EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0044

Id-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar is-Servizzi Armonizzati ta' Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) f'passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità

OJ L 255, 30.9.2005, p. 152–159 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 39 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 39 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 94 - 101

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/44/oj

30.9.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

152


ID-DIRETTIVA 2005/44/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-7 ta’ Settembru 2005

dwar is-Servizzi Armonizzati ta' Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) f'passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 71 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

L-użu ta' teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni f'passaġġi fuq l-ilma interni jgħin sabiex jiżdiedu b'mod sinjifikanti is-sigurtà u l-effiċjenza tat-trasport f'passaġġi fuq l-ilma interni.

(2)

F'xi Stati Membri diġà qegħdin jintużaw applikazzjonijiet nazzjonali ta' servizzi ta' informazzjoni f'diversi passaġġi fuq l-ilma. Sabiex tiġi żgurata għajnuna navigazzjonali armonizzata, interoperabbli u miftuħa kif ukoll sistema ta' informazzjoni fir-retikolat tal-passaġġi fuq l-ilma interni tal-Komunità, għandhom jiġu introdotti rekwiżiti komuni u speċifikazzjonijiet tekniċi.

(3)

Għal raġunijiet ta' sigurtà u fl-interess ta' armonizzazzjoni pan-Ewropej, il-kontenut ta' tali rekwiżiti komuni u speċifikazzjonijet tekniċi għandu jibni fuq xogħol imwettaq f'dan il-kamp minn organnizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti, bħall-Assoċjazzjoni Internazzjonali tan-Navigazzjoni (PIANC), il-Kummissjoni Ċentrali tan-Nazzjonijiet fuq ir-Rhine (CCNR) u l-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE).

(4)

Is-sistema ta' Servizzi ta' Informazzjoni tat-Traffiku fix-Xmajjar (RIS) għandha tibni fuq sistemi interoperabbli li għandhom ikunu bbażati fuq standards miftuħa u pubbliċi, disponibbli fuq bażi mhux diskriminatorja għall-fornituri u l-utenti tas-sistema kollha.

(5)

F'passaġġi fuq l-ilma interni navigabbli nazzjonali li mhumiex konnessi mar-retikolat navigabbli ta' xi Stat Membru ieħor dawn ir-rekwiżiti u speċifikazzjonijiet tekniċi ma għandhomx għalfejn ikunu obbligatorji. Huwa madankollu rakkomandat li s-sistema ta' l-RIS, kif definita f'din id-Direttiva, tkun implementata f'dawk il-passaġġi fuq l-ilma interni u li s-sistemi eżistenti jsiru interoperabbli magħha.

(6)

L-iżvilupp ta' l-RIS għandu jkun ibbażat fuq għanijiet bħas-sigurtà, l-effiċjenza u l-kompatibbiltà ambjentali tan-navigazzjoni interna, li jintlaħqu permezz ta' amministrazzjoni tat-traffiku u t-trasport, protezzjoni ambjentali u infrastrutturali u l-infurzar ta' regoli speċifiċi.

(7)

Ir-rekwiżiti konnessi ma' l-RIS għandhom mill-inqas jikkonċernaw is-servizzi ta' informazzjoni li għandhom ikunu provduti mill-Istati Membri.

(8)

It-twaqqif ta' speċifikazzjonijiet tekniċi għandu jinkludi sistemi bħal mapep elettroniċi tan-navigazzjoni, rapportaġġ navali elettroniku, inkluża sistema Ewropea tan-numerazzjoni uniformi ta' bastimenti, avviżi lill-kaptani u sistemi navali ta' monitoraġġ u lokalizzazzjoni. Il-kompatibbilità teknika tat-tagħmir meħtieġ għall-użu ta' l-RIS għandha tiġi żgurata permezz ta' kumitat.

