EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0881

Ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-29 ta' April 2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (ir-Regolament ta' l-Aġenzija)

ĠU L 164, 30.4.2004, p. 1–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2016; Imħassar b' 32016R0796

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/881/oj

32004R0881Official Journal L 164 , 30/04/2004 P. 0001 - 0043


Ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tal-29 ta' April 2004

li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji

(ir-Regolament ta' l-Aġenzija)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikulari l-L-Artikolu 71(1),

tiegħu, Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewopew [2].

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni [3],

Huma u jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat [4], fid-dawl,

tat-test konġunt approvat mill-Kumitat tal-Konċiljazzjoni tat-23 ta' Marzu 2004,

Billi:

(1) L-istabbiliment progressiv ta' żona Ewropea tal-ferroviji mingħajr fruntieri teħtieġ azzjoni Komunitarja fil-kamp tar-regolamenti tekniċi u l-aspetti tas-sigurtà, bit-tnejn marbuta flimkien f'manjiera li ma tistax tinħall.

(2) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/440/KEE tad-29 ta' Ġunju 1991 dwar l-iżvilupp tal-ferroviji Komunitarji [5] tipprovdi għall-ftuħ b'mod progressiv tad-drittijiet għall-aċċess għall-infrastruttura għal kull impriża Komuntarja lliċenzjata tal-ferroviji li tixtieq topera servizzi tal-merkanzija.

(3) Id-Direttiva tal-Kunsill 95.18/KE tad-9 ta' Ġunju 1995 dwar il-għoti tal-liċenzji lill-impriżi tal-ferroviji [6] tipprovdi illi l-impriżi kollha tal-ferroviji jrid ikollhom liċenzja u li liċenzja maħruġa fi Stat Membru għandha tkun valida fil-Komunità kollha.

(4) Id-Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2001 dwar l-allokazzjoni tal-kapaċità ta' l-infrastruttura tal-ferroviji u l-ġbir ta' imposti għall-użu ta' l-infrastruttura tal-ferroviji u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà [7] tistabbilixxi qafas ġdid bil-għan li tinħoloq żona Ewropea tal-ferroviji mingħajr fruntieri.

(5) Id-differenzi tekniċi u operattivi bejn is-sistemi tal-ferroviji ta' l-Istati Membri ġew ikkompartimentalizzati fis-swieq nazzjonali tal-ferroviji u pprevenew l-iżvilupp dinamiku ta' dan i-settur fuq skala Ewropea. Id-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta' Lulju 1996 dwar l-interoprabbiltà tas-sistema Trans-Ewropea tal-ferroviji ta' veloċità qawwija u d-Direttiva 2001/16/KE [8] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2001 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema Trans-Ewropea tal-ferroviji konvenzjonali [9] jiddefinixxu l-ħtiġiet essenzjali u jistabbilixxu mekkaniżmu għalbiex jiddifinixxi l-ispeċifikazzjonijiet mandatorji tekniċi għall-interoperabbiltà.

(6) Is-segwiment simultanju tal-għanijiet tas-sigurtà u l-interoperabbiltà jeħtieġ xogħol tekniku sostanzjali li jrid jitmexxa minn korp speċjalizzat. Huwa għalhekk li hu meħtieġ li tinħoloq, fil-qafas istituzzjonali eżistenti u rigward il-bilanċ tal-poter fil-Komunità, Aġenzija Ewqropea responsabbli mis-sigurtà u l-interoperabbiltà tal-ferroviji (minn issa 'l quddiem imsejħa "l-Aġenzija"). Il-ħolqien ta' din l-Aġenzija jrid tipprovdi mezz għalbiex jiġu kkunsidrati l-għanijiet tas-sigurtà u l-interoperabbiltà għan-network Ewropew tal-ferroviji b'mod konġunt u b'livell għoli ta' kompetenza u b'dan il-mod jikkontribwixxi għall-għoti tal-ħajja mill-ġdid lill-ferroviji u għall-għanijiet ġenerali tal-politika komuni tat-trasport.

(7) Sabiex tippromwovi l-istabbiliment ta' żona Ewropea tal-ferroviji mingħajr fruntieri u għalbiex tgħin li tagħti l-ħajja mill-ġdid lis-settur ferrovjarju filwaqt li tirrinforza l-vantaġġi essenzjali tagħha f'termini ta' sigurtà, l-Aġenzija għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' kultura Ewropea ġenwina tal-ferroviji u tifforma għodda essenzjali għad-djalogu, il-konsultazzjoni u l-iskambju bejn l-atturi kollha fis-settur ferrovjarju, filwaqt li jitqiesu l-kompetenzi individwali tagħhom kif mistħoqq.

(8) Id-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sigurtà fuq il-ferroviji Komunitarji (id-Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Ferroviji) [10] tipprovdi għall-iżvilupp ta' indikaturi komuni tas-sigurtà, miri komuni tas-sigurtà u metodi komuni tas-sigurtà. L-iżvilupp ta' dawn il-għodod jeħtieġ kompetenza teknika indipendenti.

(9) Għalbiex jiġu ffaċilitati l-proċeduri għall-ħruġ taċ-ċertifikati tas-sigurtà lill-impriżi tal-ferroviji, huwa essenzjali li jiġi żviluppat format armonizzat għaċ-ċertifikat tas-sigurtà u format armonizzat għall-applikazzjonijiet għaċ-ċertifikati tas-sigurtà.

(10) Id-Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Ferroviji tipprovdi eżami tal-miżuri ta' sigurtà nazzjonali mil-lat tas-sigurtà u l-interoperabbiltà. Għal dan il-fini, hija essenzjali opinjoni msejsa fuq kompetenza indipendenti u newtrali.

(11) Fil-kamp tas-sigurtà, huwa importanti li jiġu żgurati l-ikbar trasparenza possibbli u mixi effettiv tat-tagħrif. Għadu ma jeżistix analiżi tat-twettiq tax-xogħol, imsejjes fuq indikaturi komuni u li jorbot lil dawk kollha li jieħdu parti f'dan is-settur, u din il-għodda għandha tiddaħħal. Rigward l-istatistika, hija meħtieġa kollaborazzjoni mill-qrib ma' l-Eurostat.

(12) L-organizzazzjonijiet, ir-regolaturi u l-awtoritajiet l-oħra nazzjonali dwar is-sigurtà tal-ferroviji nazzjonali għandhom ikunu kapaċi li jitolbu opinjoni teknika indipendenti meta jeħtieġu tagħrif li jirrigwarda numru ta' Stati Membri.

(13) Id-Direttiva 2001/15/KE tipprovdi illi grupp ta' l-ewwel ta' l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà (TSIs) irid jitfassal mhux iktar tard mill-20 ta' April 2004. Il-Kummissjoni tat mandat għalbiex dan ix-xogħol jitwettaq mill-Assoċjazzjoni Ewropea ta' l-Interoperabbiltà tal-Ferroviji (l-AEIF), li ġġib flimkien lill-fabbrikanti tat-tagħmir tal-ferroviji u lill-amministraturi u l-operaturi ta' l-infrastruttura. Għandhom jittieħdu passi għalbiex tiġi ppriservata l-esperjenza mibnija mill-professjonisti mill-industrija fil-kuntest ta' l-AIEF. Il-kontinwità tax-xogħol u l-iżvilupp tat-TSIs matul iż-żmien jeħtieġu qafas tekniku permanenti.

(14) L-interoperabbiltà tan-network Trans-Ewropew għandha tiġi mtejba u l-proġetti l-ġodda ta' l-investiment magħżula għall-appoġġ mill-Komunità għandhom ikunu f'linja mal-għan ta' interoperabbiltà ffissat bid-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 1996 dwar il-linji gwida Komunitarji għall-iżvilupp tan-network Trans-Ewropew tat-trasport [11].

(15) Sabiex jiżguraw il-kontinwità, il-gruppi tax-xogħol li jridu jiġu stabbiliti mill-Aġenzija għandhom jistrieħu kif approprijat fuq il-kompożizzjoni ta' l-AIEF, issupplimentata minn membri addizzjonali.

