Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1083

Regolament (KE) Nru 1083/2006 tal-Kunsill tal- 11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999

OJ L 210, 31.7.2006, p. 25–78 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 64 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 64 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 120 - 173

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Imħassar b' 32013R1303 . Latest consolidated version: 21/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1083/oj

31.7.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

25


REGOLAMENT (KE) NRU 1083/2006 TAL-KUNSILL

tal-11 ta' Lulju 2006

li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 161 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (3),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti ta' l-Awdituri (4),

Billi:

(1)

L-Artikolu 158 tat-Trattat jipprovdi li, sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali tagħha, il-Komunità għandha jkollha l-għan li tnaqqas id-diverġenzi bejn il-livelli ta' żvilupp tar-reġjuni varji u r-ritard ta' dawk ir-reġjuni jew gżejjer li huma anqas vantaġġati, inklużi ż-żoni rurali. L-Artikolu 159 tat-Trattat jeħtieġ li din l-azzjoni tkun sostnuta mill-Fondi Strutturali, mill-Bank Ewropew ta' l-Investiment (BEI) u mill-Istrumenti Finanzjarji oħra eżistenti.

(2)

Il-politika ta' koeżjoni għandha tgħin sabiex iżżid it-tkabbir, il-kompetittività u l-impjiegi billi tinkorpora l-prijoritajiet Komunitarji għal żvilupp sostenibbli kif definiti fil-Kunsill Ewropew ta' Liżbona tat-23 u ta' l-24 ta' Marzu 2000 u fil-Kunsill Ewropew ta' Goteburgu fil-15 u fis-16 ta' Ġunju 2001.

(3)

Id-disparitajiet ekonomiċi, soċjali u territorjali kemm fil-livell kemm reġjonali kif ukoll fil-livell nazzjonali żdiedu fl-Unjoni Ewropea mkabbra. L-azzjonijiet għall-konverġenza, il-kompetittività u l-impjiegi għandhom għalhekk jiżdiedu madwar il-Komunità.

(4)

Iż-żieda fin-numru ta' fruntieri ta' l-art u tal-baħar tal-Komunità u t-twessigħ tat-territorju tagħha jfissru li għandu jiżdied il-valur miżjud tal-koperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali fil-Komunità.

(5)

Il-Fond ta' Koeżjoni għandu jiġi integrat fil-programmazzjoni ta' l-għajnuna strutturali fl-interessi ta' koerenza akbar fl-intervent tad-diversi Fondi.

(6)

Għandu jiġi speċifikat ir-rwol ta' l-istrumenti li jipprovdu għajnuna għall-iżvilupp rurali, jiġifieri tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 ta' l-20 ta' Settembru 2005 dwar sostenn għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (5), u għas-settur tas-sajd, jiġifieri ta' Fond Ewropew għas-Sajd (FES). Dawk l-istrumenti għandhom jiġu integrati fl-istrumenti taħt il-politika agrikola komuni u l-politika komuni tas-sajd u għandhom jiġu koordinati ma' dawk taħt il-politika ta' koeżjoni.

(7)

Il-Fondi li jipprovdu għajnuna taħt il-politika ta' koeżjoni huma għalhekk limitati għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FES) u l-Fond ta' Koeżjoni. Ir-regoli applikabbli għal kull Fond għandhom jiġu speċifikati fir-regoli implementattivi adottati taħt l-Artikoli 148, 161 u 162 tat-Trattat.

(8)

Taħt l-Artikolu 55 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/1999 tal-21 ta' Ġunju 1999 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi Strutturali (6), il-Kunsill ser jirrivedi dak ir-Regolament abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2006. Sabiex tiġi implementata r-riforma tal-Fondi proposta b'dan ir-Regolament, ir-Regolament (KE) Nru 1260/99 għandu jiġi mħassar.

(9)

Biex jiġi mkabbar il-valur miżjud tal-politika ta' koeżjoni tal-Komunità, il-ħidma tal-Fondi Strutturali u tal-Fond ta' Koeżjoni għandha tiġi konċentrata u ssimplifikata u l-objettivi stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 definiti mill-ġdid kif meħtieġ sabiex jimmiraw lejn il-konverġenza ta' l-Istati Membri u r-reġjuni, il-kompetittività reġjonali u l-impjiegi, u l-Koperazzjoni Territorjali Ewropea.

(10)

F'dawk it-tliet objettivi, għandhom jitqiesu b'mod xieraq kemm il-karatterisitiċi ekonomiċi u soċjali kif ukoll dawk territorjali.

(11)

Ir-reġjuni l-aktar estremi għandhom igawdu minn miżuri speċifiċi u minn fondi addizzjonali sabiex jittaffew l-iżvantaġġi li jirriżultaw mill-fatturi msemmija fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat.

(12)

Il-problemi ta' aċċessibbiltà u distanza minn swieq kbar li jħabbtu wiċċhom magħhom żoni b'densità baxxa ħafna ta' popolazzjoni, kif imsemmija fil-Protokoll Nru 6 dwar dispożizzjonijiet speċjali għall-Objettiv 6 fil-qafas tal-Fondi Strutturali fil-Finlandja u fl-Iżvezja, ta' l-Att ta' Adeżjoni ta' l-2004, jeħtieġu trattament finanzjarju xieraq sabiex jittaffa l-effett ta' dawn l-iżvantaġġi.

(13)

Minħabba l-importanza ta' l-iżvilupp sostenibbli urban u l-kontribut ta' l-ibliet, speċjalment dawk ta' daqs medju, għall-iżvilupp reġjonali, dawn għandhom jiġu kunsidrati aktar billi jiġi żviluppat ir-rwol tagħhom fil-programmazzjoni sabiex titmexxa 'l quddiem ir-riġenerazzjoni urbana.

(14)

Il-Fondi għandhom jieħdu azzjoni speċjali u komplementarja apparti dik tal-FAEŻR u tal-FES sabiex jippromwovu d-diversifikazzjoni ekonomika ta' żoni rurali u ta' żoni li jiddependu fuq is-sajd.

(15)

L-azzjoni għal żoni bi żvantaġġ naturali, jiġifieri ċerti gżejjer, żoni muntanjużi u żoni b'densità ta' popolazzjoni baxxa, kif ukoll għal ċerti żoni ta' fruntiera tal-Komunità wara t-tkabbir tagħha, għandhom jiġu msaħħa sabiex jaffrontaw id-diffikultajiet partikolari tagħhom fit-triq ta' l-iżvilupp.

(16)

Għandhom jiġu stabbiliti kriterji objettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni eliġibbli. Għal dan il-għan, l-identifikazzjoni ta' reġjuni u żoni ta' prijorità fil-livell Komunitarju għandha tkun ibbażata fuq is-sistema komuni ta' klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) (7).

(17)

Għandu jkun hemm objettiv ta' Konverġenza li jkopri l-Istati Membri u r-reġjuni li l-iżvilupp tagħhom għadu lura; ir-reġjuni mmirati bl-objettiv ta' Konverġenza huma dawk li l-prodott gross domestiku (PGD) per capita tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' qawwa ta' xiri, huwa anqas minn 75 % tal-medja Komunitarja. Ir-reġjuni li jbatu mill-effett statistiku marbut mat-tnaqqis fil-medja Komunitarja wara t-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea għandhom għal dik ir-raġuni jibbenefikaw minn għajnuna transizzjonali sostanzjali sabiex dawn jikkompletaw il-proċess tagħhom ta' konverġenza. Din l-għajnuna għandha tintemm fl-2013 u ma għandhiex tkun segwita b'perjodu transizzjonali ulterjuri. L-Istati Membri fil-mira ta' l-objettiv ta' Konverġenza li d-dħul gross nazzjonali (GNI) per capita tagħhom huwa inqas minn 90 % tal-medja Komunitarja għandhom jibbenefikaw taħt il-Fond ta' Koeżjoni.

(18)

Għandu jkun hemm objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi li jkun wieħed li jkopri t-territorju tal-Komunità barra l-objettiv ta' Konverġenza. Ir-reġjuni eliġibbli huma dawk taħt l-Objettiv 1 fil-perjodu ta' programmazzjoni 2000-06 li m'għadhomx jissodisfaw il-kriterji ta' eliġibbiltà reġjonali ta' l-objettiv ta' Konverġenza u li għalhekk igawdu minn għajnuna transizzjonali, kif ukoll ir-reġjuni l-oħra kollha tal-Komunità.

(19)

Għandu jkun hemm objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea li jkun wieħed li jkopri reġjuni li jkollhom fruntieri ta' l-art jew tal-baħar, biż-żoni għal koperazzjoni transnazzjonali definiti fir-rigward ta' azzjonijiet li jippromwovu żvilupp territorjali integrat u sostenn għall-koperazzjoni interreġjonali u skambju ta' esperjenzi.

(20)

It-titjib u s-simplifikazzjoni tal-koperazzjoni mal-fruntieri esterni tal-Komunità jġibu magħhom l-użu ta' strumenti ta' l-għajnuna esterna Komunitarja, b'mod partikolari l-Istrument tal-Viċinat u Sħubija Ewropej u l-Istrument għall-Għajnuna ta' Qabel l-Adeżjoni stabbilit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 (8).

(21)

Il-kontribuzzjoni mill-FEŻR għal tali koperazzjoni mal-fruntieri esterni tal-Komunità tgħin sabiex jiġu rimedjati l-iżbilanċi reġjonali ewlenin fil-Komunità u b'hekk fit-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u ekonomika tagħha.

(22)

L-attivitajiet tal-Fondi u l-operazzjonijiet li huma jgħinu jiffinanzjaw għandhom ikunu koerenti mal-linji politiċi l-oħra tal-Komunità u jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni Komunitarja.

(23)

L-azzjoni mwettqa mill-Komunità għandha tkun komplementari għal dik imwettqa mill-Istati Membri jew tfittex li tikkontribwixxi għaliha. Is-sħubija għandha tiġi msaħħa permezz ta' arranġamenti għall-parteċipazzjoni ta' diversi tipi ta' msieħba, b'mod partikolari l-awtoritajiet reġjonali u lokali, waqt li jitqiesu b'mod sħiħ l-arranġamenti istituzzjonali ta' l-Istati Membri.

(24)

Il-programmazzjoni pluriennali għandha tkun diretta lejn il-kisba ta' l-objettivi tal-Fondi billi jiġu żgurati d-disponibbiltà tar-riżorsi finanzjarji meħtieġa u l-konsistenza u l-kontinwità ta' l-azzjoni konġunta mill-Komunità u l-Istati Membri.

(25)

Ladarba l-objettivi ta' Konverġenza, Kompetittività Reġjonali u Impjiegi, u Koperazzjoni Territorjali Ewropea ma jistgħux jintlaħqu suffiċjentement mill-Istati Membri minħabba l-firxa tad-disparitajiet u l-limitu tar-riżorsi finanzjarji ta' l-Istati Membri u tar-reġjuni li huma eliġibbli taħt l-objettiv ta' Konverġenza, u jistgħu, għalhekk, jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju permezz ta' garanzija pluriennali ta' finanzjament mill-Komunità li tkun tippermetti li l-politika tal-koeżjoni tkun konċentrata fuq il-prijoritajiet Komunitarji, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jintlaħqu dawk l-objettivi.

(26)

Huwa xieraq li jiġu stabbiliti miri li jistgħu jitkejlu għall-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea kif kostitwiti qabel l-1 ta' Mejju 2004 sabiex dawn jimmiraw għalihom permezz ta' l-infiq taħt l-objettivi tal-kompetittività ta' Konverġenza u ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi bil-ħsieb li jiġu promossi l-kompetittività u l-ħolqien tax-xogħol. Huwa neċessarju li jiġu identifikati modi xierqa sabiex titkejjel u tiġi rappurtata l-kisba ta' dawn il-miri.

(27)

Huwa xieraq li jiġu msaħħa s-sussidjarjetà u l-proporzjonalità ta' l-intervent tal-Fondi Strutturali u tal-Fond ta' Koeżjoni.

(28)

Taħt l-Artikolu 274 tat-Trattat, fil-kuntest ta' tmexxija kondiviża, il-kondizzjonijiet li jippermettu lill-Kummissjoni twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha għall-implementazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej għandhom jiġu speċifikati u r-responsabbiltajiet ta' koperazzjoni mill-Istati Membri jiġu ċċarati. Bl-applikazzjoni ta' dawn il-kondizzjonijiet il-Kummissjoni għandha tkun tista' tiżgura li l-Istati Membri jużaw il-Fondi b'mod legali u regolari u skond il-prinċipju ta' tmexxija finanzjarja tajba fis-sens tar-Regolament Finanzjarju.

(29)

Biex ikun żgurat impatt ekonomiku ġenwin, il-kontribuzzjonijiet mill-Fondi Strutturali ma għandhomx jissostitwixxu n-nefqa pubblika mill-Istati Membri taħt it-termini ta' dan ir-Regolament. Il-verifika, permezz ta' sħubija, tal-prinċipju ta' l-addizzjonalità għandha tikkonċentra fuq ir-reġjuni taħt l-objettiv ta' Konverġenza minħabba l-livell tar-riżorsi finanzjarji allokati lilhom. Jekk l-addizzjonalità ma tiġix osservata dan jista' jwassal għal korrezzjoni finanzjarja.

(30)

Fil-kuntest ta' l-isforz tagħha favur koeżjoni ekonomika u soċjali, il-Komunità, fl-istadji kollha ta' l-implementazzjoni tal-Fondi, għandha bħala l-għanijiet tagħha t-tneħħija ta' l-inugwaljanzi u l-promozzjoni ta' l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, kif proklamat fl-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat kif ukoll il-prevenzjoni ta' diskriminazzjoni abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni sesswali.

(31)

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi t-tqassim annwali indikattiv ta' approprjazzjonijiet ta' impenn disponibbli bl-użu ta' metodu oġġettiv u trasparenti, waqt li tieħu kont tal-proposta tal-Kummissjoni, il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-15 u tas-16 ta' Diċembru 2005 u l-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u amministrazzjoni finanzjarja tajba (9) bil-ħsieb li tintlaħaq konċentrazzjoni sinifikattiva fuq ir-reġjuni li l-iżvilupp tagħhom għadu lura, inkluż dawk li qed jirċievu sostenn transizzjonali minħabba l-effett statistiku.

(32)

Il-konċentrazzjoni finanzjarja fuq l-objettiv ta' Konverġenza għandha tiżdied minħabba d-disparità akbar fl-Unjoni Ewropea mkabbra, l-isforz favur l-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi sabiex titjieb il-kompetittività u l-impjiegi fil-kumplament tal-Komunità għandu jinżamm u r-riżorsi għall-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea għandhom jiżdiedu minħabba l-valur miżjud tiegħu.

(33)

L-approprjazzjonijiet ta' kull sena allokati lil Stat Membru taħt il-Fondi għandhom ikunu limitati għal massimu li jiġi ffissat skond il-kapaċità tiegħu li jassorbi.

(34)

It-3 % ta' l-approprjazzjonijiet tal-Fondi Strutturali allokati lill-Istati Membri taħt l-objettivi ta' Konverġenza u Kompetittività Reġjonali u Impjiegi jistgħu jitqiegħdu f'riżerva nazzjonali sabiex tiġi ppremjata l-prestazzjoni.

(35)

L-approprjazzjonijiet disponibbli taħt il-Fondi għandhom ikunu indiċizzati fuq bażi ta' rata fissa għal użu fil-programmazzjoni.

(36)

Sabiex jiżdied il-kontenut strateġiku u tiġi promossa t-trasparenza tal-politika ta' koeżjoni bl-integrazzjoni tal-prijoritajiet Komunitarji, il-Kunsill għandu jadotta linji gwidi strateġiċi fuq proposta mill-Kummissjoni. Il-Kunsill għandu jistħarreġ l-implementazzjoni ta' dawk il-linji gwidi mill-Istati Membri fuq il-bażi ta' rappurtar strateġiku mill-Kummissjoni.

(37)

Abbażi tal-linji gwida strateġiċi adottati mill-Kunsill, huwa xieraq li kull Stat Membru jipprepara, fi djalogu mal-Kummissjoni, dokument ta' referenza nazzjonali dwar l-istrateġija ta' żvilupp tiegħu, li għandu jikkostitwixxi l-qafas sabiex jiġu mħejjija programmi operattivi. Abbażi ta' l-istrateġija nazzjonali, il-Kummissjoni għandha tieħu nota tal-qafas ta' referenza strateġiku nazzjonali u tieħu deċiżjoni dwar xi elementi tiegħu.

(38)

Il-programmazzjoni u l-ġestjoni tal-Fondi Strutturali għandhom jiġu ssimplifikati waqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom billi jiġi pprovdut li programmi operattivi jiġu finanzjati mill-FEŻR jew mill-FES, b'kull wieħed minnhom ikun jista' jiffinanzja b'mod komplementari u limitat l-azzjonijiet li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-Fond l-ieħor.

(39)

Bil-ħsieb li jitjiebu l-komplementarjetajiet tagħhom u tiġi ssimplifikata l-esekuzzjoni tagħhom, l-għajnuna tal-Fond ta' Koeżjoni u tal-FEŻR għandhom jiġu pprogrammati b'mod konġunt fil-każ ta' programmi operattivi dwar it-trasport u l-ambjent u għandhom ikollhom kopertura ġeografika nazzjonali.

(40)

Il-programmazzjoni għandha tiżgura l-koordinazzjoni tal-Fondi bejniethom u ma' l-istrumenti finanzjarji eżistenti l-oħra, mal-BEI u mal-Fond Ewropew ta' l-Investment (FEI). Din il-koordinazzjoni għandha tkopri wkoll it-tħejjija ta' skemi finanzjarji kumplessi u sħubiji pubbliċi privati.

(41)

Huwa xieraq li jiġi żgurat li jkunu disponibbli l-aċċess imtejjeb għal finanzi u l-inġinerija finanzjarja innovattiva primarjament għal intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju u għal investiment fi sħubiji pubbliċi-privati u proġetti oħra inklużi fi pjan integrat għal żvilupp urban sostenibbli. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jistabbilixxu fond tat-tip holding permezz ta' l-għoti ta' kuntratti skond il-liġi dwar l-ingaġġ pubbliku, inkluż kwalunkwe deroga fil-liġi nazzjonali kompatibbli mal-liġi Komunitarja. F'każi oħra, fejn l-Istati Membri jkunu sodisfatti li l-liġi dwar l-ingaġġ pubbliku ma tkunx applikabbli, id-definizzjoni tal-kompiti tal-FEI u tal-BEI tiġġustifika li l-Istati Membri jagħtuhom għotja li tkun kontribuzzjoni finanzjarja diretta minn programmi operattivi permezz ta' donazzjoni. Taħt l-istess kondizzjonijiet, il-liġi nazzjonali tista' tipprovdi għall-possibbiltà li tingħata għotja lil istituzzjonijiet finanzjarji oħra mingħajr sejħa għal proposti.

(42)

Fil-valutazzjoni ta' proġetti kbar ta' investiment produttiv, il-Kummissjoni għandha jkollha l-informazzjoni meħtieġa kollha sabiex tikkunsidra jekk il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Fondi tirriżultax f'telf sostanzjali ta' impjiegi f'postijiet eżistenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea, sabiex tiżgura li l-finanzjament Komunitarju ma jsostnix spostament fl-Unjoni Ewropea.

(43)

Il-perjodu ta' programmazzjoni għandu jdum għal perjodu wieħed ta' seba' snin sabiex tinżamm is-simplifikazzjoni tas-sistema ta' ġestjoni definita fir-Regolament (KE) Nru 1260/1999.

(44)

Fi ħdan il-programmi operattivi ko-finanzjati mill-FEŻR, l-Istati Membri u l-awtoritajiet ta' ġestjoni jistgħu jorganizzaw l-arranġamenti għal koperazzjoni interreġjonali u jistgħu jieħdu kont tal-karatteristiċi speċjali ta' dawk iż-żoni bi żvantaġġi naturali.

(45)

Sabiex tiġi trattata l-ħtieġa għal simplikazzjoni u deċentralizzazzjoni, il-programmazzjoni u l-amministrazzjoni finanzjarja għandhom jitwettqu biss fil-livell tal-programmi operattivi u assi prijoritarji; il-qafas ta' sostenn Komunitarju u dak li jikkomplementa l-programm kif previsti bir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 għandhom jieqfu.

(46)

Fi ħdan il-programmi operattivi ko-finanzjati mill-FEŻR taħt l-objettivi ta' Konverġenza u ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi, l-Istati Membri, ir-reġjuni u l-awtoritajiet ta' ġestjoni jistgħu jorganizzaw is-subdelegazzjoni lill-awtoritajiet urbani fir-rigward tal-prijoritajiet li jikkonċernaw ir-riġenerazzjoni ta' l-ibliet.

(47)

L-allokazzjoni addizzjonali li tikkumpensa għall-ispejjeż addizzjonali li r-reġjuni l-aktar estremi jkollhom jiffaċċjaw għandha tiġi integrata fil-programmi operattivi finanzjati mill-FEŻR f'dawk ir-reġjuni.

(48)

Għandu jkun hemm arranġamenti separati għall-implementazzjoni ta' l-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea finanzjat mill-FEŻR.

(49)

Il-Kummissjoni għandha tkun tista' tapprova proġetti kbar imdaħħla fi programmi operattivi, jekk meħtieġ f'konsultazzjoni mal-BEI, sabiex issir valutazzjoni ta' l-għan u l-impatt tagħhom, kif ukoll ta' l-arranġamenti għall-użu ppjanat ta' riżorsi Komunitarji.

(50)

Huwa utli li jiġu speċifikati t-tipi ta' azzjoni li lilhom għandu jingħata sostenn mill-Fondi bħala għajnuna teknika.

(51)

Hemm bżonn jiġi żgurat li jkun hemm biżżejjed riżorsi allokati sabiex jassistu lill-Istati Membri fit-tħejjija u l-istima tal-proġetti. Il-BEI għandu rwol x'jilgħab fil-provvediment ta' tali għajnuna u jista' jingħata għotja mill-Kummissjoni għal dan il-għan.

(52)

B'mod simili huwa xieraq li jiġi provdut li l-FEI ikun jista' jingħata għotja mill-Kummissjoni sabiex iwettaq valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta' strumenti ta' inġinerija finanzjarja innovattiva disponibbli għal intrapriżi mikro, żgħar jew ta' daqs medju.

(53)

Għall-istess raġunijiet imsemmija hawn fuq, il-BEI u l-FEI għandhom jingħataw għotja mill-Kummissjoni sabiex iwettqu azzjonijiet ta' għajnuna teknika fil-qasam ta' l-iżvilupp sostenibbli urban jew sabiex isostnu miżuri ta' ristrutturazzjoni għal attività ekonomika sostenibbli f'reġjuni milquta b'mod sinifikattiv minn kriżi ekonomika.

(54)

L-effikaċja ta' l-għajnuna tal-Fondi tiddipendi wkoll fuq l-inkorporazzjoni ta' valutazzjoni ta' min joqgħod fuqha fil-programmazzjoni u fil-monitoraġġ. Ir-responsabbiltajiet ta' l-Istati Membri u l-Kummissjoni f'dan il-kuntest għandhom jiġu speċifikati.

(55)

Fi ħdan il-pakkett nazzjonali tagħhom taħt l-objettivi ta' Konverġenza u Kompetittività Reġjonali u Impjiegi, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal riżerva żgħira sabiex jirreaġixxu fil-pront għal impatti negattivi settorjali jew lokali mhux mistennija li jirriżultaw mir-ristrutturazzjoni soċjo-ekonomika jew mill-effetti ta' ftehim kummerċjali.

(56)

Huwa xieraq li jiġi definit x'nefqa fi Stat Membru tista' tiġi assimilata għal nefqa pubblika għall-fini li jiġi kalkolat l-kontribut pubbliku nazzjonali totali għal programm operattiv; għal dan il-għan huwa xieraq li wieħed jirriferi għall-kontribuzzjoni tal-“korpi regolati mil-liġi pubblika” kif definiti fid-direttivi dwar l-ingaġġ pubbliku tal-Komunità ladarba tali korpi jinkludu bosta tipi ta' korpi pubbliċi jew privati stabbiliti bl-għan speċifiku li jissodisfaw ħtiġijiet fl-interess ġenerali li m'għandhomx karattru industrijali jew kummerċjali u li jkunu kontrollati mill-Istat jew minn awtoritajiet reġjonali jew lokali.

(57)

Huwa neċessarju li jiġu determinati l-elementi għall-modulazzjoni tal-kontribuzzjoni mill-Fondi għall-programmi operattivi, b'mod partikolari, sabiex jiżdied l-effett multiplikatur tar-riżorsi Komunitarji. Huwa xieraq ukoll li jiġi stabbilit l-limitu massimu li l-kontribuzzjonijiet mill-Fondi ma jkunux jistgħu jaqbżu abbażi tat-tip ta' Fond u objettiv.

(58)

Huwa neċessarju wkoll li jiġi definit il-kunċett ta' proġett li jiġġenera dħul u li jiġu identifikati l-prinċipji u regoli Komunitarji għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni mill-Fondi; għal xi investimenti huwa oġġettivament impossibbli li jiġi vvalutat id-dħul minn qabel u huwa għalhekk neċessarju li tiġi definita l-metodoloġija sabiex jiġi żgurat li dan id-dħul ikun eskluż mill-fondi pubbliċi.

(59)

Id-dati tal-bidu u tat-tmiem ta' perjodi ta' l-eliġġibbiltà ta' l-infiq għandhom jiġu definiti sabiex jipprovdu regola uniformi u ekwa li tapplika għall-implementazzjoni tal-Fondi madwar il-Komunità. Sabiex tiġi faċilitata l-eżekuzzjoni ta' programmi operattivi, huwa xieraq li jiġi stabbilit li d-data tal-bidu għall-eliġġibbiltà ta' l-infiq tista' tkun qabel l-1 ta' Jannar 2007 jekk l-Istat Membru konċernat jippreżenta programm operattiv qabel dik id-data.

(60)

Skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà u suġġett għall-eċċezzjonijiet previsti fir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (10), fir-Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew (11), u fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1084/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 dwar il-Fond ta' Koeżjoni (12), għandu jkun hemm regoli nazzjonali dwar l-eliġibbiltà ta' l-infiq.

(61)

Sabiex ikunu żgurati l-effikaċja, il-ġustizzja u l-impatt sostenibbli ta' l-intervent tal-Fondi, għandu jkun hemm dispożizzjonijiet li jiggarantixxu li l-investmenti fin-negozji jdumu fit-tul u li jimpedixxu l-użu ta' dawn il-Fondi għal skopijiet ta' vantaġġ mhux dovut. Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-investmenti li jgawdu minn għajnuna mogħtija taħt il-Fondi jistgħu jitħassru matul perjodu twil biżżejjed.

(62)

L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri adegwati sabiex jiggarantixxu l-funzjonament tajjeb tas-sistema tagħhom ta' ġestjoni u kontroll. Għal dan il-għan, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti l-prinċipji ġenerali u l-funzjonijiet meħtieġa li s-sistemi ta' kontroll tal-programmi operattivi kollha għandhom iwettqu abbażi tal-corpus ta' liġijiet Komunitarji li hemm fis-seħħ għall-perjodu ta' programmazzjoni 2000-2006.

(63)

Huwa għalhekk meħtieġ li tiġi nominata awtorità ta' ġestjoni waħda għal kull programm operattiv u li jiġu ċċarati r-responsabbiltà kif ukoll il-funzjonijiet ta' l-awtorità ta' verifika. Huwa meħtieġ ukoll li jkunu garantiti standards uniformi ta' kwalità għaċ-ċertifikazzjoni ta' l-infiq u tat-talbiet għall-ħlas qabel ma dawn jiġu komunikati lill-Kummissjoni. Huwa meħtieġ li jiġu ċċarati n-natura u l-kwalità tat-tagħrif li fuqu dawn it-talbiet jiġu bbażati u, għal dak il-għan, li jiġu stabbiliti l-funzjonijiet ta' l-awtorità li tiċċertifika.

(64)

Is-sorveljanza tal-programmi operattivi hija meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-kwalità ta' l-implementazzjoni tagħhom. Għal dan il-għan, għandhom jiġu stabbiliti kumitati ta' sorveljanza u r-responsabbiltajiet tagħhom għandhom ikunu definiti, flimkien ma' l-informazzjoni li għandha tintbagħat lill-Kummissjoni u l-qafas li jservi sabiex tiġi eżaminata din l-informazzjoni. Sabiex jittejjeb l-iskambju ta' informazzjoni dwar l-implementazzjoni ta' programmi operattivi għandu jiġi stabbilit il-prinċipju ta' skambju ta' data b'mezzi elettroniċi.

(65)

Skond il-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, l-Istati Membri għandhom ikollhom ir-responsabbiltà ewlenija għall-implementazzjoni u l-kontroll ta' l-interventi.

(66)

L-obbligi ta' l-Istati Membri dwar is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll, iċ-ċertifikazzjoni ta' l-infiq, u l-prevenzjoni, l-iskoperta u l-korrezzjoni ta' irregolaritajiet u ksur tal-liġi Komunitarja għandhom jiġu speċifikati sabiex tiġi ggarantita l-implementazzjoni effiċjenti u korretta tal-programmi operattivi. B'mod partikolari, rigward il-ġestjoni u l-kontroll, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti l-proċeduri li bihom l-Istati Membri jagħtu l-assigurazzjoni li s-sistemi huma fil-post u jaħdmu b'mod sodisfaċenti.

(67)

Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni fir-rigward ta' kontroll finanzjarju, il-koperazzjoni f'dan il-qasam bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandha tiżdied u għandhom jiġu stabbiliti kriterji li jippermettu lill-Kummissjoni li tiddetermina, fil-kuntest ta' l-istrateġija tagħha ta' kontroll tas-sistemi nazzjonali, il-livell ta' assigurazzjoni li tista' tikseb mill-korpi nazzjonali ta' verifika.

(68)

Il-livell u l-intensità tal-kontrolli tal-Komunità għandhom ikunu proporzjonati għad-daqs tal-kontribuzzjoni tal-Komunità. Fejn Stat Membru jkun dak li qed jipprovdi l-aktar għall-finanzjament ta' programm, huwa xieraq li dak l-Istat Membru jkun jista' jagħżel li jorganizza ċerti elementi ta' l-arranġamenti ta' kontroll skond regoli nazzjonali. F'dawn l-istess ċirkostanzi, huwa meħtieġ li jiġi stabbilit li l-Kummissjoni tiddistingwi l-mezzi li bihom l-Istati Membri għandhom iwettqu l-funzjonijiet ta' ċertifikazzjoni ta' l-infiq u ta' verifika tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll u li jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet li taħthom il-Kummissjoni tista' tillimita l-verifika tagħha stess u toqgħod fuq l-assigurazzjonijiet mogħtija mill-korpi nazzjonali.

(69)

Il-ħlas akkont fil-bidu tal-programmi operattivi jiżgura likwidità regolari li tħaffef il-ħlasijiet lill-benefiċjarji waqt l-implementazzjoni tal-programm operattiv. Għalhekk, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet għall-ħlas akkont għall-Fondi Strutturali ta' 5 % (għall-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea kif kostitwita qabel l-1 ta' Mejju 2004) u ta' 7 % (għall-Istati Membri li saru Membri ta' l-Unjoni Ewropea fi jew qabel l-2004), u għall-Fond ta' Koeżjoni ta' 7,5 % (għall-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea kif kostitwita qabel l-1 ta' Mejju 2004) u ta' 10,5 % (għall-Istati Membri li saru Membri ta' l-Unjoni Ewropea fi jew qabel l-2004), sabiex titħaffef l-implementazzjoni ta' programmi operattivi.

(70)

Flimkien mas-sospensjoni tal-ħlasijiet fejn tiġi individwata defiċjenza gravi fis-sistemi ta' ġestjoni u kontroll, għandu jkun hemm miżuri li permezz ta' delega jippermettu l-uffiċjal ta' awtorizzazzjoni jinterrompi l-ħlasijiet fejn ikun hemm provi li jissuġġerixxu nuqqas sinifikattiv fl-operazzjoni tajba ta' dawn is-sistemi.

(71)

Ir-regola dwar diżimpenn awtomatiku se tħaffef l-implementazzjoni tal-programmi. Għal dan il-għan, huwa xieraq li jiġu definiti arranġamenti għall-applikazzjoni tagħhom u l-partijiet ta' l-impenn tal-baġit li jistgħu jitħallew barra minnhom, partikolarment meta d-dewmien fl-implementazzjoni jirriżulta minn ċirkostanzi li jkunu indipendenti mill-parti konċernata, li jkunu abnormali jew imprevedibbli u li l-konsegwenzi tagħhom ma jkunux jistgħu jiġu evitati minkejja d-diliġenza murija.

(72)

Il-proċeduri ta' l-għeluq għandhom ikunu simplifikati billi tiġi offerta l-possibbiltà lil dawk l-Istati Membri li jkunu jridu hekk, skond l-iskeda li huma jagħżlu, li jagħlqu parzjalment programm operattiv fir-rigward ta' l-operazzjonijiet li jkunu tlestew; il-qafas xieraq sabiex isir dan għandu jingħata wkoll.