(9)

Għandha tkun ir-responsabbiltà ta' l-Istati Membri, f'koperazzjoni mal-Komunità, li jinkoraġġixxu l-utenti sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti konnessi mal-proċeduri u mat-tagħmir, b'kont meħud ta' l-istruttura tal-kumpanniji żgħar u ta' daqs medju tas-settur tan-navigazzjoni interna.

(10)

L-introduzzjoni ta' l-RIS ser tirrikjedi l-ipproċessar tad-data personali. Tali proċessar għandu jitwettaq skond ir-regoli Komunitarji, kif stabbiliti inter alia fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data  (3) u fid-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (4). L-introduzzjoni ta' l-RIS ma għandhiex twassal għal ipproċessar mingħajr kontroll ta' data ekonomikament sensittiva dwar operaturi tas-suq.

(11)

Għall-finijiet ta' l-RIS li għalih huwa meħtieġ pożizzjonament eżatt, l-użu tal-pożizzjonament bis-satellita għandu jkun rakkomandat. Dawn it-teknoloġiji għandhom, kulfejn huwa possibbli, ikunu interoperabbli ma' sistemi oħrajn rilevanti u għandhom ikunu integrati magħhom, b'konformità mad-deċiżjonijiet applikabbli f'dan il-kamp.

(12)

Peress li l-għan ta' din id-Direttiva, jiġifieri li jiġu stabbiliti sistemi ta' l-RIS armonizzati fil-Komunità, ma jistax jintlaħaq b'mod sħiħ mill-Istati Membri u għalhekk jista', minħabba d-dimensjoni Ewropea tiegħu, jintlaħaq aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-trattat. Konformement mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex tikseb dak l-għan.

(13)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (5).

(14)

Skond il-paragrafu 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet (6), l-Istati Membri huma mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, tabelli, li safejn ikun possibbli jillustraw il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta' traspożizzjoni u jagħmluhom pubbliċi,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu I

Suġġett

1.   Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-implimentazzjoni u l-użu ta' Servizzi armonizzati ta' Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) fil-Komunità sabiex jappoġġaw it-trasport fil-passaġġi fuq l-ilma interni bil-għan li jtejbu s-sigurtà, l-effiċjenza u l-kompatibbiltà ambjentali u sabiex jiffaċilitaw il-kollegament ma' modi oħra ta' trasport.

2.   Din id-Direttiva tipprovdi qafas għall-istabbiliment u għal iktar żvilupp ta' rekwiżiti, speċifikazzjonijiet u kondizzjonijiet tekniċi sabiex jiġu żgurati sistemi ta' l-RIS li jkunu armonizzati, interoperabbli u miftuħa fil-passaġġi fuq l-ilma interni tal-Komunità. Tali stabbiliment u iktar żvilupp ta' rekwiżiti, speċifikazzjonijiet u kondizzjonijiet tekniċi għandhom jitwettqu mill-Kummissjoni, megħjuna mill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 11. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tieħu l-kont dovut tal-miżuri żviluppati mill-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti, bħall-PIANC, is-CCNR u l-UNECE. Għandha tiġi żgurata l-kontinwità ma' sistemi modali oħra ta' servizzi ta' amministrazzjoni ta' traffiku, b'mod partikolari mas-servizzi marittimi ta' l-amministrazzjoni tat-traffiku ta' bastimenti u ta' informazzjoni.

L-Artikolu 2

Kamp ta' Applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva tapplika għall-implimentazzjoni u l-operazzjoni ta' l-RIS fil-passaġġi fuq l-ilma interni kollha, ta' l-Istati Membri, tal-klassi IV jew superjuri li huma konnessi permezz ta' passaġġ fuq l-ilma ta' klassi IV jew superjuri ma' passaġġ fuq l-ilma ta' klassi IV jew superjuri ta' Stat Membru ieħor, inklużi l-portijiet fuq tali passaġġi fuq l-ilma kif imsemmija fid-Deċiżjoni Nru 1346/2001/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 li temenda d-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE fir-rigward ta' portijiet fuq l-ibħra, portijiet interni u terminals intermodali kif ukoll il-proġett Nru 8 fl-Anness III (7). Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandha tapplika l-Klassifikazzjoni tal-Passaġġi fuq l-Ilma Interni Ewropej kif esposta fir-Riżoluzzjoni Nru 30 ta' l-UNECE tat-12 ta’ Novembru 1992.

