EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0883

Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali (Test b’rilevanza għaż-ŻEE.) u għall-Isvizzera

OJ L 166, 30.4.2004, p. 1–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005 P. 72 - 116
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 005 P. 72 - 116
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 005 P. 72 - 116
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 005 P. 72 - 116
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 005 P. 72 - 116
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 005 P. 72 - 116
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 005 P. 72 - 116
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 005 P. 72 - 116
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 005 P. 72 - 116
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 82 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 82 - 126
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 160 - 204

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/883/oj

32004R0883Official Journal L 166 , 30/04/2004 P. 0001 - 0123


Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tad-29 ta' April 2004

dwar il-kordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE u għall-Isvizzera)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li ikkunsidraw it-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 42 u 308 tiegħu,

Wara li ikkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni ippreżentata wara konsultazzjoni ma' l-imsieħba soċjali u l-Kummissjoni Amministrattiva dwar is-Sigurtà Soċjali għal Ħaddiema Immigranti [1],

Wara li ikkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [2],

Jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat [3],

Billi:

(1) Ir-regoli għall-kordinazzjoni tas-sistemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali jaqgħu taħt il-qafas tal-moviment liberu ta' persuni u għandhom jikkontribwixxu għat-titjib tal-livell ta' għajxien tagħhom u tal-kondizzjonijiet ta' l-impjieg.

(2) It-Trattat ma joħloqx setgħat ħlief dawk ta' l-Artikolu 308 biex jittieħdu miżuri xierqa fil-qasam tas-sigurtà soċjali ta' persuni li mhumiex persuni impjegati.

(3) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 ta' l-14 ta' Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni ta' skemi ta' sigurtà soċjali fir-rigward ta' persuni impjegati, persuni li jaħdmu għal rashom u membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu ġewwa l-Komunità [4] kien emendat u aġġornat diversi drabi sabiex jirrifletti mhux biss żviluppi fuq livell Komunitarju, inklużi deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja, iżda wkoll bidliet fil-leġislazzjoni fuq livell nazzjonali. Dawn il-fatturi ikkontribwixxew biex jagħmlu r-regoli Komunitarji dwar il-kordinazzjoni komplikati u li jieħdu ż-żmien. Għaldaqstant, sabiex jintlaħaq l-għan tal-moviment liberu tal-persuni, huwa essenzali li dawn ir-regoli jinbidlu billi jkunu immodernizzati u simplifikati.

(4) Huwa neċessarju li l-karatteristiċi speċjali ta' leġislazzjoni nazzjonali dwar is-sigurtà soċjali jkunu rispettati u li tkun ippreparata biss sistema ta' kordinazzjoni.

(5) Huwa neċessarju, fi ħdan il-qafas ta' din il-kordinazzjoni, li fil-Komunità jkun garantit trattament ugwali għall-persuni konċernati taħt il-leġislazzjonijiet nazzjonali differenti.

(6) Il-konnessjoni bejn leġislazzjoni dwar sigurtà soċjali u dawk id-disposizzjonijiet kuntrattwali li jikkomplimentaw jew li jieħdu post din il-leġislazzjoni u li kienu s-suġġett ta' deċiżjoni ta' l-awtoritajiet pubbliċi li għamluhom obbligatorji jew li wessgħu l-ambitu tagħhom, titlob li jkun hemm protezzjoni simili, bħal dik mogħtija minn dan ir-Regolament, fir-rigward ta' l-applikazzjoni ta' dawn id-disposizzjonijiet. Bħala l-ewwel pass, jistgħu jkunu eżaminati l-esperjenzi ta' Stati Membri li innotifikaw dawn l-iskemi.

(7) Minħabba d-differenzi kbar bejn leġislazzjoni nazzjonali fir-rigward tal-persuni koperti, jaqbel li jkun stabbilit il-prinċipju li dan il-Regolament għandu japplika għal ċittadini ta' Stat Membri, persuni li ma huma ċittadini ta' l-ebda Stat u refuġjati residenti fit-territorju ta' Stat Membru li huma jew li kienu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew ta' aktar minn Stat Membru wieħed, kif ukoll għall-membri tal-familji tagħhom u għas-superstiti tagħhom.

(8) Il-prinċipju ġenerali ta' trattament ugwali huwa ta' importanza partikolari għal ħaddiema li ma humiex residenti fl-Istat Membru fejn jaħdmu, inklużi ħaddiema li jaħdmu bejn il-fruntieri.

(9) Il-Qorti tal-Ġustizzja tat, diversi drabi, opinjoni dwar il-possibbiltà ta' trattament ugwali fir-rigward ta' benefiċċji, dħul u fatti; dan il-prinċipju għandhu jkun adottat b'mod espliċitu u żviluppat skond is-sustanza u l-ispirtu ta' deċiżjonijiet legali.

(10) Madanakollu, il-prinċipju li ċerti fatti jew każijiet li jiġru fit-territorju ta' Stat Membru ieħor jkunu trattati bħallikieku ġraw fit-territorju ta' dak l-Istat Membru li tapplika l-leġislazzjoniji tiegħu, ma għandux ifixkel il-prinċipju li perjodi ta' assigurazzjoni, ta' impjieg, ta' impjieg għal rashom jew ta' residenza magħmula taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru jingħaddu flimkien ma' dawk il-perjodu magħmula taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti. Għaldaqstant, perjodi magħmula taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor għandhom jitqiesu biss billi jkun applikat il-prinċipju li perjodi jingħaddu flimkien.

(11) L-assimilazzjoni ta' fatti u każijiet li jiġru fi Stat Membru ma tista' bl-ebda mod tagħmel Stat Membru ieħor kompetenti jew tagħmel applikabbli l-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

(12) Fid-dawl ta' proporzjonalità, għandha tingħata attenzjoni sabiex ikun assigurat li l-prinċipju ta' assimilazzjoni ta' fatti jew każijiet ma jwassalx għal riżultati li, b'mod oġġettiv, ma jkunux ġustifikati jew għall-overlapping ta' benefiċċji ta' l-istess tip għall-istess perjodu.

(13) Ir-regoli ta' kordinazzjoni għandhom jiggarantixxu li l-persuni li jiċċaqalqu fil-Komunità, dawk li jiddependu minnhom u s-superstiti tagħhom, iżommu d-drittijiet u l-vantaġġi miksuba u li qegħdin fil-proċess li jinkisbu.

(14) Dawn l-objettivi għandhom jintlaħqu b'mod partikolari billi jingħaddu flimkien il-perjodi kollha meqjusa taħt id-diversi liġijiet nazzjonali bl-iskop li jinkiseb u jinżamm id-dritt għal benefiċċji u bl-iskop li jkun ikkalkulat l-ammont ta' benefiċċji, u billi jingħataw benefiċċji għad-diversi kategoriji ta' persuni koperti minn dan ir-Regolament.

(15) Sabiex tkun evitata sitwazzjoni fejn ikun hemm overlapping fid-disposizzjonijiet ta' leġislazzjoni nazzjonali li japplikaw għal sitwazzjoni waħda u sabiex ikunu evitati l-komplikazzjonijiet li jinqalgħu f'sitwazzjoni bħal din, huwa meħtieġ li persuni li jiċċaqalqu ġewwa l-Komunità jkunu suġġetti għal skema ta' sigurtà soċjali ta' Stat Membru wieħed biss.

(16) Fil-Komunità, bħala prinċipju, ma teżistix ġustifikazzjoni biex drittijiet ta' sigurtà soċjali jsiru dipendenti fuq il-post ta' residenza tal-persuna konċernata; madanakollu, f'każijiet speċifiċi, b'mod partikolari fir-rigward ta' benefiċċji marbuta mal-kuntest ekonomiku u soċjali tal-persuna involuta, il-post ta' residenza jista' jittieħed in konsiderazzjoni.

(17) Bil-għan li jkun garantit li, bl-aktar mod effettiv possibbli, il-persuni kollha impjegati fit-territorju ta' Stat Membru jkunu trattati b'mod ugwali, jkun xieraq li bħala regola ġenerali, il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru fejn il-persuna konċernata twettaq l-attività tagħha jew tiegħu bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha tkun determinata bħala l-leġislazzjoni applikabbli.

(18) F'sitwazzjonijiet speċifiċi li jiġġustifikaw kriterji oħra ta' applikabilità, jkun hemm il-bżonn li jsiru derogi minn dik ir-regola ġenerali.

(19) F'ċerti każijiet, benefiċċji ta' maternità u benefiċċji ekwivalenti ta' paternità jistgħu jitgawdew mill-omm jew mill-missier u minħabba li fil-każ tal-missier il-benefiċċji ta' paternità huma differenti minn benefiċċji tal-ġenituri u, strictu sensu, jistgħu jkunu mxebbha ma' benefiċċji ta' maternità fis-sens li jingħataw fl-ewwel xhur tal-ħajja ta' tarbija, jkun xieraq li benefiċċji ta' maternità u benefiċċji ekwivalenti ta' paternità jkunu irregolati flimkien.

(20) Fil-qasam ta' benefiċċji marbuta ma' mard, benefiċċji ta' maternità u benefiċċji ekwivalenti ta' paternità, persuni assigurati, kif ukoll membri tal-familji tagħhom, li jgħixu jew joqogħdu fi Stat Membru li ma jkunx l-Istat Membru kompetenti, għandhom jingħataw protezzjoni.

(21) Id-disposizzjonijiet dwar benefiċċji marbuta ma' mard, benefiċċji ta' maternità u benefiċċji ekwivalenti ta' paternità kienu ippreparati fid-dawl tad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja. Id-disposizzjonijiet dwar awtorizzazzjoni minn qabel kienu mtejba fid-dawl tad-deċiżjonijiet rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja.

(22) Minħabba l-posizzjoni speċifika ta' persuni li għandhom pretensjoni għal pensjoni, ta' pensjonanti u tal-membri tal-familji tagħhom, huwa meħtieġ li jkun hemm disposizzjonijiet li jirregolaw assigurazzjoni marbuta mal-mard adattati għal din is-sitwazzjoni.

(23) Minħabba d-differenzi bejn id-diversi sistemi nazzjonali, huwa xieraq li l-Istati Membri jipprovdu, fejn ikun possibbli, għal trattament mediku għal membri tal-familja ta' ħaddiema li jaħdmu bejn il-fruntieri fl-Istat Membru fejn dawn jeżerċitaw l-attività tagħhom.

(24) Huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti disposizzjonijiet speċifiċi li jassiguraw li ma jkunx hemm overlapping ta' benefiċċji marbuta mal-mard li jingħataw in natura u benefiċċji marbuta mal-mard li jingħataw fi flus u li huma ta' l-istess tip bħal dawk li kienu s-suġġett tad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kaz C-215/99 Jaunch u C-160-96 Molenaar, sakemm dawk il-benefiċċji jkopru l-istess riskju.

(25) Fir-rigward ta' benefiċċji marbuta ma' aċċidenti fuq il-xogħol u mard marbut max-xogħol, għandhom ikunu stabbiliti regoli bil-għan li tingħata protezzjoni lis-sitwazzjoni ta' persuni li huma residenti jew li joqogħdu fi Stat Membru differenti mill-Istat Membru kompetenti.

(26) Fir-rigward ta' benefiċċji marbuta ma' l-invalidità, għandha tkun ippreparata sistema ta' kordinazzjoni li tirrispetta l-karatteristiċi speċifiċi tal-leġislazzjoni nazzjonali, b'mod partikolari fejn għandu x'jaqsam ir-rikonoxximent ta' l-invalidità u l-aggravazzjoni marbuta magħha.

(27) Huwa meħtieġ li tkun maħsuba sistema għall-għoti ta' benefiċċji marbuta ma' l-età u benefiċċji lil superstiti fejn il-persuni konċernati kienu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew aktar minn Stat Membru wieħed.

(28) Hemm il-ħtieġa li jkun determinat l-ammont ta' pensjoni ikkalkulat skond il-metodu użat għall-għadd flimkien u għall-kalkulazzjoni pro rata u garantit mil-liġi tal-Komunità fejn l-applikazzjoni ta' leġislazzjoni nazzjonali, inklużi regoli dwar ir-riduzzjoni, sospensjoni jew twaqqif, tkun anqas favorevoli mill-metodu msemmi.

(29) Sabiex ħaddiema immigranti u s-superstiti tagħhom ikunu protetti minn applikazzjoni ħarxa ż-żejjed tar-regoli nazzjonali dwar riduzzjoni, sospensjoni jew tneħħija, huwa meħtieġ li jkunu inklużi disposizzjonijiet li jirregolaw b'mod strett l-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli

(30) Kif il-Qorti tal-Ġustizzja stqarret diversi drabi, il-Kunsill mhux meqjus bħala kompetenti sabiex jgħaddi regoli li jimponu restrizzjoni fuq l-overlapping ta' żewġ pensjonijiet, jew aktar, miksuba fi Stati Membri differenti billi jitnaqqas l-ammont ta' pensjoni miksuba biss taħt liġi nazzjonali.

(31) Skond il-Qorti tal-Ġustizzja, hija l-leġislatura nazzjonali li għandha ddaħħal regoli bħal dawn waqt li fl-istess ħin tirrikonoxxi li hija l-leġislatura Komunitarja li għandha tistabbilixxi l-limiti sa fejn għandhom ikunu applikati id-disposizzjonijiet nazzjonali dwar ir-riduzzjoni, sospensjoni jew twaqqif.

(32) Sabiex tkun inkoraġġita l-mobilità ta' ħaddiema, huwa xieraq li, b'mod partikolari, tkun faċilitata t-tfittxija għal impjieg fid-diversi Stati Membri; għaldaqstant, huwa meħtieġ li tkun assigurata koperazzjoni aktar fil-qrib u aktar effettiva bejn l-iskemi ta' assigurazzjoni għal meta persuna ma tkunx impjegata u s-servizzi ta' impjieg ta' l-Istati Membri kollha.

(33) Huwa meħtieġ li fl-ambitu ta' dan ir-Regolament ikunu inklużi skemi ta' qabel l-irtirar mix-xogħol. Dan sabiex, skond id-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, ikunu garantiti t-trattament ugwali u l-possibbiltà li benefiċċji ta' qabel l-irtirar mix-xogħol jkunu esportati u anki l-għoti ta' benefiċċji marbuta mal-familja u mal-kura tas-saħħa lill-persuna konċernata; madanakollu, r-regola dwar l-għadd ta' perjodi ma għandhiex tkun inkluża minħabba li numru limitat ħafna ta' Stati Membri għandhom skemi statutarji ta' qabel l-irtirar mix-xogħol.

(34) Minħabba li benefiċċji marbuta mal-familja għandhom ambitu wiesgħa ħafna, li jagħtu protezzjoni f'sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu deskritti bħala klassiċi kif ukoll f'sitwazzjonijiet li huma ta' natura aktar speċifika, b'dan l-aħħar tip ta' benefiċju jkun is-suġġett tad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Każijiet Magħquda C-245/94 and C-312/94 Hoever u Zachow u Każ C-275/96 Kuusijärvi, huwa meħtieġ li dawn il-benefiċċji jkunu regolati.

(35) Sabiex ikunu evitati każijiet ta' overlapping fejn din ma tkunx mixtieqa, hemm il-ħtieġa li jkunu stabbiliti regoli ta' prijorità fir-rigward ta' benefiċċji marbuta mal-familja li jingħataw taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti u taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fih huma residenti l-membri tal-familja.

(36) Flus mogħtija għall-manteniment jista' jintalbu lura minħabba li huma maħsuba sabiex ipattu għan-nuqqas ta' ġenitur li jħares l-obbligu legali tiegħu jew tagħha li jmantni jew tmantni t-tifel jew tifla tiegħu jew tagħha, liema obbligu huma mnissel mil-liġi tal-familja. Għaldaqstant, dawn l-għotjiet ma għandhomx jitqiesu bħala benefiċċju dirett mill-għajnuna kollettiva favur il-familji. Minħabba dawn il-partikolarijiet, ir-regoli ta' kordinazzjoni ma għandhomx ikunu applikati fil-każ ta' dawn l-għotjiet ta' flus għall-manteniment.

(37) Kif stqarret diversi drabi l-Qorti tal-Ġustizzja, disposizzjonijiet li joħolqu derogi mill-prinċipju ta' l-esportabilità ta' benefiċċji ta' sigurtà soċjali għandhom ikunu interpretati b'mod strett. Dan ifisser li dawn jistgħu jkunu applikati biss għal benefiċċji li jissodisfaw l-kondizzjonijiet speċifikati. Għaldaqstant, il-Kapitolu 9 tat-Titolu III ta' dan ir-Regolament japplika biss għal dawk il-benefiċċji li huma benefiċċji speċjali u benefiċċji mhux kontributorji u li huma mniżżla fl-Anness X ta' dan ir-Regolament.

(38) Huwa meħtieġ li tkun stabbilita Kummissjoni Amministrattiva magħmula minn rappreżentat tal-gvern ta' kull Stat Membru u li tkun responsabbli, b'mod partikolari, biex titratta l-mistoqsijiet amministrattivi kollha jew mistoqsijiet ta' interpretazzjoni dwar id-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, u biex tinkoraġġixxi aktar koperazzjoni bejn l-Istati Membri.

(39) Instab li l-iżvilupp u l-użu ta' servizzi għall-ipproċessar tad-data għall-iskambju ta' informazzjoni jeħtieġu l-ħolqien ta' Kummissjoni Teknika, taħt il-patroċinju tal-Kummissjoni Amministrattiva, li jkollha responsabbiltajiet speċifiċi fil-qasam ta' l-ipproċessar tad-data. L-użu ta' servizzi għall-ipproċessar tad-data għall-iskambju ta' data bejn istituzzjonijiet jeħtieġ disposizzjonijiet li jiggarantixxu li d-dokumenti skambjati jew maħruġa permezz ta' mezzi elettroniċi jkunu aċċettati bħala ekwivalenti għal dokumenti tal-karti.

(40) Dawn l-iskambji għandhom isiru skond id-disposizzjonijiet Komunitarji dwar il-protezzjoni tal-persuni naturali fir-rigward ta' l-ipproċessar u l-moviment liberu ta' data personali.

(41) Sabiex tkun faċilitata l-applikazzjoni tar-regoli ta' kordinazzjoni, huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti disposizzjonijiet speċjali li jikkorrispondu għall-karatteristiċi speċjali tal-leġislazzjoni nazzjonali.

(42) Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, skond l-argument favur l-estenzjoni ta' dan ir-Regolament għaċ-ċittadini kollha ta' l-Unjoni Ewropea u sabiex tinstab soluzzjoni li tieħu in konsiderazzjoni kull restrizzjoniji li tista' tkun marbuta mal-karatteristiċi speċjali ta' sistema ibbażata fuq residenza, deroga speċjali permezz ta' l-Anness XI - daħla "DENMARK", limitata għall-intitolar ta' pensjoni soċjali esklussivament fir-rigward tal-kategorija l-ġdida ta' persuni li mhumiex attivi, u li fir-rigward tagħhom kien estiż dan ir-Regolament, kienet meqjusa bħala xierqa minħabba l-kwalitajiet speċifiċi tas-sistema Daniża u fid-dawl tal-fatt li dawk il-pensjonijiet jistgħu jkunu esportati wara perjodu ta' għaxar snin ta' residenza taħt il-leġislazzjoni Daniża applikabbli (l-Att dwar il-Pensjoni).

(43) Skond il-prinċipju ta' trattament ugwali, deroga speċjali permezz ta' l-Anness XI - daħla "FINLANDJA", limitata għal pensjonijiet nazzjonali ibbażati fuq ir-residenza, titqies bħala xierqa minħabba l-karatteristiċi speċjali tal-leġislazzjoni Finlandiża dwar is-sigurtà soċjali li l-objettiv tagħha huwa li jkun assigurat li l-ammont tal-pensjoni nazzjonali ma jistax ikun anqas mill-ammont tal-pensjoni nazzjonali ikkalkulata bħallikieku l-perjodi ta' assigurazzjoni kollha magħmula fi Stat Membru ieħor kienu magħmula fil-Finlandja.

(44) Huwa meħtieġ li jkun introdott Regolament ġdid sabiex jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 1408/71. Madanakollu, huwa meħtieġ li r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 jibqa' fis-seħħ u jibqa' jkollu effett legali għall-għanijiet ta' ċerti atti Komunitarji u għall-għanijiet ta'ftehim li tagħhom il-Komunità hija parti, sabiex tkun assigurata ċertezza legali.

(45) Minħabba li l-objettiv ta' l-azzjoni proposta, jiġifieri l-miżuri ta' kordinazzjoni sabiex jiggarantixxu li d-dritt ta' moviment liberu ta' persuni jkun jista' jiġi eżerċitat b'mod effettiv, ma jistax jintlaħaq kif suppost mill-Istati Membri u jista' għaldaqstant, minħabba l-livell u l-effetti ta' dik l-azzjoni, jintlaħaq aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan il-Regolament ma jaqbiżx dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT

TITOLU I DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament:

(a) "attività bħala persuna impjegata" tfisser kwalunkwe attività jew sitwazzjoni ekwivalenti meqjusa bħala attività għall-għanijiet tal-leġislazzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-Istat Membru li fih teżisti din l-attività jew sitwazzjoni ekwivalenti;

(b) "attività bħala persuna li taħdem għal rasha" tfisser kwalunkwe attività jew sitwazzjoni ekwivalenti meqjusa bħala attività għall-għanijiet tal-leġislazzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-Istat Membru li fih teżisti din l-attività jew sitwazzjoni ekwivalenti;

(ċ) "persuna assigurata", fil-kuntest tal-fergħat tas-sigurtà soċjali koperti minn Titolu III, Kapitoli 1 u 3, tfisser kwalunkwe persuna li tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti taħt Titolu II biex ikollu d-dritt għal benefiċċji, dejjem waqt li jittieħdu in konsiderazzjoni d-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;

(d) "impjegat maċ-ċivil" tfisser persuna meqjusa bħala tali jew trattata bħala tali mill-Istat Membru li tiegħu hija suġġetta l-amministrazzjoni li timpjega lil din il-persuna;

(e) "skema speċjali għall-impjegati maċ-ċivil" tfisser kwalunkwe skema ta' sigurtà soċjali li hija differenti mill-iskema ġenerali ta' sigurtà soċjali li tapplika għal persuni impjegati fl-Istat Membru konċernat u li għaliha huma suġġetti l-impjegati maċ-ċivil kollha, jew ċerti kategoriji minnhom;

(f) "ħaddiema bejn il-fruntieri" tfisser kwalunkwe persuna li twettaq attività bħala impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha fi Stat Membru u li toqgħod fi Stat Membru ieħor fejn din il-persuna tirritorna, bħala regola, kuljum jew ta' l-anqas darba fil-ġimgħa;

(g) "refuġjat" għandu jkollha t-tifsira mogħtija lilha fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni dwar l-Istatus ta' Refuġjati, iffirmata f'Ġeneva fit-28 ta' Lulju 1951;

(h) "persuna mingħajr Stat" għandu jkollha t-tifsira mogħtija lilha fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni dwar l-Istatus ta' Persuni mingħajr Stat, iffirmata fi New York fit-28 ta' Settembru 1954;

(i) "membru tal-familja" tfisser

1. (i) kwalunkwe persuna definita jew rikonoxxuta bħala membru tal-familja jew indikata bħala membru tad-dar mil-leġislazzjoni li taħtha jingħataw il-benefiċċji;

(ii) fir-rigward ta' benefiċċji mogħtija in natura skond it-Titolu III, Kapitolu 1 dwar benefiċċji marbuta mal-mard, benefiċċji ta' maternità u benefiċċji ekwivalenti ta' paternità, kwalunkwe persuna definita jew rikonoxxuta bħala membru tal-familji jew indikata bħala membru tad-dar mil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fejn din il-persuna għandha r-residenza tagħha;

2. Jekk il-leġislazzjoni ta' Stat Membru li hija applikabbli taħt is-subparagrafu 1 ma tagħmilx distinzjoni bejn membri tal-familji u persuni oħra li tapplika għalihom, ir-raġel jew il-mara, l-ulied minorenni, u l-ulied li għandhom l-età tagħhom iżda għadhom jiddependu fuq il-ġenituri għandhom jitqiesu bħala membri tal-familja;

3. Jekk, taħt il-leġislazzjoni applikabbli taħt is-subparagrafi 1 u 2, persuna titqies bħala membru tal-familja jew membru tad-dar biss jekk hija tgħix fl-istess dar mal-persuna assigurata jew mal-persuna pensjonanta, din il-kondizzjoni għandha titqies bħallikieku sodisfatta jekk il-persuna konċernata tiddependi primarjament fuq il-persuna assigurata jew fuq il-persuna pensjonanta;