(73)

Il-miżuri meħtieġa għall-implementazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implementazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (13). Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri li jimplementaw dan ir-Regolament sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u jiġu ċċarati d-dispożizzjonijiet applikabbli għall-ġestjoni tal-programmi operattivi fir-rigward tal-kategorizzazzjoni tan-nefqa, l-inġinerija finanzjarja, il-ġestjoni u l-kontroll, l-iskambju elettroniku ta' data u l-pubbliċità wara li tingħata l-opinjoni tal-Kumitat ta' Koordinazzjoni tal-Fondi li jaġixxi bħala kumitat ta' ġestjoni. Huwa xieraq li l-Kummissjoni tippubblika lista ta' żoni eliġibbli għall-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea fl-applikazzjoni tal-kriterji stabbiliti f'dan ir-Regolament, il-linji gwida indikattivi dwar l-analiżi spejjeż-benefiċċju meħtieġa għat-tħejjija u għall-preżentazzjoni ta' proġetti maġġuri u għal proġetti li jiġġeneraw id-dħul, il-linji gwida indikattivi dwar il-valutazzjoni u l-lista ta' azzjonijiet eliġibbli taħt l-għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-Kumitat ta' Koordinazzjoni tal-Fondi li jaġixxi bħala kumitat konsultattiv,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

WERREJ

TITOLU 1

OBJETTIVI U REGOLI ĠENERALI DWAR L-GĦAJNUNA 36

KAPITOLU I

KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET 36

Artikolu 1

Suġġett 36

Artikolu 2

Definizzjonijiet 36

KAPITOLU II

OBJETTIVI U MISSJONIJIET 36

Artikolu 3

Objettivi 36

Artikolu 4

Strumenti u missjonijiet 37

KAPITOLU III

ELIĠIBBILTÀ ĠEOGRAFIKA 37

Artikolu 5

Konverġenza 37

Artikolu 6

Kompetittività Reġjonali u Impjiegi 38

Artikolu 7

Koperazzjoni Territorjali Ewropea 38

Artikolu 8

Sostenn transizzjonali 38

KAPITOLU IV

PRINĊIPJI TA' GĦAJNUNA 38

Artikolu 9

Komplementarjetà, konsistenza, koordinazzjoni u konformità 38

Artikolu 10

Programmazzjoni 39

Artikolu 11

Sħubija 39

Artikolu 12

Livell territorjali ta' intervent 39

Artikolu 13

Intervent proporzjonali 39

Artikolu 14

Ġestjoni kondiviża 39

Artikolu 15

Addizzjonalità 40

Artikolu 16

Ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u non-diskriminazzjoni 40

Artikolu 17

Żvilupp sostenibbli 40

KAPITOLU V

QAFAS FINANZJARJU 40

Artikolu 18

Riżorsi globali 40

Artikolu 19

Riżorsi għall-Objettiv ta' Konverġenza 41

Artikolu 20

Riżorsi għall-Objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi 41

Artikolu 21

Riżorsi għall-Objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea 41

Artikolu 22

Non-trasferibbiltà tar-riżorsi 42

Artikolu 23

Riżorsi għar-riżerva ta' prestazzjoni 42

Artikolu 24

Riżorsi għal għajnuna teknika 42

TITOLU II

APPROĊĊ STRATEĠIKU GĦAL KOEŻJONI 42

KAPITOLU I

LINJI GWIDA STRATEĠIĊI KOMUNITARJI DWAR IL-KOEŻJONI 42

Artikolu 25

Kontenut 42

Artikolu 26

Adozzjoni u reviżjoni 42

KAPITOLU II

QAFAS TA' REFERENZA STRATEĠIKU NAZZJONALI 43

Artikolu 27

Kontenut 43

Artikolu 28

Tħejjija u adozzjoni 43

KAPITOLU III

SEGWITU STRATEĠIKU 44

Artikolu 29

Rappurtar strateġiku mill-Istati Membri 44

Artikolu 30

Rappurtar strateġiku mill-Kummissjoni u dibattitu dwar il-politika ta' koeżjoni 44

Artikolu 31

Rapport ta' koeżjoni 44

TITOLU III

PROGRAMMAZZJONI 45

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI DWAR IL-FONDI STRUTTURALI U L-FOND TA' KOEŻJONI 45

Artikolu 32

Tħejjija u approvazzjoni ta' programmi operattivi 45

Artikolu 33

Reviżjoni ta' programmi operattivi 45

Artikolu 34

Karattru speċifiku tal-Fondi 45

Artikolu 35

Ambitu ġeografiku 45

Artikolu 36

Parteċipazzjoni mill-Bank Ewropew ta' l-Investment u l-Fond Ewropew ta' l-Investment 46

KAPITOLU II

IL-KONTENUT TAL-PROGRAMMAZZJONI 46

TAQSIMA 1

PROGRAMMI OPERATTIVI 46

Artikolu 37

Programmi operattivi għall-objettivi ta' Konverġenza u Kompetittività Reġjonali u Impjiegi 46

Artikolu 38

Programmi operattivi għall-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea 47

TAQSIMA 2

PROĠETTI MAĠĠURI 47

Artikolu 39

Kontenut 47

Artikolu 40

Informazzjoni preżentata lill-Kummissjoni 47

Artikolu 41

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 48

TAQSIMA 3

GĦOTJIET GLOBALI 48

Artikolu 42

Dispożizzjonijiet ġenerali 48

Artikolu 43

Regoli implementattivi 48

TAQSIMA 4

INĠINERIJA FINANZJARJA 48

Artikolu 44

Azzjonijiet ta' inġinerija finanzjarja 48

TAQSIMA 5

GĦAJNUNA TEKNIKA 49

Artikolu 45

Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni 49

Artikolu 46

Għajnuna teknika ta' l-Istati Membri 49

TITOLU IV

EFFIKAĊJA 50

KAPITOLU I

VALUTAZZJONI 50

Artikolu 47

Dispożizzjonijiet ġenerali 50

Artikolu 48

Responsabbiltà ta' Stati Membri 50

Artikolu 49

Responsabbiltà tal-Kummissjoni 50

KAPITOLU II

RIŻERVI 51

Artikolu 50

Riżerva ta' prestazzjoni nazzjonali 51

Artikolu 51

Riżerva ta' kontinġenza nazzjonali 51

TITOLU V

KONTRIBUT FINANZJARJU MILL-FONDI 51

KAPITOLU I

KONTRIBUT TAL-FONDI 51

Artikolu 52

Modulazzjoni tar-rati ta' kontribut 51

Artikolu 53

Kontribut mill-Fondi 51

Artikolu 54

Dispożizzjonijiet oħra 52

KAPITOLU II

PROĠETTI LI JIĠĠENERAW DĦUL 52

Artikolu 55

Proġetti li jiġġeneraw dħul 52

KAPITOLU III

ELIĠIBBILTÀ TAN-NEFQA 53

Artikolu 56

Eliġġibbiltà tan-nefqa 53

KAPITOLU IV

IT-TUL TA' ŻMIEN TA' L-OPERAZZJONIJIET 53

Artikolu 57

It-tul ta' żmien ta' l-operazzjonijiet 53

TITOLU VI

ĠESTJONI, MONITORAĠĠ U KONTROLLI 53

KAPITOLU I

SISTEMI TA' ĠESTJONI U KONTROLL 53

Artikolu 58

Prinċipji ġenerali tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll 53

Artikolu 59

In-nomina ta' l-awtoritajiet 54

Artikolu 60

Il-funzjonijiet ta' l-awtorità ta' ġestjoni 54

Artikolu 61

Il-funzjonijiet ta' l-awtorità ta' ċertifikazzjoni 55

Artikolu 62

Il-funzjonijiet ta' l-awtorità ta' verifika 55

KAPITOLU II

MONITORAĠĠ 56

Artikolu 63

Kumitat ta' monitoraġġ 56

Artikolu 64

Kompożizzjoni 56

Artikolu 65

Kompiti 56

Artikolu 66

Arranġamenti għall-monitoraġġ 56

Artikolu 67

Rapport annwali u rapport finali dwar l-implementazzjoni 56

Artikolu 68

Eżami annwali tal-programmi 57

KAPITOLU III

INFORMAZZJONI U PUBBLIĊITÀ 58

Artikolu 69

Informazzjoni u pubbliċità 58

KAPITOLU IV

RESPONSABBILTAJIET TA' L-ISTATI MEMBRI U TAL-KUMMISSJONI 58

TAQSIMA 1

RESPONSABBILTAJIET TA' L-ISTATI MEMBRI 58

Artikolu 70

Ġestjoni u kontroll 58

Artikolu 71

It-twaqqif ta' sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll 58

TAQSIMA 2

RESPONSABBILTÀ TAL-KUMMISSJONI 59

Artikolu 72

Responsabbiltà tal-Kummissjoni 59

Artikolu 73

Koperazzjoni ma' l-awtoritajiet ta' verifika ta' l-Istati Membri 59

TAQSIMA 3

PROPORZJONALITÀ FIL-KONTROLL TA' PROGRAMMI OPERATTIVI 59

Artikolu 74

Arranġamenti ta' kontroll proporzjonali 59

TITOLU VII

AMMINISTRAZZJONI FINANZJARJA 60

KAPITOLU I

AMMINISTRAZZJONI FINANZJARJA 60

TAQSIMA 1

IMPENJI TAL-BAĠIT 60

Artikolu 75

Impenji tal-baġit 60

TAQSIMA 2

REGOLI KOMUNI GĦALL-ĦLASIJIET 60

Artikolu 76

Regoli komuni għall-ħlasijiet 60

Artikolu 77

Regoli komuni sabiex jiġu kalkolati l-ħlasijiet interim u l-ħlasijiet tal-bilanċ finali 60

Artikolu 78

Dikjarazzjoni ta' nfiq 61

Artikolu 79

Akkumulazzjoni ta' pre-finanzjament u ta' ħlasijiet interim 61

Artikolu 80

L-interezza tal-ħlasijiet lill-benefiċjarji 62

Artikolu 81

L-użu ta' l-euro 62

TAQSIMA 3

PRE-FINANZJAMENT 62

Artikolu 82

Ħlas 62

Artikolu 83

Mgħax 62

Artikolu 84

Tneħħija 62

TAQSIMA 4

ĦLASIJIET INTERIM 63

Artikolu 85

Ħlasijiet interim 63

Artikolu 86

Aċċettabbiltà ta' l-applikazzjonijiet għall-ħlas 63

Artikolu 87

Data tal-preżentazzjoni ta' l-applikazzjonijiet għall-ħlas u d-dewmien fil-ħlas 63

TAQSIMA 5

GĦELUQ TAL-PROGRAMM U ĦLAS TAL-BILANĊI FINALI 63

Artikolu 88

Għeluq parzjali 63

Artikolu 89

Kondizzjonijiet għall-ħlas tal-bilanċ finali 63

Artikolu 90

Disponibbiltà ta' dokumenti 64

TAQSIMA 6

INTERRUZZJONI TAT-TERMINU PERENTORJU GĦALL-ĦLAS U SOSPENSJONI TA' ĦLASIJIET 64

Artikolu 91

Interruzzjoni tat-terminu perentorju għall-ħlas 64

Artikolu 92

Sospensjoni ta' ħlasijiet 64

TAQSIMA 7

DIŻIMPENN AWTOMATIKU 65

Artikolu 93

Prinċipji 65

Artikolu 94

Perjodu ta' interruzzjoni għal proġetti kbar u skemi ta' għajnuna 65

Artikolu 95

Perjodu ta' interruzzjoni għal proċedimenti legali u appelli amministrattivi 65

Artikolu 96

Eċċezzjonijiet għad-diżimpenn awtomatiku 65

Artikolu 97

Proċedura 65

KAPITOLU II

KORREZZJONIJIET FINANZJARJI 66

TAQSIMA 1

KORREZZJONI FINANZJARJA MILL-ISTATI MEMBRI 66

Artikolu 98

Korrezzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri 66

TAQSIMA 2

KORREZZJONIJIET FINANZJARJI MILL-KUMMISSJONI 66

Artikolu 99

Kriterji għall-korrezzjonijiet 66

Artikolu 100

Proċedura 66

Artikolu 101

Obbligi ta' Stati Membri 67

Artikolu 102

Rimbors 67

TITOLU VIII

KUMITATI 67

KAPITOLU I

KUMITAT TA' KOORDINAZZJONI TAL-FONDI 67

Artikolu 103

Kumitat u proċeduri 67

KAPITOLU II

KUMITAT TAĦT L-ARTIKOLU 147 TAT-TRATTAT 67

Artikolu 104

Kumitat taħt l-Artikolu 147 tat-Trattat 67

TITOLU IX

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI 68

Artikolu 105

Dispożizzjonijiet transizzjonali 68

Artikolu 106

Klawsola ta' reviżjoni 68

Artikolu 107

Taħsir 68

Artikolu 108

Dħul fis-seħħ 68

ANNESS I

Tqassim annwali ta' l-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-2007 sa l-2013 70

ANNESS II

Qafas Finanzjarju 71

ANNESS III

Limiti massimi applikabbli għal rati ta' ko-finanzjament 75

ANNESS IV

Kategoriji ta' nfiq 76

TITOLU I

OBJETTIVI U REGOLI ĠENERALI DWAR L-GĦAJNUNA

KAPITOLU I

Kamp ta' applikazzjoni u definizzjonijiet

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli ġenerali li jirregolaw il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FES) (minn hawn 'il quddiem imsejħa l-“Fondi Strutturali”) u l-Fond ta' Koeżjoni, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fir-Regolamenti (KE) Nru 1080/2006, (KE) Nru 1081/2006 u (KE) Nru 1084/2006.

Dan ir-Regolament jiddefinixxi l-objettivi li għalihom għandhom jikkontribwixxu l-Fondi Strutturali u l-Fond ta' Koeżjoni (minn hawn 'il quddiem imsejħa l-“Fondi”), il-kriterji sabiex l-Istati Membri u r-reġjuni jkunu eliġibbli taħt dawk il-Fondi, ir-riżorsi finanzjarji disponibbli u l-kriterji għall-allokazzjoni tagħhom.

Dan ir-Regolament jiddefinixxi l-kuntest għall-politika ta' koeżjoni, inkluż il-metodu għat-twaqqif tal-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni, il-qafas ta' referenza strateġika nazzjonali u l-proċess għall-eżami fil-livell Komunitarju.

Għal din il-fini, ir-Regolament jistabbilixxi l-prinċipji u r-regoli dwar is-sħubija, il-programmazzjoni, il-valutazzjoni, l-amministrazzjoni, inklużi l-amministrazzjoni finanzjarja, il-monitoraġġ u l-kontroll abbażi tar-responsabbiltajiet kondiviżi bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, it-termini li ġejjin għandhom ikollhom it-tifsiriet mogħtija lilhom hawnhekk:

1)

'programm operattiv': dokument preżentat mill-Istat Membru u adottat mill-Kummissjoni li jistabbilixxi strateġija ta' żvilupp b'sett koerenti ta' prijoritajiet li għandha titwettaq bl-għajnuna ta' Fond, jew, fil-każ ta' l-objettiv ta' Konverġenza, bl-għajnuna tal-Fond ta' Koeżjoni u tal-FEŻR;

2)

'assi prijoritarju': waħda mill-prijoritajiet ta' l-istrateġija fi programm operattiv li tinkludi grupp ta' operazzjonijiet li jkunu relatati u li jkollhom għanijiet speċifiċi li jistgħu jitkejlu;

3)

'operazzjoni': proġett jew grupp ta' proġetti magħżula mill-awtorità ta' ġestjoni tal-programm operattiv konċernat jew taħt ir-responsabbiltà tagħha skond kriterji stabbiliti mill-kumitat ta' monitoraġġ u implementati minn benefiċjarju wieħed jew aktar sabiex ikunu jistgħu jinkisbu l-għanijiet ta' l-assi prijoritarju li miegħu dan il-proġett ikollu x'jaqsam;

4)

'benefiċjarju': operatur, korp jew kumpannija, kemm jekk pubbliċi jew privati, responsabbli sabiex jinbdew jew jinbdew u jiġu implementati operazzjonijiet. Fil-kuntest ta' l-iskemi ta' għajnuna taħt l-Artikolu 87 tat-Trattat, il-benefiċjarji jkunu kumpanniji pubbliċi jew privati li jwettqu azzjoni individwali u jirċievu għajnuna pubblika;

5)

'infiq pubbliku': kull kontribuzzjoni pubblika għall-finanzjament ta' operazzjonijiet li l-oriġini tagħhom ikun il-baġit ta' l-Istat, ta' awtoritajiet reġjonali u lokali, tal-Komunitajiet Ewropej li tkun relatata mal-Fondi Strutturali u mal-Fond ta' Koeżjoni u kwalunkwe nfiq simili ieħor. Kull kontibuzzjoni għall-finanzjament ta' operazzjonijiet li joriġinaw mill-baġit ta' korpi regolati mid-dritt pubbliku jew ta' assoċjazżonijiet ta' waħda jew iżjed mill-awtoritajiet reġjonali jew lokali jew ta' korpi regolati mid-dritt pubbliku li jaġixxu konformement mad-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar il-koordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi, kuntratti ta' forniment pubbliku u kuntratti ta' servizz pubbliku (14) għandhom jiġu meqjusa bħala nfiq simili;

6)

'korp intermedju': kwalunkwe korp pubbliku jew privat jew servizz li jaġixxi taħt ir-responsabbiltà ta' awtorità ta' ġestjoni jew ta' ċertifikazzjoni, jew li jwettaq dmirijiet f'isem tali awtorità vis-à-vis benefiċjarji li jimplementaw l-operazzjonijiet;

7)

'irregolarità': kull ksur ta' dispożizzjoni tal-liġi Komunitarja li jirriżulta minn att jew ommissjoni minn operatur ekonomiku li għandu, jew li kieku jkollu, l-effett li jippreġudika l-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea billi tiġi addebitata nefqa mhux ġustifikata lill-baġit ġenerali.

KAPITOLU II

Objettivi u missjonijiet

Artikolu 3

Objettivi

1.   L-azzjoni meħuda mill-Komunità taħt l-Artikolu 158 tat-Trattat għandha tkun imfassla sabiex issaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali ta' l-Unjoni Ewropea mkabbra sabiex jitmexxa 'l quddiem l-iżvilupp armonjuż, bilanċjat u sostenibbli tal-Komunità. Din l-azzjoni għandha tittieħed bl-għajnuna tal-Fondi, tal-Bank Ewropew ta' l-Investment (BEI) u strumenti finanzjarji oħra eżistenti. Hija għandha tkun immirata sabiex tnaqqas id-disparitajiet ekonomiċi, soċjali u territorjali li żviluppaw b'mod partikolari f'pajjiżi u reġjuni li l-iżvilupp tagħhom għadu lura u b'rabta mar-ristrutturazzjoni ekonomika u soċjali u max-xjuħija tal-popolazzjoni.

L-azzjoni meħuda taħt il-Fondi għandha tinkorpora, fil-livelli nazzjonali u reġjonali, il-prijoritajiet Komunitarji favur żvilupp sostenibbli billi jissaħħu t-tkabbir, il-kompetittività, l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali, kif ukoll bil-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità ta' l-ambjent.

2.   Għal dak il-għan, il-FEŻR, l-FES, il-Fond ta' Koeżjoni, il-BEI u l-istrumenti finanzjarji Komunitarji eżistenti l-oħra għandhom kull wieħed jikkontribwixxu bil-mod dovut lejn il-kisba tat-tliet objettivi li ġejjin:

(a)

l-objettiv ta' Konverġenza, li għandu jkun immirat li jħaffef il-konverġenza ta' l-Istati Membri u r-reġjuni l-inqas żviluppati billi jiġu mtejba l-kondizzjonijiet għat-tkabbir u l-impjiegi permezz ta' żieda u titjib fil-kwalità ta' l-investment f'kapital fiżiku u uman, ta' l-iżvilupp ta' l-innovazzjoni u tas-soċjetà tat-tagħrif, ta' l-adattabbiltà għal bidliet ekonomiċi u soċjali, tal-protezzjoni u t-titjib ta' l-ambjent, u ta' l-effiċjenza amministrattiva. Dan l-objettiv għandu jikkostitwixxi l-prijorità tal-Fondi;

(b)

l-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi li għandu, barra r-reġjuni l-anqas żviluppati, ikun immirat lejn it-tisħiħ tal-kompetittività u ta' l-attrazzjoni tar-reġjuni kif ukoll ta' l-impjiegi billi jantiċipa l-bidliet ekonomiċi u soċjali, inklużi dawk marbuta mal-ftuħ tal-kummerċ, billi jżid u jtejjeb il-kwalità ta' l-investiment fil-kapital uman, permezz ta' l-innovazzjoni u l-promozzjoni tas-soċjetà tat-tagħrif, ta' l-imprenditorjat, tal-protezzjoni u tat-titjib ta' l-ambjent, u t-titjib ta' l-aċċessibbiltà, ta' l-adattabbiltà tal-ħaddiema u tan-negozji kif ukoll l-iżvilupp ta' swieq inklużivi ta' impjiegi; u

(ċ)

l-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea li għandu jkun immirat lejn it-tisħiħ tal-koperazzjoni transkonfinali permezz ta' inizjattivi lokali u reġjonali konġunti, it-tisħiħ tal-koperazzjoni transnazzjonali permezz ta' azzjonijiet li jwasslu għal żvilupp territorjali integrat marbut mal-prijoritajiet Komunitarji, u t-tisħiħ tal-koperazzjoni interreġjonali u l-iskambju ta' esperjenzi fil-livell territorjali xieraq.

3.   Taħt it-tliet objettivi msemmija fil-paragrafu 2, l-għajnuna mill-Fondi għandha, skond in-natura tagħhom, tqis il-karatteristiċi ekonomiċi u soċjali speċifiċi, min-naħa waħda, u l-karatteristiċi territorjali speċifiċi, min-naħa l-oħra. L-għajnuna għandha, b'mod dovut, issostni l-iżvilupp urban sostenibbli b'mod partikolari bħala parti mill-iżvilupp reġjonali u t-tiġdid taż-żoni rurali u taż-żoni li jiddependu fuq is-sajd permezz tad-diversifikazzjoni ekonomika. L-għajnuna għandha ssostni wkoll dawk iż-żoni milqutin minn żvantaġġi ġeografiċi jew naturali li jkomplu jkabbru l-problemi ta' żvilupp, b'mod partikolari fir-reġjuni l-aktar estremi kif imsemmija fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat kif ukoll l-inħawi tat-Tramuntana li għandhom densità baxxa ħafna ta' popolazzjoni, ċerti gżejjer u Stati Membri gżejjer, u żoni muntanjużi.

Artikolu 4

Strumenti u missjonijiet

1.   Il-Fondi għandhom jikkontribwixxu, kull wieħed skond id-dispożizzjonijiet speċifiċi li jirregolawh, lejn il-kisba tat-tliet objettivi msemmija fl-Artikolu 3(2) kif ġej:

(a)

l-objettiv ta' Konverġenza: il-FEŻR, il-FES u l-Fond ta' Koeżjoni;

(b)

l-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi: il-FEŻR u l-FES;

(ċ)

l-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea: il-FEŻR.

2.   Il-Fond ta' Koeżjoni għandu wkoll jintervjeni f'dawk ir-reġjuni mhux eliġibbli għal sostenn mill-objettiv ta' Konverġenza taħt il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 5 (1) li jappartjenu lil:

(a)

Stat Membru eliġibbli għal sostenn mill-Fond ta' Koeżjoni taħt il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 5(2) u

(b)

Stat Membru eliġibbli għal sostenn mill-Fond ta' Koeżjoni taħt il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 8(3).

3.   Il-Fondi għandhom jikkontribwixxu lejn il-finanzjament ta' għajnuna teknika fuq l-inizjattiva ta' l-Istati Membri u l-Kummissjoni.

KAPITOLU III

Eliġibbiltà ġeografika

Artikolu 5

Konverġenza

1.   Ir-reġjuni eliġibbli għal finanzjament mill-Fondi Strutturali taħt l-objettiv ta' Konverġenza għandhom ikunu r-reġjuni li jikkorrispondu għal-livell 2 tal-klassifikazzjoni komuni ta' l-unitajiet territorjali għall-finijiet statistiċi (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “livell NUTS 2”) fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 li l-prodott gross domestiku (PGD) per capita tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' saħħa ta' akkwisti u kalkolat abbażi tal-figuri tal-Komunità għall-perjodu 2000-2002, huwa anqas minn 75 % tal-medja PGD ta' l-UE 25 għall-istess perjodu ta' referenza.

2.   L-Istati Membri eliġibbli għal finanzjament mill-Fond tal-Koeżjoni għandhom ikunu dawk li d-dħul gross nazzjonali (GNI) per capita tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' saħħa ta' akkwisti u kalkolat abbażi taċ-ċifri tal-Komunità għall-perjodu 2001-2003, ikun inqas minn 90 % tal-medja tal-GNI ta' l-UE 25 u li jkollhom programm sabiex jilħqu l-kondizzjonijiet tal-konverġenza ekonomika msemmija fl-Artikolu 104 tat-Trattat.

3.   Immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tadotta lista ta' reġjuni li jissodisfaw il-kriterji taħt il-paragrafu 1 u ta' Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji taħt il-paragrafu 2. Din il-lista għandha tkun valida mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013.

L-eliġibbiltà ta' Stati Membri għall-Fond ta' Koeżjoni għandha tkun riveduta fl-2010 abbażi tal-figuri Komunitarji tal-GNI għall-UE 25.

Artikolu 6

Kompetittività Reġjonali u Impjiegi

Ir-reġjuni eliġibbli għal finanzjament mill-Fondi Strutturali taħt l-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi għandhom ikunu dawk li mhumiex koperti bl-Artikolu 5(1) u 8(1) u (2).

Meta jippreżenta l-qafas ta' referenza strateġika nazzjonali msemmi fl-Artikolu 27, kull Stat Membru konċernat għandu jindika r-reġjuni tal-livell NUTS 1 jew tal-livell NUTS 2 li għalihom sejjer jippreżenta programm għall-finanzjament mill-FEŻR.

Artikolu 7

Koperazzjomi Territorjali Ewropea

1.   Għall-fini tal-koperazzjoni transkonfinali, ir-reġjuni tal-Komunità tal-livell NUTS 3 tul il-fruntieri interni kollha u ċerti fruntieri esterni fuq l-art u r-reġjuni kollha tal-Komunità tal-livell NUTS 3 tul il-fruntieri marittimi separati, bħala regola ġenerali, b'massimu ta' 150 kilometru għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament, b'kont meħud ta' aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex ikunu żgurati l-koerenza u l-kontinwità ta' l-azzjoni ta' koperazzjoni.

Immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tadotta, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(2), il-lista tar-reġjuni eliġibbli. Din il-lista għandha tkun valida mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013.

2.   Għall-finijiet tal-koperazzjoni transnazzjonali, il-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(2), għandha tadotta l-lista taż-żoni transnazzjonali eliġibbli mqassma skond il-programm. Din il-lista għandha tkun valida mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013.

3.   Għall-finijiet tal-koperazzjoni interreġjonali, tan-networks ta' koperazzjoni u ta' l-iskambju ta' esperjenza, għandu jkun eliġibbli t-territorju kollu tal-Komunità.

Artikolu 8

Sostenn transizzjonali

1.   Ir-reġjuni tal-livell NUTS 2 li kienu jkunu eliġibbli għall-istatus ta' l-objettiv ta' Konverġenza taħt l-Artikolu 5(1) li kieku l-limitu ta' eliġibbiltà baqa' 75 % tal-medja PGD ta' l-UE 15, iżda li jitilfu l-eliġibbiltà minħabba li l-livell tal-PGD nominali per capita jaqbeż il-75 % tal-PGD medju ta' l-UE 25, meqjus u kalkolat skond l-Artikolu 5(1), għandhom ikunu eliġibbli, fuq bażi transizzjonali u speċifika, għal finanzjament mill-Fondi Strutturali taħt l-objettiv ta' Konverġenza.

2.   Ir-reġjuni tal-livell NUTS 2 koperti totalment bl-Objettiv 1 fl-2006 taħt l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999 li l-livell tal-PGD nominali per capita tagħhom, meqjus u kalkolat skond l-Artikolu 5(1), ser jaqbeż il-75 % tal-PGD medju ta' l-UE 15 għandhom ikunu eliġibbli, fuq bażi transizzjonali u speċifika, għal finanzjament mill-Fondi Strutturali taħt l-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi.

Fir-rikonoxximent li abbażi taċ-ċifri riveduti għall-perjodu 1997-1999 Ċipru kellu jkun eliġibbli għall-Objettiv 1 fl-2004-2006, Ċipru għandu jibbenifika fl-2007–2013 mill-finanzjament transizzjonali applikabbli għar-reġjuni msemmija fl-ewwel subparagrafu.

3.   L-Istati Membri għal finanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni fl-2006 li kienu jibqgħu jkunu eliġibbli li kieku l-limitu ta' eliġibbiltà baqa' 90 % tal-GNI medju ta' l-UE 15, iżda li jitilfu l-eliġibbiltà minħabba li l-GNI per capita nominali ser jaqbeż id-90 % tal-GNI medju ta' l-UE 25, meqjus u kalkolat skond l-Artikolu 5(2), għandhom ikunu eliġibbli, fuq bażi transizzjonali u speċifika, għal finanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni taħt l-objettiv ta' Konverġenza.

4.   Immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta' reġjuni li jissodisfaw il-kriterji taħt il-paragrafi 1 u 2 u ta' Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji taħt il-paragrafu 3. Din il-lista għandha tkun valida mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013.

KAPITOLU IV

Prinċipji ta' għajnuna

Artikolu 9

Komplementarjetà, konsistenza, koordinazzjoni u konformità

1.   Il-Fondi għandhom jipprovdu għajnuna li tikkomplementa l-azzjonijiet nazzjonali, inklużi azzjonijiet fil-livelli reġjonali u lokali, u jintegraw fihom il-prijoritajiet Komunitarji.

2.   Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-għajnuna mill-Fondi tkun konsistenti ma' l-attivitajiet, il-linji politiċi u l-prijoritajiet Komunitarji u komplementari għal strumenti finanzjarji oħrajn tal-Komunità. Din il-konsistenza u din il-komplementarjetà għandhom jiġu indikati b'mod partikolari fil-linji gwida Komunitarji dwar il-koeżjoni, fil-qafas ta' referenza strateġika nazzjonali u fil-programmi operattivi.

3.   L-għajnuna ko-finanzjata mill-Fondi għandha timmira lejn il-prijoritajiet ta' l-Unjoni Ewropea li jiġu promossi l-kompetittività u jinħolqu l-impjiegi, inkluż li jintlaħqu l-objettivi tal-Linji Gwida Integrati għat-Tkabbir u għall-Impjiegi (2005 sa 2008) kif stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/600/KE (15). Għal dan il-għan, skond ir-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li 60 % ta' l-infiq għall-objettiv ta' Konverġenza u 75 % ta' l-infiq għall-objettiv tal-Kompetittività Reġjonali u Impjiegi għall-Istati Membri kollha ta' l-Unjoni Ewropea kif kostitwiti qabel l-1 ta' Mejju 2004 jiġu stabbiliti għall-prijoritajiet imsemmija hawn fuq. Dawn il-miri, ibbażati fuq il-kategoriji ta' nfiq fl-Anness IV għandhom japplikaw bħala medja tul il-perjodu kollu tal-programmazzjoni.

Bil-ħsieb li jiġi żgurat li jittieħed kont taċ-ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi, inkluż il-prijoritajiet identifikati fil-programm ta' riforma nazzjonali ta' kull Stat Membru konċernat, il-Kummissjoni u dak l-Istat Membru jistgħu jiddeċiedu li jikkomplementaw b'mod xieraq il-lista ta' kategoriji ta' l-Anness IV.

Kull Stat Membru konċernat għandu jikkontribwixxi għal dawn il-miri.

Fuq l-inizjattiva tagħhom stess, l-Istati Membri li saru Membri ta' l-Unjoni Ewropea fi jew wara l-2004 jistgħu jiddeċiedu li japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet.

4.   Skond ir-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni bejn l-għajnuna mill-Fondi, mill-FAEŻR, mill-FES, u l-interventi tal-BEI u ta' strumenti finanzjarji eżistenti oħra.

5.   L-operazzjonijiet finanzjati mill-Fondi għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat u ta' atti adottati taħtu.

Artikolu 10

Programmazzjoni

L-objettivi tal-Fondi għandhom jitwettqu fil-qafas ta' sistema ta' programmazzjoni pluriennali organizzata f'diversi stadji li jinkludu l-identifikazzjoni tal-prijoritajiet, il-finanzjament, u sistema ta' ġestjoni u kontroll.

Artikolu 11

Sħubija

1.   L-objettivi tal-Fondi għandhom jitwettqu fil-qafas ta' koperazzjoni mill-qrib (minn hawn 'il quddiem imsejħa “sħubija”), bejn il-Kummissjoni u kull Stat Membru. Kull Stat Membru għandu jorganizza, fejn dan ikun xieraq u skond ir-regoli u l-prattika nazzjonali attwali, sħubija ma' awtoritajiet u korpi bħal:

(a)

l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

(b)

l-imsieħba ekonomiċi u soċjali;

(ċ)

kwalunkwe korp ieħor kompetenti li jirrappreżenta s-soċjetà ċivili, imsieħba ambjentali, organizzazzjonijiet mhux governattivi, u korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.

Kull Stat Membru għandu jinnomina l-imsieħba l-aktar rappreżentattivi fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali u fis-setturi ekonomiċi, soċjali, ambjentali jew oħrajn (minn hawn 'il quddiem imsejħa “imsieħba”), skond ir-regoli u l-prattika nazzjonali, b'kont meħud tal-ħtieġa tal-promozzjoni ta' l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u l-iżvilupp sostenibbli permezz ta' l-integrazzjoni tal-ħtiġijiet tal-protezzjoni u t-titjib ta' l-ambjent.

2.   Is-sħubija għandha titwettaq f'konformità sħiħa mas-setgħat istituzzjonali, legali u finanzjarji rispettivi ta' kull kategorija ta' msieħba kif definiti fil-paragrafu 1.

Is-sħubija għandha tkopri t-tħejjija, l-implementazzjoni, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni ta' programmi operattivi. L-Istati Membri għandhom jinvolvu, fejn xieraq, lil kull wieħed mill-imsieħba relevanti, u b'mod partikolari r-reġjuni, fl-istadji differenti ta' programmazzjoni fil-limitu ta' żmien stabbilit għal kull stadju.

3.   Kull sena l-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-imsieħba ekonomiċi u soċjali fil-livell Ewropew dwar l-għajnuna mill-Fondi.