2.   L-Istati Membri jistgħu japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għall-passaġġi fuq l-ilma interni u għall-portijiet interni mhux imsemmija fil-paragrafu 1.

L-Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“Servizzi ta' Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS)” tfisser servizzi armonizzati t' informazzjoni sabiex jappoġġaw l-amministrazzjoni tat-traffiku u tat-trasport fin-navigazzjoni interna, inkluż fejn huwa teknikament possibbli, il-kollegamenti ma' modi oħra ta' trasport. L-RIS ma jirrigwardawx l-attivitajiet kummerċjali interni bejn il-kumpanniji involuti, iżda huma miftuħa għall-kollegament ma' attivitajiet kummerċjali. L-RIS jinkludu servizzi bħal informazzjoni dwar kanali navigabbli, informazzjoni dwar it-traffiku, amministrazzjoni tat-traffiku, għajnuna għat-trattament ta' diżastri, informazzjoni għall-amministrazzjoni tat-trasport, servizzi statistiċi u doganali u ħlasijiet għall-użu tal-passaġġi fuq l-ilma u tal-portijiet;

(b)

“Informazzjoni dwar Kanali Navigabbli” tfisser informazzjoni ġeografika, idroloġika u amministrattiva fir-rigward tal-passaġġi interni (kanali navigabbli). L-informazzjoni dwar Kanali Navigabbli hija informazzjoni mogħtija f'direzzjoni waħda: mill-art għall-vapur jew mill-art għall-uffiċċju;

(ċ)

“Informazzjoni Tattika tat-Traffiku” tfisser l-informazzjoni li taffettwa d-deċiżjonijiet immedjati navigazzjonali fis-sitwazzjoni attwali tat-traffiku u fiż-żoni ġeografiċi viċini;

(d)

“Informazzjoni Strateġika tat-Traffiku” tfisser informazzjoni li taffettwa d-deċiżjonijiet fuq perjodu twil jew medju ta' l-utenti ta' l-RIS;

(e)

“applikazzjoni ta' l-RIS” tfisser il-fornitura ta' servizzi ta' informazzjoni tax-xmajjar permezz ta' sistemi mfassla għal dan l-għan speċifiku;

(f)

“Ċentru ta' l-RIS” tfisser il-post fejn is-servizzi jkunu amministrati mill-operaturi;

(g)

“Utenti ta' l-RIS” tfisser il-gruppi kollha differenti ta' utenti inklużi l-kaptani tal-bastimenti, l-operaturi ta' l-RIS, l-operaturi tal-bibien ta' l-ilmijiet magħluqa u/jew ta' pontijiet, l-awtoritajiet tal-kanali, l-operaturi tal-portijiet u tat-terminal, l-operaturi f'ċentri ta' reazzjoni kontra d-diżastri stabbiliti fi ħdan servizzi ta' emerġenza, l-amministraturi tal-flotot, it-trasportaturi ta' merkanzija u s-sensara fin-negozju tas-servizzi tat-trasport;

(h)

“Interoperabbiltà” tfisser l-armonizzazzjoni tas-servizzi, tal-kontenuti tad-data, tal-forom u l-frekwenzi ta' skambju ta' data b'tali mod li l-utenti ta' l-RIS ikollhom aċċess għall-istess servizzi u informazzjoni fuq livell Ewropew.

L-Artikolu 4

Twaqqif ta' l-RIS

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jimplimentaw ir-RIS f'passaġġi fuq l-ilma interni li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 2.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw ir-RIS b'tali mod li l-applikazzjoni ta' l-RIS tkun effiċjenti, espansibbli u interoperabbli sabiex tinteraġixxi ma' applikazzjonijiet oħra ta' l-RIS u, jekk possibbli, ma' sistemi għal modi oħra ta' trasport. Hija għandha wkoll tipprovdi kollegamenti ma' sistemi ta' amministrazzjoni ta' trasport u ma' attivitajiet kummerċjali.