(j) "residenza" tfisser il-post fejn persuna għandha r-residenza abitwali tagħha;

(k) "żjara" tfisser residenza temporanja;

(l) "leġislazzjoni" tfisser, fir-rigward ta' kull Stat Membru, liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet statutorji oħra u kull miżuri ta' implimentazzjoni oħra kollha marbutin mal-fergħat tas-sigurtà soċjali koperti mill-Artikolu 3(1);

Dan it-terminu ma jinkludix disposizzjonijiet kuntrattwali ħlief dawk li jservu biex jimplimentaw obbligu ta' assigurazzjoni li joħroġ mil-liġijiet u mir-regolamenti msemmija fis-subparagrafu preċedenti jew li kienu s-suġġett ta' deċiżjoni mill-awtoritajiet pubbliċi li għamlithom obbligatorji jew li wessgħat l-ambitu tagħhom, sakemm l-Istat Membru konċernat jagħmel dikjarazzjoni dwar dan. Din id-dikjarazzjoni għandha tkun innotifikata lill-President tal-Parlament Ewropew u lill-President tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea. Din id-dikjarazzjoni għandha tkun ippubblikata wkoll fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea;

(m) "awtorità kompetenti" tfisser, fir-rigward ta' kull Stat Membru, il-Ministru, il-Ministri jew awtorità ekwivalenti oħra responsabbli għal skemi ta' sigurtà soċjali fl-Istat Membru konċernat kollu jew f'xi parti minnu;

(n) "Kummissjoni Amministrattiva" tfisser il-kummissjoni msemmija fl-Artikolu 71;

(o) "Regolament ta' Implimentazzjoni" tfisser ir-Regolament imsemmi fl-Artikolu 89;

(p) "istituzzjoni" tfisser, fir-rigward ta' kull Stat Membru, l-organu jew l-awtorità responsabbli mill-applikazzjoni tal-leġislazzjoni kollha jew ta' parti minnha;

(q) "istituzzjoni kompetenti" tfisser:

(i) l-istituzzjoni li l-persuna konċernat jkun assigurat magħha meta ssir l-applikazzjoni għal benefiċċju; jew

(ii) l-istituzzjoni li minnha l-persuna konċernata hija jew tkun intitolata għal benefiċċji jekk hija jew membru jew membri tal-familja tagħha jkollha jew ikollhom ir-residenza fl-Istat Membru fejn tinstab l-istituzzjoni; jew

(iii) l-istituzzjoni indikata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru konċernat; jew

(iv) fil-każ ta' skema marbuta ma' l-obbligu ta' min iħaddem fir-rigward tal-benefiċċji stabbiliti fl-Artikolu 3(1), jew il-persuna li tħaddem jew li tassigura konċernata jew, fin-nuqqas ta' dawn, l-organu jew l-awtorità indikata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru konċernat;

(r) "istituzzjoni tal-post ta' residenza" u "istituzzjoni tal-post taż-żjara" jfissru, rispettivament, l-istituzzjoni li hija kompetenti biex tagħti benefiċċji fil-post fejn il-persuna konċernata għandha r-residenza tagħha u l-istituzzjoni li hija kompetenti biex tagħti benefiċċji fil-post fejn il-persuna konċernata qiegħda toqgħod waqt iż-żjara, skond il-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni jew, fejn ma teżistix istituzzjoni ta' dan it-tip, l-istituzzjoni indikata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru konċernat;

(s) "Stat Membru kompetenti" tfisser l-Istat Membru fejn tinstab l-istituzzjoni kompetenti;

(t) "perjodu ta' assigurazzjoni" tfisser perjodi ta' kontribuzzjoni, impjieg jew impjieg għal rashom kif definiti jew rikonoxxuti bħala perjodi ta' assigurazzjoni mil-leġislazzjoni li taħthom ikunu magħmulin jew meqjusin bħala magħmula, u l-perjodi kollha meqjusin bħala tali, fejn il-leġislazzjoni msemmijja tqishom bħala ekwivalenti għal perjodi ta' assigurazzjoni;

(u) "perjodu ta' impjieg" jew "perjodu ta' impjieg għal rashom" tfisser perjodi definit jew rikonoxxuti bħala tali mil-leġislazzjoni li kienu magħmulin taħtha, u l-perjodi kollha meqjusin bħala tali, fejn il-leġislazzjoni msemmija tqishom bħala ekwivalenti għal perjodi ta' impjieg jew għal perjodi ta' impjieg għal rashom;

(v) "perjodu ta' residenza" tfisser perjodi definiti jew rikonoxxuti bħala tali mil-leġislazzjoni li taħtha kienu magħmulin jew meqjusin bħala magħmulin;

(w) "pensjoni" tkopri mhux biss pensjonijiet imma wkoll benefiċċji mogħtijin bħala somma waħda f'daqqa li jistgħu jingħataw minflok il-pensjoni u ħlas fil-forma ta' ħlas lura ta' kontribuzzjonijiet u, mingħajr ħsara għad-disposizzjonijiet tat-Titolu III, żidied fuq bażi ta' valutazzjoni mill-ġdid jew allowances supplimentarji;

(x) "benefiċċji ta' qabel l-irtirar" tfisser: il-benefiċċji kollha mogħtija fi flus, minbarra benefiċċji marbuta mal-fatt li persuna ma tkunx impjegata jew benefiċċji marbuta ma' l-età mogħtija qabel l-età ta' l-irtirar, mogħtija minn età speċifika lil ħaddiema li naqqsu, waqfu jew issospendew l-attivitajiet tagħhom li jrendu dħul sa l-età li fiha jikkwalifikaw għal pensjoni marbuta ma' l-età jew pensjoni ta' rtirar kmieni mix-xogħol, u li l-għoti tagħhom ma jiddependix minn jekk il-persuna konċernata tkunx disponibbli għas-servizzi ta' impjieg ta' l-Istat kompetenti; "benefiċċji marbuta ma' l-età mogħtija qabel l-età ta' l-irtirar" tfisser benefiċċji mogħti qabel persuna tilħaq l-età li tintitola għal pensjoni u li jew tibqa' tingħata wara li persuna tilħaq l-età msemmija jew li tinbidel minn benefiċċju ieħor marbut ma' l-età;

(y) "għotja tal-mewt" tfisser pagament ta' darba fil-każ ta' mewt, minbarra l-benefiċċji li jingħataw f'somma waħda sħiħa msemmija fis-subparagrafu w;

(z) "benefiċċju marbut mal-familja" tfisser il-benefiċċji kollha in natura jew fi flus maħsuba biex jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż tal-familja, minbarra għotjiet ta' pagamenti għall-manteniment u allowances speċjali marbutin mat-twelid ta' tarbija u ma' adozzjoni msemmija fl-Anness I.

Artikolu 2

Persuni koperti

1. Dan ir-Regolament għandhu japplika għal ċittadini ta' Stat Membru, persuni mingħajr Stat u refuġjati li għandhom ir-residenza tagħhom fi Stat Membru li huma jew li kienu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru jew ta' aktar minn Stat Membru wieħed, kif ukoll għall-membri tal-familji tagħhom u għas-superstiti tagħhom.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għas-superstiti ta' persuni li kienu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew ta' aktar minn Stat Membru wieħed, irrispettivament min-nazzjonalità ta' dawn il-persuni, fejn is-superstiti tagħhom huma ċittadini ta' Stat Membru jew persuni mingħajr Stat jew refuġjati li għandhom ir-residenza tagħhom f'wieħed mill-Istati Membri.

Artikolu 3

Oqsma koperti

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għal-leġislazzjoni kollha li tikkonċerna l-fergħat li ġejjin tas-sigurtà soċjali:

(a) benefiċċji marbutin mal-mard;

(b) benefiċċji ta' maternità u benefiċċji ekwivalenti ta' paternità;

(ċ) benefiċċji marbutin ma' l-invalidità;

(d) benefiċċji marbuta ma' l-età;

(e) benefiċċji għas-superstiti;

(f) benefiċċji marbutin ma' inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard marbut max-xogħol;

(g) għotjiet marbutin ma' mewt;

(h) benefiċċji mogħtija lil persuni li ma jkunux impjegati;

(i) benefiċċji ta' qabel l-irtirar;

(j) benefiċċji marbuta mal-familja.

2. Sakemm l-Anness XI ma jgħidx mod ieħor, dan ir-Regolament għandu japplika għal skemi ġenerali u speċjali ta' sigurtà soċjali, kemm jekk kontributorji u kemm jekk le, u għal skemi marbutin ma' l-obbligi ta' min iħaddem jew ta' sid il-vapur.

3. Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għal benefiċċji speċjali, li mhumiex kontributorji, li jingħataw fi flus u li huma koperti mill-Artikolu 70.

4. Madanakolu, id-disposizzjonijiet tat-Titolu III ta' dan ir-Regolament ma għandhomx jolqtu d-disposizzjonijiet leġislattivi ta' xi Stat Membru dwar l-obbligi ta' sid il-vapur.

5. Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal għajnuna soċjali jew medika jew għal skemi ta' benefiċċji għal vittmi tal-gwerra jew għal konsegwenzi tal-gwerra.

Artikolu 4

Trattament ugwali

Sakemm dan ir-Regolament ma jgħidx mod ieħor, persuni li għalihom japplika dan ir-Regolament għandhom igawdu l-istess benefiċċji u għandhom ikunu suġġetti għall-istess obbligi taħt il-leġislazzjoni ta' kull Stat Membru daqs li kieku kienu ċittadini ta' dak l-Istat Membru.

Artikolu 5

Trattament ugwali ta' benefiċċji, dħul, fatti u każijiet

Sakemm dan ir-Regolament ma jgħidx mod ieħor, u fid-dawl tad-disposizzjonijiet speċjali ta' implimentazzjoni stabbiliti, għandu japplika dan li ġej:

(a) meta, taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti, ir-riċeviment ta' benefiċċji tas-sigurtà soċjali u ta' dħul ieħor joħloq ċerti effetti legali, id-disposizzjonijiet rilevanti ta' dik il-leġislazzjoni għandhom japplikaw ukoll għar-riċeviment ta' benefiċċji ekwivalenti miksuba taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor u għal dħul miksub fi Stat Membru ieħor;

(b) meta, taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti, jkunu attribwiti ċerti effetti legali meta jseħħu ċerti fatti jew każijiet, dak l-Istat Membru għandu jqis fatti u każijiet simili li jseħħu fi kwalunkwe Stat Membru bħallikieku seħħew fit-territorju tiegħu.

Artikolu 6

Għadd flimkien ta' perjodi

Sakemm dan ir-Regolament ma jgħidx mod ieħor, l-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tagħmel:

- il-kisba, iż-żamma, id-dewmien jew l-irkupru tad-dritt għal benefiċċji,

- l-applikazzjoni ta' leġislazzjoni, jew

- l-aċċess għal jew l-eżenzjoni minn assigurazzjoni obligatorja, minn assigurazzjoni kontinwata mhux obbligatorja jew volontarja,

kondizzjonali fuq l-ikkompletar ta' perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg, impjieg għal rashom jew residenza, għandha, sa fejn ikun hemm bżonn, tqis perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg, impjieg għal rashom jew residenza magħmula taħt il-leġislazzjoni ta' xi Stat Membru ieħor bħallikieku kienu perjodi magħmula taħt il-leġislazzjoni applikabbli.

Artikolu 7

Rinunzja ta' regoli dwar ir-residenza

Sakemm dan ir-Regolament ma jgħidx mod ieħor, benefiċċji fi flus mogħtija taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew ta' aktar minn Stat Membru wieħed jew taħt dan ir-Regolament, ma għandhomx ikunu suġġetti għal xi riduzzjoni, bidla, sospensjoni, waqfa jew sekwestru minħabba l-fatt li l-benefiċjarju jew il-membri tal-familja tiegħu jew tagħha jkollhom ir-residenza tagħhom fi Stat Membru ieħor u mhux fl-Istat Membru fejn tinstab l-istituzzjoni responsabbli għall-għoti ta' benefiċċji.

Artikolu 8

Relazzjonijiet bejn dan ir-Regolament u strumenti oħra ta' kordinazzjoni

1. Dan ir-Regolament għandu jieħu post kull konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali applikabbli bejn l-Istati Membri li jaqgħu fl-ambitu ta' dan ir-Regolament. Madanakollu, ċerti disposizzjonijiet ta' konvenzjonijiet dwar is-sigurtà soċjali magħmula bejn l-Istati Membri qabel il-jum li fih jibda japplika dan ir-Regolament, għandhom jibqgħu japplikaw jekk huma aktar favorevoli għall-benefiċjarji jew jekk huma l-frott ta' ċirkostanzi storiċi speċifiċi jew jekk l-effett tagħhom huwa għal perjodu limitat. Biex jibqgħu japplikaw, dawn id-disposizzjonijiet għandhom jitniżżlu fl-Anness II. Jekk, minħabba raġunijiet oġġettivi, ma jkunx possibbli li dawn id-disposizzjonijiet ikunu applikati għall-persuni kollha li għalihom japplika dan ir-Regolament, dan għandu jkun speċifikat.

2. Żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu, jekk ikun hemm il-bżonn, jikkonkludu konvenzjonijiet bejniethom ibbażati fuq il-prinċipji ta' dan ir-Regolament u skond l-ispirtu ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Dikjarazzjonijiet mill-Istati Membri dwar l-ambitu ta' dan ir-Regolament

1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw bil-miktub lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej dwar id-dikjarazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1), dwar il-leġislazzjoni u l-iskemi msemmija fl-Artikolu 3, dwar il-konvenzjonijiet magħmula skond l-Artikolu 8(2) u dwar il-benefiċċji minimi msemmija fl-Artikolu 58 u dwar emendi sostanzjali li jsiru aktar tard. Dawn in-notifiki għandhom jindikaw id-data ta' meta jidħlu fis-seħħ il-liġijiet u l-iskemi konċernati jew, fil-każ tad-dikjarazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1), id-data minn meta dan ir-Regolament jibda japplika għall-iskemi speċifikati fid-dikjarazzjonijiet ta' l-Istati Membri.

2. Dawn in-notifiki għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej kull sena u għandhom ikunu ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 10

Prevenzjoni ta' overlapping ta' benefiċċji

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, dan ir-Regolament la għandu jagħti u lanqas iżomm id-dritt għal diversi benefiċċji ta' l-istess tip għall-istess perjodu ta' assigurazzjoni obbligatorja.

TITOLU II DETERMINAZZJONI TA' LIEMA LEĠISLAZZJONI TAPPLIKA

Artikolu 11

Regoli ġenerali

1. Il-persuni li għalihom japplika dan ir-Regolament għandhom ikunu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed biss. Din il-leġislazzjoni għandha tkun determinata skond dan it-Titolu.

2. Għall-għanijiet ta' dan it-Titolu, persuni li qegħdin jirċievu benefiċċji fi flus minħabba jew bħala konsegwenza ta' l-attività tagħhom bħala persuni impjegati jew bħala persuni impjegati għal rashom, għandhom jitqiesu bħallikieku qegħdin iwettqu din l-attività. Dan ma japplikax għal pensjonijiet marbuta ma' l-invalidità, pensjonijiet ta' l-età, pensjonijiet tas-superstiti jew għal pensjonijiet marbutin ma inċidenti fuq il-post tax-xogħol jew ma' mard marbut max-xogħol jew għal benefiċċji fi flus marbutin ma' mard li jkopru trattament għal perjodu mhux determinat.

3. Bla ħsara għall-Artikolu 12 sa 16:

(a) persuna li twettaq attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha fi Stat Membru għandha tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru;

(b) persuna impjegata maċ-ċivil għandha tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għalih hija suġġetta l-amministrazzjoni li timpjegah jew li timpjegaha;

(ċ) persuna li tirċievi benefiċċji minħabba li ma taħdimx skond l-Artikolu 65 taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fejn għandha r-residenza tagħha, għandha tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru;

(d) persuna msejħa jew imsejħa mill-ġdid biex isservi fil-forzi armati jew biex tagħmel servizz maċ-ċivil fi Stat Membru, għandha tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru;

(e) kull persuna oħra li għaliha ma japplikawx is-subparagrafi (a) sa (d) għandha tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fejn għandha r-residenza tagħha: dan iżda mingħajr ħsara għal disposizzjonijiet oħra ta' dan ir-Regolament li jiggarantixxu benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jew ta' Stati Membri oħra.

4. Għall-għanijiet ta' dan it-Titolu, attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha mwettqa fuq vapur li jbaħħar taħt il-bandiera ta' Stat Membru għandha titqies bħala attività mwettqa f'dak l-Istat Membru. Madanakollu, persuna impjegata fuq vapur li jbaħħar taħt il-bandiera ta' Stat Membru iżda mħallas għal din l-attività minn impriża jew persuna li għandha l-uffiċju reġistrat tagħha jew il-post tan-negozju tagħha fi Stat Membru ieħor, għandu jkun suġġett għal-leġislazzjoni ta' dan l-Istat Membru jekk il-persuna konċernata għandha r-residenza tagħha f'dan l-Istat. L-impriża jew il-persuna li tħallas il-paga għandha titqies bħala l-persuna li tħaddem għall-għanijiet tal-leġislazzjoni msemmija.

Artikolu 12

Regoli speċjali

1. Persuna li twettaq attività bħala persuna impjegata fi Stat Membru f'isem il-prinċipal tagħha, liema prinċipal normalment iwettaq l-attivitajiet tiegħu hemmhekk, u li tintbagħat mill-prinċipal tagħha fi Stat Membru ieħor biex taħdem f'isem il-prinċipal għandha tibqa' suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru sakemm mhux maħsub li x-xogħol idum aktar minn 24 xahar u sakemm din il-persuna ma ntbagħtitx biex tieħu post persuna oħra.

2. Persuna li normalment twettaq attività bħala persuna li taħdem għal rasha fi Stat Membru u li tmur biex twettaq attività simili fi Stat Membru ieħor għandha tibqa' suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru sakemm l-attività mhix maħsuba li ddum aktar minn 24 xahar.

Artikolu 13

Twettiq ta' attivitajiet f'żewġ Stati Membri jew aktar

1. Persuna li normalment twettaq attività bħala persuna impjegata f'żewġ Stati Membri jew aktar għandha tkun suġġetta għal:

(a) il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fejn għandha r-residenza tagħha jekk din il-persuna twettaq parti sostanzjali ta' l-attività tagħha f'dak l-Istat Membru jew jekk hija impjegata minn diversi impriżi jew persuni li huma reġistrati jew li għandhom il-post tan-negozju tagħhom f'diversi Stati Membri, jew

(b) il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fejn jinstab l-uffiċju reġistrat jew il-post tan-negozju ta' l-impriża jew tal-prinċipal li tħaddem lil din il-persuna, jekk din il-persuna ma twettaqx parti sostanzjali mill-attivitajiet tagħha fl-Istat Membru fejn għandha r-residenza.

2. Persuna li normalment twettaq attività bħala persuna li taħdem għal rasha f'żewġ Stati Membri jew aktar għandha tkun suġġetta għal:

(a) il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fejn għandha r-residenza tagħha jekk hija twettaq parti sostanzjali mill-attività tagħha f'dak l-Istat Membru; jew

(b) il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fejn jinstab il-qofol ta' l-interess tagħha, jekk din il-persuna ma għandhiex il-post tar-residenza tagħha f'wieħed mill-Istati Membri fejn hija twettaq parti sostanzjali mill-attività tagħha.

3. Persuna li normalment twettaq attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha fi Stati Membri differenti għandha tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fejn hija twettaq attività bħala persuna impjegata jew, jekk twettaq attività bħal din f'żewġ Stati Membri jew aktar, għal-leġislazzjoni determinata skond il-paragrafu 1.

4. Persuna impjegata maċ-ċivil minn Stat Membru wieħed u li twettaq attività bħala persuna impjegata jew/u bħala persuna li taħdem għal rasha fi Stat Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra, għandha tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għaliha hija suġġetta l-amministrazzjoni li timpjegaha.

5. Persuni msemmija fil-paragrafi 1 sa 4 għandhom ikunu trattati, għall-għanijiet tal-leġislazzjoni determinata skond dawn id-disposizzjonijiet, bħallikieku kienu qegħdin iwettqu l-attivitajiet kollha tagħhom bħala persuni impjegati jew bħala persuni li jaħdmu għal rashom fl-Istat Membru konċernat u bħallikieku kienu qegħdin jirċievu d-dħul kollu tagħhom fl-Istat Membru konċernat.

Artikolu 14

Assigurazzjoni volontarja jew assigurazzjoni kontinwata mhux obbligatorja

1. L-Artikolu 11 sa 13 ma għandhomx japplikaw għal assigurazzjoni volontarja jew għal assigurazzjoni kontinwata mhux obbligatorja sakemm, fir-rigward ta' waħda mill-fergħat imsemmija fl-Artikolu 3(1), fi Stat Membru teżisti biss skema ta' assigurazzjoni volontarja.

2. Meta, minħabba l-leġislazzjoni ta' Stat Membru, il-persuna konċernata hija suġġetta għal assigurazzjoni obligatorja f'dak l-Istat Membru, dik il-persuna ma tistax tkun suġġetta għal skema ta' assigurazzjoni volontarja jew għal skema ta' assigurazzjoni kontinwata mhux obbligatorja fi Stat Membru ieħor. Fil-każijiet l-oħra kolla fejn, għal fergħa partikolari, hemm l-għażla bejn diversi skemi ta' assigurazzjoni volontarja jew skemi ta' assigurazzjoni mhux obbligatorji kontinwati, il-persuna konċernata għandha tagħżel biss l-iskema li trid hi.

3. Madanakollu, fir-rigward ta' benefiċċji marbutin ma' l-invalidità, benefiċċji marbuta ma' l-età u benefiċċji tas-superstiti, il-persuna konċernata tista' tagħżel l-iskema ta' assigurazzjoni volontarja jew l-iskema ta' assigurazzjoni kontinwata mhux obbligatorja ta' Stat Membru, anke jekk din il-persuna hija suġġetta b'mod obbligatorju għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor. Dan iżda biss jekk din il-persuna kienet suġġetta, f'xi stadju jew ieħor tal-karriera tagħha, għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru minħabba jew bħala konsegwenza ta' attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha u jekk dan huwa permess b'mod espliċitu jew impliċitu taħt il-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru.

4. Jekk il-leġislazzjoni ta' xi Stat Membru jagħmel id-dħul fi skema ta' assigurazzjoni volontarja jew ta' assigurazzjoni kontinwata mhux obbligatorja kondizzjonali fuq residenza f'dak l-Istat Membru, it-trattament ugwali ta' residenza fi Stat Membru ieħor, kif stabbilit fl-Artikolu 5(b), għandu japplika biss għal persuni li kienu suġġetti, f'xi stadju fil-passat, għal-leġislazzjoni ta' l-ewwel Stat Membru minħabba attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha.

Artikolu 15

Impjegati awżiljarji tal-Komunitajiet Ewropej

Fir-rigward ta' disposizzjonijiet stabbiliti fl-iskema applikabbli għall-impjegati awżiljarji tal-Komunitajiet Ewropej, minbarra dawk id-disposizzjonijiet dwar allowances marbutin mal-familja, dawn l-impjegati jistgħu jagħżlu li jkunu suġġetti għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fejn huma mpjegati, għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li għaliha kienu suġġetti eżattament qabel jew għal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li huma ċittadini tiegħu. Dan id-dritt għal għażla, li jista' jintuża darba biss, għandu jkollu effett mill-ewwel jum ta' l-impjieg.

Artikolu 16

Eċċezzjonijiet għall-Artikoli 11 sa 15

1. Żewġ Stati Membri jew aktar, l-awtoritajiet kompetenti ta' dawn l-Istati Membri jew l-organi indikati minn dawn l-awtoritajiet jistgħu, permezz ta' ftehim komuni, jaħsbu għal eċċezzjonijiet għall-Artikoli 11 sa 15 fl-interess ta' ċerti persuni jew kategoriji ta' persuni.

2. Persuna li tirċievi pensjoni jew pensjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membri wieħed jew ta' aktar minn Stat Membru wieħed u li għandha r-residenza tagħha fi Stat Membru ieħor tista', fuq talba tagħha stess, tkun eżentata mill-applikazzjoni tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fejn għandha r-residenza tagħha sakemm mhix suġġetta għal dik il-leġislazzjoni minħabba attività bħala persuna impjegata jew persuna li taħdem għal rasha.

