjentifika aġġornata fir-rigward ta’ l-ochratoxin A fl-ikel fl-4 ta’ April 2006 (9) u ħadet in konsiderazzjoni l-informazzjoni xjentifika u l-kosum ta’ kull ġimgħa tollerabbli (TWI) ta’ 120 ng/kg b.w.

(23)

Skond dawn l-opinjonijiet, jixraq li jiġu stipulati livelli massimi għaċ-ċereali, prodotti taċ-ċereali, frott tad-dielja mnixxef, kafe mixwi, inbid, meraq ta’ l-għeneb u ikel tat-trabi u tat-tfal żgħar, li kollha kemm huma jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-esponiment ġenerali tal-bniedem għall-OTA jew għall-esponiment ta’ gruppi vulnerabbli ta’ konsumaturi bħalma huma t-tfal.

(24)

L-approprjatezza ta’ l-istipular tal-livelli massimi għall-OTA fl-oġġetti ta’ l-ikel bħalma huma l-frott imnixxef li mhux frott imnixxef tad-dielja, il-kakaw u prodotti tal-kakaw, ħwawar, birra u likorizja, kif ukoll reviżjoni tal-livelli massimi eżistenti, partikolarment għall-OTA fil-frott imnixxef tad-dielja, għandha tiġi kkunsidrata fid-dawl ta’ l-opinjoni reċenti ta’ l-EFSA.

(25)

Fir-rigward tal-patulin, l-SCF ikkonfermaw fil-laqgħa tagħhom tat-8 ta’ Marzu 2000 il-konsum massimu tollerabbli ta’ kuljum proviżorju (PMTDI) ta’ 0,4 µg/kg bw għall-patulin  (10).

(26)

Fl-2001, saret ħidma SCOOP “Valutazzjoni tal-konsum fid-dieta għall-patulin mill-popolazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE” fil-qafas tad-Direttiva 1993/5/KEE (11).

(27)

Skond dik il-valutazzjoni u bil-konsiderazzjoni tal-PMTDI, il-livelli massimi għandhom jiġu stipulati għall-patulin f’ċerti oġġetti ta’ l-ikel għall-protezzjoni tal-konsumaturi minn kontaminazzjoni inaċċettabbli. Dawn il-livelli massimi għandhom jiġu riveduti u, jekk hu neċessarju, jitnaqqsu bil-konsiderazzjoni tal-progress xjentifiku u l-konoxxenza teknoloġika u l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/598/KE tal-11 ta’ Awissu 2003 dwar il-prevenzjoni u tnaqqis tal-kontaminazzjoni mill-patulin fil-meraq tat-tuffieħ u l-ingredjenti tal-meraq tat-tuffieħ f’xorb ieħor (12).

(28)

Fir-rigward tat-tossini tal-Fusarium l-SCF adotta ħafna opinjonijiet li jivvalutaw id- deoxynivalenol f’Diċembru ta’ l-1999 (13) u stabbilixxa konsum ta’ kuljum tollerabbli (TDI) ta’1 µg/kg b.w., zearalenone f’Ġunju ta’ l-2000 (14) u stabbilixxa TDI temporanju ta’ 0,2 µg/kg b.w., fumonisins f’Ottubru 2000 (15) (aġġornat f’April 2003) (16) stabbilixxa TDI ta’ 2 µg/kg b.w., nivalenol f’Ottubru 2000 (17) stabbilixxa TDI tempornaju ta’ 0,7 µg/kg b.w., tossini T-2 u HT-2 f’Mejju 2001 (18) stabbilixxa TDI ikkombinat temporanju ta’ 0,06 µg/kg b.w. u t-trichothecenes bħala grupp fi Frar 2002 (19).

(29)

Fil-qafas tad-Direttiva 93/5/KEE il-ħidma SCOOP “Ġbir ta’ data dwar okkorrenza tat-tossini tal-Fusarium fl-ikel u valutazzjoni tal-konsum fid-dieta mill-popolazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE” inġiebet fis-seħħ u ġiet iffinalizzata f’Settembru 2003 (20).

(30)

Skond l-opinjionijiet xjentifiċi u l-valutazzjoni tal-konsum fid-dieta, jixraq li jiġu stipulati livelli massimi għad-deoxynivalenol, zearalenone u l-fumonisins. Fir-rigward tal-fumonisins, il-monitoraġġ mir-riżultati ta’ kontroll tal-ħsad reċenti jindika li l-qamħirrum u l-prodotti tal-qamħirrum jista’ jkun ikkontaminat sew bil-fumonisins u jixraq li l-miżuri jittieħdu biex jiġu evitati tali qamħirrum u prodotti tal-qamħirrum li huma kkontaminati sew milli jidħlu fil-katina alimentari.

(31)

Stimi ta’ konsum jindikaw li l-preżenza tat-tossini T-2 u HT-2 tista’ tkunu ta’ rilevanza għas-saħħa pubblika. Għalhekk, l-iżvilupp ta’ metodu rakkomandabbli u sensittiv, il-ġbir ta’ iktar data ta’ okkorrenza u iktar investigazzjonijiet/riċerka fil-fatturi involuti fil-preżenza tat-tossina T-2 u HT-2 fiċ-ċereali u l-prodotti taċ-ċereali, partikolarment fil-ħafur u prodotti tal-ħafur, huma meħtieġa u huma ta’ prijorità għolja.

(32)

Mhux neċessarju minnħabba il-ko-okkorrenza li jiġu kkunsidrati miżuri speċifiċi għat-3-acetyl deoxynivalenol, 15-acetyl deoxynivalenol u fumonisin B3, minħabba li l-miżuri meħtieġa fir-rigward ta’ partikolarment id-deoxynivalenol u fumonisin B1 u B2 għandhom jipproteġu wkoll il-popolazzjoni umana mill-esponiment inaċċettabbli mit-3-acetyl deoxynivalenol, 15-acetyl deoxynivalenol u l-fumonisin B3 L-istess japplika għan-nivalenol li għalihom sa ċertu punt il-grad tal-ko-okkorrenza mad-deoxynivalenol jista’ jiġi osservat. Aktar minn hekk, l-esponiment tal-bniedem għan-nivalenol huwa stmat li huwa b’mod sinifikanti taħt it-t-TDI. Fir-rigward tat-trichothecenes li huma kkunsidrati fil-ħidma SCOOP li tissemma’ hawn fuq, bħalma huwa t-3-acetyldeoxynivalenol, 15-acetyldeoxynivalenol, fusarenon-X, T2-triol, diacetoxyscirpenol, neosolaniol, monoacetoxyscirpenol u verrucol, l-informazzjoni limitata disponibbli tindika li ma’ dawn ma jinstabux f’ambitu wiesa’ u l-livelli misjuba huma ġeneralment baxxi.

(33)

Il-kondizzjonijiet klimatiċi matul it-tkabbir, partikolarment fil-formazzjoni tal-fjuri għandhom influwenza fuq il-kontenut tal-Fusarium. Madanakollu, l-prattika agrikola tajba, fejn il-fatturi ta’ riskju huma mnaqqsa sa minimu, jistgħu jipprevjenu sa ċertu punt il-kontaminazzjoni mill-fungi tal-Fusarium. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2006/583/KE tas-17 ta’ Awwissu 2006 dwar il-prevenzjoni u r-riduzzjoni tat-tossini tal-Fusarium fiċ-ċereali u fil-prodotti taċ-ċereali (21) tinkludi prinċipji ġenerali għall-prevenzjoni u r-riduzzjoni tal-kontaminazzjoni mit-tossina tal-Fusarium (zearalenone, fumonisins u trichothecenes) fiċ-ċereali li għandhom jiġu implimentati mill-iżvilupp tal-kodiċi nazzjonali ta’ prattika bbażati fuq dawn il-prinċipji.

(34)

Il-livelli massimi tat-tossini tal-Fusarium għandhom jiġu stipulati għaċ-ċereali mhux ipproċessati li tqiegħdu fis-suq għall-ipproċessar fl-ewwel stadju. Il-proċeduri ta’ tindif, l-issortjar u tindif mhumiex ikkunsidrati bħala pproċessar ta’ l-ewwel stadju sakemm ebda azzjoni fiżika ma tiġix eżerċitata fuq il-qalba tal-qamħ innifisha. It-tagħrik għandu jiġi kkunsidrat bħala l-ewwel stadju ta’ proċessar.

(35)

Minħabba l-grad ta’ tneħħija tat-tossina tal-Fusarium fiċ-ċereali mhux ipproċessati permezz tad-tindif u l-ipproċessar jista’ jvarja, jixraq li jiġu stipulati livelli massimi għall-prodott finali ta’ ċereali għall-konsumatur kif ukoll għall-ingredjenti ewlenija ta’ l-ikel li huma dderivati miċ-ċereali li jkollhom leġiżlazzjoni infurzabbli fl-interess ta’ l-aċċertament tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika.

(36)

Għall-qamħirrum, mhux il-fatturi kollha involuti fil-formazzjoni tat-tossini tal-Fusarium, b’mod partikolari iz-zearalenone u l-fumosins B1 u B2 huma magħrufin preċiżament. Għalhekk, perijodu ta’ żmien għandu jingħata sabiex l-operaturi fil-kummerċ ta’ l-ikel fil-katina taċ-ċereali ikunu jistgħu jwettqu investigazzjonijiet fuq is-sorsi tal-formazzjoni tal-mikotossini u fuq l-identifikazzjoni tal-miżuri ta’ l-immaniġġjar li għandhom jittieħdu għall-prevenzjoni tal-preżenza tagħhom sakemm huwa possibbli raġonevolment. Il-livelli massimi bbażati fuq id-data ta’ l-okkorrenz li hija disponibbli bħalissa huma proposti biex japplikaw mill-2007 fil-każ ta’ livelli massimi speċifiċi fuq informazzjoni ġdida dwar l-okkorrenza u l-formazzjoni ma jiġux stipulati sa dak iż-żmien.

(37)

Bil-konsiderazzjoni tal-livelli baxxi ta’ kontaminazzjoni tat-tossini tal-Fusarium li jinstabu fir-ross, ebda livell massimu ma huwa propost għar-ross u l-prodotti tar-ross.

(38)

Reviżjoni tal-livelli massimi tad-deoxynivalenol, zearalenone, fumonisin B1 u B2 kif ukoll il-konvenjenza fl-istipular ta’ livell massimu għat-tossina tat-T-2 u u ta’ l-HT-2 fiċ-ċereali u fil-prodotti taċ-ċereali għandha tiġi kkunsidrata sa l-1 ta’ Lulju 2008, bil-konsiderazzjoni tal-progress fil-konoxxenza xjentifika u teknoloġika dwar dawn it-tossini fl-ikel.