3.   Sabiex titwaqqaf l-RIS, l-Istati Membri għandhom:

(a)

jipprovdu lill-utenti ta' l-RIS id-data kollha rilevanti li tikkonċerna n-navigazzjoni u l-ippjanar ta' vjaġġi fil-passaġġi fuq l-ilma interni. Din id-data għandha tkun provduta għallinqas f'forma elettronika aċċessibbli;

(b)

jassiguraw li għall-passaġġi fuq l-ilma interni tagħhom kollha tal-klassi Va u superjuri skond il-Klassifikazzjoni tal-Passaġġi fuq l-Ilma Interni, barra d-data msemmija fil-punt (a), ikunu aċċessibbli għall-utenti ta' l-RIS mapep elettroniċi tan-navigazzjoni adatti għal għanijiet navigazzjonali;

(ċ)

jippermettu, safejn ikun meħtieġ ir-rapportaġġ dwar bastimenti mir-regolamenti nazzjonali jew internazzjonali, lill-awtoritajiet kompetenti li jirċievu rapporti elettroniċi tad-data meħtieġa mibgħuta mill-bastimenti. Fit-trasport transkonfinali, din l-informazzjoni għandha tiġi trasmessa lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-istat viċin u kull trasmissjoni bħal din għandha ssir qabel il-wasla tal-bastimenti fil-fruntiera;

(d)

jiżguraw li l-avviżi lill-kaptani, inklużi rapporti dwar il-livell ta' l-ilma (jew il-fundar massimu permess) u dwar is-silġ fil-passaġġi fuq l-ilma interni tagħhom, ikunu pprovduti bħala messaġġi standardizzati, kodifikati u li jistgħu jiġu downloaded. Il-messaġġ standardizzat għandu jkun fih mill-inqas l-informazzjoni meħtieġa għas-sigurtà fin-navigazzjoni. L-avviżi lill-kaptani għandhom ikunu provduti għallinqas f'forma elettronika aċċessibbli.

L-obbligi msemmija f'dan il-paragrafu għandhom ikunu mwettqa skond l-ispeċifikazzjonijiet definiti fl-Annessi I u II.

4.   L-awtoritajiet kompetenti t' l-Istati Membri għandhom iwaqqfu ċentri ta' l-RIS skond il-ħtiġijiet reġjonali.

5.   Sabiex isir użu mis-Sistema ta' Identifikazzjoni Awtomatika (AIS) għandu japplika l-Ftehim Reġjonali li jikkonċerna s-servizz radjutelefoniku fuq il-passaġġi fuq l-ilma interni konkluż f'Basilea fis-6 ta’ April 2000 fil-qafas tar-regolamenti tar-radju ta' l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (ITU).

6.   L-Istati Membri, jekk ikun opportun f'operazzjoni mal-Komunità, għandhom iħeġġu lill-kaptani tal-bastimenti, l-operaturi, l-aġenti jew is-sidien tal-bastimenti li jbaħħru fil-kanali interni tagħhom, kif ukoll it-trasportaturi marittimi jew il-propjetarji ta' merkanziji li jinġarru abbord dawn il-bastimenti sabiex japprofittaw bis-sħiħ mis-servizzi li jkunu magħmula disponnibli taħt din id-Direttiva.

7.   Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri adegwati sabiex tivverifika l-interoperabbilta', l-affidabbiltà u s-sigurtà ta' l-RIS.

