EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0861

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 tat- 22 ta’ Mejju 2006 li jistabbilixxi miżuri finanzjarji Komunitarji għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd u fil-qasam tal-Liġi tal-Baħar

OJ L 160, 14.6.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 294M , 25.10.2006, p. 201–211 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 009 P. 186 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 009 P. 186 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 22 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Imħassar b' 32014R0508 . Latest consolidated version: 23/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/861/oj

25.10.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

201


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 861/2006

tat-22 ta’ Mejju 2006

li jistabbilixxi miżuri finanzjarji Komunitarji għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd u fil-qasam tal-Liġi tal-Baħar

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 37 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 2371/2002 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (2), jipprevedi li l-Politika Komuni tas-Sajd (“PKS”) għandha tiżgura l-isfruttar tar-riżorsi akwatiċi ħajjin b’mod li tipprovdi kundizzjonijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali sostenibbli.

(2)

Għan kruċjali fl-implimentazzjoni tal-PKS skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u r-regolamenti implimentattivi tiegħu, huwa li l-interventi finanzjarji Komunitarji fis-settur isiru aktar effettivi. Kumplementarjetà akbar u proċeduri organizzati b’mod aktar simplifikat, uniformi u koordinat, kemm fi ħdan il-Komunità u fir-relazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, huma essenzjali sabiex jiżguraw il-konsistenza u r-rilevanza tat-tali interventi finanzjarji.

(3)

Jeħtieġ li jiġu kkunsidrati l-għanijiet stabbiliti preċedentement fir-riforma tal-PKS ta’ l-2002, li kienu ġew miżjuda minn strumenti legali u ta’ politika settorjali.

(4)

Flimkien ma’ dan jeħtieġ li l-leġislazzjoni Komunitarja tiġi adattata għal dawk l-għanijiet u għall-orjentazzjonijiet tal-qafas finanzjarju għall-perjodu 2007-2013, filwaqt li fl-istess ħin tiżgura l-konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanazjarju applikabbli għall-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (3) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (4); u mar-rekwiżiti ta’ simplifikazzjoni u regolamentazzjoni mtejba.

(5)

In-nefqa Komunitarja tista’ tieħu, inter alia, il-forma ta’ deċiżjoni finanzjarja, ftehim ta’ għotja Komunitarja, kuntratt ta’ akkwist pubbliku, Memoranda ta’ Ftehim u arranġamenti amministrattivi konformi mal-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002.

(6)

Barra minn hekk, għandu jittieħed kont tal-konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ l-Agrikoltura u s-Sajd tad-19 ta’ Lulju 2004 dwar Ftehim ta’ Sħubija tas-Sajd.

(7)

Jeħtieġ li jiġu definiti b’mod ċar l-għanijiet, l-oqsma ta’ azzjoni u r-riżultati mistennija mill-finanzjament Komunitarju.

(8)

Jeħtieġ li jiġu previsti regoli li jirregolaw l-eliġibilità tan-nefqa, il-livell tal-kontribut finanzjarju tal-Komunità u l-kondizzjonijiet li taħthom dan għandu jsir disponibbli.

(9)

Huwa ta’ interess komuni li l-Istati Membri jkunu mgħammra b’tali mod li l-kontrolli jitwettqu bi standards għoljin. Sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri jirnexxielhom iwettqu l-obbligazzjonijiet tagħhom taħt ir-regoli tal-PKS, il-Komunità għandha tassisti lill-Istati Membri fl-investimenti tagħhom fil-qasam tal-kontroll.

(10)

Jeħtieġ li tkun żgurata d-disponibilità tal-mezzi finanzjarji meħtieġa sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tissorvelja l-implimentazzjoni tal-PKS.

(11)

Il-Komunità għandha tikkontribwixxi wkoll lejn il-budget ta’ l-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ ħidma annwali ta’ l-Aġenzija, inkluż għat-tagħmir u l-ispejjeż tat-tmexxija u għan-nefqa li din teħtieġ tagħmel biex twettaq dmirijietha.

(12)

L-immaniġġjar tas-sajd jiddependi fuq id-disponibilità ta’ data dwar l-istat bijoloġiku tal-ħażniet tal-ħut u dwar l-attività tal-flotot tas-sajd. Il-ġbir tad-data mwettaq mill-Istati Membri li huwa meħtieġ sabiex titmexxa l-PKS, u l-istudji addizzjonali u l-proġetti pilota mwettqa mill-Kummissjoni, għandhom ikunu megħjuna mill-kontributi finanzjarji tal-Komunità.

(13)

Għandhom isiru disponibbli r-riżorsi finanzjarji sabiex tinkiseb konsultazzjoni xjentifika fuq bażi regolari mingħand l-organizzazzjonijiet xjentifiċi internazzjonali responsabbli mill-koordinazzjoni ta’ l-investigazzjonijiet tas-sajd fl-ibħra fejn joperaw il-flotot tal-Komunità.

(14)

Ir-riforma tal-PKS wasslet għal rikjesti ġodda għall-konsultazzjoni xjentifika, b’mod partikolari dwar l-adozzjoni ta’ approċċ ta’ ekosistema u l-ġestjoni ta’ sajd imħallat. Għandu jkun disponibbli kumpens finanzjarju li jippermetti lill-esperti rikonoxxuti f’dawk l-oqsma jew l-istituzzjonijiet li dawn l-esperti jaħdmu magħhom li jissodisfaw dawk ir-rikjesti addizzjonali.

(15)

Sabiex jingħataw spinta d-djalogu u l-komunikazzjoni mas-settur tas-sajd u gruppi interessati oħrajn, huwa importanti li jiġi żgurat li l-industrija u partijiet oħra interessati jiġu informati fi stadju mill-aktar bikri bl-inizjattivi ppjanati u li l-għanijiet tal-PKS u l-miżuri marbuta magħha jkunu ppreżentati u spjegati b’mod ċar.

(16)

Fid-dawl tal-kompiti tal-Kumitat ta’ Konsulenza dwar Sajd u Akwakultura (KKSA) li ġġedded taħt id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/478/KE (5), l-organizzazzjonijiet professjonali Ewropej rappreżentati fil-KKSA għandhom jingħataw appoġġ finanzjarju sabiex iħejju laqgħat tal-KKSA ħalli jtejbu l-koordinazzjoni ta’ l-organizzazzjonijiet nazzjonali fil-livell Ewropew u jiżguraw koeżjoni industrijali akbar dwar is-suġġetti ta’ interess Komunitarju.