Artikolu 12

Livell territorjali ta' l-implementazzjoni

L-implementazzjoni tal-programmi operattivi msemmija fl-Artikolu 32 għandha tkun ir-responsabbiltà ta' l-Istati Membri fil-livell territorjali xieraq, skond is-sistema istituzzjonali speċifika għal kull Stat Membru. Dik ir-responsabbiltà għandha tiġi eżerċitata skond dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Intervent proporzjonali

1.   Ir-riżorsi finanzjarji u amministrattivi użati mill-Kummissjoni u l-Istati Membri fl-implementazzjoni tal-fondi fir-rigward ta':

(a)

l-għażla ta' indikaturi previsti fl-Artikolu 37(1)(ċ);

(b)

il-valutazzjoni taħt l-Artikoli 47 u 48;

(ċ)

il-prinċipji ġenerali ta' sistemi ta' ġestjoni u kontroll imsemmija fl-Artikolu 58(e) u (f).

(d)

ir-rappurtar kif imsemmi fl-Artikolu 67,

għandhom ikunu proporzjonali għall-ammont totali tan-nefqa pubblika allokata għal programm operattiv.

2.   Addizzjonalment, huma stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-proporzjonalità fir-rigward ta' kontrolli fl-Artikolu 74 ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 14

Ġestjoni kondiviża

1.   Il-budget ta' l-Unjoni Ewropea allokat lill-Fondi għandu jiġi implementat fil-qafas ta' ġestjoni kondiviża bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni, skond l-Artikolu 53(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (16), ħlief għall-għajnuna teknika msemmija fl-Artikolu 45 ta' dan ir-Regolament.

Il-prinċipju ta' amministrazzjoni finanzjarja tajba għandu jiġi applikat skond l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002.

2.   Il-Kummissjoni teżerċita r-responsabbiltà tagħha għall-implementazzjoni tal-budget ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea bil-modi li ġejjin:

(a)

il-Kummissjoni għandha tivverifika l-eżistenza u l-funzjonament tajjeb tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll fl-Istati Membri skond il-proċeduri deskritti fl-Artikoli 71, 72 u 73;

(b)

il-Kummissjoni għandha tinterrompi l-perjodu ta' skadenza għall-ħlas jew tissospendi l-ħlasijiet kollha jew parti minnhom skond l-Artikoli 91 u 92 jekk is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll nazzjonali ma jiffunzjonawx, u għandha tapplika kull korrezzjoni finanzjarja oħra meħtieġa, skond il-proċeduri deskritti fl-Artikoli 100 u 101;

(ċ)

il-Kummissjoni għandha tivverifika r-rimborżi ta' ħlasijiet akkont u tiddiżimpenja awtomatikament impenji tal-budget skond il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 82(2) u fl-Artikoli 93 sa 97.

Artikolu 15

Addizzjonalità

1.   Kontribuzzjonijiet mill-Fondi Strutturali m'għandhomx jissostitwixxu l-infiq strutturali pubblika jew ekwivalenti minn xi Stat Membru.

2.   Għar-reġjuni koperti bl-objettiv ta' Konverġenza, il-Kummissjoni u l-Istat Membru għandhom jiddeterminaw il-livell ta' nfiq strutturali pubbliku jew ekwivalenti li l-Istat Membru għandu jżomm fir-reġjuni kollha konċernati matul il-perjodu ta' programmazzjoni.

Il-livell ta' nfiq minn Stat Membru għandu jkun wieħed mill-elementi kopert fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-qafas ta' referenza strateġiku nazzjonali msemmi fl-Artikolu 28(3). Il-karta metodoloġika tal-Kummissjoni, adottata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(3), għandha tipprovdi gwida.

3.   Bħala regola ġenerali, il-livell ta' l-infiq msemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun mill-inqas ugwali għall-ammont tan-nefqa medja ta' kull sena f'termini reali li jkun intlaħaq matul il-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti.

Barra minn hekk, il-livell ta' l-infiq għandu jkun stabbilit b'referenza għall-kondizzjonijiet makroekonomiċi ġenerali li fihom ikun sar il-finanzjament u b'kont meħud ta' ċerti sitwazzjonijiet ekonomiċi speċifiċi jew eċċezzjonali, bħall-privatizzazzjonijiet kif ukoll livell eċċezzjonali ta' nfiq strutturali pubbliku jew ekwivalenti li jkunu saru mill-Istat Membru matul il-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti.

4.   Għall-objettiv ta' Konverġenza, il-Kummissjoni għandha, f'koperazzjoni ma' kull Stat Membru, tivverifika l-addizzjonalità f'nofs it-term fl-2011. Bħala parti mill-verifika ta' nofs it-term, il-Kummissjoni, f'konsultazzjoni ma' l-Istat Membru tista' tiddeċiedi li timmodifika l-livell meħtieġ ta' l-infiq strutturali jekk is-sitwazzjoni ekonomika fl-Istat Membru konċernat tkun inbidlet b'mod sinifikattiv minn dik eżistenti fil-mument tad-determinazzjoni tal-livell ta' l-infiq strutturali pubbliku jew ekwivalenti msemmi fil-paragrafu 2. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 28(3) għandha tiġi emendata sabiex tirrifletti dan l-aġġustament.

Għall-objettiv ta' Konverġenza l-Kummissjoni għandha, f'koperazzjoni ma' kull Stat Membru, tivverifika l-addizzjonalità ex-post fil-31 ta' Diċembru 2016.

L-Istat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni l-informazzjoni meħtieġa sabiex jippermetti l-verifika tal-konformità mal-livell ta' l-infiq strutturali pubbliku jew ekwivalenti determinat ex-ante. Fejn meħtieġ, għandhom jintużaw metodi ta' stima statistika.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-riżultati skond l-Istat Membru tal-verifika ta' l-addizzjonalità, inkluż il-metodoloġija u s-sorsi ta' informazzjoni wara l-konklużjoni ta' kull wieħed mit-tliet stadji ta' verifika.

Artikolu 16

Ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u non-diskriminazzjoni

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li jingħataw promozzjoni l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u l-perspettiva ta' l-integrazzjoni bejn is-sessi matul id-diversi stadji ta' l-implementazzjoni tal-Fondi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, fuq diżabbiltà, fuq l-età jew l-orjentazzjoni sesswali matul id-diversi stadji ta' l-implementazzjoni tal-Fondi u, b'mod partikolari, fl-aċċess għalihom. B'mod partikolari, l-aċċessibbiltà għal persuni b'diżabbiltà għandha tkun waħda mill-kriterji li għandhom jiġu osservati fid-definizzjoni ta' operazzjonijiet ko-finanzjati mill-Fondi u li tagħhom għandu jittieħed kont matul id-diversi stadji ta' l-implementazzjoni.

Artikolu 17

L-iżvilupp sostenibbli

L-objettivi tal-Fondi għandhom jiġu segwiti fil-qafas ta' żvilupp sostenibbli u l-promozzjoni Komunitarja tal-mira li jiġi mħares u mtejjeb l-ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 6 tat-Trattat.

KAPITOLU V

Qafas finanzjarju

Artikolu 18

Riżorsi globali

1.   Ir-riżorsi disponibbli għall-impenji mill-Fond għall-perjodu 2007 sa 2013 għandhom ikunu EUR 308 041 000 000 miljun bil-prezzijiet ta' l-2004 skond it-tqassim annwali muri fl-Anness I.

Għall-finijiet ta' programmazzjoni u ta' l-inklużjoni sussegwenti fil-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea, l-ammont imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jkun indiċizzat għal 2 % kull sena.

Ir-rendikont tar-riżorsi tal-baġit skond l-objettivi definiti fl-Artikolu 3(2) għandu jkun tali li jilħaq konċentrazzjoni sinifikattiva fuq ir-reġjuni ta' l-objettiv ta' Konverġenza.

2.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel tqassim indikattiv annwali skond l-Istati Membri skond il-kriterji u l-metodoloġija stabbiliti fl-Anness II mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 23 u 24.

3.   L-ammonti msemmija fil-paragrafi 12 sa 30 fl-Anness II għandhom jiġu inklużi fl-ammonti msemmija fl-Artikoli 19, 20 u 21 u għandhom jiġu identifikati b'mod ċar fid-dokumenti ta' programmazzjoni.

Artikolu 19

Riżorsi għall-objettiv ta' Konverġenza

Ir-riżorsi globali għall-objettiv ta' Konverġenza għandhom jammontaw għal 81,54 % tar-riżorsi msemmija fl-Artikolu 15(1) (jiġifieri total ta' EUR 251 163 134 221) u għandhom jitqassmu bejn il-komponenti differenti kif ġej:

(a)

70,51 % (jiġifieri total ta' EUR 177 083 601 004) għall-finanzjament imsemmi fl-Artikolu 5(1), bl-użu tal-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata ta' qgħad bħala l-kriterji għall-kalkolu tat-tqassim indikattiv skond l-Istat Membru;

(b)

4,99 % (jiġifieri total ta' EUR 12 521 289 405) għas-sostenn transizzjonali u speċifiku msemmi fl-Artikolu 8(1), bl-użu tal-popolazzjoni eliġibbli, tal-prosperità reġjonali, tal-prosperità nazzjonali u tar-rata ta' qgħad bħala l-kriterji għall-kalkolu tat-tqassim indikattiv skond l-Istat Membru;

(ċ)

23,22 % (jiġifieri total ta' EUR 58 308 243 811) għall-finanzjament imsemmi fl-Artikolu 5(2), bl-użu tal-popolazzjoni, tal-prosperità nazzjonali, u ta' l-êrja superfiċjali bħala l-kriterji għall-kalkolu tat-tqassim indikattiv skond l-Istat Membru;

(d)

1,29 % (jiġifieri total ta' EUR 3 250 000 000) għas-sostenn transizzjonali u speċifiku msemmi fl-Artikolu 8(3).

Artikolu 20

Riżorsi għall-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi

Ir-riżorsi globali għall-objettiv ta' “Kompetittività Reġjonali u Impjiegi” għandhom jammontaw għal 15,95 % tar-riżorsi msemmija fl-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 15 (jiġifieri total ta' EUR 49 127 784 318) u għandhom jitqassmu bejn il-komponenti differenti kif ġej:

(a)

78,86 % (jiġifieri total ta' EUR 38 742 477 688) għall-finanzjament imsemmi fl-Artikolu 6, bl-użu tal-popolazzjoni eliġibbli, tal-prosperità reġjonali, tar-rata tal-qgħad, tar-rata ta' impjiegi u tad-densità tal-popolazzjoni bħala l-kriterji għall-kalkolu tat-tqassim indikattiv skond l-Istat Membru; u

(b)

21,14 % (jiġifieri total ta' EUR 10 385 306 630) għas-sostenn transizzjonali u speċifiku msemmi fl-Artikolu 8(2), bl-użu tal-popolazzjoni eliġibbli, tal-prosperità reġjonali, tal-prosperità nazzjonali u tar-rata tal-qgħad bħala l-kriterji għall-kalkolu tat-tqassim indikattiv skond l-Istat Membru.

Artikolu 21

Riżorsi għall-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea

1.   Ir-riżorsi globali għall-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea għandhom jammontaw għal 2,52 % tar-riżorsi msemmija taħt l-Artikolu 15(1) (jiġifieri totali ta' EUR 7 750 081 461) u, eskluż l-ammont imsemmi fil-paragrafu 22 ta' l-Anness II, għandhom jiġu distribwiti bejn il-komponenti differenti kif ġej:

(a)

73,86 % (jiġifieri totali ta' EUR 5 576 358 149) għall-finanzjament tal-koperazzjoni transkonfinali kif imsemmija fl-Artikolu 7(1), bl-użu tal-popolazzjoni eliġibbli bħala l-kriterju għall-kalkolu tat-tqassim indikattiv skond l-Istat Membru;

(b)

20,95 % (jiġifieri totali ta' EUR 1 581 720 322) għall-finanzjament tal-koperazzjoni transnazzjonali kif msemmija fl-Artikolu 7(2), bl-użu tal-popolazzjoni eliġibbli bħala l-kriterju għall-kalkolu tat-tqassim indikattiv skond l-Istat Membru;

(ċ)

5,19 % (jiġifieri totali ta' EUR 392 002 991) għall-finanzjament tal-koperazzjoni interreġjonali, tan-networks ta' koperazzjoni u ta' l-iskambju ta' esperjenza msemmija fl-Artikolu 7(3).

2.   Il-kontribuzzjoni mill-FEŻR għall-programmi transkonfinali u tal-baċini marini taħt l-Istrument tal-Viċinat u Sħubija Ewropej u għall-programmi transkonfinali taħt l-Istrument għall-Għajnuna ta' Qabel l-Adeżjoni skond bir-Regolament (KE) Nru 1085/2006għandha tkun EUR 813 966 000, bħala riżultat ta' l-indikazzjoni ta' kull Stat Membru konċernat, imnaqqsa mill-allokazzjonijiet tagħhom taħt il-paragrafu 1(a). Dawn il-kontribuzzjonijiet tal-FEŻR m'għandhomx ikunu suġġetti għal allokazzjoni mill-ġdid bejn l-Istati Membri konċernati.

3.   Il-kontribuzzjoni mill-FEŻR għall kull programm transkonfinali u tal-baċini marini taħt l-istrumenti msemmija fil-paragrafu 2 għandha tingħata sakemm il-kontribuzzjoni minn tali strumenti għal kull tali programm tkun mill-inqas ekwivalenti għall-kontribuzzjoni mill-FEŻR. Madankollu, din l-ekwivalenza għandha tkun suġġetta għal ammont massimu ta' EUR 465 690 000 taħt l-Istrument tal-Viċinat u Sħubija Ewropej u ta' EUR 243 782 000 taħt l-Istrument ta' Għajnuna għall-Qabel l-Adeżjoni.

4.   L-approprjazzjonijiet annwali li jikkorrispondu għall-kontribut mill-FEŻR imsemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu mdaħħla fil-linji relevanti tal-budget għat-taqsima transkonfinali ta' l-istrumenti msemmija fil-paragrafu 2 ma' l-eżerċizzju tal-budget ta' l-2007.

5.   Fl-2008 u fl-2009, il-kontribuzzjoni annwali mill-FEŻR imsemmija fil-paragrafu 2 li għaliha ma jkun ġie preżentat, sa mhux aktar tard mitt-30 ta' Ġunju, lill-Kummissjoni l-ebda programm operattiv taħt it-taqsimiet transkonfinali u tal-baċini marini ta' l-istrumenti msemmija fil-paragrafu 2, għandha konsegwentement issir disponibbli lill-Istati Membri konċernati għall-finanzjament tal-koperazzjoni transkonfinali taħt il-paragrafu 1(a), inkluża l-koperazzjoni fuq il-fruntieri esterni.

Jekk sat-30 ta' Ġunju 2010 u mhux aktar tard minn din id-data, ikun fadal programmi operattivi taħt it-taqsimiet transkonfinali u tal-baċini marini msemmija fil-paragrafu 2 li jkunu għadhom ma ġewx preżentati lill-Kummissjoni, il-kontribuzzjoni sħiħa mill-FEŻR imsemmija fil-paragrafu 2 għas-snin li jifdal sa l-2013 għandha konsegwentement issir disponibbli lill-Istati Membri konċernati għall-finanzjament tal-koperazzjoni transkonfinali taħt il-paragrafu 1(a), inkluża l-koperazzjoni fuq il-fruntieri esterni.

6.   Jekk, wara l-adozzjoni mill-Kummissjoni tal-programmi transkonfinali u tal-baċini ta' l-ibħra msemmija fil-paragrafu 2, ikun meħtieġ il-waqfien ta' tali programmi minħabba li:

(a)

il-pajjiż imsieħeb ma jiffirmax il-ftehim ta' finanzjament sa tmiem is-sena wara l-adozzjoni tal-programm; jew

(b)

il-programm ma jistax jiġi implementat minħabba problemi li jiżviluppaw fir-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi parteċipanti;

il-kontribuzzjoni mill-FEŻR imsemmija fil-paragrafu 2 li tikkorrispondi għal pagamenti annwali li għadhom ma ġewx assenjati, għandha ssir disponibbli lill-Istati Membri konċernati, fuq talba tagħhom, għall-finanzjament tal-koperazzjoni transkonfinali taħt il-paragrafu 1(a), inkluża l-koperazzjoni fuq il-fruntieri esterni.

Artikolu 22

Non-trasferibbiltà tar-riżorsi

L-approprjazzjonijiet totali allokati mill-Istat Membru taħt kull wieħed mill-objettivi tal-Fondi u l-komponenti tagħhom m'għandhomx ikunu trasferibbli bejniethom.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, kull Stat Membru taħt l-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea jista' jitrasferixxi sa 15 % ta' l-allokazzjoni finanzjarja ta' wieħed mill-komponenti msemmija fl-Artikolu 21(1)(a) u (b) lill-ieħor.

Artikolu 23

Riżorsi għar-riżerva ta' prestazzjoni

It-3 % tar-riżorsi msemmija fl-Artikolu 19(a) u (b) u fl-Artikolu 20 jistgħu jiġu allokati skond l-Artikolu 50.

Artikolu 24

Riżorsi għal għajnuna teknika

Iż-0,25 % tar-riżorsi msemmija fl-Artikolu 18(1) għandhom jiġu dedikati għal għajnuna teknika għall-Kummissjoni kif definit fl-Artikolu 45.

TITOLU II

APPROĊĊ STRATEĠIKU GĦALL-KOEŻJONI

KAPITOLU I

Linji gwida strateġiċi komunitarji dwar il-koeżjoni

Artikolu 25

Kontenut

Il-Kunsill għandu jistabbilixxi fil-livell Komunitarju linji gwida strateġiċi konċiżi dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li jiddefinixxu qafas indikattiv għall-intervent tal-Fondi, b'kont meħud ta' linji politiċi Komunitarji relevanti oħra.

Għal kull wieħed mill-objettivi tal-Fondi, dawk il-linji gwida għandhom b'mod partikolari jagħtu effett lill-prijoritajiet Komunitarji bil-ħsieb li jiġi promoss l-iżvilupp bilanċjat, armonjuż u sostenibbli tal-Komunità imsemmi fl-Artikolu 3(1).

Dawk il-linji gwida għandhom jiġu stabbiliti b'kont meħud tal-linji gwida integrati, li jikkonsistu minn linji gwida ġenerali dwar il-politika ekonomika u linji gwida dwar l-impjiegi, adottati mill-Kunsill skond il-proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 99 u 128 tat-Trattat.

Artikolu 26

Adozzjoni u reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tipproponi, wara koperazzjoni mill-qrib ma' l-Istati Membri, il-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni msemmija fl-Artikolu 25 ta' dan ir-Regolament. Sa l-1 ta' Frar 2007, il-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni għandhom jiġu adottati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 161 tat-Trattat. Il-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea .

Il-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni jistgħu jkunu suġġetti, wara koperazzjoni mill-qrib ma' l-Istati Membri, għal reviżjoni ta' nofs it-term skond il-proċedura stabbilita fl-ewwel subparagrafu jekk dan ikun meħtieġ sabiex jittieħed kont ta' kwalunkwe bidla maġġuri fil-prijoritajiet Komunitarji.

Ir-reviżjoni ta' nofs it-term tal-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni m'għandhomx jimponu obbligu fuq l-Istati Membri sabiex jirrivedu l-programmi operattivi jew l-oqfsa ta' referenza strateġiċi nazzjonali tagħhom.

KAPITOLU II

Qafas ta' referenza strateġika nazzjonali

Artikolu 27

Kontenut

1.   L-Istati Membri għandhom jippreżentaw qafas ta' referenza strateġika nazzjonali li jiżgura li l-għajnuna mill-fondi tkun konsistenti mal-linji gwida strateġiċi dwar il-koeżjoni u li jidentifika l-konnessjoni bejn il-prijoritajiet Komunitarji min-naħa waħda u l-programm nazzjonali ta' riforma, min-naħa l-oħra.

2.   Kull qafas ta' referenza strateġika nazzjonali għandu jikkostitwixxi strument ta' referenza għat-tħejjija tal-programmazzjoni tal-Fondi.

3.   Il-qafas ta' referenza strateġika nazzjonali għandu japplika għall-objettiv ta' Konverġenza u għall-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi. Jista' japplika wkoll, jekk Stat Membru hekk jiddeċiedi, għall-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea, mingħajr preġudizzju għall-għażliet futuri ta' Stati Membri oħra konċernati.

4.   Il-qafas ta' referenza strateġika nazzjonali għandu jkun fih l-elementi li ġejjin:

(a)

analiżi tad-disparitajiet, id-dgħjufijiet u l-potenzjal ta' żvilupp, b'kont meħud tax-xejriet fl-ekonomija Ewropea u dinjija;

(b)

l-istrateġija magħżula abbażi ta' dik l-analiżi, inklużi l-prijoritajiet tematiċi u territorjali. Fejn xieraq dawn il-prjioritajiet għandhom jinkludu azzjonijiet relatati ma' l-iżvilupp urban sostenibbli, id-diversifikazzjoni ta' ekonomiji rurali u żoni dipendenti fuq is-sajd;

(ċ)

il-lista ta' programmi operattivi għall-objettivi ta' Konverġenza u ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi;

(d)

deskrizzjoni ta' kif l-infiq għall-objettivi ta' Konverġenza u Kompetittività Reġjonali u Impjiegi sejjer tikkontribwixxi għall-prijoritajiet ta' l-Unjoni Ewropea li jiġu promossi l-kompetittività u jinħolqu l-impjiegi, inkluż li jiġu sodisfatti l-objettivi tal-Linji Gwida Integrati għat-Tkabbir u għall-Impjiegi (2005 sa 2008) kif stabbiliti fl-Artikolu 9(3).

(e)

l-allokazzjoni annwali indikattiva minn kull Fond skond il-programm;

(f)

għar-reġjuni ta' l-objettiv ta' Konverġenza biss:

(i)

l-azzjoni prevista għat-tisħiħ ta' l-effiċjenza amministrattiva ta' l-Istat Membru;

(ii)

l-ammont ta' l-approprjazzjoni annwali totali previst taħt l-EAFRD u l-EFF;

(iii)

l-informazzjoni meħtieġa għall-verifika ex-ante dwar il-konformità mal-prinċipju ta' addizzjonalità msemmi fl-Artikolu 15;

(g)

għall-Istati Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni taħt l-Artikoli 5(2) u 8(3), l-informazzjoni dwar il-mekkaniżmi sabiex tiġi żgurata koperazzjoni bejn il-programmi operattivi nfushom u bejn dawn u l-FEŻR, il-FES, u fejn xieraq, l-interventi tal-BEI u ta' strumenti finanzjarji oħra eżistenti.

(5)   Barra minn hekk, il-qafas ta' referenza strateġika nazzjonali jista' jkun fih ukoll, fejn relevanti, l-elementi li ġejjin:

(a)

il-proċedura għall-koordinazzjoni bejn il-politika ta' koeżjoni tal-Komunità u l-linji politiċi nazzjonali, settorjali u reġjonali relevanti ta' l-Istat Membru konċernat;

(b)

għall-Istati Membri diversi minn dawk imsemmija fil-paragrafu 4(g), l-informazzjoni dwar il-mekkaniżmi għall-iżgurar tal-koordinazzjoni bejn il-programmi operattivi stess u bejn dawn u l-FAEŻR, il-FES, u l-interventi tal-BEI u ta' strumenti finanzjarji eżistenti oħrajn.

6.   L-informazzjoni li tinsab fil-qafas ta' referenza strateġika nazzjonali għandha tieħu kont ta' l-arranġamenti istituzzjonali speċifiċi ta' kull Stat Membru.

Artikolu 28

Tħejjija u adozzjoni

1.   Il-qafas ta' referenza strateġika nazzjonali għandu jitħejja mill-Istat Membru, wara li jiġu konsultati l-imsieħba relevanti kif imsemmi fl-Artikolu 10, skond il-proċedura li huwa jikkonsidra l-aktar xierqa u skond l-istruttura istituzzjonali tiegħu. Huwa għandu jkopri l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013.

L-Istat Membru għandu jħejji l-qafas ta' referenza strateġika fi djalogu mal-Kummissjoni, bil-ħsieb li jiġi żgurat approċċ komuni.

2.   Kull Stat Membru għandu jibgħat il-qafas ta' referenza strateġika lill-Kummissjoni fi żmien ħames xhur mill-adozzjoni tal-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni. Il-Kummissjoni għandha tieħu nota ta' l-istrateġija nazzjonali u t-temi prijoritarji magħżula għall-għajnuna mill-Fondi, u tagħmel dawk l-osservazzjonijiet kif tikkonsidra xieraq fi żmien tliet xhur mid-data tar-riċezzjoni tal-qafas.

L-Istat Membru jista' jippreżenta fl-istess ħin il-qafas ta' referenza strateġika nazzjonali u l-programmi operattivi msemmija fl-Artikolu 32.

3.   Qabel jew fl-istess waqt ta' l-adozzjoni tal-programmi operattivi msemmija fl-Artikolu 32(5), il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta lill-Istat Membru, għandha tieħu deċiżjoni li tkopri:

(a)

il-lista tal-programmi operattivi msemmija fl-Artikolu 27(4)(ċ);

(b)

l-allokazzjoni annwali indikattiva minn kull Fond skond kull programm imsemmi fl-Artikolu 27(4)(e)

(ċ)

għall-objettiv ta' Konverġenza biss, il-livell tan-nefqa li jiggarantixxi l-konformità mal-prinċipju ta' addizzjonalità msemmi fl-Artikolu 15 u l-azzjoni prevista għat-tisħiħ ta' l-effiċjenza amministrattiva kif imsemmi fl-Artikolu 27(4)(f)(i).

KAPITOLU III

Segwitu strateġiku

Artikolu 29

Rappurtar strateġiku mill-Istati Membri

1.   Għall-ewwel darba fl-2007, kull Stat Membru għandu jinkludi fir-rapport ta' implementazzjoni tal-programm nazzjonali tiegħu ta' riforma taqsima konċiża dwar il-kontribuzzjoni tal-programmi operattivi ko-finanzjati mill-Fondi lejn l-implementazzjoni tal- programm nazzjonali ta' riforma.

2.   Mhux aktar tard minn tmiem l-2009 u l-2012, l-Istati Membri għandhom jipprovdu rapport konċiż li jkun fih informazzjoni dwar il-kontribuzzjoni tal-programmi ko-finanzjati mill-Fondi

(a)

lejn l-implementazzjoni ta' l-objettivi tal-politika ta' koeżjoni kif stabbilita bit-Trattat;

(b)

lejn it-twettiq tal-kompiti tal-Fondi kif stabbiliti f'dan ir-Regolament;

(ċ)

lejn l-implementazzjoni tal-prijoritajiet dettaljati fil-linji gwida strateġiċi dwar il-koeżjoni msemmija fl-Artikolu 25 u speċifikati fil-prijoritajiet stabbiliti fil-qafas ta' referenza strateġika nazzjonali msemmija fl-Artikolu 27; u

(d)

lejn il-kisba ta' l-objettiv li tiġi promossa l-kompetittività u jinħolqu l-impjiegi u li jkun hemm ħidma sabiex jiġu sodisfatti l-objettivi tal-Linji Gwida Integrati għat-Tkabbir u għall-Impjiegi (2005 sa 2008) kif stabbiliti fl-Artikolu 9(3).

3.   Kull Stat Membru għandu jiddefinixxi l-kontenut tar-rapporti msemmija fil-paragrafu 2, bil-ħsieb li jiġu identifikati:

(a)

is-sitwazzjoni u x-xejriet soċjo-ekonomiċi;

(b)

il-kisbiet, l-isfidi u l-prospetti futuri rigward l-implementazzjoni ta' l-istrateġija miftiehma; u

(ċ)

eżempji ta' prattika tajba.

4.   Ir-referenzi għall-programm nazzjonali ta' riforma f'dan l-Artikolu għandhom jirrelataw għal-Linji Gwida Integrati għat-Tkabbir u għall-Impjiegi (2005 sa 2008) u għandhom japplikaw ugwalment għal kwalunkwe linji gwida ekwivalenti definiti mill-Kunsill Ewropew.

Artikolu 30

Rappurtar strateġiku mill-Kummissjoni u dibattitu dwar il-politika ta' koeżjoni

1.   Għall-ewwel darba fl-2008, u minn hemm 'il quddiem kull sena, il-Kummissjoni, fir-Rapport ta' Progress Annwali għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa għandha tinkludi taqsima li tagħti deskrizzjoni qasira tar-rapporti ta' l-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 29(1), b'mod partikolari dwar progress lejn il-kisba tal-prijoritajiet ta' l-Unjoni Ewropea li tiġi promossa l-kompetittività u li jinħolqu l-impjiegi, inkluż li jiġu sodisfatti l-objettivi tal-Linji Gwida Integrati għat-Tkabbir u għall-Impjiegi (2005 sa 2008) kif stabbilit fl-Artikolu 9(3).

2.   Fis-snin 2010 u 2013 u mhux aktar tard mill-1 ta' April, il-Kummissjoni għandha tipprepara rapport strateġiku li jagħti deskrizzjoni qasira tar-rapporti ta' l-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 29(2). Fejn ikun xieraq, dan ir-rapport għandu jiġi inkorporat bħala taqsima speċifika fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 159 tat-Trattat.

3.   Il-Kunsill għandu jeżamina r-rapport strateġiku msemmi fil-paragrafu 2 malajr kemm jista' jkun wara l-pubblikazzjoni tiegħu. Għandu jiġi preżentat lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, u dawn l-istituzzjonijiet għandhom jiġu mistiedna li jżommu dibattitu dwaru.

Artikolu 31

Rapport dwar il-koeżjoni

1.   Ir-rapport tal-Kummissjoni msemmi fl-Artikolu 159 tat-Trattat għandu jinkludi b'mod partikolari:

(a)

rekord tal-progress magħmul fil-koeżjoni ekonomika u soċjali, inklużi s-sitwazzjoni soċjo-ekonomika u l-iżvilupp tar-reġjuni, kif ukoll l-integrazzjoni tal-prijoritajiet Komunitarji;

(b)

rekord tar-rwol tal-Fondi, tal-BEI u ta' l-istrumenti finanzjarji l-oħra, kif ukoll l-effett tal-linji politiċi Komunitarji u nazzjonali l-oħra dwar il-progress magħmul.

2.   Ir-rapport għandu jkun fih ukoll, jekk meħtieġ:

(a)

kwalunkwe proposta dwar miżuri u linji politiċi Komunitarji li għandhom jiġu adottati sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali;

(b)

kwalunkwe aġġustament propost għal-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni meħtieġ sabiex jirrifletti bdil fil-politika Komunitarja.

TITOLU III

PROGRAMMAZZJONI

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-fondi strutturali u l-fond ta' koeżjoni

Artikolu 32

Tħejjija u approvazzjoni ta' programmi operattivi

1.   L-attivitajiet tal-Fondi fl-Istati Membri għandhom jieħdu l-forma ta' programmi operattivi fil-qafas ta' referenza strateġika nazzjonali. Kull programm operattiv għandu jkopri perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2007 u l-31 ta' Diċembru 2013. Programm operattiv għandu jkopri wieħed mit-tliet objettivi msemmija fl-Artikolu 3 biss, ħlief fejn ikun miftiehem mod ieħor bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru.

2.   Kull programm operattiv għandu jitfassal mill-Istat Membru jew minn kull awtorità maħtura mill-Istat Membru, f'koperazzjoni ma' l-imsieħba msemmija fl-Artikolu 11.

3.   L-Istat Membru għandu jippreżenta lill-Kummissjoni proposta għal programm operattiv li jkun fih il-komponenti kollha msemmija fl-Artikolu 37 kemm jista' jkun malajr, iżda mhux aktar tard minn ħames xhur wara l-adozzjoni tal-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 26.

4.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni tal-programm operattiv propost sabiex tiddetermina jekk huwa jagħtix kontribut għall-għanijiet u l-prijoritajiet tal-qafas ta' referenza strateġika nazzjonali u għal-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni. Fejn il-Kummissjoni, fi zmien xahrejn minn meta tkun irċeviet il-programm operattiv, tikkonsidra li programm operattiv ma jagħtix kontribut għall-kisba ta' l-objettivi tal-qafas ta' referenza strateġika nazzjonali u l-linji gwida strateġiċi dwar il-koeżjoni, hija tista' tistieden lill-Istat Membru sabiex jipprovdi l-informazzjoni addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, sabiex jirrivedi l-programm propost għaldaqstant.

5.   Il-Kummissjoni għandha tadotta kull programm operattiv kemm jista' jkun malajr, iżda mhux aktar tard minn erba' xhur wara l-preżentazzjoni formali tiegħu mill-Istat Membru, u mhux qabel l-ewwel ta' Jannar 2007.

Artikolu 33

Reviżjoni ta' programmi operattivi

1.   Fuq l-inizjattiva ta' l-Istat Membru jew tal-Kummissjoni bi ftehim ma' l-Istat Membru konċernat, il-programmi operattivi jistgħu jiġu eżaminati mill-ġdid u, jekk ikun meħtieġ, jiġi rivedut il-bqija tal-programm, f'wieħed jew aktar mill-każijiet li ġejjin:

(a)

wara bidliet soċjo-ekonomiċi sinifikattivi;

(b)

sabiex jittieħed kont akbar jew differenti ta' bidliet maġġuri fi prijoritajiet Komunitarji nazzjonali jew reġjonali;

(ċ)

fid-dawl tal-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 48(3); jew

(d)

wara diffikultajiet fl-implementazzjoni.

Jekk meħtieġ, programmi operattivi għandhom jiġu riveduti wara l-allokazzjoni tar-riżervi msemmija fl-Artikoli 50 u 51.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni dwar talba ħal reviżjoni ta' programmi operattivi mill-aktar fis iżda mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-preżentazzjoni formali tagħha mill-Istat Membru.

3.   Ir-reviżjoni ta' programmi operattivi m'għandhiex teħtieġ reviżjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 283).

Artikolu 34

Karattru speċifiku tal-Fondi

1.   Programmi operattivi għandhom jirċievu finanzjament minn Fond wieħed biss, ħlief kif ipprovdut mod ieħor fil-paragrafu 3.

2.   Mingħajr preġudizzju għad-derogi stabbiliti fir-regolamenti speċifiċi tal-Fondi, il-FEŻR u l-FES jistgħu jiffinanzjaw, b'mod komplementari u suġġett għal limitu ta' 10 % ta' finanzjament Komunitarju għal kull assi prijoritarju ta' programm operattiv, miżuri li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' għajnuna mill-Fond l-ieħor, sakemm dawn huma meħtieġa għall-implementazzjoni sodisfaċenti ta' l-operazzjoni u huma marbuta direttament miegħu.