(16) Il-manutenzjoni tal-magni u l-vaguni tat-trenijiet meħuda flimkien hija parti importanti mis-sistema tas-sigurtà. Ma jeżisti l-ebda suq ġenwin Ewropew għall-manutenzjoni tat-tagħmir tal-ferroviji minħabba n-nuqqas ta' sistema għaċ-ċertifikazzjoni rigward il-manutenzjoni tal-ħwienet tax-xogħol. Din is-sitwazzjoni żżid ma' l-ispejjeż għas-settur u tirriżulta fi vjaġġi mingħajr tagħbijiet. Għandha għalhekk tiġi żviluppata bil-mod il-mod sistema ta' ċertifikazzjoni Ewropea għall-ħwienet tax-xogħol tal-manutenzjoni.

(17) Il-kompetenzi vokazzjonali meħtieġa għas-sewwieqa tat-trenijiet huma fattur maġġuri kemm fis-sigurtà u kemm fl-interoperabbiltà fl-Ewropa. Huma wkoll prekondizzjoni għall-moviment ħieles tal-ħaddiema fl-industrija tal-ferroviji. Din il-kwistjoni għandha tiġi megħluba rigward il-qafas eżistenti għad-djalogu soċjali. L-Aġenzija għandha tipprovdi l-appoġġ tekniku meħtieġ sabiex tqis dan l-aspett fil-livell Ewropew.

(18) Ir-reġistrazzjoni hija l-ewwel att ta' konoxximent u l-aktar importanti rigward il-kapaċità tal-magni u l-vaguni tal-ferroviji meħuda flimkien taħt kondizzjonijiet speċifiċi, Ir-reġistrazzjoni għandha tkun trasparenti u mhux diskriminatorja u taqa' taħt il-kompetenza ta' l-awtoritajiet pubbliċi. L-Aġenzija għandha tippovdi l-appoġġ tekniku sabiex tistabbilixxi sistema għar-reġistrazzjoni.

(19) Għalbiex tiġi żgurata l-akbar trasparenza possibbli u l-aċċess indaqs għall-partijiet kollha rigward it-tagħrif rilevanti, id-dokumenti previsiti għall-proċess ta' l-interoperabbiltà għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku. L-istess japplika għal-liċenzji u ċ-ċertifikati tas-sigurtà. L-Aġenzija għandha tipprovdi mezz effiċjenti għall-iskambju ta' dan it-tagħrif.

(20) Il-promozzjoni ta' l-innovazzjoni fil-qasam tas-sigurtà u l-interoperabbiltà tal-ferroviji hija kompitu importanti li l-Aġenzija għandha tinkoraġġixxi. Kull assistenza finanzjarja pprovvduta fil-qafas ta' l-attivitajiet ta l-Aġenzija f'dan ir-rigward ma għandha twassal għall-ebda tagħwiġ fis-suq rilevanti.

(21) Għalbiex twettaq ix-xogħol tal-kompiti tagħha sewwa, l-Aġenzija għandha jkollha l-personalità legali u l-estimi finanzjarji awtonomi ffinanzjati prinċipalment permess ta' kontribuzzjoni mill-Komunità. Sabiex tiġi żgurata l-indipendenza fil-ġestjoni tagħha ta' kuljum u fl-opinjoni tar-rakkommandazzjonijiet li toħroġ, id-Direttur Eżekuttiv ta' l-Aġenzija għandu jkollu r-responsabbiltà sħiħa u l-personal ta' l-Aġenzija għandu jkun indipendenti.

(22) Sabiex jiżguraw b'mod effettiv it-twettiq tal-funzjonijiet ta' l-Aġenzija, l-Istati Membri u l-Komunità għandhom ikunu rrappreżentati fuq Bord Amministrattiv mogħti l-poteri meħtieġa għalbiex jistabbilixxi l-estimi finanzjarji, jivverifika l-eżekuzzjoni tagħhom, jaddotta r-regoli finanzjarji proprji, jistabbilixxi proċeduri trasparenti tax-xogħol meta jsiru d-deċiżjoniet mill-Aġenzija, japprova l-programm tagħha tax-xogħol, jaddotta l-estimi fnanzjarji, jiddefinxxi politika għall-viżti mill-Istati Membri u jaħtar id-Direttur Eżekuttiv.

(23) Sabiex jiggarantixxu t-trasparenza fid-deċiżjonijiet, ir-rappreżentanti tas-setturi interessati għandhom jattendu d-deliberazzjonijiet tiegħu, imma mingħajr id-dritt tal-vot, billi dan huwa dritt irriservat għar-rappreżentanti ta' l-awtoritajiet pubbliċi li huma responsabbli lejn l-awtoritajiet demokratiċi tal-kontroll. Ir-rappreżentanti tas-settur il-ġdid għandhom jiġu maħtura mill-Kummissjoni fuq il-bażi tar-rappreżentanti tagħhom fil-livell Ewropew għall-impriżi tal-ferroviji, l-amministraturi ta' l-infrastruttura, l-industrija tal-ferroviji, l-għaqiet tal-ħaddiema, tal-passiġġieri u tal-klijenti tal-merkanzija bit-trasport.

(24) Ix-xogħol ta' l-Aġenzija għandu jkun trasparenti. Għandu jiġi żgurat il-kontroll efettiv mill-Parlament Ewropew u, għal dan il-fini, il-Parlament Ewropew għandu jkollu l-possibbiltà li jisma' lid-Direttur Eżekuttiv ta' l-Aġenzija. L-Aġenzija għandha wkoll tapplika l-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti li tirrigwarda l-aċċess pubbliku għad-dokumenti.

(25) Matul is-snin li għaddew, hekk kif inħolqu aktar aġenziji ddeċentralizzati, l-awtorità ta' l-estimi finanzjarji fittxet li ttejjeb it-trasparenza u l-kontroll fuq il-ġestjoni tal-finanzjament Komunitarju allokat lilhom, b'mod partikulari dak li jirrigwarda d-dħul tal-piżijiet fl-estimi ġenerali, il-kontroll finanzjarju, is-setgħa tas-sensja, il-kontribuzjoniiet għall-iskemi tal-pensjoni u l-proċedura interna ta' l-estimi finanzjarji (il-kodiċi tal-kondotta). F'manjiera simili, ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 1999 li jirrigwarda l-investigazzjonijiet kondotti mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (l-OLAF) [12] għandu japplika għall-Aġenzija mingħajr restrizzjonijiet, li għandu jaċċedi għall-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u l-Komunitajiet Ewropej li jirrigwarda l-ivestigazzjonijiet interni ta' l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi [13].

(26) Ġaladarba l-għanijiet ta' l-azzjoni proposta, jiġifieri li jiġi stabbilit korp speċjalizzat għalbiex jifformula soluzzjonijiet komuni rigward materji li jirrigwardaw is-sigurtà u l-interoperabbiltà tal-ferroviji ma jistgħux jinkisbu biżżejjed mill-Istati Membri minħabba n-natura konġunta tax-xogħol li jrid isir, u għalhekk jista' jinkiseb aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' taddotta miżuri skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif iddikjarat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif iddikjarat f'dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hemm minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu dawn il-għanijiet,

ADDOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Il-KAPITLU 1

IL-PRINĊIPJI

Artikolu 1

L-Istabbiliment u l-għanijiet ta' l-Aġenzija

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji, minn issa 'l quddiem imsejħa "l-Aġenzija".

Il-għan ta' l-Aġenzija għandu jkun li tikkontribwixxi, f'materji tekniċi, għall-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni Komunitarja mmirata li ttejjeb il-pożizzjoni kompetittiva tas-settur ferrovjarju billi ttejjeb il-livell ta' l-interoperabbiltà tas-sistemi tal-ferroviji u tiżviluppa avviċinament komuni għas-sigurtà fuq is-sistema Ewropea tal-ferroviji, sabiex tikkonbtribwixxi għall-ħolqien ta' żona Ewropea tal-ferroviji mingħajr fruntieri u tiggarantixxi livell għoli ta' sigurtà.

Meta ssegwi dawn il-għanijiet, l-Aġenzija għandha tqis bis-sħiħ il-proċess tat-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea u l-kostrizzjonijiet speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mar-rabtiet fil-ferroviji ma' pajjiżi terzi.

L-Aġenzija għandu jkollha r-responsabiltà waħdiena fil-kuntest tal-funzjonijiet u tal-poteri assenjati liha.