TITOLU III DISPOSIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR ID-DIVERSI KATEGORIJI TA' BENEFIĊĊJI

KAPITOLU 1 Benefiċċji marbutin mal-mard, benefiċċji ta' maternità u benefiċċji ekwivalenti ta' paternità

Taqsima 1 Persuni assigurati u membri tal-familji tagħhom, minbarra pensjonanti u membri tal-familji tagħhom

Artikolu 17

Residenza fi Stat Membru li ma jkunx l-Istat Membru kompetenti

Persuna assigurati, jew membri tal-familja tagħhom, li għandhom il-post tar-residenza tagħhom fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru kompetenti għandhom jirċievu fl-Istat Membru fejn għandhom r-residenza tagħhom benefiċċji mogħtija in natura mogħtija, f'isem l-istituzzjoni kompetenti, mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza, skond id-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tapplika, bħallikieku kienu assigurati taħt il-leġislazzjoni msemmija.

Artikolu 18

Żjara fl-Istat Membru kompetenti meta l-post tar-residenza jkun fi Stat Membru ieħor - Regoli speċjali għall-membri tal-familji ta' ħaddiema li jaħdmu bejn il-fruntieri

1. Sakemm il-paragrafu 2 ma jgħidx mod ieħor, il-persuna assigurata u l-membri tal-familja tagħha msemmija fl-Artikolu 17 għandhom ikunu intitolati wkoll għal benefiċċji mogħtija in natura sakemm ikunu qegħdin joqogħdu fl-Istat Membru kompetenti. Il-benefiċċji mogħtija in natura għandhom jingħataw mill-istituzzjoni kompetenti u bl-ispejjeż għaliha, skond id-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni li hija tapplika, bħallikieku l-persuni konċernati kellhom ir-residenza tagħhom f'dak l-Istat Membru.

2. Il-membri tal-familja ta' ħaddiem li jaħdem bejn il-fruntieri għandhom ikunu intitolati għal benefiċċji mogħtija in natura matul iż-żjara tagħhom fl-Istat Membru kompetenti, sakemm dan l-Istat Membru mhuwiex imniżżel fl-Anness III. F'dan il-każ, il-membri tal-familja ta' ħaddiem li jaħdem bejn il-fruntieri għandhom ikunu intitolati għal benefiċċji mogħtija in natura fl-Istat Membru kompetenti taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1).

Artikolu 19

Żjara barra l-Istat Membru kompetenti

1. Sakemm il-paragrafu 2 ma jgħidx mod ieħor, persuna assigurata u l-membri tal-familja tagħha li joqogħdu fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru kompetenti għandhom ikunu intitolati għall-benefiċċji mogħtija in natura li jkunu meħtieġa minħabba raġunijiet mediċi matul iż-żjara tagħhom. It-tip ta' benefiċċji u t-tul maħsub taż-żjara għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni. Dawn il-benefiċċji għandhom jingħataw f'isem l-istituzzjoni kompetenti mill-istituzzjoni tal-post taż-żjara, skond id-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni li din l-istituzzjoni tapplika, bħallikieku il-persuni konċernati kienu assigurati taħt din il-leġislazzjoni.

2. Il-Kummissjoni Amministrattiva għandha tistabbilixxi lista ta' benefiċċji mogħtija in natura li, sabiex jingħataw matul żjara fi Stat Membru ieħor u minħabba raġunijiet prattiċi, jeħtieġu ftehim minn qabel bejn il-persuna konċernata u l-istituzzjoni li tagħti l-għajnuna.

Artikolu 20

Vjaġġar bl-iskop li jingħataw benefiċċji mogħtija in natura - awtorizzazzjoni biex jingħata trattament xieraq barra l-Istat Membru ta' residenza

1. Sakemm dan ir-Regolament ma jgħidx mod ieħor, persuna assigurata li tivjaġġa lejn Stat Membru ieħor bl-iskop li tirċievi benefiċċji mogħtija in natura waqt iż-żjara tagħha, għandha tikseb awtorizzazzjoni mill-istituzzjoni kompetenti.

2. Persuna assigurata litkun awtorizzata mill-istituzzjoni kompetenti biex tmur fi Stat Membru ieħor bil-għan li tirċievi t-trattament xieraq għall-kondizzjoni tagħha, għandha tirċievi l-benefiċċji mogħtija in natura mogħtija, f'isem l-istituzzjoni kompetenti, mill-istituzzjoni tal-post taż-żjara, skond id-disposizzjonijiet li dina tapplika, bħallikieku kienet assigurata taħt din il-leġislazzjoni. L-awtorizzazzjoni għandha tingħata fejn it-trattament konċernat huwa fost il-benefiċċji mogħtija mil-leġislazzjoni fl-Istat Membru fejn il-persuna konċernata jkollha l-post tar-residenza tagħha u fejn din il-persuna ma tistax tingħata dan it-trattament fi żmien li jista' jkun ġustifikat fuq raġunijiet mediċi. L-istat preżenti tas-saħħa tal-persuna u l-iżvilupp probabbli tal-marda tagħha għandha jittieħdu in konsiderazzjoni.

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-membri tal-familja ta' persuna assigurata.

4. Jekk il-membri tal-familja ta' persuna assigurata għandhom il-post tar-residenza tagħhom fi Stat Membru differenti mill-Istat Membru fejn il-persuna assigurata għandha l-post tar-residenza tagħha, u dan l-Istat Membru jkun għażel il-ħlas lura fuq il-bażi ta' ammonti fissi, l-ispejjeż tal-benefiċċji mogħtija in natura msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni tal-post fejn il-membri tal-familja għandhom ir-residenza tagħhom. F'dan il-każ, għall-għanijiet tal-paragrafu 1, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-membri tal-familja għandha titqies bħala l-istituzzjoni kompetenti.

Artikolu 21

Benefiċċji mogħtija bħala flus

1. Persuna assigurata u membri tal-familji tagħha li għandhom il-post tar-residenza tagħhom jew joqogħdu fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru kompetenti għandhom ikunu intitolati għal benefiċċji mogħtija bħala flus mill-istituzzjoni kompetenti skond il-leġislazzjoni li dina tapplika. Madanakollu, bi ftehim bejn l-istituzzjoni kompetenti u l-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew żjara, dawn il-benefiċċji jistgħu jingħataw mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew żjara iżda jitħallsu mill-istituzzjoni kompetenti skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti.

2. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li skond il-leġislazzjoni tiegħu l-kalkulazzjoni ta' benefiċċji mogħtija bħala flus għandha tkun ibbażata fuq id-dħul medju jew fuq bażi ta' kontribuzzjoni medja, għandha tiddetermina dan id-dħul medju jew il-bażi ta' kontribuzzjoni medja biss skond id-dħul konfermat bħala mħallas jew fuq il-bażi ta' kontribuzzjoni applikata, matul il-perjodi magħmula taħt il-leġislazzjoni msemmija.

3. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li skond il-leġislazzjoni tiegħu il-kalkulazzjoni ta' benefiċċji mogħtija bħala flus għandha tkun ibbażataa fuq dħul standard, għandha tieħu in konsiderazzjoni biss id-dħul standard jew, fejn ikun jixraq, il-medja ta' dħul standard għall-perjodi magħmula taħt il-leġislazzjoni msemmija.

4. Il-paragrafi 2 u 3 għandhom japplikaw mutatis mutandis għal każijiet fejn il-leġislazzjoni applikata mill-istituzzjoni kompetenti tistabbilixxi perjodu speċifiku ta' referenza li jikkorrispondi fil-każ konċernat kompletament jew parzjalment mal-perjodi li l-persuna konċernata għamel taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jew ta' Stati Membri oħra.

Artikolu 22

Persuni li għandhom pretensjoni għal pensjoni

1. Persuna assigurata li, meta tagħmel talba għal pensjoni jew matul l-investigazzjoni dwar din it-talba, ma tibqax intitolata għal benefiċċji mogħtija in natura taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li kien l-aħħar Stat kompetenti, għandha tibqa' intitolata għal benefiċċji mogħtija in natura taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fejn hija għandha r-residenza tagħha, bil-kondizzjoni iżda li l-persuna li għandha pretensjoni għal pensjoni tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' assigurazzjoni tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 2. Id-dritt għal benefiċċji mogħtija in natura fl-Istat Membru ta' residenza għandu japplika wkoll għall-membri tal-familja tal-persuna li għandha pretensjoni għal pensjoni.

2. Il-benefiċċji mogħtija in natura għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li, fil-każ li tingħata l-pensjoni, jsir kompetenti taħt l-Artikoli 23 sa 25.

Taqsima 2 Pensjonanti u membri tal-familji tagħhom

Artikolu 23

Dritt għal benefiċċji mogħtija in natura taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru ta' residenza

Persuna li tirċievi pensjoni jew pensjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta' żewġ Stati Membri jew aktar u li wieħed minnhom huwa l-Istat Membru ta' residenza, u li hija intitolata għal benefiċċji mogħtija in natura taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru, għandha, flimkien mal-membri tal-familja tagħha, tirċievi dawn il-benefiċċji mogħtija in natura mingħand u bl-ispejjeż għall-istituzzjoni tal-post ta' residenza, bħallikieku kienet persuna pensjonanta li l-pensjoni tagħha kienet titħallas biss taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru.

Artikolu 24

Meta ma jkunx hemm dritt għal benefiċċji mogħtija in natura taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru ta' residenza

1. Persuna li tirċievi pensjoni jew pensjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru jew ta' aktar minn Stat Membru wieħed u li mhix intitolata għal benefiċċji mogħtija in natura taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru ta' residenza għandha, xorta waħda, tirċievi dawn il-benefiċċji għaliha stess jew għall-membri tal-familja tagħha. Dan iżda sa fejn hija kienet tkun intitolata għalihom taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru, jew ta' l-anqas wieħed mill-Istati Membri, kompetenti fir-rigward tal-pensjonijiet tagħha jekk hija kellha residenza f'dak l-Istat Membru. Il-benefiċċji mogħtija in natura għandhom jingħataw, bl-ispejjeż għalll-istituzzjoni msemmija fil-paragrafu 2, mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza bħallikieku l-persuna konċernata kienet intitolata għal pensjoni u benefiċċji mogħtija in natura taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru.

2. Fil-każijiet koperti mill-paragrafu 1, l-ispejjeż tal-benefiċċji mogħtija in natura għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni kif determinata minn dawn ir-regoli:

(a) meta l-persuna pensjonanta hija intitolata għal benefiċċji in natura taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed, l-ispejjeż għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat Membru;

(b) meta l-persuna pensjonanta hija intitolata għal benefiċċji mogħtija in natura taħt il-leġislazzjoni ta' żewġ Stati Membri jew aktar, l-ispejjeż tagħhom għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li l-persuna konċernata kienet suġġetta għal-leġislazzjoni tiegħu għall-itwal perjodu ta' żmien; jekk l-applikazzjoni ta' din ir-regola twassal biex diversi istituzzjonijiet jkunu responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji, l-ispejjeż għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni li tapplika l-leġislazzjoni li għaliha il-persuna pensjonanta kienet suġġetta l-aħħar.

Artikolu 25

Pensjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew aktar differenti mill-Istat Membru ta' residenza, meta jkun hemm dritt għal benefiċċji mogħtija in natura fl-Istat Membru ta' residenza

Meta l-persuna li tirċievi pensjoni jew pensjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew aktar għandha l-post ta' residenza tagħha fi Stat Membru li skond il-leġislazzjoni tiegħu d-dritt biex tirċievi benefiċċji mogħtija in natura mhux suġġett għal kondizzjonijiet ta' assigurazzjoni, jew għal kondizzjonijiet ta' attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha, u l-ebda pensjoni ma tingħata minn dan l-Istat Membru, l-ispejjeż tal-benefiċċji mogħtija in natura lil din il-persuna jew lil membri tal-familja tagħha għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni ta' wieħed mill-Istati Membri kompetenti fir-rigward tal-pensjoni tagħha, kif determinati skond l-Artikolu 24(2). Dan iżda safejn il-pensjonant u l-membri tal-familja tiegħu kienu jkunu intitolati għal dawn il-benefiċċji li kieku kellhom ir-residenza tagħhom f'dak l-Istat Membru.

Artikolu 26

Residenza ta' membri tal-familja fi Stat Membri differenti minn dak fejn il-pensjonant għandu r-residenza tiegħu

Membri tal-familja ta' persuna li qiegħda tirċievi pensjoni jew pensjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew ta' aktar minn Stat Membru wieħed u li għandhom ir-residenza tagħhom fi Stat Membru differenti minn dak li fih il-persuna pensjonanta għandha r-residenza tagħha, għandhom ikunu intitolati biex jirċievu benefiċċji mogħtija in natura mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza tagħhom skond id-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni applikata minn din l-istituzzjoni. Dan iżda sa fejn il-persuna pensjonanta hija intitolata għal benefiċċji mogħtija in natura mil-leġislazzjoni ta' Stat Membru. L-ispejjeż għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni kompetenti responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji in natura mogħtija lill-persuna pensjonanta fl-Istat Membru fejn għandha r-residenza tagħha.

Artikolu 27

Żjara tal-persuna pensjonanta jew tal-membri tal-familja tagħha fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru fejn għandhom ir-residenza tagħhom - żjara fl-Istat Membru kompetenti - awtorizzazzjoni għal trattament xieraq barra l-Istat Membru ta' residenza

1. L-Artikolu 19 għandu japplika mutatis mutandis għal persuna li tirċievi pensjoni jew pensjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew aktar u li hija intitolata għal benefiċċji mogħtija in natura taħt il-leġsilazzjoni ta' wieħed mill-Istati Membri li jħallsu l-pensjoni jew pensjonijiet tagħha jew għall-membri tal-familja tagħha li joqogħdu fi Stat Membru differenti minn dak li fih għandhom ir-residenza tagħhom.

2. L-Artikolu 18(1) għandu japplika mutatis mutandis għall-persuni deskritti fil-paragrafu 1 meta dawn joqogħdu fl-Istat Membru fejn tinstab l-istituzzjoni kompetenti responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji mogħtija in natura lill-persuna pensjonanta fl-Istat Membru fejn għandha r-residenza tagħha u dan l-Istat Membru għażel dan u huwa mniżżel fl-Anness IV.

3. L-Artikolu 20 għandu japplika mutatis mutandis għal persuna pensjonanta jew/u għall-membri tal-familja tagħha li joqogħdu fi Stat Membru differenti minn dak fejn għandhom ir-residenza tagħhom bil-għan li hemmhekk jirċievu it-trattament xieraq għall-kondizzjoni tagħhom.

4. Sakemm il-paragrafu 5 ma jgħidx mod ieħor, l-ispejjeż tal-benefiċċji mogħtija in natura msemmija fil-paragrafi 1 sa 3 għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni kompetenti responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji mogħtija in natura lill-persuna pensjonanta fl-Istat Membru fejn għandha r-residenza tagħha.

5. L-ispejjeż tal-benefiċċji mogħtija in natura msemmija fil-paragrafu 3 għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-persuna pensjonanta jew tal-membri tal-familja tagħha jekk dawn il-persuni għandhom ir-residenza tagħhom fi Stat Membru li għażel il-ħlas lura fuq bażi ta' ammonti fissi. F'dawn il-każijiet, għall-għanijiet tal-paragrafu 3, l-istituzzjoni tal-post ta' residenza tal-persuna pensjonanta jew tal-membri tal-familja għandha titqies bħala l-istituzzjoni kompetenti.

Artikolu 28

Regoli speċjali għal ħaddiema rtirati li kienu jaħdmu bejn il-fruntieri

1. Ħaddiem li kien jaħdem bejn il-fruntieri u li jirtira huwa intitolat, fil-każ ta' mard, li jibqa' jirċievi benefiċċji mogħtija in natura fl-Istat Membru fejn l-aħħar li wettaq l-attività tiegħu bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha. Dan iżda sa fejn dan ikun tkomplija ta' trattament mibdi f'dak l-Istat Membru. It-terminu "tkomplija ta' trattament" tfisser it-tkomplija ta' l-investigazzjoni, tad-dijanjosi u tat-trattament ta' marda.

2. Persuna pensjonanta li, fil-ħames snin ta' qabel id-data effettiva ta' meta bdiet tingħata pensjoni marbuta ma' l-età jew ma' l-invalidità kienet qiegħda twettaq attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha għal ta' l-anqas sentejn bħala ħaddiem bejn il-fruntieri, għandha tkun intitolata għal benefiċċji mogħtija in natura fl-Istat Membru fejn hija wettqet din l-attività bħala ħaddiem fuq il-fruntiera. Dan iżda japplika biss jekk dan l-Istat Membru u l-Istat Membru fejn tinstab l-istituzzjoni kompetenti responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji mogħtija in natura lill-persuna pensjonanta fl-Istat Membru fejn hija residenti jkunu għamlu din l-għażla u jkunu mniżżla t-tnejn li huma fl-Anness V.

3. Il-paragrafu 2 għandu japplika mutatis mutandis għall-membri tal-familja ta' ħaddiem li kien jaħdem bejn il-fruntieri jew għas-superstiti tiegħu jekk, matul il-perjodi msemmija fil-paragrafu 2, dawn kienu intitolati għal benefiċċji mogħtija in natura taħt l-Artikolu 18(2). Dan japplika anki jekk il-ħaddiem li kien jaħdem bejn il-fruntieri miet qabel ma bdiet il-pensjoni tiegħu jew tagħha, iżda sakemm dan il-ħaddiem kien iwettaq attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha bħala ħaddiem bejn il-fruntieri għal ta' l-anqas sentejn fil-ħames snin ta' qabel il-mewt tiegħu jew tagħha.

4. Il-paragrafi 2 u 3 għandhom ikunu applikabbli sakemm il-persuna konċernata ssir suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru minħabba attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha.

5. L-ispejjeż tal-benefiċċji mogħtija in natura msemmija fil-paragrafi 1 sa 3 għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni kompetenti responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji mogħtija in natura lill-persuna pensjonanta jew lis-superstiti tagħha fl-Istati Membri rispettivi tar-residenza tagħhom.

Artikolu 29

Benefiċċji mogħtija fi flus lil pensjonanti

1. Benefiċċji mogħtija fi flus għandhom jingħataw lil persuna li tirċievi pensjoni jew pensjonijiet taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew ta' aktar minn Stat Membru wieħed mill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru fejn tinstab l-istituzzjoni kompetenti responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji mogħtija in natura lill-persuna pensjonanta fl-Istat Membru ta' residenza tagħha. L-Artikolu 21 għandu japplika mutatis mutandis.

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll għall-membri tal-familja tal-persuna pensjonanta.

Artikolu 30

Kontribuzzjonijiet mingħand pensjonanti

1. L-istituzzjoni ta' Stat Membru li taħt il-leġislazzjoni applikata minnha stess hija responsabbli biex tagħmel tnaqqis fir-rigward ta' kontribuzzjonijiet marbuta ma' mard, ma' benefiċċji ta' maternità u benefiċċji ekwivalenti ta' paternità, tista' titlob u tirkupra dan it-tnaqqis, ikkalkulat skond il-leġislazzjoni applikata minnha, biss sa fejn l-ispejjeż tal-benefiċċji skond l-Artikoli 23 u 26 għandhom jitħallsu minn istituzzjoni ta' l-imsemmi Stat Membru.

2. Fejn, fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 25, l-kisba ta' benefiċċji marbutin ma' mard, benefiċċji ta' maternità u benefiċċji ekwivalenti ta' paternità tkun suġġetta għall-ħlas ta' kontribuzzjonijiet jew pagamenti simili taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru fejn il-persuna pensjonanta konċernata jkollha r-residenza tagħha, dawn il-kontribuzzjonijiet ma għandhomx jitħallsu minħabba din ir-residenza.

Taqsima 3 Disposizzjonijiet komuni

Artikolu 31

Disposizzjoni ġenerali

L-Artikoli 23 sa 30 ma għandhomx japplikaw għal persuna pensjonanta jew għall-membri tal-familja tagħha li huma intitolati għal benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru fuq il-bażi ta' attività bħala persuni impjegati jew bħala persuni li jaħdmu għal rashom. F'każ bħal dan, il-persuna konċernata għandha tkun suġġetta, għall-għanijiet ta' dan il-Kapitolu, għall-Artikoli 17 sa 21.

Artikolu 32

Għoti ta' ordni ta' preċedenza lid-dritt għal benefiċċji mogħtija in natura - regola speċjali għad-dritt ta' membri tal-familja għal benefiċċji fl-Istat Membru ta' residenza

1. Dritt indipendenti għal benefiċċji mogħtija in natura ibbażat fuq il-leġislazzjoni ta' Stat Membru jew fuq dan il-Kapitolu għandu jkollu preċedena fuq dritt derivat għal benefiċċji mogħtija lil membri ta' familja. Madanakollu, dritt derivat għal benefiċċji mogħtija in natura għandu jkollu preċedenza fuq drittijiet indipendenti meta d-dritt indipendenti fl-Istat Membru ta' residenza jeżisti direttament u biss fuq il-bażi tar-residenza tal-persuna konċernata f'dak l-Istat Membru.

2. Meta l-membri tal-familja ta' persuna assigurata jkollhom ir-residenza tagħhom fi Stat Membru li skond il-leġislazzjoni tiegħu d-dritt għal benefiċċji mogħtija in natura ma jkunx suġġett għal kondizzjonijiett a' assigurazzjoni jew attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha, benefiċċji mogħtija in natura għandhom jingħataw bl-ispejjeż għall-istituzzjoni kompetenti fl-Istat Membru fejn dawn ikollhom ir-residenza tagħhom jekk il-konjugi jew il-persuna li tieħu ħsieb it-tfal tal-persuna assigurata twettaq attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha f'dan l-Istat Membru jew tirċievi pensjoni mingħand dak l-Istat Membru minħabba attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha.

Artikolu 33

Benefiċċji sostanzjali mogħtija in natura

1. Persuna assigurata jew membru tal-familja tagħha li kellhom dritt għal protesi, operazzjoni maġġuri jew benefiċċji sostanzjali oħra mogħtija in natura u rikonoxxuti mill-istituzzjoni ta' Stat Membru, qabel din il-persuna kienet assigurata taħt il-leġislazzjoni applikata mill-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor, għandhom jirċievu dawn il-benefiċċji bl-ispejjeż għall-ewwel istituzzjoni, anki jekk dawn jingħataw wara li din il-persuna kienet assigurata taħt il-leġislazzjoni applikata mit-tieni istituzzjoni.

2. Il-Kummissjoni Amministrattiva għandha tipprepara l-lista ta' benefiċċji koperti mill-paragrafu 1.

Artikolu 34

Sitwazzjoni ta' overlapping ta' benefiċċji ta' kura fit-tul

1. Jekk persuna li tirċievi benefiċċju ta' kura fit-tul fi flus, liema benefiċċju għandu jitqies bħala benefiċċju marbut ma' mard u għaldaqstant jingħata mill-Istat Membru kompetenti għal benefiċċji mogħtija fi flus taħt l-Artikoli 21 jew 29, tkun fl-istess żmien u taħt dan il-Kapitolu intitolata biex titlob benefiċċji mogħtija in natura maħsuba għall-istess għan mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew ta' żjara fi Stat Membru ieħor, u istituzzjoni fl-ewwel Stat Membru hija wkoll mitluba biex tħallas lura l-ispejjeż ta' dawn il-benefiċċji mogħtija in natura taħt l-Artikolu 35, id-disposizzjonijiet ġenerali dwar sitwazzjonijiet fejn ikun hemm overlapping ta' benefiċċji stabbilita fl-Artikolu 10 għandha tapplika, iżda b'din ir-restrizzjoni biss: jekk il-persuna konċernata titlob u tirċievi l-benefiċċju mogħti in natura, l-ammont tal-benefiċċju fi flus għandu jitnaqqas mill-ammont tal-benefiċċji mogħti in natura li ntalab jew li jista' jintalab mill-istituzzjoni ta' l-ewwel Stat Membru mitluba biex tħallas lura l-ispejjeż.

2. Il-Kummissjoni Amministrattiva għandha tipprepara l-lista ta' benefiċċji mogħtija fi flus u ta' benefiċċji mogħtija in natura koperti mill-paragrafu 1.

3. Żewġ Stati Membri jew aktar, jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom, jistgħu jaqblu fuq miżuri oħra jew fuq miżuri supplimentarji li, iżda, ma għandhomx ikunu anqas vantaġġjużi għall-persuni konċernati mill-prinċipji stabbiliti fil-paragrafu 1.

Artikolu 35

Ħlas lura bejn istituzzjonijiet

1. Il-benefiċċji mogħtija in natura mill-istituzzjoni ta' Stat Membru f'isem l-istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor taħt dan il-Kapitolu għandhom ikunu mħallsa lura kompletament.