(39)

Fir-rigward taċ-ċomb, l-SCF adotta opinjoni fid-19 ta’ Ġunju 1992 (22) li approvat il-konsum proviżorju tollerabbli f’kull ġimgħa (PTWI) ta’ 25 µg/kg bw propost mid-WHO fl-1986. L-SCF ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha li l-livell medju fl-oġġetti ta’ l-ikel ma jidhirx li jikkawża biża’ immedjata.

(40)

Fil-qafas tad-Direttiva 93/5/KEE 2004 il-ħidma SCOOP-ħidma 3.2.11 “Valutazzjoni ta’ l-esponiment fid-dieta għall-arseniku, l-kadmju, iċ-ċomb u l-merkurju tal-popolazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE” inġiebet fis-seħħ fl-2004 (23). Fid-dawl ta’ din il-valutazzjoni u l-opinjoni mogħtija mill-SCF, jixraq li jittieħdu miżuri għat-tnaqqis tal-preżenza taċ-ċomb fl-ikel kemm huwa possibbli.

(41)

Fi-rigward tal-kadmju, l-SCF approvat l-opinjoni tagħha tat-2 ta’ Ġunju 1995 (24) il-PTWI ta’ 7 µg/kg bw u rrakkomanda sforzi iktar effettivi għat-tnaqqis ta’ l-esponiment fid-dieta tal-kadmju minħabba li l-oġġetti ta’ l-ikel huma s-sors ewlieni tal-konsum tal-kadmju mill-bniedem. Inġiebet fis-seħħ valutazzjoni dwar l-esponiment fid-dieta fil-ħidma SCOOP 3.2.11. Fid-dawl ta’ din il-valutazzjoni u l-opinjoni mogħtija mill-SCF, jixraq li jittieħdu miżuri għat-tnaqqis tal-preżenza tal-kadmju fl-ikel kemm huwa possibbli.

(42)

Fir-rigward tal-merkurju, l-EFSA adottat fl-24 ta’ Frar 2004 opinjoni relatata mal-merkurju u mal-methylmercury fl-ikel (25) u approvat il-konsum ta’ kull ġimgħa tollerabbli proviżorju ta’ 1,6 µg/kg bw. Il-methylmercury huwa l-forma kimika b’iktar konċern u jista’ jiffroma sa 90 % tat-total tal-merkurju fil-ħut u l-ikel tal-baħar. Bil-konsiderazzjoni ta’ l-eżitu tal-ħidma SCOOP 3.2.11, l-EFSA kkonkludew li l-livelli tal-merkurju li jinsabu fl-ikel, li mhumiex ħut u ikel tal-baħar, kienu ta’ konċern iktar baxx. Il-forom tal-merkurju preżenti f’dan l-ikel huma primarjament mhux methylmercury u huma għalhekk ikkunsidrati bħala ta’ riskju iktar baxx.

(43)

Aktar minn hekk l-iffissar tal-livelli massimi, il-pariri mmirati lejn il-konsumatur huwa avviċinament xieraq fil-każ tal-methylmercury għall-protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni. Nota ta’ informazzjoni dwar il-methylmercury fil-ħut u fil-prodotti tas-sajd li jirrispondu għal din il-ħtieġa saret b’hekk disponibbli fuq il-portal tad-Direttorat Ġenerali dwar il-Protezzjoni tas-Saħħa u tal-Konumatur tal-Kummissjoni Ewropea (26). Ħafna Stati Membri ħarġu wkoll parir dwar din il-kwestjoni li huwa wkoll rilevanti għall-popolazzjoni tagħhom.

(44)

Fir-rigward tal-landa mhux organika, l-SCF ikkonkludew fl-opinjoni tagħhom tat-12 ta’ Diċembru 2001 (27) li l-livelli tal-landa inorganika ta’ 150 mg/kg f’xorb ġewwa bottijiet u 250 mg/kg f’ikel ieħor tal-bottijiet jistgħu jikkawżaw irritazzjoni gastrika f’xi uħud.

(45)

Għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika minn dan ir-riskju tas-saħħa huwa meħtieġ li jiġu ffissati livelli masismi għal-landa inorganika fl-ikel tal-bottijiet u fix-xarbiet tal-bottijiet. Sakemm mad-data dwar is-sensitività tat-trabi u tat-tfal żgħar għal-landa inorganika fl-ikel ssir disponibbli, huwa meħtieġ li fuq bażi prekawzjonali li tiġi protetta saħħet dan il-grupp vulnerabbli tal-popolazzjoni u li jiġu stabbiliti livelli massimi iktar baxxi.

(46)

Fir-rigward tat-3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) SCF adottat fit-30 ta’ Mejju 2001 opinjoni xjentifika fir-rigward tat-3-MCPD fl-ikel (28), u aġġornat l-opinjoni tagħha tas-16 ta’ Diċembru 1994 (29) fuq bażi ta’ l-informazzjoni xjentifika ġdida u stabbiliet konsum tollerabbli ta’ kuljum (TDI) ta’ 2 µg/kg b.w għat-3-MCPD.

(47)

Fil-qafas tad-Direttiva 93/5/KEE saret u ġiet iffinalizzata l-ħidma SCOOP “Ġbir u kollazzjoni tad-data dwar il-livelli tat-3-MCPD u sustanza relatati fl-oġġetti ta’ l-ikel” f’Ġunju 2004 (30). Il-kontributuri ewlenin tat-3-MCPD lejn il-konsum fid-dieta kienu z-zalza tas-sojja u prodotti bbażati fuq iz-zalza tas-sojja. Ikel ieħor mikul fi kwantitajiet kbar, bħalma huma l-ħobż u n-noodles, taw ukoll kontribuzzjoni sinifikanti lejn il-konsum f’xi pajjiżi minħabba l-konsum għoli iktar milli livelli għoljin tat-3-MCPD preżenti f’dan l-ikel.

(48)

Għalhekk il-livelli massimi għandhom jiġu stabbiliti għat-3-MCPD fil-proteina veġetali idrolizzata (HVP) u fiz-zalza tas-sojja bil-konsiderazzjoni tar-risku relatat mal-konsum ta’ dan l-ikel. L-Istati Membri huma mitluba li jeżaminaw l-oġġetti ta’ l-ikel l-oħrajn għall-okkorrenza tat-3-MCPD sabiex jikkunsidraw il-ħtieġa ta’ stipular tal-livelli massimi għall-oġġetti ta’ l-ikel addizzjonali.

(49)

Fir-rigward tal-PCBs u d-dijossini, l-SCF adotta fit-30 ta’ Mejju 2001 opinjoni dwar id-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini fl-ikel (31), u aġġornaw l-opinjoni tagħhom tat-22 ta’ Novembru 2000 (32) billi ffissaw konsum tollerabbli ta’ kull ġimgħa ta’ 14 pg ta’ ekwivalent ta’ tossiċità ta’ l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO-TEQ)/kg bw għad-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini.

(50)

Id-dijossini li jissemmew f’dan ir-Regolament ikopru grupp ta’ 75 konġeneri ta’ polychlorinated dibenzo-p-dioxin (PCDD) u 135 konġeneri ta’ dibenzofuran (PCDF), li huma polychlorinated li minnhom 17 huma ta’ inkwiet tossikoloġiku. Polychlorinated biphenyls (PCBs) huma grupp ta’ 209 konġeneru differenti li jistgħu jinqasmu f’żewġ gruppi skond il-proprjetajiet tossikoloġiċi tagħhom: 12-il konġeneru għandhom proprjetajiet tossikoloġiċi simili għad-dijossini u għalhekk ħafna drabi jissejjħu PCBs li jixbħu lid-dijossini. Il-PCBs l-oħrajn ma jurux tossiċità bħal tad-dijossini iżda għandhom profil tossikoloġiku differenti.

(51)

Kull konġeneru ta’ dijossini jew PCBs li jixbħu d-dijossini jippreżenta livell differenti ta’ tossiċità. Sabiex tista’ tiġi kkalkulata t-tossiċità ta’ dawn id-diversi konġeneri, il-kunċett tal-fatturi ta’ l-ekwivalenza tossika (TEFs) ġie introdott biex jiġu ffaċilitati l-istima tar-riskju u l-kontroll regolatorju. Dan ifisser li r-riżultati analitiċi li jirrigwardaw il-konġeneri individwali kollha tad-dijossini u tal-PCBs li jixbu lid-dijossini jiġu espressi fit-termini ta’ unità kwantifikabbli li huma l-iktar l-ekwivalenza tossika TCDD (TEQ).

(52)

L-istima ta’ l-esponiment li jikkunsidraw il-ħidma SCOOP “Valutazzjoni tal-konsum fid-dieta tad-dijossini u PCBs relatati mill-popolazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE” iffinalizzata f’Ġunju 2000 (33) tindika li proporzjoni konsiderevoli tal-popolazzjoni Komunitarja għandha konsum fid-dieta ogħla minn tat-TWI.

(53)

Minn aspett tossikoloġiku, kull livell iffissat għandu japplika għad-dijossini u għall-PCBs li jixbħu lid-dijossini, iżda fl-2001 il-livelli massimi ġew stipulati fuq livell Komunitarju għad-dijossini u mhux għall-PCBs li jixbħu lid-dijossini, fid-dawl tad-data disponibbli f’dak il-waqt dwar il-prevalenza tal-PCBs. Madanakollu, mill-2001, iktar data dwar il-preżenza tal-PCBs li jixbħu lid-dijossini saret disponibbli, għalhekk, il-livelli massimi tas-somma tad-dijossini u tal-PCBs li jixbħu lid-dijossini ġew iffissati fl-2006 minħabba li dan huwa l-avviċinament l-iktar xieraq minn aspett tossikoloġiku. Sabiex tiġi aċċertata tranżizzjoni mingħajr tfixkil, il-livelli tad-dijossini għandhom ikomplu japplikaw għal perijodu tranżitorji flimkien mal-livelli tas-somma tad-dijossini u tal-PCBs li jixbħu lid-dijossini. L-oġġetti ta’ l-ikel għandhom jikkonformaw matul il-perijodu tranżizzjonali mal-livelli massimi għad-dijossini u mal-livelli massimi tas-somma tad-dijossini u tal-PCBs li jixbħu lid-dijossini. Għandha tingħata konsiderazzjoni sal-31 ta’ Diċembru 2008 sabiex ma jintużawx il-livelli massimi separati tad-dijossini.