Artikolu 2

It-tip ta' l-azzjonijiet ta' l-Aġenzija

L-Aġenzija tista:

(a) tindirizza rakkommandazzjonijiet lill-Kummissjoni li jirrigwardaw l-applikazzjoni ta' l-Artikli 6, 7, 12, 14, 16, 17 u 18;

(b) toħroġ opinjonijiet lill-Kummissjoni skond l-Artikli 8, 13 u 15, u lill-awtoritajiet interessati fl-Istati Membri skond l-Artikolu 10.

Artikolu 3

Il-kompożizzjoni tal-gruppi tax-xogħol

1. Għalbiex tfassal ir-rakkommandazzjonijiet ipprovvduti fl-Artikli 6, 7, 12, 14, 16, 17 u 18, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi numru limitat ta' gruppi tax-xogħol. Dawn il-gruppi tax-xogħol għandhom jieħdu bħala bażi, minn banda waħda, il-kompetenza mibnija mill-professjonisti fis-settur ferrovjarju, b'mod partikulari l-esperjenza miksuba mill-Assoċjazzjoni ta' l-Interoperabbiltà tal-Ferroviji (l-AEIF), u, mill-banda l-oħra, il-kompetenza ta' l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. L-Aġenzija għandha tiżgura illi l-gruppi tagħha tax-xogħol ikunu kompetenti u rappreżentattivi u li jinkludu rappreżentanza adegwata ta' dawk is-setturi fl-industrija u ta' dawk l-utenti li jiġu affettwati bil-miżuri li jistgħu jiġu proposti mill-Kummissjoni fuq il-bażi tar-rakkommandazzjonijiet indirizzati lilha mill-Aġenzija. Ix-xogħol tal-gruppi tax-xogħol għandu jkun trasparenti.

Kulmeta x-xogħol ipprovvdut fl-Artikli 6, 12, 16 u 17 ikollu impatt dirett fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol, is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fl-industrija, ir-rappreżentanti mill-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema għandhom jipparteċipaw fil-gruppi rilevanti tax-xogħol.

2. L-Aġenzija għandha tibgħat il-programm addottat tax-xogħol lill-korpi rappeżentattivi mis-settur tal-ferroviji li jaġixxu f'livell Ewropew. Il-lista ta' dawn il-korpi għandha tiġi mfassla mill-Kumitat riferit fl-Artikolu 21(2) tad-Direttiva 96/48/KE. Kull korp u/jew grupp ta' korpi għandhom jibagħtu lill-Aġenzija lista ta' l-esperti l-aktar ikkwalifikati mandati għalbiex jirrappreżentawhom f'kull grupp tax-xogħol.

3. L-awtoritajiet nazzjonali tas-sigurtà ddefiniti fl-Artiklu 16 tad-Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Ferroviji għandhom jaħtru r-rappreżentanti tagħhom fuq il-gruppi tax-xogħol li fihom jixtiequ jieħdu sehem.

4. L-Aġenzija tista', jekk meħtieġ, iżżid mal-gruppi tax-xogħol esperti indipendenti rikonoxxuti bħala kompetenti fil-kamp interessat,

5. Il-gruppi tax-xogħol għandhom jiġu ppresjeduti minn rappreżentant ta' l-Aġenzija.

Artikolu 4

Il-Konsultazzjonijiet tas-sieħba soċjali

Kulmeta x-xogħol ipprovdut fl-Artikli 6, 7, 12, 16 u 17 ikollu impatt dirett fuq l-ambjent soċjali jew il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema fl-industrija, l-Aġenzija għandha tikkonsulta lis-sieħba soċjali fil-qafas tal-kumitat tad-djalogu settorjali stabbilit skond id-Deċiżjoni 98/500/KE [14].

Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom isiru qabel ma l-Aġenzija tissottometti r-rakkommandazzjonijiet tagħha lill-Kummissjoni. L-Aġenzija għandha tqis dawn il-konsultazzjonijiet kif mistħoqq, u għandha tkun disponibbli fil-ħinijiet kollha għalbiex tispjega dawn ir-rakkommandazzjonijiet. L-opinjonijiet espressi mill-kumitat tad-djalogu settorjali għandhom jintbagħtu mill-Aġenzija lill-Kummissjoni u mill-Kummissjoni lill-kumitat riferit fl-Artikolu 21 tad-Direttiva 96/48/KE.

Artikolu 5

Il-Konsultazzjoni mal-klijenti tat-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija u mal-passiġġieri

Kulmeta x-xogħol ipprovvdut fl-Artikli minn 6 sa 12 ikollu impatt dirett fuq il-klijenti tat-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija u fuq il-passiġġieri, l-Aġenzija għandha tikkonsulta lill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom. Il-lista ta' l-organizzazzjonijiet li jridu jiġu kkonsultatii għandha tiġi mfassla mill-kumitat riferit fl-Artikolu 21 tad-Direttiva 96/48/KE.

Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom isiru qabel ma l-Aġenzija tissottometti l-proposti tagħha lill-Kummissjoni. L-Aġenzija għandha tqis dawn il-konsultazzjonijiet kif mistħoqq, u għandha tkun disponibbli fil-ħinijiet kollha għalbiex tispjega r-rakkommandazzjonijiet tagħha. L-opinjonijiet espressi mill-organizzazzjonijiet interessati għandhom jintbagħtu mill-Aġenzija lill-Kummissjoni u mill-Kummissjoni lill-kumitat riferit fl-Artikolu 21 tad-Direttiva 96/48/KE.

Il-KAPITLU 2

IS-SIGURTÀ

Artikolu 6

L-appoġġ tekniku

1. L-Aġenzija għandha tirrakkommanda lill-Kummissjoni l-metodi komuni tas-sigurtà (CSMs) u l-miri komuni tas-sigurtà (CSTs) ipprovvduti fl-Artikli 6 u 7 tad-Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Ferroviji.

2. L-Aġenzija għandha tirrakkommanda lill-Kummissjoni, fuq it-talba tal-Kummissjoni, jew tal-kumitat riferit fl-Artikolu 21 tad-Direttiva 96.48/KE jew fuq l-inizjattiva tagħha nfisha, miżuri oħra fil-kamp tas-sigurtà.

3. L-Aġenzija tista' tipproponi kull rakkommandazzjoni approprjata lill-Kummissjoni matul il-perjodu transitorju taż-żmien qabel l-addozzjoni tas-CSTs, tas-CSMs u dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà (TSIs), kif ukoll dwar il-materji li jinteressaw it-tagħmir u l-infrastruttura mhux koperti bit-TSIs. L-Aġenzija għandha tiżgura l-konsistenza bejn dawn ir-rakkommandazzjonijiet u t-TSIs diġà eżistenti jew li jkunu qegħdin jitfasslu.

4. L-Aġenzija għanda tippreżenta analiżi ddettaljat effettiv taħt il-profil tal-ġestjoni u ta' l-ispejjeż b'appoġġ għar-rakkommandazzjonijiet li hija tissottometti skond dan l-Artikolu.

5. L-Aġenzija għandha torganizza u tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tas-sigurtà u l-korpi ta' l-investigazzjoni ddefiniti fl-Artikli 16 u 21 tad-Direttuva dwar is-Sigurtà tal-Ferroviji.

Artikolu 7

Iċ-Ċertifikati tas-sigurtà

Bil-ħsieb li jiġu applikati l-Artikolu 10 u 15 tad-Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Ferroviji li tirrigwarda l-armonizzazzjoni taċ-ċertifikati tas-sigurtà, l-Aġenzija għandha tabbozza u tirrakkommanda format armonizzat taċ-ċerifikati tas-sigurtà, inkluża verżjoni elettronika, u format armonizzat għall-applikazzjonijiet għaċ-ċertifikati tas-sigurtà, inkluża lista tad-dettalji essenzali li jridu jiġu pprovvduti.

Artikolu 8

Ir-Regoli nazzjonali ta' sigurtà

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Aġenzija għandha twettaq eżami tekniku tar-regoli nazzjonali ġodda dwar is-sigurtà ssottomessi lill-Kummisjoni skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Ferroviji.

2. L-Aġenzija għandha teżamina l-kompatibbiltà tar-regoli msemmija hawn fuq mas-CSMs iddefiniti mid-Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Ferroviji u mat-TSIs fis-seħħ. L-Aġenzija għandha teżamina wkoll jekk dawn irregoli jgħinux li jinkisbu s-CSTs iddefiniti bid-Direttiva msemmija.