L-Artikolu 5

Linji gwida u speċifikazzjonijiet

1.   Sabiex ikunu appoġġati l-RIS u sabiex tkun żgurata l-interoperabbiltà ta' dawn is-servizzi kif meħtieġ mill-Artikolu 4(2), il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, bi qbil mal-paragrafu 2, linji gwida tekniċi għall-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-użu operattiv tas-servizzi (linji gwida RIS) kif ukoll speċifikazzjonijiet tekniċi b'mod partikolari fl-oqsma li ġejjin:

(a)

Display Elettroniku tal-Mapep u Sistema ta' Informazzjoni għan-Navigazzjoni Interna (ECDIS Interna);

(b)

Rapportaġġ Elettroniku tal-Bastimenti;

(ċ)

Avviżi lill-Kaptani;

(d)

Sistemi ta' Monitoraġġ u Lokalizzazzjoni ta' Bastimenti;

(e)

Kompatibbiltà tat-tagħmir meħtieġ għall-użu ta' l-RIS.

Dawn il-linji gwida u speċifikazzjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipji tekniċi stabbiliti fl-Anness II u għandhom jieħdu kont tal-ħidma mwettqa f'dan il-kamp mill-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti.

2.   Il-linji gwida u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu stabbiliti u, fejn xieraq, emendati mill-Kummissjoni skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 11(3). L-istabbiliment għandu jsir skond l-iskeda kronoloġika li ġejja:

(a)

il-linji gwida ta' l-RIS mhux iktar tard minn 20 Ġunju ta’ l-2006;

(b)

l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi relatati ma' l-ECDIS Interna, mar-Rapportaġġ Elettroniku tal-Bastimenti u ma' l-Avviżi lill-Kaptani mhux iktar tard minn 20 Ottubru ta’ l-2006;

(ċ)

l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi relatati mas-Sistemi ta' Monitoraġġ u Lokalizzazzjoni ta' Bastimenti mhux iktar tard minn 20 Diċembru ta’ l-2006.

3.   Il-linji gwida u l-ispeċifikazzjonijiet ta' l-RIS għandhom jiġu pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 6

Pożizzjonament bis-Satellita

Għall-għanijiet ta' l-RIS, li għalih il-pożizzjonament preċiż huwa meħtieġ, l-użu ta' teknoloġiji tal-pożizzjonament biss-satellita huwa rakkomandat.

L-Artikolu 7

Approvazzjoni tat-tip tat-tagħmir ta' RIS

1.   Fejn ikun meħtieġ għas-sigurtà fin-navigazzjoni u fejn ikun rekwiżit mill-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti, it-tagħmir tat-terminali u r-retikolati ta' l-RIS u l-applikazzjonijiet tas-software għandhom ikunu tat-tip approvat bħala kontroll tal-konformità tagħhom ma' dawk l-ispeċifikazzjonijiet qabel ma jitpoġġew fis-servizz f'passaġġi fuq l-ilma interni.

2.   L-Istati Membri għandhom javżaw lill-Kummissjoni bil-korpi nazzjonali responsabbli mill-approvazzjoni tat-tip. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika tali informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

3.   L-Istati Membri kollha għandhom jirrikonoxxu ċ-ċertifikati ta' l-approvazzjoni tat-tip maħruġa mill-korpi nazzjonali ta' l-Istati Membri l-oħra imsemmija fil-paragrafu 2.

L-Artikolu 8

Awtoritajiet kompetenti

L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtoritajiet kompetenti għall-applikazzjonijiet ta' l-RIS u għall-iskambju internazzjonali tad-data. Il-Kummissjoni għandha tiġi notifikata b'dawn l-awtoritajiet.

L-Artikolu 9

Regoli dwar il-privatezza, is-sigurtà u l-użu mill-ġdid ta' informazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ipproċessar ta' data personali meħtieġa għall-operazzjoni ta' l-RIS jitwettaq skond ir-regoli Komunitarji li jipproteġu l-libertajiet u d-drittijiet fundamentali ta' l-individwi, inklużi d-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE.

2.   L-Istati Membri għandhom jimplimentaw u jżommu operattivi miżuri ta' sigurtà sabiex jipproteġu l-messaġġi u r-rekords ta' l-RIS minn avvenimenti inkonvenjenti jew minn użu ħażin inkluż l-aċċess mhux xieraq, l-alterazzjoni u t-telf.