(17)

Biex tittejjeb it-treġija fi ħdan il-PKS u sabiex jiġi żgurat l-istabbiliment effettiv tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali (KiKR) skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (6), huwa essenzjali li l-KiKR jiġu assistiti finanzjarjament matul il-fażi ta’ stabbiliment tagħhom u li jsir kontribut lejn l-ispejjeż ta’ interpretar u traduzzjoni li jkollhom.

(18)

Sabiex tkun żgurata l-koordinazzjoni tal-ħidma tal-KiKR ma’ dik tal-KKSA, jeħtieġ li tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni ta’ rappreżentant tal-KKSA fil-laqgħat tal-KiKR.

(19)

Sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-PKS, il-Komunità tilgħab rwol attiv f’ħidmet l-organizzazzjonjiet internazzjonali u tikkonkludi ftehim dwar is-sajd, inklużi ftehim ta’ sħubija fis-settur tas-sajd.

(20)

Huwa essenzjali li l-Komunità tikkontribwixxi lejn il-finanzjament ta’ miżuri maħsuba sabiex jiżguraw l-konservazzjoni fit-tul u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fl-ibħra miftuħa u fl-ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.

(21)

In-nefqa marbuta mat-tħejjija, is-segwiment, is-sorveljanza, il-verifika u l-attivitajiet ta’ evalwazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni u l-istima tal-miżuri fi ħdan l-ambitu ta’ dan ir-Regolament u l-kisba ta’ għanijiet tiegħu għandha tkun koperta taħt il-miżuri ta’ finanzjament ta’ assistenza teknika.

(22)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri dwar il-kontenut ta’ programmi Komunitarji u nazzjonali għall-miżuri differenti taħt l-oqsma rilevanti tal-PKS.

(23)

Jixraq li jiġu stabbiliti r-rati tal-kontribut finanzjarju tal-Komunità lejn in-nefqa ta’ l-Istati Membri.

(24)

Għandu jiġi stabbilit qafas finanzjarju għall-perjodu 2007-2013 b’konformità mal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew bl-isem – “Nibnu l-Futur Komuni tagħna – Sfidi Politiċi u Mezzi Finanzjarji ta’ l-Unjoni Mkabbra 2007-2013”.

(25)

B’rabta ma’ l-azzjonijiet iffinanzjati taħt dan ir-Regolament, jeħtieġ li jiġi żgurat il-ħarsien ta’ l-interessi finanzjarji tal-Komunità permezz ta’ l-applikazzjoni xierqa tal-leġislazzjoni konnessa mal-ħarsien ta’ dawk l-interessi, u li jiġi żgurat li jitwettqu kontrolli xierqa mill-Istati Membri u l-Kummissjoni.

(26)

Sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-finanzjament Komunitarju, l-azzjonijiet iffinanzjati taħt dan ir-Regolament għandhom jiġu evalwati regolarment.

(27)

Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati b’mod konformi mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (7).

(28)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 657/2000 tas-27 ta’ Marzu 2000 dwar djalogu eqreb mas-settur tas-sajd u ma’ gruppi milquta mill-politika komuni tas-sajd (8), id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2000/439/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità b’riżq l-ispiża minfuqa mill-Istati Membri għall-ġbir tad-data, u biex jiġu ffinanzjati studji u proġetti pilota biex tiġi esegwita l-politika komuni tas-sajd (9) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2004/465/KE tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għal programmi ta’ kontroll tas-sajd ta’ l-Istati Membri (10), għandhom jitħassru b’ effett mill-1 ta’ Jannar 2007,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT U KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-qafas għall-miżuri finanzjarji Komunitarji għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd (‘il-PKS’) u tal-Liġi tal-Baħar (hawn aktar ‘il quddiem imsejħa ‘miżuri finanzjarji Komunitarji’).

Artikolu 2

Kamp ta’ Applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-miżuri finanzjarji Komunitarji f’dawn l-oqsma li ġejjin:

(a)

il-kontroll u l-infurzar tar-regoli tal-PKS;

(b)

il-miżuri ta’ konservazzjoni, il-ġbir ta’ data u t-titjib fil-konsulenza xjentifika dwar il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fi ħdan l-kamp ta’ applikazzjoni tal-PKS;

(ċ)

il-governanza tal-PKS;

(d)

ir-relazzjonijiet internazzjonali fil-qasam tal-PKS u l-Liġi tal-Baħar.

KAPITOLU II

OBJETTIVI

Artikolu 3

Objettivi ġenerali

Il-miżuri finanzjarji Komunitarji msemmija fil-Kapitolu III għandhom jikkontribwixxu speċifikament għall-objettivi ġenerali li ġejjin:

(a)

it-titjib tal-kapaċità amministrattiva u l-mezzi għall-kontroll u l-infurzar tar-regoli tal-PKS;

(b)

it-titjib tal-ġbir tad-data meħtieġa għall-PKS;

(ċ)

it-titjib fil-kwalità ta’ konsulenza xjentifika għall-finijiet tal-PKS;

(d)

it-titjib ta’ l-amministrazzjoni teknika li tappoġġa l-ġestjoni tal-flotta tas-Sajd Komunitarja għall-finijiet tal-PKS;

(e)

it-titjib ta’ l-involviment tas-settur tas-sajd u gruppi interessati oħrajn fil-PKS u l-promozzjoni tad-djalogu u l-komunikazzjoni bejnhom u l-Kummissjoni;

(f)

l-implimentazzjoni ta’ miżuri relatati ma’ Ftehim tas-Sħubija tas-Sajd u ftehim bilaterali u multilaterali oħrajn għall-finijiet tal-PKS, u b’mod partikolari lejn l-iżgurar tas-sostenibbilità tar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta’ pajjiżi terzi u fl-ibħra miftuħa;

(g)

l-implimentazzjoni ta’ miżuri marbuta mal-Liġi tal-Baħar.

Artikolu 4

Objettivi speċifiċi fil-qasam tal-kontroll u l-infurzar

Il-miżuri finanzjarji Komunitarji msemmija fl-Artikolu 8 għandhom jikkontribwixxu għall-objettiv ta’ titjib tal-kontroll ta’ l-attivitajiet tas-sajd sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-PKS ġewwa u barra l-ilmijiet Komunitarji permezz tal-finanzjament ta’ l-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

azzjonijiet meħuda mill-Istati Membri sabiex isaħħu l-kapaċità jew itaffu n-nuqqasijiet identifikati fl-attivitajiet tagħhom ta’ kontroll tas-sajd;

(b)

evalwazzjoni u kontroll min-naħa tas-servizzi tal-Kummissjoni ta’ l-applikazzjoni tar-regoli tal-PKS mill-Istati Membri;

(ċ)

koordinazzjoni tal-miżuri ta’ kontroll, b’mod partikolari permezz ta’ pjanijiet għall-insedjament konġunt ta’ unitajiet nazzjonali għall-ispezzjoni u s-sorveljanza permezz ta’ l-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd (CFCA).