3. Jekk, wara li tqis ir-raġunijiet mogħtija mill-Istat Membru, l-Aġenzija tikkunsidra li xi waħda minn dawn ir-regoli jew hija inkompatibbli mat-TSIs jew mas-CSMs jew ma tippermettix li jintlaħqu s-CSMs, għandha tissottometti opinjoni lill-Kummissjoni fi żmien xahrejn mit-trasmissjoni tar-regoli lill-Aġenzija mill-Kummissjoni.

Artikolu 9

Il-Monitoraġġ tat-twettiq tax-xogħol ta' sigurtà

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi network ma' l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mis-sigurtà u l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-investigazzjonijiet ipprovvduti mid-Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Ferroviji sabiex tiddefinixxi l-indikaturi komuni tas-sigurtà elenkati fl-Anness I ma' din id-Direttiva u għalbiex tiġbor l-informazzjoni rilevanti dwar is-sigurta tal-ferroviji.

2. Fuq il-bażi ta' l-indikaturi komuni tas-sigurtà, ir-rapporti nazzjonali dwar is-sigurtà u l-inċidenti u t-tagħrif tagħha nfisha, l-Aġenzija għandha tissottometti kull sentejn rapport dwar it-twettiq tax-xogħol ta' sigurtà, li għandu jintgħamel pubbliku. L-ewwel wieħed minn dawn ir-rapporti għandu jiġi ppubblikat matul it-tielet sena ta' l-operat ta' l-Aġenzija.

3. L-Aġenzija għandha tuża l-informazzjoni miġbura mill-Eurostat u għandha tikkoopera ma' l-Eurostat għalbiex tevita d-duplikazzjoni tax-xogħol u għalbiex tiżgura l-konsistenza metodoloġika bejn l-indikaturi komuni tas-sigurtà u l-indikaturi wżati f'modi oħra tat-trasport.

Artikolu 10

L-Opinjoniiet tekniċi

1. Il-korpi regolatorji nazzjonali riferiti fl-Artikolu 30 tad-Direttiva 2001/14/KE jistgħu jitolbu opinjoni teknika mill-Aġenzija li tirrigwarda l-aspetti rrelatati mas-sigurtà tal-materji miġbuda għall-attenzjoni tagħhom.

2. Il-kumitati pprovvduti fl-Artikolu 35 tad-Direttiva 2001/14/KE u l-Artikolu 11a tad-Direttiva 91/440/KEE jistgħu jitolbu opinjoni teknika mill-Aġenzija li tirrigwarda aspetti rrelatati mas-sigurtà fiż-żoni rispettivi tal-kompetenza tagħhom.

3. L-Aġenzija għandha tagħti l-opinjoni tagħha fi żmien xahrejn. Din l-opinjoni għandha tkun magħmula pubblika mill-Aġenzija f'verżjoni li minnha jkun ġie mneħħi kull materjal kummerċjali kunfidenzali.

Artikolu 11

Id-Database pubbliku tad-dokumenti

1. L-Aġenzija għandha tkun responsabbli miż-żamma ta' database pubbliku tad-dokumenti li ġejjin:

(a) il-liċenzji maħruġa skond id-Direttiva 95/18/KE;

(b) iċ-ċertifikati tas-sigurtà maħruġa skond l-Artikolu 10 tad-Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Ferroviji;

(ċ) ir-rapporti ta' l-investigazzjonijiet mibgħuta lill-Aġenzija skond l-Artikolu 24 tad-Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Ferroviji;

(d) ir-regoli nazzjonali dwar is-sigurtà nnotifikati lill-Kummissjoni skond l-Artiklu 8 tad-Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Ferroviji.

2. L-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-ħruġ tad-dokumenti riferiti fil-paragrafu 1(a) u (b) għandhom jinnotifikaw lill-Aġenzija fi żmien xahar b'kull deċiżjoni individwali għalbiex joħorġuha, iġedduha, jemendawha jew jirrevokawha.

3. L-Aġenzija tista' żżid ma' dan id-database pubbliku kull dokument pubbliku jew rabta pubblika rilevanti għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament.

Il-KAPITLU 3

L-INTEROPERABBILTÀ

Artikolu 12

L-Appoġġ tekniku pprovvdut mill-Aġenzija

L-Aġenzija għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' l-interoperabbiltà tal-ferroviji skond il-prinċipji u d-definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttivi 96/45/KE u 2001/15/KE.

Għal dan il-fini, l-Aġenzija għandha:

(a) torganizza u tikkonduċi, fuq mandat mill-Kummissjoni, ix-xogħol tal-gruppi tax-xogħol riferiti fl-Artiklu 3 dwar l-abbozzament tat-TSIs u tibgħat l-abbozzi tat-TSIs lil Kummissjoni;

(b) tiżgura illi l-TSIs jiġu addattati għall-progress tekniku u x-xejriet tas-suq u għall-ħtiġiet soċjali u tipproponi lill-Kummissjoni l-emendi għat-TSIs li tikkunsidra meħtieġa;

(ċ) tiżgura l-kordinament bejn l-iżvilupp u l-aġġornament tat-TSIs minn banda waħda l-iżvilupp ta' l-istandards Ewropej li jiġu ppruvati meħtieġa għall-interoperabbiltà mill-banda l-oħra u żżomm il-kuntatti rilevanti mal-korpi Ewropej ta' l-istandardizzazzjoni;

(d) tgħin lill-Kummissjoni li torganizza u tiffaċilita l-kooperazzjoni tal-korpi nnotifikati kif deskritti fl-Artikolu 20(5) tad-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE;

(e) tagħti pariri u tindirizza rakkommandazzjonijiet lill-Kummissjoni li jkollhom x'jaqsmu mal-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-personal kollu li jwettaq kompiti kritiċi tas-sigurtà.

Artikolu 13

Il-Monitoraġġ tax-xogħol tal-korpi nnotifikati

Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà ta' l-Istati Membri lejn il-korpi nnotifikati li huma jinnominaw, l-Aġenzija tista', fuq it-talba tal-Kummissjoni, timmonitorja l-kwalità tax-xogħol tal-korpi nnotifikati. Għandha tissottometti opinjoni lill-Kummissjoni meta approprjat,

Artikolu 14

Il-Monitoraġġ ta' l-interoperabbiltà

1. Fuq it-talba tal-Kummisjoni, l-Aġenzija għandha tirrakkommanda l-proċeduri sabiex tiġi implimentata l-interoperabbiltà tas-sistemi tal-ferroviji billi tiffaċilita l-kordinament bejn l-impriżi tal-ferroviji u bejn l-amministraturi ta' l-infrastruttura, b'mod partikulari, li torganizza sistemi tal-migrazzjoni.

2. L-Aġenzija għandha timmonitorja l-progress fl-interoperabbiltà tas-sistemi tal-ferroviji. Kull sentejn għandha tippreżenta u tippubblika rapport dwar il-progress fl-interoperabbiltà. L-ewwel wieħed minn dawn ir-rapporti għandu jiġi ppubblikat matul it-tieni sena ta' attività ta' l-Aġenzija.

Artikolu 15

L-interoperabbiltà tan-network trans-Ewropew

Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Aġenzija għandha teżamina, mil-lat ta' l-interoperabbiltà, kull proġett ta' infrastruttura tal-ferroviji li għalih jintalab l-appoġġ finanzjarju Komunitarju. L-Aġenzija għandha tagħti opinjoni dwar il-konformità tal-proġett mat-TSIs rilevanti fi żmien xahrejn mit-talba. Din l-opinjoni għandha tqis bis-sħiħ id-derogi pprovvduti fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 96/48/KE u tad-Direttiva 2001/16/KE.

Artikolu 16

Iċ-Ċertifikazzjoni tal-ħwienet tax-xogħol tal-manutenzjoni

Fi żmien tliet snin mill-attivitajiet tagħha, l-Aġenzija għandha tiżviluppa sistema Ewropea għaċ-ċertifikazzjoni tal-ħwienet tax-xogħol għall-manutenzjoni tal-magni u l-vaguni tat-trenijiet u għandha tagħmel rakkommandazzjonijiet bil-ħsieb li timplimenta s-sistema.