3.   Għandha tapplika d-Direttiva 2003/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 dwar l-użu mill-ġdid ta' informazzjoni tas-settur pubbliku (8).

L-Artikolu 10

Proċedura ta' emenda

L-Annessi I u II jistgħu jiġu emendati fid-dawl ta' l-esperjenza miksuba mill-applikazzjoni ta' din id-Direttiva u adattati għall-progress tekniku skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 11(3).

L-Artikolu 11

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat imwaqqaf permezz ta' l-Artikolu 7 tad-Direttiva 91/672/KEE tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1991 dwar ir-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati tal-boatmasters nazzjonali għat-trasportazzjoni ta' merkanzija u ta' passiġġieri permezz ta' passaġġi interni fuq l-ilma (9).

2.   Fejn isir riferiment għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3.   Fejn isir riferiment għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

4.   Il-perjodu stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi iffissat għal tliet xhur.

5.   Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta regolarment ir-rappreżentanti tas-settur.

L-Artikolu 12

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri li għandhom passaġġi fuq l-ilma interni li għalihom japplika l-Artikolu 2 għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa' 20 Ottubru ta’ l-2007. Huma għandhom minnufih jinformaw lill-Kummissjoni bihom.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandhom jinkuldu riferiment għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu mehmużin minn tali riferiment fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandu jsir tali riferiment.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 4 mhux iktar tard minn 30 xhar wara d-dħul fis-seħħ tal-linji gwida tekniċi u l-ispeċifikazzjonijiet rilevanti msemmija fl-Artikolu 5. Il-linji gwida u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jidħlu fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tagħhom fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

3.   Fuq talba ta' xi Stat Membru, il-Kummissjoni tista' testendi skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 11(2), il-perjodu previst fil-paragrafu 2 għall-implimentazzjoni ta' xi rekwiżit jew aktar ta' l-Artikolu 4 fir-rigward ta' passaġġi fuq l-ilma interni li għalihom japplika l-Artikolu 2 iżda li jkollhom densità baxxa ta' traffiku, jew fir-rigward ta passaġġi fuq l-ilma interni li għalihom l-ispiża ta' tali implimentazzjoni ma tkunx proporzjonata mal-benefiċċji tagħha. Dan il-perjodu jista' jiġi estiż b'deċiżjoni sempliċi tal-Kummissjoni; l-estensjoni tista' tiġi mġedda. Il-ġustifikazzjoni li għandha tiġi provduta mat-talba ta' l-Istat Membru għandha tirreferi għad-densità tat-traffiku u għall-kondizzjonijiet ekonomiċi f'dak il-passaġġ fuq l-ilma in kwistjoni. Sakemm il-Kummissjoni tkun għadha ma ħaditx id-deċiżjoni tagħha, l-Istat Membru li jkun talab estensjoni jista' jkompli l-operazzjonijiet tiegħu daqs li kieku l-estensjoni ġiet approvata.

4.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam iggvernat minn din id-Direttiva.

5.   Fejn meħtieġ, l-Istati Membri għandhom jgħinu lil xulxin fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

6.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel monitoraġġ tat-twaqqif ta' l-RIS fil-Komunità u għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa 20 Ottubru ta’ l-2008.

L-Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 14

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri li għandhom passaġġi fuq l-ilma interni li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 2.

Magħmula fi Strasburgu, nhar is-7 ta’ Settembru 2005,

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

C. CLARKE


(1)  ĠU C 157, tat-28.6.2005, p. 56.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Frar 2005 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2005.

(3)  ĠU L 281, tat-23.11.1995, p. 31. Direttiva kif emendata mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, tal-31.10.2003, p. 1).

(4)  ĠU L 201, tal-31.7.2002, p. 37.

(5)  ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

(6)  ĠU C 321, tal-31.12.2003, p. 1.