3.   L-Istati Membri li jirċievu sostenn mill-Fond ta' Koeżjoni, il-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni għandhom jipprovdu b'mod konġunt għajnuna għal programmi operattivi fuq l-infrastruttura tat-trasport u l-ambjent, inklużi proġetti kbar.

Artikolu 35

Ambitu ġeografiku

1.   Programmi operattivi preżentati taħt l-objettiv ta' Konverġenza għandhom jitfasslu fil-livell ġeografiku xieraq u mill-inqas fil-livell NUTS 2.

Programmi operattivi preżentati taħt l-objettiv ta' Konverġenza b'kontribuzzjoni mill-Fond ta' Koeżjoni għandhom jitfasslu fil-livell nazzjonali,

2.   Programmi operattivi preżentati taħt l-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi għandhom jitfasslu fil-livell NUTS 1 jew fil-livell NUTS 2, skond is-sistema istituzzjonali speċifika għall-Istat Membru, għar-reġjuni li jgawdu minn finanzjament mill-FEŻR, ħlief fejn jiġi miftiehem mod ieħor bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru. Huma għandhom jitfasslu mill-Istat Membru fil-livell xieraq jekk dawn huma finanzjati mill-FES.

3.   Programmi operattivi preżentati taħt l-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea għal koperazzjoni transkonfinali għandhom jitfasslu għal kull fruntiera jew grupp ta' fruntieri permezz ta' raggruppament adatt fil-livell NUTS 3, inklużi l-enklavi. Programmi operattivi preżentati taħt l-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea għal koperazzjoni transnazzjonali għandhom jitfasslu fil-livell ta' kull żona ta' koperazzjoni transnazzjonali. Programmi ta' koperazzjoni inter-reġjonali u ta' skambju ta' esperjenza għandhom ikollhom x'jaqsmu mat-territorju kollu tal-Komunità.

Artikolu 36

Parteċipazzjoni mill-Bank Ewropew ta' l-Investment u l-Fond Ewropew ta' l-Investment

1.   Il-BEI u l-FEI jistgħu jipparteċipaw, skond il-modalitajiet stabbiliti fl-istatuti tagħhom, fil-programmazzjoni ta' l-għajnuna mill-Fondi.

2.   Il-BEI u l-FEI jistgħu, fuq talba ta' l-Istati Membri, jipparteċipaw fit-tħejjija ta' qafas ta' referenza strateġiku nazzjonali u fi programmi operattivi, kif ukoll f'attivitajiet relatati mat-tħejjija ta' proġetti, b'mod partikolari proġetti kbar, l-arranġament tal-finanzjament, u sħubiji bejn is-settur pubbliku u privat. L-Istat Membru, bi qbil mal-BEI u l-FEI, jista' jikkonċentra s-self mogħti fuq prijorità waħda jew aktar ta' programm operattiv, b'mod partikolari fl-oqsma ta' l-innovazzjoni u l-ekonomija tat-tagħrif, il-kapital uman, l-ambjent u proġetti ta' infrastruttura bażika.

3.   Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta lill-BEI u lill-FEI qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 28(3) u tal-programmi operattivi. Dik il-konsultazzjoni għandha tirrigwarda b'mod partikolari programmi operattivi li jkollhom lista indikattiva ta' proġetti kbar jew programmi li, minħabba n-natura tal-prijoritajiet tagħhom, huma adatti sabiex jimmobilizzaw self jew tipi oħra ta' finanzjament ibbażat fuq is-suq.

4.   Il-Kummissjoni tista', jekk tqis li huwa meħtieġ għall-valutazzjoni ta' proġetti kbar, titlob lill-BEI sabiex jeżamina l-kwalità teknika u l-vijabbiltà ekonomika u finanzjarja tal-proġetti konċernati, b'mod partikolari fir-rigward ta' l-azzjonijiet ta' inġinerija finanzjarja li ser jiġu implementati jew żviluppati.

5.   Il-Kummissjoni, fl-implementazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu, tista' tagħti għotja lill-BEI jew lill-FEI.

KAPITOLU II

Il-kontenut tal-programmazzjoni

Taqsima 1

Programmi operattivi

Artikolu 37

Programmi operattivi għall-objettivi ta' Konverġenza u ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi

1.   Il-programmi operattivi relatati ma' l-objettivi ta' Konverġenza u ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi għandhom jinkludu:

(a)

analiżi tas-sitwazzjoni tal-qasam jew is-settur eliġibbli f'termini ta' punti ta' forza u ta' dgħufija u l-istrateġija magħżula bħala rispons;

(b)

ġustifikazzjoni tal-prijoritjiet magħżula waqt li jittieħed kont tal-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar koeżjoni, il-qafas ta' referenza strateġika nazzjonali, kif ukoll ir-riżultati tal-valutazzjoni ex ante msemmija fl-Artikolu 48;

(ċ)

tagħrif dwar l-assi prijoritarji u l-miri speċifiċi tagħhom. Dawk il-miri għandhom jiġu kwantifikati bl-użu ta' numru limitat ta' indikaturi għall-output u r-riżultati, b'kont meħud tal-prinċipju ta' proporzjonalità. L-indikaturi għandhom jagħmluha possibbli li jitkejjel il-progress f'relazzjoni mas-sitwazzjoni bażilari u l-kisba tal-miri ta' l-assi prijoritarju;

(d)

għal finijiet ta' informazzjoni, tqassim indikattiv skond il-kategorija ta' l-użu programmat tal-kontribuzzjoni mill-Fondi għall-programm operattiv skond ir-regoli li jimplementaw ta' dan ir-Regolament adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(3)

(e)

pjan finanzjarju li jkollu fih żewġ tabelli:

(i)

tabella b'rendikont għal kull sena, skond l-Artikoli 52, 53 u 54, ta' l-ammont ta' l-approprjazzjoni finanzjarja totali prevista għall-kontribuzzjoni minn kull Fond. Il-pjan ta' finanzjament għandu juri b'mod separat fi ħdan il-kontribuzzjoni annwali totali mill-Fondi Strutturali l-approprjazzjonijiet ipprovduti għar-reġjuni li jirċievu sostenn transizzjonali. Il-kontribuzzjoni totali mill-Fondi previsti kull sena għandhom ikunu kompatibbli mal-qafas finanzjarju applikabbli b'kont meħud tat-tnaqqis gradwali stabbilit fil-paragrafu 6 ta' l-Anness II;

(ii)

tabella li tkun tispeċifika, għall-perjodu kollu ta' programmazzjoni, għall-programm operattiv u għal kull assi prijoritarju, l-ammont ta' l-approprjazzjoni finanzjarja totali tal-kontribuzzjoni tal-Komunità u r-rata ta' kontribuzzjoni mill-Fondi. Fejn b'konformità ma' l-Artikolu 53, il-kontraparti nazzjonali hija magħmula min-nefqa pubblika jew privata, it-tabella għandha tagħti t-tqassim indikattiv bejn il-komponenti pubbliċi u privati. Fejn skond l-Artikolu 53, il-kontraparti nazzjonali hija magħmula min-nefqa pubblika, it-tabella għandha tindika l-ammont tal-kontribuzzjoni pubblika nazzjonali. Din għandha turi, għall-informazzjoni, il-kontibuzzjoni tal-BEI u ta' l-istrumenti finanzjarji eżistenti l-oħra;

(f)

informazzjoni dwar il-komplementarjetà ma' miżuri finanzjati mill-FAEŻR u dawk finanzjati mill-FES, fejn relevanti;

(g)

id-dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni għall-programm operattiv, inklużi:

(i)

l-għażla mill-Istat Membru ta' l-entitajiet kollha msemmija fl-Artikolu 59 jew, jekk l-Istat Membru jeżerċita l-għażla prevista fl-Artikolu 74, l-għażla ta' korpi oħra u proċeduri skond ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 74;

(ii)

deskrizzjoni tas-sistemi ta' monitoraġġ u valutazzjoni;

(iii)

informazzjoni dwar il-korp kompetenti sabiex jirċievi l-ħlasijiet magħmula mill-Kummissjoni u l-korp jew il-korpi responsabbli sabiex jagħmlu ħlasijiet lill-benefiċjarji;

(iv)

definizzjoni tal-proċeduri għall-mobilizzazzjoni u ċ-ċirkulazzjoni ta' movimenti ta' fondi sabiex tiġi żgurata t-trasparenza tagħhom;

(v)

l-elementi mmirati sabiex jiġu żgurati l-pubbliċità u l-informazzjoni tal-programm operattiv kif imsemmi fl-Artikolu 69;

(vi)

deskrizzjoni tal-proċeduri miftiehma bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru għall-iskambju ta' data kompjuterizzata sabiex ikunu sodisfatti l-kriterji ta' ħlas, sorveljanza u valutazzjoni stabbiliti b'dan ir-Regolament;

(h)

lista indikattiva ta' proġetti kbar fis-sens ta' l-Artikolu 39, li huma mistennija li jiġu preżentati matul il-perjodu ta' programmazzjoni għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni.

2.   Il-programmi operattivi finanzjati b'mod konġunt mill-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni dwar it-trasport u l-ambjent għandu jkollhom assi prijoritarju speċifiku għal kull Fond u impenn speċifiku skond kull Fond.

3.   Mingħajr preġudizzju għat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1080/2006, kull programm operattiv taħt l-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi għandu jinkludi ġustifikazzjoni għall-konċentrazzjoni tematika, ġeografika u finanzjarja dwar il-prijoritajiet kif stabbiliti rispettivament fl-Artikolu 5 ta' dak ir-Regolament u fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1081/2006.

4.   Programmi operattivi finanzjati mill-FEŻR għandu jkun fihom minbarra l-objettivi ta' Konverġenza u ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi:

(a)

informazzjoni dwar l-approċċ għall-iżvilupp urban sostenibbli fejn ikun xieraq;

(b)

assi prijoritarji speċifiċi għall-miżuri finanzjati taħt l-allokazzjoni addizzjonali msemmija fil-paragrafu 20 ta' l-Anness II fi programmi operattivi li jipprovdu għajnuna fl-iżjed reġjuni mbiegħda.

5.   Programmi operazzjonali affettwati minn waħda jew iżjed mill-allokazzjonijiet speċifiċi msemmija fid-dispożizzjoni addizzjonali fl-Anness II għandha tinkludi informazzjoni dwar il-proċeduri previsti sabiex jallokaw u jiżguraw il-monitoraġġ ta' dawn l-allokazzjonijiet speċifiċi.

6.   Fuq l-inizjattiva ta' l-Istat Membru, il-programmi operattivi finanzjati mill-FEŻR jista' jkun fihom ukoll għall-objettivi ta' Konverġenza u ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi:

(a)

il-lista tal-bliet magħżula sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet urbani u l-proċeduri għas-subdelegazzjoni lil awtoritajiet urbani, possibbilment permezz ta' għotja globali;

(b)

azzjonijiet għall-koperazzjoni interreġjonali ma', mill-inqas, awtorità reġjonali jew lokali waħda ta' Stat Membru ieħor.

7.   Fuq l-inizjattiva ta' l-Istat Membru konċernat, il-programmi operattivi għall-FES jistgħu wkoll jinkludu, għall-objettivi ta' Konverġenza u ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi, approċċ orizzontali jew assi prijoritarju dedikat għal azzjonijiet interreġjonali u transnazzjonali li jinvolvu l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali ta' minn ta' l-inqas Stat Membru ieħor.

Artikolu 38

Programmi operattivi għall-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea

Regoli speċifiċi dwar programmi operattivi huma stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1080/2006, fir-rigward ta' programmi operattivi taħt l-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea.

Taqsima 2

Proġetti kbar

Artikolu 39

Kontenut

Bħala parti minn programm operattiv, il-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni jistgħu jiffinanzjaw infiq fir-rigward ta' operazzjoni li jkun fiha sensiela ta' xogħlijiet, attivitajiet jew servizzi maħsuba fiha nfisha sabiex twettaq kompitu indiviżibbli ta' natura ekonomika jew teknika preċiża, li jkollha għanijiet identifikati b'mod ċar u li l-kost totali tagħha huwa aktar minn EUR 25 miljun fil-każ ta' l-ambjent u EUR 50 miljun f'oqsma oħra (minn hawn 'il quddiem imsejħa “proġetti kbar”).

Artikolu 40

Informazzjoni preżentata lill-Kummissjoni

L-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni li ġejja dwar proġetti kbar:

(a)

informazzjoni dwar il-korp li se jkun responsabbli għall-implementazzjoni;

(b)

informazzjoni dwar in-natura ta' l-investiment u deskrizzjoni tiegħu, il-volum finanzjarju u l-lokalità tiegħu;

(ċ)

ir-riżultati ta' l-istudji tal-fattibbiltà;

(d)

skeda ta' żmien għall-implementazzjoni tal-proġett u, fejn il-perjodu ta' implementazzjoni għall-operazzjoni konċernata mistenni jkun itwal mill-perjodu ta' programmazzjoni, il-fażijiet li għalihom jintalab ko-finanzjament Komunitarju matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013;

(e)

analiżi tal-kost u l-benefiċċju, inkluża valutazzjoni tar-riskju u l-impatt prevedibbli fuq is-settur konċernat u fuq is-sitwazzjoni soċjo-ekonomika ta' l-Istat Membru u/jew ir-reġjun u, meta jkun possibbli u fejn xieraq, tar-reġjuni l-oħra tal-Komunità;

(f)

analiżi ta' l-impatt ambjentali;

(g)

ġustifikazzjoni għall-kontribuzzjoni pubblika;

(h)

il-pjan ta' finanzjament li juri r-riżorsi finanzjarji ppjanati kollha u l-kontribuzzjoni ppjanata mill-Fondi, mill-BEI, mill-FEI u mis-sorsi l-oħra kollha ta' finanzjament Komunitarju, inkluż il-pjan annwali indikattiv tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEŻR jew il-Fond ta' Koeżjoni għall-proġett kbir.

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida indikattiva dwar il-metodoloġija li għandha tintuża sabiex titwettaq l-analiżi prezz-benefiċċju imsemmija fil-punt (e) skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(2).

Artikolu 41

Deċiżjoni tal-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni tal-proġett kbir, jekk meħtieġ billi tikkonsulta esperti barranin, inkluż il-BEI, fid-dawl tal-fatturi msemmija fl-Artikolu 40, tal-konsistenza tiegħu mal-prijoritajiet tal-programm operattiv, tal-kontribut tiegħu sabiex jinkisbu l-għanijiet ta' dawk il-prijoritajiet u tal-koerenza tiegħu ma' linji politiċi oħra Komunitarji.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni kemm jista' jkun malajr iżda mhux aktar tard minn 3 xhur wara l-preżentazzjoni mill-Istat Membru jew mill-awtorità ta' ġestjoni ta' proġett kbir, bil-kondizzjoni li l-preżentazzjoni ssir skond l-Artikolu 40. Dik id-deċiżjoni għandha tiddefinixxi s-suġġett fiżiku, l-ammont li għalih tapplika r-rata ta' ko-finanzjament għall-assi prijoritarju, u l-pjan annwali ta' kontribuzzjoni finanzjarja mill-EDRF jew il-Fond ta' Koeżjoni.

3.   Fejn il-Kummissjoni tirrifjuta li tagħmel kontribuzzjoni finanzjarja mill-Fondi għal proġett kbir, hija għandha tinnotifika lill-Istat Membru dwar ir-raġunijiet tagħha fi żmien il-perjodu u l-kondizzjonijiet relatati stabbiliti fil-paragrafu 2.

Taqsima 3

Għotjiet globali

Artikolu 42

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   L-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni jistgħu jafdaw l-amministrazzjoni u l-implementazzjoni ta' parti minn programm operattiv lil korp intermedju wieħed jew aktar, maħtura mill-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni, inklużi awtoritajiet lokali, korpi għall-iżvilupp reġjonali jew organizzazzjonijiet mhux governattivi, li għandhom jiżguraw l-implementazzjoni ta' operazzjoni waħda jew iktar skond id-dispożizzjonijiet ta' ftehim konkluż bejn l-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni u dak il-korp.

Tali delegazzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà finanzjarja ta' l-awtorità ta' ġestjoni u ta' l-Istati Membri.

2.   Il-korp intermedju responsabbli għall-amministrazzjoni ta' l-għotja globali għandu jipprovdi garanziji dwar is-solvenza u l-ħila tiegħu fil-qasam konċernat kif ukoll fl-amministrazzjoni amministrattiva u finanzjarja. Fil-mument ta' l-għażla tiegħu huwa għandu, bħala regola ġenerali, ikun stabbilit jew rappreżentat fir-reġjun jew reġjuni koperti bil-programm operattiv.

Artikolu 43

Regoli implementattivi

Il-ftehim imsemmi fl-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 42(1) għandu jagħti dettalji b'mod partikolari dwar:

(a)

it-tipi ta' operazzjoni li għandhom jiġu koperti mill-għotja globali;

(b)

il-kriterji għall-għażla tal-benefiċjarji;

(ċ)

ir-rati ta' għajnuna mill-Fondi u r-regoli li jikkontrollaw dik l-għajnuna, inkluż dwar l-użu ta' l-imgħax dovut;

(d)

l-arranġamenti għas-sorveljanza, il-valutazzjoni u sabiex jiġi żgurat il-kontroll finanzjarju ta' l-għotja globali msemmija fl-Artikolu 59(1) rigward l-awtorità ta' ġestjoni, inklużi l-arranġamenti sabiex jiġu rkuprati ammonti mħallsa b'mod mhux dovut u l-preżentazzjoni tal-kontijiet;

(e)

fejn applikabbli, kull użu ta' garanzija finanzjarja jew faċilità ekwivalenti, sakemm l-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni jipprovdu tali garanzija skond l-arranġamenti istituzzjonali ta' kull Stat Membru.

Taqsima 4

Inġinerija finanzjarja

Artikolu 44

Strumenti ta' inġinerija finanzjarja

Bħala parti minn programm operattiv, il-Fondi Strutturali jistgħu jiffinanzjaw nefqa fir-rigward ta' operazzjoni li tinkludi kontribuzzjonijiet sabiex isostnu strumenti ta' inġinerija finanzjarja għal intrapriżi primarjament għal dawk żgħar u dawk ta' daqs medju bħal fondi ta' kapital ta' riskju, fondi ta' garanzija u fondi ta' self u fondi għall-iżvilupp urban, jiġifieri, fondi li jinvestu fi sħubiji pubbliċi privati u proġetti oħra inklużi fi pjan integrat għal żvilupp urban sostenibbli.

Meta tali operazzjonijiet jiġu organizzati permezz ta' fondi ta' investiment, jiġifieri, fondi stabbiliti sabiex jinvestu f'diversi fondi kapitali ta' impriżi, fondi ta' garanzija, fondi ta' self u fondi ta' żvilupp urban, l-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni għandhom jimplementawhom permezz ta' waħda jew aktar mill-forom li ġejjin:

(a)

l-għoti ta' kuntratt pubbliku skond il-liġi dwar l-ingaġġ pubbliku applikabbli

(b)

f'każi oħra, fejn il-ftehim mhuwiex kuntratt ta' servizz pubbliku fis-sens tal-liġi dwar l-akkwist pubbliku, l-għoti ta' għotja, definit għal dan il-għan bħala kontribut finanzjarju dirett permezz ta' donazzjoni:

(i)

lill-BEI jew lill-FEI; jew

(ii)

lil istituzzjoni finanzjarja mingħajr talba għal proposta, jekk dan hu skond il-liġi nazzjonali kompatibbli mat-Trattat.

Ir-regoli li jimplementaw ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(3).

Taqsima 5

Għajnuna teknika

Artikolu 45

Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni

1.   Fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni u/jew f'isimha, suġġett għal limitu ta' 0,25 % ta' l-allokazzjoni annwali rispettiva tagħhom, il-Fondi jistgħu jiffinanzjaw il-miżuri ta' tħejjija, sorveljanza, sostenn amministrattiv u tekniku, valutazzjoni, verifika u spezzjoni meħtieġa għall-implementazzjoni ta' dan ir-Regolament.

B'mod partikolari dawk l-azzjonijiet għandhom jinkludu:

(a)

għajnuna għal proġetti ta' tħejjija u stima, inkluż mal-BEI permezz ta' għotja u forom oħra ta' koperazzjoni, kif xieraq;

(b)

studji marbuta mat-tfassil tal-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni, ir-rappurtar tal-Kummissjoni dwar il-politika ta' koeżjoni u r-rapport ta' koeżjoni ta' kull tliet snin;

(ċ)

valutazzjonijiet, rapporti ta' esperti, statistika u studji, inklużi dawk ta' natura ġenerali dwar il-funzjonament tal-Fondi, li jistgħu jitwettqu fejn xieraq mill-BEI jew mill-FEI permezz ta' għotja jew forom oħra ta' koperazzjoni;

(d)

miżuri mmirati lejn l-imsieħba, il-benefiċjarji ta' l-għajnuna mill-Fondi u l-pubbliku ġenerali, inklużi miżuri informattivi;

(e)

miżuri sabiex ixerrdu informazzjoni, networking, iqajmu kuxjenza, jippromwovu l-koperazzjoni u jiskambjaw esperjenzi madwar il-Komunità;

(f)

l-installazzjoni, il-funzjonament u l-interkonnessjoni ta' sistemi kompjuterizzati għall-amministrazzjoni, is-sorveljanza, l-ispezzjoni u l-valutazzjoni;

(g)

titjib fil-metodi ta' valutazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni dwar prattika f'dan il-qasam.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni dwar it-tipi ta' azzjoni elenkati taħt il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(2), meta tkun prevista kontribuzzjoni mill-FEŻR jew mill-Fond ta' Koeżjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni dwar it-tip ta' azzjonijiet elenkati taħt il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, wara li tikkonsulta l-kumitat imsemmi fl-Artikolu 104, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(2), meta tkun prevista kontribuzzjoni mill-FES.

Artikolu 46

Għajnuna teknika ta' l-Istati Membri

1.   Fuq l-inizjattiva ta' l-Istat Membru, il-Fondi jistgħu jiffinanzjaw l-attivitajiet ta' tħejjija, ta' amministrazzjoni, ta' monitoraġġ, ta' valutazzjoni, ta' informazzjoni u kontroll ta' programmi operattivi flimkien ma' attivitajiet sabiex tissaħħaħ il-kapaċita amministrattiva għall-implementazzjoni tal-Fondi fil-limiti li ġejjin:

(a)

4 % ta' l-ammont totali allokat taħt l-objettivi ta' Konverġenza u ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi;

(b)

6 % ta' l-ammont totali allokati taħt l-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea.

2.   Għal kull wieħed mit-tliet objettivi, azzjonijiet ta' għajnuna teknika, fil-limiti stabbiliti fil-paragrafu 1, għandhom, fil-prinċipju, jiġu mwettqa fil-qafas ta' kull programm operattiv. Fuq bażi komplementarja, madankollu, tali azzjonijiet jistgħu jitwettqu parzjalment u suġġett għal-limiti ġenerali għall-għajnuna teknika stabbiliti fil-paragrafu 1, fil-forma ta' programm operattiv speċifiku.

3.   Jekk l-Istati Membru jiddeċiedi li jwettaq azzjonijiet ta' għajnuna teknika fil-qafas ta' kull programm operattiv, il-proporzjon ta' l-ammont totali ta' nfiq għal għajnuna teknika fir-rigward ta' kull programm operattiv m'għandux jeċċedi l-limiti stabbiliti fil-paragrafu 1.

F'dan il-każ, fejn jitwettqu wkoll azzjonijiet ta' għajnuna teknika fil-forma ta' programm operattiv speċifiku, l-ammont totali ta' nfiq għal għajnuna teknika f'tali programm speċifiku ma għandux jikkawża li l-proporzjon totali tal-Fondi allokati għal għajnuna teknika jeċċedi l-limiti stabbiliti fil-paragrafu 1.

TITOLU IV

EFFIKAĊJA

KAPITOLU I

Valutazzjoni

Artikolu 47

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Il-valutazzjonijiet għandhom jimmiraw sabiex itejbu l-kwalità, l-effikaċja u l-konsistenza ta' l-għajnuna mill-Fondi u l-istrateġija u l-implementazzjoni ta' programmi operattivi fir-rigward tal-problemi strutturali speċifiċi li jaffetwaw l-Istati Membri u r-reġjuni konċernati, filwaqt li jittieħed kont ta' l-objettiv ta' żvilupp sostenibbli u tal-leġiżlazzjoni Komunitarja relevanti li tikkonċerna l-impatt ambjentali u l-valutazzjoni ambjentali strateġika.

2.   Il-valutazzjonijiet jistgħu jkunu ta' natura strateġika sabiex jeżaminaw l-evoluzzjoni ta' programm jew grupp ta' programmi fir-rigward tal-prijoritajiet Komunitarji u nazzjonali, jew jistgħu ukunu wkoll ta' natura operattiva sabiex issostni s-sorveljanza ta' programm operattiv. Il-valutazzjonijiet għandhom jitwettqu qabel, waqt jew wara l-perjodu ta' programmazzjoni.

3.   Il-valutazzjonijiet għandhom jitwettqu taħt ir-responsabbiltà ta' l-Istat Membru jew il-Kummissjoni, kif xieraq, skond il-prinċipju ta' proporzjonalità stabbilit fl-Artikolu 13.

Il-valutazzjonijiet għandhom jitwettqu minn esperti jew korpi, interni jew esterni, funzjonalment indipendenti mill-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 59(b) u (ċ). Ir-riżultati għandhom jiġu ppubblikati skond ir-regoli applikabbli dwar l-aċċess għad-dokumenti.

4.   Il-valutazzjonijiet għandhom jiġu finanzjati mill-baġit għall-għajnuna teknika.

5.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida indikattiva dwar metodi ta' valutazzjoni, inklużi standards ta' kwalità, skond il-proċedura stabblitia fl-Artikolu 103(2).

Artikolu 48

Responsabbiltà ta' l-Istati Membri

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-valutazzjonijiet, jorganizzaw il-produzzjoni u l-ġbir tad-data meħtieġa u jużaw id-diversi tipi ta' informazzjoni provduti mis-sistema ta' monitoraġġ.

L-Istati Membri jistgħu wkoll ifasslu, fejn ikun xieraq, taħt l-objettiv ta' Konverġenza, skond il-prinċipju ta' proporzjonalità stabbilit fl-Artikolu 13, pjan ta' valutazzjoni li jippreżenta l-attivitajiet ta' valutazzjoni indikattivi li l-Istat Membru jkollu l-ħsieb li jwettaq fil-fażijiet differenti ta' l-implementazzjoni.

2.   L-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzjoni ex-ante għal kull programm operattiv separatament taħt l-objettiv ta' Konverġenza. Fil-każijiet debitament ġustifikati, b'kont meħud tal-prinċipju ta' proporzjonalità kif stabbilit fl-Artikolu 13, u kif miftiehem bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru, l-Istati Membri jistgħu jwettqu valutazzjoni ex-ante waħda li tkopri iktar minn programm operattiv wieħed.

Għall-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi, l-Istati Membri għandhom iwettqu jew valutazzjoni ex-ante li tkopri l-programmi operattivi kollha jew valutazzjoni għal kull Fond jew valutazzjoni għal kull prijorità jew valutazzjoni għal kull programm operattiv.

Għall-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea, l-Istati Membri għandhom flimkien iwettqu valutazzjoni ex-ante li tkopri jew kull programm operattiv jew diversi programmi operattivi.

Il-valutazzjonijiet ex-ante għandhom jitwettqu taħt ir-responsabbiltà ta' l-awtorità responsabbli għat-tħejjija tad-dokumenti ta' programmazzjoni.

Il-valutazzjonijiet ex-ante għandhom jimmiraw lejn l-ottimizzazzjoni ta' l-allokazzjoni tar-riżorsi tal-baġit taħt il-programmi operattivi u lejn it-titjib tal-kwalità tal-programmazzjoni. Għandhom jidentifikaw u jeżaminaw id-disparitajiet, id-distakki u l-potenzjal għall-iżvilupp, l-għanijiet li għandhom jinkisbu, ir-riżultati mistennija, il-miri kwantifikati, il-koerenza, jekk meħtieġ, ta' l-istrateġija proposta għar-reġjun, il-valur miżjud għall-Komunità, il-livell safejn il-prijoritajiet Komunitarji ġew meqjusa, il-lezzjonijiet meħuda minn programmazzjoni preċedenti u l-kwalità tal-proċeduri għall-implementazzjoni, il-monitoraġġ, il-valutazzjoni u l-amministrazzjoni finanzjarja.

3.   Matul il-perjodu ta' programmazzjoni, l-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzjonijiet marbuta mal-monitoraġġ ta' programmi operattivi b'mod partikolari fejn dak il-monitoraġġ juri tluq sinifikattiv mill-għanijiet stabbiliti inizjalment jew fejn il-proposti huma magħmula għar-reviżjoni ta' programmi operattivi, kif imsemmi fl-Artikolu 33. Ir-riżultati għandhom jintbagħtu lill-kumitat ta' monitoraġġ għall-programm operattiv u lill-Kummissjoni.

Artikolu 49

Responsabbiltà tal-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni tista' twettaq valutazzjonijiet strateġiċi.

2.   Il-Kummissjoni għandha twettaq, fuq l-inizjattiva tagħha u fi sħubija ma' l-Istat Membru konċernat, valutazzjonijiet marbuta mal-monitoraġġ ta' programmi operattivi fejn il-monitoraġġ ta' programmi juri tluq sinifikattiv mill-għanijiet stabbiliti inizjalment. Ir-riżultati għandhom jiġu trasmessi lill-kumitat ta' monitoraġġ għall-programm operattiv.

3.   Il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni ex-post għal kull objettiv f'koperazzjoni mill-qrib ma' l-Istat Membru u l-awtoritajiet ta' amministrazzjoni.

Il-valutazzjoni ex-post għandha tkopri l-programmi operattivi kollha taħt kull objettiv u teżamina safejn ir-riżorsi ġew użati, l-effikaċja u l-effiċjenza tal-programmazzjoni tal-Fond u l-impatt soċjo-ekonomiku.

Hija għandha titwettaq għal kull wieħed mill-objettivi u għandha timmira sabiex jinġabru konklużjonijiet għall-politika dwar il-koeżjoni ekonomika u soċjali.

Hija għandha tidentifika l-fatturi li jikkontribwixxu għas-suċċess jew in-nuqqas ta' suċċess ta' l-implementazzjoni ta' programmi operattivi u tidentifika prattika tajba.

Il-valutazzjoni ex-post għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2015.

KAPITOLU II

Riżervi

Artikolu 50

Riżerva ta' prestazzjoni nazzjonali

1.   Fuq l-inizjattiva tiegħu stess, Stat Membru jista' jiddeċiedi li jistabbilixxi riżerva ta' prestazzjoni nazzjonali għall-objettiv ta' Konverġenza u/jew għall-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi, li tikkonsisti fi 3 % ta' l-allokazzjoni totali tiegħu għal kull wieħed.

2.   Fejn Stat Membru ddeċieda li jistabbilixxi tali riżerva, hu għandu jivvaluta taħt kull wieħed mill-objettivi sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2011 il-prestazzjoni tal-programmi operattivi tiegħu.

3.   Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2001, abbażi ta' proposti minn u f'konsultazzjoni mill-qrib ma' kull Stat Membru konċernat, il-Kummissjoni għandha talloka r-riżerva ta' prestazzjoni nazzjonali.

Artikolu 51

Riżerva ta' kontinġenza nazzjonali

Fuq l-inizjattiva tiegħu stess, Stat Membru jista' jirriżerva ammont ta' 1 % tal-kontribuzzjoni annwali tal-Fond Strutturali għall-objettiv ta' Konverġenza u 3 % tal-kontribuzzjoni annwali tal-Fond Strutturali għall-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi sabiex jiġu koperti kriżijiet lokali jew settorjali mhux previsti marbuta mar-ristrutturazzjoni ekonomika u soċjali jew mal-konsegwenzi tal-ftuħ tal-kummerċ.

L-Istat Membru jista' jalloka r-riżerva għal kull objettiv għal programm nazzjonali speċifiku jew fi ħdan programmi operattivi.

TITOLU V

KONTRIBUZZJONI FINANZJARJA MILL-FONDI

KAPITOLU I

Kontribuzzjoni mill-fondi

Artikolu 52

Modulazzjoni tar-rati ta' kontribuzzjoni

Il-kontribuzzjoni mill-Fondi tista' tiġi modulata fid-dawl ta' dan li ġej:

(a)

il-gravità tal-problemi speċifiċi, b'mod partikolari ta' natura ekonomika, soċjali jew territorjali;

(b)

l-importanza ta' kull assi prijoritarju għall-prijoritajiet Komunitarji kif stabbiliti fil-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni, kif ukoll għall-prijoritajiet nazzjonali u reġjonali;

(ċ)

il-protezzjoni u t-tijib ta' l-ambjent, l-aktar bl-applikazzjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni, il-prinċipju ta' azzjoni preventiva, u l-prinċipju li min iniġġeż iħallas;

(d)

ir-rata ta' mobilizzazzjoni ta' finanzjament mill-privat, b'mod partikolari taħt sħubiji bejn is-settur pubbliku u l-privat, fl-oqsma konċernati;

(e)

l-inklużjoni ta' koperazzjoni interreġjonali kif imsemmi fl-Artikolu 37(6)(b) taħt l-objettivi ta' Konverġenza u ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi;

(f)

taħt l-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi, il-kopertura ta' żoni bi żvantaġġ ġeografiku jew naturali, definiti kif ġej:

(i)

Stati Membri gżejjer eliġibbli taħt il-Fond ta' Koeżjoni, u gżejjer oħra ħlief dawk fejn tkun tinsab il-belt kapitali ta' Stat Membru jew li jkollhom kollegament fiss mal-kontinent.

(ii)

żoni muntanjużi kif definiti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali ta' l-Istat Membru;

(iii)

żoni b'densità ta' popolazzjoni baxxa (inqas minn 50 abitant kull kilometru kwadru) u baxxa ħafna (inqas minn 8 abitanti kull kilometru kwadru);

(iv)

iż-żoni li kienu l-fruntieri esterni tal-Komunità fit-30 ta' April 2004 u li f'dik id-data waqfu milli jkunu hekk.