(54)

Sabiex jiġi inkuraġġut avviċinamet proattiv fit-tnaqqis tad-dijossini u tal-PCBs li jixbħu d-dijossini preżenti fl-ikel u fl-għalf, ġew iffissati livelli ta’ azzjoni mir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2006/88/KE tas-6 ta’ Frar 2006 dwar it-tnaqqis għall-preżenza tad-dijossini tal-furani u l-PCBs fl-oġġetti ta’ l-għalf u fl-oġġetti ta’ l-ikel (34). Il-livelli ta’ azzjoni huma għodda għall-awtoritajiet u l-operaturi kompetenti biex jenfasizzaw dawk il-każijiet fejn jixraq li jidentifikaw is-sors tal-kontaminazzjoni u jieħdu miżuri biex inaqqsu jew jeliminawh. Minħabba li s-sorsi tad-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini huma differenti, livelli ta’ azzjoni separati huma stipulati għad-dijossini u minn naħa l-oħra għall-PCBs li jixbħu lid-dijossini. L-avviċinament proattiv sabiex jitnaqqsu b’mod attiv id-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini fl-għalf u fl-ikel u konsegwentament, il-livelli massimi applikabbli għandhom jiġu rriveduti fi ħdan perijodu definit għall-iffissar ta’ livelli iktar baxxi. Għalhekk għandha tingħata konsiderazzjoni sal-31 ta’ Diċembru 2008 għat-tnaqqis b’mod sinifikanti tal-livelli massimi għas-somma tad-dijossini u tal-PCBs li jixbħu lid-dijossini.

(55)

L-operaturi jeħtieġu jagħmlu sforzi biex isaħħu l-kapaċità tagħhom fit-tneħħija tad-dijossini, tal-furani u tal-PCBs li jixbħu lid-dijossini miż-żejt tal-ħut. Il-livell li huwa konsiderevolment iktar baxx, li għandu jingħata konsiderazzjoni sal-31 ta’ Diċembru 2008, għandu jiġi bbażat fuq il-possibiltajiet tekniċi tal-proċedura l-aktar effettiva ta’ dekontaminazzjoni.

(56)

Fir-rigward ta’ l-istabbiliment tal-livelli massimi minn oġġetti ta’ l-ikel oħrajn sal-31 ta’ Diċembru 2008 għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-ħtieġa tal-livelli massimi speċifiċi iktar baxxi għad-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini fl-ikel tat-trabi u tat-tfal żgħar fid-dawl tad-data ta’ monitoraġġ miksuba matul il-programmi ta’ l-2005, 2006 u 2007 għall-monitoraġġ tad-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini fl-ikel tat-trabi u tat-tfal żgħar.

(57)

Fir-rigward ta’ l-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi, l-SCf ikkonkludew fl-opinjoni tagħhom ta’ l-4 ta’ Diċembru 2002 (35) li numru ta’ idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAH) huma karċinoġeni ġenotossiċi. Il-Kumitat Konġunt ta’ l-Esperti FAO/WHO dwar l-Adittivi fl-Ikel (JECFA) ġabu fis-seħħ fl-2005 valutazzjoni tar-riskji fuq il-PAHs u stmaw il-Marġini ta’ l-Esponiment (MOE) għal-PAH bħala bażi tal-parir fuq komposti li huma ġenotossiċi u karċinoġeniċi (36).

(58)

Skond l-SCF, il-benzo(a)pyrene jista’ jintuża bħala markatura għall-okkorrenza u l-effett tal-PAH karċinoġeniku fl-ikel, inkluż ukoll il-benz(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, benzo(j)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(g,h,i)perylene, chrysene, cyclopenta(c,d)pyrene, dibenz(a,h)anthracene, dibenzo(a,e)pyrene, dibenzo(a,h)pyrene, dibenzo(a,i)pyrene, dibenzo(a,l)pyrene, indeno(1,2,3-cd)pyrene u 5-methylchrysene. Analiżi iktar fil-fond, tal-proporzjonijiet relattivi ta’ dawn il-PAH fl-ikel huma meħtieġa biex jipprovdu tagħrif għal xi reviżjoni fil-ġejjieni dwar jekk huwiex tajjeb li jinżamm il-benzo(a)pyrene bħala indikatur. Aktar minn hekk il-benzo(c) fluorene għandu jiġi analizzat, wara rakkomandazzjoni tal-JECFA.

(59)

Il-PAH jista’ jikkontamina l-ikel matul il-perijodu tal-fumigazzjoni u l-proċessi ta’ tisħin u tnixxif li jippermettu l-prodotti ta’ kombustjoni li jiġi f’kuntatt dirett ma’ l-ikel. Aktar minn hekk, it-tniġġis ambjentali jista jikkawża kontminazzjoni bil-PAH, partikolarment fil-ħut u fil-prodotti tas-sajd.

(60)

Fil-qafas tad-Direttiva 93/5/KEE, ħidma SCOOP speċifika “ġbir tad-data ta’ okkorrenza dwar PAH fl-ikel” saret fl-2004 (37). Instabu livelli għoljin fil-frott imnixxef, fiż-żejt ta’ l-ilbieba taż-żebbuġ, fil-ħut iffumigat, fiż-żejt taż-żrieragħ ta’ l-għeneb, prodotti ta’ laħam iffumigat, molluski friski, ħwawar/zlazi u kondimenti.

(61)

Sabiex ikun hemm protezzjoni tas-saħħa pubblika, livelli massimi huma meħtieġa għall-benzo(a)pyrene f’ċertu ikel li fihom ix-xaħmijiet u żjut u fl-ikel fejn il-proċessi tal-fumigazzjoni u t-tnixxif jistgħu jikkawżaw livelli għoljin ta’ kontaminazzjoni. Livelli massimi huma meħtieġa wkoll fl-ikel fejn it-tniġġis ambjentali jista’ jikkawża livelli għoljin ta’ kontaminazzjoni, partikolarment fil-ħut u l-prodotti tal-ħut, per eżempju li jirriżultaw mill-ħruġ ta’ żejt ikkawżat mill-bastimenti.

(62)

F’ċertu ikel, bħalma huwa l-frott imnixxef u supplmenti ta’ l-ikel, il-benzo(a)pyrene instab, iżda d-data disponibbli hija inkonklużiva dwar il-livelli li jistgħu jinkisbu b’mod raġonevoli. Aktar investigazzjonijiet huma meħtieġa biex jiċċaraw il-livelli li huma miksuba b’mod raġonevoli f’dan l-ikel. Fl-istess ħin, il-livelli massimi għall-benzo(a)pyrene fl-ingredjenti rilevanti għandhom japplikaw, bħalma huwa l-każ fiż-żjut u x-xaħmijiet użati fis-supplimenti ta’ l-ikel.

(63)

Il-livelli massimi għall-PAH u l-konvenjenza ta’ l-istupular ta’ livell massimu għall-PAH fil-butir tal-kakaw għandhom jiġu riveduti sa l-1 ta’ April 2007, bil-konsiderazzjoni tal-progress fil-konoxxenza xjentifika u teknoloġika dwar l-okkorrenza tal-benzo(a)pyrene u PAH karċinoġeniku ieħor fl-ikel.

(64)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Regoli ġenerali

1.   L-oġġetti ta’ l-ikel elenkati fl-Anness m’għandhomx jitqiegħdu fis-suq meta dawn ikun fihom kontaminant elenkat fl-Anness f’livell li huwa ogħla mil-livell massimu stipulat fl-Anness.

2.   Il-livelli massimi speċifikati fl-Anness għandhom japplikaw għall-parti li tittiekel ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel ikkonċernati, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-Anness.

Artikolu 2

Oġġetti ta’ l-ikel imnixxfin, dilwiti, ipproċessati u komposti

1.   Meta jiġu applikati l-livelli massimi stipulati fl-Anness ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel li huma imnixxfin, dilwiti, ipproċessati jew komposti minn iktar minn ingredjent wieħed, dan li ġej għandu jittieħed in konsiderazzjoni

(a)

bidliet fil-konċentrazzjoni tal-kontaminant ikkawżat minn proċessi ta’ tnixxif jew dilwizzjoni,

(b)

bidliet tal-konċentrazzjoni tal-kontaminant ikkawżat mill-ipproċessar,

(c)

il-proporzjonijiet relativi ta’ l-ingredjenti fil-prodott,

(d)

il-limitu analitiku tal-kwantifikazzjoni.

2.   Il-konċentrazzjonijiet speċifiċi jew il-fatturi tad-dilwizzjoni għall-operazzjonijiet ta’ tnixxif, dilwizzjoni, ipproċessar u/jew ta’ taħlit ikkonċernati għall-oġġetti ta’ l-ikel imnixxfin, dilwiti, ipproċessati u/jew komposti għandhom jiġu pprovduti u ġġustifikati mill-operatur tal-kummerċ ta’ l-ikel, meta l-awtorità kompetenti twettaq kontroll uffiċjali.

Jekk l-opertur fil-kummerċ ta’ l-ikel ma jipprovdix il-konċentrazzjoni neċessarja għall-fattur tad-dilwizzjoni jew jekk l-awtorità kompetenti tara li l-fattur mhux xieraq fid-dawl tal-ġustifikazzjoni pprovduta, l-awtorità għandha hi stess tiddefinixxi dak il-fattur, skond l-informazzjoni disponibbli u bl-għan tal-protezzjoni massima għas-saħħa tal-bniedem.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw sakemm ebda livell Komunitarju speċifiku ma jiġi ffissat għal dawn l-oġġetti ta’ l-ikel imnixxfin, dilwiti, ipproċessati jew komposti.

4.   Sakemm il-leġislazzjoni Komunitarja ma tipprovdi għal-livell massimu speċifiku għall-ikel għat-trabi t-tfal żgħar, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal-livelli iktar stretti.

Artikolu 3

Projbizzjonijietdwar l-użu, it-taħlit u d-ditossifikazzjoni

1.   L-oġġetti ta’ l-ikel li ma jikkonformawx mal-livelli massimi stipulati fl-Anness m’għandhomx jintużaw għall-ingredjenti ta’ l-ikel.

2.   L-oġġetti ta’ l-ikel li jikkonformaw mal-livelli massimi stipulati fl-Anness m’għandhomx jitħalltu ma’ l-oġġetti ta’ l-ikel li jirriżultaw ogħla minn dawn il-livelli.

3.   L-oġġetti ta’ l-ikel li għandhom ikunu soġġetti għall-issortjar jew trattament fiżiku għat-tnaqqis tal-livelli ta’ kontaminazzjoni m’għandhomx jitħalltu ma’ l-oġġetti ta’ l-ikel li huma intenzjonati għall-konsum mill-bniedem, jew ma’ l-oġġetti ta’ l-ikel li huma intenzjonati għall-użu bħala ingredjent ta’ l-ikel.