(7)  ĠU L 185, tas-6.7.2001, p. 1.

(8)  ĠU L 345, tal-31.12.2003, p. 90.

(9)  ĠU L 373, tal-31.12.1991, p. 29. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.


L-ANNESS I

REKWIŻITI MINIMI TA' DATA

Kif imsemmi fl-Artikolu 4(3)(a), b'mod partikolari, id-data li ġejja għandha tiġi fornita:

Il-linja tal-passaġġ fuq l-ilma b'indikazzjoni kilometrika,

Restrizzjonijiet għal bastimenti jew konvoj f'termini ta' tul, wisa', fundar jew kurrenti ta' l-arja,

Ħinijiet ta' operazzjoni ta' strutturi restrittivi, b'mod partikolari ta' bibien ta' ilmijiet magħluqa u ta' pontijiet,

Pożizzjoni ta' portijiet u siti ta' trażbord,

Data ta' riferiment għal kejl standard tal-livell ta' l-ilma rilevanti għan-navigazzjoni.


L-ANNESS II

PRINĊIPJI GĦAL-LINJI GWIDA U GĦALL-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI TA' L-RIS

1.   Linji gwida ta' l-RIS

Il-linji gwida ta' l-RIS imsemmija fl-Artikolu 5 għandhom jirrispettaw il-prinċipji li ġejjin:

(a)

l-indikazzjoni ta' rekwiżiti tekniċi għall-ippjanar, implimentazzjoni u użu operattiv ta' servizzi u sistemi relatati,

(b)

l-arkitettura u l-organizzazzjoni ta' l-RIS, u

(ċ)

rakkomandazzjonijiet għal bastimenti sabiex jieħdu sehem fir-RIS, għal servizzi individwali u għall-iżvilupp gradwali ta' l-RIS.

2.   ECDIS Interna

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li għandhom jiġu stabbiliti skond l-Artikolu 5 għal sistema elettronika ta' display tal-mapep u ta' informazzjoni (ECDIS Interna) għandhom jirrispettaw il-prinċipji li ġejjin:

(a)

kompatibbiltà ma' l-ECDIS marittima sabiex ikun faċilitat it-traffiku ta' bastimenti interni f'żoni mħallta ta' traffiku fl-estwarji u tat-traffiku bejn il-baħar u x-xmajjar,

(b)

id-definizzjoni ta' rekwiżiti minimi għal tagħmir ta' l-ECDIS Interna kif ukoll il-kontenut minimu ta' mapep elettroniċi tan-navigazzjoni bl-għan tas-sigurtà fin-navigazzjoni, b'mod partikolari:

livell għoli ta' affidabbiltà u aċċessibbiltà tat-tagħmir ta' l-ECDIS Interna użat,

ir-robustezza tat-tagħmir ta' l-ECDIS Interna sabiex jirreżisti l-kondizzjonijiet ambjentali li tipikament jeżistu abbord ta' bastiment mingħajr tnaqqis fil-kwalità jew fl-affidabbiltà,

l-inklużjoni fil-mappa elettronika tan-navigazzjoni ta' kull tip ta' oġġetti ġeografiċi (eż. fruntieri tal-kanali navigabbli, kostruzzjonijiet max-xatt, sinjali ta' allarm) li huma meħtieġa għas-sigurtà fin-navigazzjoni,

il-monitoraġġ tal-mappa elettronika b'immaġni tar-radar sovrapposta fuqha meta wżata għat-treġija tal-bastiment,

(ċ)

l-integrazzjoni ta' informazzjoni dwar il-fond fil-kanal navigabbli fuq il-mappa elettronika tan-navigazzjoni u d-display elettroniku għal livell ta' l-ilma predefinit jew attwali,

(d)

l-integrazzjoni ta' informazzjoni addizzjonali (eż. ta' partijiet oħra barra l-awtoritajiet kompetenti) fil-mappa elettronika tan-navigazzjoni u d-display elettroniku fl-ECDIS Interna mingħajr ma tkun milquta l-informazzjoni meħtieġa għas-sigurtà fin-navigazzjoni,

(e)

id-disponibbiltà tal-mapep elettroniċi tan-navigazzjoni għall-utenti ta' l-RIS,

(f)

id-disponibbiltà tad-data għall-mapep elettroniċi tan-navigazzjoni għall-manifatturi kollha ta' l-applikazzjonijiet, fejn xieraq bil-ħlas relatat ma' l-ispiża b'mod raġjonevoli.