Artikolu 5

Objettivi speċifiċi fil-qasam tal-ġbir tad-data u l-konsultazzjoni xjentifika

Il-miżuri finanzjarji Komunitarji msemmija fl-Artikoli 9, 10 u 11 għandhom jikkontribwixxu għall-objettiv li jittejjeb il-ġbir u l-ġestjoni tad-data u l-konsulenza xjentifika meħtieġa sabiex jiġi valutat l-istat tar-riżorsi, il-livell tas-sajd u l-impatt tas-sajd fuq ir-riżorsi u l-ekosistema marina u l-prestazzjoni ta’ l-industrija tas-sajd, ġewwa u barra mill-ilmijiet Komunitarji, billi jipprovdi appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri ħalli jistabbilixxu ġabriet pluriennali ta’ data aggregata u bbażati fuq ix-xjenza li jinkludu informazzjoni bijoloġika, teknika, ambjentali u ekonomika.

Artikolu 6

Objettivi speċifiċi fil-qasam tal-governanza

Il-miżuri finanzjarji Komunitarji msemmija fl-Artikolu 12 għandhom jikkontribwixxu għall-objettiv li jiġu involuti l-partijiet interessati f’kull stadju tal-PKS, mit-tnissil sa l-implimentazzjoni, u li jinformawhom dwar l-objettivi u l-miżuri tal-PKS, inkluż fejn xieraq l-impatt soċjo-ekonomiku tagħhom.

Artikolu 7

Objettivi speċifiċi fil-qasam tar-relazzjonijiet internazzjonali

1.   Fil-qasam tan-negozjati u l-konklużjoni ta’ ftehim dwar is-sajd, inklużi ftehim ta’ sħubija dwar is-sajd, il-miżuri finanzjarji Komunitarji msemmija fl-Artikolu 13 għandhom jikkontribwixxu għall-objettivi li ġejjin:

(a)

is-salvagwardja ta’ l-impjiegi fir-reġjuni tal-Komunità li jiddependu mis-sajd;

(b)

l-iżgurar li s-settur tas-sajd Komunitarju jibqa’ jeżisti u jibqa’ kompetittiv;

(ċ)

l-iżvilupp, permezz tas-sħubija, tal-ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd u tal-kapaċitajiet ta’ kontroll ta’ pajjiżi terzi sabiex jiġi żgurat sajd sostenibbli u l-promozzjoni ta’ l-iżvilupp ekonomiku tas-settur tas-sajd f’dawk il-pajjiżi billi tittejjeb l-evalwazzjoni xjentifika u teknika tas-sajd ikkonċernat, il-monitoraġġ u l-kontroll ta’ l-attivitajiet tas-sajd, il-kondizzjonijiet tas-saħħa u l-ambjent kummerċjali fis-settur;

(d)

l-iżgurar ta’ forniment adegwat għas-suq Komunitarju.

2.   Fil-qasam ta’ l-involviment tal-Komunità f’organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali, il-miżuri finanzjarji Komunitarji msemmija fl-Artikolu 13 għandhom jikkontribwixxu għall-konservazzjoni u sfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd f’livell internazzjonali billi jiġu adottati miżuri xierqa ta’ ġestjoni għal dawn ir-riżorsi.

KAPITOLU III

MIŻURI FINANZJARJI KOMUNITARJI

Artikolu 8

Miżuri fil-qasam tal-kontroll u l-infurzar

Fil-qasam tal-kontroll u l-infurzar tar-regoli tal-PKS, l-ispejjeż li ġejjin huma eliġibbli għal miżuri finanzjarji Komunitarji:

(a)

in-nefqa magħmula minn Stati Membri fl-implimentazzjoni tas-sistemi ta’ monitoraġġ u kontroll applikabbli għall-PKS għal:

(i)

investimenti marbuta ma’ attivitajiet ta’ kontroll imwettqa minn korpi amministrattivi jew mis-settur privat inkluża l-implimentazzjoni ta’ teknoloġiji ta’ kontroll ġodda u x-xiri u l-immodernizzar ta’ mezzi ta’ kontroll;

(ii)

programmi ta’ taħriġ u skambju ta’ uffiċjali taċ-ċivil responsabbli mill-kompiti ta’ monitoraġġ, kontroll u sorveljanza fil-qasam tas-sajd;

(iii)

implimentazzjoni ta’ skemi pilota ta’ spezzjoni u osservazzjoni;

(iv)

analiżi ta’ l-ispiża vis a vis l-benefiċċju kif ukoll valutazzjoni tal-verifiki mwettqa u n-nefqa magħmula mill-awtoritajiet kompetenti fit-twettiq tal-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza;

(v)

inizjattivi, li jinkludu seminars u strumenti tal-media, immirati lejn is-sensibilizzazzjoni kemm tas-sajjieda u atturi oħrajn bħal spetturi, prosekuturi pubbliċi u mħallfin, kif ukoll fost il-pubbliku ġenerali dwar il-ħtieġa li jiġi miġġieled is-sajd irresponsabbli u illegali u dwar l-implimentazzjoni tar-regoli tal-PKS.

(b)

in-nefqa marbuta ma’ l-arranġamenti amministrattivi maċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka, jew kwalunkwe korp konsultattiv Komunitarju ieħor, biex tiġi analizzata l-implimentazzjoni ta’ teknoloġiji ġodda.

(ċ)

in-nefqa operattiva kollha marbuta ma’ l-ispezzjoni, mill-ispetturi tal-Kummissjoni, ta’ l-implimentazzjoni tal-PKS mill-Istati Membri, u b’mod partikolari l-missjonijiet ta’ spezzjoni, it-tagħmir tas-sigurtà u t-taħriġ ta’ spetturi, il-laqgħat u l-kiri jew xiri ta’ mezzi għall-ispezzjoni mill-Kummissjoni.

(d)

il-kontribut għall-budget ta’ l-Aġenzija tal-Komunità għall-Kontroll tas-Sajd (CFCA) biex tkun koperta n-nefqa għall-persunal, għall-amministrazzjoni u n-nefqa operattiva marbuta mal-pjan ta’ ħidma annwali tas-CFCA, inklużi l-ispejjeż ta’ komunikazzjoni u n-nefqa konnessa mat-teknoloġija spazjali.