2. Il-ħlas lura msemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun determinat u magħmul skond il-ftehim stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni, jew fuq il-produzzjoni ta' xhieda ta' l-ispejjeż attwali, jew fuq il-bażi ta' ammonti fissi għal Stati Membri li minħabba l-istrutturi legali jew amministrattivi tagħhom ma jkunx xieraq li l-ħlas lura jsir fuq il-bażi ta' l-ispiża attwali.

3. Żewġ Stati Membri jew aktar, u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom, jistgħu jaħsbu għal metodi oħra dwar kif isir il-ħlas lura jew jistgħu jirrinunzjaw għal kull ħlas lura bejn l-istituzzjonijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom.

KAPITOLU 2 Benefiċċji marbutin ma' inċidenti fuq il-post tax-xogħol u ma' mard marbut max-xogħol

Artikolu 36

Dritt għal benefiċċji mogħtija in natura jew fi flus

1. Mingħajr ħsaragħal xi disposizzjonijiet aktar favorevoli fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, l-Artikoli 17, 18(1), 19(1) u 20(1) għandhom japplikaw ukoll għal benefiċċji marbutin ma' inċidenti fuq il-post tax-xogħol jew ma' mard marbut max-xogħol.

2. Persuna li kellha inċident fuq il-post tax-xogħol jew li qiegħda tbati minn marda marbuta max-xogħol u li għandha l-post tar-residenza tagħha jew li toqgħod fi Stat Membru differenti mill-Istat Membru kompetenti għandha tkun intitolata għall-benefiċċji speċjali mogħtija in natura ta' l-iskema li tkopri inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard marbut max-xogħol, liema benefiċċji jingħataw f'isem l-istituzzjoni kompetenti mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew ta' żjara skond il-leġislazzjoni li dina tapplika, bħallikieku din il-persuna kienet assigurata taħt din il-leġislazzjoni.

3. L-Artikolu 21 għandu japplika wkoll għall-benefiċċji li jaqgħu taħt dan il-Kapitolu.

Artikolu 37

Spejjeż marbutin mat-trasport

1. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu taħseb għall-ħlas ta' l-ispejjeż tat-trasport ta' persuna li kellha inċident fuq il-post tax-xogħol jew li qiegħa ssofri minn marda marbuta max-xogħol, jew sal-post ta' fejn għandha r-residenza tagħha jew sa l-isptar, għandha tħallas dawn l-ispejjeż sal-post korrispondenti fi Stat Membru ieħor fejn il-persuna għandha r-residenza tagħha. Dan iżda bil-kondizzjoni li din l-istituzzjoni tagħti l-awtorizzazzjoni bil-quddiem għal dan it-trasport wara li tkun ikkunsidrat ir-raġunijiet li jiġġustifikaw dan it-trasport. Din l-awtorizzazzjoni mhix meħtieġa fil-każ ta' ħaddiem li jaħdem bejn il-fruntiera.

2. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu taħseb għall-ħlas ta' l-ispejjeż marbutin mal-ġarr tal-ġisem ta' persuna li mietet f'inċident fuq il-post tax-xogħol sal-post fejn ħa tindifen għandha, skond il-leġislazzjoni applikata minnha, tħallas dawn l-ispejjeż sal-post korrispondenti fi Stat Membru ieħor fejn il-persuna kellha r-residenza tagħha meta sar l-inċident.

Artikolu 38

Benefiċċji marbutin ma' mard marbut max-xogħol meta l-persuna li qiegħda ssofri minn marda bħal din kienet esposta għall-isess riskju f'diversi Stati Membri

Meta persuna li qiegħda ssofri minn marda marbuta max-xogħol kienet, taħt il-leġislazzjoni ta' żewġ Stati Membri jew aktar, wettqet attività li minħabba n-natura tagħha x'aktarx li ikkaġunat din il-marda, il-benefiċċji li din il-persuna jew is-superstiti tagħha jistgħu jitolbu għandhom jingħataw biss taħt il-leġislazzjoni ta' l-aħħar minn dawk l-Istati li l-kondizzjonijiet tiegħu jkunu sodisfatti.

Artikolu 39

Aggravazzjoni ta' marda marbuta max-xogħol

F'każ li jkun hemm aggravazzjoni ta' marda marbuta max-xogħol li għaliha l-persuna li tkun qiegħda ssofri minn din il-marda tkun irċeviet jew tkun qiegħda tirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, għandhom japplikaw dawn ir-regoli:

(a) jekk il-persuna konċernata, waqt li kienet qiegħda tirċievi l-benefiċċji, ma wettqitx, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha li x'aktarx ikkaġunat jew iggravat il-marda involuta, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-ewwel Stat Membru għandha tħallas l-ispejjeż tal-benefiċċji taħt id-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni applikata minnha, waqt li tqis l-aggravazzjoni;

(b) jekk il-persuna konċernata, waqt li kienet qiegħda tirċievi benefiċċji, wettqet attività bħal din taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-ewwel Stat Membru għandha tħallas l-ispejjeż tal-benefiċċji mogħtija taħt il-leġislazzjoni applikata minnha mingħjar ma tqis l-aggravazzjoni. L-istituzzjoni kompetenti tat-tieni Stat Membru għandha tagħti suppliment lill-persuna konċernata. Dan l-ammont għandhu jkun ekwivalenti għad-differenza bejn l-ammont ta' benefiċċji li għandhom jingħataw wara l-aggravazzjoni u l-ammont li kien ikollu jingħata qabel l-aggravazzjoni taħt il-leġislazzjoni applikata mit-tieni Stat Membru li kieku l-marda konċernata ġrat taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat;

(ċ) ir-regoli dwar ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija stabbiliti fil-leġislazzjoni ta' Stat Membru ma għandhomx ikunu applikati fir-rigward ta' persuni li jirċievu benefiċċji mingħand l-istituzzjonijiet ta' żewġ Stati Membri skond is-subparagrafu (b).

Artikolu 40

Regoli dwar kif karatteristiċi speċifiċi ta' ċerti leġislazzjonijiet għandhom ikunu ikkunsidrati

1. Jekk ma jkunx hemm assigurazzjoni għal kontra inċidenti fuq il-post tax-xogħol jew għal kontra mard marbut max-xogħol fl-Istat Membru fejn il-persuna konċernata għandha l-post tar-residenza tagħha jew fejn din il-persuna toqgħod, jew jekk teżisti din l-assigurazzjoni iżda ma hemmx istituzzjoni responsabbli għall-għoti ta' benefiċċji mogħtija in natura, dawk il-benefiċċji għandhom jingħataw mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew ta' żjara risponsabbli għall-għoti ta' benefiċċji mogħtija in natura fil-każ ta' mard.

2. Jekk ma jkunx hemm assigurazzjoni għal kontra inċidenti fuq il-post tax-xogħol jew għal kontra mard marbut max-xogħol fl-Istat Membru kompetenti, id-disposizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu dwar benefiċċji mogħtija in natura għandhom japplikaw xorta waħda għal persuna li hija intitolata għal dawk il-benefiċċji fil-każ ta' mard, ta' maternità jew ta' paternità taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru jekk dik il-persuna jkollha inċident fuq il-post tax-xogħol jew issofri minn marda marbuta max-xogħol matul ir-residenza jew iż-żjara tagħha fi Stat Membru ieħor. L-ispejjeż għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni li hija kompetenti biex tagħti l-benefiċċji mogħtija in natura taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti.

3. L-Artikolu 5 għandu japplika għall-istituzzjoni kompetenti fi Stat Membru fir-rigward ta' l-ugwaljanza ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol jew mard marbut max-xogħol li jew ġraw jew li kienu konfermati wara taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, meta din l-istituzzjoni tkun qiegħda tagħmel eżami tal-livell ta' inkapaċità, tad-dritt għal benefiċċji jew l-ammont ta' benefiċċju, bil-kondizzjoni li:

(a) l-ebda kumpens ma għandu jingħata fir-rigward ta' inċident fuq il-post tax-xogħol jew marda marbuta max-xogħol li jseħħ jew li kienet konfermata qabel taħt il-leġislazzjoni applikata minnha; u

(b) l-ebda kumpens ma għandu jingħata fir-rigward ta' inċident fuq il-post tax-xogħol jew marda marbuta max-xogħol li seħħ jew li kienet konfermata wara, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor li taħtha seħħ l-inċident fuq il-post tax-xogħol jew li taħtha kienet konfermata l-marda marbuta max-xogħol.

Artikolu 41

Ħlas lura bejn istituzzjonijiet

1. L-Artikolu 35 għandu japplika wkoll għal benefiċċji li jaqgħu taħt dan il-Kapitolu, u l-ħlas lura għandu jsir fuq il-bażi ta' spejjeż attwali.

2. Żewġ Stati Membri jew aktar, jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom, jistgħu jaħsbu għal metodi oħra dwar kif isir il-ħlas lura jew jistgħu jirrinunzjaw għal kull ħlas lura bejn l-istituzzjonijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom.

KAPITOLU 3 Għotjiet marbutin ma' mewt

Artikolu 42

Dritt għal għotjiet meta jkun hemm mewt ġo, jew meta l-persuna intitolata tgħix fi, Stat Membru li mhux l-Istat Membru kompetenti

1. Meta persuna assigurata jew membru tal-familja tagħha jmutu ġewwa Stat Membru li mhux l-Istat Membru kompetenti, il-mewt għandha titqies bħallikieku seħħet fl-Istat Membru kompetenti.

2. L-istituzzjoni kompetenti għandha tkun obbligata li tagħti għotjiet marbutin ma' mewt li għandhom jitħallsu taħt il-leġislazzjoni applikati minnha, anki jekk il-persuna intitolata għalihom għandha r-residenza tagħha fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru kompetenti.

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw ukoll meta l-mewt tkun ir-riżultat ta' inċident fuq il-post tax-xogħol jew marda marbuta max-xogħol.

Artikolu 43

Għoti ta' benefiċċji fil-każ tal-mewt ta' pensjonant

1. Fil-każ li jmut pensjonant li kien intitolat għal pensjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, jew għal pensjonijiet taħt il-leġislazzjonijiet ta' żewġ Stati Membri jew aktar, meta dak il-pensjonant kien residenti fi Stat Membru differenti mill-Istat Membru ta' l-istituzzjoni responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji mogħtija in natura taħt l-Artikoli 24 u 25, l-għotjiet marbutin mal-mewt li għandhom jitħallsu taħt il-leġislazzjoni amministrata minn dik l-istituzzjoni għandhom jingħataw u jitħallsu minnha bħallikieku l-pensjonant, meta miet, kien residenti fl-Istat Membru fejn tinstab dik l-istituzzjoni.

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika mutatis mutandis għall-membri tal-familja tal-pensjonant.

KAPITOLU 4 Benefiċċji marbutin ma' l-invalidità

Artikolu 44

Persuni li huma suġġetti biss għal leġislazzjoni tat-tip A

1. Għall-għanijiet ta' dan il-Kapitolu, "leġislazzjoni tat-tip A" tfisser kull leġislazzjoni li taħtha l-ammont ta' benefiċċji marbutin ma' l-invalidità huwa indipendenti mit-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza u li hija inkluża b'mod espress fl-Anness VI mill-Istat Membru, u "leġislazzjoni tat-tip B" tfisser kull leġislazzjoni oħra.

2. Persuna li kienet suġġetta, b'mod suċċessiv jew b'mod alternattiv, għal-leġislazzjoni ta' żewġ Stati Membri jew aktar u li għamlet perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza taħt leġislazzjonijiet tat-tip A biss, għandha tkun intitolata għal benefiċċji mingħand l-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu kienet tapplika meta seħħet l-inkapaċità segwita mill-invalidità biss u għandha tirċievi dawn il-benefiċċji skond dik il-leġislazzjoni. F'dan il-kuntest, għandu jkun ikkunsidrat, fejn jixraq, l-Artikolu 45.

3. Persuna li mhux intitolata għal benefiċċji taħt il-paragrafu 2, għandha tirċievi l-benefiċċji li għalihom hija tkun għadha intitolata taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, fil-waqt li jkun ikkunsidrat, fejn jixraq, l-Aritkolu 45.

4. Jekk il-leġislazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 jew 3 jkun fiha regoli dwar ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-tneħħija ta' benefiċċji marbutin ma' l-invalidità fil-każ ta' sitwazzjonijiet fejn ikun overlapping ma' dħul ieħor jew ma' benefiċċji ta' tip differenti skond l-Aritkolu 53(2), l-Artikolu 53(3) u 55(3) għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 45

Disposizzjonijiet speċjali fuq l-għadd flimkien ta' perjodi

L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tagħmel il-kisba, iż-żamma jew l-irkupru tad-dritt għal benefiċċji kondizzjonali fuq l-ikkompletar ta' perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza għandha, fejn ikun hemm bżonn, tapplika l-Artikolu 51(1) mutatis mutandis.

Artikolu 46

Persuni suġġetti jew għal leġislazzjoni tat-tip B biss jew għal leġislazzjoni tat-tip A u tat-tip B

1. Persuna li kienet suġġetta, b'mod suċċessiv jew b'mod alternattiv, għal-leġislazzjoni ta' żewġ Stati Membri jew aktar, li minnhom ta' l-anqas Stat wieħed ma għandux leġislazzjoni tat-tip A, għandha tkun intitolata għal benefiċċji taħt il-Kapitolu 5, li għandu japplika mutatis mutandis waqt li jkun ikkunsidrat il-paragrafu 3.

2. Madanakollu, jekk qabel il-persuna konċernata kienet suġġetta għal leġislazzjoni tat-tip B u din il-persuna ssofri inkapaċità għax-xogħol li twassal għal invalidità waqt li tkun suġġetta għal leġislazzjoni tat-tip A, din il-persuna għandha tirċievi benefiċċji skond l-Artikolu 44, sakemm:

- din il-persuna tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' dik il-leġislazzjoni biss jew ta' leġislazzjonijiet oħra ta' l-istess tip, u dan waqt li jkun ikkunsidrat, fejn jixraq, l-Artikolu 45, iżda mingħajr ma jkunu ikkunsidrati perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza magħmula taħt leġislazzjoni tat-tip B, u

- din il-persuna ma tagħmilx talbiet għal benefiċċji marbutin ma' l-età, u dan waqt li jittieħed in konsiderazzjoni l-Artikolu 50(1).

3. Deċiżjoni meħuda minn istituzzjoni ta' Stat Membru dwar il-livell ta' invalidità ta' persuna li tagħmel talba għandha torbot l-istituzzjoni ta' kull Stat Membru ieħor konċernat. Dan iżda bil-kondizzjoni li l-konkordanza bejn il-leġislazzjoni ta' dawn l-Istati Membri dwar il-kondizzjonijiet rigward il-livell ta' invalidità hija rikonoxxuta fl-Anness VII.

Artikolu 47

Aggravazzjoni ta' l-invalidità

1. Fil-każ ta' aggravazzjoni ta' invalidità li għaliha persuna qiegħda tirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru jew ta' aktar minn Stat Membru wieħed, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet li ġejjin, fil-waqt li tittieħed in konsiderazzjoni l-aggravazzjoni:

(a) il-benefiċċji għandhom jingħataw skond il-Kapitolu 5, applikat mutatis mutandis;

(b) madanakollu, fejn il-persuna konċernata kienet suġġetta għal żewġ leġislazzjonijiet, jew aktar, tat-tip A u minn mindu bdiet tirċievi l-benefiċċju ma kinitx suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, il-benefiċċju għandu jingħata skond l-Artikolu 44(2).

2. Jekk l-ammont totali tal-benefiċċju jew benefiċċji li għandhom jingħataw taħt il-paragrafu 1 ikun anqas mill-ammont tal-benefiċċji li l-persuna konċernata kienet tirċievi bl-ispejjeż għall-istituzzjoni li qabel kienet kompetenti għall-ħlas, dik l-istituzzjoni għandha tħallasha suppliment ekwivalenti għad-differenza bejn iż-żewġ ammonti.

3. Jekk il-persuna konċernata mhix intitolata għal benefiċċji bl-ispejjeż għal istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li qabel kienet kompetenti għandha tħallas il-benefiċċji skond il-leġislazzjoni applikata minnha, u dan waqt li tieħu in konsiderazzjoni l-aggravazzjoni u, fejn jixraq, l-Artikolu 45.

Artikolu 48

Bdil ta' benefiċċji marbutin ma' l-invalidità għal benefiċċji marbutin ma' l-età

1. Benefiċċji marbutin ma' l-invalidità għandhom jinbidlu għal benefiċċji marbutin ma' l-età, fejn jixraq, bil-kondizzjonijiet stabbiliti mil-leġislazzjoni jew mil-leġislazzjonijiet li taħthom jingħataw dawn il-benefiċċji u dan skond il-Kapitolu 5.

2. Fejn persuna li qiegħda tirċievi benefiċċji marbutin ma' l-invalidità tista' tagħmel talba għal benefiċċji marbutin ma' l-età taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru jew ta' aktar minn Stat Membru wieħed, skond l-Artikolu 50, kull istituzzjoni li hija responsabbli biex tagħti benefiċċji marbutin ma' l-invalidità taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru għandha tibqa' tagħti lil din il-persuna dawk il-benefiċċji marbutin ma' l-invalidità li għalihom hija intitolata taħt il-leġislazzjoni applikata minnha. Dan jgħodd sakemm il-paragrafu 1 jibda japplika fir-rigward ta' dik l-istituzzjoni, jew inkella, sakemm il-persuna konċernata tissodisfa l-kondizzjonijiet għal dawn il-benefiċċji.

3. Fejn benefiċċji marbutin ma' l-invalidità mogħtija taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, skond l-Artikolu 44, jinqalbu għal benefiċċji marbutin ma' l-età u fejn il-persuna konċernata għadha ma tissodisfax il-kondizzjonijiet stabbiliti mil-leġislazzjoni fi Stat Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra biex ikunu jistgħu jingħataw dawk il-benefiċċji, il-persuna konċernata għandha tirċievi, mingħand dak l-Istat Membru jew minn dawk l-Istati Membri, benefiċċji marbutin ma' l-invalidità mill-jum tal-bidla.

Dawk il-benefiċċji ta' invalidità għandhom jingħataw skond il-Kapitolu 5 bħallikieku dak il-Kapitolu kien japplika meta seħħet l-inkapaċità għax-xogħol li wasslet għall-invalidità, u dan sakemm il-persuna konċernata tissodisfa l-kondizzjonijiet biex tikkwalifika għal benefiċċju marbut ma' l-età stabbiliti fil-leġislazzjonijiet nazzjonali konċernati jew, fejn ma jkunx hemmx provvedimenti dwar din il-bidla, sakemm din il-persuna tkun intitolata għal benefiċċji marbutin ma' l-invalidità taħt din il-leġislazzjoni jew leġislazzjonijiet.

4. Il-benefiċċji marbutin ma' l-invalidità mogħtija taħt l-Artikolu 44 għandhom ikun ikkalkulati mill-ġdid skond il-Kapitolu 5 malli l-benefiċjarju jissodisfa l-kondizzjonijiet biex jikkwalifika għal benefiċċji marbutin ma' l-invalidità stabbiliti f'leġislazzjoni tat-tip B, jew malli il-benefiċjarju jirċievi benefiċċji marbutin ma' l-età taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

Artikolu 49

Disposizzjonijiet speċjali għall-impjegati maċ-ċivil

L-Artikoli 6, 44, 46, 47 and 48 u l-Artikolu 60(2) u (3) għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-persuni koperti mill-iskema speċjali għall-impjegati maċ-ċivil.

KAPITOLU 5 Pensjonijiet ta' l-età u tas-superstiti

Artikolu 50

Disposizzjoniet ġenerali

1. Meta ssir talba għal għotja, l-istituzzjonijiet kompetenti kollha għandhom jiddeterminaw jekk persuna hix intitolata għal benefiċċju taħt il-leġislazzjonijiet kollha ta' l-Istati Membri li għalihom kienet suġġetta l-persuna konċernata. Dan iżda ma japplikax jekk il-persuna konċernata titlob b'mod espress li l-għotja ta' benefiċċji marbutin ma' l-età ssir taħt il-leġislazzjonita' Stat Membru wieħed jew ta' aktar minn Stat Membru wieħed.

2. Jekk f'mument partikolari l-persuna konċernata ma tissodisfax, jew ma tibqax tissodisfa, l-kondizzjonijiet stabbiliti mil-leġislazzjonijiet kollha ta' l-Istat Membri li għalihom kienet suġġetta, l-istituzzjonijiet li japplikaw leġislazzjoni li l-kondizzjonijiet tagħha kienu sodisfatti ma għandhomx iqisu, meta jagħmlu l-kalkulazzjoni skond l-Artikolu 52(1)(a) jew (b), il-perjodi magħmula taħt il-leġislazzjonijiet li l-kondizzjonijiet tagħhom ma kienux sodisfatti, jew li ma għadhomx sodisfatti, fejn dan jirriżulta f'ammonti iżgħar ta' benefiċċji.

3. Il-paragrafu 2 għandu japplika mutatis mutandis meta l-persuna konċernata titlob espressament id-differiment ta' l-għoti ta' benefiċċji marbutin ma' l-età.

4. Kalkulazzjoni ġdida għandha ssir awtomatikament kull meta l-kondizzjonijiet li għandhom ikunu sodisfatti taħt il-leġislazzjonijiet l-oħra jkunu sodisfatti jew meta persuna titlob l-għoti ta' benefiċċju marbut ma' l-età differit skond il-paragrafu 1. Dan iżda jgħodd biss sakemm il-perjodi magħmula taħt il-leġislazzjonijiet l-oħra ma kienux meqjusa taħt il-paragrafu 2 je 3.

Artikolu 51

Disposizzjonijiet speċjali fuq l-għadd flimkien ta' perjodi

1. Meta l-leġislazzjoni ta' Stat Membru tagħmel l-għoti ta' ċerti benefiċċji kondizzjonali fuq il-perjodi ta' assigurazzjoni magħmula biss f'attività speċifika bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha jew f'xi ħidma li hija suġġetta għal skema speċjali għal persuni impjegati jew għal persuni li jaħdmlu għal rashom, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat Membru għandha tqis il-perjodi magħmula taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra biss jekk dawn il-perjodi kienu magħmula taħt skema korrispondenti jew, jekk dan ma jkunx il-każ, fl-istess ħidma, jew fejn jixraq, fl-istess attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha.

Jekk, wara li kienu ikkunsidrati l-perjodi magħmulin b'dan il-mod, il-persuna konċernata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet biex tirċievi il-benefiċċji ta' skema speċjali, dawn il-perjodi għandhom jitqiesu għall-għanijiet ta' l-għoti tal-benefiċċji ta' l-iskema ġenerali jew, jekk dan ma jkunx il-każ, ta' l-iskema applikabbli għal ħaddiema li jaħdmu b'idejhom jew għal ħaddiema klerikali, skond il-każ. Dan iżda bil-kondizzjoni li l-persuna konċernata kienet miktuba f'waħda jew l-oħra minn dawn l-iskemi.

2. Il-perjodi ta' assigurazzjoni magħmula taħt skema speċjali ta' Stat Membru għandhom jitqiesu għall-għanijiet ta' għoti ta' benefiċċji ta' l-iskema ġenerali jew, jekk ma jkunx hemm skema ġenerali, ta' l-iskema li tapplika għal ħaddiema li jaħdmu b'idejhom jew għal ħaddiema klerikali, skond il-każ, ta' Stat Membru ieħor u dan anki jekk dawk il-perjodi tqiesu diġà f'dan l-Istat Membru taħt skema speċjali. Dan iżda bil-kondizzjoni li l-persuna konċernata kienet miktuba f'waħda jew l-oħra minn dawk l-iskemi.

3. Fejn il-leġislazzjoni ta' Stat Membri tagħmel il-kisba, iż-żamma jew l-irkupru tad-dritt għal benefiċċji kondizzjonali fuq jekk il-person konċernata kinetx assigurata meta immaterjalizza ruħu r-riskju, din il-kondizzjoni għandha titqies bħallikieku kienet sodisfatta fil-każ ta' assigurazzjoni taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, u dan skond il-proċeduri stabbiliti fl-Anness XI għal kull Stat Membru konċernat.