3.   Rapportaġġ Elettroniku tal-Bastimenti

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għar-Rapportaġġ Elettroniku tal-Bastimenti fin-navigazzjoni interna konformement ma' l-Artikolu 5 għandhom jirrispettaw il-prinċipji li ġejjin:

(a)

il-faċilitazzjoni ta' l-iskambju ta' data elettronika bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri, bejn il-parteċipanti fin-navigazzjoni interna kif ukoll marittima u fit-trasport multi-modali fejn tkun involuta n-navigazzjoni interna,

(b)

l-użu ta' messaġġ ta' notifika ta' trasport standardizzat għal messaġġi bejn il-vapur u l-awtorità, bejn l-awtorità u l-vapur u bejn awtorità u oħra sabiex tinkiseb il-kompatibbiltà man-navigazzjoni marittima,

(ċ)

l-użu ta' listi ta' kodiċi u klassifikazzjonijiet aċċettati internazzjonalment, possibbilment miżjuda għal ħtiġijiet addizzjonali ta' navigazzjoni interna,

(d)

l-użu ta' sistema uniformi ta' numru ta' identifikazzjoni għal bastimenti Ewropej.

4.   Avviżi lill-Kaptani

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-Avviżi lill-Kaptani konformement ma' l-Artikolu 5, b'mod partikolari fir-rigward ta' l-informazzjoni tal-kanali navigabbli, l-informazzjoni u l-amministrazzjoni tat-traffiku kif ukoll l-ippjanar tal-vjaġġi, għandhom jirrispettaw il-prinċipji li ġejjin:

(a)

struttura standardizzata ta' data li tuża moduli predefiniti ta' test u kodifikati f'livell għoli sabiex jippermetti traduzzjoni awtomatika ta' l-iktar kontenut importanti f'lingwi oħra u sabiex jiffaċilita l-integrazzjoni ta' avviżi lill-kaptani fis-sistemi ta' l-ippjanar tal-vjaġġi,

(b)

kompatibbiltà ta' l-istruttura standardizzata tad-data ma' l-istruttura ta' data ta' l-ECDIS Interna sabiex tkun faċilitata l-integrazzjoni ta' l-avviżi lill-kaptani fl-ECDIS Interna.

5.   Sistemi ta' monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta' bastimenti

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għas-sistemi ta' monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta' bastimenti konformement ma' l-Artikolu 5 għandhom jirrispettaw il-prinċipji li ġejjin:

(a)

id-definizzjoni tar-rekwiżiti ta' sistemi u tal-messaġġi standard kif ukoll tal-proċeduri sabiex dawn ikunu jistgħu jiġi provduti b'mod awtomatiku,

(b)

id-differenzjament bejn sistemi xierqa għar-rekwiżiti ta' informazzjoni tattika tat-traffiku u sistemi xierqa għar-rekwiżiti ta' informazzjoni strateġika tat-traffiku, kemm fir-rigward tal-preċiżjoni fil-pożizzjonament u kemm fir-rata ta' l-aġġornament meħtieġ,

(ċ)

id-deskrizzjoni tas-sistemi tekniċi rilevanti għall-monitoraġġ u l-lokalizzazzjoni tal-bastimenti, bħall-AIS Interna (Sistema Interna ta' Identifikazzjoni Awtomatika),

(d)

kompatibbiltà ta' forom ta' data mas-sistema marittima AIS.


Top