Dawn ir-rakkommandazzjonijiet għandhom jindirizzaw b'mod partikulari l-ħaġiet li ġejjin:

- is-sistema strutturata tal-ġestjoni,

- il-personal bil-kompetenzi meħtieġa,

- il-faċilitajiet u l-għodda,

- id-dokumentazzjoni teknika u l-preskrizzjonijiet tal-manutenzjoni.

Artikolu 17

Il-Kompetenzi vokazzjonali

1. L-Aġenzija għandha tfassal rakkommandazzjonijiet li jirrigwardaw li jiġu stabbiliti kriterji komuni uniformi rigward il-kompetenzi vokazzjonali u l-istima tal-personal involut fil-ħidma u l-manutenzjoni tas-sistema tal-ferroviji. Hija w tagħmel dan, għandha tagħti prijorità lis-sewwieqa w lil dawk li jħarrġu. L-Aġenzija għandha tikkonsulta lir-rappreżentanti tas-sieħba soċjali skond l-arranġamenti stabbiliti fl-Artikolu 4.

2. L-Aġenzija għandha tfassal rakkommandzzjonijiet bil-ħsieb li tqiegħed f'postha l-akkreditazzjoni taċ-ċentri tat-taħriġ.

3. L-Aġenzija għandha tippromwovi u tappoġġja l-iskambji tas-sewwieqa u ta' dawk li jħarrġu bejn il-kumpaniji minn Stati Membri differenti.

Artikolu 18

Ir-Reġistrazzjoni tal-magni u l-vaguni tat-trenijiet

L-Aġenzija għandha tfassal u tirrakkommanda lill-Kummissjoni forma t standard għarreġistru nazzjonali tal-vetturi skond l-Artikolu 14 tad-Direttivi 95/48/KE u 2001/16/KE.

Artikolu 19

Ir-Reġistru tad-dokumenti dwar l-interoperabbiltà

1. L-Aġenzija għandha żżomm lista pubblika tad-dokumenti li ġejjin ipprovvduti bid-Direttivi 2001/16/KE u 94/48/KE:

(a) id-dikjarazzjonijiet "KE" tal-verifika tas-sub-sistemi;

(b) id-dikjarazzjonijiet "KE" tal-konformità tal-kostitwenti;

(ċ) l-awtorizzazzjonijiet għat-tidħil fis-servizz, inklużi n-numri korrispondenti tar-reġistrazzjoni;

(d) ir-reġistri ta' l-infrastruttura u tal-magni u l-vaguni tat-trenijiet.

2. Il-korpi interessati għandhom jissottomettu dawn id-dokumenti lill-Aġenzija, li għandha tistabbilixxi bi ftehim ma' l-Istati Membri l-proċeduri prattiċi għas-sottomissjoni tagħhom.

3. Meta jkunu qegħdin jittrasmettu d-dokumenti riferitri fil-paragrafu 1, il-korpi interessati jistgħu jindikaw liema dokumenti ma jridux jiġu żvelati lill-pubbliku minħabba raġunijiet ta' sigurtà.

4. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi database elettroniku għad-dokumenti, filwaqt li tqis bis-sħiħ il-paragrafu 3. Dan id-database għandu jkun aċċessibbli għall-pubbliku permezz ta' website.

Il-KAPITLU 4

L-ISTUDJI U L-PROMOZZJONI TA' L-INNOVAZZJONI

Artikolu 20

L-Istudji

Meta meħtieġa għalbiex jiġu implimentati l-kompiti ffissati b'dan ir-Regolament, l-Aġenzija għandha tordna studji, iffinanzjati mill-estimi finanzjarji tagħha. L-Artikolu 21

Artikolu 21

Il-Promozzjoni ta' l-innovazzjoni

Il-Kummissjoni tista' tafda f'idejn l-Aġenzija, skond il-programm tax-xogħol ta' l-Aġenzija u l-estimi finanzjarji, il-kompitu li tippromwovi innovazzjonjiet immirati lejn it-titjib ta' l-interoperabbiltà u s-sigurtà tal-ferroviji, b'mod partikulari l-użu tal-teknoloġiji l-ġodda ta' l-informatika u s-sistemi tas-segwiment u tat-traċċjar.

Il-KAPITLU 5

L-ISTRUTTURA INTERNA U L-OPERAT

Artikolu 22

L-Istatus legali:

1. L-Aġenzija għandha tkun korp Komunitarju. Għandu jkollha personalità legali.

2. F'kull wieħed mill-Istati Membri, l-Aġenzija għandha tgawdi l-kapaċità legali l-aktar estensiva mogħtija lil persuni legali bil-liġijiet tagħhom. B'mod partikulari tista' tikseb jew tiddisponi minn proprjetà mobbli u immobbli u tista' tkun parti fil-proċedimenti legali.

3. L-Aġenzija għandha tkun irrappreżentata mid-Direttur Eżekuttiv tagħha.

Artikolu 23

Il-Privileġġi u l-Immunitajiet

Il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej għandu japplika għall-Aġenzija u l-personal tagħha.

Artikolu 24

Il-Personal

1. Għandhom applikaw għall-personal ta' l-Aġenzija r-Regolament tal-Personal ta' l-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, il-Kondizzjonijiet ta' l-Impjieg ta' l-Uffiċjali l-Oħra tal-Komunitajiet Ewropej u r-regoli addottati b'mod konġunt mill-istituzzjonijiet tal-Komunitajiet Ewropej bil-għan li dawn jiġu applikati għar-Regolamenti tal-Personal u l-Kondizzjonijiet ta' l-Impjieg.

2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 26, il-poteri kkonferiti fuq l-awtorità tal-ħatriet u fuq l-awtorità li tikkontratta skond ir-Regolamenti tal-Personal u l-Kondizzjonijiet ta' l-Impjieg imsemmija għandhom jiġu eżerċitati mill-Aġenzija rigward il-personal tagħha.

3. Mingħajr preġudizzju għall-L-Artikolu 26(1), il-personal ta' l-Aġenzija għandu jikkonsisti minn:

- impjegati temporanji rreklutati mill-Aġenzija għal perjodu massimu taż-żmien ta' ħames snin minn fost professjonisti mis-settur fuq il-bażi tal-kwalifiki u l-esperjenza tagħhom fil-kamp tas-sigurtà u l-interoperabbiltà tal-ferroviji;

- uffiċjali assenjati jew issekondati mill-Kummissjoni jew mill-Istati Membri għal perjodu massimu taż-żmien ta' ħames snin; u

- uffiċjali oħra kif iddefiniti fil-Kondizzjonijiet ta' l-Impjieġ ta' Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej, għalbiex iwettqu kompiti ta' implimentazzjoni jew segretarjali.

4. L-esperti li jieħdu sehem fil-gruppi tax-xogħol organizzati mill-Aġenzija ma għandhomx jappartjienu għall-personal ta' l-Aġenzija. L-ispejjeż tal-vjaġġi u tal-mezzi tal-għixien tagħhom, imsejsa fuq ir-regoli u l-iskali addottati mill-Bord Amministrattiv, għandhom jitħallsu mill-Aġenzija.

Artikolu 25

Il-ħolqien u l-poteri tal-Bord Amministrattiv

1. Huwa hawnhekk stabbilit Bord Amministrattiv.

2. Il-Bord Amministrattiv għandu:

(a) jaħtar lid-Direttur Eżekuttiv skond l-Artiklu 31;

(b) jaddotta, sat-30 ta' April ta' kull sena, ir-rapport ġenerali ta' l-Aġenzija għas-sena ta' qabel u jibagħtu lill-Istati Membri, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni;

(ċ) jaddotta, sal-31 ta' Ottubru ta' kull sena, il-programm tax-xogħol ta' l-Aġenzija għas-sena ta' wara, filwaqt li jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni, u jibagħtu lill-Istati Membri, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni;. Dan il-programm tax-xogħol għandu jiġi addottat mingħajr preġudizzju għall-proċedura annwali Komunitarja dwar l-estimi finanzjarji. Jekk, fi żmien 15-il jum mill-adozzjoni tal-programm tax-xogħol, il-Kummissjoni tesprimi n-nuqqas ta' qbil tagħha mal-programm, il-Bord Amminsitrattiv għandu jeżamina l-pogramm mill-ġdid u jaddottah, possibbilment emendat, fuq tieni qari jew bil-maġġoranza ta' żewġ terzi, inklużi r-rappreżentanti tal-Kummissjoni, jew bl-unanimità tar-rappeżentanti ta' l-Istati Membri;

(d) jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu rigward l-estimi finanzjarji ta' l-Aġenzija, skond il-Kapitlu 6;

(e) jistabbilixxi l-proċeduri għall-għemil tad-deċiżjonijiet mid-Direttur Eżekuttiv;

(f) jiddefdinixxi politika għall-viżti li jridu jitwettqu skond l-Artikolu 33;

(g) jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-Direttur Eżekuttiv u l-Kapijiet ta' l-Unitajiet riferiti fl-Artikolu 30(3);

(h) jistabbilixxi r-regoli tiegħu ta' proċedura.