Artikolu 52

Għoti ta' benefiċċji

1. L-istituzzjoni kompetenti għandha tikkalkula l-ammont tal-benefiċċju li jkollu jingħata:

(a) taħt il-leġislazzjoni applikata minnha, meta l-kondizzjonijiet għall-intitolar għal benefiċċji kienu sodisfatti b'mod esklużiv taħt liġi nazzjonali biss (benefiċċju indipendenti);

(b) billi tasal għal ammont teoretiku u mbagħad għal ammont attwali (benefiċċju pro rata), kif ġej:

(i) l-ammont teoretiku tal-benefiċċju huwa daqs il-benefiċċju li l-persuna konċernata tista' titlob jekk il-perjodi kollha ta' assigurazzjoni jew/u ta' residenza li kienu magħmula taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri l-oħra kienu magħmula taħt il-leġislazzjoni applikata minnha fil-jum ta' l-għoti tal-benefiċċju. Jekk, taħt din il-leġislazzjoni, l-ammont ma jiddependix mit-tul tal-perjodi magħmula, dak l-ammont għandu jitqies bħala l-ammont teoretiku;

(ii) l-istituzzjoni kompetenti għandha imbagħad tistabbilixxi l-ammont attwali tal-benefiċċju pro rata billi tapplika għall-ammont teoretiku il-proporzjoni bejn it-tul tal-perjodi magħmula qabel immaterjalizza ruħu r-riskju taħt il-leġislazzjoni applikata minnha u t-tul totali tal-perjodi magħmula qabel il-materjalizzazzjoni tar-riskju taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri kollha konċernati.

2. Fejn ikun xieraq, l-istituzzjoni kompetenti għandha tapplika, għall-ammont ikkalkulat skond is-subparagrafi 1(a) u (b), ir-regoli kollha dwar ir-riduzzjoni, is-sospensjoni jew it-twaqqif, taħt il-leġislazzjoni applikata minnha, u dan fil-limiti stabbiliti fl-Artikoli 53 sa 55.

3. Il-persuna konċernata għandha tkun intitolata li tirċievi mingħand l-istituzzjoni kompetenti ta' kull Stat Membru l-ikbar minn fost l-ammont ikkalkolati skond is-subparagrafi 1(a) u (b).

4. Meta l-kalkulazzjoni skond is-subparagrafu 1(a) fi Stat Membru wieħed twassal dejjem biex il-benefiċċju indipendenti jkun daqs jew akbar mill-benefiċċju pro rata, ikkalkulat skond is-subparagrafu 1(b), l-istituzzjoni kompetenti tista' ma tagħmilx il-kalkulazzjoni pro rata, iżda dan taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni. L-Anness VIII jelenka dawn is-sitwazzjonijiet.

Artikolu 53

Regoli sabiex ikun evitat overlapping

1. Każijiet fejn ikun hemm overlapping ta' benefiċċji marbuta ma' l-invalidità, ma' l-età u benefiċċji tas-superstiti, liema benefiċċji jkunu ikkalkulati jew mogħtija fuq il-bażi ta' perjodi ta' assigurazzjoni u/jew residenza magħmula mill-istess persuna għandhom jitqiesu bħala sitwazzjonijiet fejn ikun hemm overlapping ta' benefiċċji ta' l-istess tip.

2. Każijiet fejn ikun hemm overlapping ta' benefiċċji ma jistgħux jitqiesu bħala benefiċċji ta' l-istess tip fis-sens tal-paragrafu 1 għandhom jitqiesu bħala każijiet ta' overlapping ta' benefiċċji ta' tip differenti.

3. Id-disposizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-għanijiet ta' regoli biex jevitaw sitwazzjonijiet ta' overlapping stabbiliti mil-leġislazzjoni ta' Stat Membru f'każijiet ta' overlapping fejn benefiċċju marbut ma' l-invalidità, ma' l-età jew benefiċċju tas-superstiti jingħata flimkien ma' benefiċċju ieħor ta' l-istess tip jew ma' benefiċċju ieħor ta' tip differenti jew ma' dħul ieħor:

(a) l-istituzzjoni kompetenti għandha tqis il-benefiċċji jew dħul miksuba fi Stat Membru ieħor biss meta l-leġislazzjoni applikata minnha titlob li l-benefiċċji jew dħul miksuba barra l-pajjiż jkunu ikkunsidrati;

(b) l-istituzzjoni kompetenti għandha tqis l-ammont ta' benefiċċji li għandhom jitħallsu minn Stat Membru ieħor qabel it-tnaqqis tat-taxxa, ta' kontribuzzjonijiet għas-sigurtà soċjali u piżijiet jew tnaqqis individwali oħra, sakemm il-leġislazzjoni applikata minnha taħseb għall-applikazzjoni ta' regoli biex ikun evitat overlapping wara dan it-tnaqqis. Dan għandu jsir skond il-kondizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni;

(ċ) l-istituzzjoni kompetenti ma għandhiex tikkunsidra l-ammont ta' benefiċċji miksuba taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor fuq il-bażi ta' assigurazzjoni volontarja jew ta' assigurazzjoni mhux obbligatorja kontinwata;

(d) jekk Stat Membru wieħed japplika regoli biex jevita overlapping minħabba li l-persuna konċernata tirċievi benefiċċji ta' l-istess tip jew ta' tip differenti taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra jew dħul miksub fi Stati Membri oħra, il-benefiċċju li għandu jingħata jista' jitnaqqas biss bl-ammont ta' dawn il-benefiċċji jew dħul.

Artikolu 54

Overlapping ta' benefiċċji ta' l-istess tip

1. Fejn ikun hemm overlapping bejn benefiċċji ta' l-istess tip li għandhom jingħataw taħt il-leġislazzjoni ta' żewġ Stati Membri jew aktar, ir-regoli dwar il-prevenzjoni ta' overlapping stabbiliti fil-leġislazzjoni ta' Stat membru ma għandhomx ikunu applikati għal benefiċċju pro rata.

2. Ir-regoli dwar il-prevenzjoni ta' overlapping għandhom japplikaw biss għal benefiċċju indipendenti jekk il-benefiċċju konċernat ikun:

(a) benefiċċju li l-ammont tiegħu ma jiddependix fuq it-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza,

jew

(b) benefiċċju li l-ammont tiegħu jkun determinat fuq il-bażi ta' perjodu ikkreditat meqjus bħala magħmul bejn id-data li fiha immaterjalizza ruħu r-riskju u data wara dan l-avveniment, b'overlap ma':

(i) benefiċċju ta' l-istess tip, minbarra fejn isir ftehim bejn żewġ Stati Membri jew aktar sabiex ikun evitat li l-istess perjodu ikkreditat ikun ikkunsidrat aktar minn darba, jew

(ii) benefiċċju msemmi fis-subparagrafu (a).

Il-benefiċċji u l-ftehim imsemmija fis-subparagrafi (a) u (b) huma elenkati fl-Anness IX.

Artikolu 55

Overlapping ta' benefiċċji ta' tip differenti

1. Jekk ir-riċeviment ta' benefiċċji ta' tip differenti jew ta' dħul ieħor jitlob l-applikazzjoni tar-regoli dwar il-prevenzjoni ta' overlapping stabbiliti fil-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri konċernati dwar:

(a) żewġ benefiċċji indipendenti jew aktar, l-istituzzjonijiet kompetenti għandhom jaqsmu l-ammonti tal-benefiċċju jew benefiċċji u dħul ieħor, skond kif kienu ikkunsidrati, bin-numru ta' benefiċċji suġġetti għar-regoli msemmija;

madanakollu, l-applikazzjoni ta' dan is-subparagrafu ma jistax iċaħħad lill-persuna konċernata mill-istatus tagħha bħala persuna pensjonanta għall-għanijiet tal-kapitoli l-oħra ta' dan it-Titolu taħt il-kondizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni;

(b) benefiċċju pro rata jew aktar minn benefiċċju wieħed, l-istituzzjonijiet kompetenti għandhom jikkunsidraw il-benefiċċju jew benefiċċji jew dħul ieħor u l-elementi kollha stipulati għall-applikazzjoni tar-regoli dwar il-prevenzjoni ta' overlapping bħala funzjoni tal-proporzjon bejn il-perjodi ta' residenza u/jew assigurazzjoni stabbiliti għall-kalkulazzjoni msemmija fl-Artikolu 52(1)(b)(ii);

(ċ) benefiċċju indipendenti jew aktar minn benefiċċju indipendenti wieħed u benefiċċju pro rata jew aktar minn benefiċċju pro rata wieħed, l-istituzzjonijiet kompetenti jistgħu japplikaw mutatis mutandis il-paragrafu (a) fir-rigward ta' benefiċċji indipendenti u subparagrafu (b) fir-rigward ta' benefiċċji pro rata.

2. L-istituzzjoni kompetenti ma għandhiex tapplika d-diviżjoni stipulata fir-rigward ta' benefiċċji indipendenti jekk il-leġislazzjoni applikata minnha tistabbilixxi li għandhom ikunu ikkunsidrati benefiċċji ta' tip differenti u/jew dħul ieħor u l-elementi l-oħra kollha għal kalkulazzjoni ta' parti mill-ammont tagħhom determinat bħala funzjoni tal-proporzjon bejn il-perjodi ta' assigurazzjoni u/jew residenza msemmija fl-Artikolu 52(1)(b)(ii).

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw mutatis mutandis meta l-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jew ta' aktar minn Stat Membru wieħed tistabbilixxi li dritt għal benefiċċju ma jistax jinkiseb fil-każ fejn il-persuna konċernata qiegħda tirċievi benefiċċju ta' tip differenti, pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor, jew ta' dħul ieħor.

Artikolu 56

Disposizzjonijiet addizzjonali dwar il-kalkulazzjoni ta' benefiċċji

1. Għall-kalkulazzjoni ta' l-ammonti teoretiċi u pro rata msemmija fl-Artikolu 52(1)(b), għandhom japplikaw dawn ir-regoli li ġejjin:

(a) fejn it-tul totali tal-perjodi ta' assigurazzjoni u/jew residenza magħmula qabel ir-riskju immaterjalizza ruħu taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istati Membri kollha konċernati jkun itwal mill-perjodu massimu mitlub mil-leġislazzjoni ta' wieħed minn dawn l-Istati Membri biex jingħata benefiċċju sħiħ, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat Membru għandha tikkunsidra dan il-perjodu massimu minflok it-tul totali tal-perjodi magħmula; dan il-metodu ta' kalkulazzjoni ma għandux iwassal biex ikunu imposti fuq dik l-istituzzjoni l-ispejjeż ta' benefiċċju akbar mill-benefiċċju stabbilit mil-leġislazzjoni applikata minnha. Din id-disposizzjoni ma għandhiex tapplika għal benefiċċji li l-ammonti tagħhom ma jiddependux fuq it-tul ta' l-assigurazzjoni;

(b) ir-Regolament ta' Implimentazzjoni jistabbilixxi l-proċedura kif għandhom jitqiesu perjodi overlapping;

(ċ) jekk il-leġislazzjoni ta' Stat Membru titlob li l-benefiċċji għandhom ikunu ikkalkulati fuq il-bażi ta' dħul, kontribuzzjonijiet, bażijiet ta' kontribuzzjonijiet, żidiet, dħul, ammonti oħra jew taħlita ta' aktar minn waħda minnhom (medja, proporzjon, fissa jew ikkreditata), l-istituzzjoni kompetenti għandha:

(i) tiddetermina l-bażi għall-kalkulazzjoni tal-benefiċċji skond il-perjodi ta' assigurazzjoni magħmula taħt il-leġislazzjoni applikata minnha biss;

(ii) tuża, sabiex tiddetermina l-ammont li għandu jkun ikkalkulat skond il-perjodi ta' assigurazzjoni u/jew residenza magħmula taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra, l-istess elementi determinati jew reġistrati għall-perjodi ta' assigurazzjoni magħmula taħt il-leġislazzjoni applikata minnha;

u dan skond il-proċeduri stabbiliti fl-Anness XI għall-Istat Membru konċernat.

2. Id-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' Stat Membru dwar l-evalwazzjoni mill-ġdid ta' l-elementi ikkunsidrati fil-kalkulazzjoni tal-benefiċċji għandhom jappikaw, fejn jixraq, għall-elementi li għandhom ikunu ikkunsidrati mill-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat Membru, skond il-paragrafu 1, fir-rigward tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza magħmula taħt il-leġislazzjoni ta' Stati Membri oħra.

Artikolu 57

Perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza ta' anqas minn sena waħda

1. Minkejja l-Artikolu 52(1)(b), l-istituzzjoni ta' Stat Membru ma għandhiex tintalab tagħti benefiċċji fir-rigward ta' perjodi magħmula taħt il-leġislazzjoni applikata minnha u li jkunu ikkunsidrati meta jimmaterjalizza ruħu r-riskju, jekk:

- it-tul ta' dawn il-perjodi jkun ta' anqas minn sena,

u

- jekk jitqiesu dawn il-perjodi biss ma jkun miksub l-ebda dritt għal benefiċċju taħt dik il-leġislazzjoni.

Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu, "perjodi" għandha tfisser il-perjodi kollha ta' assigurazzjoni, impjieg, impjieg għal rashom jew residenza li jew jikkwalifikaw għal, jew iżidu direttament, il-benefiċċju konċernat.

2. L-istituzzjoni kompetenti ta' kull wieħed mill-Istati Membri konċernati għandha tikkunsidra l-perjodi msemmija fil-paragrafu 1, għall-għanijiet ta' l-Artikolu 52(1)(b)(i).

3. Jekk l-effett ta' l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 jkun li jeħles lill-istituzzjonijiet kollha ta' l-Istati Membri konċernati mill-obbligi tagħhom, benefiċċji għandhom jingħataw esklużivament taħt il-leġislazzjoni ta' l-aħħar Stat minn fost l-Istati Membri li l-kondizzjonijiet tiegħu jkunu sodisfatti. Il-benefiċċji għandhom jingħataw bħallikieku l-perjodi kollha ta' assigurazzjoni u residenza magħmula u ikkunsidrati skond l-Artikoli 6 u 51(1) u (2) saru taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru.

Artikolu 58

Għoti ta' suppliment

1. Persuna li tirċievi benefiċċju u li għaliha japplika dan il-kapitolu ma tistax, fl-Istat Membru fejn għandha r-residenza tagħha u li taħt il-leġislazzjoni tiegħu għandu jingħatala benefiċċju, tingħata benefiċċju li huwa anqas mill-benefiċċju minimu stabbilit minn dik il-leġislazzjoni għal perjodu ta' assigurazzjoni jew residenza daqs il-perjodi kollha ikkunsidrati għall-ħlas skond dan il-kapitolu.

2. Matul il-perjodu ta' residenza tagħha fit-territorju ta' dak l-Istat Membru, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat Membru għandha tħallas lil din il-persuna suppliment ekwivalenti għad-differenza bejn it-total tal-benefiċċji li għandhom jingħataw taħt dan il-kapitolu u l-ammont tal-benefiċċju minimu.

Artikolu 59

Kalkulazzjoni u valutazzjoni mill-ġdid ta' benefiċċji

1. Jekk il-metodu biex ikunu determinati benefiċċji jew ir-regoli biex ikunu ikkalkulati benefiċċji jinbidlu taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, jew jekk is-sitwazzjoni personali tal-persuna konċernata tgħaddi minn bidla sostanzjali li, taħt dik il-leġislazzjoni, twassal għal aġġustament fl-ammont tal-benefiċċju, għandha ssir kalkulazzjoni mill-ġdid skond l-Artikolu 52.

2. Mill-banda l-oħra, jekk, minħabba żieda fl-għoli tal-ħajja jew minħabba bidliet fil-livell ta' dħul jew minħabba raġunijiet oħra għall-aġġustament, il-benefiċċji ta' l-Istat Membru konċernat jinbidlu b'perċentwali jew b'ammont fiss, din il-perċentwali jew l-ammont fiss għandhom ikunu applikati direttament għall-benefiċċji determinati skond l-Artikolu 52, mingħajr ma jkun hemm il-bżonn li ssir kalkulazzjoni mill-ġdid.

Artikolu 60

Disposizzjonijiet speċjali għall-impjegati maċ-ċivil

1. L-Artikoli 6, 50, 51(3) u 52 sa 59 għandhom japplikaw mutatis mutandis għal persuni koperti minn skema speċjali għall-impjegati maċ-ċivil.

2. Madanakollu, jekk il-leġislazzjoni ta' Stat Membru kompetenti tagħmel il-kisba, il-likwidazzjoni, iż-żamma jew l-irkupru tad-dritt għal benefiċċji taħt skema speċjali għall-impjegati maċ-ċivil suġġetta għall-kondizzjoni li l-perjodi kollha ta' assigurazzjoni magħmula taħt skema speċjali, jew aktar minn skema waħda, għall-impjegati maċ-ċivil f'dak l-Istat Membru, jew il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru tqishom bħala ekwivalenti għal dawn il-perjodi, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat għandha tikkunsidra biss il-perjodi li jistgħu ikunu rikonoxxuti taħt il-leġislazzjoni applikata minnha.

Jekk, wara li jkunu ikkunsidrati l-perjodi magħmulin b'dan il-mod, il-persuna konċernata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet biex tkun tista' tirċievi dawn il-benefiċċji, dawn il-perjodi għandhom jitqiesu għall-għoti ta' benefiċċji taħt l-iskema ġenerali jew, jekk ma jkunx hemm skema ġenerali, l-iskema applikabbli għal ħaddiema li jaħdmu b'idejhom jew għal ħaddiema klerikali, skond il-każ.

3. Fejn, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru, benefiċċji taħt skema speċjali għall-impjegati maċ-ċivil jkunu ikkalkulati fuq il-bażi ta' l-aħħar paga jew pagi rċevuti matul il-perjodu ta' referenza, l-istituzzjoni kompetenti ta' dak l-Istat għandha tikkunsidra, għall-għanijiet tal-kalkulazzjoni, biss dawk is-salarji, valutati mill-ġdid kif suppost, li kienu rċevuti matul il-perjodu jew perjodi li matul il-persuna konċernata kienet suġġetta għal dik il-leġislazzjoni.

KAPITOLU 6 Benefiċċji mogħtija lil persuni li ma jkunux impjegati

Artikolu 61

Regoli speċjali dwar l-għadd flimkien ta' perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew impjieg għal rashom

1. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tagħmel il-kisba, iż-żamma, l-irkupru jew it-tul tad-dritt għal benefiċċji kondizzjonali fuq l-ikkompletar ta' perjodi ta' assigurazzjoni, jew ta' perjodi ta' impjieg jew ta' perjodi ta' impjieg għal rashom għandha, sa fejn ikun meħtieġ, tikkunsidra perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew impjieg għal rashom magħmula taħt il-leġislazzjoni ta' kull Stat Membru ieħor bħallikieku saru taħt il-leġislazzjoni applikata minnha.

Madanakollu, meta l-leġislazzjoni applikabbli tagħmel id-dritt għal benefiċċji kondizzjonali fuq l-ikkompletar ta' perjodi ta' assigurazzjoni, il-perjodi ta' impjieg jew impjieg għal rashom magħmula taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor ma għandhomx jitqiesu. Dan iżda ma japplikax jekk dawn il-perjodi kienu jitqiesu bħala perjodi ta' assigurazzjoni li kieku kienu magħmula skond il-leġislazzjoni applikabbli.

2. Minbarra fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 65(5)(a), l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tkun kondizzjonali fuq:

- perjodi ta' assigurazzjoni, jekk dik il-leġislazzjoni titlob perjodi ta' assigurazzjoni,

- perjodi ta'impjieg, jekk dik il-leġislazzjoni titlob perjodi ta' impjieg, jew

- perjodi ta'impjieg għal rasha, jekk dik il-leġislazzjoni titlob perjodi ta' impjieg għal rasha, li l-persuna konċernata l-aħħar li ikkompletat, skond il-leġislazzjoni li taħtha qegħdin jintalbu l-benefiċċji.

Artikolu 62

Kalkulazzjoni ta' benefiċċji

1. L-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu taħseb għall-kalkulazzjoni ta' benefiċċji fuq il-bażi ta' l-ammont tal-paga li l-persuna kellha qabel jew fuq dħul professjonali għandha tikkunsidra biss il-paga jew id-dħul professjonali li l-persuna konċernata rċeviet fir-rigward ta' l-aħħar attività tagħha bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha taħt il-leġislazzjoni msemmija.

2. Il-paragrafu 1 għandhu japplika wkoll meta l-leġislazzjoni amministrata mill-istituzzjoni kompetenti taħseb għal perjodu ta' referenza speċifiku għad-determinazzjoni tal-paga li sservi bħala bażi għall-kalkulazzjoni ta' benefiċċji u meta, għall-perjodu kollu jew għal parti minnu, il-persuna konċernata kienet suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

3. B'deroga mill-paragrafi 1 u 2, sa fejn huma konċernati l-ħaddiema li jaħdmu bejn il-fruntieri koperti mill-Artikolu 65(5)(a), l-istituzzjoni tal-post ta' residenza għandha tikkunsidra l-paga jew id-dħul professjonali li l-persuna konċernata rċeviet fl-Istat Membru li kienet suġġetta għal-leġislazzjoni tiegħu matul l-aħħar attività tagħha bħala persuna impjegata jew bħala persuna impjegata għal rasha, skond ir-Regolament ta' Implimentazzjoni.

Artikolu 63

Disposizzjonijiet speċjali dwar ir-rinunja ta' regoli marbuta ma' residenza

Għall-għanijiet ta' dan il-Kapitolu, l-Artikolu 7 għandu japplika biss fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 64 u 65 u fil-limiti stabbiliti f'dawn l-Artikoli.

Artikolu 64

Persuni li mhumiex impjegati li jmorru fi Stat Membru ieħor

1. Jekk persuna li ma għandha l-ebda impjieg u li tissodisfa l-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti biex tkun intitolata għal benefiċċji, tmur fi Stat Membru ieħor sabiex tfittex impjieg hemmhekk, din il-persuna għandha tibqa' intitolata għal benefiċċji li jingħataw fi flus meta persuna ma tkunx impjegata, iżda dan bil-kondizzjonijiet u fil-limiti li ġejjin:

(a) qabel it-tluq tagħha, il-persuna li ma għandhiex impjieg trid tkun ilha reġistrata bħala persuna li qiegħda tfittex impjieg u trid tkun baqgħet disponibbli għas-servizzi ta' impjieg ta' l-Istat Membru kompetenti għal ta' l-anqas erba' ġimgħat wara li spiċċat bla xogħol. Madanakollu, is-servizzi jew istituzzjonijiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw it-tluq tagħha qabel ma jgħaddu dawn l-erba' ġimgħat;

(b) il-persuna li ma għandhiex impjieg għandha tirreġistra bħala persuna li qiegħda tfittex xogħol mas-servizzi ta' impjieg ta' l-Istat Membru fejn marret, għandha tkun suġġetta għall-proċedura ta' kontroll użata hemmhekk u għandha tirrispetta l-kondizzjonijiet stabbiliti taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru. Din il-kondizzjoni għandha titqies bħala sodisfatta għall-perjodu ta' qabel ir-reġistrazzjoni jekk il-persuna konċernata tirreġistra fi żmien sebat ijiem mill-jum li fih hija ma baqgħetx disponibbli għas-servizzi ta' impjieg ta' l-Istat Membru minn fejn telqet. F'każijiet eċċezzjonali, is-servizzi jew l-istituzzjonijiet kompetenti jistgħu jtawwlu dan il-perjodu;

(ċ) il-persuna għandha tibqa' intitolata għal benefiċċji għal perjodu ta' tlett xhur mill-jum li fih ma baqgħetx disponibbli għas-servizzi ta' impjieg ta' l-Istat Membru minn fejn telqet, u dan bil-kondizzjoni li l-perjodu totali li matulu ingħataw benefiċċji ma jaqbiżx it-tul totali tal-perjodu li matulu din il-persuna hija intitolata għal benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru; is-servizzi jew l-istituzzjonijiet kompetenti jistgħu jtawwlu l-perjodu ta' tlett xhur għal massimu ta' sitt xhur;

(d) il-benefiċċji għandhom jingħataw mill-istituzzjoni kompetenti skond il-leġislazzjoni applikata minnha u bl-ispejjeż għaliha stess.

2. Jekk il-persuna konċernata tmur lura lejn l-Istat Membru fil-jum jew qabel il-jum li jispiċċa l-perjodu li matulu kienet intitolata għal benefiċċji taħt il-paragrafu 1(c), hija għandha tibqa' intitolata għal benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru. Din il-persuna iżda ma tibqax intitolata għal benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti jekk ma tmurx lura lejn dak l-Istat fil-jum jew qabel il-jum li fih jispiċċa l-perjodu msemmi, sakemm id-disposizzjonijiet ta' dik il-leġislazzjoni ma jkunux aktar favorevoli. F'każijiet eċċezzjonali, is-servizzi jew l-istituzzjonijiet kompetenti jistgħu jagħtu permess lill-persuna konċernata biex tmur lura f'data wara li jispiċċa l-perjodu msemmi u xorta tibqa' intitolata għal benefiċċji.