Artikolu 9

Miżuri fil-qasam tal-ġbir ta’ data bażika

1.   Fil-qasam tal-ġbir ta’ data bażika, miżuri finanzjarji Komunitarji għandhom japplikaw għan-nefqa li ssir mill-Istati Membri għall-ġbir u l-ġestjoni tad-data bażika dwar is-sajd għall-finijiet ta’:

(i)

evalwazzjoni ta’ l-attivitajiet tad-diversi flotot tas-sajd u l-bidliet fil-kapaċità tas-sajd;

(ii)

tħejjija ta’ sommarji bl-użu ta’ data miġbura taħt il-leġislazzjoni Komunitarja oħra dwar il-PKS, u l-ġbir ta’ informazzjoni addizzjonali biex:

jiġu stabbiliti, fejn meħtieġ abbażi tat-teħid ta’ kampjuni, programmi ta’ ġbir ta’ data li huma addizzjonali għal tali obbligi taħt il-leġiżlazzjoni Komunitarja l-oħra, jew għal sferi ta’ attività li mhumiex koperti minn tali obbligi;

jiġu speċifikati proċeduri li jipproduċu data aggregata;

jiġi żgurat li d-data użata biex tiġi prodotta data aggregata tibqa’ disponibbli għal kwalunkwe kalkulazzjoni mill-ġdid, kull meta meħtieġ.

(iii)

stima tal-volum totali ta’ qabdiet għal kull ħażna, u l-grupp ta’ bastimenti inkluż rimi fejn xieraq u, fejn xieraq, il-klassifikazzjoni ta’ dawn il-ħażniet skond iż-żona ġeografika u l-perijodu ta’ żmien;

(iv)

stima ta’ l-abbundanza u d-distribuzzjoni tal-ħażniet. Tali stimi jistgħu jkunu bbażati fuq data mis-sajd kummerċjali kif ukoll data miġbura bl-użu ta’ riċerka xjentifika fuq il-baħar;

(v)

evalwazzjoni ta’ l-impatt ta’ l-attivitajiet tas-sajd fuq l-ambjent;

(vi)

evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tas-settur ta’ qbid;

(vii)

li tippermetti l-monitoraġġ tal-prezzijiet assoċjati mal-ħatt ta’ diversi qabdiet u li jirrifletti l-ħatt kollu ta’ qabdiet fil-portijiet ġewwa jew barra l-Komunità, kif ukoll l-importazzjonijiet;

(viii)

evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika u soċjali ta’ l-industrija ta’ l-ipproċessar u l-akwakultura abbażi ta’ studji u kampjuni kbar biżżejjed biex jissalvagwardjaw l-affidabbiltà ta’ l-istima.

2.   Id-data bażika definita fil-paragrafu 1(viii) għandha tinkludi bħal dawn li ġejjin:

(a)

Fir-rigward tal-flotot tas-sajd:

(i)

dħul minn bejgħ u introjtu ieħor;

(ii)

spejjeż tal-produzzjoni;

(iii)

data li tippermetti li l-impjiegi fuq il-baħar ikunu jistgħu jiġu magħduda u klassifikati.

(b)

Fir-rigward ta’ industrija ta’ l-ipproċessar tal-ħut:

(i)

produzzjoni espressa f’termini ta’ volum u ta’ valur għall-kategoriji ta’ prodotti li għandhom jiġu determinati skond il-proċedura memmija fl-Artikolu 30(2);

(ii)

in-numru ta’ intrapriżi, u n-numru ta’ impjiegi;

(iii)

bidliet fl-ispejjeż tal-produzzjoni, u l-kompożizzjoni tagħhom.

Artikolu 10

Miżuri fil-qasam tal-ġbir ta’ data addizzjonali

1.   Fil-qasam tal-ġbir ta’ data addizzjonali, il-Kummissjoni tista’ twettaq studji u proġetti pilota. L-isferi ta’ attività li jistgħu jkunu eliġibbli għal miżuri finanzjarji Komunitarji għandhom jinkludu:

(a)

studji u proġetti metodoloġiċi mmirati lejn metodi ta’ ottimizzazzjoni u standardizzazzjoni tal-ġbir ta’ data definita fl-Artikolu 9;

(b)

proġetti ta’ ġbir ta’ data ta’ esplorazzjoni b’mod partikolari fl-oqsma ta’ l-akwakultura, ir-relazzjoni tas-sajd u l-akwakultura ma’ l-ambjent u l-kapaċità ta’ l-industriji tas-sajd u l-akwakultura li joħolqu l-impjiegi;

(ċ)

analiżi u simulazzjonijiet ekonomiċi u bijo-ekonomiċi marbuta ma’ deċiżjonijiet ippjanati taħt il-PKS, inklużi l-pjanijiet ta’ irkuprar u ġestjoni u l-evalwazzjoni ta’ l-impatt tal-PKS;

(d)

is-selettività tas-sajd inkluża s-selettività marbuta mat-tfassil ta’ tagħmir u metodi tas-sajd u l-eżaminazzjoni tar-relazzjonijiet bejn il-kapaċità tal-qbid, l-isforz tas-sajd u l-mortalità f’kull żona tas-sajd;

(e)

it-titjib ta’ l-infurzar tal-PKS, partikolarment f’dik li hi l-effettività tan-nefqa;

(f)

l-evalwazzjoni u l-ġestjoni tar-rabtiet bejn l-attivitajiet tas-sajd u l-akwakultura u l-ekosistemi akwatiċi.

2.   Il-finanzjament ta’ l-istudji u l-proġetti pilota kollha mwettqa skond il-paragrafu 1 ma jistgħux jaqbżu l-15 % ta’ l-approprijazzjonijiet annwali awtorizzati għall-azzjonijiet iffinanzjati taħt l-Artikolu 9 u dan l-Artikolu.