Artikolu 53

Kontribuzzjoni mill-Fondi

1.   Il-kontribuzzjoni mill-Fondi, fil-livell ta' programmi operattivi, għandha tkun kalkolata b'referenza għal:

(a)

jew in-nefqa totali eliġibbli inkluż nefqa pubblika u privata;

(b)

jew in-nefqa pubblika eliġibbli.

2.   Il-kontribuzzjoni mill-Fondi fil-livell ta' programmi operattivi taħt l-objettivi ta' Konverġenza u ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi għandha tkun suġġetta għal-limiti massimi stabbiliti fl-Anness III.

3.   Għal programmi operattivi taħt l-objettiv Koperazzjoni Territorjali Ewropea li fih mill-inqas parteċipant wieħed jappartjeni lil Stat Membru li l-PGD medju tiegħu per capita, għall-perjodu 2001-2003 kien anqas minn 85 % tal-medja ta' l-UE 25 matul l-istess perjodu, il-kontribuzzjoni mill-FEŻR m'għandhiex tkun aktar minn 85 % tan-nefqa eliġibbli. Għall-programmi operattivi l-oħra kollha, il-kontribuzzjoni mill-FEŻR m'għandhiex tkun ogħla minn 75 % tan-nefqa eliġibbli ko-finanzjata mill-FEŻR.

4.   Il-kontribuzzjoni mill-Fondi fil-livell ta' assi prijoritarju m'għandhiex tkun suġġetta għal-livelli stabbiliti fil-paragrafu 3 u fl-Anness III. Madankollu, hija għandha tkun iffissata sabiex tiżgura l-konformità ma' l-ammont massimu ta' kontribuzzjoni mill-Fondi u r-rata ta' kontribuzzjoni massima għal kull Fond ffissat fil-livell tal-programm operattiv.

5.   Għall-programmi operattivi ko-finanzjati b'mod konġunt:

(a)

mill-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni jew

(b)

mill-allokazzjoni addizzjonali għar-reġjuni l-iktar estremi prevista fl-Anness II, il-FEŻR u/jew il-Fond ta' Koeżjoni,

id-deċiżjoni li tadotta l-programm operattiv għandha tiffissa r-rata massima u l-ammontmassimu tal-kontribuzzjoni għal kull Fond u allokazzjoni separatament.

6.   Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta programm operattiv għandha tiffissa r-rata massima u l-ammont massimu tal-kontribuzzjoni mill-Fond għal kull programm operattiv u skond kull assi prijoritarju. Id-deċiżjoni għandha turi b'mod separat l-approprjazzjonijiet għar-reġjuni li jirċievu sostenn transizzjonali.

Artikolu 54

Dispożizzjonijiet oħra

1.   Il-kontibuzzjoni mill-Fondi għal kull assi prijoritarju m'għandhiex tkun inqas minn 20 % tan-nefqa pubblika eliġibbli.

2.   Il-miżuri ta' għajnuna teknika implementati fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni jew f'isimha jistgħu jiġu finanzjati bir-rata ta' 100 %.

3.   Matul il-perjodu ta' eliġibbiltà msemmi fl-Artikolu 56(1):

(a)

assi prijoritarju jista' jirċievi għajnuna minn Fond wieħed u objettiv wieħed biss f'mument speċifiku;

(b)

operazzjoni tista' tirċievi għajnuna minn Fond taħt programm operattiv wieħed biss kull darba.

(ċ)

operazzjoni m'għandhiex tirċievi għajnuna minn Fond ogħla min-nefqa pubblika totali allokata.

4.   Fir-rigward ta' għajnuna Statali lil intrapriżi fis-sens ta' l-Artikolu 87 tat-Trattat, l-għajnuna pubblika mogħtija taħt il-programmi operattivi għandha tosserva l-limiti massimi fuq l-għajnuna Statali.

5.   Infiq ko-finanzjat mill-Fondi m'għandux jirċievi għajnuna minn strument finanzjarju Komunitarju ieħor.

KAPITOLU II

Proġetti li jiġġeneraw dħul

Artikolu 55

Proġetti li jiġġeneraw introjtu

1.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, proġett li jiġġenera dħul ifisser kwalunkwe operazzjoni li tinvolvi investiment fl-infrastruttura li l-użu tagħha hija suġġetta għal ħlasijiet magħmula direttament minn utenti jew kwalunkwe operazzjoni li tinvolvi l-bejgħ jew il-kiri ta' art jew bini jew kwalunkwe fornitura ta' servizz kontra ħlas.

2.   In-nefqa eliġibbli fuq proġetti li jiġġeneraw dħul m'għandhiex teċċedi l-valur attwali tal-prezz ta' l-investiment mnaqqas minnu l-valur attwali tad-dħul net mill-investiment tul perjodu ta' referenza speċifiku għal

(a)

investimenti fl-infrastruttura, jew

(b)

proġetti oħra fejn huwa possibbli li jiġi stmat oġġettivament id-dħul minn quddiem.

Fejn mhux il-prezz kollu ta' l-investiment huwa eliġibbli għal ko-finanzjament id-dħul nett għandu jiġi allokat pro rata għall-partijiet eliġibbli u mhux eliġibbli tal-prezz ta' l-investiment.

Fil-kalkolu, l-awtorità ta' ġestjoni għandha tieħu kont tal-perjodu ta' referenza xieraq għall-kategorija ta' investiment konċernata, il-kategorija tal-proġett, il-profitt normalment mistenni mill-kategorija ta' investiment konċernata, l-applikazzjoni tal-prinċipju li min iniġġes iħallas, u, jekk ikun xieraq, ta' konsiderazzjonijiet ta' ekwità marbuta mal-prosperità relattiva ta' l-Istat Membru konċernat.

3.   Fejn mhux oġġettivament possibbli li jiġi stmat dħul minn quddiem, id-dħul iġġenerat f'ħames snin mit-tlestija ta' operazzjoni għandu jiġi mnaqqas min-nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni. It-tnaqqis għandu jsir mill-awtorità ta' ċertifikazzjoni mill-iktar tard fl-għeluq parzjali jew finali tal-programm operattiv. L-applikazzjoni għall-ħlas tal-bilanċ finali għandha tiġi korretta kif meħtieġ.

4.   Fejn, matul l-aħħar tliet snin wara l-għeluq tal-programm operattiv, jiġi stabbilit li operazzjoni iġġenerat dħul li ma ġiex meħud kont tiegħu taħt is-subparagrafi 2 u 3, tali dħul għandu jiġi mħallas lura lill-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea fi proporzjon tal-kontribuzzjoni mill-Fondi.

5.   Mingħajr preġudizzju għall-obbligi tagħhom taħt l-Artikolu 70(1), Stati Membri jistgħu jadottaw proċeduri li jkunu proporzjonati għall-ammonti konċernati sabiex jimmonitorjaw introjti ġenerati minn operazzjonijiet li l-ispiża totali tagħhom tkun inqas minn EUR 200 000.

6.   Dan l-Artikolu m'għandux japplika għal proġetti li huma suġġetti għar-regoli dwar l-għajnuna ta' l-Istat fis-sens ta' l-Artikolu 87 tat-Trattat.

KAPITOLU III

Eliġibbiltà tan-nefqa

Artikolu 56

Eliġibbiltà tan-nefqa

1.   Infiq, inkluż għal proġetti kbar, għandu jkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-Fondi jekk ġie verament imħallas bejn id-data tal-preżentazzjoni tal-programmi operattivi lill-Kummissjoni jew mill-1 ta' Jannar 2007, skond liema data tiġi l-ewwel, u l-31 ta' Diċembru 2015 . L-operazzjonijiet m'għandhomx ikunu tlestew qabel id-data tal-bidu għall-eliġibbiltà.

2.   Bħala deroga mill-paragrafu 1, il-kontribuzzjonijiet in natura, l-ispejjeż ta' depprezzament u l-ispejjeż ġenerali jistgħu jiġu trattati bħala nfiq imħallas minn benefiċjarji fl-implementazzjoni ta' l-operazzjonijiet taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ir-regoli ta' eliġibbiltà stabbiliti taħt il-paragrafu 3 jipprovdu għall-eliġibbiltà ta' tali nefqa;

(b)

l-ammont tan-nefqa jkun ġustifikat b'dokumenti ta' verifika li jkollhom valur ta' prova ekwivalenti għal riċevuti;

(ċ)

fil-każ ta' kontribuzzjonijiet in natura, il-ko-finanzjament mill-Fondi ma jaqbiżx in-nefqa eliġibbli totali eskluż il-valur ta' tali kontribuzzjonijiet.

3.   Nefqa għandha tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-Fondi fil-każ biss fejn kellha titħallas għal operazzjonijiet deċiżi mill-awtorità ta' ġestjoni tal-programm operattiv konċernat jew taħt ir-responsabbiltà tagħha, skond il-kriterji stabbiliti mill-kumitat ta' sorveljanza.

In-nefqa ġdida, miżjuda fil-mument tal-modifika ta' programm operattiv imsemmi fl-Artikolu 33, għandha tkun eliġibbli mid-data tal-preżentazzjoni lill-Kummissjoni tat-talba għall-modifika tal-programm operattiv.

4.   Ir-regoli dwar l-eliġibbiltà ta' l-infiq għandhom ikunu stabbiliti fil-livell nazzjonali suġġett għall-eċċezzjoni prevista fir-Regolamenti speċifiċi għal kull Fond. Huma għandhom ikopru n-nefqa pubblika kollha ddikjarata taħt il-programm operattiv.

5.   Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-infiq msemmi fl-Artikolu 45.

KAPITOLU IV

It-tul ta' żmien ta' l-operazzjonijiet

Artikolu 57

It-tul ta' żmien ta' l-operazzjonijiet

1.   L-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni għandhom jiżguraw li operazzjoni tibqa' tgawdi l-kontribuzzjoni mill-Fondi biss jekk dik l-operazzjoni, fi żmien ħames snin mid-data tat-tlestija ta' l-operazzjoni jew tliet snin mit-tkomplija ta' l-operazzjoni fi Stati Membri li eżerċitaw l-għażla li jnaqqsu dak il-limitu ta' żmien għall-manteniment ta' investiment jew impjiegi maħluqa minn SMEs, ma tgħaddix minn modifiki sostanzjali.

(a)

li taffettwa n-natura jew il-kondizzjonijiet ta' l-implementazzjoni tagħha jew tagħti lil kumpannija jew korp pubbliku xi vantaġġ mhux dovut; u

(b)

li jirriżultaw minn bidla fin-natura ta' l-appartenenza ta' xi infrastruttura jew mill-waqfien ta' xi attività produttiva.

2.   L-Istat Membru u l-awtorità ta' ġestjoni għandhom jinformaw lill-Kummissjoni fir-rapport annwali ta' implementazzjoni msemmi fl-Artikolu 67 bi kwalunkwe modifika msemmija fil-paragrafu 1. Il-Kummissjoni għandha tinforma l-Istati Membri l-oħra.

3.   Somom ta' flus imħallsa b'mod mhux debitu għandhom jiġu rkuprati skond l-Artikoli 98 sa 102.

4.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li l-intrapriżi li huma jew kienu suġġetti għal proċedura ta' rkupru skond il-paragrafu 3 wara t-trasferiment ta' attività produttiva fi Stat Membru jew lejn Stat Membru ieħor ma jgawdux minn kontribuzzjoni mill-Fondi.

TITOLU VI

ĠESTJONI, MONITORAĠĠ U KONTROLLI

KAPITOLU I

Sistemi ta' ġestjoni u kontroll

Artikolu 58

Prinċipji ġenerali dwar is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll

Is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll ta' programmi operazzjonali stabbiliti mill-Istati Membri għandhom jipprovdu għal:

(a)

id-definizzjoni tal-funzjonijiet tal-korpi konċernati fil-ġestjoni u l-kontroll u l-allokazzjoni tal-funzjonijiet fi ħdan kull korp;

(b)

il-konformità mal-prinċipju ta' separazzjoni tal-funzjonijiet bejn u fi ħdan tali korpi;

(ċ)

proċeduri sabiex tiġi żgurata l-korrettezza u r-regolarità tan-nefqa ddikjarata taħt il-programm operattiv;

(d)

sistemi affidabbli ta' kontabbiltà, monitoraġġ u rappurtar finanzjarju f'għamla kompjuterizzata;

(e)

sistema ta' rappurtar u monitoraġġ fejn il-korp responsabbli jafda l-esekuzzjoni tal-kompiti f'idejn korp ieħor;

(f)

arranġamenti għall-verifika tal-funzjonament tas-sistemi;

(g)

sistemi u proċeduri sabiex jiġi żgurat rekord ta' transazzjonijiet adegwat;

(h)

proċeduri ta' rappurtar u monitoraġġ għal irregolaritajiet u għall-irkupru ta' ammonti mħallsa indebitament.

Artikolu 59

In-nomina ta' l-awtoritajiet

1.   Għal kull programm operazzjonali l-Istat Membru għandu jagħżel dawn li ġejjin:

(a)

awtorità amministrattiva: awtorità pubblika, nazzjonali, reġjonali jew lokali, jew korp pubbliku jew privat magħżulin mill-Istat Membru sabiex jamministraw il-programm operattiv;

(b)

awtorità ta' ċertifikazzjoni: awtorità jew korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew lokali magħżulin mill-Istat Membru sabiex jiċċertifikaw id-dikjarazzjoni ta' nfiq u l-applikazzjonijiet għall-ħlas qabel ma jintbagħtu lill-Kummissjoni;

(ċ)

awtorità ta' verifika: awtorità jew korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew lokali, li jkunu funzjonalment indipendenti mill-awtorità ta' ġestjoni u mill-awtorità ta' ċertifikazzjoni, magħżulin mill-Istat Membru għal kull programm operattiv u responsabbli għall-aċċertament tal-funzjonament effettiv tas-sistema ta' ġestjoni u kontroll.

L-istess awtorità tista' tiġi magħżula għal aktar minn programm operattiv wieħed.

2.   L-Istat Membru jista' jagħżel korp intermedjarju wieħed jew aktar sabiex iwettaq ċertu kompiti, jew il-kompiti kollha ta' l-awtorità ta' ġestjoni jew ta' ċertifikazzjoni taħt ir-responsabbiltà ta' dik l-awtorità.

3.   L-Istat Membru għandu jistabbilixxi r-regoli li jirregolaw ir-relazzjonijiet tiegħu ma' l-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 u r-relazzjonijiet tagħhom mal-Kummissjoni.

Mingħajr preġudizzju għal dan ir-Regolament, l-Istat Membru għandu jistabbilixxi r-relazzjonijiet reċiproċi bejn l-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1, li għandhom iwettqu l-kompiti tagħhom b'konformità sħiħa mas-sistemi istituzzjonali, legali u finanzjarji ta' l-Istat Membru konċernat.

4.   Suġġett għall-Artikolu 58(b), uħud mill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 jew kollha kemm huma jistgħu jifformaw parti mill-istess korp.

5.   Ir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar il-ġestjoni u l-kontroll tal-programmi operattivi taħt l-objettiv Koperazzjoni Territorjali Ewropea.

6.   Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli implementattivi dettaljati ta' l-Artikoli 60, 61 u 62 skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(3).

Artikolu 60

Il-funzjonijiet ta' l-awtorità ta' ġestjoni

L-awtorità ta' ġestjoni għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni u l-implementazzjoni tal-programm operattiv skond il-prinċipju ta' amministrazzjoni finanzjarja tajba u b'mod partikolari sabiex:

(a)

tiżgura li l-operazzjonijiet jiġu magħżula għall-finanzjament skond il-kriterji applikabbli għall-programm operattiv u li jikkonformaw mar-regoli Komunitarji u nazzjonali applikabbli għall-perjodu sħiħ ta' l-implementazzjoni tagħhom;

(b)

tivverifika li l-prodotti u s-servizzi ko-finanzjati ġew konsenjati u li n-nefqa ddikjarata mill-benefiċjarji għall-operazzjonijiet tkunu saret tassew u tkun konformi mar-regoli Komunitarji u nazzjonali; verifiki fuq il-post ta' operazzjonijiet individwali jistgħu jsiru fuq bażi ta' kampjun skond ir-regoli dettaljati li għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(3);

(ċ)

tiżgura li hemm sistema għar-reġistrazzjoni u l-ħażna f'għamla kompjuterizzata ta' rekords ta' kontabbiltà għal kull operazzjoni taħt il-programm operattiv u li tinġabar id-data dwar l-implementazzjoni meħtieġa għall-amministrazzjoni finanzjarja, il-monitoraġġ, l-aċċertamenti, il-verifiki u l-valutazzjoni;

(d)

tiżgura li l-benefiċjarji u l-korpi l-oħra involuti fl-implementazzjoni ta' l-operazzjonijiet iżommu sistema ta' kontabbiltà separata jew kodiċi adegwat ta' kontabbiltà għat-transazzjonijiet kollha relatati ma' l-operazzjoni mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali tal-kontabbiltà;

(e)

tiżgura li l-valutazzjonijiet tal-programmi operattivi msemmija fl-Artikolu 48(3) jitwettqu skond l-Artikolu 47;

(f)

tistabbilixxi proċeduri sabiex tiżgura li d-dokumenti kollha dwar in-nefqa u l-verifiki meħtieġa sabiex jiġi żgurat rekord ta' transazzjonijiet adegwat isiru skond il-ħtiġijiet ta' l-Artikolu 90;

(g)

tiżgura li l-awtorità ta' ċertifikazzjoni tirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar il-proċeduri u l-aċċertamenti li twettqu fir-rigward tan-nefqa għall-fini ta' ċertifikazzjoni;

(h)

tiggwida l-ħidma tal-kumitat ta' monitoraġġ u tipprovdih bid-dokumenti meħtieġa sabiex ikun possibbli l-monitoraġġ tal-kwalità ta' l-implementazzjoni tal-programm operattiv fid-dawl ta' l-għanijiet speċifiċi tiegħu;

(i)

tfassal u, wara l-approvazzjoni mill-kumitat ta' monitoraġġ, tippreżenta lill-Kummissjoni r-rapporti annwali u finali dwar l-implementazzjoni;

(j)

tiżgura l-konformità mal-ħtiġijiet ta' informazzjoni u pubbliċità stabbiliti fl-Artikolu 69;

(k)

tipprovdi lill-Kummissjoni b'informazzjoni li tippermettilha tagħmel valutazzjoni ta' proġetti kbar.

Artikolu 61

Il-funzjonijiet ta' l-awtorità ta' ċertifikazzjoni

L-awtorità ta' ċertifikazzjoni ta' programm operattiv għandha tkun responsabbli b'mod partikolari sabiex:

(a)

tfassal u tippreżenta lill-Kummissjoni dikjarazzjonijiet ċertifikati tan-nefqa u applikazzjonijiet għall-ħlas

(b)

tiċċertifika li:

(i)

id-dikjarazzjoni tan-nefqa tkun preċiża, tirriżulta minn sistemi affidabbli ta' kontabbiltà u tkun ibbażata fuq dokumenti verikabbli ta' appoġġ,

(ii)

in-nefqa ddikjarata tikkonforma mar-regoli Komunitarji u nazzjonali applikabbli u tkun saret fir-rigward ta' operazzjonijiet magħżula għal finanzjament skond il-kriterji applikabbli għall-programm f'konformità mar-regoli Komunitarji u nazzjonali;

(ċ)

tiżgura għall-finijiet ta' ċertifikazzjoni li tkun irċeviet informazzjoni adegwata mill-awtorità ta' ġestjoni dwar il-proċeduri u l-aċċertamenti mwettqa fir-rigward ta' nefqa inkluża fid-dikjarazzjonijiet ta' nfiq;

(d)

tieħu kont għall-finijiet ta' ċertifikazzjoni tar-riżultati tal-verifiki kollha mwettqa minn jew taħt ir-responsabbiltà ta' l-awtorità ta' verifika;

(e)

iżżomm rekords ta' kontabbiltà f'għamla kompjuterizzata tan-nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni;

(f)

iżżomm kont ta' l-ammonti rekuperabbli u ta' l-ammonti rtirati wara l-kanċellazzjoni kollha ta' jew parti mill-kontribuzzjoni għal operazzjoni. Ammonti rkuprati għandhom jiġu mħallsa lura lill-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea, qabel l-għeluq tal-programm operattiv billi jitnaqqsu mid-dikjarazzjoni ta' nfiq li jmiss.

Artikolu 62

Il-funzjonijiet ta' l-awtorità ta' verifika

1.   L-awtorità ta' verifika ta' programm operattiv għandha tkun reponsabbli b'mod partikolari sabiex:

(a)

tiżgura li l-verifiki jitwettqu sabiex jiġi vverifikat il-funzjonament effettiv tas-sistema ta' ġestjoni u kontroll tal-programm operattiv;

(b)

tiżgura li l-verifiki jitwettqu abbażi ta' kampjun xieraq ta' operazzjonijiet sabiex tiġi vverifikata n-nefqa ddikjarata;

(ċ)

tippreżenta lill-Kummissjoni fi żmien disa' xhur mill-approvazzjoni tal-programm operattiv strateġija ta' verifika li tkopri l-korpi li ser iwettqu l-verifiki msemmija taħt il-punti (a) u (b), il-metodu li għandu jintuża, il-metodu ta' teħid ta' kampjuni għall-verifiki fuq l-operazzjonijiet u l-ippjanar indikattiv tal-verifiki sabiex jiġi żgurat li ssir verifika fuq il-korpi ewlenin u li l-verifiki huma mifruxa b'mod indaqs tul il-perjodu kollu ta' programmazzjoni.

Fejn sistema komuni tapplika għal bosta programmi operattivi, tista' tiġi preżentata strateġija ta' verifika waħda;

(d)

sal-31 ta' Diċembru ta' kull sena mill-2008 sa l-2015:

(i)

tippreżenta lill-Kummissjoni rapport ta' kontroll annwali li jagħti r-riżultati tal-verifiki mwettqa matul il-perjodu tat-12-il xahar preċedenti li jagħlaq fit-30 ta' Ġunju tas-sena konċernata skond l-istrateġija ta' verifika tal-programm operattiv u tirrapporta kwalunkwe nuqqas li jinstab fis-sistemi ta' ġestjoni u kontroll tal-programm. L-ewwel rapport li għandu jiġi preżentat sal-31 ta' Diċembru 2008 għandu jkopri l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2007 sat-30 ta' Ġunju 2008. L-informazzjoni li tikkonċerna l-verifiki mwettqa wara l-1 ta' Lulju 2015 għandha tiġi inkluża fir-rapport finali ta' kontroll b'appoġġ tad-dikjarazzjoni ta' għeluq imsemmija fil-punt (e);

(ii)

toħroġ opinjoni, abbażi tal-kontrolli u l-verifiki li diġà saru taħt ir-responsabbiltà tagħha, dwar jekk is-sistema ta' ġestjoni u kontroll taħdimx b'mod effettiv, sabiex tipprovdi assigurazzjoni raġonevoli li d-dikjarazzjonijiet ta' nfiq preżentati lill-Kummissjoni huma korretti u bħala konsegwenza ta' dan assigurazzjoni raġonevoli li t-transazzjonijiet sottostanti huma legali u regolari;

(iii)

tippreżenta, fejn applikabbli taħt l-Artikolu 88, dikjarazzjoni għall-għeluq parzjali li tivvaluta l-legalità u r-regolarità tan-nefqa konċernata.

Fejn tapplika sistema komuni għal bosta programmi operattivi, l-informazzjoni msemmija fil-punt (i) tista' tingħaqad f'rapport wieħed, u l-opinjoni u d-dikjarazzjoni maħruġa taħt il-punti (ii) u (iii) jistgħu jkopru l-programmi operattivi kollha konċernati;

(e)

tippreżenta lill-Kummissjoni l-akar tard sal-31 ta' Marzu 2017 dikjarazzjoni ta' għeluq li tivvaluta l-validità ta' l-applikazzjoni għall-ħlas tal-bilanċ finali u tal-legalità u r-regolarità tat-transazzjonijiet sottostanti koperti bid-dikjarazzjoni finali ta' nfiq, li għandha tkun appoġġata minn rapport finali ta' kontroll.

2.   L-awtorità ta' verifika għandha tiżgura li l-ħidma ta' verifika tqis l-istandards ta' verifika aċċettati internazzjonalment.

3.   Fejn il-verifiki u l-kontrolli msemmija fil-paragrafi 1(a) u (b) jitwettqu minn korp divers mill-awtorità ta' verifika, l-awtorità ta' verifika għandha tiżgura li tali korpi għandhom l-indipendenza funzjonali meħtieġa.

4.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-kummenti tagħha dwar l-istrateġija ta' verifika preżentata taħt il-paragrafi 1(ċ) u (d) mhux aktar tard minn tliet xhur mir-riċezzjoni tagħha. Fin-nuqqas ta' kummenti matul dan il-perjodu din għandha tiġi kunsidrata bħala aċċettata.

KAPITOLU II

Monitoraġġ

Artikolu 63

Kumitat ta' monitoraġġ

1.   L-Istat Membru għandu jistabbilixxi kumitat ta' monitoraġġ għal kull programm operattiv, bi qbil ma' l-awtorità ta' ġestjoni fi żmien tliet xhur mid-data ta' notifika lill-Istat Membru tad-deċiżjoni li tapprova l-programm operattiv. Jista' jiġi stabbilit kumtat ta' monitoraġġ wieħed għal diversi programmi operattivi.

2.   Kull kumitat ta' monitoraġġ għandu jfassal ir-regoli ta' proċedura tiegħu fi ħdan il-qafas istituzzjonali, legali u finanzjarju ta' l-Istat Membru konċernat u jadottahom bi qbil ma' l-awtorità ta' ġestjoni sabiex jeżerċita l-missjonijiet tiegħu skond dan ir-Regolament.

Artikolu 64

Kompożizzjoni

1.   Il-kumitat ta' monitoraġġ għandu jkun presedut minn rappreżentant ta' l-Istat Membru jew ta' l-awtorità ta' ġestjoni .

Il-kompożizzjoni tiegħu għandha tiġi deċiża mill-Istat Membru bi qbil ma' l-awtorità ta' ġestjoni .

2.   Fuq l-inizjattiva tiegħu jew fuq talba tal-kumitat ta' monitoraġġ, rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jipparteċipa fil-ħidma tal-kumitat ta' monitoraġġ f'kapaċità konsultattiva. Rappreżentant tal-BEI u tal-FEI jistgħu jipparteċipaw f'kapaċità konsultattiva għal dawk il-programmi operattivi li għalihom il-BEI jew il-FEI jagħtu kontribut.

Artikolu 65

Kompiti

Il-kumitat ta' monitoraġġ għandu jiżgura ruħu dwar l-effikaċja u l-kwalità ta' l-implementazzjoni tal-programm operattiv, skond id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a)

huwa għandu jikkunsidra u japprova l-kriterji għall-għażla ta' l-operazzjonijiet finanzjati fi żmien sitt xhur mill-approvazzjoni tal-programm operattiv u japprova kwalunkwe reviżjoni ta' dawk il-kriterji skond il-ħtiġijiet tal-programmazzjoni;

(b)

għandu jirrivedi perjodikament il-progress li jkun sar sabiex jintlaħqu l-miri speċifiċi tal-programm operattiv abbażi tad-dokumenti preżentati mill-awtorità ta' ġestjoni ;

(ċ)

għandu jeżamina r-riżultati ta' l-implementazzjoni, b'mod partikolari l-kisba tal-miri stabbiliti għal kull assi prijoritarju u l-valutazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 48(3);

(d)

għandu jikkunsidra u japprova r-rapporti annwali u finali dwar l-implementazzjoni msemmija fl-Artikolu 67;

(e)

għandu jiġi infurmat dwar ir-rapport annwali ta' kontroll, jew il-parti tar-rapport li tirriferi għall-programm operattiv konċernat, u dwar kwalunkwe kumment relevanti li l-Kummissjoni tista' tagħmel wara li teżamina dak ir-rapport jew relatat ma' dik il-parti tar-rapport;

(f)

jista' jipproponi lill-awtorità ta' ġestjoni kwalunkwe reviżjoni jew eżami tal-programm operattiv li x'aktarx jagħmluha possibbli li jintlaħqu l-objettivi tal-Fondi msemmija fl-Artikolu 3 jew itejbu l-ġestjoni tagħhom, inkluż l-amministrazzjoni finanzjarja tiegħu;

(g)

għandu jikkunsidra u japprova kull proposta sabiex jiġi emendat il-kontenut tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-kontribuzzjoni mill-Fondi.

Artikolu 66

Arranġamenti għal monitoraġġ

1.   L-awtorità ta' ġestjoni u l-kumitat ta' monitoraġġ għandhom jiżguraw il-kwalità ta' l-implementazzjoni tal-programm operattiv.

2.   L-awtorità ta' ġestjoni u l-kumitat ta' monitoraġġ għandhom iwettqu monitoraġġ b'referenza għall-indikaturi finanzjarji u l-indikaturi msemmija fl-Artikolu 37(1)(ċ) speċifikati fil-programm operattiv.

Fejn in-natura ta' l-għajnuna tippermetti, l-istatistika għandha tinqasam skond is-sess u skond id-daqs ta' l-intrapriżi destinatarji.

3.   L-iskambju ta' data bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri għal dan il-għan għandu jitwettaq b'mod elettroniku, skond ir-regoli implementattivi ta' dan ir-Regolament adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(3).

Artikolu 67

Rapport annwali u rapport finali dwar l-implementazzjoni

1.   Għall-ewwel darba fl-2008 u sat-30 ta' Ġunju ta' kull sena, l-awtorità ta' ġestjoni għandha tibgħat lill-Kummissjoni rapport annwali u sal-31 ta' Marzu 2017 rapport finali dwar l-implementazzjoni tal-programm operattiv.

2.   Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja sabiex tinkiseb stampa ċara ta' l-implementazzjoni tal-program operattiv:

(a)

il-progress magħmul fl-implementazzjoni tal-programm operattiv u l-assi prijoritarji relatati mal-miri speċifiċi u verifikabbli tagħhom, bi kwantifikazzjoni, kulmeta u kulfejn dawn ikunu jistgħu jiġu kwantifikati, bl-użu ta' l-indikaturi msemmija fl-Artikolu 37(1)(ċ) fil-livell ta' l-assi prijoritarju;

(b)

l-implementazzjoni finanzjarja tal-programm operattiv, li tagħti d-dettalji għal kull assi prijoritarju:

(i)

in-nefqa mħallsa mill-benifiċjarji inkluża f'talbiet għall-ħlas mibgħuta lill-awtorità ta' ġestjoni u l-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti;

(ii)

il-ħlasijiet totali li jaslu mill-Kummissjoni, u l-kwantifikazzjoni ta' l-indikaturi finanzjarji msemmija fl-Artikolu 66(2); u

(iii)

in-nefqa mħallsa mill-korp responsabbli sabiex isiru l-ħlasijiet lill-benifiċjarji;

fejn xieraq, l-implementazzjoni finanzjarja f'oqsma li jirċievu sostenn transizzjonali għandha tiġi ppreżentata separatament fi ħdan kull programm operattiv;

(ċ)

għall-finijiet ta' informazzjoni biss, it-tqassim indikattiv ta' l-allokazzjoni ta' Fondi skond il-kategoriji, b'konformità mar-regoli implementattivi adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(3);

(d)

il-miżuri meħuda mill-awtorità ta' ġestjoni jew il-kumitat ta' monitoraġġ sabiex jiġu żgurati l-kwalità u l-effikaċja ta' l-implementazzjoni, b'mod partikolari:

(i)

miżuri ta' monitoraġġ u valutazzjoni, li jinkludu arranġamenti għall-ġbir tad-data;

(ii)

sommarju ta' kwalunkwe problema sinifikattiva li nqalgħet waqt l-implementazzjoni tal-programm operattiv u kwalunkwe miżura li ttieħdet, inkluż ir-rispons għall-kummenti magħmula taħt l-Artikolu 68(2) fejn xieraq;

(iii)

l-użu li sar mill-għajnuna teknika;

(e)

il-miżuri meħuda sabiex tingħata informazzjoni dwar u jiġi pubbliċizzat il-programm operattiv;

(f)

informazzjoni dwar problemi sinifikattivi relatati mal-konformità mal-liġi komunitarja li nqalgħu fl-implementazzjoni tal-programm operattiv u l-miżuri meħuda sabiex dawn jiġu trattati;

(g)

fejn xieraq, il-progress u l-finanzjament ta' proġetti kbar;

(h)

l-użu li sar mill-għajnuna rilaxxata wara l-kanċellazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 98(2) lill-awtorità ta' ġestjoni jew lil xi awtorità pubblika oħra matul il-perjodu ta' implementazzjoni tal-programm operattiv;

(i)

il-każijiet fejn tkun ġiet skoperta xi modifika sostanzjali taħt l-Artikolu 57.

Il-firxa ta' informazzjoni mibgħuta lill-Kummissjoni għandha tkun proporzjonali għall-ammont totali tan-nefqa tal-programm operattiv konċernat. Fejn ikun xieraq, tali informazzjoni tista' tiġi provduta f'forma sommarja.

L-informazzjoni msemmija fil-punti (d), (g), (h) u (i) m'għandhiex tiġi inkluża jekk ma tkun saret l-ebda modifika sinifikattiva sa mir-rapport preċedenti.

3.   Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu meqjusa ammissibbli fejn ikun fihom l-informazzjoni xierqa kollha elenkata fil-paragrafu 2. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru dwar l-ammissibbiltà tar-rapport annwali fi żmien 10 ijiem ta' xogħol mid-data tar-riċezzjoni tiegħu.

4.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru bl-opinjoni tagħha dwar il-kontenut ta' rapport annwali ammissibbli dwar l-implementazzjoni preżentat mill-awtorità ta' ġestjoni fi żmien xahrejn mid-data meta dan jiġi riċevut. Fir-rigward tar-rapport finali dwar programm operattiv, il-limitu ta' żmien għandu jkun ta' massimu ta' ħames xhur mid-data meta jiġi riċevut rapport ammissibbli. Jekk il-Kummissjoni ma tirrispondix fit-terminu ta' żmien stabbilit, ir-rapport għandu jitqies li ġie aċċettat.