4.   L-oġġetti ta’ l-ikel li fihom kontaminanti elenkati fis-sezzjoni 2 ta’ l-Anness (Mikotossini) m’għandhomx jiġu ditossifikati deliberatament permezz ta’ trattamenti kimiċi.

Artikolu 4

Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-ġwież ta’ l-art, il-ġwież, il-frott imnixxef u l-qamħirrum

Il-ġwież ta’ l-art, il-ġwież, il-frott imnixxef u l-qamħirrum li ma jikkonformawx mal-livelli massimi xierqa ta’ l-alfatossini stipulati fil-punti 2.1.3, 2.1.5 u 2.1.6 ta’ l-Anness jistgħu jitqiegħdu fis-suq bil-kondizzjoni li dawn l-oġġetti ta’ l-ikel

(a)

ma jkunux maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem jew bħala ingredjenti f’oġġetti ta’ l-ikel,

(b)

jikkonformaw mal-livelli massimi xierqa stipulati fil-punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 u 2.1.7 ta’ l-Anness,

(c)

ikunu soġġetti għal trattament li jinvolvi ssortjar jew xi trattament fiżiku ieħor u li wara dan it-trattament il-livelli massimi stipulati fil-punti 2.1.3, 2.1.5 u 2.1.6 ta’ l-Anness ma jinqabżux, u li dan it-trattament ma jirriżultax f’residwi oħrajn li jagħmlu ħsara,

(d)

ikunu tikkettjati b’mod ċar, li juri l-indikazzjoni, “il-prodott irid ikun soġġett għall- issortjar jew xi trattament fiżiku ieħor biex titnaqqaslu l-kontaminazzjoni bl-aflatossin qabel il-konsum mill-bniedem jew l-użu bħala ingredjent f’oġġetti ta’ l-ikel”. Din l-indikazzjoni għandha tinkludi fuq it-tikkett ta’ kull pakkett, kaxxa eċċ. individwali jew fuq id-dokument akkumpanjanti oriġinali. Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-konsenja/lott għandu jkun immarkat b’mod indellibbli fuq kull pakkett/kaxxa individwali tal-konsenja u fuq id-dokument oriġinali akkumpanjanti.

Artikolu 5

Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-ġwież ta’ l-art, il-prodotti dderivati minnhom u ċ-ċereali

Indikazzjoni ċara dwar l-użu intenzjonat għandha tidher fuq it-tikketta ta’ kull pakkett individwali, kaxxa, eċċ. jew fuq id-dokument oriġinali akkumpanjanti. Dan id-dokument akkumpanjanti għandu jkollu konnessjoni ċara mal-konsenja permezz tas-semmija tal-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-konsenja, li tinsab fuq kull pakkett individwali, kaxxa, eċċ. tal-konsenja. Aktar minn hekk l-attività kummerċjali tad-destinatarju tal-konsenja li tinsab fid-dokument akkumpanjanti għandha tkun waħda kompatibbli ma’ l-użu intenzjonat.

Fl-assenza ta’ indikazzjoni ċara li l-użu intenzjonat tagħhom mhux għall-konsum mill-bniedem, il-livelli massimi stipulati fil-punti 2.1.3 u 2.1.6 ta’ l-Anness għandu japplika għall-ġwież ta’ l-art, il-prodotti dderivati tagħom u ċ-ċereali li jinsabu fis-suq.

Artikolu 6

Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-ħass

Sakemm il-ħass li huwa kkoltivat taħt protezzjoni (“ħass protett”) ma jkunx ittikkettjat bħala tali, il-livelli massimi stipulati fl-Anness għall-ħass ikkoltivat fil-beraħ (“ħass ikkoltivat fil-beraħ”) għandhom japplikaw.

Artikolu 7

Derogi temporanji

1.   Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 1, il-Belġju, l-Irlanda, l-Olanda u r-Renju Unit jistgħu jawtorizzaw sal-31 ta’ Diċembru 2008 li jqiegħdu fis-suq spinaċi frisk li ġie kkoltivat u li huwa intenzjonat għall-konsum fit-territorju tagħhom u li għandu livelli ta’ nitrati ogħla mil-livelli massimi stipulati fil-punt 1.1 ta’ l-Anness.

2.   Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 1, l-Irlanda u r-Renju Unit jistgħu jawtorizzaw sal-31 ta’ Diċembru 2008 li jqiegħdu fis-suq ħass frisk li ġie kkoltivat u li huwa intenzjonat għall-konsum fit-territorju tagħhom u li għandu livelli ta’ nitrati ogħla mil-livelli massimi stipulati fil-punt 1.3 ta’ l-Anness.

3.   Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 1, Franza tista’ tawtorizza sal-31 ta’ Diċembru 2008 li tqiegħed fis-suq ħass frisk li ġie kkoltivat u li huwa intenzjonat għall-konsum fit-territorju tagħha u li ġie maħsud mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Marzu li għandu livelli ta’ nitrati ogħla mil-livelli massimi stipulati fil-punt 1.3 ta’ l-Anness.

4.   Permezz tad-deroga mill-Artikolu 1, il-Finlandja u l-Iżvezja jistgħu jawtorizzaw sal-31 ta’ Diċembru 2011 it-tqegħid fis-suq tas-salamun (Salmo salar), l-aringi (Clupea harengus), u buwaħħala tax-xmajjar (Lampetra fluviatilis), troti (Salmo trutta), ħut żgħir jixbħu t-troti (Salvelinus spp) u bajd tal-ħut ta’ vendace (Coregonus albula) li joriġinaw mir-reġjun Baltiku li huma maħsuba għall-konsum fit-territorju tagħhom b’livelli ta’ dijossini u/jew livelli tas-somma tad-dijsossini u tal-PCBs li jixbħu lid-dijossini li jkunu ogħla minn dawk stipulati fil-punti 5,3 ta’ l-Anness, bil-kondizzjoni li tinġieb fis-seħħ sistema għall-aċċertament li l-konsumaturi ikunu infurmati b’mod sħiħ dwar ir-rakkomandazzjonijiet tad-dieta fir-rigward tar-restrizzjonijiet fuq il-konsum ta’ l-ispeċi ta’ ħut mir-reġjun Baltiku minn sezzjonijiet vulnerabbli identifikati tal-popolazzjoni sabiex jiġu evitati riskji għas-saħħa potenzjali. Sal-31 ta’ Marzu ta’ kull sena, il-Finlandja u l-Iżvezja għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni r-riżultati tal-monitoraġġ tagħhom tal-livelli tad-dijossini u tal-PCBs li jixbħu lid-dijossini mir-reġjun Baltiku miksuba mis-sena preċedenti u għandhom jirrapurtaw dwar il-miżuri li ttieħdu fit-tnaqqis ta’ l-esponiment tal-bniedem għad-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini mir-reġjun Baltiku.

Il-Finlandja u l-Iżvezja għandhom ikomplu japplikaw il-miżuri meħtieġa għall-aċċertament li l-ħut u l-prodotti tal-ħut li ma jikkonformawx mal-punt 5.3 ta’ l-Anness ma jitqiegħdux fis-suq ta’ Stat Membru ieħor.

Artikolu 8

Kampjunar u analiżi

Il-kampjunar u l-analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-livelli massimi speċifikati fl-Anness għandhom isiru skond ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1882/2006 [nitrati] (38), Nru 401/2006 (39), Nru 1883/2006 [dijossini u PCBs li jixbħu lid-dijossini] (40) u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2001/22/KE (41), 2004/16/KE (42) u 2005/10/KE (43).

Artikolu 9

Monitoraġġ u rappurtar

1.   L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw il-livelli tan-nitrati fil-ħxejjex li jista’ jkun fihom livelli sinifikanti, b’mod partikolari ħxejjex ħodor b’ħafna weraq, u jikkomunikaw ir-riżultati lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju ta’ kull sena. Il-Kummissjoni għandha tagħmel dawn ir-riżultati disponnibbli lill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri u l-partijiet interessati għandhom jikkomunikaw kull sena lill-Kummissjoni ir-riżultati ta’ l-investigazzjonijiet li saru li jinkludu d-data ta’ okkorrenza u l-progress fir-rigward ta’ l-applikazzjoni tal-miżuri ta’ prevenzjoni biex jevitaw il-kontaminazzjoni bl-Ochratoxin A, deoxynivalenol, zearalenone, fumonisin B1 u B2, tossini T-2 u HT-2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel dawn ir-riżultati disponnibbli lill-Istati Membri.

3.   L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw is-sejbiet lill-Kummissjoni dwar l-aflatossini, dijossini, PCBs li jixbħu lid-dijossini, PCBs u idrokarburi poliċikliċi li ma jixbħux lid-dijossini speċifikati fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/504/KE (44), fir-Rakkomanadazzjoni tal-Kummissjoni 2006/794/KE (45) u r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2005/108/KE (46)

Artikolu 10

Revoka

Ir-Regolament (KE) 466/2001 huwa rrevokat.

Referenzi għar-Regolament irrevokat għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Miżuri tranżitorji

Ir-Regolament ma japplikax għall-prodotti li kienu tqiegħdu fis-suq qabel id-dati li jissemmew fil-punti (a) sa (d) f’konformità mad-dispożizzjonijiet applikabbli għad-data rispettiva:

(a)

L-ewwel ta’ 1 ta’ Lulju 2006 fir-rigward tal-livelli massimi għad deoxynivalenol u ż-zearalenone stipulati fil-punti 2.4.1, 2.4.2., 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 u 2.5.7 ta’ l-Anness,

(b)

L-ewwel ta’ 1 ta’ Lulju 2007 fir-rigward tal-livelli massimi għad deoxynivalenol u ż-zearalenone stipulati fil-punti 2.4.3, 2.5.2., 2.5.4, 2.5.6 u 2.5.8 ta’ l-Anness,

(c)

L-ewwel ta’ 1 ta’ Ottubru 2007 fir-rigward tal-livelli massimi għall-fumonisins B1 u B2 stipulati fil-punt 2.6 ta’ l-Anness,

(d)

4 ta’ Novembru 2006 fir-rigward tal-livelli massimi għas-somma tad-dijossini u l-PCB s li jixbħu lid-dijossini stipulati fis-sezzjoni 5 ta’ l-Anness.

Il-piż tal-prova meta l-prodotti kienu tqegħdu fis-suq għandu jinġarr mill-operatur tan-negozju ta’ l-ikel.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Marzu 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 19 ta' Diċembru 2006.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 37, 13.2.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  ĠU L 77, 16.3.2001, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 199/2006 (ĠU L 32, 4.2.2006, p. 32).

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55, kif ikkoreġut bil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1662/2006 (ĠU L 320, 18.11.2006, p. 1).