Artikolu 26

Il-Kompożizzjoni tal-Bord Amministrattiv

1. Il-Bord Amministrattiv għandu jkun kompost minn rappreżentant għal kull Stat Membru u minn erba' rappreżentanti tal-Kummissjoni, kif ukoll minn sitt rappreżentanti mingħajr id-dritt tal-vot, b'ta l-aħħar jirrappreżentaw fil-livell Ewropew il-gruppi li ġejjin:

- l-impriżi tal-ferroviji

- l-amministraturi ta' l-infrastrutturi

- l-industrija tal-ferroviji

- il-għaqdiet tal-ħaddiema

- il-passiġġieri

- il-klijenti tat-trasport tal-merkanzija,

u maħtura mill-Kummissjoni minn lista mqassra ta' tliet ismijiet issottomessa mill-organizzazzjonijiet Ewropew rispettivi tagħhom.

Il-membri tal-Bord għandhom jiġu maħtura fuq il-bażi tal-livell tagħhom ta' l-esperjenza u l-kompetenza.

2. Kull wieħed mill-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jaħtru l-membri tagħhom tal-Bord Amministrattiv kif ukoll sostitut.

3. L-iskond tal-kariga għandu jkun għal ħames snin u jista' jiġġedded darba.

4. Meta approprjat, għandha tiġi stabbilita l-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti ta' pajjiżi terzi u l-kondizzjonijiet għalihom fl-arranġamenti riferiti fl-Artikolu 36(2).

Artikolu 27

Il-President tal-Bord Amministrattiv

1. Il-Bord Amministrattiv għandu jeleġġi President u Viċi-President minn fost il-membri tiegħu. Il-Viċi-President għandu jieħu l-post tal-President fl-eventwalità li l-President ma jkunx jista' jattendi għad-dmirijiet tiegħu/tagħha.

2. L-iskond tal-kariga tal-President u tal-Viċi-President għandu jkun għal tliet snin u jista' jiġġedded darba. Madankollu, jekk is-sħubija tagħhom fil-Bord Amministrattiv ittemm f'kull żmien matul l-iskond tal-kariga tagħhom bħala President jew Viċi-President, allura l-iskond tal-kariga għandu jiskadi f'din id-data wkoll b'mod awtomatiku.

Artikolu 28

Il-Laqgħat

1. Il-laqgħat tal-Bord Amministrattiv għandhom jissejħu mill-President tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu sehem fil-laqgħat.

2. Il-Bord Amministrattivt għandu jiltaqa' mill-inqas darbtejn fis-sena. Għandu jiltaqa' wkoll fuq is-sejħa tal-President tiegħu, fuq it-talba tal-Kummissjoni, fuq it-talba tal-maġġoranza tal-membri tiegħu jew ta' terz tar-rappreżentanti ta' l-Istati Membri fuq il-Bord.

Artikolu 29

Il-Votazzjoni

Għajr jekk iddikjarat xorta oħra, il-Bord Amministrattiv għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu bil-maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tiegħu intitolati li jivvotaw. Kull membru intitolat li jivvota għandu jkollu vot wieħed.

Artikolu 30

Il-Funzjonijiet u l-poteri tad-Direttur Eżekuttiv

1. L-Aġenzija għandha tkun amministrata mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, li għandu jkun independenti għal kollox fit-twettiq tax-xogħol ta' dmirijietu/ha, mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Kummissjoni u tal-Bord Amministrattiv.

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu:

(a) iħejji l-programm tax-xogħol u, wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni, jissottomettih lill-Bord Amministrattiv;

(b) jagħmel l-arranġamenti meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-programm tax-xogħol u, safejn u sakemm possibbli, iwieġeb għat-talbiet ta' assistenza mill-Kummissjoni fejn jidħlu l-kompiti ta' l-Aġenzija skond dan ir-Regolament;

(ċ) jieħu l-passi meħtieġa, b'mod partikulari rigward l-adozzjoni ta' l-istruzzjonijiet amministrattivi interni u l-pubblikazzjoni ta' l-ordnijiet, sabiex jiżgura illi l-Aġenzija topera skond dan ir-Regolament;

(d) jistabbilixxi sistema effettiva ta' monitoraġġ sabiex jipparaguna r-riżultati ta' l-Aġenzija mal-għanijiet operattivi u jistabbilixxi sistema regolari ta' stima li tikkorrispondi ma' standards professjonali kkonoxxuti. Fuq dan il-bażi, id-Direttur Eżekuttiv għandu jħejji kull sena l-abbozz ta' rapport ġenerali u jissottomettih lill-Bord Amministrattiv;

(e) jeżerċita l-poteri stabbiliti fl-Artiklu 24(2) rigward il-personal ta' l-Aġenzija;

(f) iħejji l-abbozz ta' prospett dwar l-estimi finanzjarji tad-dħul u n-nefqa ta' l-Aġenzija skond l-Artiklu 38 u jimplimenta l-estimi finanzjarji skond l-Artikolu 39.

3. Id-Direttur Eżekuttiv jista' jiġi megħjun minn Kap ta' Unità jew aktar. Jekk id-Direttur Eżekuttiv ikun assenti jew ma jkunx/tkunx kapaċi jattendi/tattendi għal dmirijietu/ha, għandu/ha jieħu/tieħu postu wieħed/waħda mill-Kapijiet ta' Unità.

Artikolu 31

Il-Ħatriet tal-personal ta' l-Aġenzija

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi maħtur mill-Bord Amministrattiv fuq il-mertu u l-ħiliet amministrattivi u maniġerjali ddokumentati, kif ukoll il-kompetenza u l-esperjenza rilevanti għas-settur ferrovjarju. Il-Bord Amministrattiv għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu bil-maġġoranza ta' erba' minn kull ħamsa tal-membri kollha tiegħu intitolati li jivvotaw. Il-Kummissjoni tista' tipproponi kandidat jew kandidati.

Il-poter tat-tkeċċija tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun fi ħdan il-Bord Amministrattiv skond l-istess proċedura

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaħtar lill-membri l-oħra tal-personal ta' l-Aġenzija skond l-Artikolu 24.

3. L-iskond tal-kariga tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta' ħames snin. Dan l-iskond tal-kariga jista' jiġġedded darba.

Artikolu 32

Is-Smigħ tad-Direttur Eżekuttiv

Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta rapport dwar l-attivitajiet ta' l-Aġenzija lill-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu jitolbu wkoll is-smigħ tad-Direttur Eżekuttiv f'kull waqt dwar kull suġġett li jkollu x'jaqsam ma' l-attivitajiet ta' l-Aġenzija.

Artikolu 33

il-Viżti lill-Istati Membri

1. Sabiex twettaq il-kompiti fdata lilha bl-Artikli 8, 9, 10, 13 u 15, l-Aġenzija tista' twettaq viżti lill-Istati Membri skond il-politika ddefinita mill-Bord Amministrattiv. L-awtoritajiet nazzjonali ta' l-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw ix-xogħol tal-personal ta' l-Aġenzija.

2. L-Aġenzija għandha tgħarraf lill-Istat Membru interessat bil-viżta ppjanata, bl-ismijiet ta' l-uffiċjali ddelegati mill-Aġenzija u bid-data li fiha trid tibda l-viżta. L-uffiċjali ta' l-Aġenzija ddelegati għabiex iwettqu dawn il-viżti għandhom jagħmlu dan fuq il-preżentazzjoni ta' deċiżjoni mid-Direttur Eżekuttiv li tispeċifika l-għan u l-miri tal-viżta tagħhom.