Artikolu 68

Eżami annwali tal-programmi

1.   Kull sena, meta r-rapport annwali dwar l-implementazzjoni msemmi fl-Artikolu 67 jiġi preżentat, il-Kummissjoni u l-awtorità ta' ġestjoni għandhom jeżaminaw il-progress magħmul fl-implementazzjoni tal-programm operattiv, ir-riżultati prinċipali miksuba matul is-sena preċedenti, l-implementazzjoni finanzjarja u fatturi oħra bil-ħsieb li titjieb l-implementazzjoni.

Kwalunkwe Aspett tal-funzjonament tas-sistema ta' ġestjoni u kontroll li jitqajmu fir-rapport ta' kontroll annwali ta' l-aħħar, imsemmi fl-Artikolu 62(1)(d)(i), jista' wkoll jiġi eżaminat.

2.   Wara l-eżami msemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista' tagħmel xi kummenti lill-Istat Membru u lill-awtorità ta' ġestjoni, li għandhom jinformaw lill-kumitat ta' monitoraġġ dwarhom. L-Istat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar l-azzjoni meħuda b'reazzjoni għal dawk il-kummenti.

3.   Meta l-valutazzjonijiet ex-post ta' l-għajnuna mogħtija matul il-perjodu ta' programmazzjoni bejn l-2000 u l-2006, fejn ikun il-każ, ikunu disponibbli, ir-riżultati ġenerali jistgħu jiġu eżaminati fl-eżami annwali li jkun imiss.

KAPITOLU III

Informazzjoni u pubbliċità

Artikolu 69

Informazzjoni u pubbliċità

1.   L-Istati Membri u l-awtorità ta' ġestjoni għall-programm operattiv għandhom jipprovdu informazzjoni dwar u jippubbliċizzaw l-operazzjonijiet u l-programmi ko-finanzjati. L-informazzjoni għandha tkun indirizzata liċ-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea u lill-benefiċjarji bil-ħsieb li jiġi enfasizzat ir-rwol tal-Komunità u sabiex jiġi żgurat li l-għajnuna mill-Fondi tkun trasparenti.

Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli implementattivi ta' dan l-Artikolu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 103(3).

2.   L-awtorità ta' ġestjoni għall-programm operattiv għandha tkun responsabbli għall-pubbliċità skond ir-regoli implementattivi ta' dan ir-Regolament adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(3).

KAPITOLU IV

Responsabbilitajiet ta' l-Istati Membri u tal-Kummissjoni

Taqsima 1

Responsabbilitajiet ta' l-Istati Membri

Artikolu 70

Ġestjoni u kontroll

1.   L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għall-ġestjoni u l-kontroll tal-programmi operattivi b'mod partikolari permezz tal-miżuri li ġejjin:

(a)

li jiżguraw li s-sistemi ta' ġestjoni u kontroll għall-programmi operattivi huma stabbiliti skond l-Artikoli 58 sa 62 u jaħdmu b'mod effettiv;

(b)

li jipprevjenu, jindividwaw u jikkorreġu rregolaritajiet u jirkupraw ammonti li tħallsu indebitament flimkien ma' l-imgħax fuq ħlasijiet li saru tard fejn ikun il-każ. Huma għandhom jinnotifikawhom lill-Kummissjoni, u jżommu lill-Kummissjoni infurmata dwar il-progress tal-proċedimenti amminstrattivi u legali.

2.   Meta ammonti mħallsa indebitament lil benefiċjarju ma jistgħux jiġu rkuprati, l-Istat Membru huwa responsabbli sabiex jirrimborża l-ammonti mitlufa lill-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea, meta jiġi stabbilit li t-telf iġġarrab minħabba tort jew negliġenza tiegħu.

3.   Ir-regoli implementattivi għall-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(3).

Artikolu 71

It-twaqqif ta' sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll

1.   Qabel il-preżentazzjoni ta' l-ewwel applikazzjoni għall-ħlas interim jew mhux aktar tard minn tnax-il xahar mill-approvazzjoni ta' kull programm operattiv l-Istati Membri għandhom jippreżentaw deskrizzjoni tas-sistemi lill-Kummissjoni, li tkopri b'mod partikolari l-organizzazzjoni u l-proċeduri ta':

(a)

l-awtoritajiet ta' ġestjoni u ta' ċertifikazzjoni u korpi intermedji,

(b)

l-awtorità ta' verifika u kwalunkwe korp ieħor li jwettaq verifiki taħt ir-responsabbiltà tagħha.

2.   Id-deskrizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi akkumpanjata minn rapport li jagħti r-riżultati ta' valutazzjoni tas-sistemi stabbiliti u li jagħti opinjoni dwar il-konformità tagħhom ma' l-Artikoli 58 sa 62. Jekk l-opinjoni jkun fiha riżervi, ir-rapport għandu jindika s-serjetà tan-nuqqasijiet, u, fejn in-nuqqasijiet ma jikkonċernawx il-programm kollu, l-assi prijoritarju jew prijoritarji konċernati. L-Istat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-miżuri korrettivi li għandhom jittieħdu u l-iskeda ta' żmien għall-implementazzjoni tagħhom, u sussegwentement jipprovdi konferma ta' l-implementazzjoni tal-miżuri u l-irtirar tar-riżervi korrispondenti.

Ir-rapport imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jitqies aċċettat, u l-ewwel ħlas interim għandu jsir, fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(a)

fi żmien xahrejn mid-data tar-riċevuta tar-rapport meta l-opinjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tkun mingħajr riżervi u fin-nuqqas ta' osservazzjonijiet mill-Kummissjoni;

(b)

jekk l-opinjoni fiha riżervi, fuq konferma tal-Kummissjoni li miżuri korrettivi dwar l-elementi ċentrali tas-sistemi ġew implementati, u r-riżervi korrispondenti ġew irtirati, u fin-nuqqas ta' osservazzjonijiet mill-Kummissjoni fi żmien xahrejn mid-data tal-konferma.

Meta r-riżervi jikkonċernaw biss assi prijoritarju wieħed, l-ewwel ħlas interim għandu jsir fir-rigward ta' l-assi prijoritarji l-oħrajn tal-programm operattiv li għalihom m'hemm l-ebda riżerva.

3.   Ir-rapport u l-opinjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu mfassla mill-awtorità ta' verifika jew minn korp pubbliku jew privat indipendenti f'termini ta' tħaddim mill-awtoritajiet ta' ġestjoni u ta' ċertifikazzjoni li għandu jwettaq il-ħidma tiegħu b'kont meħud ta' l-istandards ta' verifika aċċettati internazzjonalment.

4.   Fejn sistema komuni tapplika għal bosta programmi operattivi, deskrizzjoni tas-sistemi komuni tista' tiġi notifikata taħt il-paragrafu 1 akkumpanjata minn rapport uniku u opinjoni taħt il-paragrafu 2.

5.   Ir-regoli implementattivi tal-paragrafi 1 sa 4 għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(3).

Taqsima 2

Responsabbiltajiet tal-Kummissjoni

Artikolu 72

Responsabbiltajiet tal-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura ruħha skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 71 li l-Istati Membri jkunu stabbilixxew sistemi ta' ġestjoni u kontroll li jkunu konformi ma' l-Artikoli 58 sa 62 u abbażi tar-rapporti annwali ta' kontroll u l-opinjoni annwali ta' l-awtorità ta' verifika u l-verifiki tagħha stess li s-sistemi jaħdmu b'mod effettiv matul il-perjodi ta' l-implementazzjoni ta' programmi operattivi.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-verifiki mwettqa mill-Istati Membri, l-uffiċjali tal-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti awtorizzati tal-Kummissjoni jistgħu jwettqu verifiki fuq il-post sabiex jivverifikaw il-funzjonament effettiv tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll, li jistgħu jinkludu verifiki fuq operazzjonijiet inklużi fil-programm operattiv, b'notifika ta' mill-inqas għaxart ijiem ta' xogħol, ħlief f'każijiet urġenti. Uffiċjali jew rappreżentanti awtorizzati ta' l-Istat Membru jistgħu jieħdu sehem f'tali verifiki. Ir-regoli implementattivi ta' dan ir-Regolament rigward l-użu ta' data miġbura matul verifiki għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(3).

L-uffiċjali tal-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti awtorizzati tal-Kummissjoni, debitament mogħtija s-setgħa li jwettqu kontrolli fuq il-post, għandhom ikollhom aċċess għall-kotba u d-dokumenti kollha l-oħra, inkluż dokumenti u metadata mfassla jew riċevuti u reġistrati fuq mezz elettroniku, relatati man-nefqa finanzjata mill-Fondi.

Is-setgħat ta' verifika msemmija qabel m'għandhomx jaffettwaw l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet nazzjonali li jirriżervaw ċertu atti għal aġenti magħżula b'mod speċifiku mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Ir-rappreżentanti awtorizzati tal-Kummissjoni m'għandhomx jieħdu sehem, inter alia, fi żjajjar fid-djar jew fl-interrogazzjoni formali ta' persuni fi ħdan il-qafas tal-leġiżlazzjoni nazzjonali ta' l-Istat Membru konċernat. Madankollu, għandhom ikollhom aċċess għall-informazzjoni miksuba b'dan il-mod.

3.   Il-Kummissjoni tista' titlob lil Stat Membru sabiex iwettaq kontroll fil-post sabiex jivverifika l-funzjonament effettiv ta' sistemi jew il-korrettezza ta' transazzjoni waħda jew aktar. Uffiċjali tal-Kummissjoni jew rappreżentanti awtorizzati tal-Kummissjoni jistgħu jieħdu sehem f'tali verifiki.

Artikolu 73

Koperazzjoni ma' l-awtoritajiet ta' verifika ta' l-Istati Membri

1.   Il-Kummissjoni għandha tikkopera ma' l-awtoritajiet ta' verifika ta' programmi operattivi sabiex tikkoordina l-pjanijiet u l-metodi rispettivi tagħhom ta' verifika u għandha minnufih tagħmel skambju tar-riżultati tal-verifiki mwettqa fuq is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll sabiex isir l-aħjar użu possibbli tar-riżorsi u sabiex jiġi evitat xogħol doppju mhux ġustifikat.

Sabiex tiġi faċilitata din il-koperazzjoni fil-każijiet fejn Stat Membru jagħżel diversi awtoritajiet ta' verifika, l-Istat Membru jista' jinnomina korp ta' koordinazzjoni.

Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet ta' verifika, u l-korp ta' koordinazzjoni, fejn ikun intgħażel tali korp, għandhom jiltaqgħu fuq bażi regolari u mill-inqas darba fis-sena sakemm ma jkunx ġie miftiehem b'mod ieħor bejniethom, sabiex flimkien jeżaminaw ir-rapport annwali ta' kontroll u l-opinjoni ppreżentati taħt l-Artikolu 62 u sabiex jiskambjaw fehmiet dwar kwistjonijiet oħra relatati mat-titjib tal-ġestjoni u l-kontroll ta' programmi operattivi.

2.   Meta tiddetermina l-istrateġija ta' verifika tagħha, il-Kummissjoni għandha tidentifika dawk il-programmi operattivi li għalihom l-opinjoni dwar il-konformità ta' sistemi taħt l-Artikolu 71(2) hija mingħajr riżervi, jew fejn ir-riżervi jkunu ġew irtirati wara miżuri korrettivi, fejn l-istrateġija ta' verifika ta' l-awtorità ta' verifika tkun sodisfaċenti u fejn ġie żġurat b'mod raġonevoli li s-sistemi ta' ġestjoni u kontroll jaħdmu b'mod effettiv abbażi tar-riżultati ta' verifiki mill-Kummissjoni u mill-Istat Membru.

3.   Għal dawk il-programmi, il-Kummissjoni tista' tikkonkludi li ser toqgħod prinċipalment fuq l-opinjoni msemmija fl-Artikolu 62(1)(d)(ii) rigward il-funzjonament effettiv tas-sistemi u li ser twettaq il-verifiki tagħha fuq il-post biss jekk hemm provi li jissuġġerixxu nuqqasijiet fis-sistema li jaffetwaw in-nefqa ċertifikata lill-Kummissjoni f'sena li għaliha opinjoni taħt l-Artikolu 62(1)(d)(ii) tkun ġiet provduta u din ma fiha l-ebda riżerva fir-rigward ta' tali nuqqasijiet.

Fejn il-Kummissjoni tilħaq tali konklużjoni, hija għandha tinforma lill-Istat Membru konċernat għaldaqstant. Fejn ikun hemm provi li jindikaw nuqqasijiet, hija tista' teħtieġ lill-Istat Membru jwettaq verifiki skond l-Artikolu 72(3) jew tista' twettaq il-verifiki tagħha stess taħt l-Artikolu 72(2).

Taqsima 3

Proporzjonalità fil-kontroll tal-programmi operattivi

Artikolu 74

Arranġamenti ta' kontroll proporzjonali

1.   Għall-programmi operattivi li għalihom in-nefqa pubblika eliġibbli totali ma teċċedix l-EUR 750 miljun u li għaliha l-livell ta' ko-finanzjament Komunitarju ma jaqbiżx l-40 % tan-nefqa pubblika totali:

(a)

l-awtorità ta' verifika mhix mitluba tippreżenta strateġija ta' verifika lill-Kummissjoni taħt l-Artikolu 62(1)(ċ);

(b)

meta l-opinjoni dwar il-konformità tas-sistema taħt l-Artikolu 71(2) tkun mingħajr riżervi, jew meta r-riżervi ġew irtirati wara miżuri korrettivi, il-Kummissjoni tista' tikkonkludi li tista' toqgħod prinċipalment fuq l-opinjoni msemmija fl-Artikolu 62(1)(d)(ii) rigward il-funzjonament effettiv tas-sistemi, u li twettaq il-verifiki tagħha fuq il-post biss jekk hemm provi li jissuġġerixxu nuqqasijiet fis-sistema li jaffetwaw in-nefqa ċertifikata lill-Kummissjoni f'sena li għaliha opinjoni taħt l-Artikolu 62(1)(d)(ii) ġiet provduta u din ma fiha l-ebda riżerva fir-rigward ta' tali nuqqasijiet.

Fejn il-Kummissjoni tilħaq tali konklużjoni, hija għandha tinforma lill-Istat Membru konċernat għaldaqstant. Fejn ikun hemm provi li jissuġġerixxu nuqqasijiet, hija tista' teħtieġ lill-Istat Membru jwettaq verifiki skond l-Artikolu 72(3) jew tista' twettaq il-verifiki tagħha stess taħt l-Artikolu 72(2).

2.   Għall-programmi operattivi msemmija fil-paragrafu 1, Stat Membru jista' barra minn hekk jeżerċita l-għażla li jistabbilixxi skond ir-regoli nazzjonali l-korpi u l-proċeduri għat-twettiq:

(a)

tal-funzjonijiet ta' l-awtorità ta' ġestjoni fir-rigward ta' l-aċċertament tal-prodotti u s-servizzi ko-finanzjati u n-nefqa ddikjarata taħt l-Artikolu 60(b);

(b)

tal-funzjonijiet ta' l-awtorità ta' ċertifikazzjoni taħt l-Artikolu 61; u

(ċ)

tal-funzjonijiet ta' l-awtorità ta' verifika taħt l-Artikolu 62.

Fejn Stat Membru jeżerċita din l-għażla, huwa mhuwiex meħtieġ jaħtar awtorità ta' ċertifikazzjoni u awtorità ta' verifika taħt l-Artikolu 59(1)(b) u (ċ).

L-Artikolu 70 għandu japplika mutatis mutandis.

Meta l-Kummissjoni tadotta r-regoli implementattivi għall-Artikoli 60, 61u 62, hija għandha tispeċifika d-dispożizzjonijiet li m'għandhomx japplikaw għal programmi operattivi li għalihom l-għażla f'dan il-paragrafu ġiet eżerċitata mill-Istat Membru konċernat.

TITOLU VII

AMMINISTRAZZJONI FINANZJARJA

KAPITOLU I

Amministrazzjoni finanzjarja

Taqsima 1

Impenji tal-baġit

Artikolu 75

Impenji tal-baġit

1.   L-impenji tal-baġit tal-Komunità fir-rigward tal-programmi operattivi (minn hawn 'il quddiem imsejħa ''impenni tal-baġit'') għandhom isiru ta' kull sena għal kull Fond u objettiv matul il-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2007 u l-31 ta' Diċembru 2013. L-ewwel impenn tal-baġit għandu jsir qabel ma' l-Kummissjoni tkun adottat id-deċiżjoni li tapprova l-programm operattiv. Kull impenn sussegwenti għandu jsir, bħala regola ġenerali sat-30 ta' April kull sena, mill-Kummissjoni abbażi tad-deċiżjoni li tingħata kontribuzzjoni mill-Fondi msemmija fl-Artikolu 32.

2.   Fejn ma jkun sar l-ebda ħlas, l-Istat Membru jista' jitlob, sa mhux aktar tard mit-30 ta' Settembru tas-sena n, sabiex isir it-trasferiment ta' kwalunkwe impenn fir-rigward ta' programmi operattivi relatati mar-riżerva nazzjonali ta' kontinġenza msemmija fl-Artikolu 51 lejn programmi operattivi oħra. Fit-talba tiegħu l-Istat Membru għandu jispeċifika l-programmi operattivi li ser igawdu minn dak it-trasferiment.

Taqsima 2

Regoli komuni għall-ħlasijiet

Artikolu 76

Regoli komuni għall-ħlasijiet

1.   Ħlasijiet mill-Kummissjoni tal-kontribuzzjoni mill-Fondi għandhom isiru skond l-approprjazzjonijiet tal-baġit. Kull ħlas għandu jkun assenjat lill-impenji tal-baġit miftuħ tal-Fond konċernat li jmur l-aktar lura fiż-żmien.

2.   Il-ħlasijiet għandhom jieħdu l-forma ta' pre-finanzjament, ħlasijiet interim u ħlas tal-bilanċ finali. Għandhom isiru lill-korp nominat mill-Istat Membru.

3.   Sa mhux aktar tard mit-30 ta' April kull sena, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni previżjoni provviżorja ta' l-applikazzjonijiet għall-ħlas probabbli tagħhom għas-sena finanzjarja attwali u għas-sena finanzjarja sussegwenti.

4.   L-iskambji kollha li jikkonċernaw transazzjonijiet finanzjarji bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet u l-korpi magħżula mill-Istati Membri għandhom isiru b'mezzi elettroniċi, skond ir-regoli implementattivi ta' dan ir-Regolament adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(3). F'każijiet ta' forza maġġuri, u b'mod partikolari ta' funzjonament ħażin tas-sistema kompjuterizzata komuni jew nuqqas ta' konnessjoni dejjiema, l-Istati Membri jistgħau jikkomunikaw id-dikjarazzjonijiet ta' nfiq u l-applikazzjonijiet għall-ħlas f'kopja stampata.

Artikolu 77

Regoli komuni sabiex jiġu kalkolati l-ħlasijiet interim u l-ħlasijiet tal-bilanċ finali

Il-ħlasijiet interim u l-ħlasijiet tal-bilanċ finali għandhom jiġu kalkolati bl-applikazzjoni tar-rata ta' ko-finanzjament stabbilita fid-deċiżjoni dwar il-programm operattiv konċernat għal kull assi prijoritarju għan-nefqa eliġibbli msemmija taħt dak l-assi prijoritarju f'kull dikjarazzjoni tan-nefqa ċertifikata mill-awtorità ta' ċertifikazzjoni.

Madankollu l-kontribuzzjoni Komunitarja permezz ta' ħlasijiet interim u ħlasijiet ta' l-aħħar bilanċ m'għandhiex tkun ogħla mill-kontribuzzjoni pubblika u l-ammont massimu ta' għajnuna mill-Fondi għal kull assi prijoritarju kif stabbilit fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-programm operattiv.

Artikolu 78

Dikjarazzjoni ta' nfiq

1.   Id-dikjarazzjonijiet kollha ta' nfiq għandhom jinkludu, għal kull assi prijoritarju, l-ammont totali tan-nefqa eliġibbli, skond l-Artikolu 56, imħallas mill-benefiċjarji fl-implementazzjoni ta' l-operazzjonijiet u l-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti mħallsa jew li trid titħallas mill-benefiċjarji skond il-kondizzjonijiet li jirregolaw il-kontribuzzjoni pubblika. In-nefqa mħallsa mill-benefiċjarji għandha tiġi appoġġata minn fatturi kwittanzati jew dokumenti ta' kontabbiltà ta' valur probatorju ekwivalenti.

Madankollu, fir-rigward ta' l-iskemi ta' għajnuna fis-sens ta' l-Artikolu 87 tat-Trattat biss, minbarra l-kondizzjonijiet stabbiliti fis-subparagrafu preċedenti, il-kontribuzzjoni pubblika li tikkorrispondi għan-nefqa inkluża f'dikjarazzjoni ta' nfiq għandha tkun tħallset lill-benefiċjarji mill-korp li jagħti l-għajnuna.

2.   Bħala deroga mill-paragrafu 1, fir-rigward ta' l-għajnuna Statali fis-sens ta' l-Artikolu 87 tat-Trattat, id-dikjarazzjoni tan-nefqa tista' tinkludi avvanzi mħallsa lill-benefiċjarji mill-korp li jagħti l-għajnuna, taħt il-kondizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:

(a)

huma għandhom ikunu suġġetti għal garanzija bankarja jew faċilità ta' finanzjament pubbliku li jkollha effett ekwivalenti;

(b)

huma m'għandhomx jaqbżu l-35 % ta' l-ammont totali ta' l-għajnuna li għandha tingħata lil benefiċjarju għal proġett partikolari;

(ċ)

huma għandhom ikunu koperti min-nefqa mħallsa minn benefiċjarji fl-implementazzjoni tal-proġett u jkunu appoġġati minn fatturi kwittanzati jew dokumenti ta' kontabbiltà ta' valur probatorju ekwivalenti sa mhux aktar tard minn tliet snin wara sena li jkun sar il-ħlas ta' l-avvanz jew fil-31 ta' Diċembru ta' l-2015, skond liema data tiġi l-ewwel; jekk ma jkunux, id-dikjarazzjoni ta' nfiq li jmiss għandha tiġi korretta għaldaqstant.

3.   Id-dikjarazzjonijiet ta' nfiq għandhom jidentifikaw, għal kull programm operattiv, l-elementi msemmija fil-paragrafu 1 rigward ir-reġjuni li jirċievu għajnuna transizzjonali.

4.   Fil-każ ta' proġetti kbar kif definiti fl-Artikolu 39, in-nefqa relatata ma' proġetti kbar diġà adottati mill-Kummissjoni biss tista' tiġi inkluża fid-dikjarazzjonijiet ta' nfiq.

5.   Meta l-kontribuzzjoni mill-Fondi tiġi kalkolata b'referenza għan-nefqa pubblika prevista fl-Artikolu 53(1), kwalunkwe informazzjoni dwar infiq diversa min-nefqa pubblika m'għandhiex tinċidi fuq l-ammont dovut kif kalkolat abbażi tat-talba ta' ħlas.

6.   Bħala deroga mill-paragrafu 1, fir-rigward ta' strumenti ta' inġinerija finanzjarja kif definiti fl-Artikolu 44, id-dikjarazzjoni ta' nfiq għandha tinkludi n-nefqa totali mħallsa fl-istabbiliment jew fil-kontribuzzjoni għal tali fondi jew fondi ta' investiment.

Madankollu fl-għeluq parzjali jew finali tal-programm operattiv, in-nefqa eliġibbli għandha tkun it-totali ta':

(a)

kwalunkwe ħlas mill-fondi għall-żvilupp urban għal investiment fi sħubiji pubbliċi privati jew proġetti oħra inklużi fi pjan integrat għall-iżvilupp urban; jew

(b)

kwalunkwe ħlas għal investiment f'intrapriżi minn kull wieħed mill-fondi msemmija hawn fuq; jew

(ċ)

kwalunkwe garanzija provduta inklużi ammonti impenjati bħala garanziji minn fondi ta' garanzija; u

(d)

spejjeż eliġibbli ta' ġestjoni.

Ir-rata ta' ko-finanzjament għandha tkun applikata għan-nefqa eliġibbli mħallsa mill-benefiċjarju.

Id-dikjarazzjoni korrispondenti ta' nfiq għandha tiġi korretta kif meħtieġ.

7.   L-imgħax ġenerat mill-ħlasijiet minn programmi operattivi lil fondi kif definiti fl-Artikolu 44 għandu jintuża sabiex jiġu finanzjati proġetti ta' żvilupp urban fil-każ ta' fondi għall-iżvilupp urban jew strumenti ta' inġinerija finanzjarja għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju f'każijiet oħra.

Ir-riżorsi li jitqiegħdu mill-ġdid fl-operazzjoni minn investimenti mwettqa permezz ta' fondi kif definit fl-Artikolu 44 jew li ma jiġux użati wara li l-garanziji kollha jkunu ġew onorati għandhom jerġgħu jintużaw mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri konċernati għall-benefiċċju ta' proġetti ta' żvilupp urban jew intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

Artikolu 79

Akkumulazzjoni ta' pre-finanzjament u ta' ħlasijiet interim

1.   It-total kumulattiv ta' ħlasijiet ta' pre-finanzjament u ħlasijiet interim m'għandux ikun aktar minn 95 % tal-kontribuzzjoni mill-Fondi lill-programm operattiv.

2.   Meta jintlaħaq dan il-limitu massimu, l-awtorità ta' ċertifikazzjoni għandha tkompli tibgħat lill-Kummissjoni kull dikjarazzjoni ċertifikata tan-nefqa fil-31 ta' Diċembru tas-sena “n”, kif ukoll l-ammonti rkuprati matul is-sena għal kull Fond, sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' Frar tas-sena “n+1”.

Artikolu 80

L-interezza tal-ħlasijiet lill-benefiċjarji

L-Istati Membri għandhom jiżguraw ruħhom li l-korpi responsabbli sabiex jagħmlu l-ħlasijiet jiżguraw li l-benefiċjarji jirċievu l-ammont totali tal-kontribuzzjoni pubblika mill-aktar fis possibbli, u kollu kemm hu. L-ebda ammont m'għandu jitnaqqas jew jinżamm u l-ebda spiża speċifika jew spiża oħra b'effett ekwivalenti m'għandha tiġi imposta li tkun tnaqqas dawn l-ammonti għall-benefiċjarji.

Artikolu 81

Użu ta' l-euro

1.   L-ammonti stabbiliti fil-programmi operattivi preżentati mill-Istati Membri, id-dikjarazzjonijiet ċertifikati ta' nfiq, l-applikazzjonijiet għall-ħlas u l-infiq imsemmija fir-rapport annwali u finali ta' implementazzjoni għandhom jingħataw f'euro.

2.   Id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-programmi operattivi u l-impenji tal-Kummissjoni u l-ħlasijiet għandhom jingħataw u jitwettqu f'euro.

3.   L-Istati Membri li m'adottawx l-euro bħala l-munita tagħhom fid-data ta' applikazzjoni għall-ħlas għandhom jikkonvertu f'euro l-ammonti tan-nefqa magħmula fil-munita nazzjonali. Dan l-ammont għandu jiġi konvertit f'euro bl-użu tar-rata mensili ta' skambju tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni fix-xahar li matulu n-nefqa ġiet irreġistrata fil-kontijiet ta' l-awtorità ta' ċertifikazzjoni tal-programm operattiv konċernat. Din ir-rata għandha tiġi pubblikata elettronikament kull xahar mill-Kummissjoni.

4.   Meta l-euro ssir il-munita ta' Stat Membru, il-proċedura ta' konverżjoni stabbilita fil-paragrafu 3 għandha tkompli tapplika għan-nefqa kollha reġistrata fil-kontijiet mill-awtorità ta' ċertifikazzjoni qabel id-data tad-dħul fis-seħħ tar-rata fissa ta' konverżjoni bejn il-munita nazzjonali u l-euro.

Taqsima 3

Pre-finanzjament

Artikolu 82

Ħlas

1.   Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova kontribuzzjoni mill-Fondi għal programm operattiv, il-Kummissjoni għandha tħallas ammont wieħed ta' pre-finanzjament għall-perjodu 2007-2013 lill-korp nominat mill-Istat Membru.

L-ammont ta' pre-finanzjament għandu jitħallas f'pagamenti differenti kif ġej:

(a)

għall-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea kif kostitwita qabel l-1 ta' Mejju 2004, fl-2007 2 % tal-kontribuzzjoni mill-Fondi Strutturali lill-programm operattiv, u fl-2008 3 % tal-kontribuzzjoni mill-Fondi Strutturali lill-programm operattiv;

(b)

għall-Istati Membri li saru Membri ta' l-Unjoni Ewropea fi jew wara l-1 ta' Mejju 2004, fl-2007 2 % tal-kontribuzzjoni mill-Fondi Strutturali lill-programm operattiv, fl-2008 3 % tal-kontribuzzjoni mill-Fondi Strutturali lill-programm operattiv u fl-2009 2 % tal-kontribuzzjoni mill-Fondi Strutturali lill-programm operattiv;

(ċ)

jekk il-programm operattiv jaqgħa taħt l-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea u mill-inqas wieħed mill-parteċipanti jkun Stat Membru li sar Membru ta' l-Unjoni Ewropea fi jew wara l-1 ta' Mejju 2004, fl-2007 2 % tal-kontribuzzjoni mill-FEŻR lill-programm operattiv, fl-2008 3 % tal-kontribuzzjoni mill-FEŻR lill-programm operattiv u fl-2009 2 % tal-kontribuzzjoni mill-FEŻR lill-programm operattiv;

(d)

għall-Istati Membri li saru Membri ta' l-Unjoni Ewropea kif kostitwita qabel l-1 ta' Mejju 2004, fl-2007 2 % tal-kontribuzzjoni mill-Fond ta' Koeżjoni lill-programm operattiv, fl-2008 3 % tal-kontribuzzjoni mill-Fond ta' Koeżjoni lill-programm operattiv u fl-2009 2,5 % tal-kontribuzzjoni mill-Fond ta' Koeżjoni lill-programm operattiv;

(e)

għall-Istati Membri li saru Membri ta' l-Unjoni Ewropea fi jew wara l-1 ta' Mejju 2004, fl-2007 2,5 % tal-kontribuzzjoni mill-Fond ta' Koeżjoni lill-programm operattiv, fl-2008 4 % tal-kontribuzzjoni mill-Fond ta' Koeżjoni lill-programm operattiv u fl-2009 4 % tal-kontribuzzjoni mill-Fond ta' Koeżjoni lill-programm operattiv.

2.   L-ammont totali mħallas bħala pre-finanzjament għandu jingħata lura lill-Kummissjoni mill-korp magħżul mill-Istat Membru jekk l-ebda applikazzjoni għall-ħlas taħt il-programm operattiv ma tintbagħat fi żmien erbgħa u għoxrin xahar mid-data li fiha l-Kummissjoni tħallas l-ewwel pagament mill-ammont ta' pre-finanzjament.

Il-kontribuzzjoni totali mill-Fond għall-programm operattiv m'għandhiex ssir b'tali rimborż.

Artikolu 83

Mgħax

Kwalunkwe mgħax ġenerat mill-pre-finanzjament għandu jiġi assenjat lill-programm operattiv konċernat, u kunsidrat bħala riżorsa għall-Istat Membru fil-forma ta' kontribuzzjoni pubblika nazzjonali u għandu jiġi ddikjarat lill-Kummissjoni fiż-żmien ta' l-għeluq finali tal-programm operattiv.

Artikolu 84

Kwittanza

L-ammont imħallas bħala pre-finanzjament għandu jitneħħa kompletament mill-kontijiet tal-Kummissjoni meta jingħalaq il-programm operattiv skond l-Artikolu 89.

Taqsima 4

Ħlasijiet interim

Artikolu 85

Ħlasijiet interim

Il-ħlasijiet interim għandhom isiru għal kull programm operattiv. L-ewwel ħlas interim għandu jsir skond l-Artikolu 71(2).

Artikolu 86

Aċċettabbiltà ta' l-applikazzjonijiet għall-ħlas

1.   Kull ħlas interim magħmul mill-Kummissjoni għandu jkun suġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-Kummissjoni għandha tkun irċeviet applikazzjoni għall-ħlas u dikjarazzjoni ta' nfiq skond l-Artikolu 78;

(b)

għal kull assi prijoritarju matul il-perjodu sħiħ il-Kummissjoni ma tkunx ħallset aktar mill-ammont massimu ta' għajnuna kif stabbilit fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-programm operattiv;

(ċ)

l-awtorità ta' ġestjoni trid tkun bagħtet lill-Kummissjoni l-aktar rapport ta' implementazzjoni annwali reċenti skond l-Artikolu 67(1) u (3);

(d)

ma tkunx ingħatat opinjoni motivata mill-Kummissjoni dwar ksur taħt l-Artikolu 226 tat-Trattat fir-rigward ta' l-operazzjoni jew operazzjonijiet li għalihom tkun dikjarata n-nefqa fl-applikazzjoni għall-ħlas in kwistjoni.

2.   Jekk waħda minn dawn il-kondizzjonijiet jew aktar imsemmija fil-paragrafu 1 ma jkunux ġew sodisfatti, l-Istat Membru u l-awtorità ta' ċertifikazzjoni għandhom jiġu infurmati mill-Kummissjoni f'perjodu ta' xahar sabiex jittieħdu l-passi meħtieġa sabiex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni.

Artikolu 87

Data tal-preżentazzjoni ta' l-applikazzjonijiet għall-ħlas u d-dewmien fil-ħlas

1.   L-awtorità ta' ċertifikazzjoni għandha tiżgura lilha nnfisha li t-talbiet għall-ħlasijiet interim għal kull programm operattiv jinġabru flimkien u jintbagħtu lill-Kummissjoni, sa fejn possibbli, fi tliet okkażjonijiet separati kull sena. Għal ħlas li għandu jsir mill-Kummissjoni fis-sena attwali, l-aktar data tard li fiha tista' tiġi ppreżentata talba għall-ħlas hija l-31 ta' Ottubru.