(4)  Rapporti tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel, it-38 serje, Opinjoni tal-Kumiata Xentifiku għall-Ikel dwar in-nitrati u n-nitriti, p. 1, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf

(5)  Rapport tal-Kumitat Xjentifiku għall-Ikel il-35 serja, Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku għall-Ikel dwar l-alfatossini, l-ochratoxin A u l-patulin, p. 45, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf.

(6)  Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel għall-Ochratoxin A (li ġiet espressa fis-17 ta’ Settembru 1998) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out14_en.html.

(7)  Rapporti dwar ħidmiet għall-koperazzjoni xjentifika, Ħidma 3.2.7 “Valutazzjoni tal-konsum fid-dieta ta’ l-Ochratoxin A mill-popolazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE”, 153 p. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/task_3-2-7_en.pdf.

(8)  ĠU L 52, 4.3.1993, p. 18.

(9)  Opinjoni tal-Bord Xjentifiku dwar il-kontaminanti fil-Katina Alimentari ta’ l-EFSA fuq talba tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ l-ochratoxin A fl-ikel. http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1521.Par.0001.File.dat/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en1.pdf.

(10)  Minuti mill-120 Laqgħa tal-Kumitat Xjentifiku għall-Ikel li saret fit-8-9 ta’ Marzu 2000 fi Brussell, stqarrija mill-Minuti dwar patulin. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out55_en.pdf.

(11)  Rapporti dwar ħidmiet għall-koperazzjoni xjentifika, Ħidma 3.2.8 “Valutazzjoni tal-konsum fid-dieta tal-Patulin mill-popolazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/3.2.8_en.pdf.

(12)  ĠU L 203, 12.8.2003, p. 34.

(13)  Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq it-tossini Fusarium Parti 1: Deoxynivalenol (DON), (expressa fit-2 ta’ Diċembru 1999) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out44_en.pdf.

(14)  Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq it-tossini Fusarium Parti 2: Zearalenone (ZEA), (expressa fit-22 ta’ Ġunju 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out65_en.pdf.

(15)  Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq it-tossini Fusarium Parti 3: Fumonisin B1 (FB1) (expressa fis-17 ta’ Ottubru 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out73_en.pdf.

(16)  Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel għall-Fumonisin B1, B2 u B3 (li ġiet espressa fl-4 ta’ April 2003) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out185_en.pdf.

(17)  Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq it-tossini Fusarium Parti 4: Nivalenol (adottata fid-19 ta’ Ottubru 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out74_en.pdf.

(18)  Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq it-tossini Fusarium Parti 5: Tossini T-2 u HT-2 (adottata fit-30 ta’ Mejju 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out88_en.pdf.

(19)  Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq it-tossini Fusarium Parti 6: Valutazzjoni tal-Grupp tat-tossini T-2, HT-2, nivalenol u deoxynivalenol. (adottata fis-26 ta' Frar 2002) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out123_en.pdf.

(20)  Rapporti dwar ħidmiet tal-koperazzjoni xjentifika, Ħidma 3.2.10 “Ġbir tad-data ta’ okkorrenza dwar it-tossini tal-Fusarium fl-ikel u valutazzjoni tal-konsum fid-dieta mill-popolazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE”. http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf.

(21)  ĠU L 234, 29.8.2006, p. 35.

(22)  Rapporti tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel, it-32 serje, Opinjoni tal-Kumiata Xentifiku għall-Ikel dwar “Ir-riskju potenzjali għas-saħħa ppreżentat miċ-ċomb fl-ikel u x-xorb, p. 7”, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf.

(23)  Rapporti dwar ħidmiet għall-koperazzjoni xjentifika, Ħidma 3.2.11 “Valutazzjoni ta’ l-esponiment fid-dieta għall-arseniku, il-kadmju u l-merkurju tal-popolazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-11_heavy_metals_report_en.pdf.

(24)  Rapporti tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel, it-36 serje, Opinjoni tal-Kumiata Xentifiku għall-Ikel dwar il-kadmju, p. 67, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf.

(25)  Opinjoni tal-Bord Xjentifiku dwar l-aġenti ta’ kontaminazzjoni fil-Katina Alimentari ta’ l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà ta’ l-Ikel (EFSA) fuq talba tal-Kummissjoni relatata mal-merkurju u l-methylmercury fl-ikel (adottata fl-24 ta’ Frar 2004) http://www.efsa.eu.int/science/contam/contam_opinions/259/opinion_contam_01_en1.pdf.

(26)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/information_note_mercury-fish_12-05-04.pdf.

(27)  Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel għar-riskji akuti mil-landa ta’ ikel fil-bottijiet (adottata fit-12 ta’ Diċembru 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out110_en.pdf.

(28)  Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel dwar it-3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) li taġġorna l-opinjoni SCF ta’ l-1994 (adottata fit-30 ta’ Mejju 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf.

(29)  Rapporti tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel, is-36 serje, Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel dwar it-3-monochloro-propane-1,2-diol 3-MCPD), p. 31, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf.

(30)  Rapporti dwar il-ħidmiet għall-kooperazzjoni xjentifika, Ħidma 3.2.9 “Ġbir u kollazzjoni tad-data fuq livelli tat-3-monochloropropanediol (3-MCPD) u sustanzi relatati fl-oġġetti ta’ l-ikel”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-9_final_report_chloropropanols_en.pdf.

(31)  Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq il-valutazzjoni tar-riskji għad-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini fl-ikel. Aġġornament ibbażat fuq informazzjoni xjentifika ġdida disponibbli mill-adozzjoni ta’ l-opinjoni SCF tat-22 ta’ Novembru 2000 (adottata fit-30 ta’ Mejju 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf.

(32)  Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq il-valutazzjoni tar-riskji għad-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini fl-ikel. (adottata fit-22 ta’ Novembru 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out78_en.pdf.

(33)  Rapporti dwar ħidmiet għall-koperazzjoni xjentifika, Ħidma 3.2.5 “Valutazzjoni tal-konsum fid-dieta tad-dijossini u tal-PCBs relatati mill-popolazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE”, 115 p. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub08_en.pdf.

(34)  ĠU L 42, 14.2.2006, p. 26.

(35)  Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem mill-Idrokarburi Poliċikliċi Aromatiċi fl-ikel (espressa fl-4 ta’ Diċembru 2002). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf.

(36)  Valutazzjoni ta’ ċerti kontaminanti fl-ikel — rapport tal-Kumitat Konġunt ta’ l-Esperti FAO/WHO dwar l-Adittivi fl-Ikel), l-Erbgħa u Sittin laqgħa, Ruma, 8 sa 17 ta’ Frar 2005, p. 1 u p. 61.

WHO Technical Report Series, No. 930, 2006 — http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_930_eng.pdf.

(37)  Rapporti dwar ħidmiet għall-koperazzjoni xjentifika, Ħidma 3.2.12 “Ġbir tad-data ta’ okkorrenza dwar idrokarburi aromatiċi poliċikliċi fl-ikel”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-12_final_report_pah_en.pdf.

(38)  Ara paġna 25 għal dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(39)  ĠU L 70, 9.3.2006, p. 12.

(40)  Ara paġna 32 għal dan il-Ġurnal Uffiċjali

(41)  ĠU L 77, 16.3.2001, p. 14. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2005/4/KE (ĠU L 19, 21.1.2005, p. 50).

(42)  ĠU L 42, 13.2.2004, p. 16.

(43)  ĠU L 34, 8.2.2005, p. 15.

(44)  ĠU L 199, 21.7.2006, p. 21.

(45)  ĠU L 322, 22.11.2006, p. 24.

(46)  ĠU L 34, 8.2.2005, p. 43.


ANNESS

Livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti ta’ l-ikel (1)

Taqsima 1:   Nitrat

Oġġetti ta’ l-ikel (1)

Livelli massimi (mg NO3/kg)

1.1

Spinaċi frisk (Spinacia oleracea) (2)

Maħsud fl-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Marzu

3 000

Maħsud fl-1 ta’ April sat-30 ta’ Settembru

2 500

1.2

Spinaċi ippriżervat, iffriżat

 

2 000

1.3

Ħass Frisk (Lactuca sativa L.) (protett u ikkoltivat fil-beraħ) li jeskludi ħass elenkat fil-punt 1.4.

Maħsud fl-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Marzu:

 

ħass ikkoltivat taħt protezzjoni

4 500

ħass ikkoltivat fil-beraħ

4 000

Maħsud fl-1 ta’ April sat-30 ta’ Settembru:

 

ħass ikkoltivat taħt protezzjoni

3 500

ħass ikkoltivat fil-beraħ

2 500

1.4

Ħass tat-tip “Iceberg”

Ħass ikkoltivat taħt protezzjoni

2 500

Ħass ikkoltivat fil-beraħ

2 000

1.5

Ikel ipproċessat b’bażi ta’ ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u tfal żgħar (3)  (4)

 

200


Taqsima 2:   Mikotossini

Oġġetti ta’ l-ikel (1)

Livelli massimi µg/kg

2.1

Aflatossini

B1

Somma ta’ B1, B2, G1 u G2

M1

2.1.1

Ġwież ta’ l-art li huma soġġetti għall--issortjar, jew trattament fiżiku ieħor, qabel il-konsum mill-bniedem jew l-użu bħala ingredjent fl-oġġetti ta’ l-ikel

8,0  (5)

15,0  (5)

2.1.2

Ġwież ta’ l-art li huma soġġetti għall-issortjar, jew trattament fiżiku ieħor, qabel il-konsum mill-bniedem jew l-użu bħala ingredjent fl-oġġetti ta’ l-ikel

5,0  (5)

10,0  (5)

2.1.3

Ġwież ta’ l-art u ġwież u prodotti pproċessati tagħhom, maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem jew użu bħala ingredjent fl-oġġetti ta’ l-ikel

2,0  (5)

4,0  (5)

2.1.4

Frott imnixxef li huwa soġġett għall-issortjar, jew trattament fiżiku ieħor, qabel il-konsum mill-bniedem jew l-użu bħala ingredjent fl-oġġetti ta’ l-ikel

5,0

10,0

2.1.5

Frott imnixxef u prodotti pproċessati tagħhom, maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem jew użu bħala ingredjent fl-oġġetti ta’ l-ikel

2,0

4,0

2.1.6

Iċ-ċereali kollha u l-prodotti kollha li huma derivati miċ-ċereali, inklużi prodotti ta’ ċereali pproċessati, ħlief l-oġġetti ta’ l-ikel elenkati fit-2.1.7, 2.1.10 u 2.1.12

2,0

4,0

2.1.7

Qamħirrum li huwa soġġett għall-issortjar, jew trattament fiżiku ieħor, qabel il-konsum mill-bniedem jew l-użu bħala ingredjent fl-oġġetti ta’ l-ikel