3. Sakemm il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti ma tkunx aktar favorevoli, bejn żewġ perjodi ta' impjieg, il-perjodu massimu totali li matulu l-persuna tibqa' intitolata għal benefiċċji taħt il-paragrafu 1 għandu jkun ta' tlett xhur; is-servizzi jew l-istituzzjonijiet kompetenti jistgħu jtawwlu dan il-perjodu sa' massimu ta' sitt xhur.

4. L-arranġamenti għal skambji ta' informazzjoni, koperazzjoni u assistenza reċiproka bejn l-istituzzjonijiet u servizzi ta' l-Istat Membru kompetenti u ta' l-Istat Membru fejn il-persuna marret biex tfittex xogħol huma stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni.

Artikolu 65

Persuni li ma għandhomx xogħol li kienu residenti fi Stat Membru li mhux l-Istat kompetenti

1. Persuna li hija parzjalment jew b'mod intermittenti mingħajr xogħol u li, matul l-aħħar attività tagħha bħal persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha, kienet residenti fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru kompetenti għandha tagħmel lilha nnifisha disponibbli għall-persuna li tħaddimha jew għas-servizzi ta' impjieg fl-Istat Membru kompetenti. Din il-persuna għandha tirċievi benefiċċji skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti bħallikieku hija kienet residenti f'dak l-Istat Membru. Dawn il-benefiċċji għandhom jingħataw mill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti.

2. Persuna li ma għandha l-ebda impjieg u li, matul l-aħħar attività tagħha bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha, kienet residenti fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru kompetenti u li tibqa' residenti f'dak l-Istat Membru jew tmur lura lejn dak l-Istat Membru, għandha tagħmel lilha nnifisha disponibbli għas-servizzi ta' impjieg fl-Istat Membru fejn għandha r-residenza tagħha. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 64, persuna li ma għandha l-ebda impjieg tista, bħala pass supplimentari, tagħmel lilha nnifisha disponibbli għas-servizzi ta' impjieg ta' l-Istat Membru fejn hija wettqet l-aħħar attività tagħha bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha.

Persuna li ma għandhiex impjieg, minbarra persuna li taħdem bejn il-fruntieri, li ma tmurx lura lejn l-Istat Membru ta' residenza tagħha, għandha tagħmel lilha nnifisha disponibbli għas-servizzi ta' impjieg fl-Istat Membru fejn l-aħħar li kienet suġġetta għal-leġislazzjoni tiegħu.

3. Il-persuna li ma għandhiex xogħol imsemmija fl-ewwel sentenza tal-paragrafu 2 għandha tirreġistra bħala persuna li qiegħda tfittex impjieg mas-servizzi ta' impjieg kompetenti ta' l-Istat Membru fejn hija għandha r-residenza tagħha. Hija għandha tkun suġġetta għall-proċedura ta' kontroll użata hemmhekk u għandha tirrispetta l-kondizzjonijiet stabbiliti mil-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru. Jekk din il-persuna tagħżel li tirreġistra wkoll bħala persuna li qiegħda tfittex xogħol fl-Istat Membru fejn hija wettqet l-aħħar attività tagħha bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha, hija għandha tirrispetta l-obbligi li japplikaw f'dak l-Istat.

4. L-implimentazzjoni tat-tieni sentenza tal-paragrafu 2 u tat-tieni sentenza tal-paragrafu 3, kif ukoll l-arranġamenti għal skambji ta' informazzjoni, koperazzjoni u assitenza reċiproka bejn l-istituzzjonijiet u s-servizzi ta' l-Istat Membru ta' residenza u l-Istat Membru fejn il-persuna wettqet l-aħħar attività tagħha, għandhom ikunu stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni.

5. (a) Il-persuna li ma għandhiex impjieg imsemmija fl-ewwel u fit-tieni sentenza tal-paragrafu 2 għandha tirċievi benefiċċji skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru fejn għandha r-residenza tagħha bħallikieku kienet suġġetta għal dik il-leġislazzjoni matul l-aħħar attività tagħha bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha. Dawn il-benefiċċji għandhom jingħataw mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza.

(b) Madankollu, ħaddiem, minbarra ħaddiem li jaħdem bejn il-fruntieri, li rċieva benefiċċji bl-ispejjeż għall-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li l-aħħar li kien suġġett għal-leġislazzjoni tiegħu, għandu malli jmur lura lejn l-Istat Membru fejn għandu r-residenza tiegħu, l-ewwel jirċievi benefiċċji skond l-Artikolu 64. Il-benefiċċji skond (a) għandhom ikunu sospiżi matul il-perjodu li fih jirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni li l-aħħar li kien suġġett tagħha.

6. Il-benefiċċji mogħtija mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza taħt il-paragrafu 5 għandhom jibqgħu bl-ispejjeż għaliha stess. Madanakollu, mingħajr ħsara għall-paragrafu 7, l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li l-aħħar li kien suġġett għal-leġislazzjoni tiegħu, għandha tħallas lura lill-istituzzjoni tal-post ta' residenza l-ammont kollu tal-benefiċċji mogħtija minn din ta' l-aħħar matul l-ewwel tlett xhur. L-ammont tal-ħlas lura matul dan il-perjodu ma jistax ikun aktar mill-ammont pagabbli, fil-każ li persuna ma tkunx impjegata, taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti. Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 5(b), il-perjodu li matulu jingħataw benefiċċji taħt l-Artikolu 64 għandu jitnaqqas mill-perjodu msemmi fit-tieni sentenza ta' dan il-paragrafu. L-arranġamenti għall-ħlas lura għandhom ikunu stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni.

7. Madanakollu, il-perjodu ta' ħlas lura msemmi fil-paragrafu 6 għandu jkun imtawwal għal ħames xhur meta l-persuna konċernata tkun, matul l-24 xahar ta' qabel, għamlet perjodi ta' impjieg jew ta' impjieg għal rasha ta' mill-anqas 12-il xahar fl-Istat Membru li l-aħħar li kienet suġġetta għal-leġislazzjoni tiegħu u dan meta dawn il-perjodi jikkwalifikaw għall-għanijiet ta' biex wieħed jara jekk persuna hix intitolata għal benefiċċji marbuta mal-fatt li persuna ma għandhiex xogħol.

8. Għall-għanijiet tal-paragrafi 6 u 7, żewġ Stati Membri jew aktar, jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom, jistgħu jaħsbu għal metodi oħra dwar kif isir il-ħlas lura jew jistgħu jirrinunzjaw għal kull ħlas lura bejn l-istituzzjonijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom.

KAPITOLU 7 Benefiċċji ta' qabel l-irtirar

Artikolu 66

Benefiċċji

Meta l-leġislazzjoni applikabbli tagħmel id-dritt għal benefiċċji ta' qabel l-irtirar kondizzjonali fuq l-ikkompletar ta' perjodi ta' assigurazzjoni, ta' impjieg jew ta' impjieg għal rashom, l-Artikolu 6 ma għandux japplika.

KAPITOLU 8 Benefiċċji marbutin mal-familja

Artikolu 67

Membri tal-familja li għandhom ir-residenza tagħhom fi Stat Membru ieħor

Persuna għandha tkun intitolata għal benefiċċji marbutin mal-familja skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti, inklużi l-membri tal-familja tagħha li għandhom ir-residenza tagħhom fi Stat Membru ieħor, bħallikieku dawn kellhom ir-residenza tagħhom fl-Istat Membru kompetenti. Madanakollu, pensjonant għandu jkun intitolat għal benefiċċji marbutin mal-familja skond il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti għall-pensjoni tiegħu.

Artikolu 68

Regoli dwar preċedenza fil-każ ta' overlapping

1. Meta, matul l-istess perjodu u għall-istess membri tal-familja, jingħataw benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' aktar minn Stat Membru wieħed, dawn ir-regoli dwar preċedenza għandhom japplikaw:

(a) fil-każ ta' benefiċċji li għandhom jitħallsu minn aktar minn Stat Membru wieħed fuq bażijiet differenti, l-ordni ta' preċedenza għandha tkun kif ġej: l-ewwel nett, drittijiet mogħtija fuq il-bażi ta' attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha, it-tieni nett, drittijiet mogħtija fuq il-bażi ta' riċeviment ta' pensjoni, u fl-aħħar nett, drittijiet miksuba fuq il-bażi ta' residenza;

(b) fil-każ ta' benefiċċji li għandhom jitħallsu minn aktar minn Stat Membru wieħed fuq l-istess bażi, l-ordni ta' preċedenza għandha tkun stabbilita b'referenza għal kriterji sussidjarji li ġejjin:

(i) fil-każ ta' drittijiet mogħtija fuq il-bażi ta' attività bħala persuna impjegata jew bħala persuna li taħdem għal rasha: il-post ta' residenza tat-tfal, sakemm ikun hemm attività bħal din, u b'mod addizzjonali, fejn jixraq, l-akbar ammont ta' benefiċċji mogħti mill-leġislazzjonijiet differenti. Fil-każ imsemmi l-aħħar, l-ispejjeż tal-benefiċċji għandhom jinqassmu skond il-kriterji stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni;

(ii) fil-każ ta' drittijiet mogħtija fuq il-bażi ta' riċeviment ta' pensjonijiet: il-post ta' residenza tat-tfal, sakemm pensjoni hija pagabbli taħt il-leġislazzjoni ta' dan il-post, u b'mod addizzjonali, fejn jixraq, l-itwal perjodu ta' assigurazzjoni jew residenza taħt il-leġislazzjonijiet differenti;

(iii) fil-każ ta' drittijiet mogħtija fuq il-bażi ta' residenza: il-post ta' residenza tat-tfal.

2. Fil-każ li jkun hemm overlapping bejn il-benefiċċji li għalihom hija intitolata persuna, benefiċċji marbutin mal-familja għandhom jingħataw skond il-leġislazzjoni indikata bħala l-leġislazzjoni li għandha preċedenza skond il-paragrafu 1. L-intitolar għal benefiċċji tal-familja taħt leġislazzjoni jew leġislazzjonijiet oħrajn li ma jaqblux għandu jkun sospiż sa' l-ammont stabbilit mill-ewwel leġislazzjoni u għandu jingħata suppliment biex jagħmel tajjeb għad-differenza, jekk ikun meħtieġ, fis-somma li taqbeż dan l-ammont. Madanakollu, dan is-suppliment ma hemmx bżonn li jingħata fil-każ ta' tfal li huma residenti fi Stat Membru ieħor meta l-persuna tkun intitolata għall-benefiċċju konċernat fuq il-bażi ta' residenza biss.

3. Jekk, taħt l-Artikolu 67, tkun sottomessa applikazzjoni għal benefiċċji marbutin mal-familja lill-istituzzjoni kompetenti ta' Stat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu hija applikabbli, iżda mhux bi dritt ta' preċedenza skond il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu:

(a) dik l-istituzzjoni għandha tibgħat dik l-applikazzjoni mingħajr dewmien lill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li l-leġislazzjoni tapplika bi preċedenza, tinforma lill-persuna konċernata u, mingħajr ħsara għad-disposizzjonijiet tar-Regolament ta' Implimentazzjoni dwar l-għoti proviżjonali ta' benefiċċji, tagħti jekk ikun hemm bżonn is-suppliment li jagħmel tajjeb għad-differenza msemmi fil-paragrafu 2;

(b) l-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tapplika bi preċedenza għandha tipproċessa din l-applikazzjoni bħallikieku kienet sottomessa direttament lilha, u d-data li fiha din l-applikazzjoni kienet sottomessa lill-ewwel istituzzjoni għandha titqies bħala d-data ta' meta saret it-talba lill-istituzzjoni li għandha preċedenza.

Artikolu 69

Disposizzjonijiet addizzjonali

1. Jekk, taħt il-leġislazzjoni ndikata skond l-Artikoli 67 u 68, ma jkunx akkwistat dritt għall-ħlas ta' benefiċċji addizzjonali jew speċjali marbutin mal-familja fil-każ ta' orfni, dawn il-benefiċċji għandhom jingħataw by default flimkien mal-benefiċċji l-oħra marbutin mal-familja miksuba skond il-leġislazzjoni msemmija u dan taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li taħtha l-ħaddiem mejjet kien suġġett għall-itwal perjodu ta' żmien u sa fejn id-dritt inkiseb taħt dik il-leġislazzjoni. Jekk ma nkisibx dritt taħt dik il-leġislazzjoni, għandhom ikunu eżaminati l-kondizzjonijiet għall-kisba ta' dan id-dritt taħt il-leġislazzjonijiet ta' l-Istat Membri l-oħra u għandhom jingħataw benefiċċji skond l-ordni dejjem tonqos tat-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza magħmula taħt il-leġislazzjoni ta' dawk l-Istati Membri.

2. Benefiċċji mħallsa fil-forma ta' pensjonijiet jew supplimenti ta' pensjonijiet għandhom jingħataw u jkunu ikkalkulati skond il-Kapitolu 5.

KAPITOLU 9 Benefiċċji speċjali li mhumiex kontributorji u li jingħataw fi flus

Artikolu 70

Disposizzjoni ġenerali

1. Dan l-Artikolu għandu japplika għal benefiċċji speċjali li mhumiex kontributorji u li jingħataw fi flus taħt il-leġislazzjoni li, minħabba l-ambitu personali, objettivi u/jew kondizzjonijiet dwar l-intitolar, għandha karatteristiċi kemm tal-leġislazzjoni dwar is-sigurtà soċjali msemmija fl-Artikolu 3(1) u kemm ta' assistenza soċjali.

2. Għall-għanijiet ta' dan il-Kapitolu, "benefiċċji speċjali li mhumiex kontributorji u li jingħataw fi flus" tfisser dawn il-benefiċċji li:

(a) huma maħsuba biex jagħtu jew:

(i) protezzjoni supplimentari, sostituta jew sekondarja kontra r-riskji koperti mill-fergħat ta' sigurtà soċjali msemmija fl-Artikolu 3(1), u li jiggarantixxu lill-persuni konċernati dħul minimu għall-għajxien fil-waqt li jikkunsidraw is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali fl-Istat Membru konċernat;

jew

(ii) protezzjoni speċifika biss għal persuni b'diżabilità, liema protezzjoni hija marbuta ma' l-ambjent soċjali tal-persuna konċernata fl-Istat Membru konċernat,

u

(b) meta l-iffinanzjar jiġi b'mod esklużiv minn taxxi obbligatorji maħsubin biex ikopru l-ispiża pubblika ġenerali u l-kondizzjonijiet biex jingħataw u biex ikunu ikkalkulati l-benefiċċji ma jiddependux fuq xi kontribuzzjoni fir-rigward tal-benefiċjarju. Madanakollu, benefiċċji mogħtija biex jissupplimentaw benefiċċju kontributorju ma għandhomx jitqiesu bħala benefiċċji kontributorji minħabba din ir-raġuni biss,

u

(ċ) huma elenkati fl-Anness X.

3. L-Artikolu 7 l-kapitoli l-oħra ta' dan it-Titolu ma għandhomx japplikaw għall-benefiċċji msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

4. Il-benefiċċji msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jingħataw biss fl-Istat Membru fejn il-persuni konċernati għandhom ir-residenza tagħhom u skond il-leġislazzjoni ta' dan l-Istat Membru. Dawn il-benefiċċji għandhom jingħataw u għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza.

TITOLU IV KUMMISSJONI AMMINISTRATTIVA U KUMITAT TA' KONSULENZA

Artikolu 71

Komposizzjoni u metodi ta' ħidma tal-Kummissjoni Amministrattiva

1. Il-Kummissjoni Amministrattiva għall-Kordinazzjoni ta' Sistemi ta' Sigurtà Soċjali (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "il-Kummissjoni Amministrattiva") mehmuża mal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għandha tkun magħmula minn rappreżentant tal-gvern ta' kull Stat Membru, assisti fejn ikun hemm il-bżonn minn konsulenti esperti. Rappreżentant tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għandu jattendi għal-laqgħat tal-Kummissjoni Amministrattiva f'kapaċità ta' konsulenza.

2. Ir-regoli tal-Kummissjoni Amministrattiva għandhom ikunu ippreparati bi ftehim reċiproku bejn il-membri tagħha.

Deciżjonijiet dwar kwistjonijiet ta' interpretazzjoni msemmija fl-Artikolu 72(a) għandhom ikunu meħuda skond ir-regoli ta' votazzjoni stabbiliti fit-Trattat u għandhom jingħataw il-pubbliċità meħtieġa.

3. Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għandha tipprovdi servizzi segretarjali għall-Kummissjoni Amministrattiva.

Artikolu 72

Kompiti tal-Kummissjoni Amministrattiva

Il-Kummissjoni Amministrattiva għandha:

(a) titratta l-kwistjonijiet amministrattivi u l-kwistjonijiet ta' interpretazzjoni kollha li jinħolqu dwar id-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament jew tar-Regolament ta' Implimentazzjoni, jew dwar kull ftehim konkluż jew arranġament magħmul taħt dawn ir-Regolamenti. Dan mingħajr ħsara għad-dritt ta' l-awtoritajiet, istituzzjonijiet u persuni konċernati li jirrikorru għall-proċeduri u għat-tribunali stabbiliti fil-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri, f'dan ir-Regolament jew fit-Trattat;

(b) tiffaċilita l-applikazzjoni uniformi tal-liġi Komunitarja, b'mod speċjali billi tippromwovi skambji ta' esperjenza u billi tippromwovi l-aħjar prattiċi amministrattivi;

(ċ) issaħħaħ u tiżviluppa l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tagħhom f'affarijiet ta' sigurtà soċjali sabiex, fost l-oħrajn, jikkunsidraw kwistjonijiet partikolari dwar ċerti kategoriji ta' persuni; tiffaċilita r-realizzazzjoni ta' azzjonijiet ta' attivitajiet ta' koperazzjoni bejn il-fruntieri fil-qasam tal-kordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali;

(d) tinkoraġġixxi sa fejn ikun possibbli l-użu ta' teknoloġiji ġodda sabiex jiffaċilitaw il-moviment liberu ta' persuni, b'mod partikolari billi jkunu modernizzati l-proċeduri għall-iskambju ta' informazzjoni u billi tkun aġġornata s-sistema ta' kif tgħaddi l-informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet bil-għan li l-iskambji jsiru permezz ta' mezzi elettriċi u dan waqt li jkun ikkunsidrat l-iżvilupp fl-ipproċessar tad-data magħmul f'kull Stat Membru; il-Kummissjoni Amministrattiva għandha tadotta r-regoli strutturali komuni għas-servizzi ta' l-ipproċessar tad-data, b'mod partikolari dwar is-sigurtà u l-użu ta' standards, u għandha tistabbilixxi disposizzjonijiet dwar l-użu tal-partijiet komuni ta' dawk is-servizzi;

(e) twettaq kull funzjoni oħra li taqa' taħt il-kompetenza tagħha taħt dan ir-Regolament u taħt ir-Regolament ta' Implimentazzjoni jew xi ftehim jew arranġamenti oħra konklużi taħt dawn ir-Regolamenti;

(f) tagħmel dawk il-proposti li jidhrulha rilevanti lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej dwar il-kordinazzjoni ta' skemi ta' sigurtà soċjali, bil-għan li jittejjeb u jkun immodernizzat l-acquis Komunitarju, billi tipprepara abbozz ta' Regolamenti sussegwenti jew permezz ta' strumenti oħra msemmija fit-Trattat;

(g) tistabbilixxi l-fatturi li għandhom jitqiesu meta jkunu qegħdin jiġu ippreparati l-kontijiet dwar l-ispejjeż li għandhom jitħallsu mill-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri taħt dan ir-Regolament u tadotta l-kontijiet annwali bejn dawk l-istituzzjonijiet, ibbażati fuq ir-rapport tal-Bord tal-Verifika msemmi fl-Artikolu 74.

Artikolu 73

Kummissjoni Teknika dwar l-Ipproċessar tad-Data

1. Kummissjoni Teknika dwar l-Ipproċessar tad-Data (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "il-Kummissjoni Teknika") għandha tkun mehmuża mal-Kummissjoni Amministrattiva. Il-Kummissjoni Teknika għandha tipproponi lill-Kummissjoni Amministrattiva regoli strutturali komuni dwar l-użu ta' servizzi ta' l-ipproċessar tad-data, b'mod partikolari dwar is-sigurtà u l-użu ta' standards; il-Kummissjoni għandha tagħmel rapporti u opinjoni raġunata qabel ma l-Kummissjoni Amministrattiva tieħu xi deċiżjoni skond l-Artikolu 72(d). Il-komposizzjoni u l-metodi ta' ħidma tal-Kummissjoni Teknika għandhom ikunu determinati mill-Kummissjoni Amministrattiva.

2. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni Teknika għandha:

(a) tiġbor flimkien id-dokumenti tekniċi rilevanti u tagħmel studji u xogħol ieħor meħtieġa biex tkun tista' twettaq il-kompiti tagħha;

(b) tibgħat lill-Kummissjoni Amministrattiva r-rapporti u l-opinjonijiet raġunati msemmija fil-paragrafu 1;

(ċ) twettaq il-kompiti l-oħra kollha u l-istudji dwar kwistjonijiet li l-Kummissjoni Amministrattiva tirreferilha;

(d) tassigura l-ġestjoni ta' proġetti Komunitarji bi prova li jużaw is-servizzi ta' l-ipproċessar tad-data u, fejn għandu x'jaqsam mal-Komunità, sistemi ta' operazzjoni li jużaw is-servizzi ta' l-ipproċessar tad-data.

Artikolu 74

Bord tal-Verifika

1. Bord tal-Verifika għandu jkun mehmuż mal-Kummissjoni Amministrattiva. Il-komposizzjoni u l-metodi ta' ħidma tal-Bord tal-Verifika għandhom ikunu determinati mill-Kummissjoni Amministrattiva.

Il-Bord tal-Verifika għandu:

(a) jivverifika l-metodu ta' kif ikunu determinati u ikkalkulati l-ispejjeż medji annwali ippreżentati mill-Istati Membri;

(ċ) jiġbor id-data meħtieġa u jwettaq il-kalkulazzjonijiet meħtieġa biex ikun stabbilit il-prospett annwali tat-talbiet ta' kull Stat Membru;

(ċ) jagħti lill-Kummissjoni Amministrattiva kontijiet perjodiċi tar-riżultati ta' l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u tar-Regolament ta' Implimentazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward ta' l-aspett finanzjarju;

(d) jagħti l-informazzjoni u r-rapporti meħtieġa biex il-Kummissjoni Amministrattiva tkun tista' tieħu deċiżjonijiet skond l-Artikolu 72(g);

(e) jagħmel dawk is-suġġerimenti li jidhrulu rilevanti lill-Kummissjoni Amministrattiva, inklużi dawk dwar dan ir-Regolament, b'rabta mas-subparagrafi (a), (b) u (c);

(f) iwettaq il-ħidma, l-studji u l-kompiti dwar kwistjonijiet li l-Kummissjoni Amministrattiva tirreferilu.

Artikolu 75

Kumitat ta' Konsulenza għall-Kordinazzjoni tas-Sistemi ta' Sigurtà Soċjali

1. Kumitat ta' Konsulenza għall-Kordinazzjoni tas-Sistemi ta' Sigurtà Soċjali (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "il-Kumitat ta' Konsulenza") huwa hawnhekk stabbilit. Dan il-Kumitat għandu jinkludi, minn kull Stat Membru:

(a) rappreżentant wieħed tal-gvern;

(b) rappreżentant wieħed mit-trade unions;

(ċ) rappreżentant wieħed mill-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem.

Għal kull waħda mill-kategoriji msemmija hawn fuq, għandu jkun maħtur membru alternattiv għal kull Stat Membru.

Il-membri u l-membri alternattivi tal-Kumitat ta' Konsulenza għandhom jinħatru mill-Kunsill. Il-Kumitat ta' Konsulenza għandu jkun presedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej. Il-Kumitat ta' Konsulenza għandu jipprepara r-Regoli ta' Proċedura tiegħu stess.

2. Il-Kumitat ta' Konsulenza għandu jkollu s-setgħa li, fuq talba tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, tal-Kummissjoni Amministrattiva jew fuq inizjattiva tiegħu stess:

(a) jeżamina kwistjonijiet ġenerali jew kwistjonijiet ta' prinċipju u problemi li jinqalgħu mill-implimentazzjoni ta' disposizzjonijiet Komunitarji dwar il-kordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali, b'mod speċjali dwar ċerti kategoriji ta' persuni;

(b) jipprepara opinjonijiet dwar dawn il-kwistjonijiet għall-Kummissjoni Amministrattiva u wkoll proposti biex dawn id-disposizzjonijiet jkunu eżaminati mill-ġdid.