2.   Suġġett għad-disponibbiltà tal-fondi, u n-nuqqas ta' sospensjoni ta' ħlasijiet skond l-Artikolu 92, il-Kummissjoni għandha tagħmel il-ħlas interim sa mhux aktar tard minn xahrejn wara d-data li fiha tkun ġiet irreġistrata mal-Kummissjoni l-applikazzjoni għall-ħlas li tkun tissodisfa l-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 86.

Taqsima 5

Għeluq tal-programm u ħlas tal-bilanċ finali

Artikolu 88

Għeluq parzjali

1.   L-għeluq parzjali tal-programmi operattivi jista' jsir f'perjodi li għandhom jiġu determinati mill-Istat Membru.

L-għeluq parzjali għandu jirrelata ma' operazzjonijiet li tlestew matul il-perjodu sal-31 ta' Diċembru tas-sena ta' qabel. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, operazzjoni tkun meqjusa lesta fejn l-attivitajiet li jaqgħu taħtha jkunu saru tassew u li l-infiq kollu mill-benefiċjarji u l-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti jkunu tħallsu.

2.   L-għeluq parzjali għandu jsir fuq kondizzjoni li l-Istat Membru jibgħat dawn li ġejjin lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru ta' sena speċifika:

(a)

dikjarazzjoni ta' nfiq relatata ma' l-operazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1;

(b)

dikjarazzjoni għal għeluq parzjali skond l-Artikolu 62(1)(d)(iii).

3.   Kwalunkwe korrezzjoni finanzjarja li ssir skond l-Artikoli 98 u 99 li tikkonċerna operazzjonijiet suġġetti għal għeluq parzjali għandhom ikunu korrezzjonijiet finanzjarji netti.

Artikolu 89

Kondizzjonijiet għall-ħlas tal-bilanċ finali

1.   Il-Kummissjoni għandha tħallas il-bilanċ finali sakemm:

(a)

l-Istat Membru jkun bagħat applikazzjoni għall-ħlas li tinkludi d-dokumenti li ġejjin sal-31 ta' Marzu 2017:

(i)

applikazzjoni għall-ħlas tal-bilanċ finali u dikjarazzjoni ta' nfiq skond l-Artikolu 78;

(ii)

ir-rapport ta' l-implementazzjoni finali għall-programm operattiv, inkluż l-informazzjoni stabbilita fl-Artikolu 67;

(iii)

dikjarazzjoni ta' għeluq imsemmija fl-Artikolu 62(1)(e); u

(b)

ma tkunx ingħatat opinjoni motivata mill-Kummissjoni rigward ksur taħt l-Artikolu 226 tat-Trattat fir-rigward ta' l-operazzjoni jew operazzjonijiet li għalihom tkun dikjarata n-nefqa fl-applikazzjoni għall-ħlas in kwistjoni.

2.   Fejn ma jintbagħatx kwalunkwe wieħed mid-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni, dan għandu jwassal awtomatikament għad-diżimpenn tal-bilanċ finali, skond l-Artikolu 93.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru bl-opinjoni tagħha dwar il-kontenut tad-dikjarazzjoni ta' għeluq imsemmija fil-paragrafu 1(a)(iii) fi żmien ħames xhur mid-data tar-riċezzjon tagħha. Id-dikjarazzjoni ta' għeluq għandha titqies bħala aċċettata fin-nuqqas ta' osservazzjonijiet mill-Kummissjoni matul dak il-perjodu ta' ħames xhur.

4.   Suġġett għad-disponibbiltà ta' fondi, il-Kummissjoni għandha tħallas il-bilanċ finali mhux aktar tard minn ħamsa u erbgħin jum wara l-aħħar waħda minn dawn id-dati:

(a)

id-data meta taċċetta r-rapport finali skond l-Artikolu 67(4); u

(b)

id-data meta taċċetta d-dikjarazzjoni ta' għeluq imsemmija fil-paragrafu 1(a)(iii) ta' dan l-Artikolu.

5.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 5, il-bilanċ ta' l-impenn tal-baġit għandu jiġi diżimpenjat tnax-il xahar wara l-ħlas. L-għeluq tal-programm operattiv għandu jkun fid-data ta' l-iktar wieħed kmieni mit-tliet avvenimenti li ġejjin:

(a)

il-ħlas tal-bilanċ finali determinat mill-Kummissjoni abbażi tad-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1;

(b)

it-trasmissjoni ta' nota ta' debitu għas-somom imħallsa indebitament mill-Kummissjoni lill-Istat Membru fir-rigward tal-programm operattiv;

(ċ)

id-diżimpenn tal-bilanċ finali ta' l-impenn tal-baġit.

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru dwar id-data ta' l-għeluq tal-programm operattiv f'terminu perentorju ta' xahrejn.

6.   Minkejja r-riżultati ta' kull verifika mwettqa mill-Kummissjoni jew mill-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri, il-bilanċ finali mħallas mill-Kummissjoni għall-programm operattiv jista' jiġi emendat fi żmien disa' xhur mid-data li fiha ġie mħallas jew, fejn hemm bilanċ negattiv li għandu jingħata lura mill-Istat Membru, fi żmien disa' xhur mid-data li fiha tinħareġ in-nota ta' debitu. Tali emenda tal-bilanċ m'għandhiex taffettwa d-data ta' l-għeluq tal-programm operattiv kif stabbilit fil-paragrafu 5.

Artikolu 90

Disponibbiltà tad-dokumenti

1.   Mingħajr preġudizzju għar-regoli li jirregolaw l-għajnuna Statali taħt l-Artikolu 87 tat-Trattat, l-awtorità ta' ġestjoni għandha tiżgura li d-dokumenti ta' appoġġ kollha dwar in-nefqa u l-verifiki fuq il-programm operattiv konċernat għandhom jibqgħu disponibbli għall-Kummissjoni u l-Qorti ta' l-Awdituri għal:

(a)

perjodu ta' tliet snin wara l-għeluq ta' programm operattiv kif definit fl-Artikolu 89(3);

(b)

perjodu ta' tliet snin wara s-sena li fiha sar għeluq parzjali, fil-każ ta' dokumenti rigward nefqa u verifiki fuq operazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2.

Dawn il-perjodi għandhom jiġu interrotti fil-każ ta' proċedimenti legali jew fuq talba debitament motivata mill-Kummissjoni.

2.   L-awtorità ta' ġestjoni, fuq talba, għandha tagħmel disponibbli għall-Kummissjoni lista ta' operazzjonijiet kompluti li kienu suġġetti għal għeluq parzjali taħt l-Artikolu 88.

3.   Id-dokumenti għandhom jinżammu fil-forma ta' l-oriġinali jew f'verżjonijiet ċertifikati li huma konformi ma' l-oriġinali fuq data carriers komunement aċċettati.

Taqsima 6

Interruzzjoni tat-terminu perentorju għall-ħlas u sospensjoni ta' ħlasijiet

Artikolu 91

Interruzzjoni tat-terminu perentorju għall-ħlas

1.   It-terminu perentorju għall-ħlas jista' jiġi interrott mill-uffiċjal li jawtorizza b'delega fis-sens tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 għal perjodu massimu ta' sitt xhur jekk:

(a)

f'rapport ta' korp ta' verifika nazzjonali jew Komunitarju hemm provi li jissuġġerixxu nuqqas sinifikattiv fil-funzjonament tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll;

(b)

l-uffiċjal li jawtorizza b'delega għandu jwettaq verifiki addizzjonali wara li jkun ġie mgħarraf b'informazzjoni li tiżvelalu nefqa, f'dikjarazzjoni ċertifikata ta' nfiq, li tkun marbuta ma' irregolarità serja li ma tkunx ġiet korretta.

2.   L-Istat Membru u l-awtorità ta' ċertifikazzjoni għandhom jiġu informati minnufih dwar ir-raġunijiet għall-interruzzjoni. L-interruzzjoni għandha titwaqqaf hekk kif l-Istat Membru jkun ħa l-miżuri meħtieġa.

Artikolu 92

Sospensjoni tal-ħlasijiet

1.   Il-ħlasijiet interim kollha jew parti minnhom fil-livell ta' assi prijoritarji jew ta' programmi jistgħu jiġu sospiżi mill-Kummissjoni fejn:

(a)

ikun hemm nuqqas serju fis-sistema ta' ġestjoni u kontroll tal-programm li jaffettwa l-affidabbiltà tal-proċedura għaċ-ċertifikazzjoni tal-ħlas u li għalih ma jkunux ittieħdu miżuri ta' korrezzjoni; jew

(b)

in-nefqa f'dikjarazzjoni ċertifikata ta' nfiq hija marbuta ma' irregolarità gravi li ma ġietx korretta; jew

(ċ)

ikun sar ksur gravi minn Stat Membru ta' l-obbligi tiegħu taħt l-Artikolu 70(1) u (2).

2.   Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew parti minnhom wara li tkun tat l-opportunità lill-Istat Membru li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi żmien perjodu ta' xahrejn.

3.   Il-Kummissjoni għandha ttemm is-sospensjoni tal-ħlasijiet interim kollha jew parti minnhom fejn l-Istat Membru jkun ħa l-miżuri meħtieġa li jippermettu t-tneħħija tas-sospensjoni. Fejn l-Istat Membru ma jkunx ħa l-miżuri meħtieġa, il-Kummissjoni tista' tadotta deċiżjoni sabiex tikkanċella l-kontribuzzjoni Komunitarja kollha jew parti minnha għall-programm operattiv, skond l-Artikolu 99.

Taqsima 7

Diżimpenn awtomatiku

Artikolu 93

Prinċipji

1.   Il-Kummissjoni għandha awtomatikament tiddiżimpenja kwalunkwe parti ta' impenn tal-baġit fi programm operattiv li ma ntużatx għall-ħlasijiet ta' pre-finanzjament jew għall-ħlasijiet interim, jew li għaliha applikazzjoni għall-ħlas ma ntbagħtetx konformement ma' l-Artikolu 86 sal-31 ta' Diċembru tat-tieni sena wara s-sena ta' l-impenn tal-baġit taħt il-programm, bl-eċċezzjoni msemmija fil-paragrafu 2.

2.   Għall-Istati Membri li l-PGD tagħhom mill-2001 sa l-2003 kien taħt il-85 % tal-medja ta' l-UE 25 fl-istess perjodu, kif elenkat fl-Anness II, id-data ta' skadenza msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun il-31 ta' Diċembru tat-tielet sena wara s-sena ta' l-impenn tal-baġit annwali mill-2007 sa l-2010 taħt il-programmi operattivi tagħhom.

Din id-data ta' skadenza għandha tapplika wkoll għall-impenn tal-baġit annwali mill-2007 sa l-2010 fi programm operattiv li jaqa' taħt l-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea jekk mill-inqas wieħed mill-parteċipanti jkun Stat Membru msemmi fl-ewwel subparagrafu.

3.   Dik il-parti ta' l-impenji li tkun għadha miftuħa fil-31 ta' Diċembru 2015 għandha tiġi diżimpenjata awtomatikament mill-impenji jekk il-Kummissjoni ma tkunx irċeviet applikazzjoni aċċettabli għall-ħlas tagħha sal-31 ta' Marzu 2017.

4.   Jekk dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ wara l-1 ta' Jannar 2007, il-perjodu li warajh jista' jsir l-ewwel diżimpenn awtomatiku kif imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi estiż, għall-ewwel impenn, bin-numru ta' xhur bejn l-1 ta' Jannar 2007 u d-data ta' l-ewwel impenn tal-baġit.

Artikolu 94

Perjodu ta' interruzzjoni għal proġetti kbar u skemi ta' għajnuna

Meta l-Kummissjoni tieħu deċiżjoni sabiex tawtorizza proġett kbir jew skema ta' għajnuna, l-ammonti potenzjalment konċernati mid-diżimpenn awtomatiku għandhom jiġu mnaqqsa mill-ammonti annwali konċernati minn tali proġetti kbar jew skemi ta' għajnuna.

Għal dawn l-ammonti annwali d-data ta' inizjazzjoni għall-kalkolu tat-termini perentorji ta' diżimpenn awtomatiku msemmija fl-Artikolu 93 għandha tkun id-data tad-deċiżjoni sussegwenti meħtieġa sabiex tawtorizza tali proġetti kbar jew skemi ta' għajnuna.

Artikolu 95

Perjodu ta' interruzzjoni għal proċedimenti legali u appelli amministrattivi

L-ammont potenzjalment konċernat mid-diżimpenn awtomatiku għandu jitnaqqas bl-ammonti li l-awtorità ta' ċertifikazzjoni ma setgħetx tiddikjara lill-Kummissjoni minħabba s-sospensjoni ta' operazzjonijiet bi proċediment legali jew appell amministrattiv li għandu effett ta' sospensjoni, bil-kondizzjoni li l-Istat Membru jibgħat informazzjoni lill-Kummissjoni li tiddikjara r-raġunijiet sal-31 ta' Diċembru tat-tieni jew it-tielet sena wara s-sena ta' l-impenn tal-baġit skond l-Artikolu 93.

Għal dik il-parti ta' impenji li tkun għadha miftuħa fil-31 ta' Diċembru 2015, il-limitu ta' żmien imsemmi fl-Artikolu 93(2) għandu jiġi interrott taħt l-istess kondizzjonijiet fir-rigward ta' l-ammont relatat ma' l-operazzjonijiet konċernati.

It-tnaqqis imsemmi hawn fuq jista' jintalab darba jekk is-suspensjoni tkun damet sa sena jew diversi drabi korrispondenti għan-numru ta' snin bejn id-data tad-deċiżjoni ġudizzjarja jew amministrattiva li tissospendi l-implementazzjoni ta' l-operazzjoni u d-data tad-deċiżjoni ġudizzjarja jew amministrattiva finali.

Artikolu 96

Eċċezzjonijiet għad-diżimpenn awtomatiku

Dawn li ġejjin m'għandhomx jitqiesu fil-kalkolu tad-diżimpenn awtomatiku:

(a)

dik il-parti ta' l-impenn tal-baġit li għaliha tkun saret applikazzjoni għall-ħlas iżda li r-rimborż tagħha jkun ġie interrott jew sospiż mill-Kummissjoni fil-31 ta' Diċembru tat-tieni jew it-tielet sena wara s-sena ta' l-impenn tal-baġit skond l-Artikolu 93 u skond l-Artikoli 91 u 92. Meta l-problema li tirriżulta fl-interruzzjoni jew is-suspensjoni tkun ġiet riżolta, ir-regola tad-diżimpenn awtomatiku għandha tiġi applikata għal dik il-parti ta' l-impenn tal-baġit konċernata;

(b)

dik il-parti ta' l-impenn tal-baġit li għaliha saret applikazzjoni għall-ħlas iżda li r-rimborż tagħha ġie limitat b'mod partikolari minħabba nuqqas ta' riżorsi tal-baġit;

(ċ)

dik il-parti ta' l-impenn tal-baġit li għaliha ma kienx possibbli li ssir applikazzjoni għall-ħlas aċċettabbli minħabba raġunijiet ta' forza maġġuri li jaffettwaw serjament l-implementazzjoni tal-programm operattiv. L-awtoritajiet nazzjonali li jiddikjaraw forza maġġuri għandhom juru l-konsegwenzi diretti tagħha fuq l-implementazzjoni tal-programm operattiv kollu jew ta' parti minnu.

Artikolu 97

Proċedura

1.   Il-Kummissjoni għandha tinforma fi żmien debitu lill-Istat Membru u lill-awtoritajiet konċernati kull meta jkun hemm riskju li jiġi applikat id-diżimpenn awtomatiku taħt l-Artikolu 93. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru u lill-awtoritajiet konċernati dwar l-ammont tad-diżimpenn awtomatiku li jirriżulta mill-informazzjoni li hija jkollha fil-pussess tagħha.

2.   L-Istat Membru għandu jkollu xahrejn mid-data meta jirċievi dik l-informazzjoni sabiex jaqbel ma' l-ammont jew jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu. Il-Kummissjoni għandha twettaq id-diżimpenn awtomatiku sa mhux aktar minn disa' xhur wara l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 93.

3.   Il-kontribut mill-Fond għall-programm operattiv għandu jitnaqqas, għas-sena konċernata, bl-ammont tad-diżimpenn awtomatiku. L-Istat Membru għandu jipproduċi pjan rivedut ta' finanzjament li jirrifletti l-ammont imnaqqas ta' għajnuna fuq wieħed jew uħud mill-assi prijoritarji tal-programm operattiv fi żmien xahrejn mid-data tad-diżimpenn. Fin-nuqqas ta' dan, il-Kummissjoni għandha tnaqqas l-ammonti allokati għal kull assi prijoritarju b'mod proporzjonali.

KAPITOLU II

Korrezzjonijiet finanzjarji

Taqsima 1

Korrezzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri

Artikolu 98

Korrezzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri

1.   L-Istati Membri għandhom l-ewwel jerfgħu r-responsabbiltà sabiex jinvestigaw irregolaritajiet, waqt li jaġixxu fuq il-provi ta' kull bidla maġġuri li tolqot in-natura ta' jew il-kondizzjonijiet għall-implementazzjoni jew il-kontroll ta' operazzjonijiet jew programmi operattivi u jagħmlu l-korrezzjonijiet finanzjarji meħtieġa.

2.   L-Istat Membru għandu jagħmel il-korrezzjonijiet finanzjarji meħtieġa rigward l-irregolaritajiet individwali jew sistemiċi li jiġu individwati fl-operazzjonijiet jew fil-programmi operattivi. Il-korrezzjonijiet li jsiru minn Stat Membru għandhom jikkonsistu f'kanċellament tal-kontribuzzjoni pubblika kollha jew parti minnha mill-programm operattiv.. L-Istat Membru għandu jieħu kont tan-natura u l-gravità ta' l-irregolaritajiet u t-telf finanzjarju għall-Fond.

Ir-riżorsi mill-fondi rilaxxati b'dan il-mod jistgħu jerġgħu jintużaw mill-Istat Membru sal-31 ta' Diċembru 2015 għall-programm operattiv konċernat skond id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3.

3.   Il-kontribuzzjoni li tkun tħassret skond il-paragrafu 2 ma tistax terġa' tintuża għall-operazzjoni jew l-operazzjonijiet li kienu s-suġġett tal-korrezzjoni, lanqas, fejn tkun saret korrezzjoni finanzjarja għal irregolarità sistematika, għal operazzjonijiet eżistenti li jaqgħu taħt l-assi prijoritarju fl-intier tagħhom jew parti minnhom fejn ikun saret l-irregolarità sistematiku.

4.   Fil-każ ta' irregolarità sistematika, l-Istat Membru għandu jestendi l-inkjesti tiegħu sabiex ikopru l-operazzjonijiet li probabbilment jiġu milquta.

Taqsima 2

Korrezzjonijiet finanzjarji mill-Kummissjoni

Artikolu 99

Kriterji għall-korrezzjonijiet

1.   Il-Kummissjoni tista' tagħmel korrezzjonijiet finanzjarji billi tħassar il-kontribuzzjoni Komunitarja kollha jew parti minnha għal programm operattiv fejn, wara li jkun twettaq l-eżami meħtieġ, hija tikkonkludi li:

(a)

hemm nuqqas gravi fis-sistema ta' ġestjoni u kontroll tal-programm li jpoġġi f'riskju l-kontribuzzjoni Komunitarja li tkun diġà tħallset għall-programm;

(b)

in-nefqa msemmija f'dikjarazzjoni ċertifikata tan-nefqa tkun irregolari u ma tkunx ġiet korretta mill-Istat Membru qabel il-ftuħ tal-proċedura ta' korrezzjoni taħt dan il-paragrafu;

(ċ)

Stat Membru ma jkunx ikkonforma ma' l-obbligi tiegħu taħt l-Artikolu 99 qabel il-ftuħ tal-proċedura ta' korrezzjoni taħt dan il-paragrafu.

2.   Il-Kummissjoni għandha tibbaża l-korrezzjonijiet finanzjarji tagħha fuq każijiet individwali ta' irregolaritajiet identifikati, filwaqt li tieħu kont tan-natura sistemika ta' l-irregolarità sabiex jiġi determinat jekk għandhiex tiġi applikata korrezzjoni b'rata fissa jew korrezzjoni estrapolata.

3.   Il-Kummissjoni għandha, meta tkun qed tiddeċiedi dwar l-ammont ta' korrezzjoni, tieħu kont tan-natura u l-gravità ta' l-irregolarità u l-firxa u l-implikazzjonijiet finanzjarji tan-nuqqasijiet li jkunu nstabu fil-programm operattiv konċernat.

4.   Fejn il-Kummissjoni tibbaża l-pożizzjoni tagħha fuq il-fatti stabbiliti minn awdituri li m'humiex dawk tas-servizzi tagħha stess, hija għandha tasal għall-konklużjonijiet tagħha dwar il-konsegwenzi finanzjarji, wara li teżamina l-miżuri meħuda mill-Istat Membru konċernat taħt l-Artikolu 98(2), ir-rapporti pprovduti taħt l-Artikolu 70(1)(b), u kwalunkwe tweġiba mill-Istat Membru.

5.   Meta Stat Membru ma jikkonformax ma' l-obbligi tiegħu kif imsemmija fl-Artikolu 15(4), il-Kummissjoni tista' tagħmel korrezzjoni finanzjarja, skond il-grad ta' nuqqas ta' konformità ma' dawn l-obbligi, billi tħassar il-kontribuzzjoni kollha mill-Fondi Strutturali, jew parti minnha, għall-Istat Membru konċernat.

Ir-rata applikabbli għall-korrezzjoni finanzjarja msemmija f'dan il-paragrafu għandha tiġi stabbilita fir-regoli implementattivi ta' dan ir-Regolament adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 103(3).

Artikolu 100

Proċedura

1.   Qabel ma tieħu deċiżjoni dwar korrezzjoni finanzjarja, il-Kummissjoni għandha tiftaħ il-proċedura billi tinforma lill-Istat Membru dwar il-konklużjonijiet provviżorji tagħha u titlob lill-Istat Membru jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien xahrejn.

Fejn il-Kummissjoni tipproponi korrezzjoni finanzjarja abbażi ta' estrapolazzjoni jew b'rata fissa, l-Istat Membru għandu jingħata l-opportunità li juri, permezz ta' eżami tad-dokumentazzjoni konċernata, li l-miżura reali ta' l-irregolarità kienet inqas mill-valutazzjoni tal-Kummissjoni. Bi qbil mal-Kummissjoni, l-Istat Membru jista' jillimita l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan l-eżami għal proporzjon jew kampjun xieraq tad-dokumentazzjoni konċernata. Ħlief f'każijiet debitament ġustifikati, iż-żmien mogħti għal dan l-eżami m'għandux ikun aktar minn perjodu ieħor ta' xahrejn wara l-perjodu ta' xahrejn imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

2.   Il-Kummissjoni għandha tieħu kont ta' kwalunkwe prova provduta mill-Istat Membru fil-limiti ta' żmien imsemmija fil-paragrafu 1.

3.   Fejn l-Istat Membru ma jaċċettax il-konklużjonijiet provviżorji tal-Kummissjoni, l-Istat Membru għandu jiġi mistieden mill-Kummissjoni għal smigħ, li fih iż-żewġ naħat f'koperazzjoni bbażata fuq is-sħubija għandhom jagħmlu sforz sabiex jilħqu ftehim dwar l-osservazzjonijiet u l-konklużjonijiet li għandhom jittieħdu minnhom.

4.   F'każ ta' ftehim, l-Istat Membru jista' jerġa' juża l-fondi Komunitarji konċernati konformement mat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 98(2).

5.   Fin-nuqqas ta' ftehim, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni dwar il-korrezzjoni finanzjarja fi żmien sitt xhur mid-data tas-smigħ b'kont meħud ta' l-informazzjoni u l-osservazzjonijiet kollha preżentati matul il-proċedura. Jekk ma jsir l-ebda smigħ, il-perjodu ta' sitt xhur għandu jibda jiddekorri xahrejn wara d-data ta' l-ittra ta' stedina mibgħuta mill-Kummissjoni.

Artikolu 101

Obbligi ta' l-Istati Membri

Korrezzjoni finanzjarja mill-Kummissjoni m'għandhiex tippreġudika l-obbligu ta' l-Istat Membru li jfittex l-irkupri taħt l-Artikolu 98(2) ta' dan ir-Regolament u li jirkupra l-għajnuna Statali taħt l-Artikolu 87 tat-Trattat u taħt l-Artikolu 14 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta' Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 88 tat-Trattat KE (17).

Artikolu 102

Rimbors

1.   Kwalunkwe rimbors dovut li għandu jsir lill-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għandu jsir qabel id-data ta' skadenza indikata fl-ordni għall-irkupru mfassla skond l-Artikolu 72 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002. Id-data ta' skadenza għandha tkun l-aħħar jum tat-tieni xahar wara l-ħruġ ta' l-ordni.

2.   Kwalunkwe dewmien tar-rimbors għandu jwassal għall-applikazzjoni ta' mgħax minħabba ħlas tard, li jibdew fid-data dovuta u jintemmu fid-data meta fil-fatt isir il-ħlas. Ir-rata ta' tali mgħax għandha tkun punt wieħed u nofs perċentwali aktar mir-rata applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew fl-operazzjonijiet ewlenin ta' rifinanzjament tiegħu fl-ewwel jum ta' xogħol tax-xahar li fih taqa' d-data dovuta.

TITOLU VIII

KUMITATI

KAPITOLU I

Kumitat tal-koordinazzjoni tal-fondi

Artikolu 103

Kumitat u proċeduri

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat ta' koordinazzjoni tal-Fondi (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ il-“Kumitat ta' Koordinazzjoni tal-Fondi”).

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżoni 1999/468/KE.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżoni 1999/468/KE.

Il-perjodu msemmi fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur.

4.   Il-Kumitat ta' Koordinazzjoni tal-Fondi għandu jfassal ir-Regoli tal-Proċedura tiegħu.

5.   Il-BEI u l-FEI għandhom, kull wieħed minnhom, jaħtru rappreżentant mingħajr dritt ta' vot.

KAPITOLU II

Kumitat taħt l-artikolu 147 tat-trattat

Artikolu 104

Kumitat taħt l-Artikolu 147 tat-Trattat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat imwaqqaf taħt l-Artikolu 147 tat-Trattat (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ il-“Kumitat”). Il-Kumitat għandu jkun magħmul minn rappreżentant tal-gvern, rappreżentant ta' l-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u minn rappreżentant ta' l-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem minn kull Stat Membru. Il-Membru tal-Kummissjoni responsabbli sabiex jippresjedi l-Kumitat jista' jiddelega dik ir-responsabbiltà lil uffiċjal għoli tal-Kummissjoni.

2.   Kull Stat Membru għandu jaħtar rappreżentant u supplent għal kull rappreżentant ta' kull kategorija msemmija fil-paragrafu 1. Fin-nuqqas ta' membru wieħed, is-supplent għandu jkun intitolat awtomatikament li jieħu sehem fil-proċedimenti.

3.   Il-membri u s-supplenti għandhom jiġu maħtura mill-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni, għal perjodu ta' tliet snin. Huma jistgħu jerġgħu jinħatru mill-ġdid. Il-Kunsill għandu, fir-rigward tal-kompożizzjoni tal-Kumitat, jagħmel ħiltu sabiex jiżgura li jkun hemm rappreżentanza ġusta tal-kategoriji differenti konċernati. Għall-punti fuq l-aġenda li jaffettwawhom, il-BEI u l-FEI jistgħu jaħtru rappreżentant mingħajr dritt ta' vot.

4.   Il-Kumitat għandu:

(a)

jagħti l-opinjoni tiegħu dwar ir-regoli implementattivi ta' dan ir-Regolament;

(b)

jagħti opinjonijiet dwar l-abbozz tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni fir-rigward tal-programmazzjoni, fil-każ ta' sostenn mill-FES;

(ċ)

jiġi konsultat meta jkun qed jittratta l-kategoriji tal-miżuri ta' għajnuna teknika msemmija fl-Artikolu 45 fil-każ ta' sostenn mill-FES u kwistjonijiet oħra relevanti li jkollhom impatt fuq l-implementazzjoni ta' l-istrateġiji ta' l-impjieg, it-taħriġ u l-inklużjoni soċjali fuq il-livell ta' l-UE relevanti għall-FES.

5.   Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta lill-Kumitat dwar kwistjonijiet li m'humiex dawk imsemmija fil-paragrafu 4.

6.   Għall-adozzjoni tagħhom, l-opinjonijiet tal-kumitat għandhom jeħtieġu maġġoranza assoluta tal-voti li jkunu ntefgħu b'mod validu. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat dwar kif tkun ħadet kont ta' l-opinjonijiet tiegħu.

TITOLU IX

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 105

Dispożizzjonijiet Transizzjonali

1.   Dan ir-Regolament m'għandux jaffettwa t-tkomplija jew il-modifika, inkluż il-kanċellament sħiħ jew parzjali, ta' l-għajnuna li tkun ġiet ko-finanzjata mill-Fondi Strutturali jew ta' proġett li jkun ġie ko-finanzjat mill-Fond ta' Koeżjoni approvat mill-Kummissjoni abbażi tar-Regolamenti (KEE) Nru 2052/88 (18), (KEE) Nru 4253/88 (19), (KE) Nru 1164/94 (20) u (KE) Nru 1260/1999 jew kwalunkwe leġiżlazzjoni oħra li tkun tapplika għal dik l-għajnuna fil-31 ta' Diċembru 2006, li konsegwentement għandha tapplika minn hemm 'il quddiem għal dik l-għajnuna jew proġetti konċernati sakemm jingħalqu.

2.   Fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar programmi operattivi, il-Kummissjoni għandha tieħu kont ta' kwalunkwe għajnuna ko-finanzjata mill-Fondi Strutturali jew ta' kwalunkwe proġett ko-finanzjat mill-Fond ta' Koeżjoni approvata mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u li jkollha riperkussjonijiet finanzjarji matul il-perjodu kopert minn dawk il-programmi operattivi.

3.   B'deroga mill-Artikoli 31(2), 32(4) u 37(1) tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999, is-somom parzjali impenjati għal għajnuna ko-finanzjata mill-FEŻR jew l-FES approvati mill-Kummissjoni bejn l-1 ta' Jannar 2000 u l-31 ta' Diċembru 2006 li għalihom id-dikjarazzjoni ċertifikata ta' nfiq li fil-fatt tkun tħallset, ir-rapport finali dwar l-implementazzjoni u d-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 38(1)(f) ta' dak ir-Regolament ma jkunux intbagħtu lill-Kummissjoni fi żmien 15-il xhar mid-data finali ta' l-eliġibbiltà tan-nefqa stabbilita fid-deċiżjoni ta' l-għoti ta' kontribuzzjoni mill-Fondi, għandhom jiġu diżimpenjati awtomatikament mill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn 6 xhur wara dik l-iskadenza, u jwasslu għar-rimbors ta' l-ammonti mħallsa mingħajr ma kienu dovuti.

L-ammonti relatati ma' operazzjonijiet jew programmi li ġew sospiżi minħabba proċedimenti ġuridiċi jew appelli amministrattivi li għandhom effett ta' sospensjoni m'għandhomx jitqiesu fil-kalkolu ta' l-ammont tad-diżimpenn awtomatiku.

Artikolu 106

Klawsola ta' reviżjoni

Il-Kunsill għandu jirrivedi dan ir-Regolament sa mhux aktar mill-31 ta' Diċembru 2013 skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 161 tat-Trattat.

Artikolu 107

Taħsir

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 105(1) ta' dan ir-Regolament, ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 huwa b'dan imħassar mill-1 ta' Jannar 2007.

Ir-referenzi magħmula għar-Regolament imħassar għandhom jitqiesu bħala referenzi magħmula għal dan ir-Regolament.

Artikolu 108

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 1 sa 16, 25 sa 28, 32 sa 40, 47 sa 49, 52 sa 54, 56, 58 sa 62, 69 sa 74, 103 sa 105, u 108 għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament biss għal programmi għall-perjodu 2007-2013. Id-dispożizzjonijiet l-oħrajn għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, nhar il-11 ta' Lulju 2006.

Għall-Kunsill

Il-President

E. HEINALUOMA


(1)  Kunsens ta' l-4 ta' Lulju 2006 (għadu mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU C 255, 14.10.2005, p. 79.

(3)  ĠU C 231, 20.9.2005, p. 1.

(4)  ĠU C 121, 20.5.2005, p. 14.

(5)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.

(6)  ĠU L 161, 26.6.1999, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 173/2005 (ĠU L 29, 2.2.2005, p. 3).

(7)  ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1888/2005 (ĠU L 309, 25.11.2005, p. 1).

(8)  Ara paġna 82 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(9)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

(10)  Ara paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(11)  Ara paġna 12 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(12)  Ara paġna 79 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(13)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(14)  ĠU L 134, 30.04.2004, p. 114.

(15)  ĠU L 205, 6.8.2005, p. 21.

(16)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(17)  ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1. Regolament kif emendat mill-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003. Nota Editorjali: It-titolu tar-regolament (KE) Nru 659/1999 inbidel b'tali mod li jkun jista' jikkonsidra n-numerazzjoni ta' l-Artikoli tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, bi qbil ma' Artikolu 12 tat-Trattat ta' amsterdam; ir-riferenza oriġinali kienet Artikolu 93 tat-Trattat.

(18)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2052/88 ta' l-24 ta' Ġunju 1988 dwar il-kompiti tal-Fondi Strutturali u l-effikaċja tagħhom u dwar il-koordinazzjoni ta' l-attivitajiet tagħhom bejniethom u ma' l-operazzjonijiet tal-Bank Ewropew għall-Investiment u l-istrumenti finanzjarji eżistenti l-oħrajn (ĠU L 185, 15.7.1988, p. 9). Regolament imħassar mir-Regolament (KE) 1260/1999.

(19)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4253/88 tad-19 ta' Diċembru 1988 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2052/88 fir-rigward tal-koordinazzjoni ta' l-attivitajiet tal-Fondi Strutturali differenti, bejniethom stess, u ma' l-operazzjonijiet tal-Bank Ewropew għall-Investiment u l-istrumenti finanzjarji eżistenti l-oħrajn (ĠU L 374, 31.12.1988, p. 1). Regolament imħassar mir-Regolament (KE) 1260/1999.