5,0

10,0

2.1.8

Ħalib nej (6), ħalib imsaħħan u ħalib għall-manifattura tal-prodotti bbażati fuq ħalib

0,050

2.1.9

L-ispeċi li ġejjin ta’ ħwawar:

 

Capsicum spp (frott imnixxef tiegħu, sħiħ jew mitħun, inklużi l-bżar, trab tal-bżar, cayenne u paprika)

 

Piper spp (frott tiegħu, inkluż bżar abjad u iswed)

 

Myristica fragrans (noċemuskata)

 

Zingiber officinale (ġinġer)

 

Curcuma longa (żagħfran ta’ l-Indja)

5,0

10,0

2.1.10

Ikel ipproċessat b’bażi ta’ ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u tfal żgħar (3)  (7)

0,10

2.1.11

Ħalib tat-trabi u ħalib ta’ trabi ta’ iktar minn sitt xhur, inkluż il-ħalib tat-trabi u l-ħalib tat-trabi ta’ iktar minn sitt xhur (4)  (8)

0,025

2.1.12

Ikel tad-dieta għal raġunijiet mediċi speċjali (9)  (10) maħsub speċifikament għat-trabi

0,10

0,025

2.2

Ochratoxin A

 

2.2.1

Ċereali mhux ipproċessati

5,0

2.2.2

Il-prodotti kollha dderivati miċ-ċereali mhux ipproċessati, inklużi l-prodotti taċ-ċereali pproċessati u ċ-ċereali maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem ħlief l-oġġetti ta’ l-ikel elenkati fit-2.2.9 u 2.2.10

3,0

2.2.3

Frott tad-dielja imnixxef (passolina, żbib u sultana)

10,0

2.2.4

Kafena u kafe mitħun u mixwi, ħlief il-kafe li jinħall

5,0

2.2.5

Kafe li jinħall (kafe istantanju)

10,0

2.2.6

Inbid (inkluż ibid li jfexfex, eskluż l-inbid li huwa likur u inbid li għandu kontenut ta’ l-alkaħol ta’ mhux inqa minn 15 % vol) u inbid tal-frott (11)

2,0  (12)

2.2.7

Inbid aromatizzat, xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails ta’ prodotti ta’ nbid aromatizzat (13)

2,0  (12)

2.2.8

Meraq ta’ l-għeneb, meraq ta’ l-għeneb ikkonċentrat jew rikostitwit, nettari ta’ l-għeneb, għasir ta’ l-għeneb u għasir ikkonċentrat ta’ l-għeneb, maħsub għall-konsum dirett mill-bniedem (14)

2,0  (12)

2.2.9

Ikel ipproċessat b’bażi ta’ ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u tfal żgħar (3)  (7)

0,50

2.2.10

Ikel tad-dieta għal raġunijiet mediċi speċjali (9)  (10) maħsub speċifikament għat-trabi

0,50

2.2.11

Kafe aħdar, frott imnixxef ħlief frott imnixxef tad-dielja, birra, kakaw u prodotti tal-kakaw, likuri ta’ l-inbid, prodotti tal-likur, ħwawar u likorizja

2.3

Patulin

 

2.3.1

Meraq tal-frott, meraq tal-frott ikkonċentrat bħala nettari tal-fott rikostitwit (14)

50

2.3.2

Xarbiet ta’ spirti (15), sidru u xarbiet iffermentati derivati mit-tuffieħ jew li fihom il-meraq ikkonċentrat tat-tuffieħ

50

2.3.3

Prodotti solidi ta’ tuffieħ, inklużi ix-xropp tat-tuffieħ ippriżervat, il-puree tat-tuffieħ maħsub għall-konsum dirett mill-bniedem bl-eċċezzjoni ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel elenkati fi 2.3.4 u 2.3.5

25

2.3.4

Meraq tat-tuffieħ u prodotti solidi tat-tuffieħ, inkluż ix-xropp ta’ tuffieħ ippriżervat u l-puree tat-tuffieħ, għat-trabi u għat-tfal żgħar (16) u ttikketjati li jinbiegħu bħala tali (4)

10,0

2.3.5

Ikel tat-trabi ħlief dak tat-trabi u tfal żgħar li huwa bbażat fuq ċereali (3)  (4)

10,0

2.4

Deoxynivalenol  (17)

 

2.4.1

Ċereali mhux ipproċessati (18)  (19) li mhux qamħirrum, ħafur jew qamħirrum

1 250

2.4.2

Qamħirrum u ħafur mhux ipproċessati (18)  (19)

1 750

2.4.3

Qamħirrum mhux ipproċessat (18)

1 750  (20)

2.4.4

Ċereali maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem, dqiq taċ-ċereali (inklużi it-dqiq tal-qamħirrum, naqal tal-qamħirrum u qamħirrum mitħun mhux raffinat (21)) il-granza bħala prodott finali mibjugħa għall-konsum dirett u żrieragħ, ħlief l-oġġetti ta’ l-ikel elenkati taħt 2.4.7

750

2.4.5

Għaġin (imnixxef) (22)

750

2.4.6

Ħobż (inkluż ikel żgħir tal-forn), pasti, gallettini, ikliet żgħar ta’ ċereali u ikliet żgħar li jittieklu għall-fatra

500

2.4.7

Ikel ipproċessat b’bażi ta’ ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u tfal żgħar (3)  (7)

200

2.5

Zearalenone  (17)

 

2.5.1

Ċereali mhux ipproċessati (18)  (19) li mhumiex qamħirrum

100

2.5.2

Qamħirrum mhux ipproċessat (18)

200  (20)

2.5.3

Ċereali maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem, ċereali tat-dqiq, granza bħala prodott finali mibjugħa għall-konsum dirett mill-bniedem u żrieragħ, bl-eċċezzjoni ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel elenkati fi 2.5.4, 2.5.7 u 2.5.8

75

2.5.4

Il-qamħirrum maħsub għall-konsum dirett mill-bniedem, dqiq tal-qamħirrum, qamħirrum mitħun mhux raffinat, naqal tal-qamħirrum u żejt raffinat tal-qamħirrum (21)

200  (20)

2.5.5

Ħobż (inkluż ikel żgħir tal-forn), pasti, gallettini, ikliet żgħar taċ-ċereali u ċereali għall-fatra, esklużi snacks tal-qamħirrum u ċereali għall-fatra bbażati fuq il-qamħirrum

50

2.5.6

Snacks taċ-ċereali u ċereali għall-fatra bbażati fuq il-qamħirrum

50  (20)

2.5.7

Ikel ipproċessat b’bażi ta’ ċereali (ħlief ikel ipproċessat ibbażat fuq il-qamħirrum) u ikel tat-trabi għat-trabi u tfal żgħar (3)  (7)

20

2.5.8

Ikel ipproċessat ibbażat fuq il-qamħirrum għat-trabi u t-tfal żgħar (3)  (7)

20  (20)

2.6

Fumonisins

Somma ta’ B1 u B2

2.6.1

Qamħirrum mhux ipproċessat (18)

2 000  (23)

2.6.2

Dqiq tal-qamħirrum, qamħirrum mitħun mhux raffinat, naqal tal-qamħirrum, żrieragħ tal-qamħirrum u żejt tal-qamħirrum raffinat (21)

1 000  (23)

2.6.3

Ikel ibbażat fuq qamħirrum għall-konsum dirett mill-bniedem, ħlief ikel li huwa elenkat fi 2.6.2 u 2.6.4

400  (23)

2.6.4

Ikel ipproċessat b’bażi ta’ qamħirrum u ikel tat-trabi għat-trabi u tfal żgħar (3)  (7)

200  (23)

2.7

Tossini T-2 u HT-2  (17)

Somma ta’ T-2 u HT-2

2.7.1

Ċereali mhux ipproċessati (18) u prodotti taċ-ċereali

 


Taqsima 3:   Metalli

Oġġetti ta’ l-ikel (1)

Livell massimu

(mg/kg piż inkluż kontenut ta’ ilma)

3.1

Ċomb

 

3.1.1

Ħalib nej (6), ħalib imsaħħan u ħalib għall-manifattura tal-prodotti bbażati fuq ħalib

0,020

3.1.2

Ħalib tat-trabi u ħalib tat-trabi ta’ iktar minn sitt xhur (4)  (8)

0,020

3.1.3

Laħam (ħlief ġewwieni) ta’ annimali bovini, nagħaġ, majjali u tjur (6)

0,10

3.1.4

Ġewwieni ta’ l-annimali bovini, nagħaġ, majjali u tjur (6)

0,50

3.1.5

Laħam tal-muskoli tal-ħut (24)  (25)

0,30

3.1.6

Krostaċeji, ħlief laħam kannella tal-granċ ħlief ir-ras u l-laħam mit-toraċi ta’ l-awwista u ta’ krostaċeji kbar simili (Nephropidae and Palinuridae) (26)

0,50

3.1.7

Molluski bivalvi (26)

1,5

3.1.8

Kefalopodi (mingħajr vixxeri) (26)

1,0

3.1.9

Ċereali, ħxejjex legumi u pulses

0,20

3.1.10

Ħxejjex, ħlief ħxejjex brassica, ħxejjex b’weraq, ħxejjex friski u fungi (27) Għall-patata l-livell massimu japplika għall-patata imqaxxra.