3. Fit-tmiem ta' kull viżta, l-Aġenzija għandha tfassal rapport u tibagħtu lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru interessat,

Artikolu 34

Il-Lijabbiltà

1. Il-lijabbiltà kontrattwali ta' l-Aġenzija għandha tkun irregolata mill-liġi li tapplika għall-kuntratt fil-kwistjoni.

2. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej għandu jkollha l-ġuridizzjoni li tagħti sentenza skond kull klawsola ta' l-arbitrazzjoni li jkun hemm f'kuntratt konkluż mill-Aġenzija.

3. Fil-każ ta' lijabbiltà mhux kontrattwali, l-Aġenzija għandha, skond il-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet ta' l-Istati Membri, tagħmel tajjeb għal kull ħsara kkawżata mid-dipartimenti tagħha jew mill-personal tagħha fil-kors tat-twettiq tax-xogħol fid-dmirijiet tagħhom.

4. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej għandu jkollha l-ġurisdizzjoni fil-kontroversji li jkollhom x'jaqsmu mal-kumpens għall-ħsara riferita fil-paragrafu 3.

5. Il-lijabbiltà personali tal-personal tagħha lejn l-Aġenzija għandha tkun irregolata mid-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolamenti tal-Personal jew il-Kondizzjonijioet ta' l-Impjieg li japplikaw għalihom.

Artikolu 35

L-Ilsna

1. Il-Bord Amministrattiv għandu jiddeċiedi dwar l-arraġamenti lingwistiċi ta' l-Aġenzija. Fuq it-talba ta' Membru tal-Bord Amministrattiv, din id-deċiżjoni għandha tittieħed bl-unanimità. L-Istati Membri jistgħu jindirizzaw lill-Aġenzija fil-lsien Komunitarju tal-għażla tagħhom.

2. Is-servizzi tat-traduzzjoni meħtieġa sabiex tiffunzjona l-Aġenzija għandhom jiġu pprovvduti miċ-Ċentru tat-Traduzzjonijiet tal-Korpi ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 36

Il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi

1. L-Aġenzija għandha tkun miftuħa għall-parteċipazzjoni mill-pajjiżi Ewropej li jkunu kkonkludew ftehimijiet mal-Kommunità, li bihom il-pajjiżi interessati jkunu addottaw jew ikunu qegħdin japplikaw il-leġislazzjoni Komunitarja fil-kamp kopert b'dan ir-Regolament.

2. Skond id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-ftehimijiet imsemmija hawn fuq, għandhom isiru arranġamenti li għandhom jispeċifikaw ir-regoli ddettaljati għall-parteċipazzjoni ta' dawn il-pajjżi fix-xogħol ta' l-Aġenzija, b'mod partikulari n-natura u l-kobor ta' din il-parteċipazzjoni. Dawn l-arranġamenti għandhom jinkludu, fost ħwejjeġ oħra, dispożizzjonijiet dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji u dwar il-personal. Jistgħu jipprovdu għar-rappreżentanza, mingħajr vot, fuq il-Bord Amministrattiv.

Artikolu 37

It-Trasparenza

Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 li jirrigwarda l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni [15] għandu japplika għad-dokumenti miżmuma mill-Aġenzija.

Il-Bord Amministrattiv għandu jadotta l-miżuri prattiċi għall-implimentazzjoni tar-Regolamentr (KE) Nru 1049/2001 sa' l-1 ta' Ottubru 2004.

Id-Deċiżjonijiet meħuda mill-Aġenzija skond l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jiffurnmaw is-suġġett ta' lment lill-Ombudsman jew ta' azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, fuq il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikli 195 u 230 tat-Trattat rispettivament.

Il-KAPITLU 6

DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

Artikolu 38

L-Estimi finanzjarji

1. L-estimi għad-dħul kollu u n-nefqa kollha ta' l-Aġenzija għandhom jitħejjew għal kull sena finanzjarja, li tikkorrispondi mas-sena kalendarja, u għandhom jiġu ddikjarati fl-estimi finanzjarji ta' l-Aġenzija. Id-dħul u n-nefqa għandhom jibbilanċjaw lil xulxin.

2. Id-dħul ta' l-Aġenzija għandu jikkonsisti minn:

- kontribuzzjoni mill-Komunità;

- kull kontribuzzjoni mill-pajjiżi terzi li jieħdu sehem fix-xogħol ta' l-Aġenzija, kif ipprovvdut bl-Artiklu 36;

- l-imposti għall-pubblikazzjonijiet, it-taħriġ u kull servizz ieħor ipprovvdut mill- Aġenzija.

3. In-nefqa ta' l-Aġenzija għandha tinkludi l-personal u l-ispejjeż amministrattivi, infrastrutturali u operattivi.

4. Fuq il-bażi ta' abbozz imfassal mid-Direttur Eżekuttiv, il-Bord Amminstrattiv, għandu jipproduċi kull sena prospett ta' l-estimi tad-dħul u n-nefqa ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja ta' wara. Dan il-prospett dwar l-estimi finanzjarji, li għandu jinkudi abbozz tal-pjan ta' l-istabbiliment, għandu jintbagħat mill-Bord Amministrattiv lill-Kummissjoni l-aktar tard sal-31 ta' Marzu.

5. Il-prospett dwar l-estimi għandu jintbagħat mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (minn issa 'l quddiem riferiti bħala l-"awtorità ta' l-estimi finanzjarji") flimkien ma' l-abbozz preliminari ta' l-estimi finanzjarji ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea.

6. Fuq il-bażi tal-prospett dwar l-estimi, il-Kummissjoni għandha ddaħħal fl-abbozz preliminari ta' l-estimi finanzjarji ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea l-estimi li jidhrilha meħtieġa għall-pjan ta' l-istabbiliment u l-ammont tas-sussidju li jrid jiġi impost fuq l-estimi finanzjarji ġenerali, li l-Kummissjoni għandha tqiegħed quddiem l-awtorità ta' l-estimi finanzjarji skond l-Artiklu 272 tat-Trattat.

7. L-awtorità ta' l-estimi finanzjarji għandha tawtorizza l-approprijazzjonijiet għas-sussidju lill-Aġenzija. L-awtorità ta' l-estimi finanzjari għandha taddotta l-pjan ta' l-istabbiliment ta' l-Aġenzija.

8. L-estimi finanzjarji għandhom jiġu addottati mill-Bord Amministrattiv. Għandhom isiru finali wara l-adozzjoni finali ta' l-estimi finanzjarji ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea. Meta approprjat, għandhom jiġu aġġustati kif jixraq.

9. Il-Bord Amministrattiv għandu jinnotifika lill-awtorità ta' l-estimi finanzarji, malajr kemm jista' jkun, dwar l-intenzjoni tiegħu li jimplimenta kull proġett li jista' jkollu implikazzjonijiet finanzjarji sinifikanti għall-finanzjament ta' l-estimi finanzjarji, b'mod partikulari kull proġett li jkollu x'jaqsam mal-proprjetà bħalma huma l-kiri jew ix-xiri tal-bini. Għandu jgħarraf b'dan lill-Kummissjoni. Meta fergħa ta' l-awtorità ta' l-estimi finanzjarji tkun innotifikat l-intenzjoni tagħha li tagħti opinjoni dwar proġett, għandha tibgħat l-opinjoni tagħha lill-Bord Amministrattiv fi żmien sitt ġimgħat mid-data tan-notifika tal-proġett.

Artikolu 39

L-implimentazzjoni u l-kontroll ta' l-estimi finanzjarji

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jimplimenta l-estimi finanzjarji ta' l-Aġenzija.

2. L-aktar tard sa' l-1 ta' Marzu wara kull sena finanzjarja, l-uffiċjal tal-kontijiet ta' l-Aġenzija għandu jikkomunika l-kontijiet proviżorji lill-uffiċjal tal-kontijiet tal-Kummissjoni flimkien ma' rapport dwar il-ġestjoni ta' l-estimi ġenerali u tal-finanzi għal din is-sena finanzjarja. L-uffiċjal tal-kontijiet tal-Kummissjoni għandu jikkonsolida l-kontijiet proviżorji ta' l-istituzzjonijiet u tal-korpi ddeċentralizzati skond l-Artikolu 128 tar-Regolament Finanzjarju ġenerali.