TITOLU V DISPOSIZZJONIJIET MIXXELLANJI

Artikolu 76

Koperazzjoni

1. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lil xulxin l-informazzjoni kollha dwar:

(a) miżuri meħudin biex ikun implimentat dan ir-Regolament;

(b) bidliet fil-leġislazzjoni tagħhom li jistgħu jolqtu l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2. Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri għandhom joffru lil xulxin l-aħjar għajnuna li jistgħu u għandhom jaġixxu bħallikieku qegħdin jimplimentaw l-leġislazzjoni tagħhom stess. Bħala regola, l-għajnuna amministrattiva mogħtija minn dawn l-awtoritajiet u istituzzjonijiet għandha tkun mingħajr ħlas. Madanakollu, il-Kummissjoni Amministrattiva għandha tistabbilixxi t-tip ta' spejjeż li għandhom jitħallsu lura u l-limiti ta' meta dawn l-ispejjeż għandhom jitħallsu.

3. L-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri jistgħu, għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jikkomunikaw direttament ma' xulxin u mal-persuni involuti jew mar-rappreżentanti tagħhom.

4. L-istituzzjonijiet u l-persuni koperti minn dan ir-Regolament għandu jkollhom l-obbligu li jinfurmaw lil xulxin u li jikkoperaw sabiex jassiguraw li dan ir-Regolament ikun implimentat kif suppost.

L-istituzzjonijiet, skond il-prinċipju ta' amministrazzjoni tajba, għandhom jirrispondu għall-mistoqsijiet kollha f'perjodu raġjonevoli u f'dan ir-rigward għandhom jagħtu lill-persuna konċernata l-informazzjoni meħtieġa biex tkun tista' teżerċita d-drittijiet mogħtija lilha minn dan ir-Regolament.

Il-persuni konċernati għandhom jinfurmaw lill-istituzzjonijiet ta' l-Istat Membru kompetenti jew ta' l-Istat Membru ta' residenza malli jkun possibbli dwar xi bidla fis-sitwazzjoni personali jew familjari tagħhom li tolqot d-dritt tagħhom għal benefiċċji taħt dan ir-Regolament.

5. F'każ li l-obbligu msemmi fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 4 ma jkunx rispettat, jistgħu jkunu applikati miżuri proporzjonati skond il-liġi nazzjonali. Minkejja dan, dawn il-miżuri għandhom ikunu ekwivalenti għal dawk applikabbli f'sitwazzjonijiet simili taħt il-liġi domestika u ma għandhomx, fil-prattika, jagħmluha impossibbli jew diffiċli ħafna biex il-persuni li jagħmlu talba jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet mogħtija lilhom minn dan ir-Regolament.

6. F'każ ta' diffikultajiet fl-interpretazzjoni jew fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament li jistgħu jipperikolaw id-drittijiet ta' persuna koperta minnu, l-istituzzjoni ta' l-Istat Membru kompetenti jew ta' l-Istat Membru ta' residenza tal-persuna konċernata għandha tikkuntattja lill-istituzzjoni (jew istituzzjonijiet) ta' l-Istat Membru (jew Stati Membri) konċernat (jew konċernati). Jekk ma tkunx tista' tinstab soluzzjoni f'perjodu raġjonevoli, l-awtoritajiet konċernati jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni Amministrattiva biex tindaħal.

7. L-awtoritajiet, l-istituzzjonijiet u t-tribunali ta' Stat Membru wieħed ma jistgħux jirrifjutaw applikazzjonijiet jew dokumenti oħra mibgħuta lilhom minħabba li dawn huma miktubin f'lingwa uffiċjali ta' Stat Membru ieħor u rikonoxxuta bħala lingwa uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet Komunitarji skond l-Artikolu 290 tat-Trattat.

Artikolu 77

Protezzjoni ta' data personali

1. Meta, skond dan ir-Regolament jew skond ir-Regolament ta' Implimentazzjoni, l-awtoritajiet jew l-istituzzjonijiet ta' Stat Membru jikkomunikaw data personali lill-awtoritajiet jew lill-istituzzjonijiet ta' Stat Membru ieħor, din il-komunikazzjoni għandha tkun suġġetta għal-leġislazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data ta' l-Istat Membru li tibgħat din id-data. Kull komunikazzjoni mill-awtorità jew mill-istituzzjoni ta' l-Istat Membru li jirċievi d-data, kif ukoll il-ħażna, il-bidla u t-tneħħija tad-data mogħtija minn dak l-Istat Membru għandha tkun suġġetta għal-leġislazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data ta' l-Istat Membru li jkun irċieva d-data.

2. Data meħtieġa għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u tar-Regolament ta' Implimentazzjoni għandha tintbagħat minn Stat Membru wieħed lill-ieħor skond id-disposizzjonijiet Komunitarji dwar il-protezzjoni ta' persuni naturali fir-rigward ta' l-ipproċessar u l-moviment liberu ta' data personali.

Artikolu 78

Ipproċessar ta' data

1. L-Istati Membri għandhom jużaw, progressivament, teknoloġiji ġodda għall-iskambju, użu u ipproċessar tad-data meħtieġa biex ikunu applikati dan ir-Regolament u r-Regolament ta' Implimentazzjoni. Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għandha tagħti l-għajnuna tagħha lil attivitajiet b'interess komuni malli l-Istati Membri jistabbilixxu servizzi ta' l-ipproċessar tad-data bħal dawn.

2. Kull Stat Membru għandu jkun responsabbli biex jiġġestixxi il-parti tiegħu tas-servizzi ta' l-ipproċessar tad-data skond id-disposizzjonijiet Komunitarji dwar il-protezzjoni ta' persuni naturali fir-rigward ta' l-ipproċessar u l-moviment liberu ta' data personali.

3. Dokument elettroniku mibgħut jew maħruġ minn istituzzjoni skond dan ir-Regolament u skond ir-Regolament ta' Implimentazzjoni ma jistax ma jkunx aċċettat minn xi awtorità jew istituzzjoni ta' Stat Membru ieħor minħabba li tirċevih b'mezzi elettroniċi malli din tiddikjara li tista' tirċievi dokumenti elettroniċi. Riproduzzjoni u reġistrazzjoni ta' dawn id-dokumenti għandhom jitqiesu bħala riproduzzjoni korretta u preċiża tad-dokument oriġinali jew rappreżentazzjoni ta' l-informazzjoni li fih id-dokument sakemm ma jkunx hemm xhieda li turi l-kuntrarju.

4. Dokument elettroniku għandu jitqies bħala validu jekk is-sistema tal-kompjuter li fuqha jinżamm id-dokument ikun fiha l-protezzjoni meħtieġa biex ma jsirux bidliet fir-reġistrazzjoni, biex ma jkunx hemm svelar tar-reġistrazzjoni u lanqas aċċess mhux awtorizzat għar-reġistrazzjoni. Għandu jkun possibbli li, f'kull ħin, issir riproduzzjoni ta' informazzjoni reġistrata f'forma li tista' tinqara mill-ewwel. Meta dokument elettroniku jintbagħat minn istituzzjoni ta' sigurtà soċjali għal oħra, għandhom jittieħdu l-miżuri ta' sigurtà xierqa skond id-disposizzjonijiet Komunitarji dwar il-protezzjoni ta' persuni naturali fir-rigward ta' l-ipproċessar u l-moviment liberu ta' data personali.

Artikolu 79

Fondi għal attivitajiet fil-qasam tas-sigurtà soċjali

B'konnessjoni ma' dan ir-Regolament u mar-Regolament ta' Implimentazzjoni, il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej tista' tagħti fondi biex tiffinanzja totalment jew parzjalment:

(a) attivitajiet maħsuba biex itejbu l-iskambji ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali ta' l-Istati Membri, b'mod partikolari l-iskambju elettroniku ta' data;

(b) kwalunkwe attività oħra maħsuba biex tingħata, bil-mezzi l-aktar xierqa, informazzjoni lill-persuni koperti minn dan ir-Regolament u lir-rappreżentanti tagħhom dwar id-drittijiet u l-obbligi li joħorġu minn dan ir-Regolament.

Artikolu 80

Eżenzjonijiet

1. Kull eżenzjoni minn jew tnaqqis ta' taxxi, bolol, piżijiet notarili jew ta' reġistrazzjoni li hija stabbilita fil-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed fir-rigward ta' ċertifikati jew dokumenti meħtieġa fl-applikazzjoni tal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru għandha tkun estiża għal ċertifikati jew dokumenti simili meħtieġa fl-applikazzjoni tal-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor jew fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2. Kull prospett, dokument u ċertifikat ta' kwalunkwe tip meħtieġ fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandu jkun eżentat mill-awtentikazzjoni mill-awtoritajiet diplomatiċi jew konsulari.

Artikolu 81

Talbiet, dikjarazzjoni jew appelli

Kull talba, dikjarazzjoni jew appell li suppost kienu sottomessi, fl-applikazzjoni tal-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed, f'perjodu speċifiku lil awtorità, istituzzjoni jew tribunal ta' dak l-Istat Membru, għandhom ikunu aċċettati jekk ikunu sottomessi fl-istess perjodu lil awtorità, istituzzjoni jew tribunal korrispondenti fi Stat Membru ieħor. F'każ bħal dan, l-awtorità, l-istituzzjoni jew it-tribunal li jirċievu t-talba, id-dikjarazzjoni jew l-appell għandhom jibagħtuha mingħajr dewmien lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal kompetenti fl-ewwel Stat Membru, jew direttament jew permezz ta' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri konċernati. Il-jum li fih dawn it-talbiet, dikjarazzjoni jew appelli kienu sottomessi lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal tat-tieni Stat Membru għandu jitqies bħala l-jum li fih kienu sottomessi lill-awtorità, istituzzjoni jew tribunal kompetenti.

Artikolu 82

Eżamijiet mediċi

Eżamijiet mediċi mitluba mil-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed jistgħu jsiru fuq it-talba ta' l-istituzzjoni kompetenti, fi Stat Membru ieħor, mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew żjara tal-persuna li tagħmel it-talba jew tal-persuna intitolata għal benefiċċji u dan taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni jew miftiehma bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri konċernati.

Artikolu 83

Implimentazzjoni ta' leġislazzjoni

Disposizzjonijiet speċjali biex tkun implimentata l-leġislazzjoni ta' ċerti Stati Membri huma msemmija fl-Anness XI.

Artikolu 84

Kollezzjoni ta' kontribuzzjonijiet u rkupru ta' benefiċċji

1. Kollezzjoni ta' kontribuzzjonijiet li għandhom jingħataw lil istituzzjoni ta' Stat Membru wieħed u rkupru ta' benefiċċji mogħtija mill-istituzzjoni ta' Stat Membru wieħed iżda li mhux suppost ingħataw jistgħu jsiru fi Stat Membru ieħor skond il-proċeduri u bil-garanziji u privileġġi applikabbli għall-kollezzjoni tal-kontribuzzjonijiet li għandhom jingħataw lill-istituzzjoni korrispondenti fit-tieni Stat Membru u għall-irkupru ta' benefiċċji mogħtija minnha meta dawn ma kellhomx jingħataw.

2. Deċiżjonijiet li jistgħu jkunu infurzati ta' l-awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi dwar il-kollezzjoni ta' kontribuzzjonijiet, interessi u kull piż ieħor jew dwar l-irkupru ta' benefiċċji mogħtija meta dawn ma kellhomx jingħataw, taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed, għandhom ikunu rikonoxxuti u infurzati fuq talba ta' l-istituzzjoni kompetenti fi Stat Membru ieħor fil-limiti u skond il-proċeduri stabbiliti mil-leġislazzjoni u skond xi proċeduri oħra applikabbli għal deċiżjonijiet simili tat-tieni Stat Membru. Dawn id-deċiżjonijiet għandhom ikunu dikjarati bħala deċiżjonijiet li jistgħu jkunu infurzati f'dak l-Istat Membru sa fejn dan ikun mitlub mil-leġislazzjoni u mill-proċeduri l-oħra ta' dak l-Istat Membru.

3. Talbiet ta' istituzzjoni ta' Stat Membru wieħed għandhom, fi proċeduri ta' infurzar, ta' falliment jew ta' ħlas fi Stat Membru ieħor, igawdu l-istess privileġġi bħal ma l-leġislazzjoni tat-tieni Stat Membru tagħti lil talbiet ta' l-istess tip.

4. Il-proċedura biex ikun implimentat dan l-Artikolu, inklużi l-ispejjeż tal-ħlas lura, għandhom ikunu regolati mir-Regolament ta' Implimentazzjoni jew, fejn ikun hemm bżonn u bħala miżura komplimentari, permezz ta' ftehim bejn Stati Membri.

Artikolu 85

Drittijiet ta' istituzzjonijiet

1. Jekk persuna tirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed dwar korriment ikkawżat minn fatti li ġraw fi Stat Membru ieħor, kwalunkwe drittijiet li jista' jkollha l-istituzzjoni responsabbli biex tagħti benefiċċji fir-rigward ta' persuna terza responsabbli biex tagħti kumpens għall-korriment għandhom ikunu regolati b'dawn ir-regoli:

(a) meta l-istituzzjoni responsabbli biex tagħti benefiċji hija, taħt il-leġislazzjoni applikata minnha, issurrogata għad-drittijiet li l-benefiċjarju għandu kontra persuna terza, din is-surroga għandha tkun rikonoxxuta minn kull Stat Membru;

(b) meta l-istituzzjoni responsabbli biex tagħti benefiċċji jkollha dritt dirett kontra persuna terza, kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi dawn id-drittijiet.

2. Jekk persuna tirċievi benefiċċji taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru wieħed fir-rigward ta' korriment ikkawżat minn fatti li seħħew fi Stat Membru ieħor, id-disposizzjonijiet ta' din il-leġislazzjoni li jiddeterminaw il-każijiet fejn ir-responsabbilità ċivili ta' min iħaddem jew ta' l-impjegati tagħhom għandha tkun eskluża, għandhom japplikaw fir-rigward ta' din il-persuna jew ta' l-istituzzjoni kompetenti.

Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll għal kwalunkwe drittijiet li l-istituzzjoni responsabbli biex tagħti benefiċċji jista' jkollha kontra min iħaddem jew l-impjegati tagħhom f'każijiet fejn ir-responsabbilità tagħhom mhix eskluża.

3. Meta, skond l-Artikolu 35(3) u/jew l-Artikolu 41(2), żewġ Stati Membri jew aktar, jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom, ikkonkludew ftehim fejn jirrinunzjaw għall-ħlas lura bejn istituzzjonijiet taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom, jew, meta l-ħlas lura ma jiddependix fuq l-ammont ta' benefiċċji mogħtija fil-fatt, kwalunkwe drittijiet li jista' jkun hemm kontra persuna terza responsabbli għandhom ikunu regolati b' dawn ir-regoli:

(a) fejn l-istituzzjoni ta' l-Istat Membru ta' residenza jew żjara jagħti benefiċċji lil persuna fir-rigward ta' korriment li soffra fit-territorju tiegħu, dik l-istituzzjoni, skond id-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni applikata minnha, għandha teżerċita d-dritt għal surroga jew għal azzjoni diretta kontra t-terza persuna responsabbli biex tħallas kumpens għall-korriment;

(b) biex tkun applikata (a):

(i) il-persuna li tirċievi benefiċċji għandha titqies bħala assigurata ma' l-istituzzjoni tal-post ta' residenza jew żjara,

u

(ii) dik l-istituzzjoni għandha titqies bħala l-istituzzjoni responsabbli biex tagħti benefiċċji;

(ċ) Il-paragrafi 1 u 2 għandhom jibqgħu applikabbli fir-rigward ta' dawk il-benefiċċji li ma jkunux koperti mill-ftehim ta' rinunzja jew fir-rigward ta' ħlas lura li ma jiddependix fuq l-ammont ta' benefiċċji fil-fatt mogħtija.

Artikolu 86

Ftehim bilaterali

Fejn għandhom x'jaqsmu r-relazzjoni bejn, fuq naħa waħda, il-Lussemburgu u, fuq in-naħa l-oħra, Franza, il-Ġermanja u l-Belġju, l-applikazzjoni u t-tul tal-perjodu msemmi fl-Artikolu 65(7) għandhom ikunu suġġetti għall-konklużjoni ta' ftehim bilaterali.

TITOLU VI DISPOSIZZJONIJIET TRANSITORJI U FINALI

Artikolu 87

Disposizzjonijiet transitorji

1. L-ebda dritt ma jista' jinkiseb taħt dan ir-Regolament għall-perjodu ta' qabel il-jum ta' l-applikazzjoni tiegħu.

2. Kull perjodu ta' assigurazzjoni u, fejn jixraq, kull perjodu ta' impjieg, impjieg għal rashom jew residenza magħmula taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru qabel il-jum ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fl-Istat Membru konċernat għandhom jitqiesu għad-determinazzjoni tad-drittijiet miksuba taħt dan ir-Regolament.

3. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, dritt għandu jinkiseb taħt dan ir-Regolament anki jekk dan jitratta kontinġenza li tqum qabel id-data ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fl-Istat Membru konċernat.

4. Kull benefiċċji li ma ngħatax jew li kien sospiż minħabba ċ-ċittadinanza jew minħabba l-post ta' residenza tal-persuna konċernata għandhom, fuq talba ta' din il-persuna, jingħataw jew jitkomplew b'effett mid-data ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fl-Istat Membru konċernat, bil-kondizzjoni iżda li d-drittijiet li fir-rigward tagħhom kienu qabel ingħataw benefiċċji ma rriżultawx fi ħlas ta' somma waħda f'daqqa.

5. Id-drittijiet ta' persuna li ngħatat pensjoni qabel il-jum ta' l-appikazzjoni ta' dan ir-Regolament fi Stat Membru jistgħu, fuq it-talba tal-persuna konċernata, jkunu eżaminati mill-ġdid fil-waqt li jkun ikkunsidrat dan ir-Regolament.

6. Jekk talba msemmija fil-paragrafu 4 jew 5 tkun sottomessa fi żmien sentejn mill-jum ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fi Stat Membru, id-drittijiet miksuba skond dan ir-Regolament għandu jkollhom effett minn dak il-jum, u l-leġislazzjoni ta' kull Stat Membru dwar it-telf jew il-limitazzjoni ta' drittijiet ma tistax tintuża kontra l-persuni konċernati.

7. Jekk talba msemmija fil-paragrafi 4 jew 5 issir wara li jispiċċa l-perjodu ta' sentejn wara l-jum ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fl-Istat Membru konċernat, drittijiet li ma jkunux intilfu jew li ma jkunux preskritti għandu jkollhom effett mill-jum li fih tkun saret it-talba. Dan iżda mingħajr ħsara għal disposizzjonijiet aktar favorevoli taħt il-leġislazzjoni ta' xi Stat Membru.

8. Jekk, minħabba dan ir-Regolament, persuna tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru differenti minn dak determinat skond it-Titolu II tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, dik il-leġislazzjoni għandha tibqa' tapplika sakemm is-sitwazzjoni rilevanti ma tinbidilx. Dan iżda sakemm il-persuna konċernata ma titlobx li tkun suġġetta għal-leġislazzjoni applikabbli taħt dan ir-Regolament. It-talba għandha ssir fi żmien tlett xhur mill-jum ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament lill-istituzzjoni kompetenti ta' l-Istat Membru li l-leġislazzjoni tiegħu tapplika taħt dan ir-Regolament jekk il-persuna konċernata għandha tkun suġġetta għal-leġislazzjoni ta' dak l-Istat Membru mill-jum ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Jekk it-talba ssir wara l-perjodu indikat, il-bidla għandha tibda tgħodd mill-ewwel jum tax-xahar ta' wara.

9. L-Artikolu 55 ta' dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-pensjonijiet li mhumiex suġġetti għall-Artikolu 46c tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 fil-kum ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

10. Id-disposizzjonijiet tat-tieni sentenza ta' l-Artikoli 65(2) u (3) għandhom japplikaw għall-Lussemburgu sa mhux aktar tard minn sentejn mill-jum ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

11. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li tingħata informazzjoni xierqa dwar il-bidliet fid-drittijiet u fl-obbligi introdotti minn dan ir-Regolament u mir-Regolament ta' Implimentazzjoni.

Artikolu 88

Aġġornament ta' l-Annessi

L-Annessi ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu riveduti perjodikament.

Artikolu 89

Regolament ta' Implimentazzjoni

Regolament ieħor għandu jistabbilixxi l-proċedura biex dan ir-Regolament ikun implimentat.

Artikolu 90

Revoka

1. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 għandu jkun revokat mill-jum ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Madanakollu, ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71 għandu jibqa' jgħodd u għandu jibqa' jkollu effett legali għall-għanijiet:

(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 859/2003 ta' l-14 ta' Mejju 2003 li estenda d-disposizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 u tar-Regolament (KEE) Nru 574/72 għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li ma kienux diġà koperti minn dawk id-disposizzjonijiet minħabba ċ-ċittadinanza tagħhom biss [5], sakemm dak ir-Regolament ma kienx revokat jew mibdul;

(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1661/85 tat-13 ta' Ġunju 1985 li jistabbilixxi l-adattamenti tekniċi għar-regoli tal-Komunità dwar is-sigurtà soċjali għal ħaddiema immigranti fir-rigward ta' Greenland [6], sakemm dak ir-Regolament ma kienx revokat jew mibdul;

(ċ) tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea [7] u tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq in-naħa waħda, u l-Konfiderazzjoni ta' l-Isvizzera, fuq in-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu ta' persuni [8] u ftehim oħra li fihom referenza għar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, sakemm dawn il-ftehim ma kienux modifikati fid-dawl ta' dan ir-Regolament.

2. Referenzi għar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 fid-Direttiva tal-Kunsill 98/49/KE tad-29 ta' Ġunju 1998 dwar is-salvagwardja tad-drittijiet għal pensjoni supplimentarja ta' persuni impjegati u ta' persuni li jaħdmu għal rashom u li jiċċaqalqu ġewwa l-Komunità [9] għandhom jinqraw bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 91

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara li jkun ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu japplika mill-jum tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta' Implimentazzjoni.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, fid-29 ta' April 2004.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

P. Cox

Għall-Kunsill

Il-President

M. McDowell

[1] ĠU C 38, tat-12.2.1999, p.10

[2] ĠU C 75, 15.03.00, p.29.

[3] Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Settembru 2003 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Posizzjoni Komuni tal-Kunsill tas-26 ta' Jannar 2004 (ĠU C 79 E, tat-30.3.2004, p.15) u Posizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-20 ta' April 2004 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' April 2004.

[4] ĠU L 149, tal-5.7.1971, p.2. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1386/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 187, ta' l-10.7.2001, p.1).

[5] ĠU L 124, ta' l-20.5.2003, p.1.

[6] ĠU L 160, ta' l-20.6.1985, p.7.

[7] ĠU L 1, tat-3.1.1994, p.1.

[8] ĠU L 114, tat-30.4.2002, p.6. Ftehim kif l-aħħar emendat bid-Deċiżjoni Nru 2/2003 tal-Kumitat UE-Svizzera (ĠU L 187, tas-26.7.2003, p. 55).

[9] ĠU L 209, tal-25.7.1998, p.46.