0,10

3.1.11

Ħxejjex brassica, ħxejjex bil-weraq u fungi kkoltivati (27)

0,30

3.1.12

Frott, esklużi l-frott tal-bosk u frott żgħir (27)

0,10

3.1.13

Frott tal-bosk u frott żgħir (27)

0,20

3.1.14

Xaħmijiet u żjut, inkluż xaħam tal-ħalib

0,10

3.1.15

Meraq tal-frott, meraq tal-frott ikkonċentrat bħala nettari tal-fott rikostitwit (14)

0,050

3.1.16

Inbid (inkluż inbid bil-gass, ħlief inbid servut bħala likur), sidru, perry jew inbid mill-frott (11)

0,20  (28)

3.1.17

Inbid aromatizzat, xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails tal-prodotti ta’ inbid aromatizzat (13)

0,20  (28)

3.2

Kadmju

 

3.2.1

Laħam (ħlief ġewwieni) ta’ annimali bovini, nagħaġ, majjali u tjur (6)

0,050

3.2.2

Laħam taż-żiemel, ħlief ġewwieni (6)

0,20

3.2.3

Fwied ta’ l-annimali bovini, nagħaġ, majjali, tjur jew taż-żiemel (6)

0,50

3.2.4

Kliewi ta’ l-annimali bovini, nagħaġ, majjali, tjur jew taż-żiemel (6)

1,0

3.2.5

Laħam mill-muskoli tal-ħut (24)  (25), ħlief l-ispeċi elenkata fi 3.2.6 u 3.2.7

0,050

3.2.6

Laħam tal-muskoli tal-ħut li ġej (24)  (25):

 

inċova (Engraulis)

 

bonito (Sarda sarda)

 

awrata komuni ta’ żewġ faxxi (Diplodus vulgaris)

 

sallur (Anguilla, anguilla)

 

mulett griż (Mugil labrosus labrosus)

 

kavalli jew sawrell (Trachurus)

 

louvar jew luvar (Luvarus imperialis)

 

sardin (Sardina pilchardus)

 

sardinopi (Sardinops)

 

ton (Speċi Thunnus, speċi Euthynnus, Katsuwonus pelamis)

 

lingwata (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Laħam tal-muskoli mill-pixxispad (Xiphias gladius) (24)  (25)

0,30

3.2.8

Krostaċeji, ħlief laħam kannella tal-granċ ħlief ir-ras u l-laħam mit-toraċi ta’ l-awwista u ta’ krostaċeji kbar simili (Nephropidae u Palinuridae) (26)

0,50

3.2.9

Molluski bivalvi (26)

1,0

3.2.10

Kefalopodi (mingħajr vixxeri) (26)

1,0

3.2.11

Ċereali ħlief granza, żrieragħ, qamħ u ross

0,10

3.2.12

Granza, żrieragħ, qamħ u ross

0,20

3.2.13

Sojja

0,20

3.2.14

Ħxejjex u frott, ħlief ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi fiski, fungi, ħxejjex taz-zkuk, prinjol, ħxejjex ta’ l-għeruq u patata (27)

0,050

3.2.15

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi friski, fungi kkoltivati u krafes (27)

0,20

3.2.16

Ħxejjex taz-zkuk, ħxejjex ta’ l-għeruq u patata, ħlief il-krafes (27) Għall-patata l-livell massimu japplika għall-patata mqaxxra.

0,10

3.3

Merkurju

 

3.3.1

Prodotti tas-sajd (26) u laħam tal-muskoli tal-ħut (24)  (25), ħlief l-ispeċi elenkati fi 3.3.2. Il-livell massimu japplika għall-krostaċeji, ħlief laħam kannella tal-granċ ħlief ir-ras u l-laħam mit-toraċi ta’ l-awwista u ta’ krostaċeji kbar simili (Nephropidae u Palinuridae)

0,50

3.3.2

laħam tal-muskoli tal-ħut li ġej (24)  (25):

 

petriċi (Lophius)

 

budakkra (Anarhichas lupus)

 

bonito (Sarda sarda)

 

sallur (Speċi anguilla)

 

emperor, orange roughy, rosy soldierfish (Speċi Hoplostethus)

 

grenadier (Coryphaenoides rupestris)

 

jalibatt (Hippoglossus hippoglossus)

 

marlin (Makaira species)

 

lingwata lixxa (Lepidorhombus spp.)

 

mulet (Mullus species)

 

lizz (Esox lucius)

 

plamtu bla rigi (Orcynopsis unicolor)

 

bakkaljaw (Tricopterus minutes)

 

kelb il-baħar portugiż (Centroscymnus coelolepis)

 

dott (Raja)

 

salamun (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

kelb il-baħar ta’ l-Atlantiku tat-Tramuntana (Istiophorus platypterus)

 

fjamma (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

sargi, paġell (Pagellus)

 

kelb il-baħar (l-ispeċi kollha)

 

Sawrell jew strilja bagħlija (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

storjun (Acipenser)

 

pixxispad (Xiphias gladius)

 

tonn (Speċi Thunnus, speċi Euthynnus, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.4

Landa (inorganika)

 

3.4.1

Ikel tal-bottijiet li mhux xorb

0,20

3.4.2

Ikel tal-bottijiet, inkluż meraq tal-frott u tal-ħaxix

0,10

3.4.3

Ikel tat-trabi fil-bottijiet u ikel tat-trabi bbażat fuq ċereali għat-trabi u għat-tfal żgħar, ħlief prodotti mnixxfin jew ppreżentati bħala trab (3)  (29)

0,050

3.4.4

Ikel tat-trabi fil-bottijiet u ikel tat-trabi ta’ età iktar minn sitt xhur (ħlief ħalib tat-trabi u ħalib tat-trabi ta’ età iktar minn sitt xhur), ħlief prodotti imnixxfin jew fi trab (8)  (29)

0,050

3.4.5

Ikel tad-dieta għal-raġunijiet mediċi speċifiċi (9)  (29) maħsub speċifikament għat-trabi, ħlief prodotti mnixxfin u fi trab

0,050


Taqsima 4:   3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD)

Oġġetti ta’ l-ikel (1)

Livelli massimi

(µg/kg)

4.1

Proteina veġetali idrolizzata (30)

20

4.2

Zalza tas-sojja (30)

20


Taqsima 5:   Dioxins and PCBs (31)

Oġġetti ta’ l-ikel

Livelli massimi

Somma tad-dijossini (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Somma tad-dijossini u tal-PCBs li jixbħu lid-dijossini (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

5.1

Laħam u prodotti tal-laħam (ħlief il-ġewwieni li jittiekel) ta’ l-annimali li ġejjin (6):

 

 

annimali bovini u nagħaġ

3.0 pg/g xaħam (33)

4.5 pg/g xaħam (33)

tjur

2.0 pg/g xaħam (33)

4.0 pg/g xaħam (33)

majjali

1.0 pg/g xaħam (33)

1.5 pg/g xaħam (33)

5.2

fwied ta’ annimali terrestri li jissemmew f’5.1 (6)., u prodotti dderivati minnhom

6.0 pg/g xaħam (33)

12.0 pg/g xaħam (33)

5.3

Laħam tal-muskoli tal-ħut u tal-prodotti mis-sajd u prodotti tagħhom ħlief tas-sallur (25)  (34). Il-livell massimu japplika għall-krostaċeji, ħlief laħam kannella tal-granċ ħlief ir-ras u l-laħam mit-toraċi ta’ l-awwista u ta’ krostaċeji kbar simili (Nephropidae u Palinuridae)

4.0 pg/g piż inkluż kontenut ta’ ilma

8.0 pg/g piż inkluż kontenut ta’ ilma

5.4

laħam tal-muskoli tas-sallur (Anguilla anguilla) u prodotti tagħhom

4.0 pg/g piż inkluż kontenut ta’ ilma

12.0 pg/g piż inkluż kontenut ta’ ilma

5.5

Ħalib nej (6) u prodotti tal-ħalib (6), inkluż xaħam tal-butir

3.0 pg/g xaħam (33)

6.0 pg/g xaħam (33)

5.6

Bajd tat-tiġieġ u prodotti tal-bajd (6)

3.0 pg/g xaħam (33)

6.0 pg/g xaħam (33)

5.7

Xaħam ta’ l-annimali li ġejjin:

 

 

annimali bovini u nagħaġ

3.0 pg/g xaħam

4.5 pg/g xaħam

tjur

2.0 pg/g xaħam

4.0 pg/g xaħam

majjali

1.0 pg/g xaħam

1.5 pg/g xaħam

5.8

Xaħam imħallat ta’ l-annimali

2.0 pg/g xaħam

3.0 pg/g xaħam

5.9

Żjut tal-ikel u grass

0.75 pg/g xaħam

1.5 pg/g xaħam

5.10

Żjut tal-ħut (żjut mill-ġisem tal-ħuta, żjut mill-fwied tal-ħut u minn organiżmi tal-baħar oħrajn intenzjonati għall-konsum mill-bniedem)

2.0 pg/g xaħam

10.0 pg/g xaħam


Taqsima 6:   Idrokarburi poliċikliċi aromatiċi

Oġġetti ta’ l-ikel

Livelli massimi

(µg/kg piż inkluż kontenut ta’ l-ilma)

6.1

Benz(a)pyrene  (35)

 

6.1.1

Żjut u xaħmijiet (ħlief butir tal-kakaw) maħsubin għal-konsum dirett jew għall-użu bħala ingredjent ta’ l-ikel

2,0

6.1.2

Laħam iffumigat u prodotti tal-laħam iffumigati

5,0

6.1.3

Laħam tal-muskoli ta’ ħut iffumigat u prodotti mis-sajd iffumigati (25)  (36) ħlief molluski bivalvi. Il-livell massimu japplika għall-krostaċeji ffumigati, ħlief laħam kannella tal-granċ ħlief ir-ras u l-laħam mit-toraċi ta’ l-awwista u ta’ krostaċeji kbar simili (Nephropidae u Palinuridae).

5,0

6.1.4

Laħam tal-muskoli tal-ħut (24)  (25), ħlief ħut iffumigat

2,0

6.1.5

Krostaċeji, kefalopodi, ħlief iffumigati (26). Il-livell massimu japplika għall-krostaċeji, ħlief laħam kannella tal-granċ ħlief ir-ras u l-laħam mit-toraċi ta’ l-awwista u ta’ krostaċeji kbar simili (Nephropidae u Palinuridae)

5,0

6.1.6

Molluski bivalvi (26)

10,0

6.1.7

Ikel ipproċessat b’bażi ta’ ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u tfal żgħar (3)  (29)

1,0

6.1.8

Ħalib tat-trabi u ħalib ta’ trabi ta’ iktar minn sitt xhur, inkluż il-ħalib tat-trabi u l-ħalib tat-trabi ta’ iktar minn sitt xhur (8)  (29)

1,0

6.1.9

Ikel tad-dieta għal raġunijiet mediċi speċjali (9)  (29) maħsub speċifikament għat-trabi

1,0


(1)  Fir-rigward tal-frott, il-ħxejjex u ċ-ċereali, issir referenza għall-oġġetti ta l-ikel elenkati fil-kategorija rilevanti kif definita fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta Frar 2005 dwar livelli massimi ta residwi ta pestiċidi ġewwa jew fuq l-ikel u l-għalf ta oriġini mill-pjanti jew l-annimali u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1) kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 178/2006 (ĠU L 29, 2.2.2006, p. 3). Dan ifisser, inter alia, li l-buckwheat (Fagopyrum sp) huwa inkluż maċ-ċereali u l-prodotti tal-buckwheat huma inklużi mal-“prodotti taċ-ċereali”.

(2)  Il-livelli massimi ma japplikawx għall-ispinaċi frisk li huwa soġġett għall-ipproċessar u li huwa direttament trasportat bl-ingrossa mill-għalqa sa l-impjant ta l-ipproċessar.

(3)  Oġġetti ta l-ikel elenkati fdin il-kategorija li huma definiti fid-Direttiva tal-Kummissjoni 96/5/KE tas-16 ta Frar 1996 dwar ikel tat-trabi u tfal żgħar pproċessat bbażat fuq ċereali (ĠU L 49, 28.2.1996, p. 17) kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2003/13/KE (ĠU L 41, 14.2.2003, p. 33).