Artikolu 11

Miżuri fil-qasam ta’ konsulenza xjentifika

Fil-qasam tal-konsulenza xjentifika, l-ispejjeż li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli għal miżuri finanzjarji Komunitarji:

(a)

nefqa għal kuntratti ta’ sħubija ma’ istituzzjonijiet nazzjonali ta’ riċerka biex tingħata konsulenza xjentifika;

(b)

nefqa dwar arranġamenti amministrattivi maċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka, jew kwalunkwe korp konsultattiv ieħor tal-Komunità, biex ikun provdut is-segretarjat għall-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF), biex titwettaq il-pre-analiżi tad-data u biex id-data titħejja għall-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni tar-riżorsi tas-sajd;

(ċ)

indennizzi mħallsa lill-membri ta’ l-STECF, u/jew l-esperti mistednin mill-STECF għall-parteċipazzjoni u l-ħidma tagħhom fil-gruppi ta’ ħidma u s-sessjonijiet plenarji;

(d)

indennizzi mħallsa lill-esperti indipendenti li jipprovdu konsulenza xjentifika lill-Kummissjoni jew li jipprovdu taħriġ lill-amministraturi jew partijiet interessati fl-interpretazzjoni tal-konsulenza xjentifika;

(e)

kontributi lil korpi internazzjonali responsabbli mill-valutazzjoni ta’ ħażna.

Artikolu 12

Miżuri fil-qasam tal-governanza

Fil-qasam tal-governanza, in-nefqa li ġejja għandha tkun eliġibbli għal miżuri finanzjarji Komunitarji:

(a)

l-ispejjeż ta’ vjaġġar u akkomodazzjoni ta’ membri ta’ l-organizzazzjonijiet Ewropej tal-kummerċ li jkollhom jivvjaġġaw sabiex iħejju l-laqgħat tal-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sajd u l-Akwakultura (ACFA);

(b)

l-ispejjeż tal-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti maħtura mill-ACFA biex jirrappreżentawh fil-laqgħat tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali (RACs);

(ċ)

l-ispejjeż operattivi matul il-fażi tal-bidu (ħames snin), u l-ispejjeż ta’ traduzzjoni u interpretazzjoni tar-RACs kif previst fid-Deċiżjoni Nru 2004/585/KE;

(d)

l-ispejjeż biex jiġu spjegati l-objettivi, u l-miżuri tal-PKS, u b’mod partikolari l-proposti tal-Kummissjoni, u dawk tad-disseminazzjoni ta’ informazzjoni rilevanti f’dan il-qasam lill-industrija tas-sajd u lill-gruppi oħrajn ikkonċernati fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, inklużi l-azzjonijiet li ġejjin:

(i)

il-produzzjoni u d-dissemminazzjoni ta’ materjal dokumentattiv imfassal apposta għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-gruppi kkonċernati (materjal miktub, awdjoviżiv u elettroniku);

(ii)

il-ħolqien ta’ aċċess wiesa’ ħafna għal data u materjal ta’ spjegazzjoni li jikkonċernaw b’mod partikolari l-proposti tal-Kummissjoni permezz ta’ l-iżvilupp tal-website fuq l-Internet tad-DĠ għas-Sajd u l-produzzjoni ta’ pubblikazzjoni regolari, kif ukoll l-organizzazzjoni ta’ seminars ta’ informazzjoni u ta’ taħriġ għal dawk li jiffurmaw l-opinjonijiet.

Artikolu 13

Miżuri fil-qasam tar-relazzjonijiet internazzjonali

1.   Fil-qasam tar-relazzjonijiet internazzjonali, in-nefqa li ġejja għandha tkun eliġibbli għal miżuri finanzjarji Komunitarji:

(a)

nefqa li tirriżulta mill-ftehim dwar is-sajd u ftehim dwar is-sħubija fis-sajd li l-Komunità nnegozjat jew bil-ħsieb li ġġedded jew tinnegozja ma’ terzi pajjiżi;

(b)

nefqa li tirriżulta mill-kontributi obbligatorji tal-Komunità għall-budgets ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali;

(ċ)

nefqa magħmula mal-parteċipazzjoni tal-Komunità, fil-kwalità ta’ membru, fl-organizzazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti u l-finanzjament volontarju lil din l-organizzazzjoni, kif ukoll nefqa relatata mal-parteċipazzjoni tal-Komunità, fil-kwalità ta’ membru, u l-finanzjament volontarju lil kwalunkwe organizzazzjoni internazzjonali attiva fil-qasam tal-Liġi tal-Baħar;

(d)

kontributi finanzjarji volontarji għat-tħejjijiet għal organizzazzjonijiet internazzjonali jew trattati internazzjonali ġodda li huma ta’ interess għall-Komunità;

(e)

kontributi finanzjarji volontarji għal ħidma jew programmi xjentifiċi mwettqa minn organizzazzjonijiet internazzjonali li huma ta’ interess speċjali għall-Komunità;

(f)

kontributi finanzjarji għal attivitajiet (laqgħat ta’ ħidma, informali jew straordinarji tal-partijiet kontraenti) li: isostnu l-interessi tal-Komunità f’organizzazzjonijiet internazzjonali; u li jsaħħu l-kooperazzjoni ma’ l-imsieħba tagħha f’dawn l-organizzazzjonijiet. F’dan ir-rigward, l-ispejjeż tal-parteċipazzjoni minn rappreżentanti ta’ pajjiżi terzi f’negozjati jew laqgħat f’fora u organizzazzjonijiet internazzjonali għandhom jitħallsu meta l-preżenza tagħhom issir ta’ ħtieġa għall-interessi Komunitarji.

2.   Il-miżuri ffinanzjati taħt il-paragrafu 1(a) u (b) għandhom jiġu implimentati b’mod partikolari abbażi tar-regolamenti u d-deċiżjonijiet marbuta mal-konklużjoni tal-ftehim u/jew il-protokolli dwar is-sajd bejn il-Komunità u pajjiżi terzi, u r-regolamenti u d-deċiżjonijiet fir-rigward ta’ l-iffirmar mill-Komunità ta’ ftehim dwar organizzazzjonijiet internazzjonali tas-sajd.

Artikolu 14

Assistenza teknika

Il-miżuri finanzjarji Komunitarji jistgħu jkopru nefqa assoċjata ma’ l-attivitajiet ta’ tħejjija, segwitu, monitoraġġ, verifika u evalwazzjoni neċessarji għall-implimentazzjoni u l-assessjar tal-miżuri fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u l-kisba ta’ l-objettivi tiegħu, per eżempju studji, laqgħat, esperti, informazzjoni, is-sensibilizzazzjoni, attivitajiet ta’ pubblikazzjoni u taħriġ, nefqa assoċjata mat-teknoloġija ta’ l-informatika, inklużi networks ta’ kompjuters għall-iskambju ta’ informazzjoni, in-nefqa għal persunal temporanju, u kwalunkwe nefqa oħra amministrattiva jew ta’ assistenza teknika li tista’ tiġi magħmula mill-Kummissjoni.