(20)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1164/94 tas-16 ta' Mejju 1994 li jistabbilixxi Fond ta' Koeżjoni (ĠU L 130, 25.5.1994, p. 1). Regolament kif emendat l-aħħar mill-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003.


ANNESS I

Tqassim annwali ta' l-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-2007 sa l-2013

(imsemmi fl-Artikolu 18)

(Euros, prezzijiet ta' l-2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 342 000 000


ANNESS II

Qafas finanzjarju

Kriterji u metodoloġija msemmija fl-Artikolu 18

Metodu ta' allokazzjoni għar-reġjuni eliġibbli taħt l-objettiv ta' Konverġenza msemmi fl-Artikolu 5(1)

1.

L-allokazzjoni ta' kull Stat Membru hija s-somma ta' l-allokazzjonijiet għal kull reġjun eliġibbli individwali tiegħu, li huma kalkolati abbażi ta' prosperità reġjonali u nazzjonali u r-rata ta' qgħad skond il-passi li ġejjin:

(a)

determinazzjoni ta' ammont assolut (f'euro) miksub bil-multiplikazzjoni tal-popolazzjoni tar-reġjun konċernat bid-differenza bejn il-PGD per capita ta' dak ir-reġjun, imkejjel f'paritajiet ta' qawwa ta' xiri u l-medja tal-PGD per capita ta' l-UE 25;

(b)

applikazzjoni ta' perċentwali ta' l-ammont assolut ta' hawn fuq sabiex tiġi determinata d-dotazzjoni finanzjarja ta' dak ir-reġjun; din il-perċentwali hija gradwata sabiex tirrifletti l-prosperità relattiva, meta mqabbla mal-medja ta' l-UE 25, ta' l-Istat Membru li fih jinsab ir-reġjun eliġibbli, jiġifieri:

għal reġjuni fl-Istati Membri li l-livell ta' GNI per capita tagħhom ikun inqas minn 82 % tal-medju Komunitarju: 4,25 %

għal reġjuni fl-Istati Membri li l-livell ta' GNI per capita tagħhom huwa bejn 82 % u 99 % tal-medju Komunitarju: 3,36 %

għal reġjuni fl-Istati Membri li l-livell ta' GNI per capita tagħhom huwa iżjed minn 99 % tal-medju Komunitarju: 2,67 %

(ċ)

għall-ammont miksub taħt il-punt (b) jiġi miżjud, jekk ikun applikabbli, ammont li jirriżulta mill-allokazzjoni ta' primjum ta' EUR 700 għal kull persuna qiegħda, applikat għan-numru ta' persuni qiegħda f'dak ir-reġjun li jaqbeż in-numru li jkunu qiegħda kieku kienet tapplika r-rata medja tal-qgħad tar-reġjuni ta' konverġenza kollha ta' l-Unjoni Ewropea.

Metodu ta' allokazzjoni għall-Istati Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni taħt l-Artikolu 5(2)

2.

Id-dotazzjoni finanzjarja teoretika totali għall-Fond ta' Koeżjoni tinkiseb billi l-intensità medja ta' għajnuna per capita ta' EUR 44,7 tiġi mmultiplikata bil-populazzjoni eliġibbli. L-allokazzjoni a priori ta' din id-dotazzjoni finanzjarja teoretika ta' kull Stat Membru eliġibbli tikkorrispondi għal perċentwali bbażat fuq il-popolazzjoni, is-superfiċje ta' l-art u l-prosperità nazzjonali tiegħu u tinkiseb billi jiġu applikati l-passi li ġejjin:

(a)

kalkolu tal-medja aritmetika tal-popolazzjoni u s-sehem tas-superfiċje ta' l-art tal-popolazzjoni totali ta' dak l-Istat Membru u s-superfiċje ta' l-art ta' l-Istati Membri eliġibbli kollha; jekk, madankollu, is-sehem tal-popolazzjoni totali ta' Stat Membru jaqbeż is-sehem tiegħu tas-superfiċje ta' l-art totali b'fattur ta' 5 jew aktar, li jirrifletti densità ta' popolazzjoni għolja ħafna, għal dan il-pass jintuża biss is-sehem tal-popolazzjoni totali;

(b)

aġġustament taċ-ċifri perċentwali miksuba hekk b'koeffiċjenti li jirrappreżenta terz tal-perċentawali li bih il-GNI per capita ta' l-Istat Membru, imkejjel f'paritajiet ta' qawwa ta' xiri jaqbeż jew jaqa' taħt il-medja tal-GNI per capita ta' l-Istati Membri eliġibbli kollha (medja espressa bħala 100 %).

3.

Sabiex jiġu riflessi l-ħtiġijiet sinifikattivi f'termini ta' trasport u l-infrastruttura ambjentali ta' l-Istati Membri li saru Membri ta' l-Unjoni Ewropea fi jew wara l-2004, is-sehem tal-Fond ta' Koeżjoni jiġi stabbilit bħala terz ta' l-allokazzjoni finanzjarja totali tagħhom (Fondi Strutturali u l-Fond ta' Koeżjoni) bħala medja tul il-perjodu. Għall-Istati Membri l-oħra, id-dotazzjoni finanzjarja tirriżulta direttament mill-metodu ta' allokazzjoni deskritt fil-paragrafu 2.

Metodu ta' allokazzjoni għall-Istati Membri u r-reġjuni eliġibbli taħt l-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi msemmi fl-Artikolu 6

4.

Is-sehem ta' kull Stat Membru konċernat huwa s-somma ta' l-ishma tar-reġjuni eliġibbli tiegħu, li jiġu determinati abbażi tal-kriterji li ġejjin, peżati kif indikat: popolazzjoni totali (piż 0,5), numru ta' persuni qiegħda f'reġjuni tal-livell NUTS 3 b'rata ta' qgħad ogħla mill-medja tal-grupp (piż 0,2), numru ta' impjiegi meħtieġa sabiex tintlaħaq ir-rata ta' mpjieġi ta' 70 % (piż 0,15), numru ta' persuni b' livell baxx ta' edukazzjoni li jaħdmu (piż 0,10), u densità baxxa tal-popolazzjoni (piż 0,05). Imbagħad l-ishma jiġu aġġustati skond il-prosperità reġjonali relattiva (għal kull reġjun, żieda jew tnaqqis mis-sehem totali tiegħu b' + 5 %/-5 % skond jekk il-PGD per capita tiegħu huwiex aktar baxx jew ogħla mill-medja tal-PGD per capita għall-grupp). Madankollu s-sehem ta' kull Stat Membru ma jkunx anqas minn tliet-kwarti tas-sehem tiegħu fl-2006 ta' fondi kombinati taħt l-Objettivi 2 u 3.

Metodu ta' allokazzjoni għall-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea msemmi fl-Artikolu 7

5.

L-allokazzjoni ta' riżorsi fost l-Istati Membri benefiċjarji (inkluża l-kontribuzzjoni mill-FEŻR għall-Istrument tal-Viċinat u Sħubija Ewropej u l-Istrument għall-Għajnuna ta' Qabel l-Adeżjoni msemmija fl-Artikolu 21(2)) hija determinata kif ġej:

(a)

għall-komponent transkonfinali kif imsemmi fl-Artikolu 7(1), abbażi tal-popolazzjoni tar-reġjuni tal-livell NUTS 3 f'żoni b'konfini ta' art u marittimi, bħala sehem tal-popolazzjoni totali tar-reġjuni eliġibbli kollha;

(b)

għall-komponent transkonfinali kif imsemmi fl-Artikolu 7(2), abbażi tal-popolazzjoni totali ta' l-Istat Membru, bħala sehem tal-popolazzjoni totali ta' l-Istati Membri konċernati kollha.

Metodu ta' allokazzjoni għall-Istati Membri u r-reġjuni eliġibbli għas-sostenji transizzjonali msemmija fl-Artikolu 8

6.

L-allokazzjonijiet taħt is-sostenji transizzjonali msemmija fl-Artikolu 8 jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-parametri li ġejjin:

(a)

għar-reġjuni definiti fl-Artikolu 8(1), 80 % tal-livell ta' intensità ta' għajnuna per capita individwali tagħhom ta' l-2006 fl-2007 u wara dan tnaqqis lineari sabiex jintlaħaq il-livell ta' intensità ta' għajnuna per capita tal-medja nazzjonali għall-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi fl-2013. Ma' l-allokazzjoni hekk miksuba jiżdied, jekk ikun applikabbli, ammont li jirriżulta mill-allokazzjoni ta' primjum ta' EUR 600 għal kull persuna qiegħda, applikat għan-numru ta' persuni qiegħda f'dak ir-reġjun li jaqbeż in-numru li jkunu qiegħda kieku kienet tapplika r-rata medja ta' qgħad tar-reġjuni ta' konverġenza kollha ta' l-Unjoni Ewropea.

(b)

għar-reġjuni definiti fl-Artikolu 8(2), 75 % tal-livell ta' intensità ta' għajnuna per capita individwali tagħhom ta' l-2006 fl-2007 u wara dan tnaqqis lineari sabiex jintlaħaq il-livell ta' intensità ta' għajnuna per capita tal-medja nazzjonali għall-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi sa l-2011. Ma' l-allokazzjoni hekk miksuba jiżdied, jekk ikun applikabbli, ammont li jirriżulta mill-allokazzjoni ta' primjum ta' EUR 600 għal kull persuna qiegħda, applikat għan-numru ta' persuni qiegħda f'dak ir-reġjun li jaqbeż in-numru li jkunu qiegħda kieku kienet tapplika r-rata medja ta' qgħad tar-reġjuni ta' konverġenza kollha ta' l-Unjoni Ewropea;

(ċ)

għall-Istati Membri definiti fl-Artikolu 8(3), l-allokazzjoni għandha tkun digressiva tul 7 snin, bl-ammont fl-2007 ikun EUR 1,2 biljun, fl-2008 EUR 850 miljun, fl-2009 EUR 500 miljun, fl-2010 EUR 250 miljun, fl-2011 EUR 200 miljun, fl-2012 EUR 150 miljun u fl-2013 EUR 100 miljun.

Livell massimu ta' trasferimenti minn fondi li jsostnu l-koeżjoni

7.

Sabiex issir kontribuzzjoni għall-objettivi ta' konċentrazzjoni adatta ta' fondi ta' koeżjoni fir-reġjuni u l-Istati Membri l-inqas żviluppati u jitnaqqsu d-distakki fil-medja ta' intensitajiet ta' għajnuna per capita li jirriżultaw mill-istabbiliment ta' limitu massimu, il-livell massimu ta' trasferiment mill-Fondi għal kull Stat Membru individwali skond dan ir-Regolament ikun kif ġej:

għal Stati Membri li l-medja tagħhom ta' GNI per capita (PPS) għall-perjodu 2001-2003 hija inqas minn 40 %: tal-medja ta' l-UE 25: 3,7893 % tal-PGD tagħhom

għal Stati Membri li l-medja tagħhom ta' GNI per capita (PPS) għall-perjodu 2001-2003 hija daqs jew 'il fuq minn 40 % u inqas minn 50 % tal-medja ta' l-UE 25: 3,7135 % tal-PGD tagħhom

għal Stati Membri li l-medja tagħhom ta' GNI per capita (PPS) għall-perjodu 2001-2003 hija daqs jew 'il fuq minn 50 % u inqas minn 55 % tal-medja ta' l-UE 25: 3,6188 % tal-PGD tagħhom

għal Stati Membri li l-medja tagħhom ta' GNI per capita (PPS) għall-perjodu 2001-2003 hija daqs jew 'il fuq minn 55 % u inqas minn 60 % tal-medja ta' l-UE 25: 3,5240 % tal-PGD tagħhom

għal Stati Membri li l-medja tagħhom ta' GNI per capita (PPS) għall-perjodu 2001-2003 hija daqs jew 'il fuq minn 60 % u inqas minn 65 % tal-medja ta' l-UE 25: 3,4293 % tal-PGD tagħhom

għal Stati Membri li l-medja tagħhom ta' GNI per capita (PPS) għall-perjodu 2001-2003 hija daqs jew 'il fuq minn 65 % u inqas minn 70 % tal-medja ta' l-UE 25: 3,3346 % tal-PGD tagħhom

għal Stati Membri li l-medja tagħhom ta' GNI per capita (PPS) għall-perjodu 2001-2003 hija daqs jew 'il fuq minn 70 % u inqas minn 75 % tal-medja ta' l-UE 25: 3,2398 % tal-PGD tagħhom

minn hemm 'il quddiem, il-livell massimu ta' trasferiment jitnaqqas b'punt perċentwali ta' 0,09 tal- PGD għal kull żieda ta' 5 punti perċentwali tal-medja ta' GNI per capita (PPS) għall-perjodu 2001-2003 meta mqabbla mal-medja ta' l-UE 25.

8.

Il-limiti msemmija fil-paragrafu 7 ta' hawn fuq jinkludu l-kontribuzzjoni mill-FEŻR għall-finanzjament tal-parti transkonfinali ta' l-Istrument tal-Viċinat u Sħubija Ewropej u ta' l-Istrument għall-Għajnuna ta' Qabel l-Adeżjoni, u mill-parti tal-FAEŻR li toriġina mit-Taqsima ta' Gwida tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Gwida u Garanzija, u mill-FES.

9.

Kalkoli tal-PGD mill-Kummissjoni ser ikunu bbażati fuq l-istatistika ppubblikata f'April 2005. Rati ta' tkabbir nazzjonali individwali tal-PGD għall-2007-2013, kif previsti mill-Kummissjoni f'April 2005, ser ikunu applikati għal kull Stat Membru b'mod separat.

10.

Jekk fl-2010 jiġi stabbilit li l-PGD kumulattiv ta' kwalunkwe Stat Membru għas-snin 2007-2009 tbiegħed b'aktar minn ±5 % mill-PGD kumulattiv stmat skond il-paragrafu 9 ta' hawn fuq, inkluż bħala konsegwenza ta' bidliet fir-rati ta' skambju, l-ammonti allokati għal dak il-perjodu għal dak l-Istat Membru skond il-paragrafu 7 jiġu aġġustati għaldaqstant. L-effett nett totali, kemm jekk pożittiv jew negattiv, ta' dawn l-aġġustamenti m'għandux jaqbeż l-EUR 3 biljun. Fi kwalunkwe każ, jekk l-effett nett huwa pożittiv, ir-riżorsi addizzjonali totali jkunu limitati għal-livell ta' under-spending kontra l-ogħla limitu għall-kategorija 1B stabbilit għas-snin 2007 – 2010 fil-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 dwar id-dixxiplina tal-baġit u amministrazzjoni finanzjarja tajba. L-aġġustamenti finali jkunu mifruxa fi proporzjonijiet ugwali tul is-snin 2011-2013.

11.

Sabiex jirrifletti l-valur taż-zloty Pollakka fil-perjodu ta' referenza, ir-riżultat ta' l-applikazzjoni tal-livell massimu ta' trasferiment kif definit fil-paragrafu 7 għall-Polonja ser jiġi mmultiplikat b'ko-effiċjent ta' 1.04 għall-perjodu sar-reviżjoni msemmija fil-paragrafu 10 (2007-2009).

Dispożizzjonijiet addizzjonali

12.

Meta fi Stat Membru partikolari r-reġjuni ta' waqfien gradwali definiti fl-Artikolu 8(1)) jirrappreżentaw mill-anqas terz tal-popolazzjoni sħiħa tar-reġjuni eliġibbli bi sħiħ għall-għajnuna ta' l-objettiv 1 fl-2006, ir-rati ta' għajnuna jkunu 80 % tal-livell ta' intensità ta' għajnuna per capita fl-2007, 75 % fl-2008, 70 % fl-2009, 65 % fl-2010, 60 % fl-2011, 55 % fl-2012 u 50 % fl-2013.

13.

Għal dak li jikkonċerna l-arranġamenti transizzjonali taħt il-paragrafi 6(a) u (b), il-punt ta' tluq fl-2007 għal dawk ir-reġjuni li ma kenux eliġibbli għall-istatus ta' l-objettiv 1 fil-perjodu 2000-2006, jew li l-eliġibbiltà tagħhom bdiet fl-2004, ser ikun 90 % tal-livell teoretiku ta' intensità ta' għajnuna per capita ta' l-2006 kalkolat abbażi tal-metodu ta' allokazzjoni ta' Berlin ta' l-1999 bil-livell tal-PGD per capita reġjonali jkun assimilat għal 75 % tal-medja ta' l-UE 15.

14.

Minkejja l-paragrafu 7, ir-reġjuni Pollakki tal-livell NUTS 2 ta' Lubelskie, Podkarpackie, Warmínsko-Mazurskie, Podlaskie u Świętokrzyskie, li l-livelli ta' PGD per capita (PPS) tagħhom huma l-iżjed ħamsa baxxi fl-UE 25, jibbenefikaw minn fondi mill-FEŻR apparti l-fondi li għalihom huma eliġibbli b'mod ieħor. Dan il-finanzjament addizzjonali ser jammonta għal EUR 107 għal kull abitant tul il-perjodu 2007-2013 taħt l-objettiv ta' Konverġenza. Kwalunkwe aġġustament 'il fuq mill-ammonti allokati għall-Polonja skond il-paragrafu 10 għandu jkun nett ta' dan il-finanzjament addizzjonali.

15.

Minkejja l-paragrafu 7, ir-reġjun tal-livell NUTS 2 ta' Közép-Magyarország jirċievi allokazzjoni addizzjonali ta' EUR 140 miljun fuq il-perjodu 2007-2013. Għal dan ir-reġjun l-istess dispożizzjonijiet regolatorji jkunu japplikaw l-istess bħar-reġjuni msemmija fl-Artikolu 8(1)

16.

Minkejja l-paragrafu 7, ir-reġjun tal-livell NUTS 2 ta' Praga għandu jirċievi allokazzjoni addizzjonali ta' EUR 200 miljun tul il-perjodu 2007-2013 taħt l-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi.

17.

Ċipru fl-2007–2013 ser jibbenifika mill-arranġamenti transizzjonali applikabbli għar-reġjuni definiti fil-paragrafu 6(b), il-punt ta' tluq tagħhom fl-2007 jiġi stabbilit skond il-paragrafu 14.

18.

Ir-reġjuni tal-livell NUTS 2 ta' Itä-Suomi u Madeira, waqt li jżommu l-istatus ta' reġjuni ta' dħul gradwali, ser jibbenefikaw mill-arranġamenti finanzjarji transizzjonali stabbiliti fil-paragrafu 6(a).

19.

Ir-reġjun tal-livell NUTS 2 tal-Kanarji ser jibbenifika minn dotazzjoni addizzjonali ta' EUR 100 miljun tul il-perjodu 2007-2013 taħt is-sostenn transizzjonali msemmi taħt l-Artikolu 8(2).

20.

Ir-reġjuni l-aktar estremi identifikati fl-Artikolu 299 tat-Trattat u r-reġjuni tal-livell NUTS 2 li jissodisfaw il-kriterji stipulati fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għat-Trattat ta' Adeżjoni ta' l-Awstrija, il-Finlandja u l-Iżvezja, minħabba r-restrizzjonijiet speċifiċi tagħhom, jibbenifikaw minn finanzjament addizzjonali mill-FEŻR. Dan il-finanzjament ser jammonta għal EUR 35 għal kull abitant fis-sena u ser ikun miżjud ma' kwalunkwe finanzjament ieħor li għalih dawn ir-reġjuni jkunu diversament eliġibbli.

21.

Safejn huma konċernati l-allokazzjonijiet taħt il-komponent transkonfinali ta' l-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea msemmi fl-Artikolu 7(1), l-intensità ta' għajnuna għal reġjuni tul dawk li kienu l-fruntieri terrestri esterni ta' bejn l-UE 15 u l-UE 12 u ta' bejn l-UE 25 u l-UE 12 tkun 50 % ogħla minn dik għar-reġjuni l-oħra konċernati.

22.

B'rikonoxximent għall-isforz speċjali għall-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' Fuq, ser jiġi allokat total ta' EUR 200 miljun għall-Programm PEACE għall-perjodu 2007-2013. Il-programm PEACE jiġi implementat bħala programm transkonfinali fis-sens ta' l-Artikolu 3(2)(ċ) u, sabiex jippromwovi l-istabbiltà soċjali u ekonomika fir-reġjuni konċernati, jinkludi, b'mod partikolari, azzjonijiet sabiex jippromwovu l-koeżjoni bejn il-komunitajiet. Iż-żona eliġibbli tkun l-Irlanda ta' Fuq kollha u l-pajjiżi fil-fruntieri ta' l-Irlanda. Dan il-programm ser jiġi implementat taħt l-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea b'konformità sħiħa ma' l-addizzjonalità ta' l-interventi ta' fondi strutturali.

23.

Ir-reġjuni Żvediżi li jaqgħu taħt l-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi għandhom jiġu allokati pakkett addizzjonali tal-FEŻR ta' EUR 150 miljun.

24.

Minkejja l-paragrafu 7, l-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja, li jirrappreżentaw reġjuni waħidhom tal-livell NUTS 2, jiġu allokati kull wieħed finanzjament addizzjonali ta' EUR 35 kull abitant tul il-perjodu 2007-2013.

25.

Ir-reġjuni Awstrijaċi li jaqgħu taħt l-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi u li jinsabu fuq il-fruntieri esterni preċedenti ta' l-Unjoni Ewropea jiġu allokati pakkett addizzjonali tal-FEŻR ta' EUR 150 miljun. Il-Bavarja tiġi allokata pakkett addizzjonali simili ta' EUR 75 miljun taħt l-objettiv Kompetittività Reġjonali u Impjiegi.

26.

Spanja tibbenefika minn allokazzjoni addizzjonali ta' EUR 2,0 biljun taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għat-tisħiħ tar-riċerka, żvilupp u innovazzjoni minn u għall-benefiċċju ta' l-intrapriżi kif stabbilit fl-Artikoli 4(1) u 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 1080/2006. Il-tqassim indikattiv ikun ta' 70 % għar-reġjuni taħt l-objettiv ta' Konverġenza msemmija fl-Artikolu 5, 5 % għar-reġjuni eliġibbli għas-sostenn transizzjonali msemmi fl-Artikolu 8(1), 10 % għar-reġjuni ta' l-objettiv ta' kompetittività msemmija fl-Artikolu 6, u 15 % għal reġjuni eliġibbli għas-sostenn transizzjonali msemmi fl-Artikolu 8(2).

27.

Ceuta u Melilla jirċievu pakkett addizzjonali mill-FEŻR ta' EUR 50 miljun tul il-perjodu 2007-2013 taħt is-sostenn transizzjonali msemmi taħt l-Artikolu 8(1).

28.

L-Italja tiġi allokata pakkett addizzjonali ta' EUR 1,4 biljun taħt il-Fondi Strutturali kif ġej: EUR 828 miljun għar-reġjuni eliġibbli taħt l-objettiv ta' Konverġenza msemmi fl-Artikolu 5(1), EUR 111miljun għar-reġjun eliġibbli għas-sostenn transizzjonali msemmi fl-Artikolu 8(1), EUR 251 miljun għar-reġjun eliġibbli għas-sostenn transizzjonali msemmi fl-Artikolu 8(2) u EUR 210 miljun għar-reġjuni eliġibbli għall-objettiv Kompetittività Reġjonali u Impjiegi msemmi fl-Artikolu 6.

29.

Franza tirċievi allokazzjoni addizzjonali ta' EUR 100 miljun tul il-perjodu 2007-13 taħt l-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi b'rikonoxximent taċ-ċirkostanzi partikolari ta' Korsika (EUR 30 miljun) u tal-Hainaut Franċiża (EUR 70 miljun).

30.

Tingħata allokazzjoni addizzjonali ta' EUR 167 miljun lil-Länder tal-Lvant tal-Ġermanja li jkunu eliġibbli għal sostenn taħt l-objettiv ta' Konverġenza msemmi fl-Artikolu 5(1). Tingħata allokazzjoni addizzjonali ta' EUR 58 miljun għal-Länder tal-Lvant tal-Ġermanja eliġibbli għas-sostenn transizzjonali msemmi fl-Artikolu 8(1).

31.

Minkejja l-paragrafu 7, jiġi allokat pakkett addizzjonali mill-FEŻR ta' EUR 300 miljun għall-objettiv ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea kif ġej: EUR 200 miljun għal koperazzjoni transnazzjonali fis-sens ta' l-Artikolu 7(2) u EUR 100 miljun għall-koperazzjoni interreġjonali fis-sens ta' l-Artikolu 7(3).


ANNESS III

Limiti massimi applikabbli għal rati ta' ko-finanzjament

(imsemmija fl-Artikolu 53)

Kriterji

Stati Membri

FEŻR u FES -

Perċentwali tan-nefqa eliġibbli

Fond ta' Koeżjoni —

Perċentwali tan-nefqa eliġibbli

(1)

L-Istati Membri li l-PGD medju per capita tagħhom għall-perjodu 2001-2003 kien inqas minn 85 % tal-medja ta' l-UE 25 tul l-istess perjodu.

Ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Greċja Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovenja, is-Slovakkja.

85 % għall-objettivi ta' Konverġenza u ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi

85 %

(2)

L-Istati Membri għajr dawk taħt (1) eliġibbli għar-reġim transizzjonali tal-Fond ta' Koeżjoni fl-1 ta' Jannar 2007.

Spanja

80 % għall-objettiv ta' Konverġenza u r-reġjuni ta' “dħul gradwali” taħt l-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi

50 % għall-objettivi ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi barra r-reġjuni ta' “dħul gradwali”

85 %

(3)

Stati Membri għajr dawk imsemmija taħt (1) u (2).

Il-Belġju, id-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, Franza, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, l-Olanda, l-Awstrija, il-Polonja, il-Finlandja, l-Iżvezja u r-Renju Unit.

75 % għall-objettiv ta' Konverġenza

(4)

Stati Membri għajr dawk imsemmija taħt (1) u (2).

Il-Belġju, id-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, Franza, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, l-Olanda, l-Awstrija, il-Polonja, il-Finlandja, l-Iżvezja u r-Renju Unit.

50 % għall-objettiv ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi

(5)

Ir-reġjuni l-aktar estremi msemmija fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat li jibbenifikaw mill-allokazzjoni addizzjonali għal dawn ir-reġjuni prevista fil-paragrafu 20 ta' l-Anness II.

Spanja, Franza u Portugal

50 %

(6)

Ir-reġjuni l-aktar estremi msemmija fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat

Spanja, Franza u Portugal

85 % taħt l-objettivi ta' Konverġenza u ta' Kompetittività Reġjonali u Impjiegi


ANNESS IV

Kategoriji ta' nfiq

(imsemmija fl-Artikolu 9(3))

 

Objettivi: Konverġenza u Kompettitività Reġjonali u Impjiegi

 

Objettiv: Konverġenza u r-reġjuni msemmija fl-Artikolu 8(2) mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni meħuda skond l-aħħar subparagrafu ta' l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 1080/2006.

Kodiċi

Temi prijoritarji

 

Riċerka u żvilupp teknoloġiku (R&TD), innovazzjoni u intraprenditorija

01

Attivitajiet ta' R&TD f'ċentri ta' riċerka

02

Infrastruttura R&TD (inkluż impjanti fiżiċi, strumentazzjoni u networks tal-komputers ta' veloċoità għolja li jikkollegaw ċentri ta' riċerka) u ċentri ta' kompetenza f'teknoloġija speċifika

03

Trasferiment ta' teknoloġija u titjib f'networks ta' koperazzjoni bejn intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), bejn dawn u negozji u universitajiet oħrajn, kull tip ta' stabbiliment ta' l-edukazzjoni post-sekondarja, awtoritajiet reġjonali, ċentri ta' riċerka u ċentri xjentifiċi u teknoloġiċi (parks xjentifiċi u teknoloġiċi, technopoles, eċċ)

04

Għajnuna għal R&TD, b'mod partikolari fl-SMEs (inkluż aċċess għal servizzi R&TD f'ċentri ta' riċerka)

05

Servizzi ta' sostenn avvanzat għal kumpanniji u gruppi ta' kumpanniji

06

Għajnuna għal SMEs għall-promozzjoni ta' prodotti u proċessi ta' produzzjoni li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent (introduzzjoni ta' sistema effettiva għall-maniġġar ta' l-ambjent, adozzjoni u użu ta' teknoloġiji li jipprevjenu t-tniġġis, integrazzjoni ta' teknoloġiji nodfa fil-produzzjoni tal-kumpanniji)

07

Investiment f'kumpanniji konnessi direttament mar-riċerka u l-innovazzjoni (teknoloġiji innovattivi, stabbiliment ta' kumpanniji ġodda minn universitajiet, ċentri u kumpanniji eżistenti ta' l-R&TD, eċċ)

08

Investimenti oħrajn f'kumpanniji

09

Miżuri oħra sabiex jistimulaw ir-riċerka u l-innovazzjoni u l-intraprenditorija fl-SMEs

 

Is-soċjetà ta' l-informazzjoni

10

Infrastrutturi tat-telefon (inkluż networks broadband)

11

Teknoloġiji ta' l-informazzjoni u l-komunikazzjoni (aċċess, sigurtà, interoperabbiltà, prevenzjoni tar-riskju, riċerka, innovazzjoni, e-content, eċċ.)

12

Teknoloġiji ta' l-informazzjoni u l-komunikazzjoni (TEN-ICT)

13

Servizzi u applikazjonijiet għaċ-ċittadin (e-health, e-government, e-learning, e-inclusion eċċ)

14

Servizzi u applikazjonijiet għal SMEs (e-commerce, edukazzjoni u taħriġ, networking, eċċ)

15

Miżuri oħra sabiex jittejjeb l-aċċess għal u l-użu effiċjenti ta' l-ICT minn SMEs

 

Trasport

16

Ferroviji

17

Ferroviji (TEN-T)

20

Awtostradi

21

Awtostradi (TEN-T)

26

Trasport multimodali

27

Trasport multimodali (TEN-T)

28

Sistemi intelliġenti tat-trasport

29

Ajruporti

30

Portijiet

32

Passaġġi fuq l-ilma interni (TEN-T)

 

Enerġija

34

Elettriċità (TEN-E)

36

Gass naturali (TEN-E)

38

Prodotti petroliferi (TEN-E)

39

Enerġija li tiġġedded: riħ

40

Enerġija li tiġġedded: mix-xemx

41

Enerġija li tiġġedded: bijomassa

42

Enerġija li tiġġedded: idroelettriċità, ġeotermali u oħrajn

43

Effiċjenza ta' l-enerġija, ko-ġenerazzjoni, ġestjoni ta' l-enerġija

 

Ħarsien ta' l-ambjent u prevenzjoni tar-riskju

52

Promozzjoni ta' trasport urban nadif

 

Żieda fl-adattabbiltà ta' ħaddiema u kumpanniji, intrapriżi u intraprendituri

62

Żvilupp ta' sistemi u strateġiji ta' tagħlim tul il-ħajja f'kumpanniji; taħriġ u servizzi għal impjegati sabiex itejbu l-adattabbiltà tagħhom għall-bidla; promozzjoni ta' l-intraprenditorija u l-innovazzjoni

63

Tfassil u disseminazzjoni ta' metodi innovattivi u aktar produttivi għall-organizzazzjoni tax-xogħol

64

Żvilupp ta' servizzi speċifiċi għall-impjieg, taħriġ u sostenn in konnessjoni mar-ristrutturazzjoni ta' setturi u kumpanniji, u l-iżvilupp ta' sistemi sabiex jiġu antiċipati bidliet ekonomiċi u ħtiġijiet futuri f'termini ta' impjiegi u ħiliet

 

Titjib ta' l-aċċess għall-impjiegi u sostenibbiltà

65

Modernizzar u tisħiħ ta' l-istituzzjonijiet tas-suq tx-xogħol

66

Implementazzjoni ta' miżuri attivi u ta' prevenzjoni fis-suq tax-xogħol

67

Miżuri li jinkoraġġixxu xjuħija attiva u li jtawlu l-ħajja tax-xogħol

68

Sostenn għall-impjieg indipendenti u għall-ftuħ ta' negozji

69

Miżuri li jtejbu l-aċċess għall-impjiegi u jżidu l-parteċipazzjoni u l-progress sostenibbli tan-nisa fl-impjiegi sabiex titnaqqas is-segregazzjoni abbażi tas-sessi fis-suq tax-xogħol u sabiex ix-xogħol u l-ħajja privata jiġu rikonċiljati, bħall-faċilitazzjoni ta' l-aċċess għall-kura tat-tfal u l-kura għal persuni dipendenti

70

Azzjoni speċifika sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni ta' migranti fl-impjiegi u b'hekk tissaħħaħ l-integrazzjoni soċjali tagħhom

 

Titjib ta' l-inklużjoni soċjali għal persuni aktar żvantaġġati

71

Trejqiet għall-integrazjoni u d-dħul mill-ġdid fl-impjieg għal persuni żvantaġġati; il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fl-aċċess għal u l-progress fis-suq tax-xogħol u l-promozzjoni ta' l-aċċettazzjoni tad-diversità fuq il-post tax-xogħol

 

Titjib tal-kapital uman

72

It-tfassil, l-introduzzjoni u l-implementazzjoni ta' riformi fis-sistemi ta' l-edukazzjoni u t-taħriġ sabiex tiġi żviluppata l-possibiltà ta' impjieg, tiġi mtejba r-rilevanza tas-suq tax-xogħol fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali tal-bidu u jiġu aġġornati l-ħiliet tal-persunal li jħarreġ bil-ħsieb ta' innovazzjoni u ekonomija bbażata fuq l-għarfien.

73

Miżuri sabiex iżidu l-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja, inkluż b'azzjoni sabiex jinkisbu tnaqqis fin-numru ta' tfal li jħallu l-iskola kmieni, is-segregazzjoni ta' suġġetti bbażata fuq is-sess u aktar aċċess għal u kwalità akbar ta' l-edukazzjoni tal-bidu, vokazzjonali u terzjarja u t-taħriġ

74

L-iżvilupp tal-potenzjal uman fl-ambitu tar-riċerka u l-innovazzjoni, b'mod partikolari permezz ta' studju post-graduate u t-taħriġ ta' riċerkaturi, u attivitajiet ta' networking bejn universitajiet, ċentri ta' riċerka u negozji


Top