(4)  Il-livell massimu jirreferi għall-prodotti lesti għall-użu (mqiegħda fis-suq bħala tali jew kostitwiti mill-ġdid kif avżat mill-fabbrikant).

(5)  Il-livelli massimi jirriferu għall-parti li tittiekel tal-ġwież ta l-art u tal-ġwież. Jekk jiġu analizzati l-ġwież ta l-art u l-ġwież “bil-qoxra”, wieħed jista jassumi meta jiġi kkalkolat il-kontenut ta l-alfatossini li l-kontaminazzjoni tinsab fil-parti li tittiekel.

(6)  Oġġetti ta l-ikel elenkati fdin il-kategorija kif inhuma definiti mir-Regolament (KE) Nru. 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta April 2004 li jistabbilixxi regoli speċifiċi ta iġjene għal ikel li joriġina mill-annimali (ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22).

(7)  Il-livelli massimi jirreferu għall-materja niexfa. Il-materja niexfa tiġi osservata skond ir-Regolament (KE) Nru. 401/2006.

(8)  Oġġetti ta l-ikel fdin il-kategorija kif definiti fid-Direttiva tal-Kummissjoni 91/321/KEE tal-14 ta Mejju 1991 dwar ikel tat-trabi u tat-tfal ta iktar minn sitt xhur (ĠU L 175, 4.7.1991, p. 35) kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2003/14/KE (ĠU L 41, 14.2.2003, p. 37).

(9)  Oġġetti ta l-ikel fdin il-kategorija kif definiti fid-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE tal-25 ta Marzu 1999 dwar ikel tad-dieta għal raġunijiet mediċi speċjali (ĠU L 91, 7.4.1999, p. 29).

(10)  Il-livell massimu jirreferi fil-każ tal-ħalib u prodotti tal-ħalib, għall-prodotti li huma lesti għall-użu (li jinbiegħu hekk kif inhuma jew rikostitwiti kif indikat mill-manufattur) u fil-każ ta prodotti oħrajn li mhumiex ħalib jew prodotti tagħhom, għall-materja niexfa. Il-materja niexfa hija osservata skond ir-Regolament (KE) Nru 401/2006.

(11)  Oġġetti ta l-ikel fdin il-kategorija kif definit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-17 ta Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta l-inbid (ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1) kif l-aħħar emendat mill-Protokoll li jikkonċerna l-kondizzjonijiet u l-arranġamenti għall-ammissjoni tar-Repubblika tal-Bulgaija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 157, 21.6.2005, p. 29).

(12)  Il-livell massimu japplika għall-prodotti li huma prodotti mill-ħsad ta l-2005 l quddiem.

(13)  Oġġetti ta l-ikel fdin il-kategorija kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) nru 1601/91 ta l-10 ta Ġunju 1991 li jistabbilxxu regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta l-inbid aromatizzat, xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails ta prodotti ta inbid aromatizzat (ĠU L 149, 14.6.1991, p. 1) kif emendat l-aħħar mill-Protokoll li jikkonċerna l-arranġamenti għall-ammissjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea. Il-livell massimu għall-OTA applikabbli għal dawn ix-xarbiet huwa funzjoni tal-proporzjon ta inbid u/jew għeneb li għandu jkun preżenti fil-prodott finali.

(14)  Oġġetti ta l-ikel elenkati fdin il-lista li huma definiti fid-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE ta l-20 ta Diċembru 2001 fir-rigward tal-meraq tal-frott u ċerti prodotti simili maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem (ĠU L 10, 12.1.2002, p. 58).

(15)  Oġġetti ta l-ikel fdin il-kategorija kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 tad-29 ta Mejju 1989 li jistabbilxxu regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta xarbiet ta spirti (ĠU L 160, 12.6.1989, p. 1) kif emendat l-aħħar mill-Protokoll li jikkonċerna l-arranġamenti għall-ammissjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea.

(16)  Trabi u tfal żgħar kif definiti fid-Direttiva 91/321/KEE u Direttiva 96/5/KE.

(17)  Għar-raġunijiet ta l-applikazzjoni tal-livelli massimi għad-deoxynivalenol, zearalenone, tossini T-2 u HT-2 stabbiliti fil-punti 2.4, 2.5 u 2.7 ir-ross mhux inkluż bħala “ċereali” u l-prodotti tar-ross mhumiex inklużi bħala “prodotti taċ-ċereali”.

(18)  Il-livell massimu japplika għaċ-ċereali mhux ipproċessati fis-suq għall-ipproċessar ta l-ewwel stadju. “L-ipproċessar ta l-ewwel stadju” għandha tfisser kull trattament fiżiku jew termali, li mhux tnixxif, ta jew fuq il-qamħa. Il-proċeduri tat-tindif, ta l-issortjar u u tat-tnixxif mhumiex ikkunsidrati bħala “pproċessar ta l-ewwel stadju” sakemm ebda azzjoni fiżika ma ssir fuq il-qalba tal-qamħ innifisha u li l-qamħ jinżamm intatt wara t-tindif u l-issortjar. Fis-sistemi integrati ta produzzjoni, il-livell massimu japplika għaċ-ċereali mhux ipproċessati fil-każ li jkunu intenzjonati għall-ipproċessar ta l-ewwel stadju.

(19)  Il-livell massimu japplika għaċ-ċereali mill-ħsad u miġburin, mis-snin ta tqegħid fis-suq ta l-2005/2006, skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 824/2000 tad-19 ta April 2000 li jistabbilixxi proċeduri għall-ġbir taċ-ċereali mill-aġenziji ta intervent u jistpula metodi ta analiżi għall-osservanza tal-kwalità taċ-ċereali (ĠU L 100, 20.4.2000, p. 31) kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1068/2005 (ĠU L 174, 7.7.2005, p. 65).

(20)  Il-livell massimu għandu japplika mill-1 ta Lulju 2007.

(21)  Din il-kategorija tinkludi wkoll prodotti simili denominati bħalma huma s-semolina.

(22)  Għaġin (imnixxef) ifisser għaġin bkontenut ta ilma ta bejn wieħed u ieħor 12 %.

(23)  Il-livell massimu għandu japplika mill-1 ta Ottubru 2007.

(24)  Il-ħut elenkat fdin il-kategorija kif inhuma definiti fil-kategorija (a), bl-esklużjoni tal-fwied tal-ħut li jaqgħu taħt il-kodiċi CN 0302 70 00, tal-lista fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (ĠU L 17, 21.1.2000, p. 22.) kif emendat l-aħħar mill-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika Estona, ir-Repubblika taċ-Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta l-Ungerija, ir-Repubblika ta Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka u l-aġġustamenti lit-Trattati li fuqhom hija fondata l-Unjoni Ewropea (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33). Fil-każ ta oġġetti ta l-ikel li huma mnixxfin, dilwiti, pproċessati u/jew komposti japplikaw l-Artikolu 2(1) u 2(2).

(25)  Fejn ħut huwa maħsub biex jittikel sħiħ, il-livell massimu għandu jgħodd għall-ħut sħiħ.

(26)  L-oġġetti ta l-ikel li jaqgħu fil-kategorija (c) u (f) tal-lista fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 104/2000 kif jixraq (speċi kif elenkati fl-inklużjoni rilevanti). Fil-każ ta oġġetti ta l-ikel li huma mnixxfin, dilwiti, pproċessati u/jew komposti japplika l-Artikolu 2(1) u 2(2).

(27)  Il-livell massimu japplika wara l-ħasil tal-frott u l-ħaxix u s-separazzjoni tal-parti li tittiekel.

(28)  Il-livell massimu japplika għall-prodotti li huma prodotti mill-ħsad tal-frott ta l-2001 l quddiem.

(29)  Il-livell massimu jirreferi għall-prodott kif jinbiegħ.

(30)  Il-livell massimu jingħata għall-prodott likwidu li fih 40 % materja niexfa, li tikkorrispondi għal-livell massimu ta 50 mikro kilogramma ta materja niexfa. Il-livell għandu jiġi aġġustat proporzjonalment skond kontenut tal-materja niexfa tal-prodott.

(31)  Dijossini (somma ta polychlorinated dibenzo-para-dioxins (PCDDs) u polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), expressi bħala ekwivalenza ta tossiċità ta l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) permezz tal-fatturi ta ekwivalenza ta tossiċità tad-WHO (WHO-TEFs)) u s-somma tad-dijossini u tal-PCBs li jixbħu d-dijossini (somma tal-PCDDs, PCDFs u l- polychlorinated biphenyls (PCBs), expressi bħala ekwivalenza ta tossiċità tad-WHO permezz tad-WHO-TEFs). Tabella WHO-TEFs għal assessjar ta riskji umani bbażat fuq il-konklużjonijiet tad-WHO fil-laqgħa ta Stokkolma, l-Iżvezja, bejn il-15 u t-18 ta Ġunju 1997 (Van den Berg et al. (1998) Fatturi Tossiċi Ekwivalenti (TEFs) għal PCBs, PCDDs, PCDFs, għall-Bnedmin u għall-Ħajja Selvaġġa. Perspettivi tas-Saħħa Ambjentali, 106 (12), 775).

Image Test ta 'immaġni

(32)  Konċentrazzjoni li joqorbu lejn l-ogħla limitu Konċentrazzjonijiet li joqorbu lejn l-ogħla limitu ikkalkolat skond is-suppożizzjoni li l-valuri kollha tal-koġeneri differenti taħt il-limitu tal-kwantifikazzjoni huma l-istess bħal tal-limitu ta kwantifikazzjoni.

(33)  Il-livell massimu mhux applikabbli għall-ikel li fih inqas minn 1 % ta xaħam.

(34)  Oġġetti ta l-ikel elenkati fdin il-kategorija kif definiti fil-kategorija (a), (b), (c), (e) u (f) tal-lista fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 104/2000 ħlief il-fwied tal-ħut li jagħmlu parti mill-kodiċi CN 0302 70 00.

(35)  Benzo(a)pyrene, li għalih huma elenkati l-livelli massimi, użati ħala markatur għall-okkorenza u l-effett ta l-idrokarburi poliċikliċi karċinoġeniċi aromatiċi. Għalhekk dawn il-miżuri jipprovdu armonizzazzjoni sħiħa dwar l-idrokarburi poliċikliċi aromatiċi fl-ikel elenkat ma l-Istati Membri kollha.

(36)  Oġġetti ta l-ikel elenkati fdin il-kategorija kif definiti fil-kategorija (b), (c) u (f) tal-lista fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 104/2000.


Top