KAPITOLU IV

RATI TA’ KO-FINANZJAMENT

Artikolu 15

Rati ta’ ko-finanzjament fil-qasam ta’ sistemi ta’ monitoraġġ u kontroll

F’dawk li huma miżuri finanzjarji Komunitarji msemmija fl-Artikolu 8(a), ir-rati ta’ kofinanzjament m’għandhomx jaqbżu l-50 % tan-nefqa eliġibbli. Madankollu, għall-azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 8(a), punti (i), bl-eċċezzjoni tax-xiri ta’ bastimenti u inġenji ta’ l-ajru, (iii) u (v), il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi rata ta’ iktar minn 50 % tan-nefqa eliġibbli.

Artikolu 16

Rati ta’ kofinanzjament fil-qasam tal-ġbir ta’ data bażika

Fir-rigward ta’ miżuri finanzjarji Komunitarji msemmija fl-Artikolu 9 ir-rata ta’ ko-finanzajament m’għandhiex taqbeż il-50 % tan-nefqa pubblika eliġibbli magħmula biex twettaq programm kif previst fl-Artikolu 23(1).

Artikolu 17

Rati ta’ ko-finanzjament fil-qasam tal-ġbir ta’ data addizzjonali

Fir-rigward ta’ miżuri finanzjarji Komunitarji msemmija fl-Artikolu 10, ir-rata ta’ ko-finanzjament m’għandhiex taqbeż: il-50 % ta’ l-ispejjeż eliġibbli fil-każ ta’ miżuri mwettqa wara sejħa għal proposti; l-universitajiet u l-korpi pubbliċi tar-riċerka li, skond il-liġi tal-pajjiż li huma soġġetti għaliha, huma obbligati li joħorġu l-flus biex iħallsu l-ispejjeż marġinali, jistgħu jippreżentaw proposti fir-rigward tal-100 % ta’ l-ispejjeż marġinali magħmula fit-twettiq ta’ xi proġett.

Artikolu 18

Rati ta’ finanzjament għall-ispejjeż ta’ l-ivvjaġġar u l-akkomodazzjoni ta’ membri ta’ l-ACFA

1.   Fir-rigward ta’ miżuri finanzjarji Komunitarji msemmija fl-Artikolu 12(a) u (b), ir-rata ta’ finanzjament għandha tiġi determinata skond il-paragrafi 2 u 3 ta’ l-Artikolu preżenti.

2.   Id-drittijiet ta’ ġbid ta’ flus se jiġu allokati, skond ftehim ta’ finanzjament mal-Kummissjoni, lil kull organizzazzjoni kummerċjali li hija membru tal-plenarja ta’ l-ACFA, proporzjonalment għall-intitolamenti fi ħdan il-kumitat plenarju ta’ l-ACFA, u skond ir-riżorsi finanzjarji disponibbli.

3.   Dawk id-drittijiet ta’ ġbid ta’ flus u l-kost medju ta’ vjaġġ minn membru ta’ organizzazzjoni kummerċjali għandhom jiddeterminaw in-numru ta’ vjaġġi li għalihom kull organizzazzjoni tista’ tkun finanzjarjament responsabbli għall-finijiet ta’ tħejjija ta’ laqgħat. 20 % ta’ l-ammont tad-dritt ta’ ġbid ta’ flus għandu jinżamm b’rata fissa minn kull organizzazzjoni sabiex ikunu koperti l-ispejjeż organizzattivi u amministrattivi tagħha li jkunu marbutin strettament ma’ l-organizzazzjoni tal-laqgħat ta’ tħejjija.

KAPITOLU V

PROĊEDURI TA’ FINANZJAMENT

TAQSIMA 1

Proċeduri fil-qasam tas-sistemi ta’ monitoraġġ u kontroll

Artikolu 19

Dispożizzjoni introduttorja

Il-kontribut finanzjarju Komunitarji għall-programmi nazzjonali adottati mill-Istati Membri meta jimplimentaw is-sistemi ta’ monitoraġġ u kontroll applikabbli għall-PKS għandu jiġi provdut skond il-proċeduri stabbiliti f’din it-Taqsima.

Artikolu 20

Programmazzjoni

1.   L-applikazzjonijiet mill-Istati Membri għall-miżuri finanzjarji Komunitarji għandhom jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Jannar ta’ kull sena.

Tali applikazzjonijiet għandhom ikunu akkompanjati minn programm annwali għall-kontroll tas-sajd li jkun fih l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-objettivi tal-programm annwali għall-kontroll tas-sajd;

(b)

ir-riżorsi umani disponibbli;

(ċ)

ir-riżorsi finanzjarji disponibbli;

(d)

in-numru ta’ bastimenti u inġenji ta’ l-ajru disponibbli;

(e)

lista ta’ proġetti li għalihom qed jintalab kontribut finanzjarju;

(f)

in-nefqa globali ppjanata biex jitwettqu l-proġetti;

(g)

skeda għat-tlestija ta’ kull proġett elenkat fil-programm annwali għall-kontroll tas-sajd;

(h)

lista ta’ indikaturi li ser jintużaw biex tiġi valutata l-effikaċja tal-programm.

2.   Għal kull proġett, il-programm għall-kontroll tas-sajd għandu jispeċifika waħda mill-azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 8(a) u l-mira, id-deskrizzjoni, is-sid, il-post, l-ispiża stmata, il-proċedura amministrattiva li għandhom jiġu segwiti u l-iskedi ta’ żmien biex jiġi eżegwit.

3.   Fir-rigward ta’ bastimenti u inġenji ta’ l-ajru, il-programm għall-kontroll tas-sajd għandu jispeċifika wkoll:

(a)

sa liema punt dawn ikunu ser jintużaw mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ kontroll bħala perċentwal ta’ l-użu tagħhom matul l-attività totali f’sena;

(b)

kemm sigħat jew jiem tul perjodu ta’ sena x’aktarx ser jintużaw għal finijiet ta’ kontroll tas-sajd;

(ċ)

fil-każ ta’ modernizzazzjoni, kemm ikunu mistennija jservu.

Artikolu 21

Deċiżjoni tal-Kummissjoni

1.   Abbażi tal-programmi għall-kontroll tas-sajd ippreżentati mill-Istati Membri, id-deċiżjonijiet dwar il-kontribut finanzjarju Komunitarju għall-programmi nazzjonali għandhom jittieħdu kull sena, skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 30(2).

2.   Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jagħtu prijorità lill-azzjonijiet li huma l-aktar xierqa sabiex tittejjeb l-effiċjenza fl-attività ta’ monitoraġġ, kontroll u sorveljanza, b’kont meħud wkoll tal-prestazzjoni ta’ l-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ programmi diġà approvati.