--------------------------------------------------

ANNESS I

GĦOTI TA' PAGAMENTI TA' MANTENIMENT U ALLOWANCES SPEĊJALI LI JINGĦATAW F'KAŻ TA' TWELID TA' TARBIJA U F'KAŻ TA' ADOZZJONI

(L-Artikolu 1(z))

I. Għoti ta' pagamenti ta' manteniment

A. IL-BELĠJU

Għoti ta' allowances għall-manteniment taħt il-liġi tal-21 ta' Frar 2003 li toħloq aġenzija għall-pagamenti ta' manteniment fi ħdan is-servizz pubbliku federali, id-Dipartiment tal-Finanzi

B. ID-DANIMARKA

Ħlas bil-quddiem bħala għajnuna għat-tfal, stabbilit fl-Att dwar il-Benefiċċji tat-Tfal

Ħlas bil-quddiem bħala għajnuna għat-tfal, konsolidat bil-Liġi Nru 765 tal-11 ta' Settembru 2002

C. IL-ĠERMANJA

Għoti ta' pagamenti ta' manteniment taħt il-liġi Ġermaniża dwar għoti ta' pagamenti ta' manteniment (Unterhaltsvorschussgesetz) tat-23 ta' Lulju 1979

D. FRANZA

Allowance għall-għajnuna tal-familji mogħtija lil tifel jew tifla fejn wieħed jew waħda mill-ġenituri jew iż-żewġ ġenituri ma jħallsux jew ma jistgħux jissodisfaw l-obbligi tagħhom biex imantnu lit-tifel jew lit-tifla jew il-pagament ta' allowance għall-manteniment stabbilit f'deċiżjoni tal-qorti

E. L-AWSTRIJA

Għoti ta' pagamenti ta' manteniment taħt il-Liġi Federali dwar l-għoti ta' mantenimenti għat-tfal (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 - UVG)

F. IL-PORTUGALL

Għoti ta' pagamenti ta' manteniment (Att Nru 75/98, 19 ta' Novembru, dwar il-garanzija ta' manteniment għal minorenni)

G. IL-FINLANDJA

Allowance għall-manteniment taħt l-Att dwar is-Sigurtà tal-Manteniment tat-Tfal (671/1998)

H. L-ISVEZJA

Allowance għall-manteniment taħt l-Att dwar l-Għajnuna għall-Manteniment (1996:1030)

II. Allowances speċjali li jingħataw f'każ ta' twelid ta' tarbija ġdida u f'każ ta' adozzjoni

A. IL-BELĠJU

Allowance fil-każ ta' twelid ta' tarbija ġdida u għotja fil-każ ta' adozzjoni

B. SPANJA

Għotjiet ta' darba fil-każ ta' twelid ta' tarbija ġdida

C. FRANZA

Għotjiet fil-każ ta' twelid jew fil-każ ta' adozzjoni bħala parti mill-"benefiċċju fil-bidu tat-tfulija"

D. IL-LUSSEMBURGU

Allowances li jingħataw wara t-twelid ta' tarbija ġdida

Allowances li jingħataw meta jkun hemm twelid ta' tarbija ġdida

E. IL-FINLANDJA

Pakkett ta' maternità, għotja ta' somma waħda f'daqqa f'każ ta' maternità u għajnuna fil-forma ta' somma waħda f'daqqa maħsuba biex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż ta' adozzjoni internazzjonali skond l-Att ta' Għotjiet ta' Maternità

--------------------------------------------------

ANNESS II

DISPOSIZZJONIJIET TA' KONVENZJONIJIET LI JIBQGĦU FIS-SEĦĦ U LI, FEJN JAPPLIKA, HUMA RISTRETTI GĦAL DAWK IL-PERSUNI KOPERTI MINN DAWN IL-KONVENZJONIJIET

(L-Artikolu 8(1))

Il-kontenut ta' dan l-Anness għandu jkun determinat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill skond it-Trattat malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard mill-jum ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament imsemmi fl-Artikolu 91.

--------------------------------------------------

ANNESS III

RESTRIZZJONI TA' DRITTIJIET TA' BENEFIĊĊJI MOGĦTIJA IN NATURA GĦAL MEMBRI TAL-FAMILJA TA' ĦADDIEM LI JAĦDEM BEJN IL-FRUNTIERI

(L-Artikolu 18(2))

ID-DANIMARKA

SPANJA

L-IRLANDA

L-OLANDA

IL-FINLANDJA

L-ISVEZJA

IR-RENJU UNIT

--------------------------------------------------

ANNESS IV

AKTAR DRITTIJIET GĦAL PENSJONANTI LI JMORRU LURA LEJN L-ISTAT MEMBRU KOMPETENTI

(L-Artikolu 27(2))

IL-BELĠJU

IL-ĠERMANJA

IL-GREĊJA

SPANJA

FRANZA

L-ITALJA

IL-LUSSEMBURGU

L-AWSTRIJA

L-ISVEZJA

--------------------------------------------------

ANNESS V

Aktar drittijiet għal ħaddiema li kienu jaħdmu bejn il-fruntieri li jmorru lura lejn l-Istat Membru fejn qabel kienu jwettqu attività bħala persuni impjegati jew bħala persuni li jaħdmu għal rashom (dawn japplikaw biss jekk l-Istat Membru fejn tinsab l-istituzzjonijiet kompetenti responsabbli għall-ispejjeż tal-benefiċċji mogħtija in natura lill-pensjonant fl-Istat Membru ta' residenza tiegħu huwa mniżżel fil-lista)

(L-Artikolu 28(2))

IL-BELĠJUIL

ĠERMANJA

SPANJA

FRANZA

IL-LUSSEMBURGU

L-AWSTRIJA

IL-PORTUGALL

--------------------------------------------------

ANNESS VI

IDENTIFIKAZZJONI TA' LEĠISLAZZJONI TAT-TIP A LI GĦANDHA TKUN SUĠĠETTA GĦALL-KORDINAZZJONI SPEĊJALI

(L-Artikolu 44(1))

A. IL-GREĊJA

Leġislazzjoni dwar l-iskema ta' assigurazzjoni agrikola (OGA), taħt il-Liġi Nru 4169/1961

B. L-IRLANDA

Parti II, Kapitolu 15 ta' l-Att dwar l-Għajnuna Soċjali (Konsolidazzjoni), 1993

C. IL-FINLANDJA

Pensjonijiet ta' l-invalidità determinati skond l-Att dwar il-Pensjonijiet Nazzjonali tat-8 ta' Ġunju 1956 u mogħtija taħt ir-regoli transitorji ta' l-Att dwar il-Pensjonijiet Nazzjonali (547/93)

Pensjonijiet nazzjonali mogħtija lil persuni li għandhom diżabilità jew li jiżviluppaw diżabilità ta' età żgħira (l-Att dwar il-Pensjonijiet Nazzjonali (547/93))

D. L-ISVEZJA

Benefiċċji marbut ma' mard li jingħata skond id-dħul u kumpens marbut ma' l-attività (Att 1962:381 kif emendat bl-Att 2001:489)

E. IR-RENJU UNIT

(a) Il-Gran Brittanja

Taqsimiet 30A(5), 40, 41 u 48 ta' l-Att dwar il-Kontribuzzjonijiet u l-Benefiċċji 1992

(b) L-Irlanda ta' Fuq

Taqsimiet 30A(5), 40, 41 u 68 ta' l-Att dwar il-Kontribuzzjonijiet u l-Benefiċċji (l-Irlanda ta' Fuq) 1992.

--------------------------------------------------

ANNESS VII

KONKORDANZA BEJN IL-LEĠISLAZZJONIJIET TA' STATI MEMBRI FUQ KONDIZZJONIJIET MARBUTIN MAL-LIVELL TA' L-INVALIDITÀ

(L-Artikolu 46(3) tar-Regolament)

BELĠJU

Stat Membru | Skemi amministrati mill-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri li ħadu deċiżjoni li tirrikonoxxi l-grad ta' l-invalidità | Skemi amministrati mill-istituzzjonijiet Belġjani fuq liema id-deċiżjoni hija vinkolanti f'każijiet ta' qbil |

Skema ġenerali | Skemi tal-minaturi | Skemi tal -baħħara | Ossom |

Invalidità Ġenerali | Invalidità Okkupazzjonali |

FRANZA | 1.Skemi Ġenerali | | |

Grupp III (attendenza kostanti) | Qbil | Qbil | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Grupp II | Qbil | Qbil | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Grupp II | Qbil | Qbil | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

2.Skema ta' l-Agrikoltura | | | | | |

Invalidità Ġenerali, totali | Qbil | Qbil | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Invalidità Ġenerali, żewġ terzi | Qbil | Qbil | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Attendenza kostanti | Qbil | Qbil | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

3.Skemi tal-minaturi | | | | | |

Invalidità Ġenerali, parzjali | Qbil | Qbil | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Attendenza kostanti | Qbil | Qbil | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Invalidità Okkupazzjonali | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

4.Skemi tal-baħħara | | | | | |

Invalidità Ġenerali | Qbil | Qbil | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Attendenza kostanti | Qbil | Qbil | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Invalidità Okkupazzjonali | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

L-ITALJA | 1.Skema Ġenerali | | | | | |

Invalidità – ħaddiema manwali | Nuqqas ta' Qbil | Qbil | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Invalidità – ħaddiema klerikali | Nuqqas ta' Qbil | Qbil | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

2.Skema tal-baħħara | | | | | |

mhux idoneu għat-tbaħħir | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

IL-LUSSEMBURGU | Invalidità tal-ħaddiema – ħaddiema manwali | Qbil | Qbil | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

-Invalidità – ħaddiema klerikali | Qbil | Qbil | Qbil | Qbil | Nuqqas ta’ Qbil |

Stat Membru | Skemi amministrati mill-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri li ħadu deċiżjoni li tirrikonoxxi l-grad ta' l-invalidità | Skemi amministrati mill-istituzzjonijiet Franċiża fuq liema id-deċiżjoni hija vinkolanti f'każijiet ta' qbil |

Skema ġenerali | Skema ta' l-Agrikoltura | Skemi tal-minaturi | Skemi tal-baħħara |

Grupp I | Grupp II | Grupp III Attendenza kostanti | 2/3 Invalidità | Invalidità totali | Attendenza kostanti | 2/3 Invalidità Ġenerali | Attendenza kostanti | Invalidità Okkupazzjonali | 2/3 Invalidità Ġenerali | Invalidità Okkupazzjonali totali | Attendenza kostanti |

BELĠJU | 1.Skema ġenerali | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

2.Skemi tal-minaturi | | | | | | | | | | | | |

Invalidità Ġenerali parzjali | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Invalidità Okkupazzjonali | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | QbilNuqqas ta' Qbil | | | |

3.Skemi tal-baħħara | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

L-ITALJA | 1.Skema ġenerali | | | | | | | | | | | | |

Invalidità – ħaddiema manwali | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Invalidità – ħaddiema klerikali | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

2.Skema tal-baħħara | | | | | | | | | | | | |

mhux idoneu għat-tbaħħir | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Il-LUSSEMBURGU | Invalidità – ħaddiema manwali | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Invalidità – ħaddiema klerikali | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Stat Membru | Skemi amministrati mill-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri li ħadu deċiżjoni li tirrikonoxxi l-grad ta' l-invalidità | Skemi amministrati mill-istituzzjonijiet Belġjani fuq liema id-deċiżjoni hija vinkolanti f'każijiet ta' qbil |

Skema ġenerali | Ħaddiema Klerikali |

Baħħara mhux idonei għat-tbaħħir | Ħaddiema Manwali |

BELĠJU | 1.Skema ġenerali | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

2.Skemi tal-minaturi | | | |

Invalidità Ġenerali parzjali | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Invalidità Okkupazzjonali | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

3.Skemi tal-baħħara | Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

FRANZA | 1.Skemi Ġenerali | | | |

Grupp III (attendenza kostanti) | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Grupp II | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Grupp II | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

2.Skema ta' l-Agrikoltura | | | |

Invalidità Ġenerali, totali | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Invalidità Ġenerali, żewġ terzi | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Attendenza kostanti | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

3.Skemi tal-minaturi | | | |

Invalidità Ġenerali, parzjali | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Attendenza kostanti | Qbil | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Invalidità Okkupazzjonali | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

4.Skemi tal-baħħara | | | |

Invalidità Ġenerali parzjali | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Attendenza kostanti | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Invalidità Okkupazzjonali | | | |

IL-LUSSEMBURGU [5]

Stat Membru | Skemi amministrati mill-istituzzjonijiet ta' l-Istati Membri li ħadu deċiżjoni li tirrikonoxxi l-grad ta' l-invalidità | Skemi amministrati mill-istituzzjonijiet Belġjani fuq liema id-deċiżjoni hija vinkolanti f'każijiet ta' qbil |

Ħaddiema Manwali | Ħaddiema Klerikali |

BELĠJU | 1.Skema ġenerali | Qbil | Qbil |

2.Skemi tal-minaturi | | |

Invalidità Ġenerali parzjali | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

Invalidità Okkupazzjonali | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

3.Skemi tal-baħħara | Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

FRANZA | 1.Skemi Ġenerali | | |

Grupp III (attendenza kostanti) | Qbil | Qbil |

Grupp II | Qbil | Qbil |

Grupp II | Qbil | Qbil |

2.Skema ta' l-Agrikoltura | | |

Invalidità Ġenerali, totali | Qbil | Qbil |

Invalidità Ġenerali, żewġ terzi | Qbil | Qbil |

Attendenza kostanti | Qbil | Qbil |

3.Skemi tal-minaturi | | |

Invalidità Ġenerali, parzjali | Qbil | Qbil |

Attendenza kostanti | Qbil | Qbil |

Invalidità Okkupazzjonali | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

4.Skemi tal-baħħara | | |

Invalidità Ġenerali parzjali | Qbil | Qbil |

Attendenza kostanti | Qbil | Qbil |

Invalidità Okkupazzjonali | Nuqqas ta' Qbil | Nuqqas ta' Qbil |

[5] dħul li jikkonċerna l-qbil bejn il-Lussemburgu u Franza jew il-Belġju jkun is-suġġett ta' eżami mill-ġdid tekniku wara li jittieħed kont tad-tibdiliet li saru għall-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-Lussemburgu

--------------------------------------------------

ANNESS VIII

KAŻIJIET FEJN IL-BENEFIĊĊJU INDIPENDENTI HUWA DAQS JEW AKTAR MILL-BENEFIĊĊJI PRO RATA

(L-Artikolu 52(4))

A. ID-DANIMARKA

L-applikazzjonijiet kollha għal pensjonijiet imsemmija fil-liġi dwar il-pensjonijiet soċjali, minbarra l-pensjonijiet imsemmija fl-Anness IX

B. FRANZA

L-applikazzjonijiet kollha għal benefiċċji ta' pensjoni jew għal benefiċċji mogħtija lis-superstiti taħt skemi ta' rtirar supplimentari għal persuni impjegati u għal persuni li jaħdmu għal rashom, minbarra l-applikazzjonijiet għal pensjonijiet marbutin ma' l-età jew għal pensjonijiet tar-romol taħt l-iskema ta' rtirar supplimentari għal membri professjonali ta' l-ekwipaġġ fl-avjazzjoni ċivili.

C. L-IRLANDA

L-applikazzjonijiet kollha għal pensjonijiet ta' l-irtirar, pensjonijiet kontributorji marbutin ma' l-età, u pensjonijiet kontributorji tar-romol

D. L-OLANDA

Meta persuna tkun intitolata għal pensjoni fuq il-bażi tal-liġi Olandiża dwar l-assigurazzjoni ġenerali dwar l-età (AOW)

E. IL-PORTUGALL

Talbiet għal pensjonijiet marbutin ma' l-invalidità, ma' l-età u tas-superstiti, minbarra f'dawk il-każijiet fejn il-perjodi totali ta' assigurazzjoni magħmula taħt il-leġislazzjoni ta' aktar minn Stat Membru wieħed huma daqs jew aktar minn 21 sena, il-perjodi ta' assigurazzjoni nazzjonali huma daqs, jew anqas minn, 20 sena, u l-kalkulazzjoni ssir taħt l-Artikolu 11 tal-Liġi ta' Digriet Nru 35/2002, 19 ta' Frar, li tiddefinixxi r-regoli dwar id-determinazzjoni ta' l-ammont tal-pensjoni. F'każijiet bħal dawn, billi jkunu applikati rati għal formazzjoni ta' pensjoni aktar favorevoli, l-ammont li jirriżulta mill-kalkulazzjoni pro rata jista' jkun ogħla minn dak li jirriżulta mill-kalkulazzjoni indipendenti.

F. L-ISVEZJA

Pensjoni marbuta ma' l-età li tiddependi fuq kemm il-persuna tkun għamlet dħul matul l-attività tagħha (Att 1998:674); pensjoni tas-superstiti ikkalkulata bl-istess mod fil-forma ta' pensjoni ta' aġġustament u allowance għal pensjoni tat-tfal meta l-mewt seħħet qabel l-1 ta' Jannar 2003 u pensjoni tar-romol (Att 2000:461 u Att 2000:462)

G. IR-RENJU UNIT

L-applikazzjonijiet kollha għal pensjonijiet ta' l-irtirar, benefiċċji tar-romol u tal-mewt determinati skond id-disposizzjonijiet tat-Titolu III, Kapitolu 5 tar-Regolament, bl-eċċezzjoni ta' dawk li:

(a) matul sena ta' taxxa li tibda fis-6 ta' April 1975 jew wara:

(i) il-parti konċernata kienet għamlet perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew residenza taħt il-leġislazzjoni tar-Renju Unit u Stat Membru ieħor; u

(ii) waħda (jew aktar) mis-snin ta' taxxa msemmija f'(i) ma tqisitx bħala sena li tikkwalifika fis-sens tal-leġislazzjoni tar-Renju Unit;

(b) l-perjodi magħmula taħt il-leġislazzjoni fis-seħħ fir-Renju Unit għall-perjodi ta' qabel il-5 ta' Lulju 1948 kienu jittieħdu in konsiderazzjoni għall-għanijiet ta' l-Artikolu 52(1)(b) ta' dan ir-Regolament bl-applikazzjoni tal-perjodi ta' assigurazzjoni, impjieg jew residenza taħt il-leġislazzjoni ta' Stat Membru ieħor.

--------------------------------------------------

ANNESS IX

BENEFIĊĊJI U FTEHIM LI JIPPERMETTU L-APPLIKAZZJONI TA' L-ARTIKOLU 54

I. Benefiċċji msemmija fl-Artikolu 54(2)(a) tar-Regolament, li l-ammont tagħhom huwa indipendenti mit-tul tal-perjodi ta' assigurazzjoni jew residenza magħmula

A. IL-BELĠJU

Benefiċċji marbuta ma' l-iskema ġenerali ta' invalidità, l-iskema speċjali ta' invalidità għall-ħaddiema tal-minjieri u l-iskema speċjali għall-baħħara mal-merchant navy

Benefiċċji fuq assigurazzjoni għal persuni li jaħdmu għal rashom kontra l-inkapaċità għal xogħol

Benefiċċji marbutin ma' l-invalidità fl-iskema esterna ta' assigurazzjoni soċjali u l-iskema ta' invalidità għall-persuni li qabel kienu impjegati tal-Belgian Congo u tar-Rwanda-Urundi

B. ID-DANIMARKA

Il-pensjoni nazzjonali Daniża kollha marbuta ma' l-età li tinkiseb wara 10 snin residenza minn persuni li jkunu ngħataw pensjoni sa' l-1 ta' Ottubru 1989

C. IL-GREĊJA

Benefiċċji taħt il-Liġi Nru 4169/1961 dwar l-iskema ta' assigurazzjoni agrikola (OGA)

D. SPANJA

Pensjonijiet tas-superstiti mogħtija taħt l-iskemi ġenerali u speċjali, minbarra l-Iskema Speċjali għall-Impjegati maċ-Ċivil

E. FRANZA

Pensjoni marbuta ma' l-invalidità taħt is-sistema ġenerali ta' sigurtà soċjali jew taħt l-iskema għall-ħaddiema agrikoli

Pensjoni ta' invalidità mogħtija lir-romol taħt is-sistema ġenerali tas-sigurtà soċjali jew taħt l-iskema għall-ħaddiema agrikoli fejn din tkun ikkalkulata fuq il-bażi tal-pensjoni ta' invalidità li kien jirċievi l-konjugi mejjet skond l-Artikolu 52(1)(a)

F. L-IRLANDA

Pensjoni ta' l-invalidità tat-tip A

G. L-OLANDA

Il-liġi tat-18 ta' Frar 1966 dwar assigurazzjoni għal kontra l-invalidità għall-ħaddiema, kif emendata (WAO)

Il-liġi ta' l-24 ta' April 1997 dwar l-assigurazzjoni għal kontra l-invalidità għall-persuni li jaħdmu għal rashom, kif emendata (WAZ)

Il-liġi tal-21 ta' Diċembru 1995 dwar assigurazzjoni ġenerali għal dipendenti superstiti (ANW)

H. IL-FINLANDJA

Pensjonijiet nazzjonali mogħtija lil persuni li għandhom diżabilità jew li jiżviluppaw diżabilità ta' età żgħira (l-Att dwar il-Pensjonijiet Nazzjonali (547/93))

Pensjonijiet nazzjonali determinati skond l-Att dwar il-Pensjonijiet Nazzjonali tat-8 ta' Ġunju 1956 u mogħtija taħt ir-regoli transitorji ta' l-Att dwar il-Pensjonijiet Nazzjonali (547/93)

L-ammont addizzjonali tal-pensjoni tat-tfal skond l-Att dwar il-Pensjoni għal Superstiti tas-17 ta' Jannar 1969

I. L-ISVEZJA

Pensjoni tas-superstiti marbuta ma' kemm kienet taqla' l-persuna fil-forma ta' allowance għall-pensjoni tat-tfal u pensjoni ta' aġġustament meta l-mewt seħħet fl-1 ta' Jannar 2003 jew wara meta l-persuna mejta twieldet fl-1938 jew wara (Att 2000:461)

II. Benefiċċji msemmija fl-Artikolu 54(2)(b) ta' dan ir-Regolament, li l-ammont tagħhom jkunu determinati permezz ta' referenza għal perjodu ikkreditat li jitqies bħala magħmul bejn il-jun li fih immaterjalizza ruħu r-riskju u data wara dan il-jum

A. IL-ĠERMANJA

Pensjonijiet ta' l-invalidità u tas-superstiti, li fir-rigward tagħhom ikun ikkunsidrat perjodu supplimentari

Pensjonijiet ta' l-età, li fir-rigward tagĦhom ikun ikkunsidrat perjodu supplimentari li jkun miksub diĠà

B. SPANJA

Il-pensjonijiet għall-irtirar jew għall-irtirar minħabba diżabilità permanenti (invalidità) taħt l-Iskema Speċjali għall-Impjegati maċ-Ċivil li għandhom jingħataw taħt Titolu I tat-test konsolidat tal-Liġi dwar Pensjonanti li kienu jaħdmu ma' l-Istat jekk fil-mument meta jimmaterjalizza ruħu r-riskju l-benefiċjarju kienet impjegat attiv maċ-ċivil jew ittrattat bħala tali; pensjonijiet f'każ ta' mewt jew tas-superstiti (tar-romol, ta' l-orfni u tal-ġenituri) li għandhom jingħataw taħt it-Titolu I tat-test konsolidat tal-Liġi dwar Pensjonanti li kienu jaħdmu ma' l-Istat jekk fil-mument tal-mewt l-impjegat maċ-ċivil kien attiv jew kien ittrattat bħala tali

C. L-ITALJA

Pensjonijiet Taljani għall-inkapaċità totali biex wieħed jaħdem (inabilità)

D. IL-LUSSEMBURGU

Pensjonijiet ta' l-invalidità u tas-superstiti

E. IL-FINLANDJA

Pensjonijiet ta' l-impjieg li fir-rigward tagħhom ikunu ikkunsidrati perjodi fil-futur skond il-leġislazzjoni nazzjonali

F. L-ISVEZJA

Benefiċċji marbuta mal-mard u kumpens għall-attività fil-forma ta' benefiċċju ta' garanzija (Att 1962:381)

Pensjoni tas-superstiti ikkalkulata fuq il-bażi ta' perjodi ta' assigurazzjoni assunti (Att 2000:461 u 2000:462)

Pensjoni marbuta ma' l-età fil-forma ta' pensjoni ta' garanzija ikkalkulata fuq il-bażi ta' perjodi assunti li kienu meħuda in konsiderazzjoni diġà (Att 1998:702)

III. Ftehim imsemmija fl-Artikolu 54(2)(b)(i) tar-Regolament maħsuba biex jevitaw sitwazzjoni fejn l-istess perjodu akkreditat jitqies darbtejn jew aktar

Il-Ftehim dwar is-Sigurtà Soċjali tat-28 ta' April 1997 bejn ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Repubblika Federali tal-Ġermanja

Il-Ftehim dwar is-Sigurtà Soċjali ta' l-10 ta' Novembru 2000 bejn ir-Repubblika tal-Finlandja u l-Gran Dukat tal-Lussemburgu

Konvenzjoni Nordika tal-15 ta' Ġunju 1992 dwar is-sigurtà soċjali.

--------------------------------------------------

ANNESS X

BENEFIĊĊJI SPEĊJALI LI MHUMIEX KONTRIBUTORJI MOGĦTIJA FI FLUS

(L-Artikolu 70(2)(c))

Il-kontenut ta' dan l-Anness għandu jkun determinat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill skond it-Trattat malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard mill-jum ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament imsemmi fl-Artikolu 91.

--------------------------------------------------

ANNESS XI

DISPOZIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-APPLIKAZZJONI TAL-LEĠISLAZZJONI TA' L-ISTATI MEMBRI

(L-Artikolu 51(3), 56(1) u 83

Il-kontenut ta' dan l-Anness għandu jiġi determinat mill-Parlament Ewropew u bil-Kunsill skond it-Trattat mill-aktar fis possibbli u l-aktar tard qabel id-data ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament kif imsemmi fl-Artikolu 91.

--------------------------------------------------

Top