3. L-aktar tard sal-31 ta' Marzu wara kull sena finanzjarja, l-uffiċjal tal-kontijiet tal-Kummissjoni għandu jibgħat il-kontijiet proviżorji ta' l-Aġenzija lill-uffiċjal tal-Qorti tal-Verifika, flimkien ma' rapport dwar il-ġestjoni ta' l-estimi ġenerali u tal-finanzi għal din is-sena finanzjarja. Ir-rapport dwar il-ġestjoni ta' l-estimi finanzjarji u tal-finanzi għas-sena finanzjarja għandhom ukoll jintbagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

4. Malli jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Verifika dwar il-kontijiet proviżorji ta' l-Aġenzija skond l-L-Artikolu 129 tar-Regolament Finanzjarju ġenerali, id-Direttur Eżekuttiv għandu jfassal il-kontijiet finali ta' l-Aġenzija fuq ir-responsabbiltà tiegħu nnifsu u jissottomettihom lill-Bord Amministrattiv għal opinjoni.

5. Il-Bord Amminitrattiv għandu jagħti opinjoni dwar il-kontijiet finali ta' l-Aġenzija.

6. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat, l-aktar tard sa' l-1 ta' Lulju wara kull sena finanzjarja, il-kontijiet finali lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Verifika, flimkien ma' l-opinoni tal-Bord Amministrattiv.

7. Il-kontijiet finali għandhom jiġu ppubblikati.

8. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat lill-Qorti tal-Verifika tweġiba għall-osservazzjonijiet tagħha l-aktar tard sat-30 ta' Settembru. Għandu jibgħat it-tweġiba tiegħu ukoll lill-Bord Amministrattiv.

9. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jissottometti lill-Parlament Ewropew, fuq it-talba ta' dan ta' l-aħħar, it-tagħrif kollu meħtieġ sabiex tiġi applikata bla xkiel il-proċedura ta' l-iskarigu għas-sena finanzjarja fil-kwisjoni, skond l-L-Artikolu 146(3) tar-Regolament Finanzjarju ġenerali.

10. Il-Parlament Ewropew, fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill huwa u jaġixxi b'maġġoranza kkwalifikata, għandu, qabel it-30 ta' April tas-sena N + 2, jagħti l-iskarigu lid-Direttur Eżekuttiv rigward l-implimentazzjoni ta' l-estimi finanzjarji għas-sena N.

Il-Qorti ta' l-Awdituri għandha teżamina dawn il-kontijiet skond l-L-Artikolu 248 tat-Trattat. Għandha tippubblika rapport kull sena dwar l-attivitajiet ta' l-Aġenzija.

Artikolu 40

Ir-Regolament Finanzjarju

Ir-regoli finanzjarji li japplikaw għall-Aġenzija għandhom jiġu addottati mill-Bord Amministrattiv wara li tkun ġiet ikkonsultata l-Kummissjoni. Ma għandhomx imorru 'l bogħod mir-Regolament (KE, Euratom) Nru 2343/2002 [16] għajr jekk dan it-tluq ikun meħtieġ speċifikament għall-ħidma ta' l-Aġenzija u l-Kummissjoni tkun tat il-kunsens tagħha bil-quddiem.

Artikolu 41

Il-Ġlieda kontra l-frodi

1. Għall-għanijiet għalbiex jiġu kkumbattuti l-frodi, il-korruzjoni u azzjonijiet oħra illegali, għandu japplika fis-sħiħ ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999.

2. L-Aġenzija għandha taċċedi għall-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 li jirrigwarda l-investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Ftodi (l-OLAF) u għandha taddotta minnufih id-dispożizzjonijiet meħtieġa li japplikaw għall-personal kollu ta' l-Aġenzija.

3. Id-deċiżjonijiet li jirrigwardaw il-finanzjament u l-ftehimijiet u l-istrument ta' implimentazzjoni li jirriżultaw minnhom għandhom jiddikjaraw b'mod espliċitu illi l-Qorti tal-Verifika u l-OLAF jistgħu, jekk meħtieġ, iwettqu kontrolli fuq il-post fuq ir-riċevituri tal-finanzjament ta' l-Aġenzija.

Il-KAPITLU 7

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 42

Il-bidu ta' l-attivitajiet ta' l-Aġenzija

L-Aġenzija għandha tkun operattiva fi żmien 24 xahar mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 43

Il-Valutazzjoni

Ħames snin wara li l-Aġenzija tidħol għal dmirijietha, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni rigward l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, rigward ir-riżultati miksuba mill-Aġenzija u rigward il-metodi tagħha tax-xogħol. Din il-valutazzjoni għandha tqis il-veduti tar-rappreżentanti tas-settur ferrovjarju, tas-sieħba soċjali u ta' l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi. Is-sejbiet tal-valutazzjoni għandhom isiru pubbliċi. Jekk meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tipproponi emenda għal dan ir-Regolament.

F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha, jekk approprjat, tippreżenta proposta għar-reviżjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament fid-dawl ta' l-iżviluppi rigward l-aġenziji regolatorji, skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jeżaminaw din il-proposta u b'mod partikulari jikkunsidraw jekk il-kompożizzjoni tal-Bord Amministrattiv teħtieġx li tiġi rriveduta, skond il-qafas ġenerali li jrid jiġi addottat għall-aġenziji regolatorji.

Artikolu 44

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fid-29 ta' April 2004.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

P. Cox

Għall-Kunsill

Il-President

M. McDowell

[1] ĠU C 126 E, tat-28.5.2002, p. 232.

[2] ĠU C 61, ta' l-14.3.2003, p. 131.

[3] ĠU C 66, tad-19.3.2003, p. 5.

[4] Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l- 14.1.2003 (ĠU C 38 E, tat-12.2.2004, p. 135), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2003 (ĠU C 270 E, tal-11.11.2003, p. 48) u l-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2003 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Riżoluzzjoni Leġislattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2004 u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' April 2004.

[5] ĠU L 237, ta' l-24.8.1991, p. 25. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 3. 2001, p. 1).

[6] ĠU L 143, tas-27.6.1995, p. 70. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 75, tal-15.3.2001, p. 26).

[7] ĠU L 75, tal-15.3.2001, p. 29; Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/844/KE (ĠU L 289, tas-26.10.2002, p. 30).

[8] ĠU L 235, tas-17.9.1996, p. 6. Direttiva kif emendta bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, tal-31.10.2003, p. 1).

[9] ĠU L 110, tal-20.4.2001, p. 1.

[10] ĠU L 164, tad-30.4.2004, p. 16.

[11] ĠU L 230, tad-9.9.1996, p. 1. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni Nru 1346/2001/KE (ĠU L 185, tas-6.7.2001, p. 1).

[12] ĠU L 136, tal-31.5.1999, p. 1.

[13] ĠU L 136, tal-31.5.1999, p. 15.

[14] Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/500/KE tal-20 ta' Mejju 1998 dwar l-istabbiliment tal-Kumitati tad-Djalogu Settorjali li jippromwovi d-djalogu bejn l-imsieħba soċjali fil-livell Ewropew (ĠU L 225, tat-12.8.1998, p. 27).

[15] ĠU L 145, tal-31.5.2001, p. 43.

[16] Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tat-23 ta' Diċembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju qafas għall-korpi riferiti fl-L-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li japplika għall-estimi finanzjarji ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 375, tal-31.12.2002, p. 72).

--------------------------------------------------

ID-DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Il-Kummissjoni tfakkar il-komunikazzjoni tagħha ta' Diċembru 2002 dwar qafas għall-aġenziji regolatorji Ewropej u l-proposta tagħha għal Regolament li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji. Il-Kummissjoni temmen, skond ir-riżoluzzjoni tal-Parament Ewropew tat-13 ta' Jannar 2004 dwar il-komunikazzjoni ta' hawn fuq, illi Bord ta' daqs limitat b'membri maħtura mill-eżekuttivi Komunitarji jkun jiżgura l-funzjonament aħjar ta' l-Aġenzija f'UE imkabbra. F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni tħares 'il quddiem li tirċievi t-tweġiba tal-Kunsill dwar il-komunikazzjoni tagħha rigward qafas għall-aġenziji regolatorji. Il-Kummissjoni tikkonferma l-intenzjoni tagħha li tippreżenta, meta approprjat, proposta dwar qafas għall-Aġenziji Ewropej li jrid ikopri wkoll il-kompożizzjoni tal-Bord tal-Ġestjoni.

--------------------------------------------------

Top