3.   Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jistabbilixxu:

(a)

l-ammont globali tal-kontribut finanzjarju li għandu jingħata lil kull Stat Membru għall-azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 8(a);

(b)

ir-rata tal-kontribut finanzjarju;

(ċ)

kwalunkwe kondizzjoni li tapplika għall-kontribut finanzjarju li joħroġ mir-regoli Komunitarji.

TAQSIMA 2

Proċeduri fil-qasam tal-ġbir tad-data

Artikolu 22

Dispożizzjoni introduttorja

Il-kontribut finanzjarju Komunitarju għan-nefqa magħmula mill-Istati Membri għall-ġbir u l-ġestjoni tad-data bażika dwar is-sajd imsemmija fl-Artikolu 9 għandu jiġi provdut skond il-proċeduri stabbiliti f’din it-Taqsima.

Artikolu 23

Programmazzjoni

1.   Programm Komunitarju għandu jiġi definit skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2), li jkopri l-informazzjoni essenzjali meħtieġa għal evalwazzjonijiet xjentifiċi.

2.   Kull Stat Membru għandu jfassal programm nazzjonali ta’ ġbir u ġestjoni ta’ data. Il-programm għandu jiddeskrivi kemm il-ġbir ta’ data dettaljata kif ukoll l-ipproċessar meħtieġ biex tiġi prodotta data aggregata skond l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 5.

3.   Kull Stat Membri għandu jinkludi fil-programm nazzjonali tiegħu l-elementi marbuta miegħu kif previst taħt il-programm Komunitarju mfassal taħt il-paragrafu 1.

4.   L-Istati Membri jistgħu japplikaw lill-Komunità għal assistenza finanzjarja għal dawk il-partijiet tal-programmi nazzjonali tagħhom li jikkorrispondu ma’ l-elementi tal-programm Komunitarju li jikkonċernawhom.

Artikolu 24

Deċiżjoni tal-Kummissjoni

1.   Abbażi tal-programmi ppreżentati mill-Istati Membri, id-deċiżjonijiet dwar il-kontribut finanzjarju Komunitarju għall-programmi nazzjonali għandhom jittieħdu kull sena, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2).

2.   Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jagħtu prijorità lill-azzjonijiet li huma l-aktar xierqa sabiex itejbu l-ġbir ta’ data meħtieġa għall-PKS.

3.   Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jistabbilixxu:

(a)

l-ammont globali tal-kontribut finanzjarju li għandu jingħata lil kull Stat Membru għall-azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 9(a)

(b)

ir-rata tal-kontribut finanzjarju;

(ċ)

l-kondizzjonijiet, li ġejjin mir-regoli Komunitarji, applikabbli għall-kontrinut finanzjarju.

KAPITOLU VI

ALLOKAZZJONI TA’ FONDI

Artikolu 25

Riżorsi tal-budget

L-approprjazzjonijiet annwali għandhom jiġu awtorizzati mill-awtorità tal-budget fil-limiti tal-qafas finanzjarju.

Artikolu 26

Akkumulazzjoni ta’ appoġġ Komunitarju

L-azzjonijiet iffinanzjati taħt dan ir-Regolament m’għandhomx jirċievu assistenza minn strumenti finanzjarji Komunitarji oħrajn. Il-benefiċjarji ta’ dan ir-Regolament għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b’informazzjoni dwar kwalunkwe finanzjament ieħor li jkunu rċevew u dwar applikazzjonijiet għal finanzjament li għadhom għaddejjin.

KAPITOLU VII

KONTROLL U EVALWAZZJONI

Artikolu 27

Protezzjoni ta’ l-interessi finanzjarji Komunitarji

1.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li, meta azzjonijiet iffinanzjati taħt ir-Regolament preżenti jiġu implimentati, l-interessi finanzjarji tal-Komunità jiġu protetti bl-applikazzjoni ta’ miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta’ kontrolli effettivi u permezz ta’ l-irkupru ta’ l-ammonti mhux debitament imħallsa u, jekk jinkixfu xi irregolaritajiet, b’pieni effettivi, proporzjonali u dissważivi, skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (11), ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (12), u r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) (13).

2.   Fil-każ ta’ l-azzjonijiet Komunitarji ffinanzjati taħt dan ir-Regolament, għandhom japplikaw ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 u r-Regolament (KE, Euratom) Nru 2185/96 għal kwalunkwe ksur ta’ xi disposizzjoni tal-liġi Komunitarja, inkluż ksur ta’ xi obbligazzjoni kuntrattwali taħt il-programm, li jirriżulta minn att jew ommissjoni min-naħa ta’ operatur ekonomiku, li għandha, jew ikollha, l-effett li tippreġudika l-budget ġenerali tal-Komunitajiet jew budgets ġestiti minnhom, minħabba punt ta’ nfiq mhux ġustifikat.

3.   Il-Kummissjoni għandha tnaqqas, tissospendi jew tirkupra l-ammont ta’ assistenza finanzjarja mogħtija għal azzjoni jekk hi ssib irregolaritajiet, inklużi nuqqas ta’ konformità mad-disposizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jew mad-deċiżjoni individwali jew il-kuntratt jew ftehim li bih ikun ingħata l-appoġġ finanzjarju in kwistjoni, jew jekk jinstab li, mingħajr ma tkun ġiet imfittxija l-approvazzjoni tal-Kummissjoni, l-azzjoni tkun ġiet soġġetta għal tibdil li jmur kontra n-natura tagħha jew mal-kondizzjonijiet ta’ implimentazzjoni tagħha.

Artikolu 28

Verfiki u korrezzjonijiet finanzjarji

1.   Mingħajr preġudizzju għall-verifiki mwettqa mill-Istati Membri b’konformità mal-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi nazzjonali, l-uffiċjali tal-Kummissjoni u tal-Qorti ta’ l-Awdituri, jew ir-rappreżentanti tagħhom, jistgħu jwettqu kontrolli fuq il-post fuq azzjonijiet iffinanzjati permezz ta’ dan ir-Regolament fi kwalunkwe waqt b’minimu ta’ avviż ta’ għaxart ijiem ta’ xogħol, ħlief f’każijiet urġenti, għal perjodu sa tliet snin wara l-aħħar pagament magħmul mill-Kummissjoni.

L-uffiċjali tal-Kummissjoni u tal-Qorti ta’ l-Awdituri, jew ir-rappreżentanti tagħhom, debitament mogħtija s-setgħa li jwettqu verifiki fuq il-post, għandhom ikollhom aċċess għall-kotba u d-dokumenti l-oħrajn kollha, inklużi dokumenti u metadata mfassla jew riċevuti u reġistrati fuq format elettroniku dwar in-nefqa ffinanzjata minn dan ir-Regolament.

Is-setgħat ta’ verifika msemmija qabel m’għandhomx jaffettwaw l-applikazzjoni ta’ disposizzjonijiet nazzjonali li jirriżervaw ċerti atti għal aġenti maħtura speċifikament mil-leġislazzjoni nazzjonali. Uffiċjali tal-Kummissjoni u tal-Qorti ta’ l-Awdituri, jew ir-rappreżentanti tagħhom, m’għandhomx jipparteċipaw, inter alia, fi żjarat fid-djar jew fl-interrogazzjoni formali ta’ persuni fi ħdan il-qafas tal-leġislazzjoni nazzjonali ta’ l-Istat Membru kkonċernat. Madankollu, huma għandhom ikollhom aċċess għall-informazzjoni miksuba b’dan il-mod.

Jekk xi appoġġ finanzjarju Komunitarju mogħti taħt dan ir-Regolament jiġi sussegwentement allokat lil xi parti terza bħala l-benefiċjarju aħħari, il-benefiċjarju inizjali, li jkun id-destinatarju ta’ l-appoġġ finanzjarju Komunitarju, għandu jipprovdi lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha rilevanti dwar l-identità ta’ dak il-benefiċjarju aħħari.

Għal dan il-għan, id-dokumenti kollha relatati għandhom jinżammu disponibbli mill-benefiċjarji għal perijodu sa tliet snin wara l-aħħar pagament.

Il-Kummissjoni tista’ titlob ukoll lill-Istat Membru kkonċernat sabiex iwettaq verifiki fuq il-post fuq azzjonijiet iffinanzjati taħt l-Artikoli 8 u 9. L-uffiċjali tal-Kummissjoni u tal-Qorti ta’ l-Awdituri, jew ir-rappreżentanti tagħhom, jistgħu jieħdu sehem f’dawn il-verifiki.

2.   Jekk il-Kummissjoni tikkonsidra li l-fondi Komunitarji ma jkunux intużaw b’mod konformi mal-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament jew f’xi att Komunitarju ieħor applikabbli, hija għandha tinnotifika lill-benefiċjarji, inklużi kwalunkwe benefiċjarju finali fis-sens tat-tifsira tal-paragrafu 1, li għandhom ikollhom xahar mid-data ta’ tali notifika sabiex jibagħtu l-osservazzjonijiet tagħhom lill-Kummissjoni.

Jekk il-benefiċjarji ma jwiġbux fi żmien dak il-perjodu jew jekk l-osservazzjonijiet tagħhom ma jwasslux sabiex il-Kummissjoni tibdel fehmtha, il-Kummissjoni għandha tnaqqas jew tikkanċella l-kontribuzzjoni finanzjarja mogħtija jew tissospendi l-pagamenti.

Kull ammont mhux debitament mħallas għandu jingħata lura lill-Kummissjoni. L-imgħax għandu jiġi miżjud ma kwalunkwe ammont li ma tħallasx lura fil-ħin debitu taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002.

3.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun hemm arranġamenti adatti għall-kontroll u l-verifika ta’ l-azzjonijiet iffinanzjati skond l-Artikolu 53(7) u Artikolu 165 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002.

4.   Skond il-prinċipju tas-sovranità nazzjonali, huma biss permezz ta’ ftehim mal-pajjiz terz li l-Kummissjoni tista’ twettaq, jew tkun wettqet, verifiki finanzjarji ta’ fondi mħallsa lil pajjiżi terzi għal miżuri ffinanzjati taħt l-Artikolu 13(a).

Artikolu 29

Evalwazzjoni u rapportar

1.   Ser isir monitoraġġ regolarment ta’ l-azzjonijiet iffinanzjati taħt dan ir-Regolament sabiex tiġi segwita l-implimentazzjoni tagħhom.

2.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-evalwazzjoni regolari, indipendenti u esterna ta’ l-azzjonijiet iffinanzjati.

3.   Il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill:

(a)

rapport ta’ evalwazzjoni interim dwar ir-riżultati miksuba u l-aspetti kwalitattivi u kwantitattivi ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-azzjonijiet iffinanzjati taħt dan ir-Regolament sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu 2011;

(b)

Komunikazzjoni dwar il-kontinwazzjoni ta’ l-azzjonijiet iffinanzjati taħt dan ir-Regolament, sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Awissu 2012;

(ċ)

rapport ta’ evalwazzjoni ex-post sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2014.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 30

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat għas-Sajd u l-Akwakultura previst fl-Artikolu 30(1) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 (hawn aktar ‘il quddiem imsejjaħ il-Kumitat’).

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ 20 jum ta’ xogħol.

3.   Il-Kumitat għandu jadotta r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu.

Artikolu 31

Regoli implimentattivi

Regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jistgħu jitfasslu b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) għall-miżuri previsti fl-Artikoli 8(a) u 9.

Artikolu 32

Revoka ta’ atti li ma jkunux għadhom applikabbli

Ir-Regolament (KE) Nru 657/2000 u d-Deċiżjonijiet Nru 2000/439/KE u Nru 2004/465/KE huma b’dan imħassra b’ effett mill-1 ta’ Jannar 2007.

Artikolu 33

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2007 sal-31 ta’ Diċembru 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, nhar it-22 ta’ Mejju 2006.

Għall-Kunsill

Il-President

J. PRÖLL


(1)  Opinjoni tal-15 ta’ Diċembru 2005 (għadha mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1242/2004 (ĠU L 236, 7.7.2004, p. 1).

(3)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 357, 31.12.2002, p 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1261/2005 (ĠU L 201, 2.8.2005, p. 3).

(5)  ĠU L 187, 20.7.1999, p. 70. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2004/864/KE (ĠU L 370, 17.12.2004, p. 91).

(6)  ĠU L 256, 3.8.2004, p. 17. Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/191/KE (ĠU L 66, 8.3.2006, p. 50).

(7)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(8)  ĠU L 80, 31.3.2000, p. 7.

(9)  ĠU L 176, 15.7.2000, p. 42. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2005/703/KE (ĠU L 267, 12.10.2005, p. 26).

(10)  ĠU L 157, 30.4.2004, p. 114. Verżjoni rettifikata fil-ĠU L 195, 2.6.2004, p. 36. Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2006/2/KE (ĠU L 2, 5.1.2006, p. 4).

(11)  ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1.

(12)  ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2.

(13)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1.


Top